Page 1

BRAZIL

Sretno

u novoj RTVUSK

Unsko-sanske novine

Obavijest Cijenjeni ~itatelji, naredni broj Krajine izlazi 10. januara 2014. godine. Male oglase i sje}anja mo`ete dostaviti od 6. januara 2014. godine

Vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti Sre}an Bo`i} cijena 1 KM

POL

ITI^ KA

NE

U

+

V N •I

IC

JE

N

TE [ O J P • O V Z A R •

IJE T S E

BO[NJA^KI INSTITUT "ADIL

ZULFIKARPA[I]"

www.noviradiobihac.com

OST

IZBORI

ilustrirao: O. Deli}

www. usnkrajina.com.ba / e-mail:usnovine@bih.net.ba

2

N ? O . 4 T 01

-

Broj: 922 / 923

•K R ILN ST E D I TI AB LENO ST OS A J I P P O E T N I Z C • A M ZA UP NEKOR •

KA N

PETAK, 27. 12. 2013. / 3. 1. 2014. godine, Biha} Godina XVIII;

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BIHA]U: DIPLOME DOBILA 74 DIPLOMANTA str. 2 I DVA MAGISTRANTA

Znanje je klju~ razvoja

Amelu Toromanu godi{nja stipendija

str. 2


2

Biha}, 27.12.2013. / 3.1.2014. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

BO[NJA^KI INSTITUT DODIJELIO STIPENDIJU "ADIL ZULFIKARPA[I]" ZA AKADEMSKU 2013/2014. GODINU

Amelu Toromanu godi{nja stipendija Bo{nja~ki institut u Sarajevu i ove je godine povodom dodjele stipendija "Adil Zulfikarpa{i}" za akademsku 2013/2014. godinu i predstavljanja nove postavke iz etnolo{ke zbirke Gizdava nit, uprili~io sve~ani prijem za prijatelje i suradnike. Na sve~anosti uprili~enoj u ~etvrtak, 19. decembra u Sarajevu prigodnim rije~ima cijenjenom skupu obratila se Amina Rizvanbegovi} D`uvi}, koja je

ovom prilikom prezentirala aktivnosti i programe Instituta u protekloj godini. U ime Upravnog odbora Bo{nja~kog instituta gostima se obratio prof. dr. Zlatko Lagumd`ija, koji je izrazio veliko zadovoljstvo {to se ve} {esti put dodjeljuje godi{nja stipendija "Adil Zulfikarpa{i}" najuspje{nijem/oj studentu/ici Univerziteta u Biha}u u iznosu od 3.000,00 KM. Prof. Lagumd`ija sti-

pendiju je uru~io Amelu Toromanu, studentu tre}eg semestra drugog ciklusa studija Tehni~kog fakulteta Univerziteta u Biha}u, koji je ostvario zapa`en uspjeh tokom studija sa izuzetno visokim prosjekom ocjena. Potvrda njegovog akademskog uspjeha je i ~injenica da je bio dobitnik i pro{logodi{nje stipendije "Adil Zulfikarpa{i}". Univerzitet u Biha}u je povodom svog desetogodi{njeg rada i djelovanja, 2007. godine, dodijelio Diplomu po~asnog doktora pravnih nauka akademiku Adil-begu Zulfikarpa{i}u, za, "izuzetno, visokomoralno i op}eljudsko djelovanje na promociji mira, tolerancije, ~uvanja identiteta bo{nja~kog naroda, doprinos odbrani BiH, za{titi ljudskih prava, razvoju dru{tvene misli na polju pravnih i humanisti~kih nauka, politi~koj pluralizaciji BiH, dugogodi{nji rad na unapre|enju nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, te nemjerljiv doprinos u razvoju nau~nog i kulturnog `ivota Bosne i Hercegovine kroz osnivanje i rad Bo{nja~kog instituta." To je ujedno prvi po~asni doktorat kojeg je ovaj Univerzitet dodijelio. Adil-beg Zulfikarpa{i} nagla{avao je da su obrazovanje i unapre|enje znanja osnovni temelji za razvoj i napredak Bosne i Hercegovine, da je znanje najve}a snaga, te da se mora raditi na osiguravanju mogu}nosti da se omladina obrazuje i ostane u Bosni i Hercegovini. Godi{nja stipendija koju dodjeljuje Bo{nja~ki institut je doprinos Adilbegovoj viziji i nastavak njegovog djela. Prisutni su nakon dodjele u`ivali u novoj postavci iz etnolo{ke zbirke Bo{nja~kog instituta Gizdava nit, autorice Lebibe D`eko uz muzi~ku pratnju ansambla AMAS Alumni. S. P.

PREDSJEDAVAJU]I SKUP[ PREDSTAVNICI ORGANIZA

Nezadovoljn financiranja, kod u bud`e Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona Farko Hod`i} zajedno sa zamjenikom predsjedavaju}eg Dejanom Duri}em i Kasimom Mulali}em, predsjednikom Komisije za pitanja zdravstva, bora~ka pitanja, rad i socijalnu politiku, na zahtjev predstavnika organizacija RVI sa podru~ja USKa odr`ao je sastanak na kojem se razgovaralo o provo-

|enju zaklju~aka sa II tematske sjednice Skup{tine USK-a i upoznavanje sa zaklju~cima Skup{tine RVI USK-a u pogledu financiranja Saveza, kao i iznala`enja mogu}nosti vra}anja na bud`et. Predstavnici saveza RVI su istakli da je na~in finansiranja Saveza u posljednje dvije godine potpuno pogre{an, te tra`e da savez RVI ima svoj kod u bud`etu jer bez toga,

ISLAMSKI PEDAGO[KI FAKULTET UNIVERZITETA U BIHA]U

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BIHA]U: DIPLOME DOBILA 74 DIPLOMANTA I DVA MAGISTRANTA

Znanje je klju~ razvoja Pravni fakultet Univerziteta u Biha}u promovirao je u subotu, 21. decembra, ~etrnaestu generaciju diplomiranih pravnika, {estu bachelora prava i tre}u generaciju magistara prava. U prisustvu roditelja, ~lanova akademske zajednice i predstavnika javnog i politi~kog `ivota Unsko-sanskog kantona diplome o akademskim zvanjima sve~ano su primila 74 dilomanata i dvojica magistranata. Najboljim studentima koji-

ma su za izniman uspjeh uru~ena priznanja, plakete i zlatne zna~ke progla{eni su Sandra Ja{arevi}, Amela Had`i} i Amir Kulenovi}. Diplomu magistra pravnih nauka primili su Izudin Sara~evi} i Rusmir Musa. ^estitke diplomantima i magistrantima uputili su prof. dr. Nevzet Velad`i}, dekan Pravnog fakulteta u Biha}u, prof. dr. Refik [ahinovi}, rektor Univerziteta u Biha}u, Farko Hod`i}, predsjeda-

vaju}i Skup{tine USK-a i predstavnici Vlade USK-a i Op}ine Biha}, Jasmin Ho{i} i Izudin Sara~evi}. Prof. dr. Nevzet Velad`i}, dekan Pravnog fakulteta u Biha}u naglasio je kako je znanje klju~ svakog razvoja i u tom kontekstu je poru~io vlastima da znanje i ulaganje u znanje nije tro{ak. - Zaista je to ulaganje u budu}nost, ulaganje u promjene, ulaganje u ne{to {to zovemo bolji ambijent `ivlje-

nja. U tom kontekstu volio bih da vlasti tretiraju obrazovne ustanove i sisteme kao mjesto gdje ula`u u bolju budu}nost na{e dr`ave, rekao je prof. dr. Velad`i}. Nakon sve~ane promocije diplomanata i magistranata, Pravni fakultet je za osamnaest polaznika, studenata ~etvrte godine prava, Klinike za medijsko pravo, dodijelio certifikate kao potvrdu razumijevanja termina govor mr`nje, razlikovanja pojmova privatnosti i privatnog `ivota, te uticaja medija na svakodnevni `ivot i u~e{}e pravnika u medijima. S. P.

Diplome dobilo 48 diplomanata

U amfiteatru Islamskog pedago{kog fakulteta u Biha}u u ponedjeljak, 23. decembra odr`ana je sve~ana promocija diplomanata. Diplome o uspje{no okon~anom studiju dobilo je 48 diplomanata. Sve~anosti organiziranoj tim povodom osim prof.dr. Muharema [tulanovi}a, dekana Islamskog pedago{kog fakulteta Univerziteta u Biha}u i prof.dr. Refika [ahinovi}a, rektora Univerziteta u Biha}u, prisustvovali su Amir ef. Kari}, {ef vjersko-prosvjetne slu`be IZ BiH i Hasan ef. Maki}, biha}ki muftija, kao i drugi gosti. N.Pirali}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27.12.2013. / 3.1.2014. godine

AKTUALNOSTI

3

www.usnkrajina.com.ba

VLADA USK I SINDIKATI BUD@ETSKIH KORISNIKA

Do kraja godine dva topla obroka, pla}e za novembar i decembar u januaru

[TINE USK-A I ACIJA RVI

ni na~inom , tra`e svoj tu USK-a kako navode RVI su u veoma te{kom polo`aju. Dogovoreno je da jedan predstavnik RVI, koji }e slu`iti kao koordinator, bude prisutan na sjednicama Komisije za pitanja zdravstva, bora~ka pitanja, rad i socijalnu politiku, kako bi savez i udru`enja koja participiraju savezu bili upoznati sa radom ove komisije kada se na dnevnom redu na|u materijali

koji se ti~u ove populacije. Predsjednik saveza RVI USK-a Edin Domazet je istakao da je pratio realizaciju zaklju~aka sa II tematske sjednice Skup{tine USK-a, a prema njegovim saznanjima ni{ta od navedenih zaklju~aka nije realizirano. Na kraju je zaklju~eno, da se samo zajedni~kim radom i koordinacijom mogu na}i rje{enja.

U Biha}u je u ponedjeljak, 23. decembra, odr`an konsultativni sastanak o pripremi Nacrta bud`eta USK za narednu godinu. Hamdija Lipova~a, premijer Unsko-sanskog kantona, pozvao je predstavnike sindikata bud`etskih korisnika kako bi im predo~io tok priprema i financijsku situaciju te kako bi ~uo njihove zahtjeve i sugestije. Dogovoreno je da se sindikatima uputi nacrt bud`eta kako bi oni dostavili svoje prijedloge do narednog sastanka zakazanog za 6. januar idu}e godine. - Do kraja godine isplatit }emo naknade za dva topla obroka. Pla}a za novembar bit }e ispla}ena u januaru, a nakon toga bud`etski korisnici }e primiti i decemabrsku pla}u, - kazao je premijer Lipova~a. Premijer je dodao da je uvi-

U VLADI USK-a

Umjesto prijema paketi najugro`enijim Premijer Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipova~a odlu~io je da ove godine Vlada USK-a ne}e organizirati novogodi{nje prijeme. Ina~e, praksa novogodi{njih prijema odr`avala se i u ovoj instituciji proteklih godina, kada su se privrednici, mediji, poslovni partneri, politi~ke partije i predstavnici dru{tvene zajednice, okupljali radi dru`enja i sumiranja rezultata rada iz protekle godine. I takvi prijemi iziskivali su materijalna izdvajanja, zbog ~ega je premijer Lipova~a i odlu~io da sredstva koja bi ina~e bila utro{ena u takve svrhe, utro{i za pakete socijalno najugro`enijim obiteljima u svim op}inama Unskosanskog kantona. N.D`.N.

jek imao podr{ku sindikata i naglasio da nastoji da budu {to bli`i partneri na {to ih i oba-vezuje potpisana platforma o suradnji. Kako je kazao Muhamed Mahmutovi}, predsjednik Sindikata USK, ukoliko do|e do realizacije donesenih zaklju~aka u Sindikatu mogu biti zadovoljni ponu|enim.

Bo`i}na priredba u K[C-u

REZULTATI PRIMJENE ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA, UPRAVLJANJU OTPADOM I VODAMA

Najuspje{nije

Ministarstvo za gra|enje U Biha}u je u utorak, 24. decembra, odr`an sastanak predstavnika ministarstava za gra|enje, poljoprivredu, op}ina USK, javnih komunalnih i vodovodnih preduze}a, inspekcijskih slu`bi i Resornog centra za vode i okoli{ Una Consalting na kojem su predstavljeni rezultati analize implementacije Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o vodama USK-a. - Ministarstvo za gra|enje gotovo u 100-postotnom iznosu implementiralo je Zakon o komunalnim djelat-

nostima, a Zakon o upravljanju otpadom u Kantonu implementiran oko 71 posto. Op}ine su Zakon o komunalnim djelatnostima implementirale oko 64 posto, a Zakon o upravljanju otpadom oko 42 posto, kazala je Mersija Tali}, predstavnica resornog ministarstva. Nedostatak podzakonskih akata u op}inama u dobroj su mjeri razlozi lo{ije implementacije ovih zakona i stoga poja~ane aktivnosti na njihovoj izradi moraju biti jedan od prioriteta u narednom periodu. I. Z.

U BIHA]U SVE^ANO OBILJE@EN BO@I]

Mir, ljubav i dobro~instvo Svetom misom polno}kom uz zvuke poznate bo`i}ne pjesme "Radujte se narodi" u prepunoj crkvi sv. Ante Padovanskog u Biha}u po~ela je proslava Bo`i}a, najradosnijeg kr{}anskog blagdana. Polno}ku su predvodili biha}ki `upni vikar fra Tomislav Svetinovi} i `upnik fra Ante Zraki}. ^estitaju}i Bo`i} u nadahnutoj propovijedi fra Tomislav Svetinovi} pozvao je sve ljude na mir, ljubav i dobro~instvo. Istaknuo je kako se u posljednje vrijeme Bo`i} nerijetko promatra kroz izvanjske stvari

i davanje darova, dok se ~esto zanemaruje proslava Bo`i}a na duhovnom odnosno molitvenom planu i zajedni{tvu s Bogom i me|u ljudima. Bo`i} je obiteljski blagdan i tradicija je da se proslavlja se u krugu najbli`ih. Na taj na~in i svetim misama u mjesnim crkvama Bo`i} su proslavili i u drugim `upama USK-a, Bosanskoj Krupi, Velikoj Kladu{i i Sanskom Mostu. ^estitke vjernicima i svim ljudima dobre volje uputio je i banjalu~ki biskup dr. Franjo Komarica.

U ~etvrtak, 19. prosinca, u amfiteatru Katoli~kog {kolskog centra "Ivan Pavao II" u Biha}u odr`ana je bo`i}na priredba koju osmislili i izveli u~enici K[Ca i njihovi su gosti iz drugih biha}kih {kola i dje~jih vrti}a. U~enicima, njihovim roditeljima i brojnim gostima sretne i blagoslovljene bo`i}ne i novogodi{nje blagdane po`elio je dr. Slavo Grgi}, ravnatelj K[C-a, i pozvao sve na ~uvanje izvornog zna~enja i simbola Bo`i}a, a to je otvoreno srce, da se dijete Isus prvo tu rodi, u srcu svakog ~ovjeka a onda i u sredinama gdje `ive. U~enici su ovaj najradosniji blagdan obilje`ili i pravljenjem bo`i}nih jaslica, ~estitki i raznih ukrasa, a novac prikupljen na prodajnoj izlo`be iskoristit }e u humanitarne svrhe.


4

Biha}, 27.12.2013. / 3.1.2014. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

NACIONALNI PARK UNA

Garancija boljeg sutra Nadzorni~ka slu`ba u dvije godine postojanja prikupila je preko 350 tona otpada Nacionalni park Una je nakon dvije i po godine uspje{no realizirao projekt uspostave i razvoja. - Od juna 2011. godine nastojali smo pribli`iti viziju NP svim sudionicima u ovom procesu, od lokalnog stanovni{tva i lokalne zajednice do nevladinog sektora i privrednih subjekata koji rade na ovom podru~ju. Na{ park }e biti vrhunski turisti~ki proizvod kojeg moramo promovirati i brendirati na doma}em i stranim tr`i{tima, a na ruku nam ide podatak koji govori da od ukupnih turisti~kih posjeta u svijetu vi{e od 30 posto ~ine posjete u za{ti}enim podru~jima. Mi imamo izuzetnu {ansu da razvijemo ovaj sektor i stvorimo ambijent za odr`iv razvoj i da NP kroz proces razvoja postane generator sveukupnog razvoja na{eg kantona. Ako nastavimo ovim tempom i ako steknemo vi{e prijatelja, odnosno poslovnih partnera u ovom procesu, br`im koracima }emo do}i do na{ih ciljeva. Napravili smo konture NP vlastitim i sredstvima osni-

va~a, Vlade F BiH. Moram posjetiti da je ovo jedino javno preduze}e na podru~ju USK ~iji je osniva~ Federacija BiH, te da je NP Una prvi na prostoru F BiH, ali i jedini na prostoru na{e dr`ave koji je uspostavljen po me|unarodnim standardima, ka`e Amarildo Muli}, direktor NP Una. Evidentan je rast posjeta parku, a posebno na podru~ju [trba~kog buka i Martinbroda gdje je uveden poseban re`im ulaska i kretanja. Pro{le godine posjetilo ga je 11.000 turista s pla}enim ulaznicama, a ove 25.000. To je u odnosu s pro{lom godinom pove}anje od preko 100 posto. S obzirom da se veliki dio NP mo`e posjetiti bez naplate ulaznica, procjenjuje se da je bilo blizu 50.000 posjetitelja, uklju~uju}i sportske i turisti~ke manifestacije. Ove godine zabilje`en je i blagi porast u~esnika na raftingu i ribolovu. Dosta je ura|eno na podru~ju infrastrukture, postavljena je signalizacija, edukativne table, d`ambo panoi, {etnice, biciklisti~ke staze, a odr`avaju se i

z U narednom periodu u skladu sa vizijom razvoja i planom upravljanja, naravno, ako ih budu pratili osniva~ i drugi subjekti u procesu razvoja gdje se isti~u op}ina Biha}, Vlada USK i ostale op}ine s podru~ja na{eg kantona, NP }e kroz turisti~ku ponudu biti glavni pokreta~ lokalni putevi. Nadzorni~ka slu`ba u dvije godine postojanja prikupila je preko 350 tona otpada, a radi se i na na edukaciji stanovni{tva koje `ivi unutar NP uz pomo} zvani~nika mjesnih zajednica. Lokalno stanovni{tvo je shvatilo da je park jedina perspektiva za njihovu egzistenciju i garancija za bolje sutra. - Sve vi{e me|unarodnih

DELEGACIJA DNZ BiH NA PRIJEMU KOD AMBASADORA R TURSKE

Novi put za novo vrijeme

Na poziv Ambasade Republike Turske u BiH u ponedjeljak, 23. decembra, delegaciju DNZ BiH primio je Ambasador Republike Turske u Sarajevu nj.e. Ahmet Yildiz. Delegaciju DNZ BiH predvodio je predsjednik stranke Rifat Doli}, a u delegaciji su bili i Nermin Puri}, poslanik DNZ BiH u Parlamentarnoj skup{tini BiH i Kenan Keserovi},

~lan predsjedni{tva DNZ BiH. Tema razgovora bila je aktuelna politi~ka situacija u BiH i Krajini i planovi DNZ BiH nakon odr`anog Kongresa stranke u Biha}u te razmjena mi{ljenja o konkretnijoj pomo}i Republike Turske u poticanju ekonomskog razvoja i napretka BiH i Krajine. Delegacija DNZ BiH je izrazila potrebu ve}eg prisustva Ambasade

Republike Turske u Krajini i potrebu boljeg uvezivanja privrednika u Krajini sa privrednicima u Turskoj, te ve}eg prisustva razvojnih fondova Republike Turske u poticanju privrede i razvoja u Krajini. Ambasador Yildiz u razgovoru je pokazao interes i zatra`io vi{e informacija za aktuelno stanje u velikokladu{kom Agrokomercu, te izrazio spre-

organizacija koje financiraju projekte iz oblasti ekologije se interesuju za na{ park. Nedavno smo imali sastanak s predstavnicima Svjetske razvojne agencije o projektu koji }e se implementirati u BiH u narednih pet godina pod nazivom "Gold projekat", a odnosi se na stvaranje ambijenta i poticaj za uklju~enje lokalnog stanovni{tva i javno-privatnog sekmnost za animiranje Turskih kompanija i razvojnih fondova za pokretanje Agrokomerca i naglasio da je za to potrebno vi{e konkretne spremnosti vlasti u BiH na lokalnom, kantonalnom i federalnom nivou. Rifat Doli} je naglasio da }e DNZ BiH u predstoje}em vremenu realizirati svoj kongresni program "Novi put za novo vrijeme", koji podrazumijeva gradnju dijaloga i evropskog puta te ve}i doprinos i politi~ki uticaj DNZ BiH u gradnji napretka u Krajini i BiH. Ambasador Yildiz je obe}ao ve}i anga`man Turske ambasade u za`ivljavanju i realizaciji Deklaracije o Kraji{kom pomirenju i povjerenju i ve}i anga`man na pravnom rje{avanju nedavne presude Ustavnog suda Federacije o pravima pripadnika Narodne odbrane i njihovih porodica, te anga`man na ukidanju Fetve iz ratnog perioda koji su od velikog zna~aja za normalizaciju odnosa me|u ljudima i napredak Krajine i {ire, - saop}avaju iz press slu`be ove stranke.

