Page 1

! É ÔàÈ

4 Çѹ·ÕèäÁ‹¸ÃÃÁ´Òº ´íÒ¹éíÒ 

Ôà à¤ÅÕÂÃ Þ ª ŒÃѺ Ò¹¹ÔÇ ´ ä è Õ Ç· ѧ§ ѹ¡¢‹Ò íÒ¹éíҾŠ ×Í´ ´ â ¹ §Ò àà ÃÒ ҧ仡Ѻ · ŒãËà´Ô¹

à´ÍÐà·Í

¾

ÊØ´

¹Õè¤×ÍÃÒ§ҹ¾ÔàÈɨҡ¹Ñ¡¢‹ÒÇ·Õèä´Œà´Ô¹·Ò§ä»¡ÑºàÃ×Í´íÒ¹éíÒ¾Åѧ§Ò¹ ¹ÔÇà¤ÅÕÂϢͧ½ÃÑè§àÈÊ ·Õ蹌ͤ¹¹Ñ¡¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊ à¾ÃÒÐ໚¹¤ÇÒÁÅѺ ¨Ö§ÍÂÒ¡ªÇ¹¹ŒÍ§ æ ãËŒÁÒ㪌ªÕÇԵẺÅÙ¡àÃ×Í´ŒÇ¡ѹ ¾ÃŒÍÁËÃ×ÍÂѧ

กง! กง! กง!” เสียงฝเทาบนราวเหล็กดังกองอยูในความมืดสลัว มองเห็นได ราง ๆ มีเสียงนายทหารเรือนําทางพาเราลงไปตามบันไดที่เย็นเฉียบ “ตอนนี้ พวกคุณอยูบนขั้นที่ 1 แลว ขั้นตอไปจะอยูทางซายมือ เปนไงครับ ลองใช เทาควานหาดู เจอหรือยัง นั่นละครับ คอยๆนะครับ” เราตองขึ้นเรือดํานํ้า เดอะ เทอรริเบิล (The Terrible) จาก “ทางเขา” ที่เปนโหนกใหญยื่นออกมาขางบน ตัวเรือเทานั้น นี่เปนความลําบากที่นาทอใจเสียยิ่งกวาการที่พวกลูกเรือเขามาหา เราไดอยางสบาย ๆ และดวยรอยยิ้มที่แสดงความเห็นอกเห็นใจ เดอะเทอรรเิ บิลจอดอยูท ที่ า เรือบนเกาะลงก ซึง่ เปนคาบสมุทรตัง้ ประจันหนา กับเมืองเบรสตพอดี โดยอยูอีกดานของอาว ที่แหงนี้เปนความลับสุดยอดแหง หนึ่งของประเทศฝรั่งเศส เปนที่ตั้งของฐานทัพเรือดํานํ้าติดตั้งขีปนาวุธระยะไกล

เริ่มออกเดินทางจากเมืองเบรสต ทางตะวันตกของฝรั่งเศส ลูกเรืออยูบน ชายหาดกอนจะเขาชวยปฏิบัติหนาที่

4 Go Genius


Òº¹àÃ×Í

àÁ×ͧ㵌·ÐàÅ

ÍÏÃÔàºÔÅ

4 Jours à bord du terrible by Fabrice Nicot Photos: Nicole Capoulade Copyright©2013 by Science&Vie Junior All rights reserved. Published by Mondadori France ธนธัช ไชยเสน แปล

(ดูกรอบซายมือหนา 8) ของกองทัพเรือ ฝรั่งเศส การเดินทางคาดวาจะเริ่มขึ้นใน ตอนบาย เวลาที่แนนอนถูกเก็บไวเปน ความลับ แตการเตรียมการนัน้ ไมไดปด บัง แตอยางใด เรือ 7 ลําลากเรือดํานํ้าหนัก 14,000 ตัน (หนักกวาหอไอเฟล 4,000 ตัน) บนทองฟามีเฮลิคอปเตอรลําหนึ่งบิน ลาดตระเวน ขณะทีก่ องทัพเรือติด อาวุธซึ่งอยูบนเรือชูชีพ คอยสอดสองอยูหาง ๆ

