Page 1

ที่ คํานําหนา 1 ด.ญ. 2 ด.ญ. 3 ด.ญ. 4 ด.ญ. 5 ด.ญ. 6 ด.ช. 7 ด.ญ. 8 ด.ญ. 9 ด.ญ. 10 ด.ญ. 11 ด.ช. 12 ด.ญ. 13 ด.ญ. 14 ด.ช. 15 ด.ญ. 16 ด.ญ. 17 ด.ช. 18 ด.ญ. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

ด.ญ. ด.ญ. ด.ญ. ด.ญ. ด.ญ. ด.ญ. ด.ญ. ด.ญ. ด.ญ. นาย นาย นาย นาย นาย นางสาว นางสาว นาย นาย นางสาว นางสาว ด.ช. ด.ญ. ด.ช.

ชื่อ-สกุล นักเรียน ธารวิมล กกรัมย สุภัสสร ตุปลา วราภรณ ชมมอญ จรรยพร โคสาสุ กุลธิดา อุทัยเรือง ธนกร ใชสนาม ธนัชชา พนมทิพย ปยธิดา ทาวรถ ปวีณา สุริโย สุพัตรา เทียกมา สุรเดช ศรีลาชัย ราณี วรรณสุทธิ์ พรพิมล ผลผาด พิทยุตม ชํานาญยา คณิตตา มานาดี วรรณภา ชมนาวัง พชร เฉลิมเลา จิตติภัทธ จักรกาฬ ประภากรณ ทองเหลือง เสาวนีย ศรีจินดา ทักษพร มานบ จุฑามาศ ละวงศโคตร รุงฤดี คําหาร ยศวดี สอนดา อังวรา นัฐพงศพานิชย ปานตะวัน หลาเพชร ดารารัตน เพลิดพราว สุรเชษฎ สุภาเฮือง ศราวุฒิ มงคลชวง สุริยา เตชะคํา วีรพงษ วาจาหวาน สุรศักดิ์ แซลอ กิตติยา ธรรมสาร ณัฐธิรา ศรีบุรินทร ศิริพงษ วิชิต อานนท ปะติวถานิว เหมือนฝน พันโนเรศ กาญจนา โหมดนอก กิตติศักดิ์ คํานัน มรดก รอยลาน รัฐพงษ สิงหจันทร

ชั้น ป5 ป4 ป5 ป5 ป6 ป6 ป5 ป5 ม1 ม1 ม1 ม1 ป5 ม1 ม1 ม1 ม1 ม1 ม1 ม1 ม2 ม1 ม1 ม2 ม2 ม1 ป5 ม.5 ม.5 ม.5 ม.5 ม.4 ม.4 ม.4 ม.4 ม.3/3 ม.3/3 ม.3/3 ม.2/1 ม.2 ม.2

โรงเรียน วัดลานบุญ บานหนองผักแพว บานหนองผักแพว หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม วัดสะแกงาม บานมีชัย ธวัชบุรีวิทยาคม โนนแดงวิทยาคม มหาวิชานุกูล ธวัชบุรีวิทยาคม ชุมชนบานโพธิ์สองหองวิทยา โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก ชุมแพศึกษา แกวครอวิทยา แกวครอวิทยา กุดบงพิทยาคาร เบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ขุนหาญวิทยาสรรค เรณูนครวิทยานุกูล โนนสังวิทยาคาร หวยยางวิทยาคม เรณูนครวิทยานุกูล เรณูนครวิทยานุกูล เกษตรสมบูรณวิทยาคม บานทุงเชือก ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา

ชื่อ-สกุล ผูบริหารโรงเรียน วิชิต อิสระวิริยะกุล บุษราภรณ สุทธิพิทยศักดิ์ บุษราภรณ สุทธิพิทยศักดิ์ ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ดวงหทัย เปลี่ยนดี วิภาภรณ โทพล ถาวร วิชาผง จงกล เวียงสมุทร สุรเดช บุญไชโย ถาวร วิชาผง บรรลุ นครศรี ธราพงษ เจริญขวัญ วันชัย ศิริรัตนปญญากร สุพร เชิงชัยภูมิ สุพร เชิงชัยภูมิ สุรศักดิ์ ลีเพ็ญ

อิทธิ ศรีมาภรณ ไพรัตน มนตวิเศษ สุเมธ ปานะถึก ไพศาล สมบูรณ ไพรัตน มนตวิเศษ ไพรัตน มนตวิเศษ เศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์ จตุพงศ ไชยน้ําออม วิมล แผงโคตร วิมล แผงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แผงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แผงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร

ชื่อ-สกุล ครูบรรณารักษ แขวง/ตําบล อุบล อินพักทัน ลาดกระบัง ทองหลาง ทองหลาง สายชล กุชโร บึงงาม สายชล กุชโร บึงงาม สายชล กุชโร บึงงาม ยุวดี ตราบดี แสมดํา สุธีรา ขุนเพรชวรรณ หมูมน นภาภรณ แสงสุวอ นิเวศน จุลมณี พาโคกทม โนนแดง สุนทร ทองเปาว แวงนาง นภาภรณ แสงสุวอ นิเวศน ยุพยงค เสตเตมิย หนองแสง ฉัตรชัย เจริญแนว โนนคูณ ภัสรีวัลย ชาติพหล ชุมแพ วีณา อาจนาเสียง ชองสามหมอ วีณา อาจนาเสียง ชองสามหมอ กุหลาบ ชนะพันธ กุดบง