tora. Moram se pohvaliti s najvrjednijom investicijom na podru~ju NP u ovoj godini, a to je izgradnja drvene {etnice na [trba~kom buku u du`ini od pola kilometra. Projekat je financiran sredstvima Svjetske banke unutar projekta "Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja" koje je realiziralo Federalno ministarstvo okoli{a i turizma. Vrijedno je spomenuti da su zavr{ena jo{ dva projekta: "Razvoj eko zone Una", kojeg je implementirala op}ina Biha} i koji traje ve} tri godine. Prije nekoliko dana projekat je okon~an zavr{etkom radova na rekonstrukciji kule na starom gradu Ostrovica, simbolu vje~nosti kulenvakufskog kraja. Kulen Vakuf je najurbanije naselje u podru~ju NP i s pravom zaslu`uje da u procesu razvoja postane sredi{te ugostiteljsko-turisti~ke ponude i ribolovnog turizma. U narednom periodu posveti}emo du`nu pa`nju tim ~injenicama kroz ponudu me|unarodnih donatora kroz drugi projekat Me|ugrani~ne suradnje pod nazi-

vom "Una, izvor `ivota". Do sada smo u sklopu tog projekta izgradili vidikovac u Martinbrodu, turisti~ke putokaze i edukativne table, ka`e direktor Muli}. U narednom periodu u skladu sa vizijom razvoja i planom upravljanja, naravno, ako ih budu pratili osniva~ i drugi subjekti u procesu razvoja gdje se isti~u op}ina Biha}, Vlada USK i ostale op}ina s podru~ja na{eg kantona, NP }e kroz turisti~ku ponudu biti glavni pokreta~. To }e se br`e i lak{e u~initi uz suradnju op}ina iz susjedne Republike Hrvatske, a naro~ito sa Nacionalnim parkovima Plitvi~ka jezera, Paklenicom i Sjevernim Velebitom. NP Una se nalazi u okviru projekta "Parkovi Dinarskog sistema" kojeg na ovom podru~ju provodi Svjetska banka, nalaze se u skupini 16 parkova od 79 za{ti}enih prostora koji su kandidati za dobijanje "Euro-park" certifikata za odr`ivi turizam. Od marta ove godine postali su ~lanica Asocijacije Europarkova. Halid Alijagi}

PRESS KONFERENCIJA OO SDU BIHA]

Revitalizacija privrede uvjet napretka Nermin Pe}anac jedini ovla{ten za zastupanje SDU BiH U ~etvrtak, 19. decembra, 2013. godine odr`ana je press konferencija Op}inske organizacije Socijaldemokratske unije Biha} na temu politi~ka i socijalna situacija u op}ini Biha} i USK-u. Potpredsjednik SDU BiH Mirsad Selmanovi} i ~lanovi Predsjedni{tva Op}inskog odbora SDU Biha} upoznali su prisutne o rje{enju Op}inskog suda u Sarajevu kojim je Nermin Pe}anac jedino imenovano lice ovla{teno za predstavljanje i zastupanje SDU BiH te se ovim nedvosmisleno zavr{ava frakciona{tvo i uvodi red u budu}em nastupanju i radu. Izra`eno

je mi{ljenje da je politi~ka i socijalna situacija u op}ini Biha} vezana za te{ku op}u situaciju u kantonu ali i {ire. Upu}ena je kritika za neizmirivanje obaveza kantonalnog bud`eta prema socijalnim kategorijama, pogotovo porodiljama. Situacija je ocijenjena izuzetno te{kom i bez revitalizacije privrede i njenih tokova ne mo`e se i}i naprijed. Kao sastavni dio ve}ine u Op}inskom vije}u Biha} opravdanost novog kreditnog zadu`enja op}ine pravdano je propustima u radu prethodne vlasti, navode}i primjer zapo~etih radova na objektu Robota. I. Z.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27.12.2013. / 3.1.2014. godine

KO M E N TA R

AKTUALNOSTI

RETROVIZOR

Da nova bude bolja od stare Godinu iza nas obilje`ila do sada najve}a politi~ka kriza, po~elo nesuglasicama, zavr{ilo smjenama. Po`ar u Kantonalnoj bolnici najve}a nesre}a u USK-a od formiranja Talasanje pred buru

letu ~uvenog prevaranta. Ministar policije USK-a [efik Smlati} kao organizator manifestacije kazao da Una regata kao ideja treba da promovira cijeli USK. Posjetu USK-u ubilje`io i premijer Vlade F BiH Nermin Nik{i}, opet se razgovaralo o projektima za Krajinu. U intervjuu Rifat Doli} kazao da je Fikret Abdi} ostao u pro{losti. Rumunjski ambasador tokom posjete nagovijestio zainteresiranost za ulaganja u ovu regiju. Obilje`en Dan rijeke Une i Dan USK-a.

Januar Godinu iza nas, 2013. ve} na samom po~etku obilje`ile su velike rije~i, velika obe}anja i veliki planovi. Usvojen je bud`et, ~ija je projekcija iznosila impresivnih 207,5 miliona KM. Prvi mjesec bio je i svojevrsna uvertira za ono [to }e na upe~atljiv na~in obilje`iti cijelu godinu, a to su nesuglasice na relaciji pozicija/opozicija, odnosno SDP i SDA. Prvo zapa`enije neslaganje primijetilo se odmah nakon usvajanja bud`eta, za kojeg je SDA ustvrdila da je nerealan, te da u sebi ve} sadr`i najve}i minus do tada od 36,5 miliona KM. Nikada nije ugodno kada se ugasi neki medij, a Biha} je januara pro{le godine ostao bez TV i novina "037 plus", zbog financijskih pote{ko}a u poslovanju. Januar su obilje`ile i prve prijetnje {trajkom, upu}ene od Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata visokog obrazovanja. Vijest da je Slu`ba za zapo{ljavanje USK-a na svojoj evidenciji iz prethodne godine imala 45.000 registriranih nezaposlenih i 31.952 zaposlenih, po svemu sude}i nije nikoga posebno zabrinula.

Februar Kantonalna vlada po~etkom mjeseca putuje u radnu posjetu Vladi F BiH. O~ekivano, na dnevnom redu bili su veliki projekti i velike ideje. Koliko ih je ostvareno, vidljivo je na kraju godine. Razgovarano je o modernizaciji saobra}ajnica, povezivanju Puta Petog korpusa sa koridorom Vc, a nije izostavljena ni pri~a o Unskoj pruzi. O~ekivano, SDA je kritizirala ovaj sastanak, tvrde}i da je Biha} kao sredi{te USKa zaobi|en u svakoj pri~i. O Nacionalnom parku "Una" u intervjuu je govorio Amarildo Muli}, predvi|aju}i vizionarski da njegova ekspanzija ovisi o ulaganjima. Skup{tina USK-a dala je saglasnost za kreditno zadu`enje Kantonalne bolnice od sedam miliona KM s rokom otplate

Juni

na sedam godina. Kad ne}e vlast, ho}e mediji: Unsko-sanske novine Krajina objavljuju feljtonski dosje "Otvorena privatizacijska pri~a" u kojem se seciraju svi privatizacijski poku{aji i proma{aji u mandatima od prvog do posljednjeg direktora Agencije za privatizaciju. U povodu obljetnica gradova Miro Lazovi} progla{en je po~asnim gra|aninom Biha}a, Hamdija Lipova~a Bu`ima.

Mart Dogovorena je izgradnja nove zgrade Kantonalnog suda, sredstva od 1,8 miliona maraka obe}ana od stranih ulaga~a. Mjesec obilje`ile rasprave o Kantonalnoj bolnici, a Unsko sanske novine Krajina objavile dosje: Repovi iz pro{losti Kantonalne bolnice u kojem su prvi put javno objavljene bolni~ke zloupotrebe. Objavljena je i informacija da je tog mjeseca registrirano 58,97 posto nezaposlenih. Bolnicom se bavila i Vlada, re~eno da dug od 12 miliona KM ugro`ava njeno funkcioniranje. SDA tvrdila da je pri~a o bolnici skretanje pa`nje sa stanja u USK-a, te da su dugovi naslije|eni, a u 12 miliona KM da ulazi i korejski kredit od 4,5 miliona KM. Slu`ba za zapo{ljavanje registrirala dug od 42 miliona KM. USK od Evropskog pokreta nominiran za Evropski kanton 2013.

April Nastavljeno sa raspirivanjem tenzija na relaciji SDA-SDP. Direktor FUP-a Dragan Luka~ boravio u USK-u i najavio obra~un s privrednim i financijskim kriminalom. Usvojena Rezolucija o Cazinskoj buni. Radnici Bire stupili u generalni {trajk. U Cazinu odr`ana javna tribina, poljoprivrednici upozorili da stanje u ovoj oblasti nikad nije bilo te`e. Sve~ano obilje`ene godi{njice formiranja 5. korpusa i Dan Armije R BiH. Farko Hod`i} i Ekrem Pro{i} napustili SDP, objavili da }e u Skup{tini djelovati kao nezavisni poslanici, te da pristupaju Demokratskoj fronti @eljka Kom{i}a.

Nema popu{tanja Ni drugi kvartal protekle godine nije bio umjereniji u kriznim situacijama, obilje`ile ga jo{ ve}e nesuglasice ali i najve}a nesre}a u istoriji USK-a. Mediji proro~anski upozoravali na sva doga|anja. Velike rije~i stranih dr`avnika, realizacija - nepoznata.

Maj Unsko sanske novine opet se feljtonski bavile aktualnim temama, ovoga puta svjetlo je upaljeno na "Pro~itane sve Abdi}eve pri~e" u kojem se detaljno govori o kondorovom

Penzionerima kroz bud`etska sredstva obe}ano 50.000 KM, premijer na sastanku kazao da je i to malo. Potpisan Sporazum sa UNDP-om o sufinanciranju projekta "Preliminarni energetski pregled i pilot projekti utopljavanja objekata na podru~ju USK-a" u iznosu od 200.000 KM. Neumoljivi statisti~ki podaci pokazali da se najlo{ije `ivi u Biha}u. Ambasador Danske posjetio USK-a i razmatrao mogu}nosti pomaganja ovoj regiji. Nesporazumi na relaciji Vlada-Univerzitet, ko na jednu, a ko na drugu stranu? Otvoren 15. festival scenskih umjetnosti "Biha}ko ljeto".

Juli Hrvatska u{la u EU, ~estitke u ime Vlade USK-a i op}ine Biha} sa Iza~i}a. Na skup{tinskom zasjedanju informacija o tro{enju bud`etskih sredstava na Univerzitetu. Bura reakcija na objavu spiska o primanjima uposlenika Univerziteta. Zlatna koka? Nezaposlenost u USK-u 58,55%. Brojni Kraji{nici odali po~ast ubijenima u Srebrenici. Cazin: Ugovor od 5 miliona KM za kanalizacioni sistem. U Kantonalnoj bolnici izbio po`ar. Zadnji kvartal godine u ozra~ju nepodno{ljivo te{ke politi~ke situacije, dao je poseban pe~at svim de{avanjima u regiji. Bilje`ili smo nekoliko poku{aja smjene izvr{ne vlasti, u kona~nici i smjenu uz sna`an otpor pozicije.

August Sumiranje {tete nakon po`ara

BIHA], Ul. 502. redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 vite{ke brigade bb ra~unovodstvo: 226-488 (tel./fax); marketing: 226-485 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE� d.o.o. Redakcijski kolegij: direktor: Safet Hrnjica Ibrahim Zukanovi}, Safet Hrnjica, Svjetlana ^elan, Sanela Pa{agi} i Osman Deli} izvr{ni direktor: Ibrahim Zukanovi} novinari : Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi}, Niha D`ani} Ninski, Halid Alijagi} i Hilmija Hrnji}

5

DTP: Osman Deli} i Antonija Duri}

Trun u oku Safet HRNJICA Kraj je godine i pravo je vrijeme za podvla~enje crte ispod svega onoga ~emu smo svjedo~ili u 12 mjeseci odlaze}e 2013. godine. Ako je suditi po trenutnom stanju u svih osam ovda{njih op}ina i u Unsko-sanskom kantonu u cjelini slobodno se mo`e re}i da se nositelji funkcija u pripadaju}oj njihovoj zakonodavnoj i izvr{noj vlasti i nisu ne{to posebno naradili. Dakako, ~ast Analiti~ari Centra malobrojnim izuzecima. A mecivilnih inicijativa |u njima je svakako novoizabez ikakvih brani na~elnik, a uskoro i prvi ograda konstatiporatni gradona~elnik Biha}a Emd`ad Galija{evi}. Takve su rali da je nova ocjene stigle iz Centra civilnih biha}ka vlast inicijativa ~iji su analiti~ari bez predvo|ena ikakvih ograda konstatirali da je na~elnikom nova biha}ka vlast predvo|ena Galija{evi}em na~elnikom Emd`adom Galijaostvarila zna~ajne {evi}em ostvarila zna~ajne rezultate. Mjerljivi su statisti~kim porezultate kazateljima o razini ostvarenih predizbornih obe}anja. Najve}i dio njih je dobrano realiziran ve} u prvoj mandatnoj godini. Uglavnom zbog toga {to je biha}ki na~elnik svom poslu vi{e pristupao kao menad`er, a mnogo manje kao birokrata. Takvim pristupom i znanjem ste~enim ne na svojim ve} na tu|im gre{kama dobra su garancija da bi do kraja mandata sada{njeg na~elnika Biha} mogao ponovo krenuti uzlaznom razvojnom linijom. Jedini uvjet je da njegovi i radni u~inci njegove administracije ne postanu trun u oku i smetnja na putu ne~ijih politi~kih ambicija i karijera. Vi{e od radnih u~inaka, smetnja bi mnogima mogli postati Galija{evi}evi politi~ki rezultati o kojima se najbolje i najvi{e zna u redovima njegove politi~ke opcije, ali i u onim politi~kim strankama koje ~ine parlamentarnu ve}inu u biha}koj i kantonalnoj zakonodavnoj vlasti. Prema onome {to se zna za kratko je vrijeme postao glavni pregovara~ i najja~a karika u lancu op}inske i kantonalne strana~ke politi~ke taktike i strategije. To je ~injenica na koju se u neizbornoj godini gleda kroz jedne, a u izbornoj godini kroz sasvim druge nao~ale. Upu}eni u politi~ka doga|anja najbolje znaju o ~emu se radi. Osim toga znaju iz kojeg bi smjera i kakvi vjetrovi mogli zapuhati.

“

u Kantonalnoj bolnici, vanredno stanje, pozivi u pomo}. Po~ela izgradnja nove kanalizacione mre`e u Biha}u. Obilje`ena godi{njica deblokade USK-a. Politi~ka scena: pregrijana. SDP i SDA nastavljaju s optu`bama.

Oktobar

Septembar

Masovna grobnica Toma{ica, 430 tijela nevino pobijenih. Na pomolu nova parlamentarna ve}ina.

U {kolske klupe upisan manji broj u~enika. Politi~ka scena: punim gasom u novu neizvjesnost. Uo~i popisa stanovni{tva odr`ana obuka popisiva~a. [trba~kom buku bijela zastava ~isto}e. Odr`an 11. Ekobis, regionalni brend. Kupljeno zemlji{te za zgradu Kantonalnog suda. Bolnica: Ovla{tena Komisija {tetu procijenila na 1.309,121, KM. Skup{tina: I pozicija i opozicija bez 16 glasova.

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

Registarski broj: 4263024120002 PDV broj: 263024120002

Reprezentacija BiH u nogometu odlazi na SP u Brazil. Propao poku{aj smjene Vlade USK-a. Aktualno: Za{tita dr`avne imovine.

Novembar

Decembar Nova parlamentarna ve}ina izglasala nepovjerenje Vladi USK-a. Klub Srba u Skup{tini pokrenuo postupak vitalnog nacionalnog interesa na odluke o smjeni predsjedavaju}eg Skupt{ine Admira Had`ipa{i}a i Vlade USK-a. Bud`et za 2014. jo{ nije predlo`en. N.D`.N.

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha} Ra~un broj: 5688621000000425 Balkan Investment Bank AD d.o.o. Biha}


6

Biha}, 27.12.2013. / 3.1.2014. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

Pored takvog prijatelja, ne treba mi neprijatelj

Ho}u da ka`em Jo{ nekoliko dana i eto nam Nove godine, praznika kojem se najvi{e raduju djeca. Zbog poklona, naravno. Zbog lutaka Barby i Kena, njihovog auta ili konja, BMV-a na daljinski, mede i ostalih pli{anih `ivotinja, ali i plasti~nih no`eva, ma~eva, pi{tolja, pu{aka i bombi!? Trgovci su svjesni situacije pa navalili. Pored slike osnovnog sredstva modernog juri{nika doslovno pi{e: "Poluautomatska pu{ka sa snajperom - san je svakog dje~aka! Uz pu{ku dolaze nao~ale i plasti~ni meci! Nije za dje~ake ispod tri godine". Nije zbog toga {to se u toj dobi djeca ne znaju igrati pravog rata, ve} zbog ~injenice da jedva hodaju, stru~no obja{njava jedan ponositi otac ~iji sin jo{ nije napravio prve korake. ^im stane na svoje noge dobit }e pu{ku u ruke i {ljem na

PI[E: Halid Alijagi}

Kom{ija Red`o ka`e da se dobro sje}a opismenjavanja do{lji, kako je nazvao nove stanovnike, u periodu izme|u 1948. i 1958. godine. Uvijek se slatko nasmije kad se sjeti "legendarna ~etiri"

glavu, pa na cestu. Ratatatataaa‌ Kad smo ve} kod toga. Moja rahmetli mati Mine mi je ~esto pri~ala o fenomenu kojeg je jednostavno nazvala "Poslijeratna hrnjaga". Radi se o podatku da je nakon svakog rata, bio odbrambeni, oslobodila~ki ili svjetski, u Biha}u ostajalo samo 40 posto domicilnog stanovni{tva!? O periodu nakon Prvog svjetskog pri~ala joj je njena mati, Drugi i ovaj Za cjelovitu BiH je do`ivjela. Prvih nekoliko godina `alila bi za dragim ljudima koji su oti{li, ali bi nakon deset `alila sebe. Kom{ija Red`o ka`e da se dobro sje}a opismenjavanja do{lji, kako je nazvao nove stanovnike, u periodu izme|u 1948. i 1958. godine. Uvijek se slatko nasmije kad se sjeti "legendarna ~etiri". Klete se, iako mu to vjera zabranjuje, da se radi o, gluho bilo,

~etiri ~udna ali stvarna pitanja, izme|u ~etrdesetak, na zavr{nom testu {kole za odrasle. Pitanja: 1. Tko je pobijedio u Prvom svjetskom ratu, a tko je bio drugi? 2. Postojalo je {est kraljeva sa imenom George, zadnji se zvao George VI. Kako se zvalo ostalih pet? 3. Razumije{ li Njutnov zakon gravitacije? Zaokru`iti DA ili NE! 4. Kolumbovo jaje je: a. Jaje jedne vrste ptice, b. Kuhano jaje za doru~ak, c. Dio tijela slavnog moreplovca. Moj Red`o ni danas dani ne zna ni{ta o tom jajetu. To je lako rje{iva, iako naoko te{ka zagonetka. Kolumbo je navodno od svojih protivnika koji su tvrdili da su i oni mogli otkriti Ameriku zatra`io da osove kuhano jaje. Da ga stave da stoji na onom

{iljatijem vrhu. Kada to nikome nije uspjelo, on ga je tucnuo o stol i ono se osovilo. Kada su mu rekli da su i to oni mogli napraviti, Kolumbo im je odgovorio: "Pa za{to niste?!" To je zna~ilo: Za{to niste vi otkrili Ameriku kada je to tako lako? Na kraju mi Red`o re~e kako se razo~arao u jednog svog, sada ve} nazovi prijatelja. Dru`ili su se povremeno, kad nabasaju jedan na drugog, ali ti su susreti bili pravo drugarski. Nakon izvjesnog vremena prijatelj je do{ao iz inozemstva i bez ikakvog razloga, najave i obja{njenja zagor~a mom kom{i `ivot. Rekao mi je to ispri~ati jednom prilikom, a trenutnu situaciju je prokomentarisao rije~ima: "Pored takvog prijatelja, ne treba mi neprijatelj".

