Page 1

΢Ξ ΟΔΠΘΞΔΘΙΞ ΢ΖΡ ΡΥΞΚΖΡ ΟΞΚΘ΢ΘΙΩΜ ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ

ΔΛΟ

ΡΔΘΡΛΞΓΠΑΤΘΔΡ ΗΔΛΑ΢Α ΡΥΞΚΖΡ/// ΑΠΗΠΑ/// ΟΞΚΘ΢ΘΙΖ/// ΙΑΚΚΘ΢ΔΥΜΘΙΑ ΢ΔΣΥΞΡ 1ξ- ΛΑΠ΢ΘΞΡ 2010


EDITORIAL Λια μέα δημιξσογική ποξρπάθεια εμημέοχρηπ νεκιμάει ρςη ρυξλή πξλιςικώμ μηυαμικώμ. Λια ποξρπάθεια από τξιςηςέπ για τξιςηςέπ. Ρςιπ Ρειρμξγοατίεπ δεμ θα βοείςε ξύςε ρςήλεπ lifestyle ξύςε νύλιμα πξλιςικά κείμεμα. Ούςε μεγαλόρςξμεπ σπξρυέρειπ ξύςε διατημίρειπ. Ηα βοείςε μόμξ ςξ απξςέλερμα ςηπ ρσλλξγικήπ ποξρπάθειαπ κάπξιχμ τξιςηςώμ πξσ ξμειοεύξμςαι μια καλύςεοη ρυξλή αλλά και μια καλύςεοη κξιμχμία. Ιι επειδή ςξ όμειοξ ασςό δε υχοάει μέρα ρε ρςεμά παοαςανιακά πλαίρια, ξι ΢ειρμξγοατίεπ είμαι και θα παοαμείμξσμ αμξιυςέπ ρε όλξσπ ςξσπ τξιςηςέπ ςηπ ρυξλήπ μαπ πξσ ζηςξύμ έμα κόρμξ διατξοεςικό. Οξσ ζηςξύμ μια ρυξλή πξσ ςξσπ ρέβεςαι, πξσ λαμβάμει σπ’ όφιμ ςα θέλχ ςξσπ, πξσ είμαι ρςημ ποάνη υώοξπ παιδείαπ, δημιξσογίαπ, ελεύθεοηπ αμςαλλαγήπ απόφεχμ και ζύμχρηπ ιδεώμ. Για ςξ λόγξ ασςό ςιπ επόμεμεπ ρελίδεπ γεμίζξσμ άοθοα πξσ άπςξμςαι ρσγκεκοιμέμχμ ποξβλημάςχμ ςηπ ρυξλήπ Οξλιςικώμ Ληυαμικώμ ΔΛΟ αλλά και θεμάςχμ κξιμχμικώμ, πξλιςικώμ, καλλιςευμικώμ. Δνάλλξσ ςξ παμεπιρςήμιξ δεμ είμαι υώοξπ νεκξμμέμξπ από ςημ κξιμχμία, αλλά ςξ εογαρςήοι ςχμ ιδεώμ ςηπ.

ΠΔΡΙΔΦΟΜΔΝΑ 

Editorial Ρσμέλεσρη 3ξσ έςξσπ Ζ «λξγική» ςηπ αμάθερηπ Polis/Politics Ζ γεμική ρσμέλεσρη από ςα μάςια δύξ ποχςξεςώμ Μέα αμτιθέαςοα VS Ιςίοιξ Γκίμη Ατίρεπ και κιμήμαςα Ρςη υώοα ςξσ ςοόμξσ 11 Ξ Δεκέμβοηπ ςξσ Θοάμ 12 Ζ μέα «επιθεςική» αουιςεκςξμική 13

Διαβάζουμε με τα μάτια ανοιχτά!

1

 1 2 3 4 5 6 9


ΔΚΔΡΟΜΗ 3ξσ ΔΣΟΤ΢



Τπξυοημαςξδόςηρη και εκλξγικά παιυμίδια ρςιπ πλάςεπ ςχμ τξιςηςώμ… Όπχπ γμχοίζξσμε όλξι, κάθε υοόμξ διενάγεςαι εκπαιδεσςική εκδοξμή ςξσ ςοίςξσ έςξσπ ρςξ μάθημα ςηπ ΢ευμικήπ Γεχλξγίαπ. Για ςη λήφη απξτάρεχμ ρυεςικά με ςη διξογάμχρη ςηπ εκδοξμήπ ρσγκαλείςαι ρσμέλεσρη έςξσπ. Τέςξπ μεςοάμε ήδη δύξ ρσμελεύρειπ και από όςι ταίμεςαι θα έυξσμε και ρσμέυεια. ΢ξ κσοιόςεοξ ζήςημα πξσ ςίθεςαι ασςή ςη ρςιγμή είμαι ςξ ξικξμξμικό. Ρσγκεκοιμέμα, ςξ ΔΜΠ όπχπ και ςα σπόλξιπα παμεπιρςήμια ςηπ υώοαπ βιώμξσμ ςιπ ρσμέπειεπ μιαπ πξλιςικήπ διαοκξύπ σπξυοημαςξδόςηρηπ πξσ ακξλξσθξύμ όλεπ ξι κσβεομήρειπ. Υέςξπ με ςη δικαιξλξγία ςηπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ ςξ ρσμξλικό πξρό πξσ δίμεςαι ρςη ρυξλή θα είμαι υαμηλόςεοξ από πέοσρι με βάρη ςα λεγόμεμα ςχμ μελώμ ςηπ επιςοξπήπ. Έςρι ςξ πξρό ρσμμεςξυήπ κσμαίμεςαι ρςα 400 εσοώ έκαρςξπ. Ηεχοώμςαπ ασςή ςημ καςάρςαρη απαοάδεκςη, η ποώςη ρσμέλεσρη απξτάριρε μα ποξβεί ρε παοαρςάρειπ διαμαοςσοίαπ για ςημ εναρτάλιρη ςχμ ενόδχμ μαπ από ςξ ίδοσμα, ατξύ η εκδοξμή απξςελεί μέοξπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ η ξπξία ποέπει μα είμαι δημόρια και δχοεάμ. Ατξύ λξιπόμ ρσμτχμήραμε ρε ασςό, η ΔΑΟ και η ΟΑΡΟ μίληραμ για υξοηγίεπ πξσ ποξρτέοξμςαι (γύοχ ρςα 20 εσοώ για κάθε άςξμξ) μεςαςοέπξμςαπ ςξσπ τξιςηςέπ ρε ζηςιάμξσπ ιδιχςικώμ επιυειοήρεχμ. ΢ξ δεύςεοξ θέμα πξσ ποξέκσφε (ποξκύπςει παοαδξριακά κάθε υοόμξ) ήςαμ η ρσγκοόςηρη ςηπ επιςοξπήπ. Ξι ρσμάδελτξι ςχμ δύξ μεγάλχμ παοαςάνεχμ ήθελαμ μα ρσμευιρςεί ςξ καθερςώπ ςχμ ςελεσςαίχμ εςώμ με ςη διεναγχγή εκλξγώμ και ςημ αμάδεινη κλειρςήπ 5μελξύπ επιςοξπήπ. Κάθε υοόμξ λξιπόμ γίμεςαι μια ρύγκοξσρη εκλξγικώμ μηυαμιρμώμ ΔΑΠ και ΠΑ΢Π για μα μεςοήρξσμ ςιπ δσμάμειπ ςξσπ ρςξ έςξπ. Οοξταμώπ ασςό είμαι γελξίξ γιαςί ξι τξιςηςέπ μπαίμξσμ ρε ασςή ςη διαδικαρία εμώ θα μπξοξύραμ κάλλιρςα μα είμαι ρςημ επιςοξπή και ξι 7 σπξφήτιξι υχοίπ μα σπάουει καμέμα ποόβλημα. Αμςίθεςα είδαμε και τέςξπ μα ρςήμεςαι μια κάλπη υχοίπ καμέμα ότελξπ για ςξσπ τξιςηςέπ παοά μόμξ για ςιπ δύξ μεγάλεπ παοαςάνειπ πξσ αμέπςσναμ κι άλλξ ςιπ πελαςειακέπ ςξσπ ρυέρειπ. ΢έλξπ, ασςό πξσ έυει ρημαρία πλέξμ είμαι ξι τξιςηςέπ μα διεκδικήρξσμ μέρα από μαζικέπ παοαρςάρειπ διαμαοςσοίαπ και άλλεπ δοάρειπ ασςά πξσ ςξσπ αμήκξσμ και μα γίμξσμ και άλλεπ ρσμελεύρειπ έςξσπ έςρι ώρςε μα εμημεοχμόμαρςε και μα κοίμξσμ για ςξ ςι μέλλει γεμέρθαι. Γιαςί όλξι έυξσμε δικαίχμα ρςημ γμώρη… Άγγελος

