Page 1

มกราคม


มกราคม วันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาว่า ปี หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว ๓๖๕ วัน และ เวลา ๑๒ เดือนตามสุริยคติ แต่เดิมไทยเราถือเอาวันแรม ๑ ค่าเดือนอ้าย เป็นวัน ขึ้นปีใหม่ เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับคติ แห่ งพุ ทธศาสนา ต่ อมาได้ เปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ คือถือเอาวันขึ้น ๑ ค่า เดือน ๕ เป็นวัน ขึ้นปีใหม่ ถึงพุทธศักราช ๒๔๓๒ ได้ถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปี ใหม่ตามทางสุริยคติ ท้ายสุดรัฐบาลสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประกาศ ให้ใช้วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ สากลทั่วโลก และใช้มาถึงปัจจุบัน สาหรับพิธีของราชการและประชาชนในวันขึ้นปีใหม่ จะมีตั้งแต่คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม จนถึงวันที่ ๑ มกราคม โดยจัดให้มีการรื่นเริงและมหรสพ มีพระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชน สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่แก่พุทธศาสนิกชน วัดวาอารามต่างๆ จะจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่าฆ้อง กลอง ระฆัง เพื่อแสดงความยินดีต้อนรับรุ่งอรุณแห่งชีวิตของประชาชนในปีใหม่โดยทั่วกัน และในวันที่ ๑ มกราคม จะมีการ ทาบุญตักบาตร และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ๒๕๕๕ เพื่อสืบทอดประเพณี และให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน กรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัด กิจกรรมในงาน เจริญจิตภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลั่นฆ้องชัย ต้อนรับปีใหม่ มีการละเล่นและจาหน่ายสินค้า จาหน่าย คูปอง จับสลากรางวัล มหรสพต่างๆ สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด


ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ กาหนดจัดงาน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ๑.บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ๒.วัดโพธิ์งาม อ.เมืองฯ จังหวัดนครนายก กิจกรรมในงาน ทาบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ๐ ๓๘๒๗ ๗๔๐๗ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ๐ ๓๗๓๑ ๕๐๕๐

เทศกาลประเพณี ปีใหม่ลูกข่าง ปีใหม่ลูกข่างหรือ ค๊าท้องอ่าเผ่ว เป็นประเพณีเปลี่ยนฤดูกาลทามาเลี้ยงชีพ ประเพณี นี้จะจัดขึ้นประมาณ เดือนธันวาคมของทุกปี ตรงกับเดือน อ่าข่า คือ“ท้องลาบาลา” กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ – วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อ.เมืองเชียงราย อ.เชียงแสน ต.วาวี อ.แม่สรวย อ.แม่ฟ้าหลวง กิจกรรมในงาน การเล่นลูกข่าง/สะบ้า,การเล่นไม้ต่อขา/การแสดง สอบถามรายละเอียด สมาคมอาข่า โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๑ ๔๒๕๐

ประเพณีกินวอ(ปีใหม่ลาหู่) กินวอ เป็นเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่าลาหู่ (ม้ง) จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ รวม ๖ วัน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับเทพเจ้าวอ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลาหู่ให้คงอยู่ กาหนดจัดงาน เดือนมกราคม สถานที่จัดงาน หมู่บ้านลาหู่ ๑๕ หมู่บ้านในตาบลแม่ยาว อ.เมืองเชียงราย อาเภอพญาเม็งราย อาเภอเวียงแก่น อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สนามโรงเรียนบ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กิจกรรมในงาน การทาต้นวอของชาวลาหู่ การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ,การละเล่นชนเผ่า ชิมข้าวปุ๊ก และเต้นราตามแบบ ของชนเผ่าลาหู่ ชมศิลปการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าลาหู่ สอบถามรายละเอียด เทศบาลตาบลแม่ยาว โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๓ ๗๓๕๙ ต่อ ๑๖ องค์การบริหารส่วนตาบลสันสลี โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๘ ๑๕๑๐ องค์การบริหารส่วนตาบลปอ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๐ ๘๒๑๙ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เปา โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๙ ๙๐๐๕ อาเภอแม่สรวย โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๘ ๖๑๐๙


งานขึ้นเขาห่มพระ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพร กาหนดจัดงาน วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณเขาช่องกระจก และหน้าศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมในงาน การลงนามขอพรพระบนผืนผ้าสีเหลือง แห่ผ้าขึ้นเขาช่องกระจกเพื่อทา พิธีห่มองค์พระธาตุเจดีย์ทอง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาช่องกระจก และตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง สอบถามรายละเอียด สานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๑ ๑๑๕๐ ต่อ ๓๒๐

งานประเพณีให้ทานไฟ “ให้ทานไฟ” เป็นประเพณีเฉพาะของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ โดยจะ ร่วมกันก่อไฟกองใหญ่ขึ้นในลานวัดตั้งแต่เช้า แล้วนิมนต์ภิกษุสามเณรมานั่งผิงไฟ จากนั้นก็ตั้งเตาประกอบอาหารหวาน คาวตามแบบพื้นเมืองถวายพระ และเลี้ยงประชาชนที่ไปร่วมงาน สาหรับขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของประเพณีให้ทานไฟ คือ ขนมกรอก กาหนดจัดงาน วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ทุกอาเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ ๘๓๓๖

งานประเพณีลอยเรือ (ชาวไทยพุทธ) ประเพณีล อยเรื อเป็ น ประเพณีปฏิบัติสื บต่อกันมา เพื่อเป็นการสะเดาะ เคราะห์ขับไล่ความไม่ดี ให้ไปกับสายน้า และนาสิ่งดีกลับมา กาหนดจัดงาน วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อาเภอตะกั่วป่า และอาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กิจกรรมในงาน การจัดพิธีทางศาสนา การสร้างเรือ (ไม้ไผ่) การลอยเรือ โดย ชาวบ้านจะตัดเล็บมือ เล็บเท้า ตัดผม และนาข้าวปลาอาหารใส่ในกระทงแล้วนาไปใส่เรือ ลากลงทะเลให้เรือไปไกลที่สุด เท่าที่จะไกลได้ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลคึกคัก โทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๘ ๗๑๖๓ โทรสาร ๐ ๗๖๗๘ ๗๔๔๖ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเตย โทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๓ ๒๒๒๓ โทรสาร ๐ ๗๖๔๓ ๖๕๐๕


เทศกาลกินปลาและงานกาชาด จังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านอาหารที่ทาจากปลา โดยเฉพาะปลาช่อน แม่ลาที่มีรสชาติอร่อยกว่าปลาช่อนจากแหล่งน้าอื่น จึงได้จัดงานเพื่อสืบสานตานาน “แม่ครัวหัวป่าก์” และประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จัก กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) สอบถามรายละเอียด จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๑๒

งานตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาด จังหวัดตาก วันที่จัดงาน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาเภอเมืองตาก กิจกรรมในงาน พิ ธี บ วงสรวงสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช ขบวนแห่ ป ระเพณี ท้องถิ่น การแสดงแสงเสียงสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดตาก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๘๐๑๐ , ๐ ๕๕๕๑ ๑๕๔๖

งานวันปีใหม่ จังหวัดสงขลา กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศาลากลางจังหวัดสงขลา และบึงศรีภูวนาถ อาเภอหาดใหญ่ กิจกรรมในงาน พิธีทาบุญตักบาตร บริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลา ส่วนบริเวณ บึงศรีภูวนาถ จัดแสดงแสงเสียง กิจกรรมบันเทิง การประกวดดนตรีลูกทุ่ง การแสดง รูปแบบต่างๆ และ ร่วมเฉลิมฉลองการนับถอยหลังสู่ปีใหม่ (Count down) สอบถามรายละเอียด เทศบาลนครหาดใหญ่ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๐ ๐๐๔๑


งานประเพณีปีใหม่และวันมะพร้าวทับสะแก กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หน้าศูนย์ราชการอาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมในงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การประกวดมะพร้าว และ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว แข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับ มะพร้าว การประกวดเทพี และธิดามะพร้าว เป็นต้น สอบถามรายละเอียด อาเภอทับสะแก โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๗ ๑๗๒๑

งานเทศกาลชิมชา ชมซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๒ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน โรงเรียนบ้านสันติคีรี ตาบลแม่สลองนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมในงาน นิทรรศการเกษตรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดาริ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขบวนแห่ “พระธาตุ” จาลองพร้อมเครื่องสักการะ ขบวนชนเผ่า อาทิ ไทยใหญ่ จีนยูนาน อาข่า ลาหู่ เมี่ยน และ ลัวะ การแข่งขันกีฬา พื้นบ้านชนเผ่า กิจกรรมลานบ้านชนเผ่า เช่น โล้ชิงช้า ประกวดร้องเพลงชนเผ่า ประกวดไก่ดาสายพันธุ์ฟ้าหลวง/ชี้ฟ้า และประกวดธิดาใบชา สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๖ ๕๑๒๙

งานสะโตกช้างและพิธีแต่งงานบนหลังช้าง กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลาปาง กิจกรรมในงาน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การแสดงของช้างและขันโตกช้าง ขบวนแห่ช้าง การเลี้ยงอาหารช้างบน สะโตกใหญ่ การประกวดจัดซุ้มอาหารช้างไทย การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม กาดหมั่วครัว แลง รวมทั้งการจัดพิธีแต่งงานบนหลังช้าง และข้าวแลงขันโตก สอบถามรายละเอียด ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๔ ๗๘๗๕


งานมหาธีรราชเจ้าราลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กาหนดจัดงาน วันที่ ๑ – ๙ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน องค์พระปฐมเจดีย์ กิจกรรมในงาน พิ ธี บ วงสรวงถวายราชสั ก การะ พิ ธี ส งฆ์ ถ วายพระราชกุ ศ ล ขบวนแห่ ท าง วัฒนธรรม ขบวนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การแสดงของเสือป่า การแข่งขัน หมากรุก งัดข้อ การแสดงวัฒนธรรมและดนตรีร่วมสมัย การจาหน่ายสินค้าชุมชน เป็นต้น สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๔ ๐๓๔๙

งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาไมย เจ้าพ่อพญาไมยเป็นเทพยดาซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ที่ชาวอาเภอเชียงกลางและอาเภอใกล้เคียง เคารพนับถือ และเลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์ กาหนดจัดงาน วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศาลเจ้าพ่อพญาไมย อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวง การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ สอบถามรายละเอียด จังหวัดน่าน โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๙ ๗๒๙๙

ประเพณีกินข้าวปุ้น บุญปีใหม่ภูฝอยลมชมทิปลิบบาน กาหนดจัดงาน วันที่ ๕ มกราคม ของทุกปี สถานที่จัดงาน อุทยานแห่งชาติภูฝอยลม อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมในงาน ทาบุญตักบาตร แข่งขันกีฬาพื้นบ้านส่วนราชการ / ประชาชน /เยาวชน แสดงดนตรีพื้นบ้านจาก สถานศึกษาในอาเภอ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับ อาเภอหนองแสง โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๗๒๗๔


งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาดชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพิธีบวงสรวงพระยาพิชัยดาบหักทั้งพิธีสงฆ์และพราหมณ์ โดยบวงสรวง ๕ ที่ด้วยกัน บวงสรวงพระพิชัยดาบ หัก บวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ บวงสรวงศาลเพียงตา บวงสรวงพิพิธภัณฑ์เหล็ก น้าพี้ และบวงสรวงพิพิธภัณฑ์ประวัติ ท่ า นพ่ อ พระยาพิ ชั ย ดาบหั ก มี ก ารแห่ ข บวนทางด้ า นศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะอ าเภอ กาหนดจัดงาน วันที่ ๗ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมในงาน การออกร้านแสดงสินค้า สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๙๒ - ๓ สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

งานประเพณีกินดอกดาดอกแดงและโน้มกิ่งฟ้าของชนเผ่าขมุ ประเพณีกินดอกดาดอกแดง คือ ประเพณีขึ้นปีใหม่ของชนเผ่าขมุ ที่มีมาตั้งแต่โบราณ จัดขึ้นเพื่อความอยู่ดีมีสุข การกินดอกดาดอกแดงจะกระทาในวันดีหลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งแต่ละบ้านจะมีวันดีไม่เหมือนกัน กาหนดจัดงาน วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน จังหวัดน่าน กิจกรรมในงาน การประกวดอาหารพื้นบ้าน การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน นิทรรศการ และการละเล่นพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดเหล้าอุ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลชนแดน อาเภอสองแคว โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๓ ๑๓๗๙

งานเทศกาลชิมมะขามหวานประกายทอง ล่องโคมถวายหลวงพ่อทบ กาหนดจัดงาน วันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดพระพุทธบาทชนแดน อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมในงาน การประชาสัมพันธ์มะขามหวานของอาเภอชนแดนให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมและรักษาประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม มีการเปิดร้านค้าชุมชน จาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สอบถามรายละเอียด เทศบาลตาบลชนแดน โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๖ ๑๖๖๑


งานประเพณีแข่งว่าว ชาวอาเภอสูงเนินมีการจัดประกวดว่าวประเภทต่าง ๆ ทุกปี ที่นิยมมากคือ ว่าวจุ ฬา และว่าวปักเป้า รางวัล แบ่งเป็นประเภทสวยงาม และประเภทความคิด ผู้คนมากันให้คึกคักทุกเดือนมกราคมของทุกปี กาหนดจัดงาน วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ บริเวณบ้านกุดหิน ตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมในงาน คือแข่งขันว่าวสวยงาม และการแข่งขันว่าวจุฬา สอบถามรายละเอียด อาเภอสูงเนิน โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒ ๐๘๙๘

งานสมโภชและบวงสรวงพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดนครราชสีมา อาเภอด่านขุนทดได้จัดงานประเพณีสมโภชน์พระบรมสารีริกธาตุ สืบต่อกันมาทุกปี พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และต่างชาติ หลั่งไหลไปร่วมงานประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุที่วัดบ้านไร่กันเป็นประจา กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดบ้านไร่ ตาบลกุดพิมาน อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมในงาน ทาบุญตักบาตร นั่งสมาธิ เทศอานิสงส์ ๑ กัณฑ์ กรวดน้าอุทิศส่วนกุศล สอบถามรายละเอียด อาเภอด่านขุนทด โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒ ๐๘๙๘

งานรวมน้าใจไทกะเลิง จังหวัดสกลนคร จัดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของ อาเภอกุดบาก สภาวัฒนธรรมอาเภอกุดบาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชนและประชาชนในอาเภอกุดบาก เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผ่ากะเลิงให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชนเผ่ากะเลิงให้เป็น ที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ สถานที่จัดงาน ที่ว่าการอาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร กิจกรรมในงาน การแสดงราลึกถึงบรรพบุรุษ และเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชนเผ่ากะเลิง สอบถามรายละเอียด เทศบาลตาบลกุดบากและสภาวัฒนธรรมอาเภอกุดบาก โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๘ ๔๐๑๕


งานประเพณีวันโคบาล อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี อาเภอเลาขวัญ มีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศเหมาะสมแก่การเลี้ยงวัว หน่วยงานต่างๆ จึงพร้อมใจส่งเสริมวิถีการ ดาเนินชีวิตที่ผูกพันกับวัว มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กาหนดจัดงาน ๑๒ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ที่ว่าการอาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมในงาน การประกวดวัวพันธุ์ต่างๆ ประกวดธิดาโคบาล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น สอบถามรายละเอียด สภาวัฒนธรรมอาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๔๖๔๒

งานประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด จังหวัดชัยภูมิ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิและเพื่อราลึกถึงคุณ ความดีของเจ้าพ่อพญาแล กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๒ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อาเภอเมืองชัยภูมิ กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๒๙๔๔

การให้ทานไฟ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับประเพณีที่มีการเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยพุทธกาลเมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย ช่วง ฤดูหนาว อากาศจะหนาวมาก พุทธบริษัทจึงได้ก่อไฟถวายพระสงฆ์ เพื่อให้เกิดความอบอุ่นในเวลาใกล้สว่างของฤดูหนาว ต่อมาได้กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน และนอกจากก่อกองไฟถวายแล้ว ยังได้ จัดทาขนมคาวหวานต่างๆ ต่อมาได้ผนวกงานให้ทานไฟเข้ากับวันเด็กเพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารต่างๆ และจัดให้มี การละเล่นพื้นเมืองมากมาย เป็นที่สนุกสนาน กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดโฆสิตาราม หมู่ ๒ ตาบลกะปง อาเภอกะปง จังหวัดพังงา กิจกรรมในงาน การก่อกองไฟถวายพระภิกษุพุทธบริษัทที่มาร่วมงานจะร่วมกันก่อกอง ไฟถวายพระภิกษุตามพุทธประเพณี การทาขนมเพื่อแจกเป็นทาน ชาวบ้านจะร่วมกันทา ขนมและอาหารมาร่วมงานเพื่อให้ทุกคนสามารถรับประทานฟรีการละเล่นพื้นบ้าน สอบถามรายละเอียด อาเภอกะปง จังหวัดพังงา โทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๑ ๗๔๑๓


งานวันเด็กแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมมีบทบาทหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรม อันมีส่วน สาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความรู้ความคิด ก่อให้เกิดความรัก ความซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่า เอกลักษณ์ประจาชาติ ด้วยบทบาทหน้าที่ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลัก ษณ์ประจาชาติ และเพื่อปลูกฝังให้เด็กเกิด ความรู้สึกเป็นส่วนร่วมของสังคม และเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นทรัพยากรที่สาคัญของชาติ กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่ง สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการทายุทธนาวีของกองเรือรบราชนาวีไทยกับกองเรือรบฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ บริเวณหมู่เกาะช้าง มีพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทยในครั้งนั้น กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ กิจกรรมในงาน เฉพาะวันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปี จัดให้มีพิธีการสงฆ์ เพื่ออุทิศ ส่วนกุศลให้แก่ทหารเรือที่ได้สละชีพจากการรบ พิธีการลอยพวงมาลาบริเวณที่ เรือรบจมลง และตั้งแต่ ๑๗-๒๑ มกราคม มีการแสดงมหรสพ การละเล่น จัด จาหน่ายสินค้า สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด


งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี รัฐบาลได้กาหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี เพื่ อเป็นการเทิดพระเกียรติในวีรกรรมอัน หาญกล้าของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและส่งเสิรมการท่องเที่ยวของจังหวัด กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงยุทธหั ตถี เทิดพระเกียรติ การจัดจาหน่ายสิ นค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๗๕ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๕๘

งานวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช รั ฐ บาลได้ ก าหนดให้ วั น ที่ ๑๗ มกราคม ของทุ ก ปี เป็ น วั น พ่ อ ขุ น รามคาแหงมหาราช เป็นวัน รัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการ เทิดทูนและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จังหวัดจึงได้จัดพิธี บวงสรวงพ่อขุนรามคาแหงมหาราช กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมในงาน จัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคาแหงมหาราช การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ กีฬาและ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงแสงเสียง “อานุภาพพ่อขุนรามคาแหงมหาราช” มหกรรมคอนเสิร์ต สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๑๙


งานประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๘ - ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ศาลพระนเรศวร อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย สนามนเรศวรมหาราช อ.เมืองหนองบัวลาภู กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวง พิธีบาเพ็ญกุศล การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดไก่ชน การจาหน่ายสินค้าชุมชน สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๒๕ อาเภอแม่สรวย โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๘ ๖๑๐๙ สภาวัฒนธรรมอาเภอแม่สรวย โทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๘๕ ๙๕๖๘ สานักงานจังหวัดหนองบัวลาภู โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๖๘๐

งานวันค้าคูณผู้ไทย ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมือ ง หนองสูง ที่วัดภูจ้อก้อ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ของทุกปี สถานที่จัดงาน บริเวณวัดบรรพตคีรีหรือวัดภูจ้อก้อ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร กิจกรรมในงาน ผู้ที่มาร่วมในงานทุกคน จะนาพานบายศรีขนาดเล็ก หรือคนอีสาน จะเรียกว่า ขันหมากเบ็ง พร้อมดอกขี้เถ้าหรือดอกประกายมุก ธูป เทียน และคาขอ ขมาหลวงปู่หล้า ขึ้นไปยังเขมะปัตตะเจดีย์ หรือเจดีย์ที่เก็บพระอัฐิธาตุของหลวงปู่ เพื่อ สักการะบูชาองค์หลวงปู่ พร้อมกับรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ อินทร์ถวาย สันตุสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคาน้อย อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ศิษย์รูป แรกของหลวงปู่หล้า ส่วนเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่ง เป็นวันครบการละ สังขารของหลวงปู่หล้า จะมีการทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๖๘๔ ที่ว่าการอาเภอหนองสูง โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๓ ๕๔๐๖


งานประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณ“ขุนสรรค์” วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้าน้อย ขุนสรรค์เป็นผู้นาในการต่อต้านการรุกรานของพม่า ร่วมรบเคียงบ่าเคียง ไหล่กับนายทองเหม็น นายจันหนวดเขี้ยว นายทองแสงใหญ่ พร้อมด้วยผู้รักชาติที่ ยอมเสียสละกายใจช่วยกันต่อต้านการรุกรานของพม่า เป็นที่ประจักแก่คนไทยทุก คนจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงความเคารพต่อบรรบุรษวีร ชนผู้กล้า ศึกบางระจันที่ ชาวสรรคบุรีได้ร่วมกันจัดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานถึง ๒๙ ปี กาหนดจัดงาน ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ หน้าที่ว่าการอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สอบถามรายละเอียด ที่ทาการปกครองอาเภอสรรคบุรี โทรศัพท์ ๐ ๕๖๔๘ ๑๔๔๘

งานประเพณีบุญคูณลาน บุญคูณลานเป็นประเพณีของชาวอีสานที่จัดขึ้นหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ โดยจะทาพิธีสู่ขวัญข้าวเพื่อความ เป็นศิริมงคลแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารและเกษตรกร จังหวัดอานาจเจริญจะจัดให้มีงานประเพณีบุญคูนลานเป็นประจาทุกปี กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามที่ว่าการอาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ กิจกรรมในงาน จัดให้มีพิธีสู่ขวัญข้าว พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ การประกวดผลิตภัณฑ์จากข้าว การประกวดข้าว หอมมะลิ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแสดงวิถีชีวิตชุมชน การแสดง แสง สี เสียง และงาน พาแลงซึ่งจัดให้มีการแสดงแฟชั่น ชุด “มนต์เสน่ห์ผ้าพื้นเมืองอีสาน”แข่งขันส้มตาลีลา สอบถามรายละเอียด อาเภอลืออานาจ

ประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กงศรีรวมของดีถิ่นดงมูล กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๙ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ที่ว่าการอาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมในงาน พิธีทาบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวง สู่ขวัญ การประกวดขบวนแห่ ประกวดธิดาหนองกุงศรี สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๘๑ ๕๘๐๖


งานประเพณีไทยตะนาวศรี อาเภอสวนผึ้ง มีคนไทยเชื้อสายต่างๆ อาทิ ชาวไทยกระเหรี่ยง ไทยทรงดา ไทยมอญ ไทยวน ไทยพื้นถิ่น ไทยจีน อาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่ จึงมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ควรค่าแก่การธารงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้สืบ ทอดต่อไป กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามกีฬาอาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียด อาเภอสวนผึ้ง โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๙ ๕๑๕๖

มหัศจรรย์ถนนเรืองราษฎร์ Amazing Ruangraj การจัดงาน “มหัศจรรย์ถนนเรืองราษฎร์” กาหนดปิดถนนเรืองราษฎร์ ซึ่งถือเป็นย่านใจกลางของจังหวัดระนอง โดยเริ่มปิดถนนตั้งแต่สี่แยกตลาดเก่าถึงสามแยกรัตนสินระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๔.๐๐น. ภายในงานมีการตกแต่งประดับโคมไฟ การจัดซุ้มประตูงานเป็นแบบประเพณีจีน เพื่อแสดงเอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ในเทศกาลตรุษจีน กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ถนนเรืองราษฎร์ อาเภอเมือง จังหวัดระนอง กิจกรรมในงาน การเชิดสิงโต จัดแสดงดนตรี และการแสดงของเด็กนักเรียน การออกร้านจาหน่ายสินค้าของห้างร้าน สอบถามรายละเอียด สานักงานเทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๒๒

งานวัฒนธรรมราชบุรีไชน่าทาวน์ งานราชบุรีไชน่าทาวน์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดราชบุรี ให้คงอยู่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ถนนอัมรินทร์ ถนนวรเดช อาเภอเมืองราชบุรี กิจกรรมในงาน กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ขบวนแห่วัฒนธรรม การล่องเรือท่องเที่ยว การออกร้าน การประกวดมิส ไชน่าทาวน์ การประกวดเชิดสิงโตเสาดอกเหมย การจาลองวิถีชีวิตแบบจีน สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐ ๕๒๕๒ ๒๗๘๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐ ๕๒๕๕ ๘๖๐๑ เทศบาลเมืองราชบุรี โทรศัพท์ ๐ ๕๒๕๕ ๗๐๖๑ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐ ๕๒๕๒ ๒๗๘๖


ประเพณีตรุษจีนภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ตและชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยทุ กเชื้อสายที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมใจกันจัดกิจกรรมงานประเพณีตรุษจีน ประจาปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลอง ๓ วโรกาสสาคัญของพสกนิกรไทย นั่นคือ วาระแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ วาระที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา และ วาระที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๕ ดังนั้น งานประเพณีตรุษจีนภูเก็ต ประจาปี ๒๕๕๕ จึงได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ และถือเป็นกิจกรรม อันเป็นมงคลเบิกฟ้าใหม่เพื่อส่งมอบความสุขให้ทุกคน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ของจังหวัดภูเก็ต สร้างการหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และสร้างความสุข ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกเชื้อชาติ ดั่งที่ทราบกันดีว่าชาวจีนมีสายสัมพันธ์อันดีงามกับแผ่นดินภูเก็ตนับตั้งแต่ ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมีชาวจีนย้ายมาพานักตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเพื่อทาเหมืองแร่ดีบุก โดยเฉพาะในภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตในวันนี้จึงมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มากเป็นอันดับสองของประเทศ วิถี วัฒนธรรมและประเพณีของชาวภูเก็ตจึงมีความเป็นจีนที่ผสมผสานระหว่างวิถีชาวจีนและวิถีชาวไทยได้อย่างลงตัว สาหรับงานตรุษจีนภูเก็ตในปี ๒๕๕๕ มีแนวความคิดว่า “ปีมังกรฉลองหล้า เบิกฟ้ามหามงคล” เป็นเรื่องราวความ ยิ่งใหญ่ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงยาวนานของชาว ไทยเชื้อสายจีนบนแผ่นดินสยามประเทศ โดยเฉพาะ “ภูเก็ต” แผ่นดินแห่ง ฮวงจุ้ยมังกร ตามตาราโหงวเฮ้งจีน กาหนดจัดงาน ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณสนามชัย อ. เมือง จ. ภูเก็ต กิจกรรมในงาน การออกร้านจาหน่ายอาหารพื้นเมืองและสินค้ามงคลที่ หลากหลายกว่า ๖๐ ร้านค้า ถนนถูกตกแต่งด้วยโคมแดงยาวสุดลูกหูลูกตา การขอพรกับเทพมังกรศักดิ์สิทธิ์ สนุกสนาน กับเกมและลุ้นรับของรางวัลมากมาย การแสดง “กายกรรมแนวใหม่” จากนักแสดงที่มหัศจรรย์ตระการตา จากมณฑล เหอหนาน ประเทศจีน การแสดงเชิดสิงโตต้อนรับ การแสดง ชุด โบกสะบัดธงชัยมหามงคล การแสดง ชุด เทพอัคคีมหา มงคล พร้อมชมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่ ๔ ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ ๑ เฉลิมหล้า ๘๔ พรรษา มหาราชัน ชุดที่ ๒ ทูนพระขวัญ ๘๐ พรรษามหาราชินี ชุดที่ ๓ เทิดสดุดี ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ และ ชุดที่ ๔เฉลิม ฉลอง มังกรจรัสฟ้า มหามงคล นอกจากนี้ ยังมีการโชว์เปลี่ยนหน้ากากและคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากศิลปินนักร้องชื่อดัง สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๑ ๗๐๘๗


มหัศจรรย์ถนนเรืองราษฎร์ Amazing Ruangraj การจัดงาน “มหัศจรรย์ถนนเรืองราษฎร์” กาหนดปิดถนนเรืองราษฎร์ ซึ่งถือเป็นย่านใจกลางของจังหวัดระนอง โดยเริ่มปิดถนนตั้งแต่สี่แยกตลาดเก่าถึงสามแยกรัตนสินระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๔.๐๐น. ภายในงานมีการตกแต่งประดับโคมไฟ การจัดซุ้มประตูงานเป็นแบบประเพณีจีน เพื่อแสดงเอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ในเทศกาลตรุษจีน กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ถนนเรืองราษฎร์ อาเภอเมือง จังหวัดระนอง กิจกรรมในงาน การเชิดสิงโต จัดแสดงดนตรี และการแสดงของเด็กนักเรียน การออกร้านจาหน่ายสินค้าของห้างร้าน สอบถามรายละเอียด สานักงานเทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๒๒

งานวัฒนธรรมราชบุรีไชน่าทาวน์ งานราชบุรีไชน่าทาวน์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดราชบุรี ให้คงอยู่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ถนนอัมรินทร์ ถนนวรเดช อาเภอเมืองราชบุรี กิจกรรมในงาน กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ขบวนแห่วัฒนธรรม การล่องเรือท่องเที่ยว การออกร้าน การประกวดมิส ไชน่าทาวน์ การประกวดเชิดสิงโตเสาดอกเหมย การจาลองวิถีชีวิตแบบจีน สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐ ๕๒๕๒ ๒๗๘๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐ ๕๒๕๕ ๘๖๐๑ เทศบาลเมืองราชบุรี โทรศัพท์ ๐ ๕๒๕๕ ๗๐๖๑ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐ ๕๒๕๒ ๒๗๘๖

งานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๔-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ บริเวณถนนนเรศวร ตลาดเจ้าพรหม จนถึงเจดีย์เจ้าอ้ายเจ้ายี่ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมในงาน ไหว้เจ้าจากศาลเจ้าทั้ง ๑๖ อาเภอ ขบวนแห่เจ้าเฉลิมฉลอง ประกวดหนูน้อยไชน่าทาวน์ ประกวด มิสไชยนิส การแสดงมังกรทางสิงโต การประดับโคมไฟจีนตลอดงาน สอบถามรายละเอียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖


งานตรุษจีนจังหวัดสุพรรณบุรี กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๔ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี กิจกรรมในงาน การแสดงลูกหลานพันธุ์มังกร เช่น เอ็งกอบู๊ กังฟู สิงโตวูซู มั ง กรเก้ า เซี ย น การแสดงมอเตอร์ ไ ซค์ ไ ต่ ลู ก โลกจากเซี่ ย งไฮ้ การแสดง ศิลปวัฒนธรรมจีนจากมณฑลต่างๆ เช่น เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ระบาเปลี่ยน หน้ากาก การแสดงแสงสีเสียงไพโรเทคนิค การแสดงสาวน้อยเรืองแสง การ แสดงคอนเสิร์ตโยศิลปินชื่อดังวันละ ๑ คณะ สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๔๐ ๘๒๐๐ , ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๗๖ ททท.สานักงานสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๓๐ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๕๘

งานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ และ พระพี่นางสุพรรณกัลยา กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน พลับพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ วัดผ่านศึกอนุกูล ตาบลพญาเย็น กิจกรรมในงาน การจัดพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชน ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง สอบถามรายละเอียด อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๕๓๙

งานประเพณีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงหมอลา ลิเก ภาพยนตร์ มหรสพฉลอง วางพวงมาลา นิทรรศการการเกษตร การจาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สอบถามรายละเอียด ที่ทาการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๙ ๑๓๘๘


งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวง มหรสพ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงระบาศรีเทพ ขบวนแห่ ชมความงดงามของ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลศรีเทพ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๘ ๔๑๑๘

เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณเวทีกลาง สะพานหิ น อาเภอเมือ ง จั งหวัดภูเ ก็ต ทั้งนี้เ พื่อให้ ห น่ว ยงานภาครั ฐ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นและหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและ ส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย ว โดยน าอั ต ลั ก ษณ์ และวั ฒ นธรรมด้ า น อาหารพื้ น เมื อ งของดี ชาวภู เ ก็ ต ตั้ ง แต่ โ บราณท าเสนอให้ นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้รู้จัก อย่างแพร่หลายและ เกิดความประทับใจ ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณเวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมในงาน มีกิจกรรมประกอบด้านการทา"อาจาดหม้อใหญ่ที่สุดในโลก" ยังมีการประกวดมิสภูเก็ต การแสดง การจัดนิทรรศการ CleanFoodGoodTaste ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านภูเก็ต สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๑ ๗๐๘๗


เทศกาลเปิดเมืองกินฟรี และส่งเสริมการท่องเที่ยว อาเภอละอุ่น ครั้งที่ ๕ ประจาปี ๒๕๕๕ กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศาลาประชาคม ตาบลละอุ่น อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กิจกรรมในงาน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจุดเด่นของธรรมชาติในอาเภอละอุ่น การชมและชิม อาหารพื้นบ้านที่หลากหลายของท้องถิ่นรวมทั้งการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ของ คนละอุ่น สอบถามรายละเอียด อาเภอละอุ่น

งานกาชาด วิถีอีสาน สืบตานานผ้าซิ่นตีนแดงอาเภอพุทไธสง ผ้าไหมตีนแดง เป็น ผ้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่ นทุกๆ ปี จึงได้จัดงานขึ้ นเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของ อาเภอพุทไธสง กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามกีฬากลางอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมในงาน การประกวดขบวนแห่ประเพณี ๑๒ เดือน (ฮีด ๑๒) นิทรรศการประเพณี ๑๒ เดือน ของอาเภอ พุทไธสง การแสดงแสงเสียงตานานพุทไธสง การประกวดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการประกวดผ้าซิ่นตีนแดง สอบถามรายละเอียด อาเภอพุทไธสง โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๘ ๙๒๔๖ สานักงานเทศบาลตาบลพุทไธสง โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๘ ๙๐๒๙

งานมหกรรมผ้าทอของดีเมืองหละปูน กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๐ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หมู่บ้านแม่สารบ้านตอง อาเภอเมืองลาพูน กิจกรรมในงาน การแสดงพื้นเมืองต่างๆ การแสดงแฟชั่นจากผ้าทอยกดอก การจัดนิทรรศการความเป็นมาของผ้าทอ ยกดอก ณ พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว การสาธิตของดีเมืองลาพูน เช่น การอิดฝ้าย ปั่นฝ้า ย และทอฝ้าย การประกวดธิดา ผ้าทอ เป็นต้น สอบถามรายละเอียด เทศบาลตาบลเวียงยอง โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๐๔๓๐


งานประเพณีกวนข้าวมธุปายาสยาคู จังหวัดสงขลา กาหนดจัดงาน มกราคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน วัดคลองแห จังหวัดสงขลา กิจกรรมในงาน การประกวดการกวนข้าวมธุปายาสยาคูสูตรต่างๆ การประกวดธิดาข้าวยาคู (เน้นความรู้ด้านประเพณี และวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันมาฆบูชา และการกวนข้าวยาคู) สอบถามรายละเอียด สานักงานเทศบาลคลองแห โทรศัพท์ ๐ ๗๔๕๘ ๐๘๘๘

งานเทศกาลกวนข้าวอาซูรอ คาว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนาสิ่งของที่รับประทานได้ หลายสิ่งอย่างมา กวนรวมกัน การกวนข้าวอาซูรอเป็นการแสดงความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของคนในหมู่บ้าน อันมีผลต่อการอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข กาหนดจัดงาน มกราคม ๒๕๕๔ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน ชุมชนมุสลิมบ้านชะไว ตาบลชะไว อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง กิจกรรมในงาน การกวนข้าวอาซูรอ การกล่าว ขอพร (ดูอา) สอบถามรายละเอียด ชุมชนมุสลิม บ้านชะไว จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ ๐๘ ๙๑๗๐ ๑๖๕๑

การอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย บ้ า นอาลี เป็ น หมู่ บ้ า นที่ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ วิ ถี ชี วิ ต และศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาวไทยกู ย ในทุ ก ด้ า น อาทิ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ความเชื่อและพิธีกรรม กาหนดจัดงาน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมในงาน การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การราแกลมอ แกลออ การอนุรักษ์ของเก่า เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการ จับสัตว์น้า และการดารงชีวิต ฉางข้าวโบราณ บ้านแบบโบราณ ฯลฯ โดยจัดแสดงให้ชมทั้งปี สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงทาบ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๗๑ ๒๑๐๑


งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีแห่พระทางน้า ชาวริมคลองอาเภอดาเนินสะดวกตั้งแต่ ครั้งอดีต ส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรื อนอยู่ริมน้าและสัญจรเดินทางไปมาทั้ง ประกอบอาชีพและดารงชีวิตต้องอาศัยแม่น้าเป็นสาคัญ ประชาชนริมสองฝั่งคลองดาเนินสะดวกเกิดจิตสานึกในการ อนุรักษ์ หวงแหนสายน้าเหมือนดังชีวิต โดยใช้ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาเป็นตัวขับเคลื่ อนและเพื่อ ดาเนิ น ตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ในการทานุบารุงพระพุทธศาสนา รักษาประเพณี วัฒนธรรมและอนุรักษ์แม่น้าคูคลอง สืบทอดวิถีชีวิต มีขบวนแห่องค์ หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ไปตามคลองดาเนิน สะดวก กาหนดจัดงาน ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดปราสาทสิทธิ์ อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กิจกรรมในงาน มีขบวนแห่องค์หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ไปตามลาคลองดาเนินสะดวก สอบถามรายละเอียด วัดปราสาทสิทธิ์

ประเพณีทาบุญค้าฟ้า กาหนดจัดงาน ช่วงปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศาลเจ้ากลางหมู่บ้านห้วยปักษ์ และวัดประจาหมู่บ้านตาบลสระแก้ว อ.เมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร กิจกรรมในงาน ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันเผาข้าวหลามตั้งแต่เช้า เพื่อนามาใส่บาตรให้กับพระภิกษุสงฆ์ ซึ่ง พระภิกษุสงฆ์ก็จะสวดมนต์ ประพรมน้าพระพุทธมนต์เป็นการให้พร ซึ่งงานประเพณีการทาบุญค้าฟ้าเป็นความ เชื่อของชาวบ้านที่ว่า ทาบุญเพื่อเป็นการค้าฟ้าไว้ไม่ให้ฝนตก เพื่อจะได้เกี่ยวข้าวและเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง การเกษตรได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และความเชื่ออีกอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการทาบุญ ต่อชะตาให้กับหมู่บ้านเพื่อ ความเป็นสิริมงคลและความอยู่เย็น สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๔ ๖๒๑๐


งานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองสามน้า คือ น้าจืด น้าเค็ม และน้ากร่ อย ส่งผลให้ผลไม้มีรสชาติอร่อย ปัจจุบัน เกษตรกรสามารถผลิตส้มโอให้มีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี จังหวัดสมุทรสงครามจึงกาหนดให้มีการจัดงานเทศกาลส้มโอ ขาวใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจาหน่าย ส้มโอแก่ผู้บริโภคโดยตรง กาหนดจัดงาน มกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม สอบถามรายละเอียด สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๑๗๑๑

งานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร เนื่องในงานกาชาดและงานประจาปีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕๕๕ กาหนดจัดงาน มกราคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ /หน้า ศาลหลักเมืองมุกดาหาร/ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง/ศาลเจ้าแม่สองนางพี่ น้อง/พระเจ้าองค์หลวง วัดศรีมงคลใต้/พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร บนหอแก้วมุกดาหาร กิจกรรมในงาน จัดกิจกรรมแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและ สร้างขวัญและกาลังใจให้กับประชาชนในจังหวัดมุกดาหารต้อนรับปีใหม่ สอบถามรายละเอียด จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๑๓๓๐ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๖๘๔


ล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าต้อนรับปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่มีกิจกรรม “ ไหว้พระ ๙ วัด” เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สนใจได้เดินทางท่องเที่ยว สักการะสถานที่ อันเป็นมงคล เพื่อการเริ่มต้นอย่างมีความสุขสงบทางใจ ตามคติความเชื่อของไทย อีกทั้งยังเป็นการ เรียนรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถานที่สาคัญ ในจังหวัดนนทบุรี กาหนดจัดงาน เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ กิจกรรมในงาน สัมผัสบรรยายกาศทั้งทางรถ และทางเรือไหว้พระขอพร ชมสถานที่สาคัญของแต่ละแห่ง ๑. พิพธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ๒. ศาลเจ้าแม่ทับทิม ๓. วัดเขมาภิรตารามวรวิหาร ๔. วัดกลางบางซื่อ ๕. วัดตาหนักใต้ ๖. วัดชมพูเวก ๗. พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ ๘. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ๙. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สอบถามรายละเอียด สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี


ถนนสายวัฒนธรรม

ใส่บาตรข้าวนึ่ง กาดหมั้วคัวงาย แต่งกายพื้นเมือง ตี้เวียงเหนือ เวียงวัฒนธรรม กาหนดจัดงาน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๕ (ทุกวันอาทิตย์) สถานที่จัดงาน บนถนนเวียงเหนือ หน้าวัดประตูต้นผึ้ง อาเภอเมืองลาปาง กิจกรรมในงาน เป็นตลาดเปิดใหม่เพื่อให้เป็นถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ การตักบาตรข้าวเหนียวแบบเมือง หลวงพระบาง ชมและเลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรมในบรรยากาศแบบล้านนาที่ น่าประทับใจ ได้ทุกเช้าตรู่วันอาทิตย์วัน เดียวเท่านั้น สอบถามรายละเอียด เทศบาลนครลาปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๓๗

ถนนคนเดินและถนนคนดอย กาหนดจัดงาน ทุกวันศุกร์ สถานที่จัดงาน ถนนหิรัญนคร (หน้าที่ว่าการอาเภอแม่จัน) กิจกรรมในงาน จาหน่ายเป็นของพื้นเมืองทางเหนือเป็นส่วนใหญ่ สอบถามรายละเอียด อาเภอแม่จัน/ส่วนราชการ/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๗ ๑๕๖๖


กาดกองต้า กาดกองต้า เป็นภาษาถิ่น หมายถึง ตลาดตรอกท่าน้า หรือตลาดจีนที่ ชาวบ้านเรียกติดปากเป็นตลาดเก่า ใน สมัยก่อนย่านนี้ถือเป็นศูนย์การค้าขายของภาคเหนือ กาหนดจัดงาน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ (เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น.) สถานที่จัดงาน ถนนตลาดจีน อาเภอเมืองลาปาง (เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานรัษฎาภิเษก) กิจกรรมในงาน จาหน่ายเป็นของพื้นเมืองทางเหนือเป็นส่วนใหญ่ สองฟากฝั่งถนนบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรม ผสมผสาน มีทั้งเรือนไทยภาคกลาง เรือนล้านนา เรือนพม่า ที่โดดเด่นคือเรือนแบบจีนผสมฝรั่ง และเรือนขนมปังขิงแบบ ตะวันตก นอกจากนี้ ยังมีการละเล่นแบบพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง ให้ชมด้วย สอบถามรายละเอียด เทศบาลนครลาปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๓๗

งานถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก กาหนดจัดงาน ทุกวันเสาร์ สถานที่จัดงาน ตลอดเส้นทางถนนสังฆบูชา (หน้าวัดจันทร์ตะวันออก) กิจกรรมในงาน เดินชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย ทั้งสมับโบราณและสมัยปัจจุบันบนถนนที่ปราศจาก มลพิษ สอบถามรายละเอียด เทศบาลนครพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๕ ๙๘๓๒ ต่อ ๒๒๗

งานถนนเด็กเดินเมืองสองแคว กาหนดจัดงาน ทุกวันเสาร์ต้นเดือน สถานที่จัดงาน บริเวณริมแม่น้าน่าน หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา กิจกรรมในงาน ชมการแสดงความสามารถของเยาวชนอย่างหลากหลาย อาทิ การแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรมบน เวที การสาธิตศิลปหัตถกรรม การแสดงความสามารถเชิงวิชาการ เป็นต้น สอบถามรายละเอียด สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๕ ๙๕๖๕


ตลาดต้าน้าโบราณบ้านต้นตาล เป็นตลาดท่าน้าที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเชียงแสนที่ อพยพมาอาศัยอยู่ริมแม่น้าป่าสัก ซึ่งมีการค้าขายแบบ ดั้งเดิมโดยการนาข้าวของที่มีในชุมชนมาขายที่วัด ขายกันเอง ซื้อกันเอง เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน กาหนดจัดงาน ทุกวันอาทิตย์ สถานที่จัดงาน ท่าน้าวัดต้นตาล ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี กิจกรรมในงาน จาหน่ายสินค้าภูมิปัญญาของชาวไท-ยวน เครื่องใช้สอยพื้นเมือง ผ้าซิ่นทอมือและอาหารโบราณ การแสดงศิลปวัฒนธรรมช่วงเวลา ๑๒.๐๐ น. บริการโฮมสเตย์ริมแม่น้าป่าสัก สอบถามรายละเอียด นายสมจิตต์ ยะกุล ประธานสภาวัฒนธรรมตาบลต้นตาล โทรศัพท์ ๐ ๓๖๓๓ ๓๕๑๖ โทรสาร ๐ ๓๖๓๙ ๑๔๑๕ **หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครั้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ


กุมภาพันธ


กุมภาพันธ์ งานดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย กําหนดจัดงาน วันที่ ๑ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดเลย กิจกรรมในงาน ขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ ขบวนส่งเสริมการท่องเที่ยว และขบวนต่างๆ ที่สวยงามตระการตา การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีลูกทุ่ง หมอลํา สตริง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การเต้นแอโรบิค เชียร์ลีด เดอร์ การประกวดสาวงามถิ่นไทยเลย การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล ตะกร้อ มวย เปตอง ร่วมสร้างกุศลกับ “ร้านมัจฉากาชาด”พร้อมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน ชมและเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สอบถามรายละเอียด สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๕๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒ , ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕

งานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน จัดขึ้น ณ บริเวณศูนย์แสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ข้างโรงแรมเคพีแกรนด์ ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมในงาน การแสดงอัญมณีและเครื่องประดับล้ําค่า การแสดงแฟชั่นจิวเวอลี่ของนางแบบลูกหลานชาวจันท์ สาธิตวิธีการและขั้นตอนการผลิตอัญมณี นิทรรศการเหมืองพลอย เลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับจากผู้ประกอบการ โรงงาน การออกร้านจําหน่ายอาหารพื้นเมือง และสินค้า OTOP สอบถามรายละเอียด สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ๐-๓๙๓๐-๓๑๑๘


ประเพณีนอนหาด การนอนหาดเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวมอร์แกนได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการแก้บนสะเดาะเคราะห์ อนุรักษ์สืบทอดประเพณีของกลุ่ม และเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะสังสรรค์ของกลุ่มชาว มอร์แกนที่อยู่ในที่ต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา ๓ คืน ๔ วัน ตรงกับวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ําเดือน ๓ ของทุกๆ ปี เมื่อถึงวันงาน ชาวมอร์แกนจากที่ต่างๆ ก็จะเดินทางมาร่วมกันทํากิจกรรม และนอนร่วมกันที่ริมหาดทรายแก้ว ตําบลไม้ขาว อําเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต กําหนดจัดงาน วันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ํา เดือน ๓ ของทุกปี) สถานที่จัดงาน หาดทรายแก้ว ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลไม้ขาว โทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๕ ๒๑๑๖

งานสะโตกช้างและพิธีแต่งงานบนหลังช้าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตสํานึกให้คนไทยและชาวจังหวัดลําปางตระหนักถึงความสําคัญของช้างไทย ซึ่ง เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและสัตว์สัญลักษณ์ประจําชาติให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้งเป็นการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสะโตกช้าง ลําปางเป็นกองทุนอาหารช้างและการอนุรักษ์ช้างไทย เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดลําปาง กําหนดจัดงาน วันที่ ๒ – ๔,๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณหน้าลานแสดงช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง กิจกรรมในงาน แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การแสดงของช้างและขันโตกช้าง ขบวนแห่ช้าง สืบตํานานช้างไทย การ แสดงช้าง ณ ลานแสดงช้าง การเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ การประกวดจัดซุ้มอาหารช้างไทย การออกร้าน นิทรรศการของภาครัฐและภาคเอกชน การออกร้านจําหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชนในท้องถิ่น การแสดงพื้นบ้าน การตีก๋องปู่จา กาดหมั้วคัวแลง สอบถามรายละเอียด ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย กม. ๒๘-๒๙ ถนนลําปาง-เชียงใหม่ ตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ๐๕๔ – ๒๔๗๘๗๕


งานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด และเผยแพร่จริยวัตรและคําสอน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลาม การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลามกับผู้นําถือ ศาสนาอื่น ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของประชาชนกับทางราชการในพื้นที่ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีใน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กําหนดจัดงาน วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามมัสยิดกลาง จังหวัดกระบี่ สอบถามรายละเอียด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๒ ๒๑๖๓-๔

งานประเพณีบุญเหล่าพระยืน หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปศิลาที่สร้างขึ้นในขอมโบราณ (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๙) สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ (พุทธ ศตวรรษที่ ๑๕-๑๖) เป็นโบราณวัตถุที่ส ร้างขึ้นสักการบูชาในสมัยขอมเรื อง อํานาจ กําหนดจัดงาน วันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จัดประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดสินค้าทางการเกษตร การ จัดจําหน่ายสินค้า OTOP สอบถามรายละเอียด เทศบาลตําบลพระยืน โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๖ ๖๔๒๕


มหกรรมท่องเทีย่ วปัตตานีและงานเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง หรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พระ หมอ เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนและชาวไทยโดยทั่วไป ในวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๓ ของทุกปี จะมี งานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวไปตามถนนสายต่างๆ กําหนดจัดงาน วันที่ ๓ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ตําบลอาเนาะรู และลานศิลปวัฒนธรรมอําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี กิจกรรมในงาน พิธีหามเกี้ยวมงคล ชมนิทรรศการมัลติมีเดียและเทคนิคกราฟิก สืบสาน ตํานานศรัทธา สามัคคี ชาว ปั ต ตานี เ ทิ ด ไท้ ม หาราชา การแข่ ง ขั น เชิ ด สิ ง โตบนเสาดอกเหมยชิ ง แชมป์ อ าเซี ย นการออกร้ า นจํ า หน่ า ยอาหาร ๓ วัฒนธรรม ไทย จีน อิสลาม การออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประกวดดิเกร์ฮูลูเยาวชนจังหวัดปัตตานีและการแข่งขัน แรลลี่ท่องเที่ยว ๓ ชุมชน ๓ วัฒนธรรม สอบถามรายละเอียด สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี มูลนิธิเทพปูชนียสถาน,เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๑๕

งานวีรชนชาวบ้านบางระจัน เพื่อรําลึกถึงวีรกรรมของวีรชนชาวบ้านบางระจันที่แสดงถึงความรักชาติ ความกล้าหาญ ความสามัคคี ยอมสละ เลือดเนื้อและชีวิตปกป้องผืนแผ่นดินไทย กําหนดจัดงาน วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระอาจารย์ธรรมโชติ ทําบุญอุทิศถวายวีรชนชาวบ้านบางระจัน วางพวง มาลาสักการะ สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๐ ๗๒๐๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๘๕๒ ๐๐๓๐ สํานักงานจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๑๗


งานนมัสการพระธาตุ องค์พระธาตุมีรูปทรงคล้ายพระธาตุเจดีย์ที่พบเห็นในภาคอีสาน ฐานธาตุเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนบนสูงเรียว ขึ้นไปสอบเข้าหากันมีลักษณะคล้ายกลีบดอกบัว จึงเรียกกันในศิลปะลาวว่าทรงบัวเหลี่ยม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ พระธาตุแบบพื้นบ้านลาว เพื่อให้ประชาชนชาวอําเภอปักธงชัย และผู้ที่มาร่วมงานอยู่ร่มเย็นเป็นสุข จึงได้จัดประเพณี นมัสการไหว้พระธาตุ ในช่วงวันเพ็ญ เดือน ๓ ของทุกปี กําหนดจัดงาน วันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน วัดหน้าพระธาตุ ตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย กิจกรรมในงาน ปิดทองพระธาตุ เจดีย์ที่เก่ าแก่ ถวายสังฆทาน ตักบาตรพระประจําวัน ถวายผ้ าป่า และกิจ กรรม การละเล่นในท้องถิ่น สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๖๖ ๖๙๑๔

งานสู่ขวัญข้าว ประเพณีสู่ขวัญข้าวในตําบลนนทรี เป็นประเพณีเก่าแก่ของท้องถิ่นที่ใกล้จะสูญหาย แต่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมา ใหม่ โดยเชื่อว่าเมื่อทําแล้วจะเป็นสิริมงคล ทําให้มีความโชคดีในการทํานา มีผลิตผลงอกงาม อันจะทําให้เกิดความอุดม สมบูรณ์ มีเทพคอยปกปักรักษา กําหนดจัดงาน วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๓) สถานที่จัดงาน ตําบลนนทรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมในงาน นิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตร (การทํานาในสมัยโบราณ) การจํ าหน่ายผลิตภั ณฑ์สินค้าพื้ นบ้ าน OTOP พิธีกรรม สู่ขวัญข้าว และกิจกรรมทางวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียด ๑. องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๙ ๐๒๐๐ ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๓๗๒๔


งานประเพณีเดิ่นคนเดินเต๊อะเตินโคราช ประเพณีเดิ่นคนเดินเต๊อะเตินโคราช เป็นการจัดงานของชุมชนที่ยังคงรักษาความเป็นโคราชได้อย่างดี และยังมี การใช้วัฒนธรรมเป็นตัวนําไปสู่การพัฒนาความคิด จิตใจ และความสามัคคีของชุมชน กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สวนเขาดินเฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอเมืองนครราชสีมา กิจกรรมในงาน ทําบุญตักบาตรฟังธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรําโทน สาธิตการทําบายศรี การจําหน่าย พันธุ์ไม้ กิจกรรมขยะแลกไข่ จักรยานแรลลี่จักรยาน และวาดภาพระบายสี ในหัวข้อเรื่อง “ชุมชนหนองรังกาในฝัน” สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๘ ๗๒๖๒ ๘๑๕๑

งานนบพระ-เล่นเพลง เป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นจะเสด็จไปไหว้พระ หรือ นบพระ ณ วัด ที่พระองค์ทรงสร้าง ระหว่างการเดินทางก็จะมีการร้องรําทําเพลงของข้าทาส บริวารที่เสด็จตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นช่วงวันมาฆบูชา กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน หน้าที่ว่าการอําเภอเมืองกําแพงเพชร อุทยาประวัติศาสตร์ กําแพงเพชร วัดพระบรมธาตุ กิจกรรมในงาน พิธีทางศาสนา (ทําบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน) ขบวนแห่นบพระ-เล่นเพลงจําลองสมัยเจ้าพญาลิไท การแสดงแสงเสียง สอบถามรายละเอียด สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๐๗


งานประเพณีวันชาวนา เพื่อให้ประชาชนชาวอําเภอโนนไทยได้บูชาแม่โพสพซึ่งเป็นสิ่งที่เสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้ผู้มีอาชีพทํานา ได้ผลผลิตตามต้องการ ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกันเกิดความรักสามัคคีกันกิจกรรม มีพิธีสู่ขวัญข้าว กําหนดจัดงาน วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๕ (ศูนย์โนนไทย) สอบถามรายละเอียด เทศบาลตําบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ๐ ๔๔๒๒ ๐๘๙๘

งานบุญข้าวเปลือก เพื่อให้ประชาชนชาวอําเภอเสิงสางทําบุญข้าวเปลือกเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาและขอ ขมาแม่โพสพ อําเภอเสิงสางจึงจัดงานบุญกุ้มข้าวเปลือกขึ้น กําหนดจัดงาน วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน วัดเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมในงาน พิธีสู่ขวัญข้าวเปลือก,การแสดงโปงลาง สอบถามรายละเอียด อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๗๕๑

งานบุญข้าวจี่ กําหนดจัดงาน วันที่ ๙ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณตลาดสด เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ กิจกรรมในงาน นิทรรศการข้าวจี่ การแสดง แสง สี เสียง แข่งขันนกหัวจุก ประกวดร้องเพลง สอบถามรายละเอียด อําเภอเสนางคนิคม ๐๔๕ ๔๖๑๐๖๗


งานเทศกาลว่าวและบุญกุ้มข้าว บุญกุ้มข้าว หรือบุญคูนลาน เป็นประเพณีทําบุญที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะนํามานวดที่ลานนวดข้าว ก่อนนํา ข้าวไปเก็บในยุ้งฉาง เรียกว่า บุญคูนลาน กําหนดจัดงาน วันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ที่ว่าการอําเภอน้ําพอง, อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในงาน พิธีสู่ ข วั ญ ข้า ว ประกวดดนตรี พื้นบ้ าน เช่ น พิณ แคน โหวด และการประกวดขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอีสานตามตามฮีต ๑๒ คลอง๑๔ สอบถามรายละเอียด ที่ว่าการอําเภอน้ําพอง โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๓ ๒๓๑๕

บึงกาฬแดนสวรรค์ สานสัมพันธ์วันวาเลนไทน์ ลาวไทย เวียดนาม จั ง หวั ด บึ ง กาฬเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี เ ขตแดนติ ด ต่ อ กั บ ประเทศลาวและเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง เวี ย ดนาม เพื่ อ เป็ น การ ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้คู่สามีภรรยา ชาวไทย ลาว และเวียดนามเข้าร่วมงานจดทะเบียน สมรส กําหนดจัดงาน ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน หาดทรายริมโขงหน้าโรงเรียนวิศิษฐ์อํานวยศิลป์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ กิจกรรมในงาน การเต้นบาสโลป ลาว ไทย เวียดนาม การแสดงวงดนตรีชิงช้าสวรรค์ โดยโรงเรียนบึงกาฬ การประกวด คู่รักยาวนาน การจดทะเบียนสมรสกลางแม่น้ําโขง พิธีบายศรีสู่ขวัญคูส่ มรส สอบถามรายละเอียด สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ ๐๔๒ ๔๙๒๗๑๗ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ๐๔๒ ๔๙๑๗๑๖


งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์ เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจําปี ๒๕๕๕ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและงานกาดชาดของจังหวัด กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๐ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัด กิจกรรมในงาน การแสดงแสงสีเสียงของอําเภอ ทั้ง ๘ อําเภอ และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การจําหน่ายสินค้า โอท็อปของแต่ละอํ าเภอ การแข่งขันตะกร้อทีม และตะกร้อลอดบ่ วง การแข่งขั นเรือประมงพื้ นบ้ าน การแข่งขั น เรือประมงหางยาวชิงธง ล่องเรือไดหมึก ประกวดนกกรงหัวจุก การล่องเรือสําราญชมอ่าวประจวบ กิจกรรมขึ้นบอลลูน ชมเมืองประจวบฯ สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว การแข่งขันตกปลา การประกวดริ้วขบวนของอําเภอ ๘ อําเภอ ประกวดสาวงามเมืองสามอ่าว ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ร้านมัจฉามหากุศล วิ่งมาธาธอน มินิฮาฟมาราธอน เดินวิ่ง เทิดพระเกียรติฯ สอบถามรายละเอียด สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๑๔๘๔ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗-๘

พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ วัดเขมาภิรตาราม ชาวไทยพุทธ มีความเชื่อว่า การได้เคารพสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จะส่งผลบุญกุศลให้แก่บุคคลที่เคารพนับถือ และตนเอง ให้มีความเจริญรุ่งเรือง กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๑ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดเขมาภิรตาราม กิจกรรมในงาน ปฏิบัติธรรม, กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การเวียนรอบพระธาตุ การแสดงดนตรี และอื่น ๆ สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ๐๒ ๕๘๐๒๗๖๔


งานเทศกาลล่องแพ พะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ อําเภอพะโต๊ะเป็นอําเภอที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว มีทัศนียภาพ และวิถีชุมชนที่งดงาม ซึ่งสอดคล้องกับ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่เป็นการผสมผสมระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ําพะโต๊ะ มีการ สร้างจิตสํานึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติมีมนต์เสน่ห์ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน คลองพะโต๊ะ,เทศบาลตําบลพะโต๊ะ อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร กิจกรรมในงาน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สามารถเชื่องโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับกลุ่มโฮมสเตย์บา้ นคลอง เรือการล่องแพตามแม่น้ําพะโต๊ะ เปิดเมืองกินฟรีอาหาร การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียด อําเภอพะโต๊ะ โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๓ ๙๐๔๐ เทศบาลตําบลพะโต๊ะ โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๓ ๙๐๗๒ ททท.สนง.ชุมพร ๐ ๗๗๕๐ ๑๘๓๑.๐ ๗๗๕๐ ๒๗๗๕ , ๐ ๗๗๕๐ ๒๗๗๖

งานแข่งว่าวประเพณีจังหวัดสตูล และแสดงว่าวนานาชาติ การเล่นว่าวเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่ลงทุนน้อย เล่นง่าย และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น การแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ เนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลม ว่าวกําลังพัดผ่าน ท้องที่สนามบินจังหวัดสตูลและในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้จึงเหมาะแก่การเล่นว่าว กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณสนามบินจังหวัดสตูล ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล กิจกรรมในงาน มีการจัดนิทรรศการ การแสดงว่าวไทย และว่าวนานาชาติ การสาธิตการทําว่าว การประกวดว่าว ประเภทต่างๆ การประกวดประดิษฐ์ว่าว การประกวดการวาดภาพระบายสี การออกร้านจําหน่ายสินค้าราคาถูก การ จําหน่ายสินค้า OTOP การแสดงบนเวที สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๑ ๒๓๘๐


งานมหัศจรรย์ทุ่งดอกจานบานสะพรั่ง เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ และเชิงอนุรักษ์ อําเภอแก้งสนามนางจึงกําหนดจัดงาน มหัศจรรย์ทุ่งดอกจานบานสะพรั่งที่แก้งสนามนางขึ้นทุกปี กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ป่าจานเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมในงาน การจัดโซนพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง สวนรุกชาติ อุทยานดอกไม้และสวนศิลปะ การแสดงฟ้อนเอ้ ดอกจาน (ออนซอนดอกจาน) การประกวดธิดาดอกจาน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงของนักเรียน กีฬา พื้นบ้าน การฝึกอาชีพ ๑๐๘ นาที สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสําราญ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๓๗๙

งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดตรังเมืองแห่งความ งดงามของท้องทะเลและป่าเขา และมีมนต์เสน่ห์สําหรับท่องเที่ยวชมธรรมชาติ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณเกาะกระดาน จังหวัดตรัง กิจกรรมในงาน ชมขบวนแห่คู่บ่าวสาวรอบเขตเทศบาลนครตรัง ขบวนแห่ขันหมากด้วยเรือหางยาวไปยังเกาะกระดาน แล้วดําน้ําลงไปทําพิธีรดน้ําสังข์และจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเลลึกกว่า ๔๐ ฟุต สอบถามรายละเอียด หอการค้าจังหวัดตรัง โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๐๒๓๘, ๐ ๗๕๒๒ ๕๓๕๓


งานปิดทองพระพุทธไสยาสน์วัดไผ่ล้อม กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดไผ่ล้อม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมในงาน การทําบุญตักบาตรต่ออายุ ทอดผ้าป่าสามัคคี ปิดทองลูกนิมิต ทําบุญปิดทองและกราบขอพรองค์พระ พุทธไสยาสน์ องค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน แข่งขันกีฬาฟุตซอล ตะกร้อลอดบ่วง เซปัก ตะกร้อ เปตอง การจําหน่ายอาหารพื้นบ้าน และสินค้า OTOP การแสดงดนตรี สอบถามรายละเอียด วัดไผ่ล้อม โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๒๑๗๙ เทศบาลตําบลจันทนิมิต โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๑๐๗๓

งานจดทะเบียนสมรสชายหาด (Love On The Beach) การจดทะเบียนสมรสชายหาด (Love On The Beach ) จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คสู่ มรสทุกคู่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และการให้บริการเข้าถึงตัวประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอําเภอปะทิว กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน หาดทุ่งวัวแล่น ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กิจกรรมในงาน พิธีทางศาสนา ทําบุญตักบาตร การแสดงศิลปินพื้นบ้าน การจดทะเบียนสมรส (คูส่ มรสทุกคู่ที่เข้าร่วม จดทะเบียนสมรส ได้รับของขวัญ ของที่ระลึก จาก นายอําเภอปะทิว พร้อมมีอาหาร เครื่องดื่มบริการฟรี) การปล่อย ปลา ปล่อยเต่าลงสู่ทะเล สอบถามรายละเอียด อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๘ ๖๑๑๕


งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง (พิธีแต่งงานแบบชาวกวย หรือพิธีซัตเต) พิธีซัดเต คือ พิธีการแต่งงานแบบชาวกูยโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการประกอบพิธีแต่งงานของชาวกวย จะนําช้างซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับชาว กวยมาช้านานร่วมในพิธีด้วย

กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมในงาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ บันทึกภาพประวัติศาสตร์จดทะเบียนสมรสบนหลัง ช้าง ร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน พร้อมของที่ระลึกจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุรินทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นค่าใช้จ่ายเฉพาะการแต่งกายของ คู่บ่าวสาวเท่านั้น สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๙๗๕

งานดอกเสี้ยวบาน “ดอกเสี้ยว” เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้น หรือเรียกว่า ชงโคป่า ขึ้นตามภูเขาเทือกเขาดอยผาหม่น ออกดอกในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม เป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงาม และงานดอกเสี้ยวบาน เป็นสัญลักษณ์ของตําบลตับเต่า กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หมู่ ๑๐ ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมในงาน การละเล่นพื้นบ้านและการแสดงของชนเผ่าต่างๆ นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การ แข่งขันกีฬา การประกวดธิดาดอกเสี้ยว การโล้ชิงช้าของชาวเขาเผ่าอาข่า บริการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความ รัก การสาธิตการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้ง เป็นต้น สอบถามรายละเอียด อําเภอเทิง โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๙ ๕๓๔๕ องค์การบริหารส่วนตําบลตับเต่า โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๐ ๙๔๙๔


งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน เพื่อสืบสานวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ที่ บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ ๗ อ.เมืองปาน ซึ่งอยู่ในเขตวนอุทยานน้ําน้ําแจ้ซ้อน ห่างประมาณ ๗ กิโลเมตร ทีส่ ําคัญเส้นทางไปยังหมู่บ้านเป็น สันเขามีต้นดอกเสี้ยวป่าออกตามธรรมชาติจํานวนมาก ซึง่ เป็นแห่งเดียวในจังหวัดลําปาง ในช่วงเดือน ม.ค - กพ. จะผลิตดอกบานสะพรั่งอย่างสวยงามและเส้นทางดังกล่าวสามารถเดินทางไปยังอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ได้ อ.เมืองปานจึง ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๔-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน บ้านป่าเหมี้ยง ตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง กิจกรรมในงาน กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงวิถีชีวิตชุมชนดั่งเดิม การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นกีฬาพื้นเมือง การออกร้านแสดงดินค้า OTOP ของชุมชนต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ มี มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นผู้นําเที่ยว และให้ความรู้ นอกจากนี้ ผู้มาเที่ยวในงานยังสามารถลิ้มรสอาหารประจําถิ่น เช่น ยําใบ เหมี้ยง ยําดอกเสี้ยว ไส้อั่วเห็ดหอม และอื่น ๆ ตลอดจนเที่ยวชมวิถีชีวิตการทําเหมี้ยง เห็ดหอม จักสาน ภายในหมู่บ้าน ป่าเหมี้ยงแห่งนี้ด้วย สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ซ้อน โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๗ ๖๐๗๒

งานมหัศจรรย์แห่งขุนเขาและเผ่าพันธุ์จาวดอย (ขันโตกชาวเขา) กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมในงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ เช่น งานขันโตกจาวดอยสัมพันธ์ มหัศจรรย์ขุนเขาแห่งความ รัก การแข่งขันจักรยานเพื่อสุขภาพ วิ่งมินิมาราธอน สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยาว โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๓ ๗๓๕๙


งานพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีต่อเมืองลพบุรี และประเทศชาติ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อําเภอเมืองลพบุรี กิจกรรมในงาน มีขบวนเดินเทิดพระเกียรติ พิธีวางพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนารายณ์มหาราช คัดเลือกผู้แต่งกายไทยสวยงาม และจัดมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก สอบถามรายละเอียด สํานักงานจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๓๙ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๑ ๔๒๕๘

งานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ชา้ ง เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณในฐานะเจ้าผู้ครองนครลําปาง ผู้สร้างวีรกรรมที่กล้าหาญกู้บ้านแปงเมือง ให้ปกติสุข ร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองสืบมา กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม อําเภอเมืองลําปาง กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวง การจุดพลุถวายพระเกียรติ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ฟ้อนรําถวาย เช่น ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ร่ําเปิงลําปาง พร้อมทั้งนําพวงมาลาถวาย เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง เจ้าผู้ ครองนครลําปาง ณ อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.ลําปางเป็นต้น สอบถามรายละเอียด เทศบาลนครลําปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๓๗


งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี กิจกรรมในงาน การแสดงแสงและเสียง การแสดงสาธิตวิถีชีวิตไทย งานราตรีวังนารายณ์ การละเล่นของเด็กไทย (จุก แกละ โก๊ะ เปีย) การละเล่นพื้นเมือง มหรสพและการออกร้านจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง สอบถามรายละเอียด สํานักงานจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๓๙ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๑ ๔๒๕๘

งานเทศกาลวันมาฆบูชาแห่ผ้าห่มพระพุทธลีลา งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าห่มพระพุทธลีล า อําเภอบางขัน จัดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ.๒๕๔๐ สืบเนื่องจาก นายราย คําสมาน นายอําเภอสมัยนั้นและราษฏรจํานวนหนึ่ง เห็นพ้องกันว่าที่ตั้งของที่ว่าการอําเภอบางขันอยู่บนเนินสูง และจุดกลางของพื้นที่เป็นสถานที่โดดเด่น ริมทางหลวงแผ่นดิน สายบ่อล้อ-ลําทับจุด ที่ตั้งที่ว่าการอําเภอได้สร้าง พระพุทธรูปใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนและเป็นสัญลักษณ์ประจําอําเภอให้โดดเด่นสามารถมองเห็นได้ชัดเจน พระพุทธรูปลีลาศิริธรรมนครอัครมหามิ่งมงคล ได้สร้างขึ้นจากความร่วมมือของข้าราชการ ประชาชน กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามหน้าที่ว่าการอําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียด ที่ทําการปกครองบางขัน โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๗ ๑๒๖๖


การสืบสานประเพณีท้องถิ่นตําบลตาขัน กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน หน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองตะแบก จ.ระยอง กิจกรรมในงาน การแข่งขันลงแขกขุดมันเทศ/ปลูกมันเทศ/ใส่ถุงมันเทศ ประกวดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันเทศ ประกวดอาหารหวานคาวจากมันเทศ สอบถามรายละเอียด อบต.ตาขัน สภาวัฒนธรรม ต.ตาขัน ๐๓๘ ๘๙๕๑๔๑

เทิดไท้องค์ราชันย์ ไทยรามัญย้อนรําลึกชนชาติมอญ ครัง้ ที่ ๖๕ วันแรม ๑ ค่ําเดือน ๓ เป็นวันสร้างเมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายมอญในประเทศไทยถือเป็นวันน้อม รําลึกถึงชนชาติมอญ เพื่อรําลึกและทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนมอญที่ล่วงลับ มีชาวไทยเชื้อสายมอญจาก ๓๗ จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมงาน กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน วัดสามัคคิยาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี กิจกรรมในงาน ในงานจัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีสวดมนต์ภาษามอญ เจริญสมาธิ ภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบรามัญ ขบวนรถ วัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมตามแบบวิถีชาวมอญ การแสดงแสงสีเสียง “เล่าขานตํานานมอญเมืองปทุม” ชม นิทรรศการและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญจากชุมชนมอญทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียด สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี ๐๘๑-๒๖๙๒๗๙๒ , ๐๘๖-๑๔๕๐๙๘๒


งานบุญข้าวหลาม บุญข้าวหลาม เป็นประเพณีการทําบุญถวายข้าวหลามแด่พระภิกษุสงฆ์ เหตุที่ถวายข้าวหลาม อาจเป็นเพราะ เดือน ๓ เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา จึงนําข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวครั้งแรก ซึ่งเรียก กันว่า ข้าวใหม่ มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน นํามาทําเป็นอาหาร โดยใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นวัสดุประกอบในการเผาเพื่อทําให้ ข้าวสุก เรียกว่าข้าวหลามแล้วนําไปถวายพระภิกษุ โดยเชื่อว่าเพื่อเป็นการขอขมาแม่โพสพ เทวดาประจําพืชพรรณ ธัญญาหารทั้งปวง และร่วมกันขอพรแม่โพสพ ขอให้ฤดูกาลเพาะปลูกมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๓) สถานที่จัดงาน วัดใหม่ดงกระทงยาม ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียด สภาวัฒนธรรมตําบล โทรศัพท์ ๐ ๓๗๕๗ ๒๓๑๗ องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม โทรศัพท์ ๐ ๓๗๕ ๗๒๓๑๗

งานประเพณีเขาะจาเว ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญมากอีกพิธีหนึ่ง เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลปีใหม่ให้ เป็นสิริมงคลแก่ ตนเอง-ครอบครัว และผู้ที่ตนเคารพนับถือ มีพิธีการไหว้เทพพระเจ้าการไหว้บรรพบุรุษเพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านให้ ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารในปีที่ผ่านมา และขอพรให้มีความเจริญอยู่ดีมีสุขในปีนี้และปีต่อๆ ไป กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กิจกรรมในงาน จะมีกิจกรรมทําความสะอาดบ้านเรือน การเต้นจะคึ (ภาษาลาหู่) ทําหิ้งบูชา ตําข้าวปุกขอน้ําศักดิ์สิทธิ์ ดําหัวผู้สูงอายุ ปลูกต้นปีใหม่ การขอพรจากเทพพระเจ้างื่อชา และการเต้นรํารอบต้นปีใหม่ ณ ลานหมู่บ้านทุกคืน สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลป่าตึง โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๘ ๐๐๒๒-๓


งานพิธีบวงสรวง กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประชาชนในพื้นที่มีความเคารพศรัทธาเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประกอบกับมีอาชีพการประมง ก่อนที่จะออกหาปลาจะต้องกราบไหว้ขอพรให้ชีวิตปลอดภัย และได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิกรมหลวงชุมพรฯ และสร้างศาล องค์พระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขนาดเท่าจริงขึ้น และจัดงานสืบทอดเป็นประเพณีสําคัญทุกปี กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรฯ ตําบลปากตะโก อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สอบถามรายละเอียด มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพร ฯ โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๗ ๙๑๓๗ เทศบาลตําบลปากตะโก โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๗ ๙๐๒๔ ต่อ ๒๑

พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าพรหมมหาราช ปฐมบรมกษัตริย์ มหาราช องค์แรกของชาติไทย และเป็นผู้สร้างเมืองเวียงพางคํา ซึ่งเป็นที่ตั้งของอําเภอแม่สายในปัจจุบัน กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กิจกรรมในงาน ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบวงวรวงพระเจ้าพรหมมหาราช สอบถามรายละเอียด ที่ว่าการอําเภอแม่สาย โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๓ ๑๓๖๙

เทศกาลดนตรีนานาชาติ "ภูเก็ต บลูส์ ร็อค เฟสติวัล" เทศกาลดนตรีบลูส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเตรียมจัดขึ้น เป็นครั้งที่ ๗ ณ บริเวณชายหาดกะรน โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาร์คาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กิจกรรมในงาน มีศิลปินเพลงบลูส์ระดับชื่อดังจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เดินทาง มาร่วมขับกล่อมบทเพลงท่ามกลางเสียงคลื่นลมริมทะเลมากกว่า ๑๒ วง สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณชายหาดกะรน โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาร์คาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา สอบถามรายละเอียด ททท.สํานักงานภูเก็ต ๐ ๗๖๒๑ ๗๑๓๘, ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๓๖


ประเพณีกําฟ้าไทยพรวน กําหนดจัดงาน สถานทีจ่ ัดงาน กิจกรรมในงาน

สอบถามรายละเอียด

วันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลทุ่งโฮ้ง ทําบุญตักบาตร,พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษไทยพรวน พิธีเปิดงาน, ประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรมของหมู่บ้าน และจัดนิทรรศการ และการจัด หมู่บ้านจําลองของแต่ละหมู่บ้านในตําบลทุ่งโฮ้ง,ประกวดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เทศบาลตําบลทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ ๐๕๔ –๕๒๒๔๕๘,๐๕๔ –๕๓๔๓๐๘,๐๕๔ -๖๒๑๘๓๕

วันศิลปินแห่งชาติ วันศิลปินแห่งชาติ หมายถึง วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็น พระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่างๆ หลายสาขา ทั้งด้านกวี นิพนธ์ ดนตรี และประติมากรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ คณะรัฐมนตรีจึง ประกาศให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดต่างๆ สอบถามรายละเอียด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓

งาน “๑๑๖ ปี ของดีเมืองอ่างทอง” เป็นงานประจําปีที่ยิ่งใหญ่ของชาวอ่างทอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณศาลหลักเมืองและบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมในงาน เริ่มงานด้วยการบวงสรวงศาลหลักเมือง มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงทางวัฒนธรรม การจัด นิทรรศการ การสาธิตและจําหน่ายของดีเมืองอ่างทอง งานหัตถกรรมพื้นบ้าน การเกษตร อาหาร และมหรสพต่างๆ สอบถามรายละเอียด สํานักงานจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ ๐ ๓๕๖๑ ๔๙๑๒


งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จัดขึ้นเพื่อให้เห็นคุณค่าความสําคัญของข้าว และเป็นกุศโลบายที่จะไม่ให้ลูกหลานกินข้าวจนหมดยุ้ง เพื่อให้เก็บ พันธุ์ข้าวไว้ปลูกขยายพันธุ์ต่อ กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน สนามหน้าที่ว่าการอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมในงาน พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและพิธีพราหมณ์ พิธีเรียกขวัญข้าว การแสดงฟ้อนคูนลาน การแข่งขันตําข้าว การประกวดหุงข้าวด้วยหม้อดิน การประกวดทําข้าวจี่ ประกวดผัดหมี่ ส้มตํา ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดแข่งขัน แดนเซอร์ และประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ สอบถามรายละเอียด อําเภอลําทะเมนชัย โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๘๑๗

งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย การจัดงานขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้านภาลัย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ และได้รับการ ยกย่องจากองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESECO) ให้ พระองค์ท่านเป็นบุคคลสําคัญของโลก รวมทั้งเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อุทยาน ร.๒ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมในงาน โครงการปลูกมะพร้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๕ สาย พันธ์ วิจิตรมณเทียรติ กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี การสาธิตการทําขนมไทย งานประดับมุก งาน ทําหัวโขน งานช่างสิบหมู่ งานช่างทองหลวง การแสดงละครชาตรี การแสดงหุ่นกระบอก การแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ สอบถามรายละเอียด อุทยาน ร. ๒ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖ มูลนิธิ ร. ๒ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๗๒๑๗


มหกรรมโปงลางแพรวา และกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรง โปงลางเมื่อคราวเสด็จจังหวัดในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ชาวจังหวัด กาฬสินธุ์จึงได้สืบทอดงานประเพณีมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาด ขึ้น เป็นประจําทุกปี กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมในงาน จัดประกวดดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (วงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา) จัดนิทรรศการ จําหน่ายสินค้าพื้นเมือง ร้านมัจฉากาชาด สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ๐๔๓ ๘๑๕๘๐๖

งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน วัดสระมรกต ตําบลโคกไทย อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมในงาน การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และ ฆราวาส กิจกรรมปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษา แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ การจําหน่ายสินค้า การปล่อยโคมประทีป เวียนเทียน สอบถามรายละเอียด จังหวัดปราจีนบุรี ๐๓๗ ๔๕๔๐๐๔-๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๐๘๑ ๙๘๓๖๗๗๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๐๓๗ ๒๑๓๗๒๔


งานประเพณีเรือมมม๊วต เรือมมม๊วต หรือ โจลมม๊อต เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวสุรินทร์ ซึ่งมีความเชื่อว่า ดนตรีสามารถรักษาคน ป่วยให้หายไข้หรือโรคภัยไข้เจ็บได้ โดยมีอุปกรณ์ประกอบการเซ่นไหว้ ซึ่งไหว้เหมือนกับการไหว้ครูดนตรี ช่วยทําให้ อาการป่วยมีอาการทุเลาลงได้ เป็นพิธีกรรมที่มีมานาน และยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน กําหนดจัดงาน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน ทุกหมู่บ้านในตําบลชุมแสง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสง โทรศัพท์ ๐ ๔๔๗๑ ๒๐๓๒

งานประเพณีมรดกโลกบ้านเชียง ชมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เจ้าปู่ขุนเชียงสวัสดิ์) ขบวนแห่วัฒนธรรมรอบเมืองมรดกโลก โฮมพา แลง พร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงหมอลํากลอนย้อนยุค การ แสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านไทพวน การแข่งขันกีฬายุวชน และมหรสพสมโภชตลอดทั้งคืน กําหนดจัดงาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี สอบถามรายละเอียด เทศบาลตําบลบ้านเชียง โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๓ ๕๐๐๑

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ เป็นงานประเพณีการบูชาพระพุทธบาทที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคตะวันออก มีพิธีบวงสรวงเทวดาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีปิดป่าเปิดเขา ในวันแรกของเทศกาลและเปิดให้พุทธศาสนิกชนขึ้นไปปิดทองรอยพระพุทธบาทเป็นระยะเวลา ๖๐ วัน พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าผู้ที่ได้เดินทางมาแสวงบุญบนยอดเขาคิชฌกูฏครบ ๗ ครั้ง เปรียบเสมือนขึ้นสวรรค์ มีความ เจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง กําหนดจัดงาน วันขึ้น ๑ ค่ําเดือน ๓ ถึงวันแรม ๑๕ ค่ําเดือน ๔ (รวม ๖๐ วัน) สถานทีจ่ ัดงาน ยอดเขาคิชฌกูฎ ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี สอบถามรายละเอียด วัดกะทิง โทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๕ ๒๐๕๖


ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในสมัยที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราชเป็นกษัตริย์ครองนครศรีธรรมราช ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ ครั้งใหญ่ ซึ่งแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๑๗๗๓ ในขณะเตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู่นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลว่าคลื่นได้ซัด เอาผ้าแถบยาวผืนหนึ่งซึ่งมีภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติ ขึ้นที่หาดปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผ้านั้นถวายพระเจ้าศรีธรรมา โศกราช พระองค์รับสั่งให้ซักผ้าผืนนั้นจนสะอาดเห็นภาพวาดพุทธประวัติเรียกกันว่า “ผ้าพระบฎ” จึงรับสั่งให้ประกาศ หาเจ้าของ ได้ความว่า ชาวพุทธจากเมืองหงสา กลุ่มหนึ่งจะนําผ้าพระบฎไปบูชาพระพุทธบาทที่ลังกา แต่ถูกพายุพัดพา มาขึ้นที่ชายฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเหลือผู้รอดชีวิตสิบคน พระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงมีความเห็นว่า ควรนําผ้าพระบฎ ไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ แม้จะไม่ใช่พระพุทธบาทตามที่ตั้งใจ แต่ก็เป็นพระบรม สารีริกธาตุซึ่งเจ้าของผ้าพระบฎก็ยินดี การแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงมีขึ้นตั้งแต่ปีนั้นและดําเนินการสืบต่อมา จนกลายเป็น ประเพณีสําคัญของชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนทั่วไปในปัจจุบัน กําหนดจัดงาน กุมภาพันธ์ (ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ ) สถานทีจ่ ัดงาน สนามหน้าเมือง, ศาลาประดู่หก อ.เมืองนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ศาลาประชาคม อ. ปากพนัง กิจกรรมในงาน กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา กวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) สมโภชผ้าพระบฎ พระราชทาน ทําบุญตักบาตร เปิดงานและขบวนแห่ผ้าพระบฎ ถวายผ้าพระบฎ เวียนเทียน สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๑ ๐๐๕๗ ๐ ๗๕๓๕ ๘๓๓๖


ประเพณีเวียนเทียนวันมาฆะ ไหว้พระพุทธฉาย เป็นการจัดงานประเพณีซึ่งจัดในรูปแบบย้อนยุคประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการย้อนรําลึกถึงบรรยากาศในสมัย รัชกาลที่ ๔ ที่ได้ทรงโปรดให้มีการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ในคราวเสด็จนมัสการพระพุทธฉาย เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๓ กิจกรรมประกอบด้วย ก่อนวันงานจะมีการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ วันงานขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา พิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๓ แห่ง คือ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ศาลหลักเมือง และพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ จากนั้นจะทําพิธีปล่อยขบวนแห่เสลี่ยงเทียน การประกวดเสลี่ยง เทียน การประกอบพิธีเวียนเทียนรอบเขาพระพุทธฉาย กําหนดจัดงาน วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ วันมาฆบูชา ของทุกปี สถานที่จัดงาน วัดพระพุทธฉาย ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองสระบุรี สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๓ ๑๓๗๒

งานนมัสการพระธาตุพนม งานนมัสการพระธาตุพนมเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาแต่โบราณกาล จนกระทั่งถึงปัจจุบัน จุดสนใจ ของงานคือ การแสวงบุญของผู้มาเที่ยวงานนมัสการองค์พระธาตุพนม เป็นศูนย์รวมผู้คนต่างสารทิศนับเรือนแสนต่างวัย ต่างอาชีพในแต่ละวัน กําหนดจัดงาน วันขึ้น ๑๐ ค่ํา ถึงวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๓ ของทุกปี สถานที่จัดงาน วัดพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กิจกรรมในงาน การสักการะเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ การออกร้านจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง การแสดงมหรสพต่างๆ การละเล่นพื้นเมือง การแสดงรําบูชาพระธาตุพนม เป็นการรวมตัวของชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าต่างๆ รวม ๗ เผ่าที่อาศัยใน จังหวัดนครพนม สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๑ ๖๑๘๗


งานแสกเต้นสาก งานแสกเต้นสาก เป็นการฉลองเทศกาลตรุษ โดยประกอบพิธีหน้าศาลเจ้า “โองมู้” ด้วยพิธีกรรมต่างๆ แล้ว แสดง “แสกเต้นสาก” ที่มีลีลาตื่นเต้นเร้าใจจากการหลบหลีกไม้สากที่จะกระทบขา ปัจจุบันหาดูได้ยาก เพราะเผ่าไทย แสกเหลือให้เห็นไม่กี่หมู่บ้าน กําหนดจัดงาน วันขึ้น ๒ ค่ําเดือน ๓ ของทุกปี สถานที่จัดงาน หมู่บ้านไทยแสกอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๑ ๖๐๕๐

เทศกาลตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๑ ตามปฏิทินจีน เป็นประเพณีไหว้ เจ้าบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในเมืองนครสวรรค์ มีกิจกรรมการแสดงหลายอย่าง เช่น การแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ําโพ แห่มังกรทอง เชิดสิงโต เทศกาลตรุษจีน จัดเป็นประเพณีที่สําคัญมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลอง การเริ่มศักราชใหม่พร้อมๆ กับการเริ่มงานใหม่เท่านั้น หากยังเป็นช่วงเวลาของการบูชาเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลใน ปีที่ใกล้มาถึงด้วย กําหนดจัดงาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณตลาดปากน้ําโพ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สอบถามรายละเอียด มูลนิธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๑๕


งานมหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท งานมหกรรมหุ่ น ฟางนก และงานกาชาดจั ง หวั ด ชั ย นาท มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สื บ สานประเพณี วั ฒ นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเป็นการส่งเสริมงาน ประเพณี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กําหนดจัดงาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท กิจกรรมในงาน การจัดขบวนแห่หุ่นฟางนก การประกวดหุ่นฟางนกประเภทหุ่นฟางนกไฮเทค ประเภทหุ่นฟางนก สวยงาม การแข่งขันทําหุ่นฟางนกขนาดใหญ่ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การจัดประกวดการทําหุ่นฟางนกขนาดเล็กของ นักเรียน นักศึกษา พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง การจัดขบวนแห่รูปหล่อหลวงปู่ศุข การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การ จัดกิจกรรมของส่วนราชการ การจัดมหกรรมอาหารอร่อย การออกร้านงานกาชาด และการประกวดแม่สาวลูกสวย พ่อหนุ่มลูกหล่อ ฯลฯ สอบถามรายละเอียด ที่ทําการปกครองจังหวัดชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๑๖๓

งานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย งานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยมีกิจกรรมด้านการเกษตร และ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การประกวดพืชเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของดีเมืองโพธิ์ชัย ชมขบวนแห่ ข้าวจี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันกลองยาวประยุกต์ ดนตรีพื้นบ้านของคนอีสาน ชม การออกร้าน นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ และข้าวจี่เลิศรส การจําหน่ายสินค้าภูมิปัญญาไทย การประกวดนางงาม บุญข้าวจี่ และการแสดงแสง สี เสียง เป็นต้น กําหนดจัดงาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามหน้าที่ว่าการอําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียด สํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๑ ๙๑๖๕


งานมะปรางหวาน จังหวัดนครนายก ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผลผลิตทางการ เกษตรมีคุณภาพ รสชาติอร่อย มีความหลากหลาย โดยเฉพาะผลไม้ เช่น ส้มโอ มังคุดกระท้อน ทุเรียน ลองกอง กล้วย ส้มเขียวหวาน และผลไม้ที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดอย่างมาก คือ มะปรางหวาน - มะยงชิด จังหวัดจึงจัดงานมะปราง หวานขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตมะยงชิด มะปรางหวานคุณภาพ รสชาติอร่อยให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งสนับสนุนให้ กลุ่มชมรมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้สู่ท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง กําหนดจัดงาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก สอบถามรายละเอียด ททท.สํานักงานนครนายก โทรศัพท์ ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๒

งานนมัสการพระธาตุนาดูน พระธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสาน เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่า บริเวณนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของนครจําปาศรี เมืองโบราณในอดีต อีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุพระบรม สารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคํา เงิน และสําริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕ สมัยทวาราวดี จึงได้ สร้างพระธาตุตามแบบสถูปที่ได้ค้นพบนั้น และทุกปีจะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูน จัดงานในช่วงวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ หรือวันมาฆบูชา ของทุกปี โดยจัดที่บริเวณพุทธมณฑลอีสาน พระธาตุนาดูนรวม ๙ วัน ๙ คืน มีการร่วม กิจกรรมทางพุทธศาสนา และกิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนแห่ประเพณี ๑๒ เดือน การทําบุญตักบาตร การเวียน เทียนวันมาฆบูชา การปฏิบัติธรรมวิปัสสนา การออกนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การแสดงแสง สี เสียง ประวัติ ความเป็นมานครจําปาศรี และการจัดร้านสินค้าชุมชน กําหนดจัดงาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓) สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณพระธาตุนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สอบถามรายละเอียด สํานักงานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๙ ๗๑๒๙


งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับสืบทอดกันมาเป็นเวลา ๓๓ ปี โดยกําหนดจัดงานในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ แรก ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัด เชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความงดงามตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์ ในงานมีกิจกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ การจัดนิทรรศการและการประกวดไม้ดอกไม้ประดับตลอดเวลาการจัดงาน การประกวดขบวนบุปผชาติ การประกวด นางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ การจัดกาดหมั้ว การตกแต่งเส้นทาง การทําถนนดอกไม้ตามเส้นทางที่ขบวน รถบุปผชาติผ่าน การจัดมหกรรมอาหาร ณ บริเวณถนนอารักษ์ด้านทิศตะวันตกของสวนสาธารณะหนองบวกหาด

กําหนดจัดงาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน สวนสาธารณะหนองบวกหาด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด ททท. สํานักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔

งานสมโภชหลวงพ่อพระพุทธชินราช การสมโภชพระพุทธชินราชเป็นงานประจําปีที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในสมัยปัจจุบันและได้ถือการปฏิบัติเป็นประเพณีของ ชาวพิษณุโลกปฏิบัติกันทุกๆ ปีสืบสานจนบัดนี้นั้น ปรากฏได้ว่าเริ่มกระทํากันมาแล้ว แต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ แต่จะอย่างไรก็ตามก่อนที่ จะได้จัดให้มีการสมโภชพระพุทธชินราชขึ้นเป็นครั้งแรกนั้น ปรากฏว่าได้เคยมีการเฉลิมฉลองกันมาก่อนอยู่บ้างแล้วก็มี อาทิ เช่น เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๖ ตรงกับปีมะเมีย งานสมโภชพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดขึ้น เป็นประจําทุกปี โดยถือกําหนดวันทางจันทรคติตรงกับวันขึ้น ๖-๑๒ ค่ํา เดือน ๓ ของทุกปี รวม ๗ วัน ๗ คืน โดยวัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ น มั ส การพระพุ ท ธชิ น ราชและได้ บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลอื่ น ๆ และเป็ น การเผยแพร่ ศี ล ธรรมและส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาตลอดจนส่ ง เสริ ม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมของชาติ และยั ง เป็ น การจั ด หารายได้ สํ า หรั บ บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

กําหนดจัดงาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมืองพิษณุโลก กิจกรรมในงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม การแสดงพระ ธรรมเทศนา มหรสพต่างๆ เช่น ลิเก ภาพยนตร์ ดนตรี และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย สอบถามรายละเอียด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๕ ๘๙๖๖ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๕ ๘๙๔๗ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๔ ๑๗๑๗


งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย การจัดงานเพื่อให้ประชานได้สักการะพระแม่ย่า นมัสการ ๙ พระพุทธสุด แผ่นดิน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และร่วมกิจกรรมการการกุศล กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย กําหนดจัดงาน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณริมน้ํายม ศาลพระแม่ย่า ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวงพระแม่ย่า นมัสการ ๙ พระพุทธสุดแผ่นดิน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ชมการแสดงมหรสพ และร่วมกิจกรรมการกุศลกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย สอบถามรายละเอียด สํานักงานจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๑๙

งานประเพณีทําขวัญผึ้ง การทําขวัญผึ้ง เดิมมีที่มาจากการส่งส่วยผึ้งแทนแรงงานราษฎรของชาว ตําบลศรีคีรีมาศ ปัจจุบันเป็นการสักการะในองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก บรรพบุรุษมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา กําหนดจัดงาน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๓ ของทุกปี) สถานทีจ่ ัดงาน วัดศรีคีรีสุวรรณาราม ต.ศรีครี ีมาศ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมในงาน พิธีทําขวัญผึ้ง การสาธิตการตีผึ้ง สอบถามรายละเอียด สภาวัฒนธรรมอําเภอคีรีมาศ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๓๗๘๑


งานตรุษจีน ๔ แผ่นดิน ๔ วัฒนธรรม กําหนดจัดงาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน เขื่อนริมโขง บริเวณตลาดอินโดจีน อําเภอเมืองมุกดาหาร กิจกรรมในงาน งานแสดงสินค้าบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก ( EAST-WEST ECONOMIC CORRIDOR ) ได้แก่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัด สุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ งานแสดงอาหาร การ แสดง SHEET SHOW และส่วนการแสดงบนเวทีริมฝั่งแม่น้ําโขง ในบริเวณงานจะตกแต่งด้วยสีแดง ประดับประดาด้วย ไฟหลากสี มีรม่ บินพารารมอเตอร์เข้าร่วมการแสดง มีการจุดพลุกลางแม่น้ําโขง และการแสดงวัฒนธรรมของ ๔ ประเทศ มี ไทย ลาว เวียดนาม จีน รวมถึงการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดมุกดาหาร สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ ๐๔๒ ๖๑๓๖๘๔

งานประเพณีแห่พระเวส-เทศน์มหาชาติ อําเภอปรางค์กู่ งานประเพณีแห่พระเวส-เทศน์มหาชาติ อําเภอปรางค์กู่ จัดระหว่างเดือน ๑๒ กับเดือนอ้าย (ตามปฏิทินขันทรคติ) เป็นการทําบุญกุศลที่ครึกครื้นในรอบปี อุบ าสก อุ บ าสิ กา จะรับ เป็ น เจ้ า ภาพกัณ ฑ์ เทศน์ คนละหรื อ กลุ่ม ละ ๑ กั ณ ฑ์ มี ทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ จํานวน ๑๐,๐๐๐ พระคาถา มีความเชื่อมาแต่โบราณว่าผู้ใด อยากเกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตไตย์พระพุทธเจ้า ต้องได้สดับเทศน์มหาชาติให้ จบในวันเดียวทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา และจะได้อนิสงส์สูงสุด จะได้สุคติ และอาจปิดประตูนรกได้ กําหนดจัดงาน เดือนกุมภาพันธ์ สถานทีจ่ ัดงาน วัดระกา ตําบลพิมาย อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมในงาน พิธีทําบุญตักบาตร พิธีบวชชีพราหมณ์ การจัดขบวนแห่ การเทศน์มหาชาติประกอบ ลีลา การจัดโรงทาน และการถวายต้นเงิน สอบถามรายละเอียด ที่ว่าการอําเภอปรางค์กู่ โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๙๖๑๗๓๘ สภาวัฒนธรรมอําเภอปรางค์กู่ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๔๖๔๒๖


งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม งานเทศกาลอาหาร ผลไม้ และของดีนครปฐมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เช่น ข้าว ส้มโอ มะพร้าวน้ําหอม ข้าวหลาม เช่น ขนุน มะม่วง หน่อไม้ฝรั่ง นอกจากนี้ยังมีอาหารจําพวกน้ําพริก กุนเชียง หมูแผ่น หมู หัน รวมไปถึงสินค้าทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกด้วย กําหนดจัดงาน กุมภาพันธ์ (ตรุษจีน) สถานที่จัดงาน องค์พระปฐมเจดีย์ สอบถามรายละเอียด หอการค้าจังหวัดนครปฐม

งานวันหอมแดงอําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดแหล่งผลิตหอมแดงใหญ่ที่สุดของประเทศ และ อําเภอวังหินถือเป็นอีกหนึ่งอําเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีการผลิตหอมแดง พริก กระเทียม มะเขือ ที่มีคุณภาพ ทํารายได้ให้กับเกษตรกรปีละหลายล้านบาท ส่งจําหน่าย ทั้งภายใน และต่างประเทศ โดยเฉพาะหอมแดงอําเภอวังหิน เดิมทีการผลิตหอมแดง ของเกษตรกรในอําเภอวังหิน ผลิตไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน และได้พัฒนามาเป็นผลิต เพื่อการค้า ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ เป็นต้นมา แต่ก็มีปัญหาด้านการตลาด เกษตรกรไม่สามารถ กําหนดราคาได้ด้วยตัวเอง ถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ ทําให้เกษตรกรขาดทุนมาตลอด กําหนดจัดงาน เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่จัดงาน วัดบ้านขุมคํา ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมในงาน ตลาดนัดหอมแดง กระเทียม การแสดงวิทยาการทางด้านการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดโคลูกผสม ไก่ชน การประกวดธิดาหอมแดง หนูนอ้ ยหอมแดง การแข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ เปตอง ชกมวย การ ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การจําหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดศรีสะเกษ การออกร้านของหน่วยงาน และชมมหรสพ จากศิลปินต่างๆ มากมาย สอบถามรายละเอียด เทศบาลตําบลบุสูง โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๐๑๕๙๐ ที่ว่าการอําเภอวังหิน โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๐๖๑๒๑ **หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครั้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ


มีนาคม


มีนาคม วันมาฆบูชา เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ "มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญ กลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน ๓ ตามปฏิทิน จันทรคติของไทย ถ้าในปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองหน (ปี อธิกมาส) ก็เลื่อนไปทําในวันเพ็ญเดือน ๓ หลัง (วันเพ็ญเดือน ๔) วันมาฆบูชา เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากมีเหตุการณ์ สําคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุม พร้อมกันถึง ๑,๒๕๐ รูป ที่วัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มา ประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมด ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ ดังนั้นจึงมีคําเรียกวันนี้อีกคําหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ ปัจจุบันวันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตัก บาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารําลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สําคัญ ดังกล่าว คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ นอกจากนี้ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ รัฐบาลไทยได้ ประกาศให้วันมาฆบูชา ให้เป็น "วันกตัญญูแห่งชาติ" เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยวัยรุ่นหญิงมักจะเสียตัวในวันวาเลนไทน์ หลายหน่วยงานจึงพยายามรณรงค์ให้วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรัก(อันบริสุทธิ์) แทน ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ วัน มาฆบูชาตรงกับวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามปฏิทินสุริยคติ งานเทศกาลวันมาฆบูชา กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดทุกแห่งในประเทศไทย


งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก มีความเชื่อตามโบราณว่า จะมีดอกไม้ชื่อว่า ดอกมณฑารพ เป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีความสวยงามและมีกลิ่นหอม เป็นพิเศษ ดอกมณฑารพจะบานและร่วงหล่นก็ด้วยเหตุการณ์สําคัญๆ คือ พระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน จาตุรงคสันนิบาต และทรงแสดง พระธัมมจักกัปปวัฎนสูตร ดอกมณฑารพจงได้ร่วงหล่นลงมายังพื้นโลกมนุษย์ ครั้น เมื่ อ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงเสด็ จ ดั บ ขั น ธ์ ป ริ นิ พ พาน ที่ เ มื อ งกุ ฉิ น ารา ดอก มณฑารพนี้ก็ได้ร่วงหล่นลงมาทั้งก้านและกิ่ง เปรียบเหมือนความเสียใจต่อการเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เพื่อเป็นการระลึก ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งเหตุการณ์ในวันสําคัญต่างๆ จึงได้พากันนําเอาข้าวตอกมาสักการะบูชา เพราะถือว่าข้าว เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นของสูงที่มนุษย์จะขาดไม่ได้ กําหนดจัดงาน ก่อนวันมาฆบูชา (๑ วัน) ของทุกปี สถานที่จัดงาน วัดฟ้าหยาด วัดหอก่อง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สอบถามรายละเอียด สํานักงานเทศบาลตําบลฟ้าหยาด โทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๙ ๙๑๐๓

งานประเพณีประกวดสินค้าพื้นบ้าน (มะม่วงแฟร์) กําหนดจัดงาน วันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หน้าที่ว่าการอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมในงาน จัดกิจกรรมประกวดผลไม้ และอาหารพื้นบ้าน จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงสินค้ากลุ่ม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ชมชนทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย สอบถามรายละเอียด สํานักงานเกษตรอําเภอหนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ ๐๘๑ ๘๗๔๗๒๔๓


งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง กําหนดจัดงาน วันที่ ๑ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดพระธาตุช่อแฮ ตําบลช่อแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ กิจกรรมในงาน พิธีทําบุญตักบาตร ทุกเช้าตลอดงาน ชมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮจากทุกอําเภอและตําบล ต่างๆ ในจังหวัดแพร่ พิธีที่เกี่ยวข้องในงานประเพณี เช่น พิธีเลี้ยงผีเจ้าพ่อหลวงก้อน พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พิธี อาราธนาพระมหาอุปคุต พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ พิธีทานตุงผ้า ๒๐ วา และตุงต่างๆ พิธีทําบุญถวายทักษิณานุปาทาน พิธีเดินขึ้นไหว้พระธาตุดอยเล็ง หลังจากทําบุญตักบาตรที่วัดพระธาตุช่อแฮเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมหรสพสมโภช สอบถามรายละเอียด วัดพระธาตุช่อแฮ และเทศบาลตําบลช่อแฮ จังหวัดแพร่ ๐ ๕๔๕๙ ๙๒๐๙

งานประเพณีปล่อยเต่า (ประเพณีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จังหวัดพังงา) ประเพณีปล่อยเต่าเป็นประเพณีที่ชาวตําบลท้ายเหมืองจัดสืบทอด ต่อเนื่องกันมานานนับสืบปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งเป็น สัตว์หายาก ที่มีครบทุกพันธุ์ที่ขึ้นมาวางไข่บนหาดทรายชายทะเลแห่งนี้ โดยประมาณต้นเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีปล่อยเต่า ณ บริเวณหาดท้ายเหมือง ประมาณ ๗-๑๐ วัน

กําหนดจัดงาน วันที่ ๑ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณหาดท้ายเหมือง หมู่ที่ ๙ อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กิจกรรมในงาน กิจกรรมในพิธีเปิด การจัดงาน (๑ มีนาคมของทุกปี) จะมีหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่ม พลังมวลชนต่างๆ จัดขบวนแห่อย่างสวยงามไฮไลท์ของานคือ การปล่อยลูกเต่า มีมหรสพสมโภช และมีการจัดนิทรรศการ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดงบู๊ชของร้านค้า ร้านนาวาพาโชคหารายได้ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น สอบถามรายละเอียด อําเภอท้ายเหมือง เทศบาลตําบลท้ายเหมือง อบต.ท้ายเหมือง ๐๗๖ ๕๗๑ ๗๖๗


ประเพณีฟื้นฟูสู่ขวัญควาย กําหนดจัดงาน วันที่ ๑ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวง พิธีบายศรีสู่ขวัญควาย การประกวด “ปั้นควาย” การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นิทรรศการด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี, และหน่วยงานทางด้านการเกษตรใน พื้นที่จังหวัดสระแก้ว การถ่ายทอดภูมิปัญญา “บ้านดิน”, การสาธิตการไถนา, การ ดํานา ฯลฯ การแจกพันธุ์พืช การแสดงและจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง และสินค้าภูมิ ปัญญา OTOP สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

งานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต มีประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองที่ควรแก่การเทิดทูนไว้ให้ อนุชนรุ่นหลังได้รําลึกถึงอยู่เสมอ นั่นก็คือ วีรกรรมของสองวีรสตรีเมืองถลาง (ท้าว เทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร) ซึ่งวีรสตรีทั้งสองถือได้ว่าเป็นวีรชนที่ปกปักษ์รักษา แผ่นดิน จังหวัดภูเก็ต ไว้ให้อยู่คู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กําหนดจัดงาน วันที่ ๒ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง กิจกรรมในงาน พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเส้นทางประวัติศาสตร์ ถลาง และชกมวยไทย การแข่งขันจักรยานคันทรีคลอสบนเส้นทางประวัติศาสตร์ถลาง พิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพ ชนผู้กล้าเมืองถลาง พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร การแสดงแสง สี เสียง ละครอิง ประวัติศาสตร์ถลาง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ หนังตะลุง มโนราห์ รองแง็งของแม่จิ้ว ประโมงกิจ รวมถึง กิจกรรมการออกร้านจําหน่ายอาหารพื้นเมือง สินค้าโอท็อปของจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ให้ได้ชิมและซื้อในราคา คุณภาพอีกด้วย สอบถามรายละเอียด สนง.วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ๐ ๗๖๒๒ ๓๖๑๗


งานมหกรรมไทยพวน กําหนดจัดงาน วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดฝั่งคลอง อ.ปากพลี จังหวัดนครนายก กิจกรรมในงาน จัดทอดผ้าป่า กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมจากชุมชนไทยพวนในภาคกลาง สอบถามรายละเอียด ชมรมไทยพวนจังหวัดนครนายก

ประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ประเพณีบุญผะเหวด ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นประเพณีประจําจังหวัด โดย กําหนดไว้ว่าวันศุกร์ แห่พระอุปคุต วันเสาร์ ขบวนแห่ ๑๓ กัณฑ์ วันอาทิตย์ ฟัง เทศน์มหาชาติและแห่กัณฑ์หลอน ซึ่งหมายถึง จตุปัจจัยที่ชาวบ้านร่วมกันทําเป็น ขบวน ถวายแด่พระที่กําลังเทศน์อยู่ในขณะนั้น และแห่กัณฑ์จอบ ซึ่งหมายถึง จตุปัจจัยที่ร่วมกันทําขึ้น เพื่อเจาะจงถวายแด่พระที่ศรัทธาซึ่งเทศน์ในวันนั้น โดยวัน แรก จะมีการอัญเชิญพระอุปคุตแห่รอบเมืองร้อยเอ็ด เพื่อปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดภัยพิบัติและให้ทํามาค้าขึ้น จากนั้นจะ มีพิธีมหามงคลพุทธมนต์ พระอุปคุตเสริมบารมี ในวันที่สองของงาน กําหนดจัดงาน วันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ (วันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม) สถานที่จัดงาน ณ บึงผลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ กิจกรรมในงาน มีการแจกสัตสดกมหาทาน (การบริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร้) และชมขบวนแห่พระ เวสสันดรเข้าเมือง พร้อมจัดบริการขนมจีน (ข้าวปุ้น) ให้รับประทานฟรีตลอดงาน ส่วนวันสุดท้ายของงาน มีพิธีแห่ ข้าวพันก้อน (ข้าวเหนียวปั้นเล็กๆ จํานวน ๑,๐๐๐ ก้อน) และเทศน์สังกาด (เป็นการพรรณนาอายุกาลของ พระพุทธศาสนา เริ่มแต่ต้นจนถึงอันตรธาน) การทําบุญตักบาตร จากนั้นจะเป็นการรับฟังการเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ตลอดทั้งวัน ช่วงสายๆ จะมีขบวนแห่ถวายต้นเงินหรือต้นกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอนของมหาชนทั่วสารทิศ เพื่อนํามาถวายพระภิกษุภายในบึงผลาญชัย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม ระหว่างงานอีกมากมายเช่น การจัด ประกวดธงผะเหวด การประกวดภาพวาด ภาพถ่ายประเพณีบุญ ผะเหวด การแข่งกินขนมจีน เป็นต้น สอบถามรายละเอียด ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๑ ๕๓๗๔


งานโครงการประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ งานโครงการประเพณี บั ว ไหมบั ว ใหญ่ ได้ จั ด สื บ เนื่ อ งกั น มาเพื่ อ ให้ ประชาชนในอําเภอบัวใหญ่มีความภาคภูมิใจในประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นตน เปิ ด โอกาสให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ นํ า ผลงานมาจั ด แสดงเป็ น นิทรรศการ พี่น้องประชาชนได้นําผลผลิตต่างๆ มาแสดงหรือจําหน่ายแก่ผู้สนใจ โดยเน้นผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรเป็นตัวหลัก กําหนดจัดงาน วันที่ ๔-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าสระใหญ่ ถนนนิเวศน์รัตน์ ตําบลบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียด ๑. อําเภอบัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๖๔๐ ๒. องค์การบริหารส่วนตําบลทั้ง ๑๐ ตําบล

งานนมัสการพระธาตุบริวาร จังหวัดนครพนมเป็นที่ประดิษฐานขององค์ “พระธาตุพนม” พระบรมธาตุเจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุ(กระดูกส่วน หน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ตามคติความเชื่อกล่าวว่า ที่ใดเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุหลัก บริเวณรายล้อมจะมีพระ ธาตุบริวารเกิดขึ้น เชื่อว่าเป็นพระธาตุที่แตกตัวมาจากพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอรหันต์ และสาวกของพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีดาวนพเคราะห์ประจําวันคอยปกป้องรักษา เฉกเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนม นอกจากมีพระธาตุ พนมเป็นหลักแล้ว อําเภอใกล้เคียงยังมีพระธาตุบริวารรายล้อม ที่น่าอัศจรรย์คือ พระธาตุบริวารสอดคล้องกับนิสัย และ ทิศประจําวันของเทวดานพเคราะห์ทั้ง ๗ กําหนดจัดงาน วันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ํา เดือน ๔) สถานที่จัดงาน ณ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุเรณู พระธาตุศรีคูณ พระธาตุมหาชัย พระธาตุมรุกขนคร และพระธาตุ ประสิทธิ์ จังหวัดนครพนม กิจกรรมในงาน สั ก การะเวี ย นเที ย นรอบองค์ พ ระธาตุ ออกร้ า นจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า พื้ น เมื อ ง การแสดงมหรสพต่ า งๆ การละเล่นพื้นเมือง การแสดงรําบูชาองค์พระธาตุฯ สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๑ ๖๐๕๐


งานประเพณีบุญประจําปีฉลองพระเจดีย์ชาย เจดีย์หญิง ของชาวกะเหรี่ยง ประวัติที่ปรากฏได้มีพระจากสังขละบุรีมาสร้างเจดีย์ชายไว้ ต่อมาเจดีย์พังลง จึงมีผู้สร้างขึ้นมาใหม่ และพังลงอีก ครั้งจึงสร้างใหม่รวม ๓ ครั้ง ดังที่เห็นในปัจจุบัน หลังจากเจดีย์ชายสร้างครั้งที่สามเสร็จ จากนั้นได้สร้างเจดีย์หญิงขึ้นแต่ไม่ ทราบนามผู้สร้าง เจดีย์หญิงและเจดีย์ชายสร้างบนยอดเขาเล็กๆ คนละยอดในหมู่บ้าน กําหนดจัดงาน วันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณเจดีย์หญิง เจดีย์ชาย วัดปรังกาสี บ้านปรังกาสี ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมในงาน มีพิธีทําบุญตักบาตร เวียนเทียน กิจกรรมรื่นเริง สอบถามรายละเอียด โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลท่าขนุน,วัดปรังกาสี ๐๘๑ ๘๗๔ ๔๖๓๕

งานประเพณีเซิ้งผีโขน การเล่นผีโขนบ้านไฮหย่อง เป็นมรดกวัฒนธรรมประเพณี ดังปรากฎ ว่า บรรดาผีมเหสักข์หลักเมืองในบ้านไฮหย่องมีชื่อว่า “ผีจันต์” อยู่ในกลุ่มผี ระดับสูง ที่เข้าร่วมขบวนแห่พระเวสสันดร ปัจจุบันเผ่าไทอีสานที่บ้านไฮ หย่อง จังหวัดสกลนคร ยังสืบทอดการแสดงผีโขนต่อมาจนถึงปัจจุบัน พิธีของ ผีโขนจะมีหัวหน้าผีเป็นผู้ควบคุมโดยใช้เชือกล้อมผีโขนไว้ เพื่อไม่ให้แตกกลุ่ม ไปรบกวนชาวบ้านที่ร่วมขบวนแห่ จะมีหัวหน้าผีเป็นผู้ร้องนํา ซึ่งเรียกว่า “การเซิ้งผีโขน” และผีโขนจะร้องตามหัวหน้าทีละวรรค เนื้อหาคําเซิ้งจะมี ลักษณะเป็นกาพย์ เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับนิทานสอนใจ คติเตือนใจ เป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้ฟัง กําหนดจัดงาน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๔) สถานที่จัดงาน องค์การบริหารส่วนตําบลไฮหย่อง อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลไฮหย่อง โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๗ ๑๖๘๐


งานประเพณีไหว้นบทําบูชารอยพระพุทธบาทเพ็ญเดือน ๔ รอยพระพุทธบาทจําลองนี้ เดิมประดิษฐาน ณ เขาพระ บาทใหญ่ ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเมื่อศึกษาหลัก ศิลาจารึก เขาสุมนกูฎบรรพต พ.ศ.๑๙๑๒ จักทราบว่า ที่ชาวบ้านเรียกเขา พระ-บาทใหญ่นั้น ในสมัยสุโขทัยเรียกว่า เขาสุมนกูฎบรรพต กล่าวคือ พระ มหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) ให้ช่างไปจําลองหรือที่เรียกตามภาษาในหลักศิลา จารึกว่า “เขาอันนี้ชื่อสุมนกูฎบรรพต..เรียกชื่อดังอั้น เพื่อไปพิมพ์รอยตีน พระพุทธเจ้าเรา อันเหยีบเขาสุมนกูฎบรรพต..ในวังกาทวีปพู้น มาประดิษฐานไว้เหนือจอมเขาอันนี้” จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ท่านเจ้าพระคุณโบราณวัตถาจารย์ ได้นํามาเก็บไว้ที่เกาะกลางน้ําวัดตระพังทอง เพื่อเป็นการรักษามิให้เกิดความ เสียหายต่อรอยพระพุทธบาท ด้วยเห็นว่าเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าควรเก็บรักษาไว้ในคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และได้ ก่อสร้างมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท แล้วจัดให้มีงานสมโภชน์ทุกปี ในเดือน ๔ พิธีไหว้นบทําบูชารอยพระพุทธ บาทเพ็ญเดือน ๔ ได้เริ่มดําเนินการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ กําหนดจัดงาน ขึ้น ๑๔ , ๑๕ และแรม ๑ ค่ํา เดือน ๔ (ตรงกับวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕) สถานที่จัดงาน วัดตระพังทอง อําเภอเมืองสุโขทัย กิจกรรมในงาน ขบวนแห่สักการะอันได้แก่ขบวนไหว้นบทพบูชารอยพระพุทธบาท , ขบวนเครื่องสักการะ อันได้แก่ พนมธูป พนมเทียน พนมพูล พนมข้าวตอก พนมดอกไม้ , ขบวนบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ , ขบวนนาคสามัคคี กิจกรรม ไหว้และปิดทองรอยพระพุทธบาท ทําบุญไหว้พระประจําวันเกิด ให้อาหารปลาในวังมัจฉา กิจกรรมตลาดโบราณอิ่มอร่อย กับอาหารพื้นเมือง และซื้อสินค้าพื้นเมือง สอบถามรายละเอียด ๑. อําเภอเมืองสุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๖๒ ๒. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ๐ ๕๕๖๑ ๖๑๓๐


ประเพณีสรงน้ําพระธาตุภูขวาง เป็นพระธาตุที่สําคัญคู่เมืองภูกามยาว มีเรื่องเล่าว่า ในสมัยพระ ยาศรีจจอมธรรม ผู้ครองเมือง ภูกามยาว ได้มีมหาเถระเจ้าองค์หนึ่งเดิน สัญจรมาจากนครปาตลีบุตร ประเทศอินเดีย นําเอาพระธาตุข้อมือขวา (ทักษณหัตถอัฐิธาตุ) บรรจุโกศแก้วมรกตมอบถวายแต่พระศรีจอมธรรม แล้วเล่าประวัตินิทานตามที่พระพุท ธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่ ทรงตรัส ทํานายไว้ว่า ให้เอาอัฐิธาตุข้อมือขวาบรรจุไว้กับเกศาธาตุ ณ ดอยภูขวาง ครั้นพระยาศรีจอมธรรมได้แจ้งรู้ ก็ให้ช่างทองมาทําโกศทอง โกศเงินและ โกศแก้วรับเอาพระธาตุ จากนั้นได้อัญเชิญพระธาตุสีวิกาทอง (วอทอง) แล้วจัดกระบวนแห่ประโคมด้วยดนตรี ฆ้องกลอง ระนาดพิณพาทย์ไถวบัณเฑาะเป่าหอยสงข์ จัดเป็นกระบวนอย่าง มโหฬาร จากตัวเมืองไปยังมหาบรรพตดอยภูขวาง กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔) สถานที่จัดงาน วัดพระธาตุภูขวาง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กิจกรรมในงาน ขบวนแห่เครื่องสักการะ หมากสุ่ม พลูสุ่ม ขบวนตุง ขบวนสลุงน้ําสรงพระธาตุ ขบวนไทยทานของแต่ละ หมู่บ้าน กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมการประกวดฟ้อนเล็บ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา สอบถามรายละเอียด ๑. ที่ว่าการอําเภอภูกามยาว โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๒ ๒๘๙๒ ๒. องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๐ ๑๐๐๑


งานสักการะรอยพระพุทธบาทจําลอง สมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ ลิไท มีพระบฎ (ภาพพุทธประวัติเขียน ด้วยสีลายเส้นโดยมีจารึกสมัยสุโขทัย วัดช้างล้อม พ.ศ. ๑๙๒๔ ด้านที่ ๒ ได้ จารึกเรื่อง พระบฎ ว่า “...พระบฎจีนมาไว้ และปลูกพระศรีมหาโพธิ์ อันเป็น กอบบุญจอมศรียอ...พระบฎอันหนึ่ง ด้วยสูงได้ ๑๔ ศอก กระทําให้บุญส่งไป แก่สมเด็จพระมหาธรรมราชา...” ซึ่งพ่อนมไสดําในฐานะหลาน ได้ใ ห้ช่าง จัดทําขึ้นถวายเพื่ อเป็นการระลึกและอุทิศให้พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ลิไท นั่นเอง กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดอน ื ๔) สถานที่จัดงาน วัดตระพังทอง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมในงาน การจัดขบวนแห่โดยจําลองแนวคิดการที่พระยาลิไทธรรมราชาที่ ๑ เสด็จไปวัดเพื่อกราบ สักการะรอยพระพุทธบาทจําลอง โดยมีขบวนไหว้บูชารอยพระพุทธบาท กลองมังคละ ขบวนธงชาติ ธงธรรมจักร ขบวนผ้าพระบฎ ตามด้วยขบวนเครื่องสักการะ ประกอบด้วย พนมธูป พนมเทียน พนมหมาก พนมพลู พนม ข้าวตอก และพนมดอกไม้ ตามด้วยขบวนเคลื่อนประทีป โคมไฟบูชา ประกอบด้วย ประทีป ตะคัน โคมแขวน เกวียนกลองใหญ่ ฆ้องใหญ่ ขบวนอัฐบริขาร บรรพชา อุปสมบท ประกอบด้วย กรวยอุปัชฌาย์ ผ้าไตร บาตร และขบวนนาคสามัคคี ประกอบด้วย กลองยาว ผู้บรรพชาอุปสมบท และประชาชนร่วมขบวนด้วย สอบถามรายละเอียด ๑. วัดตระพังทอง โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๙ ๗๑๓๔ ๒. เทศบาลตําบลเมืองเก่า โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๙ ๗๓๒๒ ๓. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๖๑๓๐-๑


นมัสการและสรงน้ํา พระมหาชินเจ้าดอยตุง เป็ น การน้ อมรํ า ลึ ก ถึ ง พระคุ ณ อั น ประเสริ ฐ ขององค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า และเพื่อ สื บ สานประเพณี วัฒนธรรมของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔) สถานที่จัดงาน พระธาตุดอยตุง อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กิจกรรมในงาน การปฏิบติั ธรรม เดินจาริกแสวงบุญ พิธีอัญเชิญน้ําทิพย์สรงน้ําพระธาตุดอยตุง สอบถามรายละเอียด ๑. สํานักงานจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๑ ๑๒๓๓ ๒. ที่ว่าการอําเภอแม่สาย โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๓ ๓๒๓๓ ๓. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๕ ๐๑๖๙

งานวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์ สําคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประ ชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ใน พระพุ ท ธศาสนา โดยมี เ หตุก ารณ์ สํ าคัญ เกิด ขึ้ น พร้อมกัน ๔ ประการ คื อ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันถึง ๑,๒๕๐ รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัด เวฬุ วั น โดยมิ ไ ด้ นั ด หมาย พระสงฆ์ ที่ ม าประชุ ม ทั้ ง หมดต่ า งล้ ว น เป็ น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง และ วั น ดั ง กล่ า วตรงกั บ วั น เพ็ ญ มาฆปุ ร ณมี ดิ ถี ขึ้ น ๑๕ ค่ํ า เดื อ น ๓ ดั ง นั้ น จึ ง มี "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ กิจกรรมในงาน การทําบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด สอบถามรายละเอียด

คํ า เรี ย กวั น นี้ อี ก คํ า หนึ่ ง ว่ า


งานประเพณีแห่ไม้ค้ําแคร่ เหตุแห่งการทําบั้งไฟ เพื่อว่าเป็นการทดสอบความพร้อมของ ประชาชนว่ามีความสามัคคีหรือ ไม่ และเป็นการเตรียมอาวุธไว้ป้องกัน สังคมของตนเอง เพราะสิ่งที่ใช้ทําบั้งไฟนั้นคือ ดินปืน นอกจากนี้ยังเป็น โอกาสให้ ป ระชาชนมาร่ ว มชุ ม นุ ม กั น เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแสดง การละเล่นจนสุดเหวี่ยง ให้มีความสนุกสนานก่อนที่จะเริ่มทํางานหนัก ประจําปี คือ การทํานา โดยประชาชนในหมู่บ้านเห็นสมควรว่าในวัน มาฆบูชาของทุกปีให้ถือว่าเป็นงานประเพณีบั้งไฟคอกของหมู่บ้าน และจัดขึ้นทุกๆ ปี กําหนดจัดงาน วันมาฆบูชา สถานที่จัดงาน สํานักสงฆ์สิบสองปันนา หมู่ ๔ ตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรวงทอง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๗๑๑๑

ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ การจัดประเพณี “แห่ผ้าขึ้นธาตุ” เป็นประเพณีที่เป็นสัญลักษณ์ประจําเมือง นครศรีธรรมราช เป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชประเพณีหนึ่ง แต่เดิมจัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง คือวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ หรือ วัน “มาฆบูชา” และในวัน ขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๖ หรือวัน “วิสาขบูชา” แต่ในระยะหลัง ๆ ประชาชนชาวพุทธจาก ทั่วสารทิศจะนิยมมาร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุในวัน “มาฆบูชา” และเรียกว่าประเพณี “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ” มาจนถึงปัจจุบัน กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมในงาน ทําบุญตักบาตร ถวายผ้าพระบฏ กวนข้าวยาคู เวียนเทียน สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๑ ๐๐๕๗


มหกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุกอาเซียน นกกรงหัวจุกเป็นที่นิยมของคนภาคใต้มายาวนาน โดยจะมีการนํานก กรงหัวจุกมาแข่งขันประชันกัน โดยดูที่ลีลาการร้องของสํานวนเสียงนกแต่ละตัว ว่าตัวใดจะเหนือกว่ากัน นกกรงหัวจุกมีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบประเทศที่มีอากาศ ร้อนชื้น จะกระจายพันธุ์อยู่ทางตอนใต้ของทวีปเอเซีย โดยพบได้ตั้งแต่ประเทศ อินเดีย บังคลาเทศ พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย เทศบาลนคร ยะลาจึงได้จัดมหกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุก โดยมีนกมาร่วมแข่งขันมากที่สุดในโลก กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สวนขวัญเมืองเทศบาลนครยะลา สอบถามรายละเอียด เทศบาลนครยะลา โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๑ ๕๖๖๔

มหกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ชมขบวนแห่โดยกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียงของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และชมรมผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียงของทุกจังหวัด ในประเทศไทย เดินทางมาร่วมการแข่งขัน และมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงนกเขาชวา กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สวนขวัญเมืองเทศบาลนครยะลา สอบถามรายละเอียด เทศบาลนครยะลา โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๑ ๕๖๖๔


งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี กําหนดจัดงาน วันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หน้าที่ว่าการอําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประเพณีที่ให้รําลึกถึงพระคุณข้าวที่ได้รับผลผลิตจากท้องทุ่งนา และให้อนุชนรุ่นหลังได้ ตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพชาวนา และเป็นการเทิดทูนวีรกรรมและรําลึกถึงคุณงาม ความดีของท่านท้าวสุรนารี กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะดวงวิญญาณท้าวสุรนารี พิธีรําบวงสรวง พิธีสู่ขวัญข้าว พิธีทําบุญข้าว เจริญพระพุทธมนต์ การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน การประกวด ต่างๆ การแสดงเพลงโคราช การออกร้านผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าพื้นบ้านจาก ๕ ตําบล สอบถามรายละเอียด อําเภอแก้งสนามนาง โทรศัพท์ ๐ ๘๑๘๗ ๔๕๓๗๙

งานประเพณีไหว้พระธาตุเนิ้ง เจดีย์เก่าศิลปะสุโขทัย ภาษากําเมืองจะเรียกกันว่า “ธาตุเนิ้ง” แปลว่า เจดีย์เอียง คํา ว่า “เนิ้ง”แปลว่า เอียง เนื่องจากองค์พระธาตุเอียงเล็กน้อย นับเป็นโบราณสถานที่สําคัญแห่ง หนึ่งของจังหวัดแพร่ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดพระหลวง ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กิจกรรมในงาน ช่วงเช้าวันเปิดงานจะมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทําบุญตักบาตร กลางวันมี การฟังเทศน์ ภาคบ่ายมีพิธีเปิดงาน กลางคืนมีงานมหรสพสมโภช สอบถามรายละเอียด อบต.พระหลวง ตําบลพระหลวง อ.สูงเม่น จ. แพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๔ ๑๕๓๔,๐ ๘๙๙๕ ๑๘๓๙


งานสืบสานตํานานด่านขุนทด กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสืบเนื่องกันมาเพื่อส่งเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมชุมชน ๒๒๕ หมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกถึง ความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมร่วมกันได้จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนทด พิธีเปิดงานสืบสานตํานานด่านขุนทด ประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง ประกวดคั่วหมี่ ส้มตํา ประกวดสินค้า OTOP การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การประกวดสาวงามคนรุ่นใหม่ขวัญใจโจง กระเบน สอบถามรายละเอียด อําเภอด่านขุนทด โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๕๓๙

งานประเพณีกินเข่าค่ําของดีสูงเนิน กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ปราสาทเมืองแขก ตําบลโคราช อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมในงาน ในงานมีการจัดสืบเนื่องกันมาเพื่อปลุกจิตสํานึกให้ประชาชนหวงแหน อนุ รักษ์ ศิล ปวั ฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของดินแดนแห่งอารยธรรมอัน รุ่งเรืองในอดีต ให้เป็นที่รู้จักพร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยจัด กิจกรรมการแสดงจินตภาพ แสง เสียง และการประกวดธิดากินเข่าค่ํา การประกวด แม่บ้านเสียงทอง การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประกวดผัดหมี่ส้มตํา การประกวดเต้นแอโรบิค และการ ประกวดไก่ สอบถามรายละเอียด อําเภอสูงเนิน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๗๕๖


งานวันช้างไทย ช้างไทยมีบุญคุณต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง กอปรกับช้างไทยใกล้ จะสูญพันธุ์ ดังนั้น เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของช้างและเพื่อ เป็นการรําลึกถึงบุญคุณของช้าง และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ เสนอให้ วั น ที่ ๑๓ มี น าคม ของทุ ก ๆปี เ ป็ น “วั น ช้ า งไทย” โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ช่วยเหลือช้างเลี้ยงให้อยู่กับสังคมมนุษย์ได้ โดยมี สวัสดิภาพที่ดี และอนุรักษ์ช้างป่าให้มีที่อยู่อาศัยดี มีอาหารแหล่งน้ําอย่าง อุดมสมบูรณ์และปลอดภัย พร้อมกับรณรงค์ปลุกใจคนไทยให้เกิดจิตสํานึก ในอันที่จะปกป้อง รักษา ดูแลช้าง และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่สืบต่อไป กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย กม. ๒๘-๒๙ ถนนลําปาง-เชียงใหม่ ตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ศูนย์คชศึกษา บ้าน ตากลาง ตําบลกะโพ อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งความสําเร็จ เทพเจ้า แห่งความศักดิ์สิทธิ์ และเทพเจ้าแห่งช้าง พิธีทําบุญเนื่องในวันช้างไทย พิธีฮ้องขวัญ ช้าง (เรียกขวัญ) พิธีมอบรางวัลควาญช้างดีเด่น พิธีสวดบังสุกุล – อุทิศส่วนกุศล ให้แก่ช้างที่เสียชีวิต ณ คชานุสรณ์สถาน การจัดเลี้ยงอาหารช้าง ในวันนี้จะงด กิจกรรมการแสดงช้าง รวมทั้งงดบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ และฝึกขี่ช้างสมัครเล่น เป็นเวลา ๑ วัน สอบถามรายละเอียด จังหวัดลําปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๔ ๗๘๗๕ สํานักงานจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๒ ๑๓๖๑


งานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยและไหว้ครูมวยไทย ศิลปะป้องกันตัวของไทยถือเป็นมรดกที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพ ชนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างจากชนชาติอื่น ทั้งยังได้ถูกนํามาใช้ในการปกปัก รักษาบ้านเมืองและกอบกู้เอกราชในหลายยุคหลายสมัย งานนี้จึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ การต่อสู้ป้องกันตัวและเผยแพร่ไปสู่นานาชาติ (เชื่อว่านายขนมต้ม ชาวกรุงศรีอยุธยา ชกมวยชนะนักมวยพม่าถึง ๑๐ คน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๓๑๗ ที่กรุงย่างกุ้ง) กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมในงาน การฝึกอบรมมวยไทย การต่อสู้แบบไทยโบราณ พิธีไหว้ครูมวยไทย การออกร้านจําหน่ายของที่ระลึก สอบถามรายละเอียด ๑. สมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย ๒. สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖ ๓. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๓ ๖๘๘๒ – ๓

งานสุขาภิบาลท่าฉลอม ึ งพระมหากรุณาธิคณของพระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จเปิดถนนถวายและจัดตั้ง เพื่อรําลกถึ ุ ตําบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ถนนถวาย ตําบลท่าฉลอม ุ กบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ กิจกรรมในงาน พิธีทําบญตั พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขบวนแห่การแต่งกายย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ ๕ สอบถามรายละเอียด เทศบาลนครสมุทรสาคร โทรศัพท์ ๐ ๓๔๔๑ ๑๒๐๘


ประเพณีบุญผะเหวตเทศน์มหาชาติ การทําบุญผะเหวตเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีของคนพื้นถิ่นอีสาน ที่นับ ถือพุทธศาสนา ซึ่งเป็นบุญในเดือนสี่ เชื่อว่า ถ้าได้ทาบุ ํ ญ ฟังธรรมเทศนา ในเรื่องพระ เวสสันดรชาดกครบ ๑๓ กัณฑ์ ภายในวันเดียวจะเป็นมหากุศลได้เกิดบนสวรรค์ กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ่ กิจกรรมในงาน การใสบาตรข้ าวพันก้อน พิธีทําบุญถวายกัณฑ์เทศน์ การฟังธรรมเทศนาเวสสันดรชาดก- การประกวด รถขบวนแห่กัณฑ์ต่าง ๆ การแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๒๙-๓๐

วันตราดรําลึก งานวั น ตราดรํ า ลึ ก กํ า หนดจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ ๒๓ - ๒๗ มี น าคม ของทุ ก ปี กําหนดพิธีเปิดงานในวันที่ ๒๓ มีนาคม วันตราดรําลึก เป็นวันที่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดตราด พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อม รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้ า อยู่ หั ว ล้ นเกล้ า ฯ รั ช กาลที่ ๕ ที่ พ ระองค์ ท รงดํ า เนิ น วิ เ ทโศบายทางการเมื อ ง ระหว่างประเทศ นําเมืองตราดให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสกลับคืนสู่ประเทศสยาม โดยทําพิธีมอบ เมืองตราดคืนเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๙ กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๒ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด กิจกรรมในงาน จัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวง การรําถวายสักการะ การแสดงแสง สี เสียง จัดริ้วขบวน มหรสพ การแสดงต่างๆ กีฬา การจําหน่ายสินค้า เป็นต้น สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘


งานสถาปนาเมืองและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ค วามก้ า วหน้ า การพั ฒ นาจั ง หวั ด บึ ง กาฬให้ เ ป็ น ที่ แ พร่ ห ลายและจั ด หาทุ น เพื่ อ กิ จ การ สาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัด กําหนดจัดงาน ๒๓ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน สนามหน้าศาลากลางจังกวัดบึงกาฬ สอบถามรายละเอียด ๑. สํานักงานจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๑๗๑๖ ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

งานมหกรรมอาหารดี ศรีตรังบาน

สอบถามรายละเอียด

กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๔ – ๓๐ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๙๕ (เขาแปะช้อย) อําเภอ เมือง จังหวัดตรัง กิจกรรมในงาน ออกร้ า นจํ า หน่ า ยอาหาร งานแสดงทางวั ฒ นธรรม การ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันกินอาหาร และการจับฉลากรางวัล ๑. หอการค้าจังหวัดตรัง โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๒ ๕๓๕๓ ๒. ททท.สํานักงานตรัง โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๕๘๖๗-๘


งานนมัสการหลวงพ่อชํานิจ งานนมัสการหลวงพ่อชํานิจ จัดขึ้นเนื่องจากหลวงพ่อชํานิจ เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอําเภอชํานิ และสนับสนุนส่งเสริม สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดชนะตาราม อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมในงาน การบําเพ็ญกุศล ตักบาตรประจําวันเกิด ปิดทองพระประธาน ถวายสังฆทาน นมัสการปิดทองและสรง น้ําหลวงพ่อชํานิจ ทอดผ้าป่าสามัคคี การแสดงมหรสพงานนมัสการหลวงพ่อชํานิจ สอบถามรายละเอียด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๐ ๙๐๘๒

งานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ นายดอก นายทองแก้ว ปูชนียบุคคลที่ชาวอ่าวทองเคารพสักการะ และ ภาคภูมิใจในวีรกรรมอันกล้าหาญที่พลีชีพเพื่อรักษาบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลาน ที่ค่าย บางระจัน ดังนั้นเพื่อน้อมรําลึกถึงวีรกรรมของบุคคลทั้งสอง ทางจังหวัดอ่างทองจึง ได้จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ในวันที่ ๒๕ มีนาคมของทุกปี กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณอนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว วัดวิเศษชัยชาญ ตําบลไผ่จําศีล สอบถามรายละเอียด อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ ๐ ๓๕๖๓ ๑๓๒๑


งานเทศกาลวันมะม่วงและของดีอําเภอสามร้อยยอด อํ า เภอสามร้ อ ยยอด เป็ น อํ า เภอที่ ป ลู ก มะม่ ว งมากที่ สุ ด ในจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม รายได้ และ ผลิ ต ผลมะม่ ว งประจํ า ปี แ ก่ ประชาชน อําเภอจึงได้จัดงานเทศกาลวันมะม่วงขึ้นในช่วงฤดูกาลที่มะม่วงออกผล กําหนดจัดงาน ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน หน้าที่ว่าการอําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมในงาน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะม่วง ขนุน สับปะรด การออกร้านอาหารทะเล การประกวด ร้องเพลงนักปกครองท้องถิ่นท้องที่ การประกวดไก่พื้นเมือง สอบถามรายละเอียด อําเภอสามร้อยยอด โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๘ ๔๒๒๕

งานแสดงเรือนานาชาติภูเก็ต การแสดงเรือนานาชาติภูเก็ตนับได้ว่าเป็นงานแสดงเรือที่มีอัตรายอดขาย และ จํานวนผู้ที่เข้าร่วมงานจํานวนมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง ๘ ปี ที่ผ่านมา ระหว่างปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ การแสดงเรือนานาชาติได้ช่วยสร้างรายได้สู่ธุรกิจและ การท่องเที่ยวทางทะเล มากกว่า ๘ พันล้านบาท การจัดงานแสดงเรือนานาชาติถือ ็ ได้ว่าเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและ ประสบความสําเรจในการจั ดงาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๘ คาดว่าจะสามารถดึงดูดรายได้จากทั่วทั้งภูมิภาคเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่อง เที่ยวและธุรกิจ ทางทะเลของภูเก็ตได้ปีละประมาณ ๘ พันล้านบาท กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน รอยัล ภูเก็ต มารีน่า อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต กิจกรรมในงาน มีบริษัทที่เข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการจํานวน ๘๕ บริษัท และมีการแสดงเรือบนผืนน้ําจํานวน ๓๔ ลํา ขนาด ตั้งแต่ ๒๐ ฟุต ไปจนถึงเรือที่ยาวกว่า ๑๐๐ ฟุต รวมถึงเรือสําหรับการออกทะเลทริปกลางวัน เรือครูซลักซ์ชูรี่และเรือยอร์ทแบบมี เครื่องยนต์และไม่มีเครื่องยนต์พร้อมๆ กับการแสดงรถยนต์แบรนด์หรูอย่างจากัวร์ เล็กซัส และ แลนด์โรเวอร์ ทั้งนี้งานเปิดให้ผู้ชม ทั่วไปเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียด ททท. สํานักงานภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๓ , ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๓๖


งานมหกรรมกลองหลวงล้านนาไหว้สาพระพุทธบาทตากผ้า กําหนดจัดงาน มีนาคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน วัดพระพุทธบาทตากผ้า อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน กิจกรรมในงาน ขบวนฟ้อนเล็บ สลุงหลวง น้ํามนต์ และขบวนกลองสะบัดชัย กลองมองเซิง โดยแห่จากบริเวณทางเข้าวัดไปถึงโบสถ์ เพื่อที่จะนําน้ํามนต์จาก ขบวนแห่ลงสรงรอยพระพุทธบาทตามประเพณี นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการตี กลองสะบัดชัย กลองมองเซิง กลองหลวง และมหรสพอื่นๆ สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๑ ๐๒๔๓

งานบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์ งานบวงสรวงพระนารายณ์ เ ป็ น พิ ธี บ วงสรวงสั ก การะเทวรู ป พระ นารายณ์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองตะกั่วป่า กําหนดจัดงาน เดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี สถานที่จัดงาน สวนสาธารณะอุทยานพระนารายณ์อําเภอตะกั่วป่า กิจกรรมในงาน พิธีทางศาสนาพราหมณ์, พิธีทางศาสนาพุทธ การตั้งเครื่อง บวงสรวงบูชาองค์เทวรูป การตั้งเครื่องบวงสรวงบูชาองค์เทวรูปของพระนารายณ์ การรําถวายพระนารายณ์ การจัดงาน มหรสพรื่นเริงต่าง ๆ สอบถามรายละเอียด สนง.เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๒ ๔๓๘๘


งานประเพณีสืบสานตํานานไทลื้อ งานสืบสานตํานานไทลื้อ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๘ จัดขึ้นเพื่อสร้างความผูกพัน ระหว่างเยาวชนรุ่นหลังกับบรรพชนไทลื้อ รวมทั้งฟื้นฟู สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทลื้อ และเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทลื้อให้คนทั่วไปได้รู้จักกันมากขึ้น

กําหนดจัดงาน เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน วัดพระธาตุสบแวน ตําบลหย่วน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียด สมาคมไทลื้อเชียงคํา-ภูซาง

บุญบั้งไฟตําบลหน้าพระธาตุ เพื่อขอฝนจากเทวดาฟ้าดิน กําหนดจัดงาน เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าพระธาตุ กิจกรรมในงาน ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการจุดบั้งไฟ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าพระธาตุ


งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี/งานบวงสรวงท้าวสุรนารี เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังตระหนักถึงวีรกรรมความกล้าหาญของท้าวสุรนารี และมีจิตสํานึกถึงความรักชาติบ้านเมือง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน วั ฒ นธรรมประเพณี อั น ดี ง ามของท้ อ งถิ่ น และส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน กําหนดจัดงาน มีนาคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา และบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีทุกอําเภอ กิจกรรมในงาน ได้แก่ จัดให้มีพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงาน มีการประกวดขบวนแห่ จัดนิทรรศการของส่วนราชการและ เอกชน การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจําหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ มหรสพสมโภชทุกคืน สอบถามรายละเอียด จังหวัดนครราชสีมา, เทศบาลนครนครราชสีมา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, อําเภอทุกอําเภอ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒ ๐๘๓๘

งานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน งานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน จัดขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งและกิจกรรม การท่องเที่ยวจังหวัด ระนอง สร้างความรับรู้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นด้านแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมที่งดงามของชาวระนอง รวมไปถึงการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ กําหนดจัดงาน สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมีนาคม ของทุกปี สถานที่จัดงาน ลานอเนกประสงค์สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง กิจกรรมในงาน ตลาดย้อนยุค เทศกาลน้ําแร่ การส่งเสริมธุรกิจสปา การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย-พม่า การจําหน่ายสินค้า OTOP เทศกาลเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง การประกวดร้องเพลงและการแสดงดนตรี และดนตรี พื้นบ้าน การประกวดธิดาระนองมุกงามอันดามัน และการแข่งขันกีฬาตกปลานานาชาติ สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง โทรศัพท์ ๐ ๗๗๘๖ ๒๐๘๒


งานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งทางบกและทะเล มีประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่โดดเด่น อาหารการกินหลากหลาย วัฒนธรรมทั้งไทย จีน มุสลิมและอาหารเฉพาะถิ่น มี พืชผักผลไม้ สัตว์น้ําจืด สัตว์ทะเลที่อุดมสมบูรณ์มีให้เลือกรับประทานตลอดปี ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตที่สามา รถส่งออก นํามาซึ่งรายได้เข้าสู่จังหวัดและประเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้งานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ มีอาหารทะเลสดจําหน่าย หน่วยงานออกร้านจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง การจัดนิทรรศการ และการแสดงบนเวที มีมหรสพตลอดงาน กําหนดจัดงาน มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตาปี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สอบถามรายละเอียด ๑. จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๗ ๒๙๒๖ ๒. หอการค้าจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๘ ๘๘๑๗ ๓. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๗ ๕๙๘๗

งานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระธาตุแช่แห้ง ประเพณีหกเป็งไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่อดีต กล่าวกันว่าในช่วงฤดูเทศกาลเพ็ญเดือน ๖ (เหนือ) เจ้าผู้ครองนครน่านพร้อมด้วยข้าราชบริพาร จะพากันไปนมัสการพระธาตุแช่แห้ง

กําหนดจัดงาน มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดพระธาตุแช่แห้ง อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน กิจกรรมในงาน โดยวันขึ้น ๑๔ ค่ํา ขบวนแห่ของเจ้าเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่างๆ จะ พร้อมกันที่บริเวณรอบๆ เนินภูเพียงแช่แห้ง ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยมีการ ทําบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติ บรรยายธรรมะ และมีการจุดบอกไฟดอก(จุดบั้งไฟ) ซึ่งมีลักษณะเป็นไฟพะเนียงพื้นบ้าน มีความ สวยงามยามค่ําคืน และพอถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ขบวนพุทธศาสนิกชนจะทําครัวตาน (เครื่องไทยทาน) ไปถวายและสรงน้ํา พระธาตุแช่แห้ง สอบถามรายละเอียด วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๕ ๑๘๔๖


งานเทศกาลดอกลําดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ค วาม เป็ น มายาวนาน ดั ง ปรากฏหลั ก ฐานสํ า คั ญ ที่ เ ป็ น แหล่ ง โบราณสถานหลายแห่ง เช่น ปราสาทสระกําแพงใหญ่ ปราสาท สระกําแพงน้อย ฯลฯ มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ หอม กระเทียม ผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน ฯลฯ ทั้งยังประกอบไปด้วย กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมถึง ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ส่วย เขมร ลาว และเยอ ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น แตกต่างกันไป แต่ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษก็สามารถดํารงชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสมัครสมานสามัคคี ดังนั้น เพื่อเป็นการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ประกอบกับจังหวัดศรีสะเกษเป็นดินแดนที่มีต้นลําดวนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจํานวนมาก โดยบริเวณที่มีต้น ลําดวนรวมกันมากที่สุด คือ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษจึงกําหนดจัดงานเทศกาลดอกลําดวน บานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยขึ้น ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกลําดวนบานส่งกลิ่นหอมตลบอบอวล กําหนดจัดงาน เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ กิจกรรมในงาน จะมีการแสดงประกอบ แสง สี เสียง “ศรีพฤทเธศวร” เป็นการแสดงที่ย้อนยุคเล่าตํานานของการสร้าง เมืองศรีสะเกษ หรือที่เรียกว่า เมืองดอกลําดวน พร้อมด้วยการฟ้อนรําและการแสดงดนตรีพื้นบ้านของชน ๔ เผ่าไทยศรี สะเกษ การออกร้านสาธิตจําหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง และสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงวิถีชีวิตและ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า สอบถามรายละเอียด สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๑๕๓๑


งานประจําปีและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๓ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ถนนเลียบฝั่งแม่น้ําโขงหน้าโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อํานวยศิลป์ อ.เมือง จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมในงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ให้เป็นที่แพร่หลายและจัดหาทุนเพื่อกิจการ สาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัด สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ ๐๔๒ ๔๙๑๗๑๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ “พนมสวายหรือเขาสวาย” มีความสําคัญต่อชาวสุรินทร์มาแต่ครั้งโบราณ กาล กล่าวคือ เมื่อถึงเดือนห้าของทุกปี บรรพบุรุษชาวสุรินทร์จะถือว่าเป็นงาน ประเพณีหยุดการทํางานทั้งหมด หากใครไม่หยุดทํางานก็จะมีอันเป็นไปและในวันขึ้น ๑ ค่ําเดือน ๕ ของทุกปี ชาวจังหวัดสุรินทร์จะร่วมมือร่วมใจจัดงานบุญประเพณีขึ้น เขาสวายขึ้น ประกอบกับวันดังกล่าวถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ ชาวสุรินทร์ จะพากันเดินทางไปขึ้น เขาสวายเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตต่อ ตนเองและครอบครัว งานประเพณีประกอบด้วยแห่เครื่องสักการบูชาที่ประดับ ตกแต่งสวยงามตามแบบวัฒนธรรมพื้นบ้าน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุรินทร์เคารพนับถือ เช่น พระพุทธสุรินทร์มงคล พระพุทธรูปองค์ดํา สถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ดูลย์ รอยพระพุทธบาทจําลอง ฯลฯ เคาะระฆัง ๑,๐๘๐ ใบจากทุกวัดในจังหวัดสุรินทร์ และวัดชื่อดังของประเทศ เพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในโลก

กําหนดจัดงาน ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วนอุทยานพนมสวาย สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๑ ๑๙๗๕


งานเทศกาล “ลิ้นจี่และของดีเมืองแม่กลอง” ลิ้นจี่ เป็นผลไม้ขึ้นชี่อชนิดหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทํารายได้ให้กับชาวสวน มีมายาวนานมากว่า ๒๐๐ ปีมาแล้ว โดยพันธ์ขึ้นชื่อคือ พันธ์ค่อม หอมลําเจียก ลิ้นจี่แม่ กลองจะมีรสชาติหอมหวาน เปลือกบาง เนื้อแน่น รสจัดแกะจะไม่เปียกมือ กําหนดจัดงาน วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม – ๙ เดือนเมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมในงาน - จําหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ มะพร้าว และสินค้า OTOP - ประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ มะพร้าว - ประกวดธิดาลิ้นจี่ สอบถามรายละเอียด สํานักงานเกษตรจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๑๗๑๑ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๐ ๐๑๐๐

งานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน จังหวัดระนอง กําหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวระนองท่องอันดามัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งและกิจกรรมทางการ ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง โดยมุ่งเน้นทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามของชาวระนอง

กําหนดจัดงาน สัปดาห์ที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ลานเอนกประสงค์ สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง กิจกรรมในงาน ตลาดย้อนยุค เทศกาลน้ําแร่การส่งเสริมธุรกิจสปา การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทย - พม่า การจําหน่ายสินค้า OTOP เทศกาลเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง การประกวดร้องเพลงและการแสดงดนตรีและดนตรี พื้นบ้าน การประกวดธิดาระนองมุกงามอันดามัน และการแข่งขันกีฬาตกปลานานาชาติ สอบถามรายละเอียด สํานักงานจังหวัดระนอง โทรศัพท์ ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๒๓ สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๒๒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง โทรศัพท์ ๐ ๗๗๘๖ ๒๐๒๙


เทศกาลองุ่นหวานและของดีดาํ เนินสะดวก กําหนดจัดงาน เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดราษฎร์เจริญธรรม จังหวัดราชบุรี กิจกรรมในงาน การประกวดองุ่ น พื ช ผั ก ผลไม้ ท างการเกษตร การ ประกวดธิดาองุ่นหวาน การแสดงจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวเรือ สอบถามรายละเอียด อําเภอดําเนินสะดวก โทรศัพท์ ๐๓๒ ๒๔๑๒๐๔

งานประเพณีปอยส่างลอง ประเพณีปอยส่างลอง (“ปอย” แปลว่างาน, “ส่าง” หมายถึง สามเณร, “ลอง”มาจากคําว่า “อลอง” แปลว่า พระโพธิสัตว์ หรือหน่อพุทธางกูร) เกิด จากศรัทธายึดมั่นในบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงของคนไต (ไทยใหญ่) ซึ่งถือ ว่าการที่กุลบุตรสามารถอุทิศตนบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาได้ เป็นผู้มีบุญอันยิ่งใหญ่ เจ้า ภาพจะยอมเสียสละ สิ่งของ เงินทอง อันเป็น โลกียทรัพย์ภายนอกเท่าไรก็ได้ เพื่อสนับสนุนให้กุลบุตรได้มีโอกาสพบกับ อริ ย ทรั พ ย์ ใ นทางพระพุ ท ธศาสนา คื อ การบรรพชา เสี ย สละลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มุ่งดําเนินตามอริยมรรค เส้นทางไปสู่พระนิพพาน ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีที่สําคัญและยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของชาวไทยใหญ่ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอด ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน เพราะเกิดจากการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวในพุทธประวัติ ซึ่งชาวไทยใหญ่เลื่อมใสศรัทธาใน พระบวรพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ประเพณีปอยส่างลองของชาวไทยใหญ่จะถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตมโหฬาร ถือเป็น พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ กําหนดจัดงาน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ทุกอําเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๔๔๑๗


บุญบั้งไฟตําบลหน้าพระธาตุ เพื่อขอฝนจากเทวดาฟ้าดิน กําหนดจัดงาน เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน อบต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กิจกรรมในงาน ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการจุดบั้งไฟ สอบถามรายละเอียด อบต.หน้าพระธาตุ โทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๗๔๖๕๐

ประเพณีทําบุญข้าวจี่ การทําบุญข้าวจี่ เป็นประเพณีการทําบุญชนิดหนึ่งของชาวบ้านวัดสระสี่เหลี่ยม ตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านแถบนี้มีเชื้อสายลาวครั่ง จึงคาดว่าประเพณีนี้น่าจะรับแบบอย่างมาจาก “บุญข้าวจี่” ของชาวไทยภาคอีสาน ซึ่งจะทํากันประมาณกลางเดือน ๓ ของทุกปี โดยชาวบ้านบางหมู่บ้านจะนัดหมายกันว่าจัดงาน ทําบุญขึ้นบริเวณที่โล่งกว้างอาจเป็นกลางหมู่บ้าน หรือกลางลานวัด สถานที่จัดไว้ทําบุญนั้นเรียกว่า “ ผามบุญ ” ชาวบ้าน จะนิมนต์พระสงฆ์มาจากวัดหมู่บ้านอื่นด้วย กําหนดจัดงาน มีนาคม (๑๔ ค่ํา เดือน ๓) สถานที่จัดงาน วัดสระสี่เหลี่ยม ตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียด - องค์การบริหารส่วนตําบลดอนรวก - สภาวัฒนธรรมตําบลดอนรวก


งานเทศกาลพริกและของดีกันทรารมย์ อํ า เภอกั น ทรารมย์ มี พื้ น ที่ ป ลู ก พริ ก จํ า นวน ๗,๐๖๐ ไร่ ผลผลิ ต กว่ า ๒๖,๔๗๕ ตัน ต่อปี สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตถึงปีละ ๓๙๐ ล้าน บาท ถือได้ว่าพริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งของอําเภอกันทรารมย์ ซึ่ง เกษตรกรมักจะประสบปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ํา จึงควรต้องให้มีการจัด กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้จําหน่าย ต่อผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้น อําเภอกันทรารมย์จึงได้จัดงานเทศกาลพริกและของดีกันทรารมย์ ขึ้นเป็นประจําทุกปี กําหนดจัดงาน เดือนมีนาคม สถานที่จัดงาน สนามหน้าที่ว่าการอําเภอกันทรารมย์ อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมในงาน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกวดรถที่ตกแต่งด้วยพริกและ ผลิตผลทางการเกษตร ประกวดธิดาพริก ประกวดส้มตําลีลา ประกวดการปรุงอาหารด้วย พริก ประกวดร้องเพลง สอบถามรายละเอียด ที่ว่าการอําเภอกันทรารมย์ โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๕๑๐๐๘


งานนมัสการรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ รอยพระพุทธบาท เป็นปูชนียสถานที่สําคัญยิ่งทางพุทธศาสนา โดยเชื่อกันว่าเป็น รอยพระบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงประทับไว้บนลานหินยอดเขาภูสิงห์ เชิงเขาทิศเหนือในภูเขาพนมดงรักซึ่งกั้นระหว่างไทยและกัมพูชา จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พระพุทธบาทแห่งสันติภาพ” เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนของทั้งสองประเทศ และได้ มี ก ารจั ด งานกราบนมั ส การขึ้ น เป็ น ประจํ าทุ ก ๆ ปี โดยจั ด ในช่ ว งเทศกาลวั น มาฆบูชา อีกทั้งได้อัญเชิญสิงห์คู่วัตถุโบราณประจําตําบลโคกตาล ขึ้นไปเพื่อกราบสักการะ ขอพรอีกด้วย กําหนดจัดงาน เดือนมีนาคม สถานที่จัดงาน วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมในงาน การชมขบวนแห่เครื่องราชสักการะอันยิ่งใหญ่ การรําถวายสักการะ การถวายเครื่องสักการะ รับฟังธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน และชมการแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลโคกตาล โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๖๘๒๕๔๖ สภาวัฒนธรรมอําเภอภูสิงห์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๔๖๔๑๓

**หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครั้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ


เมษายน


เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย ตรงกับวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่ หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการทูลเกล้าฯถวายพระสมัญญา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ว่า “เอกอัครราชูปถัมภก มรดก วัฒนธรรมไทย” และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ วันศิลปินแห่งชาติ คณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติก็ได้ทูลเกล้าฯถวายพระสมัญญาวิศิษฏศิลปิน” (อ่านว่า วิ-สิด-สิน-ละ-ปิน) แด่พระองค์ท่าน ซึ่งมีความหมายว่าทรงมีพระอัจฉริยะภาพและ ทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะ หลายสาขา ทรงมีคุณูปการต่อเหล่าศิลปินและศิลปวัฒนธรรมของชาติ และยังทรงเป็นเมธี ทางด้านวัฒนธรรม คือทรงเป็นปราชญ์ที่มี ความรอบรู้ในวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ กําหนดจัดงาน สถานที่จัดงาน - ลานจอดรถวัดคูหาภิมุข ตําบลหน้าถ้ํา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา - พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ - ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ - อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี - บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอวังน้ําเย็น กิจกรรมในงาน พิธีสดุดี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นิทรรศการสาธิต จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ,จัดแสดงดนตรีไทย,การสาธิตการทําอาหาร สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด


งานวันรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าจังหวัดลําปาง เพื่อรําลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถไฟรถม้าลําปาง ซึ่งเป็นพาหนะ สําคัญที่ชาวลําปางใช้สัญจรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันรวมได้ ๙๐ ปี ตั้งแต่รถไฟสาย เหนือจากกรุงเทพฯมาสู่ลําปาง เป็นขบวนแรก เมื่อปี ๒๔๕๙ ในสมัยของรัชกาลที่ ๖ และมีการนํารถม้ามาให้บริการบนเส้นทางหลวงของมณฑลสายเหนืออีกด้วย กําหนดจัดงาน วันที่ ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หน้าสถานีรถไฟลําปาง กิจกรรมในงาน การแสดง แสง สี เสียงผสมผสานกันระหว่างการแสดงละครและการฟ้อนรํา การจําหน่ายสินค้าพื้นบ้าน นิทรรศการประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้านครลําปาง ตลาดย้อนยุค (กาดหมั้ว) แต่งกายย้อนยุคหรือพื้นเมือง จําหน่ายสินค้า OTOP ประกวดหนูน้อยคาวบอย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นั่งรถม้าชมเมือง และมหกรรมอาหาร สอบถามรายละเอียด สมาคมท่องเที่ยวนครลําปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๒ ๒๙๘๓

วันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดตราด เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายเป็นราชสักการะ วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมของชาติทุก สาขา เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม แหล่งทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดการศึกษา เกี่ยวกับแหล่งทรัพย์สิน มรดกศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบของจังหวัดตราด

กําหนดจัดงาน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด กิจกรรมในงาน กิจกรรมถวายพระพร การแต่งกายย้อนยุค จัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้าน แข่งขัน กีฬาพื้นบ้านสะบ้าล้อ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด


งานมหกรรมลิเก อ่างทอง ๒๐๑๒ (The Likay Angthong Festival) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทําบุญไหว้พระประจําปีพระมหาพุทธพิมพ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาว อ่างทอง และไหว้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) กําหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ณ วัดไชโยวรวิหาร อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง กิจกรรมในงาน การประกวดร้อง/รํา ลิเกเด็กและเยาวชน การแสดงแสงสีเสียง มินิไลท์แอนด์ซาวด์ เรื่อง "ตํานานวัด เกษไชโย" การจัดนิทรรศการด้านต่าง ๆ และการแสดงนาฏการมหกรรมลิเกไทยอ่างทอง โดยรวมดาวพระเอกนางเอก ลิเกดัง จากคณะที่มีชื่อเสียงในระดับชั้นนํา มาแสดงรวมกันทั้ง ๕ คืน จํานวนไม่ต่ํากว่า ๑๒ คณะ สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ ๐ ๓๕๖๑ ๕๙๑๔-๖

ประเพณีสืบสานตํานานปราสาทภูมิโปน(เนียงด็อฮฺทม) ปราสาทภูมิโปน เป็นปราสาทศิลปะแบบเขมรที่เก่าแก่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ กําหนดจัดงาน วันที่ ๖ - ๗ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ปราสาทภูมิโปน อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมในงาน บวงสรวงปราสาทภูมิโปน การแสดงแสง-เสียง ตํานานปราสาท ภูมิโปน ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง นิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนเขมร นิทรรศการการออกร้าน และจําหน่ายสินค้า OTOP สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลดม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๑ ๑๙๗๕


งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๕ เป็นการแสดงความกตัญญูและเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๔,๕,๖ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ มีนาคม -๖ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) และบริเวณโดยรอบเขาวัง อําเภอเมืองเพชรบุรี กิจกรรมในงาน การประดับไฟบนหมู่พระที่นั่งและอาคารทั่วทั้งพระนครคีรี,การจุด พลุไ ฟทุ กคื น การสาธิ ตงานสกุล ช่า งเมือ งเพชร และภูมิ ปัญ ญาพื้น บ้ า น การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ผลงานศิลปะร่วมสมัย การเทศน์มหาชาติ และขบวนแห่อําเภอต่างๆ สอบถามรายละเอียด สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๕๕๗๓

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (มหัศจรรย์พนมรุ้ง) อุทยานประวัตศิ าสตร์พนมรุง้ หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ ๒ (บ้านดอนหนองแทน) ตําบลตาเป๊ก เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศว นิกาย ซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด ดังนั้นเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขา ไกรลาสที่ประทับของพระศิวะ จากความเชื่อ และความศรัทธาตั้งแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดงานเพื่อถวายและบูชาเทพแห่งศิวะตอนต้นเดือน เมษายนของทุกปี จนถือเป็นงานประเพณีที่สําคัญของจังหวัดบุรีรัมย์

กําหนดจัดงาน วันที่ ๓ - ๖ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมในงาน มีกิจกรรมขบวนแห่ตามราชประเพณีขอมโบราณตลอดจนการแสดงแสง สี เสียง ย้อนรอย อดีต และโฮปบายดินเนอร์ และชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์ดวงตะวันส่องแสงตรง ๑๕ ช่องประตู ประสาทหินพนมรุ้ง สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๐ ๑๙๓๒


งานประเพณีปิดทองหลวงพ่อในกุฏิ จัดขบวนแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อในกุฏิ ปิดทองหลวงพ่อ มหรสพ หนังตะลุง ปฏิบัติธรรม แห่นางสงกรานต์ สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุ กําหนดจัดงาน วันที่ ๔ - ๙ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมในงาน ขบวนแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อในกุฏิ ตีคลี (ลูกมะพร้าว) ปิดทองหลวงพ่อในกุฏิ มหรสพการแสดง หนังตะลุง ลิเก ละครรํา การรําถวายหลวงพ่อในกุฏิ สอบถามรายละเอียด ๑. วัดกุยบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๘ ๑๔๓๐ ๒. เทศบาลตําบลกุยบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๘ ๑๗๑๖

งานภูไทรําลึก อําเภอวาริชภูมิ กําหนดจัดงาน วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณที่ว่าการอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กิจกรรมในงาน จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น สอบถามรายละเอียด ๑. สภาวัฒนธรรมอําเภอวาริชภูมิ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๗๔ ๘๑๐๙ ๒. เทศบาลตําบลวาริชภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๔ ๒๕๙๙

งานศิวะราตรี ปูชะนียาลัยปราสาทเปือยน้อย กําหนดจัดงาน วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๕ ของทุกปี สถานที่จัดงาน บริเวณปราสาทเปือยน้อย กิจกรรมในงาน จัดแสดงแสง สี เสียง ประวัติความเป็นมาของปราสาทเปือยน้อย, พิธีผูกเสี่ยว, จัดแสดงสินค้า OTOP, ประกวดอาหารพื้นบ้านม สรงน้ํากู่ สอบถามรายละเอียด อําเภอเปือยน้อย/เทศบาลตําบลเปือยน้อย โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๙ ๔๐๒๔


ประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่ ประเพณีชักพระบกอําเภอพิปูน เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยถือเอา วันแรม ๑ค่ํา เดือน ๕ ของทุกปี เป็นวันชักพระบก เนื่องจากอําเภอ พิปูน ไม่สามารถชัก พระในเดือนสิบเอ็ดได้ดังเช่น พื้นที่อื่นๆ เพราะช่วงเวลาดังกล่าวจะเกิดน้ําท่วมทุกปี ทําให้การ สัญจรไปมาไม่สะดวก จึงได้กําหนดจัดงานประเพณีชักพระในฤดูแล้งแทนประเพณีชักพระไม่ ว่าจะเป็นประเพณีชักพระบกหรือชักพระทางน้ํา โดยปกติจะจัดกันช่วงออกพรรษา หรือ ประมาณเดือนสิบเอ็ดทางจันทรคติ แต่อําเภอพิปูนในช่วงเดือนดังกล่าวมีฝนตกชุก เสียงต่อการเกิดน้ําท่วม จึงได้จัดกิจกรรมใน วันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๕

กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ที่ว่าการอําเภอพิปูน สอบถามรายละเอียด ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๔ ๕๕๔๐-๑ ๒. เทศบาลตําบล เขาพระ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๔ ๒๘๘๐-๒

งานเบิกฟ้ามหาประเพณีศรีสัชนาลัยมรดกโลก อําเภอศรีสัชนาลัยมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีหลากหลายแต่ดั้งเดิมมาเป็นหลาย ร้อยปี แต่แยกกันส่งเสริมเฉพาะด้านและยังมีประเพณีตามพงศาวดารที่น่าสนใจ อาทิเช่น พิธี บูชาไฟสมัยพญาลิไท, การล่องเรือแห่รอยพระพุทธบาทที่พญาลิไทโปรดให้จําลองมาจากเกาะ ลังกาในมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น สมควรที่จะบูรณาการให้เป็นเทศกาลต่อเนื่อง

กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ เมษายน ของทุกปี สถานที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอนุสาวรีย์พระยาลิไท อําเภอศรีสัชนาลัย กิจกรรมในงาน ขบวนเรือพิธีอัญเชิญรอยพุทธบาทจําลองทางชลมาศ, แสดงสินค้า OTOP, เทศกาลอาหาร, ประกวด นางงาม, แข่งเรือ, แห่ช้างพ่อเมือง, รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ, ตักบาตรพระเขาวัดพนมเพลิงพระ ๑๐๙ รูป, สลากภัตพระ ๑๐๙ รูป สอบถามรายละเอียด ๑. สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๗ ๙๑๕๓ ๒. สํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๗ ๙๒๑๑ ๓. ที่ว่าการอําเภอศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๗ ๑๔๖๖


ประเพณีสงกรานต์มิตรภาพสองฝั่งเมยแม่สอด - เมียวดี อําเภอแม่สอด โดยเทศบาลเมืองแม่สอด ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของอําเภอแม่สอด ในการจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๗ - ๑๖ เมษายน โดยมีมหรสพตลอดทั้ง ๑๐ วัน ๑๐ คืน ในวันที่ ๑๖ เมษายน ชุมชนทุกชุมชนจะจัด ขบวนแห่มาร่วมขบวนกับเทศบาลเมืองแม่สอด ซึ่งขบวนจะนําด้วยพระพุทธรูป พร้อม พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รูปหล่อเจ้าพ่อพะวอที่ได้อัญเชิญมาเพื่อให้ ประชาชนชาวอําเภอแม่สอด ได้ร่วมสรงน้ําเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งขบวนแห่จะ เคลื่อนไปรอบๆ ตลอดเมืองแม่สอด หลังจากนั้นจะมีการจัดพิธีรดน้ําดําหัวแก่ผู้สูงอายุ และหัวหน้าส่วนราชการในอําเภอแม่สอด เพื่อขอพรในวันปีใหม่ไทย

กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณศูนย์การค้าแม่เมยซิตี้ และสะพานมิตรภาพไทย - พม่า ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรมในงาน การจัดงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์แม่สอด-เมียวดี เป็นการจัดงานแบบผสมผสาน ๒ ชาติ ไทยกับพม่า มี การแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมกัน มีการจัดการแข่งขันมวยไทย-พม่า คาดเชือก ไก่ชนย้อนยุคประวัติศาสตร์ไทยพม่า

สอบถามรายละเอียด

เทศบาลตําบลท่าสายลวด โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๖ ๓๐๔๓

งานประเพณีขึ้นถ้ําเขาเงิน พื้ นที่บ ริเ วณถ้ําเขาเงิ น นั บ เป็น สถานที่สําคั ญ แห่ ง หนึ่ง ซึ่ งสถานที่ แ ห่ง นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จพระราชดําเนินประพาสทาง ชลมาคร บริเวณถ้ําเขาเงิน มีจารึก จ.ป.ร. พร้อมได้สร้างองค์พระเจดีย์ไว้ เรียกว่า “องค์พระเจดีย์ถ้ําเขาเงิน” และในวันแรม ๑ ค่ําเดือน ๑๑ ของทุกปี ชาวบ้าน ตําบลท่ามะพลา ได้กําหนดจัดงานประเพณีขึ้นถ้ําเขาเงิน กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตําบลท่ามะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กิจกรรมในงาน พิธีถวายสลากภัตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป รดน้ําขอพรผู้สูงอายุ กีฬาไต่เขากีฬาเปตอง สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะพลา จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๘ ๒๕๕๔


ประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว กําหนดจัดงาน วันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ณ วัดหาดเสี้ยว ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย กิจกรรมในงาน พิธีแห่นาคด้วยขบวนช้างที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่ง นาคจะสวมแว่นตาดําและแต่งกาย อย่างวิจิตรพิสดารด้วยเครื่องนุ่งห่มของชาว ไทยพวนหลากสีสัน สอบถามรายละเอียด ๑. เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๗ ๑๑๒๒ ๒. ททท.สํานักงานสุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๖๒๒๘ - ๙

ประเพณีสงกรานต์กําหนดจัดทุกภาค ดังนี้ สงกรานต์ภาคเหนือ (สงกรานต์ล้านนา) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง" อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เริ่มตั้งแต่"วันสังขารล่อง"(๑๓ เมษายน) ที่มีการทํา ความสะอาดบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล "วันเนา"หรือ"วันเน่า"(๑๔ เมษายน) วันที่ห้ามใครด่าทอว่าร้ายเพราะ จะทําให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี "วันพญาวัน"หรือ"วันเถลิงศก" (๑๕ เมษายน) วันนี้ชาวบ้านจะตื่นแต่เช้าทําบุญ ตักบาตรเข้าวัดฟังธรรม ก่อนจะไปรดน้ําดําหัวขอขมาญาติผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย"วันปากปี"(๑๖ เมษายน) ชาวบ้าน จะพากันไปรดน้ําเจ้าอาวาสตามวัดต่างๆเพื่อขอขมาคารวะ และ"วันปากเดือน"(๑๗ เมษายน) เป็นวันที่ ชาวบ้านส่งเคราะห์ต่างๆออกไปจากตัวเพื่อปิดฉากประเพณีสงกรานต์ล้านนา สงกรานต์ภาคอีสาน นิยมจัดกันอย่างเรียบง่าย แต่ว่ามากไปด้วยความอบอุ่น โดยคนอีสานจะเรียกประเพณีสงกรานต์ว่า "บุญเดือนห้า" หรือ"ตรุษสงกรานต์" บางพื้นที่จะเรียกว่า “เนา”และจะถือฤกษ์ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๕ เวลา บ่าย ๓ โมง เป็นเวลาเริ่มงานโดยพระสงฆ์จะตีกลองโฮมเปิดศักราช จากนั้นญาติโยมจะจัดเตรียมน้ําอบหาบไปรวมกันที่ ศาลาวัดเพื่อสรงน้ําพระพุทธรูป แล้วต่อด้วยการรดน้ําดําหัว ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติผู้ใหญ่ เพื่อขอขมาลาโทษจากนั้นก็ จะเป็นการเล่นสาดน้ําสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน


สงกรานต์ภาคใต้ ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้แล้ว สงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการ ผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง พวกเขาจึงถือเอาวันแรกของสงกรานต์ (๑๓ เมษายน) เป็น"วันส่งเจ้าเมือง เก่า" โดยจะทําพิธีสะเดาะเคราะห์สิ่งไม่ดีออกไป ส่วน "วันว่าง"(๑๔ เมษายน) ชาวนครจะไปทําบุญตักบาตรที่วัด และ สรงน้ําพระพุทธรูป และวันสุดท้ายเป็น"วันรับเจ้าเมืองใหม่"(๑๕ เมษายน) จะทําพิธีต้อนรับเทวดาองค์ใหม่ด้วยการแต่ง องค์ทรงเครื่องอย่างสวยงามส่งท้ายสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์ภาคกลาง เริ่มขึ้นในวันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวัน"มหาสงกรานต์" วันที่ ๑๔ เป็น"วันกลาง"หรือ"วันเนา" วันที่ ๑๕ เป็นวัน"วันเถลิงศก" ทั้ง ๓ วันประชาชนจะประกอบพิธีทางศาสนา มีการทําบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา การกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ การสรงน้ําพระ การขนทรายเข้าวัดก่อพระเจดีย์ทราย

สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว งานประเพณี สุ ด สงกรานต์ อี ส าน เทศกาลดอกคู น เสี ย งแคน เป็ น งาน มหาสงกรานต์ที่ได้รับบรรจุให้เป็น ๑ ใน ๑๓ กิจกรรมสุดยอดประเพณีสงกรานต์ของ ประเทศ บรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวของททท. มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ในงานมีกิจกรรม น่าสนใจมากมาย เช่น พิธีทําบุญตักบาตร รดน้ําขอพรผู้สูงอายุ ไถ่ชีวิตโค กระบือ การ แข่งขันเปตอง ขบวนแห่เกวียนบุปผชาติ ขบวนแห่นางสงกรานต์ การแสดงวงดนตรี พื้นเมือง ก่องข้าวเหนียวยักษ์พ่นหิมะ อุโมงค์น้ํามนต์ วันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน รํา วงย้อนยุค การแสดงมหรสพคอนเสิร์ตหมอลําลูกทุ่งชื่อดัง


ประเพณียอดสงกรานต์อีสาน กําหนดจัดงาน วันที่ ๘ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ถนนข้าวเหนียวและลานกิจกรรมบึงแก่นนคร กิจกรรมในงาน จัดพิธีรดน้ําขอพรผู้อาวุโส, จัดขบวนแก่นางสงกรานต์, -จัดสาธิตประเพณีสงกรานต์, งามอย่างไทยจัด งานทูตวัฒนธรรม, นานาชาติร่วมสืบสาน, วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์งามอย่างไทย, จัดกิจกรรมสงกรานต์, ปลอด เหล้าถนนข้าวเหนียว, จัดประกวดอาหารพื้นบ้าน, จัดงานออกร้านทําอาหาร, วันครอบครัว, จัดกิจกรรมคลื่นมนุษย์ สอบถามรายละเอียด เทศบาลนครขอนแก่น โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๔๐๓๒

ประเพณีสรงน้ําโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย กําหนดจัดงาน วันที่ ๘ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย หมู่ที่ ๖ ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมในงาน การรั บ ประทานอาหารมื้ อ ค่ํ า ท่ า มกลางโบราณสถานเมื อ ง ศรีสัชนาลัย การชมแสงเสียง ณ โบราณสถานวัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย ชมขบวนสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกตําบลและ เทศบาลตําบลทั้งสองแห่งในพื้นที่อําเภอศรีสัชนาลัย ร่วมตักบาตรทําบุญงานสงกรานต์ สรงน้ําพุทธรูปสําคัญ พระภิกษุ และรดน้ําผู้สูงอายุชาย ๕ คน หญิง ๕ คน ของทุกหมู่บ้าน มหรสพร่วมสมัยแลมหกรรมสินค้าพื้นเมือง ณ ลานพระบรม ราชานุสาวรีย์พญาลิไท กิจกรรมเล่นไฟ ณ หนองช้าง สอบถามรายละเอียด ๑. นักงานเทศบาลตําบลศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๗ ๙๑๕๓ ต่อ ๙๐๕๘ ๒. สํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๗ ๙๒๑๑ ๓. ที่ว่าการอําเภอศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๗ ๑๔๖๖


งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองลําปาง และงานมหกรรมก๋องปู่จามหกรรมกลองนานาชาติ เพื่อสืบสาน และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดลําปางให้คงอยู่ตลอดไป และในปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชานินดั ดามาตุ ทรงพระกรุณา เสด็จเป็นองค์ประธานพิธเี ปิด งาน ณ ข่วงนครลําปาง ห้าแยกหอนาฬิกา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง กําหนดจัดงาน วันที่ ๙ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ข่วงนครลําปาง (ห้าแยกหอนาฬิกา) กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่สลุงหลวง และสรงน้ําพระแก้วมรกต ตามแบบ ประเพณีพื้นบ้านล้านนา การประกวดเทพบุตรสลุงหลวง การปรุงแกงฮังเลหม้อยักษ์ การแข่งขันตีก๋องปู่จา การแสดงกลองนานาชาติ ถนนสายวัฒนธรรมโดยถนนสายบ้าน เชียงราย จะเป็นถนนที่แสดงกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง รถไฟ รถม้า ถนนบุญวาทย์ จะเป็นถนนสายวัฒนธรรม ถนนรอบเวียงจะ เป็นถนนอาหารรสอร่อย และถนนฉัตรไชย จะเป็นถนนเซรามิก และผลิตภัณฑ์ OTOP สอบถามรายละเอียด ๑. จังหวัดลําปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๒๗ ๒. เทศบาลนครลําปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๓๗

งานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ําเอราวัณ ถ้ําเอราวัณ เป็นแหล่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่โดดเด่นของจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นจุดดึงดูดความสนใจของ นักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในเทือกเขาที่ทอดยาวจากเหนือจรดใต้กั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดเลยกับจังหวัดหนองบัวลําภู วัดถ้ําเอราวัณ เดิมชาวบ้านเรียกถ้ําช้าง ปากถ้ํามีพระพุทธชัยศรีมหามุนีศรีโลกนาถ ภายในจะพบอ่างหิน สิงโตหิน ถ้ํานางผมหอม และจุดชมวิว กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๐ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ถ้ําเอราวัณ ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู กิจกรรมในงาน การประกวดขันหมากเป็นยักษ์ การประกวดร้องเพลง การประกวดเล่านิทาน การประกวดขบวนแห่งานแสดงสินค้าพื้นบ้าน ไหว้พระถ้ําเอราวัณ สอบถามรายละเอียด

เทศบาลตําบลนาเหล่า ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๖ ๓๑๑๗, ๐ ๔๒๓๑ ๔๔๓๘


งานสืบสานประเพณีไทยทรงดํา เป็นงานประเพณีที่ชาวไทยทรงดําบ้านดอนเตาอิฐ ตําบลรางหวาย ร่วมกับไทยทรงดําในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และบ้านดอนมะเกลือ จังหวัดสุพรรณบุรี สืบสานประเพณีการละเล่น การแสดง การแต่งกาย อาหารและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดสระบ้านกล้วย ตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามรายละเอียด ๑. เทศบาลตําบลรางหวาย โทรศัพท์ ๐ ๓๔๖๕ ๖๐๒๖ ต่อ ๑๐๘ ๒. สภาวัฒนธรรมตําบลรางหวาย กําหนดจัดงาน ๑๓ - ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน - วัดหัวถนน อําเภอดอนตูม - บ้านเกาะแรต อําเภอบางเลน - วัดลักฐิวนาราม อําเภอบางเลน - วัดไผ่หูช้าง อําเภอบางเลน - วัดดอนยอ อําเภอบางเลน สอบถามรายละเอียด ๑. สภาวัฒนธรรมตําบลดอนพุทรา ๒. องค์การบริหารส่วนตําบลดอนพุทรา ๓. สภาวัฒนธรรมตําบลบางปลา ๔. องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา ๕. สภาวัฒนธรรมตําบลบางปลา ๖. องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ตําบลชุมชนร่มไทร หมู่ ๖ บ้านเกตุเอน ตําบล อ่าวน้อย อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗-๘


งานอัศจรรย์วันสงกรานต์สุพรรณบุรี ปี ๒๕๕๕ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๑ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ณ ถนนเณรแก้ว บริเวณหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมในงาน - สรงน้ําหลวงพ่อโตทองคํา พร้อมชมขบวนแห่สงกรานต์ - การประกวดขบวนแห่สงกรานต์ - การประกวดเทพีสงกรานต์ - ร่วมสนุกสนาน ณ ถนนบันเทิงรื่นเริงสงกรานต์ - การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี - การแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องดัง “กัน เดอะสตาร์” - การแสดงของนักร้องลูกทุ่งเมืองสุพรรณ อาทิ แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์, สัญญา พรนารายณ์, รักชาติ ศิรชิ ัย - การแสดงวงดนตรีสตริงจากวงที่ชนะเลิศงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ฯ ปี ๒๕๕๕ - การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งที่ชนะเลิศงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ฯ ปี ๒๕๕๕ - จําอวดหน้าม่าน (น้าโย่ง น้าพวง และน้านง) - รําวงย้อนยุค “อ๊อด โฟร์เอส” ฯลฯ สอบถามรายละเอียด ๑. ที่ทําการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๘๐ ๒. ททท.สํานักงานสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๓๐ ๓. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๕๘


งานสงกรานต์(กลางคืน) วัดใหม่ ริเริ่มจัดงานประเพณีสงกรานต์ที่เป็นภาพรวมของจังหวัดจันทบุรี มาเป็นเวลา ๔๕ ปี โดยวิวัฒนาการ ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น กล่าวคือ บริเวณนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของวัยรุ่นที่ชอบมารวมกลุ่มกันเที่ยว กลางคืน หรือเป็นที่พบปะพูดคุยกันเป็นกลุ่มๆ และเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ก็เล่นสาดน้ํากันในเวลากลางคืนที่พบปะกัน นั้น และต่อมาขยายเป็นวงกว้างขึ้น จนในที่สุดเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดใหม่ และถนนท่าแฉลบ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมที่ดําเนินการ พิธีทําบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติ การกวนข้าวทิพย์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน มหรสพพื้นบ้าน การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ในวันที่ ๑๓ มีขบวนแห่นางสงกรานต์ปล่อยนก ปล่อยปลา สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๐ ๓๒๙๘-๙

ประเพณีปล่อยเต่า ภูเก็ตจัดให้มีประเพณีปล่อยเต่าสืบทอดมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันจะมีจัดขึ้นใน วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี ซึ่งนอกจากจะกําหนดให้เป็นวันปล่อยเต่าแล้วยังกําหนดให้ เป็นวันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติอีกด้วยเช่นกัน กิจกรรมปล่อยเต่าในจังหวัดภูเก็ตนั้นจะ จัดขึ้น ณ หาดในยาง ซึ่งเป็นหาดที่เต่าทะเลมาวางไข่ในทุกปี ประเพณีปล่อยเต่า ถือเป็น กุศโลบายแห่งการดึงจิตอนุรักษ์และสํานึกดีของเหล่ามนุษย์ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้คํานึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ยังคงต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกัน

กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน หาดไนยาง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมในงาน พิธีปล่อยเต่าลงทะเล (เต่าที่ปล่อยมีอายุตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป) การละเล่นของชาวบ้าน เช่น มวยทะเล รํากลองยาว ชักเย่อ และการละเล่นอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้กรมประมงได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเต่าทะเล และสัตว์ทะเลอื่นๆ ให้ชมกันในงานด้วย สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลไม้ขาว โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๐ ๖๔๒๔


งานวันกตัญญู จังหวัดสุราษฎร์ธานี กําหนดจัดงานวันกตัญญูในวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไป กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดศรีสุวรรณ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมในงาน ประชาชนได้ร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ําพระ และรดน้ําผู้สูงอายุในพื้นที่ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลสมอทอง สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๖ ๒๓๙๘

ฉลองสงกรานต์ เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๓ เดือนเมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ศาลาเฉลิมพระเกียรติอําเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี กิจกรรมในงาน ขบวนแห่สงกรานต์ของแต่ละอําเภอ รดน้ําขอพรพระ /ผู้ใหญ่ สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๗ ๗๔๐๗

งานสงกรานต์ไทย-มอญ ประเพณีสงกรานต์เป็นเทศกาลสําคัญทั้งของคนไทย และคนมอญ ซึ่งถือเป็น การขึ้นศักราชใหม่จึงจัดให้มีการเฉลิมฉลอง กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดปรมัยยิกาวาส อําเภอปากเกร็ด , วัดสโมสรอําเภอไทรน้อย กิจกรรมในงาน พิธีทําบุญตักบาตร จัดพิธีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จัดพิธีสรงน้ําพระ จัดประกวดก่อเจดีย์ทราย แห่หงส์ธงตะขาบ สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี


งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดปทุมธานี “สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวแช่” “สงกรานต์” เป็นประเพณีที่ให้ความสําคัญระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม และสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน เช่น ความกตัญญู ความโอบอ้อมอารี ความเอื้ออาทรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้น้ําเป็นสื่อในการ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของไทยที่ได้ยึดถือปฏิบัติมาแต่ โบราณ จังหวัดปทุมธานีได้สืบสานประเพณีส่งข้าวแช่ในเทศกาลสงกรานต์ และจัด พื้นที่ถนนข้าวแช่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า มีกิจกรรมสาธิตและจําหน่ายอาหารพื้นบ้าน การแสดง ศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีกิจกรรมทําบุญถวายข้าวแช่พระสงฆ์ และส่งข้าวแช่พ่อเมือง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๓- ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) สอบถามรายละเอียด ๑. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๓ ๔๒๗๐ ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๓ ๔๒๗๐


