Page 1

“เรี ยนรู ้กบั ครู อนั๋ เพราะคณิ ตศาสตร์ขาดไม่ได้” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://kruaun.wordpress.com : คุณครู นฤพนธ์ สายเสมา : โรงเรี ยนโคกยางวิทยา (เดิม ร.ร.สําโรงทาบวิทยาคม) : สพม.33 : คณิ ตศาสตร์


“เรียนภาษาไทย ไอที กับครู ลฐั ิกา” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://krulathiga.wordpress.com/ : คุณครู ลัฐิกา ผาบไชย : โรงเรียนด่ านแม่ คามัน : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : ภาษาไทย

โดย…ครูลัฐิกา ผาบไชย โรงเรียนด่ านแม่ คามัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

e-mail : Lathiga@hotmail.com Blog: krulathiga.wordpress.com ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีข้อมูลข่ าวสารก้ าวไกลทาให้ วัฒนธรรมการจัดการเรี ยนรู้ ของครู เปลี่ยนไป จากเดิมทีค่ รูเคยเป็ นผู้ให้ ความรู้มาเป็ นผู้ชี้แนะซึ่งจะนาไปสู่ วัฒนธรรมการเรี ยนรู้ใหม่ โดยอาศัยสื่ อเทคโนโลยี ทีส่ าคัญในโลกปัจจุบันและอนาคตคือ อินเทอร์ เน็ต การสอนวิชาภาษาไทยในปัจจุบันจึงต้ องตามให้ ทนั ความ เปลี่ยนแปลงนี้ .........


“เปิ ดโลกแห่งการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ออนไลน์” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://teacherkobwit2010.wordpress.com/ : คุณครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ : โรงเรี ยนนนทรี วทิ ยา : สพม. 2 : วิทยาศาสตร์

“นับจากวันนั้นถึ งวันนี้ ชี วิตของข้าพเจ้าจึงเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึน โดยเฉพาะชี วิตความเป็ นครู ที่ “Social Media” ได้ช่วยเติมเต็มให้ขา้ พเจ้าเป็ นครู ที่มากกว่าครู โดยทัว่ ๆไป “Social Media” ทําให้ขา้ พเจ้าได้ พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ งผลดีต่อนักเรี ยนที่สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือ และสื่ อในการ เรี ยนรู ้ ที่ช่วยให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้น ทําให้ขา้ พเจ้าได้พฒั นานวัตกรรมทางการ สอนใหม่ๆ ได้เขี ยนบทความที่ ดีและเป็ นประโยชน์อยู่เสมอ ทําให้ขา้ พเจ้าได้แบ่งปั น แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ความรู ้ ต่ า งๆหรื อ ประเด็ น ที่ ต้อ งการคํา ตอบร่ ว มกับ เพื่ อ นครู และผูท้ ี่ ส นใจ ทํา ให้ ข ้า พเจ้า ได้เ ผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง และสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ไปสู่ ผอู ้ ื่น ทําให้เป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยงมากขึ้น”


“เรียนรู้ อย่ างมีความสุ ขกับการเรียนรู้ แบบ PBL” ผลงาน

: http://krujukjun.wordpress.com/ http://krujukjun2546.wordpress.com/ : ครู วราภรณ์ เฉิดดิลก

ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สั งกัด สพป./สพม. : สำนั กบริหาำิาำนับำิึบก าำิหศึา กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากการที่ได้ เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่ งเสริ มการใช้ Social Media ในการจัดการ เรียนรู้ ในครัง้ นีร้ ้ ูสึกประทับใจมากๆเลย เพราะเป็ นการอบรมที่ร้ ู สึกว่ าลุ้นมากๆถึงมากที่สุด (กลัวว่ าจะไม่ ได้ เข้ า ร่ วมอบรมเหมือนคนอื่น) และสุดท้ ายแล้ วก็ได้ เข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครั ว Social Media ซึ่งมีความสุขมากเมื่อได้ มาเจอพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้ อง ๆ ในคราว ที่มาอบรม/สัมมนาในแต่ ละครั ง้ ทัง้ ๆ ที่พวกเราไม่ เคยรู้ จักกันมาก่ อน หลังจากที่ ได้ เข้ ามาร่ วมเรี ยนรู้ ได้ นาความรู้ ท่ ีได้ รับมาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ กับ เด็กๆที่ตัวเองรั บผิดชอบโดยผ่ านบล็อกของครู ไม่ ว่าจะเป็ นการตอบคาถาม การ แสดงความคิดเห็น แม้ กระทั่งการบันทึกเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เจอในระหว่ างเรี ยน ซึ่งเมื่อได้ เครื่องมือออนไลน์ นี ้ เข้ ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนของครู รู้ ได้ เลยว่ า เด็กๆสนุ กสนานกับการเรี ยนรู้ ซึ่งสิ่งที่ครู ได้ นา Social Media หรื อ Social Network เข้ ามามีบทบาทในชัน้ เรี ยนไม่ ว่าจะเป็ น Facebook , Google Site (ซึ่งได้ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในภาคเรี ยนแรกนั น้ ) ทาให้ ครู ได้ ร้ ู จักเด็กๆอีกทาง หนึ่งด้ วยหรือเรียกอีกอย่ างหนึ่งว่ า “การรู้จักผู้เรียนเป็ นรายบุคคล” นั่นเอง


“Krukanidta’s Blog” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://krukanidta.wordpress.com/ : ครู ขนิษฐา วทัญญู : โรงเรียนเมืองใหม่ : สิป.ลร. 1 : การงานพืน้ ฐานอาชีพและเทคโนโลยี krukanidtalopburi541@gmail.com koonkrunuy@gmail.com

Blog ทางเลือกใหม่ของครูยุค IT คนเราควรสร้างโอกาสให้กับตนเองอยู่ เสมอ เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสที่ดีในชีวิต หากเป็นเช่นนั้นแล้วการได้สมัคร เข้าร่วมโครงการและได้รั บคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมกา รใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ของ สทร. ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตราชการครู ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ต่างจังหวัดอย่างข้าพเจ้า Social Media คือ อะไร?...ก่อนเข้าร่วมโครงการนี้ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่า Social Media คืออะไร? และจะนามาใช้ ในการจั ด การเรี ย นรู้ไ ด้ อย่างไร? ทุกอย่างดู เป็น คาถามที่ร อคาตอบ และทุกอย่างก็ชัดเจนมากยิ่ง ขึ้น และข้าพเจ้าก็ไ ด้ ประจักษ์ถึงประโยชน์ของ Social Media อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอีก เมื่อนา Social Media มาทดลองใช้จริงในชั้น เรียนของข้าพเจ้า……….


“เรียนฟิ สิ กส์ กบั ครู ชิตชัย” ผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน โรงเรี ยน สังกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

:http://phchitchai.wbvschool.net/ : ครู ชิตชั ย โพธิ์ประภา : โรงเรียนวังบ่ อวิทยา : สพม. 42 : วิทยาศาสตร์

.........การนา Social Media มาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ของผม ผมใช้ วธิ ีชวนนักเรียนมาเล่ น facebook กันก่ อนโดยใช้ คะแนนเป็ นแรงจูงใจ “ใครเข้ ามาเพิม่ ครู เป็ นเพือ่ นจะมีรางวัลเป็ นคะแนนให้ ” นักเรียนก็จะเข้ ามาสมัครกัน สักพักนักเรียนก็จะใช้ งานเป็ นเอง ให้ นักเรียนได้ เข้ ามาทบทวน โดยง่ าย สามารถดึงดูดความ สนใจจากนักเรียนได้ เป็ นทีใ่ ห้ นักเรียนเข้ ามาถามปัญหาต่ างๆ และเป็ นแหล่งค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิม่ เติม ทีส่ าคัญนักเรียนเข้ า มาแล้ วต้ องไม่ รู้ สึกว่ าน่ าเบื่อ มีแต่ตวั หนังสือเต็มไปหมด แฝงสาระไว้ ในรู ปของการ์ ตูน เพลง หรือสิ่งทีเ่ ด็กๆ ชอบ


