Page 1

str. 4

INTERVJU: AMEL ALAGI],

DIREKTOR REGIONALNE DIREKCIJE ZA CESTE

Bez ulaganja nema www.noviradiobihac.com

modernizacije

PETAK, 8. novembar / studeni 2013. godine, Biha} Godina XVIII;

Broj: 915

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com.ba / e-mail:usnovine@bih.net.ba

VLADA USK SANIRA KLIZI[TA

Ravnopravna zastupljenost op}ina Ovaj put su gradili svake godine od kako se rat zavr{io, ali nikad nije ura|en kako treba. Bio je "zlatna koka" za pranje para sve do ovog kvalitetnog rje{enja, rekao je jedan mje{tanin Vrste na skromnoj sve~anosti koja je uprili~ena u ponedjeljak 4. novembra. Naime, tog dana je Hamdija Lipova~a, premijer USK, u pratnji Amela Alagi}a, direktora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, str. VODOPRIVREDE I [UMARSTVA USK-a

2i3

Prodaja dr`avne imovine se mora hitno zaustaviti

Direkcije regionalnih cesta USK i predstavnika lokalnih vlasti obi{ao radili{ta na rekonstrukciji cesta u Biha}u, Cazinu i Velikoj Kladu{i. Na podru~ju Biha}a posjetili su naselje Vrsta gdje je Direkcija realizirala projekt sanacije klizi{ta K-7 i rekonstrukciju dijela regionalne ceste R-403a u du`ini od 850 metara, ukupne vrijednosti 726.671 KM.

- Direkcija regionalnih cesta privela je kraju sanaciju klizi{ta K-7 u naselju Vrsta u op}ini Biha}. Radi se o investiciji ~ija je realizacija zapo~eta pro{le godine. Tokom radova ugra|eno je 187 armirano-betonskih rebara i postavljen asfaltni nosivi sloj. Nakon godinu dana utvrdili smo da nije do{lo do do kretanja terena, pa smo polo`ili habaju}i sloj asfalta i

rije{ili pitanje oborinskih voda. Ovih dana zavr{it }emo sanaciju lokalnog puta kao alternativnog putnog pravca, - rekao je Amel Alagi}, direktor Direkcije regionalnih cesta USK. - Projekt na Johovici, sanacija klizi{ta na regionalnoj cesti R-403b, ]ehi}i-[turli}-Johovica-Barake, omogu}it }e ponovni saobra}aj za teretna vozila na ovoj relaciji, {to je od zna~aja za op}ine Cazin i

Velika Kladu{a. U Velikoj Kladu{i, u naselju Zagrad, u toku je nastavak rekonstrukcije regionalne ceste R-401, a du`ina dionice je 258 metara u vrijednosti 193.236 KM. Vlada USK, preko Direkcije regionalnih cesta, nastoji ravnopravno zastupiti sve prioritetne infrastrukturne projekte u svim op}inama USK-a, istakao je Hamdija Lipova~a, premijer USK-a. H. A.

STRATEGIJA RAZVOJA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Prvi po~eli, ali "zapeli" u uskla|ivanju bud`eta Kolegij na~elnika USK-a i nadle`nih ministarstava Vlade, odr`an u srijedu, 6. novembra, za cilj je imao temeljitu raspravu o procesu izrade i implementacije strate{kih planova razvoja u op}inama i USK-u. Kako je kazao Slobodan Tadi}, UNDP, Unsko-sanski kanton je prva regija u F BiH koja je po~ela s detaljnom izradom Strate{kog plana razvoja, a uzor u tome na{li su ostali kantoni u dr`avi koji su iako mnogo kasnije zapo~eli s izradom ovog Plana, ve} i zavr{ili. USK je "zapeo" u procesu uskla|ivanja bud`etskih sredstava po op}inama koja u dobroj mjeri moraju pratiti implementaciju ovog projekta. Tako|er, re~eno je i da bez Strategije razvoja vi{e ne}e biti mogu}e o~ekivati nikakvu financijsku podr{ku od strane Me|unarodne zajednice, koja }e svaki projekt koji nije dio tog Plana, jednostavno smatrati neozbiljnim. Prisutni na~elnici su iznijeli svoje vizije razvitka op}ina na ~ijem su ~elu, a zaklju~eno je da mora postojati sinergija izme|u op}inskih i kantonalnog Strate{kog plana, jer o tome ovisi koliko }e oni biti i provodivi. Prema za sada re~enom, ovisno iz op}ine iz koje dolaze, na~elnici razvitak vide u poljoprivredi, poduzetni{tvu, turizmu i privredi, a uspje{nost svega }e opet u dobrom dijelu ovisiti i od zajedni~ke ali i me|unarodne financijske podr{ke. N.D`.N.


2

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA USK-a

Prodaja dr`avne POVODOM HID@RETSKE 1435. GODINE imovine se Prijem u Muftijstvu biha}kom mora hitno zaustaviti Povodom Hid`retske 1435. godine muftija biha}ki Hasan efendija Maki} uprili~io je prijem za premijera Unsko-sanskog kantona Hamdiju Lipova~u i resorne ministre u Vladi USK Daria Juri}a i Mirsada Top~agi}a. Razgovaralo se o projektima Muftijstva biha}kog, o dovr{etku izgradnje Gradske d`amije u Biha}u, obnavljanju zgrade Muftijstva ali i o pripremama za skora{nji zaje-

dni~ki sastanak predstavnika kantonalne vlasti i ~elnih ljudi vjerskih zajednica ovog podru~ja. Cilj je, kazali su muftija Maki} i premijer Lipova~a, da dosada{nje, besprijekorne me|ureligijske odnose izdi}i na jo{ ve}i nivo i unaprijediti saradnju vjerskih zajednica usmjerenu na ja~anje svijesti o po{tivanju temeljnih ljudskih vrijednosti koje svaka vjera zagovara.

VLADA USK-a U VELIKOJ KLADU[I

Neprihvatljivi uvjeti {kolovanja u~enika u Staband`i Premijer Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipova~a i ministar obrazovanja u Vladi USK-a Dario Juri} na poziv mje{tana Staband`e posjetili su ovo velikokladu{ko naselje kako bi poku{ali do}i do rje{enja problema osnovne {kole. Osnovna {kola u Staband`i je podru~na O[ Crvarevac, a odlukom direktora Eniza ]ati}a i roditelja |aka iz Staba-

nd`e, nastava je prije mjesec i pol dana izmje{tena iz {kolske zgrade koja je sagra|ena prije stotinjak godina, neuslovna i u ru{evnom stanju, bez mokrih ~vorova i s vanjskim wc-om. Od tad je za 54 |aka iz Staband`e nastava organizirana u mjesnom mektebu. Premijer i ministar razgovarali su s direktorom {kole Crvarevac i mje{tanima Staband`e o mogu}nostima rje{avanja

ovog problema koji oni isti~u prioritetnim. - Ovakvi uvjeti rada i {kolavanja su neprihvatljivi za 21 vijek. Mi }emo ovaj problem rije{iti, u dogovoru s mje{tanima i op}inskim vlastima. Struka }e ipak morati re}i svoje, da li treba i}i na rekonstrukciju starog objekta ili i}i na izgradnju nove zgrade {kole u Staband`i, - kazao je dr. Lipova~a.

PRIJEM ZA BU@IMSKE SPORTA[E

Brane USK i u miru Hamdija Lipova~a, premijer Unsko-sanskog kantona, i [efik Velad`i}, zastupnik u Skup{tini USK, organizirali su prijem za ekipu malonogometnog kluba invalida iz Bu`ima, prije puta za Travnik na Dr`avno prvenstvo u malom nogometu za invalidna lica gdje }e predstavljati USK. - Ovaj klub ~ine ratni invalidi, bu`imski vitezovi, koji i u miru brane USK, ovaj put na sportskom terenu. Najmanje {to

mo`emo u~initi za njih jest osigurati im da mogu oti}i na dalje takmi~enje i da imaju sportsku opremu kakvu zaslu`uju. U ime ekipe, na prijemu, pomo}i i ~estitkama, zahvalio se Jasmin Velad`i}, vo|a nogometne sekcije i predsjednik Skup{tine Saveza za sport i rekreaciju RVI Bu`im, koji je obe}ao da }e na terenu dati sve od sebe da dostojno predstave svoj Bu`im i Unsko-sanski kanton.

Amir D`aji}, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva USK-a pro{le sedmice odr`ao je sastanak sa predstavnicima Op}ina USK-a, Kantonalnim pravobraniocem i op}inskim pravobraniocima, predstavnicima Komisije za koncesije USK-a, te nadle`nih op}inskih slu`bi koje su (in)direktno vezane za problematiku upravljanja dr`avnim poljoprivrednim zemlji{tem. Prema onom {to se moglo ~uti, reklo bi se da je sastanak organiziran pet do dvanaest uzimaju}i u obzir Zakon o poljoprivrednom zemlji{tu i stupanje na snagu Zakona o stvarnim pravima. Istaknuto je kako postoji opravdan strah da }e provo|enjem ovih zakona Federacija BiH ostati bez velikog dijela dr`avnog poljoprivrednog zemlji{ta, ukoliko se hitno ne poduzmu mjere koje bi sprije~ile organizirane grupe da do|u do velikih dr`avnih poljoprivrednih povr{ina.

Dr`avna imovina se prodaje, a dr`ava i ne zna A da se to ve} de{ava, slu~ajno ili ne, ba{ u vrijeme dok je trajao sastanak u zgradi Vlade USK-a na poljoprivrednom dobru na Bugaru, se odvijala prava drama. Sudski policajci su s parcele na koju ima ugovor o koncesiji na deset godina zaklju~en sa resornim ministarstvom, otjerali Adisa Abdi}a a u posjed veli~ine 117,5 ha je uvedena samostalna poljoprivredna zadruga "Agrodar" Cazin. Ovom nemilom doga-

|aju je prisustvovao i sudija Nedo Jankovi}. Zadruga je naime sudskom prodajom za svega 200.000 KM, kao najbolji ponu|a~, kupila ovu ogromnu parcelu koja je ranije bila uknji`ena kao vlasni{tvo D.D. "Agrokrajina" Biha}. Sudskom izvr{enju je prisustvovao i novi vlasnik Ale [akonji} kao i Adis Abdi} koji uredno izmiruje godi{nju koncesionu obavezu u iznosu od 22.800 KM. Njemu nakon ovog slu~aja ostaje samo 29 hektara navodno dr`avne zemlje. Ali ne}e na ovom zavr{iti, poru~io je Abdi} koji je, nikom kriv a ni du`an, otjeran sa zemlje na kojoj je mukotrpno radio kako bi je doveo u sada{nje stanje. Ovako se ne mo`e i ne smije raspolagati dr`avnom imovinom, stav je svih prisutnih na sastanku u Vladi USK-a. S obzirom da je ostalo vrlo


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

AKTUALNOSTI

3

www.usnkrajina.com.ba

PROLONGIRANA SJEDNICA

Klub Bo{njaka bez kvoruma

“

malo vremena za djelovanje ovom prilikom se poku{alo izna}i rje{enje kako sprije~iti ovakve pojave koje }e, kako stvari stoje biti sve u~estalije a posebno nakon stupanja na snagu Zakona o stvarnim pravima. Slo`ili su se i oko toga da je ovo vi{egodi{nji propust vlasti na svim nivoima od lokalne do federalne. Poljoprivredno zemlji{te, {ume i vode su, kako se barem do sada tvrdilo, najve}e bogatstvo kojim dr`ava raspola`e a sude}i prema onom {to se de{ava u praksi dr`ava od toga ima malo ili gotovo ni{ta.

Pravobranioci i notari ukazivali na nepravilnosti Dru{tvena odnosno dr`avna imovina se, kako je re~eno, daleko bolje {titila prije rata. Dr`avna imovina, kada je u pitanju poljoprivredno ze-

Zadrugari su sebi uzeli za pravo i po sili zakona vr{ili pretvorbu dru{tvenog dr`avnog vlasni{tva na zemlji{tu u privatno vlasni{tvo zadruga

mlji{te, bila je u rukama zadrugara ali ne i vlasni{tvu ve} im je data na kori{tenje. Me|utim, zadrugari su sebi uzeli za pravo i po sili zakona vr{ili pretvorbu dru{tvenog dr`avnog vlasni{tva na zemlji{tu u privatno vlasni{tvo zadruga kojim mogu slobodno raspolagati. To je kako je istaknuto bilo i jo{ uvijek je praksa na podru~ju USK-a ~ime je direktno ugro`ena dr`avna imovina kojom treba da upravljaju i raspola`u op}ine. - Godinama su udru`enja notara i pravobranilaca u F BiH ukazivali na ono {to se de{ava, iznosili stavove o istom da op}insku imovinu treba adekvatno za{tititi, u protivnom postoji realna opasnost od njenog otu|enja ukoliko se nastavi sa ovakvim pona{anjem i shvatanjima, posebno ako isti jo{ dobiju potvrdu u praski sudova u postupcima koji slijede. Na `alost ono ~ega smo se pribojavali i na {to smo godinama ukazivali se obistinilo, istakao je Himzo Ezi}, op}inski pravobranilac Op}ine Bu`im, a ranije Kantonalni pravobranilac. Koriste}i se nea`urno{}u organa, promjena upisa u zemlji{nim knjigama te upisa kod registarskih sudova biv{e zemljoradni~ke zadruge, kao pravni subjekti sa posebno ure|enim odnosima, kojima je odlukama biv{ih organa i tijela dru{tveno-politi~ke zajednice, zemlji{te dato na kori{tenje, posljednjih godina se pona{aju kao vlasnici tog zemlji{ta sa namjerom raspolaganja ili optere}enja putem hipoteka radi podiza-

nja kredita. U dosta slu~ajeva je upravo to i ura|eno i u me|uvremenu je do{lo do trajnog otu|enja iz dr`avne svojine kao i direktnog otu|enja zna~ajnih povr{ina poljoprivrednog zemlji{ta.

Hitno revidirati zadru`ne ugovore sa tre}im licima (Ne)namjerno se ovom problemu godinama nije pridavao zna~aj. Sad kad je dogorjelo do nokata, nu`no je utvrditi slu~ajeve nezakonite prodaje dr`avnog zemlji{ta od strane zadruga, na~in kori{tenja i raspolaganja sa ovom imovinom. Privatizacija je posebna pri~a. Moglo se ~uti da je poslu`ila za provedbu legalne plja~ke dr`avne imovine u kojoj nije po{te|eno ni poljoprivredno zemlji{te u vlasni{tvu dr`ave. A Op}im zakonom o zadrugama je jasno definirano da Zadruga mo`e koristiti sredstva u dr`avnoj svojini po raznim osnovama ali ista ne mo`e otu|iti niti staviti pod hipoteku. U vi{esatnoj diskusiji ministar D`aji} i ostali u~esnici sastanka su poku{ali na}i najbolje rje{enje kako bi za-{titili dr`avnu imovinu. Usvojeno je i nekoliko zaklju~aka ~ijom realizacijom }e se nastojati zaustaviti ova negativna pojava. U svemu }e se tra`iti stav i u~e{}e svih relevantnih institucija od op}ina do Federalnog pravobranila{tva. U slu~aju Adisa Abdi}a Federalno pravobranila{tvo je ve} uklju~eno, koje tvrdi da Op}inski sud Biha} nije mogao prodati ovu zemlju, jer ona ne pripada "Agrokra-

Dok se zgradi Vlade USK-a raspravljalo o za{titi dr`avne imovine na poljoprivrednom dobru Bugar odvijala se prava drama gdje je uz asistenciju sudske policije u posjed na 117,5 ha poljoprivrednog zemlji{ta uveden novi vlasnik a s posjeda otjeran Adis Abdi}, poljoprivredni proizvo|a~ koji nad istim ima ugovor o koncesiji na deset godina, i koji jo{ traje jini". Treba napomenuti da se svih 117,.5 hektara nalazi u gruntu op}ine Biha}. Op}inski sud Biha} je prodao 117,5 ha plodnog poljoprivrednog zemlji{ta "Agrokrajine" za svega 1.702 KM po jednom hektaru ili 18 feninga po kvadratnom metru. Cijenu po kojoj je sudski prodano 117,5 ha mnogi su okarakterizirali apsurdnom i sramnom. - U suradnji sa Federalnim, Kantonalnim i op}inskim pravobranila{tvima mi moramo stati ovom u kraj i svim pravnim sredstvima za{tititi dr`avnu imovinu. Zakon o stvarnim pravima }e vrlo brzo stupiti na snagu. Prije toga pokrenut }emo hitnu inicijativu prema pravobranila{tvu za revidiranje svih ugovora koje zadruge imaju sa tre}im licima. Na{ je stav da jedino resorno ministarstvo odnosno Kanton imaju pravo raspolagati tom imovinom, davati je pod zakup ili na koncesiju. Predstoji nam puno posla a vremena je malo. U~init }emo sve da za{titimo imovinu koja pripada dr`avi i kojom samo ona mo`e raspolagati, naglasio je ministar D`aji}. N. Pirali}

Klub Bo{njaka u Skup{tini USK-a nije zasjedao iako je sjednica zakazana po proceduri Poslovnika o radu Skup{tine. Sjednica nije odr`ana jer je za kvorum trebalo najmanje 11 ~lanova Kluba Bo{njaka, a od njih 20 koliko broji ovaj Klub odazvalo se njih deset. Na sjednicu Kluba Bo{njaka zakazanoj u utorak, 5. novembra, do{lo je sedam poslanika SDA, nezavisni poslanici Farko Hod`i}, Ekrem Pro{i} i Mina Bahti}. Nedostaju}i 11 ~lan Kluba Hasan Ponjevi}, biv{i poslanik NSRB, a odnedavno ~lan SDA, nije se pojavio, mada je, ka`u, najavio dolazak. Ekrem Pro{i}, nezavisni poslanik u Skup{tini USK-a kazao je da se pozivu za sjednicu nije odazvao ni jo{ uvijek aktualni predsjednik Kluba Bo{njaka [efik Velad`i} te da }e zbog nedostatka kvoruma, sjednica Kluba biti prolongirana. Nakon sjednice Admir Had`ipa{i}, predsjedavaju}i Skup{tine USK-a, kazao je da je sjednica Kluba Bo{njaka sazvana u skladu s Poslovnikom o radu Skup{tine USK-a, ali da je i ovaj put o~ito da u klubu nema ve}ine mada su mnogi u proteklih nekoliko mjeseci uporno tvrdili da ona postoji. S. P.

PRELIMINARNI REZULTATI POPISA

2013. U BiH 3.791622 stanovnika, USK ~etvrti po ukupnom broju stanovni{tva u F BiH Ukupno popisane osobe

Ukupno doma}instava

299.343

79.173

107.049

BIHA]

61.186

18.251

25.610

BOSANSKA KRUPA

29.659

7.691

10.930

BOSANSKI PETROVAC

7.946

2.863

4.835

BU@IM

20.298

4.397

4.922

CAZIN

69.411

16.929

20.132

KLJU^

18.714

5.055

7.243

SANSKI MOST

47.359

12.242

16.513

VELIKA KLADU[A

44.770

11.745

16.864

Kanton UNSKO SANSKI

Ukupno stanova

MINISTARSTVO GRA\ENJA, PROSTORNOG URE\ENJA I ZA[TITE OKOLINE

Potpisan ugovor uvo|enja GIS metodologije rada Ministarstvo za gra|enje prostorno ure|enje i za{titu okoli{a USK-a i [vicarska agencija za saradnju i razvoj u BiH, potpisli su ugovor o implementaciji projekta Ja~anje kapaciteta putem uvo|enja GIS metodologije rada. Cilj projekta je unapre|enje tehni~kih i ljudskih kapaciteta resornog ministarstva u pogledu pru`anja usluga javnom i privatnom sektoru, i na taj na~in doprinijeti boljoj implementaciji zakona, ja~anju administrativnih kapaciteta za bolju povezanost sa ni`im i vi{im nivoima vlasti te stvaranju uslova za pra}enje i implementaciju programa i projekata iz sek-

tora za{tite okoli{a. Projektom Ja~anje kapaciteta putem uvo|enja GIS metodologije rada Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a je po~etkom jula 2013. godine apliciralo kod [vicarske agencije za saradnju i razvoj u BiH koji je nakon provedenih procedura evaluacije odobren za sufinaciranje od strane SDC-a u iznosu od 30.000 KM, a ukupna vrijednost ugovora je 40.000 KM. Rok implementacije projekta je {est mjeseci. Ugovor je potpisala ministrica Sinha Kurbegovi}, a ispred [vicarske agencije Josph Guenter.


4

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

INTERVJU

www.usnkrajina.com.ba

ilustracija: O. Deli}

INTERVJU:

AMEL ALAGI],

DIREKTOR REGIONALNE DIREKCIJE ZA CESTE

Bez ulaganja ne mo`emo govoriti o nekoj velikoj

modernizaciji cesta KRAJINA: Na prvom mjestu, u kakvom su stanju ceste na podru~ju USK-a, koje su u nadle`nosti ustanove na ~ijem ste ~elu?

