Page 1

September 2013

Macro Morning Focus


Bureau of Macroeconomic Policy

Macro Morning Focus 1. มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยชีข้ นึ ้ LPG, ค่ าทางด่ วน วันนีก้ ระทบเงินเฟ้อร้ อยละ 0.2-0.3 มองศก.ฟื ้ น Q4

2. ธปท. ชีเ้ ศรษฐกิจก.ค. 56 ชะลอแต่ มีสัญญาณดีขนึ ้ 3. ความเชื่อมั่นยูโรโซนพุ่งสูงสุดในรอบ 2 ปี รั บสัญญาณเศรษฐกิจฟื ้ น

Fiscal Policy Office 2 กันยายน 2556

Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast. 2012

Highlight

Dubai 105.61 1. มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยชีข้ นึ ้ LPG, ค่ าทางด่ วน วันนีก้ ระทบเงินเฟ้อร้ อยละ 0.2-0.3 มองศก.ฟื ้ น Q4  นายธนวรรธน์ พลวิชยั ผู้อํานวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย กล่าวว่า การที่ Bath/USD 30.47 รัฐบาลเตรี ยมปรับขึน้ ราคาก๊ าซ LPG ในส่วนของภาคครัวเรื อน เดื อนละ 50 สตางค์ หรื อปรับขึน้ เป็ นร้ อยละ 3 หลังจากมีการทยอยปรับขึ ้นไปจนถึงราคาเพดาน เชื่อว่า จะมีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้ อน้ อยมาก รวมไปถึงอัตรา ม ค่าทางด่ว นที่ ปรั บเพิ่ มขึน้ ซึ่งปรั บเพิ่มขึน้ เพียงร้ อยละ 10 เท่านัน้ และเป็ นการใช้ แค่ในส่วนของคนที่ มีการใช้ Currencies ยานพาหนะเพียงเล็กน้ อย ซึง่ ไม่กระทบต่อคนโดยรวม ซึง่ เชื่อว่าการปรับขึ ้นดังกล่าวนัน้ อาจมีผลกระทบต่ออัตรา THB/USD เงินเฟ้ อเพียงร้ อยละ 0.2 - 0.3 เท่านัน้ พร้ อมมองว่าอัตราเงินเฟ้ อในขณะนี ้ที่ชะลอตัวลง จะปรับเพิ่มขึ ้นในไตรมาส (onshore) JPY/USD ที่ 4 ของปี นี ้ ตามเศรษฐกิจที่ปรับตัวฟื น้ ขึ ้น จึงไม่มีสญ ั ญาณความน่ากังวลถึงอัตราเงินฝื ด

 สศค. วิเคราะห์ ว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 56 อาจได้ รับแรงกดดันให้ เพิ่มขึน้ จาก 5 ปั จจัยด้ วยกัน

ได้ แก่ 1) การปรั บขึน้ ค่ าก๊ าซ LPG ภาคครั วเรื อน เดือนละ 50 สตางค์ 2) การปรั บขึน้ ค่ า FT งวด ก.ย.-ธ.ค. 56 ที่ 54 สตางค์ ต่อหน่ วย เพิ่มขึน้ จากงวดก่ อนที่ 7.08 สตางค์ ต่อหน่ วย 3) การปรั บขึน้ ค่ า ทางด่ ว นพิเศษ 5-10 บาท 4) แนวโน้ มค่ าเงินบาทอ่ อนค่ า และ 5) การปรั บขึน้ ของราคา นํา้ มันดิบจากปั ญหาความไม่ สงบทางการเมืองในอียปิ ต์ ซีเรี ย และตะวันออกกลาง ซึ่งจะส่ งผลให้ ดัชนีราคาผู้บริโภคในหมวดอาหารและเครื่ องดื่ม (สัดส่ วนร้ อยละ 33.5 ของดัชนีรวม) หมวดไฟฟ้า เชือ้ เพลิงนํา้ ประปา และแสงสว่ าง (สั ดส่ วนร้ อยละ 4.9) และหมวดพาหนะการขนส่ งและการ สื่อสาร (สัดส่ วนร้ อยละ 25.5) ตลอดจนอั ตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ปั จจุบันอั ตราเงินเฟ้อ ทั่วไปในช่ วง 7 เดือนแรกของปี 56 อยู่ท่รี ้ อยละ 2.6 โดย สศค. คาดว่ า อัตราเงินเฟ้อในปี 56 จะ อยู่ท่รี ้ อยละ 2.5 (คาดการณ์ ณ เดือน มิ.ย. 56)

2. ธปท. ชีเ้ ศรษฐกิจก.ค. 56 ชะลอแต่ มีสัญญาณดีขนึ ้

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจเดือน ก.ค. 56 ยังชะลอลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ า

ตามการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนที่ลดลงจากการซื ้อรถยนต์และสินค้ าคงทนอื่น ขณะที่การส่งออกสินค้ าลดลง จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ยงั เปราะบางและข้ อจํากัดด้ านวัตถุดิบของไทย ส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนภาคเอกชนหดตัวตาม โดยการลงทุนหดตัว ร้ อยละ - 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน อย่างไร ก็ดี ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่องจากการเข้ ามาของนักท่องเที่ยวจีน มาเลเซีย และรัสเซีย

 สศค. วิเคราะห์ ว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน ก.ค. 56 เริ่มมีสัญญาณของการปรั บตัวดีขน ึ ้ เมื่อเทียบ

กับเดือนก่ อนหน้ า แม้ ว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงชะลอลง โดยการส่ งออกเริ่ มกลับมา ขยายตัว อีกครั ง้ เมื่อเทียบกับเดือนก่ อนหน้ าที่ร้อยละ 0.8 (% MoM_Sa) จากสินค้ าในหมวด อิเล็กทรอนิกส์ ที่เริ่มฟื ้ นตัวตามเศรษฐกิจสหรั ฐฯ และยุโรปที่เริ่มขยายตัวดีขนึ ้ ขณะที่ปริมาณ การนําเข้ าวัตถุดบิ กลับมาขยายตัวในอัตราเร่ ง บ่ งชีแ้ นวโน้ มการปรั บตัวที่ดีขนึ ้ ของเศรษฐกิจไทย ในไตรมาสที่ 3 ของปี 56 นอกจากนี ้ ข้ อมูลเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยทัง้ ภายในและภายนอก ประเทศล่ าสุดเดือน ก.ค. 56 ยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ ง จากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ่าที่ร้อย ละ 2.0 ขณะที่ทนุ สํารองระหว่ างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 172.0 พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ซึ่ง สามารถรองรั บความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ ดี 3. ความเชื่อมั่นยูโรโซนพุ่งสูงสุดในรอบ 2 ปี รั บสัญญาณเศรษฐกิจฟื ้ น  จากผลสํารวจดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภค (Consumer Economic Sentiment Indicator) ในเดือน ส.ค. 56 อยู่ที่

ระดับ -15.6 เพิ่มขึ ้นจากระดับ -17.4 ในเดือนก่อนหน้ า(ค่าดัชนีน้อยกว่า 0 แสดงถึงมุมมองทางลบ) แม้ จะเป็ น สัญญาณเชิงลบ แต่ก็ถือเป็ นการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 9 ติดต่อกันมาอยูใ่ นระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี ด้ านความเชื่อมัน่ ภาคธุรกิจ (Business Climate Indicator) ที่สํารวจจากกว่า 23,000 บริ ษัททั่วภูมิภาคก็ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยในเดือน ส.ค. เป็ นการปรับเพิ่มขึ ้นเป็ นเดือนที่ 4 ติดต่อกันมาอยู่ที่ -0.21 ด้ านดัชนี Stoxx Europe 600 ก็แสดงถึงความเชื่อมัน่ จากนักลงทุนที่เพิ่มขึ ้นเช่นกัน ดัชนีปิดล่าสุดเมื่อ 30 ส.ค. อยู่ที่ระดับ 297.32 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.31 ตังแต่ ้ ต้นปี และปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน

 สศค. วิเคราะห์ ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนส่ งสัญญาณเชิงบวกออกมาอย่ างต่ อเนื่อง ตลาดเริ่ มเชื่อมั่น

ว่ าภูมิภาคนีจ้ ะฟื ้ นตัว อย่ างไรก็ดีสัญญาณเชิงบวกเพิ่งเริ่ มแสดงออกมาให้ เห็นเพียงไม่ ก่ ีเดือน เท่ านัน้ ในภาพใหญ่ เศรษฐกิจของยูโรโซนยังมีความเปราะบางจากการว่ างงานที่ยังคงสูงที่ร้อย ละ 12.1 ซึ่งถือเป็ นระดับที่สูงที่สุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ รวมไปถึงนโยบายลดรายจ่ ายเพิ่มรายได้ เพื่อ บรรเทาภาระทางการคลังที่ยังคงเป็ นอุปสรรคของการเติบโตทางเศรษฐกิจทําให้ การกลับมาสู่ ระดับศักยภาพอาจจะเกิดขึน้ ได้ ยากภายใน 1-2 ปี นี ้ สศค. ประเมินว่ าเศรษฐกิจยูโรโซนจะหดตัว ร้ อยละ -0.5 ในปี นี ้ และกลับมาเติบโตเป็ นบวกที่ร้อยละ 0.8 ในปี หน้ า Bureau of Macroeconomic Policy,Fiscal Policy Office, Ministry of Finance Tel: 02-273-9020 Ext. 3257

2013

Year to Date

Ast.13

108.03

104.52

(101-111)

32.12

30.22

(29.0-31.0)

Q1

Q2

Aug

Sep

106.81

100.70

106.71

30.11

29.85

31.58

29 Aug 13

30 Aug 13

% change

2 Sep 13 (spot)

32.19

32.16

-0.09

32.15

98.34

98.15

-0.19

98.48

CNY/USD

6.1203

6.1193

-0.0163

6.1174

USD/EUR

1.3240

1.3220

-0.1511

1.3208

NEER Index (Average 11=100)

101.54

101.54

0.00

101.61

Stock Market 29 Aug 13 (Close)

30 Aug 13 (Close)

1292.53

1294.30

0.14

14840.95

14810.31

-0.21

6483.05

6412.93

-1.08

NIKKEI-225

13459.71

13388.86

-0.53

Hang Seng

21704.78

21731.37

0.12

3038.03

3028.94

-0.30

Market SET Dow Jones FTSE-100

Straits Time

% change

Change from (in Basis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

Gov’t Bond Yield

Yield (%)

Thailand - 2 Year

3.057

-2.710

17.847

-3.026

Thailand-10 Year

4.321

-6.415

39.641

89.334

USA-2 Year

0.4026

0.390

8.990

14.480

USA-10 Year

2.7894

2.770

18.310

116.100

29 Aug 13

30 Aug 13

Dubai (USD/BBL)

113.10

112.10

-

-0.88

WTI (USD/BBL)

108.51

107.98

-

-0.49

Brent (USD/BBL)

118.86

117.92

-

-0.79

Gasohol-95 (Bt/litre)

39.33

39.33

39.93

1.53

Gasohol-91 (Bt/litre)

