Page 1

Thiru Thiru Thuru Thuru (Feature Film) Language - Tamil

(Written by)

Nandhini JS

(Produced by) Sathyam Cinemas and Real Image Media Technologies

(Original Script)

SWAN REG NO: 01841

ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©Sathyam Cinemas and @Real Image Media Technologies. NO PORTION OF THIS SCRIPT MAY BE PERFORMED, PUBLISHED, REPRODUCED, SOLD OR DISTRIBUTED BY ANY MEANS, OR QUOTED OR PUBLISHED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE AUTHOR (NANDHINI JS). DISPOSAL OF THIS SCRIPT COPY DOES NOT ALTER ANY OF THE RESTRICTIONS SET FORTH ABOVE.


1.

1

INT. WHITE BACKGROUND - SET Intr odu ctio n o f t he m ain cha rac ter s AR JUN an d AR CHA NA interacting with the animated titles. Similar to the pink panther cartoon t itle sequ ence... a musing, witty and wacky. Titles End. FADE TO:

2

EXT. CHENNAI ROADS - MORNING We s ee Ar ju n .. . t he t a ll , h an ds om e a nd sl ig h tl y r eb el l io us loo ki ng y ou ng ma n ri di ng h is bi ke t hr ou gh t he ea rl y mo rn in g tr a ff i c o f C h e nn a i r o ad s . D a sh i n g a n d c on f i de n t , h e T E AR S thr oug h t he roa ds, pa st red li gh ts and cu rsi ng tra ffi c c ops , while chec king hims elf out i n the rea r view mi rror, onl y to be distracted by young college girls passing by. CUT TO:

3

EXT/INT. PAPER BOAT OFFICE - SEVERAL MINUTES LATER Arj un p ar ks h is bi ke a t th e par ki ng l ot a nd ru sh es i nt o hi s of fi ce . A s h e sp r in ts th ro u gh t he co rr i do r h e ac c id en t al ly da s he s a g a in s t a fe m a le s ta f f . P a pe r s f l yi n g a c r os s mi d air !.. we se e t he ann oye d l ady s itt ing aw kwa rdl y f lat on th e floor with crooked glasses. Arjun sheepishly smiles and apologizes. ARJUN Sorry sorry sorry.

Di n es h an d M i c ha e l ( h is o ff i ce b ud d i es ) p e e p o u t o f t h ei r cubicles and laugh at this scene. DINESH †£ †£ †£. .. ¼Á¡ø'Û ºò¾õ §¸ìÌõ §À¡§¾ ¿¢¨Éý... þÅÉ¡ò¾¡ý þÕìÌõÛ... ¦ºÕôÀÊ Å¡í¸ô§À¡È¡ý.

Arj un p ic ks u p t he s ca tt er ed fi le s fr om t he fl oo r an d gi ve s his hand to help the lady up. Dinesh teases. DINESH (CONT’D) Helping tendency'¡Á¡!

The l ady frown s at Arju n an d sla ps h is h and a way. Arju n ma kes funny face. Now Michael teases. MICHAEL ±ýÉ ¦ºøÄõ? ¨¸ ÅÄ¢ì̾¡? hee hee heee!

Th e l a d y g ra b s t h e f i le s fr o m A r ju n an d w a l ks a wa y . A r ju n instantly forgets the incident and walks towards the guys. ARJUN Excuse me...


2. He co m p le t el y ig n o re s t h e g u ys a nd g oe s t o w ar d s t h e y o un g female co-workers sitting beside their desks. ARJUN (CONT'D) Hey Shilpa... Hi Keerthi.... Hi Shammu...

The girls wish him back. Dinesh and Michael exchange looks. MICHAEL ¿ÁìÌ ´Õ Hi ¦º¡ýÉ¡É¡ À¡ò¾¢Â¡?

Th ei r b os s S ri ni v as an , a h u mb le -l o ok in g s ix t y ye a r ol d m an wal ks t ow ar ds Di ne sh . Th er e' s s om et hi ng v er y f ri en dl y, w ar m and likeable about him. SRINIVASAN Michael... DINESH

(sighs) Boss... ±ý §ÀÕ Dinesh...

Not adm itting the fac t that he just mixed up the name, Srinivasan keeps a straight face and says, SRINIVASAN «ôÀ ¿£ ±ÐìÌ ÓýÉ¡Ê ¿¢ì¸¢§È... ¿¸Õ... (turns to Micheal) Michael.. MICHAEL Yes BOSS...? SRINIVASAN «ó¾ designs ±øÄ¡ò¨¾Ôõ ready Àñ½¢ðÊ¡? MICHAEL Ready Àñ½¢Â¡îÍ Boss...

Ar j u n a nd M i c h ae l p i c k u p a ca m p a i g n p o s t e r o f a sm i l i n g pol it ic ia n a nd s ho ws it t o Sr in iva sa n. D in esh s ta rt s complaining. DINESH Boss... ¯í¸Ù째 þÐ ¿¢Â¡ÂÁ¡ þÕ측? ¿¡í¸ «ôÀÊ ±ýÉ ¾ôÒ Àñ½¢§É¡õ...? SRINIVASAN ¦º¡øÖí¸ ±ýÉ À¢ÃÉ? DINESH Sachin Teldulkar'§Ã¡¼ ´Õ pepsi ad... Madhavan'§É¡¼ ´Õ mobile ad... 'at least' Sneha'§Å¡¼ ´Õ saree Å¢ÇõÀÃõ Àñ½Ä¡õ'Û ÀÄ ¸É׸§Ç¡¼ Åó¾ ±í¸¨Ç...

His voice breaks (pretends to be sad) MICHAEL ¿£ feel Àñ½¡§¾¼¡... ¿¡ý ¦º¡ø§Èý... (continues) ÀÄ ¸É׸§Ç¡¼ Åó¾ ±í¸¨Ç... þôÀÊ '¸¡¾½¢ ŢơŢüÌ ÅÕ¸'ý¦ÉøÄ¡õ º¢ýÉ º¢ýÉ designs Àñ½ ¦º¡øÄ¢ ¦Ã¡õÀ ¸‰¼ôÀÎ òÐÈ£í¸ À¡Š!


3. SRINIVASAN ²õÀ¡ þôÀÊ ÒÄõÀÈ£í¸?... þó¾ Á¡¾¢Ã¢ º¢ýÉ º¢ýÉ projects Àñ½¢É¡ò¾¡ý ¿¡¨ÇìÌ ¦Àâ ôᦃì𠸢¨¼ìÌõ... ¿£í¸ §¸ûÅ¢ôÀð¼¾¢ø¨Ä¡? º¢ýÉ þ¾ §À¡ðÎ ò¾¡ý ¦Àâ þ¾ À¢Êì¸ÏõÀ¡í¸. DINESH Á£ý º¡÷! «§¾¡¼ §À¨Ãì ܼ ÁÈóÐðËí¸Ç¡? SRINIVASAN «Ð ±ÉìÌò ¦¾Ã¢Ôõ. þýÉ¢ìÌ ºÉ¢ì¸¢Æ¨Á! «¨ºÅõ '§ÀÃ'ìܼ ¿¡ý ¦º¡øÈÐ þøÄ! DINESH «¦¾øÄ¡õ §Å½¡õ Boss... þó¾ º¢ýÉ Á£¨É¦ÂøÄ¡õ ¬òÐìÌûÇ à츢 §À¡ðÎ ðÎ straight'¬ ¦Àâ Á£Û째 Å¨Ä §À¡¼Ä¡§Á... SRINIVASAN ¿¡É¡ §Åñ¼¡í¸§Èý?.... ¸¢¨¼îº¡ò ¾¡§É! Íò¾¢ «ùÅÇ× competition þÕìÌ... †¤õ... (Looking at Michael) ºÃ¢ Dinesh... «¨¾¦ÂøÄ¡õ client'ìÌ «ÛôÀ¢Î ... MICHAEL Boss... ¿¡ý Michael... SRINIVASAN «.... (not giving up) §À Á¡ò¾¡§¾!... «¦¾ýɼ¡ Boss, Boss'ýÛ츢ðÎ ?! ¿¡ý ±ýÉ ¦¸¡û¨ÇìÜð¼ ¾¨ÄÅÉ¡? À¼Å¡... ÒÄõÀ¡Á §Å¨ÄÂô À¡Õí¸...

He go e s t o h i s r o o m. Mi c h ae l a n d D i n es h g e t b a c k t o t h ei r se a t s . Ar j u n w al k s t o wa r d s h is c u b i cl e . . . we s e e so m e o n e sitting in the adja cent one. .. a girl ... about 22, slim , curly hair, medium fair and a little... NO... a lot disciplined. It is A rchana. She se ems to be typi ng some thing o n her co m pu t e r v er y se r i ou s ly a nd ve r y s i n ce r el y . A r j un pu l l s a cha ir b es id e her a nd s it s ca sua ll y wi th h is le gs c ro ss ed o n the desk. ARJUN Hi Archuuuuuu.... ARCHANA Desk §ÁÄ ¸¡ø ¦Å측§¾ Arjun... ´§Ã ÁñÏ... ôî! (mumbling to herself) ²ó¾¡ý þÅý Àì¸òÐÄ º£ð¼ì ÌÎ ò¾¡í¸§Ç¡!!

He pu ts h is f eet d ow n. S he t ake s a du st er f rom a d ra we r an d dusts his desk. ARCHANA (CONT'D) ¿¡ý þó¾ agency'墀 §ºóÐ 6 Á¡ºõ 13 ¿¡û ¬ÌÐ... þÐÄ ´Õ ¿¡û ܼ ¿£ correct time'ìÌ ÅóÐ ¿¡ý À¡ò¾¾¢øÄ... Punctuality'ýÉ¡ ±ýÉý§É ¦¾Ã¢Â¡¾¡?... ¯ý¨É¦ÂøÄ¡õ ±ôÀÊ §Å¨ÄìÌ ¦ÅÕì¸¡í¸§Ç¡!...

He is about to say something but she is not finished yet.


4. ARCHANA (CONT'D) ºÃ¢... ¸¨¾ÂÊîÍ time waste Àñ½¡§¾... ±ÉìÌ ±ì¸îºì¸Á¡ §Å¨Ä þÕìÌ... don't disturb me. ok? ARJUN „ôÀ¡! Sincere º¢¸Ã§Á!

She s en ds s om e f il es t o pr in t, ge ts u p an d goe s to wa rd s th e big printe rs in a c orner. He looks at her comp uter moni tor and notices a folder named 'Personal'. ARJUN (CONT'D)

(to himself) .. ¬í?!! office computer'Ä ±ýÉ «ôÀÊ À÷ºÉø???... μμμôôôÀÀÀýýý...

He slides to her cu bicle and opens th e folder. He becom es more cu r io u s w h en h e s e es ma n y p h ot o g ra p h s o f h a nd s o me me n . H e pee ps o ut t o see i f Ar ch an a is wa tc hi ng b ut sh e is t oo b us y taking pri nts. He s ignals Mi chael, Di nesh and other guy s. They also slide towards her cubicle and start whispering.... MICHAEL

¡÷á þÅí¸øÄ¡õ?... ARJUN

Archana'×ìÌ ¸ø¡½ ²üÀ¡Î ÀñÈ¡í¸ §À¡ÄÕìÌ... mail'Ä Åó¾ photos'³ þí¸ §À¡ðÎ ¦ÅÕ측.... DINESH

õõõ†¤õ... ±ý «Ç×ìÌ Â¡Õõ smart'¬ þøÄ!

The others exchange sarcastic looks. Arjun notices something. ARJUN §†ö... þ¦¾ýÉ?

He op en s a wo rd fi le n am ed ' PER FE CT M AN ' an d s ta rt s re ad in g it. ARJUN (CONT'D) Number one. Daily regular'¬ exercise ÀñÈ ÀÆì¸õ þÕì¸Ïõ. Number two. Atleast ¿¡Ö ¦Á¡Æ¢Â¡ÅÐ ±Ø¾ô ÀÊì¸ò ¦¾Ã¢ïº¢Õì¸Ïõ... †£ †£ †£. .. Number three. ARCHANA'S VOICE

(SCREAMS) ±ýÉ ¿¼ìÌÐ þí§¸?

The y w hir l a rou nd. Ar cha na is st and ing th ere , s hoc ked . A rju n is not scared... he actually starts to tease. ARJUN ¯ÉìÌ Á¡ôÀ¢û¨Ç À¡ì¸È Å¢„Âò¨¾ ¿£ ¦º¡øħÅ¢øħÂ!

All s taff memb ers pop t heir head s fr om e veryw here (all at the sa m e e x ac t t i m e) a n d as k " a p pa d i y a ? a p p a d i ya ? " . S he g e t s embar rass ed an d un easy. One guy rush es f rom a dis tance , co mes near her panting and asks "appadiya?"


5. ARJUN (CONT'D) ´Õ ¿øÄô ¨ÀÂÉ¡ À¡òÐ... correct Àñ½¢... love marriage Àñ½¢ô§ÀýÛ À¡ò¾¡.... ±ýÉ þôÀÊ? À¨Æ style'Ä arranged marriage! îÍ..îÍ...îÍ... DINESH ... ¦ÃñÎ òÐìÌõ ¦ÀÕº¡ difference þøÄ... ¿¡ÁÇ¡ §À¡ö À¡Øí¸¢½òÐÄ Ì¾¢îº¡ «Ð Love marriage... ÌÎ õÀòÐÄ ±øÄ¡Õõ ÌõÀÄ¡ §ºóÐ ¾ûÇ¢ Ţ𼡠«Ð Arranged marriage... ¬¸ ¦Á¡ò¾õ, ¸ø¡½§Á ´Õ suicide point!

Everyone laughs... except Archana. ARJUN «Ð츢øÄ.... þÅ ±ýɧš ¦Àñ ŢΠ¾¨Ä, Í º¢ó¾¨Éý¦ÉøÄ¡õ ÀòÐ page'ìÌ lecture «ÊôÀ¡.... ¬É¡... ¸ø¡½õ ÁðÎ õ... ¦ÀâÂÅí¸ À¡òÐ... ARCHANA «ÐÄ ´ñÏõ ¾ôÒ þøÄ... ¯ý¨É Á¡¾¢Ã¢ Á¡ºòÐìÌ ´Õ ¦À¡ñ§½¡¼ °÷ Íò¾Èо¡ý ¾ôÒ!

Th ey s t ar e a t ea c h ot h er . A rj un s u dd en l y pr e ss es th e p ri nt button. ARCHANA (CONT'D) ²ö... ±ýÉ Àñ§È?!... §Åñ¼¡õ....

He rushes to the pr inter. Sh e runs be hind him. He snatc hes the paper just in time. ARJUN

(announces loudly) Hey guys... ¾ÉìÌ ÒÕ„É¡ ÅÃô§À¡ÈÅý ±ôÀʦÂøÄ¡õ þÕì¸ÏõÛ Archana ´Õ ¦Àâ list'§¼ §À¡ðÎ ¦ÅÕ측!... ARCHANA Arjun.... stop it !... «¨¾ì ÌÎ ... pleeeeeaaase!

He starts running around with the paper. She chases him. CONTD:

4

INT. PAPER BOAT OFFICE - DAY SONG ONE - DOCTOR MAPPILLAI. Arj un tea ses A rch ana 's li st of req uir em ent s f or he r " PER FEC T MAN". The staff guys and girls join the dance. CUT TO:

5

INT. SRINIVASAN'S HOUSE - DAY Arjun enters the kitchen. Srinivasan's wife Kavitha is stirring payasam on the hot stove. He sits casually on the counter.


6. ARJUN ¸Å¢¾¡õÁ¡... ¿¡ý À¡Â¡º¦ÁøÄ¡õ §¸ð§¼É¡? ±ÐìÌ ¯í¸ÙìÌ Å£ñ §Å¨Ä...? KAVITHA §Àº¡§¾... ´Õ Á½¢ìÌ ÅÃ¡ýÉ¡... 㽨ÃìÌ Å§Ã... º¡ôÀ¡¦¼øÄ¡õ ¬È¢ô §À¡îÍ À¡Õ... ¾¢ÕõÀ ͼ ¦Åì¸Ïõ... ARJUN ¿¡§É ͼ ¦ÅîÍ츧Èý... ¿£í¸ §À¡ö ¯ì¸¡Õí¸....

He notices that she is having trouble breathing... ARJUN (CONT'D) Wheezing ƒ¡Š¾¢Â¡Â¢Î îÍ §À¡ÄÕìÌ... ¨¿º¡ boss'ìÌ ¦¾Ã¢Â¡Á ice cream º¡ôÀ¢ðËí¸Ç¡?... KAVITHA ! Light'¬ dust alergy... «ù§Ç¡¾¡ý¼¡.. ARJUN ºÃ¢... Å¡í¸ doctor ¸¢ð¼ §À¡¸Ä¡õ.... KAVITHA «Å÷ Òк¡ ±ýÉò¨¾ ¦º¡øÄô §À¡È¡Õ?... §À¡É Å¡ðÊ ÌÎ ò¾ ÁÕóÐ «ôÀʧ þÕìÌ... º¡ôÀ¢ð¼×¼§É ±Î òÐ츧Èý... ARJUN

(pauses) ................ ¿£í¸ þýÛõ º¡ôÀ¢¼Ä¡? KAVITHA þøÄ... ¯ý ܼ §ºóÐ ´ñ½¡ º¡ôÀ¢¼Ä¡õÛ þò¾¨É §¿ÃÁ¡ wait Àñ½¢ì¸¢ðÎ þÕ째ý... SRINIVASAN

(enters the kitchen) ¦Àâ Ţ„Âõ ¼¡... ±ý ¦À¡ñ¼¡ðÊ ±É째 wait Àñ½¢ÉÐ ¸¢¨¼Â¡Ð...

Arjun smiles... Kavitha frowns at them. KAVITHA ±ý¨Éô À¡ò¾¡ ±øÄ¡ÕìÌõ ¸¢ñ¼Ä¡ §À¡îÍ... ¡ÕìÌõ ÐÇ¢ ܼ «ì¸¨Ã§Â þøÄ... þÅÕ ±ôÀôÀ¡ò¾¡Öõ office'§º ¸¾¢ýÛ þÕ측Õ... ¿¡ý ¾É¢Â¡ ¦º×ò¨¾ À¡òÐ츢ðÎ ±ò¾¨É §¿Ãõ ¾¡ý ¯ì¸¡÷ÃÐ? SRINIVASAN ¯ý¨É Â¡Õ ¦º×ò¨¾ À¡ì¸ ¦º¡ýÉÐ?... «¾¡ý áò¾¢¦ÂðÎ channels TV'墀 μÎ §¾... ¿øÄ¡ À¡Õ... KAVITHA ¿¡ý ¯í¸¸¢ð¼ §ÀºÄ... þýÉ¢ìÌ »¡Â¢òÐ ¸¢Æ¨Á ¾¡§É.. rest ±Î ì¸Ä¡õ'Ä? ¬É¡ ¸¡¨Ä¢§Ä÷óÐ ²§¾¦¾¡ files'³ ÒÈðÊ츢ðÎ þÕ측Õ... SRINIVASAN ¿¡¨ÇìÌ ´Õ Ó츢ÂÁ¡É meeting ¸Å¢¾¡... ¦Àâ client Åáí¸... ÒÐ project... Arjun.... ¦º¡ø§Äñ¼¡...


7. ARJUN

(blinks) ¿¡¨ÇìÌ ±ýÉ meeting? SRINIVASAN ±ýÉÐ? ±ýÉ... meeting'¬?... ±ýɼ¡ þôÀÊ §¸ì¸§È?... (Arjun blinks more) ³¨Â§Â¡... presentation'¨É§Â ¿£ ¾¡§É¼¡ Àñ½Ïõ!... ARJUN

(false smiles) †£ †£ †£. .. ¬Á¡ ¬Á¡... presentation... †£ †£. .. ¿¡ó¾¡ý... ¿¡ó¾¡ý Àñ§Èý... SRINIVASAN ´Õ ¿¢Á¢„õ ¯ûÇ Àì'Û heart'§¼ ¿¢ýÛ §À¡îÍ!... office matter'Ä þôÀʦÂøÄ¡õ Å¢¨Ç¡¼¡§¾¼¡...

He heaves a sigh of relief. KAVITHA §À¡Ðõ §À¡Ðõ... þôÀÊ Å£ðÊÄÔõ office Å¢„Âò¨¾§Â§Àº¢ðÎ þÕó¾¡, ±ýɢ측ÅÐ ´Õ ¿¡û Å÷ÃÅÛõ ÅáÁ §À¡Â¢Î Å¡ý... ±ÉìÌýÛ §ÅÈ Òû¨Ç¡ ÌðÊ¡?... þ󾡼¡ À¡Â¡ºõ...

She gives Arjun a cup of payasam. ARJUN

(melodramatic) ±ýÉ ¸Å¢¾¡õÁ¡ þÐ?... ¿¡ý ¯í¸ À¡Â¡ºòÐ측 ŧÃý...? ¯í¸ À¡ºòÐ측¸ ŧÃý...!

She playfully hits him. They all laugh... CUT TO:

6

INT. PAPER BOAT OFFICE - CORRIDOR - NEXT DAY Archana is pacin g to and fro in the corr idor. Sh e keeps trying Arjun's number but is unable to reach him. Srinivasan comes out of the conference room. SRINIVASAN

(anxious) Arjun ÅóÐð¼¡É¡? ARCHANA þýÛõ þøÄ sir... phone'ÄÔõ À¢Êì¸ ÓÊÂÄ... SRINIVASAN

(tensed) ±ýÉÐ????? ÅÃĢ¡????????.. (trying calm himself down) †¤õ!!! ´Õ ¦ÅûÇ paper þÕìÌÁ¡? ARCHANA Yes sir.

She t akes a wh ite sheet fro m a f ile and hands it over to h im. H e c a l m l y t a k e s i t f r o m h e r a n d t h e n . . . . ' r i p r i p r i p '! angrily shreds it to pieces. Archana becomes worried.


8. ARCHANA (CONT’D) º¡÷!!! ²ý º¡÷ §ÀôÀÃì ¸¢Æ¢ì¸¢È£í¸??? SRINIVASAN ²ýÉ¡ «Åý ¨¸Â¢Ä ¸¢¨¼ì¸Ä§Â! «¾¡ý! †¤õ... ¿¡ý ¯ûÇ §À¡ö ±ôÀÊ¡ÅÐ clients'¨º ºÁ¡Ç¢ì¸¢§Èý.

He rushe s back i nto the conferen ce room. When Ar chana is about to try h is numbe r again, Arjun d ashes in , tuckin g his cr umpled unironed shirt into his trousers. ARCHANA À¡Å¢!!!... phone Àñ½¢É¡ ±Î ì¸ Á¡ðÊ¡? ARJUN sorry... battery out... charge Àñ½ ÁÈóÐð§¼ý!

She frowns. He gives a silly smile. ARCHANA ¦À¡ö!... Subscriber cannot be reached'Û ÅóÐÐ... battery out'ýÉ¡ switched off'Û ÅóÐÕìÌõ... «¨¾ ŢΠ... Ó츢ÂÁ¡É meeting'Û ¦¾Ã¢Â¡¾¡? clients ÅóÐ ÓôÀò¾¢ ¿¡Ö ¿¢Á¢„õ ¬îÍ... þýÉ¢ìÌõ ²ñ¼¡ late'¬ Å÷§Ã? ARJUN

"ÓôÀò¾¢ ¿¡Ö ¿¢Á¢„õ" ??? Digital clock Á¡¾¢Ã¢ ¦º¡ø§È... ¯Ä¸òÐħ ¿£ ´Õò¾¢¾¡ý þô.... ARCHANA ³§Â¡!.. ¯ûÇ ±øÄ¡Õõ wait ÀñÈ¡í¸... º£ì ¸¢Ãõ §À¡...

She pushes him inside. ARCHANA (CONT'D)

(remembers) þÕ þÕ...... presentation cd'¨Â ±Î òÐðÎ Åó¾¢Â¡? ARJUN Bag'ľ¡ý þÕìÌõ......(groping in his bag) þÕì¸Ïõ....

He rushes in. She hits her forehead. CUT TO:

7

INT. PAPER BOAT OFFICE - CONFERENCE ROOM/CUBICLES - CONTINUOUS Arjun e nters. Srini vasan is sit ting a midst five o r six business men and talking about th e previo us works of Pape r Boat ag en c y. K u ma r, th e c li e nt r e pr es e nt at i ve is s i tt in g w it h a ste rn fac e.. . mea nin g t ha t h e i s n ot ha ppy wi th th e ' del ay' . Arjun walks towards Michael, who is setting up the projector. MICHAEL

(whispers) ¯ý¨É¦ÂøÄ¡õ «ýÉ¢Âý §ÃïÍìÌ «Ï«ÏÅ¡ º¢ò¾ÃŨ¾ Àñ½¢ º¡¸Êì¸Ïõ¼¡! Arjun looks at Srinivasan's annoyed face.


9. ARJUN ... Boss Ó¨È츢Ⱦô À¡ò¾¡... «Å§Ã ±ý¨É ' ÌõÀ¢À¡¸õ ' Àñ½¢Î Å¡Õ §À¡ÄÕìÌ!

Srinivasan gets up and introduces Arjun to the clients. SRINIVASAN þò¾¨É §¿Ãõ ±í¸ company Àò¾¢ ¦º¡ý§Éý... þÅ÷ ¾¡ý Arjun... ±í¸ art director and visualizer... þôÀ ¿¡Á Àñ½ô §À¡È ad films Àò¾¢ þÉ¢§Á þÅ÷ ¦º¡øÖÅ¡Õ....

Arjun takes an unnamed DVD from a scattered cluster of DVDs and fil es i n hi s ba g an d in se rt s it in to t he p la ye r. S ri ni va sa n sits next to Kumar. ARJUN Hello gentlemen. You will now be watching a demo of our plans for the 7 ad films for your 7 product lines....

Suddenly the loud music of a 'kuthu' party song is heard and an old ho me vid eo fo ota ge st art s p lay ing o n t he scr ee n, sho win g Arjun and Mich ael "partyin g" wi th th eir other mal e fri ends at Di n e s h' s h ou s e . T h e vi d e o i s e xt r e m el y i di o t i c a n d embarrassing, as the guys get drunk, dance and give funny poses to the camera. Arjun and Michael jump in shock and desperately try to stop the player. But it gets stuck and continues playing. It's mayhem!!! Srinivasan throws a 'BURN TO ASHES' stare at Arjun. Me anwhile, Archa na w ho i s ou tsid e th e co nfere nce room not ices thi s MA JOR CATASTRO PHE!!! t hrough t he glass wall, h urries t o Arjun' s desk and frantically searches for the right DVD. Here, the clients get up and begin to walk out. Michael finally pulls a p lug and stop s th e vi deo. Srin ivas an i s at a l oss for words. He hurries to the clients. SRINIVASAN ... ¦Ã¡õÀ sorry sir... Disc Á¡È¢ô §À¡îÍ... KUMAR ±ýÉ Å¢¨Ç¡¼È£í¸Ç¡?... ±í¸ ±øÄ¡¨ÃÔõ ´Õ room'Ä ´§Ã §¿ÃòÐÄ À¡ì¸ÈÐ ±ùÅÇ× ¸‰¼õ ¦¾Ã¢ÔÁ¡? SRINIVASAN I know ! I know . I'm terrib ly sorry.

Arjun starts feeling extremely guilty. KUMAR þÐìÌò¾¡ý þó¾ Á¡¾¢Ã¢ º¢ýÉ º¢ýÉ agency'즸øÄ¡õ ¿¡í¸ Å÷ç¾Â¢øÄ... ¬ÃõÀòÐħ þôÀÊ ¦º¡¾ôÒÈ£í¸§Ç... ¯í¸¨Ç ¿õÀ¢ Äðºì¸½ìÌ Á¾¢ôÀ¡É project'³ ±ôÀÊ ÌÎ ì¸ÈÐ? SRINIVASAN Extremely sorry.... please... ¯ì¸¡Õí¸... KUMAR

(interrupts) ²ý?... «ó¾ ÌòÐ dance'³ ¾¢ÕôÀ¢ Ó¾ø§Ä÷óÐ ¸¡ð¼ô §À¡È£í¸Ç¡?


10. SRINIVASAN ...... ¯í¸ §¸¡Åõ ¦Ã¡õÀ ¿¢Â¡ÂÁ¡ÉÐ... But ±í¸ ideas'³ §¸ðËí¸ýÉ¡ ¸ñÊôÀ¡ ¯í¸ÙìÌ À¢ÊìÌõ... KUMAR ideas'øÄ¡õ ºÃ¢ Sir... «ôÒÈõ project ¿¼ìÌõ§À¡Ð ¿Ê×Ä ¬Â¢Ãõ ÌÇÕÀÊ Àñ½¢É¡... SRINIVASAN ±Ð×õ ÅáÐ... þó¾ project'³ ¯í¸ÙìÌò ¾¢Õô¾¢Â¡ ÓÊîÍ ÌÎ ì¸ÈŨÃìÌõ þÉ¢§Á ±ó¾ ¾ôÒõ ¿¼ì¸¡Ð... KUMAR

(softening) Mr. Srinivasan... SRINIVASAN Please... ±É측¸ last'¬ ´Õ chance ÌÎ í¸...

Kum ar unw ill in gly re tur ns to hi s s eat a lon g w ith t he oth ers . Srinivasan signals Arjun. They both go out of the room. CUT TO:

8

INT. PAPER BOAT OFFICE - CORRIDOR - CONTINUOUS Srinivasan looks at Arjun who is feeling terrible. ARJUN Sorry........... Sir.......... ²§¾¡ ¦¾Ã¢Â¡Á.... SRINIVASAN ¿õÁ company ãÏ ÅÕ„Á¡ loss'Ä §À¡Â¢ðÎ þÕìÌ'ýÛ ¯ÉìÌò ¦¾Ã¢ÔÁ¡? ¿¡ý ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡ ±ý ¨¸Â¢Ä þÕó¾ savings ±øÄ¡ò¨¾Ôõ þÐÄ §À¡ðÎ ð§¼ý.

Archana, who is coming towards them, overhears this and stops. SRINIVASAN (CONT'D) þôÀʧ §À¡îÍýÉ¡, þýÛõ ¦ÃñÎ ãÏ Á¡ºòÐÄ company' þØòÐ ãÊðÎ Bankruptcy declare Àñ½ §ÅñÊ¢ÕìÌõ... ¦¾Ã¢ÔÁ¡?

Arjun is at a los s fo r wo rds. Arch ana real izes tha t sh e ca n't go b a ck si nc e s h e n ee ds to gi v e Ar j un th e ( co r re c t) presentation DVD. Srinivasan doesn't see her. SRINIVASAN (CONT'D) ¡ÕìÌõ ¦¾Ã¢Â¡Ð... ¿¡Ûõ ¦º¡øÄ §Åñ¼¡ýÛ À¡ò§¾ý... ¿õÁÇ à츢 ¿¢Úò¾ÈÐìÌ þó¾ Á¡¾¢Ã¢ ´Õ project ¦Ã¡õÀ «Åº¢Âõ...

Mic hae l p eep s out . S rin iv asa n b eco mes n orm al. Ar ch ana se ize s the time and hands over the right DVD. SRINIVASAN (CONT'D) Thanks ¸¡ïºÉ¡...


11. ARCHANA ..... Archana sir... SRINIVASAN ¸¡ïºÉ¡ ¿øÄ¡ò¾¡§É þÕóÐÐ?... ²ý Á¡ò¾¢ì¸¢ð§¼?... Numerology'¡?

Archana smiles at his wit. Srinivasan smiles and goes back into the conference room. Arjun follows him. Jump cut shot s - Arju n is a l ittle ner vous whe n he beg ins the presenta tion - A rchana s ignals a 'thumbs up' thr ough the glass wall - He smi les and conf iden tly c onti nues - K umar is gett ing impressed with their ideas - In the end - Smiles are exchanged Hands are shaken - They've got the project. CUT TO:

9

EXT/INT - ATM / BANK - FEW DAYS LATER Arjun co mes out with som e cash i n his ha nd. He n otices K avitha sitting in the reception of the nearby bank. He goes inside. ARJUN ¸Å¢¾¡õÁ¡... þí¦¸ýÉ ÀñÈ£í¸?... ¾É¢Â¡Å¡ Åó¾£í¸?... KAVITHA

(worried) þøļ¡... «ÅÕ ¯ûÇ manager ¸¢ð¼ §Àº¢ðÎ þÕ측Õ... ¯ì¸¡Õ... ¯ý ¸¢ð¼ ´ñÏ §¸ì¸Ïõ...

He sits beside her. KAVITHA (CONT'D) ¿õÁ company'墀 ²¾¡ÅÐ À¢ÃÉ¡? ARJUN

(face changes) þ.. þøħÂ... Â¡Õ ¦º¡ýÉ¡? KAVITHA ²§¾¡ À½õ §¾¨ÅôÀÎ Ð, ţ𼠫¼Á¡Éõ ¦Åì¸Ïõ, ÅóÐ ¨¸¦ÂØòÐ §À¡Î ýÛ ±ý¨ÉÔõ ÜðÊ츢ðÎ ÅóÐÕ측Õ... «ùÅÇ× À½õ ±Ðì̼¡? ±ý¸¢ð¼ ±¨¾Ô§Á ºÃ¢Â¡ ¦º¡øÈÐ ¸¢¨¼Â¡Ð.... ¯É측ÅÐ ¦¾Ã¢ÔÁ¡? ARJUN

(tries to smile) ......... Business'ýÉ¡ ¬Â¢Ãõ ¦¸¡Î ì¸ø Å¡í¸ø þÕ측¾¡?... «ÅºÃòÐìÌ À½õ §¾¨ÅôÀðÎ ÕìÌõ... ±Åý¸¢ð¼Â¡ÅÐ ¨¸ ¿£ðÊðÎ þøÄ¡Á, ¦º¡ó¾ ¸¡¨º§Â §À¡¼Ä¡õÛ boss ¿¢¨ÉÕôÀ¡Õ... ¯¼§É ±¨¾Â¡ÅÐ ¸üÀ¨É Àñ½¢ì¸¢ðÎ ...

Srinivasan comes out of the Manager's room.


12. SRINIVASAN Kavitha... ¯ûÇ §À¡ö sign Àñ½¢ðÎ ÅóÐÎ ...

She nods and goes in. Arjun looks at Srinivasan. ARJUN ±ÐìÌ sir «ÅºÃÁ¡ ţ𨼠«¼Á¡Éõ ¦Åì¸È£í¸? «¾¡ý ¿¢¨Éîº Á¡¾¢Ã¢ ´Õ ¿øÄ project ¸¢¨¼îº¢Î ... SRINIVASAN «ó¾ project'¨¼ Àñ½§Å Ó¾øÄ À½õ §ÅÏõ...

Arjun is puzzled. SRINIVASAN (CONT’D) «ó¾ ¦Åí¸¼¡ºÄõ þÕ측§Ã.. «ÅÕìÌ ¿õÁ §ÁÄ ÐÇ¢ ܼ ¿õÀ¢ì¨¸ þøÄ..

Arjun realizes that Srinivasan has mixed up the name. ARJUN Sir... you mean Kumar? SRINIVASAN ¬í... Kumar Kumar.... «ó¾ Kumar'ÕìÌ þýÛõ ¿õÁ §ÁÄ Óغ¡ ¿õÀ¢ì¨¸ ÅÃÄ... ¦Àâ ¦Àâ agencies ÅâïÍ ¸ðÊ츢ðÎ §À¡ðÊ §À¡Î õ §À¡Ð, ¯í¸ company'ìÌ ²ý ¿¡í¸ project'³ ÌÎ ì¸ÛõÛ §¸ð¼¡Õ... «ýÉ¢ìÌ presentation'Ä ¿¼ó¾ ¸§ÇÀÃò¨¾ ÁÚÀÊÔõ Ìò¾¢ ¸¡ðÊÉ¡Õ... (Arjun is unable to see him eye to eye)... ¿¡ý À¡ò§¾ý... þó¾ production'§É¡¼ «ò¾¨É ¦ºÄ¨ÅÔõ ¿¡ý ²òÐ츧Èý... ¸¨¼º¢Â¢Ä result À¡òÐðÎ ... À¢ÊÕó¾¡... À½ò¨¾ ÌÎ í¸ýÛ ¦º¡ý§Éý... ºÃ¢ýÛð¼¡Õ... ARJUN Sir... þÐ ¦Àâ risk ¬î§º... SRINIVASAN ±ýÉôÀ¡ ¦Àâ Risk?... ¿¡ý Ó¾øÓ¾øÄ ¸¢Ã¡ÁòЧÄ÷óÐ þó¾ °ÕìÌ ¦¸ÇõÀ¢ Åó¾ô§À¡ ±ý ¸¢ð¼ ´§Ã ´Õ cycle ¾¡ý þÕóÐÐ... þôÀ þò¾¨É ÅÕ„õ À¡Î ÀðÎ ÅÇò¾ company' ¸¡ôÀ¡ò¾ ÓÊÂÄýÉ¡ ±ôÀÊ? †¤õ.... «ôÀÊ ²¾¡ÅÐ ¬îÍýÉ¡ «§¾ Á¡¾¢Ã¢ ´Õ cycle ±Î òÐðÎ ¿¡Ûõ ¸Å¢¾¡×õ ¦º¡ó¾ °Õ째 ¾¢ÕõÀ¢ô §À¡Â¢Î §Å¡õ... «ù§Ç¡¾¡§É...

Arjun is feeling more miserable than EVER. CUT TO:

10

INT. PAPER BOAT OFFICE / CLIENT OFFICE - DAY Arj un is abo ut to en ter t he lif t w hen A rch ana ca ll s f rom th e client's office. ARJUN Hello.... Hi Archu... ±í§¸Â¢Õì....


13. ARCHANA

(desperate voice) Arjun.... ¿õÁ ÌÆó¨¾ìÌ ¯¼õÒ ºÃ¢Â¢øÄ... ARJUN

(GASPS) ±ýÉÐ?!.... '¿ÁìÌ' ±ôÀ ÌÆó¨¾ ¦À¡ÈóÐÐ???... ¿¡ý '´ñϧÁ' Àñ½Ä§Â!!! ARCHANA ! À¡Å¢!... ¿õÁ ad films'Ä ¿Êì¸ select Àñ½¢ ¦ÅÕó¾ ÌÆó¨¾ìÌ ¯¼õÒ ºÃ¢Â¢øÄ... ARJUN «ù§Ç¡¾¡§É?.... §ÅÈ À¡ôÀ¡¨Å ¦ÅîÍ Àñ½¢ì¸Ä¡õ... ARCHANA Last minute'Ä Òк¡ ´Õ À¡ôÀ¡¨Å ±í§¸ §À¡ö §¾¼ÈÐ?... ôî!... ¯ýÉ¡Ä º£ì ¸¢ÃÁ¡ ´Õ ÌÆó¨¾ìÌ ²üÀ¡Î Àñ½ ÓÊÔÁ¡? ARJUN º£ì ¸¢ÃÁ¡ ÓÊ¡Ð... ¬Ú Á¡ºì ÌÆó¨¾ §ÅÏýÉ¡... 9 + 6.... ´Õ À¾¢¨ÉïÍ Á¡ºÁ¡ÅÐ ¬Ì§Á!... ¬É¡Öõ try Àñ§Èý... (thinks) Åºó¾¢ ¸¢ð¼ §¸ì¸¡Ä¡Á¡...

þøÄ ¸£¾ ¡ ¸¢ð¼... Reema §Åñ½¡ ´òÐì¸Ä¡õ..... ARCHANA

(very angry) §¼ö......! ¸ñ¼ §¿ÃòÐÄ comedy Àñ½¡§¾! ARJUN †¡ †¡ †¡... ²ý ¿£ over'¬ tension ¬¸§È?... «¾¡ý ²ü¸É§Å ¿¢¨È¡ ÌÆ󨾸¨Ç test Àñ§½¡§Á, «¦¾øÄ¡õ client ¸¢ð¼ ¸¡Á¢îÍ select Àñ½ ¦º¡øÖ...

Reveal. Client's office. Kumar is watching an audition video of several babies. ARCHANA

(pauses first) «Ð ±ÉìÌ ¦¾Ã¢Â¡¾¡?... ¿¡ý þô§À¡ ±í§¸ þÕ째ý ¦¾Ã¢ÔÁ¡?... Client office'Ä.... audition tapes'øÄ¡õ §À¡ðÎ ¸¡Á¢îº¢ðÎ ¾¡ý þÕ째ý... ¬É¡ Kumar ±ó¾ À¡ôÀ¡¨Åô À¡ò¾¡Öõ §Åñ¼¡õ §Åñ¼¡í¸È¡Õ... ARJUN μ... «ôÀ Òк¡ ´Õ À¡ôÀ¡¨Å À¢Êì¸ÏÁ¡?!... ARCHANA ¬Á¡... «Ð×õ one hour'Ä... Kumar «ôÒÈõ ¸¢ÇõÀ¢Î Å¡Õ.... º£ì ¸¢Ãõ¼¡... «Åí¸ §¸ì¸È Á¡¾¢Ã¢ ÌÆó¨¾ ¸¢¨¼ì¸ÄýÉ¡ ¿¡¨ÇìÌ shooting start ¿¼ì¸¡Ð... Å⨺¡ ²üÀ¡Î Àñ½¢Â¢Õì¸È «ò¾¨É shoots'¨ºÔõ cancel Àñ½Ûõ...