ALAGI]: U skladu sa Zakonom o cestama F BiH upravljanje, gra|enje, rekonstrukcija, odr`avanje i za{tita regionalnih cesta na podru~ju USK-a povjerena je JU Direkciji regionalnih cesta USK-a Biha}, a {to se provodi u skladu sa Planom i programom rada za teku}u godinu. S obzirom na teritorijalnu rasprostranjenost na{eg kantona i mre`u regionalnih puteva isti~em da je kilometarski najdu`a i najzahtjevnija od svih kantona. Mre`a regionalnih cesta USK-a iznosi ne{to ispod 500 km, od ~ega je makadam u du`ini preko 93 km. Primjera radi Sarajevski kanton ima ukupno 90 km regionalnih cesta, a Tuzlanski kanton 300 km. Na`alost, prihodi su dijametralno suprotni kada se uporede izme|u ovih kantona. Prije odbrambenog rata magistralni i regionalni putevi su bili pod ingerencijama jednog pravnog subjekta na nivou tada{nje SR BiH te je bilo mogu}e upotrijebiti financijska sredstva neovisno od ekonomske mo}i pojedinog dijela dr`ave, a {to je danas suprotno. I pored tog mo`emo slobodno re}i da je stanje na regionalnim cestama USK-a jednako toj kategoriji cesta u BiH. Ceste imaju redovno ljetno i zimsko odr`avanje na {to se utro{i oko 2,5 miliona KM (podrazumjeva popravak ceste, odr`avanje bankina i bermi, ko{enje trave i sje~a {iblja, ~i{}enje snijega i leda, manje zahvate na cesti), sta-

lne aktivnosti na putnoj signalizaciji {to podrazumjeva postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije te odbojnih ograda prema potrebama. Ovdje moram ista}i veliki problem sa kra|om saobra}ajnih znakova jer se de{avalo da u toku no}i nestane preko 30 znakova, a svi znamo zna~aj postavljene signalizacije na sigurnost saobra}aja. Nadalje, svake godine u vanredno odr`avanje cesta se ula`e do 1 milion KM, a ono podrazumjeva sanaciju asfaltnog kolovoza, rje{avanje odvodnje sa kolovoza, sanaciju makadamskog kolovoza, mjestimi~no presvla~enje asfaltnog kolovoza novim slojem asfalta, izgradnju pje{a~kih staza. Investicionom odr`avanju dajemo poseban zna~aj to je u zadnje dvije godine rezultiralo novim kilometrima cesta. KRAJINA: Jasno je da bez novca i ulaganja u infrastrukturu, nema ni njenog pobolj{anja, a o modernizaciji je te`e govoriti. Kolika su ulaganja u ovu oblast u USK? ALAGI]: Upravo tako, bez ulaganja novca ne mo`emo govoriti o nekoj velikoj modernizaciji, a isto tako bez dobre infrastrukture ne mo`emo govoriti ni o velikim ulaganjima u privredu na{eg kantona. Da stanje infratrukture nije zadovoljavaju}e na cijelom Balkanu op}epoznata je ~injenica te iz stava EU se mo`e pro~itati da ~itavo ovo podru~je zavrje|uje ve}e ulaganje u infrastrukturu. U toku su aktivnosti Federalne vlade i nadle`nog ministarstva na otvaranju

kreditnih linija za rekonstrukciju svih regionalnih cesta putem me|unarodnih financijskih institucija,{to ve} koriste JP Autoceste F BiH i JP Ceste F BiH. O~ekujem da bi do kraja godine trebali biti upoznati o ishodu, te eventualno iznosu, predvi|enom za Unsko-sanski kanton. KRAJINA: [ta nam mo`ete re}i o planovima ali i realnoj mogu}nosti realizacije?

ALAGI]: Danas vam mogu slobodno re}i da smo Plan i program rada za 2013. godinu realizirali procentualno izra`eno preko 90%, s tim da smo uspjeli sti}i i sve zaostatke iz prethodnih godina. Za protekle dvije godine istakao bih ura|enih 2.200 metara regionalnog puta R-408, dionica Kulen Vakuf-Martin Brod. Odrednica Vlade USK-a na ~elu sa premijerom dr. Hamdijom Lipova~om je i razvoj Nacionalnog parka Una, a ono gdje najvi{e mo`e Direkcija pomo}i je razvoj putne infrastrukture na tom podru~ju. Sa ovim ne}emo stati na ovom podru~ju. Ovih dana }e biti potpisan ugovor za izvo|enje radova na slijede}ih 500 metara trase, a za slijede}u godinu planiramo izgradnju jo{ 1000 metara. Nakon gra|evinske sezone u 2014 godini trebali bismo imati izgra|enu polovinu dionice u Nacionalnom parku Una. Tako|er, na ulazu u mjesto Kulen Vakuf izvr{it }e se sanacija odrona zajedni~kim sredstvima Vlade USK-a i Direkcije. Potrebno je i ista}i da se radi o prvim metrima novog regionalnog puta na podru~ju op}ine Biha}, od kraja 80-tih godina pro{log

vijeka. Na`alost, u nekim ranijim planovima op}ina Biha} je bila neopravdano zaobila`ena, dok su druge op}ine rije{ile ili su na samom kraju rje{enja asfaltiranja regionalnih cesta. Sredinom ljeta smo zavr{ili jedan lijep projekt u Sanskom Mostu. Regionalni put R-405 prema naselju Poljak je rekonstruiran u potpunosti te danas Sanski Most ima gradsku ulicu sa rije{enom oborinskom vodom i obostrano izgra|enim trotoarima. KRAJINA: Koje su trenutne aktivnosti koje provodite na polju va{ih nadle`nosti?

ALAGI]: Trenutno maksimalno koristimo blagodati ovog toplog i suhog vremena za realizaciju preostalih projekata, a {to }e rezultirati novim kilometrima saniranih i izgra|enih regionalnih puteva. Prije nekoliko dana je zavr{en projekt sanacije dva klizi{ta na regionalnoj cesti R-403 b, vrijednost radova preko 180.000,00 KM, ~ijim zavr{etkom }e se omogu}iti uspostavljanje teretnog saobra}aja na dionici [turli}Johovica-Barake. Zavr{eni su radovi na sanaciji klizi{ta K-7, naselje Vrsta, op}ina Biha} u du`ini od 800 metara. Nakon {to smo prije godinu dana izveli radove sanacije,postavili nosivi sloj asfalta te nakon {to je utvr|ena stabilnost postavljen je i habaju}i sloj asfalta. Vrijednost radova je bila preko 700.000,00 KM, a ovim je rije{en vi{edecenijski problem koji je vi{e puta tretiran i gdje su u pro{losti potro{ena ogromna sredstva bez kona~nog rje{enja problema. Na dionici Bosanska Krupa-

Arapu{a regionalna cesta R404, a imamo novih 700 metara asfalta i novu trasu saobra}ajnice. U toku su radovi na kona~nom povezivanju Todorova i Skokova, gdje }e se u toku prolje}a izvr{iti asfaltiranje kolovoza. Otpo~ela je izgradnja mosta na regionalnoj cesti R-405, naselje Kamengrad, op}ina Sanski Most. U Bu`imu nakon presvla~enja kolovoza zavr{avaju se pje{a~ke staze na dijelu puta od po{te do zgrade op}ine te su izvedeni radovi na probijanju obilaznice oko Bu`ima. Zavr{ni su radovi u Zagradu, op}ina Velika Kladu{a. KRAJINA: Potrebno je re}i ne{to i o opremljenosti va{ih slu`bi, koliko su one na zadovoljavaju}em nivou? ALAGI]: Materijalna opremljenost je na dosta dobrom niovu, dio prostorija imamo u svom vlasni{tvu dok manji dio koristimo zakupljen. Broj vozila odgovara potrebama stalnog obilaska cesta i gradili{ta, a po pitanju informati~ke podr{ke smo u potpunosti opremljeni. Istakao bih da smo ove godine izvr{ili postavljanje broja~a saobra}aja te ih u budu}nosti planiramo jo{ nekoliko postaviti, tako da mo`emo napokon imati referentne podatke o stvarnom broju vozila koja se kre}u regionalnim cestama. Trenutno se koriste podaci sa~injeni ru~nim brojanjem prije 10-tak godina, a slobodno mogu re}i da su nepouzdani. Kadrovska popunjenost je djelimi~no dobra, a potrebno bi bilo anga`irati jo{ nekoliko stru~nih lica da bi u potpunosti mogli odgovoriti budu}im zadacima. Da je

Direkcija spremna preuzeti sve zadatke govori i ~injenica da smo u zadnjim godinama od strane Vlade F BiH i Vlade USK-a odre|eni za implementatora sredstava dobijenih iz GSM licenci, iz kojih se izgra|uju brojni lokalni putevi po op}inama USK-a. KRAJINA: [ta mo`ete re}i o pripremama za zimsku sezonu i odr`avanje regionalnih cesta? ALAGI]: Va{e pitanje smatram na neki na~in kao upozorenje za predstoje}i period, a {to je opravdano, jer se u pro{loj godini de{avalo na nekim dijelovima op}ina USK-a da nisu kvalitetno o~i{}ene ceste i omogu}eno kretanje gra|anima. Obzirom na postoje}u podjelu cesta i odgovornost za odr`avanje, potrebno je ista}i da pro{le godine na regionalnim cestama nije bilo niti jedne primjedbe nadle`nih organa za ~i{}enje i posipanje regionalnih cesta. De{avalo se da kod gra|ana zbog nepoznavanja kategorizacije cesta imamo upite za ~i{}enje cesta vi{eg ili ni`eg ranga. Isto tako nesporno je da se radilo o izuzetno ekstremnoj godini po pitanju snje`nih padavina pa smo zadnju intervenciju imali oko 10-tog aprila.Po pitanju predstoje}e zimske slu`be provodimo aktivnosti pripreme cesta, vr{i se sje~a {iblja, ure|enje kanala, krpljenje udarnih rupa. Preduze}a koja su ugovorom sa Direkcijom zadu`ena za odr`avanje cesta ve} su nabavila dovoljne koli~ine soli i abrazivnog materijala te su spremna djelovati i u slu~aju padavina prije 15. novembra. N. D`ani} Ninski


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

KO M E N TA R

AKTUALNOSTI

Lo{e vijesti

U OGLEDALU ZAKONODAVNE VLASTI

Dobronamjerni

Safet HRNJICA

i oni drugi Nedavno odr`ano zasjedanje Skup{tine Unsko-sanskog kantona i rezultati ostvareni cjelodnevnim radom dobronamjerne poslani~ke ve}ine na najizravniji su na~in pokazali u kojoj je mjeri u pravu bio Nermin Be}irbegovi}, kantonalni poslanik i vr{ilac du`nosti predsjednika KO SBB-a Unsko-sanskog kantona, koji je svoje kolege poslanike pozvao da se odreknu politikantstva i da se u svom budu}em radu vi{e okrenu interesima gra|ana, a manje svojim i interesima pripadaju}ih grupa i lobija. Podsje}anja radi Be}irbegovi} je, svjestan situacije u kojoj se nalazi Unsko-sanski kanton, a znaju}i kuda i kamo vodi politi~ko sljepilo pojedinaca `eljnih vlasti, pozvao predsjedavaju}eg Kantonalne skup{tine Admira Had`ipa{i}a da ~im prije zaka`e i odr`i skup{tinsku sjednicu isklju~ivo zbog toga da se prestane sa gomilanjem radnih skup{tinskih materijala elaboriranih i u skup{tinsku proceduru upu}enih od Vlade USK-a. Poziv je upu}en zbog Be}irbegovi}eve uvjerenosti da gra|ani Unsko-sanskog kantona ne smiju biti taoci politi~ke i krize zakonodavne vlasti {to je u kona~nici nakon zna~ajne stanke rezultiralo odr`anom skup{tinskom sjednicom koja je svojom formom i sadr`ajem dobrano pokazala poslani~ko i strana~ko {arenilo. Konkretno, odr`ano skup{tinsko zasjedanje na najneposredniji na~in je pokazalo da u Skup{tini Unsko-sanskog kantona vi{e ne postoji podjela na 15 prema 15 poslanika. Postoji samo ona podjela po kojoj u Skup{tini Unsko-sanskog kantona ne postoji ve}ina koja je spremna ru{iti postoje}u izvr{nu vlast na ~elu koje se nalazi Vlada predvo|ena premi-

jerom Hamdijom Lipova~om. Druk~ije re~eno u Skup{tini Unsko-sanskog kantona postoji sigurnih 15 poslanika koji su za to da do kraja mandata ostane sada{nja Vlada i koji su spremni da urade sve da joj stvore {to povoljniji radni ambijent. Osim njih postoji jo{ neko-

liko poslanika koji su se opredijelili da ubudu}e rade isklju~ivo u interesu gra|ana i njihovog boljeg `ivota. Me|u njima su svakako i poslanici Saveza za bolju budu}nost koji }e, po{tuju}i volju i preporuke strana~kih organa u Skup{tini USK-a biti na strani opozicije uz obavezu da u svakoj situaciji svojim aktivnim u~e{}em najvi{e rade u korist gra|ana. To zna~i da su u Savezu za bolju budu}nost odustali od u~e{}a u onome {to su u Skup{tini Unsko-sanskog kantona gurali i jo{ guraju ~lanovi Kluba SDA potpomognuti jo{ samo poslanicima Abdi}eve struje DNZ-a i Demokratske fronte.

Sanskog Mosta i Biha}a: Husein Ro{i}, Esad Ba{agi}, Kasim Mulali}, Asim Kamber i Sead Kadi}. To je sasvim razumljivo ako se u vidu ima ~injenica da se politika ne vodi radi politike. Budu}i se zna da je u osnovi svake politike ekonomija nije te{ko zaklju~iti za{to su ba{ oni bili najgrlatiji u uvjeravanjima drugih u opravdanost tra`enih smjena na ~elu Kluba Bo{njaka i Skup{tine Unskosanskog kantona. Uspjehom na tom planu do{li bi u bolju poziciju za ostvarenje kona~nog cilja, a to je smjena ove i imenovanje neke nove Vlade USK-a. Ostvarenjem tog cilja pod svoju bi kontrolu ponovo stavili ovda{nje financijske tokove i time u svoje ruke dobili mo}no sredstvo za kona~ni obra~un sa politi~kom konkurencijom u svojim izbornim bazama.

z U Skup{tini Unsko-sanskog kantona postoji sigurnih 15 poslanika koji su za to da do kraja mandata ostane sada{nja Vlada i koji su spremni da urade Sasvim razumljivo Taj i takav zaklju~ak je neizsve da joj stvore {to bje`an ukoliko se u obzir povoljniji radni ambi- uzmu sve relevantne i ~injejent nice koje su na povr{inu z Sve se, naime, isplivale na zadnjem skup{ti- Kamen u cipeli nskom zasjedanju. Sve se, Vra}anjem izgubljenih pozipoku{alo da naime, poku{alo da propa- cija u kantonalnoj izvr{noj propadne i ovo dne i ovo skup{tinsko zas- vlasti poslanici iz cazinske skup{tinsko zajedanje te da se na neposre- SDA do{li bi u bolju situaciju sjedanje te da se na dan i posredan na~in poka`e da se kona~no obra~unaju sa neposredan i da aktualno rukovodstvo za- konkurentima iz A-sda koji konodavne vlasti nije sposo- suvereno dr`e i vr{e vlast u posredan na~in bno da vr{i svoju ulogu i Cazinu. U situaciji u kojoj se poka`e da aktualno zada}u. Osporavaju}i lega- kadrovi A-sda dominantno rukovodstvo zakono- litet i legitimitet skup{tin- pitaju i u zakonodavnoj i davne vlasti nije skog Kluba Bo{njaka posla- kantonalnoj izvr{noj vlasti sposobno da vr{i nici iz reda SDA su na sve Esad Ba{agi}, Husein Ro{i} i svoju ulogu i zada}u na~ine poku{ali izbje}i rad Nijaz Hu{i} te{ko se mogu po ponu|enom dnevnom nositi sa svojim doju~eraz Najve}i interes za redu, a ~injenicu da se rad {njim cazinskim strana~kim nove kadrovske Skup{tine snima i direktno kolegama, a sada{njim politikri`aljke na prenosi na radiju najvi{e su ~kim protivnicima i rivalima odr`anom skup{tiniskoristili oni njihovi posla- Admirom Had`ipa{i}em i nici koji su prelaskom SDA u Jusufom Bajrakatervi}em. skom zasjedanju pokazali su SDA-ovi opoziciju izgubili utjecaj na Oni su njihov kamen u cipeli bud`etsko i odlu~ivanje u koji ih sigurno `ulja i koji }e poslanici iz Cazina, va`nim fondovima i kanton- ih jo{ `uljati dok se ne promiBu`ima, Sanskog alnim zavodima zadu`enim jeni odnos politi~kih snaga i Mosta i Biha}a: za financiranje razli~itih dje- time i odnos pozicije i opozilatnosti. cije. U tom smislu kamen u Husein Ro{i}, Esad Najve}i interes za nove cipeli Bu`imljanina Kasima Ba{agi}, Kasim kadrovske kri`aljke na odr- Mulali}a je njegov sugraMulali}, Asim `anom skup{tinskom zasje- |anin [efik Velad`i} iz StraKamber i Sead danju pokazali su SDA-ovi nke za BiH koji je u lancu Kadi}. poslanici iz Cazina, Bu`ima, odlu~ivanja u aktualnoj za-

BIHA], Ul. 502. redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 vite{ke brigade bb ra~unovodstvo: 226-488 (tel./fax); marketing: 226-485 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE” d.o.o. Redakcijski kolegij: direktor: Safet Hrnjica Ibrahim Zukanovi}, Safet Hrnjica, Svjetlana ^elan, Sanela Pa{agi} i Osman Deli} izvr{ni direktor: Ibrahim Zukanovi} novinari : Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi}, Niha D`ani} Ninski, Halid Alijagi} i Hilmija Hrnji}

5

DTP: Osman Deli} i Antonija Duri}

Dvije lo{e vijesti koje su iz op}ine Sanski Most u javnost dospjele po~etkom ove sedmice frustriraju}e bi morale djelovati na sve one koji sa njima imaju bilo kakve veze. Na tamo{nje politi~are svakako, a najvi{e na one koji su ranije svojom slikom i tonom najavljivali bolje dane kako za Op}u bolnicu tako i za Drvnu industriju Sana iz Sanskog Mosta. Mimo o~ekivanja iz sanske Op}e bolnice javnosti je Mimo o~ekisaop}eno da se ova javna zdravstvena ustanova suo~ila sa provanja iz sanske blemom duga ve}eg od 350.000 Op}e bolnice KM zbog ~ega je njeno poslovajavnosti je nje stavljeno pod veliki upitnik. saop}eno da se Tra`e}i izlaz direktor Enes dr. Karabeg na jednom je mjestu ova javna zdraokupio na~elnike Klju~a i Savstvena nskog Mosta, te kantonalne i ustanova suo~ila poslanike sa vi{ih razina vlasti sa problemom kako bi zajedno na{li na~in da do|u do sredstava dovoljnih za duga ve}eg od bilo kakvo rje{enje ovog prob350.000 KM lema. Druga lo{a vijest stigla je zbog ~ega je iz Drvne industrije "Sana" iz sanskog Mosta ~iji je Sindikat zbog njeno poslovanje potpunog uni{tenja njihove fistavljeno pod rme podnio krivi~ne prijave proveliki upitnik. tiv vlasnika turske kompanije "Seha" i protiv nekada{njih ~elnika Kantonalne agencije za privatizaciju. U ovoj vijesti nije lo{e {to su podnesene spomenute krivi~ne prijave. Lo{e je u priznanju da su u ovom preduze}u na~injene krupne i gre{ke bez kojih se moglo biti da u svemu ovome nije bilo politike i politikantstva ljudi kojih sada najmanje zanima sanski bolni~ki dug i jedna od propalih firmi iz drvne industrije. Umjesto da se bave ovim i sli~nim problemima ti i takvi politi~ari danas se jedino brinu kako da vrate izgubljene pozicije u vlasti i centrima odlu~ivanja iz kojih su neposredno i posredno upravljali i odlu~ivali gdje }e se {ta graditi i kome }e se i uz kakve uvjete prodavati te{ko ste~ena radni~ka muka. Za svoje gre{ke i propuste oni sigurno ne}e odgovarati. Kad ne}e oni, te{ko da iko ho}e.

konodavnoj i izvr{noj vlasti veoma va`na karika. Sli~an kamen u cipeli Asima Kambera je Sulejman Kazi} iz S BiH Sanskog Mosta koji ga je svojim oponiranjem u minulih 12 mjeseci zna~ajno udaljio od kantonalnih centara mo}i i odlu~ivanja u kojima se za njegovu neposrednu i posrednu ulogu znalo vi{e od 15 godina. Dakako rije~ je o kantonalnoj izvr{noj vlasti, a pogotovo o profitabilnim Unsko-sanskim {umama i financijski mo}nom Zavodu zdravstvenog osiguranja USK-a. I na kraju Kadi}ev `uljaju}i “kamen~i}” su kadrovi SDP-a u Skup{tini USK-a na ~elu sa Hamdijom

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

Registarski broj: 4263024120002 PDV broj: 263024120002

Lipova~om. Rije{iti ih se iz kantonalne izvr{ne vlasti prije narednih oktobarskih izbora bio bi veliki predizborni plus i olak{anje. Za{to i zbog ~ega nije te{ko objasniti. Zbog spomenutih pojedina~nih i pogotovo zbog strana~kih interesa sasvim je realno o~ekivati da se klju~ni kadrovi SDA naskoro ne}e odre}i svojih namjera {to zna~i da }e i dalje insistirati na smjenama u Klubu Bo{njaka u Skup{tini i Vladi USK-a. S druge strane sasvim je normalno da ih s druge strane do~eka protivljenje i otpor koji }e biti mjera nemo}i s jedne i mo}i s druge strane. S. Hrnjica

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha} Ra~un broj: 5688621000000425 Balkan Investment Bank AD d.o.o. Biha}


6

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

Ja tebe ne bi o{'no, pa makar crko

Ho}u da ka`em Ka`e moj kom{ija Red`o da karakter ljudi mo`e{ odrediti i po najbanalnijim stvarima kao {to je, gluho bilo, pu{tanje gasova. "Odmah da se zna, to nije fino uraditi javno. Naravno, u ovom na{em ludom svijetu ima i izuzetaka. U~tiv Evropljanin, poput Nijemca, pusti gas i veselo usklikne: "Pardon!", a njegovi zemljaci za~epljaju}i nos mu uzvrate: "Nazdravlje!", dok Francuz, kao pravi kavalir, pusti damu da prva pusti gas. Na{ cinik pusti gas dok te gleda u o~i, a sladokusac to uradi gromoglasno uz blagi tele}i pogled iz kojeg se ~ita neopisivo zadovoljstvo. To fakat nije fino", izdiktira ljutiti kom{o. Nakon ovog urnebesnog uvoda ~ovjek ostane bez daha i malo se izgubi pa ne zna na koju bi stranu okren'o. Kud god kren'o ku}i skren'o, kud god po{'o ku}i do{'o, kud god rig'o ku}i stig'o, kud god... u redu je, nije mi ni{ta.

PI[E: Halid Alijagi}

Polijte me vodom. I mene i mog jednog druga kojeg sam sreo neki dan. Ka`e da je fizi~ki i zdravstveno ispravan, ali da ga ne{to mu~i. Boli ga du{a za sve, tako re~e i osta `iv.

