Page 1

À °“√§‘¥«‘‡§√“–

å

»˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ¡Òþٴ¡Ñ¹Ç‹Ò ¡Ò÷íÒ¤´ÕʋǹãËÞ‹ ¨ÐÊÒÁÒö¾ÔÊÙ¨¹ ·ÃÒº¼ÙŒ¡ÃзíÒ¼Ô´ËÃ×ͼٌà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ä´Œ´ŒÇ¡ÒõÃǨ´ÕàÍç¹àÍ áµ‹ã¹ ¤ÇÒÁ໚¹¨ÃÔ§ÁÕÇÔ¸Õ¾ÔÊÙ¨¹àÍ¡Åѡɳ¨Ò¡ËÅÑ¡°Ò¹Í×è¹ æ ÍÕ¡ËÅÒ Í‹ҧ ઋ¹ ¡ÒþÔÊÙ¨¹ÃͧѴá§Ð ÃÍÂÃÍ§à·ŒÒ ÃÍÂà¡ÅÕÂÇ¡ÃÐÊع »„¹ ËÃ×ÍÃÍ¢ٴ¢Õ´ ¡ÒþÔÊÙ¨¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ·ÕèàÅ‹ÒÁÒ¹Õé໚¹à·¤¹Ô¤·ÕèÁÕ ¤ÇÒÁáÁ‹¹ÂíÒäÁ‹à·‹Ò¡Ñº¡ÒõÃǨ´ÕàÍç¹àÍ áÅеŒÍ§ãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒö¢Í§¼ÙµŒ ÃǨ¾Ôʨ٠¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒÃ㪌à¤Ã×Íè §Á×Í·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒʵÏ

ËͧÃÍÂö

â´Â ¾Þ. ¤Ø³ËÞÔ§¾Ã·Ô¾Â âè¹Êعѹ·

32 Go Genius


¤´ÕöËÃÙ คดีรถหรูที่เปนขาวในชวงเวลาที่ผานมา หลังจากมีกรณีไฟไหมรถหรูราคาแพงที่ถูก บรรทุกอยูบนรถเทรลเลอรเพื่อนําไปสงลูกคาทางภาคอีสาน ประเด็นที่ตองพิสูจนทราบใน กรณีนคี้ อื ไฟไหมเกิดจากสาเหตุอะไร รถเหลานีเ้ ปนของใคร ไดมาอยางไร หมายถึงจัดซือ้ มาอยางไร รวมทั้งกําลังจะเอาไปสงใคร ทุกประเด็นลวนตองใชนติ วิ ทิ ยาศาสตรพสิ จู นทราบ เริม่ จากตนเหตุแหงไฟทีต่ อ งพิสจู น วามาจากปจจัยของอุณหภูมิที่ขึ้นสูง จากใครจุดไฟหรืออากาศรอน มีเชื้อเพลิงอะไร เชน มีการราดนํา้ มันหรือมีกระปองนํา้ มัน และปจจัยสุดทายคือออกซิเจน ซึง่ คดีนพี้ สิ จู นไดยาก เพราะกวาคนขับรถจะรูวามีไฟไหมรถยนตที่บรรทุกก็แลนไปไกลจนไฟไหมรถเกือบหมด แตประเด็นที่สําคัญกวาและเปนที่สนใจของสังคมคือ รถหรูเหลานี้กําลังจะไปสงใคร และเมื่อขยายผลก็เริ่มรับทราบเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่น รถยนตประกอบนอกหรือรถ สําเร็จรูปถูกกําแพงภาษีทตี่ งั้ ไวสงู มาก ก็เพือ่ ควบคุมดุลการคาไมใหมกี ารสัง่ เขามากันมาก จนเงินไหลออกนอกประเทศหมด พอคารถเลยใชวธิ แี ยกประกอบโดยสัง่ ชิน้ สวนของรถเอา มาประกอบในประเทศเพราะกฎหมายมีชอ งโหวใหหลบหลีกภาษีมากมาย การตรวจพิสจู น จึงตองตรวจหาหมายเลขของชิน้ สวนตางๆ วาตรงกันหรือไม รถประกอบแบบนีม้ กั จะถูกขูด ขีดเพื่อลบหมายเลขของเครื่องไมใหตรวจสอบได รองรอยการขูดขีดสามารถพิสูจนทราบ ไดวาใชอะไรขูดขีด รอยขูดขีดมีลักษณะคลายกันหรือตางกัน