งานประเพณีสงกรานต์ สองฝั่งโขงสามแผ่นดิน งานประเพณีสงกรานต์ ๒ ฝั่งโขง ๓ แผ่นดิน จังหวัดมุกดาหาร จัด ขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒ ฝั่งโขง ๓ แผ่นดิน คือไทย ลาว เวียดนาม ซึ่งมีประเพณีคล้ายคลึงกันให้คงอยู่สืบไป รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณี และความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกันของเมืองคู่แฝดให้แนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไป ในการจัดงานดังกล่าว ได้จัด ให้ มี กิ จ กรรมหลากหลาย เช่ น การสรงน้ํ า พระพุ ท ธรู ป คู่ บ้ า นคู่ เ มื อ งของ จังหวัด การลดน้ําขอพรผู้สูงอายุ การมอบเงินขวัญถุงและของขวัญแก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๕ ปีจากชุมชนในเขตเทศบาล เมืองมุกดาหาร การละเล่นสาดน้ําสงกรานต์ และการประกวดซุ้มเล่นน้ําสงกรานต์ ซึ่งเน้นการละเล่นตามประเพณีอันดี งามของท้องถิ่นและประเพณีไทย กําหนดจัดงาน เดือนเมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณสวนสาธารณกาญจนาภิเษก หนองนาบึง อ.เมือง จ.มุกดาหาร กิจกรรมในงาน การประกวดเทพีสงกรานต์สองฝั่งโขง การแสดงบนเวทีของนักเรียน ศิลปินนักร้อง จากค่ายเพลงชื่อ ดังและมหกรรมอาหาร ไทยอินโดจีน ตลอดการจัดงาน ๓ วัน ๓ คืน สอบถามรายละเอียด ๑. จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๑๓๓๐ ๒. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๖๘๔ ๓. สํานักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร


ประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย

กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๓ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กิจกรรมในงาน พิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ลงจากพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย แห่รอบพระอุโบสถและแห่รอบเมือง ก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถเช่นเดิมในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ , พิธีทําบุญตักบาตร สอบถามรายละเอียด สํานักงานจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๑ ๒๖๗๘


ประเพณีแห่ปลา ประเพณีแห่ปลา เป็นประเพณีของชาวมอญที่ ตําบลบางภาษี อําเภอ บางเลน ซึ่งจะจัดในช่วงหลังสงกรานต์ ประมาณ ๑ สัปดาห์ ความเป็นมาของประเพณีมาจากตํานานมอญที่ว่าพระอาจารย์องค์หนึ่งได้ตรวจดูดวงชะตาของลูก ศิษย์คนหนึ่ง ปรากฏว่าสามเณรองค์นั้นมีเกณฑ์ชะตาขาด พระอาจารย์ไม่สามารถช่วยเหลือได้ จึงอนุญาตให้สามเณร กลับบ้านไปเยี่ยมญาติโยมระหว่างทางกลับบ้านสามเณรพบปลาตัวหนึ่งในหนองน้ําที่แห้งขอด นอนรอความตาย สามเณรจึงจับปลาตัวนั้นไปปล่อยในลําคลอง แล้วเดินทางต่อไปจนเมื่อถึงเวลาอันควร สามเณรก็เดินทางกลับวัด จึงทํา ให้พระอาจารย์แปลกใจเป็นอย่างมาก จึงสอบถามและได้ความตามที่สามเณรช่วยเหลือปลาให้มีชีวิตรอด ก็ช่วยส่งผล บุญให้สามเณรมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกได้ จากตํานานดังกล่าวนี้ทําให้ชาวรามัญยึดถือปฏิบัติกันมาตลอดและกลายเป็น ประเพณีแห่ปลาก็เนื่องมาจากชาวมอญผู้หนึ่ง เป็นผู้ชอบทําบุญ จึงทําให้ลูกชายจัดงานทําบุญเลี้ยงพระแล้วปล่อยปลา เป็นจํานวนมาก ต่อมาได้กลายเป็นว่าจะมีการเชิญสาวๆ ในหมู่บ้านมาร่วมขบวนโดยถือโหลปลา และในปีต่อๆมาก็ได้ เชิญสาวจากหมู่บ้านมอญ มาร่วมในขบวน และมีการแต่งกายตามประเพณีของแต่ละหมู่บ้านอย่างสวยงาม มีขบวน กลองยาวสร้างความครึกครื้น กําหนดจัดงาน เมษายน (สงกรานต์) สถานที่จัดงาน วัดบึงลาดสวาย สอบถามรายละเอียด ๑. สภาวัฒนธรรมตําบลบางภาษี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๙๖ ๒๑๐๒, ๐๘ ๙๕๑๕ ๑๙๔๑ ๒. องค์การบริหารส่วนตําบลบางภาษี


งานเทศกาลกินกุ้งแม่น้ําแม่กลอง เนื่องจากแม่น้ําแม่กลองยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นเส้นเลือดใหญ่ หล่อเลี้ยงชีวิตผู้อาศัยริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง จึงทําให้กุ้งแม่น้ําอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นศูนย์กลางกุ้งแม่น้ําทางธรรมชาติที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงได้มีการจัดปล่อยพันธ์กุ้งแม่น้ําลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง ทําให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่มีกุ้งแม่น้ําเป็นจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความอร่อยของกุ้งแม่กลอง จึงจัดให้มีงานกินกุ้ง แม่น้ําแม่กลอง ณ ตลาดน้ําบางน้อย

สอบถามรายละเอียด

กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ – ๑๕ เดือนเมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ตลาดน้ําบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมในงาน ภายในงานมี กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ กุ้ ง แม่ น้ํ า และเมนู ห ลากหลายจาก กุ้งแม่น้ํา อาทิ กุ้งเผา ต้มยํากุ้ง กุ้งทอดกระเทียม ห่อหมกกุ้ง เป็นต้น และยังได้สัมผัส เสน่ห์ที่ไม่ต้องปรุงแต่งของตลาดน้ําบางน้อยอีกด้วย ๑. สํานักงานประมงจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๐ ๐๒๕๘ ๒. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๐ ๐๑๐๐


งานประเพณีแห่หงส์ธงแผ่นผ้าของชาวรามัญมอญ ในสมัยหนึ่ง ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวิตถี ณ วัดเชตะวัน ขณะนั้นพระเจ้า ปเสนทิโกศล ปกครองเมืองโกศล ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ กราบทูลถามพระองค์ว่า ข้าพระพุทธองค์บุคคลใดในพระพุทธศาสนาได้บูชาด้วยธงแผ่นผ้าที่พระเจดีย์ บุคคลนั้นในอนาคตได้บุญกุศลอย่างไรเล่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลได้บริจาคธงแผ่นผ้าด้วยทําเป็นเพดานไว้บูชาพระธาตุเจดีย์ ก็มีอานิสงส์อนั ยิ่งใหญ่ ขณะนั้นบุรุษผู้ยากจนเห็นประชาชนมีจิตปลื้มปิติจึงคิดว่าหมู่มหาชนไปบูชาพระเจดีย์ด้วยธูป เทียน และคบ เพลิงบูชา พระธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเกิดศรัทธาเลื่อมใส คิดขึ้นว่าข้าพเจ้าต้องบําเพ็ญบุญกุศลแก่พระ ธาตุเจดีย์ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจคงประเสริฐยิ่งต่อไปในภพหน้า จึงนําผ้าสไบเฉียงซักฟอกให้สะอาดตากแดดให้แห้ง แล้วนํา ผ้าสไบเฉียงทําเป็นธงแผ่นผ้าแขวนไว้กับแหลายยอดไม้ไผ่ แล้วยกขึ้นบนอากาศ นายมานพเห็นผ้าที่ทําเป็นธงแผ่นผ้าถูก ลมปลิวสะบัดไปมาดูคล้ายกับตัวตะขาบ จึงเป็นสํานวนไทยว่า คนเมืองแห่หางหงส์ธงตะขาบ จึงเกิดเลื่อมใสในผลบุญนั้น จึงเข้าไปถามพระภิกษุรูปหนึ่ง พระภิกษุรูปนั้นแสดงอานิสงส์ว่า ด้วยผลบุญที่ได้บูชาธงแผ่นผ้าต่อไปในภายหน้าจะได้ สมบัติคือ มีกองทัพช้าง ทหารบก ทหารกองเรือเกียรติยศ ทั้งสี่เหล่ามาห้อมล้อมตนอยู่เป็นนิจ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดทองบ่อ ตําบลขนอนหลวง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลขนอนหลวง โทรศัพท์ ๐ ๓๕๗๒ ๘๑๘๖


งานสรงน้ําหลวงพ่อพระใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๕ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน วัดโพธาราม (วัดท่าไคร้) ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กิจกรรมในงาน ๑. สรงน้ําหลวงพ่อพระใหญ่ ๒. ขบวนแห่ชาวบ้านคุ้มต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยในจังหวัดบึงกาฬ ๓. ประกวดนางสงกรานต์ ๔. จัดกิจกรรมวันครอบครัว ๕. วงดนตรีลูกทุ่งชื่อดัง สอบถามรายละเอียด ๑. ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ๒. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๑๗๑๖

งานโครงการแห่งช้างบ่อไก่แก้วเมืองสีดา เป็นประเพณีความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่สืบทอดกันมานับร้อยปี โดยการใช้ช้างแห่ จํานวน ๙ เชือก วนรอบบ่อ จํานวน ๓ รอบ เพื่อบวงสรวงท้าวกําพร้า-นางสีดา มีกิจกรรมช่วงเช้าแห่ช้าง ๙ เชือก และประกวดริ้วขบวน ช่วงบ่าย การประกวดก่อกองทราย การแสดงโปงลาง พิธีบวงสรวงท้าวกําพร้า นางสีดา โดยพราหมณ์ และการแห่ช้างแบบดั้งเดิม จากวัดบ้านดอนโก่ยมายังบ่อไก่แก้ว กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ที่ว่าการอําเภอสีดาแหล่งโบราณสถานบ่อไก่แก้ว และแหล่งโบราณสถานปรางค์สีดา จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียด อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๘๑๕


ประเพณีออกฮ้อยปะจุ๊ ประเพณีออกฮ้อยปะจุ๊ จัดทําขึ้นในวันสงกรานต์ โดยจัดทําในตอนเย็น แต่ ละครอบครัวจะนําเครื่องเซ่นไหว้ทําพิธีที่ศาลประจําหมู่บ้าน มีกล้วย ๓ ลูก เนื้อ มะพร้าว ๓ ชิ้น ข้าวเหนียว ๑ ก้อน ข้าวสุก ๑ ก้อน พริก หอม กระเทียม กะปิ เกลือ บุหรี่ หมาก พลู ใส่จานตั้งถวายไว้ที่หน้าศาล หัวหน้าในการทําพิธีจะหยิบ สิ่งของเครื่องเซ่นจากจานทุกจาน ทุกครอบครัวมาส่วนหนึ่งใส่ใบตองวางไว้หน้าศาล จุดธูปเทียนบอกกล่าวและร่วมกันร้องรําทําเพลงที่หน้าศาลแล้วกลับมาที่หมู่บ้าน ตากแดด ปั้นตุ๊กตาด้วยแป้ง เป็นรูปคนตัวเล็กๆ เท่ากับจํานวนคนในครอบครัว ใช้ผ้าสีตกแต่งเป็นเครื่องนุ่งห่มสวยงาม เสร็จแล้วจึงนํามาใส่แพทั้ง ๒ แพ คนละมุมปักธงกระดาษสีตกแต่งสวยงามแล้วพร้อมกันจุดธูปเทียนเซ่นไหว้ตามหัวหน้า ในพิธีเป็นภาษารามัญ เสร็จแล้วหมุนแพ ๓ รอบ นําไปลอยน้ําโดยสาวพรหมจารีมุมละคนว่ายนําแพทั้งสองไปปล่อยให้ ไกลที่สุด แล้วว่ายกลับมาโดยไม่หันไปมอง เสร็จพิธีแยกย้ายกันกลับบ้าน เป็นความเชื่อที่ว่าเมื่อทําแล้วทําให้เกิดความอยู่ เย็นเป็นสุขของทุกคนในครอบครัว กําหนดจัดงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานที่จัดงาน บ้านตากแดด ตําบลบางเตย จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๓ ๔๒๗๐


ประเพณีนมัสการพระธาตุเมล็ดข้าว พระธาตุเมล็ดข้าวเป็นโบราณสถานที่มีความสําคัญ โดยมีประวัติความเป็นมา ควบคูกับตํานานเมืองสวด(อําเภอบ้านหลวงในปัจจุบัน) ดังนั้นทุกปีชาวอําเภอบ้านหลวง ทุกภาคส่วน ได้จัดให้มีงานประเพณีนมัสการพระธาตุเม็ดข้าวขึ้นเป็นประจําทุกปี กําหนดจัดงาน ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หมู่ที่ ๕ ตําบลป่าคาหลวง อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน กิจกรรมในงาน พิธีทางสงฆ์ ทําบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชาวอําเภอบ้านหลวง และนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ ไปนมัสการสักการะ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลป่าคาหลวง อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๖ ๑๐๐๔

งานประเพณีแห่นางดาน ประเพณีแห่นางกระดาน หรือนางดาน เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีตรียัมปวาย หรือ ประเพณี โล้ชิงช้าของศาสนาพราหมณ์ โดยพราหมณ์จะอัญเชิญเทพนางกระดาน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๓ องค์ ขึ้นประดิษฐานบนเสลี่ยง แล้วแห่แหนไปยังจุดนัดหมาย ส่วนมากจะเป็นโบสถ์พราหมณ์ ประเพณีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปี เทพ นางกระดานในประเพณีนี้ หมายถึง เทพชั้นรอง ๓ องค์ ประกอบด้วย เทพนางกระดานแผ่นที่ ๑ นามว่าพระอาทิตย์ พระจันทร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลางวันและกลางคืน เทพนางกระดานแผ่นที่ ๒ นางพระธรณี ซึ่งหมายถึงแผ่นดินอัน มั่นคง เทพนางกระดานแผ่นที่ ๓ นามพระคงคา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเย็นฉ่ําและความอุดมสมบูรณ์เทพทั้งสามนี้จารึก หรือแกะสลักลงบนแผ่นไม้ ขนาดกว้าง ๑ ศอก สูง ๔ ศอก ชาวนครศรีธรรมราช เรียกไม้แกะสลักเทพดังกล่าวนี้เรียกว่า “นางกระดาน” หรือ “นางดาน” เมื่อถึงวันพิธีการ พราหมณ์ก็จะอัญเชิญนางกระดานทั้งสามขึ้นแห่แหนมายังเสาชิงช้า เข้าในหออิศวรเพื่อรอรับพระอิศวร กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หอพระอิศวร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช


ประเพณีสรงน้ําพระแก้วมรกต องค์พระแก้วมรกต เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอําเภอบ้านหลวง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะและศรัทธาของชาว อําเภอบ้านหลวง ดังนั้นจึงมีการให้ประชาชนได้สรงน้ํา และทําบุญตักบาตรเป็นประเพณีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดหลวง หมู่ที่ ๑ ตําบลสวด อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน กิจกรรมในงาน พิธีสรงน้ําพระแก้วมรกต ทําบุญตักบาตร สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลสวด อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๖๒๑๘

งานขอบลานอาร์ท มาเช่ รอบ ๓ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณลานหน้าโรงแรมรอยัลไดมอน อําเภอเมืองเพชรบุรี กิจกรรมในงาน เป็นการนําภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ ร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และสินค้าทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเพชรบุรี มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม สอบถามรายละเอียด ททท.เพชรบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๔๓๒๔ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๔๓๒๔


งานประเพณีสงกรานต์ชาวมอญเกาะเกร็ด การแห่ธงตะขาบ เป็นประเพณีในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคนไทยเชื้อสาย มอญที่เกาะเกร็ดจะจัดพิธีแห่ธงตะขาบเพื่อเฉลิมฉลอง ธงตะขาบทําจากผ้า นํามาตัดเย็บเป็นรูปธงยาวผูกปลายไม้แห่ไปตามหมู่บ้าน เพื่อเป็นสิริมงคล และ ความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านและถวายเป็นพุทธบูชา ผู้มีศรัทธามักตัดผมตนเอง ไปผูกไว้ที่หางธงตะขาบ แล้วแห่ไปจากหมู่บ้าน เมื่อถึงวัดชาวบ้านจะทําการ สักการะพระเจดีย์ ที่สําคัญของวัดนั้นแล้วเชิญธงตะขาบขึ้นสู่ยอดเสาหงส์ของ วัด พระสงฆ์สวดชยันโตเพื่อเป็นสิริมงคล ประเพณีธงตะขาบยังทํากันในเกาะเกร็ดจนถึงปัจจุบันนี้ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๕ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกร็ด โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๙๕๔๔

ประเพณีกิ๋นฮ้าว เป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในเขตอําเภอบ้านตาก จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่ง คนในสุ่มซอง (เครือญาติ) มาชุมนุมเพื่อประกอบพิธีไหว้ผีเจ้านาย ที่นับถือกันมาตั้งแต่ ครั้งบรรพบุรุษ ผู้ประกอบพิธีกรรม จะเป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นร่างทรงของผี และผู้เข้าร่วม พิธี คือผู้ที่อยู่ในสุ่มซองเดียวกัน โดยแต่ละครอบครัวส่งสมาชิกอย่างน้อย ๑ คน นํา อาหารคาวหวาน ข้าวตอกดอกไม้ น้ํามะกรูดส้มป่อยมาร่วมพิธี กําหนดจัดงาน หลังวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภาและวัด โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๕ ๐๑๖๗


งานแห่เกวียนพระพุทธบาทจําลอง มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และอัญเชิญรอยพระพุทธบาทผ้า จําลองที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดตะปอนน้อยออกมาไว้บนเกวียน แล้วให้ประชาชนแห่ แหนไปทั่วหมู่บ้านในตําบลตะปอน เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้เป็น สิริมงคล และเป็นการส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (พระพุทธเจ้า) สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดตะปอนน้อย ตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สอบถามรายละเอียด วัดตะปอนน้อย โทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๕ ๘๗๒๒

ประเพณีวันไหลชายหาดบางแสน กําหนดจัดงาน หลังวันมหาสงกรานต์ประมาณ ๕ - ๖วัน สถานทีจ่ ัดงาน ชายหาดบางแสน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี กิจกรรมในงาน ประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน การ แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ การแข่งขันสะบ้า ช่วงรํา มอญซ่อนผ้า วิ่งเปี้ยว วิ่งกระสอบ ชักกะเย่อ การ แข่งขันแกะหอยนางรม การแข่งขันมวยทะเล การแข่งขันวิ่งสามขา และการ แข่งขันฮูลาฮูบลีลา พร้อมทั้งการจําหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้าน (OTOP) และ การแสดงดนตรีของเหล่านักร้องนักแสดงทั้งสตริงและลูกทุ่งชื่อดังทราย สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๗ ๗๔๐๗


ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ และ ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ประเพณี แ ห่ ต้ น ดอกไม้ บ้ า นอาฮี ได้ ซ บเซามาเป็ น เวลานานหลายสิ บ ปี เนื่องจากมหรสพสมัยใหม่สามารถตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วกว่าแต่ยังมี ผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ยังถือปฏิบัติสืบทอดต่อมาซึ่งน่าวิตกว่า ประเพณีเหล่านี้จะต้องสูญ หายไปกับยุคสมัยและบุคคลเหล่านั้น สภาวัฒนธรรมตําบลอาฮี โดยการส่งเสริมและ สนับสนุ นของ องค์ ก ารบริ หารส่ วนตํ าบลอาฮี ได้จัดงานส่ง เสริมประเพณีแ ห่ต้ น ดอกไม้ ในวันที่ ๑๖ เมษายนของทุกปี กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดเมืองตูม บ้านอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย กิจกรรมในงาน จะมีประกวดขบวนแห่ต้นดอกไม้ ประกวดหมอลําหมอแคน หมอสอย จ่ายผญา การละเล่นพื้นบ้าน และร่วมสนุกตลอดทั้งวัน สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๖ ๑๓๑๙ ททท. สํานักงานเลย โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒

งานประเพณีการสืบจาต๋าหลวง การสืบจาต๋าหลวง หมายถึงการต่อดวงชะตาให้มีอายุยืนยาวต่อไปอย่างมีความสุข การสืบจาต๋าจะมีการสืบ จาต๋า วัด บ้านเรือน บุคคล ตลอดถึง สัตว์ พืชพันธุ์ธัญญาหาร ยานพาหนะ เพื่อเป็นสิริมงคล พิธีกรรมสืบจาต๋าเป็น พิธีกรรมที่ประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีความเชื่อว่าเมื่อผู้ใดได้เข้าร่วมพิธีแล้วจะทําให้ปราศจากทุกข์ โศกโรคภัยต่างๆ ได้ วัดนาหวาย ได้จัดการสืบจาต๋าหลวงขึ้นเป็นประจําทุกปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา โดย ถือเอาวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี จัดการสืบจาต๋าหลวง ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทุกคน ว่างจากการทํางาน มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองในรอบหนึ่งปี กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลนานะนุง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๘ ๗๒๓๘


ประเพณีกองข้าวมาบยายเลีย กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๖ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ลานวัดสุทธาวาสหมู่ ๗ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กิจกรรมในงาน กิจกรรมคือนําอาหารคาวหวานเพื่อบวงสรวงเทวดา ภูตผีปีศาจ สอบถามรายละเอียด สภาวัฒนธรรมตําบลหนองปรือ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๗ ๒๒๑๐

ประเพณีแห่พญายมชายทะเลบางพระ ในอดีต ตําบลบางพระพื้นที่เป็นป่าเขา ความเจริญทางด้านสาธารณะ สุ ข ยั ง เข้ า ไม่ ถึ ง ห่ า งไกลโรงพยาบาล ชาวบ้ า นจึ ง เลื อ กวิ ธี ก ารรั ก ษาแบบ โบราณ โดยใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้าน และพึ่งความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ ด้วยการ บนบานสานกล่าวให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น จึงมีการปั้นองค์พญายม ขึ้นมา ทําพิธีสะเดาะเคราะห์ นําสิ่งที่ไม่ดีลอยลงทะเลไปพร้อมกับองค์พญา ยม หลังจากนั้นประชาชนก็อยู่ดีกินดีทั้งกายและใจ หากปีไหนไม่มีการทําพิธี แห่องค์พญายม ปีนั้นก็จะมีผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมาก ด้วยเหตุนี้ ชาว บางพระ จึงได้ถือปฏิบัติประเพณีแห่พญายม มาจนถึงทุกวันนี้ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๗ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ชายทะเลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กิจกรรมในงาน จัดการแสดง แสง สี เสียง สอบถามรายละเอียด เทศบาลตําบลบางพระ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๕ ๗๙๙๙


งานประเพณีแห่น้ําขึ้นโฮง สรงน้ํา - เจ้าหมื่นด้ง ประเพณีสรงน้ําเจ้าเมืองด้งของตําบลบ้านตึก สืบทอดต่อกันมายาวนาน มาก จากเอกสารข้อมูลตําบลบ้านตึก มีมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๐๑๗ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๕๓๐ ปี เพื่อแสดงความรักและความเคารพบูชาของชาวตําบล บ้านตึกที่มีต่อเจ้าหมื่นด้ง โอรสของเจ้าหมื่นโลกสามล้าน เจ้าเมืองนครลําปาง ซึ่ง ได้มาตั้งกองกําลังคุมเมืองเชลียง (ศรีสัชนาลัย) ที่ตําบลบ้านตึก อําเภอศรีสัชนาลัย จึงจัดพิธีบวงสรวง ซึ่งกิจกรรมในการบวงสรวงจะเน้นกิจกรรมที่เจ้าหมื่นด้งชื่น ชอบ ซึ่งเจ้าหมื่นด้งเป็นผู้กล้าหาญ ฉะนั้นกิจกรรมหรือการละเล่นในงานที่จะขาด ไม่ได้คือ มวยและขบวนแห่ช้าง กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๗ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง อําเภอศรีสัชนาลัย กิจกรรมในงาน การบวงสรวงเจ้าหมื่นด้ง การรําถวายเจ้าหมื่นด้ง , ชม ประเพณีแห่น้ํา ซึ่งจะมีขบวนช้างประดับตกแต่งสวยงามกว่า ๕๐ เชือก เดินผ่าน หมู่บ้านไปยังลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ หมื่นด้งเพื่อทําพิธีสักการะ , ชมการประกวดไก่ชน , ชมการออกร้านจําหน่ายสินค้า สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านตึก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๗ ๗๒๐๐

ประเพณีกองข้าวบ้านหนองปรือ เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๗ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ลานท้องนาบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑อ.บางละมุงจังหวัดชลบุรี กิจกรรมในงาน นําอาหารคาวหวาน มากองรวมกันเพื่อบวง-สรวงเทวดา ปล่อยภูตผีปีศาจมารับของเซ่นไหว้ หลังจาก นั้นชาวบ้านจะนั่งล้อมวงทานอาหารร่วมกัน สอบถามรายละเอียด สภาวัฒนธรรมตําบลหนองปรือ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๗ ๒๒๑๐


พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรําลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ ครองนครเชียงใหม่ ทุกพระองค์ ที่ทําให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๗ เมษายน ของทุกปี สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมในงาน โดยมี การจัดริ้วขบวนเจ้านายฝ่ายเหนือ ส่วนราชการและทุ กภาคส่วน อัญ เชิ ญ เครื่องสั กการะ ประกอบด้วย ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง หมากสุ่ม หมากเบ็ง ขมิ้นส้มป่อย จากหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ พร้อมการแสดงจากสถานศึกษาที่ร่วมขบวน ๖ ชุดการแสดง จากนั้นจะเป็นพิธีถวาย เครื่องสักการะ การกล่าวสดุดีเจ้าหลวงเชียงใหม่ และการกล่าวสูมาขออนุญาต ดําหัวกู่ สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๗๕ -๖

งานประเพณีไหว้สา พญามังราย ตามคํ า บอกเล่ า สถานที่ แ ห่ ง นี้ เ คยเป็ น ที่ พั ก ค้ า งแรมของขบวนทั พ พญามังรายในอดีตกาล เมื่อครั้งเดินทัพจะไปตีเมืองผาแดง (อําเภอเชียงของ) กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน คุ้มพญามังราย บ้านสันป่าสัก ตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย กิจกรรมในงาน ขบวนแห่เครื่องสักการะ การประกวดการทําอาหารพื้นบ้าน ล้านนา การประกวดธิดาพญามังราย การแสดงทางวัฒนธรรม การสรงน้ํารูปหล่อ พญามังราย การบวงสรวงพญามังราย สอบถามรายละเอียด อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๙ ๙๐๐๕


ประเพณียกธงเลิกวันสงกรานต์ ประเพณียกธงนี้ นายจําเนียร สุขเกษม ผู้อพยพมาจากจังหวัดอุทัยธานี ได้นําเอาประเพณี ยกธงเลิกวัน สงกรานต์มาจัดที่วัดหนองโสน ราษฎรเห็นพ้องกันว่าเป็นประเพณีอันดีงามและเป็นมงคลแก่พุทธศาสนิกชน จึงยึดถือ เป็นประเพณีของหมู่บ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การจัดงานเมื่อถึงวันใกล้วันสงกรานต์ประชาชนจะเริ่มทําบุญกันตั้งแต่วันตรุษ เมื่อถึงวันที่ ๑๓ จะแจ้งให้ประชาชนได้ ทราบกําหนดการยกธงเลิกวันสงกรานต์ว่าเป็นวันใด เพื่อเตรียมตัวจัดธง ซึ่งอาจจะทําด้วยผ้าหรือเสื่อก็ได้ ตลอดจนนํา สบงหรือผ้าห่มไปถวายพระในวันที่ ๑๙ เมษายน ชาวบ้านจะเตรียมการนําธงไปผูกโยงกัน ณ วัดหนองโสน เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ทุกคนก็ช่วยกันชักธงพร้อมกัน เมื่อธงขึ้นสู่ยอดเสาเป็นการประกาศให้ทุกคนทราบว่า ประเพณีการเล่นสงกรานต์ได้สิ้นสุดลงแล้ว กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๙ เมษายน ของทุกปี สถานที่จัดงาน วัดหนองโสน ตําบลหนองโสน อําเภอสามง่าม สอบถามรายละเอียด ๑. อําเภอสามง่าม โทรศัพท์ ๐ ๕๖๖๖ ๕๓๙๕ ๒. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน โทรศัพท์ ๐ ๕๖๖๑ ๘๗๖๓

ประเพณีกองข้าวศรีราชา ในช่วงเทศาลสงกรานต์ของทุกปีชาวบ้านจะนําข้าวปลาอาหารคาวและ หวานมากองรวมกันเสร็จแล้วจะทําพิธีเชิญภูตผีทั้งหลายมากิน เป็นความเชื่อว่า ภูตผีจะไม่ทําอันตรายชีวิตครอบครัวหรือทรัพย์สินของตนเอง กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน สวนสุขภาพเทศบาลเมือศรีราชา จังหวัดชลบุรี กิจกรรมในงาน โดยมีกิจกรรมคือนําอาหารคาวหวาน มากองรวมกันเพื่อเชิญ ภูตผีปีศาจมากินปีละครั้งเพื่อจะได้ไม่ทําอันตราย เสร็จพิธีชาวบ้านจะนั่งล้อมวงทานอาหารร่วมกัน สอบถามรายละเอียด เทศบาลเมืองศรีราชา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๒ ๗๘๘๘


งานประเพณีสืบชะตาดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ดอนหอยหลอด เป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากการทับถมของตะกอนปากแม่น้ํา แม่กลองไหลจากต้นน้ําจังหวัดกาญจนบุรี และลงปากอ่าวทะเลที่จังหวัดสมุทรสงคราม ทําให้ดอนหอยหลอดมีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งทํามาหากินของชุม ชน แต่ใ น ปัจจุบันนี้มีกระแสการพัฒนาได้กระหน่ําเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง ทําให้ดอนหอยหลอด เริ่มเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อหอยหลอดและสัตว์น้ําอื่นๆ ที่อาศัยอยู่มีปริมาณที่ ลดลง และมีผลต่อเนื่องไปถึงคนในชุมชนที่มีอาชีพเก็บหอยหลอด จึงมีการจัดกิจกรรมสืบ ชะตาดอนหอยหลอดขึ้น เพื่อผลักดันชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน รักษา ฟื้นฟู ดอนหอยหลอดให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ ๐๓๔ ๗๑๘ ๑๓๘

พิธีรดน้ําดําหัว ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ ผูส้ ูงอายุ เป็นประเพณีสําคัญที่สําคัญ การดําหัวต้องไปเป็นคณะในแต่ละปีจะมีการ รณรงค์ในเรื่องพิธีการดําหัวที่ถูกต้อง ที่ไม่ใช่รดน้ําที่มือ ประเพณีชาวล้านนาที่ถูกต้อง คือ ผู้ที่เราไปดําหัวจะเอามือจุ่มน้ํา ขมิ้นส้มป่อย หลังจากนั้นจึงเอามาลูบศรีษะเป็นอันเสร็จพิธี กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ -๖


พิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์ นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย สมเด็จพระนเรศวรทรง ทําศึกสงครามเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับกรุงศรีอยุธยา ทรงกระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา เมื่อพุทธศักราช ๒๑๓๕ พระเกียรติยศเลื่องลือไปทั่วสารทิศและเป็นเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ข้าศึกไม่กล้ามารุกรานไทยอีกเป็นเวลา กว่าร้อยปี สําหรับพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้ ประชาชนเมืองงายและชาวเชียงใหม่ได้ร่วมกัน ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นเส้นทางที่พระองค์กรีฑาทัพ และพักแรมก่อนเข้าทําศึก กั บพระเจ้าอั งวะ เมื่ อปี มะเส็ ง พุทธศั กราช ๒๑๔๘ สมเด็จพระนเรศวรทรงประชวรเป็นฝีล ะลอกขึ้ นที่พระพัก ตร์ กลายเป็นพิษ และเสด็จสวรรคตที่เมืองหาง เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๖ ตรงกับวันที่ ๒๕ เมษายน ขณะพระชนมายุ ได้ ๕๐ พรรษา รวมเวลาอยู่ในราชสมบัติได้ ๑๕ ปี กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ -๖

งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพสักการบูชาของประชาชนริมคลองดําเนิน สะดวกและบริเวณใกล้เคียงของอําเภอบ้านแพ้ว ถือเป็นงานประเพณีประจําปีที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจํานวนมาก กําหนดจัดงาน เมษายน ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมในงาน มีการอัญเชิญหลวงพ่อโตประดิษฐานบนเรือและแห่ไปตามคลองดําเนินสะดวก เพื่อให้ประชาชนได้ สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล สอบถามรายละเอียด วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โทรศัพท์ ๐ ๓๔๔๘ ๑๑๓๘


งานประเพณีบวงสรวงตาปู่ บูชาเจ้าหนองบึงสําโรง เป็นประเพณีที่จัดทําเพื่อรักษาจารีตวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อปลุกจิตสํานึกให้เห็นคุณค่าภูมิ ปัญญาของท้องถิ่นและเพื่อเป็นกําลังใจแก่อาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมพิธีบวงสรวง สักการะถวายเครื่องเซ่นไหว้ ปู่ ตาบึงสําโรง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไทยธรรม การประกวดขบวนบั้งไฟ การแข่งขันบั้งไฟ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ ศาลปู่ตาเกาะ กลางบึงสําโรง เทศบาลตําบลบึงสําโรงอําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียด อําเภอแก้งสนามนาง โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๓๗๙

งานประเพณีการจุดลูกหนูปทุมธานี ประเพณีการจุดลูกหนูเป็นประเพณีการจุดดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่งของคน มอญที่ใช้จุดเผาศพพระสงฆ์ และมีการสร้างปราสาทสําหรับเผาศพโดยเฉพาะ คนมอญยังนิยมทําลูกหนูมาจุดแข่งขันกันในงานศพด้วย แข่งกันว่าของใครจะมี เสียงดัง และวิ่งไปตามสายโดยไม่ขาดเสียง และมีกําลังแรงสามารถโดนหีบศพ หรือปราสาทที่จําลองไว้พังได้ ก็นับว่าเป็นผู้ชนะ และก่อนที่จะนําลูกหนูมาจุดนั้น ต้องมีการแห่ มีปีพาทย์มอญ กลองยาว หรือเปิงมาง มีสาวๆ สวยๆของหมู่บ้าน แต่งกายสวยงามฟ้อนรํามาในขบวนแห่ลูกหนูด้วย กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐ ๒๙๗๕ ๘๙๔๐


งานตะวันรอนที่ดอนหอยหลอด ดอนหอยหลอด เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสันดอนตั้งอยู่ ปากแม่น้ําแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือชาวบ้านเรียกว่า “ทรายขี้เป็ด” บริเวณสันดอนมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่ หอยหลอด เป็นหอยชนิด ๒ ฝา ตัวสีขาวขุ่น มีเปลือกคล้ายหลอดกาแฟ ฝังตัวอยู่ในเลน การจับหอยหลอด จะจับในช่วงน้ําลง โดยใช้ไม้เล็ก ๆ ขนาดก้านธูป จุ่มปูนขาว แล้วแทงลงไปในรูหอยหลอด หอยจะเมาปูนขาวแล้วโผล่ขึ้นมาให้จับ ดอนหอยหลอดจึงเป็นสถานท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ที่มีทิวทัศน์ที่ สวยงามมากจึงจัดให้มีงานตะวันรอนที่ดอนหอยหลอด กําหนดจัดงาน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลบางจะเกร็ง โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๒ ๓๗๔๙

งานประเพณีจบปีจบเดือน อําเภอบ้านนาเดิม จบปีจบเดือน เป็นประเพณีที่ชาวบ้านจัดขึ้นเพื่อแก้บนพ่อท่านวัดต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องที่นับถือ เลื่อมใส โดยการถวายหมรับ และนํามโนราห์มารําถวาย จะเอาขนม หมากพลู ใส่กะที่สานขึ้นจากไม้ไผ่ ปักธูปเทียน คนละหนึ่ง กะ มาถวายพ่อท่าน พ่อท่านจะเข้าทรงคนทรงแล้วมาตรวจดูกะว่าจัดถูกต้องหรือไม่ ชาวบ้านจะนํามโนห์รามารําถวาย และพ่อท่านจะให้พรชาวบ้านและกลับออกจากร่างคนทรง ท่านจะมาใหม่ในปีหน้า กําหนดจัดงาน เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดปัฐนาราม วัดทุกวัดในอําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามรายละเอียด ๑. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ ๒. สภาวัฒนธรรมอําเภอบ้านนาเดิม


งานประเพณีทําบุญกลางบ้าน งานประเพณีทําบุญกลางบ้าน เป็นความเชื่อของชาวประมงบริเวณชายฝั่งทะเลใน จังหวัดสมุทรสงคราม ทําพิธีเพื่อการเสี่ยงทายในการทําประมง โดยจัดทําเรือสําเภาจําลอง นําไปลอยกลางทะเล เสี่ยงทายว่าถ้าหากเรือลอยได้ดีในปีนั้นการ ทํามาหากินจะดี ถ้าเรือสําเภาจมน้ําทํานายว่าการทํามาหากิน ในปีนี้ไม่ค่อยดี กําหนดจัดงาน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ชุมชนบ้านปากมาบ ,แหลมใหญ่ สอบถามรายละเอียด ๑. องค์การบริหารส่วนตําบลบางจะเกร็ง โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๒ ๓๗๔๙ ๒. องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมใหญ่ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๖๔๔๘

หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครั้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ


พฤษภาคม


พฤษภาคม วันฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราช กกุธภัณฑ์ พระแสงประจํารัชกาล ทําในวันซึ่งตรงกับวันบรม ราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี (ความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) นอกจากตาม ความหมายดังกล่าวแล้ว วันฉัตรมงคล ยังเป็นวันที่ระลึกพระ ราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่ง ราชอาณาจักรไทย โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๘๙ ในเวลานั้นดํารงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช" เนื่องจากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัตประเทศไทย รัฐบาลไทยใน ขณะนั้นได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ปวง พสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงดําเนินพระราชกรณียกิจด้วยพระราชวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ เพื่อพสกนิกชาวไทยของพระองค์ได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และพสกนิกรชาวไทย ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดชทรงพระเกษมสําราญ ให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยสืบไป


งานประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย มีการสรงน้ําตั้งแต่วันขึ้น ๑๑ ค่ํา ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๖ จะทําพิธีสรงน้ําโดย นําน้ําพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเครื่องสักการะเพื่อประกอบ พิธี รวมทั้งจังหวัดได้อัญเชิญน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อเข้าร่วมพิธีสรงด้วย บริ เวณที่ทํ าพิ ธีอยู่ ทางด้ านทิ ศตะวั นออกของพระธาตุ นอกจากนี้ยังมี ก ารแสดงทาง วัฒนธรรม ตอนกลางวันจะเป็นการประกวดตีกลองสะบัดชัย และกลางคืนจะมีการ ประกวดฟ้อนยอง ฟ้อนเล็บ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน วัดพระธาตุหริภุญชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๒๕

ประเพณีบวชนาคช้าง ชาวบ้านตากลาง เป็นชุมชนชาวกูยที่มีการเลี้ยงช้างมากที่สุด มีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานาน ประเพณีบวช นาคแล้วได้นําช้างมาร่วมขบวนแห่ให้นาคได้นั่ง ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีโกนผมนาค พิธีทําขวัญนาคหมู่และขบวนแห่นาค ด้วยช้าง ที่ยิ่งใหญ่ นับร้อยเชือกที่มาร่วมขบวน พิธีเซ่นไหว้และขอขมาสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลปู่ตา ณ วังทะลุ บริเวณที่ลําน้ําชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ํามูล กําหนดจัดงาน วันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๓ - ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ของทุกปี) สถานที่จัดงาน หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๒๔


ประเพณีลอยเรือชาวเล งานประเพณีลอยเรือชาวเล จะมีพิธีในกลางเดือน ๖ และ เดือน ๑๑ ของทุกปี โดยกลุ่มชาวเลที่หาดราไวย์และ บ้านสะปํา จะ มีพิธีลอยเรือในวันขึ้น ๑๓ ค่ํา กลุ่มชาวเลทีเ่ กาะสิเหร่จะมีพิธีลอยเรือ ในวันขึ้น ๑๔ ค่ํา และกลุ่มชาวเลที่ แหลมหลา (ทางตอนเหนือของ เกาะภูเก็ต) กําหนดจัดงาน วันที่ ๓ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน ชุมชนชาวเลราไวย์ / ชุมชนชาวเลบ้านสะปํา / ชุมชนชาวเลบ้านแหลมตุก๊ แก / ชุมชนชาวเลบ้าน แหลมหลา / ชุมชนชาวเลบ้านหินลูกเดียว กิจกรรมในงาน จะมีพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล คล้ายกับพิธีลอย กระทงของ ชาวไทย มีการสร้างเรือจากไม้ระกําตัดผมตัดเล็บ และทํา ตุ๊กตาไม้แทนคน ใส่ลง ไปในเรือ แล้วนําไปลอยเพื่อนําเอาความทุกข์ โศกเคราะห์ร้ายต่างๆ ออกไปกับ ทะเลแล้วมีการร่ายรํารอบเรือหรือ ที่เรียกว่า “รํารองเง็ง” นั่นเอง สอบถามรายละเอียด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๒ ๓๖๑๗

งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ การประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีของคนผู้ที่นับถือพุทธศาสนา ซึ่งนิยมจัดขึ้นในวันวิสาขบูชา ซึ่ง เป็นวันสําคัญแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า ข้าวมธุปายาสหรือข้าวทิพย์นี้ ในสมัยพุทธกาลนางสุชาดาได้ถวายเป็นพุทธ บูชาก่อนวันตรัสรู้ เชื่อว่าถ้าได้ทําบุญจะเป็นมหากุศลมีอานิสงส์มาก ผู้กวนชุดแรกต้องเป็นสาวพรหมจารีย์ กิจกรรมใน งาน การทําบุญเครื่องปรุง พิธีบวชพราหมณ์ ทําบุญ การเรียนรู้ขั้นตอนการกวน กําหนดจัดงาน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๖ ) สถานที่จัดงาน วัดวังสมบูรณ์ ตําบลวังสมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สอบถามรายละเอียด ๑. วัดวังสมบูรณ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๔ ๙๑๖๓ ๒. วัฒนธรรมอําเภอวังสมบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๔๓๑๐


งานประเพณีลอยเรือของชาวเล เกาะหลีเป๊ะ ครั้งที่ ๑ เป็นกิจกรรมลอยเรือของชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ ขนบธรรมเนียมประเพณีการนับถือผีของชาวเล ซึ่งชาวเลจะ กําหนดวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ และวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ ของทุกๆ ปี เป็นวันทําพิธีลาทวดและสะเดาะห์เคราะห์ เพราะมีความเชื่อว่าพิธีดังกล่าว จะทํ า ให้ ช าวเลอยู่ ดี มี สุ ข ทํ า มาหากิ น ได้ อ ย่ า งสะดวก ปลอดภั ย ไร้ ศั ต รู ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีอายุยาวนาน กําหนดจัดงาน วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน เกาะหลีเป๊ะ อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สอบถามรายละเอียด อําเภอเมืองสตูลส่วนหน้า (เกาะหลีเป๊ะ) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๗๓

งานประเพณีบวงสรวงเสาหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลําปาง ศาลหลักเมืองจังหวัดลําปางมี ๓ หลัก ภายหลังสร้างศาลากลางฯ จึงสร้างมณฑปครอบในปี พ.ศ.๒๕๑๑ งานพิธี บวงสรวงศาลหลักเมืองจะทําควบคู่ไปกับพิธีสืบชะตาเมือง ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มาก โดยในพิธีจะมีเครื่องสืบชะตา ประกอบด้วย หมาก พลู ข้าวตอก ไม้ค้ํา ฯลฯ ในพิธีสืบชะตาบ้านธรรมดาจะเรียกว่า เครื่อง ร้อย ส่วนพิธีสืบชะตาเมือง จะเรียกว่าเครื่องพัน เพราะเครื่องประกอบพิธีทุกอย่าง จะเท่ากับ ๑,๐๐๙ โดยพระสงฆ์จะเป็นผู้ประกอบพิธี กําหนดจัดงาน วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ลานหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดลําปาง กิจกรรมในงาน กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่บายศรี จากสี่มุมเมือง พิธี ถวายข้าว มธุปายาส ผลไม้ แด่พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดํา) และรูปปั้นหลวงพ่อเกษมเขมโก ณ มณฑปซึ่งตั้งอยู่ใน บริเวณศาลหลักเมือง พิธีถวายพานพุ่ม ผลไม้ และน้ํา แด่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีบวงสรวงหลักเมือง และพิธีสืบชะตาเมืองลําปาง สอบถามรายละเอียด เทศบาลนครลําปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๓๗


ประเพณี “ยิงฟ้าขอฝน” ประชาชนอําเภอบึงนาราง ส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้นําเอาวัฒนธรรมประเพณี ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาด้วย ประกอบกับประชาชนอําเภอบึงนาราง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประเพณีบุญ บั้งไฟ หรือ ที่ชาวอําเภอบึงนารางเรียกว่า “ประเพณียิงฟ้าขอฝน” เป็นพิธีขอฝนจากเทวดา ที่ชาวบึงนารางยังคงสืบ ทอดประเพณีไว้ ชาวบ้านจะทําบั้งไฟมีขนาดต่าง ๆ กัน หรือเรียกกันว่า “บั้งไฟหมื่น” “บั้งไฟแสน” เสร็จแล้วจะนํา บั้งไฟมาจุดแข่งขันกันกลางทุ่งนา บริเวณหลังที่ว่าการอําเภอบึงนารางเป็นประจําทุกปี กําหนดจัดงาน ช่วงเดือกหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี สถานที่จัดงาน บริเวณที่ว่าการอําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร สอบถามรายละเอียด อําเภอบึงนาราง โทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๕ ๖๑๐๕

งานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา ศาลเจ้าแม่หลักเมืองพังงา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านควน ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอ เมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดพังงา และได้ มีการจัดงานสมโภชศาลเมืองพังงาเป็นประจําทุกปี กําหนดจัดงาน เดือนพฤษภาคมของทุกปี สถานที่จัดงาน บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา สอบถามรายละเอียด ที่ทําการปกครองจังหวัดพังงา


งานวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา ครั้งที่ ๑๐ เป็นการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ๑๒ กิโลเมตร โดยเส้นทางวิ่งจะมีจุด Start และ จุด Finish จุดเดียวกัน ณ บริเวณหน้าที่ทําการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (อ่าวพันเตมะละกา) นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริ ม ให้ประชาชนใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ด้วยการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกาะตะรุเตาของจังหวัดสตูล กําหนดจัดงาน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สอบถามรายละเอียด ๑. สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ๒. อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๑ ๑๒๒๕ ๓. www.satun.mots.go.th

งานประเพณีบุญบั้งไฟ อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ปลูกจิตสํานึกให้บุตรหลาน เยาวชน และ ประชาชนให้มีความรักในถิ่นกําเนิด และเห็นคุณค่าความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณี พร้อมทั้งหาทุนในการก่อสร้าง พระอุโบสถ โดยจัดกิจกรรมประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการจุดบั้ง ไฟขึ้นสูง กําหนดจัดงาน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน วัดอรัญญาวาส ตําบลช่องแมว อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียด อําเภอลําทะเมนชัย โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๕๘๑


งานเทศกาลกินกุ้งแม่น้ําแม่กลอง เนื่องจากแม่น้ําแม่กลองยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้อาศัยริมฝั่งแม่น้ําแม่ กลอง จึงทําให้กุ้งแม่น้ําอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้จังหวัด สมุทรสงครามเป็นศูนย์กลางกุ้งแม่น้ําทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงได้มีการจัดปล่อยพันธ์กุ้งแม่น้ําลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ทําให้ จังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่มีกุ้งแม่น้ําเป็นจํานวน มาก ดังนั้นเพื่อเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความอร่อยของกุ้ง แม่กลอง จึงจัดให้มีงานกินกุ้งแม่น้ําแม่กลอง ณ ตลาดน้ําบางน้อย กําหนดจัดงาน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน ตลาดน้ําบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมในงาน ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับกุ้งแม่น้ําและเมนูหลากหลายจากกุ้งแม่น้ํา อาทิ กุ้งเผา ต้มยํากุ้ง กุ้งทอด กระเทียม ห่อหมกกุ้ง เป็นต้น และยังได้สัมผัสเสน่ห์ที่ไม่ต้องปรุงแต่งของตลาดน้ําบางน้อยอีกด้วย สอบถามรายละเอียด ๑. สํานักงานประมงจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๐ ๐๒๕๘ ๒. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๐ ๐๑๐๐

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตําบลวังบัว ตําบลวังบัว มีหมู่บ้านจํานวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยราษฎรส่วนใหญ่มีเชื้อสายจากคนไทยภาคอีสาน นําประเพณีบุญ บั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างจิตสํานึกรักและหวงแหนในวัฒนธรรม ประเพณีของตน รวมถึงเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษในเรื่องของภูมิปัญญา และความเชื่อในเรื่องของการ ขอฝนหรือให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยมีกิจกรรมการจัดขบวนแห่บั้งไฟ การแข่งขันบั้งไฟ และมหรสพต่างๆ กําหนดจัดงาน พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน วัดโกรกน้ําซึม อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลวังบัว โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๕ ๐๔๕๒


งานพิธีไหว้ครูบูชาเตา จัดเป็นประเพณีเพื่อรําลึกถึงครูบาอาจารย์ เป็นสิริมงคลและเป็นการแสดง ความเคารพ ความกตั ญ ญู แ ละสร้ า งความสํ า คั ญ ให้ กั บ เตาเผา เครื่ อ งมื อ และ อุปกรณ์ในการตีมีด ก่อนวันพิธีต้องนําเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ตีมีดมาซ่อม และทํา ความสะอาดทั้งเครื่องมือและเตาเผา ให้อยู่ในสภาพดีก่อน เมื่ อถึงเวลาผู้ทําพิธีจะ กล่าวบทชุม นุมเทวดา อัญ เชิญ ครูบา-อาจารย์ และสิ่งศั กดิ์สิ ท ธิ์ทั้งหลายมารั บ เครื่องบูชาสังเวย และประสาทพรให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีให้ประสบแต่ความสุข ความ เจริญ แล้วปิดทองเครื่องมือทุกชิ้น ทําน้ํามนต์ธรณีสารประพรมเครื่องมือและผู้เข้าร่วมพิธี เป็นอันเสร็จสิ้น กําหนดจัดงาน วันพฤหัสบดี ข้างขึ้นกลางเดือน ๖ (ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม) สถานที่จัดงาน หมู่ ๖ บ้านต้นโพธิ์ และหมู่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตําบลท่าช้าง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียด เทศบาลตําบลอรัญญิก โทรศัพท์ ๐ ๓๕๗๖ ๑๔๙๑

งานประเพณีบุญบั้งไฟและผีตาโม่ กําหนดจัดงาน พฤษภาคม ๒๕๔๔ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน ตําบลวังบาล อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมในงาน มีการประกวดขบวนบั้งไฟ บั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน มีขบวนรําแขบลาน หรือแถบลาน การละเล่นผีตาโม่ ประกอบขบวนงานบุญผเวส หรือแป่พระอุปคุต มีการประกวดผีตาโม่และมีการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ มากมาย สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตาล โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๔ ๗๕๓๒


งานประเพณีลาซัง-โต๊ะ ชุมพุก (ปูยอบือแน) นิยมทํากันในเดือน ๕ หรือ ๖ ของทุกปี ตามความเชื่อของชาวบ้าน คําว่า “ลาซัง” หมายความว่า การอําลาซัง ข้าวของชาวบ้าน และจะเลือกวันที่เป็นวันมงคลที่เหมาะกับการจัดพิธี เป็นพิธีกรรมที่ทําขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกําลังให้ ชาวนาสนุกสนานหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทํานามาทั้งปี และเป็นการเสริมสร้างขวัญกําลังใจที่จะไถหว่านในปีต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่ยวในรอบปี ในกรณีที่ร่วมกันหลายหมู่บ้าน ผู้นําหมู่บ้านจะหารือ กําหนดวันทําพิธี เมื่อใกล้ถึงวันทําพิธีชาวบ้านที่จะนําเอาฟางจากที่นาของตนมาคนละกํามือ นํามามัดรวมกันเป็นหุ่น (โต๊ะชุมพุก) จึงเป็นที่มาของคําว่า โต๊ะชุมพุก หุ่นผู้ชายคือ เจ้าบ่าว หุ่นผู้หญิงคือเจ้าสาว ชายชื่อ ชุมพุก หญิงชื่อ สุนทรี พอถึงวันกําหนดนัดหมายทุกคนใน หมู่บ้านจะแต่งกายด้วยชุดที่สวยงามเหมือนการแห่ขันหมากไปแต่งงาน มีผู้ถือขันหมาก ชุด ก ลองยาว คนรํานําขบวนแห่และผู้ร่วมขบวนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่ แต่ในขันหมาก แ ทนที่จะเป็นพลูก็จะเป็นรวงข้าวที่จะนําไปทําพิธีทําขวัญข้าวเก็บไว้ในยุ้งฉาง เมื่อถึงสถานที่ นัดหมายก็จะนําหุ่นโต๊ะชุมพุกทั้งหมดมาหาคู่ว่า หุ่นผู้ชายหมู่บ้านใดจะได้คู่แต่งงานกับหุ่น เจ้าสาวของหมู่บ้านใด โดยการหยิบฉลากจากประธานจัดงาน เมื่อได้คู่แล้วเริ่มแต่งงาน เหมื อ นพิธี แ ต่ ง งานของคนโดยทั่ ว ไป โดยจะมี พ ระมาสวดอวยพร มีห มอขวั ญ มาทํ า พิ ธี แต่งงานกัน หลังจากได้คู่แล้วชาวบ้านในหมู่บ้าน เจ้าของหุ่นก็ได้เป็นญาติเกี่ยวดองกัน ซึ่ง เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง ความหมายของคําว่า “โต๊ะชุมพุก” ดังนี้ โต๊ะ คือ คําพูดพื้นบ้านที่เขาเรียก ผู้เฒ่าผู้แก่ ชุม คือ การที่นําเอาไม้ไผ่ – ซังข้าว – เชือก – กระดาษ มาผูกรวมกัน พุก คือ เมื่อเสร็จพิธีทุกอย่างแล้วก็เอารูปหุ่นไปโยนทิ้งที่สุดก็ผุพังไป กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ลานหน้าวัดควน ตําบลควน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สอบถามรายละเอียด อบต. ตําบลควน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ ๐๗๓ ๔๘๕ ๒๕๖


งานประเพณีบุญบั้งไฟ บั้งไฟ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หมายถึง “น. บ้องไฟ” ซึ่งเป็น ความหมายสั้นๆ “บั้ง” คือ ไม้ไผ่ที่ถูกตัดเป็นท่อนๆ หรือกระบอกไม้ไผ่ แล้วนํามารวม กับคําว่า “ไฟ” ก็คือ “บั้งไฟ” ซึ่งหมายถึงการนํากระบอกไม้ไผ่ที่ข้างในอัดแน่นด้วย “หมื่อ” (ดินปืน คือ ดินประสิว) คั่วผสมกับถ่านละเอียดก่อนนําไปอัดให้แน่นในกระบอก ไม้ไผ่แล้วนําไปจุดด้วยไฟ บั้งไฟที่นิยมจุดกันส่วนมากเป็นบั้งไฟหาง ก็คือบั้งไฟที่มีหาง ยาว ชาวอีสานทําบุญบั้งไฟตามความเชื่อที่ว่าบนฟ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอีสาน เรียกว่า “พญาแถน” ซึ่งเป็นเทวดาประทานฟ้าฝน ความอุดมสมบูรณ์แห่งฤดูกาล ซึ่งเป็นการขอฝนจากพญาแถน โดยใช้บั้งไฟ เป็นสื่อในการขอฟ้าฝน เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ จะได้ทําพืชไร่พืชนาต่อไป กําหนดจัดงาน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน เทศบาลเมืองยโสธร และทุกอําเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร สอบถามรายละเอียด เทศบาล/อบต./ สภาวัฒนธรรมตําบล/ สภาวัฒนธรรมอําเภอ

งานประเพณีสรงน้ํารอยพระพุทธบาท

สอบถามรายละเอียด

มีขบวนแห่ไปยังวัดพระพุทธบาทตากผ้า ประกอบพิธีบวงสรวง พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ซึ่งมีศรัทธาประชาชนหลายพันคนเข้าร่วมขบวน พร้อมเครื่องสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุพระอรหันต์ ขบวนฆ้อง กลอง เดินถวายเป็นพุทธบูชา กําหนดจัดงาน ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดพระพุทธบาทตากผ้า อําเภอป่าซาง จังหวัดลํา พูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๒๕


งานประเพณีรวมพลคนอีสานล้านนา สืบสานตํานานบุญบั้งไฟ ตําบลอ่างทอง ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทย โดยมีตํานานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสาน เรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อ เป็นการบูชาพระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าพระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตก ถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทําการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตก ถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (เสาร์ที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕) สถานที่จัดงาน บ้านปางมดแดง ตําบลห้วยข้าวก่ํา อําเภอจุน จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลอ่างทอง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๘๘ ๒๕๕๕ ต่อ ๑๖

งานประเพณีปิดทอง แก้สินบนปีขึ้นถ้ําเขาพลู ในวั น แรม ๑ ค่ํ า และ ๒ ค่ํ า เดื อ น ๖ ของทุ ก ปี ป ระชาชนชาวตํ า บลชุ ม โค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรได้กําหนดจัดงานประเพณีปิดทองแก้สินบนปี ขึ้นถ้ําเขาพลู เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีด้านศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็น การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง มีกิจกรรม ทําบุญตักบาตร ปิดทองพระหลักเมือง ปิดทองรูปปั้นหลวงปู่จีต อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ําเขาพลู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่ ประชาชนชาวชุมโค ชาวอําเภอปะทิว เคารพนับถือ การแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ มโนราห์ หนังตะลุง กําหนดจัดงาน วันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (วันแรม ๑ ค่ํา และ ๒ ค่ํา เดือน ๖) สถานที่จัดงาน วัดถ้ําเขาพลู หมู่ ๓ ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สอบถามรายละเอียด เทศบาลตําบลชุมโค อําเภอปะทิว โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๐ ๕๔๗๗-๘


งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดนนทบุรี งานทุเรียนนนท์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ทุเรียนพันธุ์จังหวัดนนทบุรีแท้ให้เป็น ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นการเปิดช่องทางให้เกษตรกรได้จําหน่ายผลิตผล ของตัวเองสู่ผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด นนทบุรี กําหนดจัดงาน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี วัดใหญ่สว่างอารมณ์ อําเภอปากเกร็ด บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ อําเภอเมืองนนทบุรี กิจกรรมในงาน ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย และตื่นตาตื่นใจกับทุเรียนนนท์มากมายหลากสายพันธุ์ที่มา จากสวนทุเรียนนนท์ชื่อดัง ชมทุเรียนนนท์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากจังหวัดนนทบุรี อาทิ พันธุ์ ย่ํามะหวาด กบ แม่เฒ่า ลวงหัวสิงห์ เม็ดในยายปราง สาวชม เป็นต้น และลองลิ้มชิมรสผลิตภัณฑ์ แปรรูปและขนมนานาชนิด อาทิ เครปทุเรียนนนท์ ไอศกรีม ทุเรียนนนท์ผัด ลูกชุปทุเรียนนนท์ ขนมทุเรียนนนท์ และอีกมากมาย สอบถามรายละเอียด ททท.สํานักงานกรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๙๙๑

งานข่วงผญ๋า ป๋าเวณี ฮีดฮอยมะเก่า จาวภูซาง งานข่วงผญ๋า ป๋าเวณี ฮีดฮอยมะเก่า จาวภูซาง เป็นงานที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิด การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในงาน ได้แก่ การแสดงทางวัฒนธรรม บนเวที การจําหน่ายและจัดแสดงสาธิตการทําผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การแสดงและสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขัน การละเล่นพื้นบ้าน การจัดแสดงและสาธิตวิถีชีวิตชุมชน กิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ มากมาย กําหนดจัดงาน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ําห้วยไฟฯ อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตําบลภูซาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๕๐๖๗


งานวันเกษตรปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะการทําสวนผัก สวนผลไม้ เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ทุเรียน มังคุด กระท้อน เงาะ ไผ่ตง ต้นโมก มีผลผลิตทางการเกษตรมากมายและหลากหลาย เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สามารถเที่ยวชมได้ทั้งสวนผลไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ และสวนสมุนไพร สําหรับ กิจกรรมที่ดําเนินการ การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจําหน่ายสินค้า การประกวด การสาธิตกิจกรรมทางการเกษตร การชมสวนผลไม้และศึกษาวิถีชีวิต และการแสดงมหรสพตลอดงาน กําหนดจัดงาน ๒๕ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สอบถามรายละเอียด สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๗๘๗๔

**หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครั้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ


มิถุนายน


มิถุนายน วันสุนทรภู่ ตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี และท่าน ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม ระดับโลก ในวาระครบรอบ ๒๐๐ ปี (ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙) ผลงานของ สุนทรภู่เป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการนาไปดัดแปลง เป็นสื่อต่างๆ เช่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มีการ ก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ตาบลกร่า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง บ้าน เกิดของบิดาของสุนทรภู่ และเป็นที่สร้างผลงานนิราศเรื่องแรกคือ นิราศ เมืองแกลง นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์แห่งอื่นๆ อีก เช่น ที่วัดศรีสุดาราม ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม และเมื่อ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน จะมีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากหน่วยงาน/องค์กร ต่างๆ

เทศกาลกินปูนิ่ม ชิมหอยแม่บ้าน กาหนดจัดงาน วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ตาบลห้วงน้าขาว อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กิจกรรมในงาน จั ดกิ จกรรมประกวดอาหารพื้ นบ้า น จ าหน่ายอาหารทะเล แข่งขันเก็บหอย สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วงน้าขาว จังหวัดตราด โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๔ ๓๔๙๓


งานประเพณีนมัสการกู่เขาเขียว กู่ เ ขาเขี ย ว (กู่ หมายถึ ง เจดี ย์ , พระธาตุ ) เป็ น โบราณสถานที่ มี ความสาคัญเป็นที่สักการะของชาวอาเภอบ้านหลวง และควรค่าแก่การอนุรักษ์ กาหนดจัดงาน วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ (วันวิสาขบูชาของทุกๆ ปี) สถานที่จัดงาน หมู่ที่ ๑ ตาบลป่าคาหลวง อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน กิจกรรมในงาน งานนมัส การภูเขาเขียว โดยมีพิธีการทางสงฆ์ และทาบุญตั ก บาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามต่อไป สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลป่าคาหลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๖ ๑๐๐๔

ประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย กาหนดจัดงาน วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ เหนือ ของทุกปี) สถานที่จัดงาน วัดพระธาตุเขาน้อย ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน กิจกรรมในงาน ทาบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง การแสดงตน เป็นพุทธมามกะ พิธีถวายผ้าห่มทิพย์องค์พระธาตุเขาน้อย ขบวนแห่ ครัวทาน พิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบุชา สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดน่าน โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๖๐๕๔


งานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมแจ้ง ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้าง มีเพียงตานานที่เล่าสืบต่อ กันมาว่าในครั้งพุทธกาล พระอรหันต์ สาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ได้ออกจาริก เผยแพร่ธรรมไปในที่ต่างๆ ไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้าน่านทางทิศ ตะวันตก พระสาวกรูปนั้นได้ไปพักและปักกลดที่ดอนริมฝั่งแห่งนั้น ครั้นใกล้สว่าง ก็ ออกจาริกไปทางเหนือ พอมาถึงที่เนินดอยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเนินแรกหลังจากเดินทาง ราบ พอดีสว่าง จึงราพึง “แจ้งแล้ว” ได้สังเกตพื้นที่บนเนินแห่งนี้ ทานายว่า ต่อไป ภายหน้าจะมีผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา สร้างพระเจดีย์ ณ สถานที่แห่งนี้ ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างพระเจดีย์ขึ้น เรียก องค์พระธาตุจอมแจ้ง สร้างมาเมื่อ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๐ และได้มีการบูรณะซ่อมแซมตามลาดับพระธาตุจอมแจ้ง เป็น โบราณสถาน ที่ ป ระชาชนให้ ค วามเลื่ อ มใสศรั ท ธาเป็ น อย่ า งมาก ทุ ก ๆ ปี จะมี ประเพณีนมัสการพระธาตุจอมแจ้ง หรือประเพณีแปดเป็งไหว้พระธาตุจอมแจ้ง ซึ่งได้ จัดขึ้นเป็นประจาในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘ เหนือ หรือที่เรียกว่า แปดเป็ง ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๖ หรือวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ หรือวันวิสาขบูชา กาหนดจัดงาน วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันวิสาขบูชา ของทุกๆ ปี สถานที่จัดงาน วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตาบลไหล่น่าน อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กิจกรรมในงาน พิธีจะเริ่มด้วยการทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เวียนเทียน และสรงน้า พระธาตุ ภาคบ่ายมีการละเล่นพื้นเมืองซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา และอนุรักษ์ให้คงอยู่ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลไหล่น่าน ตาบลไหล่น่าน อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๘ ๒๒๔๑


งานข้าวโพดหวานศรีรัตนะ เทศกาลข้าวโพดหวานศรีรัตนะ ๕๕ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็น แหล่งผลิตข้าวโพดหวาน ที่มีคุณภาพและเพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กาหนดจัดงาน วันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หน้าที่ว่าการอาเภอศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ กิจกรรมในงาน ผู้เที่ย วชมงานสามารถเลื อกซื้อผลผลิ ตทางการเกษตรสดๆ จากสวนมากมาย อาทิ ข้าวโพดหวาน เงาะ ทุเรียน ฝรั่ง พืชผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรู ปทางการเกษตร มหกรรมสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภั ณฑ์ นิทรรศการจากส่ว นราชการต่างๆ การ ประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประกวดขบวนแห่รถตกแต่งด้วยผลไม้ การแข่งขันกินข้าวโพดและ กีฬาชาวไร่ การประกวดธิดาชาวสวน ประกวดพานไหว้ครู ประกวดแอโรบิกแดนซ์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จักรยานแรลลี่ ส้มตาลีลาเมืองเกษตรกรรม สายสัมพันธ์สี่เผา ข้าวโพดหวาน ข้าวสารหอม พร้อมผลไม้ พืชไร่อุดม สู่ สังคมเกษตรอินทรีย์ สอบถามรายละเอียด สานักงานเกษตรอาเภอศรีรัตนะ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๗ ๗๐๙๙ สานักงานวัฒนธรรมอาเภอศรีรัตนะ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๗๘๑๑

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟตาบลปะหลาน เป็นบุญของชาวบ้านก่อนลงมื อทานา ด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการขอฝนเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนาอุดม สมบูรณ์ ประชนชนอยู่อย่างมีความสุข ในงานจะมีการแห่บั้งไฟและจุดบั้งไฟ เพราะเชื่ อ ว่ า เป็ น การส่ ง สั ญ ญาณขึ้ น ไปบอกพญาแถน ให้ ส่ ง น้ าฝนลงมา ระหว่างที่มีการจุดบั้งไฟชาวบ้านจะมีการเซิ้งอย่างสนุกสนาน การทาบุญบั้งไฟ นั บ เป็ น การชุ ม นุ ม ที่ ส าคั ญ ของคนในท้ อ งถิ่ น ที่ ม าร่ ว มงานบุ ญ กั น อย่ า ง สนุกสนาน กาหนดจัดงาน วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ (เสาร์ที่ ๒ ของเดือนมิถุนายน) สถานที่จัดงาน หน้าที่ว่าการอาเภอพยัคฆภูมิพิสัยอาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑


งานพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้าวังและปลูกหญ้าแฝก โครงการอนุรักษ์แม่น้าวัง แม่ น้ าวั ง เป็ น แม่ น้ าสายหลั ก ในการหล่ อ เลี้ ย งชี วิ ต ของคนใน ภาคเหนื อ ตั้งแต่จั งหวัดลาปางจนถึงจั งหวัดตาก และจะไหลมารวมกับ แม่น้าปงง แม่น้ายมและแม่น้าน่าน ก่อเกิดเป็นแม่น้าเจ้าพระยา เนื่องจาก แม่น้าวังบริเวณอาเภอเกาะคาในปัจจุบัน ตื้นเขินจากการสะสมของตะกอน ที่ถูกกระแสน้าพัดพามา ทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้าได้อย่าง เต็มที่ เทศบาลตาบลเกาะคาจึงจัดพิธีสืบชะตายอคุณแม่น้าวังและปลูกหญ้า แฝกขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของลาน้าวัง โดยการจัดพิธีสืบชะตา ยอคุณแม่น้าวัง พร้อมทั้งร่วมกันปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งสองฝั่งแม่น้าวัง ปลู ก ต้นไม้ ปล่อยปลาและกุ้ง เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่แม่น้าวัง กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สวนสาธารณะบ้านเหล่า แม่ปูน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง สอบถามรายละเอียด เทศบาลตาบลเกาะคา โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๘ ๑๐๖๖

ประเพณีขึ้นธาตุเดือน ๙ อาเภอบ้านตาก เจดีย์ วัดพระบรมธาตุ อาเภอบ้ านตาก จาลองแบบมาจากเจดีย์ช เวดากอง ประเทศพม่า และเป็นพระธาตุประจาปีเกิดของมีมะเมีย ในช่วงวันขึ้น ๑๔ และ ๑๕ ค่า เดือนเก้า ของชาวภาคเหนือ (ราวเดือนมิถุนายน) จังหวัดตากจะจัดงานบุญที่ยิ่งใหญ่ คือ ประเพณีขึ้น ธาตุเดือ นเก้า ขึ้น เพื่ อเป็ น การบู ช าพระบรมสารีริก ธาตุ ขององค์ ส มเด็ จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน วัดพระบรมธาตุ ตาบลเกาะตะเภา อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก กิจกรรมในงาน ชมขบวนแห่ ในแบบชาวล้ านนา การประกวดขบวนแห่ผ้าห่มธาตุ ประกอบด้วย ขบวนกลองยาว ขบวนต้นเงิน ต้นทอง ขบวนตุงไชย ธงทิว และเครื่อง พุทธบูชา จากบริเวณหนองเล่ม เคลื่อนผ่านสะพานบุญ ซึ่งเป็นสะพานไม้เก่าแก่ ขึ้นไป ทาพิธีห่มพระบรมธาตุ จากนั้นจะเป็นพิธีการบวงสรวงเจดีย์ยุทธหัตถี เจดีย์ที่พ่อขุน รามคาแหงมหาราช ทรงสร้ างไว้ใ นคราวท าสงครามยุทธหั ต ถีช นะขุน สามชน เจ้าเมือ งฉอด และพิธีชุม นุมเทวดา จากบรรดาร่างทรงทั่วทุกสารทิศ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนทะเล สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะตะเภา โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๐ ๐๐๗๖


วิวาห์หวานบาบ๋า สุดปลายฟ้าอันดามัน สมาคมเพอรานากัน เทศบาลนครภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย สานักงานภูเก็ต สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ชุมชน เมืองเก่าภูเก็ต (ถนนถลาง) สมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ วจังหวัดภูเก็ต และ มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต ได้กาหนดจัดงานวิวาห์หวานบาบ๋า..สุดปลายฟ้าอัน ดามัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตเป็นการ ประชาสั มพัน ธ์เผยแพร่ วิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของชาวบาบ๋า เพอรานากันจังหวัดภูเก็ตและเพื่อให้ภูเก็ตเป็นสถานที่ฮันนีมูนสุดแสน โรแมนติกของคู่แต่งงานทั่วโลก ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวจะรับสมัคร คู่รักเพียง ๑๕ คู่ มีค่าใช้จ่ายคู่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ราคาดังกล่าวจะรวมชุดแต่งงาน ที่พัก พิธีการ และชุดของขวัญสาหรับ คู่บ่าวสาวสาหรับกิจกรรมนี้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถร่วมแบ่งปันประสบการณ์ย้อนอดีตในสไตล์บาบ๋าเพอรานากัน ภูเก็ตซึ่งหาได้ที่เดียว ณ จังหวัดภูเก็ต โดยใช้สถานที่ในย่านเมืองเก่าเทศบาลนครภูเก็ต จะเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาว บาบ๋า (ลูกผสมไทย -จีน) ที่มีเอกลักษณ์ที่งดงามทั้งในด้านการแต่งกายชุดย่าหยาอาหารฮกเกี้ยนภูเก็ต สถาปัตยกรรมชิ โนโปรตุกิส และประเพณีต่างๆ เช่น การกินผัก งานพ้อต่อ ไหว้เทวดา เป็นต้น ประเพณีหนึ่งที่สาคัญยิ่งกว่าก็คือ การ แต่งงานแบบบาบ๋าภูเก็ต ซึ่งมีหลักปรัชญาที่เน้นความบริสุทธิ์จริงใจ ความกตัญญูกตเวที ความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และในปีนี้ โดยกาหนดจัดงานในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ จะมีการจัดงานมงคลสมรสหมู่แบบบาบ๋าภูเก็ต ในชื่อ "วิวาห์หวานบาบ๋า สุดปลายฟ้าอันดามัน ๒๕๕๕” ประกอบด้วยพิธีที่ยิ่งใหญ่ เช่น งานเลี้ยงวันทาหนมสด พิธีผ่างเต๋ ร่วมถ่ายรูปหมู่ ณ สถานที่สวยงามหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ต เช่น บ้านหงษ์หยก โดยเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดเป็นคู่ สมรสกิตติมศักดิ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาวบาบ๋าภูเก็ตให้คนรุ่นปัจจุบันได้สัมผัส และสืบ สานให้บังเกิดความยั่งยืนสืบไป กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณบ้านหงษ์หยก อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต สอบถามรายละเอียด สมาคมเพอรานากัน โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๒ ๔๓๑๖


งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม เป็นกิจกรรมที่จัดต้อนรับฤดูฝน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องที่สามารถความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจทั่วไปที่เดินทางมาเยือนจังหวัดชัยภูมิ กาหนดจัดงาน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมในงาน การแข่งขันแรลลี่ การปีนไต่หน้าผา “ผาก่อ-รัก” ชมสวนหิน งามป่าหินล้านปี การแสดง และจาหน่ายสินค้าของดีเมืองชัย ภูมิ อีกทั้งทุ่ง ดอกกระเจียวสีขาว สีเขียวและสีชมพูอมม่วง สอบถามรายละเอียด ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๒ ๒๕๐๒

งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานบุ ญ บั้ งไฟ เป็ น ประเพณีอัน ดี งามที่สื บทอดกันมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี เป็น ประเพณีที่จัด ขึ้ นเพื่ อ สักการะพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง ตลอดถึงอารักษ์หลักเมือง ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ข้าว ปลาอาหารบริบูรณ์ บางหมู่บ้านในเขตอาเภอหล่มเก่า จะจัดประเพณีบุญบั้งไฟเคร่งครัด ทุกๆ ปี หากไม่จัดงานบุญบั้งไฟ เกรงจะเกิดเหตุเภทภัยต่าง ๆ เช่น ฝนไม่ตก ข้าวในนาไม่สมบูรณ์สมัยนั้นบรรพบุรุษมีความเชื่อกันว่าเมื่อจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟแล้วจะทาให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ทาให้การประกอบอาชีพทางการเกษตรงอกงามอุดมสมบูรณ์ จาก เหตุการณ์ดังกล่ าว ชาวบ้านแถบอาเภอหล่มเก่า จึงได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของปู่ย่า ตายาย มาจนถึงปัจจุบัน กาหนดจัดงาน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน อบต.นาซา อบต.นาแซง อบต.ศิลา บ้านน้าครั่ง หมู่ ๔ ตาบลวังบาล อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สอบถามรายละเอียด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสภาวัฒนธรรมตาบล/หมู่บ้าน โทรศัพท์ ๐๘ ๔๙๒๖ ๔๒๙๘


งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน การละเล่นผีตาโขนถือเป็นการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมอันดี งามของชาวอาเภอด่านซ้า ย จังหวัดเลย โดยได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ตั้งแต่ครั้งบรรพกาล และถือเป็นส่วนหนึ่งของ "งานบุญหลวง" ที่จัดขึ้นด้วย การรวมงานบุญพระเวส (งานเดือนสี่) และงานบุญบั้งไฟ (งานเดือนหก) เข้า ไว้ด้วยกัน ลักษณะเด่นของผีตาโขนอาเภอด่านซ้าย คือ ส่วนหัวที่ทาจาก "หวด" หรือภาชนะที่ใช้นึ่งข้าวเหนียว ซึ่งเป็นการผสมผสานของความเป็น พื้นบ้านไว้กับงานบุญงานประเพณี กาหนดจัดงาน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณวัดโพนชัย และหน้าที่ว่าการอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กิจกรรมในงาน พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่น างเทียม พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง การจุดบั้งไฟ ขบวนแห่ผีตาโขน การประกวดเต้นผีตาโขน การสาธิตการทาหน้ากากผีตาโขน การแสดงดนตรีและ วัฒนธรรม การจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น เป็นต้น สอบถามรายละเอียด ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๔๖

งานหัวหินแจ๊สเฟสติวัล (Hua Hin Jazz Festival)

สอบถามรายละเอียด

งานมหกรรมดนตรีที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องสดุดีในพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศิลปงนที่ยิ่งใหญ่ของโลก เชิญร่วมสัมผัส ดนตรีแจ๊สจากสุดยอดนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมด้วยศิลปงนแนวหน้า จากประเทศไทย กาหนดจัดงาน มิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณชายหาดหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ททท. สานักงานประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๑ ๓๘๘๕


งานวันสุนทรภู่

สอบถามรายละเอียด

กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง กิจกรรมในงาน ชมกิ จ กรรมเพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ความสามารถของท่ า นสุ น ทรภู่ การประกวดร้อยกรองประเภทต่าง ๆ เช่น โคลง นิราศ เป็นต้น นิทรรศการ เกี่ยวกับผลงานของท่านสุนทรภู่ การประกวดขบวนรถแฟนซี ผีเสื้อสมุทรและ สุดสาคร การแข่ งทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระยอง และการแสดงมหรสพอีกมากมาย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๕๓

ประเพณีบุญบั้งไฟ งานบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตและอาชีพของชาว อีสาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาชีพทานา พอเดือน ๖ จะเข้าสู่ฤดูทานา ก็จะเริ่มเข้าสู่ หน้าฝน โดยจะมีการบูชาเทพยดาตามความเชื่อ การจุดบั้งไฟนั้นก็เป็นการบูชา พญาแถนซึ่งเป็นเทวดาบนสรวงสรรค์ได้ตกตามฤดูกาล เพื่อที่จะทาให้ชาวนา นั้นปลูกข้าวได้ผลิตที่ดี สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั้นคือ ชาวอีสานเป็นผู้ที่ มีความรู้ความสามารถ ในการทาดินปืนมาแต่โบราณ จนกระทั่งสามารถนาดินปืนมาบรรจุในกระบอก ไม้ไผ่ล ายาวๆ ล่ามสายชนวนออกมาจุ ดให้ บั้งไฟพุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้า นับเป็นต้นแบบของจรวดที่ได้รับการพัฒนาจากซีกโลกตะวันตก บั้งไฟที่ชาวอีสานนิยมทานี้มีอยู่ ๔ ขนาด ขนาดเล็กสุด เรียกว่า บั้งไฟพัน ใหญ่ขึ้นมาคือ บั้งไฟหมื่น ขนาดใหญ่เรียกว่า บั้งไฟแสน และขนาดใหญ่ที่สุด เรียกว่าบั้งไฟล้าน งานบุญบั้งไฟเดือน ๖ ของชาวอีสานนี้ เป็นงานประเพณีอันสนุกสนาน มีการเซิ้งนาขบวนแห่บั้งไฟ ประกวดบั้ง ไฟ ทั้งรูปร่างลักษณะและการตกแต่ง ตลอดจนการจุดว่าบั้งไฟของคุ้มศรัทธาหรือวัดไหนขึ้นสูงสุด งานบุญบั้งไฟในอีสานที่จัดกันอย่างใหญ่โตที่สุดก็คือที่จังหวัดยโสธร และหนองคาย กาหนดจัดงาน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน จังหวัดยโสธร สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗


งานประเพณีฟ้อนผีมดผีเม็ง การฟ้อนผีมดผีเม็ง คือ การฟ้อนราเพื่อเป็นการสังเวย หรือการแก้บน ของบรรพบุรุ ษ ซึ่ง ชาวบ้า นทางภาคเหนื อนั บถื อ กัน แต่ ในปัจ จุบั น ได้ เลื อ น หายไปมากแล้ว ยังมีปฏิบัติกันอยู่บ้างในชนบทของล้านนาไทย ซึ่งเป็นประเพณี เก่าแก่ สันนิษฐานว่า เป็นประเพณีมาจากมอญ เพราะสังเกตได้จากการแต่งตัว ของพวกมอญโบราณ และพวกมอญโบราณ และพวกมอญนี้เองที่คนไทยทาง ภาคเหนือหรือล้านนา เรียกว่า เม็ง และฟ้อนผีมดผีเม็งนี้เป็นการสังเวยบรรพ บุรุษ ซึ่งจะจัดอยู่ในวงศาคณาญาติ กาหนดจัดงาน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน จังหวัดลาพูน สอบถามรายละเอียด สภาวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๑ ๐๒๔๓

งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง อาเภอปากช่องมีผลผลิตจากการเกษตรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คือ น้อยหน่า ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทารายได้ให้แก่เกษตรกร มีการ จัดงานประเพณีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ บริเวณตลาดน้อยหน่า หมู่ที่ ๑๘ ตาบลปากช่อง และถือเป็นงานประเพณีประจาปีสืบต่อกันมา จนถึงปัจจุบัน กาหนดจัดงาน เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ บริเวณศูนย์การค้าอีสานโสภี หน้าที่ว่าการอาเภอปากช่อง กิจกรรมในงาน กิจ กรรมการประกวดน้อยหน่าและผลไม้อื่นๆ การประกวดธิดาน้อยหน่า การจัดนิทรรศการด้าน การเกษตรและการปศุสัตว์ การแสดงและจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การออกร้านมัจฉากาชาด การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น สอบถามรายละเอียด อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๖๘๕


ประเพณีแห่นาคคานหาม ชาวบ้ า นท่ า แรด ต าบลอ่ า งทอง และบ้ า นบางตาหงาย ต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพิ สั ย จั ง หวั ด นครสวรรค์ มีการจัดงานประเพณีแห่นาคคานหามมาเป็นเวลาช้านาน เป็นวิถีชีวิตของคนแถบนี้โดยเฉพาะ เป็นวิถีชีวิตที่ เกี่ย วโยงกับ ศาสนาพุทธ แต่ แฝงด้ว ยความสนุกสนานตามวิสั ยของคนไทย สาหรับวิธีจัดงานประเพณีแห่นาคคานหาม จะเริ่มโดยใช้ไม้ไผ่ทาเป็นรูปม้า หรือรูปช้างขนาดให้คนขี่ได้ พอถึงเวลาแห่นาคไปวัดก็จะให้นาคนั่งบนม้าหรือ ช้างที่ทาด้วยไม้ไผ่ มีคนหามหลายคน โดยจะโยกคานหามตามจังหวะเพลง นาคต้องเกาะให้ดี เพราะมิฉะนั้นจะตกลงมาและจะบวชไม่ได้ กาหนดจัดงาน ช่วงก่อนเข้าพรรษา สถานที่จัดงาน บ้านท่าแรด และบ้านบางตาหงาย อาเภอบรรพตพิสัย สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๘

งานเทศกาลเงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นับเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเพื่อการส่งออกที่ สาคัญอีกแห่งของประเทศไทย และเป็นดินแดนมหัศจรรย์ เพราะ เป็นแหล่งรวมการผลิตพืชชนิดต่างๆ จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สามารถปลูกได้ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเงาะ ทุเรียน มังคุด จากไม้ผล จากภาคตะวันออก รวมทั้งสะตอ ลองกอง ยางพารา จากภาคใต้ ลาไย ลิ้นจี่ จากทางภาคเหนือ มะปรางหวาน กระท้อน ส้มโอ มะม่วง จากภาคกลาง นอกจากนั้ น ยั ง มี พื ช ผลชนิ ด อื่ น ๆ อี ก มากมาย ซึ่ ง ท าให้ มี ผ ลผลิ ต ออกตลอดทั้ ง ปี โดยเฉพาะการผลิตเงาะและทุเรียนนั้น ถือเป็นแหล่งผลิตแห่งแรก และเป็นแหล่งใหญ่ ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาหนดจัดงาน เดือนมิถุนายน ของทุกปี สถานที่จัดงาน สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมในงาน มีการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้จาหน่ายโดยตรงจากเกษตรกรชาวสวน การ จาหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกวดธิดาชาวสวน ประกวดขบวนแห่รถ ตกแต่งด้วยผลไม้ จาหน่ายสินค้า OTOP กิจกรรมแรลลี่ชิมผลไม้ชมของดีศรีสะเกษ กิจกรรมทัวร์สวนเกษตร สอบถามรายละเอียด สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๑๓๙๗ สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๒๕๘๑


เทศกาลอาหารทะเล กาหนดจัดงาน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมในงาน มีการแสดง การออกร้านขายอาหารต่างๆ สอบถามรายละเอียด เทศบาลนครภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๑ ๑๑๗๔

ประเพณีไหว้พระเจ้านอน กาหนดจัดงาน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดพระนอน อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กิจกรรมในงาน พิธีทาบุญ ปงดทอง มหรสพสมโภช สอบถามรายละเอียด วัดพระนอน อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน อาเภอศรีบุญเรือง ประเพณีบุญบั้งไฟของอาเภอศรีบุญเรือง ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี กาหนดจัดงาน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อาเภอศรีบุญเรือง กิจกรรมในงาน การประกวดขบวนแห่ ป ระกวดผาแดง-นางไอ่ การแสดง ทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การฟ้อนรา การแสดงหมอลา การสาธิตวิธีการ ทานา การสู่ขวัญ ในขบวนแห่ตอนหัวขบวนจะมีรถที่แห่บั้งไฟมี การประดับ ประดาบั้งไฟอย่างวิจิตรตระการตา สวยงามไม่แพ้จังหวัดใดเลย สอบถามรายละเอียด เทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลาภู โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๕ ๓๓๘๒


เทศกาลโรตีของดีเมืองสตูล กาหนดจัดงาน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณสนามสี่แยกเจ๊ะบิลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กิจกรรมในงาน เป็นการแสดงอาหารจานเด็ดแต่ละประเภทของจังหวัด สตูล และจาหน่ายสินค้าพื้นเมืองของจังหวัด สอบถามรายละเอียด สานักงานเทศบาลเมืองสตูล โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๒๙๙๙

งานออนซอนมูนมังชนเผ่า ประจาปี ๒๕๕๕ กาหนดจัดงาน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมในงาน จั ด แสดงซุ้ ม วิ ถี ชี วิ ต ชนเผ่ า จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร การแสดง ศิล ปวัฒ นธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่ า การแสดงของศิลปงนพื้นบ้านจังหวัด มุกดาหาร การแสดงของชาวไทยเชื้อสายจีนและเวียดนามจากแขวงสะหวันนะ เขตส.ป.ป.ลาว การสาธิ ต และจ าหน่ า ยสิ น ค้ า พื้ นบ้ า น เช่น ทอผ้ า จั ก สาน อาหารพื้นบ้าน ฯลฯ สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๖๘๔


งานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ อาเภอขุนหาญ เป็นพื้นที่หนึ่งของจัง หวัดศรีสะเกษ ที่สามารถ ปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด ลาไย สะตอ ได้ผ ลดี นอกจากนั้ น อ าเภอขุน หาญก็ มีผ ลิ ตภั ณฑ์ ชุม ชนที่มี คุณ ภาพ รวมถึงมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงามที่หลากหลาย จึงได้กาหนดจัด งานเทศกาลผลไม้ แ ละของดี ศรี ขุ น หาญขึ้ น เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละ เผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน รวมทั้งวัฒนธรรม ท้องถิ่น ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของอาเภอขุ นหาญ เช่น เงาะ ทุเรียน ยางพาราและไม้ผล ไม้ยืนต้นอื่นๆ เป็นพืชที่ทาให้ผลตอบแทนสูง และ เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ได้ให้ความสาคัญในเรื่องกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง กาหนดจัดงาน เดือนมิถุนายน สถานที่จัดงาน สนามวงกลมใจกลางอาเภอขุนหาญ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมในงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และราวงย้อนยุค การออกร้านนิทรรศการหน่วยงานของดีจากทุกตาบล การแข่งขันการชกมวยไทย การประกวดประเภทต่างๆ และราตรีศรีขุนหาญ ผลไม้สดรสอร่อยจากสวน อาหารพื้นเมือง เลิศรสจากทั่วทิศ สุดยอดขนมไทย ถนอมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน OTOP ผลไม้หลากชนิดและสินค้าราคาถูก สอบถามรายละเอียด ที่ว่าการอาเภอขุนหาญ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๗ ๙๒๑๖ สภาวัฒนธรรมอาเภอขุนหาญ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๖๓๙๓ หมายเหตุ *** กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครั้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ


กรกฎาคม


กรกฎาคม Six Sense Phuket Raceweek 2012 การแข่งขันเรือใบนานาชาติ โดยผู้แข่งขันจะเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางทางทะเลและรักความท้าทายจะเดินทางมาแข่งขัน กันเป็นประจาทุกปี กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน โรงแรมเอวาซอน ภูเก็ต และเกาะบอน จังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียด ททท. สานักงานภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๓ , ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๓๖

งานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด งานดอกจูดบาน เกิดขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน เกิดจากแนวคิดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนของโรงเรียนชะอวดและ ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีรายได้เสริมเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับ ลุกหลาน โดยการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีอาชีพสานกระจูด มีรายได้ ซึ่งอาเภอชะ อวดมี ก ระจู ด มากมายเป็ น วั ตถุ ดิ บ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การเกษตร ตลอดจนการท่องเที่ยว กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๐-๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณสนามหน้าสานักงานเทศบาลตาบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมในงาน จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเกษตร “กระจูด” ทุกประเภท สอบถามรายละเอียด อาเภอชะอวด โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๘ ๐๓๖๐ สานักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๕


งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี สถาปนาเมืองระนอง จังหวัดระนองกาหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเมืองระนองปี ที่ ๑๕๐ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ เพื่อ เทิดพระเกียรติและสานึ กในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อราลึกถึงคุณงามความดีของพระยา ดารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ลานหน้าพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดระนอง กิจกรรมในงาน พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงเจ้าเมืองระนอง งานเลี้ยงน้าชาและการแสดงจินตภาพประกอบ แสง เสียง การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้อง สอบถามรายละเอียด สานักงานเทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๒๒

งานกระจาด เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา โดยลุกคนหัวปีของบ้านจะบรรจุ อาหารใส่กระจาดและนาของมาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่ง จะนิมนต์พระ และให้ลูกคนหัวปีของแต่ละบ้านได้ใส่บาตร ประเพณีดังกล่าวทาเพื่อ อุทิศส่วนกุศลให้ทหารกล้าที่ไปตายในสงครามโลก ซึ่งการทากิจกรรม นี้ไม่ได้มีทุกปี จะทาเมื่อเป็นปีอธิรสุกทิน (หรือเดือนกุมภาพันธ์มี ๒๙ วัน) กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ขึ้น ๘ ค่า เดือน ๘/๘ สถานที่จัดงาน ริมถนน รพช.๔๐๒๑ (บางจาน – ดอนผิงแดด) ณ วัดนอกทุ่งร้าง ตาบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลบางจาน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๗๗ ๐๐๐๕


งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ไทย – กัมพูชา อาเภอกาบเชิง มีพื้น ที่ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูช า ซึ่งประชาชนทั้งสองประเทศได้เดินทาง ติดต่อกันมาช้านาน เป็นพี่น้องกันเสมอมา มีวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอกาบเชิง กิจกรรมในงาน แห่เทียนพรรษาจากชุมชนในอาเภอกาบเชิง และจากจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ประกวดธิดา เทียน ประกวดต้นเทียน ประกวดขบวนแห่ สวยงาม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อม สัมพันธไมตรีไทย-กัมพูชา และ รับประทานอาหารค่า(โฮบบายลเงียด) สอบถามรายละเอียด ที่ว่าการอาเภอกาบเชิง โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๕ ๙๑๐๑

อัญเชิญผ้าห่มพระบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๖ ตาบลชัยนาทอาเภอเมืองชัยนาท เดิมเรียกว่าวัดพระธาตุหรือวัดหัว เมือง เคยเป็นที่ตั้งของเมืองชัยนาทมาก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ ดุลยเดชเสด็จวัดพระบรมธาตุฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯพระราชทานยกวั ด พระบรมธาตุ ฯ เป็ น พระอารามหลวงเมื่ อปี พ .ศ.๒๔๙๙ ประชาชนในเขตตาบลชัยนาทและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีจิตศรัทธาที่จะ ถวายผ้ า ห่ ม พระบรมธาตุ ใ นเทศกาลเข้ า พรรษา เพื่ อ เป็ น พุ ท ธบู ช าในเทศกาล เข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นมา กาหนดจัดงาน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตาบลชัยนาท อาเภอเมืองชัยนาท กิจกรรมในงาน ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุ สอบถามรายละเอียด ที่ทาการปกครองจังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ ๐ ๕๖๔๑ ๑๑๖๓


การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประเพณีการแข่งเรือยาวเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยมาแต่โบราณ ถือเป็นวิถีชีวิตของคนที่มีความผูกพันกับสายน้าจังหวัดชัยนาทจั ดงานแข่งเรือ ยาวติดต่อกันมาแล้ว ๔ ปี จนกลายเป็นงานประจาปีโดยจัดการแข่งขันในแม่น้า เจ้าพระยา บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยลาน้าเจ้าพระยาจะเต็มไปด้วยเรือต่างๆ กาหนดจัดงาน เดือนกรกฎาคม สถานที่จัดงาน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท กิจกรรมในงาน ชมการแข่งเรือ สอบถามรายละเอียด ที่ทาการปกครองจังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ ๐ ๕๖๔๑ ๑๑๖๓

งานประจาปีเจ้าพ่อเขาใหญ่ ครั้งที่ ๕๒ เป็นงานประจาปีเจ้าพ่อเขาใหญ่ ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มพ่อค้าอาเภอ ชะอา และศิษย์เจ้าพ่อเขาใหญ่ มีพิธีไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ และเทพเจ้า ต่างๆ การแสดงงิ้ว และมหรสพต่างๆ กาหนดจัดงาน ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หน้าสานักงานเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี สอบถามรายละเอียด เทศบาลเมืองชะอาและคณะศิษย์เจ้าพ่อเขาใหญ่ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๗ ๑๘๒๒


เทศกาล “เที่ยวหอยหินกินลาไย ไหว้หลวงปู่ขาว” จั งหวั ดหนองบั ว ล าภู ร่ ว มกัน จัดขึ้ นเพื่ อประชาสั มพัน ธ์ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า ง กว้ า งขวาง และสนั บ สนุ น เกษตรกรจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการ เกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดหนองบัวลาภู กาหนดจัดงาน ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปี บ้านห้วยเดื่อ ตาบลโนนทัน อาเภอเมืองหนองบัวลาภู กิจกรรมในงาน กิจกรรมไหว้หลวงปู่ขาว การปฏิบัติธรรม ที่วัดถ้า กลองเพล , กิจกรรมเทศกาลปลอดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , การแสดงของนักเรียน , การแข่งขันกินลาไย , แข่งขันส้มตาลีลา (เขยฝรั่ง) แข่งขันจักรยานเสือภูเขา , แข่งขันวิ่งมินิ มาราธอน , ประกวดธิดาลาไย , ประกวดขบวนแห่ , การแสดงนิทรรศการ และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และจาหน่ายสินค้า OTOP มากมาย สอบถามรายละเอียด จังหวัดหนองบัวลาภู และ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทัน โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๖๘๐ , ๐ ๔๒๐๐ ๐๐๔๘


โครงการดาเนินราลึก ๑๐๗ ปี เสด็จประพาสต้น อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อาเภอดาเนินสะดวก เป็นอาเภอหนึ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาสต้น มาดูแลสุขและทุกข์ ของราษฎร โดยเสด็จประพาสต้นมาตามคลองดาเนินสะดวกและ เสด็จประทับแรมพักผ่ อนพระอิริยาบถที่ศาลาการเปรียญ วัดโชติ ทายการาม และเพื่ อ เป็ น การร าลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวดาเนิน สะดวก และเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวดาเนินสะดวก อาเภอดาเนิน สะดวก จึงได้จัดงานดาเนินราลึก ๑๐๗ ปี เสด็จประพาสต้นขึ้น กาหนดจัดงาน กรกฎาคม ๒๕๕๕ (๓ วัน ๓ คืน) สถานที่จัดงาน บริเวณลานวัดโชติทายการาม ตาบลดาเนินสะดวก อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กิจกรรมในงาน การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดอาหารไทย ย้อนยุค การประกวดร้องเพลงไทยเดิม การแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทย เพลงเรือยาว ดนตรีไทย การละเล่นเด็กไทย สาธิตการแกะสลัก ผักผลไม้ สอบถามรายละเอียด อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


ประเพณีแห่ช้างเผือก ประเพณีแห่ช้างเผือกนี้จัดทาขึ้นเมื่อใด ปีใดไม่ มีใครทราบ จากคาบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่พอรู้ว่าถ้าปี ไหนเกิดวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติบ้านเมืองเกิดแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แม่น้า-บ่อน้าแห้งขอด น้ากิน น้าใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ชาวบ้านจะจัดพิธีขอ ฟ้ า ขอฝนขึ้ น มา โดยเฉพาะจะท ากั น ในช่ ว งเดื อ น กรกฎาคม(เดื อ นเก้ า ของทางภาคเหนื อ ) ก่ อ น เข้าพรรษาเพราะเป็นฤดูกาลที่ชาวนาจะต้องหว่านกล้า (เอาเมล็ดข้าวเปลือกไปหว่านเพราะชาแล้วย้ ายไปปลูก ดาในนา) ประเพณีการแห่ช้างเผือก เพิ่งได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมา เมื่อประมาณ ๒๐ ปีที่แล้ว เพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม ทาให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไปจากการอยู่แบบพึ่งพาธรรมชาติกลายเป็นทาลายกอบโกยผลประโยชน์เข้า ตัวเอง เมื่อเกิดเครือข่ายคนลุ่มน้าลี้ก็ได้มีการฟื้นฟูประเพณีนี้ขึ้นมา เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อสายน้า พิธีกรรมการแห่ช้างเผือก ได้สะท้อนถึงแรงศรัทธา ความเคารพรักและหวงแหนที่มนุษย์ ตัวเล็กๆ จะพึงตอบ แทนแก่แม่น้าที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงให้ทุกคนได้อยู่ได้กิน เป็นแหล่งกาเนิดที่ช่วยอุ้ มชูให้ชีวิตยังดาเนิน ต่อไปและ พิธีกรรมแห่ช้างเผือกนับได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ทาหน้าที่กระตุ้นเตือนจิตสานึกและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องได้เป็นอย่างดีกับแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีที่เก่าแก่ แต่มีคุณค่าโดยผ่านพิธีกรรมความเชื่อของประชาชนในลุ่มน้าลี้ กาหนดจัดงาน เดือนกรกฎาคม เดือน ๑๐ เหนือ สถานที่จัดงาน บริเวณอาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน กิจกรรมในงาน พิธีแห่ช้างเผือกเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ สอบถามรายละเอียด สภาวัฒนธรรมอาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน


งานสัปดาห์ล่องแก่งหินเพลิง แก่งหินเพิง อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแก่งขนาดใหญ่ที่ สวยงาม มีลักษณะเป็นลานหินหัก และมีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นชั้นหิน ทรายอยู่บริเวณตอนปลายสุดของลาน้าใส ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการล่องแก่งหิน เพิงบริเวณสองฝั่งลาน้าใช้ในการล่ องแก่ง อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวของพื้นที่ ๓ ตาบล ได้แก่ ตาบลสาพันตา ตาบลสะพานหิน และตาบลนาดี อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมล่องแก่งหินเพิงโดยผ่านแก่ง ๖ แก่ง ได้แก่ แก่ง หินเพิง แก่งวังหนามล้อม แก่งวังบอน แก่งลูกเสือ แก่งวังไทรและแก่งงูเห่า กาหนดจัดงาน กลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน หน่วยพิทักษ์ป่า ขญ ๙ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียด สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๓๓๙๔ **หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครั้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ


สิงหาคม


สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดื อนอาสาฬหะหรือ เดือน ๘ (ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘-๘) เนืองในโอกาสคล้ายวันทีพระพุทธเจ้าทรง ประกาศพระศาสนาเป็ นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมจักกัปปวัตน สูตร เป็นผลให้เกิดมีพระสาวกรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนา จนถือได้ว่าเป็น วันแรกทีมี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา (เทศน์กัณฑ์แรก) เนื้อหาว่าด้วยทางสาย กลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ทีน่าไปสู่ การบรรลุนิพพาน ฤาษีโ กณฑัญญะ ได้ บรรลุโสดาปัตติผล แล้วทูลขอบวชเป็นพระสาวกรูปแรก ทีเป็นประจักษ์พยานในการ ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในบรรดาในบรรดาประเทศทีนับ ถือพระพุทธศาสนาทีประกาศให้มีวันอาสาฬหบูชา และถือปฏิบัติมาจนกระทังปัจจุบัน กิจกรรม ท่าความสะอาดบ้าน ประดับธงชาติและธงธรรมจักร และจัดแต่งทีบูชาประจ่า บ้าน การศึกษาเอกสาร หรือสนทนาเกียวกับความส่าคัญของวันอาสาฬบูชา รวมทั้ง หลักธรรม คือ ทางสายกลางและแนวทางปฏิบัติในครอบครัว น่าครอบครัวไปบ่าเพ็ญ กุศล ท่าบุญตักบาตร บริจาคทาน ปฏิบัติธรรมทีวัด รักษาศีล ไหว้พระ สวดมนต์ ฟัง ธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันทีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา เป็นครั้งแรกหรือที เรียกว่าปฐมเทศนา เป็นวันทีเกิ ดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และ เป็นวันแรกทีบังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ กาหนดจัดงาน วันที ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สถานทีจ่ ัดงาน วัดทุกวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด กิจกรรมในงาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติธรรม รักษาอุโบสถศีล พิธีเวียนเทียนเพือถวายเป็นพุทธบูชา


งานประเพณีวัฒนธรรมไทยแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ (วัดพระธาตุสวี) พระธาตุ ส วี เป็ น โบราณสถาน ในสมั ย พระศรี ธ รรมโศกราช ได้ มี ก ารบู ร ณะ ปฎิสั งขรณ์ พระธาตุ ส วี ขึ้น สถานที แห่ ง นี้ป ระชาชน ชาวอ่ าเภอสวี มี ความเชือว่า เป็ น สถานทีทีศักดิ์สิทธิ์มีการกราบไหว้บูชาและบรรพบุรุษได้มีการจัดงานแห่ผ้าขึ้นพระธาตุซึง ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ่าทุกปี กาหนดจัดงาน วันที ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๑๕ ค่าเดือน ๘ ของทุกปี) สถานที่จัดงาน วัดพระธาตุสวี ต่าบลสวี อ่าเภอสวี จังหวัดชุมพร กิจกรรมในงาน ท่ า พิ ธี ส มโภชผ้ า ห่ ม พระธาตุ ขบวนแห่ ผ้ า ขึ้ น พระธาตุ การแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนต่าบลสวี โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๓ ๑๔๐๗

วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา หมายถึง วันทีพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจ่าอยู่ ณ แห่งใดแห่งหนึง ตลอดระยะเวลาทีฤดูฝนมีก่าหนด ๓ เดือน ตามพระวินัย บัญญัติและไม่ไปค้างแรมทีอืน โดยทัวไป เรียกกันว่าจ่าพรรษา ความสาคัญ ชาวไทย ได้ประกอบพิธีทางศาสนาเนืองในวันเข้าพรรษา มาตั้งแต่ ครั้งกรุงสุโขทัย ซึงมีทั้ง พิธีหลวง และพิธีราษฎร์ กิจกรรมทีกระท่าก็มีการ เตรียมเสนาสนะให้อยู่ในสภาพทีดี ส่าหรับ จะได้จ่าพรรษาอยู่ตลอด ๓ เดือน ส่าหรับเทียนพรรษาจะมีการแห่เทียนไปยังพระอารามทั้งทางบกและทางน้่าตามแต่หนทางทีไปจะอ่านวยให้เพือน่าเทียน เข้าไปตั้งในพระอุโบสถหรือพระวิหาร แล้วก็จะจุดเทียนเพือบูชาพระรัตนตรัย ส่าหรับการปฏิบัติอืนๆก็จะมีการถวายผ้า อาบน้่าฝน การอธิษฐานตนว่าจะประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลห้า ศีลแปด ฟังเทศน์ฟังธรรม ตามระยะเวลาที ก่าหนดโดยเคร่งครัดตามก่าลังศรัทธาและขีดความสามารถของตนนับว่าวันเข้าพรรษาเป็นโอกาสอันดีทีพุทธศาสนิกชน จะได้ประพฤติปฏิบัติตนในวิถีชีวิตของชาวพุทธให้เข้มข้นยิงขึ้นไปอีกระดับหนึง กิจกรรม ร่วมพิธีหล่อเทียน ท่าบุญตักบาตร ไปวัดปฏิบัติธรรม สมาทานศีล รักษาศีล ฟังเทศน์ สนทนาธรรม ท่าวัตรสวด มนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายภัตตาหารเช้า -เพล ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้่าฝน บ่าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ประกอบพิธีเวียนเทียน


ประเพณีเข้าพรรษา “เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้อง อยู่ประจ่า ณ วัดใดวัดหนึงระหว่างฤดูฝน โดยเหตุทีพระภิกษุในสมัย พุทธกาลมีหน้าทีจะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมค่าสังสอน แก่ ป ระชาชนไปในที ต่ า งๆ ไม่ จ่ าเป็ น ต้ อ งมี ที อยู่ ประจ่ า แม้ใ นฤดู ฝ น ชาวบ้ า นจึ ง ต่ า หนิ ว่ า ไปเหยี ย บข้ า วกล้ า และพื ช อื นๆ จนเสี ย หาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจ่าพรรษาให้พระภิก ษุอยู่ประจ่าที ตลอด ๓ เดือน กาหนดจัดงาน วันที ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดทุกวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด กิจกรรมในงาน ร่วมท่าบุญตักบาตรเนืองในเทศกาลเข้าพรรษา ชมขบวนแห่เทียนพรรษา การประกวดเทียนพรรษา การฟ้อนร่า

ประเพณีหล่อเทียนพรรษา การหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีเกียวเนืองพระพุทธศาสนา มาแต่ โ บราณและเป็ น งานบุ ญ เพื อถวายพระภิ ก ษุ ไ ว้ จุ ด บู ช าพระ รัตนตรัยตลอด ๓ เดือนของการเข้าพรรษา ปัจจุบันการหล่อเทียน พรรษาหาดูได้ยาก สภาวัฒนธรรมอ่าเภอจุฬาภรณ์จึงฟื้นฟูประเพณี หล่อเทียนพรรษาเพือรู้เข้าใจพิธีการ ขั้นตอนในการหล่อเทียนและพิธีถวายเทียนพรรษา กาหนดจัดงาน เดือนกรกฎาคม สถานที่จัดงาน วัดทุกวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด กิจกรรมในงาน การหล่อเทียนพรรษา


งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา ๘๕ ไอยรา “เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน จังหวัดสุรินทร์” ในอดีตช้างมีบทบาทส่าคัญมากในการออกศึกสงคราม ช้างจึงได้รับการยกย่องในฐานะผู้ทีสร้างบ้านเมือง และ ถือเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ และเนืองในวันเข้าพรรษาเวียนมาบรรจบ จังหวัดสุรินทร์ได้ตระหนักในพระมหา กรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ที มี ต่ อ ปวงชนชาวไทยทุ ก พระองค์ และเห็ น ถึ ง ความส่ า คั ญ ของ พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานประเพณีเข้าพรรษา ซึงเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชน จังหวัดสุรินทร์จึงได้ งานมหกรรม แห่เทียนพรรษา ๘๕ ไอยรา “เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน แผ่นดิน”และพิธีท่าบุญตักบาตรบนหลังช้าง และขบวนแห่เทียน พรรษาและช้างประดับตกแต่ง ไฟสวยงาม จ่านวน ๘๔ เชือก กาหนดจัดงาน วันที ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง บริเวณเขตเทศบาลเมือง สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กองการศึกษาฯ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๑ ๔๒๕๔

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี ๒๕๕๕ เพือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถินได้มีกิจกรรมด้าน ประเพณีร่วมกัน ส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน ให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง และสร้างสังคมและชุมชนให้มี ส่วนร่วมจัดกิจกรรมและพัฒนาสู่ชุมชนทีเข้มแข็งต่อไป กาหนดจัดงาน วันที ๒ - ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมในงาน ประดับตกแต่งเทียนพรรษาและร่วมแห่เทียนพรรษา


เข้าพรรษา ไหว้พระ ๙ วัด ชมของดีเมืองนนท์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษามีกิจกรรม “เข้าพรรษา ไหว้พระ ๙ วัด ชมของดีเมืองนนท์” เพือให้ประชาชน และ นักท่องเทียวทีสนใจได้เดินทางท่องเทียวสักการะสถานที อันเป็นมงคล เพือการเริมต้นอย่างมีความสุขสงบทางใจ ตาม คติความเชือของไทย อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถานทีส่าคัญ ในจังหวัดนนทบุรี กาหนดจัดงาน เดือนสิงหาคม (เข้าพรรษา) กิจกรรมในงาน ไหว้พระ ๙ วัด ๑. พิพธิ ภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ๒. ศาลเจ้าแม่ทับทิม ๓. วัดเขมาภิรตารามวรวิหาร ๔. วัดกลางบางซือ ๕. วัดต่าหนักใต้ ๖. วัดชมพูเวก ๗. พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ ๘. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ๙. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สอบถามรายละเอียด ส่านักงานเทศบาลนครนนทบุรี


ประเพณีผ้อต่อ (สารทจีน) เทศกาลผ้อต่อ ในจังหวัดภูเก็ตเป็นเทศกาลงานบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ บรรพบุรุษ ซึงเป็นประเพณีนิยมทีได้ถือ ปฏิบัติสืบต่อกันมานานนับเป็นเวลา หลายชัวอายุคนแล้ว ซึงยึดถือตามคติความเชือทีอนุชนจีน หรือชาวไทยเชื้อ สายจีนปฏิบัติสืบต่อกันมา งานเทศกาลนี้จัดให้มีขึ้นตั้ งแต่ในวัน ๑๕ ค่า เดือน ๗ ตามปฏิทิน จันทรคติจีน (ประมาณเดือน ๙ ปฏิทินจันทรคติไทย) งานนี้มีไปถึงวันสิ้นเดือน งานผ้อต่อ มีช่อเรียกดั้งเดิมว่า เทศกาลอุลลัมพน แต่ในปัจจุบันนิยมเรียกกัน ว่า เทศกาลพ้อต่อ ซึงพ้อต่อ เป็นค่ากร่อน ค่าเต็มว่า พ้อต่อ จ่งเซ้ง ตามส่าเนียงชาวจีนฮกเกี้ยน แปลความว่า กิจกรรม โปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์โดยทัวกัน เทศกาลอุลลัมพน ภาษาจีนฮกเกี้ยนว่า อูหลานผูนโห่ย ค่าว่า โห่ย หมายถึงชุมนุม งานชุมนุม คณสโมสร สมาคม สภา ฯลฯ ค่าว่า อุหลานผูนโห่ย แปลว่า งานชุมนุมอุลลัมพน เดิมทีใช้ค่าเต็มวลีว่า อูหลานผูนเซ่งโห่ย แปลว่า งานเฉลิมฉลองเทศกาลอุลลัมพน ต่อมากร่อนเหลือเพียงว่า อูหลานเซ่งโห่ย ไม่มีความหมาย แต่ปัจจุบันชาวเมืองเรียก “ผ้อต่อ” เทศกาลพ้อต่อเป็นวันครึงปีตามคตินิยมของจีน เป็นวันทีวิญญาณได้รับการปลดปล่อยให้กลับมาเยียมญาติพี น้อง ชาวจีนจึงจัดพิธีบวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษ ด้วยการตกแต่งแท่นบูชาและเครือง กงเต็กตามบ้านเรือน ส่วนดวง วิญญาณทีไม่มีญาตินั้น แต่ละบ้านจะจัดแท่นบูชาพร้อมอาหารคาวหวานไว้ทีหลังบ้าน นอกจากนี้ตามศาลเจ้าต่างๆ ใน เกาะภูเก็ตก็จะมีผู้ศรัทธาน่าขนมและผลไม้มาบูชา ซึงล้วนแล้วแต่ได้รับการประดับตกแต่งมาอย่างดี ผลไม้บางอย่าง แกะสลักอย่างสวยงามเป็นทีตืนตาตืนใจแก่ผู้ทีอยู่ใน บรรยากาศของพิธีนี้อย่างยิง เครืองเซ่นไหว้ในประเพณีพ้อต่อ ได้แก่ น้่าชา ขนมรวม (เต่เหลียว) มิดเจียน (คล้ายเครืองบายศรีของไทย) ขนม เต่า (อังกู้) ขนมฟู (ฮวดโก้ย) ขนมจ่าง (กี้จ่าง) ผลไม้ (สับปะรด กล้วยข้าว ส้ม ) ของหวานคาว เหล้าจีน และสิงทีขาด ไม่ได้ คือเต่าตัวใหญ่ สีแดง ซึงเรียกว่า ป่ายปั๋ว กาหนดจัดงาน วันที ๑ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศาลเจ้าต่องย่องสู อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ศาลเจ้าชิดเชียว อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ตลาดสดเทศบาล1 หรือทีคนภูเก็ตเรียกว่าบ้านซ่าน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว หรือ พ้อต่อก๊ง บริเวณบางเหนียว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต สอบถามรายละเอียด สนง.วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๒ ๓๖๑๗


เทศกาลอาหารทะเลภูเก็ต เทศกาลอาหารทะเลภูเก็ต ๒๕๕๕ หรือ Phuket Seafood Fiesta ๒๐๑๒ ก่าหนดจัดขึ้นตลอดเดือนสิงหาคม เพือให้นักท่องเทียว ได้ชิมอาหารทะเลในบรรยากาศริมหาด พร้อมเลือกซื้อกุ้ง หอย ปู ปลา สด ๆ จากทะเลอันดามันมาให้ร้านอาหารปรุงเมนูพิเศษ และสนุกสนาน กับกิจกรรมต่างๆ บนริมหาดราไวย์ต่านานชายหาดท่องเทียวแห่ง แรก และจุ ด ก่ า เนิ ด การเผาปลาด้ ว ยกาบมะพร้ า วและน้่ า จิ้ ม สู ต รน้่ า มะขามเปียกของภูเก็ต กาหนดจัดงาน วันที ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน โรงแรมและร้านอาหารชั้นน่าในจังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียด ททท. ส่านักงานภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๓ , ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๓๖

ประเพณีปล่อยโคมลมบ้านหนองบัว เกิดขึ้นราวปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นการทอดผ้าป่าสวรรค์ของชาวบ้าน โดยมีความเชือว่า ผ้าป่าสวรรค์จะน่าเอาความทุกข์ไปกับโคมลมขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายลูกบอลลูน ท่าจากกระดาษว่าวทากาวต่อกัน ใช้ควันไฟเป่าเข้าไปในโคมเพือให้โคมลอยได้ แล้ว ชาวบ้านจะใส่เงินจ่านวนหนึงและเขียนจดหมายฝากไปกับโคมลมด้วย มีข้อความว่า ถ้าโคมนี้ไปตกทีใด ให้ผู้ทีเก็บโคมได้น่าเงินไปทอดผ้าป่าในหมู่บ้านทีโคมตก ก าหนดจั ด งาน วั น ที ๓ สิ ง หาคม (วั น แรม ๑ ค่ า เดื อ น ๘) หรื อ วันเข้าพรรษาของทุกปี สถานที่จัดงาน วัดบ้านหนองบัว หมู่ที ๕ บ้านหนองบัว ต่าบลท้ายน้่า อ่าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร กิจ กรรมในงาน จั ดการประกวดปล่ อ ยโคมลมหลั ง จากการท่ าบุ ญวั น เข้าพรรษามีพิธีเปิดงาน การแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน แคนวง การประกวด ปล่อยโคมลม สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนต่าบลท้ายน้่า โทรศัพท์ ๐ ๕๖๖๐ ๑๑๕๖


ประเพณีแห่กัณฑ์เทศน์ “ตาหน่าง” เป็ น การแสดงออกของพุ ท ธศาสนิ ก ชนในการท่ า นุ บ่ า รุ ง พระพุ ท ธศาสนาและการสื บ ทอดค่ า สอนทาง พระพุทธศาสนา กาหนดจัดงาน วันที ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ (วันเข้าพรรษา) สถานที่จัดงาน บริเวณบ้านน้่าสิงห์ใต้ ต่าบลท่าปลา อ่าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมในงาน การท่าตาหน่ างของชาวบ้านทั้งทีเป็นรายบุคคลและท่าเป็นคุ้ม ขบวนแห่ตาหน่างของชาวบ้านและ โรงเรียน การประกวดตาหน่าง การเทศน์มหาชาติ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนต่าบลท่าปลา โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๙ ๙๓๔๘ วัดน้่าสิงห์ใต้

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าเพชร (สืบสานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าเพชร) เพือส่งเสริมให้ ประชาชนเห็น คุณค่าและเกิดความรักหวงแหน และรักษาแม่น้่าเพชร ซึงเป็นแม่สายเดียวในจังหวัดเพชรบุรี กาหนดจัดงาน วันที ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ แม่น้่าเพชรบุรี บริเวณท่าน้่าหลังจวนผู้ว่าราชการ กิจกรรมในงาน ขบวนแห่ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ การแข่งขันเรือยาว แข่งกีฬาโล้กระทะ หัวล้านชนกัน การแสดงต่างๆ สอบถามรายละเอียด เทศบาลเมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๖๒๕๘


งานวันชาวสวน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการจัดงานวันชาวสวนในการ สนับสนุนเผยแพร่ผลผลิตการประกอบอาชีพชาวสวนตลอดจนส่งเสริม การท่องเทียวตามธรรมชาติและโบราณสถานในพื้นทีอ่าเภอพรหมคีรี กาหนดจัดงาน วันที ๗ – ๑๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามหน้าทีว่าการอ่าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมในงาน ขบวนแห่ผลาชาติประดับด้วยพืชผลทางการเกษตรผลไม้ เที ยวชิ ม /ชมสวนผลไม้ จั ด ตลาดผลไม้ แ ละผลผลิ ต ทางการเกษตร กิจกรรมการแสดงของชาวสวน แข่งขันภูมิปัญญาและศิลปะท้องถิน สอบถามรายละเอียด ทีว่าการอ่าเภอพรหมคีรี ส่วนราชการในพื้นทีอ่าเภอพรหมคีรี โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๙ ๖๑๐๓

ส้มโอขาวแตงกวา ผลไม้ทีเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติคู่เมืองชัยนาท คือ ส้มโอพันธุ์ ขาวแตงกวา ปลู ก ณ ต่า บลคุ้ง ส่ า เภา อ่ า เภอมโนรมย์ เนื องจากมีลั ก ษณะ ภูมิอากาศและคุณสมบัติทางเคมีของดินเหมาะสมท่าให้ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาร และพั น ธุ์ อื นที ปลู ก ในจั ง หวั ด ชั ย นาทมี รสชาติดีเป็นทีต้องการของตลาด การจัด งานส้ ม โอชั ยนาทครั้ ง แรกเมื อ ปี ๒๕๒๗ ทีอ่าเภอมโนรมย์ ต่อมาการท่องเทียวแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุน ท่าให้การ จัดงานส้มโอยิงใหญ่ขึ้นและเป็นกิจกรรมหนึงในงานประจ่าปีของจังหวัดชั ยนาท ซึงจัดเป็นประจ่าทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี กาหนดจัดงาน วันที ๙ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หน้าศาลากลาง จังหวัดชัยนาท กิจกรรมในงาน การจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ไม้ผล กิงพันธุ์ การจัดมหกรรมอาหารอร่อย การออกร้านค้า จ่าหน่ายสินค้าราคาประหยัด สอบถามรายละเอียด ส่านักงานเกษตร จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ ๐ ๕๖๔๗ ๖๗๑๗ ทีท่าการปกครอง จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ o ๕๖๔๑ ๑๒๓๔


๘๔ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เฉลิมพระเกียรติ “สยามไทยมุง” กรอบแนวคิ ด “๙ เสน่ ห์ ม รดกวั ฒ นธรรม ๘ วิ ถี ไ ทย สานสายใยชุมชน”เพือเปิดพื้นทีของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ ไทยและของกระทรวงวัฒนธรรมทีจะจัดสร้างขึ้นในอนาคตให้ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลียนเรียนรู้การถ่ายทอดและน่าเสนอ ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมมิติใหม่ สามารถเข้าถึงสาธารณชนได้ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ในสังคม กาหนดจัดงาน วันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


ตามรอยเสด็จประพาสต้นวัดพระปรางค์เหลือง จั ด ขึ้ น เพื อร่ า ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๕ ที ทรงมีต่อพสกนิกร โดยเสด็จพระราชด่าเนินไปตามพื้นที ต่ า งๆเพื อดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข ของราษฎรษ์ รั บ ฟั ง ปั ญ หาความ เดื อ ดร้ อ นของราษฎร เพื อแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ต รงความ ต้องการ พร้อมกันนี้ยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวั ฒนธรรม ประเพณีท้องถิน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวของ จังหวัดด้วย กาหนดจัดงาน วันที ๑๑ – ๑๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดพระปรางค์เหลือง ต่าบลท่าน้่าอ้อย อ่าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมในงาน วันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้นวัดพระปรางค์เหลือง เวลา ๑๐.๓๐ น. ชมมหรสพลิเก เวลา ๑๙.๓๐ น.ชมการแสดงแสง เสียง . มหรสพภาคกลางคืน วันที ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีท่าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เวลา ๑๐.๓๐ น. ชมการแข่งขันเรือยาว ๓๐ ฝีพาย เวลา ๑๙.๓๐ น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด้จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เวลา ๒๐.๓๐ น. ชมการแสดงแสงเสียง เวลา ๒๑.๐๐ น. ชมมหรสพภาคค่า สอบถามรายละเอียด เทศบาลต่าบลท่าน้่าอ้อย อ.พยุหะคีรี โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๕ ๗๒๐๑ วัดพระปรางค์เหลือง จ. นครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๖ ๗๓๗๕


วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หมายถึ ง วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ พระบรมราชินีนาถผู้ทรงประทานความรัก ความเมตตา และเสียสละความสุข ส่วนพระองค์ส่งเสริมอาชีพ เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตแด่ พสนิกรชาวไทยทุกหมู่ เหล่า พ.ศ. ๒๕๑๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรง เป็นมิงขวัญของปวงชนชาวไทย มวลพสกนิกรพร้ อมใจกันถวายพระพรและ เทิดพระเกียรติด้วยการประดับธงทิวและไฟฟ้าทั วประเทศ ในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา วันที ๑๒ สิงหาคมของทุกปี การจัดงานก็เพือให้ตระหนักถึงพระ ราชกรณียกิจทีพระองค์ทรงเสียสละอย่างใหญ่หลวงในด้านต่างๆ เช่น การ ปกครอง การเกษตรและสหกรณ์ การคมนาคม โดยเฉพาะด้านหัตถกรรมที ท่าให้ชาวต่างประเทศรู้จักผ้าไหมของไทย และคนไทยมีงานท่ายังผลให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ดีขึ้น

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) กาหนดจัดงาน วันที ๑๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน กรุงเทพมหานคร จังหวัดทุกจังหวัด กิจกรรมในงาน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัว ประเทศ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ การประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ และ ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน จัดกิจกรรมต่างๆ เกียวกับวันแม่ เช่น การจัด นิทรรศการ การแสดง การประกวดต่างๆเพือร่าลึกถึงพระคุณของแม่ การบ่าเพ็ญ สาธารณประโยชน์ ท่าบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล น่าพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอ พรจากแม่ สอบถามรายละเอียด กองอ่านวยการโครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๐๕๑ – ๒ ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด


งานมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี จังหวัดตรัง เป็นการอนุรักษ์มรดกไทยส่งเสริมให้หน่วยงานราชการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย กาหนดจัดงาน วันที ๑๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า) จังหวัดตรัง กิจกรรมในงาน การเดิ น แบบด้ ว ยชุ ด ผ้ า ไทย การแสดงทางวั ฒ นธรรม การสาธิ ต การทอผ้า การประกวดออกแบบผ้าไทย การออกร้านจ่าหน่ายสินค้า OTOP สอบถามรายละเอียด ส่านักงานจังหวัดตรัง โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๘๕๑๖ E-mail: trang@moi.go.th ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๗๕๘๕ E-mail: trangculture@gmail.com

