Page 1

INTERVJU: DERVO SEJDI] str. 4

www.noviradiobihac.com

Evropska unija nije digla ruke od Bosne i Hercegovine

PETAK, 6. decembar / prosinac 2013. godine, Biha} Godina XVIII;

Broj: 919

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com.ba / e-mail:usnovine@bih.net.ba

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Za sanaciju puteva i {kolskih objekata

1.200 000 KM z Vlada USK-a na 147. sjednici rasporedila je sredstva iz GSM licence za rekonstrukciju i investiciono odr`avanje {kolskih objekata i sanaciju lokalnih cesta z Ministarstvo za pitanje boraca i RVI izdvojilo 550 000 KM za 764 stipendista iz reda bora~kih populacija Sa dodjele stipendija iz reda bora~kih populacija

ZASJEDALA SKUP[TINA USK-a

Vlada povukla materijale, poslanici razmatrali neodlo`ive Skup{tina Unsko-sanskog kantona na 42. redovnoj sjednici u srijedu, 4. decembra umjesto prvobitno utvr|enih 11 ta~aka razmatrala je sedam, jer je Vlada USK-a dopisom upu}enim skup{tinskom rukovodstvu pred izja{njavanje o dnevnom redu povukla sve svoje materijale. Skup{tinska ve}ina, me|utim, ocijenila je da bi poslanici

ipak zbog utvr|enih rokova, trebali razmatrati i izjasniti se o materijalima koji su u ingerenciji osniva~a, konkretno u ovom slu~aju o Mi{ljenju o prijedlogu Za-kona o koncesijama, te davanju saglasnosti za produ`enje perioda kreditnog zadu-`enja za likvidnost putem revolving kredita Kantonalnoj bolnici u Biha}u.

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje Skup{tina USK-a je ve}inom glasova na ovoj sjednici, shodno novoj parlamentarnoj ve}ini, izmijenila i sastav stalnih i povremenih radnih tijela Skup{tine USK-a. Prolaz nije dobio Izvje{taj o radu s financijskim izvje{tajem JP "RTV USK" d.o.o. Biha} za 2012. godinu., a poslanici su se

izjasnili i o kona~nom izvje{taju o izvr{enoj reviziji financijskih izvje{taja USK-a za 2012. godinu. U skup{tinske klupe stiglo je i rje{enje Kantonalnog suda u Biha}u kojim se odbacuje zahtjev Admira Had`ipa{i}a, Ivana Pr{e i Mladena Loni}a za za{titu sloboda i prava pojedinaca koja su zagarantirana Ustavom. S. P.

OP]INA BIHA]: POTPISANI UGOVORI

Traktori i motokultivatori Ministar Osmanovi} i na~elnik Galija{evi} potpisali su ugovore sa 23 korisnika donacija Federalnog ministarstva reseljenih osoba i izbjeglica i op}ine Biha}, koja se u skladu sa potpisanim Protokolom o saradnji realizuje nabavkom poljoprivredne mehanizacije: traktori i traktorski priklju~ci, motokultivatori i priklju~ci za motokultivatore povratnicima.

- Sredstva za realizaciju ovog projekta udru`ena su po principu Federalno ministarstvo 35 posto, op}ina Biha} 35 posto od ukupne vrijednosti projekta i korisnici projekta 30 posto od vrijednosti pojedina~ne donacije. Ukupna vrijednost projekta je 281.352 KM, od ~ega je 98.473 KM sredstva ministarstva, 98.473 KM op}ine Biha} i 84.405 KM sredstva korisnika. str. 12


2

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

SKUP[TINA USK: NASTAVAK 6. VANREDNE SJEDNICE

Nova ve}ina izglasala nepovjerenje Vladi USK-a

S

kup{tina USK-a nakon osme, nastavila je u ponedjeljak, 2. novembra, i {estu vanrednu sjednicu prekinutu polovinom novembra pred raspravu o izja{njavanje o povjerenju Vladi USK-a od koje je zaklju~kom zatra`eno da se u roku od sedam dana izjasni o svom i radu resornih ministarstava u proteklom periodu. Sa 16 glasova za, u poslani~ke klupe iz Vlade USK-a stigao je i materijal u okviru kojeg su se resori u pisanoj formi izjasnili o svom radu, me|utim, pred po~etak rasprave Admir Had`ipa{i}, doju~era{nji predsjedavaju}i Skup{tine USK, ponovno je za skup{tinskom govornicom ustvrdio kako novo rukovodstvo nije legalno, jer je izabrano u proceduri kojom su prekr{ene poslovni~ke i odredbe Ustava USK-a i Federacije BiH, a time, kako je istakao, ni odluke koje donosi ne mogu biti pravno valjane. Za{titu vitalnog nacionalnog interesa ponovno je zatra`ila poslanica Mira Ljubijanki}, u ime Kluba srpskog naroda u Skup{tini USK-a, Obra}aju}i se poslanicima premijer Hamdija Lipova~a

“

KANTONALNI SUD U BIHA]U ZATRA@IO ODGOVOR NA TU@BU HAD@IPA[I]A, PR[E I LONI]A

Zahtjev neosnovan, Sud nenadle`an Skup{tina USK-a odr`ala je 8. vanrednu sjednicu koju je Kolegij Skup{tine zakazao kako bi se kantonalna zakonodavna vlast izjasnila o upravnom sporu koji je protiv nje pokrenulo biv{e skup{tinsko rukovodstvo radi za{tite ustavnih prava. Kantonlani sud u Biha}u zahtjevom je zatra`io da Skup{tina USK dostavi odgovor na tu`bu koju su podnijeli Admir Had`ipa{i}, Mladen Loni} i Ivan Pr{a za za{titu ustavnih prava. Oni su zatra`ili od Kantonalnog suda i to kroz privremeno obustavljanje Odluke o izboru predsjedavaju}eg i zamjenika predsjedavaju}eg koju je nova parlamentarna ve}ina usvojila polovinom novembra. Skup{tina USK-a je ve}inom glasova poslanika ocijenila zahtjev neosnovanim, a Kantonalni sud nenadle`nim da odlu~uje u ovoj pravnoj stvari, budu}i da se ne radi o upravnoj ve} o ustavno-pravnoj o kojoj, re~eno je, mo`e raspravljati i raspravlja samo Ustavni sud F BiH, uklju~uju}i i prijedlog za izdavanjem privremenih mjera. Husein Ro{i}, predsjednik Zakonodavno-pravne komisije, kazao je da o~ekuje da }e Sud donijeti ispravnu odluku i odbaciti predmetni zahtjev jer je apsolutno nenadle`an da odlu~uje u ovoj pravnoj stvari. Had`ipa{i} pak upozorava da }e istrajati i sudskim putem dokazati da se vlast mo`e preuzeti u procedurama u kojima se po{tuje Poslovnik o radu Skup{tine USK-a, ustavi Kantona i Federacije BiH, a ne, kazao je, na mi{i}e.

USTAVNI SUD FEDERACIJE BiH

Senjak uputila obavijest U Skup{tinu USK-a stigla je obavijest kojom dr. Kata Senjak, predsjednica Ustavnog suda Federacije BiH, obavje{tava podnositelje da predmete za{tite vitalnog interesa Ustavni sud F BiH ne mo`e rje{avati jer su pokrenuta tri zahtjeva o ustavnosti izbora jednog ~lana Vije}a. - Kada se steknu uvjeti za vo|enje postupka, Ustavni sud Federacije BiH o tome }e obavijestiti i provesti postupak sukladno Ustavu Federacije BiH i drugim aktima koji reguliraju postupak pred ovim sudom, ka`e se u obavijesti predsjednice Senjak. kazao je da }e ispo{tovati svaku odluku Skup{tine, ma kakva ona bila. Vlada USK-a }e raditi tako {to }e obavljati svoje redovne zadatke. U nama, meni i ministrima

ove Vlade imat }e te do kraja suradnike, kazao je Lipova~a. Lipova~a je u proteklim danima na poslu u kabinetu premijera USK-a i na posao }e dolaziti sve dok se o svemu

Premijer Lipova~a kazao da }e ispo{tovati svaku odluku Skup{tine, ma kakva ona bila

ne o~ituju pravosudne institucije, prvenstveno Ustavni sud Federacije BiH. Vlast se mo`e preuzeti, kazao je, ali u zakonskim okvirima. Toga, prema rije~ima Lipova~e nije bilo u ovom slu~aju i zato }e u~initi sve {to bude potrebno u za{titi ustavnom poretka. Od Vlade USK-a zatra`eno je da u roku od sedam dana u skup{tinsku proceduru uputi rebalans i Nacrt bud`eta za 2014. godinu, obustavu zapo{ljavanja na teret kantonalnog bud`eta u Vladi USK-a i njenim institucijama, te obustavu svih isplata iz bud`eta osim pla}a, toplih obroka, teku}ih tro{kova i socijalnih davanja. S. Pa{agi}

ME\UNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

Posebna da, ali ne i obespravljena populacija U povodu Me|unarodnog dana osoba s invaliditetom, u Biha}u je 3. decembra odr`an sve~ani sastanak Koordinacije udru`enja invalidnih osoba sa podru~ja USK-a. Razgovaralo se o njihovim aktualnim problemima, ali i onome {to kroz svoje organizacije mogu u~initi prema

vlastima da konkretnije pristupe u njihovom rje{avanju. Tako je i prezentiran Akcioni plan USK-a, odnosno Koalicije za izjedna~avanje prava osoba sa invaliditetom, kojeg su sa~inili Enes Alibegovi} i Bilka @eri}. - Plan je sa~injen s ciljem da pri-

likom rje{avanja svih problema osoba sa invaliditetom uvijek imamo konkretno, a ne polovi~no rje{enje. Vlada USK-a se uskoro treba o~itovati o tome {to smo im na usvajanje predlo`ili. Planom dominira namjera da se stvore uvjeti za uklanjanje svih barijera, za podi-

zanje svijesti prema inkluzivnom obrazovanju itd. u smislu rje{avanja prava invalidnih osoba, da se usvojeni zakoni, odluke i pravilnici po~nu implementirati, kazao je Jusmir Alibabi}, predsjednik Koordinacionog odbora kantonalnih invalidnih udru`enja i saveza.

Obilje`avanju Dana invalida prisustvovali su i predstavnici novoizabrane zakonodavne vlasti, izme|u ostalih predsjedavaju}i Skup{tine USK-a Farko Hod`i}, predstavnici ministarstava u Vladi USK-a, te brojnih udru`enja ~ija je zada}a briga i rad sa ovim populacijama. N. D`ani}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

P

ro{lotjednom 146 sjednicom Vlade Unsko-sanskog kantona po ovla{tenju premijera Hamdije Lipova~e predsjedavao je ministar obrazovanja Dario Juri}. Izme|u ostalog ~lanovi Vlade usvojili su materijal ura|en na osnovu dostavljenih podataka iz ministarstva u oblasti financija, zdravstva, obrazovanja, privrede i Razvojne agencije, te Ureda za zajedni~ke poslove, na tra`enje Skup{tine Kantona za izja{njenje na prijedlog o izglasavanju povjerenja aktualnom sazivu izvr{ne vlasti. Iz oblasti financija, izme|u ostalog, u izja{njenju je navedeno da je bud`etom za 2013. godinu planirani deficit iznosio 36.384.833 KM od ~ega deficit fiskalne godine iznosi 21.384.833 a deficit prethodnih godina 15.000.000 KM, {to predstavlja obaveze iz 2012. godine koje se uslijed zna~ajnog pada prihoda nisu mogle izvr{iti u 2012. godini, te je njihovo pla}anje izvr{eno iz prikupljenih prihoda 2013. godine.

Svaka stavka planirana bud`etom Iz tabele ostvarenih prihoda za prvih 6 mjeseci 2013. godine vidljivo je da su prihodi iznosili 77.179.589, a planirani su 103.793.736 KM, {to je manje za 25% sa 30. 06. 2013. godine. Tro{enje bud`etskih sredstava vr{i se u skladu sa planom, dakle ne mo`e se re}i da je bilo neprimjerenog tro{enja, jer je svaka ispla}ena stavka i planirana bud`etom za 2013. godinu. Vlastiti prihodi za prvih {est mjeseci su planirani u iznosu od 4.168.268 KM a ostvareni 2.838.445 KM, {to je manje za 31%. Naknade i takse su planirane za prvih {est mjeseci u iznosu od 4.351.000 KM, a ostvarene 3.047.398 KM, {to je manje za 30%. U oblasti zdravstva, o stanju u Kantonalnoj bolnici "dr. Irfan Ljubijanki}" Biha}, dano je obrazlo`enje da su institucije USK-a, putem izvr{nih i zakonodavnih organa USK-a, donijele niz zaklju~aka u vezi sanacije {tete i pru`anja zdravstvene za{tite gra|anima u novonastalim, ote`anim oko-

Tro{enje bud`etskih sredstava vr{i se u skladu sa planom, dakle ne mo`e se re}i da je bilo neprimjerenog tro{enja, jer je svaka ispla}ena stavka i planirana bud`etom za 2013. godinu

IZJA[NJENJE VLADE USK NA PRIJEDLOG SKUP[TINE KANTONA O IZGLASAVANJU POVJERENJA

Tro{ilo se u skladu s planom lnostima u kojima se na{la Kantonalna bolnica. Tako je odmah po izbijanju po`ara Vlada donijela odluku o progla{enju prirodne i druge nesre}e na podru~ju Kantona. Odlukom su utvr|ene mjere i aktivnosti, te nosioci koji su zadu`eni za realizaciju hitnih mjera. Tako|er donesena je i odluka da se dozna~i iznos od 350.000 KM. Vanredne prilike u zdravstvu U okviru svoje nadle`nosti utvr|ene odredbama Zakona o zdravstvenoj za{titi, koje se odnose na postupanje kantonalnog ministra zdravstva u vanrednim prilikama i prilikama kad su nadle`ni organi proglasili stanje prirodne i druge nesre}e, ministar je donio odluku o poduzimanju hitnih mjera za prevazila`enje novonastale situacije izazvane po`arom u Kantonalnoj bolnici u Biha}u. Odlukom je Kantonalnoj bolnici, Op}oj bolnici Sanski Most, Lje~ili{tu "Gata", Zavodu za javno zdravstvo, svim domovima zdravlja i Zavodu zdravstvenog osiguranja USK, nalo`eno koje aktivnosti da poduzmu, kako

3

bi se {to prije normaliziralo stanje izazvano po`arom. Sve zdravstvene ustanove postupile su po nalo`enim mjerama i stavile su u potpunosti prostor i sredstva rada na raspolaganje Kantonalnoj bolnici, pove}an je obim rada, uvedeno je 24-satno radno vrijeme u slu`bama ~iji rad mo`e smanjiti priljev pacijenata u Kantonalnu bolnicu, prije svega laboratorijske i radiolo{ke slu`be, dio voznog parka ustupljen je Kantonalnoj bolnici. ZZO je nalo`eno da se vanbolni~ke usluge koje su ranije dogovorene sa Kantonalnom bolnicom, sada zaklju~e sa drugim zdravstvenim ustanovama (javnim i privatnim), ukoliko bolnica nije u stanju da ih obavlja. Nakon po`ara, ZZO je prema Bolnici nastavio dozna~avati predvi|ena financijska sredstava u skladu s potpisanim ugovorom za 2013. godinu. Prihva}ena je obaveza financiranja zdravstvenih usluga sekundarnog nivoa koje pacijenti nisu mogli ostvariti u Kantonalnoj bolnici zbog navedenog stanja, a koja im je pru-

`ena u klini~kim centrima. Obzirom na navedeno stanje Kantonalne bolnice ZZO rebalansom financijskog plana predvi|a 600-700.000 KM namjenskih sredstava, shodno svojim financijskim mogu}nostima. U neposredne aktivnosti uspostave prija{njeg stanja uklju~en je UNDP kao implementator Projekta za sanaciju objekta i nabavku najnu`nije opreme, a kao nositelj aktivnosti provo|enja neposrednih aktivnosti formiran je Koordinacioni tim sastavljen od predstavnika izvr{ne vlasti kantona i op}inskih na~elnika koji su zadu`eni za koordinaciju aktivnosti. [teta ve}a od 1,2 miliona KM U cilju mjera sanacije Koordinacioni tim je donio zaklju~ak da Vlada USK-a osigura sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta nove zgrade Kantonalne bolnice. O~ekujemo od svih nadle`nih institucija da se ubrzaju aktivnosti koje }e imati za cilj izgradnju modernog i novog bolni~kog kompleksa koji je potreban gra|anima USK-a. Materija-

lna {teta je procijenjena od strane op}inske Komisije za procjenu {tete od prirodnih i drugih nesre}a na podru~ju op}ine Biha} u septembru 2013.godine, a Op}insko vije}e Biha} je donijelo Zaklju~ak kojim se usvaja kona~ni izvje{taj o procijenjenoj {teti od prirodnih i drugih nesre}a "po`ara" na imovini ZU Kantonalna bolnica "dr. Irfan Ljubijanki}"Biha}. Prema izvje{taju ukupna direktna {teta izazvana posljedicama po`ara iznosi 1.236.929,39 KM. S obzirom na ~injenicu da se nastala {teta ne mo`e ograni~iti na {tetu koju je procijenila Komisija koja je pri izradi izvje{taja komparirala knjigovodstvene vrijednosti, ne osvr}u}i se na realnu vrijednost, {teta je mnogo ve}e vrijednosti od prikazane, navedeno je.

Zakoni i razvojni programi u privredi Za navedeni mandatni period Ministarstvo privrede izjasnilo se da je pored izvr{avanja redovnih poslova i zadataka iz svoje nadle`nosti, poduzelo niz radnji sa ciljem pobolj{anja

stanja u oblastima privrede iz svoje nadle`nosti: izrada i dono{enje zakona, podzakonskih propisa i programa u cilju normativnog ure|enja oblasti iz nadle`nosti Ministarstva privrede, a u svrhu stvaranja povoljnijeg ambijenta poslovanja, pove}anja uposlenosti i ja~anja ekonomije Kantona. Ura|eni su i doneseni slijede}i zakoni: Zakon o javnom privatnom partnerstvu, Zakon o geolo{kim istra`ivanjima, Zakon o rudarstvu i Zakon o poticaju razvoja male privrede i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Tokom mandatnog perioda, u sklopu aktivnosti, doneseni su i slijede}i programi: Program i kriteriji potpore izgradnji poduzetni~kih zona u op}inama Unsko-sanskog kantona, Program subvencioniranja kamata pla}enih u 2011. godini po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2009. ili 2010. godini za rast i razvoj MSP i obrta, Program potpore za pove}anje zapo-slenosti. Program podr{ke su-bjektima male privrede putem Kreditno garancijske sheme, Program potpore mladim poduzetnicima po~etnicima i Program kreditiranja subjekata male privrede Unsko-sanskog kantona. Razvojna agencija USK je u tra`enom izja{njenju navela da je u predmetnom periodu uspjela uspostaviti sve funkcije koje su potrebne za kreiranje projekata i njihovu implementaciju. Dok je taj proces u drugim razvojnim agencijama u BiH trajao od jedne do tro godine, RA USK je sve navedene funkcije uspostavila u roku od {est mjeseci, te je nadma{ila sve postavljene ciljeve. USK do sada nije imao direktne ugovore sa me|unarodnim institucijama, koje financiraju razvojne projekte u BiH. RA USK je uspjela uspostaviti poslovnu suradnju sa ve}inom relevantnih predstavnika me|unarodne zajednice u BiH i osigurati financiranje i provo|enje projekata, navodi se, izme|u ostalog, u Izja{njenju Vlade USK tra`enog od Skup{tine USK-a.

KONFERENCIJA ZA [TAMPU KANTONALNOG SINDIKATA PRED[KOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I ODGOJA

Mogu} bijeli {trajk po~etkom naredne godine Predstavnici Kantonalnog sindikata pred{kolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u utorak, 3. decembra, odr`ali su konferenciju za novinare s namjerom upoznavanja javnosti o te{kim okolnostima u kojima se nalaze zaposleni, te najavili mogu}nost pokretanja bijelog {trajka po~etkom naredne godine. Had`i} Zehra, predsjednik KO SSOOiO USK, ukazala je na diskriminaciju prema zaposlenima u pred{kolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju u odnosu na druge kantonalne bud`etske korisnike kod kojih su pla}e i osnovice u skladu sa njihovim kolektivnim ugovorima dok se pla}e u obrazovanju

ispla}uju po odluci Vlade USK sa osnovicom i koeficijentima bez suglasnosti sindikata. Ne po{tuju se ni Pravila o pla}i i drugim naknadama koji nemaju karakter pla}a, koje je Vlada USK donijela ilegalno po mi{ljenju sindikalnih predstavnika tj. bez znanja i dogovora sa sindikatom, samim tim {to prava (jubilarne nagrade, putni tro{kovi, regres ...) iz pravila nisu ugra|ena u bud`etski financijski okvir te se tokom ove godine nikako ne ispla}uju. Izra`eno je nezadovoljstvo nepo{tivanjem presude Ustavnog suda kojom se u junu mjesecu ove godine nala`e Vladi USK planiranje sredstava i isplata za odre|eni broj zaposlenih u obrazovanju po ve}

donesenim izvr{nim sudskim rje{enjima, te o~itovanje Vlade u roku od {est mjeseci. Beba Shokumbi, odgojateljica JU" Dje~iji vrti}" Biha} ujedno i predstavnica zaposlenih pred{kolskog obrazovanja, iznijela je zahtjeve koji se odnose na vra}anje pred{kolskog

“

Nepovoljan odnos i tretman prema porodiljama nastavno-obrazovnog kadra

obrazovanja u kantonalni bud`etski okvir, te dinamiku isplata pla}a i toplih obroka u skladu sa isplatama ostalim bud`etskim korisnicima. Status zaposlenih u pred{kolskom obrazovanju mora se kvalitetno definirati i zbog preporuke Helsin{kog komiteta koji tra`i vra}anje financiranja na bud`et kantona. Predsjednik KO SSOONK-a USK Enes Zukanovi} ukazao je na nepo{tivanje aneksa na Kolektivni ugovor osnovnog i srednjeg obrazovanja, predlo`enog od Vlade USK te parafiranog od strane sindikata, kojim se izjedna~avaju prava zaposlenih u obrazovanju sa ostalim bud`etskim korisnicima. Sindikalni predstavnici,

Reufa Dervi{evi} i Mirsad Reli} potencirali su na izrazito nepovoljan odnos i tretman prema porodiljama nastavno-obrazovnog kadra za vrijeme bolovanja i pla}anje samo 50% od iznosa pla}e, diskriminiraju}i odnos na pravo pla}anje prevoza za prosvjetare koji do radnog mjesta putuju preko {est km za razliku od drugih bud`etskih korisnika koji to pravo ostvaruju ve} nakon dva kilometra, nepo{tivanje pravilnika o tehnolo{kom vi{ku, nepotvr|ivanje mnogih {kolskih odbora, gubljenje stope doprinosa za financiranje obrazovanja, izme|u ostalog, su doprinijeli izrazito te{koj situaciji u obrazovnom sistemu. Ibrahim Zukanovi}


4

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

“

www.usnkrajina.com.ba

U Biha}u su u zadnje tri godine izgra|ene tri stambene zgrade, dvije su useljene. Ali u tom kompleksu socijalnog stanovanja nije rije{ena kanalizacija. Indicije govore da je porodica sa jedanaestero djece prije ~etiri mjeseca oboljela od `utice

INTERVJU:

DERVO

SEJDI]

ROMSKI AKTIVISTA

Evropska unija nije digla ruke od Bosne i Hercegovine KRAJINA: Koji je razlog Va{eg dolaska u Biha}? SEJDI]: Ja sam ina~e mentor za pitanje Roma u Misiji OSCE-a i tim povodom sam ovdje, krenuo sam u mapiranje problema Roma u BiH. Od ranije imam informacije, a nakon sastanka sa Seadom D`emailijem, predsjednikom Udru`enja Roma Biha}, shvatio sam da se situacija Roma u Biha}u i USK-a, ne razlikuje od situacije Roma u BiH, kako ja obi~no ka`em "u pet deka". To zna~i da su Romi, na`alost, jo{ uvijek nezaposlena populacija, da su stambeno neobezbije|eni, da veliki broj romske djece nije uklju~en u edukativni proces, i ono {to mene brine je socijalna i zdravstvena za{tita. To je na podru~ju BiH katastrofalno. U zadnjih par godina u USK-u ima osjetnih napredaka kada je u pitanju stanogradnja. Tu mo`emo ista}i neki nivo zadovoljstva u smislu da smo rije{ili neke probleme, ali treba i dalje posvetiti pa`nju tom pitanju. U Biha}u su u zadnje tri godine izgra|ene tri stambene zgrade, dvije su useljene. Bilo je nekih sitnih rekonstrukcija, ali ono {to zabrinjava jeste da u tom kompleksu socijalnog stanovanja nije rije{ena kanalizacija. Indicije govore da je porodica sa jedanaestero djece prije ~etiri mjeseca oboljela od `utice. Taj problem do danas nije rije-

{en, niti se zna kada }e biti. Dakle, mo`emo biti donekle zadovoljni tempom rje{avanja stambenog pitanja, ali ono {to `elim re}i je da je na nivou BiH usvojen Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma. Na`alost, taj Akcioni plan se implementira ovisno o volji pojedinca u smislu da Romska djeca u Biha}u zadnje tri godine ne dobivaju besplatne ud`benike, a ako ih dobiju onda su to stari, pro{logodi{nji ud`benici. Ni jedno romsko dijete u Biha}u nema obezbije|enu besplatnu u`inu. Ne}u re}i da su to razlozi zbog kojih djeca napu{taju {kolovanje, ali izme|u ostalog i jesu. Veliki broj romskih porodica napu{ta BiH, ~ak dvije porodice iz ovog novosagra|enog kompleksa su oti{le, jer nemaju od ~ega da `ive. To govori da proces zapo{ljavanja Roma ne ide planiranim tokom. Postoji potreba da se relevantni subjekti uklju~e u rje{avanje svega onoga {to i Romima predstavlja problem.