2


Η «ΛΟΓΙΚΗ» ΣΗ΢ ΑΝΑΘΔ΢Η΢ Αμ φητίζξσμε για ςιπ ρημειώρειπ… Χητίζξσμε γοαμμαςεία! Έμα κξμμάςι ςηπ καθημεοιμόςηςαπ μαπ ρςιπ ρυξλέπ είμαι και η πξλιςική παοέμβαρη, η ξπξία ρσμευώπ εκτσλίζεςαι από ςιπ κσοίαουεπ παοαςάνειπ ςηπ ΔΑΟ και ςηπ ΟΑΡΟ, ςχμ ξπξίχμ η «πξλιςική» δοάρη βαρίζεςαι κσοίχπ ρςιπ πελαςειακέπ ρυέρειπ, ρςημ βιςοίμα ςηπ «τιλίαπ», ρςημ ηθική δέρμεσρη και ρςα νέτοεμα πάοςι. ΢α γεγξμόςα ασςά απξποξραμαςξλίζξσμ ςξσπ τξιςηςέπ από ςα ποαγμαςικά ποξβλήμαςα πξσ στίρςαμςαι ρςημ ρυξλή και γεμικόςεοα ρςξμ παιδεία. Αμαλσςικόςεοα, κσοίαουξπ ςοόπξπ πξλιςικήπ ςξσπ παοέμβαρηπ είμαι η διαμξμή ρημειώρεχμ, ποάνη η ξπξία ρσμςελεί ρςημ πεοαιςέοχ σπξβάθμιρη ςξσ δημξρίξσ παμεπιρςημίξσ, ατξύ όυι μόμξ ποξρτέοξσμ ςημ εύκξλη λύρη, αλλά σπξςιμξύμ ςξσπ αγώμεπ για ςημ αμαβάθμιρη ςχμ ρσγγοαμμάςχμ. Ακόμα καλξύμ ςξσπ τξιςηςέπ μα φητίρξσμ ρςιπ εκλξγέπ με γμώμξμα ςιπ καλύςεοεπ ρημειώρειπ και ρςξ όμξμα ςηπ δήθεμ «τιλίαπ», επιβάλλξμςαπ έςρι έμα απξλιςίκ κλίμα. Βαρίζξμςαι ρςημ λξγική «ςξ ζηςήραςε, ςξ πεςύυαμε», ξικειξπξιξύμεμξι ςξσπ αγώμεπ και ςιπ ποξρπάθειεπ ςχμ τξιςηςώμ και ςξσ ρσλλόγξσ γεμικόςεοα, με ςημ ριχπηλή ρσμαίμερη ςχμ καθηγηςώμ ρςα όογαμα ρσμδιξίκηρηπ (π.υ. ρσμέλεσρη ςμήμαςξπ). Έμα απςό παοάδειγμα ςηπ λξγικήπ ςηπ αμάθερηπ και ςηπ ρκληοήπ αμςιποξρώπεσρηπ είμαι η επιςοξπή ποξπςσυιακώμ, όπξσ μόμξ ςα μεγαλξρςελέυη ςηπ ΔΑΟ και ςηπ ΟΑΡΟ έυξσμ δικαίχμα φήτξσ απξταρίζξμςαπ για όλξσπ εμάπ (π.υ. αλλαγέπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρπξσδώμ), υχοίπ ξι σπόλξιπξι μα έυξσμε λόγξ. Δπιπλέξμ, απξτεύγξσμ επιμελώπ μα γειώρξσμ ρςξμ ρύλλξγξ διαδικαρίεπ πξλιςικήπ ζύμχρηπ όπχπ είμαι ξι γεμικέπ ρσμελεύρειπ, ρσμελεύρειπ εςώμ κςλ, με απώςεοξ ρκξπό ςημ επιβξλή ςξσ μηυαμιρμξύ ςξσπ ρε όλεπ ςιπ διαδικαρίεπ και ςξμ έλεγυξ ασςώμ. Ρημαμςικό παοάδειγμα ςχμ παοαπάμχ απξςελεί η μαζική εκδοξμή ςξσ 3ξσ έςξσπ όπξσ μεςά από εκλξγέπ ρσγκοξςείςαι 5μελήπ επιςοξπή απξςελξύμεμη από εκποξρώπξσπ ςηπ ΔΑΟ και ΟΑΡΟ με απώςεοξ ρκξπό ςημ αμαμέςοηρη ςχμ μηυαμιρμώμ ςξσπ. Δσράοερςη έκπληνη απξςέλερε η ρσμέλεσρη 2ξσ έςξσπ πξσ ςξσπ έπιαρε αποξεςξίμαρςξσπ! Ιλείμξμςαπ, καλό είμαι μα γμχοίζει καμείπ όςι ασςξί ξι αγώμεπ πξσ καςακοίμξμςαι και από ςιπ δύξ παοαςάνειπ όςι σπξβαθμίζξσμ ςα παμεπιρςήμια και καθσρςεοξύμ ςα μαθήμαςα, είμαι ξι αγώμεπ πξσ ρςαμάςηραμ ςιπ αμςιεκπαιδεσςικέπ μεςαοοσθμίρειπ και ςημ αμαγμώοιρη ςχμ ΙΔΡ. ΢έλξπ, με ςημ ρσλλξγική ποξρπάθεια αμέμςαυςχμ ή μη τξιςηςώμ μπξοξύμ μα γίμξσμ δοάρειπ πξσ θα υςσπήρξσμ ςξσπ μηυαμιρμξύπ ασςξύπ, όπχπ forum ραμ ςξ ΛQN και μέεπ ρσμελεύρειπ εςώμ. Μήπχπ ήοθε η ώοα μα απξταρίρξσμε όλξι εμείπ για ασςά πξσ μαπ ατξοξύμ; Θοδωρής, Αμθή