36.88

36.88

37.48

1.63

Diesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

-

1407.64

1395.69

1389.08

-0.47

Commodities Commodities

Spot Gold

2 Sep 13 (Spot)

%change


Macro Morning Focus

Bureau of Macroeconomic Policy Fiscal Policy Office

5 กันยายน 2556 1. ธปท. ตัง้ รั บ FED ลด QE และเตรี ยนปรั บเป้า GDP เศรษฐกิจไทย 2. รมว. พาณิชย์ เชื่อครึ่ งปี หลังส่ งออกฟื ้ นตัวช่ วยส่ งเสริ มเศรษฐกิจ Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast. 3. OECD ปรั บลดการคาดการณ์ เศรษฐกิจสหรั ฐฯและจีน 2013 Year Highlight 2012 Ast.13 to Date Q1 Q2 Aug Sep 1. ธปท. ตัง้ รั บ FED ลด QE และเตรี ยนปรั บเป้า GDP เศรษฐกิจไทย Dubai 105.61 106.81 100.70 106.71 109.74 105.85 (101-111)  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิ ดเผยว่า ธปท. ได้ เตรี ยมแผนรองรับกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (FED) อาจปรับลด ขนาดของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE) ในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย. 56 และได้ เตรี ยมความพร้ อมด้ านต่างๆ Bath/USD 30.47 30.11 29.85 31.58 32.13 30.42 (29.0-31.0) ให้ แข็งแกร่ งเพื่อรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ ้น เช่น ระบบสถาบันการเงิน วินยั การคลัง รวมถึงหนี ้ภาคเอกชนและ ครั วเรื อนต้ องไม่อ ยู่ระดับที่สูงจนถูกน ามาใช้ เป็ นจุดอ่อน เนื่องจากเรื่ องเหล่านี ้มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ม นอกจากนี ้ ธปท. จะทบทวนประมาณการเศรษฐกิ จ ใหม่ จ ากปั จจุ บั น ที่ ป ระเมิ น ไว้ ร้ อยละ 4.2 ในการประชุ ม 5 Sep 13 Currencies 3 Sep 13 4 Sep 13 % change (spot) คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 16 ต.ค. 56 THB/USD 32.12 32.19 32.12 0.22  สศค. วิเคราะห์ ว่า ในช่ วงที่ผ่านมาตลาดเงินและตลาดทุน ของไทยเกิดความผันผวนอย่ างมากจากผลของ (onshore) ความไม่ แน่ นอนของขนาดการลด QE ของสหรั ฐฯ โดยเฉพาะดัชนีตลาดหลักทรั พย์ ของไทย (SET) ที่ปรั บตัว JPY/USD 99.56 99.75 99.70 0.19 ลดลง โดยในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีฯ ปรั บตัวลดลงถึงร้ อยละ -15.6 และมูลค่ าการซือ้ ขายสุทธิสะสม CNY/USD 6.1204 6.1199 6.1195 -0.0082 ของนักลงทุนต่ างชาติในตลาดหุ้นไทยในช่ วง 8 เดือนแรกของปี 56 อยู่ท่ ี -116.0 พันล้ านบาท นอกจากนี ้ ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่ วง 7 เดือนแรกของปี 56 ยังมีสัญญาณขยายตัวชะลอลงจากการชะลอตัวเศรษฐกิจ USD/EUR 1.3169 1.3207 1.3196 0.2886 โลกและการแข็งค่ าของเงินบาทที่ส่งผลให้ ภาคการส่ งออกของไทยหดตัว แม้ ว่าการบริ โภคและการลงทุน NEER Index 101.98 101.68 101.79 -0.31 ภาคเอกชนยังขยายตัวได้ ดี สาหรั บเศรษฐกิจไทยในช่ วงที่เหลือของปี 56 จะมีปัจจัยสนับสนุ นต่ างๆ ได้ แก่ (Average 11=100) เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ มปรั บตัวดีขึน้ จากช่ วงครึ่ งปี แรก ปั จจัยพืน้ ฐานด้ านการลงทุนที่อยู่ในเกณฑ์ ดี อัตรา เงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้ ที่อยู่ในระดับต่ า และเอือ้ อานวยต่ อการฟื ้ นตัวของอุปสงค์ ในประเทศ ภาคการ Stock Market ท่ อ งเที่ย วที่ส ามารถขยายตั ว ในระดั บ สู ง และส่ ง ผลดีต่ อ ธุ ร กิ จ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาคการท่ อ งเที่ย ว รวมทัง้ 3 Sep 13 4 Sep 13 มาตรการสนับสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่ างมีเสถียรภาพของภาครั ฐ นอกจากนี ้ เศรษฐกิจไทยยังมี Market % change (Close) (Close) พืน้ ฐานที่แข็งแกร่ งจากสถาบันการเงินที่มีความเข้ มแข็ง การรั กษาวินัยการคลังของรั ฐบาล รวมทัง้ ระดับหนี ้ SET 1,315.41 1,303.21 -0.93 ภาคเอกชนและครั วเรื อนที่ไม่ อยู่ในระดับที่สูงเกินไป ทัง้ นี ้ สศค. คาดว่ า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ Dow Jones 14,833.96 14,930.87 0.65 ของไทยในปี 56 จะขยายตัวร้ อยละ 4.5 (ช่ วงคาดการณ์ ร้อยละ 4.0–5.0) (คาดการณ์ ณ เดือน มิ.ย. 56) และ จะมีการปรั บประมาณการเศรษฐกิจไทยอีกครั ง้ ในเดือน ก.ย. 56 FTSE-100 6,468.41 6,474.74 0.10 2. รมว. พาณิชย์ เชื่อครึ่ งปี หลังส่ งออกฟื ้ นตัวช่ วยส่ งเสริ มเศรษฐกิจ NIKKEI-225 13,978.44 14,053.87 0.54  รมว. พาณิชย์ เชื่อว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 2/56 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/56 ถือว่าเป็ นไปตาม ฤดูกาลปกติ แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนก็ยังเติบโตได้ และเชื่อว่าในช่วงครึ่ งหลังของปี นี ้เศรษฐกิจจะ Hang Seng 22,394.58 22,326.22 -0.31 เติบโตได้ อย่างต่อเนื่องตาม การฟื น้ ตัวของการส่งออกทั ้งสินค้ าในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลจะเร่ ง Straits Time 3,054.78 3,015.42 -1.29 ผลักดันการส่งออกให้ เพิ่มขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้ นายนิวฒ ั น์ธารง ยังมัน่ ใจในภาพรวมของเศรษฐกิจในปี นี ้ที่จะเติบโตขึ ้น แน่นอน และจะดีขึ ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 Change from (in Basis Points) Yield Gov’t Bond Yield (%) 1 Day 1 Month 1 Year  สศค. วิเคราะห์ ว่า การส่ งออกในเดือน ก.ค. 56 มีมูลค่ าอยู่ท่ ี 19,064.1 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ หดตัวที่ร้อยละ -1.5 ต่ อปี และเมื่อเทียบกับเดือนก่ อ นหน้ าหลังหักผลทางฤดูกาลออกแล้ ว พบว่ าขยายตัวที่ร้อยละ 0.8 Thailand - 2 Year 3.037 1.636 17.032 -3.860 แสดงให้ เห็นถึงการกลับมาขยายตัวอีกครั ้งของมูลค่ าการส่ งออก เนื่องจากได้ รับอานิสงส์ จากการเพิ่มขึน้ ของสินค้ าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้ าเชือ้ เพลิง ที่กลับมาขยายตัวร้ อยละ 1.13และ 1.ตามลาดับ 3 Thailand-10 Year 4.355 5.364 38.017 92.978 ประกอบกับตลาดอาเซียนสามารถขยายตัวที่ร้อยละ 8.6 ซึ่งสัดส่ วนมูลค่ าส่ งออกสูงถึงร้ อยละ 24.7 ของ USA-2 Year 0.474 -0.39 17.26 23.58 มูลค่ าการส่ งออกทัง้ หมด ทัง้ นี ้ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ประกอบกับความผันผวนของค่ าเงินบาท 2.893 0.37 29.50 129.69 ก็เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ การส่ งออกหดตัว นอกจากนี ้ มูลค่ าส่ งออกในช่ วง 7 เดือนแรกก็ยังคงขยายตัวที่ USA-10 Year ร้ อยละ 0.6 3. OECD ปรั บลดการคาดการณ์ เศรษฐกิจสหรั ฐฯและจีน Commodities  องค์การเพื่อความร่ วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) เปิ ดเผยว่า ปั จจัยเสี่ยงหลักในการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจของ 3 Sep 13 4 Sep 13 5 Sep 13 ประเทศต่างๆ คือ การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะลดนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็ นความวิตกกังวลที่ Commodities %change (Spot) (Spot) ทาให้ ประเทศเกิดใหม่เกิดความผันผวนอยู่ในขณะนี ้ ดังนั ้นจึงแนะนาให้ ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ใช้ มาตรการ 109.80 110.40 0.55 กระตุ้นเศรษฐกิจแบบผ่อนคลายต่อไปอีกระยะหนึง่ ทั ้งนี ้คาดว่าในปี 56 เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะขยายตัว ร้ อยละ 1.7 Dubai (USD/BBL) 108.67 107.24 -1.32 ต่อปี ปรับลดจากการคาดการณ์ ที่ร้อยละ 1.9 เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวร้ อยละ 7.4 WTI (USD/BBL) ลดลงจากเดิมที่เคยคาดการณ์ ว่าจะโตร้ อยละ 7.8 ต่อปี โดยมองว่าเศรษฐกิจจี นได้ ผ่านพ้ นช่วงต่าที่สุดไปแล้ ว และ Brent (USD/BBL) 117.44 117.60 0.14 เริ่ มที่จะฟื น้ ตัวต่อไปในช่วงครึ่งหลังปี 56 ถึงแม้ ว่าการขยายตัวอาจจะอยู่ในระดับไม่สงู นัก Gasohol-95 39.93 39.93 39.93  สศค. วิเคราะห์ ว่า เศรษฐกิจสหรั ฐฯ มีแนวโน้ มเติบโตในอัตราสูงขึน้ โดยล่ าสุ ด GDP ในไตรมาสที่ 2 ปี 56 (Bt/litre) ขยายตัวร้ อยละ 1.6 ต่ อปี เพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่ อนหน้ าที่ขยายตัวร้ อยละ 1.3 สูงกว่ าที่หลายฝ่ ายคาดการณ์ ไว้ Gasohol-91 37.48 37.48 37.48 ว่ าจะเติบโตที่ร้อยละ 1.1 ซึ่งการขยายตัวดีขึน้ ดังกล่ าวอาจเป็ นปั จจัยทาให้ ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ (FED) ชะลอ (Bt/litre) 29.99 29.99 29.99 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็ วขึน้ สาหรั บเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ มเติบโตในอัตราชะลอลง โดยล่ าสุด GDP ใน Diesel (Bt/litre) ไตรมาสที่ 2 ปี 56 ขยายตัวร้ อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน ชะลอลงจากไตรมาสก่ อนหน้ าที่ Spot Gold 1,412.04 1,412.91 1,392.81 0.14 ขยายตัวร้ อยละ 7.7 เนื่ องจากรายได้ ครั วเรื อนโดยเฉลี่ยของประชาชนในเมืองใหญ่ ของจีนช่ วง 6 เดือนแรก เพิ่มขึน้ ในอัตราเพียงร้ อยละ 6.5 ซึ่งเป็ นอัตราเพิ่มที่ต่ าลงเมื่อเทียบกับร้ อยละ 9.7 ของช่ วงเดียวกันในปี 55 ทัง้ ยังเป็ นอัตราเพิ่มที่น้อยกว่ าตัวเลขการเติบโตของ GDP โดยรวม ปั จจัยดังกล่ าวมีส่วนทาให้ การจับจ่ ายใช้ สอย ของผู้บริ โภคมีสัดส่ วนใน GDP น้ อยลงตามไปด้ วย อย่ างไรก็ตาม คาดว่ าในทางการจีนจะต้ องมีมาตรการเพื่อ กระตุ้ นการเติ บโตของเศรษฐกิจเพิ่ มขึ น้ ในอนาคต ทัง้ นี ้ สศค. คาดการณ์ ณ เดื อน มิ.ย. 56 ว่ า อั ตราการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรั ฐอเมริ กาและจีนในปี 56 จะขยายตัวร้ อยละ 2.0 และ 7.9 ตามลาดับ ทัง้ นีจ้ ะมี การปรั บการคาดการณ์ อีกครั ง้ ในวันที่ 26 ก.ย. 56 Bureau of Macroeconomic Policy,Fiscal Policy Office, Ministry of Finance Tel: 02-273-9020 Ext. 3257