จิตตรา สอนดา วรรณนภา ศรีหลัก แสงทอง หมื่นสุรินทร จิตตรา สอนดา จิตตรา สอนดา ชุลีกร ศรีสุธรรมศักดิ์ สุวัฒนา เหมะธุลิน วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง

ในเมือง สิ เรณู โนนสัง หวยยาง เรณู เรณู บานยาง คําบอ ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาสามยอด

เขต/อําเภอ ลาดกระบัง หวยคต หวยคต หนองพอก หนองพอก หนองพอก บางขุนเทียน เชียงขวัญ ธวัชบุรี บรบือ เมือง ธวัชบุรี วาปปทุม คอนสาร ชุมแพ แกวครอ แกวครอ โพนพิสัย

จังหวัด กทม. อุทัยธานี อุทัยธานี รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด กทม. รอยเอ็ด รอยเอ็ด มหาสารคาม มหาสารคาม รอยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ ขอนแกน ชัยภูมิ ชัยภูมิ หนองคาย

เมือง อุบลราชธานี ขุนหาญ ศรีสะเกษ เรณูนคร นครพนม โนนสัง หนองบัวลําภู คอนสาร ชัยภูมิ เรณูนคร นครพนม เรณูนคร นครพนม เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย


ที่ คํานําหนา ชื่อ-สกุล นักเรียน 42 ด.ญ. มนัสวรรณ สิงหกฤตยา 43 ด.ช. เสฏฐวุฒิ ดงอานนท 44 ด.ญ. สุทธิมนต แพทยสูงเนิน 45 ด.ช. สราวุธ สมพิทักษ 46 ด.ญ. พลอยพรรณ กุลชาติ 47 ด.ญ. จันทรนภา พราวกลาง 48 ด.ช. ปาณพันธ แกวพิลา 49 ด.ช. กิตติวัฒน คํานัน 50 ด.ญ. รุงฤดี ปนคํา 51 ด.ช. พชรพล คงคดี 52 ด.ญ. กนกวรรณ มารอด 53 นางสาว วันวิสาข สุดาชม 54 นางสาว ฟาประทาน บุญประคม นาย จีรพันธ โยทุม 55 56 ด.ญ. จุฑามาศ ผองใส 57 ด.ญ. พุทธชาด มะลี 58 ด.ช. ศุภชัย ปริปุนนัง 59 ด.ญ. สิริยากร เพียรผล 60 ด.ญ. เจนจิรา ศรีเสมอ 61 ด.ญ. ศิริพร จันทรอุทัย 62 ด.ญ. ธนาพร ทองพิมพ 63 ด.ช. ธนภัทร แสนโคตร 64 นาย ภานุ ขนันทอง 65 นาย ชัยณรงค สิงหจันทร 66 นาย กฤษณะ ทองบุ 67 นาย ชนะพล สุภาพ 68 นาย วีระพันธ ปดชา 69 นางสาว อรนุช คชสูงเนิน 70 นางสาว พรพิพย จิระทาน 71 ด.ญ. ปทมา คําเครือ 72 ด.ญ. เสาวนีย ศรีจินดา 73 ด.ญ. ประภากรณ ทองเหลือง 74 ด.ช. สุรเดช ศรีลาชัย 75 ด.ญ. สุพัตรา เทียกมา 76 ด.ญ. พรพิมล ผลผาด 77 ด.ญ. ปานตะวัน หลาเพชร 78 ด.ญ. รุงฤดี คําหาร 79 ด.ญ. วรรณภา ชมนาวัง 80 ด.ช. พชร เฉลิมเลา 81 ด.ช. พิทยุตม ชํานาญยา 82 ด.ญ. ปวีณา สุริโย 83 ด.ญ. จรรยพร โคสาสุ

ชั้น ม.2 ม.2 ม.2/1 ม.2 ม.2 ม.2 ม.2 ม.2/1 ม.2 ม.2/1 ม.3/2 ม.3 ม.3/2 ม.3/1 ม.3/1 ม.2 ม.2/2 ม.2/2 ม.2 ม.2 ม.2 ม.2 ม.5 ม.5 ม.5 ม.5/1 ม.5/1 ม.5 ม.5 ม.1 ม.1/1 ม.1 ม.1 ม.1 ป.5 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ป.5

โรงเรียน ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ขุนหาญวิทยาสรรค เบญจมมหาราช มหาวิชานุกูล โนนแดงวิทยาคม ชุมชนบานโพธิ์สองหองวิทยา เกษตรสมบูรณวิทยาคม หวยยางวิทยาคม แกงครอวิทยา แกงครอวิทยา โนนคุณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก ธวัชบุรีวิทยาคม หนองแวงบึงงาม

ชื่อ-สกุล ผูบริหารโรงเรียน วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร ทินกร นนทการ อิทธิ ศรีมาภรณ

ชื่อ-สกุล ครูบรรณารักษ วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง วรุณี ทองแลง ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย หทัยชนก สิมพลา รัชฎาภรณ ใจดี

สุรเดช บุญไชโย จงกล เวียงสมุทร บรรลุ นครศรี เศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์ ไพศาล สมบูรณ สุพร เชิงชัยภูมิ สุพร เชิงชัยภูมิ ธราพงษ เจริญขวัญ ถาวร วิชาผง ทรงศักดิ์ เมฆเสนา

สุนทร ทองเปาว จุลมณี พาโคกทม ยุพยงค เสตเตมิย ชุลีกร ศรีสุธรรมศักดิ์ แสงทอง หมื่นสุรินทร วีณา อาจนาเสียว วีณา อาจนาเซียว ฉัตรชัย เจริญแนว นภาภรณ แสงสุวอ สายชล กุชโร