Polijte me vodom. I mene i mog jednog druga kojeg sam sreo neki dan. Ka`e da je fizi~ki i zdravstveno ispravan, ali da ga ne{to mu~i. Boli ga du{a za sve, tako re~e i osta `iv. Mog druga sam upoznao u ratu. Bio je vojno lice u ~inu poru~nika. Odmah na po~etku je primijetio da doma}i rezervisti nisu voljeli profesionalce pa su se prema njima tako i odnosili, rezervisano. Nakon nekoliko mjeseci sve je sjelo na svoje mjesto. Uglavnom, pre`ivio je. Kraj rata do~ekao je u ~inu pukovnika, a demobilisao se prvom prilikom. Penzionerske dane posvetio je sportu i mladima. Kao sportski u~itelj, naravno. Nikad se nije `alio. Sve do neki dan. Ka`e, ovo je sramota. "Sramotno je da smo se politi~ki podijelili i to kad je sve ve} zavr{eno i kad smo trebali u`ivati u blagodatima normalnog `ivota. Prvo mi nije

MERHAMET BIHA]

rhamet". Me|utim, kako ka`e Draganovi} na sprovo|enje presude se jo{ uvijek ~eka, jedino {to je Merhamet Biha} ostvario jeste nov~ana od{teta koju je ovih dana dobio na svoj `iro-ra~un u visini od 3.648 KM koja s kamatama iznosi 9.853 KM {to je tako|er dio odluke Vrhovnog suda u njegovoj presudi. - Mi nismo prestali vjerovati u pravnu dr`avu i kona~no smo se uvjerili u njeno postojanje. Dr`ava je putem svojih pravosudnih instanci kazala da smo u pravu. Ovo je dokaz kako je Merhamet Sarajevo godinama uzalud tro{io narodni novac kako bi dokazao nedokazivo. Merhamet Biha} koji je ovih dana inicirao udru`ivanje svih merhameta na podru~ju USK-a u Regionalni Merhamet, nije nikakva privatna organizacija ili dru{tvo jednog lica kako se to godinama prikazivalo u javnosti - isti~e Fikret Draganovi} predsjednik Merhameta Biha}.

jek u poderanim dijelovima maskirnih uniformi i {upljim patikama piju pivu pred mahalskom zemom proklinju}i NATO {to ih je zaustavio pred Prijedorom i Banjalukom. Jedan mr{avi dvometra{ dr`i govor: "Ovi na{i inozemci mi idu na `ivce. Jebe se njih {to sam ja diplomir'o i {to nemam posla. Njima je najva`nije da nisi socijaldemokrata, hevimetalac, `eljkin, panker, zeleni, vegeterijanac, peder... Mo`e{ biti samo Hrvat, Srbin i Bo{njak. Njihovi nacionalni identiteti su ugu{ili sve druge identitete. Ugu{ili su svaku mogu}nost za bolje!" Dvojica {to sjede na prevrnutim gajbama zametnu{e dijalog. Ustvari, vi{e monolog: "Tol'ko te volim kolega, da bi mog'o krepati kraj mene. [ta si zin'o? Uzmi naprimjer da se po~ne{ daviti i da te treba o{in'ti po le|ima. Ja tebe ne bi o{'no, pa makar crko!"

ZASJEDALA USTAVNA KOMISIJA PREDSTAVNI^KOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Dobili pravnu bitku Nakon deset godina pravosudne borbe sa Merhametom Sarajevo oko prava na naziv i `ig, Merhamet Biha} je dobio pravnu bitku kojom je dokazao nelegitimno kori{tenje imena Merhameta Biha} od strane istoimene organizacije sa sjedi{tem u Sarajevu, a koja na podru~ju op}ine Biha} djeluje ve} nekoliko godina, koriste}i isti naziv i `ig kao i ova organizacija. Kako se navodi u presudi "Regionalnom Merhametu Biha}" koji ve} nekoliko godina nesmetano djeluje pod tim nazivom, zabranjuje se daljnja upotreba ovog imena i `iga jer se isti nalazi u intelektualnom vlasni{tvu Merhameta Biha} ~iji je predsjednik Fikret Draganovi}. Dalje se navodi kako je tu`eni du`an da u registru udru`enja gra|ana kod Ministarstva pravde USK izvr{i promjene imena svoga udru`enja na na~in {to }e iz istog izbrisati naziv "Me-

jasno da na podru~ju na{eg kantona ima nekoliko desetaka udru`enja proisteklih iz rata. To je tako, opet, zbog politike. Jedni su za ovu opciju, drugi za onu, a tre}i su opozicija i jednima i drugima. Uglavnom, svi su protiv. Naj`alosnije je kad treba obilje`iti va`an datum, neku pobjedu, ili se prisjetiti poginulih suboraca. Neki dan zovem jednog i pitam ga ho}e li na sve~anu akademiju posve}enu na{em korpusu, a on me pita, ko je organizator!? Pa kakve to veze ima, nejmalo te, ka`em mu, a on }e ti meni doslovno: "Kad ti i ti organiziraju, to nije moj korpus". Mo`e{ misliti, njegov korpus je samo kad organizira njegova stranka! To je sramota", re~e moj drug i ode me|u djecu gdje je najrahatniji. Na povratku ku}i ugledam grupu mojih kom{ija, biv{ih ratnika. To su istinski heroji. U svakom pogledu, ni pomakli se nisu. Jo{ uvi-

ALAGI]: Ovo prvi put radi Parlament, a ne politi~ki lideri Ustavna komisija Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH na zasjedanju zakazanom za ~etvrtak, 7. novembra ove godine, razmatrala je prijedlog teksta nacrta novog ustava F BiH. Svoje vi|enje ustavnih reformi, Ustavnoj komisiji uputile su politi~ke stranke, od kojih je tra`eno da svoja mi{ljenja zavr{e do kraja oktobra, a ukoliko nacrt novog federalnog ustava podr`i ve}ina ~lanova ovog tijela, on bi se uskoro kona~no mogao na}i u parlamentarnoj proceduri.

Prednacrt ustava U junu ove godine parlamentarci su prihvatili inicijativu za po~etak ustavne reforme po preporukama ekspertnog tima, koji je oformila Ambasada SAD. Ustavna komisija se potom o~itovala o prednacrtu novog ustava, koji je ura|en na osnovu vi{e od 180 preporuka ~lanova ekspertnog tima. Tada su svoje pri-

jedloge o ustavnoj reformi dostavili i SDP, SDA, SBB i NSRB. S obzirom da nije ba{ ispo{tovan utvr|eni rok prema kojem su politi~ke stranke trebale dostaviti Ustavnoj komisiji svoja mi{ljenja o reformi najkasnije do kraja oktobra, Mahmut Alagi} (SDP), predsjednik Ustavne komisije Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH, smatra da }e priliku da ka`u {ta o tome misle na samoj sjednici imati ~lanovi Komisije, koji su i strana~ki poslanici. Stranke, barem deklarativno, podr`avaju ustavnu reformu kojoj je cilj Federaciju BiH u~initi efikasnijom, pojeftiniti njenu administraciju i otkloniti "uska grla" kada je u pitanju vitalni nacionalni interes. Tome u kona~nici vode i preporuke ekspertnog tima koje su preto~ene u 260 ~lanova teksta novog federalnog ustava, a koje predvi|aju ukidanje funkcija predsjednika i pot-

predsjednika F BiH, smanjenje broja federalnih i kantonalnih poslanika i delegata, te zna~ajnije ovlasti lokalnoj samoupravi. Alagi} cijeni da postoji ve}ina u Komisiji i da o~ekuje da }e nakon {to su podr`ani principi podr{ku dobiti i pristigle primjedbe. - Ovdje je najva`nija politi~ka volja da se napokon ne{to radi u Parlamentu Federacije BiH. Ovo pitanje prvi put radi Parlament, a ne politi~ki lideri. Ukoliko Ustavna komisija utvrdi tekst nacrta novog ustava na ovom zasjedanju, to zna~i da smo uradili prvu fazu posla. Ovo je u principu priprema i pro{la je sva procedura koja je uobi~ajena za pripreme nacrta. Oni koji se ne sla`u trebaju to i re}i, a ne {utjeti, - ka`e Alagi}. Prezentacija OSCE-u i EU Fehim [kalji}, predsjedavaju}i Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije BiH i Mahmut Alagi}, predsje-

davaju}i Ustavne komisije Predstavni~kog doma Parlameta Federacije BiH na sastanku zakazanom u petak, 8. novembra, u Sarajevu, o dostignutom nivou rada na ustavnoj reformi u F BiH razgovarat }e odnosno prezentirati dosada{nje u~inke predstavnicima OSCE-a, EU, nevladinog sektora, od kojih o~ekuju njihovo zna~ajnije u~e{}e u ovom procesu. I delegacija Venecijanske komisije najavila je u drugoj polovini novembra dolazak u BiH kako bi sa relevantnim faktorima razgovarala o inicijativi za reformu Ustava F BiH. U delegaciji }e biti ustavnopravni stru~njaci Venecijanske komisije, koja je tijelo Vije}a Evrope, a predvodit }e je Tomas Markert, direktor i sekretar Komisije od koje se o~ekuje da daju svoje mi{ljenje i eventualne sugestije o prijedlogu teksta nacrta novog Ustava F BiH. S. Pa{agi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

KANTON

7

www.usnkrajina.com.ba

PRIJEDLOG ZAKONA O AKCIZAMA NA PIVO PRED PARLAMENTOM BIH

PETO GODI[NJE DOBA

NIHA

D`ani} NINSKI

Kako je krepao rock and roll?

Nema smisla uvoditi vi{e stopa Prijedlog izmjena Zakona o akcizama kojeg je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje uputio Parlamentu BiH, ne}e ni{ta donijeti proizvo|a~ima piva, tvrde oni, poja{njavaju}i da je razlika u smanjenju akciza za proizvo|a~e samo pet feninga. Smatraju da ovaj prijedlog zapravo ide na ruku uvoznicima, pa im se tako i carina obra~unava na osnovu navedenu u fakturi, a ne po proizvo|a~koj cijeni. Proizvo|a~i piva u BiH smatraju i da je prijedlog kojeg je iznio HDZ BiH bolji od ovoga koji je do{ao u Parlement BiH. HDZ BiH je bave}i se prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o akcizama u BiH, kojim se tretiraju akcize na pivo, iznio i stav da su koli~ine piva kojima su kategorizirani proizvo|a~i piva visoke kada je rije~ o ovoj industriji u BiH.

Vi{e kategorija - Bilo bi dobro da se za one koji proizvode vi{e od 400.000 hektolitara piva godi{nje akciza pove}a na 0,30 KM, a da se za manje pivovare napravi vi{a kategorija, istaknuli su predstavnici HDZ-a BiH. Isti prijedlog je bio upu}en Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a stav ministra Mirka [arovi}a je da ne treba uvoditi kategorizaciju unutar proizvo|a~a jer bi to dovelo do {arolikosti u cijenama proizvoda. - Bio je prijedlog da proizvo|a~i piva koji proizvode do 100.000 hektolitara, a rije~ je o prijedlogu Grudske pivovare, pla}aju 0,10 KM akcize, do 200.000 0,15, a oni koji proizvode od 200.000 do 400.000 hektolitara da pla}aju 0,20 KM. Taj prijedlog nije prihva}en jer smo rekli da nema potrebe za tim, ako se usvoji akciza 0,35 KM za proizvo|a~e preko 400.000, a

kovi}, direktor Sarajevske pivare.

- Uslo`njavanje Zakona o akcizama u ovom trenutku nema smisla, - tvrdi Edin Ibrahimpa{i}, direktor Biha}e pivovare za ostale 0,20 KM. U tom bi slu~aju sve pivovare u BiH imale dovoljno prostora za razvoj i uzimanje ve}eg kola~a na tr`i{tu, jer bi uvoz bio smanjen, - kazao Nazif Bran-

Razredi po alkoholu Da nema smisla uvoditi vi{e stopa u ovaj Zakon, smatra i direktor Biha}e pivovare Edin Ibrahimpa{i}, tvrde}i da bi to samo zakompliciralo stvari do te mjere da se vi{e ne}e mo}i kontrolirati. - Istina je da u EU ima vi{e razreda za akcize, oni su napravili razrede i po tome koliko je alkohola u pivu, ali kod nas je to nemogu}e. Kod nas je Zakonom o akcizama obuhva}eno pivo kao proizvod, {to obuhvata i radler (pivo s limunom) i bezalkoholno pivo, koje nema nikako alkohola, ali se kod nas tretira kao da ima i uredno se za njega pla}a akciza. Uslo`njavanje Zakona o akcizama u ovom trenutku nema smisla, mo`da nekada kada postanemo ure|enija dr`ava, ali sada “ne”, kazao je Ibrahimpa{i}. N.D`.N.

Koliko jo{ ima do o~aja, pjevala je nekad rock and roll zvijezda Balkana, po kojoj se ni{ta ne}e zvati. Do o~aja je manje od koraka, uzmemo li u obzir da nam se u~enici mlate po {kolama, onako ba{ divlja~ki kako im iz diskoteka poru~uju neke nove zvijezde, popularno nazvane turbo folkerima. Za turbo folk poznavatelji muzi~kih pravaca tvde da je dno dna, {und najgore vrste koji bi u biv{oj dr`avi bio ako ne dobrano ka`njen, onda sigurno i zabranjen. Ovo su vremena kada su priznate neke druge vrijednosti i kako se god nama iz vremena dinosaurusa ~inile iskrivljene, one su tu i prijete da potpuno preuzmu primat u svim sferama `ivota. Kako ina~e objasniti da je jedna takva ni~im izazvana folk zvijezda progla{ena ~ak i za po~asnog ~lana jedne osnovne {kole? Upravo tako, mi iz vremena prije Velikog potopa to ne mo`emo shvatiti, a o~ito je da kriterije sada donose

neki novi klinci. Ili, kriterije klincima name}u osobe s manjkom ukusa svake vrste, a ukus je karakter, a karakter sudbina. Ako je obrazovanje odrednica kulture jedne dr`ave, onda se mi na toj ljestvici opasno ljuljamo, ~ak i kad poku{a{ uva`iti mo`ebitne vrijednosti doti~nog folkera. No dobro, ako Talijani u svoj Parlament mogu imenovati biv{u porno zvijezdu, {to onda i mi ne bi tamo nekakvog folk pjeva~a proglasili po~asnim ~lanom {kole, sad }e neko nadodati. Pa ako Talijani svoj parlament do`ivljavaju kao scenografiju za snimanje ovakvih filmova, ne zna~i da i mi trebamo zaojkati uz gusle i {kole pretvoriti u va{arske {atre. Ne bi trebalo biti tako, ali izgleda da je sve manje onih koji se sje}aju vremena kada je Bog hodao po zemlji, a moral, kultura i ku}ni odgoj imali zna~aj u `ivotima svakog od nas. Rock and roll je izgleda umro.

KO SDP USK-A POVODOM OBILJE@AVANJA 71. GODI[NJICE “BIHA]KE OPERACIJE”

BIHA]

Izabrano novo rukovodstvo SDU Jedna od najve}ih pobjeda NOVJ Op}inski odbor Socijaldemokratske unije Biha} u utorak, 5. novembra odr`ao je konferenciju za novinare na kojoj ih je izvijestio o odlukama 3. kongresa SDU BiH, odr`anog 27. oktobra. Na 3. kongresu je izabrano novo rukovodstvo stranke. Za predsjednika SDU BiH ponovo je izabran Nermin Pe}anac, a za dopredsjednika Mirsad Selma-novi}. U GO SDU s podru~ja USK-a su izabrani: Muharem ^avki}, Safet Salihagi}, Sead Dizdari}, Fikret

[abanki} iz Biha}a, Hamdija Dizdarevi} iz Bu`ima i Enisa FetahReki} iz Bosanskog Petrovca. U NO SDU BiH iz USK-a je izabran Adnan Me{anovi}. Iz SDU isklju~eno je {est, jednih od najistaknutijih, ~lanova ove stranke, ve}ina osniva~a SDU. To su: Emir Zlatar, Miro Lazovi}, Ivo Kom{i}, Darko Ru`i}, Slavko Dragi~evi} i Muazem Gerim. Razlog je, kako je naglasio Selmanovi}, nepo{tivanje odredaba Statuta SDU BiH i nepo{tivanje

odluka GO stranke. S obzirom da je naredna godina izborna i da su pripreme politi~kih partija ve} u toku, na pitanje koliko }e se kriza u SDU BiH odraziti na izborni rezultat stranke, Selmanovi} je rekao da }e sigurno odjeka biti, pogotovo jer su isklju~eni ~lanovi najavili osnivanje nove stranke. Paralelizam se ve} sada osjeti. U USK-a je stanje stabilno. Ima pojedinaca koji odstupaju ali ve}ina je jedinstvena i tako nastupa. N.Pirali}

Biha}ka operacija jedna je od najve}ih pobjeda NOVJ i POJ u 1942. godini. U njoj je osam brigada NOVJ pod komandom Operativnog {taba za Bosansku krajinu uni{tilo usta{ko-fa{isti~ki garnizon u Biha}u i okolnim mestima i nanijelo neprijatelju zna~ajne gubitke. Bitka za grad trajala je od 2. do 4. novembra 1942. godine. Oslobo|eni Biha} postao je vojno, politi~ko i kulturno sredi{te Narodnooslobodila~kog pokreta. Osloba|anjem Biha}a, Bosanske krajine, Li-

ke, Banije i Korduna, stvoreni su uslovi za odr`avanje Prvog zasjedanja AVNOJ-a, kao prvog politi~kog tijela u Jugoslaviji. Na prvom zasjedanju AVNOJ-a, odr`anom 26. i 27. novembra u Biha}u, postavljeni su temelji SFRJ i stvoreni preduslovi za potvr|ivanje dr`avnosti svih jugoslovenskih republika, dana{njih samo-stalnih dr`ava, nakon ~ega je u Mrkonji} Gradu, 25. novembra 1943. godine odr`ano i prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, na kojem su

postavljeni temelji bosanskohercegova~ke dr`avnosti. Temelji dr`ave Bosne i Hercegovine sa njenim dana{njim granicama. Ovom prilikom, prisje}amo se i du`nu po~ast odajemo brojnim herojima Narodnooslobodila~kog rata, koji su prije sedamdeset i jednu godinu, u borbi protiv fa{izma, za slobodu Biha}a, polo`ili svoje `ivote. Njihovu `rtvu nismo i ne smijemo zaboraviti! PRESS SLU@BA KO SDP BiH USK


8

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

CAZIN

ZAKUPLJEN PROSTOR

P^ELARI “KESTENA” ORGANIZIRALI 3. MALU [KOLU P^ELARSTVA

Certifikati i ko{nice p~elarima po~etnicima ^estitke cazinskim p~elarima na dosada{njim rezultatima, a posebno na uspje{noj realizaciji Male {kole p~elarstva, u ime na~elnika op}ine Cazin Nermina Ogre{evi}a uputio je njegov savjetnik [erif Kaljikovi} koji je naglasio da }e op}ina Cazin i dalje podr`avati razvoj p~elarstva.

Povodom uspje{nog zavr{etka 3. male {kole p~elarstva, ~lanovi cazinskog udru`enja p~elara “Kesten” organizirali su sve~anost na kojoj su polaznicima {kole uru~eni certifikati i ko{nice za p~ele. Kroz ovaj projekat 23 mlada p~elara dobili su priliku da se teoretski i prakti~no obrazuju tj. steknu nova znanja o p~elarstvu, ali i osamostale i pokrenu vlastiti biznis. ^estitke polaznicima Male {kole p~elarstva ali i ostalim cazinskim p~lelarima, koji posti`u izvanredne rezultate u zemlji i inostranstvu, uputili su i predstavnici op}inske uprave.

Poznati p~elari - Zbog uspje{ne realizacije brojnih projekata, a prije svega zbog kvaliteta meda i ostalih p~elinjih proizvoda, cazinski p~elari su postali nadaleko poznati. Kako bi se takav trend u p~elarstvu nastavio, a p~elarska proizvodnja i iskori{tavanje prednosti koje p~elarstvo pru`a dalje razvijali, unaprje|ivali i prezentirali u pravom svjetlu, udru`enje p~elara “Kesten” dosta pa`nje posve}uje edukaciji p~elara ali i ostalih gra|ana. Tako je i ove godine pokrenuta Mala {kola p~elarstva koju su poha|ala i uspje{no

Pet KM op}inskih poticaja - Op}ina Cazin podr`ava p~elare ve} dugi niz godina i jedna smo od rijetkih op}ina koje daju poticaje u toj oblasti. Mi p~elarima obezbje|ujemo poticaje od pet KM po ko{nici. Mo`da se to ~ini malo, no p~elari najbolje znaju kako im dobro do|e ova podr{ka. Podr`ali smo i ovogodi{nju Malu {kolu p~elarstva jer ona nudi mogu}nost da se p~elarstvo kao grana poljoprivrede u na{oj op}ini jo{ vi{e pro{iri, - kazao je [erif Kaljikovi}, savjetnik na~elnika op}ine Cazin. zavr{ila 23 polaznika, a njima su, uz certifikate, uru~ene i ko{nice. Zahvaljujem se Kantonalnom savezu p~elara, koji je u velikoj mjeri zaslu`an za organiziranje ove {kole, zatim holandskoj organizaciji “Agritera”, koja ju je finansirala, te op}ini Cazin, koja je

finansirala kupovinu ko{nica za sve polaznike {kole, kazao je Hazim Hod`i}, voditelj Male {kole p~elarstva i predsjednik udru`enja p~elara “Kesten”. Me|u 23 p~elara po~etnika, koji su uspje{no zavr{ili Malu {kolu p~elarstva je i

Esma [krgi}, koja isti~e da je, poput ostalih polaznika, i ona dobila priliku da se teoretski i prakti~no obrazuje tj. stekne nova znanja o p~elarstvu.

Po~etni koraci - Poha|ala sam ovu {kolu i

ODR@ANI DANI POLJA KUKURUZA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POKRENUO AKCIJU

Ku}a za Ha{i}e iz Ponjevi}a Centar za socijalni rad Cazin inicirao je izgradnju ku}e porodici Mirsada i Senije Ha{i} i dogradnju ku}e Huseina i Emine Ha{i}. Ove dvije porodice `ive u Ponjevi}ima, u dosta te{kim uvjetima, i nisu se u stanju sami brinuti o sebi. Mirsad i Senija imaju ~etvero djece, a Husein i Emina troje. - @ivimo u jako lo{im uvjetima, imamo ~etvero djece, od kojih najstarije ima osam a najmla|e dvije godine, a sa nama `ivi i zaova, koja tako|er ne mo`e sama brinuti o sebi. @ivimo u staroj i dotrajaloj ku}i, niko se i ne sje}a kad je napravljena. Nemamo ni vodu u ku}i, niko nema zaposlenja i jako nam je te{ko, - kazala je Senija Ha{i}. Zahvaljuju}i brojnim humanim ljudima, a posebno Ibrahimu O`egovi}u i Asimu Hod`i}u, te op}ini Cazin i Centru za socijalni rad, Emina i Husein Ha{i}

puno toga novog nau~ila o p~elama i medu. P~elarstvo je jako interesantan poziv a rad oko p~ela je veoma ~ist. Nemam iskustva u p~elarstvu, ovo su moji po~etni koraci u toj oblasti, ali se nadam da }u se uskoro po~eti time baviti, - istakla je Esma.

