Page 1

PRO[I] PETROL

BESPLATNA DOSTAVA LO@ ULJA 061/479-285 e-mail: petrol@bih.net.ba

www.camelija-osiguranje.com • camelija@bih.net.ba

OP]INSKO VIJE]E BIHA] str. 6

"Karanovac" budu}a lokacija regionalne sanitarne deponije USK Godina XVIII

Broj: 929

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com.ba e-mail:usnovine@bih.net.ba foto: F. Bender / ilustrirao: O. Deli}

PETAK, 14. februar/velja~a 2014. godine, Biha}

vi{e na str. 2, 3 i 4

“

Grupa mladih i perspektivnih ljudi, okupljenih u sada ve} formalnu grupu "Bosansko prolje}e" tvrdi da je njihov osnovni zadatak da nositeljima izvr{ne i zakonodavne vlasti te svima u javnom sektoru poka`u da se radom ne{to mo`e i uraditi Kriti~no je bilo kod Begovih Kafana

NEMA OPASNOSTI OD VE]IH POPLAVA

Vodostaji u opadanju Na Unsko-sanskom kantonu uslijed ki{e, susnje`ice i otapanja snijega u srijedu, 12. februara, do{lo je do naglog pove}anja vodostaja. Poplave su zabilje`ene u biha}kim naseljima Pokoj, Veliki Lug, Klokot, Iza~i} i Vrsta, a u Cazinu je kriti~no bilo u Tr{cu, Kapi}ima i Begovim Kafanama dok je u Bu`imu rijeka Bu`imnica u donjem toku izazvala poplave od Varo{ke Rijeke do Jabukovca.


2

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

[eherzada Deli}, prof. bosanskog jezika

DEMONSTRACIJE U BIHA]U

BOSANSKO PROLJE]E IDE DALJE

P

rotesti gra|ana koji su zapo~eli u Tuzli, pro{irili su se i u ostalim dijelovima Federacije BiH, pa su tako zahvatili i Unsko-sanski kanton. Prvog dana protesta u ~etvrtak, 6. februara, na ulicama Biha}a okupilo se vi{e stotina gra|ana, nezadovoljnih ukupnim stanjem kako u dr`avi tako i u ovom njenom dijelu. Tada, gra|ani su uglavnom isticali upravo tu ~injenicu, da su pozitivne promjene nu`ne i neminovne, te da }e sa protestima nastaviti sve dok do njih i ne do|e. Mirni protesti ve} drugog dana u petak, 7. februara, dobili su sasvim druk~iji oblik, budu}i da je grupa prosvjednika koja se sa gradskog trga preselila pred zgradu Vlade USK-a, bacala kamenje na ovu ustanovu, polupav{i dobar dio prozora na njoj, a parole koje su kasnije pre{le u zahtjeve prosvjednika, ticale su se uglavnom trenutne smjene aktualne izvr{ne vlasti, na ~elu sa premijerom Hamdijom Lipova~om.

Kamenovan Emporium Lipova~a, koji je toga dana i sam bio na gradskom trgu, u zgradu Vlade uveden je u pratnji policije, jer mu oku-

pljeni prosvjednici nisu dozvolili nikakvo obra}anje. Pripadnici MUP-a USK-a osiguravaju prosvjede, kao i zgradu Vlade USK-a bez upotrebe sile, iako se na momente ~inilo da }e zbog uzavrele situacije, do toga do}i. U samoj zgradi za takve akcije bili su pripremljeni i pripadnici specijalne policije, no ispred nje nisu intervenirali. Premijer Lipova~a je u pratnji policajaca napustio zgradu, i zbog sigurnosnih razloga na sporedni izlaz u{ao u prostorije MUP-a. Istovremeno, grupa prosvjednika samoinicijativno odlazi pred hotel Emporium, koji je u naletu i eskalaciji bijesa zbog sumnji da je u vlasni{tvu premijera Lipova~e kamenovan, a potom i djelomi~no oplja~kan. Ispred hotela Emporium dolazi i do prvog sukoba prosvjednika sa pripadnicima Specijalne policije, kada je povrije|eno i nekoliko prosvjednika i policajaca. Ukupne materijalne {tete jo{ nisu poznate. Prva dva dana protesta u Biha}u, prosvjednici su se okupljali samoinicijativno, pozivani su uglavnom preko dru{tvenih mre`a na jo{ ja~a okupljanja.

Facebook grupa U petak na dru{tevnoj mre`i

Facebook je osnovana grupa, simboli~nog naziva "Bosansko prolje}e", koja od tada i kasnije prerasta u pokret gra|ana, a koji sada ve} ima i svoje predstavnike kao i jasno precizirane zahtjeve i ciljeve. U subotu nakon ponovnih okupljanja prosvjednika, jedna grupa njih odlazi samoinicijativno i pred ku}u premijera Hamdije Lipova~e, gdje opet dolazi do sukoba sa pripadnicima Specijalne policije. Druga grupa koju predvodi "Bosansko prolje}e" blokira gradski most, istovremeno pozivaju}i sve prosvjednike da se suzdr`e od nasilja Tada su javnosti predstavljeni zahtjevi "Bosanskog prolje}a" za koje predstavnici tvrde da ih potpisuje ogroman broj nezadovoljnih gra|ana USK-a. Prvi od njih trinaest je: smjena premijera Hamdije Lipova~e i cijele njegove vlade. Neizostavno.

Sprije~ili nasilje Konfuzno stanje u Biha}u, ali i cijelom USK-u tog petka dodatno uslo`njavaju neslu`bene tvrdnje nekih medija da je premijer Lipova~a sa porodicom napustio kako USK i BiH. Lipova~a u subotu, putem svoga Facebook profila, demantira takve navode,

Ultimativnih 13 zahtjeva "Bosanskog prolje}a" Za{titni znak “bh-prolje}ara”

tvrde}i da je u Biha}u i da nema namjeru bje`ati. Usporedo sa protestima u Biha}u, tih dana dolazi i do samoinicijativnih prosvjeda u Cazinu, Klju~u, Velikoj Kladu{i, Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Prvobitno su bili izra`eni kao podr{ka gra|anima Tuzle, koji su osim promjena u svojoj regiji tra`ili i pu{tanje na slobodu uhap{enih organizatora protesta. No, ve} dan kasnije i u ovim gradovima gra|ani tra`e promjene od svoje lokalne ali i kantonalne vlasti, konkretnije tra`e neodlo`ive smjene.

Incident u Sanskom Mostu Do incidenata dolazi u Sanskom Mostu kada je grupa prosvjednika u subotu, 8. februara, oti{la pred ku}u kantonalnog poslanika Asima Kamebra, negoduju}i i tra`e}i i njegovu odgovornost. Do incidenta je do{lo kada se na terasi ku}e sa oru`jem pojavio Kamberov brat, {to je dodatno naljutilo prosvjednike. Intervenirala je i policija, s jedne strane rastjeruju}i prosvjednike, sa druge privode}i Jasmina Kambera. U nedjelju nave~er u Sanskom Mostu ponovno dolazi do incidenata kada je nepoznata grupa po~initelja

01. SMJENA VLADE USK I SVIH DIREKTORA JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZE]A 02. IMENOVANJE NOVE VLADE USK I DIREKTORA BEZ UTICAJA POLITIKE NA ODABIR PREMIJERA I MINISTARA (STRU^NA VLADA - SA JAVNOM OBJAVOM BIOGRAFIJA I RAZLOZIMA IMENOVANJA) 03. USKLA\IVANJE PLATA U JAVNOM SEKTORU TAKO DA NAJVI[A PLATA NE SMIJE PRE]I VISINU TRI PROSJE^NE PLATE U PROIZVODNOM SEKTORU 04. USKLA\IVANJE PLATA U JAVNOM SEKTORU PREMA VISINI STRU^NE SPREME 05. JAVNO OBJAVLJIVANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE OD POSLJEDNJIH 10 GODINA I U BUDU]E 06. USLKA\IVANJE BUD@ETSKIH IZDVAJANJA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU IZ BUD@ETA NA SVIM NIVOIMA VLASTI SA STANDARDIMA EUROPSKE UNIJE 07. USKLA\IVANJE OBRAZOVNIH STANDARDA NA SVIM NIVOIMA OBRAZOVANJA SA STANDARDIMA EUROPSKE UNIJE 08. USKLA\IVANJE BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU SA STANDARDIMA EUROPSKE UNIJE 09. ZAVR[AVANJE IZGRADNJE BORA^KE ZGRADE NAJDALJE DO IZBORA 2014. 10. UKIDANJE SVIH DODATNIH PRIVILEGIJA DR@AVNIM SLU@BENICIMA 11. UKIDANJE DODATNOG FINANSIRANJA POSLANIKA I ZAPOSLENIKA U ORGANIMA UPRAVE NA OSNOVU RAZNIH KOMISIJA 12. UKIDANJE PLATA I OSTALIH PRIVILEGIJA SVIM POLITI^ARIMA NAKON ISTEKA MANDATA 13. HITAN PRESTANAK UPOTREBE SILE POLICIJE PREMA DEMONSTRANTIMA, ALI I DEMOSTRANATA PREMA POLICIJI poku{ala zapaliti vikendicu Sanjina Halimovi}a biv{eg na~elnika op}ine i aktualnog ministra poduzetni{tva, obrta i razvoja u Vladi F BiH. U Biha}u i ostalim dijelovima USK-a nije bilo vi{e nikakvih masovnih izgreda, napada na imovinu ni vandalizma. ^ekala se najavljena sudbonosna vanredna sjednica Skup{tine USK-a ~ije su odr`avanje od predsjedavaju}eg Skup{tine USK-a Farka Hod`i}a zahtijevali predstavnici "Bosanskog prolje}a", me|u njima Aida Sejdi}, jedna od prvih koja se izdvojila iz mase prosvjednika i demonstracije u USK-a okrenula u smjeru demokratskog izra`avanja nezadovoljstva gra|ana. Grupa mladih i perspektivnih ljudi, okupljenih u sada ve} formalnu grupu "Bosansko prolje}e" tvrdi da je njihov osnovni zadatak da nositeljima izvr{ne i zakonodavne

vlasti, te svima u javnom sektoru poka`u da se radom ne{to mo`e i uraditi. - Jedna od na{ih parola je da se demagogijom ne gradi BiH, ve} da se BiH gradi radom. Na{ je trenutni zahtjev da ono {to su nam obe}ali i ispune, a sada je to imenovanje mandatara Vlade USK-a u roku od onih zadanih deset dana. Mi smo uspostavili komunikaciju sa legalnim predstavnicima Skup{tine USK-a, odnosno predsjedavaju}im Farkom Hod`i}em, koji je ve} uspostavio kontakt sa ~lanovima i klubovima stranaka. On je sazvao radni sastanak i nakon toga }emo znati dokle se do{lo sa procedurom imenovanja mandatara, kazao je "KRAJINU" Almir Ba{anovi} dipl. veterinar, jedan od predstavnika "Bosanskog prolje}a".

Podr{ka gra|ana U ime "Bosanskog prolje}a"


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

3

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

KOMENTAR

^ekaju}i mandatara PI[E: Safet Hrnjica

SKUP[TINA USK-A NA VANREDNOM ZASJEDANJU

Lipova~a podnio ostavku Skup{tina Unsko-sanskog kantona na vanrednom zasjedanju kojem su prethodile dvodnevne demonstracije na ulicama Biha}a, podnio je ostavku i u obra}anju za skup{tinskom govornicom kazao da daje mandat na raspolaganje ve}ini gra|ana koje po{tuje i koji su opravdano nezadovoljni jer im je, kako je rekao "dogruhalo", ali ne i huliganima pred kojima, kazao je, ne podvija rep i zbog kojih nije htio odstupiti odmah u prvim danima. Zbog Lipova~ine ostavke zadovoljstvo nisu krili predstavnici Bosanskog prolje}a, jer je to bio i njihov prvi uvjet koji su uz ostalih dvanaest, ujedinjeni sa predstavnicima bora~kih organizacija, prezentirali skup{tinskim poslanicima na mu~nom vanrednom zasjedanju na kojem su sijevale iskre i u momentima verbalni sukobi poslanika i predstavnika demonstranata.

Uvjet prekid demonstracija Za Lipova~inu ostavku glasala su 24 poslanika, nije bilo nijednog glasa protiv, a jedino {to je premijer zatra`io kao uvjet zbog kojeg je ponudio mandat na raspolaganje je garancija da }e demonstracije bezuslovno biti prekinute, da u USK-u ne}e biti nasilja, te da nakon njegove, ostavke ne}e biti zatra`ene i od na~elnika op}ina u Unsko-sanskom kantonu. Lipova~a je prije napu{tanja skup{tinske sale u ranim juta-

rnjim satima, kao ~etvrti premijer koji je podnio ostavku na tra`enje demonstranata u gradovima {irom Federacije BiH, upozorio da }e premijersku funkciju u tehni~kom mandatu obavljati do izbora nove Vlade USK-a, jer ne}e dozvoliti haos u Unsko-sanskom kantonu i situaciju da bud`etskim korisnicima nema ko isplatiti pla}e. Poru~io je da je vrijeme za stvaranje {irokog patriotskog bloka, jer se februarske demonstracije ve}inom de{avaju u kantonima sa bo{nja~kom ve}inom, ali ne i u RS-u.

djeluju, sa javno{}u i predstavnicima zakonodavne vlasti komuniciraju jo{ i Aida Sejdi} prof. hemije i dipl. ing. prehrambene tehnologije. Aida je upravo bila jedan od inicijatora osnivanja kako Facebook grupe, tako i same grupe koja }e svojim djelovanjem prosvjede u USK-a voditi u smjeru demokracije i legitimnosti. Radi po ugovoru o djelu kao prof. hemije u Medicinskoj {koli u Biha}u. Tu su i prof. bosanskog jezika [eherzada Deli}, zaposlena u Gimnaziji Biha}, Adnan Karabegovi} prof. tjelesnog odgoja, Adnan Loni} dipl. pravnik bez zaposlenja, Isak Popr`enovi} dipl. kriminalista bez posla, Emir Toromanovi} dipl. ecc bez zaposlenja, Amir Mehi} ecc. tehni~ar, nezaposlen. Ka`u da je grupi "Bosansko prolje}e" pri{ao i prilazi jo{ veliki broj ljudi svih generacija i profila, jednako obespra-

vljenih i `eljnih pozitivnih promjena u dru{tvu, te da skupa predstavljaju ogroman broj gra|ana za ~ije se interese bore i ne}e odustati. U razgovoru za "KRAJINU" su kazali i da su strana~ki i politi~ki neobojeni, da ne dozvoljavaju da ih mogu}e interesne skupine odvedu u krivom smjeru, jer oni stoje ispred, a obespravljeni narod iza njih. Prosvjedi u USK-a tvrde bi}e nastavljeni, ukoliko oni od kojih o~ekuju da ispunjavaju zahtjeve naroda i da rade u ime naroda, krenu u krivom smjeru. - Mi smo obe}ali ljudima, gra|anima USK-a koji podr`avaju ove procese i s kojima smo na razne na~ine u stalnom kontaktu, da }emo zajedno s njima odlu~ivati o na{oj sudbini. To zna~i da }emo s njima i odlu~iti kada i gdje }emo stupiti u nove demonstracije i o tome }emo obavje{tavati javnost. Moram re}i da je upra-

vo grupa nas okupljenih u "Bosansko prolje}e" zaustavila nasilje i nerede u Biha}u. Svojim smo tijelima stali ispred onih koji su `eljeli nasrtati na imovinu, bilo privatnu ili dru{tvenu, pozivali ih da se smire i da prosvjede nastave u mirnom duhu. Naravno, mi ne mo`emo odgovarati za svakog pojedinca, zbog ~ega je i veliku ulogu u zaustavljanju daljnjeg nasilja uradila policija. Iskreno nam je `ao {to je uop}e do{lo do toga, ali mi se kategori~ki od svakog vandalskog ~ina ogra|ujemo. Mi smo legalisti, ne `elimo ru{iti Ustavni poredak BiH, nego radom `elimo graditi novu BiH. Zahvaljujemo svim gra|anima na podr{ci i povjerenju koji su uz slogan "@ivjela Bosna i Hercegovina, `ivjela pravda" prepoznali i odlu~ili biti dio pozitivnih promjena u na{em dru{tvu, kazao je Ba{anovi}. N.D`.N.

Novi mandatar za 10 dana Skup{tina Unsko-sanskog kantona odahnula je nakon Lipova~ine odluke da ipak podnese ostavku, jer je na ozbiljnost situacije na vanrednoj skup{tinskoj sjednici ukazao i Mujo Kori~i}, vr{ilac du`nosti komesara Policije Unsko-sanskog kantona, prenose}i skup{tinskim poslanicima zaklju~ke sastanka ~elnika Ministarstva unutra{njih poslova i Federalne uprave policije sa policijskim komesarima o stanju i sigurnosti u F BiH. Nakon Lipova~ine ostavke od skup{tinskih poslanika je zatra`eno da u narednih deset dana predlo`i novog mandatara Vlade USK-a. Farko Hod`i}, predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona odmah nakon zavr{etka vanrednog skup{tinskog zasjedanja kazao da u preciziranom roku o~ekuje ime mandatara, koji }e trebati podr{ku 16 poslanika. S. Pa{agi}

Trodnevni protesti gra|ana u vi{e op}ina Unsko-sanskog kantona svoj su epilog dobili na vanrednoj sjednici Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Uz veliki napor poslanika i ~elnika Kantonalne skup{tine i aktivnu ulogu lidera "Bosanskog prolje}a" spomenuto vanredno skup{tinsko zasjedanje rezultiralo je prihva}anjem svih definiranih gra|anskih zahtjeva i realiziranjem prvog me|u njima. Naime, tra`ena smjena Vlade Unsko-sanskog kantona na ~elu sa premijerom Hamdijom Lipova~om, ostvarena je na na~in {to je kantonalni premijer sat iza pono}i, u ponedjeljak, 10. februara, za skup{tinskom govornicom javnost izvijestio da je podnio ostavku i da je svoj premijerski mandatara stavio na raspolaganje Skup{tini USK-a kao najvi{em zakonodavnom organu vlasti. To u biti zna~i pad Vlade na ~ijem je ~elu do tada bio ~ime bi predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona u dogovorenih najvi{e 10 dana kao mandatar javnosti trebao saop}iti ime mandatara koji }e u razumno prihvatljivom roku pre-dlo`iti Skup{tini imena budu}ih ministara. Dakako, svemu ovome trebaju prethoditi me|ustrana~ke i me|u poslani~ke konsultacije na osnovu kojih bi se trebala formirati stabilna parlamentarna ve}ina koja }e u narednom vremenu kao ve}inska zakonodavna vlast biti podr{ka i "kapa" novoj kantonalnoj izvr{noj vlasti na ~elu sa novom kantonalnom nestrana~kom ili Vladom eksperata. Vladom koja bi u svom mandatu primarno trebala raditi na realiziranju ostalih prihva}enih gra|anskih zahtjeva kako bi se ispravile gre{ke iz na{e zajedni~ke vi{edecenijske pro{losti koje su nas iz nekada{njeg dru{tva socijalne pravde dovele u stanje socijalne depresije, nepravde i kolektivnog bezna|a. To se najvi{e ti~e privatizacijske propasti i ljudi koji su kao tada{nji dio vlasti upravljali privatizacijskim procesom koji se zbog njihovih i interesa pripadaju}ih grupa i lobija od velike razvojne {anse pretvorio u svoju suprotnost. Konkretnije, uzrok svih na{ih posljedica od kojih su najve}e sada{nji protesti i gra|anski nemiri koji su, ukoliko se na zaustave, ozbiljna prijetnja ustavno-pravnom poretku Federacije BiH i dr`ave Bosne i Hercegovine na ~iji se raspad jo{ uvijek ra~una u na{em bli`em i daljem okru`enju. Onaj ko sve ovo ne mo`e i ne `eli da vidi na taj na~in pila granu na kojoj sjedi i Bo{njake u Bosni i Hercegovini vodi na put bez povratka.

