Page 1

Êоҹ MICHEL SAEMANN

àª×èÍÁ·ÇÕ»

Le pont du bout du monde by Olivier Lascar Illustrations: Michel Saemann Copyright©2011 by Science&Vie Junior All rights reserved. Published by Mondadori France ธนธัช ไชยเสน แปล

4 Go Genius

ʶһ¹Ô¡ªÒǽÃÑè§àÈÊ 2 ¤¹ ¡ÓÅѧ¤Ô´ÊÌҧÊоҹ¢ŒÒÁª‹Í§á¤º àºÃÔ§ à¾×èͨÐàª×èÍÁ·ÇÕ»àÍàªÕ¡Ѻ ÍàÁÃÔ¡ÒࢌҴŒÇ¡ѹ


ª‹Í§á¤ºàºÃÔ§

ÍÐáÅÊ¡Ò

MISR TEAM / JPL / GSFC / NASA

䫺ÕàÃÕ ËÁÙ‹à¡ÒÐä´ÍÍÁÕ´

ชองแคบนี้มีความลึกไมมาก จึงเหมาะกับการกอสรางสะพาน

• • • • • •

ช

องแคบเบริงเปนชองทะเลแคบ ๆ อยู ใ กล กั บ ขั้ ว โลกเหนื อ ที่ แ บ ง รั ฐ อะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกจากแควนไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย ใน ยุคน้ำแข็ง ระดับทะเลที่ลดลงนั้นทำใหเรา สามารถเดินขามผานชองแคบนี้ไดงา ย ๆ แต ในปจจุบันชองแคบนี้กลับเปนกำแพงที่กั้น ทวีปอเมริกาและเอเชียออกจากกัน

ö俨ҡ¹ÔÇÂÍÏ¡¶Ö§à«Õè§äÎŒ

ชองแคบเบริงมีความยาวเพียงแค 80 กิโลเมตร จึงมีผทู คี่ ดิ ฝนไววา จะขุดอุโมงคหรือ สรางสะพานเชื่อม 2 ฝงทวีปเขาดวยกัน คนแรกที่เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาก็คือผูวาการ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ 19 เขากลาววาการเชื่อมตอ 2 ทวีปเขาดวยกัน จะกอใหเกิดประโยชนมากมาย ขอแรกคือเปน การยนระยะทางไดอยางมาก เชน เราสามารถ นั่งรถไฟจากนิวยอรกไปถึงเซี่ยงไฮไดโดย ตรง สามารถขนสงทรัพยากรธรรมชาติตา ง ๆ (ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ เหล็ก อัญมณี เปนตน) ไดงาย ๆ โดยรถบรรทุกหรือรถไฟ สะพานนี้สามารถกอสรางไดจริง เพราะใน อดีตก็เคยสรางสะพานทีย่ าวกวานีม้ าแลว เชน นดที่เชื่อมระหวาง ‹¹ÃÐÂзҧ สะพานเออเรซุ เดนมารกกับสวีเดนทีม่ คี วามยาว ÃÐËÇ‹Ò§ÃÑÊà«Õ¡Ѻ 78 กิโลเมตร ความจริงแลว ปจจุบัน ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò เหลาวิศวกรก็ ยังคงพยายามหาวิธี เชื่อมชองแคบเบริงอยู อยางสะพานที่เห็น ในภาพนี้ไดรบั การออกแบบโดยทีมสถาปนิก Off Architecture ในประเทศฝรัง่ เศส ¢ŒÍÁÙÅμÑÇàÅ¢ แตการจะสรางไดตองใชเงินทุนนับ ¤ÇÒÁÂÒǢͧÊоҹ: 90 ¡ÔâÅàÁμà แสนล า นและต อ งได รั บ ความเห็ น ¤ÇÒÁ¡ÇŒÒ§¢Í§Êоҹ: 80 ¡ÔâÅàÁμà ชอบจากทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ¤ÇÒÁ¡ÇŒÒ§¢Í§¶¹¹: 15 ¡ÔâÅàÁμà และรัสเซีย และเราก็ตองอยาลืมวา ¨Ø´·ÕèÅÖ¡·ÕèÊØ´¢Í§ª‹Í§á¤º: 50 ¡ÔâÅàÁμà »ÃÔÁÒ³¤Í¹¡ÃÕμ·Õμè ÍŒ §ãªŒ: 90,000,000 ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμà นโปเลียน โบนาปารตเคยฝนที่จะ §º»ÃÐÁÒ³: ËÅÒÂËÁ×è¹ÅŒÒ¹ÂÙâà สรางอุโมงคลอดใตชองแคบอังกฤษ ซึ่ง 2 ศตวรรษตอมาก็เกิดขึ้นจริง ๆ แลวทำไมสะพานนีจ้ ะเกิดขึน้ บางไมไดละ