แมจะเปนความลับ แตนกั ขาวคนหนึง่ (ซึ่งก็คือตัวผม!) กับชางภาพสตรีอีกคน หนึ่งไดรับเชิญใหลองไปกับเรือนาน 4 วัน เปนชวงเวลาที่ไดเห็นการทํางานบางอยาง กลางทองทะเล ชางโชคดีอะไรอยางนี้ที่ได เห็นรายละเอียดภายในเรือดํานํ้ายักษ ซึ่ง มีหองอยูมากมาย และเปนเรือที่ซับซอน ที่สุดในโลก บนเรือมีทั้งเครื่องปฏิกรณ นิวเคลียรที่ผลิตกระแสไฟฟาไดมากพอ สําหรับผูโดยสาร 100,000 คน ขีปนาวุธ ขามทวีป 16 ลูกบนฐานปลอยจรวด โรง กลั่นนํ้าทะเล โรงงานผลิตออกซิเจน หอง นอนสําหรับ 112 คน หองอาหาร 2 หอง หองครัว 1 หอง ฯลฯ ผูบัญชาการเรือดํานํ้ามาตอนรับเรา ดวยตัวเอง ที่ดานลางตรงทางเขาของเรือ ดํานํ้า เขาชื่อ ซาวีเย เปอตี อายุ 45 ป ตามมาด ว ยเหล า นายทหารชั้ น ผู  ใ หญ

วังแขงขาใหดี

ตองระ วิธีลงเรือดํานํ้าคอนขางจะลําบากมาก

(กรอบขวามือหนา 8) พวกเขาพาเราไปยัง หองรับรองที่อยูขาง ๆ ทันที ภายในหองมี โซฟาไมรูปตัวยู หองสมุดขนาดเล็ก และตู ปลา นี่เปนธรรมเนียมของเรือดํานํ้าติดตั้ง ขีปนาวุธระยะไกลลํานี้ ผูบัญชาการเปอตี บอกเราวาเปนวิธีผูกมิตรกับทองทะเล เรา ไมไดรบั คําอธิบายใด ๆ แตทแี่ นๆ คือ เดอะ เทอรริเบิล จะออกเดินทางไมไดเลยถา ปราศจากตู  ป ลา นี่ คื อ ธรรมเนี ย มที่ ถื อ ปฏิบัติกันอยางเครงครัด

»´ãËŒËÁ´·Ø¡ª‹Í§!

หลังจากรับประทานอาหารเย็นที่หอง รับรอง ผมก็กลับมายังหองพัก เราอยูกัน 3 คนในหองนอนขนาดไมถงึ 3 ตารางเมตร มีเตียง 2 ชั้น (เตียงที่เหมือนเปนลิ้นชัก) วางซอนกันอยู 2 เตียง สวนเตียงที่ 3 อยู ขาง ๆ และมีลนิ้ ชักอยูเ ต็มไปหมด ผมนอน ขางบน พอเหยียดตัวลงนอน เพดานจะอยู

