Page 1

สวท.น่าน ขอรายงานกิจกรรมเด่น ประจาเดือน ธันวาคม 2554 จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. สวท.น่าน ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่(รูปแบบโทรทัศน์) งานคอนเสิร์ตการกุศล ของกองทุนเพื่อ เด็กและคนชราจังหวัดน่าน โดยมีศิลปินแห่งชาติ ครูสุเทพ วงศ์กาแหง นักร้องแผ่นเสียงทองคา คุณอุมาพร บัวพึ่ง คุณจิตติมา เจือใจ คุณวินัย พันธุรักษ์ และนักร้องกิตติมศักดิ์ในจังหวัดน่าน จัดโดย กองทุนเพื่อเด็กและคนชรา จังหวัดน่าน ทางระบบ FM.94.75 MHz. เคเบิ้ลท้องถิ่นอาเภอปัว อาเภอเวียงสา อาเภอนาน้อย และเว็บไซด์ www.nanradio.net ในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 เริ่มถ่ายทอดเสียงตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเทวราช อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร นายแพทย์อาวุโสจังหวัดน่าน เป็นประธาน มีตัวแทนผู้สนใจเข้าร่วมงานจานวน 600 คน 2. สวท.น่าน จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์สัญจรปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2555 โดยได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ จากภาคส่วนต่างๆ จานวน 45,000 บาท โดย นายวิทยา กามนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด น่าน เป็นประธานในพิธี นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด น่าน กล่าว รายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จานวน ประมาณ 300 คน มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมได้แก่ 2.1 จัดพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 2.2 จัดรายการพิเศษ สัญจรปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2555 จานวน 8 วัน 56 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 – 4 มกราคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.มีผู้ฟังแสดงความคิดเห็น 137 ราย หน้าไมค์ 78 สาย หลังไมค์ 59 สาย 2.3 ผลิตและเผยแพร่สปอต จานวน 5 สปอต เผยแพร่ จานวน 200 ครั้ง 2.4 ผลิตและเผยแพร่ข่าววิทยุโทรทัศน์ จานวน 10 ข่าว 3. สวท.น่าน จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เตรียมองค์ความรู้สู่ประตูอาเซี่ยน เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน เป็นคณะทางานการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกดึงดูดการค้า การลงทุน ซึ่งคณะกรรมการดาเนินโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการในกลุ่ม จังหวัดเพื่อการค้ากับกลุ่มประเทศ GMS/BIMSTEC และประเทศอื่นๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมรับการเปิดประตูสู่อาเซี่ยนในปี 2558 เกิดความตระหนักรู้ที่ชัดเจนถูกต้องต่อการส่งเสริมการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมต่อไป ยังประเทศในสมาชิกอาเซี่ยน และผู้เข้าร่วมโครงการเป็นแกนนาสาคัญเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความ เข้ าใจต่อ ประชาชน เพื่อ รองรั บ การเปิ ด ประตู ไปสู่ อ าเซี่ ย นในปี 2558 โดยมี กลุ่ ม เป้า หมายเป็ นผู้ บ ริห าร นั ก สื่อสารมวลชน และข้าราชการ สั งกัด สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จานวน 23 คน ผู้ส นใจด้าน ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จานวน 37 คน รวม 60 คน โดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศ เวียดนามเมื่อวันที่ 8-13 ธันวาคม 2554 4. สวท.น่าน ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่(รูปแบบโทรทัศน์) งานเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า 2554 วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ 2555 วิถีพุทธ ทางระบบ FM.94.75 MHz. เคเบิ้ลท้องถิ่นอาเภอปัว อาเภอเวียงสา อาเภอนาน้อย และเว็บไซด์ www.nanradio.net ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เริ่มถ่ายทอดเสียง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมิ่งเมือง (หน้าศาลพระหลักเมืองน่าน) อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจานวน 790 คน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ) ผ.สวท.น่าน


รูปกิจกรรมเด่น สวท.น่าน ประจาเดือน ธันวาคม 2555 1.สวท.น่าน ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่(รูปแบบโทรทัศน์) งานคอนเสิร์ตการกุศล กองทุนเพื่อเด็กและคนชรา จ.น่าน


2. สวท.น่าน จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์สัญจรปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2555


3. สวท.น่าน จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เตรียมองค์ความรู้สู่ประตูอาเซี่ยนโดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่ ประเทศเวียดนาม

4.


4.สวท.น่าน ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่(รูปแบบโทรทัศน์) งานเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า 2554 วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ 2555 วิถีพุทธ

Activities  

nan activities