Page 1

Ni{ta nismo potpisali, ali jesmo dogovorili

str. 4

Na{a namjera je da doprinesemo stabilizaciji prilika u kantonu. SDA je sa svojih deset poslanika u Skup{tini morala preuzeti dio odgovornosti ... PRO[I] PETROL

BESPLATNA DOSTAVA LO@ ULJA 061/479-285 e-mail: petrol@bih.net.ba

PETAK, 6. juni / lipanj 2014. godine, Biha}

Godina XIX

www.noviradio.com

INTERVJU: NIJAZ HU[I] PREDSJEDAVAJU]I SKUP[TINE USK-A

^E[KA I UNDP POMA@U USK U OBNOVI BOLNICE str. 2

Novi sistem grijanja na biomasu Broj: 945

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com.ba e-mail:usnovine@bih.net.ba

UNIVERZITET U BIHA]U, MINISTARSTVO GRA\ENJA I UNSKO-SANSKE [UME Skup je zami{ljen kao manifestacija koja }e se odr`avati svake godine, i imat }e za cilj ocjenu trenutnog stanja u oblasti za{tite okoli{a

Drugi nau~no-stru~ni skup "5. juni - Svjetski dan za{tite okoli{a" Trenutni razvoj na{e civilizacije, ukoliko ne uslijede zna~ajne promjene i zaokreti, postaje neodr`iv. Iskustva pokazuju da pomaci na bolje nisu ni brzi ni laki, i do sada ulo`eni napori na za{titi okoli{a nisu dovoljni. Stanje u okoli{u i dalje se pogor{ava, rekao je izme|u ostalog dr. sci. Halid Maki} str. 3 MOSTAR: DR@AVNO PRVENSTVO U TENISU ZA JUNIORE

Emir Memagi} osvojio str. 29 tre}e mjesto

SASTANAK U VLADI FBIH

[tete oko 1,3 milijarde eura str. 2

www.camelija-osiguranje.com • camelija@bih.net.ba


2

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

SASTANAK U VLADI FBIH POSVE]EN SANIRANJU [TETA OD POPLAVA

[tete oko 1,3 milijarde eura U Sjedi{tu Vlade FBiH odr`an je sastanak premijera Federacije BiH Nermina Nik{i}a i premijera Unsko-sanskog, Posavskog, Tuzlanskog, Zeni~ko-dobojskog i Sarajevskog kantona, te na~elnika op}ina u kojima je progla{eno stanje prirodne nesre}e. Premijer USK Hamdija Lipova~a prezentirao je stanje na podru~ju ovog kantona. Kako je sudionike sastanka informisao premijer Nik{i} op}inama ce Vlada FBiH dozna~iti prve iznose na ime pomo}i za provo|enje mjera za sanaciju {teta. U Federaciji Bosne i Hercegovine stanje je i dalje te{ko, ali se polako stabilizuje. Podaci se svakodnevno Na podru~ju kantona koji su bili zahva}eni poplavama, radi se na uspostavljaa`uriraju, a nju putnih komunikacija, asanaciji ter18. juni je ena, osiguranju klizi{ta, uklanjanju rok do kada nanosa na ulicama gradova, te ~i{}enju stambenih i privatnih objetrebaju biti privrednih, kata. Vr{i se i redovna dezinfekcija, derzavr{ene atizacija i dezinsekcija povr{ina i objekata. procjene Premijer Nik{i} je istakao da prve preliminarne procjene, koje su uradile me|unarodne finansijske institucije, govore da {tete od elementarne nepogode koja je zahvatila BiH iznose oko 1,3 milijarde eura. Dodao je da su te prve preliminarne procjene radili EBRD, MMF i Raiffeisen banka napominju}i da je procjena {teta u toku, da se podaci svakodnevno a`uriraju, te da je 18. juni rok do kada trebaju biti zavr{ene procjene.

VLADA USK-A

Balirano sijeno za farmere u Sanskom Mostu U organizaciji Vlade Unsko-sanskog kantona, Civilne za{tite, Poljoprivrednog zavoda i Saveza udru`enja poljoprivrednika, u Sanski Most stigla je ovog vikenda stigla pomo} u sto~noj hrani, koja je namijenjena poljoprivrednicima ~ija su imanja stradala u nedavnim poplavama. Akciju pomo}i su podr`ali poljoprivrednici iz op}ina koje su poplave zaobi{le pa je u Sanski Most stiglo 11 kamiona sa oko 3000 bala sijena. Premijer Hamdija Lipova~a kazao je poljoprivrednicima da niko od njih ne}e u ovoj nevolji ostati sam te da je Vlada kantona izdvojila i 265.000 maraka za saniranje {teta u poljoprivredi, koje }e se biti iskori{tene za nabavku sjemenskog kukuruza i |ubriva, kao i za analizu zemlji{ta.

^E[KA I UNDP POMA@U USK U OBNOVI BOLNICE

Novi sistem grijanja na biomasu ^e{ki ambasador u BiH Tomรก{ Szunyog boravio je u posjeti Kantonalnoj bolnici u Biha}u. Sa premijerom Hamdijom Lipova~om, ministrom zdravstva Amirom Muri}em i direktorom Bolnice Hajrudinom Havi}em razgovarao je o aktivnostima na rekonstrukciji kompleksa koji je pretrpio ogromnu materijalnu {tetu u po`aru pro{log ljeta.

Povod ponovne posjete ambasadora ^e{ke bilo je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju izme|u Razvojnog programa UN-a u BiH, ^e{ke razvojne agencije i Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijanki}" iz Biha}a za projekt "Osiguranje energetske efikasnosti Kantonalne bolnice u Biha}u" kojim }e u naredne dvije-tri godine dobiti sistem grijanja na bio-masu.

- Gradnja novog sistema grijanja bolnici }e trajati dvije do

Vrijednost projekta je 1,5 miliona eura, Vlada ^e{ke }e donirati 800.000 eura za kotlovnicu

tri godine, ukupna vrijednost projekta je jedan i pol miliona eura, Vlada ^e{ke }e donirati 800.000 eura za kotlovnicu koja }e omogu}iti grijanje bolnice na biomasu, - kazao je ambasador ^e{ke u BiH. Premijer Lipova~a i ministar Muri} prezentirali su dosad u~injeno na sanaciji bolnice te planove za osuvremenjivanje najve}e zdravstvene ustanove na podru~ju Kantona.

175. SJEDNICA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Pomo} op}inama u saniranju {teta od poplava U Biha}u je u utorak, 3. juna, zasjedala Vlada Unskosanskog kantona. Izme|u ostalog, premijer Hamdija Lipova~a i ~lanovi Vlade razmatrali su i utvrdili prijedloge odluka o dodjeli sredstava za hitne intervencije op}inama Bosanski Petrovac, Klju~ i Sanski Most. Ove }e op}ine, koje su pretrpjele {tete u nedavnim poplavama, dobiti interventna financijska sredstva za provo|enje mjera u cilju sprje~avanja {irenja opasnosti izazvanih poplavama i klizi{tima. Tako|er, Poljoprivrednom zavodu USK odobreno je 266.560 KM za nabavku sjemena i mineralnih |ubriva. - Ova sredstva namijenjena su za provo|enje hitnih mjera nabavke i saniranje poljoprivredne sjetve koja je uni{tena poplavama, i to je direktna pomo} proizvo|a~ima ~ija su dobra uni{tena, a mi smo obe}ali da }emo pomo}i svakom ~ovjeku koji je pretrpio {tete u poplavama, - istaknuli su premijer Lipova~a i v.d. ministra poljoprivrede Denis Kozlica.

cilj je doprinijeti za{titi uz promociju poticanja odr`ivog kori{tenja resursa kroz uspostavu integralnog sistema upravljanja otpadom, te da se na taj na~in minimizira rizik po zdravlje stanovnika, - obralo`ila je ministrica za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Sinha Kurbegovi}. ////////

////////

Inicijativa za izmjene Ustava USK-a Na 175. sjednici Vlade USK-a prihva}eno je mi{ljenje Ministarstva pravosu|a i uprave o osnovanosti inicijative za izmjene Ustava Kantona. Radi se o inicijativi za usvajanje amandmana koji }e omogu}iti implementaciju presude Suda u Strazburu, uskla|uju}i ih s Evropskom konvencijom o za{titi ljudskih prava i osnovnih sloboda kao i drugim me|unarodnim pravnim dokumentima kojima se {tite ljudska prava i slobode, ~ime }e biti ispunjeni zahtjevi po-

stavljeni presudom Sejdi}Finci, a Unsko-sanski kanton drugi je u F BiH, nakon Sarajeva, koji je pokrenuo inicijativu izmjena Ustava, ka`e ministar pravosu|a i uprave Andrej Mamontov. ////////

Plan upravljanja otpadom 20142019.

Vlada Kantona prihvatila je i prijedlog plana za upravljanje otpadom USK za period 2014-2019. godina. - Ovo je planski dokument kojim se ure|uju uslovi za planiranje upravljanja otpadom na podru~ju USK-a i op}ina u njegovom sastavu, a

Pohvale sanskom Domu zdravlja

^lanovi Vlade USK razmatrali su i izvje{taje zdravstvenih ustanova. Pohvale je, prema mi{ljenju resornog ministra Amira Muri}a, zaslu`io Dom zdravlja Sanski Most koji je prvi put poslovao pozitivno, nakon 15 godina, ali prvenstveno zbog odli~ne organizacije rada tokom i nakon poplava koje su zadesile ovu op}inu. ^lanovi Vlade u skup{tinsku proceduru proslijedili su izvje{taje apoteka uz prijedlog da se uradi revizija kako bi se sagledalo stvarno stanje u ovim ustanovama.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

3

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

UNIVERZITET U BIHA]U, MINISTARSTVO GRA\ENJA I UNSKO-SANSKE [UME

KO M E N TA R

Drugi nau~no-stru~ni skup Za sutra "5. juni- Svjetski dan za{tite okoli{a" PI[E: Safet Hrnjica

Biotehni~ki fakultet Univerziteta u Biha}u, u suradnji s Ministarstvom gra|enja, prostornog ure|enja i za{tite okoli{a i [PD "Unsko-sanske {ume" d.o.o. Bosanska Krupa, je 4. i 5. juna ove godine organizirao Drugi nau~nostru~ni skup "5. juni - Svjetski dan za{tite okoli{a". Dr. sc. Halid Maki}, dekan Biotehni~kog fakulteta, u uvodu je

pokazuju da pomaci na bolje nisu ni brzi ni laki, i do sada ulo`eni napori na za{titi okoli{a nisu dovoljni. Stanje u okoli{u i dalje se pogor{ava. Potro{nja energije raste, stakleni~ki plinovi se gomilaju, voda je ograni~en resurs u sve ve}em dijelu svijeta. Poljoprivredna tla se i dalje iscrpljuju, a podru~ja o~uvane prirode je sve manje. Sve to

prostornog ure|enja i za{tite okoli{a USK-a, isti~u}i da se u cijelom svijetu tim povodom provode brojne aktivnosti. - Mi na ovaj na~in dajemo svoj skromni doprinos za bolju budu}nost na{e zemlje i obilje`avanju Svjetskog dana za{tite okoli{a. Nadam se da }emo kroz prezentacije i predavanja predvi|ena na ovom skupu dati neke odgovore na

otpadom, okoli{, hrana i zdravlje i upravljanje {umama, uz u~e{}e brojnih eminentnih stru~njaka. Skup je zami{ljen kao manifestacija koja }e se odr`avati svake godine, i imat }e za cilj ocjenu trenutnog stanja u oblasti za{tite okoli{a i mogu}nosti preporuke smjernica po`eljnih ekonomskih, socijalnih i okoli{no odr`ivih, a u praksi

naveo neke od brojnih simptoma krize okoli{a koji su vidljivi u razli~itim oblicima u cijelom svijetu. - Trenutni razvoj na{e civilizacije, ukoliko ne uslijede zna~ajne promjene i zaokreti, postaje neodr`iv. Iskustva

ukazuje na ~injenicu da se ovom problemu mora pristupiti stru~no i temeljito i u tom pravcu o~ekujemo da }emo i mi dati vlastiti doprinos, - rekao je dekan Maki}. Skup je otvorila Sinha Kurbegovi}, ministrica gra|enja,

sve o~itije probleme kada je za{tita okoli{a u pitanju, - naglasila je ministrica Kurbegovi}. Skup se odvijao u obliku plenarnih predavanja i kratkih prezentacija, a realiziran je kroz sekcije: za{tita voda, za{tita tla i zraka, upravljanje

provedivih tehnolo{kih rje{enja koja uklju~uju za{titu tla, vode, zraka, {uma i agrobiodiverziteta. U~esnici su po zatvaranju manifestacije posjetili Martin Brod sredi{te Nacionalnog parka "Una" Biha}. N. Pirali}

U nizu mudrih izreka i prakti~nih `ivotnih pravila neizostavna je i ona u kojoj se ka`e da sve {to mo`e{ uraditi danas nikako ne ostavlja{ za sutra. Bez izuzetaka, dakle, ove bi se maksime trebali pridr`avati svi. Pitanje je, me|utim, u kojoj se mjeri ona mogla (do)ticati ovda{njih i politi~ara na vi{im razinama vlasti. Niko, naime, ne sumnja da nisu imali `elje i volje da se u "svojim" mandatima, dobivenim od gra|ana u oktobru 2010. godine, pona{aju na na~in preporu~en u spomenutom `ivotnom pravilu. Sude}i prema sada{njim ekonomskim i pogotovo politi~kim prilikama u Unsko-sanskom kantonu, ostatku Federacije i dr`ave Bosne i Hercegovine o~igledno je da je ve}ina izabranih politi~ara i politika u vremenu izme|u pro{lih i nadolaze}ih oktobarskih izbora, na odre|en na~in bila onemogu}ena da u interesu gra|ana rje{ava njihove i davno utvr|ene zajedni~ke prioritete. Svi oni {to im je pam}enje ja~a strana sje}aju se inauguralnog govora kantonalnog premijera Hamdije Lipova~e u kojem je poslanicima Skup{tine USK-a i javnosti izlo`io Programske osnove i principe rada Vlade Unsko-sanskog kantona s njim na ~elu. Ekonomska obnova, nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta bili su i ostali glavni prioriteti (n)ove vlasti. Za po~etak obe}ano je zaustavljanje zabilje`enog trenda gubitka postoje}ih radnih mjesta, rje{avanje pitanja Agrokomerca, racionalizacija javne potro{nje i {tednja, socijalna pravda, kvalitetna zdravstvena za{tita dostupna svim gra|anima, posebna briga o borcima, profesionalnija dr`avna uprava i trajno me|ukraji{ko pomirenje. Start u februaru 2011. godine bio je obe}avaju}i. Ubrzo zatim uslijedile su opstrukcije i retrogradna politiziranja svega i sva~ega. U minule tri i po godine ve}ina od onoga {to je trebalo uraditi ostavljena je onima {to }e do}i nakon izbora koji se trebaju odr`ati 12. oktobra 2014. godine. Ho}e li se i u kojem broju me|u izabranima ponovno na}i i neki od (do)sada{njih nosilaca funkcija u zakonodavnoj i izvr{noj vlasti najmanje zavisi od politi~ara. Oni su svoje rekli u vremenu izme|u pro{lih i nadolaze}ih izbora. Kona~ni sud o svima njima dat }e gra|ani bira~i. U jednakoj mjeri i oni {to se odlu~e iza}i na izbore, ali i oni koji se u svom izboru opredijele za bira~ku apstinenciju.

MINISTARSTVO GRA\ENJA USK-A: JA^ANJE KAPACITETA PUTEM UVO\ENJA GIS METODOLOGIJE RADA

Unapre|enje tehni~kih i ljudskih kapaciteta U organizaciji Ministarstva za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a Unsko-sanskog kantona u Biha}u je u ponedjeljak, 2. juna, prezentiran projekt pod nazivom "Ja~anje kapaciteta putem uvo|enja GIS metodologije rada", koji je implementiran u ovom resornom ministarstvu. Cilj je unapre|enje tehni~kih i ljudskih kapaciteta u resornom ministarstvu, kako bi efikasnije djelovali u pogledu pru`anja usluga javnom i privatnom sektoru, i na taj na~in doprinijeli boljoj impleme-

ntaciji zakona, ja~anju administrativnih kapaciteta za bolju povezanost sa ni`im i vi{im nivoima vlasti te stvaranju uslova za pra}enje i implementaciju programa i projekata iz sektora za{tite okoli{a. Programski dokument Primarni korisnik projekta je Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a, a sekundarni korisnici su javni i privatni sektor, kao {to su op}ine, javna i privatna preduze}a, javna komunalna preduze}a, federalni nivoi vlasti i ostali. U okviru projekta izra|en je

programski dokument za uspostavu i razvoj GIS-a za potrebe Ministarstva, op}ina te ostalih institucija na svim nivoima vlasti, nabavljena je oprema za rad na GIS-u, izra|ena baza podataka sa dva pilot modula za oblast za{tite okoli{a i prostornog ure|enje, a obu~eni su i upo-

Vrijednost projekta je 48.529,60 KM, od ~ega je [vicarska agencija za razvoj i suradnju financirala 30.000 KM

sleni za rad na GIS-u. Uspostavljanje geoinformacionog sistema i formiranje jedinstvene baze podataka rezultirat }e racionalizacijom, integracijom i optimizacijom odlu~ivanja u dva odjeljenja unutar Ministarstva tj. Odjeljenja za urbanizam, prostorno ure|enje i gra|enje i Odjeljenja za za{titu okoli{a i komunalne djelatnosti. U okviru modula prostornog planiranja stvaraju se pretpostavke za kvalitetnije upravljanje prostorom, informativno povezivanje sa br`im protokom info-

rmacija, planiranje i dono{enje odluka i provo|enje zakona i propisa.

Smanjenje zaga|enja Osnovna namjena modula iz oblasti za{tite okoli{a je stvaranje pretpostavki za kvalitetnije prikupljanje, obradu i analizu podataka iz oblasti za{tite okoli{a i stvaranje preduslova za bolji monitoring u pravcu djelovanja na smanjenja pojava zaga|enja tla, zraka i vode. Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a je u junu pro{le go-

dine apliciralo s ovim projektom kod [vicarske agencije za razvoj i suradnju. Nakon {to je projekt odobren u novembru pro{le godine potpisan je i ugovor o dodjeli sredstava. Ministarstvo je potom pokrenulo proceduru za implementaciju projekta shodno Zakonu o javnim nabavkama BiH, a najpovoljnijom je odobrena firma Gauss d.o.o. iz Tuzle. Ukupna vrijednost projekta je 48.529,60 konvertibilnih maraka, od ~ega je [vicarska agencija za razvoj i saradnju financirala 30.000 KM. S. Pa{agi}


4

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

INTERVJU: NIJAZ HU[I]

PREDSJEDAVAJU]I SKUP[TINE USK-A

Ni{ta nismo potpisali, ali jesmo dogovorili Od formiranja zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona, nakon izbora odr`anih u oktobru 2010. godine, Nijaz Hu{i}, kantonalni poslanik i predsjednik OO SDA Cazin, ~etvrti je po redu predsjedavaju}i Skup{tine USK-a. Prije Hu{i}a, u aktualnom mandatu, funkciju predsjedavaju}eg obavljali su jo{ Husein Ro{i} (SDA), Admir Had`ipa{i} (A-sda) i Farko Hod`i} (DF). Iza svakog izabranog predsjedavaju}eg stajala je druga parlamentarna ve}ina. Ukupno su bile ~etiri, i to: SDP-SDANsRb, druga: SDP-A-sda, SBB-NsRb, tre}a: SDALaburisti_DNZ-SBB, i ~etvrta: SDA-SDP. Po svom sastavu, parlamentarna ve}ina koja stoji iza aktualnog predsjedavaju}eg posve je identi~na onoj prvoj. KRAJINA: Na du`nost predsjedavaju}eg Skup{tine USK-a imenovani ste nekoliko mjeseci pred op}e izbore. Kako obja{njavate ~injenicu da je SDA nakon razlaza s biv{im koalicionim partnerima pristala na ponovno koaliranje sa SDPom? Hu{i}: Na{a prevashodna namjera je da doprinesemo stabilizaciji prilika u Unskosanskom kantonu. SDA je sa svojih deset poslanika u Skup{tini morala preuzeti dio odgovornosti za stanje u kantonu i poku{ati u~initi sve na normalizaciji odnosa, a nakon toga isto }emo poku{ati u ovom vremenskom periodu do kraja mandata, dakle, u~initi sve da se neke stvari koje su du`e vremena stajale u Skup{tini, da na|u

svoje mjesto i da ubrzamo njihova rje{avanja, odnosno da uradimo {to vi{e posla do kraja mandata. KRAJINA: ^ime }e se i u ~ijem interesu Skup{tina USK-a do oktobarskih izbora prioritetno baviti? Hu{i}: U~init }emo da sve stvari koje su zbog nepostojanja parlamentarne ve}ine u Skup{tini USK-a na|u svoje mjesto na skup{tinskim sjednicama, a takvih radnih materijala je puno. Primjerice, tu su program rada Zavoda za zapo{ljavanje, Fonda za stambeno zbrinjavanje bora~kih populacija, kao i vi{e pitanja od vitalnog zna~aja za neke populacije u USK-a, na{ cilj je da sve to pro|e skup{tinske procedure i da bud`etski korisnici i svi oni koji o~ekuju ne{to iz tih fondova budu kroz njih i realizirani. KRAJINA: U kojoj }e mjeri postoje}i odnos snaga u Skup{tini USK-a garantirati da }e se ono {to planirate i ostvariti? Hu{i}: Nakon jednog perioda u kojem SDA nije participirala u vlasti, trenutni odnosi snaga koji postoje u Skup{tini garantiraju odre|enu stabilnost da ono {to smo napravili kroz jedan dokument, kroz jednu platformu o suradnji, da }emo i realizirati i uraditi. Radi se prije svega o tome da nam je glavni cilj da stabiliziramo politi~ke i ekonomske prilike u USK-u, da odre|ene stvari za koje smatramo da bismo trebali napraviti zaista i napravimo. Veoma brzo }emo

’

Cilj nam je pru`iti stabilnost u funkcioniranju USK-a, da odre|ene stvari koje smatramo da bismo trebali napraviti zaista i napravimo

’

O~ekujemo da ova Vlada zajedno sa vr{iocima du`nosti koji su imenovani ispo{tuje ono {to smo mi iz SDA prilikom ulaska u ove odnose tra`ili. A to je da se u~ini sve da gra|ani ovog kantona do kraja ovog mandata ne strepe za svoja primanja

na dnevni red staviti rje{avanje pitanja kupovine preduze}a Sanica iz Klju~a. Raspravljat }emo o raspodjeli dobiti US {uma, kako bismo ta sredstva usmjerili na kupovinu [IP Sanica. To je jedna od stvari koju }emo uraditi u svom mandatu. Donijeli smo i odluke kao {to je kreditno zadu`enje i rebalans bud`eta najvjerojatnije u {estom mjesecu, a dogovorili smo se da bud`etski korisnici svoja primanja moraju ostvarivati redovno i da budu prioritet do kraja na{eg mandata. Tako|er, veoma bitno je da progresivne stvari {to prije pustimo u proceduru, kao {to je preduze}e Sanica koje sam spomenuo. Takvi nam potezu osiguravaju najmanje stotinu novih radnih mjesta u Klju~u. Moramo u~initi sve da uz postojanje stabilne ve}ine, ovakve stvari budu i zavr{ene. Nema nikakvih partnerskih odnosa izme|u nas i SDP-a, niti je neko s nekim ne{to potpisao, jednostavno smo se slo`ili oko jednog dokumenta, ta~nije plana o tome {ta zajedni~ki moramo uraditi, i da ovaj mandat uvedemo u mirne vode.

u~ini sve da gra|ani ovog kantona do kraja ovog mandata ne strepe za svoja primanja i da u~inimo sve da ne dolazi do socijalnih buntova. O~ekujemo da socijalne kategorije dobiju svoja primanja koja mjesecima nisu dobili, kao i da se ispo{tuju sve obaveze prema bora~kim kategorijama i ostalim korisnicima bud`eta, ali i naknade za poljoprivrednike. KRAJINA: Na koji bi se na~in zajedni~ki rad stranaka nove parlamentarne ve}ine mogao odraziti na rezultate narednih izbora?

