Page 1

PORTFOLIO

ธนวรรณ หวานฉ่า โรงเรี ยนสตรี ศรี สรุ ิโยทัย


Preface แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) นี ้ ข้ าพเจ้ าจัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทน นาเสนอเอกสารข้ อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิเศษรวมทังเกี ้ ยรติบตั ร ตลอดจน พัฒนาการทางด้ านต่างๆของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าหวังว่าแฟ้ มสะสมผลงานฉบับนี ้จะ ทาให้ ทกุ ท่านที่อา่ นได้ เห็นคุณค่าและความสามารถโดย รวมของข้ าพเจ้ า ขอขอบคุณคุณครูซงึ่ เป็ นผู้ให้ คาแนะนา ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และ ข้ อมูลต่างๆ ในการจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี ้ให้ สาเร็จลุลว่ ง ด้ วยดีและขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้ กรุณาให้ ความช่วยเหลือในการ จัดเตรี ยมเอกสารและข้ อแนะนาหลายประการจนทาให้ แฟ้ มสะสม ผลงานฉบับนี ้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น ธนวรรณ หวานฉ่า ผู้จดั ทา


Contents Profile

Activtives

Education

Profile Education Activities Certificate

Certificate


Profile

ชื่อ-สกุล

น.ส.ธนวรรณ หวานฉ่า (ขมิ ้น)

เกิดวันที่

19 กันยายน 2542 อายุ 18 ปี

ที่อยู่

154/8 ซ.เจริ ญกรุ ง103 ถ.เจริ ญกรุง เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม กทม. 10120

เบอร์ โทรศัพท์

093-979-0833

สถานศึกษา

โรงเรี ยนสตรี ศรี สรุ ิ โยทัย

คะแนนเฉลี่ย

2.38


Education ระดับอนุบาลปี 1-3

โรงเรี ยนอนุบาลพัฒนาเด็กเล็ก

ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-6

โรงเรี ยนวัดจันทร์ ใน

ระดับมัธยมศึกาปี ที่ 1-6

โรงเรียนตรี ศรี สรุ ิ โยทัย


Activities


ส่ งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ได้ ร่วมการเข้ าค่ ายในการส่ งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ที่สัตหีบ


เดินรณรงค์ วันต่ อต้ านยาเสพติด

ได้ เข้ าร่ วมการเดินรณรงค์ ในวันต่ อต้ านยา เสพติด


ประกวดมารยาท

ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการประกวดมารยาทตังแต่ ้ มัธยมศึกษาปี ที่1 จนถึงมัธยมศึกษาปี่ 6


ทาโบว์ จิตอาสา

ได้ เป็ นหนึ่งในการทาโบว์จิตอาสา และเดิน แจกจ่ายให้ ผ้ คู น ณ อนุเสาวรี ย์


เข้ าค่ ายธรรมะ

เข้ าร่วมจิตกรรมเค้ าค่ายธรรมะที่วดั สามง่าม ในทุกๆปี


แข่ งเต้ นประกอบจังหวะ

ได้ เข้ าร่วมการแข่งเต้ นประกอบจังหวะ(เต้ นตารางเก้ าช่อง)


Certificate


Preface  
Preface  
Advertisement