3


POLIS/POLITICS



Οι πξλιςικξί μηυαμικξί ρσυμά θεχοξύμαρςε σπεύθσμξι για ςημ καςαρςοξτή ςχμ πόλεχμ. Μήπχπ ήοθε η ώοα μα θεχοήρξσμε εασςξύπ σπεύθσμξσπ και για ςη ρχςηοία ςξσπ; Ρε λίγξ καιοό, παίομξμςαπ ςξ πςσυίξ μαπ, θα κληθξύμε, από κάςξικξι ςξσ αρςικξύ ςξπίξσ, μα γίμξσμε –εμ μέοει- διαμξοτχςέπ ςξσ. Οώπ βλέπξσμε όμχπ ςημ έμμξια ςηπ πόληπ; Λήπχπ ξ υώοξπ ρςη ρύγυοξμη μξξςοξπία είμαι απλά έμα ακόμη εμπόοεσμα; Μήπχπ η πξλεξδξμία είμαι για μαπ έμα ρύμξλξ αμξύριχμ και εκμεσοιρςικώμ καμόμχμ πξσ πεοιξοίζξσμ ςξ κέοδξπ μαπ; Λάλλξμ για πξλλξύπ απ’ ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μαπ έςρι έυξσμ ςα ποάγμαςα. Αλλά είμαι ασςή η θεώοηρη ςχμ ποαγμάςχμ πξσ μαπ έυει ξδηγήρει ρήμεοα μα είμαρςε όμηοξι ρςιπ ίδιεπ μαπ ςιπ πόλειπ. Δγκλχβιρμέμξι μέρα ρε ασςξκίμηςα, διαμεοίρμαςα, γοατεία, μεςοό, μαγαζιά. Ζ έλλειφη δημόριχμ υώοχμ όπξσ μπξοξύμε υχοίπ αμςίςιμξ μα διαρκεδάρξσμε, μα δημιξσογήρξσμε και μα νετύγξσμε απ’ ςημ καθημεοιμόςηςα ςηπ παοαγχγήπ- καςαμάλχρηπ είμαι ρήμεοα πιξ ταμεοή από πξςέ. Ιι όμχπ, μεοικξί καςαμξξύμ ςημ πξλιςική ςηπ πξλεξδξμίαπ. Ιαι διεκδικξύμ ςξ δικαίχμα ςξσ κάθε αμθοώπξσ, απ’ όπξια ςάνη κι αμ ποξέουεςαι, ρςημ πόλη ςξσ. Δίμαι ασςξί πξσ μεςέυξσμ ρςα ρύγυοξμα κιμήμαςα πόληπ. Απ’ ςιπ μεςαςοξπέπ πάοκιμγκ ρε ασςξδιαυειοιζόμεμα πάοκα χπ ςξσπ guerilla gardeners και απ’ ςιπ πξδηλαςξδοξμίεπ χπ ςημ ποξρςαρία υώοχμ ποαρίμξσ από …δεμδοξτάγξσπ δημάουξσπ (!), η Αθήμα αουίζει μα νσπμάει. Ξι κάςξικξί ςηπ ρσμειδηςξπξιξύμ πξιξ είμαι ςξ ρύρςημα πξσ ςξσπ έυει ρςεοήρει ςημ πόλη ςξσπ, και απξταρίζξσμ μα ςξ αμαςοέφξσμ. Δημιξσογξύμ μηρίδεπ «ελεύθεοξσ υώοξσ» μέρα ρςξμ χκεαμό ςηπ γκοίζαπ ιδιξκςηρίαπ, ςχμ πξλσεθμικώμ και ςχμ πξλσκαςξικιώμ. Απαιςξύμ η πόλη μα είμαι δική ςξσπ, και όλχμ μαπ ςασςόυοξμα. Οοέπει λξιπόμ μα ρκετςξύμε πξύ θα ρςαθξύμε εμείπ χπ επαγγελμαςίεπ ρ’ ασςό ςξ ρκημικό. Τσρικά η απελεσθέοχρη ςξσ αρςικξύ υώοξσ δεμ ποόκειςαι μα είμαι έογξ καμεμόπ πετχςιρμέμξσ μηυαμικξύ, αουιςέκςξμα ή πξλεξδόμξσ. Ηα ςημ επιςύυξσμε όλξι μαζί με ςξσπ καθημεοιμξύπ μαπ αγώμεπ. Γι’ ασςό λξιπόμ ποέπει μα διαλένξσμε ςι «είδξπ» μηυαμικξύ θέλξσμε μα είμαρςε. Ηέλξσμε μα καςαπαςήρξσμε κάθε εκαςξρςό ελεύθεοξσ υώοξσ, και μα πληγώρξσμε ςξ πεοιβάλλξμ, όλα ρςξ βχμό ςξσ κέοδξσπ; Ή θέλξσμε μα βξηθήρξσμε ρςη δημιξσογία μιαπ μέαπ πόληπ, όπξσ θα είμαι δσμαςή η ζχή, και όυι μόμξ η επιβίχρη; Δλεύθεοξι υώοξι σπό ενατάμιρη! Πάοκξ Νασαοίμξσ ρςα Δνάουεια. Ξι κάςξικξι ςηπ πεοιξυήπ ρπάμε ςξ ςριμέμςξ ςξσ πάοκιμγκ και δημιξσογξύμ έμα πάοκξ/ υώοξ ρσμασλιώμ και ποξβξλώμ/ ρημείξ ρσμάμςηρηπ και διαρκέδαρηπ. Δλαιώμαπ- η αμάπλαρη ρςξ Βξςαμικό. Ηεςικά βήμαςα ρε μια πξλύκοξςη σπόθερη: ςξ γήπεδξ ςξσ ΟΑΞ υςίζεςαι, εμώ η καςαρκεσή εμπξοικξύ από ςξμ Λπ. Βχβό κοίθηκε αμςιρσμςαγμαςική από ςξ ΡςΔ. Πάοκξ Κύποξσ και Παςηρίχμ. Ξι κάςξικξι μπαίμξσμ μποξρςά ρςιπ μπξσλμςόζεπ όςαμ βλέπξσμ έμαμ απ’ ςξσπ ελάυιρςξσπ υώοξσπ ποαρίμξσ ρςημ Ισφέλη μα θσριάζεςαι για υάοη σπόγειξσ πάοκιμγκ. Βίλα Δοακξπξύλξσ ρςα Άμχ Παςήρια. Έκςαρη με ποάριμξ και διαςηοηςέα κςίοια πξσ κιμδσμεύει μ’ αμςικαςαρςαθεί από κςίοιξ 10.000ςμ! “Βadminton” ρςξ Πάοκξ Γξσδή. «Οοξρχοιμή καςαρκεσή» γηπέδξσ για ςημ Ξλσμπιάδα και πλέξμ… μόμιμη εγκαςάρςαρη φσυαγχγίαπ ρςη θέρη ςξσ μηςοξπξλιςικξύ πάοκξσ. Δείςε ακόμη: Δημξςική Αγξοά κσφέληπ- Ακαδημία Ολάςχμξπ- Οοξρτσγικά Κ. Αλενάμδοαπ

Ισμήμη

4


Η ΓΔΝΙΚΗ ΢ΤΝΔΛΔΤ΢Η



Μέρα από ςα μάςια δύξ ποχςξεςώμ Τέςξπ για ποώςη τξοά ρςξ παμεπιρςήμιξ παοακξλξσθήραμε γεμική ρσμέλεσρη και ήςαμ μια ποχςξταμήπ εμπειοία για μαπ, καθώπ δεμ είυαμε παοόμξιεπ διαδικαρίεπ ρςξ ρυξλειό. Ασςό πξσ μαπ ποξβλημάςιρε πεοιρρόςεοξ είμαι όςι ξσριαρςικά δεμ ακξύγξμςαι ξι απόφειπ όλχμ, λόγχ διατόοχμ παοαγόμςχμ. Διδικόςεοα : Οοχςαουικό οξλό παίζει ξ μη ρχρςόπ καςαμεοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξσπ ξμιληςέπ και ρε ασςξύπ πξσ κάμξσμ ςιπ εοχςήρειπ μεςά. Για παοάδειγμα παοαςηοήραμε όςι κάπξιεπ τξοέπ ρε μια εοώςηρη γίμεςαι μακοξρκελήπ ςξπξθέςηρη ποώςα και μεςά η διαςύπχρη ςηπ εοώςηρηπ, με απξςέλερμα ξι παοεσοιρκόμεμξι μα υάμξσμ ςξμ ειομό. Για ασςό καλό θα ήςαμ κάθε παοάςανη μα κάμει ςξπξθέςηρη ρε ρσγκεκοιμέμξ υοξμικό διάρςημα, λ.υ. 10-15 λεπςά, καθώπ και ξι εοχςήρειπ μα διαςσπώμξμςαι ρε μικοό υοξμικό διάρςημα, λ.υ. 3-5 λεπςά. Έςρι η γεμική ρσμέλεσρη θα ξλξκληοώμεςαι ρε λιγόςεοξ υοόμξ, θα είμαι πιξ δίκαιη και θα μπξοξύμ μα ρσμμεςέυξσμ πεοιρρόςεοξι τξιςηςέπ υχοίπ μα κξσοάζξμςαι. Δπιπλέξμ άλλξ έμα ρημαμςικό μειξμέκςημα είμαι όςι ρςημ ποαγμαςικόςηςα δεμ δίμεςαι η εσκαιοία ρςξσπ αμέμςαυςξσπ τξιςηςέπ μα ςξπξθεςηθξύμ και μα εκτοάρξσμ ςιπ απόφειπ ςξσπ. Για ασςό εσθύμξμςαι κσοίχπ ξι παοαςάνειπ ξι ξπξίεπ όυι μόμξ δεμ επικοξςξύμ ποξρπάθειεπ αμέμςαυςχμ τξιςηςώμ μα πξσμ ςημ γμώμη ςξσπ αλλά δεμ ςξσπ δίμξσμ και καθόλξσ ρημαρία. Υαοακςηοιρςικό ήςαμ ςξ παοάδειγμα ςηπ ποώςηπ τεςιμήπ ρσμέλεσρηπ όπξσ έμαπ τξιςηςήπ ρςξ ςέλξπ ρηκώθηκε μα ςξπξθεςηθεί και όλξι μιλξύραμ, καμείπ δεμ ποξρπαθξύρε μα επιβάλλει ςημ ςάνη και ςξ μόμξ πξσ ςξσπ έμξιαζε ήςαμ πξςέ θα αουίρει η καςαμέςοηρη. Ακόμη κακή εμςύπχρη μαπ έκαμε ςξ γεγξμόπ όςι καςά ςη διάοκεια ςηπ ςξπξθέςηρηπ κάπξιαπ παοάςανηπ, τξιςηςέπ από άλλεπ παοαςάνειπ απξρπξύραμ ςημ ποξρξυή τξιςηςώμ πξσ ήθελαμ μα παοακξλξσθήρξσμ. Ασςό ςξ πεςύυαιμαμ ποξβάλλξμςαπ ςιπ δίκεπ ςξσ θέρειπ ποξρχπικά ρςξ τξιςηςή, εμώ μεςά από λίγξ θα γιμόςαμ η δική ςξσπ ςξπξθέςηρη. ΢έλξπ, αομηςικό υαοακςήοα ρςη ρσμέλεσρη δίμει η μξξςοξπία ςξσ γηπέδξσ ξοιρμέμχμ ρσμαδέλτχμ ξι ξπξίξι ζηςχκοασγάζξσμ σπέο ςηπ παοάςανηπ ςξσπ. Λέρα από ασςή εκμασλίζεςαι ξ θερμόπ ςηπ γεμικήπ ρσμέλεσρηπ, ετόρξμ δεμ είμαι πλέξμ δημξκοαςικόπ . ΢α ποξβλήμαςα ασςά είμαι πξσ απξμακούμξσμ ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ τξιςηςέπ από ςημ ρσμμέςξυη ρςη γεμική ρσμέλεσρη και ποέπει μα δοαρςηοιξπξιηθξύμε όλξι ώρςε μα επιλσθξύμ. Νάμτια, Μαρία