KRAJINA: Presuda Sejdi}-Finci je od aktulanijih tema. Kakve su {anse da bude implementirana? SEJDI]: Na`alost, sve je vi{e gra|ana u BiH koji problem neimplementacije presude iz Strazbura u slu~aju Sejdi}-Finci defini{u kao problem "Sejdi}-Finci zaustavljaju BiH na njenom putu ka Evropi." Me|utim,

to nije ta~no. Za zaustavljen put i proces ka Evropi krivi su na{i politi~ari, prije svega {est odnosno sedam vode}ih politi~kih partija koje ~etiri godine nakon presude nisu u stanju da usuglase stavove. Na koji na~in? Na taj da izvr{e implementaciju presude. Naime, oni ~etiri ljeta ne raspravljaju o provedbi presude nego raspravljaju o pravima konstitutivnih naroda. Pod krinkom neimplementacije presude Sejdi}-Finci se cijelo vrijeme nastoji za{tititi pravo konstitutivnih naroda, a u prvom redu presudu `ele iskoristiti dva HDZ-a, zavr{avanjem hrvatskog pitanja, odnosno definisanjem slu~aja Kom{i}. Gospdin ^ovi} tvrdi da Kom{i} nije predstavnik hrvatskog naroda, ja se ne mogu slo`iti s tim, jer on jeste pripadnik hrvatskog naroda. Ako se dobro sje}am Ustav ka`e da se kod izbora ~lana Predsjedni{tva biraju pripadnici, hrvatskog, bo{nja~kog i srpskog naroda, a ne njihovi predstavnici. Dakle ~etiri godine se ne raspravlja o presudi, nego o pravima konstitutivnih naroda, u prvom redu o pravima legitimnog "hrvatskog predstavnika". Za{to je situacija takva, to samo oni znaju, ali nakon svega {to se de{ava unutar tog procesa jasno je da su politi~ke stranke udaljene u svojim stavovima i da se razmimoilaze u svojim stavovima, rekao bih i kilometrima. Jedni su za ukidanje Republike Srpske, drugi su za

odcjepljenje RS od ostalih dijelova BiH, tre}i su za unitarizaciju, i u takvom kontekstu odnosa vrlo je te{ko na}i saglasnost onih snaga koje su zaista posve}ene BiH i Evropi.

KRAJINA: Stvoren je ambijent da se presudom Sejdi}-Finci manipulira, u javnosti se stje~e dojam da ta presuda slu`i za brojne rasprave, ali se su{tina problema te presude i ne spominje. SEJDI]: Tome imate najbolji dokaz, budu}i da prije ovog zadnjeg sastanka u Sarajevu, imali smo stav Republike Srpske, dakle politi~ki stav koji ne `eli popustiti ni jednog milimetra, ali taj njihov stav u dobroj mjeri elimini{e diskriminaciju. Oni predla`u da se sa podru~ja Republike Srpske bira jedan ~lan Predsjedni{tva sa podru~ja Federacije jedan bez etni~kih predznaka, dakle elimini{u se etni~ki predznaci, a time se elimini{e i diskriminacija. E sad, druga je stvar {to su oni sigurni, rekao bih milion i {esto hiljada posto su sigurni da }e tu Srbin biti izabran dok u Federaciji Bo{njaci i Hrvati vjeruju da }e biti biran njihov ~lan, s tim da Hrvati nisu u to previ{e sigurni. Nisu sigurni jer mali broj ih je u odnosu na ova dva konstitutivna naroda, zatim, prema nekim procjenama u BiH ljudi poput mene, @eljka Kom{i}a i Fincija i onih koji se ne deklari{u kao pripadnici konstitutivnih naroda je 300 do 400 hiljada, tako da taj prijedlog ne nailazi na odobravanje kod hrvatskog naroda. U sklopu tog prijedloga iz Republike Srpske je direktan izbor ~lana Predsjednistva {to opet ne odgovara niti Bo{njacima niti Hrvatima. Na`alost, zajedni~kog dogovora oko toga nema.

KRAJINA: Je li Vam poznat najnoviji stav Evropske unije o ovom problemu, ili mo`emo o~ekivati da od nas dignu ruke? SEJDI]: Ne di`u oni ruke od nas, iako se to nama ~ini. Svi ovi napori u kojima oni nastoje pomo}i politi~koj eliti Bosne i Hercegovine su o~iti, od organiziranja sastanaka i dolazaka delgacija u BiH, ali ruke od nas ne di`u. Evorpi je stalo da BiH ne bude crna rupa niti na Balkanu niti u Evropi, me|utim ono {to oni ne `ele je da se direktno mije{aju. Obzirom da se ova bitka ne mo`e dogovoriti, ja iskreno vjerujem da }e Me|unarodna zajednica morati da odlu~i i da donese nekakav prijedlog koji bi donekle pomirio ili pribli`io stavove, a kad }e to i na koji na~in u~initi te{ko je prognozirati. Me|utim, da }e to morati da se desi, izgleda da }e morati. Mene ovo podsje}a na ratno vrijeme kada su bili razgovori o miru i prekidu sukoba, i nakon svih neuspjeha, oni do|u i na sto stave Va{ingtonski pa Dejstonski sporazum. I ovi to potpi{u. Za{to mislim da }e me|unarodna zajednica u okviru svojih odgovornosti to morati preuzeti? Zato {to }e to doma}oj politici dati obrambeni mehanizam pred glasa~kim tijelom. Tada }e govoriti u stilu: Nisam ja i nismo mi `eljeli ovakva rje{enja, to su nam nametnuli, i onda }emo to kritikovati kada nam zatreba.

KRAJINA: [ta je neimplementacija presude Sejdi}-Finci zaustavila u BiH? SEJDI]: Zaustavila je prije svega 45 miliona IPA fondova, to je to kada

govorimo o konkretnim stvarima. I svakako da je zaustavila napredak u procesu pridru`ivanja. Mislim da je zaustavila i one rekao bih mnogo bitnije stvari koje ne isplivavaju na povr{inu a to je upravo socijalni aspekt ove zemlje. Sve je vi{e firmi u ste~aju, sve je vi{e otkaza i na`alost sve je vi{e ljudi koji napu{taju BiH.

KRAJINA: Da postoji dobra volja da se presuda implementira, koliko je potrebno da se stvari krenu druk~ije, pozitivno odvijati? SEJDI]: Da postoji politi~ka volja, potrebna su tri mjeseca da se sve rije{i, da se donesu amandmani na izmjenu Ustava i u tom kontekstu izmjene Zakona. Mislim da su tri mjeseca solidan vremenski period da se uradi dodatni posao te da izbori 2014. godine mogu i}i u proces.

KRAJINA: Koliko ovakvo stanje mo`e potrajati? SEJDI]: Malo }u se vratiti oko tih upozorenja od Vije}a Evrope i Evropske unije da u slu~aju neprovedbe presude ne}e biti priznati slijede}i izbori. To ne zabrinjava doma}e politi~are, oni }e produ`iti mandate, a to {to }e Bosanci i Hercegovci trpiti sve te posljedice jer mi i danas trpimo nerad i nedogovore, nije ni~iji problem. Njih to ne zabrinjava, to bi njima dodatno produ`ilo mandat, sve se vi{e {u{ka da bi izbori 2014. godine mogli biti pomjereni za 2016. godinu zbog u{tede i onda bi bili spojeni sa lokalnim izborima. Oni pripremaju teren da dvije godine produ`e svoj mandat i odgode implementaciju presude.

KRAJINA: [ta sadr`ava presuda, {ta je njezina su{tina? SEJDI]: Su{tina presude je ravnopravnost svih gra|ana Bosne i Hercegovine, dakle da imamo svi pasivno i aktivno bira~ko pravo i u`ivanje tih prava. Dakle, da se svi imamo pravo kandidovati za bilo koju poziciju u dr`avi i da svi imamo pravo glasa. Sada imamo pravo glasati, me|utim nemamo pravo na kandidaturu.

KRAJINA: Vi ~esto nagla{avate da ne}ete pristati na doziranje presude, odnosno istrajavate na njenoj implementaciji u cijelosti? SEJDI]: Ja }u ustrajati da se presuda provede ili }u kao nakon izbora 2010. godine opet podi}i tu`bu pri Evropskom sudu za ljudska prava. To je najbolji dokaz da ne}u stati. I ako se desi sli~na stvar sa izborima 2014. godine i ako se odr`e u ovakvoj atmosferi, podnijet }u tu`bu, ali tada }e biti, vjerujem, mnogo vi{e gra|ana u BiH koji }e tako|er podnositi tu`be. Moja ideja i moj cilj da se kandidujem za ~lana Predsjedni{tva BiH se ne oslanja samo na glasove Roma. To je najve}a pogre{ka dosada{njih ~lanova Predsjedni{tva, oni predstavljaju gore entitet, oni predstavljaju svoju politi~ku partiju, a oni zaboravljaju da oni sjede u institutu zvanom Predsjedni{tvo, koji predstavlja BiH a ne politi~ku partiju ili entitet. Svi na{i dosadasnji izabranici su to zaboravili. ^vrsto vjerujem da kada po~nemo zastupati interese svih gra|ana u BiH, ne dijele}i ih ni na koji na~in, da }emo tada mo}i o~ekivati i napredak. Kada }e to biti, ja ne znam, ali }u se boriti da dobijem {ansu da to uradim. N.D`.N.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

KO M E N TA R

AKTUALNOSTI

KANTONALNA ZAKONODAVNA VLAST PRIJE I SADA

Sve je prolazno osim interesa Sada{nji odnos politi~kih snaga i aktualna doga|anja na politi~koj sceni Unsko-sanskog kantona na izravan i neizravan na~in pokazuju da aktualne politike i politi~ari do narednih op}ih izbora ne}e na}i na~ina da se efikasno suprotstave evidentnoj i razaraju}oj ovda{njoj politi~koj i ekonomskoj nestabilnosti i neizvjesnosti. Tome su, svakako, najvi{e krive me|upoliti~arske sva|e, podjele i zamjene strana~kih dresova za koje nakon pro{lih op}ih izbora nisu jedino znali u SDA i A sda. U ostalih pet parlamentarnih politi~kih stranaka u Skup{tini Unsko-sanskog kantona jesu o ~emu ~injeni~no govore nekada{nji i sada{nji personalni sastavi skup{tinskih strana~kih poslani~kih klubova. Podsje}anja radi, nakon izbora odr`anih u oktobru 2010. godine sa liste SDP-a Unsko-sanskog kantona u Kantonalnu skup{tinu izabrano je osam poslanika. Me|u njima bili su: Farko Hod`i}, Albin Musli}, Mira Ljubijanki}, Ekrem Pro{i}, Emir Tatli}, Ivan Pr{a, Mladen Loni} i Ned`ad Zukanovi}. Ne{to kasnije ostavke na poslani~ke polo`aje zbog prelaska u op}insku izvr{nu vlast prvi je podnio Albin Musli} umjesto kojeg je u poslani~ku klupu zasjela Zorica Red`i}-Delamea. Drugi je to u~inio aktualni na~elnik Klju~a Ned`ad Zulanovi} umjesto kojeg je u Skup{tinu USK-a sa statusom poslanika do{ao Muhamed Dervi}. Sa liste SDA status poslanika gra|anskom voljom tada su ovim redom zaslu`ili: Esad Ba{agi}, Nijaz Hu{i}, Husein Ro{i}, Damir Hod`i}, Kasim Mulali}, Asim Kamber i Sead Kadi}. Sa liste DNZ-a za poslani~ki status uspjela su se izboriti ~etiri njihova kandidata: Admil Mulali},

Politi~ko {arenilo koje "krasi" novi sastav parlamentarne ve}ine na najbolji na~in pokazuje da u politici nema emocija, da je sve prolazno, te da je vje~an samo interes

Elvira Abdi}-Jelenovi}, Muhamed [krgi} i Ismet Doli}. Zbog odluke da ostane na polo`aju op}inskog na~elnika ostavku na poslani~ko mjesto podnio je Admil Mulali}, a umjesto njega u Skup{tinu USK-a kao poslanik u{ao je Mirvet Beganovi}. Isti broj poslanika, dakle ~etiri, u Skup{tinu USK-a do{ao je iz A sda: Jasmin Emri}, Admir Had`ipa{i}, Jusuf Bajraktarevi} i Hajrudin Halilovi}. Iz S BiH kao novi-stari poslanici izabrani su: [efik Velad`i}. Mine Bahti} i Sulejman Kazi}. Novi poslanici novog Saveza za bolju budu}nost BiH su: Nermin Be}irbegovi} i Safet Velad`i}. Na kraju Koalicija Zajedno za USK koju su ~inile ~etiri stranke (Ns Rb, KSPP, E5 i LS) u Skup{tinu USK-a dala

je dva poslanika Hasana Ponjevi}a i Dejana Duri}a.

Tri ve}ine U izabranom sastavu prvu parlamentarnu ve}inu u Unsko-sanskom kantonu koja je formirala kantonalnu izvr{nu vlast bili su svi poslanici SDP-a (8), SDA (7) i NsRb (2). U Vladu na ~elu sa premijerom Hamdijom Lipova~om izabrana su po ~etiri ministra iz SDP-a i SDA i jedan iz Ns Rb. U tom sastavu Vlada USK-a funkcionirala je do juna 2012. godine kada je nova parlamentarna ve}ina iz izvr{ne vlasti izbacila ministre iz SDA. Tu i takvu ve}inu ~inilo je osam poslanika SDP-a dva iz Ns Rb iz stare ve}ine i iz nove ~etiri iz A sda i dva iz SBB-a USK-a. U novembru 2013. godine u Skup{tini

Unsko-sanskog kantona formirana je nova, tre}a po redu parlamentarna ve}ina, koja je do sada prvo uspjela smijeniti rukovodstvo kantonalne zakonodavne vlasti pri ~emu je umjesto Admira Had`ipa{i}a na mjesto predsjedavaju}eg izabran Farko Hod`i}, a umjesto Ivana Pr{e Dejan Duri}. Taj politi~ki podvig izvr{ilo je sada deset poslanika SDA, dva nezavisna u dresu Demokratske fronte i ~etiri poslanika koja su u Skup{tinu USK-a do{li sa liste DNZ. Dakle, ukupno 16 poslanika me|u kojima je izvornih sedam iz SDA, dva Ns Rb, jedan iz S BiH, dva biv{a SDP-ovca, i ~etiri iz DNZ-a u dva kluba sa po dva poslanika. Politi~ko {arenilo koje "krasi" novi sastav parlamentarne ve}ine na najbolji na~in pokazuje da u politici nema emocija, da je sve prolazno, te da je vje~an samo interes. Upravo zbog razli~itosti interesa Klub SDA je postao brojniji za tri poslanika. Naime, Klubu od sedam poslanika SDA pridru`ila su se dva poslanika NsRb Dejan Duri} i Hasan Ponjevi}. Tom ~inu prethodilo je njihovo i u~lanjenje u SDA biv{eg ministra unutra{njih poslova [efika Smlati}a i vije}nika u OV Biha} Envera Mustafi}a. Redove SDA poja~ala je i biv{a poslanica S BiH Mine Bahti} koja je na tom putu jedno vrijeme imala status nezavisne poslanice. Osim spomenutih redove mati~ne stranke, dakle SDP-a zbog unutarstrana~kog i neslaganja sa strana~kim vrhom napustio je Farko Hod`i} i Ekrem Pro{i} koji su sada glavne poluge nastanka i ja~anja nove politi~ke stranke Demokratske fronte @eljka Kom{i}a. Zbog svojih i interesa novog politi~kog subjekta postali su dio

BIHA], Ul. 502. redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 vite{ke brigade bb ra~unovodstvo: 226-488 (tel./fax); marketing: 226-485 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE” d.o.o. Redakcijski kolegij: direktor: Safet Hrnjica Ibrahim Zukanovi}, Safet Hrnjica, Svjetlana ^elan, Sanela Pa{agi} i Osman Deli} izvr{ni direktor: Ibrahim Zukanovi} novinari : Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi}, Niha D`ani} Ninski, Halid Alijagi} i Hilmija Hrnji}

5

DTP: Osman Deli} i Antonija Duri}

Most i }uprija Safet HRNJICA Priznali ili ne presuda Ustavnog suda Federacije BiH kojom je aktualizirano uvo|enje u prava bora~ko-invalidske za{tite nekada{njih pripadnika tzv. Narodne odbrane AP ZB i pogotovo reakcije koje su na nju uslijedile u sjeverozapadnom dijelu Bosanske krajine maksimalno }e se odraziti na procese koji su formiranjem nove parlamentarne ve}ine zapo~eti u ovda{njoj zakonodavnoj i kantonalnoj izvr{noj Otvorene pri~e vlasti. Na ovo i ovakvo zaklju~ivanje svakako navode ~injeo kona~nom nice da su otvorene pri~e o kome|u na~nom me|u kraji{kom pokraji{kom mirenju kroz ulazak kadrova DNZ-a u kantonalnu izvr{nu pomirenju vlast gotovo pa utihnule. O toj kroz ulazak temi trenutno se ne govori {to kadrova ne zna~i da su zagovornici ve} izglasanog nepovjerenja sadaDNZ-a u {njoj i sastavljanja nove kakantonalnu ntonalne vlade od svega toga odustali. Znaju}i, naime, da bi izvr{nu vlast u ovoj situaciji svaki dobitak gotovo su na mostu mogao donijeti guutihnule bitak na }upriji odgovorni politi~ari koji predvode novu parlamentarnu ve}inu, tragaju za mogu}im novim rje{enjima, a sve s ciljem da vuci budu siti i ovce na broju. U sada{njem odnosu politi~kih snaga u Unskosanskom kantonu sve je mogu}e. Tri su varijante, a samo jedna bez SDP-a.

ve}ine sa SDA koja je nakon personalnih promjena u zakonodavnoj napravila i obe}ane promjene u kantonalnoj izvr{noj vlasti. Suprotstavljeni interesi podijelili su i Klub DNZ-a u kojem su poslanici Muhamed [krgi} i Ismet Doli} ostali na liniji politike predsjednika Rifata Doli}a, a Elvira Abdi}-Jelenovi} i Mirvet Beganovi} na liniji politike strana~kog osniva~a Fikreta Abdi}a.