14. ARJUN ³¨Â§Â¡.... ¿¡ý þôÀ§Å ´Õ model coordinator office'ìÌ §À¡§Èý... ¿£Ô õ ¡áÅÐ ´Õ agent'³ ÒÊ...

CUT TO:

11

EXT/INT. SEVERAL - DAY Mon ta ge s - Bo th A rju n an d Ar ch an a rus h to m ee t mo de l co o r d i n a to r s , d e sp e r a t e l y b r o w s e t h r o u g h b a b y p h ot o s a n d audition more babies. CUT TO:

12

EXT/INT. ROAD / CLIENT OFFICE - EVENING Arjun is driv ing. .. H e st ops his b ike near a b us s top to p ick up Archana's call. ARJUN ±ýÉ?.... Success'¬? ARCHANA þøÄ.... ¿¡ý ±ôÀʧ¡ ºÁ¡Ç¢îº¢ðÎ þÕ째ý... ¯ý side'Ä ²¾¡ÅÐ Á¡ðΠ? ARJUN þøÄ¢§Â... ±øÄ¡ agent'¸¢ð¼Ôõ §¸ð¼¡îÍ... °÷âá ±í¦¸øÄ¡§Á¡ §¾Ê¡îÍ... þôÀÔõ Íò¾¢ Óò¾¢ À¡òÐðÎ ¾¡ý þÕ째ý... ±ý ¸ñÏÄ Òк¡ ´Õ À¡ôÀ¡ Á¡ð¼ Á¡ð§¼í̧¾....

Wh e n h e is s a y i n g t h a t , th e r e a ti n y l i t tl e h a n d t h a t i s patti ng h is s houl der. But Arj un is too pre -occ upie d to not ice tha t. Rev eal , a y oun g m ot her (S ara la) s tan din g b eh ind Ar jun , facing the opposite side. She is carrying a beautiful baby girl (Sona), who seems to be extremely interested in pulling Arjun's hai r, n ec k ch ai n an d sh ir t co lla r. A rj un o n th e ot he r ha nd , assumes that it is some irritating fly or a mosquito. ARCHANA ³¨Â§Â¡ þôÀ§Å ¿¡Ö Á½¢ ²Ø ¿¢Á¢„Á¡Â¢Î !... ±ôÀÊ¡ÅР¡÷¸¢ð¼Â¡ÅÐ §¸ðÎ Å¡í¸¢ðÎ Å¡ Arjun... ARJUN Å¡í¸¢ðÎ ÅÃÅ¡?... þ¦¾ýÉ ¦À¡õ¨Á¡? ¸¨¼Â¢Ä §À¡ö Å¡í¸¢ðÎ Å÷ÃÐìÌ...

He turns and sees the baby, waving at him as Sarala walks away. ARJUN (CONT'D) Å¡í¸¢ðΠŧÃý.... ARCHANA What? ARJUN À¡ôÀ¡ ¸¢¨¼îº¢Î îÍ... ¿£ phone'³ cut ÀñÏ... ¿¡ý ten minutes'Ä «Ê츢§Èý...


15. He ru ns a fter the mot her and the b aby simu ltan eous ly c lick ing so me ph ot o s of th em in hi s m ob il e . Wh e n t he m o th er sp ot s a str an ge r ru nn in g tow ar ds h er l ik e a m an ia c, s he g et s bewildered. ARJUN (CONT'D)

(panting) ±ÉìÌ... ¯í¸... ÌÆó¨¾..... (huff) §ÅÏõ... SARALA ±ýÉÐ?

She holds the baby tighter and looks at him terrified. ARJUN

(catches his breath) Madam... ¿¡ý... Paper Boat'Û ´Õ ad agency'Ä §Å¨Ä Àñ§Èý... Baby products'측¸ ¿¡í¸ º¢Ä ads shoot Àñ½ô §À¡§È¡õ... «ÐÄ ¿Êì¸ÈÐìÌ ´Õ «Æ¸¡É ÌÆó¨¾Â §¾ÊðÎ þÕ째¡õ... ¯í¸ À¡ôÀ¡ ¦Ã¡õÀ cute'¬ þÕìÌ... SARALA

(interrupts) Sorry... «ÐÄøÄ¡õ interest þøÄ...

She tries to walk away. He follows her. ARJUN ¯í¸ À¡ôÀ¡§Å¡¼ Ó¸õ TV'墀 ÅÕõ, paper'Ä ÅÕõ... cinema theatre'Ä interval §À¡Î õ§À¡Ð ¦Àâ size'Ä þýÛõ «Æ¸¡ ÅÕõ..... SARALA Sorry... ¿£í¸ §ÅÈ ±í§¸Â¡ÅÐ try ÀñÏí¸... ARJUN «ôÀÊ ¦º¡øÄ¡¾£í¸ Madam... ¿¡í¸ try Àñ½¢§É¡õ Madam... ¬É¡ ºÃ¢Â¡ ¸¢¨¼ì¸Ä... Please..

He becomes persistent. She is getting irritated. SARALA ôî! «¾¡ý þ‰¼Á¢øÄýÛ ¦º¡øÄ¢ð§¼ý'Ä? ²ý ¦¾¡ó¾Ã× ÀñÈ£í¸?! ARJUN þôÀÊ ¾¢Ë÷Û ÅóÐ §¸ì¸ÈÐÉ¡Ä ¾ôÀ¡ ±Î òÐ측¾£í¸... ±í¸ ¿¢¨Ä¨Á «ôÀÊ... ¿¡¨ÇìÌ shoot ¬ÃõÀ¢ì¸Ïõ... just ¿¡ÄïÍ ¿¡û ¾¡ý... ¿£í¸ §¸ì¸È À½ò¨¾ Ó¾ø ¿¡§Ç ÌÎ òм§È¡õ... Please... SARALA ±ýÉ sir þÐ ÅõÀ¡ §À¡îÍ! ±ý Husband'ìÌò ¦¾Ã¢ïº¡ ¦¾¡¨ÄΠšÕ... ÅÆ¢ ŢΠí¸...

She walks away. He runs behind her. ARJUN §ÅÏýÉ¡ ¿¡§É «Å÷ ¸¢ð¼ §Àº§Èý... please madam...


16. SARALA ±ýÉ public place'Û Ü¼ À¡ì¸¡Á ¸Ä¡ð¼¡ ÀñÈ£í¸?! þôÀ §À¡¸ô §À¡È£í¸Ç¡ þø¨Ä¡?! ARJUN Please madam... please madam...

She w alks awa y fa ster and fas ter.. . He fol lows her beg ging ... She turns and gets into a street and BAM !!! An a uto hi ts her . Sh e f all s o n t he grou nd and be com es unconscious. The baby on her chest is fortunately unhurt. ARJUN (CONT'D) ³¨Â§Â¡.............

He hurries and picks up the baby immediately... The auto driver is p ani cki ng. Ar jun che cks he r p uls e... pa ts her fa ce lightly... ARJUN (CONT'D) §Â¡ù! À¡òÐ ÅÃìܼ¡¾¡????.......... AUTO DRIVER ¿¡ý ´Øí¸¡¾¡ý Åó§¾ý... ±¾¢÷Ä ÅñÊ Å÷ÃÐ ¦¾Ã¢Â¡Á ¿£í¸ ¦ÃñÎ §ÀÕõ ¾¡ý ²§¾¡ §Àº¢ì¸¢ðÎ , ºñ¨¼ §À¡ðΠ츢𧼠Åó¾£í¸...

A crowd is gathering... VOICE IN THE CROWD 1 ±ýÉ¡îÍ? VOICE IN THE CROWD 2 þó¾ auto'¸¡Ãý þÅ÷ wife §ÁÄ ÅñÊ ²ò¾¢ð¼¡ý...

Arjun is also panicking now. ARJUN Wife'¬????? AUTO DRIVER ³¨Â§Â¡... light'¬ þÊΠîÍ... «ù§Ç¡¾¡ý! «Ð ܼ «Åí¸ mistake!... ¿¡ý Å÷è¾ À¡ì¸¡Á þÅ÷ wife §¸¡ÅÁ¡ §Àº¢ì¸¢ð§¼ ¾¢ÕõÒÉ¡í¸... VOICE IN THE CROWD 1 Å£ðÎ ºñ¨¼Â ²õÀ¡ road'Ä §À¡¼È£í¸?... ARJUN Å£ðÎ ºñ¨¼Â¡???.... þøÄøÄ.... ¾ôÀ¡ ¿¢¨Éì¸È£í¸... ¿¡ý just þÅí¸¸¢ð¼.... VOICE IN THE CROWD 3 ±ýÉôÀ¡ À¡òÐðÎ þÕ째?.... º£ì ¸¢Ãõ ´Õ ambulanceìÌ phone ÀñÏ... VOICE IN THE CROWD 4 Ó¾øÄ police'ìÌ phone ÀñÏí¸....

The auto guy starts begging Arjun.


17. AUTO DRIVER Sir... §Å½¡ sir... police... case'Û §À¡É¡ ±ý licence'³ ÒÎ í¸¢ ¦ÅîÍôÀ¡í¸ sir... ±ý ¦À¡ÆôÒ ¿¡È¢Î õ... ÒûÇ ÌðÊ측Ãý.... Å¡í¸ sir... Àì¸òÐÄ ´Õ º¢ýÉ ¬ŠÀò¾¢Ã¢ þÕìÌ... ±ý auto'×ħ §À¡Â¢¼Ä¡õ... VOICE IN THE CROWD 1 ¦À¡ñ¼¡ðÊìܼ «ôÀÊ ±ýÉôÀ¡ ºñ¨¼...?

More people gather... a traffic cop too... Arjun thinks for a second. CUT TO:

13

INT. A SMALL CLINIC - FEW MINUTES LATER A l ady do cto r is att end in g t o S ara la in sid e a ro om . A rju n i s standing in the waiting area, de speratel y trying to cajo le the ba by . F ew p a ti en t s ar e s it t in g o n a b en ch an d w ai ti n g. T h e lady doctor comes out... ARJUN ......... þôÀ ±ôÊ þÕì¸¡í¸ doctor? LADY DOCTOR Mild concussion ¾¡ý... ´ñÏõ problem þøÄ... injection §À¡ðÎ Õ째ý... ´Õ one hour'Ä ±ØóÐÎ Å¡í¸... ¿£í¸ ¦ÅÇ¢Â¢Ä wait ÀñÏí¸.... please.....

Arj un hes ita tes ... . T hen no tic es Sa ral a's ha ndb ag and di ape r ba g on a be n ch . H e st a rt s s ea rc hi n g in s id e h er b a g. .. so me basic things and baby things... a broken mobile phone.. nothing to help wit h any sol id inform ation reg arding th e lady. Archana calls. He picks up. ARCHANA §¼ö!!!! ÀòÐ ¿¢Á¢„òÐÄ phone Àñ§ÈýÉ¢§Â... ¿¡ôÀò¾¢ ãÏ ¿¢Á¢„Á¡îÍ... ÌÆó¨¾ ¦¸¼î;¡? ARJUN ÌÆó¨¾............. ARCHANA Kumar ¦ºõÁ §¸¡ÅòÐÄ þÕ측ռ¡... ¿¡Á ¾¡ý ºÃ¢Â¡ audition Àñ½¡Á ¦º¡¾ôÀ§È¡õÛ ¦º¡øÈ¡Õ... ±ýÉ¡Ä ºÁ¡Ç¢ì¸ ÓÊÂÄ... ±É즸ýɧÁ¡ ¿¡¨ÇìÌ shooting ¿¼ìÌõýÛ §¾¡½Ä¼¡... ²ü¸É§Å ±ì¸îºì¸Á¡ ¦ºÄ× Àñ½¢ SET ±øÄ¡õ §À¡ð¼¡îÍ! ARJUN þÕ... þÕ... ¿¡§É §¿÷Ä ÅóÐ «Å÷¸¢ð¼ §Àº§Èý...

He gets up. CUT TO:


18.

14

INT. CLIENT OFFICE - SEVERAL MINUTES LATER Ar c h a n a i s s i t ti n g o p po s i t e to K u m a r w h o i s b r o w s in g t h e int ern et sil ent ly. He r w atc h b ee ps. Sh e l ook s a t i t a nd the n the office clock. Kumar notices that. ARCHANA

(gushes shyly) ¯í¸ clock ãÏ ¿¢Á¢„õ 22 second late sir.... †£ †£ †£. ... KUMAR ¯í¸ colleague «¨Ã Á½¢ §¿Ãõ late... ARCHANA ÅóÐÎ Å¡Õ sir... KUMAR þýÛõ ±ù§Ç¡ §¿Ãõ wait Àñ½ ¦º¡øÈ£í¸?... ¸¡¨Ä¢§Ä÷óÐ þÐ째 ¯ì¸¡óÐðÎ þÕ째ý.... Don't you understand that I have other jobs to attend to?... (He gets up for some water) ´Õ À¡¨É §º¡ÚìÌ ´Õ §º¡Ú À¾õ'Û ¦º¡øÖÅ¡í¸... þó¾ project'³ ¿£í¸ ±ôÀÊ handle Àñ½ô §À¡È£í¸ýÛ þ¨¾ À¡ò¾¡§Ä ¦¾Ã¢ÔÐ...

There is a knock . The pe rsonal s ecretary opens t he door and is abo ut t o sa y so me th in g. .. b ut he si ta te s wh en s he s ee s Ku ma r fuming with anger. KUMAR (CONT'D) ¿¡¨ÇìÌ ¸¡¨Ä墀 shooting ¦Å츢ðÎ þýÛõ ÌÆó¨¾ ¸¢¨¼ì¸§ÄýÛ ¦º¡ýÉ¡ ±ýÉ «÷ò¾õ?... þôÀÊ ¸¨¼º¢ ¿¢Á¢„òÐÄ ²§É¡¾¡§É¡ýÛ ´ñ¨½ select Àñ½ ÓÊÔÁ¡?....

Arjun peeps in with the baby in his arms... but Kumar is facing the o ppos ite side ... Arch ana' s fac e br ight ens up. She sign als him to come in... the secretary lets him in. KUMAR (CONT'D) ¯Ä¸õ âá ±í¸ ¸õÀÉ¢ìÌýÛ ´Õ ¿øÄ §À÷ þÕìÌ... ¿¡í¸ ±Ð ¦ºïº¡Öõ «ÐÄ quality þÕìÌõ... including our ad films....

Arc han a w ond er s w hy noo ne el se, li ke th e m oth er or fa the r i s fol lo wi ng h im a nd s ig na ls A rj un. H e tr ie s to s ig na l th at h e wi ll ex pl a in l a te r. Th e b ab y i s b ei ng pl a yf ul an d t ri es to rea ch out to t he pro duc ts . A rju n k eep s the ba by on th e t abl e and that very moment Kumar also turns and sees the baby... He s e e s t h e b a by h o l d in g t h e p r o d u c t a n d t o h i m i t s e e m s PICTURE PERFECT. KUMAR (CONT'D) ¬..... FINALLY... you found the right baby...

Arjun hesitates to say otherwise... Kumar comes to the baby and looks at him at different angles.


19. KUMAR (CONT'D) Perfect... So... þÉ¢§Á ±ó¾ problem'Óõ þøÄ... ¿¡¨Ç§Ä÷óÐ shooting start Àñ½¢Î í¸... ±øÄ¡ ads'ÄÔõ þó¾ À¡ôÀ¡¨Å§Â §À¡Î í¸... ÌÆ󨾧¡¼ «ôÀ¡ «õÁ¡×ìÌ þÐÄ âý ºõÁ¾Á¡ýÛ §¸ðÎ ¯¼§É contract'Ä sign Å¡í¸¢Î í¸... ²ýÉ¡ ¿¡¨ÇìÌ À½ Å¢„ÂòÐÄ problem, child labour issues'ýÛ ²¸ôÀð¼ À¢Ãîº¨É ÅÕõ.. «¾É¡Ä þó¾ agreement'Ä ¦Àò¾Åí¸ sign Å¡íÌÈÐ ¦Ã¡õÀ ¦Ã¡õÀ Ó츢Âõ.

Arjun nods silently. ARCHANA Yes sir.. Ofcourse.

They leave the room with the baby. Archana looks around. ARCHANA (CONT'D) ¿£ ÁðÎ õ ¾É¢Â¡ ÅóÐÕ째!... ÌÆ󨾧¡¼ «ôÀ¡ «õÁ¡ ±í§¸?

Arjun doesn't know what to say... ARCHANA (CONT'D) §¸ì¸§ÈýÄ?... ²ý silent'¬ þÕ째? ARJUN ±ý ܼ Å¡.... ¦º¡ø§Èý...

CUT TO:

15

INT. A SMALL CLINIC - FEW MINUTES LATER Arj un and Ar ch ana ru sh in . A rch ana is c arr yin g t he ba by now . Ar j un p ee p s i n t o t h e r o om . So m e o l d m a n i s b e i ng a tt e n de d there. The young nurse comes. YOUNG NURSE ¯í¸ wife'« §¾¼È£í¸Ç¡?... «Åí¸ ¦¸¡ïº §¿Ãõ Óýɡʧ ¸¢ÇõÀ¢ð¼¡í¸§Ç... ARJUN WHAT??? ¸¢ÇõÀ¢ð¼¡í¸Ç¡???? YOUNG NURSE ¬Á¡... ¸ñÏ ÓÆ¢îÍ ÌÆó¨¾ ±í§¸ýÛ §¸ð¼¡í¸... ¯í¸ ¸¢ð¼ þÕìÌýÛ ¦º¡ý§Éý... ºÃ¢... ¿¡ý Å£ðÎ ìÌô §À¡§ÈýÛ ¸¢ÇõÀ¢ð¼¡í¸... ARJUN Å£ðΠ측!!!... ±ôÀÊ??? YOUNG NURSE ¿¼óÐ ¾¡ý... ARJUN ôî! «¾¢øÄ.... §ÅÈ ²¾¡ÅÐ ¦º¡ýÉ¡í¸Ç¡? YOUNG NURSE §ÅÈ ´ñÏõ ¦º¡øÄÄ¢§Â!

Arjun and Archana look at each other.


20. ARCHANA Address, phone number ²Ðõ §¸ðÎ Å¡í¸¢É¡í¸Ç¡? YOUNG NURSE ¡÷ address? ARJUN ±ý address... YOUNG NURSE ¯í¸ wife ¯í¸ address'¨º ±ÐìÌ sir §¸ôÀ¡í¸? ARJUN ³§Â¡.... ºÃ¢... «Åí¸ ²¾¡ÅÐ address ÌÎ ò¾¡í¸Ç¡? YOUNG NURSE ±í¸ ¸¢ð¼Â¡?... þø¨Ä§Â... «ÅºÃÁ¡ ±ó¾¢Ã¢îÍ §À¡Â¢ð¼¡í¸... Bill' ܼ pay Àñ½Ä... þó¾¡í¸...

She hands over the bill. Arjun and Archana stands there blankly... looking extremely confused for a second... Then they start to follow the nurse. ARCHANA þÕí¸ þÕí¸... ´ñϧÁ ¦º¡øÄ¡Á ±ôÀÊ §À¡É¡í¸??? YOUNG NURSE ¿£í¸ ¡Õ?

Archana blinks... WHAT CAN SHE SAY? The nurse 'mis'-understands so m et h i ng a nd f ro w n s a t A r c ha n a. . . a s if s he i s T H E O T HE R WOMAN. YOUNG NURSE (CONT'D) μ!!! ÒÕ„ý ¦À¡ñ¼¡ðÊìÌûÇ ²§¾¡ ºñ¨¼ýÛ «ó¾ ¬ð§¼ ʨÃÅ÷ ¦º¡ýÉ¡§Ã.. «Ð ¡áÄýÛ þôÀ ¾¡ý ÒâÔÐ....

Arjun is confused. Archana is offended. YOUNG NURSE (CONT'D)

(to Arjun) º¡÷... 'þ¦¾øÄ¡õ' Å¢ðÎ ðÎ ... Å£ðÎ ìÌô §À¡ö ¯í¸ wife'« ºÁ¡¾¡Éô ÀÎ òÐí¸...

She goes inside. Archana holds on to her head. ARCHANA Arjun.... þÐ ±ÐקÁ ±ÉìÌ ºÃ¢Â¡ À¼Ä.... ¿£ ¯¼§É police'ìÌ phone ÀñÏ... ARJUN ±ýÉ ¿£. .. ±Î ò¾×¼§É police'í¸§È? ARCHANA À¢ýÉ? ´ñϧÁ ¦º¡øÄ¡Á, ±ó¾ information'Ûõ §¸ðÎ Å¡í¸¢ì¸¡Á ÌÆó¨¾Â Å¢ðÎ ðÎ «ôÀʧ μÊð¼¡...! þÐ ²§¾¡ §ÅÏõ§É Àñ½¢½ Á¡¾¢Ã¢ þÕìÌ... ARJUN ¿¡Á Ó¾øÄ ¦¸¡ïºõ §¾Êô À¡ì¸Ä¡Á¡?


21. ARCHANA ±í§¸ §À¡ö §¾¼ÈÐ.... ¦º¡øȨ¾ §¸Ù... §Àº¡Á police'ìÌ phone ÀñÏ...

CUT TO:

16

INT/EXT. POLICE STATION - EVENING Arjun and Arc hana are sit ting in f ront of Sub- Insp ecto r De va. The baby is whining slightly. Archana is shaking her and trying to feed the left-over milk in a bottle. DEVA ²¾¡ÅÐ À¢ÃÉýÉ¡ ¾¡ý ¯ÉìÌ §À¡Ä£Š ¸¡Ãý »¡À¸õ ÅÕ¾¡? ARJUN ... «ôÀʦÂøÄ¡õ þøļ¡ Áî... (stops)... Deva... DEVA ³¨Â§Â¡... Áý§É ¦º¡øÖ¼¡... þøÄýÉ¡¾¡ý ´Õ Á¡¾¢Ã¢ þÕìÌ... ARJUN Police getup'Ä ¯ý¨É À¡ô§ÀýÛ ¿¡ý ¿¢¨É À¡ì¸Ä... ¬îºÃ¢ÂÁ¡ þÕìÌ... DEVA §¼ö... þÐ getup þøļ¡... ¿¡ý ¿¢ƒõÁ¡§Å ÀÊîÍ, exam'Ä pass ¬¸¢... training ±Î òÐðÎ ÅóÐÕ째ý... ARJUN ... college time'Ä ±ýܼ §ºóÐ «ò¾¨É ø¨Ç¨ÂÔõ Àñ½¢ðÎ , þô§À¡ Á£¨º¨Â ÓÚ츢ðÎ ¸¡ì¸ ¸¡ì¸ surya Á¡¾¢Ã¢ þÕ째...

They both laugh together. Archana glances at her watch. DEVA Final year culturals' «ôÀ, Ladies hostel ¦º×ò¾ ±¸¢È¢ ̾¢îÍô §À¡ö Thara ¸¢ð¼ propose Àñ½¢§É§É, »¡À¸õ þÕ측? ARJUN §¸ôÀ¼¡ §¸ôÀ... ¯ý ܼ Ш½ìÌ Åó¾ ±ÉìÌ ¾÷Á «Ê Å¡í¸¢ ÌÎ òÐðÎ , ¿£í¸ ¦ÃñÎ §ÀÕõ μÊô §À¡ö ¸ø¡½õ Àñ½¢ì¸¢ðËí¸... «ó¾ Чá¸ò¨¾ ¸¨¼º¢ ŨÃìÌõ ÁÈì¸Á¡ð§¼ñ¼¡...

They laugh again. Archana lets out a FALSE COUGH... DEVA μ... Right... Right.. Ó¾øÄ þó¾ problem... Ok... «ó¾ ¦À¡ñ§½¡¼ handbag'³ ÌÎ ...

Arjun gives it. ARCHANA ¿¡§É ¿øÄ¡ check Àñ½¢ À¡òÐð§¼ý... ¯ÚôÀÊ¡ ´ñÏõ þøÄ... phone'Ûõ ¯¨¼ïÍÕìÌ...


22. DEVA þÐÄ þÕì¸È SIM'¨Á ¦ÅîÍ trace Àñ§Èý... ¿£ «ó¾ ¦À¡ñ§½¡¼ «¨¼Â¡Çõ ¦º¡øÖ...

Arjun thinks... realises... and takes his mobile out. ARJUN ±ý ¸¢ð¼ photo'§Å þÕìÌ.... ¦Ã¡õÀ clear'¬ þÕ측Ð... μÊ츢𧼠±Î ò§¾ý... DEVA

(looks at it) GOOD... bluetooth'Ä «ÛôÒ... †¤õ... ¿¡ý Ó¾øÄ suicide case, accident case, murder case'ýÛ Å¢º¡Ã¢ì¸§Èý... ¦Ãñ¼¡ÅÐ, «Åí¸¨ÇÔõ ÌÆ󨾨ÂÔõ ¸¡ÏõÛ «Åí¸ ÒÕ„§É¡, family§Â¡ ±í§¸Â¡ÅÐ complaint ÌÎ ì¸Ä¡õ... «Ð×õ þÉ¢§Á ¾¡ý ¦¾Ã¢Ôõ... À¡ì¸§Èý... ¿£ compaint file ÀñÏ...

Arjun jumps up and pulls Deva aside. ARJUN ¿¢¨Ä¨Á ¦¾Ã¢Â¡Á §¸ìÌÈ¢§Â! §ÅÈ police station §À¡É¡ ŢŸ¡ÃÁ¡Â¢Î õÛ ¾¡ý ¯ý¨É À¡ì¸ÈÐìÌ þù§Ç¡ àÃõ Åó§¾ý... complaint ±øÄ¡õ §Å½¡õ... ±í¸ agency §ÀÕ, boss §ÀÕ, client §ÀÕ ±Ð×õ ¦ÅÇ¢§Â ÅóÐÃì ܼ¡Ð¼¡... þ¨¾ ´Õ friend'ìÌ ¦ºöÂÈ help'¬ ¿¢¨ÉîÍ째¡... please... ¯É측¸×õ ¯ý ¦À¡ñ¼¡ðÊì¸×õ ¦º×Õ ²È¢ ̾¢îÍ ¾÷Á «Ê Å¡í¸¢Â¢Õ째ý... DEVA ºÃ¢ ºÃ¢... ¸Å¨ÄôÀ¼¡§¾... ¿¡ý general'¬ Å¢º¡Ã¢ì¸§Èý.... ¿£í¸ ¦º¡øȨ¾ À¡ò¾¡ «ó¾ «õÁ¡ ¾¡ý ÌÆó¨¾Â §ÅÏõ§É Å¢ðÎ ðÎ §À¡É Á¡¾¢Ã¢ ¾¡ý þÕìÌ.... So... solid'¬ ±¾¡ÅÐ information ¸¢¨¼ì¸ÈÐìÌ ¦¸¡ïº ¿¡û ¬¸Ä¡õ...

Archana notices Arjun's funny transfixed expression... DEVA (CONT'D) ´Õ government home'§Ä÷óÐ ¬Ùí¸Ç Åà ¦º¡ø§Èý... ÌÆó¨¾Â ÌÎ ò¾ÏôÒí¸... «Åí¸ parents ¡ÕýÛ ¦¾Ã¢ÂÈŨÃìÌõ «Åí¸ À¡òÐôÀ¡í¸... ±ýÉ ¦º¡ø§È?

CUT TO:

17

EXT. ROADS - CONTINUOUS Ar j u n i s c a r r y i n g t h e b a sk e t w i t h t h e s c re a m i n g ba b y a n d walking very fast. Archana is trotting along, carrying a bag of baby things that Sarala left behind. ARCHANA ±ýÉÐ? ¯ý Å£ðÎ ìÌ ±Î òÐðÎ ô §À¡È¢Â¡?... ¯É째ýÉ ¨Àò¾¢ÂÁ¡?...


23. ARJUN À¢ýÉ Deva ¦º¡øÈ Á¡¾¢Ã¢ ²§¾¡ ´Õ government «É¡¨¾ ¬º¢ÃÁòÐÄ ¦¸¡ñÎ §À¡ö Å¢¼ ¦º¡øȢ¡... NO WAY... ARCHANA ¿¡ý «É¡¨¾ ¬º¢ÃÁòÐÄ Å¢¼ ¦º¡øÄÄ... þôÀÊ ¼ì ¼ì'Û ÓʦÅΠ측Á... §ÅÈ ÅÆ¢ þÕ측ýÛ §Â¡º¢ì¸ ¦º¡ø§Èý.... ARJUN §ÅÈ ÅÆ¢§Â¢øÄ «÷îÍ... ¿¡ý À¡òÐ츧Èý... ¿£ ¬ð§¼¡ ÒÊîÍ Å£ðÎ ìÌ ¸¢ÇõÒ...

He co n t in u e s t o w a l k. S he t hi n ks f or a s e c on d an d hu r r ie s behind. ARCHANA þÕ þÕ... Boss ¸¢ð¼§Â ±øÄ¡ò¨¾Ôõ explain Àñ½¢... ÌÆ󨾨 «Åí¸ Å£ðΠħ À¡òÐì¸ ¦º¡øÄ¢ ¸Å¢¾¡õÁ¡¸¢ð¼ §¸ð.... ARJUN

(stops walking) Archu... ¿£ þó¾ agency'ìÌ ÅóÐ ¬Ú Á¡ºõ ¾¡ý ¬ÌÐ... ±ÉìÌ boss'³ ¬Ú ÅÕ„Á¡ ¦¾Ã¢Ôõ... º¢ýÉ º¢ýÉ Å¢„ÂòÐ째 tension ¬Å¡Õ... þôÀ police station ŨÃìÌõ §À¡É Å¢„Âõ ¦¾Ã¢ïº¡ «ùÅÇ× ¾¡ý... Heart attack'§¸ ÅóÐÎ õ...

He stops... He is genuinely worried... She is too. ARCHANA «Å÷ ¸¢ð¼ ±ÐקÁ ¦º¡øÄ §Åñ¼¡í¸È¢Â¡? ARJUN

(heaves a sigh) ¬ÃõÀòÐħ ¿¡ý ¦ºïº ¾ôÀ¡Ä¾¡ý «Å÷ ±øÄ¡ ¦ºÄ¨ÅÔõ ²òÐ츧ÈýÛ commit Àñ½¢É¡Õ... «¨¾ ºÁ¡Ç¢ì¸ ţ𨼠«¼Á¡Éõ ¦Åì¸È «Ç×ìÌ §À¡É¡Õ... þó¾ì ÌÆ󨾨ÂÔõ ¿¡ó¾¡ý ÜðÊðÎ Åó§¾ý... ±ýÉ¡Ä ¾¡ý þò¾¨É ÌÆôÀÓõ... So, ±ó¾ À¢Ãîº¨É Åó¾¡Öõ ¿¡ý ¾¡ý ºÃ¢¸ð¼Ïõ... «¾¡ý þó¾ ÓʨŠ±Î ò§¾ý...

She silently listens... understands... ARJUN (CONT'D) Clients'ìÌ ÁðÎ õ þó¾ Å¢„Âõ ¦¾Ã¢ÂÅó¾¡ «ùÅÇ×¾¡ý... ¾¢ÕõÀ¢ô À¡ì¸¡Á §À¡Â¢ð§¼ þÕôÀ¡í¸... «ôÒÈõ Boss ±øÄ¡ò¨¾Ôõ ÀÈ¢¦¸¡Î òÐðÎ ¿¢ôÀ¡Õ... «Ð ¿¼ó¾¡....... (pause) ±ýɡħ ±ý¨É ÁýÉ¢ì¸ ÓÊ¡Ð... (pause).... ¿¡ÄïÍ ¿¡û ¾¡§É shooting?... smooth'¬ ¿¼ì¸ðÎ õ... «ÐìÌûÇ Deva ¸¢ð§¼Â¢ÕóÐ «Åí¸ family Àò¾¢ news ÅóÐÐýÉ¡ ¦¸¡ñÎ §À¡ö Å¢ðÎ ðÎ Åóм§Èý... «ÐŨÃìÌõ þó¾ Å¢„Âõ ¯ý¨ÉÔõ ±ý¨ÉÔõ ¾Å¢Ã§ÅÈ Â¡Õì̧Á ¦¾Ã¢Âìܼ¡Ð... this is OUR BIG SECRET... OK?

She nods... He turns and calls for an auto.


24. ARJUN (CONT'D) AUTOOOOOO... ¿£ ¸¢ÇõÒ Archu... þôÀ§Å late'¼¡Â¢Î îÍ...

The y co me n ea r hi s bi ke . Ar ch ana w at ch es a s th e ba by s ta rt s screaming more than ever. The auto arrives... waits for her... ARCHANA ¯ý Å£ðÊÄ §ÅÈ Â¡Ã¡ÅÐ þÕ측í¸Ç¡? ARJUN ..... ²ý?... ARCHANA ¿£§  ¾É¢Â¡ ÌÆó¨¾Â À¡òÐì¸ô§À¡È¢Â¡?... ARJUN ¬Á¡.... ²ý? ARCHANA ´Õ ÌÆ󨾨 ±ôÀÊ À¡òÐì¸ÏõÛ ¯ÉìÌ ¦¾Ã¢ÔÁ¡? ARJUN þ¦¾ýÉ Nuclear Physics'¬?... «ôÀôÀ À¡ø ÌÎ ì¸Ïõ, º¡¾õ °ð¼Ûõ, ÌÇ¢ôÀ¡ð¼Ïõ... «Â¢ §À¡É¡ clean Àñ½Ûõ... «ùÅÇ× ¾¡§É...? ºôÀ matter... ¿¡ý º¢ýÉ ÅÂÍÄ ¿¡öìÌðÊ ÅÇòÐÕ째ý... «ó¾ experience §À¡¾¡¾¡?...

She h its her fore head . He tak es th e ba g fr om h er a nd t ries to get on his bike... wondering how to carry the baby in a basket... ARJUN (CONT'D) ‰‰‰ ... «Æ¡§¾ À¡ôÀ¡... please... ‰ ‰‰....

Baby is screaming... She can see that he is freaking out... She can't leave him just like that. SHE DECIDES something. ARCHANA Auto §Å½¡õÀ¡...

She send s the au to guy o ff, take s the ba by from Arjun an d sits behind him on his bike. ARJUN ²ö... ±ýÉ Àñ§È? ARCHANA §Àº¡Á ÅñÊ ±Î ...

CUT TO:

18

INT. BOOK SHOP - NIGHT Archa na i s loo king at s ome baby care boo ks. A rjun is s tand ing behind her, rocking the baby in a small new cradle clumsily. ARJUN Serious'¬ ¾¡ý ¦º¡øȢ¡?


25. ARCHANA ¿¡ý þÐŨÃìÌõ joke «ÊîÍ ¿£ §¸ðÎ Õ츢¡? ARJUN

(thinks for a second) þøÄ.... ARCHANA Serious'¬ ¾¡ý ¦º¡ø§Èý... ÌÆó¨¾Â À¡òÐì¸ÈÐýÉ¡ «ù§Ç¡ easy ¸¢¨¼Â¡Ð... time'ÓìÌ time correct'¬ À¡ø ÌÎ ì¸Ïõ... àí¸ ¦Åì¸Ïõ... clean Àñ½Ûõ... þøÄýÉ¡ ¯¼õÒìÌ ²¾¡ÅÐ ÅóÐÎ õ... ¿£ Å¡úì¨¸Â¢Ä þÐŨÃìÌõ.... ±¨¾Â¡ÅÐ... correct time'ìÌ ¦ºïº¢Õ츢¡? (He blinks)... þøÄ... ¯ý¨É ¿õÀ¢ ´Õ ƒ£Å ¨É Å¢ðÎ ðÎ §À¡ÈÐìÌ ±ý ÁÉÍ þ¼õ ÌÎ ì¸Ä... So.... ¿¡ý ¯ý Å£ðÊÄ ÅóÐ ¾í¸¢..... ARJUN ... ¦À¡ÚôÀ¡ ¸ÅÉ¢îÍì¸ §À¡È£í¸Ç¡ìÌõ!... ARCHANA Yes....

She pi cks up a tle ast 7 or 8 bab y c are b ook s. The b aby st art s whining again. Arjun becomes uncomfortable. ARJUN ºÃ¢... «¾¡ý §Åñʦ¾øÄ¡õ Å¡í¸¢Â¡î§º!... ±ýÉ¡òÐìÌ books'¦ºøÄ¡õ ÒÃðÊ츢ðÎ þÕ째?... ARCHANA Baby Care Àò¾¢ ÀÊì¸ÏõÄ?... ²¾¡ÅÐ doubt... À¢ÃÉýÉ¡ ¡¨Ã §À¡ö §¸ì¸ÈÐ? ARJUN «Ð측¸... PhD range'ìÌ research Àñ½ÏÁ¡?!... º£ì ¸¢Ãõ... ¸£§ Æ þÕì¸È BOMB ±ôÀ §Åñ½¡ ¦ÅÊΠõ!... Dangerous... Å¡ §À¡Ä¡...

He st ops. All the peo ple in t he st ore are star ing at h im w ith TERROR in their eyes. He breaks into a silly giggle... ARJUN (CONT'D) †£ †£. .. þøÄ... ¿£í¸ ¿¢¨Éì¸¢È Á¡¾¢Ã¢ þøÄ... º£îº£. .. þÐ À¡ôÀ¡... (shows 'the baby' to others) †£ †£. .. ¸ò¾ ¬ÃõÀ¢îº¢Î õÛ'¸¢È¨¾ ¦¸¡ïºõ symbolic'¬ ¦º¡ý§Éý.... «ù§Ç¡¾¡ý...

Oth ers th ink ' NUT CA SE! ' and re tur n t o the ir bro ws ing . A rju n frowns at Archana. ARCHANA TV, Music system, Mobile phone Å¡íÌõ§À¡Ð instruction manual ÌÎ ôÀ¡í¸§Ç... «¨¾ Á¡¾¢Ã¢ ¿¢¨ÉîÍ째¡... ARJUN ºÃ¢... ¯í¸ «ôÀ¡ «õÁ¡ ¸¢ð¼ ±ýÉ ¸¨¾ ¦º¡øÄ¢ðÎ ÅÃô §À¡§È?


26. ARCHANA ¸¨¾Â¡? ARJUN ¬Á¡... À¢ýÉ? ¸ø¡½Á¡¸¡¾ ¦À¡ñÏ... ´Õ '«Æ¸¡É' bachelor Å£ðÎ Ä ¦¸¡ïº ¿¡û ¾í¸ô §À¡¦ÈýÛ ¦º¡øĢ𼡠Åà ÓÊÔõ?... ²¾¡ÅÐ ´Õ screenplay Àñ½¢ ¿õÀÈ Á¡¾¢Ã¢ ¦º¡øÄÏõ... ARCHANA

(gasps) .... You mean..... ¦À¡ö¡? ARJUN ²ý þù§Ç¡ shock ¸¡ð¼§È?... ¦À¡ö ¾¡ý... ARCHANA But.... ¿¡ý...... þÐŨÃìÌõ ¦À¡ö§Â ¦º¡ýɾ¢øħÂ...

He b u rs ts in to a bi g g u ff aw . .. I t t ak e s a w hi l e fo r h im to stop. ARCHANA (CONT'D) I'M NOT JOKING...

He stops and stares at her in disbelief. ARJUN Come on... (she stares)... ¿¢ƒõÁ¡Å¡?... (She nods yes)... ´Õ Å¡ðÊì ܼ? (She nods no)... ¡÷¸¢ð¼Ô§ÁÅ¡? (She nods yes) º¢ýɾ¡?... (She nods no)... ÐÇ¢ä ñÎ ? ARCHANA ôî! þøÄ... ¿¡ý þÐŨÃìÌõ ¦À¡ö§Â ¦º¡ýɾ¢øÄ... ARJUN ...¦¾Ã¢Â¡Áò¾¡ý §¸ì¸§Èý... ¯ý¨É ¦Àò¾¡í¸Ç¡? þøÄ ¦ºïº¡í¸Ç¡? ARCHANA

(frowns) ±øÄ¡Õõ ¯ý¨É Á¡¾¢Ã¢ fraud case'¬ þÕì¸ Á¡ð¼¡í¸.... ARJUN §ÅÈ option'§É þøÄ... Delhi'Ä shooting, Mumbai'Ä meeting, þøÄ ÁШÃÂ¢Ä Â¡§Ã¡ Áñ¨¼Â §À¡ðÎ ð¼¡í¸ýÛ §¾¡½È¨¾ «ÊîÍ Å¢ðÎ ðÎ , ¦ÀðÊô ÀΠ쨸§Â¡¼ ¦ÅǢ ÅóÐÎ ... ¿¡ý ¯í¸ò ¦¾Õ Ó¨É墀 auto×Ä wait Àñ§Èý...

