Page 1

ËÑÇã¨à·ÕÂÁÍѨ©ÃÔÂÐ

ที่สองคือ อุปกรณที่ไมทำใหเกิดลิ�มเลือด (ถามีลิ�มเลือดไปอุดตันเสนเลือด จะทำให เสียชีวติ ได) และสุดทายคืออุปกรณทที่ ำงาน ไดเองและติดตั้งงาย อุปกรณอยางแรก ทำไดงา ยทีส่ ดุ เพราะเราประดิษฐเครือ่ งปม ไดนานแลว ซึ�งกังหันจิ�วขางในหัวใจเทียม สามารถสูบฉ�ดเลือดไดนาทีละ 5 ลิตร แต ยั ง ไม ค อ ยมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการสู บ ฉ� ด

Un coe de plastique by Pierre Grumberg Illustrations: Pascal Pineau Copyright©2011 by Science&Vie Junior All rights reserved. Published by Mondadori France ธนธัช ไชยเสน แปล

àÁ×èÍã´·ÕèËÑÇã¨Í‹Í¹áÍà¾ÃÒÐ âäÀÑ (äÁ‹ãª‹à¾ÃÒФÇÒÁÃÑ¡) ¨¹ËÑÇ㨷ӧҹµ‹Íä»äÁ‹äËÇ ¡ÒÃà»ÅÕè¹ä»ãªŒËÑÇã¨à·ÕÂÁ ¡ç໚¹·Ò§àÅ×Í¡ãËÁ‹·Õ蹋Òʹ㨠áÅÐ໚¹¤ÇÒÁËÇѧÍѹÂÔè§ãËÞ‹ ¢Í§¼ÙŒ»†Ç¹Ѻ¾Ñ¹¤¹

ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹ หัวใจหองลางทั้งสองหอง คือชองกลาม เนื้อที่หดตัวเพื่อสูบฉีดเลือดเขาสูหลอดเลือด หัวใจหองลางซายจะสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจน สูงไปตามหลอดเลือดแดง เพื่อเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายตั้งแตสมองจนถึงปลายเทา จึงตอง ใชความดันสูงเพื่อเอาชนะความโนมถวงใหได สวนหัวใจหองลางขวาซึ่งมีแรงนอยกวา จะสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนต่ำไปยังปอด

นเร็ววันน�้ เราอาจจะไดพบหรือพูดคุย กั บ ผู ที่ ใ ส หั ว ใจเที ย มที่ เ ดิ น อยู บ น ทองถนน หรือตามสถานที่ตาง ๆ แม วาหัวใจเทียมจะไมใชสงิ� แปลกใหม แตการ ใชชีวิตประจำวันไดอยางคนปกติโดยใช หัวใจเทียมนัน้ ยังไมเคยมีใครทำไดมากอน เลยนะ มีการทดลองใชหวั ใจเทียมครัง้ แรกกับ สุนขั เมือ่ ป ค.ศ. 1957 ระหวางนัน้ ก็มกี าร พัฒนาไปเรือ่ ย ๆ จนกระทัง� ป ค.ศ. 2004 ได เปดตัวอุปกรณพลาสติกทีเ่ ขามามีสว นชวย หัวใจที่ออนแอระหวางการรักษาตัวอยูใน โรงพยาบาล เพือ่ รอการผาตัดเปลีย่ นหัวใจ เมื่ อ ความหวั ง เดี ย วฝากไว ที่ การผ า ตั ด เปลี่ ย นหั ว ใจจริ ง ซึ� ง มี โ อกาสน อ ยมาก เพราะการขาดแคลนหัวใจเน��องมาจาก ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีจำนวนลดลง (ดู ในกรอบหนา 5)

4 Go Genius

เลือดเขาสูหลอดเลือดฝอย ทำใหเลือด ไฮดรอลิกออกมา ทำใหเมมเบรนพองขึ้น ไหลเวียนไดไมคอยดีนัก สุดทายก็ตอง คลายกับการบีบลูกโปงน้ำ และจะดันเลือด ทนทรมาน ทางแกวิธีเดียวคือเลียนแบบ ออกจากถุงได ระบบน�ท้ ำงายในทางทฤษฎี แตทำใหสำเร็จขึน้ มาจริง ๆ ไดยาก กลไกธรรมชาติ หรือพูดงาย ๆ คือสรางเฉพาะหัวใจหองลาง ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ มาก แตในที่สุดผลงานอันยอด เยี่ยมก็สำเร็จ หัวใจเทียมเหมือน หรื อ เวนทริ เ คิ ล (ventricle) ¤ÃÑé§ ¤×Í ทัง้ สองหองดวยปม สูบฉ�ดเลือด ¨Ó¹Ç¹·ÕèËÑÇã¨àµŒ¹ จริงมากจนแพทยแทบจะมองไม ส ว น หั ว ใ จ ห อ ง บ น ห รื อ 㹪ÑèǪÕÇԵ˹Öè§ เห็นความแตกตาง หัวใจจะเตน เร็วขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนจากทานอน เอเทรียม (atrium) ทำหนาที่ รับเลือดจากหลอดเลือดใหญเทานั้น ซึ�ง เปนทานัง� หรือเดินเปนวิง� โดยมีแบตเตอรี่ ของเซ็นเซอรคอยตรวจจับ และวิเคราะห ไมใชเรื่องงายเลยที่จะสรางขึ้น ถามองดี ๆ หัวใจหองลางก็คือถุงที่ การเปลี่ยนทาทางและการออกแรงของ หดตัวอยางตอเน��องเพื่อชวยดันเลือดให รางกาย เพื่อสั�งใหตัวรับสงสัญญาณเพิ�ม เขาไปในหลอดเลือดนัน� เอง เพือ่ ลอกเลียน เพิ�มความเร็วในการกระตุนเครื่องปม การเคลื่อนไหวเฉพาะตัวน�้ เหลาวิศวกร àÍÒª¹Ð¡ÒÃà¡Ô´ÅÔèÁàÅ×Í´ จึ ง ต อ งประดิ ษ ฐ ถุ ง น�้ ขึ้ น ใหม ความทาทายอยางทีส่ องคือ การสราง โดยใช แ ผ น พลาสติ ก ซึ� ง มี ของเหลวทีค่ ลายกับเลือดใหได เพราะ เมมเบรน (เยื่อหุม) อยู ของเหลวชนิดน�้บอบบางมาก เมื่อ ภายในผนังหัวใจหองลาง ถูกกระแทกจะแข็งเหมือนไขขาว เมือ่ เลือดไหลเขามาในถุง แตถาอยูนิ�งจะแข็งตัว ซึ�งอาจทำให ตั ว รั บ ส ง สั ญ ญาณจะส ง ผูใชเสียชีวิต สั ญ ญาณไปยั ง เครื่ อ งป ม ทีเ่ รียกวา ตัวกระตุน สูบน้ำมัน