Mno{tvo interesa Zbog ~injenice {to trenutno Klub SDA ~ini deset poslanika sa najmanje tri politi~ka usmjerenja i sa mno{tvom interesa i razli~itih o~ekivanja te{ko je vjerovati da }e u situacijama dono{enja kapitalnih odluka biti osigurano njihovo jednoglasje. Primjera radi to nije bilo te{ko ostvariti kad se glasalo o povjerenju sada{njoj Vladi. Me|utim, kad na dnevni red do|e sastavljanje nove onda je sve mogu}e. [to se ti~e nezav-

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

Registarski broj: 4263024120002 PDV broj: 263024120002

isnog Farka Hod`i}a i Ekrema Pro{i}a njihovi se interesi znaju i sigurno je da stratege i takti~are iz SDA od njih glava ne}e zaboljeti. Me|utim, to se ne bi moglo re}i za poslanike iz DNZ-a me|u kojima su Muhamed [krgi} i Ismet Doli} na jednoj, a Elvira Abdi}-Jelenovi} i Mirvet Beganovi} na drugoj strani. Prema onome {to je iz njihove me|usobne suprotstavljenosti do sada procurilo pouzdano se mo`e tvrditi da su interesi dvojca koji ne slijedi politiku lidera DNZ-a Rifata Doli}a u ru{enju premijera Hamdije Lipova~e i u onemogu}avanju kadrova iz drugog tabora da do|u na premijerski ili ministarski polo`aj. Dvojac koji slijedi legitimne i legalne organe DNZ-a najbolje zna {ta im je obe}ano za ulazak u novu parlamentarnu ve}inu i to je razlog vjerovanju da }e u eventualno novom slaganju rogova u vre}i to biti izuzetno te{ko. S. Hrnjica

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha} Ra~un broj: 5688621000000425 Balkan Investment Bank AD d.o.o. Biha}


6

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

Ho}u da ka`em

Najhitrej{i meljalec

Dalmatinci su oduvijek hodali po svijetu. Naj~e{}e plovili na doma}im i inostranim brodovima. "Tirala ih prika potriba", ka`u oni koji su ostajali. Ako bi se neko i sna{ao, dobro. Ho}u da ka`em, nek' samo ne tra`i od mene. Onima {to su ostali drago pa spjevali pjesmu koja po~inje rije~ima: "Vratija se [ime, a di je bija". Kao, oti{ao, radio, a donio ni{ta. I Kraji{nici su oduvijek hodali po svijetu. Najvi{e kao zidari i rovokopa~i, {to bi rekli oni koji su ostajali. Nije iz zavisti, ve} 'nako. Kome bi smetale ku}e na dva sprata do krova napunjene najmodernijim ku}anskim aparatima i namje{tajem, {tale, krave, gara`e, mercedesi i BMW-i!? Kad se tome dodaju jo{ i penzije koje nisu ispod 1.000 eura, eto veselja! U ovom sistemu svi idu van. Naro~ito posljednjih nekoliko godina. Neki dan mi kom{o Red`o ispri~a pri~u o njegovom ro|aku koji je prvi put letio za

PI[E: Halid Alijagi}

Vjera je samo dio kulture jednog naroda, a ovda{nji dr`avni politi~ari su upravo tu najja~i. Ako to nije ta~no neka mi objasne kako su uspjeli prona}i ljude koji ula`u u d`amije i crkve a nisu one koji ula`u u tvornice i saobra}ajnice"

Kanadu. Jo{ dok su bili iznad Evrope ro|ak Dilo izvadi iz torbe komad ov~ije pastrme koju je prethodno sitno narezao. Ponudio je sve oko sebe, a na kraju i stjuardesu. "Uzmi }eri, ovo je specijalitet mog Alije", nutka je. "Ooo, fajn, veri fajn. Alija prezident", upita ushi}eno lijepa crnka. "No prezident, Alija Delvin, ~o'ek moje sestre", zaklju~i razo~arani Dilo. Kad se malo smirio po~e pri~ati ~ovjeku kojem se najvi{e dopala suha ov~etina. "Jebi ga, ne mo`e druk~ije, moram trbuhom za kruhom. Otac me se prvo odrekao kad sam mu rekao da idem u Kanadu, ali smo se pomirili kad sam dobio papire, prije deset mjeseci. Evo sad mi na rastanku re~e da {to prije po{aljem garantno pismo za njega i mater. Mo`e{ misliti, moj otac koji je zamalo izgin'o za Biha} i Unu". "Zer gut Una, zer gut...", re~e debeljuco i pokaza na komadi} pastrme. Red`o ka`e da je taj Dilo u onom

sistemu ~esto i{ao na rad u Sloveniju. Ku}i je dolazio obavezno svakog Prvog maja da u`iva u zajedni~kim proslavama. Najvi{e u janjetini zbog ~ega su mu kom{ije dale titulu "najhitrej{i meljalec". Nevjerovatnom brzinom u ustima je "mlio" ogromne koli~ine mesa, kruha i mladog luka, nakon ~ega bi sve to zalio pivom. Nekoliko godina prije rata tamo je otvorio privatni obrt i zamalo uspio. Mo`ete misliti, propala mu firma koja je imala jedanaest predstavni{tava u devet evropskih zemalja. Propala iako u Bosni i Hercegovini nije imala ni jedno. "Nije do mene. Svaki iole pametan biznismen ra~unao je na na{u zemlju. Razlog je jednostavan, geografski polo`aj. Vani vole re}i, Bosna ima najbolji polo`aj na modernom "putu svile". Nakon rata rekao sam svojima da za `ivu glavu ne prodaju ni pedalj zemlje. Po svim zakonima biznisa ovdje je kvadratni metar skladi-

{nog prostora odavno trebao ko{tati 500 eura. Da, ve} je morao pre}i stambeni. Za{to nije tako, zna se. Umjesto da omogu}imo strancima da izgra|uju autoputeve i da modernizuju prugu mi vadimo pragove iz tunela na Unskoj pruzi i ugra|ujemo ih tamo kod Mostara. Za evropski razvojni pravac M-3 niko od na{ih politi~ara nije ni ~uo. Ide preko Biha}a direktno za Sarajevo, a odatle preko Crne Gore i Makedonije prema Turskoj. Vjera je samo dio kulture jednog naroda, a ovda{nji dr`avni politi~ari su upravo tu najja~i. Ako to nije ta~no neka mi objasne kako su uspjeli prona}i ljude koji ula`u u d`amije i crkve a nisu one koji ula`u u tvornice i saobra}ajnice", zaklju~io je najhitrej{i meljalec i otisnuo se u Kanadu. "Dragi moj kom{o, sam pi{e{ svoju sudbinu. Ne dozvoli da drugi to rade umjesto tebe", re~e Red`o i zamaknu iza lokalne zeme. Bez pozdrava. Mora da je ljut.

OP]INSKO VIJE]E BIHA] ODR@ALO TEMATSKU SJEDNICU O STANJU U OBLASTI ZAPO[LJAVANJA

Stopa nezaposlenosti neumoljivo raste Op}insko vije}e Biha} je u petak, 29. novembra, odr`alo dvije sjednice. Prva na redu je bila tematska a raspravljalo se o Informaciji o stanju u oblasti zapo{ljavanja na podru~ju op}ine Biha} s prijedlogom mjera za stvaranje uvjeta za privredni razvoj i zapo{ljavanje. O ovoj temi, gotovo u istom periodu raspravljalo se i pro{le godine. ^ak je i inicijator odr`avanja tematske sjednice o ovoj temi zapo{ljavanje bio isti op}inski vije}nik Mirsad Selmanovi} (SDU). Selmanovi} je ponovo naglasio da bi, s obzirom na sveukupnu ekonomsku situaciju u cijeloj dr`avi, o problemi nezaposlenosti i tra`enju rje{enja za ovu oblast trebalo razgovarati svaki mjesec a ne samo jednom godi{nje jer je stanje alarmantno i svakim danom je sve gore.

Primjena restriktivnih mjera U 2013. godini je zabilje`eno pove}anje stope nezaposlenosti i na podru~ju Op}ine Biha} a sve je podvedeno kao posljedica globalne ekonomske krize koja se odrazila i na lokalnim nivoima. Mnoge op}ine su pribjegle restriktivnim mjerama koje su se odrazile i u Bud`etu op}ine Biha}, kako bi se re-

ducirali rashodi i odr`ala stabilizacija u programskim aktivnostima. Kada je u pitanju zaposlenost na podru~ju op}ine Biha} statistike pokazuju da je u augustu ove godine iznosila 11.898. Dvadeset godina prije, ta~nije 1991. godine u Biha}u je radilo 17.007 lica od ~ega 13.709 u privredi i 3.289 u vanprivredi. U odnosu na pro{lu godinu zaposlenost je u ovoj godini ve}a za desetak radnih mjesta. Gdje se izgubilo na hiljade radnih mjesta lako je utvrditi, a to je uni{tena privreda. Kako je ovom prilikom rekao i sam op}inski na~elnik Emd`ad Galija{evi}, Biha} gotovo da vi{e i nema privredu. Pozitivna pri~a je Mljekara "Meggle" koja je

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku na podru~ju op}ine Biha} u augustu/septembru ove godine radilo je 12.051 {to ~ini 70,85 posto zaposlenosti iz 1991. godine

spas stotinama, pa mo`da i hiljadama, porodica. Tu je i Biha}ka pivovara i poduze}e ^.J.. Ima jo{ nekih manjih privrednih subjekata koji poku{avaju opstati i razvijati se u ovim te{kim vremenima ali primjera poput Kombiteksa, Krajinametala, Krajinaputeva, @eljezare, Polietilenke, Izgradnje, Bine, i mnogih drugih privrednih giganata koje je Biha} imao do rata, vi{e nema. Fabrike su prazne. I nije samo minuli rat razlog za to. Za neuspjelu privatizaciju niko nije jo{ konkretno odgovarao. O~ito da aktualne vlasti nakon rata, na svim nivoima nisu na{le recept kako stvoriti {to povoljniji ambijent za ulaganja u privredu. Strani investitori pa i oni doma}i

USK-a u cjelini, ni Biha} nije izuzetak, zaobilaze u {irokom luku. Razlog je vrlo jednostavan. Pojasnio ga je i na~elnik Galija{evi}, cijene zemlji{ta su daleko ve}e u odnosu na bli`e i {ire okru`enje, efikasnost op}inske administracije u izdavanju dozvola za pokretanje biznisa je tako|er na niskom nivou, a porezi i naknade da se ne govori. To su samo neki od razloga {to nas investitori zaobilaze. Op}ina Biha} je u pravcu mijenjanja op}e privredne slike i pove}anja zaposlenosti ve} pokrenula niz projekata i donijela mno{tvo mjera kako stvari pokrenuti na bolje. U cijelom tom procesu se o~ekuje i pomo} vi{ih nivoa vlasti kao a istaknuta je i neminovnost izmjena do-

brog dijela aktualnih zakonskih rje{enja kako bi se stvorili {to povoljniji uvjeti za ulaganja, pogotovo strana.

Otpu{tanje 50 radnika u Op}inskom organu uprave Op}inski vije}nici su se slo`ili i oko toga da je pro{lih godina do{lo do prekobrojnog zapo{ljavanja u organima uprave te ustanovama i poduze}ima ~iji je Op}ina osniva~. U ovoj godini je izvr{ena reorganizacija Op}inskog organa uprave, Pravilnik o unutra{njoj organizaciji Op}inskog organa uprave donesen u julu ove godine, Op}inski organ uprave poslove iz svoje nadle`nosti obavlja putem {est slu`bi i kabineta u odnosu na prija-

{nju organizaciju gdje je bilo 12 slu`bi i kabinet. Najavljeno je i radi se na tome da se smanje broj uposlenih koji su direktni korisnici Bud`eta op}ine Biha}. Na sjednici je re~eno da }e se i}i na otpu{tanje minimalno 50 radnika a rje{enje }e se u prvom redu poku{ati na}i u prijevremenom penzionisanju uposlenika Op}inskog organa uprave, koji za to imaju uvjete, naravno uz zakonom propisane naknade. - Na `alost na ovoj sjednici raspravljamo o nezaposlenosti i poku{avamo svi skupa do}i do {to boljih rje{enja kako ovaj problem ubla`iti, a govorimo o otpu{tanju najmanje 50 ljudi. To je apsurd ali i neminovnost jer administrativni aparat je preglomazan da u ovim uvjetima jede sam sebe, a i oko sebe. Bud`et op}ine Biha} tolike rashode jednostavno ne mo`e vi{e podnositi. Rje{enje se mora tra`iti u otvaranju novih radnih mjesta i to u proizvodnji i moramo na}i na~ina da i financijski tome doprinesemo. Bez privrede nema ni prihoda ni zapo{ljavanja, to nam je svima jasno, naglasio je na~elnik Galija{evi}. Informacija o stanju u oblasti zapo{ljavanja na podru~ju op}ine Biha} sa predlo`enim mjerama je usvojena. N. P.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

KANTON

www.usnkrajina.com.ba

ODR@ANA XIII SJEDNICA OP]INSKOG VIJE]A KLJU^ - Predmet o{tre rasprave bio je za predvi|ene umanjene bud`etske prihode u narednoj godini te ujedno pove}anje bud`etskih rashoda za pla}e i naknade zaposlenih u op}ini Klju~ te uvr{tavanje prihoda po osnovu sredstava od tu`be protiv Vlade USK

Burna rasprava o «Sanatofu» Na samom po~etku sjednice odgovor Slu`be za finansije, trezor i privredu na posta-

NIHA

D`ani} NINSKI

Mo`e i dublje

vljeno vije}ni~ko pitanje o trenutnom stanju i po{tivanju odredbi Ugovora o zakupu fabrike na Zgonu „Sanatof“ izazvao je burnu raspravu. Zakupoprimac D.o.o. „Skonto-prom“ Prijedor nije ispo{tovao osnovne odredbe Ugovora o zakupu i stoga su vije}nici izglasali zaklju~ak prema Vladi USK u kome se tra`i hitno raskidanje Ugovora. Nacrt bud`eta op}ine Klju~ za 2014. godinu podr`an je od strane koalicione ve}ine u Klju~u (SDP 9, SBB 2, SZABiH 2 i jedan vije}nik

A-SDA BiH PROTIV IZJEDNA^AVANJA PRAVA BORACA ARMIJE BIH SA PRIPADNICIMA VOJSKE SAMOPROGLA[ENE APZB

Nikako u istu ravan Na odr`anoj press konferenciji Kantonalnog odbora Stranke demokratske aktivnosti USK-a odr`anoj u petak, 29. novembra, izra`en je stav da je SDA u zadnjih nekoliko mjeseci izvr{ila pripremu za izjedna~avanje prava boraca Armije R BiH i vojnika tzv. APZB. Osu|uju}i postupke SDA koji su preko @ivka Budimira, a za podr{ku formiranju nove ve}ine u Skup{tini USK pokrenuli proceduru za utvr|ivanjem ustavnosti nekih ~lanova Zakona o pravima boraca i njihovih porodica pred Ustavnim sudom F BiH te najavu iz SDA da je do{lo vrijeme da se stavi ta~ka na pitanje APZB i njihovih pristalica, predstavnici A SDA su konstatovali da je pripadnike vojske samoprogla{ene tzv. APZB

PETO GODI[NJE DOBA

Bud`et za 2014. u nacrtu manji za 243.185,00 KM Na XIII redovnoj sjednici Op}inskog vije}a Klju~a od predvi|enih 17 ta~aka dnevnog reda vije}nici su razmatrali petnaest jer je na~elnik Ibrahim Zukanovi} povukao Odluku o izmjenama i dopunama Bud`eta op}ine Klju~ za 2013. godinu tj. rebalans kao i Odluku o prodaji stanova u vlasni{tvu op}ine Klju~.

7

trebalo zbrinuti posebnim zakonom, a nikako ih stavljati u istu ravan kao branitelje BiH. Mi se ne mo`emo slo`iti da oni koji su branili dr`avu BiH su isti kao i oni koji su je izdali i napadali. Nemogu}e je negirati ovu ~injenicu i poku{ati revidirati historijske procese na podru~ju Biha}kog okruga u periodu 1993-1995. godine. Zna se ko je branio tada{nji okrug, a zna se ko ga je napadao u namjeri da preuzme vlast. Ono {to su borci 5. korpusa uspjeli sprije~iti u toku rata SDA bi uvo|enjem sljedbenika Fikreta Abdi}a u izvr{nu vlast kantona omogu}ila u miru, uzme|u ostalog, izneseno je na press konferenciji Kantonalnog odbora A SDA.

Ibrahim Zukanovi}

BPS) te je u predlo`enom obliku upu}en u javnu raspravu. Usvojenim Nacrtom bud`eta predvi|eni prihodi u narednoj godini iznosili bi 4.266.790,00 i manji su za 243.185,00 KM od bud`etskih prihoda 2013. godine. Predmet o{tre rasprave vije}nika u Klju~u vezan je za predvi|ene umanjene bud`etske prihode u narednoj godini te ujedno pove}anje bud`etskih rashoda za pla}e i naknade zaposlenih u Op}ini Klju~ te uvr{tavanje prihoda po osnovu sredstava od tu`be protiv Vlade USK.

Rashodi ve}i za 200.000 KM Op}inski vije}nici u Klju~u usvojili su i Odluku o pla}ama i naknadama izabranih zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije i savjetnika profesionalno anga`ovanih u Jedinstvenom op}inskom organu uprave op}ine Klju~, kao i Odluku o pla}ama i naknadama slu`benika i namje{tenika u Jedinstvenom op}inskom organu uprave op}ine Klju~ ~ija }e primjena u narednoj godini pove}ati bud`etske rashode za preko 200.000 KM. /Ibrahim Zukanovi}

ODR@ANA DVANAESTA SJEDNICA OP]INSKOG VIJE]A BOSANSKI PETROVAC

O Nacrtu bud`eta na vanrednoj sjednici

Nacrt bud`eta op}ine Bosanski Petrovac je povu~en s dnevnog reda i dogovoreno je odr`avanje vanredne sjednice OV na kojoj }e se uz Nacrt bud`eta na}i i odgovori na vije}ni~ka pitanja. Na ovoj sjednici primljene su k znanju informacije o izvr{enju bud`eta za prvih devet mjeseci ove godine, informacija o analizi potra`ivanja op}ine, sa prijedlogom mjera za rje{avanje tog pitanja i informacija o legalizaciji bespravno izgra|enih gra|evina na podru~ju op}ine. Nakon razmatranja Programa rada OV za 2014. godinu upu}en je na javnu raspravu. Na sjednici su donesene i Odluka o utvr|ivanju jedinice mjere i propisivanja na~ina formiranja cijena komunalnih proizvoda i usluga, Odluka o snabdjevanju pitkom vodom na podru~ju op}ine, Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora u iznosu od 10 KM po m2, Odluka o ku}nom redu

u stambeno-poslovnim zgradama, Odluka o utvr|ivanju visine boda za komunalne naknade i Odluka o visini naknade za predsjednicu i ~lanove bira~kih odbora u iznosu 40 i 30 KM, za provo|enje izbora po mjesnim zajednicama. Raspisani su javni konkursi za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta, u skladu sa programom o uslovima, kriterijima i pogodnostima za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta mladim osobama i mladim bra~nim parovima za gradnju stambenih objekata i konkurs za prodaju tri stana. Nakon kra}e rasprave sa dnevnog reda povu~eno je dono{enje odluke o zabrani saobra}aja za teretna motorna vozila, ukupne dozvoljene mase, preko 7,5 tona u mjesnoj zajednici Koluni}. Prijedlog ove odluke }e biti na dnevnom redu kada se bude raspravljalo o bud`etu op}ine na vanrednoj sjednici OV.

Ba{ pomisli{ da ne mo`e gore, ne mo`e ni`e, a ni dublje se pasti,a ono iznenadi{ se da mo`e. Padne{ pa kopa{ u rupi da zaglibi{ jo{. Kako smo krenuli, izbasat }emo negdje u Australiji. I taman pomisli{ da je sve podijeljeno na dvoje i na troje, a ono iznenadi{ se da se ima jo{ {ta dijeliti. Praznici recimo. Praznik ovima, praznik onima. Do podne jedni ga obilje`avaju, od podne drugi. Tre}i i ~etvrti ga ne priznaju. Peti ga tako|er ne priznaju, a to su vlasnici robova ~ije su firme i na neradni dan zara|ivale za gazde. Radnici su toga dana izrazili duboku zahvalnost {to imaju gdje i za koga da rade. [esti su oni koji su nakon sedamdeset godina nekim ~udom jo{ `ivi pa se na~uditi ne mogu da je tada bilo vi{e dr`ave nego danas. Sedmi su sli~ni {estima, za istu se dr`avu borili ne tako davno, i `ivi su zahvaljuju}i jo{ ve}em ~udu. Njima je uglavnom tuga u o~ima i led u srcu, kada vide kome dado{e da se igraju dr`avnika. Strancima uglavnom vi{e niti smo smije{ni, niti zan-

imljivi. Pustili su da se sami davimo u onome {to su nam zakuhali, a mi dodavali za~ina svako po svojoj volji. Bosanski lonac nikad gor~i i nikad lju}i bio nije. I najgore od svega je kad shvati{ da smo strajbali kuku i kusur godina na uspostavljanje boljih uvjeta za `ivot izabranima me|u nama, a da od vlastitih `ivota imamo samo te{ke uspomene, nepla}ene ra~une i kredite koje }e nam djeca vra}ati. Ipak, sigurna sam da }e se pred izbore pojaviti neki mladac ili mladica, nova snaga, nova nada i da }e nam ispirati mozgove nanovo da im damo svoje povjerenje i svoj glas. I nasjest }emo, opet. Mladac i mladica kad u|u me|u vukove i vu~ine i sami redom postaju vukodlaci, ne pamtim nikoga da je za ovo godina ustao i tra`io prava za mlade, nezaposlene, besperspektivne. Istovremeno, sebi je sve osigurao i osigurala. I to je su{tina svega ovdje. Stvari se okre}u, kotrljaju uvijek u jednom smjeru, i sve je isto dok karavane prolaze. ^ak i psi isto laju.

FORUM @ENA SDP-A USK-A

FEMINIZAM {to ja imam s tim? Proteklog je vikenda u Biha}u je odr`ana radionica pod nazivom: „FEMINIZAM - {to ja imam s tim?“, koju je u suradnji s Udrugom “Domine” (Republika Hrvatska) i Forumom `ena SDP BiH USK, organizirao Forum `ena SDP BiH i koja je okupila je oko tridesetak u~esnica iz regija Travnika, Prijedora, Livna, Tomislavgrada, Donjeg Vakufa i Unsko-sanskog kantona. O pojmu feminizma, njegovim za~ecima, {irenju, feminizmu kao pokretu, savezni{tvu, platformi i promjeni, o vezi izme|u ovog i pojma socijademokratije, u~esnicama su govorile, go{}e iz Republike Hrvatske Mirjana Ku~er i Valerija Barada, vi{a asistentica na Odjelu za sociologiju Sveu~ili{ta u Zadru. Razumijevanje vlastitog konteksta, solidarnost i podr{ka, afirmacija `ena u politici putem pru`anja me|usobne podr{ke, povezivanje `ena u jednu platformu kroz feministi~ki diskurs samo su neke od tema koje su se na{le na programu rada dvodnevne edukacije u kojoj je aktivno u~estvovala ve}ina u~esnica.


8

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

CAZIN

ZAKUPLJEN PROSTOR

REALIZACIJA PLANA JESENJE SJETVE

Zasijano 4.913 hektara oranica - Najvi{e je zasijano `itarica - 4.450 hektara, ozime p{enice 3.100 hektara, tritikale 1.200, ozimog je~ma 100, a ra`i 50 hektara S obzirom na pogodne vremenske uvjete i ne{to kasnije skidanje usjeva sa njiva, pripreme za jesenju sjetvu na podru~ju Unskosanskog kantona, a time i op}ine Cazin, po~ele su dosta kasno, pa su, u odnosu na neke ranije godine, i optimalni rokovi bili znatno produ`eni. Kako doznajemo od Remze Alagi}, stru~ne savjetnice u Op}inskoj slu`bi za privredu i poljoprivredu, u jesen je na podru~ju ove op}ine zasijano 4.913 hektara oranica,

{to je ne{to manje u odnosu na plan sjetve.

Najvi{e `itarica - I ove jeseni najvi{e je zasijano `itarica - 4.450 hektara. Ozime p{enice zasijano je 3.100 hektara, tritikale 1.200, ozimog je~ma 100, a ra`i 50 hektara. Povr}em su zasijana 63 hektara - crnim lukom 30, bijelim 25, {pinatom 5, salatom 2, a ostalim povr}em jedan hektar. Pod krmnim biljem je 400 hektara, od ~ega djetelinsko travnim smjesama 300, a gra-

horicom 100 hektara, kazala je Alagi}. Alagi} nagla{ava da je ovogodi{nji Plan jesenje sjetve ura|en na osnovu deset promatranih uzoraka krupnijih farmi i sagledavanjem stanja opskrbljenosti poljoprivrednih apoteka repromaterijalom. Tokom pripreme jesenje sjetve poljoprivrednim proizvo|a~i-ma je preporu~eno da posebnu pa`nju obrate na kvalitet i sortu sjemena za sjetvu. Me|utim, veliki broj ratara je, u nedostatku sredstava za

nabavku sortnog sjemena, koristio i sjeme iz vlastite reprodukcije.

Skuplji repromaterijal i gorivo Uz pove}anje cijena repromaterijala i goriva, ali i ka{njenje poticaja s federalnog nivoa, poljoprivredni proizvo|a~i su se, u toku jesenje sjetve suo~ili i s poskupljenjem poljoprivrednih usluga, {to }e sve skupa vjerovatno negativno utjecati na koli~inu i kvalitet ukupnih prinosa.