KRAJINA: [ta kao prvi ~ovjek kantonalne zakonodavne vlasti o~ekujete da do oktobarskih izbora u interesu gra|ana uradi Vlada USK-a, na ~elu sa premijerom Hamdijom Lipova~om?

Hu{i}: O tome je nakon ovog burnog perioda te{ko govoriti. Ja mogu govoriti u ime SDA, pa dakle, kada je SDA bila u vlasti taj period se i pokazao kao veoma stabilan period. Nakon izlaska SDA iz vlasti i ulaskom ovih manjih stranaka koje su samo gledale kako }e izvu}i ne{to iz bud`eta i aktualne vlade radi nekih svojih lokalnih interesa i svega ostalog, vjerujem da }e gra|ani prepoznati ovaj na{ ulazak sada kao stabiliziraju}i faktor na kantonu. Sva istra`ivanja govore da }e SDA napraviti dobar izborni rezultat na ovim izborima, tako da mi u svoj izborni rezultat i pobjedu na{eg ~lana Predsjedni{tva Bakira Izetbegovi}a ne sumnjamo i vjerujemo da }emo to ostvariti bez problema.

Hu{i}: O~ekujemo da ova Vlada zajedno sa vr{iocima du`nosti koji su imenovani ispo{tuje ono {to smo mi iz SDA prilikom ulaska u ove odnose tra`ili. A to je da se

KRAJINA: S obzirom da dolazite iz SDA Cazina, kakvu korist od Va{eg dolaska na ~elnu poziciju zakonodavne vlasti mogu o~ekivati Cazinjani?

Hu{i}: Ovo kao da je po pravilu da predsjedavaju}i bude iz Cazina, ali to je zaista splet okolnosti i nije ni~ija namjera, niti je Cazin pretpla}en na ovu funkciju. Ono {to mogu obe}ati, iako je veoma kratak mandatni rok, je to da }u sa ove pozicije u~initi sve da Cazin kao najmnogoljudnija op}ina u USK-a bude adekvatno i zastupljen u radu Skup{tine, onako kako to i zaslu`uje, Biha} jeste administrativni centar, ali Cazin je zaslu`io da bude ravnopravno tretiran u politi~kom, ekonomskom i svakom drugom obliku, pa sa ove pozicije obe}avam da }u se u tom smislu i truditi da se to realizira. KRAJINA: BiH su zahvatila katastrofalne poplave, {ta }e Skup{tina USK-a u smislu pomo}i ugro`enima, poduzeti? Hu{i}: Ne sumnjam da }emo opet odlu~iti da se odreknemo dijela svojih primanja u korist unesre}enih ljudi, jer smo to ve} u~inili i prebacili preko Civilne za{tite oko 1.700,000,00 KM za te namjene. Sumnjam i da bi neko odbio to uraditi, jednako kao {to smo privatno u okvirima mogu}nosti, u~estvovali na razne na~ine u pru`anju pomo}i unesre}enima. Razlika je samo u tome {to se neki od nas nisu slikali, a neki jesu, ali u svakom slu~aju, i dalje }emo nastojati odvojiti dio sredstava za pomo} onima koji su zahva}eni poplavama. N. D`. N


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

5

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

HUMANOST NA DJELU: ZU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK DOMU ZDRAVLJA MAGLAJ

Donirali vakcine i sanitetski materijal

Tim ZU Zavod za javno zdravstvo USK predvo|en prim. dr. Jasminom Cepi} posjetio je Dom zdravlja Maglaj. Svrha posjete bila je uru~enje donacije u nedostaju}im vakcinama za pru`anje zdravstvene za{tite gra|anima Maglaja, sanitetskom materijalu i sredstvima za higijenu. Izjavu direktorice Doma zdravlja Maglaj dr. Emire Drnda^i~akli} o nedostatku vakcina protiv tetanusa shvatila sam kao apel za pomo} i zajedno sa svojim djelatnicima organizirala ovu humanitarnu

akciju, - kazala je dr. Cepi}, - U razgovoru sa dr. Emirom Drnda^i~akli} i djelatnicima Doma zdravlja Maglaj uvjerili smo se u razmjere {tete izazvane poplavom ne samo u ovoj zdravstvenoj ustanovi ve} i na podru~ju cijele op}ine. Direktorica Drnda^i~akli} posebno je pohvalila hrabrost i sr~anost Kraji{nika koji su ve} prvi dan nakon nesre}e pritekli u pomo} gra|nima Maglaja. Zavod za javno zdravstvo USK i dalje }e u granicama svojih mogu}nosti pru`ati materijalnu i moralnu podr{ku kolegama u Maglaju.

CAZIN

Uru~ena pomo} gra|anima [amca

Proteklog je vikenda zavr{ena humanitarna akcija RTV Cazin za pomo} stanovni{tvu ugro`enom poplavama. Ekipa ove ku}e posjetila je [amac, i obradovala preko 100 doma}instava paketima koje je, u saradnji s brojnim sugra|anima, prikupila u proteklih 7 dana. Akcija simboli~no nazvana"Konvoj prijateljstva" prvobitno je bila namjenjena stanovni{tvu naselja Modri~ki lug kod Od`aka, ali po saznanjima o te{kom stanju u [amcu, pomo} je usmjerena u taj grad. Ono {to se zateklo u [amcu nije ni blizu slikama koje su se mogle vidjeti u medijskim izvje{tajima. Voda se u tom gradu povukla tek prije 2 dana, a odre|ena naselja jo{ su poplavljena. Sehija M.

SJEDNICA OV-A PREKINUTA, NASTAVLJENI NESPORAZUMI

SDA Cazin tra`i novog partnera STOMATOLOZI REGIONA ZASJEDALI U BIHA]U

Ne zaostajemo za Evropom Sekcija oralnih kirurga koja djeluje pri Udru`enju stomatologa BiH organizirala je u Biha}u stru~ni sastanak kojem su prisustvovali brojni stomatolozi iz regiona. Predava~i su bili eminentni stru~njaci u oblasti oralne kirurgije, prof. dr. Davor Katanec iz Zagreba i prof. dr. Sami Salihu iz Pri{tine, a prezentirane su najpodesnije tehnike i odabir nadomjestaka za odre|ene vrste ko{tanih defekata. Stru~ni sastanak oralnih kirurga sa implantno-protetskom tehnikom, u zanimljivom predavanju, otvorio je doktor Davor Katanec, o preimplantolo{koj argumentaciji i njihovim komplikacijama govorio je doktor Sami Sali-

hu, a o medicinskim pitanjima u implatologiji predavao je Dimo Sapund`ijev. Oralnu prezentaciju zajedni~ki su izvodili autori [e~i}, Prohi}, Kom{i}, od mikrobiolo{ke analize djelotvornosti hlorheksidina, pa sve do izno{enja kona~nih ~injenica i zabluda u dentalnoj implantologiji. Nakon radnog dijela konvencije odr`ana je i Skup{tina oralnih kirurga u BiH, a prire|ena je i sve~ana ve~era. U komercijalnom dijelu priliku na simpoziju dobila je i doma}a firma "Osmjeh" iz Zenice koja je prezentirala materijale koji se koriste u dentalnoj kirurgiji. Napredovanje u medicini primjetno je i u oblasti ora-

lne kirurgije, pa je u~e{}e na ovakvim radionicama i predavanjima od iznimne va`nosti za stomatologe, posebno one iz USK-a obzirom na udaljenost od svjetskih centara gdje se ovakva predavanja odr`avaju gotovo svakodnevno. Iako je BiH poprili~no siroma{na zemlja sa slabom zdravstvenom za{titom, dentalna protetika, re~eno je, nimalo ne zaostaje za ostalim zemljama u regionu, pa ~ak i u svijetu. U radu stru~nog sastanka Sekcije oralnih kirurga u Biha}u u~estvovalo je vi{e desetina stomatologa iz regiona, koji su ovom prilikom razmijenili iskustva sa svjetski priznatim stru~njacima u toj oblasti. S. P.

Klub vije}nika SDA koji participiraju u OV Cazin, odr`ao je konferenciju za medije u petak 30. maja, izra`avaju}i nezadovoljstvo postupcima aktualne vlasti (A-sda) u ovoj op}ini. Kulminiralo je, ustvrdili su u ime Kluba vije}nika Husnija Miski}, Ramiz Ru`ni} i Razim Macanovi}, na posljednjoj sjednici OV-a, kada se trebalo raspravljati o bitnim pitanjima poput komunalnih naknada i statusa ratnih vojnih invalida obuhva}enih aktualnom revizijom. Oni su ustvrdili, da je dnevni red za tada{nju sjednicu ve} ranije bio utvr|en, no, bez ikakvog obja{njenja, on od strane vladaju}ih partija u Cazinu, nije usvojen, zbog ~ega je i sjednica prekinuta.

Smjena predsjedavaju}eg OV SDA Cazin je tokom obrazlaganja prilika u Cazinu, kazala da }e najvjerojatnije tra`iti {ansu u sklapanju koalicije sa nekom od parlamentarnih politi~kih partija,

BIHA], Ul. 502. redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 vite{ke brigade bb ra~unovodstvo: 226-488 (tel./fax); marketing: 226-485 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE� d.o.o. Redakcijski kolegij: direktor: Safet Hrnjica Ibrahim Zukanovi}, Safet Hrnjica, Svjetlana ^elan, Sanela Pa{agi} i Osman Deli} izvr{ni direktor: Ibrahim Zukanovi} novinari : Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi}, Niha D`ani} Ninski, Halid Alijagi}

kako bi pokrenuli proceduru smjene predsjedavaju}eg OV-a Mustafe Ru`ni}a, smatraju}i ga uz na~elnika Nermina Ogre{evi}a, najodgovornijom osobom za najnovija de{avanja. Od 30 vije}nika u OV Cazin, A-sda sa SDP-om i SBB-om ima 16 zastupnika, dok SDA sa dva Laburista ima 12 glasova. Za sada nije re~eno

Najvjerojatnije }e tra`iti {ansu u sklapanju koalicije sa nekom od parlamentarnih politi~kih partija, kako bi pokrenuli proceduru smjene predsjedavaju}e g OV-a Mustafe Ru`ni}a

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

Registarski broj: 4263024120002

DTP: Osman Deli}, Antonija Duri}, Hilmija Hrnji} PDV broj: 263024120002

s kim bi SDA u vrijeme do op}ih izbora i{la u novu koaliciju, iako je kazano da su pregovori ve} u toku.

Gra|ani nezadovoljni Ono {to aktualnoj ve}ini SDA Cazin najvi{e zamjera je kako je kazano nemaran odnos prema gra|anima, poskupljenje cijena komunalnih usluga, koje su prema rije~ima njihovih zastupnika, daleko najve}e u regiji, te niza drugih naknada i op}inskih renti. O svemu se tome trebalo raspravljati na spornoj sjednici OV-a, ali je prekinuta iako je dnevni red sa~inila vladaju}a A-sda. - Nezapam}eno je da stranka koja je na vlasti, sama ne usvaja ono {to je predlo`ila i ovo je samo jedan u nizu primjera kako se A-sda lo{e odnosi prema ukupnim zbivanjima u Cazinu. Nezadovoljstvo gra|ana je ogromno, udar na najsiroma{niju populaciju sve sna`niji i mi }emo nastojati sa novim partnerom u OV-u takav odnos promijeniti, kazao je Miski}.N.D`.N

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha} Ra~un broj: 5688621000000425 Balkan Investment Bank AD d.o.o. Biha}


6

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

Ho}u da ka`em

Uvijek je neko konektovan

Ka`e mi Red`o da je nedavno upao, nepozvan naravno, u moderni razgovor kojeg zovu "~atanje", negdje na internetu, a koji se odvijao izme|u nekoliko mladih bra~nih parova. Pa mi pro~ita nekoliko uz pomo} svog najnovijeg "sonuna" kojeg je dobio od ro|aka. - Ja sam stvarno umorna od dojenja, kao i od svega ostalog. @ao mi, ali stvarno ne stignem u`ivati s bebom ni u ~emu. Nekako su mi se ona dvojica, sin i mu`, navikli previ{e, ni jedno ne}e da zaspi bez sike. - Mi smo do sada probali jabuku, kru{ku, mrkvu, tikvicu, bananu, krompir, baby rice, marelicu. Samo tikvicom nisu odu{evljeni. Mislim na malog i mu`a. Pojedu ba{ finu koli~inu hrane, ali uvijek poslije obroka `ele da doje. Ne mu`, on samo pipa. Meni dosadilo, ba{ mi je potreban odmor, uvijek je neko konektovan. - Vjeruj, nikako da mu u kraj stanem. Jedno vrijeme je stra{no

volio brokulu, sad je ne}e. Sada je u banana fazi. Ne}e meso, ni u kom obliku a ho}e kruh i abc sir, ali u nekim mi{jim koli~inama, svako tre}i ponedjeljak. On ako ne{to ne voli a otvori usta na to, gre{kom valjda, krene praviti facu i zvukove kao da }e povratiti i pljune. Na idu}i poku{aj okrene se prema naslonu hranilice i lupi me po ruci. Ja nama odustanem. Ako poredam hranu na tacnu da sam jede, sve baci na pod a i ne lizne. Ne}e ni da melja ka{icu po ruci pa da li`e. Mislim melja on ko njegov }a}a, ali ne}e da lizne ~im vidi da je hrana. I ako sam imalo blizu dok ga hranim, baca se na mene i tra`i da doji, ~upa majicu, bali po meni k'o otac mu. - Ma vi{e ni sama ne znam da li da ga vodim ili ne. I{li smo i kod infektologa jer mu je cijelo tijelo bilo u osipu i ka`e ona da je ~isto alergijski, jer infektivno nije ni{ta. Nalaz hB super. Imam osje}aj da

PI[E: Halid Alijagi}

Prije nego {to je zamak'o za }o{ak ispri~a mi kako su se prije nekoliko dana u okolici Bosanske Krupe potukli stanovnici dva susjedna zaseoka. Povod je bio jezik. Najta~nije, latinica i }irilica ...

se ospe od vru}ine ili znoja, mada je na njemu sve tanko i nema puno odje}e. Probala sam mu dati malo jogurta neki dan i svi|a mu se, ali mu se oko usta zacrvenilo a to mu bude i kad gura igra~ke u usta, pa sad ne znam. - Negdje sam pro~itala da se drugi obrok uvodi kad beba dobro prihvati prvi, tre}i kad prihvati ova dva. A on vala nije prihvatio jo{, pa kontam, da li da mu nevezano za to uvedem i ~etvrti, ili da ~ekam, da ne pogor{am. Ba{ brlja s jelom k'o otac sa sva~im. Moj kom{o otrese glavom pa prokomentira: "Moje generacije nisu pravile nered s hranom svojim majkama. Poslije dojenja prva dva-tri mjeseca odmah smo prelazili na ka{iku. Veliku, malu, drvenu, onu za cipele. Za desert smo strugali i cuclali `ilavu koru poga~e ili kuruze. ^im bi probauljali ~etverono{ke po avliji, kupili smo i jeli sve {to nam se

na|e na putu. Naj~e{}e busen glinene zemlje i sad mi je jasno za{to su sva mu{ka djeca bila glavata i imala bijelo-`utu kosu. To je direktno uticalo, mislim taj na~in ishrane, na govorne mane kojih je u to doba bilo plaa, plaa, plaaho puno. Ja sam, naprimjer, progovorio u sedmoj godini, a prve su mi rije~i bile: "Mati, ovo je neslano!" Prije nego {to je zamak'o za }o{ak ispri~a mi kako su se prije nekoliko dana u okolici Bosanske Krupe potukli stanovnici dva susjedna zaseoka. Povod je bio jezik. Najta~nije, latinica i }irilica, pa ne treba posebno isticati njihovu vjersku i nacionalnu opredijeljenost. Do{la policija pa ih privela. Nakon brzinske seanse kod sudije za kr{ svi su trebali potpisati kaznu. Ama ba{ sve i jedan je to uradio ka`iprstom!? Naravno, zato {to su nepismeni. Jebe{ Evropu koja Bosne nema.

NA PODRU^JU UNSKO-SANSKOG KANTONA ZAVR[ENA [KOLSKA 2013/2014. GODINA

Od ponedjeljka, 2. juna, po~eo upis u prve razrede srednjih {kola U najve}em broju osnovnih i srednjih {kola na podru~ju Unsko-sanskog kantona {kolska 2013/2014. godina zavr{ena je u petak, 6. juna. Pojedina~ni su slu~ajevi gdje }e se nastava odvijati jo{ u ponedjeljak, a mo`da i utorak naredne sedmice, kako bi se nadoknadili opravdano propu{teni dani i nastavni plan i program u cijelosti realizirao. Na sre}u nastava je bila uspje{no organizirana i u poplavljenim podru~jima USK-a, op}inama Klju~ i Sanski Most. Prema rije~ima Daria Juri}a, ministra obrazovanja u Vladi USK-a, dosta {kolskih objekata na podru~ju Klju~a i Sanskog Mosta je pretrpjelo o{te}enja uslijed nedavnih poplava ali su se uposlenici tih {kola uspjeli organizirati i nastavni proces privesti kraju, bez da se prolongira zavr{etak ove {kolske godine.

Prva~i}i na raspustu od 30. maja Prva~i}i su zavr{etak {kolske 2013/2014. godine "slavili" ve} pro{log petka, kao i svr{eni osnovci. Ovim prvima predstoji veseo i bezbri`an raspust dok }e svr{eni osnovci imati puno obaveza

pri upisu u srednju {kolu. Konkurs za upis u prve razrede srednjih {kola na podru~ju Unsko-sanskog kantona resorno ministarstvo je raspisalo krajem pro{le sedmice. Upis traje od 2. do 16. juna 2014. godine. Na podru~ju USK-a u prve razrede srednjih {kola planiran je upis ukupno 3.597 u~enika. Brojna su zanimanja koja se nude u~enicima. U biha}ku je Gimnaziju planiran upis 150 u~enika, koliko je predvi|eno i za Medicinsku {kolu. Mje{ovita srednja {kola Biha} planira upis novih 210

u~enika, Ma{insko-saobra}ajna mje{ovita srednja {kola 180, Elektrotehni~ka i drvoprera|iva~ka srednja {kola 150 i Umjetni~ka {kola ukupno 37 u~enika prvih razreda. Gimnazija Bosanska Krupa planira upis 90 u~enika prvih razreda, Mje{ovita srednja {kola "Safet Krupi}" ukupno 270. U op}ini Bosanski Petrovac u Mje{ovitu srednju {kolu "Bosanski Petrovac" planiran je upis 80 u~enika. U Op}ini Bu`im u Mje{ovitoj srednjoj {koli "Bu`im" planiran je upis ukupno 270

Upis traje od 2. do 16. juna 2014. godine. Na podru~ju USK-a u prve razrede srednjih {kola planiran je upis ukupno 3.597 u~enika

u~enika prvi razred.

Drugi upisni rok 20-ak dana pred po~etak {kole Gimnazija Cazin za narednu {kolsku godinu planira upis 120 u~enika, I srednja {kola Cazin 360, a II srednja {kola Cazin ukupno 330 u~enika. Mje{ovita srednja {kola Klju~ planira upis 180 u~enika. U op}ini Sanski Most Gimnazija planira upis 90 u~enika u prve razrede. Mje{ovita srednja {kola Sanski Most 240, a Srednja poljoprivredna {kola "Sanus futurum" 90 u~enika. Gimnazija Velika Kladu{a planira upis 90 u~enika, I srednja {kola "Dr. Husein D`ani}" 240 u~enika i II srednja {kola Velika Kladu{a 270 u~enika. K[C "Ivan Pavao II" Biha} tako|er od 2. do 13. juna vr{i upis u~enika u prve razrede Op}e gimnazije i Medicinske {kole. U slu~aju da u ovom konkursnom roku neke {kole ne popune planirana mjesta, Ministarstvo obrazovanja USK-a }e raspisati naknadni konkurs, najmanje 20 dana prije po~etka nove {kolske godine. N. Pirali}

ORGANIZACIJA RVI BIHA]

Obilje`avanje Dana RVI op}ine Biha} I ove godine raznim aktivnostima prigodno }e se obilje`iti 10. juni, Dan ratnih vojnih invalida op}ine Biha}. U petak, 6. juna odr`at }e se sjednica predsjednika mjesnih ogranaka. Delegacije RVI op}ine Biha} }e obi}i brojna groblja i mezarja u biha}kim mjesnim zajednicama gdje }e polo`iti cvije}e i odati du`nu po{tu ratnim suborcima koji su u borbi za slobodnu BiH dali svoje `ivote. Delegacija RVI op}ine Biha} posjetit }e i mezar rahmetli dr. Irfana Ljubijanki}a, kao i centralno spomen-obilje`je Humci, gdje }e polo`iti cvije}e i u~enjem fatihe i minutom {utnje odati du`nu po~ast poginulim ratnim suborcima. Obilje`avanju Dana ratnih vojnih invalida op}ine Biha} pridru`ile su se i delegacije Organizacije P[iPG Biha}, Ministarstva za pitanje boraca i RVI USK-a, op}ina Biha}, Oru`ane snage u kasarni "Adil Be{i}", kao i MUP USK-a. N. P.