วันวิทยาศาสตร์ไทย เพื อเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า ฯ พระบิ ด าแห่ ง วงการ วิทยาศาสตร์ไทย กาหนดจัดงาน วันที ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณพระทีนังราชธรรมสภา และหอชัชวาลเวียงชัย จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมในงาน นิทรรศการเนืองในวันวิทยาศาสตร์ การบรรยายด้านดาราศาสตร์ไทย สอบถามรายละเอียด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๐ ๑๐๐๖ , ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๐

งานประจาปีปิดทองหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร งานประจ่าปีปิดทองหลวงพ่อโตเป็นงานทีจัดทุกปีๆ ละ ๒ ครั้ง คือ ขึ้น ๕ - ๙ ค่า เดือน ๕ และเดือน ๙ กาหนดจัดงาน วันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (เดือน ๙ ขึ้น ๕ค่า -๙ ค่า) สถานที่จัดงาน บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี กิจกรรมในงาน ไหว้พระปิดทองหลวงพ่อโต การออกร้านจ่าหน่ายสินค้าของ ประชาชนและเอกชน จัดมหรสพตลอดงาน สอบถามรายละเอียด วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๒ ๓๓๓๑


งานมหกรรมผลไม้และ OTOP ยะลา ๕๕ กิจกรรมประกวดธิดาชาวสวน กาหนดจัดงาน วันที ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา กิจกรรมในงาน การแสดงศิล ปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดธิด า ชาวสวน การออกร้านสาธิต จ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ของภูมิปัญญาท้องถิน สอบถามรายละเอียด ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๑ ๓๙๑๖ E-mail: yala@m-culture.go.th

ประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยง บ้านหนองปืนแตก เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวกะเหรียง กาหนดจัดงาน วันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณต่าบลสองพีน้อง อ่าเภอแก่งกระจาน จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมในงาน การเรียกขวัญ ของลูกหลาน การกินข้าวห่อ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนต่าบลสองพีน้อง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๕ ๙๑๑๘

ประเพณีสารทพวน จังหวัดนครนายก ประเพณีสารทพวน เป็ นประเพณีหนึงของชาวไทยพวนทีอพยพมาอยู่ในจังหวัดนครนายก ซึงมีมากทีสุดที อ่าเภอปากพลี ชาวพวนเหล่านี้ยังคงยึดถือประเพณี วัฒนธรรมทีปฏิบัติต่อกันมาแต่ครั้งยังอยู่ทีประเทศลาว ชาวไทย พวนในอ่าเภอปากพลี นับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทย ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ทีชาวพวนถือปฏิบัติกันใน ๑ ปี ก็จะมีลักษณะคล้ายและต่างกับของคนไทย ซึงบางอย่างมีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวน ประเพณีสารทชาวบ้านจะน่ากระยาสารทพร้อมอาหารคาวหวานไปท่าบุญ ทีวัด ทางวัดจะนิมนต์พระวัดในหมู่บ้านอืนทีไม่ได้ท่าสารทนั้นๆ มาร่วมด้วย เมือเสร็จ พิธีแล้ว จะแบ่งกระยาสารทให้กับพระวัดอืนทีรับนิมนต์ส่าหรับไปฉันทีวัดของตน กาหนดจัดงาน วันที ๓๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ วัดฝั่งคลอง อ่าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กิจกรรมในงาน จัดประกวดการกวนกระยาสารท ท่าบุญวันสารทพวน สอบถามรายละเอียด สภาวัฒนธรรมอ่าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


พิธีสืบชะตาเมืองพะเยาบุญครบรอบการก่อตั้งจังหวัดพะเยา ท่าบุญครบรอบการก่อตั้ง จ.พะเยาโดยจัดพิธีสืบชะตาเมืองทุกประตูเมือง ประกอบด้วยศาลหลักเมือง ประตูชัยประตูปราสาท ประตูเหล็ก ประตูกลองประตูปู่ยี กาหนดจัดงาน วันที ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศาลหลั กเมือง ประตูชัยประตูปราสาท ประตูเหล็ ก ประตูกลอง ประตูปู่ยี อ.เมืองพะเยา วัดศรีอุโมงค่า อ.เมืองพะเยา สอบถามรายละเอียด จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๐๑ ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๑

วันขนมไทย วันขนมไทย เป็นประเพณีทีจัดขึ้นเพือรักษาประเพณีภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้ลูกหลานสืบทอดประเพณี ในการจัดงานวันขนมไทยได้จัดให้มีการประกวด การท่าขนมพื้นบ้านนานาชนิด นอกจากนั้นยังจัดให้มีการละเล่ นพื้นบ้านของ ผู้ สู ง อายุ เช่ น การเตะปี๊ บ ชั ก คะเย่ อ เพื อเป็ น การสร้ า งความสามั ค คี แ ละ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กซึงเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ และผู้สูงอายุซึงเป็นบุคคลที ถือเป็นปูชนียบุคคลทีสมควรยกย่อง กาหนดจัดงาน วันที ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดปาโมกข์ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา กิจกรรมในงาน กิจกรรมการสาธิตการท่าขนมไทยกว่า ๓๐ ชนิด การประกวดการท่า ขนมไทยของกลุ่มแม่บ้านและโรงเรียนในพื้นที เช่น การกวนขนมกะละแม สอบถามรายละเอียด วัดปาโมกข์ จ.พังงา โทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๙ ๙๕๕๕


งานประเพณีสลากภัต (สลากหาบ) สลากภั ต เป็ น ประเพณี ที เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด เพชรบุรีแถบอ่าเภอบ้านลาด จัดในช่วงเข้าพรรษา ระหว่างเดือน ๘ ถึงเดือน ๑๑ เป็ น ประเพณีในการถวายข้าวสาร อาหารแห้ งแด่ พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษา กาหนดจัดงาน เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณวัดโพธิ์ลอยวัดโพธิ์เรียง วัดจันทารามวัดเขาน้อย วัดหนองกาทอง วัดดอนกอก วัดหัวนา วัดดอนหว้า วัดโพธิ์กรุ วัดหนองจอก วัดวังบัว วัดบ่อบุญ วัดหนองแก วัดเนินหนองโสน วัดไทรทอง อ่าเภอบ้านลาด และวัดโรงเข้ อ่าเภอเมืองฯ สอบถามรายละเอียด ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๔๓๒๔

งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่องซึงถือได้ว่าเป็นงานประเพณีส่าคัญของ อ่าเภอปากช่อง ทีได้ มีการจัดงานต่อเนืองเป็นประจ่าทุกปี เพือเป็นการ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตรของอ่าเภอปากช่อง โดยเฉพาะ อย่างยิง น้อยหน่า ซึงถือได้ว่าอ่าเภอปากช่องเป็นแหล่งปลูกน้อยหน่าที มาก ทีสุด และคุณภาพดีทีสุดของประเทศ กาหนดจัดงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณถนนตรงข้ามเขาแคน อ่าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมในงาน เอาของดี เ มื อ งปากช่ อ งทั้ ง หลายมาจ่ า หน่ า ย ได้ มี ก ารจ่ า หน่ า ย น้อยหน่าและผลไม้ จ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จ่าหน่ายกล้วยไม้ จ่าหน่ายสินค้าราคา ประหยั ด จากโรงงาน มี ป ระกวดผลไม้ การประกวดธิ ด าน้ อ ยหน่ า มหกรรมฟรี คอนเสิ ร์ ต การออกร้ า นของกิ งกาชาดอ่ า เภอปากช่ อ ง เพื อหารายได้ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ต่อไป สอบถามรายละเอียด อ่าเภอปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒ ๐๘๙๘ E-mail: korat@m-culturan.go.th


ละศีลอดเดือนรอมฎอน เดือนรอมฎอน ถือเป็นเดือนศักดิ์สิทธ์ส่าหรับมุสลิมทัวโลกมุสลิม ทุกคนจะประกอบศาสนกิจทั้งกลางวันและกลางคืนเพือความหวังทีจะ ได้รับความโปรดปรานอภัยโทษ กาหนดจัดงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมในงาน มีการละศีลอดร่วมกัน เวลา ประมาณ ๑๘.๓๐ น. และ ละหมาดมัฆริบ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๑ ๑๓๖๙

เทศกาลวันฮารีรายอ อิดิ้ลฟิตรีและอิดิ้ลอัฎฮา วันฮารีรายอหรือวันอีดในศาสนาอิสลาม ซึงเป็นวันที มุสลิมเฉลิมฉลองหลังจากเดือนรอมฎอมคืออีดอิดิ้ลฟิตรี และอีดอิดิ้ลอัฎฮาคือการเฉลิมฉลองในช่วงประกอบพิธีฮัจย์ กาหนดจัดงาน เดือนสิงหาคม (อิดิ้ลฟิตรี) เดือนตุลาคม (อิดิ้ลอัฎฮา) สถานที่จัดงาน หาดนราทัศน์ ต่าบลบางนาค อ่าเภอเมืองนราธิวาส สอบถามรายละเอียด เทศบาลเมืองนราธิวาส โทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๑ ๕๘๒๕

ประเพณีผูกข้อมือเรียกขวัญชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ประเพณีการผูกข้อมือเรียกขวัญของชาวไทยเชื้อสายกะเหรียงจะจัดระหว่างวันขึ้น ๘ - ๑๕ ค่า เดือน ๙ ของ ทุกปี เพือเรียกขวัญข้าวให้กับผู้ทีมาร่วมงานให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว กาหนดจัดงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณวัดศรีสุวรรณาราม บ้านนิเถะ ต่าบลหนองลู อ่าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมในงาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีผูกยกขวัญ การละเล่นพื้นบ้าน เช่น การเล่น ดนตรีซึงหางโค้ง (นาเด่ย์) พิณ ๖ สาย สอบถามรายละเอียด อ่าเภอสังขละบุรี โทรศัพท์ ๐๓๔ ๕๙๕ ๐๙๓ เทศบาลต่าบลวังกะ โทรศัพท์ ๐๓๔ ๕๙๕ ๕๖๔


เทศกาลงานผ้อต่อ เป็นพิธีเซ่น ไว้บ รรพบุ รุษและวิทญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยเครืองบวงสรวง เป็นขนมชนิดหนึง ท่าด้วยแป้งเป็นรปเต่าขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างทางสีแดง ซึงคน จีนเชือว่าเป็นสัตว์อายุยืน ดังนั้นการไหว้เต่าจึงเป็นการต่ออายุให้ตนเองและถือ เป็นกุศลทียิงใหญ่ กาหนดจัดงาน เดือนสิงหาคม สถานที่จัดงาน บริเวณย่านไทยหัว ถนนกระบี อ้ามจ้อสู่ก้ง บริเวณเริงจิตเก่า ชุมชนย่านพ้อต่อก้งบริเวณบางเหนียว อ่าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียด เทศบาลนครภูเก็ต ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๒ ๓๖๑๗

ประเพณีเหี่ยเต้ง (ถือโคมไฟ) จัดหลังจากพ้อต่อเพือส่งวิญญาณของบรรพบุรุษทีลงมากินอาหาร มาเทียวในงานพ้อต่อแล้วให้กลับสู่ภพดังโคม ไฟทีน่ามาแขวนไว้หน้าบ้านทุกบ้าน กาหนดจัดงาน เดือนสิงหาคม สถานที่จัดงาน บริเวณย่านไทยหัว ถนนกระบี อ้ามจ้อสู่ก้ง บริเวณเริงจิตเก่า ชุมชนย่านพ้อต่อก้ง บริเวณบางเหนียว อ่าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียด ชาวจีนย่านไทยหัว ถนนกระบี ชาวจีนย่านวงเวียหอนาฬิกา ชาวจีนย่านบางเหนียว

งานเทศกาลวันไข่เค็มและของดีเมืองไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี เพือส่งเสริมผลิตภัณฑ์อ่าเภอไชยา เช่น ไข่เค็มไชยา ผัดไทไชยา ผ้าไหมพุมเรียง ฯลฯ กาหนดจัดงาน เดือนสิงหาคม สถานที่จัดงาน บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลต่าบลไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี กิจกรรมในงาน มีการประกวดการท่าไข่เค็มไชยา ผัดไทไชยา และออกร้านตลอดจนการ แสดงรืนเริงต่างๆ สอบถามรายละเอียด ส่านักงานพัฒนาชุมชนอ่าเภอไชยาและอ่าเภอไชยา


พุนพินถิ่นอารยธรรม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี เพือร่าลึกถึงประวัติศาสตร์ของเมืองพุนพิน ซึงเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยศรีวิชัย ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี กาหนดจัดงาน เดือนสิงหาคม สถานที่จัดงาน บริเวณหน้าทีว่าการอ่าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี กิจกรรมในงาน การแสดงแสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ การแสดงอืนๆ เช่น มโนราห์ หนังตะลุง และกิจกรรม อืนๆ มากมาย สอบถามรายละเอียด อ่าเภอพุนพุนร่วมกับอบต.ทุกแห่ง เทศบาลเมืองท่าข้าม **หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครั้งกับหน่วยงานทีรับผิดชอบ


กันยายน


กันยายน เทศกาลแข่งเรืออุบลราชธานี กาหนดจัดงาน วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน เทศบาลพิบูลมังสาหาร เทศบาลเขมราฐ สอบถามรายละเอียด เทศบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๕๔๑ ๙๑๘๔

งานทาบุญไหว้พระอุปคุต กาหนัดจัดงาน วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดแม่อายหลวง กิจกรรมในงาน งานทาบุญไหว้พระอุปคุต สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

งานประเพณีกิ๋นสลากภัตวัดศรีดอนคา กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดศรีดอนคา ตาบลห้วยอ้อ อาเภอลอง จังหวัดแพร่ กิจกรรมในงาน ตอนเช้ า ท าบุ ญ ตั ก บาตรเปน น ประเพีี กิน น สลากของคีะศรั ท ธาวั ด ศรี ด อนค าจากหมู่ บ้ า นและ องค์กรต่างๆ ในอาเภอลอง พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา “เรื่อง อนิสงค์ของการทานสลากภัต ” รวมถึงมีการแสดงศิลปะ พื้นบ้านต่างๆ สอบถามรายละเอียด วัดศรีดอนคา ตาบลห้วยอ้อ อาเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๘ ๑๒๗๘


การแข่งเรือยาวประเพณีไทย-ลาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดบึงกาฬ เพื่อสืบสานประเพีีและวัฒนธรรมที่เปนนเอกลักษี์ของท้องถิ่น กาหนดจัดงาน วันที่ ๗ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ (สัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายน) สถานที่จัดงาน แม่น้าโขงหน้าเทศบาลบึงกาฬ กิจกรรมในงาน ขบวนพาเหรดจากอาเภอต่างๆ พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ถนนอาหาร จาหน่ายสินค้า นิทรรศการ ภาพถ่ายมองบึงกาฬผ่านเลน สอบถามรายละเอียด สานักงาน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๑๘๙๗ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๑๗๑๖

ประเพณีบุญวันสารทเดือนสิบ ประเพีีทาบุญเดือนสิบมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานและความเชื่อ เช่น เรียกตามชื่อ เดือนที่จัดงาน ก็จะเรียกว่าประเพีีทาบุญเดือนสิบ หรือถ้าเรียกชื่อตามประเพีีสารทของอินเดีย ซึ่ งคาว่า สารท หมายถึง ฤดูใบไม้ร่วง เปนนฤดูกาลที่พืชพันธุ์ธัญญาหารกาลังออกผล ชาวอินเดียจะเก็บเกี่ยวไปทาขนมเซ่นพลีผีปู่ย่าตา ยายและเทพเจ้าที่นับถือ เพื่อตอบแทนพระคุีที่บันดาลให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหาร บางแห่งบางท้องถิ่นเรียกงานนี้ว่า ประเพีีทาบุญวันสารท หรือประเพีีทาบุญสารทเดือนสิบ นอกจากนั้นยังมีการเรียกชื่อตามขั้นตอนและลักษีะสาคัญของงาน ได้แก่ ประเพีี ยกหมรับ หรือ ประเพณี ชิงเปรต บางท้องที่ก็เรียกตามความมุ่งหมายหลักของงาน คือ การทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่าตายาย ญาติพี่ น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ก็จะเรียกประเพีีนี้ว่า ประเพีีทาบุญตายาย หรือ ประเพีีรับส่งตายาย สาหรับขนมที่ใช้ประกอบพิธีมีมากมายหลายประเภท เพราะเปนนงานเลี้ยงอาหารอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ ล่วงลับ ฉะนั้นนอกจากขนมจะมีหลายชนิดแล้ว ยังมีความหมายที่สื่อถึงความเชื่ออีกด้วย ได้แก่ ๑. ขนมเจาะหู หรือขนมเจาะรู มีความเชื่อว่าจะเปนนเหมือนเครื่องประดับจาพวกตุ้มหู หรือต่างหู หรือรูเงินสมัยโบราี ๒. ขนมลา มีความเชื่อว่าเปนนเหมือนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่น ๓. ขนมข้าวพอง เปนนสัญลักษี์แทนแพสาหรับใช้นั่งข้ามแม่น้าไปสู่อีกฝั่ง ๔. ขนมจูจุน เปรียบเปนนเหมือนอุปกรี์การเล่นกีฬาอย่างหนึ่งก็คือทอยสะบ้า กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๓ กันยายน และ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดทุกวัดในจังหวัดปัตตานี สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ ๐ ๗๓๓๒ ๓๑๙๕-๗


งานบุญข้าวประดับดิน บุญข้าวประดับดินนิยมทากันในแรม ๑๔ ค่า เดือน ๙ บุญข้าวประดับดินเปนนบุญที่ ทาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต (ชาวอีสานบางทีเรียก เผต) หรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว ข้าว ประดับดินได้แก่ ข้าวและอาหารหวานคาวพร้อมหมากพลูบุหรี่ที่ห่อด้วยใบตองกล้วย นาไป วางไว้ตามใต้ต้นไม้ แขวนไว้ตามกิ่งไม้หรือวางไว้ตามพื้นดินหรือที่ใดที่หนึ่งในบริเวีวัด พร้อมกับเชิญวิญญาีของญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว มารับเอาอาหารที่อุทิศให้ต่อมาภายหลัง นิยมนาภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเีร แล้วอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตายโดยหยาดน้า (กรวดน้า) ไปให้ด้วย กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดท่าวังหลวง บ้านเช ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร สอบถามรายละเอี ย ด เทศบาล/องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล/สภาวั ฒ นธรรมต าบล/ สภาวัฒนธรรมอาเภอ/วัด และชาวบ้านจังหวัดยโสธร

ประเพณีไหว้พระจันทร์ การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันของสมาชิกในครอบครัว ร่วมชมจันทร์ เพ็ญที่ทอแสงนวลและอธิษฐาน เพื่อขอพรและความเปนนสิริมงคล กับให้มีความ กลมเกลียวและผาสุกในครอบครัว กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ (แรม ๑๔ ค่า เดือน ๙ ของทุกปี) สถานที่จัดงาน บริเวสีตลาดอาเภอพนัสนิคม กิจกรรมในงาน การไหว้เทพเจ้า ซึ่งมีเครื่องบวงสรวงต่างๆ การประกวดตกแต่ง โต๊ะไหว้พระจันทร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน - ไทย สอบถามรายละเอียด กองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๔ ๓๙๙๙


ประเพณีเทกระจาดสารทพวนวัดวังรอ กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ (แรม ๑๔ ค่า เดือน ๙ ของทุกปี) สถานที่จัดงาน วัดวังรอ ตาบลวังมหากร อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมในงาน ร่วมทาบุญตักบาตรตามประเพีีพวน ชมการประกวดกระจาดพวนที่มีความสวยงาม ร่วมรับประทาน อาหารกลางวันของชาวพวน สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๕ ๗๒๐๑

วันพิพิธภัณฑ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัีฑสถานแห่งชาติ มีบทบาทภารกิจที่มุ่งสู่เป้าหมายในการ เปนนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ไม่แสวงหาผลกาไร ควบคู่ไปกับภารกิจ หลั ก คื อ การเก็ บ รั ก ษา อนุ รั ก ษ์ สื บ ทอดและน าเสนอข้ อ มู ล มรดกทาง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ แ ละของคนในชาติ แก่ ป ระชาชนในทุ ก ระดั บ การศึกษา ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ในโอกาสวันพิพิธภัีฑ์ จึงได้ จัด กิจกรรมโครงการ นิทรรศการพิเศษ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม ออกสู่สาธารีชน อันเปนนการสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจหลักในการเปนน สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่สาธารีชน กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน พิพิธภัีฑสถานแห่งชาติ สอบถามรายละเอียด พิพิธภัีฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๐๒ พิพิธภัีฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๒ ๑๓๐๘


งานวันพิพิธภัณฑ์ไทย พระนครคีรไี ด้รับการจัดตั้งขึ้นเปนนพิพิธภัีฑสถานแห่งหนึ่ง จึงได้จัดกิจกรรม นิทรรศการเนื่องในวันพิพิธภัีฑ์ ไทย และเปิดชมพิพิธภัีฑ์โดยไม่เสียค่าเข้าชม กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน พระที่นั่งราชธรรมสภา พิพิธภัีฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี สอบถามรายละเอียด พิพิธภัีฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๐ ๑๐๐๖

งานประเพณีตักบาตรขนมครก พ.ศ. ๒๔๔๙ หลวงปู่โห้ ภายหลังได้รับสมีศักดิ์เปนนพระครูสุนทร สุตกิจ เปนนเจ้าอาวาสวัดแก่นจันทร์เจริญ ได้ชักชวนทายกทายิการ่วมกันตัก บาตรขนมครกในวั น ขึ้น ๘ ค่า เดือ น ๑๐ เพื่อเปนนการสื บทอดประเพีี ทาบุญตักบาตรนับเนื่องแต่พุทธกาล อานิสงส์ที่ได้ทาให้ยังสังขารและธาตุ ของคีะสงฆ์ที่อยู่จาพรรษา พัฒนา ฝึกฝน ทั้งทางด้านจิตใจ และความรู้ ความสามารถในการปลูกสร้าง ตกแต่ง ซ่อมแซมอาคารต่างๆ ได้รับความรู้ หลังจากลาสิขาบทไปแล้ว ยังได้นาปัจจัยไปบารุงการศึกษาทั้งพระสงฆ์ และ ลูกหลานของทายก ทายิกา น้าตาลทรายที่ได้จากการตักบาตร ให้ทายกทายิ กา ได้สืบทอดการทาตังเมมาแต่โบราี เพื่อแจกจ่ายแก่คีะสงฆ์ และผู้มาช่วยกิจการภายในวัด ทั้งยังใช้ในการปรุง อาหารสาหรับผู้ที่มาทาบุญเมื่อถึงคราวเข้าพรรษาของพระสงฆ์ และยังถึงซึ่งความสามัคคีเข้มแข็งของทายก ทายิกาใน ชุมชนตาบลบางพรมร่วมด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลบางพรม และพระครูวิมล สมุทรกิจ เจ้าคีะตาบลบางพรม เจ้าอาวาสวัดแก่นจันทร์เจริญ มีความปรารถนาใน การสืบต่อวัฒนธรรมประเพีีตักบาตรขนมครกของตาบลบางพรมให้เปนนตานานยืน ยาวสืบไปในอนาคตกาล กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๘ ค่า เดือน ๑๐) สถานที่จัดงาน วัดแก่นจันทร์เจริญ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลบางพรม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๓ ๑๕๐๖ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๐ ๘๐๓๘


ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าเมืองสระแก้ว กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ -๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวีศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีปิดทองและสักการะศาลหลักเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และดนตรี การแสดงและจาหน่ายผลิตภัีฑ์ OTOP สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๒๙ – ๓๐

งานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวีอนุสาวรีย์สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โจ้โก้ กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวงดวงวิญญาีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ สอบถามรายละเอียด จั ง หวั ด แพร่ แ ละเทศบาลต าบลแม่ ห ล่ า ย จั ง หวั ด แพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๖๔ ๖๘๔๒

งานประเพณี "วันสานึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา" จังหวัดชุมพรเปนนจังหวัดหนึ่งที่ประสบพายุหมุน เขตร้อน ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเปนนมูลค่า มหาศาลมาตลอดทุกปี นับเปนนพระมหา -กรุีาธิคุีหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริใน การแก้ไขปัญหาอุทกภัย จัดทาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ (แก้มลิงโดยธรรมชาติ) พร้อมขุดคลองหัววัง-พนังตัก เพื่อ ระบายน้าจากคลองท่าตะเภาลงสู่ทะเลที่อ่าวพนังตัก กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๖ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ี คลองในหลวงหัววัง - พนังตัก ตาบลนาชะอัง อาเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๑ ๑๓๙๕


งานวันส่งตายาย (บุญสารทเดือนสิบละแม) ประชากรบ้ า นสวนสมบู ร ี์ ส่ ว นใหญ่ ย้ า ยถิ่ นฐานมาจากจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า เมื่ อ ถึ ง บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ ญาติ พี่ น้ อ งใน ครอบครัวจะต้องร่วมงานวันส่งตายายตามแบบโบราี จึงได้ จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพีีวันส่งตายายเปนนประเพีีสาคัญของท้องถิ่น กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดสวนสมบูรี์ หมู่ ๗ ตาบลสวนแตง อาเภอละแม จังหวัดชุมพร กิจกรรมในงาน จั ด ส ารั บ “ยกหมรั บ ” มี ข นมเดื อ นสิ บ ตามความเชื่ อ ของคนในสมั ย โบราี การท าบุ ญ ตั ก บาตร เลี้ยงพระ พิธีทอดผ้าป่า สวดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับ ตั้งเปรต ชิงเปรต สอบถามรายละเอียด วัดสวนสมบูรี์ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐๘ ๗๒๖๗ ๗๗๗๔

งานประเพณี “วันสานึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา” การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน ประจาปี ๒๕๕๕ จังหวัดชุมพรเปนนจังหวัดหนึ่งที่ประสบพายุหมุนเขตร้อน ได้รับความเสียหายทั้ง ชีวิตและทรัพย์สินเปนนมูลค่ามหาศาลมาตลอดทุกปี นับเปนนพระมหากรุีาธิคุีหา ที่สุ ดมิไ ด้ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ทรงมีพระราชดาริในการแก้ไขปัญหา อุทกภัย จัดทาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ (แก้มลิงโดยธรรมชาติ) พร้อมขุด คลองหัววัง-พนังตัก เพื่อระบายน้าจากคลองท่าตะเภาลงสู่ทะเลที่อ่าวพนังตัก และ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรคลองหัววัง – พนังตัก บนสะพานอาภากร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี ทรงรับสั่งว่าน่าจะจัดแข่งขันเรือบริเวีนี้ เพราะมีคันคลองเปนนชั้นๆ เหมือนอัฒจันทร์ จังหวัดชุมพรจึงได้ จัดงานแข่งขันเรือยาวขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ี คลองในหลวงหัววัง -พนังตัก ตาบลนาชะอัง อาเภอเมืองชุมพร สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๑ ๑๓๙๕


ประเพณีบญ ุ ข้าวสาก บุญข้าวสากหรือข้าวสลาก ( สลากภัต ) นิยมทาในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือนสิบ เปนนการทาบุญเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตายหรือเปรต บาง ท่านว่าเปนนการทาบุญอุทิศกุศลให้เปรตอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเวลาห่าง จากเวลาบุญข้าวประดับดิน ๑๕ วัน ซึ่ง เปนนระยะเวลาที่เปรต ต้องการกลับไป ี ที่อยู่ของตน ก่อนการทาบุญข้าวสากชาวบ้านจะ เตรียมข้าวเม่า ข้าวพอง ข้าวตอก ขนมและอาหารคาวหวานอื่นๆ ตลอดผลไม้ต่างๆ ไว้ทาบุญอย่างคึกคักในวันงาน สาหรับข้าวเม่า ข้าวพองและข้าวตอกนั้น จะคลุกเข้ากันและใส่น้าอ้อย น้าตาล ถั่ว งา มะพร้าวให้เปนนข้าวสาก ( ภาคกลางเรียกว่าข้าวกระยาสารท ) เมื่อเตรียมของทาบุญเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านจะเอา ข้าวปลาอาหารที่มีอยู่ไปส่งญาติพี่น้องและผู้รักใคร่นับถืออาจส่งก่อนวันทาบุญหรือส่งในวันทาบุญเลยก็ได้ แล้วแต่ สะดวกสิ่งของเหล่านี้มักแลกเปลี่ยนกันมาระหว่างญาติพี่น้อง และชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง ถือว่าเปนนได้บุญและ เปนนการผูกมิตรไมตรีกันไปในตัว กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ( ขึ้น ๑๕ ค่าเดือน ๑๐ ของทุกปี ) สถานที่จัดงาน ทุกอาเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร กิจกรรมในงาน พอถึงวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือนสิบ ตอนเช้าชาวบ้านจะพากันนาอาหารคาวหวานต่างๆ ไปทาบุญตักบาตรที่ วัดโดยพร้อมเพรียงกัน และถวายทานอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ต่อจากนั้นก็กลับบ้าน แต่บางคนอาจอยู่ วัดจาศีล ภาวนาและฟังเทศน์ก็มีต่อมาพอสายจวนเพล ชาวบ้านจะนาเอาข้าวปลาอาหารที่เตรียมไว้ ไปวัดอีกครั้งหนึ่ง โดยเอาอาหารต่างๆ จัดเปนนสารับหรือชุดสาหรับถวายทานหรือถวายเปนนสลากภัต การถวายอาหารตอนนี้จะทาเปนนห่อ ทาเปนนกระทงด้วยใบตองกล้วยหรือกระดาษ บางแห่งใส่ชะลอม ซึ่งสานด้วยไม้ไผ่และกรุด้วยใบตองกล้วยหรือกระดาษ บ้านหนึ่ง ๆ จะจัดทาสักกี่ชุดแล้วแต่ศรัทธา สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบล/สภาวัฒนธรรมตาบล/สภาวัฒนธรรมอาเภอ/วัด ชาวบ้านยโสธร


ตานก๋วยสลาก

สอบถามรายละเอียด

เปนนประเพีีนิยมที่กลุ่มชนคนภาคเหนือที่อาศัยอยู่ในเขตตาบลคลองน้า ไหลและตาบลใกล้เคียงได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราีจนถึงปัจจุบัน นี้ การจัดของไทยทานบรรจุใส่ชะลอม (ตะกร้า,ก๋วย) ไปถวายพระโดยการจับ ฉลากซึ่งเปนนประเพีีของกลุ่มชนชาวภาคเหนือที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอตลองลาน กาหนดจัดงาน เดือนกันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดแม่สอด ตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้าไหล โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๘ ๖๙๗๐

งานสารทไทย-กล้วยไข่เมืองกาแพงเพชร เปน น ประเพีีเก่าแก่ที่สื บ ทอดกันมาของชาวจังหวัดกาแพงเพชร ในการ ทาบุญวันสารท ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ หรือสิ้น เดือน ๑๐ ชาวเมืองจะ ท าขนมที่ เ รี ย กว่ า กระยาสารทไปท าบุ ญ ถวายพระและประกอบกั บ จั ง หวั ด กาแพงเพชรทีชื่อเสียงในเรื่องเปนนเมืองกล้วยไข่หวาน เทศกาลวันสารท จะตรงกับ ผลผลิ ตกล้ ว ยไข่สุ กพอดี ชาวเมืองจึ งนิ ยมทานกระยาสารทกับกล้ ว ยไข่และนิย ม ทาบุญ ตักบาตรด้วยกระยาสารทกับกล้วยไข่ กาหนดจัดงาน ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หน้าที่ว่าการอาเภอเมืองกาแพงเพชร, อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๐๗

งานทอดผ้าป่าแถว ประเพีีทอดผ้าป่าแถวเปนนประเพีีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราี นิยมจัดในวันสาคัญต่าง ๆ จัดในวัดใหญ่ๆ ประจาจังหวัด เช่นวัดคูยาง วัดพระบรมธาตุ ซึ่งชาวบ้านจะนาถังผ้าป่ามาเรียงกันเปนนแถว แล้วนิมนต์พระมาทาพิธีชัก ผ้าป่าพร้อมกัน จานวนกองผ้าป่าหรือ จานวนพระที่นิมนต์มาจะเท่ากับจานวนที่ต้องการจะจัดเพื่อทาบุญให้ใคร มักจะ ทอดในเวลากลางคืน กาหนดจัดงาน ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดคูยาง วัดพระบรมธาตุ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๘๙


งานประเพณีอุ้มพระดานา และเทศกาลอาหารอร่อยจังหวัดเพชรบูรณ์ กาหนดจัดงาน เดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดไตรภูมิ บริเวีท่าน้าวัดโบสถ์ชนะมาร หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรี์ กิจกรรมในงาน การจั ด ขบวนแห่ พ ระพุ ท ธมหาธรรมราชาประดิ ษ ฐานใน บุษบกพร้ อมขบวนรถ บุ ป ผชาติแห่ ไปรอบเมือง ขบวนแห่ ทางน้าเพื่อนาไป บริเวีลาน้าหน้าวัดโบสถ์ชนะมาร โดยนาพระพุทธมหาธรรมราชาทาพิธีอุ้ม พระดาน้า ซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลก โดยเจ้าเมือง (ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชร บูรี์) ตามการเสี่ยงทาย ถือว่าเปนนงานศักดิ์สิทธิ์ ชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง ตานานพระพุทธมหาธรรมราชา ตลอด ๗ วัน ๗ คืน การประกวดจัดกิจกรรม ต่างๆ มีเทศกาลอาหารอร่อย สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรี์ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๑ ๑๔๗๕

ประเพณีงานทิงกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี งานทิ้งกระจาดถือเปนนประเพีีที่สาคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ในจั งหวั ด สุ พ รรีบุ รี จั ด ขึ้น เปน น ประจ าทุ กปี ต ามธรรมเนีย มชาวพุ ท ธ ศาสนามหายานหมายถึงการจาเริญเมตตาธรรมแก่ ดวงวิญญาี เปนนงาน บุญ กิจกรรมจะเริ่มหลังวันสารทจีน งานกระจาดดิน ๕ วัน งานกระจาด ฟ้า ๓ วัน กิจกรรมในงาน ขบวนแห่การละเล่นต่างๆ ที่มีความสวยงาม การออก ร้านจาหน่ายสินค้า การบริจาคทาน การแสดงมโหรสพต่างๆ กาหนดจัดงาน เดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สมาคมจีนตงฮั้วฮ้วยก้วง ถนนขุนไกร อาเภอเมืองสุพรรีบุรี สอบถามรายละเอียด สมาคมจีน ตงฮั้วฮ้วยก้วง โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๐ ๐๕๒๘ จังหวัดสุพรรีบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๗๕ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรีบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๕๘


งานเทศกาลกินเจ ความเปนนมาและความสาคัญของเทศกาลกินเจ เปนนเทศกาลที่สาคัญของคนไทย เชื้อสายจีน ประกอบกับในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองมีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอ นุสรี์ที่เปนนสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของอาเภอบางบัวทองและจังหวัดนนทบุรี กาหนดจัดงาน เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรี์ จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมในงาน พิธีเปิดมีฑลเทศกาลกินเจ ขบวนแห่เทศกาลกินเจ สอบถามรายละเอียด เทศบาลอาเภอบางบัวทอง โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๑ ๗๖๗๓ ต่อ ๑๔๑๑

เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง หมู ย่ า ง เปน น อาหารประจ าท้ อ งถิ่ น ที่ ขึ้ น ชื่ อ ของเมื อ งตรั ง นิ ย ม รับประทานกับกาแฟ หมูย่างสูตรเมืองตรังมีชื่อเสียงโด่งดังและอร่อยกว่าสูตร อื่นๆ เพราะมีหนังกรอบและรสชาติดี นอกจากจะใช้แกล้มกาแฟเปนนอาหาร พิเศษแล้ว ยังใช้ในงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานตรุษสารท (ของคนจีน) หรือ งานเลี้ยงรวมทั้งงานศพด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากเมืองตรังมีคนเชื้อสายจีนอยู่เปนน จานวนมาก ก่อนจะยกศพไปฝังหรือเผา ลูกหลานจะนาหมูย่างทั้งตัวมาเซ่นไหว้ ศพ จากนั้นนาไปเลี้ยงแขกส่งท้ายเปนนมื้อพิเศษ กล่าวได้ว่า หมูย่างสูตรเมืองตรังสามารถใช้ได้ทุกงานแล้วแต่ต้องการ กาหนดจัดงาน เดือนกันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หน้าโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อาเภอเมืองตรัง สอบถามรายละเอียด หอการค้าจังหวัดตรัง โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๐๒๓๘


ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การแข่งขันเรือยาวประเพีีจังหวัดพิจิต ร เปนนงานประเพีีแข่งขันเรือ ยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กาหนดไว้ ๓ ประเภท ได้แก่ เรือยาวใหญ่ (ฝีพายไม่เกิน ๕๕ คน) เรือยาวกลาง (ฝีพายไม่เกิน ๔๐ คน) และเรือยาวเล็ก (ฝีพายไม่เกิน ๓๐ คน) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔พระบาทสมเด็จพระ เจ้ าอยู่ หั ว ทรงพระกรุ ี าโปรดเกล้ าฯ พระราชทานถ้ ว ยรางวัล ส าหรับ เรื อ ที่ ชนะเลิศ แต่ละประเภท กิจกรรมวันเปิดการแข่งขันเรือยาวประ เพีีจะจัดให้มี ขบวนพาเหรดเรือประเภทต่างๆ และจาลองขบวนเรือพยุหยาตราอัญเชิญถ้วย พระราชทานทางน้า กาหนดจัดงาน วันเสาร์ - อาทิตย์แรกของเดือนกันยายนของทุกปี สถานที่จดั งาน บริเวีลาน้าน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อาเภอเมืองพิจิตร สอบถามรายละเอียด จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ ๐ ๕๖๖๑ ๒๓๑๙ วัดท่าหลวง โทรศัพท์ ๐ ๕๖๖๑ ๑๒๘๕

เทศกาลถือศีลอด (เดือนรอมฎอน) ชาวมุสลิมจะดูดวงจันทร์เพื่อบ่งบอกว่าถึงเทศกาลถือศีลอด (เดือน รอมฎอน) โดยมีกาหนดระยะเวลาในการถือศีลประมาี ๑ เดือน ซึ่งในแต่ ละวัน หากพระอาทิต ย์ขึ้ น ก็ต้ องถือ ศีล อดอาหารและจะทานอาหารได้ ก็ ต่อเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคีะติดตามจาก ส่วนราชการต่างๆ จะได้ออกเยี่ยมพี่น้องชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน กาหนดจัดงาน เดือนกันยายน ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน มัสยิดทุกมัสยิดในจังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๒ ๓๖๑๗


ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ประเพีีแห่ข้าวพันก้อนของบ้านหนองทองทราย สันนิษฐานว่า ชาว ลาวเวียงที่อพยพมาตั้งถิ่ นฐานอยู่ในแถบนี้ได้นาขนบธรรมเนียมประเพีีที่ เรียกว่า “บุญพระเหวด” เข้ามาในท้องถิ่นแล้วสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ประเพีี บุ ญ ผะเหวดสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความศรั ท ธาอั น แรงกล้ า ใน พระพุทธศาสนา และถือว่าเปน น งานบุ ญใหญ่ที่สุ ด โดยกิจกรรมในวันแรก พุทธศาสนิกชนจะช่วยกันจัดตกแต่งศาลาหรือสถานที่ที่จะทาบุญ โดยจาลอง สถานที่ให้เหมือนป่า ประดับประดาด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย และเครื่องบูชา ธรรม อย่างละประมาี ๑,๐๐๐ ได้แก่ ดอกบัวเผื่อน บัวแดง บัวหลวง ธูป เทียน นก ปลา ข้าวเหนียวปั้นเปนนก้อนเล็กๆ ขนาดเท่าหัวแม่มือ หรือเท่านิ้วก้อยก็ได้ โดยให้มีจานวน ๑,๐๐๐ ก้อน กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ กันยายน - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑ เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่าเดือน ๑๒) สถานที่จัดงาน วัดหนองทองทราย ตาบลดงละคร อาเภอเมืองนครนายก กิจกรรมในงาน ชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่จะนาข้าวเหนียวปั้นก้อนเล็กๆ จานวน ๑,๐๐๐ ก้อน ซึ่งเท่ากับหนึ่งพันพระ คาถาในเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดก ใส่ถาดจากบ้านเรือนของตนออกแห่จากหมู่บ้านเข้ามา และเวียนรอบศาลาโรง ธรรม ๓ รอบ แล้วจึงนาข้าวพันก้อนเหล่านั้นไปใส่ไว้ในกรวยไม้ไผ่ ที่หลักธงไชยทั้ง ๘ ทิศ แล้วใส่ไว้ในตะกร้าที่วางอยู่ บนศาลาตามจุดที่ที่มี ทุงโซ และเสดกะสัดเมื่อแห่ข้าวพันก้อนเสร็จก็จะมีการเทศน์สังกาศคือ การเทศน์บอกปีศักราช เมื่อจบสังกาศก็จะหยุดพักให้ญาติโยมกลับไปบ้านของตน นาข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรจังหัน หลังจากพระฉันจังหัน เสร็จแล้วจึงเริ่มเทศน์พระเหวด โดยเริ่มจากกัีฑ์ทศพรไปจนถึงนครกัีฑ์รวมสิบสามกัีฑ์ ซึ่งจะใช้เวลาตลอดทั้งวัน จนถึงค่า และมีความเชื่อกันว่าหากใครฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรจบ ผู้นั้นจะได้รับอานิสงส์มาก สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก โทรศัพท์ ๐ ๓๗๓๑ ๕๐๕๐


ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ชาวไทย – รามัญ ประเพีีล อยเรือสะเดาะเคราะห์ของชาวไทย - รามัญ ตาบลหนองลู อาเภอสั งขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี เกิดขึ้นเพื่อเปนนการบูชาเทวดาที่อยู่ในแม่น้า บนฟ้า ในป่า และบนบก และเพื่อให้ ชุมชน กลุ่มชนและผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมประเพีีอย่างพร้อมเพรียง กาหนดจัดงาน เดือนกันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริ เ วีลานเจดี ย์ พุ ท ธคยาวั ด วั ง ก์ วิ เ วการาม และแม่ น้ าสาม ประสบ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมในงาน การนะเครื่องบูชาไปบูชาเรือที่จะนาไปสะเดาะเคราะห์ การตัก บาตรดอกไม้-ธูป-เทียน พระสงฆ์สวดสะเดาะเคราะห์ การปล่อยโคมขึ้นท้องฟ้า การแห่ เรือจาลองเพื่อนาไปลอยลงสู่แม่น้าสามประสบ สอบถามรายละเอียด เทศบาลตาบลวังกะ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๔๗๓๒ อบต.หนองลู วัดวังก์วิเกการาม สภาวัฒนธรรมอาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยง กาหนดจัดงาน กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บ้านหนองปืนแตก ตาบลสองพี่น้อง อาเภอแก่งกระจาน กิจกรรมในงาน กิจกรรมประกอบไปด้วยการเรียกขวัญ ของลูกหลาน การกิน ข้าวห่อ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลสองพี่น้องและคีะกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๕ ๙๑๑๘


ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกาแพง กาหนดจัดงาน เดือนกันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หน้าที่ว่าการอาเภอเมืองกาแพงเพชร กิจกรรมในงาน จัดพิธีกวนกระยาสารทขึ้นในวันแรม ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ ของทุกปี มีการจัดประกวดขบวนรถประดับจากกล้วยไข่และพืชผลทางการ เกษตรของแต่ละอาเภอที่ส่งเข้าร่วมประกวดอย่างมากมาย การทาบุญตัก บาตรในวันสารทไทย การสาธิตการกวนกระยาสารทด้วยกระทะที่ใหญ่ ที่สุดและมากที่สุด พิธีทอดผ้าป่าแถวซึ่งเปนนพิธีสาคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ยังคงเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นที่วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร ในตอนเย็นวันแรม ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๔๔

งานพิธีสืบชะตาแม่นาโขง เพื่อสืบสานพิธีกรรมตามความ เชื่อทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ กาหนดจัดงาน เดือนกันยายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวีศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมในงาน จัดให้ประชาชนในจังหวัดมุกดาหารและประชาชนจาก สปป.ลาว ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานคุีค่า ขนบธรรมเนียบประเพีีที่ดีงาม จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ ทางวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียด จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๑๓๓๐ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๖๘๔ หมายเหตุ *** กรุีาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครั้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ


ตุลาคม


ตุลาคม ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยก่อนเมื่อถึงฤดูน้ำหลำกชำวบ้ำนจะจัดงำนแข่งเรือขึ้นที่ล้ำน้้ำปำวเพื่อควำมสนุกสนำนและควำมสำมัคคี มี สิ่งของอำหำรมำฝำกกันจนกระทั่งสมัยปัจจุบันได้จัดให้เป็นงำนประเพณีแข่งเรือยำวเป็นประจ้ำทุกปี กาหนดจัดงาน วันที่ ๑ - ๒ ตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนำมล้ำน้้ำปำวข้ำงที่ว่ำกำรอ้ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ กิจกรรมในงาน แข่งขันเรือเล็ก แข่งขันเรือยำวท้องถิ่น เส็งกลองกิ่ง (กลองกิ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมกำรละเล่นท้องถิ่นเกิดจำกภูมิ ปัญญำของชำวบ้ำนประมำณ ๒๐๐ ปีมำแล้ว ใช้ตีเป็นสัญญำณเตือนภัย) สอบถามรายละเอียด เทศบำลต้ำบลกมลำไสย โทรศัพท์ ๐ ๔๓๘๙ ๙๑๕๔

การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ผู้น้ำในกำรอนุรักษ์แม่น้ำเพชรและเป็นกำรสืบสำนประเพณี อันดีของจังหวัดเพชรบุรีให้ประชำชนมีจิตส้ำนึก หวงแหน และช่วยกันรักษำแม่น้ำสำยส้ำคัญที่หล่อเลี้ยงคนในจังหวัดมำ เป็นเวลำช้ำนำน กาหนดจัดงาน วันที่ ๕ - ๖ ตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน แม่น้ำเพชร กิจกรรมในงาน กำรแข่งขันเรือยำว สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๕๙๘๗-๘๙

การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำเป็นเมืองหลวงเก่ำของไทย ตั้งอยู่บริเวณที่รำบ ลุ่ มแม่ น้ำเจ้ ำพระยำตอนล่ ำ งมำบรรจบกับแม่น้ำ ลพบุรี และแม่น้ ำป่ ำสั ก เป็ น ศู น ย์ ก ลำงของเส้ น ทำงคมนำคม เศรษฐกิ จ กำรปกครอง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี วั ฒ นธรรมเกี่ ย วกับ สำยน้้ำ เช่น กำรละเล่ น แห่ เรื อ กำรแข่ งขั น เรื อ ประเพณี ซึ่งมักจะจัดกันช่วงหลังเทศกำลออกพรรษำ กาหนดจัดงาน ระหว่ำงเดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณล้ำน้้ำเจ้ำพระยำหน้ำวัดกษัตรำธิรำชวรวิหำร สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๗๙ ๖๔๔๗


การแข่งขันเรือยาว เมื่อประมำณปี ๒๕๓๕ น้ำโดยท่ำนพระครูวชิรธรรมวิมล อดีตเจ้ำอำวำสวัดอู่ส้ำเนำ หมู่ ๗ ชำวบ้ำนวังน้้ำแดง หมู่ ๓ ได้ริเริ่มแข่งข้นเรือยำว ๗ ฝีพำย ในวันออกพรรษำ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงำมและจะสืบ ทอดงำนประเพณีนี้ต่อไป กาหนดจัดงาน ตุลำคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน แม่น้ำกงจีน หน้ำวัดอู่ส้ำเภำ หมู่ ๗ บ้ำนอู่ส้ำเภำ จังหวัดก้ำแพงเพชร สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำมะเขือ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๘๖ ๔๑๒๒-๓

งานประเพณีอุ้มสรงนาอาเภอวิเชียรบุรี (วันสารทไทย) ประเพณีอุ้มพระสรงน้้ำ มีประวัติควำมเป็นมำ ในสมัยปลำยกรุงศรีอยุธยำ รำวรุ่นปู่ของพระยำประเสริฐสงครำม (ใจ ณ วิเชียร) ซึ่งเคยเกิดสงครำมครั้งใหญ่ เมืองวิเชียรบุรีก็เกิดสภำวะแห้งแล้งชำวบ้ำนมีควำมอัตคัดขัดสน ไปทั่วโจรผู้ร้ำยชุก ชุม เจ้ำเมืองจึงคิดอุบำยขึ้นเพื่อปลอบขวัญประชำชน โดยริเริ่มกระท้ำพิธีอุ้มพระ สรงน้้ำในวันสิ้นเดือนสิบ ซึ่งตรงกับวันสำรทไทย เนื่องจำกเจ้ำเมืองเล็งคู่เมืองศรี เทพ ได้ใช้ท้ำพิธีเสี่ยงทำยเกี่ยวกับบ้ำนเมืองเช่นกัน แล้วเจ้ำเมืองจึงป่ำวประกำศให้ รำษฎรไป โดยกำรน้ำพระพุทธรูปคู่บ้ำนคู่เมืองมำสรงน้้ำ บริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ปี ละครั้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้ำนเมือง และเรียกขวัญก้ำลังใจ กาหนดจัดงาน ปลำยเดือนกันยำยน - ตุลำคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๕ ค่้ำ เดือน ๑๐) สถานที่จัดงาน บริเวณศำลเจ้ำพ่อเจ้ำแม่วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สอบถามรายละเอียด เทศบำลต้ำบลวิเชียรบุรี โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๙ ๑๕๖๗, ๐ ๕๖๗๙ ๑๔๖๑


งานใต้ดอกไม้ของไทยเวียง ชำวลำวเวียงได้จัดงำนประเพณี “ไต้ดอกไม้” ในเวลำกลำงคืน มีก้ำหนด ๓ วัน คือ ขึ้น ๑๕ ค่้ำ และ แรม ๑ ,๒ ค่้ำ เดือน ๑๑ ในช่วงออกพรรษำ เพื่อเฉลิมฉลอง จะมีกำรช่วยกันจัดตั้งท้ำปะร้ำพิธี เป็นร้ ำนท้ำด้วยไม้ไผ่ และประดับ ประดำด้วยดอกไม้ อย่ำงสวยงำม ตอนเย็นชำวบ้ำนจะน้ำดอกไม้ ธูปเทียน ไปจุด บูชำพระพุทธองค์ โดยจะมีพระสงฆ์น้ำรอบประร้ำก่อน ๓ รอบ แล้วชำวบ้ำนก็จะ วนรอบตำม และน้ำดอกไม้ ธูปเทียนไปวำงไว้บนปะร้ำ หลังจำกนั้นก็จะมีกำรเฉลิม ฉลองกันด้วยกำรร้องร้ำท้ำเพลง ลูกหลำนชำวบ้ำนมำฟ้อนร้ำอย่ำงสวยงำม และมี ดนตรีประกอบ คือ แคน ในกำรบูชำดังกล่ำว จะท้ำกำรบูชำกัน ๓ คืน กาหนดจัดงาน ตุลำคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน อ้ำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี สอบถามรายละเอียด เทศบำลต้ำบลเขำย้อย โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๖ ๒๐๖๑-๒

ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประเพณีแซนโฎนตำ เป็นประเพณีเก่ำแก่ของชำวเขมรสุรินทร์ โฎนตำ หมำยถึง กำรท้ำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจำกนี้ เป็นกำรแสดงควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และมีโอกำสได้มำพบปะญำติ มิตรในวันนี้ประชำชนที่ไปท้ำงำนต่ำงถิ่นต้องกลับมำเพื่อร่วมพิธีนี้ หำกไม่ มำอำจจะมีอันเป็นไปในลักษณะต่ำงๆ ได้ กิจกรรมประกอบด้วย ขบวน แห่ช้ำง ๙ เชือก เอกลักษณ์ประเพณีแซนโฎนตำเพื่อน้ำไปไหว้บรรพบุรุษ จำก ๒๕ ชุมชน กำรจูนโฎนตำ โดยตัวแทนมอบเครื่องจูนโฎนตำต่อผู้ว่ำ รำชกำรจังหวัด กิจกรรมแซนโฎนตำต่อพระยำสุรินทร์ภักดีศรีณงค์จำงวำง เจ้ำเมืองสุรินทร์ กำรสวดทักษิณำนุประทำน กำรละเล่นพื้นเมือง กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๕ (วันแรม ๑๔ ค่้ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี) สถานที่จัดงาน บริเวณอนุสำวรีย์พระยำสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ จำงวำง ถนนกรุงศรีนอก อ้ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๑ ๔๕๒๔


ประเพณีถือศีลกินผัก ประเพณีถือศีลกินผัก หรือประเพณี “เจี๊ยะฉ่ำย” ในจังหวัดภูเก็ตนั้นเริ่มมำตั้งแต่ ปี ๒๓๖๘ ที่บ้ำนในทู้ หรือ บ้ำนกะทู้ ในปัจจุบัน อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกำร ระบำดของไข้ป่ำอยู่เป็นประจ้ำ คณะงิ้วเร่ที่มำจำกเมืองจีนได้ประกอบพิธีกินผักเพื่อ บวงสรวงเทพเจ้ำขึ้น หลังจำกนั้นปรำกฏว่ำ โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเป็นประจ้ำได้หำยไป ท้ำให้เกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำ และสืบสำนพิธีถือศีลกินผักต่อๆ กันมำ จนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันในปัจจุบันประเพณีกินผัก (เจี้ยะฉ่ำย) ของชำวภูเก็ตได้มีกำรปฏิบัติสืบทอดกันมำทุกปี ซึ่งถือว่ำเป็น ประเพณี อั น ดี ง ำมและเป็ น ประเพณี ยิ่ ง ใหญ่ ข องชำวภู เ ก็ ต กั บ กิ จ กรรมอิ่ ม บุ ญ เสริ ม บำรมี อยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๕ – ๒๓ ตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศำลเจ้ำทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมในงาน พิธีแห่พระรอบเมือง พิธีลุยไฟ พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีเดินสะพำนตะปู และพิธีสะเดำะเครำะห์จำกทุกศำล เจ้ำทั่วเกำะภูเก็ตในแต่ละวันแล้ว ยังสำมำรถเสริมบำรมีให้ตัวเองด้วยกำรท้ำบุญเขียนชื่ออักษรจีนบนเม็ดข้ำวสำร ศักดิ์สิทธิ์ จำกศำลเจ้ำปุดจ้อ (ศำลเจ้ำกวนอิม) ซึ่งถือว่ำเป็นศำลเจ้ำศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่ประชำชนชำว ภูเก็ตให้ควำมเคำรพนับถือกันมำก สอบถามรายละเอียด ส้ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๒ ๓๖๑๗

งานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน งำนประเพณีตักบำตรข้ำวต้มลูกโยน ณ วัดพระพุทธฉำย เป็นประเพณีที่ สืบทอดมำเป็นเวลำนำน จัด ขึ้นในวันแรม ๑ ค่้ำเดือน ๑๑ ของทุกปี กิจกรรมประกอบด้วย กำรท้ำบุญตักบำตร ด้วยข้ำวต้มลูกโยน ชมขบวน แห่ข้ำวต้มลูกโยน กำรแสดงเหตุกำรณ์จ้ำลองพระพุทธเจ้ำเสด็จลงมำ จำกสวรรค์ ชั้ นดำวดึ ง ส์ โดยมี เ ทวดำ นำงฟ้ ำ ตำมส่ ง เสด็ จ ทำงบั น ได สวรรค์ กำรร้ำถวำยอย่ำงสวยงำม ตระกำรตำ ตำมวัฒนธรรมไทย กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๕(วันแรม ๑ ค่้ำเดือน ๑๑ ) สถานที่จัดงาน วัดพระพุทธฉำยต้ำบลหนองปลำไหล อ้ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี กิจกรรมในงาน กำรประกวดกำรท้ำข้ำวต้มลูกโยน สอบถามรายละเอียด ส้ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๓ ๑๓๗๒


งานประเพณีชักพระ ประเพณี ชัก พระเป็ น ประเพณีพ รำหมณ์ ศำสนิก ชนและพุ ทธศำสนิก ชนปฏิ บัติ สื บ ต่ อกั นมำสั นนิ ษฐำนว่ ำ ประเพณีนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดีย ที่นิยมเอำเทวรูปออกแห่ในโอกำสต่ำงๆ ต่อมำพุทธศำสนิกชนได้น้ำเอำคติ ควำมเชื่อดังกล่ำวมำปรับปรุงให้สอดคล้องกับควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ ซึ่งเชื่อ ว่ำอำนิสงค์แห่งกำรลำกพระท้ำให้ฝนตกตำมฤดูกำล ชำวนครศรีธรรมรำชส่วน ใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม ต้องกำรไร่นำที่อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตเพิ่มพูน กำรที่ ฝนตกตำมฤดูกำลจึงเป็นเรื่องส้ำคัญจนเกิดคติควำมเชื่อว่ำ เมื่อพระหลบหลัง ฝนจะตกหนัก จึงมีสัญลักษณ์พญำนำคในกำรลำกพระ เพรำะเชื่อว่ำให้น้ำและ เชื่อกันว่ำหำกใครได้ลำกพระทุกปี จะเป็นผู้ที่ได้รับบุญกุศลเป็นอย่ำงมำกและ ส่งผลให้ประสบควำมส้ำเร็จในชีวิต ประเพณีชักพระเล่ำกันเป็นเชิงพุทธต้ำนำนว่ำ หลังจำกพระพุทธองค์ทรงกระท้ำยมกปำฏิหำรย์ปรำบเดียรถีย์ ณ ป่ำมะม่วง กรุงสำวัตถี แล้วได้เสร็จไปจ้ำพรรษำ ณ ดำวดึงส์ เพื่อโปรดพุทธมำรดำ ซึ่งขณะนั้นทรงจุติเป็นมหำมำยำเทพ สถิตอยู่ ณ ดุสิตเทพพิภพตลอดพรรษำ พระพุทธองค์ทรง ประกำศพระคุณของมำรดำแก่เทวสมำคม และแสดงพระ อภิธรรมโปรดพุทธมำรดำ ๗ คัมภีร์ จนพระมหำมำยำเทพและเทพยดำในเทวสมำคมบรรลุโสดำบันหมด ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่้ำ เดือน ๑๑ อันเป็นวันสุดท้ำยของพรรษำ พระพุทธองค์ได้เสด็จกลับมนุษยโลกทำงบันได ทิพย์ที่พระอินทร์นิมิตถวำย บันไดนี้ทอดจำกภูเขำสิเนนุรำชที่ตั้งสวรรค์ ชั้นดุสิตมำยังประตูนครสังกัสสะ ประกอบด้วยบันไดทอง บันไดเงินและ บันไดแก้ว บันไดทองนั้นส้ำหรับเทพยดำ มำส่งเสด็จอยู่เบื้องขวำของพระพุทธองค์ บันไดเงินส้ำหรับพรหมมำส่งเสด็จอยู่ เบื้องซ้ำยของพระพุทธองค์ และบันไดแก้วส้ำหรับพระพุทธองค์อยู่ตรงกลำง เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมำถึงพุทธศำสนิกชน ที่ทรำบก้ำหนดกำรเสด็จกลับของพระพุทธองค์จำกพระโมคคัลลำนได้ม ำรอรับเสด็จอย่ำงเนืองแน่นพร้อมกับเตรียม ภัตตำหำรไปถวำยด้วย แต่เนื่องจำกพุทธศำสนิกชนที่มำรอรับเสด็จมีเป็นจ้ำนวนมำกจึงไม่สำมำรถจะเข้ำไปถวำย ภัตตำหำรถึงพระพุทธองค์ได้ทั่วทุกคน จึงจ้ำเป็นที่ต้องเอำภัตตำหำรห่อใบไม้ ส่งต่อๆ กันเข้ำไปถวำยส่วนคนที่อยู่ไกล ออกไปมำกๆ จะส่งต่อๆ กันก็ไม่ทันใจ จึงใช้วิธีห่อภัตตำหำรด้วยใบไม้ โยนไปบ้ำง ปำบ้ำง ข้ำไปถวำยเป็น ที่โกลำหล โดย ถือว่ำเป็นกำรถวำยที่ตั้งใจด้วยควำมบริสุทธิ์ด้วยแรงอธิษฐำนและอภินิหำรแห่งพระพุทธองค์ ภัตตำหำรเหล่ำนั้นไปตกใน บำตรของพระพุทธองค์ กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๕(วันแรม ๑ ค่้ำเดือน ๑๑ ) สถานที่จัดงาน อ้ำเภอปำกพนัง อ้ำเภอทุ่งสง อ้ำเภอร่อนพิบูลย์ อ้ำเภอเชียรใหญ่ อ้ำเภอพระพรหม อ้ำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมรำช สอบถามรายละเอียด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลร่วมกับสภำวัฒนธรรมอ้ำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมรำช


งานนมัสการพระพุทธไสยาสน์ และแข่งเรือยาว วัดป่าโมกวรวิหาร พระพุทธไสยำสน์วัดป่ำโมกเป็นพระพุทธไสยำสน์ที่มีพุทธลักษณะสวยงำม สันนิษฐำนว่ำสร้ำงมำแต่ครั้งกรุง สุโขทัยเป็นรำชธำนี มีควำมยำวจำกยอดพระเกศถึงปลำยพระบำท ๒๔ เมตร ต้ำนำนเล่ำสืบมำว่ำ องค์พระพุทธรูปลอย น้้ำมำวนอยู่ ตรงหน้ ำวัดป่ ำโมกเดิม และได้เข้ำฝั นเจ้ำอำวำสที่วัดได้ว่ำพระองค์เห็ นว่ำที่นี้มีป่ำโมกร่มรื่นดีให้ ท้ำพิธี บวงสรวงอัญเชิญพระพุทธไสยำสน์ขึ้นจำกแม่น้ำเจ้ำพระยำและสร้ำงวัดป่ำโมกขึ้นมำ ชำวอ้ำเภอป่ำโมกและชำวอ่ำงทอง มีควำมเสื่อมใสศรัทธำเป็นอันมำก จึงจัดงำนนมัสกำรพระพุทธไสยำสน์เป็นประจ้ำทุกปี และเนื่องจำกอ้ำเภอป่ำโมกติด กับแม่น้ำเจ้ำพระยำ วิถีชีวิตริมแม่น้ำใช้เรือเป็นพำหนะอยู่เป็นประจ้ำ จึงมีกำรจัดงำนแข่งเรือยำวควบคู่ไปกับงำนวัด ประจ้ำปี กาหนดจัดงาน เดือนตุลำคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน วัดป่ำโมกวรวิหำร ต้ำบลป่ำโมก อ้ำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง กิจกรรมในงาน แข่งเรือยำว สอบถามรายละเอียด ส้ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอ่ำงทอง โทรศัพท์ ๐ ๓๕๖๑ ๕๙๑๔ - ๖