5


ΝΔΑ ΑΜΥΙΘΔΑΣΡΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΜΑ΢ Η ΓΙΑ ΑΛΛΟΤ΢; Από ςξ ποξηγξύμεμξ ακαδημαψκό έςξπ έυει αμξίνει ςξ θέμα ςηπ καςαρκεσήπ μέχμ αμτιθεάςοχμ ρςημ Οξλσςευμειξύπξλη για λξγαοιαρμό ςηπ Ρυξλήπ Οξλιςικώμ Ληυαμικώμ. Ρςημ ποώςη ρσμέλεσρη ςμήμαςξπ ςξσ ςοέυξμςξπ ακαδημαψκξύ έςξσπ ξοιρςικξπξιήθηκε η απόταρη για ςημ καςαρκεσή ςξσπ ρυεδόμ ξμότχμα από ςξσπ καθηγηςέπ και μάλιρςα καςαςέθηκαμ και 2 ποξςάρειπ καςαρκεσήπ και ξι δύξ από ςξσπ ίδιξσπ μελεςηςέπ. Μιλάμε για ςημ καςαρκεσή 6(!) μέχμ αμτιθεάςοχμ υχοηςικόςηςαπ 150 αςόμχμ έκαρςξ και 2 αμαγμχρςηοίχμ ρςξ ποαμέπ μποξρςά από ςξ κςίοιξ δξμξρςαςικήπ. Δίμαι όμχπ αμαγκαία η καςαρκεσή ασςώμ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ όςαμ: 1. Δίμαι γεγξμόπ όςι η υχοηςικόςηςα ςχμ διαθέριμχμ εγκαςαρςάρεχμ ςηπ Ρυξλήπ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ κςιοίξσ Γκίμη) μπξοεί μα καλύφει (αμ όυι σπεοκαλύφει) ςη διεναγχγή ςχμ μαθημάςχμ; 2. ΢ξ χοξλόγιξ ποόγοαμμα τςιάυμεςαι εμπειοικά από ςη Ρυξλή και όυι με ςέςξιξ ςοόπξ ώρςε μα εναρταλιζόςαμ η βέλςιρςη υοήρη ςχμ υώοχμ; 3. Ζ Ρυξλή εμμέμει ρςη ρσγκέμςοχρη ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ ςιπ ποχιμέπ και μερημεοιαμέπ ώοεπ με απξςέλερμα ξ κύοιξπ όγκξπ μαθημάςχμ μα διενάγεςαι μεςανύ 8:45 και 14:30 και μα ποξκύπςει ποόβλημα με ςιπ αίθξσρεπ ςιπ ώοεπ ασςέπ; Άοα μια καλύςεοη διαυείοιρη ςχμ υώοχμ από ςη ΢υξλή θα έκαμε ςα μέα αμτιθέαςοα αυοείαρςα. Όμχπ σπάουει και ξ αμςίλξγξπ, δικαιξλξγημέμξπ χπ έμα βαθμό: ΢α μέα Ιςίοια παοξσριάζξσμ αοκεςέπ καςαρκεσαρςικέπ αςέλειεπ (ξι ξπξίεπ παοαδόνχπ δεμ ποξρέυςηκαμ καςά ςημ καςαρκεσή ςξσπ). ΢ξ αμτιθέαςοξ πξσ έυξσμε ρςεοείςαι τσρικξύ τχςιρμξύ και αεοιρμξύ εμώ ςξ κσοίχπ κςίοιξ δεμ πεοιλαμβάμει ξύςε μία αμτιθεαςοική αίθξσρα και έυει και ασςό ςιπ κακξςευμίεπ ςξσ. Σπάουει λύρη υχοίπ μα τςιαυςξύμ ςα μέα αμτιθέαςοα;;; Η απάμςηρη είμαι ΝΑΙ. Ζ κξιμή λξγική ρσμξμξλξγεί ρςξ όςι με επιρκεσέπ ςχμ μέχμ Ιςηοίχμ καςά ςημ πεοίξδξ ςχμ ενεςαρςικώμ και ςχμ θεοιμώμ διακξπώμ και με αμακαίμιρη ςχμ αμτιθεάςοχμ ςξσ κςιοίξσ Γκίμη καςά ςημ πεοίξδξ διεναγχγήπ ςχμ μαθημάςχμ θα έυξσμε με έμαμ ρχρςό ποξγοαμμαςιρμό ρε έμα ακαδημαψκό έςξπ έςξιμξσπ ποξπ υοήρη όλξσπ ςξσπ υώοξσπ ςηπ Ρυξλήπ μαπ ρατώπ βελςιχμέμξσπ. Ακόμα, ξ αοιθμόπ και η υχοηςικόςηςα ςχμ αμτιθεάςοχμ ρημαίμει όςι θα ςα υοηριμξπξιξύμ 900 τξιςηςέπ ςασςόυοξμα(!!!) όςαμ ξι εγγεγοαμμέμξι τξιςηςέπ ήςαμ πέοσρι πεοίπξσ 1900 εμώ ξι εμεογξί αοκεςά λιγόςεοξι και σπξςίθεςαι όςι είμαι πξλιςική ςηπ Ρυξλήπ η διεναγχγή μαθημάςχμ με ςη ρσμμεςξυή λιγόςεοχμ ςχμ 80 τξιςηςώμ αμά αίθξσρα για ςημ εναρτάλιρη ςηπ καλύςεοηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ.

6


ΣΙ ΢ΗΜΑΙΝΔΙ ΣΔΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑ΢ Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΜΥΙΘΔΑΣΡΩΝ; 1. Ολήοηπ απενάοςηρη ςηπ Ρυξλήπ από ςξ κςήοιξ Γκίμη 2. Δπιπλέξμ ςριμεμςξπξίηρη ςηπ γκοίζαπ πξλσςευμειξύπξληπ 3. Οεοιξοιρμόπ ςχμ λιγξρςώμ δέμςοχμ πξσ σπάουξσμ ρςη ρυξλή μαπ (πξσ δε τςάμξσμ ακόμα και ςώοα ξύςε για ρκιά!!!) 4. Αμξύρια ρπαςάλη κξμδσλίχμ πξσ θα μπξοξύραμ μα υοηριμξπξιηθξύμ για ςημ αμακαίμιρη ςξσ κςιοίξσ Γκίμη, ςημ αγξοά αμαγκαίξσ εογαρςηοιακξύ ενξπλιρμξύ και ςημ ποόρληφη ςξσ αμαγκαίξσ διδαρκαλικξύ ποξρχπικξύ. Άκης

ΓΙΑΣΙ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΢ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΓΚΙΝΗ;



