Page 1

str. 4 RAZGOVOR S POVODOM, DR. MUJO BEGI], [EF PODRU^NOG UREDA INSTITUTA ZA TRA@ENJE NESTALIH BIH

Vrijeme je sve manje saveznik

PETAK, 4. oktobar / listopad 2013. godine, Biha} Godina XVIII;

POPIS STANOVNI[TVA U UNSKO-SANSKOM KANTONU

Zadovoljni odazivom i odnosom gra|ana

Broj: 910

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com.ba / e-mail:usnovine@bih.net.ba

Svaki dan na terenu op}ine Biha} prisutna su 281 popisiva~a te 36 instruktora uz dobru me|usobnu koordinaciju

Popis stanovni{tva i doma}instava, najve}e statisti~ko prikupljanje podataka u Bosni i Hercegovini od 1991. godine, u Unsko- sanskom kantonu proti~e u predvi|enim okvirima i prema propisanim pravilima. - Izra`avam zadovoljstvo na~inom rada popisiva~a i instruktora u prethodna tri dana, ali i sa odazivom i odnosom na{ih gra|ana. Svaki dan na terenu op}ine Biha} prisutna su 281 popisiva~a te 36 instruktora uz dobru me|usobnu koordinaciju. Za rijetka odustajanja predvi|ena je alternativa rezerve popisiva~a i instruktora koji su prethodno pro{li obuku. Posebno sam zadovoljna radom instruktora i odnosom stanovni{tva prema popisu i popisiva~ima. Do sada smo imali samo jedan slu~aj osporavanja popisa, a radi se o osobi koja ima psihofizi~ke smetnje. I ovaj put `elim istaknuti da }e se popisni podaci koristiti samo u statisti~ke svrhe, kazala je Kata Repac, predsjednica Popisne komisije Op}ine Biha}. I. Z.

OP]INSKO VIJE]E BIHA] USVOJILO REBALANS BUD@ETA ZA 2013. GODINU

Vi{e sredstava za poljoprivredu i sport

str. 12

ZA[TI]ENA [UMSKA I PLANINSKA PODRU^JA

Minibus za posjetioce NP Una Ve} dvije godine na podru~ju Bosne i Hercegovine Svjetska banka, uz podr{ku Globalnog fonda okoli{a (GEF), provodi projekat "Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja". Na skromnoj sve~anosti koja je uprili~ena u Biha}u predstavnik implementatora, Muris Had`i}, pomo}nik federalne ministrice okoli{a i turizma, je u ~etvrtak, 3. oktobra, predao Amarildu Muli}u, direktoru NP Una klju~eve od vozila za prijevoz putnika. H. A.

www.noviradiobihac.com


2

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

BISKUP FRANJO KOMARICA POSJETIO VELIKU KLADU[U

Ni crkve ni puteva SEAD D@EMAILI ^LAN ODBORA ROMA PRI VIJE]U MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Odazovimo se popisu Bosna i Hercegovina je stolje}ima bila i ostala multietni~ka i multikulturalna zemlja u kojoj su `ivjeli i na{i preci koji su ovdje doselili prije 500 godina. Stolje}ima smo imali na{e nacionalno ime - Cigani, a danas imamo na{e novo nacionalno ime Rom, koje je svijet priznao prije 42 godine. Stolje}ima smo bili, proganjani, poni`avani, istrebljivani, stalno tra`ili slam~icu spasa za `ivot na na~in da budemo ono {to nismo. Danas imamo pravo da budemo ono {to jesmo. Nekada davno smo bili nedovoljno obrazovana nacija, ali sa svojom kulturom, obi~ajima, vjerom, jezikom i sa svojim na~inom `ivljenja. Na{i preci su se bojali izjasniti kao Cigani zato {to su kao takvi bili proganjani pa su se uvijek pisali kako su drugi htjeli. Na{a je du`nost da ka`emo ono {to jesmo. Ja sam Rom, to je moja nacija, musliman, to je moja vjera, moj maternji jezik je romski, moja zemlja i moja Dr`ava je Bosna i Hercegovina. Ovim popisom }e i Dekada Roma u BiH biti uspje{nija, - isti~e u saop}enju za javnost Sead D`emaili, ~lan odbora Roma pri Vije}u ministara BiH.