OBRTNI^KA KOMORA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Dodijeljeni certifikati u programu "Pomo} za samopomo}"

Op}ina Biha} u 2014. godini sa 70.000 KM sufinancirat }e mala i srednja poduzetni{tva, sa 30.000 KM doprinose za turisti~ke i ugostiteljske radnje u NP Una, a planirano je i izdvajanje 50.000 KM za kamate poduzetnika

PLAKETE I ZAHVALNICE BIHA]KIM OBRTNICIMA I ZANATLIJAMA U ponedjeljak, 23. decembra u prostorijama Obrtni~ke komore USK-a u Biha}u organizirana je sve~ana dodjela certifikata poslodavcima i polaznicima programa "Pomo} za samopomo}". Certifikate je primilo {est polaznika iz op}ina Biha}, Cazin i Sanski Most. [estomjese~nu obuku uspje{no su okon~ali: Zlatan Bregar, Admira Demirovi}, Bahrudin Leli}, Aj{a Sadi}, Merisa Ora~evi} i Dino Alijagi}. Projekt implementira Udru`enje "Progres" iz Sarajeva u suradnji s Obrtni~kom komorom USK-a i traje ve} pet godina. Udru`enje "Progres" kroz ovaj projekt izdvaja poslodavcima mjese~no 200 eura po kandidatu i na

taj na~in participira u pla}i u~enika a ujedno i stimulira poslodavca. [emsudin Bajri}, predsjednik Obrtni~ke komore USK-a, ~estitao je svim dobitnicima certifikata i po`elio puno uspjeha u budu}em radu. - Ove godine Obrtni~ka komora osim {to je vodila ovaj projekt na podru~ju USK-a, sama je i financirala dva kandidata. Postoje realni izgledi da se projekt produ`i i slijede}e godine i mi }emo u tom uzeti puno u~e{}e uz nastojanje da se pro{iri krug donatora, - naglasio je Bajri}. U projektu "Pomo} za samopomo}" mogu u~estvovati sve struke i zanimanja, od frizera, pekarskih radnika do

knjigovo|a i drugih zanimanja. U ovogodi{njem programu prakti~nu edukaciju su pro{li po jedan bravar, frizer, pekar, kuhar, administrativni radnik te ekonomist za analizu, planiranje i financijsko poslovanje. Osim dodjele certifikata, uprili~en je i sve~ani prijem za dvije vlasnice obrtni~kih radnji - Salihu Pirali}, vlasnicu doma}e radinosti "Start" i Mirsadu Selmanovi}, vlasnicu frizerskog salona "Mirsada" iz Biha}a. Njih dvije su na nedavnoj dodjeli nagrada za poslodavca godine u oblasti osoba sa invaliditetom u Sarajevu osvojile plakete za uspje{no poslovanje u oblasti obrta. N. Pirali}

Zlatne ruke Bi{}a S ciljem promovisanja zanatstva i tradicionalnih obrta radi njihove daljnje afirmacije, u Kulturnom centru u Biha}u u prisustvu velikog broja biha}kih zanatlija i obrtnika odr`ana je manifestacija "Zlatne ruke Bi{}a". U `elji da o~uvanje postoje}ih i o`ivljavanje zaboravljenih zanata koji su ~inili bilo Biha}a, bude dio ukupnog razvoja i turisti~ke ponude, op}ina Biha} okupila je na jednom mjestu sve biha}ke obrtnike i zanatlije i zahvalila im na upornosti, istrajnosti i volji za odr`avanjem obrta i zanatstva po ~emu je Biha} u pro{losti itekako bio poznat.

Na~elnik Galija{evi} istakao je da }e op}ina Biha} u 2014. godini sa 70.000 KM sufinancirati mala i srednja poduzetni{tva, sa 30.000 KM sufinancirati }e dorinose za turisti~ke i ugostiteljske radnje u NP Una, a planirano je i izdvajanje 50.000 KM za sufinanaciranje kamata poduzetnika. - Biha}ke zanatlije i obrtnici pokazali su svih ovih godina kako se samo uporno{}u i velikim odricanjem mo`e prehraniti porodica, ali i pomo}i da se na{ grad razvija. Vi ste snaga svake zemlje jer vi `ivite od vlastitog rada ali poma`ete da zaposleni u dr`avnoj administraciji dobi-

jaju platu, - kazao je na~elnik Galija{evi}. Prema historijskim zapisima u periodu izme|u dva svjetska rata sa 13.000 stanovnika i vi{e od 200 zanatlija, Biha} je bio me|u ~etiri najrazvijenije sredine u BiH. Zanatlije su bile pokreta~i mnogih dru{tvenih aktivnosti i sufinancijeri gradnje brojnih objekata kao {to su Vatrogasni dom, gradska ~itaonica, gradska tr`nica, itd. U znak zahvalnosti za doprinos u razvoju Biha}a na~elnik Galija{evi} uru~io je plakete i zahvalnice brojnim biha}kim obrtnicima i zanatlijama.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27.12.2013 / 3.1.2014. godine

KANTON

www.usnkrajina.com.ba

CENTAR CIVILNIH INICIJATIVA O ISPUNJENJU PREDIZBORNIH OBE]ANJA EMD@ADA GALIJA[EVI]A, BIHA]KOG NA^ELNIKA

Svako od pet klju~nih obe}anja realizirano u potpunosti ili se radi na njegovom ostvarenju U predizbornoj kampanji je Galija{evi} bio veoma dostupan medijima i javnosti. Gostovao je u predizbornim emisijama na radiju i televiziji kao i u TV duelima. Praksa dostupnosti medijima i javnosti je nastavljena i poslije izbora, {to svjedo~e brojni intervjui kao i u~estvovanje na Forumu odgovornosti koji su organizovali CCI. Postojao je i program stranke u printanoj verziji koji je podijeljen gra|anima kao promotivni materijal u predizbornoj kampanji. U toj bro{uri su jasno nabrojani prioriteti rada budu}eg Na~elnika op}ine Biha}. Fokus njegovih predizbornih obe}anja je bio na stabilizaciji op}inskog bud`eta i poticajima poljoprivredi u kojoj je prepoznao razvojni potencijal Biha}a.

OBE]ANJA 1. Regresirati kamate na poljoprivredne kredite Razvoj poljoprivrede predstavlja jedan od klju~nih privrednih segmenata op}ine Biha}. Zbog toga je Op}insko vije}e usvojilo Odluku o utro{ku sredstava namijenjenih za razvoj poljoprivrede na pod-

7

ru~ju op}ine Biha} u 2013. godini i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utro{ku sredstava namijenjenih za razvoj poljoprivrede... • ispunjeno u potpunosti

2. U bud`etu za 2013. godinu izdvojiti najmanje pola miliona maraka za poljoprivredu U 2013. godini je realizovan veliki broj projekata u oblasti poljoprivrede, gdje je pored 730.000 KM osiguranih bud`etskih sredstava, potpisan i ugovor za otkup krastavaca i jagodi~astog vo}a. Osigurana su sredstva za poticaje poljoprivrednim proizvo|a~ima pri registraciji poljoprivrednog obrta kao i sredstva za proljetnu sjetvu. Planirana sredstva za poljoprivredu Nacrtom bud`eta za 2014. godinu su 700.000 KM, {to pokazuje da gospodin Galija{evi} radi na ostvarenju svojih obe}anja vezanih za poljoprivredu kao jednu od osnovnih grana razvoja Biha}a... • ispunjeno u potpunosti

3. Formirati garancijske fondove U 2013. godini nisu formi-

rani kreditno-garancijski fondovi ali je usvojena Odluka njihovom osnivanju na posebnoj tematskoj sjednici 29. novembra 2013. godine. Ovim ~inom je otpo~elo ispunjavanje obe}anja o formiranju garancijskog fonda ~ime je ostvaren tek prvi formalni korak... • djelimi~no ispunjeno

4. Smanjiti namete koji su previsoki za `ivotni standard gra|ana dono{enjem novih propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadle`nosti op}ine Smanjenje nameta koji se negativno odra`avaju na kvalitet `ivota gra|ana vezan je kako na poreze gra|ana tako i za takse koje se odnose na registraciju novih preduze}a kao i na obim dokumentacije koja je potrebna prilikom otvaranja novih radnih mjesta. “Projektom regulatorne reforme u op}ini Biha} Giljotina propisa” izvr{eno je smanjenje sa ranijih 174 na sada postoje}ih 159 procedura; ostvarene su odre|ene finansijske u{tede za lokalnu

zajednicu, kao i za poslovni sektor; unaprije|ena je transparentnost podataka i omogu}en elektronski uvid. Pored predstavljenog projekta u 2014. godini je planiran poticaj razvoja preduzetni{tva do 20%, umanjivanjem postoje}ih iznosa taksa i rente, u zavisnosti od broja zaposlenih u preduze}u. • djelimi~no ispunjeno

5. Stabilizacija bud`eta koji je optere}en ogromnim dugom od oko 30 miliona KM Bud`et op}ine Biha} ve} godinama unazad ostvaruje deficit. Prema Izvje{taju o izvr{enju Bud`eta za 2012. godinu. Ukupno ostvareni prihodi 16.908.915,06 KM. Ukupno izvr{eni rashodi 19.907.174,10 KM. Razlika izme|u ukupno ostvarenih prihoda i izvr{enog rasporeda prihoda (vi{ak rashoda nad prihodima - deficit) 2.998.259,04 KM. U prvih 10 mjeseci 2012. godine ukupno ostvareni prihodu su bili 13.720.351 KM, dok je za isti period 2013. godine priliv sredstava bio ve}i za 3.285.613 KM. Ovo je samo jedan od pokazatelja stabilizacije bud`eta. • djelimi~no ispunjeno

PETO GODI[NJE DOBA

NIHA

D`ani} NINSKI

Daid`a, daid`a... Sjetih se jedne pjesme u kojoj je pijani daid`a povra}ao u sred novogodi{njeg slavlja. Mi se smijali pjesmi, a bogami, i daid`i. Su{tinu daid`inog unere|ivanja nismo tada skontali. Evo, ima tome kuku i bruka godina, a daid`a se opet nalika~io. I opet povra}otka. Ovaj put ne zbog rakije i vina, a ni daid`inca ga nije ostavila, nego jer je i sam kona~no shvatio za{to se onomad onako uneredio. Uneredio se tada jer nije imao pametnijeg posla, a ni brige. Redovna pla}a, padne i trinaesta, dje~ji doplatak, toplo-hladni obroci, regresi, ljetovanje preko sindikalnog, zimnica, a i fasunga svaki mjesec. Doktoru kad ho}e{, ponesi samo knji`icu. I bilo daid`i dobro. Tog novogodi{njeg slavlja se tako od sre}e oduzimao i sabirao, unere|ivao po svim pitanjima, da smo ga morali voditi u mati~ni ured da provjerimo jel to ba{ on. Ove se godine daid`a opet oblio. Nova ni pozvonila

nije, a on ne zna za sebe. Kako ne}e, razumijemo ga. Od penzije ne uspijeva ni psa nahraniti, doktoru ne smije na o~i ni sa ni bez knji`ice, ako ne nosi zna se ve} {ta. Fasunga mu ostala tek u sje}anju, kao i sva plazanja na obalama Jadrana, a ni daid`inca nije {to je nekad bila. Tako nas je daid`a sve skupa jo{ jednom pravo zabavio. Ne znam kako je bilo vama, ali znam da }e nam u novoj svima biti pravo zajebato. Ko vidi pla}u svakog mjeseca, neka se pribilje`i u knjigu vidjelica, ko uspije iza}i na kraj, a da krene od po~etka, neka se prijavi u rubriku “vjerovali ili ne”. Ko dobije posao, a da za njega nije glasao cijeli strana~ki bataljon, neka ode gostovati kod Opre. Sve mi ne{to jasniji sad daid`a, jel i vama? Kad spozna{ sve, ostaje ti nada. Iskreno se nadam da }e nam svima nova godina biti bolja od stare. Ali od one stare, prastare, najstarije zbog koje se daid`a nalika~io, nikad ne}e.

ZAKLJU^AK O RADU NA^ELNIKA GALIJA[EVI]A

Vi{e menad`er, manje birokrata Prikupljene informacije ukazuju na ~injenicu da su obe}anja na~elnika Galija{evi}a, koja su evidentirana i predstavljena u ovom izvje{taju uglavnom usmjerena na stabilizaciju bud`eta i razvoj poljoprivrede. Broj obe}anja nije veliki ali su aktivnosti na svakom od datih obe}anja vidljive. Na~elnik Galija{evi} je ispunio dva obe}anja u potpunosti ili 40%, dok su preostala tri obe}anja u procesu ispunjavanja ili 60%. Sumarno, mo`e se konstatovati da postoje aktivnosti na 100% datih obe}anja. Zna~ajna je ~injenica da je svako od pet klju~nih obe}anja realizovano ili u potpunosti ili da se

radi na njegovom ostvarenju. Obe}anja treba posmatrati i sa aspekta koristi koju }e donijeti gra|anima kada se ispune ili {tete ako se ne ispune. Pored toga, obe}anja nam govore i to kakve su ideje na temelju kojih }e izabrani Na~elnik razvijati op}inu i u kojem pravcu namjerava provoditi svoju politiku. Ono {to je bilo primijetno tokom istra`ivanja o ispunjenosti predizbornih obe}anja, jeste da gospodin Galija{evi} pristupa svom poslu vi{e kao menad`er a manje kao birokrata. On se nije ograni~io na ulogu prvog administrativnog radnika u Op}ini, ve} nastoji prona}i rje{enje,

amortizovati probleme velike nezaposle-nosti privremenim socijalnim izdvajanjima ali istovremeno radi na formiranju ekonomskih savjeta sa privrednicima te inicira organizovanje poslovnih forumu i tematskih sjednica. Provedene aktivnosti na~elnik predstavlja javnosti u stilu koji odlikuje otvorenost i razumljivost. Ovakav proaktivan nastup koji politi~ki anga`man i aktivnosti ~ini vidljivim u javnosti, odlika su poslovnog pristupa problemima. Pristup je dobar jer privla~i {iru dru{tvenu zajednicu da se kao stru~na javnost uklju~uje u procese i doprinese pronalasku realnih i boljih rje{enja.

Za o~ekivati je da }e ovakav pristup poslu postati stalna praksa i da }e pomo}i profilisanju stru~ne javnosti kao aktivnog partnera politi~kim predstavnicima lokalne vlasti, bez obzira kojoj politi~koj partiji pripadaju, a u cilju br`eg ekonomskog razvoja. Koliko su aktivnosti gospodina Galija{evi}a uspje{ne, o tome }e gra|ani najbolje prosuditi po zavr{etku povjerenog mu mandata. Za sada postoji utisak da jedan moderniji duh i usmjerenost na pozitivne efekte politi~kog aktivizma vra}a kredibilitet politici kao javnoj stvari, ali kona~an zaklju~ak mora biti vezan za dugoro~no pobolj{anje standarda `ivota gra-

|ana. Na`alost, godine iza nas su bile godine gubljenja kredibiliteta politi~kih predstavnika. Izbornom pobjedom se smatrala fotelja, a odgovornost raspolaganja bud`etom politi~kim plijenom. Takvi trendovi obarali su `ivotni standard gra|ana i razvijali negativnu percepciju gra|ana o politici i politi~arima. u prvi plan su izbijale predstave o korupciji, nepotizmu i zloupotrebi slu`benog polo`aja i izbornog povjerenja. Gospodin Galija{evi} za sada izgleda kao ~ovjek koji mijenja takvu praksu, ali je jo{ uvijek rano da se o tome govori sa potpunom sigurno{}u. Stati-

stika koja je predstavljena na ovaj na~in ne mo`e biti iskori{tena za direktno pore|enje sa rezultatima drugih gradona~elnika i na~elnika op}ina jer nisu svi oni dali isti broj obe}anja. Drugo, ispunjenje datih obe}anja zahtijeva razli~ite vremenske i finansijske okvire, a sva obe}anja nemaju ni istu va`nost za gra|ane. Izvje{taj slu`i skretanju pa`nje javnosti, prvenstveno na lokalnom nivou, na obe}anja koja su data gra|anima pred izbore. Javnost treba odr`ati budnom za pra}enje realizacije tih obe}aja a odgovornost onih koji su obe}anja dali treba prepoznati u mjeri ispunjenja datih obe}anja.


8

Biha}, 27.12.2013 / 3.1.2014. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

CAZIN

ZAKUPLJEN PROSTOR

POJA^ANE GU@VE U OP]INI

Provjera biometrijskih podataka S obzirom da je u djelokrugu rada Slu`be za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti op}ine Cazin provjera biometrijskih podataka gra|ana, a da krajem ove i po~etkom idu}e godine mnogim gra|anima isti~u dosada{nje li~ne karte i voza~ke dozvole, u slu`bi isti~u da je pove}an broj gra|ana koji se obra}aju u Op}inski centar za pru`anje usluga. Da bi se izbjegle gu`ve i u op}ini i u MUP-u, iz Slu`be sugeriraju gra|anima da provjere rok trajanja sada{njih li~nih dokumenata i na vrijeme upute zahtjev za izradu novih.

DJE^JI VRTI] “HASNIJA OMANOVI]”

Maskenbal za 37. godi{njicu Igrom, pjesmom i plesom obilje`ena je 37 godi{njica postojanja i rada Dje~jeg vrti}a “Hasnija Omanovi}“. Tim povodom odr`an je i dje~ji maskenbal. - Javna ustanova Dje~ji vrti} “Hasnija Omanovi}” ve} ~etvrtu deceniju besprije-

korno radi i djeluje, a zaposlenici ove ustanove su svojom odgovorno{}u i stru~nim anga`manom omogu}ili generacijama Cazinjana da odrastaju u zdravom i poticajnom okru`enju. Pred{kolski odgoj je od izuzetne va`nosti za dijete. Odgoj i znanje koje

dijete sti~e, kroz boravak u obdani{tu, predstavlja osnovu za dalje u~enje i razvoj njegove li~nosti. [teta koja se najmla|ima mo`e nanijeti nepravilnim odgojem i obrazovanjem te{ko se kasnije mo`e ispraviti, - istakla je Hermina Toromanovi}, di-

rektorica. Vrti} ”Hasnija Omanovi}” trenutno poha|a 120 mali{ana, koji su u`ivali u bajci pripremljenoj povodom ove godi{njice. Posebno odu{evljeni bili su svojim kostimima, kao i tortom za 37. ro|endan.

POLJOPRIVREDNIK MUJAGA @UNI]

Ovca po{tenija od svake banke Za Mujagu @uni}a, poljoprivrednika iz Brezove Kose, ~uli su mnogi i to ne samo zbog dobrih rezultata koje ostvaruju u poljoprivrednoj proizvodnji, ve} i zbog njegovog istra`iva~kog anga`mana vezanog za karakteristike pasmina ovaca namijenjenih farmerskom uzgoju. Naime, Mujaga je do sada prevalio brojne kilometre i potro{io velika nov~ana sredstva kako bi u svom stadu imao pasmine poput romanovske, sofolka, dorseta, vitenberga, bergamo ovce do francuskog lakona. Prije dvije godine, Mujagina ovca romanovske pasmine, koju karakteri{e visoka plodnost, na svijet je donijela petero jagnjadi, a prije mjesec dana tri ovce pasmine lakon ojanjile su devetoro janjadi. Osim ovaca, Mujaga ima i nekoliko pasmina pasa i peradi, ali i bosansku kravu bu{u.

Od tri ovce devetero janjadi - Samo treba valjano raditi i ima ekonomske opravdanosti u svakom vidu poljoprivrede, naro~ito u ov~arstvu. Ovca je, {to se ti~e zajma, po{tenija

- Samo treba valjano raditi i ima ekonomske opravdanosti u svakom vidu poljoprivrede, naro~ito u ov~arstvu. Ovca je, {to se ti~e zajma, po{tenija od svake banke, daje bolju kamatu, samo njoj treba dati ono najosnovnije od svake banke, daje bolju kamatu, samo njoj treba dati ono najosnovnije {to treba. Kroz moja stada pro{lo je desetak pasmina ovaca i ja i dalje radim na istra`ivanju rasa koje su za farmerski uzgoj. Sad sam se dokopao francuskog lakona, mlje~ne rase ovaca koja izuzetno podnosi na{u klimu i dobro

hrani jagnjad. Od tri ovce ove rase dobio sam prije mjesec dana devetoro jagnjadi. Jedna je ojagnjila ~etvero, jedna troje a jedna je dobila dvojke, svi su dobro, i majke ih bez problema hrane“, ka`e Mujaga. Mujaga skoro svake godine sa svojim stadom ovaca u~estvuje na Kantonalnoj

izlo`bi sto~arstva koja se odr`ava u Cazinu, i redovno osvaja nagrade. Isti~e da ima jo{ dosta planova kad je u pitanju ov~arstvo, ali i odre|enih zdravstvenih problema, pa nije siguran ho}e li te planove uskoro i ispuniti. - Omladina izbjegava poljoprivredu. Ja imam dva sina i dvije snahe u Sloveniji, koji su oti{li da bi tamo vi{e zaradili i bolje `ivjeli. Da sam 30 godina mla|i ja bih opet ostao na poljoprivredi i ostvario 100 puta ve}i prihod nego da radim u bilo kojoj evropskoj zemlji. Zna~i, za uspje{nu poljoprivredu je najbitniji rad, iskustvo, znanje, zemlja i mehanizacija, - isti~e Mujaga.

