Page 1

!!! SU y ac ar m Ph

จัดทําโดย

น.ส.วริศรา

วุฒพิ งศาธร

08530149

น.ส.ศุภร

แสวงบุญ

08530158

น.ส.อริสา

เงินสวัสดิ์

08530186

น.ส.ปยารัตน

ตรีรัตนประคอง 08530203

น.ส.สุภสั สร

เพ็งนาม

08530208


y

ac

ar m

Ph SU

!!!


ประวัตกิ ารกอตัง้ คณะเภสัชศาสตร

SU

เภสัชกร พล.ต.ประเสริฐ ธีรคุปต (ประธานกรรมการ) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวี หอมชง (กรรมการ) เภสัชกร พ.อ.สุนันท โรจนวิภาต (กรรมการ) เภสัชกร พ.อ.แกว เลาหะวิไลย (กรรมการ) ดร.พิชัย โตวิวิชญ (กรรมการ) ดร.สุรชัย นิมจิรวัฒน (กรรมการ) นางสาวฐิตริ ตั น โรจนไพฑูรย (กรรมการและเลขานุการ)

y

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

!!!

10 พฤศจิกายน 2520 มหาวิทยาลัยศิลปากรเริ่มโครงการใหมีการศึกษาสายวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาเภสัช ศาสตรขึ้น โดยตั้งคณะกรรมการกําหนดโครงการ และรางหลักสูตรวิชาเภสัชศาสตรขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งคณะ กรรมการฯ ชุดแรกนี้ประกอบดวย

ac

20 พฤษภาคม 2521 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขออนุมัติเปดสอนสาขาวิชาเภสัชศาสตร โดย ขอเปดในลักษณะเปนภาควิชาหนึ่งตามขอเสนอของคณะกรรมการโครงการฯ

Ph

ar m

30 พฤษภาคม 2521 ทีป่ ระชุมคณบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะ วิทยาศาสตร และไดผานมติอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในวันที่ 7 กรกฎาคม 2521 (การประชุมสภา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2521) มหาวิทยาลัยศิลปากรขออนุมัติเปดภาควิชา เพื่อสอนวิชาเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร ขึ้นมาเปนครั้งที่สอง และแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดานหลักสูตร ซึ่งไดมีการดําเนินการจัดทําหลักสูตร การศึกษาเภสัชศาสตร ที่มีลักษณะเนนหนักไปในทางดานเภสัชกรรมชุมชน และเพื่อแกปญหาการกระจายตัว ของเภสัชกรซึ่งยังไมพอเพียง โดยเนนภูมิภาคตะวันตก (เขต 7) ของประเทศ 24 กันยายน 2524 (ตามบันทึก ทม 1101/10146) มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปลี่ยนความตั้งใจ โดยขอเปดเปน คณะวิชา และไดขออนุมัติตอทบวงมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 11 มีนาคม 2525 คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย (การประชุมครั้งที่ 3/2525) มีมติสงเรื่องให คณะอนุกรรมการศึกษาและวิจยั การจัดการศึกษาในสาขาเภสัชศาสตร ซึง่ มี เภสัชกร รองศาสตราจารย ดร.ประ โชติ เปลงวิทยา เปนประธานอนุกรรมการ เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของโครงการอีกครัง้ หนึง่


2 มีนาคม 2526 คณะอนุกรรมการศึกษาและวิจัยฯ ชุดใหม ซึ่งมีเภสัชกร พ.อ.สุนันท โรจนวิภาต เปน ประธานอนุกรรมการ ไดเสนอตอทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดการศึกษาเภสัชศาสตรเปนภาควิชาหนึ่งของคณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมทั้งไดเสนอใหมีการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตฉบับป พ.ศ. 2524 เสียใหม โดยเหตุผลประกอบวาการศึกษาเภสัชศาสตรระดับปริญญาบัณฑิตนั้น มิใชเพื่อผลิตผูเชี่ยวชาญ เภสัชศาสตรเฉพาะทาง (เภสัชกรรมชุมชน) แตเพื่อผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร ที่มีความพรอมทุกดานที่จะ ออกไปประกอบวิชาชีพ เพือ่ ใหบริการดานเภสัชกรรมตามความตองการของชุมชนทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน

ar m

ac

y

รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา (ประธานกรรมการ) รองอธิการบดีฝายบริหาร (กรรมการ) รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ (กรรมการ) คณบดีคณะวิทยาศาสตร (กรรมการ) เภสัชกร รองศาสตราจารย ดร.ประโชติ เปลงวิทยา (กรรมการ) เภสัชกร รองศาสตราจารย ดร.สมพล ประคองพันธ (กรรมการ) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประดน จาติกวนิช (กรรมการ) นางสาวคันธรส วิเชียรเจริญ (เลขานุการ) (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 134/2526)

Ph

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

SU

!!!

4 มีนาคม 2526 ศาสตราจารย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิสกุล เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร แตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุดใหม เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดตั้ง คณะเภสัชศาสตรขึ้นในมหาวิทยาลัยศิลปากรสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดใหม ประกอบดวย

16 พฤษภาคม 2526 ทบวงมหาวิทยาลัย (ตามบันทึก ทม 0204/10699) ทูลขอทราบความคิดเห็นของ มหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับประเด็นขอเสนอและขอคิดเห็นตางๆ โดยคณะอนุกรรมการศึกษาและวิจัยฯ ชุด ดังกลาว

11 สิงหาคม 2526 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 8/2526) ไดมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง คณะเภสัชศาสตรขึ้นในมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นอีกคณะหนึ่ง นับไดเปนคณะเภสัชศาสตร คณะที่ 6 ของ ประเทศ มติเห็นชอบดังกลาวไดรบั การอนุมตั จิ าก ฯพณฯ นายปรีดา พัฒนถาบุตร รัฐมนตรีวา การ ทบวงมหาวิทยาลัยขณะนั้น (ตามบันทึก ทม 0204/22766 วันที่ 5 ตุลาคม 2526)


พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเริม่ ดําเนินการขอตัว เภสัชกร รองศาสตราจารย ดร.ประโชติ เปลง วิทยา จากคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปชวยในการดําเนินการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร ใน มหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมทั้งจัดทําแผนดําเนินงานและแผนพัฒนาเต็มรูปแบบ

!!!

มีนาคม 2528 ดําเนินการเสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหคณะกรรมการ ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเพื่อทรงสิทธิในการขอขึ้นทะเบียนและรับ ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปฯ สาขาเภสัชกรรม ของผูที่จะจบการศึกษาดานเภสัชศาสตรจากมหาวิทยาลัย นี้

SU

15 เมษายน 2528 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามหนังสือที่ นร 0502/802) เสนอรางประกาศ ทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร (จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร) ตอ ทบวงมหาวิทยาลัย

ac

y

5 มิถุนายน 2528 ทบวงมหาวิทยาลัย โดย ฯพณฯ นายปรีดา พัฒนถาบุตร รัฐมนตรีวา การ ทบวงมหาวิทยาลัย ประกาศ (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2528) แบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากรและของคณะ เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ar m

1 กรกฎาคม 2528 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งคณะผูดําเนินงานคณะเภสัชศาสตรไปพลางกอน โดยมีการ ยืมตัวบุคคลผูเหมาะสมมาเปนประธาน เพื่อใหมีการเตรียมงานลวงหนา และดําเนินการของประมาณสําหรับการ จัดตั้งคณะเภสัชศาสตรตามโครงการจัดตั้ง

Ph

1 พฤศจิกายน 2528 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอยืมตัว เภสัชกร รองศาสตราจารย ดร.ประโชติ เปลงวิทยา จากภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาชวยปฏิบัติราชการและรักษาการในตําแหนง คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตามบันทึกที่ ทม 1101/13926 วันที่ 17 กันยายน 2528 และ บันทึกที่ ทม 0301/3083 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2528 ตามลําดับ) 6 มีนาคม 2529 มหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการขอรับโอน เภสัชกร รองศาสตราจารย ดร.ประโชติ เปลง วิทยา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตามบันทึกที่ ทม 1101/02871) 1 พฤษภาคม 2529 เภสัชกร รองศาสตราจารย ดร.ประโชติ เปลงวิทยา ไดรับอนุมัติใหโอนตัวมารับ ราชการ ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม (ตามคําสั่ง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ 2822/2529 วันที่ 14 สิงหาคม 2529) และมหาวิทยาลัยศิลปากรไดเริ่มรับนักศึกษาเพื่อ


!!!

