Page 1

ΤΟΥ

ΠΟΛΗ ΟΙΝΟΥ

7 8 9

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ

Nάouσa Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ


ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗ Ρ ΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

5€

(για το τριήμερο)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Βλέπε πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

40€

Περιλαμβάνει γενική είσοδο και παρακολούθηση όλων των παράλληλων εκδηλώσεων όπου απαιτείται ειδικό εισιτήριο.

ΚΡΑΤΗ ΣΕΙΣ Ελπίδα Παλαμίδα

T: 6938 250088 naoussawinecity@gmail.com

¶ùøáòéóôïàíå õåòíÀ Þìå÷ ôé÷ åðéøåéòÜóåé÷ ëáé ôïù÷ ðáòáçöçïà÷ ôè÷ ÁÀïùóá÷ ðïù óôèòÝúïùî Ûíðòáëôá ôèî åëäÜìöóè íå ôè óùííåôïøÜ ôïù÷. Æïî ¢Üíï ¸òöéëÜ÷ ¦Þìè÷ ÁÀïùóá÷.

@NaoussaWineCity Νάουσα Οίνος / Naoussa Wine @NaoussaWine


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π Α Ρ ΑΣΚΕΥ Η

7/12 19:00-21:00 "Καλωσόρισµα" Εξωτερικός χώρος κτηρίου "ΕΡΙΑ" Æï æåôéîÞ ôòéÜíåòï ÒÁÀïùóá ¦Þìè ôïù ÃÝîïùÓ êåëéîÀåé äÝðìá óôï ðïôÀíé áðïìáíâÀîïîôá÷ úåóôÜ óïàðá ëáé ¥éîÞíáùòï, áììÀ ëáé Ûîáî áîáðÀîôåøï óùîäùáóíÞ ôè÷ áçáðèíÛîè÷ åòùõòÜ÷ ðïéëéìÝá÷ íå ôïî ëáæÛ. Κόστος συμμετοχής 4€ (απαιτείται ειδικό εισιτήριο)

ª¶¤¹¢° 2


ΣΑ Β Β Α Τ Ο

8/12 10:30-20:30 "Κεντρική γευστική δοκιµή"

Kτήριο "ΕΡΙΑ" - 1ος όροφος

°îáëáìàãôå ôïî ðïìùäéÀóôáôï øáòáëôÜòá ôïù ¥éîÞíáùòïù ëáé ôè äùîáíéëÜ ôöî terroirs ôè÷ ÁÀïùóá÷ íÛóá áðÞ ôè äïëéíÜ ôöî ïÝîöî ôïù óùîÞìïù ôöî ðáòáçöçñî ôè÷ ðåòéïøÜ÷, óùîïäåÝá ôïðéëñî åäåóíÀôöî.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Κτήριο "ΕΡΙΑ" - Αίθουσα πολλαπλών εκθέσεων - Ισόγειο

11:00-12:00

"Νάουσα 6x6" Îêé ðáòáäïóéáëÀ åÝäè ÁáïùóáÝéëè÷ ðÝôá÷, Ûêé åôéëÛôå÷ ¥éîÞíáùòïù ÁÀïùóá÷ óå Ûîá áðïìáùóôéëÞ çáóôòïîïíéëÞ ëÀìåóíá íå ôïù÷ ¢èíÜôòè »Àîôóéï, ¦òÞåäòï ôè÷ Îîöóè÷ ¥åîïäÞøöî ¸íáõÝá÷, ëáé ÌòéóôÞæïòï ¡åöòçéÀäè áðÞ ôï ÃéîïðïéåÝï °Ä¡°Æ¹°. Κόστος συμμετοχής 15€ (απαιτείται ειδικό εισιτήριο)

13:00-14:00

"Ξινόµαυρο 2018 σε επίσηµη πρώτη" ¦òñôè åùëáéòÝá äïëéíÜ÷ ôè÷ îÛá÷ óïäåéÀ÷ ôè÷ ÁÀïùóá÷ íå ôïî ¡éñòçï ¢éáíáîôÀëï áðÞ ôï ºôÜíá ¢¹°»°ÁÆ°ºÃË. Κόστος συμμετοχής 7€

(απαιτείται ειδικό εισιτήριο)

14:00-15:00

"Οι χορηγοί παρουσιάζουν" KáéîïôÞíá ðòïûÞîôá - Ûòåùîá - áêéÞðéóôè ðáòïøÜ - îÛå÷ éäÛå÷ óùóëåùáóÝá, çéá ôèî áíðåìïëáììéÛòçåéá ëáé ïéîïðïÝèóè ôïù ¥éîÞíáùòïù