Vole `ivotinje i prirodu Zajedno s Mujagom, sve poslove vezane za poljoprivredno imanje, obavlja njegova supruga Nisveta. Ka`e, da nije lako, da ima puno obaveza, ali da su jednostavno navikli na takav `ivot. Imaju dobre preduslove za bavljene ov~arstvom, ali i vole `ivotinje i prirodu, i to je ono {to ih ustvari i najvi{e ve`e za ovu vrstu proizvodnje.

Unapre|enje sigurnosti

- Uvo|enje biometrijskih li~nih karata predstavlja jednu od faza pobolj{anja i unapre|enja sigurnosti sistema li~nih dokumenata, {to je obaveza koju je BiH preuzela prilikom pregovora za bezvizni re`im sa Evropskom unijom. S obzirom da se bli`i istek roka trajanja li~nih karata koje su gra|ani na{e zemlje podigli prije deset godina, a da je za nove, biometrijske li~ne karte, potrebna i provjera biometrijskih podataka u Slu`bi za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti, ovih dana je pove}an broj gra|ana koji se obra}aju u Op}inski centar za

pru`anje usluga. Nadamo se da }e gra|ani na vrijeme podnijeti zahtjev za zamjenu li~nih dokumenata, i da u op}ini i u MUP-a ne}e do}i do gu`vi kakve su bile prije deset godina, kada su gra|ani dizali sada{nje li~ne karte i voza~ke dozvole, istakao je Hasan Salki}, {ef Op}inske slu`be za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti.

Entitetsko dr`avljanstvo

Za razliku od dosada{njih, nove li~ne karte, koje su se gra|anima BiH po~ele izdavati u prvoj polovini ove godine, kvalitetnije su izrade, imaju bolju za{titu i sliku u boji. Osim vizualno, nova li~na karta se od dosada{nje razlikuje u pru`anju novih mogu}nosti kao {to su unos podataka o krvnoj grupi i entitetskom dr`avljanstvu te unos digitalnog potpisa. Svi li~ni podaci ispisani su latinicom i }irilicom, a na~in preuzimanja li~ne karte prema novom zakonu mo`e biti li~no, po{tom ili putem opunomo}enika. Zahtjevi za nove li~ne karte i voza~ke dozvole podnose se po isteku trenutno va`e}ih, {to zna~i da nema masovne zamjene ovih dokumenata. Cijena nove li~ne karte je 18 KM, a voza~ke dozvole 60 maraka.

LIJE^ENJE KU]NIH LJUBIMACA

Vlasnici ne vode dovoljno ra~una o svojim ljubimcima Iako mnoga ku}anstva imaju ljubimce, istra`ivanja o odnosu ljudi i `ivotinja te o mogu}oj zdravstvenoj koristi tog odnosa novijeg su datuma. Studije su utvrdile jaku umnu i emocionalnu povezanost ljudi i ku}nih ljubimaca, a ispitani vlasnici `ivotinja ve}inom su ocjenili da im ljubimci unaprje|uju kvalitet `ivota i smanjuju napetost me|u uku}anima. Ipak, ~ini se, da unato~ velikom broju ku}nih ljubimaca, tek manji broj njihovih vlasnika vodi dostojnu brigu o njihovom zdravlju. - Naj~e{}i ku}ni ljubimci na na{em podru~ju su psi, ma~ke, ribe i ptice. Uz njihovo dr`anje, me|utim, vezani su i neki zdravstveni problemi kod ljudi, npr. krzno ili perje ljubimaca mogu izazvati

astmu i alergiju. Kad je u pitanju samo zdravlje tih `ivotinja moram re}i da gra|ani ba{ ne vode puno ra~una o svojim ljubimcina, jer ih tek manji broj dovodi svoje `ivotinje kako bi utvrdili od ~ega su bolesne i lije~ili ih. Me|utim, stanje je ne{to bolje nego proteklih godina, {to ohrabruje, i ja se nadam da }e do}i vrijeme kad }e gra|ani voditi potpunu brigu o svojim ku}nim ljubimcima. Ku}ni ljubimci su vjerni, odani, privr`eni i vole ljude pa bi jedino po{teno bilo odu`iti im se. Jedan od na~ina je brinuti se za njihovo zdravlje jer zdrav ljubimac je i razigraniji i veseliji i samo takav mo`e sa svojim vlasnikom imati dobar su`ivot, - kazao je [emsudin @uni}, direktor Veterinarske stanice Cazin.

Priredila: Sehija Muminovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27.12.2013 / 3.1.2014. godine

KANTON

9

www.usnkrajina.com.ba

PRVI PUT U CAZINU

Novogodi{nji sajam obrta U Cazinu je otvoren 1. novogodi{nji sajam obrta, ~iji je organizator Kantonalno udru`enje „Doma}i proizvod“, a pokrovitelj Op}ina Cazin. Na sajmu u~estvuje 25 izlaga~a iz cijele Bosne i Hercegovine, a njihova prezentacija doma}ih poljoprivrednih proizvoda i raznih rukotvorina ku}ne radinosti privukla je veliku pa`nju Cazinjana. Organizatori Sajma isti~u da su zadovoljni odazivom izlaga~a, ali i posjetom gra|ana.

Promocija doma}e proizvodnje - Mi smo u Cazinu prvu promociju doma}e proizvodnje imali u aprilu ove godine i to je ustvari bio test i za ovu manifestaciju. @elja nas u Udru`enju doma}ih proizvoda ali i Op}inske uprave u Cazinu je da ovaj sajam pre|e u tradiciju. Sad je ina~e trend da se u gradovima u BiH organiziraju sajmovi, a ovaj u Cazinu se razlikuje od njih po tome {to

BIHA]KI GRADSKI TRG

Novogodi{nji sajam Biha}ki „Novogodi{nji sajam 2013“ odr`ava se ve} tradicionalno ~etvrtu godinu zaredom, a ove godine traje od 25. do 30. decembra na gradskom trgu. Sajam je u odr`ati u {atoru, koji je opremljen stolovima, grijanjem i rasvjetom, ali i na otvorenom prostoru. Predstavit }e se izlaga~i iz Biha}a i iz drugih op}ina Bosne i Hercegovine. Slu`ba za op}u upravu, privredne i dru{tvene djelatnosti animirala je izlaga~e, me|u kojima se nalaze proizvo|a~i ljekovitog bilja, meda, slasti~arskih proizvoda, odjevnih predmeta, proizvoda od ko`e, suvenira i unikatnog nakita. Sajam je otvoren od 09:00h do 20:00h.

- Cazinu imamo preko 1.000 registriranih biznisa. To je na{ najve}i potencijal i potvrda da }e u tim djelatnostima biti novih radnih mjesta, - kazao je na~elnik Ogre{evi} su ovdje prisutni samo doma}i proizvodi. U ovaj na{ projekat je uklju~eno pet gradova u BiH: Cazin, Biha}, Sanski Most, Travnik i Bugojno. Cilj

nam je da obrtnike iz Cazina stimuliramo da oni zajedno s nama posje}uju i druge sajmove u BiH, - kazao je Fahir Alibabi}, predsjednik Udru-

`enja “Doma}i proizvod“. Otvaraju}i Sajam, na~elnik op}ine Cazin mr. Nermin Ogre{evi} naglasio je da je i ovaj Sajam jedan vid posre-

BOSANSKA KRUPA: JEZERSKI I MAHMI] SELO

dovanja izme|u doma}ih proizvo|a~a, kupaca i potencijalnih poslovnih partnera, {to je veoma bitno i mo`e polu~iti izvanredne rezultate.

Nova radna mjesta - Ekonomski razvoj i nova radna mjesta centralna su pitanja u na{oj zemlji. Stoga je i ovaj sajam prava prilika da se vidi kako su na{i ljudi spremni organizirati obrte i otvarati nova radna mjesta. Mi u Cazinu imamo preko 1.000 registriranih biznisa, od ~ega je veliki broj doma}ih, s nekim od obrta na ni`oj razini. To je na{ najve}i potencijal i potvrda da }e u tim djelatnostima biti novih radnih mjesta, - dodao je na~elnik Ogre{evi}. Prvi novogodi{nji sajam obrta u Tr`nom centru „Ljiljan“ u Cazinu bi}e otvoren do ponedjeljka, 30. decembra. Cazinjani }e do tada na vi{e od 20 {tandova mo}i pogledati i kupiti med i proizvode od meda, ~ajeve, razli~ite vrste ru~nih radova, te doma}e proizvode od vo}a i povr}a. Bi}e ovo dobra prilika i za predstavljanje projekata, razmjenu iskustava ali i prodaju.

NA^ELNIK I OP]INA BIHA]

Centralno grijanje u {kolama Po 100 KM

bebama ro|enim u 2013. godini

U centralnoj {koli u Jezerskom odr`an je radni sastanak za izgradnju centralnog grijanja u {kolama u Jezerskom i Mahmi} Selu, te zamjeni dijela stolarije u centralnoj {koli u Jezerskom. Na~elnik Armin Halitovi} s direktorom {kole Jasminom \ananom, predstavnicima Vije}a roditelja i mje{tanima uklju~enim u ovaj projekt razgovarao je o koracima, ali i modelima i na~inima za njegovu efikasnu realizaciju. Naime, Vlada Japana za izgradnju centralnog grijanja u {kolama u Jezerskom i Mahmi} Selu, te zamjeni dijela stolarije u centralnoj {koli u Jezerskom odobrila je sredstva u iznosu od

93.451,00 eura. Op}ina Bosanska Krupa, kao i Vije}e roditelja }e sufinancirati projekt. Cijela pri~a zapo~ela je prije ne{to vi{e od godinu dana kada je Vije}e roditelja Osnovne {kole „Jezerski“ pokrenulo akciju prikupljanja sredstava za uvo|enje centralnog grijanja u centralnoj {koli u Jezerskom i podru~noj {koli u Mahmi} Selu. Akciju je odmah podr`ao i prihvatio na~elnik Armin Halitovi}, te osim op}inskih sredstava obe}ao i iznala`enje sredstava iz drugih izvora. Projekt je poslan na vi{e adresa, a pozitivan odgovor do{ao je iz Ambasade Japana u Bosni i

Hercegovini. Vrijednost kompletnog projekta iznosi preko 200 hiljada KM, a osim Ambasade Japana i op}ine Bosanska Krupa svoj doprinos u finansiranju dat }e i Vije}e roditelja Osnovne {kole Jezerski. Nakon potpisivanja ugovora 30. januara 2014. godine, Op}ina Bosanska Krupa }e pokrenuti proceduru za odabir izvo|a~a radova. Za 333 u~enika u centralnoj {koli i 127 u~enika u podru~noj, kao i za njihove nastavnike, realizacija projekta zna~it }e kvalitetniji nastavni proces, sigurnije uslove odvijanja nastave, ali i energetsku u{tedu do 50 posto.

^etvrti put u ovoj godini biha}ki na~elnik Emd`ad Galija{evi} organizirao je susret sa roditeljima beba ro|enih u ovoj godini, odnosno zadnjem kvartalu 2013. godine, te im uru~io nov~anu podr{ku kao simboli~ni znak pa`nje op}ine Biha}. - Danas smo uru~ili nov~ani dar za 98 roditelja, a ukupno ove godine uru~ili smo nov~ani dar za 481 roditelja i na taj na~in prvi put od zavr{etka rata pomogli na{im sugra|anima. Svjesni smo ekonomske krize u na{em gradu i ~injenice da je danas te{ko zasnovati porodicu i odgajati dijete i zbog toga smo odlu~ili podr`avati porodicu koja je stub dru{tva. Na{a podr{ka je simboli~na, a slijede}e godine u bud`etu smo ponovo planirali sredstva za podr{ku roditeljima i ona }e slijede}e godine iznositi 150 KM za novoro|enu bebu, - kazao je na~elnik Galija{evi}.


10

Biha}, 27.12.2013 / 3.1.2014. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SANSKI MOST

ZAKUPLJEN PROSTOR

PREDSTAVNICI BO[NJAKA ZAGREBA POSJETILI SANSKI MOST

Sje}anje na bo{nja~ke {ehide Dvadesetog decembra delegacija Vije}a bo{nja~ke nacionalne manjine grada Zagreba posjetila je op}inu Sanski Most. Posjeta je organizirana u sklopu programa koji je nazvan “Sje}anje na bo{nja~ke {ehide“, a delegaciju grada Zagreba u svom kabinetu primio je na~elnik Mustafa Avdagi}. Najvi{e je bilo govora o moda-

TRADICIJA SANJANA

litetima suradnje koju op}ina Sanski Most i bo{nja~ka nacionalna manjina mogu ostvariti u budu}em periodu. Na~elnik Avdagi} je goste iz Zagreba upoznao s trenutnim dru{tveno-politi~kim i ekonomskim stanjem na podru~ju sanske op}ine. Bilo je govora o nedavnoj zajedni~koj posjeti predsjedniku Republike Hrvat-

ske Ivi Josipovi}u. Jedna od tema razgovora bila je izgradnja saobra}ajnice Sanski Most - Bronzani Majdan - Banja Lu-ka, za {to je predsjednik Josi-povi} obe}ao da }e se zalo`iti da Republika Hrvatska participira u njegovoj realizaciji. Izgradnja te ceste imala bi ve-liki ekonomski zna~aj za regiju Banja Luka i

PROGRAM ZA MLADE

K’o nekad u osam Vr{e se posljednje pripreme za tradicionalni humanitarni koncert pod nazivom “Ko nekad u osam“, koji se odr`ava se krajem svake godine. Sav prihod namijenjen je financiranju projekta “Nada“ u Sanskom Mostu, gdje se vr{i socijalizacija i edukacija djece s posebnim potrebama. Ovaj humanitarno-zabavni doga|aj ve} tre}u godinu za redom organiziraju sanski muzi~ari pod sloganom “Raja za raju“. Koncert }e se odr`ati 27. decembra u prostoru stare gradske vije}nice. Ovaj projekt ve} dugi niz godina s uspjehom vodi Amela Omi}, socijalna radnica. I ove godine nastupit }e sanski bendovi i izvo|a~i rok i zabavne muzike. U protekle dvije godine zahvaljuju}i ovom doga|aju ostvaren je zna~ajan prihod i zahvaljuju}i tom novcu izvr{ena je rekonstrukcija prostora u centru “Nada“ te su na taj na~in zna~ajno pobolj{ani uvjeti za boravak i edukaciju mali{ana s posebnim potrebama.

Biha} i zna~ila bi veliku ekonomsku pomo} po-vratnicima Hrvatima u Poljaku i Sasini. Predstavnici bo{nja~ke nacionalne manjine iz polo`ili su cvije}e na spomen-obilje`je oslobodiocima Sanskog Mosta na Trgu ljiljana, na mezar generala Mehmeda Alagi}a u Fajtovcima i {ehidsko mezarje Vrhpolje–Hrustvo

PROJEKT @ENA POVRATNICA

Nagra|ene najbolje poslovne ideje U okviru projekta “Osna`ivanje `ena povratnica u Bosni i Hercegovini”, koji implementira Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija TPO iz Sarajeva, a podr`ava Ambasada Kraljevine Norve{ke, udru`enje “Kraji{ka suza“ iz Sanskog Mosta krajem oktobra odr`alo je radionicu na temu izrade biznis plana. Cilj dvodnevne radionice bio je upoznati u~esnice sa pojmom poduzetni{tva i njegovim zna~enjem za unapre|enje polo`aja `ene u dru{tvu, te osposobiti ih za prepoznavanje poslovne prilike kao i uobli~avanje svoje poslovne ideje u poslovni plan. Projektom je predvi|eno da najbolje osmi{ljena poslovna

ideja, koja }e doprinijeti razvoju `enskog poduzetni{tva na lokalnom nivou dobije podr{ku od strane organizatora projekta, na na~in da se za najbolje osmi{ljeni projekt izdvoje nov~ana sredstva za njegovu implementaciju. U radionici je u~estvovalo pet `ena iz seoskih i prigradskih naselja, a tro~lana komisija na kraju radionice je odabrala dvije najbolje poslovne ideje. To su biznis planovi “Recikliraj profitiraj“ koji je izradila Amra Jusi} iz Zdene te biznis plan pod nazivom “Proizvodnja i prodaja poslastica“ koji je izradila Medisa Hrid`i} iz Trnove. U narednom periodu uslijedit }e realizacija i provedba ovih planova.

IN MEMORIAM

TAKMI^ENJA PJEVA^A AMATERA

Zlatni glas Sanskog Mosta

Prvo radno iskustvo Federalni zavod za zapo{ljavanje objavio je javni poziv za u~e{}e u Programu ja~anja konkurentnosti na tr`i{tu rada pod nazivom “Prvo radno iskustvo 20l3“. Na ovaj na~in vi{e od dvije hiljade mladih osoba iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji do sada nisu imali radnog iskustva, a nalaze se na birou za zapo{ljavanje, imaju mogu}nost do}i do prvog radnog mjesta i stalnog zaposlenja. Zavod je za realizaciju ovog programa osigurao 8.600.000 KM i on }e biti realiziran u suradnji s kantonalnim slu`bama za zapo{ljavanje. O~ekuje se da }e biti obuhva}eno 2.400 osoba. Mladima do 30 godina (izuzetno do 35 godina) ukoliko su prijavl-

jeni na evidenciji nezaposlenih du`e od l2 mjeseci bit }e omogu}eno osposobljavanje za rad u struci. Kako nas je upoznao Sanel Mahi}, {ef Biroa za zapo{ljavanje u Sanskom Mostu, ovo je prilika za poslodavce da putem ovog programa osi-guraju poticajna sredstva. Mahi} o~ekuje da }e zna~ajan dio raspolo`ivih sredstava iz ovog programa biti usmjeren u USK i op}inu Sanski Most te je ovom prilikom pozvao poslodavce da se uklju~e i apliciraju. Poslodavac se za u~e{}e prijavljuje putem web stranice Zavoda te u prijavu unosi svoje podatke o broju, stru~noj spremi i druge podatke o osobi koju namjeravaju zaposliti.

Izvr{en je odabir kandidata za audiciju pjeva~a amatera pop i folk muzike “Zlatni glas Sanskog Mosta“. Koliki je interes izazvalo ovo takmi~enje najbolje ilustrira ~injenica da se bilo prijavilo ~ak 46 takmi~ara, koji su se pred `irijem predstavili pjesmom po vlastitom izboru, a morali su je izvesti uz originalnu matricu. @iri nije imao lak zadatak odabrati najbolje. Jo{ jednom se potvrdilo da na podru~ju op}ine Sanski Most ima veliki broj talentiranih muzi~ara i izvo|a~a posebno mla|ih nara{taja. U polufinale su se plasirali Emil Be{i}, Zerina Kaltak, Melina Ba{i}, Sanel Ibri{agi}, Emin Halki}, Elvin Bajri}, Ajla Krupi}, Ermin Hod`i}, Ajda Seferovi}, Aldin Seferovi}, Armin Pa{i}, Nermin Tali}, Alvir Tali}, Merjem Muhad`i}, Hajrudin Salki}, Behrudin Salki}, Ajla Ceri}, Ned`ad Ame~kovi}, Anel Had`imuratovi}, Besim Kranti}, Hajrudin Tali} i Semir Kranti}. „Zlatni glas Sanskog Mosta“ nakon sedam godina ponovo organizira Radio Sana. Pobjednik }e kao nagradu imati priliku da snimi svoju vlastitu pjesmu. Sponzor ove vrijedne nagrade je studio “B sound“ vlasnika Refika Buljuba{i}a. Priliku da snimi pjesmu }e dobiti i takmi~ar koji bude najbolji po izboru publike, a sponzor ove nagrade je studio “Ami» vlasnika Amira Islam~evi}a. Plakete i nagrade su obezbjedjene za osvojeno drugo i tre}e mjesto na audiciji. Finalna ve~er je u gradskoj sportskoj dvorani 26. decembra,.