MUJO KORI^I], V.D. POLICIJSKOG KOMESARA USK-A

Ispit polo`io s najvi{om ocjenom Ako se i za koga mo`e re}i da je u turbulentnih nekoliko dana kraji{kog javnog protestiranja u Biha}u i ostalim op}inama USK-a uspje{no pro{ao na testu profesionalne odgovornosti i politi~ke zrelosti onda se javno mora spomenuti ime Muje Kori~i}a, vr{ioca du`nosti kantonalnog policijskog komesara. U uvjetima potpune politi~ke dezorijentiranosti ve}ine nosilaca najzna~ajnijih funkcija u kantonalnoj zakonodavnoj i izvr{noj vlasti prvog dana naj`e{}ih i dijelom potpuno nekontroliranih protesta pred zgradom Vlade Unsko-sanskog kantona Mujo Kori~i}, zajedno sa prvim biha}kim polica-

jcem Dilvadom Reki}em donose odluku da se ne upotrijebe snage Jedinice za podr{ku ~ime je izbjegnuto ono najgore. Osim toga, svojim razboritim nastupom i upozoravaju}om retorikom na kojoj su mu mogli pozavidjeti i najiskusniji ovda{nji politi~ari Mujo Kori~i} je u pravo vrijeme usmjerio dalji tok vanrednog skup{tinskog zasjedanja i "raspravl-

janja" poslanika s desne i gra|anskih predstavnika s lijeve strane u sali Skup{tine Unskosanskog kantona. Zaklju~na re~enica s kojom su na najkra}i mogu}i na~in za skup{tinskom govornicom komentirani ostvareni kompromisni rezultati velikim dijelom je zasluga aktualnog vr{ioca du`nosti policijskog komesara Muje Kori~i}a. Niko nije dobio sve, a svi su dobili ne{to. Najva`nije je u svemu tome da je Unsko-sanski kanton u osobi Muje Kori~i}a dobio najozbiljnijeg kandidata za upra`njenu poziciju policijskog komesara. Na njemu je da odlu~i o svojoj zvani~noj nominaciji i kandidaturi. S. Hrnjica


4

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

aktualnosti REAKCIJE NA PROSVJEDE

Menad`erska vlada

P

rosvjede gra|ana kao ~in demokratske volje i zahtjeva za pozitivnim promjenama, podr`ale su i neke politi~ke partije u USK-a, kao i op}ina Bosanska Krupa, a putem saop}enja za javnost izra`ena su i uvjerenja da }e svi budu}i potezi nadle`nih biti u skladu sa o~ekivanjima gra|anstva.

www.usnkrajina.com.ba

Kao rje{enje u sada{njem politi~kom i izbornom ambijentu u BiH i za prevazila`enje akumuliranog nezadovoljstva gra|ana i te{kog stanje u USK-u, DNZ BiH se zala`e za formiranje {iroke i stabilne parlamentarne ve}ine u Skup{tini USK-a i imenovanje menad`erske vlade USK-a, koja bi stabilizirala i sanirala sada{nje stanje i odnose i koja bi brzom i radikalnom racionalizacijom javne potro{nje stabilizirala bud`et i izvr{ila pripreme za dugoro~no saniranje i napredak USK-a koji }e biti imperativ pred novom vla{}u i novom Vladom USK-a, nakon predstoje}ih op}ih izbora u BiH 12. oktobra 2014.godine,- ka`e se u saop}enju DNZ-a BiH. Uz to, re~eno je da DNZ BiH nagla{ava potrebu brzog pre-

vazila`enja stanja i novonastale situacije, kako bi se `ivot vratio u normalne i demokratske okvire, a funkcioniranje vlasti potpuno vratilo u okvire Ustava i zakonske regulative, jer eventualni paralelizmi i "para institucije vlasti" samo su korak do haosa i potpunog kolapsa u USK-u. Putem saop}enja oglasio se i na~elnik op}ine Bosanska Krupa Armin Halitovi}, istaknuv{i da podr`ava mirne prosvjede gra|ana koji su na ovom podru~ju odr`ani dostojanstveno i bez ikakvih incidenata. Halitovi} tvrdi i da su me|u prosvjednike uba~ene grupe ljudi instruirane od nekih politi~kih partija, kojima je cilj destabilazacija i naru{avanje reda.

PRISJE]ANJE NA "PRVO POSLIJERATNO DE[AVANJE NARODA"

U publici nije bilo politi~ara P VANREDNA SJEDNICA OP]INSKOG VIJE]A SANSKI MOST

Pet zaklju~aka Predstavnici Udru`enja gra|ana za bolji Sanski Most u zgradi op}ine razgovarali su s na~elnikom op}ine Mustafom Avdagi}em (SDA) i njihovi zahtjevi bili su op}eniti i neprovedivi Trodevni protesti nezadovoljnih gra|ana sanske op}ine, kao znak podr{ke nezadovoljnim gra|anima F BiH zbog te{ke ekonomske situacije, kriminala i korupcije, mirno i dostojanstveno zavr{eni su u ponedeljak, 10. februara, usvajanjem pet zaklju~aka na drugoj vanrednoj sjednici Op}inskog vije}a. Bilans trodnevnih demonstracija je sedam povrije|enih policajaca me|u njima i komandir Vehbija Huzeirovi}, uni{tena dva vozila, polupano nekoliko prozora na zgradi op}ine, napad na porodi~nu ku}u kantonalnog zastupnika Asima Kambera te poku{aj paljevine vikendice federalnog ministra za biznis i poduzetni{tvo i biv{eg na~elnika Sanjina Halimovi}a. Predstavnici Udru`enja gra|ana za bolji Sanski Most u zgradi op}ine razgovarali su s na~elnikom op}ine Mustafom Avdagi}em (SDA) i njihovi zahtjevi bili su op}eniti i neprovedivi, a okupljeni prosvjednici nisu dozvolili obra}anje na~elnika. U nedelju, 9. februara, odr`an je Kolegij OV, a odlu~eno je da na~elnik Avdagi} i predsjednici klubova parlamentarnih politi~kih stranaka u Vije}u ostavke ponu-

de na vanrednoj sjednici l0. februara. Sjednici je prisustvovalo 29 vije}nika, a stigli su i predstavnici brojnih kantonalnih bora~kih udru`enja, komesar Policije USK, Mujo Kori~i}, federalni poslanik Amir Avdi}, Sulejman Kazi}, kantonalni zastupnik. Pred zgradom biv{eg [IP-a zaklju~ke i rezultate sjednice ~ekalo je preko 300 nezadovoljnih demonstranata. Nakon osam sati maratonskog zasjedanja uz tri pauze usvojeno je pet zaklju~aka: formirati zajedni~ki tim koji }e sa~injavati ~lanovi kolegija OV i tri ~lana predstavnika gra|ana koji }e raditi na rje{avanju podne{enih zahtjeva gra|ana; tim }e uputiti zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) za tuma~enje o raspisivanju vanrednih op}inskih izbora u Sanskom Mostu; odr`ati tematsku sjednicu OV o privatizaciji do 20. februara: pregovara~ki tim predstavnika gra|ana i kolegija OV poziva na prestanak daljnih demonstracija; u cilju bolje komunikacije i razbijanja medijske blokade jedanput mjese~no bi}e organizovana i realizovana na lokalnim medijima emisija pod nazivom OTVORENO. E. Tabakovi}

olovinom protekle godine do`ivjeli smo "Prvo poslijeratno de{avanje naroda". Ljudi su izi{li na ulice da ka`u da ovako vi{e ne mo`e. Nekako u isto vrijeme zavr{io je mandat Patricka S. Moona, ambasadora SAD u BiH. U svom opro{tajnom govoru obratio se mladim aktivistima i predstavnicima nevladinih organizacija. U publici nije bilo politi~ara, a on je izme|u ostalog rekao:

Zajedni~ka pitanja "‌ Ne postoji bo{nja~ka porezna politika ili hrvatski na~in otvaranja radnih mjesta ili srpski na~in razvoja poljoprivrede. Sve su to zajedni~ka pitanja koja zahtijevaju zajedni~ka i efikasna rje{enja. Gra|ani su se ~vrsto opredijelili za izgradnju bolje BiH za sve, ali je to u velikoj suprotnosti s jednom druga~ijom tendencijom koju sam u ove protekle tri godine vidio na djelu, tendencijom ~vrstog opredjeljenja politi~ara za odr`avanje statusa quo. I uvijek su iznova ispred interesa BiH isticali svoje uske interese. I da, uvijek su deklarativno isticali svoju opredijeljenost za budu}nost BiH u EU i NATO, ali ni tada, ni kasnije, njihove aktivnosti nisu bile u skladu s izjavama. Zato BiH sve vi{e i vi{e zaostaje za svojim susjedima. Hrvatska je ve} ~lanica NATO-a i pridru`ila se EU. Crna Gora, dr`ava koja je nezavisnost stekla tek prije pet godina, s EU je ve} zapo~ela pregovore o priklju~enju te aktivno u~estvuje u Akcionom planu za ~lanstvo u NATO-u. Srbija je, anga`uju}i se na postizanju kompromisa s Kosovom, otvorila vrata pregovorima s EU. Posti}i ovaj napredak nije bilo lako. Pri svakom koraku politi~ki lideri ovih zemalja su morali donositi te{ke i ~esto nepopularne odluke da bi reformirali svoju ekonomiju, svoje institucije, pa ~ak i svoje ustave. Korak po korak, svoju su zemlju vodili naprijed rade}i u najboljem interesu svojih gra|ana. Nasuprot ove klime uspjeha, BiH nije pravila pomake... ... BiH ima sve prirodne resurse i talentovane i predane ljude koji su neophodni za razvoj dinami~ne ekonomije.

Ona mo`e postati uspje{na demokratska zemlja. Institucije BiH mogu za{tititi prava svih svojih gra|ana, bez obzira na njihov etnicitet i porijeklo. Mo`e postati zemlja u kojoj je javni diskurs usmjeren na ono {to je zajedni~ko svima, a ne na onom po ~emu se razlikujete. To je razlog zbog kojeg ~lanstvo u NATO-u i EU predstavlja jedinu mogu}u budu}nost za suverenu BiH. Neuspjeh u ostvarivanju napretka zna~it }e daljnje pogor{anje ekonomske situacije, smanjenje stranih investicija i gubitak mladih, talentovanih ljudi koji }e bolju budu}nost za sebe potra`iti negdje drugdje. Istina, taj proces je te`ak i zahtijeva vrijeme, ali kona~ni rezultat je vrijedan napora...

padnost. Transparentna rasprava i o onim temama o kojim postoji duboko neslaganje va`na je zbog gra|ana koji trebaju vidjeti da li ljudi koje su izabrali zaista zastupaju njihove stavove i da odlu~e da li }e ih nastaviti podr`avati i na sljede}im izborima. BiH je suverena zemlja i svaki poku{aj osporavanja njene odr`ivosti nanosi {tetu svakom pojedincu u svakoj op}ini {irom zemlje... ... Sada je pravo vrijeme da se zaustavi uplitanje politike u ekonomiju. BiH ne mo`e vi{e sebi priu{titi da ima vlasti koje nemaju dugoro~nu strategiju investiranja i koje koriste bud`et da bi gra|anima osigurale kratkoro~ne subvencije

Patrick Moon, biv{i ambasador Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Bosni i Hercegovini

Politi~ke reforme ... Me|utim, i bh. stranke moraju se reformirati da bi na bolji na~in odra`avale demokratske principe. Time bi se otvorile za demokratsku raspravu i druga~ija mi{ljenja. Za neke stranke to bi vjerovatno zna~ilo prirodno napu{tanje njihovog fokusa na monoetni~nosti. BiH je multietni~ka zemlja i kako ona bude usvajala demokratske reforme koje su u skladu s evroatlantskim principima i stranke bi u svoje redove trebale iskreno prihvatati ~lanove iz drugih etni~kih grupa. Ne postoji razlog zbog kojeg politi~ke stranke ~iji ~lanovi dolaze iz razli~itih etni~kih grupa ne bi mogle zastupati najbolje interese svih gra|ana. Kako politi~ke stranke budu sve odgovornije prema {irem izbornom tijelu, politi~ke rasprave }e se fokusirati na probleme, a ne na etni~ku pri-

koje nikako ne pobolj{avaju ekonomski kapacitet zemlje. Ko je na ~elu koje firme bi moralo biti pitanje sposobnosti i iskustva, a ne politi~kih veza. Ono {to je jo{ bolje jeste da bi po{tena privatizacija ve}ine kompanija smanjila mogu}nost za politi~are da zloupotrijebe ili iskori{tavaju te kompanije... ... A da bi BiH ostvarila sve ovo, potrebno je, na prvom mjestu, napraviti politi~ke reforme. Prva je reforma ustava. Dejtonski ustav je nastao u vihoru rata da bi zaustavio stra{no krvoproli}e koje je po~elo devedesetih. Sjedinjene Dr`ave su uvijek bile jasne o podr{ci dejtonskom okviru za BiH. Dayton je postigao svoj osnovni cilj i dobro je slu`io gra|anima ove zemlje. Ali, iako su demokratija i stabilnost za`ivjele, odredbe osmi{ljene da uspostave mir i stabilnost, da osigu-

raju za{titu razli~itih etni~kih grupa, sada se zloupotrebljavaju kao instrument za opstruiranje napretka. Kroz poku{aje da se rije{i slu~aj "Sejdi}-Finci" postalo je jasno da }e biti potrebno napraviti vi{e promjena ustava kako se BiH bude pribli`avala svom ~lanstvu u EU...

ekonomijom protiv etni~kog nacionalizma ... Ekonomski prosperitet jedan je od najefikasnijih lijekova protiv etni~kog nacionalizma. U dana{njem svijetu, zapanjuje me kada ~ujem da politi~ki lideri promovi{u nacionalizam i monoetni~ku tematiku. Snage globalizacije ujedinjuju ljude koji imaju zajedni~ki interes i {ire osnovne principe tr`i{ne ekonomije i demokratiju u cijelom svijetu. Internet i dru{tveni mediji ru{e granice i ~ine da geografske i druge udaljenosti postaju manje relevantne. Imigracija i lako}a kretanja ~ine da u svakoj zemlji na svijetu `ive ljudi razli~itog porijekla. To su snage koje se ne mogu zaustaviti; to mogu poku{ati samo najautoritarnija i nedemokratska dru{tva i neminovno biti osu|ena na neuspjeh. U BiH, politi~ki lideri koji zagovaraju monoetni~ka dru{tva, bilo da su Hrvati, Srbi ili Bo{njaci, su okrenuti ka pro{losti i osu|eni na propast... ... SAD }e biti uz sve one koji `ele dobro i prosperitet BiH. Onima koji sumnjaju u na{e iskrene motive, jasno poru~ujem, mi nismo ovdje da osna`imo odre|enu stranku ili politi~kog vo|u, a da oslabimo drugog. Mi smo ovdje da podr`imo one koji `ele demokratsku, prosperitetnu i suverenu BiH, potpuno integriranu i sigurno usidrenu u evroatlantske strukture. Vjerujem da ni vi, a ni va{i politi~ki lideri, ne shvatate koliko ste zaista sna`ni. Poru~ujem vam da ne odustajete, nastavite sa svojim radom, natjerajte izabrane zvani~nike da budu odgovorni, doprinesite stvaranju bolje budu}nosti za vas, va{u porodicu i zajednicu. Budite uvjereni da }e SAD ostati va{ pouzdan partner... Ponavljamo jo{ jednom, politi~ara u publici nije bilo. Halid Alijagi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

5

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

H

usinska buna rudara iz davne 1920. godine kao i Cazinska buna iz ne tako davne 1950. godine, zbog jo{ uvijek `ivih svjedoka, s prvenstveno `ivotnim ekonomskim uzrocima koji su svrstani u socijalnu oblast kao i aktualni nemiri kojih smo svjedoci, donekle su historijski kontinuitet tragedije naroda ovih prostora. Ne ulaze}i previ{e u analizu dru{tvenih de{avanja iz pro{losti, koje u velikoj mjeri definiraju sada{njost, najnovija de{avanja socijalnog revolta, bunta, protesta i {trajkova ukazuju na nepravdu vlasti prema svojim podanicima. Koliko smo u pravu s izrazom podanici pokazat }e vrijeme koje nam mora ponuditi i drugi odnos vlasti i gra|ana kroz ozbiljenje demokratskog dijaloga i partnerskog odnosa u obna{anju vlasti.

Radni~ki protesti Socijalni nemiri podrazumijevaju u svojoj genezi nezadovoljstvo radni~ke klase i stoga je razumljiv tuzlanski bazen kao epicentar najnovijih radni~kih protesta koji su poprimili dimenziju dru{tvenog bunta. [irenje nezadovoljstva iz Tuzle brzo se prenosi na sve kantonalne centre sa dominantnom bo{nja~kom ve}inom i na Mostar sa svojom specifi~nom podjelom. Najnoviji protesti koji u po~etku samo po izrazu imaju dimenziju radni~kog poprimaju atribute protesta mladih, nezaposlenih i nedovoljno ili nikako zbrinutih dru{tvenih kategorija proisteklih iz rata. Postratni period na prostorima Federacije PI[E: Ibrahim ZUKANOVI] BiH nije bio imun na proteste naj~e{}e ratnih vojnih Prethodna ideologizacija pojedinaca i invalida i bora~ke popupoku{aji stvaranja kulta li~nosti i u lacije, ne{to manjeg intenziteta radnika nekad velikih dana{njim politi~kim okvirima jo{ uvijek je privrednih subjekata kao i izra`ena te`nja, ali i dokaz koliko smo udalprotesta uzrokovanih totalnom politi~kom neodgovojeni od normalnih demokratskih principa rno{}u i neusvajanjam odre|enih zakona od strane nadle`nih institucija. U Najavljena mogu}nost ili obaveza formiranja takvim okolnostima postoekspertne Vlade USK u na{im aktualnim janja strukturalnog nasilja same dejtonske konstitucije politi~kim okvirima vrijedan je poku{aj, ali i BiH (entiteti i kantoni) od nemogu}a misija apoliti~nosti eksperata samog po~etka su prisutni razlozi za nestabilnost i nefunkcionalnost. u javnost sa ovih prostora, la~ki sukob koji i dan danas kulta li~nosti i u dana{njim poslije agresije i masovnog ima implikacije u politi~kom politi~kim okvirima jo{ uviPoliti~ka bahatost pre- civilnog stradanja Bo{njaka kantonalnom su~eljavanju. jek je izra`ena te`nja ali i duslov nezadovoljstvu Sjeverozapadne BiH, svaka- Prethodna ideologizacija po- dokaz koliko smo udaljeni od Najbolnija odaslana poruka ko je pro`ivljeni bratoubi- jedinaca i poku{aji stvaranja normalnih demokratskih pri-

OPRAVDANI SOCIJALNI NEMIRI SA INSINUIRANOM POLITI^KOM POZADINOM

Vrijedan poku{aj i nemogu}a misija

“

BIHA], Ul. 502. redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 vite{ke brigade bb ra~unovodstvo: 226-488 (tel./fax); marketing: 226-485 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE� d.o.o. Redakcijski kolegij: direktor: Safet Hrnjica Ibrahim Zukanovi}, Safet Hrnjica, Svjetlana ^elan, Sanela Pa{agi} i Osman Deli} izvr{ni direktor: Ibrahim Zukanovi} novinari : Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi}, Niha D`ani} Ninski, Halid Alijagi} i Hilmija Hrnji}

DTP: Osman Deli} i Antonija Duri}

ncipa. Kultura dijaloga, uva`avanja, prihvatanja ve}inskog odlu~ivanja u propisanim pravilima, timski stru~ni rad koji se mora uzdi}i nad politi~kom dimenzijom, pod svaku cijenu za{tita op}ih interesa jedne sredine svakako ne na {tetu pojedina~nog, odgovornost u dimenziji javnog i skromnost u izra`avanju dobivenih privilegija samo su neki od atributa po`eljnih za nas koji }e voditi ovaj kanton, ali i demokratsko dru{tvo. Najavljena mogu}nost ili obaveza formiranja ekspertne Vlade USK u na{im aktuelnim politi~kim okvirima vrijedan je poku{aj ali i nemogu}a misija apoliti~nosti eksperata. Izrazito suprotstavljena i haoti~na situacija su odno{enja trenutne skup{tinske ve}ine i Vlade USK-a, nezaposlenost, pad `ivotnog standarda, socijalna i pravna nesigurnost, besperspektivnost doprinijeli su iskazanom intenzitetu revolta uglavnom mladih. Konstantnost postratnih pogre{aka u organizaciji bh. dru{tva, provo|enje kriminalne privatizacije po diktatu neoliberalnih teoreti~ara i politi~kih centara mo}i, nedopustiv intenzitet korupcije, nesklad potpune strana~ke kontrole zapo{ljavanja i proklamovanog demokratskog dru{tva, totalni nesrazmjer proizvedenih i potrebnih struka (profesija), velika doza nepotizma u administraciji, nekontrolirana potro{nja, shva}anje dru{tvene pozicije kao privilegije, a ne obaveze i jo{ mnoge druge devijantne dru{tvene pojave, doprinijele su izra`enom nezadovoljstvu.