GRUPACIJA USLU@NIH DJELATNOSTI PRIVREDNE KOMORE USK

Izbor kandidata za Skup{tinu PK USK

Sjednica Grupacije uslu`nih djelatnosti Privredne komore Unsko-sanskog kantona zakazana je za petak, 6. juna. Na dnevnom redu je izbor kandidata za Skup{tinu Privredne komore USK za peti mandatni period 2014-2018. godina, te izbor glasa~kog odbora. Izbor novih predstavnika je bitan za funkcioniranje i rad organa Komore. N. P.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

7

kanton

www.usnkrajina.com.ba

BOSANSKI PETROVAC: REDOVNA SJEDNICA OP]INSKOG VIJE]A

PETO GODI[NJE DOBA

NIHA

D`ani} NINSKI

Kamen po kamen Imenovana Op}inska izborna komisija Na sedamnaestoj redovnoj sjednici Op}inskog vije}a Bosanskog Petrovca jednoglasno su usvojene: Informacija o stanju i problemima snabdjevanja elektri~nom energijom i razvoju elektroenergetskog sistema, Informacija o izvr{enju bud`eta za prvi kvartal 2014. godine, Informacija o porastu nasilja u porodici i polo`aju starih lica iznad 60

godina te analiza stanja sa aspekta protivpo`arne za{tite u preduze}ima, samostalnim trgovinskim, ugostiteljskim i uslu`nim radnjama. Izvje{taj o ekologiji i za{titi resursa te o eksploataciji, za{titi i upravljanju prirodnim resursima podr`an je sa 11 glasova za i jednim suzdr`anim. Imenovana je Op}inska izborna komisija u sastavu

Milan Bursa}, Adisa Eminoglu, Dragana Manojlovi}. U nastavku su usvojene izmjene i dopune Regulacionog plana poslovne zone i donesena odluka o pro{irenju za nove investitore. Akumulirana sredstva iz vodnih naknada su usvajenjem programa gradnje komunalnih vodnih gra|evina usmjerena za izgradnju sistema za regulaciju pritiska vode u

poslovnoj zoni Gorin~ani, a usvojen je i plan utro{ka naknada za kori{tenje dr`avnih {uma za 2014. godinu. Dana je i suglasnost Komunalnom Bosanski Petrovac da se mo`e kreditno zadu`iti i podr`ana inicijativa radne grupe od tridesetak gra|ana koji }e i}i u pomo} ljudima u ra{~i{}avanju u poplavljenim podru~jima.

OPÆINA CAZIN ISPLATILA POTICAJE PROIZVOÐAÈIMA MLIJEKA

BOSANSKA KRUPA

Javna rasvjeta u Hod`i}ima i Donjim Ora{~anima U MZ Pi{taline, ta~nije u zaseocima Hod`i}i i Donji Ora{~ani, proteklog vikenda sve~ano je pu{tena u rad javna rasvjeta. Doga|aj je to koji }e mje{tani ovog kraja pamtiti jer njihova `elja i inicijativa za rasvjetom traje du`i vremenski period. Osvjetljenje na relaciji du-goj skoro 2,5 km zajedno su pustili na~elnik op}ine Bos-

anska Krupa Armin Halitovi} i najstariji mje{tanin Muharem Had`ipa{i}. Sredstva za izgradnju javne rasvjete obezbje|ena su zajedn~kim u~e{}em op}ine Bosanska Krupa i mje{tana. - Ovo nisu projekti sa vrtoglavim nov~anim iznosima, ali su projekti koji zaista mnogo zna~e, prije svega zbog osje}aja sigurnosti. Svi

znamo kako je biti u potpunom mraku i kada je put osvijetljen. Mi smo u na{oj lokalnoj zajednici {to se ti~e javne rasvjete odradili poprili~no dobar posao, i to uz zna~ajnu podr{ku stanovni{tva. Osvjetljenje postoji skoro u svim ve}im, gu{}e naseljenim ili frekventnijim podru~jima, - kazao je na~elnik Halitovi}.

BIHA]: MZ SOKOLAC I JEZERO-PRIVILICA

Nova nogometna igrali{ta i trim-staza

Biha}ki na~elnik Emd`ad Galija{evi} zajedno sa Zlatanom Taji}em, predsjednikom Sportskog saveza Biha}, obi{ao je infrastrukturne radove u biha}kim mjesnim zajednicama Jezero-Privilica i Sokolac. Naime u MZ Jezero –Privilica u toku je ure|enje nogometnog igrali{ta na lokalitetu Bori}a, a na istoj lokaciji u toku je izgradnja trimstaze du`ine 950 metara. Staza }e imati deset sekcija za vje`banje. U Sokocu se gradi sportsko igrali{te i pristupni put. Vrijednost projekta je 93.000 KM.

168.000 KM mljekarima Iz granta opæinskog bud­eta za podršku poljoprivrednim proizvoðaèima u petak, 30. maja, isplaæeno je 168.000 maraka namijenjenih poticajima u proizvodnji mlijeka. Proizvoðaèi mlijeka u opæini Cazin najbrojniji su u USK-u i ovaj oblik poljoprivredne proizvodnje zaslu­uje svaku pa­nju. Kako je i obeæao na skupštini Udru­enja poljoprivrednih proizvoðaèa naèelnik opæine Cazin mr. Nermin Ogreševiæ, sredstva za poticaje mljekarskoj proizvodnji isplaæena su do kraja mjeseca maja, a kao i ostalim poljoprivrednim proizvoðaèima, svaki novèani poticaj i mljekarima æe biti od velike koristi. Opæina Cazin izdvaja 800.000 godišnje za poticaje mljekarima, pèelarima, proizvoðaèima malina, jagoda, krastavca i plastenièkoj proizvodnji. Ujedno ovo je jedina opæina u BiH koja veæ godinama samostalno izdvaja sredstva za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji što je rezultiralo pozitivnim trendovima u razvoju.

Po metrima puta i trotoarima da se zaklju~iti da je kampanja za izbore po~ela. Ima tu i kamena temeljaca, ono jest’ da su obrasli u travu od pro{log izbornog kruga kada ih postavi{e i sve~ano najavi{e pokretanje proizvodnje. Za ovu su ih priliku izvadili iz `bunja, naglancali i ulickali, tako da narod ne}e ni skontati da je kamen od one pro{le ili pretpro{le izborne kampanje. [to se ti~e obra}anja narodu, ne treba puno ni oko toga zanovijetati, samo neka izvuku preklanjske govore, podvuku bitno i to pro~itaju. Ne}e narod primijetiti razliku. Takav je to narod. Mo`e{ mu prodati i pri~u da }e ~im izbori vagnu proraditi Kombiteks. Kad ne{to ho}e, ovo rahmetlipokojno preduze}e slavi ro|endan. Kako mo`e ro|endan slaviti Kombiteks, kojeg vi{e nema, a ni radnici biv{i se ne osje}aju ba{ najbolje? Al’ eto, mo`e. Skromno, u duhu situacije, na dru{tvenim mre`ama,

upu}ene su ~estitke firmi koju su stru~no uni{tili pa oplja~kali, onako moma~ki kako se to ve} radilo. Od Kombiteksa, ostade samo seks. Mene je za~udilo da se niko nije sjetio da uz ro|endan nije oti{ao i polo`io cvije}e na grobna vrata nekada{njeg giganta. Bio bi to pravi kampanjsko-izborni potez. Ali, kako bi to bio sasvim realan, ~ak ljudski potez, onda mu nije mjesto u izbornoj kampanji. Ko bi pred izbore pri~ao o privatizacijskim propastima onda{njih izbornih pobjednika? Kampanja je da se pri~aju veselice, da se poigra kolo na dvanesipometara puta, da se koja rakijetina popije nad kamenom temeljcem, da se ponove sva obe}anja od prije kusur i kuku godina. To je za kampanje, a ne plakati nad onim {to slavodobitnici onda{njih izbora uni{ti{e. Ko bi narod uzbunjivao istinom, kad narod ima dosta svojih muka. Na kraju se, uglavnom, narodu desi seks.

BOSANSKI PETROVAC

Balirano sijeno za Bijeljinu Iz Bosanskog Petrovca upu}ena su dva {lepera sa sto~nom hranom tj. baliranim sijenom, za potrebe gazdinstava koja se bave uzgojom stoke u podru~jima pogo|enim poplavama. Poljoprivredni proizvo|a~i iz mjesnih zajednica Vrto~e, Bjelaj, Ra{inovac i Kapljuh prikupili su oko 1000 bala sijena. Bosanski Petrovac je i 2010. godine slao {lepere sijena i drva za pomo} mjesnoj zajednici Janja u Bijeljini, nakon tada{njih poplava. U idu}im danima je u planu da se prikupe jo{ dvije ture sa po 1000 bala sijena i da se po{alju u ostala ugro`ena podru~ja. Stanovni{tvo Bosanskog Petrovca, op}inska uprava i lokalni Crveni kri` svakodnevno prikupljaju pomo} za ugro`ene gra|ane u poplavljenim podru~jima u Bosni i Hercegovini.


8

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

Cazin

ZAKUPLJEN PROSTOR

U MJESNIM ZAJEDNICAMA TR@A^KA RA[TELA, [TURLI] I LISKOVAC: PODRU^JA VELINOVAC 2, VELINOVAC 3, PAJAZETOVI]I I BO]INE NJIVE

Deminirano novih 196.000 kvadrata

UDRU@ENJA @RTAVA I SVJEDOKA GENOCIDA BIH Po~etkom 2014. godine na podru~ju op}ine Cazin bilo je 1.200.000 kvadratnih metara povr{ine ozna~ene kao sumnjive po pitanju mina i zaostalih neeksplodiranih ubojitih sredstava, a 900.000 kvadratnih metara vodilo se kao “rizi~ni projekti“. Zavr{etkom deminiranja lokacija Velinovac 2, Velinovac 3, Pajazetovi}i i Bo}ine njive u mjesnim zajednicama Tr`a~ka Ra{tela, [turli} i

Liskovac, 196.000 kvadratnih metara ovih povr{ina je o~i{}eno. Tim povodom na~elnik op}ine Nermin Ogre{evi} primio je predstavnike Civilne za{tite i kompanije “Stop mines“. Po rije~ima direktora kompanije “Stop mines“, Radosava @ivkovi}a radovi su zavr{eni u planiranom roku od dva mjeseca. - Jako smo zadovoljni surad-

njom s lokalnom zajednicom i kolegama iz regionalnog ureda BHMAC-a. Ono {to smo prona{li opravdalo je sav na{ trud, a najva`nije od svega je da opasnost od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava smanjena na ovom podru~ju, kazao je @ivkovi}. S obzirom na ranije okon~an projekt deminiranja (financiran sredstvima Vlade SAD) lokacija Velinovac 1, Velinovac 4, {uma u selu

Beganovi}i i Metla, na kojima je deminirano oko 200.000 kvadratnih metara, samo u ovoj godini na podru~ju op}ine Cazin o~i{}eno je preko 300.000 kvadratnih metara povr{ina ugro`enih minama iz proteklog rata. Projekt je finansiran iz IPA fondova, ukupna vrijednost je 400.000 maraka od ~ega je op}ina Cazin u~estvovala s 40.000 maraka.

VIJEÆE UÈENIKA DRUGE SREDNJE ŠKOLE

Podrška projektu ”Kupujmo domaæe” S ciljem poticanja graðana da kupuju robe proizvedene u našoj zemlji i tako direktno pomognu razvoj i opstanak domaæe privrede, Vijeæe uèenika Druge srednje škole Cazin pokrenulo je akciju „Kupujmo domaæe - volimo Bosnu i Hercegovinu“. Na Sajmu kreditiranja, koji je u okviru projekta „Volontiraj kreditiraj“ odr`an u Sarajevu, projekt uèenika Druge srednje škole našao se meðu pet najboljih od 90 škola koliko je uèestvovalo na ovom sajmu. - Zbog neznanja i manjka informacija, mnogi zanemaruju va­nost kupovine domaæih proizvoda i mi smo odluèili da s ovim projektom barem pokuamo promijeniti tu sliku. Èvrsto vjerujem da i na ovakav naèin mo`emo postiæi rezultate koji æe biti od koristi našoj

zemlji“, - kazala je Amra Hebiloviæ, uèenica Druge srednje škole. Uèenike Druge srednje škole primio je naèelnik opæine Cazin mr. Nermin Ogreševiæ koji im je dao punu podršku istièuæi da su ovakvi projekti mladih posebno znaèajni i vrijedni svake pa`nje. - Èestitam ovim mladim

ljudima koji su osmislili kampanju i koji je realiziraju jer je poznata stvar da kupovinom domaæih proizvoda poma`emo i sebi i svojoj zajednici. I ovaj trenutak kada je naša zemlja u teškoj situaciji nakon velikih poplava, dobra je prilika da, kupujuæi domaæe proizvode koje šaljemo kao humanitarnu pomoæ, uèinimo dvostruku korist svojoj zemlji i njenim

graðanima, - kazao je Ogreševiæ. Naglašeno je da je opæina Cazin na raspolaganju za svaku tehnièku i drugu podršku mladima koji vode akciju “Kupujmo domaæe“, a oni æe u narednom periodu obilaziti trgovaèke centre u opæini i promovirati domaæe proizvode i korist koja se ostvaruje njihovom kupovinom.

Obilje`en Dan bijelih traka U organizaciji Udru`enja `rtava i svjedoka genocida BiH u Cazinu je i ove godine prigodno obilje`en Meðunarodni dan bijelih traka. Predstavnici udru`enja pozvali su i naèelnika opæine Cazin mr. Nermina Ogreševiæa da podr`i obilje`avanje ovog dana i stavi prve trake graðanima Cazina. - Suoèavanje s istinom je temeljni princip èijom se primjenom mo`e nastaviti graditi bolja buduænost. Smatram da `rtve teškog i nepravednog genocida zaslu`uju jedan ovakav oblik poštovanja i da je jako va­no podsjetiti bijelim trakama na necivilizacijsku odredbu kojom su se u Prijedoru obilje`avali svi graðani koji nisu bili srpske nacionalnosti. Va`no je da nam se to više nikada ne ponovi i da uèinimo historijski iskorak iz ovakvih ru­nih epizoda, - kazao je naèelnik Ogreševiæ. U Prijedoru je 1992. poèinjen masovni zloèin nad nesrpskim stanovništvom, koje je moralo, po uzoru na @idove u Drugom svjetskom ratu, nositi obilje`ja u obliku bijelih traka. - Manifestacijom Dani bijele trake pridru`ujemo se kampanji èiji je cilj ukazati na diskriminaciju `rtava, poricanje i nemoguænost obilje`ava-

nja mjesta stradanja za sve `rtve rata Prijedora i njegove okolice, - istaknuo je Murat Tahiroviæ, predsjednik Udru`nja `rtava i svjedoka genocida BiH. Podršku obilje`avanju Dana bijelih traka dao je i zamjenik predsjedavajuæeg Opæinskog vijeæa Refik Leliæ koji je tom prilikom kazao: - Ovakav oblik diskriminacije, koji su do`ivljavali graðani Prijedora samo zbog drugaèije nacionalne pripadnosti, ne smije se nikada više ponoviti i zbog toga je nu`no opominjati i podsjeæati mlade generacije da sve ru`ne pojave treba osuditi, a su`ivot i toleranciju graditi na zdravim i humanim principima. Danas, 19 godina nakon rata, vlasti Republike Srpske još uvijek ne dozvoljavaju Bošnjacima i Hrvatima da obilje`e mjesta stradanja izgradnjom spomenika u Prijedoru i na mjestu logora Omarska, Keraterm i Trnopolje. Pre`ivjeli Prijedorèani i ove godine razlièitim mirovnim akcijama obilje`avaju sjeæanje na 3173 ubijenih i nestalih civila. Dosad je meðu tijelima pronaðenim u masovnoj grobnici Tomašica potvrðen identitet putem DNK-a za 12 maloljetnih djeèaka, starosti od 15 do 17 godina.

BIHAÆKI OSNOVCI U POSJETI CAZINSKIM PÈELARIMA

Velika pèela i kiflice s medom S ciljem popularizacije pèelarstva i edukacije školske djece i omladine o znaèaju pèelinjih proizvoda, cazinsko udru`enje pèelara ”Kesten” bilo je nedavno domaæin bihaækim osnovcima. Tom prilikom uèenicima je prikazan dokumentarni film o ovom udru`enju, a u konkretnim primjerima ukazano je i na ulogu

pèele kao oprašivaèa u prirodi. Bilo je rijeèi i o vrstama pèelinjih proizvoda, te njihovoj va`nosti za zdravlje ljudi, naroèito djece. - Ova aktivnost predviðena je godišnjim planom rada našeg udru`enja. Nadamo se da su uèenici i njihove nastavnice ponijeli lijepe utiske i da æe ovakve posjete doprinjeti razvoju svijesti o znaèaju

pèela i pèelinjih proizvoda. Pa­nju radoznalih uèenika posebno je privukla “velika pèela” sa kojom su se svi htjeli fotografisati. Kako bi im na licu mjesta pokazali koliko je med znaèajan u ishrani, uèenike smo poèastili i kiflicama s medom, - kazao je Hazim Hod`iæ, predsjednik Udru­enja pèelara ”Kesten”. Priredila: Sehija Muminovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

9

kanton

www.usnkrajina.com.ba

PRAVAC TURIZAM! MOGU]NOSTI SU BESKONA^NE

Via Dinarica Krajem ovogodi{njeg aprila pokrenuta je kampanja pod nazivom «Pravac turizam! Mogu}nosti su beskona~ne», kojom USAID promovira turizam i prirodne resurse u BiH i potencijalne ekonomske prilike u tom sektoru. «Tokom posljednjih godina USAID osigurava podr{ku projektima u Bosni i Hercegovini koji unapre|uju okoli{ i privatni sektor, u cilju ja~anja ekonomije», nedavno je izjavio direktor Misije USAID-a u BiH David Barth. Po njegovim rije~ima prirodne ljepote i resursi na{e zemlje nude ogromne ekonomske mogu}nosti gra|anima od pokretanja vlastitog biznisa do pru`anja usluga. On nagla{ava da gra|ani Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta, zaslu`uju priliku da ponovo u`ivaju u blagu Zemaljskog muzeja, sarajevske Hagade, iluminiranog sefardskog rukopisa iz 14. vijeka ~ija vrijednost je procijenjena na 700 miliona dolara, biblioteke od 250.000 svezaka, opse`noj kolekciji narodnih no{nji, poznatoj entomolo{koj kolekciji i jedinstvenoj kolekciji neoliti~ke keramike prona|ene u me|unarodno poznatim nalazi{tima u Butmiru i Biha}u, te da u suradnji sa Zemaljskim muzejom USAID tako|er investira u o~uvanje Samostana u Fojnici i promoviranju bogate knji`evne tradicije kroz sufinanciranje Sarajevskih svezaka.

Najbolja fotografija

«Mogu}nosti BiH su zaista bezbrojne, kao {to na{a kampanja i ka`e. Kako bismo istakli prirodne resurse i mogu}nosti za razvoj turizma u ovoj zemlji, organiziramo niz doga|aja koji su po~eli s USAIDovim Facebook natje~ajem za najbolju fotografiju, pa do kona~nog doga|aja kojim }emo promovirati BiH, a to je dio Via Dinarica staze, koju smo podr`ali zajedno s UNDP-om. Navedena prekograni~na staza prolazi preko ju`-

- Navedena prekograni~na staza prolazi preko ju`nih Alpa, od Slovenije preko Hrvatske, BiH i Crne Gore do sjeverne Albanije. Na{a podr{ka Via Dinarici }e omogu}iti stanovnicima koji `ive u manjim mjestima i planinskim selima du` bh. dijela staze da uve}aju prihode i uspostave odr`ive turisti~ke usluge i proizvode, od malih gospodarstava i gostionica, preko tradicionalnih jela i pi}a, kulturne i vanjske rekreativne aktivnosti, pa do prodaje rukotvorina i suvenira - Danas se tra`e kra}i i ~e{}i odmori podr`ani brojnim jeftinim letovima s turistima koji `ele vidjeti i uraditi {to vi{e stvari, koji ne `ele samo le`ati na pla`i. A ovdje u BiH imaju {ta i uraditi i vidjeti

nih Alpa, od Slovenije preko Hrvatske, BiH i Crne Gore do sjeverne Albanije. Na{a podr{ka Via Dinarici }e omogu}iti stanovnicima koji `ive u manjim mjestima i planinskim selima du` bh. dijela staze da uve}aju prihode i uspostave odr`ive turisti~ke usluge i proizvode, od malih gospodarstava i gostionica, preko tradicionalnih jela i pi}a, kulturne i vanjske rekreativne aktivnosti, pa do prodaje rukotvorina i suvenira. Promoviranjem razvoja turisti~kih mogu}nosti u BiH, USAID podsti~e i kapitalna ulaganja u lokalnu privredu te osigurava doprinos me|unarodnim i regionalnim marketin{kim aktivnostima. Drago mi je {to mediji u BiH pokazuju interes za izvje{tavanje o na{oj podr{ci turizmu, posebno oko Via Dinarice, jer izvje{tavaju}i o novoj uzbudljivoj turisti~koj aktivnosti u BiH vi tako|er podr`avate razvoj turizma», naglasio je Barth. Da podsjetimo, fokus USAID-ovih aktivnosti u bh. turizmu je zasnovan na aktualnim globalnim trendovima koji su usredoto~eni na avanturisti~ki i kulturni turizam. Ti trendovi okre}u le|a dugim odmorima koji su preovladavali tokom devedesetih i dvije hiljaditih godina, odmori na koje se i{lo jednom godi{nje i koji su se zasnivali na suncu i morskom turizmu. Danas se tra`e kra}i i ~e{}i odmori podr`ani brojnim jeftinim letovima s turistima koji `ele vidjeti i uraditi {to vi{e stvari, koji ne `ele samo le`ati na pla`i. A ovdje u BiH imaju {ta i uraditi i vidjeti. Kulturni turizam i turizam historijskog naslije|a ne{to je {to BiH mora istaknuti. To su lokaliteti koji datiraju jo{ iz prahistorijskog doba, zatim rimske ru{evine, pa lokaliteti iz srednjovjekovnog perioda, Otomanske i Austrougarske imperije, a postoji ~ak i veliki broj turisti~kih grupa zainteresiranih za industrijsko, odnosno komunisti~ko naslije|e. Na{a

zemlja je bogata i kulturnim lokalitetima i mnogi ljudi dolaze da vide i da «osjete» Bosnu i Hercegovinu. Jedan od klju~nih problema kulturnog naslije|a jest potreba za zna~ajnim ulaganjima u restauraciju i obnovu, te bolje upravljanje i pru`anje usluga da bi turisti s lako}om pristupili raznim lokalitetima. Klju~no je da ture koje se baziraju na kulturnom naslije|u uklju~e mnogo {iri broj lokaliteta nego {to su Sarajevo, Banja Luka ili Mostar.

