Page 1

str. 4 INTERVJU: ARMIN HALITOVI], NA^ELNIK OP]INE BOSANSKA KRUPA

www.noviradiobihac.com

Pogodnosti ulaga~ima

PETAK, 22. novembar / studeni 2013. godine, Biha} Godina XVIII;

Broj: 917

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com.ba / e-mail:usnovine@bih.net.ba

UZAVRELA KRAJI[KA POLITI^KA SCENA

Prolongirano izja{njavanje o povjerenju Vladi USK-a

str. 2

Iskrene ~estitke povodom 25. novembra, Dana dr`avnosti

ODLUKOM [TABA CIVILNE ZA[TITE OP]INE BIHA]

Za obnovu bolnice

100.000 KM

Radio-televizija Unsko-sanskog kantona foto:Reprezent

Unsko-sanske novine

Novogodi{nji sajam

Biha} 2013 POZIV ZA U^E[]E Po{tovani gra|ani Biha}a i Unsko-sanskog kantona, koristimo priliku da Vas obavijestimo da op}ina Biha} namjerava i ove godine uprili~iti manifestaciju "Novogodi{nji sajam Biha} 2013", koja bi se odr`ala od 25. do 30. decembra 2013. godine na Gradskom trgu u Biha}u. Ovogodi{nji sajam }e se odr`ati u zatvorenom prostoru ({ator), s ogrijanjem i rasvjetom, ali na komercijalnoj osnovi. Prijavite se i budete sudionikom ove manifestacije. Obrazac prijave mo`ete preuzeti na info pultu u {alter sali op}ine, a prijaviti se mo`ete do 15. decembra ili putem e-maila: svjetlana.kurbegovic@bihac.org


2

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

UZAVRELA KRAJI[KA POLITI^KA SCENA

Prolongirano izja{njavanje o povjerenju Vladi USK-a S

kup{tinska zasjedanja u petak, 15. novembra, produbila su politi~ku krizu u Unsko-sanskom kantonu. Mada je Kolegij Skup{tine prvobitno zakazao petu redovnu sjednicu na kojoj su se poslanici trebali izjasniti o smjeni predsjedavaju}eg Skup{tine USK-a i njegovog zamjenika, te o povjerenju Vladi USK-a, u petak je umjesto jedne zakazane odr`ana i druga, 6. vanredna sjednica. Pred petu vanrednu sjednicu Skup{tine USK-a u petak, 15. novembra, zasjedali su klubovi Bo{njaka i Hrvata, koji su uskratili povjerenje Admiru Hadipa{i}u i Ivanu Pr{i na ~elnim pozicijama u rukovodstvu Skup{tine USKa, a potvrdili nove kandidate Farka Hod`i}a, nezavisnog poslanika za predsjedavaju}eg Skup{tine USK-a, a iz reda hrvatskog naroda Dejana Duri}a, biv{eg poslanika NS RZB, a odnedavno ~lana SDA za njegovog zamjenika.

Mulali} umjesto Velad`i}a Klub Bo{njaka na zasjedanju odr`anom uo~i 5. vanredne sjednice ve}inom glasova uskratio je povjerenje [efiku Velad`i}u i umjesto njega za novog predsjednika imenovao Kasima Mulali}a. Nakon {to je zatra`ena, a potom i prihva}ena dopuna dnevnog reda o izja{njavanju o kandidatima iz reda bo{nja~kog i hrvatskog naroda za imenovanje na klju~ne pozicije u skup{tinskom rukovodstvu,

z Dok nova parlamentarna ve}ina koju ~ine poslanici SDA, "oba" DNZ-a i nezavisni poslanici Farko Hod`i} i Ekrem Pro{i} tvrde da su kantonalnu zakonodavnu vlast preuzeli u skladu sa Ustavom USK-a i Poslovnikom o radu Skup{tine USK-a, drugi pak to negiraju pozivaju}i se na flagrantno kr{enje ustavnih i poslovni~kih odredbi i na vitalni nacionalni interes z U kona~nici o pravnoj valjanosti odluka koje su bile predmetom usvajanja na vanrednim sjednicama Skup{tine USK-a o~itovat }e se Ustavni sud Federacije BiH Klub Srba koji u Skup{tini USK-a ~ine poslanici Mira Ljubijanki} i Mladen Loni} zatra`ili su da se o svim ta~kama dnevnog reda raspravlja i glasa po vitalnom nacionalnom interesu. Uslijedile su potom burne diskusije i rasprave ko je u pravu, a okon~ana je glasanjem o dnevnom redu koji je podr`alo 16 poslanika ~ime je i zvani~no potvr|ena nova parlamentarna ve}ina u kantonalnoj zakonodavnoj vlasti, a koju ~ine poslanici SDA, "oba" DNZ-a i nezavisni poslanici i ~lanovi Demokratske fronte BiH Farko Hod`i} i Ekrem Pro{i}. Primjenu mehanizma vitalnog nacionalnog interesa zatra`ilo je i skup{tinsko rukovodstvo, Admir Had`ipa{i}, predsjedavaju}i i njegovi zamjenici Ivan Pr{a i Mladen Loni}. Mladen Loni}, koji je nakon usvajanja dnevnog reda predsjedavao sjednicom, na kraju iscrpljuju}e rasprave i dilema da li odluku treba prvo donijeti pa je uputiti Ustavnom sudu F BiH, zatra`io je da o pri-

jedlogu odluke za razrje{enje predsjedavaju}eg Skup{tine i njegovog zamjenika iz reda hrvatskog naroda glasaju klubovi naroda, {to je izazvalo op}e nezadovoljstvo. Kako ve}ina u klubovima Bo{njaka i Hrvata nije `eljela da glasa tvrde}i da to nije u skladu sa Poslovnikom o radu Skup{tine USK-a i da se kr{i Ustav USK, prijedlog za razrje{enje i imenovanje novog predsjedavaju}eg i njegovog zamjenika nije imao potrebnu ve}inu. U momentu kada je trebala uslijediti rasprava o izglasavanju nepovjerenja Vladi USK-a, Asim Kamber, predsjednik Kluba SDA zatra`io je pauzu nakon koje je prekinuta peta i otvorena nova {esta vanredna sjednica, na kojoj Had`ipa{i}u i Pr{i nije dozvoljeno da nastave predsjedavati sjednicom. Njihova mjesta fizi~ki su zauzeli poslanici Asim Kamber, Nijaz Hu{i} i Ekrem Pro{i}, a za predsjedavanje sjednicom do imenovanja novog predsjedavaju}eg i njegovog zamjenika nova parlamentarna

ve}ina ovlastila je poslanika Huseina Ro{i}a. Potom su smijenjeni Had`ipa{i} i Pr{a, a imenovani Farko Hod`i} za novog predsjedavaju}eg Skup{tine i Dejan Duri} za njegovog zamjenika iz reda hrvatskog naroda. Prolongirano je izja{njavanje o povjerenju Vladi USK-a kako bi ispo{tovali zakonsku proceduru kojom se kantonalnoj izvr{noj vlasti omogu}ava da se izjasni o zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja. Vlada USK-a bi se, shodno zaklju~ku Skup{tine, o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja, izjasniti u roku od sedam dana. Budu}i da je Klub Srba i na ovoj sjednici zatra`io za{titu vitalnog nacionalnog interesa, o pravnoj valjanosti odluka koje su donesene na ovim sjednicama o~itovat }e se Ustavni sud F BiH. Premijer Hamdija Lipova~a koji je prisustvovao dvjema vanrednim sjednicama kazao je da o svemu {to se de{avalo u skup{tinskoj sali ima svoje mi{ljenje, ali da }e kao {ef kantonalne izvr{ne vlasti po{tovati ono {to od njega

bude tra`ilo 30 skup{tinskih poslanika.

Pe~ati kod Hod`i}a, klju~evi kod Had`ipa{i}a Kraji{ka politi~ka scena uzburkana je dodatno u ponedjeljak, 18. novembra, kada je u ranim jutarnjim satima nova parlamentarna ve}ina u prostorije Skup{tine USK-a uvela Farka Hod`i}a, novog predsjedavaju}eg i njegovog zamjenika Dejana Duri}a. Hod`i} je dobio pe~ate i ovjerio odluke koje je izglasala nova skup{tinska ve}ina. Na radnom mjestu se pojavio i Admir Had`ipa{i}, kod kojeg su jo{ uvijek klju~evi kabineta. Zbog fizi~kog spre~avanja da nastavi rukovoditi sjednicom, ali i svega {to je nakon toga uslijedilo ~ime je u kantonalnom zakonodavnoj vlasti napravljen, kako je rekao, klasi~ni "dr`avni udar" Had`ipa{i} je Tu`ila{tvu USK-a podnio krivi~nu prijavu protiv 16 poslanika koji ~ine novu parlamentarnu ve}inu. Dok Had`ipa{i} tvrdi da je on legalni

predsjedavaju}i i da odluke koje je donijela nova skup{tinska ve}ina ne mogu i nisu pravno valjanje jer su prekr{eni ustavi USK-a i F BiH, i Poslovnik o radu Skup{tine USK-a, Hod`i} pak svoje imenovanje smatra zakonitim i legalnim, a sve {to se de{avalo u skup{tinskoj sali normalnim slijedom koji se, kako je istakao, de{ava u svim demokratskim sistemima. U ponedjeljak, 18. novembra, odr`ana je i sedma vanredna sjednica Skup{tine USK-a kojom je, kako je kazao Hod`i}, odblokiran rad zakonodavne vlasti u USK-u. U okviru dnevnog reda utvr|enog na ovoj sjednici, u prisustvu tek trojice poslanika iz opozicije, a u odsutnosti Dragane Bajri}, sekretara Skup{tine, koja je od ponedjeljka na bolovanju i kantonalnih ministara i premijera koji je u pisanoj formi obavijestio poslanike da je zbog ranije utvr|enih obaveza sprije~en prisustvovati sjednici, ali da }e u skup{tinskoj sali biti ve} na narednoj sjednici, zatra`eno je da se u roku od tri dana obavi primopredaja izme|u dosada{njeg i novog predsjedavaju}eg Skup{tine u prisustvu komisije i uz zapisnik. Shodno novoj parlamentarnoj ve}ini izmijenjen je i sastav stalnih i povremenih radnih tijela Skup{tine, a zakazana je i sve~ana sjednica koja }e povodom obilje`avanja Dana dr`avnosti BiH biti odr`ana u ponedjeljak, 25. novembra. S. Pa{agi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

ME\UNARODNA SEDMICA OBRAZOVANJA U AMERI^KOM KUTKU I ME\UNARODNI DAN PRAVA DJETETA

KATOLI^KI [KOLSKI CENTAR "IVAN PAVAO II" BIHA]

Interes studenata BRITANSKI AMBASADOR U USK-U za odlazak u SAD Pomo} `rtvama sve ve}i nasilja Povodom obilje`avanja Me|unarodne sedmice obrazovanja u ameri~kom kutku u Biha}u 19. novembra je odr`ana informativna sesija o me|unarodnom obrazovanju i programu razmjene studenata kojeg podr`ava Vlada Sjedinjenih Amri~kih Dr`ava. Interes studenata iz USK-a za ovaj program je bio izniman, pa je i sala Ameri~kog kutka bila prepuna na prezentaciji koju su odr`ali Eric Catalfamo, ata{e za kulturu ambasade SAD-a u BiH, George Chinnery, regionalni direktor za programe engleskog jezika za centralnu i jugoisto~nu Evropu i Sanja Pr`ulj, savjetnica pri Education USA centru u Banjoj Luci. - Me|unarodna sedmica obrazovanja je od posebnog zna~aja za Ameri~ku vladu, jer imamo cijelu mre`u obrazovnih centara i spremni smo pomo}i drugima {irom svijeta kako bi obrazovanje u svojim zemljama podigli na vi{i nivo. Interes bosanskohercegova~kih studenata koji `ele obrazovni proces nastaviti u SAD-u je veoma zna~ajan i on je od kako je ovaj program razmjene za`ivio, u stalnom porastu. Trenutno u SAD-u ima oko 360 studenata iz BiH i o~ekujemo da }e ih se i za naredni program prijaviti toliko pa ~ak i vi{e. Razlozi su svakako vi{estruki, po~ev od toga da studenti od ameri~ki vlade dobivaju stipendije pa do bogatog obrazovnog programa na{eg sustava. Cilj nam je studentima {irom svijeta pa i u BiH prezentirati

{ta mogu o~ekivati kada do|u u Ameriku i koje su njihove obaveze tamo, kazao je izme|u ostalog ata{e za kulturu amabasade SAD-a u BiH Eric Catalfamo. Ameri~ki kutak bio je i mjesto gdje se 20. novembra odr`ala radionica i stru~no predavanje povodom Me|unarodnog prava djeteta. U~enici petog razreda O[ Kamenica Biha} i Podru~ne {kole Iza~i} boravili su na jedan dan u Univerzitetskoj biblioteci i Ameri~kom kutku u Biha}u, gdje su u~ili i pokazali ve} ste~ena znanja o pravima djeteta. Kako je kazala njihova nastavnica Merima Imamovi}, u~enici ovih generacija zahvaljuju}i medijima i tehni~kim mogu}nostima, daleko su educiranija u smislu vlastitih prava nego mnoge ranije generacije. Ipak, uz sve to, prava djeteta kr{e se svugdje u svijetu pa i kod nas, gdje se iz razli~itih razloga djeci uskra}uje pravo na {kolovanje koje je jedno od osnovnih prava djeteta utvr|enih me|unarodnim deklaracijama. - Kroz ~itanje i vlastita iskustva, nastojali smo djeci objasniti koja su njihova prava i za{to je bitno da to znaju, kao i za{to je bitno da nau~e da su sva djeca na svijetu jednaka i da moraju imati jednaka prava, kazala je Mirela Mid`i}, voditeljica Ameri~kog kutka u Biha}u. U~enici su i vlastitim literarnim radovima nastojali izraziti svoje mi{ljenje o pravima djeteta i poslati jasnu poruku o va`nosti ulaganja u prosperitet djece. N.D`.N.

3

Britanski ambasador u na{oj zemlji Nigel Casey boravio je u ponedjeljak, 18. novembra, u posjeti Unsko-sanskom kantonu. Njegovu ekselenciju primio je premijer kantona Hamdija Lipova~a sa ministrima Dariom Juri}em i Amirom D`aji}em. - Razgovarali smo o podr{ci `enama, `rtvama seksualnog nasilja, a bit }u prisutan i specijalnoj projekciji filma "Za one koji ne mogu da govore", Jasmile @bani}, koja }e se odr`ati u Biha}u uz podr{ku britanske ambasade. Tako|er, razgovarali smo o op}oj situaciji na kantonu i dr`ave , kazao je Casey. Dr. Lipova~a informirao je ambasadora o aktivnostima koje je Vlada USK podr`ala da bi se ostvarila zakonska prava `ena `rtava nasilja te o formiranju specijalnog odjeljenja pri Kantonalnom sudu za psiholo{ku podr{ku svjedocima, posebno kad su u pitanju svjedoci, `rtve nasilja. - Tako|er smo prezentirali potencijale i prednosti USK koji bi mogli biti zanimljivi potencijalnim investitorima u njegovoj zemlji, izjavio je Lipova~a.

Molitva za stradalnike Vukovara i Toma{ice

Povodom 22. godi{njice stradanja gra|ana Vukovara i njihovih heroja branitelja u Domovinskom ratu u~enici Katoli~kog {kolskog centra "Ivan Pavao II" u Biha}u sa svojim profesorima u nedjelju, 17, studenog, priredili su prigodan program. O te{kim ratnim danima, velikoj `rtvi vukovarskih branitelja i civila govorio je profesor povijesti Franjo Juri}, prisjetiv{i se ujedno i ratne okupacije Biha}a i 1201 dana blokade biha}kog d`epa. Molitve za sve poginule u Vukovaru i Biha}u te `rtve Srebrenice i Toma{ice predvodili su don Slavo Grgi} i ef. Suad Durakovi}. Nakon u~eni~kih recitala i pjesama u programu simboli~nog naziva "Biha} Vukovaru", vi{e desetaka gra|ana Biha}a zapalilo je svije}e ispred K[C-a i du` biha}ke obilaznice pored K[C-a. Brojni gra|ani Biha}a otputovali su i u Vukovar i u velikoj koloni sje}anja odali po~ast stradalnicima Vukovara.

BIHA]

Obnovljen krov Planinarskog doma Plje{evica Op}ina Biha} u proteklih godinu dana u~estvuje u izgradnji infrastrukture kojom se stvaraju pretpostavke za razvoj turizma na podru~ju op}ine i Nacionalnog parka Una. Asfaltirana je dionica puta prema [trba~kom buku, uspje{no je okon~an pro-

jekt "Putevima ljekobilja", rekonstruirana je sjeverna kula Starog grada Ostrovica, a u okviru projekta "Razvoj eko zone NP Una i oboga}ivanje turisti~ke ponude" saniran je krov Planinarskog doma Plje{evica. Tim povodom mr. sci. Emd`ad

Galija{evi}, posjetio je Planinarski dom Plje{evica za ~iju sanaciju krova je izdvojeno 25.000 KM, istaknuv{i da je projekt uspje{no realiziran zahvaljuju}i anga`manu uposlenih u PLOD Centru i Slu`bi za poduzetni{tvo op}ine Biha}. - Ukupna vrijednost ovog

projekta bila je 855.000 KM, od ~ega su grant sredstva EU iznosila 682.700 KM, dok je Op}ina Biha} u ovom projektu u~estvovala sa 172.290 KM. U okviru ovog projekta ura|en je piknik centar na [trba~kom buku, planinarska staza, vidikovaci na nekoliko lokacija, turisti~ka signalizacija, nabavljena oprema sa GSS slu`bu , te ure|en krov na{eg planinarskog doma. Ovo je izuzetno dobar projekat koji je dobio i pohvale od Evropske komisije u BiH i nama je ovo jasan signal da nastavimo koristiti sredstva iz fondova EU, jer smo dosada{njim kvalitetnim radom opravdali povjerenje me|unarodnih organizacija, - kazao je Galija{evi}. Kada je u pitanju Planinarski dom Plje{evica, prema rije~ima na~elnika Galija{evi}a, u 2014. godini razmi{ljat }e oko ure|enja puta preme domu uz podr{ku vi{ih nivoa vlasti u BiH.

LIPOVA^A - SCHWOEBEL O SIGURNOSNOJ SITUACIJI

Premijer ponosan na policiju Premijer Unsko -sanskog kantona Hamdija Lipova~a primio je {efa terenskog ureda ambasade SAD u Banjoj Luci Arona Schwoebela. Lipova~a i Schwoebel razgovarali su o op}oj situaciji na ovom podru~ju, s posebnim osvrtom na sigurnosnu situaciju, s obzirom da premijer obna{a i funkciju vr{ioca du`nosti ministra unutarnjih poslova USK. - Istaknuo sam da sam ponosan na profesionalizam policije, kazao je premijer Lipova~a.

^LANICE ASOCIJACIJE "FATMA" BORAVILE U SARAJEVU

Most prijateljstva ^lanice Asocijacije za brigu o djeci {ehida i palih boraca "Fatma" iz Biha}a i ove su godine nizom prigodnih sadr`aja obilje`ili godi{njicu osnivanja asocijacije. Cijene}i mjesto, ulogu i doprinos rahmetli Alije Izetbegovi}a, prvog predsjednika Predsjedni{tva R BiH i pokrovitelja ove asocijacije,

u Biha}u je organizirano predavanje o njegovom liku i djelu, a uru~ena su i priznanja majkama iz {ehidskih porodica ~ija su djeca nastavila studij na visoko{kolskim ustanovama u BiH. Proteklog su vikenda zajedno sa kolegicama iz Sarajeva posjetile i polo`ile cvije}e na mezar prvog predsjednika. U Sarajevu je organizirano i dru`enje u okviru kojeg su stekle nova poznanstva i uspostavile most prijateljstva sa `eljom da njihova suradnja postane jo{ ~vr{}a i trajnija. Dogovoreni su naredni zadaci i aktivnosti. S. P.