΢η ρςιγμή, λξιπόμ, πξσ παοαςηοξύμε μια ρσρςημαςική ποξρπάθεια από ςη διξίκηρη ςηπ Ρυξλήπ μα μεςατέοει ςξ ρύμξλξ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ ρςα μέα κςίοια ςηπ Οξλσςευμειξύπξληπ εγείοξμςαι εοχςήμαςα ρυεςικά με ςξ αμ κάςι ςέςξιξ θα απξρκξπεί ρςξ ποαγμαςικό ρσμτέοξμ ςχμ τξιςηςώμ ςηπ ρυξλήπ μαπ. Ζ αλήθεια είμαι πχπ ςα Μέα Ιςίοια, παοόλεπ ςιπ καςαρκεσαρςικέπ αςέλειεπ πξσ παοξσριάζξσμ (π.υ. έλλειφη τσρικξύ τχςιρμξύ-αεοιρμξύ, απξσρία εσούυχοχμ διαδοόμχμ, κακή ακξσρςική) απξςελξύμ, ρε ρυέρη με ςξ Οαλιό Οξλσςευμείξ, έμα -γεμικά- αοςιόςεοξ ρύμξλξ εγκαςαρςάρεχμ, αμαγκαίχμ ρςα μέα δεδξμέμα διδαρκαλίαπ και εμαομξμιρμέμχμ ρςιπ ρύγυοξμεπ απαιςήρειπ αματξοικά με ςξ σπόβαθοξ πξσ ξτείλει μα καςέυει ξ Οξλιςικόπ Ληυαμικόπ. Ωρςόρξ, αμενάοςηςα από ςα όπξια ποξςεοήμαςα μπξοεί μα παοξσριάζξσμ ςα Μέα Ιςίοια έμαμςι ςξσ ιρςξοικξύ υώοξσ ςξσ Οξλσςευμείξσ, ρε καμία πεοίπςχρη δεμ ποέπει μα απανιχθεί ξ πηγαίξπ εκπαιδεσςικόπ οόλξπ ςξσ ςελεσςαίξσ. Ιαςαουάπ, από άπξφη ποόρβαρηπ, η πεοιξυή πξσ βοίρκεςαι ςξ Οαλιό Οξλσςευμείξ κοίμεςαι καλύςεοη καθώπ είμαι ρςξ κέμςοξ και ενσπηοεςεί πεοιρρόςεοξ ςξ ρύμξλξ ςχμ τξιςηςώμ (εσκξλόςεοη ποόρβαρη και εκείμχμ πξσ μέμξσμ ρςα ποξάρςια). Δπίρηπ καλύπςεςαι από αοςιόςεοξ δίκςσξ ρσγκξιμχμιακώμ σπξδξμώμ, έμαμςι ςξσ ποξβλημαςικξύ 242 και ςχμ –ρυεδόμ πάμςα γεμάςχμ608 και 230, ςα ξπξία –και μόμξ ασςά- παοέυξσμ ποόρβαρη ρςημ Οξλσςευμειξύπξλη. Οοόρθεςα, η διαςήοηρη μέοξσπ ςχμ μαθημάςχμ ρςξ κςίοιξ Γκίμη μπξοεί μα ρσμςελέρει θεςικά ρςημ αλληλεπίδοαρή μαπ με ςξ αρςικό ςξπίξ. Διδικά για όρξσπ από εμάπ δεμ έυξσμε ςη δσμαςόςηςα μα έοθξσμε ρε επατή με ασςό ρε ρσρςημαςική βάρη, μαπ παοξσριάζεςαι ασςή η εσκαιοία μέρα από ςη


διεναγχγή μαθημάςχμ ρςξ κέμςοξ. Ωπ μελλξμςικξί διαμξοτχςέπ ςξσ αρςικξύ πεοιβάλλξμςξπ, άλλχρςε, έυξσμε υοέξπ μα ¨ςοιτςξύμε¨ μαζί ςξσ και μα ςξ ανιξλξγήρξσμε, αμςλώμςαπ ςα θεςικά ςξσ ρςξιυεία και εμςξπίζξμςαπ παοάλληλα ςα κακώπ κείμεμα. Οέοα από ασςό, ςα ίδια ςα κςίοια ςξσ ιρςξοικξύ υώοξσ ςξσ Οξλσςευμείξσ απξςελξύμ εναιοεςικήπ αιρθηςικήπ ξικξδξμήμαςα, υαοακςηοιρςικά ςξσ ελλημικξύ αρςικξύ 19ξσ αιώμα, κάςι πξσ γίμεςαι καλύςεοα αμςιληπςό μόμξ μέρχ ςηπ δημιξσογίαπ μίαπ βιχμαςικήπ ρυέρηπ με ςξ ίδοσμα. Δπιπλέξμ, δεμ είμαι πεοιςςό μα πξύμε πχπ η πεοιξδική ασςή εμαλλαγή ςξσ υώοξσ διδαρκαλίαπ εσμξεί και ςημ αλλαγή παοαρςάρεχμ από ςημ καθημεοιμή μαπ οξσςίμα. Οαοόλα ασςά η παοαπάμχ επιυειοημαςξλξγία δεμ θα μπξοξύρε μα έυει καμία βάρη εάμ δεμ θιγόςαμ ποώςα και κύοια η σπόρςαρη ςξσ Θρςξοικξύ Οξλσςευμείξσ χπ υώοξσ ρσλλξγικήπ μμήμηπ. ΢ξ Οξλσςευμείξ, πέοα από ςόπξπ γμώρηπ και παιδείαπ απξςελεί επί δεκαεςίεπ πεδίξ κξιμχμικξπξλιςικώμ ζσμώρεχμ και τξιςηςικώμ διεκδικήρεχμ. Κόγχ ςηπ αποόρκξπςηπ διακίμηρηπ ιδεώμ ρςξ ερχςεοικό ςξσ, ποξχθείςαι η καλλιέογεια οιζξρπαρςικώμ θεχοήρεχμ και η κοιςική ρςάρη απέμαμςι ρςξ ρύρςημα. ΢ξ γεγξμόπ ασςό, ρε ρσμδσαρμό με ςη ρςοαςηγική θέρη ςξσ (κξμςά ρςα κέμςοα λήφηπ απξτάρεχμ και ρςξσπ υώοξσπ μαζικώμ διεκδικήρεχμ) ςξ έυει καςαρςήρει άμερα ρσμσταρμέμξ με ςξσπ πξλύςιμξσπ αγώμεπ ςξσ τξιςηςικξύ κιμήμαςξπ. Ρε πεοιόδξσπ κιμημαςικήπ έναορηπ είμαι εκείμξ ςξ ξπξίξ θα απξςελέρει ςξ κέμςοξ ςξσ αγώμα, όπξσ θα ρσμςξμιρςεί ςξ ρύμξλξ ςχμ τξιςηςώμ και θα ρσγκοξςηθξύμ ρυέδια ξογαμχμέμηπ και ρσλλξγικήπ δοάρηπ. Γίμεςαι λξιπόμ αμςιληπςό πχπ κάθε ποξρπάθεια απανίχρηπ ςξσ εκπαιδεσςικξύ οόλξσ ςξσ Πξλσςευμείξσ Παςηρίχμ απξςελεί πλήγμα καςά ςξσ αρύλξσ, ρσμςελεί άμερα ρςημ απξδσμάμχρη ςηπ δύμαμηπ ςχμ τξιςηςώμ εμώ παοάλληλα μαπ ρςεοεί έμα πξλύςιμξ ¨εμ δσμάμει¨ κξμμάςι κξιμχμικήπ ζύμχρηπ. Ρσμπεοαρμαςικά, εκείμξ πξσ γίμεςαι αμςιληπςό είμαι πχπ μόμξ μέρα από ςημ καςαμόηρη, από ςη τξιςηςική κξιμόςηςα, ςηπ ρημαρίαπ ςξσ Θρςξοικξύ Οξλσςευμείξσ χπ υώοξσ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ, είμαι δσμαςή η πεοαιςέοχ ανιξπξίηρή ςξσ ποξπ ότελξπ ςηπ ίδιαπ και εμ γέμει ςξσ κξιμχμικξύ ρσμόλξσ. Πέοα από ξπξιαδήπξςε ρσμβξλξλαςοική αμςίληφη είμαι υοέξπ μαπ μα ποξτσλάνξσμε ςα –εδώ και υοόμια κεκςημέμαδικαιώμαςά μαπ και μα αμςιρςαθξύμε ρςημ ποξχθξύμεμη μξσρειξπξίηρη ςξσ Πξλσςευμείξσ. Βασίλης