แขวง/ตําบล ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ธาตุ สิ ในเมือง แวงนาง โนนแดง หนองแสง บานยาง หวยยาง ชองสามหมอ ชองสามหมอ โนนคูณ นิเวศน บึงงาม

เขต/อําเภอ จังหวัด เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เอราวัณ เลย เชียงคาน เลย ขุนหาญ ศรีสะเกษ เมือง อุบลราชธานี เมือง มหาสารคาม บรบือ มหาสารคาม วาปปทุม มหาสารคาม เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ คอนสาร ชัยภูมิ แกงครอ ชัยภูมิ แกงครอ ชัยภูมิ ดอนสาร ชัยภูมิ ธวัชบุรี รอยเอ็ด หนองพอก รอยเอ็ด


ที่ คํานําหนา ชื่อ-สกุล นักเรียน 84 ด.ญ. กุลธิดา อุทัยเรือง 85 ด.ช. ธนกร ใชสนาม 86 ด.ญ. ราณี วรรณสุทธิ์ 87 ด.ญ. ปยธิดา ทาวรถ 88 ด.ญ. จุฑามาศ ละวงศโคตร 89 ด.ญ. คณิตตา มานาดี 90 ด.ญ. จารุวรรณ ไชยมานันท 91 ด.ญ. จิตติภัทธ จักรกาฬ 92 ด.ญ. อังวรา นัฐพงศพานิชย 93 ด.ญ. ยศวดี สอนดา 94 ด.ญ. พักษพร มานบ 95 ด.ญ. ดารารัตน เพลิดพราว 96 ด.ช. สุรสีห วงศงาม 97 ด.ช. สิทธินนท สุรบุตร 98 ด.ช. สุรสีห วงศงาม 99 ด.ญ. สุรนุช มาสุข วชิรญาณ อาจชายแดน 100 ด.ช. 101 ด.ญ. อรอุมา ออนตา 102 ด.ญ. ตุลญาณี ชุมมุง 103 ด.ญ. มาริสา กลิ่นหอม 104 ด.ญ. ปาลิตา สิงหา 105 ด.ญ. เกสรี บุญศรี 106 ด.ญ. นันทนิญา เมฆสุขใส 107 ด.ญ. จันทิมา ซุนฮวด 108 ด.ญ. วราภรณ ชมมอญ วุฒิภัทร แกวประภา 109 ด.ช. 110 ด.ญ. แอน แจมจํารัส 111 ด.ญ. อมรรัตน หนูทอง 112 ด.ญ. นิภาพร เพ็ชรนิล 113 ด.ญ. วรรณนิชา หนูทอง ธนกฤท เกตุทิม 114 ด.ช. 115 ด.ญ. อัญชลี กลิ่นแดง 116 ด.ญ. สุกัญญา สาสุดศรี 117 ด.ญ. ปราณี ลิพู 118 ด.ญ. อมรรัตน หนูทอง ภาวัต เมืองสอง 119 ด.ช. วุฒิภัทร แกวประภา 120 ด.ช. 121 ด.ญ. ธัญรัตน ผิวเหลือง ศุภกร เดคํากาศ 122 ด.ช. 123 ด.ญ. ฐานิดา พงศเต็มสุข อภิวัฒน ไกรษี 124 ด.ช. 125 ด.ญ. ทิวาพร ตวงกวย

ชั้น ป.6 ป.6 ม.1 ป.5 ม.1 ม.1/2 ม.1 ม.1 ม.2 ม.2 ม.2 ป.5 ป.5 ม.1 ป.5 ป.5 ป.5 ม.2 ม.1 ม.1 ป.5 ป.5 ป.5 ป.4 ป.5 ป.4 ป.3 ป.5 ป.5 ป.4 ป.4 ป.5 ป.6 ป.5 ม.3 ป.4 ป.5 ม.2 ป.4

โรงเรียน หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม ธวัชบุรีวิทยาคม บานมีชัย โนนสังวิทยาคาร ชุมแพศึกษา ทาบอ กุดบงพิทยาคาร เรณูนครวิทยานุกูล เรณูนครวิทยานุกูล เรณูนครวิทยานุกูล บานทุงเชือก วัดคลองชัน วัดคลองชัน วัดคลองชัน โชคชัยรังสิต ประชาอุปถัมภ วัดบางโรง วัดราชโกษา เลขธรรมกิตติวิทยาคม คชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม คชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม อนุบาลวิชชากร วัดราษฎรสิทธาราม บานหนองผักแพว บานหนองมะขาม บานหนองมะขาม บานหนองมะขาม บานหนองมะขาม บานหนองมะขาม บานหนองมะขาม บานหนองมะขาม บานหนองมะขาม บานหนองมะขาม บานหนองมะขาม บานหนองมะขาม บานหนองมะขาม บานหนองเตียน บานแพะยันตดอยแช อัสสัมชัญ ลําปาง วัดนางสาว(ถาวรราษฎรบํารุง) เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม

ชื่อ-สกุล ผูบริหารโรงเรียน ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ถาวร วิชาผง วิภาภรณ โทพล ดร.สุเมธ ปานะถึก วันชัย ศิริรัตนปญญากร ปรีชา ตรึงตะกูล สุรศักดิ์ ลีเพ็ญ ผอ. ไพรัตน มนตวิเศษ ผอ. ไพรัตน มนตวิเศษ ผอ. ไพรัตน มนตวิเศษ จตุพงศ ไชยน้ําออม