2.5

¡Ò÷ӧҹ¢Í§ËÑÇã¨à·ÕÂÁẺÍѵâ¹ÁÑµÔ หัวใจเทียมนี้ ใหญกวาของจริงเล็กนอย แตสามารถปลูกถายในกระดูก ทรวงอกของผูปวยได

ทำไมเราจึงไมทำใหหัวใจพลาสติก ดวงน�ใ้ ชไดจริง ๆ เลยละ น�เ� ปนแรงบันดาลใจ หนักและมีประสิทธิภาพมาก หัวใจสูบฉ�ด ใหบริษัทคารแมตมุงมั�นพัฒนาผลงานอัน เลือดไดถึงวันละ 8,000 ลิตร และเตน นาทึง� ดวยหัวใจเทียมรุน ใหมขนึ้ เพือ่ ชวยให ประมาณ 60-80 ครั้งตอนาที (เทากับวา ผูปวยหนักนับหมื่นคนมีความหวังอีกครั้ง บีบตัวถึง 2.5 พันลานครัง้ ตลอดชีวติ ) การ และเมือ่ ทดลองกับสัตวและอาสาสมัครแลว ผลิตอุปกรณ ใหทำงานไดเหมือนอวัยวะ ก็พบวาใหผลในทางบวกทั้งสิ้น คาดวา แสนพิ เ ศษน�้ จึ ง ไม ใ ช เ รื่ อ งง า ย บริ ษั ท จะมีการผาตัดเปลี่ยนหัวใจเทียมเปนครั้ง คารแมตใชเวลาถึง 15 ป และเงินทุน แรกในมนุษยชวงปลายปน�้ อีก 1 ลานยูโรเพื่อทำสิ�งที่ ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹ ËÑÇ㨷ç»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ หัวใจเปนกลามเนื้อ ทาทาย 3 อยาง อยางแรก หั ว ใจดวงเล็ ก ๆขนาดเท า ที่เราไมสามารถควบคุมได คืออุปกรณที่ทำงานสอด กำปน แตกลับเปนอวัยวะทีท่ ำงาน ทำงานโดยอัตโนมัติเหมือน คลองกับรางกาย อยาง ปม ตลอดชีวิตของเรา

สงขอมูลหัวใจ ผานทางการ เชื่อมตอโทรศัพท แบบไรสาย

ผูปวยที่ไดรับ การปลูกถาย

คอมพิวเตอร ของหัวใจเทียม โรงพยาบาล แพทย ผูรักษา

ขอมูลเกี่ยวกับ การทำงาน ของหัวใจ

กระแสไฟฟา

หลอเลี้ยงหัวใจ ดวยพลังงาน

แบตเตอรี่ 2 กอน ที่หอยไวจะเชื่อมตอ กับหัวใจผานทาง รูขนาดเล็กที่เจาะ เขาไปในกะโหลก ศีรษะ แบตเตอรี่นี้ บรรจุไฟฟาไดนาน กอนละ 5 ชั่วโมง สวนหัวใจเทียมก็จะ ขอมูลที่ไดจาก สงขอมูลการทำงาน หัวใจเทียม ไปยังคอมพิวเตอร ซึ่งคาดไวที่เข็มขัด อยางสม่ำเสมอ

หัวใจเทียม แบตเตอรี่

แบตเตอรี่

ILLUSTRATIONS PASCAL PINEAU

ª´È‡¡µŠµ§´•

ถาหัวใจทำงานผิดปกติ

คอมพิวเตอรของหัวใจเทียมจะสงขอมูลการทำงานอยาง ตอเนื่องไปยังโรงพยาบาล ผานการเชื่อมตอโทรศัพทแบบ ไรสาย ถาหัวใจเทียมทำงานผิดปกติ แพทยผูรักษาจะเขามา ชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว

คอมพิวเตอร ฃจะสงขอมูลหัวใจไปยังโรงพยาบาล ผานทางการเชื่อมตอโทรศัพทแบบไรสาย

Go Genius

5

news_1  

้books heart thailand