Someone passing by, gives them a weird look. ARCHANA ²ü¸É§Å ¡¨Ã¡ÅÐ þôÀÊ þØòÐðÎ μÊ¢Õ츢¡?

He frowns at her. She shakes her head. ARCHANA (CONT'D) ±ýɧš... ±ÉìÌ ¦À¡ö ¦º¡øÄ ÅáÐ...


27. ARJUN «Ð ¦Ã¡õÀ easy Á¡... þí¸ô À¡Õ...

He puts on a genuine sad face. ARJUN (CONT'D) "I am really sorry... þôÀʦÂøÄ¡õ ¿¼ìÌõÛ ¿¡ý ±¾¢÷ôÀ¡ì¸Ä...." ARCHANA þôÀ ±É즸ÐìÌ sorry ¦º¡ø...

He shifts to a laughing expression. ARJUN "†¡ †¡ †¡... good joke... º¢Ã¢îÍ º¢Ã¢îÍ Å¢§Ã Òñ½¡Â¢Î îÍ! "

He quickly shifts to an honest, straight face. ARJUN (CONT'D) "ºò¾¢ÂÁ¡ ¦º¡ø§Èý... þó¾ ¾ô¨À ¿¡ý ¦ºöÂÄ"

Now with a romantic face, he takes her hands into his and gazes into her eyes. She blinks... ARJUN (CONT'D) "Ó¾ø À¡÷¨Å¢§Ä§Â ¿¡ý ¯ý¨É §¿º¢ì¸ ¬ÃõÀ¢îº¢ð§¼ý... ¿£Â¢øÄ¡Á ±ýÉ¡Ä ´Õ ¿¢Á¢„õ ܼ ¯Â¢§Ã¡¼ þÕì¸ ÓÊ¡Ð."

The same person passes a gain giv ing the same wei rd look. Arjun ke e ps l oo k i ng i nt o he r ey e s r o ma n t ic a l ly . Ar c h an a ta k e s a moment... then... ARCHANA ¿¢¨È¡ practice Àñ½¢Â¢Õ째 §À¡ÄÕìÌ!

He becomes NORMAL with a proud smile. ARJUN ¦º¡ý§Éý'Ä? ¦À¡ö ¦º¡øÈÐ ¦Ã¡õÀ ¦Ã¡õÀ easy.

She pulls her hand away. ARCHANA ¿£ ¿¢¨Éì¸¢È Á¡¾¢Ã¢ «ù§Ç¡ easy ¸¢¨¼Â¡Ð... ±ý parents ¦Ã¡õÀ orthodox... §¸ûÅ¢ §ÁÄ §¸ûÅ¢ §¸ôÀ¡í¸.... ±É즸ýɧÁ¡ ¯ÇÈ¢ ¦¸¡ðÊ ÅºÁ¡ Á¡ðÊì¸ô§À¡§È§É¡ýÛ ÀÂÁ¡ þÕìÌ..

He thinks for a moment... then... ARJUN IDEA....

CUT TO:


28.

19

INT/EXT. ARCHANA'S HOUSE / ROAD CORNER - AN HOUR LATER Archana is packing her clothes into a big suitcase. Her parents Log ana tha n a nd Ga yat hri a re sta ndi ng ne xt to her w ith a gri m look. GAYATHRI ±ýÉ §¸ðÎ ðÎ ÍõÁ¡Â¢Õ츣í¸? ¡÷ Å£ðÊħ¡ «ïÍ ¿¡û §À¡ö ¾í¸ô§À¡§Èí¸¢È¡...!

Arc han a i s p an ick ing . S he is st art ing t o s wea t. CU T T O R OAD . Arj un is sta nd ing be sid e his bi ke, wi th th e b aby i n o ne han d and his mobile phone on the other. ARJUN ±ýÉ ¬É¡Öõ cool'¬ þÕ... Ó¸òÐÄ tension'§É ¸¡ð¼¡§¾... ¿¡ý ¦º¡øȨ¾ «ôÀʧ ¦º¡øÖ.

CUT BACK. Reveal that Archana is wearing a bluetooth in her ear and listening to Arjun. LOGANATHAN ¡÷ þó¾ ģġ?...

SP LI T S CR E EN . A rj un PR O MP TS th e l in es fo r h er . S he RE PE A TS exactly like a parrot. ARJUN «Å ±ýܼ school'Ä ÀÊîº ¦À¡ñÏ daddy... ARCHANA «Ð... «Å... ±ýܼ school'Ä ÀÊîº ¦À¡ñÏ... daddy... LOGANATHAN ±ýÉ Òк¡ daddy'í¸¢§È?

Archana blinks... Arjun bites his tongue... ARCHANA

(breaks into a smile) †£ †£. .. ÍõÁ¡ ¾¡ý'ôÀ¡... GAYATHRI ¯ý friend'í¸§È... §À§Ã þôÀò ¾¡ý §¸ûÅ¢ô À¼§È¡õ... ARJUN school'Ä ÀÊìÌõ§À¡Ð «ù§Ç¡ close ¸¢¨¼Â¡Ð... ARCHANA õõõ... school'Ä ÀÊìÌõ§À¡Ð... «ù§Ç¡ close ¸¢¨¼Â¡Ð... ARJUN þôÀ recent'¬ meet Àñ½¢ ¿øÄ friends'º¡¸¢ð§¼¡õ... ARCHANA þôÀ recent'¬ meet Àñ½¢ ¿øÄ friends'º¡¸¢ð§¼¡õ...

END SPLIT SCREEN.


29. ARCHANA (CONT'D) ¦Ã¡õÀ ¿øÄ ¦À¡ñÏÀ¡... pregnant'¬ þÕ측.... ¿¢¨ÈÁ¡ºõ §ÅÈ... «Å husband ´Õ training'측¸ ¦ÅÇ¢ä ÷ §À¡È¡Ã¡õ... 'Å£ðÎ Ä ¾É¢Â¡ þÕô§Àý... Delivery ŨÃìÌõ ±ý ܼ þÕóÐ À¡òиȢ¡'ýÛ §¸ð¼¡... ¿¡ý ±ôÀÊ ÓÊ¡ÐýÛ ¦º¡øÈÐ? GAYATHRI ²ý?... «ÅÙìÌýÛ ¦º¡ó¾ì¸¡Ãí¸ Â¡ÕÁ¢ø¨Ä¡?... ARCHANA

(genuine sad face) Love marriage Àñ½¢ì¸¢ð¼¾¡Ä «Åí¸ ¦ÃñÎ ÌÎ õÀÓõ ´Ð츢 ¦Åð¼¡í¸Ç¡õ... À¡Åõ... þôÀ ¡էÁ touch'Ä þøÄ... LOGANATHAN «¾¡§É... «ôÀ¡ «õÁ¡ ¦º¡ø §ÀîÍ §¸ì¸¡Á þó¾ Á¡¾¢Ã¢ ¾ôÒ Àñ½¢É¡ ¸¼×û þôÀÊò¾¡ý ¾ñÊôÀ¡Õ.. GAYATHRI Òû¨Çò¾¡îº¢¨Â ±ôÀÊ À¡òÐì¸ÏõÛ ¯ÉìÌ ¦¾Ã¢ÔÁ¡? ARJUN

¯ý¨É Á¡¾¢Ã¢§Â ¯í¸õÁ¡×õ ¿øÄ¡ Á¼ì¸È¡í¸! ARCHANA ²õÁ¡! ¿¡ý ±ýÉ À¢ÃºÅÁ¡ À¡ì¸ §À¡§Èý?... ²§¾¡ ²¼¡Ü¼Á¡ ´ò¾¡¨º Àñ½ô..... ARJUN

(interrupts) ... ܼ Á¡¼.... ܼ Á¡¼.... ARCHANA

(blinks, adjusts) †£ †£ †£. .. I mean... ܼ Á¡¼.... ܼ Á¡¼.... ´ò¾¡¨º Àñ½ §À¡§Èý... LOGANATHAN ¯ý office §Å¨Ä? ad film shoot start ¬Â¢Î îÍýÛ ¦º¡ýÉ¢§Â! ARCHANA ¬í... ¸¡¨Ä墀 office §Å¨Ä ÓÊðÎ ... º¡Â¢ó¾Ãõ «Å Å£ðÎ ìÌô §À¡Â¢Î §Åý... GAYATHRI ... ¦ÃñÎ ¦À¡ñÏí¸Ùõ Å£ðÄ ¾É¢Â¡Å¡ þÕì¸ §À¡È£í¸?... ¾É¢ Å£¼¡?.. flat'¬?... Àì¸òÐ bachelor ¦À¡Ú츢 Àºí¸ ¡áÅÐ þÕ측í¸Ç¡ýÛ §¸ðÊ¡?... ARJUN

±ýÉÐ?... Bachelor'ýÉ¡ ¦À¡Ú츢 Àºí¸Ç¡? ARCHANA ‰‰‰ ‰‰...


30. GAYATHRI ±ýÉÊ ÁȢ¡¨¾ þøÄ¡Á... ‰‰ ‰'í¸§È? ARCHANA ¯í¸¨Ç þøÄõÁ¡... LOGANATHAN «ôÀ ±ý¨É¡? ARJUN

†£ †£ †£ †£ †£. ... ARCHANA Shut up... LOGANATHAN ±ýÉÐ? Shut up'¬?... ARCHANA ¯í¸¨Ç þøÄôÀ¡.... GAYATHRI À¢ýÉ ±ý¨É¡?

Arjun hits his forehead. GAYATHRI (CONT'D) ±ýÉ «ì¸¢ÃÁõ þÐ? ÅÂÍô ¦À¡ñÏ ¦ÅÇ¢Â¢Ä ±í§¸§Â¡ ¾í¸§ÈýÛ ¦º¡ýÉ¡, §¸ûÅ¢ §¸ì¸¡Á «ôÀʧ «ÛôÀ¢Î Å¡í¸Ç¡?...

THAT'S IT!. Archana pulls off her bluetooth. ARCHANA ! ´Õ Bank manager'ÕìÌõ Dentist'ìÌõ ¾¡ý ¿¡ý ¦À¡Èó§¾É¡ýÛ ±É째 ºó§¾¸Á¡ þÕìÌ... Å£ðÎ ìÌûÇ Ñ¨Æﺡ§Ä À¨Æ black and white À¼õ À¡ì¸È Á¡¾¢Ã¢, §ÀîÍõ, §Â¡º¨ÉÔõ ÓôÀÐ ÅÕ„õ À¢ýÉ¡Ê þÕìÌ... ±ÉìÌ 23 ź¡ÌÐ... ´Õ friend Å£ðÎ ìÌì §À¡¸ÈÐìÌì ܼ ±ÉìÌ ¯Ã¢¨Á þø¨Ä¡?...¿£í¸ ¦ÀòÐ ÅÇò¾ ¦À¡ñÏ ¾¡§É?... ±ý §ÁÄ ¿õÀ¢ì¨¸ þø¨Ä¡?... þôÀÊ CID Á¡¾¢Ã¢ interrogate Àñ½¢É¡ ±ýÉ «÷ò¾õ?.. ¿¡ý.....

Loganathan signs her to stop. She stops. CUT TO ROAD. Arjun waits with the baby. He sees Archana walking out with her luggages, grinning at him with a 'thumbs up'. CUT TO:

20

EXT. MALAR COLONY - LATE EVENING Sun h as s et a nd i t's gett ing darke r. A rjun is carr ying few of Ar ch a na 's su it c as es an d t he ba by in t h e b as ke t . Ar c ha na is walki ng b esid e hi m wi th h er o ther bags . Ar jun stop s an d hi des near a wall just outside the main gate of his colony. ARCHANA ²ý ´Ç¢ïº¢ðÎ þÕ째¡õ?


31. ARJUN þôÀ ¿¡ý ¦º¡øÄô §À¡È Å¢„Âò¨¾ ¸ÅÉÁ¡ §¸ðΠ째¡... Full'¬ families ÁðÎ §Á þÕì¸È Colony þÐ... ±ý¨Éò ¾Å¢Ã §ÅÈ bachelor'§º ¸¢¨¼Â¡Ð... ²§¾¡ boss recommend Àñ½¢É¡ÕýÛ committee'Ä ´òÐ츢ð¼¡í¸... ARCHANA «Ð즸ýÉ þô§À¡? ARJUN þó¾ colony ¬Ùí¸ ¦Ã¡õÀ strict... þ¨¾ ¦ºöÂì ܼ¡Ð, «¨¾ ¦ºöÂìܼ¡ÐýÛ ±øÄ¡òÐìÌõ ´§Ã ¦¸Î À¢Ê... þôÀ þÕì¸È ¿¢¨Ä¨Á墀 ¿£Ôõ ¿¡Ûõ ´ñ½¡ «Åí¸ Â¡÷ ¸ñÏÄÔõ À¼ìܼ¡Ð... ¬Â¢Ãõ §¸ûÅ¢ ÅÕõ... À¢Ãîº¨É ÅÕõ.... ÒâԾ¡? So, ´Õ Àò¾Ê À¢ýÉ¡Ê... ¿£ ¡§Ã¡ ¿¡ý ¡§Ã¡í¸È Á¡¾¢Ã¢ ¿¼óÐ Å¡...

Arj un car efu lly ta kes Ar cha na an d t he bab y t hro ugh th e g ate . Kar upp usa my who is si tti ng on a sto ol see ms to be sta rin g a t Archana. ARCHANA Arjun... ARJUN

(whispers) ‰‰‰‰‰.... «Åý àí¸¢ðÎ þÕ측ý... ARCHANA

(whispers) àí¸È¡É¡?

He nods. Now she can hear something... a light snore coming out of h im. Li ke Jame s B ond , sav ing a hel ple ss wom an and a bab y, Arj un cau tio us ly lea ds Ar cha na thr oug h the co lon y, st air cas e and t ow ar ds h is a pa rt me nt , us ing M IL IT AR Y JA RG ON S an d FU NN Y SIG N L ANG UAG E whi ch Arc ha na fin ds com pl ete ly unn ec ess ary an d stu pid . I n b et wee n t hey ' enc oun ter ' m an y c hal len ge s a nd man y col on y ch ar ac te rs wh ic h ma ke s th ei r m is si on ' al mo st ' impossible. CUT TO:

21

INT. ARJUN'S APARTMENT - CONTINUOUS Co r ri d o r - Ar j u n p e ep s to c he c k i f a n y on e is t he r e b e f or e sig nal lin g A rc han a t o f ol low hi m. The y qui ckl y t ip toe to hi s apartment. ARCHANA ´ù¦Å¡Õ Å¡ðÊÔõ þôÀÊò¾¡ý §À¡ö ÅÃÏÁ¡?... ARJUN

‰‰‰‰‰‰‰.......

She notices Arjun searching for something in his pockets. ARCHANA ±ýÉ §¾¼§È?


32. ARJUN

º¡Å¢...

He searches more... in several of his pockets ARCHANA ±ýÉ ±øÄ¡ pocket'ÄÔõ §¾¼§È? ´Õ þ¼òÐÄ ¦Åì¸ Á¡ðÊ¡? ARJUN

‰‰‰‰‰‰‰.......

He fin ds it an d o pen s t he do or. Th ey go in . T he ap art men t i s da r k s i nc e th e li g h ts a re o ff . A r j un p ut s he r ba g s o n th e floor. ARCHANA Light'³ §À¡Î ...

He goe s s ome wh ere to tu rn on th e l igh ts . A s s oon a s s he see s the place, she goes speechless. ARCHANA (CONT'D) Arjun... ¯¼§É police'ìÌ phone ÀñÏ... ±¨¾Ôõ ¦¾¡¼¡§¾... finger prints ±Î ì¸Ïõ... ARJUN ±ýÉ?... ²ý?... ARCHANA ¡§Ã¡ ¯ûÇ âóÐ ¦¸¡û¨ÇÂÊÕ측í¸...

He lo o k s a r ou n d .. . ev e r yt h i ng is i n i t 's p la c e .. . In t ha t spacious UNKEMPT apartment, we see dirty clothes on the floor, boo ks , ol d ne ws pa pe rs , ma ga zi nes a nd p la st ic b ag s sc at te re d ev e r y w h e re , s h o e s a n d s o ck s a t p la c e s w h er e t h e y a r e n o t supposed to be, old cardboard boxes, cobwebs... He understands. ARJUN †£ †£ †£. .. ±ý ţΠnormal'¬ þôÀÊò¾¡ý þÕìÌõ!

She t akes a f ew s econ ds t o di gest that as she look s ar ound ... He tak es the b aby fr om he r, ope ns the b aby 's bas ke t a nd put s her in. ARCHANA ²ý ¯ý ţΠþù§Ç¡ §¸ÅÄÁ¡ þÕìÌ?... þôÀÊ ±øÄ¡ þ¼òÐÄÔõ Ìô¨À §À¡ðÎ ¦ÅÕ째! ARJUN ´Õ Bachelor ţΠ§ÅÈ ±ôÀÊ þÕìÌõ?! þôÀÊò¾¡ý þÕìÌõ. ARCHANA §º¡õ§ÀÈ¢í¸ Å£Î ¾¡ý þôÀÊ þÕìÌõ... þí§¸ À¡Õ... ±ù§Ç¡ dust...!...

She then starts to sniff... ARCHANA (CONT'D) ³§Â! ±ýɼ¡ ¿¡ò¾õ «Ð?


33. ARJUN

(sniffs) ±É즸¡ñÏõ ¦¾Ã¢Â¨Ä§Â!

She takes a room spray out of her bag and starts spraying. ARJUN (CONT'D)

(greatly amused) Room spray ܼš ±Î òÐðÎ Åó§¾?!

She sprays around and goes to the kitchen area. ARCHANA Kitchen'¬ þÐ?... Godown Á¡¾¢Ã¢ þÕìÌ... ²ñ¼¡ ¸¡ðÎ Å¡º¢ Á¡¾¢Ã¢ Å¡úóÐðÎ þÕ째?! ARJUN BACHELOR!

She se es the f rid ge, op en s i t a nd tak es so met hin g out . I t i s his toothpaste and a very old brush. ARCHANA Paste, brush ¦Åì¸¢È þ¼Á¡ þÐ? ARJUN †£ †£. .. ¸¡Äí¸¡ò¾¡Ä.... àì¸ì¸Äì¸òÐÄ... ¦¾Ã¢Â¡Á... ¦ÅÕô§Àý... †£ †£. ..

He takes the paste and brush from her. She continues to examine the re st of th e ' con ten ts ' i n t he fri dg e a nd fin ds so met hin g unr ec og ni za bl e th is t im e. L ik e a f or en si c ex pe rt i n a cr im e sce ne, sh e u se s a fo rk to pi ck it up. A CCK KK! !! It is an ol d underwear. All stiff and frozen. Her face cringes. ARCHANA ±ýÉ ¸ýÈ¡Å¢¼¡ þÐ?! ARJUN §†ö... ÌÎ ÌÎ ÌÎ ... þÐ×õ þí§¸ ¾¡ý þÕ측?... ¿¡ý '¦Ã¡õÀ ¿¡Ç¡' §¾Ê츢ðÎ þÕ째ý... ARCHANA

(annoyed) FridgeìÌûÇ ±ôÀÊ ÅóÐÐ? ARJUN À£§ áýÛ ¿¢¨ÉîÍ þÐìÌûÇ ¦ÅÕô§Àý... †£ †£. . ARCHANA

(closing the fridge) ¿¡¨ÇìÌ phenol §À¡ðÎ full'a clean Àñ½Ûõ.... †¤õ!... (She gives up... picks up her luggage) ±í§¸ ±ý room?

DISSOLVE TO.


34.

22

INT. ARJUN'S APARTMENT - FEW MINUTES LATER Ar ju n i s t ry in g t o f ee d t he ba by , b ut sh e i s s qu ir m in g a nd ref us in g to e at . Ar ch an a co me s t o th e li vi ng r oo m. .. s he i s wip ing he r h an ds in a t ow el. .. She ha s cle ane d u p the ha ll a little bit. ARCHANA ±ýÉ¡îÍ? ARJUN §Åñ¼¡í¸È¡.... ARCHANA ÌÎ ...

She tries. The baby pushes the spoon away and whines louder. ARJUN ³¨Â§Â¡... «Æ ¬ÃõÀ¢îº¢ð¼¡... ARCHANA Àº¢Â¢øÄ §À¡ÄÕìÌ... ±ÚõÒ ²¾¡ÅÐ ¸Ê츢¾¡ À¡Õ!

He picks up the baby and she checks... nothing like that. ARJUN ²ý «ØÅ§È À¡ôÀ¡?... what do you want?... ARCHANA ±ýɼ¡ ¦ºøÄõ... «ÓÖÓÖ Á¡... «Òƒ¢Òƒ¢â...

Both of t hem desp erat ely shak e and cud dle her. But the cry ing doesn't seem to stop. ARCHANA (CONT'D) àì¸õ ÅÕÐ §À¡ÄÕìÌ... ARJUN «ôÀ àí¸ ¦º¡øÖ... ARCHANA àíÌýÛ ¦º¡ýÉ¡ «ÅÙìÌ ÒâÔÁ¡?... àí¸ ¦Åì¸Ïõ... ARJUN ±ôÀÊ?...

Archana runs and starts referring a book. Baby SCREEEEAAAMS! ARJUN (CONT'D)

(getting desperate) «ó¾ ºÉ¢Âý ÒÊîº book'³ à츢 ¸¼¡º¢ðÎ , þí¸ ÅóÐ ¦¸¡ïºõ help ÀñȢ¡? ARCHANA ±ýÉ ÀñÈÐýÛ ¦¾Ã¢Â¨Ä§Â! ARJUN ²¾¡ÅÐ À¡ðÎ À¡Î ... ¾¡Ä¡ðÎ À¡ðÎ ... ARCHANA õõõõ.... ¾¡Ä¡ð¼¡...?... À¡ÊÕ§Åý... ¬É¡ ¬Ã¡§Ã¡ ¬Ã£Ã¡§Ã¡'ìÌ §ÁÄ lyrics ¦¾Ã¢Â¡§¾...


35. ARJUN Å¡÷ò¨¾¦ÂøÄ¡õ «ÅÙìÌ ÒâÂÅ¡ §À¡ÌÐ?... ¸ò¾È¡ À¡Õ.... º£ì ¸¢Ãõ... ¾¢Õ ¾¢ÕýÛ ÓƢ측Á... þ‰¼òÐìÌ ±¨¾Â¡ÅÐ À¡Î ...

SONG TWO BEGINS - THIRU THIRU VIZHIYE Through the nigh t they d esperate ly try e very pos sible th ing to stop the baby from crying and make her go to sleep. The y m ake fu nn y f ace s, si ng and da nce f or her , e nt ert ain he r usi ng h ou se ho ld i te ms a s to ys an d do ll s, o th er t ha n fe ed in g he r , c h an g i ng m or e di a p er s , b a th i n g h e r a n d a l so c le a n in g thems elve s wh en s he t hrow s up on t hem. It' s a slee ples s ni ght for them! DISSOLVE TO:

23

INT. ARJUN'S APARTMENT - NEXT MORNING Arjun and Archana are sleeping on either side of the couch. The baby is in the middle. Archana's watch beeps. She wakes up. ARCHANA Good morning Arjun... (he is sound asleep, she shakes him)... Arjun... ±ØóÐÕ... Arjun... ARJUN

(moaning) ²ý À¡¾¢ áò¾¢Ã¢Â¢Ä ±ØôÀ¢ ¦¾¡ø¨Ä Àñ§È «÷îÍ?! ARCHANA À¡¾¢ áò¾¢Ã¢Â¡?.... Á½¢ «ïº¨Ã! ARJUN «ôÀÊ¡?... Good night. ARCHANA ²ö... þýÉ¢ìÌ shooting þÕìÌ... ARJUN «Ð즸ýÉ þô§À¡?! ARCHANA ÌÆó¨¾Â ¿¡Á ¾¡ý ÜðÊ츢ðÎ §À¡¸Ïõ... (or) ÌÆó¨¾ ¿õÁ ¸¢ð¼ þÕìÌ....

He opens his eyes and looks around... remembering and realizing the s it ua ti on .. . He l oo ks a wf ul wi th h is m es se d up h ai r an d wrinkled shirt. ARJUN !... §¿òÐ ¿¼ó¾¦¾øÄ¡õ ´Õ ¦¸ð¼ ¸É×ýÛ ¿¢¨Éý... ±øÄ¡õ ¿¢ƒÁ¡?! ARCHANA ¿¢ƒõ¾¡ý... «ôÀ¡ «õÁ¡ ÅáÁ, ¿£Ôõ ¿¡Ûõ ÁðÎ õ ÌÆ󨾧¡¼ §À¡É ¬Â¢Ãõ §¸ûÅ¢ §¸ôÀ¡í¸... ±ýÉ ¦º¡øÈÐýÛ §Â¡º¢îº¢Â¡?


36. ARJUN «¨¾¦ÂøÄ¡õ room §À¡ð¼¡ §Â¡º¢ì¸ ÓÊÔõ... on the spot Å÷è¾ «ÊîÍ Å¢¼ §ÅñÊÂо¡ý... ARCHANA ±ýÉ¡Ä «¦¾øÄ¡õ ÓÊ¡Ð... ±ýÉ ¦º¡øÄÏõ, ±í¸ ¦º¡øÄÏõ, ±ôÀÊ ¦º¡øÄÏõÛ plan Àñ½¢É¡ò¾¡ý ±ÉìÌ ¿¢õÁ¾¢Â¡ þÕìÌõ... ARJUN ÒظÈÐÄÔõ ´Õ plan'¬?.... ARCHANA ¿£ º£ì ¸¢Ãõ, Àø §¾îÍ, ÌÇ¢îÍ ready'¡¸È ÅÆ¢Âô À¡Õ... þÅ ±ØóÐð¼¡ýÉ¡ «ôÒÈõ ´Õ §Å¨ÄÔõ ¿¼ì¸¡Ð...

He scowl s like a school boy, get s up, go es towar ds the t oilet, yawning, scratch ing, str etching. .. She s ighs and goes in to her room. He takes t he tooth paste an d toothb rush and comes o ut. He is still half as leep tec hnically , almost puts th e paste on the wrong side of the brush. Just then, he happens to get a glimpse of Archana doing her yoga and... TING!... his eyes open wide... He is f ul ly a wa ke . In t ha t mi ld mo rn in g li gh t, s he l oo ks s o gracious. Arjun forgets himself and watches... completely taken in by her agility in her postures... He ga z e s a t h e r . S h e c l os e s h e r e y es a nd b ri n g s h e r h a nd s together ... Then ... the orange r ays of s unrise m oves and falls on her... He gazes... Beautiful... just beautiful. CUT TO:

24

INT. ARJUN'S APARTMENT - TWO HOURS LATER Archana knocks on the bathroom door. ARCHANA Arjun... ±ù§Ç¡ §¿Ãõ ÌÇ¢ô§À?!... º£ì ¸¢Ãõ... time ¬îÍ! Daily þôÀÊò¾¡ý ÀñȢ¡?

He comes out of the bathroom wearing a towel... ARJUN þøħÂ... ±ýɢ측ÅÐ ´Õ ¿¡û ¾¡ý ÌÇ¢ô§Àý...

She makes a face. He snickers. ARCHANA ¬Á¡... ¸ñ¼ ¸ñ¼ photo'øÄ¡õ ´ðÊ ¦ÅÕ츢§Â! ±í§¸Â¡ÅÐ ´Õ º¡Á¢ À¼õ ¦Åì¸ÏõÛ §¾¡½Ä¡? ARJUN ±ÉìÌ ¸¼×û ¿õÀ¢ì¨¸ ¸¢¨¼Â¡Ð... Waste of effort!... ¿£ º¡Á¢¦ÂøÄ¡õ ÌõÒΠŢ¡? ARCHANA of course.... ²ý?


37. ARJUN þøÄ... ±øÄ¡òÐìÌõ scientific proof §¸ôÀ¢§Â! ¸¼×û þÕ측Õí¸ÈÐìÌ ±ýÉ º¡ðº¢? ARCHANA

(like a saint) þó¾ ¯Ä¸§Á º¡ðº¢... ARJUN

(bows) ¦¾öŧÁ... þó¾ argument'ìÌ ¿¡ý ÅÃÄ... ARCHANA ºÃ¢ «¨¾ ŢΠ... ¯ý º¢ýÉ ÅÂÍ photo... ¯ý family photo'ýÛ ±ÐקÁ ¸¡Ïõ...

He is silent... She comes near and looks straight at him. ARJUN ±ÉìÌ Â¡ÕÁ¢øÄ ¯ÉìÌò ¾¡ý ¦¾Ã¢Ô§Á Archu... ARCHANA ±ôÀ §¸ð¼¡Öõ þôÀÊ ¦Á¡ð¨¼Â¡ ¦º¡ø§È... ¡Õõ þøÄýÉ¡?... Å¡ÉòЧÄ÷ó¾¡ Ì¾¢î§º?... Å¢ÅÃÁ¡ ¦º¡øÖ... ¯í¸õÁ¡, «ôÀ¡, «ñ½¡, ¾í¸îº¢... ARJUN

(interrupts) ±ÉìÌ ²Ø ÅÂÍ þÕìÌõ §À¡Ð, «õÁ¡ §À¡Â¢ð¼¡í¸... §ÅÈ Â¡Õõ þøÄ... ¿¡§É ÀÊîÍ, ¸¢Æ¢îÍ, ÅÇóÐ þô§À¡ §Å¨Ä À¡òÐ츢ðÎ þÕ째ý... THE END.

She is about to ask him more... He pretends to hear something. ARJUN (CONT’D) À¡ôÀ¡ «ÆÈ¡ À¡Õ... §À¡ö ¸ÅÉ¢... ARCHANA ´ñÏõ «ÆÄ... ÍõÁ¡ Å¢¼¡§¾... ¯ý family Àò¾¢... ARJUN þøÄ... þøÄ... «ÆÈ¡... ¿£ §À¡ö À¡§Ãý...

He li tera lly push es h er o ut o f the roo m an d co mes back to the dr e ss i n g t a bl e . . a se c o nd l at e r, t he s ou n d o f do o r be l l i s heard. He pan ics an d rus hes ou t of the ro om. A rch ana co me s f rom th e opposite side with the baby just as fast and almost dashes him. He signals her to hide inside. She is not so sure. Arjun tip toes to the door and peep s th roug h th e ey e ho le. His ne ig h bo ur Ge or g e is st a nd in g t he r e. A r ju n s lo w ly o p en s t he door, carefully blocking the view. ARJUN (CONT'D) H... H.... Hi George... Hi Kevin...

George looks very annoyed. Kevin is staring at him. GEORGE §¿òÐ night ±ýÉ «ù§Ç¡ disturbance?... ¿¡í¸ ¡էÁ àí¸Ä ¦¾Ã¢ÔÁ¡? ¯ý Å£ðÎ ìÌû§Ç÷óÐ (Kevin tugs his arm) õ†¤õ!

(MORE)


38. GEORGE (CONT'D) ±ý Å£ðÎ ìÌû§Ç÷óÐ ±ý¦ÉýɧÁ¡ sound'¦¼øÄ¡õ §¸ðÎ îÍ... «Ð즸øÄ¡òÐìÌõ þôÀ ±ÉìÌ explanation §ÅÏõ... ARJUN «Ð... exact'¬ ±ý¦ÉýÉ sound'Û ¦º¡ýÉ£í¸ýÉ¡ «Ð째ò¾ Á¡¾¢Ã¢ explanation ÌÎ ô§Àý...

George frowns... His wife Stella comes out with Kevin's lunch. STELLA Kevin... lunch ±Î ì¸ ÁÈóÐ𧼠À¡Õ... Hi Arjun (smiles)... ARJUN Hi Stella... Bye George...

Arjun tries to close the door. George springs forward and holds Arjun by the towel around his neck. GEORGE ²ö ²ö... ±ÉìÌ Ó¾øÄ ´Õ À¾¢ø ¦º¡øÄ¢ðÎ §À¡... ARJUN ±ýÉ George, ²Á¡óÐ §À¡É ¸¡¾Ä¢ Á¡¾¢Ã¢ §¸ì¸È£í¸!.. ±ýÉ ¦¾Ã¢ÂÏõ...? GEORGE §¿òÐ night ¯ý flat'Ìû§Ç÷óÐ (Kevin tugs again)... ±ýɼ¡?... KEVIN «ôÀ¡... ¿õÁ flat... GEORGE ¬í!... ±í¸ flat'Ìû§Ç÷óÐ Åó¾ ºò¾ò¨¾ô Àò¾¢ ¦¾Ã¢ÂÏõ.... STELLA ºò¾Á¡?... ±É즸¡ñÏõ §¸ì¸Ä¢§Â... GEORGE ¿£ ÌÈ𨼠ŢðÎ àí¸¢ðÎ þÕó§¾... «ó¾ ºò¾ÐÄ ¯É째 §ÅÈ ±Ð×õ §¸ðÎ Õ측Ð... ARJUN «Ð... ¿£. .. ¿£í¸ ²¾¡ÅÐ ¦¸ð¼ ¸É× ¸ñÎ ÕôÀ£í¸... STELLA Yes... Yes... Correct... GEORGE ±ýÉ yes... yes?... ¿¡ý ¸É× ¸ñ§¼É¡ þø¨Ä¡ýÛ ±ÉìÌò ¦¾Ã¢Â¡¾¡...?

Ar c ha n a g e t s w o rr i e d. S he w hi s pe r s a n d c a l ls A rj u n . A r ju n sig nal s a nd te lls he r t o kee p q uie t. Sh e t ipt oes t o h im wit h the b ab y an d st ar ts t ug gi ng h is ba ni ya n. A rj un t ri es t o ac t normal during the tugging. The neighbors are still arguing. STELLA ±ôÀôÀ¡ò¾¡Öõ þí¸ ÅóÐ ºñ¨¼ §À¡ðΠ츢𧼠þÕì¸£í¸§Ç!


39. GEORGE ±ýÉ ¿¼ó¾¡Öõ ¸ñ¨½ ãÊ츢ðÎ §Àº¡Á þÕì¸ ¦º¡øȢ¡? ARJUN Excuse me... one minute... þ§¾¡ Åóм§Èý...

He closes the door and turns to Archana. ARJUN (CONT'D)

(whispers) ²ö?... ±ýÉ? ARCHANA

... «Åí¸ÙìÌ ºó§¾¸õ ÅóÐÎ îÍ §À¡ÄÕ째... §Àº¡Á ¯ñ¨Á ¦º¡øĢΠ...

OUT SID E K evi n whi spe rs to St ell a a nd Ge org e t hat h e c an hea r something. They all glue their ears to the door. ARJUN

†¤õ! þôÀ§Å ±ý¨É ã𨼠ÓÊ¡¼ pack Àñ½¢ ¦ÅÇ¢§Â à츢 §À¡ðÎ ÕÅ¡í¸... þù§Ç¡ ¿øÄ flat §ÅÈ ±í§¸Ôõ ¸¢¨¼ì¸¡Ð... «ôÒÈõ ¿¡ý ¯ý Å£ðÎ Ä ¾í¸ §ÅñÊ¢ÕìÌõ... ¯ÉìÌ ok'ýÉ¡, ±ÉìÌ ok... (she retreats)... «¾¡ý... þôÀ ¿¡ý «Åí¸¨Ç ºÁ¡Ç¢îº¢ðÎ Åà ŨÃìÌõ ¦¸¡ïºõ ÍõÁ¡Â¢Õ츢¡?

Sh e b ec om e s si l en t. He op en s t he do or an d g ri n s ag a in . T he neighbours immediately compose themselves and move back. KEVIN Å£ðÎ ìÌûÇ ´Õ ¦À¡ñÏ þÕ측? ARJUN ±ýÉÐ???.... ¦À¡ñ½¡... †£ †£. .. þø¨Ä§Â...

Arjun covers the doorway tighter... almost SQUEEZING his face. KEVIN ´Õ ¦À¡ñ§½¡¼ voice ±ÉìÌ clear'¬ §¸ðÎ îÍ....

Suddenly the baby also whimpers... Arjun panics. George, Stella and Kevin exchange looks. Archana tries to cajole the baby. STELLA ²§¾¡ ÌÆ󨾧¡¼ ºò¾õ §¸ìÌÐ!... GEORGE ¬Á¡... §¸ìÌÐ...

Archana is tensed. Arjun blinks like a thief caught red-handed. The neighbours wait for his response. ARJUN ³¨Â§Â¡... «ôÀÊ ºó§¾¸Á¡ À¡ì¸¡¾£í¸ sir... «Ð ±ý mobile'§Ä¡¼ ringtone... ±ý friend Å¢¨Ç¡𼡠§À¡ðÎ ¦¾¡¨Äð¼¡ý... «Ð¾¡ý §¸ìÌÐ... KEVIN «ôÀ... ¦À¡ñ§½¡¼ voice?


40. ARJUN «Ð.. phone «Êî;¡... ¿¡ý ¯í¸¸¢ð¼ excuse me ¦º¡øÄ¢ðÎ ¯ûÇ §À¡§ÉÉ¡... ±Î ò¾¡ ±ý colleague Ramya... «Åìܼ speaker phone'Ä §Àº¢ðÎ þÕó§¾ý... KEVIN «ôÀ §¿òÐ night §¸ð¼ ºò¾õ? ARJUN †£ †£. .. ¨ÀÂý ±øÄ¡ò¨¾ »¡À¸õ ¦Å츢ðÎ correct'¬ §¸ì¸È¡ý!... †£ †£. .. «Ð... §¿òÐ àì¸õ ÅÃÄýÛ ¦À¡¾¢¨¸§Ä÷óÐ Discovery channel'ŨÃìÌõ TV'Ä ±øÄ¡ò¨¾Ôõ Á¡ò¾¢ Á¡ò¾¢ À¡òÐ츢ðÊÕó§¾ý... «¨¾ò¾¡ý §¸ðÎ ÕôÀ£í¸.. STELLA «ù§Ç¡¾¡É¡?... ºÃ¢ Å¡í¸ §À¡Ä¡õ... GEORGE þÕË... þó¾¡ À¡ÕôÀ¡... ¯ÉìÌ àì¸õ ÅÃÄýÛ Áò¾Åí¸ àì¸ò¨¾ ¦¸Î 측§¾... sound'³ ¸õÁ¢Â¡ ¨Å... ÒâԾ¡?...

Arjun nods... They leave... He closes the door and heaves a big sigh. Archana somehow finds this all funny. ARCHANA

(over-dramatic) Arjun... ±ý¨ÉÔõ ¿õÁ ÌÆ󨾨ÂÔõ þÉ¢§Á þó¾ ¯Ä¸òÐ츢ð§¼Â¢ÕóÐ Á¨È츧ŠÓÊ¡РArjun...

He stares blankly as she giggles and walks away. CUT TO:

25

INT. SHOOTING FLOOR - TWO HOURS LATER Th e f i r st d ay s ho o t i s ha p p en i ng . Th e se t is b uz z i ng w it h tec hni cia ns. A fe mal e m od el is car ryi ng ba by Son a and po sin g for the camera. The dire ctor say s cut. A rchana c omes and takes the b ab y fr om t he m od el . We s ee Ku ma r bo mb ar di ng A rj un w it h details regarding the shoot. KUMAR þ¾¡ý last... þÉ¢§Á ±ó¾ changes'Íõ Àñ½ìܼ¡Ð... ARJUN Ok Sir. KUMAR ¿¡õ paper'Ä ±ýÉ plan Àñ½¢Â¢Õ째¡§Á¡, «Ð «ôÀʧ exact'¬ screen'Ä ÅÃÏõ... ARJUN ¸ñÊôÀ¡ sir... KUMAR ¿¡¨ÇìÌõ þí§¸¾¡§É shoot? (Arjun nods) ºÃ¢... I'll come around 2 or 3 in the afternoon...

He begins to leave. Srinivasan meets him as he enters.


41. SRINIVASAN Good morning Kumar sir... Set ¿øġ¢Õ측?... ¯í¸ÙìÌ ¾¢Õô¾¢¾¡§É? KUMAR Yeah... «¦¾øÄ¡õ correct'¬ ¾¡ý þÕìÌ.. But §¿òÐ ¿¼ó¾ Á¡¾¢Ã¢ §ÅÈ ±ó¾ À¢ÃÉÔõ þÉ¢§Á ¿¼ì¸¡Á À¡òÐ째¡í¸'ýÛ Arjun ¸¢ð¼ ¦º¡øĢ츢ðÊÕó§¾ý... SRINIVASAN

(puzzled) §¿òÐ ±ýÉ À¢ÃÉ?

Arjun blinks. KUMAR ¾¢Ë÷Û last minute'Ä ÌÆó¨¾Â Á¡ò¾¢É¡í¸§Ç... ¦¾Ã¢Â¡¾ Á¡¾¢Ã¢ §¸ì¸È£í¸! SRINIVASAN

(holds his chest) ±ýÉÐ? ÌÆó¨¾Â Á¡ò¾¢É¡í¸Ç¡? KUMAR ±ýÉ sir... ¯í¸ staff ¯í¸ ¸¢ð¼ ±¨¾Ô§Á ºÃ¢Â¡ communicate ÀñȾ¢øÄ §À¡ÄÕìÌ? †¤õ... Áò¾ agencies'ĦÂøÄ¡õ þôÀÊ ¿¼ì¸§Å ¿¼ì¸¡Ð... ¦Ã¡õÀ professional'¬ þÕôÀ¡í¸... Mr. Srinivasan...