Dragocjene informacije poljoprivrednicima U okviru manifestacije “Dani polja kukuruza ”, koju je organizirala Specijalizirana poljoprivredna zadruga “Agrodar” u saradnji sa ~etiri sjemenske ku}e i dva proizvo|a~a za{titnih sredstava, na oglednoj parceli kukuruza u Osretku odr`ano je stru~no predavanje i promocija hibrida kukuruza. Bila je ovo prilika da se poljoprivrednim proizvo|a~ima uka`e na zna~aj odabira hibrida, agrotehnike, kvalitetne obrade zemlji{ta, kao i primjene sredstava za za{titu bilja i mineralnih |ubriva uz pomo} kojih se posti`u izuzetni prinosi.

su prije nekoliko godina uselili u novu ku}u. No, kako ku}a nema kupatila, pokrenuta je i akcija za prikupljanje sredstava za dogradnju ku}e. Emina i Husein Ha{i} imaju troje djece, od kojih jedno poha|a Specijalnu {kolu u Sarajevu, jedno je smje{teno u Socijalno-pedago{ku `ivotnu zajednicu u Velikoj Kladu{i, a najmla|e,

koje ima ~etiri godine, `ivi s njima. - Zahvaljujem se svima a posebno Centru za socijalni rad koji nam stalno poma`e i {to }e nam pomo}i da sredimo sprat i kupatilo, kazala je Emina Ha{i}. Po~etak izgradnje nove i dogradnja ve} postoje}e ku}e Ha{i}ima planiran je za prolje}e, pa iz cazinskog Centra za socijalni rad

Pripreme za 4. malu {kolu ^lanovi ”Kestena” i ovu su priliku iskoristili da se zahvale predstavnicima Op}inske uprave na dosada{njoj podr{ci u realizaciji ovog i sli~nih projekata iz oblasti p~elarstva, nagla{avaju}i da }e i dalje raditi na ostvarenju osnovnih ciljeva kao {to su: razvoj i unapre|enje p~elarske proizvodnje, preno{enje znanja iz oblasti tehnologije p~elarenja, te za{titi interesa p~elara i o~uvanju prirodnih resursa na podru~ju djelovanja Udru`enja. Kako je ovom prilikom nagla{eno, udru`enje p~elara ”Kesten”, u saradnji s Kantonalnim savezom p~elara i organizacijom “Agritera”, ve} je po~elo pripreme za 4. malu {kolu p~elarstva, pa je uputilo poziv Cazinjanima, a naro~ito `enama i mladima, da se na vrijeme uklju~e.

apeliraju na sve koji su u mogu}nosti da se uklju~e u akciju i pomognu ovim porodicama. Svi koji `ele uplatiti nov~ana sredstva ili donirati gra|evinski materijal za Ha{i}e mogu se obratiti u Centar za socijalni rad Cazin, a ovim dvjema porodicama mo`e se pomo}i i direktno doniranjem hrane i higijenskih potrep{tina.

Pra}ena vegetacija

- Specijalizirana poljoprivredna zadruga „Agrodar“ iz Cazina, u saradnji sa ~etiri vode}e sjemenske ku}e u regionu i dva proizvo|a~a za{titnih sredstava, postavila je u prolje}e, na parceli u Osretku ogled sa 21 hibridom kukuruza. Rast i razvoj hibrida pra}en je tokom vegetacije, a na dana{njoj manifestaciji „Dani polja kukuruza“, predstavljen je i njihov genetski potencijal tj. pona{anje na ovom podru~ju, kazao je direktor „Agrodara“,

Aldin Kuduzovi}: Stru~na predavanja za poljoprivrednike koji na svojim imanjima imaju zasijan kukuruz odr`ana su s ciljem da se uka`e na mogu}nosti ostvarivanja visokog kvaliteta proizvoda ali i na nedostatke u dosada{njoj proizvodnji. Poljoprivredni proizvo|a~i pozdravljaju ovakav vid stru~ne prezentacije kukuruznih hibrida.

Odabir najboljeg sjemena

- Ja se dugi niz godina bavim sto~arstvom a time i uzgojem kukuruza, i pratim ovakva stru~na predavanja. Ovo nama poljoprivrednicima itekako dobro do|e jer, bez obzira na na{a iskustva, uvijek nau~imo ne{to novo, - ka`e poljoprivrednik, Zuhdija Semani}. S obzirom da je kukuruz dominantna ratarska kultura na ovom podru~ju, stru~na prezentacija njihovih hibrida poljoprivrednicima Unsko-sanskog kantona trebala bi pomo}i u odabiru odgovaraju}eg hibridnog sjemena, te pribli`iti savremene tehnologije u proizvodnji `itarica.

Priredila: Sehija Muminovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK-a &

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona Biha}, V korpusa 16 +387 37 222-971

9

ZAKUPLJEN PROSTOR

PO^ETAK HLADNIJIH DANA Gripa

zna~ajno utje~e na ekonomske i socijalne prilike te zdravstveni sistem. Koliko je gripa zna~ajna bolest govori ~injenica da od gripe svake godine oboli i umire veliki broj ljudi (u svijetu prosje~no oboli vi{e od 5 milijuna osoba, u zemljama EU godi{nje umre do 40 000 ljudi). Iako je gripa naj~e{}e karakterizirana kratkotrajnim tijekom bolesti, ona zna~ajno uti~e na ekonomske i socijalne prilike, te zdravstveni sistem.

Gripa ili influenca

je zarazna bolest di{nog sistema uzrokovana virusom influence. Gripa se u Europi javlja zimi u obliku manjih ili ve}ih epidemija. Prenosi se kaplji~nim putem prilikom ka{ljanja, kihanja i indirektnim kontaktom kada respiratorni sekret oboljelih do|e na ruke, maramice i ostale povr{ine. Klini~ka slika gripe puno je te`a od obi~ne prehlade, naj~e{}e relativno kratkog toka (u prosjeku 7 dana), no u odre|enim slu~ajevima mo`e dovesti do te`ih komplikacija (naj~e{}e upale plu}a) pa i smrti. Gripa se u~inkovito mo`e sprije~iti cijepljenjem. Gripa je uzrokovana virusima influence (RNA-virusi iz porodice Orthomyxoviridae), koji se naj~e{}e klasificiraju u 3 tipa: A, B i C prema antigenim svojstvima vanjskog omota~a virusa. Virusi influence tipa A i B uzrokuju bolest u ljudi. Kada se govori o sezonskoj gripi, govori se o istodobnoj prisutnosti nekoliko subtipova virusa, naj~e{}e dva tipa virusa influence A i virusu influence B. Inkubacija kod gripe varira od 1 do 5 dana, no osobe su zarazne ve} 1 dan prije izbijanja simptoma te 4 do 5 dana nakon po~etka bolesti. Inkubacija kod gripe varira od 1 do 5 dana (prosje~no 2 dana), no osobe su zarazne ve} 1 dan prije izbijanja simptoma te 4 do 5 (7) dana nakon po~etka bolesti. U nekim slu~ajevima bolest poprima te`i oblik zbog intenzivnijeg {irenja virusa po tijelu ili sekundarno, kao posljedica bakterijske infekcije. Gripa naj~e{}e nastupa naglo, pojavom op}ih i specifi~nih simptoma.

Naj~e{}i simptomi su:

• povi{ena tjelesna temperatura (iznad 38°C), zimica, drhtavica; • bolovi u mi{i}ima i zglobovima; • op}a slabost i klonulost; • glavobolja; • kihanje i curenje nosa; • grlobolja; • neproduktivni (suhi) ka{alj; Povi{ena temperatura i op}a slabost traju nekoliko dana, dok grlobolja i

OVOM PRILIKOM POZIVAMO SVE GRA\ANE KOJIMA SE PREPORU^UJE OVA VAKCINA DA POSJETE NAJBLI@U ZDRAVSTVENU USTANOVU I VAKCINI[U SE Ve}ina ljudi zna da gripa i prehlada nisu ista bolest, no ne znaju ih svi razlikovati.

NOVOSTI Prema Programu rada Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a za 2013. godinu u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Unsko - sanskog kantona 28.10.2013. godine, odr`ala se edukativna radionica. Teme edukativne radionice bile su: “Evidencije u zdravstvu i zdravstvena statistika u FBiH” i “Zdravstveni informacioni sistem”. Predava~ i moderator edukativne radionice bila je Prim. dr. mr. sc. Sabaha Dra~i}, spec. socijalne medicine. 4. novembra 2013. godine u prostorijama Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a, a prema Programu rada ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a, prof. dr. Zarema Obradovi}, spec. epidemiolog odr`ala je edukativnu radionicu na temu: “Vakcinacija odraslih”. Doma}in edukativnih radionica bila je Prim. dr. Jasmina Cepi}, spec. higijene zdravstvene ekologije, subspecijalista zdravstvenog menad`menta. Na radionici su u~estovali predstavnici svih javno zdravstvenih ustanova. Simptomi i znakovi

Gripa

Prehlada

Nastup (po~etak bolesti)

vrlo naglo

postupno

Temperatura

visoka

normalna ili umjereno povi{ena

Glavobolja

redovito

rijetko

Bolovi u mi{i}ima

~esto

rijetko

Umor i iscrpljenost

ja~e istaknuti

ne

Ka{alj

suh, vrlo neugodan

odsutan ili blag

Za~epljenost nosa

ponekad

redovito

Kihanje

ponekad

uobi~ajeno

Komplikacije

~esto

vrlo rijetko

Izostanak s posla i iz {kole

~esto

rijetko

ka{alj traju du`e. U nekim slu~ajevima bolest poprima te`i oblik, klini~ki se komplicirani tok bolesti o~ituje ili primarnom virusnom upalom plu}a (obi~no vrlo te{ka klini~ka slika sa ~estim smrtnim ishodom) ili sekundarnom bakterijskom upalom plu}a te upalom uha i sinusa. Komplikacije gripe o~ituju se i kroz pogor{anje dotada{nje kroni~ne bolesti, kroni~nih sr~anih i plu}nih bolesnika, kao i osoba oboljelih od {e}erne bolesti (dijabeti~ari). Iako se komplikacije gripe mogu dogoditi kod svake oboljele osobe, one se ipak ~e{}e razvijaju u populaciji pod pove}anim rizikom - starije osobe, osobe s kroni~nim oboljenjima kao {to su sr~ana i plu}na oboljenja, dijabeti~ari, osobe s oslabljenim imunolo{kim sustavom (oboljeli od karcinoma, transplantirane osobe, zara`eni HIV-om) i ostale kroni~no oboljele osobe. Od gripe se mo`e za{titi kombiniranjem nekoliko za{titnih mjera: osobne za{titne mjere; mjere u okolini i vakcinacija (naju~inkovitiji na~in za{tite). Mjere u okolini uklju~uju redovito provjetravanje prostorija, u~estalo ~i{}enje predmeta i povr{ina koje se naj~e{}e dodiruju rukama.

Osobne za{titne mjere uklju~uju:

• redovno i u~estalo pranje ruku • higijenu di{nih puteva: pokrivanja nosa i ustiju prilikom kihanja i ka{ljanja, • kori{tenjem maramica i pravilnom dispozicijom iskori{tenih maramica • ostajanje kod ku}e kada se pojave simptomi bolesti

Naju~inkovitiji na~in za{tite protiv gripe je vakcinacija. Vakcinisati se treba svake sezone (godine). Vakcinacija se provodi jednom dozom vakcine, u mi{i} nadlaktice. Dvije sedmice nakon primjene vakcine posti`e se za{tita protiv gripe kod vacinisanih osoba. Vakcina se preporu~uje: • Osobama starijim od 65 godina `ivota; • Osobama oboljelim od kroni~nih bolesti kod kojih gripa mo`e izaz vati ozbiljne komplikacije; • Zdravstvenim radnicima; Zdravstvena ustanova Zavod za javno zdravstvo USK-a uz suradnju sa Zavodom za zdravstveno osiguranje USK-a i ove godine je obezbjedilo 3.500 besplatnih doza vakcine protiv gripe. Vakcina je distribuirana prema svim zdravstvenim ustanovama USK-a.


10

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SANSKI MOST

ZAKUPLJEN PROSTOR

AKCIJA MILION SADNICA ZA DAN

POSJETA MASOVNOJ GROBNICI TOMA[ICA

Zasa|eno pet hiljada sadnica jasena Sanski Most je i ove godine bio aktivan sudionik u grobalnoj ekolo{koj akciji “Let’s do it“ koja se ove godine odvijala pod motom “Milion sadnica za jedan dan“. Ova akcija je 24. oktobra provedena u vi{e gradova BiH. Sa pet hiljada sadnica mladog jasena po{umljeno je tog dana na {irem lokalitetu ^eli}a kose. Sudjelovalo je oko sedamdeset volontera, srednjo{kolaca iz gimnazije, mje{ovite i srednje

poljoprivredne {kole “Sanus futurum“, zatim pripadnicima policije, ~lanovima planinarskih dru{tava „Kanjon“ i „Mule`“ i udru`enja “Sana u srcu“. Ina~e na ^eli}a kosi u proteklih nekoliko godina {umski fond je u zna~ajnoj mjeri stradao usljed ~estih {umskih po`ara. Koordinator akcije u Sanskom Mostu Fadil Rekanovi} istakao je zadovoljstvo brojem u~esnika i ura|enim poslom.

PENZIONERI OBILJE@ILI SVOJ DAN

Pravda jedini garant su`ivota prijedorskih koncentracionih logora Omarska, Keraterm, Trnopolje. Na~elnik Avdagi} istakao je kako svi zlo~ini koji su po~injeni tokom agresije na BiH moraju biti rasvijetljeni, a njihovi egzekutori i po~inioci ka`njeni te da je ostvarenje pravde jedini garant budu}eg su`ivota na ovim prostorima. Masovna grobnica kod Toma{ice udaljena je svega nekoliko stotina metara od prvih ku}a, {to ovom zlo~inu

daje novu dimenziju. Neshvatljiva je {utnja stanovnika ovog kraja o ovoj masovnoj grobnici koja je niz godina poslije rata bila neotkrivena. Kako bi se sakrili tragovi zlo~ina grobnica je zatrpana sa desetak metara zemlje {to sada zna~ajno ote`ava ekshumacije i iskopavanja. Tako|er utvr|eno je da je grobnica naru{avana te da je jedan broj tijela premje{ten i zakopavan na na druge lokacije.

Mustafa Avdagi}, na~elnik op}ine Sanski Most, te predstavnici politi~kih partija koje participiraju u Op}inskom vije}u i predstavnici Med`lisa Islamske zajednice 28. oktobra posjetili su lokalitet masovne grobnice u Toma{ici nedaleko Prijedora. Iskopavanja i ekshumacije na ovoj lokaciji zapo~ele su prije nekoliko mjeseci i ispostavilo se da se radi o do sada najve}oj masovnoj grobnici koja je otkrivena na ovim prostorima. [ef kancelarije In-

stituta za nestala lica BiH u Biha}u Mujo Begi} koji rukovodi ekshumacijama naglasio je kako je do sada ekshumirano 380 kompletnih tijela i oko stotinu skeletnih ostataka `rtava. Tako|er, u proteklom periodu prona|eno je i mno{tvo dokumenata koji nepobitno dokazuju da se radi o tijelima `rtava bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti koje su na zvjerski na~in ubijene tokom l992. godine. Najve}im dijelom rije~ je o ubijenim logora{ima zloglasnih

SUBVENCIJE MLJEKARIMA

TRI KATOLI^KE @UPE U SANSKOM MOSTU

80.000 KM za poticaje Op}ina Sanski Most }e u ovoj godini subvencionirati proizvodnju mlijeka, te }e za ove potrebe iz op}inskog bud`eta izdvojiti 80.000 KM. Na osnovu odluke o subvenciji za mlijeko u 2013. godini, Op}inska slu`ba za razvoj, poduzetni{tvo i resurse uputila je obavijest poljoprivrednim proizvo|a~ima mlijeka da je u toku podno{enje zahtjeva za poticaje. Visina subvencije utvr|uje se na osnovu proizvedene i isporu~ene koli~ine mlijeka za ~etvrti kvartal 2012. godine te za prvi i drugi kvartal ove godine. Da bi ostvario nov~anu podr{ku proizvo|a~ bi trebao minimalno isporu~iti 3.000 litara mlijeka te da je na evidenciji registra poljoprivrednih gazdinstava i klijenata. Krajni rok za podno{enje prijave je 20. novembar.

Katolici obilje`ili blagdan Svih svetih Prvi novembar katolici diljem svijeta obilje`avaju kao jedan od svojih najve}ih blagdana, Dan Svih svetih, a 2. novembra Du{ni dan. Ovaj praznik po tradiciji je na prigodan na~in obilje`en u tri sanske katoli~ke `upe. Tim povodom vjernici tradicionalno obilaze groblja i prisje}aju se svojih najmilijih. Na katoli~kom groblju [u{njar u Sanskom Mostu slu`ena je sveta misa zadu{nica, a okupljeni vjernici su se paljenjem svije}a te polaganjem cvije}a prisjetili svojih najmilijih koji vi{e nisu me|u `ivima. Svetu misu

na groblju [u{njar slu`io je sanski `upnik fra Ivica Mati} koji je podsjetio na zna~enje i zna~aj ovog blagdana. Po kr{}anskoj tradiciji dva dana u godini prvog i drugog novembra vjernici se posebno sje}aju i u duhu povezuju sa svojim pokojnicima. Prvi zabilje`eni povijesni tragovi ovog blagdana nalaze se u 4. stolje}u. Crkva je od svojih po~etaka jednom godi{nje slavila sve svete mu~enike. Mnogo je ve}e mno{tvo onih koji nisu stavljeni ni na oltar ni u kalendar, a u `ivotu su stvorili velika djela ljubavi prema

Bogu i bli`njemu. Upravo te `eli Crkva po~astiti blagdanom Svih svetih. To su bili neupadljivi, zaboravljeni, ljudi svih zanimanja koji su savjesno obavljali svoj posao i du`nosti, ~esto podnosili nepravde, pokorom i trpljenjem za svoje grijehe i svjedo~ili veliku po`rtvovanost, svi oni pripadaju mno{tvu svetih i njima je posve}en blagdan Svih svetih. Na Du{ni dan centralna misa slu`ena je na katoli~kom groblju Poljak, a tre}eg novembra na katoli~kom gorblju u Kijevu.

Zahtijevaju reformu penzionog sistema Dan penzionera Bosne i Hercegovine, 25. oktobar, skromno su obilje`ili i sanski umirovljenici, zajedni~kim dru`enjem u hotelu Stari grad – Zlatna dolina. Penzioneri su posebno ogor~eni, kazao je predsjednik Skup{tine udru`enja Sulejman ]atovi}, na niska primanja te neadekvatnu socijalnu i zdravstvenu za{titu. Penzioneri smatraju kako je zdravstveni sistem u BiH glomazan i komplikovan te penzionerima ote`ava adekvatnu zdravstvenu za{titu. Penzioneri koji su bolesni ili u

godinama te{ko mogu izdr`avati zamorna i skupa putovanja u razli~ite zdravstvene centre u zemlji. Posebna su pri~a, isti~u, primanja koja ni izbliza ne odgovaraju njihovom doprinosu izgradnji dru{tva u posljednjih nekoliko decenija, zbog ~ega konstantno zahtijevaju reformu penzionog sistema. Udru`enje penzionera u Sanskom Mostu broji 2.400 ~lanova. Prema njihovoj evidenciji izuzetno je visoka stopa mortaliteta. Do kraja septembra ove godine preminulo ih je l07.

PREVENCIJA POPLAVA

^i{}enje i produbljivanje korita rijeka Na~elnik op}ine Sanski Most Mustafa Avdagi} 28. oktobra obi{ao je radove na nekoliko lokaliteta regulacije korita rije~nih vodotoka u cilju prevencije poplava u narednom periodu. Prema rije~ima {efa slu`be civilne za{tite Saida Rami}a u proteklom periodu preduzete su obimne aktivnosti vezane za ~i{}enje i produbljivanje korita kako bi se na taj na~in pove}ala proto~nost i kapacitet rije~nih vodotokova. Regulacija je provedena na dijelu toka rijeke Majdanu{e u MZ Stari Majdan te potoka Ma|arica u

Krkojevcima. Radovi su izvedeni i u Donjem Kamengradu na mjestu gdje se rijeka Bliha godinama izlijevala iz korita i plavila oranice i ku}e. Ukupna vrijednost radova iznosi ne{to vi{e od 33 hiljade maraka. Na~elnik je obi{ao i radove regulacije toka rijeke Sane na podru~ju MZ Tomina. Ovaj projekt realizira Agencija za vodno podru~je sliva rijeke Save i njegova vrijednost iznosi oko devedeset hiljada maraka. Ovi radovi su preventivnog karaktera i njima se nastoje preduprijediti sve mogu}e {tete od poplava.

OD 2. DO 10. NOVEMBRA

Kontrolni popis stanovni{tva Sve je spremno za postpopisnu anketu odnosno kontrolni popis od 2. do 10. novembra. Tridesetog oktobra zavr{ena je obuka za op}inske instruktore i kontrolore koji }e raditi na kontrolnom popisu. Kontrolni popis bit }e proveden u 107 op}ina u BiH i njime }e biti obuhva}eno oko 16.000 doma}instava sa oko 50.000 lica. Na poslovima kontrolnog popisa anga`irano je vi{e od 800 lica. Prema rije~ima predsjednika Op}inske popisne komisije Besima Deli}a ovaj posao vr{it }e se u dva popisna kruga, u dijelu MZ Stari Majdan te u jednom dijelu naselja Invest 2.000.

Priredio: Emir Tabakovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

REPORTA@A

11

www.usnkrajina.com.ba

“ Korzo, ili, od kina do benzina

- Gradovi rastu kao ljudi. I mijenjaju se...

KROZ BIHA], UZDU@ I POPRI'KO

N

akon iznena|uju}e toplog oktobra sti`e nam malo hladniji novembar. Ili studeni. Jo{ nije opravdao ime, ali ima vremena. Ve} padaju one ki{e jesenje. Dosadne, ledene… Danima te zatvore u toplu sobu pa ~ovjek nema {ta drugo raditi ve} prebirati po uspomenama. Gradovi rastu kao ljudi. I mijenjaju se. Pa i Biha}, k'o ~o'ek nekakav. Pametni gradovi bri`no ~uvaju ono {to ih obilje`ava za sva vremena. To je ono po ~emu ih prepoznaju oni koji dolaze i odlaze. Mi ostali stasavamo s njim. I za~udimo se kad nam neko ka`e da to vi{e nisu njihove ulice, mahale i trgovi. To vi{e nije njihov grad!? Pa i nije, odmah se otme nama ro|enim. Ali se smirimo kad ka`u da je sad puno ljep{i. A onda... ~ini mi se... ovdje je bila... Ve} odavno nisam osjetio miris lipe...

