Page 1

1) ที่คุณเห็นเจานาย หรือ เพื่อนรวมงาน เคาแสดงออกวารักคุณหรือ ชืน่ ชมการทํางานของคุณนะ ในใจเคาอาจจะไมคดิ แบบนัน้ ก็ได


2) บางครั้ง คนที่ยิ้มให หรือ สนิทชิดเชื้อกับคุณในที่ทาํ งาน คนๆนั้นอาจจะเปน คนที่แทงขางหลังคุณอยูก็ได


3) อยาคิดวา ตัวเองเจง หรือเกงมากๆ ประมาณวาบริษัทนี้ขาดเราไมได มีงานของคุณที่คนอื่น ทําไมได นอกจากคุณ (คุณลองลาออกสิ เดี๋ยวเคาก็ หาคนมาทํางานแทนคุณเองแหละ) จงจําไววา ไมมบี ริษัทใหนที่จะเจง หรือยอมปลอยใหงานสะดุด ถาขาดคุณไปเพียงคนเดียว


4) การที่คุณทํางานยุงทั้งวัน ไมมใี ครมาเห็นคุณวาคุณทํางานขยันหรอกนะ สูคุณสงเมลลเรือ่ งงาน แควันละหนึ่งหัวขอ ไปใหทุกคนในบริษัท คนอื่นๆ เคายังจะเห็นวา คุณขยันทํางานมากกวาซะอีก


5) ถาคุณมีโอกาส ไดไปอยูบริษัท อื่นทีด่ ีกวา หรือ ตําแหนงที่ดีกวา (เงินเดือนดวย) จงอยารีรอที่จะไป เพราะคนสวนใหญเสียโอกาสเพราะ เรื่องนี้


6) มาจากขอ 5 ในกรณีที่ เจานาย ขอรองใหคุณอยูตอ อยาใจออน จําไววา ความรูสึกที่มีใหกัน หลังจาก คุยเรื่องนี้แลว มันไมมีทาง เหมือนเดิม (รวมทัง้ เพื่อน รวมงาน หรือ ลูกนองคุณที่รู ขาวในเรื่องนี้ดวย)


7) เรื่องชูสาว ในบริษัทเดียวกัน ไมวา จะเปนเพื่อนรวมหรือ หัวหนาและลูกนอง ควรเลี่ยงให ไกลที่สุด (จําไววา ถึงแมคุณ ไมไดคิดอะไร แตปากคนในที่ ทํางานนะ สุดยอด)


8) การวางตัว เปนเรื่องสําคัญมาก อยามีมนุษสัมพันธที่มากจนเกินไป (ไมควรจะสนิทสนม กับคนที่ไม จําเปนตองสนิทดวย)


9) บางครั้ง คุณอาจจะตองเปนคนนิสัยไมดีในสายตาของคน อื่นบาง (เลว) ถามันจําเปน ใหคุณอยูรอด


10) อยาคิดวา เพื่อนรวมงาน ที่คุณเคยชวยเรื่องงานไว เคา จะมาตอบแทนชวยเหลือคุณ ในเรื่องงาน เคาอาจจะไมเก็บ เรื่องนี้มาใสใจก็ได


11) การวางโครงการในอนาคต อยาวางในระยะเวลาที่สั้น ไป เชน ถาสิ้นปชนั้ ไดเลื่อนตําแหนง ชัน้ จะ......... ควร วางโครงการระยะยาว เชน ถาทํางานอยูที่บริษัทนีอ้ ีก 3 ป แลวยังไมไดขึ้นเปน...........ถึงจะคอยหาที่ทํางานใหม


12) การเอา resume ของตัวเอง ไปโพส ตาม web job ตางๆ มี ประโยชนมาก(ขอย้ํา) เพราะคุณ จะไมไดเปนผูถูกเลือกจากบริษัท อื่นๆ แตคุณจะเปนผูเ ลือก วาคุณ อยากไปอยูบริษัทไหน


13) ความมัน่ ใจเปนสิ่งสําคัญ ถาคุณคิดวา คุณ สามารถทํางานในตําแหนงที่คุณทํา อยูนี่ไดดี คุณก็สามารถจะไปทํางานทีใ่ หนๆก็ไดใน ตําแหนงนี้เชนกัน (ของจริง มันก็ยังจะเปนของ จริงอยูวันยังค่ํานอง...)


14) การเลียแขงเลียขาเจานาย ใชวาจะ เปนผลดีตลอด ถาคุณไมใชคนชอบเลีย จําไววาเจานายเคาชอบคุณมากกกวา คน ที่ชอบเลียแขงเลียขาอยู


15) อยาคิดวา ถายายงาน ไปอยูที่บริษัทอื่น แลวจะมี ความสุขกวาที่เกา เพราะ บางครั้ง บริษัทใหมของ คุณ อาจจะไมมคี วามสุข เทาที่เดิมก็ได

สัจธรรมในที่ทำงาน  

สัจธรรมในที่ทำงานกับภาพสวยๆ