Page 1

ประวัติโดยย่อ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ของรัฐบาล สังกัดสานัก นายกรัฐมนตรี ทาหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการ เสริมสร้าง ความเข้าใจอันดี ระหว่าง รัฐบาล และหน่วยงาน ของรัฐบาล กับประชาชน ตลอดจน ระหว่าง ประชาชน ด้วยกัน โดยวิธีการ ให้ ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง และรับฟัง ความคิดเห็น ของประชาชน เพื่อเสนอรัฐบาล และ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่ โน้มน้าว ชักจูง ประชาชน เพื่อก่อให้เกิด ความ ร่วมมือ แก่รัฐบาล และ หน่วยราชการ ต่าง ๆ ตาม แนวทาง ที่ถูกที่ควร ในระบอบ ประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข นอกจาก สานักงานใหญ่ ในกรุงเทพ มหา นคร แล้ว กรมประชาสัมพันธ์ ยังมี สานัก ประชาสัมพันธ์ เขต อีก 8 สานัก ได้แก่ สปข.1 ขอนแก่น สปข.2 อุบลราชธานี สปข.3 ลาปาง สปข.4 พิษณุโลก สปข.5 สุราษฎร์ธานี สปข.6 สงขลา สปข.7 ระยอง และ สปข.8 กาญจนบุรี เพื่อเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ให้ เข้าถึง ประชาชน ในส่วน ภูมิภาค ขณะ เดียวกัน กรมประชาสัมพันธ์ ยังมี สานักงาน ประชาสัมพันธ์ ครบทุก จังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์เริ่มก่อตั้งเมื่อ 3 พฤษภาคม 2476 ภายหลัง การเปลี่ยนแปลงการ ปกครอง จากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบ ประชาธิปไตย มี รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมาย สูงสุด ของประเทศ โดยมีชื่อ ในระยะเริ่มแรก ว่า “กอง โฆษณาการ” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สานักงานโฆษณาการ” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476 และได้มีการพัฒนา ผลงาน มาเป็นลาดับ โดยมี การปรับปรุง และขยาย ความ


รับผิดชอบ เพิ่มขึ้นทุก ๆ ระยะ ตามความ เจริญ ก้าวหน้า ทางวิชาการ สภาพของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตลอดจน นโยบายของรัฐบาล ในแต่ละสมัย และ เปลี่ยนชื่อมาเป็น “กรมโฆษณาการ” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2483 หลังจากนั้น 12 ปี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมประชาสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2495 3 พฤษภาคม 2476 ตั้งเป็น “กองการโฆษณา” โดยพระราชบัญญัติ จัดตั้งกระทรวงและกรม มีฐานะเป็น กรมอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรี 9 ธันวาคม 2476 เปลี่ยนชื่อเป็น “สานักงาน โฆษณาการ” มีฐานะเป็นกรม หัวหน้าสานักงาน เทียบเท่าอธิบดี แบ่งส่วนราชการเป็น 3 กอง คือ สานักงาน เลขานุการกรม กองเผยแพร่ความรู้ และกองหนังสือพิมพ์ โดย ทา หน้าที่ หลัก 3 ประการ คือให้ข่าว และความรู้ แก่ประชาชน เพื่อป้องกัน ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับรัฐบาล และประเทศ โดยส่วนรวม 31 มีนาคม 2481 โอนกิจการด้านช่าง และ ทะเบียนวิทยุ จาก กรมไปรษณีย์ โทรเลข มาขึ้นกับ สานักงาน โฆษณาการ และมีการ ตั้ง โฆษณาการเขต ขึ้นเป็นเขตแรก ที่จังหวัด หนองคาย และ ที่จังหวัด พระตะบอง เป็นเขตที่สอง 5 กรกฎาคม 2483 เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมโฆษณาการ” และมีการตั้ง กอง การ ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น เพื่อติดต่อ และ โฆษณาการ เผยแพร่ ข่าวสาร ต่อชาว ต่างประเทศ 4 สิงหาคม 2490 โอนสานักงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว จากกระทรวง คมนาคม มาขึ้นกับ กรมโฆษณาการ 8 มีนาคม 2495 เปลี่ยนชื่อเป็น “กรม ประชาสัมพันธ์” เพื่อให้เหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ ในฐานะ แหล่ง การเผยแพร่ นโยบาย และ ผลงาน ของรัฐบาล รวมทั้ง เผยแพร่ ข่าวสาร การเมือง ศีลธรรม วัฒนธรรม ความรู้ และ ความบันเทิง ตลอดจน เป็นสื่อกลาง สร้างความสัมพันธ์ อันดี ระหว่าง รัฐบาล กับ ประชาชนด้วย พ.ศ. 2497 ตั้ง “สานักงานแถลงข่าวไทยในต่างประเทศ” ขึ้น ที่ลอนดอน และวอชิงตัน และได้จัดตั้ง กองประชา สัมพันธ์ ภาคพื้นที่ จังหวัด สุราษฎร์ ธานี เป็นแห่งแรก ทาหน้าที่ เป็นหน่วยงาน สาขา ของ กรมประชาสัมพันธ์ ในภาคใต้ โดยเฉพาะ 1 มกราคม 2503 โอนสานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ไปรวมกับ องค์การ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ และเพิ่มหน่วยงาน ระดับกอง คือ กองสารวจประชามติ เพื่อสารวจ และรับฟัง ความคิดเห็น ของประชาชน พ.ศ.2503 ได้มีการติดตั้ง "กองประชาสัมพันธ์เขต" ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ลาปาง และสงขลา เพื่อ เป็นหน่วยงานสาขาของกรมประชาสัมพันธ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ ภาคใต้ตอนล่าง 20 ตุลาคม 2504 ตั้ง "โรงเรียนการประชาสัมพันธ์" ขึ้นในสังกัดกรม ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่วิชาความรู้และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร พ.ศ.2513 ตั้ง "สานักงานแถลงข่าวไทยขึ้นที่ พนมเปญประเทศเขมร" ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว 21 สิงหาคม 2518 มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการบริหารส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ของกรมประชาสัมพันธ์ใหม่ โดยมีหน่วย ระดับกอง 15 หน่วยงาน มิถุนายน 2521 ตั้ง "สานักงานแถลงข่าวไทยที่


กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย" 1 มกราคม 2522 ตั้ง "สานักงานแถลงข่าวไทยที่เจด ดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 17 กันยายน 2526 ตั้ง "ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 สุ ราษฎร์ธานี" เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 7 สิงหาคม 2529 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง (20 หน่วยงาน) และราชการ บริหารส่วนภูมิภาค (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด) โดยเพิ่มหน่วยงานใหม่คือ กอง งานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ, ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 5-8, และวิทยุ โทรทัศน์แห่งชาติ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 วันที่ 26 มีนาคม 2540 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็นราชการ บริหารส่วนกลาง 22 หน่วยงาน และราชการบริหารส่วนภูมิภาค (สานักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน ต้นปี 2513 กรมประชาสัมพันธ์ สั่งให้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 ลาปาง (ศปข.2 ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น สปข.3 เชียงใหม่) ติดต่อกับจังหวัดน่าน เพื่อหาที่ดิน ที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน และเริม่ ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องส่งกระจายเสียงและ บ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2515 ทาพิธีเปิดส่งกระจายเสียงออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2516 โดย พล เอกกฤช ปุณณกันต์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี


สถานที่ก่อตั้งสถานีห้องส่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ เลขที่ 2 ถนนหน่อคา อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน บนเนื้อที่ 3 ไร่เศษ เป็นที่ธรณีสงฆ์ วัดร้างดอนเชียงยืน โดยจ่ายค่าเช่าให้กรมการศาสนา ผ่านสานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นรายปีในอัตราปีละ 1,440.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มาตั้งแต่ปี 2516 ต่อมาในปี 2541 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านได้มี หนังสือแจ้งเรื่องการปรับอัตราเช่าที่ดิน สาหรับ หน่วยราชการเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ซึ่งเป็นมติของมหาเถร-สมาคมที่ได้ปรับ อัตราค่าเช่าที่ดินดังกล่าวเป็น 0.20%ของราคาประเมินที่ดินในปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ 1,200 ตารางวา ราคาประเมินจากสานักงานที่ดินจังหวัด น่าน ตารางวาละ9,000บาทซึ่งทาให้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านต้อง ชาระค่าเช่าในอัตราปีละ 259,200.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยการ คานวณจาก 0.20% ของราคาประเมินที่ดินทั้งหมด ปีงบประมาณ 2552 สวท.น่าน ต้องชาระ ค่าเช่าที่ดินเป็นเงิน 282,250 บาท

สถานที่ตั้ง สถานีห้องส่ง เลขที่ 2 ถนนหน่อคา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน


สถานีเครื่องส่ง AM. ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนน่าน-แพร่ หมู่ที่ 9 บ้านคอวัง ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ห่างจากตัวจังหวัดน่าน 9 กิโลเมตร พิกัด LAT 18 องศา 41 ลิปดา 5 ฟิลิปดา เหนือ LONG 100 องศา 44 ลิปดา 51 ฟิลิปดา ตะวันออก ได้รับบริจาคจากราษฎรจานวน 18 ราย ดังนี้ จานวน 73 ไร่ รายชื่อราษฏรที่บริจาคที่ดินให้กับ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง สถานีเครื่องส่ง AM ลาดับที่ รายชื่อ จานวน (ไร่) 1 นายกอง ยศกันโท 10 2 นายยอด โสภา 8 3 นายแสวง อินต๊ะจักร์ 5 4 นายยะ ศรีเมืองแก้ว 2 5 นายเลื่อน แสนใส 3 6 นายหวล ปรีชา 3 7 นายสวน อานา 6 8 นายแสง สุนันท์ 4 9 นายรัตน์ ยศกันโท 5 10 นายล้อง อานา 8 11 นายผาย ศิริมาตร์ 5 12 นายข่อง ศรีเมืองแก้ว 3 13 นายเกียนทอง ศิริมาตร์ 1 14 นายแสน ปงลังกา 5 15 นายสุทัศน์ โนราช 3 16 นายทอง มะลิซ้อน 2 17 นายสมนึก ลัมยศ 3 18 นายทอง ทะลือ 3 ปัจจุบัน จากการรังวัดออกโฉนดให้กับราษฏรของกรมที่ดิน ปรากฏว่าที่ดินสถานีเครื่องส่ง AM คงเหลือประมาณ 63 ไร่เศษ


สถานที่ตั้งสถานีเครื่องส่ง AM การส่งกระจายเสียงระบบ FM. ความถี่ 94.50 MHz (ปัจจุบันเป็น 94.75 MHz) กาลัง ส่ง 250 วัตต์ เครื่องส่งยี่ห้อ GATE สถานที่ตั้ง ณ อาคารสถานีห้องส่ง ต่อมาในปี 2531 ได้รับ เครื่องส่งใหม่เป็น 1 กิโลวัตต์ เครื่องส่งยี่ห้อ HARRIS และย้ายเครื่องส่งไปตั้ง ณ ดอยเขาแก้ว ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน พิกัด LAT 18 องศา 44 ลิปดา 3 ฟิลปดา เหนือ LONG 100 องศา 44 ลิปดา 50 ฟิลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นอาคารเดิมของ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ช่อง 8 ลาปาง ซึ่งยุตติการแพร่ภาพและรอการสร้างอาคารใหม่ ใน เดือนสิงหาคม 2539 ได้ย้ายเครื่องส่งไปอยู่ใน อาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.น่าน ช่อง11 ตามนโยบายจากกรมประชาสัมพันธ์จนถึงปัจจุบัน และได้รับงบประมาณเปลี่ยนเครื่องส่งใหม่ เป็น 2 กิโลวัตต์ ในปีงบประมาณ 2552 การส่งกระจายเสียงในระบบ AM. ความถี่ 1,368 KHz กาลังส่ง 50 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ RCA รุ่น BTA-50H AMPLIPHASE ได้รับมาในเดือนธันวาคม 2515 จากบริษัทไทยโทรทัศน์(บาง แค) Impedance ของ Transmission Line 50 ohm Transmission Line แบบ Coaxial ยี่ห้อ RCA ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวของ Transmission Line จากเครื่องส่งถึง ATU. เท่ากับ 83 เมตร ระดับของ Transmission Line วางสูงจากพื้นดินโดยเฉลี่ย 2 เมตร สายอากาศ เสาอากาศแบบ BASE INSULATED VERTICAL สูง 75 เมตร ได้รับการปรับปรุงให้ เป็นแบบ KK ในวันที่ 17 มิถุนายน 2518 โดยคณะช่างเทคนิคของ กชท.เหลือความสูงของ สายอากาศ 54 เมตร ต่อมาในปี 2535 ได้รับอนุมัติให้ต่อเสาอากาศขึ้นไปเท่าเดิมคือ 75 เมตร ถึงในปัจจุบัน ระบบสายดิน ชนิด GROUND RADIAN 120 เส้น 2 ชั้น ต่อมาในปี 2537 ได้รับ เครื่องส่งใหม่ยี่ห้อ NAUTEL กาลังส่ง 25 กิโลวัตต์ รุ่น ND-25 AMPFET เปลี่ยน ATU.ใหม่ Transmission Line เป็นขนาด 3 นิ้วยี่ห้อ ANDREW เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2537


เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2549 สวท.น่านประสบสถานการณ์ร้ายแรง เกิดอุทกภัยใน พื้นที่จังหวัดน่าน และ สวท.น่านได้รับความเสียหายเป็นบางส่วน และได้รับงบประมาณ ปรับปรุงอาคาร สถานีห้องส่งใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นที่ทาการของห้องส่งกระจายเสียง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550 และทาพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มิถุนายน 2551

้History Of Nanradio  

History Of Nanradio

้History Of Nanradio  

History Of Nanradio

Advertisement