Sjeta u pogledima Ve} odavno... Da, u`asno rijetko te sre}u na korzou, dugo nisi tuda prolazio. Pla-

{i{ se odraza u izlozima, sjete u pogledima, nerazumijevanja, praznine u du{ama. Katkad pro|e{ starim stazama pogurenih ramena, samo naizgled ubrzanim korakom, odlutalog pogleda, onakav, kavog te se ne sje}aju. Ni{ta nije kao prije i dok sipljivo pi{ti{ iz dna grudi kraj tebe prolaze razuzdani mladi konji i rasko{ne bo`ice. Zastane{ i odmah po`eli{ zauvijek ostati tu. Na biha}kom korzou... Ne tako davno, ma nemojmo

se zavaravati, nekad davno, prije ~etrdesetak godina, sve je bilo druk~ije. Poslijepodnevna srednjo{kolska smjena bila je plaho zahvalna. Kad nastava zavr{i prvo se navrati u pekaru, po veliku mirisnu veknu. Ili frtalj polubijelog, zavisi od para. Pa na korzo kod Zemke da ubaci {ampitu. Bo`e miline dok iz nekakvog prikrajka posmatra{ onu rijeku ljudi koji s nevjerovatnom uporno{}u idu gore - dolje i polako, ba{

polako, otkida{ zalogaj kruha, uma~e{ u onu drhtavu bjelinu i prinosi{ otvorenim ustima... Mmm, {to je slatko. Eto tako je izgledala "biha}ka pripremna faza" u kojoj su mladi lavovi i lavice {irom otvorenih o~iju radoznalo ispitivali teren. Niko se, ustvari, ne sje}a onog momenta kad je definitivno sko~io u rijeku koja te~e od kina do benzina. Kad je po~eo hodati korzom. Ili, korzirati. I svaku svoju pri~u zapo~injati s poz-

natim: "I tako ti ja jednom {etam korzom, kad"... Ide prva simpatija, ljubav, ona zgodna profesorica, bje`i eto oca...

Vrijedilo je Nakon godine iskustva hodanje se svodilo na dva-tri |ira koja su bila dovoljna da se vidi ima li {ta novo. U svakom pogledu. Oni hrabriji bi se nakon "pregleda" obavezno parkirali na izlogu "Delikatesa". Pred zatvaranje bi kupili ne{to teku}ine pa

niz skale kralja Tvrtka na Bedem. Da uz gitaru malo zapjevaju. U kino se i{lo ~esto. Kaubojci tipa "{pageti vesterna" i "My name is Bond" su bili planetarno popularni. Tad su tapkaro{i dolazili na svoje pa je karta ko{tala pet puta vi{e, ali, vrijedilo je. Da, vrijedilo je u to vrijeme hodati korzom. Ili, na}i se na korzou. Zbog pri~a koje su u rubrici jednih dnevnih novina pod nazivom "Draga Savjeta", obavezno po~injale ovako: "Tu na korzou srela sam kom{iju kojeg nisam vidjela nekoliko godina. Sad je to bio mladi}...", "Bio sam tre}a godina gimnazije kada sam na korzou u Biha}u sreo nje`nu plavokosu...", "Volio sam do}i tetki u Biha} jer u mom gradu nije bilo korza…", "Nemogu}e je opisati moju tremu prije izlaska na korzo. Tamo sam se osje}ala kao filmska diva..." I tako dalje. Stvarno je nemogu}e opisati korzo. Onu rijeku ljudi koja kru`i od kina do benzina. Ve} padaju one ki{e jesenje. Dosadne, ledene… Halid Alijagi}


12

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

BIHA]

ZAKUPLJEN PROSTOR www.facebook.com/Opcina-Bihac

^LANOVI SAVJETA I PREDSJEDNICI MJESNIH ZAJEDNICA

OP]INA BIHA] ZAINTERESIRANA ZA REALIZACIJU PROJEKTA GOLD KOJEG FINANCIRA USAID I SIDA

Izbori

14. i 15. decembra

Op}insko vije}e Biha} na pro{lotjednoj 12. sjednici usvojilo je Odluku o raspisivanju izbora za ~lanove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica. Kako je istaknuto zbog ~injenice da 6. februara 2014. godine prestaje ~etverogodi{nji mandat ~lanovima savjeta mjesnih zajednica i predsjednicima mjesnih zajednica, neophodno je da se ve} polovinom decembra ove godine odr`e izbori kako ne bi do{lo do situacije da prestankom mandata dosada{njim ~lanovima savjeta kontinuitet rada bude naru{en. Izbori }e biti odr`ani 14 i 15. decembra 2013. godine od 07:00 do 19:00 sati u prostorijama mjesnih zajednica, {kolama i drugim pogodnim prostorijama. Op}insko vije}e Biha} imenovat }e bira~ke odbore za svaku mjesnu zajednicu na zajedni~ki prijedlog Komisije za izbor i imenovanje. Komisije za lokalnu samoupravu i op}inskog na~elnika i to najkasnije u roku od 15 dana prije odr`avanja izbora. Kada su u pitanju ~lanovi Savjeta mjesne zajednice izabrat }e se ~lanovi i to :

Bak{ai{ 9 ~lanova, Brekovica 9, Centar 5, ^avki}i 5, Donje Prekounje 5, Gata 5, Golubi} 3, Gornje Prekounje 9, Harmani 7, Hatinac 5, Iza~i} 9, JezeroPrivilica 11, Kamenica 5, Klokot-Papari 5, Kulen Vakuf 3, Luke 9, Mali Lug 5, Martin Brod 3, Ora{ac 5, Ozimice I 13, Ozimice II 5, Pokoj 5, Pritoka 3, Ribi} 9, Ripa~ 5, Ru`ica 5, Sko~aj 3, Sokolac 5, Srbljani 7, Vedro Polje 5, Veliki Lug 7, Veliko Zalo`je 3, Vrsta 5, Zavalje 3 i @egar 5 ~lanova.

Unapre|enje lokalnog razvoja Op}ina Biha} u konkurenciji 144 op}ine u Bosni i Hercegovini u{la je u deset op}inau kojim bi se trebao realizirati Projekt unapre|enja lokalnog razvoja (GOLD), kojeg zajedni~ki finansiraju Ameri~ka agencija za me|unarodni razvoj (USAID) i [vedska agencija za me|unarodni razvoj i saradnju (Sida). Kona~na odluka donijet }e se polovinom novembra ove godine, a tim povodom na~elnik Emd`ad Galija{evi} razgovarao je s Markom T. McCordom, direktorom Gold projekta i njegovim suradnicima. Kako je istaknuto GOLD projekat ima za cilj promovisati integrisano i sveobu-

hvatno planiranje lokalnog ekonomskog razvoja i realizaciju aktivnosti izme|u op}ina, kantona i entiteta u sektorima sa najve}im potencijalom za brz, odr`iv rast novih radnih mjesta. Prema rije~ima na~elnika Galija{evi}a op}ina Biha} po~astvovana je {to je u{la u u`i izbor za realizaciju projekta koji za cilj ima stvaranje novih radnih mjesta i povezivanje javnog i privatnog partnerstva na dobrobit lokalnih zajednica. - GOLD projekt omogu}ava nam tehni~ku podr{ku, obuku i treninge na{ih kadrova zadu`enih za privredu, promociju na{ih privrednih i ostalih potencijala te grant

GOLD

projekt omogu}ava nam tehni~ku podr{ku, obuku i treninge na{ih kadrova zadu`enih za privredu, promociju na{ih privrednih i ostalih potencijala te grant sredstva za poduzetni{tvo

sredstva za poduzetni{tvo. Sve ovo je na tragu na{ih planova kako otvoriti nova radna mjesta i smanjiti nezaposlenost kao najve}i problem dru{tva. Hvala ~elnim ljudima GOLD projekta na ukazanom povjerenju i nadam se da }emo biti odabrani za realizaciju ovog projekta jer to Biha} kao administrativni i privredni centar USK-a i zaslu`uje, - kazao je na~elnik Galija{evi}. Projekt }e podr`avati poduzetni{tvo i raditi sa privatnim i javnim sektorom na realizaciji programa stru~ne obuke kako bi se mladi osposobili sa odgovaraju}im vje{tinama potrebnim doma}oj ekonomiji.

ASFALTIRANO DVORI[TE U KRUPSKOJ ULICI I ULICA III PRILAZ BOSANSKIH [EHIDA

Olak{ano kretanje invalida-paraplegi~ara Na~elnik Emd`ad Galija{evi} obi{ao je radove asfaltiranja parking prostora u Krupskoj ulici i III prilazu bosanskih {ehida. Za rekonstrukciju trotoara i ure|enje parking prostora te odvodnju oborinskih voda op}ina je izdvojila 80.000 KM, dok je za asfaltiranje 100 metara prilaza bosanskih {ehida izdvojeno 50.000 KM. - Sve {to smo posljednjih deset mjeseci uradili kada je u pitanju putna infrastruktura uljep{alo je na{ grad pa tako i ove dvije dionice koje smo asfaltirali vlastitim sredstvima. Kada je u pitanju III prilaz bosanskih {ehida `eljeli smo olak{ati komunikaciju za paraplegi~are koji ovdje `ive. [to se ti~e dvori{ta u Krupskoj ulici kona~no smo asfaltiranjem rije{ili i problem oborinskih voda a uskoro }emo asfaltirati i preostala dva dvori{ta u centru ~ime u`i dio grada dobiva jo{ ljep{u sliku, - kazao je na~elnik Galija{evi}.

OP]INA BIHA] IZ URE\ENJE PODRU

Uvjeti k Op}ina Biha} nastavlja ulaganje u infrastrukturu obrazovnih ustanova na podru~ju Biha}a. Nakon ure|enja sportskih igrali{ta ispred O[ Prekounje, O[ Harmani I, O[ Vrsta i O[ Golubi}, op}ina Biha} osigurala je sredstva za ure|enje podru~ne {kole u mjesnoj zajednici Srbljani. Tim povodom na~elnik Emd`ad Galija{evi} posjetio je radili{te podru~ne {kole u kojoj }e nakon obnove 71 u~enik u drugom polugodi{tu poha|ati nastavu.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

BIHA]

21

ZAKUPLJEN PROSTOR www.facebook.com/Opcina-Bihac

EVROPSKA KOMISIJA U BIH

Za izgradnju Kantonalnog suda

1,8 miliona eura Op}ina Biha} u proteklim godinama ostvarila je odli~nu saradnju s delegacijom Evropske komisije u BiH, {to je rezultiralo realizacijom nekoliko projekata u oblasti turizma na podru~ju Biha}a. Zadovoljstvo dosada{njom saradnjom EK u BiH i op}ine Biha} na~elniku Emd`adu Galija{evi}u iskazao je i Helger Schroder, {ef sektora operacija delegacije EK u BiH, kazav{i da Evropska komisija trenutno realizira jedan od najve}ih projekata na podru~ju USK-a , a rije~ je o izgradnji zgrade Kantonalnog suda u Biha}u. - Za zgradu Kantonalnog suda u Biha}u Evropska komisija u BiH izdvojila 1,8 miliona eura. Zadovoljni smo ura|enim projektima i nadamo se da }emo i u narednom periodu imati dobru saradnju sa lokalnom zajednicom, - kazao je Schroder. Na~elnik Galija{evi} istakao je da je op}ina Biha} svojim

SUSRETI GLUMACA IZ BIH, SLOVA^KE I HRVATSKE

Kulturna, privredna i sportska suradnja

transparentnim i otvorenim radom privukla pa`nju velikog broja me|unarodnih organizacija i dr`ava, dodav{i da je u protekloj godini uspje{no realizirala dva projekta u oblasti turizma. - Uspje{no smo realizirali projekat razvoja eko zone Nacionalnog parka Una i oboga}ivanja njegove turisti~ke ponude, za {ta je Evropska komisija osigurala 349.084 eura. Tako|er, real-

izirali smo i projekt Unaizvor `ivota ukupne vrijednosti 421.050 eura i potvrdili da smo spremni i obu~eni koristiti fondove Evropske unije. Na`alost, politi~ari u na{oj zemlji nepostizanjem dogovora oko presude Sejdi}-Finci doveli su u pitanje nastavak realizacije IPA fondova i to je nedopustivo da gra|ani ispa{taju zbog ne~ijeg nerada, - dodao je na~elnik Galija{evi}.

Mr. sci. Emd`ad Galija{evi}, na~elnik Biha}a, ugostio je ~lanove Teatra mladih Biha} i njihove goste iz Slova~ke i Hrvatske koji su se Bi{}anima u subotu 02. novembra predstavili s neobi~nim pozori{nim performansom. Rije~ je o me|unarodnoj radionici koja je uvezala mlade glumce do 17. godina iz BiH, Slova~ke i Hrvatske a nakon pro{logodi{njeg performansa u slova~kom Brnu, grad Biha} je ove godine doma}in glumcima iz Brna i Korenice. - Biha} ima kulturnu tradiciju i ponosni smo na na{e dvije kulturne manifestacije Festival scenskih umjetnosti Biha}ko ljeto i Ulicom Bi{}a i po~astvovani smo {to }emo biti doma}ini velikom broju glumaca koji su kroz zajedni~ki projekt povezali BiH i Slova~ku i

ovo je zapravo i dobra turisti~ka ponuda na{eg kraja i na{eg Nacionalnog parka Una, - kazao je na~elnik Galija{evi}. Zadovoljstvo gostovanjem u Biha}u u ime slova~kih glumaca izrazio je Petar Cvik, kazav{i dasu po~astvovani {to }e se predstaviti biha}koj publici i upoznati ovaj dio Bosne i Hercegovine. - Teatar mladih Biha} ve} punih {est godina okuplja 40 amaterskih glumaca i do sada smo odr`ali petnaest predstava i nastupali na brojnim festivalima. Hvala na~elniku Galija{evi}u na podr{ci susretu glumaca i uvjeren sam da }emo osim kulturne, ostvariti i privrednu i sportsku suradnju sa na{im prijateljima iz Slova~ke, - kazao je Senad Zana~i}, voditelj Teatra mladih Biha}.

MZ RIPA^

ZDVOJILA 70.000 KM ZA U^NE [KOLE U SRBLJANIMA

Asfaltiran I prilaz Lohovu

kao u gradu - U~enici iz Srbljana zaslu`uju uslove za poha|anje nastave kao i njihovi vr{njaci u gradu i op}ina Biha} odlu~ila je izdvojiti 70.000 KM za ure|enje vanjske fasade, kerami~ke radove, vodoinstalaterske radove, stolariju i podno centralno grijanje, - kazao je na~elnik Galija{evi}. Nijaz Malko~, predsjednik MZ Srbljani, u ime u~enika i njihovih roditelja zahvalio je na~elniku Galija{evi}u na izdvojenim sredstvima za ure|enje podru~ne {kole, kazav{i da su mje{tani herojskog Grmu{ko-srbljanskog platoa ove godine kona~no do~ekali konkretnu podr{ku lokalne vlasti, {to je vidljivo kroz asfaltiranje puta Srbljani - Gornji Srbljani, izgradnju vodovodne mre`e, postavljanju javne rasvjete na sportska igrali{ta i nabavku plastenika. - Hvala na~elniku Galija{evi}u {to je osigurao i sredstva za prijevoz 28 u~enika iz Brki}a i time pokazao da je zaista na~elnik svih gra|ana, - dodao je Malko~.

MZ ORA[AC U FOKUSU OP]INSKE ADMINISTRACIJE

150.000 KM za dom kulture u Ora{cu Na~elnik Emd`ad Galija{evi} obi{ao je radove na asfaltiranju 125 metara duge dionice I prilaza Lohovu u biha}koj mjesnoj zajednici Ripa~. Za asfaltiranje ove dionice op}ina Biha} izdvojila je 20.000 KM. - Mje{tani ove ulice u povratni~kom naselju Lohovo imali su veliki problema sa normalnim odvijanjem saobra}aja zbog dotrajalog makadamskog puta i op}ina Biha} evo rije{ila je jo{ jedan infrastrukturni projekt koji }e olak{ati `ivot na{ih sugra|ana, a posebno mje{tana ove ulice koji se isklju~ivo bave poljoprivrednom proizvodnjom, - kazao je na~elnik Galija{evi}.

Na~elnik Emd`ad Galija{evi} obi{ao je radove na izgradnji doma kulture u mjesnoj zajednici Ora{ac. Ova povratni~ka mjesna zajednica u toku ove godine u fokusu je rada op}inske administracije {to potvr|uje veliki broj realiziranih infrastrukturnih projekata. Obilaze}i radove na domu kulture na~elnik Galija{evi} istakao je da je op}ina Biha} ove godine izdvojila 150.000 KM za izgradnju dugoo~ekivanog doma kulture u Ora{cu, a osigurana sredstva dovoljna su da se na objektu stavi krovna konstrukcija. - Ove godine op}ina je postavila 1.500 metara asfalta, a preko Federalnog ministarstva izbjeglica i raseljenih lica zavr{ili smo krov sportske dvorane u Ora{cu. Sad je na red do{ao dom kulture i mje{tani Ora{ca zaslu`ili su jedinstven objekt kojeg }e mo}i koristiti tokom cijele godine. To je najmanje {to mo`emo u~initi za ovo povratni~ko i herojsko mjesto koje je dalo nemjerljiv doprinos u odbrambeno-oslobodila~kom ratu, - kazao je na~elnik Galija{evi}.


22

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

USPJE[NA REALIZACIJA PROJEKTA ^IJI JE CILJ URE\ENJE NA[E OKOLINE Prva faza projekta "Ure|enje staze i vidikovca Spasa i Unskog puta od Piskara do [trba~kog buka", uspje{no je provedena tokom proteklog vikenda, na {iroj lokaciji podru~ja kojeg obuhvata Nacionalni park Una. Autor projekta je Ermina Alagi}, kojoj je ovo jedan u nizu projekata sli~ne vrste, a koji se temelje na unaprje|enju na{e `ivotne okoline kroz promjene u vlastitoj kulturi `ivljenja. Ideja se, ka`e Ermina, nametnula kao rezultat njezinom radu koji iako volonterski i bez ikakvih poticaja, nije ostajao nezapa`en. Tako je i ovaj projekt zapravo nastavak svega {to je ova Bi{}anka do sada poku{ala ili ostvarila kako bi stala u za{titu prirode i ~ovjeka, iznijela na povr{inu ono najbolje iz njih, ali i motivirala druge da daju svoj doprinos u tome.

TEATAR MLADIH BIHA] UGOSTIO DJECU IZ SLOVA^KE I HRVATSKE

Ure|eno 2400 metara obale Projekt su bez imalo razmi{ljanja prihvatile bora~ke organizacije, ~iji su pripadnici i u~estvovali u njegovoj realizaciji. Bitno je ista}i da su svoj bezrezervni doprinos u tome proteklog vikenda

Sila Nebeska

jem da pripadnici oru`anih snaga R BiH kao najzaslu`niji za opstanak BiH, jedini mogu u ovom turbulentnom vremenu "uzeti stvar u svoje ruke" i odgovoriti svim izazovima. Iako smo se svi slo`ili da je autorica u ovaj projekat u{la vrlo hrabro u pogledu o~ekivanih rezultata, efekat ovog projekta je ogroman, pa i u tome {to je do{lo do sinhronizacije i zajedni{tva gra|ana i lokalne zajednice, institucija vlasti i institucija koje se bave za{titom, ure|enjem i promocijom ljepota USK-a. Na ovaj na~in smo se pored ostalog, `eljeli i odu`iti prirodi koja nas obasipa svojim bogatstvom. Postoji ogroman broj demobilisanih boraca koji `ele raditi i da zauzvrat budu pla}eni, ove dnevnice koje su tokom

vikenda zaradili naravno da }e velikom broju njih pomo}i da svojoj porodici osiguraju makar malo bolju trpezu nego ina~e, ka`e Tuti}. Bora~ke organizacije zainteresirane su i za realizaciju drugog dijela ovog projekta. U planu je i izgradnja {adrvana u Lu`inama i Klisi i skakaonice u Pjeskarima. Za ovaj dio projekta anga`man je ponudilo preduze}e Unskosanske {ume, a njegova realizacija o~ekuje se krajem novembra. - O~ekivali smo da se za realizaciju projekta anga`uje 120 demobilisanih boraca, me|utim bili smo iznena|eni kada ih se gotovo toliko javilo ve} prvog dana. Raduje me ~injenica da su oni pokazali veliku svijest o potrebi ure|enja na{e okoline, odu{evljenje na~inom na koji je akcija organizirana, te da su izrazili `elju da ovakvih projekata bude {to vi{e i volju da budu direktni u~esnici u svemu gdje je dru{tveno koristan cilj na prvom mjestu, a uloga i odgovornost pojedinca nezamjenjiva. Jednom Sila Nebeska - uvijek Sila Nebeska, - rekla je Alagi}. N.D`.N.

