Page 1

๑ บทที่ ๑ บทนํา ๑. ความเป็นมา อักษรธรรม หมายถึง อักษรที่กลุ่มชนทางตะวันออกเฉียงเหนือใช้จดบันทึก ซึ่งทาง ภาคเหนือเรียกว่า อักษรตัวเมือง อักษรธรรมหรือบางทีเรียกว่าอักษรยวน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกอักษร ชนิดนี้ว่า "อักษรธรรมอีสาน" เพื่อเน้นลักษณะบางอย่างที่แตกต่างจากอักษรธรรมเหนือ แต่อาจเรียกสั้นๆ ว่า อักษรธรรม หรือหนังสือธรรม ที่ใช้บันทึกเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก พระธรรมคัมภีร์ ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นอักษรชั้นสูงอักษรศักดิ์สิทธิ์ ชาวอีสานรับเอาอักษรธรรมมาใช้ในวัด พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้สืบ ทอดพระศาสนา จึงจําเป็นต้องเรียนรู้อักษรธรรม รวมทั้งประชาชนใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะผู้ชายที่อยู่ ในหมู่บ้านจะอ่านหนังสือได้แทบทุกคน เพราะทุกหมู่บ้านในภาคอีสานจะมีวัด เด็กอายุประมาณสิบขวบพ่อแม่ ก็จะให้บวชเณร เพื่อรับการศึกษาเบื้องต้น เรียนธรรมะ เรียนอ่าน และจาร เพราะคําสอนทางศาสนาต้อง จารด้วยตัวธรรม ดังนั้น อักษรธรรมจึงกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวอีสาน ซึ่งต่างไปจากภาคอื่นๆ ปัจจุบันมีผู้อ่านและเขียนอักษรธรรมได้น้อยมาก คงเหลือเพียงผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยศึกษาในวัดที่ยังคงอ่านและ เขียนได้ เนื่องจากพัฒนาการของการศึกษา ที่เด็กต้องเข้าไปศึกษาในสถานศึกษาที่ใช้อักษรไทย แม้กระทั่ง การเรียนการสอนที่อยู่ในวัดก็ใช้อักษรไทยทั้งหมด จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และถ่ายทอดอักษรธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวอีสานให้เป็นที่แพร่หลาย จังหวัดเลย โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จึงกําหนดจัดโครงการถ่ายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแสงภา ตําบลแสงภา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และถ่ายทอดอักษรธรรมให้เป็นที่แพร่หลาย ๒.๒ เพื่อถ่ายทอดอักษรธรรมแก่เยาวชนที่มีความสนใจให้สามารถเขียนและ อ่านอักษรธรรมได้ ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถถ่ายทอดอักษรธรรมแก่ผทู้ ี่สนใจต่อไป ๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณ ดําเนินโครงการถ่ายทอดอักษรธรรมสู่ผทู้ ี่มีความสนใจ จํานวน ๗๐ คน ๑ ครั้ง/ปี เชิงคุณภาพ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถอ่านและเขียนอักษรธรรมและสามารถเผยแพร่ แก่ผู้ทสี่ นใจต่อไป รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําป ๒๕๕๕


๔. วิธีดําเนินการ ๔.๑ จัดทําโครงการฯ เพื่อขออนุมัติโครงการฯและงบประมาณดําเนินการ ๔.๒ แต่งตั้งคณะทํางาน ๔.๓ จัดประชุมคณะทํางานเพื่อเตรียมการ ๔.๔ ประสานและเชิญกลุม่ เป้าหมาย ๔.๕ เชิญวิทยากร ๔.๖ ดําเนินการตามโครงการฯ ๔.๗ ประเมินและสรุปผลการดําเนินโครงการฯ ๔.๘ รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕.๑ อักษรธรรม ซึ่งเป็นมรดกที่ล้ําค่าของชาวอีสานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ๕.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเขียนและอ่านอักษรธรรมได้ ๕.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถถ่ายทอดอักษรธรรมแก่ผู้ที่สนใจต่อไป

รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําป ๒๕๕๕


๓ บทที่ ๒ ผลการดําเนินการโครงการถ่ายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําปี ๒๕๕๕ ********************** เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และถ่ายทอดอักษรธรรมให้เป็นทีแ่ พร่หลาย สู่เยาวชนและผู้ที่มคี วาม สนใจให้สามารถเขียน อ่านอักษรธรรมได้ และสามารถถ่ายทอดอักษรธรรมแก่ผทู้ ี่สนใจต่อไป จังหวัดเลย โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จึงกําหนดจัดโครงการถ่ายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแสงภา ตําบลแสงภา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๗๐ คน ผลการดําเนินโครงการฯ ดังนี้ วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร

กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพื่อนําไปสู่ความสมานฉันท์

รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําป ๒๕๕๕


๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ พิธีเปิด โดย นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย นางสาวนิติยา เสงี่ยมจิตร์ ผูอ้ ํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กล่าวรายงาน

