Page 1


RamakianHome

Page 1 of 1

. . . รามเกียรติ์ มีที่มาจากเรื่อง รามยณะ ที่ฤาษีวาลมิกิ ชาวอินเดีย แตงขึ้นเปนภาษาสันกฤต เมื่อประมาณ 2,400 ปเศษ มาแลวและไดแพรหลาย จากอินเดียไปยังประเทศใกลเคียง และได มีการเพิ่มเติมรายละเอียด ผิดแผกแตกตางออกไปจากตนฉบับเดิมไปไมนอย . . . รามยณะเปนปางหนึ่งในสิบปางของการอวตารมาปราบยุคเข็ญของพระ นารายณ ที่มีชื่อวา รามาวตาร สําหรับเรื่องรามเกียรติ์ ของไทยนั้น มีมาแตสมัย อยุธยา ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ไดทรงพระราชนิพนธสําหรับให ละครหลวงเลน ปจจุบันมีอยูไมครบ ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟาฯ ไดทรงพระราชนิพนธขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมีมาแตเดิมใหครบถวน สมบูรณ ตั้งแตตนจนจบ . . . พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ ไดทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์ เพื่อใหละครหลวงเลน ไดทรงเลือกมาเปนตอน ๆ รามเกียรติ์ นี้จึงมีสํานวนกลอนที่ไพเราะที่สุด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาทรง พระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์ โดยดัดแปลงจากพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ เพื่อใชในการเลนโขนซึ่งจะมีอยูเพียงบางตอนที่คัดเลือกไวเทานั้น เชน ตอนนางลอย ตอนหักคอชางเอราวัณ ตอนสีดาลุยไฟ เปนตน . . . รามเกียรติ์เปนวรรณคดีที่สําคัญของไทย เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย เนื้อเรื่องและสํานวนกลอนในเรื่อง รามเกียรติ์มีความไพเราะ มีคติสอนและแงคิดในดานตาง ๆ อยูเปนอันมาก สอดแทรกเอาไวตลอดทั้งเรื่อง ตามหลักนิยมของอินเดียในเนื้อเรื่อง และหลักนิยมของไทยในสํานวนกลอน จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ที่รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) เขียนขึ้นมาตั้งแตสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟาฯ จํานวน 178 หอง เขียนโดยจิตรกรที่มีฝมือ ยอดเยี่ยมของไทย เปนภาพวิจิตรงดงาม ทรงคุณคาทางศิลปกรรมเปนอยางยิ่ง โดยมีการ ซอมแซมหลายครั้ง เมื่อป พ.ศ. 2375, พ.ศ. 2425, พ.ศ. 2475 และ ครั้งลาสุดเมื่อป พ.ศ. 2525 . . . นอกจากเนื้อเรื่องรามเกียรติ์แท ๆ จากหอง 1 ถึงหอง 178 ยังมีเรื่องการ อวตารของพระนารายณในปางกอน ๆ อันเปนที่มาของเรื่อง รามเกียรติ์อีกหลายปางคือนรสิงหาวตาร ซึ่งเปน ปางที่สี่ วราหาวคาร ซึ่งเปนปางที่กอใหเกิดวงศพระนารายณขึ้นที่โลกมนุษย คือ ทาวอโนมาตัน โอรสพระ นารายณ ที่เกิดจากองคพระนารายณเองใหครองกรุงศรีอยุธยาที่พระอิศวรโปรดใหพระอินทร ลงมาสรางให หลานปูของทาวอโนมาตัน คือทาวทศรถ ผูเปนพระราชบิดาของพระราม . . .

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/home.html

Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianCharac01

Page 1 of 2

. . . พระอิศวร คือเทวดาผูเปนใหญในสวรรค มีกายสีเขียว แตพระ ศอเปนสีดําเพราะเคยดื่มยาพิษ มีพระเนตรถึง 3 ดวง ดวงที่ 3 อยู กลางพระนลาฏ ซึ่งตามปกติจะหลับอยูเนื่องจากพระเนตรดวงที่ 3 นี้มีอานุภาพรายแรงมาก หากลืมขึ้นเมื่อใดจะเผาผลาญทุกอยาง ใหมอดไหมได พระมเหสีของพระองค คือ พระอุมา มีพระราช โอรสดวยกัน 2 พระองค คือ พระขันทกุมารและพระพิฆเณศ พระ อิศวรมีนาคเปนสังวาล มีพระจันทรเปนปน อาวุธประจําพระองคคือ ตรีศูล (หลาวสามงาม) พาหนะของพระองค คือ โคอุศุภราช พระองคยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เชน พระศุลี พระศิวะ พระ ภูเตศวร พระตรีเนตร พระสยมภู พระมหาเทพ พระวิศานาถ พระ มเหศวร เปนตน . . .

. . . พระอุมา เปนมเหสีของพระอิศวร มีสองภาคคือภาคใจดีกับภาคดุ ราย พระอุมาในภาคใจดีเปนหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามมาก สวนใน ภาคดุรายจะมีรูปรางนาเกลียดนากลัวมีหัวกะโหลกมนุษยหอยที่พระ ศอ มี 10 กร แตละกรถืออาวุธตาง ๆ กัน ทั้งยังมีจิตใจโหดเหี้ยมมาก แมแตพระอิศวรเองก็ยังเกรงพระอุมาในภาคดุรายนี้ พระนามของพระ อุมาในภาคดุรายมีชื่อเรียกอยางอื่นเชน ทุรคา กาลี จัณฑี เปนตน . . .

. . . ทาวมาลีวราช หรือมาลีวัคคพรหม เปนพรหมมี 4 พักตร 8 กร มีความยุติธรรมมากจึงไดรับพรจากพระอิศวรใหมีวาจาสิทธิ์ ทาวมาลีวราช มีศักดิ์เปนปูของทศกัณฐ เมื่อทศกัณฐทํา สงครามกับพระรามตองสูญเสียญาติมิตรและบริวารเปนจํานวน มาก ทศกัณฐหวังจะใหทาวมาลีวราชสาปแชงพระราม จึงฟอง รองตอทาวมาลีวราชใสรายพระรามมากมาย ทาวมาลีวราชไม ตองการฟงความขางเดียวจึงใหเชิญพระรามและนางสีดาไป สอบสวนจนไดความจริง ทาวมาลีวราชสั่งใหทศกัณฐคืนนางสี ดาไป แตทศกัณฐไมยินยอม ทาวมาลีวราชโกรธมากกลาวคํา สาปแชงใหทศกัณฐตองตายดวยศรของพระราม . . .

. . . พระอินทร คือ เทวดาผูเปนใหญในสวรรคชั้นดาวดึงส กาย สีเขียว มีพระเนตรถึงพันดวง ใชวัชระ(สายฟา) เปนอาวุธ มีชาง เอราวัณเปนพาหนะ พระองคมีมเหสี 4 องค คือ สุจิตรา สุธรรมา สุนันทา และสุชาดา พระอินทรเปนผูดูแลทุกขสุข ของมนุษยโลก ยามใดที่มีเรื่องเดือดรอนขึ้นบนโลกมนุษย อาสนะของพระองคที่เคยออนนุมก็จะแข็งกระดาง หรือบางครั้ง ก็รอนจนไมสามารถประทับอยูได พระอินทรมีชื่อเรียกอยางอื่น เชน ทาวสหัสนัยน ทาวโกสีย ทาวสักกะ เทวราช อมรินทร ศักรินทร มัฆวาน เพชรปาณี เปนตน . . .

ทัพที่ 1

ทัพที่ 2

ทัพที่ 3

ทัพที่ 4

ทัพที่ 5

ทัพที่ 6

ทัพที่ 7

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

http://kasnowa.tripod.com/html/charac01.html

28/7/2003


RamakianCharac01

Page 2 of 2

Habitat for Humanity

Donate to Charity

www.donationline.com

www.giftsforsight.org

Donate your car to Habitat or other charities. Tax deduct. Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/charac01.html

100% Tax-Deductible Donations Free Pickup. No Hassles! Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianCharac02

Page 1 of 2

. . . พระนารายณ เปนเทวดาผูเปนใหญฝายปราบปราม มีกาย สีดอกตะแบก มี 4 กรซึ่งกรทั้ง 4 นั้นถิออาวุธตาง ๆ กัน คือ คฑา ตรี จักร สังข ประทับอยูกลางเกษียรสมุทรบนหลังพญานาค ชื่อ อนันตนาคราช พระมเหสีของพระองคคือพระลักษมี ทรงใชครุฑ เปนพาหนะพระนารายณมีชื่อเรียกอยางอื่นอีก เชน พระทรงครุฑ พระสี่กร พระทรงสังข พระวิษณุ พระธราธร พระสังขกร เปนตน . ..

. . . พระราม คือ พระนารายณอวตาร (แบงภาค) ลงมา ถือ กําเนิดเปนพระราชโอรสของทาวทศรถกับนางเกาสุริยา แหงกรุงอยุธยา เพื่อจะปราบปรามทศกัณฐ พระรามมีพระอนุชา ตางพระมารดา 3 พระองค คือ พระพรต พระลักษมณ และพระ สัตรุต พระมเหสีของพระราม คือ นางสีดา พระรามมีกายสีเขียว สามารถปรากฎรางเปนพระนารายณมีสี่กรได อาวุธประจํา พระองค คือ ศร ซึ่งเปนอาวุธวิเศษที่ไดประทานมาจากพระ อิศวร...

. . . พระลักษมณ คือ พญาอนันตนาคราช ที่ประทับของพระ นารายณมาเกิดมีกายสีทอง พระลักษมณ เปนพระโอรสของทาว ทศรถและนางสมุทรเทวี มีพระอนุชารวมพระมารดา คือ พระสัตรุต พระลักษมณมีความจงรักภักดีตอพระรามมาก เมื่อพระราม ตองออกเดินปาถึง 14 ปพระลักษมณก็ไดติดตามไปดวย และยัง ชวยออกรบกับกองทัพของกรุงลงกาอยางกลาหาญหลายครั้ง หลายหน . . .

. . นางสีดา คือ พระลักษมี มเหสีของพระนารายณ อวตารลงมาเกิดเพื่อ เปนคูครองของพระราม ตามบัญชาของพระอิศวร นางสีดาเปนพระธิดา ของทศกัณฐกับนางมณโฑ แตเมื่อประสูติแลว พิเภกไดทํานายวา นาง เปนกาลกิณีแกพระบิดาและบานเมือง ทศกัณฐจึงสั่งใหนํานางใสผอบ ลอยน้ําไป พระฤาษีชนกพบเขา จึงเก็บไปเลี้ยงเปนลูก โดยฝงดินฝาก พระแมธรณไว เวลาผานไปถึง 16 ป พระฤาษีชนกเบื่อหนายการบําเพ็ญ พรตคิดกลับไปครองกรุงมิถิลาเชนเดิม จึงลาเพศพรหมจรรยไปขุดนาง ขึ้นมาและตั้งชื่อใหวา สีดา(แปลวารอยไถ) จากนั้นพานามเขาเมืองมิถิ ลา จัดพิธียกศรคูบานคูเมืองเพื่อเสี่ยงทายหาคูครองใหนางสีดา พระราม ยกศรไดจึงไดอภิเษกสมรสกับนางสีดา . . .

ทัพที่ 1

ทัพที่ 2

ทัพที่ 3

ทัพที่ 4

ทัพที่ 5

ทัพที่ 6

ทัพที่ 7

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

http://kasnowa.tripod.com/html/charac02.html

28/7/2003


RamakianCharac02

Page 2 of 2

Donate to Charity

100% Tax-Deductible Donations Free Pickup. No Hassles! www.giftsforsight.org

Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/charac02.html

American Cancer Society

No matter who you are we can help. www.cancer.org

Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianCharac03

Page 1 of 2

. . . พาลี เปนลิงมีกายสีเขียว เปนโอรสของพระอินทรกับนาง กาลอัจนา ถูกฤๅษีโคดมสาปใหกายเปนลิงพรอม ๆ กับสุครี พผูเปนนอง หลังจากที่ฤๅษีรูความจริงวาทั้งสองเปนลูกชู พระ อินทรสงสารโอรสที่ตองซัดเซพเนจรอยูในปาจึงสรางเมืองขีด ขินใหปกครอง และตั้งนามใหโอรสวาพระยากากาศ (ซึ่งภาย หลังไดนามใหมวาพาลี) แลวใหสุครีพเปนมหาอุปราช ครั้ง หนึ่งพระอิศวรฝากนางดารามากับพาลีเพื่อเปนรางวัลใหสุครี พแตพาลีกลับยึดนางไวเปนภรรยาของตนเสียเอง และตอมา พาลีก็ยังแยงนางมณโฑมาจากทศกัณฐขณะทศกัณฐพานาง เหาะผานเมืองขีดขิน ภายหลังพาลีถูกพระรามสังหารดวยศร จนสิ้นชีวิต . . .

. . . หนุมาน เปนลิงเผือก (กายสีขาว) มีลักษณะพิเศษ คือ มี เขี้ยวแกวอยูกลางเพดานปาก มีกุณฑลขนเพชร สามารถ แผลงฤทธิ์ใหมีสี่หนาแปดมือ และหาวเปนดาวเปนเดือนได ใชตรีเพชร(สามงาม) เปนอาวุธประจําตัว(จะใชเมื่อรบกับยักษ ตัวสําคัญ ๆ) มีความเกงกลามาก สามารถแปลงกายหายตัว ได ทั้งยังอยูยงคงกระพันแมถูกอาวุธของศัตรูจนตาย เมื่อมี ลมพัดมาก็จะฟนคืนไดอีกเมื่อนางสวาหะถูกมารดาสาปใหไป ยืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลม พระอิศวรจึงบัญชาใหพระพายนํา เทพอาวุธของพระองคไปซัดเขาปากของนาง นางจึงตั้งครรภ และคลอดบุตรเปนลิงเผือกเหาะออกมาจากปาก ไดชื่อวา หนุ มาน หนุมานจึงถือวาพระพายเปนพอของตน หนุมานไดถวาย ตัวเปนทหารเอกของพระรามชวยทําการรบจนสิ้นสงคราม . . .

. . . สุครีพ เปนลิงมีกายสีแดง มีศักดิ์เปนนาของหนุมาน สุครี พเปนลูกของพระอาทิตยกับนางกาลอัจนา เมื่อพระฤๅษีโคดมรู ความจริงจากนางสวาหะวาสุครีพไมใชลูกของตน แตเปนลูกชู จึง สาปใหกลายเปนลิงพรอมกับพาลีผูเปนพี่ชาย ซึ่งเปนลูกของพระ อินทร แลวไลใหเขาปาไป ตอมาสุครีพไดเปนทหารของพระราม ไดรับความไววางพระทัยจากพระราม ใหเปนผูจัดกองทัพออกสู รบกับกองทัพของกรุงลงกาอยูเสมอ . . .

. . . นิลพัท เปนลิง กายสีน้ํารัก (สีดําสนิท) มีเขี้ยวแกวเชน เดียวกับหนุมานมีฤทธิ์เดชเกงกลามาก เมื่อพระรามใหพวก วานรทําถนนขามไปกรุงลงกา นิลพัทกับหนุมานเกิดทะเลาะ วิวาทและตอสูกัน แตไมมีใครเอาชนะได เพราะตางก็มีฤทธิ์ เดชเทาเทียมกัน พระรามกริ้วมากสั่งใหนิลพัทไปรักษาเมือง ขีดขินคอยสงเสบียงอาหารใหกองทัพของพระราม สวนหนุ มานก็ใหทําถนนใหเสร็จภายใน 7 วัน . . .

ทัพที่ 1

ทัพที่ 2

ทัพที่ 3

ทัพที่ 4

ทัพที่ 5

ทัพที่ 6

ทัพที่ 7

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

http://kasnowa.tripod.com/html/charac03.html

28/7/2003


RamakianCharac03

Page 2 of 2

Peace Corps

Habitat for Humanity

www.peacecorps.gov

www.donationline.com

Redefine Your World Service, dedication, idealism. Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/charac03.html

Donate your car to Habitat or other charities. Tax deduct. Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianCharac04

Page 1 of 2

. . . องคต เปนลิง มีกายสีเขียว เปนบุตรของพาลีกับนางมณโฑ กลาวคือเมื่อพาลีแยงนางมณโฑมาจากทศกัณฐแลว นางตอง เปนภรรยาของพาลีจนกระทั่งตั้งครรภ ทศกัณฐไปฟองฤๅษีอัง คัตผูเปนอาจารยของพาลีใหมาวากลาวพาลี จนพาลียอมคืนนา งมณโฑใหแตขอลูกเอาไว ฤๅษีอังคัตจึงทําพิธีเอาลูกออกจาก ทองนางมณโฑไปใสในทองแพะเมื่อครบกําหนดคลอดพระฤๅษี ก็ทําพิธีใหออกจากทองแพะใหชื่อวา องคต ทศกัณฐยังผูกใจ เจ็บ จึงแปลงกายเปนปูยักษคอยอยูกนแมน้ําเพื่อจะฆาองคต ขณะทําพิธีลงสรง แตถูกพาลีจับได แลวเอามาผูกไวใหลูกลาก เลนอยูเจ็ดวันจึงปลอยไป เมื่อสุครีพขอใหพระรามมาชวยปราบ พาลี กอนที่พาลีจะสิ้นใจตาย ไดสํานึกตนวาทําผิดตอสุครีพ ทั้ง ไมรักษาคําสัตยสาบาน จึงไดทูลฝากฝงสุครีพและองคตไวกับ พระราม องคตไดชวยทําศึกกับกองทัพของทศกัณฐอยางเต็ม ความสามารถ พระรามเคยสงองคตเปนทูตไปเจรจากับทศกัณฐ เพื่อทวงนางสีดาคืนแมจะไมสําเร็จ แตก็ไดแสดงความเฉลียว ฉลาดและความกลาหาญ ใหประจักษแกตาของทศกัณฐ . . .

. . . มัจฉานุ เปนบุตรของหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉา จึง มีรางกายเปนลิงเผือกเชนเดียวกับหนุมาน แตมีหางเปน ปลา เมื่อนางสุพรรณมัจฉาคลอดมัจฉานุออกมาแลว ก็ กลัวทศกัณฐจะรู จึงนํามัจฉานุไปทิ้งที่ชายหาด มัยราพณ ซึ่งเปนญาติกับทศกัณฐมาพบเขามีความสงสารไดนําไป เลี้ยงไวเปนบุตรบุญธรรม ตอมามัยราพณลักพาตัวพระราม มาไวที่เมืองบาดาล หนุมานติดตามมาชวย ไดพบกับ มัจฉานุจึงตอสูกัน แตไมสามารถเอาชนะกันได จนกระทั่ง ไดรูวาเปนพอลูกกัน . . .

. . . ชมพูพาน เปนลิง กายสีหงสชาด เกิดจากพระอิศวรนําเหงื่อ ไคลของพระองคมาทําการชุบขึ้น มีความรูเรื่องยาตาง ๆ สําหรับ เปนแพทยประจํากองทัพของพระรามชมพูพานเคยรับพระ บัญชาของพระรามออกชวยงานสงครามหลายครั้ง. . .

. . .อสุรพัต เปนบุตรของหนุมานกับนางเบญกาย มีหนาเปนลิง แตศีรษะและตัวเปนยักษ กายสีเหลืองเลื่อม ๆ เมื่อพิเภกซึ่งเปน ตาถูกทาวจักรวรรดิกับไพนาสุริยวงศจับไปขังไว อสุรพัตจึงหนีมา หาหนุมาน เลาเรื่องราวใหฟง พระรามจึงโปรดใหพระพรตกับพระ สัตรุดยกกองทัพไปปราบ ซึ่งเปนการทําศึกกับกรุงลงกาครั้งที่ สอง เมื่อเสร็จศึกแลวพระรามไดแตงคั้งใหอสุรพัตมีตําแหนงเปน พระยามารนุราชมหาอุปราชแหงกรุงลงกา . . .

ทัพที่ 1

ทัพที่ 2

ทัพที่3

ทัพที่4

ทัพที่ 5

ทัพที่ 6

ทัพที่ 7

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

http://kasnowa.tripod.com/html/charac04.html

28/7/2003


RamakianCharac04

Page 2 of 2

Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/charac04.html

Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianCharac05

Page 1 of 2

. . . พิเภก คือ เทพบุตรเวสสุญาณ จุติลงมาเกิดเพื่อชวยพระ รามปราบทศกัณฐ พิเภกเปนยักษมีกายสีเขียว เปนนองของ ทศกัณฐ มีความรูทางโหราศาสตรอยางยอดเยี่ยม สามารถ ทํานายเหตุการณลวงหนาไดอยางแมนยํา เมื่อทศกัณฐ ลักพานางสีดามา พิเภกไดทูลตักเตือนและแนะนําใหสงนาง สีดาคืนไป ทําใหทศกัณฐโกรธมาก จนขับไลพิเภกออกไป จากเมืองพิเภกจึงไปสวามืภักดิ์กับพระราม ใหคําแนะนําที่ เปนประโยชนจนกระทั่งพระรามชนะสงคราม หลังจากเสร็จ ศึกแลว พระรามไดสถาปนาใหพิเภกเปนกษัตริยครองกรุง ลงกา มีพระนามวา ทาวทศคีรีวงศ . . .

. . . นนทุกเปนยักษที่ทําหนาที่ลางเทาเทวดาอยูที่เชิงเขา ไกรลาส ถูกพวกเทวดาแกลงตบหัวบาง ถอนผมบาง จนหัว โลน นนทกมีความแคนมาก จึงเขาเฝาพระอิศวรทูลขอพรใหมี นิ้วเปนเพชร สามารถชี้ใหผูใดตายก็ได จากนั้นนนทุกก็ใชนิ้ว เพชรชี้ใหเทวดา พญาครุฑ คนธรรพ ตายเกลื่อนกลาด พระ นารายณจึงตองไปปราบ กอนตายนนทุกตอวาพระนารายณวา ตนเองมีเพียงสองมือเทานั้นจะชนะพระนารายณที่มีถึงสี่กรได อยางไร พระนารายณจึงประทานพรใหแกนนทุกไปเกิดเปน ยักษมีสิบหนา ยี่สิบมือ แลวพระองคจะไปเกิดเปนมนุษยมี เพียงสองมือ เพื่อปราบนนทกในชาติใหม ใหหมดสิ้นทั้งวงศ ยักษ นนทกจึงกลับชาติมาเกิดเปนทศกัณฐ . . .

. . . ทศกัณฐ ก็คือยักษนนทุกกลับชาติมาเกิดเพื่อรบกับพระ นารายณ ซึ่งอวตารมาเกิดเปนมนุษยธรรมดา ทศกัณฐ เปน กษัตริยแหงกรุงลงกา รางกายเปนยักษ มี 10 หนา 20 มือ มีสี กายเปนสีเขียว ไมมีใครฆาใหตายได เพราะถอดดวงใจใสกลอง ฝากไวกับพระฤๅษีโคบุตรผูเปนอาจารย ทศกัณฐมีนิสัยเจาชู มี ชายาและนางสนมมากมาย แตถึงกระนั้น เมื่อรูวานางสีดาเปน หญิงที่มีความงดงามมาก แมนางจะมีพระสวามีอยูแลว ก็ยัง ลักพาตัวไป จึงเปนสาเหตุใหตองทําศึกกับพระราม จนญาติมิตร ลมตายไปเปนจํานวนมาก และในที่สุดตนเองก็ถูกพระรามฆา ตาย . . .

. . . กุมภกรรณ เปนยักษกายสีเขียว มีหอกโมกขศักดิ์เปน อาวุธ ไดชื่อวากุมภกรรณ (หูหมอ) เพราะมีรางกายใหญโตจน เอาหมอใสไวในหูได กุมภกรรณเปนนองรวมมารดาของทศกัณ ฐ โดยเปนพี่ของพิเภก ครั้งหนึ่ง กุมภกรรณออกรบกับพระ ลักษมณ ไดพุงหอกโมกขศักดิ์ไปถูกพระลักษมณจนสลบ แต พิเภกและหนุมานชวยแกไขใหฟนได ตอมา กุมภกรรณไดทํา พิธีทดน้ํา โดยเนรมิตรกายใหใหญโตขวางทางน้ําไว เพื่อให กองทัพของพระรามอดน้ําตาย แตถูกหนุมานทําลายพิธี ครั้ง สุดทาย กุมภกรรณออกรบกับพระราม ถูกศรของพระรามจน เสียชีวิต . . .

ทัพที่ 1

ทัพที่ 2

ทัพที่ 3

ทัพที่ 4

ทัพที่ 5

ทัพที่ 6

ทัพที่ 7

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

http://kasnowa.tripod.com/html/charac05.html

28/7/2003


RamakianCharac05

Page 2 of 2

Habitat for Humanity

Donate to Charity

www.donationline.com

www.giftsforsight.org

Donate your car to Habitat or other charities. Tax deduct. Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/charac05.html

100% Tax-Deductible Donations Free Pickup. No Hassles! Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianCharac06

Page 1 of 2

. . . อินทรชิต เปนยักษมีกายสีเขียว เปนโอรสของทศกัณฐกับนา งมณโฑเดิมชื่อรณพักตร เมื่อสามารถรบชนะพระอินทรได ทศ กัณฐพอใจมากจึงเปลี่ยนชื่อใหวา "อินทรชิต อินทรชิตมีชายาชื่อ สุวรรณกันยุมา มีโอรส 2 องค คือ ยามลิวัน และกันยุเวก มีศร นาคบาศ ศรพรหมาสตร และศรวิษณุปาณัมเปนอาวุธ ทั้งยัง สามารถแปลงกายเปนพระอินทรไดอีกดวย พระพรหมเคย ประทานพรวา เวลาจะตายตองตายบนอากาศ และอยาใหศีรษะ ขาดตกถึงพื้น มิฉะนั้นจะกลายเปนไฟบรรลัยกัลปลางโลก ตองใช พานแวนฟาของพระพรหมมารองรับ โลกจึงจะปลอดภัย ดังนั้น เมื่อพระลักษมณจะแผลงศรไปตัดคออินทรชิต จึงตรัสสั่งให องคตเอาพานแวนฟามาคอยรับ . . .