ชื่อ-สกุล ครูบรรณารักษ สายชล กุชโร สายชล กุชโร นภาภรณ แสงสุวอ สุชีรา ขุนเพชรวรรณ วรรณนภา ศรีหลัก ภัสสรีวัลย ชาติพหล พิกุล กรมวังกอน กุหลาบ ชนะพันธ จิตตรา สอนดา จิตตรา สอนดา จิตตรา สอนดา สุวัฒนา เหมะชุลิน สุนันทา ธุระหาญ สุนันทา ธุระหาญ สุนันทา ธุระหาญ ศิริพร ศรีมูล

แขวง/ตําบล บึงงาม บึงงาม นิเวศน หมูมน โนนสัง ชุมแพ ทาบอ กุดบง เรณู เรณู เรณู คําบอ ลาดสวาย ลาดสวาย ลาดสวาย บึงยี่โถ ทาทราย บางโรง

เขต/อําเภอ หนองพอก หนองพอก ธวัชบุรี เชียงขวัญ โนนสัง ชุมแพ ทาบอ โพนพิสัย เรณูนคร เรณูนคร เรณูนคร วาริชภูมิ ลําลูกกา ลําลูกกา ลําลูกกา ธัญบุรี เมือง คลองเขื่อน

จังหวัด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด หนองบัวลําภู ขอนแกน หนองคาย หนองคาย นครพนม นครพนม นครพนม สกลนคร ปทุมธานี ปทุมธานี ปทุมธานี ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา

รุงโรจน แจมจันทร นิวัฒน พัฒนไพบูลย เฉลียว ไตรพิพัฒน เฉลียว ไตรพิพัฒน

กิตตินัทธ ขันอาษา รัชนีย ถินกลาง รัชนีย ถินกลาง

บัญชา ลิจอน บุษราภรณ สุทธิพิทยศักดิ์ พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง สุทธิพงษ ทรงศิล มนูญ พรมรักษา สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ เสนีย เชยชุม อาสา แสงสวาง

นุชนาฏ ลิจอน สายรุง พิมพยอม พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง พัชรี เมืองสอง ณัฏฐากุล เลิศเจริญ ดอกไม ปานพาน กัลยารัตน สูงติวงศ กัลยา วัลลิภากร วิภา จําปาคํา

บางออ คชสิทธิ์ คชสิทธิ์ หวยทราย ไผต่ํา ทองหลาง บึงปลาทู บึงปลาทู บึงปลาทู บึงปลาทู บึงปลาทู

บานนา หนองแค หนองแค หนองแค หนองแค หวยคต บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย เมืองสระแกว แมทา เมือง กระทุมแบน เมือง

นครนายก สระบุรี สระบุรี สระบุรี สระบุรี อุทัยธานี นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค สระแกว ลําพูน ลําปาง สมุทรสาคร สมุทรสาคร

ธนากร ฉัทปราโมทย ธนากร ฉัทปราโมทย อุดม ปจจะมูล ฉันทิชย ศรีทอง

บึงปลาทู บึงปลาทู บึงปลาทู บึงปลาทู บึงปลาทู บึงปลาทู ทาแยก ทากาศ สบตุย ทาไม มหาชัย


ที่ คํานําหนา 126 ด.ญ. 127 ด.ญ. 128 ด.ญ. 129 ด.ญ. 130 ด.ญ. 131 ด.ญ. 132 ด.ญ. 133 ด.ญ. 134 ด.ช. 135 136 ด.ญ. 137 ด.ญ. 138 ด.ญ. 139 ด.ญ. 140 ด.ญ. 141 น.ส. 142 น.ส. 143 ด.ญ. 144 ด.ญ. 145 ด.ญ. นาย 146 นาย 147 นาย 148 นาย 149 นาย 150 151 น.ส. 152 น.ส. 153 น.ส. นาย 154 155 156 ด.ช. 157 ด.ช. 158 ด.ญ. 159 ด.ญ. 160 ด.ญ. 161 ด.ช. 162 ด.ช. 163 ด.ญ. 164 ด.ญ. 165 ด.ช. 166 ด.ช. 167 ด.ช.

ชื่อ-สกุล นักเรียน ชั้น รุงอรุณ คําภูมี ป.5 นนทนัดดา ภาคภูมิพัฒนา วิภาวดี พันธแกว ป.5 ภัทรภร กองจตุศักดิ์ วิภาวดี พันธมี ณัฐนิชา พิมพา ป.5 ณัฏฐนิชา สุดสาคร ป.5 นลินรัตน วริทธิ์ศิริกุล ป.5 ประสิทธิโชค มานะสันทัดชาติ ป.5 สรัล สิริธนาดล ศกลวรรณ วรรธนะวลัญช ม.3 ณัฐชา สนทนา ม.3 ชนากาน ศิริประชานุกูล ม.3 ณัชชา บุตรบุรี ม.3 ฐิตาภรณ แมประสาท ม.3 พัทธนันท กอกอบลาภ ม.3 อรจิรา อมรฤทธิกุล ม.3 สุพัทธธีรา พุทธไพบูลย ม.3 วริศรา ชัยมงคลชาติ ม.3 ศตพร นิลเพชรพลอย ม.3 ธนวัฒน รักเฮงกุล ม.3 ปวเรศ พิสิฐศาสตร ม.3 ปรุง ศรวิชัย ม.3 ธนณัฐ วงศวัฒนากิจ ม.3 ธนกร ดาราศรีศักดิ์ ม.3 ปยวรา ตรีสุวรรณ ม.3 ปภัสสฐนันท เพ็ญตระกูล ม.3 ศริษา วงษวิจิตต ม.3 วชิรวิทย บุญมาศิริ ม.3 นรภัทร หลิมศิโรจน ม.2 โรจนินทร งามสุขสวัสดิ์ ม.1 สุริยา คําพันธุ ม.1 พจีกานต เกตุสวัสดิ์สมคร ม.1 ธันยพร ชวยดํารงค ม.1 โชติกา บุตรบุรี ม.1 วีรภัทร ทิพางคกูล ม.1 วชิรวิทย สิทธิยานุรักษ ม.1 อารียา นารตติกร ม.1 ศิรดา ศรีสวรรค ม.1 ธนัช ภิญโญธนาคม ม.1 กษิดิศ ชนะบวรบุตร ม.1 จีระสิทธิ์ ลิมปธนบดี ม.1