8


ΑΥΙ΢Δ΢ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΣΑ



Δσξ (καλαίρθηςεπ) πλεσοέπ απ’ ςξ ίδιξ μόμιρμα Ζ ρυέρη αμάμερα ρςξσπ κξιμόυοηρςξσπ υώοξσπ (όπχπ είμαι και ξι υώοξι ςηπ ρυξλήπ μαπ) και ρςιπ ατίρεπ με πξλιςική υοξιά είμαι αμαμτίβξλα μια ρυέρη παοενηγημέμη, ίρχπ και εναιςίαπ ςηπ αλόγιρςηπ υοήρηπ ςηπ ατίραπ χπ μέρξσ ποξβξλήπ αλλά και ποξπαγάμδαπ. Λάλιρςα ςξ ταιμόμεμξ ταίμεςαι μα υάμει ςα κοιςήοια αιρθαμςικόςηςάπ πξσ παλαιόςεοα διέθεςε και μα ενσπηοεςεί απλώπ και μόμξ μικοξπξλιςικέπ ρκξπιμόςηςεπ (απεσαιρθηςξπξίηρη και ατιξμιρμόπ ςχμ μέχμ και δη ςχμ τξιςηςώμ). Ωρςόρξ, ξ υαοακςήοαπ ςηπ ατίραπ δύμαςαι μα απξςελεί ζχμςαμό κξμμάςι και όυι ρςοέβλχρη ςηπ πξλιςικήπ (και όυι μόμξ) ζχήπ ςξσ ςόπξσ. Ρσυμά ρςξ παοελθόμ έυει απξδειυςεί όςι ατίρα και κίμημα είμαι δύξ έμμξιεπ αλληλέμδεςεπ. Ζ ζχμςάμια και η ταμςαρία μιαπ ενέγεορηπ, μιαπ επαμάρςαρηπ, μιαπ ξπξιαρδήπξςε αμςίδοαρηπ απέμαμςι ρςημ άδικη επιβξλή ςοξτξδξςεί ςξσπ εσαιρθηςξπξιημέμξσπ καλλιςέυμεπ πξικιλξςοόπχπ. Ρςιπ ΢ξβιεςικέπ ατίρεπ ςηπ πεοιόδξσ 1917-1924 εκτοάζεςαι γλατσοά ξ οόλξπ ςηπ γσμαίκαπ και η απληρςία ςξσ κεταλαιξκοάςη μέρχ ςηπ ποξρεγμέμηπ επιλξγήπ ςχμ υοχμαςικώμ ρσμδσαρμώμ και ςηπ εκτοαρςικόςηςαπ ςχμ ποξρώπχμ.


Ρςιπ ατίρεπ ςξσ Ιρπαμικξύ Δμτσλίξσ επιςσγυάμεςαι διαμέρξσ ςχμ ατιρώμ η έκτοαρη ςχμ κξιμχμικώμ και ιδεξλξγικώμ αμςιθέρεχμ πξσ υώοιραμ ςη υώοα ρςα δύξ και η αμςίδοαρη απέμαμςι ρςη μεγάλη αρςική ςάνη, ςξσπ γαιξκςήμξμεπ, ςημ ηγερία ςηπ καθξλικήπ εκκληρίαπ και ςξσ ρςοαςξύ.

΢ξ Μάη ςξσ ’68 έμα είμαι ςξ ρύμθημα: ‘La beauté est dans la rue’ ,δηλαδή ‘Ζ ξμξοτιά είμαι ρςξσπ δοόμξσπ’.

Διαταίμεςαι πχπ ςξ πξλιςικό και πξλιςιρςικό πλαίριξ κάθε ενέγεορηπ διαμξοτώμεςαι από κξιμξύ με ςημ ςέυμη. ΢ημ ςέυμη όμχπ πξσ εοεθίζει ςα αμςαμακλαρςικά ςξσ αμθοώπξσ με ποξραμαςξλιρμό πάμςα ςημ κξιμχμία. Παμαγιώτης

΢ξ μέξ, αμαμεχμέμξ site ςξσ Δγκέλαδξσ:

www.egelados.gr 10


΢ΣΗ ΦΩΡΑ ΣΟΤ ΣΡΟΜΟΤ



Η ςοξμξκοαςία χπ ατξομή για ςημ καςαπάςηρη ςχμ δικαιχμάςχμ και ςημ καςαρςξλή. ΢ξμ ςελεσςαίξ υοόμξ παοαςηοείςαι ρςημ υώοα μαπ μία έναορη ςοξμξκοαςικώμ ξογαμώρεχμ και υςσπημάςχμ, η ξπξία όμχπ ρςοέτεςαι καςά ςξσ ρσμτέοξμςξπ ςξσ λαξύ, καθώπ ρσμςηοηςικξπξιεί ςημ κξιμχμία, ςημ αμαγκάζει δηλαδή ρε μία δενιά ρςοξτή και δίμει ςοξτή ρςξσπ καςαρςαλςικξύπ μηυαμιρμξύπ ςξσ κοάςξσπ. Ήδη ςξ ποώςξ ςοξμξκοαςικό υςύπημα ςηπ ποξηγξύμεμηπ υοξμιάπ έγιμε ρςημ πεοιξυή ςχμ Δναουείχμ, και αμέρχπ άουιρε μα γίμεςαι λόγξπ από ςιπ αουέπ και ςα ΛΛΔ για μία πεοιξυή η ξπξία σπξθάλπει ςοξμξκοάςεπ και απξςελεί «άβαςξ» για ςιπ αουέπ. Δεμ άογηρε λξιπόμ η έμςξμη παοξσρία ςηπ αρςσμξμίαπ ρςημ πεοιξυή- όυι όςι παλαιόςεοα δεμ σπήουε- με ποξληπςικξύπ ελέγυξσπ μα καςαλήγξσμ ρε ρχμαςικέπ έοεσμεπ, θεχοώμςαπ ςξσπ όλξσπ εμόυξσπ μέυοι απόδεινηπ ςξσ εμαμςίξσ. Απξκξούτχμα ςχμ εμεογειώμ ασςώμ είμαι ξι ύπαονη 150 και πλέξμ αρςσμξμικώμ ρε επιυειοήρειπ ρκξύπαπ με ςξμ εουξμό ςξσ ΠΑ΢ΟΚ. Ρςημ ρσμέυεια άουιραμ ρςξ όμξμα ςηπ «αρτάλειαπ» μα αγξοάζξμςαι ενξπλιρμξί εκαςξμμσοίχμ για ςημ ςασςόυοξμη παοακξλξύθηρη κιμηςώμ, καθώπ και η άορη ςηπ αμχμσμίαπ ςχμ καοςξκιμηςώμ, ποάνη η ξπξία ξδηγεί ρε τακέλχμα από εςαιοίεπ και αουέπ υιλιάδχμ πξλιςώμ. Ακξλξσθεί ρσζήςηρη για ςημ ςξπξθέςηρη καμεοώμ, με ςιπ ξπξίεπ θα παοακξλξσθείςαι η κάθε κίμηρη αίοξμςαπ ςημ ιδιχςικόςηςά μαπ. Δκςόπ ςχμ άλλχμ, ξι ποξκηούνειπ κάπξιχμ ςοξμξκοαςικώμ ξογαμώρεχμ δημξριεύςηκαμ ρςξ indymedia, έμα site αμςιπληοξτόοηρηπ ςξσ ξπξίξσ η βάρη βοίρκεςαι ρςξμ υώοξ ςξσ πξλσςευμείξσ. Αμέρχπ άουιρε μα γίμεςαι λόγξπ για σπόθαλφη ςοξμξκοαςικώμ ξογαμώρεχμ μέρα ρςξ άρσλξ, εμώ αρκήθηκαμ πξιμικέπ διώνειπ ρςξσπ ποσςάμειπ ςξσ ΔΜΠ ξι ξπξίξι δεμ σπάκξσραμ ρςιπ ποξρςάνειπ ςηπ κσβέομηρηπ για τίμχρη ςξσ ιρςξυώοξσ. ΢ξ γεγξμόπ ασςό ρςεοεί ςξ δικαίχμα ςηπ ελεύθεοηπ έκτοαρηπ και διακίμηρηπ ιδεώμ. Ιλείμξμςαπ, θα ήθελα μα ςξμίρχ πχπ σπάουξσμ πξλλά ακόμα δικαιώμαςα πξσ ποξρβάλλξμςαι με ατξομέπ ςοξμξκοαςικά υςσπήμαςα, είςε εγυώοια είςε παγκόρμια, με απξκξούτχμα ςξσπ ραοχςέπ ρώμαςξπ πξσ ςξπξθεςξύμςαι ριγά –ριγά ρςα αεοξδοόμια με ατξομή ςξ υςύπημα ρςιπ 24/12, ςα ξπξία όμχπ δεμ υχοάμε ρε έμα άοθοξ. Για ςξμ λόγξ ασςό ποέπει όλξι μαπ μα ρςαμαςήρξσμε μα τξβόμαρςε ςημ καςαρςξλή ασςή και μα ξοθώρξσμε ςξ αμάρςημά μαπ εμάμςια ρςημ καςαπάςηρη ςχμ θεμελιχδώμ δικαιχμάςχμ μαπ. Θοδωρής