. . . ไมยราพ เปนยักษ มีกายสีมวงออน เปนญาติของทศกัณฐ ปกครองเมืองบาดาลอยู มีอาวุธ คือ กลองยาสะกด ใชสําหรับ เปาเพื่อสะกดใหกองทัพของขาศึกหลับใหล ไมยราพถอดดวงใจ ใสตัวแมลงภู ซอนไวบนยอดเขาตรีกูฏ จึงไมมีใครฆาใหตายได วันหนึ่งไมยราพไปพบมัจฉานุ ซึ่งนางสุพรรณมัจฉามาคลอดทิ้ง ไวที่หาดทราย จึงเก็บไปเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม ตอมา ไมยรา พชวยทศกัณฐทําสงคราม โดยเปากลองยาสะกดกองทัพของ พระรามแลวจับพระรามไปขังไวที่เมืองบาดาล หนุมานตามลงไป ชวยพระรามและฆาไมยราพตายโดยจับตัวแมลงภูมาขยี้

. . . มารีศ เปนยักษกายสีขาว เปนบุตรของนางกากนาสูร มีศักดิ์เปน นาของทศกัณฐ เมื่อทศกัณฐไดฟงคํายอโฉมนางสีดาจากนางสํามนัก ขา ก็ใหหลงใหลอยากไดนางเปนชายา จึงบังคับมารีศใหแปลงเปน กวางทองเดินไปใหนางสีดาเห็น นางสีดาอยากไดกวางทองจึงออน วอนใหพระรามออกไปจับมาให พระรามใชศรยิงมารีศลมลง มารี ศแกลงตัดเสียงเปนพระรามรองขึ้นดัง ๆ เหมือนไดรับบาดเจ็บ นางสี ดาไดยินคิดวาพระรามมีอันตรายขอใหพระลักษมณตามไปชวย แลว มารีศก็ขาดใจตาย . . .

. . . วิรุณจําบัง เปนยักษ กายสีมอหมึก (สีขาวเจือดํา) เปน บุตรของพญาทูษณแหงกรุงจารึก จึงเปนหลานของทศกัณฐ มีมาคูใจชื่อนิลพาหุ มาตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์สามารถหายตัวได วิรุ ณจําบังยกทัพไปชวยทศกัณฐทําศึ่กกับพระรามโดยขี่มานิล พาหุหายตัวเขาไปในกองทัพของพระราม ลอบฆาพวกไพร พลลิงตายไปเปนจํานวนมาก พิเภกถวายคําแนะนําใหพระราม แผลงศรไปฆามานิลพาหุเสีย วิรุณจําบังหนีไปซอนตัวใน ฟองน้ํา แตก็ถูกกหนุมานตามไปฆาตาย . . .

ทัพที่ 1

ทัพที่ 2

ทัพที่ 3

ทัพที่ 4

ทัพที่ 5

ทัพที่ 6

ทัพที่ 7

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

http://kasnowa.tripod.com/html/charac06.html

28/7/2003


RamakianCharac06

Page 2 of 2

Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/charac06.html

Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianCharac07

Page 1 of 2

. . . นางสํามนักขา เปนยักษ กายสีเขียว เปนนองรวมมารดาคน สุดทองของทศกัณฐ สามีชื่อชิวหา ตอมาชิวหาถูกทศกัณฐขวาง จักรตัดลิ้นขาดถึงแกความตาย นางสํามนักขาจึงเปนมาย มีความ วาเหวออกทองเที่ยวไปจนไดพบพระราม นางเห็นพระรามรูปงามก็ นึกรักอยากไดไปเปนคูครอง ถึงกับตบตีนางสีดาดวยความหึงหวง จึงถูกพระลักษมณตัดหู จมูก มือและเทาแลวไลไปนางสํามนัก ขากลับไปฟองพี่ชาย คือ ทูษณ ขร และตรีเศียร วาถูกพระรามขม เหง แตยักษทั้ง 3 ตน ก็ถูกพระรามสังหาร นางสํามนักขาจึงไปหา ทศกัณฐ ชมโฉมนางสีดาใหฟง จนทศกัณฐนึกอยากไดเปนชายา จนกระทั่งไปลักพานางสีดามา . . .

. . นางมณโฑ เปนมเหสีของทศกัณฑ มีชาติกําเนิดเดิมเปนกบ อาศัยอยูใกลอาศรมของพระฤๅษี 4 ตน พระฤๅษีมักจะใหทาน น้ํานมนางกบอยูเสมอ วันหนึ่งนางกบเห็นนางนาคมาคายพิษใส อางน้ํานมเพื่อฆาพระฤๅษีทั้ง 4 นางจึงสละชีวิตกระโดดลงไปกิน นมในอางจนตาย พระฤๅษีไดชุบชีวิตนางใหฟนขึ้นเพื่อถามเรื่อง ราว เมื่อทราบความจริงแลว จึงชุบนางกบใหเปนมนุษย มีความ สวยงาม ตั้งชื่อใหวา "มณโฑ (แปลวากบ)แลวนํานางไปถวาย พระอุมาบนสวรรค ตอมาพระอิศวรประทานนางมณโฑใหแกทศ กัณฐเปนรางวัลตอบแทนที่ยกเขาไกรลาสใหตั้งตรงเหมือนเดิม ได แตถูกพาลีชิงนางไประหวางทาง นางตองไปเปนภรรยาของ พาลีจนตั้งครรภ พระฤๅษีอังคัตจึงสั่งพาลีใหคืนนางใหแกทศ กัณฑโดยผาทองนําทารกไปฝากไวในทองแพะ ตอมาจึงเกิด เปนองคต . . .

. . . นางเบญกาย เปนธิดาของพิเภกกับนางตรีชฎา ทศกัณฐไดใชให นางเบญกายแปลงเปนสีดาลอยน้ํามาเพื่อลวงใหพระรามเลิกทัพกลับ ไป พระรามลงสรงน้ําเห็นศพลอยมาติดทาน้ําคิดวานางสีดาตายจริง ๆ ก็เสียพระทัย แตหนุมานสงสัย ทูลขออนุญาตนําศพขึ้นมาเผาไฟ นาง เบญกายทนความรอนไมไหวจึงเหาะหนีไป หนุมานตามไปจับตัวมา ถวายพระรามได พระรามเห็นแกพิเภกจึงใหหนุมานพานางไปสงที่กรุง ลงกา ระหวางทางหนุมานพูดจาเกี้ยวพาราสีจนไดนางเบญกายเปน ภรรยา เวลาตอมาหลังจากเสร็จศึกแลวนางมีบุตรชายกับหนุมานชื่อ อสุรผัด . . .

. . . สุพรรณมัจฉา เปนลูกของทศกัณฐกับนางปลา รูปราง ทอนบนของนางจึงเปนมนุษย สวนทอนลางเปนปลา เมื่อ พระรามสั่งหนุมานใหพาบริวารลิงขนหินมาถมสมุทร เพื่อทํา ถนนขามไปกรุงลงกาทศกัณฐก็สั่งใหนางสุพรรณมัจฉากับ พวกปลาทั้งหลาย ชวยกันขนหินไปทิ้ง หนุมานมีความสงสัย ดําน้ําลงไปดูจึงพบนางสุพรรณมัจฉา ทั้งสองมีความรักตอ กัน นางจึงยอมเปนภรรยาของหนุมาน ตอมานางสุพรรมัจฉา ตั้งครรภและคลอดบุตรชายชื่อมัจฉานุ . . .

. . . สดายุ เปนพญานก กายสีเขียว เปนเพื่อนกับทาวทศรถ วัน หนึ่งสดายุ พบทศกัณฐอุมนางสีดาเหาะมา นางสีดาเรียกให ชวย สดายุจึงเขาตอสูกับทศกัณฐเพื่อแยงนางสีดา ทศกัณฐสู

http://kasnowa.tripod.com/html/charac07.html

28/7/2003


RamakianCharac07

Page 2 of 2

ไมได สดายุมีความฮึกเหิมพูดอวดตนวา ตนไมเคยเกรงกลัวใคร เลย นอกจากพระอิศวร พระนารายณและพระธํามรงคของพระ อิศวรที่นางสีดาสวมอยูเทานั้น ทศกัณฐจึงถอดพระธํามรงควง นั้นขวางไปถูกปกของสดายุหักไดรับบาดเจ็บสาหัส แลวทศ กัณฐก็พานางสีดาไป สดายุทนความเจ็บปวดคาบพระธํามรงค รอจนพระรามตามมาถึง เมื่อทูลเรื่องราวทั้งหมดและถวายพระ ธํามรงคแลวสดายุก็สิ้นใจ . . .

ทัพที่ 1

ทัพที่ 2

ทัพที่ 3

ทัพที่ 4

ทัพที่ 5

ทัพที่ 6

ทัพที่ 7

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

American Red Cross

Peace Corps

www.redcross.org

www.peacecorps.gov

Together, we can save a life. Find out how you can help. Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/charac07.html

Redefine Your World Service, dedication, idealism. Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianStory01

Page 1 of 2

. . . หิรัณตยักษอยูในวิมานทิพย ไดบําเพ็ญตะบะจนพระอิศวรประทานพรใหมีฤทธิ์มากมาย เลยทําให หิรัณตยักษแผลงฤทธิ์ มวนแผนดินใสรักแรหนีบไปไวในเมืองบาดาลพระนารายณจึงตองอวตารไปฆา หิรัณตยักษตามคําบัญชาของพระอิศวร โดยอวตารเปนหมูเผือก รางกายใหญโตไปกัดยักษขาดแลวนํา แผนดินกลับมาไวตามเดิม . . . ครั้นแลวเมื่อพระนารายณ กลับมารายเวทยไดบังเกิดพระกุมารในดอกบัว ชื่อ อโนมาตน ซึ่งเปนตน วงศของกษัตริย ซึ่งจะไดปราบยุคเข็ญในโลก พระอิศวรไดใหพระอินทร สรางเมือง ใหอโนมาตนครอง พระอินทรใหพระวิศณุกรรมสรางเมืองในที่ พระองคทรงเลือกได คือปาตรงที่พระฤาษีทั้ง 4 บําเพ็ญตะบะมา 4 แสน ปแลว และตั้งชื่อวา เมืองอโยธยา หรือ อยุธยา แลวพระอินทรก็ประทาน แหวนกับตรีเพชรและศรใหทาวอโนมาตนปกครองอยุธยา . . . ฝายพระสหบดีพรหม อยูในวิมานเมืองสวรรคชั้นพรหมโลก วันหนึ่ง คิดถึงทาวสหมะลิวันผูเปนญาติซึ่งหนีพระนารายณจากเกาะลังกาที่อยู ไปอยูเมืองบาดาล พระสหบดีพรหมจึงมาสรางเมืองลงกาใหม โดยใหพระวิษณุพรหมเนรมิตใหตรงที่ ภูเขานิลกาลาสีดํา และมีรังกากายสิทธิ์อยูบนยอดเขา แลวตั้งชื่อวาเมือง ลงกาจากนั้นทาวสหบดีพรหม ใหยักษจํานวนราวแสนโกฏิมาอยูเปนบริวารทาวธาดาพรหมเมศ ซึ่งครองเมืองลงกา และทาวธาดาทรง มีพระมเหสีทรงพระนามวา นางมะลิกา . . . ตอมาทาวธาดาทรงมีพระนามใหมวา ทาวจตุรพักตร มีพระแสงกายสิทธิ์ คือ ตรี ศูล คธา ฉัตรแกว และคาถาวิเศษ พระองคทรงมีโอรส คือ ทาวลัสเตียน เปนยักษมี 4 กร สวนทาวอสุรพรหมอยูวิมานเชิง เขาจักรวาล ไดทูลขอพรและตะบองเพชรจากพระอิศวรไดสําเร็จก็เที่ยวเกะกะระรานเทวดาและเมือง มนุษยพระอิศวรจึงประทานพระขรรคเพชรและประทานพรใหชนะตะบองเพชรใหแกทาวอัชบาล ผูครอ งอโยธยาตามคําแนะนําของทาวมาลีวัคคพรหม ดังนั้นทาวอัชบาลจึงปราบและฆาทาวอสุรพรหมไดทาว มาลีวัคคพรหมนั้นเปนญาติกับทาวอสุรพรหมก็จริง แตมีใจยุติธรรมเที่ยงตรง พระอิศวรจึงประทานนาม ใหมวา ทาวมาลีวราชกลางถึงสหมะลิวัน . . . พระยายักษซึ่งสละเมืองรังกาหนีพระนารายณไปอยูบาดาล เมื่อเห็นสหบดีพรหมสรางเมืองรังกา ใหมใหชี่อวาเมืองลงกา ก็มายินดี จึงมอบบุษบกแกววิเศษเหาะได แดทาวธาดาผูครองลงกาเปนของ ขวัญ และทูลวา "บุษบกแกววิเศษนี้ ถาหญิงหมายขึ้นก็จะเหาะไมได เพราะ พระอิศวรผูประทานมาไดสาปไว" ทาวธาดาหรือทาวจตุรพักตร เมื่อสวรรคตไดมอบเมืองลงกาใหทาวลัสเตียนครองตอมาทาวลัสเตียนมี มเหสีหาองค คือ นางชารีสุมณฑา หรือนางศรีสุมณฑา นางจิตรมาลี นางสุรรณมาลัย นางประไพโฉมศรี หรือนางวรประไพ นางรัชดาเทวี . . .ยังมีอสุรพรหมชื่อตรีบูรัม ครองเมืองโสฬสไดไปทําพิธีกรรมขอพระอิศวรที่ริมแมน้ําเปนเวลาเจ็ดป พระอิศวรจึงเสด็จจากภูเขาไกรลาสมาประทานพร ใหสมปรารถนา และพรนั้นก็คือ ขอใหตรีบูรัมมีฤทธิ์ จนพระนารายณปราบไมไดแตเมื่อทาวตรีบูรัมไดพรแลวก็กําเริบฤทธิ์ไปเกะกะระรานเทวดานางฟา พระ อิศวรก็โกรธ และทรงมาปราบตรีบูรัมดวยพระองคเองในครั้งแรกทรงยิงดวยธนูโมลี 3 ครั้ง แตลูกศรไม ออกจากแลง ทั้งนี้เพราะพระนารายณเนรมิตพระองคเปนลูกศร และพระอิศวรประทานพรใหตรีบูรัมวา ใหมีฤทธิ์จนพระนารายณปราบไมไดดังนั้นพระอิศวรจึงปราบตรีบูรัมดวยตาไฟ สวนธนูโมลีนั้น ไดใหไวที่ เมืองมิถิลา และฝากเกาะแกวไวกับพระฤาษีอัคถะ เพื่อเก็บไวมอบใหพระนารายณซึ่งจะอวตารมาปราบ ยุคเข็ญในโลกภายหนา ทางกรุงลงกา บรรดามเหสีของทาวลัสเตียนไดประสูติโอรสตามลําดับ คือ นางชาลีสุมณฑา ประสูติ กุเรปน นางจิตรมาลาประสูติ เทพนาสูร นางสุวรรณมาลัย ประสูติ อัครธาดา นางวรประไพ ประสูติ มารัน . . . กลาวถึงอสูรชื่อนนทุก เดิมมีจิตซื่อ ๆ ไมดุราย ไมเกะกะกอกวนผูใด นนทุกมีหนาที่ลางเทาเทวดา ที่เชิงเขาไกรลาส แตถูกเทวดาจับศรีษะหยอกลอเรื่อยจนผมหลุดหมด กลายเปนยักษหัวลาน นนทุกจึง โกรธแคน และไปขอพรพระอิศวรใหนิ้วของตนเปนนิ้วเพขรชี้ใครผูนั้นก็ตองตายทันที พระอิศวรรูสาเหตุ ที่นนทุกตองหัวลานก็สงสารและวานนทุกทําหนาที่และซื่อตรงมานานถึงโกฏิป ก็ประทานพรให

http://kasnowa.tripod.com/html/story01.html

28/7/2003


RamakianStory01

Page 2 of 2

"เธอทํางานดี ไมเคยลาปวย ลากิจ เลยตลอดเวลาโกฏิป ดังนั้นเราใหพรเธอตามคําขอ ใหนิ้วของเธอ เปนนิ้วเพชรมีฤทธิ์ชี้ใครก็ตายทันที" ดังนั้นนนทุกจึงใชนิ้วเพชรชี้แกแคนเทวดาลมตายมากมาย พระอิศวรจึงตองใหพระนารายณมาปราบ พระนารายณแปลงเปนนางอัปสรนนทุกเห็นก็ชอบนางอัปสรจึงหลอกลอใหนนทุกรายรําตามนางจนถึง ทารํานาคามวนหาง ..ฝายวานนทุกก็รําตาม ดวยความพิสมัยไหลหลง ถึงทานาคามวนหางลง ชี้ตรงถูกเพลาทันใด ดวยเดชนิ้วเพชรสิทธิ์ศักดิ์ ขาหักลมลงไมทนได นางกลายเปนองคนารายณไป เหยียบไวจะสังหารรานรอน นนทุกจึงตอวา "พระองคคงกลัวนิ้วเพชร จึงตองแปลงมาหลอกเชนนี้ และเรามีเพียง 2 มือ จึงสูพระองค มี 4 มือไมไดเรียกวาน้ําหนักไมใชรุนเดียวกัน อยางนี้ไมยุติธรรม" พระนารายณจึงบอกวา "ชาติใหมใหเธอมี 20 มือ และเรามีเพียง 2 มือ เราก็ไมกลัวเลย จะรบชนะใหได อีกแน ๆ" ..วาแลวกวัดแกวงพระแสงตรี ภูมีตัดเศียรกระเด็นไป.. . . . ครั้นแลวนางรัชดา มเหสีที่หาของทาวลัสเตียนก็ประสูติโอรส คือ ทศกรรฐ มียี่สิบมือ สิบเศียร สิบหนา เปนนนทุกกลับชาติมาเกิดตาม คําสาปของพระนารายณ ตอมานางรัชดาประสูติโอรสอีกองค คือ กุมภ กรรณ ทศกรรฐนั้น ไดเลาเรียนวิชาดีกับพระฤาษีโคบุตรชํานาญทั้วิชา ธนู และคาถาสารพัด . . . วันหนึ่งทศกรรฐาอาจารยเที่ยวไปจนถึงสวนพระอรชุน ก็เก็บดอก ไมผลไมแลวเลยหักตนไมเลนพอดีถึงกําหนดเจ็ดวัน ที่พระอรชุนลงมาจากวิมานบนยอดเขาจักรวาลมา เที่ยวสวน เมื่อมาเห็นทศกรรฐหักตนไมเลนหมดก็โกรธจึงรบกันพระอรชุนแผลงศรเปนพญานาคมัดทศ กรรฐพาเหาะขึ้นฟาตรงตระเวณไป บังเกิดเปนเสียงกึกกองไปตลอดทางพระโคบุตรไดยินเสียงดัง ประหลาดก็เขาญานดู จึงรูเรื่องไดรีบตามไปขอโทษพระอรชุน "ลูกศิษยหมอมฉัน เพิ่งจะพนวัยเด็ก จึงมีนิสัยซุกซน ขอไดโปรดอภัยใหเถิด เพื่อเห็นแกอนาคตของ เด็กหนุม ซึ่งตอไปจะไดเปนถึงพระราชาองคใหมของเมืองลงกา อยาเพิ่งลงโทษใหถึงตายในตอนนี้ เลย" พระอรชุนก็ยอมใหอภัยตามคําขอของพระอาจารยโคบุตรเมื่อพระอิศวรทราบวา นนนุกซึ่งไปเกิดเปนทศ กรรฐนั้น ไมเปนยักษนิสัยดีเหมือนเดิม แตดุรายเปนพาลยิ่งนัก พระองคก็ทรงกลัววาตอไปขางหนาชาว โลกจะเดือดรอนเพราะทศกรรฐ จึงใหเทพบุตรเวสสุญาณมาเกิดเปนพิเภกและประทานแกววิเศษมาดวย เพื่อไดดูเหตุการณไดรูหมดทุกอยาง เพื่อจะไดชวยการศึกของพระนารายณอวตารดังนั้นนางรัชดาจึง ประสูติโอรสอีกองค ชื่อพิเภกฉลาดและสามารถในการพยากรณตอมาทาวลัสเตียนก็มีโอรสธิดา คือ ทูษณ, ขร, ตรีเศียร และนางสํามนักขา . . . หนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

Habitat for Humanity

Donate to Charity

www.donationline.com

www.giftsforsight.org

Donate your car to Habitat or other charities. Tax deduct. Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/story01.html

100% Tax-Deductible Donations Free Pickup. No Hassles! Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianStory02

Page 1 of 3

. . . ยังมีเมืองหนึ่ง ชื่อเมืองสาเกต อยูในเขตเดียวกับเมืองอโยธยา ทาวโคดมซึ่ง เปนกษัตริยครองเมืองสาเกตไมมีโอรสธิดา เกิดเบื่อหนายโลกจึงไปบวชเปนพระ ฤาษีโคดมอยูในปา จนหนวดเครายางรุงรัง และมีนกกระจาบผัวเมียมาออกไขทํา รังอยูในหนวดพระฤาษีโคดมเย็นวันหนึ่ง นกกระจาบตัวผูไปติดอยูในดอกบัวกลับ มารังไมไดตลอดคืน รุงเชาแดดออกดอกบัวบานจึงกลับมาได นางนกกระจาบไม เชื่อวาพอนกกระจาบจะไปติดอยูในดอกบัวทั้งคืน "นี่เธอตองไปเที่ยงคางคืนที่อื่น และตัวก็หอมฟุงมาดวย ฉันขอโกรธเธอรอยป อยามาดีรอยชาติ" นางนกกระจาบตอวาตอขาน พอนกจึงบอกวา "ถาฉันนอกใจเธอแลว ขอใหบาปของพระฤาษีโคดมจงเปนของฉันแตผูเดียวเถิด" พระฤาษีโคดมไดยินดังนั้นก็สงสัยจึงถามวา"ทําไมจึงวาฉันมีบาปจะ พอนก ในเมื่อฉันบําเพ็ญพรตลอด มา แถมยอมใหพวกเธอมาอาศัยอยูในรังหนวดของฉันฟรี ๆ เลย" พอนกจึงตอบวา "ทานบาปเพราะทานไมสามารถมีโอรสธิดาสืบราชสมบัติ การมาบวชเปนฤาษีเทากับ ทําใหขาดวงศกษัตริยปกครองบานเมืองตอไปนี่แหละบาปใหญเปนบาปหนัก" . . . พระฤาษีคิดดูก็จริง จึงเบื่อเพศฤาษี และตั้งพิธีบริกรรมหนากองไฟ จนบังเกิดนางงามชื่อ นางกาล อัจนา พระโคดมจึงอยูกินกับนางจนเกิดลูกสาวสวย ชื่อ นางสวาหะวันหนึ่งพระโคดมไปหาผลไมในปา . . . ฝายพระอินทรเมื่อทรงรูวา ทศกรรฐนั้นมีฤทธิ์รายกาจ ก็ทรงจัดกําลังทหารเอกไวรอทาพระนารายณ อวตาร โดยเสด็จมาอยูกับนางกาลอัจนาวันนั้นเพื่อใหเกิดโอรสมีฤทธิ์กาลตอมานางกาลอัจนาก็ตั้งครรภ และคลอดบุตร เปนชายงามผิวสีเขียวแลววันหนึ่งพระโคดมก็ไปหาผลไมในปาอีก . . . ฝายพระอาทิตยก็ลงมาจัดเตรียม กําลังทหารเอกไวรอทาพระนารายณ โดยเสด็จมาอยูกับนางกาล อัจนาวันนั้นเพื่อใหเกิดโอรสมีฤทธิ์กาลตอมานางกาลอัจนาก็ตั้งครรภ และคลอดบุตร เปนชายงามผิวสี แดงพระโคดมเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองอยางดี เพราะนึกวาเปนลูกของทาน จนกระทั่งวันหนึ่งพระโคดมไป ชายน้ํา พาลูก ๆไปดวย จึงอุมลูกชายคนเล็กไวที่เอวขางขวา ลูกชายคนกลางของทาน ใหขี่หลังทาน สวนลูกสาวนั้นทานจูงดวยมือซายเพราะเห็นโตแลวนางสวาหะ โตแลวก็รูเรื่องดี จึงบนวา ...อนิจจาหลงรักลูกเขา ชางเอาอุมชูแลวใหขี่ ลูกตนใหเดินปฐพี ไมปราณีบางเลยพระบิดา... . . . พระโคดมไดยินก็สงสัย จึงซักถาม นางสวาหะก็เลาเรื่องใหฟง พระโคดมจึงอธิษฐานวา"เราจะจับลูกทั้งสามโยนลงน้ํา ถาใครเปนลูกเราก็ใหวายน้ํามาหาเรา ถาใครไม ใชลูกเรา ก็จงกลายเปนลิงขึ้นฝงเขาปาไป" . . . ดังนั้นเมื่อพระโคดมโยนลูกทั้งสามลงน้ํา นางสวาหะจังวายน้ํากลับมาหาพอไดคนเดียว สวนลูก ชายทั้งสองกลายเปนลิงสีเขียวกับลิงสีแดงขึ้งฝงเขาปาไป ตามคําอธิษฐานของทาน พระโคดมโกรธ นางกาลอัจนามาก ก็สาปใหกลายเปนศิลารอทานพระนารายณอวตารมาขนไปทิ้งทะเลทําถนนขามไป เมืองลงกา . . . สวนนางกาลอัจนาก็โกรธนางสวาหะที่ไมรูคุณแม จึงสาปใหไปยืนตีนเดียวมือเหนี่ยวตนไม และอา ปากกินลมอยูในปา จนกวาเมื่อไรออกลูกเปนลิงจึงจะพนคําสาป แลวนางกาลอัจนาก็กลายเปนศิลา สวนลูกสาวก็ไปยืนตีนเดียวอยูในปาเชิงเขาจักรวาล อาปากกินลม และมือเหนี่ยวกิ่งไมไวฝายพระอินทรกับพระอาทิตย เล็งเห็น เหตุการณดุเดือดนี้ก็สงสารพระโอรส จึงมาเนรมิตเมืองใหอยูและตั้ง โอรสพระอินทรเปนพระยากากาศเจาเมืองขีดขิน แลวตั้งโอรสพระ อาทิตยเปนอุปราชเมืองขีดขิน ชื่อสุครีพ พรอมกับสั่งสอนวิชาและ คาถาวิเศษใหดวย . . . ตอมาพระยากากาศ ไดเพื่อนรักเปนทาวมหาชมภูเจาเมืองชมภูอยูทางเหนือของเมืองขีดขินทาว