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ความเป็นมาและความสําคัญของอักษรธรรม พระครูโพธิจริยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์

รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําป ๒๕๕๕


๕ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. การเรียนรู้อักษรธรรมเบื้องต้น นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตัวอักษรและตัวสระ อักษรธรรม นายสมบัติ ชิดทิด ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรธรรม

รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําป ๒๕๕๕


วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ ฝึกเขียนและอ่านอักษรธรรม นายสมบัติ ชิดทิด ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรธรรม

เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๒.๐๐ การเขียนคําเป็นอักษรธรรม นายสมบัติ ชิดทิดผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรธรรม

เด็ก ๆ แข่งกันฝึกเขียนและอ่านตัวอักษรธรรม ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐การเขียนคํา การแต่งประโยค และการอ่านอักษรธรรม นายสมบัติ ชิดทิด ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรธรรม

ชื่อหมู่บ้านของผมเขียนยังไงครับ รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําป ๒๕๕๕


๑๖.๐๐ -๑๖.๓๐ วิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของที่ระลึกพร้อมรับเกียรติบัตร โดย นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย

ถวายของที่ระลึกแด่เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย

มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ แด่ นายพินิจ การะเกษ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแสงภา

รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําป ๒๕๕๕


๘ บทที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินโครงการถ่ายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยวิธีการสั มภาษณ์ ปรากฏว่านักเรี ยนและผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความกระตือรือร้น และสนุกสนาน ในการเรียนการสอนที่ได้รับจากพระวิทยากร และท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้ ต่างมีความรู้สึกยินดี และ ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อักษรธรรม ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านภาษา เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรม ต่อเนื่องตามโอกาสที่เหมาะสม ข้อเสนอแนะ ๑. ขอให้เพิ่มระยะเวลาในการจัดอบรมการถ่ายทอดอักษรธรรมให้มากขึ้น ๒. เห็นควรให้โรงเรียนบ้านแสงภาควรรายงานผลการดําเนินงานให้ต้นสังกัดทราบ ๓. เห็นควรเพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนอักษรธรรมเบื้องต้น ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําป ๒๕๕๕


ภาคผนวก

รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําป ๒๕๕๕


๑๐ กําหนดการ โครงการถ่ายทอดอักษรธรรมสู่เยาวชน จังหวัดเลย ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบ้านแสง ตําบลแสงภา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา กิจกรรม/หัวเรื่อง ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ ลงทะเบียน/รับเอกสาร/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อนําไปสู่ความสมานฉันท์ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ พิธีเปิด

วิทยากร สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐

นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ความเป็นมาและความสําคัญของอักษรธรรม พระครูโพธิจริยาภิวัฒน์

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐

การเรียนรู้อักษรธรรมเบื้องต้น

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน ตัวอักษรและตัวสระ อักษรธรรม นายสมบัติ ชิดทิด ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรธรรม

นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย

๑๔.๐๐- ๑๔.๑๕ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๔.๑๕- ๑๖.๓๐ ตัวอักษรและตัวสระ อักษรธรรม นายสมบัติ ชิดทิด ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรธรรม วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ วิทยากร เวลา กิจกรรม/หัวเรื่อง ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ ฝึกเขียนและอ่านอักษรธรรม นายสมบัติ ชิดทิด ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรธรรม ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐.๑๐ – ๑๒.๐๐ การเขียนคําเป็นอักษรธรรม นายสมบัติ ชิดทิด ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรธรรม รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําป ๒๕๕๕


๑๑ ๑๒.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ การเขียนคํา การแต่งประโยค และการอ่าน นายสมบัติ ชิดทิด ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรธรรม อักษรธรรม ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ การเขียนคํา การแต่งประโยคและการอ่าน นายสมบัติ ชิดทิด อักษรธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรธรรม ๑๖.๐๐ -๑๖.๓๐ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับเกียรติบัตร วัฒนธรรมจังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ภาพกิจกรรม (มุมน่ารัก)

รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําป ๒๕๕๕


๑๒

จัดเตรียมสถานที่ นําทีมโดย นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย

จัดกระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดอักษรธรรม จังหวัดเลย ประจําป ๒๕๕๕


๑๓ รับกระเป๋าพร้อมเอกสารและอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองนะค่ะ

มุมอร่อย ๆ หิวแล้ว อาหารเช้า กลางวัน พร้อมอาหารว่างที่แสนอร่อย กับบรรยากาศที่แสนอบอุน่ ของโรงเรียนบ้านแสงภา หม่ํา หม่าํ

ั ษรธรรม จังหวัดเลย รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดอก ประจําป ๒๕๕๕

top project loei  

top project loei

top project loei  

top project loei