4

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

KRAJINA: Koje mjere je op}inska vlast poduzela na promjeni stanja na bolje? HALITOVI]: Op}inska vlast posljednjih je godina intenzivno radila na stvaranju ambijenta, privla~enju investitora, {to u kona~nici ima za cilj zapo{ljavanje ljudi. Za privrednike smo donijeli niz olak{avaju}ih odluka. Inestitorima koji ula`u u poslovnu zonu umanjuje se naknada iz osnova prirodnih pogodnosti (renta) u odre|enim procentima ovisno o broju upo{ljavanja novih radnika, a procent umanjenja se kre}e od 10% do 90%. Naknada za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta umanjena je za 40% od utvr|enog iznosa. Tako|er, investitorima ja data mogu}nost da utvr|ene iznose naknade pla}aju u ratama, a op}ina im odmah po zaklju~enju ugovora o pla}anju u ratama izdaje urbanisti~ku saglasnost i odobrenje za gra|enje. Privredni subjekti su oslobo|eni pla}anja komunalnih taksa i komunalnih naknada u 100% iznosu u prve tri godine poslovanja u Zoni, a za poslovanje unutar Zone u naredne tri godine osloba|aju se 50% od utvr|enog iznosa za komunalne takse i komunalne naknade. Investitori ova odobrenja dobiju u veoma kratkom roku. Otvaranjem Centra za usluge gra|anima i centra za dozvole, napravio se veliki iskorak u pru`anju usluga gra|anima, i sve vi{e postajemo lokalna uprava po mjeri gra|ana, te fleksibilna i moderna uprava. U saradnji sa IFC-om, me|unarodnom finansijskom organizacijom, realizovali smo projekt u cilju postizanja efikasne organizacije, pojednostavljenja administrativnih postupaka, smanjenje tro{kova poslovanja u op}ini, on-line baze svih usluga koje pru`amo sa obrascima, tro{kovima postupaka i rokovima za direktan pristup gra|anima i poslovnom svijetu. Napravljena su i zna~ajna unapre|enja na informatizaciji op}inskih slu`bi za upravu i stru~nom osposobljavanju i usavr{avanju uposlenika. Samo u hardver i softver smo ulo`ili oko 300 hiljada maraka. Slu`be za urbanizam i katastar, koje su i najve}i proizvo|a~i novca, u potpunosti smo reorganizirali. Danas imamo smanjen broj predmeta, pove}ane prihode, a da pri tome nismo pove}avali iznose za takse pojedinih usluga. KRAJINA: Koje infrastrukturne projekte izdvajate

Uslijed ratnih dejstava op}ina Bosanska Krupa je pretrpjela velika razaranja. Svih poslijeratnih godina obnova i ekonomsko ja~anje ove op}ine nije se odvijalo o~ekivanom dinamikom. Ipak posljednjih godina, Bosanska Krupa gotovo u svim segmentima "grabi" naprijed

INTERVJU: ARMIN HALITOVI], NA^ELNIK OP]INE BOSANSKA KRUPA

Posebne pogodnosti ulaga~ima kao klju~ne koji jesu, ili }e doprinijeti br`em razvoju op}ine Bosanska Krupa? HALITOVI]: Privode se aktivnosti na dva velika projekta vodosnabdijevanja u ukupnoj vrijednosti od preko sedam miliona maraka nakon ~ije }e potpune realizacije najve}i dio op}ine, skoro 95%, biti pokriven kvalitetnom, gradskom, pitkom vodom. Asfaltirano je hiljade metara puta u razli~itim krajevima op}ine, kako u urbanim tako i u ruralnim. Gradimo ili rekonstrui{emo {kole, stvaramo uslove za razvoj turizma, ure|ujemo izleti{ta, iskori{tavamo prirodna bogatstva. Dokaz za to su ure|ena izleti{ta, poput [ujnovca za koji je izdvojeno oko 120 hiljada KM. Na du`ini od oko dva kilometra izgra|eno je vi{e paviljona, drvenih vodenica, klupa za odmor, kanti za otpatke, a rade se i travnati sportski tereni. Prvi teniski teren u op}ini Bosanska Krupa je zavr{en i on ve} u dobroj mjeri slu`i svrsi. Naravno, tu su i Male ade gdje je izgra|eno i veliko dje~ije igrali{te. Velike promjene na tom izleti{tu desit }e se i u narednoj

godini u sklopu projekta "Zeleni otoci". Za izgradnju Gimnazije do sada izdvojili oko 800 hiljada maraka. Uspjeli smo objekt staviti pod krov, a sada ~ekamo da se nadle`ni ozbiljnije pozabave potrebama Bosanske Krupe i njenih u~enika. Projekt zgrade Doma kulture u Bosanskoj Otoci doprinio je razvoju kulturnog stvarala{tva. A {to se ti~e projekata koji }e tek doprinijeti razvoju je projekt fekalne i oborinske kanalizacije u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci. Na njegovoj izradi radi Energoinvest i vrijedan je vi{e miliona KM. U Poslovnu zonu "Pilana" ulo`eno je blizu tri miliona KM, {to je op}ina obezbje|ivala ili ulagala iz svog bud`eta. Od toga 1.5 milion je potro{en na kupovinu zemlji{ta, a ostatak na ~i{}enje i izgradnju infrastrukture. Ura|ena je fekalna i oborinska kanalizacija, ceste, odnosno zemljani radovi, vodovodna mre`a, te kompletna javna rasvjeta, struja i telekomunikacijska infrastruktura. Da bi se sve zavr{ilo onako kako je i zami{ljeno, a to je da se od kompletnog kompleksa [IP

"Una" i Krupatransa u Bosanskoj Krupi stvori velika poslovna zona, moramo rije{iti i pitanje ste~aja privrednog dru{tva UNA-OM. Okupit }emo privrednike s podru~ja op}ine, kantona, dr`ave i {ire kako bismo zajedno nastupili prema ste~ajnom upravniku, prema odboru povjerilaca. KRAJINA: Statisti~ki podaci JU "Slu`ba za zapo{ljavanje" USK pokazuju blagu tendenciju rasta zaposlenosti u va{oj op}ini. Zasluge pripadaju svakako i lokalnoj zajednici koja stvara povoljniji privredni ambijent koji rezultira otvaranjem novih radnih mjesta. [ta ste konkretno poduzeli na tom polju? HALITOVI]: Pove}anje zaposlenosti je dokaz da smo trasirali dobar, prosperitetniji put kojim ide Bosanska Krupa. Statisti~ki podaci prvenstveno su posljedica sveobuhvatne reforme kojom je ure|en ambijent za investiranje. Iz svega toga izrodila se Poslovna zona Pilana na ~ijem podru~ju ve} sada radi oko stotinu (100) gra|ana. Prije nekoliko mjeseci, talijanska firma koja ve} dugi niz god-

ina postoji u Bosanskoj Krupi pro{irila je svoje kapacitete i zaposlila jo{ 100 ljudi, prete`no mladih. To je ono {to nama treba, za ~im vapi svaka lokalna zajednica. Bio bih sretniji da nam u tome intenzivnije poma`u vi{i nivoi vlasti, ali {ta da se radi. Ne mo`emo pasivno posmatrati i ~ekati da Bosanska Krupa do|e na red. Za to vrijeme radimo najvi{e koliko mo`emo i, nadam se, slu`imo kao primjer drugima. KRAJINA: S obzirom da je 2013. godina gotovo na izmaku kako biste je ocijenili, manje ili vi{e uspje{nom godinom? HALITOVI]: Smatram da smo iskoristili ako ne u potpunosti sve potencijale, onda ve}inu. Zadovoljan jesam, ali i ambiciozan, pa kao takav `elim jo{ vi{e i jo{ bolje. Uspje{na je, dakle, kada govorimo o organu uprave i onome {to je on mogao u~initi, ali neuspje{na zbog nedovoljne podr{ke i nerazumijevanja vi{ih nivoa vlasti ~iji je ve}i anga`man neophodan za realizaciju na{ih zami{ljenih ideja. Generalno, treba

u ovoj zemlji malo vi{e sluha za lokalne zajednice. Mnogi iz vi{ih nivoa vlasti u BiH zaboravljaju da samo sa jakom lokalnom zajednicom mogu imati ~vrst kanton, FBiH i BiH. Ne moram pri~ati o ekonomskoj krizi i njenom utjecaju na sve nas, o tome slu{amo ili ~itamo svaki dan, ali moram spomenuti kada govorim o uspjehu ili neuspjehu, jer je ne{to {to na kraju direktno utje~e na taj osje}aj. Da je vi{e novca, bilo bi vi{e projekata, pa i vi{e uspjeha. KRAJINA: Kakvi su planovi za narednu godinu? HALITOVI]: Prije svega okon~ati dva zapo~eta projekta vodosnabdijevanja, zapo~eti sa izgradnjom tre}eg, raditi kontinuirano na izgradnji putne infrastrukture, iskreno se nadam da }emo zavr{iti sa izgradnjom zgrade Op}e gimnazije, raditi i dalje na Poslovnoj zoni, na rje{avanju ste~aja privrednog dru{tva UNA-OM. U toku je izrada projektne dokumentacije na nivou glavnog projekta za kolektore i pre~ista~e otpadnih voda u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci. Sami je po~etak, ali mi hrabro ulazimo u realizaciju dobrih ideja. Realizacijom ovog projekta od zaga|enja }e se za{tititi rijeke, izvori pitke vode, {to u kona~nici zna~i zdrav i siguran `ivot za nas i za sve naredne generacije. Mnogo pa`nje posve}ujemo i okoli{u, razvoju turizma o ~emu svjedo~i i u~e{}e u projektu "Zeleni otoci". U narednoj godini kroz partnerstvo sa Centrom za promociju lokalnog razvoja PLOD Centar i op}inom Biha} izgradit }e se novi i rekonstruisati postoje}i drveni mostovi izme|u rije~nih otoka na Malim adama u Bosanskoj Krupi, kao i pje{a~ke staze, kreirati mjesta za odmor sa nadstre{nicama, izgraditi igrali{te, instalirat }emo rasvjetu i izgraditi sanitarne grupe. U strogom centru grada stvoriti oazu mira, prirodne ljepote i ~isto}e. Vrijednost tog projekta je oko 100 hiljada KM. To su samo neke stvari koje imamo u planu zavr{iti u 2014. godini. Naredni period }emo iskoristiti da ovu godinu na najbolji na~in privedemo kraju, zavr{imo {to moramo, i da pravimo plan rada za narednu. Jasniju sliku }emo imati kada se uzmu u obzir realne potrebe gra|ana i bud`et s kojim }emo raspolagati. Nermina Pirali}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

KO M E N TA R

AKTUALNOSTI DR. IVAN RIBAR, PREDSJEDNIK AVNOJ-a, O ZAVNOBIH-u

ZAVNOBIH rije{io pitanje dr`avno-pravnog polo`aja BiH Mrkonji}-Grad posebno je `ivnuo u novembru 1943. godine. Tada su otpo~ele pripreme za Prvo zasjedanje Zemaljskog antifa{isti~kog vije}a narodnog oslobo|enja Bosne i Hercegovine. Osnovan je Odbor za pripremanje zasjedanja kojim je rukovodio \uro Pucar Stari. U Odboru su bili i Skender Kulenovi}, Branko ]opi}, Joco Marjanovi}, Mate Zaninovi} i Ante [anti}. Pred samo zasjedanje po~eli su da sti`u i prvi vije}nici. Kako je hotel bio sru{en, delegati su bili smje{teni po ku}ama gostoljubivih Mrkonji}ana. Gra|ani su se, zajedno s Odborom, brinuli i oko ishrane vije}nika, a desetak mje{tana, ~lanova SKOJ-a, USAOJ-a i AF@-a, i ~lanovi Odbora pripremili su salu za zasjedanje. Atmosferu uo~i Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a vjerno do~arava tekst, koji je Skender Kulenovi} objavio u "Oslobo|enju" od 15. decembra 1943. godine. "Malog {egrta u jednoj brija~nici mrkonji}koj zaboljele su danas slaba{ne mi{ice od sapunjanja te{kih brada, i on premje{ta kefu iz jedne ruke u drugu. On, istina, voli "priredbe" jer je i njemu, sitnom i zaboravljenom, slobodno da ih posje}uje, pa ~ak da se sa njima uhvati i u kolo. Ali ova - {to }e se odr`ati ve~eras - po~ela je da ga ljuti ve} od pet sati izjutra. - A-aaa, bogami, ovo }e ovako cijeli dan! - rekao je "u sebi", ne otvaraju}i usta i priti{}u}i jezik o nepce kad su uni{le nove mu{terije. A onda je te nove goste, sebi u njedra, otpozdravio: Sloboda narodu! - pa je, preko debelog sijedog brka jednog hercegova~kog delegata - kojeg je u taj mah trljao sapunicom - pogledao tri glave koje su na klupi dugo ~ekale da do|u na red. - Vragu i priredba! - izustio je poluglasno, oti{av{i za bijeli zastor, vi{e da odahne nego da promijeni vodu. A sutra, kad se odande, gdje se danas u novembarskoj izmaglici odasipa malter garevina, zabijele nove ku}e, kad se na{a zemlja mjesto krvlju, zalije rumenilom rada i smijeha, sutra kada o jednoj godi{njici,

25. novembru 1943. godine na{e novine budu pisale o dana{njem istorijskom doga|aju, - sutra }e se taj mali brija~ki {egrt, ve} mladi}, pohvaliti me|u svojim drugovima: - Ja sam, drugovi, brijao prve delegate na{eg bosansko-hercegova~kog parlamenta! On }e to re}i u {ali, ali potajno i njega }e obuzimati neka dragost, i on }e se smije{iti svojoj djetinjoj naivnosti koja nije ni slutila da je tada{nja "priredba" jedan od onih velikih istorijskih korijena iz kojih je izbujao taj novi mladi}ev `ivot." Do 25. novembra pripreme su bile gotove. Zasjedanje prvog bosanskohercegova~kog Parlamenta - ZAVNOBiH-a moglo je da po~ne. Vije}e je po~elo s radom 25. novembra 1943. u 19 sati. Prisutni su ~lanovi AVNOJ-a s podru~ja BiH, ~lanovi Oblasnog NOO-a za Bosansku krajinu, Hercegovinu i Isto~nu Bosnu, zatim ~lanovi okru`nih NOO-a iz svakog okruga, te istaknuti javni i kulturni radnici, predstavnici bosanskohercegova~kih jedinica NOV-a i POJ-a. Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a prisustvovalo je 247 delegata, od ~ega 193 s pravom glasa. Jedan dio delegata nije stigao u Mrkonji} zbog borbi na putu prema gradu. Prisutni delegati usvojili su ovakav dnevni red: I. Sve~ano zasjedanje: pozdravni govori II. Radno zasjedanje: 1. Izvje{taj Verifikacionog odbora 2. Referat Rodoljuba ^olakovi}a: "Spoljnja i unutra{nja politi~ka situacija" 3. Diskusija o referatu 4. Referat Osmana Karabegovi}a: "Zna~aj ZAVNOBiH-a" 5. Diskusija o referatu 6. Izbor vije}nika ZAVNOBiH-a 7. Izbor vije}nika AVNOJ-a 8. Izbor Prezidijuma ZAVNOBiH-a 9. Rezolucija 10. Razno Zasjedanju je predsjedavao dr. Vojislav Kecmanovi} - \edo, lije~nik iz Bijeljine. U sve~anom dijelu zasjedanja pro-

Zgrada u kojoj je odr`an ZAVNOBiH prije 70 godina ~itani su pozdravni govori predstavnika NOV-a i POJ-a, AVNOJ-a, Pokrajinskog komiteta KPJ za BiH, Osvobodilne fronte Slovenije, Narodnog fronta Srbije, ZAVNOH-a, Centralnog odbora AF@-a, USAOJ-a i Komande podru~ja Mrkonji} - Klju~. Dr. Ivan Ribar, predsjednik AVNOJ-a rekao je u svom pozdravnom govoru: "...Bosna je bila prva koja je ostvarila bratstvo Srba, Hrvata i Muslimana, iako je ona imala najkrvavijih dana, iako su tu vr{eni najkrvaviji pokolji, nije opusto{ena zahvaljuju}i borbi Narodnooslobodila~ke vojske... Na{e divizije se juna~ki bore {irom Bosne i Hercegovine, ali ne samo da oslobode Bosnu i Hercegovinu, nego da u~ine zauvijek kraj zavadama naroda hrvatskog, srpskog i muslimanskog, da protjeraju okupatora i uni{te izdajnike; da Srbi, Hrvati i Muslimani Bosne i Hercegovine stvore svoje predstavni{tvo u zajednici s ostalim jedinicama Federativne Demokratske Jugoslavije u kojoj i Bosna i Hercegovina treba da uzme ono mjesto koje joj i pripada..." ZAVNOBiH je pozdravio i predstavnik Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, \uro Pucar Stari: "... Na tlu gdje je okupator mislio zametnuti kolo najkrvavijeg bratoubila~kog klanja, Komunisti~ka partija je od po~etka unosila duh bratstva me|u na{e narode i tim

duhom oplemenila na{u juna~ku vojsku..." Josip Vidmar, predstavnik Osvobodilne fronte Slove-nije, rekao je, pozdravljaju}i ZAVNOBiH: "... Bosna je pravi centar Jugoslavije koja }e biti nezavisna, demokratska, federativna zemlja. Bosna je matica i centar politike koja se mora ostvarivati u budu}oj Jugoslaviji. Bosna je zemlja u kojoj `ive narodi triju vjera: katoli~ke, islamske i pravoslavne. To je najkomplikovanija zemlja u Evropi, pa ako se u njoj ostvari bratstvo Srba, Hrvata i Muslimana, njega ne}e biti te{ko ostvariti izme|u Srba, Hrvata i Slovenaca..." Nakon pozdravnih govora pre{lo se na radni dio zasjedanja. U referatu "Spoljnja i unutra{nja politi~ka situacija" Rodoljub ^olakovi} je rekao: "... na na{em putu bi}e jo{ mnogo te{ko}a i `rtava, ali cilj koji su preda se postavili u ovom surovom, prelomnom dobu za ~itavo ~ovje~a-nstvo najbolji sinovi na{e, kroz vjekove poni`avane, ugnjetavane i mrcvarene domovine, takav je da za njega nije prevelika nikakva `rtva. Ho}emo i bi}emo ljudi slobodni i bra}a u domovini koja nas je sve odnjihala. Pro`eti istinskom ljubavlju prema svojoj zemlji, duboko vjeruju}i u snagu svojih naroda, u pravednost i opravdanost na{e borbe, mi }emo, ne prezaju}i ni od kakve opasnosti, i}i nepokolebljivo svome cilju i pobijediti..." U svome referatu "Zna~aj ZAVNOBiH-a" Osman Karabegovi} je istakao: "Mi mo`emo danas s pravom re}i da smo se mu{ki othrvali okupatorskim namjerama istrebljenja na{ih naroda. Mi smo na putu bratstva i jedinstva Srba, Hrvata i Muslimana. Mi to jedinstvo kujemo i ovim veli~anstvenim ~inom - stvaranjem i organizovanjem ovog na{eg Vije}a..." Nakon diskusije o referatima izabrani su vije}nici ZAVNOBiH-a (njih 173) i AVNOJ-a s podru~ja BiH (iz Mrkonji}a za vije}nika obaju Vije}a izabran je Mitar Soldat), te Prezidijum; za predsjednika Prezidijuma

BIHA], Ul. 502. redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 vite{ke brigade bb ra~unovodstvo: 226-488 (tel./fax); marketing: 226-485 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE” d.o.o. Redakcijski kolegij: direktor: Safet Hrnjica Ibrahim Zukanovi}, Safet Hrnjica, Svjetlana ^elan, Sanela Pa{agi} i Osman Deli} izvr{ni direktor: Ibrahim Zukanovi} novinari : Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi}, Niha D`ani} Ninski, Halid Alijagi} i Hilmija Hrnji}

5

DTP: Osman Deli} i Antonija Duri}

Dan dr`avnosti Safet HRNJICA U ponedjeljak, 25 novembra 2013. godine navr{it }e se ravno 70 godina od odr`avanja prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a (Zemaljskog antifa{isti~kog vije}a narodnog oslobo|enja Bosne i Hercegovine) kojim je na najkonkretniji na~in obnovljena dr`avnost Bosne i Hercegovine. Od tada pa sve do prvih vi{estrana~kih izbora, koji su u na{oj zemlji odr`ani 18. novembra 1990. godine, taj datum se u Republici BiH slavio kao Dan njene dr`avnosti. Me|utim, nakon {to se ve}ina gra|ana na odr`anom referendumu, 1. marta ^injenica da se 1992. godine, izjasnila za samostai 1. mart-Dan lnost i nezavisnost R BiH onaj njen dio pod kontrolom Srpske nezavisnosti i demokratske stranke nije priznao 25. novembarreferendumski rezultat. Od progla{avanja Srpske republike na -Dan dr`avnosti teritoriju pod kontrolom SDS-a BiH zapo~elo se i s negiranjem ZAVNOBIH koje traje i dan obilje`avaju danas. ^injenica da se i 1. martsamo u F BiH Dan nezavisnosti i 25. novembarDan dr`avnosti BiH obilje`avaju pokazuje da samo u F BiH pokazuje da borba borba za dr`aza dr`avnu nezavisnost i dr`avnost jo{ nije okon~ana. I jednom i druvnu nezavisnost gom jo{ uvijek se protivi ideoloi dr`avnost jo{ gija destruktivnih snaga u Republici Srpskoj. One se nikako ne nije okon~ana mire sa ~injenicom da u zemlji Bosni i Hercegovini postoji velika ve}ina me|u konstitutivnim narodima koja je spremna na su`ivot, multietni~nost, mulitkulturalnost i na sve ostalo {to se temelji na civilizacijskim dru{tvenim dostignu}ima. Upravo zbog toga treba se i mora vjerovati da }e i sada{nje snage destrukcije u BiH jednoga dana morati shvatiti da smo svi skupa osu|eni na zajedni{tvo u dr`avi Bosni i Hercegovini koja je nakon Dejtona postala slo`enija nego je nekada bila. Sada je to dr`ava tri konstitutivna naroda sa dva (ne)upitna entiteta. Dr`ava koju jo{ uvijek iznutra osporava manjina predvo|ena nacionalistima u Republici Srpskoj. Budu}i da sve ima svoj po~etak i kraj nadati se da }e i ta osporavanja jednoga dana biti tek na{a zajedni~ka ru`na pro{lost.

izabran je dr Vojislav Kecmanovi}, a za sekretara Hasan Brki}. Zadatak Prezidijuma bio je da neposredno rukovodi djelatno{}u IMOO-a {irom Bosanske krajine, gdje su NOO-i bili najbrojniji, a tako|er i {irom ostale oslobo|ene teritorije. Donesena je i Rezolucija osnovni dokument Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, u kojoj se, izme|u ostaloga, ka`e: "Danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje jedino predstavni{tvo, Zemaljsko antifa{isti~ko vije}e narodnog oslobo|enja Bosne i Hercegovine, ho}e da i njihova zemlja, koja nije ni srpska ni hrvatska ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska, bude zbratimljena i slobodna Bosna i Hercegovina, u kojoj }e biti osigurana ravnopravnost i je-

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

Registarski broj: 4263024120002 PDV broj: 263024120002

dnakost svih Srba, Muslimana i Hrvata. Narodi Bosne i Hercegovine u~estvova}e ravnopravno s ostalim na{im narodima u izgradnji Narodne Demokratske Federativne Jugoslavije". U duhu Rezolucije upu}en je proglas narodima Bosne i Hercegovine. Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a zavr{ilo je rad u 4 sata izjutra 26. novembra 1943. godine. Odlukom Drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu od 29. novembra 1943. potvr|ene su odluke Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a i time je Bosna i Hercegovina postala {esta federalna jedinica u federativnoj Jugoslaviji. Tako je na jedini realan i prihvatljiv na~in bilo rije{eno pitanje dr`avno-pravnog polo`aja Bosne i Hercegovine.