http://kasnowa.tripod.com/html/story02.html

28/7/2003


RamakianStory02

Page 2 of 3

ชมภูมีมเหสีชื่อนางแกวอุดร แตไมมีโอรสธิดาทานทาวมีฤทธิ์มาก ไมยอมไหวนับถือใคร นอกจากพระ อิศวรกับพระนารายณพระอิศวรจึงเมตตาและประทานวานรลูกชายของพระกาล คือ นิลพัท มาใหทาว ชมภูเลี้ยงเปนหลานเพื่อชวยเหลือกิจการบานเมือง . . . แลวเมื่อพระอิศวรทรงเห็นนางสวาหะทนทุกขทรมานเชนนั้น ก็ทรงแบงกําลังใหพระพายพัดพา กําลังของพระองคและเทพอาวุธรวม 3 อยาง ไปซัดเขาปากนางสวาหะใหเกิดบุตรเปนลิงเกงกลา มี คทาเพชรเปนสันหลังตลอดหางเพื่อใหเหาะได ใหตรีเพชรเปนกาย เปนมือเปนเทา ใหจักรแกวเปนศรี ษะ ทั้งหมดรวมกันเปนกายวานรผูแกลวกลาและถาจะรบกับขาศึก ก็ใหชักตรีเพชรออกมาจากอกได ทันทีและใชรบไดชนะตลอดกาลแลวพระอิศวรสั่งพระพายอีกวา ...แลวดูแลปองกันอันตราย อยาใหใครกล้ํากลายดวงสมร ตัวทานนั้นเปนบิดร วานรในครรภนางเทว...ี ดังนั้นนางสวาหะจึงตั้งครรภอยูนานสามสิบเดือน จึงคลอดบุตรเปนวานรเผือก โดยบุตรนั้นเผนออกมา ทางปากมารดาแลวเหาะไดดวยฤทธิ์เดชที่พระอิศวรประทานมา ...ลอยอยูตรงพักตรชนนี รัศมีโชติชวงในเวหา มีกุณฑลขนเพชรอลงกรณ เขี้ยงแกวแวฟามาลัย... ...หาวเปนดาวเดือนรวิวร แปดกรสี่หนาสูงใหญ สําแดงแผลงฤทธิ์เกรียงไกร... ...ทั้งองคพระพายเรืองเดช สําคัญวาธตุเรศนาถา ก็เขาอิงแอบแนบกายา วานรชื่นชมยินดี... พระพายก็เบงกําลัง และฤทธิ์ใหลูกวานรเผือกอีกและตั้งชื่อ หนุมาน ตามเทวบัญชาแลวนางสวาหะก็พน คําสาป และสั่งลูกวา ...อันกุลฑลขนเพชรเขี้ยงมณี ที่มีในกายของลูกรัก ถาวาผูใดมาทักทาย ทานนั้นนารายณทรงจักร อวตารลงมาผลาญยักษ เจาจงสวามิภักดิ์กับบาทา... . . . จากนั้นหนุมานก็ลาพอแมเหาะเที่ยวไปในอากาศ จนไปถึงอุทยานขององคพระอุมา แลวแผลงฤทธิ์ ซุกซนหักตนไมเลนทั้งสวนพระอุมาเห็นก็ทรงกริ้ว จึงสาปใหกําลังลดไปครึ่งหนึ่ง แตเมื่อใดพระนารายณ อวตารมาเปนพระรามแลวใชหัตถลูบหลังหนุมานก็จะมีกําลังเหมือนเดิม . . . สวนพระพายนั้น คิดถึงหนุมานผูชอบไปเที่ยวเลนในอากาศ วันหนึ่งจึงมาตามหนุมานและพาไปเฝา พระอิศวรใหรูจัก พระอิศวรก็ทรงเมตตา สอนคาถาแปลงกายหายตัวใหหนุมาน และวิชาอยูยงคงกระพัน ดวย แลวใหพรใหมีอายุยืนตลอดกาล แมนใครฆาตายก็ฟนไดเสมอ จากนั้นพระอิศวร ก็ใหจตุบทไป ตามพระยากากาศกับสุครีพขึ้นมาเฝา และแนะนําใหโอรสพระอินทรรูจักกับหลานแท ๆ เพราะเปนลูก นางสวาหะ พี่สาวตางพอของพระยากากาศ แลวพระอิศวรก็มอบหนุมาน ใหพระยากากาศรับไปเลี้ยง เพราะพระยากากาศไมมีโอรสธิดา พรอมกันนั้นไดทรงมอบชมพูพานซึ่งเกิดจากเหงื่อไคล ที่พระองคชุบ เนรมิตขึ้นมาใหเปนโอรสดวย ซึ่งพระอิศวรรับสั่งวา ...อันชมพูพานฤทธิรงค ก็อาจองเขมแข็งแกลวกลา เราชุบดวยเหงื่อไคลไดใชมา สรรพยาวิเศษก็เขาใจ เมื่อนารายณอวตารไปผลาญยักษ ถาเสียทีก็จักไดแกไข จะไดเปนโอรสยศไกร จะพาไปกับราชนัดดา... . . . ถึงเวลาหนาฝน เทวดานางฟาพากันออกมา จับระบํารําฟอน ซึ่งนางเมฆขลาที่อยูในวิมานแกวมี หนาที่รักษาทองทะเล ชวยเหลือผูมีบุญใหพนจากภัยในทะเล นางก็มาจับระบํารําฟอนดวย นางถือดวง แกวไวในมือสวนยักษรามสูรอาศัยอยูในหมูเมฆ มีศรและขวานเพชรเปนอาวุธ เห็นดวงแกวนางเมฆขลา ก็อยากได จึงแกวงขวามเพชรไลแยงดวงมณีนางเมฆขลาก็แกลงถือดวงแกวหลอกลอ พอดีพระอรชุน

http://kasnowa.tripod.com/html/story02.html

28/7/2003


RamakianStory02

Page 3 of 3

เหาะผานมา เห็นรามสูรกําเริบไลแยงชิงอยางนั้นก็โกรธ จึงเกิดรบกัน รามสูรจับพระอรชุนฟาดกับ เหลี่ยมเขาพระสุเมรุ พระอรชุนตาย และเขาพระสุเมรุก็เอียงทรุดไปพระอิศวรจึงประกาศใหเทวดา และผู มีฤทธิ์ทั้งหลายมาชวยกันดึงภูเขาพระสุเมรุใหตั้งตรง แตไมมีใครสามารถทําได สุครีพฉลาด จึงให บรรดาพญานาคเอาลําตัวพันภูเขาไวแลวขณะที่ใหเทวดาฤาษีวิทยาธร ชวยกันฉุดลําตัวนาคดึงภูเขานั้น สุครีพก็จี้ที่สะดือพญานาคทั้งหลาย ทําใหสะดุงสุดตัวและขดหางโดยแรง ภูเขาจึงยกขึ้น พระยากากา ศก็ชวยเอาบาดันอีกแรง ภูเขาพระสุเมรุจึงตั้งตรงตามเดิม . . . หนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

Peace Corps

Habitat for Humanity

www.peacecorps.gov

www.donationline.com

Redefine Your World Service, dedication, idealism. Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/story02.html

Donate your car to Habitat or other charities. Tax deduct. Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianStory03

Page 1 of 2

. . . พระอิศวรจึงตั้งใหพระยากากาศเปนพระยาพาลีธิราช ประทานตรีเพชรใหเปนอาวุธ และประทานพร วาใหศัตรูที่พาลีตอสูลดกําลังไปครึ่งหนึ่ง แลวไปเพิ่มกําลังนั้นในตัวพาลีทุกครั้ง และใหศัตรูแพพาลีทุก คนทุกครั้งในการรบดวย และยังไดประทานผอบ ซึ่งมีนางดาราอยูภายในฝากไปใหรางวัลสุครีพดวย พระนารายณจึงทูลทวงวา "ไมควรฝากหญิงงามไปอยางนี้ เพราะมีหวังวานางดาราจะไมถึงมือสุครี พแน" พระยาพาลีจึงวา "ขอสาบานวา หมอมฉันตองพาผอบนางงามไปถึงมือสุครีพแน ๆ เพราะเรื่องสาว ๆ สวย ๆ เปนเรื่องเล็กสําหรับหมอมฉัน" พระอิศวรเห็นพาลีสาบานดีก็ยอมฝากไป แตมากลางทางพาลีแอบเปดผอบ เห็นนางดาราสวยเหลือเกิน จึงแอบริบนางไวเอง กลาวถึงทาวอัชบาล มีมเหสีเปนนางเทพอัปสร เกิดโอรสองคหนึ่ง ทรงนามวา ทศรถ . . . ยังมีพระฤาษี 4 รูป บําเพ็ญพรตที่เชิงเขาปาหิมพานต ในนั้นมีโคนมหารอยตัว ทุกเชาแมโคจะมาที่ หนาอาศรม หยดน้ํานมในอางแกวเปนประจํา แลวฤาษีทั้ง 4 ก็มานั่งฉันน้ํานมนั้น และแบงใหนางกบตัว หนึ่ง ซึ่งมาหมอบอยูใกล ๆ เปนประจํามีนางนาคชื่ออนงค เปนบุตรีพระยากาลนาคในเมืองบาดาล วัน หนึ่งเที่ยวหาคูอยูในปามาถึงบริเวณนี้ เจองูดินตัวหนึ่งนางก็รวมรัก พอดีฤาษีทั้ง 4 มาเห็น ก็ใชไมเทา เคาะที่ขนดหางนางนาคใหรูสํานึกตัววามีศักดิ์สูงกวางูดินเพียงฟาและดิน นางนาคอายก็แทรกดินหนีไป บาดาลแตดวยความอายและแคนเคืองนางไดกลับมาคายพิษใสอางน้ํานม นางกบเห็นเขาก็แสดง กตัญูตอพระฤาษี โดยกระโดดลงอางน้ํานมและขาดใจตาย เพราะพิษนางนาคเพื่อปองกันชีวิตพระ ฤาษี เมื่อพระฤาษีมาเห็นก็ตําหนิวา "นางกบตะกละเลยตองตาย" แลวดวยจิตเมตตา ทานจึงคีบนางกบมาเปามนตใหฟนแลวถามวา "ทําไมจึงตะกละอยางนี้" . . . นางกบจึงเลาความจริงใหทานทราบ ดังนั้นพระฤาษี 4 รูปจึงพรอมใจกันแทนคุณนางกบโดยทําพิธี ชุบใหนางกบกลายเปนนางงามชื่อนางมณโฑ และพาไปถวายพระอิศวร พระอิศวรก็รับนางมณโฑไว เปนนางกํานัลของพระอุมา พระอุมาเห็นวานางมณโฑขยันและซื่อดีจึงเมตตาสอนวิชาและคาถาใหเสมอ . . . ฝายพระยากาลนาคเจาเมืองบาดาล โกรธแคนทาวสหมะลิวันที่มาตั้งเมือง จึงยกทัพนาคมาพนพิษ ทาวสหมะลิวันสูพิษพญานาคไมได ก็ขอความชวยเหลือมายังทาวลัสเตียน ซึ่งปราบพระยากาลนาคได ดวยศรวิเศษแผลงเปนพญาครุฑ ตรงเขาคาบพญานาคไปไวไดทันที พระยากาลนาคยอมแพ และถวาย นางอัคคีลูกสาวสวยใหทาวลัสเตียน แลวทาวลัสเตียนก็ยกนางใหเปนมเหสีทศกรรฐเพราะตัวทานแก แลวจากนั้นทางลัสเตียนก็แบงบานเมืองใหลูก ๆ ครอง คือใหทศกรรฐปกครองเมืองลงกา มีนางอัคคี เปนมเหสีใหกุเรปนไปครองเมืองจักร และยกบุษบกแกววิเศษเหาะไดใหไปดวย ...ใหทัพนาสูรครองเมืองจักรวาล ใหธาดาครองเมืองวัฑกัน ใหมารันครองเมืองโสฬส ใหพระยาขรครองเมืองโรมคัล ใหทูษณครองเมืองชนบท ใหตรีเศียรครองเมืองมัชชุวารี... ใหนางสํามะนักขาลูกสาวคนสุดทองเปนชายา ชิวหา สวนภิเพกกุมภกรรณ ใหอยูกับพี่ชายใหญในเมืองลงกา แลวพระองคก็สวรรคต ทศกรรฐครองลงกาตอ มา และมีเพื่อนรักเปนกษัตริยเจ็ดเมือง คือ อัชกรรณมารา ไพจิตราสูร ทาวสัทธาสูร พระยามูลพลํา ทาวจักวรรดิ์ ทาวสัตลุง ทาวมหาบาล . . กลางถึงพระยายักษวิรุฬหก อยูในประสาทแกวสุรกานตเมืองบาดาล เคยไปเฝาพระอิศวรปละเจ็ด ครั้งพอถึงกําหนดก็แผลงฤทธิ์แทรกดินเหาะขึ้นไปภูเขาไกรลาศ ขณะนั้นพระอิศวรบรรทมหลับ แต วิรุฬหกนึกวาพระองคกําลังทรงอยูทามกลางเทวดาและอสูร ที่เขาเฝาวิรุฬหกจึง พนมหัตถกราบลงทุกขั้นบันไดที่กาวขึ้นไป ตุกแกชื่อสารภู เกาะอยูที่ยอดเขาไกร ลาศเห็นวิรุฬหกที่กราบทาทางนาขันดี ก็รองเยาะทุกครั้งที่พระยายักษกมกราบวา "ตุกแก ตุกแก"

http://kasnowa.tripod.com/html/story03.html

28/7/2003


RamakianStory03

Page 2 of 2

วิรุฬหกจึงเงยหนาดู ปรากฏวาไมมีใครเลย ไมมีพระอิศวร มีแตตุกแกนาเกลียด จึงอายและโกรธตุกแกก็ ถอดสังวาลยนาคขวางตุกแก ตุกแกสารภูตัวแหลก และภูเขาพระไกรลาศเอียงทรุดลงพระอิศวร จึง ประกาศใหรางวัลแกผูสามารถยกภูเขาไกรลาสใหตั้งตรงได แตไมมีใครทําได พระอิศวรจึงใหจตุบทไป บอกทศกรรฐมาชวยยก ทศกรรฐก็มาเนรมิตกายสูงใหญเทียมยอดเขา แลวใชบาแบกยันภูเขาไว ใชมือ ยี่สิบมือจับเหลี่ยมเขาทุกแหงแลวใชเทาถีบยันสุดแรงภูเขาไกรลาศก็ตั้งตรงไดทศกรรฐจึงทูลขอรางวัล เปนพระอุมา พระอิศวรก็ตองประทานให แตทศกรรฐไมสามารถเขาใกลพระอุมาได เพราะอํานาจบารมี ทําใหทศกรรฐรอนเหมือนไฟไหม แตทศกรรฐก็พากเพียร อุมพาเหาะไปจนทนรอนไมไดแลวจึงพาลง เดินพระนารายณรีบเสด็จมาแปลงเปนชายแกยากจนปลูกตนไมเอายอดปกลงดินเอารากขึ้น แลวก็ หัวเราะชอบใจ ศกรรฐมาเห็นก็รองวา "ตาแกบา ปลูกตนไมแบบนี้โง" ตาแกแปลงเถียงวา "ทานแหละโงมาก เพราะทานพาหญิงลักษณะกาฬมา จะผลาญตัวทานและตระกูล วงศใหพินาศ" ทศกรรฐก็คิดวา "ถาจะจริงของตาแก เพราะนางตัวรอนเปนไฟ" แลวจึงถามตาแกแปลงวา "นางใดบางที่คุณตาวาดี" ตาแกแปลงก็แนะวา "นางมณโฑดีที่สุด สวยที่สุด" . . . ดังนั้น ทศกรรฐจึงพาพระอุมาคืนและขอประทานนางมณโฑไปแทน ทศกรรฐก็อุมนางเหาะ และชม โฉมนางเพลินมาจนผานเมืองขีดขินฝายพระยาพาลีเห็นทศกรรฐอุมผูหญิงเหาะขามหนาขามตาไปก็ โกรธ จึงฉวยพระขรรคเหาะไปสูรบ แตพรพระอิศวรที่ประทานใหพาลี ชวนใหพาลีรบชนะแยงนางม ณโฑไปได . . . ทศกรรฐระทมทุกขถึงนางมณโฑ อยูในเมืองลงกานานถึงเจ็ดเดือน ทําใหกุมภกรรณและพิเภกตอง คิดชวยเหลือ โดยไปเลาใหพระฤาษีโคบุตรฟง พระฤาษีก็ชวยแนะใหวา ใหทศกรรฐไปหาพระฤาษีอัง คตพระอาจารยของพาลีใหทานชวยขอนางมณโฑคืนใหทศกรรฐเมื่อพระฤาษีอังคตรูเรื่องก็ไปชี้แจง ความผิดชอบชั่วดีใหพาลีฟง แลวขอใหคืนนางมณโฑใหทศกรรฐดีกวา พาลีบอกอาจารยวานางทองได หกเดือนกวาแลวจะทํายังไงดีพระฤาษีอังคต จึงชวยแหวะทองนางมณโฑโดยไมเจ็บปวดเลย และไมมี แผล . . . ทศกรรฐจึงไดนางมณโฑกลับคืนไปเปนมเหสี แลวพอถึงฤกษงามยามดีตอมา พระฤาษีอังคตก็มา ทําพิธีแหวะทองนางแพะ เอาทารกใสพานทองใหพาลีผูเปนบิดาไปเลี้ยงและทานตั้งชื่อคลายทานวา องคตพาลีฝากใหนางดาราเลี้ยง ซึ่งนางก็รักเหมือนเปนลูกของนางเอง จนกระทั่งองคตอายุสิบขวบ พาลีก็พาไปทําพิธีอาบน้ําองคตที่แมน้ํา ยมนาในวันฤกษดี พาลีจึงใหกั้นขายเพชร ในแมน้ําบริเวณพิธีสรงน้ํานั้น ฝายทศกรรฐ รูขาวนี้ก็แคนใจ และตองการลางแคน เพราะองคตเปนลูก นางมณโฑที่เกิดจากศัตรู จึงเหาะมาที่แมน้ํายมนา แลวแปลงเปนปู ใหญคลานไปจมอยูใตน้ํา แตทหารวานรคนเจอปูใหญ กิริยานาสงสัยวา จะเปนผูกอการรายจึงไลจับ แตสูฤทธิ์ปูใหญไมได ก็หนีมาฟองพาลี พาลีจึงแผลงฤทธิ์ไปจับปูทศกรรฐมาได และผูกมัดแนนหนาใหองคตลากเลนถึงเจ็ดวัน จนรางกายบอบ ช้ําพาลีจึงแกมัดและปลอยตัวไปทศกรรฐอับอายและเสียใจยิ่งนัก จึงขอใหพระฤาษีโคบุตรชวยถอดดวง ใจจากราง เพื่อตนจะไดมีฤทธิ์กวานี้ และใครฆาก็ไมตายพระฤาษีโคบุตรก็พามาที่ภูเขานิลคีรี และทําพิธี ถอดดวงใจให และเก็บรักษาไวในกลองที่ในกุฏิพระฤาษีโคบุตร หนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/story03.html

Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianStory04

Page 1 of 3

. . . กลาวถึงทาวกุเรปน โอรสทาวลัสเตียนที่เกิดจากศรีสุมณฑา เปนพี่ทศกรรฐ และมีบุษบกเหาะได ทาวเธอขึ้นบุษบก เหาะจากเมืองกาลจักรไปเฝาพระอิศวรเสมอ ทศกรรฐอยากไดบุษบกนั้น วันหนึ่ง เหาะมาเจอพี่ชายขึ้นบุษบกเหาะอยูแถวภูเขาไกรลาส ทศกรรฐก็บอกอยางไมเกรงกลัววา "บุษบกวิเศษนี้ควรคูกับเมืองวิเศษคือเมืองลงกา ไมควรอยูในเมืองบานนอกดอก" . . . เลยเกิดตอสูกัน ทศกรรฐเกงกวา แยงตะบองเพชรของกุเรปนมาได กุเรปนถูกไลตีจนตองหนีไปพึ่ง พระอิศวร พระองคจึงถอดงาชางขวางไปปกติดอกทศกรรฐ และสาปใหงานั้นติดแนนเกะกะอยูกับอกทศ กรรฐตลอดไปจนตายเมื่อไรจึงจะหลุด ทศกรรฐเจ็บปวดมาก จนตองหนีกลับมาเมืองลงกาแลวเชิญพระ วิษณุกรรมมาชวยถอนงา แตเมื่อถูกสาปแลวก็ถอนงาไมไดทศกรรฐจึงขอใหเลื่อยสวนที่ยื่นเกะกะออก ทศกรรฐนั้นมีนิสัยพาลและชอบสาว ๆ สวย ๆ ถึงกับบังอาจแปลงเปนพระอินทร ไปอยูกับนางฟาตาม วิมานถึงเจ็ดราตรี แลวแปลงเปนปลา ไปอยูกับนางปลาในทะเลจนเกิดธิดาชื่อ นางสุพรรณมัจฉา แลวแปลงเปนชางไปอยูกับนางชาง จนเกิดลูกชาย ชื่อ คีรีธรกับคีรี ซึ่งพระยายักษอัศกรรณพาไปเลี้ยง ไว สวนนางมณโฑ มีโอรสกับทศกรรฐ ชื่อ รณพักตร และนางสนมอีกพันนางของทศกรรฐก็มีลูก คือ สหัสกุมาร มีพันองค . . . เมื่อรณพักตรอายุไดสิบหาป ก็ไปเรียนวิชาอาคมกับพระฤาษีโคบุตร ทานรักใครมากเพราะไดสอน วิชาใหทั้งพอทั้งลูก ทานจึงสอนวิชาพิเศษใหดวย คือ พระเวทยมหากาลอัคคีสําหรับบูชาพระเปนเจา มี พระอิศวร พระนารายณ พระพรหม และใหรณพักตรไปบริกรรมคาถานี้ทุกวันที่เนินเขาโพกาศจนครบเจ็ด ป ก็จะไดของวิเศษจากพระเปนเจา . . . ดังนั้น รณพักตรจึงไดศรอันศักดาจากพระอิศวร ชื่อ ศรพรหมมาศ และไดคาถาแปลงกายดวย พระ พรหมประทานศรนาคบาศใหรณพักตร และประทานพรใหตายในอากาศ ไมตองตายบนดินเหมือนใคร อื่น และเศียรรณพักตรนั้น ถาขาดจากกายตกลงดินจะเกิดไฟประลัยกัลปลางโลก ตองมีพานแกวทิพย พระพรหมประทานมารองรับ จึงไมเกิดไฟไหมโลก ฝายพระนารายณประทานศรวิเศษใหรณพักตร . . . สวนทาวสหมะลิวัน เมื่อรูวาทาวลัสเตียนสวรรคตแลว ทศกรรฐไดเปนใหญแทน ก็ทรงวิตก เพราะรู วาทศกรรฐเปนพาลและดุรายมากดังนั้นเมื่อถึงกาลสวรรคต ทาวเธอจึงสั่งโอรสคือ มหายมยักษ หรือ ทาวศากยวงศาวา อยาคบกับทศกรรฐ เพราะจะพลอยพาใหเสียชื่อยักษวงศพรหมไปดวย ทาวศากย วงศาครองเมืองบาดาลตอมา มีมเหสีชื่อ จันทประภา มีธิดาชื่อนางพิรากวนและมีโอรสชื่อไมยราพ . . . เมื่อรณพักตรไดอาวุธวิเศษมาแลว ทศกรรฐก็กําเริบมากขึ้นถึงกับชวนไปรบกับพระอินทร แปลกแต จริง คือ พระอินทรรบแพรณพักตรเหาะหนีเขาวิมานไปโดยลืมจักรแกวไวในรถอีกดวยรณพักตรจึงได จักรแกวนั้นมา และทศกรรฐไดตั้งชื่อใหลูกใหมวา อินทรชิต แปลวา ชนะพระอินทร . . . มีอสูรชื่อนนทกาลสูร มีหนาที่เฝากําแพงประตูชั้นในรับใชพระอิศวร ไดหลงรักนางเทพอัปสรชื่อ มาลี ซึ่งมีหนาที่เก็บดอกไมถวายพระอิศวรแตนางไมชอบตอบดวนจึงไปฟองพระอิศวร ทานเลยสาปให นนทกาลเปนกระบืออยูในปา ชื่อทรพา ถาเมื่อไรมีลูกชาย ชื่อทรพี เกิดมาฆาพอแลวจึงจะพนคําสาปไป ไดมาเปนยักษนนทกาลบนสวรรคตามเดิม ดังนั้นกระบือทรพา จึงเที่ยว อยูในปาจนพบกับนางกระบือชื่อ นิลา แลวอยูดวยกันจนเกิดมีลูกชายชื่อ ทรพี . . . แตกอนหนานี้ทรพาไมยอมใหนางกระบือตัวอื่น ๆ ไดเลี้ยงลูกตัวผู เลยพอนางกระบือตัวใดออกลูกเปนตัวผู ทรพาก็ฆาตายหมด แต นางกระบือ นิลา นี้ ทรพารักมากและนางก็ฉลาดพอครรภแกนางก็หลบ ไปอยูถ้ําสุรกานต และคลอดลูกเปนตัวผูแลวนางฝากเทพยดาเลี้ยงไวใน ถ้ํา ทานสงสารก็ชวยดูแลและตั้งชื่อวาทรพี เมื่อมหายมยักษหรือทาว ศากยวงศาสวรรคต ไมยราพก็ครองเมืองบาดาลแทน และไดไปเรียน วิชาอาคมเพิ่มเติมกับพระฤาษีสุเมธที่ปาหิมพานต มีวิชาผูกจิตสะกดทัพ ลองหน หายตัว และคาถาคง กระพันชาตรีตาง ๆ พระฤาษีสุเมธรักไมยราพมากจึงทําพิธีถอดดวงใจใหเพื่อใครฆาจะไดไมตาย ดวงใจ นั้น ก็ออกจากปากไมยราพเปนแมลงภูบินวนทักษิณ 3 รอบ พระฤาษีจับแมลงภูดวงใจใหไมยราพนําไป เก็บซอนไวที่ภูเขาตรีกูฎ และสั่งวาอยาใหใครเด็ดขาด แลวตัวไมยราพก็จะหนังเหนียว แมไฟกรดก็ ทําลายชีวิตไมได . . . ทางเมืองมนุษย มีเมืองไกยเกษอยูใกลเมืองอโยธยาทาวไกยเกษเปนเจาเมือง มีธิดาชื่อนาง ไก ยเกษี เกิดจากมเหสีชื่อ ประไพวดีครั้นทาวไกยเกษทราบวา ทาวอัชบาลเปนเชื้อวงศทาวอโนมาตน ซึ่ง

