Page 1

สารบัญ หนวยที่ 1 ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับฐานขอมูล และหลักการออกแบบฐานขอมูล 1. ขอมูลและฐานขอมูล 2. ระบบฐานขอมูล (Database System) 3. ประโยชนของระบบฐานขอมูล 4. ระบบฐานขอมูลใน Access 2007 5. สวนประกอบของฐานขอมูล Access 2007 6. สเปคของฐานขอมูลใน Access 2007 7. สเปคของโครงการใน Access 2007 8. หลักการออกแบบฐานขอมูลที่ดี 9. กระบวนการออกแบบ หนวยที่ 2 คุณลักษณะใหมของโปรแกรม Microsoft Access 2007 1. สวนติดตอผูใชที่ปรับปรุงใหม 2. แมแบบชั้นเยี่ยมสําหรับเริม่ ตน 3. คุณลักษณะใหม หนวยที่ 3 การสรางตารางฐานขอมูล 1. กรณีศึกษา: การออกแบบฐานขอมูลที่จะนํามาใชในงาน Access 2007 2. สรางตารางฐานขอมูล (Table) 3. การนําขอมูลภายนอกเขามาในตารางฐานขอมูล Access 2007 4. ผลลัพธจากการสรางตารางฐานขอมูล Access 2007 หนวยที่ 4 การสรางความสัมพันธและการสรางแบบสอบถาม 1. การสรางความสัมพันธระหวางตาราง 2. การสรางแบบสอบถาม (Query) หนวยที่ 5 การสรางฟอรม 1. ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับฟอรม (Form) 2. การสรางฟอรม (Form) หนวยที่ 6 การสรางรายงาน 1. ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับรายงาน (Report) 2. การสรางรายงาน (Report) 3. การพิมพงานออกทางเครือ่ งพิมพ (Print)

หนา 1-1 1-2 1-5 1-7 1-7 1-8 1-13 1-17 1-18 1-18 2-1 2-1 2-6 2-7 3-1 3-2 3-2 3-11 3-20 4-1 4-2 4-8 5-1 5-1 5-2 6-1 6-1 6-2 6-17


คําชี้แจง เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอรกับงานสํานักงาน มีจํานวน มาก จึงมีความจําเปนที่ตองแบงเอกสารนี้เปน 4 เลม ๆ ละ เรื่อง คือ เลม 1 เรื่อง MICROSOFT WINDOWS VISTA เลม 2 เรื่อง MICROSOFT OFFICE WORD 2007 เลม 3 เรื่อง MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 เลม 4 เรื่อง MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007 และตาราง/รูปภาพที่ใชประกอบในเอกสาร ก็มีจํานวนมาก จึงไมไดนํามาใช เปนสารบัญตารางและสารบัญรูปภาพดวยเชนกัน นอกจากนี้ คําศัพทที่ผูใชคอมพิวเตอรหรือที่หนังสือ/นิตยสาร/วารสารเกี่ยวกับ คอมพิวเตอรที่ใชกันจนเปนภาษานิยม ซึ่งอาจจะไมถูกตองตามคําศัพทคอมพิวเตอร ฉบั บราชบั ณ ฑิตยสถาน ผู เขี ยนขออนุญาตนํามาใช เพื่ อ ใหเ กิดการสื่อสารความรู แ ก ผูเรียนไดตรงกันและเปนที่เขาใจงายขึ้น ซึ่งอาจใชคําทับศัพทบาง เชน ไอคอน (Icon) จะ ใชแทนคําวา สัญรูป ฯลฯ

สารบัญ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you