โรงเรียน วัดแสมดํา โพรงมะเดื่อวิทยาคม อนุบาลกําแพงแสน สิรินธรราชวิทยาลัย อนุบาลแพงแสน อนุบาลแพงแสน อนุบาลแพงแสน เผดิมศึกษา อนุบาลนครปฐม อุดมวิทยา เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี

ชื่อ-สกุล ผูบริหารโรงเรียน ณัฐนัน พันธมงคล ณัฐนัน พันธมงคล ปยพร รัตนกลอนกุล ปยาพร รัตนกลอนกุล ปยาพร รัตนกลอนกุล ปยาพร รัตนกลอนกุล

ชื่อ-สกุล ครูบรรณารักษ วิภา จําปาคํา วิภา จําปาคํา ประไพ อภิสิทธิเนตร วิชยา เผดิมรอด ประไพ อภิสิทธิเนตร ประไพ อภิสิทธิเนตร ประไพ อภิสิทธิเนตร

แขวง/ตําบล มหาชัย โพรงมะเดื่อ กําแพงแสน สนามจันทร กําแพงแสน กําแพงแสน กําแพงแสน

เขต/อําเภอ เมือง เมือง กําแพงแสน เมืองนครปฐม กําแพงแสน กําแพงแสน กําแพงแสน

จังหวัด สมุทรสาคร นครปฐม นครปฐม นครปฐม นครปฐม นครปฐม นครปฐม

สายฝน ขุนพิทักษ ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล

พระปฐมเจดีย บานโปง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง

เมือง บานโปง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง

นครปฐม ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี

ดร.สําเริง กุจิรพันธ อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต อนันต

บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง บุญแตง


ที่ คํานําหนา 168 ด.ช. 169 ด.ช. 170 ด.ช. 171 ด.ช. 172 ด.ช. 173 ด.ช. 174 ด.ญ. 175 ด.ญ. 176 ด.ช. 177 ด.ญ. 178 ด.ช. 179 ด.ช. 180 ด.ช. 181 ด.ญ. 182 ด.ช. 183 ด.ญ. 184 ด.ญ. 185 ด.ช. 186 ด.ญ. 187 ด.ช. 188 ด.ช. 189 ด.ญ. 190 ด.ญ. 191 ด.ญ. 192 ด.ญ. 193 ด.ญ. 194 ด.ญ. 195 ด.ญ. 196 นางสาว 197 ด.ญ. 198 ด.ญ. 199 ด.ช. 200 201 ด.ช. 202 ด.ญ. 203 ด.ญ. 204 ด.ญ. 205 ด.ญ. 206 ด.ญ. 207 ด.ญ. ด.ญ 208 209 ด.ญ.

ชื่อ-สกุล นักเรียน บรรธพล ภูมิสุวรรณ ปนพงศ สุขแกว ธนบูรณ ชวลิต นลธวัช ทํามาหากิน อชิระ ปานแพ ปาณัสม สุขพลอย ศุกรศิริ รอดวัณโณ สุธีนาถ หลีลวน คณุตม รัตนโชคธรณี ปณฑิตา ลีละอุปธิกานต ณัฐพงศ สิริรัตนมณีพงศ สุรพัฒน พฤทธิพัฒนะพงศ ประดิพัทธ จึงเจริญ นิชา ไกรศรินท ชวนันท บูรณะนันทสิริ วิตตัญญตา แมประสาท พรชนก พวงสมบัติ ชนินทร โชติศิริคุณวัฒน ฟาใส คงคาหลวง สุวิชา จีรโภคกุล ปฏิภาณ เสาหงษ ประภัสสร ศรีนวลรอด สุดารัตน เจริญสุข ณัฐริกา แพรกสมุทร วรรณภา กันดี กรกนก อินทรง จัสมิน เซเยอรส อชิรญาณ ตีระพิพัฒนกุล ธารารัตน โพธิภูมิ อารียา หาญกุล พิชชาพร ฝกวาจา สิรภพ ตันเอี่ยม ปยะพร งามดวงกมล ปนเกลา สาดี ณัฐริกา แพรกสมุทร สุวนันท โพนไธสง สุดารัตน เจริญพงษ วันทกรานต โภคทรัพย ฐานิตา อาจแกว เดือนเพ็ญ วารีรัมย นะดา สุโงะ ณรัณรภรณ เยียรยงสกุล

ชั้น ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ป.5 ม.1 ป.5 ป.5 ป.5 ป.4 ป.4 ม.6 ป.2 ป.4 ป.4 ม.3 ป.5 ป.5 ม.1 ม.1 ป.5 ป.5 ม.1 ม.2 ป.5