Nasilje Unsko-sanski kanton sa Biha}em kao politi~kim sredi{tem kulminaciju strana~kih nesuglasica i razdora zakonadavne i izvr{ne vlasti pro`ivljava u ~etiri dana demonstracija koje su u odre|enim momentima poprimile ru{ila~ku snagu. Nemamo pravo izostaviti ni atribut Biha}a kao univerzitetskog centra sa ve}im brojem studenata i u~enika, {to se i dokazalo na odr`anim protestima, kao preduvjet brzog okupljanja i masovnosti. Protesti koji su u po~etnoj fazi i prvim danima bili bez izra`enih zahtjeva kulminirali su "nepotrebnom ili potrebnom" dozom nasilja

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

Registarski broj: 4263024120002 PDV broj: 263024120002

(bez ikakvog opravdanja za nasilje na privatnu imovinu) na zgradu Vlade USK-a, u ovom slu~aju dr`avnu imovinu. Tek sa izlaskom predstavnika demonstranata i objavom-artikulacijom zahtjeva u javnosti nekontrolirani prosvjedi poprimaju legitimitet, ali i otvaraju mogu}nost institucionalnog djelovanja i tra`enja rje{enja.

Bosansko prolje}e Dru{tvena grupacija, neformalna grupa "Bosansko prolje}e" profilirana kroz sami tok demonstracija sa, za sada, glasnogovornicom Aidom Sejdi} objavom zahtjeva nezadovoljnih demostranata nametnula se kao faktor odlu~ivanja, po`eljne i mogu}e stabilizacije politi~kog de{avanja na USK-u. Kolika }e njihova snaga i snala`ljivost biti u do sada nemoralnoj politi~koj igraonici "strana~kih, pojedina~nih interesa i politi~kih vukova" ubrzo }e pokazati vrijeme. Po njihovom prvom nedvosmislenom i neodstupaju}em zahtjevu o smjeni premijera i Vlade za pretpostaviti je nekooptiranje ni sa jednom politi~kom strankom ili blokom stranaka. Za pretpostaviti je i njihovo budu}e prisustvo u politi~kom `ivotu i nadzor zakonodavnog i izvr{nog obna{anja vlasti, ali samo s civilnog dru{tvenog aspekta. Ukoliko }e se transformirati u jo{ jednog politi~kog subjekta njihova trenutna i po`eljna kontrola usmjeravanja vlasti u stvaranju boljeg sutra izgubit }e na zna~enju a samim tim i odr`ani protesti ne}e ispuniti zadane ciljeve. Bora~ka udru`enja na USK, ne ulaze}i u njihov rad i brojnost, predstavljaju one koji moraju imati udio u kreiranju dru{tvene stvarnosti. Tra`enjem rje{enja izlaza iz situacije koja je uzrokovala op}e nezadovoljstvo gra|ana organizacije boraca USK-a su dali doprinos u nastojanju da se prevazi|e sukob izvr{ne i zakonodavne vlasti, ali su jasno poru~ili da ne}e dozvoliti daljnje ru{enje i razbijanje. Ono {to nam je jo{ uvijek insinuacija eventualne politi~ke pozadine protesta ostaje za analizu, obradu i objavu nadle`nih institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha} Ra~un broj: 5688621000000425 Balkan Investment Bank AD d.o.o. Biha}


6

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

Jel’de tukac

Ho}u da ka`em Ka`e mi kom{ija Red`o da se neki dan ba{ prepo. Ono kad su u mahalu nahrupili demonstranti. Pri~a kako se nije prepo mase u kojoj je najvi{e bilo djece, ve} pojedinih o~iju koje su virile iz "fantomki". Toliko mr`nje nije vidio jo{ od pro{log rata. @ao mu onih policajaca na koje su u samo pola sata nabacali, po njegovoj slobodnoj procjeni, deset kubika kamena. On se jadnik odmah sjetio vremena kad je pravio ku}u. Nije bio ba{ pri parama pa je u ~itave temelje ubacio samo pet kubika {aka{a. Jedni ka`u da je to kamen veli~ine {ake, dok drugi tvrde da je to kamen koji mo`e stati u {aku. To najbolje znaju oni jadni specijalci. Koga interesuje nek' ih pita. Kad smo ve} kod izgradnje i ja sam se prisjetio jedne lijepe storije koja na najbolji na~in govori o tome kakvi smo mi ljudi. Pri~a je prijeratna i ide ovako. Moj kom{ija Red`o o`enio

PI[E: Halid Alijagi} Kad je stigao pred vikendicu razdragano svirne dva-tri puta. Nije ni morao, zet i }erka su ba{ tog momenta na terasi ispijali prvu jutarnju kafu. On se protegnu pa uhvati kvaku. Zaklju~ano!? Proba jo{ jednom, zaklju~ano! “Jel’de tukac! Jel’de Red`o tukac!”

jednu }erku, ne zna ni on koja po redu jer se ni on nije dr`ao one narodne da pametan ~ovjek ima dvije, a onaj {to ganja sina tri, koja je odmah nakon vjen~anja izrazila `elju da na moru napravi vikendicu. Otac k'o otac, digne kredit u inostranstvu gdje je radio, pa kupi zemlji{te. Iako je, naravno zbog krede, s mercedesa spao na fi}u, ve} prve zime svojski se prihvatio izgradnje. Razumije se on u sva{ta pa je sve radio sam. Zet i }erka su do{li jednom, da odlu~e na koju }e stranu gledati terasa. Skoro sav gra|evinski materijal kupljen je u Biha}u i pretjeran na fi}ekovom krovu. Naravno, tad smo bili jedna dr`ava pa nije imao nikakvih problema. Svaki slobodni trenutak Red`o je koristio za rad na vikendici. Iz inostranstva je direktno i{ao tamo tako da pune dvije godine nije ni vidio Biha}. I tako on nakon petogodi{njeg mukotrpnog rada zavr{i vikendicu. Te godine ki{o-

vito prolje}e je taman pobjeglo i nasta{e lijepi dani. Zet i }erka ve} su oti{li na more i on odlu~i da vikend provede tamo. Uglanca on svog fi}u, na krovni gepek uvezao ra`anj s janjetom kojeg je zamotao u bijeli ~a{af, gluho bilo, pa razgulio na zaslu`eni odmor. Kad je stigao pred vikendicu razdragano svirne dva-tri puta. Nije ni morao, zet i }erka su ba{ tog momenta na terasi ispijali prvu jutarnju kafu. On se protegnu pa uhvati kvaku na kapiji. Zaklju~ano!? Proba jo{ jednom, zaklju~ano! Ono dvoje na terasi se okrenu{e zidu, ne}e ni da ga gledaju! A taman je zaustio da ih zovne. Umjesto toga dreknu: "Jel'de tukac! Jel'de Red`o tukac!" Bijesan sjede u auto pa ga pomjeri samo desetak metara dalje. Kapiju susjednog dvori{ta otvori mu Slovenac, prijatelj kojeg je upoznao grade}i zetovu ku}u. "Dobro si procijenio Red`o, napravi{e budalu od tebe", umjesto

pozdrava re~e mu doma}in koji je ve} zapalio vatru u velikoj pecari koju mu je Red`o izgradio. Uz janjetinu i vino zametnu se razgovor. "Nego da ja tebi Janez, ispri~am jednu politi~ku. Stalno me pita{ kako je u Bosni a bogami i Hercegovini. Do|e moj mali Mujica neki dan iz {kole, ide u deveti razred osmoljetke, pa ka`e da im je razrednica rekla da donesu po jednu KM za `edne u Australiji. Mar{, ka`em ja njemu, nema `ednih u Australiji. Drugi dan daj jednu KM za gladne u Australiji. Opet mar{, nema gladnih u Australiji. Tre}i dan daj jednu KM za pobolj{anje poslovnih uvjeta na{ih politi~ara koji u~e privremeno rade}i u tamo{njim institucijama vlasti. E, to je ve} ozbiljna situacija, velim ja Mujici i dam mu tri KM. Ka`em ja malom, ako u Australiji rade na{i poli-ti~ari, sto posto tamo ima i gla-dnih i `ednih!"

JEDNOGLASNOM ODLUKOM OP]INSKOG VIJE]A BIHA]

Hrgarsko polje, rajon "Karanovac" budu}a lokacija regionalne sanitarne deponije USK

Op}insko vije}e Biha} je na sjednici odr`anoj u ~etvrtak, 6. februara, jednoglasno usvojilo Prijedlog odluke o usvajanju Studije izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Regije Biha}, te Prijedlog odluke o prihvatanju lokacije "Karanovac" za Regionalnu sanitarnu deponiju - Regije Biha}. Pitanje regionalne sanitarne deponije na podru~ju Unsko-sanskog kantona se zadnjih godina poku{avalo rije{iti ali do sada gotovo da se nije maklo s mrtve ta~ke. Kao razlog hitnog dono{enja predlo`ene Odluke navode se odre|eni rokovi za implementaciju projekta izgradnje regionalne sanitarne depo-

nije, koji su postavljeni od strane Svjetske banke, koja je jedan od nosilaca sufinanciranja ovog projekta, te ~injenica da se lokacija za gra|enje Regionalne deponije USK-a, analizirana u Dodatku studije, nalazi na podru~ju Op}ine Biha}.

Pristanak uz uvjete Stanovnici mjesnih zajednica MZ Pritoka i Ripa~, koji grani~e sa predlo`enom lokacijom izrazili su interes za ovaj projekt i dali suglasnost da "Karanovac" bude mjesto budu}e regionalne sanitarne deponije Regije Biha} ali uz odre|ene uvjete. - Mje{tani mjesnih zajednica

Ripa~ i Pritoka su tra`ili odre|ene benefite i u tom su dobili apsolutnu podr{ku svih biha}kih vije}nika. Oni su tra`ili da sjedi{te Regionalne sanitarne deponije bude u Rip~u, da od ukupnog broja radnika, svih profila, koje ovo poduze}e bude zapo{ljavalo 80 posto ih budu mje{tani ove dvije mjesne zajednice, tra`ili su odre|ene bonuse koje bi ti ljudi trebali imati kroz eko naknade, kroz manje tro{kove za druge naknade i tu ni{ta nije sporno. Zahtjevi mje{tana su realni i treba tim ljudima udovoljiti, naglasio je op}inski na~elnik Emd`ad Galija{evi}.

Investicija vrijedna 25 miliona eura Na~elnik Galija{evi} se ovom prilikom zahvalio svim vije}nicima i strankama koje participiraju u Op}inskom vije}u na jednoglasnoj odluci da podr`e ovaj prijedlog jer su shvatili va`nost ove odluke. Lokacija "Karanovac" je prema studiji dobra lokacija a zadnju }e naravno imati Skup{tina Unsko-sanskog kantona. Investicija izgradnje Regionalne sanitarne deponije - Regija Biha} vrijedna je oko 25 miliona eura. Deponija koju sada imamo u Biha}u se mora najhitnije sanirati i onakva kakva je sada nije uvjetna i ista je problem i op}ini i gra|anima, ne samo ljudima koji `ive u neposrednoj blizini. Op}ina Biha} kao potpisnica Sporazuma o zajedni~kom upravljanju otpadom na podru~ju USK-a je izrazila spremnost da lokacija budu}e Regionalne deponije bude na njenoj teritoriji. Struka }e pokazati da li je to i mogu}e realizirati na predlo`enom lokalitetu. N. Pirali}

KOORDINACIJA BORA^KIH UDRU@ENJA U BOSANSKOJ KRUPI

Ne}e dozvoliti anarhiju Na zahtjev bora~kih udru`enja USK-a nakon Biha}a odr`an je sastanak i s Arminom Halitovi}em, na~elnikom op}ine Bosanska Krupa. Predstavnici bora~kih udru`enja istakli su da podr`avaju svaki vid protesta koji mirnim putem iskazuju nezadovoljstvo stanjem u dru{tvu, ali ne prihva}aju i ne}e dozvoliti nikome da uni{tava imovinu dr`ave Bosne i Hercegovine. Predstavnici bora~kih udru`enja pozvali su gra|ane na suzdr`anost i dostojanstvo, a posebno su istakli zadovoljstvo {to su svojim autoritetom i prijedlozima na miran na~in okon~ali vanrednu sjednicu Skup{tine USK na kojoj je Hamdija Lipova~a dao

ostavku s mjesta premijera. Poru~ili su da ne}e dozvoliti ru{enje i anarhiju. Osim toga, istaknuto je kako su op}inska vije}a i op}inski na~elnici koji na na{em kantonu dolaze iz svih politi~kih opcija tek godinu dana na vlasti od izbora i da ne trebaju podnositi ostavke ve} zasukati rukave i raditi u interesu gra|ana. Na~elnik je upoznao predstavnike bora~kih populacija sa zaklju~cima Kolegija OV Bosanska Krupa i rekao da }e se u narednim danima sigurno intenzivirati rad na rje{avanju svih problema koji su op}inska nadle`nost, te izrazio zahvalnost demonstrantima koji su bili izuzetno korektni i nisu uni{tavali dr`avnu imovinu.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

SENAT UNIVERZITETA U BIHA]U

Refik [ahinovi} i Mirsad Velad`i} kandidati za novog rektora Pro{le sedmice u Biha}u je odr`ana sjednica Senata Univerziteta u Biha}u, na kojoj se izme|u ostalog trebalo o~itovati o izvje{taju Komisije s listom kandidata za izbor rektora. Upravo je to i bio jedan od razloga da se ponovo aktualizira problematika oko neimenovanja Upravnog odbora Univerziteta. Dekanima su mandati na isteku, kao i ostalim ~lanovima uprave, a procedura imenovanja novih ovisi o UO, kojeg nema. Ovo rukovodno tijelo bi se trebalo izjasniti i o kandidatima za rektora nakon {to je Komisija koju je imenovao Senat sa~inila izvje{taj o prijavljenim kandidatima. Po~etak sjednice bio je i u znaku rasprave oko imenovanja novog ~lana Senata iz Visoke zdravstvene {kole.

Univerzitet bez Upravnog odbora Nakon {to je okon~ana konkursna procedura za izbor rektora Univerziteta u Biha}u, Komisija je izvijestila da su se za mjesto rektora prijavila dva kandidata: aktualni rektor Refik [ahinovi} i Mirsad Velad`i}, profesor na Biotehni~kom fakultetu. Predsjednik komisije Ekrem Pehli} izvijestio je ~lanove Senata da su oba kandidata dostavila svu tra`enu dokumentaciju i da daljnja procedura nala`e da se o listi izjasni Upravni odbor,

PETO GODI[NJE DOBA

NIHA

D`ani} NINSKI

Kom opanci, kom obojci Mirsad Velad`i}

Refik [ahinovi}

- Iako je Senat prihvatio listu kandidata za izbor rektora Univerziteta u Biha}u, u daljnjoj proceduri imenovanje ovisi o Upravnom odboru, a kojeg nema a koji, kako smo ve} rekli, ne postoji. UO nakon {to da mi{ljenje o listi kandidata isto upu}uje Senatu na ponovno o~itovanje jer je to tijelo koje i donosi odluku o izboru rektora. Ono na {to se treba posebno osvrnuti jest ~injenica da Univerzitet u Biha}u radi u veoma ote`anim uvjetima. Problema je mnogo i novi rektor morat }e se u startu uhvatiti u ko{tac s njima. Ve} tri godine Univerzitet u Biha}u nema Upravni odbor zbog ~ega ne mo`e, kako je istaknuto, okon~ati proceduru imenovanja novog menad`menta. Sada{njem rektoru, dekanima i ostalim rukovodnim tijelima mandat je pri kraju.

O ovim i drugim problemima na ovoj visoko{kolskoj ustanovi vi{e }e se govoriti na najavljenoj tematskoj sjednici Senata koja bi se trebala odr`ati 19. februara.