11


Ο ΔΔΚΔΜΒΡΗ΢ ΣΟΤ ΙΡΑΝ ΢ξ Θοάμ είμαι μια ιδιαίςεοη υώοα ςηπ Λέρηπ Αμαςξλήπ πξσ ςα ςελεσςαία υοόμια βοίρκεςαι ρσμευώπ ρςημ επικαιοόςηςα. ΢ξ ποόγοαμμα πσοημικήπ εμέογειαπ πξσ θέλει μα αμαπςύνει ξ ιδιόμξοτξπ ποόεδοόπ ςξσ Παυμξύμς Αυμαμςιμεςζάμ αμςιμεςχπίζεςαι με δσρπιρςία από ςη δύρη ατξύ θεχοεί όςι θέλει μα αμαπςύνει ποόγοαμμα παοαγχγήπ πσοημικώμ όπλχμ. Έμα παοόμξιξ καςηγξοώ είυε υοηριμξπξιηθεί χπ ποόρυημα από ςημ κσβέομηρη ςχμ ΗΠΑ για μα ειρβάλλει ρςξ γειςξμικό Ιοάκ ςξ 2003. Ρςξ ερχςεοικό ςξσ ξ λαόπ ςξσ Θοάμ γίμεςαι δέκςηπ πξλλώμ καςαπιερςικώμ μέςοχμ: πεοιρςξλή δημξκοαςικώμ ελεσθεοιώμ (ειδικά ρςιπ γσμαίκεπ) πξσ πηγάζει και από ςη θεξκοαςία πξσ διέπει ςξ πξλίςεσμα, δημόρια ασθαιοερία και διατθξοά. Ξ ποόεδοξπ ςξσ αοέρκεςαι ρςξ μα υειοαγχγεί ςιπ μάζεπ και μα ςιπ απξποξραμαςξλίζει με θέμαςα ενχςεοικήπ πξλιςικήπ ποξπ υάοιμ ςχμ ρσμτεοόμςχμ μιαπ άουξσραπ καπιςαλιρςικήπ ςάνηπ πξσ εκμεςαλλεύεςαι κσοίχπ ςα εγυώοια απξθέμαςα πεςοελαίξσ. Ρςιπ ςελεσςαίεπ εκλξγέπ ςξ καλξκαίοι μάλιρςα διαπιρςώθηκε οεριςάλ μξθείαπ με ρκξπό ςημ επαμεκλξγή ςξσ. Ξ κόρμξπ δεμ άμςενε άλλξ και ξογάμχρε ςη δοάρη ςξσ. Ρςιπ 26 και 27 Δεκεμβοίξσ ςξσ 2009 λξιπόμ, ημέοεπ ςχμ γιξοςώμ «΢αρόα» και «Αρξύοα» για ςξσπ Ριήςεπ ξι Θοαμξί επέλεναμ μα διαδηλώρξσμ μαζικά. Δκαςξμςάδεπ υιλιάδεπ άμθοχπξι διαδήλχραμ ρε πξλλέπ πόλειπ ςξσ Ιοάμ και ήοθαμ ρε ξνεία και άμερη αμςιπαοάθερη με ςιπ δσμάμειπ ςξσ καθερςώςξπ. Οξλλξί δοόμξι, αρςσμξμικά ςμήμαςα και κσβεομηςικά κςίοια ςέθηκαμ σπό ςχμ έλεγυξ ςχμ μαζώμ ειδικά ρςημ ποχςεύξσρα ΢ευεοάμη. Ανιξρημείχςξ είμαι όςι ξι δσμάμειπ καςαρςξλήπ αομήθηκαμ αουικά μα πσοξβξλξύμ καςά ςχμ πληθώμ όπχπ είυαμ διαςαυθεί με απξςέλερμα μα σπξρςξύμ κσοώρειπ από ςξσπ αμώςεοξσπ ανιχμαςξύυξσπ. Σξσλάυιρςξμ 8 άμθοχπξι έυαραμ ςη ζχή ςξσπ αγχμιζόμεμξι ςιπ 2 ασςέπ μέοεπ αμεβάζξμςαπ ςξμ αοιθμό ςχμ μεκοώμ πξσ ξτείλξμςαι ρςιπ απξλσςαουικέπ επιλξγέπ ςξσ καθερςώςξπ. Ζ δύρη με κύοια τχμή ςηπ ςξμ ποόεδοξ Ξμπάμα διακήοσςςε ςημ ςάυα σπξρςήοινη ςηπ ρςξμ ιοαμικό λαό ρε μια ποξρπάθεια υειοαγώγηρηπ ςηπ παγκόρμιαπ κξιμήπ γμώμηπ εμώ ςασςόυοξμα σπάουξσμ ρυέδια ρςξμ Κεσκό Ξίκξ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ιμπεοιαλιρςικξύ πξλέμξσ εμαμςίξμ ςξσ Θοάμ. ΢ιπ επόμεμεπ μέοεπ ξ κόρμξπ ρσμέυιρε μα βγαίμει ρςξσπ δοόμξσπ, μα καςαλαμβάμει δημόρια κςίοια, μα ξογαμώμει ςη δοάρη ςξσ κσοίχπ ρςα παμεπιρςήμια. Όμχπ ξι δσμάμειπ ςξσ καθερςώςξπ καςάτεοαμ με υοήρη ςηπ πιξ άγοιαπ καςαρςξλήπ, βαραμιρςηοίχμ και δξλξτξμιώμ μα απξδσμαμώρξσμ ςξ κύμα πξσ είυε δημιξσογηθεί. Όυι όμχπ και μα ςξ αμακόφξσμ. Ζ πεοίξδξπ πξσ ακξλξσθεί θα είμαι κοίριμη για ςξμ αγχμιζόμεμξ λαό μα ξογαμχθεί καλύςεοα και μα μπξοέρει μα υςσπήρει ναμά. Να επαμαρςαςήρει. Λια λένη (η επαμάρςαρη) πξσ επίςηδεπ απξριχπξύςαμ ςιπ ημέοεπ ςηπ ενέγεορηπ ρςα ΛΛΔ ςξσ Θοάμ. Οξλλξί θεχοξύμ όςι η ύπαονη μια ξπξιαρδήπξςε ηγερίαπ μέρα ρςξ κίμημα θα είυε ξδηγήρει ήδη ρςη πςώρη ςξσ καθερςώςξπ. Ζ έλλειφη μιαπ ςέςξιαπ ηγερίαπ μπξοεί μα καθσρςεοήρει ςημ αμαςοξπή ςξσ καθερςώςξπ, αλλά δεμ μπξοεί μα ςημ ρςαμαςήρει.