“ครู ทมี  Good Time” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://teemtaro.wordpress.com/ : คุณครู ครู วรวิทย์ ไชยวงศ์ คต : โรงเรียนเจริ ญศิลป์ ศึกษาฯ : สิม.23 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


“เทคโนโลยีการเพาะเห็ดไทย” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://supapongwk.wordpress.com : คุณครู สุภพงษ์ วงศ์ สมิตกุล : โรงเรียนปากช่ อง : สพม.31 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


“Social Media by Kruarisara” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://kruarisara.wordpress.com : คุณครู อริศรา สะสม : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร : สิม.37 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Social Media กับ ครู อริศรา สะสม โดย ครู อริศรา สะสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วทิ ยาคารจังหวัดน่ าน อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน

จากการได้ รับการอบรมจากสานักเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนในการใช้ Social Media ในการ จัดการเรียนรู้ Social Media สื่ อสั งคมออนไลน์ ที่กาลังเป็ นทีส่ นใจในขณะนี้ ในการอบรมเป็ นไปด้ วยความ อบอุ่น วิทยากรจากเอกชนที่มีชื่อเสี ยงทางด้ านการใช้ Social Mediaในเชิ งธุรกิจซึ่งประสบความสาเร็จแล้ ว มาให้ ความรู้ อย่ างหลากหลายในการทีม่ ีความมุ่งมั่นทีจ่ ะช่ วยครู เราพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ Social Media เหมือนกับในเชิ งธุรกิจ การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ระหว่ างกันและกัน การใช้ สื่อร่ วมกัน การแบ่ งปั นสื่ อซึ่งกันและกัน การจัดการความรู้ ความรู้ ในตัวและความรู้ จากการเรี ยนรู้ ความสนุกสนานใน การใช้ Social Media แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ผ่ อนคลายอารมณ์ เล่ นเกม ลงตัวอย่ างผสมผสาน ประทับใจจนไม่ ร้ ู ลืม จนทาให้ เกิดความมุ่งมุ่นตั้งใจในการทีจ่ ะนาความรู้ ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน เพือ่ ให้ นักเรี ยนได้ เรียนรู้ อย่ างสนุกสนานและมีสาระ........


“เด็กหญิงทีร่ าบสู ง” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ “

: http://knowin.wordpress.com/ : คุณครู สุรีรัตน์ จุติกรี : โรงเรียนบ้ านหลุมข้ าว : สพป.นม.1 : ภาษาต่ างประเทศ

1 ใน 200 จากใจครู ตัวน้ อย ณ วังนา้ เขียว”…..

เมื่อก่อนเคยแอบฝันไว้ว่าอยากมีบล็อกเป็ นของตนเองบ้ าง เมื่อได้ เข้ าร่ วมโครงการนี้ ความฝันนั้นก็เป็ นจริง แต่ กแ็ อบสงสั ยว่าทาไมต้ องเลือก Wordpress.com ด้ วย บล็อกฟรีสังกัดอืน่ ๆ ทีม่ ันสามารถปรับแต่ งได้ เยอะ กว่านี้ ยังมีให้ เลือกนามาใช้ อกี ตั้งมากมายทาไมไม่ เลือก …….


“Lookade’s.com” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://gade262.wordpress.com : ครู เกศินี เพ็ชรรุ่ ง : โรงเรียนบ้ านนา "นายกพิทยากร" : สพม.7 : คณิตศาสตร์


