Page 1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ซอฟต์แวร์และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชุดที่ 4 การพิมพ์ข้อความและแทรกไฟล์มัลติมีเดีย รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 รหัสวิชา ง22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆมั พร ก้อนคา ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการ

โรงเรียนกันทรารมณ์ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน


คานา บทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ซอฟต์แวร์ และ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ง 22104 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดองค์ความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางาน เน้น การปฏิบัติจริง ตามลาดับขั้นตอนที่ถูกต้อง ชุดบทเรียน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทาขึ้นจานวน 6 ชุด คือ ชุดที่ 1 ซอฟต์แวร์ ชุดที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author ชุดที่ 3 เริ่มสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 4 การพิมพ์ข้อความและแทรกไฟล์ Multimedia ชุดที่ 5 การสร้างเมนูในหนังสือการเชื่อมโยง ชุดที่ 6 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน

HOME

INDEX

CLOSE


ในแต่ละชุดจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน– หลังเรียน แบบฝึก ให้นักเรียนวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติตามลาดับ ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Desktop Author ผู้จัดทาหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็น ประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) และผู้ที่ สนใจนาไปใช้ในการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น คุณครูฑิฆัมพร ก้อนคา

HOME

INDEX

CLOSE


สารบัญ สาระสาคัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้ การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ

การทาภาพ Pop Up การแทรกไฟล์ Mp3

HOME

INDEX

CLOSE


สารบัญ การแทรกไฟล์ Animation และ Video

แบบฝึก บรรณานุกรม ข้อมูลผู้พัฒนาบทเรียน

HOME

INDEX

CLOSE


สาระสาคัญ ข้อความเป็นข้อมูลสาคัญของการสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์ข้อความ ขนาดของตัวอักษร ตลอดจนการใช้สีเพื่อเน้นข้อความ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสาคัญ นอกจากนั้นยังสามารถแทรกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ เสียงบรรยาย ลงไปในในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้

HOME

INDEX

CLOSE


จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายของ Multimedia ในหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได้ (K) 2. อธิบายวิธีการพิมพ์ข้อความและการแทรกไฟล์ Multimedia ลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วย โปรแกรม Desktop Author ได้ (K) 3. มีทักษะในการพิมพ์ข้อความ ลงในหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author ได้ (P) 4. มีทักษะในการแทรกไฟล์ Multimedia ประเภท ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ลงในหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author (P) 5. มีความขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดีต่อการพิมพ์ ข้อความและแทรกไฟล์ Multimedia ในหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author (A) HOME

INDEX

CLOSE


การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ 1. เลือกหน้าที่ต้องการ พิมพ์ข้อความ 2. เลือกเมนู Insert Text 3. จะได้ Dialog Box ของ Text Editor จากนั้นคลิกเลือก Unicode เพื่อแสดงผลเป็นภาษาไทย

HOME

INDEX

CLOSE


การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ 4. พิมพ์ข้อความบนพื้นที่ ว่างลงใน Text Editor 5. เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จ แล้วคลิกที่ปุ่ม OK 6. จัดกรอบของข้อความ ให้เหมาะสม 7. ดับเบิ้ลคลิกที่ข้อความเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อความ

HOME

INDEX

CLOSE


การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ 8. เมื่อต้องการจัดรูปแบบให้สวยงามสามารถทาได้โดย คลุมดาข้อความที่ต้องการแก้ไข และคลิกเลือก

HOME

INDEX

CLOSE


การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ 9. จะขึ้น Dialog Box Font ขึ้นมาจากนั้น ก็เลือก รูปแบบอักษรตามที่ต้องการ และปรับขนาดให้ เหมาะสม เสร็จแล้วคลิกที่ OK

HOME

INDEX

CLOSE


การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ 10. ถ้าต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษร คลิกเลือกที่

11. เลือกสีที่ต้องการ แล้วคลิกที่ OK

HOME

INDEX

CLOSE


การทาภาพ Pop Up การแทรกภาพ 1. คลิกที่ Insert Image เพื่อแทรก รูปภาพขนาดเล็กก่อน ทาภาพ Pop Up 2. คลิกเลือกรูปภาพขนาดเล็กที่ต้องการแล้วคลิกที่ ปุ่ม Open

HOME

INDEX

CLOSE


การทาภาพ Pop Up 3. จัดวางรูปภาพในตาแหน่งที่เราต้องการ จากนั้นคลิกที่ ปุ่ม Pop Up images