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha} Ra~un broj: 5688621000000425 Balkan Investment Bank AD d.o.o. Biha}


6

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI•OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

Ho}u da ka`em

Kroz Biha} haman na nuli

Pita me neki dan kom{ija Red`o znam li ja kako je njegova stara majka obja{njavala {ta su to bakterije. Evo ovako: "To su ti sitni hajvan~i}i koji lebde u havi i kad u|u u insana, ako za heftu dana ne ode{ kod he}ima, ziher d`enaza!" Ka`e kom{o: "Kad smo ve} kod he}ima, bio sam i ja neki dan kod onog svog "porodi~nog". Pitam ga, doktore, je li istina da vje`be mogu produ`iti `ivot, a on mi veli: Ne tro{i srce vje`banjem! Sve se vremenom tro{i. Kao da }e{ o~uvati auto ako vozi{ brzo! Kad sam ga pit'o treba li smanjiti konzumaciju mesa a jesti vi{e vo}a i povr}a, odgovorio mi je: [ta jedu krave i ovce? Sjeno i travu. I to je povr}e. Dakle, kad pojede{ odrezak, unosi{ povr}e u svoj organizam. Ako su ti potrebne `itarice, jedi piletinu. Ni alkohol nemoj smanjivati. Vino se pravi od vo}a. Konjak je destilovano vino, {to zna~i da je iz

PI[E: Halid Alijagi}

Mladi Bi{}ani u to vrijeme surfaju i tra`e svoje teme, a stariji na TV-u prate "meksikane", "italijane" i "turkijane". Oni koji imaju za novine ~itaju "crne strane" i one najcrnje s malim sli~icama

BOSNA I HERECGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA “SAFET KRUPI]” BOSANSKA KRUPA BROJ: 1689/13 DATUM: 20.11.2013.god. Na osnovu ~lana 116. Zakona o srednjemobrazovanju (Sl.glasnik USK-abroj 17/12 od 04.07.2012), te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a i Pravila JU Mje{ovite srednje {kole “Safet Krupi}” Bosanska Krupa, [kolski odbor na sjednici odr`anoj dana 15. novembra 2013. godine donio je odluku broj 1688/13 od 20.11.2013. godine, kojom se raspisuje

KONKURS

za izbor uposlenika u {kolskoj 2013/2014. godini • Na neodre|eno vrijeme: 1. Profesor matematike 2. Profesor informatike 3. Profesor engleskog jezika

1 izvr{ilac, 1 izvr{ilac, 1 izvr{ilac,

norma 12 ~asova 10 ~asova

• Na odre|eno vrijeme: 1.Profesor matematike, do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, 15 ~asova 2. Prof. stru~no-teoretske i prakti~ne nastave u tekstilnoj struci do povratka uposlenice sa bolovanja, najkasnije do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, norma 3 .Prof. stru~no-teoretske i prakti~ne nastave u tekstilnoj struci do povratka uposlenice sa bolovanja, najkasnije do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, norma 4. Prof. stru~no-teoretske i prakti~ne nastave u tekstilnoj struci do povratka uposlenice sa bolovanja, najkasnije do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, norma 5. Prof. stru~no-teoretskih predmeta u {umarskoj struci do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, 15 ~asova 6. Profesor latinskog jezika, do 31.08.2014, 1 izvr{ilac, 2 ~asa

vo}a odstranjen vi{ak vode i ostalo je ono najbolje! Pivo se pravi od `itarica. U zdravlje Red`o!" Onda sam ja njega pitao zna li da je prije 4.000 godina u Babilonu bio obi~aj da otac mlade opija zeta mjesec dana poslije svadbe. Nakon sudbonosnog "da" punac je svaki dan na sto iznosio pi}e koje je ustvari bilo jedna vrsta piva dobijenog od meda. Otad i otud je krenuo izraz "medeni mjesec", ili prevedeno na engleski "honeymoon"... Pri~a je jako zahvalna i popularna ovih ledenih novembarskih dana. Jo{ malo pa }e u na{u najdra`u i jednu jedinu de`elu nahrupiti njena zabludnjela djeca koja kruh nasu{ni zara|uju u tu|ini. Vole oni svoju zemlju pa }e decembarske blagdane, Bo`i} i Novu godinu, iskoristiti za dernek zvani `enidba ili udaja. Mladi Bi{}ani u to vrijeme surfaju i tra`e svoje teme, a stariji na

TV-u prate "meksikane", "italijane" i "turkijane". Oni koji imaju za novine ~itaju "crne strane" i one najcrnje s malim sli~icama. Kad ho}e da se razvesele okrenu na listove s oglasima. Tamo se na|e ba{ puno toga smije{nog, kao na primjer: Koljem po ku}ama s vlastitim alatom, Kupujem ku}u od ~istog vlasnika, Ku}a u etapama - krov je prodan, Sobu iznajmljujem prete`no `enskoj osobi, Dvosjed na nerazvla~enje, Gradili{te s pogledom na okoli{, Trokrilni ormar za vje{anje, Lipicanski pastuh ergela Ðakovo ujahan i vozi fiuaker i gumenjak mo`e zamjena za pi{tolj Crvana zastava, Prodajem limun u rodnom stanju, Vrtljive fotelje, Grdili{te s lokalnom dozvolom, Bolja gospoda bi ~uvala dijete, Pe} na kruto grijanje, Sibirskog husky-a mjenjam za fotokopirni aparat, Golubovi vi{estruki {ampioni - {aljem ih po{tom, Ja bi

7. Profesor fizike, do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, 8 ~asova 8. Profesor biologije, do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, 4 ~asa 9. Prof.bosanskog jezika i knji`evnosti, do povratka uposlenice sa bolovanja, najkasnije do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, norma 10. Prof. bosanskog jezika i knji`evnosti, do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, 3 ~asa 11. Profesor historije, do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, 8 ~asova 12. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, do povratka uposlenice sa funkcije, najkasnije do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, 12~asova 13. Profesor elektrotehnike, do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, 2 ~asa 14. Profesor stru~no-teoretskih predmeta u ma{inskoj struci, do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, 5 ~asova 15. Profesor za predmet programiranje, do 31.08.2014. 1 izvr{ilac, 8 ~asova Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o srednjem obrazovanju, Pedago{kim standardima, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: - Kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon - Diplomu o zavr{enoj {koli (original ili ovjerena kopija) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - Ljekarsko uvjerenje po prijemu u radni odnos. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj 10-34-173-1/12 od 06.01.2012. god. (u daljem tekstu Kriteriji). Pored navedenih dokumenata kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti i dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi):

se dru`io s jednom {ifrom iz oglasnika, Neuseljiv stan sa stanarom, Zmijska torba, Trokrilni krevet, Ku}a s oku}nicom i vanjskom zemljom, [tednjak s ~etiri gnijezda, Koze i jari}e prodajem i oplo|ujem, Violina u svirnom stanju, Jednosoban stan na zemlji{tu, Kop~ovana ko{ulja, Prodava~icu mesnate struke tra`im, Prodajem tri ofucane fotelje... I tako dalje i tako dalje haman na nuli. Ako vas oglasi nisu ni malo zagrijali za kraj vam nudimo nekoliko {tamparskih gre{aka: [tefa sale hitno tra`i izleti{te Puntijarka, Kratkodlaka opti~arka, Auto sjedalica za dijete do 100 kg, Opel Golf, @ena 48 m2 tra`i posao u ugostiteljstvu, Jogi mudrac, Kadett 1.3 mo`e zamjena poslije podne, Tajno`are}a pe}, Sablje i bode`i iz 40. stolje}a, Ku}a 5000 km od Vrbovca... A kol'ko je to tek od pla`e!?

- dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju USK-a - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, potrebno je dostaviti slijede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ratnog vojnog invalida - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva demobilisanog branitelja - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe - Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ine su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom - Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom i Zakonom o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `trava rata i za{titi porodice sa djecom USK-a potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kadidatima }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja kandidati }e biti naknadno telefonski obavje{teni o datumu i terminu odr`avanja intervjua. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijavu sa potpunom dokumentacijom slati na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola “Safet Krupi}” Bosanska Krupa, Radni~ka bb, 77240 Bosanska Krupa. Sa naznakom: “Prijava na konkurs” Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se uzimati u razmatranje.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA “SAFET KRUPI]’’ BOSANSKA KRUPA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] OP]INSKI NA^ELNIK

BROJ: DANA : 20.11.2013.god.

Na osnovu ~lana 8. stav 1. Odluke o uslovima i na~inu dodjele gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu (“Slu`beni glasnik Op}ine Biha}’’, br. 6/10) i ~lana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu na kori{tenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana “Kamenica’’ – podru~je D (“Slu`beni glasnik Op}ine Biha}’’ br. 10/12), a u skladu sa Urbanisti~ko-tehni~kim uvjetima, Op}inski na~elnik Op}ine Biha} raspisuje:

Na osnovu Odluke [kolskog odbora od 15.11.2013. godine JU MS[ „Safet Krupi}“ Bosanska Krupa odjavljuje:

JAVNI

7

POZIV

Za prikupljanje i odabir ponuda za dodjelu u zakup prostora za obavljanje djelatnosti – {kolske kuhinje PROSTOR KOJI SE DODJELJUJE U ZAKUP:

1. Predmet dodjele u zakup je prostor za obavljanje djelatnosti {kolske kuhinje, povr{ine 15 m2, opremljen potrebnim inventarom i tehni~kim aparatima u {koli, smje{ten u prizemlju zgrade.

VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA:

2. Ugovor o zakupu zaklju~uje se na 3 godine

USLOVI U^E[]A U DODJELI U ZAKUP:

3. Na Javnom pozivu pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti.

OSNOVNI KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

4. Osnovni kriterij je cijena ponu|ene zakupnine.

SADR@AJ PONUDE:

5. Ponuda treba da sadr`i: ta~an naziv i adresu ponu|a~a, broj telefona, ovjerenu kopiju o registraciji, reference ponu|a~a, iznos zakupnine, cjenovnik proizvoda.

OSTVARIVANJE UVIDA I INFORMISANJE O PREDMETU POZIVA:

6. Sve informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od 08 – 15 sati na broj telefona 037/ 471-077 i 037/474-003

ROK DOSTAVE I OTVARANJE PONUDA:

7. Rok dostave ponuda je osam (8) dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Zatvorene i zape~a}ene ponude sa naznakom “PONUDE – NE OTVARAJ” dostaviti na adresu: JU MS[ “Safet Krupi}” Bosanska Krupa, ul. Radni~ka bb 77240 Bosanska Krupa, preporu~enom po{tom ili li~no. Otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama {kole, a o terminu i satnici ponu|a~i }e biti obavije{teni.

PRAVA I OBAVEZE:

8. [kola ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ili odbiti ponudu, poni{titi nadmetanje ili odbaciti sve navode prije sklapanja Ugovora.

Broj: 05/1-31-3-2474/12 Biha}, 20.11.2013. godine

neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemlji{te, - dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od po~etne naknade iz prethodne alineje, - dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Op}ini Biha}, - na~in pla}anja naknade za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta (jednokratno ili na rate, ne du`e od 12 mjeseci).

V Kriterij za dodjelu Prednost za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu na kori{tenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ‘’Kamenica’’ – podru~je D, ima ponu|a~ koji ponudi: - ve}i iznos naknade za dodijeljeno zemlji{te u odnosu na po~etnu naknadu navedenu u ovom konkursu, - jednokratno pla}anje naknade za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te

VI Postupak otvaranja i razmatranja prijava

PONOVNI JAVNI KONKURS

za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu na kori{tenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana “Kamenica’’ – podru~je D I Predmet konkursa Predmet konkursa je dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu na kori{tenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ‘’Kamenica’’ – podru~je D, a prema urbanisti~ko- tehni~kim uvjetima, br.03/1-231-SL/13 od 19.04.2013. godine, i to na zemlji{tu ozna~enom kao: • k.~. br. 2131/39 gradili{te u povr{ini od 3568 m² upisana u p.l.br.294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.~. br. 964/350 gradili{te u povr{ini od 3568 m² upisana u zk.ul.br.83 (uni{ten) k.o. Kralje po starom katastarskom operatu - Gra|evinska parcela br.1 po Regulacionom planu “Kamenica”.

II Naknada Po~etna naknada za dodijeljeno neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemlji{te obuhvata jedinstveno obra~unatu naknadu za preuzeto zemlji{te od ranijih vlasnika, te naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog gra|evinskog zemlji{ta i pogodnosti ve} izgra|ene komunalne infrastrukture, koje mogu nastati prilikom kori{tenja tog zemlji{ta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnine – renta. Po~etna naknada za gra|evinsku parcelu iznosi: 225.060,00 KM Ne mo`e se prihvatiti niti jedna prijava na javni konkurs ukoliko ponu|eni iznos nije ve}i od gore navedene po~etne naknade. Naknada za dodijeljeno zemlji{te upla}uje se u roku od 15 dana od pravosna`nosti rje{enja o dodjeli zemlji{ta.Naknadu za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te, korisnik mo`e platiti odjednom u cjelosti ili s Op}inom Biha} zaklju~iti ugovor o pla}anju naknade na rate, a koji se ne mo`e zaklju~iti na period du`i od 12 mjeseci od dana zaklju~ivanja ugovora.Ako u~esnik konkursa kojem je dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te na kori{tenje radi gra|enja ne plati naknadu za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te, u roku i na na~in utvr|en u rje{enju o dodjeli tog zemlji{ta, smatrat }e se da je odustao od prijave, a zemlji{te koje je predmet konkursa dodijelit }e se na kori{tenje radi gra|enja drugom u~esniku u konkursu prema redu prvenstva.Naknada za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta odre|uje se shodno Zakonu i utvrdit }e se rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti.

III Podaci o objektu Na gra|evinskoj parceli, prema urbanisti~ko-tehni~kim uslovima, gradi}e se poslovni objekat neto korisne povr{ine 1220 m2 i spratnosti max. P+1+Pk ( prizemlje, sprat, potkrovlje).

IV Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na javnom konkursu imaju sva fizi~ka i pravna lica. Prijave na konkurs podnose se u pismenoj formi i obavezno sadr`e: - ta~an naziv i adresu pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra (obrazac 1-7), odnosno osobne podatke i adresu za fizi~ka lica - ponu|eni iznos naknade za zemlji{te, - rok u kojem se planira izgradnja predmetnog objekta, uz navo|enje osnovnih podataka o objektu koji }e se graditi, - uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponu|a~a – za pravna lica, - uvjerenje da ponu|a~ nema dospjelih, a neizmerenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od 90 dana) – za pravna lica, - bankovna garancija na 90 dana, odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini po~etne naknade za dodijeljeno

Komisija, koju imenuje Op}insko vije}e sprovodi javni konkurs, te prije otvaranja koverte utvr|uje blagovremenost podnesene prijave. Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave. Ako prijava ispunjava navedene formalne uvjete, Komisija na osnovu prilo`enih dokaza utvr|uje redoslijed prvenstva u~esnika konkursa prema kriterijima predvi|enim Odlukom o uvjetima i na~inu dodjele gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu (“Slu`beni glasnik Op}ine Biha}’’, br.6/10). Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren, ne}e se razmatrati, te }e se vratiti podnosiocu zahtjeva. Komisija koja sprovodi javni konkurs, dostavit }e Zaklju~ak o rezultatima konkursa svim u~esnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaklju~enju konkursa. U~esnici javnog konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaklju~ka o rezultatima javnog konkursa, izjaviti prigovor Op}inskom vije}u protiv tog Zaklju~ka. Nakon isteka roka od 8 (osam) dana Komisija }e dostaviti Zaklju~ak o rezultatima javnog konkursa, sa prigovorima u~esnika javnog konkursa Op}inskom vije}u, radi dono{enja Odluke o dodjeli gradskog gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje radi gra|enja. Prije dostavljanja Zaklju~ka o rezultatima javnog konkursa Op}inskom vije}u, konkursna Komisija razmatra prigovore i daje obrazlo`eni prijedlog Op}inskom vije}u.

VII Ostale odredbe Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za u~e{}e na konkursu, {to podrazumijeva da je u~esnik du`an prilo`iti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kojom se dokazuju ~injenice na osnovu kojih se utvr|uje lista prvenstva. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti neposredno Komisiji ili preporu~enom po{tanskom po{iljkom. Ako se prijava dostavlja li~no (neposredno), izdat }e se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na konkurs. Prijave se ~uvaju neotvorene sve do trenutka otvaranja od strane Komisije za sprovo|enje javnog konkursa. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na adresu: Op}ina Biha} Ul. Bosanska br.4. sa naznakom: „Ne otvaraj – Konkurs za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{tu u dr`avnom vlasni{tvu na kori{tenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana “Kamenica’’ – podru~je D“ U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se upla}eni iznos kaucije (depozita), u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponu|a~a, a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom iznos kaucije (depozita) }e se ura~unati u naknadu za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te. Upla}eni iznos kaucije (depozita) ne}e se vratiti u~esniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude, kao ni ponu|a~u koji je stekao pravo na dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje radi gra|enja, a nakon toga odustane od istog. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Slu`bi za prostorno ure|enje, imovinskopravne i geodetske poslove, III sprat Op}ine Biha}, a sve do isteka roka za podno{enje prijava. Sva pla}anja proistekla iz ovog konkursa vr{e se na ra~un Op}ine Biha},broj 3385 0022 00163 231 kod UniCredit Banka Filijala Biha}, Vrsta prihoda 723139, Op}ina 003, Bud`etska organizacija 0000000, Poziv na broj 0000000009. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

Op}inski na~elnik mr.sci. Emd`ad Galija{evi}


8

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

CAZIN

ZAKUPLJEN PROSTOR

TAKMI^ENJE U SLOVENIJI

Medalje cazinskim p~elarima Zbog kvaliteta meda i ostalih p~elinjih proizvoda, cazinski p~elari nastavljaju osvajati nagrade na doma}im i inostranim sajmovima. Tako je na 14. Me|unarodnom ocjenjivanju meda koje je odr`ano u slovenskom gradu Semi~u, cazinski p~elar Hazim Hod`i} osvojio zlatno priznanje za kvalitet livadskog meda, a Remzija Hod`i} zlatno za kvalitet kestenovog i bron~ano priznanje za livadski med. S podru~ja Unsko-sanskog kantona na ocjenjivanju su bila 23 uzorka meda od 18 p~elara, a u kanton je stiglo {est zlatnih, 10 srebrnih i dva bron~ana priznanja za kvalitet, te pet zahvalnica.