Macro Morning Focus

Bureau of Macroeconomic Policy Fiscal Policy Office

9 กันยายน 2556 1. คลังเล็งลดภาษีนาเข้ าสินค้ าฟุ่ มเฟื อย 2. ธปท. เผยทุนสารองประเทศลดลง 1,700 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast. 3. ญี่ปนปรั ุ่ บตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ขยายตัวแรงตามคาด 2013 Year Highlight 2012 Ast.13 to Date Q1 Q2 Aug Sep 1. คลังเล็งลดภาษีนาเข้ าสินค้ าฟุ่ มเฟื อย Dubai 105.61 106.81 100.70 106.71 109.93 104.68 (101-111)  นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวด้ วยการ จัดทาโครงการช็อปปิ ้งพาราไดซ์เพื่อมุ่งหวังจะให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการช็อปปิ ้งและเพิ่มปริ มาณการ Bath/USD 30.47 30.11 29.85 31.58 32.17 30.27 (29.0-31.0) จับจ่ายใช้ สอยของนักท่องเที่ ยวต่างประเทศที่ จะเดิ นทางเข้ ามาในไทยให้ มากขึน้ นัน้ กระทรวงการคลังอยู่ ระหว่างการพิจารณาปรั บลดอัตราภาษี นาเข้ าสินค้ าฟุ่ มเฟื อยในบางรายการเพื่อให้ อยู่ในระดับอัตราภาษี ที่ ม 9 Sep 13 Currencies 5 Sep 13 6 Sep 13 % change สามารถแข่งขันกับประเทศที่จดั เป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ยอดนิยม เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เบื ้องต้ นกลุม่ สินค้ าที่คาดว่าจะ (spot) ปรับลดภาษี นาเข้ าลง เช่น นา้ หอม เครื่ องสาอาง นาฬิกา ซึ่งปั จจุบนั สินค้ าดังกล่าวต้ องเสียภาษี นาเข้ าสูงถึง THB/USD 3230 32.35 32.32 0.15 (onshore) ร้ อยละ 30 ขณะที่ฮ่องกง สิงคโปร์ 0% ทังนี ้ ้ คาดว่าจะมีข้อสรุปประเภทสินค้ าฟุ่ มเฟื อยและอัตราภาษี ที่จะปรับ JPY/USD 100.11 99.10 99.66 -1.01 ลดลงได้ ใน 1-2 เดือนนี ้ ก่อนนาเสนอเข้ าสูก่ ารพิจารณาของที่ประชุมครม.เพื่อให้ สามารถประกาศใช้ ได้ ทันช่วง CNY/USD 6.1194 6.1202 6.1202 0.0131 ปลายปี นี ้ ซึง่ เป็ นฤดูท่องเที่ยว USD/EUR 1.3119 1.3179 1.3175 0.4574  สศค. วิเคราะห์ ว่า นโยบายการลดอัตราภาษีนาเข้ าสินค้ าฟุ่ มเฟื อยจะส่ งผลบวกต่ อการขยายตัวของ เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ผ่ านช่ องทางการท่ องเที่ยวเป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ นักท่ องเที่ยวจากต่ างประเทศที่ NEER Index 101.63 101.16 101.35 -0.46 เดินเข้ าในประเทศไทยในช่ วง 7 เดือนแรกของปี 56 มีจานวนทัง้ สิน้ 15.0 ล้ านคน ขยายตัวร้ อยละ (Average 11=100) 15.0 โดย 3 อันดั บแรกสู ง สุ ดมาจากประเทศจีน รั ส เซีย ญี่ ปุ่ น และส่ งผลให้ ร ายได้ นัก ท่ องเที่ย ว ต่ างประเทศอยู่ท่ ี 6.8 แสนล้ านบาท หรื อขยายตัวร้ อยละ 24.0 คานวณจากค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวต่ อครั ง้ ที่ Stock Market 45,439.7 บาท 5 Sep 13 6 Sep 13 Market % change (Close) (Close) 2. ธปท. เผยทุนสารองประเทศลดลง 1,700 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานฐานะเงินทุนสารองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 30 ส.ค. 56 อยู่ที่ระดับ SET 1313.49 1336.25 1.73 1.688 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐ ปรั บตัวลดลง 1,700 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ส่วนหนึ่งคาดว่ามาจาก ธปท. ทยอย Dow Jones 14937.48 14922.50 -0.10 ปล่อยสภาพคล่องเงินเหรี ยญสหรั ฐเพื่อแทรกแซงความผันผวน และดูแลไม่ให้ เงินบาทอ่อนค่าเร็ วเกินไปจน FTSE-100 6532.44 6547.33 0.23 กระทบภาคธุรกิจ รวมถึงทยอยปล่อยเงิน ดอลลาร์ สหรัฐในทุนสารองออกมาเพื่อลดภาระการถือครองเงินตรา NIKKEI-225 14064.82 13860.81 -1.45 ต่างประเทศที่เคยถือไว้ ในช่วงเงินบาทแข็ง เป็ นการทยอยปรับฐานะทางบัญชี และลดภาระขาดทุนไปในตัว Hang Seng 22597.97 22621.22 0.10  สศค. วิเคราะห์ ว่า การที่ทุนสารองระหว่ างประเทศของไทยปรับลดลง เพื่อดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้ มี เสถียรภาพไม่ ให้ อ่อนค่ าเร็วจนเกินไป และจะส่ งผลดีต่อการดาเนิน ธุรกิจภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้นา Straits Time 3039.45 3048.35 0.29 เข้ า และผู้ ส่ง ออก โดยล่ า สุ ด ณ วั นที่ 6 ก.ย. 56 ค่ า เงิน บาทอยู่ท่ ี 32.35 บาทต่ อดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ ปรั บตัวอ่ อนค่ าลงเล็ ก น้ อยจากวันที่ 5 ก.ย. 56 ที่ ร้อยละ 0.15 อย่ างไรก็ ดี เงินทุ นสารองระหว่ า ง Change from (in Basis Points) Yield Gov’t Bond Yield (%) 1 Day 1 Month 1 Year ประเทศยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้ างสูง บ่ งชีว้ ่ าเสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกของไทย ยังอยู่ในระดับ ที่แข็งแกร่ ง และสามารถรองรับความผันผวนทางปั จจัยภายนอกประเทศได้ เป็ นอย่ างดี สอดคล้ องกับ Thailand - 2 Year 3.066 1.170 20.453 -1.080 เครื่องชีว้ ัดเศรษฐกิจด้ านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภายนอกอื่นๆ เช่ น ทุนสารองระหว่ างประเทศต่ อ 4.406 -0.229 43.090 96.391 หนีต้ ่ างประเทศระยะสัน้ อยู่ท่ ี 2.6 เท่ า และทุนสารองระหว่ างประเทศต่ อมูลค่ านาเข้ าเฉลี่ยรายเดือน Thailand-10 Year อยู่ท่ ี 9.2 เดือน ณ สิน้ เดือน มิ.ย. 56 USA-2 Year 0.4585 -5.920 14.910 19.660 3. ญี่ปนปรั ุ่ บตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ขยายตัวแรงตามคาด USA-10 Year 2.9342 -6.140 29.210 125.780  ทางการญี่ปนประกาศตั ุ่ วเลข GDP ไตรมาส 2 ปี 56 ขยายตัวแบบ annualized ที่ร้อยละ 3.8 เป็ นการปรับขึ ้น อย่างมากจากการประกาศตัวเลขเบื ้องต้ นของไตรมาสเดียวกันที่ร้อยละ 2.6 และเมื่อพิจารณาเทียบกับไตรมาส Commodities ก่อนหน้ า เศรษฐกิจญี่ปนขยายตั ุ่ วได้ ร้อยละ 0.9 (ปรับเพิ่มขึ ้นจากตัวเลขเบื ้องต้ นที่ร้อยละ 0.6) การปรับขึ ้นของ ตัวเลขการขยายตัวในครัง้ นีเ้ ป็ นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ (ค่ากลางของ Reuterpoll อยู่ที่ร้อยละ 3.7 5 Sep 13 6 Sep 13 9 Sep 13 Commodities %change (Spot) (Spot) และค่ากลางของ Bloombergsurvey อยู่ที่ร้อยละ 3.9) เนื่ องจากตลาดเชื่ อว่าเศรษฐกิ จญี่ ปนจะสามารถ ุ่ 110.20 110.25 0.05 ขยายตัวได้ อย่างแข็งแกร่ งต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่ข ยายตัวแบบ annualized ที่ร้อยละ 4.1 จากแรงกระตุ้น Dubai (USD/BBL) ของนโยบายสร้ างเงินเฟ้ อของรัฐบาลนายชินโสะ อาเบะ และธนาคารกลางญี่ปนุ่ WTI (USD/BBL) 108.50 110.62 1.95  สศค. วิเคราะห์ ว่า การขยายตัวได้ มากให้ สัญญาณทัง้ ในทางบวกและลบไปพร้ อมๆกัน โดยทางบวกคือ Brent (USD/BBL) 117.76 119.10 1.14 การที่นโยบายสร้ างเงินเฟ้อสามารถใช้ งานได้ จริ ง และเศรษฐกิจญี่ ปุ่นมีขนาดใหญ่ การขยายตัวย่ อมมี Gasohol-95 39.93 39.93 39.93 ผลดีต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเอเชีย และไทยที่มีญ่ ี ปุ่นเป็ นคู่ค้าอันดับสองด้ วยมูลค่ าการค้ ากว่ า 1.15 (Bt/litre) ล้ านล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.6 ของมูลค่ าการค้ ารวม (ข้ อมูล 7 เดือนแรกปี 56 จากกระทรวง Gasohol-91 37.48 37.48 37.48 พาณิชย์ ) แต่ ในขณะเดียวกัน รั ฐบาลญี่ปุ่นที่กาลังพิจารณาการขึน้ ภาษีการขาย (Sales tax) อาจใช้ จังหวะ (Bt/litre) 29.99 29.99 29.99 เวลาที่เศรษฐกิ จมีแรงส่ งในการตั ดสิ นใจใช้ นโยบายดั งกล่ าวตามกาหนดในปี หน้ า เพื่ อบรรเทาภาระ Diesel (Bt/litre) ทางการคลั งที่มีขนาดใหญ่ ถึงกว่ า 2 เท่ าของเศรษฐกิ จ สศค. คาดว่ านโยบายการคลั งดังกล่ าวจะเป็ น Spot Gold 1366.99 1390.87 1390.49 -0.03 อุปสรรคต่ อการขยายตัวของอุปสงค์ ภายในประเทศ ซึ่งเป็ นกาลั งหลักของเศรษฐกิจญี่ ปุ่น และจะส่ งผล ต่ อเนื่องให้ ภาคธุรกิจวางแผนที่จะชะลอการจ้ างงานในปี หน้ า เพื่อรั บมือกับอุปสงค์ ท่ ีจะได้ รับผลกระทบ หากมีการขึน้ ภาษีจริง

Bureau of Macroeconomic Policy,Fiscal Policy Office, Ministry of Finance Tel: 02-273-9020 Ext. 3257