Toromanovi} umjesto Kendi}a Puno vremena je utro{eno i na imenovanje novog ~lana Senata iz Visoke zdravstvene {kole. Umjesto Sulejmana Kendi}a tu }e funkciju ubudu}e obavljati Jasmin Toromanovi}. Budu}i da je upravo ovaj biv{i ~lan Senata uputio prigovor Ministarstvu obrazovanja, te dostavio na znanje predsjedniku Senata da nije po{tovana procedura pri izbo-

ru Toromanovi}a od strane Nastavno-nau~nog vije}a Visoke zdravstvene {kole, nije postojalo jedinstvo svih ~lanova Senata oko ove odluke. O prijemu novog ~lana Senata, na kraju, nije se ni glasalo ve} je rektor [ahinovi} iskoristio svoje ovlasti i sam verificirao Toromanovi}a za novog ~lana. U ostatku sjednice Senat se o~itovao o imenovanjima i usvajanju izvje{taja komisija za doktorske disertacije, izboru u zvanja nastavnika i suradnika na vi{e fakulteta kao i o nizu drugih aktualnih pitanja a koja se ti~u djelovanja Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica. N.Pirali}

ODR@ANA IZVJE[TAJNO-IZBORNA KONFERENCIJA KO SDU USK-a

Mirsadu Selmanovi}u jo{ jedan mandat }ine Biha} Emd`ada Galija{evi}a savjetnik Smail Toromanovi}. Izvje{taj o radu KO SDU USK-a u proteklom periodu podnio je Mirsad Selmanovi}, potpredsjednik SDU BiH i biv{i predsjednik SDU USK-a. U kratkom obra}anju prisutnima Selmanovi} je istakao kako je stranka od osnivanja do sad

pro{la trnovit i te`ak put ali se svojim programom i djelovanjem uspje{no nametnula kao zna~ajna opoziciona partija. Na Izbornoj konferenciji velikom ve}inom glasova delegata za predsjednika KO SDU USK-a ponovo je izabran Mirsad Selmanovi}. Izabrani su i ~lanovi Predsjedni{tva i ~lanovi KO

Car je gol, car je gol, vikala je masa. A car je vikao: Kraljevstvo za konja, kraljevstvo za konja, bje`e}i od te mase. Tako nekako izgleda danas sve u nas. Jedni galame da je dosta careva i carevanja, a carevi, cari}i i carska svita gledaju kako spasiti ponajvi{e sebe, a bogami podosta i od carstva. Kako }e sve ovo u nas zavr{iti, ne zna niko, ali da je lu|a~ke ko{ulje dosta pa i previ{e, nije valjda jasno samo onima koji nam ko{ulju nategnu{e. Oni se dok zemljom frca kamenje i suze, sastaju po bud`acima i planiraju kako nam skinuti ovu, a natakariti drugu ko{ulju. Sa ja~im kai{evima, ovi su se pokazali nekvalitetni jer popusti{e nakon dvadeset godina. U tome im poma`e sva svita samozvane elite, nastale na le|ima naroda, ogrezla na njihovoj muci i jaucima. I ne da se svita s tronova. Galame preko tevejaca da je narod izmanipuliran. Zamislite, narod je izmanipuliran ima jedno desetak dana. Ok, a {ta je

sa svih dvadeset godina unatrag? Bilo narodu dobro pa narod {utio. Ima jedno desetak dana narodu nije dobro, pa se izmanipulirao i izi{ao na ulice i pred carstva vo`dova. Sva brutalnost bosanskohercegova~kog stanja i{~itava se u izjavama onih koji se svim raspolo`ivim sredstvima, brane od naroda. Ho}e li narod popustiti pa popu{iti, ostaje da se vidi. Ne popusti li, frca}e pernate bunde, da ne ka`em perje jer bi neko mogao pomisliti da zazivam vandalizam ili da sam i sama vandal, nedajbo`e. Ponegdje su sa trona neke i skinuli, a oni {to su na krilima naroda skidanjem ostvarili i svoje snove, valjda se nadaju da je sad to to. Bosansko prolje}e bi moglo postati bosanski lonac, samo malo biberli {to bi narod kazao. Nekima se ~ini da ni{ta ne}e biti kao prije, a nekima da }e sve biti kao prije. Pred nama je. Kom opanci, kom obojci…

PODR[KA OP]INE BIHA] PROJEKTU GIMNAZIJE

Gimnazijalci unapre|uju doma}e

- Od osnivanja do sad SDU BiH USK-a je pro{la trnovit i te`ak put ali se svojim programom i djelovanjem uspjela nametnuti kao zna~ajna opoziciona partija U Biha}u je u subotu, 8. februara, odr`ana Izvje{tajno-izborna konferencija Socijaldemokratske unije Unsko-sanskog kantona. Bila je ovo prva izborna konferencija SDU USK-a iako stranka djeluje od 2003. godine. Sve~anosti su prisustvovali Nada Pilipovi}, predsjednica GO SDU BiH i ispred na~elnika Op-

7

SDU USK-a za naredni mandatni period u trajanju od ~etiri godine. Mirsad Selmanovi} se zahvalio na jo{ jednom ukazanom povjerenju i obe}ao da }e on u~initi sve da programski ciljevi Socijaldemokratske unije budu u {to ve}em obimu realizirani. N.Pirali}

U~enici IIIa razreda Gimnazije Biha} u sklopu predmeta “Demokratija i ljudska prava” realiziraju projekat pod nazivom “Unaprijedimo doma}e”. Projekt su prezentirali i savjetniku biha}kog na~elnika Smailu Toromanovi}u i zauzvrat dobili punu odr{ku op}ine naro~ito zbog njegove op}edru{tvene koristi. Op}ina Biha} u~enicima }e obezbijediti prostor na gradskom trgu za promociju projekta, kao i radijsku emisiju u sklopu koje bi prezentirali prednosti kupovine doma}ih proizvoda. Tako|er }e dati podr{ku ideji brendiranja doma}ih proizvoda.


8

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

Cazin

ZAKUPLJEN PROSTOR

NA ULICAMA CAZINA 10. FEBRUARA

Protesti nezadovoljstva i podr{ka na~elniku - Me|u gra|ane okupljene na Trgu Alije Izetbegovi}a iza{ao je i na~elnik Ogre{evi} koji je kazao da je spreman saslu{ati sve zahtjeve okupljenih gra|ana a zatim ih, u skladu sa zakonskim propisima, i poku{ati rije{iti Iako je na vanrednoj sjednici Kantonalne Skup{tine premijer Hamdija Lipova~a dao ostavku, a predstavnici demonstranata prihvatili njegov zahtjev o prestanku okupljanja gra|ana u gradovima kantona, u ponedjeljak, 10. februara, u Cazinu su protestirale dvije grupe gra|ana. Jedna da bi mirnim putem ponovo iskazala svoje nezadovoljstvo trenutnim stanjem u dr`avi, a druga kako bi dala podr{ku op}inskom na~elniku i sprije~ila mogu}e vandalsko pona{anje nad dr`avnom imovinom.

S obzirom da je prije protesta u Cazinu, do gra|ana nezvani~no stigla informacija o dolasku demonstranata iz drugih op}ina kantona koji imaju namjeru ru{iti i paliti dr`avnu imovinu u Cazinu, gra|ani su se prije podne po~eli spontano okupljati ispred op}inskih zgrada, Kulturnog centra i zgrade stare Gimnazije. Isticali su da vole svoj grad, i da }e svima onima koji poka`u i najmanji oblik vandalskog pona{anja, pokazati da nisu dobro do{li u Cazin. Me|u gra|ane okupljene

na Trgu Alije Izetbegovi}a iza{ao je i na~elnik op}ine Cazin, mr. Nermin Ogre{evi} koji je kazao da je spreman saslu{ati sve zahtjeve okupljenih gra|ana a zatim ih, u skladu sa zakonskim propisima, i poku{ati rije{iti. Sam izlazak na~elnika popra}en je aplauzom gra|ana koji ga podr`avaju ali i uzvicima onih koji su tra`ili njegovu ostavku, kao i ostavku svih ~lanova Op}inskog vije}a. Nakon me|usobnog informiranja, koje je prekidano glasnim upadicama prisutnih, oformljene su neformalne

grupe gra|ana, ~iji su predstavnici o mogu}nostima ispunjavanja postavljenih zahtjeva odvojeno razgovarali s na~elnikom i njegovim saradnicima. Na kraju je dogovoreno da }e gra|ani opet demonstrirati ukoliko se za deset dana ne sazove sjednica Op}inskog vije}a na kojoj bi se razmatrali njihovi zahtjevi. Kao i protesti koje su gra|ani Cazina organizirali u petak, 7. februara, i ovi drugi, odr`ani u ponedjeljak, 10. februara, protekli su, kako se i o~ekivalo, mirno i dostojanstveno.

OBILJE@ENA 20.GODI[NJICA FEBRUARSKE OFANZIVE - Cilj ofanzive je bio proboj prema Uni, presijecanje komunikacije Cazin – Biha} i zauzimanje hidrocentrale Kostela

Korist i za komunalno poduze}e i za doma}instva Prema analizama sastava komunalnog otpada, koje su uradila komunalna preduze}a s podru~ja Unsko-sanskog kantona, 40 posto ukupnog komunalnog otpada ~ini biootpad. Kako bi se taj otpad razgradio te tako smanjile koli~ine komunalnog otpada, sve vi{e na{ih sugra|ana odlu~uje se za izgradnju kompostana. U Komunalnom preduze}u “^isto}a“, koje je implementiralo i nekoliko projekata vezanih za uvo|enje kompostiranja biootpada, isti~u da bi od kompostiranja korist trebali imati i komunalna preduze}a i doma}instva - prvi kroz smanjenje koli~ina komunalnog otpada, a drugi kroz organsko |ubrivo, koje }e dobiti razgradnjom biootpada. - Biootpad ~ini ne{to vi{e od tre}ine ukupnog ku}nog otpada, a tu spada tzv. kuhinjski te vrtni ili zeleni otpad. S

obzirom da je razgradiv, biootpad je ujedno i vrijedna sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Na podru~ju na{e op}ine, naro~ito u ruralnim sredinama, sve vi{e gra|ana odlu~uje se za izgradnju kompostana i razgradnju ku}nog otpada. Kompostiranje je ina~e stara metoda pretvaranja organskih ostataka tvari u plodni humus. Tako iz organskog otpada nastaju vrijedne organske tvari koje pobolj{avaju strukturu tla, poma`u zadr`avanje vlage, tlo ~ine prozra~nijim, oboga}uju ga hranjivim sastojcima, te pove}avaju otpornost biljaka na nametnike i bolesti. Kroz smanjenje koli~ina komunalnog otpada i proizvodnju organskog |ubriva, a time i manje tro{kove, kompostiranje bi trebalo koristiti i komunalnim poduze}ima i doma}instvima, - kazao je Sedin [i{i}, direktor JKP “^isto}a“ Cazin.

CAZIN: POLJOPRIVREDA

Predavanje o kukuruzu - Proizvo|a~ima preporu~eno da urade analize svog zemlji{ta jer }e samo tako znati koje organske materije zemlji{te sadr`i, a koje mu, kroz razli~ita |ubriva, treba nadomjestiti

Nikad ne zaboraviti `rtve U znak sje}anja na 20. godi{njicu slamanja Februarske ofanzive, Udru`enje branilaca „Hasin vrh“ proteklog vikenda je organiziralo dru`enje biv{ih saboraca - u~esnika ove zna~ajne bitke. Dru`enje je organizirano u Nuglovima, ispod ~uvenog Hasinog vrha, a okupilo je veliki broj biv{ih pripadnika Petog korpusa, predstavnika zakonodavne i izvr{ne vlasti, te gra|ana iz svih op}ina Unsko-sanskog kantona. - Mi kontinuirano obilje`avamo godi{njicu ove ofanzive kako bi otrgli od zaborava ovako va`ne doga|aje ali i odali po~ast svima onima koji su svoj `ivot polo`ili za na{e bolje

SVE VI[E GRA\ANA KOMPOSTIRA BIOOTPAD

sutra, - naglasio je Enes Pro{i}, predsjednik Udru`enja branilaca “Hasin vrh“.

O herojskoj borbi pripadnika 5.Korpusa Armije BiH, koji su slomili veliku neprijateljsku ofanzivu, ~iji je cilj bio proboj prema Uni, presijecanje komunikacije Cazin – Biha} i zauzimanje hidrocentrale Kostela, govorio je Izudin Sara~evi}, ratni pomo}nik komandanta Petog korpusa Armije R BiH, a o herojskoj borbi pripadnika Petog korpusa tokom Februarske ali i ostalih neprijateljskih ofanziva govorio je i Muhamed Delali}, ratni komandant 503. slavne brigade. Na potrebu obilje`avanja godi{njica slamanja Februarske ofanzive podsjetili su, u ime Kantonalne skup{tine

Farko Hod`i} i na~elnik op}ine Biha} Emd`ad Galija{evi}. Oni su uputili poruku mladima da nikad ne zaborave hrabrost i odlu~nost boraca Petog korpusa, ali ni `rtve koje su mnogi od njih dali. Nakon zvani~nih obra}anja, prisutni su obi{li popri{ta velikih bitaka na Hasinom vrhu, Jezerskoj glavici i Alibegovi}a kosi. Simboli~an doprinos ovogodi{njem obilje`avanju Februarske ofanzive dalo je i 50-tak cazinskih planinara, koji su u tu ~ast pje{ice pre{li put od Sedre do Nuglova. Dru`enje je nastavljeno uz evociranje ratnih uspomena, tradicionalni vojni~ki grah i prigodan muzi~ki program.

Kukuruz je ve} godinama dominantna ratarska kultura na podru~ju Unsko-sanskog kantona, {to i ne treba ~uditi s obzirom da je sto~arstvo primarna grana poljoprivrede, a kukuruz nezamjenjiv u ishrani doma}ih `ivotinja. O osnovnim agrotehni~kim mjerama i novim standardima u proizvodnji i za{titi kukuruza i krmnog bilja, bilo je rije~i na jo{ jednom stru~nom predavanju za poljoprivrednike koje je odr`ano u Cazinu, a organizirali su ga Kantonalni poljoprivredni zavod i Op}inska slu`ba za privredu i poljoprivredu. Predavanju je prisustvovalo 50-tak poljoprivrednika, koji su imali priliku da od stru~njaka Instituta za ratarstvo i povrtlarstvo iz Novog Sada dobiju informacije o novim tehnolo{kim standardima u proizvodnji kukuruza i krmnog bilja, te njihovoj za{titi od korova, bolesti i {teto~ina. Poljoprivrednik Kemal Ja{aragi} pohvalio je odr`avanje predavanja tokom zime kada proizvo|a~i nemaju puno obaveza, a ovim }e putem dobiti preporuke koje }e im itekako dobro do}i pri izboru

sortimenta. Kemal je u jesen zasijao hektar p{enice, a u proljetnoj sjetvi planira zasijati 10 hektara kukuruza. Ima 15 grla stoke i proizvodi mlijeko. O osnovnim agrotehni~kim mjerama i standardima u proizvodnji i za{titi kukuruza i krmnog bilja govorili su predstavnici Instituta za ratarstvo i povrtlarstvo iz Novog Sada, Ivica \alovi} i Sanja Vasiljevi}, a o rezultatima analiza zemlji{ta koje je u proteklih pet godina na podru~ju Unskosanskog kantona radio Kantonalni poljoprivredni zavod poljoprivrednicima je govorio direktor ove ustanove, Edhem Hod`i}. Svim proizvo|a~ima je preporu~io da urade analize svog zemlji{ta jer }e samo tako znati koje organske materije zemlji{te sadr`i, a koje mu, kroz razli~ita |ubriva, treba nadomjestiti. S obzirom da su prinosi kukuruza u na{oj zemlji jo{ uvijek relativno niski, nagla{eno je da je edukacija farmera jako bitna i neophodna jer se ukazuje i na gre{ke u~injene u proizvodnji, ali i na na~in saniranja njihovih posljedica.

Priredila: Sehija Muminovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

9

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

IZVJE[TAJ O UTRO[KU SREDSTAVA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U 2013. GODINI NA PODRU^JU OP]INE BIHA]

Za poticaje izdvojeno 730.000 KM - U 2014. godini za razvoj ove privredne grane planirana sredstva u iznosu od 600.000 KM Na sjednici Op}inskog vije}a Biha}, odr`anoj pro{le sedmice, usvojen je Izvje{taj o utro{ku sredstava namijenjenih za razvoj poljoprivrede na podru~ju op}ine Biha} u protekloj kao i Prijedlog o odluke o utro{ku sredstava za ovu godinu. U 2013. godini za razvoj poljoprivrede ukupno je izdvojeno 730.000 KM.

Prvobitno je bilo planirano pola miliona KM ali je naknadno ta stavka pove}ana za jo{ 230.000 KM. Pove}anje je uslijedilo iz naknadno ukazanih potreba kao {to su sufinanciranje jesenje sjetve, nabavka novih plastenika, isplata {teta nastalih uslijed snje`nih padavina na plastenicima s po~etka 2013. godine, kao i sufinanciranje projekata nabavke poljoprivredne mehanizacije za povratnike na podru~ju op}ine Biha}, a koji se realizirao u suradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica.

Direktna i indirektna pomo} U raspodjeli planiranih

SINDIKAT DI “SANA“

Radnici tra`e ste~aj Agonija nekada{njeg privrednog giganta i nosioca razvoja privrede na podru~ju sanske op}ine ali i prijedorske regije DI “Sana“ Sanski Most se nastavlja. Tu`no je gledati kako preostala oplja~kana i devastirana imovina ovog privrednog giganta iz dana u dan sve vi{e nestaje i propada prepu{tena zubu vremena. Sindikat radnika DI “Sana“ zatra`io je od Vlade USK-a da proglasi ste~aj u preduze}u, jer smatra da je to jedini na~in da se izmire zaostala dugovanja prema radnicima u visini od 2,5 miliona KM. - @alosno je {to takav prijedlog dolazi ba{ od radnika, ali isto tako smatramo da ne postoji nikakav drugi na~in da naplatimo svoja potra`ivanja. Proizvodni pogoni i hale preduze}a prakti~no vi{e ne postoje, a {ansa da se firma privatizuje ravna je nuli, - izjavio je Faruk Seferovi}, predsjednik Sindikata. Seferovi} je izjavio kako je Sindikat radnika podnio Tu`ila{tvu USK-a krivi~ne prijave protiv biv{eg kupca ove firme turske kompanije “Seha industrial jatimilar“ te nekada{njih ~elnika Agencije za privatizaciju USK-a i naglasio kako su krivi~ne prijave odnose na protivzakonito uni{tavanje imovine ovog preduze}a preprodaju ma{ina i postrojenja firme u staro gvo`dje. Tokom posljednje tri godine koliko su gazdovali i upravljali firmom Turci su prodali 250 kamiona starog `eljeza. - Te{ko je procjeniti kolika je ta zarada, ali je sigurno da se ona mo`e mjeriti u milionima maraka. U staro `eljezo su prodali ispravne ma{ine koje istina pripadaju staroj tehnologiji, ali su mogle raditi kategori~an je Seferovi}. E.Tabakovi}

sredstva za razvoj poljoprivrede na podru~ju op}ine Biha} strogo su se po{tivali propisani kriteriji a bud`etska sredstva su plasirana na dva na~ina: direktno poljoprivrednim proizvo|a~ima za ostvarenu proizvodnju ali i indirektno, kao podr{ka i pomo} kroz nabavku plastenika, subvencioniranje poreskih obaveza za poljoprivredne obrte, subvencioniranje kamate na poljoprivredne kredite, te sufinanciranje projekata. Ciljevi su bili da se pove}a broj zaposlenih poljoprivrednih proizvo|a~a, broj registriranih poljoprivrednih gazdinstava, sjetvenih povr{ina, proizvodnja povr}a i jagodi~astog vo}a u za{ti}enom

prostoru, novih zasada jagodi~astog vo}a, pove}anje broja grla stoke iz doma}eg uzgoja, osuvremenjivanje poljoprivrednih gazdinstava, stvaranje pozitivne klime u ovoj privrednoj grani te pove}anje visine prihoda poljoprivrednih proizvo|a~a. U kona~nici zacrtani ciljevi su u velikoj mjeri i ispunjeni. U 2013. godini, kako je informirano Op}insko vije}e Biha}, zaprimljeno je i rije{eno ukupno 384 zahtjeva za ostvarivanje prava na nov~anu podr{ku u poljoprivredi koja se ispla}uju iz bud`eta op}ine Biha}. Ovi zahtjevi su se odnosili na sufinanciranje vje{ta~kog osjemenjavanja goveda, sufina-

nciranje kupovine sjemena i |ubriva za jesenju sjetvu 2013. godine, sufinanciranje poreskih obaveza za registrirane poljoprivredne obrte.