Kumar gives Arjun a sarcastic look. KUMAR (CONT'D) ...¯í¸ÙìÌ À¢Ãîº¨É ¦ÅǢ¢§Ä÷óÐ þøÄ... À¡òÐ째¡í¸...

He leaves. Srinivasan is still holding on to his chest. ARJUN Boss... Boss... «Å÷ ¦º¡øÈ Á¡¾¢Ã¢ ¿õÁ side'Ä ±ó¾ ¾ôÒõ þøÄ... ²ü¸É§Å select Àñ½¢É À¡ôÀ¡×ìÌ ¯¼õÒ ºÃ¢Â¢øÄ.. «¾¡ý «ÅºÃ «ÅºÃÁ¡ þý¦É¡Õ À¡ôÀ¡¨Å §¾Ê À¢Êì¸ §Åñʾ¡ §À¡îÍ....

Srinivasan looks at Archana holding the baby and goes there. SRINIVASAN þí¦¸ýÉ Àñ§È Aruna? ARCHANA Ar.... Archana... sir... SRINIVASAN Sorry Á¡... ±ÉìÌ þó¾ §À÷ Å¢„ÂòÐÄ ÁðÎ õ ¾¡ý ÁȾ¢.... Áò¾¦¾øÄ¡õ ¸ø¦ÅðÎ Ä ±ØÐÉ Á¡¾¢Ã¢ sharp'¬ ã¨Ç墀 þÕìÌõ.... (Realizes) ¬Á¡... ¿£ ²ý ÌÆó¨¾ìÌ º¡ôÀ¡Î °ð¼§È? (Looks around) ÌÆ󨾧¡¼ «õÁ¡ ±í§¸ Arjun? ÜôÀ¢Î ... ±øÄ¡ Legal matter'¨ºÔõ þýɢ째 §Àº¢ ÓÊ¼Ä¡õ...

Archana looks at Arjun... He is 'prepared'....


42. ARJUN «Åí¸ ÅÃÄ boss.... SRINIVASAN ²ý? ARJUN þýÉ¢ìÌ ¸¡¨Ä墀 ²§¾¡ ¸¡ø slip ¬¸¢ ¿¡Ä¡ÅÐ Á¡Ê¢§Ä÷óРŢØóÐð¼¡í¸Ç¡õ... SRINIVASAN ³¨Â§Â¡... ¿¡Ä¡ÅÐ Á¡Ê¢§Ä÷óРŢØóÐð¼¡í¸Ç¡? ARJUN †£ †£ †£. .. ¿¡Ä¡ÅÐ Á¡Ê ÀʸðÎ §Ä÷óÐ, ¸¡ø slip ¬¸¢... 㽡ÅÐ Á¡Ê Å¢Øó¾¡í¸Ç¡õ... SRINIVASAN «îºî§º¡... þôÀ ±ôÀÊ þÕ측í¸? ARJUN Fracture'áõ... Doctor ´Õ Å¡ÃòÐìÌ complete bed rest ±Î ì¸ ¦º¡øĢ¢Õ측áõ.... Å£ðÊÄ «Åí¸¨Ç À¡òÐì¸ÈÐìÌ ´Õ ź¡É À¡ðÊ ÁðÎ õ ¾¡ý þÕ측í¸Ç¡õ... §ÅÈ Â¡Õõ þø¨Ä¡õ... SRINIVASAN ²ý?... «Åí¸ husband ±í§¸? ARJUN «Ð... «ÅÕ event management ¿¼ò¾ÈÅáõ... Malaysia, Singapore'Û shows arrange Àñ½ô §À¡Â¢Õ측áõ... SRINIVASAN «ôÀ..... ÌÆó¨¾Â ¡÷ ÜðÊ츢ðÎ Åó¾¡...? ARJUN Archana ¾¡ý... SRINIVASAN Archana ¡Õ? ARCHANA ¿¡ó¾¡ý sir... SRINIVASAN Oh yes........... À¡Åõ ¯ÉìÌ Å£ñ º¢ÃÁõ... ARCHANA ÀÚ¢øÄ sir... ¿£í¸ ´ñÏõ worry Àñ½¢ì¸¡¾£í¸... Shooting ÓÊÂÈŨÃìÌõ ¿¡ý ܼ§Å þÕóÐ ÌÆó¨¾Â À¡òÐ츧Èý... SRINIVASAN ´Õ Å¢¾òÐÄ ¿øÄо¡ý... þôÀ§Å þ¦¾øÄ¡õ ÀƸ¢ð¼¡, ¿¡¨ÇìÌ ¸ø¡½Á¡¸¢ ÌÆó¨¾ ¦ÀòÐìÌõ §À¡Ð easy'¡ þÕìÌõ... ARJUN ¬Á¡ ¬Á¡... †£ †£. ...

Archa na t hrow s a star e. J ust then Deva wal ks i nto the set. He is in uniform. Arjun runs to him.


43. ARJUN (CONT'D) ³¨Â§Â¡... ±ýɼ¡ uniform'Ä ÅóÐÕ째? mufty'Ä ÅÃÄ¡õÄ?... DEVA .... ²ñ¼¡?.... ¯ý¨É station'ÛìÌ ÜôÀ¢¼ §Å½¡ýÛ ¿¡§É Åó§¾ý... ARJUN ... «Ð츢øļ¡.... Boss ÅóÐÕ측Õ....

Srinivasan sees the cop in the uniform and hurries to them. SRINIVASAN ±ýÉ Arjun... Police ÅóÐÕ측í¸!...

Arjun and Deva exchange looks. ARJUN †£ †£. .. þøÄ.. þÅý... ±ý... friend... Deva... SRINIVASAN ºÃ¢... (he waits)... ARJUN

(building a new lie) Àì¸òÐ floor'Ä shooting ¿¼ìÌÐøÄ?... «ÐÄ ¿Êì¸ ÅóÐÕ측ý... sub-inspector §Å„õ...

Deva blinks. SRINIVASAN μ... «ôÀÊ¡... ¿¡ý ±ýɧš ²§¾¡ýÛ... †¤õ!... ¬É¡ ±ÉìÌõ slight'¬ doubt þÕóÐÐ... þŨà À¡ò¾¡ cinema'Ä ¿Êì¸¢È §À¡Ä£Š Á¡¾¢Ã¢ þÕ측§ÃýÛ...

Deva now throws a frown. Arjun signals for forgiveness. SRINIVASAN (CONT'D) ºÃ¢... Arjun... ¿¡ý office'ìÌ ¸¢ÇõÀ§Èý... auditors Åáí¸... (to Deva) «ôÒÈõ ¾õÀ¢... ¿£í¸ ¿¢ƒõÁ¡É §À¡Ä£Š ܼ§Å ¦¸¡ïº ¿¡û þÕóÐ «Åí¸ ¿¨¼, ¯¨¼, À¡Å¨É¨Â ¿øÄ¡ ¸ÅÉ¢îÍ observe Àñ½¢½£í¸ýÉ¡... ¯í¸ÙìÌ useful'¬ þÕìÌõ... DEVA

(nods) THANKS sir....

Arjun looks away. Srinivasan leaves. ARJUN Sorry ¼¡ Áý... ¿¡ý «ôÒÈÁ¡ explain Àñ§Èý... ¿£ matter'¨Ã ¦º¡øÖ... (calls out) Archu... (to Deva) ²¾¡ÅÐ information ¸¢¨¼î;¡?

Archana comes to them. DEVA «ó¾ Sim card trace Àñ½¢§Éý... Bangalore number... Sarala'í¸È §À÷Ä §¿òÐ ¸¡¨Ä墀 ¾¡ý register ¬¸¢Â¢ÕìÌ... þýÛõ ´Õ call ܼ Àñ½Ä...

(MORE)


44. DEVA (CONT'D) but registration details ¦ÅîÍ Å¢º¡Ã¢ì¸ ¦º¡øĢ¢Õ째ý... º£ì ¸¢Ãõ ²¾¡ÅÐ ¸¢¨¼ìÌõ...

CUT TO:

26

EXT. ROAD - NIGHT Arj un s to ps t he bi ke i n th e cor ne r of t he r oad . Ar ch an a an d th e ba b y ge t d ow n . He pu sh e s th e b ik e s il en t ly . T he y s ta rt walking. ARJUN §¾Å¡ «ó¾ Bangalore address'Ä Å¢º¡Ã¢îº¢Õ측ý. «ó¾ Å£ðÎ Ä ´Õ Engineer'Õõ «Å÷ wife'õ ¦ÃñÎ ÌÆ󨾸Ùõ þÕ측í¸Ç¡õ. §¸ð¼ÐìÌ ºÃÇ¡ýÛ Â¡¨ÃÔ§Á ¦¾Ã¢Â¡ÐýÛ ¦º¡øĢ¢Õ측í¸. ARCHANA ¿¡ý «ôÀ§Å ¦º¡ý§ÉýÄ ²§¾¡ ºÃ¢Â¢øÄýÛ. ¦Àò¾ ÌÆó¨¾Â §ÅÈ Å¢ðÎ ðÎ μÊ¢Õ측.. þôÀ ¾ôÀ¡É «ðÊýÛ §ÅÈ ¦¾Ã¢ïº¢ÕìÌ! ´Õ §ÅÇ... terrorist'¬ þÕôÀ¡§Ç¡!!!!! ARJUN Over'¬ ¸üÀ¨É Àñ½¡§¾... ±É즸ýɧÁ¡ «ó¾ Engineer §ÁÄ ¾¡ý ºó§¾¸Á¡ þÕìÌ. «§É¸Á¡ «Åó¾¡ý þÅ ¨¸Â¢Ä ´Õ ÌÆó¨¾Â ÌÎ òÐðÎ Back «Ê츢ȡýÛ ¿¢¨É츢§Èý. «Å¨É ¦ÃñÎ ¾ðÎ ¾ðÊ Å¢º¡Ã¢îº¡ ¯ñ¨Á ¦ÅÇ¢Â¢Ä ÅÕõ! ARCHANA ¿£ ²ý ±ôÀôÀ¡ò¾¡Öõ «ó¾ ºÃÇ¡¨Å§Â support Àñ½¢ §Àº¢ðÎ þÕ째... «Å ´Õ fraud'ýÛ þýÛÁ¡ ÒâÂÄ ¯ÉìÌ? ARJUN ¿£ ²ý ±øÄ¡¨ÃÔõ ºó§¾¸ôÀÎ §È? ¯ý ¸ñÏìÌ ±øÄ¡Õõ ¦¸ð¼Åí¸Ç¡?

They continue to argue and reach their colony. CUT TO:

27

EXT. MALAR COLONY - THAT NIGHT Arjun pe eps thro ugh the grill of the col ony gate . The se curity guard is at his booth. Archana covers her face with her duppatta. ARJUN þó¾¡ º¡Å¢. ¿¡ý security'³ distract Àñ§Èý... ºÁÂõ À¡òÐ ¿£ ¯ûÇ §À¡Â¢Î ... Ok?

She nods and hides. He silently takes his bike inside and parks it in a c orn er , b ut acc id ent ly pre sse s the ho rn bu tto n w hic h gives a loud sound. RAJESH KUMAR

(WAKING UP) ¬¬¬¬¬¬.............


45. Arjun also screams. The guard stops and holds his chest. RAJESH KUMAR (CONT'D) «¼ ¿£Â¡ ¾õÀ¢!... ARJUN ÀÂóÐðËí¸Ç¡? ¿£í¸ Å£ÃÁ¡É ¬ÙýÛ ¿¢¨ÉîÍ þó¾ ÁÄ÷ colony'§Â ¯í¸ control'Ä Å¢ðÎ Õ측í¸... þôÀÊ ¿Î í¸È£í¸? RAJESH KUMAR ²ý ¦º¡øÄÁ¡ð§¼?!... ¿£ ¯ûÇ §À¡ö Safety'¡ ÀÎ òÐôÀ... ¿¡ þøÄ Ã¡ò¾¢Ã¢ âá þí¸ ¸¡Åø ¸¡ì¸Ïõ... ARJUN †¤õ! «Åý «ÅÛìÌ, «Åý «Åý À¢ÃÉ'ñ§½... RAJESH KUMAR ... ¯ÛìÌ þýÉ¡ôÀ¡ À¢Ã¨É?

Arc ha na p ee ps f ro m ou ts id e. A rju n tu rn s hi m aw ay s o th at h e can't see the gate. Archana slowly starts tiptoeing towards the stairs. ARJUN

(cooking up) ... «Ð... ÅóÐ... ¿£í¸ ¦Ã¡õÀ ¿¡Ç¡ þí¸ §Å¨Ä ÀñÈ£í¸... right'¬? RAJESH KUMAR right'Î ... ¸¢ð¼ò¾ð¼ ÀòÐ ÅÕºõ... ARJUN ¯í¸ÙìÌò ¦¾Ã¢Â¡Á þó¾ colony'墀 ´ñϧÁ ¿¼ó¾¾¢øÄ... right'¬? RAJESH KUMAR right'Î ... þó¾ Rajesh Kumar'ìÌ ¸ñÏ ÓýÉ¡ÄÔõ þÕìÌ À¢ýÉ¡ÄÔõ þÕìÌ...

He sm iles cro ss-e yed. WHA T AN IRON Y! A rjun is stil l tr ying to invent a genuine conversation. Suddenly there is a POWER CUT. RAJESH KUMAR (CONT'D) «¼î§º... þÐ §ÅÈ «Êì¸Ê §À¡×Ð!

He turns and SEES Archana and the baby!!! RAJESH KUMAR (CONT'D) ¡ÕõÁ¡ «Ð?...

Archana panics... but does not stop. RAJESH KUMAR (CONT'D) §¸ì¸§ÈÉ¢øÄ? ¡ÕõÁ¡... «§Ä¡!

Archana speeds up. Arjun blinks. THINK... THINK... THINK... RAJESH KUMAR (CONT'D) ±ýÉ¡ «ó¾ô ¦À¡ñÏ... ÜôÀ¢¼ì ÜôÀ¢¼ §À¡×Ð!...

He is about to follow her. But Arjun's words stop him.


46. ARJUN ±ó¾ô ¦À¡ñÏ'ñ§½? RAJESH KUMAR §¾¡... þô§À¡ §À¡î§º! ARJUN .... ¡Õõ §À¡¸Ä¢§Â! RAJESH KUMAR þýÉ¡? Comedy ÀñȢ¡? þô§À¡ ¾¡ý ¿õÁ ¸ñÏ ÓýÉ¡Ä ´Õ ¦¸¡ö¢󨾧¡¼ §À¡îÍ... §À¡Å§Äý§È!... ARJUN «ñ§½... ¿£í¸ ¾ñ½¢ ¸¢ñ½¢ ²Ðõ... RAJESH KUMAR «¼ §À¡ôÀ¡... Duty'Ä þÕ째ý.... ARJUN «ôÀ ¿¢ƒõ ¾¡ý §À¡ÄÕìÌ... «ñ§½... þ¨¾ô Àò¾¢ §¸ì¸ò¾¡ý ¯í¸ ¸¢ð¼ Åó§¾ý... ¿¡ý ÌÊÅÃÐìÌ ÓýÉ¡Ê ±ý Å£ðÎ Ä þÕó¾×í¸ Â¡Ã¡ÅÐ ¾ü¦¸¡¨Ä Àñ½¢ì¸¢ð¼¡í¸Ç¡? RAJESH KUMAR ±... ±ýÉ¡ ¦º¡ø§È ¿£. .. ´ñÏõ ÒâÄ... ARJUN ¿£í¸ þôÀ À¡ò¾ Á¡¾¢Ã¢ ±ý ¸ñÏìÌõ «ôÀôÀ ´Õ ¦À¡ñÏ ÌÆ󨾧¡¼ ¿¼óÐ §À¡ÈÐ ¦¾Ã¢ÔÐ... «ÐÁðÎ Á¢øÄ, «Êì¸Ê ±ý À¢ýɡħ follow ÀñÏÐ... RAJESH KUMAR ¦¿.... ¦¿ºõÁ¡Å¡? ARJUN õìÌõ! ¦ºòÐô§À¡É ±ý À¡ðÊ §ÁÄ ºò¾¢ÂÁ¡! RAJESH KUMAR

(really scared) ³¨Â§Â¡... þÐ §ÅÈ¡!!!

From a distance Archana turns to check if everything is alright. The sca red look that sh e gives is misin terprete d as a real SCARY STARE by the watchman... who starts believing she is a GHO ST! He f reez es.. . RE ALLY ... b ecom es s tiff lik e a stat ue. Arjun sn ickers t o himsel f, then helps th e guy ba ck to hi s seat and hurries away. CUT TO:

28

INT. ARJUN'S APARTMENT - A MINUTE LATER Arjun enters the apartment. COMPLETE DARKNESS. ARJUN'S VOICE «÷îºÉ¡... ARCHANA'S VOICE Å¡ Å¡... Security'³ ±ôÀÊ ºÁ¡Ç¢î§º?


47. ARJUN'S VOICE «ôÒÈõ ¦º¡ø§Èý... ±í§¸ þÕ째? ARCHANA'S VOICE þí§¸¾¡ý... Shelf Àì¸òÐÄ...

He ta kes his mobi le.. . it emi ts a soft lig ht. She take s he rs. We can see them slightly. ARCHANA Candles ±í§¸ ¦ÅÕ째? ARJUN Candles'¬?... »¡À¸Á¢øÄ... ARCHANA ¿¢¨Éý... current ±ôÀ ÅÕõÛ ¦¾Ã¢ÂÄ¢§Â... «ÐŨÃìÌõ þÕðÎ Ä ¯ì¸¡óÐðÎ þÕì¸ô §À¡§È¡Á¡? ARJUN ÒÄõÀ¡§¾... Kitchen'Ä ¾¡ý ±í§¸Â¡ÅÐ þÕìÌõ.. þÕ À¡ì¸§Èý...

He starts groping towards the kitchen... She follows him. ARCHANA Ouch... ARJUN ±ýÉ ¬îÍ? ARCHANA ¸¡¨Ä þÊîÍ츢ð§¼ý....... ŠŠŠ... ¬...! ARJUN ÁÚÀÊÔÁ¡? ARCHANA ¬Á¡... þí¸ ´Õ º¡Á¡ý þÕì¸ §ÅñÊ þ¼òÐÄ þÕ측?... ±øÄ¡õ ¸ýÉ¡À¢ýÉ¡ýÛ ¸¢¼ìÌ...................... ³§Â......! ARJUN þôÀ ±ýÉ? ARCHANA ±ýÉò¨¾§Â¡ Á¢¾¢îº¢ð§¼ý... ¦¸¡Æ¦¸¡ÆýÛ.. ³§Â¡... ¯Å¡ù!... ARJUN ´ñÏõ ¸üÀ¨É Àñ½¢ì¸§¾... À¨Æ pizza'Å¡ þÕìÌõ.... ARCHANA «Ð ²ñ¼¡ ¾¨Ã墀 ¸¢¼ìÌ? ARJUN

(irritated) ÍõÁ¡ ÍõÁ¡ §¸ûÅ¢ §¸ì¸¡§¾!.. ¨¸§Å¨Ä¡ þÕ째ý'Ä?

She come s into t he kitch en. He's standin g on a s mall sto ol and opening some old cardboard boxes from the top shelf.


48. ARCHANA Candle, ¾£ô¦ÀðÊ, torch, ¸ò¾¢Ã¢ì§¸¡ø... þôÀÊ Ó츢ÂÁ¡É º¡Á¡¨É¦ÂøÄ¡õ Àè½Â¢Ä §À¡ðÎ ¦Åì¸ìܼ¡Ð... ¨¸ì¦¸ðÈ Á¡¾¢Ã¢ Shelf'Ä ¦Åì¸Ïõ... ARJUN ±Ð즸Πò¾¡Öõ class ±Î ì¸§È «÷îºÉ¡... §¸ì¸ÈÅí...... (starts screaming) ¬¬¬¬¬¬¬¬...! ARCHANA ±ýÉ ±ýÉ???? ARJUN ¸ÃôÀ¡ý â!... bloody ugly cockroaches!!! ARCHANA ¦º¡øÄ ÓÊ¡Ð... þó¾ Å£ðÎ Ä À¡õÒ Ü¼ þÕìÌõ... ARJUN À¡õ¨Àô Àò¾¢ ¦¾Ã¢ÂÄ... ¬É¡ þí§¸ ¸ñÊôÀ¡ ´Õ ±Ä¢ þÕìÌ. ARCHANA

(getting scared) ±....±.... ±Ä¢Â¡? ARJUN

(SCREAMS) «§¾¡!... ¯ý ¸¡ÖìÌ ¸£Æ μÎ Ð À¡Õ!!!!!

EEE EEE EEE KKK KKK KKK K!! !!! Sh e s cr eam s a nd jum ps up in fri ght . He ca tche s her . Sh e is in h is ar ms n ow.. . The re's a mo ment of you-know-what.. as they stare into each other's eyes. ARCHANA Excuse me... ¦¸¡ïºõ ¸£Æ þÈ츢 Å¢¼È¢Â¡? ARJUN

(naughtily) ±Ä¢ þÕ째!! ARCHANA ÀÚ¢øÄ.

Just then the power comes back. Thud! He drops her on the floor and rushes to the hall. She gathers herself up and asks... ARCHANA (CONT’D) Hello! Candles ±Î ì¸Ä?.. ARJUN «¾¡ý current ÅóÐΠ... ARCHANA ÁÚÀÊÔõ §À¡îÍýÉ¡? ARJUN «ôÀ À¡òÐì¸Ä¡õ... þýÉ¢ìÌ Ó츢ÂÁ¡É cricket match þÕìÌ...

He de sp er at el y se ar ch es f or t he re mo te , fi nd s it i n a cl ot h pile, crashes on the couch and switches the TV on.


49. ARCHANA ¦¸¡ïº §¿Ãõ TV'¨Â off ÀñÏ... ¿¡Á ¿¢¨È¡ §ÀºÏõ... ARJUN ³§Â¡... §Àº¢ §Àº¢ ±ýÉ¡¸ô §À¡ÌÐ?... Shooting time' §ÅÈ... I'm tired... ¦¸¡ïºõ rest ±Î ì¸Ä¡õ!... ARCHANA §¼ö... ±ùÅǧš À¢ÃɦÂøÄ¡õ handle Àñ½ §ÅñÊ¢ÕìÌ... þôÀ match ¦Ã¡õÀ Ó츢Âõ!

She s na tc he s th e re mo te f ro m him . He s na tc he s it b ac k. T he y start t usslin g the remote like kids.. . bzzt ... Ca rtoon Network... bzzt... MTV... bzzt... SunTV...bzzt... WWF...bzzt... many other channels...bzzt...bzzt... CUT TO:

29

INT/EXT. SEVERAL - DAY/NIGHT SONG THREE -

ATHIRI PUTHIRI.

MONTAGES of the following five days. She is a p erfection ist. He i s a lazy slob. She is punct ual. He is always late. She is a nea tness and cleanlin ess freak . He is a d ir t ba g . S h e i s a th e i st . H e is a n a th e i st . Sh e a l w ay s sp ea ks th e t ru th . H e l ie s t hr ou gh hi s t ee th wi th ea se . S he rearranges his furniture. He gets pissed and they start fighting. They start fighting and arguing all the time. Mea nwh ile th ey ha ndl e t ir ing sh oot s, Ku mar 's fin ic ky dem and s and Srinivasan's possible heart-attacks. Som e c olo ny pe opl e n oti ce Ar cha na wit h the ba by an d b egi n t o wonder w ho she i s... Arj un's act ivities also aro use susp icion. One day Arjun comes back and realizes Archana has held a colony meeti ng a nd e xpla ined eve ryth ing t o th e ne ighb ours . Th ey l ove her. He hates the fact that they love her. The stress and their differences start to 'GET TO' them. Both begin to get REALLY FRUSTRATED with each other. DISSOLVE TO:

30

INT. ARJUN'S APARTMENT - NEXT MORNING Sou nd o f do or be ll i s he ar d. A rch an a is o n th e co uc h fe ed in g bab y fo od t o th e ba by . Ar ju n pee ps t hr ou gh t he e ye h ol e an d gets a shock. He signals Archana... ARJUN

³¨Â§Â¡.... boss.... ARCHANA What?..

She spri ngs up, takes th e baby a nd the b aby thin gs and h urries to hide somewhere inside. Arjun opens the door.


50. ARJUN boss... ¿£í¸ ²ý þù§Ç¡ àÃõ?... ´Õ phone Àñ½¢É¡ ¿¡ý ÅóÐÕì¸ Á¡ð§¼É¡? SRINIVASAN þó¾ dialogue'³ ¿¡ý ¿¢¨È À¼òÐÄ §¸ðÎ Õ째ý...

He comes inside and goes straight to the fridge for some water. SRINIVASAN (CONT'D) ´Õ friend'³ À¡ì¸ þó¾ Àì¸Á¡ Åó§¾ý... ÅÆ¢Â¢Ä Car tyre puncture ¬Â¢Î îÍ...

Srinivasan takes a bottle of water and continues walking around th e h al l c as ua l ly . A rj u n is be co m in g m is e ra bl e . Ar c ha na is trying to breathe inside a closed cupboard. SRINIVASAN (CONT'D) Àì¸òÐÄ mechanic shed'Ä ¾¡ý ÌÎ òÐÕ째ý... half an hour ¬ÌõýÉ¡ý... ºÃ¢ road'Ä ¿¢ì¸ÈÐìÌ À¾¢Ä¡ þí¸ sofa'Ä ¯ì¸¡ÃÄ¡§ÁýÛ...

He no tice s a hair ban d on the couc h... whi ch d efin itel y lo oks like it belongs to a woman. SRINIVASAN (CONT'D) ±ýÉÐ þÐ?

Arjun quicky picks it up and wears it around his wrist. ARJUN þÐ... bracelet... SRINIVASAN μ... Àºí¸øÄ¡õ ܼ þôÀÊ §À¡ðÎ ì¸È£í¸Ç¡?

He sits on the couch and drinks some water. SRINIVASAN (CONT'D) þý¦É¡Õ Å¢„Âõ ¦º¡øÄÏõÛ ¿¢¨Éý.. §¿òÐ ¿õÁ ¸¡ïºÉ¡ þøÄ? ARJUN ¡÷ «Ð? SRINIVASAN ±ýÉôÀ¡... ¯ý best friend'¨¼§Â ¡ÕýÛ §¸ì¸§È? ARJUN Ar... Archana'Å¡? SRINIVASAN ¬í... «Åí¸ «ôÀ¡'¨Å §¿òÐ ´Õ wedding reception'Ä À¡ò§¾ý...

Ar ch a na g a sp s. Ar ju n b l in ks . S ri n iv as a n g et s u p an d s ta r ts walking around again. SRINIVASAN (CONT'D) ¸ø¡½òÐìÌ ±ó¾ ¨À嬃 À¡ò¾¡Öõ «ó¾ ¦À¡ñÏ §Åñ¼¡ §Åñ¼¡í¸È¡Ç¡õ... ¦Ã¡õÀ ¸Å¨ÄôÀð¼¡Õ...


51. He notices a baby's diaper packet. SRINIVASAN (CONT'D) þ¨¾ ±ÐìÌ Å£ðÎ Ä ¦ÅÕ째? ARJUN «... design ÀñÈÐìÌ... colour reference... SRINIVASAN μ... ºÃ¢, ºÃ¢... ±ýÉ ¦º¡øÄ¢ðÎ þÕó§¾ý?... ¬í... ¯ý friend Å÷à ÅèɦÂøÄ¡õ ¾ðÊì ¸Æ¢ì¸¢È¡Ç¡õ... «Å §¸ì¸È Á¡¾¢Ã¢ Á¡ôÀ¢û¨Ç ¸¢¨¼ì¸¡Á ¦Ã¡õÀ «øÄ¡¼È¡í¸Ç¡õ...

Right now, Archana is very very angry with her father. SRINIVASAN (CONT'D) þôÀ recent'¬ ´Õ ¨À嬃 À¡òÐÕì¸¡í¸ §À¡ÄÕìÌ... «Åí¸ ¦ÃñÎ §ÀÕìÌõ ¦Ã¡õÀ À¢ÊÕ측õ... ¬É¡ þÅ¨Ç ±ôÀÊ ºõÁ¾¢ì¸ ¦Åì¸ÈÐýÛ §Â¡º¢ì¸¢È¡í¸... ²õÀ¡?... ¿£ «Å close friend' ¾¡§É?... ¦¸¡ïºõ ¿øÄÀÊ¡ ±Î òÐ ¦º¡øÄ¢... ¸ø¡½òÐìÌ ok ¦º¡øÄ ¦º¡ø§Äý...

Mor e of A rc ha na' s it em s ar e not ic ed . Ar ju n kee ps p re te nd in g that those items belong to him... including hair clips, footwear, fashion magazines, nail polish, perfumes etc... SRINIVASAN (CONT'D) þ¦¾ýÉ hair clip? ARJUN þøÄøÄ... «Ð curtain'ÛìÌ §À¡Î È clip! SRINIVASAN þó¾ bracelet??? ARJUN ±ýÛо¡ý... (wears the shiny bracelet and pretends it belongs to him) SRINIVASAN μ! þôÀ ¬õÀ¢¨Ç Àºí¸øÄ¡õ þ¨¾ §À¡¼ ¬ÃõÀ¢îº¢ðËí¸Ç¡? «Ð ºÃ¢ ¦À¡õÀ¨Çí¸ ƒ£ýŠ §Àñð §À¡Î õ§À¡Ð ¿¡Á þ¦¾øÄ¡õ §À¡¼ìܼ¡¾¡ ±ýÉ?

Notices a small brush that is used to apply makeup. SRINIVASAN (CONT’D) þ¦¾ýÉ þù§Ç¡ ÌðÊ¡ ´Õ brush??? ARJUN «... «... «Ð... dust'³ clean ÀñÈÐì̾¡ý... (takes it and dusts the wall) SRINIVASAN þòÐßñ¼ ¦Å츢𼡠ţΠÓØì¸ clean Àñ§È?? «¾¡ý office'ìÌ daily late'¬ Å÷à §À¡ÄÕìÌ!

He no ti ce s a sma ll n ot e st uc k i n th e mi rr or ... . Wh ic h re ad s 'Buy milk, eggs, bread, sugar and whisper' (sanitary napkin).


52. SRINIVASAN (CONT’D) ±ýÉôÀ¡ ±ý¨É Á¡¾¢Ã¢§Â ¯ÉìÌõ »¡À¸ ÁȾ¢Â¡? §ÀôÀ÷Ä ÌÈ¢îÍ ¦ÅÕ째! (reads aloud) Buy milk, eggs, bread, sugar and whi...

Arjun pan icks, gra bs th e st icky note and hide s it . Sri niva san smiles mischievously. SRINIVASAN (CONT’D) Whi..... Whisky'¡? (Arjun nods NO, YES, NO, YES) †£ †£. .. It's ok. It's ok... weak end'Ä ÁðÎ õ º¡ôÀ¢Î ... «¾¡ý ¿øÄÐ.

Tak Tak... some sound is heard. SRINIVASAN (CONT’D) ¡§Ã¡ ¸¾¨Å ¾ðÎ È¡í¸ §À¡ÄÕ째..

He opens t he door n ext to hi m thinkin g it is t he room d oor but it is a ctually the do or of a cupboa rd. He sees Ar chana crouching and hiding between the clothes. Sr i n i v a sa n a l m os t s c r ea m s . S il e n c e fo r f e w s e c o n d s a s h e stare s at both of them. Arj un re aliz es t hat Arch ana h as k ept the baby safe in the next room. SRINIVASAN (CONT’D) μ...

Srinivasan steps back. He seems to have 'presumed' something! SRINIVASAN (CONT'D) 짆¡.....

He co n t in u e s t o s t e p b a ck . Ar j un a nd A rc h a na t og e t he r no w re a li z e t h a t S r in i v as a n i s co m pl e t el y mi s i nt e r pr e t in g th e 'situation' SRINIVASAN (CONT'D) ¿£í¸ ¦ÃñÎ §ÀÕõ... BOTH ...........þøÄøÄøÄøÄøÄ.......... SRINIVASAN ÒâÔÐ... «¾¡ý þó¾ô ¦À¡ñÏ, Åó¾ Á¡ôÀ¢û¨Ç¦ÂøÄ¡õ..... ARCHANA ³¨Â§Â¡... þøÄ sir... ARJUN .. ¿£í¸ ¿¢¨Éì¸¢È Á¡¾¢Ã¢ ±Ð×õ..... SRINIVASAN ¸¡¾Ä¢ì¸ÈÐ ´ñÏõ ¾ôÀ¢øÄ... ¬É¡... ¦Àò¾Åí¸ ºõÁ¾ò§¾¡¼ ¿øÄÀÊ¡ ´Õ ¸ø¡½õ Àñ½¢ì¸¢ðÎ ... «ôÒÈÁ¡ þó¾ Á¡¾¢Ã¢ ´ñ½¡... ºÃ¢ ¿¡ý ¸¢ÇõÀ§Èý...

He hu rrie s ou t. A rcha na g ets too s care d, w orri ed a nd a nxio us. She tries to run out.


53. ARCHANA NOOOOOOOOOOO... sir...

Arjun tries to stop her. ARJUN ²ö.... ±ýÉô Àñ½ô §À¡§È? ARCHANA «Å÷ ¸¢ð¼ ±øÄ¡ ¯ñ¨Á¨ÂÔõ ¦º¡øÄô §À¡§Èý...

She opens the door and dashes out to the corridor. ARJUN §Åñ¼¡õ Archana... ¦º¡ýÉ¡ §¸Ù...

He ru n s a f t er h er . Sr i n iv a s an is a f e w s t e ps a wa y . S h e i s run ni ng b eh in d hi m. A rj un s pr ing s fo rw ar d, c lo se s he r mo ut h wi t h o n e h a n d a n d p u t s h is o t h e r a r m a r o un d t o s to p h e r . Sr i ni v a sa n tu r ns a nd S EE S th e t w o l o ve b ir d s h u gg i ng e ac h oth er , wi th f ac es cl os e en ou gh t o ki ss . Ar jun sm ile s sh ee p is h ly , a dd i ng oi l t o t he fi re . S r in i va sa n g e ts embarrassed. SRINIVASAN º£ì ¸¢ÃÁ¡ «Åí¸ «ôÀ¡ «õÁ¡ ¸¢ð¼ ¦º¡øÄ¢ ´Õ ¿øÄ ¿¡û À¡ì¸ ¦º¡øÖ Arjun... þÐìÌ §ÁÄ delay Àñ½¡§¾...

He l e av es in a hu rr y . A rc ha n a st r ug gl e s t o ge t f re e . Ar j un holds her tighter, waits until Srinivasan is gone and only then lets go of her. She... is... FURIOUS. CUT TO:

31

INT. ARJUN'S APARTMENT / DEVA'S HOUSE - CONTINUOUS Arjun enters the apartment. Archana follows him. ARCHANA

(starts screaming) ¿¢øÖ¼¡.... (he stops and stares).... ²ñ¼¡ ±ý¨É ¾Î ò§¾? ARJUN ¾Î 측Á?! þù§Ç¡ àÃõ ¸‰ ¼ôÀ𼧾 «ÅÕìÌ ¦¾Ã¢Âìܼ¡ÐýÛ ¾¡ý... Ţ𼡠¸¡Ã¢Âò¨¾§Â ¦¸Î òÐÕô§À! ARCHANA «Å÷ À¡ðÎ ìÌ ±¨¾¦Â¨¾§Â¡ assume Àñ½¢ðÎ §À¡È¡Õ...«ôÀʧ §À¡ö ±í¸ «ôÀ¡ «õÁ¡ ¸¢ð¼ ¦º¡øĢ𼡠±ýÉ ÀñÈÐ? ARJUN ! «Å÷ «ôÀʦÂøÄ¡õ ¦ºöÂÁ¡ð¼¡Õ... He's a perfect gentleman... ARCHANA «Ð ¦¾Ã¢Ôõ... ¬É¡ «Å÷ ¿¢¨Éì¸¢È Á¡¾¢Ã¢ ¾ôÀ¡ ±Ð×õ þøÄýÛ ¦º¡øÄ §Å½¡Á¡?!

(MORE)


54. ARCHANA

(CONT'D)

¯ý pocket'ÌûÇ ¾¡ý readymade'¬ ´Õ ¦À¡ö þÕì̧Á... ²¨¾Â¡ÅÐ ±Î òРŢ¼§ÅñÊÂо¡§É!... ARJUN Cupboard'ÌûÇ ¿£ ´Ç¢ïº¢ì¸¢ðÎ þÕì¸È¨¾ ±ôÀÊ justify ÀñÈÐ?... ¦ÃñÎ §ÀÕõ ¸ñ½¡ã ¬ÊðÎ þÕó§¾ýÛ ¦º¡ýÉ¡ ¿õÀÅ¡ §À¡È¡Õ?... ARCHANA þøÄøÄ... ±É즸ýɧÁ¡ §ÅÈ Á¡¾¢Ã¢ §¾¡ÏÐ... ARJUN §ÅÈ Á¡¾¢Ã¢ýÉ¡?.... ARCHANA «Å÷ «ôÀÊ ¿¢¨É츢ÈÐ ¯ÉìÌ À¢ÊÕìÌ.... ARJUN What?... What do you mean? ARCHANA «Å÷ ¸¡¾ø ¸ø¡½õ'ýÛ ¦º¡øÄ ¦º¡øÄ ¸¢ì¸¢ì¸£ýÛ º¢Ã¢îº¢ì¸¢ðÎ ¿¢ì¸¢§È!... «ó¾ ¿¢¨ÉôÒ §ÅÈ þÕ측 ¯ý ÁÉÍÄ?

He sta rts la ug hin g h yst er ica lly ... co nt inu es lau gh ing as sh e stares at him with burning eyes. ARJUN Madam... «ôÀʦÂøÄ¡õ over'¬ ¸üÀ¨É Àñ½¢ì¸¡¾£í¸!... «ó¾ Á¡¾¢Ã¢ Óð¼¡ûò¾ÉÁ¡É ¿¢¨Éô¦ÀøÄ¡õ ±ÉìÌ ¸¢¨¼Â§Å ¸¢¨¼Â¡Ð... First of all, ¿õÁ ¦ÃñÎ §ÀÕõ ´Õ Å¢„ÂòÐÄ Ü¼ ´òÐ §À¡¸Ä... we are a complete mismatch... ¿õÁÇ¡Ä ´Õ ¿¡û ܼ argue Àñ½¡Á, ºñ¨¼ §À¡¼¡Á þÕì¸ ÓÊÂÄ... ±øÄ¡òÐÄÔ§Á À¢ÃÉ¡ þÕìÌ! ±ôÀôÀ¡ò¾¡Öõ þ¾ô ÀñÏ, «¨¾ô ÀñÏ, þôÀÊ ÀñÏ, «ôÀÊ ÀñÏýÛ... COMPEL Àñ½¢....±ý¨É º¡ÅÊ츢§È.... þó¾ ¦¸¡Î ¨Á ±ÅÉ¡ÅÐ ¸¡Äõ âá «ÛÀÅ¢ì¸ÏõÛ ¬¨ºôÀÎ Å¡É¡?....

Archana is pissed! ARCHANA ¦¸¡Î ¨Á¡?????... «ýÉ¢ìÌ ¿£ road'Ä ÌÆ󨾧¡¼ ¾Å¢îº¢ðÎ þÕó¾ôÀ... «ôÀʧ ŢðÎ ðÎ ta ta, bye bye ¦º¡øÄ¢ðÎ §À¡Â¢Õô§Àý... ¬É¡ ¯ÉìÌ help Àñ½Ûõ μÊ Åó§¾ý... ¯ý ţ𨼠ºÃ¢ÀñÈЧÄ÷óÐ ÌÆó¨¾Â À¡òÐì¸ÈРŨÃìÌõ... ¿£ §¸ì¸¡Á§Ä§Â ±øÄ¡ §Å¨Ä¨ÂÔõ þØòÐô§À¡ðÎ ðÎ ¦ºï§ºý... «¦¾øÄ¡ò¨¾Ôõ ÁÈóÐðÎ §Àº§È! ±ù§Ç¡ ¿ýÈ¢ ¦¸ð¼Åñ¼¡ ¿£ !... ARJUN ²ö!... ±ýÉ ¯ý þ‰¼òÐìÌ ¦Ã¡õÀ §ÀͧÈ? ¿¡ý ¯ý¨É ÜôÀ¢ð§¼É¡? þó¾ Å¢ðÊÄ ÅóÐ ¾í¸¢ help ÀñÏýÛ ¦¸ïº¢§ÉÉ¡?... ¿£§  ¾¡§É Åó§¾... ¿¡ý ¯ý character'¨Ã ºó§¾¸ô....!