14:00-14:15

»éëòïïêùçÞîöóè íåôÀ ôïî ðöíáôéóíÞ, ðòÞóæáôè Ûòåùîá áðÞ ôèî åôáéòåÝá æåììïà DIAM, íå ôè ÆÝîá ºïëáìÝäïù, °¼Ã¹ ºÃºº°¤¹¢¸ – CORK HELLAS

14:15-14:30

¦áòïùóÝáóè ôöî ðòïûÞîôöî METALUX íå ôïî ¢ò. »èø. »èø/ëï÷ ¡.Á. ¡éïæôóÝäè÷, ¡åîéëÞ÷ ¢éåùõùîôÜ÷ ôè÷ åôáéòåÝá÷ METALUX A.E.

14:30 -14:45

Æá íùóôéëÀ ôïù ðöíáôéóíïà, íå ôïî ªðàòï ·ïòíðÀ, Ëðåàõùîï Æåøîéëïà ÆíÜíáôï÷ åôáéòåÝá÷ °.¡. ºÃÄæÃˤ¸ª °µ¶¶ Είσοδος ελεύθερη

15:00-16:00

"Τοπική κουζίνα & Ξινόµαυρο Νάουσας" Æï ðÀîôòåíá ôöî çåàóåöî ëáé ôïù ëòáóéïà óå Ûîá ôáêÝäé óôèî ðáòÀäïóè ëáé ôèî ëìèòïîïíéÀ ôè÷ ÁÀïùóá÷. °òíïîéëïÝ óùîäùáóíïÝ ðÛîôå ðéÀôöî ëáé ðÛîôå åôéëåôñî ¥éîÞíáùòïù íå íáÛóôòïù÷ ôïù÷ µáóÝìè ¤áæÀòá, éäéïëôÜôè åóôéáôïòÝïù "4 ¶¦Ã̶ª" ëáé ºöóôÜ ¢áìáíÀòá áðÞ ôï ÃéîïðïéåÝï ¢°¤°»°Ä°. Κόστος συμμετοχής 20€

(απαιτείται ειδικό εισιτήριο)


17:00-20:30 Αίθουσα Διαλέξεων EΡΙΑ

Ηµερίδα: "Η Νάουσα από το 1906 ως σήµερα"

17:00-17:10

Χαιρετισµοί επισήµων ¢Üíáòøï÷ ÁÀïùóá÷, ÁÝëï÷ ºïùôóïçéÀîîè÷ ¦òïÛäòï÷ ôïù ªùîäÛóíïù °íðåìïùòçñî & Ãéîïðïéñî ÁÀïùóá÷, ¡éñòçï÷ ¼ïùîôïàìè÷

17:10-18:00 "Η Αµπελοοινική Νάουσα του 1906" ¦áòïùóÝáóè: »áîñìè÷ µáìóáíÝäè÷, åëðáéäåùôéëÞ÷-éóôïòéëÞ÷ ªùîôïîéóôÜ÷: ¢ò. Ìáòïàìá ªðéîõèòïðïàìïù áðÞ ôï ÃéîïðïéåÝï °Ä¡°Æ¹°

18:10-20:30 "So far, so close"

(Τόσο µακριά κι όµως τόσο κοντά)