โรงเรียน เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี เทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) อนุบาลวัดพิชัยสงคราม วัดศรีวารีนอย สาธิตบางนา สาธิตบางนา สาธิตบางนา สาธิตบางนา สาธิตบางนา สาธิตบางนา เซนตโยเซฟทิพวัล ราชประชาสมาสัยในพระฯ เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) วัดกิ่งแกว เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) วัดตะกล่ํา สุขเจริญผลเทพารักษ วัดกิ่งแกว (เทวะพัฒนาการ) บานรถไฟ บุญสิทธิ์อนุสรณ

ชื่อ-สกุล ผูบริหารโรงเรียน อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง อนันต บุญแตง ศรีสุดา ประเคนรี บุษบา สมรรคเสวี บุษบา สมรรคเสวี สุรินทร สนเปยม อรรจน ธนสารพิพัฒน ศ.ดร.อารี สัณหฉวี ศ.ดร.อารี สัณหฉวี ศ.ดร.อารี สัณหฉวี ศ.ดร.อารี สัณหฉวี ศ.ดร.อารี สัณหฉวี ศ.ดร.อารี สัณหฉวี พวงแกว สกุลทอง สุเทพ โพธิ์เมือง บุษบา สมรรคเสวี อารัญ สุดวิสัย บุษบา สมรรคเสวี ชไมภัค เพ็ญศรี สุขเจริญผล อารัญ สุดวิสัย นุศรา สุโงะ จุฑารัตน บุญสิทธิ์

ชื่อ-สกุล ครูบรรณารักษ ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล ชนิตา มัจฉริยกุล อุดม ศรีสุขวัฒน ปภาภัทร สุธนาวัฒ ปภาภัทร สุธนาวัฒ สายพิณ คชหาญ กรกมล บํารุงวัด จุไรรัตน โปสาวาท จุไรรัตน โปสาวาท จุไรรัตน โปสาวาท จุไรรัตน โปสาวาท จุไรรัตน โปสาวาท จุไรรัตน โปสาวาท มยุรี จันทรจินดา ศศิการณ ปภาภัทร สุธนาวัฒ ทัศนาภรณ จริยาภรณ ปภาภัทร สุธนาวัฒ รัชนก นามเพชร สิงคโคตร ทัศนาภรณ จริยาภรณ อามีนะห อาลีมีนทร

แขวง/ตําบล หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง หนาเมือง

เขต/อําเภอ เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง

จังหวัด ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี

หนาเมือง เมือง ปากน้ํา เมือง ปากน้ํา เมือง ปากน้ํา เมือง ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง บางปลา บางพลี บางปลา บางพลี บางปลา บางพลี บางปลา บางพลี บางปลา บางพลี บางปลา บางพลี เทพารักษ เทพารักษ บางจาก พระประแดง ปากน้ํา เมือง ราชาเทวะ บางพลี ปากน้ํา เมือง

ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

บางพลีใหญ ราชาเทวะ หนองปรือ นาโพธิ์

สมุทรปราการ สมุทรปราการ ชลบุรี ชุมพร

บางพลี บางพลี บางละมุง สวี

สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ


ที่ คํานําหนา 210 นาย 211 ด.ญ. 212 ด.ญ. นาย 213 214 น.ส. 215 น.ส. 216 น.ส. 217 น.ส. 218 น.ส. 219 ด.ญ. 220 ด.ญ. 221 ด.ญ. 222 ด.ญ. 223 ด.ญ. 224 ด.ช. 225 ด.ญ. 226 ด.ญ. 227 ด.ช. 228 ด.ญ. 229 ด.ญ. 230 ด.ญ. 231 ด.ญ. 232 ด.ช. 233 ด.ช. 234 ด.ช. 235 ด.ญ. 236 ด.ญ. 237 ด.ญ. 238 ด.ช. 239 ด.ญ. 240 ด.ญ. 241 ด.ญ. 242 ด.ญ. 243 ด.ช. 244 ด.ญ. 245 ด.ญ. 246 ด.ญ. 247 ด.ญ. 248 ด.ช. 249 ด.ช. 250 ด.ญ. 251 ด.ญ.

ชื่อ-สกุล นักเรียน ณัฐวุฒิ ชุมสงฆ จุฑาภรณ บุตรหลัง ซูไรดา แวเตะ อัครวุฒิ ชวดสูงเนิน อรรวินท จาบาล แอนนา สมีใหญ รวีวรรณ กลมกลอม พัชริดา ไชยคํา พนิดา มัดไธสง ฐาปณี สีตะวิสุ จิราภรณ งามแสง สุพรรณี โพธิ์ศรี ศรินันท พาที วรรณวิภา สุมาลี พัสกร โคตรพรม ดนยา จิตจักเมธา ฐิติพร โพธิ์บุปผา ธีรภัทร มาตยจันทร สุพรรณษา สีทนสา สุดารัตน ไกรยา ศศิธร จันทรวิมล โยสิกา กุดโอภาส นันทพงศ วงศจําปา เจษฎาภรณ ชินหงษ ปญญาธรรม ใชสนาม ศิริลักษณ อุทัยเรือง วีรสุดา ฝาเรือนดี ลลิตา ทานะเวศ กิตติพงษ กุลฉวะ ปวีร กุสุมาลย น้ําฝน อุคํา ตติยารัตน สุมมาตย ปริญญา ใจซื่อ ธนวันต จงใจหาญ ภานุมาศ ชุมภูแสง เกษราพร ไชยปดถา การะเกตุ มาลาศรี อริสา โพธิ์บุบผา ขันติ สมเนตร เจษฎา พงษวันนา ทัศนียา สิงหาอาจ รมิดา เสถียรเขต