Jaka konkurencija - Mi smo na ovo takmi~enje u Semi~ oti{li sasvim slu~ajno, bilo je to u vrijeme priprema za na{ odlazak na sajmove u Turskoj. Predsjednik Kantonalnog saveza p~elara nas je obavijestio o tome, nakon ~ega smo mi pozvali p~elare koji `ele i}i u Sloveniju da nam se pridru`e. Konkurencija je bila dosta jaka, jer su sa svojim medovima u~estvovali p~elari iz sedam zemalja. Me|u 56 uzoraka livadskog meda na{ao se i moj med, za koji sam dobio

Remzija Hod`i}, p~elar iz Cazina

Hazim Hod`i}, predsjednik udru`enja p~elara ”Kesten” iz Cazina

- Na ocjenjivanju su iz USK-a bila 23 uzorka meda od 18 p~elara, a u kanton je stiglo {est zlatnih, 10 srebrnih i dva bron~ana priznanja za kvalitet te pet zahvalnica

zlatno priznanje za kvalitet. Ovo nije samo moje priznanje ve} priznanje svih p~elara iz Cazina ali i kantona, jer mi smo u Sloveniji predstavljali sve njih, - istakao je Hazim Hod`i}, predsjednik udru`enja p~elara ”Kesten” iz Cazina. P~elari iz Unsko-sanskog kantona na ovom su takmi~enju u~estvovali zahvaljuju}i saradnji Kantonalnog saveza p~elara, Saveza p~elara Slovenije i udru`enja p~elara iz Semi~a. Iz Unsko-sanskog kantona u~estvovalo je 18 p~elara sa 23 uzorka.

Kesten broj jedan - Ja sam za ovo ocjenjivanje meda poslao uzorke kestenovog i livadskog meda i dobio dva priznanja, zlatno i bron~ano. Na svim takmi~enja iz p~elarstva ja uvijek idem s kestenovim medom jer je po meni kesten broj jedan kad je u pitanju ovo na{e podru~ju, - kazao je Remzija Hod`i}, p~elar iz Cazina. Na 14. Me|unarodnom ocjenjivanju meda u Semi~u uzeto je ukupno 325 uzoraka meda od 169 p~elara iz Slovenije, BiH Hrvatske, Srbije, Ma|arske, [vicarske i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava.

SVE VE]I INTERES ZA PROIZVODNJU KRASTAVACA

Kooperanti najavljuju i pove}anje proizvodnje Zbog povoljnih klimatskih uslova i garantiranog otkupa, na podru~ju op}ine Cazin posljednjih se godina sve vi{e gra|ana uklju~uje u proizvodnju krastavca korni{ona. Mnogi od njih su kooperanti Specijalizirane poljoprivredne zadruge Agrodar iz Cazina, koju su nedavno posjetili predstavnici njema~ke kompanije, otkupljiva~a najve}e koli~ine krastavca. Zadruzi i njenim kooperantima su najavili nastavak suradnje i u idu}oj godini.

Sva proizvodnja otkupljena Me|u uspje{nijim kooperantima Agrodara su Almira Mehi} iz Trome|e i Ne`ad Kova~evi} iz Brezove Kose. - Ja sam ove godine imala

dva nepuna dunuma krastavca, planirala sam ostvariti prinos od 15 tona, me|utim, bilo je 13 tona. Ja sam ipak jako zadovoljna jer su vremenski uslovi ove sezone bili jako nepovoljni za proizvodnju krastavca, a mi u Trome|i imali smo i dodatnih problema s vodosnabdijevanjem, istakla je Almira Mehi}. - Ja sam ove godine krastavcem zasijao pet dunuma zemlji{ta. Proizvodnja je tekla dobro, a na tih pet dunuma imao sam 25 tona ovog povr}a. Sve sam predao Agrodaru i dobio novac za krastavac

znatno prije nego je ugovorom bilo predvi|eno. Zadovoljan sam, jer }e mi ta sredstva dobro do}i u planiranju proizvodnje za narednu godinu, kazao je Ne`ad Kova~evi} iz Brezove Kose. - Specijalizirana poljoprivredna zadruga Agrodar iz dana u dan ima sve vi{e kooperanata koji proizvode krastavac korni{on. Ove godine smo od 300 kooperanata otkupili preko 700 tona krastavca, a sva proizvodnja poljoprivrednicima je pla}ena. Krastavac smo plasirali na tr`i{te Evropske unije tj. oko

- Predstavnik Njema~ke, koja je glavni kupac krastavca s ovog podru~ja, Bernad Urlich pohvalio je kvalitet otkupljenog krastavca te najavio suradnju i naredne godine

500 tona kupcu u Njema~koj a ostatak u Hrvatskoj, naglasio je direktor Zadruge Aldin Kuduzovi}.

Njema~ka glavni kupac Prije nekoliko dana Zadrugu Agrodar i njene kooperante posjetili su i predstavnici kompanije Karlkuhne iz Njema~ke koja je glavni kupac krastavca s ovog podru~ja. Njihov predstavnik Bernad Urlich pohvalio je kvalitet otkupljenog krastavca te najavio saradnju i naredne godine. S obzirom da su poljoprivredni proizvo|a~i zadovoljni pravovremenom isplatom otkupljenog krastavca, ve}ina njih za narednu godinu najavljuje pro{irenje proizvodnje i sjetvu jo{ ve}ih parcela ovog povr}a.

SREDNJO[KOLCI DAROVALI KRV

Pomo} drugome i dobro za zdravlje

Cazinska Gimnazija bila je doma}in akcije dobrovoljnog darivanja krvi koju je organizirao Federalni zavod za transfuzijsku medicinu, a dragocjenu te~nost koja `ivot zna~i darovali su u~enici i profesori, njih 46, iz ~etiri cazinske srednje {kole. Me|u dobrovoljnim davaocima krvi bio je i gimnazijalac Mirza Hod`i}. - Ovo je prvi put da sam darovao krv, a to sam ustvari i oduvijek `elio. Drago mi je pri pomisli da }e moja krv neko-

me mo`da spasiti `ivot. Pozvao bih i ostale mlade da se uklju~e u ovakve humane akcije, jer je to, osim {to poma`e drugima, dobro i za njihovo zdravlje, - istakao je Mirza Hod`i}. Ove akcije imaju dugogodi{nju tradiciju, i rezultat s u odli~nesuradnje Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH sa kantonalnim resornim ministarstvima, te kantonalnim i op}inskim organizacijama Crvenog kri`a.

PJANI]I I BAJRI]I

Kontrolni popis Me|u 107 op}ina u BiH u kojima je od 2. do 10. novembra provedena postpopisna anketa ili kontrolni popis stanovni{tva, je i op}ina Cazin. Proces je proveden u popisnim krugovima Pjani}i i Bajri}i i odvijao se bez problema. - Kontrolni popis stanovni{tva u na{oj zemlji proveden je kako bi se analizom uporednih podataka iz popisa i postpopisne ankete, izra~unale dvije vrste indikatora kvaliteta popisa: indikatori obuhvata i indikatori sadr`aja. Od 272 popisna kruga u na{oj op}ini, postpopisnom anketom bila su obuhva}ena dva - u Pjani}ima i u Bajri}ima. Iako je kontrolni

popis protekao bez problema, kod jednog broja gra|ana mogla se primjetiti zbunjenost i neinformiranost o tom procesu, i ~ini se da Agencija za statistiku BiH i Federalna agencija nisu u tom smislu vr{ili dovoljnu propagandu. S obzirom da je materijal prikupljen tokom kontrolnog popisa stanovni{tva u na{oj op}ini pregledan i propisno zapakiran, uskoro slijedi njegova distribucija u Centar za obradu podataka u Isto~nom Sarajevu, gdje }e nakon kontrole, biti obavljen i unos podataka u softver, - kazao je Said Mujaki}, predsjednik Popisne komisije op}ine Cazin.

MALONOGOMETNI TURNIR POVODOM DANA DR@AVNOSTI

Turnir op}inskih reprezentacija Sportski savez USK-a }e povodom obilje`avanja Dana Dr`avnosti BiH u ponedjeljak, 25. novembra, organizirati malonogometni turnir op}inskih reprezentacija, uzrasta 2000. godi{te i mla|e. U~e{}e su potvrdile selekcije svih osam op}ina, a doma}in je sportska dvorana u Cazinu. Takmi~enje }e se odr`ati u dvije grupe. U grupi A nastupat }e ekipe: Cazin, B. Krupa, V. Kladu{a i Bu`im, a u grupi B: Biha}, S. Most, Klju~ i B. Petrovac. Igrat }e se po sistemu svako sa svakim, po 15 minuta bez poluvremena. Pobjednici grupa igraju za prvo, a drugoplasirani za tre}e mjesto. Otvaranje turnira planirano je za 10 sati, a dodjela priznanja u 15 sati. / E.Alagi}

Priredila: Sehija Muminovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

OGLASI

9

www.usnkrajina.com.ba

Na osnovu ~lana 7. i 8. Pravilnika o sticanju prava na stipendiju Sportskog saveza op}ine Cazin, Izvr{ni odbor Sportskog saveza op}ine Cazin raspisuje

KONKURS

Na osnovu ~lana 11. i 12. Odluke o javnim op}inskim priznanjima («Slu`beni glasnik op}ine Bu`im», broj: 11/08), Komisija za dodjelu op}inskih javnih priznanja Op}inskog vije}a op}ine Bu`im, upu}uje

za dodjelu stipendija

OBAVJE[TENJE

Za {kolsku 2013/14. godinu iz sredstava Sportskog saveza op}ine Cazin, a namjenskih odobrenih iz Bud`eta op}ine Cazin i Sportskog saveza USK-a.

o kriterijima za predlaganje kandidata za dodjelu op}inskih javnih priznanja Op}ine Bu`im za 2013. godinu

Pravo na stipendiju imaju sportisti, aktivni ~lanovi kluba ~lanice Sportskog saveza Cazin, koji su svoja vrhunska ostvarenja u periodu od 01.09. prethodne godine do 01.09. teku}e godine postigli na zvani~nim prvenstvima dr`ave i zvani~nim me|unarodnim takmi~enjima. Pravo na stipendiju ostvaruju sportisti koji u periodu raspisivanja konkursa poha|aju srednju {kolu ili su redovni studenti. Prijava na Konkurs je otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja, po~ev od 22.11.2013. do 29.11.2013. godine. Uz prijavu za Konkurs kandidati su du`ni prilo`iti sljede}e dokumente: - rodni list ili li~nu kartu, - registraciju u klubu ~iji su ~lanovi, - dokaz o postignutim sportskim rezultatima sa takmi~enja, za period 01.09. prethodne god. 01.09. teku}e god., izdate od strane nadle`nog strukovnog saveza, a obuhva}ena Pravilni-kom o sticanju prava na stipen-diju, - uvjerenje o redovnom {kolovanju i prosjeku ocjena za prethodnu {kolsku godinu, - ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva nije stipendista nekog drugog organa ili institucije. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. Prijavu i tra`enu dokumentaciju dostaviti na adresu. SPORTSKI SAVEZ OP]INE CAZIN, Ul. generala Izeta Nani}a bb, Cazin

Povodom 20. februara, Dana op}ine Bu`im, pozivamo zainteresirane da podnesu inicijativu za dodjelu javnih priznanja op}ine Bu`im. Inicijativu za dodjelu javnih op}inskih priznanja, odnosno isticanje kandidature mogu podnijeti gra|ani pojedina~no ili grupno, bora~ke organizacije i udru`enja, udru`enja gra|ana, mjesne zajednice s podru~ja op}ine Bu`im, privredna dru{tva, ustanove i druga pravna lica i organizacije, klubovi vije}nika, politi~ke stranke i Op}inski na~elnik. U ime pravnih lica i organizacija inicijativu podnosi najvi{i organ upravljanja, odnosno najvi{i organ predlaga~a. Inicijativa mora biti detaljno obrazlo`ena uz navo|enje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predlo`enog kandidata. Priznanja op}ine Bu`im koja se dodjeljuju u 2013. godini su: 1. Nagrada 20. februar, 2. Zvanje po~asnog gra|anina op}ine Bu`im, 3. Plaketa op}ine Bu`im 4. Zahvalnica KRITERIJI ZA DODJELU OP]INSKIH PRIZNANJA SU:

NAPOMENA: Pravilnik o sticanju prava na stipendiju Sportskog saveza Cazin nalazi se na web stranici Sportskog saveza Cazin: www.sscazin.com

JU „Stanouprava „ Biha} Broj:2299/13 Biha}, 19.11.2013.g. Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU „Stanouprava“ Biha} br. 2275/13 od 15.11.2013. godine, direktor JU „Stanouprava“ Biha} objavljuje

JAVNI POZIV

za prodaju stana u naselju Ozimice I objekat Lamela 4/6 u Biha}u neposrednom prodajom PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prodaja stana neposrednom prodajom smještenog u objektu Lamela 4/6 u naselju Ozimice I , kat III, stan br. 17 u površini 28 m2 sa po~etnom prodajnom cijenom od 1.200 KM/m2. Stan koji je predmet prodaje nije optere}en nikakvim teretima i vlasni{tvo je JU „Stanouprava“ Biha} .

PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a na javnom pozivu imaju sva pravna i fizi~ka lica . Pozivaju se zainteresirani kupci da se jave u prostorije JU „Stanouprava“ Biha} radi pregovaranja o neposrednoj prodaji stana . Uvid u dokumentaciju i stan se mo`e izvr{iti svakim radnim danom od 8 do 14 sati u JU „Stanouprava“ Biha} , ulica 502 .Vite{ke brigade bb, Biha}. Sve informacije mogu se dobiti neposredno u JU Stanouprava Biha} ili pozivom na telefon 228-558.

JU Stanouprava Biha} direktor Voji} Mirsad, dipl.ecc

Nagrada 20. februar: Nagrada 20. februar dodjeljuje se kao najvi{e op}insko priznaje za izuzetna ostvarenja i rezultate rada u oblasti: odbrane, privrede, nauke, kulture, vaspitanja i obrazovanja, tehnike i tehnologije, sporta, zdravstva i socijalne za{tite, za{tite ~ovjekove sredine i u drugim oblastima rada i stvarala{tva, a koji doprinose ukupnom unapre|enju i razvoju op}ine. Pod izuzetnim ostvarenjem iz prethodnog ~lana podrazumijeva se djelo, odnosno vi{e radova koji ~ine zaokru`enu cjelinu i koji doprinose razvoju odgovaraju}e oblasti, a objavljeni su u nau~nim, kulturnim i stru~nim publikacijama, kao i na izlo`bama, te nau~nim i drugim skupovima organiziranim u odgovaraju}oj oblasti. Pod rezultatima rada podrazumijevaju se rezultati koji su stekli zna~ajnu primjenu u proizvodnji i drugim oblastima dru{tvenog `ivota i rada ili su doprinijeli zna~ajnom unapre|enju odgovaraju}e oblasti. Nagrada 20. februar se dodjeljuje pojedincima – gra|anima, grupama stvaralaca, privrednim dru{tvima, ustanovama, udru`enjima gra|ana i drugim pravnim licima sa podru~ja op}ine, kao i onima van podru~ja op}ine, ako se njihova ostvarenja odnose na op}inu Bu`im. Nagrada se dodjeljuje kao pojedina~na, grupna i kolektivna. Grupama ili kolektivima dodjeljuje se jedna nagrada za sve ~lanove. U jednoj godini mo`e se dodijeliti jedna nagrada 20. februar. Nagrada se sastoji od nov~anog dijela i povelje. Zvanje po~asnog gra|anina op}ine Bu`im: Zvanje po~asnog gra|anina op}ine Bu`im je izuzetno op}insko priznanje koje se dodjeljuje gra|anima Bosne i Hercegovine i stranim dr`avljanima koji su naro~ito zaslu`ni za razvoj i op}i napredak op}ine Bu`im, Unsko-sanskog kantona i Bosne i Hercegovine, za me|unarodnu saradnju i mir u svijetu, za ja~anje i razvijanje me|unacionalnih odnosa, ljudskih prava i sloboda, demokrati~nosti, humanosti, solidarnosti i tolerancije me|u ljudima razli~ite

nacije, vjere i kulture, te humanitarnim i drugim dobrotvornim aktivnostima. U jednoj godini mo`e se dodijeliti najvi{e jedno zvanje po~asnog gra|anina op}ine Bu`im. Plaketa op}ine Bu`im: Plaketa op}ine Bu`im dodjeljuje se gra|anima Bosne i Hercegovine, stranim dr`avljanima i organizacijama, privrednim dru{tvima, organizacijama, institucijama, mjesnim zajednicama i drugim pravnim licima za doprinos u prethodnoj godini, koji su se istakli svojim radom, anga`iranjem i rezultatima u odbrani dr`ave Bosne i Hercegovine, kao i organizaciji `ivota i rada gra|ana, obnovi i izgradnji op}ine, te na obavljanju poslova od op}eg zna~aja za `ivot i rad gra|ana na unapre|enju i za{titi ~ovjekove radne i `ivotne sredine, posebnim doprinosom kulturnoj, obrazovnoj, nau~noj, sportskoj djelatnosti i humanitarnim dobrotvornim aktivnostima. U jednoj godini mo`e se dodijeliti najvi{e pet Plaketa op}ine Bu`im, i to po jedna u oblastima privrede i poljoprivrede; sporta i kulture; nauke i obrazovanja; zdravstva i socijalne za{tite; odbrane. Zahvalnica: Zahvalnica je javno op}insko priznanje koje se dodjeljuje licima iz ~lana 3. ove Odluke za doprinos u razvoju i afirmaciji Op}ine Bu`im. Zahvalnica se dodjeljuje u vidu diplome dimenzija 40 x 30 cm na kojoj je otisnut grb op}ine Bu`im u zlatnoj boji, sa ispisanim imenom odnosno nazivom subjekta i razlogom radi kojeg se dodjeljuje. U jednoj godini mo`e se dodijeliti najvi{e deset Zahvalnica op}ine Bu`im. POSTUPAK ZA DODJELU OP]INSKIH PRIZNANJA: Inicijativa se podnosi u pismenoj formi Komisiji za dodjelu op}inskih javnih priznanja, a treba da sadr`i cjelovite i dokumentirane podatke o zaslugama i djelima zbog kojih se pojedinac, organizacija ili kolektiv predla`e za dodjelu priznanja. U inicijativi se navodi i vrsta priznanja za koju se predla`e. Nepotpune i neblagovremene inicijative ne}e se uzimati u razmatranje. Podnosilac inicijative moralno i materijalno odgovara za ta~nost navedenih podataka. Inicijativu za dodjelu javnih op}inskih priznanja, odnosno isticanje kandidature mogu podnijeti gra|ani pojedina~no ili grupno, bora~ke organizacije i udru`enja, udru`enja gra|ana, mjesne zajednice s podru~ja op}ine Bu`im, privredna dru{tva, ustanove i druga pravna lica i organizacije, klubovi vije}nika, politi~ke stranke i Op}inski na~elnik. U ime pravnih lica i organizacija inicijativu podnosi najvi{i izvr{ni organ, ili najvi{i organ predlaga~a. Inicijativa koja se podnosi mora biti detaljno obrazlo`ena uz navo|enje svih dokaza i relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predlo`enog kandidata i podno{ena najkasnije do roka utvr|enog u javnoj obavijesti. Svako fizi~ko ili pravno lice mo`e dostaviti samo po jednu inicijativu za svaku vrstu priznjanja. Nepotpune i neblagovremeno podnesene inicijative se ne}e uzimati u razmatranje. Komisija za dodjelu op}inskih javnih priznanja, na osnovu potpunih i dokumentovanih inicijativa sa~injava prijedlog Odluke za dodjelu javnih op}inskih priznanja, sa obrazlo`enjem za dodjelu op}inskih priznanja, koju dostavlja Op}inskom vije}u na razmatranje i odlu~ivanje. Rok za podno{enje inicijative je 31.12.2013. godine. Svi zainteresirani svoje prijedloge mogu uputiti po{tom ili li~no na adresu: Op}ina Bu`im Op}insko vije}e Komisija za dodjelu op}inskih javnih priznanja 505. vite{ke brigade br. 26 77245 Bu`im sa naznakom «Javni poziv za op}inska priznanja». KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH OP]INSKIH PRIZNANJA