He stops .... rea lizing h e has cr ossed th e line. She is s hocked out of her wits.... Tears start filling up her eyes.


55. ARJUN (CONT’D) I... I'm sorry.. ²§¾¡ Å¡ö ¾ÅÈ¢...

She h olds her hand in f ront of h im s igni ng no t to say anot her word. This is inten se! She i s badly h urt and h e never i ntended to hur t h er lik e t hat . A rju n's p hon e r ing s.. . i t i s D eva . H e picks it up. DEVA Arjun... Ó츢ÂÁ¡É Å¢„Âõ... ¯¼§É ¸¢ÇõÀ¢ Station'ÛìÌ Å¡...

Arjun looks at Archana... CUT TO:

32

INT. POLICE STATION / HOSPITAL FOOTAGE - HALF HOUR LATER Ar ju n a nd Ar ch a na , w it h t he ba by ar e s it t in g i n fr o nt o f a com put er mon it or. De va pu ts in a D VD. I t s tar ts to sh ow som e

security video footage of a hospital. ARJUN ±ýɼ¡ þÐ?... DEVA Sunshine hospital'Û ¾¡õÀÃòÐÄ þÕìÌ... «ó¾ hospital'§Ä¡¼ security video... ¿¡Ö ÅÕ„òÐìÌ ÓýÉ¡Ê ±Î ò¾Ð... ARJUN ºõÁó¾Á¢øÄ¡Á þ¨¾ ±ÐìÌ ¸¡ð¼§È? DEVA ºõÁó¾õ þÕì̼¡... Missing men, women, children'ýÛ ¸¡½¡Á §À¡ÉÅí¸ case'³¦ÂøÄ¡õ À¡òÐðÎ þÕó¾ô§À¡ þÐ ¸¢¨¼îÍÐ... þÕ forward Àñ§Èý...

He runs it in fast-forward... and stops at a point. DEVA (CONT'D) ¿£ ÌÎ ò¾ photo'¨Å ¦ÅîÍ, «ÅÇ¡¾¡ý þÕìÌõÛ guess Àñ½¢Â¢Õ째ý..... ¿£ ¾¡§É §¿÷Ä À¡òÐÕ째! ¿£ À¡òÐ confirm ÀñÏ..

Arjun and Archana peer at the monitor. They see Sarala, dressed as a nurse, walking in a corridor and attending to people. ARJUN Hey... great... þÐ «Å§Ç ¾¡ý... ¸ñÎ À¢Êðʧ¼¡! ARCHANA º£ì ¸¢Ãõ À¢ÊîÍ... ¿¡Ö «¨È Å¢ðÎ ... ²ñÊ ¯ý ÌÆó¨¾Â Å¢ðÎ ðÎ ô §À¡§ÉýÛ §¸Ùí¸... DEVA «ÅºÃôÀ¼¡¾£í¸... þýÛõ þÕìÌ...

In the v ideo, Sa rala slo wly paus es infro nt of a room and looks ar ou nd t o s ee i f a ny on e e ls e is th er e.


56. Th e c am er a s ho w s th a t t he r o om d o or i s o p en a n d a w om an is sl e e p i n g o n t h e be d , n e x t t o a b ab y . S a r al a q u i e tl y g o e s in s id e , t a k es t he b ab y wi t h ou t t h e m o t he r ' s k n ow l e dg e an d hurries away. Arjun and Archana are confused. WHAT DOES THIS MEAN? DEVA (CONT'D) «ó¾ hospital'Ä... þó¾ incident'ìÌ ¦ÃñÎ ¿¡û ÓýÉ¡Ê, ¾¡ý §À¨Ã Divya'ýÛ ¦º¡øÄ¢, nurse'¬ join Àñ½¢Â¢Õ측... ºÁÂõ À¡òÐ «ó¾ ÌÆó¨¾Â kidnap Àñ½¢ðÎ abscond ¬Â¢ð¼¡...

They are SHOCKED . In the video, they see the mot her and father pan ick ing an d sea rch ing d esp era tel y f or th e b aby , alo ng wit h other hospital staff. DEVA (CONT'D) «ó¾ ÌÆ󨾧¡¼ «ôÀ¡ ¦Àâ businessman... þÐ ¿¼ó¾Ðì¸ôÒÈõ ¡§Ã¡ phone Àñ½¢ ´Õ ¦Àâ amount'³ ransom'¬ §¸ðÎ Õ측í¸... þÅí¸Ùõ §¸ð¼ À½ò¨¾ ÌÎ òÐðÎ ÌÆó¨¾Â ±ôÀʧ¡ Á£ðÎ Õ측í¸... ¿¡Ö ÅÕ„Á¡ §À¡Ä£Š ¡¨ÃÔõ ÒÊì¸Ä... §¸ð¼¡ ºÃ¢Â¡É leads ²Ðõ ¸¢¨¼ì¸ÄýÛ ¦º¡øÈ¡í¸... ±É즸ýɧÁ¡ hospital §ÀÕ ¦¸ðÎ ô §À¡Â¢¼ìܼ¡ÐýÛ À½ò¨¾ì ÌÎ òÐ ±í¸ ¬Ùí¸¨Ç§Â «Ó츢ð¼¡í¸ýÛ §¾¡ÏÐ... ¦º¡øÈÐ째 ±ÉìÌ §¸ÅÄÁ¡Â¢ÕìÌ... ARCHANA «ôÀ þó¾ì ÌÆó¨¾... DEVA ¸ñÊôÀ¡ «Å§Ç¡¼¾¡ þÕ측Ð.... ±í§¸Â¢Õ󧾡 ¾¢ÕÊðÎ ¾¡ý ÅóÐÕ측...

Arjun and Archana look at each other and then at baby Sona... They have a kidnapped baby in their hands...

INTERMISSION FADE TO BLACK.


57.

33

INT. PAPER BOAT OFFICE - NEXT DAY A girl staff (Keerthi) knocks on Srinivasan's door. KEERTHI Excuse me Sir... SRINIVASAN Å¡ Aarthi.. KEERTHI Keerthi sir... SRINIVASAN ¿£Ôõ Aarthi'Ôõ ´§Ã Á¡¾¢Ã¢ þÕ츣í¸... (She smiles)... ¦º¡øÖõÁ¡... KEERTHI ¯í¸¨Çô À¡ì¸ ¿õÁ Client Kumar ÅóÐÕ측Õ... SRINIVASAN μ... Åà ¦º¡øÖ... Åà ¦º¡øÖ...

She goes out. Two seconds later, Kumar comes in. SRINIVASAN (CONT'D) Å¡í¸ Kumar.. ¯ì¸¡Õí¸... coffee? KUMAR No thanks... I just had one....

They take their seats. Kumar looks at Srinivasan's face. KUMAR (CONT'D) ´Õ Phone ܼ Àñ½¡Á ¾¢Î ¾¢ôÒýÛ ÅóÐ ¿¢ì¸È¡§ÉýÛ §Â¡º¢ì¸¢È£í¸ §À¡ÄÕìÌ...! SRINIVASAN ... «¼¼¡... «ôÀʦÂøÄ¡õ þøÄ... ¿£í¸ ±ôÀ §ÅÏýÉ¡Öõ ÅÃÄ¡õ... I am at your service... KUMAR §¿òÐ º¡Â¢ó¾Ãõ Editing studio'×ìÌ §À¡Â¢Õó§¾ý... ads'³¦ÂøÄ¡õ À¡ò§¾ý... SRINIVASAN μ.... ±øÄ¡õ ok'Å¡? ¯í¸ÙìÌ ¾¢Õô¾¢Â¡? KUMAR Yeah... ±øÄ¡õ ¿øÄ¡ ÅóÐÕìÌ..... SRINIVASAN ¦Ã¡õÀ ºó§¾¡„õ... KUMAR ... þýÉ¢ìÌ §¾¾¢... (checks)... ¬í... 13... So, 17'õ §¾¾¢ ±í¸ MD chennai'ìÌ ÅáÕ... «Å¨Ã ÜðÊðÎ 11 Á½¢ìÌ þí§¸ ŧÃý... «ÅÕõ ´Õ Å¡ðÊ À¡òÐð¼¡÷'ýÉ¡, ¯¼§É Theater'ìÌõ, TV telecast'ìÌ «ÛôÀ¢¼Ä¡õ. «ôÒÈõ ´Õ Ó츢ÂÁ¡É Å¢„Âõ.. «ó¾ ÌÆ󨾧¡¼ contract þýÛõ ±ý ¨¸ìÌ ÅÃÄ¢§Â. «¨¾ º£ì ¸¢Ãõ «§Ãï Àñ½¢Î í¸. It's very very important.

(MORE)


58. KUMAR (CONT'D) «ó¾ agreement þøÄýÉ¡ þó¾ project'¨¼§Â ±ýÉ¡Ä accept Àñ½¢ì¸ ÓÊ¡Ð. SRINIVASAN

(a little worried) ... ´ñÏõ problem þøÄ... ¿£í¸ saturday ÅÕõ §À¡Ð ±øÄ¡ paper work'õ table'Ä ready'¡ þÕìÌõ... KUMAR Great... «ôÀ... I'll take leave...

He gets up and shakes hands. CUT TO:

34

INT. ARJUN'S APARTMENT / PAPER BOAT OFFICE - SAME DAY Ar ju n a nd Ar ch a na a r e s it ti n g in th e o pp o si te si de s o f t he ha l l . T h e b a b y i s s i t t i n g r i g h t in t h e m id d l e . N o o n e i s talking. Silence ... Arju n opens his mout h to say somethi ng but st o ps . Ar c h an a do e s n' t ev e n a t te m p t t o t a l k a n d c o nt i n ue s cra cki ng her k nuc kle s o ne by on e. Be tw een ea ch ot her , t her e are occasional glances of confusion and worry... but no words. Finally, the baby breaks the silence... when she starts crying. Both get up at the same time and go towards the baby. Then they st op aw kw a rd ly an d w ai t f or th e o th er pe r so n t o at t en d t he baby... and no one actually does... the baby screams more... Arjun 's m obil e ri ngs and save s him fro m th e aw kwar dnes s... He pi c ks u p t h e c a ll , ac c i de n t al l y o n s p e ak e r m o d e i t se l f .. . Archana picks up the baby and cajoles her. ARJUN Hello..... ¦º¡øÖí¸ boss..

Srinivasan is at the agency... going through some 'paper work'. SRINIVASAN ±í§¸¼¡ þÕ째? ARJUN

(lies) õõõ... editing studio'Ä... SRINIVASAN ºÃ¢ ºÃ¢ ... «ó¾ Sukanya'×ìÌ þô§À¡ ±ôÀÊ þÕìÌ? ARJUN ¡÷ Sukanya? SRINIVASAN ±ýÉôÀ¡ þó¾ º¢ýÉ ÅÂÍÄ ¯ÉìÌ þù§Ç¡ ÁȾ¢! ÌÆ󨾧¡¼ «õÁ¡ ¸¡ø ¯¨¼ïÍ bed rest'Ä þÕó¾¡í¸§Ç...

Arjun doesn't fight... shakes his head. ARJUN μ... «Åí¸... þýÛõ... bed'Ä ¾¡ý þÕ측í¸...


59. SRINIVASAN «¼ôÀ¡Å§Á... «Åí¸ Husband °ÕìÌ ¾¢ÕõÀ¢ ÅóÐð¼¡÷'Ä? ARJUN þ... þýÛõ... þøÄ... ²ý?... SRINIVASAN

(worried) ±ýÉÐ?... þýÛõ þøÄ¡? ±ô§À¡ ÅÕšáõ? ARJUN «Ð즸ýÉ sir «ÅºÃõ?... ²ý §¸ì¸È£í¸? SRINIVASAN ³¨Â§Â¡.... ¦¸¡ïº §¿ÃòÐìÌ ÓýÉ¡Ê ¾¡ý Kumar ÅóÐ ´Õ Ìñ¨¼ à츢ô§À¡ðÎ ðÎ ô §À¡É¡Õ...

Archana places the baby on the sofa and looks at Arjun... ARJUN ±ýÉ¡îÍ sir? SRINIVASAN Ads'³ À¡ì¸ÈÐìÌ, 17'õ §¾¾¢ ¸¡¨Ä墀 11 Á½¢ìÌ «Åí¸ ±øÄ¡Õõ ¿õÁ office'ìÌ Åáí¸... «ÐìÌûÇ ÌÆ󨾧¡¼ agreement'Ä «Åí¸ôÀ¡§Å¡¼ ¨¸¦ÂØò¨¾ ±ôÀÊ¡ÅÐ Å¡í¸Ïõ... þøÄýÉ¡ project'¨¼§Â ±Î òÐì¸ ÓÊ¡ÐýÛ ¦º¡øÈ¡í¸... þù§Ç¡ ¿¡û À¡Î Àð¼Ð ±øÄ¡§Á Å£½¡ §À¡Â¢Î §Á...

Arjun and Archana exchange worried looks. SRINIVASAN (CONT’D) ¯ÉìÌ phone'Ä ¦¾Ã¢Â¡Ð... tension'Ä þôÀ ¿¡ý ±ý ¦¿ï¨º À¢ÊðÎ þÕ째ý. þó¾ project'¨¼ ¿õÀ¢ ţ𨼠§ÅÈ «¼Á¡Éõ ¦Åð§¼ý. ARJUN

(recovers) Boss... Boss... þó¾ º¢ýÉ Å¢„ÂòÐìÌô §À¡ö ²ý þù§Ç¡ tension ¬¸È£í¸?... ¨¸¦ÂØòÐ ¾¡§É?... ¿¡ý Å¡í¸¢ðΠŧÃý... ok'Å¡?... SRINIVASAN ±ôÀÊ¡ÅÐ Å¡í¸¢Î ¼¡... Å¡í¸¢Î §ÅøÄ? ±ÉìÌò ¦¾Ã¢Ôõ... ¿£ ¸ñÊôÀ¡ Å¡í¸¢Î §Å.

Arjun's he art sinks ... He sa ys bye, c uts the c all and l ooks at Archana. T hey are s till unab le to tal k to each other. H e comes and sits beside the baby... ARJUN ¸Å¨ÄôÀ¼¡§¾ ¦ºøÄõ.... ¯ý¨É ¯í¸ «ôÀ¡ «õÁ¡ ¸¢ð¼ ¦¸¡ñÎ §À¡ö ¸ñÊôÀ¡ §ºòм§Èý...

He kisses her. Archana also comes and sits in front of her... ARCHANA «Åí¸ Â¡Õ... ±í§¸Â¢Õ측í¸ý§É ¦¾Ã¢Â¡Ð... ±ôÀÊ §ºì¸ô §À¡È¡ýÛ Ó¾øÄ §¸Ù...

They still don't want to talk to each other.


60. ARJUN Simple... ¯ý¨Éì ¸¡ÏõÛ «Åí¸ ²¾¡ÅÐ police station'Ä ¿¢îºÂÁ¡ complaint ÌÎ òÐÕôÀ¡í¸... Deva ¸¢ð¼ §¸ðÎ , þó¾ ²¦ÆðÎ Á¡ºòÐÄ Åó¾ ±øÄ¡ complaints list'³Ôõ Å¡í¸¢, ´ù¦Å¡Õ «ôÀ¡ «õÁ¡Å¡ phone Àñ½¢ §¸ð¼¡ easy'¡ ¸ñÎ À¢Ê¼Ä¡õ... ARCHANA ¿£ ¦ºý¨É À¡ôÀ¡Å¡?... ¯í¸õÁ¡ôÀ¡ þí§¸ ¾¡ý þÕ측í¸Ç¡?... þøÄ àòÐìÌÊ, ¦¸¡îº¢ý, Óõ¨ÀýÛ §ÅÈ ±í§¸Â¡ÅÐ þÕ측í¸Ç¡?....

Arj un w on de rs . Sh e so un ds r ig ht. T he b ab y bl in ks a t bo th o f them. ARCHANA (CONT'D) «ó¾ ¾¢ÕÊ ¯ý¨É ±í§¸Â¢ÕóÐ §ÅÏýÉ¡Öõ à츢ðÎ ÅóÐÕì¸Ä¡õ... ¿¡ðÎ Ä þÕì¸È ±øÄ¡ police station'§Ä÷óÐõ list ±Î ò¾¡ ¸ñÎ À¢Êì¸ÈÐìÌ ãÏ ¿¡û Àò¾§Å Àò¾¡Ð...

Silence f or a few seconds. .. the b aby utte rs some goo-goos and gaa-gaas, probably thinking it is her turn to talk.... ARCHANA (CONT'D)

(to the baby) þÐìÌ ´¦Ã ´Õ ÅÆ¢ ¾¡ý þÕìÌ... Ó¾øÄ ¿¡Á Sarala'¨Å ¸ñÎ À¢Êì¸Ïõ... ARJUN ±ýÉÐ?... Sarala'¨Å¡?

He fo rget s th e si lly baby tal k and loo ks a t he r di rect ly. She turns to him with a confident look. ARCHANA ¬Á¡... «Å ´Õò¾¢ìÌ ¾¡ý þó¾ô À¡ôÀ¡ ¡Õ, ±ó¾ °Õ, «Åí¸ôÀ¡ «õÁ¡ ¡ÕýÛ correct'¬ ¦¾Ã¢Ôõ... So... ¿¡Á ±ôÀÊ¡ÅÐ «Å¨Çô À¢Ê¸Ïõ... ARJUN ±ÉìÌò ¦¾Ã¢Â¡Á ¾ñ½¢ ¸¢ñ½¢ «ÊðÎ ¯Ç÷â¡?... ¿¡Ö ÅÕ„Á¡ §À¡Ä£Š ¸ñÏÄ§Â Å¢Ã¨Ä Å¢ðÎ ¬ðÊðÎ , þýÛõ ¨¾Ã¢ÂÁ¡ kidnapping ±øÄ¡õ Àñ½¢ì¸¢ðÎ þÕ측... «Åí¸Ù째 ºÃ¢Â¡ leads ¸¢¨¼ì¸¡Á case'³ À£§ á'ìÌûÇ âðÊ ¦ÅÕ측í¸.... ¿£Ôõ ¿¡Ûõ «Å¨Ç §¾Êô À¢Êì¸ÏÁ¡?... æ…¡ ¿£? ARCHANA «ôÀ þý¦É¡Õ idea ¦º¡ø§Èý... ARJUN Good... §ÅÈ ²¾¡ÅÐ practical'¬ ¦º¡øÖ... ARCHANA þôÀ§Å Srinivasan sir ¸¢ð¼ ±øÄ¡ ¯ñ¨ÁÔõ ¦º¡øÄ¢ surrender ¬Â¢Î ...

He freezes... for five seconds... She patiently waits...


61. ARJUN

(regains) ¿¡ý Deva ¸¢ð§¼Â¢ÕóÐ «ó¾ hospital security videos'³ Å¡í¸¢ðΠŧÃý... «ÐÄ ²¾¡ÅÐ clue ¸¢¨¼ìÌõ...

CUT TO:

35

INT. ARJUN'S APARTMENT - DAY/NIGHT

In several jump cut shots, we see Arjun and Archana going through the hospital security videos meticulously to find any clues the cops may have missed... They see patients, doctors, nurses and compounders walking, talking and doing their usual daily work. They also see Sarala working like a normal nurse two days before the kidnapping. Couple of hours go by. Arjun is starting to doze off. Archana is getting tired too... then suddenly she notices something. In camera 3, just before the kidnapping, at another floor, a compounder passes looks with Sarala and signals her something, to which she nods... Archana's eyes become wide... She takes another disc which says c amera 2, rew inds a nd see s the compounder talking to a guy. She tugs Arjun's shirt and wakes him up. ARCHANA Arjun... ±ØóÐÕ... ARJUN õõõ... ±ýÉ?... ¡Õ? ARCHANA þí¸ô À¡Õ... Sarala ÌÆó¨¾Â ±Î ì¸ÈÐìÌ ÓýÉ¡Ê... «ÅÙõ þó¾ compounder'Õõ ´Õò¾ÕìÌ ´Õò¾÷ ²§¾¡ look Å¢ðÎ signal Àñ½¢ì¸¢ð¼ Á¡¾¢Ã¢ þÕìÌ... ARJUN ±ý ¸ñÏìÌ «ôÀÊ ´ñÏõ ¦¾Ã¢ÂÄ¢§Â.. ARCHANA §¼ö.... ¿øÄ¡ À¡Õ... (pauses the video)... «ó¾ compounder μÃì¸ñ½¡Ä Sarala'¨Å À¡ì¸È¡ý... «ôÒÈõ... ARJUN «ó¾¡Ù «Å¨Ç sight «ÊÕôÀ¡ý... þÐ측 ±ý¨É ±ØôÀ¢§É? §ÅÈ ²¾¡ÅÐ ¯ÕôÀÊ¡ ¸¢¨¼îº¡ ¦º¡øÖ... ARCHANA þøÄ... þ¨¾ô À¡Õ (puts the camera 2 disc)... «ó¾ Sarala, 3rd floor'Ä þÕì¸È room'ìÌûÇ ÅóÐ ÌÆó¨¾Â ±Î ò¾ §¿ÃòÐÄ... I mean... exact'¬ 3:34'ìÌ, «ó¾ compounder 2nd floor'Ä ´Õò¾÷ ¸¢ð¼ §ÀîÍ ¦¸¡Î òÐðÎ þÕ측ý... ARJUN «Ð ´Õ criminal Ìò¾Á¡? «Åý ±í§¸ ¿¢ýÛ Â¡÷ ¸¢ð¼ §Àº¢É¡ ±ýÉ?


62. ARCHANA §¼ö... «Ð ¾¡ý ÌÆ󨾧¡¼ «ôÀ¡... «Å¨Ã «ó¾ §¿ÃòÐÄ Á¡ÊôÀÊ ²È Å¢¼¡Á þÅý §Àº¢ì¸¢ð§¼ þÕ측ý À¡Õ...

Arjun is wide awake now... ARJUN «ôÀÊýÉ¡... «ÅÛìÌõ þÐÄ ²§¾¡ ºõÁó¾õ þÕìÌí¸§È! ARCHANA EXACTLY...

CUT TO:

36

EXT. ROADS - NEXT MORNING Arjun is driv ing his bike . Ar chana is sitt ing behi nd h im w ith the baby. ARJUN «ó¾ hospital'Ä §ÅÈ Â¡¦ÃøÄ¡õ ºõÁó¾ôÀðÊÕ측í¸ýÛ ¦¾Ã¢Â¡Ð.. §¿Ã¡ §À¡ö Å¢º¡Ã¢îº¡ «Åí¸øÄ¡õ alert ¬Â¢¼ Á¡ð¼¡í¸Ç¡? ARCHANA «ÐìÌ ´Õ idea ¦ÅÕ째ý. ¿£ §Àº¡Á road'³ À¡òÐ ÅñÊ μðÎ ! ARJUN «ó¾ incident ¿¼óÐ ¿¡Ö ÅÕ„Á¡îÍ... ºÃÇ¡ escape ¬É Á¡¾¢Ã¢ «ó¾ compounder'Õõ ¸õÀ¢ ¿£ðÊ¢ÕôÀ¡ýÄ?! «ôÀʧ «Å¨Éô À¢ÊîÍ §¸ð¼¡Öõ ¯ñ¨Á ´òÐì¸Å¡ §À¡È¡ý? ARCHANA ¿¡ý ´Õ idea ¦ÅÕ째ýÛ ¦º¡ø§ÈýÄ?!

They stop at a tra ffic sign al.. Righ t be side Arch ana's fat her Lo g an a t ha n 's c ar . Lo g an a t ha n i s ta l k in g t o so m e on e o n th e phone. LOGANATHAN

(on the phone) ¬Á¡ ÃÌ... ±ý ¦À¡ñÏ §À¡ðÎ ÕìÌÈ conditions'Ä ´ñÏ ´òÐ ÅÃÄýÉ¡ìܼ ¸ðÊì¸ Á¡ð¼¡Ç¡õôÀ¡! †¤õ! ±ýÉ ÀñÈÐ... ±ÉìÌõ «ÅÇ «Å ÒÕ„§É¡¼, ¨¸Â¢Ä ´Õ ÌÆ󨾧¡¼ À¡ì¸ÏõýÛ ±ù§Ç¡ ¬¨ºÂ¡ þÕìÌ ¦¾Ã¢ÔÁ¡?

Right... a nd Archan a is just right be side him with Arju n and a baby in her arms. She notices her dad and panicks. ARCHANA ³§Â¡! Arjun.... §À¡! §À¡!.... ARJUN Red Signal!... Signal break Àñ½¢É¡ ¿£ ¾¢ðΠާÂ!!


63. ARCHANA

(hiding her face) Àì¸òÐÄ «ôÀ¡ þÕ측Õ!!!! Signal'Ä¡ Ó츢Âõ? §À¡!

Arjun speeds away! CUT TO:

37

INT. SUNSHINE HOSPITAL - SEVERAL - CONTINUOUS Few s hots - T hey sear ch f or t he co mpou nder at seve ral plac es. They as k anot her co mpound er 'ca sually ' for this o ne by describing his height, age etc... Finally they spot him walking with some files in the hand. ARJUN «§¾¡... «Å󾡧É...? ARCHANA «Å§É ¾¡ý... «Å§É ¾¡ý...

The y ru sh t ow ar ds h im a s he w alk s to wa rd s a nu rs e an d ha nd s over a file to her. NURSE ¦Àâ¡ doctor ÜôÀ¢ð¼¡ÕýÛ ¦º¡ý§É§É... §À¡ö À¡ò¾¢Â¡ Á¡½¢ì¸õ?

He 'signals' something to her... (as if in crude sign language) NURSE (CONT'D) ¿£ ¨¸Â¡ð¼ÈÐ'øÄ¡õ ±É즸¡ñÏõ ÒâÂÄ... «Å÷ ¸¢ÇõÀÈòÐìÌûÇ §À¡ö À¡òÐÎ .. «ù§Ç¡¾¡ý...

She walks off. Arjun and Archana hurry to him. ARJUN Hello... ´Õ ¿¢Á¢„õ...

He stops and looks at them. ARJUN (CONT'D) ¯í¸¸¢ð¼ ´Õ Ó츢ÂÁ¡É Å¢„Âõ §ÀºÏõ...

The c om po un de r 's ig na ls ' an d ask s th em w ho t he y ar e an d wh y they want to talk to him. Arjun and Archana exchange looks. ARJUN (CONT'D) ¿¡í¸ ¡á?... (he nods yes)... ¿¡í¸..... ARCHANA

(immediately) Private detectives.... ARJUN

(surprised, adjusts) Yes... Private detectives... ¿¡ý Bharath... þÅí¸ Susheela...

The com pounde r look s at t he bab y and then b oth of them doubtfully.


64. ARJUN (CONT'D) À¡ò¾¡ ¦¾Ã¢Â¨Ä'Ä?... ¦¾Ã¢Â¡Ð... ²ýÉ¡ ¿¡í¸ ¿¡í¸ º¡¾¡Ã½ «ôÀ¡ «õÁ¡ Á¡¾¢Ã¢ Á¡Ú §Å„òÐÄ ÅóÐÕ째¡õ... ARCHANA ¯í¸ hospital'Ä ¿¡Ö ÅÕ„õ ÓýÉ¡Ê ¿¼ó¾ ´Õ ¾¢øÖ Óø¨Ä Àò¾¢ Å¢º¡Ã¢îº¢ðÎ þÕ째¡õ... ¿¡í¸ §¸ì¸È §¸ûŢ즸øÄ¡õ ´Øí¸¡ À¾¢ø ¦º¡øÄ¢ cooperate Àñ½¢½£í¸ýÉ¡ ¯í¸ÙìÌò ¾¡ý ¿øÄÐ...

The co mpo und er ha s a tr ou ble d l ook on h is fac e n ow . H e l ook s left an d righ t to c heck i f anyo ne is watchi ng the m and 'signals' them to follow him. They do. He takes them th rough th e corrid ors and staircas es, care fully, checkin g occa ssiona lly if anyon e is n oticin g them . His beh av io ur s ee ms r ea ll y od d. F ina ll y he f in ds a c or ne r wh er e they are 'alone' and 'signals' them to start. ARJUN þó¾ ¦À¡ñ¨½ »¡À¸õ þÕ측...?

He takes a hard look at the photo... and nods 'yes'... ARJUN (CONT'D) «Åí¸¨Çô Àò¾¢ ±í¸ÙìÌ information §ÅÏõ...

He signals something. They are not quite able to catch it... ARCHANA ±ýÉ «ôÀ§Ä÷óÐ ¨¸Â¡ðÊ ¨º¨¸Â¢Ä§Â §Àº¢ðÎ þÕ츣í¸... Å¡Âò¦¾¡ÈóÐ §ÀÍí¸..

He si gn al s th at h e ca n' t. .. T hei r fa ce s ch an ge . Ar ju n pu ll s Archana aside... ARJUN ³¨Â§Â¡... þÅÛìÌ Å¡ö §Àº ÅáР§À¡ÄÕ째?... ARCHANA

(realizing) «¾¡ý þÅý Sarala ¸¢ð¼ 'signal' Àñ½¢É¡É¡?... ARJUN ¦ÀÕº¡ clue ¸ñÎ À¢ÊýÛ ¿¢¨Éý... security video'¨Å ¿£ ºÃ¢Â¡§Å À¡ì¸Ä §À¡ÄÕìÌ... ARCHANA «ÐÄ ¾¡ý sound'§¼ þøħÂ... þÅ÷ Å¡Âò ¦¾¡ÈóÐ ãÊ §ÀºÈ¨¾ô À¡òÐ confuse ¬Â¢ð§¼ý...

The c om po un de r ta ps o n Ar ju n' s s ho ul de r an d si gn s so me th in g which they are not able to comprehend. ARJUN Sorry... ¿£í¸ ±ýÉ ¦º¡øÈ£í¸ýÛ ±í¸ÙìÌô ÒâÂÄ... ARCHANA

(to the compounder) ´Õ ´Õ Å¡÷ò¨¾Â¡ ¦º¡øÖí¸... Òâﺢ츧ȡõ...


65. LIKE DUMB CHARADES.... As he signals, they both try to think of all kinds of words and 'interpret'... BOTH

(throwing options) þýÉ¢ìÌ?.... þô§À¡?... (§ÅÈ ±ýÉ?)... þ¨¾ (he nods - right word)... ²§¾¡... ¡§Ã¡... ²§É¡... ±ôÀ§Â¡?... μμμ... ±ôÀ§Â¡ (right word)... ¦¾¡ôÀ¢Â¡?... ¦¾¡ôÀ¢ §À¡ð¼Åí¸Ç¡?... Á£¨ºÂ¡?... ºð¨¼Â¡?... ±ýÉ ¦º¡øÈ¡Õ? pregnant'¬? Å¢á?... μ... ¦¾¡ô¨À¡?............. §À¡Ä£Š ... ¬í... §À¡Ä£Š (right word)... §Àº¢... À¡Ê... ... À¡¼ÈÐìÌ chance þøÄ... §¸ðÎ ... §Àº¢... ARCHANA þÕ þÕ.... "þ¨¾ ±ôÀ§Â¡ §À¡Ä£Š Å¢º¡Ã¢îº¢ð¼¡í¸....."

Arjun and Archana realize they are wasting their time. ARCHANA (CONT’D) ³§Â¡!... þôÀʧ §À¡É¡... þÐ째 ãÏ ¿¡û ¬Â¢Î õ... ARJUN «ñ§½... §Àº¡Á ±Ø¾¢ìÌÎ òÐÎ í¸§Çý...

The compounder writes something on the paper... ARJUN (CONT'D)

(tries to read) Doctors ¨¸¦ÂØòо¡ý Ò⡾Á¡¾¢Ã¢ þÕìÌõÛ... compounder'ÕÁ¡? ¯ÉìÌ ²¾¡ÅÐ ÒâԾ¡ À¡Õ Archu?... ARCHANA

(reads aloud) þÅ..... Doctor pra....deep... þøÄ pra....tap'§À¡¼ nurse...

CUT TO:

38

INT. SUNSHINE HOSPITAL - CORRIDOR - CONTINUOUS Arjun a nd Arch ana sea rch for Dr.Pra tap's r oom. An other compounder passes by... ARJUN Excuse me... Dr.Pratap room ±í§¸Â¢ÕìÌ? COMPOUNDER Right'Ä ¾¢ÕõÀ¢É¡ 㽡ÅÐ room... ¬É¡ «Å÷ þýÉ¢ìÌ ÅÃÄ¢§Â!... ´Õ Å¡Ãõ leave §À¡ðÎ Õ측Õ...

Arjun and Archana look at each other with disappointment. ARJUN «Å§Ã¡¼ phone number, Å£ðÎ address ¦¸¡ïºõ ¾÷ãí¸Ç¡? COMPOUNDER ±ÐìÌ?... ¿£í¸ ¡Õ...?

Arjun is about to answer... Archana stops him.


66. ARCHANA §Å½¡õ Arjun... ±ý ¸¢ð¼§Â «Å÷ phone number þÕìÌ...

She 'hints' him. Arjun nods... They walk off... INSERT shots the door of Dr.Pratap's room, a security camera and another door which says "Admission Restricted". CUT TO:

39

INT. SUNSHINE HOSPITAL - SECURITY ROOM - CONTINUOUS

Archana (with the baby) peeps into the security room. The guyin-charge (Khaja) is eyeing the monitor showing live footage from several security cameras. Noticing the way he admires his new uniform and arranges stuff on his desk lovingly, Archana gets a hint that he may be a newly appointed staff. She enters. KHAJA ¡÷ ¿£í¸?.... ±ôÀÊ ¯ûÇ Åó¾£í¸?... þí¸ Visitors ±øÄ¡õ allowed ¸¢¨¼Â¡Ð... ARCHANA ¿¡.... ¿¡ý visitor þø¨Ä§Â... KHAJA μ... õõõ... Patients'õ allowed ¸¢¨¼Â¡Ð... ARCHANA ¿¡ý patient þø¨Ä§Â... KHAJA À¢ýÉ...? ARCHANA ¿£í¸ Òк¡? KHAJA ¬... ¬Á¡.....

Gotcha! ARCHANA ¬í.... ±ý¨É ¡ÕýÛ §¸ìÌõ §À¡§¾ ¿¢¨Éý... ¿¡ý ¯í¸ boss'§º¡¼ wife... KHAJA

(gets up) μ... Hello madam... Sorry madam... ¯ì¸¡Õí¸ madam... ARCHANA þÕì¸ðÎ õ þÕì¸ðÎ õ....

Archana notices in one m onitor t hat Arju n is lin gering o utside Dr.Pratap's room. She tries to distract Khaja. ARCHANA (CONT'D)

(coughs) ¦¸¡ïºõ ¾ñ½¢ ¸¢¨¼ìÌÁ¡?

He bends down and takes a water bottle. She gets angry.


67. ARCHANA (CONT'D) ±ýÉ þ¨¾ ÌÎ ì¸È£í¸?... fresh'¬... open Àñ½¡¾... ÒÐ bottle ´ñÏ þø¨Ä¡....? this is a hospital... hygiene Àò¾¢ ¦¾Ã¢Â¡ÁÄ¡ §Å¨ÄìÌ §ºóÐÕ츣í¸? Ó¾ø ¿¡§Ç þôÀÊ careless'¬ þÕó¾¡... KHAJA þ§¾¡ þ§¾¡... ±Î òÐðΠŧÃý madam...

He panics and runs out... Arjun is insi de P rata p's room. He star ts s noop ing thro ugh the doctor's draws, cabinets and files. Archana c al l s A rj u n' s mobile. He jumps up in fright hearing the sound. ARJUN

(holding on to his chest) ±ýÉ ¸ñ¼ §¿ÃòÐÄ «Ê츢§È?... ´Õ ¿¢Á¢„õ heart Å¡ö ÅƢ¡ ¦ÅÇ¢Â¢Ä ÅóÐÕîÍ... ARCHANA ±ýÉ¡Ä þí¸ ¦Ã¡õÀ §¿Ãõ distract Àñ½ ÓÊ¡Ð.... §ÅÈ staff ¡áÅÐ ÅóÐ𼡠¿¡ý Á¡ðÎ §Åý... ¦¸¡ïºõ º£ì ¸¢ÃÁ¡ §¾Î ... ARJUN ... ±¨¾ §¾¼§È¡õÛ ¦¾Ã¢ïÍðÎ §¾ÊÉ¡§Ä Ó측øÅ¡º¢ §¿ÃòÐÄ ¸¢¨¼ì¸¡Ð.... þôÀ ¿¡ý ±ýÉ §¾Î §Èý§É ±ÉìÌò ¦¾Ã¢ÂÄ... ARCHANA «ó¾ Sarala Doctor Pratap'¸¢ð¼ ¾¡§É §Å¨Ä Àñ½¢É¡... So, «Å¨ÇôÀò¾¢ ²¾¡ÅÐ information ¸¢¨¼ì̾¡ýÛ ¿øÄ¡ §¾Î .... «ù§Ç¡¾¡ý... (Khaja comes back)... †£ †£ †£. .. ¬Á¡í¸... ¸£§ Æ ¾¡ý þÕ째ý... patient'³ ¦¸¡ïºõ "º£ì ¸¢Ãõ"Á¡ attend Àñ½¢ðÎ Åãí¸Ç¡?...

She cuts the phone and takes the water bottle from him. There... Arjun ruffles through several old files, sealed inside a cardboard box and finally finds a photograph. It shows Pratap and Sarala, laughing and having a drink together. CUT TO:

40

EXT/INT. PRATAP'S HOUSE / PRATAP'S CAR - DAY Arjun and Archana ( with baby ) are sta nding out side Dr.P ratap's House. It is locked. ARJUN ! âðÊ¢ÕìÌ! ARCHANA «Å§Ã¡¼ visiting card'³ ±Î .. §À¡ý Àñ½Ä¡õ.

Arjun gives her the phone number. Archana calls...


68. Pa ra ll e l cu t - W e s ee P ra t ap d ri v in g hi s c ar w i th h is wi fe Jeyanthi s itting be side him. Pratap i s speakin g to some female co-worker on his phone (via bluetooth). Jeyanthi seems bugged! PRATAP Yaa Á£É¡ ¿¡ý one week'Ä ÅóÐÎ §Åý ¦¸¡ïºõ manage Àñ½¢ì§¸¡... †¡ †¡ †¡... thanks thanks bye bye (notices Jeyanthi frowning at him) ²ö! ±ýÉ ¦Á¡¨Ã츢È? Á£É¡ ±ý ܼ §Å¨Ä À¡ì¸È ¼¡ì¼÷ «ùÅÇ×¾¡ý. JEYANTHI þР㽡ÅÐ §À¡ý!!!! ¦¸¡ïºõ off ÀñÈ£í¸Ç¡? þÐìÌ §ÁÄ ±ÅÇ¡ÅÐ §À¡ý Àñ½¡ ±ÉìÌ ¦¸ð¼ §¸¡Åõ ÅóÐÎ õ.

Pra tap 's pho ne rin gs. Je yan thi g ets ir rit ate d. Bef ore Pr ata p can pick it up, she pounces on it. JEYANTHI (CONT’D) HELLO!! ARCHANA Hello... Dr. Prathap þÕ측á? JEYANTHI

(irritated to hear a female voice) þôÀ «Å÷¸¢ð¼ §Àº ÓÊ¡Ð. Next week call ÀñÏí¸. ARCHANA ........... But... Ó츢ÂÁ¡É Å¢„Âõ §ÀºÏõ! JEYANTHI ôî! Vacation'측¸ ¦ÅÇ¢ä ÷ §À¡Â¢ðÎ þÕ째¡õ. ¿£í¸ ±ÐÅ¡ þÕó¾¡Öõ «Î ò¾Å¡Ãõ contact ÀñÏí¸. þôÀ phone'³ ¦ÅΠí¸! ARCHANA þÕí¸.. þÕí¸... phone'³ Åîͼ¡¾£í¸.. «Å÷¸¢ð¼ Ó츢ÂÁ¡.... JEYANTHI ¿£í¸ ¡Õ? (Archana hesitates) ¦Á¡¾øÄ ¿£í¸ ¡ÕýÛ ¦º¡øÈ£í¸Ç¡ þøÄ¡? ARCHANA

(getting annoyed) ¿¡ý «Å÷ friend!!! þôÀ phone'³ «Å÷¸¢ð¼ ÌÎ ì¸ô§À¡È£í¸Ç¡ þøÄ¡???

Thats it! JEYANTHI FRIEND'¬¬¬? ARCHANA ¬Á¡ friend!

Jeyan thi fumes wit h ang er, cuts the phon e and sta rts f ight ing with Pratap. Here,


69. ARCHANA (CONT’D) ±ýÉ phone'³ ¸ð Àñ½¢ð¼¡?! ARJUN ±ýÉ ¦º¡ýÉí¸? ARCHANA ±í§¸§Â¡ ¦ÅÇ¢ä ÕìÌ §À¡Â¢ðÎ þÕ측í¸Ç¡õ.

Arjun ponders for a couple of seconds. DISSOLVE TO:

41

EXT/INT. PRATAP'S HOUSE - DAY Arjun checks around the house to decide where exactly to 'break in'... Archana is worried. ARCHANA §¼ö! ±ýɼ¡ Àñ§È?