ชั้น ม.4 ป.5 ม.1 ม.3 ม.5 ม.5 ม.5 ม.5 ม.5 ม.1 ป.6 ม.1 ม.1 ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 ป.4 ป.4 ป.4 ป.4 ป.4 ป.4 ป.4 ป.5 ป.5 ป.5 ป.5 ป.5 ป.5 ป.5 ป.5

โรงเรียน กระบี่วิทยา บานคลองมวง ราชประชานุเคราะห 40 ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลงวิทยา บานอีเซ (คุรุราษฎรวิทยา) บานอีเซ (คุรุราษฎรวิทยา) บานอีเซ (คุรุราษฎรวิทยา) บานอีเซ (คุรุราษฎรวิทยา) บานอีเซ (คุรุราษฎรวิทยา) หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม

ชื่อ-สกุล ผูบริหารโรงเรียน วิทยา วิริยพงศ อนุสรณ ชุมพรพันธุ นิพนธ นิกาจิ วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร วิมล แพงโคตร อุดม บึงไกร อุดม บึงไกร อุดม บึงไกร อุดม บึงไกร อุดม บึงไกร ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา

ชื่อ-สกุล ครูบรรณารักษ ลําไย ชูประดิษฐ ประภาพันธ ปกษประจํา ซาลมา เจะตีแม ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย ศศิธร เดชไทย สุรางคนา ไชยปญญา สุรางคนา ไชยปญญา สุรางคนา ไชยปญญา สุรางคนา ไชยปญญา สุรางคนา ไชยปญญา สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท จารุวรรณ สาระวิทย จารุวรรณ สาระวิทย จารุวรรณ สาระวิทย จารุวรรณ สาระวิทย จารุวรรณ สาระวิทย จารุวรรณ สาระวิทย จารุวรรณ สาระวิทย สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท สายชนม กุชโร สายชนม กุชโร สายชนม กุชโร สายชนม กุชโร สายชนม กุชโร สายชนม กุชโร สายชนม กุชโร สายชนม กุชโร

แขวง/ตําบล น้ําจืด หนองทะเล รูสะมิแล ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง ผาอินทรแปลง อีเซ อีเซ อีเซ อีเซ อีเซ บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม

เขต/อําเภอ กระบี่ เมือง เมือง เอราวัณ เอราวัณ เอราวัณ เอราวัณ เอราวัณ เอราวัณ โพธิ์ศรีสุวรรณ โพธิ์ศรีสุวรรณ โพธิ์ศรีสุวรรณ โพธิ์ศรีสุวรรณ โพธิ์ศรีสุวรรณ หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก

จังหวัด ระนอง กระบี่ ปตตานี เลย เลย เลย เลย เลย เลย ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด


ที่ คํานําหนา 252 ด.ญ. 253 ด.ญ. 254 ด.ญ. 255 ด.ญ. 256 ด.ช. 257 ด.ญ. 258 ด.ญ. 259 ด.ญ. 260 ด.ญ. 261 ด.ช. 262 ด.ช. 263 ด.ช. 264 ด.ญ. 265 ด.ญ. 266 ด.ญ. 267 ด.ญ. 268 ด.ญ. 269 ด.ญ. 270 ด.ญ. 271 ด.ญ. 272 ด.ญ. 273 ด.ญ. 274 ด.ญ. 275 ด.ช. 276 ด.ญ. 277 ด.ญ. 278 ด.ญ. 279 ด.ญ. 280 ด.ญ. 281 ด.ญ. 282 ด.ญ. 283 ด.ช. 284 ด.ญ. 285 ด.ช. 286 ด.ญ. 287 ด.ญ. 288 ด.ญ. 289 ด.ญ. 290 ด.ญ. 291 ด.ญ. 292 ด.ญ. 293 ด.ช.

ชื่อ-สกุล นักเรียน เปรมมิกา ชุมภูแสง น้ําทิพย สมเนตร อริญา รั่นอรัญ วิลาวัลย หลาคํา พีระพงษ สัพโส วิลาวัลย หลาคํา เบญญา บุญพันธ ลลิดา ชํานาญเถื่อน วิรสุดา คําคูณ นคริน ลาหลาเลิศ อธิพัฒ แมนสถิตย ประกรณชัย วงศฤทธิ์ จิราภรณ พลศรีเมือง ฟาริดา พรมดี กัญญาพัชร ลาหลาเลิศ จิราวรรณ รวมธรรม รัฐติยา กุสุมาลย สุภัสสร ตุพิลา ณัฐนพิน เจากลดี สุภิสรา นิลน้ําเพชร อินทุอร สุดสวาสด รัตนาวดี ไชยขอน วนัญญา พงษเกษมสุข ธิตินันทน รามนันทน ณัฐณิชา มิตรมงคลยศ กานตสินี ธนารักษวุฒิกร โยษิตา อิงคนันท ปวรา ฉายประเสริฐกุล สุดาศิริ หวง อธิตยา สวนปรางค อริสา เมืองนาฆิน ปณิธิ พัฒนกิจเจริญชัย กฤติมา เนื้อแกว ศุภกร ยิ้มละมัย สุพัตรา พรหมศิริ กานตพิชญา เกตุวิเชียร ณัฏฐนิช โพธิ์ทอง อนงคไพสิฎฐ รัชตวงศกุล มาริสา ปนเชื่อม พิชญา ดานยางหวาย อารียา นิลจางคํา ชัยรัตน เรืองพูน