10

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SANSKI MOST

ZAKUPLJEN PROSTOR

PROJEKAT “GARD“ MRE@A

@ene u ruralnom razvoju

JAMA GOLUBNJA^A

Prona|eno tijelo katoli~kog sve}enika Banjalu~ki biskup monsinjor Franjo Komarica posjetio je 12. novembra Identifikacioni centar [ejkova~a u Sanskom Mostu gdje su prije deset godina dopremljeni ostaci `rtava ekshumiranih iz masovne grobnice Golubnja~a kod naselja Trubar u blizini Drvara. Ustanovljeno je kako jedan broj skeletnih ostataka poti~e iz Drugog svjetskog rata te da bi se moglo raditi o katoli~kom sve}eniku iz Drvara Maksimilijanu Valdemaru Nestoru te jo{ o

nekolicini katoli~kih hodo~asnika koji su likvidirani krajem jula l941. godine kada su od strane partizanskih ustanika odvedeni iz voza kojim su se ku}i vra}ali iz Knina, gdje su prisustvovali misnom slavlju. Maksimilijan Valdemar Nestor je prvi sve~enik koji je ubijen na podru~ju biv{e Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata. Decenijama se nije ni{ta znalo o sudbini sve}enika i njegovih `upljana. - Mislim da smo na dob-

OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU

Zimske slu`be spremne Obzirom da se pribli`ava sezona zimskog odr`avanja puteva koja je i zvani}no po~ela l5. novembra, Op}inski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu nakon raspisanog javnog tendera i provedene procedure izabrao je najpovoljnije ponu|a~e koji }e biti zadu`eni za zimsko odr`avanje puteva na podru~ju sanske op}ine. Zimsko odr`avanje gradskih ulica i lokalnih puteva u sezoni 20l3/20l4. godine dobile su tri firme. Javno komunalno preduze}e “Sana“iz Sanskog Mosta bi}e zadu`ena za odr`avanje lokalnih puteva i gradskih ulica, odnosno oko 70 posto sanskih saobra}ajnica koje se nalaze u gradskoj i prigradskoj zoni. Za odr`avanje ostatka puteva odabrane su firme “Gani}“ iz Sanskog Mosta i „Kovgrad“ iz Bu`ima tj. za odr`avanje puteva i cesta koji Sanski Most povezuju sa susjednim op}inama, kao i puteva koji prolaze kroz mjesne zajednice. Programom zimskog odr`avanja planirano je odr`avanje putne infrastrukture u du`ini od oko 500 kilometara, a za ove potrebe op}ina Sanski Most je preko Op}inskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu ove godine obezbjedila 280.000 KM.

rom tragu da se utvrdi kona~na istina o stradanju hodo~asnika. Do{lo je vrijeme da se njihovi posmrtni ostaci sahrane kako treba, - izjavio je biskup Komarica. Kantonalni tu`ilac Jasmin Mesi} je naglasio kako u ovom slu~aju jo{ uvijek ne postoje uporedni DNK pokazatelji kojima bi se mogla pouzdano izvr{iti identifikacija prona|enih posmrtnih ostataka iz Drugog svjetskog rata. U Golubnja~i su prona|ene i nao~ale za koje se pret-

postavlja da se pripadale sve}eniku Nestoru, kao i klju~ `upne crkve u Drvaru. Sve}enik Nestor je po narodnosti bio Nijemac, a osim Drvara slu`bovao je i u samostanu Trapisti kod Banje Luke. Ubijen je u 54. godini `ivota. Biskup Komarica je odao du`nu po~ast svim `rtvama ~ija se tijela nalaze u [ejkova~i gdje je ovih dana dopremljeno 430 tijela ekshumirana Toma{ice kod Prijedora i u toku je njihova antropolo{ka obrada.

Kako {to vi{e `ena uklju~iti u projekte ruralnog razvoja, naziv je teme seminara o kojoj se 11. novembra razgovaralo u Sanskom Mostu. Seminar je organizovala Agencija za suradnju, edukaciju i razvoj u okviru projekta nazvanog “GARD“ mre`a. Ovaj projekat, koji se zasniva na uklju~ivanju {to ve}eg broja udru`enja u jedinstvenu mre`u, ima za cilj da {to vi{e `ena uklju~i u projekte ruralnog razvoja. Na ovaj na~in se `eli ostvariti i rodna ravnopravnost `ena u odnosu na mu{karce te afirmisati njihov polo`aj u ruralnim sredinama. Nevladine organizacije i udru`enja u ruralnim sredinama, kako je istaknuto, u svemu tome imaju veliki zna~aj, budu}i da imaju najindirekt-

niji kontakt sa stanovni{tvom u ruralnim sredinama te najbolje poznaju njihove potrebe i interese. O samozapo{ljavanju u poljoprivredi govorila je Muhiba Muri} iz Tuzle. Prije nekoliko godina ona je zapo~ela plasteni~ku proizvodnju i danas je vrlo uspje{na poduzetnica. Projekat “GARD“ finansira Evropska komisija i u proteklom periodu te`i{te aktivnosti bilo je usmjereno na stvaranje mre`e udru`enja `ena koja `ive u ruralnim sredinama. Projektom se `eli potaknuti `enska populacija iz ruralnih sredina da se aktivno uklju~i u sve razvojne projekte koje provode lokalne vlasti te da se takvi projekti iniciraju i od samih udru`enja `ena u ruralnim sredinama.

PRIZNANJE SANSKOM P^ELARU ENESU BAHTI]U

Livadski med iz ^aplja najbolji u regionu Sanski p~elar Enes Bahti} osvojio je izuzetno vrijedne nagrade na poznatom i priznatom internacionalnom Sajmu meda i p~elarstva u slovenskom gradu Semi~u. Na ovom presti`nom sajmu livadski med kojeg proizvodi Bahti} progla{en je najboljim u svojoj kategoriji, dok je za bagremov med ovaj vrijedni i uzorni p~elar osvojio drugu nagradu i srebrnu medalju. Nagrade su tim vrjednije ukoliko se ima u vidu da su osvojene u konkurenciji preko tri stotine proizvo|a~a meda iz svih republika biv{e Jugoslavije. - Nagrade su zaista vrijedne ali i obvezuju}e. One su kruna moga rada i ulaganja,

BIV[I LOGORA[I

Pet hiljada Kraj{nika pro{lo golgote Manja~e

ali obaveza i motiv za jo{ bolje rezultate, - kazao je Bahti}. Na svom imanju u mjesnoj zajednici ^aplje i na jo{ nekoliko lokacija Bahti} ima preko l70 p~elinjih dru{tava, a ova godina bila je izuzetno dobra za p~elare. Enes Bahti} je jedan od ve}ih pro-

izvo|a~a meda na podru~ju op}ine Sanski Most. P~elarstvo mu je velika ljubav i zajedno sa svojom familijom uzgojem p~ela se bavi punih sedamnaest godina. Od meda se, ka`e mo`e dobro i `ivjeti, ali treba i dobro raditi.

U organizaciji Saveza logora{a BiH, logora{a op}ina Sanski Most, Klju~, Prijedor i Kozarac, nekoliko stotina biv{ih logora{a posjetilo je l6. novembra logor Manja~u. Biv{i logora{i unijeli su veliku mermernu plo~u na kojoj su opisane strahote logora Manja~a i zlostavljanja za Bo{njake, Hrvate ali i nelojalne Srbe, za koju Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine odbija dati saglasnost za postavljanje u krug lokaliteta

nekada{njeg zloglasnog logora, a danas lijepo uredjenog Centra za razvoj sela. Na mjesto gdje je zvjerski ubijen ugledni klju~ki intelektualac profesor Omer Filipovi} iz Klju~a polo`eno je cvije}e i prou~ena Fatiha. Posljednja grupa zatvorenika iz Manja~e oslobo|ena je 22. decembra l992. godine i poslije toga logor je rasformiran, a 536 logora{a je preba~eno u logor Batkovi}i nedaleko Bijeljine.

OBILJE@EN SVJETSKI DAN BORBE PROTIV DIJABETESA

1.500 Sanjana boluje od {e}erne bolesti U povodu obilje`avanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa u sanskom Domu zdravlja odr`ana je tradicionalna akcija besplat-nog mjerenja {e~era u krvi. Prema rije~ima lije~nice

Sabine [ehovi} akcija je u potpunosti opravdala o~ekivanja. Dijabetes je jedna od najrasprostranjenijih bolesti modernog doba, a pretpostavlja se kako od {e~erne bolesti danas boluje gotovo

pet posto cjelokupne ljudske populacije. Na podru~ju op}ine Sanski Most oboljelih od {e~erne bolesti ima oko 1.500 gra|ana, od ~ega je njih oko tri stotine ovisvnika o inzulinu.

Prema rije~ima doktorice [ehovi} neophodno je redovno provjeravati nivo {e~era u krvi obzirom da je dijabetes “tihi ubojica”. Na podru~ju USK-a trenutno se provodi nova strategija u

borbi protiv dijabetesa. U sanski Dom zdravlja u sklopu tog projekta stigao je novi ure|aj, a formirano je i udru`enje dijabeti~ara za ~ijeg je predsjednika izabran Asim Korlat. Priredio: Emir Tabakovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

REPORTA@A • AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

“

PETO GODI[NJE DOBA

SANICA KOD KLJU^A

NIHA

U sto godina nije presu{ilo Pri~a o jezeru u Sanici kod Klju~a koje je iznenada, u ~etvrtak 7. novembra, ne{to malo prije pono}i, nestalo u ogromnom krateru se ne sti{ava. Krater je sad dublji od deset metara i opasno prijeti da se pro{iri. Niko ne zna

D`ani} NINSKI

Nastavlja se...

Jezero upalo u abez "Abez" je naziv pri~e Skendera Kulenovi}a, u kojoj je prije vi{e od osam decenija opisao ovu neobi~nu, ali ~estu, prirodnu pojavu u Bosanskoj krajini. "To je starinska nekakva rije~ koju do tada nikada nisam ~uo, koja je iz mrtvih ustala, u kojoj kao da mrtvi progovaraju, tamna, stra{na, puna ne~eg strahotnog, nepoznatog! Dovoljno je da je samo ~ujem, da pomislim na nju i jeza me hvata", napisao je tada Kulenovi}. Eto, abez se ponovo otvorio u Krajini. Ovog puta u Sanici je progutao malo jezero, veliku ljubav Hasana ]emala, prvog susjeda koji ga je pazio i mazio. Tako je bilo sve do 12. oktobra kada je u 83. godini umro Hasan. Ovdje ka`u, oti{lo jezero za onim koji ga je ~istio i koji je ostavio puno bistre vode i krupne ribe, kapitalaca i po osam kilograma te`ine.

11

{ta je ispod gomile drveta koje je voda povukla sa sobom i ostavila na svom dnu. U Abezu je u trenu nestalo cijelo jezero koje posljednjih stotinjak godina ni jednom nije presu{ilo. - Tri dana nakon o~eve smrti do{li smo na jezero da malo po~istimo li{}e i uredimo neku njegovu robu koja je bila u ku}ici na samoj obali. Nakon toga oti{la sam da berem dunje, a sestra mi je kad sam se vratila upla{eno {apnula da je osjetila neki ~udan vjetar koji je kao vrtlog preletio preko vode. Uve~e kad }e nestati jezero, prvo se ~ulo ne{to poput sna`nih udaraca po zemlji, a zatim su zalajali psi, - pri~a Zuhra Luli}, k}erka rahmetli Hasana. Tu ~uda ne prestaju. Kom{ija

Fehim Alibegovi} ka`e da su i ribe najavile nestanak jezera. Plivale su u krug nekoliko dana, kao da ih je ne{to vuklo prema dnu. Osim vode u rupu je oti{la okolna zemlja i drve}e me|u kojim se isticala vrba visoka preko 20 metara. Doga|anja oko nestanka jezera, kojeg zovu [ivi}evo, mje{tanima je napravilo dodatnu {tetu, ostali su bez vode. Odron je pokidao stotinjak metara vodovodnih cijevi. Strahuju i od nestanka struje.

Podzemno jezero - Ovakvo uru{avanje zemlje de{ava se ve} drugi put u posljednjih {est godina na ovom podru~ju. Kada se to desilo prvi put, 2008. godine, op}ina je tra`ila od Federalnog zavoda za geologiju

^ESTITAMO 25.XI - DAN DR@AVNOSTI

da napravi procjene i da svoje mi{ljenje. Ukratko, radi se o takvom tlu, o kra{kom podru~ju gdje su ovakve pojave ~este. Sanica je vodno podru~je, imamo dvije rijeke i vi{e potoka, ali prepustit }emo struci da to ponovo ispita, rekao je Ned`ad Zukanovi}, na~elnik op}ine Klju~. Provalija je trenutno {iroka oko 50 metara i duboka, do povr{ine vode koja se nalazi u njoj, izme|u 18 i 20 metara. Sve {to upadne u vodu pro|e negdje ispod, pa se pretpostavlja da se ispod nalazi nekakvo podzemno jezero. [ivi}evo jezero upalo u abez. ^u}e se, ka`u Sani~ani koji se polako vra}aju uobi~ajenim svakodnevnim poslovima. Svakog gosta dva dana dosta. Pa makar to bio i abez. Halid Alijagi}

Kada bi se rimski osvaja~i nakon dugih pohoda i pobjeda vratili u carstvo, spremali su im veli~anstven do~ek, a dok ih je freneti~na svjetina ~ekala na gradskim trgovima, uz njih su se kretali {apta~i. [apta~i su imali zadatak da slavljenim osvaja~ima na uho ponavljaju: "Zapamti da si prolazan, ne zaboravi da se sve sutra mo`e promijeniti". Nisu ba{ ni blesavi bili ti Rimljani. Danas bi recimo uz svakog na{eg osvaja~a stolica trebalo bar deset {apta~a, zapravo vika~a, da im neprestano ponavlja ovu re~enicu. Nigdje politika nije toliko ofucana kao ovdje, skoro pa joj vi{e ne pa{e ni onaj pogrdni naziv {to se uz nju spominje. Posljednje {to one kojima je politika pomutila svaki osje}aj za realnost brine je da li je narod zaslu`io da se prema njemu tako pona{aju. Narod nije u domenu njihovih interesa, jasno su svjesno ili nesv"Zapamti da si jesno oda-vno poru~ili. Koliko jo{ nisko pasti mogu vi{e je retori~ko prolazan, ne pitanje, a o~ito je da mogu. Jedni zaboravi da se povla~e pi-tanja interesa svoga naroda, drugi se opasali ordenjem, tre}i sve sutra mo`e urlaju o ratnim zlo~incima, pokupromijeniti" {avaju}i ih oprati. I sve {to ~ine, tvrde da ~ine za narod. Da narod ima ono {to nema, a hrabrosti ponajmanje ima, davno bi se s takvim razra~unao. Ovako, jo{ dugo }emo gledati sveop}u trku za stolicama. Ko prvi stolici, njegova je. Cirkus u`ivo iz ku}a prati i narod, sve je javno, sve transparentno. Maske se odavno ne nose. Da neko sa strane gleda, uvjeren bi bio da je upao neki lo{ scenarij psihodeli~nog igranog filma, gdje se ne zna ko je od koga lu|i, ni ko koga ganja, ni ko od koga bje`i, niti ima glavne ni sporedne uloge, ludilo je do kraja preuzelo sve. Najgore od svega je {to na kraju filma pi{e : nastavlja se.. .

^estitamo, 25. XI, Dan dr`avnosti

UNSKO-SANSKE [UME


12

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

BIHA]

ZAKUPLJEN PROSTOR www.facebook.com/Opcina-Bihac

BRITANSKI AMBASADOR U BIH U POSJETI OP]INI BIHA]

Zadovoljan pozitivnim idejama i planovima

ZAHVALNICA OP]INE BIHA] AMBASADI SAD U BIH

USAID, partner i prijatelj Op}ina Biha} ove godine u posebnom je fokusu rada administracije Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH. Nakon posjete ameri~kog ambasadora op}ini Biha} te predstavnika USAID-a, na~elnik Emd`ad Galija{evi} razgovarao je s Aaron M. Schwoebelom, {efom Ureda Ambasade SAD u BiH sa sjedi{tem u Banjoj Luci. Prema rije~ima na~elnika Galija{evi}a, predstavnici Ameri~ke ambasade u BiH interesovali su se za stanje u

op}ini Biha} i Unsko-sanskom kantonu od posljednjih lokalnih izbora u BiH do danas. - Op}ina Biha} svojim otvorenim i transparentnim radom iz dana u dan ima sve vi{e prijatelja i partnera, a Ambasada SAD-a u BiH i agencija USAID najbolji su partneri i prijatelji Biha}a, zbog ~ega smo Ameri~koj ambasadi u BiH uru~ili i zahvalnicu za doprinos razvoju Op}ine Biha} "kazao je na~elnik Galija{evi}.

Nj.e. Nigel Casey, ambasador Velike Britanije u BiH posjetio je op}inu Biha} i u razgovoru s na~elnikom Emd`adom Galija{evi}em, upoznao se sa stanjem u Biha}u te planovima i o~ekivanjima op}inske administracije za narednu godinu. Ambasador Casey izrazio je zadovoljstvo pozitivnim idejama i planovima op}inske administracije u Biha}u. - Ambasadora Caseya upoznao sam sa stanjem u na{em gradu i na{im vi|enjem de{avanja kako na kantonalnom, tako i na vi{im nivoima vlasti. Op}ina Biha} i USK daleko su od Sarajeva, a samim time i od podr{ke vi{ih nivoa vlasti i to je problem koji se povla~i ve} dugi niz godina. Zbog toga ~inimo sve da vlastitim snagama, transparentnim radom otvorimo grad Biha} i privu~emo strane investitore. U tome se

PREDSTAVNICI EUFOR LOT TIMA POSJETILI OP]INU BIHA]

[anse u turizmu i poljoprivredi S ciljem upoznavanja rada op}inske administracije u Biha}u, predstavnici EUFOR LOT tima razgovarali s na~elnikom Emd`adom Galija{evi}em. - Predstavnike EUFOR-a upoznao sam sa stanjem u na{oj op}ini te na{im aktivnostima koje su za cilj imale stabilizaciju i konsolidaciju op}inskog bud`eta i rje{avanje problema koje smo naslijedili od prethodne vlasti. Ono {to sam posebno istakao jeste da op}ina Biha} ima najve}e potencijale za razvoj u oblasti turizma i poljoprivrede i tu {ansu moramo svi zajedno iskoristiti, - dodao je na~elnik Galija{evi}.

DRU@ENJE DOBROVOLJNIH DARIVALACA KRVI

MZ OZIMICE II

nadam imamo i podr{ku velikog broja prijateljskih zemalja i njihovih ambasadora, - kazao je na~elnik Galija{evi}. On je istakao da je nakon ulaska Hrvatske u Evropsku Uniju GP Iza~i}

“

ostao bez statusa grani~nog prijelaza I. kategorije, izraziv{i `aljenje zbog takve odluke, te dodav{i da o~ekuje liberalniji tretman turista koji iz Hrvatske u vrijeme turisti~ke sezone dolaze u Biha}.

Za adaptaciju prostora ambulante Op}ina je izdvojila 25.000 KM

Po~ela s radom mjesna ambulanta Stanovnici mjesne zajednice Ozimice II od ovog tjedna imaju ambulantu u svome naselju, ~ijim kona~nim stavljanjem u funkciju op}ina Biha} `eli pobolj{ati uslove `ivota oko 3.500 stanovnika ove gradske mjesne zajednice. Po~etak rada ambulante sve~ano je ozvani~io na~elnik Emd`ad Galija{evi} sa Azrom Hasi}, direktoricom Doma zdravlja Biha}.

Biha} ponosan na humaniste

Prema rije~ima na~elnika Galija{evi}a, op}ina Biha} u adaptaciju prostora za ambulantu izdvojila je 25.000 KM, dodav{i da je otvorom ambulante op}inska administracije `eljela pobolj{ati zdravstvene usluge gra|ana Ozimica II, ali i ostalih koja gravitiranju Ozimicama II. - Na{a javna preduze}a Vodovod i Komrad u~estvovali su u adaptaciji i

renoviranju prostorija ambulante i zahvalio bih i menad`mentu Doma zdravlja Biha} koji je uspio opremiti prostorije i obezbijediti medicinsko osoblje za rad. Ovo je izuzetno bitna ambulanta za gra|ane ovog dijela Biha}a, a pogotovo u situaciji kada na{a bolnica radi smanjenim kapacitetom, kazao je na~elnik Galija{evi}.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

BIHA]

21

ZAKUPLJEN PROSTOR www.facebook.com/Opcina-Bihac

OP]INA IZDVOJILA 190.000 KM ZA ASFALTIRANJE

Novi asfalti u Krupskoj, na Bedemu i iza Galerije Nakon ure|enja velikog broja prigradskih ulica i naselja, op}ina Biha} pred kraj gra|evinske sezone realizirala je projekt ure|enja dvori{ta na tri lokacije u strogom centru grada. Tako su asfaltirana dvori{ta ispred zgrade u Krupskoj ulici, ispred zgrada na Bedemu, te dvori{te iza Gradske galerije u strogom centru Biha}a. Za asfaltiranje i odvodnju oborinskih voda op}ina Biha} izdvojila je 190.000 KM. Radove je obi{ao i na~elnik Emd`ad Galija{evi} kazav{i da je ove godine stanovni{tvo Biha}a kako u ruralnim tako i u urbanim

dijelovima dobilo nove kilometere asfalta i kanalizacije, a ovih dana krenulo je i postavljanje javne rasvjete u onim ulicama i naseljima koja do sada nisu imala vanjsku rasvjetu. - Sve ono {to sam prije izbora obe}ao kada su u pitanju infrastrukturni projekti kao na~elnik Biha}a sam zajedno sa svojim sugra|anima i realizirao i mo`emo biti zadovoljni ura|enim ove godine i pored te{ke ekonomske krize. U MZ Centar ima jo{ mnogo posla na ure|enju preostalih dvori{ta ispred zgrada, a slijede}e godine `elimo krenuti i sa obnovom fasada na zgradama u centru grada, - kazao je na~elnik Galija{evi}.