Senad Kubat Nakon du`e i te{ke bolesti u 53. godini `ivota u porodi~noj ku}i u Zdeni 19. decembra preminuo je Senad Kubat, prvi poslijeratni ministar za bora~ka pitanja u Vladi Unsko–sanskog kantona, kasnije vlasnik Nezavisnog radija “Boston“ u Sanskom Mostu. Senad Kubat ro|en je l961. godine u Kaknju, a najve}i dio `ivota proveo je u Bosanskoj Gradi{ci. U sje}anju stanovnika Sanskog Mosta ostat }e upam}en kao dokazani patriota koji se odmah po izbijanju oru`anih sukoba u biv{oj Jugoslaviji uklju~io u politi~ko i vojno organiziranje Bo{njaka i pripreme za obranu od agresije. U ljeto 1992. godine, kao pripadnik Teritorijalne odbrane biva te{ko ranjen i ostaje bez lijeve noge. U nastavku rata bavi se logisti~kim poslovima daju}i na taj na~in veliki doprinos u opremanju Armije R Bosne i Hercegovine. Odmah po zavr{etku rata imenovan je u Vladu USK-a kao ministar za bora~ka pitanja, a poslije toga ulazi u novinarsko publicisti~ke vode osnivaju}i Nezavisni radio “Boston“, medijsku ku}u koja je nekoliko godina bila vrlo utjecajna u medijskom spektru USK-a. U poslijeratnom periodu bio je vrlo aktivan u `ivotu Sanskog Mosta agna`iraju}i se u razli~itim oblastima dru{tvenog `ivota. Bavio se produkcijskim radom ~iji je plod ve}i broj audio materijala i dokumentarnih eseja, a jedno vrijeme vodio je vrlo uspje{nu autorsku emisiju na NTV l0l iz Sanskog Mosta. Zalagao se za po{tivanje prava pripadnika bora~kih populacija i pobolj{anje njihovog dru{tvenog statusa. Kao ~ovjek privr`en i odan islamu, zalagao se za afirmaciju islamskih vrijednosti i autenti~ne bo{nja~ke kulture. U posljednje vrijeme pisao je zapa`ene kolumne na internetskim portalima u kojima je secirao aktualno dru{tveno–politi~ko stanje u na{em dru{tvu.

Priredio: Emir Tabakovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27.12.2013. / 3.1.2014. godine

REPORTA@A

11

www.usnkrajina.com.ba

ilustrirao: O. Deli}

z Ve} 1878. godine pri{lo se evidenciji gradova, naselja, ulica, ku}a i svega onoga {to je bilo neophodno da se popis uspje{no provede. Taj sav posao uradili su za {est mjeseci. I{lo se tako daleko da su evidentirane i sve napu{tene ku}e i {umske kolibe

PRVI POPISI STANOVNI[TVA NA OVIM PROSTORIMA

Hatinac, kolijevka Pe~enkovi}a Brojno pleme Pe~enkovi}a razlozalo se {irom bijelog svijeta. Javljaju se iz Austrije, Njema~ke, [vicarske, Holandije, [vedske kao i drugih zemalja Evrope. Ima ih u Arizoni, ^ikagu, Kaliforniji, u Australiji, Novom Zelandu i drugdje po ~itavoj Planeti. Svi ljudi koji nose to prezime a izja{njavaju se kao Muslimani-Bo{njaci su porijeklom iz biha}kog naselja Hatinac, pi{e na po~etku svog priloga Jusuf Pe~enkovi}. Pa nastavlja: - Nagla{avam nacionalnost jer u susjednoj Srbiji tako|e `ive Pe~enkovi}i, ali su oni pravoslavne vjeroispovijesti. Konkretno, u selu Preljina kod ^a~ka ima {est ku}a Pe~enkovi}a, a na jugoistoku Srbije u Jablani~kom okrugu ima ih vi{e. Tamo su starosjedioci, davno do{li kao nomadi sto~ari i naselili se oko Vlasina~log jezera. U Republici Hrvatskoj ih ima u Zagrebu, Splitu, Puli, Krku, Vara`dinu, ^akovcu, Zadru, Dugom Selu, Stubi~kim Toplicama, \akovu, Oto~cu, a jedan i u Li~kom Petrovom Selu. Svi su oni porijeklom iz Hatinca. Su{tinsko je pitanje, odakle

su doselili Pe~enkovi}i u Hatinac?

Naselja na prvoj liniji odbrane Histori~ari ka`u da je Hatinac kao naselje postojalo prije 1592. godine, kada su Biha} osvojile Osmanlije. Tu su ranije `ivjeli katolici, jer je ovaj kraj do tada bio u sastavu Habsbur{ke monarhije. Dolaskom Osmanlija na ovo podru~je dolazi i nova vjera, islam. Katoli~anstva se nisu odrekli mje{tani Kralja, Jezera i jedan dio Golubi}a. Osmanlije su napravile popis Bosanskog sand`aka tek 1604. godine, a u njemu se uop}e ne spominje selo Hatinac. Tek krajem 17. stolje}a, kada je islamiziran dio stanovni{tva iz Like, Korduna i Banije, u jednom mahu u Pounje je izbjeglo oko 130.000 muhad`ira. Be~ki rat je okon~an Karlova~kim mirom 1699. godine, a Pounje postaje pograni~ni pojas (Serhat). Zbog toga dolazi do ja~anja Sultanovih vojnih posada du` rijeke Une, a Biha} postaje glavno upori{te odbrane. U tom periodu ni~u brojni d`emati (~ete), gdje su `i-

vjeli vojnici sa svojim porodicama. Pripadnici svih rodova Osmansko-Turske vojske bili su isklju~ivo muslimani, izuzev martoloza koji su bili kr{}ani (pravoslavci i katolici). Danas u Arhivu Unsko-sanskog kantona u digitalnoj formi se nalaze desetine hiljada raznih dokumenata koji jo{ nisu prevedeni sa turskog jezika, te se kao takvi ne mogu koristiti. Po~etkom 19. stolje}a, na~injena su ~etiri francuska izvje{taja o broju `itelja u Bosni. Svi se ti izvje{taji me|u sobom razlikuju i ne mogu se prihvatiti kao pouzdani. Uspore|uju}i te podatke do{lo se do cifre od 700.000 stanovnika u Bosni, od ~ega oko 300.000 otpada na Turke, kako su oni zvali Muslimane, a 400.000 otpada na kr{}ane i Jevreje. Popis stanovni{tva iz 1879. godine, kojeg su provele vlasti Austro-Ugarske monarhije, u Bosni je bilo 402.500 muslimana, 485.800 pravoslavaca, 173.200 katolika i 16.500 ostalih, {to ukupno iznosi 1,078.000 stanovnika. Cijeni se da je tad u Hatincu bilo oko 400 stanovnika.

Prema bilje{kama Mustafe ef. ^i{i}a, muftije biha}koga i muderisa Cazinske medrese od 1868. do 1881. godine, u Hatincu je izgra|ena prva zidana d`amija od kamena bihacita iz majdana Vinica, godine 1709. Sa drvenim krovom pokrivena {ilmom i drvenom munarom visokom nekoliko metara. Tada je izgra|en i prvi mekteb uz d`amiju. U zabilje{kama ef. ^i{i}a govori se o starosti ovog prigradskog naselja koje je bilo skupa sa Bak{ai{om i Prekounjem na prvoj liniji odbrane grada Biha}a ve} od 1600. godine. Ova tvrdnja mogla bi se smatrati pouzdanom jer natpisi na nekim starim ni{anima upu}uju na zaklju~ak da je mezarje u Hatincu staro preko 400 godina.

Posjedi na ~etiri katastarske op{tine Prvi pisani dokumenti do kojih sam do{ao bili su iz vremena Austro-Ugarske okupacije. Ve} 1878. godine pri{lo se evidenciji gradova, naselja, ulica, ku}a i svega onoga {to je bilo neophodno da se popis uspje{no provede.

Jusuf Pe~enkovi} Taj sav posao uradili su za {est mjeseci. I{lo se tako daleko da su evidentirane i sve napu{tene ku}e i {umske kolibe. Prema tom popisu Hatinac je brojao 87 ku}a od kojih su bile 24 ku}e Pe~enkovi}a. Slijede}e, 1879. proveden je popis stanovni{tva i tad je Hatinac kao selo u op{tini Biha} imao 81 naseljenu ku}u i {est nenaseljanih sa 488 stanovnika od ~ega 231 mu{kih i 257 `enskih. Svi stanovnici su muslimanske vjeroispovijesti. Naselje je imalo d`amiju i mekteb. Slijede}i je popis proveden 1885. godine, a tada je u Hatincu bilo 90 ku}a sa 519 stanovnika od ~ega 251 mu{ko i 268 `enskih. Svi stanovnici su bili muslimani. Godine 1888. je u BiH uspostavljena gruntovnica, tako da se lak{e moglo do}i do podataka rel-

evantnih za svako doma}instvo. Na sre}u, do danas je sa~uvana ve}ina gruntovnih knjiga koje su mi predstavljale primarni izvor podataka za Pe~enkovi}e iz Hatinca. Katastarska op{tina Hatinac ima 16 knjiga od koji su prve tri vrlo vrijedne. Tu sam do{ao do egzaktnih podataka o precima Pe~enkovi}a. Oni su najbrojniji stanovnici, imaju svoje dvije mahale, d`amija i groblje su na zemlji koju je predak Pe~enkovi} uvakufio, imali su svoje mlinove, kolarske radnje i kova~nice, najve}e posjede zemlje ~ak na ~etiri katastarske op{tine. Slijede}i popis stanovni{tva u BiH AustroUgarske vlasti provele su 1895. godine. Tad Hatinac broji 98 ku}a sa 560 stanovnika od ~ega 275 mu{kih i 285 `enskih. Prema nacionalnoj strukturi bilo je 544 muslimana i 16 rimokatolika. Godine, 1910. proveden je ponovo popis stanovni{tva kada je Hatinac u sastavu grada Biha}a i za njega se ne iskazuju pojedina~ni statisti~ki podaci. Zapisao: Jusuf Pe~enkovi} Uredio: Halid Alijagi}


12

Biha}, 27.12.2013. / 3.1.2014. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

BIHA]

ZAKUPLJEN PROSTOR www.facebook.com/Opcina-Bihac

POSJETA BIHA]KOM @UPNIKU I ^ASNIM SESTRAMA POVODOM BO@I]A

Biha} ponosan na multietni~nost i toleranciju Mr.sci. Emd`ad Galija{evi}, na~elnik Biha}a, i dr. Roman Juri}, predsjedavaju}i Op}inskog vije}a, povodom bo`i}nih praznika posjetili su fra Antu Zraki}a, `upnika `upe sv. Ante Padovanskog u Biha}u, i ~asne sestre Klanjateljice Krvi Kristove. Posjeta predstavnicima Katoli~ke crkve u Biha}u bila je prilika da se sumiraju rezultati op}inske administracije u 2013. godini, s posebnim akcentom na suradnju s vjerskim zajednicama. - U ime vjernika zahvalio bih ~elnim ljudima op}ine Biha} na podr{ci koju su ove, ali i ranijih godina davali Katoli~koj crkvi u Biha}u. Poruke mira i tolerancije koje dolaze od gra|ana Biha}a svih vjera i nacija daju nam jo{ vi{e snage da ja~amo vjeru u Boga i da poma`emo jedni drugima u ovim te{kim vremenima, kazao je fra Zraki}. ^estitaju}i Bo`i} gra|anima katolicima Biha}a, na~elnik Galija{evi} istakao je da grad Biha} mo`e biti ponosan na svoju multietni~nost i toleranciju, odnosno po{tivanje drugog i druga~ijeg. - Bo`i} je praznik porodice i mi danas {aljemo poruke lju-

bavi, mira i tolerancije svim na{im sugra|anima bez obzira na vjeru i naciju. Mi kroz

na{a dru`enja i saradnju {aljemo poruku da }emo i u narednom periodu graditi

NA^ELNIK GALIJA[EVI] POTPISAO UGOVORE ZA DODJELU PETNAEST PLASTENIKA

[ansa privredi i smanjenje nezaposlenosti Op}ina Biha} u 2013. godini za razvoj poljoprivredne proizvodnje izdvojila je 720.000 KM, ~ime je poslana jasna poruka da op}inska administracija kroz razvoj poljoprivrede vidi {ansu za razvoj privrede i smanjenje broja nezaposlenih. Poseban akcent stavljen je na razvoj plasteni~arske proizvodnje u Biha}u, za {ta je op}ina Biha} prvobitno nabavila 50 pla-

stenika izdvojiv{i 155.000 KM. Uvidjev{i da postoji interes,

na~elnik Emd`ad Galija{evi} inicirao je nabavku jo{ pe-

na{ odnos kojeg je ove godine krasilo me|usobno uva`avanje i po{tovanje. Svi zajedno moramo se okrenuti porodici u ovim te{kim vremenima kada nam treba najvi{e zajedni{tva, jer kriza i nezaposlenost ne bira vjeru i naciju, - kazao je na~elnik Galija{evi}. Op}ina Biha} u 2013. godini izdvojila je 32.000 KM za katoli~ku zajednicu u Biha}u, a podr{ka katoli~koj i ostalim vjerskim zajednicama u Biha}u ne}e izostati ni u 2014. godini. tnaest plastenika izdvojiv{i dodatnih 46.500 KM. Tim povodom su potpisani ugovori sa petnaest poljoprivrednih proizvo|a~a kojima su dodijeljeni plastenici. - Op}ina Biha} prema nekim procjenama pod zatvorenim prostorom ima oko 32.000 m2 koje u toku jedne godine proizvedu oko 900 tona povr}a i mi `elimo pove}ati plasteni~arsku proizvodnju u toku slijede}e godine. Poljoprivrednici u op}ini Biha} imaju partnera koji je tokom ove godine osigurao sredstva za proljetnu i jesenju sjetvu, regresirali smo kamatu na poljoprivredne kredite, sufinancirali smo doprinose za poljoprivredne obrte i platili {tete na uni{tenim plastenicima, - kazao je Galija{evi}.

BO@I]NO DRU@ENJE

HKD Napredak nagradio istaknute ~lanove U prisustvu predstavnika izvr{ne i zakonodavne vlasti op}ine Biha} i Unsko-sanskog kantona u petak, 20. decembra, odr`ano je tradicionalno bo`i}no i novogodi{nje dru`enje ~lanova HKD Napredak Biha}. Kraj godine bila je prilika da se sumiraju aktivnosti u 2013. godini te da se nagrade ~lanovi dru{tva za doprinos u afirmaciji kulturnih vrijednosti Hrvata ovog kraja. Prisutnim zvanicama i gostima iz Plitvi~kih Jezera

obratili su se Vinko [anti}, predsjednik HKD Napredak, dr.Roman Juri}, predsjedavaju}i OV Biha} i Emd`ad Galija{evi}, na~elnik Biha}a, istaknuv{i da su ponosni na rad i djelovanje HKD Napredak. - Ponosni smo na HKD Napredak koji zajedno sa ostalim dru{tvima promovi{e kulturne i vjerske vrijednosti grada i op}ina Biha} }e i dalje podr`avati rad HKD Napredak - kazao je na~elnik Galija{evi}.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27.12.2013. / 3.1.2014. godine

BIHA]

21

ZAKUPLJEN PROSTOR www.facebook.com/Opcina-Bihac

NAJMLA\I BI[]ANI I NA^ELNIK GALIJA[EVI] U VEDROM POLJU I GRADSKOM TRGU

Okitili bo`i}ne i novogodi{nje jelke Povodom bo`i}nih i novogodi{njih praznika na~elnik Emd`ad Galija{evi}, zajedno sa u~enicima i mali{anima iz vrti}a i osnovne {kole Vedro Polje ukrasio je novogodi{nje jelke ispred osnovne {kole u Vedrom Polje i gradskom trgu. - Nedavno dodijeljeni status grada Biha}u nismo dobili tek tako ve} ~injenicom da smo u svim segmentima dru{tva pokazali da smo jedan moderni evropski grad, a to potvr|ujemo i novogodi{njim ure|enjem centra grada. Pored novogodi{njih jelki ove godine na gradskom trgu imat }emo i klizali{te, a od 25.decembra i novogodi{nji sajam ~ime `elimo u ovim zimskim mjesecima osvje`iti de{avanja u centru grada, - kazao je na~elnik Galija{evi}.

POTPISAN UGOVOR ZA PROJEKT TELEMETRIJE VODOVODNE MRE@E U BIHA]U

Smanjenje gubitka vode do 20 posto Lak{e detektovati kvarove na mre`i Ukupna vrijednost projekta je 12.000 KM, od ~ega je Una Consulting obezbijedio 9.500 KM, a JP Vodovod Biha} 2.500 KM

Na~elnik Emd`ad Galija{evi} zajedno s direktorima JP Vodovod Biha} i Una Consulting Rasimom Dervi{evi}em i Sandijem Zuli}em, potpisao je Sporazum za podr{ku realizaciji projekta te-

lemetrije za vodovodnu mre`u. Rije~ je o projektu koji je vezan za implementaciju finalne faze Projekta dobre uprave u oblasti voda i za{tite okoli{a (GOV-WADE), a uvezivanjem sistema teleme-

trije omogu}it }e kontinuirano pra}enje i analizu vodovodne mre`e i pomo}i }e otkrivanju i otklanjanju kvarova te smanjenju procenata neprihodovane vode u vodovodnom sistemu Biha}a.

Mjera~i protoka vode Ukupna vrijednost projekta je 12.000 KM, od ~ega je Una Consulting obezbijedio 9.500 KM, a JP Vodovod Biha} 2.500 KM. - Ovo je izuzetno zna~ajan projekt za na{e vodovodno preduze}e jer }emo postavljanjem mjera~a protoka i pritiska sada mo}i daleko lak{e detektovati kvarove u vodovodnoj mre`i. Glavni cilj je smanjenje gubitka vode u na{oj mre`i koja se danas kre}e i do 50 posto i mi moramo te gubitke smanjiti do 20 posto jer }emo samim time smanjiti i tro{kove elektri~ne energije. Ono {to ne smijemo uraditi jeste pove}ati cijenu vode na{im gra|anima i to se ne}e desiti u narednom periodu bez obzi-

ra na postoje}e probleme, kazao je na~elnik Galija{evi}.

Prioritet Vodovoda Rasim Dervi{evi}, direktor JP Vodovod istakao je da je uvo|enje telemetrije u vodovodnu mre`u Biha}a prvi korak u glavnom prioritetu, a to je smanjenje gubitaka. - Zahvalio bih Una Consultingu na odli~noj saradnji u proteklom periodu jer smo zahvaljuju}i projektu GOV-WADE izgradili vodovodnu mre`u Pritoka, Bijelo Brdo-Ripa~, Lohovo, Martin Brod i Dobrenica, te obnovili pumpne stanice u Klokotu i Jezero-Privilici. Za ove projekte op}ina Biha} i Una Consalting ukupno su izdvojili dva miliona KM, - kazao je Dervi{evi}.


22

Biha}, 27.12.2013. / 3.1.2014. godine

AKTUALNOSTI•OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

CRVENI KRI@ BIHA]

“

Prikupljeno 5.615 kg prehrambenih i higijenskih artikala ~ija je vrijednost oko 9.500 KM

Uspje{no okon~ana akcija "Solidarnost na djelu" Akcija "Solidarnost na djelu" koju ve} niz godina provodi Crveni kri` Biha} i ove godine dala je o~ekivane rezultate. Akcija je trajala od 18. do 24. novembra a realizirana je u dva pravca. Aktivisti CK su jednu aktivnost provodili u osnovnim i srednjim {kolama a drugi dio aktivnosti je realiziran 23. i 24. novembra u trgova~kim centrima.

Dobar odziv gra|ana Prema rije~ima Selama Mid`i}a, sekretara CK Biha}, akcija je i ovog puta bila dosta uspje{na. Veliki broj

u~enika i gra|ana se odazvao ovoj humanoj aktivnosti. Ukupno je prikupljeno 5.615 kilograma prehrambenih i higijenskih artikala ~ija je vrijednost oko 9.500 KM. U provedbi akcije "Solidarnost na djelu" u~estvovalo je vi{e od 200 mladih aktivista i volontera CK Biha}, koji su pomogli i u formiranju paketa od prikupljene pomo}i. - Artikle koje su poklonili u~enici i gra|ani uspjeli smo kompletirati 350 paketa. Od toga 150 }e biti distribuirano na{im korisnicima programa ku}ne njege, za njih 50 a pa-

I U TE[KIM EKONOMSKIM VREMENIMA

Biha} bio i ostao kulturno sredi{te USK-a Op}ina Biha} u bud`etu za 2013. godinu izdvojila je zna~ajna sredstva za rad Kulturnog centra u Biha}u, koji je postao lider u kantonu kada su u pitanju organiziranja kulturnih i muzi~kih doga|aja. Kraj 2013. godine bila je prilika da na~elnik Emd`ad Galija{evi} organizira prijem za kulturne radnike grada Biha}a te da se svi zajedno upoznaju sa ura|enim u 2013. i planovima za 2014. godinu. - Biha} je kulturno sredi{te na{eg kantona i to breme mora nositi bez obzira bila ekonomska kriza ili ne. Kulturni `ivot u gadu Biha}u ne smije prestati zbog ~injenice da je ekonomska kriza i za kulturne manifestacije koje promovi{u ovda{nje umjetnike i na{ grad mora biti sredstava u op}inskom bud`etu. Najbolja potvrda opravdanosti ulaganja u kulturu i na{ Kulturni centar Biha} jeste Festival scenskih umjetnosti "Biha}ko ljeto"

koje je proslavilo petnaest godina postojanja. Tu je i tradicionalna manifestacija "Ulicom Bi{}a", koja svake jeseni okuplja kulturne umjetnike iz Biha}a i regiona i na taj na~in odr`ava kuturni `ivot Biha}a tokom cijele godine. Kada tome dodamo i kulturne manifestacije u sklopu obilje`avanja Dana grada Biha}a, te brojne izlo`be koje realizira na{a Gradska galerija, onda mo`ete biti ponosni {to je Biha} bio i ostao kulturno sredi{te ovog dijela dr`ave - ka`e na~elnik Galija{evi}. Op}ina Biha} u 2013. godini za kulturne manifestacije od zna~aja za grad izdvojila je 108.000 KM, obezbijedila je nesmetano funkcionisanje i rad Gradske galerije i Kulturnog centra, 50.000 KM je izdvojeno za zavr{etak Muzeja AVNOJ-a, a prema rije~ima na~elnika Galija{evi}a u 2014. godini u bud`etu je planiran grant za kulturu u iznosu od 435.000 KM.