NAKON OSAM GODINA BEZUSPJE[NE BORBE

Posljednji pozdrav Ned`adu Be{irevi}u Rodbina, brojni prijatelji i poznanici u utorak, 3. decembra, posljednji put su se oprostili od Ned`ada Be{irevi}a, 21-godi{njeg Cazinjanina koji se od 2005. godine borio s malignim oboljenjem limfnih `lijezda. U godinama borbe za ozdravljenje, kroz koju su zajedno s Ned`adom prolazili i njegovi najmiliji, brojni prijatelji i drugi gra|ani, nada je uvijek postojala, no ugasila se zajedno s mladim Ned`adovim `ivotom. Akcija “Pomo} za Ned`ada“ zbli`ila je mnoge, a cijelokupnu javnost posebno je dirnulo i njegovo pismo koje je objavio prije nekoliko mjeseci. „Ja sam taj, “onaj mali” {to ima rak, ma zna{ onaj {to se za njega pare skupljaju da pre`ivi. Da, to sam ja. Ja sam ta kasica za dobrovoljni prilog u va{im bankama, `iro ra~un, humanitarni koncert i humanitarni broj… To je moj broj, to je moj `ivot i moja stvarnost. Da, to sam ja. Al’ ja sam i taj {to je djetinjstvo proveo po bolni~kim hodnicima, ro|endane “slavio” u bolni~koj sobi, svjetsko fudbalsko prvenstvo pratio iz

bolni~kog kreveta (prekidale me medicinske sestre da mi izmjere temperaturu)… I ja sam jo{ onaj {to je ispio `ivot iz svojih najmilijih kao {to ga ova “moja” bolest ispija iz mene. Volio bih

ja da nije tako, volio bih da nikad niste ~uli za mene i da me poznaju samo familija, prijatelji i kom{ije, ili da ste ~uli za mene ali po ne~em lijepom! Da sam, Bog dao, “onaj mali” {to je napustio {kolu jer ga “nije i{la”, a ne zbog bolesti, ma da sam sve samo ne “onaj {to ima rak”. @ao mi je sto sam vam na teretu, {to vas svi mole u moje ime da mi pomognete, {to vas i ja molim u svoje ime da pomognete, nije meni zbog mene… Meni je da moji ne ostanu bez mene, ne mogu im to nikako napraviti! Vidio sam kad su moji “prijatelji po postelji”oti{li, vidio sam koja je tuga iza njih ostala i to moja mama ne bi podnijela, kako da joj to uradim?! Ko bi od vas to svojoj majci uradio! Zato sam odlu~io da uspijem, i kad to sve pro|e zavr{i}u i fakultet, pa da se i moja mati mo`e “po kafama” hvaliti sa mnom, a ne samo da pri~a o receptima koji lije~e rak, i ima}u svoju porodicu i svoju djecu i pri~a}u im, sve }u im re}i… Kako im je otac jednom davno bio bolestan, kako se “izvukao”… Ljudi su mu pomogli!! Svi su bili tu za njega i nikad, ba{ nikad, im to nije zaboravio…“

MATI^NI URED U JEDANAEST MJESECI OVE GODINE

Izdano 37.100 dokumenata - Iz mati~ne knjige ro|enih izdano 12.577 izvoda, iz knjige vjen~anih 4.467, iz knjige umrlih 1.351, a izdano je 6.708 uvjerenja o dr`avljanstvu S obzirom da se od pro{le godine u Federaciji BiH primjenjuje novi Zakon o mati~nim knjigama, koji, izme|u ostalog, predvi|a i polaganje posebnih ispita za mati~are, Slu`ba za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti op}ine Cazin, u saradnji s drugim relevantnim institucijama i udru`enjima, organizira prigodne seminare o toj temi. Jedan od njih odr`an je proteklog vikenda, a u~estvovalo je svih 12 cazinskih mati~ara.

Novi propisi - Kao i ostali mati~ni uredi u Federaciji BiH, i Mati~ni ured u Cazinu ne{to vi{e od godinu dana radi po propisima novog Zakona o mati~nim knjigama. Novi propisi izazvali su odre|ene dileme i nejasno}e u radu mati~nih ureda, ali zahvaljuju}i seminarima koje je na{a Slu`ba, u saradnji s drugim relevantnim institucijama i udru`enjima organizirala, stvari polako dolaze na svoje mjesto. Proteklog smo vikenda imali seminar na kojem je u~estvovalo svih 12 cazinskih mati~ara, koji se na ovaj na~in pripremaju za polaganje posebnog ispita predvi|enog novim propisima“, istakao je Hasan Sal-

ki}, {ef Slu`be za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti op}ine Cazin. Prema podacima Op}inske slu`be za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti, u 11 mjeseci ove godine centralni i terenski mati~ni uredi u Cazinu izdali su 37 hiljada i 100 razli~itih izvoda gra|anima.

Izvodi iz mati~nih knjiga - S obzirom da se rad mati~nih ureda uglavnom ve`e za izdavanje izvoda iz mati~nih knjiga ro|enih, vjen~anih, umrlih, te izdavanje uvjerenja o dr`avljanstvu, podaci za 11 mjeseci ove godine govore da je iz mati~ne knjige ro|enih izdano 12.577 izvoda, iz mati~ne knjige vjen~anih 4.467, iz knjige umrlih 1.351, a izdano je 6.708 uvjerenja o dr`avljanstvu, - nagla{ava Salki}. U 2012. godini gra|anima Cazina izdato je 16.503 izvoda iz mati~ne knjige ro|enih, 5.192 iz mati~ne knjige vjen~anih, 2.352 izvoda iz knjige umrlih, te 8.597 uvjerenja o dr`avljanstvu. Sude}i po podacima za 11 mjeseci ove godine, broj izvoda krajem 2013. vjerojatno }e biti pribli`no isti onima iz prethodne godine.

PREDAVANJE POLJOPRIVREDNICIMA

Prednosti plasteni~ke proizvodnje S obzirom da plasteni~ka proizvodnja iz godine u godinu bilje`i sve bolje rezultate na podru~ju op}ine Cazin, Kantonalni poljoprivredni zavod u saradnji sa Slu`bom za privredu i poljoprivredu op}ine Cazin i projektom „Farma“, organizirao je

predavanje za poljoprivrednike koji se bave proizvodnjom povr}a u za{ti}enom prostoru. Kako je ovom prilikom kazao mr. Omer Kurtovi}, direktor Federalnog poljoprivrednog zavoda, cilj predavanja je da se proizvo|a~ima pru`e saznanja

o suvremenim agrotehni~kim mjerama i selekcioniranim hibridima osnovnih povrtnih kultura, kako bi mogli posti}i visoke prinose u poljoprivredi. On je ovom prilikom govorio i o prednostima plasteni~ke proizvodnje u odnosu na proizvod-

nju na otvorenom, a upozorio je i na gre{ke koje naj~e{}e ~ine proizvo|a~i. Kako su ovom prilikom naglasili direktor Kantonalnog poljoprivrednog zavoda, Edhem Hod`i} i stru~na savjetnica u Op}inskoj slu`bi za privredu i

poljoprivredu, Remza Alagi}, po veli~ini za{ti}enog prostora ali i prinosima povr}a proizvedenog u plastenicima, Unskosanski kanton zauzima zna~ajno mjesto u Federaciji BiH. Tome je dosta doprinijela i edukacija poljoprivrednih proi-

zvo|a~a. I ovog puta poljoprivrednicima je upu}ena poruka da, `ele li imati uspje{nu proizvodnju, obavezno koriste savremene metode agrotehnike, odaberu kvalitetan sortiment i adekvatna za{titna sredstva za povrtlarske kulture.

Priredila: Sehija Muminovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

OGLASI

9

www.usnkrajina.com.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-S SANSKI KANTON J.U.“Kantonalni fond za pomo} u stambenom zbrinjavanju i zapo{ljavanju bora~kih populacija, prognanih osoba i socijalno ugro`enih kategorija“

e/ po osnovu invalidnosti 1. Podnosiocu zahtjeva pripadaju bodovi po osnovu stepena invalidnosti; R.B.

Stepen vojnog invaliditeta

1.

RVI 100%

I

grupa

12

Na osnovu ~lana 4. Pravilnika o uslovima,na~inu i kriterijima dodjele nov~anih sredstava za pru`anje pomo}i u stambenom zbrinjavanju bora~kih, socijalno ugro`enih kategorija i prognanih osoba(br: 0806/12 od 25.05.2012.god), J.U.“Kantonalni fond za pomo} u stambenom zbrinjavanju i zapo{ljavanju bora~kih populacija, prognanih osoba i socijalno ugro`enih kategorija“ (u daljem tekstu Fond), objavljuje

2.

RVI 100%

II grupa

10

3.

RVI 90%

III grupa

9

4.

RVI 80%

IV grupa

8

5.

RVI 70%

V grupa

7

JAVNI POZIV

6.

RVI 60%

VI grupa

6

za podno{enje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu kreditnih sredstava u svrhu rje{avanja stambenih potreba bora~kih populacija, prognanih osoba i socijalno ugro`enih kategorija u Unsko-sanskom kantonu

7.

RVI 50%

VII grupa

5

8.

RVI 40%

VIII grupa

4

9.

RVI 30%

IX grupa

3

Predmet Javnog oglasa je odobravanje-dodjela kreditnih sredstava za rje{avanje stambenih potreba bora~kih populacija (porodica {ehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca) i prognanih osoba, iz sredstava Fonda planiranih Programom rada za 2014. godinu.

10.

RVI 20%

X grupa

2

1. NAMJENA, OKVIRNI IZNOSI KREDITNIH SREDSTAVA Pod rje{avanjem stambenih potreba, a u okvirima Pravilnika o minimumu stambenih uslova za sanaciju i izgradnju stambenih objekata (Slu`beni glasnik BiH,broj 93/06), podrazumjeva se: - izgradnja, dogradnja porodi~no-stambenih objekata, - sanacija, rekonstrukcija, adaptacija porodi~no - stambenih objekata, kao i stambenih jedinica u objektima kolektivnog stanovanja (stanovi koji nisu otkupljeni certifikatima) Iznos sredstava za ovu svrhu }e biti utvr|en Planom i programom rada Fonda za 2014. godinu, a pojedina~ni iznosi kredita su od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM ovisno o nu`nom obimu radova na stambenim objektima. 2. KORISNICI PRAVA Pravo na odre|ivanje dodjele kreditnih sredstava za rje{avanje stambenih potreba imaju pripadnici bora~ke populacije te prognane osobe (interno raseljena lica), koji su otpo~eli gradnju, stanuju u vlastitom nedogra|enom, neuslovnom objektu. Pravo se razmatra ako se u propisanom roku ovog Javnog oglasa preda potpuna dokumentacija. 3.KRITERIJI ZA BODOVANJE PODNE[ENIH ZAHTJEVA a/stambena situacija, uslovi stanovanja, stanje objekta

f/ ratna priznanja 1. Po osnovu priznanja u Oru`anim snagama BiH, borcima i ~lanovima njihovih porodica pripadaju bodovi kako slijedi: R.B.

Ratna priznanja

1.

Orden narodnog heroja

12

2.

Zlatni ljiljan

10

3.

Zlatna policijska zna~ka

10

4.

Srebrni {tit

6

5.

Srebrena policijska zna~ka

6

35 bodova

b) podstanar kod roditelja, zbog stanja objekta koji `eli dograditi, sanirati, adaptirati

30 bodova

c) ako je objekat u ru{evnom stanju, potpuno neuslovan za stanovanje

28 bodova

d) ako objekat nije pokriven (pod plo~om), bez osnovnih instalacija, provizoran smje{taj

26 bodova

Bodovi

g/ socijalni status-iimovinsko stanje Kandidatu za kojeg Komisija Fonda utvrdi, uvidom na licu mjesta, potrebnim provjerama, da se radi o osobi izrazito lo{eg imovinskog stanja, socijalno ugre`enoj kategoriji, po ovom osnovu dodijelit }e se: Socijalno ugro`ena kategorija

a) podstanar, zbog stanja objekta koji `eli dograditi, sanirati, adaptirati

Bodovi

10 bodova

h/ po osnovu statusa prognane osobe Osobe sa statusom prognanih osoba

15 bodova

e) objekat pokriven, bez osnovnih instalacija

24 boda

Ukupan broj bodova ostvaren po svakoj ta~ki ovih kriterija me|usobno se zbraja.

f) objekat pokriven, dijelom useljiv, nu`na dogradnja za stvaranje minimalnih uslova stanovanja

22 boda

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na Javni oglas potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: 1. uvjerenje nadle`nog organa o vremenu provedenom u Oru`anim snagama, 2. dokaz o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida ili ~lana porodice {ehida ili poginulog borca, 3. dokaze o vlasni{tvu ili posjedu-kori{tenja, 4. uvjerenje cipsa o stalnom prebivali{tu, 5. ku}na lista o broju ~lanova prodi~nog doma}instva podnosioca prijave, 6. dokaz o dodjeli priznanja u Oru`anim snagama, 7. dokaz da aplikant ima status prognane osobe, 8. kopija li~ne karte.

g) dotrajali, devastirani objekti, zna~ajno vla`ni, nu`na sanacija, adaptacija

20 bodova

h) nedogra|eni objekti, relativno uslovni za stanovanje (preostali gra|evinski 14-18 bodova radovi, zanatsko-zavr{ni i instalerski radovi u dijelu objekta) i) adaptacija, rekonstrukcija dijela objekta nu`na zbog funkcije stanovanja

12 bodova

j) sanacija dijela objekta zbog pobolj{anih uslova stanovanja

10 bodova

k) zamjena o{te}enih zidnih i podnih obloga unutar objekta

8 bodova

l) nu`ne opravke elemenata objekta u domenu teku}eg odr`avanja

6 bodova

^injenice iz prethodnog stava, prije utvr|ivanja broja bodova, ustanovljavaju se uvidom na licu mjesta od strane Komisije Fonda, a ako je potrebno i vr{enjem odgovaraju}ih provjera. Bodovi se ne mogu ostvarivati kumulativno ve} se, ako postoji vi{e osnova za bodovanje, uzima onaj koji je za podnosioca zahtjeva povoljniji. b/ porodi~ne prilike 1. Za svakog ~lana porodi~nog doma}instva, koji se kao takav ima smatrati u skladu sa odredbama Zakona pripadaju 2.00 boda(uklju~uju}i i podnosioca). 2. Dokaz o ~injenici da je neko lice ~lan porodi~nog doma}instva, predstavlja potvrda ovla{tenog op}inskog organa, ku}na lista, kao i neposredni uvid u ~injeni~no stanje, te provjera istog od strane Komisije. c/ u~e{}e u oru`anim snagama 1. Po osnovu u~e{}a u Oru`anim snagama BiH, podnosiocu zahtjeva-kandidatu za rje{avanje stambenog pitanja pripada 0.50 bodova za svaki mjesec pripadni{tva u OS. BiH. 2. Ukoliko kandidat za odobravanje sredstava ima ~lana porodi~nog doma}instva koji je tako|e bio pripadnik OS. BiH, i koji `ivi sa njim u ku}nom doma}instvu, a nije ni na koji na~in rje{io svoje stambeno pitanje, onda se njemu dodaju i bodovi tog lica kojem se iznos iz prethodne ta~ke, umanjuje za 50% obra~unatog broja bodova. 3. Za u~e{}e u oru`anim snagama, kao osnov za ostvarivanje bodova, u smislu prethodne ta~ke, uzima se period koji je upisan u uvjerenje od strane nadle`nog organa odbrane, pri ~emu se period od 15 dana i vi{e ra~una kao puni mjesec, a za svaki period od 14 dana i manje, u~e{}e u oru`anim snagama se ne}e bodovati. d/ po osnovu pogibije ~lana porodice 1. Porodica {ehida-poginulog borca bez obzira na vrijeme provedeno u OS poginulog 30 bodova 2. Ako se podnosilac zahtjeva nalazi u statusu ratnog vojnog invalida i ~lana porodice {ehidapoginulog borca pripadaju mu bodovi kumulativno, iz relevantnih dokaza za takav status. 3. Ako podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za pru`anje pomo}i u stambenom zbrinjavanju kao ~lan porodice sa vi{e poginulih boraca, za svakog od njih mu pripadaju bodovi utvr|eni prethodnim stavom ove ta~ke.

5. ADRESA PODNO[ENJA ZAHTJEVA Prijave na Javni oglas sa potrebnim odgovaraju}im dokumentima,dostaviti u Fond ili po{tom preporu~eno na adresu: J.U. “Kantonalni fond za pomo} u stambenom zbrinjavvanju i zapo{ljavvanju bora~kih populacija,, proggnanih osoba i socijalno uggro`enih kateggorija“ Biha},, ul. 501. slavvne br. 10. Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Bli`e informacije mogu se dobiti neposredno u Fondu ili na telefon 037/228-067. 6. OBRADA ZAHTJEVA Po isteku iz Javnog oglasa, vr{i se provjera ispravnosti-kompletnosti dostavljenih dokumenata, a potom u cilju utvr|ivnja prava prvenstva za sve podnosioce zahtjeva, komisija Fonda zapisni~ki, uvidom na licu mjesta, utvr|uje stanje objekta, uslove stanovanja, stanarski status. Komisija Fonda }e do kraja I kvartala naredne godine, utvrditi prijedlog godi{nje rang liste za dodjelu kreditnih sredstava sa iznosom ukupnog broja bodova i iznosom sredstava koji se predla`e za dodjelu. Po usvajanju od strane Upravnog odbora Fonda, rang lista se objavljuje na oglasnoj plo~i Fonda i dnevnim listovima dostupnim bora~koj populaciji. 7.NAPOMENA 1. Jedinstveni obrazac prijave za odobravanje kredita mo`e se dobiti neposredno u Fondu ili op}inskom organu uprave nadle`nom za bora~ko invalidsku za{titu. 2. Prijava sa dokumentacijom }e se primati u Fondu i po{tom preporu~eno sa naznakom na ruke Komisije za odobravanje kreditnih sredstava za 2014.godinu. 3. Bez obzira na to da li su ranijih godina podne{ene prijave i dokumenti za kredit, svi podnosioci prijava du`ni su dostaviti kompletnu dokumentaciju (ne strariju od 6 mjeseci). 4. Proceduru oko utvr|ivanja kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva, utvrdit }e poslovna banka. 5. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.


10

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SANSKI MOST

ZAKUPLJEN PROSTOR

PREDSTAVNICI FONDA ZA ZA[TITU OKOLI[A U SANSKOM MOSTU

Prioritet izgradnja pre~i{}iva~a za otpadne vode Safet Harbinja, predsjednik Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine, sa saradnicima 27. novembra posjetio je op}inu Sanski Most. Goste je primio na~elnik op}ine Mustafa Avdagi}, a razgovaralo se o nekoliko projekata koje }e lokalne vlasti kandidirati kod ovog fonda. Na~elnik Avdagi} istakao je potrebu spajanja kanalizacione mre`e, a kao jedan od prioritetnih projekata spomenuta je izgradnja pre~i{}iva~a za otpadne vode u cilju za{tite sliva rijeke Sane. Gosti iz Sarajeva u pratnji svojih doma}ina posjetili su nekoliko lokaliteta i jednu od najsavremenih fabrika pitke vode na izvori{tu rijeke Zde-

OO CRVENOG KRI@A

Uspjela akcija darivanja krvi ne. Radi se o modernom postrojenju gdje se obavlja filtracija i pro~i{}avanje vode koja se potom gradskim vodvodom distribuira u

sanska doma}instva. Obavljena je posjeta osnovnoj {koli Mahali koja je aplicirala u projektu energetske efikasnosti kao i lokalitetu

poznate termalne ljekovite banje Sanska Ilid`a gdje je u toku izgradnja modernog zdravstveno-turisti~kog centra.

Op}inska organizacija Crvenog kri`a Sanski Most ovih dana uspje{no je organizovala jo{ jednu humanu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Odazvalo se dvadeset gra|ana. Kako nas je informisao sekretar sanskog CK Hamza Alagi} u ovoj godini ukupno je sprovedeno sedam akcija dobrovoljnog darivanja

krvi. U ~etiri akcije koje se organizuju prema planu CK odazvalo se l50 gra|ana. Isti broj sanskih srednjo{kolaca se odazvao u dvije akcije koje su sprovedene sa Zavodom za transfuziologiju iz Sarajeva, a jedna akcija je organizovana za Dan policije i tad je krv darovalo 25 djelatnika Tre}e policijske uprave.

DESETA SJEDNICA OP]INSKOG VIJE]A SANSKI MOST

Usvojen Nacrt bud`eta za 2014. godinu [esnaest vije}nika usvojilo je Nacrt bud`eta op}ine Sanski Most za 2014. Protiv je glasalo dvanaest vije}nika (SBB i SDP), a dva vije}nika (SBiH) bila su suzdr`ana. Na desetoj redovnoj sjednici OV Sanski Most odr`anoj 28. novembra usvojen je Izvje{taj o izvr{enju bud`etskih prihoda i rashoda za tri kvartala (devet mjeseci) ove godine. Za usvajanje izvje{taja glasalo je l7 vije}nika, dvanaest je bilo protiv i dva suzdr`ana. Na osnovu plana o izvr{enju bud`eta za prvih devet mjeseci ove godine koji je iznosio 8.095.297 KM, bud`etski prihodi i razhodi za pomenuti izvje{tajni period ostvareni su u iznosu od 9l,46 posto, odnosno manji su su za 8,45 posto {to je u apsulutnom iznosu manje za 692.957 KM. U obrazlo`enju strukture ostvarenih prihoda nagla{eno je kako su poreski prihodi ostvareni uglavnom u skladu s predvi|enim planom i dinamikom, dok je i ove godine manjak ostvaren kada je rije~ o neporeznim prihodima i prihodima od potpora i grantova s vi{in razina vlasti pa je istaknuto da je s nivoa Unskosanskog kantona, u odnosu na predvi|eno, ostvareno ispod dvadeset posto ili svega oko ~etrdeset hiljada KM.

Racionalnije poslovanje Na~elnik op}ine Mustafa Avdagi} naglasio je kako bud`etsko poslovanje do kraja godine mora biti jo{ racionalnije te da se javna

potro{nja mora jo{ umanjiti kako se ne bi do{lo do bud`etskog deficita. Na~elnik Avdagi} je istakao intencije izvr{ne vlasti da do kraja godine ne bude dodatnih rebelansa bud`eta. Predstavnici parlamentarne ve}ine u Vije}u su u svojim diskusijama naglasili kako se mo`e biti zadovoljno ostvarenim bud`etskim poslovanjem ukoliko se ima u obziru kompletna ekonomska situacija, a nagla{eno je kako je Sanski Most zna~ajno zakinut prilikom raspodjele dobiti „Unsko sanskih {uma“ od strane Vlade Unsko - sanskog kantona pogotovo kada se zna da sanska op}ina raspola`e sa velikim {umskim bogatstvom. Istaknuto je da su u bud`etskom poslovanju ispunjene preuzete obaveze prema bud`etskim korisnicima. Predstavnici opozicije su iznosili brojne zamjerke na, kako su istakli, neravnomjernu isplatu bud`etskih sredstava, nedovoljna sredstva od neporeznih prihoda te preveliku javnu potro{nju na u{trb

privrednog sektora. Predstavnici svih politi~kih partija bili su jednoglasni u ocjeni da politi~ki predstavnici op}ine Sanski Most u vi{im nivoima vlasti trebaju ulo`iti jo{ vi{e napora kako bi se ostvarila {to ve}a finansijska dobit za op}inu. Izvje{taj je usvojen ve}inom glasova op}inskih vije}nika. Usvojena je odluka o Nacrtu bud`eta op}ine za 2.014. godinu u iznosu od l0.023.200 KM. - Radi se o dokumentu koji }e biti upu}en u proceduru javne rasprave te se o~ekuju brojne primjedbe, izmjene i dorade kako bi bud`et op}ine bio usvojen prije po~etka nove kalendarske i fiskalne godine. Javna rasprava }e trajati narednih petnaest dana, izjavio je na~elnik Avdagi}.