Teatar mladih Biha} od protekle sedmice bio je doma}in djeci, glumcima amaterima iz Slova~ke i susjedne Hrvatske. Radilo se o uzvratnom posjetu a prete~a tomu je bila ljetos odr`ana me|unarodna radionica u gradu Kolarevo u Slova~koj gdje su djeca iz BiH i Hrvatske boravila sedam dana. U Biha}u su se 2. novembra publici predstavili performansom. Za goste, me|u kojima su osim djece i njihovih mentora, bili i dogradona~elnik Banova iz Slova~ke i do`upan Korenice iz Hrvatske, organiziran je posjet Nacionalnom parku "Una", obilazak kulturno-historijskih znamenitosti Biha}a i dru`enje na zajedni~koj ve~eri. Biha}ki na~elnik Emd`ad Galija{evi} je za goste kao i predstavnike Teatra mladih iz grada doma}ina, uprili~io prijem. - Ovakvi susreti i zajedni~ki

rad traju ve} neko vrijeme i na{a djeca, tokom boravka i u~e{}a na me|unarodnoj radionici u Kolarevu, su bili odu{evljeni sadr`ajima u kojima su svi u~estvovali zajedno. S djecom su radili jedni od najboljih dramaturga, scenografa, ritmi~ara, redatelja i psihologa R Slova~ke. Predstave su zbog jezi~nih barijera vi{e bazirane na ritmici i pokretima a tekst koji izgovaraju glumci je pisan na slova~kom i na{em jeziku. Ta~nije djeca iz Slova~ke su tekst izgovarala na bosanskom odnosno hrvatskom jeziku a kada su predstavu izvodili u Slova~koj na{a djeca i djeca iz Hrvatske tekst su izgovarala na slova~kom jeziku. To je su{tina zajedni~kog rada, isti~e Senad Zana~i}, predstavnik Teatra mladih Biha}. Idu}e godine doma}in }e biti op}ina Korenica. N. Pirali}

opet postrojena dali Ministarstvo za bora~ka pitanja USK-a, kao glavni finansijer projekta, Nacionalni park Una, JP Unskosanske {ume, kroz dodatnu finansijsku, stru~nu i logisti~ku podr{ku, kao i Savez demobilisanih boraca USKa, Udru`enje Patriotska liga Biha}, Udru`enje demobilisanih boraca Biha}, Patriotska liga USK-a, Udru`enje demobilisanih boraca Cazin i Udru`enje oboljelih od PTSP-a. Cilj projekta bio je da se na podru~ju Nacionalnog parka Una urede putevi, kako bi se rijeka Una i historijski bitne staze u~inile vidljivijim i pristupa~nijim, a pogled na ljepotu Une, jedinstven na svakom kilometru njezina toka, {to }e znatno umanjiti negativan odraz lo{eg puta do

glavne atrakcije - [trba~kog buka. Ure|eno je 2400 metara obala, obrezivanjem plemenitih stabala na ~etiri dionice tog puta. - @eljeli smo da realiziramo projekat sa minimum sredstava, a od velikog zna~aja. Udru`ili smo se sa zajedni~kim interesima oko ovoga, sa onim {to imamo, mo`emo i znamo, bez obzira na na{e uloge i opredjeljenja. Ovo je prva akcija ovakve vrste i njen zna~aj je mnogostruk, postigli smo onaj duh zajedni{tva koji nam svima treba, a dodatno zadovoljstvo je u tome {to smo radili za dobrobit cijele na{e zajednice. Nacionalni park Una je trenutno jedini vitalni element na{e turisti~ke ponude s potencijalom ekspanzije i dru{tveno korisnih ekonomskih

rje{enja, stoga smo prvu ovakvu akciju i usmjerili upravo ka njemu, ka`e Ermina Alagi}. A projekt ne bi bilo mogu}e realizirati bez u~e{}a pripadnika bora~kih organizacija. Simboli~na naknada, dnevnica za dan u~e{}a na njegovoj realizaciji, svakako nije bio primarni motiv da bi se svi oni odazvali u tolikom broju i radili s maksimumom volje, - tvrdi Almir Tuti}, predsjednik Saveza demobilisanih boraca USK-a, koji je uspje{no koordinirao pripremama i samom akcijom, ali i fizi~ki u~estvovao u svim radovima na terenu oba dana.

Odu`iti se prirodi - Savez demobilisanih boraca je u projektu autorice prepoznao odli~nu ideju, sa cil-

Zajedni~ki performans odu{evio publiku


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

KANTON

23

www.usnkrajina.com.ba

NASTUPIO JE MJESEC MUHAREM NOVE 1435. HID@RETSKE GODINE

Vaz, u~enje mevluda, dova i Kur’ana U nedjelju, 3. novembra, 2013. godine, prema lunarnom kalendaru, sa zalaskom sunca nastupila je Nova 1435.hid`retska godina. Islamski, lunarni (mjese~ev) kalendar, ima 12 mjeseci sa 29 ili 30 dana i jedanaest dana je kra}i od sun~evog, gregorijanskog kalendara. Hid`retski kalendar se ravna prema mjese~evim mijena-

ma, a jedna mjese~eva mijena (transformacija od mjeseca mla|aka na nebu do punog mjeseca i potom opet do mla|aka) ozna~ava protok jednog mjeseca po kalendaru. Islamski kalendar ili hid`retski je slu`beni kalendar u mnogim islamskim dr`avama i po njemu se odre|uju dnevne du`nosti i blagdani. Za po~etak islamskog kale-

ndara uzima se Hid`ra, preseljenje Muhameda a.s. i muslimana iz Meke u Medinu 622. godine. Na prostoru USK Nova 1435. hid`retska godina do~ekana je i obilje`ena u svim d`amijama uz prigodan program, vazom, u~enjem dova i Kur’ana te upu}ivanjem ~estitki i `elja za zdravlje, blagostanje, radost, nap-

redak i rahatluk. Na prostoru mjesne zajednice Krasulje, op}ina Klju~, tradicionalno se do~ekuje svaka nova hid`retska godina uz bogat vjersko obredni sadr`aj. Prethodnih godina uz masovno okupljanje d`ematlija u i ispred d`amije na Krasuljama uz vjerski i kulturno-umjetni~ki program, uz prisustvo i banjalu~kog muftije Ed-

JU O[ “KONJODOR“

BIHA]: KATOLICI OBILJE@ILI BLAGDAN SVIH SVETIH I DU[NI DAN

Na osnovu odluke [kolskog odbora br.05/13 od 30.10.2013.god. direktor JU O[ “Konjodor” raspisuje

Katolici diljem svijeta 1. i 2. studenoga obilje`avaju blagdan Svih svetih i Du{ni dan. Svi sveti su kr{}anski blagdan kojim se slave svi kr{}anski sveci kako oni koje je crkva slu`beno proglasila svetim tako i oni za koje se vjeruje da su sveti. Naime, jo{ je papa Grgur IV. 835. godine odredio da se u cijeloj Katoli~koj crkvi slavi svetkovina Svih svetih 1. studenoga, a koja je bez obzira na vjersku pripadnost, prihva}ena kao zajedni~ka civilizacijska vrijednost. Od 4. stolje}a u kr{}anskoj tradiciji 2. studenoga svetkuje se Du{ni dan. Oba ova blagdana su dani kada se uz zapaljene svije}e podno kri`eva, grobnica i kapelica vjernici sje}aju i u duhu povezuju sa svojim pokojnicima. I na podru~ju Unsko-sanskog kantona je dostojanstveno i u skladu s kr{}anskom tradicijom

JAVNI POZIV

za davanje u zakup prostora {kolske kuhinje I. Predmet nadmetanja je: Prostor {kolske kuhinje na adresi JU O[ „Konjodor“ Konjodor - Povr{ina prostora {kolske kuhinje 20 m2 - Namjena: pripremanje i prodaja toplih napitka, sokova, kuhana jela, razne vrste sendvi~a, pite, pice, kola~i, krofne za zaposlenike {kole i u~enike. - Po~etni iznos zakupnine 150,00 KM - Elektri~na energija i komunalne usluge nisu uklju~ene u iznos zakupnine. - Vrijeme zakupa }e se regulisati Ugovorom o zakupu. II. Pravo sudjelovanja na nadmetanju imaju sve pravna i fizi~ka lica koja ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. III. Sadr`aj ponude Ponuda treba da sadr` i: ta~an naziv i adresu ponu|a~a, broj telefona ovjerenu kopiju o registraciji i meni, a meni treba da sadr`ava: tople napitke, sokove, kuhana jela, razne vrste sendvi~a, pite, pice, kola~i, krofne sa cijenama izra`enim u konvertibilnim markama. IV. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude - Osnovni kriterij su va{e cijene zakupnine, cijene proizvoda, kvalitet i raznovrsnost proizvoda. V. U slu~aju da ponuditelj koji udovoljava svim uvjetima iz nadmetanja, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, uzima se drugi na rang listi najpovoljniji ponuditelj. VI. Ostvarivanje uvida i informisanje o predmetu nadmetanja - Sudionici nadmetanja prostor {kolske kuhinje mogu pogledati svakim radnim danom od 8 do 15 ili informacije na broj telefona 037-425-089. Kontakt osoba: direktor {kole ili sekretar {kole VII. Na~in podno{enja prijave i rok Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objave. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave se ne}e uzimati u razmatranje. Ponude zatvorene u koverti slati preporu~enom po{tom na adresu: JU “Konjodor” 77249 KONJODOR sa naznakom “PONUDE NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA „ VIII. Prava i obaveze - [kola ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku nadmetanja,te zadr`ava pravo prihvatiti ili odbiti ponudu, poni{titi nadmetanje ili odbaciti sve navode prije sklapanja Ugovora.

hema ef. ^amd`i}a velikog broja imama IZ Klju~ i mnogih uzvanika hid`retska godina je do~ekivana i bogatim vatrometom. Ove godine do~ek je bio ne{to skromniji bez nastupa KUD Krasuljak i bez vatrometa kako nam je kazao Zahid [ahman, imam d`emata Krasulje.

Mislima i duhom s njima obilje`eni Svi sveti i Du{ni dan. Obilaskom grobalja i spomenobilje`ja te polaganjem cvije}a i paljenjem svije}a odana je po~ast svim umrlima i poginulim braniteljima iz domovinskog i odbrambeno-oslo-

PETICIJA STANARA NASELJA OZIMICE II, BLOK 11

Tra`e ispunjenje predizbornog obe}anja U dostavljenoj peticiji 61 stanara biha}kih Ozimica II, blok 11 tra`i se hitno rje{enje problema otvorenih kontejnera za sme}e te neure|enog dvori{ta ovog gradskog bloka u kojem `ivi preko 100 porodica sa djecom, u najve}em broju ratni vojni invalidi i {ehidske porodice koji su dali svoje najbli`e za ovu dr`avu. U peticiji potpisanoj od 61 stanara i dostavljenoj na~elniku op}ine Biha} i premijeru USK navodi se petogodi{nje nastojanje stanara da se problem rije{i kao i predizborno obe}anje na~elnika, te predvi|ena op}inska bud`etska sredstva u iznosu od 180.000 KM koja su potro{ena u drugu svrhu i na drugom mjestu. Navedena ~etiri otvorena kontejnera, u koja sme}e bacaju i stanari susjednih porodi~nih zgrada, predstavljaju izvor zaraze kojoj su izlo`ena pogotovo djeca ali i stanari. U daljnjem tekstu dostavljene peticije tra`i se hitno rje{enje za otvorene kontejnere kao i asvaltiranje ili bar poplo~avanje dvori{ta ovog bloka. Ukoliko se zahtjev ne rije{i u roku od 30 dana stanari Ozimica II, bloka 11 najavljuju tu`bu kao i informisanje Federalnog ministarstva za ekologiju i zdravstvenu za{titu kako bi se utvrdio stepen rizika pod kojim `ive, te organizovanje javnih protesta pred zgradama Op}ine i Vlade USK.

Ibrahim Zukanovi}

bodila~kog rata. Delegacije Vlade USK-a, Udruga HVO, Oru`anih snaga BiH, Ministarstva obrane BiH i HDZ BiH posjetila su groblje svetog Ante Padovanskog na Kri`u, polo`ila cvije}e i zapalila svije}e is-

Ibrahim Zukanovi}

pred sredi{njeg kri`a za sve poginule i umrle branitelje. Izaslanstvo Vlade i premijera USK-a predvo|eno savjetnikom Franjom Juri}em zajedno s ratnim zapovjednicima HVO-a i mje{tanima polo`ilo je cvije}e i zapalilo svije}e za poginule i nestale pripadnike HVO-a Biha}a - Mislima i duhom smo s njima dok stojimo pred njihovim grobovima i spomen-obilje`jima u molitvi. Prisje}amo se i klanjamo na{im poginulim i nestalim braniteljima koji su polo`ili `ivote u borbi za obranu svojih domova, svojih obitelji i domovine Bosne i Hercegovine. Nikada ne smijemo zaboraviti njihova djela, njihovu `rtvu kao i `rtve stotina i tisu}a nevino stradalih civila tijekom Domovinskog rata, kazao je savjetnik premijera Franjo Juri}.

BIHA]: OD 8. DO 22. NOVEMBRA

Po~inje 16. “Ulicom Bi{}a” U organizaciji Kulturnog centra u Biha}u je u srijedu, 6. novembra, odr`ana konferencija za novinare na kojoj je najavljena 16. po redu kulturna manifestacija «Ulicom Bi{}a». Sve~ano otvaranje manifestacije 8. novembra bit }e ozvani~eno defileom biha}kih ma`oretkinja. Uslijedit }e nastup ansambla «Prijatelji sa Une» - live matineja, zatim izlo`ba Arhiva USK-a. [anson – kabare: Husein Dervi{evi} & Liha – poetsko-muzi~ki kola`ni program za u{i i o~i odr`at }e se 9. novembra. Me|u ostalim programskim

sadr`ajima su i nastupi KUD-ova «Izvor» Rakovica i «Hasan Beg Bi{}evi}» te Teatra mladih Biha}. «^as sa osnovcima» odr`at }e biha}ki pjesnik Husein Dervi{evi}, a od drugih sadr`aja: promocija knjige Ned`ada Ibrahimovi}a, izlo`ba slika sa 11. kolonije «Duga», «~as sa osnovcima» Amir Tali}. U okviru ovogodi{njeg «Ulicom Bi{}a» odr`at }e se i promocija knjige Amira Tali}a, kao i Hazima Alagi}a. Likovna kolonija «Biha} 2013» - otvorenje izlo`be Udru`enja likovnih umjetnika Bi-

ha}a je planirana za 18. novembar a slijede: nastup kluba «Galaxy» s gostima, promocija knjige autora Fikreta Mid`i}a, «Stilske vje`be» predstava Teatra Art Sanski Most, izbor likovnih djela iz porodi~ne zbirke Insani}, video fragmenti sa premijere opere «Safi-kada», autora Muharema Insani-}a. «Dovi|enja ulico Bi{}a»: Retrovizor – Midhat Mid`i} Mi{ko posljednji je sadr`aj koji }e biti odr`an u sklopu 16. kulturne manifestacije «Ulicom Bi{}a».

N.Pirali}

OP]INSKO VIJE]E BOSANSKI PETROVAC

Inicirali osnivanje op}inskog {umsko-privrednog dru{tva Na ovotjednoj sjednici Op}inskog vije}a Bosanskog Petrovca jednoglasno je usvojena Odluka o pokretanju inicijative za osnivanje {umsko-privrednog dru{tva na podru~ju op}ine Bosanski Petrovac. S tim u vezi ovla{ten je na~elnik op}ine da odluku dostavi Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, Vladi i Skup{tini USK-a. Nakon usvajanja ove `ivotne odluke za gra|ane Bosanskog Petrovca, uslijedio je aplauz vije}nika kao spontani izraz zadovoljstva. Vije}e je usvojilo i rebalans bud`eta za 2013. godinu u iznosu od 3.113.994 KM. Usvojen je i

Nacrt odluke o utvr|ivanju jedinice mjere i propisivanja na~ina formiranja cijena komunalnih proizvoda i usluga i upu}en na javnu raspravu. Donesena je i Odluka o utvr|ivanju bazne cijene jednog metra kvadratnog u postupku procjene vrijednosti nekretnine u prometu, te Odluka o izmjenama Pravilnika o radu Komunalnog, sa izmjenama utvr|enim na prethodnoj tematskoj sjednici OV. Jednoglasno je usvojena i izmjena Plana utro{ka naknada za kori{tenje dr`avnih {uma. U Nadzorni odbor JU Centar za kulturu i obrazovanje imenovani

su Dragana Manojlovi}, Milka Mr|a i Safet Me{i}, a u Nadzorni odbor JU Centar za socijalni rad Milan Bursa}, Anel Nadarevi} i Esma Omeragi}. Donesena je i Odluka o po~etku postupka rje{avanja zemlji{ta u katastarskoj op}ini Bravsko 1, koje je dru{tvena svojina, te ispitivanje mogu}nosti radi eksproprijacije, a sve to radi eventualnog prometovanja, davanja pod koncesiju ili progla{enja op}eg interesa, zainteresiranim poslovnim subjektima, (radi mogu}nosti izgradnje postrojenja za proizvodnju alternativnih izvora energije) na podru~ju op}ine.


24

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SJE]ANJA

www.usnkrajina.com.ba

Dana 1.11.2013. godine navr{ilo se pet godina od smrti na{eg dragog sina, supruga, oca, dede i punca

SAFET FAJKOVI] Imati tebe zna~ilo je imati podr{ku, sigurnost, razumijevanje i lijepu rije~. Imati nas zna~i da te nikad ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`ennet. Tvoji: otac Ibrahim, majka Emina, supruga Mirzeta, sin Adnan, k}erke Alma, Amra i Amela te ostala porodica Dana 8.11.2013. godine navr{ava se godina dana od kad nas je napustio na{ dragi

SMAIL HAD@IMEHMEDOVI] @ivot je prolazan, a uspomene na tebe ostaju vje~no u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Tatlija sa sinovima i porodicama

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

na{em dragom suprugu, ocu, didu i svekru

Dana 10.11.2013. je devet godina kako nisi sa nama

dr. JASMINKA KAPI] – FILIPOVI] – Cuna Devet godina beskrajne tuge bez tebe i samo sje}anja na tvoju neizmjernu dobrotu, ljubav i plemenitost. Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Rifat, k}erka Aida, zet Jasmin i unuci Faruk, Haris i Jasmina

Dana 9.11.2013. godine navr{i}e se tu`nih 40 dana otkako nas je napustio na{ dragi kolega

HUSEIN (Velage) MUJNOVI] – Huse Uvijek }emo te se rado sje}ati Kolektiv BIHA]KA PIVOVARA DD BIHA]

HUSEIN MID@I]

KATKA (Jaganjac) ALAGI]

06.09.1939. – 03.11.2013.

10.11.2007. – 10.11.2013.

Pamtit }emo tvoju dobrotu, plemenitost, skromnost i tihu du{u.

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.

Tvoji najmiliji: supruga [emsa, sinovi Rusmir i Rihad, snahe Sa}a i Larisa, unu~ad Ajla, Lana i Omar

Sin Suad s porodicom

TU@NO SJE]ANJE NA

ENESA (Dede) HRNJI]A

Dana 10.11.2013. godine navr{ava se 40 dana do smrti na{eg dragog brata, dajd`e i {ure

HUSEIN (Velage) MUJNOVI] – Huse Molimo dragog Allaha d`.{. da ti otvori d`ennetske kapije i podari vje~ni rahmet. Uvijek si u na{im mislima i srcima. Tvoji: sestra Esma, zet Senad, sestri}i Admir i Aj{a

Dana 9.11.2013. god. navr{ava se pet godina od smrti na{e drage

10.11.2006. – 10.11.2013.

FATIMA (ro|. Gali}) MID@I] – Timka

@ivot nestaje u trenutku, a sje}anja ostaju zauvijek. ^ovjek smr}u ne umire nego onda kada ga zaborave. U na{im srcima ostat }e{ vje~no voljen a u mislima nikad zaboravljen. Tvoji najmiliji: supruga Marija, sin Samo, snaha Emina, unuk Dinko, unuka Zejna, praunuk Enes

Draga moja mama s po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet.

SJE]ANJE

NIKOLA (\ure) SOLE[A Dana 10.11.2013. navr{ava se 10 godina od kada si oti{ao tiho i iznenada, ali lijepe uspomene na Tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole i kojima mnogo nedostaje{. Tvoji najmiliji: supruga Danica, k}erka Radmila sa porodicom ^eti}, k}erka Nada sa porodicom Petrovi}. SLAVA TI I HVALA!

Tvoja k}erka Emira sa porodicom

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje S po{tovanjem i zahvalno{}u ~uvamo uspomene na vas. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Va{e k}erke Fatima i Sadeta sa porodicama

RAHIMA (r. Feli}) HANDUKI] HASAN (Red`e) HANDUKI] 18.07.2010. – 18.07.2013.

11.11.2005. – 11.11.2013.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

SJE]ANJA

www.usnkrajina.com.ba

ALMA (Ismet) DIZDAREVI] 06.11.1992. – 06.11.2013. Pro{lo je dugih 21 godina otkako nisi s nama, ali uvijek si tu u na{im srcima i najljep{im sje}anjima. Tvoji: otac, Ismet, sestre Sandra i Emina, zet Haris

D@EMALUDIN HAR^EVI] – \emko Prijatelju ^uva}emo lijepe uspomene na Tebe! Neka Ti je vje~ni rahmet. Ilvana, Damir, Faruk i Banjamin

Dana 7.11.2013. navr{ilo se {est godina otkako je preselio na ahiret

25

Dana 7.11. 2013. god. navr{ilo se {est godina od smrti

Dana 11.11.2013. navr{ava se 10 godina od kada nije sa nama na{a draga

ALMA (Taiba) [U[KO Uvijek }e{ biti u na{im mislima i srcima. Tvoji: mama Jasminka, brat Amir, sestra Aida, snaha Vedrana i brati} Harun

Dana 11.11.2013. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama na{ voljeni

[ERIF (Muharema) BEHI] Bio si ponos i uzor u svemu {to je lijepo, po{teno i plemenito. Tvoja dobrota, hrabrost i sve ono {to te krasilo zauvijek }e biti dio nas. Ponosni smo {to smo te imali. Hvala ti za sve ~emu si nas u~io. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja supruga Muhiba, sin Amel i k}erka Alma sa porodicama

SAFET ^ETI] – Garavi

SAFET ^ETI] – Garavi

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tebe.

Zauvijek si u na{im srcima i mislima.

Emina, Amir, Una i prijatelj Rifet

Tvoji: Timka, Ermin, Harun i Alma

IN MEMORIAM Dana 4.11.2013. godine navr{ile su se dvije godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, dide

MUHAREM SELIMOVI] 2011. - 2013. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica

TU@NO SJE]ANJE Dana 7.11.2013. godine navr{ile su se tri godine od smrti na{eg dragog oca i dida

IBRAHIM (Muharem) HUSKI] – Kalaba Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoje k}erke Zuhra i Zumra sa familijama

Dana 10.11.2013. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

HUSEIN (Velaga) MUJNOVI] – Huse Dragi na{ Huse i tata, Vrijeme je kao rijeka koja sve uzima i nosi pred sobom, jedino ljubav i uspomene na tebe ostaju vje~no. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Asmira, sinovi Harun i Adnan Dana 10.11.2013. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog sina i brata

HUSEIN (Velaga) MUJNOVI] – Huse Vrijeme prolazi, tuga i bol ostaju zauvijek. Oti{ao si prerano i ostavio vje~nu tugu i prazninu u na{im srcima. Sa puno ljubavi, tuge i po{tovanja ~uva}emo uspomenu na tebe i tvoj lik. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Velaga, mama Bejza i sestre Esma i Irma Dana 10.11.2013. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama na{

HUSEIN (Velaga) MUJNOVI] – Huse Kako vrijeme prolazi sve te`e nam pada spoznaja da smo te zauvijek izgubili. Vje~no }emo te voljeti, u srcima nositi sa ponosom spominjati i od zaborava sa~uvati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: stric Hazim, strina Sena, Hajro, Hatka, Fatma i Ned`ad s djecom


26

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SJE]ANJA

www.usnkrajina.com.ba

Dana 6.11.2013. godine navr{ilo se 10 godina od smrti na{eg dragog

Dana 6.11.2013. godine navr{ilo se 10 godina od smrti na{eg dragog

ZARIF (Muharema) ALAGI] – Zari

ZARIF (Muharema) ALAGI] – Zari

Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. U na{im srcima ostaje{ voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.

Vrijeme koje prolazi ne mo`e ubla`iti bol za tobom. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.