เขาศึกษาสาขาเภสัชศาสตรในคณะเภสัชศาสตร เปนรุนแรกตั้งแตปการศึกษา 2529 พรอมกันนี้ เภสัชกร รอง ศาสตราจารย ดร.ประโชติ เปลงวิทยา ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2529 (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 299/2529 วันที่ 6 สิงหาคม 2529) นับ ไดเปนคณบดีผูประศาสนการของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูไดตอสูและริเริ่มใหการศึกษาเภสัช ศาสตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินไปในทิศทางแผนใหม ในลักษณะของการผสานความรูและทักษะ ประหยัดงบประมาณและมุงไดประโยชนสูงสุด โดยมิเสียคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตที่ผลิตออกมาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากรและในทิศทางของการวิจยั และพัฒนาทางเภสัชศาสตร โดยเฉพาะอยางยิง่ ทางดาน เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชศาสตรชีวภาพ เภสัชกรรมคลินิก และเภสัชกรรมชุมชน ใหเจริญรุดหนายิ่งขึ้น

SU

ทั้งนี้เพื่อมุงใหเภสัชกรมีเจตสํานึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจแหง วิชาชีพเภสัชกรรม ในการมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภคดานยา อาหาร เครื่องสําอาง และสิ่งแวดลอม เปน อาทิ ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกช

y

เกีย่ วกับคณะ

ac

วิสัยทัศน

ปณิธาน

ar m

เปนองคกรสรางปญญาทางเภสัชศาสตรสูสังคมระดับนําของประเทศ

มุงพัฒนาวิชาชีพและวิชาการดานเภสัชศาสตร

Ph

มุงประศาสนความรูและเสริมสรางคุณธรรมสูบัณฑิต มุงผลิตเภสัชกรเพื่อสังคมและมวลมนุษยชาติ

ปรัชญา

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตรที่มีความเปน เลิศทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนองตอความตองการของสังคมและเปนที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนางานวิจัย ใหบริการวิชาการสูชุมชนและสังคม สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรทั้งในและ


ตางประเทศ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุงสูความเปนองคกรแหงปญญาทางเภสัชศาสตรระดับนําของประเทศ ภายใตการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล นโยบายการบริหารคณะเภสัชศาสตร

แผนยุทธศาสตร

SU

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

!!!

บริหารจัดการทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อนคณะวิชาใหเปนองคกรสรางปญญาทางเภสัชศาสตรระดับนําของ ประเทศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

“บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู คุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม” กลยุทธ

ar m

ac

y

หลักสูตร - ตอบสนองความตองการของสังคม ทุกหลักสูตร ทุกระดับปริญญา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาแหลงฝก การแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางประเทศ การประกันคุณภาพ ระบบการคัดเลือกพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ

Ph

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนางานวิจยั “งานวิจัยมีประโยชนตอการเรียนการสอน ตอบสนองความตองการของชุมชน ภูมิภาค และ ประเทศ”

กลยุทธ 1. การกําหนดทิศทางการวิจัยของคณะวิชารวมกัน 2. การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในหนวยงานและการเผยแพรผลงานวิจัย 3. การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย และการประชาสัมพันธ


4. การจัดการดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตวทดลอง 5. การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศ ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการ “การบริการวิชาการสูชุมชนในทุกระดับทั้งหนวยงานภาครัฐเอกชน”

!!!