Program rada OV Vije}nici su jednoglasno usvojili Nacrt programa rada Op}inskog vije}a za narednu godinu kao i nacrt Strategije lokalnog razvoja op}ine Sanski Most, zajedno sa planom njegove implementacije za period 2014.- 2017. god-

- Bud`et za narednu godinu u nacrtu iznosi l0.023.200 KM - Radi se o dokumentu koji }e biti upu}en u proceduru javne rasprave te se o~ekuju brojne primjedbe, izmjene i dorade kako bi bud`et op}ine bio usvojen prije po~etka nove kalendarske i fiskalne godine. Javna rasprava }e trajati narednih petnaest dana izjavio je na~elnik Mustafa Avdagi}

ina. Usvojen je zaklju~ak da se u predlo`enim nacrtima obavi javna rasprava u trajanju od l5 dana. Jednoglasnu podr{ku Vije}a dobio je prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude zakup poljoprivrednog zemlji{ta u vlasni{tvu dr`ave na podru~ju op}ine Sanski Most. Ve}inom glasova usvojen je prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Lijeva obala l“. Ovom odlukom odlu~eno je da se pristupa izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ovog stambenog naselja u sklopu kojeg je prema vaze}em regulacionom planu planirana zona sa sportsko-rekreativnim sadr`ajima. Jednoglasno je usvojen nacrt odluke o snadbjevanju pitkom vodom, kao i nacrt odluke o na~inu postupanja sa komunalnim i njemu sli~nim otpadom te je ostavljen rok u trajanju od 30 dana za javnu raspravu. Ve}inom glasova usvojen je prijedlog odluke o utvrdjivanju prosje~ne kona~ne gradjevinske cijene metra kvadratnog korisne stambene povr{ine u 2013. godini te prijedlog odluke o utvrdjivanju visine rente po zonama. OV usvojilo je I prijedlog odluke o utvrdjivanju op}eg interesa u korist JP “Elektroprivreda“ BiH d.d. Sarajevo koji se odnosi na izgradnju elektroenergetskog objekta i niskonaponske mre`e na podru~ju Novog Naselja i D`evara.

TUZLANSKI STUDENTI POSJETILI [EJKOVA^U

Odali po~ast `rtvama Grupa studenata Pravnog fakulteta iz Tuzle 22. novembra posjetila je Identifikacioni centar “[ejkova~a“ gdje se obavlja antropolo{ka obrada i identifikacija tijela ekshumiranih iz masovne grobnice Toma{ica kod Prijedora. Studente iz Tuzle ugostitili su predstavnici Asocijacije mladih SDA Sanski Most. Predsjednik Asocijacije i op}inski vije}nik Mensur Seferovi} izjavio je kako prizori u

“[ejkova~i“ nedvojbeno govore da je na ovim prostorima po~injen genocid. Dekan tuzlanskog fakulteta Izudin Hajrovi} izjavio je kako se radi o studijskom putovanju i da posjeta “[ejkova~i“ ima dvostruki karakter tj. odavanje po~asti `rtvama te da se studenti na licu mjesta upoznaju s na~inom rada ekipe Instituta za nestale osobe u BiH, {to im mo`e koristiti u budu}em poslu.

DOM ZDRAVLJA SANSKI MOST

Registracija pacijenata u timove porodi~ne medicine U Domu zdravlja Sanski Most u toku je registracija pacijenata u timovima porodi~ne medicine. Iz ove zdravstvene ustanove upu}en je apel svim osiguranim licima koji do sada nisu registrovani da to u~ine do 3l. decembra kako bi u narednom periodu mogli ostvariti pravo na adekvatnu zdravstvenu za{titu. Da bi se registracija obavila neophodno je ispuniti izjavu o registraciji, a registracija se mo`e obaviti u samoj ustanovi kao i u porodi~nim ambulantama. Od 2009. godine od kada je zapo~eo proces registracije, od 26.000 osiguranih lica koliko ih ima na podru~ju op}ine Sanski Most, u timove porodi~ne medicine do sada je registrovano preko 12.000 osiguranih lica.

Priredio: Emir Tabakovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

ZEKERIJAH ALAGI], DIREKTOR VETERINARSKE STANICE BIHA]

Krvavi snimci pasa su monta`a za koju }e neko odgovarati Samo dan nakon {to je Op}insko vije}e u Biha}u na 13. redovnoj sjednici jednoglasno usvojilo Izvje{taj o radu privremenog skloni{ta za napu{tene `ivotinje za period april 2012. - april 2013. godine na pojedinim portalima su "osvanule" jezive slike osaka}enih i mrtvih pasa, upravo u tom azilu. Slike su postavili ~lanovi Udru`enja za za{titu `ivotinja "Spas" Biha} `ele}i, kako su naveli, javnost upoznati s bezobzirnim odnosom uposlenih u azilu i prozvati odgovorne. Mora se priznati da je javnost ostala {okirana. Me|utim, pri~a ima i drugu stranu. Direktor Veterinarske stanice Biha}, Zekerijah Alagi}, kojoj je skloni{te za napu{tene `ivotinje na lokaciji Gorjevac kod Biha}a dano na upravljanje, isti~e da su slike montirane i sada je to predmet policije i Tu`ila{tva.

Zlonamjernici prijavljeni policiji - Nevi|eno je na {ta su sve ljudi spremni za rad li~nog interesa i profita, a pozadina ove pri~e, koja je navodno zabilje`ena i slikana u azilu za napu{tene `ivotinje na Gorjevcu nije ni{ta drugo do to. Unosan je to posao. Lokalna zajednica snosi tro{kove privo|enja, vakcinisanja, sterilizacije i drugih vidova zdravstvene za{tite napu{tenih pasa, kao i administrativne procedure koje mora provesti kako bi jedna takva

`ivotinja bila spremna na udomljavanje, a pojedini "ljubitelji" pasa i drugih napu{tenih `ivotinja, pod okriljem udruga za za{titu, imaju dobro uhodan biznis s istim tim ljubimcima gdje "po glavi" zara|uju od 300 eura. Ovo nije prvi put da nam tzv. ljubitelji i za{titnici napu{tenih `ivotinja poku{avaju podmetati. To nam je svima, cijelom gradu Biha}u, nanijelo sramotu i {tetu. Za ovu neistinu i montiranu pri~u neko }e odgovarati. Postoje svjedoci i priznanja nekolicine ~lanova "Spasa" da se radilo o zloj namjeri pojedinaca, a koji im je krajnji cilj i to je znano. O svemu je upoznata policija i Tu`ila{tvo USK-a pa }emo vidjeti {ta }e dalje biti, - isti~e Alagi}. Naime, prema saznanjima do kojih su do{li direktor i osoblje Veterinarske stanice Biha}, nekoliko ~lanova Udru`enja "Spas" je dana kada su nastale fotografije u gepeku automobila dovezlo osaka}ene i uginule pse i to ba{ u vrijeme kada su radnici higijeni~arske slu`be zavr{ili posao ~i{}enja boksova i hranjenja pasa i oti{li na druge poslove. Samo dan prije niti jedan pas koji se nalazio u boksu nije bio bolestan, tvrdi Alagi}. Da stvar bude gora iz istog tog udru`enja nekoliko dana prije od Veterinarske stanice su tra`ili da im se odobri ulazak u azil sa grupom volontera iz Hrvatske i Slovenije koji su im bili gosti.

Alagi} isti~e da je sve bilo unaprijed organizirano, {to je, isti~e, i priznalo nekoliko ~lanova Udru`enja. - Nakon {to su uradili {to su naumili, ponovo su pokupili te `ivotinje i odvezli. Zbilja mi nije jasno {ta drugo osim li~nog interesa mo`e stajati iza ovog ali na ovom se pri~a ne}e zavr{iti, - ka`e Alagi}.

O{trije kazniti neodgovorne vlasnike `ivotinja Trenutno se u azilu nalazi oko 70 pasa. Ranije se u tom skloni{tu smje{talo na stotine pasa ali postoje}i kapaciteti to ne dozvoljavaju. U izvje{tajnoj godini o radu privremenog skloni{ta je navedeno da je kroz azil pro{lo 1.200 pasa od ~ega je udomljeno 77, a humano uspavano 95. Humano se uspavljuju samo izrazito agresivni i neizlje~ivi psi, a ostali nakon klini~kog pregleda koji se obavlja u prostorijama Veterinarske stanice, se ozna~avaju i uvode u registar poslije ~ega se otvara karton za svakog psa pojedina~no. Svi psi u skloni{tu se podvrgavaju cijepljenju na bjesnilo i u slu~aju bolesnog stanja lije~e u ambulanti. Ve}ina pasa je podvrgnuta kirur{kim tretmanima kastracije i sterilizacije. Iako je, prema rije~ima Alagi}a, u po~etku bilo dosta problema oko organizacije rada, sada su stvari kona~no sjele na svoje mjesto i uspjelo se

UG LD BIHA]

Uspje{an lovni dan "Halo, ovdje Drenova~a‌ Ovdje Lutak dva, ovdje Lutak dva, molim da se javi Lutak jedan!" "Ovdje Lutak jedan, {ta je?" "Lutak dva javlja da je odstrijeljen golem vepar!" "Lutak jedan javlja da je odstrijeljen jo{ jedan!" ^ulo se ovo proteklog vikenda na brdima povi{e Lohova, na lokaciji Drenova~a gdje je grupa lovaca koja nosi isto ime imala uspje{an lovni dan. Odstrijeljena su dva vepra a u lovu su u~estvovali: Munir Alibabi}, Ismet Red`i}, Mustafa Topi}, Safet Hrnjica, Senad Buli}, [uhret Fazli} i Husein [abi}. Uspje{an lovni dan imali su i lovci grupe Sokolac. O{tro oko i mirnu ruku imao je Hamo Po{tar. Ni prvi ni zadnji put. Halid Alijagi}

11

Zekerijah Alagi} uvesti reda u ovom centru. Ishrana i njega pasa u skloni{tu se obavlja po utvr|enoj satnici i procedurama. Nabavka hrane je vr{ena postupkom javnih nabavki, donacijama, ostacima hrane iz Kantonalne bolnice u Biha}u, kao i kupovinom starog kruha iz gradskih pekara. Nekom o~ito to ne odgovara, napominju uposlenici Veterinarske stanice Biha}. Problem pasa lutalica posljednjih godina je eskalirao na podru~ju cijele BiH. Rje{avanje ide sporo, i ko{ta. Uskoro bi moglo do}i i do izmjena Zakona o za{titi `ivotinja kojim }e biti utvr|eni rokovi za udomljavanje napu{tenih `ivotinja nakon ~ega se pristupa eutanaziji. S druge strane, direktor Veterinarske stanice isti~e da se moraju uvesti o{trije sankcije i kazne za neodgovorne vlasnike pasa i ma~aka. Bez toga, u uvjetima u kojima se sada radi problem pasa lutalica u BiH u skorije vrijeme ne}e biti rije{en. N. Pirali}

Na osnovu ~lana 135. Zakona o op}em osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju (SI.glasnik USK-a broj 5/04 od 05.05.2004), te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, broj: 10-34-11429-2/2013. od 21.11.2013. godine, i ~lana 84. Pravila JU O.[ "Jezerski" Jezerski, [kolski odbor na sjednici odr`anoj dana 03.12.2013. godine, donio je Odluku kojom se raspisuje:

KONKURS

za izbor uposlenika u {kolskoj 2013/2014. godini 1. nastavnik razredne nastave, Podru~na {kola Trome|a - dva (2) izvr{ioca, na odre|eno radno vrijeme, do kraja nastavne 2013/14. godine, (30.06.2014. god.) 2. nastavnik razredne nastave, Podru~na {kola Trome|a - 1 jedan (1) izvr{ilac, na neodre|eno radno vrijeme, 3. nastavnik razredne nastave, Podru~na {kola Mahmi} Selo - jedan (1) izvr{ilac, na odre|eno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja, a najdu`e do kraja nastavne 2013/14. godine, (30.06.2014. godine) 4. nastavnik njema~kog jezika - na {est (6) sati sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme, do kraja nastavne 2013/14. godine, (30.06.2014. godine) 5. nastavnik informatike - na 4 sata sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme, do kraja nastavne 2013/14. godine, (30.06.2014. godine) 6. nastavnik tehni~ke kulture - 4 sata sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme, do kraja nastavne 2013/14. godine, (30.06.2014. godine) 7. nastavnik islamske vjeronauke- jedan (1) izvr{ilac, na odre|eno radno vrijeme, do povratka radnika s funkcije, a najdu`e do kraja nastavne 2013/14. godine, (30.06.2014. godine) 8. nastavnik engleskog jezika - jedan (1) izvr{ilac, na odre|eno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja, a najdu`e do kraja nastavne 2013/14. godine, (30.06.2014. godine) 9. nastavnik matematike - {esnaest (16) sati sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja, a najdu`e do kraja nastavne 2013/14. godine, (30.06.2014. godine) 10. pedagog {kole - jedan (1) izvr{ilac, na neodre|eno radno vrijeme, 11. nastavnik islamske vjeronauke - {est (6) sati sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme, do kraja nastavne 2013/14. godine, (30.06.2014. godine) 12. nastavnik fizike - tri (3) sata sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja, a najdu`e do kraja nastavne 2013/14. godine (30.06.2014. godine) Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: - Kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon - Diplomu o zavr{enoj {koli (original ili ovjerena kopija) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - Ljekarsko uvjerenje po prijemu u radni odnos. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj 10-34-1731/12 od 06.01.2012. god. (u daljem tekstu Kriteriji). Pored navedenih dokumenata kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti i dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju USK-a - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, potrebno je dostaviti slijede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ratnog vojnog invalida - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva demobilisanog branitelja - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe - Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom - Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom i Zakonom o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USKa potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kadidatima }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja kandidati }e biti naknadno telefonski obavje{teni o datumu i terminu odr`avanja intervjua. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijavu sa potpunom dokumentacijom slati na adresu: JU O.[. "Jezerski" Jezerski, Jezerski 60, 77241 Jezerski. Sa naznakom : "Prijava na konkurs" Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs, ne}e se uzimati u razmatranje.


12

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

BIHA]

ZAKUPLJEN PROSTOR www.facebook.com/Opcina-Bihac

Na~elnik razgovarao s 31 uposlenikom koji ispunjavaju uslove za prijevremenu penziju Uposlenici koji iskoriste mogu}nost do 31. 12. mogu dobiti posebne stimulacije Op}insko vije}e Biha}a sa 18 glasova za i pet suzdr`anih usvojilo je Prijedlog odluke o visini i na~inu isplate stimulativne nov~ane naknade uposlenicima Op}inskog organa uprave op}ine Biha} u postupku ostvarivanja prava na prijevremenu starosnu penziju. Ovom odlukom op}inski na~elnik Biha}a ovla{ten je da uposlenicima koji iskoriste zakonsku mogu}nost da do 31. 12. 2013. godine odu u prijevremenu penziju, osim zakonom propisane otpremnine te svih dospjelih a neizmirenih potra`ivanja koje uposlenik potra`uje od Op}ine, mo`e ponuditi i posebnu stimulaciju u vidu nov~ane Tokom 2013. godine sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica implementirani su projekti izgradnje krova na sportskoj dvorani O[ Kulen Vakuf u MZ Ora{ac u iznosu od 108.762 KM, zajedni~kim u~e{}em Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i op}ine Biha} u realizaciji je projekt rekonstrukcije i izgradnje lokalnog puta Bosanski Osredci u MZ Martin Brod u iznosu od 90.000 KM, dok je zajedni~kim sredstvima op}ine Biha} i resornog ministarstva izgra|en dom mjesne zajednice u Srbljanima. U sklopu posjete op}ini Biha} ministar Osmanovi} i na~elnik Galija{evi} posjetili su povratni~ke mjesne zajednice Srbljani, Ora{ac i Martin Brod, gdje su s mje{tanima razgovarali o goru}im problemina povratnika, te zajedni~kim pro-

PRIJEVREMENIM PENZIONISANJEM

Godi{nja u{teda preko dva miliona naknade.

U prijevremenu penziju 31 radnik Naime, na~elnik Emd`ad Galija{evi} proteklih dana razgovarao je sa 31 uposlenikom koji ispunjavaju uslove za prijevremenu penziju kako bi se njihovim odlaskom u penziju ostvarile u{tede u op}inskom bud`etu. Kako je istakao na~elnik Galija{evi} odlaskom 31 uposlenika u prijevremenu penziju Op}ina bi u{tedila 1.929.438 KM po osnovu plata i 388.632 KM po osnovu toplog obroka. - Do sada se pozitivno izjasnilo sedam uposlenika i ovo je sve na doborovoljnoj bazi

i bez pritisaka i mobinga prema radnicima. I sad ka`em da nema prisile i da niko ne mora pozitivno odgovoriti, ali ono {to }e uskoro slijediti, to je smanjenje plate i broja uposlenika, te }e primati platu daleko manju nego {to smo im ponudili ukoliko odu dobrovoljno u prijevremenu penziju. Preko dva miliona KM koje bi u{tedili prijevremenim penzionisanjem iskoristili bi za vra}anje dugova i obaveza, te ure|enje poslovne zone i ja~anju privrede u Biha}u, - kazao je Galija{evi}. On je kazao da }e sve odluke vezane za smanjenje plate i broja uposlenih u Op}ini Biha} biti donesene u skladu sa zakonskim propi-

sima i kriterijima vezanim za listu prekobrojnih.

Velikodu{na ponuda - Ja se nadam da }e svi oni koji jo{ nisu prihvatili na{u ponudu o prijevremenom penzionisanju nakon dana{nje sjednice i ove rasprave dobro razmisliti i prihvatiti ovu ponudu koja je itekako velikodu{na i korektna i koja je ponavljam na bazi dobrovoljnosti. Kod ove odluke nemam nikakvu dilemu i ono {to svima garantiram da }e se u ovoj op}ini raditi i dobijati plata za uslove koji su primjereni ovom gradu i ovoj dr`avi "- kazao je na~elnik Galija{evi}.

MINISTAR OSMANOVI] I NA^ELNIK GALIJA[EVI] U SRBLJANIMA, ORA[CU I MARTIN BRODU

Za lak{i `ivot povratnika

jektima kojim se mo`e olak{ati `ivot povratnika u sva tri biha}ka naselja. - Posjetili smo tri povratni~ka naselja u kojima se mje{tani susre}u sa gotovo istim problemima, a to je nezaposlenost i lo{a infrastruktura u mjesnim zajednicama. Op}ina Biha} u proteklih godinu dana u sve tri mjesne zajednice koje smo posjetili izdvojila je zna~ajna financijska sredstva za asfaltiranje lokalnih puteva, javne rasvjete, nabavke plastenika i poljoprivrednih ma{ina te pomo}i socijalno ugro`enim porodicama. To je na{a konkretna pri~a, a ne la`i i obe}anja koja su ovim ljudima pri~ana posljednjih osam godina, - kazao je na~elnik Galija{evi}, zahvaliv{i se ministru Osmanovi}u na dosada{njoj podr{ci povratnicima, ali obe}anju da }e tako biti i u 2014. godini.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

BIHA]

21

ZAKUPLJEN PROSTOR www.facebook.com/Opcina-Bihac

DELEGACIJA OP]INE BIHA] POSJETILA MASOVNU GROBNICU TOMA[ICA

Mjesto tuge i bola POSJETA DELEGACIJE OP]INE GRADU PRIJEDORU

Novi impulsi saradnje Nedavno otkrivenu najve}u masovnu grobnicu u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, Toma{icu kod Prijedora, posjetio je na~elnik Emd`ad Galija{evi} zajedno sa Senadom Brati}em, narodnim poslanikom u Skup{tini RS-a, i op}inskim vije}nikom Adnanom Lipova~om. Na mjestu stradanja Bo{njaka i Hrvata Prijedora i okolice, prou~ena

je Fatiha i odana po~ast nevino ubijenim civilima ~iji posmrtni ostatci su ekshumirani posljednjih sedmica. - Kada do|ete na jedno ovako tu`no mjesto koje je strati{te Bo{njaka i Hrvata ovog kraja, ne mo`ete prona}i pravu rije~ kako da opi{ete osje}aje i tugu koja je prisutna kod svakog normalnog i civiliziranog ~ovjeka. Ovo je

mjesto tuge i bola i na`alost ovo nije posljednje mjesto gdje }emo prona}i nevino ubijene Bo{njake i Hrvate, jer {irom na{e zemlje jo{ je mnogo ovakvih grobnica koje }e tek biti otkrivene i koje }e jo{ jednom potvrditi razmjer zlo~ina nad civilima bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti tokom rata, - kazao je na~elnik Galija{evi}.

Nakon posjete op}ini Novi Grad, na~elnik Emd`ad Galija{evi} zajedno sa Senadom Brati}em, narodnim poslanikom u Skup{tini RS-a i op}inskim vije}nikom Adnanom Lipova~om, posjetio je Prijedor. Tokom susreta sa Markom Pavi}em, gradona~elnikom Prijedora, i Seadom Jakupovi}em, predsjednikom SO Prijedor, razgovaralo se o uspostavi saradnje izme|u dva grada s ciljem zajedni~kog nastupa prema vi{im nivoima vlasti i me|unarodnim predpristupnim fondovima. Kako je istaknuto, Biha} i Prijedor

imaju razvojnu {ansu s obzirom na geostrate{ki polo`aj i blizinu Hrvatske i EU. Razgovaralo se i o polo`aju povratnika, sa aspektom na uspostavu saradnje koja bi rezultirala zajedni~kim projektima za pobolj{anje polo`aja povratnika. On je kazao da je novi impuls saradnje zna~ajan i za budu}i razvoj, ali i za stanovnike Biha}a koji su se naselili u Prijedoru, kao i Prijedor~ane koji su u Biha}u prona{li novi dom. - Op}ina Biha} otvorena je za saradnju jer samo zajedni~kim nastupom prema vi{im nivoima vlasti u i inostra-

nstvu mo`emo pobolj{ati privrednu i turisti~ku sliku oba grada. Otvorili smo pri~u sa Novim Gradom i Prijedorom, a imamo namjeru susresti se sa rukovodstvom Banje Luke i povratnicima iz ovog grada jer `elimo dati do znanja povratnicima da }emo ih pomo}i i podr`ati, - kazao je na~elnik Galija{evi}. Marko Pavi}, gradona~elnik Prijedora izjavio je da je saradnja sa op}inom Biha} va`na, kako zbog razvoja ovih lokalnih zajednica, tako i zbog utvr|ivanja zajedni~kih projekata prema potencijalnim investitorima.

NA^ELNIK POSJETIO SAVEZ VETERANA REGIJE PRIJEDOR

Nezaposleni i neosigurani Tokom posjete Prijedoru na~elnik Galija{evi} susreo se s predstavnicima Saveza veterana odbrambeno-oslobodila~kog rata regije Prijedor. Tokom razgovora sa D`evadom Smaji}em, predsjednikom Saveza, na~elnik Galija{evi} upoznao se sa aktivnostima koje provodi Savez na zbrinjavanju porodica demobilisanih boraca, RVI i poginulih boraca.

- Kao i u ostatku zemlje bora~ka populacija, koja je u Prijedoru ujedno i povratni~ka populacija, susre}e se sa problemom nezaposlenosti i zdravstvenog osiguranja i raduje me ~injenica da je Savez okupio sva bora~ka udru`enja u jedan savez. Ovaj savez okuplja preko 2.700 ~lanova i op}ina Biha} podr`at }e ih finanacijski, - dodao je na~elnik Galija{evi}.

ZA ZAVR[ETAK FERHADIJE

71. GODI[NJICA AVNOJ-A

Biha} ponosan na ANTIFA[ISTI^KU BORBU Mr.sci.Emd`ad Galija{evi}, op}inski na~elnik Biha}a, ugostio je zajedno sa predstavnicima UABNOR-a Biha} i SABNOR-a USK-a delegaciju Osvobodilne fronte Slovenije povodom 71. godi{njice I. Zasjedanja AVNOJ-a i 71. godi{njice uspostave Biha}ke republike. Pred stotinu pedeset antifa{ista iz Slovenije na~elnik Galija{evi} uputio je rije~i dobrodo{lice u antifa{isti~ki grad Biha}, koji je ponosan na antifa{isti~ku borbu u II svjetskom ratu, ali i posljednjem odbrambeno-oslobod-

ila~kom ratu od 1992-1995. godine. - Ponosni smo na antifa{isti~ku borbu i ~injenicu da se na{ grad prepoznaje {irom svijeta kao mjesto gdje su udareni temelji antifa{isti~koj borbi u II. svjetskom ratu. Na{e prijateljske odnose moramo graditi na bazi istine i uva`avanja i izuzetno sam po~astvovan {to smo ugostili prijatelje iz Slovenije koji ba{tine iste tekovine kao i mi u Biha}u i Bosni i Hercegovini, -kazao je na~elnik Galija{evi}.

