Issuu on Google+

‘ . .

(1920-1984 )

 :ತ.ತತ.ತತತತತತತತ (ತ.ತತ.ತತ)  :21-04-1920  :ತತತತತತತತತತತತ (ತತತತತ ತತತತತತತತ)  :ತತತತ (ತತತತತತತತ ತತತತತತತತ)  :10-04-1984  :ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತ 

.

:

.

:: ತತತತತತತತತತ, ತತತತತ ತತತ, ತತತತತ ತತತತ, ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ.

::

, , ತತತತತತತ, ತತತತತತತತತತ, ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ.

:: ತತತತತ, ತತತತತತತತತ ತತತತತತ, ತ.ತತ.ತತ.ತತತ ತತತತತ ತತತತತತ, ತತತತತತತ. :: ತತತತತತ, ತತತತತತ ತತತತತತತ.

: ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ.

: ತತತತತತ ತತತತತ. . . . .... ತತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತ, ತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತ. ತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತ. ತತತತತತ ತತತತತತತತತ. ತತತತತತ 68 ತತತತತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತ ತಂತತತ ತತತತತತತತತತತತ. ತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತ, ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ. ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತ ತತ.ತತತ.ತತತತತತತತತತ, ತ.ತತ.ತತತತತತತತ, ತತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತ, ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ.ತ.ತತ.ತತ. ತತತ ತತತ 1920 ತತತ ತತತತತತತ 21 ತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ. ತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತತತ, ತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತ. ತತತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತ; ತ.ತತ.ತತ. ತತತ ತತತತ. ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ .ತತತತತತತತತತತ.ತತತ.ತತತತತತತತತತ,ತ.ತತ.ತತತತತತತತತತತತತತತತತತತ.ತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ, ತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತ. ತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ, ತತತತತತತತತ ತತತ“ತತತತತತತತತತತತ”ತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತ“ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತ, ತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ? ತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತ?”ತಂತತತ ತತತತತ ತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತ ತತತ ತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತ. ತ ತತತತ ತತತತತ“ತತತತತತ ತತತತತ”. (ತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತ‘ತತತತತತತತತತತತ’ತತತತತ ತತ.ತತತ.ತತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ.)ತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತ.ತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ.ತತತತತತತ‘ತತತತತ’ತಂತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತ


ತತತತತತತತತತತತ.1937 ತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತ-ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ.ತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತತತ ತಂತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತತತತತತತತ.ತತ ತತತತತತ 17 ತ ತತತತತ! ತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತ ತತ ತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ. ತತತ.ತತತ.ತತತ.ತತ. ತತತತತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತ, ತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತ.ತಂತ.ತತತತತ.ತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತ. ತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತ. 1942 ತ ತತತತತತ 9 ತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತ (ತತತತತತತತ ತತತತತತ) ತತತತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ. ತತತತತತ ತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ. ತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತ ತತತತತತತತತತ. ತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತ ತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತತ ತ ತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತ .ತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತ. 1942 ತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ. ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತ. ತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತಂತತತ ತತತತತತತತತತತತ. .

.

.

1942 ತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತ‘ತತತತತತತತತತತತ’ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ. ತ ತತತತತತತತ ತತತ ತತತತತತತ‘ತತತತತತ’ತತತತತತತತತತ ತತತತತ. ತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತ 25 ತತತತತತ .ತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತ.ತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ.ತತತ.ತತತತತತತತ‘ತತತತತತತ’ತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ. 1945-46 ತ ತತತತತತತ ತಂತ.ತತತ.ತತತತತತತತ ತಂತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ‘ತತತತತತ’ತಂತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ.‘ತತತತತತ’ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ. ತತ ತತತತತತತ ತಂತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತ‘ತತತತತತತ’ತಂತತ ತತತತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತ ತತ ತತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತ ತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ‘ತತತತತತತತತ’ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ. ತತತತತತತತತತತತತತತತತ‘ತತತತತತತ’ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತ.‘ತತತತತತ’ತಂತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತ.‘ತತತತತತತತತ’ತಂತತ ತತತತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತ.‘ತತತತತ ತತತತ ತತತತ’ತಂತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತ ತತತ ತತತ ತತತತತತ. .