Go Genius

5


ËÁÙ‹à¡ÒÐä´ÍÍÁÕ´ 䫺ÕàÃÕÂ

ÍØâÁ§¤ÊÓËÃѺÂÒ¹¾Ò˹РáÅÐöä¿

ʋǹ·ÕèÊоҹâ¼Å‹¢Öé¹ÁÒà˹×ͼÔǹéÓ (¤ÇÒÁÊÙ§»ÃÐÁÒ³ 5 àÁμà à˹×ÍÃдѺ·ÐàÅ)

·Ò§ãËŒàÃ×ÍáÅ‹¹¼‹Ò¹

ÍØâÁ§¤ÅÍ´ãμŒ ËÁÙ‹à¡ÒÐä´ÍÍÁÕ´

Êоҹ㪌ÊÑÞ¨Ã...

ÊÓËÃѺàÃ×Í

จะเห็นวาถนนจะจมลงใตน้ำเปนชวง ๆ "เราตั้งใจทำแบบนั้น เพื่อใหเรือสามารถแลนผานชองแคบได" สถาปนิกของ Off Architecture อธิบาย "รถยนตกับรถไฟก็จะแลนลงไปในอุโมงค ที่จะขึ้น ๆ ลง ๆ แบบนี้ไปจนถึงหมูเกาะไดออมีด แลววิ่งผาน อุโมงคทะลุลอดลงผานใตเกาะไป"

ÊÓËÃѺö¹μáÅÐöä¿

ÊÓËÃѺÇÒÌáÅлÅÒ

ชองแคบเบริงมีทั้ง วอลรัส วาฬ และ ปลาชนิดตาง ๆ วายผานระหวางมหาสมุทร อารกติกกับมหาสมุทรแปซิฟกอยูตลอด เวลา สะพานนี้จึงตองทำใหพวกมันลอด ผ า นไปได อ ย า งปลอดภั ย โดยไม ผ า น เสนทางเดียวกับเรือ เพราะมีความเสี่ยง ทีจ่ ะชนกัน สถาปนิกจึงมีความคิดทีจ่ ะเจาะ สะพานให เ ป น อุ โ มงค ข นาดยั ก ษ ท่ี มี ลักษณะคลายพลาสติกใสสำหรับใหสัตว ตาง ๆ สามารถเดินทางผานไปไดอยาง ปลอดภัย

MICHEL SAEMANN

สะพานถูกออกแบบเปนกำแพง 2 แหงที่ วางขนานกัน ชองแคบเบริงลึกไมมาก อยางมากสุดก็แค 50 เมตร ดังนั้นจึงจะ สรางสะพานไวบนพืน้ มหาสมุทรเลย โดย สะพานจะมี ส ว นสู ง โผล ขึ้ น เหนื อ น้ ำ ประมาณ 5 เมตร สวนบนของรางนี้เอง จะเปนถนนสำหรับรถยนตและสวนดาน ลางคือทางรถไฟ

Êоҹ·Õè¼ÅÔμ¾Åѧ§Ò¹¨Ò¡¹éÓ¢Öé¹-¹éÓŧ

6 Go Genius

สะพานขามชองแคบเบริงสามารถผลิตพลังงานไดเองสำหรับใหแสงสวางและ ปรับอากาศภายในอพารตเมนตและสำนักงานนับรอยแหงในสะพานนี้ "เราจะนำการ เคลื่อนไหวของน้ำขึ้นน้ำลงมาใช เพราะที่ชองแคบนี้มีระดับน้ำขึ้นลงหลายเมตร" สถาปนิกผูออกแบบไดอธิบายไว ดวยเหตุนี้เองสะพานจึงมีปลองคอนกรีตอัดอากาศ อยูตลอดความยาว เมื่อน้ำขึ้น อากาศก็จะถูกอัดไปผลักใบพัดใหหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟา ก็เหมือนกับใบพัดของกังหันลม แตกังหันใตทะเลจะใชกระแสน้ำทะเลเพื่อเปลี่ยน พลังงานกลใหเปนพลังงานไฟฟา