GRADSKA GALERIJA

117 likovnih djela za djecu Duge U sklopu manifestacije Ulicom Bi{}a u Gradskoj galeriji u Biha}u otvorena je izlo`ba likovnih djela za mali{ane Centra za nezbrinutu djecu Duga iz Kulen Vakufa. Rije~ je o 117 likovnih djela koja su nastala na ovogodi{njoj 12. likovnoj koloniji a koje su umjetnici poklonili i na taj na~in dali svoj doprinos u osiguravanju sredstava za nesmetani rad ove ustanove. Izlo`bu je u ime op}ine Biha} sve~ano otvorio Izudin Sara~evi}, savjetnik op}inskog na~elnika kazav{i da }e centar Duga imati podr{ku u svom radu u narednoj godini od strane op}inske administracije, jer je rije~ o ustanovi koja je pokazala veliko srce i otvorila vrata za svu nezbrinutu

djecu sa podru~ja Unskosanskog kantona. Prema rije~ima Admira Lje{~anina, direktora centra Duga, nakon prodajne izlo`be likovnih radova koja je odr`ana u Munchenu, prikupljeno je 20.000 eura, a nakon petnaestodnevne izlo`be u Gradskoj galeriji u Biha}u, likovni radovi idu na prodajnu izlo`bu u ASA Art gallery u Sarajevo u decembru ove godine. - Hvala svima koji su do sada pomogli rad centra Duga i koji su nam bili podr{ka i u najte`im trenucima i mi smo ponosni {to imamo prijatelje u velikom broju organizacija, firmi i pojedinaca. Svima njima veliko hvala na podr{ci i nadamo se da }e tako biti i u narednom periodu, - kazao je Lje{~anin.

NA^ELNIK GALIJA[EVI] UGOSTIO USPJE[NE KAJAKA[E KKK UNA BIHA]

Nastavljaju svijetlu tradiciju Kajak-kanu klub Una Biha} takmi~arsku 2013. godinu okon~ao je nizom zapa`enih rezultata, koji su jo{ jednom potvrdili da kajak sport u Biha}u ima svijetlu budu-

}nost. Klub broji preko trideset aktivnih ~lanova, a osim odli~no organizvanog Otvorenog dr`avnog prvenstva, ~lanovi kluba ostvarili su odli~ne rezultate u juniorskoj

i kadetskoj konkurenciji, kao i u raftingu, gdje se tim ovog kluba plasirao na Evropsko rafting prvenstvo slijede}e godine u Banjoj Luci. Tim povodom na~elnik Emd`ad

U kongresnom centru Opal odr`ano je tradicionalno dru`enje dobrovoljnih darivalaca krvi. Njih preko dvije stotine okupilo se na prigodnoj sve~anosti obilje`iv{i jo{ jednu godinu u kojoj su darovali krv. Prema rije~ima Selama Mid`i}a, predsjednika Crvenog kri`a op}ine Biha}, u prvih deset mjeseci krv je darovalo preko 200 gra|ana Biha}a, a prikupljeno je preko 500 doza krvi za porebe Odjela za transfuziologiju KB dr. Irfan Ljubijanki} u Biha}u. Do sada je u ovoj organizaciji registrovan

Galija{evi}, op}inski na~elnik Biha}a ugostio je Bernarda Zjaki}a, predsjednika KKK Una Biha} i kajaka{e Emira Abdihod`i}a i Harisa Keranovi}a. Abidhod`i} je ove godine postao juniorski prvak BiH, te tre}eplasirani na Otvorenom dr`avnom prvenstvu, dok je Keranovi} postao kadetski dr`avni prvak u K-1 slalomu, uz osvojeno drugo mjesto u spustu k-1 na Dr`avnom prvenstvu u kajaku i kanu na divljim vodama. - Biha} ima bogatu tradiciju u kajaku a posebno imamo prelijepu rijeku Unu i kajaka{ke prirodne staze poput one u Kraljama, koje se mogu pretvoriti u odli~ne kajaka{ke staze evropskog nivoa. Op}ina Biha} podr`ala je nedavno odr`avanje me|unarodnog kajak prvenstva u Biha}u, a raduje me ~injenica da su uspjesi do{li od mladih kajaka{a koji imaju `elju i volju da ostvare zapa`ene rezultate u kajaku. U tome }e imati maksimalnu podr{ku op}ine Biha}, kazao je na~elnik Galija{evi}.

4.898 darivalaca krvi. Podr{ku dru`enju dao je i na~elnik Emd`ad Galija{evi} kazav{i da su dobrovoljni darivaoci krvi pokazali najve}i stepen dru{tvene odgovornosti da darivanjem krvi spase `ivot. - Hvala dobrovoljnim darivaocima krvi koji su ove godine darivali svoju krv, a zahvala ide i svim drugima koji su to ~inili ranijih godina. Pokazali ste veliku humanost i ako smo kao administracija na ne{to ponosni to su darivaoci krvi i aktivisti u Crvenom kri`u op}ine Biha}, - kazao je na~elnik Galija{evi}.


22

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK-a &

ZAKUPLJEN PROSTOR

DIABETES MELLITUS ([E]ERNA BOLEST) [e}erna bolest ili dijabetes (lat. diabetes mellitus), poreme}aj je pove}avanja razine {e}era u krvi `lijezde gu{tera~e (pankreas), koji se de{ava kada gu{tera~a prestane potpuno ili djelomi~no proizvoditi hormon inzulin ili proizvedeni inzulin nije djelotvoran u organizmu. Dijabetes se ozna~ava kao nesposobnost tijela da pravilno metabolizira karbohidrate. Njegov glavni simptom je visoki nivo glukoze u krvi. U tom slu~aju stanice ne dobivaju hranu potrebnu za `ivot. [e}erna se bolest u po~etku lije~i tabletama i dijetom, a kasnije i injekcijama hormona inzulina. Bolest je nasljedna, a vjerojatnost da }e ju osoba dobiti (50%) pove}ava se ako je osoba pretila. Znaci {e}erne bolesti su: z ~esto i obilno mokrenje (poliurija); z umor/slabost; z zamagljen vid; z `e|; z naglo mr{avljenje; z trnci u stopalima; z slabo zarastanje rana; z poja~ana glad;

DIJABETES U TRUDNO]I Ovaj latentni oblik {e}erne bolesti je indiciran trudno}om, tokom koje dolazi do promjene u hormonskoj ravnote`i `ene, {to mo`e dovesti do poreme}aja u izlu~ivanju inzulina i samim tim, pove}ane vrijednosti glukoze u krvi. Rizi~na grupa su `ene starije od 25 godina, koje su bile gojazne i prije trudno}e, naro~ito one sa genetskim predispozicijama za razvoj bolesti. Obi~no se vrijednosti {e}era stabilizuju po poro|aju. @ene koje su oboljevale od dijabetesa u trudno}i mogu kasnije biti podlo`ne razvoju TIPA 2. KOMPLIKACIJE [E]ERNE BOLESTI U akutne komplikacije dijabetesa spadaju: z dijabetesna ketoacidoza (DKA), z hiperglikemijska, hiperosmolalna, neketonska koma (HHOK) z lakti~na acidoza (LA) z hipoglikemije

Hroni~ne komplikacije Nakon odre|enog broja godina s dijabetesom u nekih se ljudi razviju odre|eni karakteristi~ni problemi s o~ima, bubrezima,

`ivcima i nogama. Osjetljivost na sr~ane bolesti i visoki krvni tlak tako|er je pove}ana. Dijabetes je bolest koja razli~ito uti~e na razli~ite ljude. Ono {to pak vrijedi za sve jest: {to je bolji nadzor {e}era u krvi, krvnog tlaka i lipida, manji je rizik od kroni~nih komplikacija. Rizik od komplikacija pove}ava se ako je razina glukoze prije obroka vi{a od 7 mmol/l i ako je razina glukoze sat do dva nakon obroka iznad 8 mmol/l . Mala je mogu}nost komplikacija ako je HbA1c ispod 6,5%, ali i razine do 7 % prihvatljive su. Vaskularne komplikacije su: mikroangiopatije, dijebeti~ka retinopatija, dijebeti~ka nefropatija, makroangiopatije, koronarna bolest, periferna vaskularna bolest, cerebrovaskularna bolest. Nevaskularne komplikacije su: neuropatije, mononeuropatija, polineuropatija. DIJABETI^KO STOPALO - je naj~e{}a kroni~na komplikacija {e}erne bolesti uzrokovana me|usobnim djelovanjem vaskularnih (mikorangiopatija i makroangiopatija) i nevaskularnih komplikacija (neuropatija). DIJAGNOZA Dijagnoza {e}erne bolesti postavlja se na

TIPOVI [E]ERNE BOLESTI Zbog razli~ite klini~ke slike, danas razlikujemo nekoliko oblika (tipova) {e}erne bolesti: 1. dje~ji dijabetes (od 0. do 14. godine) 2. juvenilni dijabetes (od 15. do 24. godine) 3. adultni dijabetes (od 25. do 64. godine) 4. tzv. "stara~ki" dijabetes (od 65. godine do kraja `ivota) TIP 1: Tip 1 je najte`i oblik {e}erne bolesti i nastaje jer }elije pankreasa (beta }elije) u veoma maloj koli~ini proizvode, ili uop{te ne proizvode inzulin. Mo`e nastati u svim starosnim dobima, ali u najve}em broju slu~ajeva se sre}e kod djece i omladine. Terapija inzulinom se primjenjuje od prvog dana. Stroga (samo)kontrola, dijeta i fizi~ka aktivnost su obavezni dio terapije.

TIP 2: Tip 2 je najrasprostranjeniji oblik {e}erne bolesti, kako u nas, tako i u svijetu. Pankreas osoba oboljelih od tipa 2 proizvodi inzulin. Ali u nedovoljnoj koli~ini, ili je organizam stvorio rezistenciju (imunitet) na hormon inzulina. Sre}e se kod svih uzrasta, ali u najve}em broju kod odraslih (preko 40. godine), gojaznih i osoba starije dobi. Savremeni na~in `ivljenja i svakodnevni tempo veoma pogoduju razvoju ovog tipa {e}erne bolesti. Terapija je kombinovana samo dijeta, ili dijeta i oralni antidijabetici (tabletirani lijekovi), ljekoviti ~ajevi kao pomo}no sredstvo, u svim slu~ajevima uz umjerenu fizi~ku aktivnost. Ukoliko ova terapija ne pokazuje povoljne rezultate, primjenjuje se inzulinska terapija, sa mogu}no{}u uklju~ivanja i oralnih antidijabetika.

osnovu mjerenja glukoze u krvi nata{te i testa optere}enja sa 75 g glukoze (OGTT). Ukoliko osoba u najmanje 2 neovisna mjerenja ima: z slu~ajno izmjeren GUK 11,0 mmol/L i vi{e; z GUK nata{te: 7,0 mmol/L ili vi{e; z OGTT- vrijednost u 120 minuti; z kapilarna plazma: 12,2 mmol/L ili vi{e; z venska plazma: 11,1 mmol/L ili vi{e - dijabetes je potvr|en. GUK iza obroka ve}i od 8 mmol/l upu}uje na o{te}enu toleranciju glukoze i potrebno je javiti se lije~niku radi dodatnih pretraga. LIJE^ENJE Nakon {to se uspostavi dijagnoza dijabetesa, moderna klasi~na medicinska terapija sastoji se ili od oralnih hipoglikemi~nih preparata ili od inzulina. PODACI O OBOLJELIMA NA PODRU^JU UNSKO - SANSKOG KANTONA U 2012. GODINI U 2012. godini prijavljeno je 3.104 oboljenja {e}erne bolesti na Kantonu. 2500

2032

2000 1500

1072

1000 500 0

M

@

Grafi~ki prikaz oboljelih po spolu

Dodjela Certifikata BAS EN ISO 9001:2008 Zdravstvena ustanova Zavod za javno zdravstvo USK-a uspje{no je uspostavila sistem kvalitete sukladno zahtjevima standarda sa ciljem pove}anja kvaliteta usluga i zadovoljstva korisnika. Kvalitet je bitna komponenta zdravstvene za{tite i pravo svakog pacijenta odnosno korisnika zdravstvene za{tite, kao i dru{tvene zajednice. Rukovodstvo i osoblje Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a prepoznalo je zna~aj kvalitete u pru`anju usluga u sistemu zdravstvene za{tite i pristupilo uvo|enju integriranog sistema kvalitete u skladu sa ISO standardima. Pokrenut je projekt razvoja, implemntacije i potvr|ivanja integriranog sistema upravljanja kvalitetom prema standardima BAS EN ISO 9001:2008 i BAS EN ISO/IEC 17025:2006 Prednost ovog projekta u Zdravstvenoj ustanovi Zavod za javno zdravstvo USK-a, je osiguravanje ambijenta da odnosi na svim nivoima i u svim dijelovima budu dobro organizirani i uspostavljeni. Uvo|enje ovih standarda je imperativ i sastavna komponenta strategije i zdravstvene politike zemalja evropske regije.

PREVENCIJA z smanjiti prekomjernu tjelesnu te`inu (uz pove}an unos vo}a i povr}a, a smanjen unos masno}a i ugljenhidrata); z pove}ati fizi~ku aktivnost, uz obaveznu dnevnu {etnju od 30 minuta; z smanjiti izlo`enost stresu - provoditi vi{e vremena u prirodi na taj na~in pove}avamo i fizi~ku aktivnost, jer ne}emo biti vezani za sedartni na~in `ivota (koji je vezan uz televizor, kompjuter i danas sve prisutniji smartphon (pametni telefon). Povodom Svjetskog dana dijabetesa 14. 11. 2013. godine u prostorijama ZU Zavod za javno zdravstvo Unsko - sanskog kantona organizirano je besplatno mjerenje {e}era u krvi. Testiranje je vr{eno na aparatu GLUCOCARD X - mini plus. O~ekivane vrijednosti {e}era u krvi kod osoba koje nemaju {e}ernu bolest su: 3,5 mmol/L - 6,1 mmol/L nata{te. Testirano je 38 lica, kod 10 lica ili 26,31% utvr|eno je da imaju povi{en nivo {e}era u krvi, kod 2 lica ili 5,26% utvr|en je ni`i nivo {e}era u krvi. Kod 26 lica ili 68,43% utvr|en je normalan nivo {e}era u krvi. Osobe kod kojih je utvr|en vi{i nivo {e}era u krvi upu}ene su kod lije~nika obiteljske medicine u mati~ni Dom zdravlja.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

SJE]ANJA

23

www.usnkrajina.com.ba

Dana 23.11.2013. godine navr{ava se tu`nih 10 godina otkako nije s nama na{ dragi

ELVIN (Mehmeda) PIRALI] – Ejo 1972. – 2003.

Pri~ama i sje}anjima na tebe ostaje{ zauvijek s nama, u na{im `ivotima, mislima i srcima. Tvoja porodica TU@NO SJE]ANJE na na{e drage roditelje

SJE]ANJE

ELVIN PIRALI] – Ejo

Uvijek vas nosimo u srcu i ~uvamo od zaborava. Neka vam je veliki rahmet.

23.11.2003. – 23.11.2013.

Va{a djeca sa svojim porodicama

REMZO SELMANOVI]

Zauvijek }e{ ostati dio na{ih najljep{ih uspomena. S ljubavlju i po{tovanjem

[ERKA SELMANOVI]

28.05.1985.

Menso, [emsa i Nerma

24.11.2004.

Dana 21.11.2013. god. navr{ilo se {est tu`nih godina od kako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, deda

TU@NO SJE]ANJE

ALIJA (Dervi{) HAVI]

25.11.2006. – 25.11.2013.

21.11.2007 - 21.11.2013 Ni{ta nije kako je bilo, nit }e ikada biti, ostala je samo ljubav i sje}anje koje nam niko ne mo`e uzeti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga D`ehva, sinovi Davor i Damir sa porodicama

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

Dana 21.11.2013. godine navr{ilo se {est mjeseci od smrti na{eg voljenog

JOSIP @IVKOVI] Jo{ jedna godina sedma u nizu pro|e izme|u nas prazna i tiha. Svojom ljubavlju ostavio si trag koji se ne mo`e izbrisati a odlaskom bol koja se ne mo`e preboljeti za one koji te vole. Zaborav ne postoji. Tvoji najmiliji

SJE]ANJE Dana 25.11.2013. godine navr{it }e se godina dana od kad nisi sa nama

MUHAREM KURTAGI] Iako je pro{la godina od kako si oti{ao niti jedan dan ne pro|e da ne mislimo na tebe, svaki put te spomenemo, tvog lika se sjetimo. Uspomena na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole. Tvoji: supruga Senija, k}erka Anela, zetovi Rasim i Amir, unu~ad Ena, Amra i Nail

NISVET REKI] – Nuno 21.05.2013. – 21.11.2013. Vrijeme {to prolazi ne donosi zaborav ve} ostavlja uspomene i tu`nu istinu da te nema... Jasmina

TU@NO SJE]ANJE

NISVET REKI] – Nuno 21.05.2013. – 21.11.2013. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: Maja, Lejla, Hana, Dino, Amel, Damir

Dana 26.11.2013. godine navr{ava se osam godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra, punca i dida

ESAD (Smajo) BAKRA^

Godine prolaze otkako nisi sa nama, ali zauvijek }e{ biti prisutan u na{im mislima i najljep{im sje}anjima. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Asija sa djecom: sin Fuad, k}erka Fuadeta, snaha Jasna, zet Adem, unu~ad Ajna, Anela, Dino i Amar


24

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SJE]ANJA

www.usnkrajina.com.ba

Dana 25.11.2013. navr{ava se godina dana otkad se na ahiret preselio na{ voljeni

DERVI[ MUJAGI] – Deri Kad nam odlazi neko drag, ne boli smrt, ve} boli ono {to ide poslije. Boli praznina koja nikad ne}e biti popunjena. Boli nemogu}nost da jo{ ne{to uradimo za njega. Bole rije~i koje nismo rekli, a mogli smo, bole suze, bole uspomene. Bole {utanja.... Boli to {to znamo da nikada vi{e ne}emo biti zajedno, {to ne}emo da ga vidimo i {to ne}e da nam se javi. Boli to {to }e svuda da nam fali i {to }e uvijek biti taj neko ko nam nedostaje... Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Supruga: Amira, sinovi Niki i Amir, k}erka Melisa, snahe Aldina i Dominique, unu~ad Liam i Nikka Dana 25.11.2013. navr{ava se godina dana otkad se na ahiret preselio na{ voljeni

Dana 25.11.2013. navr{ava se godina dana otkad se na ahiret preselio na{ voljeni

DERVI[ MUJAGI] – Deri

DERVI[ MUJAGI] – Deri

22.07.1952. – 25.11.2012.

Nedostaje nam tvoja ljubav i vedrina kojom si nas ispunjavao. Svaki dan bez tebe pun je tuge, jer ostala je duboka praznina u na{im srcima i du{ama. Sa ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Emira, Muhamed, Edin, Admira, Amila i Muamer

22.07.1952. – 25.11.2012. Napustio si nas prerano, ali }e{ uvijek biti u na{im srcima. Pamtiti }emo te vje~no i sje}ati s ljubavlju. Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Alma, Damir i Lejla

Dana 25.11.2013. navr{ava se godina dana otkad se na ahiret preselio na{ voljeni

DERVI[ MUJAGI] – Deri 22.07.1952. – 25.11.2012.

Dana 15.12.2013. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog oca i dida

ADIL (Avdaga) ^AVKI]

Dana 23.11.2013. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage mame i majke

FIKRETA (ro|. Halava}) ^AVKI]

Tvoj plemeniti lik i dobrota uvijek }e `ivjeti u na{im srcima i najljep{im uspomenama. Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet Tvoji: Perihana i Arijana

Dana 25.11.2013. navr{ava se godina dana otkad se na ahiret preselio na{ voljeni

DERVI[ MUJAGI] – Deri 22.07.1952. – 25.11.2012.