Outside prepoznao BiH

U BiH trenutno ima nekoliko turisti~kih agencija koje nude aran`mane za vo`nju bicikla, planinarenje, rafting i penjanje. Avanturisti~ki turizam je iznimno privla~an gostima iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, ali je bitno takvu ponudu predstaviti i to kao regionalni proizvod. To zna~i da moramo raditi sa svojim susjedima na zapadnom Balkanu na zajedni~koj promociji avanturisti~kog turizma, uvezati sve turoperatore, pru`iti istu razinu usluge smje{taja i kvalitet staza. Samo tako mo`emo imati ja~i uticaj i osigurati dolazak ve}eg broja turista. Nacionalna Geografija je 2012. godine uvrstila planinski biciklizam u BiH me|u prvih 10 globalnih programa avanturisti~kog turizma! I drugi vode}i ~asopis koji se bavi avanturisti~kim turizmom, Outside, je prepoznao BiH kao jednu od vode}ih novih avanturisti~kih destinacija. Ono {to nam je potrebno jesu ve}a ulaganja u ovu oblast, u pripremu staza, izgradnju koliba i signalizaciju. Dakle, historijski, kulturni i avanturisti~ki turizam BiH imaju sjajan potencijal i svi mi moramo za{tititi i promovirati na{u kulturu, povijest i ljepotu okoli{a kao izvanredne prednosti zemlje u ~emu }emo imati odlu~nu pomo} USAID.

Halid Alijagi}


10

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

Sanski Most

ZAKUPLJEN PROSTOR

ZASJEDALO OP]INSKO VIJE]E Na l5. redovnoj sjednici Op}inskog vije}a Sanski Most odr`anoj 29. i 30. maja vije}nici su, izme|u ostalog, razmatrali informaciju o stanju narkomanije na podru~ju sanske op}ine. Vije}nicima je predo~ena informacija Tre}e policijske uprave koja potvr|uje da je ova pojava posljednjih godina sve prisutnija u ~itavom dru{tvu i kao takva ne poznaje dobne granice, a prema ura|enim anketama i istra`ivanjima u~enici ve} u petom razredu osnovne {kole prvi put dolaze u doticaj s lakim drogama. Istaknuto je kako je potrebno vi{e raditi na educiranju gradjana, a posebno roditelja kako bi na vrijeme mogli prepoznati opasnosti kojima su izlo`eni mladi. Ovisnost se ne mo`e u potpunosti iskorijeniti, ali da se mo`e preventivnim djelovanjem svesti na najmanju mogu}u mjeru. Vije}nicima se obratio i Munir Tali}, na~elnik krim-odjela koji je istakao dobru suradnju s Domom zdravlja koji provodi metadonski program u lije~enju ovisnika, kao i s Udru`enjem za suzbijanje, prevenciju i pomo} u lije~enju narkomanije “Nova nada“. U Sanskom Mostu je registrovano 27 u`ivalaca opojno-narkoti~kih sredstava uklju~enih u metadonski program. Ovaj broj je mnogo ve}i jer na svakog registriranog narkomana dolazi od pet do deset neregistriranih. Vije}nici su predlo`ili brojne mjere i prijedloge u cilju prevencije. Na~elnik op}ine Mustafa Avdagi} predlo`io je da se zgrada i prostor oko srednjo{kolskog centra ogradi kako bi se uvela kontrola dolaska i boravka onih osoba koji su potencijalni prodava~i

{teta uskoro zavr{iti i sa~initi izvje{taj o sprovedim aktivnostima na terenu, i dostaviti Op}inskom vije}u na razmatranje.

Narkomanija sve prisutnija - Prema ura|enim anketama i istra`ivanjima u~enici ve} u petom razredu osnovne {kole prvi put dolaze u doticaj s lakim drogama - Komisija za procjenu {teta uskoro }e zavr{iti i sa~initi izvje{taj o sprovedenim aktivnostima na terenu u vezi s poplavama i dostaviti Op}inskom vije}u na razmatranje narkotika, a koji veoma ~esto posje}uju ovaj prostor. Formirat }e se i tim zadu`en da u narednom periodu predlo`i konkretnije mjere i plan borbe protiv narkomanije. Na~elnik je predlo`io da predsjednik ovog tima bude profesor Velid Selman, direktor sanske Gimnazije.

Usvojeni izvje{taji javnih ustanova

Vije}e je usvojilo i prijedlog Odluke o na~inu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasni{tvu op}ine Sanski Most, koje se nalaze na lokalitetu

kod Gradske sportske dvorane. Prodaja }e se izvr{iti putem javnog nadmetanja, odnosno licitacije. Radi se o zemlji{tu koje se nalazi u obuhvatu izmjena i dopuna Regulacionog plana stambenog naselja “Lijeva obala l“. Na ovim parcelama predvi|ena je izgradnja poslovnog i dva stambenoposlovna objekta. Podr{ku vije}nika dobio je program rada i finansijski plan Javne ustanove Op}inski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu za 2014. godinu, kao i izvje{taji o radu javnih ustanova Narodna biblioteka i

Centar za socijalni rad za 2013. godinu. Usvojen je i program rada i finansijski plan JU Centar za mlade i kulturu, sport i informisanje “Kultmedia“ za 2014. godinu, zajedno s izvje{tajem o radu ove javne ustanove za 2013. godinu, Izvje{taj o radu Javnog preduze}a “Radio Sana“ za 2013. godinu, kao i program rada i finansijski plan javne JU Gradska dvorana za 2014. godinu. Vije}nicima je predo~ena Informacija o radu JU Slu`ba za zapo{ljavanje USK-a - Biro rada Sanski Most, kao i Informacija o stanju sigurnosti na

DANI OTPORA AGRESORU

Sje}anje na heroje Vrhpolja, Hrustova i Trnove Okupljanjima u mjesnim zajednicama Hrustovo i Vrhpolje 31. maja obilje`ena je 22. godi{njica od po~etka napada srpskih snaga na pomenuta sela sanske op}ine i zlo~ine koji su potom usljedili. Ovi doga|aji organizirani su u sklopu ovogodi{nje tradicionalne manifestacije “Dani otpora - Galaja l992 - 20l4.“ kojom se obilje`avaju dani stradanja, ali i prvog otpora na podru~ju op}ine Sanski Most. Predstavnici dru{tveno-politi~kog i vjerskog `ivota sanske i susjedne klju}ke op}ine te brojni mje{tani 31. maja posjetili su lokalitet Kasapnice gdje su na zvjerski i brutalan na~in ubijeni i potom u jednoj ku}i zapaljeni mje{tani zaseoka Kenjar. Prisutni su polo`ili cvije}e na

spomen obilje`je u centru MZ Hrustovo, koje je podignuto u znak sje}anja na l88 ubijenih civila i ~etiri pripadnika Armije RBiH. Pripadnici srpskih paravojnih snaga, potpomognuti snagama JNA

31. maja 1992. godine, zapo~eli su oru`ani napad na susjedna bo{nja~ka sela Vrhpolje i Hrustovo. To je bio uvod u potpuno uni{tenje ovih sela, protjerivanje cjelokupnog stanovni{tva te zlo~ine

koji su po~injeni nad nedu`nim civilima. Prisutni su se u~enjem Fatihe i polaganjem cvije}a prisjetili svih poginulih. I ovom prilikom je zatra`eno ka`njavanje svih koji su sudjelovali u zlo~inima.

podru~ju op}ine Sanski Most u periodu od l. januara do 31. decembra 2013. godine, koje su primljene k znanju.

Tematska sjednica o poplavama

Na osnovu inicijative predsjednika klubova svih politi~kih partija, usvojen je zaklju~ak o {to skorijem odr`avanju tematske sjednice op}inskog vije}a, koja bi bila posve}ena nedavnim katastrofalnim i nezapam}enim polavama koje su zadesile i op}inu Sanski Most. U tom pravcu o~ekuje se da }e Komisija za procjenu

Radnici “Kamengrada“ i “Sane“ ~ekaju rje{enje Na kraju sjednice vije}nici su raspravljali o Informaciji o provedenim aktivnostima za PD Rudnik mrkog uglja “Kamengrad“, povr{inski kop “Zlau{a“, a koja se odnosi na period od februara 2014. godine i o Informaciji o privrednom subjektu DI “Sana“. U vezi s RMU “Kamengrad“, kojem je od strane federalne inspekcije zabranjen rad, nadle`ni iz Op}inske slu`be za privredu, razvoj i resurse su upoznali prisutne vije}nike o dosada{njim aktivnostima koje se vode na eventualnom ponovnom pokretanju eksploatacije mrkog uglja za {ta se zala`e zakonodavna i izvr{na vlast u op}ini Sanski Most. Potrebno je najprije uraditi elaborat na osnovu kojeg bi se mogao raspisati me|unarodni javni tender te izabrao novi koncesionar. Po pitanju DI “Sana“ vije}nici su se ve} ranije slo`ili da je neophodno odr`avanje tematske sjednice, na kojoj bi se u prisustvu predstavnika Agencije za privatizaciju USKa, sindikata radnika “Sane“ kao i drugih relevantnih institucija, rasplavljalo o aktualnom stanju u ovom nekada{njem privrednom gigantu. Nedavno je raskinut ugovor o privatizaciji DI “Sana“ i radnici o~ekuju da nadle`ne kantonalne i op}inske vlasti prona|u adekvatno rje{enje za ovo preduze}e.

PREDSTAVNICI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BIH I USK

Higijenskoepidemiolo{ka situacija stabilna Higijensko-epidemiolo{ka situacija na podru~ju op}ine Sanski Most je stabilna i u ovom trenutku ne prijeti nikakva opasnost od eventualnog izbijanja epidemijskih bolesti koje bi mogle ugroziti `ivote ljudi i `ivotinja. Ovo je zaklju~ak na sastanku odr`anom 30. maja u sanskom Domu zdravlja kojem su prisustvovali predstavnici federalnog i kantonalnog zavoda za javno zdravstvo. Direktor Doma zdravlja Sanski Most dr. Hajrudin Jakupovi}, upoznao je goste s aktivnostima koje su poduzete nakon nedavnih poplava na planu dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije poplavljenih podru~ja. Naglasio je kako je zahvaljuju}i kvalitetnom radu ekipa na terenu prevenirana mogu}nost izbijanja i {irenja bilo kakvih zaraza.

Predstavnik Zavoda za javno zdravstvo FbiH prof. dr. @eljko Lir pohvalio je u~injene aktivnosti istakav{i kako bi Sanski Most mogao biti primjer i za druge sredine zbog na~ina kako je izvr{ena dezinfekcija prostora. Direktorica Zavoda za Javno zdravstvo USK-a dr. Jasmina Cepi} istakla je kako voda iz gradskog vodovoda u Sanskom Mostu ispunjava sve zahtjeve zdravstvene ispravnosti, ali je zato preporu~ila korisnicima lokalnih vodovoda da vodu obavezno prokuhavaju prije upotrebe. Direktor Veterinarske stanice Sanski Most dr. Izet Kova~evi} istakao je stabilnost epizootiolo{ke situacije naglasiv{i kako se zahvalnost za to duguje kontinuiranom radu u proteklim godinama oko prevencije izbijanja zaraznih bolesti kod `ivotinja.

Priredio: Emir Tabakovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

11

zakupljen prostor

www.usnkrajina.com.ba

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK-A

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV PU[ENJA 31 / 05 / 2014

O

vogodi{nja poruka SZO povodom Svjetskog dana borbe protiv pu{enja:

Prikaz pet vode}ih uzroka smrti

"Pove}anje poreza na duhan smanjenje smrti i bolesti".

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je prvi put 31. maja 1987. obilje`ila dan borbe protiv pu{enja, koji se od tada svake godine obilje`ava. Prema procjenama Svjetske zdravsvene organizacije (WHO), godi{nje prijevremeno umre preko {est miliona ljudi zbog bolesti koje su prouzrokovane ili pogor{ane pu{enjem. Prema statistikama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), danas svaki 6 sekundi umre osoba koja u`iva u duhanskim proizvodima. Duhan ubija do polovine svojih korisnika. Ako se ni{ta ne preduzme, epidemija }e ubiti vi{e od 8 miliona ljudi svake godine do 2030. godine. Kori{tenje duhana je vode}i Svjetski uzrok nastanka oboljenja, koji rezultiraju sa pove}anjem mortaliteta i vi{e od 80% umrlih }e biti u zemljama sa slabijim socio-ekonomskim prihodima. Krajnji cilj kampanje je da se prona|e na~in kojim bi se za{titile sada{nje i budu}e generacije, ne samo od razornih posljedica na zdravlje, zbog duhana, ve} i ogromnih socijalnih, ekolo{kih i ekonomskih po~asti koje izaziva upotrebe duhana i izlaganje duhanskom dimu.

Specifi~ni ciljevi 2014. kampanje su: z Vlade bi se trebale anga`ovati na pove}anju poreza na duhan kako bi se smanjila razina potro{nje duhana; z Pojedinci i organizacije civilnog dru{tva moraju intenzivno poticati svoje vlade na pove}anje poreza na duhan na svim razinama kako bi se smanjila njegova potro{nja. Pove}anje poreza na duhanske proizvode za 10% smanjuje potro{nju duhana za 4% u razvijenim zemljama i 8% posto u slabo razvijenim zemljama. Duhanski dim sadr`i 4 000 sasto-

Duhanski dim sadr`i 4000 sastojaka od kojih je oko 400 otrovnih i 43 kancerogenih

R/B

Pet vode}ih uzroka smrti od oboljenja cirkulatornog sistema

broj

broj

1.

mo`dani udar

394 394

bronha i plu}a

9696

2.

sr~ani zastoj

203 203

`eluca

4040

3.

arteroskleroza

190 190

jetre

2828

4.

akutni infarkt miokarda

164 164

gu{tera~e

2424

5.

hroni~na sr~ana oboljenja

145 145

kolona

2222

ziva u organizmu op}u hipoksiju (nedostatak kisika), jer ima jak afinitet za hemoglobin u eritrocitima. Istiskuju}i kiseonik iz oksihemoglobina,ve`e se za hemo-globin stvaraju}i karboksihemoglobin koja ograni~ava transport i kori{tenje kiseonika u tkivima. Njegov toksi~ni efekat nastaje veoma brzo ~ak i pri izuzetno malim koncentracijama. U pu{a~a 10 do 15% hemoglobina mo`e biti u vezi sa CO, {to smanjuje dotok kiseonika u periferna tkiva i mozak. Pu{enje tako|er negativno utje~e na reproduktivno zdravlje uzrokuju}i: neplodnosti, prijevremeni porod, poba~aj, mrtvoro-|enost, sindrom iznenadne smrti dojen~eta. (SIDS).

ruralnim sredinama, kao i 45% mu{karaca u urbanim i 41,1% mu{karaca u ruralnim sredinamaspada u stalne pu{a~e, a ~ak 68,4% i 39% `ena dnevno pu{i preko 20 cigareta. Rezultati Globalnog istra`ivanja pu{enja me|u djecom i mladima (GYTS) koje je tokom 2013. godine uradio Zavod za javno zdravstvo FBiH potvr|uje da je do{lo do smanjenja potro{nje ciga-reta. Procenat pu{a~a se smanjio sa 45,9% u 2008. na 42,5% u 2013. godini. Procenat djece koja su po~ela sa pu{enjem prije 10. godine `ivota iznosio je 36,6% u 2008. godini sa smanjenjem na 32,3% u 2013. godini. Procenat trenutnih pu{a~a smanjio se sa 14,3% u 2008. godini

Duhanski dim {tetno djeluje i na nepu{a~e koji borave u zadimljenom prostoru i udi{u duhanski dim, odnosno izlo`eni su tzv. pasivnom pu{enju. Prema izvje{}u SZO-e nepu{a~i koji `ive s pu{a~ima imaju 20-30% ve}i rizik za razvoj karcinoma bronha i plu}a, dok se pove}ani rizik za ovu lokalizaciju karcinoma uslijed izlo`enosti duhanskom dimu na radnom mjestu procjenjuje na 12-19%. Rizik za koronarnu bolest tako|er je ve}i 25-30% u nepu{a~a koji `ive s pu{a~ima, a prema novijim istra`ivanjima mogao bi biti i ve}i. Najnovija istra`ivanja tako|er ukazuju da izlo`enost duhanskom dimu iz okoli{a gotovo udvostru~uje rizik od makularne degeneracije u starijoj slika: 1 `ivotnoj dobi - glavnog uzroka gubitka vida u EU. Ve}ina {tetnih u~inaka duhanskog dima raste s dozom izlo`enosti, ali su u~inci manji u pasivnih nego u aktivnih pu{a~a. Rezultati skorijih istra`ivanja Zavoda za javno zdravstvo F BiH, ukazuju na visoku prevalencu pu{e-nja u svim starosnim skupinama stanovni{tva u Federaciji BiH. U populaciji odraslih istra`ivanja po-tvr|uju da 33,4% `ena u urbanim sredinama 24,9% u

na 10% u 2013. godini. Evi-dentno je da djeca po~inju pu{iti rano, jer rezultati studije pokazuju da vi{e od jedne tre}ine djece u na{oj zemlji po~elo pu{iti prije 10 godina. Posebno zabrinjavaju rezultati istra`ivanja u kojima 90 posto djece navodi da kupuje cigarete na ovla{tenim prodajnim mjestima, kao i da ih u isto vrijeme niko nikad nije pitao za godinu ili su im odbili prodati cigarete.

jaka od kojih je oko 400 otrovnih i 43 kancerogenih (slika 1) . Me|u kancerogenima su: katran, uglji~ni monoksid, arsen, aceton, amonijak, benzen, kadmij, hidrazin, nikal, fenol, polonij i drugi. Udisanjem duhanskog dima u plu}ima se talo`e svi ti sastojci, isto tako oni ulaze u krvotok i krvotokom se {ire po tijelu. Najpoznatija supstanca u duhanskom dimu je nikotin, supstanca koja stvara ovisnost, vezaju}i se za nikotinske receptore u CNS-u. Nikotin uti~e na rad nadbubre`ne `lijezde, koje lu~e adrenalin i noradrenalin koji direktno djeluju na krvne sudove, srce, `eludac, izazivaju}i vazokonstrikciju i pove}anje krvnog pritiska, tahikardiju, hiperaciditet u `elucu. Nikotin {tetno djeluje i na endotel krvnih sudova, izaziva ateresklerozu, trombozu i nastanak sr~anog ili mo`danog udara. Smatra se da 30 do 40% svih smrti od koronarne bolesti povezuje se sa pu{enjem. Hroni~na opstruktivna plu}na bolest (COPB), koji uklju~uje hroni~ni bronhitis i emfizem, je naj~e{}e uzrokovana pu{enjem. Smrtnost od ove bolesti je {est puta ve}a kod pu{a~a nego u nepu{a~a. Pu{enje je tako|er jedan od glavnih predispoziraju}ih faktora za nastanak karcinoma, jer posjeduje kancerogene agense koji mogu dovesti do karcinoma usta, plu}a, grla i jednjaka. U 90% slu~ajeva uzrokuje karcinom plu}a. Slijede}a u nizu {tetnih tvari koja se nalazi u duhanskom dimu je ugljen monoksid (CO).Ugljen monoksid (CO) se 200 puta br`e ve`e za hemoglobin nego kiseonik. Ugljen monoksid, unijet u organizam (sa udahnutim dimom u plu}ima) iza-

Pet vode}ih uzroka smrti od malignih neoplazmi

Statisti~ki podaci o pu{a~ima u Bosni i Hercegovini „ 37,6% stalnih pu{a~a „ 49,2% mu{karaca „ 29,7% `ena „ 11,7% starosti od 13 - 15 godina „ 14,3 dje~aka „ 9,4% djevoj~ica Ako se uzme u obzir da BiH ima 3.922.205 stanovnika, od kojih je 37,6% njih svakodnevno za kutiju cigareta u prosjeku potro{i najmanje 3 KM, onda se do|e do informacija koje gra|ani BiH svakodnevno ispu{i 3.949.498 KM. U slu~aju prodaje duhanskih proizvoda osobama mla|im od 18 god-

ina, propisane kazne 3.000 - 15.000 KM za pravno lice, i 400 - 2.000 KM odgovorno lice u pravnom licu, odnosno od 500 do 1.500 KM za fizi~ko lice. U skladu sa Zakonom Federacije BiH iz 1998. godine usvojen je Zakon o ograni~enoj uporabi duhanskih prera|evina, kojim se zabranjuje pu{enje na javnim mjestima. Rezultati istra`ivanja pokazuju da je u svim populacijskim skupinama, izrazito visoka stopa pasivnog pu{enja pri ~emu Federacija BiH prednja~i u odnosu na zemlje u okru`enju. Podaci prikazuju je 37,8% odraslog stanovni{tva izlo`eno pasivnom pu{enju, a kod djece i omladine ~ak 87,8%. Izme|u ostalog, zabranu pu{enja u obrazovnim institucijama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, kao i u ustanovama za djecu i studente, a njegova implementacija i pra}enje vr{i sanitarne inspekcije, inspekcije i tr`i{ta rada inspekcije. Na podru~ju USK-a u 2013. godini je umrlo 2.289 stanovnika, od toga je 1.345 stanovnika umrlo od oboljenja cirkulatornog sistema, a na drugom mjestu se nalaze neoplazme sa 405 umrlih stanovnika, dok se na tre}em mjestu nalaze endokrini i metaboli~ki poreme}aji u ishrani sa 146 umrlih stanovnika (Tabela 1. Prikaz pet vode}ih uzroka smrti).

Pozitivni efekti odvikavanja

od pu{enja po~et }e odmah nakon posljednje cigarete. Rizik za nastankom nekih od navedenih bolesti po~et }e se smanjivati. Krvni pritisak i puls }e Vam se po~eti vra}ati u normalu. Nivo nikotina i ugljen monoksida }e opadati, a nivo kisika }e porasti u normalu. Plu}a }e se po~eti ~istiti od sluzi i drugih nusproizvoda pu{enja. Do}i }e do pobolj{anja cirkulacije krvi, ka{alj }e postepeno prestajati i pote{ko}e pri disanju }e nestati, a funkcija plu}a }e se postepeno pove}avati. Rizik od sr~anog i mo`danog udara }e se smanjiti, i nivo od rizika nastanka raka plu}a }e se znatno smanjiti. Tako|er do}i }e do porasta Va{eg bud`eta.