Tvoji: sin Samir, snaha Ismeta, unuci Ammar i Tarik

Tvoji: supruga Izeta, k}erka Samira i unuka Maida

SJE]ANJE

Dana 6.11.2013. godine navr{ilo se 10 godina od smrti na{eg dragog

FATIMA – LJILJA ([abana) MID@I]

ZARIF (Muharema) ALAGI] – Zari

05.11.2010. – 05.11.2013.

Na{a ljubav i tuga nisu u suzama i rije~ima nego u na{im srcima, jer ljubav prema tebi smrt ne prekida, ona je beskrajna, a tugu ne lije~i. S ljubavlju i po{tovanjem Sestra Besima i zet Milan

Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. K}erka Beba, zet Enes, Aida i Adnan

TU@NO SJE]ANJE na na{u dragu

Dana 12.11.2013. godine navr{ava se godina dana od kada smo ostale bez na{e drage mame

Dana 8.11.2013. navr{ava se 19 godina otkako nije s nama

HAD@ERE (ro|. Ibrahimpa{i}) KULENOVI] Draga mama, Neizmjerno nam nedostaje{...

Tvoje k}erke Jasminka, Azra i Aida sa porodicama

RADMILU GRCI] – Cicu 11.11.2012. – 11.11.2013. Vrijeme prolazi, tuga i uspomene ostaju. Hvala svima koji te nisu zaboravili. Tvoji: sin Boris, snaha Jasminka, unuka Tamara, zet Elvir i praunuk Dino

SJE]ANJE

[ERIF ALIJAGI] – Ep

Dana 10.11.2013. godine navr{ava se 15 godina od kad nije sa nama na{a majka

S ljubavlju i ponosom {to smo dio tebe, u na{im srcima ~uvamo te od zaborava.

Neka vam je vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem K}erke Jasna i Emira sa porodicama

Tvoji najmiliji: Mira, Irfo, Irman, Hari, Lana i Iskra

HATA (ro|. Dervi{evi}) DELI] 10.11.1998. – 10.11.2013.

1939. – 2011. Tvoju plemenitost, dobrotu i po{tenje uvijek }e u srcima nositi tvoji najmiliji. Neka ti je vje~ni rahmet dragi o~e. Tvoja k}erka Fatima sa porodicom Dana 7.11.2013. navr{ile su se tri godine od kada nije sa nama na{ dragi

OSMAN (D`afer) CRN^EVI] – 1938 Bez tebe vi{e ni{ta nije isto, uvijek i zauvijek sa nama u mislima. Tvoji: supruga Fatima, k}erka Dijana, unuk Andrea i zet Almer

17.02.2004. – 2013.

MaLi OgLasi

Dana 5.11.2013. godine navr{ile su se dvije godine od smrti moga dragog oca

DEDO (Ma{e) DERVI[EVI]

OSMAN DELI]

PRODAJA STANOVA

• Prodaje se stan (68m2) u Biha}u, Ozimice 2, prvi sprat Stan (68m2) se nalazi u stambenom naselju Ozimice II blok 5. Stan je na prvom spratu te sadr`i: dvije spava}e sobe, dnevni boravak, wc, kupatilo, dva hodnika (ugradbeni plakari u oba hodnika), kuhinju. Wc i kupatilo su renovirani, ugra|ena hidromasa`na tu{ kabina, provedene nove cijevi i radijatori za centralno grijanje, te zasebno centralno grijanje na struju. Stan posjeduje i blindirana vrata, {upu, te pomo}nu prostoriju. CIJENA STANA: 103.000 KM. Kontakt za vi{e informacija: Kontakt e-mail: alijagic87@hotmail.com GSM: +387 61 / 149-339 • prodajem stan u strogom centru Biha}a u Ul. HVOa 1/3, stan ima 42 m2 + terasu 45 m2 i podrum, sve informacije na tel. 223-513 • prodajem stan namje{ten TO 17 Ozimice 1, 60 m2, tel. 061-197-260 • prodajem trosoban stan na Ozimicama 2, stan od 74 m2 i terase 24 m2 na visokom prizemlju, cijena po dogovoru, tel. 00386-70-744-823 • prodajem dvosoban stan u Velikoj Kladu{i, Ul. Izeta Nani}a, papiri 1/1, cijena po dogovoru, tel. 062219-772 • prodajem stan povr{ine 56,5 m2 u Ul. bosanskih {ehida bb, sve informacije na tel. 060-33-75-437 • prodaje se dvosoban stan u centru Biha}a, eta`no grijanje, klima, kablovska. Tel. 061-165-606, 061-

137-606 • prodaje se stan Ozimice 1 lamela 3/7, tel. 061-980337

PRODAJA KU]A

• ku}a, ljetna kuhinja, gara`a, {upa, mladi vo}njak, oku}nica cca 1000 m2, Veliko Zalo`je, na prodaju, tel. 061-767-051, 063-338-826 • prodajem ku}u u Velikoj Kladu{i i oku}nicu sa 1000 m2 zemlje, papiri 1/1, useljiva, ku}a se nalazi kod carine «Ada» promet, cijena po dogovoru, tel. 062-217-454 • prodajem ku}u P+Pk Biha} Vedro Polje Ul. A. Hangija bb, novogradnja, zavr{eno prizemlje, nedovr{eno potkrovlje ili mijenjam za stan u Biha}u, po`eljna novogradnja, cijena 155.000, tel. 061-790-170, 062-194-846 • hitno prodajem ku}u – u`i centar grada (Nova ~etvrt) prizemlje, sprat i gara`a sa oku}nicom 1/1. tel. 037-222-415, 061-849-115 • prodajem ku}u u centru grada – Harmani, tel. 062252-158

PRODAJA ZEMLJI[TA

• plac sa zapo~etom ku}om u Lohovu, vo}njak, struja, izvorska voda, 28 ari placa pod vo}em vlasni{tvo 1/1, gra|evinska dozvola, tel. 0038163-663-179


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

MALI OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

MaLi OgLasi Izdajem dvosoban stan, namje{ten u novoj zgradi Ozimice 2, centralno grijanje, cijena po dogovoru, tel. 062753-649

• prodajem zemlji{te u Mid`i}a mahali u Biha}u pored Une, vrlo atraktivna lokacija sa pogledom na Dom zdravlja, ukupna kvadratura zemlji{ta je 3264 m2, odnosno dijeli se na dvije parcele, jedna 785 m2, druga 2479 m2, na obje parcele je dozvoljena gradnja prema urbanisti~kom planu grada Biha}a, prodajna cijena prema dogovoru, tel. 061-917-553 • prodajem plac za ku}u povr{ine 550 m2, sve informacije mo`ete dobiti na br. 060-33-75-437

Izdajem namje{ten dvosoban stan lamela 4 kod spomen obilje`ja i dje~ijeg igrali{ta, 2. sprat, tel. 061-406-255

IZNAJMLJIVANJE

Otkrivam prirodnu i vje{ta~ku negativnu energiju, podzemne vode, rad na daljinu, dijagnostika, Predrag Baji}, tel. 066-470-106

Izdajem namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem u Ulici iznad caffe bara Borik, tel. 061-159660 Izdajem povoljno dvosoban namje{ten stan, poseban ulaz, kablovska antena, internet, ve{ kuhinja, {upa za drva i sve ostalo {to pripada jednom stanu, vrlo povoljno. Stan je u privatnoj ku}i u Ul. Me{e Selimovi}a 55 (Hatinac) tel. 310236, 062-108-870

Povoljno prodajem jednosobni stan u TO-9 Ozimice 1, povr{ine 35 m2 + dodatna prostorija 4 m, stan je novo adaptiran, pogodan za poslovnu djelatnost jer se nalazi u prizemlju zgrade, tel. 061-972-650

Izdajem sobu za jednu djevojku, poseban ulaz, internet, kuhinja, Ozimice 2, tel. 351-475, 062-372350 Prodaje se trosoban stan u Biha}u (prizemlje), ulica ZAVNOBIH, Harmani H17/2, cijena po dogovoru, vi{e informacija na br. 060319-08-91

Prodaje se zemlji{te uz rijeku Unu, lokacija Ra~i}, vi{e informacija na br. 061-748-893 Izdajem dvosoban namje{ten stan u u`em centru za 2-3 studenta-ce Ul. 502. vite{ke (preko puta TVUSKa), tel. 062-520-743

27

• izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem, internetom za studentice blizu Pravnog fakulteta, tel. 063-793-101 • izdajem sobe za studente, tel. 061-472-734 • izdajem i prodajem dvosoban stan Ozimice I, namje{ten, ~etverosoban stan Ozimice II renoviran, prazan, namje{ten, trosoban stan, Sarajevo – Malta namje{ten, grijanje, kod po{te, poslovni prostor kod Grila, tel. 061-465-584, 062-193-021, 062-205-967 • izdajem sobe za studente jako povoljno, ku}a, novogradnja kod Teh. fakulteta, svi sadr`aji, poseban ulaz, i dvosoban stan za studentice u zgradi, tel. 061-465-584, 062-193-021 • izdaje se sprat ku}e sa posebnim ulazom i cen. grijanjem za nepu{a~e, cijena 300 KM + re`ije, Ozimice I, tel. 061-149-620, 070-202-565 • izdajem stan za dva studenta, stan se nalazi u Mu{anovi}a mahali, do centra 10 min a gra|evinskog fakulteta 5 min. Stan je namje{ten s centralnim, internet i sve ostalo {to studenti trebaju, tel. 061-017-540 • izdajem namje{ten stan (novogradnja) za |ake, studente, studentice, radnike, sa posebnim ulazom, kuhinjom, centralnim grijanjem, internetom, tel. 310-307, 062-816-800 • izdajem namje{ten dvosoban stan sa pripadaju}im prostorijama za zaposlene osobe ili studente i mogu i mu{ke ili `enske osobe, stan se nalazi iza Islamskog centra, tel. 222-495, 062-241-052 • izdajem stan za familiju Ul. Rasima Deli}a 8, Luke, tel. 062-698-820 • izdajem stan za studentice u Mid`i}a mahali, ulaz poseban, centralno grijanje, kablovska, internet, tel. 062-219-467, 311-002 • izdaje se kom. namje{teno potkrovlje ku}e i u prizemlju dvokrevetna soba, zaposlenim samcima, ili studentima, odvojeno el. brojilo, internet, tv na kab. mre`i, kod MUP-a, tel. 037-223-544, 062514-825 • izdajem sobe sa centralnim grijanjem za studentice u centru Biha}a kod MUP-a, tel. 061-459-458 • izdajem dva stana: I stan od 52 m2 nije namje{ten, II stan od 25 m2 potpun i udobno namje{ten, oba se nalaze na adresi Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a 116 Biha}, preko puta hotela «Emporium», tel. 037351-192, 061-753-394 • izdajem za studente i |ake sobu sa kuhinjom, kupatilom, poseban ulaz, centralno grijanje, internet, blizu Turskog koled`a i Medicinske {kole, tel. 061-683-983, 070-208-636 • izdajem namje{ten stan 65 m2 novogradnja sa grijanjem, poseban ulaz, Ul. I.F. Juki}a 4 Biha} (kod Kantonalne bolnice), tel. 061-732-447, 062-236297 • izdajem sobe za studentice, Nova ~etvrt u blizini marketa \ana, tel. 060-398-1966 • izdajem sobe za mu{ke studente ili radnike iza Kan. MUP-a sa centralnim grijanjem, kablovska, internet, tel. 061-043-097 • izdajem dvosoban prazan (ne namje{ten) stan, zgrada, Harmani (preko puta pijace), tel. 227-359, 061-602-644 • izdajem renoviran namje{ten stan u zgradi (prizemlje) tel. 223-218 • kod hotela «Emporium» izdajem namje{ten sprat ku}e, sve potpuno novo, cijena 250 KM, tel. 061971-111 • izdajem stan na Ozimicama I u zgradi, dvosoban, prizemlje, nenamje{ten ili polunamje{ten, bez centra. grijanja, cijena 200 KM, tel. 061-472-443 • izdajem stan (namje{ten) dvije sobe, dnevna i kuhinja, odvojen sat za struju, odvojen ulaz, kod bolnice, tel. 061-786-638, 351-125 • izdajem stan s posebnim ulazom, centralnim grijanjem, internetom, pogodno za tri ili ~etiri studenta ili studentice, tel. 061-873-329 • izdajem stan u privatnoj ku}i namje{ten, Bak{ai{ki progan, tel. 065-593-808 • izdajem ~etverosoban namje{ten stan, 1. sprat, centralno grijanje, kablovska, internet, Cerava~ka brda, tel. 061-965-761 • izdaje se namje{ten stan u Ul. bosanskih {ehida (u blizini bolnice) stan je sa posebnim ulazom, posebno struja, posjeduje kablovsku i mogu}nost

interneta, ujedno izdaju se i sobe za samce isto sa posebnim ulazom, tel. 061-799-181, 037-350102 • izdajem trosoban stan Ozimice I za mlade bra~ne parove ili familiju (nenamje{ten) zvati poslije 17 ~asova, tel. 061-259-208 • izdaje se dvosoban stan, povoljan za obitelj, tel. 223-015 • izdajem apartman namje{ten sa grijanjem nedaleko od Vlade USK-a, tel. 062-433-048, 062-926-728 • izdajem stan za studente sa centralnim grijanjem, poseban ulaz, ve{ ma{ina, besplatni internet i kablovska, obezbje|en parking prostor u blizini centra grada, tel. 062-282-432 • iznajmljujem sobu za studente, centralno grijanje, kablovska, internet, u Mid`i}a mahali, tel. 061463-330 • izdajem stan za dva studenta ili studentice ili radnike, kompletno namje{ten, internet, tv, centralno grijanje, ve{ ma{ina, kod apoteke Edita i dvokrevetnu sobu sve re`ije su u cijeni kirije, tel. 061-459-499 • iznajmljujem jednosoban stan, nova gradnja, preko puta Fisa, 4. sprat namje{ten za samce ili bra~ni par, cijena 200 KM plus re`ije, tel. 061-445-729

AKCIJA NOVO NASELJE RIBI] (BEGOVA LUKA)

Prodajem vi{e gra|evinskih parcela za gradnju ku}a. Izgra|ena sva potrebna komunalna infrastruktura: asfalt, struja, voda, kanalizacija, telefon, i internet. Dozvoljena gradnja, udaljeno 2 km od epicentra Biha}. CIJENA: 10.000 E/1 KOM Tel: 061-142-502 e-mail:

zemljiste.bihac@gmail.com

Prodajem vrlo povoljno pe} na lo` ulje Buderus LOGANO G 125, 1000 litara rezervoar, tel. 062-751-802 Prodajem MAZDU 626 20i, 1987. godi{te, registrovana do februara 2014, eura kuka, cijena 2.000 KM, tel. 061-765-534 Prodajem gra|evinsko zemlji{te sa urednim papirima u Banja Luci, Obili}evo (Gavrila pr. Pionirska) spaja obje ulice, povr{ine 2.200 m2, po~etna cijena 500 KM/m2, u ra~un se prima 3 stana, tel. 061-472-505

Prodajem 2,5 – sobni stan, I sprat, centar. Uz stan ide {upa i gara`a, tel. 062-270955, 00381-64-3365-446 Povoljno izdajem apartman u Ul. M. Omerovi}a 31 (Luke), poseban ulaz, kablovska televizija, internet, centralno grijanje, tel. 061-737-012, 061784-775

Izdajem stanove za |ake, studente, samce i bra~ne parove, tel. 037314-226 Prodaje se stan od 37 m2 u strogom centru Biha}a, Bosanska 14, pored gradske d`amije Fethije. Ova ekskluzivna lokacija pru`a mogu}nost da stan osim stanovanja mo`ete pretvoriti u poslovni prostor kancelarijskog tipa, ordinacije i sl. Stan je kompletno renoviran, ima vlastiti parking, pje{a~ka zona II sprat. Tel. 061-753-643

POSLOVNI PROSTORI

Prodajem ku}i{ta na atraktivnoj lokaciji, Novo naselje u Ribi}u Biha}, i Ceravcima, cijena povoljna, tel. 061-100737 Asim

PRODAJA RAZNO:

Prodajem poslovni prostor (P+S) = 65 + 65 = 130 m2 Ozimice I, Biha}, tel. 061-197-149

• iznajmljujem stan (ve}a garsonjera) soba, kuhinja, kupatilo, zajedni~ki ulaz sa grijanjem za dvije ozbiljne djevojke ili mla|i bra~ni par, tel. 062-668531 • izdajem kancelarijski poslovni prostor u strogom centru Biha}a, 30 m2, prizemlje Ul. Bedem 22, tel. 062-481-242, 061-900-018 • prodaje se poslovni prostor u centru grada 60 m2 kancelarijski namje{taj, kompjuter, telefon, kablovska, protuprovalni sistem, grijanje, klima, tel. 061-137-606, 061-165-606 • Prodajem gara`u u Biha}u Prodajem potpuno renoviranu gara`u u Biha}u u Krupskoj ulici iza picerije Nice. Garaza se nalazi 3 minute hoda od d`amije Fethije u centru Biha}a tako da je pogodna za {iri centar Biha}a. Vlasni~ka dokumentacija uredna i odmah prevodiva. Informacije na telefon 061/231-066 • prodajem auto prikolicu 3 m2 du`ine, 125 {irine, 2 osovine, udarna ko~nica, 2 tone ukupne te`ine, 2 pvc prozora 145x125, 250x115, tel. 223-241 • prodajem ogrjevna drva bukova iscijepana u paleti, cijena 150 KM prodajem hrastova drva u metri cijena 60 KM, tel. 061-457-604

RAZNO

• kre~enje i generalno ~i{}enje stana pranje ugaonih garnitura, redovno odr`avanje boravnog prostora. Tel. 222-845, 063-281-250, 061-769-871 obrt «^isto»

Izdajem stan Ozimice 1, tel. 061-806-646 Prodajem gra|evinsku parcelu sa ku}om u strogom centru Cazina, trosoban stan u Biha}u na odli~noj lokaciji na Ozimicama I i 3.616 m2 zemlji{te u Pritoci, Golubi}ki put, 60 m od rijeke Une, tel. 061-809-972, 037-226-461


28

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

JU OSNOVNA [KOLA “KONJODOR” KONJODOR Na osnovu ~l.135. i ~l. 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. glasnik USK-a broj 5/04), ~lana 84. Pravila JU O[ “ KONJODOR ” i odluke [kolskog odbora br.09/13 od 01.11.2013. g. raspisuje se

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na upra`njeno radno mjesto 1. Razredne nastava 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme - do povratka radnika s funkcije 2. Razredne nastava 2 izvr{ioca do 31.08.2014. godine 3. Biologija 7 ~asova sedmi~no na neodre|eno vrjeme 4. Hemija 6 ~asova sedmi~no na neodre|eno vrjeme 5. Likovna kultura 5 ~asova sedmi~no a neodre|eno vrjeme Op}i uvjeti konkursa - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - Da je stariji od 18 godina Posebni uvjeti Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava uvjete propisane Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom i to: - Pod 1. i 2. nastavnik/profesor razredne nastave - Pod 3. nastavnik /profesor bilologije gdje je biologija glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi - Pod 4. nastavnik/profesor hemije gdje je biologija

glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi - Pod 5. nastavnik/profesor Likovne kulture ili zavr{en bilo koji odsjek likovne akademije ili akademije primjenjene umjetnosti s polo`enom pedago{ko-psiholo{kom grupom predmeta. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: - Kratku biografiju, adresu i kontakt telefon - Odgovaraju}u diplomu(ovjerena kopija) o ste~enoj stru~noj spremi za radno mjesto za koje je raspisan konkurs - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih trajni dokument ili ne stariji dokument od 6 mjeseci, a fotokopije ovjerene od strane nadle`nog organa. - Uvjerenje o dr`avljanstvu trajni dokument ili ne stariji dokument od 6 mjeseci, a fotokopije overene od strane nadle`nog organa. Izbor i prijem prijavljenih kandidata na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriteriju o na~inu bodovanja kandidata/kandidatkinja prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim ustanovama, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju Unskosanskog kantona broj 1-34-173-1/12od 06.01.2012. godinei izmjenama i dopunama Kriterija broj 10-34173-6/2012 od 04.09.2012. godine. Pored navedenih dokumenata, kandidati su obavezni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se, prema Kriteriju, izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata: - Dokaz o da je progla{en tehnolo{kim vi{kom od strane Ministarstva obrazovanja,nauke,kulture i sporta USK-a - Uvjerenje na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi

- Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica. Prilo`iti sljede}a dokumenta: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva vojnog ratnog invalida - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva~lana porodice,{ehida,poginulog,umrlog,nestalog borca - Uvjerenje slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Za osobe iz stava 2. koje dokazuju pripadnost OSRBiH i ~lanova njihovih porodica du`ni su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa(ukoliko je isti postojao),kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi,za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK-a, prilo`iti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenoj kategoriji. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e telefonski obavje{teni o datumu i terminu obavljanja intervjua sa Komisijom za izbor nastavnika,stru~nih saradnika, saradnika i ostalih zaposlenika. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Izabrani kandidat je du`an prije stupanja na posao dostaviti: - Ljekarsko uvjerenje nadle`ne zdravstvene ustanove o op}oj zdravstvenoj sposobnosti koje ne mo`e biti starije od 6 mjeseci. - Uvjerenje da se protiv njega nevodi krivi~ni postupak. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti po{tom (sa naznakom za konkurs) na adresu JU O[ “ KONJODOR ” Bu`im 77249 KONJODOR

Javno Preduze}e "Radio Televizija Unsko-s sanskog kantona" d.o.o. Biha} NAJAVA EMISIJA IZ PROGRAMA TELEVIZIJE USK Web sa najviše informacija sa Unsko - sanskog kantona

od ponedjeljka do petka od 10:05h

Budite sa nama kroz dva sata zabave, nove informacije, vijesti, reporta`e i redovne rubrike. Od ponedjeljka do petka, u emisiji od „Od 10 do 12“ provedite prije podne sa nama! Zanimljivi gosti pri~aju o svojim zanimanjima, donosimo savjete za njegu i ljepotu. Sve to i jo{ puno vi{e u prijepodnevnom programu „Od 10 do 12“ svakim radnim danom u 10 sati i 5 miuta. Kroz emisiju Vas vode Emina Rami}, Anesa Toromanovi}, Lejla Andreja{ i Anis Pa{ali}.