เลี้ยงรับรองผูมาใหมดวยนํ้าทะเล

Go Genius

5


2 ชั้นแบบ หองนอนของนายทหารเรือ เปนเตียง ้ คลายลิ้นชัก เรียงซอนกันบนเรือลํานี

เหนือศีรษะผมแค 30 เซนติเมตร เทานั้น พวกกลัวที่แคบคงทนไมไดแน แลวผมก็ผล็อยหลับไปอยางรวดเร็วจน กระทั่งเวลา 3.15 น. มีแสงไฟสาดเขามา ที่หนาผม ผูชวยผูบัญชาการ ‘ดานการ รักษาความปลอดภัยการดํานํ้า’ เขามา ปลุกผมโดยใชไฟฉายสอง “ผูบ ญั ชาการรอ วกับเรือ ทางดานขวามือ นเรือจะรวบรวมขอมูลทุกอยางที่เกี่ย เดิ การ ลาง นก ว ส ง น แห า ํ ต ่ ที รือไม คุณอยูครับ เรากําลังจะดํานํ้า” เขาบอก งตาเรือวาทุกอยางเหนือผิวนํ้าปกติห อ ล ากก จ ู จด ตรว ง ลั า กํ า ้ นํ า ดํ อ รื ารเ ผูบัญชาก ผมรีบแตงตัวแลวขึ้นไปยังชั้นบน ที่สวน กลางของการเดินเรือ นัน่ คือสมองของเรือ 7.00 น. นัน่ หมายความวานายทหารเรือและ ดํานํ้าซึ่งควบคุมไดทุกอยาง ไมวาจะเปน ตองพยายาม “ทรงตัว” ใหได โลกของผม กะลาสีไมไดอยูประจําตําแหนง ผมจึงตอง สภาวะของขีปนาวุธตอรปโด หมอตม หมุนเควง มีเสียงประหลาดดังขึ้นในหอง ตื่นขึ้นแลวตรงไปยังฝกบัวอันเล็กจิ๋ว แตนํ้า พลังงานนิวเคลียร การชี้วัดของโซนาร ทั้งเสียงแตกราว เสียงหวีดหวิว ไมตอง ก็รอ นและไหลแรง เรือดํานํา้ ผลิตนํา้ ไดวนั ละ เรดาร ฯลฯ จอภาพแบน ๆ สวางจาในหอง ตกใจ! ไมโครโฟนซึ่งติดอยูบนตัวเรือได 9-12 ตันโดยการกลัน่ จากนํา้ ทะเล สวนใหญ ขนาด 20 ตารางเมตร มีผูปฏิบัติการและ บันทึกเสียงมหาสมุทรซึง่ ถูกโอนถายตอไป ถูกนําไปใชกับเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ยังสวนกลาง ชวยใหรวู า นัน่ เปน นายทหารเรืออยางนอย 15 นาย พอแตงตัวเสร็จ ผมก็เดินจํา้ อาวไปตาม ÀÒÂã¹äÁ ¡ ‹ ¹ è Õ Ò·Õ เสี ย งใบพั ด เรื อ ในกระแสนํ้ า อยูที่นั่น ผูบัญชาการกําลังสั่ง ทางเดินแคบๆ ทีถ่ กู แบงโดยทางคดเคีย้ ว 90 การอยูแถว ๆ กลองตาเรือ àÃ×Í¡ç´íÒŧ价Õè เทานั้น “เรื อ ลํ า นี้ กั น นํ้ า เข า ” องศานับพันแหง ผมพบลูกเรือตลอดทางถึง ประมาณ 4.00 น. ผู ¤ÇÒÁÅÖ¡ 300 àÁµÃ นายทหารเรื อ ส ว นรั ก ษา กับตองอยูชิดผนังเพื่อใหเดินสวนกันได ผม บั ญ ชาการมี คํ า สั่ ง ให เ รื อ ไปถึ ง โรงอาหารเพื่ อ กิ น อาหารเช า ซึ่ ง มี เริ่มดํานํ้า กะลาสีจึงดึงคันโยกที่คลายกับ ความปลอดภัยการดํานํ้าแจง เพื่อจะบอก ขนมป ง ช็ อ กโกแลตกั บ บาแกต คันโยกของเครื่องบินมากกวาทอนเหล็ก วาการดํานํ้าไดสิ้นสุดลงแลว ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹ (ขนมป ง ฝรั่ ง เศส) วางบนโต ะ แบบเดิมของเรือ เพราะเรือดํานํ้าลํานี้ขับ และทุ ก อย า งเป น ไปด ว ยดี ตอรปโด คือ อาหาร บนเรือเดอะเทอรรเิ บิล คน เคลื่อนไดเหมือนเครื่องบิน กระแสนํ้าจะ ทุกคนโลงใจ ไมกี่นาที เรือดํา ระเบิดในรัศมี 2-3 ทําขนมปงจะผลิตขนมปงสดให เข า มาแทนกระแสลม แต ใ ช ห ลั ก การ นํ้าก็ดิ่งลงไปที่ความลึก 300 กิโลเมตร ที่พุงตัวอยู กับลูกเรือวันตอวัน เขาทําแปง เดียวกันนัน่ คือพืน้ ผิวควบคุมการเคลือ่ นตัว เมตรแลวก็มีคนพาผมกลับไป ใตนํ้าจนไปถึงเปา โดยใช เ ครื่ อ งกวนแป ง และเตา ซึง่ เปนปกเล็ก ๆ บนทางเขาเรือ และตัวเรือ นอนตอ หมาย (เรือหรือเรือ ไฟฟา และยังทําขนมเคกไดดวย จะเอนไปขางลางเพื่อดํานํ้า และเอนขึ้น ¢¹Á»˜§ÊÌҧ¡íÒÅѧ㨠ดํานํ้า) สวนขีปนาวุธ นอกจากนี้ยังมีเรือขนอาหาร เพื่อลอยขึ้นสูผิวนํ้า “เตรียมตัว!” เสียงประกาศ จะพุงอยูในอากาศ หนัก 20 ตัน บรรทุกของสด เชน เสียงแตรแสบหูดังขึ้น เปนสัญญาณ ดังมาจากลําโพง จนเราตองตืน่ และระเบิดในรัศมี ผัก เนื้อ เปนตน มากพอจะที่อยู ของการเริ่มดํานํ้า เรือเอียงเล็กนอย เรา ขึ้นภายในเรือดํานํ้าเมื่อเวลา หลายพันกิโลเมตร