@elimo vam sretnu, uspje{nu i rodnu novu 2014. godinu

keti }e im biti dodijeljeni za decembar ove i januar i februar naredne godine. Ostalih 200 paketa sa prehrambenim i higijenskim potrep{tinama bit }e podijeljeni na{im stalnim korisnicima koji spadaju u socijalno najugro`enije kategorije a odre|en broj paketa }emo u suradnji s mjesnim zajednicama podijeliti na {irem terenu kako bi smo skromnu ali ipak dobrodo{lu pomo} dostavili i socijalno ugro`enim gra|anima koji nisu na{i korisnici a pomo} im je potrebna. Na `alost moram re}i da je ekonomska

situacija sve te`a i iz dana u dan je ve}i broj osoba koji tra`e da im se pomogne. Ima i veliki broj gra|ana koji jedva spajaju kraj s krajem ali je u njima jo{ ponosa koji im ne dozvoljava da glasno ka`u da su do{li u stanje u potrebe. Upravo tu nam je neophodna koordinacija s predstavnicima mjesnih zajednica jer oni su ti koji bi trebali znati kako im `ive sugra|ani i kome od njih je potrebna pomo}. I ovom prilikom apeliram na gra|ane, ali zaista sve nas, da se okrenu oko sebe, vide kako im `ive kom{ije i pomognu ukoliko to mogu a ako ne mogu neka nam to prijave jer mi }emo ve} na}i na~ina da do|emo do tih ljudi, isti~e Mid`i}.

U martu nova akcija S obzirom na standard preko 50% gra|ana ove zemlje, a samim tim i Bi{}ana te{ko `ivi. Realno gledaju}i da bi se u susret izi{lo samo onima koji `ive zaista u stanju potrebe potrebno je 1.000 prehrambenih i higijenskih paketa. Na `alost ima koliko ima i uvijek se nastoji udovoljiti {to ve}em broju. Distribucija prikupljene pomo}i u akciji "Solidarnost na djelu" je u toku. U CK Biha} ka`u da }e ve} u martu pokrenuti jo{ jednu akciju a koja }e se realizirati samo u trgova~kim centrima kako bi osigurali nove koli~ine hrane i higijenskih potrep{tina i osigurali kontinuitet pomo}i za najugro`enije gra|ane Biha}a. N. Pirali}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27.12.2013 / 3.1.2014. godine

KANTON

www.usnkrajina.com.ba

NA^ELNIK GALIJA[EVI] POSJETIO USPJE[NU KOMPANIJU „^.J“

Vode}i u proizvodnji metalnih konstrukcija I pored te{ke ekonomske situacije na podru~ju op}ine Biha} i ~injenice da je ve}ina prijeratnih privrednih subjekata van pogona, otvaranje novih radnih mjesta u Biha}u poduhvat je koji je vrijedan pa`nje i podr{ke svih nivoa vlasti u na{oj dr`avi. Osim mljekare Meggle i Biha}ke pivovare u Biha}u od decembra 2012.godine posluje kompanija “^.J.“, vlasni{tvo porodice ^avki}, koja je privatni biznis uspje{no pro{irila kupiv{i proizvodnu halu u nekada{njoj @itopreradi. Ovu uspje{nu kompaniju koja danas zapo{ljava 157 radnika, posjetio je biha}ki na~elnik Emd`ad Galija{evi} i u razgovoru s porodicom ^avki} upoznao se sa poslovanjem firme, koja je i pored te{ke ekonomske situacije i komplikovane i spore administracije, uspjela postati lider u proizvodnji metalnih konstrukcija.

Izvoz u Austriju i Tursku

- Poslovanje ove firme pozitivna je pri~a ne samo za Biha} ve} za cijelu BiH jer su na{i sugra|ani pokazali kako se odricanjem i uporno{}u mo`e danas stvoriti jedna uspje{na firma koja svoje proizvode

23

izvozi u Austriju i Tursku. Op}ina Biha} u~init }e sve da podr`i poslovanje ove kompanije koja postaje vode}a privatna kompanija u Biha}u i koja ima viziju kako pove}ati proizvodnju a samim time i otvoriti nova radna mjestakazao je na~elnik Galija{evi}. Prema rije~ima Fadila ^avki}a, direktora kompanije „^.J.“, podr{ka lokalne zajednice u Biha}u itekako puno zna~i , jer ova kompanija iz dana u dan pronalazi put do kupaca {irom Evrope, a tome svjedo~i i podatak da je kompanija „^.J.“ nedavno napravila i turbine za dvije hidrocentrale u Turskoj.

U~enici na praksi

- I pored onih koji su nam govorili da ne otvaramo fabriku u BiH i da je to uzaludan posao, mi smo ipak uspjeli da stvorimo respektabilnu firmu koja danas proizvodi pe}i za centralno grijanje, dijelove za dizalice i turbine za hidrocentrale. Uspostavili smo i saradnju sa Tehni~kom {kolom u Biha}u kako bi na praksu dolazili u~enici iz ove {kole i ovdje sticali prijeko potrebno iskustvo i eto na taj na~in poku{avamo o`ivjeti grad Biha}, - kazao je Fadil ^avki}, direktor kompanije „^.J.“.

ZASJEDAO UO PRIVREDNE KOMORE USK

Usvojen Program rada za 2014. godinu Upravni odbor Privredne komore USK-a zasjedao je u utorak, 23. decembra, a usvojene su sve predlo`ene informacije i prijedlozi. Me|u njima je bila i informacija o zavr{enom 11. Ekobis sajmu, koji je ocijenjen kao uspje{an. U toku su jo{ obrade financijskog dijela vezanog za organizaciju sajma. Utvr|en je prijedlog godi{njih dokumenata za 2013. godinu i Program rada za 2014. kao i financijski plan za narednu godinu. Razmatrana je i Odluka o stopi i na~inu utvr|ivanja ~lanarine za 2013. godinu, koja ostaje nepromijenjena. Upravni odbor je sve usvojene odluke uputio Skup{tini Privredne komore na razmatranje. / N.D`.N.

MOTO - KLUB ZVONKO IZ BIHA]A

Paketi}i za djecu Centra Duga Poklanjanje je izuzetno va`an dio `ivota. Darivanjem ~inimo vi{e zadovoljstva sebi nego drugima zato {to u`ivamo u njihovoj radosti. Pogotovo ako su u pitanju djeca. Jo{ nekoliko dana i eto nam Nove godine. To je pravo vrijeme za darivanje. ^lanovi Moto-kluba Zvonko iz Biha}a napravili su pravu stvar. Organizirali su dodjelu novogodi{njih paketi}a za {ti}enike Centra za djecu bez roditeljskog staranja Duga iz Kulen Vakufa. Jedan ~lan kluba na motoru je dovezao poklone {to je posebno obradovalo djecu. / H.A.

OGRANAK UDRU@ENJA SUDIJA/SUDACA U F BiH ZA PODRU^JE USK-a

VIJE]E MLADIH USK PRISUSTVOVALO ^ETVRTOJ KONFERENCIJI KORAK PO KORAK

Osigurati adekvatno Ja~anje regionai kontinuirano lne suradnje financiranje sudova me|u mladima

Povodom izjave Hamdije Lipova~e, premijera USK-a od 23.12.2013. godine o dinamici isplate pla}a i drugih naknada bud`etskim korisinicima a time i sudijama USK-a Ogranak udru`enja sudija/sudaca u F BiH za podru~je USK-a podsje}a da je Predsjedni{tvo Udru`enja na svojoj sjednici od 11.11.2013.godine usvojilo zaklju~ak kojim se, izme|u ostalih, zahtijeva od premijera USK-a, te ministarstava pravde i financija USK-a striktno po{tivanje svih odredaba Zakona o pla}ama i drugim naknadama sudija, tu`ilaca i stru~nih saradnika F BiH pod prijetnjom podno{enja kaznenih prijava. Koliko nam je poznato sredstva za pla}e i druge naknade sudija predvi|ena su bud`etom za 2013.godinu a ne bud`etom za 2014.godinu ili rebalansom bud`eta i osigurana je njihova isplata kroz kreditnu liniju sa UniCredit bankom (over draft) o ~emu je Vlada obavijestila javnost nakon sjednice odr`ane dana 21.03.2013. sa ~vrstim uvjeravanjem da }e se na taj na~in osigurati isplata pla}a i drugih naknada bud`etskim korisnicima pa time i sudijama u istom danu. Svjesni smo ~injenice da u Bud`etu USK-a nedostaje sredstava za

isplatu pla}a, me|utim isto tako smo svjesni toga tko je prema zakonima i Ustavu ove dr`ave, Federacije i Kantona odgovoran za punjenje bud`eta, te ne prihvatamo da isplata pla}a sudijama zavisi isklju~ivo od volje pojedinaca ili politi~ke situacije {to direktno uti~e na nezavisnost pravosu|a i nosilaca pravosudnih funkcija i u direktnoj je suprotnosti sa me|unarodnim jamstvima o neovisnosti sudija i sudske vlasti kojoj je kona~na svrha ostvarenje vladavine prava i pru`anje stru~ne, jasne i sigurne pravne za{tite svima pod jednakim uslovima. Stoga pozivamo VSTV kao najva`nijeg garanta pravosudne nezavisnosti i odgovornosti u Bosni i Hercegovini da se u okviru svojih nadle`nosti propisanih ~l. 17. stav 1. ta~. 15.-18. Zakona o VSTV- u uklju~i u razrje{enje nastale situacije u pogledu materijalnog polo`aja sudija USK-a kako bi se osiguralo adekvatno i kontinuirano financiranje sudova na podru~ju USK-a, a u cilju ispunjavanja veoma te{kih i ambiciozno postavljenih zadataka pred sudove i nosioce pravosudnih funkcija od strane VSTV-a, ka`e se u saop}enju Udru`enja sudija/sudaca u Federaciji BiH, Ogranka Udru`enja za USK-a.

Centralni savjet Omladinskog djelovanja Kosova uz pomo} misije OSCE-a od 15. do 17. decembra 2013. go-dine organizivao je Regionalnu konferenciju mladih Step by Step - Strenghtening Regional Youth Cooperation «Korak po korak - ja~anje regionalne suradnje me|u mladima» u Pti{tini. Na konferenciji su prisustvali predstavnici nacionalnih omladinskih vije}a Kosova, Makedonije, Albanije, Srbije, Slovenije te predstavnica ispred Vije}a mladih USK Jasmina Banjalu~ki} i predstavnica inicijative osnivanja vije}a mladih FBiH. Ovo je bila ~etvrta po redu konferencija koja je okupila predstavnike Vije}a mladih iz regiona, a na kojoj se razgovaralo o umre`avanju i formiranju jednog jedinstvenog tijela koje bi zastupalo interese mladih zapadnog Balkana. Mladi su pokazali spremnost za udru`ivanjem i budu}om suradnjom te su kreirali akcioni plan po kojem }e i djelovati u narednom periodu. Kreiranjem Regionalnog koordinacionog tijela koje }e biti formirano od po dva predstavnika svake od ~lanica budu}a suradnja }e svakako biti olak{ana i zadobit }e formu oficijalnog predstavni{tva nacionalnih vije}a mladih u sklopu mre`e. Kako Bosna i Hercegovina jo{ uvijek nema nacionalno vije}e mladih predstavnici koji }e zastupati interese mladih BiH }e biti predstavnici Omladinskog savjeta RS i predstavnici inicijative Vije}a mladih FBiH. Predstavnici misije OSCE-a su tako|e prisustvovali konferenciji te su i ovom prilikom iskazali spremnost da podr`e budu}e korake koji }e prethoditi formiranju mre`e nacionalnih vije}a mladih zapadnog Balkana, saop}avaju iz Vije}a mladih USK-a.

Svim gra|anima op}ine Biha} sretnu i uspje{nu 2014. godinu `eli ZU Dom zdravlja Biha}


24

Biha}, 27.12.2013 / 3.1.2014. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

www.usnkrajina.com.ba

TU@NO SJE]ANJE NA NA[E DRAGE

BAGRAMELI

otac

stric

MIRZET

ORHAN

Nedostajete.... S ljubavlju i po{tovanjem Va{i: Elvir i Jasmina sa porodicama

2010. - 2013.

1951. - 2004.

Dana 27.12.2013. godine navr{ava se 40 dana od kad se preselila na ahiret na{a draga

RASEMA (Reki}) @ERI] Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.

deda

majka

IBRAHIM

SUBHIJA 1934. - 1992.

1929. - 1995. SJE]ANJE

Dana 26. decembra 2013. godine navr{ila se godina dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka

ADILA (ro|. Beganovi}) BURZI] 26.12.2012. – 26.12.2013. @ivot prestaje u trenu ali ljubav i sje}anje ne prestaju odlaskom ni vremenom. Neka ti dragi Allah d`.{. otvori d`ennetska vrata i neka ti je vje~ni rahmet.

Tvoji najmiliji

Sinovi: Amir i Samir, snahe Jasna i Samira i unu~ad Emir, Dino, Adnan i Mak

Dana 23.12.2013. navr{ilo se 12 godina od smrti na{eg dragog

Dana 5.1.2014. godine navr{avaju se ~etiri godine od prerane smrti na{eg dragog

SULEJMAN (Ibrahima) TOROMANOVI] Vrijeme prolazi a tuga i bol ostaju zauvijek u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo te se sje}ati. Tvoji: supruga Aida, sin Alem, k}i Alma, snaha Nejra, unu~ad Alem i Iman

SJE]ANJE

RIFAT (Ibi{) FAZLIJAJ 01.01.1960. – 05.01.2010. Dragi na{, vrijeme koje je pro{lo nije ubla`ilo bol i prazninu u na{im srcima. Postoji ne{to {to nikad ne umire a to je ljubav i sje}anje na tebe. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga D`ehva, sinovi Hasan i Unaldin

Smrt ne gasi `ivot dok `ive oni koji vole. Sin [efik, snaha Nerma, unuka Lea

[ERIF KOZLICA 21.12.1989. – 21.12.2013.

HUSNIJA (Nazifa) MID@I] 25.12.1995. – 25.12.2013. Zauvijek }e{ `ivjeti u srcima onih koji te vole. Neka ti je vje~ni rahmet. K}erka Emira s porodicom

ESAD LONI] 28.12.1975. – 28.12.2013. Dragi tata pro{ao je dugi niz godina kako si nas napustio, ali nadam se da vi{e nisi sam, jer nas je napustila i na{a draga mama. Jako sam tu`na i ne mogu da se pomirim sa tim, puno mi nedostajete. K}erka Melita, unuka Anja i zet Sead

VAHIDA KOZLICA 13.05.2004. – 2013.

Va{ `ivot je nestao u trenutku. Te{ka je i bolna istina da Vas vi{e nema ali }e ostati vje~no u na{im srcima i mislima za sva vremena. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Va{a djeca: k}erke Amra i Aida, sinovi AdamDado i Asmir-Aki, zetovi Mile i Fadil, unuci Sandra, Dario, Selma, Semra i Semir

ENVER (E{ref) MULI] 30.04.2005. – 30.04.2013.

RAMIZA (@eri}) MULI] 27.12.2006. – 27.12.2013.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27.12.2013 / 3.1.2014. godine

SJE]ANJA

25

www.usnkrajina.com.ba

SJE]ANJE Na dragu prijateljicu

EDINA (Safet) RAMI] 1961. – 2011. Draga prijateljice, ne pro|e niti jedan dan da te se ne sjetimo i ne spominjemo. Tvoje Edita, Aida, Emina

TU@NO SJE]ANJE na na{u dragu suprugu i majku

FATIMA KAHRI] – Timka 31.12.2009. – 31.12.2013. Neka te dragi Allah d`.{. za tvoja djela nagradi rahmetom i lijepim d`enetom. Suprug Safet, k}erka Suada, zet Husein, unuke Manuela i [ejla, praunuk Hamza, praunuka Lejla-Nur, zetovi Elvir i Armin

ALMA HAD@I] 1992. – 2010.

SJE]ANJE

Na{e ju~e, danas, sutra... Bo`e dragi, nagradi je lijepim d`ennetom. Vole te tvoji: mama Rejhana, tata Elvir, brat Ejub i sestra Jasmina

AVDO HO[I]

MUHAMED KURTAGI] - Muho [ef

31.12.2008. – 31.12.2013.

25.12.2011. – 25.12.2013.

S ljubavlju i po{tovanjem

Uvijek si bio i ostat }e{ dio nas... S ljubavlju i po{tovanjem

Porodica ]orali}

ALMA (Elvir) HAD@I] 25.12.2010. – 25.12.2013. Neka te dragi Allah d`.{. obasja milo{}u Svojom i podari ti lijepi d`ennet. El-Fatiha S ljubavlju i po{tovanjem

Tvoji: unuka Ines, unuk Ismar, snaha Jasminka i sin Irfan

Dana 31.12.2013. navr{ava se pet tu`nih godina od kad nije sa nama na{ dragi

AVDO (Ale) HO[I] Vrijeme prolazi, a sje}anje ostaje na na{eg dragog supruga, oca, didu. S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Ramiza, sin Amir, snaha Anela i unu~ad Nermin i Medina

Porodica Kasumovi}

SJE]ANJE

MERSADA KURBEGOVI] 28.12.2009. – 28.12.2013. S ljubavlju i po{tovanjem Porodica Kurbegovi}

Dana 31.12.2013. navr{ava se pet tu`nih godina od kad nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE na na{e drage

AVDO (Ale) HO[I] @ivot nestaje u trenu, ali sje}anje na tebe nikad izblijediti ne}e dok `ive ljudi koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Almira, zet Samir, unu~ad Amar, Ajla i Selma

S ljubavlju i po{tovanjem Zahvalna porodica

SMAIL PIRALI] 24.12.1982. – 2013.

SENIJA PIRALI] 25.02.1999. – 2013.


26

Biha}, 27.12.2013 / 3.1.2014. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SJE]ANJA

www.usnkrajina.com.ba

Dana 26.12.2013. godine navr{ilo se 12 tu`nih godina od kako nije sa nama na{a draga

EMKA ALAGI] 26.12.2001. – 26.12.2013. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem te pamtimo i spominjemo, u srcu te ~uvamo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug, k}erke, zetovi i unu~ad

Dana 30.12.2014. godine navr{ava se godina dana od kako nas je napustio na{ dragi

OSMAN (D`evdet) PIRALI] – Braco ^ovjek vedrog duha, tih i plemenit ostat }e vje~no u na{im srcima. Sestra Zlata, zet ]amil, sestri{na Aida, sestri}i Zlatko i Aladin sa porodicama

Dana 27.12.2013. godine navr{ava se pet tu`nih godina kako nas je zauvijek napustila na{a majka

FEZA (Salke) NUSPAHI] 27.12.2008. – 27.12.2013. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. K}erke: Dinka i Malina, zetovi: Fadil i Bo{ko, unu~ad Alma, Lejla, Anja i Ela

Dana 30. decembra 2014. godine navr{ava se godina dana od kako nije sa nama na{

OSMAN (D`evdeta) PIRALI] – Braco

TU@NO SJE]ANJE

1950. - 2012. S ljubavlju Supruga Azrija i k}erka Majda

SMAIL (]amil) ]EHAJI]

Dana 30. decembra 2014. godine bit }e godina dana kako je oti{ao na{

2004. – 2013.

ABDULAH ALAGI] – Ado 31.12.1999. – 31.12.2013.

S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se svih tvojih djela i ostavio se neizbrisiv trag na sve svoje. Veliko ti hvala za to. Supruga Safija, sinovi, k}erka, unu~ad, zet i snahe

Vrijeme prolazi ali sje}anja na tebe ne blijede.

OSMAN (D`evdet) PIRALI] – Braco

Supruga Safeta, k}erke Habiba i Elvira sa porodicom

IN MEMORIAM Dana 19.12. navr{ilo se 27 godina od smrti dragog brata

FIKRET (Sabrije) ZULI] 1958. – 1986.

