Page 1

Á Procura de Microbios Rexistro das observacións. 1. Descrición do cultivo en caldo nutritivo: a. Mostra: Restos de té b. Incubado a  18ºC  durante 12hrs c. Presenza de turbidez: Si  Homoxénea: Si d. Presenza de floculacións: Non e. Presenza de sedimentos/posos: Non f.

Presenza de película superficial: Non

g. Cambiou a cor do medio? Si. En caso afirmativo: Cor do medio logo da  incubación: Amarillenta/blanquecina

2. Descrición das colonias sobre Agar Nutritivo. (Usa unha liña para cada  morfoloxía diferente).

Mostra:

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do contorno Diámetro Aparencia Bordo Elevación Cor Número Puntiforme Gelatinosa Enteiro Plana Translúcido Incontable

Restos de té

Incubación: 37ºC 24hrs

Mostra:

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do propio corpo Diámetro Aparencia Bordo Elevación Cor Número 1mm Gelatinosa Enteiro Convexa Translúcido Incontable


Incubaci贸n: 37潞C 24hrs


Cuestións: 1. Ante un tubo con medio líquido, ¿en que condicións podes dicir que hai  crecemento bacteriano? ­Podese dicir que hai crecemento bacteriano, se o tubo coa mostra presenta  turbidez; un aspecto floculento; se ten unha pequena capa na superficie  (biofilm ou pelicula); ou se mostra un anel na superficie.

2. ¿Cal e o número mínimo de bacterias diferentes que hai na placa que menos  bacterias ten? ¿Por que o sabes? ­O número mínimo de bacterias diferentes na placa que menos bacterias ten, é  unha soa bacteria. Podo deducilo a simple vista porque as colonias teñen as  mesmas caracteristicas, e a simple vista parece todo igual.

3. ¿Pensas que creceron sobre o agar nutritivo tódolos microorganismos  presentes na zona de recollida da mostra? Razoa brevemente. ­Eu creo que non tódolos microorganismos creceron no agar nutritivo, porque  hay unha probabilidade de que alguns non sobrevivan. 

4. ¿Qué avantaxe presenta o crecemento sobre medios sólidos fronte os  líquidos? ­Ten como avantaxe que se pode apreciar con maior eficacia os  microorganismos que hai no medio.

5. ¿Cal é a importancia da técnica aséptica? ­A importancia que ten a técnica aséptica é poder eliminar ou diminuir os  axentes externos que contribuen na contaminacion do material utilizado na  zona de traballo.

6. ¿Que aportan as placas Petri á microbioloxía? ­As placas Petri,  aportan á microbioloxía poder realizar cultivos de  microorganismos en distintos medios de cultivo, para o seu posterior estudo.


A Procura de Microorganismos  
A Procura de Microorganismos  

busqueda de microorganismos