He tries to push the back door but it doesn't open. ARCHANA (CONT’D) §Å½¡ñ¼¡... þÐ ¾ôÒ! ¡áÅÐ À¡òÐð¼¡... ARJUN ¾ôÒýÛ ÀÂôÀ¼È¢Â¡? þøÄ Â¡Ã¡ÅÐ À¡òÐÎ Å¡í¸ýÛ ÀÂôÀ¼È¢Â¡? ¿¡Á ±ýÉ ¦¸¡û¨ÇÂÊì¸Å¡ §À¡§È¡õ?... ÌÆó¨¾ì¸¡¸ ¾¡§É! ´ñÏõ ¾ôÀ¢øÄ...

She hits h er head. He finds a loose w indow, pu shes it o pen and jum ps in. He si gna ls her an d s he st art s c lim bin g t hro ugh th e window, cl umsily... while st ill holdi ng the ba by. She s tumbles for a seco nd... he springs f orward an d holds h er. There 's that ra r e ' m om e n t ' ag a i n . Ey e s p e er i n g a t e a c h ot h e r . Th e r e ' s love. .. Y es. T hen they reco ver.. . an d st art s earc hing thro ugh the house for more 'clues'. Sud den ly the y h ear th e s oun d o f a c ar. Th ey pee p o uts ide th e window and see Pratap and his wife coming back home. ARJUN (CONT’D)

(panic) ³¨Â§Â¡... «ÐìÌûÇ ¾¢ÕõÀ¢ ÅóÐð¼¡í¸§Ç... ARCHANA

(panic) §À¡îÍ... §À¡îÍ... Á¡ð§É¡õ...

PAN IC. .. The y r un hel ter sh elt er to fi gur e o ut whe re to hid e and tr y o ut all th e o dd pla ces a t f irs t.. . S oun d o f t he doo r unloc king . The bab y cra wls under a b ed. They too crawl beh ind her and hide. Je ya nt h i op e ns t h e do o r an d b ar ge s i nt o t he ho us e , lo o ki ng very angry. Pratap is trying to pacify her. JEYANTHI §¿ò¾¢ìÌ ´Õò¾¢ phone Àñ½¢É¡... þýÉ¢ìÌ þý¦É¡Õò¾¢ sms ÀñÈ¡...

(MORE)


70. JEYANTHI (CONT'D) ±øÄ¡ò¨¾Ôõ ã𨼠¸ðÊ ¦ÅîÍð§¼ýÛ ¦À¡ö ¦º¡øÄ¢ðÎ ... ±ÉìÌò ¦¾Ã¢Â¡Á Üò¾Êì¸È£í¸.... PRATAP þøÄøÄ... «Åí¸ Â¡÷ ±ý¨É contact Àñ½¢É¡Öõ ¿¡ý avoid ¾¡ý Àñ§Èý... ¿õÒ... ¿£ ¾¡ý ±ÉìÌ ±øÄ¡§Á!... JEYANTHI §À¡Ðõ... þÉ¢§Á ¯í¸¨Ç ¿õÀÈÐÄ ±ó¾ À¢Ã§Â¡ƒÉÓõ þøÄ... ¿¡ý °ÕìÌ §À¡§Èý...

Jey ant hi thr ow s t he sui tc ase on th e b ed an d s tar ts un pac kin g Pratap's clothes. JEYANTHI (CONT'D) þÐÄ þÕì¸È ¯í¸ н¢¨Â ÁðÎ õ À¢Ã¢îÍ ±Î òÐ ¨Åí¸... ±ý н¢ «ôÀʧ þÕì¸ðÎ õ... ¿¡ý «Î ò¾ flight À¢ÊîÍ Bangalore §À¡§Èý... PRATAP ¿¡ý ¾¡ý ´ñϧÁ Àñ½ÄýÛ ¦º¡ø§ÈýÄ?... ²ý À¢ÊÅ¡¾Á¡ ºó§¾¸ôÀ¼§È? JEYANTHI ´Õ Å¡ðÊ ¦ÃñÎ Å¡ðÊ¢øÄ... ÀÄ ¾¼¨Å þó¾ Á¡¾¢Ã¢ §¸ûÅ¢ Àð¼¡îÍ... ´Õ ¦À¡ñ¼¡ðÊ ±ò¾¨É ¿¡¨ÇìÌ ¦À¡Ú¨Á¡ÕôÀ¡....?

All this while, Arjun and Archana are hiding, trying their best no t t o ma k e a s ou nd . .. bu t t he y h av e n o a ss ur a nc e w it h t he baby... she can cry or s queel or babble anytime. .. So th ey are more miserable than one can imagine... PRATAP ¿¡ý ±øÄ¡ò¨¾Ôõ Å¢ðÎ ð§¼ý... ºò¾¢ÂÁ¡.... please ¿õÒ... JEYANTHI «ôÀ Ó¾ø§Ä÷óÐ ±øÄ¡ò¨¾Ôõ ¦º¡øÖí¸... ´ñ¦½¡ñ½¡ ±ó¾ ¦À¡ñÏ §À¨ÃÔõ Å¢ðÎ ¦Å측Á... ±øÄ¡ ¯ñ¨Á¨ÂÔõ þôÀ§Å ¦º¡øĢΠí¸...

Arjun and Archana look at each other. PRATAP «Ð... ²ÐìÌõÁ¡ À¨Æ ¸¨¾Â §¿¡ñÊ츢ðÎ ?! JEYANTHI þôÀ ¦º¡øÄô §À¡È£í¸Ç¡ þø¨Ä¡?

Archana takes a small no tepad an d pen fr om her p ocket an d gets ready to take 'notes'. PRATAP †¤õ... ºÃ¢... ¿¡ý ±ð¼¡í¸¢Ç¡Š ÀÊìÌõ §À¡Ð Ó¾ø Ó¾øÄ ´Õ ¦À¡ñ¨½ À¡ò§¾ý... JEYANTHI ¿¡ý ±ð¼¡í¸¢Ç¡Š ¸¨¾¦ÂøÄ¡õ §¸ì¸Ä...


71. PRATAP ¿£ ¾¡§É ¬ÃõÀòЧÄ÷óÐ ¦º¡øÄ ¦º¡ý§É...

They continue fighting... Archana shrugs... Arjun gets an idea. He sn eaks out , ta kes the phot o in whic h Pr atap and Sar ala are to g et h e r a n d s l ip s it o n t h e t ab l e s o th a t J e y an t h i w o ul d not ic e an d as k Pra ta p ab ou t it . Initially she doesn't... So

Arjun takes it back and tries to keep it in many other places, whereever she moves or possibly looks at. He also needs to make sure that HE doesn't get spotted during that. Bad luck... Jeyanthi does not see the photo but she seems to be getting convinced by Pratap. Meanwhile Arjun notices that the baby is crawling away from the bed and crawls behind her. Archana notices some dust under the bed and then involuntarily begins to sneeze... ARCHANA .......†î!!! JEYANTHI ¡÷.... ¡÷ ÐõÁ¢É¡?

Pratap blinks... Archana sneezes again. P ratap an d Jeyant hi kneel down an d spot her blinking like an idiot. Jeyanthi turns to Pratap and throws a burning glare implicating her husband... like 'WHY IS A YOUNG WOMAN HIDING UNDER OUR BED???' CUT TO:

42

INT. PRATAP'S HOUSE - FEW MINUTES LATER They all s eem civil now... S itting on the sofa and conv ersing. Pratap is holding the photo of him and Sarala and explaining. PRATAP þÐ ¿¡Ö ÅÕ„õ ÓýÉ¡Ê ±Î ò¾ photo... ¿¡ý Pondicherry'Ä Jamal Medical College'ìÌ ´Õ conference'측¸ §À¡Â¢Õó§¾ý... ¿¢¨È¡ colleges'§Ä÷óÐ students Åó¾¢Õó¾¡í¸... þó¾ô ¦À¡ñÏõ ÅóÐÕó¾¡... ÍõÁ¡ §Àº¢ðÎ þÕ󧾡õ... «ôÀ ±Î ò¾ photo þÐ .... "¿¡ý þôÀ¾¡ý nursing course ÓÊý... ¯í¸ hospital'Ä ¿øÄ §Å¨Ä ¸¢¨¼ìÌÁ¡ý"Û §¸ð¼¡... smart'¬ þÕ󾡧ÇýÛ... §Å¨ÄìÌ §ºòÐ츢ð§¼ý... «ùÅÇ×¾¡ý... ¬É¡ §ºó¾ ¦Ãñ§¼ ¿¡ûÄ ´Õ ÌÆó¨¾Â à츢ðÎ μÊð¼¡...

Arjun listens. Archana notes down the information. PRATAP (CONT’D) ¦Àâ À¢ÃÉ¡¢ΠîÍ... «Å ÌÎ ò¾ certificates ±øÄ¡õ §À¡Ä¢ §ÅÈ... ±ÉìÌõ þÐìÌõ ºõÁó¾§Á þøÄ.... «É¡Åº¢ÂÁ¡ ±ý ¾¨Ä ¯ÕÇìܼ¡ÐýÛ ±í¸ º¢ò¾¢ ¨ÀÂý assistant commissionar'¬ þÕ측ý'Ä «Åý ¸¢ð¼ ¦º¡øÄ¢ ±ôÀʧ¡ ºÃ¢¸ðÊð§¼ý...


72. JEYANTHI «ùÅÇ×¾¡É¡? PRATAP «ùÅÇ×¾¡ý...

CUT TO:

43

INT. KUMAR'S OFFICE / SRINIVASAN'S HOUSE - DAY Kumar is talking to Srinivasan on the phone. He looks annoyed. KUMAR Malaysia'§Å¡... Singapore'§Ã¡... ÌÆ󨾧¡¼ «ôÀ¡ ±í§¸Â¢Õó¾¡Öõ ¯¼§É Å溡øÄ¢ sign Å¡íÌí¸ Mr.Srinivasan... ¯í¸ÙìÌ ¸£§ Æ §Å¨Ä À¡ì¸ÈÅí¸ÙìÌ þ§¾¡¼ importance Òâ¡Á þÕì¸Ä¡õ... ¬É¡ ¯í¸ÙìÌ ¦¾Ã¢Ô§Á sir... SRINIVASAN'S VOICE Yes yes... ¦¾Ã¢Ôõ sir... þýÛõ one or two days'ÌûÇ «Å¨Ã ÅæÅîÍ ±ôÀÊ¡ÅÐ sign Å¡í¸¢Î §Å¡õ... KUMAR †¤õ.... ÁÚÀÊÔõ ¦º¡ø§Èý.... ¿£í¸ ±ù§Ç¡ ¦ºÄ× Àñ½¢Â¢Õó¾¡Öõ... ¯í¸ ads ±ù§Ç¡ «Æ¸¡ ÅóÐÕó¾¡Öõ... agreement'Ä parents'§º¡¼ ¨¸¦ÂØòÐ þøÄýÉ¡... ±øÄ¡§Á waste ¾¡ý... ¿£í¸ ¦ºÄ× Àñ½Ð ±¨¾Ôõ ¿¡í¸ settle Àñ½ Á¡ð§¼¡õ sir... SRINIVASAN'S VOICE I understand sir....

Ku m ar c ut s t h e p h o ne . S r i ni v as a n i s ex t re m e ly w or r ie d bu t tries to act n orma l whe n he sees Kav itha . She com es an d ha nds over a glass of buttermilk to him. KAVITHA ¿£í¸ ±ýɧš Á¡¾¢Ã¢ þÕì¸È¨¾ À¡ò¾¡ ±ÉìÌ ¸Å¨Ä¡ þÕìÌ... SRINIVASAN ¿¡ý... ¿¡ý ¿øÄ¡ò¾¡§É þÕ째ý...! KAVITHA ¿øġ¢Õ츣í¸Ç¡ þø¨Ä¡ýÛ ÓôÀÐ ÅÕ„Á¡ ܼ þÕì¸È ±ÉìÌ ¦¾Ã¢Â¡¾¡? SRINIVASAN ±øÄ¡õ «ó¾ project ¸Å¨Ä¾¡ý... §ÅÈ ´ñÏÁ¢øÄ... KAVITHA ±øÄ¡ §Å¨ÄÔõ ºÃ¢Â¡ò¾¡§É ¿¼óÐ츢ðÎ þÕìÌ? SRINIVASAN þÕìÌ... ¬É¡Öõ... μÃÁ¡ ´Õ Àì¸õ ¦¸¡ïºõ ÀÂÁ¡×õ þÕìÌ... õõõõ... (smiles) ¿¡ý cycle μðÊÉ¡ ±ý À¢ýÉ¡Ê balance Àñ½¢ ¯ì¸¡óÐðÎ ÅÕŢ¡? KAVITHA ±ýÉ ¾¢Ë÷ýÛ ºõÁó¾Á¢øÄ¡Á ±¨¾§Â¡ ¦º¡øÈ£í¸?!


73. SRINIVASAN

(smiles) ´ñÏÁ¢øÄ Å¢Î ... KAVITHA õ†¤õ... ±ýɧš ºÃ¢Â¢øÄ... ²¾¡ÅÐ §¸¡Â¢ø §À¡Â¢ðÎ ´Õ «÷îº¨É Àñ½¢ðÎ Åóмġõ... ±ýÉ ¦º¡øÈ£í¸?... SRINIVASAN ¿¡Ûõ «¾¡ý ¿¢¨ÉðÎ þÕó§¾ý... §À¡Ä¡õ...

CUT TO:

44

INT. ARJUN'S APARTMENT / SRINIVASAN'S HOUSE - SAME DAY Arc ha na i s pa ck in g. A rj un i s pac in g he re a nd t he re . Ba by i s sleeping now. ARCHANA Arjun... pack Àñ½ ¬ÃõÀ¢... «ôÒÈõ late ¬Â¢Î õ... Hotel ܼ Pondicherry §À¡Â¢ðÎ ¾¡ý §¾¼Ïõ... office'§Ä÷óÐ agreement paper'³ ±Î òÐ츢ðÎ Åó¾¢Â¡?

He po i n ts t o s o me s he e t s o f p a pe r on t he b ed . Sh e pu t s i t sa fe l y in t o a p la st i c co v er . He p ic k s up hi s m ob il e a ga i n, looks at it... then continues thinking. ARCHANA (CONT'D) ±ýÉ Àñ½¢ì¸¢ðÎ þÕ째? ARJUN ¿¡¨ÇìÌ ¿¡ý office §À¡¸¡¾ÐìÌ boss ¸¢ð¼ ±ýÉ excuse ÌÎ ì¸ÈÐýÛ §Â¡º¢îº¢ì¸¢ðÎ þÕ째ý... ARCHANA ¿¡§É... ¨ÅòÐ ÅÄ¢... ¦ÃñÎ ¿¡û Åà Á¡ð§¼ýÛ Keerthi ¸¢ð¼ inform Àñ½¢ð§¼ý... ¦À¡ö ÒÄÅý ¿£. .. þýÛÁ¡ §Â¡º¢îº¢ðÎ þÕ째? ARJUN ¿¡ý ¯¼õÒ ºÃ¢Â¢øÄýÛ ¦º¡ýÉ¡ ¸Å¢¾¡õÁ¡§Å¡¼ §¿Ã¡ ¸¢ÇõÀ¢ ÅóÐÎ Å¡Õ... þôÀ office'Ä critical'Ä¡É time'Ä ¿¡ý ²§¾¡ °ÕìÌô §À¡§ÈýÛõ ¦º¡øÄ ÓÊ¡Ð... ôî!

He stares at his mobile... It starts ringing... ARJUN (CONT'D) ³¨Â§Â¡.. boss.... (picks up)... Hello... SRINIVASAN Arjun... ¿¡ý ¦ÃñÎ ¿¡û þí§¸ þÕì¸Á¡ð§¼ý... ¸Å¢¾¡¨Å ÜðÊ츢ðÎ ¾¢ÕôÀ¾¢ §À¡§Èý... ARJUN

(happy) ¾¢ÕôÀ¾¢ §À¡È£í¸Ç¡?... ¦Ã¡õÀ ¦Ã¡õÀ ºó§¾¡„õ boss...


74. SRINIVASAN

(wonders) ......... ¿¡í¸ ¾¢ÕôÀ¾¢ìÌ §À¡ÈÐÄ ¯É즸ýÉ «ù§Ç¡ ºó§¾¡„õ? ARJUN †£ †£ †£. .. ¿£í¸Ùõ ¸Å¢¾¡õÁ¡×õ ´ñ½¡ ¦ÅÇ¢ä ÷ §À¡ö ±ù§Ç¡ ¿¡Ç¡ÌÐ...? ƒ¡Ä¢Â¡ ±í§¸Â¡ÅÐ §À¡Â¢ðÎ Å¡í¸ýÛ ¿¡§É ¦º¡øÄÄ¡õÛ þÕó§¾ý... «ó¾ ºó§¾¡„õ ¾¡ý...

Kavitha comes and takes the phone from her husband. KAVITHA ¡÷¼¡ «Ð ¸¡ïºÉ¡?

Srin iva san si gna ls a nd ple ads wi th Kavi tha no t t o s ay anything... ARJUN ±ÉìÌò ¦¾Ã¢Â¡§¾? ¡Õ? KAVITHA þÅ÷ ²§¾¡ ¦º¡ýÉ¡Õ... ¸¡ïºÉ¡'ýÛ ´Õ ¦À¡ñ¨½ ¾¢ÕðÎ ò¾ÉÁ¡ Love ÀñȢ¡õ... ARJUN «Ð... ¸¡ïºÉ¡ þøÄ Archana... KAVITHA «ô§À¡ Archana'ýÛ ´Õ ¦À¡ñ¨½ ¾¢ÕðÎ ò¾ÉÁ¡ love ÀñȢ¡?...

HER E.. . A rju n smi les ... W e u nde rst and t hat he ha s fal len fo r her. Archana signals and asks him 'WHAT?... WHO?' He sheepishly smiles and says 'NOTHING...' SRINIVASAN ¦À¡õÀ¨Çí¸ýÉ¡ μð¼ Å¡öí¸ÈÐ correct'¬ ¾¡ý þÕìÌ... KAVITHA ¿£í¸ ¾¡§É ±ý¸¢ð¼ Ó¾øÄ ÅóÐ ¦º¡ýÉ£í¸... §¼ö ¿£ ¦º¡øÖ¼¡... ±ýÉ Å¢„Âõ? ARJUN «¨¾¦ÂøÄ¡õ ´Õ ¿¡û Å£ðÎ ìÌ ÅóÐ ¦À¡Ú¨Á¡ ¦º¡ø§Èý... þôÀ ±ÉìÌ «ÅºÃÁ¡ §Å¨Ä¢ÕìÌ... bye bye bye....

He cuts the phone and heaves a sigh. CUT TO:


75.

45

EXT/INT. PONDICHERRY CITY / HOTEL - EVENING Pondicherry CITY SHOTS. EXTERIOR SHOTS OF THE HOTEL. Hot el ent ran ce an d l obb y - Ar jun a nd Arc han a e nt er the ho tel along with the baby. CUT TO:

46

INT. HOTEL ROOM / CHENNAI POLICE STATION - NIGHT Ar c h a n a is s i t t i ng o n t h e b e d a n d ' r e s e r ch i n g ' d et e c t i v e nov els . S he is al so tak in g ' not es' . T he ba by is ly ing be sid e her. Arjun is walking to and fro, while talking on the phone. ARJUN «¦¾øÄ¡õ ¿¡ý Kumar'¸¢ð¼ phone'ħ deal Àñ½¢ì¸¢§Èý Michael... Áò¾ÀÊ, ¦º¡øÄ¡Á ¦¸¡ûÇ¡Á ¾¢Î ¾¢ôÒýÛ office ÅóÐð¼¡÷ýÉ¡ ¿£ ¦¸¡ïºõ ºÁ¡Ç¢... (checks his phone to see who is calling on the other line) Michael... ¿¡ý «ôÒÈõ Àñ§Èý... §ÅÈ call ÅÕÐ... (shifts to the other call)... ¦º¡øÖ Deva....

Deva is at the police station. DEVA §¼ö... ±ýɼ¡ ¬¨Ç§Â ¸¡Ïõ?! ±í§¸Â¢Õ째 ¿£? ARJUN ... Pondicherry'Ä.... DEVA Pondicherry'Ä ±ýÉ Àñ§È?... ARJUN Å... ÅóÐ ¦º¡ø§È§É.... DEVA §¸Ù! ¿¡ý ¾Á¢ú¿¡Î circle'Ä ÌÆó¨¾Â ¸¡Ïõ Åó¾ complaint'¦ºøÄ¡õ one by one'¬ Å¢º¡Ã¢îº¢ðÎ þÕ째ý... ¬É¡ ¿£ complaint ÌΠ측¾¾¡Ä ±ýÉ¡Ä ±Åý¸¢ð¼Ôõ ´Õ level'ÖìÌ §ÁÄ §Àº ÓÊÂÄ... «ÅÉÅý minister'¨Ã ¦¾Ã¢Ôõ... commissioner'¨Ã ¦¾Ã¢Ôõ'Û «ÄôÀ¨Ã ÀñÈ¡ý... ¿£ ¦ºý¨ÉìÌ ¾¢ÕõÀ Åó¾×¼§É official'¬ ´Õ complaint Àñ½¢Î ... ARJUN Ok da... thanks da...

Arjun cuts the phone and looks at Archana. ARJUN (CONT’D) Tamil nadu circle'Ä Â¡¦ÃøÄ¡õ ÌÆó¨¾Â ¸¡ÏõÛ complaint ÌÎ òÐÕ측í¸ýÛ one by one Å¢º¡Ã¢îº¢ðÎ þÕ측ɡõ.... ARCHANA ¿øÄо¡ý.... ´Õ side'Ä «Ð À¡ðÎ ìÌ ¿¼ì¸ðÎ õ...


76. Archa na's watc h be eps. She puts the book s asi de, switc hes off the l ig ht n ea r t he b ed si de t abl e an d li es d own t o sl ee p. I t st r i k e s t o A r j un t h a t t h e r e is o n l y o n e b e d. T h e ba b y i s sleep ing in th e co rner and Arch ana is l ying in t he ce nter ... Which mean s he has to lie do wn beside Archana. He looks around to see if an y o the r p lac e i s t he re. .. no. .. the be d s eem s a s the only proper option. He s l ow ly co me s a nd li e s do w n be s id e h er . S he ha s h er e y es close d. H e ca n't help fee ling a li ttle odd ... havi ng t o se e a gi rl ly in g r ig h t ne x t t o hi m .. . S he d o es lo ok be au t if ul . .. which ma kes it m ore diff icult fo r him. H e turns the othe r way, so th at h e wo uldn 't b e ab le t o see her atl east . Ar chan a op ens he r e ye s, lo ok s a t t he ba by an d d ec id e s t ha t i t is be st to place the bab y sa fely in the middl e, i nste ad o f th e co rner ... and s hift s... Arj un d oes not know that ... The baby who is not as le e p st a rt s s cr at c hi n g Ar j un 's sh ou l de r .. . A rj un do es n 't think it is the baby... He kinda 'imagines' that Archana may be the o ne w ho i s 's crat chin g'.. . aft er a ll h e is a m an.. .. m ore soft scratching... Arjun moves a little away... farther away... and away until he almost falls out of the bed... ARJUN Hey... ±ýÉ Àñ...?

Arjun sees the baby... Archana gets up... ARCHANA ±ýÉ?.... ±ýÉ¡îÍ? ARJUN

(blinks) À¡ô... À¡..... ¿Î ×Ä þÕìÌ... ARCHANA

(pauses) ....SO....? ARJUN õõõõ.... ¦¸¡ïºõ risk þø¨Ä¡? ARCHANA .............. ±ýÉ risk? ARJUN þøÄ.... ¿¡ý àíÌõ§À¡Ð ¦¾Ã¢Â¡Á ¯ÕñÎ À¡ôÀ¡¨Å ¿Í츢ð§¼ýÉ¡.....? ARCHANA ¯ÕÇ¡¾....

She lies down... He smiles sheepishly and lies beside the baby. DISSOLVE TO:

47

EXT. SCENIC LOCALES - DAY SONG FIVE - JILLENA VEESUM DREAM SONG - BEING IN LOVE. DISSOLVE TO:


77.

48

INT/EXT. HOTEL RECEPTION - CORRIDORS - NEXT MORNING Day 2 of the d ead lin e. Ar jun an d A rch an a l ock th ei r r oom an d come out with the bab y. S udde nly A rjun hea rs a fam ilia r vo ice and stops still. SRINIVASAN'S VOICE þó¾ §¸¡¸¢Ä¡õÀ¡û ¾¢Õ측§ÁŠÅÃý §¸¡Â¢ÖìÌ ±ôÀÊ §À¡¸Ïõ?

The y g et a s ho ck whe n t he y s ee Sri niv as an and Ka vi tha in th e recep tion . Sr iniv asan not ices Arju n... but Arc hana man ages to hide behind a pillar with the baby. SRINIVASAN Arjun! ¿£ þí§¸ ±ýÉ Àñ§È?... ARJUN

(smiles) ..... ¿£í¸... ¾¢ÕôÀ¾¢ §À¡§ÈýÛ ¾¡§É ¦º¡ýÉ£í¸! †£ †£ †£. .. ±ý¸¢ð¼ ¨¿º¡ Þ ô Å¢ðÎ ðÎ ¦À¡ñ¼¡ðʧ¡¼ ƒ¡Ä¢Â¡ pondicherry ÅóÐðËí¸Ç¡?.... KAVITHA «Ê Å¡í¸ô §À¡§È... «ôÀʦÂøÄ¡õ ´ñÏõ þøÄ... SRINIVASAN þÅ ¸¢ÇõÀÈŨÃìÌõ normal'¬ þÕó¾¡... ¸¡÷Ä ²ÚÉ×¼§É wheezing start ¬Â¢Î îÍ... KAVITHA ±ýÉ¡Ä þôÀ Á¨Ä¦ÂøÄ¡õ ²È ÓÊ¡Ð.... †¤õ... SRINIVASAN ¿¡ý À¡ò§¾ý... þýÉ¢ìÌ ¦Àª÷½Á¢Â¡... þí§¸Â¢Õì¸È ´Õ §¸¡Â¢ø ¦Ã¡õÀ Å¢§º„õÛ §¸ûÅ¢ôÀðÊÕ째ý... ¼ìÌýÛ plan'³ Á¡ò¾¢ þí§¸ ÅóÐ𧼡õ... ¾¢ÕôÀ¾¢¨Â Å¢¼ þÐ Àì¸õ¾¡§É... ARJUN μ... ºÃ¢ ºÃ¢... Àò¾¢ÃÁ¡ §À¡Â¢ðÎ Å¡í¸... bye...

He tries to leave. Srinivasan catches him. SRINIVASAN μ¼¡§¾... ¿¢øÖ... þí§¸ ¿£ ±ýÉ Àñ§ÈýÛ ¦º¡øÖ... ARJUN «Ð.... ÅóÐ... õõõ.... ¬í... ÌÆ󨾧¡¼ «ôÀ¡ þôÀ Pondicherry'Ä ¾¡ý þÕ측áõ..... SRINIVASAN «ôÀÊ¡?... ÅóÐð¼¡Ã¡? ARJUN ¬Á¡ ¬Á¡... §¿òÐ ¾¡ý ´Õ §Å¨Ä¡ Åó¾¡Ã¡õ... ¯¼§É Australia §À¡ÏÁ¡õ... «¾É¡Ä þôÀ ¦ºý¨É Åà ÓÊ¡ÐýÉ¡Õ... «¾¡ý sign Å¡í¸¢ðÎ ô §À¡Ä¡õÛ ¿¡§É þí§¸ ÅóÐð§¼ý...


78. SRINIVASAN ¦Ã¡õÀ ¿øÄÐ... º£ì ¸¢Ãõ §À¡ö sign Å¡íÌ... §À¡ §À¡...

He escapes... CUT TO:

49

EXT/INT. PONDICHERRY SEVERAL / BEACH - THE NEXT THREE HOURS Both of them make several phone calls and visit all the nur sin g a nd med ica l c oll ege s t o enq uir e a bou t S ara la. Bu t t o no avail. They get disheartened. At the beac h, Ar jun notices a kili josiyar and decide s to try his luck. ARJUN ¯í¸ ¸¢Ç¢ìÌ ¾Á¢ú ¦¾Ã¢ÔÁ¡? KILI JOSIYAR ¬†¡... ¿õÁ ¸¢Ç¢ìÌ ±øÄ¡ À¡¨„Ôõ ¦¾Ã¢Ôõ.... (looks at the parrot)... ¿Á¢¾¡ ¸ñÏ... ¦Åì¸ôÀ¼¡Á ¦ÅÇ¢Â¢Ä Å¡... ¿õÁ ³Â¡ §ÀÕìÌ ´Õ ¿øÄ º£ð¦¼Î òÐò ¾¡... ARCHANA ±ýÉ þÐ §ƒ¡º¢Â¦ÁøÄ¡õ? ARJUN ‰‰‰ ‰‰...

The baby picks up a card before the parrot can... KILI JOSIYAR À¡ôÀ¡... «¨¾ ÌÎ òÐ ¦ºøÄõ.. ARJUN þ¨¾§Â ÀÊí¸... KILI JOSIYAR ¬†¡... ÌÆó¨¾ ¨¸Â¡Ä º£ð¦¼Î ò¾¡ «ó¾ «õÀ¡§Ç ±Î ò¾ Á¡¾¢Ã¢... ÀÊ¼Ä¡õ...

The josiyar opens a card showing a white angel. KILI JOSIYAR (CONT’D) Sir... ¿£í¸ ´Õ ¦Àâ À¢ÃÉ墀 Á¡ðÊ¢Õ츣í¸... ºÃ¢Â¡ º¡÷? ARCHANA

(sarcastically) ¬Á¡Á¡... ¦Ã¡õÀ ºÃ¢! ARJUN ‰‰‰ ‰.... KILI JOSIYAR ¸Å¨ÄôÀ¼¡¾£í¸... ¯í¸ ¦Åû¨Ç ÁÉÍìÌ ²ò¾Á¡¾¢Ã¢ ´Õ ¦Åû¨Ç §¾Å¨¾§Â Åó¾¢Õ측... «Å ÅÆ¢ ¸¡ðÎ Å¡...

Archana makes a face. Arjun sighs and gets up.


79. Montages - Th ey co ntin ue 'i nves tigat ing' thro ugh the c ity and enq uir ing ab out Sa ral a. One th in g s eem s d iff ere nt. Ar jun an d Arc han a s eem to ha ve for got ten t hei r d iff ere nce s a nd see m t o be bo nd in g we ll. W he n th ey l ook a t ea ch o th er, t he ir m ut ua l ad o r a t i on i s q ui t e e v id e n t . At t h e en d o f th e d a y , w h i l e walki ng on a ro ad, an ambulance passes them and Arjun notices

something very interesting... The name of the hospital is 'Angel Hospital' and the logo is a drawing of a winged angel whose hand is pointing to the direction where the ambulance is heading... ARJUN §¾Å¨¾... §¾Å¨¾... ÅÆ¢ ¸¡ð¼È¡ À¡Õ.... «ó¾ ¸¢Ç¢ §ƒ¡º¢Âý ¦º¡ýÉ¡§É.... ARCHANA Come on... This is just a coincidence. ARJUN þÕì¸ðÎ õ... «ó¾ hospital'ìÌ §À¡ö Sarala Àò¾¢ ²¾¡ÅÐ ¦¾Ã¢Ô¾¡ýÛ Å¢º¡Ã¢ô§À¡õ... ARCHANA þôÀÊ fluke'Ä ¸ñÄ À𼨾 ¦ÅîÍ §¾ÊÉ¡... ±í§¸§Â¡ ºõÁó¾Á¢øÄ¡¾ þ¼òÐìÌô §À¡ö ÓðÊ츢ðÎ þÕô§À¡õ... Time'Óõ waste... correct'¼¡É facts'§º¡¼... logical'¬... step by step'¬... ARJUN þí¸ À¡Õ... «¾¡ý hospital hospital'¬ «¨Äﺢ ¾¢Ã¢ïº¢ Å¢º¡Ã¢ì¸¢§È¡§Á.... Àò§¾¡¼ À¾¢¦É¡ñ½¡ þ¨¾Ôõ try Àñ½¢¼Ä¡õ...

She nods 'ok' CUT TO:

50

INT/EXT. ANGEL HOSPITAL / BANK CANTEEN - EVENING Re ce pt i on . A rj un an d b ab y i n th e f or eg r ou nd wi th an e l er ly inc har ge guy wh o i s l ook ing at S ara la' s p hot os. .. Arc han a i n the background, pacing and managing her mother on the phone. HOSPITAL IN-CHARGE μ.... þó¾ô ¦À¡ñ½¡...? §ÀÕ Esther.... ¬§ÈØ ÅÕ„õ ÓýÉ¡Ê þí§¸¾¡ý §Å¨Ä ¦ºïº¢ðÎ þÕó¾¡... «Å address ±ÐìÌ §¸ì¸È£í¸?... ¿£í¸ ¡Õ? ARJUN Sir... ¿¡ý...

C U T T O A r c h a n a in f oreg rou nd. Arj un i n t he b ack grou nd

explaining to the hospital incharge. Parallel cut to her mother. GAYATHRI .... ±ýÉÊ ¿¢¨ÉðÎ þÕ째 ¯ý ÁÉÍÄ? ÀòÐ ¿¡Ç¡ ¬¨Ç측Ïõ!... þôÀ§Å ±Ðò¾ ţΠ, Àì¸òРţΠýÛ §¸ûÅ¢ §¸ì¸ ¬ÃõÀ¢îº¢ð¼¡í¸... ±ôÀ Å£ðÎ ìÌ Å§Ã?


80. ARCHANA

(mumbles) ³§Â¡ ¸¼×§Ç! Just th en, a s creamin g prega nt lady is bro ught in on a wheelchair... she is wailing... PREGNANT LADY ³§Â¡ ¸¼×§Ç!!!... GAYATHRI ±ýÉÊ?.... ²ý ¸ò¾§È? ARCHANA

(quickly thinks) ¿¡ý þøÄõÁ¡.... Lee... Leela ¾¡ý ¸ò¾È¡... À¢ÃºÅ ÅÄ¢ ÅóÐÕîÍ §À¡ÄÕìÌ... §¸ì̾¡?

Ar ch an a h ol d s th e p ho n e ne a r th e p re gn a nt l a dy .. wh o s to ps screaming and stares at Archana for a second... Archana ne r v o u s ly w a i t s. . . G a ya t h r i to o w o n de r s a b ou t t h e s u d d e n silence... then the woman starts screaming again. ARCHANA (CONT'D) §¾¡.... §¸ì̾¡?.... ¿£ phone'³ ¨Å§Âý... ¿¡ý «Å¨Ç hospital'ÖìÌ ÜðÊðÎ §À¡¸Ïõ....

CUT T O Arj un in the foreg round ... The incharge guy is writing

the address on a piece of paper. Arjun shows thumbs up to Archana in the background... CUT TO:

51

EXT/INT. ROADS / OMNI VAN - NIGHT It is a lm os t mid n ig ht . Th ey ar e tr av el li ng in a c al l ta xi .

Arjun turns to Archana and looks at the sleeping baby... ARJUN àí¸¢ð¼¡Ç¡? ARCHANA õõõ... ARJUN ±Ð×õ º¡ôÀ¢¼Ä §À¡ÄÕìÌ!.... ARCHANA º¡ôÀ¢ð¼¡... º¡ôÀ¢ð¼¡... ¿£ ¸¨¼ìÌ §À¡Â¢Õó¾ôÀ ¦¸¡ïºõ °ðʧÉý... TAXI DRIVER þýÛõ ±ù§Ç¡ àÃõ sir?.... §À¡ö¸¢ð§¼ þÕ째¡õ!... address correct'¬ýÛ þý¦É¡Õ Å¡ðÊ check ÀñÏí¸... ARJUN þó¾ address ¾¡ý ÌÎ ò¾¡í¸... correct'¬ ¾ôÀ¡ýÛ ±É즸ôÀÊ ¦¾Ã¢Ôõ?


81. TAXI DRIVER þôÀʧ ¦Ãñ¼¨Ã Á½¢ §¿ÃÁ¡ Íò¾¢ì¸¢ðÎ þÕ째¡õ.... Petrol §ÅÈ ¾£÷à Á¡¾¢Ã¢ þÕìÌ... ARJUN ¿¡É¡ Íò¾ ¦º¡ý§Éý...? ¯í¸ÙìÌ area ¦¾Ã¢ÂÄýÉ¡ ÅÆ¢Â¢Ä Â¡÷¸¢ð¼Â¡ÅРŢº¡Ã¢îº¢Õì¸Ä¡õÄ? ARCHANA Arjun... ŢΠ... Tension ¬¸¡§¾... þýÉ¢ìÌ «Å¨Ç ±ôÀÊ¡ÅÐ À¢ÊîÍ «ôÀ¡ «õÁ¡ ¡ÕýÛ ¸ñÎ À¢ÊΠ§Å¡õ... þó¾ À¡ôÀ¡¨Å... ARJUN ±ôÀÊ¡ÅÐ «Åí¸ôÀ¡ «õÁ¡¸¢ð¼ §ºòÐÎ §Å¡õ... yes... «¾¢øÄ...

He seems really tensed.... She is also worried now... ARJUN (CONT'D) †¤õ!... ´Õ paper... «ÐÄ þÕì¸ §ÅñÊ ¦ÃñÎ inch ¨¸¦ÂØòÐ.... «Ð측¸ þôÀÊ ¦¾Õò¦¾ÕÅ¡ «¨ÄﺢðÎ þÕ째¡§Á... ±ôÀÊ¡ÅÐ Å¡í¸¢Î §ÅýÛ ¿¡Ûõ ¨¾Ã¢ÂÁ¡ ¦º¡øÄ¢ð§¼ý...

He heaves a sigh... ARJUN (CONT'D) À¡Åõ Boss'Íõ ±ý¨É§Â ¿õÀ¢ðÎ þÕ측Õ... «ÅÕìÌõ ¸Å¢¾¡õÁ¡ìÌõ ±ý¨É Ţ𼡠§ÅÈ Â¡Õõ ¸¢¨¼Â¡Ð... ±ÉìÌõ... (pauses).... ¡Õõ.... (nods as if he has no one else).... ±ÉìÌ «Åí¸¾¡ý «ôÀ¡ «õÁ¡ Á¡¾¢Ã¢... (feels bad) ±ý Å¢¨Ç¡ðÎ ò¾Éò¾¡Ä «Åí¸ÙìÌ ±ù§Ç¡ ¸‰¼õ À¡ò¾¢Â¡?!... ¯ý¨É Á¡¾¢Ã¢ ¦¸¡ïºõ ¦À¡ÚôÀ¡ serious'¬ þÕóÐÕó§¾ýÉ¡ þ¦¾øÄ¡õ ¿¼óÐÕ측Ð... ±øÄ¡ò¨¾Ôõ Á¡ò¾¢ì¸ô§À¡§Èý...

She looks at him affectionately. ARCHANA §Å½¡õ.... ±¨¾Ôõ Á¡ò¾¢ì¸ §Å½¡õ... (He looks at her)... ¿£ ¿£Â¡§Å þÕ... ±ù§Ç¡ ¸‰ ¼õ Åó¾¡Öõ ´Õ «ºðÎ º¢Ã¢ôÒ º¢Ã¢îÍðÎ ... joke «ÊðÎ ... Å÷à ±øÄ¡ À¢ÃɨÂÔõ ¨¾Ã¢ÂÁ¡ ºÁ¡Ç¢îº¢ðÎ ... þôÀʧ þÕ...

Sh e s m i le s . . . He s m i l es b a c k .. . S h e t a k e s hi s a r m a r o u n d hers... ARCHANA (CONT'D) ¸Å¨ÄôÀ¼¡§¾... ±øÄ¡õ ºÃ¢Â¡Â¢Î õ....¿¡ý ¾¡ý ¯ý ܼ§Å þÕ째ýÄ?...

They look into each other's eyes... ARJUN Thanks....

It's a lovely moment. DISSOLVE TO:


82.

52

EXT/INT. SCARY VILLAGE HOUSE - NIGHT Ar j u n , A rc h a n a a n d t h e b a by a r e s t an d i n g o u ts i d e a n old, ruined, village house situated in the outskirts of the city, on a deserted street. They check the address on paper. ARJUN þÐÅ¡ þ¼õ?... ARCHANA ¬Á¡... þ¾¡ý «Åí¸ ÌÎ ò¾ address... ARJUN À¡ò¾¡ ¬û «ÃÅõ þÕì¸È Á¡¾¢Ã¢§Â ¦¾Ã¢ÂħÂ!

They knock on the door for sometime but no one answers. ARJUN (CONT'D) Hello.... ¡áÅÐ þÕ츣í¸Ç¡?