Macro Morning Focus

Bureau of Macroeconomic Policy Fiscal Policy Office

10 กันยายน 2556 1. CP คาด เศรษฐกิจปี นีโ้ ตร้ อยละ 3.8 - 4.0 2. สื่อนอกเผยตลาดรถไทยยังร้ อนแรง คาดโตปี ละ 10% Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast. 3. รายงานดัชนี Anxiety Index พบค่ าครองชีพและการว่ างงานเป็ นสิ่งที่สร้ างความกังวลแก่ คนทั่วโลกมากที่สุด 2013 Year Highlight 2012 Ast.13 to Date Q1 Q2 Aug Sep 1. CP คาด เศรษฐกิจปี นีโ้ ตร้ อยละ 3.8 - 4.0 Dubai 105.61 106.81 100.70 106.71 110.06 104.71 (101-111)  นายสุ น ทร อรุ ณ านนท์ ชัย กรรมการผู้ จัด การใหญ่ และประธานคณะผู้ บริ ห าร กลุ่ ม ธุ ร กิ จ พั ฒ นาที่ ดิ น และ อสังหาริ มทรัพย์ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ หรื อ CP ประเมินว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี นี ้ จะขยายตัวได้ ร้อยละ 3.8 – Bath/USD 30.47 30.11 29.85 31.58 32.14 30.27 (29.0-31.0) 4.0 จากแรงขับเคลื่อนของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ขณะที่การลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน 2 ล้ านล้ านบาท คาดว่า จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ในระยะยาว ซึ่งหากการลงทุนเป็ นไปแบบตามแผนที่วางไว้ จะช่วย ม 10 Sep 13 กระตุ้นเศรษฐกิจให้ ขยายตัวเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้ อยละ 1 ต่อปี Currencies 6 Sep 13 9 Sep 13 % change (spot)  สศค. วิเคราะห์ ว่า จากเครื่องชีเ้ ศรษฐกิจล่ าสุดเดือน ก.ค.56 เริ่ มมีสัญญาณของการปรั บตัวดีขึน้ เมื่อ THB/USD 32.35 32.15 32.07 -0.62 เทียบกับเดือนก่ อนหน้ า แม้ ว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงชะลอลง โดยการส่ งออกเริ่ มกลับมา (onshore) 99.10 99.57 99.54 0.47 ขยายตัวอีกครัง้ ที่ร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่ อนหน้ าจากสินค้ าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ ท่ ีเริ่ มฟื ้ น JPY/USD ตัว ตามเศรษฐกิ จสหรั ฐ ฯ และยุ โ รปที่เ ริ่ ม ขยายตั วดี ขึ น้ ขณะที่ ปริ ม าณการนาเข้ าวั ต ถุดิ บกลั บ มา CNY/USD 6.1202 6.1209 6.1210 0.0114 ขยายตัวในอัตราเร่ ง ที่ร้อยละ 3.0 จะบ่ งชีถ้ ึงแนวโน้ มของการปรั บตัวดีขึน้ ของเศรษฐกิจไทยในระยะ 1.3179 1.3254 1.3257 0.5691 ต่ อไปแม้ ว่าเครื่ องชีด้ ้ านอุปทานจะยังส่ งสัญญานชะลอตัวทัง้ จากภาคอุตสาหกรมและเกษตรกรรม USD/EUR NEER Index อย่ างไรก็ดี ภาคบริ การจากภาคการท่ องเที่ยวยังคงขยายตัวได้ ดี อย่ างต่ อเนื่อง ซึ่งจะเป็ นปั จจัยบวก 101.16 101.66 101.84 0.50 (Average 11=100) ต่ อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ ในส่ วนของกระทรวงการคลั งได้ ออก 4 มาตรการเพื่อสนับสนุ นการ ขยายตัวของเศรษฐกิจ คือ มาตรการด้ านภาษีทงั ้ ด้ านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน มาตรการ Stock Market ด้ านใช้ จ่ายของภาครัฐ และมาตรการด้ านการส่ งออกที่เน้ นการส่ งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพ 6 Sep 13 9 Sep 13 2. สื่อนอกเผยตลาดรถไทยยังร้ อนแรง คาดโตปี ละ 10% Market % change (Close) (Close)  เอเอฟพี เปิ ดเผยรายงานอ้ างนักวิเคราะห์ (ยูลิ ไกเซอร์ ประธานนักวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรมจากออโตโมทีฟโฟกัส SET 1,336.25 1,384.31 3.60 กรุ๊ ปไทยแลนด์ ) ว่าทิศทางตลาดรถยนต์ในไทยยังคงขยายตัวได้ อย่ างแข็ งแกร่ งในอนาคตอันใกล้ โดยคาดว่าจะ Dow Jones 14,922.50 15,063.12 0.94 เติบโตเฉลี่ยร้ อยละ 10 ต่อปี แม้ ว่านโยบายรถคันแรกของรัฐบาลหมดลงไปแล้ ว โดยมีปัจจัยหนุนจากการขยายตัว ของชนชั ้นกลางและความต้ องการในประเทศยังสูง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากการขี่มอเตอร์ ไซค์ไปเป็ นรถยนต์ FTSE-100 6,547.33 6,530.74 -0.25 ส่วนบุคคล NIKKEI-225 13,860.81 14,205.23 2.48  สศค. วิ เ คราะห์ ว่า แนวโน้ มตลาดรถยนต์ ของปี 56 คาดว่ ายั ง คงสดใส แม้ ว่ ายอดการผลิ ต การ 22,621.22 22,750.65 0.57 จาหน่ าย และการส่ งออกรถยนต์ ในเดือน ก.ค. 56 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่ อนหน้ าและเมื่อ เทียบ Hang Seng Straits Time 3,048.35 3,088.20 1.31 กับเดือนก่ อนหน้ า เนื่องจากการส่ งมอบรถยนต์ ในโครงการรถยนต์ คันแรกใกล้ สิน้ สุดลง อย่ างไรก็ดี หากพิจารณายอดจาหน่ ายรถยนต์ ภายในประเทศในช่ ว ง 7 แรกของปี 56 อยู่ท่ ี 8.39 แสนคัน หรื อ Change from (in Basis Points) Yield เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน ประกอบกับยอดส่ งออกรถยนต์ สะสมอยู่ท่ ี Gov’t Bond Yield (%) 1 Day 1 Month 1 Year 6.17 แสนคัน เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 12.0 ทัง้ นี ้ สศค. คาดว่ าแนวโน้ มการส่ งออกในช่ วงที่เหลือของปี 56 จะ 3.063 -0.296 23.850 -5.106 เพิ่มขึ น้ จากปั จจัย การส่ งออกไปยั งกลุ่ ม ประเทศออสเตรเลี ย โอเชียเนี ย และอาเซียน โดยตลาด Thailand - 2 Year รถยนต์ ในอาเซียนคาดว่ าจะขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 5.8 ต่ อปี Thailand-10 Year 4.395 -1.102 47.563 81.945 3. รายงานดัชนี Anxiety Index พบค่ าครองชีพและการว่ างงานเป็ นสิ่งที่สร้ างความกังวลแก่ คนทั่วโลกมากที่สุด USA-2 Year 0.447 -1.180 14.090 19.670  เจดับบลิวที เผยรายงาน Anxiety Index พบว่าค่าครองชีพและการว่างงานเป็ นสิ่งที่สร้ างความกังวลแก่คนทัว่ โลก 2.914 -2.040 33.360 125.970 มากที่สดุ ปากีสถานเป็ นประเทศที่มีความกังวลใจมากที่สดุ โดยเกือบ 9 ใน 10 คน บอกว่ากังวลเรื่ องค่าครองชีพมาก USA-10 Year ที่สุด โดยการว่างงานยังเป็ นเรื่ องสาคัญอีกอย่างที่สร้ างความกังวลใจไปทั่วโลกด้ วย ความกังวลในยุโรปตะวันตก Commodities แตกต่างไปค่อนข้ างมาก โดยความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและค่าครองชีพจะมีอยู่สูงในฝรั่ งเศสและสเปน ขณะที่ ฟิ นแลนด์ เยอรมนี และสหราชอาณาจักรมีความกังวลน้ อยกว่ามาก รัสเซียจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความกังวลมากที่สุดใน 6 Sep 13 9 Sep 13 10 Sep 13 Commodities %change โลกในเรื่ องความปลอดภัยของอาหาร ความกังวลในญี่ปนมี ุ่ สงู 2 เรื่ องด้ วยกัน คือ เรื่ องการขาดดุลงบประมาณ และ (Spot) (Spot) ภัยธรรมชาติ ส่วนชาวเกาหลีใต้ มีความกังวลมากที่สุดเรื่ องราคาน ้ามันและการว่างงาน อินโดนีเซียจัดอยู่ในกลุ่มที่มี Dubai (USD/BBL) 110.25 110.70 0.41 ความกังวลมากที่สดุ ในโลกเกี่ยวกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ขณะที่อินเดียไม่เพียงแต่จะมีความกังวลต่อ ปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผล WTI (USD/BBL) 110.62 109.57 -0.95 กระทบต่อพวกเขาโดยตรงอย่างราคาน ้ามันและการขาดดุลภาครัฐเท่านั ้น แต่ยังมีความกังวลต่อเรื่ องส่วนรวม เช่น 119.10 117.15 -1.64 ภาวะโลกร้ อน มากกว่าที่อื่นๆ อีกด้ วย สภาพเศรษฐกิ จและค่าครองชีพ คือปั จจัยสาคัญที่สุดที่สร้ างความกังวลใน Brent (USD/BBL) อเมริ กาเหนือ โดยชาวอเมริ กนั มีความกังวลกับสภาพเศรษฐกิจมากกว่าชาวแคนาดาและผู้คนในประเทศอื่นๆ ทัว่ โลก Gasohol-95 39.93 39.93 39.93 (Bt/litre)  สศค. วิเคราะห์ ว่า ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจในส่ วนของค่ าครองชีพเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรั บทั่วโลก โดยเฉพาะ Gasohol-91 37.48 37.48 37.48 อย่ างยิ่ งในประเทศที่ ประสบปั ญหาเศรษฐกิ จถดถอย มีวิ กฤตหนี ้ และเงินเฟ้อสู ง เช่ น สหรั ฐฯ สเปน (Bt/litre) รัสเซีย เป็ นต้ น ซึ่งจะเห็นได้ จากค่ าดัชนีความกังวลที่มีอยู่สูง และอาจเป็ นไปได้ ว่า ประเทศพัฒนาแล้ วจะ Diesel (Bt/litre) 29.99 29.99 29.99 มีความกังวลในเรื่องค่ าครองชีพมากกว่ า และก็เป็ นปรกติท่ ีประเทศเหล่ านีม้ ีค่าครองชีพที่สูงกว่ าประเทศ 1,390.87 1,386.19 1,384.89 -0.09 กาลั งพั ฒนาอื่ นๆ ยกเว้ นประเทศที่ประสบปั ญหาการเมื องหรื อจลาจลภายในที่ค่ าครองชี พและการ Spot Gold ว่ างงานเป็ นเรื่องนอกเหนือการคาดการณ์ และย่ อมมีความวิตกกังวลมากกว่ าระดับปรกติ สาหรั บไทยนัน้ แม้ จะมีความกั งวลเกี่ยวกับค่ าครองชีพอยู่เช่ นกันหลังจากที่มีประกาศการขึน้ ค่ าทางด่ วน ค่ าไฟ และค่ า นา้ มันเมื่อต้ นเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา แต่ โดยทั่วไปแล้ วค่ าครองชีพเฉลี่ยทัง้ ประเทศยังคงอยู่ในระดับที่ไม่ สูง ดังจะเห็นได้ จากเงินเฟ้อเฉลี่ยต้ นปี ถึงปั จจุบันอยู่ท่ ีร้อยละ 2.5 ขณะที่อัตราการว่ างงานอยู่ในระดับต่ าที่ ร้ อยละ 0.7 (ณ สิน้ เดือน ก.ค.) เช่ นกัน Bureau of Macroeconomic Policy,Fiscal Policy Office, Ministry of Finance Tel: 02-273-9020 Ext. 3257


Bureau of Macroeconomic Policy

Macro Morning Focus 1. แบงก์ หวั่นเลื่อนพิจารณางบปี 57 ฉุดภาพรวมเศรษฐกิจไทย คาด ปี นีโ้ ต 4% 2. กระทรวงเกษตรฯ ประชุมแก้ ไขปั ญหาไข่ แพง 3. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซีย ณ เดือน ก.ค. 56 ขยายตัวร้ อยละ 7.6

Fiscal Policy Office 12 กันยายน 2556 Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast. 2012

1. แบงก์ หวั่นเลื่อนพิจารณางบปี 57 ฉุดภาพรวมเศรษฐกิจไทย คาด ปี นีโ้ ต 4%

Dubai

 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย หรื อ KBANK บอกถึงภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี นี ้ว่า จะยังคงชะลอตัวลง ต่อเนื่อง และหากมีการเลือ่ นการพิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2557 จะยิ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย Bath/USD อย่างไรก็ตามเบื ้องต้ นยังคาดว่า เศรษฐกิจในปี นี ้จะขยายตัวได้ 4%  สศค. วิเคราะห์ ว่า เศรษฐกิจไทยในช่ วงที่เหลือของปี 56 คาดว่ ามีสัญญาณปรั บตัวดีขึน้ ส่ วนหนึ่งมีปัจจัย ม

สนั บสนุ นหลักจากมาตรการสนั บสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่ างมีเ สถียรภาพของรั ฐ บาล ที่มี 1) มาตรการด้ านการบริ โภคภาคเอกชน 2) มาตรการด้ านการลงทุนภาคเอกชน 3) มาตรการด้ านการใช้ จ่าย ภาครั ฐ และ 4) มาตรการด้ านการส่ งออก ซึ่งจะส่ งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเป็ นการสร้ าง ความเชื่อมั่นให้ กับนักลงทุน ประกอบกับ เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ มปรั บตัวดีขึน้ ทัง้ นี ้ ในปี งบประมาณปี 57 รั ฐให้ ความสาคัญกับการเร่ งรั ดการพัฒนาประเทศและเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนควบคู่ กับการเพิ่มศักยภาพการแข่ งขัน การลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน โดยมีวงเงินงบประมาณจานวน 2.525 ล้ าน ล้ านบาท คิดสัดส่ วนเป็ นร้ อยละ 19.1 ของ GDP อย่ างไรก็ตาม หากงบประมาณปี 57 ล่ าช้ า จะไม่ กระทบ กับงบในส่ วนของเงินเดือนบุคลากรข้ าราชการ เพราะสามารถดาเนินการตามหลักการงบประมาณเดิมของ ปี ก่ อนได้ แต่ จะกระทบเฉพาะในส่ วนของงบลงทุนใหม่ เท่ านัน้ 2. กระทรวงเกษตรฯ ประชุมแก้ ไขปั ญหาไข่ แพง 

รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า ได้ เตรี ยมเรี ยกประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒ นาไก่ ไข่ และผลิตภัณฑ์ ใน วันที่ 17 ก.ย. 56 เพื่อหารื อถึงสาเหตุและแนวทางแก้ ไขราคาไข่ไก่ที่มีราคาแพง ทั ้งนี ้เบื ้องต้ น กรมปศุสตั ว์ ได้ รายงาน ว่า ปริ มาณไข่หายไปจากระบบประมาณ 1 -2 ล้ านฟองมีสาเหตุจากสภาพอากาศและนโยบายปลดแม่ไก่ ในช่วง เดือน ก.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากปั ญหาราคาไข่ถูกเพราะผลผลิตล้ นตลาดในช่วงต้ นปี 56 ซึ่งคาดว่าอีก 2 สัปดาห์ ราคาไข่จะลดลงจากเทศกาลกินเจและโรงเรี ยนปิ ดเทอม