Dok `ive oni koji vas vole i sje}aju vas se nikad ne}ete oti}i. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Va{i: sinovi Ekrem, Enes i Fuad, k}erka Edita, snahe Edita i Amira, zet Mirsad, unu~ad: Emil, Irma i Armin i ostala rodbina

Vrijeme prolazi, ali ljubav prema tebi je vje~na. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Adeta, Eldar i Amrun


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

SJE]ANJA

25

www.usnkrajina.com.ba

Dana 21.11.2013. godine navr{ilo se pet godina od prerane smrti na{eg kolege

Dana 25.11.2013. godine navr{ava se godina dana kako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac i dido

FUAD PIRALI] – Fu~i Ne postoji vrijeme koje }e izbrisati na{ bol i tugu otkako smo te izgubili. Beskrajno nam nedostaje{, jer sa ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo te u na{im srcima. Vole te tvoji Supruga Rezija, sinovi Anel i Adnan, snahe Saliha i Arijana, te unu~ad Sara, Asja i D`an

DANIJEL (Ibrahim) DERVI] – Dani Vrijeme ide, ne znam kako drugima ali nama prebrzo, kao da smo ju~er sa tobom dijelili radne obaveze, dru`enje, smijeh i sve lijepo {to te je krasilo. Tvoje dru`enje sa nama i na{im radnim kolektivom je bila zaista kratko, ali dovoljno da poka`e{ svu dobrotu i ljepotu du{e koja te je krasila, upravo zbog toga ne damo te zaboravu i uvijek }emo te se sje}ati ba{ onakvog kakav si uvijek i bio vedar i nasmijan. Tvoje radne kolege }e na dan 21.11.2013. godine u 13.00 sati zajedno sa tvojom porodicom i tvojim prijateljima posjetiti gradsko groblje – mezarje Humci.

TU@NO SJE]ANJE

Dana 25.11.2013. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

FUADA PIRALI]A – Fu~ija Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Brati}i: Edin – Dino i Amir sa porodicama

Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine Odjeljenje sudske policije sudova USK-a

TU@NO SJE]ANJE NA

EMINU (Muhamed) AHMETOVI]

TU@NO SJE]ANJE

DANIJEL (Ibrahim) DERVI] - Dani

Oti{li ste prebrzo i ostavili vje~nu tugu i prazninu u na{im srcima. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja tetka Rukija i tetak Hans

Dana 25.11.2013. g. navr{ava se osam godina kako si nas napustio

SJE]ANJE

Dana 25.11.2013. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

FUADA PIRALI]A – Fu~ija Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Brat Muharem i snaha Zineta

TU@NO SJE]ANJE Dana 25.11.2013. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

FUADA PIRALI]A – Fu~ija Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Brat Asim i snaha Emina

SULEJMAN PRO[I] 25.11.2005. – 25.11.2013. Prolazili su dani, a na{a bol i tuga rasli. Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Tvoja supruga Nura sa djecom i unu~adima

MEHMED (Huse) MAHMUTOVI] 18.11.1995. – 18.11.2013. S ljubavlju i ponosom te se sje}amo. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji

Dana 25.11.2013. godine navr{it }e se godinu dana od prerane smrti mog velikog prijatelja i brata

FUAD PIRALI] – Fu~i Dragi prijatelju i brate neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Ado Tev{i} sa familijom


26

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SJE]ANJA

www.usnkrajina.com.ba

Dana 22.11.2013. godina navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

MUNIRA (Ibrahim) MERDANI] 1955. g.

Na mezarju ti{ina, u srcu i domu praznina. Prolaze dani tuge i bola, draga majko, ali uspomena na tebe, na tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost `ivjet }e dok `ivimo i mi koji te volimo. Nosimo te u srcu i molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Sanela, zet Edin, unuka Azra

Dana 22.11.2013. godina navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

MUNIRA (Ibrahim) MERDANI] 1955. g.

Draga moja sestro, uvijek te se sa ponosom i ljubavlju sje}am, a vje~no }u `aliti i `alim {to nisi sa mnom. Tvoj dragi lik, ljepota, plemenitost uvijek su sa mnom i uz mene. Zna{ koliko sam te voljela. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Muniba, zet Herbert

Dana 22.11.2013. godina navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

MUNIRA (Ibrahim) MERDANI] 1955. g. Tvojim odlaskom ostala je velika praznina, tuga i bol. Jedina utjeha je vjera da si oti{la na bolje mjesto. Molimo Allaha d`.{. da ti podari najljep{e mjesto u d`ennetu. Tvoji: sin Adnan, snaha Merdijana, unu~ad Ajdin i Hana Dana 22.11.2013. godina navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

MUNIRA (Ibrahim) MERDANI] 1955. g. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Izet, snaha Mirsada sa djecom Amrom i Armanom, zet Elo, unu~ad Ajla i Alina

Dana 22.11.2013. godina navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

Dana 22.11.2013. godina navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

MUNIRA (Ibrahim) MERDANI]

MUNIRA (Ibrahim) MERDANI]

1955. g.

1955. g.

@ivot nestaje u trenutku, a sje}anje na tebe ostat }e vje~no s nama. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`ennet i vje~ni rahmet.

Bol i tuga u na{im srcima ne jenjava. Vje~no }e{ ostati voljena i nezaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Brat Zarif, snaha Musema, sa djecom Irvinom, Danelom i Vanesom

Brat Ismet, snaha Ramiza i k}erka Irma

Dana 22.11.2013. godina navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

IZA MA[INOVI]

IZA MA[INOVI]

MUNIRA (Ibrahim) MERDANI] 1955. g. Ponosni smo {to smo te imali, a tu`no {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`ennet. Brat Mirzet, snaha Alma, djeca Mirela, Almira, Anela unuka Lejla

TU@NO SJE]ANJE Dana 27.11.2013. god. navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage

FAZILA (ro| Jakupovi}) KURI] Ne postoji ni utjeha ni zaborav samo beskrajna tuga, bol i praznina u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Dana 23.11.2013. navr{ava se 21 godina otkad nije s nama na{a majka

]ETIBE (Fajkovi}) RAMAKI] Ljudi ka`u vrijeme lije~i sve rane ali nas jo{ nije izlje~ilo. Tuga u na{im srcima sve vi{e ja~a i bol nas razara iz dana u dan, iz godine u godinu. Zahvalne smo za sve {to si nam pru`ila u `ivotu i znaj da nam beskrajno nedostaje{. Tvoje k}erke: Nura i Asima – Aso

20.11.2004. – 20.11.2013.

20.11.2004. – 20.11.2013.

Tetka, mislimo na tebe i volimo te.

@ivot nestane u trenu, a bol i tuga ostaju vje~no

Tvoji: Anita, Hana, D`ana, Kemal i Hanan

Sestra Mila sa porodicom

TU@NO SJE]ANJE

IZA MA[INOVI] 20.11.2004. – 20.11.2013. S ljubavlju i po{tovanjem Sestra Remza sa obitelji


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

SJE]ANJA

27

www.usnkrajina.com.ba

Dana 25.11.2013. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog

Dana 25.11.2013. navr{ava se 21 godina od smrti na{eg dragog

EDIN (Ibrahim) NEZIREVI] – Dino

RAMO (Salih) KOZLICA

25.11.2007. – 25.11.2013. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. U na{im srcima ostaje{ voljen i nikad zaboravljen. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: Denis, Haris i Biba

TU@NO SJE]ANJE NA NA[EG

Vrijeme je kao rijeka koje sve uzima i nosi pred sobom, jedno ljubav i uspomene na tebe ostaju vje~no. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Amar i supruga Zehra

SJE]ANJE

JASMIN (Ibrahim) NEZIREVI] – Jaso 17.11.2007. – 17.11.2013. Pamtit }emo tvoju dobrotu, plemenitost i tihu du{u. S po{tovanjem Biba, Denis i Haris

Dana 24.11.2013. godine navr{avaju se 24 godine od smrti na{eg dragog

FADIL HAJRULAHOVI] Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

JASMIN NEZIREVI] – Jaso 17.11.2007. – 17.11.2013. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: Goga, Alen i Selma

TU@NO SJE]ANJE

EDIN NEZIREVI] – Dino 25.11.2007. – 25.11.2013.

23.11.2009. – 23.11.2013.

ADEM (Ru{ida) KI[MI] 24.11.2003. – 24.11.2013.

Uvijek si bila i ostat }e{ dio nas.

S ponosom i po{tovanjem Goga, Alen i Selma

TU@NO SJE]ANJE NA MOJE SINOVE Voljeni sinovi, postoji ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to je ljubav i sje}anje na moje drage sinove. Molim dragog Allaha d`.{. da vam podari d`ennetske ljepote. Mama [ida

JASMIN (Ibrahim) NEZIREVI] EDIN (Ibrahim) NEZIREVI] 17.11.2007. – 17.11.2013.

[EMSA (Osme) BOLI]

25.11.2007. – 25.11.2013.

Sestra Safeta, sestri~ne Habiba i Elvira sa porodicom

S ljubavlju i po{tovanjem Porodica

Dana 23.11.2013. godine navr{ava se godina dana od prerane smrti na{eg

SAMIR (Mehe) SMAJI] – Ki}o

Vrijeme koje prolazi ne mo`e ubla`iti bol za tobom. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. Sa puno ljubavi, tuge i po{tovanja ~uva}emo uspomenu na tebe i tvoj lik. U na{im srcima ostaje{ voljen i nikad zaboravljen. Tvoju plemenitost, dobrotu i po{tenje uvijek }e u srcima nositi tvoji najmiliji. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti otvori d`ennetske kapije i podari vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Orhan, mama, tata, brat, sestre, snahe, brati}i i sestri}i

Dana 21.11.2013. godine navr{ile su se dvije godine od smrti na{e drage

Dana 25.11.2013. godine navr{ava se 19 tu`nih godina kako nas je zauvijek napustio na{ dragi

VAHIDE (^iki}) DEDI]

SENAD FAZLI]

Vrijeme je brzo pro{lo a iza tebe je ostala velika praznina u prostoru kojeg si sa svojim bi}em ispunjavala. Sje}anja na tvoju plemenitu du{u ne blijede. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: Ismar i Irman

S ljubavi koju smrt ne prekida i s tugom koju vrijeme ne lije~i, tvoje po{tovanje i dobra dijela ostaju za one koji te ne zaboravljaju. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Izeta, sinovi Jasmin i Asmir, snaha Raca i unuka Lara


28

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SJE]ANJA

www.usnkrajina.com.ba

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

SAFET (Osman) [AHBAZOVI] 18.11.2012. – 18.11.2013.

SLOBODAN POPOVI], sekretar Vlade USK-a 18.11.2011. – 18.11.2013. Vlada USK-a

Dana 18.11.2013. godine navr{ila se godina dana od prerane smrti na{eg dragog sina Dragi sine, Tvojim odlaskom ostala nam je neizmjerna tuga i bol za Tobom koju }emo nositi do kraja `ivota u na{im srcima. Neka Ti dragi Allah podari d`enet i vje~ni rahmet Tvoji: majka Safija i otac Osman

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

SAFET (Osman) [AHBAZOVI] 18.11.2012. – 18.11.2013.

SLOBODAN POPOVI], sekretar Vlade USK-a 18.11.2011. – 18.11.2013. S du`nim po{tovanjem Premijer USK-a dr. Hamdija Lipova~a

Ponosni smo {to smo Te imali, a veoma tu`ni {to smo Te prerano izgubili. Hvala Ti za svu dobrotu i ljubav koju si nam pru`io i ostavio u amanet. ^uvat }emo Te duboko u na{im srcima sa najljep{im uspomenama Neka Ti dragi Allah podari d`enet i vje~ni rahmet Tvoji: supruga Enita, k}erke: Almedina, Saira i Erna

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

SAFET (Osman) [AHBAZOVI]

na na{eg dragog prijatelja

18.11.2012. – 18.11.2013.

SLOBODANA POPOVI]A

Vrijeme koje prolazi tu`no je, sje}anje na Tebe bolno je, samo ljubav prema Tebi vje~na je Neka Ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet

Andrej i Dario

Tvoji: brat Dedo, snaha Azima, brati} Denis i brati{na Aida

SJE]ANJE NA NA[EG

TU@NO SJE]ANJE

dragog kolegu

SAFET (Osman) [AHBAZOVI]

EDIN NEZIREVI] – Dino 25.11.2007. – 25.11.2013. Rado te se sje}amo i ~esto spominjemo. Lovci grupe Drenova~a: Munir, Edin, Miran, Mu}a, Zenga, Rifet, [uki, Hejno, Senad, [ahbaz, Sajo ...

SJE]ANJE Dana 21.11.2013. navr{ilo se 12 godina od smrti na{e drage supruge, majke, svekrve, punice i bake

MUNIRE (ro|. Softi}) KARANOVI]

18.11.2012. – 18.11.2013. Lako nam je bilo voljeti Te, te{ko nam je bilo kad smo Te izgubili, a jo{ nam je te`e `ivjeti bez Tebe Neka Ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet Tvoji: brat Fikret, snaha Ramiza, brati}i Ermin i Edis

TU@NO SJE]ANJE

SAFET (Osman) [AHBAZOVI] 18.11.2012. – 18.11.2013.

Vrijeme koje je pro{lo nije ubla`ilo na{u tugu, niti umanjilo prazninu koju si ostavila iza sebe. Nedostaje nam tvoj lik, tvoja dobrota i ljubav koju si nam nesebi~no pru`ala. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: suprug, k}erka i sin sa porodicama

Nismo Te mogli sa~uvati od smrti, al }emo Te sa~uvati od zaborava. Smrt je ja~a od `ivota ali ne i od ljubavi prema Tebi Neka Ti Allah d`.{. podari d`enet i neka je rahmet Tvojoj dobroj du{i Tvoji: sestra Fikreta sestri} Elvir, sestri{na Elvira sa porodicom

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 25.11.2013. godine navr{ava se 19 godina do smrti na{eg dragog

[UKRIJE (Mehmeda) ALAGI]A 07.09.1958. – 25.11.1994. S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo te se sje}ati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Alagi}

EKREM (Husein) GROZDANI] 25.11.1994. – 25.11.2013. Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koju si ostavio. Neka je vje~ni rahmet Tvojoj dobroj du{i.. Tvoji: supruga Fikreta, sin Elvir, k}erka Elvira sa porodicom


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

SJE]ANJA

29

www.usnkrajina.com.ba

Dana 21.11.2013. navr{ilo se pet godina od prerane smrti na{e drage

EMINE (Muhamed) AHMETOVI] Sje}anje na tebe i tvoju dobrotu zauvijek }e ostati u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: Skali} Jasmin, Medina i Harun

TU@NO SJE]ANJE

Dana 20.11.2013. godine navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg dragog

MUSTAFE (Muharema) HRNJICE – Mu{an

Vrijeme prolazi ali ne mo`e izbrisati ljubav, niti ubla`iti na{u tugu i prazninu bez tebe. S velikom ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvog plemenitog srca koje je kucalo uvijek za nas. Tvoji najmiliji: supruga Ramiza, sinovi Sead i Nermin, k}erke Sandra i Sabina sa porodicama

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE na na{u dragu

EMINU (Muhamed) AHMETOVI] Ne postoji rije~ za bol i prazninu koja je ostala u na{im srcima, ali postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Stric Red`o, Edin – Pici, Esmira, Isa i Ajsa

Dana 20.11.2013. godine navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg dragog

MUSTAFE (Muharema) HRNJICE – Mu{an Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoj prijatelj Omer i prija Samira

FATE LJATAJ

SJE]ANJE na na{u dragu

25.11.1994. – 25.11.2013.

EMINA (Muhamed) AHMETOVI]

Neka ti je vje~ni rahmet.

S ljubavlju i po{tovanjem

Tvoj sin Hakija Hasan, Lana, Shirin

Dana 28.11.2013. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti dragog nama supruga i oca

HUSEIN MEMAGI] – Memaga Bolna je svaka pomisao na tvoju odsutnost ali ljubav koju si nam pru`ao nosimo u sebi kao najdra`i dar godina koje smo `ivjeli s tobom. Tvoja supruga Nevresa i k}erka Nadja

Dana 19.11.2013. navr{ava se 15 godina od preseljenja na{e drage

SAFIJE (ro|. \ulki}) KE^ALOVI]

Dana 22.11.2013. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

ARIFE (ro|. Por~i}) IBRI^I] Dani prolaze, a ti nam sve vi{e nedostaje{. Oti{la si skromno i tiho ba{ kao {to si i `ivjela. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima, u na{oj du{i i nikad te ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi de`nnet i d`ennetske ljepote. Tvoji: Sada, Seka i Braco Dana 24.11.2013. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{eg voljenog

21.11.1998. – 21.11.2013. Punih 15 godina je pro{lo od tvog odlaska, ali vrijeme nije izbrisalo sje}anje na tebe, tvoju plemenitost, dobrotu i ljubav koju smo u`ivali. Sretni smo {to smo te imali. Tvoji: suprug Kemal, sin Ned`ad, k}erka Nejra, unuci Dinko, Benjamin, Eman, unuka Melina, zet Munib, snaha Raska i zaova Samira

SJE]ANJE Dana 23.11.2013. godine navr{ava se ~etiri godine od prerane smrti na{e majke i bake

MAHMUT DIZDARI]

AHMET (Ferida) HAD@I] 21.11.1992. – 21.11.2013.

ZINAIDE (Doli}) ALAGI]

24.11.2007. – 24.11.2013.

2009.-2013.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.

S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet.

Porodica

Tvoji najmiliji

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji Edvin, Nadja i Dino


30

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI•MALI OGLASI Dana 24.11.2013. godine navr{avaju se tri godine otkako je na ahiret preselio na{ otac

FERID (Ibrahim) ALI]AJI] @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja zauvijek ostaju. Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati. Vrijeme koje prolazi ne}e izbrisati sje}anja, donijeti zaborav, niti ispuniti prazninu u srcima onih koji te iskreno vole. Tvoja dobrota i iskrenost uvijek }e nam biti vodilja kako treba biti dobar ~ovjek. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji sinovi: Fredi i Damir

M a L i PRODAJA STANOVA

• Prodaje se stan (68m2) u Biha}u, Ozimice 2, prvi sprat Stan (68m2) se nalazi u stambenom naselju Ozimice II blok 5. Stan je na prvom spratu te sadr`i: dvije spava}e sobe, dnevni boravak, wc, kupatilo, dva hodnika (ugradbeni plakari u oba hodnika), kuhinju. Wc i kupatilo su renovirani, ugra|ena hidromasa`na tu{ kabina, provedene nove cijevi i radijatori za centralno grijanje, te zasebno centralno grijanje na struju. Stan posjeduje i blindirana vrata, {upu, te pomo}nu prostoriju. CIJENA STANA: 103.000 KM. Kontakt za vi{e informacija: Kontakt email: alijagic87@hotmail.com GSM: +387 61 / 149-339 • prodajem stan namje{ten TO 17 Ozimice 1, 60 m2, tel. 061197-260 • prodajem trosoban stan na Ozimicama 2, stan od 74 m2 i terase 24 m2 na visokom prizemlju, cijena po dogovoru, tel. 00386-70-744-823 • prodajem dvosoban stan 56 m2 Ul. biha}kih branilaca ili mijenjam za Sarajevo, tel. 061-780-193, 062-396-413 • prodajem stan u strogom centru Biha}a u Ul. HVO-a 1/3 stan ima 42 m2 + terasa 45 m2 i podrum, sve informacije na tel. 223-513 • prodajem stan na Ozimicama I, lamela 3, prvi kat, renoviran, eta`no grijanje, tel. 062-950-604 • povoljno prodajem jednosobni stan u TO-9 Ozimice 1, povr{ine 35 m2 + dodatna prostorija 4 m, stan je novo adaptiran, pogodan za poslovnu djelatnost jer se nalazi u prizemlju zgrade, tel. 061-972-650 • prodajem trosoban stan (prizemlje) 72 m2 Ul. Zavnobih, Harmani H-17, stan se nalazi u blizini {kola, fakulteta, bolnice itd, cijena po dogovoru, tel. 060-319-0891 • prodaje se dvosoban stan u centru Biha}a, eta`no grijanje, klima, kablovska. Tel. 061-165-606, 061-137-606