งานเทศกาลประเพณีถือศีล กินเจ จังหวัดตรัง เป็นงำนประเพณีดั้งเดิมของชำวจีนในจังหวัดตรัง จะมีขึ้นในวันขึ้น ๑-๙ ค่้ำ เดือน ๙ ของ ปฏิทินจีน (ประมำณ เดือนตุลำคม) โดยถือเอำวันขึ้น ๖ ค่้ำ เป็นวันส้ำคัญที่สุดของงำน ในงำนจะจัดขบวนแห่เจ้ำอย่ำงมโหฬำรไปรอบๆ เมือง มีพิธีไหว้เจ้ำและลุยไฟ ชำวจีนจะนุ่งขำวห่มขำวไปถือศีลกินเจตำมศำลเจ้ำต่ำงๆ เป็นเวลำ ๙ วัน กาหนดจัดงาน เดือนกันยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศำลเจ้ำต่ำงๆ ส้ ำ หรั บ กิ จ กรรมของงำนประกอบด้ ว ยกำรแสดงพลุ ไฟ กำรแสดงมัง กร มี ก ำร จ้ำหน่ำยอำหำรเจธงฟ้ำ รำคำถูก สอบถามรายละเอียด ศำลเจ้ำพ่อหมื่นรำม โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๙๔๓๔ ศำลเจ้ำกิวอ๋องเอี่ย โทรศัพท์ ๐๗๕๒๑ ๐๗๐๑


ประเพณีจุลกฐิน “จุลกฐิน” เป็นประเพณีทำงพระพุทธศำสนำที่ มีกำรเริ่มและสืบทอดกันมำเป็นเวลำช้ำนำน ในปัจจุบันคนไทย ส่วนมำกได้ลืมประเพณีอันดีงำมนี้ ไม่มีควำมรู้ชัดเจนในวิธีปฏิบัติ ไม่ตระหนักในคุณค่ำทำงสังคมหรือรู้สึกว่ำเป็นกำร ยุ่งยำกจึงยังมีกำรปฏิบัติในบำงวัดเท่ำนั้น วัดพระธำตุผำเงำ ต้ำบลเวียง อ้ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชี ยงรำย เป็นวัดอีกวัด หนึ่งที่ยังมีกำรสืบทอดประเพณีจุลกฐินตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ กาหนดจัดงาน สัปดำห์ที่ ๔ ของเดือนตุลำคม ของทุกปี สถานที่จัดงาน วัดพระธำตุผำเงำ ต้ำบลเวียง อ้ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย กิจกรรมในงาน ขบวนแห่กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม กำรแสดงขั้นตอนกำรผลิตผ้ำจุลกฐิน กำรถวำยผ้ำจุลกฐิน เป็นต้น สอบถามรายละเอียด วัดพระธำตุผำเงำ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๕๒

งานประเพณีแข่งโพน ลากพระ จังหวัดพัทลุง ในเทศกำลออกพรรษำจะมีงำนประเพณีลำกพระหรือชักพระทั้งทำงบกและทำงน้้ำ ส้ำหรับจังหวัดพัทลุงเป็น กำรลำกพระทำงบก และจะมีกำรตีโพน (กลอง) เพื่อควบคุมจังหวะในกำรลำกพระ ขบวนพระลำกของแต่ละวัดก็จะมีผู้ตี โพนอยู่บนขบวน เมื่อผ่ำนวัดต่ำงๆ ก็จะมีกำรตีโพนท้ำทำยกัน ท้ำให้มี กำรแข่งขันตีโพนขึ้น และทำงจังหวัดพัทลุงก็ได้จัดให้มีกำรแข่งขันตี โพนขึ้นเป็นประจ้ำทุกปี ในเทศกำลลำกพระเดือน ๑๑ โพน เป็นภำษำท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง ใช้เรียกเครื่องดนตรี ไทยที่มีรูปร่ำงคล้ำยกลองทัด โพน มีสำมขำ ตีด้วยไม้แข็ง กำรแข่งโพน เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมำจำกกำรหุ้มโพน เมื่อแต่ละวัดซึ่งอยู่ห่ำงกัน หุ้มโพนใบใหม่ ก็ต้องมีกำรตีเพื่อทดลองเสียง มีเสียงดัง ได้ยินออกไป ไกล จึงมีกำรท้ำประลองกันว่ำโพนของใครเสียงดังกว่ำกัน และขยำยวง กว้ำงออกไปจนเป็นประเพณี กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๕ (ตรงกับเทศกำลออกพรรษำ) สถานที่จัดงาน หน้ำเทศบำลเมืองพัทลุง กิจกรรมในงาน ชมกำรแข่ ง ขั น โพน ชิ ง ถ้ ว ยพระรำชทำนสมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำสยำมบรมรำชกุ ม ำรี ชมนิทรรศกำรทำงวัฒนธรรม กำรแสดงพื้นบ้ำน กำรแข่งขันซัดต้ม ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย ขบวนแห่เรือพระอัน ยิ่งใหญ่ ท้ำบุญวันออกพรรษำในพิธีตักบำตรเทโว สอบถามรายละเอียด เทศบำลเมืองพัทลุง โทรศัพท์ ๐ ๗๔๖๑ ๓๐๐๗


งานแข่งขันเรือพายเทโวโรหนะอาเภอเมืองสุโขทัย กำรจัดงำนเทโวโรหนะของวัดรำชธำนี ได้จัดจัดเป็นประเพณีมำช้ำนำน โดยในสมัยนั้นจะเป็นกำรแห่ผ้ำป่ำทำง เรือ โดยในสมัยพระรำชประสิทธิคุณ (ทิมยสทินโน) ได้จัดให้มีขบวนแห่พระโวทำงเรือเพื่อให้ประชำชนได้ร่วมบุญร่วม กุศล โดยแห่ไปทำงทิศเหนือ คือไปที่อ้ำเภอสวรรคโลก ๗ วัน และแห่ไปทำงทิศ ใต้ ๗ วัน และต่อมำพระรำชประสิทธิคุณ (หลวงพ่อทิม) ได้จัดให้มีกำรแข่งขัน เรือพำยขึ้นบริเวณหลังวัดรำชธำนี โดยเริ่มจัดขึ้นเมื่อประมำณ ๖๐ ปีมำแล้ว โดย ก้ ำ หนดจั ด ในช่ ว งเทศกำลออกพรรษำ หรื อ เรี ย กว่ ำ เทศกำลเทโวโรหณะ กาหนดจัดงาน ขึ้น ๑๔,๑๕ ค่้ำ และวันแรม ๑ ค่้ำ เดือน ๑๑ (วันออกพรรษำของทุกปี ตรงกับวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๕) สถานที่จัดงาน วัดรำชธำนี และ ณ บริเวณล้ำน้้ำยม หน้ำศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมในงาน ชมขบวนแห่ พ ระเทโว (วั น ที่ ๓๑ ตุ ล ำคม) รอบตลำด สุโขทัย โดยขบวนแห่ประกอบด้วยขบวนพระเทโว ตำมด้วยขบวนนำงฟ้ำ เทวดำ ขบวนเปรตอสู ร กำยและพระภิก ษุ สำมเณร บิณ ฑบำตข้ ำ วสำร อำหำรแห้ง กำรท้ำบุญตักบำตร เทศน์พระเทโวโรหนะสูตร ๑ ธรรมมำส ท้ำบุญสังฆทำน ท้ำบุญพระประจ้ำวันเกิด และกำรแข่งขันเรือพำย ประกวด เรื อ สวยงำม เรื อ ควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ กำรแข่ ง ขั น เรื อ หั ว ใบ้ ท้ ำ ยบอด กำรแข่งขันกีฬำพื้นบ้ำน กำรประกวดกองเชียร์ สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๓๐๒๓ เทศบำลเมืองสุโขทัยธำนี โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๒๔๙๖ วัดรำชธำนี โทรศัพท์ ๐๕๕๖๑ ๑๕๒๙


ประเพณีตักบาตรพระร้อย ประเพณีตักบำตรพระร้อย จะกระท้ำกันในเทศกำลวันออกพรรษำตั้งแต่ แรม ๑ ค่้ำ เดือน ๑๑ เป็นต้นไป กำรตักบำตรพระร้อยนี้ ทำงวัดที่อยู่ตำมฝั่งแม่น้ำ เจ้ำพระยำทั้งสองข้ำง จะตกลงกันก้ำหนดแบ่งกันเป็นเจ้ำภำพเพื่อไม่ให้ตรงกัน เพรำะถ้ำตรงกันแล้วจ้ำนวนพระที่มำรับบำตรจะได้ไม่ครบ ๑๐๐ รูป และต้องกำร ให้พุทธศำสนิกชนทั้งหลำยรู้ก้ำหนดเวลำ จะได้เตรียมจัดท้ำอำหำรหวำนคำวไว้ ท้ำบุญตักบำตรได้ถูกต้องด้วย กำรก้ำหนดว่ำวัดใดจะท้ำบุญตักบำตรพระร้อยใน วันใดนั้น ได้มีกำรก้ำหนดไว้เป็นระเบียบ เมื่อถึงก้ำหนดตักบำตรพระร้อย ณ วัดใด วัดนั้นจะเป็นเจ้ำภำพเตรียมกำรต่ำงๆ มัคนำยกหรือชำวบ้ำนที่อยู่ใกล้ วัดจะมำช่วยน้ำเชือกลงไปขึงแม่น้ำเจ้ำพระยำทั้งสองฝั่งกับบันไดข้ำม ซึ่งใช้วัดที่เป็น เจ้ำภำพเป็นศูนย์กลำง แล้วขึงเชือกตำมริมฝั่งไปทำงทิศเหนือและทิศใต้ของวัดผ่ำนหน้ำบ้ำนของพุทธศำสนิกชนที่อยู่ริม ฝั่งเป็นทำงยำวเหยียด ผู้ที่จะท้ำบุญตักบำตรไม่ต้องเดินหรือไม่ต้องพำยเรือเพียงแต่นั่งที่หัวบันได หน้ำบ้ำนของตนหรือ นั่งบนเรือหน้ำบ้ำนที่อยู่ติดกับเชือกที่ขึงไว้ รอพระเพื่อจะน้ำอำหำรมำใส่บำตร เท่ำนั้น พอถึงเวลำที่ก้ำหนด พระตำมวัดต่ำงๆ จะนั่งเรือโดยมีศิษย์วัดหรือ ชำวบ้ำนมำช่วยพำยเรือให้ พระนั่งรับบำตร ซึ่งพระที่นิมนต์มำรับบำตร จะมำ รวมกันที่วัดที่เป็นเจ้ำภำพก่อน ถ้ำวัดอยู่ไกลบำงทีต้องมำค้ำงคืนที่วัดที่เป็น เจ้ำภำพในครั้งนั้นๆ พอเช้ำตรู่ของวันตักบำตรพระร้อย พระที่นิมนต์มำรับบำตร จะจั บ ฉลำกหมำยเลขแล้ ว ก็ จ ะพำกั น กลั บ วั ด ของตน ครั้ น ตกตอนบ่ ำ ย พุทธศำสนิกชนไม่ว่ำเด็กหรือว่ำผู้ใหญ่จะพำกันไปปิดทองนมัสกำรพระประธำนในโบสถ์ หรือพระพุทธรูปที่เชื่อกันว่ำ ศักดิ์สิทธิ์ หรือปิดทองรอยพระพุทธบำทซึ่งทำงวัดจะจัดไว้ให้ เมื่อนมัสกำรและปิดทองพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพำ กันลงเรือลอยไปตำมแม่น้ำเจ้ำพระยำ กาหนดจัดงาน ตั้งแต่แรม 1 ค่้ำ เดือน11 เป็นต้นไป สถานที่จัดงาน วัดต่ำงๆ ในจังหวัดปทุมธำนี สอบถามรายละเอียด ส้ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธำนี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๓ ๔๒๗๐


ประเพณีแข่งขันโคม-ตะไล ชำวบ้ำนต้ำบลหนองสนิทมีฝีมือด้ำนกำรท้ำโคม และตะไล ซึ่งเป็นศิลปะและภูมิปัญญำชำวบ้ำนแขนงหนึ่ง ที่ควร ได้รับกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไป กาหนดจัดงาน เดือนตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดสุวรรณรำษฎร์ประดิษฐ์ ต้ำบลหนองสนิท อ้ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมในงาน กำรแข่งขันปล่อยโคมไฟลอดห่วง กำรแข่งขันปล่อยตะไล สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหนองสนิท โทรศัพท์ ๐๘ ๐๑๕๑ ๗๓๗๗

ประเพณีรับบัว-โยนบัว ประเพณีนี้มีมำแต่ครั้งโบรำณ สมัยที่คลองส้ำโรงและหนองบึงใกล้เคียง ยังเป็นแหล่งที่มีดอกบัวหลวงอยู่มำก เมื่อใกล้วันท้ำบุญในเทศกำลออกพรรษำคนในอ้ำเภอใกล้เคียง โดยเฉพำะชำวพระประแดงซึ่ง อยู่ในพื้นที่น้ำกร่อย จะพำ กันรำยเรือมำเที่ยวเก็บดอกบัวไปไหว้พระ เมื่อมำกันบ่อยๆ ชำวบำงพลีมี น้้ำใจ ไปเก็บหำดอกบัวไว้ให้ เกิดเป็นประเพณีคนต่ำงถิ่นพำยเรือไปตำม ล้ำคลองส้ำโรง เพื่อไปขอรับดอกบัวจำกชำวบำงพลีแม้จะไม่เคยรู้จักกันมำ กำรให้และรับ ดอกบั วจะกระท้ำอย่ำงสุ ภำพ คือส่ งและรับกันมือต่อมือ ก่อนจะให้กันก็ยกมือขึ้นจบอธิษฐำนก่อน เพรำะถือเป็นกำรท้ำกุศลร่วมกัน กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๕ (วันออกพรรษำ ) สถานที่จัดงาน อ้ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร สอบถามรายละเอียด ส้ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร

งานบุญเดือนสิบ งำนบุญเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็นที่รู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำง โดยได้ปฏิบัติสืบต่อกันมำแต่ครั้ง โบรำณจนถึงปัจจุบัน “ท้ำบุญเดือนสิบ” เป็นกำรอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ปู่ย่ำ ตำยำย ญำติพี่น้องตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว ลูกหลำนจะท้ำขนมหรืออำหำรน้ำไปวำงในที่ต่ำงๆ ของวัด โดยพิธีกรรมท้ำบุญอุทิศส่วนกุศลท้ำได้โดย กำรแผ่ ส่ว นกุศล และกรวดน้้ ำอุทิศให้ เมื่อเสร็จลูกหลำนจะมีกำรแย่งชิงขนม หรืออำหำรที่เรียกกันว่ำ “ชิงเปรต” ปัจจุบันประเพณีบุญสำรทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มำกในจังหวัดนครศรีธรรมรำช กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดมหำธำตุวรมหำวิหำร จังหวัดนครศรีธรรมรำช สอบถามรายละเอียด ส้ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช


งานย้อนรอยราลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ ๕ เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นกำรย้อนร้ำลึกถึงวันที่รัชกำลที่ ๕ เสด็จประพำสต้นทำงชลมำรคเมืองตรอนตรีสินธุ์ ผู้เข้ำร่วมงำนจะแต่งกำยย้อนยุคสมัยรัชกำลที่ ๕ จัดรูปขบวนจ้ำลองตำมเสด็จประพำสเมืองตรอนตรีสินธุ์ ล่องแพชม ทัศนียภำพสองฝั่งแม่น้ำน่ำนจำกบ้ำนแก่ง ไปยังท่ำน้้ำวัดหำดสองแคว ย้อนอดีตวิถีชีวิตชุมชน ชิมขนมไทยโบรำณ ส้ำรับ ข้ำวแลงท่ำมกลำงบรรยำกำศย้อนรอยเมื่อครั้งสมัยรัชกำลที่ ๕ ชมสื่อวัฒนธรรมสองล้ำน้้ำ สองวิถีไทย กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ วัดหำดสองแคว อ้ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหำดสองแคว โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๙ ๖๐๙๘

งานประเพณีลอยผ้าป่าอินทร์ทางเรือ ประเพณีลอยผ้ำป่ำทำงเรือ เป็นพิธีกำรท้ำบุญแบบหนึ่งของชำวพุทธ ต.บำงขันหมำก นิยมลอยผ้ำป่ำทำงเรือในวันใกล้ออกพรรษำ กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ บริเวณริมแม่น้ำลพบุรี กิจกรรมในงาน มีกำรจัดตั้งองค์ผ้ำ ป่ำบนเรือ เคลื่อนขบวนไปตำมวัดที่อยู่ริมน้้ำ ประกอบพิธีถวำยผ้ำป่ำจนครบ ๙ วัด สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบำงขันหมำก โทรศัพท์ ๐ ๓๖๖๑ ๗๓๗๐ ส้ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๑ ๔๒๕๘

ประเพณีงานบุญโขลกขนมจีน ในรำว ปี พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๙๐ วั ด สว่ ำ งอำรมณ์ ไ ด้ จั ด เรื อ ออกเรี่ ย ไร ข้ำวสำร เพื่อน้ำมำหุงเลี้ยงพระภิกษุ -สำมเณร ซึ่งมำเรียนพระปริยัติธรรมที่วัด ประมำณ ๖๐ กว่ำรูป และเรือข้ำวที่ออกเรี่ยไรล่มบริเวณหน้ำวัด ท้ำให้ข้ำวสำร เปียกน้้ำเสียหำยหมด หลวงพ่อพุฒิ จันทโชค เจ้ำอำวำสในสมัยนั้นน้ำข้ำวมำแช่ น้้ำท้ำขนมจีน และได้ท้ำมำจนเป็นประเพณีสืบต่อมำ กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๑ - ๑๒ ค่้ำ เดือน ๑๑) สถานที่จัดงาน วัดสว่ำงอำรมณ์ ต้ำบลสำมง่ำม อ้ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง สอบถามรายละเอียด วัดสว่ำงอำรมณ์


งานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี วิ่งควำย เป็นประเพณีเก่ำแก่ของจังหวัดชลบุ รีที่มีอยู่แห่งเดียว ในเมืองไทย เมื่อใกล้เทศกำลออกพรรษำก็แสดงว่ำช่วงเวลำแห่งกำรไถ หว่ำนได้ผ่ำนพ้นไปแล้ว ถึงเวลำที่บรรดำชำวไร่ชำวนำจะได้มีโอกำสหยุด พักผ่อน และเป็นเวลำที่วัวควำยจะได้พักเหนื่อยหลังจำกถูกใช้งำนมำ อย่ำงหนัก ในวันงำนจะหยุดงำนทั้งหมดและตกแต่งควำยอย่ ำงสวยงำม และน้ำมำชุมนุมกันที่ตลำด พร้อมกับน้ำผลิตผลบรรทุกเกวียนมำขำยให้ ชำวบ้ ำ นร้ ำ นตลำด เมื่ อ จับ จ่ ำยขำยสิ นค้ ำ เสร็ จแล้ ว ต่ ำงคนต่ ำ งก็ ถื อ โอกำสมำพูดคุยกัน บ้ำงก็จูงควำยเข้ำเที่ยวตลำดจนกลำยมำเป็นกำร แข่งขันวิ่งควำย และจำกกำรตกแต่งประดับประดำควำยอย่ำงสวยงำม จึงท้ำให้เกิดกำรประกวดประชันควำมสวยงำม ของควำยกันขึ้น พร้อมๆ ไปกับกำรแข่งขันวิ่งควำย กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียด เทศบำลเมืองชลบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๘ ๕๔๓๖ , ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๖๗

งานเทศกาลออกพรรษา บังไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย ในช่วงเทศกำลออกพรรษำของทุกปีจะเกิดปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติที่เรียกว่ำ “บั้งไฟพญำนำค” ลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจำกล้ำน้้ำโขง ไม่มีเสียง ไม่มีควัน และไม่มีกลิ่น เหมือนดอกไม้ไฟหรือพลุ ซึ่งปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวจะเกิดขึ้นเพียงปีละ ครั้ง ในวันขึ้น ๑๕ ค่้ำ เดือน ๑๑ และในวันดังกล่ำวจะมีพิธีบวงสรวงพญำนำคตำม แบบโบรำณที่ สื บ ทอดกั น มำ ณ ศำลหลั ก เมื อ งปำกห้ ว ยหลวง อ้ ำ เภอโพนพิ สั ย กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๑๕ ค่้ำ เดือน ๑๑) สถานที่จัดงาน จังหวัดหนองคำย กิจกรรมในงาน ถนนอำหำร ประกวดกระทงยักษ์ แข่งขันเรือยำวประเพณีฯ ชิงถ้วยพระรำชทำน กำรแสดงแสง-เสียง เปิดต้ำนำน “บั้งไฟพญำนำค” ประกวดปรำสำทผึ้งแบบดั้งเดิม ลอยเรือไฟบูชำพญำนำค ลอยกระทงสำย และตักบำตร เทโวโรหนะ สอบถามรายละเอียด จังหวัดหนองคำย โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๑ ๒๖๗๘


ประเพณีการไต้นามัน กำรไต้น้ำมัน เป็นกิจกรรมทำงพุทธศำสนำอีกอย่ำงหนึ่ง ซึ่งพุทธศำสนิกในท้องที่ต้ำบลสระสี่เหลี่ยม อ้ำเภอดอม ตูม จังหวัดนครปฐม ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมำเป็นเวลำนำนแล้ว กำรไต้น้ำมันหมำยถึงกำรจัดประทีปโคมไฟ เพื่อถวำย เป็นพุทธบูชำในโอกำสเทศกำลออกพรรษำ คือ วันขึ้น ๑๕ ค่้ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๕ ค่้ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษำ) สถานที่จัดงาน วัดกงลำด ต้ำบลห้วยด้วน อ้ำเภอดอนตูม วัดสระสี่เหลี่ยม ต้ำบลดอนรวก อ้ำเภอดอนตูม สอบถามรายละเอียด วัดกงลำด จ.นครปฐม สภำวัฒนธรรมอ้ำเภอดอนตูม จ.นครปฐม

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ควำมเชื่อทำงพุ ทธศำสนำอย่ ำงหนึ่ง ที่ช ำวไทยปฏิบัติสื บต่อกันมำ ก็คือ อำมิส บูช ำ ซึ่งได้แก่กำรบูช ำพระ รัตนตรัย ด้วยดอกไม้ธูปเทียนทั้งวันส้ำคัญทำงพระพุทธศำสนำและวันธรรมดำโดยทั่วไป แต่ในบำงแห่งกำรถวำยดอกไม้ จะกระท้ำเป็นพิธีที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมำเป็นประเพณีประจ้ำท้องถิ่นเรียกว่ ำ “ประเพณีตักบำตรดอกไม้” ดังเช่นที่วัด บึงลำดสวำย ต้ำบลบำงภำษี วัดสว่ำงอำรมณ์ ต้ำบล นรำภิรมย์ อ้ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนับเป็นแห่งเดียวของ จังหวัดนครปฐมที่จัดให้มีประเพณีนี้ขึ้น กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๕ ค่้ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษำ) สถานทีจ่ ัดงาน วัดบึงลำดสวำย ต้ำบลบำงภำษี อ้ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียด วัดบึงลำดสวำย จังหวัดนครปฐม สภำวัฒนธรรมอ้ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม


งานประเพณีตักบาตรเทโว จัดขึ้นในเดือนตุลำคมหลังจำกวันออกพรรษำ จะมีกำรน้ำอำหำร ขนมโดยเฉพำะ อย่ำงยิ่งขนมต้มลูกโยนใส่บำตรถวำยแด่พระสงฆ์ กาหนดจัดงาน ๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ วัดเขำดีสลัก ต้ำบลดอนคำ อ้ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดหัวเขำ ต้ำบลหัวเขำ อ้ำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมในงาน ตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ตัก บำตรข้ำวสุก ข้ำวต้มลูกโยน กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียด ที่ว่ำกำรอ้ำเภออู่ทอง โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๕ ๑๐๐๑ - ๒ ททท.ส้ำนักงำนสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๓๐ ส้ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๕๘

ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีส้ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ชำวอีสำนสืบทอดปฏิบัติในเทศกำลออกพรรษำ ท้ำกันในวัน ขึ้น ๑๕ ค่้ำถึงแรม ๑ ค่้ำ เดือน ๑๑ ตำมแม่น้ำล้ำคลอง ชำวนครพนมนั้นถือเป็นประเพณีส้ำคัญมำก เมื่อใกล้จะออก พรรษำชำวบ้ำนจะแบ่งกันเป็น “คุ้ม” โดยยึดถือเอำชื่อวัดใกล้บ้ำนเป็นหลักในกำรตั้งชื่อคุ้ม เช่น ถ้ำอยู่ใกล้วัดกลำงก็จะ เรียกกันว่ำ “ชำวคุ้มวัดกลำง” ชำวคุ้มวัดต่ำง ๆ ก็จะจัดให้มีกำรแข่งเรือ ส่วงเฮือ แห่ปรำสำทผึ้ง และกำร ไหลเรือไฟ เรือไฟ หรือภำษำถิ่นเรียกกันว่ำ “เฮือไฟ” ข้ำงในบรรจุขนม ข้ำวต้ม ผัดหรือ สิ่งของที่ต้องกำรบริจำคทำน ข้ำงนอกเรือมีดอกไม้ ธูปเทียน ตะเกียง ขี้ไต้ ส้ำหรั บ จุดให้สว่ำงไสวก่อนจะปล่อยเรือไฟ ซึ่งเรียกว่ำ กำรไหลเรือไฟ บำงทีเรียกว่ำ “ลอยเรือไฟ” หรือ “ล่องเรือไฟ “หรือ “ปล่อยเรือไฟ” กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๕ (ช่วงเทศกำลออกพรรษำหรือวันขึ้น ๑๕ ค่้ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี) สถานที่จัดงาน ณ บริเวณหน้ำจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม สอบถามรายละเอียด ที่ว่ำกำรอ้ำเภอเมืองนครพนม โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๑ ๑๑๐๐


ประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งำนเสด็จพระแข่งเรือถือเป็นงำนแสดงถึงเอกลักษณ์ประจ้ำถิ่นของชุมชนหมู่บ้ำนทับหลี ต้ำบลมะมุ อ้ำเภอกระ บุรี จังหวัดระนอง ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกำลวันออกพรรษำของทุกปี โดยสืบทอดมำตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๐ กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน แม่น้ากระบุรีคอคอดกระ อ้าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง กิจกรรมในงาน ประชำชนจะร่วมกันตกแต่งเรืออย่ำงสวยงำมเพื่อน้ำไปแข่งขัน มีกำรจัดประกวดเรือประเภทต่ำง ๆ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนต้าบลมะมุ โทรศัพท์ ๐ ๗๗๘๔ ๖๓๒๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โทรศัพท์ ๐ ๗๗๘๑ ๑๐๗๑

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีตักบำตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกำลออกพรรษำมีกำรท้ำบุญตักบำตรแด่พระสงฆ์ กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดสิริจันทรนิมิตร(วัดเขำพระงำม) กิจกรรมในงาน มีขบวนแห่ทำงวัฒนธรรมจำกบนเขำลงมำบริเวณวัด ตักบำตรด้วยข้ำวต้มลูกโยน สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเขำพระงำม โทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๘ ๗๓๗๒ ส้ำนักงำนวัฒนธรรมอ้ำเภอเมืองลพบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๑ ๔๒๕๘ ต่อ ๑๐๔


งานประเพณีไหว้เจ้า ๙ ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสำคร เป็นจังหวัดที่ประกอบด้วยประชำกรหลำยเชื้อชำติ โดยเฉพำะชำวจีน ศำลเจ้ำจึงมีควำมส้ำคัญต่อวิถีชีวิตและควำมเป็นอยู่ ซึ่งชำว จีนมีควำมยึดมั่นในควำมเชื่อดั้ งเดิม ดังนั้นศำลเจ้ำจึงเป็นศูนย์รวมของชำวจีน จำกสถำนท่ต่ำงๆ ในกำรประกอบพิธีกรรม และในช่วงเดือน ๙ เป็นเท ศกำ ลกิ น แจ เป็ น ระยะเวลำ ๙ วั น ๙ คื น และชำวจี น จะรั ก ษำศี ล ด้ ว ยกำรไม่ รับประทำนเนื้อสัตว์และละเว้นกำรฆ่ำสัตว์ กาหนดจัดงาน เดือนตุลำคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานทีจ่ ัดงาน ณ ศำลเจ้ำ ๙ แห่ง และริมเขื่อนศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสำคร กิจกรรมในงาน มีกำรไหว้เจ้ำ ๙ ศำล รวมทั้งกำรจ้ำหน่ำยอำหำรเจส้ำเร็จรูปบริเวณริมเขื่อนศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง สอบถามรายละเอียด เทศบำลนครสมุทรสำคร โทรศัพท์ ๐ ๓๔๔๑ ๑๒๐๘

งานประเพณีตักบาตรนาผึง ตักบำตรน้้ำผึ้ง เป็นประเพณีเก่ำแก่ของชำวไทยรำมัญที่ถือปฏิบัติ กันมำช้ำนำนในกำรบูชำพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์จะเก็บน้้ำผึ้งไว้ใช้เป็นยำใน เวลำจ้ำเป็นและชำวไทยรำมัญมีควำมเชื่อว่ำกำรถวำยน้้ำผึ้งแ ด่พระสงฆ์จะ ได้อำนิสสงส์มำก และจะเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยลำภยศทั้งชำตินี้และชำติหน้ำ กาหนดจัดงาน ตุลำคม ๒๕๕๕ (ไม่ระบุวัน) สถานที่จัดงาน วัดคลองครุ อ้ำเภอเมืองสมุทรสำคร กิจกรรมในงาน โดยทำงวัดจะเรียงบำตรพระไว้ต่ำงหำกจำกบำตรข้ำว ชำวบ้ำนจะน้ำน้้ำผึ้งที่อยู่ในภำชนะอื่นรินน้้ำผึ้งลงในบำตร สอบถามรายละเอียด วัดคลองครุ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๘๑ ๖๒๒๐


ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีที่ส้ำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีมำตั้งแต่ อดีต เริ่มโดยชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ริมแม่น้ำจะเป็นฝีพำย จัดแข่งขันในช่วงน้้ำหลำกหลัง ออกพรรษำเดือน ๑๑ คือช่วงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยนของทุกปี โดยจะแข่งเรือกัน ในวันไหว้พระประจ้ำปีของวัดจอมคีรีขนำคพรต วัดเกำะหงส์ วัดตะเคียนเลื่อน กำร แข่งเรือนอกจำกจะได้รับควำมสนุกสนำนแล้ว ยังท้ำให้เกิดควำมรับผิดชอบ รักใคร่ กลมเกลียว ควำมสำมัคคีกันระหว่ำงชุมชนหรือถิ่นอื่นๆ ด้วย กาหนดจัดงาน เดือนตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดหัวดงเหนือ ต้ำบลหัวดง อ้ำเภอเก้ำเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สอบถามรายละเอียด ส้ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๘

งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ช่วงตั้งแต่เดือนตุลำคม-เมษำยน ของทุกปี เป็นช่วงที่กำรท่องเที่ยวของ จังหวัดกระบี่ มีควำมคึกคักมำกที่สุด เนื่องจำกสภำพดินฟ้ำอำกำศ ทั้งทำงบก และ ทำงทะเล คลื่นลมสงบ และฝนทิ้งช่วง เหมำะแก่กำรเดินทำงท่องเที่ยว และ จังหวัดกระบี่มีควำมพร้อมในกำรรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่ำจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต่ำงๆ กิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว อำหำรกำรกิน วิถีชีวิตผู้คน ตลอดจนที่พัก กำร คมนำคม ดังนั้นเพื่อประกำศให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ ทรำบว่ำ จังหวัดกระบี่เปิด ฤดูกำลท่องเที่ยวทุกปีจะมีกำรจัดงำน “กระบี่เบิกฟ้ำอันดำมัน” กาหนดจัดงาน เดือนตุลำคม - เมษำยน สถานที่จัดงาน สวนสำธำรณะธำรำ เขตเทศบำลเมืองกระบี่ สอบถามรายละเอียด ส้ำนักงำนจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๑ ๑๑๑๔


การจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวและการแข่งเรือพาย งำนประเพณีตักบำตรเทโวจัดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ.๒๕๔๐ และจัดเป็นประจ้ำ ทุกปี หลังจำกวันออกพรรษำแล้ว ๑ วัน โดยมีขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐำน บนรถและเคลื่อนลงมำตำมทำงเดินทั้งสองฝั่งมีพุทธศำสนิกชนที่รอใส่บำตร กาหนดจัดงาน เดือนตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ วัดธรรมำมูลวรวิหำร ต.ธรรมำมูล อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท สอบถามรายละเอียด ส้ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดชัยนำท สภำวัฒนธรรมจังหวัดชัยนำท องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลธรรมำมูล โทรศัพท์ ๐ ๕๖๔๑ ๕๕๗๕

โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรพระ ๑๐๘ รูป ประเพณีกำรท้ำบุญตักบำตรพระ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมำช้ำนำนแล้วในอ้ำเภอบำง รวย โดยจัดขึ้นตำมวัดริมน้้ำในคลองบำงกอกน้อย หลำยวัดด้วยกัน คือ วัดไทยเจริญ วัดบำง ไกรนอก วัดอุทยำน วัดโบสถ์ วัดบำงไกรใน เพื่อให้ประชำชนได้ร่วมกิจกรรมทำงพุทธศำสนำ ท้ำบุญ ตักบำตรเพื่อควำมเป็นสิริมงคลและเกิดควำมสำมัคคีเป็นน้้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน กาหนดจัดงาน ช่วงออกพรรษำ สถานที่จัดงาน วัดไทยเจริญ วัดบำงไกรนอก วัดอุทยำน วัดโบสถ์ วัดบำงไกรใน กิจกรรมในงาน ตักบำตรทำงน้้ำแห่พระพุทธรูปส้ำคัญ สอบถามรายละเอียด ส้ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี


งานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ ประจาปี ๒๕๕๕ กาหนดจัดงาน เดือนตุลำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณศำลเจ้ำแม่สองนำงพี่น้อง ศำลมเหศักดิ์ แขวงสะหวัดนะ เขตสปป.ลำว เขื่อนริมโขง เทศบำลเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร กิจกรรมในงาน จั ด กิ จ กรรมประเพณี ไ หลเรื อ ไฟโบรำณของท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด มุกดำหำรได้รับกำรฟื้นฟูและสืบทอดประเพณีไหลเรือไฟโบรำณ สอบถามรายละเอียด จังหวัดมุกดำหำร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๑๓๓๐ ส้ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดำหำร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๖๘๔ หมำยเหตุ *** กรุณำตรวจสอบข้อมูลก่อนกำรเดินทำงทุกครั้งกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ


พฤศจิกายน


พฤศจิกายน เทศกาลวัฒนธรรมชนเผ่าดอกบัวตองบาน ณ ดอยหัวแม่คา ทุ่งดอกบั วตองดอยหั วแม่คำจะบำนเพีย งปีละครั้งโดยจะเริ่มบำนในช่วงต้นเดือน พฤศจิกำยนเป็นต้นไป มีกำรจัดงำนเทศกำลดอยบัวตองบำน ณ ดอยหัวแม่คำ ซึ่งจะคึกคัก เป็นพิเศษซึ่งชำวเขำจะแต่งชุดประจำเผ่ำที่สวยงำม รวมทั้งมีกำรแสดงของ เผ่ำต่ำงๆ กาหนดจัดงาน วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บ้ำนหัวแม่คำ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย กิจกรรมในงาน กำรแสดงชนเผ่ำ ทั้ง ๗ ชนเผ่ำ ประกอบด้วย ชนเผ่ำไทยใหญ่ ลำนก รำโต กำรแสดงกระทุ้งกระบอกไผ่ ชองชนเผ่ำอำข่ำ แสดงชนเผ่ำจีนฮ่อ ชนเผ่ำเย้ำ ชน เผ่ำม้ง ชนเผ่ำลีซอ และกำรแสดงชนเผ่ำลำหู่ จัดวิถีชีวิตของชนเผ่ำบริเวณบ้ำนหัวแม่คำ ชมดอกบัวตองบำนสะพรั่งรอบหมู่บ้ำน จัดอำหำรขันโตกชำวดอย ทำบุญตักบำตรพระ ขี่ม้ำบิณฑบำตบริเวณภำยในหมู่บ้ำนและชมทุ่งบัวตองบนดอยหัวแม่คำ สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองใน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๓ ๐๑๙๙ อำเภอแม่ฟ้ำหลวง โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๖ ๗๑๑๔

งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์ กำรแข่งขันเรือยำวที่อำเภอสตึกเป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีมำช้ำนำน โดยเริ่มมำตั้ งแต่ปี ๒๔๘๐ ต่อมำปี ๒๕๒๙ จังหวัดบุ รี รัมย์ จั ดเป็ น งำนประเพณีที่ยิ่ งใหญ่ โดยจัดต่อเนื่องมำเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน และได้รับพระมหำ กรุณำธิคุณจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯและสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม บรมรำชกุมำรี พระรำชทำนถ้วยรำงวัลชนะเลิศ กาหนดจัดงาน วันที่ ๔- ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณลำน้ำมูล หน้ำที่ว่ำกำรอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมในงาน กำรแข่งขัน เรือยำวฯ ชมขบวนช้ำ งอัญเชิญถ้ว ยพระรำชทำนฯ ขบวน พำเหรดช้ำง กำรแข่งขันช้ำงว่ำยน้ำกับคน สอบถามรายละเอียด สำนักงำนเทศบำลตำบลสตึก โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๘ ๑๐๑๙ สำนักงำนจังหวัดฝ่ำยอำนวยกำร โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๑ ๑๓๔๒ ททท.สำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖ , ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐


งานแข่งขันเรือยาวประเพณี เพื่อเป็ น กำรอนุ รั กษ์ป ระเพณีกำรแข่งขันเรือยำวประเพณีให้ คงอยู่ สืบไปนั้น ในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีกำรจัดแข่งขันเรือยำวประเพณีเป็นประจำ ทุกปี เพื่อเสริมสร้ำงสำมัคคีในหมู่คณะ และควำมร่วมมือกันกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ชำวบ้ ำ น และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ จะมี ก ำรจั ด ประเพณีดังกล่ำวขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกำยน ของทุกปี ตำมวัดต่ำงๆ กาหนดจัดงาน วันที่ ๔ – ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน แม่น้ำท่ำจีน หน้ำวัดสวนหงส์ ต.บำงปลำม้ำ อ.บำงปลำม้ำ กิจกรรมในงาน กำรแข่งขันเรือยำวประเพณีชิงถ้วยรำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช กุมำรี กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม มหรสพสมโภช สอบถามรายละเอียด ที่ทำกำรปกครองอำเภอบำงปลำม้ำ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๘ ๗๓๘๐ สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๕๘

งานเทศกาลชมดอกบัวตองบาน งำนเทศกำลดอกบัวตอง จะจัดขึ้นประมำณเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี “ดอกบัวตอง” เป็นดอกไม้ป่ำสีเหลืองคล้ำยดอกทำนตะวันแต่ขนำดเล็กกว่ำ มัก ขึ้นอยู่ตำมป่ำเขำสูงทำงตอนเหนือของประเทศไทย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมี มำกที่บริเวณบ้ำนแม่เหำะ อำเภอแม่สะเรียง และดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม เมื่อ ถึงระยะที่ดอกบัวตองบำนตำมริมเส้นทำงตลอดจนภูเขำที่สลับซับซ้อนกันอยู่นั้น จะเป็ น สี เ หลื อ งสว่ ำ งไสวไปด้ ว ยสี ข อง ดอกบัวตองดูงดงำมมำก ทำงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดงำนเทศกำลบัวตองบำน ขึ้นเพื่อเป็นกำรชมควำมงำมของธรรมชำติ และชมวัฒนธรรมประเพณีของชำวไต และชำวไทยภูเขำ กาหนดจัดงาน วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมในงาน เปิดเทศกำรกำลท่องเที่ยว ประกวดธิดำบัวตอง กำรแสดง-ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบำลตำบลขุนยวม องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โทรศัพท์ ๐๘ ๖๑๗๙ ๕๒๐๑ E-mail: b_saiprasert@hotmail.com


งานนมัสพระธาตุดอยกองมู เป็นโบรำณสถำนที่ผู้คนนับถือพระพุทธศำสนำเป็นสรณะเชื่อกันว่ำกำรที่ได้สักกำระนมัสกำรพระบรมธำตุหรือ ธำตุเจดีย์ย่อมได้อำนิสงส์มำก กาหนดจัดงาน วันที่ ๖ - ๑๐ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดพระธำตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมในงาน บูชำธำตุทั้ง ๔ ตักบำตรเท่ำอำยุ ตักบำตรพระมำลัย ลอยกระทง สวรรค์ จ๊ำดไต (ลิเกไทใหญ่) สอบถามรายละเอียด วัดพระธำตุดอยกองมู โทรศัพท์ ๐๘ ๗๘๔๖ ๔๓๑๕

งานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง - ม่า กำรเซ่นไหว้ปึงเถ่ำกง - ม่ำ มีคติควำมเชื่อกันว่ำ ในรอบปีเมื่อ ท่ำนได้ดูแลปกป้องรั กษำให้ทำมำหำกินอยู่เย็นเป็นสุข ครั้นถึงปลำยปี ก่อนที่จะเข้ำสู่เทศกำลสิ้นปีฐำนะที่เป็นเทพยดำอำรักษ์ปกป้องรักษำดูแล ชุมชนและเขตเมือง ทำหน้ำที่คุ้มครองเภทภัยอันตรำยแก่ผู้ทำควำมดีอยู่ ในศีลธรรมจะเดินทำงสู่สวรรค์เพื่อรำยงำนเง็กเซียนฮ่องเต้ได้ทรำบว่ำ ประชำชนมีควำมอยู่อย่ำงไร จึงเป็นที่มำของกำรจัดงำน กาหนดจัดงาน วันที่ ๙ - ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณศำลปึงเถ่ำกงม่ำ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในงาน กำรกรำบไหว้สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ตำมวัฒนธรรมไทยจีน ชมขบวนแห่ เชิดสิ งโตมังกร เอ็งกอ ขบวนรำพัด เทศกำลอำหำรมงคล กำรประมู ลสิ่ งของ มงคล ขบวนแห่กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนที่อลังกำร อำหำรมงคลกะทะยักษ์ มหกรรมอำหำรจำนเด็ดจำกร้ำนที่มีชื่อเสียงของขอนแก่น สอบถามรายละเอียด เทศบำลนครขอนแก่น โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๑๖๖๗


หลู่ส่างการคา “จีวรทองคา” เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีของชำวไทใหญ่ให้อยู่คู่กับเมืองแม่ฮ่องสอน กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ที่ทำกำรชุมชนป๊อกกำดเก่ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมในงาน ขบวนแห่ต้นส่ำงกำรพร้อมเครื่องไทยทำน ขบวนกลองมองเซิง กำรแสดงวัฒนธรรมไทใหญ่ จุดเทียนชัยถวำยพระพร สอบถามรายละเอียด องค์กำรเครือข่ำยชุมชนตำบลจองคำ โทรศัพท์ ๐๘ ๗๘๔๖ ๔๓๑๕

งานสืบสานตานานพันปีปราสาทศีขรภูมิ ปรำสำทศีขรภูมิ เป็นโบรำณสถำนที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ อยู่ ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอไปทำงตะวันออก ๘๐๐ ม.สร้ำงขึ้นสมัยปำปวน เมื่อประมำณ พ.ศ. ๑๖๕๐ ลักษณะเป็นปรำงค์ก่อด้วยอิฐยกจำกพื้นสูง ๕ ม.จำนวน ๕ องค์ ตั้งอยู่ บนฐำนศิลำแลงเดียวกัน ปรำงค์องค์กลำงเป็นประธำนสูง ๓๒ ม. ลวดลำยสลักหิน ตำมเสำทวำรำรำยล้อมด้วยปรำสำทบริวำร ๔ ทิศรูปแบบเป็นศิลปะแบบขอมปำปวน และนครวัด สันนิษฐำนว่ำสร้ำงขึ้นรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เนื่องในศำสนำพรำหมณ์ ลัทธิไศวนิกำยและต่อมำได้บูรณะปฏิสังขรณ์ดัดแปลงให้เป็นพุทธสถำนจนถึงปัจจุบัน กาหนดจัดงาน สัปดำห์ที่ ๒ ของเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี สถานที่จัดงาน บริเวณปรำสำทศีขรภูมิ กิจกรรมในงาน บวงสรวงปรำสำทศีขรภูมิ กำรแสดงแสง-เสียง ตำนำนปรำสำทศีขรภูมิ ขบวนแห่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น เมื อ ง นิ ท รรศกำรวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน กำรแสดงดนตรี ไ ทย กำรแสดงแบบผ้ำไทย สอบถามรายละเอียด เทศบำลตำบลระแงง โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๖ ๑๒๔๓


งานช้างสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีช้ำงเลี้ยงมำกที่สุดในโลกช้ำงมีควำมผูกพั นกับ วิถีชีวิตของชุมชนนับมำแต่อดีตจังหวัดสุรินทร์จึงจัดงำนช้ำงเป็นประจำทุกปี กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณสนำมแสดงช้ำง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมในงาน มีกำรรวมช้ำงมำกกว่ำ ๒๐๐ เชือก ชมวิถีชีวิตของคนกับช้ำงที่มีควำม ใกล้ ชิดกัน เสมือนสมำชิก ในครอบครั ว ชมขบวนช้ำงศึก กำรจัดทัพสมัยโบรำณ ชมกำรแสดงศิลปะพื้นบ้ำนสุรินทร์ พิธีเลี้ยงอำหำรช้ำงที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณอนุสำวรีย์พระยำสุรินทร์ภักดีสรีณรงค์ จำงวำง มีนักท่องเที่ยวชำวไทยและต่ำงชำติเป็นจำนวนมำก สอบถามรายละเอียด สำนักงำนจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๒ ๑๓๕๘

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประเพณีกวนข้ำวทิพย์ เป็นศำสนกิจของพรำหมณ์ ต่อมำ ชำวพุทธได้นำมำ ปฏิบั ติเป็นประเพณีตำมพุทธประวัติควำมเชื่อที่ว่ำ พระพุทธเจ้ำทรงเลิ กละกำร บำเพ็ญทุกกิริยำ แล้วหันมำเสวยพระกระยำหำรตำมเดิม จนพระองค์มีพละกำลังที่ เข้มแข็งขึ้น ชำวบ้ำนจึงหันมำนิยมกวนข้ำวทิพย์ร่วมกัน และแจกจ่ำยเพื่อเสริมสร้ำง สุขภำพ ภำยหลังเทศกำลออกพรรษำ กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนำมโรงเรียนสำลิกำ อ.เมือง จ.นครนำยก กิจกรรมในงาน จัดกวนข้ำวทิพย์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้ำนของตำบล สอบถามรายละเอียด สภำวัฒนธรรมตำบลสำลิกำร่วมกับ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำริกำ


ประเพณีของดีแพรวาดังมูลมังเมืองคาม่วง กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ กิจกรรมในงาน จัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชำว ผู้ไท ประกวดผ้ำไหมแพรวำ สอบถามรายละเอียด สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดกำฬสินธุ์ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โทรศัพท์ ๐ ๔๓๘๑ ๕๘๐๖ E-mail: m.culture.ks@gmail.com

โครงการจัดงานไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ๒๓ พฤศจิกำยนของทุกปี เป็นวันคล้ำยวันถึงแก่พิรำลัยของพระเจ้ำอินทวิชยำนนท์ เจ้ำผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๗ ซึ่งอำเภอจอมทอง ร่วมกับ ดร.เจ้ำดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ในฐำนะทำยำท สภำวัฒนธรรมอำเภอจอมทอง และคณะกรรมกำรมูลนิธิพระสถูปพระเจ้ำอิน ทวิชยำนนท์ จัดงำนดังกล่ำวเพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญำณ เทิดพระเกียรติ รำลึกถึงคุณงำม ควำมดีของพระองค์และแสดงควำมกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของประชำชนชำวเชียงใหม่ กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น และ อำเภอจอมทอง โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๔ ๑๑๗๗


โครงการประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน มหำวิทยำลัย สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี กิจกรรมในงาน จัดกำรประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้ำน ดังนี้ ๑. หนังตะลุง ๒. มโนรำห์ ๓. ดิเกร์ฮูลู สอบถามรายละเอียด สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดปัตตำนี โทรศัพท์ ๐ ๗๓๓๒ ๓๑๙๕ - ๗

วันลอยกระทง กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ สถานที่จัดงาน กรุงเทพมหำนครและจังหวัดทุกจังหวัด ลอยกระทง หมำยถึง ประเพณีบูชำรอยพระพุทธบำท แสดงควำมสำนึกบุณคุณของ แหล่งน้ำอันมีควำมสำคัญต่อกำรดำรงชีวิตและเป็นกำรบูชำพระแม่คงคำเทวีตำมควำมเชื่อ แต่โบรำณ ด้วยกระทง ดอกไม้ ธูปเทียน ประกอบกับสิ่งประดิษฐ์จำกธรรมชำติที่ลอยน้ำได้ ประเพณีล อยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญสื บทอดกันมำตั้งแต่โ บรำณนิยมกระทำกันใน (วันเพ็ญ เดือน ๑๒) กิจกรรม จัดประชุมสัมมนำ/เสวนำ รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ทำควำมสะอำดแม่น้ำลำคลอง ทำบุญให้ทำน กำรปฏิบัติธรรม กำรฟังเทศน์ ตำมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น รณรงค์ประดิษฐ์กระทงใหญ่ กระทง เล็ก โดยใช้วัสดุธรรมชำติที่ย่อยสลำยง่ำย กำรจัดขบวนแห่กระทง กำรจัดประกวด กระทง ประกวดโคมลอย กำรจุดดอกไม้ไฟ กำรละเล่นรื่นเริง


งานแสงเทียนนับพัน เต้นระบาบนท้องทะเล ประเพณีลอยกระทงหาดเจ้าสาราญ มหรสพ กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณลำนภูมิทัศน์หำดเจ้ำสำรำญ อำเภอเมืองเพชรบุรี กิจกรรมในงาน กำรประกวดหนูน้อยนพมำศ กำรประกวดกระทง กำรแสดงบนเวที กำรแสดงต่ำง ๆ สอบถามรายละเอียด เทศบำลตำบลหำดเจ้ำสำรำญ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๗ ๘๐๑๘ , ๐ ๓๒๔๔ ๑๔๒๒

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วย พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประเพณีล อยกระทงสำยของจังหวัดตำก เป็นประเพณีที่นำเอำ พระพุทธศำสนำ ภูมิปัญญำชำวบ้ำน งำนศิล ปวัฒ นธรรมมำหล่ อหลอม รวมกันจนเป็นรูปแบบที่โดดเด่น ปฏิบัติสืบทอดกันมำเป็นเวลำช้ำ นำน โดย ใช้กะลำมะพร้ำวเป็นกระทง เมื่อนำมำลอยจะไหลไปตำมร่องน้ำเป็นสำย ยำวต่อเนื่อง มีแสงไฟในกะลำส่องแสงระยิบระยับดูสวยงำม และพัฒนำ รูปแบบจำกกำรลอยในชุมชนมำเป็นกำรแข่งขันกระทงสำยไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ และได้รับ พระรำชทำนพระประทีปจำกพระบรมวงศำนุวงศ์รวม ๑๐ พระองค์ มำลอยเป็นปฐมฤกษ์ก่อนกำรแข่งขันจะมีขบวนแห่ ที่สวยงำมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของแต่ละชุมชน กาหนดจัดงาน วันที่ ๙ – ๑๒ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง เทศบำลเมืองตำก จังหวัดตำก กิจกรรมในงาน กำรประกวดขบวนแห่และกำรแข่งขันกระทงสำยไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ของแต่ละชุมชนกำรลอยกระทงในแต่ละสำย ประกอบด้วย กระทงนำ กระทงกะลำ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ และกระทงปิดท้ำยซึ่งประดิษฐ์อย่ำงวิจิตรงดงำม ในระหว่ำงกำรแข่ งขันจะมีกำรปล่อยโคมประทีป จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ และมีกำรละเล่นร้องเพลงเชียร์ประกอบกำรแข่งขันอย่ำงสนุกสนำน สอบถามรายละเอียด เทศบำลเมืองตำก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๘๘๘๘ admin@tessabantak.go.th


งานประเพณีสมมาน้าคืนเพ็ง เส็งประทีป (ลอยกระทง) งำนประเพณีลอยกระทง หรือเรียกเป็นภำษำชำวบ้ำนภำคอีสำน ว่ำ “งำนสมมำน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” เป็นงำนบุญประเพณีตำมฮีต ๑๒ หรือประเพณี ๑๒ เดือน ที่ชำวร้อยเอ็ดได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมำตั้งแต่ สมัยบรรพบุรุษ โดยถือเป็นประเพณียิ่งใหญ่ และสำคัญเกี่ยวพันทำงพุทธ ศำสนำ นิยมจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๑๒ โดยเชื่อกัน ว่ำเป็น กำร บรวงสรวงบูช ำเพื่อขอขมำแด่พระแม่คงคำที่ปกปักษ์รักษำ แม่น้ำลำคลองที่ชำวบ้ำนใช้เป็นปัจจัยสำคัญในกำรดำรงชีวิต ทั้งกำรใช้ กำรอำบ ซึ่งสร้ ำงควำมสกปรกให้ แก่คงคำมำตลอดทั้งปี กำรได้ทำบุญ ดังกล่ำวจะส่งผลให้เกิดควำมเป็นศิริมงคล และควำมอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป และยังเชื่ออีกว่ำเป็นกำรบูชำรอยพระบำท ของพระพุทธเจ้ำที่ประทับไว้บนหำดทรำยริมฝั่งแม่ น้ำนิมมำนที ตำมตำนำนของพระพุทธศำสนำ งำน“สมมำน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” มำจำกคำว่ำ “สมมำน้ำ” หมำยถึง กำรขอขมำน้ำส่วน “คืนเพ็ง” หมำยถึง คืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ “เส็ง” หมำยถึง กำรประกวด - แข่งขัน ขณะที่ “ประทีป” หมำยถึง กระทง โดยมีควำมหมำยรวมว่ำ ประเพณีขอขมำน้ำในคืนวันเพ็ญและ กำรแข่งขันประกวดกระทง กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมในงาน กำรจัดขบวนแห่กระทง ๑๑ เมืองสำเกต กำรประกวด กระทงประทีปใหญ่ กระทงอนุรักษ์ธรรมชำติ กำรประกวดธิดำสำเกตนคร กำรประกวดนำงนพมำศ กำรแสดงศิล ปวัฒ นธรรมพื้นบ้ำน กำรแสดง ตำนำนงำนบุญประเพณีอีสำน กำรแสดงหมอลำ และมหรสพต่ำงๆ อีก มำกมำย กำรประดับประทีปโคมไฟทั่วบริเวณงำน กำรจุดพลุ ดอกไม้ไฟ สอบถามรายละเอียด เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๑ ๑๒๒๒ ต่อ ๑๓๒ webmaster@roietmunicipal.go.th ที่ว่ำกำรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐ ๖๘๕๐ ๒๔๑๖


ประเพณีลอยกระทงสายกาบกล้วย วิถีชีวิตของชำวจังหวัดสมุทรสงครำมมีควำมผูกพันกับสำยน้ำ มำตลอด จึงได้มีกำรฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงสำยกำบกล้วยขึ้นมำ ซึ่ง เป็นประเพณีที่ห่ำงหำยไปกว่ำ ๕๐ ปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง สำยกำบกล้วยให้อยู่คู่เมืองแม่กลองตลอดไป โดยจะนำต้นกล้วยซึ่งเป็น วัสดุจำกท้องถิ่นมำใช้เป็นวัสดุในกำรทำกระทงโดยกำรหั่นเป็นท่อนๆ แล้ ว ลอกที ล ะกำบ และน ำธู ป มำจุ่ ม น้ ำมั น ยำง มำผึ่ ง แดดจนแห้ ง ใช้ เวลำ ๒ – ๓ วัน แล้วปักลงบนกำบกล้วย จุดธูปแล้วปล่อยลอยไปตำม สำยเป็นระยะตำมแนวลำน้ำแม่กลอง ในงำนประเพณีลอยกระทงสำยกำบกล้วยเพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมทำงน้ำและประเพณีที่ดีงำมของไทย อีกทั้งเป็นกำรปลูกฝั่งจิตสำนึกให้เยำวชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อุทยำน ร.๒ บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครำม กิจกรรมในงาน กำรแสดงพื้นบ้ำน เช่น ดนตรีไทย หุ่นกระบอก เพลงเรือ กำรลอยกระทงสำยกำบกล้ ว ยกลำงแม่ น้ ำแม่ ก ลอง กำรประกวดกระทง สวยงำม กำรแสดงหุ่นกระบอก กำรละเล่นพื้นบ้ำน ชมหิ่งห้อยยำมค่ำคืน และ แวะชิมผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด สอบถามรายละเอียด สำนักงำนจังหวัดสมุทรสงครำม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๑๙๙๗ สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๘๑๓๘ สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครำม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๔๘๘๑


งานลอยกระทง จังหวัดหนองคาย ประเพณี ล อยกระทง เป็ น ประเพณี โ บรำณของไทย แต่ ไ ม่ ปรำกฏหลักฐำนชัดเจนว่ำทำกันมำตั้งแต่เมื่อไร เท่ำที่ปรำกฏกล่ำวได้ว่ำ มีมำตั้งแต่สุโขทัย เป็นรำชธำนี เป็นพิ ธีของพรำหมณ์ กระทำเพื่อบูช ำ พระผูเ้ ป็นเจ้ำทั้งสำม คือ พระอิศวร พระนำรำยณ์และพระพรหม ต่อมำ ได้ ถื อ ตำมแนวทำงพระพุ ท ธศำสนำ มี ก ำรชั ก โคมเพื่ อ บู ช ำพระบรม สำรีริกธำตุพระจุฬำมณีในชั้นดำวดึงส์ และลอยโคมเพื่อบูชำรอยพระ พุทธบำท ซึง่ ประดิษฐำน ณ หำดทรำยแม่น้ำนัมมทำในสมัยสุโขทัย นำง นพมำศพระสนมของพระร่วงได้คิดทำกระทงถวำยเป็นรูปดอกบัวและรูปต่ำงๆให้ทรงลอยตำมสำยน้ำไหล ปัจจุบัน จังหวัดหนองคำยมีกำรจัดงำนลอยกระทงอยู่เป็นประจำทุกปี และเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณริมน้ำโขง จังหวัดหนองคำย กิจกรรมในงาน กำรประกวดกระทง กำรประกวดนำงนพมำศ ขบวนแห่กระทง สวยงำม กำรประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง สอบถามรายละเอียด เทศบำลเมืองหนองคำย โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๒ ๐๕๗๔ เทศบำลตำบลโพนพิสัย โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๐ ๕๕๖๓ - ๔ เทศบำลตำบลบึงกำฬ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๑๐๙๗ เทศบำลเมืองท่ำบ่อ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๓ ๑๕๕๐

ประเพณีตานถางประตีบตีนกา ปูจาแม่ก๋าเผือก กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณสวนสุขภำพ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กิจกรรมในงาน ประเพณีลอยกระทง กำรจุด ถังประทีป กำรแข่งขันบอกไฟดอก กำรจุดพลุ กำรประกวดกิจกรรมทำงศิลปะวัฒนธรรมและมีกำรแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนต่ำงๆ สอบถามรายละเอียด จังหวัดแพร่และเทศบำลเมืองแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๐๖๐


ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) คำว่ำ “ยี่เป็ง” เป็นภำษำล้ำนนำหรือภำษำคำเมือง กำร นั บ วัน เดือนปี ของชำวล้ ำนนำ จะมีควำมคำดเคลื่ อนจำกชำวภำค กลำง ประมำณ ๒ เดือน ชำวล้ำนนำจะเริ่มนับวันเดือนปีประมำณ เดือนตุลำคมของทุกๆ ปี โดยเดือนที่หนึ่งเรียกว่ำ “เดือนเกี๋ยง” เดือน ที่สองเรียกว่ำ “เดือนยี่” และเดือนที่สำม สี่ ห้ำ จนถึงเดือนสิบสองจะ นับเช่นเดียวกับชำวภำคกลำง คำว่ำ “เป็ง” ก็คือพระจันทร์ในคืนวัน เพ็ญ พระจันทร์ในคืนนี้จะมีควำมสว่ำงสุกใสเป็นพิเศษ ชำวล้ำนนำ ออกเสียง พ (พ.พำน) เป็น ป (ป.ปลำ) ถ้ำเป็นภำษำเขียน พ (ตั๋วป๊ะ) = พ) ดังนั้น คำว่ำ “วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนอง เต็มตลิ่ง พวกเรำชำยหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง” ก็คือ วันเพ็ญเดือนสิบสองของชำวภำคกลำง และก็มีควำมหมำย เหมือนกับของชำวล้ำนคือ “วันยี่เป็ง” ซึ่งจะตกรำวประมำณของเดือนพฤศจิกำยนของทุกๆ ปี กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ (วันเพ็ญเดือนยี่) สถานที่จัดงาน สวนสำธำรณะเชิงสะพำน แม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย กิจกรรมในงาน ในงำนบุญยี่เป็ง นอกจำกจะมีกำรปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ มหำชำติตำมวัดวำอำรำมต่ำงๆ แล้ว ยังมีกำรประดับตกแต่งวัด บ้ำนเรือน และถนนหนทำงด้ ว ยต้น กล้ ว ย ต้น อ้ อ ย ทำงมะพร้ ำ ว ดอกไม้ ตุง ช่ อ ประทีป และชักโคมยีเ่ ป็งแบบต่ำงๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชำ พอตกกลำงคืนก็จะ มีมหรสพและกำรละเล่นมำกมำย มีกำรแห่โคมทอง พร้อมกับมีกำรจุด ถ้วยประทีป (กำรจุดผำงปะตี้ป ) เพื่อบูชำพระรัตนตรัย กำรจุดบอกไฟ กำรจุดโคมไฟประดับตกแต่งตำมวัดวำอำรำม และกำรจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้ำเพื่อบูชำพระเกตุแก้วจุฬำมณีบน สรวงสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ สอบถามรายละเอียด เทศบำลนครเชียงรำย โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๑ ๓๒๗๐ - ๒ อำเภอเวียงป่ำเป้ำ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๘ ๑๕๑๐ อำเภอเวียงชัย โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๖ ๙๒๒๔ อำเภอเชียงแสน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๑๐