12

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

biha}

ZAKUPLJEN PROSTOR

NA^ELNIK GALIJA[EVI] UGOSTIO U KULEN VAKUFU AMBASADORA ^E[KE U BIH

Razvoj turizma i NP Una

MZ RIPA^

Obilje`ena 22. godi{njica progona i 19. godi{njica oslobo|enja U organizaciji mjesne zajednice Ripa~ i uz podr{ku op}ine obilje`ena je dvadeset druga godi{njica progona Rip~ana iz svojih domova i devetnaesta godi{njica od oslobo|enja ovog naselja. U prisustvu mje{tana, ratnih komadanata Armije R BiH, predstavnika op}ine Biha} evocirane su uspomene na stradanja Bo{njaka Rip~a ratnih godina. Nakon polaganja cvije}a i

u~enja Fatihe poginulim mje{tanima Rip~a, prisutnima se obratio obratio na~elnik Emd`ad Galija{evi} kazav{i da danas kada se na{a zemlja oporavlja od katastrofalnih poplava svima treba vi{e solidarnosti i gra|enje dru{tva na bazi istine. - A istina je da danas veliki broj na{ih sugra|ana ne radi u firmama koje su nekada bili nosioci razvoja. Iza nas je agresija i rat, lo{a privati-

zacija i uplitanje politike u sve pore dru{tva. Nismo prodali prirodne resurse i tu {ansu zbog boraca koji su dali `ivote za ovu dr`avu moramo iskoristiti i ovu zemlju kona~no staviti na noge. Snaga ove zemlje su njeni ljudi i to moramo iskoristiti, - kazao je na~elnik Galija{evi}. Sandra Ibrahimpa{i}, predsjednica Savjeta MZ Ripa~ kazala je da su mje{tani Rip~a svjesni posljednjih

de{avanja u na{oj zemlji organizirali skromnu manifestaciju, ali istovremeno i manifestaciju kojom poru~uju da ne}e zaboraviti progon bo{nja~kog stanovni{tva u maju 1992. godine i 36 poginulih boraca i 27 civilnih `rtava iz MZ Ripa~. Prisutnima se obratio i Hamdija Abdi} dok su manifestaciju uveli~ali ~lanovi KUD Sehara, te u~enici O[ Gornje Prekounje-Ripa~.

Mr. sci. Emd`ad Galija{evi}, na~elnik Biha}a, ugostio je u Kulen Vakufu Tomasa Szunyog, ambasadora ^e{ke Republike u Bosni i Hercegovini. Posjet Biha}u ambasador Szunyog iskoristio je za posjetu Nacionalnom parku Una i najve}em naselju u Ljuto~koj dolini Kulen Vakufu. - Bosna i Hercegovina ima prelijepe rijeke a me|u najljep{ima je sasvim sigurno rijeka Una i va{ nacionalni park. Op}ina Biha} iz onog {to sam vidio ima turisti~ki potencijal i to je resurs koji }e sasvim sigurno biti okosnica

razvoja ovog kraja, - kazao je ambasador Szunyog. Prema rije~ima na~elnika Galija{evi}a tokom boravka u Kulen Vakufu razgovarano je aktuelnoj situaciji u op}ini Biha} te projektima koje ^e{ka vlada realizira u Unsko-sanskom kantonu, prije svega u obnovi kantonalne bolnice u Biha}u. - ^e{kog ambasadora u na{oj zemlji upoznao sam sa dosada{njim radom nove op}inske administracije u protekle dvije godine, a posebno s projektima koji se odnose na razvoj turizma i NP Una, dodao je na~elnik Galija{evi}.

OP]INA BIHA] I FIRME KRAJINAPUTEVI I RAD

Poslali mehanizaciju za ~i{}enje u Maglaj Nakon odlaska konvoja sa hranom i vozilima za ~i{}enje i odvoz sme}a u Maglaj, potom preko 100 demobilisanih boraca ~lanova Organizacije branioci BiH Biha}, op}ina Biha} organizirala je proteklog vikenda zajedno sa firmom Krajinaputevi i GP Rad Cazin jo{ jednu akciju pomo}i gra|anima Maglaja. Tim

povodom iz asfaltne baze Krajinaputeva u biha}kom naselju Lohovo put Maglaja krenula je mehanizacija, odnosno ~etiri kamiona, utovariva~, kombinirka i labudica. Radnicima Krajinaputeva i GP Rad op}ina Biha} obezbijedila je gorivo i dnevnice za rad, a smje{taj i hranu vrijednim radnicima obezbijedit }e gra|ani Maglaja. Vrijednu ekipu iz Biha}a je ispratio na~elnik mr. sci. Emd`ad Galija{evi} kazav{i da su Bi{}ani za vrijeme i poslije poplava pokazali veliku humanost i uklju~ili se u niz humanitarnih akcija za pomo} poplavljenim podru~jima.

MZ HATINAC

Obilje`ena godi{njica IDV Azre

Postrojavanjem pre`ivjelih pripadnika i polaganjem cvije}a u biha}koj mjesnoj zajednici Hatinac obilje`ena je 22. godi{njica formiranja Izvi|a~ko-diverzantskog voda Azre. Obilje`avanju godi{njice u ime op}ine Biha} prisustvovao je savjetnik na~elnika Izudin Sara~evi} kazav{i da su borci 5. korpusa Armije R BiH bore}i se za slobodu i `ivot, izbo-

rili dr`avu kao trajnu i neizbrisivu konstantu. Postrojavanje IDV Azre izvr{io je Faruk Hod`i} Hod`a, jedan od komadanata jedinice. Kazao je da borci mogu biti ponosni na ~asnu borbu tokom agresije na na{u zemlju, dodav{i da se ne smiju zaboraviti poginuli saborci, a njih je u MZ Hatinac 44, iz redova Armije R BiH i MUP-a.

VI. INTERNACIONALNI TENISKI TURNIR U organizaciji biha}kog teniskog kluba "Una gem" i uz podr{ku op}ine Biha}, na sportskim terenima STENS u Biha}u odr`an je VI. internacionalni teniski turnir "BIHA] FEST", na kojem su u~estvovali brojni prijatelji ovog kluba iz inostranstva, Bi{}ani i istinski zaljubljenici teniskog sporta. Turnir je otvorio na~elnik Emd`ad Galija{evi} kazav{i da grad Biha} postaje prepoznatljivi tenski centar u kojem se okupljaju ljubitelji tenisa iz

Biha} u kalendaru tenisa BiH i susjednih zemalja. - Preko 30 teniskih parova koji su se prijavili na turnir potvrda su da je Biha} postao prepoznatljiv u kalendaru tenisera iz BiH i susjedstva i Op}ina Biha} nije imala dilemu da li treba podr`ati ovakve sportske mani-

festacije. Ostaje nam i zavr{etak dva teniska terena u STENSU {to }e jo{ vi{e oja~ati teniski sport u Biha}u, - kazao je na~elnik Galija{evi}. Zahvaliv{i se op}ini Biha} na podr{ci teniskom turniru, Alen Islamovi}, predsjed-

nik kluba "Una gem", kazao je da teniski turnir u Biha}u svake godine okuplja sve ve}i broj tenisera koji garantuju razvoj ovog sporta i u Biha}u. Dodali se tome izgradnja nova dva terena, mo`emo biti zadovoljni razvojem teniskog sporta u Biha}u, dodao je Islamovi}. U subotu, 31. maja na terenima STENS-a odr`an je i humanitarni koncert za gra|ane poplavljenih podru~ja u na{oj zemlji.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

21

biha}

ZAKUPLJEN PROSTOR

OP]INA BIHA] POMA@E OBNOVU KANTONALNE BOLNICE

Stolarija za Transfuziologiju

SREDSTVIMA OP]INE BIHA]

Novih 700 metara puta Op}ina Biha} realizirala je jo{ jedan infrastrukturni projekat u oblasti putne komunikacije koji je u planu Zavoda za prostorno ure|enje Biha} ozna~en kao strate{ki putni pravac. Nakon pro{logodi{njih 300 metara asfaltne podloge na putnom pravcu Golubi} - Lohovo asfaltirano je novih 700 metara ovog puta. Zajedno sa op}inskim vije}nicima asfaltiranu dionicu u Lohovu posjetio je i na~elnik Emd`ad Galija{evi} istaknuv{i da je asfaltiranje puta Golubi} - Lohovo bitno za Biha} jer je rije~ o jedinom alternativnom putnom pra-

vcu kojim se mo`e prometovati u slu~aju zatvaranja puta 5. korpusa prema Bosanskom Petrovcu i dalje ka Sarajevu. - Ova investicija bitna je za mje{tane Golubi}a, Lohova i Rip~a, ali i za gra|ane Biha}a i mi }emo kroz rebalans bud`eta tra`iti sredstva da zavr{imo preostali dio puta i na taj na~in spojimo ovaj dio grada asfaltom. Bez ulaganja u putnu infrastrukturu ne mo`emo o~ekivati turisti~ki razvoj ovog kraja i zbog toga se moramo fokusirati na strate{ke putne pravce koji do sada nisu bili asfaltirani, kazao je na~elnik Galija{evi}.

Na poziv Hajrudina Havi}a, direktora KB dr. Irfan Ljubijanki}, na~elnik Emd`ad Galija{evi} i dr. Roman Juri}, predsjedavaju}i OV Biha}, razgovarali su o obnovi kantonalne bolnice koja je pro{log ljeta stradala u po`aru. Naime, Op}ina Biha} nakon po`ara otvorila je posebni `iro-ra~un za obnovu bolnice na kojem se trenutno nalazi 432.000 KM koje su prikupljene zahvaljuju}i donacijama velikog broja gradova, institucija i pojedinaca. Op}ina Biha} progla{avaju}i

stanje prirodne nepogode neposredno nakon po`ara aktivirala je namjenska sredstva civilne za{tite u iznosu od 95.000 KM, koja su dio

ukupno prikupljenih sredstvava na posebnom ra~unu. - Sa direktorom Havi}em razgovarali smo o aktivnostima vezanim za obnovu bol-

MZ IZA^I]

OP]INA BIHA]

Za ure|enje dvori{ta d`amije 100.000 KM

30.000 KM za zavr{etak gradske d`amije Pro{le godine za izgradnju gradske d`amije op}ina Biha} je izdvojila 30.000 KM, a isti iznos upla}en je prije nekoliko dana za zavr{etak izgradnje gradske d`amije. Tim povodom na~elnik Emd`ad Galija{evi} posjetio je zajedno sa Hasanom ef. Maki}em, muftijom biha}kim i Mensurom ef. ]ehi}em, glavnim imamom Med`lisa

IZ Biha}, gradsku d`amiju i uvjerio se u do sad ura|eno. - Za zavr{etak radova koji bi omogu}ili vjerski `ivot u d`amiji nedostaje oko 150.000 KM. Op}ina Biha} je u kapacitetu svog bud`eta pomogla zavr{etak izgradnje gradske d`amije koja je zaista najljep{i sakralni objekt u na{em gradu i kantonu, - kazao je na~elnik Galija{evi}.

nice, odnosno stavljanju u funkciju sredstava koja se nalaze na na{em `iro-ra~unu. O~ekujemo i 420.000 KM koje treba prebaciti Kantonalna civilna za{tita nakon {to smo proglasili stanje elementarne nepogode i to u kona~nici zna~i 850.000 KM za obnovu bolnice, - kazao je na~elnik Galija{evi}. Na sastanku je dogovoreno da se od sredstava na ra~unu op}ine Biha}, pokrenu procedure za nabavku i ugradnju stolarije i sanaciju Odjela transfuziologije.

Mjesna zajednica Iza~i} najzapadniji je d`emat IZ, koju krasi jedna od najljep{ih d`amija u ovom dijelu BiH. Za izgradnju je utro{eno 1,2 miliona KM, a sredstvima op}ine Biha} zavr{ilo se kompletno ure|enje harema d`amije i kupovina zemlji{ta. - Sredstva koja smo dodijelili utro{ena su na pravi na~in i evo pored gradske d`amije

pomogli smo ure|enje i d`amije na Iza~i}u a poma`emo i obnovu d`ematskih ku}a na podru~ju na{eg grada. Kada je u pitanju MZ Iza~i} pro{le godine izdvojeno je blizu 600.000 KM za javne radove te nastavljamo i ove godine s radovima u ovoj mjesnoj zajednici, - kazao je na~elnik Galija{evi}.

JKP KOMRAD

Novo vozilo za odvoz sme}a

ASOCIJACIJA FATMA I OP]INA BIHA]

^estitke maturantima iz obitelji poginulih Na~elnik Emd`ad Galija{evi} i ove godine organizirao je u saradnji s Asocijacijom Fatma prijem za 24 maturanta iz biha}kih srednjih {kola, te ih nov~ano nagradio povodom zavr{etka {kolovanja. ^estitav{i maturantima, djeci {ehida i poginulih boraca na uspje{no oko-

n~anom obrazovanju, na~elnik je po`elio puno sre}e u daljnjem {kolovanju. - Da nije bilo va{ih o~eva koji su dali `ivote, ne bi bilo ni dr`ave Bosne i Hercegovine i to ne smijemo nikada zaboraviti. @elim vam puno uspjeha u `ivotu i nadam se da }ete svi upisati fakultete i

nastaviti sa {kolovanjem, jer ste vi generacija koja }e u budu}nosti nositi razvoj na{eg grada, - kazao je na~elnik. Prijemu su prisustvovali maturanti Rajida Dervi{evi}, Armin Voji}, Luki Klari}, Amir Dedi}, Aida ^au{evi}, Fadila Bosni}, [efik Ja{i}, Amina Raki}, Asima Handanovi},

Alen Ho{i}, Merilda @uni}, Hatka @eri}, Mirelda Abdijanovi}, Sakiba Halava}, Adil Golubovi}, Nud`ejma Durakovi}, Sadik Dizdarevi}, Naila Demirovi}, Sajra Huski}, Na|a ^au{evi}, Ilvana Muharemagi}, Damir Mu{anovi}, Emira Fazli} i Lejla Isi}.

Javno komunalno preduze}e Komrad nabavilo je novo vozilo za odvoz sme}a ~ime je dodatno pove}an vozni park ovog biha}kog komunalnog preduze}a. Zahvaljuju}i sredstvima iz ekolo{kih naknada koje je obezbijedilo Ministarstvo gra|enja, prostornog ure|enja i za{tite okoli{a, biha}ko javno komunalno preduze}e na-

bavilo je vozilo za odvoz sme}a ukupne vrijednosti 70.000 KM. Kako je istakao Hadis Jusi}, direktor JKP Komrad, 30.000 KM dozna~eno je na ime ekolo{kih naknada, dok je 40.000 KM osigurao JKP Komrad. Novo vozilo u krugu JKP Komrad obi{ao je i na~elnik Emd`ad Galija{evi} zahvaliv{i se menad`mentu JKP Komrad na nastavku investicija u opremu i objekt preduze}a. - U proteklih godinu i pol dana JKP Komrad investiralo je skoro milion KM u opremu i objekt u Vedrom Polju i ovo je jedno od najopremljenijih komunalnih preduze}a u na{em kantonu i zaista velika podr{ka radu preduze}a i direktoru Jusi}u, - kazao je na~elnik Galija{evi}.


Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

12

360

ekonomski tehnièar EU VET

1

30

poslovno-pravni tehnièar EU VET

1

30

graðevinski tehnièar EU VET

1

30

arhitektonski tehnièar EU VET

1

30

ugostiteljski tehnièar EU VET

1

30

UKUPNO ŠKOLA

JU II srednja škola Cazin

-plus- 19

1

30

trgovac EU VET

1

30

konobar EU VET

1

30

kuhar EU VET

1

30

zidar-fasader-izolater

1

30

armiraè-betonirac

1

30

11

330

turistièki tehnièar EU VET

UKUPNO ŠKOLA

Upis uèenika u školskoj 2014/15.godini Struèno zvanje

Zvanje

IV stepen

III stepen

Broj odje lje nja

uèe nika

Gimnazija

2

60

tehnièar finalne obrade drveta

1

30

ekonomski tehnièar finansijsko-raèunovodstveni smjer EU VET

1

30

bravar

1

30

krojaè EU VET

1

30

6

180

OPÆINA KLJUÈ JU Mješovita srednja škola Kljuè

UKUPNO Upis uèenika u školskoj 2014/15.godini Struèno zvanje

Zvanje

IV stepen

III stepen

Broj odje lje nja

uèe nika

3

90

OPÆINA SANSKI MOST JU Gimnazija Sanski Most

gimnazija

JU Mješovita srednja škola Sanski Most

mašinski tehnièar za kompjutorsko projektovanje

1

30

tehnièar energetike EU VET

1

30

ekonomski tehnièar

1

30

tehnièar drumskog saobraæaja

1

30

automehanièar

1

30

prodavaè

1

30

konobar EU VET

1

30

frizer-vlasuljar

1

30

8

240

UKUPNO

JU Srednja poljoprivredna škola''Sanus futurum''

poljoprivredni tehnièar fitofarmaceut EU VET

1

30

Sanski Most

veterinarski tehnièar EU VET

1

30

1

30

3

90

3

90

cvjeæar-vrtlar UKUPNO ŠKOLA

OPÆINA VELIKA KLADUŠA JU Gimnazija Velika Kladuša JU I srednja škola''Dr.Husein Dž aniæ''Velika Kladušatehnièar drumskog saobraæaja

1

30

1

30

vozaè motornih vozila

1

30

automehanièar

1

30

plinski i vodoinstalater

1

30

bravar

1

30

zavarivaè

1

30

elektroinstalater

1

30

8

240

ekonomski tehnièar finansijsko-raèunovodstveni EU VET

1

30

poslovno.pravni tehnièar EU VET

1

30

poljoprivredni tehnièar EU VET

1

30

prehrambeni tehnièar EU VET

1

30

hemijski tehnièar opæeg smjera

1

30

trgovac EU VET

1

30

kuhar EU VET

1

30

pekar EU VET

1

30

tkaè

1

30

mašinski tehnièar

UKUPNO

II srednja škola Velika Kladuša

UKUPNO UKUPNO -UPIS NA USK

9

270

122

3597


22

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo Podru`nica “Elektrodistribucija” Biha}

O B A V J E [ T E NJ E Cijenjeni kupci, Obavje{tavamo Vas da su od 2009. godine na snagu stupili novi “Op{ti uslovi za isporuku elektri~ne energije” (Slu`bene novine Federacije BiH broj 35/08)! Postoje}i kupci iz svih kategorija potro{nje obavezni su u skladu s tim, zaklju~iti Ugovor o kori{tenju distributivne mre`e sa distributerom i Ugovor o snabdijevanju Elektri~nom energijom sa snabdjeva~em elektri~ne energije, djelatnostima u sastavu Podru`nice “Elektrodistribucija” Biha}. Kupci koji su zaprimili Ugovore na adresu mjernog mjesta, du`ni su da nam u {to kra}em roku dostave po dva primjerka potpisanih ugovora sa obaveznim upisom predvi|enih li~nih podataka. Ukoliko postoje}i kupac ne zaklju~i prethodno navedene Ugovore sa distributerom i snabdjeva~em elektri~ne energije, Podru`nica “Elektrodistribucija” Biha} je u obavezi izvr{iti obustavu isporuke elektri~ne energije do zaklju~enjaUgovora. Za dodatne informacije mo`ete se obratiti Informativnom centru Podru`nice “Elektrodistribucija “Biha} na broj telefona 037 / 229-333 i besplatnu telefonsku liniju 080 020 134, kao i naplatnim mjestima Podru`nice “Elektrodistribucije” Biha}. Direktor Nurija Lipova~a JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA] DODATNO OBAVJE[TENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 350-7-2-4-212/14

I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.3.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.4. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodistribucija Biha} Kontakt osoba: Sead Seferovi} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.3.a. Vrsta: Javno preduze}e

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge II.2. Opis II.2.a Naziv predmeta ugovora Sistematski ljekarski pregled II.2.b Kratak opis predmeta ugovora Sistematski ljekarski pregled za zaposlenike bez posebnih uslova rada ED Biha} Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda Datum: 19.6.2014. Vrijeme: 14:00 Adresa i mjesto: Podru`nica “Elektrodistribucija” Biha} Ul. Bosanska 25 77000 Biha} Kancelarija protokola

Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~e{}e u predmetnom konkurentskom postupku za javnu nabavku du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na ovla{teni fax 037/229-109. Konkurentski zahtjev se mo`e obezbjediti do 18.06.2014. godine na adresi kao u ANEKSU A vremenu od 09-15 sati, u kancelariji slu`be za komercijalne poslove. Dokumentacija se {alje po{tom ili preuzima li~no ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Sead Seferovi} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} Telefon: 037229103 Faks: 037229109 Elektronska po{ta: s.seferovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (D-8276-14)

INFORMATIVNI CENTAR

Bez obzira u kojem dijelu Unsko-sanskog kantona `ivite, pozovite nas na 037/ 22 93 33 ili besplatni info telefon 080/ 02 01 34 za sve informacije - od 7:30 do 19:30 sati, a za prijavu kvara na elektrodistributivnoj mre`i - od 0 do 24 sata Ako `elite informacije o: - na~inu na koji mo`ete priklju~iti stan, ku}u ili poslovni prostor na elektrodistributivnu mre`u - cijenama elektri~ne energije - terminima vi{e i ni`e tarife - trenutnom stanju na va{em ra~unu za elektri~nu energiju, ...

Ako imate probleme kao {to su: - prekid u napajanju elektri~nom energijom - neredovna dostava ra~una - gre{ka na ra~unu - kvalitet elektri~ne energije nije zadovoljavaju}i,...

Ako `elite prijaviti: - nelegalnu potro{nju (kra|u) elektri~ne energije - devastirane elektroenergetske objekte, posebno ukoliko prijeti opasnost po `ivote ljudi - kvar na priklju~ku ili brojilu, ...