Op}ina }e izdvojiti 20.000 KM Op}ina Biha} u bud`etu za 2014. godinu izdvojit }e 20.000 KM za zavr{etak gradnje d`amije Ferhadija u Banjoj Luci, a istovremeno izdvojit }e i 5.000 KM za rad Muftijstva banjalu~kog u slijede}oj godini. Istaknuto je ovo susretu mr.sci. Emd`ada Galija{evi}a, op}inskog na~elnika Biha}a, i Edhema ef. ^amd`i}a, muftije banjalu~kog. - Op}ina Biha} ove godine ostvarila je odli~nu saradnju sa vjerskim zajednicama, a posebno sa Islamskom zajednicom i zaista Banja Luka i Muftijstvo banjalu~ko imaju posebno mjesto u srcima Kraji{nika i tu nema dileme oko podr{ke zavr{etku izgradnje d`amije Ferhadije koja je ne{to posebno za sve vjernike i povratnike u Banju Luku, - kazao je na~elnik Galija{evi}. - Zahvalio bih se gra|anima Biha}a, na~elniku Galija{evi}u, te Vladi USK-a na dosada{njoj podr{ci pri izgradnji d`amije Ferhadije i zaista sa ponosan na podr{ku mojih Kraji{nika. Ferhadija u op}ini Biha} i njenim gra|anima ima svoje prijatelje i zahvalio bih na~elniku Galija{evi}u na spremnosti da pomognu zavr{etak izgradnje Ferhadije i radu muftijstva jer mi i danas te{ko radimo i svaka pomo} nama u Banjoj Luci itekako je dobro do{la, a pogotovo kada je ta pomo} od prijatelja iz Biha}a, - kazao je muftija ^amd`i}.


22

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK-A &

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

www.usnkrajina.com.ba

01. 12.

2013. godine

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a obilje`ava se 1. decembra razli~itim aktivnostima s ciljem podizanja svijesti javnosti o HIV/AIDSu, pokazivanja solidarnosti prema oboljelima, uticanja na smanjenje stigme i diskriminacije te skretanja pozornosti na opasnosti koje donosi rizi~no pona{anje. Od 2011. do 2015. godine, iz Svjetske zdravstvene organizacije najavljuju da Svjetski dan borbe protiv AIDS-a ima samo jedan cilj:

Kako do}i do nule: z nule novozara`enih HIV-om; z nule smrtnih slu~ajeva povezanih s AIDSom; z nule diskriminacije prema inficiranim HIV-om; Osnovne informacije o HIV/AIDS-u Sindrom ste~ene imunodeficijencije (AIDS) je uznapredovali stadij infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV-om), koji napada obrambeni sistem organizma s posljedi~nim razvojem specifi~nih zaraznih i malignih bolesti.

HIV pripada porodici Retrovirusa, koji nakon ulaska u ljudski organizam napada specifi~nu vrstu bijelih krvnih stanica, T-limfocite, u njima se

mno`i, uni{tava ih i postepeno dovodi do slabljenja imuniteta. Kada unutar T-limfocita nastane veliki broj novih virusa, on prsne, osloba|a veliki broj virusa u krvotok, te propada. Virusi ulaze u nove T-limfocite i proces se ponavlja. Time HIV postepeno uni{tava sve ve}i broj T-limfocita, {to dovodi do slabljenja imuniteta i rezultira po-javom oportunisti~kih infekcija i odre|enih malignih bolesti. Iako HIV primarno napada specifi~ne stanice imunolo{kog sistema, on mo`e izravno o{tetiti i neke druge stanice u tijelu (nervne stanice, stanice sluznice probavnog trakta, itd.). Dvije do ~etiri sedmice nakon ulaska HIV-a u organizam, nastaje akutna HIV infekcija koja se mo`e o~itovati nespecifi~nim simptomima sli~nim gripi ili mononukleozi i koji spontano prolaze. Akutna HIV infekcija tada prelazi u fazu asimptomatske HIV infekcije (HIV infe-

Z A [ T I T I kcija bez simptoma bolesti). Mo`e pro}i deset i vi{e godina, a da HIV inficirane osobe nemaju simptome bolesti, da izgledaju i osje}aju se zdravo. Me|utim, za to vrijeme, imunolo{ki sistem slabi i bolest na koncu progredira u AIDS (uznapredovali stadiji HIV infekcije). Progresija u AIDS nije kod svih HIV inficiranih osoba jednaka; u nekih je put od akutne HIV infekcije do AIDS-a kra}i, a u nekih du`i. Prema podacima rutinske statistike, u BiH je od registriranja prvog slu~aja HIV/AIDS-a (1986.g) do 2012. godine, ukupno registrirana 221osoba sa HIV infekcijom, od kojih 120 u stadiju AIDS-a . U Federaciji su u tom razdoblju registrirane 133 osobe sa HIV infekcijom, od kojih 74 u stadiju AIDS-a. OSTALE SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI Spolno prenosive bolesti su zarazne bolesti koje se prenose izravnim kontaktom tokom spolnog odnosa (vaginalnog, oralnog ili analnog) sa inficirane na zdravu osobu. One su globalni javno zdravstveni problem zbog epidemijske pro{irenosti, mnogobrojnih komplikacija i trajnih posljedica za zdravlje te golemih tro{kova za njihovo otkrivanje, sprje~avanje i lije~enje. Uzro~nici spolno prenosivih

“

S E

bolesti su virusi, bakterije, gljivice i ostali mikroorganizmi. Neki uzro~nici, osim spolnim odnosom, mogu se prenijeti putem krvi, naj~e{}e zajedni~kom upotrebom igala i {prica kod uzimanja droge ili sa zara`ene trudnice na dijete tokom trudno}e i poroda. Spolno prenosive bolesti, ako se ne lije~e, mogu dovesti do te{kih o{te}enja zdravlja, a neke, poput AIDS-a, su smrtonosne. Spolno prenosive bolesti su ~esto, posebo u po~etku infekcije, bez simptoma ili su oni vrlo blagi, a nedostaju i klini~ki znakovi bolesti, ~esto ostaju neotkrivene i nelije~ene, uzrokuju}i trajna o{te}enja op}eg i reproduktivnog zdravlja. ^esto se doga|a da zara`ene osobe, ne znaju}i da su zara`ene i ne tra`e}i lije~ni~ku pomo}, infekciju {ire svojim spolnim partnerima. Iako je mijenjanje spolnih partnera jedan od faktora rizika spolno prenosivih infekcija, upravo nevidljiva prisutnost mikroorganizama u populaciji mladih ljudi mo`e uzrokovati infekciju i onih osoba koje nisu sklone, niti imaju rizi~no spolno pona{anje. Treba potra`iti lije~ni~ku pomo} i kod najmanjih simptoma, kao {to su: poja~ani ili promijenjeni iscjedak iz vagine, penisa ili anusa; osjetljivost, pe~enje, `arenje, svrbe`

Preventivna zdravstvena za{tita u~enika u {kolama i mladih na fakultetima je medicinska disciplina koja {titi zdravlje i prevenira oboljenja djece tokom {kolovanja. U sklopu preventivne zdravstvene za{tite mladih u {kolama i fakultetima, osoblje Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a zapo~eo je ciklus edukativnih predavanja u~enika II - IV razreda srednjih {kola o temi:

"Za{tita reproduktivnog zdravlja (spolno prenosive bolesti, prevencija)"

genitalnog i analnog podru~ja; pojava ranica, mjehuri}a, bradavica, ili bilo kakvih izraslina i promjena u genitalnom podru~ju, spolnim organima ili ustima; bolovi i osjetljivost tokom spolnog odnosa. Dok se bakterijske spolno prenosive infekcije uspje{no lije~e antibioticima, nema djelotvornog lijeka protiv virusnih spolno prenosivih bolesti. HIV/AIDS je i danas smrtonosan. Tim vi{e treba imati na umu prevenciju: koristiti za{titu pri spolnim odnosima i izbjegavati rizi~no spolno pona{anje. Spolni kontakt, ~esto i samo jedan, dovoljan je za prijenos infekcije. Zato je potrebno poduzeti sve mjere, kojima }e se za{titi vlastito zdravlje. Naju~inkovitija metoda, koja }e rizik od infekcije smanjiti na nulu je suzdr`avanje od spolnih odnosa. Takva opcija vjerojatno nije realna, barem ne za ve}inu populacije. I pravilan izbor partnera smanjuje rizik od infekcije na najmanju mogu}u mjeru. Veza izme|u partnera mora biti stabilna, temeljena na ljubav, povjerenju i svakako monogamiji. Opasnost od infekcije raste ako se ostvari spolni kontakt s nepoznatom ili gotovo nepoznatom osobom, ~ije je socijalno i seksualno pona{anje nepoznato. Ako je mogu}e, potrebno je pa`ljivo pregledati partnera jer mnoge }e infekcije biti vidljive ve} izvana, na ko`i ili sluznicama uo~it }e se npr. "ranice" kod herpesa, bradavice kod HPV-infekcije i sli~no.

Za{tita, koja }e pru`ati zadovoljavaju}u sigurnost tj. za{tititi od ve}ine uzro~nika, je upotreba kondoma. Va`no je napomenuti da kondom ujedno predstavlja i dobru za{titu djevojaka od ne`eljene trudno}e. Od ne`eljene

trudno}e {tite i kontracepcijske tablete (tzv. pilule), ali njihova uloga u za{titi od infekcija, ravna je nuli. Prevencija je vrlo va`na i trebala bi po~eti {to ranije, u {kolama, u vidu kvalitetne edukacije mladih ljudi o uzro~nicima spolno prenosivih bolesti i bolestima koje oni uzrokuju, o na~inima prijenosa kao i o adekvatnoj za{titi od mogu}e infekcije.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

OGLASI

23

www.usnkrajina.com.ba

DIONI^KO DRU[TVO ZA OSIGURANJE «UNA-SANA» BIHA] U LIKVIDACIJI

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}ina Cazin JU Osnovna {kola «Liskovac»

U skladu sa ~lanom 9. Zakona o likvidacionom postupku (Sl. novine FBiH broj: 29/03, 32/04, 42/06) ~lanom 102.-105. Zakona o ste~ajnom postupku (Sl. novine FBiH broj: 29/03 i 32/04) i rje{enja Op}inskog suda Biha} o prodaji broj 17 O L 020559 06 L od 13.07.2012. godine likvidacioni upravnik ogla{ava Br. 17 O L 020559 06 L

Na osnovu ~lana 135. i 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju USK-a („Slu`beni glasnik USK-a“ 05/04.), te ~lana 84. Pravila JU O[-e „Liskovac i odluke [kolskog odbora broj: 610-738/2013 od 05.11.2013. godine, JU O[a “Liskovac“ raspisuje

PETU PRODAJU IMOVINE USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

Za popunu upra`njenih radnih mjesta

UL. V. KORPUS BR. 15 BIHA] Tel/fax 037 223 – 834

U vlasni{tvu D.D. za osiguranje «Una – Sana» Biha} u likvidaciji, koje }e se odr`ati dana 20.12. 2013. godine (petak) u 10 sati PREDMET PRODAJE: Poslovni objekat ( zgrada sjedi{ta dru{tva) sa zemlji{tem u vlasni{tvu d.d. za osiguranje «Una – Sana» Biha} u likvidaciji i to k.~. broj 4/122, poslovni objekat sa ekonomskim dvori{tem povr{ine 354 m2 upisan u zemlji{noknji`ni izvadak zk. Ul. br. 357 k.o. SPBiha}, odnosno k.~. br. 6916/02 dvori{te i poslovni objekat povr{ine 354 m2 upisana u pl. br. 2209/03 k.o. Biha} – grad po novom katastarskom operatu koji se nalaze u ul. V Korpus br. 15 u Biha}u, stambeno – poslovna zona Centar. - povr{ina zemlji{ta katastarske ~estice je 354 m2 - poslovni objekat (sjedi{te dru{tva). Isti se sastoji od 4 eta`e i to: suteren povr{ine 194,70 m2, prizemlje povr{ine 192,40 m2, prvi sprat 252,50 m2, drugi sprat 256,10 m2, odnosno ukupne korisne povr{ine 895,70 m2. USLOVI PRODAJE: Po~etna cijena za usmeno javno nadmetanje je (1/2 procijenjene vrijednosti) odnosno 1.023.786,00 KM. Prodaja navedene nekretnine izvr{it }e se putem usmenog javnog nadmetanja koje }e se odr`ati dana 20.12.2013. godine u 10 sati u prostorijama Op}inskog suda Biha}, III kat soba br. 45. Imovina du`nika se prodaje u zate~enom stanju i ne}e se primati nikakve reklamacije koje se odnose na navedenu imovinu. U usmenom javnom nadmetanju po predmetnoj nekretnini mogu u~estvovati samo ponu|a~i koji su prethodno polo`ili jemstvo – osiguranje koje iznosi 10.000 KM na transakcijski ra~un D.D. za osiguranje Una-ssana Biha} broj: 3385002206163942 kod UniCredit banke d.d. Mostar, filijala Biha} sa naznakom «U^E[]E U JAVNOM NADMETANJU» Prijave u zatvorenoj koverti sa ponudom i dokazom o upla}enom depozitu, punim nazivom, adresom i brojem telefona, se dostavljaju putem po{te ili li~no sa naznakom «ne otvaraj» ponu|ena po~etna cijena ne mo`e biti ni`a od navedene u ovom oglasu. Najve}a ponu|ena cijena iz zatvorene ponude predstavlja po~etnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponu|a~a, s tim {to se prodaja mo`e izvr{iti i ako bude ponu|ena i po~etna cijena (jedan ponu|a~). Nadmetanje }e se vr{iti isticanjem ponu|ene cijene uve}ane za iznos od 10.000,00 KM. Registracija i identifikacija ponu|a~a, sa dokazom o uplati i li~nom kartom, izvr{it }e se u prostorijama dru{tva sat vremena prije po~etka nadmetanja, a u protivnom ne}e mo}i pristupiti javnom nadmetanju. Ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, upla}eno jemstvo – osiguranje bit }e vra}eno u roku od tri radna dana nakon zaklju~ivanja javnog nadmetanja. O najpovoljnijem ponu|a~u likvidacioni upravnik donosi pismeni zaklju~ak koji }e objaviti na oglasnoj plo~i suda u roku od 48 sati od zaklju~enja javnog nadmetanja. Ponu|a~ sa najboljom ponudom du`an je u roku od 15 (petnaest) dana po zaklju~enju javnog nadmetanja uplatiti punu cijenu na transakcijski ra~un D.D. za osiguranje «Una-sana» Biha} u likvidaciji broj: 3385002206163942 kod UniCredit banke d.d. Mostar, filijala Biha} umanjenu za polo`eno jemstvo-osiguranje. Uvo|enje u posjed kupca nekretnina izvr{it }e se nakon isplate kupoprodajne cijene i zaklju~enja notarski obra|enog kupoprodajnog ugovora. Ukoliko najbolji ponu|a~ ne uplati utvr|enu prodajnu cijenu u javnom nadmetanju u roku od 15 dana gubi pravo na povrat iznosa koji je uplatio za obezbje|enje. U slu~aju da najpovoljniji ponu|a~ u gore utvr|enom roku ne uplati navedenu postignutu cijenu, za najbolju ponudu }e biti prihva}ena ponuda slijede}eg po redu ponu|a~a zaklju~no sa rednim brojem tri (3). Kupac je du`an platiti porez na promet nekretnina i sve dad`bine u vezi sa prodajom, odnosno kupovinom predmetne nekretnine. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica, osim lica navedenih u ~lanu 88. Zakona o izvr{nom postupku. Sva obavje{tenja u vezi nekretnine koja je predmet prodaje se mogu dobiti na broj telefona dru{tva 037 223 834, a pregled nekretnine i dokumentacije se mo`e izvr{iti svakim radnim danom od 9 do 14 sati. Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj plo~i Op}inskog suda Biha}, dnevnim listovima «Oslobo|enje» , «Avaz»i Unsko-sanskim novinama Krajina».

Likvidacioni upravnik

KONKURS

1. Nastavnik njema~kog jezika – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 30.06.2014.god.(6 sati) 2. Nastavnik biologije - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 30.06. 2014.god. (1 sat) 3. Nastavnik tehni~ke kulture – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 30.06.2014.god. (2 sata ) 4. Nastavnik historije – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 30.06.2014.god. (1 sat) 5. Nastavnik geografije – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 30.06.2014.god. (1 sat) 6. Nastavnik likovne kulture – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 30.06.2014.god. (8 sati) 7. Nastavnik razredne nastave - 2 izvr{ioca na odre|eno radno vrijeme do povratka zaposlenica sa porodiljskog bolovanja, a najdalje do 30.06.2014. godine. 8. Nastavnik matematike – 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme (14 sati ) 9. Nastavnik fizike – 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme (5 sati ) 10. Nastavnik razredne nastave - 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme u Podru~noj {koli Krivaja. Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju i pedago{kim standardima. Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. Kratku biografiju (navesti broj telefona radi poziva na intervju) 2. Diplomu o zavr{enoj {koli 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 5. Uvjerenje da se nevodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) 6. Ljekarsko uvjerenje ( po prijemu kandidata) Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj:10-34-1731/12 od 06.01. 2012 godine (u daljem tekstu „Kriteriji“) i izmjene i dopune Kriterija broj:10-34-173-6/12 od 04.09.2012. godine. Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidat treba dostaviti i dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom, - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lanova porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, - uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe. Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH-a kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti i posljednje rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) i dokaz da radni odnos nije prestao njihovom krivicom (obavezno dostaviti odgovaraju}i dokaz). Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti naknadno obavje{eni. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na navedenu adresu: JU Osnovna {kola «Liskovac» 77227 Pe}igrad


24

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SJE]ANJA

www.usnkrajina.com.ba

TU@NO SJE]ANJE

Pro{la je tu`na i duga godina kako nisi s nama, dragi na{ Nuki. Fali{ nam svakog dana... RADNI KOLEKTIV “BERLINA” DOO BIHA]

TU@NO SJE]ANJE

Dana 7.12.2013. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog sina, supruga i tate

NURIJA (Ahmet) MALKI] Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji najmiliji: majka D`ehva, supruga Amira i k}erke Jasmina i Emina

Dana 7.12.2013. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg druga

NURIJA (Ahmet) MALKI] 07.12.2012. – 07.12.2013.

Vrijeme prolazi, sje}anja ostaju Ismo, Eso, Davor, Zina, Zora, Silva, Amir, Iskra, Tea i Iva

TU@NO SJE]ANJE Dana 7.12.2013. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog brata, {ure i daje

NURIJA (Ahmet) MALKI] Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: sestra Sabina, zet Muho, Ines i Ado Dana 7.12.2013. godine navr{ava se osam godina od smrti na{eg dragog

[ABAN (Rame) MU[I] Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak sa tobom. Vrijeme prolazi tuga i bol ostaju zauvijek. Tvoje mjesto u ku}i je prazno ali postoji ne{to {to umrijeti ne mo`e a to je ljubav i sje}anje na tebe jer ti si ostao dio mog `ivota. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Aj{a Vrijeme koje je pro{lo nije ubla`ilo na{u tugu, niti umanjilo prazninu koju ste ostavile iza sebe. Nedostaje nam va{ lik, va{a dobrota i ljubav koju ste pru`ale svima oko sebe. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem va{i: sin – brat Ismet, snaha Ziba, unuke – brati{ne Nermina, Irma i Jasmina sa porodicama

FATIMA (ro|. Behrem) DEDI] 10.12.2008. – 10.12.2013.

SAFETA (ro|. Dedi}) AHMETOVI] 2011. – 2013.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

SJE]ANJA

25

www.usnkrajina.com.ba

Dana 4.12.2013. godine navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg najdra`eg

HUSNIJA ([aban) MAHMUTOVI] – Brko Ne postoji sekunda, minuta da ne pomislimo na tebe, na tvoj iskren osmijeh i najljep{a djela koja si uradio za nas. Dani prolaze, a tuga i bol u na{im srcima je ista kao i prvog dana kada si nas napustio. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti, jer voljeni se nikad ne mogu zaboraviti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijep d`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Sabiha, k}erke Sabina, Jasmina i Emina, zetovi: Mirsad i Asim, unu~ad Sarah, Tara i Issam

Dana 13.12.2013. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra, punca i djeda

SULEJMANA MUHAMEDAGI]A S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji

dipl. ing. agr. IDRIZ (Muharem) PE^ENKOVI] – I|o 07.12.2003. – 07.12.2013. Tvoja plemenitost i dobrota vje~no ostaju u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Hurmeta, sin Sanel i k}erka Zinaida

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 4.12.2013. navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg dragog dide

HUSNIJA ([aban) MAHMUTOVI] – Brko

Vje~no }emo ti biti zahvalni na tvojoj ljubavi, dobroti koju si nam pru`ao i nikad te ne}emo zaboraviti. Volimo te dido i uvijek }emo te se sa lijepim uspomenama sje}ati. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijep d`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoja unu~ad: Sarah, Tara i Issam Dana 4.12.2013. navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg dragog

HUSNIJA ([aban) MAHMUTOVI] – Brko Uvijek si bio i ostat }e{ dio nas.... S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: Mehmed, Claudia, [eila i Anesa

TU@NO SJE]ANJE

Dana 3.12.2013. godine navr{ilo se {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga i tate

ADEM (Suljo) HAD@IHAJDAREVI] S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: supruga Behija i djeca Elina, Ines, Alen i Isak

OSMAN PE^ENKOVI] 03.12.2006. – 03.12.2013. O`alo{}eni: sin Enes, snaha Jasna, unuka Nid`ara i unuk Damir

AJKA (Begi}) BAJRI] 2007. – 2013. S ljubavlju i po{tovanjem. Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji

SJE]ANJE Dana 30.11.2013. godine navr{ilo se 17 tu`nih godina kako nisi sa nama.

MUHAMED HAD@IABDI] Sje}anje na tebe ne mo`e izblijediti jer si uvijek u na{im mislima. Tvoj sin Ahmet sa porodicom


26

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SJE]ANJA

www.usnkrajina.com.ba

Dana 8. decembra 2013. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci kako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, dido i punac

TU@NO SJE]ANJE NA NA[E DRAGE RODITELJE IZ BOSANSKE KRUPE Dragi na{i roditelji. Niti vrijeme koje prolazi, niti `ivot koji te~e, ne mo`e izbrisati vje~no sje}anje na Vas. Ne postoje rije~i kojima bi iskazali tugu i bol za Vama. Hvala Vam na neizmjernoj ljubavi... Molimo Allaha d`.{. da Vam podari lijepi D`enet.

[EFKIJA (Kasim) [ERTOVI]

03.12.2008. – 03.12.2013.

HASNIJA (Osman) [ERTOVI] ro|ena Arnautovi} 10.06.2011. – 03.12.2013.

Va{i najdra`i: sin Muhidin, k}erka Edina, unuke Sarah i Nadia, unuk Kenan snaha Aida i zet Edin

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga majka i baka

prof. MEHMED (Osmana) D@ANI] 1935. – 2013.