6 Go Genius


นอกเรือโดยทาง ถุงขยะที่ยอยสลายไดเอง จะถูกนําออก นขางละเอียดออน ชองชองหนึ่ง เปนปฏิบัติการหนึ่งที่คอ

ี่กวางที่สุดใน รวมพลกันที่โรงอาหาร ซึ่งเปนพื้นที่ท เรือดํานํ้าเดอะเทอรริเบิล จุได 48 คน

ไดเปนเดือน กอนจะไป พึ่งอาหารกระปองและ อาหารแชแข็ง ผมได กิ น ทั้ ง สเต็ ก ชิ้ น หนา ขาแกะ ฯลฯ ทุกคนก็ กิ น เหมื อ นกั น หมด ผูบัญชาการเรือก็กิน เหมือนกะลาสีเรือทุก อยาง แตตองระวัง อยากินมากเกินไป เพราะใครที่นํ้าหนักตัว เพิ่มขึ้น 10 กิโลกรัมในระหวางลาดตระเวน จะไดรับถวยรางวัล “หมูทองคํา” ที่โตะผมมีกะลาสีเรือ 3 นายกําลังซุบซิบ นินทากันอยางสนุกสนาน อายุมากสุดผมวา นาจะแค 23 ป ผมถือโอกาสนี้ถามคําถาม ที่คันปากมานาน คือถามตรง ๆ วาอายุเทานี้ พวกเขามาอุดอูทําอะไรกันในกระปองใบโต ที่เต็มไปดวยอาวุธนิวเคลียร พวกเขาตอบ อยางเปนทางการวา เดอะเทอรริเบิลพรอม แสนยานุภาพของมัน (ขีปนาวุธขามทวีป M51 16 ลูก โดยแตละลูกก็มีอาวุธนิวเคลียร อยู  6 ชิ้ น ซึ่ ง มี อ านุ ภ าพมากกว า ระเบิ ด

ปรมาณูที่ฮิโระชิมะเสียอีก) มีไวเพื่อแสดง แสนยานุภาพ และลูกเรือตางมองวาตัวเอง เปนผูรักษาความสงบสุข

áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ·ÕèÂÍ´àÂÕèÂÁ

สิ่งจูงใจกะลาสีเรือมากที่สุดคือหนาที่ พวกเขาเขาทํางานในกองทัพเรือเพือ่ เรียน รูอาชีพในสายงานใหมากขึ้น เชน ชางไฟ ชางกล ฯลฯ เมื่อสวมเครื่องแบบกะลาสี เรือแลว พวกเขาตองหาความรูอยูเสมอ และเรียนรูเองตลอดเวลาจากนายทหาร รุน พี่ ลูกเรือนายหนึง่ สรุปใหฟง วา “กองทัพ เรือไมไดตองการแค ใหคนมาประจําใน ตําแหน ง แต ต  อ งทํ าภารกิ จ นอกเหนื อ กิจวัตรประจําวันไดดวย แลวความมั่นใจที่ ลนเหลือจะตามมาเอง ถาคุณเกงเฉพาะ ดาน เชน เครื่องยนตดีเซล คุณจะตอง เรียนรูการทํางานของหมอนํ้านิวเคลียร เพิ่มเติมดวย มีการทดสอบ ฯลฯ และตอง ผานใหได ถาคุณยังนิ่งเฉย หลังจากผาน ไป 4 ป ขอตกลงทีท่ าํ ไวกบั กองทัพเรืออาจ จะไมไดรับการตอสัญญาก็ได”

กฎของการเรียนรูเหลานี้ ลูกเรือตาง นอมรับไวดว ยความยินดียงิ่ ขอแรก เพราะ พวกเขาไดรับเบี้ยเลี้ยง ซึ่งคอนขางมาก เงินเดือนของพวกเขาสูงกวา “กองทัพอืน่ ” (ที่อยูบนบก) 50% นั่นทําใหอายุแค 20 ป ก็ไดเงินประมาณ 2,000 ยูโรตอเดือน (ประมาณ 80,000 บาท) และลูกเรือดํานํ้า ตางก็รูดีวา แมจะอยูในกองทัพเรือแค 10 ป พวกเขาก็ไมมีปญหาในการหางานใหม ในสถานะพลเรือน “ถาคุณซอมเครือ่ งปรับ อากาศในเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียรเปน คุณก็ยอมไดรับความไววางใจใหซอม ʋǹ¡ÅÒ§¢Í§¡ÒÃà´Ô¹àÃ×Í