¾ÔÊÙ¨¹ËÒÃÍ¢մ¢‹Ç¹ การพิสจู นรอยขูดขีดนี้ใชในคดีงดั แงะขโมยของ หัวขโมยแกงเดียวกันมักใชคมี งัดแงะ อันเดิม ขโมยของตามบาน ผูชํานาญการตรวจรองรอยตาง ๆ จะพิสูจน ไดวารอยเหมือน หรือตางกันอยางไร และเมือ่ ตรวจจับควบคุมตัวผูต อ งสงสัยก็ตอ งคนหาอาวุธหรือเครือ่ งมือ งัดแงะ ซึ่งไมคอยมีขาววาเจาหนาที่พิสูจนหลักฐานของไทยสามารถพิสูจนทราบได บอยไหม ผูต รวจพิสจู นหรือผูเ ชีย่ วชาญดานนีต้ อ งแสดงความสามารถโดยผานทดสอบสมรรถนะ ในแตละป จะตองมีการตรวจพิสูจนหลักฐานจากหนวยงานกลางเพื่อยืนยันวาบุคคลนี้ยัง มีความรูความสามารถอยู เพราะทนายความ อัยการ หรือศาลไมมีโอกาสตรวจสอบได เลยวา ผลการตรวจพิสูจนนาเชื่อถือหรือไม จึงตองมีการทดสอบสมรรถนะอยางตอเนื่อง เพื่อรับรองความนาเชื่อถือ ลักษณะของตัวเลขบนชิ้นสวนรถยนตเหลานี้ใชพิสูจน ได เพราะหากเปนชิ้นสวนที่ถูก ผลิตมาจากโรงงานเดียวกัน เครือ่ งปม ตัวเลขจะปม ตัวเลขและตัวหนังสือออกมาเหมือนกัน การแยกชิ้นสวน สวนใหญไมไดแยกรถคันเดียวกันมาประกอบกัน แตแยกรวมกันไว เมื่อ สงมาขายก็จะมาปน ๆ กัน เวลาประกอบก็ไมไดเนนการใชอุปกรณหมายเลขเดียวกัน จะเห็นไดวาการพิสูจนทราบตองใชความรูผสมผสาน ตองใชแวนขยาย ตองใชกลอง ถายรูปทีม่ ีคณ ุ ภาพสูงในการถายภาพ รวมทัง้ โดยหลักการตรวจพิสูจนอาจตองนําเอาหลัก ฐานเหลานี้ไปสองดวยกลองสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคป ซึ่งบางครั้งอุปกรณเหลานี้ ไมสามารถถอดออกไปตรวจได ทักษะสําคัญอีกดานของงานนิตวิ ทิ ยาศาสตรคอื ทักษะการใชกลองสองขยายดูรอ งรอย ตาง ๆ บางครั้งชิ้นสวนของสี ของเศษแกว หรือของสะเก็ดระเบิด ก็เปนหลักฐานที่นํามา ตรวจพิสูจนดวยเทคนิคนี้

จะเห็ น ได ว  า หั ว ใจของการทํ า งาน ตรวจพิ สู จ น ห ลั ก ฐานอยู  ที่ ที ม ตรวจที่ เกิดเหตุ ที่ตองมีองคความรูทุกสาขาทั้ง เคมี ฟสิกส ชีวะ บางสาขาตองมีทักษะ พิเศษ ไมใชเพียงการหยอดนํ้ายา แตตอง สองกลองเก็บรายละเอียด คุณสมบัติสําคัญคือตองเปนคนชาง สังเกต เก็บรายละเอียดใหไดเร็วและมาก ที่สุด จากนั้นก็ตองคิดตั้งประเด็นวาสิ่งที่ สังเกตเห็นมีความหมายหรือความสําคัญ อยางไร ตามดวยการคนควาหาวิธีตรวจ พิ สู จ น ห รื อ หาข อ มู ล ยื น ยั น จากนั้ น นํ า ขอมูลที่ไดทงั้ จากการตรวจหรือการคนควา มาประมวลความนาเชื่อถือ ความถูกตอง ที่เรียกวาการวิเคราะห จบลงดวยการสรุป วามีประเด็นหรือไม สําคัญอยางไร ดังนั้นคนที่สนใจงานนิติวิทยาศาสตร จึงควรมีความหลากหลาย

ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹ ในป ค.ศ. 1816 เรอเน ลองเนก แพทยชาวฝรั่งเศสเคยใชทอไมเพื่อ ฟงเสียงปอดและหัวใจของคนไข ซึ่งเปนแนวคิดใหเขาประดิษฐ เครื่องฟงตรวจในปจจุบัน Go Genius

33

Go 99 katook  
Go 99 katook  

Go 99 katook

Advertisement