Vrijeme prolazi ali ne bri{e sje}anje na tebe i tvoj plemeniti lik, strpljenje i veliku ljubav. ^uvamo vje~nu uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: supruga Mevluda, k}erke Maida i Alemka, sin Amir i unu~ad TU@NO SJE]ANJE Dana 13.12.2013. godine navr{ava se 19 godina od pogibije na{eg dragog

REFIK HAMZI] Utjehe nema, zaborav ne postoji, a bol koju nosimo je do`ivotna. Vrijeme nije lijek, nego samo nijemi svjedok na{e boli. Porodica

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na dragu mamu i majku

MILICA (ro|. Bubalo) POPOVI] preminula 02.12.2013. god. u 90. godini. O`alo{}eni: k}erke Slobodanka i Desanka, zet Muhamed, unuci Gordan, Dejan, Damir i Tatjana, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Dana 6.12.2013. navr{ava se godina dana od kako nije s nama

KADIRA (Ramaki}) FELI] Ne postoje rije~i za bol i prazninu koja je ostala iza tebe, ali postoji ljubav i sje}anje koje smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Mirzet, snaha Alma, unuke Mirela, Almira, Anela, pranuka Lejla, zetovi Rinas i Bari{ Dana 6.12.2013. navr{ava se godina dana od kako nije s nama

KADIRA (Ramaki}) FELI]

Ljudi ka`u, da vrijeme lije~i sve rane, ali postoji ne{to {to ne}e umrijeti a to je tvoja ljubav, dobrota i plemenitost. Nema rije~i kojim bi se opisala praznina nastala tvojim odlaskom. Nedostaje{ nam u svemu draga na{a majko. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sinovi Izet, Ismet, Zarif, snahe Mirsada, Ramiza i Musema, unu~ad Armin, Irma, Irwin, Danela i Vanesa

AJ[A ZANA^I] 05.12.1997. – 05.12.2013. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoja djeca i unu~ad

ASMIR (Asima) GORETI] 04.12.1994. – 04.12.2013. Pro{lo je 19 godina od smrti sina i brata. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennet i veliki rahmet. Tvoji roditelji, brat i sestra

Dana 6.12.2013. navr{ava se godina dana od kako nije s nama

KADIRA (Ramaki}) FELI]

Tvoja `ivotna snaga, tvoja hrabrost, tvoje razumijevanje i ljubav koju si nam darivala postajala je dio nas. Uvijek si bila na{a ljubav, na{a sre}a i takva }e{ zauvijek ostati. U ti{ini d`enetskog mira neka te prate na{e dove i ljubav od zaborava. Tvoji: k}erka Muniba, zet Herbert, unuka Sanela, zet Edin, praunuka Azra


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

SJE]ANJA•MALI OGLASI OBAVIJEST O SMRTI Dana 5.12.2013. godine na ahiret je preselio na{ dragi

BE[IR (Hasib) DURI] 1948. - 2013. D`enaza }e se obaviti dana 7.12.2013. godine na gradskim mezarlucima “Humci” u 14.00 sati a posljednji ispra}aj kre}e ispred KB “dr. Irfan Ljubijanki}” u 13.45 sati. Porodica Dana 3.12.2013. godine navr{ilo se 20 godina otkako nisi sa nama

OMER (Husein) HARBA[ «@ivot ide dalje» Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od na{e ljubavi i sje}anja na tebe. U na{im si mislima zauvijek. Tvoji: supruga Zarifa, sin Alen i k}erka Irma

www.usnkrajina.com.ba

M a L i

O g L a s i

PRODAJA STANOVA

• Prodaje se stan (68m2) u Biha}u, Ozimice 2, prvi sprat Stan (68m2) se nalazi u stambenom naselju Ozimice II blok 5. Stan je na prvom spratu te sadr`i: dvije spava}e sobe, dnevni boravak, wc, kupatilo, dva hodnika (ugradbeni plakari u oba hodnika), kuhinju. Wc i kupatilo su renovirani, ugra|ena hidromasa`na tu{ kabina, provedene nove cijevi i radijatori za centralno grijanje, te zasebno centralno grijanje na struju. Stan posjeduje i blindirana vrata, {upu, te pomo}nu prostoriju. CIJENA STANA: 103.000 KM. Kontakt za vi{e informacija: Kontakt e-mail: alijagic87@hotmail.com GSM: +387 61 / 149-339 • prodajem trosoban stan na Ozimicama 2, stan od 74 m2 i terase 24 m2 na visokom prizemlju, cijena po dogovoru, tel. 00386-70-744-823 • prodajem stan u strogom centru Biha}a u Ul. HVO-a 1/3 stan ima 42 m2 + terasa 45 m2 i podrum, sve informacije na tel. 223-513 • prodaje se dvosoban stan u centru Biha}a, eta`no grijanje, klima, kablovska. Tel. 061-165-606, 061-137606 • prodaje se stan 41 m2, u`i dio grada sve informacije na tel. 061-699-238 • prodajem stan na Ozimicama 1, lamela 3/3, tel. 061980-337 • povoljno prodajem jednosobni stan u TO-9 Ozimice 1, povr{ine 35 m2 + dodatna prostorija 4 m, stan je novo adaptiran, pogodan za poslovnu djelatnost jer se nalazi u prizemlju zgrade, tel. 061-972-650

PRODAJA KU]A

SJE]ANJE

• prodajem ku}u Ul. A. Hangija Vedro Polje Biha}, P+Pk, uredna dokumentacija 1/1 i gra|evinska dozvola, zavr{eno useljivo prizemlje, nedovr{eno potkrovlje sa oku}nicom oko 450 m2 ili mijenjam za stan u Biha}u, po`eljna novogradnja, cijena 155.000 tel. 061-790170, 062-194-846 • prodajem ku}u prizemnica na Kamenici Mre`ni~ka 29 sa oku}nicom od 3.000 m2 papiri 1/1, tel. 065-657-668, 00381-64-506-1208 • prodajem ku}u u centru grada – Harmani, tel. 062-252158

doc. dr. ADEM (Omer) D@AFEROVI] 25.02.1949. – 05.12.1999. S ljubavlju i po{tovanjem Supruga Besima, sinovi Amir i Zlatan

SJE]ANJE

MUHAREM BE[I]

PRODAJA ZEMLJI[TA

• prodajem 4 dunuma zemlje na Zlopoljcu cijena 5 KM/m2 u komadu mo`e i jeftinije, papiri 1/1, tel. 065-657-668 • prodajem 2 placa po 500 m2 u Novom naselju Kalina, zemlja ~ista 1/1 dozvoljena gradnja, asfalt, struja, tel. 062-414-182 • prodajem devastiranu ku}u i gara`u i 3 dunuma zemlje i 50 dunuma zemlje u Zlopoljcu, tel. 065-489-985

IZNAJMLJIVANJE

2000. – 2013. S ljubavlju i po{tovanjem Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja porodica

Dana 4.12.2013. navr{ilo se osam godina od smrti

HAFIJA (Dupanovi}) PEHLIVANOVI] @ivot prestaje u trenu, ali postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Draga majka neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Muharem, Rifet, Seka, Sandina i Jasmina

[est godina je ispunjeno tugom i bolom od kako nije sa nama na{a

JASMINKA TUTI] – Jaca 08.12.2007. – 08.12.2013.

Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Hvala ti za lijepe uspomene koje }e nas uvijek podsje}ati na tvoju dobrotu, vedri lik i veliku ljubav koju si nam nesebi~no pru`ala. Tvoji: suprug Ilija, sin Alen, sestra Hermina, sestri} Zlatan, snaha Maida

27

• izdajem jednosoban namje{ten stan (garsonjera) s centralnim grijanjem i internetom za studentice, radnice blizu Pravnog fakulteta i Poliklinike. Mob: 065-694-249 • izdajem sobe sa centralnim grijanjem za studentice u centru Biha}a kod MUP-a, tel. 061-459-458 • iznajmljujem bra~nim parovima u porodi~noj ku}i jedan polu namje{ten stan i jedan ne namje{ten stan sa po 65 m2, sa odvojenim ulazom, el. brojilom, vodom, novogradnja, sa velikim dvori{tem, tel. 061-748-060 • izdaje se namje{ten stan zaposlenim osobama ili ozbiljnim studentima, sa int., tv, odvojeno el. brojilo, centar grada, tel. 062-514-825, 037-223-544 • izdajem stan novogradnja sa posebnim ulazom, kuhinjom, centralnim grijanjem, besplatnim internetom, za |ake, studente, studentice, radnike, tel. 310-307, 062816-800 • iznajmljujem stan (ve}a garsonjera) soba, kuhinja, kupatilo, zajedni~ki ulaz sa grijanjem za dvije ozbiljne djevojke ili mla|i bra~ni par, tel. 062-668-531 • izdajem sobe za studente (mu{karce) poseban ulaz, kuhinja, kupatilo, centralno grijanje, kablovska, internet, nalazi se blizu objekta RTV USK-a, tel. 061-418-275 • izdajem dvoiposobni stan, namje{ten sa centralnim grijanjem, zasebnim ulazom i terasom, stan se nalazi u Biha}u, za radnike i studente, tel. 037-314-927, 061773-795 • za jednu studenticu izdajem sobu sa kuhinjom, kupatilom, poseban ulaz, centralno grijanje, internet, blizu Turskog koled`a i Medicinske {kole, tel. 061-683983 • izdajem namje{ten stan u zgradi u u`em centru grada (tv, internet) tel. 037-223-218 • izdajem namje{ten stan sa centralnim grijanjem u u`em centru grada (tv kablovska, internet) za studente, tel. 037-223-218 • izdajem sobu, namje{tena, sa centralnim grijanjem, odvojenom kuhinjom i kupatilom, odvojen ulaz (kod Fisa i Intereksa), tel. 061-786-638, 351-125 • izdajem dvokrevetnu sobu za mu{karce, jedan krevet slobodan od 20.12.2013, ku}a se nalazi u u`em centru grada Harmani, tel. 061-418-127 • izdaje se stan i posebno 3 sobe sa centralnim grijanjem za studente, radnice i bra~ne parove Ozimice 1, tel. 061-020-712, 061-259-208

Prodajem vrlo povoljno pe} na lo` ulje Buderus LOGANO G 125, 1000 litara rezervoar, tel. 062751-802 Prodajem MAZDU 626 20i, 1987. godi{te, registrovana do februara 2014, eura kuka, cijena 1.400 KM, tel. 061-765-534

Prodaje se dvosoban stan 55 m2, najljep{e mjesto u gradu, tel. 226-549 Iznajmljuje se dvosoban stan nenamje{ten ili namje{ten kod bolnice, tel. 0043-650444-5419, 062-324-071 Iznajmljuje se dvokrevetna soba za jednu ili dvije studentice na Ozimicama 1, kod malog Nelija, tel. 061-144090, 070-242-725

Prodajem plac 750 m2 u Malom Lugu sa ku}om, struja, voda, tel. cijena po dogovoru, tel. 061-770087 Prodajem stan u centru grada na drugom spratu, Trg mar{ala Tita, sa lo|om ukupne povr{ine od 65 m2 cijena po dogovoru. Zvati na tel. 061-418-964, 061180-936 Prodaje se stan od 37 m2 u strogom centru Biha}a, Bosanska 14, pored gradske d`amije Fethije. Ova ekskluzivna lokacija pru`a mogu}nost da stan osim stanovanja mo`ete pretvoriti u poslovni prostor kancelarijskog tipa, ordinacije i sl. Stan je kompletno renoviran, ima vlastiti parking, pje{a~ka zona II sprat. Tel. 061-753-643

Prodajem gra|evinsku parcelu sa ku}om u strogom centru Cazina, trosoban stan u Biha}u na odli~noj lokaciji na Ozimicama I i 3.616 m2 zemlji{te u Pritoci, Golubi}ki put, 60 m od rijeke Une, tel. 061-809972, 037-226-461 Izdajem jednosoban, namje{ten stan na Ozimicama jedan, na prvom spratu, kod dje~ijeg vrti}a, za dvije studentice ili studenta, stan je pogodan i za poslovni prostor, kancelarije i urede, tel. 061-608-963 Prodajem zemlji{te u Lohovu pri izlasku iz Rip~a uz Unu, povr{ine 5212 m2, ogra|eno u `i~anu ogradu sa vo}kama i prilazu na Unu. Cijena 30.00 KM/m2. Tel: 033/220-964; 062/474-874; 062/137-030 velida_veledar@live.com


28

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

M a L i

O g L a s i

• izdajem stan 38 m2 namje{ten, tel. 061-419-327 • izdajem namje{ten stan u Ul. bosanskih {ehida (u blizini bolnice), stan je sa posebnim ulazom, posebno struja, posjeduje kablovsku, tel. 061-799-181, 037-350-102 • izdajem sobe za mu{ke studente ili radnike iza Kantonalnog MUP-a, centralnog grijanje, kablovska, internet, tel. 061-043-097 • izdaje se dvosoban stan u u`em dijelu grada Biha}a na Repu{inama sa kablovskom tv i internetom, za studente, u~enike, porodicu, ima parking prostor, tiha i mirna okolina, tel. 066-145-003 • izdajem namje{ten stan na Ozimicama I u zgradi kod vrti}a, tel. 062-490-250 • izdajem stan od 52 m2 stan nije u potpunosti namje{ten, nalazi se u Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a br. 116 preko puta hotela Emporium Biha}, tel. 037-351-192, 061-753974 • iznajmljujem dvosoban stan namje{ten s centralnim grijanjem preko puta Kan. bolnice, tel. 061-732-447, 062236-297 • izdaje se manja namje{tena ku}a u Ul. Irfana Ljubijanki}a kod Hotela Emporium, vrlo povoljno, tel. 061-288-789 • izdajem stan za mu{ku osobu ili radnika ili studenta, zaseban ulaz sa centralnim grijanjem, stan se nalazi u Ul. bosanskih {ehida br. 6 Biha}, blizu Kantonalne bolnice, tel. 350-631 • iznajmljujem stan sa zasebnim ulazom u prizemlju ku}e (kod pje{a~kog mosta), tel. 062-592-929 • izdaje se stan 74 m2 Harmani, kineski zid 9 ulaz, 2. sprat, renoviran, nenamje{ten, za porodicu, 350 KM, tel. 065-004-434 • izdajem stan za studente ili zaposlene osobe sa centralnim grijanjem, posebna ulaz, balkon, parking, internet, kablovska, ve{ ma{ina u blizini centra grada, tel. 062282-432 • iznajmljujem sprat ku}e 60 m2 na Lukama, tel. 061786-875 • izdajem namje{tenu ku}u u Harmanima (blizu kafi}a ITD) za studente, tel. 223-129 • iznajmljujem namje{ten dvosoban komforan stan u zgradi, Ozimice II (kod caffe bara Piramida) za studente/studentice. Stan je pogodan za smje{taj dva do tri studenta/studentice, tel. 062-237-755 • iznajmljujem namje{ten stan za studente, centralno grijanje, poseban ulaz, tel. 222-962, 061-311-055 • izdajem novosagra|enu, namje{tenu ku}u 70 m2 u blizini centra Biha}a za 2-3 studenta-ce, tel. 062-264579 • izdajem jednosoban namje{ten stan (soba, kuhinja, kupatilo), poseban ulaz, za jednog ili dva studenta, kod

sportske dvorane Luke, tel. 061-486-650, 061-589119 • izdajem stan Ozimice 1, neboder kod vrti}a, upotreba lifta, tel. 222-195, 062-194-948 • izdajem dvosoban stan u zgradi u centru grada, tel. 061277-307 • iznajmljujem jednosoban stan, nova gradnja, preko puta Fisa, 4. sprat namje{ten za samce ili bra~ni par, cijena 200 KM plus re`ije, tel. 061-445-729, 061-446-012 • izdajem stan za studente (mu{ke) Mid`i}a mahala, centralno grijanje, kablovska, net,) tel. 061-812-656 • iznajmljujem stan za studentice, Nova ~etvrt, Islamovac, centralno grijanje, kablovska, tel. 061-308-068

POSLOVNI PROSTORI:

• prodaje se poslovni prostor u centru grada 60 m2 kancelarijski namje{taj, kompjuter, telefon, kablovska, protuprovalni sistem, grijanje, klima, tel. 061-137-606, 061-165-606 • prodajem poslovno stambeni objekat u centru Biha}a Mu{anovi}a mahala 13, objekat posjeduje dva poslovna prostora sa upotrebnim dozvolama svaki prostor je veli~ine 35 m2, stambeni prostor jedan ima 60 m2 i zavr{en je a drugi od 90 m2 je u fazi zavr{avanja, oku}nica, posjeduje terasu i tri parking mjesta, papiri uredni 1/1, cijena po dogovoru, tel. 062237-905 • iznajmljujem poslovni prostor pogodan za sve namjene, veli~ina 30 m2 kod pje{a~kog mosta, tel. 062-592-929

PRODAJA RAZNO:

• Prodajem gara`u u Biha}u Prodajem potpuno renoviranu gara`u u Biha}u u Krupskoj ulici iza picerije Nice. Garaza se nalazi 3 minute hoda od d`amije Fethije u centru Biha}a tako da je pogodna za {iri centar Biha}a. Vlasni~ka dokumentacija uredna i odmah prevodiva. Informacije na telefon 061/231-066 • prodajem televizor Samsung 72 cm, tel. 062-937-549 • prodajem kamin Amity, granitnu plo~u, tel. 062-937-549 • BMV – x5 prodajem aluminijske felge i gume – Pireli 235x65x17 H2 M+S i elektromotor za ~amac, tel. 061354-829 • Prodajem {poret plin-struja, kuhinjski ugao, dje~iju sobu, polovni fri`ider, veoma povoljno, tel. 061-394390

PRODAJA AUTA:

• prodajem put. voz. BMV TD 1991. g. put. voz. Mazda dizel 626 20, 1990. god. ura|en servis, neregistrovani, cijena po vozilu 2.000 KM, tel. 063-808-748

Zdravstvena ustanova DOM ZDRAVLJA Bosanska Krupa U skladu sa svojim ovla{tenjima koja su predvi|ena ~lanom 38. Statuta Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bos. Krupa (broj: UO-VI-87/2013), i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa u Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Bos. Krupa (broj: 1558-I01/13 od 05.11.2013. godine, direktor ZU Dom zdravlja Bos. Krupa objavljuje slijede}i:

OGLAS

Za zasnivanje radnog odnosa na neodre|eno vrijeme na poslovima i radnim zadacima 1. poslovima poslovi lo`enja i tehni~kog odr`avanja centralnog grijanja sa poslovima majstora na odr`avanju i obezbje|enju objekta 1 izvr{ilac (KV radnika, SSS sprema III stepena, tehni~kog smjera) 2. poslovi odr`avanja ~isto}e (NK radnik)

1 izvr{ilac

Pored op}ih Zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, prijavljeni kandidat mora ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto, i to za radno mjesto pod rednim brojem 1. - da ima zavr{enu srednju stru~nu spremu III stepena, tehni~kog smjera - da ima dokaz o zavr{enoj obuci za rukovaoca kotlovskog postrojenja – lo`a~a centralnog grijanja - {est mjeseci rada na poslovima odr`avanja centralnog grijanja - da je dr`avljanin BiH Za radno mjesto pod rednim brojem2.: - da ima zavr{enu osnovnu {kolu - da ima {est mjeseci radnog iskustva Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sedmi~nom listu Sve prijave sa dokazima o ispunjavanju posebnih uslova ovog Oglasa slati na adresu: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bos. Krupa, ulica Reis D`. ^au{evi}a br. 1. Bosanska Krupa sa naznakom «prijava na konkurs» Kontakt telefoni: 037 471-047 i 037 471-048

BOSN A I HERECEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO – SANSKI KANTON OP]INA BIHA] OP]INSKI NA^ELNIK Slu`ba za prostorno ure|enje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA „CERAVCI I“ podru~je G Cijenjeni gra|ani, Obavje{tavamo vas da }e se javni uvid na Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ceravci I“ - podru~je G odr`ati u periodu od 09.12. do 26.12.2013. godine, od 8.00 do 12.00 sati, u kancelariji Info servisa za poduzetnike i investitore u prizemlju zgrade Op}ine Biha}. Pozivamo sve zainteresirane gra|ane i pravne subjekte da svojim primjedbama, sugestijama, mi{ljenjima i prijedlozima daju svoj doprinos. O~ekujemo mnogo dobrih ideja, ali i zalaganje za realizaciju plana. Nakon Javnog uvida odr`at }e se Javna rasprava. Pozivamo Vas da prisustvujete javnoj raspravi na Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ceravci I“ - podru~je G, koja }e se odr`ati dana 26.12.2013.godine sa po~etkom u 12.00 sati u Salonu za vjen~anja Op}ine Biha}. (vi{e informacija o Nacrtu regulacionog plana na www.bihac.org ) Op}inski na~elnik mr.sci. Emd`ad Galija{evi} Na osnovu ~lana 135. i ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (“Slu`beni glasnik USK-a” br.5/04), ~lana 84. Pravila JU Osnovna {kola “Gornja Koprivna” te saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj: 1034-11405-2/2013. od 21.11.2013. godine, [kolski odbor JU O[ «Gornja Koprivna“, Gornja Koprivna-Cazin na svojoj 4. Redovnoj sjednici odr`anoj: 29.11.2013. godine donio je Odluku da se raspi{e:

KONKURS

za popunu radnih mjesta A) Na odre|eno vrijeme do 15.08.2014. godine - Nastavnik tehni~kog odgoja, 7 ~asova sedmi~no B) Na odre|eno vrijeme do povratka uposlenice sa bolovanja - Nastavnik islamske vjeronauke 1 izvr{ilac USLOVI: Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu i Pedago{kim standardima. Uz prijavu kandidati treba da prilo`e dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta (original ili ovjerene kopije): - prijava sa kratkom biografijom, adresa i kontakt telefon - diploma o ste~enoj stru~noj spremi(original ili ovjerena kopija) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije od 6 mjeseci) - ljekarsko uvjerenje (po prijemu u radni odnos) Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim ustanovama, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj: 10-34-173-1/12. od 06.01.2012. godine (u daljem tekstu: „Kriteriji“) Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs , dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se, prema Kriterijima ,izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata. - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vijeme sa nepotpunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica potrebno je dostaviti sljede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lanova porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa ( ukoliko je isti postojao) , kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom i Zakona o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK-a potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Nakon izvr{enog bodovanja Komisija za izbor nastavnika, stru~nih saradnika, saradnika i ostalih zaposlenika obavit }e intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u konkursu, a o terminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti naknadno obavje{teni. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovvna {kola “Gornja Koprivvna” Gornja Koprivvna 77222 GORNJA KOPRIVNA,, Cazin (sa naznakom za konkurs)


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

OGLASI NOGOMETNI SAVEZ UNSKO-S SANSKOG KANTONA 77000 Biha}; SPORTSKADVORANA “LUKE” tel/fax:+++ 387-37-220-283; `iro-ra~un 3385002200518445 UniCredit bank NS USK-a na osnovu ~lana 2. Zakona o radu („Slu`bene novine FBiH” broj 43/99 i 32/00 ),a u vezi sa ~lanom 5. i 6. Pravilnika o radu i 7.st.2. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Nogometnom Savezu Unsko-sanskog kantona objavljuje

JAVNI OGLAS

Za izbor i imenovanje Generalnog sekretara na mandat od 4 godine.

www.usnkrajina.com.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-S SANSKI KANTON OP]INA BIHA] OP]INSKI NA^ELNIK Broj: 01-05-7590-1/13 Biha}, 02.12.2013. godine Na osnovu ~lana 7. Zakona o javnim preduze}ima („Slu`bene novine FBiH“ broj 8/05,81/08 i 22/09), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“ broj 34/03), ~lana 34. Statuta Javnog preduze}a „Vodovod“ d.o.o. Biha} („Slu`beni glasnik Op}ine Biha}“ broj 9/10, 3/13), Op}inski na~elnik Op}ine Biha}