http://kasnowa.tripod.com/html/story04.html

28/7/2003


RamakianStory04

Page 2 of 3

เปนวงศพระนารายณลงมาจากสวรรคมีพระขรรคแกวเปนอาวุธสามารถเหาะขึ้นไปตัดเศียรอสุรพักตรมา เสียบไวเฝาอุทยานได ทาวไกยเกษก็ออนนอมให โดยถวายเครื่องราชบรรณาการทุกป . . . อีกประการคือทาวอัชบาล ทรงมีโอรสโสดชื่อทาวทศรถ ดังนั้นทาวไกยเกษจึงถวายนางไกยเกษีให ทาวทสรถ ทาวอัชบาลจึงจัดพิธีอภิเษกใหและพระองคเองก็เสด็จประพาสปา ไดมาเห็นนายพรานปา กําลังมัดเนื้อที่ตัดแรวเพื่อเอาไปฆา ทาวเธอเมตตาสงสาร จึงตรัสขอชีวิตเนื้อตัวนั้นโดยจะประทานเนื้อ ตามวรกายของทาน ใหแทนครบตามน้ําหนัก ซึ่งนายพรานก็ยินยอม แตเมื่อไดเชือดเนื้อไปครบถวน แลวทาวอัชบาลก็สวรรคต . . . พอดีพระอิศวร ไดเสด็จมาอุมทาวอัชบาลขึ้นไปไวที่ภูเขาไกรลาศ เพราะเหตุทาวเธอไดบําเพ็ญ กุศลใหญหลวงดังนั้นจึงไดเกิดใหมบนสวรรคฝายอสูรชื่อ ปทูตขันต อยูในถ้ําแกวที่ภูเขาสุรกานตในปา หิมพานต กําเริฤทธิ์เหาะขึ้นสวรรคเพื่อรุกรานเทวดา และอยากฆาพระอินทรเสียดวย แลวเขาไป อาละวาดอยูในสวนลัดดาวัลยบนสวรรค พระอินทรจึงโปรดใหทาวทศรถมาปราบ และนางไกยเกษีได ตามเสด็จมาดวย สวนมเหสีอีกสององค คือนางเกาสุริยาและนางสมุทรชา รับหนาที่ดูแลกิจการงานอยู ในวัง . . . ในระหวางทาวทศรถรลกับปทูตทันต เพลารถแกวไดหักลง นางไกยเกษีไดสอดแขนนางไวแทน เพลาจนทาวเธอฆายักษได ทาวทศรถเห็นความจงรักภักดี จึงลั่นวาจาวา ถานางตองการอะไร พระองค ก็จะใหตามประสงค . . . กลาวถึงเมือโรมพัตตน ทาวโรมพัตตนผูครองเมืองกลุมพระทัยอยูนาน 3 ปแลว เพระฝนแลง ทําให ราษฎรอดอยากไปทั่ว แมบวงสรวงเทวดาก็ไมไดผล แมจนกระทั้งตั้งพิธีขอฝนนานถึงเจ็ดเดือนเจ็ดวันก็ ไรผลแลวมีนายพรานปาผูรูสาเหตุ ไดมาทูลวา ที่เกิดฝนแลวนาน 3 ป ก็เพราะฤาษีกไลโกฎไดบําเพ็ญ ตบะแรงกลาเปนนิจ จึงบันดาลใหดินฟาอากาศแหงแลงในแมืองนี้ ทาวโรมพัตตน จึงโปรดใหนางอรุณ วดีราชธิดาโฉมงามออกไปที่ปาหิมพานต ไปทําลายตะบะพระฤาษีกไลโกฎ . . . พระฤาษีกไลโกฎหรือพระฤาษีหนาเนื้อ ทานมีหนาเปนเนื้อหรือกวาง เพราะวามีมารดาเปนนางกวางนางอรุณวดี จึงมาทําลายพิธีไดดวยการกอด และการนวด จนกระทั่งฝนตกและนางก็ไดพาพระฤาษีเขามาอยูในเมืองดวย ฝายทาวทศรถเกิดกลุมพระทัย เพราะทรงมีมเหสี 3 องค แตไมมีโอรสธิดา จึงตั้งพิธีขอโอรสโดยอัญเชิญพระฤาษีหาองคมารวมพิธีดวยรวมทั้งพระฤาษี กไลโกฎสามีนางอรุณวดี ซึ่งทาวเธอเสด็จไปอัญเชิญถึงเมืองโรมพัตตน . . . กอนจะทําพิธี พระฤาษีทั้งหาไดขึ้นไปเฝาพระอิศวรกอน เพื่อขอเชิญ พระนารายณอวตารมาเกิดเพื่อปราบยักษพระนารายณไดทราบก็ขอประทานจักรแกว คทาเพชร, มหา สังขทักษิณวัตร, และนาคซึ่งเปนบัลลังกทรง ใหตามมาเกิดเปนผูชวยเหลือดวย รวมทั้งขอใหพระ ลักษมีกับเทวดาทั้งหลาย ไดมาเกิดรวมการชวยเหลือครั้งใหญนี้อีกดวย พระอิศวรก็โปรดใหทุกประการ ดังนั้นพระนารายณจึงอวตารมาเปนพระรามแหงเมืองอโยธยา จักรแกว มาเกิดเปน พระพรต สังขและบัลลังก มาเกิดเปน พระลักษมณ คทาเพชร มาเกิดเปน พระสัตรุด สวนพระลักษมี ไปเกิดในเมืองลงกา เปนนางสีดาเปนธิดาทศกรรฐกับนางมณโฑ ฝายเทวดาทั้งหลาย ก็อาสาสมัครมาเกิดเปนทหารพระราม คือ พระราหู มาเกิดเปน นิลปานัน พระพินาย มาเกิดเปน นิลเอก พระพิเนก มาเกิดเปน นิลขัน พระเกตะ มาเกิดเปน เสนากุมิตัน พระอังคาร มาเกิดเปน วิสันตราวี พระพิมพานต มาเกิดเปน โกมุท พระสมุท มาเกิดเปน นิลราช พระเพลิง มาเกิดเปน นิลนน พระเสาร มาเกิดเปน นิลพานร พระศุกร มาเกิดเปน นิลปาสัน พระพฤหัสบดี มาเกิดเปน มาลุนทเกสร พระพุธ มาเกิดเปน สุรเสน พระจันทร มาเกิดเปน สัตพลี มีหนาที่เปนอาลักษณจดบันทึกจดหมายเหตุ วิรุฬหก มาเกิดเปน เกยุร วิรุฬปกข มาเกิดเปน มายูร และยังมีเทวดาตามมาเกิดอีก ตามรายชื่อในบัญชีถึงเจ็ดเลมสมุด

http://kasnowa.tripod.com/html/story04.html

28/7/2003


RamakianStory04

Page 3 of 3

หนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/story04.html

Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianStory05

Page 1 of 2

. . . พระอิศวรจึงตรัสอวยพรวา บรรดาเทวดาอาสาสมัครนี้ แมเมื่อไปเกิดแลวถูกยักษฆาตาย แตพอมี ลมพัดมาตองกาย ก็จะฟนชีวิตทุกครั้งทันที แลวทศรถก็ตั้งพิธีขอโอรสตอหนากองไฟ 3 ราตรี จน บังเกิดเทวทูตผุดขึ้นกลางไฟ มือทูนถาดกอนขาวทิพย มาถวายรวม 4 กอนหอมไปทั่วทิศ ทันใด นาง กากะนาสูรไดบินมาโฉบขาวทิพยไปไดครึ่งกอนแลวบินไปเมืองลงกา ที่เปนเชนนี้เพราะ นางมณโฑได กลิ่นขาวทิพยก็อยากกิน จนแมตายก็ไมอาลัยชีวิต ทศกรรฐจึงใหนางกากะนาสูรเปนกาบินไปตามกลิ่น ขาวทิพยจึงไดมาใหนางเสวย แลวตั้งครรภเกิดธิดา คือนางสีดา ทางเมืองอยุธยา ทาวทศรถจึงไดขาวทิพย 3 กอนครึ่ง มาใหบรรดามเหสีเสวย นางไกยเกษีเสวยหนึ่งกอน นางเกาสุริยาหนึ่งกอน นางสมุทรชาหรือสมุทรเทวีเสวยกอนครึ่ง แลวมเหสีทั้งสามก็ทรงครรภประสูติโอรส คือ นางเกาสุริยา ประสูติพระรามกายสีเขียว นางไกยเกษี ประสูติพระพรตกายสีแดง นางสมุทรเทวี ประสูติพระลักษณกายสีทอง กับ พระสัตรุดหรือสัตรุ กายสีมวง ฝายนางมณโฑ เมื่อประสูตินางสีดานั้นทารกไดรอง "ผลาญราพณ"รวม 3 ครั้ง แตไมมีใครไดยิน ครั้น เมื่อทศกรรฐใหพิเภกทํานายดวงชะตากําเนิดของนางสีดา พิเภกตรวจดูแลวก็กรายทูลวา ...พระราชบุตรี จะกอการกลีใจเมืองมาร อันจะเลี้ยงไวเห็นไมได ดังหนึ่งกองไฟเผาผลาญ ลงกาจะเปนภัสมธุลีการ.. . . แมจะใหโหรผูเฒาทํานายก็ไดผลรายตรงกัน ดังนั้นทศกรรฐจําตองใสราชธิดาในผะอบแกวแลวทิ้ง น้ําไป พอผะอบแกวถึงน้ําก็ปรากฎดอกบัวใหญรับ และลอยไปไมมีใครเห็น มีนางเทพธิดาเมฆลาและ เทพบุตรผูรักษานานน้ําชวยพิทักษรักษา จนกระทั่งผะอบแกวลอยมา หยุดที่หนาอาศรมพระฤาษีชนกทานจึงเก็บผะอบมาเปดดูก็รูวาเปนเด็ก สูงศักดิ์ ทานเองไมมีบุตรธิดา จึงเบื่อสมบัติในเมืองมิถิลาของทานแลว มาบวชอยูที่นี่ . . . ดังนั้นทานจึงอธิฐานบันดาลใหนิ้วชี้มีน้ํานมไหลมาเลี้ยงทารกจนโต แลวก็ฝากใหนางธรณีเลี้ยงแทนโดยฝงผะอบราชธิดาไวในพื้นธรณี เพื่อ จะไดไมเปนกังวลกับเพศฤาษีของทานดวยวาสนาของนางสีดา ไดเกิดมีดอกบัวมารองรับไวทั้งผะอบ แกว แลวเทพอัปสรกับเทพารักษก็ชวยกันบํารุงรักษานางไวเปนอยางดี . . . สวนพระโอรสทั้ง 4 ของทาวทศรถเมื่อเจริญวัย ก็ฝกหัดยิงธนูกันจนแมนยํา วันหนึ่งนางกุจจีนาง หลังคอม เปนขารับใชนางไกยเกษีเดินผานมา พระรามก็ทดลองฝมือยิงธนูโดนหลังคอมใหโกงไปขาง หนาชั่วพริบตา แลวกลับคอมดังเดิมในเวลาดุจสายฟาแลบโดยนางไมทันรูตัวจึงเปนที่เฮฮากัน เมื่อนาง คอมรูตัวก็นึกอายนัก จึงคิดอาฆาตพระรามไวตั้งแตนั้น . . . กาลผานมาจนราชโอรสทั้ง 4 องค อายุได 14 ป ก็ไดไปศึกษาวิชาวิทยาคมกับพระฤาษีวสิษฐ กับ พระฤาษีวิศวามิตรจนเกง พระฤาษีไดขอศรจากพระอิศวรขึ้นกลางกองไฟ เปนศรวิเศษ 3 ชุดที่พระอิศวร ประทานใหพรอมลูกธนูสิบสองเลม ชื่อศรพิชัยโมลี มีนามจารึกวาเปนของพระโอรสทั้ง 4 องค และแบง ลูกศรไปองคละ 3 เลมพอดี . . . ฝายทาวไกยเกษ เมื่อรูวาหลานยิงศรเกงและทานเองก็ชราแลว จึงขอหลานมาอยูที่เมืองไกยเกษ เพื่อจะไดชวยปองกันบานเมืองทาวทศรถกับนางไกยเกษีก็สงพระพรตมาให และเพื่อพระพรตจะไดไม เหงา จึงไดใหพระสัตรุไปดวยกัน . . . กลาวถึง ทศกรรฐ เมื่อรูวาพระฤาษีไดสอนพวกมนุษยเมืองอยุธยามีวิชาอาคมเกงกลามากเชนนั้น ก็ ใหนางกากะนาสูรไปรังความบรรดาพระฤาษี เพื่อสวัสดิภาพของพวก ยักษ นางกากะนาสูรก็พาบริวารไปรังความอาศรมพระฤาษีเปนการใหญ แลวพากันกลับ แตกําหนดวาอีกเจ็ดวันจะมาอีก ทาวทศรถทราบขางราย จึงใหพระรามพระลักษณไปปราบพวกการาย . . . ครั้นครบเจ็ดวัน พวกกาอันธพาลก็มารังควานพระฤาษีอีก จึงถูกพระ รามและพระลักษณ แผลงศรเกิดเปนไฟเผาพวกการายตายไปมากมาย สวนนางกากะนาสูรก็ถูกศรพระรามปกอกตาย พวกบริวารจึงไปแจงขาว

http://kasnowa.tripod.com/html/story05.html

28/7/2003


RamakianStory05

Page 2 of 2

รายใหมารีสกับสวาหุบุตรนางกากะนาสูรทราบ ทั้งสองก็ยกทัพไปแกแคนแทนแม สวาหุตายเพราะศร พระราม มารีศเห็นพระรามเปน 4 กรก็ตกใจกลัวเลยหนีไปเมืองลงกา . . . กลาวถึงฤาษีพระชนก ตอมาเกิดเบื่อการบําเพ็ญพรต จึงชวนนายโสมคนสนิทผูภักดีไปทําการขุด ผะอบแกวนางสีดาเพื่อพากลับบานเมืองแตขุดเทาใดก็ไมพบ จึงตั้งพิธีขอจากเทพยดาและใชไถจาก เมืองมิถิลามาไถ จึงพบผะอบแกวนางสีดาซึ่งเปนสาวอายุ 16 ป มีดอกบัวทิพยรองรับอยูดี ทาวชนกทรง รับนางเปนธิดาบุญธรรมพามาอยูเมืองมิถิลา กับมเหสีของทานชื่อนางรัตนมณีซึ่งรักนางสีดาเหมือนลูก . . . แลวทาวชนกก็ตั้งพิธียกศรโมลี ที่พระอิศวรฝากไวในกาลกอน โดยใหประกาศวา ถาวากษัตริย เมืองใดยกธนูโมลีโกงขึ้นได จะอภิเษกใหกับนางสีดา พิธีจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีวันอมฤตโชค เดือน 4 ซึ่งเปนอมฤตโชคใหญ พระวสิษฐฤาษีกับพระสวามิตร ฤาษีพระอาจารยของพระรามพระลักษณ ทราบ ขาวนี้ก็มาบอกใหทั้งสองพระองคไปยกในพิธียกศรดวยพระรามไดเห็นนางสีดา ทางพระแกลแกวดานหนึ่งก็ทรงรักนาง และนางสีดาก็เห็นพระรามและรักเชน เดียวกัน . . . ในพิธียกศรนี้ พระอินทรไดเสด็จมาเปนประธานพรอมบริวารเทวดาและ เพื่อคุมครองปองกันเหตุราย ซึ่งปรากฎวาไมมีใครยกไดนอกจากพระรามองค เดียว จึงไดอภิเษกกับนางสีดา แลวพระรามก็พานางสีดามาอยูเมืองอยุธยา ระหวางเดินทางมีลาง คือ นกกระเต็นบินมาจิกธงชัยและบินผานดานขวาเขาปา ไป โหรไดทํานายวา จะเกิดการสูรบกับใครคนหนึ่งตามทางแตจะชนะศัตรู . . . มียักษรามสูร อยูในวิมานแกวตอนกึ่งกลางภูเขาพระสุเมรุ ซึ่งเคยฆาพระอรชุนมาแลว พอดีเที่ยวใน ปามาพบพระรามกับพวก จึงเกิดรบกัน เมื่อพระรามแผลงฤทธิ์ใหรามสูรเห็นเปนพระนารายณ 4 กร รามสูรก็ตกใจทูลขออภัยและขอชีวิต แลวถวายศรที่พระอิศวรประทานใหตรีเมษแลวตรีเมษใหรามสูรผู เปนหลาน รามสูรถวายศรมหาวิเศษนี้แดพระราม พระรามก็ฝากศรไวกับพระพิรุณโดยโยนขึ้นฟาไปถา เมื่อไรพระองคจะใชก็จะมาขอคืน แลวก็พากันกลับไปเมืองอยุธยาโดยสวัสดี . . . หนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

American Cancer Society

No matter who you are we can help. www.cancer.org

Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/story05.html

National PTA

Thousands of resources for parents and teachers. everychild. onevoice. pta.org

Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianStory06

Page 1 of 3

. . . ฝายกระบือทรพีลูกของทรพา ครั้นโตขึ้นก็เที่ยวไปเดินวัดรอยเทาพอ จนเจอรอยเทาใหญเหมือน กัน ก็พบตัวทรพา จึงเกิดสูกันตามคําสาปของพระอิศวร ทรพีก็ขวิดพอตาย ทรพีก็กําเริบไปทาสูพระ อิศวร ทานเลยใหพาลีมาปราบ และสาปวาใหทรพีตายเพราะมือพระยาวานร แลวไปเปนบุตรพระยา ขรชื่อมังกรกรรฐ ซึ่งตองตายดวยศรพระราม . . . . . พาลีออกอุบาย ทาทรพีใหเขาไปสูกันในถ้ําสุรกานตและสั่งสุครีพนอง ชายวา ถาเจ็ดวันพี่ยังไมออกจากถ้ําก็ใหสุครีพตามไปดู แมนเห็นเลือดใส ไหลออกมาแสดงวาเปนพาลีซึ่งแพ ก็ใหปดถ้ําขังทรพีไวทันที แตถาเลือดขน แสดงวาเปนเลือดทรพีแสดงวาพาลีชนะแลว คือ ฆาทรพีไดแลวพาลีก็ไปสู กับทรพีในถ้ําถึงเจ็ดวัน ก็ยังเอาชนะไมได จึงรองถามวา "มีเทพยดารักษาเจาหรือจึงเกงนัก" ทรพีตอบวา "เราเกงเอง" พาลีจึงประกาศวา "ถาเทพยดารักษาทรพีอยู ก็จงออกไปได เพราะทรพีเนรคุณทาน" . . . เทพยดารักษาทรพีทําตามคําออนวอนของนางกระบือนิลา จึงเลิกคุมครองทรพี แลวกลายเปนแสง สวางออกจากถ้ําไป เมื่อทรพีไมมีเทวดารักษา จึงถูกพาลีฆาตาย เทวดาพากันยินดี จึงบันดาลใหฝนตก เปนการอวยพรใหพาลี ดังนั้นเลือดไหลจากถ้ําจึงใสเพราะน้ําฝนปน สุครีพซึ่งเฝาดูอยู ก็นึกวาพี่รบแพ จึงรองไหและรีบปดปากถ้ําอยางแนนหนา แลวพาบริวารกลับไปวัง . . . พาลีเห็นปากถ้ําปดก็คิดวานองชายทรยศ จึงพังทลายปากถ้ํามาไลตีสุครีพแลวไลสงไปจากเมือง โดยไมยอมฟงเหตุผล สุครีพเสียใจก็เดินรองไหไป นึกนอยใจพี่ชายนัก เพราะแมพาลีโกงนางดาราไป สุครีพยังไมเคยตอวาเลย หนุมานมาถือศีลภาวนาที่ปากัทลีวันเชิงเขาอัมตัง ก็พอดีเห็นสุครีพนาชาย จึง เลาเรื่องปรับทุกขกัน แลวอยูในเมืองขีดขินอีก . . . สวนทรพีตายไปไดเกิดใหมเปนบุตรพระยาขร ผูเปนนองทศกรรฐ ครองเมืองโรมคัล และมารดา ของมังกรกรรฐก็เปนนางนิลากลับชาติมาเกิดเปนนางรัชฎา . . . ฝายทาวทศรถ เมื่อชราภาพก็กําหนดตั้งพิธีราชาภิเษกพระรามใหครองอยุธยา นางกุจจีหลังคอมรู เขา ก็ทูลยุนางไกยเกษีเจานายตนเปนการแกแคนพระราม วา "ทูลขอเมืองอยุธยาใหพระพรตเถิดเพคะ เพราะเปนราชโอรสเหมือนกัน ลูกของใคร ใครก็รักอยากให เปนใหญนะเพคะ" นางไกยเกษีจึงทูลขอเมืองอยุธยาใหพระพรต ทาวทศรถก็จําตองยกใหตามที่ไดทรงลั่นวาจาไว เมื่อ คราวนางไกยเกษีใชแขนนางสอดแทนเพลารถที่หัก วาพระองคจะใหทุกอยางที่นางขอ "หมอมฉันทูลขอใหพระพรตครองเมืองและใหพระรามออกไปบวชเปนฤาษี 14 ป อยูในปาเพื่อปองกัน ชาวเมืองกระดางกระเดื่องแลวครบ 14 ปก็ใหพระรามมาครองเมืองตอไป" . . . ทาวทศรถก็ยอมยกเมืองใหพระพรต แลวก็ทรงเสียพระทัยอาลัยพระรามซึ่งไปบวชเปนฤาษีในปา พรอมนางสีดาและพระลักษณซึ่งออนวอนตามเสด็จดวยจงรักภักดี ในที่สุดทาวทศรถก็สวรรคต เพราะ ความเสียพระทัยอาลัยรักพระราม . . . เมื่อพระรามกับพระลักษณ เดินทางออกมานั้นสุมันตันมหาเสนาผูจงรักไดยกไพรพลตามมาดวย โดยตั้งใจจะตามไปรับใชทุกหนทุกแหงแตพระรามไมประสงคใหเปนภาระแกใคร จึงพาคณะหลบหนีสุ มันตันไปในยามดึก และเดินทางไปแมน้ําสะโดงก็ตองหยุดกอนเพราะไมมีเรือแพขามไป . . . มีพรานปาชื่อกุขัน เปนหัวหนาบริวารพรานจํานวนหาโกฏิ มีใจคอดุ รายกาจ ไดมาเจอพระรามนางสีดา และพระลักษณก็เกิดเคารพกลัว เกรง เพราะบุญบารมีของพระองค จึงฝากตัวเปนขาบาท และชวยจัด เรือพาทั้งสามพระองคขามแมน้ําไปพระรามเสด็จไปจนถึงภูเขาสัตกูฎ และเขาพักที่อาศรมซึ่งเทพยดาเนรมิตไวถวายที่ดานหลังเขา . . . กลาวถึงพระสัตรุ ที่อยูเมืองไกยเกษเมื่อทราบขาวทางอยุธยาเชนนั้นก็เดินทางมา และเคือง แคนพระมารดาถึงกับบวชเปนฤาษีทั้งสองพระองค หลังจากเสด็จไปตามพระรามใหกลับมา พระมารดา