¦òïâïìÜ îôïëéíáîôÛò ôïù µáìÀîôè ¤éÞìéïù,

äèíïóéïçòÀæï÷ íÛìï÷ ôè÷ ¶.ª.¸.¶.».£ ÁÀïùóá - Krems An Der Donau: ¢ùï ðÞìåé÷, ¶ììÀäá ëáé °ùóôòÝá. Îîá ïäïéðïòéëÞ - óàçëòéóè (ºòáóÝ, ÒëáúÀîéáÓ, Heurigens, âéïíèøáîéëÜ ëìèòïîïíéÀ) ªùîôïîéóôÜ÷: ºñóôá÷ »ðìéÀôëá÷, äèíïóéïçòÀæï÷ íÛìï÷ ôè÷ ¶.ª.¸.¶.».£ ªùííåôÛøïùî: »Àòéï ÁÞôôá÷, åðéëåæáìÜ÷ ôè÷ óùîÛòçåéá÷ European Communication Institute óôèî ¶ììÀäá ëáé ôïù íåôáðôùøéáëïà ðòïçòÀííáôï÷ Master in Arts "Quality Journalism and New Technologies", ðïù áðïôåìåÝ óùîÛòçåéá ôïù Donau Universitat Krems, ôïù »åôóÞâéïù ¦ïìùôåøîåÝïù, ôïù ¶òåùîèôéëïà ºÛîôòïù Ò°õèîÀ" ëáé ôïù ¹äòàíáôï÷ ¦òïáçöçÜ÷ ôè÷ äèíïóéïçòáæÝá÷ "°õáîáóÝïù »ðÞôóè". Mag. Kay Mühlmann, åòåùîèôÜ÷ ëáé äéåùõàîöî óôèî °ùóôòÝá ôïù íåôáðôùøéáëïà ðòïçòÀííáôï÷ Master in Arts "Quality Journalism and New Technologies", óôï ÆíÜíá ¢éáøåÝòéóè÷ ¶ðéëïéîöîÝá÷ ôïù Donau Universitat Krems Stadtrat Martin Sedelmaier, äèíïôéëÞ÷ óàíâïùìï÷ ôè÷ ðÞìè÷ Krems an der Donau, íå áòíïäéÞôèôå÷ óå õÛíáôá ¡åöòçÝá÷, °ëÝîèôè÷ ¦åòéïùóÝá÷, áçïòÀ÷ ëáé ùðåàõùîï÷ ôïù ¢èíïôéëïà ÃéîïðïéåÝïù óôï Krems an der Donau. Direktor Mag. Dieter Faltl, ¸ead of the winemaking school in Krems and head of the wine competance center °ìÛêáîäòï÷ »Àòëïù, ¢èíïóéïçòÀæï÷, ðòïûóôÀíåîï÷ åéäÜóåöî ôè÷ ¶ÄÆ 3 Είσοδος ελεύθερη

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

20:30 "Βραβείο Κοινού" Ãé ãÜæïé ôïù ëïéîïà áðÞ ôèî ôùæìÜ çåùóéçîöóÝá ôè÷ íÛòá÷ ëáôáíåôòñîôáé ëáé ôá áðïôåìÛóíáôá áîáäåéëîàïùî ôèî ðéï äèíïæéìÜ åôéëÛôá ëáé äàï ôùøåòïà÷ ðïù ëåòäÝúïùî ùðïçåçòáííÛîå÷ áðÞ ôïù÷ ðáòáçöçïà÷ æéÀìå÷ ëòáóéïà. ª¶¤¹¢° 4


ΚΥ Ρ ΙΑΚΗ

9/12 11:00-18:00 "Κεντρική γευστική δοκιµή" Kτήριο "ΕΡΙΑ" - 1ος όροφος °îáëáìàãôå ôïî ðïìùäéÀóôáôï øáòáëôÜòá ôïù ¥éîÞíáùòïù ëáé ôè äùîáíéëÜ ôöî terroirs ôè÷ ÁÀïùóá÷ íÛóá áðÞ ôè äïëéíÜ ôöî ïÝîöî ôïù óùîÞìïù ôöî ðáòáçöçñî ôè÷ ðåòéïøÜ÷, óùîïäåÝá ôïðéëñî åäåóíÀôöî. Κτήριο "ΕΡΙΑ" - Αίθουσα πολλαπλών εκθέσεων - Ισόγειο

"Αφιέρωµα Οινοτουρισµός στη Νάουσα – Πρωταγωνιστής του θεµατικού τουρισµού"

11:00-11:40

¶îÞôèôá 1 "Οινοτουρισµός στον κόσµο, στην Ελλάδα καΙ στη Νάουσα"

11:00-11:20

Χαιρετισµοί επισήµων °îôéäÜíáòøï÷ Æïùòéóíïà-¦ïìéôéóíïà, ªôáàòï÷ µáìóáíÝäè÷ ¦òïÛäòï÷ ôïù ªùîäÛóíïù °íðåìïùòçñî & Ãéîïðïéñî ÁÀïùóá÷, ¡éñòçï÷ ¼ïùîôïàìè÷

11:20-11:30 "Οινικός και Γαστρονοµικός Τουρισµός: Τι γίνεται στον κόσµο, στην Ελλάδα, στη Νάουσα" ¦áòïùóÝáóè: »Àòéáî ªðÝççïù & ªÝóóù ÆúåìåðÝäïù, óàíâïùìïé åðéëïéîöîÝá÷ & marketing íå åéäÝëåùóè óôïî ïéîïôïùòéóíÞ, åôáéòÝá GRAPEFOOL