As Arjun calls for someone and bangs the door, it automatically opens with a loud creak. ARJUN (CONT'D) Sir................ Excuse me......... þí§¸ ¡áÅÐ þÕ츣í¸Ç¡?

They continue calling for someone and enter. The whole place looks dark, scary and spooky with odd things around. ARCHANA ²§¾¡ §Àö À¼òÐÄ Åà ţΠÁ¡¾¢Ã¢ þÕìÌ.... ARJUN

(sneaks behind her) BOOOOOOOO!!!....

She gets scared. He starts laughing. Sud de nl y a lo ud s ou nd o f so me thi ng b re ak in g is h ea rd .. . no w both of them get a jolt... ARCHANA ±... ±ýÉ... º... ºò... ºò¾õ «Ð Arjun? ARJUN ²¾¡ÅÐ â¨É μÊ¢ÕìÌõ.... ²ý þÐ째 ¿Î í̧È?... ARCHANA ±ýÉ Å£Î ¾¢ÈóÐ ¸¢¼ìÌ... ¡¨ÃÔ§Á ¸¡Ïõ... ARJUN

(having some fun) þó¾ psycho ¦¸¡Ä¸¡Ãí¸øÄ¡õ þó¾ Á¡¾¢Ã¢ ´ÐìÌôÒÈÁ¡É À¡Æ¨¼ïº Å£ðÎ Ä ¾¡ý þÕôÀ¡í¸Ç¡õ... ¦¾Ã¢ÔÁ¡? ARCHANA §¼ö... ÍõÁ¡ ÀÂÓÚò¾¡§¾! Å¡Â ãÊðÎ Å¡...

A S CRA PIN G s ou nd gra bs th eir at ten tio n. Th ey sto p mov ing an d listen to the sound.


83. ARCHANA (CONT'D) ±ýɼ¡ sound «Ð... Å¢§É¡¾Á¡ þÕìÌ! ¬¬¬¬...

She sees a HAND on the other side of the window, clawing at the gl as s . Sh e s hi v er s a nd po in t s. B u t by th e t im e A rj u n se e s, there's nothing there... ARJUN ±ýÉ?... ARCHANA «ó¾ ƒýÉø ¸¢ð¼ ÀÂí¸ÃÁ¡É ´Õ ¨¸... ¸ñ½¡Ê À¢È¡ñÎ îÍ... ARJUN ±øÄ¡õ À¢Ã¨Á... «í§¸ ´ñÏõ þøÄ... ARCHANA À¢Ã¨Á þøÄ... ¿¡ý ±ý ¦ÃñÎ ¸ñ½¡Ä À¡ò§¾ý...

They slo wly walk further into th e house. .. They come to a very very dark roo m. S udde nly they see two whit ish face s an d ge t a jolt . I t's ju st an o ld mir ror an d t hey jus t s aw the ir REFLECTION. ARJUN ´Õ ¿¡û ±ý ÓﺢÂô À¡òÐ ¿¡§É ÀÂôÀÎ §ÅýÛ ±¾¢÷ôÀ¡ì¸§Å¢øÄ...

A CL ATT ERI NG sou nd i s h ear d, fol low ed b y t he sou nd of FOOTSTEPS. ARJUN (CONT'D) ¡§Ã¡ ´Ç¢ïº¢ì¸¢ðÎ sound effect ÌÎ ì¸È¡í¸... ¿¡ý ±ýÉýÛ ¸ñÎ À¢Ê츢§Èý... ARCHANA þÕ þÕ ±ý¨É Å¢ðÎ ðÎ ô §À¡Â¢¼¡§¾...

They look into the kitchen.... A pot has been knocked over. ARCHANA (CONT'D) Arjun... þó¾ Å£ðÎ Ä ±ýɧš þÕìÌ Arjun... Å¡ §À¡Â¢¼Ä¡õ... ARJUN ±ýɧš þøÄ... ¡§Ã¡ þÕ측í¸...

STRANGE CREAKING SOUND.... THEN A LOUD SLAM OF A CLOSING DOOR. They hurry and see... The main door is shut. ARCHANA ³¨Â§Â¡... ¸¾¨Å Â¡Õ ãÊÉ¡? ARJUN ‰‰‰ ‰....

Some DARK FIGURE runs past them, BEHIND them... THUD. THUD. They spin around. THERE'S NO ONE THERE.


84. ARJUN (CONT'D) Hello... ¡ÃÐ?... ¦ÅǢ ší¸... ARCHANA

(shaking) Arjun... ¯ÉìÌ À§Á þø¨Ä¡?...

FOOT STEPS again... BEHIND them... they spin around.. NOONE. ARJUN þÐŨÃìÌõ þøÄ... ¬É¡ þÉ¢§Á Åó¾¡Öõ ÅÃÄ¡õ...

A DARK FIGURE is visible, standing in the far corner, behind them... They dont realize it yet.... ARCHANA ³¨Â§Â¡... ¦º¡ýÉ¡ §¸Ù... Å¡ §À¡Â¢¼Ä¡õ.... ARJUN ±ÉìÌ þó¾ §Àö À¢º¡ÍĦÂøÄ¡õ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢øÄ... ¬É¡ Hitchcock À¼òÐÄ...

The dark figure is moving slowly towards them from behind. ARJUN (CONT'D) ´Õ ¸¢ÆÅ¢ ¨¸Â¢Ä ¸ò¾¢§Â¡¼ À¢ýɡħ ÅóÐ....

They see a very very old , wrinkl ed, dark skinned , white haired woman com ing righ t at the m wi th a big kni fe a nd S CREA M... The baby also starts screaming... ALL ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬..... OLD LADY ±ý ¬ð¨¼¦ÂøÄ¡õ ¾¢ÕÊðÎ ô§À¡¸ ¾¡§É ÅóÐÕ츣í¸?

They stop screaming and look at her. She's just a poor old village woman. CUT TO:

53

INT. SCARY VILLAGE HOUSE - COUPLE OF MINUTES LATER Ar ch a na i s p at t in g t he ba by wh o i s dr i nk i ng m i lk . A rj un is sitting opposite to the old woma n who is stirrin g some s oup in one hand and holding Sarala's photo in the other. OLD WOMAN ... ±ý§É¡¼ §Àò¾¢ ¾¡ý... ¬É¡ «Å ÅóÐ ±ý¨É À¡òÐ ¦Ã¡õÀ ÅÕ„Á¡îÍ... ¡էÁ ±ý¨É ÅóÐ À¡ì¸È¾¢øÄ.... ARJUN þôÀ ±í§¸Â¢ÕôÀ¡í¸ýÛ ¦¾Ã¢ÔÁ¡?...

She is silent...


85. ARJUN (CONT'D) þó¾ ÌÆó¨¾Â «Å «õÁ¡ «ôÀ¡ ¸¢ð¼ §ºì¸Ïõ... «¾¡ý.... OLD WOMAN Òâ¢ÐôÀ¡... ¬É¡ «Å þôÀ ±í§¸ þÕ측ýÛ ±ÉìÌ ¿¢ƒõÁ¡ ¦¾Ã¢Â¡Ð...

Arjun and Archana look at each other. Yet another DEAD END? ARJUN ºÃ¢ À¡ðÊ... ¿¡í¸ ŧáõ...

They get up and begin to leave. The old woman looks at them for sometime. Then gets up. OLD WOMAN ¦¸¡ïºõ þÕí¸...

She takes two old letters from an old box and gives it to them. OLD WOMAN (CONT'D) þó¾¡ôÀ¡... «Å nursing ÀÊìÌõ §À¡Ð ´Õ ¨ÀÂý «ÅÙìÌ ¿¢¨È¡ letters §À¡ðÎ Õó¾¡ý... «ÐÄ ´ñÏ ¦ÃñΠŢðÎ ðÎ ô §À¡Â¢ð¼¡... ¯¾×Á¡ýÛ À¡Õ. ARJUN Thanks À¡ðÊ...

They thank her and leave... FADE OUT.

54

EXT - ROADS - AUTO / TEMPLE - NEXT MORNING Arjun and Archana are travelling in an auto with the baby. ARCHANA þó¾ Á¡¾¢Ã¢ love letter'øÄ¡õ ´Õ ¦À¡ñÏìÌ ¿¢¨È Àºí¸ ±ØÐÅ¡í¸.... þ¨¾ ¿õÀ¢ §À¡§È¡§Á! ARJUN þó¾ letters'³ ±Ø¾¢É «ó¾ John ¸¢ð¼ «Å ±í§¸Â¢ÕôÀ¡ ¦¾Ã¢ÔÁ¡ýÛ §¸ðÎ À¡ô§À¡õ.... «Åý ¦¾Ã¢Â¡ÐýÛ ¦º¡ýÉ¡ýÉ¡ §ÅÈ ²¾¡ÅÐ ÒÐ information ¸¢¨¼ìÌÁ¡ýÛ À¡ô§À¡õ... «ôÒÈõ «¨¾ follow Àñ½¢... ARCHANA þôÀʧ ´Õ þ¼òЧÄ÷óÐ þý¦É¡Õ þ¼õ ¾¡Å¢ðÊÕ째¡§Á ¾Å¢Ã «Å¨Ç ¸ñÎ À¢Êì¸ ÓÊÂÄ... «Ðì¸ôÒÈõ «ôÀ¡õÁ¡ ¡÷ýÛ §ÅÈ §¸ðÎ «í§¸ §À¡ö.... †¤õ!... þýÉ¢ìÌ ¾¡ý ¸¨¼º¢ ¿¡û... þýÛõ þÕÅò¾¢ ¬Ú Á½¢ §¿Ãõ ÓôÀò¾¢ ±ðÎ ¿¢Á¢„õ ¾¡ý þÕìÌ... ¿¡¨ÇìÌ ¸¡¨Ä墀 À¾¢§É¡Õ Á½¢ìÌ ¦ºý¨É墀 þÕì¸Ï§Á......... ÓÊÔÁ¡??? ARJUN

(determined) ÓÊÂÏõ... «Å¨Ç þýÉ¢ìÌûÇ ±ôÀÊ¡ÅÐ ¸ñÎ À¢Êì¸Ïõ....


86. Parallel cut with temple segment. Sri ni va sa n an d K av it ha a t a Vin ay ag ar ( Lo rd Ga ne sh ) te mp le . Sri niv asa n l ook s a bi t a nxi ous .. . H e p ick s u p h is mob ile an d calls Arjun... KAVITHA ôî! §¸¡Â¢ÖìÌûÇ ²í¸ phone?!... SRINIVASAN þÕõÁ¡.... Arjun ¸¢ð¼ ´Õ Å¡ðÊ §Àº¢¼§Èý...

Arjun picks up... ARJUN Hello Boss... SRINIVASAN ±ýÉôÀ¡? «Åí¸ôÀ¡¨Å À¡ò¾¢Â¡?... Sign Å¡í¸¢Â¡îº¡? ARJUN «... «Ð... þÉ¢§Á ¾¡ý Å¡í¸Ïõ... SRINIVASAN þýÛÁ¡ «Å¨Ã meet Àñ½Ä? ARJUN Àñ½¢Â¡îÍ.... Àñ½¢Â¡îÍ.... infact «Å÷ ܼ ¾¡ý ÅñÊ墀 §À¡Â¢ðÎ þÕ째ý... SRINIVASAN «ôÀÊ¡?... ºó§¾¡„õ... phone'³ ¦¸¡ïºõ «Å÷ ¸¢ð¼ ̧¼ý... ARJUN ±.... ±ÐìÌ?... SRINIVASAN ÍõÁ¡ ´Õ thanks ¦º¡øÄò¾¡ý... ̧¼ý...

Arjun blinks, puts the phone on speaker... and pats the driver... ARJUN ±í¸ boss ¯í¸¸¢ð¼ ¦¸¡ïºõ §ÀºÏÁ¡õ... AUTO DRIVER ±ý¸¢ð¼Â¡?... (Arjun nods)... Hello.... SRINIVASAN Hello sir... (Mixing up his own name) ¿¡ý ¾¡ý Ţɡ¸÷ §Àº§Èý..... I mean.... º£É¢Å¡ºý §Àº§Èý. ¿øÄ¡ þÕ츣í¸Ç¡? AUTO DRIVER ¿¡ý........... (confused look) ¿øÄ¡ò¾¡ý þÕ째ý... SRINIVASAN §Å¨Ä¦ÂøÄ¡õ ±ôÀÊ §À¡Â¢ðÎ þÕìÌ? AUTO DRIVER ±ôÀ×õ §À¡Ä¾¡ý... ±ýÉ.... «¨Äîºø ƒ¡Š¾¢...


87. SRINIVASAN ¬Á¡Á¡.... †£ †£. ... «ôÒÈõ «ó¾ contract conditions'ÄøÄ¡õ ±ó¾ problem'Óõ þø¨Ä§Â?!... AUTO DRIVER ±ýÉ¡ condition???

Arjun closes the phone's mouth for a second and whispers... ARJUN

ÅñÊ condition.... ÅñÊ condition.... AUTO DRIVER «¦¾øÄ¡õ ´ñÏõ À¢ÃÉ¢ø¨Ä... condition'øÄ¡õ super'¬ ¾¡ý þÕìÌ... SRINIVASAN ¦Ã¡õÀ ºó§¾¡„õ.... §ÅÈ ²¾¡ÅÐ §ÅÏýÉ¡Öõ ±í¸¸¢ð¼ ¿£í¸ ¾Âí¸¡Á §¸ì¸Ä¡õ... AUTO DRIVER μ... «ôÀ.... þó¾ ¾õÀ¢ ¸¢ð¼ ¦º¡øÄ¢ ¦¸¡ïºõ §À¡ðÎ ìÌÎ ì¸ ¦º¡øÖí¸ sir....

Arjun puts off the speaker... SRINIVASAN ±ýÉ §À¡ðÎ ÌÎ ì¸Ïõ? ARJUN Boss... «Å÷ sign §À¡ðÎ ìÌΠ츧ÈýÛ ¦º¡ýÉ¡Õ... traffic'Ä ¯í¸ÙìÌ ºÃ¢Â¡ §¸ì¸Ä... SRINIVASAN ºÃ¢ôÀ¡.... º£ì ¸¢Ãõ Å¡í¸¢Î ôÀ¡... ARJUN «Ðì̾¡§É ÅóÐÕ째ý... ¿£í¸ ¸Å¨ÄôÀ¼¡Á º¡Á¢ ÌõÀ¢ðÎ ðÎ °ÕìÌ ¸¢ÇõÒí¸...

Srinivasan cuts the phone. KAVITHA «Åý ±øÄ¡ò¨¾Ôõ correct'¬ ¾¡§É Àñ½¢ì¸¢ðÎ þÕ측ý?... þôÀÊ ´Õ Á½¢ §¿ÃòÐìÌ ´Õ Å¡ðÊ phone Àñ½¢ ¦¿¡îº¢¦ÂÎ ì¸ÏÁ¡?

He do e s n' t a n s we r bu t j u s t c lo s e s h i s e ye s an d pr a ys o nc e more... CUT TO:

55

INT - SARALA/JOHN'S HOUSE - NEXT DAY Intro John... a tough-guy with carefree hair and piercing eyes. JOHN ±ôÀ §¸ð¼¡Öõ »¡À¸õ þøÄýÛ ¦º¡ýÉ¡ ±ôÀÊ? ±øÄ¡ plans'Íõ «ó¾ÃòÐÄ ¿¢ìÌÐ... ¿øÄ¡ §Â¡º¢... ±§¾¡ À¼õ ±Î ì¸ÈÐìÌ ÌÆó¨¾Â §¸ð¼¡ýÛ ¦º¡ý§É... ±ýÉ À¼õ... ±ó¾ company'ýÛ ¦º¡øÄÄ?


88. Reveal Esther (alias Sarala). She looks into a mirror and takes off the last plaster from the wound on her forehead. SARALA

(thinks... pauses) ......... ¦º¡øÄÄ... «ÐìÌûÇ auto þÊΠîÍ... ÁÂì¸õ ¦¾Ç¢ïÍ À¡ò¾¡, «Å¨ÉÔõ ¸¡Ïõ, ÌÆ󨾨ÂÔõ ¸¡Ïõ... «í§¸§Â¢Õó¾¡ ¿øľ¢øÄýÛ ¸¢ÇõÀ¢ ÅóÐð§¼ý... þ¨¾¦ÂøÄ¡õ¾¡ý Åó¾ «ýɢ째 ¦º¡øĢ𧼧É.... ¾¢ÕôÀ¢ ¾¢ÕôÀ¢ §¸ðÎ ²ý ±ý ¯Â¢¨Ã Å¡í¸§È?....

Sh e t o u ch e s t h e b a c k o f h e r h e ad . . . a s i f it i s p a in i n g a little. JOHN ±É즸ýɧÁ¡ ºó§¾¸Á¡ þÕìÌ... SARALA ±ýÉ? JOHN ¿£§  §ÅÈ ±Åý¸¢ð¼§Â¡ §ÀÃõ §Àº¢ ÌÆó¨¾Â Å¢òÐðʧ¡ýÛ... SARALA ¯ý¨É Á¡¾¢Ã¢ ¿¡ý ´ñÏõ À½¦ÅÈ¢ À¢ÊîÍ «¨ÄÂÄ... þÉ¢§Á þó¾ §Å¨Ä¦ÂøÄ¡õ ¦ºö §Åñ¼¡õÛ ±ù§Ç¡ ¿¡Ç¡ ¦º¡øĢ츢ðÎ þÕ째ý?... ¿£ §¸ì¸ Á¡ð§¼í¸¢§È... §Àº¡Á ±øÄ¡ò¨¾Ôõ Å¢ðÎ ðÎ ... ¦ÃñÎ §ÀÕõ §ÅÈ ±í§¸Â¡ÅÐ §À¡ö.... JOHN !... Å¡Â ãÎ ... Òк¡ »¡Éõ ÅóÐÕ? ¿£ ÁðÎ õ ¦º¡¾ôÀÄýÉ¡ þó§¿Ãõ 20 Äðºõ ¨¸ìÌ ÅóÐÕìÌõ... SARALA ¬í!.... ¿£ sofa'Ä Í¸Á¡ º¡ïÍ ¯ì¸¡óÐðÎ order ÀñϧÅ... ¿¡ý ¿¡ö Á¡¾¢Ã¢ °÷ °Ã¡ «¨ÄïÍ ¾¢Ã¢ïÍ, risk ±Î òÐ.... ¿£ ¦º¡øÈ §Å¨Ä¦ÂøÄ¡õ ¦ºöÂÏÁ¡?... þÉ¢§Á ±ýÉ¡Ä ÓÊ¡Ð... JOHN ²ö!... ±ýÉÊ Åà Åà ¦Ã¡õÀ ÐÇ¢÷ Å¢ðÎ §À¡îº¡? SARALA ÍõÁ¡ ¸ò¾¡§¾.... ¿£ ºÃ¢Â¡É ¬õÀ¨Ç¡¢Õó¾¡...

He pushes her angri ly before she fini shes... S he falls down... He walks off in a huff leaving the front door wide open. DISSOLVE TO:


89.

56

INT/EXT - SARALA/JOHN'S HOUSE - A MINUTE LATER Arj un a nd A rc ha na a rr iv e at t he fr on t do or . Ar ch an a ha s th e baby. Arjun rings the BELL... twice... thrice... Noone answers. ARJUN Å¡ºì¸¾× ¾¢ÈóÐ ¸¢¼ìÌ.... ARCHANA «Ð측¸ ¿£ ¯ûÇ §À¡Ä¡õÛ ¿¢¨É측§¾... þ§¾ ¦¸ð¼ ÀÆì¸Á¡ §À¡îÍ... ARJUN

(frowns, turns back) Hello... Mr.John.... Mr.John....

No an s w er . Ar j u n p e ep s an d se e s S a ra l a u n c on s c io u s o n th e floor... ARJUN (CONT'D) §†ö!.... «í§¸ À¡Õ... «ó¾ ¦À¡ñÏ.... ¾¨ÃÂ¢Ä Å¢ØóÐ ¸¢¼ì¸¡... ARCHANA

(peeps) ¡Õ....? ARJUN ... «¾¡ý Sarala... I mean Divya... I mean... «Å §À÷ ±ýÉ? ARCHANA Esther... ARJUN «Å§Ç¾¡ý...

He rushes in before she can stop him. She follows him in. ARCHANA ±ýÉ¡îÍ?... ¦ºòÐ ¸¢òÐ §À¡Â¢ð¼¡Ç¡?.... ¡áÅÐ ¦¸¡¨Ä Àñ½¢ð¼¡í¸Ç¡?... ³§Â¡! ARJUN ¿£ §ÅÈ þýÛõ tension ²ò¾¡§¾.... (bends down and checks her breath) ¿øħŨÇ... ãîÍ þÕìÌ.... ARCHANA «ôÀ ÁÂì¸Á¡ þÕ측 §À¡ÄÕìÌ... ¦¸¡ïºõ ¾ñ½¢ ±Î òÐ ãïº¢Â¢Ä «Ê...

Arjun looks around and assumes something... ARJUN ²ü¸É§Å ¾ñ½¢ «ÊðÎ ¾¡ý flat ¬¸¢ ¸¢¼ì¸¡... ARCHANA What?...

He points to some empty beer bottles lying beside her. ARJUN ±É즸ýɧÁ¡ þô§À¡¨¾ìÌ ±ó¾¢Ã¢ôÀ¡ýÛ §¾¡½Ä...


90. ARCHANA ... þôÀ ±ýÉ ÀñÈÐ??? þÅ ¸¢ð¼ ¾¡§É Å¢„Âò¨¾ Å¡í¸Ïõ!.... ARJUN þí§¸ wait ÀñÈÐõ ¿øľ¢øÄ... ¡áÅÐ ÅóÐð¼¡í¸ýÉ¡ ÅõÒ.... (Thinks..... IDEA!!!) Archu... ¿õÁ auto'¸¡Ã¨É ÜôÀ¢Î ... à츢ðÎ hotel'ìÌ §À¡Â¢¼Ä¡õ.... ARCHANA What???????? ARJUN º£ì ¸¢Ãõ......... ±ØóÐð¼¡ýÉ¡ ¾ôÀ¢îÍ μÊÕÅ¡... «ôÒÈõ ´ñÏõ Àñ½ ÓÊ¡Ð...

She realizes that is possible... ARCHANA «ó¾ auto'¸¡Ãý ²¾¡ÅÐ §¸ð¼¡ ±ýÉ ¦º¡øÈÐ...? ARJUN

(thinks) õõõõ..... þÐ ±ý sister... ¦¸¡ïºõ æ…¤... Å£ðÎ §Ä÷óÐ ¾ôÀ¢îÍ ÅóÐð¼¡.... ¾¢ÕôÀ¢ °ÕìÌ ÜðÊðÎ ô §À¡§È¡õÛ ¦º¡øÖ....

She nods and rushes... CUT TO:

57

EXT - SARALA/JOHN'S HOUSE - A MINUTE LATER Arjun an d Archan a seat S arala in side the auto an d get in . When the a uto leav es.. . Jo hn e nter s the str eet driv ing his SUV and notices this... He is shocked... He starts following the auto. CUT TO:

58

EXT - HOTEL - CONTINUOUS Joh n w atc hes as Ar jun an d A rch an a t ake Sa ral a i nto th e h ote l on a whee l cha ir. He ta kes a ste p fo rwar d but dec ides that it is not the right time. He makes a call to someone. CUT TO:

59

INT. HOTEL RECEPTION - CONTINUOUS

Arjun p ushes the wh eel ch air (w ith Sa rala) throug h the reception hall and Archana tags along nervously while carrying the baby. Arjun puts a pair of sunglasses over the unconscious Sarala's eyes. Just then they notice Srinivasan and Kavitha talking to the receptionist.


91. SRINIVASAN

(to Kavitha) ±øÄ¡ò¨¾Ôõ ±Î òÐ츢ð§¼øÄ?... À¡¾¢ ÅÆ¢Â¢Ä «¨¾ ÁÈóÐð§¼ý þ¨¾ ÁÈóÐð§¼ýÛ ¦º¡øÄìܼ¡Ð.... KAVITHA ¡÷ ¿¡É¡?... ±É측 »¡À¸ ÁȾ¢?? õìÌõ!

Archana panicks, places the baby on a sofa and hides behind it. Srinivasan sees Arjun who has no other option but to stand there with a stupid smile. ARJUN †£ †£. .. ¿£í¸ þýÛõ ¸¢ÇõÀĢ¡ Boss.....? SRINIVASAN ±ý¨É ¸¢ÇôÀÈÐħ ÌȢ¡ þÕ째!... ¬É¡ «Ð×õ ¿øÄо¡ý... ±øÄ¡ §Å¨Ä¨ÂÔõ «ôÀʧ §À¡ðÎ ðÎ ÅóÐð§¼ý! †¤õ... ±ôÀôÀ¡ò¾¡Öõ project ¿¢¨ÉôÀ¡§Å þÕìÌ... ²ý?... (notices Sarala and the baby)... þó¾ À¡ôÀ¡¨Åô À¡ò¾¡ì ܼ ¿õÁ ads'Ä ¿Êì¸¢È À¡ôÀ¡ Á¡¾¢Ã¢§Â þÕìÌ ±ÉìÌ! ARJUN

(blurts out) .... ¿õÁ À¡ôÀ¡ ¾¡ý boss..... (bites his tongue) SRINIVASAN «¼ ¬Á¡!!!... «ôÀ þÅí¸ ¾¡ý Saradha'Å¡... ARJUN ...... Sarala... (bites his tongue again) SRINIVASAN Ó¾øÄ ²ý ±ý¸¢ð¼ Saradha'ýÛ ¾ôÀ¡ ¦º¡ý§É? Hello... Glad to meet you.... ¸Å¢¾¡... þо¡ý ¿õÁ ads'Ä Å÷à À¡ôÀ¡... þÅí¸ ¾¡ý «õ...

Kavitha is already cuddling the baby... KAVITHA «ôÒôâ... ±ýɼ¡... ÁõÓõÁ¡.....

Srinivasan notices that Sarala is still... which seems a little

rude... obviously... Arjun adjusts. ARJUN «Ð... ¿£í¸ ´ñÏõ Å¢ò¡ºÁ¡ ¿¢¨ÉîÍì¸ §Åñ¼¡õ... «Åí¸ ¯¼õ¨À ¦Ã¡õÀ «¨ºì¸ìܼ¡ÐýÛ doctor ¦º¡øĢ¢Õ측í¸Ç¡õ... SRINIVASAN μ... Ok ok... ÌÆ󨾧¡¼ «ôÀ¡ ±í§¸??? ARJUN «.... «Å÷.... (pointing his hand far away)... À¡... À¡òåõ §À¡Â¢Õ측Õ! SRINIVASAN À¡òåõ ¾¡§É §À¡Â¢Õ측Õ? ±ýɧš À¡õ§À §À¡É Á¡¾¢Ã¢ þØòÐ ¦º¡ø§È! ºÃ¢ ºÃ¢... «Å÷ Åó¾Ðõ ºðÎ ÒðÎ ýÛ ¨¸¦ÂØò¨¾ Å¡í¸¢ðÎ ¿£Ôõ °÷ ÅóÐ §ºÕ.


92. They lea ve... Ar chana ge ts up, h olding h er back and givi ng out a sigh of relief. CUT TO:

60

INT. HOTEL ROOM - FEW MINUTES LATER Sh o t o f A r j u n pe e p i n g o u t s i d e t h e d oo r o n c e, c l o s in g a n d locking it fast. Shot of Archan a looki ng out the win dow and closin g the curtains. Th e ro o m is da rk no w. . . CU T T O. .. A la m p on a lo n g po l e is switched on... Arjun's hand pulls it closer to Sarala's face. Sar al a wa ke s up an d se es .. . Arj un a nd A rc ha na' s se ri ou s an d th re at e ni ng fa ce s .. . S he i s t ie d t o a c ha ir an d t he re is a tab le i n fr on t o f he r. I t lo oks l ik e a po li ce in te rr og at io n scenario. SARALA ²ö... ±ýÉ?.... ±ý¨É ¸ðÊô§À¡ðÎ Õ츣í¸! Á⡨¾Â¡ «×òРŢΠí¸... ARCHANA Ó¾øÄ þó¾ì ÌÆó¨¾Â ±í§¸Â¢ÕóÐ, ¡÷¸¢ð§¼Â¢ÕóÐ ¾¢ÕʧÉýÛ ¦º¡øÖ... SARALA ±ýÉ ¯Ç÷ãí¸?... ¿¡ý ±ó¾ ÌÆ󨾨ÂÔõ ¾¢Õ¼Ä... ARJUN ¿¡ý ¯ý¨É chennai'墀 À¡ò¾ô§À¡ þó¾ À¡ôÀ¡¨Å ¿£ ¾¡ý ¦ÅîºÕó§¾ýÛ prove ÀñÈÐìÌ ±ý mobile photo þÕìÌ... ¿£ ¾ôÀ¢ì¸§Å ÓÊ¡Ð...

Sar ala be com es sil ent ... an d l oo ks awa y. Arc han a p ull s A rju n to a corner and whispers to him. ARCHANA

Arjun... þŸ¢ð¼ þôÀʦÂøÄ¡õ soft'¬ §¸ð¼¡ ±¨¾Ôõ ¦º¡øÄ Á¡ð¼¡.... (rolling up her sleeves) ±ý ¸¢ð¼ ¦¸¡ïº §¿Ãõ Å¢ðÎ ðÎ ¿£ ¦ÅÇ¢Â¢Ä þÕ... ARJUN

²ý?... ±ýÉô Àñ½ô §À¡§È? ARCHANA

(evil laugh) ... police torture §¸ûÅ¢ôÀðÎ Õ째øÄ?... «ó¾ Á¡¾¢Ã¢ ±øÄ¡ ¿¸ò¨¾Ôõ ´ù¦Å¡ñ½¡ §Å§È¡¼ ÒÎ í¸¢, Á¢Ç¸¡öô¦À¡Ê¨Â ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡ö ¸ñÏÄ §À¡ðÎ ±È¢Â ¦ÅîÍ... blade'³ ±Î òÐ ¸£È ¢ì ¸£È ¢... ARJUN

³¨Â§Â¡... §À¡Ðõ §À¡Ðõ.... þôÀ ±É째 ¯ý¨Éô À¡ò¾¡ ¦¸¡ïºõ ÀÂÁ¡ò¾¡ý þÕìÌ... ¯ÉìÌûÇ þù§Ç¡ voilence'¬?


93. ARCHANA

À¢ýÉ þŸ¢ð§¼Â¢ÕóÐ ¯ñ¨Á ±ôÀÊ ¾¡ý ÅÃŨÆ츢ÈÐ...? ARJUN

Torture Àñ½Ïõ... «ù§Ç¡¾¡§É?... ¬É¡ violence þøÄ¡Á Àñ½Ûõ......................... IDEA!

CUT TO. Clo se s ho t of a wh it e fe at he r b ei ng t ak en s low ly b y Ar ju n' s han d. W e se e Arj un 's s mi rk , Arc ha na 's e vi l smi le a nd S ar al a blinking.. Cl o se s ho t o f Sa r a la ' s f e et . .. t ie d an d p l a ce d on a s m al l stool. We see Arjun's hand with the feather approaching the feet. We s e e Sa r a l a wo n d e r i ng w h a t i s g o i ng t o h ap p e n . . . A r j u n sta rt s ti ck li ng he r. .. S ar al a t ri es t o co nt rol h er l au gh .. . Sh e c a n 't m o v e h e r f e et . . . t he t i c k li n g b e co m e s m or e a n d mor e. .. S ar al a's f ac e. .. A rc han a' s fa ce .. . Arj un 's f ac e. .. . FINALLY... We see Sarala LAUGHING and BEGGING and LAUGHING again... ARCHANA þí¸ô À¡Õ... ¯ÉìÌ ÁðÎ õ ¾¡ý þó¾ ÌÆ󨾧¡¼ «ôÀ¡ «õÁ¡ ¡ÕýÛ ¦¾Ã¢Ôõ... ¿£ ¦º¡ýÉ¡ ¾¡ý «Åí¸¸¢ð¼ §À¡ö §ºì¸ ÓÊÔõ... SARALA ¦º¡ø§ÈýÄ? †£ †£ †£. .. ±ÉìÌ ±Ð×õ ¦¾Ã¢Â¡Ð... †¡ †¡ †¡ †¡... þôÀ †£ †£. ... ³§Â¡... Å¢ðÎ Õí¸.... please..... †¡ †¡... ±ÉìÌ ±Ð×õ ¦¾Ã¢Â¡Ð...

CUT TO. Now i t is a ha nky. .. Ar chan a twi sts it.. . Sar ala blink s ag ain and w onde rs wh at i s goi ng t o hap pen. ... Arjun com es an d ho lds he r h e a d. . . S a ra l a b e gi n s t o p a n ic . . .. Ar c h an a br i ng s th e ha nk y n ea r S ar al a 's n o se .. . s he t r ie s t o mo v e bu t A rj u n is holding her tight. ARJUN ¦º¡øÖ... ÌÆó¨¾Â ±í§¸Â¢ÕóÐ ¾¢ÕʧÉ? SARALA †¡.... †¡.... †î!..... †¡.... †¡.... †î!.....

Sarala sneezes several times.... but does not give in. CUT TO. We see a fork... CUT TO. Sa r a l a is s h i v er i n g v ig o r o u s ly . . . R ev e a l . . . H e r f ee t a r e im me rs e d in a bu c ke t f ul l o f ic e. . . Ar j un c o me s a nd a d ds a fresh pack into the bucket...


94. ARCHANA ¯ý¨É police'¸¢ð¼ À¢ÊîÍì ¦¸¡Î ò¾¡ ̨Èïº Àðºõ 15 ÅÕ„Á¡ÅÐ ¾ñ¼¨É ¸¢¨¼ìÌõ... «Ð×õ ´Õ ÌÆó¨¾Â ¾¢ÕÊÉÐìÌ... ¿£ þÐŨÃìÌõ ±ò¾¨É ¾¢ÕÊۧ¡! SARALA Brrrrrrrrrrrrrrrr...... (muffled sounds) ARCHANA ±ýÉ ¦º¡øÈ¡?

Arjun brings his ear close to her mouth and listens. ARJUN †£ †£ †£. .. ¯ý¨É ¦¸ð¼ ¦¸ð¼ Å¡÷ò¨¾Â¡§Ä ¾¢ð¼È¡...

Arc han a g ets pi sse d.. . T ake s a l ot of ice cu bes in he r h and s and p uts t hem into the backs ide of Sa rala 's to p an d mak es h er more miserable. CUT TO. Arjun and Archana are standing near the window. ARJUN (CONT'D) ±ýÉ ¦ºïº¡Öõ Áº¢Â Á¡ð§¼í¸¢È¡..... '¸øæÇ¢ Áí¸¢' ARCHANA º¢Ä §À÷ ¸¼ôÀ¡¨Ã ÓØí¸¢ðÎ ¸„¡Âõ ÌÊôÀ¡í¸Ç¡õ... «ó¾ Á¡¾¢Ã¢ þÅ ±øÄ¡ò¨¾Ôõ....

The b ab y cr ie s a nd A rc ha na g oes t o he r. S he st ar ts c ha ng in g the diaper. Arjun watches and starts grinning. CUT TO. Ar ju n i s ho l di ng th e ' di rt y d ia pe r ' ve r y cl o se t o S ar a la 's nose. Sarala is DYING..... ARJUN þôÀÅ¡ÅÐ ¦º¡øÖ... SARALA

(gives up) ¦º¡ø§Èý ¦º¡ø§Èý...

FINALLY! SARALA (CONT'D) ´Õ hospital'§Ä÷óÐ ¾¡ý ±Î òÐðÎ Åó§¾ý... ARJUN ±ó¾ hospital...? SARALA º¢¾õÀÃòÐÄ þÕì¸È SR hospital... ARCHANA ... «Å «ôÀ¡ «õÁ¡ ¡÷ýÛ ¦º¡øÖ...


95. SARALA ±ÉìÌ §ÅÈ ±ÐקÁ ¦¾Ã¢Â¡Ð! Å¢ðÎ Õí¸!

Arjun and Archana realize that's all she is willing to say. CUT TO:

61

INT. CHIDAMBARAM POLICE STATION - DAY Intro Mahe sh and La kshmi - s itting be side the inspector 's desk - t h e y se e m e x tr e m e l y t r o u b l ed . I n s pe c t o r Ve l e n t er s t h e station. The other cops salute him. Vel sees Mahesh and Lakshmi. A sub-inspector explains, SUB-INSPECTOR ÌÆó¨¾Â ¸¡ÏõýÛ ÀòÐ ¿¡¨ÇìÌ ÓýÉ¡Ê complaint ÌÎ òÐÕó¾¡í¸øÄ º¡÷... þÅí¸¾¡ý.. VEL ¬í... ¬Á¡ ¬Á¡.. (sits down) ±ýÉ Å¢ºÂõ? ¦º¡øÖí¸.

Lakshmi breaks down to tears... Mahesh is trying to be strong. VEL (CONT'D) ±ýÉ¡îÍ...? MAHESH ... ±í¸ ÌÆó¨¾ þýÛõ ¸¢¨¼ì¸Ä sir... VEL ±ýÉ?... «ýÉ¢ìÌ ¸¢¨¼îº¢ð¼¡ýÛ ¦º¡ýÉ£í¸....!!! MAHESH ... ¿¡í¸.... «ôÀÊ ¦º¡øÄ §Åñʾ¡ §À¡îÍ... VEL ±ýÉ ¦º¡øÈ£í¸?... þÕí¸ þÕí¸... Ó¾øÄ hospital'Ä ÌÆó¨¾Â ¡§Ã¡ ¸¼ò¾¢ð¼¡í¸ýÛ ÅóÐ complaint Àñ½¢É£í¸... «ôÒÈõ ¦¸¡ïº §¿ÃòÐħ ¾¢ÕõÀ¢ ÅóÐ... ÌÆó¨¾ ¸¡½¡Á §À¡¸Ä... ¯í¸õÁ¡ ¾¡ý ¯í¸¸¢ð¼ ¦º¡øÄ¡Á ÌÆó¨¾Â Å£ðÎ ìÌ ÜðÊðÎ §À¡Â¢ð¼¡í¸ýÛ ¦º¡ýÉ£í¸§Ç!... MAHESH þøÄ sir... ¦À¡ö ¦º¡ý§É¡õ... (Vel frowns) ¯í¸¢ð¼ complaint ÌÎ ò¾ ¦¸¡ïº §¿ÃòÐħ ´Õò¾ý phone Àñ½¢... ÌÆó¨¾ ¾¢ÕõÀ §ÅÏýÉ¡ 20 Äðº åÀ¡¨Å ready Àñ½¢ ¦Åì¸ ¦º¡ýÉ¡ý.... Police ¸¢ð¼ §À¡É¡ ÌÆó¨¾Â ¦¸¡ýÛÎ §ÅýÛ Á¢ÃðÎ É¡ý sir... (pauses)... ±ýÉ ÀñÈÐýÛ ¦¾Ã¢ÂÄ... «¾¡ý ¯¼§É ÅóÐ... ÌÆó¨¾ ¸¢¨¼îÍð¼¡ýÛ... complaint'³ Å¡ÀŠ Å¡í¸¢ð§¼¡õ.... LAKSHMI ¬É¡ «Ðì¸ôÒÈõ «Åý¸¢ð§¼Â¢ÕóÐ ±ó¾ phone'Û§Á ÅÃøÄ sir.... ÀòÐ ¿¡Ç¡îÍ! ±ÉìÌ ¦Ã¡õÀ ÀÂõÁ¡ þÕìÌ... ±ý ÌÆó¨¾ìÌ ±ýɡ¡ ²¾¡î§º¡ ¦¾Ã¢ÂÄ¢§Â!...


96. MAHESH þò¾¨ÉìÌõ «Åí¸ §¸ì¸È À½ò¨¾ ¿¡ý ¾÷§ÃýÛ ¾¡ý ¦º¡ý§Éý.... ²ý phone Àñ½ÄýÛ ¦¾Ã¢ÂÄ... VEL þôÀÊ ÀòÐ ¿¡û ÍõÁ¡Â¢ÕóÐðÎ ... þôÀ ÅóÐ ¦º¡øÈ£í¸§Ç! ¿£í¸ ±í¸ §ÁÄ ¦¸¡ïºÁ¡ÅÐ ¿õÀ¢ì¨¸ ¦ÅÕì¸Ïõ... LAKSHMI Sir... þôÀ ¯í¸¨Ç ¿õÀ¢ ¾¡ý ÅóÐÕ째¡õ... ±ôÀÊ¡ÅÐ ±ý ÌÆó¨¾Â ¸¡ôÀ¡òÐí¸ sir.... «Å ¸¢¨¼ì¸ÄýÉ¡ ¿¡ý ¯Â¢§Ã¡¼ þÕì¸ Á¡ð§¼ý... VEL ºÃ¢õÁ¡... ºÃ¢õÁ¡... «Æ¡¾£í¸.... ±ôÀÊ¡ÅÐ ¸ñÎ À¢Ê¼Ä¡õ...