กลยุทธ

ac

ยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

y

SU

1. พัฒนาหนวยงานบริการดานเทคนิควิเคราะห ดานเคมี จุลชีววิทยา งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ที่มีบทบาท เปนองคกรสามารถหารายไดเลี้ยงตนเองและเอื้อประโยชนตอชุมชนไมเนนการแสวงหาผลกําไรจนเกินควร 2. จัดทําโครงการบริการวิชาการสูชุมชนเนนเชิงพื้นที่ 3. หนวยบริการเภสัชสนเทศ / ฐานขอมูลการใหบริการและความตองการ / ฐานขอมูลสมุนไพร 4. การจัดการการศึกษาตอเนือ่ ง

กลยุทธ

การสรางวัฒนธรรมองคกรที่เนนคุณธรรมและจริยธรรม สงเสริมกิจกรรมที่อนุรักษภูมิปญญาไทย การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑสมุนไพรไทย การพัฒนาสวนสมุนไพรในพืน้ ที่

Ph

1. 2. 3. 4.

ar m

“สนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท”

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการเนนหลักธรรมาภิบาล “การบริหารโปรงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได สรางจิตสํานึกการมีสวนรวม และเรียนรูรวมกัน” กลยุทธ

1. การใชทรัพยากรรวมกัน


การพัฒนาบุคลากร (ผูบริหาร/อาจารย/เจาหนาที่) การติดตามและประเมินผลดานการบริหาร การบริหารจัดการดานการเงิน การสนับสนุนการเขาสูตําแหนงวิชาการ ผลิตตําราและหนังสือ การจัดการโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร

Ph

ar m

ac

y

SU

!!!

2. 3. 4. 5. 6. 7.


สัญลักษณทางเภสัชกรรม ถวยยาไฮเกีย ถวยยาไฮเกีย หรือ ถวยยาไฮเจีย (Bowl of Hygeia) รูปงูศักดิ์สิทธิ์พันรอบถวยยาของเทพีไฮ เจีย (Hygeia) ซึ่งเปนเทพี แหงสุขภาพอนามัย ความสะอาด และสุขลักษณะ และเปนธิดาของ

!!!

แอสคลีปอ สุ (Asclepius) ที่มีหนาที่ในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ และตอมาถูกยกยองเปนเทพ แหงการแพทยแผนปจจุบัน สวนไฮเกียถูกยกยองเปนเทพีแหงเภสัชกรรมดวย

SU

ทีม่ า: http://th.wikipedia.org/wiki/ถวยยาไฮเกีย เฉลว

y

เฉลว (Chalew) เปนเครื่องหมายทําดวยเสนตอกไมไผหรือหวายเสน หักขัดกันเปนมุม ตั้งแต ใชแสดงบอกสัญลักษณวาเปนรานขายของ ใชแสดงบอกสัญลักษณวาเปนที่ตั้งดานเก็บภาษี ใชบอกอาณาเขตการจับจองที่นาโดยการปกเฉลวไวที่สี่มุมของที่ที่ตนเปนเจาของ ปกไวที่ที่แสดงวาเปนบริเวณที่หวงหามตาง ๆ หรือบอกเตือนใหระวังอันตราย ใชในการแพทยแผนโบราณ วากันวาหมอที่บรรจุยาถาไมลงคาถามีเฉลวปกกันไว เมื่อผาน บานหมออื่นหรือคนหรือสิ่งใดที่ถือ อาจทําใหเครื่องยาที่มีอยูในนั้นเสื่อมคุณภาพหายความ ศักดิ์สิทธิ์ หรือกันไมใหใครเติมอะไรลงไปหรือกันอะไรที่จะไปทําลายยาใหเสียไป ดังนี้จึง ตองปกเฉลวไว เวลาคลอดลูกอยูไฟโบราณก็มีการปกเฉลวดวย

Ph

ar m

. . . . .

ac

สามมุมขึน้ ไป โบราณใชเฉลวในงานตางๆ ดังนี้

นอกจากปกเฉลวแลวยังมีการเสกคาถาอาคมลงยันตบนเฉลวที่ใชปกหมอยาดวย คาถาจะแตกตางไปตามแฉกของเฉลวดังนี้

ซึ่ง

เฉลว 3 แฉก ลงอักขระ มะ อะ อุ หมายถึงขอใหอํานาจพระผูเปนเจาทั้ง หลายจงประสาทพร ใหหายปวย ซึ่งเดิมเปนความเชื่อของศาสนาพราหมณ


เฉลว 5 แฉก ลงอักขระพระเจา 5 พระองคคือ นะโมพุทธายะ เฉลว 8 แฉก ลงอัขระ อิติปโสแปดทิศ ทีม่ า: http://th.wikipedia.org/wiki/เฉลว กากบาทเขียว

ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศฝรัง่ เศส

SU

ทีม่ า: http://th.wikipedia.org/wiki/กากบาทเขียว

!!!

