Page 1

bundle (noun) 1 a small pack with some things zawiniątko: Every shaman had his own medicine

bundle Każdy szaman posiadał swoje własne medyczne zawiniątko celestial domain (noun) 1 gods' place of residence sfera niebiańska: The Great Spirit reside in a

celestial domain among other gods Wielki Duch przebywa w sferze niebiańskiej, pomiędzy innymi bogami creation myth 1 part of a mythology mit stworzenia: Many cultures have similar creation myths Wiele kultur ma podobne mity stworzenia deity (noun) 1 supernatural being bóstwo: Wohpe is Lakotas' one of the most important female deity Wohpe jest jednym z najważniejszych żeńskich bóstw Lakotów humans (pl noun) 1 living beings ludzie: Humans are at the end of the food chain Ludzie są na końcu łańcucha pokarmowego medicine man (noun) 1 a person who specializes in treatment of others znachor: Sitting Bull was a great chief and a medicine man Siedzący Byk był wielkim wodzem i znachorem Native American (noun) 1 North America indigenous people rdzenny amerykanin: Lakotas, Apaches, Navaho are all Native Americans Lakotowie, Apacze, Nawaho wszyscy są Rdzennymi Amerykanami rite (noun) 1 performance of some sacred and meaningful actions rytuał: The Sun Dance was the most important rite among Lakota tribe Taniec Słońca był najważniejszym rytuałem plemienia Lakota spirit (noun) 1 supernatural power duch: I have spoken to the spirits Rozmawiałem z duchami tribe (noun) 1 group of people who live thogether and share common culture etc. plemię: Lakotas were one of the bravest tribe in North America Lakoci byli jednym z najdzielniejszych plemion Ameryki Północnej

Nanthelin  

Słownik angielsko-polski. Terminy dotyczą zagadnień rdzennej ludności Ameryki Północnej i ich życia duchowego.