Page 1

สวท.น่าน ขอรายงานกิจกรรมเด่น ประจาเดือน ตุลาคม 2554 จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. สวท.น่าน สื่อมวลชนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นแกนนาจัดงานคอนเสิร์ต ชาวน่านร่ว มใจ ช่วยน้ าท่ว ม เชิญนั กร้ องชื่อดังในจังหวัดน่าน นักร้องกิตติมศักดิ์ โดยการนาของผู้ ว่า ราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมร้องเพลงและเชิญ ร่ ว มบริ จ าคเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย น้ าท่ ว ม โดย สวท.น่ า น รั บ หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ รั บ บริ จ าคเงิ น และ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน ผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน ชื่อ บัญชี ชาวน่านร่วมใจ ช่วยภัย น้าท่วม หมายเลขบัญชี 507-0-87145-5 จัดหาพิธีกรจากนักจัดรายการชื่อดังในจังหวัดน่าน ควบคุมและ กากับเวที และถ่ายทอดเสียงงานคอนเสิร์ตเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. ได้รับ บริจาคเงินและสิ่งของเป็นจานวนมาก ได้แก่ ยอดบริจาคเงิน จานวน 3,800,000 บาท สิ่งของบริจาคคิดเป็น มูลค่า 1,280,000 บาท ประกอบด้วย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน ผ้าขาวม้า กระดาษชาระ ผ้าอนามัย ข้าวสาร น้าดื่มปลากระป๋อง ฯลฯ เรือพายพลาสติก จานวน 3 ลา โดยทาพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกสิบล้อที่ขน สิ่งของบริจาค เพื่อนาไปมอบให้ผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ในส่วนของยอดเงินบริจาค จังหวัด ส่งมอบให้แก่ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ปฏิบ้ติการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) มีตัวแทนของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่า ราชการจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนข้าราชการพลเรือน พลตรีชีวัน โหละบุตร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน เป็ น ตัว แทนข้ า ราชการทหาร พล.ต.ต.ฉลองชั ย บุ รีรั ต น์ ผู้ บัง คั บต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด น่า น เป็ น ตัว แทน ข้าราชการตารวจ นายนริ น ทร์ เหล่ าอารยะ นายกองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนภาคประชาชน และนายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ผ.สวท.น่าน เป็นตัวภาคสื่อมวลชน 2. สวท.น่าน ร่วมกับเทศบาลตาบลดู่ใต้ ถ่ายทอดเสียงงานแข่งเรือทานก๋วยสลากชมพูของ ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-18.00 น.จัด เวทีเสวนาการขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษา ทาความดีถวายในหลวง 84 พรรษา และเฉลิมฉลอง 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมนาสัมพุทธเจ้า ปี 2554 โดยเชิญเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่าน ตัวแทนพระสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีเสวนา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีจานวน 120 คน 3. สวท.น่าน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ถ่ายทอดเสียง. พิธีเปิดงาน “ล้าน ความสุขที่น่าน กับ Happy Workplace” จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ทางระบบ FM.94.75 MHz. เคเบิ้ลท้องถิ่นอาเภอปัว อาเภอเวียงสา อาเภอนาน้อย และเว็บไซด์ www.nanradio.net ในวันที่ 4 กันยายน 2554 เริ่มถ่ายทอดเสียงตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อาเภอเมือง น่าน จังหวัดน่าน โดยมี นพ.ช่าญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จดั การแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สานักงาน กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธาน มีตัวแทนผู้ประกอบการ และส่วนราชการเข้าร่วมงาน จานวน 400 คน


4. สวท.น่าน ถ่ายทอดเสียง. การประชุมสรุปโครงการชาวน่านลดละเลิกสุราเพื่อประชา ปลอดภัย ประจาปี 2554 จัดโดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ทางระบบ FM.94.75 MHz. เคเบิ้ล ท้องถิ่นอาเภอปัว อาเภอเวียงสา อาเภอนาน้อย และเว็บไซด์ www.nanradio.net ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เริ่มถ่ายทอดเสียงตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อาเภอเมือง น่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายเกษม วัฒนธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน มีตัวแทนผู้ประกอบการ และส่วน ราชการเข้าร่วมงานจานวน 300 คน


รูปกิจกรรมเด่น สวท.น่าน ประจาเดือน ตุลาคม 2554 1.สวท.น่าน สื่อมวลชนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นแกนนาจัดงานคอนเสิร์ต ชาวน่านร่วมใจ ช่วยน้าท่วม

2. สวท.น่าน ถ่ายทอดเสียงงานแข่งเรือทานก๋วยสลากชมพูของตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


3. สวท.น่าน ถ่ายทอดเสียง. พิธีเปิดงาน “ล้านความสุขที่น่าน กับ Happy Workplace”

4. สวท.น่าน ถ่ายทอดเสียง. การประชุมสรุปโครงการชาวน่านลดละเลิกสุราเพื่อประชาปลอดภัย

nanradio-activities  

october 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you