ˌͧÃѺÃͧ

µÙŒ¹Í¹

à´ÍÐà·ÍÏÃÔàºÔÅ ÂѡɏãËÞ‹áË‹§·ŒÍ§·ÐàÅ ILLUSTRATION : SANDRINE FELLAY

âçÍÒËÒà ˌ Í §ÍÍ¡ ความยาว: 138 m ความลึกของการลองเรือ: 300 m ¡íÒÅѧ¡ÒÂáÅÐ ·Ò§à¢ŒÒ ความเร็วสูงสุด: 45 km/h ยุทโธปกรณ: ขีปนาวุธนิวเคลียร 16 ลูก ตอรปโด 10 ลูก ˌͧà¡çºÊÑÁÀÒÃÐ àÃ×Í

ˌͧà¡çºÊÑÁÀÒÃР⫹ÒÏ

㺾Ѵ

ÁÍàµÍÏ俿‡Ò

à¤Ã×èͧ»¯Ô¡Ã³¹ÔÇà¤ÅÕÂÏ ¢Õ»¹ÒÇظ M51

¢Õ»¹ÒÇظ M51

µÍÏ»â´ Go Genius

7


ILLUSTRATION : YANNICK LE BRIS

ลางการรักษาความปลอดภัยบน ชุดนี้กันนํ้าได โลงอกมากที่ไดอยูทามก ัพเรือฝรั่งเศส กาอีมอง หนึ่งในเฮลิคอปเตอรของกองท

เรือดํานํ้าซึ่งดําไดเงียบมากจะตองไม เครื่องปรับอากาศในอาคารบานเรือน อยูแลว” ลูกเรือมีโอกาสผานบททดสอบ เปดเผยวากําลังอยู ณ จุดใด นอกจากผู เพื่อขึ้นสูตําแหนงนายทหารเรือไดอยาง บัญชาการและนายทหารเรือไมกคี่ นบนเรือ รวดเร็วภายใน 3 หรือ 4 ป นัน่ คือแรงจูงใจ ก็ไมมีใครรูตําแหนงที่แนนอน แมกระทั่ง อีกขอหนึ่ง ขอสุดทายคือ ลูกเรือตางชื่น นายทหารชั้นผูใหญของกองทัพเรือ หรือ ประธานาธิบดีผูสั่งการ ชอบความรู  สึ ก แบบ ครอบครั ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น ¡ÒÃà¡çºµÑÇ໚¹¤ÇÒÁÅѺ¤×Í โดยตรงใหผูบัญชาการยิงขีปนาวุธ ก็ บนเรือดํานํ้า ซึ่งผู ¢Ò´¨Ò¡ ´ §µÑ Í µŒ Í àÃ× ¡ ÅÙ º ¤Ñ § ºÑ Í ¢Œ ไม อ าจล ว งรู  ไ ด มาเยือนรับรูไ ดทนั ที âÅ¡ÀÒ¹͡â´ÂÊÔé¹àªÔ§ การเก็บตัวเปนความลับ หลั ง จากอยู  ก ลาง โดยถู ก ตั ด ขาดจากโลก ทะเลไดไมกี่วัน ก็เริ่มพูด เลนหยอกลอกัน และถามีนายทหารยศสูง ภายนอก เรือลํานีจ้ งึ ไมเคยสงสารใด ๆ ออก ที่ “ดุ” เหมือนที่อื่น ก็จะจับกลุมนินทากัน ไปเลย แตเปนผูร บั สารเทานัน้ ทุกสัปดาห ในหมูลูกเรือ “ทุกคน แมแตกะลาสีเรือที่ ลูกเรือจะไดรับขอความความยาว 40 คํา จากญาติสนิทมิตรสหาย ซึ่งทําไดเทานั้น อายุนอยสุด ตางก็มีความสําคัญทั้งนั้น” จริง ๆ ผูบัญชาการจะมีสิทธิ์ไดอานกอน เพือ่ ดูวา ไมมขี า วรายมารบกวนลูกเรือ นาย àÃ×Í´íÒ¹éíÒ¾Åѧ§Ò¹¹ÔÇà¤ÅÕÂÏ 10 ÅíÒ ¡Í§·Ñ¾àÃ×ͽÃÑè§àÈÊ䴌ẋ§àÃ×Í´íÒ¹íéÒ¾Åѧ§Ò¹ ทหารเรือทานหนึ่งเปดเผยใหผมฟงอยาง ¹ÔÇà¤ÅÕÂÏÍ͡໚¹ 2 »ÃÐàÀ· สนุกสนาน “คุณเคยเห็นอาชีพที่ไมไดรับ • เรือดํานํ้าติดตั้งขีปนาวุธระยะไกล ไดแก เลอตรีองทั้งจดหมาย ทั้งโทรศัพท ทั้งขาวคราว ฟอง (ออกปฏิบัติการเมื่อป ค.ศ. 1997), เลอเตเมแรร นาน 2 เดือนหรือเปลาละ” (ค.ศ.1999) เลอวีชี (ค.ศ. 2004) และเดอะเทอรริเบิล (ค.ศ. 2010) เรือทั้ง 4 ลํานี้คืออาวุธนิวเคลียรจูโจมหลัก หลังจาก 4 วันกลางทะเล เรือดํานํ้า ของฝรั่งเศส เตรียมกลาวอําลาแขกผูมาเยือน มันลอย ขึ้นมาเหนือผิวนํ้าอีกครั้ง เฮลิคอปเตอร กาอีมองอันทรงพลังของกองทัพเรือรอน • เรือดํานํ้าจูโจม มีขนาดเล็กกวา ติดอาวุธเพื่อ ลงจอดบนทางเขาเรือ เชือกถูกหยอนมา ทําลายเรือศัตรู มีทั้งหมด 6 ลํา และใชเปนเรือรบได ใตวงแขนของเรา ฮึบ! เราขึ้นไปอยูกลาง เมื่อลอยบนผิวนํ้า อากาศ หอยโตงเตงอยูกับสายเคเบิลที่ทิ้ง ลงมาจากเฮลิคอปเตอร พอขึ้นไปถึงตัว