Ovo je fiktivna pri~a o `ivotu francuskog slikara Anri de Tuluz-Lotreka. Godina proizvodnje: 1952. Uloge: José Ferrer, Zsa Zsa Gabor, Suzanne Flon, Claude Nollier, Katherine Kath Re`iser: John Huston @anr: Drama Du`ina trajanja: 119 minuta

~etvrtak od 21:00h

Televizija Unsko-sanskog kantona, ~etvrtkom od 21 sat, emituje informativnopoliti~ku emisiju “U fokusu”, autora Senada Rami}a, koja se kroz sedamdeset minuta u`ivo bavi najva`nijim politi~kim, dru{tvenim i javnim temama i fenomenima ovda{njeg dru{tva. “U fokusu” iznosi konstruktivan kriti~ki stav na aktuelna de{avanja u Unsko-sanskom kantonu i Bosni i Hercegovini, a na na{a pitanja odgovaraju gosti emisije, predstavnici razli~itih ideja i svjetonazora . Naravno, u emisiju se mogu uklju~iti i tv gledaoci svojim komentarima, pitanjima i prijedlozima tema. Uz razgovor, prikazat }emo reporta`e, izjave i rezultate istra`ivanja u ~emu }e u~estvovati novinari TV USK.

“OD 10 DO 12”,

MULEN RU@ / MOULIN ROUGE, igrani film Srijeda, 13.11.2013 u 22:40 h

U FOKUSU,

O NAMA, NEOGRANI~ENA BRZINA/ FAST TRACK: NO LIMITS, igrani film Subota, 09.11.2013 u 21:00 h

Sinopsis: Za ~etvero mladih Katie (Erin Cahill), Mike (Andrew Walker), Eric (Joseph Beattie), Nicole (Alexia Barlier) brzina je na~in `ivota. Brzina ih povezuje pa se Katie uklju~uje u ilegalne utrke da bi platila dugove, Eric je policajac koji ludo brzim vo`njama lovi kriminalce, a Mike krade BMW od Nicole kako bi sudjelovao u ilegalnim utrkama i pokazao koliko je dobar voza~. Godina proizvodnje: 2008. Uloge: Erin Cahill, Andrew W. Walker, Alexia Barlier; Re`iser: Axel Sand; @anr: Akcija Du`ina trajanja: 96 m

subota od 18:15h

Kako stvaramo i radimo, {ta nas veseli a {ta rastu`uje, u kojim uvjetima radimo svakodnevno, kakav program pripremo za na{e gledatelje.Vi{e o nama u emisiji „O nama“ gledajte svake druge subote od 18 sati i 15 minuta. Emisiju ure|uje i vodi Lejla Andreja{.

VIJESTI TVUSK

SVAKI DAN U 10 h, 12 h i 14.30 h


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

Op}ina Cazin JU Osnovna {kola “Skokovi”

JU Prva osnovna {kola Velika Kladu{a

Na osnovu ~lana 135. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju te ~lana 114. Pravila {kole, [kolski odbor JU O[ «Skokovi» na sjednici odr`anoj 04.11.2013. god. donio je Odluku da raspi{e

Na osnovu ~lana 157.(«Slu`beni glasnik USK-a») broj: 5/04. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju i ~lana 84. Pravila {kole: [kolski odbor JU Prva osnovna {kola Velika Kladu{a, donosi odluku o raspisivanju konkursa broj: 1475 /13. od 29. 10. 2013. godine

KONKURS

Za popunu upra`njenih radnih mjesta a) Na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja - nastavnik bosanskog jezika i knji`evnosti 20 ~asova b) Na odre|eno vrijeme do kraja II polugodi{ta, 11.08.2014. godine - nastavnik engleskog jezika 6 ~asova - nastavnik likovne kulture 6 ~asova - nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture 12 ~asova - nastavnik vjeronauke 9 ~asova - nastavnik razredne nastave 3 izvr{ioca c) na neodre|eno vrijeme - nastavnik informatike i tehni~ke kulture

29

18 ~asova

Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: - Kratku biografiju (navesti broj telefona radi poziva na intervju) - Diplomu o zavr{enoj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - Ljekarsko uvjerenje (po prijemu kandidata) Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USKa broj: 10-34-173-1/12 od 06.01.2012. godine (u daljem tekstu «Kriteriji»). Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs, dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se prema Kriteriju izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata: - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom, - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica potrebno je dostaviti slijede}e dokumente: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lanova porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, - uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe. Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH-a kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti i posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom i Zakonom o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti naknadno obavije{teni. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave dostaviti na adresu: JU Osnovna {kola «Skokovi» 77227 Pe}igrad (sa naznakom za konkurs)

K O N K U R S

za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 30. 06. 2014. godine. 2. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka direktora s funkcije, a najdu`e do 30. 06. 2014. 3. Nastavnik tjelesnog i zdrvastvenog odgoja – 6 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 30.06.2014. 4. Nastavnik matematike – 12 ~asova sedmi~no na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 30. 06. 2014. 5. Nastavnik tehni~ke kulture – 7 ~asova sedmi~no na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 30. 06. 2014. 6. Nastavnik informatike – 7 ~asova sedmi~no na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 30. 06. 2014. 7. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najdu`e do 30. 06. 2014. 8. Nastavnik njema~kog jezika – 6 ~asova sedmi~no na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 30. 06. 2014. godine. 9. Knjigovo|a – na 5 sati sedmi~no na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 10. 07. 2014. godine. I USLOVI: Kandidati za navedene pozicije moraju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom. Kandidati za poziciju br. 9. moraju imati visoku ili vi{u stru~nu spremu ekonomskog smjera i certifikat o osposobljenosti za obavljanje knjigovodstvenih poslova. II Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: - Kra}a biografija, adresa i kontakt telefon, - Diploma o stru~noj {kolskoj spremi, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu BiH, - Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom, - Uvjerenje o plo`enom stru~nom ispitu, - Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - Uvjerenje o du`ini radnog sta`a (iz PIO) u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme. 2. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica dostaviti slijede}e dokumente: Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, Uvjerenje slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji nezaposlenih. 3. Osobe iz stava (2) koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica, du`ne su prilo`iti i posljednje rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom (obavezno dostaviti odgovaraju}i dokaz). 4. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom, odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. III Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i potvrdu da nisu ka`njavani (prije stupanja na rad). IV Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove bi}e pozvani na intervju od strane komisije za izbor. V Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. VI Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. VII Prijave slati na adresu: JU Prva osnovna {kola, UL. Ibrahima Mr`ljaka 27. 77230 Velika Kladu{a sa naznakom „za konkurs“

U skladu sa ~lanom 155. stav d). Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju («Sl. glasnik USK-a») br. 5/2004. od 05. maja 2004. godine, ~lana 84.stav j) Pravila {kole, [kolski odbor JU O[ «Crvarevac» Crvarevac ,na prijedlog direktora, a u skladu saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a br: 10 –49-20-232/13. od 20.08.2013. godine, na sjednici odr`anoj dana 06.11.2013. godine, donosi Odluku br.1374//2013. kojom raspisuje

KONKURS

za popunu upra`njenih radnih mjesta I 1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 30.06.2014. godine (rad u podru~noj {koli Staband`a). 2. Nastavnik vjeronauke, 1 izvr{ilac, 8 (osam) sati sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 30.06.2014. godine, 3. Nastavnik razredne nastave, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno radno vrijeme do povratka direktora sa funkcije. 4. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno radno vrijeme, do povratka zaposlenice [u{njar Jasmine sa trudni~kog bolovanja, a najdu`e do 30.06.2014. godine. Opis pozicije nastavnika: - planira i realizira nastavne sadr`aje - prati i ocjenjuje rad u~enika i njegovo ukupno napredovanje - osigurava cjelovit razvoj i zadovoljavanje razvojnih odgojnoobrazovnih potreba u~enika Op}i uvjeti za izbor kandidata: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da je stariji od 18 godina II Kandidati pored op}ih uvjeta utvr|enih Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom, treba da ispunjavaju posebne uvjete u pogledu stru~ne spreme – V[S ili VSS odgovaraju}eg smjera, odnosno I ciklus odgovaraju}eg studija visokog obrazovanja u trajanju od 3 godine (180 ECTS bodova) ili 4 godine (240 ECTS) bodova, koja su stekla akademsku titulu odnosno zvanje bachelor ili ekvivalent za odre|enu oblast, II (drugi) ciklus odgovaraju}eg studija visokog obrazovanja u trajanju od jedne godine (6o ECTS bodova) ili dvije godine (120 ECTS bodova) ukupno 300 ECTS bodova sa bodovima I ciklusa, koja su stekla akademsku titulu i zvanje magistra ili ekvivalenta za odre|enu oblast.,i III ciklus odgovaraju}eg studija visokog obrazovanja, u trajanju od 3 godine (180 ECTS bodova) koja su stekla akademsku titulu i nau~no zvanje doktora nauka ili ekvivalenta za odre|enu oblast. Uz prijavu, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti originalne ili ovjerene kopije slijede}ih dokumenata. - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - diploma o zavr{enoj stru~noj spremi - uvjerenje o dr`avljanstvu BiH( ne starije od 6 mjeseci) - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepot punom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon stjecanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon stjecanja odgovaraju}e stru~ne spreme. 2). Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, dostaviti slijede}e dokumente: rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida. Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca. Uvjerenje slu`be za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe. 3.) Osobe iz stava (2) koje dokazuju pripadnost OS RBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica, du`ne su prilo`iti i posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom (obavezno dostaviti odgovaraju}i dokaz). 4.) Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom i Zakonom o socijalno0j za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK, odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. IV Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o ne vo|enju krivi~nog postupka - ne starije od 6 mjeseci- (prije stupanja na rad). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Komisija za izbor nastavnika, stru~nih suradnika i ostalih zaposlenika, obavit }e intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete navedene u konkursu dana 19.11. 2013. godine, u prostorijama {kole, sa po~etkom u 12,00 sati u prostorijama {kole. [kolski odbor }e u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa izvr{iti odabir prijema kandidata sa predlo`ene rang-liste i o odluci o prijemu zaposlenika obavijestiti sve kandidate. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se podnose preporu~eno po{tom na adresu: JU O[ «Crvarevac» - Komisija za izbor nastavnika, stru~nih saradnika i ostalih zaposlenika – Crvarevac, 77236 Zbori{te, sa naznakom “Za konkurs”


30

Biha}, 8. novembar/studeni 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU O[ „PODZVIZD“ PODZVIZD (Tel./fax: 037 718 923; E-mail: podzvizb@bih.net.ba) Na osnovu Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. glasnik USK-a br. 5/04.) te Pravila JU O[ „Podzvizd“ iz Podzvizda i Odluke [O broj:746/13. [kolski odbor JU O[ „Podzvizd“ Podzvizd raspisuje:

KONKURS ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA ZA RAD U NASTAVI 1. Nastavnik njema~kog jezika, do povratka radnice s bolovanja 1 izvr{ilac 2. Nastavnik islamske vjeronauke na neodre|eno radno vrijeme 1 izvr{ilac 3.Nastavnik fizike na odre|eno radno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine 12 ~asova Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju

(Sl. glasnik USK-a br. 5/04.), odobrenim Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima USK-a.

Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a u saradnji sa investitorom Op}ina Bosanski Petrovac, upu}uje

Uz prijavu dostaviti: 1. Diplomu o odgovaraju}oj stru~noj spremi, orginal ili ovjerenu kopiju, 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu, 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 4. Uvjerenje o neka`njavanju, 5. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 6. Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sti canja stru~ne spreme tra`ene konkursom, 7. Dokaz o du`ini radnog sta`a u obra zovanju nakon diplomiranja, 8. Zdravstveno stanje (invaliditet), 9. Dokaz o prosjeku ocjena sa mati~nog fakulteta.

za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju postrojenja za pre~i{}avanje otpadnih voda u op}ini Bosanski Petrovac. Kapacitet ure|aja-6.600 e.s. Izgradnja ure|aja za pre~i{}avanje otpadnih voda planira se izgraditi na zemlji{tu ozna~enom kao k.~.br. 5988, 5990, 5994, 5995, 5998, 5999 K.O. Petrovac.

Op}ina Sanski Most JU O[ «Skender Kulenovi}» Donji Kamengrad

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Na osnovu ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, ~lana 137. Pravila JU O[. ”Skender Kulenovi}” Donji Kamengrad [kolski odbor na svojoj sjednici odr`anoj 05.11.2013. godine donio je odluku o raspisivanju:

Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti li~no ili na adresu {kole.

Za popunu upra`njenog radnog mjesta

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.

O G L A S

O PRODAJI POKRETNE IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA DD «KOMBITEKS» BIHA] – U STE^AJU POPIS PREDMETA PRODAJE 1. POKRETNA IMOVINA-MA[INE IZ KONFEKCIJE UKUPNA

NAZIV

KO L I - VRIJEDNOST BEZ PDV-a, ^INA KM

2. 3. 4. 5.

Stroj za sje~enje pletiva Kuris K.Reichertr 261-610 RBS 300 E Stroj za rezanje paspula, m 75 A No 7503-97 Stroj za rezanje pletenine Kuris No 333-248 m RBS 300 E-bansek Stroj za drukere mehani~ki Stroj za polaganje * m 320 W kl.52134 No 4103

KONKURS

1. Nastavnik matematike – 8 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2014. godine

Adresa {kole: JU O[ „Podzvizd“ 77232 Podzvizd.

Na osnovu ~lana 101 i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (“Sl. novine F BiH”, br. 29/03 i 32/04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unov~avanja ste~ajne mase ste~ajnog du`nika DD «KOMBITEKS» Biha} – u ste~aju Ste~ajni upravnik ste~ajnog du`nika, objavljuje:

1.

1. Predlo`ena aktivnost: izdavanje okolinske dozvole za izgradnju postrojenja za pre~i{}avanje otpadnih voda u op}ini Bosanski Petrovac 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a USK-a. 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnim za datu aktivnost b) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izrada nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 6, Biha} c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Sa svim prijavljanim kandidatima bit }e obavljen intervju dana 20.11.2013. godine sa po~etkom u 9,00 sati u prostorijama ustanove.

DD «KOMBITEKS» Biha} – u ste~aju Ul. Hamze Hume bb. Biha}

RB

POZIV

1

400,00

1

500,00

1

400,00

2 1

200,00 150,00 1.650,00

1. Uslovi prodaje: - prodaja navedene imovine obavlja bi se u tvorni~kom krugu Kombiteksa svakim radnim danom, pravo u~e{}a u kupovini imaju sva pravna i fizi~ka lica, - kupcu }e po odabiru robe biti ispostavljen predra~un, a po uplati predra~una u banci, mo}i }e preuzeti kupljenu robu uz izdavanje otpremnice, a potom i fakture. Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un DD KOMBITEKS Biha}-u ste~aju broj: 3385002206275492, ostvoren kod UniCredit Bank. - Prodaja }e trajati do isteka zaliha. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedi{tu prodavca, na web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH www.komorabih.ba, i na telefone broj: 063 334 413, 037 314 922, info@revizijadervi.com i kombiteks.bihac@bih.net.ba. Biha}, 01.11.2013. godine Ste~ajni upravnik

Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom kandidati u pogledu stru~ne spreme treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima i Pravilima {kole. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljede}a dokumenta: - Kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon - Dokaz-diplomu o zavr{enoj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Ljekarsko uvjerenje po prijemu u radni odnos Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju (Sl. glasnik USK-a. 2/12)(u daljem tekstu: kriterij) te izmjena i dopuna Kriterija (Sl. glasnik USK-a. 23/12) Pored navedenih dokumenata kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti i dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi) - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju USK-a - Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu -uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme (Pisani dokaz iz evidencije Zavoda za zapo{ljavanje) - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u struci ili na poslovima tra`enog radnog mjesta nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, potrebno je dostaviti sljede}e dokumente: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ratnog vojnog invalida - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida poginulog, umrlog, nestalog branitelja - uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe - za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodicadu`ne su prilo`iti posljednje rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom - za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom (Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 36/99) i Zakona o socijalnoj za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom (Slu`beni glasnik USK-a broj: 5/00)potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kriterijima. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju koji }e obaviti konkursna komisija {kole u srijedu 20.11.2013. godine, sa po~etkom u 9 sati u prostorijama {kole. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat }e se da su odustali. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se uzimati u razmatranje Prijave slati na adresu: JU O[ “SKENDER KULENOVI]” DONJI KAMENGRAD, Sanski Most


OSNOVANO: 22. XII 1995. GODINE ADRESA: 502. VITE[KE BRIGADE BIHA] (zgrada Kulturnog centra, kod gradskog parka)

PETAK, 8. novembar/studeni 2013.godine - BROJ: 915

PRVA RUKOMETNA LIGA FBiH

PRVA LIGA F BiH

Bi{}anke uvjerljivo prve

PRVI PORAZ JEDINSTVA

Podgrme~ deklasiran s 10:0 u Grada~cu Proteklog vikenda odigrani su susreti 12. kola Prve nogometne lige FBiH. Bi{}ani su na svom terenu do`ivjeli i prvi poraz. Ekipa Podgrme~a iz Sanskog Mosta deklasirana je sa visokih 10:0 na gostovanju u Grada~cu. Jedinstvo je pred oko 1500 gledalaca na svom terenu pora`eno 0:1 od ekipe Rudara iz Kaknja. Ne ba{ dopadljiv susret nakon nekoliko propu{tenih prilika Jedinstva, gosti su rije{ili u svoju korist u 30. minuti. Nogometa{i Rudara istr~ali su brz kontranapad koji je za vodstvo od 0:1 krunisao pogotkom Sead Banda. I nakon gola Jedinstvo je poku{avalo preokrenuti rezultat. Postigli su i pogodak kojeg je na asistenciju pomo}nika glavni sudija poni{tio. U drugom dijelu Jedinstvo poku{ava ali napada~i (Pljevljak, Stojanov, Sharbini, Nuspahi},

Be{i}) ne uspijevaju na}i put do gola gostiju. Bi{}anima je ovo prvi ovosezonski poraz te su i unato~ tome i dalje vode}a ekipa lige. Sutra (subota) Jedinstvo gostuje u Ora{ju kod istoimene ekipe. U ekipu se vra}a Burazor, motivacije ne nedostaje i o~ekivati je da ostvari povoljan rezultat na ovom te{kom gostovanju.

Trener Klju~anin napustio klub

Podgrme~ je u Gra~anici u okviru 12. kola sa visokih 10:0 pora`en od Bratstva. Ovo je za ekipu iz Sanskog Mosta najte`i poraz u 70 godina postojanja. Problemi u posljednja tri kola kulminirali su na gostovanju u Gra~anici. Kormilo ekipe prije tri kola napustio je Benjamin Klju~anin, {ef stru~nog {taba, a od tada ekipa bilje`i tri uzastopna poraza sa 14 primljenih pogodaka i plasmanom u donji dio

tabele koji vodi u ni`i rang takmi~enja. Podgrme~ je imao dobar start, ali financijske pote{ko}e i nepo{tivanje dogovora uprave sa igra~ima, dovelo je do odlaska Klju~anina i nezadovoljstva igra~a. Kakav rasplet o~ekuje Podgrme~ vidjet }emo u 13. kolu kada Sanjani kao doma}ini u Cazinu do~ekuju GO[K-a iz Gabele. U susretima 12. kola postignuti su rezultati: ^apljina - Igman 3:2, Troglav - Gradina 0:1, Mladost - Iskra 2:0, Jedinstvo - Rudar 0:1, Bratstvo - Podgrme~ 10:0, Sloboda - Branitelj 0:1. U 13. kolu sastaju se: Podgrme~ - GO[K, Ora{je - Jedinstvo, Budu}nost - ^apljina, Rudar - Bratstvo, Branitelj Radni~ki, Igman - Troglav. Svi susreti po~inju u 13,30.

FIFA FUTSAL SUDIJSKI SEMINAR

Budimli} i Toromanovi}

certificirane sudije Futsal lige BiH Prvi put u BiH u organizaciji FIFA i NS BiH u Sarajevu je organiziran i uspje{no odr`an FIFA Futsal seminar za 31 sudca iz cijele BiH. ^etiri dana seminara uspje{no su pro{li i Zlatko Budimli} (Biha}) i Hifzija Toromanovi} (Cazin) sudci sa USK koji se nalaze na listi za su|enje Premijer futsal lige BiH, koji su postali certificirane sudije za futsal u BiH. Seminar pored organizatora podr`ali su i Komitet za sudije i su|enje, kao i odjel za sudije i su|enje NS BiH. Predavanje za polaznike seminara

odr`ao je Pedro Angel Galan Nieto iz [panije, Fifin instruktor. Treba ista}i da je ovo prvi seminar za futsal sudije u na{oj zemlji, koji je i preduvjet za po~etak jedinstvene Premijer lige u futsalu BiH u kojoj }e nastupati 12 klubova. Seminar je odli~no organiziran i obilovao je brojnim predavanjima kao i prakti~nim radom na terenu i tr~anjem futsal testa na stadionu i sportskoj dvorani.

Rukometa{ice Biha}a proteklog vikenda u okviru 6. kola na svom terenu do~ekale su O@RK Jedinstvo iz Tuzle. Bi{}anke su odli~nom igrom uspjele ostvariti va`nu pobjedu rezultatom 36:24, poluvrijeme 15:14. @RK BIHA]: Alma Dizdar, Emina Halilagi}, Emina Alijagi}, Azra Ba{anovi}, Enesa Zuli}, Hana Zeljkovi}, Neira Mid`i}, Lejla Ibrad`i}, Emina Naki}, Melina Majdanac, Ajla Kozlica, Amna Alagi}, Azira Hafuri}. Trener Mirzet Mid`i}. Bi{}anke su nastavile odli~an niz te su ~vrstom igrom u prvih deset minuta susreta stekle rezultatsku prednost, koju su odli~no sa~uvale do samog kraja. Go{}e iz Tuzle su samo u 34. i 36. minuti

uspjele izjedna~iti kada je rezultat bio 16 : 16 i 18 : 18, ali su Bi{}anke odmah napravile seriju od 5 : 0 te dale do znanja go{}ama da iz Biha}a ne}e ponijeti bodove. Kompletna ekipa Biha}a odli~no je funkcionirala i u odbrani i u napadu, a mogu se istaknuti odli~ne igre Azre Ba{anovi} ( 9 golova ), Lejle Ibrad`i} ( 8 golova ), Enese Zuli} ( 7 golova ) te Meline Majdanac ( 5 golova ). Vrlo vrijedno je napomenuti stabilnost forme, odli~ne odbrane i dodatna sigurnost u ekipi golmana Alme Dizdar, kao i povratak forme igra~ice Neire Mid`i}, koja se vratila iz @RK ''Zamet'' iz Rijeke. Ovom pobjedom i sa osvojenih 15 bodova sa gol razlikom 180:135 ( +45 ) ekipa @RK Biha} se ustabilila na prvom mjestu prvenstvene tabele. Sutra rukometa{ice Biha}a putuju u Mostar gdje }e poku{ati potvrditi dobre igre i ostvariti povoljan rezultat u susretu sa ekipom @RK Zrinjski 2. Pripremio: Edin Alagi}

BROJ: 915  

Unsko-sanske novine Krajina

Advertisement