http://kasnowa.tripod.com/html/story06.html

28/7/2003


RamakianStory06

Page 2 of 3

ทั้งสามพระองคก็ตามไปออนวอนดวย โดยเฉพาะนางไกยเกษีรูสึกผิดซึ้งแลว และนางกุจจีก็มาสารภาพ ผิด แตพระรามถือสัตยที่ถวายพระบิดาไว จึงขอใหทั้งหมดกลับไปบานเมืองกอนครบ 14 ปเมื่อไร พระองคจึงเสด็จกลับพระพรตกับพระสัตรุขออยูดวย แตพระรามขอรองใหกลับไปรักษาบานเมืองไว อนุชาทั้งสองจึงตั้งสัตยวาถาครบ 14 ปแลวพระรามไมยอมกลับก็จะเผาตัวตาย ตางฝายตางโศกเศรา เสียใจจนเทพยดาเกรงจะพากันตาย จึงตรัสวา ...พระรามคือพระองคพระนาค เสด็จจากกระเษียรสมุทรใหญ หวังจะปราบอาธรรมทั้งแดนไตร ชอบใหทําตามนิมนตมา พระพรตพระสัตรุฤทธิ์รอน ไปรักษาพระนครไวรอทา จงเชิญสมเด็จพระมารดา เขามหานิเวศนวังจันทน.. . . . พระพรตจึงทูลขอรองพระบาทพระรามกลับไปแทน แลวอัญเชิญรองพระบาททําดวยหญานั้นบน พานแกว และเก็บไวในปราสาทแกวถือเปนของศักดิ์สิทธิ์ แลวพระพรตไปอยูเมืองสรางใหม ชื่อประจัน ตคามใหพระสัตรุไปรักษาเมืองอยุธยา . . . ฝายพระรามพานางสีดา และพระลักษณเสด็จตอไปไกลอีก เพื่อปองกันพวกเมืองอยุธยาไปมาหาสู และลงเรือเทวดาเนรมิตขามแมน้ําอมฤตไปขึ้นฝง แลวเขาไปในสวนยักษพิ ราพโดยไมรูองคยักษพิราพมีฤทธิ์มาก เพราะพระอิศวรประทานกําลัง มหาสมุทร และ กําลังพระเพลิงให . . .ยักษนี้ปลูกชมพูพวาทองไวตนหนึ่ง รสอรอยเลิศใหบริวารรักษาไว ตน เองไปอยูวิมานที่ภูเขาอัศกรรณครบเจ็ดวันจึงจะมาเที่ยวสวนครั้งหนึ่งเมื่อ พระรามทรงเก็บชมพูพวาทองใหนางสีดา บริวารยักษก็เขามาจะทําราย พระ ลักษณจึงปราบจนกระจายหนีไปหมด ที่ตายก็มาก พอดีเปนเวลาครบเจ็ดวัน ยักษพิราพจึรงมาที่สวนก็หายตัวเขาไปใกลคณะพระราม เห็นนางสีดาสวยก็ เลยรายคาถาใหมืดมิดแลวควานางสีดาไวรีบพาหนีไปนางจึงรองใหชวย พระรามก็แผลงศรเกิดแสงสวางดังดวงอาทิตย จึงเห็นพิราพอุมนางสีดาหนีเขาไป พระรามก็ตามไปชวย ทัน และฆายักษดวยศรพรหมมาศพระรามเดินทางตอไป จนพบพระฤาษีอรรคต ซึ่งรับฝากเกราะทิพย ของพระอิศวรไวถวายพระราม ...วาแลว ยื่นเกราะสุรกานต ถวายพระอวตารนาถา จงมีชัยแกหมูอสุรา ใตฟาอยาทานฤทธิรอน . . . แลวทั้งสามพระองคก็เดินทางตอไปในปา พระอินทรสงสารก็เนรมิตอาศรมแบบ 3 หองไวใหเปนที่ ประทับริมแมน้ําโคทาวารีมียักษชื่อ กุมภากาศ เปนบุตรนางสํามนักขา และชิวหา มีอายุสิบเกาป ไดทํา พิธีบําเพ็ญตบะโดย บวชเปนฤาษีอยูกลางปาไผ เพื่อขอเทพอาวุธจากพระพรหม ทานก็โยนพระขรรค แกวลงมาใหมีฤทธิ์ปราบไดทั้งสามโลกแตกุมภากาศโกรธวาพระพรหมดูหมิ่นตนจึงโยนใหจึงหลับตา ภาวนาตอไปหวังจะใหพระพรหมลงมามอบอาวุธใหกับมือ เมื่อพระลักษณมาหาผลไมแถวนี้ พอดีมาเจอ พระขรรควิเศษ ก็หยิบมากวัดแกวงเกิดประกายแสงเขาตายักษ จึงนึกวาพระพรหมลงมาก็ลืมตาดู พอ เห็นพระลักษณหยิบพระขรรคไปก็โกรธ เกิดตอสูกัน พระลักษณใชพระขรรคนั้น บั่นคอกุมภากาศขาด แลวเก็บพระขรรคไวเปนอาวุธคูมือ . . . กลาวถึงทศกรรฐ ไดเรียกชิวหามาเฝาเมือง แลวตนเองก็ออกไปเที่ยวมีกําหนดเจ็ดวันเจ็ดคืน ชิวหา เฝาเมืองแลวเกิดงวง จึงเนรมิตกายใหญโต ในคืนที่เจ็ด แลวแลบลิ้นปดคลุมเมืองไว และหลับไป . . . เมื่อทศกรรฐกลับมาเห็นแตความมืดไมเห็นเมืองจึงนึกวาขาศึกมายึด ลอมเมืองไวก็ขวางจักรไปโดนลิ้นชิวหาขาด ตายทันทีนางสํามนักขาจึง เปนมาย เที่ยวแกกลุมไปในปาเจอพระรามรูปงามก็รักและหึงนางสีดาถึง กับตบตี พระลักษณจึงตัดหู ตัดจมูก ตัดมือตัดปาก และสักหนาประจาน แลวปลอยตัวไปนางสํามนักขาไปฟองพี่ชายที่เมืองโรมคัลแกลงฟองใส ความพระราม พระยาขรโกรธก็ยกทัพมาหวังจะฆาพระรามพระยาขรมีฤทธิ์ มาก พระรามจึงขอศรที่ฝากพระพิรุณไวมายิง แลวยิงซ้ําดวยศรพรหมมาศ พระยาขรจึงตายพระยาทุษณ นองพระยาขร รูขาวรายก็ยกทัพมาจะฆาพระรามแกแคน ก็ถูกพระรามฆาตายไปอีกพระยาตรีเศียรครอง เมืองวัชวารี เมื่อรูเรื่อง ก็ยกมาแกแคน ก็ถูกศรพระรามเสียบอกตายไปดวย หนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

http://kasnowa.tripod.com/html/story06.html

28/7/2003


RamakianStory06

Page 3 of 3

Peace Corps

Habitat for Humanity

www.peacecorps.gov

www.donationline.com

Redefine Your World Service, dedication, idealism. Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/story06.html

Donate your car to Habitat or other charities. Tax deduct. Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianStory07

Page 1 of 3

. . . นางสํามนักขาจึงไปฟองทศกรรฐ และชมโฉมนางสีดาจนทศกรรฐอยากได จึงใหมารีศลูกชายนาง กากะนาสูรแปลงเปนกวางไปลอนางสีดาใหอยากได พระรามจึงตามกวาง ไป เมื่อรูวาเปนยักษก็ยิง มารีศกอนตายแกลงรองเปนเสียงพระรามเรียกพระ ลักษณใหมาชวย นางสีดาจึงบังคับใหพระลักษณซึ่งรักษาหนาที่เฝานาง ตามพระรามสั่งใหไปชวย พระลักษณจึงตามไปทศกรรฐก็แปลงเปนพระ ฤาษีมาลวงนางสีดา แตไมสําเร็จ จึงลักนางสีดาหนีไป ระหวางทางพบพญา นกสะดายุเพื่อนรักของทาวทศรถนกสะดายุจึงเขาชวย แตสูทศกรรฐไมได จึงนอนรอความตายอยู ทั้งนี้เพราะเผลออวดไปวา "ไมมีใครฆาเราได นอกจากแหวนพระยาอิศวรที่นางสีดาสวมอยูนั่น " . . . ทศกรรฐจึงแยงถอดแหวนนางสีดาขวางโดนสะดายุปกหางหักยับ ปากคาบแหวนพระอิศวรตกลง ดิน ตอมานางสีดาฝากสะไบใหลิงปาถวายพระราม แลวทศกรรฐก็พานางสีดาไปไวในสวนใหสหัสกุมาร และยักษเฝาไว แตตนจะเขาใกลนางไมได เพราะบุญบารมีนางบันดาลใหทศกรรฐรอนเหมือนโดนไฟ . . . ฝายพระรามไดเจอ นกสะดายุ ถวายแหวนทูลเลาเรื่องแลวพญานกก็ตาย พระรามแผลงศรอัคนิบาต เกิดเปนไฟเผาศพใหนกสะดายุและชวนพระลักษณเดินทางตามนางสีดาไปทิศหรดีที่เทวดาชี้บอกทาง ให แลวลิงปามาถวามผาสะไบของนางสีดาทั้งสองเดินทางมาเจอยักษกุมพล ซึ่งถูกพระอิศวรสาปเปน ยักษตัวครึ่งทอนอยูที่ภูเขาลูกนี้ เมื่อไรเจอพระรามจึงพนคําสาปยักษกุมพลเห็นพระราม ก็นึงเฉลียวจึง ถามครั้นรูวาเปนพระราม ก็ทูลเลาวา แตเดิมตนเปนยักษที่พระอิศวรโปรด แตไดลอบไปหยอกนางฟา นิลมาลี นางก็รองฟองพระอิศวร ทานเลยสาป ...ตอพบสมเด็จพระพุชพล จึงใหพนคําสาปพระศุลี อันทศเศียรขุนยักษ ลักนางสีดามเหสี เหาะไปทางทิศหรดี อนุรีนั้นอยูลงกา . . . แลวกุมพลทูลแนะนําไปถามหนทางจากพาลี เจาเมืองขีดขิน และเจา เมืองชมพูพานทั้งสองเมืองนี้ พระรามจะไดพลวานรเปนกําลังพระรามก็ชวย ใหกุมพลพนคําสาปโดยแผลงศรพรหมมาศไปตองรางยักษ จึงตายไปเกิดใน วิมานสวรรคตามเดิม . . . ยังมีนางยักษอัศมูขี อยูในปาหิมพานตพอดีเห็นพระลักษณสวยงามก็ บันดาลใหอากาศมืด แลวอุมพระลักษณเหาะไป พระลักษณจึงอานเวทย ศักดิ์สิทธิ์ใหนางยักษตกลงดิน แลวฟาดฟนไลตีจนนางหนีเขาปาไป พอดี พระรามตามมาพบ ก็เดินทางตอไปจนถึงปากัลลีวัน ซึ่งหนุมานมาจําศีลอยู . . . เทพารักษจึงชวยบันดาลใหพระรามเหนื่อย และพักที่นี่เพื่อจะไดหนุมานเปนทหารเอกไปปราบ ยักษ หนุมานพอดีเก็บผลไมมาพบพระราม พระลักษณ ก็แปลงเปนลิงเผือกตัวนอยรูใบไมโปรยใหสอง พระองคตื่น เพราะอยากรูวาเปนใครแตไมกลาถาม พระรามพิศดูลิงเผือกแลวบอกนองวา "นี่ไมใชลิงธรรมดา เพราะมีกุณฑลขนเพชรและเขี้ยวแกว" แตพระลักษณทูลวา "หมอมฉันไมเห็นสิ่งที่พระองคตรัสถึงนั้นเลย"

. . . หนุมานไดยินก็นึกถึงคํามารดาไดวา แมใครเห็นกุณฑลขนเพชร และเขี้ยวแกวของตน ผูนั้นคือพระ นารายณอวตารใหหนุมานถวายตัวรับใชอยางจงรักภักดีไปตลอด ลิงเผือกจึงกลายมาเปนหนุมานลงมา เขาเฝาถวายตัวตอพระราม และไดพาสุครีพมาเฝาถวายตัวดวยเมื่อนาหลาน ทูลเลาเรื่องทั้งหลายให พระรามทราบแลว พระรามก็ทรงชวย โดยใหสุครีพไปทารบพาลีกอนแลวพระรามก็แผลงศรไปฆา . . . กอนพาลีตายไดรูสึกผิด จึงสั่งสอนนองและหลานใหจงรักภักดีตอพระรามแลวพระรามก็ไดพลวานร ในเมืองขีดขิน ทั้งนิลพัทกับองคต และชมพูพานมาเปนกําลังของกองทัพและนัดชุมนุมไพรพลกันที่ ภูเขาคันธมาทน ซึ่งพระอิศวรไดมาเนรมิตพลับพลาถวายไวแลว พรอมเครื่องทรง เพราะทั้งสององค ตองลาเพศฤาษีมาเปนจอมทัพขณะสุครีพพาหนุมานเหาะมาเพื่อจะเขาเฝาพระรามตามนัดหมาย พอดี พบยักษฤทธิกันทหารเอกของลงกา ก็เกิดรบกัน หนุมานฆาฤทธิกันตายและฆาพลยักษในกองทัพฤทธิ

http://kasnowa.tripod.com/html/story07.html

28/7/2003


RamakianStory07

Page 2 of 3

กันตายหมดดวย แลวมารวมพลกันตามนัดหมาย พลวานรพระรามมีดังนี้ พลวานรเมืองชมพู มีรายชื่อเต็มบัญชีสมุดยี่สิบเจ็ดเลม พลวานรเมืองขีดขิน มีรายชื่อเต็มบัญชีสมุดหาสิบเลม . . . ยังมีผูเรืองฤทธิ์ ชื่อประคนธรรพอยูเชิงเขายุคนธร ไดเหาะมาที่เขาคันธมาทน แลวใหนิลขัทพาตน ไปสมัครเปนพวกพระรามดวยจากนั้นพระรามก็ใหหนุมาน ชมพูพานและองคตไปแจงขาวศึกใหนางสีดา ทราบ และฝากแหวนกับสะไบที่นางฝากไวนั้นมอบใหหนุมานไปถวายนางเปนสําคัญ ถานางยังไมเชื่อ วาหนุมานนั้นพระรามใชมาจริง ก็ใหหนุมานแจงความลับเฉพาะพระองคกับนางสีดา ที่มองเห็นกันและ รักกัน ครั้งแรกพบที่พระแกลในคราวพระรามยกศรโมลีที่เมืองของนาง . . . วานรทหารเอกทั้งสามเดินทางมาพักที่สระโบกธรณี ซึ่งมียักษปกหลั่นถูก พระอินทรสาปมาเฝาอยู เกิดรบกับองคตแลวสูไมได จึงไตถามรูวาเปนทหาร พระนารายณอวตาร ยักษปกหลั่นจึงเลาวา"เดิมเราเปนเทพยดาบนสวรรค แลวทําผิดลอบรักกับนางฟาเกสรมาลา จึงถูกสาปเปนยักษมาเฝาสระ เมื่อใด มีทหารเอกพระนารายณมาลูบกายเราก็จะพนสาปหนุมานจึงแผลงฤทธิ์เหาะ ไปหาวเปนดาวเปนเดือน แลวสงนางบุษมาลีขึ้นไปเปนนางฟาตามเดิม กอน นางจากไป ไดบอกทางไปเมืองลงกาใหหนุมานไปจนถึงแมน้ํา ซึ่งมีนางฟา รักษา และใหถามหนทางเขาเมืองจากนางฟานั้น . . . หนุมานก็เดินทางมาเจอนางฟาสุวรรณมาลี นั่งอยูกลางน้ํา "เรารอบอกทางแกทหารพระรามตามเทวบัญชา ทานจงขามแมน้ําไปจะพบพระฤาษีชฎิล แลวทานจะ บอกทางตอไปใหรู " แลวนางก็หายวับไป . . . หนุมานจึงเนรมิตกายใหญโตนอนพาดขามแมน้ํา ใหพลวานรขามฟากไปจนพบพระฤาษีชฎิล ทาน จึงบอกทางซึ่งไปยากมากจนถึงภูเขาเหมติวันอยูริมมหาสมุทร ที่ขามไปลงกาได พอเดินมาถึงปากถ้ําก็ ไมรูทางไป หนุมานจึงกลาววา "ถึงอยางไรเราก็ไมทอถอยเปนอันขาดยอมสละชีวิตเพื่อพระนารายณอวตารเหมือนนกสะดายุ" นกสําพาทีอยูในถ้ําไดยินก็ออกมาวา "นกสะดายุเปนนองเรา ใครฆานองเราชวยบอกดวยเราจะไปแกแคน" หนุมานจึงเลาใหฟง แลวถามวา "ทานเปนนก แตทําไมไมมีขน" นกสําพาที เลาวา "เมื่อสะดายุนองเราเปนเด็ก อยูยอดเขาอัศกรรณคีรี เห็นดวงอาทิตยนึกวาเปนผลไมสุก ก็บินไปจะจิกกิน เราบินไปชวยปองกันแสงอาทิตยใหนอง ขนเราเลยหลุดหมดและพระอาทิตยสาปใหเรามาอยูถ้ําเหมติ วัน ไมใหขนงอกใหมจนกวา จะมีทหารพระรามเดินทางมาถวายแหวนนางสีดามาพักที่นี่แลวโห 3 ที เรา จึงพนสาป ขนจะงอกใหม ทานจงกรุณาชวยเราดวย แลวเราจะบอกหนทางให" . . .หนุมานจึงโห 3 ทีนกสําพาทีจึงพนสาป มีขนงอกงามสวยเหมือนเดิม แลวพญานกบอกใหพลวานร พักรอที่นี่ ใหหนุมาน ชมพูพานองคต ขึ้นหลังตนและพาบินไปสงที่เขาคันธสิงขร แลวชี้ใหดูเมืองลงกา ที่ภูเขานิลกาลาชมพูพานกับองคตอยูระวังเหตุที่นั่น . . . หนุมานเหาะไปลงกาผูเดียว ไปเจอนางยักษผีเสื้อสมุทรรักษาดานสมุทรก็เกิดรบกัน หนุมานฆานาง ตาย และเหาะตอไปถึงเขาโสพัส หนุมานนึกวาเปนเขานิลกาลา จึงลงไป เห็นอาศรมพระนารทฤาษี หนุ มานจึงแปลงเปนลิงนอยธรรมดา ๆเขาไปกราบไหวทาน และถามทางไปเที่ยว เมืองลงกา . . . ทานก็บอกใหไปที่เขานิลกาลาหนุมานนึกชอบนิสัยทาน จึงขอพักนอนอยู กอนแลวเลยทดลองภูมิรูของทาน ทําใหพระฤาษีโกรธจึงเสกไมเทาเปนปลิง รุง เชาหนุมานตื่นลงไปลางหนาในสระปลิงก็เกาะติดคาง ตองวิ่งมาใหพระฤาษีทาน ชวยากนั้นหนุมานก็ลาทาน เหาะไปเมืองลงกา . . . แตมาพบกับอสูรเสื้อเมืองมีหนาที่รักษา เมื่อไดรบกันและฆาอสูรตายแลวไป

http://kasnowa.tripod.com/html/story07.html

28/7/2003


RamakianStory07

Page 3 of 3

เที่ยวคนหานางสีดาก็ไมพบ จึงกลับไปถามพระนารทฤาษี ซึ่งเมื่อทานรูวาหนุมานเปนทหารเอกพระราม ทานจึงบอกวานางอยูในสวนขวัญหนุมานก็ตามไปที่สวน นางสีดาจะผูกคอตายดวยความทุกขระทมที่กิ่ง โศก หนุมานจึงชวยไว และถวายแหวนกับผาสะไบ พรอมกับทูลความลับเปนสําคัญและบอกนางวา พระ รามใชตนมาแจงขาวดีวา พระรามยกทัพตามมาชวยแลว แลวหนุมานก็เลย เที่ยวหักตนไมในสวนหมดสหัสกุมารพันองคมาปราบก็แพหนุมานทั้งพันองค ถูกฆาตายหมด . . . ทศกรรฐรูเรื่องก็ใหอินทรชิตมาปราบ อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ เปน พญานาคมัดหนุมาน หนุมานทําแกลงดิ้นไมหลุดเพื่อดูน้ําใจยักษอินทรชิต เอาโซเหล็กใหญมามัดซ้ําพาไปเฝาทศกรรฐ ทาวเธอใหประหาร และฆาวิธี ใด ๆ หนุมานก็ไมตาย . . . หนุมานจึงแกลงบอกวา ใหใชนุนพันตัวใหเต็มแลวจุดไฟเผาตนจึงจะตาย ทศกรรฐก็ทําตาม หนุ มานจึงวิ่งพานุนที่ติดตัวไปติดทั่ววังเลยเกิดไฟไหมลงกา จนทศกรรฐตองพาครอบครัวขึ้นบุษบกแกว เหาะไปอยูภูเขาสัตนากอนแลวหนุมานก็สลัดไฟจากตัวหมด นอกจากไฟที่ปลายหางไมยอมดับ หนุมาน จึงเหาะไปถามพระนารทฤาษี ทานจึงบอกใหใช น้ําบอนอยดับไฟนั้น หนุมานจึงเอาหางใสปากอม ไฟที่ หางก็ดับ เหตุที่ไฟนี้ไมดับเพราะไมใชไฟจุดตามธรรมดา แตทศกรรฐใชจุดไฟดวยหอกแกวสุรกานต เปนไฟอาถรรพ จากนั้นทศกรรฐก็สรางเมืองลงกาใหม โดยอัญเชิญพระอินทรกับเทวดามาเนรมิตให หนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

Habitat for Humanity

Donate to Charity

www.donationline.com

www.giftsforsight.org

Donate your car to Habitat or other charities. Tax deduct. Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/story07.html

100% Tax-Deductible Donations Free Pickup. No Hassles! Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianStory08

Page 1 of 2

. . . ฝายพระรามเมื่อรูเรื่องจากหนุมานวา ทํางานนอกเหนือคําสั่ง โดยไปเผาลงกาแถมดวย ก็กริ้ว "ทําแบบนี้ถายักษโกรธ แลวพาลฆาสีดาจะวาอยางไร " . . . พระรามจึงทําเปนจะลงโทษเปนตัวอยาง แตพวกพระยาวานรก็ ทูลขอชีวิตหนุมานไว ซึ่งตรงกับใจของพระรามอยูแลวที่จะยกโทษให จากนั้นก็ยกทัพไปตั้ง ที่เชิงเขาคันธกาลาริมฝงมหาสมุทร ตรงขาม ลงกา คืนหนึ่งทศกรรฐฝนราย วาพระยาแรงขาวบินจากทิศตะวันออก ขามสมุทรที่พระลาน แลวมีแรงดําบินจากทิศตะวันตกมาตีกัน แรงดําถูกตีตายกลายเปนยักษ แลวยังฝน ตออีกวา ทศกรรฐไดเอากะลาน้ํามันมีไสเชื้อไฟวางในมือมีหญิงมาจุดไฟใหลุกโพลงจนไหมมือ และพิษ ไฟรอนทั้งตัว พิเภกทํานายวา ดังนี้ กะลา คือ เมืองลงกา ไสเชื้อไฟ คือ ทศกรรฐ น้ํามัน คือ วงศยักษ ไฟลุกไหม คือ นางสีดา หญิงที่มาจุดไฟ คือ นางสํามะนักขา แรงขาว คือ พระราม แรงดํา คือ ทศกรรฐ . . . แลวสรุปวา เปนฝนราย ทายวาบานเมืองและวงศยักษจะพินาศหมด เพราะศึกครั้งนี้ ทศกรรฐจึงขอ ใหพิเภกชวยสะเดาะหเคราะหใหพิเภกตอบวา "มีวิธีแกอยางเดียว คือ ขอใหพี่ตั้งมั่นในสัตยธรรมรักษาศีล และคืนนางสีดาไป ก็จะพนความวิบัติได" ทศกรรฐหาวาพิเภกเขาขางศัตรูจึงเนรเทศสงไป และลงโทษนางตรีชาดา ชายาพิเภกเปนนางทาสีรับใช นางสีดาอยูในสวน แตพิเภกรูดวงชะตาของตนแลววา จะไดพระนารายณอวตารเปนองคอุปถัมภ จึงเหาะ ไปเฝาพระองคที่ภูเขาคันธกาลา พระรามใหพิเภกถือน้ําพิพัฒนสัตยาแลวรับไวเปนโหรประจําทัพ และ พลวานรไดแผลงฤทธิ์สําแดงเดชใหพิเภกดูตามคําของพิเภก เกิดเสียงกึกกองไปถึงลงกา . . . ทศกรรฐสงสัยก็ใชสุกรสารมาสืบขาว สุกรสารแปลงเปนเหยี่ยวไปสืบ แตบังเอิญโดนลูกหลง ปก หักตกลงดิน จึงแปลงเปนวานรเอาชีวิตรอด พิเภกพิจารณาดูพลวานร ก็รูวา มียักษแปลงเปนลิงอยูดวย หนุมานจับไดเพราะเพศยักษไมมีเงาตัว และเปลือกตาไมกระพริบสุกรสารจึงถูกลงโทษเฆี่ยนและสักที่ หนาผากเปนรูปตีนกา และพาประจานแลวปลอยตัวกลับไปลงกาสุกรสารมาฟองทศกรรฐ ซึ่งเขาใจวา ความลับแตกเพราะพิเภกเปนผูบอก . . . ทศกรรฐจึงแปลงเปนฤาษีไปบอกใหพระรามเลิกทัพโดยรายคาถาผูกใจพิเภกไมใหพูดความจริง กอนพระฤาษีแปลงอาางวา นางสีดาไปอยูกับทศกรรฐนานแลวก็ตองมีมลทิน จึงไมควรเสียเวลาเสีย กําลังรบแยงนางกลับคืนแตพระรามบอกวา "เราตองรบชิงนางสีดาคืนใหได อยางไรนางก็ไมมีมลทิน และราคีใด ๆ แน เพราะนางสีดาคือพระลักษมี อวตารมาเกิดคูกับเรา ดังนั้นจึงตกน้ําไมไหล ตก ไฟไมไหม" พระฤาษียังยุพระรามอีกมาก จนพลวานรโกรธแคนพระฤาษีแปลง พระพิเภกรู ความจริงแตพูดไมได เพราะถูกคาถาสะกด จึงแสดงกิริยาทุรนทุรายจนฤาษี แปลงรอนตัวตองรีบกลับไปแลวทศกรรฐก็คิดอุบายอีก คราวนี้ใหนางเบญกาย ลูกสาวพิเภกแปลงเปนสีดา แกลงทําตายลอยไปที่ทาน้ําลงสรง แตหนุมานเห็นศพสดชื่นนักก็ทูลใหกอ กองไฟเผาศพ นางเบญกายแปลงทนรอนไมได กลายเปนรูปเดิมเหาะขึ้นอากาศ หนุมานก็เหาะตามจับ ไวและรูวาเปนลูกพิเภกพระรามจึงไมฆา ใหหนุมานไปสงลงกา หนุมานจึง ไดรวมรักกับนางเบญกาย . . . จากนั้นพระรามก็เริ่มการจองถนนขามมหาสมุทรไปเมืองลงกาตามคํา แนะนําของ ชมพูวราชใหนิลพัทกับหนุมานชวยกันขนกอนศิลาซึ่งเปนนาง กาลอัจนาถูกสาปไปทิ้งถมทะเลสรางเปนถนนแตนิลพัทกับหนุมานเกิด