8 Go Genius

ÅÙ¡àÃ×Í 112 ¹ÒÂ

¹Ò·ËÒêÑé¹¼ÙŒãËÞ‹ 5 ¹Ò ผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูชวยผูบัญชาการเรือ (รับผิดชอบดานฐาน ที่ตั้ง) ผูชวยผูบัญชาการดานปฏิบัติการ (รับผิดชอบดานภารกิจหนาที่) แพทย (มีอํานาจสั่งการได ถาจําเปน) ¹Ò·ËÒêÑé¹Ãͧ 10 ¹Ò บัญชาการดานตางๆไดแก ยุทโธปกรณ ความ ปลอดภัยในการดํานํ้า การเก็บกักเสียง การโอนถายขอมูล ฯลฯ

¹Ò·ËÒÃàÃ×Í 85 ¹ÒÂ

ILLUSTRATION : SANDRINE FELLAY

M51 ที่มีรัศมี นักขาวของเราอยูทามกลางขีปนาวุธ ทําลายลาง 6,000 กิโลเมตร

จะออกจากเรือดํานํ้ากลางทะเลได ตองอาศัยเฮลิคอปเตอรเทานั้น

มีผูเชี่ยวชาญดาน ตางๆ รวม 20 นาย เชน ผูเชี่ยวชาญเรื่อง ตอรปโด พอครัว พยาบาล เชฟขนมปง ฯลฯ ˹‹Ç¾ÅÒ¸Ô¡ÒÃáÅСÐÅÒÊÕàÃ×Í 12 ¹Ò สวนใหญจะ “ทําไดทุกอยาง” ตามจุดตางๆ ของเรือดํานํ้า

เฮลิคอปเตอรแลว ชายคนหนึง่ ก็ดงึ เราอยาง แรงใหเขาไปในตัวเครื่อง การลอยตัวขึ้นไป ใชเวลาเพียงเสี้ยววินาที ไมกี่ชั่วโมงหลัง จากนั้น เดอะเทอรริเบิล ก็ดําลงไปอีกครั้ง เปนเวลานาน 2 เดือน ผูบัญชาการพูดอยาง นารักวา เขาจะ “ละลาย” ไปกับทะเล แบบ ไมมีใครเห็น ไมมีใครไดยนิ และสามารถเดิน ทางไปทั่วโลกไดภายในการลาดตระเวนแค ครั้งเดียว เดอะเทอรริเบิลอาจจะลองไปทั่ว หรือไมไปไหนเลยก็ได

Go 99 big story  

Go 99 big story

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you