Mo`ete nam pisati na adresu: Bosanska 25, Biha}, ili na e-mail adresu: info.edbi@elektroprivreda.ba @eljene informacije }ete dobiti odmah, a va{i problemi sa napajanjem elektri~nom energijom bit }e rije{eni u u najkra}em roku.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

PROMOCIJA KNJIGE U KANTONALNOJ I UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI U BIHA]U

“Soldat ljubavi” Damira Ma{i}a U Kantonalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Biha}u proteklog vikenda promovirana je knjiga mladog biha}kog pjesnika Damira Ma{i}a. Ljubiteljima pisane rije~i o ovoj knjizi i njenom autoru govorili su promotorica Diana Divkovi} te recenzenti profesor Sej Rami} i radijski voditelj Edin Deli}. Sam autor pro~itao je i nekoliko pjesama uz zvuke gitare Senada Pe~enkovi}a

ZU “DOM ZDRAVLJA BU@IM“ o b j a v lj u j e

JAVNU LICITACIJU I. PREDMET PRODAJE 1.) Putni~ki automobil u voznom stanju, nije registrovan, marke {koda felicija,godina proizvodnje 2000, broj {asije TMBEEA613Y5204383, broj motora 3071003,radni obim motora 1289 cm3, snaga motora 43KV, po~etna cijena 1.000,00KM 2.) Mje{alica za beton, po~etna cijena 150,00KM 3.) Agregat za struju na dizel gorivo, marke lombardinineispravan 200,00 KM 4.) Agregat za struju (50Hz/2,1A/220V) na dizel gorivo marke lombardini-ispravan, po~etna cijena 1.000,00 KM II. PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja na blagajni Doma zdravlja Bu`im, izvr{e uplatu kaucije u iznosu od 20 % od po~etne cijene predmeta prodaje za koji prijavljuju u~e{}e, najkasnije dva sata prije po~etka licitacije. II. PREGLED PREDMETA PRODAJE Prodaja se vr{i po na~elu “vi|eno-kupljeno”, bez naknadnih prigovora i reklamacij a koje se odnose na stanje predmeta prodaje. Robe koje su predmet prodaje mogu se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, u krugu Dom zdravlja Bu`im u ulici Generala Izeta Nani}a 36. III. VRIJEME ODR@AVANJA LICITACIJE Licitacija roba koje su predmet prodaje usmenim javnim nadmetanjem odr`at }e se dana: 12.06.2014. godine u 12,00 sati u prostorijama Dom zdravlja Bu`im. IV. TOK LICITACILE Licitirati se ne mo`e ispod po~etne cijene.Najmanji iznos podizanja cijene je 20,00 KM. Ponu|a~i su du`ni prije po~etka licitacije dokazati svoj identitet li~nom kartom ili paso{em, odnosno ovjerenom punomo}i za zastupanje ukoliko se radi o zastupnicima. Smatra se da je roba koja je predmet prodaje prodata onom ponu|a~u koji dao najvi{u cijenu. IV OBAVEZE KUPCA Nakon zavr{etka javne licitacije, sa ponu|a~em (kupcom) koji ponudi najve}u cijenu za kupljenu robu, bit }e zaklju~en kupoprodajni ugovor. Kupac koji odre|enu robu koja je predmet prodaje du`an je postignutu cijenu uplatiti u roku od tri (tri) dana od dana zaklju~enja ugovora. Ukoliko to ne u~ini smatrat }e se da je odustao od kupovine, ~ime gubi pravo na povrat upla}ene kaucije.Tro{kove vezane za prenos vlasni{tva i drugo snosi kupac. VI. OSTALE INFORMACIJE U~esnicima u licitaciji koji nisu kupili robu za koju su uplatili kauciju, upla}ena kaucija }e biti vra}ena u gotovom novcu odmah poslije zavr{ene licitacije, a najkasnije u roku do 7 (sedam) dana. Sve ostale informacije se mogu dobiti na broj: 061 755 748, kontakt osoba Dervi} Kemal.

23

BIHA]

Otvor Bingo centra u petak, 20. juna Dugo o~ekivano otvaranje Bingo centra u Biha}u bit }e uprili~eno u petak, 20. juna u 14,00 sati. Ovo je 120. poslovna jedinica Binga na podru~ju BiH, a 4. objekat na podru~ju Unsko-sanskog kantona. U sklopu centra je i Cinestar s pet kino dvorana, kuglana Bingo Bowling (Brunswick), restoran, igraonica, Tehno Shop Stani}, Sport

Vision, poznati evropski i svjetski brandovi i kompanije: s. Oliver, Carpisa, Deichmann, DM, New Yorker. Osim navedenog, u tr`nom centru }e biti i apoteka i sportska kladionica. Hipermarket je u prizemlju centra. Ure|en po svjetskim standardima, pru`it }e kupcima zadovoljstvo pri kupovini. [irok asortiman i najpovoljnije cijene odu{evit

}e svakoga, a predah od kupovine i osvje`enje kupci mogu potra`iti u Bingovom restoranu na spratu. Za ljubitelje kuglanja, na spratu je i najmodernija kuglana korporacije Brunswick, u kojoj }e se mo}i organizovati eventi, a radit }e i {kola kuglanja. Najmla|i posjetitelji mo}i }e se zabaviti u velikoj igraonici bogatog sadr`aja.

Najve}i i najmoderniji tr`ni centar u regiji sve~ano }e otvoriti svoja vrata 20. juna uz veliku zabavu na platou ispred objekta, a kupce o~ekuju i poklon paketi.

BIHA]: MZ POKOJ

Izgradnja kanalizacione i vodovodne mre`e U biha}koj mjesnoj zajednici Pokoj u toku su infrastrukturni radovi na postavljanju kanalizacione i vodovodne mre`e u Ulici Sulejmana Halava}a. Rije~ je o projektu vrijednom 97.000 KM, a postavljanje 510 metara kanalizacione mre`e i 200 metara vodovodne mre`e obi{ao je u srijedu, 4. juna, na~elnik Emd`ad Galija{evi}. - U ovoj biha}koj mjesnoj zajednici ve} dugo godina mje{ta-ni su imali problema sa kanalizacijom i vodovodnom mre`om i Op}ina nije imala dilemu da li treba podr`ati ovaj projekt. Pot-vrda toga jeste i

zadovoljstvo mje{tana do sada ura|enim, a nakon zavr{etka postavljanja vodovodne i kanalizacione mre`e asfaltirat }e se oko 350 metara dionice puta i

KANTONALNI FOND ZA POMO] U STAMBENOM ZBRINJAVANJU BORA^KIH POPULACIJA

na taj na~in }emo zaokru`iti ure|enje ovog dijela MZ Pokoj, - kazao je na~elnik Galija{evi}. U ovoj biha}koj mjesnoj

zajednici u planu je postavljanje i javne rasvjete, kao i ure|enje betonskog zida uz rijeku Unu u priobalnom dijelu MZ.

BOSANSKA KRUPA U OKVIRU PROGRAMA „OMLADINSKA BANKA“

Blokirana is- Najvi{e projekata u F BiH plata bora~kih kredita Isplata bora~kih kredita koje odobrava Kantonalni fond za pomo} u stambenom zbrinjavanju bora~kih populacija, prognanih osoba i socijalno-ugro`enih kategorija blokirana je jer Skup{tina Unsko-sanskog kantona nije prihvatila Program rada ovog fonda za 2014. godinu. Oko 1.000 korisnika ovog Fonda koji su pro{li kreditnu proceduru, do daljnjeg ne}e mo}i dobiti odobrena kreditna sredstva. Konkursnu proceduru Komisija je zavr{ila jo{ u martu ove godine. Napravljena je lista prioriteta i ~eka se konkretna realizacija kako bi se dale upute banci za isplatu kreditnih sredstava. Neusvajanje Programa rada, napominje Zikrija Durakovi}, direktor Fonda, dovodi u pitanje na~in rada i financiranja samog Fonda. Na narednoj sjednici Skup{tine Unsko-sanskog kantona koja }e biti odr`ana u ponedjeljak, 9. juna, poslanici }e razmatrati Izvje{taj o radu Fonda za pomo} u stambenom zbrinjavanju bora~kih populacija, prognanih osoba i socijalno ugro`enih kategorija za pro{lu godinu. Ukoliko bi se na dnevnom redu ponovno na{ao Program rada ovog Fonda za 2014. godinu, kreditna sredstva }e biti operativna, a kre}u se u iznosima od po 5.000 do 10.000 konvertibilnih maraka koje }e korisnici vra}ati u mjese~nim ratama u narednih pet godina. / S.P.

U bosanskokrupskom Domu kulture u srijedu, 4. juna, uprili~eno je potpisivanje ugovora izme|u fondacije Mozaik i neformalnih grupa koji }e raditi na realizaciji svojih projekata, a nakon toga i dodjela ~ekova. U okviru programa Omladinska banka koji partnerski podr`avaju op}ina Bosanska Krupa i Mozaik, na javni poziv za mlade prijavljeno je 18 projekata, duplo vi{e nego pro{le godine. Tako je Bosanska Krupa s brojem projekata dospjela na prvu poziciju u FBiH, a drugu na nivou cijele dr`ave. Nakon selekcije odobreni su prijavljeni projekti mladih ukupne vrijednosti 59.546 KM, od kojih }e iznos od 33.230 KM biti obezbije|en kao doprinos grupa iz zajednice, a sa 26.316 KM bit }e podr`ani iz fonda Omladinske banke Bosanska Krupa

koji zajedni~ki u istom iznosu obezbje|uju op}ina Bosanska Krupa iz svog bud`eta i Mozaik od donatora USAID. Sredstva za u~e{}e u realizaciji projekata u ovoj godini su iznosila 12.035 KM, {to je sude}i po broju aplikacija nedovoljno. Zbog toga je dogovoreno da se potpi{e i aneks ugovora, odnosno da se ta sredstva pove}aju na 26.317 KM, {to je na ovoj ceremoniji i u~injeno. Me|u odobrenim projektima za koje su potpisani ugovori o realizaciji su: [kola biciklizma 2014, Ko{evi za sve, Kino na otvorenom, Razvoj sporta na rijeci Uni, Ne pij kad plesati mo`e{, Kabinet budu}nosti, Ure|enje odmarali{ta ADA, ^ovje~e, ne ljuti se!, Za bolji i ljep{i Dom kulture, Na{ novi park, Ure|enje igrali{ta „Pi{taline“, Ogra|ivanje malonogometnog stadiona MZ Ostro`nica, Nabavka bosanskih narodnih no{nji, Muzi~ka radionica za mlade, Igre nacionalnih manjina - romske igre, Ure|enje parka Jezerski, Nadogradnja nogometnog igrali{ta, Oglasni panoi u mom gradu. Realizacija projekata po~inje ve} polovinom ovoga mjeseca, dok se zavr{etak svih o~ekuje krajem septembra ove godine.


24

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

SJE]ANJE

na poginule i umrle pripadnike MUP-a USK «Ali smrt nije kraj Jer smrti zapravo i nema I nema kraja Smr}u je samo obasjana Staza uspona od gnijezda do zvijezda» Mak Dizdar Ministarstvo unutra{njih poslova USK-a Dana 10.6.2014. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage majke

UZEIFE (ro|. Mustafi}) DELI]-IBUKI] Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoje k}erke Nisveta, Edita i Jasmina sa porodicama

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 8.6.2014. godine navr{ava se pet godina od kad smo ispratili na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dida, svekra i punca

PA[U (Hasira) HARBA[A Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima, sinovi Sead i Senad, k}erke Gopa, Emina, Hasiba, Semira i Elvira, unu~ad, praunu~ad, snaha i zetovi

MUJO SAFI] 05.06.2000. – 05.06.2014. Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet, a svi koji su te poznavali rahmet na tvoju plemenitu du{u. Tvoji: Anel, Sanel i Fadila

TU@NO SJE]ANJE

FATIMA BI[]EVI] 1927. - 2008.

FATIMA BI[]EVI] 1927. - 2008.

Da te na{a ljubav mogla spasiti vje~no bi `ivjela.

S ljubavlju, dubokim po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tvoj dragi lik.

Tvoje Azra i Renea

Porodica

NA NA[E DRAGE RODITELJE Vrijeme koje je pro{lo nije ubla`ilo tugu i prazninu u na{im srcima za vama. Bili ste osobe velikog srca, jer ste znali voljeti, davati i opra{tati. Molimo dragog Allaha d`.{. da vas obasja nurom, da ahiretsko mjesto rahmetom pokrije i d`ennetom ugosti. Va{a djeca

JUSUF HRNJICA

06.06.2001. – 06.06.2014.

HAFEZA (ro|. [u{njar) HRNJICA 05.02.2006. – 06.06.2014.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

25

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

Dana 10. juna 2014. godine navr{ava se tu`na godina dana od kad nas je napustio na{ dragi otac, suprug, dida i punac

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj mami, majki, punici i svekrvi

SABIHA (ro|. Karabegovi}) KULENOVI] 1938. – 2014.

Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: Indira, Nermin, Mevlida, Adnan, Nermina, Hana, Maida i Armin

SJE]ANJE

Dana 12.06.2014. godine navr{ava se pet godina od kada sa nama nije na{ dragi drug i prijatelj

prof. MEHMED (Osmana) D@ANI]

HUSEIN DUPANOVI] - Huki Ostat }e zauvijek u na{im najljep{im sje}anjima kao ~ovjek koji je sebe ugra|ivao u stvaranje boljega nikad ne iznevjeravaju}i i ideale nekih ljep{ih vremena.

2013. - 2014.

Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem

Prijatelji: Milan K., Muhamed ^., Esad M., Idriz Z., Ismet B., Stipe G., Jure T., Smail G. i Jusuf Z.

Tvoji najmiliji

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e

na na{eg voljenog tatu i didu

HUSEINA DUPANOVI]A – Hukija

ROMANU i ENU

12.06.2009. – 12.06.2014.

Vrijeme ne}e ugasiti sje}anje na vas.

S ljubavlju i po{tovanjem

Maturanti 83/84 IVd Gimnazije

Dana 6.6.2014. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog

Zina, Emir i Edo

SJE]ANJE

Uvijek u mislima Zauvijek u srcu. Va{i najmiliji

MEHMEDA HOD@I]A Njegovi Advija, Dila, Aida, Sandra, Sa{a, Lara, Boro i Tin

ENIS KOL^AKOVI]

[ERIFA JOGI]

09.06.1996. – 09.06.2014.

09.07.2008. – 09.07.2014.

KADIRA (Kasi}) HUSAK – Kira

SJE]ANJE Zauvijek u na{im mislima i srcu!

2010. – 2014.

Va{a k}erka Jasmina, zet Adis, unuci Haris i Faris

Mnogo nam nedostaje{, zauvijek }emo te voljeti i pamtiti. Tvoji: Red`o, Na|a, Adi i Darija

RAMZIJA – Zinka 2008. – 2014.

MORI]

OMER – Omo 2008. – 2014.


26

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

SJE]ANJE

U petak 6.6.2014. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{e k}erke i sestre

ALME (Mehmeda – Mede) HOROZOVI] 1982. – 2011.

Draga na{a, ve} tri godine je pro{lo otkako si preselila na bolji svijet. Oti{la si tiho kao {to si i `ivjela. Tuga za tobom je nemjerljiva, a rana za tobom je bolna i do`ivotna. Ponosni smo {to smo te imali i zahvalni na pa`nji i ljubavi koju si nam nesebi~no pru`ala. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: mama Ned`ida, tata Mehmed – Medo, sestra Amira i brat Amir

IN MEMORIAM

na na{e drage kolege i profesore Zdravko Atlagi} Danislav Beronja Goran ^u~ak Adnan Deli} @ivorad Gute{a Namik Ho{i} Vesna Mid`i} Marin Mudrov~i} Sonja Picek Senija Deli}

prof. Milan Bujanovi} prof. Mirko ]azi} prof. Snje`ana ]azi} prof. Muharem \ulki} - \uli prof. Petar Dobrovi} - Pjer prof. Rifat Kulenovi} - Ejdi prof. Hifzo Mid`i} prof. Rifat Mid`i} - Rile prof. Miroslava Cvijeti} prof. Adem Had`ihajdarevi}

“Zemlja je smrtnim sjemenom posijana. Ali smrt nije kraj. Jer smrti zapravo i nema. I nema kraja. Smr}u je samo obasjana staza uspona od gnijezda do zvijezda.” Mak Dizdar Generacija Gimnazije Biha}, 1973/74.

Dana 30.5.2014. godine navr{avaju se dvije godine od kako nas je napustio

HASIBE (ro|. Mali}) BEGI]

[EFIK BE[IREVI] S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Fatima sa djecom i njihovim porodicama

IN MEMORIAM Dana 3.6.2014. godine navr{ava se godina dana od kako nas je napustio

Dana 4.6.2014. godine navr{ile su se tri godine od smrti na{e drage i voljene supruge i majke

Pro{lo je 15 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i dide

Ponosni smo {to smo te imali, a `alosni {to smo te izgubili. Tvoja plemenita narav i dobrota slu`it }e tvojim najmilijim kako da se pona{aju u svom `ivotu poput tebe i nikad te ne}emo zaboraviti. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoj suprug Ramo Dana 11.6.2014. godine, navr{it }e se tri tu`ne godine kako je na ahiret preselila na{a draga sestra, svastika i tetka

SENKA (Avdo) PEHLIVANOVI] – Sena Ne postoje rije~i koje bi opisale koliko nam nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. Tvoja sestra Hatka, zet Nijaz, sestri} Faris i sestri~na Jasmina

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage

ADEM HAD@IHAJDAREVI] 03.06.2013. – 03.06.2014.

ISMET (Nevzet) RAMADAN 06.06.1999. - 06.06.2014.

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodice Be{irevi} i Osmanovi}

Porodica

Po dobroti }emo vas pamtiti, s po{tovanjem spominjati i nikad vas ne}emo zaboraviti. Neka vam je vje~ni rahmet. K}erka Rukija i zet Hans Overdick

SELIM AHMETOVI]

FATIMA AHMETOVI]

08.06.1985. – 08.06.2014.

22.08.1992. – 22.08.2014.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

27

sje}anja•mali oglasi

www.usnkrajina.com.ba

Dana 5.6.2014. godine navr{ilo se 40 dana od kada nas je napustio na{ dragi

ADEM ALAGI] – Ado Prazninu koja je ostala iza tebe vrijeme nikada ne}e ispuniti. Tvoji najmiliji

Dana 04.06.2014. navr{ava se pet godina od iznenadne smrti na{eg dragog

]ATIB (Rasim) DEDI] S ljubavlju i po{tovanjem, od Kolektiva Podru`nice “Elektrodistribucije” Biha} MaLi PRODAJA STANOVA • Prodaje se stan (68 m2) u Biha}u, Ozimice 2, prvi sprat. Stan (68 m2) se nalazi u stambenom naselju Ozimice II blok 5. Stan je na prvom spratu te sadr`i: dvije spava}e sobe, dnevni boravak, wc, kupatilo, dva hodnika (ugradbeni plakari u oba hodnika), kuhinju. Wc i kupatilo su renovirani, ugra|ena hidromasa`na tu{ kabina, provedene nove cijevi i radijatori za centralno grijanje, te zasebno centralno grijanje na struju. Stan posjeduje i blindirana vrata, {upu, te pomo}nu prostoriju.

OgLasi CIJENA STANA: 103.000 KM. Kontakt za vi{e informacija: Kontakt e-mail: alijagic87@hotmail.com GSM: +387 61 / 149339 • prodajem stan u strogom centru Biha}a u Ul. HVO-a 1/3 stan ima 42 m2 + terasa 45 m2 i podrum, sve informacije na tel. 223-513 • prodajem ili izdajem stan Ozimice I, nerenoviran, dvosoban, preko puta marketa Neli, prodajem ili izdajem stan 105 m2 Ozimice II ~etverosoban, temeljno renoviran, tel. 061465-584, 062-193-021, 037-226-058

• prodaje se stan vel. 61 m2 Ozimice I Biha}, stan renoviran, eta`no grijanje na drva, namje{ten, cijena po dogovoru, tel. 062-671-308 • prodaje se stan vel. 72 m2 Ozimice I, TO-12/2 Biha}, cijena po dogovoru, tel. 062-241-121 • prodajem stan kod MUP-a 103 m2 I kat povoljno za poslovni prostor, stan 61 m2 Ozimice 1 prizemlje stan 68 m2 I kat Luke, stan 68 m2 IV kat Ozimice 1, apartmani 30 i 35 m2 Nin kod Zadra, tel. 061-415-105 • prodajem 70 m2 stan u centru Biha}a, stan je ure|en namje{ten sa grijanjem, cijena povoljna, mo`e i zamjena, tel. 061-466-751 • prodajem stan 63 m2, Ozimice 1, lamela 1, sprat 1. vlasni{tvo 1/1, renoviran, stanje odli~no, tel. 062-179-102 PRODAJA KU]A: • prodajem ku}u ul. Antuna Hangija bb u V. Polju na parceli od 530 m2 gruntovno 1/1 s gra|evinskom dozvolom, zavr{eno useljivo prizemlje i nedovr{eno potkrovlje s ura|enim grubim fasaderskim radovima (struja, voda, pvc stolarija) cijena 150.000 KM ili mijenjam za stan u Biha}u po`eljna novogradnja i ne manji od 65 m2, tel. 061-790-170 ili 062-194846 • u Biha}u prodajem ku}u na kat preko puta hotela «Emporium», tel. 061-163-215 • prodajem novo izgra|enu useljivu ku}u na Kamenici Biha}, uredna dokumentacija, tel. 061-776-331 • prodajem dvije ku}e, novogradnja, tel. 060-3354-112 • prodajem vikendicu u Ninu kod Ciglane mo`e zamjena za stan u Biha}u uz nadoplatu, informacije na tel. 061-145-932 PRODAJA ZEMLJI[TA • gra|evinsko zemlji{te povoljno prodajem u Ul. kladu{ka 1460 m2 1/1; i gra|evinsko zemlji{te u Pokoju 15 dunuma 1/1, tel. 063-914-731 • prodajem tri placa po 1000 m2 na Zlopoljcu, cijena 5 KM/m2 i poru{eno imanje na 26 dunuma zemlje, cijena 20.000 eura, papiri 1/1, tel. 065-657-668 • prodajem plac 980 m2 sa postoje}om gra|evinskom dozvolom Privilica – Biha}, tel. 061-693506 • prodajem plac za ku}u u Bak{ai{u, vrlo povoljno, tel. 066-809-501 • prodajem zemlji{te (njivu oranicu) povoljno u Pritoci 2460 m2, 1/1 tel. 091-8808-991, 066826-997 • prodajem zemlji{te u Ulici Ivana Frane Juki}a, preko puta gradskog vodovoda. Tel: 062-710301 • prodajem 2 placa po 500 m2 u Novom naselju Kalina, zemlja ~ista 1/1 dozvoljena gradnja, asfalt, struja, voda, telefon, internet, kablovska, udaljeno od epi-centra grada 1.500 metara, tel. 062-414-182 • placevi u gradskom i prigradskom dijelu grada, parcele uz Unu sa i bez devast. ku}a, ve}e

Prodajem MAZDU 626 20i, 1987. godi{te, euro kuka, cijena 1.000 KM, tel. 061-765-534 Izdajem stan za u~enike ili studente 5 minuta do grada, centralno grijanje, kablovska, tel. 061-419741 Izdajem namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem, internetom i kablovskom TV, u blizini Tehni~kog fakulteta, za dvije u~enice, studentice ili bra~ni par. Tel. 351-277 ili 061-394-104 Izuzetna ponuda – prodajem dvoiposoban stan (dnevna soba, spava}a soba, dje~ija soba, trpezarija, kuhinja, {pajz, kupaona, dva balkona, lo|a) 61 m2, izuzetna lokacija Ozimice 1, P+12/II – udaljenost od centra grada 100 m, ambulanta, vrti}, prodavnice, osiguranje, banka, {kola – sve u okviru 50 m, cijena po dogovoru. Sve informacije na broj: 037-223259, 061-753-643 od 10-20 sati svaki dan.