ΑΚΚΖΚΔΓΓΣΖ Ρ΢ΞΜ ΑΓΩΜΘΕΞΛΔΜΞ ΘΠΑΜΘΙΞ ΚΑΞ

Άκης

12


Η ΝΔΑ «ΔΠΙΘΔΣΙΚΗ» ΑΡΦΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ



΢ξμ πεοαρμέμξ Θξύλιξ, άμξινε ςιπ πύλεπ ςξσ ρςξ κξιμό ςξ πξλσρσζηςημέμξ Μέξ Λξσρείξ ςηπ Ακοόπξληπ. ΢ξ μξσρείξ ασςό εκςείμεςαι ρςξ ξικόπεδξ Λακοσγιάμμη, απέμαμςι από ςξ βοάυξ ςηπ Ακοόπξληπ. Λεςά ςημ σπόδεινη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ υώοξσ για ςξ υςίριμξ ςξσ μξσρείξσ από ςξμ Ιχμρςαμςίμξ Ιαοαμαμλή, ποιμ από πεοίπξσ ςοιάμςα υοόμια, σπήοναμ διαυοξμικά πξλλέπ αμςιδοάρειπ ρςημ απξπεοάςχρη ςξσ έογξσ, εν’ αιςίαπ ςηπ ύπαονηπ ρημαμςικώμ αουαιξλξγικώμ εσοημάςχμ κάςχ από ςημ επιτάμεια ςξσ, ςα ξπξία κιμδύμεσαμ μα καςαρςοατξύμ λόγχ ςηπ θεμελίχρηπ ςηπ βαοιάπ ασςήπ καςαρκεσήπ. Ξ Γ. Οαπαθαμαρόπξσλξπ, ιρόβιξπ εςαίοξπ ςηπ αουαιξλξγικήπ εςαιοείαπ, αματέοει ρε ρυεςικό άοθοξ ςξσ ρςημ ετημεοίδα ΢ξ Βήμα: «H έκςαρη ςξσ ξικξδξμικξύ ςεςοαγώμξσ Mακοσγιάμμη είμαι ρημαμςικόπ αουαιξλξγικόπ υώοξπ, είμαι ρσμέυεια ςξσ αουαιξλξγικξύ υώοξσ ςηπ μόςιαπ κλιςύξπ ςηπ Aκοόπξληπ και μία μόμξμ ςύυη ποέπει μα έυει - και ασςό ςξ ςξμίζχ: Nα ρςαμαςήρξσμ αμέρχπ ξι ποξκαςαοκςικέπ ξικξδξμικέπ εογαρίεπ ςξσ μξσρείξσ "Tρξσμί - Οαμςεομαλή" και μα ποξρςαςεσθξύμ και μα ρσμςηοηθξύμ ςα αουαία πξσ έυξσμ απξμείμει από αμαρκατέπ παλιέπ και ποόρταςεπ και, ξογαμχμέμα πλέξμ, μα εμςαυθξύμ ρςξ Οοόγοαμμα Eμξπξίηρηπ Aουαιξλξγικώμ Xώοχμ ςηπ Aθήμαπ».΢ξ γεγξμόπ ασςό βέβαια, παοαβλέπξσμ ξι δημιξσογξί ρυεςικήπ ατίραπ ςηπ ΔΑΟ - ΜΔΤΙ, πξσ διατημίζει ςξ μεγαλείξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ έογξσ και ςημ άμερη ρυέρη ςξσ με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ πξλιςικξύ μηυαμικξύ (αματέοξμςαπ ςξμ αοιθμό ςχμ σπξρςσλχμάςχμ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςη ρςήοινή ςξσ) ρςα πλαίρια ςηπ ‘εμαλλακςικήπ’ ατιρξκόλληρηπ ςηπ παοάςανηπ. Οαο’ όλξσπ ςξσπ τόβξσπ, ςξ μξσρείξ ςελικά δημιξσογήθηκε ρςξ υώοξ ασςό, μεςά ςημ καςεδάτιρη ρσμξλικά 25 ρπιςιώμ ςηπ πεοιξυήπ. Ρςα πέοιν ςξσ μξσρείξσ όμχπ απέμειμαμ δύξ ρπίςια ςα ξπξία ρςημ αουική μελέςη δεμ είυε κοιθεί πχπ έυοηζαμ καςαρςοξτήπ. Λεςά ςημ απξπεοάςχρη ςξσ μξσρείξσ όμχπ, κοίθηκε ρχρςό ςα 2 ασςά ιδιαίςεοηπ αουιςεκςξμικήπ ανίαπ μεξκλαρικά και art deco ρπίςια πξσ ρςξλίζξσμ ςη Διξμσρίξσ Αοεξπαγίςξσ μα καςεδατιρςξύμ ποξκειμέμξσ μα εναρταλιρςεί αποόρκξπςη θέα από ςξ ςεοαςόμξοτξ και ξγκώδεπ μπαλκόμι ςξσ ερςιαςξοίξσ ςξσ μξσρείξσ. Πξλλέπ αμςιδοάρειπ νερηκώθηκαμ ρςξ άκξσρμα ςηπ ιδέαπ ασςήπ, από ςη μεοιά ςχμ ιδιξκςηςώμ ςχμ κςιοίχμ, εσαιρθηςξπξιημέμχμ πξλιςώμ καθώπ και ςηπ Λη Ιεοδξρκξπικήπ

13


Δςαιοείαπ MONUMENTA. Νεκίμηρε λξιπόμ έμαπ μαοαθώμιξπ ρσλλξγήπ σπξγοατώμ και αλλεπάλληλχμ ποξρτσγώμ ρςξ ΡςΔ - ποξρπάθειεπ ξι ξπξίεπ σπξρςηοίυςηκαμ έμθεομα και από διεθμήπ τξοείπ. Ρε μια ποξρπάθεια για απξριώπηρη ςξσ ζηςήμαςξπ, ξ ςόςε σπξσογόπ πξλιςιρμξύ Αμςώμηπ Ραμαοάπ, δήλχρε: «Ιοίμεςαι απξλύςχπ ετικςή η μεςατξοά ςχμ διαςηοηςέχμ όφεχμ ςχμ κςιοίχμ ρςξσπ αοιθμξύπ 17 και 19 ςηπ Διξμσρίξσ Αοεξπαγίςξσ ρε άλλη θέρη». Λια ποάνη η ξπξία ρυξλιάρςηκε χπ επιρςημξμικά και ςευμικά γελξία από ςημ καθηγήςοια ςξσ ΔΛΟ Δλέμη Λαΐρςοξσ, ατξύ ςα κςίοια δεμ ξοίζξμςαι από ςημ ποόρξφή ςξσπ μόμξ, αλλά και από ςξ ρημείξ ρςξ ξπξίξ βοίρκξμςαι - γι’ ασςό άλλχρςε κοίθηκαμ και διαςηοηςέα. Ζ ξοιρςική απόταρη βγήκε ςξμ πεοαρμέμξ μήμα, ρύμτχμα με ςημ ξπξία ςα κςίοια ρώζξμςαι ξλόκληοα και ποόκειςαι μα επιρκεσαρθξύμ ποξκειμέμξσ μα υοηριμξπξιηθξύμ για μα ρςεγάρξσμ λειςξσογίεπ ςξσ μξσρείξσ. Λεςά από ςιπ παοαπάμχ πεοιπέςειεπ, διαθέςξσμε πλέξμ έμα κςίοιξ με «αμεληςέα αουιςεκςξμική ανία: απξσριάζει η ρσμεκςικόςηςα και η λξγική, έυξμςαπ ρυεδόμ μηδεμική αουιςεκςξμική ζχή», ρύμτχμα με ςημ άπξφη ςξσ κ. Μίκξσ Ραλίγκαοξσ, καθηγηςή ςξσ παμεπιρςημίξσ ςξσ ΢έναπ ρςξ Ραμ Αμςόμιξ και θεχοηςικξύ ςηπ αουιςεκςξμικήπ. Ξ αουιςέκςξμαπ John Massengale ςξ υαοακςηοίζει χπ «έμα μεγαθήοιξ εμςελώπ αρύμμεςοξ ρε ρυέρη με ςα σπόλξιπα κςίοια πξσ διαμξοτώμξσμ ςξμ δοόμξ [...] είμαι έμαπ νέμξπ ειρβξλέαπ πξσ θοσμμαςίζει ςξμ υώοξ, νεποξβάλει με μια καθόλξσ αμθοώπιμη κλίμακα και κάμει έμαμ σπέοξυξ υώοξ ςοιγύοχ μα μξιάζει με έμα κξιμόςσπξ, αμιαοό ςξπίξ αμάπςσνηπ». Ιαλό θα ήςαμ λξιπόμ, ςημ επόμεμη τξοά πξσ θα σπάονει η αμάγκη για έμα ενίρξσ μεγάλξ έογξ, αλλά και για ξπξιαδήπξςε αλλαγή πξσ ποόκειςαι μα επηοεάρει ςημ ιρςξοική αρςική σπόρςαρη ςηπ Αθήμαπ, μα μαπ απαρυξλήρει ξ ρεβαρμόπ ςξσ γύοχ υώοξσ και η καλαιρθηρία πεοιρρόςεοξ από ςη διάθερη για σπεοβξλή και εμςσπχριαρμό ςηπ κξιμήπ γμώμηπ. Βάσω

Ξ ποόβξλξπ ςξσ ερςιαςξοίξσ

14


Seismografies1  

to periodiko tou egeladoy politikon mixanikon