U registru 1.042 proizvo|a~a Pored ovog podneseno je jo{ 213 zahtjeva za upis u registar poljoprivrednih proizvo|a~a i registar klijenata op}ine Biha} a ukupno je u registar upisano 1.042 poljoprivredna proizvo|a~a. Op}ina Biha} je 2013. godini izdvojila zna~ajna sredstva za poticaje u poljoprivredi a u ovoj godini planira se nastavak zapo~etih aktivnosti u cilju razvoja poljoprivrede kao i uvo-

|enje novih mjera koje }e u ovoj situaciji pomo}i direktno onim manjim proizvo|a~ima koji svojim radom na vlastitim gazdinstvima nastoje osigurati minimum egzistencije za sebe i svoju porodicu. Za provo|enje Odluke o utro{ku sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje na podru~ju op}ine Biha} u ovoj godini su planirana sredstva u iznosu od 600.000 KM. Op}insko vije}e je prihvatilo i Izvje{taj o utro{ku sredstava za razvoj poljoprivrede u protekloj, kao i prijedlog odluke o utro{ku planiranih sredstava za te namjene u ovoj godini. N.Pirali}

MERHAMET BIHA]

Pomo} Alunovi}ima iz Klokota BOSANSKA KRUPA: PRIVREMENO RIJE[EN PROBLEM PRIJEVOZA

U~enici iz Dubovika i Zalina ponovo u {kolskim klupama Osmero~lana porodica Alunovi} iz MZ Klokot

. ~ije petero djece se jo{ uvijek {koluje, `ivi u te{kim

materijalnim uslovima. Otac Jasmin je nezaposlen i nema nikakvih primanja, osim {to povremeno uspije zaraditi kad se na|e prilika za posao. Kako bi olak{ali te{ku materijalnu situaciju u kojoj se ova porodica nalazi, predstavnici Regionalnog Merhameta USK i Merhameta Biha} su obi{li porodicu Alunovi} i uru~ili im jednokratnu pomo} u vidu paketa sa prehrambenim namirnicama. Merhamet Biha} je u proteklih nekoliko dana, realizovao jo{ jednu akciju pomo}i za {est porodica sa podru~ja MZ Gata, koje `ive u te{kim socijalnim uslovima. Ova akcija je realizovana putem Refika Deli}a, predsjednika MZ Gata, a vrijednost prehrambenog paketa za jednu porodicu iznosi 45 KM. - Poma`emo na{im sugra|anima koliko smo u mogu}nosti. S obzirom na sredstva kojima raspola`emo i broj korisnika na{ih usluga, mi smo zadovoljni dosada{njim rezultatima - ka`e Fikret Draganovi}, predsjednik Merhameta Biha}

Dvadeset u~enika iz Dubovika i Zalina, naselja koja su od centra Bosanske Krupe udaljena oko dvadeset kilometara, ve} tre}u sedmicu ne idu u {kolu jer nemaju prevoz. Prevoz nemaju jer Vlada USK nije okon~ala proceduru tendera, odnosno odabrala prevoznika. Tragaju}i za rje{enjem problema, direktor Prve osnovne {kole i predstavnici roditelja do{li su u kabinet na~elnika Armina Halitovi}a. Uz dogovor, odnosno prijedlog na~elnika da se odmah na|e firma i s njom potpi{e ugovor o vanlinijskom prevozu u~enika, problem je rije{en privremeno, odnosno dok nadle`no min-

istarstvo ne okon~a tendersku proceduru. Na~elnik Halitovi} je ubrzo nakon sastanka i potpisao ugovor o vanlinijskom prevozu u~enika. Na taj je na~in omogu}eno da djeca opet poha|aju nastavu. - Ne mo`emo dozvoliti da djeca zbog prevoza ne idu u {kolu. Ne bi se ni ovo desilo da smo za problem znali ranije. Prevoznici ne mogu vr{iti prevoz bez ugovora {to je sasvim razumljivo. Bilo kako bilo, op}ina Bosanska Krupa }e finansirati prevoz za narednih pet dana, po potrebi i dalje, samo da su u~enici bezbjedni i na vrijeme u {koli, - isti~e na~elnik.

Kupovina kombija bi rije{ila problem Problem prevoza potakao je na~elnika, direktora i roditelje na pokretanje inicijative za kupovinu kombija s kojim bi se pitanje prevoza rije{ilo trajno. U narednom periodu zajedno }e sagledati kompletnu situaciju, odnosno mogu}nosti za realizaciju ideje. U tome bi, kako se moglo ~uti, kroz programe i projekte pomoglo Vije}e roditelja Prve osnovne {kole i op}ina Bosanska Krupa. Naravno, „zeleno svjetlo“ i podr{ku u tome moraju dobiti i od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.


10

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

SANSKI MOST: PRIPREME ZA PROLJETNU SJETVU

Novi tehnolo{ki standardi u proizvodnji kukuruza

BOSANSKI PETROVAC: NA^ELNIK HUJI] S PREDSTAVNICIMA MZ I POLICIJE O KONCESIJAMA

Zape~atiti nelegalna iskopavanja pijeska Na~elnik op}ine Zlatko Huji} 6. februara odr`ao je sastanak s predsjednicima mjesnih zajednica i predstavnicima Policijske stanice iz Bosanskog Petrovca. Sastanku je prisustvovalo dvanaest predsjednika mjesnih zajednica, predsjedavaju}i op}inskog vije}a Du{an Do{en i komandir policijske stanice [emsudin Dedi}. Razgovaralo se o stanju na putevima na podru~ju op}ine kao i o koncesijama za eksploataciju pijeska. Na~elnik

Huji} informirao je predsjednike mjesnih zajednica o dosada{njim na~inima eksploatacije resursa s podru~ja op}ine i obavjestio ih da ta praksa vi{e ne}e biti dozvoljena. U suradnji s kantonalnom inspekcijom radi se na lociranju nalegalnih majdana i u skorije vrijeme te }e lokacije biti zape~a}ene od strane nadle`nih organa. Tako|er se razgovaralo o divljim deponijama i na~elnik op}ine je upozorio predsjednike mjesnih zajed-

nica da obavezno obavijeste nadle`ne organe ukoliko primijete takve slu~ajeve u svojim mjesnim zajednicama, a komandir policijske stanice, obavijestio je prisutne da }e policijska stanica adekvatno reagovati na svaku prijavu o postojanju divljih deponija, te da se ve} tra`e odgovorna lica. Uskoro }e biti postavljeni i znaci zabrane bacanja otpada na pojedinim lokalitetima. Do kraja sastanka predsjednici mjesnih zajednica

su informisali na~elnika o trenutnim problemima s vodovodima, postavljanju kontejnera, nelegalnim majdanima i problemima sa noma|enjem stoke na privatnim posjedima, a na~elnik je obe}ao rje{avanje navedenih problema u skorijoj budu}nosti, te pozvao predsjednike mjesnih zajednica na stalnu komunikaciju s op}inom, da se dolazi na informativne sastanke kao i da se upu}uju pismeni zahtjevi za rje{avanje odre|ene problematike.

BOSANSKA KRUPA: OP]A GIMNAZIJA

Sportsko igrali{te na prolje}e Obezbje|ena su sredstva za izgradnju multifunkcionalnog igrali{ta pored zgrade Op}e gimnazije u Bosanskoj Krupi. Najnovija je to vijest koja je rezultirala posjetom na~elnika Armina Halitovi}a Federalnom ministarstvu kulture i sporta u Sarajevu. Sportsko igrali{te sa petsto sjede}ih mjesta, svla~ionicama, semaforom i drugim prate}im elementima trebalo bi biti sagra|eno ve} na prolje}e ove godine. Naime, tra`eno je da se od pomenutog ministarstva sredstva ranije namijenjena za izgradnju sportske dvorane u iznosu od 200.000 KM preusmjere na izgradnju igrali{ta pored Gimnazije u Bosanskoj Krupi. Op}ina Bosanska Krupa je u tom smislu dobila podr{ku i razumijevanje. - Plan je da ove godine ve} na prolje}e imamo izgra|eno i

Novi tehnolo{ki standardi u proizvodnji kukuruza i krmnog bilja, naziv je stru~nog predavanja za poljoprivrednike koje je 4. februara odr`ano u prostoru stare gradske vije}nice. Organizator ovog stru~nog predavanja bio je Poljoprivredni zavod USK-a zajedno sa op}inskom Slu`bom za razvoj, poduzetni{tvo i resurse, a predava~i su bili eminentni profesori sa Instituta za ratarstvo i povrtlarstvo iz Novog Sada. Cilj ovog predavanja bio je upoznati poljoprivredne proizvo|a~e s novim tehnologijama i standardima u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji, ~ijom primjenom je mogu}e pove}ati prinose u proizvodnji kukuruza i krmnog bilja. Ovom prilikom predava~i su upoznali poljoprivredne proizvo|a~e o zna~aju pravilnog uzgoja kukuruza i krmnog bilja, te su predstavljene najzna~ajnije vrste ovih kultura za predstoje}u sjetvu. Jedan od predava~a bio je i in`enjer agronomije Rajko Lai{i} koji je govorio o sjetvi i uzgoju kukuruza i krmnog bilja te je preporu~io proizvo|a~ima da pred predstoje}u sjetvu na vrijeme obezbjede dovoljne koli~ine sjemena. S ciljem dodatne edukacije doma}ih poljoprivrednika Poljoprivredni zavod USK-a i u ovoj godini nastavio je s praksom organizovanja stru~nih predavanja, a ovaj put akcent je stavljen na upoznavanje proizvo|a~a s novim standardima i

tehnologijama u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji, izjavila je Pervina Zuli}, stru~ni saradnik Poljoprivrednog zavoda USK-a. Kukuruz i krmno bilje dragocjen su izvor sto~ne hrane koja se u najve}oj mjeri kod ovda{njih poljoprivrednika koristi u proizvodnji mlijeka. Ovo je posebno bitna ~injenica za poljoprivredne proizvo|a~e s podru~ja sanske op}ine, u kojoj je kao i na podru~ju cijelog USK-a iz godine u godinu sve zastupljenija proizvodnja mlijeka. Prema rije~ima Huseina Selimovi}a, predsjednika Saveza lokalnih udru`enja poljoprivrednika, proizvodnja mlijeka u 20l3. godini na podru~ju sanske op}ine iznosila je {est miliona litara, {to je zna~ajan porast u odnosu na prethodne godine. Enes Tatarevi}, farmer iz Fajtovaca koji se bavi uzgojem muznih krava, trenutno u svojoj farmi ima 38 grla, od toga 25 muznih krava. Tatarevi} isti~e da redovno posje}uje sva predavanja vezana za mljekarstvo jer se kroz ova predavanja farmeri upoznaju sa novim informacijama i novim tehnologijama koje }e ovaj posao u~initi profitabilnijim. Predavanje je izazvalo veliki interes kod sanskih poljoprivrednih proizvo|a~a, a predavanju su prisustvovali i u~enici Srednje poljoprivredne {kole “Sanus futurum“ iz Sanskog Mosta. E.Tabakovi}

SANSKI MOST: SELO ZALIHOVAC

Alem na obnovljenu d`amiju ure|eno igrali{te, mjesto gdje su odrasle mnoge generacije, gdje su na{i dana{nji uspje{ni sportisti u~ili prve sportske vje{tine i tehnike. Igrali{te }e imati sve ono {to je potrebno jednom modernom sportskom kompleksu. Bit }e tu dovoljno sjedi{ta sa naslonima, svla~ionice, semafor, osvjetljenje. Sa ovim sredstvima imali smo u planu graditi sportsku dvo-

ranu, ali su ona nedovoljna. Shvatili smo da je trenutno bolja opcija zavr{iti igrali{te i ubrzati izgradnju srednje {kole, a malo kasnije, kada za Bosansku Krupu vi{i nivo bude imao vi{e razumijevanja, baviti se izgradnjom dvorane, kazao je na~elnik Halitovi}. Tender za odabir izvo|a~a radova za izgradnju igrali{ta bit }e objavljen

polovinom februara i ako sve bude teklo predvi|enom dinamikom radovi }e zapo~eti odmah u aprilu. Prema tome, kako ka`e i na~elnik Armin Halitovi}, tradicionalni malonogometni turnir ]ojluk ove godine se vra}a na mjesto gdje je Krupljanima i postao jedan od najva`nijih sportskih doga|aja.

Petog februara ove godine bilo je sve~ano u najstarijoj mjesnoj zajednici sanske op}ine Starom Majdanu u selu Zalihovac postavljanjem alema na d`amiju, ~ija obnova traje u posljednjih godinu dana. Za obnovu d`amije do sada je utro{eno vi{e od l20 hiljada maraka. Objekat je stavljen pod krov, izgra|ena munara i dobar dio eneterijera. Najve}i dio financijskih sredstava do sada obezbjedjen je zahvaljuju}i donacijama mje{tana koji `ive i rade u inozemstvu, a Staromajdanci su doprinijeli gra|enji i sami u~estvuju}i u radovima. Predstavnik gra|evinskog odbora Ismet Be{i}, izjavio je kako se sve~ani otvor obnovljene d`amije o~ekuje u augustu ove godine. ^ast da sve~ano postavi alem pripala je Majdancu Huseinu Be{i}u. / E.Tabakovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

11

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

TRA@ENA JE TRANSPARENTNOST PRIMANJA BUD@ETSKIH KORISNIKA

Primanja premijera, ministara, poslanika i direktora u 2013. godini Komisija za bud`et, ekonomsku i financijsku politiku Skup{tine USK-a je 23. januara ove godine tra`ila od Ministarstva financija USK-a izvje{taj o ukupno ispla}enim primanjima u 2013. godini pojedina~no za:

INSTITUT ZA IDENTIFIKACIJE BIH

Po~eo proces identifikacije `rtava Toma{ice Kako je kazala Lejla ^engi}, portparol Instituta za identifikacije BiH, u srijedu, 12. februara, po~eo je proces identifikacije tijela iz hale [ejkova~a u Sanskom Mostu. - Po~eo je proces identifikacije `rtava koje su uglavnom ekshumirane iz masovne grobnice Toma{ica, za koju sa sigurno{}u mo`emo re}i da je i najve}a masovna grobnica na ovim prostorima i iz koje je do sada ekshumirano 435 `rtava. Identitet `rtava je utvr|en na temelju DNK analize, a sada je po~ela zvani~na identifikacija potvrde njihovog identiteta od strane pre`ivjelih ~lanova njihovih porodica, kazala je ^engi}. Ona dodaje je rije~ uglavnom o `rtvama bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti, koji su ubijeni u ljeto 1992. godine na podru~ju Prijedora, odnosno prijedorskih naselja Bi{}ani, Rizvanovi}i, ^arakovo, Bri{evo, Kami~ani, kao i iz koncentracionog logora Keraterm. N.D`.N

STRUKOVNI SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE

Ne odustajemo od dosada{njih zahtjeva Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona upozorava da ne odustaje od dosada{njih zahtjeva ~ije bi ispunjenje pobolj{alo materijalnosocijalni status ljekara i uslove rada u cjelokupnom sistemu zdravstva i reformi zdravstvenog sistema. U ovom Sindikatu pozdravljaju smjenu ministra zdravstva u kojem, podsje}aju, nisu imali adekvatnog sugovornika i toku ~ijeg je mandata zdravstvo u USK-u dovedeno u katastrofalno stanje. Sindikat tra`i da menad`eri svih javnih zdravstvenih ustanova i zavoda stave mandat na raspolaganje zbog nemoralno visokih pla}a u odnosu na pla}e zaposlenika, te da pla}e menad`era u zdravstvenim ustanovama koje grcaju u gubicima, budu ograni~ene i ne ve}e od

dr. Kurtagi}

tri prosje~ne pla}e u Federaciji BiH. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije USK-a zahtijeva da kao najodgovorniji u sistemu zdravstvene za{tite aktivno budu uklju~eni u izbor ministara zdravstva koji }e biti stru~na, a ne strana~ka osoba i koja }e adekvatno odgovoriti na postoje}e katastrofalno stanje u zdravstvu, a zatra`ili su i inspekcijski nadzor i reviziju poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja i javnih zdravstvenih ustanova u USK-u. S.P.

1

premijera i ministre u Vladi USK-a

2

poslanike i ~lanove radnih tijela Skup{tine USK-a

3

direktore javnih ustanova ~iji je osniva~ Skup{tina USK-a

Obrazlo`enje za tra`eno je bilo u cilju {to kvalitetnije pripreme nacrta Bud`eta USK-a

OBAVIJEST PREDSJEDAVAJU]EG SKUP[TINE USK-a FARKA HOD@I]A Ovim putem `elim da vas obavijestim i upoznam javnost da dajem punu podr{ku javnog objavljivanja mjese~nih, polugodi{njih ili godi{njih primanja nosioca funkcija u organima vlasti i direktora dr`avnih i javnih ustanova koji se financiraju iz bud`eta. S obzirom na navedeno, ovom prilikom vam dostavljam godi{nji izvje{taj po mjesecima za 2013. godinu svojih primanja, a iskreno se nadam da }ete objaviti dostavljeni izvje{taj u cilju da javnost bude

upoznata sa ta~nim informacijama. U prilogu Vam dostavljam i akt Komisije za bud`et i ekonomsko-finansijska pitanja, kojim je tra`eno od ministarstva finansijada se dostave podaci o primanjima svih navedenih u ovom aktu, ali ministarstvo nije poslalo tra`ene podatke. Nadam se da }e Ministarstvo finansija objaviti podatke o primanjima nosioca funkcija u organima vlasti i direktora dr`avnih i javnihustanova,kako bi javnost bila upoznata sa ta~nim informacijama.


12

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

biha}

ZAKUPLJEN PROSTOR

BORA^KA UDRU@ENJA OP]INE BIHA] I USK-A NAJAVILA BORBU PROTIV MOGU]EG DEVASTIRANJA INSTITUCIJA OP]INE BIHA]

Podr{ka mirnim protestima Na zahtjev bora~kih udru`enja s nivoa op}ine Biha} i Unsko-sanskog kantona, u ponedjeljak, 10. februara, u vije}nici op}ine Biha} odr`an je hitan sastanak s na~elnikom Emd`adom Galija{evi}em. Bora~ka udru`enja inicirala su sastanak s na~elnikom Galija{evi}em zbog, kako navode, zabrinutosti informacijama da se u narednim danima planiraju protesti i napadi na instituciju Op}ine, kao i na institucije op}inskih vlasti u Cazinu, Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Sva bora~ka udru`enja istakla su da podr`avaju svaki vid protesta koji mirnim putem iskazuju nezadovoljstvo stanjem u dru{tvu, ali ne prihvataju i ne}e dozvoliti nikome da uni{tava imovinu dr`ave Bosne i Hercegovine. Pozvali su gra|ane na suzdr`anost i dostojanstvo, a posebno su istakli zadovoljstvo {to su svojim autoritetom na miran na~in okon~ali vanrednu sjednicu Skup{tine USK-a na kojoj je Hamdija Lipova~a dao ostavku Skup{tini USK-a.

Opravdani zahtjevi Na~elnik Galija{evi} zahvalio je predstavnicima svih bora~kih udru`enja na sastanku kojeg su hitno sazvali i inicirali kazav{i da su to ljudi koji su i 1992. godine stali u odbranu Biha}a i koji i danas nude svoju pomo} u za{titi institucija op}ine Biha} od bilo kakvog devastiranja.