http://kasnowa.tripod.com/html/story08.html

28/7/2003


RamakianStory08

Page 2 of 2

ทะเลาะ และสูรบกันใหญ พระรามจึงแยกใหนิลพัทไปรักษาศีลเมืองขีดขิน มีหนาที่สงเสบียงใหกองทัพ หนุมานถมกอนหินลงทะเลเทาใดก็ไรผล แมจะมีนิลราชเปนผูขนหินที่หนุมาน และพลวานรนํามากองริม ทะเลทิ้งถมทะเลตามคําสาปของฤาษีคาวินท ซึ่งสาปนิลราชไวเพราะนิลราชแกลงลักไมเทาทานไป ซอน วาแมนิลราชทิ้งอะไรลงน้ําก็ใหจมอยูกับที่ เมื่อใดนิลราชอาสาทํางานนี้ใหพระรามก็จะพนสาปแต กิจการนี้ไมสําเร็จเพราะทศกรรฐใชนางสุพรรณมัจฉา ธิดาซึ่งเกิดจากนางปลาใหพาบริวารขนกอนหินไป ที่อื่นเสียหมดหนุมานจึงลงไปดูก็เห็นนางสุพรรณมัจฉา จึงไลจับและรวมรักกับนาง . . . ภายหลังเกิดลูกเปนมัจฉานุ นางสั่งลูกวา "พอของลูกชื่อหนุมาน มีกุณฑลขนเพชร เขี้ยวแกว และเหาะขึ้นไปหาวเปนดาวเดือนได ถาพบกันก็จง กราบไหวพอนะลูกรัก" . . . แลวนางก็ฝากลูกใหเทพยดาเลี้ยงไว ที่ริมทะเลเพราะนางกลัวภัยจากทศกรรฐที่มามีลูกกับศัตรู จึง ตองกลับไปอยูถิ่นฐานเดิมตามลําพังฝายไมยราพณเมื่อครองเมืองบาดาบแทน บิดา คืนหนึ่งฝนวา เทวดานําแกวมาวางใหในมือ โหรทํานายวาจะไดบุตรบุญธรรม มีฤทธิ์แลวเทวดาก็ดลใจไมยราพณใหไปเที่ยวปาจนถึงชายทะเล ก็พอดีมาเจอ มัจฉานุ จึงเก็บมาเลี้ยงเปนลูกบุญธรรมในสระใหญใกลเมือง และมอบหนาที่ให เฝาเขตเมืองบาดาล . . . เมื่อสรางถนนขามทะเลเรียบรอย พิเภกก็หาฤกษยกทัพขามลงกา และพระ อินทรไดเนรมิตราชรถศึกถวายพระรามดวย โดยใหพระมาตุลีเปนสารถีของพระ รามจนกระทั่งเสร็จศึกจึงคอยกลับวิมานทศกรรฐใหภานุราชเนรมิตปาที่เหมาะ ใน การตั้งฐานทัพ พอขาศึกยกทัพมาตั้งทัพก็ใหภานุราชพลิกแผนดินคว่ําใหขาศึกตายหมด . . . ภานุราชเนรมิตปาชัยภูมิ แลวก็ซอนตัวอยูใตดินเมื่อพระราม ยกทัพมาถึงใหประคนธรรพไปดูที่ เหมาะในการตั้งฐานทัพ ซึ่งเห็นปาเนรมิตนี้เหมาะดี แตพิเภกทูลวา ธรรมดาถาเขตเขามรกตจะไมมีที่ใด ดีเชนนี้ ดังนั้นปานี้คงเปนปาเนรมิต พระรามจึงใหหนุมานไปสํารวจดูกอนหนุมานไปตรวจดูเห็นผลไมสุก แตนกไมมากิน ก็รูวามีอันตรายที่นี่ จึงแทรกแผนดินคนดู ก็เจอภานุราชซอนอยู ไดรบกันและหนุมานฆา ภานุราชตาย . . . พระรามพอรูเรื่องก็ตําหนิโทษประคนธรรพ ที่ไมมีเชาว จึงไลกลับบานไป ไมยอมใหรวมงานในกอง ทัพอีกพิเภกทูลแนะนําใหตั้งทัพที่เขามรกต ซึ่งมีกุมภาสูรรักษา ดังนั้นหนุมานจึงไปปราบกุมภาสูรกอน จึงเคลื่อนทัพไปตั้งที่เขามรกตไดจากนั้นพระรามก็ใหองคตวานรลิ้นทองเปนราชทูตถือสาสนไปหาทศ กรรฐตามประเพณีศึกกอน องคตนี้ก็คือลูกนางมณโฑที่เกิดกับพาลีในสาสนมีใจความวา ถาทศกรรฐคืน นางสีดาโดยดี สันติสุขก็จะมีทั่วหนากัน หนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/story08.html

Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianStory09

Page 1 of 3

. . ทศกรรฐและองคตเกิดโตเถียงทะเลาะกัน ทศกรรฐใหทหารจับองคตฆา แตองคตเกงจึงไมมีใครจับ ไดก็เหาะกลับไปเขามรกตโยสวัสดี "ทศกรรฐไมยอมคืนพระแมสีดาแถมทาตีทาตอยพะยะคะ" . . . องคตกราบทูลพระรามจึงสั่งเตรียมรบฝายทศกรรฐปองกันเมือง โดย ยกฉัตรวิเศษของทาวธาดาพรหมตนตระกูลพรหมขึ้นบังดวงอาทิตยไว โดย ทําใหขาศึกไมสามารถมองเห็นเมืองลงกา แตผูอยูในเมืองสามารถมองเห็น ขาศึกได สุครีพจึงอาสาหักฉัตรเสียยับเยิน แลวจึงชิงมงกุฏทองของทศ กรรฐไปถวายพระรามดวย . . . ทศกรรฐอับอายมากจึงให ไวยวิก กับวายุวิก ไปตามไมยราพมาชวยการศึกในลงกาแตไมยราพรัก พวกยักษดวยกันมากกวา จึงยกทัพไปชวยทศกรรฐ โดยทําพิธีชุบตัวดวยยาวิเศษทําใหหายตัวได แต ไมยราพฝนประหลาดโหรทํานายวา ตอไป ไวยวิกจะไดเปนเจาเมืองบาดาล ไมยราพจึงจับไวยวิกขังคุก และลงโทษขังนางพิรากวนแมไวยวิกอีกดวย . . . ฝายพระรามก็ฝนดีวา ราหูจับดวงอาทิตยทรงกลดไปและพระรามหักฉัตรชั้นพรหมโลกได แลวลง ไปเมืองบาดาล พิเภกรูจากนิมิตนี้ ก็ทํานายไมยราพหลานทศกรรฐ จะมาสะกดทัพลักพระรามไปไวเมือง บาดาล แตไมเปนอันตราย เพราะทหารพระรามจะตามไปชวยไดและฆาไมยราพเสียแลวพิเภกทูลอีกวา "อายุพระองคตอนนี้มีเคราะหราย ตั้งแตมัชฌมยามถึงเจ็ดทุม พนไปแลวก็จะสุขสําราญดี" . . . ดังนั้นหนุมานจึงเนรมิตกายใหญโต เทาภูเขาจักรวาล แลวปกปอง รักษาพลับพลาพระรามไวในปาก พิเภกกับพระลักษณนั่งเฝาพระรามและ มีเวรยามอยูพรอมไมยราพตองแปลงเปนลิงจึงเล็ดลอดเขามาได และสืบ รูวาอรุณรุงเมื่อไร จึงจะเลิกเวรยาม ไมยราพจึงกลับออกไปแผลงฤทธิ์ แกวงกลองแกวโกมินทร เปนแสงสวางเหมือนดาวประกายพฤกษ ยามอรุณพวกทหารวานรเห็นดาวประกายพฤกษก็นึกวา รุงอรุณแลว จึง เลิกเวรยาม . . . แลวไมยราพก็เอายาสะกดใหหลับใสกลองแกวเปารายมนตสะกดทัพพระรามหลับสนิทไปหมด รวมทั้งหนุมาน จากนั้นพระยายักษก็เดินเขาปากหนุมานอุมพระรามไปขังไวในกรงเหล็กกลางดงตาล ทายเมือง และสั่งใหนางพิรากวนตักน้ําใสกะทะใหญหนาพระลานใหเต็ม เพื่อจะไดตมพระรามกับไวยวิก ในวันรุงขึ้น เมื่อมนตสะกดเสื่อม หนุมานเห็นพระรามหายไปก็ตามไปในหนทางที่พิเภกบอกให และลง ไปเมืองบาดาลไดโดยหักกานดอกบัวใหญเกากงรถแลวลอดลงไปตามกาน บัว ผานดานอันตรายหลายดานรวมทั้งยุงยักษ จึงมาพบมัจฉานุรักษาเขต เมืองอยูที่สระบัวใหญหมื่นวา ก็รบกันใหญ แตหนุมานเห็นหนาตาเหมือนกัน ก็ถามไถ "เราชื่อมัจฉานุ เปนลูกนางสุพรรณมัจฉา พอจริงชื่อหนุมาน พอบุญธรรมชื่อ ไมยราพ เจาเมืองนี้และใหเรารักษาเขตแดนอยูที่นี่" . . . หนุมานรูวาลูกก็ดีใจ จึงแผลงฤทธิ์เหาะไปหาวเปนดาวเปนเดือนใหดู และถามทางเขาไปถึงวังไมยราพมัจฉานุมีกตัญูดีจึงบอกเพียงวา "พอมาทางอยางไหนทางอยางนั้นก็ มีอีกจะ" หนุมานฉลาดคิดได ก็หักกานบัวใหญในสระนั้ แลวลอดลงไป . . . พอถึงสระใกลวังก็รายมนตกําบังตัวแอบอยูพอดีนางพิรากวนมาตักน้ํา และรําพึงเรื่องไวยวิกจะโดน ตมพรอมพระราม หนุมานมาไดยินก็ปลอบ ถามที่ขังพระราม และสัญญาวาจะชวยนางและชวยไวยวิก ใหไดครองเมืองบาดาลนางจึงบอกใหและเตือนวา "แมทานตัวเทาแมลง ก็เขาไปที่ขังพระรามไมไดเพราะมียักษเฝาอยูหนึ่งโกฏิตน" หนุมานก็แปลงเปนใยบัวติดชายสะไบนางไป แลวนางพิรากวนตักน้ําใสกระออม กระเดียดมาที่ประตู ใหญทางเขา นายประตูจับนางพรอมกระออมน้ําขึ้นชั่งน้ําหนักเหมือนเคย เพื่อปองกันสิ่งแปลกปลอม น้ําหนักหนุมานทําใหคันชั่งหัก แมจะแปลงเปนใยบัว แตน้ําหนักมีเทาเดิมเพราะแปลงไดแตรูปกาย

http://kasnowa.tripod.com/html/story09.html

28/7/2003


RamakianStory09

Page 2 of 3

"เอะ ทําไมเปนยังงี้" นายประตูรองตกใจแปลกใจยิ่งนางพิรากวนตอบตามที่หนุมานสอนวา "คันชั่งเกาแกสมัยทาวสหมะลิวัน อายุแสนปแลวจึงหักจะ" . . . นายประตูจึงปลอยนางเขาไปไดนางพิรากวนเดินไปถึงหนาพระลานแลวกระซิบบอกหนุมานวา "ไมยราพหลับอยูในตําหนัก ไวยวิกถูกขังในตรุใหญ พระรามอยูในกรงกลางดงตาลทายเมือง" . . . หนุมานแปลงกายจากใยบัวมาเปนรูปเดิม แตรายมนตกําบังตัว แลวอุมพระรามเหาะพาไปฝาก เทพยดาไวบนพระแทนเชิงเขาสุรกานตกอนแลวหนุมานเหาะไปฆาไมยราพ แตฆาเทาไหรก็ไมตาย หนุ มานจึงรองถามพิรากวนจึงรูวาไมยราพถอดดวงใจเปนแมลงภูซอนไวในยอดเขาตรีกูฏหนุมานก็แผลง ฤทธิ์ใหกายเทาภูเขา เทาหนึ่งเหยียบอกไมยราพ มือหนึ่งงางไปยอดเขาตรีกูฏ ควานหาแมลงภูดวงใจ ไมยราพไดและขยี้แหลกไป ไมยราพจึงตองตาย เพราะไมทําตามคําสั่งของ พอและคําเตือนของแม . . . หนุมานฆาไมยราพได จึงไดนั่งเมืองบาดาล แลวก็สั่งปลอยไวยวิก และ มอบราชสมบัติใหไวยวิกครอบครองตามสัญญาที่ใหไวแกนางพิรากวน สวน มัจฉานุนั้นหนุมานตั้งใหเปนมหาอุปราช มีอํานาจและสิทธิครึ่งเมือง แลวหนุ มานก็เหาะมาอุมพระราม ซึ่งยังไมสรางมนตเหาะพาไปไวในพลับพลาที่ภูเขา มรกตตามเดิมแลวพระรามรูสึกพระองคพอดีเวลาเชาจึงตรัสวา "พิเภกทํานายผิดหมดคราวนี้ เราปลอดภัยแลวเห็นไหม" พระลักษณจึงทูลวา "เขาทายถูกหมดทุกอยางเหมือนเคย" ก็เลาเรืองที่เกิดขึ้นในราตรี ถวายพระรามโดยตลอดแลวเอยวา "เรื่องนี้หมอดูแมนเหลือเกิน" . . . พระรามจึงประทานแหวนนพรัตนแกหนุมาน เปนรางวัลประทานความเกงกลาสามารถสวนตรีทัพ และเมฆนาท สองเสนามารผูใหญเมืองบาดาล เปนพวกไมยราพ จึงมาแจงขาวรายใหทศกรรฐทราบ ทศกรรฐจึงใชกุมภกรรณผูมีหอกวิเศษชื่อโมขศักดิ์ออกรบกับพระรามถาพระรามตอบได ตนจะยอมเลิก ทัพกลับไปลงกาพระรามตอบไมได และนึกตําหนิวากุมภกรรณดื้อมาก และใชองคตออกมาทําอุบาย ถามกุมภกรรณวาปริศนานี้แปลวาอะไรกุมภกรรณรูทันอุบายองคตที่วา ใหกุมภกรรณบอกมากอนวา ปริศนาแปลวาอะไร จะไดรูวาตรงกันกับที่พระรามแปลหรือเปลา แตกุมภกรรณก็บอกโดยดีวา ชางงารี คือ ทศกรรฐทําผิด ทําชั่วพาเมียเขาหนี ชีโฉด คือ พระรามที่โงปลอยเมียสาวสวยไวตามลําพังในปา พอเมียหายก็เที่ยววุนไป หญิงโหด คือ นางสํามะนักขา ชั่วมากเกี้ยวผูชายไมรูจักอาย ทําใหเกิดเดือดรอน ชายทรชน คือ พิเภกไปเขาศัตรูไมรูคุณพี่นอง . . . พระรามรูเชนนี้ก็โกรธ จะยกทัพไปฆา พิเภกตรวจดูดวงชะตากุมภกรรณก็รูวาถึงที่ตายแลว จึงเพียง ทูลขอใหสุครีพยกทัพไปรบดีกวาเพราะเกียรติเสมอกันสวนพระรามเกียรติสูงกวากุมภกรรณมาก สุครี พจึงออกรบ แตแพอุบายกุมภกรรณที่หลอกใหไปถอนตนรังใหญเปนการทอนกําลัง สุครีพเองจึงรบแพ กุมภกรรณ โดนเขาจับหนีบรักแรเขาเมืองลงกาไปพระรามใหหนุมานตามไปแยงสุครีพคืนมาได และหนุ มานเลยกัดหู กัดจมูกกุมภกรรณเลือดไหล . . . กุมภกรรณจึงไปทําพิธีลับหอกโมขศักดิ์ที่ริมน้ําเชิงภูเขา ถาลับเสร็จ 5 คมแลว หอกจะมีฤทธิ์ดังไฟ กรดปราบไดถึงสวรรคชั้นสิบหกพิเภกทูลความนี้ใหพระรามทรงทราบ ทาวเธอจึงใหองคตกับหนุมานไป ทําลายพิธี โดยหนุมานแปลงเปนสุนัขเนาลอยน้ํา และองคตแปลงเปนกาจิกเนื้อเนาเหม็นตลบ หนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

http://kasnowa.tripod.com/html/story09.html

28/7/2003


RamakianStory09

Page 3 of 3

Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/story09.html

Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianStory10

Page 1 of 3

. . . กุมภกรรณรักความสะอาดสะอานยิ่งนัก จึงทนอยูไมได ตองเลิกพิธีกลับไป แลวยกทัพมารบใหม คราวนี้พระลักษณออกรบ เลยถูกหอกโมขศักดิ์สลบ ถาแสงอาทิตยฉายมาเมื่อไหรก็ตองตาย พระ ลักษณถูกหอกตอนพลบค่ําพิเภกจึงแนะวิธิใหวา ใหหนุมานไปเก็บยา สังกรณีตรีชวาบนยอดเขาสรรพยามาใหทันกอนสวาง ยานั้นจะแกให หอกหลุดฟนได และตองมีน้ํากระสายยาจากแมน้ําปญจมหานทีดวย ใช ทาชโลมแผล . . . หนุมานรีบเหาะไปหามรถพระอาทิตย ที่ยอดเขาคันยุธรไวกอน พระ อาทิตยบอกวาหามธรรมชาติหนาที่ของโลกไมได แตทานจะชักรถเขา กอนเมฆหนาทึบไมใหแสงสวางมาไดแลวลูกพระพายก็ไปเก็บยา สองอยางมา และเหาะไปขอน้ําปญจมหานทีที่พระพรตพระสัตรุเมืองอ โยธยาเมื่อไดครบแลว หนุมานก็นํามาใหพิเภกบดยาดวยอาคม แลวทาแผล หอกวิเศษก็หลุดและพระ ลักษณฟนได . . . กุมภกรรณจึงคิดการศึกใหม โดยทําพิธีทดน้ําไมใหไหลผานกองทัพ พระราม จะไดอดน้ําตายหมด พระรามไดเรียกพิเภกมาถามเรื่องน้ําไมไหล ก็รูวากุมภกรรณซอนตัวทดน้ําไว แตไมมีใครรูที่ซอนนอกจากนางคันธมาลี หนุมานจึงปลอมเปนนางกํานัลรับใชคันธมาลี แลวหลอกถามเพื่อนนาง กํานัลไดรูวา กุมภกรรณหายตัวในพิธีทดน้ํา . . . นางกํานัล 4 นางกับนางคันธมาลีมีหนาที่เก็บดอกไมหอมไปถวายทุก วัน ดังนั้นหนุมานจึงลอบออกไป และแปลงเปนเหยี่ยวบินไปที่สวนดอกไม แอบจับนางกํานัลผูหนึ่งใน 4 นางนั้นไปฆา แลวตนแปลงกายเปนนางกํานัลผูนั้นแทน จึงไดถือพานดอกไมไปในที่ทําพิธีทดน้ําดวย แลวแผลงฤทธิ์ทําลายพิธีทดน้ําได

. . . รุงขึ้นกุมภกรรณยกทัพมารบอีกทั้ง ๆ ทีเกิดลางรายสารพัด จึงตอง ตายดวยศรพระนารายณอวตาร กอนตายไดทูลขอสํานึกผิดจึงไดเกิดใหม ในสวรรค อินทรชิตไดอาสาออกรบแกแคนพระลักษณรบกับอินทรชิตเชา ถึงเย็น ยังไมชนะกัน ตางจึงหยุดพักผอนวันรุงขึ้นจะรบกันใหมแตอิทรชิต ใชเวลาเจ็ดวันทํา พิธีชุบศรนาคบาศที่เขาธากาศคีรี ระหวางนั้นทศกรรฐให มังกรกรรณโอรสพระยาขรออกรบขัดตาทัพไวกอนพระรามยิงศรพรหมมาศ ถูกมังกรกรรณตายพระรามถามถึงวิธีทําลายพิธี พิเภกบอกวา "ตองใชหมีกัดตนไมที่อาศัยทําพิธีใหหักโคน พิธีก็แตกแลว " . . . ชมภูวราชรับอาสา ไปทําลายพิธีไดโดยแปลงเปนหมีดํากัดตนไมโรทันลมลงกลางพิธี อินทรชิต โกรธนักเลยออกรบพรอมวิรุณมุข อินทรชิตแมจะทําพิธีชุบศรนาคบาศไมสําเร็จ แตก็มีฤทธิ์รายแรงถึง ขนาด แผลงศรไปเปนนาคมากมายพนพิษใสกองทัพและไลมัดไวหมดยกเวนพิเภกผูเดียว เพราะเปน ญาติกันพิเภกมาบอกขาวรายใหพระรามทรงทราบทันที พระองคตกใจนักและรีบมาที่สนามรบและถาม วิธีแกจากพิเภก ผูซึ่งถาใครไมถามทานก็ไมตอบ พิเภกทูลตอบวา "ใชครุฑแกไดเพราะนาคกลัวครุฑ" . . . พระรามจึงแผลงศรพลายวาต ไปที่วิมานฉิมพลีของพวกครุฑ บรรดาครุฑก็แหแหนมาชวยโดยไล จิกตีนาคทั้งหลายหนีไปหมดทั้งไพลนายกองจึงฟนขึ้นไดคราวนี้อินทรชิตไปทําพิธีชุบศรพรหมมาศ 3 วันที่ใตตนกรางริมแมน้ําเชิงเขายุคลธร แตหามสงขาวตายใหรู

. . . ทศกรรฐใหยักษกําปนขี่ชางตกมัน ดุราย มารบขัดตาทัพไวกอน แตก็ถูกหนุมานฆาตายหมด ทศ กรรฐเสียตายทหารเอกเลยลืมคําหามของอินทรชิต ไดใชไวยกาสูร ไปแจงขาวยักษกําปนตายใหลูกรู พิธีจึงแตก อินทรชิตตองแกโดยฆาแพะดํา วัวดํา เอาโลหิตใสถาดทอง ให พรหมมาศสูบกินดวยฤทธิ์แลวอินทรชิตแปลงเปนพระอินทร ทรงชาง เอราวัณแปลงมาออกรบ แตหนุมานรูก็เหาะไปหักคอชางเอราวัณปลอมเสีย เลยถูกอินทรชิตตีดวยศรสลบ และอินทรชิตก็แผลงศรไปถูกพระลักษณตาย

http://kasnowa.tripod.com/html/story10.html

28/7/2003


RamakianStory10

Page 2 of 3

. . . พระรามตามมาที่สนามรบ ชวยถอนศรที่อกแตไมขึ้น เสียใจจนสลบ ใคร ๆ นึกวาพระรามตายทศ กรรฐชอบใจนักถึงกับใหนางสีดา กับนางตรีชดา ขึ้นบุษบกเหาะมาดู แตนางตรีชดาบอกวา หญิงหมาย ขึ้นบุษบกนี้จะลอยไมไดเพราะพระอิศวรสาปไว ดังนั้นพระรามไมตายแนพิเภกกลับมาจากคุมพลวานร เก็บผลไมอีกปามาสงกองทัพเปนเสบียง เห็นหนุมานสลบก็เปามนตใหฟน สวนพระรามก็ฟนจากสลบได เอง และพิเภกกราบทูลวา "ยาที่ใชแกศรพระลักษณนั้น ชมภูวราชรูดี"

. . ชมภูวราช ซึ่งเพิ่งฟนจากสลบเพราะเสียใจนึกวาเจานายตาย ทูลวา ยาที่ใชแกอยูภูเขาอาวุธ แตทาง ไปนั้นยากเข็ญ และมีจักรกรดหมุนตลอดเวลา ใครเขาไปตองตายเพราะคมจักร นอกจากทหารเอกพระ นารายณอวตาร พระอิศวรทานสั่งไว จักรกรดจะหยุดเพราะฤทธิ์ผูนั้นหนุมาน จึงเหาะไปเอายา ผานความยากเข็ญไปไดตลอด แตเก็บยาไมได เพราะ เทพยดาที่รักษาภูเขาบอกวา ตนยานี้จะเก็บถอนไมไดหนุมานจึงยกภูเขา แบกมาที่สนามรบ พอลมพัดกลิ่นยามาตองพระลักษณ ศรก็หลุดและฟน ทันที พวกพลรบทั้งหลายก็ฟนดวย . . . อินทรชิตเมื่อรูขาววาขาศึกฟนไดหมด ก็ทําพิธีใหมชุบตัวเปนกายสิทธิ์ ใชเวลาทําพิธีเจ็ดวัน กอนไปทําพิธีก็ทํากลอุบาย ใชสุขาจารซึ่งตองโทษ ประหารเพราะหนีทัพ ใหแปลงตัวเปนนางสีดา ใสทายรถศึกไป พอถึงหนาทัพพระรามก็จะตัดคอนางสี ดาแปลงโยนใหดู แลวอินทรชิตก็ไปซอนตัวทําพิธีชุบตัวใหเปนกายสิทธิ์ที่ภูเขาจักรวาล แตแกลง ประกาศวาจะยกทัพไปตีอยุธยาฝายพระรามไมรูกลก็เสียใจ แตพิเภกจับยามดูรูแลวจึงทูลความจริง พระ รามยังสงสัยที่อินทรชิตวาจะไปรบอยุธยา วาจริงหรือเท็จพิเภกตรวจยามสามตาแลว ทูลวา"ไมจริงเลย เวลานี้อินทรชิตไปทําพิธีชุบตัวใหเปนกายสิทธิ์ที่ภูเขาจักรวาล ถาครบเจ็ดวันจะมีฤทธิ์ ใครก็ปราบไมได