ชั้น ป.5 ป.6 ป.6 ป.6 ป.6 ป.6 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.2 ม.2 ม.2 ม.2 ม.2 ป.4 ป.5 ป.5 ป.5 ป.5 ม.1 ป.5 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ป.5 ป.5 ม.1 ป.5 ป.5 ป.5 ป.5 ป.5 ป.5 ป.4 ป.5 ป.5 ป.5 ป.5

โรงเรียน หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม หนองแวงบึงงาม บานหนองผักแผว สวนบว วัดราชสิงขร วัดบางพลัด วิชากร สุเหราจรเขขบ สวนบว อัสสัมชัญศึกษา วัดราชโอรส วัดราชโอรส วัดราชโอรส วัดมะลิ วัดเลา(คณะศิลปเทพสิทธิอุทิศ) วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ เทพสัมฤทธิ์วิทยา วัดอัมพวา เทพเสนานุสรณ สุเหราทับชางคลองบน วัดทรสิงค อโศกวิทยออนนุช เผดิมศึกษา วัดทัศนารุณสุนทริการาม วัดบางนานอก วัดอางแกว (จีบปานขําก) วัดบางเตย

ชื่อ-สกุล ผูบริหารโรงเรียน ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา ทรงศักดิ์ เมฆเสนา บุษราภรณ สุทธิพิทยศักดิ์ แสงทอง ธาตุเสถียร สมเจตน สมบูรณศิลป สุภา เจริญภักดี ดวงพร เชื้อเนตร เอิ้ม ชอมณี แสงทอง ธาตุเสถียร ดร.ชวาลา เวชยันต ราชวัตร สวางรัตน ราชวัตร สวางรัตน ราชวัตร สวางรัตน สมพร นันทวิจารณ

ปรีดา ออนละเอียด ภัชธนษร ชอมณี สมเจตน สมบูรณศิลป สุดา เหตระกูล ปณฑิตา ทองสิมา สุรทัศ ชาติธรรมรักษา ยงยุทธ ภูทอง มานพ วรรณสุนทร นภัศวรรณ ทัศนาลชลี

ชื่อ-สกุล ครูบรรณารักษ สายชนม กุชโร สายชนม กุชโร สายชนม กุชโร สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท สุรัชนี เวียงนนท

แขวง/ตําบล บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม

เขต/อําเภอ หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก

จังหวัด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด

จิราภรณ จิราภรณ จิราภรณ จิราภรณ จิราภรณ จิราภรณ จิราภรณ จิราภรณ จิราภรณ

ปฐมาภรณ ชาติสมร ยุพิน บุญยานซื่อ พุฒิพงษ สีโฮย ปาริชาติ ศรีสุนทรไท

บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม บึงงาม ทองหลาง พญาไท วัดพระยาไกร บางพลัด ดินแดง ประเวศ

จิราวรรณ โทวิรัตน วิยะดา เรืองสวัสดิ์ วิยะดา เรืองสวัสดิ์ วิยะดา เรืองสวัสดิ์ เกศวดี อรอนงค เจือเจริญ กรรณิการ ตนทัพไท

บางคอ บางคอ บางคอ บางขุนศรี ทาขาม ปทุมวัน

หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หนองพอก หวยคต พญาไท บางคอแหลม บางพลัด ดินแดง ประเวศ พญาไท บางรัก จอมทอง จอมทอง จอมทอง บางกอกนอย บางขุนเทียน ปทุมวัน

รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด รอยเอ็ด อุทัยธานี กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

บานชางหลอ

บางกอกนอย กรุงเทพฯ

ทาซาย ทาซาย ทาซาย ทาซาย ทาซาย ทาซาย ทาซาย ทาซาย ทาซาย

สราวุฒิ นรมัต ปทมา พิมพสุภา มาประชา สมพร นันทจันทร วาณีรัตน กฤตมุข ไชยศิริ มณีรัตน โชคจริยไพศาล

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

บางนา

สะพานสูง บางคอแหลม สวนหลวง ภาษีเจริญ ราชเทวี บางนา

คลองกุม

บึงกุม

กรุงเทพฯ

วัดพระยาไกร สวนหลวง

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ


ที่ คํานําหนา 294 ด.ญ. 295 ด.ญ. 296 ด.ญ. 297 ด.ญ. 298 ด.ญ. 299 ด.ญ.

ชื่อ-สกุล นักเรียน หนึ่ง.... ศุภผลศิริ ชนนิการณ จันทรดวงศรี อรณิชา ธนะพันธุ สุวพัชร พิณวานิช ธารมิล กกรัมย ฐานิตา อาจแกว

ชั้น ป.5 ป.4 ป.5 ป.6 ป.5 ป.5

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ผูบริหารโรงเรียน วัฒนานนทวิทยา ปนประภา บุตรไสว คลองกลันตัน สุนัน จันทรเพ็ญ Anubansamsen(อนุบาลสามเสน) ดร.ณัฐนันท ปนลายนาค วัดลานบุญ สุขเจริญผล

วิชิต อิสระวิริยะกุล เพ็ญศรี สุขเจริญผล

ชื่อ-สกุล ครูบรรณารักษ แขวง/ตําบล สุนิสา หนูแดง คลองจั่น ทัศนีย วิรัญไท สวนหลวง บังอร วัดพงพี คลองจั่น นิชกุล สิงหนอก นามแพชร สิงหโคตร เทพารักษ

เขต/อําเภอ

บางกะป

จังหวัด กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

เมือง

สมุทรปราการ

สวนหลวง

Nanmeebooks Readingclub Ambassador  

Nanmeebooks Readingclub Ambassador

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you