- Borci su i sino} u Skup{tini USK-a odigrali najva`niju ulogu da sukob ne eksalira i samo su svojim autoritetom smirili situaciju. Sa smjenom Vlade USK-a situacija se treba smiriti i da gra|ani svoje opravdane zahtjeve mirno realiziraju. Ne znam ko `eli nastavak haosa i prema op}ini Biha}, koja u posljednjih godinu dana transparentno radi i provodi reforme koje nisu zamislive na vi{im nivoima vlasti. Mi ve} glavninu zahtjeva koje su gra|ani iznijeli u Skup{tini USK-a ve} godinu dana ispunjavamo. Smanjili smo i smanjit }emo jo{ plate, pove}ali izdvajanja za poljoprivredu, pokrenuli nekoliko kapitalnih projekata vrijednih 50 miliona KM, poma`emo sport, bora~ke populacije i obrazovanje. Postavljam pitanje kome trebaju ostavke i raspu{tanje op}inskog vije}a u trenutku kada jedino i op}ine odr`avaju sistem. Podr{ka boraca daje nam svima u Biha}u jo{ ve}u snagu da nastavimo sa reformama i ovdje moram zahvaliti policiji na velikom po`rtvovanju i odr`avanju mira u gradu i drago mi je {to niti je-

dan kamen nije pao na zgradu Op}ine Biha}, - kazao je na~elnik Galija{evi}. - Gra|ani trebaju mirno tra`iti svoja prava i bore se za svoju egzistenciju, ali smo protiv nasilja i uni{tavanja. Niti jedan borac nije za uni{tavanje i oni koji su uni{tavali trebaju biti procesuirani. Mi u ratu nismo palili gradove koje smo oslobodili, a oni koji prijete da }e napadati na{ grad Biha} i na{e institucije, ti su se prevarili i mi }emo stati ispred policije. Ako nekom i padne na pamet mi }emo ga do~ekati, - kazao je Hamdija Abdi}, ratni komandant 502. vite{ke brigade 5. korpusa A RBiH.

Stanje haosa - Na osnovu poziva boraca Koordinacija boraca op}ine Biha} odr`ala je sastanak i bit }emo u stalnom zasjedanju. Sino} je pobijedila demokratija i svi zahtjevi gra|ana su legalni, ali ne}emo niti jednog trenutka dozvoliti da se ru{i ono {to smo branili. Oni koji su branili dr`avu 1992. godine znaju {ta stoji iza svega i

ne}emo dozvoliti da i jedna stvar ide pogre{nim putem. Oni koji iz vlasti trebaju odgovarati neka to i urade, ali ni{ta ne}emo prepustiti slu~aju i ne}emo dozvoliti anarhiju i spremni smo braniti na{ grad kao i 1992. godine, - kazao je Almir Tuti}, predsjednik Saveza demobilisanih boraca F BiH. - Patriotska liga op}ine Biha} i USK-a poziva sve borce i domoljube koji su branili dr`avu od 1992. do 1995. godine da danas i narednih dana brane svoj grad Biha} od bilo kakavog devastiranja i uno{enja haosa u rad institucija. Ne}emo dozvoliti da se iz drugih regiona prenosi stanje haosa kod nas u Biha} i ostale op}ine, - kazao je Kasim Kozlica, predsjednik Udru`enja Patriotska liga Biha}. - Pratimo posljednja de{avanja u na{em Kantonu i nismo se mije{ali i sad kada su gra|ani iza{li sa zahtjevima a posebno sa onim vezanim za smjenu premijera mi podr`avamo sve zahtjeve i mirno okupljanje. Ono {to pojedinci najavljuju da }e demolirati zgrade op}ine Cazin, Biha} i Sanski Most za nas je neprihvatljivo i mi to ne}emo dozvoliti jer to nismo dali u ratu da se pali. Podr`avamo legalne zahtjeve i mirne proteste, ali mi }emo braniti institucije i biti sa na{om policijom, - kazao je Agan Elkasovi}, predsjednik Saveza dobitnika najve}ih ratnih priznanja USK-a.

IZVJE[TAJNO-IZBORNA SKUP[TINA UDRU@ENJA DOBITNIKA NAJVE]IH RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA

Darko Jonek novi predsjednik

U salonu op}ine Biha} odr`ana je redovna Izvje{tajno-izborna skup{tina Udru`enja dobitnika najve}ih ratnih priznanja i odlikovanja op}ine Biha} pod predsjedanjem Hasana Kudi}a. U svojstvu gostiju prisutnima su se obratili Izudin Sara~evi}, savjetnik op}inskog na~elnika, i Agan Elkasovi}, predsjednik Udru`enja dobitnika najve}ih ratnih priznanja i odlikovanja USK. Prema jednoglasno usvojenom dnevnom redu nakon rasprava usvojeni su izvje{taji Upravnog odbora o radu za 2013. godinu, Nadzornog odbora, Finansijski izvje{taj za 2013. godinu, Plan rada za 2014.godinu, a izabrano je i novo rukovodstvo. S obzirom da su se stekli preduslovi za izmjene i dopune Statuta Udru`enja zaklju~eno je da se formira peto~lana komisija sa zada}om da u roku od {ezdeset dana pripremi prijedlog izmjena i dopuna Statuta i da ga predo~e Skup{tini na razmatranje i usvajanje. Zaklju~eno je tako|er da se formira i komisija za izradu Pravilnika o dodjeli jednokratne nov~ane pomo}i u roku od dva mjeseca. Potvr|en je i mandat ~lanova aktuelnog Nadzornog odbora do naredne sjednice Skup{tine. Za novog predsjednika Skup{tine izabran je Darko Jonek, a za zamjenika Ibrahim ^avki} koji su se zahvalili na ukazanom povjerenju i ujedno odali priznanje za uspje{an rad u dosada{njem periodu svojim prethodnicima Hasanu Kudi}u i Ha{imu Samard`i}u. Zbog odlaska Darka Joneka na novu du`nost u sastavu Upravnog odbora ostalo je upra`njeno jedno mjesto na koje je izabran Huse Behrem.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

21

biha}

foto: ABC.ba

ZAKUPLJEN PROSTOR

OP]INA BIHA] OSIGURALA 100.000 KM

Novih 46 stipendija Bud`etom op}ine Biha} za 2014. godinu op}inska administracija planirala je sredstva u iznosu od 100.000 KM za stipendiranje studenata. S ciljem realizacije javnog poziva za stipendiranje, Op}insko vije}e Biha}a na pro{lotjednoj sjednici usvojilo je odluku o utvr|ivanju broja korisnika i mjese~nog iznosa op}inske stipendije u akademskoj 2013/14. godini. Usvojenom odlukom predvi|eno je stipendiranje 46 novih korisnika i to 150 KM za stipendiste na dr`avnim univerzitetima u BiH, osim Univerziteta u Biha}u i 100 KM za stipendiste koji studiraju na fakultetima Univerziteta u Biha}u. Stipendija }e se dodijeliti na vremenski period od devet mjeseci. Javni poziv za op}inske stipendije studentima sa podru~ja op}ine Biha} bit }e raspisan u narednih petnaest dana.

“

Agonija koja traje {est godina

OP]INA BIHA] TRA@I HITNU TEMATSKU SJEDNICU SKUP[TINE USK-A VEZANU ZA IZGRADNJU BORA^KE ZGRADE NA OZIMICAMA I SAVJETOVANJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVO\A^E

Nove sorte i tehnologije u za{titi bilja U organizaciji op}ine Biha} u svadbenom salonu Medium u Pritoci odr`ano je stru~no savjetovanje za poljoprivredne proizvo|a~e na teme "Nove selekcije hibrida kukuruza" i "Nove suvremene tehnologije u za{titi bilja". Na savjetovanju je odr`ana je i prezentacija proizvoda firmi Pionner i Bayer i prisutnima uru~eni priru~nici i katalozi. Prisutnima se je u ime na~elnika Emd`ada Galija{evi}a obratio njegov savjetnik Smail Toromanovi} koji je tom prilikom govorio o tome {to op}ina Biha} ima namjeru raditi u 2014. godini kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja.

Nema obe}anih 200.000 KM Na~elnik Emd`ad Galija{evi} u razgovoru sa savjetnicima federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata, upoznat je s informacijom da u bud`etu Federacije BiH za 2014. godinu nisu planirana obe}ana sredstva u visini od 200.000 KM namijenjena nastavku izgradnje bora~ke zgrade na Ozimicama I.

Tematska Skup{tina Tim povodom na radnom sastanku koji je odr`an s Farkom Hod`i}em, predsjedavaju}im

Skup{tine USK-a, na~elnik Galija{evi} kandidirao je hitno odr`avanje tematske sjednice vezano za izgradnju bora~ke zgrade u Biha}u. - U razgovoru s predstavnicima resornog ministarstva dobio sam informaciju da ni obe}anih 200.000 KM za bora~ku zgradu na Ozimicama I nema, te a da }e ista sredstva biti uvr{tena kada stignu nova sredstva MMF i sredstva koja Vlada Federacije BiH o~ekuje od Elektroprijenosa BiH. Ovo u najmanju ruku nije korektno i to bora~ke populacije ovog

kantona i op}ine Biha} ne zaslu`uju. Bez bilo kakvog politikanstva na svim nivoima vlasti i politiziranja ovog problema, tra`im od svih nas koji smo aktivno uklju~eni u izgradnju bora~ke zgrade da se uozbiljimo i osiguramo obe}ana sredstva jer se vi{egodi{nja agonija budu}ih stanara bora~kih zgrada mora zaustaviti i rije{iti, - kazao je na~elnik Galija{evi}.

Op}ina }e sufinancirati kirije On je dodao da je za zavr{etak bora~ke zgrade potrebno

2,5 miliona KM i da potrebna sredstva Op}ina Biha}a sama ne mo`e osigurati bez podr{ke vi{ih nivoa vlasti. - Meni je neprihvatljivo da jedino za bora~ku zgradu u Biha}u od svih op}ina u USK-a nema novaca od strane vi{ih nivoa vlasti i ovdje najvi{e ispa{taju stanari koji su podigli kredite za te stanove, sada iste vra}aju a istovremeno pla}aju i kiriju kao podstanari. Op}ina Biha} }e zbog toga sufinancirati pla}anje kirije tim stanarima, kazao je na~elnik Galija{evi}.

OP]INA BIHA] @ELI RJE[AVANJE PROBLEMA STATUSA DR@AVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJI[TA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Igra~ke od vr{njaka iz Stockholma Centar za socijalni rad Biha} nastavio je s podjelom paketa socijalno ugro`enim kategorijama Biha}a. Nakon pro{losedmi~ne podjele kompleta sportske opreme predstavnicima nekoliko biha}kih mjesnih zajednica podijeljeno je 70 paketa s igra~kama za djecu slabijeg imovinskog stanja. Igra~ke su prikupila djeca Stockholma za djecu Biha}a, a zahvaljuju}i Bi{}anki Minki Pe~enkovi} koja `ivi i radi u [vedskoj, igra~ke su danas podijeljene u nekoliko biha}kih mjesnih zajednica.

Do}i }e investitor, a mi nemamo {ta ponuditi Na radnom sastanku koji je odr`an na inicijativu predsjedavaju}eg Skup{tine USK-a, Emd`ad Galija{evi}, na~elnik Biha}a, osvrnuo se i na problem za{tite dr`avnog poljoprivrednog zemlji{ta u USK-a, kazav{i da je ovaj problem strate{ko pitanje na kojeg nadle`ni organi moraju kona~no dati odgovor. - Imamo veliki broj pravnih eksperta koji moraju dati

odgovor je li to bilo dr`avno ili zemlji{te zemljoradni~kih zadruga. I danas imate situaciju da neko dokapitalizira te zadruge iz pro{le dr`ave i

koristi zemlji{te do 500 hektara bez naknade i koncesije. Smatram da su te povr{ine dr`avno zemlji{te i da su dodijeljene zadrugama na kori-

{tenje. Bojim se da postoje razni lobiji kojima se ljudi ne `ele zamjerati i Skup{tina USK-a mora o tome raspravljati. Mo`e nam se desiti da nam do|e investitor i tra`i poljoprivredno zemlji{te, a mi ne}emo imati {ta ponuditi. Ne mo`ete pri~ati da je poljoprivreda razvojna {ansa USK-a, a da nemate podatke s ~ime raspola`ete, - kazao je na~elnik Galija{evi}.


22

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

aktualnosti • oglasi

www.usnkrajina.com.ba

Bosansko prolje}e ili Baba Marta S

OTVORENO PISMO

Ned`ad Ba{i}, Pravni fakultet Univerziteta u Biha}u

vako ko je pratio procese op}e bosanskohercegova~ke krize od njenog po~etka koja je kulminirala izlaskom na ulice nezaposlenih, o~ajnih i frustriranih prete`no mladih ljudi, mogao je jasno detektirati svu dramatiku apsurdnosti u kojem se nalazi danas bosanskohercegova~ko dru{tvo: beskrupuloznost vlasti, lojalnost izme|u sindikata i vlasti, o~aj i nemo} naroda. Visok stupanj nesposobnosti i odsustva minimalnog moralnog kredibiliteta entitetskih, kantonalnih i op}inskih vlasti kao i odsustvo svake vizije razvoja modernog dru{tva, vodilo je u ekonomski, kulturni, politi~ki i moralni izolacionizam i guranje BiH na marginu regionalnih i evropskih integracionih procesa. Visok stupanj korumpiranosti i nepotisti~ke povezanosti politi~kih, kulturnih i obrazovnih struktura na svim nivoima, vodilo je kreiranju interaktivnog kriminalnog odnosa sa zakonodavnim, pravosudnim i policijskim sistemom, {to je rezultiralo stvaranjem specifi~nog jaranskognepotisti~ko-kriminalnog mentaliteta {to je uvodilo bosanskohercegova~ko drustvo u

visok stupanj anksioznosti, rigidnosti, stati~nosti i zatvorenosti za sve nove ideje i nove razvojne programe. Uz to visok stupanj politi~ke kontrole nad javnim medijima doveo je do blokiranja svake mogu}nosti javne kritike i kontrole rada politi~kih struktura, {to je vodilo u nesmetan kriminalni upliv politike u proces obrazovanja {to je neminovno guralo ka kreiranju nesposobnih, intelektualno inferiornih, korupciji sklonih generacija sa odsustvom minimalnih moralnih principa i skrupula. Cijena ovakvog razvoja tek dolazi na naplatu cijelom dru{tvu. U kojem }e se pravcu odvijati procesi, koji su zapo~eti sa otvorenom pobunom naroda BiH protiv ovakvog koncepta razvoja dru{tva, te{ko je predvidjeti. Me|utim, ono {to je ve} sada vidljivo je licemjeran poku{aj razvodnjavanja socijalnog protesta i njegovo usmjeravanje ka slijepoj ulici u kojoj }e se iza politi~kih paravana izvr{iti tiha transformacija prirode ovih zahtjeva. Protest naroda u BiH duboko zabrinuo "jaransko-nepotisti~o-kriminalnu strukturu" svih provenijencija i nacionalnih boja, ne

samo u BiH ve} i u cijelom regionu. Zabrinutost vladaju}ih struktura, usko povezane sa nevidljivim nitima kriminala i korupcije, nije zabrinutost za sudbinu sopstvenog naroda, ve} isklju~ivo se vezuje za osiguranje njihove pozicije i nastavka pra`njenja bud`eta i raznih fondova, {to je vodilo u devastaciju dru{tva i bunt naroda. U njihovoj nemo}i da sprije~e opravdane zahtjeve i gnjev gladnih i o~ajnih po~inju se stavljati u puni pogon ve} davno vi|eni sistemi manipuliranja i izigravanja nemo}nih i obespravljenih i hu{kanja jednih protiv drugih. ni koji su podnijeli ostavku, ponovo dobijaju tzv. tehni~ke mandate, kako bi bili u mo-gu}nosti pripremiti nove zakone, nove uredbe, kako bi mogli izabrati svoje nasljednike, za koje su sigurni da }e iskazati svoju lojalnost starim strukturama, sa kojima }e u}i u diobu nove vlasti i i}i u nove devastiraju}e pohode. Tu je i oprobani sistem zavjera, ugro`avanje tobo`nje sigurnosti i ustavne stabilnosti zemlje, kao da je oni sami nisu doveli u najve}u opasnost. Tu je visoko softificirani sistem

O

politi~kih manipulacija i optu`ivanja onih koji su se pobunili protiv kriminala i razaranja dru{tva. Oni se progla{avaju uli~nim bandama, narkomanima, kriminalcima, kojima se ne podnosi ostavka, kojima je mjesto u zatvoru (???). Neki da bi sprije~ili narod da iska`e nezadovoljstvo protiv gladi, plja~ke, nemorala i kriminala, uvode pravo ratno stanje, stavljaju}i u stanje pripravnosti policijske postrojbe, podi`u}i time osje}aj nesigurnosti i straha kako kod drugih tako i kod svojih podanika koji bi mogli dignuti glas protiv njihovog zuluma. Na horizontima ponovo se ~uje zov za okupljanje pod nacionalnom zastavom, ponovo se okupljaju udru`enja ratnih vojnih veterana koji otvoreno pozivaju na patriotizam i spremnost da se ponovo razviju ratni barjaci, a sve to pod izgovorom ugro`enosti i straha od drugih. Tu je i otvorena demonstracija silom koju prati prijetnja pritvaranjem i su|enjem izdajnika svoga naroda. Pravna (nacionalna) dr`ava protiv pobunjenog naroda iskazuje svu svoju mo}.