Prodajem placeve na Ceravcima, dozvoljena gradnja, 1/1, cijena 100 KM/m2, tel. 061-418-072 Izdajem trosoban namje{ten stan sa grijanjem u Biha}u, Ozimice 1 lamela 4/3 II sprat, informacije na tel. 061-144-171 Prodajem gra|evinsku parcelu od 814 m2 sa ku}om u strogom centru Cazina i trosoban komforan stan, povr{ne 86 m2, u Biha}u na Ozimicama I, tel. 037-226-461, 061-809-972

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ISPRAVKA KONKURSA za upis u~enika u prvi (I) razred srednjih {kola u dijelu Plana upisa u~enika za {kolsku 2014/2015. godinu koji se odnosi na dole navdene {kole


28

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

mali oglasi•oglasi

www.usnkrajina.com.ba

MaLi parcele 40 dunuma uz glavni put Gorjevac 60 dunuma Hrgar, 200 dunuma Vrelo kod Gate te vikendice i ku}e u gradskom i prigradskom dijelu, tel. 061-415-105 IZNAJMLJIVANJE • izdajem stan – ve}u garsonjeru (soba, kuhinja, kupatilo) zajedni~ki ulaz sa grijanjem za dvije ozbiljne djevojke, stan se nalazi u blizini medicinske {kole i pravnog fakulteta, tel. 062668-531 • izdajem dvosoban namje{ten stan u Ul. `rtava fa{izma 2 u Biha}u, stan je odvojen, poseban ulaz i prilaz, tel. 037-351-614 • izdajem sobe za studente i radnike, Ozimice I, uslovno, posjedujem sve potrebno, novogradnja, 061-465-584, 062-193-021, 037-226-058 • izdaje se namje{ten stan ili sobe zaposlenim osobama, sa odvojenim brojilom, internetom, tv, u blizini MUP-a ili Kantonalne Vlade, tel. 037-223-544 ili 062-514-825 • izdajem stan, donji sprat, sa grijanjem, Kadi} Senka Ul. Alije \erzeleza br. 44, Biha} tel. 223216 • izdajem trosoban stan namje{ten sa grijanjem i jedan apartman nedaleko od Vlade Kantona, tel. 062-433-048, 062-926-728 • izdajem namje{ten dvosoban stan (prizemlje privatne ku}e) stan se izdaje zaposlenim samcima ili mla|em bra~nom paru po mogu}nosti bez djece, lokacija iza Islamskog centra, tel. 222-495, 062-241-052 • izdaje se namje{ten stan sa posebnim ulazom za bra~ni par, samce, zaposlene djevojke, upotreba interneta i kablovske, tel. 062-987-326 • izdajem novosagra|enu, namje{tenu ku}u 70 m2 u blizini centra Biha}a za 2-3 studenta-ce, tel. 062-264-579 • izdaje se 2 stana za studente namje{ten, 4sobna za familiju nenamje{ten, Cerava~ka br. 60, tel. 061-604-589, 061-603-813, 060-3316507 • izdajem sobe sa kuhinjom i kupatilom sve je namje{teno, cijena vrlo povoljna, sobe se izdaju na du`i i kra}i vremenski period, sobe su namijenjene za radnike, radnice, mladi bra~ni par tel.

310-908 • iznajmljuje se stan, centralno grijanje, poseban ulaz, sve informacije na tel. 061-242-364 • izdajem garsonjeru namje{tenu, sve novo, poseban ulaz i sat za struju, Ribi}, blizu klinike, cijena 100 KM, tel. 065-380-838 • izdajem stan za studente, zaposlene osobe ili bra~ni par, bez djece, stan je namje{ten, tel. 061-844-257 • izdajem stan od 25 m2 namje{ten Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a 116 Biha}, izdajem nenamje{tenu ku}u i u ku}i na I spratu nenamje{ten stan od 80 m2, i izdajem poslovni prostor od 14 m2 na istoj adresi, sve informacije na tel. 037-351-192, 061-753-974 • izdajem jednosoban stan u prizemlju ku}e za jednu osobu (studentica ili radnica), tel. 062018-587 • izdajem namje{tenu sobu sa centralnim grijanjem, kuhinjom i kupatilom za jednu u~enicu, studenticu ili radnicu, tel. 037-311-888, 037-

OgLasi 312-431 • izdajem stan namje{ten 160 KM u privatnoj ku}i Bak{ai{ki progan p. prilaz desno, tel. 065593-808 • izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi Harmani, tel. 062-161-113 • iznajmljujem jednosoban stan, tel. 061-573-340 POSLOVNI PROSTORI: • od 01.03. 2014. godine iznajmljuje se poslovni prostor povr{ine 72 m2 u Ul. Sarajevska 38, Biha} (preko puta centralne d`amije), tel. 061442-614, 063-105-081 • izdajem ili prodajem poslovni prostor, preko puta Grila, uredan i ura|en po europskim standardima, 70 m2, izdajem ili prodajem poslovni prostor Ozimice II 30 m2, nerenoviran, cijena povoljna, tel. 061-465-584, 062-193-021, 037226-058 PRODAJA AUTA:

Dru{tvo za osiguranje SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo PODRU@NICA Biha} ul. Kralja Tvrtka br. 3

OBAVJE [ TE N JE Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo Podru`nica Biha} ulica Kralja Tvrtka broj 3. na osnovu Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju obavje{tava gra|ane – svoje osiguranike da je shodno ~lanu 13 Ugovora o Zastupanju u osiguranju broj: 2793/012 zaklju~enog sa Agencijom «GATOR» Velika Kladu{a ulica Cazinska broj 12. isti prestao da va`i sa danom 16.04.2014. godine, te od tog dana Agencija «GATOR» Velika Kladu{a nema zaklju~en Ugovor niti je ovla{tena da obavlja poslove iz oblasti osiguranja za Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo Podru`nica Biha}.

• prodajem Ladu Nivu 1.7, 4x4, benzin-plin, godina2003.. Tel: 061-100-713 • prodajem auto – Jugo 55, godi{te 1990, ma registraciju do decembra, extra stanje auta, cijena 500 eura, tel. 062-161-889 • prodajem RENO CLIO 1,5 dizel 2008. godi{te, 4. vrata, ful oprema i izdaje se namje{ten stan u Sarajevu, tel. 061-144-162 PRODAJA RAZNO: • Prodajem gara`u u Biha}u Prodajem potpuno renoviranu gara`u u Biha}u u Krupskoj ulici iza picerije Nice. Gara`a se nalazi 3 minute hoda od d`amije Fethije u centru Biha}a tako da je pogodna za {iri centar Biha}a. Vlasni~ka dokumentacija uredna i odmah prevodiva. Informacije na telefon 061/231-066 • prodajem alat za eta`no grijanje i vodu, cijena po dogovoru, zvati poslije 16 sati tel. 226-638, 062-405-378 • vrata za gara`u metalna v = 2,00 metra, { = 2,60 metra, mala prolazna vrata, tel. 061-472640 • vrlo povoljno prodajem novo `ensko biciklo marke Kapriolo• Italija, tel. 063-116-887 RAZNO: • hitno mi je potreban posao, bilo kakav: sprema~ice, ~uvanje starijih osoba ili djece, itd, tel. 063-583-563 • kre~enje i generalno ~i{}enje stana pranje ugaonih garnitura, redovno odr`avanje boravnog prostora. Tel. 222-845, 063-281-250, obrt «^isto» • nudimo u novo izgra|enom objektu smje{taj za studente, |ake, {kolarce, `. pol, opremljeno po Eu standardu, svaka prostorija raspola`e sa TV programom, kablovska, internet, nudimo, internet (laptop na kori{tenje po `elji i potrebi), nudimo maturski program kod nas pisanje, ra~unanje i printanje, i mnogo drugih usluga, lokacija blizu Kantonalne bolnice, cijena po dogovoru, tel. 350-242, 0603-203-332

Javno Preduze}e "Radio Televizija Unsko-s sanskog kantona" d.o.o. Biha} NAJAVA EMISIJA IZ PROGRAMA TELEVIZIJE USK Web sa najviše informacija sa Unsko - sanskog kantona

NA[A KUHINJA – od PON do PET u 18:35 i reprizno u 11:40 U programu televizija Unsko – sanskog kantona od ponedjeljka do petka gledajte emisiju Na{a kuhinja s doma}im proizvodima. Svakim radnim danom od ponedjeljka do petka za vas pripremamo kompletan meni: predjelo, glavno jelo i dezert, ukusno i jednostvno za pripremu. Gledajte nas u premijernom terminu od ponedjeljak do petka u 18 sati i 35 minuta i reprizno sutradan u 11 sati i 40 minuta. EKO KVIZ, subota, 31.maj u 17:30

Druga sezona EKO KVIZA za u~enike osnovnih i srednjih {kola na samom je kraju. Ne propustite pogledati veliko finale u subotu , 7. juna u 17,30 sati. Biha}ki gimnazijalci, u~enici MS[ iz Bosanskog Petrovca i K[C borili su se u poznavanju ekologije i svog zavi~aja, a do samom kraja bilo je neizvjesno. Koja mjesta su zauzeli u finalnom takmi~enju EKO KVIZA pogledajte u subotu, 7. juna!

ODMETNIK / THE OUTLAW, igrani film

GRANICA / CROSSING OVER, igrani film - petak, 6. juna u 22:40

Potresna drama smje{tena u ju`nu Kaliforniju, u period od svega nekoliko dana, obra|uje problem imigranata u Los Angelesu. Radnja je isprepletena s nekoliko pri~a. Jedna pri~a zapo~inje kada grani~ar Cole Frankel (Ray Liotta) jedva izbjegne nesre}u u kojoj je mogao pogaziti mladu Claire Shepard (Alice Eve), australsku glumicu. Cole ponudi Claire zelenu kartu u razmjenu za dvomjese~ni neograni~eni seks, {to ona i prihvati. Uskoro se stvari zakomplikuju, te Cole `eli razvod od svoje `ene Denise (Ashley Judd), kako bi bio s Claire. “Granica’ se doti~e savremenih problema imigranata: carine i granice, sudara razli~itih kultura, azila, procesa dobivanja zelene karte, odnosno tihog terorizma. Dramu je napisao i re`irao Wayne Kramer, tako|er imigrant iz Ju`ne Afrike. Godina proizvodnje: 2009.

Novoimenovani {erif, Pat Garett zadovoljan je kada njegov stari prijatelj Doc Holliday stigne u Lincoln, New Mexico. Doc tra`i svog ukra-denog konja i otkrije da je u vlasni{tvu Billy the kida. U neo~ekivanom obratu doga|aja Billy i Doc postanu prijatelji. Zbog toga odnosi izme|u Pata i Doca zahlade. No neobi~an odnos izme|u Doca i Billyja postane ~udniji nakon {to je Billy upucan te ga Doc smjesti kod svoje djevojke Rio, kojoj se jako svidi Billy. Time se stvari dodatno zakomplikuju. Subota, 7.6.2014 u 09:05 h Godina proizvodnje: 1943. Uloge: Jack Buetel, Thomas Mitchel, Jane Russell Re`iser: Howard Hughes /@anr: Western /Du`ina trajanja: 115 minuta

V I JESTI TV USK SVAKI DAN U 10 h, 12 h i 14.30 h


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

29

sport

www.usnkrajina.com.ba

MOSTAR: DR@AVNO PRVENSTVO U TENISU ZA JUNIORE

SPORTSKI SAVEZ UNSKO-SANSKOG KANTONA

Emir Memagi} tre}i „ Mladi Memagi} trenutno je rangiran na devetoj poziciji Teniskog saveza BiH u kategoriji do 12 godina

Završeno kantonalno takmièenje u atletici osnovaca i srednjoškolaca „ U organizaciji Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona, na stadionu pod Boriæima u Bihaæu odr`ano je kantonalno takmièenje u atletici za osnovne i srednje škole USK-a. Više od 200 uèenika u cjelodnevnom takmièenju nadmetalo se u 10 disciplina.

Osnovci iz Bosanske Krupe sveukupno najuspješniji Takmièenje za uèenike osnovnih škola koji su pobjednici opæinskih takmièenja odr`ano je u muškoj i `enskoj konkurenciji u više disciplina. Na kraju, u konkurenciji osnovnih škola prvo mjesto osvojili su uèenici iz Bosanske Krupe sa 87 bodova, drugo mjesto pripalo je Kljuèu sa 84, a treæe domaæinu Bihaæu sa 74 boda. U pojedinaènim nastupima uèenika i uèenica osnovnih škola postignuti su rezultati. U muškoj konkurenciji u utrci na 100 metara prvo mjesto osvojio je Dinko Jakupoviæ (OŠ Kljuè), dok je prvo mjesto kod djevojèica osvojila Neira Bosniæ (Harmani II Bihaæ). Na 300 metara djeèaci prvo mjesto osvojio je Elvin Bajriæ (Velagiæi iz Kljuèa), dok je kod djevojèica najuspješnija bila Iman Begiæ (Druga škola Bosanska Krupa). Prvo mjesto djeèaci na 1.000 metara osvojio je Beæo Orašèanin (Prva osnovna škola Bosanska Krupa), dok je kod djevojèica na 600 metara prvo mjesto osvojila Kenana Neskiæ (Druga osnovna škola Bosanska Krupa). U štafeti 4 x 100 metara za djeèake prvo mjesto osvojila je OŠ Kljuè, dok je najbolji rezultat kod djevojèica osvojila OŠ Harmani II Bihaæ. Prvo mjesto u bacanju kugle za djeèake osvojio je Arnel Perviæ (OŠ Kljuè), dok je kod djevojèica najuspješnija bila Valentina Saviæ (Ahmet Hromad`iæ iz Bosanskog Petrovca). U dis-

ciplini skok u dalj najuspješniji kod djeèaka bio je Amir Toromanoviæ (Gornja Koprivna), dok je najdu`i OSNOVNE [KOLE Bosanska Krupa 87 Kljuè 82 Bihaæ 74 Sanski Most 69 Cazin 57 Velika Kladuša 57 Bu`im 42 Bosanski Petrovac 27

skok kod djevojèica imala Elma Had`iæ (OŠ 5. Oktobar iz Sanskog Mosta).

Srednjoškolci Cazina najuspješniji ekipno U konkurenciji srednjoškolaca najviše razloga za zadovoljstvo imali su Cazinjani, koji su osvojili 97 bodova i prvo mjesto ekipno ispred Kljuèa sa 87 i Bihaæa sa 81 bodom. U pojedinaènim nastupima prvo mjesto na 100 metara, muški, osvojio je Kenan Mustedanagiæ

„ Pobjednici u konkurenciji osnovnih škola uèenici iz Bosanske Krupe, cazinjanski srednjoškolci najbolji

(Gimnazija Bosanska Krupa), dok je kod djevojaka prvo mjesto pripalo Silviji Sakaèiæ (Gimnazija Sanski Most). U utrci na 300 metara u muškoj konkurenciji najuspješniji je Hasan Topiæ (Gimnazija Cazin), dok je kod `ena prvo mjesto osvojila Ajla Mahmutoviæ (Gimnazija Cazin). U utrci na 1.000 metara muški prvi je stigao Refik Gorinjac (MSŠ Bosanska Krupa), dok je kod `ena na 600 metara pobjedila Emina Huskiæ

(Gimnazija Cazin). U štafeti 4 x 100 metara, muški, prvo mjesto pripalo je Prvoj srednjoj školi Cazin, dok je kod SREDNJE [KOLE Cazin 91 Kljuè 87 Bihaæ 81 Sanski Most 56 Bosanska Krupa 53 Bosanski Petrovac 47 Bu`im 42 Velika Kladuša 30

djevojèica prvo mjesto osvojila MSŠ Kljuè. Prvo mjesto u bacanju kugle za muškarce osvojio je Vojislav Grubiša (MSŠ Bosanski Petrovac), dok je kod djevojaka prvo mjesto pripalo Milici Latinoviæ (MSŠ Bosanski Petrovac). U skoku u dalj za muškarce najbolji rezultat ostvario je Senaid Kajtazoviæ (II srednja škola Cazin), dok je najbolji rezultat u skoku u dalj za djevojke ostvarila Vedina Ièanoviæ (MSŠ Bu`im).

„ Proteklog vikenda u Mostaru je odr`ano Dr`avno prvenstvo u tenisu za juniore u kategoriji dje~aci i djevoj~ice U12, u organizaciji Teniskog saveza BiH, a svi susreti igrani su na zemljanoj podlozi. Pravo u~e{}e imali su registrirani igra~i u Teniskom savezu BiH. Nastupilo je 27 takmi~ara u konkurenciji dje~aka i 16 djevoj~ica do 12 godina iz klubova Sarajeva, Mostara, Tuzle, Banjaluke, Doboja, Br~kog, Prijedora, Biha}a. Odli~an nastup imao je Emir Memagi}, TK Una-Gem iz Biha}a, koji je u jakoj konkurenciji osvojio odli~no tre}e mjesto i bron~anu medalju. Mladi Memagi} trenutno je rangiran na devetoj poziciji Teniskog saveza BiH u kategoriji do 12 godina. Takmi~enje u Mostaru odr`ano je po sistemu eliminacija. U prvom kolu Bi{}anin Memagi} pobijedio je Muhameda Ademovi}a iz Sarajeva rezultatom 9:0, a odli~nu partiju i pobjedu prikazao je i u osmini finala gdje je sa 2:0 bio bolji od favoriziranog Ðor|a Jankovi}a iz Banjaluke. U tre}em kolu (~etvrtfinale) Memagi} je sa 2:0 uvjerljivo bio bolji od Berina Kikanovi}a iz Tuzle, te se zaslu`eno plasirao u polufinale me|u ~etiri najbolja tenisera do 12 godina u BiH. U polufinalnom susretu Emir Memagi} susreo se s Ajdinom Muharemovi}em, koji je prvi nosilac turnira, ~lan TK Mostar. Bi{}anin je pora`en rezultatom 2:0. U drugom susretu Leo Pulji} iz Sarajeva bio je bolji od Dra`ena Petrovi}a iz Prnjavora /2:0/. Muharemovi} je pobjedio i postao dr`avni prvak. Susret za tre}e mjesto nije odigran jer je Petrovi} otkazao nastup, te je pobjeda pripala Memagi}u. Postignutim rezultatom od tri pobjede i jednim porazom i nastupom u polufinalu Emir Memagi} osvojio je pehar za tre}e mjesto, te prvi put u Biha} donio pehar za ostvareni rezultat na dr`avnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u kategoriji dje~aci U-12.

@ENSKI NOGOMETNI KLUB @ELJEZNI^AR IZ BOSANSKE KRUPE

Krupljanke u Premijer nogometnoj ligi BiH za `ene „ Nakon briljantnog nastupa u cijeloj sezoni koju su okrunili pobjedom u pretposljednjem kolu u Mostaru nogometa{ice @NK @eljezni~ar iz Bosanske Krupe korak su do osvajanja naslova prvaka i ulaska u Premijer ligu. Krupljankama je ostala jo{ utakmica posljednjeg kola u kojem na svom terenu do~ekuju ekipu @NK Fortuna iz @ivinica koje su im i najozbiljniji konkurenti za osvajanje titule. Susret posljednjeg kola igra se 8. juna

(nedjelja) u 17,00 sati na stadionu @eljezni~ara u Bosanskoj Krupi. ^lanice i simpatizeri kluba u protekloj sezoni imaju veliku podr{ku navija~ke skupine Blue Boys, koje svoje igra~ice kao 12 igra~ prate i na gostuju}e susrete, a za nedjeljni susret pozivaju sviju da u {to ve}em broju do|u i podr`e na{e nogometa{ice u ostvarenju pobjede i plasmanu u Premijer ligu {to je historijski trenutak za Bosansku Krupu i Unsko-sanski kanton. Priredio: Edin Alagi}


30

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

sport

www.usnkrajina.com.ba

PRVA LIGA F BiH

Jedinstvo na drugom mjestu, Podgrme~ obezbijedio opstanak OD 19. DO 21. SEPTEMBRA

Gospi} doma}in Igara prijateljstva „ Delegacija Sportskog saveza USK boravila je u Karlobagu, gdje je odr`ana sjednica organizacionog odbora 12. igara prijateljstva - Gospi} 2014. Sjednici su osim predstavnika USK prisustvovali i u~esnici Igara: Li~ko-senjska `upanija (Hrvatska), Koru{ka (Austrija), Dolenjska - Novo Mesto (Slovenija). Iz Sportskog saveza USK-a sjednici su prisustvovali Elvis Feli}, generalni sekretar Sportskog saveza USK, i Hasan Hromad`i}, ~lan organizacionog odbora Igara. Ovogodi{nji doma}in je Li~ko Senjska `upanija (Hrvatska), a odlukom organizacionog odbora igre }e se odr`ati od 19. do 21. septembra 2014 godine. U tri dana boravka sporta{i do 16 godina odmjerit }e snage u malom nogometu, ko{arci, rukometu, stolnom tenisu, {ahu (mu{ki i `enski). Svi u~esnici bit }e smje{teni u hotelu Zagreb u Karlobagu, a sportska takmi~enja }e se odvijati u op}inama: Gospi} (mali nogomet, ko{arka (`ene) i stolni tenis, Oto~ac (ko{arka - mu{ki), Senj (rukomet (mu{ki i `enski) i Karlobag ({ah). Na sjednici je usvojen program Igara, propozicije takmi~enja te izvr{eno `drijebanje i raspored takmi~enja. Unsko sanski kanton predstavljat }e mladi sporta{i iz svih osam op}ina.