Ispunjavao si nam cijeli `ivot rado{}u i bio nam veliki oslonac. Danas kada vi{e nisi ostaje nam samo bol i velika tuga i praznina u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Majka Zuhra i brat Senad sa porodicom

TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog supruga, oca i dida

REFIK (Bego) HRKI]

Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak sa tobom. Vrijeme prolazi, tuga i bol ostaju zauvijek. Tvoje mjesto u ku}i je prazno ali postoji ne{to {to umrijeti ne mo`e a to je ljubav i sje}anje na tebe jer ti si ostao dio mog `ivota. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Supruga Izeta, sin Edin, k}erka Zekija sa porodicama

25.10.1950. - 30.12.2012.

Zahvaljujemo rodbini i prijateljima koji su nam u ovo te{ko vrijeme pru`ali podr{ku Tevhid }e se prou~iti 3. januara 2014. godine u d`amiji Prekounje, prije d`uma namaza. Supruga Azrija i k}erka Majda Dana 25.12.2013. godine navr{ilo se 10 godina otkako je preselila na ahiret na{a voljena mama i majka

DELVETA (ro|. Krupi}) CERI] Draga na{a majko, vrijeme prolazi, ali bol ne prestaje. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Tvoji: sinovi Jusuf Dupanovi} i Amir Ceri}, te sestra Refika sa porodicama


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27.12.2013 / 3.1.2014. godine

SJE]ANJA

27

www.usnkrajina.com.ba

Dana 2. januara navr{ava se 40 dana od smrti drage nam supruge, mame, majke i punice

TU@NO SJE]ANJE

Dana 1.1.2014. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog kolege i prijatelja

EMINA DELI] – Minka 1943. – 2013. Ne postoje rije~i bola kojim bi se opisala praznina koja je ostala iza tebe. Dok mi `ivimo i ti si sa nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Esad, k}erka Elvira, unuci Haris i Armin i zet Adil

BESIMA HAFIZOVI]A

01.01.2013. – 01.01.2014. Ostat }e{ uvijek u na{em sje}anju

Dana 25. decembra navr{ile su se dvije godine od smrti na{e drage majke, supruge, nane i pranane

Tvoje radne kolege i prijatelji JU Ma{insko-saobra}ajne mje{ovite srednje {kole Biha}

HAMIDA (Samard`i}) HU[I] 1940. – 2011. – 2013.

Draga na{a najdra`a, kako vrijeme ide sve nam je te`e {to te nema me|u nama. Svaki dan nam je ispunjen tugom i boli jer si nam bila sve na svijetu. Sudbina te otela od nas iako si nam jo{ trebala. Sve je prazno bez tebe, nema vedrine i radosti koje je bilo dok si bila s nama. Tvoji najmiliji: k}erke Haseda i Sa}o, suprug Hase, sinovi Nisvet, Izet, snahe, unu~ad i praunu~ad

SJE]ANJE

Dana 24.12.2013. godine navr{ilo se 20 godina od tragi~ne smrti

na

TU@NO SJE]ANJE NA NA[E DRAGE RODITELJE Nikada vi{e toplih ruku... Nikada vi{e bri`nog pogleda... Nikada vi{e blagih rije~i. Neka vam je vje~ni rahmet. Va{i: Mirza, Suada, Hilmo i Srna

ARZIJA (Be{irevi}) IBRAHIMPA[I] 30.12.2001. – 30.12.2013.

MIRSAD (Jusufa) AKMAD@I]

MILAN KUPRE[ANIN

26.03.1956. – 24.12.1993. Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje sa bolom podsje}aju na ono {to je tvojim odlaskom izgubljeno.

26.12.2001. – 26.12.2013. S ljubavlju i po{tovanjem Porodica Kupre{anin

MUHAMED (Mahmuta) IBRAHIMPA[I] 16.08.2012. – 2013.

Dana 31.12.2013. navr{it }e se dvije godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi

HUSEIN (Huse) D@AFEROVI] Sje}anje na tebe nikada ne}e izblijediti, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Porodica

Porodica TU@NO SJE]ANJE NA RODITELJE (dida, majku, svekrvu i svekra)

TU@NO SJE]ANJE

Po dobrim djelima vas pamtimo, s po{tovanjem spominjemo i zauvijek vas volimo i nosimo u na{im srcima. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. El.Fatiha Va{i najmiliji: Fahro, Senka, Ajla i Ammar

[UHRETA SELMANOVI]

DERVI[ GLUHALI] - Dedo 24.12.1981. - 24.12.2013. S ljubavlju i po{tovanjem

MUHAMED SELMANOVI] – Tubi

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Dana 26.12.2013. godine navr{ilo se 40 dana otkako nas je napustio na{ dragi

S po{tovanjem mislimo na vas.

MUHAMED (Husein) MERDANI] 02.06.1957. - 13.11.2013.

Va{a djeca: k}erka Vildana i sin Almir sa porodicama

PE^ENKOVI] [ERIFA

25.12.2002. – 25.12.2013.

Porodica

26.12.2009. – 2013.

10.11.2006. – 2013.

PA[O

17.01.2007. – 17.01.2014.

Bol i tuga nisu u suzama niti u rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Sebira, sin Adnan, unuka Ajla i snaha Alma


28

Biha}, 27.12.2013 / 3.1.2014. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SJE]ANJA•MALI OGLASI Dana 16.12.2013. navr{ila se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SEAD (Uzeir) BA[I] 1951. – 2013.

Uspomene i sje}anje na tebe traju. Tim PZU MedicoOral – As Biha}

OBAVIJEST O SMRTI

Dana 25.12.2013. godine iznenada nas je napustio na{ dragi

RED@O (Red`e) ^AJI] D`enaza kre}e ispred Kantonalne bolnice u Biha}u 27.12.2013. godine (petak) u 13.45 sati, a ukop }e se obaviti na mezarju Humci u 14.15. sati. Porodica

M a L i PRODAJA STANOVA

• Prodaje se stan (68 m2) u Biha}u, Ozimice 2, prvi sprat. Stan (68 m2) se nalazi u stambenom naselju Ozimice II blok 5. Stan je na prvom spratu te sadr`i: dvije spava}e sobe, dnevni boravak, wc, kupatilo, dva hodnika (ugradbeni plakari u oba hodnika), kuhinju. Wc i kupatilo su renovirani, ugra|ena hidromasa`na tu{ kabina, provedene nove cijevi i radijatori za centralno grijanje, te zasebno centralno grijanje na struju. Stan posjeduje i blindirana vrata, {upu, te pomo}nu prostoriju. CIJENA STANA: 103.000 KM. Kontakt za vi{e informacija: Kontakt e-mail: alijagic87@hotmail.com GSM: +387 61 / 149-339 • prodajem renoviran trosoban stan, 59 m2 pored Biroa za zapo{ljavanje. Tel: 061-706-111 • prodajem trosoban stan na Ozimicama 2, stan od 74 m2 i terase 24 m2 na visokom prizemlju, cijena po dogovoru, tel. 00386-70-744-823 • prodajem stan u strogom centru Biha}a u Ul. HVO-a 1/3 stan ima 42 m2 + terasa 45 m2 i podrum, sve informacije na tel. 223-513 • prodajem 2,5 soban stan, 60 m2 na prvom spratu u centru grada, stan ima gara`u i {upu, tel. 062-270-955, 00381-64-336-5446 • prodaje se dvosoban stan u centru Biha}a, eta`no grijanje, klima, kablovska. Tel. 061-165-606, 061-137-606 • prodajem stan na Ozimicama 1, lamela 3/3, tel. 061-980337 • prodajem trosoban stan 68 m2 + lo|a, I kat Luke, prodajem 63 m2 IV kat namje{ten ili iznajmljujem Ozim. 1, mijenjam trosoban stan 74 m2 + 2 terase visoko prizemlje za jednosoban uz doplatu razlike Ozimice 2, tel. 061-415-105

PRODAJA KU]A

• prodajem ku}u prizemnica na Kamenici Mre`ni~ka 29 sa oku}nicom od 3.000 m2 papiri 1/1, tel. 065-657-668, 00381-64-506-1208 • hitno prodajem ku}u – u`i centar grada (Nova ~etvrt) prizemlje, sprat i gara`a sa oku}nicom 1/1. tel. 037-222415, 061-849-115 • prodajem ku}u P+S+P 5 min do centra, plac sa cokljom 486 m2 Ozim. 1, posl. prostr. nedovr{en u Irfana Ljubijanki}a, ku}a P+S kod Unatransa, devast. ku}e na 1300 m2 oku}nice uz Unu izlaz na gl. put Pritoka, placevi i oranice Lohovo 40 dunum. Gorjevac, 150 dun. Vrelo, tel. 061-415-105 • prodajem ku}u V. Polje Biha} Ul. Antuna Hangija bb P+Pk, gra|evinska dozvola, papri 1/1, zavr{eno useljivo prizemlje, nedovr{eno potkrovlje na placu 530 m2, cijena 150.000 KM, mo`e i zamjena za stan u Biha}u, po`eljna novogradnja ne manji od 65 m2, tel. 061-790170, 062-194-846 • prodajem ku}u u centru grada – Harmani, tel. 062-252158 • hitno prodajem vikendicu u Puli 3 km do centra, povr{ine 84 m2 i 300 m2 oku}nice, tel. 061-689-874

PRODAJA ZEMLJI[TA

• prodajem 4 dunuma zemlje na Zlopoljcu cijena 5 KM/m2 u komadu mo`e i jeftinije, papiri 1/1, tel. 065-657-668 • prodajem devastiranu ku}u i gara`u i 3 dunuma zemlje i 50 dunuma zemlje u Zlopoljcu, tel. 065-489-985 • akcija: prodajem 2 placa po 500 m2 u Novom naselju Kalina, zemlja ~ista 1/1 dozvoljena gradnja, asfalt, struja, tel. 062-414-182

O g L a s i • prodajem veoma povoljno 12000 m2 zemlji{ta u Nacionalnom parku – [trba~ki buk sa temeljem stambenog objekta i 2 pomo}na objekta, tel. 061-689-874 • prodajem u Ra~i}u 3000 m2 komplet ure|enog imanja sa sre|enom i useljivom ku}om, vodom i gra|. dozvolom, du` ~itavog imanja proti~e potok, parcelu 5000 m2 uz Unu i kompleks od 18 dunuma uz Unu, devas. objekata sa 3000 m2 i gra|. dozv. placeve sa ure|enim vo}njakom pod 35 KM/m2, vo}njake, njive i {umu na platou ispod Ljuto~a po 1,5 KM/m2 , tel. 065-683-745 • prodajem u Pritoci uz glavni put parcelu od 2400 m2 i 22000 m2, parcelu od 2000 m2 sa devast. objektom i gra|. dozv. plac povr{ine 600 m2 sa gra|. dozvol. u Lohovu 2 placa uz glavni put i imanje 2700 m2 sa devast. ku}om i gra|ev. dozvlom na Bukvi, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Jankovcu 40 dunuma {ume sa izvorom Vi{kup, imanje sa devast. objektom i zemlji{te po 1,0 KM/m2, na Zlopoljcu placeve za gradnju i zemlji{te za obra|ivanje, tel. 065-683-745 • veoma povoljno prodajem zemlji{te na [trba~kom buku, vi{e slapova uz put i potok, tel. 066-629-188

IZNAJMLJIVANJE

• izdajem sobe sa centralnim grijanjem za studentice u centru Biha}a kod MUP-a, tel. 061-459-458 • iznajmljujem stan (ve}a garsonjera) soba, kuhinja, kupatilo, zajedni~ki ulaz sa grijanjem za dvije ozbiljne djevojke ili mla|i bra~ni par, tel. 062-668-531 • izdajem dvoiposobni stan, namje{ten sa centralnim grijanjem, zasebnim ulazom i terasom, stan se nalazi u Biha}u, za radnike i studente, tel. 037-314-927, 061773-795 • izdajem stan od 52 m2 stan nije u potpunosti namje{ten, nalazi se u Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a br. 116 preko puta hotela Emporium Biha}, tel. 037-351-192, 061-753-974 • iznajmljujem stan sa zasebnim ulazom u prizemlju ku}e (kod pje{a~kog mosta), tel. 062-592-929 • izdaje se stan 74 m2 Harmani, kineski zid 9 ulaz, 2. sprat, renoviran, nenamje{ten, za porodicu, 350 KM, tel. 065-004-434 • izdajem sobe sa kuhinjom i kupatilom, sve je namje{teno, sobe su namijenjene za du`i i za kra}i period, za radnike, radnice, mladi bra~ni par, vrlo povoljna cijena, tel. 310-908 • izdaje se namje{ten stan zaposlenim osobama ili ozbiljnim studentima, sa int., tv, odvojeno el. brojilo, centar grada, tel. 062-514-825, 037-223-544 • izdajem ~etverosoban stan, 100 m2, Cerava~ka brda 60, nenamje{ten, povoljno, tel. 060-331-6507 • povoljno izdajem stan (novogradnja) sa centralnim grijanjem, besplatnim internetom, posebnim ulazom i kuhinjom, za |ake, studente, studentice, radnike, tel. 310-307, 062-816-800 • izdajem novosagra|enu, namje{tenu ku}u 70 m2 u blizini centra Biha}a za 2-3 studenta-ce, tel. 062-264579 • iznajmljujem stan za studentice, Nova ~etvrt, Islamovac, centralno grijanje, kablovska, tel. 061-308-068 • izdajem sobu sa odvojenom kuhinjom i kupatilom, namje{tena, sa centralnim grijanjem, odvojen ulaz (kod Fisa i Interexa), tel. 061-786-638, 351-125 • izdaje se namje{ten stan u Ul. bosanskih {ehida, stan je sa posebnim ulazom, posebno struja, posjeduje kablovsku i mogu}nost interneta, sve dodatne informacije na tel. 061-799-181, 037-350-102 • izdajem dvokrevetnu sobu za mu{karce, jedan krevet slobodan od 20.12.2013, ku}a se nalazi u u`em centru

www.usnkrajina.com.ba grada Harmani, tel. 061-418-127 • izdajem stan porodici bez re`ija, sa 5 soba, kupatilo, wc, internet, kablovska, centralno grijanje, cijena 200 KM, tel. 061-699-476 • izdajem jednosoban namje{ten komforan stan u u`em centru grada sa centralnim grijanjem, kablovska tv, odvojen strujomjer, slobodan od 1.1.2014. tel. 310-927, 061-138-668 • iznajmljujem sobe za studentice kod pje{a~kog mosta, tel. 062-592-929 • izdajem apartman sa grijanjem namje{ten u blizini Vlade Kantona, tel. 062-433-048, 062-926-728 • izdaje se ~etverosobni stan, nenamje{ten, Cerava~ka brda 60, tel. 060-331-6507 • izdajem jednokrevetnu sobu za u~enicu ili studenticu, strogi centar, tel. 222-189 • izdajem sobu sa posebnim ulazom za mu{ke sa centralnim grijanjem, kablovskom, net. u Mid`i}a mahali, tel. tel. 061-812-656 • izdajem stan za dvije osobe poseban ulaz, centralno grijanje, kablovska, pristup internetu, Ul. Mehmeda Fazli}a 66 (Nova ~etvrt), tel. 037-226-653 • izdajem sobe za studente, tel. 061-472-734 • iznajmljujem stan, tri sobe + kuhinja + kupatilo, za 3 studenta ili studentice, nepu{a~e, namje{ten sa centralnim grijanjem, tel. 062-881-685 Ozimice • izdajem namje{ten stan, tel. 061-613-514 • izdajem sobe za mu{ke studente ili radnike iza KMUP-a sa centralnim grijanjem, kablovska, internet, tel. 061043-097

Sretnu i uspje{nu Novu godinu svim gra|anima Unsko-sanskog kantona, a posebno svojim stalnim i vjernim kupcima koji kupuju i ~itaju list «Krajina» `eli na{ i va{ Aziz D`aferovi} – ZIZI

POSLOVNI PROSTORI: • prodajem poslovno stambeni objekat u centru Biha}a Mu{anovi}a mahala 13, objekat posjeduje dva poslovna prostora sa upotrebnim dozvolama svaki prostor je veli~ine 35 m2, stambeni prostor jedan ima 60 m2 i zavr{en je a drugi od 90 m2 je u fazi zavr{avanja, oku}nica, posjeduje terasu i tri parking mjesta, papiri uredni 1/1, cijena po dogovoru, tel. 062-237-905 • iznajmljujem poslovni prostor pogodan za sve namjene, veli~ina 30 m2 kod pje{a~kog mosta, tel. 062-592-929 • izdajem poslovni prostor 70 m2 Harmani H2, eta`no grijanje, upotrebna dozvola, vi{e namjenski, ordinacije, advokatske kancelarije, butik, kladionica, povoljno, tel. 061-465-584, 062-193-021 • prodaje se poslovni prostor u centru grada 60 m2 kancelarijski namje{taj, kompjuter, telefon, kablovska, protuprovalni sistem, grijanje, klima, tel. 061-137-606, 061165-606 • izdajem kancelarijski poslovni prostor u u`em centru Biha}a, prizemlje, 30 m2, Ul. Bedem br. 22, tel. 062-481242, 061-900-018

Prodajem stan u centru grada na drugom spratu, Trg mar{ala Tita, sa lo|om ukupne povr{ine od 65 m2 cijena po dogovoru. Zvati na tel. 061418-964, 061-180-936

AKCIJA NOVO NASELJE RIBI] (BEGOVA LUKA)

Prodajem vi{e gra|evinskih parcela za gradnju ku}a. Izgra|ena sva potrebna komunalna infrastruktura: asfalt, struja, voda, kanalizacija, telefon, i internet. Dozvoljena gradnja, udaljeno 2 km od epicentra Biha}. CIJENA: 10.000 E/1 KOM Tel: 061-142-502 e-mail:

zemljiste.bihac@gmail.com

PRODAJA RAZNO:

• Prodajem gara`u u Biha}u Prodajem potpuno renoviranu gara`u u Biha}u u Krupskoj ulici iza picerije Nice. Gara`a se nalazi 3 minute hoda od d`amije Fethije u centru Biha}a tako da je pogodna za {iri centar Biha}a. Vlasni~ka dokumentacija uredna i odmah prevodiva. Informacije na telefon 061/231-066 • prodajem auto prikolicu 3 m2 du`ine, 125 {irine, 2 osovine, udarna ko~nica, 2 tone ukupne te`ine, 2 krovna prozora 140 x 114, 2 krovna prozora 66 x 100, 65 x 50, 2 pvc prozora 145 x 125, 250 x 115, tel. 223-241 • prodajem nov kazan za rakiju 1000 KM, uljni radijator, satelitsku antenu Bira, skije, pancerice, bicikl, kuhinju i regal nov, knjige razne, rakiju 50 lit po 6 KM, automobil Volvo 36, tel. 062-142-767 • prodajem kuhinja 180 cm (3 dijela gornja, i donja) jedna plo~a, ugra|eno koristo, tel. 062-981-729

RAZNO:

• kre~enje i generalno ~i{}enje stana pranje ugaonih garnitura, redovno odr`avanje boravnog prostora. Tel. 222845, 063-281-250, 061-769-871 obrt «^isto»

Prodajem vrlo povoljno pe} na lo` ulje Buderus LOGANO G 125, 1000 litara rezervoar, tel. 062-751-802 Prodajem MAZDU 626 20i, 1987. godi{te, registrovana do februara 2014, eura kuka, cijena 1.400 KM, tel. 061-765534

Izdaje se jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem, kablovskom antenom i internetom za nepu{a~e. Stan se nalazi u blizini supermarketa \ana i Ilma, useljivo od 01.01.2014., tel. 061-166-986, 037-223-138

Prodajem nov stan, 1. sprat, 86 m2, nova gradnja, tel. 061-787-122 Prodajem poslovni prostor 130 m2, Ozimice I, Biha}, tel. 061-197-149 Prodaje se stan od 37 m2 u strogom centru Biha}a, Bosanska 14, pored gradske d`amije Fethije. Ova ekskluzivna lokacija pru`a mogu}nost da stan osim stanovanja mo`ete pretvoriti u poslovni prostor kancelarijskog tipa, ordinacije i sl. Stan je kompletno renoviran, ima vlastiti parking, pje{a~ka zona II sprat. Tel. 061-753-643 Prodajem dvoiposoban stan u naselju Harmani H-15/3 sprat 4. povr{ina stana 74 m2. Prodajem ili izdajem dvosoban stan u naselju Harmani H-18/2 sprat 4. stan je nenamje{ten, povr{ine 64 m2, djelimi~no renoviran sa eta`nim centralnim grijanjem na elektri~nu energiju, tel. 061-155-645, 061-860-298

Prodaje se stan povr{ine 39 m2 + balkon na II spratu Ozimice II, tel. 061-463-484 Prodajem gra|evinsku parcelu sa ku}om u strogom centru Cazina, trosoban stan u Biha}u na odli~noj lokaciji na Ozimicama I i 3.616 m2 zemlji{te u Pritoci, Golubi}ki put, 60 m od rijeke Une, tel. 061-809-972, 037-226-461 Prodajem u gradu ku}u sa stambenoposlovnim prostorom na vrlo atraktivnoj lokaciji i pogodno za sve vrste biznisa.Na istoj lokaciji prodajem plac sa nedovr{enim objektom i u ra~un uzima sve vrste nekretnina, tel. 063-849-466