CUT TO:

62

INT/EXT. HOTEL PREMISES / DEVA'S HOUSE - HALF HOUR LATER Archa na i s at the TRA VEL DESK , enq uiri ng, look ing thro ugh the directory and making some calls. The baby is sitting beside her on a chair. Arjun is talking on his mobile phone... with Deva. DEVA §¼ö... ¿£í¸§Ç ±øÄ¡ò¨¾Ôõ ¦ºïº£í¸ýÉ¡ «ôÒÈõ ¿¡í¸øÄ¡õ ±Ðì̼¡ police §Å¨Ä墀 þÕ째¡õ...? ¬í? ÁÉÍÄ ±ýÉ James Bond'ýÛ ¿¢¨ÉôÀ¡?... «Å ±í§¸?... Archana IPS... Police torture Àò¾¢ «Å §ÀºÈ¡Ç¡?.... ÜðÊðÎ Å¡... ¿¡ý ¸¡ð¼§Èý... ARJUN Sorry Áý... ¾ôÒ¾¡ñ¼¡... ±í¸ ¿¢¨Ä¨Á «ôÀÊ... ãÏ ¿¡û ¦¸Î Åó¾×¼§É ±ýÉ ÀñÈÐý§É ¦¾Ã¢ÂÄ... ²§¾¡ ´Õ ¦ÅÈ¢Â¢Ä ÅóÐ𧼡õ... DEVA þôÀ «ó¾ ¦À¡ñÏ ±í§¸? ARJUN

(whispers) Room'Ä ¾¡ý ¸ðʧÀ¡ðÎ Õ째¡õ... number 306... DEVA ÌÆó¨¾Â ±Ð측¸ ¸¼ò¾¢É¡... ¡¦ÃøÄ¡õ «Å§Ç¡¼ Üð¼¡Ç¢ýÛ ¦º¡ýÉ¡Ç¡? ARJUN

«Å gang'³ Àò¾¢¦ÂøÄ¡õ §¸ì¸ §¿ÃÁ¢øļ¡... "Do not disturb" card'¨¼ ¸¾×Ä Á¡ðÊðÎ , Hotel room'ìÌ þýÉ¢ìÌõ §ºòÐ À½õ ¸ðÊ𧼡õ... ¿£ ÅóÐ À¢ÊîÍ promotion Å¡í¸¢ì§¸¡... DEVA ... ±ýÉ ¿ì¸Ä¡?... §¿÷Ä Å¡... ÁŧÉ!.. ARJUN Á!.... «¾¡ý sorry ¦º¡øð§¼ýÄ?.... Å¢ðÎ ÷á......


97. DEVA †¤õ..... þôÀ ±ýÉ Àñ½ô§À¡È£í¸?... ²¾¡ÅÐ ±ì̾ôÀ¡ ¦ºïº¢ðÎ «ôÒÈõ ±ý¸¢ð¼ μÊ ÅóÐ ¸¡ôÀ¡òÐýÛ ¦¸ïº ܼ¡Ð...

Archana thanks the hotel staff and gets up. ARJUN ±ó¾ ÅõÒìÌõ §À¡Ä.... just «ó¾ SR hospital'Ö째 phone Àñ½¢, «Åí¸¸¢ð¼ À¡ôÀ¡§Å¡¼ «ôÀ¡ «õÁ¡ address ¸¢¨¼ìÌÁ¡ýÛ... Å¢º¡Ã¢îº¢ð... (Archana shows a thumbs up)... ¸¢¨¼îº¢Î õ... ARCHANA

(shows notepad) º¢¾õÀÃòЧÄ÷óÐ 9 kilometers south'Ä §À¡É¡ Thulsendirapuram'Û ´Õ º¢ýÉ °÷Ä þÕ측í¸... þÐ «Åí¸ Å£ðÎ landline number... ARJUN Deva §¸ðΠ?... þôÀ §¿Ã¡ «í¸¾¡ý §À¡§È¡õ...

CUT TO:

63

EXT. BUS STOP - BUS - CONTINUOUS Ar ju n a nd A r ch an a a re wa lk i ng t ow a rd s a b us st op . A rj u n is st il l o n th e p ho n e wi t h De v a. R ev e al J o hn a n d hi s c lo w ni sh side-kick Ganesh snooping around them... GANESH ±ýÉñ§½... Esther þôÀÊ Á¡ðÊ츢îÍ...! ¿¡ý §Åñ½¡ «ó¾ hotel'ÖìÌ §À¡ö.... JOHN ôî! «Å¨Ç ¸¡ôÀ¡ò¾¢ ´Õ ¨Àº¡ìÌ À¢Ã§Â¡ƒÉõ þøÄ... ÌÆó¨¾ þÅí¸ ¸¢ð¼ þÕìÌ... «Ð ±ôÀÊ¡ÅÐ ¿õÁ ¨¸ìÌ ÅÃÏõ... GANESH þôÀ þÅí¸ ¦ÃñÎ §ÀÕõ ±í§¸ §À¡È¡í¸...?

Ar j un a nd Ar c h an a bo a rd a b u s. . . J o h n a nd G an e s h b eg i n t o panic. JOHN §¼ö! «Ð º¢¾õÀÃòÐìÌ §À¡È bus ¾¡§É?! GANESH ³¨Â§Â¡... ÌÆ󨾧¡¼ «ôÀ¡ «õÁ¡¨Å À¡ì¸ §À¡È¡í¸ §À¡ÄÕ째!!... Esther ±øÄ¡ò¨¾Ôõ ¯ÇȢΠ?! JOHN «Å º¡¾¡Ã½Á¡ ±¨¾Ôõ ¦º¡øÄ Á¡ð¼¡§Ç!... ±ôÀÊ Å¢„Âò¨¾ Å¡í¸¢É¡í¸?!

Th e y h u rr y t o w ar d s t h e b u s a nd c om e ne a r t h e w i nd o w w h er e Arjun and Archana are sitting... and start eavesdropping.


98. ARJUN ºÃ¢¼¡... þÉ¢§Á ¯ý¸¢ð¼ ¦º¡øÄ¡Á ±¨¾Ôõ ¦ºö Á¡ð§¼¡õ... Hello... Hello... Hello... (checks the phone)... Áý battery down'ɡ¢ðÎ þÕìÌ... ¿¡ý «ôÒÈõ «Ê츢§Èý... ±ÐìÌõ ¿£ Archana number note Àñ½¢ì§¸¡... 98401... Hello... §¸ì̾¡?.... (tells the number again)...

John signals Ganesh to note down the number. He does. ARJUN (CONT'D) Note Àñ½¢Â¡îº¡? GANESH

(unconsciously) ’....

The n he r ea li zes w ha t he 's d one .. . Jo hn t hr ows a w il d lo ok . Arjun and Arch ana stop and turn towa rds the t wo m en... Gan esh blinks first and then lets out a fake laugh... GANESH (CONT'D) ¬í!... ºÃìÌ «ÊðÎ õ À¢Ã¢Â¡½¢ º¡ôÀ¢¼Ä¡õ... À¢Ã¢Â¡½¢ º¡ôÀ¢ðÎ õ ºÃìÌ «Êì¸Ä¡õ... ±ÐýÉ¡Öõ ok'ñ§½! †£ †£ †£ †£. ...

Joh n pu ts h is ar m ar ou nd G an esh a nd j oi ns t he fa ke l au gh .. . Arjun and Archana turn away. John tries to strangle Ganesh. ARJUN Hello.... Hello.... ôî!... cut ¬Â¢Î îÍ... ARCHANA Night'§¼ charge Àñ½¢Â¢Õì¸Ü¼¡¾¡? ARJUN ¯ý phone'³ ÌÎ ... (She gives) ÌÆ󨾧¡¼ ŧáõÛ «ôÀ¡ «õÁ¡'¸¢ð¼ inform Àñ½¢¼§Èý...

Arjun tries the number. John and Ganesh exchange looks... GANESH §À¡îÍ... §À¡îÍ... JOHN þ÷á............. ARJUN ôî!... engaged'¬ þÕìÌ.... GANESH þôÀ ±ýÉ ÀñÈÐ? JOHN þ÷÷÷÷÷á.............

He tri es the nu mbe r t wo mor e t im es. .. Joh n q uic kly th ink s o f something... and calls Archana's phone. Arjun picks up. ARJUN Hello...


99. JOHN Hello... õõõõ... ¯í¸ number'§Ä÷óÐ ±ÉìÌ phone ÅóÐÐ... Â¡Õ §ÅÏõ?

Arjun checks the number and looks at Archana. ARJUN

Landline'ìÌ ¾¡§É «Êý! JOHN «... «Ð.... ±ý Å£ðÎ phone'Ä ²§¾¡ problem... ¬É¡ caller id'Ä ¯í¸ number À¡ò§¾ý... «¾¡ý mobile'§Ä÷óÐ «Ê츢§Èý... ARJUN Oh... ok... ok... Sir, ¿£í¸ Mahesh'¬? JOHN «... ¬Á¡... Mahesh... Mahesh ¾¡ý §Àº§Èý.... ARJUN Sir... ±ý §À÷ Arjun... ¯í¸ ÌÆó¨¾ ¸¡½¡Á §À¡É¡ þø¨Ä¡?.... ¦ºý¨É¢Ä, accident'¬ ±ý ¸¢ð¼ ¸¢¨¼îº¡... «Å Â¡Õ ±ó¾ °ÕýÛ ¦¾Ã¢Â¡ò¾¡Ä ¯í¸¨Ç ¸ñÎ À¢Êì¸ þù§Ç¡ ¿¡Ç¡îÍ.... JOHN «... «ôÀÊ¡?... ARJUN ¬Á¡... À¡ôÀ¡ Àò¾¢ÃÁ¡ þÕ측... ¿£í¸ ´ñÏõ ¸Å¨ÄôÀ¼¡¾£í¸... ¿¡í¸ ¯í¸¨Ç À¡ì¸¾¡ý ÅóÐ츢𧼠þÕ째¡õ... JOHN Oh... Thanks... õõõ... ¦Ã¡õÀ ºó§¾¡„õ...

Arjun cuts the phone... The bus begins to move. Ganesh tugs John's arm. GANESH ³¨Â§Â¡ §¿Ã¡ ÌÆó¨¾Â §À¡ö «Åí¸ Å£ðÎ Ä ÌÎ òÐ𼡠«ôÒÈõ ¿õÁ plan... JOHN ¿¡ý §ÅÈ plan §Â¡º¢îº¢ðÎ þÕ째ý... Å¡....

CUT TO:

64

EXT. BUS INTERIOR / JOHN'S PLACE - THE NEXT TWO HOURS

Montages - Arjun and Archana travel with baby. They are quite happy that they have finally found the parents of the baby. John makes some plans with his buddies. He calls Ganesh. JOHN §¼ö Ganesh... ±øÄ¡õ ready'¡?.... GANESH ±øÄ¡õ ready'ñ§½.


100. JOHN ¿øÄ¡ §¸ðΠ째¡... ¿¡Á ²üÀ¡Î ÀñÈ ¦ÃñÎ §À÷ ¿¢ƒÁ¡É «õÁ¡ «ôÀ¡ýÛ ¿õÀ¢É¡ò¾¡ý ÌÆó¨¾Â ÌÎ ôÀ¡í¸. Òâﺢ¾¡? ÌÆó¨¾ ¨¸Â¢Ä ¸¢¨¼îºÐõ ±ÉìÌ ¯¼§É phone ÀñÏ... ¿¡ý ¿õÁ ¬Ùí¸§Ç¡¼ «í§¸ Åóм§Èý. GANESH ´ñÏõ ¸Å¨ÄôÀ¼¡¾£í¸.. À측š ¿¼ìÌõ!

CUT TO:

65

EXT. OLD MILL - SAME TIME

A man and a woman are standing next to a car. The woman is holding a small mirror and applying lipstick. MOORTHY þí§¸ ±ýÉ cinima shooting'¬ ¿¼ìÌÐ?... þù§Ç¡ makeup §À¡¼§È! À¡ò¾¡ ÌÆó¨¾Â ¦¾¡¨Äîº «õÁ¡ Á¡¾¢Ã¢§Â þøÄ... JALAJA þó¾¡... ±ý¨É comment «Êì¸¢È §Å¨Ä §ÅîÍ측¾... ¯ÉìÌ ¦º¡øÄ¢ìÌÎ ò¾ dialogue'¨¸ ´Øí¸¡ practise ÀñÏ... (she looks at the mirror and rehearses) ±ý baby' ¸ñÎ À¢ÊîÍ ÌÎ ò¾ÐìÌ ¦Ã¡õÀ thanks sir... ´Õ baby' À¢Ã¢ïº ´Õ mummy'§Â¡¼ ÅÄ¢ «ó¾ mummy'ìÌ ÁðÎ õ ¾¡ý ¦¾Ã¢Ôõ... MOORTHY þÐÄ english §ÅÈ¡!!... «¼î§º! «í§¸ ÅóÐ ¸ñ½¡Ê ÓýÉ¡Ä¡ §Àºô§À¡§È? «¨¾ ±Î òÐ ¯ûÇ ¨Å... JALAJA õìÌõ! MOORTHY ±í§¸ ¿Êì¸ì ¸òÐ츢ð§¼? ¯ý ãïº¢Â¢Ä reaction ±Ð×õ «ùÅÇ× ¿øÄ¡§Å þøÄ. JALAJA

(bugged) þÅÛí¸ ÌÎ ìÌÈ ¸¡ÍìÌ þó¾ reaction §À¡Ðõ! MOORTHY «ôÀʦÂøÄ¡õ ¦º¡øÄìܼ¡Ð. Å¡í¸¢É ¸¡ÍìÌ §ÁÄ ¿ÊôÒ «ôÀʧ ¦À¡í¸¢ À£È ¢ðÎ ÅÃÏõ.. §¾¡ ¿¡ý ¿ÊîÍ ¸¡ðÎ §Èý À¡Õ.

Starts overacting and hamming. MOORTHY (CONT’D) ³§Â¡!!!!!!!!!!!!!! ´Õ baby' ¦¾¡¨Äîº daddy'§Â¡¼ ¸‰¼õ... ¬¬¬¬¬¬¬!!!!......... þÐ ±ôÀÊ?

Ask s he r wi th a pr ou d lo ok o n h is f ac e. S he fr ow ns , si gn al s him to shut his mouth. He makes a face. CUT TO:


101.

66

EXT. ROADS / BUS INTERIOR / JOHN'S PLACE - CONTINUOUS John calls Arjun. JOHN º¡÷... ¿¡ý Á§¸‰ §Àº§Èý... ÅóÐðËí¸Ç¡? ARJUN

(looks outside the bus window) ¬í... º¢¾õÀÃõ almost reach ¬Â¢ð§¼¡õ. JOHN ±ý ţΠ¦Ã¡õÀ àÃòÐÄ þÕìÌ. ¿£í¸ §¾Ê «¨Ä §Åñ¼¡õ. ÅÆ¢Â¢Ä ÐǺ¢ÒÈõ ÀŠ-Š¼¡ôÄ þÈí¸¢Î í¸. «ÐìÌô Àì¸òÐħ ±ÉìÌ ¦º¡ó¾Á¡É ´Õ engineering mill þÕìÌ. Srihari Industries'ýÛ §¸ðÎ ¿£í¸ ÌÆ󨾧¡¼ «í§¸ ÅóÐðËí¸ýÉ¡ ź¾¢Â¡ þÕìÌõ. ARJUN μ... ºÃ¢ Åóм§È¡õ.

Th e bu s s to p s at th e b us s t op . Ar j un a n d Ar c ha na en qu i re a coc on ut v en do r r eg ar di ng t he lo ca ti on o f th e m il l an d st ar t walking. DISSOLVE TO:

67

EXT. OLD MILL - FEW MINUTES LATER Arjun and Archana o pen the g ate and w alk into the mill. Ganesh who is hid ing behin d a tree and watch ing them, makes a call to someone. CUT TO:

68

INT. CHIDAMBARAM POLICE STATION - SAME TIME Ma h e s h an d L a k sh m i a r e s i t t i ng o n a b e n c h . I n s p e c to r V e l writes something on a piece of paper and gives it to them. VEL ÁÚÀÊÔõ «Åí¸¸¢ð§¼Â¢ÕóÐ ±ó¾ phone Åó¾¡Öõ ¯¼§É þó¾ mobile number'ìÌ ´Õ phone ÀñÏí¸... MAHESH ºÃ¢ sir...

Mahesh notes the number in his mobile... Lakshmi begs Vel. LAKSHMI Sir... ±ôÀÊ¡ÅÐ ±ý ÌÆó¨¾Â ±ý ¸¢ð¼ ¦¸¡ñÎ ÅóÐ §ºòÐÎ í¸ º¡÷... VEL ±ýÉ¡Ä ÓÊïº ±øÄ¡ò¨¾Ôõ ¦ºö§Èý... ¿£í¸ ¸Å¨ÄôÀ¼¡Á Å£ðÎ ìÌ §À¡í¸... ²¾¡ÅÐ ¾¸Åø ¸¢¨¼îº¡ ¿¡§É phone Àñ§Èý....


102. Mah esh 's pho ne rin gs. .. He pic ks up . I t i s J ohn on th e o the r side. CLOSEUP COUNTERS between John, Mahesh, Lakshmi and Vel. MAHESH Hello... JOHN Mahesh... ¦º¡ýÉÁ¡¾¢Ã¢ À½ò¨¾ ready Àñ½¢ðËí¸Ç¡? MAHESH ±... ±ý ÌÆó¨¾...

Vel signals Mahesh - "is that the kidnapper?" Mah es h no ds .. . V el s ig ns a t him t o be c al m and c on ti nu e th e conversation. Lakshmi is getting terrified. JOHN ºÃ¢Â¡ ¦ÃñÎ Á½¢ §¿ÃòÐìÌûÇ ¿¡ý ¦º¡øÈ þ¼òÐìÌ À½ò§¾¡¼ Å¡í¸... ÌÆó¨¾Â Àò¾¢ÃÁ¡ ¯í¸¸¢ð¼ ¦¸¡Î ô§À¡õ... þøÄýÉ¡... MAHESH

(pleads) þøÄøÄ.... ÌÆó¨¾Â ±Ð×õ ¦ºïͼ¡¾£í¸... ±ù§Ç¡ À½õ §Åñ½¡Öõ ¾÷§Ãý... ¿£í¸ þ¼ò¨¾ ¦º¡øÖí¸... ¿¡ý Åóм§Èý...

Vel picks up his phone with a determined look. CUT TO:

69

EXT. OLD MILL - EVENING Arjun and Arch ana arriv e at an o ld m ill. Arju n se ems h opef ul. Archana seems suspicious. ARCHANA þí§¸Â¡ Åà ¦º¡ýÉ¡Õ? ARJUN ¬Á¡... þÐ «Å§Ã¡¼ mill'Ä¡õ...

They look around... ARCHANA Å£ðÎ ìÌ ÜôÀ¢¼¡Á þí§¸ ²ÐìÌ Åà ¦º¡ýÉ¡Õ?... ´Õ ®, ¸¡ì¸¡ ¸¡Ïõ.... ²§¾¡ ºÃ¢Â¢øÄ... ±É즸ýɧš ºó§¾¸Á¡ þÕìÌ... ARJUN ¬ÃõÀ¢îº¢ðÊ¡?... þýÛõ ±ÐìÌ detective Á¡¾¢Ã¢...

He stops when he sees two people approaching them... ARJUN (CONT'D) ÅóÐð¼¡í¸ §À¡ÄÕìÌ...

Reveal Jalaja and Moorthy... They are a bit nervous.


103. MOORTHY ±ÉìÌ light'¬ Å¢ò¾ ¸ÄìÌÐ... JALAJA ¦¸¡ïº §¿Ãõ «¼ì¸¢ì§¸¡... MOORTHY †¤õ!.... Try Àñ§Èý...

We see John and his men hiding somewhere and watching this... ARCHANA Arjun.... «ó¾¡Ù À¡÷¨Å§Â ºÃ¢Â¢øÄ... ±É즸ýɧÁ¡ doubt'¬ þÕìÌ... ARJUN ±ýÉ doubt?... Ó¸ ƒ¡¨¼Â À¡ò¾¡ ¦¾Ã¢ÂÄ? ÌÆó¨¾ «Åí¸ «õÁ¡ Á¡¾¢Ã¢§Â þÕìÌ... ARCHANA þøÄøÄ... ±É즸ýɧš ´Õ DNA test ±Î òÐ confirm Àñ½¢ð¼¡ better'ýÛ §¾¡ÏÐ...

Ri gh t! Ja la j a an d M oo r th y c om es n e ar t h em . A rj un sm il e s. .. Archana holds the baby more tightly. ARJUN Mr. Mahesh?

They shake hands... MOORTHY Hello Mahesh.... ARJUN

(blinks) ±ý §À÷ Arjun... ¿£í¸ ¾¡§É..... Ma...hesh... MOORTHY ¬Á¡Á¡.... ¿£í¸ Arjun'Ä?... «ôÀ ¿¡ý ¾¡ý Mahesh...

Ar ju n i s b eg in n in g t o g et s u sp i ci ou s . Jo h n h it s h is forehead.... JALAJA ±ý ÌÆó¨¾.... ÌÆó¨¾Â ÌÎ í¸.... ARCHANA

(steps back) þÕí¸... þÕí¸... õõõ... ÌÆ󨾧¡¼ §À÷ ¦º¡øÖí¸... MOORTHY §Àá....? ²ý §¸ì¸È£í¸?... ARJUN ¦º¡øÖí¸...... MOORTHY Janaki... JALAJA Raman...

John is getting agitated...


104. JOHN §¼ö! ¦º¡¾ôÀÈ¡§É¼¡!

Arj un and Ar cha na exc han ge loo ks ... Ja laj a a nd Moo rth y p ani c and whisper to each other. MOORTHY

³¨Â§Â¡... ÌÆó¨¾ ¬½¡ ¦À¡ñ½¡ýÛ ¦¾Ã¢ÂÄ¢§Â! JALAJA

þôÀ ÌÆó¨¾Â Å¡í¸¡Á §À¡§É¡õÉ¡ ¿õÁ¨Ç ¦¸¡ýÛÎ Å¡í¸.... ºÁ¡Ç¢... ºÁ¡Ç¢... MOORTHY «... «Ð... ÓØ §À÷ ƒ¡É¸¢Ã¡Áý... JALAJA ¬Á¡Á¡ ¿¡í¸ «ôÀÊò¾¡ý Á¡ò¾¢ Á¡ò¾¢ ÜôÀ¢Î §Å¡õ... †£ †£. ..

Ar ju n a nd A r ch an a a re pr et t y su re th at th es e a re th e w ro ng people. ARCHANA Arjun... þÅí¸ ÌÆ󨾧¡¼ «ôÀ¡õÁ¡ ¸¢¨¼Â¡Ð... ²§¾¡ º¾¢ ¿¼ìÌÐ... Å¡ §À¡Ä¡õ...

She tries to pick up the bags... John's patience runs out. JOHN ¸Ä¡ð¼¡ Àñ½¡Á ÌÆó¨¾Â Å¡í¸Ä¡õÛ ¿¢¨ÉîºÐ ¾ôÀ¡ §À¡îÍ... Å¡í¸¼¡!

He r u s h es f o r w ar d s w i th h i s me n . . . Ar j u n a nd A r c h an a a r e stunned. JOHN (CONT'D) ²ö.... Á⡨¾Â¡ ÌÆó¨¾Â ÌÎ òÐðÎ ¾¢ÕõÀ¢ô À¡ì¸¡Á μÊô §À¡Â¢Î í¸.... ARJUN §Â¡ù!... ¡÷¡ ¿£í¸øÄ¡õ.... ? JOHN «¦¾øÄ¡õ ¯ý ¸¢ð¼ ¦º¡øÄ §ÅñÊ «Åº¢Âõ þøÄ. ÌÎ È¡ Òû¨ÇÂ!

A thug tries to grab the baby from Archana... ARJUN Archu... μÊÕ... ARCHANA ±ýÉÐ?????? ARJUN ¦º¡øÈ¾ì §¸Ù... μÊÕ...

He b lo c ks t h e th u gs a s s he ru ns a w ay w i th t h e ch i ld . A rj un ge t s i n to a t u ss l e w i th t he th u g s. T he y p u s h h i m a wa y an d start chasing Archana. Arjun runs behind them.


105. After a wh ile, Arch ana hides behind s ome old d rums. Joh n takes his gu n a nd sig nal s h is guy s t o spr ead ou t a nd loo k f or her . Arjun sees the gun and decides to take another route. Arc ha na i s sh ive ri ng a nd t ry ing h er b es t to ke ep t he b ab y' s voi ce dow n. Joh n n oti ces a par ti cul ar dru m a nd slo wly st art s walki ng t oward s it poin ting his gun. We see A rcha na tr embl ing beh ind th e d rum . T he sit uat ion i s v ery te nse . J ohn ne ars th e drum. A hand touches Archana's shoulder. Ar c ha n a o p en s he r mo u th t o s cr e a m a n d t he h an d cl o se s he r mou th . It i s Arj un w ho h as s ome ho w sn ea ke d and r ea ch ed h er . She g ives a si gh o f rel ief as te ars flow out and hugs him. He hol d he r ti gh t. Th ey r ea li ze th ey m ea n a lo t t o ea ch o th er . Me an wh i le w e s ee Jo hn ch ec k in g ou t t he wr on g d ru m , ge t ti ng disap poin ted a nd c ontin uing to l ook for Archa na a nd th e ba by. Arjun takes Archana's hand and they scurry away. CUT TO:

70

INT. KUMAR'S HOUSE/ SRINIVASAN HOUSE - NIGHT Sr i n i v a sa n a n d K a v i t h a a r e s le e p i n g o n a b ed . T h e m o b i l e rings... Srinivasan picks up... it is Kumar... SRINIVASAN Hello... sir... ¦º¡øÖí¸ Sir... KUMAR ¿¡¨ÇìÌ preview'¨Å cancel Àñ½¢Î í¸ Srinivasan... ±í¸ MD'¨Â ¿¡ý Åà §Åñ¼¡õÛ ¦º¡øÄ¢¼§Èý. SRINIVASAN ²ý sir?...

Kavitha also wakes up... worried... KUMAR À¢ýÉ ±ýÉ sir?... þôÀ ¾§Ãý «ôÀ ¾§ÃýÛ §À¡ìÌ ¸¡ð¼È£í¸§Ç ¾Å¢Ã «ó¾ agreement'³ þýÛõ ¿£í¸ submit Àñ½Ä... ¿£í¸ ¦º¡ó¾ ¸¡¨ºô §À¡ðÎ Àñ½¢Â¢Õ츣í¸ýÈÐ측¸ ±í¸ ¸õÀÉ¢ À¡Ä¢…¢Â Á¡ò¾¢ì¸ ÓÊ¡Ð. SRINIVASAN ²§¾¡ ¦¸¡ïºõ delay ¬Â¢Î îÍ... Sorry... KUMAR ²ý sir delay?... ±ýÉ À¢ÃÉ?... (Srinivasan is unable to answer) ¦º¡øÖí¸ sir.............. KUMAR (CONT'D) ¿¡¨ÇìÌ ±í¸ MD Åó¾¡ ¿¡ý ±ýÉ À¾¢ø ¦º¡øÖ§Åý?.... ¯í¸ ¾ôÀ¡Ä ±ý §Å¨Ä§Â §À¡Â¢Î õ §À¡ÄÕ째! SRINIVASAN ³§Â¡.... «ôÀʦÂøÄ¡õ ´ñÏõ ¬¸¡Ð sir... ¾Â× ¦ºïÍ ¿¡¨ÇìÌ preview'¨Å cancel Àñ½¢¼¡¾£í¸... «ôÒÈõ ¿¡ý.. (his voice breaks, his eyes tear up)... º¡÷.... ¿¡¨ÇìÌ ¯í¸ MD'³ ÜðÊðÎ Å¡í¸...

(MORE)


106. SRINIVASAN (CONT'D) Ó¾øÄ «ó¾ agreement paper'¨Ãô À¡ì¸È£í¸... «Ðì¸ôÒÈõ ¾¡ý ¿£í¸ preview À¡ì¸ô§À¡È£í¸... I promise. KUMAR

(frustrated) †¤õ!!!... Okay...

Kavitha touches Srinivasan's shoulder. Srinivasan tries Arjun's number... it says "switched off"... KAVITHA ±ýÉ¡îÍ?.... SRINIVASAN Switched off'ýÛ ÅÕÐ. KAVITHA ¸¼×§Ç!!!!

They get really distressed. CUT TO:

71

EXT. OLD MILL - NIGHT Ins pec tor Ve l a rri ves wi th few o the r u nif orm ed cop s, sig nal s them and vigil antl y sta rts searc hing the prem ises . A f ew f eet aw a y , t he b a b y 's p a r e nt s M a h es h a n d L a k s h m i a r e s ta n d i n g beside the ir car wi th a worr ied look on their faces. Ma hesh is unable to stand there simply without doing anything and decides to go into the mill. MAHESH ¿£ þí¸§Â þÕ. LAKSHMI ±ÉìÌ ¦Ã¡õÀ ÀÂÁ¡ þÕìÌ.. ¿¡Ûõ ŧÃý. MAHESH Please! ¿¡ý §À¡ö À¡òÐðΠŧÃý. ¿£ þÕ... LAKSHMI ƒ¡ì¸¢Ã¾!

He r us h es i n to t h e mi l l an d j oi ns a co u pl e o f co p s wh o a re searching the premises. Lakshmi waits outside near the car. CUT TO:

72

EXT. OLD MILL - CONTINUOUS Ar j un a nd Ar c h an a ar e h i d in g i n s id e a s to r e r o o m w it h th e baby. The y peep an d see Joh n and his men sear ching eve rywhere for them. Outside the windo w we see Inspector Vel and his subins pec tor pe epi ng ins ide an d n ot ici ng Arj un and Ar cha na wit h the baby.


107. ARCHANA

(whispers to Arjun) þýÛõ ±ù§Ç¡ §¿Ãõ¾¡ý þôÀʧ ´Ç¢ïº¢ðÎ þÕì¸ÈÐ? §Àº¡Á BOSS'ìÌ §À¡ý Àñ½¢§¼ý.

Ve l c l e ar l y n o ti c e s t he m en t io n i ng o f t he w or d 'B o ss ' an d signals his SI to be ready. ARJUN Boss'측? «ÅÕìÌ Å¢ºÂõ þùÅÇ× ¦ÀÕº¡ÉÐ ¦¾Ã¢ïº¡ ±ý ¾¨Ä Ðñ¼¡¦ÅðÊ ¨¸Â¢Ä ÌÎ òÐÎ Å¡Õ. ÌÆó¨¾Â «ôÀ¡ «õÁ¡¸¢ð¼ ÌÎ òÐðÎ 'Å¡í¸§Åñʦ¾øÄ¡õ' Å¡í¸¢ðÎ ¾¡É ¸¢ÇõÀÛõ.

Vel notes the word 'vaangavengiyadhellaam' too. ARCHANA «ÅÛí¸ ±øÄ¡ þ¼ò¨¾Ôõ §¾Ê¡îÍ... ¦¸¡ïº §¿ÃòÐÄ þó¾ åÓìÌõ ÅÃô§À¡È¡Ûí¸... ¿øÄ¡ Á¡ð¼ô §À¡§È¡õ.... †¤õ! þÐ ¦ºÃ¢ôÀðÎ ÅáÐ.

She ma kes a dec isi on. ... ge ts up an d r uns ou t w ith th e b aby . Arjun hits his fore head and runs behi nd her. V el signal s other cops and s tarts run ning. Joh n notices Arjun an d starts chasing him with the gun. SOMETHING REALLY BAD IS GOING TO HAPPEN. John points the gun at Arjun and screams. JOHN ²ö! ¿¢øÖ...

Arjun turn s for a s econd but doesn't stop. Arc hana runs out of the mill towards the roads. JOHN (CONT’D) ¦º¡øÈ¾ì §¸Ù.... ÍðÎ Î §Åý... ¿¢øÖ...

Arjun thinks he can make it too... He doesn't stop running. John gets MAD! He aims the gun at Arjun and... BAM! A shot is fired. DISSOLVE TO:

73

INT. PREVIEW THEATRE - THE NEXT MORNING

Srinivasan is pacing through the corridors at the preview theatre. He tries calling Arjun's phone but it still says 'switched off'. Michael comes to him. SRINIVASAN Arjun ¯ÉìÌ phone Àñ½¢É¡É¡? MICHAEL þøÄ sir... ¿¡Ûõ ¸¡¨Ä¢§Ä÷óÐ try Àñ½¢ðÎ ¾¡ý þÕ째ý... switc... SRINIVASAN Switched off'Û ÅÕÐ.... ¦¾Ã¢Ôõ...


108. He is r ea l l y w o rr i e d n o w. H e l oo k s a t th e cl o c k. I t s h ow s 10:45. CUT TO:

74

EXT/INT. CHENNAI ROADS / PREVIEW THEATER - SAME TIME We see a t ravels ca r stoppin g in a bu sy road b ecause of a flat ty r e. W e s ee A rj u n a n d A r ch a na ( wi t h ou t t h e b a b y) ge t t in g down. ARJUN Puncture!!!! ARCHANA ³¨Â§Â¡! Á½¢ 10:46 ¬îÍ Arjun.... þýÛõ 14 ¿¢Á¢„õ ¾¡ý þÕìÌ!!! ARJUN ºÃ¢ Å¡... ±ÉìÌ ´Õ short cut ¦¾Ã¢Ôõ... ±ôÀÊ¡ÅÐ §À¡Â¢¼Ä¡õ...

He pays the taxi guy... they start running. Previ ew t heate r. C lock show s 10: 50 - Sri nivas an s tops paci ng, sits on the sofa and tries to breathe. Arjun and Arch ana have seve ral m isad vetu res o n th e roa d... as they try t o dodge v ehicles, pedestria ns, const ruction w orkers, women car rying wat er et c. T hey g et s plas hed b y a speed ing car an d g e t m u d a l l o v er th e i r f ac e s . T h ey ge t bo m b ar d ed w it h co lo ur f ul h o li p o wd er ne ar a te mp l e an d s ta r t lo o ki ng li ke ALIENS! Oh yeah... they also get chased down by a dog. Clo ck sho ws 10: 55 - S rin iva san s ign als Mi cha el to go out sid e and ch eck if cl ien ts hav e a rri ve d.. . a nd bre ath es out a sig h as he sta res a t th e doo r. O utsid e th e pr eview the ater, we see Kum ar and th e o the r c lie nts ge tt ing do wn fro m t hei r c ars an d Michael greeting them. It's 11am. Srinivasan does not seem anxious anymore. It ac t ua l l y s ee m s l i k e h e h a s g iv e n u p . K u ma r an d ot h er s ar e abou t t o ge t i nto the pr evie w t hea ter whe n K umar as ks Srinivasan. KUMAR Contract À¡ì¸Ä¡Á¡? MICHAEL

(jumps in) ¬í.... Contract... contract'³ «÷ƒ¤ý Xerox ±Î ì¸ §À¡Â¢Õ측ý º¡÷... ¿£í¸ ¯ûÇ wait ÀñÏí¸. KUMAR μ «ôÀÊ¡? «ôÀ show ¬ÃõÀ¢îº¢¼Ä¡õ. SRINIVASAN §Åñ¼¡õ º¡÷...... contract ¨¸ìÌ ÅÃÄ º¡÷..... ±ùÅǧš ÓÂüº¢ Àñ§½¡õ...... sorry I disappointed you.....

(MORE)


109. SRINIVASAN (CONT'D) (He is in tears now) §Áü¦¸¡ñÎ ¯í¸Ç ¸¡ì¸ ¦Åì¸ ±í¸ÙìÌ þ‰¼õ þøĺ¡÷... ¿¡í¸ þó¾ project'§ÄóРŢĸ¢ì¸§È¡õ.

It's sad.. . Kumar a lso feels really b ad for th e sweet o ld man. But he is also helpless. He turns to go away when... ... Two al most-unre cognizabl e dirty f igures da sh into t he hall with the contract papers. ARJUN º¡÷... º¡÷.... º¡÷..... §À¡¸¡¾£í¸ º¡÷! SRINIVASAN ¡ÕôÀ¡ þÐ À¢îºì¸¡Ãí¸??? ¡Ãì §¸ðÎ ¯ûÇ Åó¾£í¸?? Security....! ARJUN º¡÷ «÷ƒ¤ý º¡÷! ARCHANA º¡÷... ¿¡ó¾¡ý «÷îºÉ¡!!!!

Ar j un a nd Ar c h an a sm i le a t t he b ew i l de r ed S ri n i va s an . Th e scene cuts to flashback. CUT TO:

75

INT/EXT. OLD MILL - PREVIOUS NIGHT John aims his gun a t Arjun. BAM! A sh ot is fir ed. We al l think Arj un got sh ot. Bu t n o. It was I nsp ect or Vel wh o h as fir ed a war nin g s hot in to the sk y. We se e t he oth er cop s s urr oun din g John and his m en. They have no o ther cho ice b ut t o sur rend er. Vel turns and looks at Arjun ... assum es the ob vious... that he is part of the kidn apper's g ang. Arju n realize s he is g oing to get arrested too. He starts running. Outside the mill, Archana who was running with the baby acciden tally d ashes a gainst Lakshmi . Laksh mi inst antly recognizes her child and grabs her. Archana is shocked! Lak shm i a lso as sum es Arc han a t o be one of th e k idn app ers an d scr eam s. Mah esh an d t he cop s w ho we re wit h h im sta rt cha sin g Archana. It's chaos!!! We see Arj un dashin g through the mill towards something ... and Vel ch ase s h im rel ent les sly . F in all y A rju n f ind s h is bag an d be nd s d ow n t o pi c k it up . V el p oi n ts t h e gu n a t h im . A rj un slowly takes his laptop out of his bag. CUT TO. We se e th e pa ren ts a nd t he c ops ( wh o ar e ho ldi ng t he t hu gs ) wat chi ng the ad fi lms in th e l ap top ... Ar jun an d A rch ana ar e sm i l i n g .. . M a h es h s i g ns t h e co n t r a c t. . . L a ks h m i h ug s t h e baby... Everything is resolved. DISSOLVE TO:


110.

76

INT. PREVIEW THEATER - PRESENT BACK TO PRESENT. Arj un takes wel l. looks

han ds ove r t he sig ned co nt rac t t o K uma r. He smi les an d it. Mich ael takes the m int o th e pr eview the ater. All is Arj un and Ar cha na are gl ad . S rin iva san is re lie ved . H e at them and smiles. SRINIVASAN ¿øÄ §Å¨ÇôÀ¡... ±í§¸ ¸Å¢¾¡Å cycle À¢ýÉ¡Ä ¯ì¸¡È ¦ÅîÍ doubles «Êì¸¢È ¿¢¨Ä¨Á ÅóÐÎ §Á¡ýÛ ÀÂóÐ츢ð§¼Â¢Õó§¾ý... ¿øÄ §Å¨Ç ¸¡ôÀ¡ò¾¢ðËí¸... Thanks...

Arjun looks lovingly at Archana. She smiles back. SRINIVASAN (CONT’D) ¬í... ÁÈóÐð§¼§É þý§É¡Õ special sorry ¯í¸ ¦ÃñÎ §ÀÕìÌõ ¦º¡øÄÛõ... ¦ÃñÎ §ÀÕõ ¿øÄ team'¬ þ¨½ïÍ ±É측¸×õ ¿õÁ ¸õÀɢ측×õ work Àñ½¢Â¢Õ츣í¸...

His b ack facin g th em... we see A rjun pul ling Arch ana a way. He takes her near the staircase where noone can spot them. SRINIVASAN (CONT’D) ¿øÄ friends'¬ þÕóÐÕ츣í¸...

Arjun and Archana a re starin g into ea ch other' s eyes. H e leans for war d.. . a s i f h e i s a bou t t o kis s h er. Sh e i s w ait ing fo r it. SRINIVASAN (CONT’D) «ó¾ ¯È¨Å ¿¡ó¾¡ý ¾ôÀ¡ ¸¡¾øÛ Òâﺢ츢ðÎ ... †¤õ... Òâﺢ츢𼧾¡¼ ÁðÎ Á¢øÄ¡Á ¸Å¢¾¡¸¢ð¼ §ÅÈ ´ÇÈ¢ ¦ÅîÍ..... (looks around) ±í¸ §À¡É¡í¸ ¦ÃñÎ §ÀÕõ???

He c om e s ou t a nd sp ot s t he m n ea r t he s t ai rc a se .. . t he y a re about to kiss. Bei ng th e co nserv ativ e ma n tha t he is.. . he is shocked! SRINIVASAN (CONT'D)

(SHOCKED) ±ýÉ ¿¼ìÌÐ þí§¸?

Arjun and Archana caught in the act... Freeze Frame. Theme Music. Roll End Credits.

Thiru Thiru Thuru Thuru  

'Thiru Thiru Thuru Thuru' tamil movie script. Thiru Thiru Thuru Thuru is a 2009 Indian Tamil romantic comedy film written and directed by Na...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you