 สศค. วิเคราะห์ ว่า สถานการณ์ ไ ข่ ไก่ ท่ ีมีราคาแพงนัน้ มีสาเหตุ สาคัญมาจากปริ มาณผลผลิต ไข่ ไก่ ท่ ีออกสู่

ตลาดลดลงเหลือ 34 ล้ านฟองต่ อวัน ซึ่งน้ อยกว่ าปริ มาณการบริ โภคไข่ ท่ มี ี 36 ล้ านฟองต่ อวัน เป็ นสาคัญ จึงได้ ส่งผลทาให้ ราคาไข่ ไก่ ปรั บตัวสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ส.ค. 56 ที่ขยายตัว ร้ อยละ 1.6 เมื่ อ เทีย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น โดยเมื่ อ พิ จ ารณาหมวดอาหารและเครื่ องดื่ ม ไม่ มี แอลกอฮอล์ ท่มี ีสัดส่ วนนา้ หนักร้ อยละ 33.5 ในตระกร้ าเงินเฟ้อ พบว่ า ขยายตัวร้ อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับ ช่ วงเดียวกัน ของปี ก่ อ น โดยไข่ และผลิตภัณฑ์ นมซึ่ งอยู่ในหมวดอาหารและเครื่ องดื่มไม่ มีแอลกอฮอล์ (สัดส่ วนนา้ หนักร้ อยละ 1.8 ในหมวดอาหารและเครื่ องดื่มไม่ มีแอลกอฮอล์ ) ขยายตัวร้ อยละ 5.3 เมื่อเทียบ กับช่ ว งเดี ยวกัน ของปี ก่ อน ทาให้ ในช่ วง 8 เดือนแรกของปี 56 ขยายตัวร้ อยละ 3.8 เมื่อเทียบกั บช่ ว ง เดียวกันของปี ก่ อน อย่ างไรก็ตาม ในขณะนี ้ กรมการค้ าภายในได้ มีมาตรการที่จะดูแลต้ นทุนกับกาไรให้ อยู่ระดับที่เหมาะสม โดยต้ นทุนไข่ ไก่ หน้ าฟาร์ มอยู่ท่ ีฟองละ 2.88 บาท และราคาขายปลีกควรมีกาไรไม่ เกินร้ อยละ 15 แต่ ปัจจุบนั ราคาไข่ คละหน้ าฟาร์ มขายฟองละ 3.50 บาท ซึ่งเกินระดับกาไรที่ร้อยละ 15 ซึ่ง กรมการค้ าภายในจะเสนอให้ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ ไก่ และผลิตภัณฑ์ ออกมาตรการดูแลให้ ราคา ไข่ ไก่ คละหน้ าฟาร์ มให้ ต่ากว่ า 3.50 บาท หรื อต่ากว่ านี ้ ทัง้ นี ้ สศค. คาดว่ า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 56 จะ ขยายตัวร้ อยละ 2.5 โดยมีช่วงคาดการณ์ ร้อยละ 2.0-3.0 (คาดการณ์ ณ เดือน มิ.ย. 56) 3. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซีย ณ เดือน ก.ค. 56 ขยายตัวร้ อยละ 7.6

สานักงานสถิติ เปิ ดเผยตัวเลขดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซีย ณ เดือน ก.ค. 56 ขยายตัวร้ อยละ 7.6 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน โดยมีการเร่งการรผลิตในทุกภาคส่วน ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายของตลาดที่เฉลี่ย อยูท่ ี่ร้อยละ 4.8  สศค. วิเคราะห์ ว่า ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซีย ณ เดือน ก.ค. 56 ที่ขยายตัวสูงถึงร้ อย ละ 7.6 ประกอบด้ วยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคเหมืองแร่ ภาคไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวที่ร้อยละ 15.4 6.1 และ 5.4 ตามลาดับ ซึ่งตัวเลขล่ าสุดสอดคล้ องกับมูลค่ าการส่ งออก เดือน ก.ค. 56 กลับมาขยายตัวร้ อยละ 4.5 จากช่ วงเดียวกันปี ก่ อน หลังจากหดตัวต่ อเนื่อง 5 เดือน ผลจาก การส่ งออกไปจีนของมาเลเซีย กลับมาขยายตัวอีกครั ง้ ที่ร้อยละ 17.5 ขณะที่มูลค่ าการนาเข้ า เดือน ก.ค. 56 ขยายตัวร้ อยละ 6.2 จากช่ วงเดียวกันปี ก่ อน เร่ งขึน้ จากเดือนก่ อนที่ขยายตัวร้ อยละ 6.2 จาก การนาเข้ าเครื่องจักรที่กลับมาขยายตัวอีกครั ง้ ที่ร้อยละ 4.9 ทัง้ นี ้ สศค. คาดว่ าเศรษฐกิจมาเลเซียจะ ขยายตัวที่ร้อยละ 4.7 (คาดการณ์ ณ เดือน มิ.ย. 56)

Year to Date

Ast.13

109.75

105.79

(101-111)

32.108

30.44

(29.0-31.0)

Q2

Aug

Sep

105.61

106.81

100.70

106.71

30.47

30.11

29.85

31.58

Currencies

10 Sep 13

12 Sep 13 (spot)

% change

11 Sep 13

THB/USD (onshore)

32.14

31.96

-0.56

31.68

JPY/USD

100.39

99.85

-0.54

99.40

CNY/USD

6.1195

6.1183

-0.0196

6.1166

USD/EUR

1.3267

1.3309

0.3166

1.3314

NEER Index (Average 11=100)

101.66

101.84

0.18

101.79

Stock Market 10 Sep 13 (Close)

11 Sep 13 (Close)

1,393.17

1,411.18

1.29

15,191.06

15,326.60

0.89

6,583.99

6,588.43

0.07

NIKKEI-225

14,423.36

14,425.07

0.01

Hang Seng

22,976.65

22,937.14

-0.17

3,123.89

3,108.19

-0.50

Market SET Dow Jones FTSE-100

Straits Time

% change

Change from (in Basis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

Gov’t Bond Yield

Yield (%)

Thailand - 2 Year

3.050

-0.574

21.329

-12.036

Thailand-10 Year

4.378

-1.297

41.461

68.263

USA-2 Year

0.439

-0.800

12.900

19.290

USA-10 Year

2.886

-2.600

26.460

112.850

Commodities

10 Sep 13

11 Sep 13 (Spot)

Dubai (USD/BBL)

109.20

108.40

-

-0.73

WTI (USD/BBL)

107.43

107.60

-

0.11

Brent (USD/BBL)

114.05

114.32

-

0.24

Gasohol-95 (Bt/litre)

39.93

39.93

39.93

-

Gasohol-91 (Bt/litre)

37.48

37.48

37.48

-

Diesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

-

1,363.59

1,366.14

1,361.50

-0.34

Commodities

Spot Gold

Bureau of Macroeconomic Policy,Fiscal Policy Office, Ministry of Finance Tel: 02-273-9020 Ext. 3257

2013 Q1

12 Sep 13 (Spot)

%change


Macro Morning Focus

Bureau of Macroeconomic Policy Fiscal Policy Office

13 กันยายน 2556 1. ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศปรั บขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายเป็ นร้ อยละ 7.25 ต่ อปี Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast. 2. รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมแผนปรั บขึน้ ภาษีมูลค่ าเพิ่มร้ อยละ 8.0 เริ่มมีผลบังคับใช้ เดือน เม.ย. 57 3. บีโอไอเผย การขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือน ส.ค. 56 ขยายตัวร้ อยละ 53.2 จากช่ วงเดียวกันปี ก่ อน 2013 Year 2012

Q1

Q2

Aug

to Date

Sep

Ast.13

1. ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายเป็ นร้ อยละ 7.25 ต่ อปี Dubai 105.61 106.81 100.70 106.71 109.68 104.79 (101-111)  เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 56 ธนาคารกลางอิ นโดนีเซียประกาศปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4 30.11 29.85 31.58 32.11 30.33 (29.0-31.0) โดยปรับขึ ้นจากร้ อยละ 7.00 ต่อปี เป็ นร้ อยละ 7.25 ต่อปี เพื่อควบคุมการเร่งตัวขึ ้นของอัตราเงินเฟ้ อและปั ญหา Bath/USD 30.47 เงินทุนไหลออก ม  สศค. วิเ คราะห์ ว่า ในช่ วงที่ผ่านอัตราเงินเฟ้อของอินโดนีเซียมีแนวโน้ มปรั บตัวสูงขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง 13 Sep 13 Currencies 11Sep 13 12 Sep 13 % change (spot) ซึ่งเป็ นผลจากราคาสินค้ าในหมวดอาหารและราคานา้ มันที่ปรั บตัวสูงขึน้ เป็ นสาคัญ โดยล่ าสุดอัตรา THB/USD 31.96 31.74 31.83 -0.69 เงินเฟ้อของอินโดนี เ ซียในเดือน ส.ค. 56 อยู่ท่ ีร้อยละ 8.8 อีกทัง้ อินโดนีเซียเริ่ มประสบกั บปั ญหา (onshore) เงินทุนไหลออกจากทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดตราสารหนี ้ นับตัง้ แต่ ปลายเดือน พ.ค.56 และทวี JPY/USD 99.85 99.54 99.76 -0.31 ความรุนแรงมากขึน้ ในช่ วงเดือนมิถุนายน 2556 เป็ นแรงกดดันให้ เงินรูเปี ยห์ อ่อนค่ าลงอย่ างมาก โดย CNY/USD 6.1183 6.1178 6.1183 -0.0082 ณ วันที่ 30 สิ งหาคม 2556 เงินรู เ ปี ยห์ อ่อนค่ า มากถึงร้ อยละ 16.2 จากต้ นปี 56 การปรั บขึน้ อัตรา USD/EUR 1.3309 1.3297 1.3280 -0.0902 ดอกเบีย้ นโยบายถือเป็ นหนึ่งในมาตรการเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่ าวทัง้ สองประการ NEER Index  นอกจากการปรั บขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายแล้ ว รั ฐบาลอินโดนีเซียยังได้ ออกมาตรการกระตุ้นการ 101.84 102.93 102.83 0.6946 (Average 11=100) ส่ งออกและเปิ ดรั บการลงทุนจากต่ างประเทศมากขึน้ เพื่อแก้ ไขปั ญหาการขาดดุลการค้ าและดุลบัญชี เดินสะพัด ซึ่งส่ งผลต่ อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทาให้ เกิดเงินทุนไหลออก ในส่ วนของธนาคาร Stock Market กลางธนาคารกลางอิ น โดนี เ ซี ย ประกาศมาตรการต่ า งๆ เพื่ อป้ องกั น การไหลออกของเงิ น ทุ น 11 Sep 13 12 Sep 13 Market % change เคลื่ อนย้ าย เช่ น การปรั บเวลาการถือครองเงินฝากเงินตราสกุ ลต่ างประเทศ (Foreign exchange (Close) (Close) deposits) ให้ มีความยืดหยุ่นมากขึน้ จาก 7 วัน 14 วัน และ 30 วัน เป็ นตัง้ แต่ 1 วันถึงสูงสุด 12 เดือน SET 1,411.18 1,397.90 -0.94 และการผ่ อนคลายข้ อจากัดในการแลกเงินตราต่ างประเทศสาหรั บผู้ส่งออกที่ใช้ สาหรั บกระบวนการ Dow Jones 15,326.60 15,300.64 -0.17 ส่ งออกสินค้ าไปต่ างประเทศ เป็ นต้ น FTSE-100

2. รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมแผนปรั บขึน้ ภาษีมูลค่ าเพิ่มร้ อยละ 8.0 เริ่มมีผลบังคับใช้ เดือน เม.ย. 57 นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนุ่ เตรี ยมดาเนินการแผนการปรับเพิ่มภาษีมลู ค่าเพิ่มของญี่ปนุ่ (VAT) ใน ปี หน้ า โดยการขึ ้นภาษีดงั กล่าวเป็ นไปในลักษณะขันบั ้ นได โดยปรับจากร้ อยละ 5.0 ในปั จจุบนั เป็ นร้ อยละ 8.0 ในเดือนเมษายน 2557 และปรับเพิ่มอีกครัง้ ในเดือนตุลาคม 2558 เป็ นร้ อยละ 10.0 เป็ นสาคัญ  สศค. วิเคราะห์ ว่า สถานการณ์ เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่ มมีแนวโน้ มฟื ้ นตัวในระยะเริ่ มแรก โดย GDP ญี่ปุ่น ในไตรมาสที่ 2 ของปี 56 ขยายตัวเร่ งขึน้ ร้ อยละ 1.2 จากช่ วงเดียวกันปี ก่ อน ซึ่งเป็ นปั จจัยสนับสนุน ประการหนึ่งต่ อดาเนินการปรับเพิ่มภาษีมูลค่ าเพิ่มรัฐบาลญี่ปุ่น เนื่องจากฐานการเก็บภาษีจากสินค้ า ที่อุปโภคและบริ โภคนัน้ ถือเป็ นฐานที่กว้ าง ซึ่งภาระภาษี ท่ ีเพิ่มขึน้ นัน้ เมื่อเฉลี่ยไปสู่ผ้ ู บริ โภคจานวน มากในประเทศ ไม่ อาจส่ งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจมาก แต่ จะสามารถก่ อให้ เกิดรายได้ ท่ ีเพิ่มขึน้ แก่ รั ฐบาลญี่ ปุ่นในจานวนมหาศาล ซึ่งจะช่ วยแบ่ งเบาภาระทางการคลั งของญี่ ปุ่นซึ่งอยู่ในระดับที่สูง สะท้ อนจากระดับหนีส้ าธารณะในปี 55 อยู่ท่ ีร้อยละ 214.3 ของ GDP ขณะที่ ภาษี VAT ของญี่ปุ่นถือ ว่ าอยู่ในระดับต่ามาก เมื่อเทียบกับค่ าเฉลี่ยอัตราภาษี VAT ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ วใน OECD ซึ่งอยู่ประมาณร้ อยละ 18.0 ทัง้ นี ้ ในระยะสัน้ การปรั บขึน้ อัตราภาษีดังกล่ าวอาจส่ งผลกระทบเชิงลบ ต่ อการใช้ จ่ายเพื่อการบริโภคในประเทศได้

3. บีโอไอเผย การขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือน ส.ค. 56 ขยายตัวร้ อยละ 53.2 จากช่ วงเดียวกันปี ก่ อน  สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยว่า การขออนุมตั ิส่งเสริ มการลงทุนเดือน ส.ค. 56 ขยายตัวร้ อยละ 53.2 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน คิดเป็ นมูลค่า 2.8 แสนล้ านบาท ทาให้ ในช่วงตัง้ แต่ต้นปี ขยายตัว ร้ อยละ 30.3 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน คิดเป็ นมูลค่า 7.7 แสนล้ านบาท โดยรองเลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า ปั จจัย หลักที่ทาให้ นกั ลงทุนต่างชาติยงั คงลงทุนในไทยต่อไป ได้ แก่ ความพร้ อมด้ านโครงสร้ างอุตสาหกรรมสนับสนุน และความสามารถในการใช้ ไทยเป็ นฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียน เช่น เวียดนาม และเมียน มาร์  สศค. วิเคราะห์ ว่า ยอดขออนุมัติรับการส่ งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึน้ อย่ างต่ อเนื่องทัง้ ในเชิงของจานวน ผู้สนใจเข้ ารับสิทธิและมูลค่ าการลงทุนเป็ นสัญญาณที่ดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่ วงครึ่ ง หลังของปี 56 และสะท้ อนต่ อการปรั บเพิ่มสูงขึน้ ของอันดับขีดความสามารถในการแข่ งขันซึ่งจัดทา โดย World Economic Forum จากเดิมอันดับที่ 38 ในปี 2555-2556 มาอยู่อันดับที่ 37 ในปี 2556-2557

Bureau of Macroeconomic Policy,Fiscal Policy Office, Ministry of Finance Tel: 02-273-9020 Ext. 3257

6,588.43

6,588.98

0.01

NIKKEI-225

14,425.07

14,387.27

-0.26

Hang Seng

22,937.14

22,953.72

0.07

3,108.19

3,121.08

0.41

Straits Time

Change from (in Basis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

Gov’t Bond Yield

Yield (%)

Thailand - 2 Year

3.04

0

24.6667

-14.5

Thailand-10 Year

4.35

-0.50

44.50

66.75

USA-2 Year

0.44

0.39

13.31

19.70

USA-10 Year

2.90

0.73

28.33

114.72

11 Sep 13

12 Sep 13

13 Sep 13 (Spot)

Dubai (USD/BBL)

108.40

109.20

-

0.74

WTI (USD/BBL)

107.60

108.70

-

0.98

Brent (USD/BBL)

114.32

115.06

-

0.65

Gasohol-95 (Bt/litre)

39.93

39.93

39.43

-1.25

Gasohol-91 (Bt/litre)

37.48

37.48

36.98

-1.33

Diesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

-

1,366.14

1,320.19

1,326.91

0.51

Commodities Commodities

Spot Gold

%change


Bureau of Macroeconomic Policy

Macro Morning Focus 1. ทอท. ปลืม้ ผู้โดยสารและเที่ยวบินปี 56 ทาสถิติเติบโตจากปี ก่ อน 15% สูงกว่ าเป้าที่ตงั ้ ไว้ 2. TDRI ยันเศรษฐกิจชะลอตัวไม่ ถึงขัน้ เงินฝื ด 3. นักลงทุนเชื่อ ลด QE ไม่ กระทบตลาด

Fiscal Policy Office 16 กันยายน 2556 Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast. 2012

1. ทอท. ปลืม้ ผู้โดยสารและเที่ยวบินปี 56 ทาสถิติเติบโตจากปี ก่ อน 15% สูงกว่ าเป้าที่ตงั ้ ไว้ Dubai 105.61  นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน) บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรื อทอท. เปิ ดเผยว่า ผลการดาเนินงานช่วง 10 เดือนปี 56 (ต.ค.55-ก.ค.56) มีการเติบโตของ Bath/USD 30.47 เที่ยวบินและผู้โดยสารกว่าร้ อยละ 15 และแนวโน้ มช่วง 2 เดือนที่เหลือของปี 56 การเติบโตจะดีขึ ้นอีก แม้ ว่าจะเป็ น ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว โดยคาดว่าทังปี ้ 56ปริ มาณเที่ยวบินและผู้โดยสารจะเติบโตมากกว่า ร้ อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี ม Currencies ก่อนแน่นอนและสูงกว่าประมาณการที่ตั ้งไว้ ที่ไม่เกิน 8% และยังเป็ นอัตราการเติบโตสูงที่สุดเป็ นประวัติการ ณ์ ของ ทอท. ในขณะที่ท่าอากาศยานอื่นทัว่ โลกจะมีอตั ราการเติบโตของปริ มาณเที่ยวบินและผู้โดยสารปี ละประมาณร้ อยละ THB/USD (onshore) 5-6 เท่านั ้น  สศค. วิเคราะห์ ว่า การเติบโตของเที่ยวบินและผู้โดยสารกว่ าร้ อยละ 15 ในส่ วนของท่ าอากาศยานไทย

นัน้ เป็ นผลมาจากภาคการท่ องเที่ยวอยู่ในภาวะสดใสและขยายตัวอย่ างสูงในปี นี ้ โดยเครื่ องชีภ้ าค บริ การในส่ วนของจานวนนั กท่ องเที่ย วต่ างประเทศพบว่ านั ก ท่ องเที่ ยวต่ างประเทศที่เดิน ทางเข้ า ประเทศไทยในเดื อน ก.ค. 56 มี จ านวนทัง้ สิ น้ 2.2 ล้ านคน ขยายตั วร้ อยละ 22.5 โดยเป็ นการ ขยายตัวดีจากนักท่ องเที่ยว จีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งขยายตัวร้ อยละ 69.0 26.2 และ 41.9 เมื่อ เทียบกั บช่ วงเดียวกั นของปี ก่ อน ตามลาดับ สศค. เห็นว่ า นอกจากสถานการณ์ การเมื องที่ น่ ิ งใน สายตาของนักท่ องเที่ยวต่ างประเทศแล้ ว ยังเป็ นผลจากการที่ กรุ งเทพฯ ได้ รับรางวัลที่สุดของเมือง ท่ องเที่ยวระดับโลก จากองค์ กรชัน้ นา 3 แห่ ง คือ รางวัลจากการสารวจสุดยอดจุดหมายปลายทาง ของโลก ประจาปี 56 (MasterCard Global Destination Cities Index 2013) รางวัล TripAdvisor2013 : Travellers’ Choice Destinations Awards 2013 และ รางวัล “World’s Best City Award 2013” 2. TDRI ยันเศรษฐกิจชะลอตัวไม่ ถึงขัน้ เงินฝื ด  สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปิ ดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในขณะนี ้ไม่ใช่สภาพการณ์ ที่ เรี ยกว่าปั ญหา “Stagflation” หรื อเกิดเงินฝื ดในภาวะที่เงินเฟ้ อสูง เนื่องจากปั ญหาเศรษฐกิจซบเซาเป็ นกันทัว่ โลก ทา ให้ การส่งออกชะลอตัว ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยรายภาค พบว่าทุกภาคมี การขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวทังสิ ้ ้น โดยเฉพาะภาคใต้ เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่า และ การส่งออกกุ้งที่ลดลงจากปั ญหาโรคระบาด

สศค. วิเคราะห์ ว่า เศรษฐกิจไทยในปี 56 จะขยายตัวในอัตราชะลอลงจากปี 55 ส่ วนหนึ่งเป็ นผลมา จาก 1. การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักของไทย โดยเฉพาะประเทศสหรั ฐฯ และสหภาพ ยุโรปที่เป็ นอุปสงค์ สุดท้ ายของสินค้ า (Final Demand) ซึ่งกระทบต่ อภาคการค้ าของโลกลดลง และ 2. อุปสงค์ ในประเทศที่ชะลอตัวจากที่มีการเร่ งการบริโภคและลงทุน ในช่ วงก่ อนหน้ า อย่ างไรก็ดี จาก ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่ าการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 2 ปี 56 หดตัวร้ อยละ -1.9 ต่ อเนื่องจาก ไตรมาสก่ อนหน้ าที่ ร้อยละ -1.3 (%QoQ_SA) แต่ หากขจัดปั จจัยที่ผิดปกติ เช่ นการบริ โภคในหมวด ยานยนต์ ออก พบว่ าการบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวร้ อยละ 1.3 ในไตรมาสที่ 2 ปี 56 ขณะที่หดตัว ร้ อยละ -0.5 ในไตรมาสที่ 1 ปี 56 ขณะอัตราเงินเฟ้อในช่ วง 8 เดือนแรกปี 56 อยู่ท่ ีร้อยละ 2.5 จาก ช่ วงเดียวกันปี ก่ อน ซึ่งสะท้ อนว่ าเศรษฐกิจไทยยังไม่ เข้ าสู่ภาวะ Stagflation 3. นักลงทุนเชื่อ ลด QE ไม่ กระทบตลาด  สานักข่าว Bloomberg เปิ ดเผยผลสารวจความคิดเห็นจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทวั่ โลกกว่า 900 คน เกี่ยวกับ ผลกระทบต่อตลาดหากทางธนาคารกลางสหรัฐฯ จะทาการปรับลด QE จริ ง ผลสารวจพบว่านักลงทุนส่วนใหญ่กว่า ร้ อยละ 57 ของนักลงทุนมองว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนต่อตลาด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ เกิดขึ ้น (Priced-in) ไปแล้ วในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี นักลงทุนอีกกว่าร้ อยละ 30 กลับคาดว่าตลาดจะปรับตัวลดลง หลังการลด QE ขณะที่นกั ลงทุนร้ อยละ 8 มองว่าตลาดจะปรับตัวเพิ่มขึ ้น ด้ านความเห็นต่อช่วงเวลาในการลด QE ค่อนข้ างออกมาหลากหลาย โดยนักลงทุนร้ อยละ 38 เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะตัดสินใจลด QE ทันทีในการ ประชุมที่จะมีขึ ้นในวันที่ 17-18 ก.ย. 56 ขณะที่ร้อยละ 35 มองว่าการตัดสินใจน่าจะมีขึ ้นในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 56 และ อีกราวร้ อยละ 25 คาดว่าการลด QE จะมีขึ ้นในปี หน้ า  สศค. วิเ คราะห์ ว่า ตลาดการเงินของโลกยังคงต้ องเผชิญกั บความไม่ แน่ นอนของช่ วงเวลาในการ ดาเนินการลด QE ซึ่งจะเป็ นอีกปั จจัยที่สามารถก่ อให้ เกิดความผันผวนระยะสัน้ ได้ สังเกตได้ จากทุก ครั ง้ ที่มีการประกาศข้ อมูลสาคัญทางเศรษฐกิ จของสหรั ฐฯ นั กลงทุนจะวิเคราะห์ เชื่อมโยงตัวเลข ดังกล่ าวกับความเป็ นไปได้ ของ QE ว่ าจะเกิดขึน้ ช้ าหรื อเร็ ว แสดงให้ เห็นถึงการให้ ความสาคัญของ ช่ วงเวลาของเหตุการณ์ ดังนัน้ หากเกิดกรณีท่ ี Fed เลื่อนการตัดสินใจที่จะลด QE ออกไป ตลาดอาจ มีปฏิ กิริยาตอบสนองในเชิงบวกในระยะสั น้ จากการที่สภาพคล่ องในตลาดจะหายไปช้ ากว่ าที่คาด ในทางกลับกัน หาก QE ถูกปรั บลดลงทันทีตามที่นักลงทุนส่ วนใหญ่ คาดไว้ ความผันผวนอาจมีให้ เห็นแบบไม่ รุนแรงนัก อย่ างไรก็ดี สศค. มีความเห็นสอดคล้ องกับผลสารวจในประเด็นของผลกระทบ ของการลด QE ว่ าผลกระทบได้ เกิดขึน้ ไปแล้ วเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนัน้ เมื่อเหตุการณ์ เกิดขึน้ จริ งจะไม่ มี แรงกระเพื่อมที่น่ากังวลต่ อทัง้ ตลาดการเงินโลกและของไทย 