กากบาทเขียว (Pharmacy cross) เปนสัญลักษณหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม นิยมมากใน

Rx

y

Rx หรือ ℞ เปนสัญลักษณที่ใชในใบสั่งยาจากแพทยถึงเภสัชกร เริ่มแรกเขาใจวาเปนการ

ac

เขียนอักขระลงเลขยันตเพราะสมัยกอนการแพทยยังไมเจริญกาวหนาและมีประสิทธิภาพเชน ปจจุบัน โอกาสที่คนไขจะหายหรือตายไมตางกันมากนัก การอาศัยโชคชวยจึงมีสวนในการ

ar m

รักษา โดยการเขียนคําในภาษาละตินวา recipe (เรซิพ)ี หมายถึง สูตร ตํารับ เขียนไปเขียนมา

มีการตัดหางตัวอารเลยกลายเปน Rx ที่เห็นกันในปจจุบัน

Ph

ทีม่ า: http://th.wikipedia.org/wiki/เรซิพี

โกรงบดยา

โกรงบดยา (Mortar and pestle) คือ เครื่องมือที่เภสัชกรใชบดยาและปรุงยาซึ่งประกอบดวย ตัวโกรง (mortar) และลูกบด (pestle) โดยทั่วไปโกรงจะมีลักษณะเหมือนชามคอนขางหนา ปากกวาง ภายในผิวเรียบมัน สวนใหญโกรงบดยาจะทําดวยกระเบื้องพอรซเลน (porcelain)ใชสําหรับใสวัสดุที่จะบด ลูกบดมีลักษณะเปนแทงใชสําหรับทุบและบดวัสดุที่


ตองการใหละเอียดและผสมเขากันสวนมากจะทําดวยไม โกรงจึงเปนสัญลักษณของวิชาชีพ เภสัชกรรมอยูประจํารานขายยาในเวลาตอมา ทีม่ า: http://th.wikipedia.org/wiki/โกรงบดยา ถวยตวงยา

!!!

ถวยตวงยา (Conical measure) เปนภาชนะที่ใชในหองปฏิบัติการเคมี บริเวณปากภาชนะจะ บากเปนรองเพื่อใหเทสารเคมีที่เปนของเหลวออกมาไดสะดวก และดานขางจะมีขีด

SU

เครื่องหมายบอกปริมาตรของเหลวที่บรรจุอยูดวย ภาชนะเหลานี้อาจทําดวยพลาสติก แกว หรือโบโรซิลิเกต (borosilicate) ถวยตวงยา (Measuring cups) สําหรับผูปวยนิยมทําดวย พลาสติก เพราะแตกเสียหายยาก สวนที่ทําดวยแกวโบโรซิลิเกต มักใชในหองปฏิบัติการ

y

เภสัชกรรม

Ph

ar m

ac

ทีม่ า: http://th.wikipedia.org/wiki/ถวยตวงยา


ภาควิชา ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร

!!!

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดานเภสัชศาสตรชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวของ ทั้งดานทฤษฎี และปฏิบัติการอยางมีคุณภาพ ตลอดจนมีการปรับใหทันสมัยตลอดเวลา คนควา พัฒนาและสงเสริมการวิจัยเพื่อ สรางองคความรูดานเภสัชศาสตรชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวของ เผยแพรความรูความกาวหนาทางวิชาการและ บริการวิชาการแกสงั คม