¹éÓ¢Öé¹


àÊŒ¹·Ò§áË‹§ÊѹμÔÀÒ¾ àÊŒ¹·Ò§¢Í§ÊÑμǏ¹éÓ

ÍÐáÅÊ¡Ò

ÊÓËÃѺ¤¹à´Ô¹à·ŒÒ

คอนกรีตลอยน้ำ 450 แผนที่เรียกวา "เสนทางแหงสันติภาพ" จะเชื่อมเกาะไดออมีด ทั้งสองเขาไวดวยกัน

Êоҹ·Õèâ¼Å‹¢Öé¹ æ ŧ æ º¹¼ÔÇÁËÒÊÁØ·Ã OFFARCHITECTURE

àÊŒ¹·Ò§Ã¶Â¹μ

เราจะรูส กึ วาตัวเราเล็กนิดเดียวเมือ่ เดินอยูบ นถนนยักษทเี่ ชือ่ ม เกาะไดออมีดทั้ง 2 เกาะเขาดวยกัน สะพานบนชองแคบจะ เปนสัญลักษณของเอกภาพทีเ่ กิดขึน้ อีกครัง้ ระหวางทวีปเอเชีย และอเมริกา ซึ่งถูกแบงแยกมานานโดยสงครามเย็น อนุสรณ ของแนวความคิดนี้ก็คือ "เสนทางแหงสันติภาพ" เปนแผน คอนกรีตลอยน้ำทีเ่ กาะเกีย่ วกันไปมาบนแผนขนาด 10 x 10 เมตร แตละแผนจะมีชื่อของบุคคลที่เคยตอสูเพื่อความสมานฉันท สลักไว อยางเชน มหาตมาคานธี หรือมารติน ลูเทอร คิง การเดินไปบนถนนความยาว 4 กิโลเมตรจะทำใหรูสึกถึงความ แปลกใหม หมอกและละอองน้ำที่ลงจะทำใหรูสึกเหมือนกำลัง ทองเทีย่ วไปในโลกทีค่ ลายปุยนุน ไรซงึ่ จุดสังเกตทัง้ สถานทีแ่ ละ เวลา เพราะเสนวันก็จะผานระหวางหมูเ กาะไดออมีดพอดี ·‹Í¢¹Ò´àÊŒ¹¼‹Ò¹Èٹ¡ÅÒ§ 2-25 àÁμà ¨Ó¹Ç¹ 1,200 ªØ´ ໚¹ ·Ò§¼‹Ò¹ÊÓËÃѺ»ÅÒáÅÐÊÑμǏ¹éÓÍ×è¹ æ

แทงคอนกรีตค้ำยัน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-10 เมตร จำนวน 3,000 แทง สำหรับตานแรงผลักของทะเล

àÊŒ¹·Ò§Ã¶ä¿

MICHEL SAEM

ANN

·Ò§à´Ô¹à·ŒÒ

áÅŒÇ仼ÅÑ¡ 㺾ѴãËŒËÁع ¡Ñ§ËѹãμŒ¹éÓ

MICHEL SAEMANN

ÍÒ¡ÒÈ ¶Ù¡ºÕºÍÑ´

ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹ สงครามเย็นคือ ความ ขัดแยงทางการเมือง ระหวางสหรัฐอเมริกากับ สหภาพโซเวียตทีย่ าวนาน ถึง 50 ป ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อ ค.ศ. 1991 Go Genius

7


...áÅÐÂѧ໚¹·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂÍÕ¡´ŒÇ μÖ¡Ãп‡Ò㹡ŒÍ¹ËÔ¹

ตึกที่สรางขึ้นจากการเจาะหนาผาที่เห็นในภาพนี้มีความสูงถึง 400 เมตร และ สามารถจุคนไดนับพันคน เมืองแนวตั้งแหงนี้จะมีทั้งอพารตเมนต สำนักงาน หองจัดแสดงนิทรรศการและคอนเสิรต สถาปนิกผูอ อกแบบอธิบายวา "อันทีจ่ ริง เราก็ตองเจาะหินอยูแลว เพราะเราตองใชหินหลายตันไวผลิตคอนกรีตสำหรับ สรางสะพาน"