“อั้ม ชีวติ คือ การเดินทางไกล” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://sompriaw.wordpress.com/ : คุณครู ดวงดี เป็ งสุ รินทร์ : โรงเรียนศรีสวีสดิ์วิทยาคาร : สิป.ชม. 3 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

facebook [เด็กชายในป่ าหลังเขา] Social Media สื่ อในโลกสั งคมออนไลน์ โดยปกติในชีวติ ประจาวันได้ ใช้ งานสื่ อออนไลน์ เป็ นประจาไม่ ว่าจะเป็ น MSN ใช้ สาหรับ ติดต่ อสื่ อสารระหว่ างเพือ่ นร่ วมงาน ,Facebook ทีใ่ ช้ เป็ นแหล่งนัดพบปะพูดคุยแสดงความ คิดเห็นในเรื่องราว และกิจกรรมต่ าง ๆ ,Blog ทีเ่ อาไว้ ใช้ ในการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารทีเ่ ราอยาก พูด อยากเล่า อยากบอก แต่ ไม่ เคยได้ นาเครื่องมือเหล่านีม้ าใช้ ในการเรียนการสอนอย่ างจริงจัง ทาไมนะหรือ ??? โครงการ Social Media [SM] ของ สทร. สพฐ. เป็ นจุดประกายเริ่มต้ นของการนา เครื่องมือเหล่านีม้ าประยุกต์ ให้ ครู ได้ นามาใช้ ในห้ องเรียน โดยคัดกรองครู สองร้ อยคนทืส่ นใจมา อบรมสั มมนา โดยเชิญคนดังในวงการไอทีแถวหน้ าของเมืองไทยมาเป็ นวิทยากรมาให้ ความรู้ มา พูดคุย ซึ่งแต่ ละคน…..


“Meecm’s Blog” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://meecm.wordpress.com/ : คุณครู บุณยรัตน์ สุ วชิ า :โรงเรียนรัฐราษฎร์ อปุ ถัมภ์ : สิป.ชม. 3 : สุ ขศึกษาและพลศึกษา


“NB ครู ณฐั พล บัวอุไร” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://www.nattapon.com/ : คุณครู ณฐั พล บัวอุไร : โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา : สพม.4 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

“Social Media” เครื่องมือสร้ างองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการคิด ส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยีอย่ างสร้ างสรรค์ ครู ณฐั พล บัวอุไร ครู โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 E-mail : krunattapon@gmail.com, Blog : www.nattapon.com จากการที่ได้เข้าร่ วมโครงการ “การนํา Social Media ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้” ซึ่ งจัดขึ้นโดยสํานัก เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน (สทร.) ทําให้ได้รับความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องมือออนไลน์ต่างๆ มากมาย ได้แก่ Wordpress, Facebook, Twitter, Slideshare, Scribd ฯลฯ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ คือเครื่ องมือออนไลน์ที่ได้รับความนิ ยม และถูกใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะในส่ วนของเยาวชนของประเทศไทย มีนกั เรี ยนไม่น้อยที่ใช้ Social Media เหล่านี้ การที่ได้เข้าร่ วมโครงการนี้ทาํ ให้ขา้ พเจ้ามีแนวทางที่จะนําเครื่ องมือออนไลน์ขา้ งต้น ไปปรับใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนที่โรงเรี ยน และสามารถใช้เครื่ องมือออนไลน์และ Social Media ร่ วมกันการเรี ยน การสอนได้ สามารถติดตามดูแลนักเรี ยน รวมทั้งจัดการเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งแนวทางที่ ข้าพเจ้าใช้จดั การเรี ยนการสอน มีดงั นี้


“โรงเรี ยนบ้านทองหลาง” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://tl-school.com/ : คุณครู อนนท์ หาญโกธา : โรงเรี ยนบ้านทองหลาง : สพป.นม. 6 : กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน


“Krubitoei SM4 Learning” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://krubaitoei.wordpress.com/ : คุณครู ปิติมา บุญประสิ ทธิ์ : โรงเรียนชุ มชนโพนเมืองวิทยา