SU

ภาควิชาเภสัชกรรม

ac

ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน

y

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและใหองคความรูในการบริการและบริบาลผูปวยทุกประเภท โดย อาศัยความรูพื้นฐานของสมมุติฐานของโรคและสภาวะผูปวยในการตัดสินใจการใหบริการและบริบาลผูปวย ตลอดจนการใหและการติดตามขอมูลที่มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจในการบริการและบริบาลที่เกี่ยวของ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีสวนในการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณะ

ar m

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนดานเภสัชกรรมสังคมและการบริหารที่มีคุณภาพ มุงงานวิจัยที่เปน ประโยชนตอวิชาชีพเภสัชกรรมและเอื้อประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ใหบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับ ความตองการของชุมชนและสังคม สงเสริมใหนักศึกษาและสังคมตระหนักถึงภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ

Ph

ภาควิชาเภสัชเคมี

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาดานเภสัชเคมี พัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนา วิชาชีพเภสัชกรรมที่ เกี่ยวของทางเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ รวมทั้งการคิดคนยาใหมจากการออกแบบ และสังเคราะหทางเคมีหรือ จากการแยกสกัดสารจากธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพยาและการประกันคุณภาพยา ตลอดจนใหบริการวิชาการ ดานการวิเคราะหยา และใหความรูดานสารเคมีในชีวิตประจําวันแกประชาชนทั่วไป ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา


รับผิดชอบการใหองคความรูทางดานเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ซึ่งเปนความรูในลักษณะประยุกตของ ความรูทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพพื้นฐาน ในการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและสารที่ใชเปนยา กลวิธาน ในการออกฤทธิ์ของยา และสารตางๆ เมื่อเขาสูรางกายมนุษย ตลอดจนพิษวิทยาของสิ่งตางๆ เหลานี้ ทั้งในแง ปฏิสัมพันธกับมนุษย สัตวและสิ่งแวดลอม สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัย เพื่อนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยมา ถายทอดแกนักศึกษาและบุคลากรอื่น

!!!

ภาควิชาเภสัชเวท

SU

มีความเชี่ยวชาญในการเปนผูถายทอดความรู ความชํานาญ ในศาสตรที่เกี่ยวกับ ยา อาหาร และ เครื่องสําอางที่ไดจากธรรมชาติ ทั้งในดานแหลงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาภูมิปญญาไทยและการประยุกตวิทยาการตางๆ ดานองคความรูทางการแพทยพื้นบาน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ar m

ac

y

รับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับ ทฤษฎีและปฏิบัติการที่จําเปนเกี่ยวกับรูปแบบเภสัช ภัณฑ การผลิตและการประเมินเภสัชภัณฑ การพัฒนาวัตถุดิบเพื่อการประยุกตทางเภสัชกรรม โดยครอบคลุม การศึกษาในเรื่องคุณสมบัติเคมีฟสิกสของสารและสารประกอบที่ใช และความรูในการควบคุมคุณภาพของสาร ดังกลาวและเภสัชภัณฑรูปแบบตางๆ ตามขอกําหนดของเภสัชตํารับและกฎระเบียบสากล รวมทั้งพื้นฐานในการ ประกันคุณภาพและการบริหารที่เกี่ยวของ อีกทั้งศาสตรในเรื่องการศึกษาเรื่องการนําสงยาหรือระบบนําสงยาสู เปาหมาย และการพัฒนาระบบนําสงยาที่มีประสิทธิภาพและอาการขางเคียงนอย ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ

Ph

จัดตั้งขึ้นสําหรับรองรับพันธกิจในการจัดการศึกษา การวิจัย และการใหบริการที่เนนดานสารสนเทศ ศาสตร เนนการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตรทม่ี อี ตั ลักษณของตนเอง สามารถสรางงาน พัฒนาศักยภาพ และ เปยมสมรรถนะ เพื่อเปน “เภสัชกรดาน สารสนเทศ ”


อางอิง http://www.pharm.su.ac.th/ http://www.youtube.com/watch?v=nQcKmpycCHk http://www.youtube.com/watch?v=a-xseyyYvvI&feature=relmfu http://search.4shared.com/q/CCAD/1/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0 %B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A0% E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A?redirectAfterSignout=true

Ph

ar m

ac

y

SU

!!!

• • • •

คณะเภสัช ศิลปากร  
คณะเภสัช ศิลปากร  

แนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

Advertisement