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27.12.2013 / 3.1.2014. godine

OGLASI

29

www.usnkrajina.com.ba

Ministrastvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a USK-a u suradnji sa Operatorom „Transportkomerc“ doo Biha}, upu}uje

POZIV

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo je osiguravaju}e dru{tvo sa najve}om aktivom i prvo me|unarodno osiguravaju}e dru{tvo osnovano u Bosni i Hercegovini. Pridru`ite se na{em uspje{nom timu na poziciji

Prodaje se ku}a na Repu{inama. 10x11 Prizemlje / poslovni prostor, sprat i potkrovlje + pomo}ni objekat 5x8 ... Informacije na tel: 063 387-434 i 037 220-256

Izdaje se nova manja ku}a kod bolnice na du`i period, tel. 061-877-684, 061-436-872 Prodajem 40.000 m2 zemlje sa starom ku}u uz glavni i paparski put Jasika – Papari, tel. 037-220-954

Prodajem vo}njak – ba{ta 3.700 m2 na putu Basare Sokolac, tel. 037-220-954

Zastupnik za prodaju osiguranja Cazin Ukoliko su Va{e vrline:

• dinami~nost i komunikativnost • kreativnost i inovativnost • prilagodljivost • spremnost na u~enje • samoinicijativnost • sklonost timskom radu • poznavanje rada na ra~unaru • najmanje srednja stru~na sprema

GRAWE Vam nudi:

• rad u uspje{noj me|unarodnoj kompaniji • mogu}nost dodatnog usavr{avanja i obrazovanja • nagrade za postignute rezultate • rad u ugodnoj i dinami~noj atmosferi Ukoliko ste zainteresovani da budete dio uspje{ne pri~e GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo, Va{u biografiju i kopiju diplome dostavite do 15. januara 2014. godine na adresu: GRAWE OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg solidarnosti 2 71000 Sarajevo ili na e-mail: office.sarajevo@grawe.ba Za vi{e informacija posjetite na{u web stranicu: www.grawe.ba

Za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za poslovni objekat pilane sa prate}im sadr`ajem u naselju Ripa~, op}ina Biha}, na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. broj 1145 i 333 k.o. Ripa~. Ukupna povr{ina lokacije P=4270m2. Kapacitet pilane 10.000m3/godi{nje. 1. Predlo`ena aktivnost: izdavanje okolinske dozvole za poslovni objekat pilane u naselju Ripa~, op}ina Biha}. 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a USK-a. 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnim za datu aktivnost b) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestije, kao i izrada nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 6, Biha} c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva. Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a USK-a u saradnji sa investitorom investitorom «^AVKUNOVI]-BP» d.o.o. Biha}, upu}uje

POZIV

Za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat benzinske pumpe u naselju Brekovica bb, op}ina Biha}. Objekat se nalazi na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. br. 470/3, ukupna povr{ina P = 1750 m2, kapaciteta spremnika Q = 80 m3. 1. Predlo`ena aktivnost: izdavanje okolinske dozvole za objekat benzinske pumpe u naselju Brekovica bb, op}ina Biha} 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a USK-a 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnim za datu aktivnost b) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 6, Biha}, i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javno Preduze}e "Radio Televizija Unsko-s sanskog kantona" d.o.o. Biha} NAJAVA EMISIJA IZ PROGRAMA TELEVIZIJE USK Web sa najviše informacija sa Unsko - sanskog kantona

NOVOGODI[NJI PROGRAM

RTV USK i ove godine priprema bogat i zanimljiv novogodi{nji program koji je na jednom mjestu okupio prijatelje i kvalitetne muzi~are. Od 21. 00 h zabavit }e nas Donna Ares, slijedi koktel dobre narodne i zabavne muzike muzike na{ih prijatelja i sjajnih zabavlja~a me|u kojima su Halid Be{li}, Ibro Selmanovi}, Alen Islamovi}, Amar Gile Ja{arspahi}, Adnan Nezirov, Mirza Malko~, Camino Verde... U Novu 2014. godinu u}i }emo uz show Du{ka Kuli{a “Budan zore do~ekujem“ i njegove najve}e hitove koji su obilje`ili 35- godi{nju karijeru.

DUHOVNI SVIJET

Ne propustite zadnje ovogodi{nje izdanje emisije Duhovni svijet u subotu 28.12. od 18 sati i 15 minuta. Zabilje`ili smo kako su katolici usk obilje`ili jedan od najve}ih blagdana kr{}anskog svijeta. Svete mise, jaslice, obiteljska okupljanja samo su dio ove tradicije koji su i ove godine ugrijale srca vjernika. Uz ovo mo`ete saznati i kako se pravoslavni vjernici pripremaju za Bo`i} koji po Gregorijanskom kalendaru pada na 7.januar. Emisiju Duhovni svijet ure|uje Samir Tuli}.

A SAD ADIO, igrani film

Subota, 28.12.2013 u 21:00 h

Spa{avanje vojnika Ryana / Saving Private Ryan, igrani film Nedjelja, 29.12.2013 u 22:40 h

General Marshall informiran je o velikoj tragediji koja je zadesila porodicu Ryan. Tri sina nesretne majke poginula su u ratu, o ~emu }e uskoro biti obavje{tena. General saznaje kako postoji i ~etvrti sin, tako|er vojnik koji se nalazi u Francuskoj, duboko iza neprijateljskih linija. Nakon ovog saznanja u~init }e sve ne bi li prona{ao Jamesa Ryana (Matt Damon). U centru radnje je kapetan Miller (Tom Hanks) i njegova jedinica ~iji zadatak je prona}i jedinog pre`ivjelog Ryana i vratiti ga ku}i. Godina proizvodnje: 1998. Uloge: Tom Hanks, Tom Sizemore, Jeremy Davies, Edward Burns, Giovanni Ribis Re`iser: Steven Spielberg @anr: Ratna drama Du`ina trajanja: 170 minuta

Europsko ludilo krava na beogradskoj pijaci se reflektira na sljede}i na~in: pojavom ludih odojaka, o ~emu glas iz ~iste objesti i netrepeljivosti prema [picu i \o{i pro{iri Lister, novonastali bogata{. Uz zvuke truba~a, uz zajedni~ku i dru`eljubivu pjesmu –A sad adio- svi se opra{taju sa 20. stolje}em. Film obiluje karakteristi~nim i so~nim epizodama beogradske uli~ne i kafanske prazni~ne atmosfere i muzikom evergreen melodija koje su obilje`ile 20. stolje}e. Godina proizvodnje: 2000. Uloge: Predrag Smiljkovic, Bogoljub Mitic, Branko Cvejic Re`iser: Aleksandar \or|evi} @anr: Komedija Du`ina trajanja: 60 minuta

VIJESTI TVUSK

SVAKI DAN U 10 h, 12 h i 14.30 h


30

Biha}, 27.12.2013 / 3.1.2014. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BOSANSKA KRUPA JU OP]A GIMNAZIJA «BOSANSKA KRUPA» BOSANSKA KRUPA

Na osnovu ~lana 116. Zakona o srednjem obrazovanju („Sl.glasnik USK-a“ broj: 17 od 04.07.2012.g.), saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK broj: 1034-12813-2/13. i Odluke [O-a broj: 647/2013. JU II srednja {kola u Velikoj Kladu{i raspisuje

KONKURS

ZA POPUNU RADNIH MJESTA I PRIJEM ZAPOSLENIKA

Na osnovu ~lana 116 Zakona o srednjem obrazovanju («Slu`beni glasnik USK-a» broj 17/12. od 04.07.2012. godine), te ~lana 140 Pravila JU Op}a gimnazija «Bos. Krupa» [kolski odbor Op}e gimnazije «Bosanska Krupa» na svojoj sjednici odr`anoj 24.12.2013. godine raspisuje:

KONKURSA

za popunu upra`njenih radnih mjesta u {kolskoj 2013/14.godini. 1. profesora latinskog jezika za 2. profesora fizike za 3. profesor demokratije i ljudskih prava 4. profesora matematike za 5. profesora muzi~ke kulture za 6. profesora biologije za 7. profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja za 8. profesora geografije za 9. pomo}ni radnik – ~ista~

12 11 10 7 6 4 4 2 1 izvr{ilac

Kandidati pod «1»,«2»,»3»,»4»,»5»,»6»,«7» i «8» primaju se na odre|eno radno vrijeme tj. do 15.08.2014.godine. Kandidat pod »9» prima se na odre|eno radno vrijeme tj. do 31.08.2014. godine. Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o radu, Pravilima {kole i Pedago{kim standardima i normativima za srednje obrazovanje Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije) sljede}ih dokumenata: a) diploma o ste~enoj stru~noj spremi, b) izvod iz mati~ne knjige ro|enih, c) uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), d) uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak od nadle`nog suda e) ljekarsko uvjerenje po prijemu u radni odnos. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj 10-34-1731/12 od 06.01.2012. godine. Uz navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju USK-a, - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - radna knji`ica, - uvjerenje/potvrda o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi i profilu koji se tra`i konkursom, - uvjerenje/potvrda o radnom sta`u ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila na poslovima koji se tra`i konkursom, - uvjerenje/potvrda o radnom sta`u u ustanovi u kojoj se boduje, - uvjerenje/potvrda o du`ini ~ekanja na posao na evidenciji Slu`be za zapo{ljavanje Unsko sanskog kantona nakon sticanja stru~ne spreme i profila koji se tra`e konkursom, - uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom {kolovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se tra`e konkursom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica, potrebno je dostaviti sljede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ratnog vojnog invalida, - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva demobilisanog borca, - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog i nestalog borca, - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe. Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanove njihovih porodica du`ne su prilo`iti: - Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK-a, potrebno je dostaviti odgovaraju}u pripadnost navedenim kategorijama. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u Unsko-sanskim novinama „Krajina“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. [kola ne preuzima obavezu povrata dokumenata po{tom, ve} se ista mogu podi}i u sekretarijatu {kole. Kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani telefonom na intervju pred Komisiju za izbor nastavnika, stru~nih suradnika i suradnika Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: JU OP]A GIMNAZIJA «BOSANSKA KRUPA» GIMNAZIJSKA br 1. 77240 BOSANSKA KRUPA (Za komisiju za izbor radnika)

1. Profesor njema~kog jezika i knji`evnosti 1 izvr{ilac na 4 sata nastave sedmi~no – do 30.06.2014. g. 2. Profesor informatike 1 izvr{ilac na 8 sati nastave sedmi~no – do 30.06.2014. godine 3. Profesor engleskog jezika i knji`evnosti 1 izvr{ilac na 13 sati nastave sedmi~no – do povratka zaposlenice sa trudni~kog bolovanja 4. Profesor ekonomske grupe predmeta 1 izvr{ilac na punu nastavnu normu – do povratka zaposlenika sa bolovanja 5. ^ista~ 1 izvr{ilac na puno radno vrijeme – do povratka zaposlenice sa bolovanja OPIS POZICIJE NASTAVNIKA: a) planira i realizira nastavne sadr`aje b) prati i ocjenjuje rad u~enika i njegovo ukupno napredovanje c) osigurava cjelovit razvoj i zadovoljavanje razvojnih odgojno-obrazovnih potreba u~enika OP]I UVJETI ZA IZBOR NA UPRA@NJENA RADNA MJESTA: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da je stariji od 18 godina POSEBNI UVJETI: - da ima odgovaraju}u stru~nu spremu u skladu sa Nastavnim planom i programom - za profesore - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje poslova odgoja i obrazovanja u~enika Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidati treba da posjeduju stru~nu spremu predvi|enu Zakonom o srednjoj {koli i nastavnim planom i programom za izvo|enje nastave odgovaraju}eg predmeta i to pod rednim brojem: 1. Pedago{ki ili filozopfski fakultet-smjer njema~ki jezik 2. Elektrotehni~ki fakultet – smjer informatika, ili Pedago{ki fakultet – smjer matematika-informatika 3. Pedago{ki ili filozofski fakultet – smjer engleski jezik 4. Ekonomski fakultet 5. ^ista~/ica – osnovna {kola Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se na osnovu Kriterija o na~inu bodovanja kandidata/kandidatkinja prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim ustanovama, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju Unsko-sanskog kantona I UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DU@NI PRILO@ITI DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA I TO: 1) kra}a biografija, adresa i kontakt telefon 2) ovjerenu kopiju diplome 3) rodni list 4) uvjerenje da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine II DODATNA DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA 1. Prilikom prijave na raspisani konkurs, svaki kandidat/kandidatkinja je du`an dostaviti svu potrebnu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se izvr{iti bodovanje svih kandidata/kanditatkinja u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata/kandidatkinja prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim ustanovama, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju Unsko-sanskog kantona, kao {to je: - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju USK-a - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme. 2. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica slijede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, - Rje{enje nadle`ne o}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe. 3. Osobe iz stava 2. ovog ~lana koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica, du`ne su prilo`iti i posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isto postojalo), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom (obavezno dostaviti odgovaraju}i dokaz). 4. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK, odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Pored bodovanja, Komisija za izbor nastavnika/ca, stru~nih saradnika/ca, saradnika/ca i ostalih zaposlenika/ca obavit }e intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u konkursu. [kolski odbor }e u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa izvr{iti odabir prijema kandidata/kandidatkinja sa predlo`ene rang-liste i o odluci o prijemu zaposlenika/ca obavijestiti sve candidate/kandidatkinje. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Prijave se podnose po{tom na adresu: [kolski odbor JU II srednje {kole, Ibrahima Mr`ljaka 23 77230 Velika Kladu{a


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI

Biha}, 27.12.2013. / 3.1.2014. 2013. godine www.usnkrajina.com.ba

31


OSNOVANO: 22. XII 1995. GODINE ADRESA: 502. VITE[KE BRIGADE BIHA] (zgrada Kulturnog centra, kod gradskog parka)

PETAK, 27.12. 2013. / 3.1.2014. godine - BROJ: 922/923

NOGOMETNI SAVEZ UNSKO-SANSKOG KANTONA

Najbolji nogometa{i i ekipe Nogometni savez USK-a prvi put organizirao je i odr`ao manifestaciju Izbor najboljih nogometa{a i ekipa USK-a u kategorijama predpioniri, pioniri, kadeti, juniori, seniori i ekipe. Sve~anost je otvorio Amir Had`i}, predsjednik NS USK-a, koji je istakao da je ovo najbolji na~in da se nagrade nogometa{i i nogometne ekipe za svoj rad. U kategoriji predpioniri nagrade su dobili Anes Cinac (NK Vitez), Hazim Badi} (OF[ Krajina), Kenan Be~kovi} (FK Una 88), Antonio Mihi} (N[ Kolibri), Ajdin Kumali} (NK Podgrme~), Kenan Dru`i} (NK Mladost 38) i Ramiz Mustadanagi} (FK ABC), dok su priznanja u kategoriji pioniri

dobili Alen Abdi} (FK Una 88 ]orali}i), Adnan Civi} (OF[ Krajina), Amar Deli} (NK Bajer 99), Alen Filekovi} (NK Metalac), Amar Paunovi} (NK Podgrme~), Demirel Velad`i} (NK Kraji{nik) i Nemanja Stupar (NK Mladost 38). U kategoriji kadeti nagra|eni su Hamza ]atovi} (NK Mladost), Haris Med`edovi} (NK Podgrme~) i Amedin Dedi} (NK Mladost 38). Prema pristiglim prijavama klubova u kategoriji juniora priznanja su dobili Mirza Burni} (Podgrme~), Almir Ljubijanki} (Kraji{nik), Emir Muminovi} (NK Jedinstvo), a priznanje najboljeg juniora u 2013. godini dodijeljeno je Emiru Muminovi}u iz NK Jedinstva iz Biha}a.

U kategoriji seniora kandidirani su Mirza Hamzabegovi} (Jedinstvo), Nisvet Ke~anovi} (Brekovica 78) i Adis [abi} (Krajina). Za najboljeg seniora progla{en je Mirza Hamzabegovi} golman NK Jedinstva iz Biha}a.

Za najbolju seniorku u 2013. godini progla{ena je Azra Sulji}, ~lanica @enskog nogometnog kluba @eljezni~ar 2011 iz Bosanske Krupe. U konkurenciji malonogometa{a priznanje je dodijeljeno Salihu Osman~evi}u, ~lanu

MNK Buba Mara iz Cazina. Za najboljeg trenera izabran je Ahmet Ke~alovi} - trener ekipe juniora NK Jedinstvo iz Biha}a. Priznanje za fer-play uru~eno je ekipi NK Mladost Polje. Nominirane su i najbolje nogometne ekipe, a to su pioniri Krajine iz Cazina, pioniri ABC iz Podzvizda, kadeti NK Podgrme~a iz Sanskog Mosta, juniori Jedinstva iz Biha}a i seniori Una nacionalni park iz Kulen Vakufa. Za najbolju nogometnu ekipu u 2013. progla{ena je ekipa juniora NK Jedinstva iz Biha}a. Posebno priznanje uru~eno je ambasadorici BiH u Poljskoj Koviljki [piri}, a priznanje za najbolju navija~ku skupinu dobili su Ljuti Kraji{nici iz USK-a.

NK JEDINSTVO BIHA]

Uprava se zahvalila Katalini}u i [arbiniju PREMIJER ODBOJKA[KA LIGA - @ENE

Bi{}anke zimuju na {estom mjestu U posljednjem ovogodi{njem nastupu ekipa Biha} Premingera gostovala je na Palama kod ekipe Jahorina. Bi{}anke su na gostovanje oti{le motivirane da pobjedom zaborave doma}i poraz protiv ekipe iz Tuzle. U odli~noj odbojka{koj predstavi odbojka{ice Biha}a uspjele su ostvariti va`nu pobjedu protiv favorizirane ekipe Jahorina. Susret je zavr{en pobjedom Biha} Premingera rezultatom 2:3. Ovom pobjedom izabranice D`evada Feli}a imat }e mirnu zimsku pauzu na odli~nom {estom mjestu prvenstvene tabele. U 12. kolu postignuti su rezultati: Slo-

boda - Jedinstvo 1:3, Slavija - Kula G. 0:3, HE - Gacko 2:3, Modri~a Radnik 3:0, Jahorina - Biha} 2:3. Jesenji prvak je ekipa Jedinstva koja je u 12 susreta ostvarila isto toliko pobjeda. Ekipa Biha} Premingera ostvarila je pet pobjeda i sedam poraza i nalazi se na {estom mjestu sa 13 skupljenih bodova ili 22 manje od vode}eg Jedinstva. Prvenstvo se nastavlja 31. januara 2014 godina utakmicama 13. kola u kojem se sastaju Kula G. - HE na Drini, Sloboda - Modri~a, Gacko - Radnik, Biha} Slavija, Jedinstvo - Jahorina.

Uprava NK Jedinstvo odr`ala je sjednicu na kojoj su se sumirali rezultati iz jesenjeg dijela prvenstva, te se razgovaralo o onom {to klubu predstoji u nastavku, sa ciljem osvajanja naslova i povratka u elitno nogometno dru{tvo u BiH. Polusezona je ocijenjena kao uspje{no zavr{ena. Ugovori sa Ivanom Katalini}em, {efom stru~nog {taba i Ahmadom [arbinijem, nogometa{em su istekli sa odigravanjem 15. kola, te je Uprava na sjednici donijela odluku da se ugovori sa Katalini}em i [arbinijem ne produ`avaju. - Ugovor je vrijedio do kraja polusezone, te smo jednoglasno usvojili da se ne produ`ava. Financijski razlozi su presudili i zajedni~kog smo mi{ljenja da nismo u mogu}nosti izdvajati sredstva za trenera, te }emo se okrenuti doma}em trenerskom kadru. Mogu da ka`em da se radi o velikom

stru~njaku i dobrom ~ovjeku kome je sve dogovoreno i ispo{tovano, istakao je Emir Mujad`i}, predsjednik NK Jedinstva. Klub se okrenuo pripremama za nastavak sezone. Iako nezvani~no ekipu }e u narednom periodu voditi Ervin Smailagi}, dosada{nji pomo}ni trener. Iako do po~etka priprema, 10. januara, ima jo{ vremena, Uprava ve} razgovara o poja~anjima. Ekipi Jedinstva priklju~io se Jasmin Jaranovi}, koji je nastupao za Radni~ki iz Lukavca, a kako smo doznali Ugovor sa ovim igra~em potpisan je na godinu i pol. Sa tim lista nije zaklju~ena, jer u klubu isti~u da u planu imaju dovesti jo{ pet - {est, provjerenih igra~a, koji bi uspje{no odgovorili postavljenim ciljevima i osvajanju prvog mjesta u Prvoj ligi FBiH. Pripremio: Edin Alagi}

DVOBROJ: 922/923  
DVOBROJ: 922/923  

Unsko-sanske novine Krajina

Advertisement