NA PRVENSTVU REGIJE U BOSANSKOJ KRUPI NAJUSPJE[NIJI

Karatisti Feniksa

„ Utakmicama 30. kola zavr{ena je takmi~arska sezona 2013/2014. u Prvoj nogometnoj ligi FBiH. Prvak je ekipa Slobode koja }e naredne sezone nastupiti u Premijer ligi BiH. Takmi~enje sa dva boda zaostatka na drugom mjestu zavr{ilo je Jedinstvo iz Biha}a, dok je drugi predstavnik USK Podgrme~a izborio opstanak. U 30. kolu Jedinstvo je na svom terenu do~ekao otpisanu Iskru iz Bugojna. Bi{}ani su odli~nom nogometnom predstavom s ~etiri postignuta pogotka zavr{ili ovogodi{nje takmi~enje. Pogotke su postigli Stojanov dva, Burazor i Malba{i} po jedan. Gosti iz Bugojna tokom susreta nisu stvorili niti jednu ozbiljniju priliku. Izabranici Benjamina Klu~anina u posljednjem kolu pora`eni su na gostovanju u ^apljini, gdje su gledaoci vidjeli pravu golijadu. Doma}a ^apljina slavila je pobjedu 5:3. Usprkos porazu Podgrme~ je sa 39 skupljenih bodova uspio izboriti opstanak, a ligu pored ve} davno otpisa-

KONA^NA 1. Sloboda 30 23 2. Jedinstvo 30 21 3. Bratstvo 30 16 4. Rudar K. 30 16 5. Ora{je 30 14 6. Mladost Dk. 30 13 7. GO[K 30 11 8. ^apljina 30 13 9. Gradina 30 12 10. Radni~ki 30 11 11. Branitelj 30 11 12. Igman 30 12 13. Podgrme~ 30 12 14. Budu}nost 30 12 15. Iskra 30 8 16. Troglav 30 1

REZULTATI 30. KOLA: Bratstvo - Branitelj 2:3 Budu}nost - Rudar 3:1 ^apljina - Podgrme~ 5:3 GO[K - Ora{je 0:3 Jedinstvo - Iskra 4:0 Mladost - Troglav 3:0 Radni~ki - Gradina 0:0 Sloboda - Igman 3:0 nih Iskre i Troglava napu{ta i Budu}nost iz Banovi}a koja je slavila u zadnjem kolu protiv Rudara iz Kaknja 3:1. Bi{}ani su tokom prvenstva bili najozbiljniji kandidati za ulazak u elitno nogometno

VELIKA KLADU[A: 5 MEÐUNARODNE ATLETSKE UTRKE

Kenijac najuspje{niji na 5.000 metara

„ U Bosanskoj Krupi u nedjelju, 1. juna, odr`ano je Prvenstvo regije u karateu, ~iji je doma}in bio Karate klub Feniks. Takmi~enje je odr`ano u Mje{ovitoj srednjoj {koli Safet Krupi}, pod pokroviteljstvom Armina Halitovi}a, na~elnika op}ine. Dvorana u Bosanskoj Krupi bila je malena da primi vi{e od 300 u~esnika iz 16 klubova. Takmi~enje je odr`ano u vi{e te`inskih i starosnih kategorija na tri borili{ta. Samo prvenstvo je specifi~no, najvi{e zbog ~injenice da su nastup zabilje`ila djeca najmla|ih uzrasnih kategorija (sedam i osam godina) u katama {to do sada na ovakvim takmi~enjima nije bilo slu~aj, te djeca od devet godina u borbama, pa i broj u~esnika nije nimalo iznena|uju}i. Na takmi~enju u Bosanskoj Krupi nastupili su i reprezentativci BiH, ~lanovi dje~je reprezentacije, koji su imali trodnevne pripreme u Banjaluci pa su takmi~enje u Bosanskoj Krupi iskoristili za posljednju provjeru pred odlazak na Balkansko prvenstvo u Tursku. Dobar rezultat osim odli~ne organizacije ostvarili su i takmi~ari doma}ina KK Feniks iz Bosanske Krupe, koji su u ukupnom poretku osvojili prvo mjesto s 13 zlatnih, 11 srebrenih i 19 bron~anih medalja, osvojiv{i ukupno 80 bodova. Drugo mjesto pripalo je karata{ima KK Energije iz Banjaluke sa 75 bodova, tre}e KK Saniteks iz Velike Kladu{e sa 74, i ~etvrto KK Biha} 66 bodova. Priredio: Edin Alagi}

TABELA 2 5 61:16 6 3 50:10 6 8 55:29 2 12 37:23 4 12 45:38 4 13 41:36 9 10 40:34 3 14 41:36 5 13 29:30 7 12 37:27 6 13 39:32 3 15 37:53 3 15 37:61 3 15 42:39 3 19 20:57 2 27 8:98

„ U subotu, 31. maja, Velika Kladu{a bila je doma}in 5. me|unarodnih atletskih utrka Velika Kladu{a 2014, koje je uspje{no i ove godine organizirao Atletski klub Kraji{nik i Atletski savez USK. Takmi~enje je odr`ano u vi{e disciplina i starosnih kategorija. U glavnoj utrci na 5.000 metara i ove godine prvo mjesto osvojio je Joel Maina Mwangi iz Kenije, dok je drugi kroz cilj pro{ao njegov sunarodnjak Noah Kimelly Kosgei. Tre}e mjesto pripalo je Tamas Nagy iz Ma|arske. Bi{}anin Enes Zuli} zauzeo je odli~no ~etvrto mjesto, te je po ~etvrti put za redom osvojio titulu prvaka USK-a u disciplini 5.000 metara. U konkurenciji `ena u utrci na 5.000 metara prva tri mjesta osvojile su Bojana Bjeljac, Ivana Bjeljac i Gordana Maksimovi}, ~lanice Atletskog kluba Sloboda iz Bosanskog Novog. Istog dana odr`ane su i utrke za prvenstvo USK-a u street runningu u svim dobnim uzrastima u mu{koj i `enskoj konkurenciji. U~estvovali su takmi~ari AK Kraji{nik iz Velike Kladu{e i AK Maratonac iz Cazina. Utrku u Velikoj Kladu{i otvorili su revijalnom utrkom ~lanovi Udru`enja djece sa posebnim potrebama I mi postojimo iz Velike Kladu{e. Svim osvaja~ima pehare i medalje uru~ili su Edin Behrem, na~elnik op}ine, i Edina Abdi}, predsjedavaju}a Op}inskog vije}a, koji su i glavni pokrovitelji Pete me|unarodne atletske utrke Velika Kladu{a 2014.

71 69 54 50 46 43 42 42 41 40 39 39 39 39 27 5

dru{tvo, ali ~etiri smjene trenera tokom sezone (Janjo{, Katalini}, Smajilagi}, Ke~alovi}) i neprovjerena zimska poja~anja koja se nisu naigrala u ovoj polusezoni ([arbini, Nadarevi}, Jaranovi}, Piri}...) nisu dala `eljeni efekt. Nakon briljantnog prvog dijela sezone, po mnogima, Jedinstvo je naslov najboljih izgubilo kod ku}e, sa dva neo~ekivana remija (Igman i GO[K), {to su na najbolji mogu}i na~in iskoristili Tuzlaci koji su uspjeli susti}i pet bodova

Uro{ Stojanov, 18 posignuti golova

prednosti Jedinstva, te prvenstvo zavr{iti sa plus dva boda prednosti. Bi{}anima ostaje `al za jo{ jednom propu{tenom prilikom za ulazak u elitno dru{tvo. Trener Ahmet Ke~alovi} dao je slobodno igra~ima, a ko }e nositi crvenobijeli dres u narednoj sezoni ostaje da se vidi. Svijetla ta~ka ovogodi{nje sezone svakako je prvo mjesto na listi strijelaca Uro{a Stojanova sa postignutih 18 pogodaka.

KARATE KLUB UNSKI TIGAR BIHA]

Sedam zlatnih, pet srebrenih i osam bron~anih medalja iz Bugojna „ Proteklog vikenda u organizaciji karate kluba Futura Bugojno odr`an je 11. internacionalni karate turnir Futura Karate Kup 2014. U~estvovalo je 240 takmi~ara iz 16 klubova. Odli~an nastup zabilje`io je i Karate klub Unski Tigar koji se predstavio s 15 takmi~ara, koji su u jakoj konkurenciji uspjeli osvojiti 20 medalja od ~ega sedam zlatnih, pet srebrenih i osam bron-

~anih. Zlatne medalje osvojili su Mirsad Okanovi} borbe seniori, Sanela Hrnjica borbe seniorke, Lejla Ju{i} borbe djevoj~ice, Adnan Ljubijanki} borbe mla|i kadeti, Jasmina Mehoni} borbe kadetkinje, ekipno seniori borbe u sastavu Sanela Hrnjica, Alma Tev{i} i Jasmina Mehoni}, kao i

borbe ekipno mla|i kadeti u sastavu Nermin Ho{i}, Adnan Ljubijanki} i Osman Ljubijanki}. Dobre nastupe i osvojena druga mjesta i srebrene medalje osvojili su Hasan Selimovi} kate dje~aci, Osman Ljubijanki} borbe mla|i kadeti, Aladin Alibabi} borbe seniori, kate ekipno seniorke u sastavu Lejla Salihagi}, Alma Tev{i} i Sanela Hrnjica i borbe ekipno kadeti u sastavu [erif Ba{agi}, Haris Okugi} i Adnan Ljubijanki}. Tre}a mjesta i bron~ane medalje osvojili su Ismar [ari} kate dje~aci, Nermin Ho{i} borbe mla|i kadeti, Lejla Ju{i} kate djevoj~ice, Adis Dupanovi} borbe dje~aci, Alma Tev{i} borbe mla|e kadetkinje, Haris Okugi} borbe kadeti, [erif Ba{agi} borbe kadeti, Lejla Salihagi} kate seniorke. Treneri Enes i Nerma Okanovi} izuzetno su zadovoljni sa ostvarenim rezultatima na ovom turniru, te najavljuju jo{ bolje nastupe u narednim takmi~enjima.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 6. juni/lipanj 2014. godine

sport

www.usnkrajina.com.ba

IZLO@BA PASA

Najljep{i trobojni goni~i „ Na nedavno odr`anoj izlo`bi pasa u Biha}u zapa`en rezultat ostvarila su bra}a Irfan i Eldar Osman~evi} sa svojim psima rase trobojni goni~. Sudije izlo`be Refet Had`i} (Sarajevo) i Dra`en Mati~i} (Hrvatska) ovim vrsnim goni~ima dodijelili su vi{e nagrada. Trobojni goni~i bra}e Osman~evi} osvojili su titulu za najljep{i par izlo`be (naziva As -5 i Lana). U pojedina~nom ocjenjivanju za prvaka 6 FCI grupe, izabrana je `enka Lana koja je stara ~etiri i pol godina, a potvrdu je dobila i u specijalki 6 FCI grupe u kojoj je izabrana kao najbolja. Lana je briljirala i osvojila prvo mjesto u konkurenciji za najljep{eg psa izlo`be. Konkurencija na takmi~enju je bila izuzetno jaka, a Lana je izabrana i za najljep{eg psa izlo`be CAC Biha} 2014. Uspjehom su bra}a Osman~evi} zadovoljni, te najavljuju slijede}e izlo`be u BiH, kao i u Hrvatskoj, Srbiji, gdje tako|er o~ekuju dobre rezultate svojih trobojnih goni~a.

31

BOKSERSKI KLUB BIHA]

Osvojio ~etiri zlata i srebro u Banovi}ima „ Nakon doma}instva u 2. kolu bokserske lige FBiH, takmi~ari Bokserskog kluba Biha} proteklog vikenda u~estvovali su u tre}em kolu lige u Banovi}ima. Nakon Biha}a na kojem su nastup zabilje`ili Ned`ad i Hadis D`inovi}, Enis Kendi}, Inas Muri}, Amar Ba{agi}, Elma Sefi}, Mirela Muri}, Lejla Tuti}, u Banovi}ima su se bokseri Biha}a predstavili sa pet

takmi~ara koji su u jakoj konkurenciji osvojili pet medalja od ~ega ~etiri zlatne i jednu srebrenu. Zlatne medalje osvojili su Ned`ad D`inovi} u drugoj

rundi tehni~kim nokautom, Hadis D`inovi} u tre}oj rundi tehni~kim nokautom, a zlato je osvojio i Amar Ba{agi}. Potvrdu odli~nog nastupa u Biha}u imala je i Elma Safi}, koja je u svojoj kategoriji nepobjediva, te je i u Banovi}ima uvjerljivim nastupom osvojila zlatnu medalju. Drugim mjestom i srebrenom medaljom okitio se Enis Kendi}. Za najperspektivnijeg takmi~ara u kadetskoj konkurenciji progla{en je Hadis D`inovi} kojem je uru~en i pehar. Klub se priprema za nastup u ~etvrtom kolu koje se odr`ava u Mostaru. Odmah poslije Mostara, Biha} }e biti doma}in ve} tradicionalnog bokserskog kampa, kada }e se odr`ati i 5. kolo na otvorenom. Trener Samir Safi} i Behudin Goreti}, zadovoljni su ostvarenim u proteklim kolima, te najavljuju jo{ bolje rezultate u ~etvrtom i petom kolu Bokserske lige Federacije BiH.

JUDO: MEÐUNARODNI TURNIR U SOLINU

Zlatne medalje za Ademu i D`anu „ Bi{}ani su se predstavili sa 11 takmi~ara u mla|im kategorijama uspjev{i osvojiti {est medalja od ~ega dvije zlatne, jednu srebrenu i tri bron~ane „ Proteklog vikenda u Solinu je odr`ano me|unarodno judo takmi~enje na kojem je odli~an nastup zabilje`io i Judo klub Una iz Biha}a. Na ovom takmi~enju nastupilo je 584 takmi~ara iz 42 kluba iz Rusije, Libije, Crne Gore, Slovenije, Ma|arske, Bugarske, Njema~ke, Austrije, BiH i Hrvatske. Bi{}ani su se predstavili sa 11 svojih takmi~ara u mla|im kategorijama uspjev{i osvojiti {est medalja od ~ega dvije zlatne, jednu srebrenu i tri bron~ane. Zlatne medalje osvojile su Adema Dervi{evi} i D`ana Kova~evi}, Muharem Jusi} srebrnu, a bron~ane Anamarija Franji}, Amil Mujagi} i Kenan Alivuk. Odli~ne nastupe zabilje`ili su i Amina Haski}, Armin Kasupovi}, Haris Tuti}, Hamza ]enanovi} i Alen Kor~i} koji izborili plasmane na peta mjesta u svojim kategorijama. Priredio: Edin Alagi}

Priredio: Edin Alagi}


SPORT

PETAK, 6. juni/lipanj 2014. godine

• OSNOVANO: 22. XII 1995. GODINE • ADRESA: 502. VITE[KE BRIGADE BIHA] • (zgrada Kulturnog centra, kod gradskog parka)

www. usnkrajina.com.ba e-mail: usnovine@bih.net.ba

BROJ: 945 • GODINA XIX

kupujte i {irite Krajinu

15. TRADICIONALNI BODYBUILDING I FITNES BIHA] OPEN 2014

Holan|anin Raylison Maria apsolutni pobjednik U organizaciji BBK Viktorija Biha} uspje{no je organizirao 15. tradicionalni The Nutrition Biha} Open 2014, takmi~enje u bodybuildingu i fitnesu. Prema ocjenama predstavnika IFBB (Svjetske bodybuilding asocijacije) ali i od strane brojnih u~esnika, manifestacija je ocijenjena jednom od najboljih na Balkanu. Takmi~enje koje u kontinuitetu traje ve} punih 15 godina uveli~ali su takmi~ari iz Srbije, Slovenije i Holandije, naravno, uz predstavnike BiH. Na`alost, zbog nesporazuma i samoinicijativne odluke predsjednika BBS Republike Hrvatske Damira Sisera zabranjen je bio nastup hrvatskim takmi~arima koji su unato~ zabrani nastupa do{li i bili na tribinama. Unato~ ne{to manjem broju takmi~ara nego prethodnih godina veliki broj posjetilaca mogao je u`ivati u vi{esatnom programu takmi~arskog i revijalnog programa. Posebno je odu{evio u revijalnom dijelu Nadir Hajro koji se usprkos cerebralnoj paralizi od koje boluje predstavio biha}koj

publici. Na Evrospkom prvenstvu u Santa Suzani, [panjolska, osvojio je bron~anu medalju kao predstavnik BiH. U revijalnom dijelu jo{ su nastupili Sana Musli} viceprvakinja svijeta za 2013. godinu u juniorskoj konkurenciji, Branka Njegovac apsolutna pobjednica na prvenstvu Arnold Clasic takmi~enja koje se organizira pod pokroviteljstvom slavnog glumca Arnolda Schwarzeneggera.

U takmi~arskom dijelu najzapa`enije rezultate ostvarili su: Muho Keserovi}, ~lan Kraji{nika iz Velike Kladu{e u kategoriji body clasic -180 cm, a njegov klupski kolega Nermin Dumpor salvio je u body clasic +180 cm. U juniorskoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Bi{}anin Jasmin Dizdari}. Kod djevojka u kategoriji body fitnes prvo mjesto osvojila je Marija Vere{baranja. Prva mjesta jo{ su osvajali Mirnes

Husanovi} seniori -80 kg, Adnan Gosto Terzo GYM Sarajevo -90 kg, Jasmin Zahirovi} koji nastupa za Sloveniju, ali je za ovu priliku predstavljao i navija~ku skupinu Ljuti Kraj{nici. Raylison Maria iz Holandije pobjednik je kategorije +100 kilograma, ali je na kraju slavio u apsolutnoj kategoriji, osvojiv{i pehar, medalju i nov~anu nagradu od 500 eura, kao i poklonpakete sponzora. Biha}ka publika prvi put vidjela je i takmi~enje za mu{karce u kategoriji "mens physique" (takmi~ari nastupaju u kratkim hla~ama-tzv. havajkama), a pobjednik je bio Miodrag Nedi} ~lan Terzo Gym iz Sarajeva. Sakib Kurtovi}, predsjednik BBS BIH i organizator takmi~enja, i ovaj put dobio je visoku ocjenu i pohvale za organizaciju i doma}instvo koje je po mnogima bilo na zavidnom nivou. Upravo iz navedenih razloga ovu manifestaciju ve} dugi niz godina prati Semir Efendi}, na~elnik op}ine Novi Grad Sarajevo, kao i Emd`ad Galija{evi} na~elnik op}ine Biha}.

BI[]ANIN NA ULTRABALATONU U MA\ARSKOJ

Rasim Junuzovi} odli~an na 212 kilometara Proteklog vikenda u Ma|arskoj se odr`ao sedmi Ultrabalaton, utrka oko jezera du`ine 212 kilometara, bila izazov i za Bi{}anina Rasima Junuzovi}a, jedinog predstavnika BiH na ovom presti`nom takmi~enju. Bi{}anin je utrku uspje{no zavr{io u vremenu 31:07: 23, {to mu je bilo dovoljno da utrku zavr{i na odli~nom 67. mjestu u konkurenciji 161 takmi~ara iz 14 zemalja. Sa pripremama za Ultrabalaton otpo~eo sam prije dvije godine. Svakodnevno sam tr~ao od 20 do 50 km i u me|uvremenu se takmi~io na maratonima u regionu. No Ultrabalaton za mene je bio

pravi izazov i borba protiv samoga sebe, s obzirom da sam se vrlo kasno po~eo baviti tr~anjem, prije tri godine. Ovo je za mene veliki uspjeh i priznanje za moj rad, - istakao je 39godi{nji Rasim Junuzovi} iz Biha}a. Start ovogodi{njeg Ultrabalatona, najve}eg ultramaratonskog takmi~enja u ovom dijelu Evrope, bio je u gradu Balatonvilagos. Ovogodi{nje takmi~enje je ocijenjeno kao uspje{no i veoma kvalitetno sa rekordnim brojem u~esnika u pojedina~noj i ekipnoj konkurenciji.

KIK UNA SANA IZ BIHA]A

Uspje{ni u sparing-susretima Dr`avni prvaci BiH ko{arke u kolicima KIK Una Sana iz Biha}a, nakon osvajanja titule prvaka BiH dobili su poziv da budu sparing partner reprezentacijama Hrvatske i Slovenije koje se nalaze u zavr{nim pripremama za odlazak na Evropsko prvenstvo B divizije koje }e se odr`ati u ^e{kom Brnu. Utakmice su proteklog vikenda odigrane u Sesvetama u Hrvatskoj gdje se hrvatski i slovenski ko{arka{i ve} 15 dana pripremaju za prvenstvo u ^e{koj. U prvom susretu Bi{}ani su se sastali sa doma}inom Hrvatskom. U dinami~noj utakmici doma}in je pod svaku cijenu htio zadr`ati ulogu favorita te na kraju u tim namjerama i uspio uz male nijanse slabosti ekipe

Una Sana uspio ostvariti pobjedu rezultatom 62:55. U drugoj utakmici dr`avni prvak KIK Una-sana iz Biha}a sastala se reprezentaci-

U drugoj utakmici Bi{}ani su ostvarili pobjedu nad ekipom Slovenije

jom Slovenije. U susret su Bi{}ani u{li rastere}eni te te~nom i dinami~nom igrom stavljaju reprezentaciji Slovenije do znanja da se radi o

klubu koji u svojim redovima ima evropske igra~e i igru {to su Bi{}ani pokazali i na terenu ostvariv{i pobjedu nad reprezentacijom Slovenije rezultatom 54:47. - Boravak u Hrvatskoj dobro nam je do{ao. Pokazali smo dobru igru u oba susreta i mo`emo biti zadovoljni, s tim vi{e {to ekipa nije ni trenirala u posljednjih mjesec dana. ^estitam svim momcima na pokazanom i nadam se i u narednoj sezoni novom naslovu, istakao je Alaga Pa{i}, predsjednik KIK Una Sana iz Biha}a. Ekipu iz Biha}a je vodio Adnan Habibija kojem je ovo bio debi na klupi dr`avnog prvaka KIK Una Sana Biha}, koji je prema rije~ima Pa{i}a zadovoljio rukovodstvo kluba i igra~e.

BOSANSKA KRUPA

Teretana na otvorenom Na izuzetno atraktivnoj lokaciji malih ada u Boanskoj Krupi postavljena je teretana na otvorenom, za sada jedina u USKu. Rezultat je to rada bosanskokrupskih aktivista okupljenih oko Udru`enja mladih Conventus i Vije}a mladih koji su putem Centra za promociju civilnog dru{tva (CPCD) i SIDA - [vedske agencija za me|unarodni razvoj u sklopu Programa malih grantova financirali ovaj projekt sa 5000 KM. - Sretni smo {to smo mladima iz Bosanske Krupe kona~no omogu}ili da slobodno vrijeme provode na otvorenom, vje`baju}i i dru`e}i se. ^lanovi neformalne grupe Streetworkout bit }e krajnji korisnici ove teretane, ali ona je dostupna i drugima koji `ele vje`bati, istakao je Sabahudin Dizdarevi}, predsjednik Conventusa i koordinator projekta. Pored mladih aktivista, podr{ku ovom projektu pru`ili su op}ina Bosanska Krupa i tamo{nje Javno komunalno preduze}e. Pripremio: E. Alagi}

BROJ: 945  

Unsko-sanske novine krajina

Advertisement