งานประเพณีลอยกระทงกรุงเก่า เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมำตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยถือเอำวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งเป็นระยะเวลำสิ้นสุดกำลกฐิน เป็นกำรรำลึกถึงพระคุณ ของสำยน้ำ และขอขมำต่อพระแม่คงคำที่ทงั้ ปีได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) สถานที่จัดงาน บริเวณอ่ำงเก็บน้ำ ทุ่งนเรศวร (สี่มุมเมือง) ใต้สะพำนปรีดีธำรง ป้อมเพชร ด้ำนหน้ำพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติจันทรเกษม ด้ำนหน้ำเจดีย์ศรีสุริโยทัย วัดพ นัญเชิงวรวิหำร และศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ กิจกรรมในงาน กำรจัดกิจกรรมกำรประกวดหนู น้ อ ยนพมำศ กำรประกวดนำงนพมำศ กำรประกวดโคมแขวน กำรประกวด กระทง กำรแสดงวิถีชีวิตย้อนยุค ตลำดย้อนยุค มหรสพกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น กำรประกวดกำรร้องเพลงลูกทุ่ง กำรแสดงทำงวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๔ ๕๐๔๕ สำนักงำนเทศบำลนครพระนครศรีอยุธยำ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๕ ๑๑๖๘ วัดพนัญเชิงวรวิหำร โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๐๘ ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร โทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๖ ๖๒๕๑-๒ , ๐ ๓๕๓๖ ๖๐๙๒ www.bangsaiarts.com


ประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ งำนประเพณี ล อยกระทงเผำเที ย น เล่ น ไฟ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ณ อุ ท ยำน ประวัติศำสตร์สุโขทัย จัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือนสิบสองของทุกปี ซึ่ง เป็นงำนที่จัดขึ้นใน ระดับประเทศ เป็นกำรอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงำม พบกับบรรยำกำศย้อนยุค ๗๐๐ ปี พบเห็นวิถีชีวิตของควำมเป็นไทย กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) สถานที่จัดงาน อุทยำนประวัติศำสตร์จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมในงาน พิธีรับรุ่งอรุณแห่งควำมสุข พิธีสงฆ์ /พิธีบวงสรวง กำรแสดงแสงและ เสียง ณ วัดมหำธำตุ กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน กิจกรรมลำนเทศน์ลำนธรรม ณ บริเวณดงตำล กิจกรรมประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก และจัดแห่ขบวนนำงนพมำศ กำรประกวดนำงนพมำศ สอบถามรายละเอียด ทุกส่วนรำชกำรในจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๑๙

สิบสองมน ล่องผ่องไต เป็นกำรอนุรักษ์และสืบสำนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงำมของ ท้องถิ่น และถือว่ำเป็นกำรบูชำพระอุปคุตที่ลงมำบิณฑบำตบนโลกมนุษย์ในทุกวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี ซึ่งผู้ที่ได้บูชำในวันดังกล่ำว ถือว่ำเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว และได้บุญมำกที่สุด รวมทั้งกำรจัดงำนดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม กำรท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สะพำนข้ำมแม่น้ำปำยบ้ำนปำงหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมในงาน มีขบวนแห่ปอยส่ำงอุตุ๊ ประกวด ลูกอ่อนจำยยิง มีกำรประกวดร้องเพลงประกอบหำงเครื่อง สอบถามรายละเอียด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำงหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐๘ ๗๘๔๖ ๔๓๑๕ E-mail: un_surasak@hotmail.com


ประเพณีไหว้สาป๋าระมีเจ้าจามเทวี ป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ปูจาพระธาตุห้วยอ้อ เพื่อรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของชำวล้ำนนำและเป็นกำร ส่งเสริ มกำรท่องเที่ยวของอำเภอลอง ร่วมย้อนฮอยตำนำนพระนำงจำมเทวี และ ตำนำนเมืองลอง กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณวัดศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ กิจกรรมในงาน ตอนเช้ำทำบุญตักบำตร พิธีปิดทองพระธำตุ ตักบำตรสตำงค์แดง แห่พระพุทธรูปไม้ (พระเจ้ำพร้ำโต้) สวดพุทธำภิเษก สวดเบิก มีกำรแสดงสำธิตและ ประกวดกิจกรรมทำงศิลปวัฒ นธรรมพื้นบ้ำน ลอยกระทง และมีมหรสพสมโภช ตลอดทุกคืน สอบถามรายละเอียด วัดศรีดอนคำ อำเภอลอง เทศบำลตำบลห้วยอ้อ สภำวัฒนธรรมอำเภอลอง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๘ ๑๒๗๘ , ๐ ๕๔๕๘ ๑๔๗๒ , ๐ ๕๔๕๘ ๑๕๙๙


ประเพณีตักบาตรท้องน้า ประเพณีตักบำตรท้องน้ำเกิดขึ้นด้วยกำรริเริ่มของนำยถำวร เทียมปฐม ไวยำวัจกรวัดในขณะนั้นจัดขึ้นในวัน เพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงโดยมีพิธีกรรมในช่วงเช้ำเวลำประมำณ ๐๘.๐๐ น. บริเวณริมคลอง มหำสวัสดิ์ หน้ำวัดสุวรรณำรำม เป็นกำรทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวำยพระแม่คงคำและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตใน คลองมหำสวัสดิ์ เนื่องจำกในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว มีเหตุกำรณ์ทำให้คนที่อำศัยอยู่ริมคลองมหำสวัสดิ์จมน้ำตำยกัน หลำยรำย และชำวบ้ำนเชื่อกันว่ำกำรที่มีคนจมน้ำตำยอย่ำงต่อเนื่องกันทุกปี เนื่องจำกวิญญำณผู้ตำยสิงสถิตอยู่บริเวณ นั้น จะรอจนกระทั่งมีคนจมน้ำตำยบริเวณนั้นอีก วิญญำณเดิมจะได้ไปเกิดใหม่ ดั ง นั้ น กำรจั ด กำรจั ด พิ ธี ตั ก บำตรท้ อ งน้ ำ จึ ง เป็ น ภู มิ ปั ญ ญำพื้ น บ้ ำ นในกำรท ำให้ ป ระชำชนที่ อ ยู่ ริ ม คลอง ระมัดระวังบุตรหลำนไม่ให้ตกน้ำตำย หลังจำกกำรจัดประเพณีนี้ขึ้นมำปรำกฏว่ำมีคนจมน้ำตำยน้อยลงมำก ในอดีตสงฆ์วัดสุวรรณำรำมออกบิณบำตมีทั้งสำยเดินเท้ำและสำยพำยเรือ สำยพำยเรือจะใช้เรือบดซึ่งเป็นเรือ ลำเล็กๆ มีสงฆ์นั่งกลำงลำเรือได้เพียงรูปเดียว บำตรและสำรับวำงไว้ด้ำนหน้ำ สงฆ์ที่พำยเรือออกบิ ณฑบำตจะต้อง ชำนำญมำกเนื่องจำกเป็นเรือลำเล็กอำจจะพลิกคว่ำได้ง่ำย วันเพ็ญกลำงเดือน ๑๒ ประชำชนมำทำบุญที่วัดสุววณำรำมส่วนใหญ่มักจะนำเรือที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมีทั้ง เรือขนำดใหญ่ เช่น เรือมำด เรือชะล่ำ หรือเรือขนำดเล็ก เช่น เรือสำปั้น เรืออีแปะ และเรืออีป๊ำบ หรือเรือจู๊ด เป็นต้น โดยชำวบ้ำนส่วนหนึ่งจะนิมนต์สงฆ์พร้อมทั้งบำตร และสำรับลงเรือ เรือบำงลำมีขนำดเล็กรับสงฆ์ได้หนึ่งรูป แต่เรือบำง ลำรับสงฆ์ได้สองถึงสำมรูป ชำวบ้ำนจะเป็นผู้พำยให้สงฆ์นั่ง ส่วนผู้ที่ตักบำตรจะอยู่บนเรือซึ่งจะจอดเรียงรำยอยู่ริมฝั่ง หรือบนท่ำเรือ เมื่อเรือสงฆ์มำถึงก็จะนำอำหำรคำวหวำนมำตักบำตร รวมทั้งดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยต่ำงๆ ที่ต้องกำร ถวำย กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) สถานที่จัดงาน วัดสุวรรณำรำม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียด สภำวัฒนธรรมอำเภอพุทธมณฑล โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๙๒ ๔๘๑๘ วัดสุวรรณำรำม


งานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน งำนประเพณีล่องสะเปำจำวเวียงละกอน จังหวัดลำปำง จัดขึ้นในเดือน พฤศจิกำยน วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี ประเพณี เดือนสิบสอง ล่องสะ เปำ เป็นประเพณีที่ชำวล้ำนนำปฏิบัติมำนำนนับพัน ปีล่องสะเปำในควำมหมำย ของชำวล้ำนนำจะหมำยถึงเรือบรรทุก สะเปำ เป็นพำหนะสำหรับบรรทุกเครื่อง อุปโภคบริโภค แล้วล่องสะเปำให้ลอยไปตำม ลำน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ ดวง วิญญำณของผู้ล่วงลับ หรืออุทิศส่วนบุญฝำกเป็นศิริมงคลของตนเองในภพหน้ำ กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี) สถานที่จัดงาน ณ. สวนสำธำรณะเขลำงค์นคร อ.เมือง จ.ลำปำง กิจกรรมในงาน กำรประกวดกระทงน้อยใหญ่ ขบวนแห่สะเปำเล็ก-ใหญ่ ประกวดบอกไฟดอก ประกวดซุ้มประตูป่ำ กำรแสดงดนตรีและกำรแสดงบนเวที กำรจำหน่ำยสินค้ำ OTOP มหกรรมอำหำร กำรประกวดธิดำสะเปำ (นำงนพมำศ) สอบถามรายละเอียด เทศบำลนครลำปำง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๓๗ admin@lampangcity.go.th

งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ถึง ๑๐ ธันวำคม ๒๕๕๕ (๑๒ วัน) สถานที่จัดงาน บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในงาน จั ด พิ ธี ผู ก เสี่ ย ว จั ด ประกวด ขบวนแห่ จัดประกวดพำนบำยศรี จัดประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน กำรแสดง สินค้ำ OTOP ตักฉลำกกำชำด ชมกำรแสดงมหรศพตลอดคืน สอบถามรายละเอียด จังหวัดขอนแก่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและ หน่วยงำนทุกหน่วย โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๓ ๖๘๘๒ , ๐ ๔๓๒๓ ๙๑๙๔ , ๐ ๔๓๒๔ ๓๒๙๐


งานฤดูหนาวลพบุรี กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ถึง วันที่ ๖ ธันวำคม ของทุกปี สถานที่จัดงาน สนำมโรงเรียนพิบูลวิทยำลัย อำเภอเมืองลพบุรี กิจกรรมในงาน กำรประกวดนำงงำมฤดู หนำวลพบุรี กำรแสดงที่เปิดให้ เยำวชน ลพบุรี ได้แสดงควำมสำมำรถทำงดนตรี กำรจัดแสดงมอเตอร์โชว์จำกค่ำยรถต่ำง นิทรรศกำรด้ำนต่ำงๆ มหรสพด้ำนดนตรีจำกศิลปินชื่อดัง มีสินค้ำ OTOP ให้เลือกซื้อมำกมำย สอบถามรายละเอียด โรงเรียนพิบูลวิทยำลัย โทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๑ ๑๐๕๑

การจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมายและประเพณีแข่งเรือยาว ชิงถ้วนพระราชทานอาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แต่เดิมแข่งที่ท่ำน้ำบ้ำนวังหิน ต่อมำย้ำยมำแข่งที่ลำตลำด ซึ่งอยู่ที่อำเภอ พิ ม ำย โดยจั ด ต่ อ เนื่ อ งกั น ทุ ก ปี จ นถึ ง ปั จ จุ บั น แต่ เ ดิ ม เมื่ อ แต่ ล ะหมู่ บ้ ำ นทรำบ กำหนดกำรแข่งเรื อล่ว งหน้ำก็จะฝึกซ้อมฝีพำย ซึ่งเป็นชำยฉกรรจ์ในหมู่บ้ำนจน ชำนำญ เมื่อใกล้ถึงวันแข่งเรือจะนำขึ้นมำขัดท้องเรือด้วยใบตองแห้ง เสร็จแล้วทำสี และลวดลำยที่เรือและใบพำย แล้วทำพิธีไหว้เซ่นแม่ย่ำนำงเรือเสร็จแล้วลำกเรือลงน้ำ ฝีพำยลงเรือโห่เอำฤกษ์เอำชัย ซึ่ งขณะแข่งขันผู้ชมกำรแข่งขันสองฟำกฝั่งจะโห่ร้อง เมื่อเรือหมู่บ้ำนของตนได้รับชัยชนะเป็นที่สนุกสนำน ปัจจุบันกำรแข่งขันเรือพิมำย ได้ พัฒนำกำรแข่งเรือแบบพื้นบ้ำนมำเป็นกำรแข่งเรือแห่งประเทศไทย และถูกผนวกเข้ำ เป็นส่วนหนึ่งของงำนเทศกำลเที่ยวพิมำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี กาหนดจัดงาน เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ลำนพรหมทัต ลำน้ำจักรำช อุทยำนประวัติศำสตร์พิมำย อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ กิจกรรมในงาน จัดแสดงแสง สี เสียง ณ อุทยำนประวัติศำสตร์พิมำย กำรแข่งเรือ ยำวชิงถ้วยพระรำชทำน ณ ลำน้ำจักรำช กำรประกวดทำอำหำรพื้ นบ้ำน (ผัดหมี่, ส้มตำ,ทอดขนมฝักบัวโบรำณ) กำรจัดแสดงและจำหน่ำยสินค้ำ otop สอบถามรายละเอียด ททท.สำนักงำนนครรำชสีมำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ อำเภอพิมำย องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอพิมำย โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒ ๐๘๙๘ korat@m-culturan.go.th


งานเปิดฟ้าทะเลตรัง เป็ น กำรส่ ง เสริ ม กำรท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ตรั ง และเผยแพร่ วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชำวตรัง กาหนดจัดงาน เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณชำยหำดปำกเมง จังหวัดตรัง กิจกรรมในงาน ชมนิทรรศกำรชมรมตกปลำ นิทรรศกำรเดิ นป่ำภูผำเมฆ จั ด นิ ท รรศกำรน้ ำ จั ด นิ ท รรศกำรเพื่ อ กำรท่ อ งเที่ ย วของบริ ษั ท น ำเที่ ย ว กำรแข่ ง ขั น เรื อ แคนู กำรแข่ ง ขั น จั ก รยำนเสื อ ภู เ ขำ กำรจั ด จ ำหน่ำ ยอำหำรซี ฟู้ ด กำรแสดงทำงวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียด สมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดตรัง โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๕๕๘๐ info@travelfortoday.com

งานอนุรักษ์หอยตะเภา กำรจัดงำนหอยตะเภำของอำเภอสิเกำ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๘ โดยในอดีตมีกำรแข่งขันเก็บหอยตะเภำเอำ มำจำหน่ำยและนำไปประกอบอำหำร จนกลำยเป็นเทศกำลที่ต้องจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ในปัจจุบันจำนวนของหอย ตะเภำมีจำนวนลดลงอย่ำงรวดเร็ว จนต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบของงำน ให้ ทุก คนร่ ว มกั น อนุ รั กษ์ ห อยตะเภำ เพื่อเพิ่มจ ำนวนประชำกรของหอย ตะเภำ เพื่อที่หอยตะเภำจะได้อยู่คู่กับชำยหำดปำกเมงตลอดไปและยังเป็น กำรคืนสมดุลให้กับทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นเทศกำลที่มุ่งส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กาหนดจัดงาน เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณชำยหำดปำกเมง อำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง กิจกรรมในงาน ชมนิ ทรรศกำรเกี่ยวกับหอยตะเภำและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล จำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์พื้นบ้ ำน กำรออกร้ ำนของผู้ประกอบกำรอำหำร กำรแสดงสิ นค้ำพื้นเมือง กิจกรรมส่ งเสริมกำร ท่องเที่ยวด้ำนวัฒนธรรม กำรแข่งขันกีฬำพื้นบ้ำน กำรแสดงบนเวที กำรแข่งขันเก็บหอยตะเภำ ซึ่งหลังจำกกำรแข่งขัน แล้วเสร็จก็จะมีกำรนำหอยตะเภำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชำติ สอบถามรายละเอียด หอกำรค้ำจังหวัดตรัง โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๐๒๓๘ , ๐ ๗๕๒๒ ๕๓๕๓


งานมหกรรมของดีกงไกรลาศและเทศกาลกินปลา เทศกำลกินปลำ อำเภอกงไกรลำศ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม มีปลำชนิดต่ำงๆ ชุกชุมมำกในฤดูน้ำลด โดยเฉพำะปลำสร้อย และปลำชนิด ต่ำงๆมำกมำย จึงจัดงำนเทศกำลกินปลำ กาหนดจัดงาน เดือนพฤศจิกำยน - ธันวำคม สถานที่จัดงาน อำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมในงาน กำรสำธิตและจำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกปลำ กำร จำหน่ำยสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กำรประกวด ธิดำปลำ กำรแข่งขันจับปลำ กำรแสดงมหรสพต่ำงๆ สอบถามรายละเอียด อำเภอกงไกรลำศ สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๙ ๑๑๘๕

เทศกาลอาหารพื้นเมือง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบอำชีพด้ำนอำหำรพื้นเมืองของอำเภอบ้ำนนำสำร กาหนดจัดงาน เดือนพฤศจิกำยน สถานที่จัดงาน บริเวณริมคลองฉวำง อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฏร์ธำนี กิจกรรมในงาน กำรประกวดกำรทำอำหำร พื้นเมือง มีกำรออกร้ำนต่ำง ๆ สอบถามรายละเอียด เทศบำลเมืองนำสำร ร่วมกับอำเภอบ้ำนนำสำร จ.สุรำษฏร์ธำนี


ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ กำรนมัสกำรองค์พระปฐมเจดีย์ที่พุทธศำสนิกชนนิยมกระทำได้แก่ กำรบูชำด้วยดอกไม้ ธูปเทียน ในวันธรรมดำ เป็นปกติ และในวันสำคัญทำงศำสนำ เช่น วันวิสำขบูชำ วันมำฆบูชำ จะมีกำรบูชำด้วยกำรเดินเวียนเทียนทักษิณำวัตร รอบองค์เจดีย์ เพื่อเป็นกำรทำให้จิตใจสงบ น้อมรำลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ นอกจำกนี้ ชำวพุทธ ยังเชื่อว่ำ กำรถวำยสิ่งของเครื่องใช้แด่พระภิกษุสงฆ์จะได้บุญกุศล เป็นส่วนหนึ่งของกำรบูชำพระรัตนตรัย โดยเฉพำะ กำรถวำยผ้ำกำสำวพัสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มแก่พระสงฆ์นั้นจะได้บุญสูงมำก พุทธศำสนิกชนจึงนิยมถวำยผ้ำดังกล่ำว กาหนดจัดงาน พฤศจิกำยน (๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒) สถานที่จัดงาน องค์พระปฐมเจดีย์ สอบถามรายละเอียด สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๔ ๐๓๔๙ สภำวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์รำชวรมหำวิหำร

งานงิ้ว ในจังหวัดกำแพงเพชร มีชำวไทยเชื้อสำยจีนเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่เป็นจำนวนมำก และเนื่องด้วยคนจีนเป็นคน กตัญญู ไม่ลืมบึญคุณที่ทำให้ทำมำค้ำขำย ทำธุรกิจ กำรเกษตร ใน ๑ ปีต้องตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้ำพ่อเจ้ำแม่ที่นับ ถือ เช่น ศำลเจ้ำในพื้นที่นั้น ๆ เช่น ศำลเจ้ำพ่อเสือ ตำบลนครชุม ศำลเจ้ำพ่อเห้งเจีย ตำบลหนองปลิง ศำลเจ้ำพ่อเสือ ตำบลในเมือง ฯลฯ จึงได้จัดงำนงิ้วถวำย ๗ วัน ๗ คืน โดยจัดให้มีกำรประมูลของเจ้ำ และนำผลไม้ ๕ อย่ำง ให้อำกง เสกเป็นผลไม้มงคล เอำไปรับประทำนจะมีสุขภำพดี มีโชคลำภตลอดไป กาหนดจัดงาน เดือนพฤศจิกำยน สถานที่จัดงาน บริเวณศำลเจ้ำจีนในจังหวัดกำแพงเพชร สอบถามรายละเอียด เทศบำลเมืองกำแพงเพชร ๐ ๕๕๗๑ ๘๒๐๐


งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้าแคว กาญจนบุรี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงควำมสำคัญของกำรสร้ำงทำงรถไฟสำยมรณะและสะพำนข้ำมแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ ทำงประวัติศำสตร์ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ ๒ กาหนดจัดงาน ปลำยเดือนพฤศจิกำยนถึงต้นเดือนธันวำคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณสะพำนข้ำมแม่น้ำแคว ตำบลแก่งเสี้ยน จังหวัดกำญจนบุรี กิจกรรมในงาน กำรแสดงแสง สี เสียง กำร แสดงนิทรรศกำรในทำงประวัติศำสตร์และ โบรำณคดี กำรแสดงพื้นบ้ำน กำรจำหน่ำยสินค้ำพื้นเมืองบริเวณงำนสะพำนข้ำม แม่น้ำแคว กำรประกวดนำงงำมสันติภำพ สอบถามรายละเอียด สำนักงำนจังหวัดกำญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๖๒ ๒๗๙๑ , ๐ ๓๔๕๑ ๑๗๗๘

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง กาหนดจัดงาน วันอำทิตย์ สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี สถานที่จัดงาน บริเวณพระปรำงค์สำมยอด อำเภอเมืองลพบุรี กิจกรรมในงาน มีขบวนแห่ กำรเลี้ยงอำหำรที่ตกแต่งอย่ำงสวยงำมด้วยผัก ผลไม้ ขนมหวำน หลำกหลำยชนิดเพื่อเลี้ยงลิง สอบถามรายละเอียด สำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๒ ๒๗๖๘ - ๙


การแข่งขันไตรกีฬาลากูน่าภูเก็ต กำรแข่งขันไตรกีฬ ำ “คนเหล็ ก ” มี ผู้ แข่งขันทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม ว่ำยน้ำ ปั่ นจักรยำน วิ่งมำรำธอน เพื่อเข้ำสู่เส้นชัยของไตรกีฬำ “ลำกูน่ ำภูเก็ต ” และร่ ว มทำกิจกรรมกำรเดินทำงท่องเที่ยวตำมแหล่ งท่องเที่ยวของ จังหวัดภูเก็ต กาหนดจัดงาน พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน โรงแรมลำกูน่ำบีชคลับ อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียด ททท. สำนักงำนภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๓ , ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๓๖

งานประเพณีทอดผ้าป่าทางน้า จังหวัดสมุทรสงครำมมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่ำน ทำให้ประชำชนมีวิถีชีวิตที่มี ควำมผูกพันกับสำยน้ำ จึงมีกำรสืบทอดประเพณีทอดผ้ำป่ำทำงน้ำที่มีมำแต่โบรำณ เป็นกำรทำบุญของพุทธศำสนิกชนที่สำมำรถทำได้ทุกฤดูกำล ไม่จำกัดเวลำ และวัด หนึ่ง ๆ ในแต่ละปีจะจัดให้มีกำรทอดผ้ำป่ำกี่ครั้งก็ได้ ซึ่งอำจจะจัดผสมผสำนกับ งำนประเพณี ป ระจ ำถิ่ น ก็ ไ ด้ ในจั ง หวั ด สมุ ท รสงครำมมี ก ำหนดจั ด ในช่ ว งงำน ประเพณีลอยกระทงกำบกล้วย กาหนดจัดงาน เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม สอบถามรายละเอียด สำนักงำนจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๑๙๙๗ สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๘๑๓๘ **หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบข้อมูลก่อนกำรเดินทำงทุกครั้งกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ


ธันวาคม


ธันวาคม เทศกาลส่งตะวัน นอนนับดาว เฝ้าชมหมอก ออกดูนก ชมพระอาทิตย์ตกดิน ฝึกดูดาว เดินเท้าศึกษาธรรมชาติ ฝึกการสังเกตสัตว์ป่าที่ พบเห็นระหว่างเดินทาง เช่น ค่างแวนถิ่นใต้ ชมทะเลหมอกยามเช้า นอนกางเต็นท์ สัมผัสอากาศเย็นๆ และกิจกรรมดูนกหายาก โดยเฉพาะนก กระลิงเขียดหางหนาม ซึ่งสามารถพบได้เพียงแห่งเดียวใน ประเทศไทย กาหนดจัดงาน วันที่ ๑ - ๓๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ ๑๙ (เขาพะเนินทุ่ง) อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมในงาน ส่งตะวันลับขอบฟ้าที่สันเขาชายแดนไทย - เมียนมาร์ ดูดาว ดูทะเลหมอก บนยอดเขาสูงจากระดับนาทะเลกว่า ๑,๒๐๐ เมตร ดูนก ที่มีมากกว่า ๓๐๐ ชนิด รวมทังนกหา ยากหลายชนิด สอบถามรายละเอียด อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๕ ๙๒๙๓

งานสมโภชน์หลักเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เป็นเวลาหลายปี แต่ยังไม่มอี งค์เสาหลักเมือง ดังนันสมัยนายปริญญา นาคฉัตรีย์ เป็ น ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นนทบุ รี ได้ มี ก ารขออนุ มั ติ ศ ร้ า งศาลากลางจั ง หวั ด ขึ นใหม่ แ ละได้ จั ด ให้ มี ก ารก่ อ สร้ า ง ศาลหลักเมืองขึน เทศบาลตระหนักถึงความสาคัญของศาลหลักเมือง ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดนนทบุรีจึงได้ จัดกิจกรรมงานสมโภชศาลหลักเมืองเป็นประจาทุกปี เพื่อให้ประชาชนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว กาหนดจัดงาน วันที่ ๑ – ๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง,มหรสพ จาหน่ายสินค้า สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี


งานผลไม้หวานอาหารอร่อย และของดีท่าช้าง เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณภาพกระท้อนและผลไม้ในพืนที่และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและได้กราบนมัสการหลวงพ่อแพและพุทธสุวรรณมงคลมหามุณี กาหนดจัดงาน วันที่ ๒ - ๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณหน้าวัดพิกุลทอง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมในงาน ประกวดผลไม้ ประกวดอาหาร ประกวดพระเครื่อง ตลาดนัดสินค้า การเกษตร สอบถามรายละเอียด อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๙ ๕๑๒๕

งานลาปางเซรามิกแฟร์ อุตสาหกรรมเซรามิกไทยนับเป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซรามิกลาปางที่มี ส่วนในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ปัจจุบัน จ.ลาปาง มีโรงงานอยู่ประมาณ ๒๕๐ โรงงาน การจัดงานเซรามิกแฟร์ ถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญของสมาคมเครื่องปั้น ดินเผาลาปาง ทีกาหนดจัดขึนทุกปีในช่วงของต้นเดือนธันวาคม กาหนดจัดงาน วันที่ ๒ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ณ ไทวัสดุ จังหวัดลาปาง กิจกรรมในงาน การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เซรามิ ก จากโรงงาน ในราคา พิเศษ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร สินค้า ชุมชนหรือ OTOP นิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์จากสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และศูนย์ศิลปาชีพแม่ตา ภายในบริเวณงานมีการตกแต่ง และแสดงวิ ถี ชีวิ ต ของล้ า นนา เพื่อ ให้ นั ก ท่อ งเที่ ย วถ่ า ยภาพเป็ น ที่ ระลึก การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในกลุ่มหนุ่ ม สาวโรงงาน การประกวด มิสเซรามิก การแสดงสะล้อซอซึง ศิลปะ การแสดงพืนบ้านล้านนาที่ รวมอยู่ในโซนของภาควัฒนธรรมล้านนา สอบถามรายละเอียด สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลาปาง โทรศัพท์ ๐๕๔ ๒๒๖ ๓๐๐ www.ceramiclampang.com


งานบุญคูนเมืองขอนแก่น พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง กาหนดจัดงาน วันที่ ๓ – ๕ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในงาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย ถวายพระพร พิธีทาบุญตักบาตร ฟังเทศน์ สอบถามรายละเอียด เทศบาลนครขอนแก่น โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๑๖๖๗ , ๐ ๔๓๒๒ ๑๒๐๒ ต่อ ๑๖๐๔

ส่งเสริมสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ชุ ม ชนวั ด หนองพั ง นาค ต าบลเสื อ โฮก อ าเภอเมื อ งชั ย นาท เป็นชุมชนชาวพุทธที่ยังคงมีการสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์หรือข้าว มธุปายาสมาแต่ครังบรรพบุรุษเป็นเวลาต่อเนื่องกว่าหนึ่งร้อยปีถึงปัจจุบันด้วย ความเชื่ อ และศรั ท ธาในคติ ทางพระพุ ท ธ-ศาสนา และได้อ นุ รั ก ษ์สื บ สาน ประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาให้ดารงคงอยู่สืบไป กาหนดจัดงาน วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน วัดหนองพังนาค ตาบลเสือโฮก จังหวัดชัยนาท สอบถามรายละเอียด สภาวัฒนธรรมจังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๕๖๔๑ ๖๕๗๕ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท เทศบาลตาบลเสือโฮก วัดหนองพังนาค สภาวัฒนธรรมตาบลเสือโฮก สภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองชัยนาท


งานวันเกษตรพบพระ อาเภอพบพระ เป็นอาเภอที่มีแหล่งท่องเที่ ยวที่สวยงาม ได้แก่ นาตกพาเจริญ นาตกสายรุ้ง บ่อนาพุร้อนฯลฯ และเป็นดินแดนแห่งการเกษตรอุดมไปด้วยพืชไร่ และสวนอันเลื่องชื่อ อาทิ ไร่กุหลาบ ไร่ทับทิม จึงเป็นที่มาของการจัด งานวันเกษตรเพื่อเป็นศูนย์รวมของการจาหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตร วันเกษตรอาเภอพบพระ เป็นงานประจาปีของอาเภอจัดขึนโดยอาเภอ พบพระร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอาเภอเกษตร อาเภอพบพระ และหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วมกันจัด เพื่อเป็น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเพาะปลูก การจาหน่ายและผลิตภัณฑ์ การเกษตรของอาเภอพบพระ กาหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ ธันวาคม ของทุกปี สถานที่ จั ด งาน บริ เ วณลานพระพุ ท ธรู ป มหาราชกิ ต ติ เ ฉลิ ม หมู่ ที่ ๙ บ้านห้วยนกแล ตาบลช่องแคบ อาภอพบพระ จังหวัดตาก กิจกรรมในงาน การประกวดธิดาเกษตร ประกวดร้องเพลงของผู้นาท้องถิ่น และผู้นาชุมชน ประกวดหางเครื่อง ประกวดพืชผลทางการเกษตร ประกวดการ ตาส้มตาและกิจกรรมการแสดงของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เป็นต้น สอบถามรายละเอียด ที่ว่าการอาเภอพบพระ จังหวัดตาก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๖ ๙๑๐๔


วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) วันที่ระลึกคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯพระผู้ทรงกอปรด้วยพระวิริยะอุตสาหะ บาเพ็ญพระราช กรณี ย กิ จ น้ อ ยใหญ่ น านั ป การอั น เป็ น คุ ณ ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนและ ประเทศชาติ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้ป ระชาชนทุกหมู่เหล่าไม่เลือกชาติ ศาสนา ที่ อ ยู่ ใ ต้ พ ระบรมโพธิ ส มภารและประเทศชาติ มี ค วามสุ ข และ เจริญก้าวหน้ายิ่ งๆขึน ตามที่ได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม” วันพ่อแห่งชาติ จัดขึนครังแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว ไทยอย่างนานัปการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช กาหนดจัดงาน วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี สถานที่จัดงาน กรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัด กิจกรรมในงาน จัดประชุมสัมมนา/เสวนา รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ การจัดพิธีทาบุญตักบาตร มีการจัดพิธีลงนาม ถวายพระพร และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด


การแข่งขันเรือใบชิงถ้วย พระราชทาน "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” การแข่งขันเรือใบชิงถ้วย พระราชทาน "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” จัดขึน ณ หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต สาหรับการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ต คิงส์คัพรีกัตต้า กาเนิดขึนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง เจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา โดยมีการจัดการแข่งขันช่วงต้นเดือนธันวาคม ของทุกปี นับตังแต่นันเป็นต้นมาเพื่อเป็นการแสดงให้ทั่วโลกประจักษ์ถึงมรดก ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในท้องทะเลไทย กาหนดจัดงาน วันที่ ๕ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน หาดกะตะ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมภายในงาน การแข่งขันเรือใบ การแสดง การจาหน่ายอาหารพืนเมือง สินค้าพืนเมือง สอบถามรายละเอียด ททท. สานักงานภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๓ , ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๓๖

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองฝั่งโขง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง สปป.ลาว และไทย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงานสองฝากฝั่งเอาไว้ กาหนดจัดงาน วันที่ ๕ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สอบถามรายละเอียด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๑ ๓๒๔๗ - ๘


งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช เป็นกิจกรรมการจัดงานที่ส่งเสริมและพัฒนา รวมถึงเป็นสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนเมืองปักธงชัย ที่นาเอาผ้าไหมพืนเมืองซึ่งถือได้ว่า เป็นศิลป์แห่งงานไหม สร้างแรงจูงใจให้ กับนักท่องเที่ยวได้ยลกับความ งดงามของผ้าไหมเมืองปักธงชัย กาหนดจัดงาน วันที่ ๘ – ๑๕ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณหน้าที่ว่าการลานเอนกประสงค์ อาเภอปักธงชัย กิจกรรมในงาน การออกร้ า นแสดงสิ นค้ า และจาหน่า ยสุ ด ยอดผ้ าไหม เมืองปักธงชัย การออกร้านผลิตภัณฑ์ของดีปักธงชัยและของดีเมืองโคราช คาราวานสินค้าราคาถูก นิทรรศการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง การประกวดสินค้าเกษตร การ ประกวดธิดาผ้าไหม การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยโดยนางแบบชันนา การแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ การแสดง ดนตรีและคอนเสิร์ต สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอปักธงชัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอาเภอปักธงชัย สมาคมไหมไทยนครราชสีมา บริษัทบุญรอดบิวเวอร์รี่ จากัด โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒ ๐๘๙๘ korat@m-culturan.go.th


วันรัฐธรรมนูญ วันรัฐธรรมนูญเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน รัฐธรรมนูญราชอาณาจักสยามฉบับถาวรเพื่อเป็น หลักในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้เสด็จออกประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงห์ภายใต้ นพปฏลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้จัดเป็นที่ ประชุมรัฐสภา แล้วได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พระราชทานเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศ จึง ได้ถือเป็นวันที่ระลึกสาคัญของชาติ มีพระราชพิธีบาเพ็ญราชกุศลฉลอง ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมทุกปีสืบมางานนีเป็น งานพระราชพิธี และรัฐพิธีร่วมกัน กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๐ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน กรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัด กิจกรรมในงาน จัดประชุม/เสวนา รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ สาธิต-อบรม การแสดงกิจกรรม นันทนาการ

งานฉลองครบ ๑๐๐ ปีลายพระหัตถ์และจัดต่อมาทุกปี ปัจจุบันเป็น ๑๐๓ ปี ประวัติความเป็นมาของการจัดงาน ตามพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี เมื่อธันวาคม ๒๔๕๑ ใจความว่า “วันที่ ๑๗ ลงเรือล่อง ไปดูตลาดและขึนมาตามลานาแวะกินข้าวที่บ้านตาบลศรีมหาโพธิ ซึ่งอยู่ใต้วัดอินทรแบกเมื่อ มาถึงพลับพลาศรีมหาโพธิไม่ให้หยุด เลยขึนไปดูบ้านเจ้าอลังการที่ย่านนางวิ่ง เลยขึนไปทาง ท่าตูม ว่าเป็นทางพวกบ่อทองลง แต่เดียวนีไม่ได้ทาทอง จากนันล่วงกลับมาที่พลับพลาศรี มหาโพธิและได้พบกับพระยารัตนสมบัติ วั นที่ ๑๘ เสด็จทางชลมารคขึนที่อาเภอศรีมหาโพธิ ได้ทรงช้างพังกบุม ของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในการเสด็จทอดพระเนตรดูโบราณสถานพาน หิน โบราณสถานลายพระหัตถ์ และหลุมเมือง แล้วเสด็จกลับ” กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๗ – ๑๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณสวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหัตถ์ จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมในงาน จัดขบวนแห่จากตาบลต่างๆ พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ สอบถามรายละเอียด ที่ว่าการอาเภอศรีมหาโพธิ โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๗ ๙๒๒๒ - ๓


งานวันสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี เพื่อเทิดพระเกียรติฯ และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจันท์ ณ บริเวณตาหนักเทาวังสวนบ้าน แก้วซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จฯ ประทับ กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณตาหนักเทามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมในงาน การจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดบริเวณพระบรมราชินยานุสาวรีย์ฯ นิทรรศการวัฒนธรรม การประกวด กล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ การประกวดการแสดงวัฒนธรรม การประกวดสักวากลอนสด งานเทิดไท้ราไพพรรณี ราตรี สวนบ้านแก้ว การประกวดมหกรรมดนตรีไทย การแสดงนาฎศิ ลป์เทิดพระเกียรติ ดนตรีลูกทุ่ง ศิลปะการแสดงของ นักศึกษา ลิเก คอนเสิร์ตดนตรีไทยร่วมสมัย รวมทังการจาหน่ายสินค้า OTOP ของที่ระลึก อาหารท้องถิ่น พันธุ์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ยางพาราและอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทังการเที่ยวชมวังสวนบ้านแก้ว โดยรถไฟฟ้า และรถราง สอบถามรายละเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี โทรศัพท์ ๐๓๙ ๓๑๙ ๑๑๑ rambhai@rbru.ac.th


งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจาปี ๒๕๕๕ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เ ธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นเชือ พระวงศ์พระองค์ห นึ่ ง ที่ชาวชุมพรผู กพันตังแต่ในอดีต เมื่อครังพระองค์เสด็จนา ทหารเรือมาฝึกประลองยุทธ์ที่หาดทรายรี ทางตอนใต้ของปากนาเมืองชุมพร ซึ่ง บริเวณหาดแห่งนียังเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านทรงโปรดและเสด็จมาประทับและ สินพระชนม์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ด้วยพระปรีชาสามารถและพระ เมตตาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทาให้ทรงเป็นที่เคารพนับ ถือของชาวชุมพรและคนไทยทุกคน เพื่อระลึกถึงพระเมตตาพระองค์ ชาวชุมพรจึงพร้อมใจกันจัดพิธีบวงสรวงและงาน เทิดพระเกียรติขึนเป็นประจาทุกปี กาหนดจัดงาน วันที่ ๑๙ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ศาลกรมหลวงชุมพร (ศาลบน) ตาบลหาดทรายรี อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร บริเวณสวนอาภากรเกียรติวงศ์และสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร บริเวณโครงการพัฒนาพืนที่หนองใหญ่ กิจกรรมในงาน พิธีทางศาสนาและพิธีบวงสรวง ประกวดรถขบวนเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การจัดนิทรรศการและออกร้านของส่วนราชการเอกชนต่างๆ สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดชุมพร เทศบาลตาบลหาดทรายรี โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๑ ๑๙๑๙ , ๐ ๗๗๕๐ ๔๗๙๔ , ๐ ๗๗๕๕ ๘๑๗๙ , ๐ ๗๗๕๕ ๘๑๒๐

ท่ายางฟู้ดแฟร์ กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๑ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามฟุตบอลหน้าแฟลตตารวจ อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมในงาน ชมการแสดงของเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงและศิลปินภายใน จังหวัดเพชรบุรี มีการออกร้านจาหน่ายอาหาร เน้นความสะอาดปลอดภัย สอบถามรายละเอียด เทศบาลตาบลท่ายาง โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๖ ๓๐๐๐


งานมหกรรมว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ วันเสาร์ - อาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปี ช่วงฤดูเก็บ เกี่ ย วหรื อ ย่ า งเข้ า สู่ ฤ ดู ห นาว มี ล มมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พั ด แรง คนชนบทก็พากันทาว่าวแอก ซึ่งมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเล่น กันทุกหมู่บ้าน เป็นประเพณีการละเล่นของท้องถิ่นอีสานแต่นานมา บุรีรัมย์จัดมหกรรมว่าวอีสานขึนเป็นครังแรกเมื่อปี ๒๕๒๙ เพื่อ อนุรักษ์เอกลักษณ์ของอีส านใต้ให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็น ที่รู้จักกว้างขวาง เปิดโอกาสให้คนทุกตาบล ทุกหมู่บ้านทา ว่าวแอกมาแข่งขันชิงรางวัลกัน ว่าวที่นามาเข้าแข่งขันต้องมีขนาดปีกกว้าง ๒ เมตรครึ่งขึนไป สวยงาม เสียงแอกและ ลีลาของว่าวบนท้องฟ้า กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณสนามกีฬาอาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมในงาน การประกวดขบวนแห่ว่าวที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ตอนค่ามีมหรสพ การละเล่นและการแสดงสินค้าพืนบ้าน สอบถามรายละเอียด ปกครองอาเภอห้วยราช โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๘ ๕๐๑๙ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๐ ๑๙๓๒

งานมหกรรมของดีและประเพณีเผาข้าวหลาม กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอนาหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมในงาน มีการประกวดธิดาข้าวหลามประกวดข้าวหลาม จาหน่าย สินค้าอาเภอนาหนาว และมีมหรสพต่าง สอบถามรายละเอียด อาเภอนาหนาว โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๓ ๗๐๓๘


งานประเพณีปีใหม่ชาวเผ่าม้ง หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเผ่าม้งเข็กน้อย เป็นงานประเพณีที่สาคัญที่สุดของชาวเผ่าม้งทุกคนจะหยุดงานมา ร่วมงานทังหมู่บ้าน กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๒ มกราคม ๒๕๕๖ สถานที่จัดงาน บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเผ่าม้งเข็กน้อย ตาบลเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมในงาน การแข่งขันกีฬา การประกวดการแสดง ศิลปวัฒนธรรม ชาวเผ่าม้งทุกชนิด สอบถามรายละเอียด อบต.เข็กน้อย ๐๕๖-๙๒๕๕๗๖

ราลึกสึนามิ จังหวัดภูเก็ตจัดงานราลึกครบรอบ ๘ ปีเหตุการณ์สึนามิที่ทาให้มีชาวไทย และชาวต่างชาติเสียชีวิตกว่า ๕,๐๐๐ คน สูญหายกว่า ๒,๐๐๐ คน โดยจะจัดพิธี ทางศาสนาทุกศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต ๒ จุด จุดแรกจะจัดขึนที่ กาแพงราลึกสึนามิ สุสานไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จุดที่สอง ที่สวนสาธารณะโลมา ถ.ทวีวงศ์ อ.ป่าตอง อ.กะทู้ จากนันในช่วงเย็นทางจังหวัดภูเก็ต จะจัดงาน “Light Up Phuket” ที่บริเวณสวนสาธารณะโลมา และแนวชายหาดป่าตอง โดยการให้ ผู้เข้าร่วมงานได้จุดเทียน และนาไปปักลงในหลุมเทียนตลอดแนวชายหาด เพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิต ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมงานได้ร่วมกันไว้อาลัย โดยเน้นความเรียบง่าย แต่สื่อความหมายของการราลึกถึงผู้ที่จากไป กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สุสานไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง สวนสาธารณะโลมา ถ.ทวีวงศ์ อ.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต


วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันที่ระลึกคล้ายวั นปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์และทรงตังกรุง ธนบุรี เป็นราชธานี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ ทรงเป็น นักรบผู้สามารถ ทรงปราบยุคเข็ญกอบกู้ชาติเพื่ ออิสรภาพจากการเสียกรุงครังที่ ๒ ทรงจัดการระบบเศรษฐกิจเพื่อนาความสุขสงบมาสู่ระเทศชาติและประชาชนชาวไทย รัฐบาลได้กาหนดให้มีงานรัฐพิธีถวายสักการะประจาปีในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันปราบดาภิเษกขึนครองราชย์สมบัติ เรียกว่า “รัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตาก สินมหาราช” ถือเป็นงานบรมราชานุสาวรีย์สาคัญของชาติวันหนึ่ง กิจกรรมในงาน จัดสัมมนาทางวิชาการ จัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราช กรณีย กิจ ทาบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ประดับธงชาติส ถานที่ ราชการและอาคารบ้านเรือน จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ วางพวงมาลา หรือพุ่ม ดอกไม้ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หรือตังโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อหรือพระบรมฉายาลักษณ์ ใน ห้องประชุมหรือสถานที่เหมาะสม จัดพิธีถวายราชสักการะ กิจกรรมอื่นๆ ประกวดเรียงความ ประกวดคาประพันธ์ ประกวดวาดภาพ ฯลฯ เป็นต้น

งานตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาด จังหวัดตาก งานตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาดจังหวัดตาก เป็นงานประเพณีประจาปีของจังหวัดตาก โดยเริ่ มจัด งานในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตาก สินมหาราช วีรกษัตริย์ไทยที่ทรงพระปรีชาสามารถในการรบกอบกู้ชาติไทยให้เป็น เอกราช สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่บ้านเมือง เป็นผู้นาที่เปี่ ยมไปด้วยความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มีความกตัญญูและเสียสละต่อผืนแผ่นดินไทย ซึ่งได้รับการเทิดทูนและ เคารพบูชาจากประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ – ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ สถานที่จัดงาน ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กิจกรรมในงาน พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขบวนแห่ประเพณีท้องถิ่น เวทีการแสดงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการละเล่นพืนบ้าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแสดงเดินแบบผ้าไทย การจาหน่ายสินค้าราคาถูก การประกวดการประกอบอาหาร พืนบ้านและการแสดงแสง สี เสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดตาก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๘๐๑๐ , ๐ ๕๕๕๑ ๑๕๔๖ , ๐ ๕๕๕๑ ๒๐๙๒


วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น ปราบดาภิ เ ษกขึ นครองราชย์ โดยเมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๓๑๑ เป็นวันสาคัญที่สมเด็จพระเจ้าตากสิ น มหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึนครองราชย์ ซึ่งเมืองจันทบุรีเคยเป็นดินแดนที่ รวมไพร่พลในการกอบกู้เอกราช กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๓ มกราคม ๒๕๕๖ สถานที่จัดงาน อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสนามกีฬากลาง กิจกรรมในงาน พิธีวางพานพุ่มถวายราชสัก การะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกล่าวถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและการแสดงราบวงสรวง การแสดงขบวนศิลปวัฒนธรรม การประกวดนางสาวจั น ทบู ร การประกวดร้องเพลง การออกร้านนาวากาชาด ชมนิทรรศการ สินค้าพืนเมือง สินค้า OTOP และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๑๐๐๑ chanthaburi@moi.go.th สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ ๐๓๙ ๓๐๓ ๒๙๘

เทศกาลของดีเมืองภูเก็ตและงานกาชาดประจาปี จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานของดีเมืองภูเก็ตและงานกาชาดประจาปี ๒๕๕๕ เพื่อให้ประชาชน ชาวจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และร่วมงานกาชาดประจาปี รวม ๑๑ วัน ๑๑ คืน กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๘ มกราคม ๒๕๕๖ สถานที่จัดงาน บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมในงาน มีกิจกรรมการจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การแสดงของศิลปิน ดาราและมหรสพตลอดงาน การ แสดงบนเวทีกลาง การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ การออกร้านกาชาดและตักมัจฉากาชาด สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๒ ๒๘๘๖


งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย จากวิ ถี ชี วิ ต ของคนประโคนชั ย ที่ ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ และการยึดอาชีพนาผลิตภัณฑ์ที่ มีในท้องถิ่นมาแปรรูปทาปลาจ่อมกุ้ง จนเป็นอาหารที่ขึนชื่อของจังหวัด ประกอบกับมีสถานที่ท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ อ่างเก็บนาโคนชัย ที่มีนก นานานาชนิดมาอาศัยอยู่จานวนมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชมนกนาชนิดต่างๆ บรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย ทางอาเภอประโคนชัย ร่วมกับองค์การบริห ารส่ วนจั งหวัดบุ รีรัมย์ เทศบาลตาบลประโคนชัย และองค์การบริหารส่วนตาบล ๑๖ งานเทศกาล "ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย " ขึน ตังแต่ปี ๒๕๔๕ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และนาผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่นออกมาจาหน่าย ในช่วงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กาหนดจัดงาน วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๒ มกราคม ๒๕๕๖ สถานที่จัดงาน บริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สอบถามรายละเอียด สนง.วัฒนธรรมอาเภอประโคนชัย เทศบาลอาเภอประโคนชัย โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๒ ๑๒๒๐ องค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่งในอาเภอประโคนชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งานเจ้าแม่จามเทวี และงานฤดูหนาวกาชาดจังหวัดลาพูน เป็นงานที่จัดขึนหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล ในงานจะมีการประกวดนางสาวลาพูน และ ธิดาชาวยอง จะจัดในช่วงเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามกีฬากลางจังหวัดลาพูน กิจกรรมในงาน การแสดงมหรสพต่างๆ การแสดงบนเวที กา ร อ อ ก ร้ า น จ าห น่ า ย ทั ง ข อ ง ภ าค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น มีนิทรรศการ การจาหน่ายสินค้า OTOP การแสดงทาง วัฒนธรรมต่างๆ เช่น การฟ้อนรา การตีกลองสะบัดชัย ฯลฯ สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดลาพูน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๑๘


งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การ สหประชาชาติได้ประกาศขึนทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตังแต่ปี ๒๕๓๔ กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กิจกรรมในงาน นมัส การพระบรมสารีริกธาตุ การแสดงแสง เสียง ตลาด ย้อนยุค การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเอกลัก ษณ์ไทย ประกวดดนตรีพืนบ้าน ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง แสดงและจาหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน มหกรรม อาหารอิ่ม อร่ อ ยอยุ ธ ยา ประกวดธิ ด ากรุ ง เก่า จั ด แสดงสิ นค้ า การเกษตร ไม้ ผ ล ไม้ดอกและไม้ประดับ การออกร้านกาชาด สลากกาชาดการกุศลและอื่นๆ สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๓ ๖๕๕๐

งานฤดูหนาวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมในงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า เจ้าอยู่หัว นิทรรศการพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน การออกร้าน ฯลฯ สอบถามรายละเอียด มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๐๓๙


งานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง งานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง จัดขึ นเป็นประจาทุกปี ตังแต่ปี ๒๕๔๑ เพื่อบอกเล่าวิธีการปรุง การกิน และคุณค่าที่มีอยู่ในทุกส่วนตังแต่หัวถึงหางปลาทู กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมในงาน จาหน่ายอาหารเมนูปลาทู เช่น ปลาทูตาเตียะ ปลาทูต้มมะดัน ปลาทูต้มเค็ม เมี่ยงปลาทูฯลฯ จัดแสดงวิถีชุมชน คนแม่กลอง ลานดนตรี ศิลปวัฒนธรรมพืนบ้าน สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๔๑ ๑๙๙๗ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๔๘๘๑ หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๘๑๕๔ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานสมุทรสงคราม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๕ ๒๘๔๗

งานแผ่นดินดอยลอยฟ้า อาเภออุ้มผางได้ชื่อว่าเป็น“แผ่นดินดอยลอยฟ้า”เนื่องจากเส้นทางส่วน ใหญ่เป็นภูเขาสูงและคดเคียว เป็นอาเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ สวยงาม ประกอบด้วยเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า (ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก) ซึ่ง เป็นผืนป่าตะวันตกและมีแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับ ๖ ของโลก ได้แก่ นาตกทีลอ ซู นอกจากนียังมีนาตกที วังปลา แหล่งนกเงือกบ้านกรูไบ และโบสถ์ไม้สักทอง วัดหนองหลวงวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของถิ่นฤาษี ตลอดจนเอกลักษณ์อันสาคัญของกะเหรี่ยง ได้แก่ ราดง การเล่ น ดนตรี พื นเมื อ ง (เตหน่ า ) และบทเพลงอั น ประทับใจของฤาษีบ้านเรตองคุ กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคม สถานที่จัดงาน บริเวณที่ว่าการอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก กิจกรรมในงาน การประกวดอาหารพืนเมือง การประกวดนางงามลอยฟ้า การแสดงศิลปวัฒนธรรมพืนบ้าน และผลิตผลทางการเกษตร มีการแสดงสินค้า OTOP และมหรสพต่างๆ สอบถามรายละเอียด เทศบาลตาบลอุ้มผาง โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๖ ๑๖๑๓


เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร เป็นจังหวัดที่มีร้านก๋วยเตียวมากที่สุด มีเอกลักษณ์ในการทาเส้นก๋วยเตียวสืบทอดกันมา กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมริมปิง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร กิจกรรมในงาน การแสดงมหกรรม อาหารพืนบ้านเทศกาลกินก๋วยเตียว เที่ยวเมืองกาแพงเพชร ของชาวจังหวัดกาแพงเพชร มีการจัดออกร้านจาหน่าย ก๋วยเตียวมากมายหลากหลายร้าน เช่น ก๋วยเตียวไทย ผัดไทย อาหารจานด่วน ประเภทเส้นก๋วยเตียวต่าง ๆ สอบถามรายละเอียด สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๐๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๑ ๑๓๖๖

งานร่วมใจสืบสานตานานป่าซาง จังหวัดลาพูน กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคม เดือน ๓ เหนือ สถานที่จัดงาน บริเวณศูนย์แสดงศิลปะ หัตถกรรมและสาธิตเทศบาลตาบลป่าซาง จังหวัดลาพูน กิจกรรมในงาน การออกร้านจาหน่ายของดีป่าซาง ชิมอาหารพืนเมืองในบรรยากาศพืนบ้าน สอบถามรายละเอียด เทศบาลตาบลป่าซาง


งานเทศกาลปลาไหล “ข้าวใหม่ หอมมะลิ” ชุมพลบุรีเป็นพืนที่ราบลุ่ มทีงอยู่บนพืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นแหล่ งข่าว หอมมะลิที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และมีแม่นาขนาบ ๒ ส่วนคือ ลาพลับพลาและลา นามูล เหมาะแก่การแกษตรการดารงชีวิตและขยายพันธุ์ปลา โดยเฉพาะปลาไหล ธรรมชาติ แต่ละปีเกษตรกรสามารถจับปลาไหลมาบริโภคและจาหน่ายมีนาหนัก รวมกั นไม่ น้ อยกว่ า ๕ ตั นต่ อปี ดั งนั น เมื่ อเก็ บเกี่ ยวเสร็ จเป็ นช่ วงที่ ปลาไหล เจริญเติบโตเหมาะแก่การบริโภค เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อาเภอจึงจัดงานนีขึน กาหนดจัดงาน กลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน ที่ว่าการอาเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ กิจกรรมในงาน ประกวดขบวนแห่ตกแต่งด้วยเมล็ดข้าวหอมมะลิ และขบวนฟ้อนรา การประกวดผ้าไหม การเดินแบบผ้า ไหม การแข่งขันเรือพายไม่เกิน ๘ ฝีพาย การแข่งขันตาข้าว-ช้างตาข้าว การแข่งขันหุงข้าวแบบโบราณ การประกวดสารับ อาหารรสเด็ดจากปลาไหล นิทรรศการ การออกร้านและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สอบถามรายละเอียด อบจ.สร.อ.ชุมพลฯ/ทต. /และอบต.ทุกแห่งในอาเภอชุมพลบุรี โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๙ ๖๐๖๗ , ๐ ๔๔๕๔ ๕๑๓๓

งานวันพริกและของดีอาเภอขามสะแกแสง เพื่อประชาสั มพันธ์ผ ลผลิ ตจากพริกและของดีอาเภอขามสะแกแสง ให้ ป ระชาชนในพื นที่ แ ละอ าเภอใกล้ เ คี ย งได้ รั บ ทราบ พร้ อ มทั งส่ ง เสริ ม ให้ เกษตรกรตระหนักถึงความสาคัญในอาชีพเกษตรกร ได้รับความรู้เชิงวิชาการ และความรู้ใหม่ในการเพิ่มผลผลิต สร้างตลาด ส่งเสริมความสามัคคีและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของอาเภอขามสะแกแสง กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน สนามหน้าที่ว่าการอาเภอขามสะแกแสง กิจกรรมในงาน การแสดงและประกวดผลิตผลพืชพันทางการเกษตรของชาอาเภอขาม สะแกแสง การแสดงของภูมิปั ญญาด้านต่างๆในพืนที่ การประกวดและริวขบวน การ ประกวดธิดาพริก การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การจาหน่ายอาหารพืนบ้านจากตาบลต่างๆ สอบถามรายละเอียด อบจ.นครราชสีมา อาเภอขามสะแกแสง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอขามสะแกแสง โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒ ๐๘๙๘ korat@m-culturan.go.th


ประเพณีฟาดข้าว

สอบถามรายละเอียด

เป็นประเพณีที่ชาวไทยเชือสายกะเหรี่ยงจัดขึนปีละครัง หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว เสร็จ เพื่อเป็นการขอบคุณและขอขมาแม่โพสพที่ให้ข้าวให้ความอุดมสมบูรณ์ กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บ้านไล่โว่ หมู่ที่ ๔ ตาบลไล่โว่ อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมในงาน การแข่งฟาดข้าว การร้องเพลงพืนบ้าน การแข่งขันกีฬาพืนบ้าน การถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์ อบต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี สภาวัฒนธรรมอาเภอ

งานตะวันบานบนภูที่บึงสามพัน กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคม สถานที่จัดงาน บริเวณตาบลสระแก้ว อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมในงาน มี ก ารประกวดธิ ด าตะวั น การแข่ ง ขั น กี ฬ าพื นบ้ า น การประกวดผลิ ต ผลทางการเกษตร การแปรรู ป เมล็ ด ทานตะวั น และ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว โทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๑ ๐๘๐๑ - ๒

งานเทศกาลไก่ย่างวิเชียรบุรีของดีเพชรบูรณ์และมหกรรมอาหารอร่อย กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคม สถานที่จัดงาน บริเวณสามแยกวิเชียรบุรี กิจกรรมในงาน มีการแข่งขันกินไก่ย่าง มีการฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาการ ย่างไก่อย่างไรให้อร่อย รับใบประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัด สอบถามรายละเอียด เทศบาลวิเชียรบุรี โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๙ ๑๓๘๘


ประเพณีถีบกระดาน เพื่อ สื บ ทอดประเพณีวั ฒ นธรรมของชาวเลให้ คงอยู่ ถือ ว่า เป็ น ประเพณีเกี่ยวกับอาชีพในการหาหอย หาปู กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม สถานที่จัดงาน บริเวณชายทะเลที่นาลง จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียด เทศบาลเมืองชลบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๘ ๕๔๓๖

ประเพณีปีใหม่ม้ง จังหวัดตาก เป็นประเพณีปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ก่อนถึงวัน สินปี ประมาณ ๑ เดือน ผู้ ห ญิงต้องเตรียมเสือผ้ าชุดใหม่ให้ กับ สมาชิกในครอบครัวทุกคน อาจจะเตรียมไว้ ๑ - ๒ ชุด ก่อนถึงวัน สิ นปี ป ระมาณ ๑๐ วั น ผู้ ช ายต้ อ งออกหากิ น เตรี ย มไว้ ใ ช้ ใ น ฤดูกาลปีใหม่ วันแรม ๑๕ ค่า ตอนเย็นจะมีการเรียกขวัญสมาชิก ในครอบครัว และเช้าวันขึน ๑ ค่า จะเป็นวันที่ต้องแต่ง ชุ ด ใหม่ ที่ เ ตรี ย มไว้ และจะเปิ ด โอกาสให้ ห นุ่ ม สาวมี โอกาสได้พบปะกันโดยการเล่นลูกช่วง กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ (วันแรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่า) สถานที่จัดงาน ตาบลคีรีราษฎร์ อาเภอพบพระ กิจกรรมในงาน การละเล่นลูกช่วงของหนุ่ม - สาว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทัง ๒ ฝ่าย ได้พูดคุยทาความรู้จักกันและจะนาไปสู่การแต่งงานกันในที่สุด สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๘๐ ๕๕๕๕


งานไม้เมืองหนาว อาเภอภูเรือ กาหนดจัดงาน เดือนธันวาคมของทุกปี สถานที่จัดงาน หน้าที่ว่าการอาเภอภูเรือ จังหวัดเลย กิจกรรมในงาน ออกร้านแสดงไม้เมืองหนาว พันธุ์ไม้หายาก ขบวนรถ บุปผาชาติ ประกวดไม้เมืองหนาวภูเรือ สอบถามรายละเอียด อาเภอภูเรือ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๙ ๙๑๒๓ , ๐๘ ๑๘๗๔ ๗ ๔๒๘

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Colorful Phuket Countdown ๒๐๑๓) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท เบสท์โฟร์ มีเดีย จากัด ร่วมกันจัดขึน เป็นประจาทุกปี ณ บริเวณสนามชัย อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับ ไข่มุกอันดามัน เป็นการดึงนักท่องเที่ยวจากส่วนที่มาเที่ยวชายหาดอย่างเดียว เข้ามาเที่ยว บริเวณภายในตัวเมืองของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ผสมผสานกัน ระหว่างชาวโปรตุเกส ชาวไทยมุสลิมและชาวจีนโพ้นทะเล ที่มีมานานกว่า ๑๐๐ ปี และยัง เป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตใน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปีใหม่ กาหนดจัดงาน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดงาน บริเวณสนามชัย อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมในงาน กิจกรรมต่างๆ และการแสดงมินิคอนเสิร์ตมากมาย ตลอด ๓ วัน การประกวด Stage Dance Contest สัมผัสมหัศจรรย์แห่งแสงสีในอุโมงค์โคมไฟใต้ทะเลอันตระการตาทอดยาวกว่า ๒๐ เมตร สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๑ ๗๐๘๗ **หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครังกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