Bureau of Macroeconomic Policy,Fiscal Policy Office, Ministry of Finance Tel: 02-273-9020 Ext. 3257

2013

Year to Date

Ast.13

109.68

104.81

(101-111)

31.99

30.31

(29.0-31.0)

Q1

Q2

Aug

Sep

106.81

100.70

106.71

30.11

29.85

31.58

12 Sep 13

13 Sep 13

16 Sep 13 (spot)

% change

31.74

31.88

0.44

31.68

JPY/USD

99.54

99.34

-0.20

98.89

CNY/USD

6.1178

6.1186

0.013

6.1167

USD/EUR

1.3297

1.3292

-0.038

1.3363

NEER Index (Average 11=100)

102.93

102.54

-0.40

102.93

Stock Market 12 Sep 13 (Close)

13 Sep 13 (Close)

1397.90

1401.08

0.23

15300.64

15376.06

0.49

6588.98

6583.80

-0.08

NIKKEI-225

14425.07

14387.27

-0.26

Hang Seng

22953.72

22915.28

-0.17

3121.08

3120.30

-0.02

Market SET Dow Jones FTSE-100

Straits Time

% change

Change from (in Basis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

Gov’t Bond Yield

Yield (%)

Thailand - 2 Year

3.039

0.446

20.742

-13.177

Thailand-10 Year

4.379

1.234

44.429

68.269

USA-2 Year

0.4352

-0.780

10.120

19.720

USA-10 Year

2.8902

1.460

16.940

116.890

12 Sep 13

13 Sep 13

16 Sep 13 (Spot)

Dubai (USD/BBL)

109.20

109.65

-

0.41

WTI (USD/BBL)

108.72

108.31

-

-0.38

Brent (USD/BBL)

115.06

115.26

-

0.17

Gasohol-95 (Bt/litre)

39.93

39.43

39.43

-

Gasohol-91 (Bt/litre)

37.48

36.98

36.98

-

Diesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

-

1320.19

1326.26

1330.01

0.28

Commodities Commodities

Spot Gold

%change


Bureau of Macroeconomic Policy

Macro Morning Focus 1. กสิกรไทยปรั บลด GDP ปี 56 เหลือร้ อยละ 3.7 2. ยอดขายอืด! รถยนต์ ทะลักสต๊ อก 3. ตัวเก็งผู้ว่า "เฟด" ขอถอนตัว

Fiscal Policy Office 17 กันยายน 2556 Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast. 2012

1. กสิกรไทยปรั บลด GDP ปี 56 เหลือร้ อยละ 3.7 

สศค. วิเคราะห์ ว่า เศรษฐกิจไทยในช่ วงครึ่งปี หลังปี 56 คาดว่ าจะขยายตัวชะลอลงจากครึ่งปี แรก ที่ ข ยายตั ว ร้ อยละ 4.1 จากช่ วงเดี ย วกั น ของปี ก่ อน จากการชะลอตั ว ลงของ อุ ป สงค์ ภายในประเทศ โดยเฉพาะการบริโภคสินค้ าคงทน เช่ น ยอดขายรถยนต์ อย่ างไรก็ตาม อุปสงค์ ภายนอกประเทศที่สะท้ อ นจากมู ลค่ าการส่ งออกสิ นค้ ายัง คงขยายตั วเป็ นบวกที่ร้ อยละ 0.6 ในช่ วง 7 เดือนแรกปี 56 สอดคล้ องกับ เครื่ องชีเ้ ศรษฐกิจด้ านอุปทานโดยเฉพาะภาคบริ การที่ ยังคงขยายตัวได้ ดีอย่ างต่ อเนื่อง สะท้ อนจากจานวนนักท่ องเที่ยวต่ างประเทศที่เดินทางเข้ ามาใน ประเทศไทยในช่ วง 8 เดือนแรกของปี 56 ยังคงขยายตัวระดับสูงที่ร้อยละ 21.4 จากช่ วงเดียวกัน ของปี ก่ อน ซึ่งจะเป็ นปั จจัยบวกต่ อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 56 2. ยอดขายอืด! รถยนต์ ทะลักสต๊ อก

 นายจิรเดช สมภพรุ่ งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริ ษัท โตโยต้ า เค.มอเตอร์ ส ผู้ จาหน่ายโตโยต้ า เปิ ดเผยว่า

ผลกระทบจากตลาดรถยนต์ ชะลอตัวลง ส่งผลให้ ผ้ ูแทนจ าหน่ายที่ มีส ต๊ อกจานวนมากต้ องหาพืน้ ที่ ในการ จัดเก็บรถยนต์เพิ่มมากขึ ้น โดยการเช่าพื ้นที่ว่างหรื ออาคารจอดสาหรับเก็บรถยนต์ในสต๊ อก และยอมรั บว่า ขณะนีม้ ีปริ มาณลูกค้ าเข้ าโชว์รูมลดลง ส่งผลให้ การซือ้ ของกลุ่มลูกค้ ารายย่อยลดลงไปด้ วย แต่กาลังซื ้อของ ลูกค้ าองค์กรหรื อบริ ษัทยังมีอยู่ จึงหันไปเน้ นลูกค้ าในกลุม่ ดังกล่าวมากขึ ้น  สศค. วิเคราะห์ ว่า แนวโน้ มตลาดรถยนต์ ภาพรวมในปี 56 ยังคงขยายตัวได้ ในเกณฑ์ ดี แม้ ว่า

ตลาดภายในประเทศเริ่ มส่ งสั ญญาณชะลอตัว สะท้ อนถึงสภาพตลาดภายในประเทศที่กาลั ง ปรั บตัวเข้ าสู่สภาวะปกติหลังจากการเติบโตอย่ างก้ าวกระโดดในปี ที่ผ่านมาจากนโยบายโครงการ รถยนต์ คันแรก โดยข้ อมู ลล่ าสุดเดือน ก.ค.56 ยอดขายรถยนต์ ภายในประเทศมีจานวนทัง้ สิน้ 98,251 คัน หรื อหดตัวร้ อยละ - 25.4 เมื่ อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน ในขณะที่ยอดการ ผลิตรถยนต์ ทกุ ประเภทเดือน ก.ค. 56 มีจานวนทัง้ สิน้ 201,466 คันลดลง 13,885 คันหรื อหดตัว ร้ อยละ 6.45 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกั นของปี ก่ อน ซึ่งสอดคล้ องกั บดัชนี ผลผลิตอุ ตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ท่ เี ริ่ มส่ งสัญญานชะลอตัวเช่ นกัน โดยดัชนีผลผลิตยานยนต์ หดตัวที่ร้อยละ 5.6 ซึ่งเป็ นการหดตัวครั ง้ แรกในรอบ 18 เดือน อย่ างไรก็ดี คาดว่ าตลาดส่ งออกรถยนต์ ของไทยยังคง สดใส มูลค่ าการส่ งออกยานยนต์ และอุปกรณ์ ในช่ วง 7 เดือนแรกของปี 56 อยู่ท่ ี 17,634.38 คิด เป็ นอั ต ราการขยายตั วร้ อยละ 11.46 โดยตลาดส่ งออกหลั ก คื อ ออสเตรเลี ย มาเลเซี ย และ ฟิ ลิปปิ นส์ ที่ขยายตัวสูงที่ร้อยละ 47.53 14.44 และ 13.19 ตามลาดับ 3. ตัวเก็งผู้ว่า "เฟด" ขอถอนตัว  แถลงการณ์จากทาเนียบขาวซึง่ ระบุวา่ ได้ ถอดถอนชื่อของ นายลอว์เรนซ์ ซัมเมอร์ ส หรื อแลร์รี ซัมเมอร์ ส หนึ่งใน

ตัวเก็งที่จะได้ รับเลือกให้ ทาหน้ าที่ผ้ วู า่ การธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แทนที่ นายเบน เบอร์ แนนคีที่กาลังจะหมด วาระในปี นี ้ ออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ รับการคัดเลือกแล้ ว โดยประธานาธิบดีบารัก โอบามาแห่งสหรัฐกล่าวใน แถลงการณ์วา่ ก่อนหน้ านี ้ตนเองได้ พดู คุยกับซัมเมอร์ ส และยอมรับในการตัดสินใจของเจ้ าตัวที่ต้องการถอนตัว ออกจากการเป็ นผู้มีสิทธิได้ รับการคัดเลือกให้ นงั่ ตาแหน่งผู้วา่ เฟด 

Dubai

105.61

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 56 เหลือร้ อยละ 3.7 โดยมี กรอบการคาดการณ์ อยู่ที่ ร้อยละ 3.5-4.0 จากกรอบการคาดการณ์ เดิ มที่ ร้อยละ 3.8-4.3 จากการใช้ จ่าย Bath/USD 30.47 ภาคเอกชนที่ยงั คงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงต้ องใช้ ระยะเวลาการ ม ฟื น้ ตัวอีกสักระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงปลายปี จากเศรษฐกิ จโลกที่มีการฟื น้ ตัว จะช่วยหนุนการ Currencies ส่งออกขยายตัวได้ ดี

สศค. วิเคราะห์ ว่า หลังจากที่ลอว์ เรนซ์ ซัมเมอร์ ส ได้ ขอถอนตัวจากผู้มีสิทธิได้ รับการคัดเลือก ตัวเก็งสาคัญที่เหลือ คือ นางเจเน็ท เยลเลน รองประธานเฟด และ นายโดนัล โคห์ น อดีตรอง ประธานเฟด ซึ่งมีมุมมองการดาเนินนโยบายต่ างกันออกไป โดยนางเยลเลนจะเน้ นแก้ ปัญหา การว่ างงานมากกว่ าเงินเฟ้อ และหลายฝ่ ายเชื่อว่ า นางเยลเลนน่ าจะยังดาเนินการ QE ต่ อไปอีก ระยะ ในขณะนี ้ นายโคห์ น จะเน้ นความเป็ นอิสระของเฟด และหากนางเยลเลน ตัวเก็งขณะนีไ้ ด้ เป็ นประธานเฟด ก็จะเป็ นประธานเฟดหญิงคนแรก ทัง้ นี ้ ในวันที่ 17-18 กันยายน นี ้ จะมีการ ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรั ฐ และเป็ นที่คาดหมาย กั นอย่ า งมากทั่ว โลกว่ า ในประชุ มดั ง กล่ า ว เฟดคงจะประกาศการลด QE ซึ่งปั จจุ บันอยู่ ท่ ี ประมาณ 8.5 หมื่นล้ านดอลลาร์ ต่อเดือน โดยการปรั บลดขนาดมาตรการ QE ของสหรั ฐฯ น่ าจะ มีความชัดเจนขึน้ ได้ หลังจากได้ ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ(เฟด)คนใหม่ เชื่อว่ าการดาเนินการ ปรั บลด QE จะราบรื่ นขึน้ ส่ วนจะดาเนินการอย่ างไรนัน้ ตลาดได้ คาดการณ์ ไว้ ในแนวทางต่ างๆ เช่ น อาจลดการพิม พ์ ธ นบั ตรลงหมื่ นล้ า นดอลลาร์ ต่ อ เดื อ น โดยจะไปสิน้ สุ ด มาตรการ QE ในช่ วงไตรมาสสามปี 57