. . . พระรามจึงใชพระลักษณไปลางพิธีได ประจวบถึงคราวอินทรชิตสิ้นอายุ แตวันแรกรบไมชนะ วันตอ มามีลางคืออินทรชิตบอกฝากลูกคือ ยามะลิวัน กับ กันยุเวก และฝากชายา คือ สุวรรณกันยุมา ไวกับทศ กรรฐ แลัวออกรบกับพระลักษณ คราวนี้ถูกพระลักษณยิงดวยศรพลายวาตถึงแกสิ้นชีพบนฟา และพิเภก รีบขอใหองคตไปขอพานแกวจากทาวธาดาพรหมมารองรับศรีษะอินทรชิต เพราะไดรับพรจากพระอิศวร วา "ไมตายบนดิน และถาเศียรอินทรชิตตกดิน จะเกิดไฟลางโลก " . . .แลวพระรามสังหารใหศรีษะอินทรชิตนั้นหายไป โดยยิงดวยศรพรหมมาศโดนศรีษะ บนพานกลาง อากาศไหมเปนผงคลีไปเมื่ออินทรชิตตาย ทศกรรฐก็ออกรบเองกับพระรามแตเอาชนะไมได จึงถอยทัพ กลับเขาเมืองลงกาทศกรรฐไดขอใหมูลพลัม มหาอุปราชเมืองปางตาลผูเปนนองชายสหัสเดชะยกทัพ มาชวย พระยามูลพลัมก็ชวนพี่ชาย คือสหัสเดชะพระยักษพันเศียรสองพันกรมาชวยทศกรรฐรบดวย

. . . พระรามออกรบเอง และพระลักษณไดยิงศรถูกมูลพลัมตาย สวนสหัสเดชะมีตะบองวิเศษ ชี้ตนตาย ชี้ปลายเปน พิเภกจึงทูลพระรามใหใชหนุมานไปทําอุบายชิงตะบองวิเศษมาโดยเร็วหนุมานแปลงเปนลิง เผือกนอย ทําอุบายหนีความโหดรายในกองทัพพระรามมาพึ่งเย็น . . . สหัสเดชะหลงเชื่อจึงใหขึ้นรถศึกมาดวย หนุมานซึ่งแปลงเปน ลิงเผือกชื่อสังขวานรก็ประจบประแจงทําอุบายตาง ๆ จนสหัสเดชะ ยอมใหถือตะบองวิเศษจะไดชวยรบในทันใดหนุมานก็แผลงฤทธิ์ แลวหักตะบองวิเศษเปนสองทอนโยนคืนไป และใชหางมัดสหัส เดชะมาถวายพระราม จากนั้นหนุมานก็ฆาพระยายักษดวยตรีเพชร ทศกรรฐจึงขอความชวยเหลือใหม จากแสงอาทิตยลูกพระยาขร ซึ่งมีแวนแกววิเศษสองใครตายทันที และฝากทาวธาดกพรหมไว จิตรไพรีพี่เลี้ยงแสงอาทิตยตามมาชวยรบดวยพิเภกทูลพระราม ใหใชใคร ดักหนาไปขอแวนแกวมาเสียกอนเพื่อจะไดไมเดือดรอนจนเกินไป . . . .พระรามใชพิเภกกับองคตไปทํางานนี้พิเภกแปลงเปนจิตรไพรี องคตแปลงเปนแสงอาทิตย เหาะ ไปขอแวนแกวจากทาวธาดาพรหมมาไดและถวายแดพระรามดังนั้นเมื่อแสงอาทิตยรบแพพระราม ก็ใช จิตรไพรีใหรีบเหาะไปขอแวนแกวจากทาวธาดาพรหม จึงไมไดแวนมา จิตรไพรีจึงถูกพระลักษณยิงตาย ดวยศรพลายวาต และแสงอาทิตยตายดวยศรพรหมมาศของพระราม . . . ทศกรรฐโกรธแคนมากจนตองออกรบเอง รบอยูทั้งวันก็เอาชนะพระรามพระลักษณไมได จึงตองขอ ใหทาวสัตลุง เพื่อนรักและ ตรีเมฆหลานรัก ยกทัพมาชวยก็มาถูกพระรามพระลักษณยิงดวยศรตายทั้ง สององค ทาวสัตลุงตาย แตตรีเมฆรายคาถา แทรกดินหนีไปหาทาวกาลนาคเจาเมืองบาดาลได

http://kasnowa.tripod.com/html/story10.html

28/7/2003


RamakianStory10

Page 3 of 3

หนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

Peace Corps

Habitat for Humanity

www.peacecorps.gov

www.donationline.com

Redefine Your World Service, dedication, idealism. Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/story10.html

Donate your car to Habitat or other charities. Tax deduct. Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianStory11

Page 1 of 3

. . . แตทาวกาลนาคกลัวเกรงพระราม จึงไมยอมตอนรับ แตยอมบอกใหไปซอนตัวอยูในเม็ดทรายที่ ชายหาดทะเลเชิงเขาจักรวาลโดยเนรมิตกายเทาละอองธุลี หนุมานตามมาจับทาวกาลนาค ขูถามที่ ซอนตรีเมฆรูชัด จึงฆาตรีเมฆลูกตรีเศียรตาย . . . จากนั้นทศกรรฐก็ขุดอุโมงคทําพิธีชุบตัว ครบเจ็ดวันเมื่อไร กายจะเปนกายสิทธิ์มีฤทธิ์ใครฆาก็ไม ตาย ทนอาวุธทุกชนิด กายจะเปนเพชรแลวใชนิ้วชี้ใครคนนั้นจะตองตายทันที และไพรพลของทศกรรฐ ใครฆาก็ไมตายดวย . . . พระรามจึงใหสุครีพ หนุมานและนิลนนทไปทําลายพิธี แตปากทางเขา อุโมงคตองมีน้ําลางเทาสตรีมารด จึงจะเปดเขาได เพราะลงอาถรรพไวหนุ มานจึงไปขอน้ําลางเทานางเบญกายมารดแตเมื่อเขาไปไดแลว พระยาลิง ทั้งสามจะชวยกันแกลงรังควานอยางไรทศกรรฐก็ไมโกรธ หนุมานฉลาดจึง ไปสะกดนางมณโฑอุมมาหยอกเลนตอหนาทศกรรฐ คราวนี้ทศกรรฐโกรธ แคนเลยพิธีแตก ชุบตัวไมสําเร็จ . . . ทศกรรฐไดขอความชวยเหลือเพื่อนรัก ชื่อสัทธาสูร เจาเมืองอัสดงค และวิรุณจําบังหลานรัก ซึ่ง เปนลูกพระยาทุขษณผูเปนอนุชาซึ่งครองเมืองจารึกสัทธาสูรมีฤทธิ์ขออาวุธเทวดาได แตองคตคุมพล วานรแอบกลุมเมฆแยงเก็บอาวุธไดหมด แลวสัทธาสูรก็ตองตายเพราะหนุมานตัดเศียรดวยตรีเพชร สวน วิรุณจําบังหายตัวได เมื่อรบแพก็หายตัวไปซอนที่ภูเขาอากาศคีรี . . . หนุมานตามมาถามหาที่ซอนจากนางวานรินซึ่งอยูในถ้ําภูเขานี้ นางก็ เลาวา เดิมนางเปนนางฟา มีหนาที่จุดประทีปถวายพระอิศวร วันหนึ่งนาง คุยเพลิน และพระอิศวรก็คุยกับพระฤาษีนานจนดวงประทีปดับ พระอิศวร เรียกหานางและดวงประทีปก็ไมได จึงโกรธและสาปใหมาอยูที่นี่รอทาหนุ มานตามหาวิรุณจําบังเมื่อไร ก็จะใหนางบอกแลวก็จะพนคําสาป . . . ดังนั้นหนุมาน จึงแผลงฤทธิ์หาวเปนดาวเดือน แลวรวมรักกับนางวาน ริน นางจึงบอกวาวิรุณจําบังซอนอยูในฟองน้ําในแมน้ําสีทันดรบริเวณภูเขา สัตภัณฑ อยูทางใตเขาพระสุเมรุ แลวหนุมานก็ตามไปฆาวิรุณจําบังได โดยจับสองเทาฟาดกับเหลี่ยมเขากายแตกละเอียดจากนั้นหนุมานก็ขวาง นางวานรินขึ้นสวรรค ไปรับใชพระอิศวรตามเดิม . . . เมื่อรบทีไรก็แพ วงศญาติและเพื่อนพองก็พากันตายไปมากมาย ทศกรรฐจึงไปฟองทาวมาลีวราช ใหตัดสินใหพระรามเลิกทัพกลับไปแตทาวมาลีวราชมีความยุติธรรมดี จึงตัดสินใหทศกรรฐคืนนางสีดา เมื่อดื้อไมคืน ทานก็แชงใหทศกรรฐแพศึก ใหตาย และอวยชัยใหพรฝายพระรามซึ่งเปนฝายถูกทศกรรฐ แคนนักจึงทําพิธีเผารูปปนเทวดา และชุบหอกกบิลพัท ซึ่งถาทําพิธีสําเร็จ ก็จะชนะศัตรูหมดสิบทิศ . . . ใชเวลาทําพิธีสามวันแลวรูปปนเทวดานั้นจะทําใหเทวดาตายหมด รวมทั้งพระอิศวรเมื่อรูปปน เทวดาถูกเผาไฟ พวกเทวดาบนฟาก็รอน พระอิศวรจึงใชเทพบุตรพาลีใหรีบไปทําลายพิธีเทพบุตรพาลี ซึ่งชาติกอนเปนพระยาพาลีเจาเมืองขีดขิน ก็พาเทพบริวารแปลงเปนวานรขนกอนศิลาไปทุมที่ทําพิธี ของทศกรรฐ แลวไลตีรบกับทศกรรฐจนหนีเขาลงกาไป เทพบุตรพาลีกับบริวารชวยกันขนรูปปนเทวดา ทิ้งแมน้ําสีทันดรทั้งหมด . . . ทศกรรฐเสียใจที่รบแพเรื่อย จะทําการอะไร ๆ พิเภกก็บอกศัตรูใหแกไดทุกอยาง นางมณโฑจึงแนะ นําใหฆาพิเภกพิเภกรูเหตุการณไดหมด จึงรูวาทศกรรฐพยายามจะฆาตน ก็ทูลขอใหพระรามชวย พระรามจึงใหสุครีพและพระลักษณระวังภัยให พิเภกสวนพระรามรบกับทศกรรฐแตทศกรรฐจองฆาพิเภกใหได จึงพุงหอ กกบิลพัทมาที่พิเภก พระลักษณเห็นก็ปดหอกดวยศร หอกจึงมาปกอก พระลักษณพอดี . . . พิเภกบอกยาแกใหคือ สังกรณีลดาชาติกับตนตรีชวา อยูที่ภูเขาสัญ ชีพสัญญี กับมูลโคพระอินทรในถ้ําอินทกาล สวยหินบดยาอยูในเมืองบาดาลซึ่งพระยากาลนาครักษาไว แตลูกหินสําหรับบดอยูที่ทศกรรฐ ถาหนุมานรีบเอามาไดหมด ก็จะไดยาแกใหพระลักษณฟนไดหนุมาน รีบไปเอาเครื่องยามาไดหมด ขาดแตลูกบดที่ทศกรรฐใชหนุนแทนหมอนหนุมานจึงไปสะกดใหพวก ยักษหลับหมด แลวลงไปแกลงผูกผมนางมณโฑกับเศียรทศกรรฐดวยอาคม และสาปใหใครแกไมได แมฟนดวยอาวุธพระอินทรก็ไมขาด และเขียนจารึกไวบนหนาทศกรรฐวา ถาจะแกผมใหไดก็ตองกมศรีษะ ใหนางมณโฑตบศรีษะสามทีจึงแกได . . . แลวหนุมานก็ดึงลูกหินบดมาไดดังนั้นนางมณโฑจึงตบศรีษะทศกรรฐที่กมใหตบดี ๆ สามที ผมที่

http://kasnowa.tripod.com/html/story11.html

28/7/2003


RamakianStory11

Page 2 of 3

มัดจึงหลุดไดเองทศกรรฐคิดแคนนัก และคิดไดถึงทัพนาสูร พี่ชายรวมบิดาที่ครองเมืองจักรวาลจึงขอ ใหมาชวยรบ ทัพนาสูรมีฤทธิ์มาก แตก็ตายเพราะศรพรหมมาศของพระรามนางมณโฑซึ่งไดมนตหุงน้ํา ทิพยจากพระอุมา จึงทําพิธีหุงน้ําทิพยวิเศษ ถารดใครแลวคนตายก็ฟนได และเหาะได แตผูทําพิธีตอง รักษาพรหมจรรยดวย . . . ฝายทศคีรีวันกับทศคีรีธร โอรสทศกรรฐที่เกิดจากนางชางในปาหิมพานต แลวทาวอัศกรรณมารา อสูร รับไปเลี้ยงไวที่เมืองดุรัม คิดถึงพอก็มาเยี่ยม พอดีนางมณโฑกําลังทําพิธีหุงน้ําทิพย ทั้งสองรูเรื่อง ศึกก็อาสาออกรบชวยทศกรรฐสองพี่นองมีฤทธิ์เดชและรบเกง แตก็ตองแพและตายทั้งคูเพราะพระ ลักษณ . . . แลวเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันที่นางมณโฑทําพิธี ก็ไดน้ําทิพยเกิดใน หมอ ไดใชพรมไพรพลที่ตายใหฟนไดหมด และมีฤทธิ์มากกวาเกา เหาะไดดวย พวกที่ตายเกา ๆ นานแลวก็ฟนไดหมด ทั้งกุมภกรรณ, สัทธาสูร, วิรุณจําบัง, สัตลุง, ตรีเมฆ, มูลพลัม, สหัสเดชะ, อินทรชิต, แสงอาทิตย,ยักษกําปน, ทศคีรีวัน, ทศคีรีธร, มังกรกรรณ, อิทธิ กายมหากาย, ทัพนาสูร ฟนขึ้นมาเต็มแนนเมืองไปหมด . . . พระรามนึกสงสัยจึงถามพิเภกที่ตามทัพมาสนามรบดวยทุกครั้งเพื่อบอกเหตุการณตามคําถามของ พระรามพิเภกจึงทูลวา นางมณโฑหุงน้ําทิพยเปนน้ําอมฤตได แตมีขอหามคือ ตองถือพรหมจรรยในพิธี หุงน้ําทิพย ซึ่งนางกําลังทําพิธีตอไปอีกเพื่อจะไดมีน้ําทิพยสงมาใชในกองทัพทศกรรฐเรื่อย ๆพระราม จึงใชใหหนุมานไปทําลายพิธี โดยแปลงเปนทศกรรฐไปรวมรักกับนาง โดยพาเขาวังไปและชมพูพานก็ ไปทําลายโรงพิธีเสียดวยแลวทศกรรฐแปลง ก็อุบายบอกวา พิเภกเวลานี้ หลบหนีเขาปาไปตามลําพัง พี่จะตองออกไปจับมันฆาเดี๋ยวนี้แลว หนุมานบอกแลวก็เลยออกเมืองไดตามสบาย . . . ฝายทศกรรฐน้ําทิพยหมด นางมณโฑยังไมสงใหอีกตามสัญญา เมื่อกลับมาจากสนามรบมาถึงวัง จึงรูวาพิธีถูกทําลายแลว นางมณโฑก็อายและเสียใจจนสลบ ทศกรรฐก็ยกโทษใหโดยดี ถือวาเปนเวร กรรมรุงขึ้นทศกรรฐออกรบอีก ถูกยิงดวยศรตัวขาดคอขาดบอยแตไมตายสักที . . . เมื่อพระรามถามพิเภกจึงรูวาทศกรรฐถอดดวงใจฝากพระฤาษีโคบุตรไวหนุมานจึงทําอุบายรวมกับ องคต มาลวงพระฤาษีวา ขอเปนขาทศกรรฐแทนพระรามซึ่งใจรายใจดําพระฤาษีถูกออนวอนมาก ๆ ก็ใจ ออน จึงพาไปจะฝากตัวเปนขาทศกรรฐ แตกอนไปหนุมานก็หลอกถามจนรูวากลองดวงใจทศกรรฐอยูที่ พระฤาษีนี่เอง จึงบอกใหพระฤาษีถือไปดวย เพราะกลัวพระรามจะใชใครมาขโมย ระหวางที่ทานไมอยู พระฤาษีหลงเชื่อ ก็ถือกลองดวงใจทศกรรฐไปดวย "ทําไมทศกรรฐไมเก็บดวงใจเองขอรับพระเจาตา" หนุมานแกลงถามซื่อ ๆ "ถาดวงใจใกลตัวก็จะวิ่งเขาในอกตามเดิม ตองไวหาง ๆ" ทานตอบตามตรง "ถาอยางนั้น ทานฝากกลองดวงใจไวกับองคตดีกวาและอยูนอกวัง แลวพาอีฉันไปถวายตัวกอน เพราะ ถาทานตาถือกลองเขาวังไป เดี๋ยวหัวใจจะวิ่งเขารางทาวทศกรรฐก็จะตองเดือดรอนทําพิธีใหม แลวคอยถวายองคตทีหลัง" พระฤาษีโคบุตรเห็นชอบ ก็เลยฝากกลองดวงใจไวกับองคตโดยดีพอเดินไปไดไมเทาไหร หนุมานก็ หลอกลวงอีกวา "ขอใหอีฉันกลับออกไปเตือนองคต ใหระวังพวกยักษดี ๆ เพราะไมถูกกันมากอน อีฉันจะไปบอกอง คตใหชี้แจงแกพวกยักษวาองคตเปนลูกศิษยพระเจาตา ทานมาที่นี่เพื่อถวายตัวเปนขาทศกรรฐ จะได ไมเกิดเหตุรายอีฉันวิ่งเร็ว เดี๋ยวเดียวก็มา ทานแกแลวรออยูที่นี่ดีกวาขอรับ" "เออ ดีก็ดี ไปเร็ว ๆ มาเร็ว ๆ นะ" พระฤาษีตกลงงาย ๆ . . . หนุมานรีบไปนิมิตกลองดวงใจใหมอีกกลองเหมือนกัน สงใหองคต และสั่งใหฝงกลองจริงซอนไว ที่ฝงทะเลกอน พอฤาษีทานกลับออกมาก็มอบกลองดวงใจเกให แลวองคตรีบกลับไปรักษากลองจริงไว และถาเมื่อไหรเห็นหนุมานหาวเปนดาวเปนเดือนในทองฟา ก็ใหรีบนํากลองจริงมาใหหนุมานทันที . . . ทีแรกทศกรรฐจะไมยอมรับหนุมาน เพราะเรื่องเคืองแคนเกา ๆ มากมาย แตพระฤาษีรับรองไวดี ทศ กรรฐจึงรับไว และรูวาหนุมานเกงเปนทหารเอก ทศกรรฐซึ่งชอบผูมี ฝมือทางรบก็โปรด ถึงกับตั้งเปนโอรสบุญธรรมทรงมงกุฏ . . . ฝายองคตก็ทําการเรียบรอย ตามหนุมานสั่งทุกอยางและมาอยู รักษากลองจริง รอหนุมานหาวเปนดาวเปนเดือนอยูริมทะเลเพื่อใหทศ กรรฐเชื่อในหนุมาน จึงอาสาออกรบโดยแตงองคทรงเครื่องเต็มยศออก ไปดวย และไดพบกับพระลักษณซึ่งเขาใจผิดวาหนุมานทรยศ เพราะ เห็นแกเงินและยศศักดิ์ และเกิดโตเถียงกันจนเย็น หนุมานจึงวา

http://kasnowa.tripod.com/html/story11.html

28/7/2003


RamakianStory11

Page 3 of 3

"เย็นแลว ตองกลับเมืองลงกากอนพรุงนี้เราจะออกมารบใหม จะจับตัวพวกเจาไปใหทศกรรฐใหหมด เลย" ทศกรรฐรูเขาก็ชื่นใจ และชมเชยวาหนุมานเกงมากและยกสมบัติอินทรชิตใหเปนรางวัล รวมทั้งนาง สุวรรณกันยุมาดวย หนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

National PTA

American Red Cross

pta.org

www.redcross.org

Thousands of resources for parents and teachers. everychild. onevoice. Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/story11.html

Together, we can save a life. Find out how you can help. Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianStory12

Page 1 of 2

. . . สวนพระลักษณนึก ๆ แลวสงสัยหนุมาน แตไมยกทัพกลับเพราะเกรงหนุมานจะทรยศ จะใชความ วองไวกลับมาโจมตีกระทันหัน จึงใหสุครีพกับนิลนนทไปเลาเรื่องนี้ ใหพระรามฟงพระรามนึกรูวาเปนอุบายของหนุมาน จึงสั่งใหสุครี พและนิลนนทกลับไปอยูชวยพระลักษณ พอรุงเชาพระรามก็ยกทัพ มาสมทบ . . . ฝายหนุมานก็ชวนทศกรรฐมารบดวย เพื่อเปนประธาน พอมาถึง สนามรบหนุมานก็ออกอุบายวา ตนจะหายตัวไปจับพระรามและพระ ลักษณมัด ถาทศกรรฐเห็นตนเหาะไปในทองฟาเมื่อไรก็ใหยกทัพเขาไปรบทันทีแลวหนุมานก็หายตัว เหาะขึ้นทองฟา ไมใหใครเห็นเลยและหาวเปนดาวเปนเดือนใหสัญญาณเฉพาะองคต องคตจึงรีบนํา กลองดวงใจกลองจริงมาใหหนุมานตามนัดหมายกันพระยาลิงทั้งสอง แอบเขาไปถวายกลองดวงใจทศ กรรฐใหพระรามและเลาอุบายถวายดวย พระลักษณชมเชยวา "ลิงเจาเลหอยางนี้หาไมไดอีกแลวในสามโลก" ดังนั้นในการรบวันรุงขึ้นอีกวัน พระรามจึงแผลงศรฆาทศกรรฐตายไดโดยหนุมานเปนผูขยี้ดวงใจพระยา ยักษกอนจะเริ่มการฆาฟนนี้ทศกรรฐไดตัดพอตอวาหนุมานมาก หนุมานจึงบอกวา "ทานคืนพระแมสีดามาเถิด แลวเราจะคืนกลองดวงใจให เรื่องทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะทานหลงผิดไป" ทศกรรฐฟงแลวก็รูสึกวาตนผิดจริง ๆ แตก็ไวยศไมยอมแกศัตรู และอางวา "เรื่องทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะพรหมลิขิต บันดาลใหเปนไปแท ๆ" . . . ฝายนางสีดา เมื่อตองพลัดพรากจากพระรามถึงสิบสี่ป ดังนั้นแมเปนที่รูวา ตัวนางซื่อสัตยสุจริตทั้ง กายใจ แตไมมีพยาน จึงตั้งพิธีแสดงความบริสุทธิ์กอน โดยนางขอลุยไฟถวายพระราม ซึ่งพระอินทรกับ เทพยดานางฟาไดมารวมพิธีดวยบังเกิดเปนดอกบัวบานรับทุกยางกาวที่ นางสีดาลุยไฟจึงไมเปนอันตรายแลวเมื่อถวายพระเพลิงทศกรรฐ แลว พระรามก็อภิเษกพิเภกเปนเจานครลงกา . . . กลาวถึงยักษไวกาสูรกับนิลกาสูร ซึ่งมาในทัพทศคีรีวันกับทศคีรีธร และไดอยูชวยจนถึงวันทศกรรฐสิ้นชีวิต แลวหนีมาบอกขาวรายใหทาว อัศกรรณเจาเมืองจักรวาลทรงทราบ . . . ทาวอัศกรรณอาลัยรักโอรสบุญธรรม ทศคีรีวัน กับ ทศคีรีธร จึงยกทัพมาลงกาเพื่อแกแคนพระราม ยังอยูก็มาชวยรบ แตยิ่งฆาทาวอัศกรรณทีไร ก็ยิ่งเกิดทาวอัศกรรณมากขึ้นเรื่อย ๆ พิเภกทูลวา เปน เพราะทาวเธอไดพรพระอิศวรครั้งนั้นเทพบุตรคัดคานเพราะเกรงจะเดือดรอน เพราะทาวอัศกรรณอาจ แผลงฤทธิ์ราย พระอิศวรจึงตรัสวา ถาใครฆาทาวอัศกรรณขาดจากกันก็ใหกวาดทิ้งน้ํา ทาวเธอจึงจะ ตายไปดังนั้นเมื่อพระรามแผลงศรพรหมมาศตัดกายพระยายักษขาด ก็บันดาลใหลมกรดพัดรางที่ขาด ลงน้ําไป . . . เมื่อเสร็จศึก พระมาตุลีก็ขับรถพระอินทร ที่ใหพระรามยืมนั้นคืนไปที่ เมืองสวรรคตามเดิมพอดีครบสิบสี่ป พระรามจึงพานางสีดากับพระ ลักษณกลับอยุธยา เพราะถาอยูชาไป พระพรตจะวิ่งเขากองไฟตาย พรอมพระสัตรุพิเภกตามไปสงถึงเมืองและพากันเดินมาถึงภูเขาเหมติรัน ฝายยักษบรรกัลปโอรสทศกรรฐกับนางอัคคี ซึ่งพระยานาคผูเปนตาขอ ไปเลี้ยงตั้งแตหาขวบ เกิดฝนรายจึงคิดถึงพอ จึงลาพระยากาลนาคมา เยี่ยม เมื่อรูวาพอตายก็โกรธและตามไปรบกับพระราม เพื่อแกแคนแทนพอพระรามใหหนุมานไปปราบ หนุมาน แปลงเปนกระบือแกลงติดหลมใหบรรลัยกัลปชวย แลวเลยขอใหบรรลัยกัลปกลับไปดีกวาจะไดไมตาย แตบรรลัยกัลปไมยอมกลับ ก็รบกับหนุมานซึ่งไมสามารถจับตัวบรรลัยกัลปไดเพราะตัวลื่นโดยสําเร็จพิธี ชุบตัวดวยน้ําวานหนุมานจึงเหาะไปหาฤาษีพระทิศไพ ทานหยิบฝุนทรายมาโรยตรงหนา และวา "บอกไมได เดี๋ยวฆากันตายพระฤาษีจะมีบาป เจาเปนลิงฉลาดก็คิดเอาเอง" . . . หนุมานจึงเหาะกลับไปใชฝุนทรายซัดรางบรรลัยกัลปหมายจะจับตัว แตบรรลัยกัลปขอสูตายดีกวา ถูกจับ หนุมานจึงแทงตายดวยตรีเพชรระหวางพระรามเดินทางกลับบานเมือง ไดเจอพรานกุขันคนเกาก็ ใหลวงหนาไปอยุธยากับหนุมาน ซึ่งมาถึงทันพอดีกับที่พระพรตพระสัตรุทําพิธีเผาตัวตายในไฟเพราะ ครบสิบสี่ปแลว พระรามยังไมกลับมาครองเมืองตามสัญญาหนุมานจึงเขามาฉุดไวและทูลใหทราบวา พระรามกลับมาแลวเมื่อพระรามเขามาในเมือง นางไกยเกษีผูรูผิดก็บอกวา ...แมรักเจาปานดวงใจ เหมือนหนึ่งเกิดในครรภ