PONI[TAVA JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora u Javnom preduze}u „Vodovod“ d.o.o. Biha} broj: 01-05-7590/13 objavljen u: „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ dana 30.10.2013. godine, u dnevnom listu „Oslobo|enje“ dana 29.10.2013. godine i sedmi~nom listu „Unsko-sanske novine Krajina“ dana 01.11.2013. godine i raspisuje

PONOVNI 1. Kandidati trebaju da ispunjavaju slijede}e uslove: - VSS-VI1 stepen ili V[S - VI stepen dru{tvenog smjera, - 5 godina radnog iskustva u strucinogometu, posjedovanje organizacionih sposobnosti i uspjeh u dosada{njem radu. 2. Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni dostaviti slijede}e dokumente: a) Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi. b) Dokaz o radnom iskustvu. c) Uvjerenje o poznavanju rada na ra~unani. d) Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), e) Potvrda o prebivali{tu - cips, f) Uvjerenje o neka`njavanju (uvjerenje izdato od MUP-a na kojem kandidat ima prebivali{te). g) Uvjerenje o nevodenju krivi~nog postupka (uvjerenje izdato od nadle`nog suda), h) Biografiju o obrazovanju i profesionalnom iskustvu, 3. Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete bit }e obavljen intervju i provjera. 4. Svi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije, a primljeni kandidat du`an je u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama FBiH” i Unsko-sanske novine «Krajina» 5. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti isklju~ivo po{tom na adresu:

Nogometni Savez Unsko-ssanskog kantona Sportska dvorana “LUKE” 77000 Biha} Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje Generalnog sekretara “ne otvarati” Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

29

JAVNI

KONKURS

za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora u Javnom preduze}u „Vodovod“ d.o.o. Biha}

~lanova Nadzornog odbora .......................................... 2

I Opis poziccija: Nadzorni odbor ima sljede}e nadle`nosti: - nadzire poslovanje Dru{tva - priprema poslovnike i pravilnike i predla`e ih Skup{tini - priprema Eti~ki kodeks u suradnji s Odborom za reviziju i predla`e ga Skup{tini - vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skup{tini - razmatra sprovedbeni propis (Pravilnik i Uputstvo) za postupak nabavki s aspekta njegove usagla{enosti s va`e}im propisima i nadzire njegovu sprovedbu - daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti - predla`e Skup{tini na~in pokri}a gubitka - imenuje i razrje{ava ~lanove Uprave u skladu s postupcima utvr|enim u Poslovniku, te va`e}im propisima - daje ovla{tenja za aktivnosti Dru{tva koje su ograni~ene Zakonom o javnim preduze}ima u Federaciji BiH - daje upute direktoru za sprovo|enje preporuka u vezi s uo~enim nepravilnostima - organizira izradu vjerodostojnih ra~unovodstvenih evidencija i finansijskih izvje{taja u skladu s va`e}im zakonima o ra~unovodstvu i reviziji iz kojih je vidljiv finansijski polo`aj Dru{tva radi davanja na uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje Dru{tva - usvaja izvje{taj Uprave o poslovanju Dru{tva s bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvje{tajem revizora - podnosi Skup{tini na usvajanje godi{nji izvje{taj o radu i poslovanju Dru{tva koji uklju~uje finansijski izvje{taj i izvje{taj vanjskog revizora, izvje{taje o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju - podnosi Skup{tini prijedlog trogodi{njeg plana poslovanja, odnosno revidiranog plana poslovanja u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim preduze}ima i prijedlog godi{njeg plana poslovanja - podnosi pismeni zahtjev za sazivanje Skup{tine ili neposredno saziva Skup{tinu u slu~ajevima utvr|enim Statutom, prisustvuje sjednicama Skup{tine i u~estvuje u radu bez prava odlu~ivanja - vr{i sistemski nadzor nad poslovanjem i zakonito{}u poslovanja Dru{tva, te vr{i pregled poslovnih knjiga i dokumentacije - daje instrukcije organima Dru{tva radi otklanjanja nepravilnosti u radu - nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od Odbora za reviziju i vanjskog revizora - vr{i neposredni nadzor nad sprovo|enjem pojedinih odredaba iz ~lana 19. Zakona o javnim preduze}ima Federacije BiH (interna kontrola) - redovno izvje{tava Skup{tinu Dru{tva o svom radu - obavlja i druge poslove predvi|ene zakonom. Mandat i naknada za rad - Mandat ~lanova Nadzornog odbora traje do isteka mandata ~lanova Nadzornog odbora imenovanih rje{enjem broj 02-023963/11 od 02.06.2011.godine ( do 02.06.2015. godine) - ^lanovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u Nadzornom odboru iz sredstava Dru{tva, ~iju visinu utvr|uje Skup{tina Dru{tva

II Op}i uvjeeti:

Kandidat za ~lana Nadzornog odbora mora ispunjavati sljede}e op}e uvjete propisane Zakonom: - da je dr`avljanin BiH - da je stariji od 18, a mla|i od 65 godina na dan imenovanja - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog konkursa - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup, niti se protiv njega vodi krivi~ni postupak - da mu pravosna`nom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira - da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{ne funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine - da nije direktor, ~lan uprave, predsjednik ili ~lan nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom dru{tvu - da nije u sukobu interesa u li~nom ili profesinalnom odnosu s dru{tvom u kojem aplicira na poziciju ~lana Nadzornog odbora.

III Poseebni uvjeeti:

Posebni uvjeti koje u skladu sa Statutom Dru{tva moraju ispunjavati kandidati za ~lana Nadzornog odbora su: - VII stepen slo`enosti zanimanja, VSS, zavr{en fakultet dru{tvenog ili tehni~kog smjera - najmanje 5 godina radnog sta`a u struci Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uvjeti uzimaju se: - stru~ne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za vr{enje poslova finansijskog nadzora - sposobnost tuma~enja i primjene zakona i drugih propisa, a naro~ito iz djelatnosti Dru{tva - prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandiduje - sposobnost odlu~nog i nepristrasnog dono{enja odluka - rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`mana i preporuka poslodavca.

IV Potreebni dokkumeenti:

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon potrebno je prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - dokaz o {kolskoj spremi - dokaz o radnom iskustvu u struci - uvjerenje o dr`avljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o neka`njavanju kantonalnog suda (ne starije od 6 mjeseci), - preporuka poslodavca - drugi dokazi o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta javnog konkursa (ovjerene izjave o ispunjavanju op}ih uvjeta iz alineje 3 . 4. 7. 8. 9. i 10. javnog konkursa). Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na javni konkurs moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

V Ostalee napomeenee:

Javni konkurs }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, u dnevnom listu „Oslobo|enje“ i sedmi~nom listu „Unsko-sanske novine Krajina“ Rok za podno{enje prijava je petnaest dana, a ra~una se od datuma zadnje objave ovog konkursa. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili preporu~enom po{iljkom, u zatvorenoj koverti na adresu: Op}ina Biha}, Komisija za provo|enje izbora u regulirane organe u op}ini Biha}, ul. Bosanska broj 4, 77000 Biha} sa naznakom: Prijave na javni konkurs za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora JP “Vodovod“ d.o.o. Biha} – NE OTVARATI“. Komisija }e uz po{tivanje principa utvr|enih zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata utvr|enih Statutom sastaviti listu sa u`im izborom kandidata. Svi kandidati na listi sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju i uz poziv }e dobiti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa za slu~aj imenovanja. Nakon obavljenog intervjua, Komisija }e uz pismenu preporuku, Op}inskom na~elniku Op}ine Biha}, predlo`iti rang listu najboljih kandidata na saglasnost. Odluku o kona~nom imenovanju ~lanova Nadzornog odbora donijet }e Op}insko vije}e. Kona~no imenovanje }e se objaviti u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Slu`benom glasniku Op}ine Biha}“. Protiv odluke o kona~nom imenovanju ~lanova Nadzornog odbora, svaki u~esnik u konkursu i svaki ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor Op}inskom na~elniku, a njegovu kopiju dostaviti Ombudsmenu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana, po isteku roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja. Op}inski na~elnik mr. sci. Emd`ad Galija{evi}


30

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

Na osnovu Odluke [kolskog odbora br: 1135/2013. od 03.12.2013. godine. i 1135-1/2013 i Saglasnosti Ministarstva br: 10-34-11-351-2/2013. od 21.11.2013.. godine, direktor {kole raspisuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] JU Osnovna {kola“Kamenica“

Datum: 04 .12.2013. Broj:1145/2013

Na osnovu ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgovju i obrazovanju (Sl. Glasnik USK-a broj: 5/04), ~lana 84. stav j. Pravila JU O[ “Kamenica” Biha}, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta USK-a broj: 10-34-12031-2/13 od 26.11.2013. godine, [kolski odbor JU O[ “Kamenica” Biha} na svojoj ~etvrtoj (4) redovnoj sjednici odr`anoj 02.12.2013. godine donio je Odluku da se raspi{e:

PONOVNI KONKURS - NATJE^AJ za popunu upra`njenih radnih mjesta u {kolskoj 2013/2014. g. Fizika

8 sati na odre|eno radno vrijeme, najkasnije do 15. avgusta 2014.g.

Tehni~ka kultura 2 sata na odre|eno radno vrijeme, najkasnije do 15. avgusta 2014.g. Pravoslavna vjeronauka 8 sati na odre|eno radno vrijeme, najkasnije do 15. avgusta 2014.g. Likovna kultura 13 sati na odre|eno radno vrijeme, najkasnije do 15. avgusta 2014.g. Informatika 4 sata na odre|eno radno vrijeme, najkasnije do 15. avgusta 2014.g. Hemija

8 sati na odre|eno radno vrijeme, najkasnije do 15. avgusta 2014.g.

Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati su du`ni ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne {kole i Pedago{kim strandardima. Uz prijavu s kra}om biografijom, adresom i kontakt telefonom kandidati su du`ni prilo`iti (orginal ili ovjerene fotokopije): 1. Odgovaraju}u diploma o {kolskoj spremi za radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci), Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidat treba dostaviti dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao, nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o random odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima boraca i ~lanovima njihovih porodica: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva neke od kategorija iz zakona, - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene, - Rje{enje o prestanku radonog odnosa (ukoliko je isti postojao) i dokaz da radni odnos nije prestao njegovom krivicom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i `a{titi porodice s djecom, dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e telefonski obavije{teni o datumu i terminu obavljanja intervjua. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumantacijom slati na adresu: JU Osnovna {kola “Ahmet Hromad`i}” Ul. V korpusa bb, 77250 Bosanski Petrovac (sa naznakom za konkurs/ natje~aj)

KONKURS

za popunu radnih mjesta 1. Pedagog {kole - jedan (1) izvr{ilac, na odre|eno radno vrijeme, do povratka zaposlenice s porodiljskog bolovanja, a najdu`e do kraja {kolske 2013/14. godine 2. nastavnik islamske vjeronauke - jedan (1) izvr{ilac, na odre|eno radno vrijeme, do povratka zaposlenice s porodiljskog bolovanja, a najdu`e do kraja {kolske 2013/14. godine 3. nastavnik razredne nastave - jedan (1) izvr{ilac, na odre|eno radno vrijeme, do ktraja nastavne 2013/14. godine Pored op}ih uslova predvi|enim Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za izvo|enje nastave odgovaraju}eg predmeta, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Uz prijavu na KONKURS kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: - Kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, ta~no navedeno radno mjesto na koje aplicira - Diplomu o zavr{enoj {koli (orginal ili ovjerena kopija) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - Ljekarsko uvjerenje (po prijemu u radni odnos) Izbor i prijem kandidata na konkurs izvr{it }e se sa kriterijem i na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim,osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj 10-34-173-1/12 od 06.01.2012. godine (u daljem tekstu “ Kriteriji“). Pored navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na Konkurs, dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se, prema Kriteriju izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata(ukoliko se na njega odnosi): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju USK-a - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stu~ne spreme, Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica prilo`iti slijede}e dokumente: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju ratnog vojnog invalida, - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be priznavanju svojstva demobilisanog branitelja, - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja, - uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Osobe iz stava 2. koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti i posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji odnos nije prestao njihovom krivicom (obavezno dostaviti odgovaraju}i dokaz). Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi,za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK-a, potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenih kategorija. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti naknadno obavije{teni. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpuna i nebalgovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijavve i dokumentaciju slati na adresu: JU Osnovvna {kola “ Kamenica “ M.M.Ba{eskije Kamenica-B Biha} Sa naznakom „Prijavva na konkurs“

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}ina Cazin J.U. «Gimnazija» Cazin Ul. @rtava domovinskog rata bb 77220 Cazin Na osnovu ~l. 116. i 138. Zakona o srednjem obrazovanju USK-a, te ~l. 81 Pravila J.U. «Gimnazije» Cazin, [kolski odbor je na svojoj sjednici od dana 02.12.2013. godine donio Odluku kojom raspisuje KONKURS A) Za popunu radnih mjesta u {kolskoj 2013/2014. godini na neodre|eno radno vrijeme (od zavr{etka konkursne procedure) - profesor latinskog jezika (14 ~asova) 1 izvr{ilac - profesor njema~kog jezika (15 ~asova) 1 izvr{ilac - profesor engleskog jezika (10 ~asova) 1 izvr{ilac - profesor geografije (8 ~asova) 1 izvr{ilac - profesor biologije (12 ~asova) 1 izvr{ilac - profesor islamske vjeronauke (12 ~asova) 1 izvr{ilac - profesor fizike i informatike (norma) 1 izvr{ilac - profesor matematike i fizike (16 ~asova) 1 izvr{ilac B) na odre|eno radno vrijeme (od zavr{etka konkursne procedure do 30.06.2014) - profesor psihologije (6 ~asova sedmi~no) - profesor demokratije i ljudskih prava (12 ~asova sedmi~no) 1 izvr{ilac - profesor muzi~ke kulture (do povratka radnika s javne du`nosti, a najkasnije do 30.06.2014. godine (8 ~asova) 1 izvr{ilac Kandidati pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o srednjem obrazovanju USK-a Zakonom o radu, Pravilima {kole, treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Nastavnim planom i programom za op{tu gimnaziju, te da uz zahtjev za popunu radnog mjesta prilo`e i: - dokaz o ste~enoj stru~noj spremi (original ili ovjerena kopija) - uvjerenje o dr`avljanstvu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno radno vrijeme sa nepotpunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon stjecanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon stjecanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica treba prilo`iti slijede}e dokumente: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog ili nestalog branioca - uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica, du`ne su prilo`iti i posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je siti postojao), kao dokaz dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovo krivicom (obavezno dostaviti odgovaraju}i dokaz) Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom i zakonom o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK-a treba dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u «Unsko-sanskim novinama»- Krajina. Kandidati su du`ni u svom zahtjevu ispisati adresu prebivali{ta i kontakt telefon, a isti }e biti obavije{teni o datumu i terminu obavljanja intervjua sa Komisijom za izbor nastavnika, stru~nih saradnika i saradnika koja }e u roku od 5 dana okon~ati postupak vo|enja intervuja na osnovu Kriterija o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u srednjim {kolama na podru~ju USK-a. Direktor Ustanove }e na osnovu predlo`ene rang liste kandidata u roku od 5 dana od dana zavr{etka intervjua donijeti odluku o prijemu kandidata na sami konkurs. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave slati po{tom ili li~no donijeti u Upravu {kole svakim radnim danom.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI

Biha}, 6. decembar/prosinac 2013. godine www.usnkrajina.com.ba

31


OSNOVANO: 22. XII 1995. GODINE ADRESA: 502. VITE[KE BRIGADE BIHA] (zgrada Kulturnog centra, kod gradskog parka)

PETAK, 6. decembar/prosinac 2013.godine - BROJ: 919

HUMANITARNA MALONOGOMETNA UTAKMICA BH ZMAJEVA U BIHA]U

Zmajevi za Hasiba, Vildana i Almira Na inicijativu Senijada Ibri~i}a, nogometnog reprezentativca BiH, u Biha}u }e se 3. januara u dvorani Luke odigrati humanitarna malonogometna utakmica u

kojoj }e nastupati bh. reprezentativci okupljeni pod imenom Ibri~i} i prijatelji, i sa druge strane ekipa Humane zvijezde, za koju }e nastupati nogometa{i Hrva-

tske i Slovenije kao i poznata imena iz javnog i estradnog `ivota na{e zemlje. Prihod od prodanih ulaznica i novac od sponzora prema `elji inicijatora i pre-

dsjednika organizacionog odbora Senijada Ibri~i}a bit }e iskori{ten za izgradnju spomen-obilje`ja tragi~no stradalim navija~ima ~lanovima navija~ke skupine

Ljuti Kraji{nici Hasibu Mahmi}u, Vildanu Pehli}u i Almiru Kasumovi}u koji su poginuli u saobra}ajnoj nesre}i na povratku sa utakmice Litva - BiH. Inicijativu Senijada Ibri~i}a, kao pokrovitelj podr`ala je op}ina Biha} na ~elu s na~elnikom Emd`adom Galija{evi}em. - Op}ina Biha} je bez razmi{ljanja podr`ala organizaciju ovog humanitarnog susreta koji je posve}en na{im tragi~no nastradalim navija~ima. Hvala Senijadu Ibri~i}u i svima koji su pomogli da se okupimo u Biha}u na odigravanju susreta za na{e Hasiba, Vildana i Almira, - istakao je Jasmin Budimli}, ~lan Organizacijskog odbora. Na pres konferenciji je predstavljen organizacioni odbor: Anis Pa{ali}, Jasmin Budimli}, Anes Nurkovi} i Edin Alagi}, koji su krenuli u realizaciju ovog velikog humanog gesta, kojem su se pored velikog broja nogometnih reprezentativaca odazvale i estradne zvijezde, javne li~nosti, glumci, te se mo`e re}i da }e 3. januara 2014.godine Biha} biti doma}in velikom broju poznatih li~nosti, okupljenih oko jedinstvenog cilja da se oda po~ast Hasibu, Vildanu i Almiru. Susret selekcija "Senijad Ibri~i} i prijatelji " i

"Humanih zvijezda" igrat }e se u dvorani Luke u Biha}u, a glavnom susretu prethodit }e susret pionira Vrnogra~a i selekcije nogometnih {kola sa podru~ja Biha}a. - Prihod od ulaznica isklju~ivo }e biti iskori{ten za izgradnju spomen obilje`ja na{im poginulim navija~ima, o ~emu }e se dogovoriti Senijad Ibri~i}, sa porodicama poginulih navija~a. Veliko zanimanje medija je za dolazak na{ih reprezentativaca u Biha}. U Biha}u }e se pojaviti oko 70 posto reprezentativaca BiH, nekoliko reprezentativaca Hrvatske i Slovenije, kao i veliki broj poznatih imena iz javnog `ivota, a imena }emo objaviti 20. decembra, - ka`u u Organizacijskom odboru. Otvoren je i poseban `iro ra~un na kojeg pojedinci i kolektivi mogu uplatiti sredstva koja }e se zajedno sa novcem od ulaznica upotrijebiti na na~in kako odlu~e Senijad Ibri~i} i ~lanovi porodica poginulih navija~a. @iro ra~un je otvoren kod UniCredit Banke:

3385102530157808 - poziv na broj 40433083000.

SUPER ODBOJKA[KA LIGA FBiH - MU[KI

Odbojka{i u utrci za prvo mjesto Proteklog vikenda odigrani su susreti 9. kola Super odbojka{ke lige FBiH za mu{karce. Odbojka{i Biha}a su na svom terenu do~ekali ekipu OK Lukavac i slavili pobjedu rezultatom 3:1, po setovima 25:20; 25:22; 28:30; 25:19. Motivacije za pobjedu odbojka{ima nije nedostajalo u susretu koji je pratilo oko 50 gledalaca u dvorani Luke u Biha}u. Obje ekipe ~vrsto su u{le u susret, a kretanje rezultata po setovima govori da se vodila izjedna~ena i neizvjesna borba za svaki poen. Ipak bolju igru pokazali su doma}i odbojka{i koji su zaslu`eno slavili i osvojili nova tri boda koji su ih ostavili na drugom mjestu prvenstvene tabele. U devet kola odbojka{i Biha}a ostvarili su sedam pobjeda i dva poraza i zaslu`eno se nalaze na drugom mjestu prvenstvene tabele. Bi{}ani su odli~ni u ovoj sezoni i najavljuju borbu za prvu poziciju, {to ih vodi u vi{i rang takmi~enja. Sutra (subota) na rasporedu su susreti 10. kola. Odbojka{i Biha}a putuju u Balegovac gdje }e poku{ati nastaviti odli~an pobjedonosni niz. Ekipa Balegovca na devetom je mjestu sa sedam bodova. Bi{}ani na put idu kompletni i obe}avaju dobru igru i nova tri boda.

PREMIJER-ODBOJKA[KA LIGA - @ENE

Bi{}anke zaslu`eno do pobjede Proteklog vikenda odigrani su susreti 9. kola Premijer odbojka{ke lige BiH za `ene. Odbojka{ice Biha}-Preminger u okviru kola pred svojom publikom odigrale su susret protiv ekipe @OK Modri~a. U odli~noj odbojka{koj predstavi Bi{}anke su do{le do zna~ajne pobjede rezultatom 3:1, po setovima 25:23, 26:24, 19:25, 25:23. Odbojka{ice Biha}-Premingera ostvarile su pred doma}om publikom ~etvrtu prvenstvenu pobjedu, {to je uz pet poraza u~inak u prvom dijelu prvenstva. Bi{}anke su zaslu`eno slavile, bile su bolje tokom cijelog susreta. U prva dva seta vodila se izjedna~ena borba, a pobjedu su ostvarile doma}e igra~ice koje su u fini{ima bile kvalitetnije. U tre}em setu osjetio se pad u igri doma}ih igra~ica {to su iskoristile go{}e iz Modri~e, koje su se i pored poraza pokazale kao kvalitetna ekipa. Tre}i set pripao je go{}ama. Doma}e igra~ice pobjedom u ~etvrtom setu zaslu`eno su slavile pobjedu u posljednjem

susretu jesenjeg dijela prvenstva. Ovom pobjedom Bi{}anke su jesenji dio zavr{ile na odli~noj {estoj poziciji prvenstvene tabele sa skupljenih 10 bodova. Vode}a je ekipa OK Bimal Jedinstvo koja je sa maksimalnim u~inkom u devet kola skupila 26 poena. U 9. kolu postignuti su rezultati: Jedinstvo - Kula G. 3:0, Jahorina - Radnik 3:0, Sloboda - Gacko 0:3, Slavija - HE 1:3, Biha} - Modri~a 3:1. Susretima 9. kola zavr{en je jesenji dio takmi~enja. Prije zimske pauze odigrat }e se jo{ dva kola proljetnog dijela prvenstva. U prvom kolu nastavka, sutra (subota) odbojka{ice Biha}a gostuju u Br~kom kod lidera na tabeli ekipe Jedinstvo Bimal, a takmi~enje u ovoj godini zavr{avaju za 15 dana kada pred doma}om publikom do~ekuju ekipu @OK Sloboda iz Tuzle. U 10. kolu sutra (subota) sastaju se: Modri~a - HE na Drini, Jahorina - Gacko, Slavija - Radnik, Sloboda - Kula G., Jedinstvo - Biha}. Pripremio: Edin Alagi}

BROJ: 919  
BROJ: 919  

Unsko-sanske novine Krajina

Advertisement