: สพป.อบ.1 : ภาษาต่ างประเทศ

Social Media เทคโนโลยีสื่อสังคมที่ใครก็เรียนรู้ได้ การเข้าร่ วมการอบรมครั้งแรก ที่ไม่มีใครรู ้จกั เป็ นอะไรที่ทา้ ทายมากและเป็ นงานหนักสําหรับครู ตวั น้อยๆคนหนึ่ง เพื่อเป็ นวิทยากรแกนนํา (เราจะทําได้ไหมนะ?) การอยูร่ ่ วมกับเพื่อนครู ชาว SMEdu และพี่ๆ ทีมงาน สทร. ในระยะเวลาเกือบ 1 อาทิตย์ ณ โรงแรม แม็กซ์ กรุ งเทพฯ นั้น ทําให้รู้วา่ ภาระงานชิ้นนี้ไม่ยากอย่างที่คิด เราต้องทําได้ สู ้ๆ!!! ประเทศไทยแคบลงมา ถนัดตาเมื่อครู ทวั่ ประเทศมาอยูร่ ่ วมกัน มาจากทัว่ ทุกภาค แต่ตอ้ งมาใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกัน เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม


“ครู กบสอนภาษาญี่ปุ่น” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://krutip.wordpress.com/ : คุณครู ทิพย์วรรณ สุ โธ : โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย : สพม.31 : ภาษาต่างประเทศ

ดิฉนั ได้มีโอกาสรู ้จกั คุณครู ที่มีความสามารถ มากมาย ทําให้มีความรู ้สึกว่าตัวเองคงต้องพัฒนาอีกหลายด้าน จึงจะวิง่ ตามทุก คนทัน พยายามที่จะเรี ยนรู ้ให้ได้เท่าๆ กับเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคน สิ่งทีท่ าให้ ไม่ เคยรู้ สึกท้ อแท้ เลยเมือ่ เกิดอุปสรรคใดๆ ก็คอื จะมีพๆี่ หรือเพือ่ นๆ คอยให้ ความช่ วยเหลือกันอย่ างอบอุ่น อยากกล่าวคําว่า “ ขอบคุณ ”สําหรับช่วงเวลาที่เราได้พฒั นาตนเอง ร่ วมกัน .... การอบรมครั้งที่ 1 สร้างปั ญหาให้กบั ดิฉนั มากมายเนื่องจากส่วนใหญ่ฟังวิทยากรไม่ค่อยทันบ้าง เครื่ อง คอมพิวเตอร์โน้ทบุค๊ มีปัญหาบ้าง ตอบปั ญหาเพื่อน คุยกับเพื่อนข้างเคียง แล้วตามวิทยากรไม่ทนั ( เรื่ องนี้ทาํ เป็ นประจํา หรื อ อาจเรี ยกได้วา่ สมํ่าเสมอก็ได้ค่ะ) ดังนั้น เดือนเมษายน 2553 จึงเป็ นช่วงเวลาของการทบทวนวิทยายุทธ เป็ นหลัก ดิฉนั เลือกวิธีศึกษาด้วยตนเองเป็ นหลัก จากเวปไซด์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ทดลองสารพัดวิธี เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ที่ ทําให้เกิดทักษะที่จดจําได้นานค่ะ ...พยายามสร้างบทเรี ยนภาษาญี่ปุ่น และทําบล็อกของตนเองขึ้นมา 1 บล็อก ชื่อว่า “ ครู กบสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย ”


“บล็อกแห่งการเรี ยนรู ้ที่ไร้พรมแดนของครู จุลี” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://julee2002.wordpress.com/ : คุณครู จุลี สร้อยญานะ : โรงเรี ยนอนุบาลลําพูน : สพป.ลําพูนเขต 1 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


“เรี ยนคอมพิวเตอร์กบั ครู วรี ะชัย ฉลาด” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่ม สาระฯ

: http://chalad.wordpress.com/ : คุณครู วรี ะชัย ฉลาด : โรงเรี ยน : สพม.31 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


“บทเรี ยนออนไลน์วชิ าคอมพิวเตอร์ ” ผลงาน ชื่อเจ้ าของผลงาน โรงเรียน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่มสาระฯ

: http://kruwaeo.wordpress.com : คุณครู แวววลี สิ ริจรรยาดี : โรงเรี ยนเสนศิริอนุสรณ์ : สพป.บร.1 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

The best teacher of social media  

แนะนำเว็บไซต์ครูจัดการเรียนรู้ด้วย social media

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you