S

druge strane, u sjenci o~ajni~ke pobune plebsa, odigrava se jo{ jedna isto tako opasna, prljava i nemoralna podvala pobunjenim o~ajnicima. U op}oj jalovo-histeri~noj osudi jaransko-nepotisti~no-kriminalne strukture vlasti, ~esto su najbu~niji oni koji su do samog praskozarja ovog "bosanskog radni~kog prolje}a" vrlo `ivahno u~estovali u op}oj plja~ki i prevari marginaliziranih i nesre}nih masa. Zauzimali su vrlo visoke pozicije u hijerarhiji plja~kanja i prevare naroda gdje su aktivno participirali u kriminalu i prevarama, sve dok nisu izgubili svoju poziciju u o~ajni~koj borbi sa svojim suparnicima u sticanju profita. U op}oj galami i zbrci vje{to se snalaze i ne rijetko se stavljaju na ~elo kolone o~ajnika izrastaju}i u nove politi~ke komesare i nove moraliste, u nove narodne tribune. Neki su se povukli na pozicije uva`enih akademika, ljekara, profesora, novinara, u~itelja, in`enjera... odakle ispaljuju `ustre kritike plja~kanja naroda brzo zaboravljaju}i svoju ulogu u toj op}oj plja~ki u kojoj su imali va`nu ulogu u stvaranju o~aja bespomo}nog naroda. Oprez nije naodmet.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

23

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo Podru`nica “Elektrodistribucija” Biha}

Zbog planiranih radova “Podru`nice Elektrodistribucije Biha} - PJ Biha} na elektro-energetskim objektima, do}i }e do prekida u isporuci elektri~ne energije kupcima prema sljede}em rasporedu: - dana 15. 17. i 18.02. 2014. od 08:00 do 16:00 sati trafo-stanica Johovac O B AV J E Š T E N J E

Cijenjeni kupci, Obavještavamo Vas da su na snagu stupili novi “Opšti uslovi za isporuku elektriène energije” a objavljeni su u ”Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” broj 35/08 , na oglasnoj tabli i web stranici Regulatorne komisije za elektriènu energiju u Federaciji BiH (FERK), i web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Ovi Opšti uslovi su se poèeli primjenjivati u skladu sa Odlukom FERK-a u 2009. godini. Postojeæi kupci iz svih kategorija potrošnje obavezni su, u toku 2013/2014 godine, zakljuèiti Ugovor o korištenju distributivne mre`e sa distributerom i Ugovor o snabdijevanju elektriènom energijom sa snabdjevaèem elektriène energije, djelatnostima u sastavu Podru`nice “Elektrodistribucija” Bihaæ. Podru`nica “Elektrodistribucija” Bihaæ pokrenula je akciju prikupljanja podataka koje æe koristiti u postupku sklapanja naprijed navedenih Ugovora. Molimo Vas da popunite podatke na dostavljenom obrazcu i da ovjeren obrazac vratite u Podru`nicu “Elektrodistribucija” Bihaæ najdalje za 30 dana od dana prijema ovog obavještenja, na jedan od sljedeæih naèina: - putem èitaèa – djelioca raèuna za utrošak el. energije - lièno, na naplatnim mjestima Podru`nice “Elektrodistribucija” Bihaæ - putem pošte na adresu Odjeljenja obraèuna i naplate na nivou Opštine kupca - putem telefaksa na brojeve navedene na prilo`enom obrazcu Podaci o kupcu - putem e-mail adrese: Informativni centar Elektrodistribucije Bihaæ info.edbi@elektroprivreda.ba Obrazac je potrebno popuniti sa podacima stvarnog korisnika elektriène energije jer æe se Ugovori moæi zakljuèiti samo uz dokaz o liènoj/pravnoj identifikaciji. U sluèaju da matièni podaci sa raèuna za elektriènu energiju, ne odgovaraju sadašnjem korisniku elektriène energije potrebno je da, uz popunjeni obrazac dostavite i ovjerenu fotokopiju dokumenta kojim dokazujete pravo vlasništva, odnosno korištenja objekta. Primjenom èlana 89. “Opštih uslova za isporuku el. energije (“Slu`bene novine Federacije BiH” broj 35/08), ukoliko postojeæi kupac ne zakljuèi prethodno navedene Ugovore sa distributerom i snabdjevaèem elektriène energije, Podru`nica “Elektrodistribucija” Bihaæ je u obavezi izvršiti obustavu isporuke elektriène energije do zakljuèenja Ugovora. Za dodatne informacije mo`ete se obratiti Informativnom centru Podru`nice “Elektrodistribucija“ Bihaæ na broj telefona 037 / 229-333 i besplatnu telefonsku liniju 080 020 134, kao i naplatnim mjestima Podru`nice “Elektrodistribucija” Bihaæ. Brojevi kontakt telefona i telefaksa navedeni su u prilo`enom obrazcu podaci o kupcu. Unaprijed Vam se zahvaljujemo na blagovremenom odzivu. S poštovanjem!

Podru`nica “Elektrodistribucija” Bihaæ


24

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

TU@NO SJE]ANJE Dana 10.2.2014. godine navr{ilo se 17 godina od smrti na{e drage

Dana 14.2.2014. navr{ava se 21 tu`na godina od pogibije na{eg dragog

EDIN (Ismeta) PE^ENKOVI] S ponosom i tugom uvijek }emo se sje}ati na{eg dragog Edija. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari najljep{i dio d`enneta. Porodica

SJE]ANJE

BILKA (ro|. Tiri}) REKI] Vrijeme prolazi, tuga i bol ostaju zauvijek. Hvala ti za sve {to si u~inila za nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.

SANIJA ALAGI] - Sena 15.03.1956. – 13.02.2004. Nedostaje{ nam...

Tvoji najmiliji: suprug Mustafa, sinovi Mujaga, Ramiz, Nijaz i k}erka Ramiza sa porodicama TU@NO SJE]ANJE

EKREM (Fehe) SMAJI] – Kuko 17.02.2012. – 17.02.2014.

dragom kolegi

Dana 11.2.2014. navr{ila se godina dana od smrti na{eg dragog brata, djevera i strike

ZIJAH (Osmana) MULI]

Tvoji: bra}a i sestre

Dragi na{ Zika, Vrijeme prolazi a bol i tuga za tobom se ne mijenjaju jer si ti to zaslu`io dobrotom prema nama. Uvijek te se rado sje}amo i dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti u na{im srcima, gdje ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allaha d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Senad, Senka, Emir, Alan, Irma i mala Lamija

Dana 19.2.2014. godine navr{ilo se sedam godina od smrti na{e voljene

Dana 11.2.2014. navr{ila se godina dana od kako je na ahiret preselio na{ voljeni suprug, otac, svekar i dido

Vrijeme prolazi, ali ostaju sje}anja i uspomene onih koji te vole i nose u srcu. Neka ti je vje~ni rahmet.

POSLJEDNJI POZDRAV

Tvoji najmiliji

ZIJAH (Osmana) MULI] Ne postoje rije~i kojima bismo opisali prazninu koja je ostala iza tebe. Sje}anje na tebe vje~no }e `ivjeti u nama. Vrijeme prolazi a bol i tuga ostaju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Ifeta, sinovi Jasmin i Hasan, snaha [ejla i unuk Din

EKREMU ALIJAGI]U ^lanovi Ansambla «Prijatelji sa Une»

GRACIANE (ro|. ^erne) PJATNICKI Snaga tvog lika ne podlije`e prolaznosti i zaboravu. Tvoji: Sergej, Marina, \ur|ica, Iva, Ena

Dana 11.2.2014. godine navr{ava se godina kako nije sa nama na{

ZIJAH MULI] – Zika Godina proleti, tebe vi{e nama ali ostaje tuga i draga uspomena na{ dragi Zika. [koro, Nurfeta, Emir i Naida


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

25

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

TU@NO SJE]ANJE

Dana 16. februara 2014. godine navr{it }e se pet godina od prerane smrti na{e drage mame, svekrve, nane

Dana 9.2.2014. godine navr{ilo se {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga, oca i dide

DELISTA (ro|. Musli}) KASUPOVI] @ivot nestaje u trenutku. Postoji ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to su beskrajna ljubav, ponos i sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Husein, Mersada, Jasmina

DEDO (Mujaga) POPR@ENOVI] S ljubavlju i po{tovanjem

SJE]ANJE

O`alo{}eni: supruga ]atiba, sinovi Ernad i Edin, snaha Emina i unuci Arnes, Dino i Ema

DELISTA (ro|. Musli}) KASUPOVI] 16.02.2009. – 16.02.2014.

Dana 11. februara 2014. g. navr{ile se tri godine od smrti na{eg dragog supruga i oca

S ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.

DERVI[ (Muhamed) PIRALI] – Dedo

Suprug Safet

10.04.1942. – 11.02.2011.

SJE]ANJE

Ljubav kojom smo te voljeli, bol u na{im srcima {to vi{e nisi sa nama, ne mo`e se iskazati rije~ima. Tvoja dobrota-plemenitost koja te krasila vje~no }e `ivjeti u nama. S ljubavlju i po{tovanjem koje si zaslu`io ~uvamo uspomenu na tebe.

DELISTA (ro|. Musli}) KASUPOVI] 16.02.2009. – 16.02.2014.

Na{a ljubav i uspomene ~uvaju te od zaborava. Suad, Sanela i Neno

Porodica Pirali}

SJE]ANJE

Dana 6.2.2014. godine navr{ilo se 30 godina od smrti na{eg dragog oca

DELISTA (ro|. Musli}) KASUPOVI]

ENVERA RAMAKI]A 06.02.1984. – 06.02.2014.

16.02.2009. – 16.02.2014.

S ljubavlju, ponosom i neizmjernom tugom ~uvamo uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji

Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Snaha Senada, sestra Mejra, unuke Emina i Edina

Dana 14.2.2014. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, dida, punca i svekra

Dana 16.2.2014. godine navr{ava se 14 godina od kako nas je napustio na{ otac i suprug

ALAGA (Mujaga) MUJNOVI]

VELAGA (Osme) DRAGANOVI]

Smrt ostavlja bol koju niko ne mo`e izlije~iti, a ljubav ostavlja sje}anja koje nam niko ne mo`e uzeti. Beskrajno smo ponosni {to smo imali takvog supruga, oca, dida, punca i svekra. Na{a ljubav i sje}anja prema tebi nikad se ne}e ugasiti. Bio si i osta}e{ na{ uzor u svemu. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga, sinovi, k}erke, unu~ad, zet i snahe

16.02.2000. – 16.02.2014.

Tvoja dobrota i lik nikad se ne}e izbrisati iz na{ih sje}anja. Neka mu Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Dervi{a, sin Fikret, k}erka Miradija, snaha Emira, zet Adil, unu~ad Mirela, Amir, Admir i Sabina

IZET (Ra{ida) MID@I]

TU@NO SJE]ANJE

Dana 14.2.2014. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nas je napustio na{ dragi suprug otac i deda. Ti{ina i praznina. Bol, nevjerica ali istovremeno i ponos {to smo te imali i {to si bio na{. Bri`an, tih, nenametljiv a ujedno autoritet jer kako ne po{tovati i voljeti takvu ljudsku veli~inu. Zbog toga je svaki novi dana uvijek s mislima na tebe i neka te i dalje prati na{a ljubav koja je beskrajna. Tvoja porodica

Dragi na{i, uvijek ste u na{im srcima i mislima Va{a k}erka Nada sa porodicom

STJEPAN ANU[I] 1994. – 2014.

RADOJKA ANU[I] 2004. – 2014.


26

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg prijatelja

^EDOMIR KORUGA – ^edo 05.02.2013. – 05.02.2014. S po{tovanjem Podru`nica Elektrodistribucija Biha}

Dana 11.2.2014. godine navr{ilo se {est mjeseci od smrti na{e najdra`e supruge i majke

EKREM (Zejnila) ALIJAGI] 27.01.1951. – 09.02.2014. S ljubavlju

SENKE (ro|. Vukovi}) HAD@IPA[I] Uvijek si u na{im mislima. Suprug Faruk, k}erka Sara i sin Emir

Porodica Dana 15.2.2014. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

SAFETE SMAILAGI] Vrijeme prolazi, a u srcu ostaje tuga i lijepa sje}anja na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: Amar, Anita, Mustafa, prijatelji: Esma i Ismet Dana 15.2.2014. navr{ava se godina kako si nas napustila

SAFETA (Hase) SMAILAGI]

TU@NO SJE]ANJE @ivot je prolazan ali tuga, ljubav i sje}anje na vas su vje~ni. Neka Allah d`.{. podari vje~ni rahmet va{im plemenitim du{ama. Va{i najmiliji

NIJAZ (Mehmeda) MALKO^ 17.02.2007. – 17.02.2014.

@ivot je prolazan ali sje}anje je vje~no. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i biti dio na{ih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet a mi te nikad zaboraviti ne}emo. Porodice: Rami}, Ziri}, Musi}, Javaragi} Dana 15.2.2014. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

SAFETE SMAILAGI]

Ostavila si trag koji se ne bri{e, sje}anja koja ne blijede, lijepe uspomene po kojima te pamtimo i s ponosom pri~amo da te ne zaboravimo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti 14.02.2014. u Harmanskoj d`amiji u 11 i 50. Tvoji najmiliji: suprug Abdulah, sinovi Ervin i Mustafa

\EMAL (Mehmeda) MALKO^ 22.06.2008. – 17.02.2014.

SJE]ANJE Sa ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na vas. Sin Enes sa porodicom, k}erka Jasna sa porodicom i unuka Aida sa djecom

AVDO DEMIROVI]

MUHIBA DEMIROVI]


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

sje}anja•oglasi

www.usnkrajina.com.ba

SJE]ANJE

Dana 11.2.2014. godine navr{ilo se {est tu`nih godina od kako nije sa nama na{ dragi

FATIMA (Koni}) D@ANI]

SMAIL (Ibrahim) JUKI]

19.02.2005. – 19.02.2014.

11.02.2008. – 11.02.2014.

S ljubavlju i po{tovanjem

Ljubav i ponos su ono {to osje}amo kada spomenemo tvoje ime. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica

SJE]ANJE Dana 18.2.2014. navr{ava se 15 godina od smrti na{eg voljenog sina i brata

ANEL (Muhamed) MEMAGI] – Wili 18.02.1999. – 18.02.2014.

S ljubavlju ja~om od zaborava. Voljeni nikad ne umiru, oni `ive u srcima onih koji ih vole. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet a nama sabur. Tvoji: tata Muhamed, mama Sebira, brat Armin i sestra bliznakinja Anela TU@NO SJE]ANJE na na{e drage S ponosom i tugom ~uvamo drage uspomene na va{u dobrotu, plemenitost i ljubav koju ste nam nesebi~no poklanjali. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Va{i najmiliji: Zumra, Ismeta, Ismet, Jasmin, Edin, Ferida i Amanda

FATKA (Alagi}) SARA^EVI] FIKRET SARA^EVI] – Ika

SJE]ANJE

16.08.2013 – 16.02.2014

Tvoja porodica

M a L i

HALIDA D@AFEROVI]

Prodajem nov stan, 1. sprat, 86 m2, nova gradnja, tel. 061-787-122

Iznajmljujem stan kod picerije Nica, Krupska br. 6, dvosoban sa priklju~enim internetom i kablovskom tv, tel. 061-144-247

Izdajem ili prodajem stan 60 m2, Ozimice I, zgrada TO-17, tel. 061-197260

Izdajem namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem, internetom i kablovskom tv, u blizini Tehni~kog fakulteta, za dvije u~enice, studentice ili bra~ni par, tel. 351-277 ili 061-394-104

Izdajem stan za u~enice 5 minuta do grada, centralno grijanje, kablovska, tel. 061-419-741

16.02.2003 – 16.02.2014

Iznajmljuje sobe za studente, kod Toplane Ozimice 1, i iz Austrije prodajem namje{taj, tehni~ka roba, bicikla i ostalo, Ozimice 1, objekat poslije Toplane, tel. 061-695-056

Dobrota i toplina kojom ste zra~ili i ljubav koju ste nam pru`ili pratit }e nas kroz cijeli `ivot. Molimo dragog Allah d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i neka vam je vje~ni rahmet. S neizmjernim po{tovanjem i ljubavlju Porodica

IN MEMORIAM Dana 16.02.2014. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg supruga, oca i didija

doc. dr. JUSUF ^AU[EVI] 01.01.1940. - 16.02.2011. ... Ali smrt nije kraj Jer smrti zapravo i nema I nema kraja Smr}u je samo obasjana Staza uspona od gnijezda do zvijezda (Mak D.) Porodice ^au{evi} i Zuli}

O g L a s i

Prodajem MAZDU 626 20i, 1987. godi{te, registrovana do februara 2014, eura kuka, cijena 1.400 KM, tel. 061-765534

1992. – 2014.

16.02.1997. – 16.02.2014.

ALAGA D@AFEROVI]

27

Prodaje se ku}a na Repu{inama. 10x11 Prizemlje / poslovni prostor, sprat i potkrovlje + pomo}ni objekat 5x8 ... Informacije na tel: 063 387-434 i 037 220-256

PRODAJA STANOVA • Prodaje se stan (68 m2) u Biha}u, Ozimice 2, prvi sprat. Stan (68 m2) se nalazi u stambenom naselju Ozimice II blok 5. Stan je na prvom spratu te sadr`i: dvije spava}e sobe, dnevni boravak, wc, kupatilo, dva hodnika (ugradbeni plakari u oba hodnika), kuhinju. Wc i kupatilo su renovirani, ugra|ena hidromasa`na tu{ kabina, provedene nove cijevi i radijatori za

Prodajem gra|evinsku parcelu sa ku}om u strogom centru Cazina i trosoban stan u Biha}u na odli~noj lokaciji na Ozimicama I., tel. 061-809972, 037-226-461 Prodajem zemlji{te u Lohovu pri izlasku iz Rip~a uz Unu, povr{ine 5212 m2, ogra|eno u `i~anu ogradu sa vo}kama i prilazu na Unu. Cijena 30.00 KM/m2. Tel: 033/220-964; 062/474-874; 062/137-030 velida_veledar@live.com


28

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

oglasi

• •

centralno grijanje, te zasebno centralno grijanje na struju. Stan posjeduje i blindirana vrata, {upu, te pomo}nu prostoriju. CIJENA STANA: 103.000 KM. Kontakt za vi{e informacija: Kontakt e-mail: alijagic87@hotmail.com GSM: +387 61 / 149-339 prodajem stan 63 m2, dva balkona + {upa, Ozimice I. Tel: 061-418-423 prodajem stan u strogom centru Biha}a u Ul. HVO-a 1/3 stan ima 42 m2 + terasa 45 m2 i podrum, sve informacije na tel. 223-513 prodajem stan 100 m2 na Ozimicama II kod Ilme (~etverosoban) upravo renoviran, prodajem stan Ozimice I 42 m2, preko puta «Neli», cijena na upit, tel. 061-465-584, 062-193-021, 037-226-058 prodajem trosoban stan u Biha}u, stan se nalazi na Ozimicama 2, visoko prizemlje, ima 74 m2 + 24 m2 terase, djelimi~no obnovljen 2005. godine, cijena po dogovoru, tel. 00386-70-744823 prodajem stan trosoban 68 m2 I kat + terasa i {upa Luke, stana 63 m2, IV kat Ozim. 1, mijenjam trosoban 78 m2 + 2 terase visoko prizemlje, Ozim 2, za jednosoban uz doplatu razlike, tel. 061415-105

PRODAJA KU]A • prodajem ku}u prizemnica na Kamenici Mre`ni~ka 29 sa oku}nicom od 3.000 m2 papiri 1/1, tel. 065-657-668, 00381-

www.usnkrajina.com.ba

64-506-1208 • ku}a na sprat sa gara`om, lj. kuhinjom, {upom, mladim vo}njakom 900 m2 zemlji{ta u V. Zalo`ju kod {kole prodajem, tel. 061-767-051, 063-338-826 • prodajem ku}u P+S+P 63 m2 oku}nice, Islamovac, 125.000 KM, ku}a P+S sa 2 gara`e ispod objekta 680 m2 oku}. 501. sl. brig. ku}a manja u Jablanska (prilaz) 30.000 KM, tel. 061415-105

PRODAJA ZEMLJI[TA

prodajem 4 dunuma zemlje na Zlopoljcu cijena 5 KM/m2 u komadu mo`e i jeftinije, papiri 1/1, tel. 065-657668 • prodajem devastiranu ku}u i gara`u i 3 dunuma zemlje i 50 dunuma zemlje u Zlopoljcu, tel. 065-489-985 • prodajem zemlji{te za vikendice u Ra~i}u i na Dubovskom uz magistralni put te ku}i{ta u Velikom Lugu, tel. 061444-364 • vrlo povoljno – jeftino prodaje se zemlja povr{ina 5.200 m2, 1/1 lokacija Golubi} novo naselje ispod Kosirnice, tel. 063116-887 • prodajem 2 placa po 500 m2 u Novom naselju Kalina, zemlja ~ista 1/1 dozvoljena gradnja, asfalt, struja, tel. 062-414182 • prodajem parcelu 1.300 m2 sa devast. ku}om uz Unu i gl. put Pritoka, prodajem 47 dunuma uz gl. put Gorjevac, 60 dunuma Hrgar, plac na Brizavicama uz put za selo Klokot, 750 m2 plac Pritoka

AKCIJA NOVO NASELJE RIBI] (BEGOVA LUKA)

Prodajem vi{e gra|evinskih parcela za gradnju ku}a. Izgra|ena sva potrebna komunalna infrastruktura: asfalt, struja, voda, kanalizacija, telefon, i internet. Dozvoljena gradnja, udaljeno 2 km od epicentra Biha}. CIJENA: 10.000 E/1 KOM Tel: 061-142-502 e-mail:

zemljiste.bihac@gmail.com

(Golub. put) 200 dunuma Vrelo, tel. 061-415-105

IZNAJMLJIVANJE • izdajem sobe sa centralnim grijanjem za studentice u centru Biha}a kod MUP-a, tel. 061-459-458 • izdajem novosagra|enu, namje{tenu ku}u 70 m2 u blizini centra Biha}a za 23 studenta-ce, tel. 062-264-579 • izdajem sobe za studente, tel. 062-808737 • povoljno izdajem komforan stan za |ake, studente, studentice, radnike, sa posebnim ulazom, kuhinjom, centralnim grijanjem, besplatnim internetom (novogradnja), tel. 310-307, 062-816800 • izdajem apartman sa grijanjem namje{ten i jednu sobu za studenta nedaleko od Vlade Kantona, tel. 062926-728, 062-433-148 • iznajmljuje se stan, sve informacije na tel. 061-368-288 • izdajem dva stana: I – stan od 52 m2 nije namje{ten, II – stan od 25 m2 potpun i udobno namje{ten, oba se nalaze na adresi Ul. I. Ljubijanki}a br. 116 Biha} (preko puta hotela Emoprium), tel. 037-351-192, 061-753-394 • izdajem dvokrevetnu sobu za mu{karce, jedan krevet zauzet a drugi slobodan, ku}a se nalazi u Harmanima preko puta sportskog centra Kova~evi} i blizu kineskog zida, tel. 061-418-127 • izdajem garsonjeru namje{tenu za

Javno Preduze}e "Radio Televizija Unsko-s sanskog kantona" d.o.o. Biha} NAJAVA EMISIJA IZ PROGRAMA TELEVIZIJE USK Web sa najviše informacija sa Unsko - sanskog kantona

EKO KVIZ

EKO-KVIZ je ve} dobio prve pobjednike i to one najmanje.Kao {to ste mogli vidjeti u kategoriji od 3-5 razreda najbolji su bili u~enici O[ Konjodor iz Bu`ima. A ko }e pobjediti od 7,8, ili 9 razreda tek }emo vidjeti. Koliko su bili spremni i {ta znaju o ekologiji u~enici iz osnovnih {kola Prekounje Biha}, Ostro`ac Cazin, te i O[ iz Bosanske Krupe.,mo`ete pogledati u prvom krugu takmi~enja za stariji uzrast. EKO-KVIZ vodi Merima Zuli} u subotu 15.februara od 17 sati i 30 minuta.