.

.

‘ತತತತತತತ’ತಂತತ ತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತ ತತ.ತತ.ತತ.ತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ. ತತತತತ ತ.ತತ.ತತ.ತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತ, ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತ.ತತತ.ತತತತತತತತತತತತತತತತ ತಂತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ


ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ. ತ.ತತ.ತತತತತತತತತತ‘ತತತತತತತತ’ತತತತತ ತತತತತತ ತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತತತತತ, ತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ‘ತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತ’ ತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತ ತತತತತತತತತತ ತ ತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ‘ತತತತತ ತತತತತ’ತತತ 1953 ತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ. ತತತತತ 1972 ತತತತತ‘ತತತತತತತತ’ತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ. ತ ತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತತ. ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತ. ತತತತತತತತತತತ ತತತತ“ತತತತತತತ”ತ ತತತತತತ ತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತ. ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತತತ ತತ.ತತತ.ತತತತತತತತತತತ ತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತ‘ತತತತತತತತತತ’ತತತತತತ“ತತತತತತತತತತ”ತಂತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತ. ತತತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತ.“ತತತತತತತತತತತ ತತತತತ”ತತತತತತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತ ತತತತತತತ“ತತತತತತX ತತತತತತ=ತತತತ”ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ. ತತತತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತ. ತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತ. ತತತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತ ತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತತ“ತತತತತತತತತತತತ”; ತ.ತತ.ತತ. ತತತ ತತತತತತ ತತತತ. ತತತತತತತ ತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತ“ತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ” ತಂತತ ತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ. ತ.ತತ.ತತ. ತತತತ ತತತತ“ತತತತತ ತತತತತತತತತತತ”ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ. ತತತತ ತತತ ತತತ ತತತತತತತತ ತತತ ತತತತತ ತತ.ತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ. 1927 ತ ತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತತತತತತತತತತತ.ತ.ತತ.ತತ. ತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ“ತತತತ”ತಂತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತತತ,“ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ”ತಂತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ“ತತತತ”ತತತತತ ತತತತತತತತತತತ.“ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ”ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತ ತತತತತ ತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತತತತ 1990 ತತತತತ ತತತತತತತತತ. .

.

.

ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತ 1962 ತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ. ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ“ತತತತತತತತತತ”ತತತತತತತ ತತತತತತತ“ತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತ”ತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತ. ತತತತತ ತತತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತ ತತತತತತತ ತತತತ“ತತತತತತತತ”ತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ“ತತತತತ ತತತತತ”ತಂತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ. 1959 ತತತತತತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತ ತತತತತ ತತತತತತ, ತತತತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ. ತತತತತತತತತತತ ತತತತತ, ತತತತತತತತತತ, ತತತತತತತತತತ (ತತತತತತತತತತ, ತತತತತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತ), ತತತತತತತತತ (ತತತತತತತತ ತತತತತತ), ತತತತತತತತ (ತತತತತತತತ, ತತತತ ತತತತತತ ತತತತ ತತತತ, ತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತ), ತತತತತ ತತತತತತ, ತತತತತತತತ, ತತತತತತ ತತತ, ತತತತತತತತ ತತತತತ, ತತತತ ತತ, ತತತತತತತ(ತತತತತತತ-ತತತತತ-ತತತತತತ ತತತತತತ), ತತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತ.ತತತ.ತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತ ತತತತತ


ತತತತತತತತತತತ“ತತತತತತತತತತ”ತಂತತತ, ತತತತತತತತತತ“ತತತತತತತ”ತಂತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತತ“ತತತತತತತ ತತತತತತತ”ತಂತತತ ತತತತತತತತತತ. ತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತ“ತತತತ ತತ”ತತ ತ.ತತ.ತತ. ತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತ.

DzsÁgÀ: ''vÀ.gÁÀ.¸ÀÄ. PÀÄjvÀÄ'' -£Á. ¥Àæ¨sÁPÀgï, ªÀÄvÀÄÛ avÁÛgÀzÀÄUÀð.PÁA


namma TARASU