11:30-11:40 "Ελληνική γαστρονοµία, γαστρονοµικός τουρισµός, γαστρονοµικές κοινότητες" ¦áòïùóÝáóè: ¡éñòçï÷ ¦Ýôôá÷, êåîïäÞøï÷ - óùççòáæÛá÷ & äèíéïùòçÞ÷ ôïù GREEK GASTRONOMY GUIDE

11:40-12:20 ¶îÞôèôá 2 "Η Νάουσα του αύριο"

11:40-11:50 "Οι προοπτικές του Οινοτουρισµού της περιοχής σε συνάρτηση µε το κρασί και την πόλη" ¦áòïùóÝáóè: ¶ìðÝäá ¦áìáíÝäá, Ëðåàõùîè åðéóëÛãéíïù óôï ºÆ¸»° ºËÄ ¡¹°ÁÁ¸ & ¡éñòçï÷ ªðáîÛììè÷, Ëðåàõùîï÷ ¶ðéóëÛãéíïù óôï ªùîåôáéòéóíÞ VAENI ÁÀïùóá÷


11:50-12:00

"Προκλήσεις, ευκαιρίες `ή και ανάγκες του οργανωµένου τουρισµού από µια περιοχή" ¦áòïùóÝáóè: ÆáêéäéöôéëÞ÷ ¦òÀëôïòá÷

12:00-12:10 "H επόµενη µέρα της τοπικής γαστρονοµίας: Καινοτοµία, νέα gourmet προϊόντα" ¦áòïùóÝáóè: µáóÝìè÷ ¤áæÀòá÷, éäéïëôÜôè÷ åóôéáôïòÝïù 4 ¶¦Ã̶ª

12:10-12:20 "∆ρόµοι κρασιού, ∆ρόµοι εµπειρίας" ¦áòïùóÝáóè: »Àòéáî ªðÝççïù & ªÝóóù ÆúåìåðÝäïù, óàíâïùìïé åðéëïéîöîÝá÷ & marketing íå åéäÝëåùóè óôïî ïéîïôïùòéóíÞ, åôáéòÝá GRAPEFOOL Είσοδος ελεύθερη

12:20 -13:00

¶îÞôèôá 3 "Νάουσα, ιστορία, γεύση, πολιτισµός"

12:20-12:30 "Τα µνηµεία της Νάουσας και της περιοχής της ως πόλοι έλξης των επισκεπτών" ¦áòïùóÝáóè: ¡éñòçï÷ »Àììéï÷, áòøáéïìÞçï÷ / êåîáçÞ÷

12:30-12:40 "Eναλλακτικές δραστηριότητες και φύση γύρω από τα οινοποιεία" ¦áòïùóÝáóè: ªåóÝì µáòâáòÛóïù, TRIGIRO

12:40-12:50 "∆ηµιουργία οινικής και γαστρονοµικής κουλτούρας στη φιλοξενία" ¦áòïùóÝáóè: ¢èíÜôòè÷ »Àîôóéï÷, ¦òÞåäòï÷ ôè÷ Îîöóè÷ ¥åîïäÞøöî ¸íáõÝá÷

13:00-14:00 Workshop Είσοδος ελεύθερη

18:00 "Βραβείο Κοινού" Ãé ãÜæïé ôïù ëïéîïà áðÞ ôèî ôùæìÜ çåùóéçîöóÝá ôè÷ íÛòá÷ ëáôáíåôòñîôáé ëáé ôá áðïôåìÛóíáôá áîáäåéëîàïùî ôèî ðéï äèíïæéìÜ åôéëÛôá ëáé äàï ôùøåòïà÷ ðïù ëåòäÝúïùî ùðïçåçòáííÛîå÷ áðÞ ôïù÷ ðáòáçöçïà÷ æéÀìå÷ ëòáóéïà. ª¶¤¹¢° 6


11:00-19:00 Περιήγηση στα οινοποιεία του Συνδέσµου Οινοποιών και Αµπελουργών της Ζώνης ΠΟΠ Νάουσα

ºÆ¸»° ¢¹°»°ÁÆ°ºÃª:

11:00-17:00 ºÆ¸»° º°ÄË¢°:

11:00-17:00 ºÆ¸»° º¶¤¶ª¹¢¸:

10:00-16:00

KòáóÝ ëáé îôïìíáäÀëéá óðéôéëÀ áðÞ æàììï ¥éîÞíáùòïù!! EðéëïéîöîÝá: 23320 51066

ºÆ¸»° ºËÄ ¡¹°ÁÁ¸:

11:00-17:00 °îáëáìàãôå ôé÷ äéáæïòåôéëÛ÷ åëæòÀóåé÷ ôïù ¥éîÞíáùòïù, íÛóá áðÞ íéá ôùæìÜ çåùóôéëÜ äïëéíÜ ôòéñî êåøöòéóôñî terroir! ¶ðéëïéîöîÝá: 23320 51100

ºÆ¸»° »¶¤¹Æ·°Á¸:

11:00-19:00 ºåìÀòé »åìéôúáîÜ, Ìò. ¤áîáòÀ 1, ÁÀïùóá

ºÆ¸»° ¼ÃËÁƸ:

11:00-18:00 ºÆ¸»° ÌÄ˪ÃÌÃÃË:

11:00-17:00 °îáëáìàãôå ôé÷ áéóõÜóåé÷ ëáé ôè çè ôïù ¥éîÞíáùòïù íÛóá áðÞ ôá Ûòçá úöçòáæéëÜ÷ ôïù ºñóôá ºáìäÀòá ¶ðéëïéîöîÝá: 23320 45080

ùÁæù¶¹Ã °Ä¡°Æ¹°:

12:00-19:00 ÆáêÝäé íå ôá magnum ôè÷ åëðìèëôéëÜ÷ óïäåéÀ÷ ôïù 2007! ¶ðéëïéîöîÝá: 23320 51080

ùÁæù¶¹Ã ¢°¤°»°Ä°:

11:00-18:00 ùÁæù¶¹Ã ºÃºº¹Áê:

11:00-17:00 ùÁæù¶¹Ã »°Ä°Áƹ¢¸:

10:00-19:00


Όσον αφορά την περιήγηση στα Οινοποιεία...

õá ùðÀòøåé è äùîáôÞôèôá íåôáæïòÀ÷ óá÷ áðÞ ôï wine bus, ðïù õá åÝîáé óôè äéÀõåóè ôöî åðéóëåðôñî óå ðòïóéôÜ ôéíÜ. ¡éá ðåòéóóÞôåòå÷ ðìèòïæïòÝå÷ åðéëïéîöîÜóôå íå ôïî éäéïëôÜôè ëàòéï ªôáàòï ·Àøï ëáé äéáíïòæñóôå ôèî äéáäòïíÜ óá÷ ¶ðéëïéîöîÝá: 697 419 0600 zaxosstauros@hotmail.gr Πεζοπορία για µικρούς και µεγάλους στους αµπελώνες µε την trigiro:

11:00

ªèíåÝï óùîÀîôèóè÷ óôï ÃéîïðïéåÝï ÌòùóïøÞïù ¦åúïðïòÝá íÛóá óôïù÷ áíðåìñîå÷- ðåòÝðïù 1 ñòá, åàëïìè äéáäòïíÜ. ¥åîÀçèóè ëáé ïéîïçîöóÝá óôï ºôÜíá ºùò-¡éÀîîè ëáé ðáéøîÝäé çéá ôá ðáéäéÀ Κόστος συμμετοχής 10€ /ενήλικα Κόστος συμμετοχής 5€ /παιδί

¦ìèòïæïòÝå÷ www.trigiro.com/npo KòáôÜóåé÷ T. 6978110441 ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ:

¦åòðáôÜóôå äÝðìá áðÞ ôï ðïôÀíé, ëáé õá óùîáîôÜóåôå ôï äéáôèòèôÛï ëôÝòéï ËäòÞíùìï÷ Ò»ÀëèÓ. EëåÝ âòÝóëåôáé ôï óðÝôé ôïù ïíÝìïù Ò¡åîÝôóáòïé ëáé »ðïàìå÷Ó. »ùèõåÝôå óôï êåøöòéóôÞ Ûõéíï ëáé êåîáçèõåÝôå óôïî ðáìáéÞôåòï íàìï ôè÷ ÁÀïùóá÷. ¶ðéëïéîöîÝá: ëàòéï÷ Íòè÷ ÆÞóóéï÷ 697 924 0324, ßòå÷ åðéóëÛãåöî: ªÀââáôï & ºùòéáëÜ 19:30-21:30 Wine bar, καφέ & εστιατόρια της Πόλης θα χτυπάνε στον ρυθµό του Ξινόµαυρου!


ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

#naoussawinecity #naoussa #xinomavro #drinkgreekwine

Νάουσα Η Πόλη του Οίνου 2018 - Naoussa The Wine City 2018  
Νάουσα Η Πόλη του Οίνου 2018 - Naoussa The Wine City 2018  
Advertisement