PRODAJA KU]A • prodajem ku}u u Velikoj Kladu{i i oku}nicu sa 1000 m2 zemlje, papiri 1/1, useljiva, ku}a se nalazi kod carine «Ada» promet, cijena po dogovoru, tel. 062-217-454 • prodajem novoizgra|enu ku}u na Kamenici – Biha}, uredna dokumentacija 1/1, cijena povoljna, tel. 061-776-331 • prodajem ku}u Ul. A. Hangija Vedro Polje Biha}, P+Pk, uredna dokumentacija 1/1 i gra|evinska dozvola, zavr{eno useljivo prizemlje, nedovr{eno potkrovlje sa oku}nicom oko 450 m2 ili mijenjam za stan u Biha}u, po`eljna novogradnja, cijena 155.000 tel. 061-790-170, 062-194-846 • prodajem ku}u prizemnica na Kamenici Mre`ni~ka 29 sa oku}nicom od 3.000 m2 papiri 1/1, tel. 065-657-668, 00381-64-506-1208

PRODAJA ZEMLJI[TA • plac sa zapo~etom ku}om u Lohovu, vo}njak, struja, izvorska voda, 28 ari placa pod vo}em vlasni{tvo 1/1, gra|evinska dozvola, tel. 00381-63-663-179 • prodajem zemlji{te u Mid`i}a mahali u Biha}u pored Une, vrlo atraktivna lokacija sa pogledom na Dom zdravlja, ukupna kvadratura zemlji{ta je 3264 m2, odnosno dijeli se na dvije parcele, jedna 785 m2, druga 2479 m2, na obje parcele je dozvoljena gradnja prema urbanisti~kom planu grada Biha}a, prodajna cijena prema dogovoru, tel. 061-917-553 • prodajem povoljno zemlji{te u Rip~u iza benzinske pumpe Maksima, povr{ine 5.500 m2, veoma povoljno i pogodno za izgradnju vikend naselja kao i za poljoprivredu, ima osnovnu infrastrukturu i nije obuhva}eno komunalijama, tel. 061-174470 • prodajem 4 dunuma zemlje na Zlopoljcu cijena 5 KM/m2 u komadu mo`e i jeftinije, papiri 1/1, tel. 065-657-668 • prodaje se zemlji{te na atraktivnoj lokaciji Ripa~ – Ra~i}, pored rijeke Une, cijena po dogovoru, tel. 061-748-893

IZNAJMLJIVANJE • izdajem jednosoban namje{ten stan (garsonjera) s centralnim grijanjem i internetom za studentice i radnice blizu Pravnog fakulteta i Poliklinike. Tel: 065-694-249 • izdajem stan za familiju Ul. Rasima Deli}a 8, Luke, tel. 062698-820 • izdajem stan za studentice u Mid`i}a mahali, ulaz poseban, centralno grijanje, kablovska, internet, tel. 062-219-467, 311-002 • izdajem sobe sa centralnim grijanjem za studentice u centru Biha}a kod MUP-a, tel. 061-459-458 • izdajem dva stana: I stan od 52 m2 nije namje{ten, II stan od 25 m2 potpun i udobno namje{ten, oba se nalaze na adresi Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a 116 Biha}, preko puta hotela

O g L a s i

AKCIJA NOVO NASELJE RIBI] (BEGOVA LUKA)

Prodajem vi{e gra|evinskih parcela za gradnju ku}a. Izgra|ena sva potrebna komunalna infrastruktura: asfalt, struja, voda, kanalizacija, telefon, i internet. Dozvoljena gradnja, udaljeno 2 km od epicentra Biha}. CIJENA: 10.000 E/1 KOM Tel: 061-142-502 e-mail:

zemljiste.bihac@gmail.com

«Emporium», tel. 037-351-192, 061-753-394 • izdajem stan za dva studenta ili studentice ili radnike, kompletno namje{ten, internet, tv, centralno grijanje, ve{ ma{ina, kod apoteke Edita i dvokrevetnu sobu sve re`ije su u cijeni kirije, tel. 061-459-499 • izdaje se namje{ten stan za dvije u~enice sa posebnim ulazom, sa 2 prostorije i zasebno za kuhanje, mo`e i bra~ni par bez djece, zaposlene djevojke te samci, tel. 062-987-326 • iznajmljujem stan namje{ten, poseban ulaz, struja ima kablovska, internet, Ul. Alije Sirotanovi}a br. 6, tel. 351-923 • izdajem sobu sa kuhinjom i kupatilom, poseban ulaz, internet, centralno grijanje za jednu studenticu ili |aka blizu Turskog koled`a i Medicinske {kole, tel. 061-683-983 • izdajem sobu sa odvojenom kuhinjom i kupatilom, namje{ten, odvojen sat za struju, priklju~en internet, odvojen ulaz, kod Fisa i Intereksa, tel. 061-786-638, 351-125 • izdajem sobe sa kuhinjom i kupatilom, sve je namje{teno, vrlo povoljna cijena, sobe su namijenjene za radnike, radnice, mladi bra~ni par, sobe se iznajmljuju i na kra}i i na du`i period, prodajem novu pe} na drva kao kamin, tel. 037-310908 • iznajmljujem bra~nim parovima u porodi~noj ku}i jedan polu namje{ten stan i jedan ne namje{ten stan sa po 65 m2, sa odvojenim ulazom, el. brojilom, vodom, novogradnja, sa velikim dvori{tem, tel. 061-748-060

www.usnkrajina.com.ba

MaLi

OgLasi

• iznajmljujem jednosoban stan, nova gradnja, preko puta Fisa, 4. sprat namje{ten za samce ili bra~ni par, cijena 200 KM plus re`ije, tel. 061-445-729, 061-446-012 • izdajem jednokrevetnu sobu za studenticu u privatnoj ku}i novogradnja, sa zasebnim ulazom na Ozimicama 1, grijanje, kablovska tv, internet i sve ostale re`ije uklju~eni su u cijenu, tel. 061-787-333 • izdajem dvosoban stan Ozimice 1, tel. 062-047-262 • iznajmljujem stan – sobe za studente kod Ekonomske {kole, tel. 062-764-704 • izdaje se dvosoban stan povoljna za obitelj, tel. 223-015 • izdaje se namje{ten stan zaposlenim osobama ili ozbiljnim studentima, sa int., tv, odvojeno el. brojilo, centar grada, tel. 062-514-825, 037-223-544 • izdajem povoljno ku}u sa stanom u Biha}u povr{ine 42 m2 namje{ten, soba kuhinja, trpezarija , wc i kupatilo, poseban ulaz, tel. 062-078-988 • iznajmljujem stan za studentice, Nova ~etvrt, Islamovac, centralno grijanje, kablovska, tel. 061-308-068 • izdajem na vrlo atraktivnoj lokaciji u Biha}u jednosoban namje{ten stan sa uslugom centra. grijanje, kabl. tv, interneta i parking za m/v, pogodan za u~enike, studente i bra~ne parove bez djece, tel. 061-155-265 • izdajem stan u bijelom neboderu H5 1. sprat za studente, tel. 061-765-353 • izdajem stan za studente ili zaposlene osobe, sa centralnim grijanjem, poseban ulaz, balkon, parking, ve{ ma{ina, internet, kablovska, u blizini centra grada, tel. 062-282-432 • izdajem stan na Ozimicama 1 L/2 za bra~ni par, zaposlene ili 3 djevojke stan se sastoji od 2 sobe, dnevna, kuhinja i kupatilo, tel. 061-533-310 • izdaje se nenamje{ten stan od 60 m2 naselje Ozimice I, zvati poslije 16 sati, tel. 061-259-208, 070-241-988 • izdajem namje{ten stan u Ul. Irfana Ljubijanki}a 246, tel. 062103-808 • izdajem namje{ten stan u centru grada, ima parking – gara`a, tel. 061-277-307 • izdajem ~etverosoban namje{ten stan, 1. sprat, centralno grijanje, kablovska, internet, Cerava~ka brda, tel. 061-965-761 • izdajem stan novogradnja sa posebnim ulazom, kuhinjom, centralnim grijanjem, besplatnim internetom, za |ake, studente, studentice, radnike, tel. 310-307, 062-816-800 • izdajem stan za studente u centru grada (kod ^ardaka), centralno grijanje, wireless, kablovska tv, tel. 061-822-500 • iznajmljujem stan (ve}a garsonjera) soba, kuhinja, kupatilo, zajedni~ki ulaz sa grijanjem za dvije ozbiljne djevojke ili mla|i bra~ni par, tel. 062-668-531

POSLOVNI PROSTORI: • prodajem poslovni prostor, Ozimice II, bok XI, ulaz V, tel. 226428 • prodaje se poslovni prostor u centru grada 60 m2 kancelarijski namje{taj, kompjuter, telefon, kablovska, protuprovalni sistem, grijanje, klima, tel. 061-137-606, 061-165-606

PRODAJA RAZNO:

• Prodajem gara`u u Biha}u Prodajem potpuno renoviranu gara`u u Biha}u u Krupskoj ulici iza picerije Nice. Garaza se nalazi 3 minute hoda od d`amije Fethije u centru Biha}a tako da je pogodna za {iri centar Biha}a. Vlasni~ka dokumentacija uredna i odmah prevodiva. Informacije na telefon 061/231-066 • prodajem ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, ugao, fotelja, sto sa staklom, tabure, cijena 250 KM, mo`e se pogledati svakim danom, tel. 221-782 • prodajem auto prikolicu 3 m du`ine 125 {irine, 2 osovine, udarna ko~nica, 2 tone ukupne te`ine, 2 krovna prozora 140x114, 2 krovna prozora 60x100 – 65x50, 2 pvc prozora 145x125 • 250x115, tel. 223-241 • prodajem termo akumulacionu pe} 150 KM, plinska grijalica 30 KM, dje~iji sklapaju}i platneni krevet 15 KM, vrtna tenda 20 KM, pisa~a portabl ma{ina 40 KM, tel. 222-925 • prodajem kuhinju 180 cm visoki sjaj, crveno bijela, kori{tena 1 godinu, tel. 062-879-485 • prodajem kontejner, pogodan za vikendicu, tel. 061-600-891 • prodajem {poret plin-struja, dva polovna fri`idera, su{ilicu za ve{ i kuhinjski ugao, tel. 061-394-390 • prodajem klavir PETROF, cijena po dogovoru, vi{e informacija na br. 060-319-0891 • prodajem plastenik, cijena po dogovoru, vi{e informacija na br. 061-748-893

PRODAJA AUTA: • prodajem AUDI A4, registriran do marta 2014. god., 1998. godi{te, tel. 061-621-130, 037-220-723 • na prodaju put. voz. BMW TD 1991. g. put. voz. MAZDA 626 2.0 ura|en servis, plac 500 m2 u Pritoci papiri 1/1, tel. 061971-259

RAZNO • kre~enje i generalno ~i{}enje stana pranje ugaonih garnitura, redovno odr`avanje boravnog prostora. Tel. 222-845, 063281-250, 061-769-871 obrt «^isto»

Prodajem vrlo povoljno pe} na lo` ulje Buderus LOGANO G 125, 1000 litara rezervoar, tel. 062-751-802 Prodajem MAZDU 626 20i, 1987. godi{te, registrovana do februara 2014, eura kuka, cijena 2.000 KM, tel. 061-765-534

Prodajem poslovni prostor (P+S) = 65 + 65 = 130 m2 Ozimice I, Biha}, tel. 061197-149

Iznajmljujem stan na Ozimicama 1, TO 2 zgrada, tel. 061-144-090, 070-242-725 Otkrivam prirodnu i vje{ta~ku negativnu energiju, podzemne vode, dijagnostika, rad na daljinu, Predrag Baji}, tel. 066-470-106 Prodajem ku}i{ta na atraktivnoj lokaciji, Novo naselje u Ribi}u Biha}, i Ceravcima, ima asfaltni put, vodu, kanalizaciju, elektriku i PTT, cijena povoljna, tel. 061-100-737 Asim Izdaje se jednosobna namje{ten stan za nepu{a~e, sa centralnim grijanjem, kablovska + internet, u blizini supermarketa «\ana» i «Ilma» zvati na tel. 061-166-986 Prodaje se stan od 37 m2 u strogom centru Biha}a, Bosanska 14, pored gradske d`amije Fethije. Ova ekskluzivna lokacija pru`a mogu}nost da stan osim stanovanja mo`ete pretvoriti u poslovni prostor kancelarijskog tipa, ordinacije i sl. Stan je kompletno renoviran, ima vlastiti parking, pje{a~ka zona II sprat. Tel. 061-753-643

Iznajmljujem stan namje{ten 100 m2 u blizini slasti~arne «Trovo» Ozimice 1, useljiv odmah, struja i ulaz odvojeni, kablovska tv, mogu} internet, parking obezbje|en, kirija 200 KM (porodi~na ku}a) 3 balkona, grijanje individualno, tel. 037-227-728, 061-288-836 Dvosoban polunamje{ten stan cca 70 m2 u Ul. 502. vite{ke brigade, preko puta «Stens-a» iznajmljujem: (kuhinja, dnevni boravak, prostor za ru~avanje, spava}a soba, kupaona, wc, terasa i parkirno mjesto, {upa za drva), pogodno za mladi br~ni par sa i bez djece zbog mogu}nosti kori{tenja dvori{ta, grijanje klasi~no na drva uz upotrebu instalirane kaljeve pe}i u dnevnom boravku. Posebno brojilo za elektroenergiju te mogu}nost priklju~ka na kablovsku tv, tel. 061-138795, 061-805-715 do 15 sati svakom danom. Stan je trenutno useljiv.

Iznajmljujem namje{ten dvosoban komforan stan u zgradi, Ozimice II (kod caffe bara Piramida) za studente/studentice. Stan je pogodan za smje{taj dva do tri studenta/studentice. Tel. 062-237-755 Izdaje se stan za studente ili mladi bra~ni par. Poseban ulaz, dvije sobe, kuhinja, toalet, internet i kablovska tv, za ostale informacije na br. 061-612-616 Ul. dr. Mehmeda Tatli}a br. 6 Biha}

Povoljno izdajem dvosoban polunamje{ten stan sa svim potrebnim priklju~cima, poseban ulaz u privatnoj ku}i Ul. Me{e Selimovi}a br. 55 (Hatinac), tel. 310-236, 062-108-870 Prodajem gra|evinsku parcelu sa ku}om u strogom centru Cazina, trosoban stan u Biha}u na odli~noj lokaciji na Ozimicama I i 3.616 m2 zemlji{te u Pritoci, Golubi}ki put, 60 m od rijeke Une, tel. 061809-972, 037-226-461


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI

Biha}, 22. novembar/studeni 2013. godine www.usnkrajina.com.ba

23


OSNOVANO: 22. XII 1995. GODINE ADRESA: 502. VITE[KE BRIGADE BIHA] (zgrada Kulturnog centra, kod gradskog parka)

PETAK, 22. novembar/studeni 2013.godine - BROJ: 917

PRVA RUKOMETNA LIGA FBiH - @ENE

Bi{}anke prve na tabeli odli~ne igre Azre Ba{anovi} sa postignutih 10 pogodaka, Lejle Ibrad`i} 11 te Neire Mid`i} s devet pogodaka. Vrijedno je napomenuti stabilnost forme golmana Alme Dizdar, Ajle Kozlice i Emine Naki} koje su dodatna sigurnost dobroj igri @RK Biha}. Pobjedom u 8. kolu i sa osvojenih 21 bodom sa gol razlikom 248:170 (+78) ekipa @RK Biha} ustabilila se na prvom mjestu prvenstvene tabele. Sutra (subota) na rasporedu su susreti 9. kola a vode}a ekipa @RK Biha} putuje u Visoko gdje ih do~ekuje tre}eplasirana ekipa @RK Bosna. Iako znaju da idu kvalitetnoj ekipi rukometa{ice Biha}a obe}avaju dobru igru i pobjedu za nastavak odli~nog pobjedonosnog niza.

U okviru 8. kola Prve rukometne lige FBiH za `ene u Biha}u su rukometa{ice @RK Biha} ugostile rukometa{ice @RK 5 Plus Vitez. Bi{}anke su nastavile pobjedonosni niz i u odli~noj rukometnoj predstavi ostvarile novu pobjedu rezultatom 35:18, poluvrijeme 17:9. Ovo je nova va`na pobjeda Biha}a koji je vode}a ekipa na tabeli i najozbiljniji kandidat za ulazak u vi{i rang takmi~enja. Od tre}e minute susreta rukometa{ice Biha}a stvorile su rezultatsku prednost koja je bila nedosti`na za gostuju}e rukometa{ice. Kompletna ekipa Biha}a bila je na visini zadatka tokom susreta izvr{avaju}i postavljene zadatke i u odbrani i u napadu. Uz maksimalno zalaganje svih igra~ica kojima je trener Mirzet Mid`i} dao priliku mogu se ista}i

PRVA NOGOMETNA LIGA FBiH

Kolo prije kraja Jedinstvo jesenji prvak JUDO: KORO[KA OPEN

Tre}e mjesto za Almu Pajali} U Sloven Gradecu proteklog vikenda odr`ano je me|unarodno judo takmi~enje pod nazivom Koro{ka Open, a u~estvovali su i juda{i Judo kluba Una iz Biha}a. Na ovom takmi~enju u~estvovalo je 858 takmi~ara (615 mu{karaca i 236 djevojaka) u vi{e starosnih i te`inskih kategorija iz 112 klubova iz Ukraine, Austrije, ^e{ke, Srbije, Italije, Rumunije, ^e~enije, Rusije, Litvanije, Latvije, Ma|arske, Slova~ke, Bjelorusije, Estonije, Njema~ke, Hrvatske, Moldavije, Azerbejd`ana, Holandije, Poljske, BiH i Slovenije. Bi{}ani su se predstavili sa ~etiri takmi~ara koji su u jakoj konkurenciji u svojim kategorijama ostvarili zapa`ene rezultate.

U konkurenciji mla|ih kadetkinja Alma Pajali} osvojila je odli~no tre}e mjesto i bron~anu medalju u kategoriji - 70 kg. U konkurenciji kadeta Mirza Omerdi} u kategoriji - 66 kg, osvojio je sedmo mjesto. Iako nije izborio plasman za medalje Omerdi} je uspio slaviti pobjede protiv predstavnika Srbije i Rusije, dok je pora`en u borbama od takmi~ara Ukrajine i Slovenije. Identi~an rezultat i plasman na sedmo mjesto osvojila je Adema Dervi{evi} u kategoriji do 52 kg, dok je Kenan Alivuk osvojio deveto mjesto u konkurenciji kadeta do 73 kg. Treneri Une iz Biha}a zadovoljni su nastupom svojih takmi~ara.

Proteklog vikenda odigrani su susreti 14. kola u Prvoj ligi F BiH. Bi{}ani su u okviru 14. kola na svom terenu do~ekali ekipu Branitelja iz Mostara. U neizvjesnoj utakmici po jako lo{em terenu Jedinstvo je pred oko 1200 gledalaca uspjelo ostvariti pobjedu sa kojom su kolo prije kraja osigurali naslov jesenjeg prvaka. Pobjedonosni pogodak u sudijskoj nadoknadi (90 + 3) postigao je Anes Nuspahi} koji je u igru u{ao sa klupe. Velika `elja i borbenost isplatila se u zadnjim minutama igre. Jedinstvo je tokom susreta tra`ilo pogodak, ali prilike Be{i}a, Stojanova, Burazora, Sharbinija nisu iskori{tene. Nakon {to je glavni sudija Danijel Zrni} iz Zenice odsvirao kraj uslijedilo je veliko slavlje igra~a i navija~a Sile nebeske, koji su svoju ekipu bodrili na svim doma}im i gostuju}im susretima u ovoj polusezoni. - ^estitam svim suigra~ima. Odradili smo veliki posao u ovoj polusezoni. Sa jednim porazom, tri remija i deset pobjeda kolo prije kraja smo zaslu`eno na vrhu tabele. I pored toga u Bugojno putujemo po pobjedu. @elim da se zahvalim i Sili nebeskoj, koja nam je tokom cijele polusezone bila 12. igra~, - istakao je Be-

njamin Dizdari}, kapiten NK Jedinstva. Sutra (subota) nogometa{i Jedinstva igraju u Bugojnu posljednju utakmicu u ovoj godini protiv posrnule Iskre. Bi{}ani su motivirani da pobjedom zaokru`e dobre nastupe u ovoj polusezoni iako su svjesni da im ne}e biti lako protiv Iskre kojoj su bodovi potrebni za bijeg iz donjeg dijela tabele.

Podgrme~ je u okviru 14. kola do`ivio jo{ jedan te`ak poraz. Ovog puta Sanjani su na gostovanju u Banovi}ima pora`eni sa visokih 7:0. Sutra u okviru posljednjeg kola Podgrme~ kao doma}in u Cazinu do~ekuje ekipu ^apljine. Ekipi Podgrme~a pobjeda je potrebna ako `ele zimovati mimo opasne zone ispadanja. Susret po~inje u 13 sati na stadionu Krajine u Cazinu.

Pripremio: Edin Alagi}

BROJ: 917  

Unsko-sanske novine Krajina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you