Bureau of Macroeconomic Policy,Fiscal Policy Office, Ministry of Finance Tel: 02-273-9020 Ext. 3257

2013

Year to Date

Ast.13

109.64

104.84

(101-111)

32.06

30.34

(29.0-31.0)

Q1

Q2

Aug

Sep

106.81

100.70

106.71

30.11

29.85

31.58

13 Sep 13

17 Sep 13 (spot)

% change

16 Sep 13

THB/USD (onshore)

31.88

31.72

-0.50

31.78

JPY/USD

99.34

99.05

-0.29

99.26

CNY/USD

6.1186

6.1198

0.0196

6.1211

USD/EUR

1.3292

1.3333

0.3085

1.3327

NEER Index (Average 11=100)

102.54

102.82

0.29

102.72

Stock Market 13 Sep 13 (Close)

16 Sep 13 (Close)

1,401.08

1,445.11

3.14

15,376.06

15,494.78

0.77

6,583.80

6,622.86

0.59

NIKKEI-225

14,404.67

ปิ ดทำกำร

-

Hang Seng

22,915.28

23,252.41

1.47

3,120.30

3,179.48

1.90

Market SET Dow Jones FTSE-100

Straits Time

% change

Change from (in Basis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

Gov’t Bond Yield

Yield (%)

Thailand - 2 Year

3.038

-0.073

20.564

-15.810

Thailand-10 Year

4.346

-3.285

36.096

60.501

USA-2 Year

0.395

-4.010

5.250

14.110

USA-10 Year

2.862

-2.780

3.730

101.910

Commodities 13 Sep 13

16 Sep 13

Dubai (USD/BBL)

109.65

109.20

-

-0.41

WTI (USD/BBL)

108.31

106.52

-

-1.65

Brent (USD/BBL)

115.26

112.81

-

-2.13

Gasohol-95 (Bt/litre)

39.43

39.43

39.43

-

Gasohol-91 (Bt/litre)

36.98

36.98

36.98

-

Diesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

-

1,326.26

1,313.39

1,311.45

-0.15

Commodities

Spot Gold

17 Sep 13 (Spot)

%change


Macro Morning Focus 1. สศช. ระบุงบประมาณ 2 ล้ านล้ าน ปิ ดจุดอ่ อนประเทศ 2. ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ส.ค. 56 ลดลงต่ อเนื่องเป็ นเดือนที่ 14 3. มูลค่ าการส่ งออกและนาเข้ าของสิงคโปร์ เดือน ส.ค. 56 ขยายตัวร้ อยละ 4.1 และ 3.0

Bureau of Macroeconomic Policy Fiscal Policy Office 18 กันยายน 2556 Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast. 2012

2013 Q1

Q2

Aug

Year to Date

Sep

Ast.13

1. สศช. ระบุงบประมาณ 2 ล้ านล้ าน ปิ ดจุดอ่ อนประเทศ Dubai 105.61 106.81 100.70 106.71 109.49 105.71 (101-111)  เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวในการประชุม ประจาปี 56 เรื่ อง “เส้ นทางประเทศไทย สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)” ว่า ประเทศไทยได้ ให้ ความสาคัญ Bath/USD 30.47 30.11 29.85 31.58 32.00 30.45 (29.0-31.0) ต่อการเตรี ยมความพร้ อม สู่ AEC โดยได้ บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่ง ม เป็ นการเตรี ยมความพร้ อม ทั ้งด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ไทยสามารถก้ าวเข้ าสู่ AEC 18 Sep 13 Currencies 16 Sep 13 17 Sep 13 % change (spot) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมัน่ คง อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีจุดอ่อนด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของ THB/USD 31.72 31.72 31.71 ประเทศ แต่คาดว่าหลังจากได้ มีการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการขนส่งของประเทศ 2 ล้ านล้ านบาท (onshore) JPY/USD 99.05 99.11 99.24 0.06 จะช่วยทาให้ ไทยมีประสิทธิภาพด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานมากขึ ้น  สศค. วิเ คราะห์ ว่ า การเข้ า สู่ AEC ภายในปี 58 นั บเป็ นทัง้ โอกาสและความเสี่ ย ง ซึ่ง ไทย CNY/USD 6.1198 6.1213 6.1216 0.0245 จ าเป็ นต้ อ งเตรี ย มความพร้ อม โดยในปั จจุ บั นไทยยั ง มี ข้ อ จ ากั ด ในด้ า นโครงสร้ างพื น้ ฐาน USD/EUR 1.3333 1.3357 1.3351 0.1800 สะท้ อนได้ จาก The World Economic Forum (WEF) ได้ จัดอันดับปั จจัยด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน NEER Index 102.82 102.74 102.82 -0.09 (Infrastructure) ของไทยในปี 55 อยู่ท่ อี ั นดับที่ 49 ต่ ากว่ าประเทศเพื่อนบ้ าน เช่ น สิงคโปร์ และ (Average 11=100) มาเลเซีย ที่อยู่ในอั นดับที่ 2 และ 29 ตามลาดับ ส่ วนหนึ่งเนื่ องจากไทยมีต้นทุนการขนส่ งต่ อ GDP อยู่ในระดับาสูงที่ร้อยละ 14.3 ต่ อ GDP ส่ วนหนึ่งเนื่องจากระบบขนส่ งของไทย ยังพึ่งพา Stock Market ทางถนนมากถึงร้ อยละ 82 ของการขนส่ งทัง้ ระบบ ขณะที่ สิงคโปร์ และมาเลซียมีต้นทุนโลจิสติ 16 Sep 13 17 Sep 13 Market % change กส์ อยู่ท่รี ะดับร้ อยละ 8.0 และ 13.0 ของ GDP ตามลาดับ ดังนัน้ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ (Close) (Close) การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านคมนาคมขนส่ งของประเทศ จะช่ วยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ ง SET 1,445.11 1,443.78 -0.09 ทัง้ ด้ านการค้ า การลงทุน การท่ องเที่ยว และการจ้ างงาน รวมทัง้ เป็ นโอกาสในการเชื่อมโยง Dow Jones 15,494.78 15,529.73 0.23 โครงข่ ายคมนาคมกับประเทศในภูมิภาคเพื่อรองรั บการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 6,622.86 6,570.17 -0.80 ในปี 58 รวมทัง้ จะเป็ นการกระจายความมั่งคั่งสู่ชุมชนทั่วทัง้ ประเทศอีกด้ วย ทัง้ นี ้ คาดว่ า การ FTSE-100 ลงทุนดังกล่ าวจะช่ วยเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยจะทาให้ Real GDP ขยายตัวเฉลี่ ย NIKKEI-225 14,404.67 14,311.67 -0.65 ในช่ วงปี 2556 - 2563 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.0 ต่ อปี และมีการจ้ างงานรวมเพิ่มขึน้ จากการลงทุน Hang Seng 23,252.41 23,180.52 -0.31 ดังกล่ าว ประมาณ 5 แสนตาแหน่ ง Straits Time 3,179.48 3,180.92 0.05 2. ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ส.ค. 56 ลดลงต่ อเนื่องเป็ นเดือนที่ 14  ประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.)เผยเปิ ดเผยผลการส ารวจความเชื่ อ มั่น ของ Change from (in Basis Points) Yield Gov’t Bond Yield (%) 1 Day 1 Month 1 Year ภาคอุตสาหกรรมในเดือน ส.ค. 56 พบว่า อยูท่ ี่ระดับ 91.3 ลดลงจากเดือนก่อนหน้ าที่อยูท่ ี่ระดับ 93.1 จุด ซึ่งเป็ นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 14 และต่าสุดในรอบ 22 เดือน Thailand - 2 Year 3.037 -0.131 20.433 -15.941  สศค. วิ เ คราะห์ ว่ า แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ภายในประเทศที่ มี สั ญ ญาณการชะลอตั ว ลง รวมถึ ง 4.341 -0.522 35.575 59.979 แนวโน้ มเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้ า โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนและยุโรปซึ่งเป็ นคู่ค้าสาคัญของไทยยัง Thailand-10 Year 0.371 -2.000 2.840 11.300 ฟื ้ นตั ว ไม่ เ ต็ม ที่ ส่ งผลให้ อุ ป สงค์ ภ ายในและภายนอกประเทศมี แ นวโน้ ม ลดลง ซึ่ง จะส่ ง ผล USA-2 Year ต่ อเนื่ องไปยังภาคการผลิต ซึ่งอาจจะส่ งผลกระทบทาให้ การส่ งออกของไทยลดลง โดยจาก USA-10 Year 2.842 -2.030 1.700 103.030 ข้ อมูลความเชื่อมั่ นภาคอุ ตสาหกรรมไทย เดือน ส.ค. 56 อยู่ท่ รี ะดับ 91.3 ลดลงต่ อเนื่องเป็ น เดือนที่ 14 นัน้ ทาให้ คาดว่ าผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ส.ค. 56 จะหดตัวต่ อเนื่องจาก Commodities เดือน ก.ค. 56 ที่หดตัวอยู่ท่รี ้ อยละ -4.5 ต่ อปี 3. มูลค่ าการส่ งออกและนาเข้ าของสิงคโปร์ เดือน ส.ค. 56 ขยายตัวร้ อยละ 4.1 และ 3.0  สานักงานสถิติของสิงคโปร์ เปิ ดเผยข้ อมูลล่าสุดของมูลค่าการส่งออก ณ เดือน ส.ค. 56 ที่ขยายตัวร้ อย ละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ขณะที่มลู ค่าการนาเข้ า เดือน ส.ค. 56 ขยายตัวร้ อยละ 3.0 เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน  สศค. วิเคราะห์ ว่า มูลค่ าการส่ งออกล่ าสุดของสิงคโปร์ ณ เดือน ส.ค. 56 ที่ขยายตัวร้ อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันปี ก่ อน ชะลอลงจากเดือนก่ อนที่ขยายตัวร้ อยละ 5.1 ทัง้ นี ้ มูลค่ าการ ส่ งออกสินค้ าที่ผลิตในประเทศหดตัวร้ อยละ -1.5 จากช่ วงเดียวกั นปี ก่ อน ขณะที่มูลค่ าการ ส่ งออกจากสิ นค้ าที่นาเข้ า มา (re-export) ขยายตั วที่ร้อยละ 11.1 จากช่ ว งเดีย วกั นปี ก่ อ น นอกจากนี ้ มูลค่ าการส่ งออกของสิงคโปร์ ไปยังประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียนที่เป็ นคู่ค้าสาคัญ คือ มาเลเซีย (คู่ค้าอันดับที่ 1 คิดเป็ นร้ อยละ 12.3 ของมูลค่ าการส่ งออกรวมของสิงคโปร์ ในปี 55) และอินโดนีเซีย (คู่ค้าอันดับที่ 4 คิดเป็ นร้ อยละ 10.6 ของมูลค่ าการส่ งออกรวม) หดตัวร้ อย ละ -9.4 และ -13.3 ตามลาดับ ขณะที่มูลค่ าการนาเข้ า เดือน ส.ค. 56 ขยายตัวร้ อยละ 3.0 เมื่อ เทียบกั บช่ วงเดียวกั นปี ก่ อน ชะลอลงจากเดือนก่ อนที่ขยายตัวร้ อยละ 6.0 เป็ นผลจากการ นาเข้ านา้ มันเชือ้ เพลิงที่ขยายตัวร้ อยละ 8.1 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้ อยละ 18.4 เนื่องจากมี การเร่ งการผลิตในนช่ วงก่ อนหน้ า โดยสรุ ป มูลค่ าการส่ งออกที่ขยายตัวในอัตราที่สูงกว่ ามูลค่ า การนาเข้ าส่ งผลให้ ดุลการค้ า เดือน ส.ค. 56 เกินดุล 4.0 พันล้ านดอลลาร์ สิงคโปร์ Bureau of Macroeconomic Policy,Fiscal Policy Office, Ministry of Finance Tel: 02-273-9020 Ext. 3257

16 Sep 13

17 Sep 13

Dubai (USD/BBL)

109.20

107.90

-

-1.19

WTI (USD/BBL)

106.54

105.34

-

-1.13

Brent (USD/BBL)

112.81

111.00

-

-1.60

Gasohol-95 (Bt/litre)

39.43

39.43

38.93

-1.27

Gasohol-91 (Bt/litre)

36.98

36.98

36.48

-1.35

Diesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

-

1,313.39

1,309.04

1,294.00

-1.15

Commodities

Spot Gold

18 Sep 13 (Spot)

%change

Morning Focus September 2013  
Advertisement