http://kasnowa.tripod.com/html/story12.html

28/7/2003


RamakianStory12

Page 2 of 2

จะฉันทาพอนั้นหาไม เหตุนี้ชะรอยเทพไท แกลงเขาใจดลใจมารดา... . . . จากนั้น พระรามก็ใหรางวัลทหารทุกคน สมความดีความชอบสําหรับหนุมานไดเปนพญาวนุชิต ครองเมืองอยุธยาแตเกิดวิปริตหนามืดทุกครั้งที่ขึ้นบัลลังกออกขุนนาง แสดงวาเราไมมีบุญถึงบัลลังกอยุธยา หนุมานจึงไปกราบทูลพระรามใหทรงทราบ พระองคจึงแผลงศร ไป ใหหนุมานเหาะตามศร ถาศรตกที่ใด ก็ใหสรางเมืองใหมอยู ที่นั่นหนุมานตามไปถึงศรตกตรงภูเขาเกายอด ก็กวาดดวยหาง ไปทั่วบริเวณใหญไพศาล เปนกําแพงเมือง แตพระรามไมใหหนุ มานสรางเมืองเอง ไดขอใหเทพยดาสรางเพื่อเปนมิ่งมงคล และ ตั้งชื่อวา นพบุรี . . . กลาวถึงยักษมหาบาล ครองเมืองจักรวาลเปนเพื่อนรักของทศกรรฐ วันหนึ่งคิดถึงเพื่อนก็ยกทัพมา เยี่ยมที่เมืองลงกาแตพอรูวาเพื่อนตายก็เลยยกทัพไปหมายจะแกแคนพิเภกซึ่งไดเปนทาวทศคิรีวงศ ครองเมืองลงกาก็ตรวจดูชะตาของตนเอง รูวามีเคราะหราย แตจะมีคนชวยไมใหตาย . . . ฝายพระรามพอดีฝนประหลาดก็ใหโหรทํานายและนึกเปนหวงพิเภกทันที จึงแผลงศรไปถามขาว ศรพาลจันทรมาตกที่เมืองลงกาเบื้องหนาพิเภกพิเภกดีใจนักก็กราบไหว และบูชาศรพระรามดวยธูป เทียนเครื่องหอม แลวเขียนสาสนผูกติดศรกราบสามครั้ง ศรพาลจันทรก็ลอยไปหาพระราม . . . พระรามอานสาสนพิเภก ก็รูวา ลงกามีศึกใหญมาติดเมือง พอดีหนุมานครบกําหนดเจ็ดวันมาเยี่ยม ครั้งหนึ่ง พระรามจึงใหหนุมานไปชวยพิเภกทันที และฆาทาวมหาบาลไดโดยแหวะอกเอาดวงใจออกมา ขยี้ ๆ ทาวเธอจึงตาย ทั้งนี้เพราะไดพรพระอิศวรวา ใครฆาก็ไมตาย ตองแหวะอกเอาดวงใจออกมาขยี้ . . . ดังนั้น หนุมานจึงไดเขาเมืองมาพักอยูกับนางเบญกายกอนกลับไปบานเมืองตนตอมา นางมณโฑ ประสูติ ไพนาสุริวงศ ซึ่งนางทรงครรภกับทศกรรฐไดเดือนเศษทศกรรฐ จึงสิ้นชีวิต ดังนั้นไพนาสุริวงศจึงคิดวาพิเภกเปนพอเพราะเมื่อพิเภกครอง ลงกา นางมณโฑและสนมทั้งหมดก็ตกเปนสมบัติของพิเภกดวย . . . นางเบญกายก็มีลูกกับหนุมานเปนชาย สวยหนุมาน เมื่อกลับไปอยู เมืองนพบุรีของตนนั้น วันหนึ่งไปเที่ยวสวน เลยปนตนไมเลนตามนิสัยเกา แลวปนตนมะมวงเด็ดผลมะมวงโยนใหนางกํานัล พอดียางมะมวงหยดลง ศรีษะใชมือไมถนัดเลยใชเทาเช็ด พวกนางกํานัลก็พากันหัวเราะขบขันหนุมานนึกอายเหลือเกิน จึงลา พระรามออกบวชเปนฤาษีดีกวา โดยไปอยูกับฤาษีพระทิศไพ . . . กาลผานไปจนไพนาสุริวงศรุนหนุม พี่เลี้ยงชื่อ วรณีสูร ก็เลาเรื่องจริงใหฟงทั้งหมด ดังนั้นไพนาสุริ วงศจึงโกรธแคน แลวหนีไปขอความชวยเหลือทาวจักวรรดิ์เมืองมะลิวันเพื่อนรักของทศกรรฐ แตวรณีสูร หวังดีหามไวกอน เพราะทางไปลําบากมีดานเพลิงกรด "ตองเลาเรียนวิชาอาคมใหเกงกอนดีกวา" วรณีสูรบอก แลวพากันไปเรียนวิชาอาคมที่พระกาลฤาษีจนเกง และรูวิธีแกดานเพลิงกรดดวย จากนั้น ทั้งสองลาพระฤาษีเดินทางไปเมืองมะลิวันสวนทาวจักวรรดิ์ฝนวา ดวงอาทิตยตกจากฟามืดมน และ มีดวงอาทิตยใหมมาแทนมีแสงออน ๆ แลวมีพรานปามาถวายดอกบัว โหรทํานายวา ทศกรรฐผูเกงกลาสิ้นชีวิตแลว และมีผูครองลงกาใหม ใจดีมีวิชาความรู แตไมมีฤทธิ์ สวนพรานปาถวายดอกบัวนั้น คือจะมีผูพาราชกุมารมาขอพึ่งบารมี หนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/story12.html

Tell me when this page is updated

28/7/2003


RamakianStory13

Page 1 of 3

. . . พอดีวรณีสูรพาไพนาสุริวงศมาเขาเฝา และทูลเลาเรื่องราวถวาย ทาวเธอก็รับอุปถัมภลูกของเพื่อน รัก และยกทัพไปชวยแกแคนใหดวยพิเภกรบแพ ถูกศรนาคราชของทาวจักวรรดิ์จับตัวจองจําทรมานไว ในตรุ แลวอภิเษกไพนาสุริวงศเปนทาวทศพินครองเมืองลงกาสวนลูกชายนางเบญกายชื่อ อสุรพัตได มาขอโทษทศพินแทนพิเภกซึ่งเปนพระอัยกา แตทาวจักรวรรดิ์เกลียดหนุมาน เลยเกลียดอสุรพัตซึ่งมี หนุมานเปนพอไปดวย . . . อสุรพัตจึงลาแมไปหาหนุมานที่เขามณฑป ตามที่นางเบญกายบอกรูปรางบิดาและหนทางให เมื่อ มาถึงฤาษีพระทิศไพก็บอกใหไปหาหนุมานบนยอดเขานั้น อสุรพัตจึงไปหา ที่ยอดเขา และหนุมานแผลงฤทธิ์หาวเปนดาวเปนเดือนใหดู อสุรพัตจึงเชื่อ วาเปนพอเมื่อหนุมานรูขาวรายในลงกาแลว ก็ลาเพศฤาษีและพากันไปเมือง ขีดขิน แลวชวนกันไปชวยพิเภก มีสุครีพ ทาวชมพู และพระรามเมื่อรูขาว เพราะหนุมานมาเขาเฝาก็ให พระพรต พระสัตรุ ยกทัพไปชวยอีก ใหตีพวก ยักษที่เมืองลงกาและเมืองมะลิวัน . . . ทัพทั้งสี่เมือง ยกมาตามทางเกาไดผานอาศรมเกาของพระรามที่ริมแม น้ําโคพาวารี ก็ถวายเคารพและพักที่นี่หนึ่งราตรี แลวยกทัพตอไปถึงเขา คันธกาลริมทะเล แตถนนที่พระรามสรางขามไปลงกา พระรามยิงดวยศรทําลายไปแลวในตอนเลิกทัพ กลับอโยธยานิลพัทจึงอาสานิมิตกายทอด เปนถนนขามทะเลใหกองทัพเดินขามไปเมืองลงกาได แลว ไปตั้งทัพที่ภูเขามรกตเหมือนกาลกอน

. . . ฝายพระยามะลิวัน กับ กันยุเวก โอรสอินทรชิตกับนางสุวรรณกันยุมา เมื่อรูวาทศพินจะรบกับพวก พระรามก็มาปรึกษาแม นางสุวรรณกันยุมาแนะนําใหลูกไปหาหนุมานจะไดพนภัยแลวบอกขาววาทศพิน จะยกทัพออกรบพรุงนี้แลวพระพรตเมตตาสองพี่นองมาก และบอกใหกลับไปอยูระวังภัยใหพิเภก โดยอยาใหทศพินสงสัยวาทั้งสองเปนพวกเมืองอโยธยารุงขึ้นทศพินยกทัพออก พระยามะลิวันกับกันยุ เวกแกลงอุบายขอออกรบดวย . . . ขณะทศพินรบเสียทีอสุรพัต สองพี่นองก็เลยชวยจับทศพิน มัดไปถวายพระสัตรุพระพรตก็ใหไปถอดพิเภกจากตรุกอน แลว ลงโทษประหารชีวิตทศพินกับวรณีสูร แลวยกทัพไปสังหารทาว จักวรรดิ์ที่เมืองมะลิวันเสียดวยและฆานนยุพักตร, บรรลัยจักร, และวิเศษดวย แตพระสัตรุเสียทีถูกหอกเมฆทัพ นิลพัทจึงชวย ไปเอายาดีมาแกทันกอนทาวจักรวรรดิ์ออกไปตายในที่รบ ได ขอใหเพื่อนชื่อทาวไวยตาล เจาเมืองกุรุราชนครใตพิภพใหยกทัพมาชวยโดยเร็วทาวไวยตาลมีตะบอง วิเศษชี้ตนตายปลายเปน จึงทําพิธีบูชาตะบองสองวัน ใหมีฤทธิ์รายแรงยิ่งขึ้น . . . พิเภกไดบอกเรื่องนี้ นิลพัทกับอสุรพัตจึงไปทําลายพิธีเสียกอนและนิลพัทแยงตะบองวิเศษมาได แลวทั้งสองก็ชวยกันฆาทาวไวยตาลสิ้นชีวิตกอนทาวไวยตาลสิ้นชีวิตไดสํานึกผิด และไดมอบบานเมือง ตลอดจนนางวัชนีสูรมเหสี และนางรัตนมาลีราชธิดาถวายพระพรตเมื่อเสร็จศึก ทัพสี่เมืองก็ยกกลับและ พระรามไดประทานรางวัลใหสมความดีความชอบโดยทั่วหนากัน . . . กลาวถึงทาวไวยวิกลูกนางพิรากวน คิดถึงหนุมานจึงชวนมัจฉานุไปเฝาพระราม และเยี่ยมพระราม ดวยกัน พระรามไดชวยซัดหางใหมัจฉานุดวยพระทัยเมตตา แลวยกนางรัตนมาลี ลูกสาวทาวจักรวรรดิ์ ใหอภิเษกกับมัจฉานุดวย และโปรดใหไปครองเมืองมะลิวันกาลตอมานางสีดาทรงครรภไดสามเดือน . . . มีนางอดูล อาศัยอยูใตดิน นางเปนญาติกับทศกรรฐจึงแคนแทน ก็ แปลงเปนนางงามมาถวายตัวรับใชนางสีดา อํานาจนางอดูลปศาจบันดาล ใหนางสีดาไวใจกระทั่ง เมื่อนางตองการดูรูปทศกรรฐ นางสีดาก็วาดใหดู แลวนางอดูลก็สิงในรูปทันที ทําใหนางสีดาลบไมออก จึงซอนไวใตที่นอน ครั้นพระรามมาบรรทมเกิดรอนรนดุจไฟ จึงคนดูก็เจอรูปทศกรรฐ ทําให พระองคเขาใจผิดวานางสีดารักทศกรรฐจึงมีรูปไวดูตางหนาจึงกริ้วและให พระลักษณพาไปประหารชีวิต แลวแหวะดวงใจมาถวายดวยถึงจะหายแคน เพราะฤทธิ์หึง . . . เมื่อพระลักษณใชพระขรรคฟนก็ปรากฏพระขรรคเปนพวงมาลาสวมพระศอนางสีดา ครั้นนางถอด พวงมาลาดอกไมทิพยออก ก็กลายเปนพระขรรคตามเดิมดังนั้นพระลักษณจึงทูลใหนางสีดาเขาปาไปดี กวาพระอินทรไดเนรมิตเนื้อทรายมานอนตาย พระลักษณจึงแหวะอกเอาดวงใจเนื้อทรายมาถวายพระ

http://kasnowa.tripod.com/html/story13.html

28/7/2003


RamakianStory13

Page 2 of 3

ราม แลวพระอินทรแปลงเปนมหิงคนํานางสีดาไปอาศัยอยูเรือนนอยหลังกุฏิพระฤาษีวัชมฤค เปนฤาษี หนากวางจนกระทั่งนางสีดาคลอดโอรสชื่อ พระบุตรหรือพระมงกุฏ นางถอดแหวนผูกขอพระกรโอรสไว . . . วันหนึ่งนางจะไปอาบน้ํา จึงขอฝากโอรสพระฤาษีไวดวย แตทานเพลินหลับตาภาวนา แลวนางก็ไป จะอาบน้ําพอดีเห็นลิงอุมลูกเกาะกระโตงกระเตง จึงทวงวานากลัวลูกพลัดตก นางลิงจึงตอบวาก็ยังดี กวา เพราะอยูใกลชิดแม จะไดทันเห็นวาลูกเปนอะไร แตนางฝากลูกพระฤาษีไวไกลตา ถาลูกเปนอะไร ก็ไมไดทันรูเห็น ทานมัวหลับตาภาวนา สัตวรายดอดเขาไปกินลูกก็จะตายฟรี . . . นางสีดาเห็นจริงจะกลับไปอุมลูกมาดวย และพระฤาษีทานหลับตาภาวนาจึงไมเห็น ครั้นลืมตาไม เห็นโอรสนางสีดา ก็ตกใจกลัวนางสีดาจะวาทานทําลูกหาย ทานจึงทําพิธีชุบกุมารใหมใหเหมือนพระ โคบุตรแทน โดยวาดกุมารทําพิธีพอนางสีดากลับมาเห็นรูปวาดโอรสอีกองค เหมือนกันกับพระบุตร เมื่อ ถามพระฤาษีรูเรื่องนางก็ขอใหชุบมาเปนลูกดวยจะไดเปนเพื่อนเลนของพระบุตร และตั้งชื่อวา พระลพ . . . กาลผานไปสิบป พระกุมารทั้งสองเจริญวัยและยิงศรเกงกลาเหมือน ๆ พระราม เพราะพระฤาษีสอน วิชาใหตลอดจนคาถาอาคมและการรบวันหนึ่งทั้งสองลาไปเที่ยวปา ไดไป ยิงพระยาตนรังใหญลมเกิดเสียงดัง เทวดานางฟาตกใจ และพระรามไดยิน ดวย . . . โหรทูลวาเปนผูมีบุญลองอาวุธ และทูลใหปลอยมาอุปการไปโดยให หนุมานสะกดรอยตาไปดวย ถาผูมีบุญเคารพบูชามาอุปการ ก็จะชุบเลี้ยงไว ทําราชการ ถาคนนั้นจับมาขี่ก็เปนกบฏ ใหหนุมานจับตัวมาลงโทษ . . . ดังนั้นเมื่อพระกุมารมาเที่ยวปาอีก จึงเจอมาอุปการ ทั้งสองไดผลัดกัน จับขี่เลน หนุมานซึ่งตามมา ไดเขาจับตัวเลยเกิดสูกัน หนุมานแพถูกพระกุมารสักหนาประจานแลวปลอย ตัวไป แตมัดมือดวยเถาวัลยแลวสาปดวยคาถาใครแกไมหลุด นอกจากเจานายที่แทของหนุมาน หนุ มานอายนักเพราะจะเหาะก็อายเทวดา จะเดินดินก็อายผูคน แมเดินปากอายลิง ก็ตองทนอายเดินไป อยุธยาใหพระรามแกให . . . ดังนั้นพระราม จึงใหพระพรต พระสัตรุมาปราบเด็กทั้งสอง พระพรตจับพระมงกุฏได ก็ใหมัดและ พระรามสั่งใหพาประจานทั่วเมืองสามวันจึงฆาสวนพระลพหนีไปไดจึงไปเลาเรื่องราย ใหนางสีดากับ พระฤาษีทราบ นางจึงถอดแหวนวิเศษใหพระลพ นําไปใหพระมงกุฏ และแหวนวิเศษจะชวยใหหลุดจาก ที่จองจําไดพระลพกราบไหวเทวดาขอใหชวย พระอินทรจึงใหนางฟารําพามาชวย โดยนางแปลงเปน นางงามชาวอยุธยามาตักน้ําใหกุมารนักโทษพระลพเลยแอบใสแหวนในหมอ ...เดชะที่ขาซื่อตรง ตอองคเชษฐาเรืองศรี ขอใหธํามงครูจี สวมนิ้วดรรชนีพระพี่ยา จะพนโทษทีจองจํา เทเวศชวยนํามาพบขา . . . ผูคุมพระกุมารเห็นนางแปลงงดงาม ก็ยอมใหนางนําไปใหนักโทษได ดังนั้นพระบุตรจึงเปนอิสระ ทันที แลวนางฟาก็ชี้ใหไปพบพระลพโดยสวัสดีพระรามไดออกตามจับพระกุมารเอง จึงมาพบพระลพ ซึ่งหนาตารูปรางเหมือนกุมารนักโทษ เมื่อทําการสูรบกันเทาไร ๆ ตางก็ทําลายกันไมได . . . พระกุมารแผลงศรไปฆา ก็กลายเปนขาวตอกดอกไมบูชาพระราม พระรามแผลงศรมาฆา ก็กลาย เปนขนมทิพยสารพัดรสใหกุมาร และมีฉัตรแกวสุรกานตลอยมากั้นสองกุมารไวดวยเหตุนี้ จึงตองการ เจรจาไตถามกันก็รูวาเปนพอเปนลูกกันเองพระลักษณจึงสารภาพ เรื่องฆานางสีดา แลวไมตายเพราะพระขรรคกลายเปนพวงดอกไม พระองคจึงปลอยนางเขาปาไป และแหวะดวงใจเนื้อทรายมาถวาย แทน . . . แลวทั้งหมดก็พากันไปหานางสีดา แตนางสีดายังโกรธพระราม จึงไมยอมคืนดี แตยอมถวายพระกุมารทั้งสองเพื่อเห็นแกอนาคตอัน รุงเรืองพระรามจึงทําอุบายสวรรคต ใหหนุมานไปแจงแกนางสีดา หนุมานถนัดเรื่องทํามารยาเลยกลนัก นางสีดาจึงเชื่อรีบมาเดี๋ยวนั้น และมารองไหจนสลบหนาโกศในพิธีพระบรมศพ . . . พระรามซึ่งแอบอยูก็ออกมาแกไข นางสีดารูวาเปนกลก็โกรธ ขอใหนางธรณีชวย แผนดินจึงแยกพา นางลงไปอยูเมืองบาดาล พระรามจึงแผลงศรเรียกพิเภกจากเมืองลงกาใหดูดวงชะตา ปรากฏวา พระ ชะตาเคราะหรายเพียงสิ้นพระชนม ตองสะเดาะเคราะหโดย เดินปาสิบสองเดือน . . . พระรามจึงเดินปาไปกับพระลักษณและหนุมานยังมีพระยายักษเจาเมืองกลาวุธ ชื่อทาวกุเวรอสูร มเหสีชื่อเกศินี โอรสชื่อตรีปกกันตรีปกกันไดมาเจอกองทัพพระรามในปา จึงลอมจับ กาลวุธทหารเอก ของตรีปกกันถูกหนุมานฆาตาย ตรีปกกันถูกศรพระลักษณปกอกตายทาวกุเวรออกมารบแกแคนก็ถูกศร พระรามปกอกทะลุหลังตายไปดวย

http://kasnowa.tripod.com/html/story13.html

28/7/2003


RamakianStory13

Page 3 of 3

. . . กลาวถึงกุมภัณภนุราชอสูร ถูกพระอิศวรสาปมา อยูในถ้ําสุรกานตอาณาเขตพันโยชน ออกจากถ้ํา มาเจอพระรามกับไพรพล จะจับกินเลยถูกหนุมานไลตีและประกาศวา "เราคือ ทหารเอกพระนารายณอวตาร" . . . กุมภัณภนุราชจึงยอมแพ และเลาวา เดิมตนชื่อสุนนทเทเวศ เปนขาพระอิศวร แตบังอาจไปหยอก ลอนางฟารัชนี ทานจึงโกรธและสาปมาเปนยักษอด ๆ อยาก ๆ อยูที่นี่ เมื่อไรไดพรพระนารายณอวตาร จึงจะพนสาป เปนเทวดาไปอยูวิมานตามเดิมหนุมานจึงพาไปเฝาพระรามขอพรให กุมภัณภนุราชก็กลาย เปนเทวดาเหาะขึ้นฟาไป . . . ฝายสุครีพ เมื่อรูขาววาพระรามออกเดินปาอีก ก็ตามมารับใชดวยความจงรักภักดีมียักษอีกตนหนึ่ง ชื่อ พระยาวายุภักษมีหนาเปนยักษ ตัวเปนนกอินทรี แมเปนนก พอเปนยักษ ครองเมืองวิเชียรที่เชิงเขา จักรวาลเห็นพระรามกับไพรพลเขาก็อยากกินเนื้อคน จึงเฉี่ยวไดพระราม กับพระลักษณไปทันใดสุครีพกับหนุมานตามไปแยงมาไดทันที และนิล พัทกับองคตชวยกันฆาวายุภักษตายแลวเดินทางไปอีกสามวัน . . . กองทัพพระรามมาถึงสวนทาวอุณาราชเจาเมืองสิงขร นนทกาลยักษ รักษาสวนก็จะจับวานรกินเลน แตถูกไลตีไปฟองทาวอุณาราชทาวเธอยก ทัพมารบก็แพพระราม แตไมตายเพราะเดิมเปนเทวดาขาพระอิศวรจึงได พร ตอมาถูกพระอิศวรสาปเพราะเทวดาองคนี้ มีนิสัยเกียจครานการงานไม เอาใจใส ใหมาเปนยักษ ใครฆาก็ไมตาย จนเมื่อไรพระนารายณอวตาร เดินทางพบก็จึงฆาตายดวยใชตนกกตางศร แผลงไปปกอกยักษตรึงไวกับ ศิลาตอไปแสนโกฏิป . . . พระฤาษีโคศกไดนําความลับนี้มาทูลพระราม เพราะพระอิศวรสั่งทานไวดังนั้นทาวอุณาราชจึงสิ้น ชีพ เพราะศรตนกก ที่พระรามแผลงมาปกอก แลวพระรามสาปใหมีไกแกวมาเกิดกับนนทรีถือฆอนเหล็ก ใหญ ใหเฝายักษนี้ไวแสนโกฏิปถาเห็นศรตนกกเขยื้อนเมื่อไรก็ใหไกแกวขันบอกใหนนทรีใชฆอนเหล็ก ตอกซ้ําใหแนนดี . . . พอดีครบหนึ่งปที่พระรามออกเดินปา จึงชวนกันกลับเมืองอยุธยาโดยสวัสดีแลวพระอิศวร ก็มาชวย ไกลเกลี่ยใหนางสีดาคืนดีกับพระราม โดยใหเทพบุตรชื่อ จิตตุราช นํารถแกวลงไปรับนางสีดามาจาก เมืองบาดาลพระอิศวรไดจัดพิธีอภิเษก ใหนางสีดากับพระรามอีกครั้งใน สวรรค และทรงเมตตาพาสงถึงเมืองอยุธยาโดยสวัสดี . . .ยังมียักษอีกตนชื่อ ทาวคนธรรพ ครองเมืองดิสศรีสิน มีมเหสีชื่อนันทา โอรสชื่อวิรุณพัท ไดเที่ยวปามาถึงเมืองไกยเกษ แลวเลยบุกรุกเขารบ ทาว ไกยเกษจึงสงขาวสงครามไปถึงเมืองพระรามใหมาชวย แตมาไมทันยักษตี เมืองไดกอน ทาวไกยเกษแกแลวก็รีบหนีไปกอน ครั้นเมืองอยุธยายกทัพ ใหญมาถึง พระลพยิงศรปกอกวิรุณพัทตาย และพระมงกุฏแผลงศรฆาทาว คนธรรพตายสวนทาวไกยเกษนั้นหนีไปอยูกับฤาษีโควินท จนพระทั่งพระพรตกับพระสัตรุไปรับกลับบาน เมือง หนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

copyright by ramakian.cjb.net .. All right reserved ..

Peace Corps

Habitat for Humanity

www.peacecorps.gov

www.donationline.com

Redefine Your World Service, dedication, idealism. Check out the NEW Hotbot

http://kasnowa.tripod.com/html/story13.html

Donate your car to Habitat or other charities. Tax deduct. Tell me when this page is updated

28/7/2003

รามเกียรติ์  

วรรณคดีไทย

รามเกียรติ์  

วรรณคดีไทย

Advertisement