àÊŒ¹μç

เมื่อเรามองสะพานเบริงจากบนทองฟาจะเห็น วามันพาดผานกลางระหวางเกาะไดออมีดทั้งสอง ซึ่งเกาะหนึ่งเปนของรัสเซีย และอีกเกาะเปนของ อเมริกา แตละเกาะถูกเจาะไวใหเปนเมืองถ้ำ 2 แหง à¡Òкԡä´ÍÍÁÕ´

Êоҹ

àÁ×ͧ¶éÓ

หมูเกาะไดออมีดจะถูก เจาะทะลุเปนเสนตรง กับสะพานพอดี

àÊŒ¹·Ò§ áË‹§ÊѹμÔÀÒ¾ à¡ÒÐÅÔμà·ÔÅä´ÍÍÁÕ´

Êоҹ

à¡ÒÐÃÑμÁҹͿ

OFFARCHITECTURE

ภาพตัดตามแนวยาวของเกาะไดออมีด จะเห็นบางสวนของเมืองถ้ำ

àÁ×ͧ¶éÓ

àÁ×ͧ¶éÓ ÊØ´äÎà·¤ ทั้งสำนักงาน โรงแรม ที่พัก โรงละคร (รูปกลม ๆ ทางซายมือ) จะถูกเจาะเปนรองที่พาดผานเกาะ

ภายในแกนสะพาน บนเกาะไดออมีด แตละเกาะจะถูก สรางใหเปนเมือง ถ้ำทั้ง 2 ดาน เมื่อมองจากดาน หนาจะดูเหมือนกับ เปนเมืองทั่วไป

8 Go Genius


OFFARCHITECTURE

;ÒÏμàÁ¹μ·ÕèÁͧàËç¹ÇÒÌÇ‹ÒÂä»ÁÒ

เมื่อมองออกนอกกระจก เราจะเห็นวาฬสเปรม วาฬ เพชฌฆาต และวาฬเบลูกาวายผานไปมา อพารตเมนต จำนวน 50,000 หองจะมีววิ ทีม่ องเห็นทะเลลึกจากภาย ในหองได ผูอ าศัยสามารถวายน้ำอยูในสระโดยใหความ รูสึกที่คลายกับวายอยูทามกลางหมูวาฬและโลมา

¡ÒÃÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂã¹Êоҹ (»ÃÐàÁÔ¹â´Â Off Architecture)

OFFARCHITECTURE

• ¾×é¹·ÕèÍÒÈÑÂáÅÐâçáÃÁ ¢¹Ò´ 5,000,000 μÒÃÒ§àÁμà • ÁÕ¼ÍÙŒ ÂÙÍ‹ ÒÈÑ»ÃÐÁÒ³ 150,000 ¤¹ ã¹àÁ×ͧ¶éÓ áÅÐÍÕ¡ 50,000 ¤¹ ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ã¹Êоҹ • ¾×¹é ·ÕÍè »Ø ¡Ã³ ¡ÒäŒÒ ÍÒ¤ÒÃÊÒ¸ÒóРˌͧ»¯ÔºμÑ ¡Ô Òà ¾×¹é ·Õ¡è Í‹ ÊÌҧ âç§Ò¹¢¹Ò´ 4,000,000 μÒÃÒ§àÁμÃ

àÊŒ¹·Ò§ÊÕà¢ÕÂÇãμŒ·ÐàÅ

OFFARCHITECTURE

MICHEL SAEMANN

เปนเสนทางที่เหมาะกับการเดินเลนชมวาฬและโลมา ซึง่ แหวกวายผานอุโมงคใสของพวกมัน พืน้ ทีก่ วาง 50 เมตร จะแบงสะพานออกจากกันจะเปนทางเดินเทาที่ เต็มไปดวยพื้นที่สีเขียว ชวยใหนักทองเที่ยวเดินขาม ผานชองแคบได ทั้ง 2 ขางทางจะเปนรานคาและ อพารตเมนต จะกลายเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ ทีช่ อ็ ปปง หรือทีผ่ อ นคลายแบบจุดแวะพักในเมืองใหญ เชนเดียวกับเมืองดูไบที่เปนศูนยกลางการขนสงทาง อากาศในปจจุบัน

¤Œ¹¤ÇŒÒà¾ÔèÁàμÔÁ • ทางอินเทอรเน็ต เว็บไซตของ ผูออกแบบสะพานขามชองแคบเบริงนี้คือ www.offarchitecture.com Go Genius

9

The Science  
The Science  

Go Genius Magazine

Advertisement