HOME

INDEX

CLOSE


การทาภาพ Pop Up 4. เลือกรูปภาพที่เหมือนกันแต่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วคลิกที่ ปุ่ม Open และคลิกที่ปุ่ม OK

5. กาหนดพื้นที่สี่เหลี่ยม รอบรูปภาพเล็ก แล้ว คลิกที่ ปุ่ม Save

HOME

INDEX

CLOSE


การแทรกไฟล์ Mp3 1. คลิกปุ่ม Insert Multimedia

2. คลิกที่ปุ่ม Select Multimedia

HOME

INDEX

CLOSE


การแทรกไฟล์ Mp3 3. คลิกเลือกประเภทสื่อตามรูปแบบที่ต้องการดังนี้ 3.1. Flash file (*.swf) สาหรับการนาเข้า Flash Movie 3.2. Common media files สาหรับการนาเข้า ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงที่มีนามสกุล *.avi , *.mid , *.mpg , *.mpeg , *.mp3 , *.wav , *.wma , *.wmv 3.3. Quicktime files สาหรับนาเข้าภาพเคลื่อนไหวที่มี นาสกุล *.mov , *.qt 4. ในที่นี้ให้เลือก Common media files

HOME

INDEX

CLOSE


การแทรกไฟล์ Mp3 5. เลือกไฟล์ประเภท Mp3 ที่ต้องการ แล้วคลิกเลือกที่ Open และคลิกที่ปุ่ม OK

6. ย่อให้กรอบสี่เหลี่ยมมีขนาดที่เล็กที่สุดและจัดวางใน ตาแหน่งที่ต้องการ

HOME

INDEX

CLOSE


การแทรกไฟล์ Animation และ Video 1. คลิกเลือก ปุ่ม Insert Multimedia

2. คลิกเลือก ปุ่ม Select Multimedia

HOME

INDEX

CLOSE


การแทรกไฟล์ Animation และ Video 3. คลิกเลือกชนิดของ ไฟล์เป็นแบบ Quicktime files และเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกเลือกปุ่ม Open

HOME

INDEX

CLOSE


การแทรกไฟล์ Animation และ Video 4. คลิกเลือกปุ่ม Show controls เพื่อให้แสดงปุ่ม ควบคุมการเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว แล้วคลิกที่ปุ่ม OK

5. นากรอบไฟล์ Video มาวางตาแหน่งที่ต้องการ

HOME

INDEX

CLOSE


แบบฝึก ให้นักเรียนฝึกปฏิบตั โิ ดยใช้โปรแกรม Desktop Author (เวลา 30 นาที กลุ่มละ 2 คน) สร้าง E-book แนะนาตนเอง โดย 1. ภาพประจาตัว ทาเป็น ภาพ Pop Up 2.แทรก เพลงที่ชอบ 1 เพลง 3. แทรกไฟล์ Animation 1 ไฟล์ 4. บันทึกไฟล์งานเป็น work2.ห้อง.เลขที่ (ต้องมีเลข 0 นาหน้าเลขที่) เช่น work2.201.02027 หมายถึง work2 ชื่องาน 201 ห้อง ม.2/1 02 นักเรียนเลขที่ 2 027 นักเรียนเลขที่ 27

HOME

INDEX

CLOSE


บรรณานุกรม เอกสาร ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2545). Designing eLearning : หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพือ่ การ เรียนการสอน. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์. บรรพจณ์ โนแบ้ว. การออกแบบ e-Book ด้วย Desktop Author. โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อ การศึกษาและพัฒนาชนบท. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เชียงราย. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2551). สร้างสรรค์ Multimedia e-Book ด้วย Desktop Author. ศูนย์บริการความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร. ศูนย์อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัยเพื่อเยาวชน, กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารประกอบการอบรม e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author. กรุงเทพมหานคร. Internet http://www.desktopauthor.com/tutorials/ http://www.horhook.com/wbi/dta/index.html HOME

INDEX

CLOSE


ข้อมูลผู้พัฒนาบทเรียน ชื่อ – สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร ก้อนคา ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการ สถานที่ทางาน โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ที่อยู่ 15/5 หมู่ 9 ต. ดูน อ.กันทรมรมย์ จ.ศรีสะเกษ เบอร์โทร 081-7258479 E-mail t_konkum@hotmail.com

HOME

INDEX

CLOSE

Lesson04  

ชุดที่ 4 การพิมพ์ข้อความและแทรกไฟล์มัลติมีเดีย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you