NORMALNI LJUDI, igrani film

Subota, 15.02.2014. u 23:30 h @ivoti prijatelja, sve njihove potrebe i ambicije, snovi i o~ekivanja su bezvrijedni. Steva {anker je zaljubljen u glumicu. Duja je zaljubljen u svoj motor. Bane, vlasnik kafi}a, planira mu ga ukrasti. Nikola, povratnik iz rata, tra`i posao. Toma, voza~ hitne pomo}i, zaljubljen je u Miru. Mira je u vezi sa kriminalcem, koji je zlostavlja. Ona ponekad misli da je zaljubljena u Tomu.. Godina proizvodnje: 2001. Uloge: Aleksandar Ber~ek, Dragan Jovanovic, Milena Dravi}, Zoran Cvijanovi}, Radoslav Milenkovi}.

ORAO / THE EAGLE, igrani film

Ponedjeljak, 17.02.2014 u 22:40 h

ORAO / THE EAGLE, igrani film Ponedjeljak, 17.02.2014 u 22:40 h

Epski film Oscarom nagra|enog redatelja Kevina Macdonalda (“The Last King of Scotland”) adaptacija je historijsko avanturisti~ke knjige “The Eagle of the Ninth” britanke Rosemary Sutcliff. Dvadeset godina nakon neobja{njivog nestanka Devete legije u planinama [kotske, mladi centurion Marcus Aquila sti`e iz Rima ne bi li objasnio misteriju i povratio dobar glas svog oca, komandanta Devete legije. Marcus se upu}uje preko Hadrijanovog zida u divljinu Kaledonije kako bi vratio davno izgubljeni amblem orla devete legije. Godina proizvodnje: 2011. Uloge: Jamie Bell, Channing Tatum, Donald Sutherland Re`iser: Kevin MacDonald @anr: Istorijski Du`ina trajanja: 114 minuta

Epski film Oscarom nagra|enog redatelja Kevina Macdonalda (“The Last King of Scotland”) adaptacija je historijsko avanturisti~ke knjige “The Eagle of the Ninth” britanke Rosemary Sutcliff. Dvadeset godina nakon neobja{njivog nestanka Devete legije u planinama [kotske, mladi centurion Marcus Aquila sti`e iz Rima ne bi li objasnio misteriju i povratio dobar glas svog oca, komandanta Devete legije. Marcus se upu}uje preko Hadrijanovog zida u divljinu Kaledonije kako bi vratio davno izgubljeni amblem orla devete legije. Godina proizvodnje: 2011. Uloge: Jamie Bell, Channing Tatum, Donald Sutherland Re`iser: Kevin MacDonald @anr: Istorijski Du`ina trajanja: 114 minuta

VIJESTI TVUSK

SVAKI DAN U 10 h, 12 h i 14.30 h


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 14. februar/velja~a 2014. godine

29

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

M a L i

O g L a s i

jednu ili dvije osobe u sklopu ku}e, poseban ulaz, tel. 062-981-729 • izdajem namje{ten jednosoban stan za studenta ili zaposlenu osobu – poseban ulaz kod sportske dvorane Luke, tel. 061-486-650, 061-589-119 • izdajem stan za dva studenta sa svim uslovima za stanovanje, stan je udaljen od centra 10 min a od Tehni~kog fakulteta 5 min, tel. 061-017-540 • izdajem sobe sa kupatilom i kuhinjom, sve je namje{teno, vrlo povoljna cijena, sobe se izdaju na du`i i kra}i vremenski period, sobe su za radnike, samce, mladi bra~ni par, |ake, studente, tel. 310-908 • iznajmljuje se stan sa centralnim grijanjem, internetom i kablovskom televizijom za mu{karce, tel. 061-374-145 • iznajmljujem garsonjere i sobe za studente i u~enike, Cerava~ka brda 58 Biha}, tel. 061-706-075 • iznajmljujem trosoban stan u centru iznad Bondena, 72 m2, 3. sprat, kompletno namje{teno, tel. 061-603-350 • iznajmljujem trosoban stan u Harmanima H-3 4. sprat, namje{ten, tel. 061603-350 • izdajem sobu za studente ili zaposlene samce 1-2 osobe, c. grijanje, kab. ant. int. zaseban ulaz u blizini dvorane Luke, tel. 037-220-967, 062-176-975 • izdajem stan 92 m2, ~etverosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, kablovska, internet, Cerava~ka brda 40, isklju~ivo za porodicu, tel. 061-965761 • izdajem jednosoban namje{ten stan za jednog ili dva studenta, zaseban ulaz (soba, kuhinja, kupatilo), tel. 061-486650, 061-589-119 • izdajem ku}u za tri studenta ili studen-

tice s centralnim grijanjem, internetom i kablovskom tv, tel. 061-873-329 • izdajem stan za studente ili zaposlene osobe, sa centralnim grijanjem, poseban ulaz, internet, kablovska, balkon, ve{ ma{ina, parking, u blizini centra grada, cijena povoljna, tel. 062-282-432 • izdajem stan 64 m2 Novo naselje Poliklinika 5. sprat, nenamje{ten, cijena po dogovoru, tel. 061-254-096 • izdaje se namje{teno potkrovlje ku}e i u prizemlju sobe zaposlenim osobama ili studentima, sa internetom, tv, u blizini Kan. Vlade ili MUP-a, tel. 037223-544, 062-514-825

PRODAJA RAZNO: • Prodajem gara`u u Biha}u Prodajem potpuno renoviranu gara`u u Biha}u u Krupskoj ulici iza picerije Nice. Gara`a se nalazi 3 minute hoda od d`amije Fethije u centru Biha}a tako da je pogodna za {iri centar Biha}a. Vlasni~ka dokumentacija uredna i odmah prevodiva. Informacije na telefon 061/231-066

RAZNO: • dajem instrukcije iz hemije za u~enike osnovne {kole, tel. 222-189

• BRZO – efikasno, ovjeravam zdravstvene knji`ice, upla}ujem premije zdravstvenog osiguranja. POZOVITE ODMAH gsm: 062-593700 i stvar je gotova. Hvala svima Aziz – Zizi

[kolski odbor JU Mje{ovita srednja {kola „Bosanski Petrovac“, uz saglasnost Ministarstva, donio je odluku kojom se raspisuje:

KONKURS

za popunu upra`njenih radnih mjesta Na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika s bolovanja, a najkasnije do kraja {kolske 2013/2014. 1. Profesor historije 14 ~asova 2. Profesor fizike i matematike norma Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati su du`ni ispunjavati uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: (original ili ovjerene fotokopije) 1. Kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon 2. Odgovaraju}u diplomu o {kolskoj spremi za radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidat treba dostaviti i i dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom (od nadle`ne Kantonalne komisije) - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao, nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva neke od kategorija iz Zakona, - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene, - Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) i dokaz da radni odnos nije prestao njegovom krivicom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom, dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bi}e telefonski obavje{teni o datumu i terminu obavljanja intervjua. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU MS[ „Bosanski Petrovac“ ul. Bosanska 125, 77250 Bosanski Petrovac (s naznakom za konkurs/natje~aj).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO – SANSKI KANTON OP]INA KLJU^ JU OSNOVNA [KOLA «VELAGI]I» VELAGI]I Na osnovu ~lana 84. Stav j) i ~lana 137. Pravila JU Osnovne {kole «Velagi}i» Velagi}i, [kolski odbor na svojoj 6. sjednici odr`anoj dana 13.02.2014.g. d o n i o je Odluku da se raspi{e

KONKURS

za popunu radnih mjesta 1. Nastavnik bosanskog jezika i knji`evnosti – 1 izvr{ilac (4 sata) sedmi~no na odre|eno vrijeme, do kraja nastave u {k. 2013/2014. g. 2. Nastavnik engleskog jezika u Podru~noj {koli Krasulje – 1 izvr{ilac 5 sati sedmi~no na odre|eno vrijeme, do kraja nastave u {k. 2013/2014. g. Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. Kratku biografiju (navesti broj telefona) 2. Diplomu o zavr{enoj {koli 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu 5. Uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka 6. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu kandidata) Navedeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerena fotokopija, a dokumenti pod rednim brojem 4. i 5. ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijem o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj10-34-1731/12 od 06.01.2012. godine, te u skladu sa Izmjenama I dopunama Kriterija o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj 10-34-173-6/2012 od 03.09.2012.godine (u daljem tekstu: “Kriterij”). Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs, dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se, prema Kriteriju, izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata: - dokaz o progla{enom tehnolo{kom vi{ku od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica potrebno je dostaviti sljede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, Uvjerenje slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe - Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata I ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom - Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom i Zakonom o socijalnoj za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju dana 25.02.2014. godine sa po~etkom u 10,00 sati. Kandidati koji ne do|u na intervju ne}e u}i u izbor. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave slati po{tom na adresu: JU O[ «Velagi}i», Velagi}i bb, 79280 Klju~ sa naznakom – Za konkurs za popunu radnih mjesta. Predsjednica [kolskog odbora Vesna Hod`i}


SPORT

OSNOVANO: 22. XII 1995. GODINE • ADRESA: 502. VITE[KE BRIGADE BIHA] • (zgrada Kulturnog centra, kod gradskog parka)

PETAK, 14. februar/velja~a 2014. godine

www. usnkrajina.com.ba e-mail: usnovine@bih.net.ba

BROJ: 929 • GODINA XVIII kupujte i {irite Krajinu

PRIPREME NK JEDINSTVA

Jedinstvo zadovoljno odra|enim u Medulinu Odigrano nekoliko kontrolnih utakmica s ekipama iz Slovenije i Ma|arske Jedinstvo iz Biha}a, lider Prve nogometne lige BiH, je u Medulinu, gdje se izabranici Ervina Smajilagi}a uigravaju za nastavak prvenstva u kojoj im predstoji borba za obranu titule jesenjih prvaka i povratak u elitni bh. nogomet. Pripreme u Medulinu protje~u radno u odli~noj atmosferi. Radi se dva puta dnevno sa akcentom na odabir i uigravanje idea-

lnih 11 uz odigravanje dogovorenih kontrolnih susreta. - Zadovoljan sam do sada ura|enim te mogu da pohvalim sve igra~e na maksimalnom zalaganju i radu u Medulinu. U dogovorenim su-sretima priliku dajem svim igra~ima, te sam svakodnevno na slatkim mukama u tra`enju idealne postavke. Imali smo kvalitetne protivnike u pripremnim utakmicama, {to je

Medulin odli~an pokazatelj i mogu da ka`em da smo u sve susrete u{li maksimalno motivirani i {to su igra~i u svim susretima ispo{tovali i odradili sve, bez obzira na krajnje rezultate, istakao je Ervin Smajilagi}, {ef stru~nog {taba. Ekspedicija Jedinstva danas (petak) se vra}a u Biha}. U prvom kontrolnom susretu Jedinstvo je slavilo pobjedu rezultatom 2:1 protiv tre}eli-

ga{a iz Slovenije. Pogotke su postigli Piri} i Pljevljak. U drugom susretu Jedinstvo se sastalo sa ekipom Szolnoki MÁV FC, drugoliga{em iz Ma|arske. Susret je zavr{en podjelom bodova 1:1, iako se mo`e istaknuti dobra igra crveno-bijelih, koji su vode}i pogodak postigli polovinom prvog dijela (Dizdari}), a do izjedna~enja Ma|ari su do{li u 90. minuti s bijele ta~ke.

Bi{}ani su susret po~eli u sastavu: Hamzabegovi}, ^izmi}, Hu{i}, Kahrimanovi}, Kova~evi}, Stjepanovi}, Dizdari}, Piri}, Malba{i}, Stjepanovi} i Stojanov, a jo{ su igrali Begi}, [ehi}, Nuhanovi}, Nuspahi}, Mujaki}, Ju{i}, Be~i}, Durakovi}. U tre}em susretu Jedinstvo je pobijedilo Zvijezdu, premijerliga{a iz Grada~ca. Susret je zavr{en rezultatom

2:1. U srijedu su Bi{}ani odigrali i ~etvrti kontrolni susret protiv Rudara iz Velenja, ~lana Prve lige Slovenije. Susret je zavr{en rezultatom 2:2. Danas (petak) posljednjeg dana boravka u Medulinu Jedinstva igra i posljednji kontrolni susret u kojem }e se sastati s ekipom Kopar, ~lanom Prve lige Slovenije nakon ~ega se ekspedicija vra}a u Biha}.

PRIPREME PODGRME^A

Klju~anin zadovoljan ekipom Nakon izbora Benjamina Klju~anina za {efa stru~nog {taba i deset dana priprema nogometa{i Podgrme~a odigrali su i prvi kontrolni susret i to u Klju~u sa tamo{njim istoimenim klubom. Prijateljska utakmica zavr{ene je nerije{eno 1:1, a zgoditak za sanskog prvoliga{a je postigao Haris Me|edovi}. Iako se o~ekivalo da Podgrme~ u ovoj utakmici pobijedi i to sa ve}om gol razlikom, obzirom da je igrao protiv ni`erangiranog kluba, trener Benjamin Klju~anin nagla{ava da nije razo~aran ovim ishodom. - Ovo je prvi kontrolni susret i zadovoljan sam, ako uzmemo u obzir da smo prvo poluvrijeme rije{ili u svoju korist. Susret sam iskoristio da dam priliku svim igra~ima koji konkuri{u za ekipu, te sam mogao vidjeti igra~e koji su na probi, - istakao je Klju~anin. Sanjani su u srijedu odigrali i drugi kontrolni susret protiv ekipe NK Radnika iz Prijedora, koji igra u Tre}oj ligi

RS. Susret je zavr{en rezultatom 132:56. U petak izabranici Benjamina Klju~anina odigrat }e susret u Sanskom Mostu protiv ekipe Slobode iz Mrkonji} Grada, ~lana Prve lige RS. Narednu prijateljsku utakmicu sanski nogometa{i bi trebali odigrati za dva dana protiv NK Radnika iz Prijedora, ~lana Tre}e lige RS. - Zadovoljan sam vi|enim u odigranim susretima, iako moram da ka`em da u narednom periodu o~ekujem jo{ vi{e od svojih igra~a. Od Uprave sam tra`io da poku{aju dogovoriti susret sa ekipom iz Premijer lige BiH, a susret bi bio zasigurno pokazatelj stvarnog stanja Podgrme~a, istakao je Klju~anin. Takmi~enje Prve lige FBiH starta 2. marta, a Podgrme~ u prvoj utakmici ide na te{ko gostovanje kod Rudara u Kakanj. Sanski prvoliga{ se nakon jesenjeg dijela prvenstva nalazi u opasnoj zoni na trinaestom je mjestu s 14 bodova i bilansom ~etiri pobjede, dva remija i ~ak devet poraza.

JUDO: KUP LABINSKA REPUBLIKA 2014

Zlato za Ademu Dervi{evi} Proteklog vikenda takmi~ari Judo kluba Una iz Biha}a u~estvovali su na Judo kupu Labinska Republika u Labinu (Hrvatska). Takmi~arka Adema Dervi{evi} u konkurenciji kadetkinja do 52 kg osvojila je zlatnu medalju, dok ja Alma Pajali} osvojila srebrenu medalju u konkurenciji do 70 kg.

Bron~anim medaljama u svojim kategorijama okitili su se Mirza Omerdi} do 66 kg i Kenan Alivuk do 81 kg. Trener Husein Rami} zadovoljan je nastupom svojih takmi~ara. Na ovom takmi~enju nastupilo je 415 takmi~ara iz 24 kluba iz Italije, Slovenije, Hrvatske, dok se Judo klub Una jedini iz BiH.

KBS FAVORIT BH BIHA]

Peto mjesto u Karlovcu Takmi~ari KBS Favorit BH iz Biha}a proteklog vikenda u~estvovali su na Evropskom kupu u full contactu u Karlovcu, a Bi{}ani su se predstavili sa sedam takmi~ara: Meida Duni}, Ajla Voji}, Adnan Velad`i}, Ibrahim Veli}, Senad Fatki}, Aner Karahod`i} i Murat Rakovi}. U jakoj konkurenciji Bi{}ani su osvojili sedam medalja od

~ega jednu zlatnu , dvije srebrene i ~etiri bron~ane. Svi takmi~ari su bili na nivou i pokazali da spremni ulaze u ovu godinu. Odli~nim nastupima posebno su se istakli Aner Karahod`i} i Murat Rakovi} koji su u finalima imali za protivnike aktualne svjetske prvake. Na `alost na{a takmi~arka Ajla Voji} je u ~etvrtfinalnom me~u u

kojem je pobijedila protivnicu iz Poljske zadobila povredu {ake i zbog toga nije mogla nastaviti takmi~enje. Da je FAVORIT BH izrastao u jak i respektabilan kolektiv dokazuje i ~injenica da su Bi{}ani u sveukupnom plasmanu dvadeset klubova koji su bili na takmi~enju zauzeli odli~no peto mjesto u disciplini full contact. Pripremio: Edin Alagi}

BROJ: 929  

Unsko-sanske novine Krajina

BROJ: 929  

Unsko-sanske novine Krajina

Advertisement