Biskup banjalu~ki dr. Franjo Komarica u pratnji savjetnika premijera USK Franje Juri}a, ravnatelja K[C "Ivan Pavao II" Biha} don Slave Grgi}a i biha}kog `upnika fra Ante Zraki}a posjetio je op}inu Velika Kladu{a. Izaslanstvo se susrelo s predstavnicima op}inske vlasti koji su biskupa Komaricu upoznali sa aktualnim dru{tveno-politi~kim trenutkom op}ine. Biskupa Komaricu je posebno interesirao polo`aj katoli~ke vjerske zajednice u Velikoj Kladu{i te problemi s kojima se susre}u.

U {kolu u Cetingrad Nakon sastanka u op}ini biskup Franjo Komarica sa izaslanstvom posjetio je naselja [mrekovac i [iljkova~a gdje `ivi najve}i broj Hrvata Velike Kladu{e s kojima je razgovarao o njihovom `ivotu na ovom podru~ju. Kao najve}i problemi istaknuti su neadekvatna putna infrastruktura, velika nezaposlenost, nepostojanje uvjeta za upra`njavanje vjerskih po-

treba katolika, te problemi {kolovanja mladih koji trenutno poha|aju {kolu u susjednoj op}ini Cetingrad u Republici Hrvatskoj. Biskup Komarica je naglasio potrebu izgradnje sakralnog objekta za katolike Velike Kladu{e na ~emu }e biskupija aktivno raditi u narednom periodu. Podsjetio je nazo~ne da je Velika Kladu{a jo{ 1938. godine trebala dobiti katoli~ku crkvu kada je otkupljeno zemlji{te i osiguran sav neophodan materijal za izgradnju. Na`alost zbog po~etka II. svjetskog rata 1939. godine i svih politi~kih doga|anja to se nije dogo-

dilo. Aktualne op}inske vlasti u Velikoj Kladu{i tako|er ne vide nikakav problem u izgradnji katoli~ke crkve.

2,5 km puta Govore}i o rje{avanju infrastrukturnih problema Hrvata [iljkovca i [mrekovca savjetnik premijera USK Franjo Juri} je istakao da su mje{tani [mrekovca prije vi{e od godinu dana izdvojili 100.000 KM, a [iljkova~e 32.000 KM za izgradnju putne komunikacije do sredi{ta op}ine. Na`alost tada{nje op}inske vlasti nisu ispunile svoje obe}anje asfaltiranja ovih putnih komunikacija. Zbog toga je

Vlada USK-a izdvojila 250.000 KM kako bi se asfaltiralo oko 2,5 km puta za mje{tane [mrekovca i [iljkova~e. Vlada USK }e pomo}i i budu}e infrastrukturne projekte Hrvata ovog dijela velikokladu{ke op}ine kao i rje{avanje pitanja izgradnje crkve ili kapele u ovom naselju, - kazao je Juri}. Biskupa Komaricu su pozdravili i najvi{i politi~ki predstavnici DNZ-a predvo|eni predsjednikom te stranke Rifetom Doli}em. Zahvalili su se biskupu na posjeti i dali potporu budu}im aktivnostima banjalu~ke biskupije u Velikoj Kladu{i.

RAZVOJNA AGENCIJA USK

Prezentacija mjera podr{ke poduze}ima Razvojna agencija USK je 30. septembra 2013. g. u suradnji sa Switzerland Global Enterprise i Agencijom za razvoj poduze}a EDA organizirala u Biha}u prezentaciju projekata i programa podr{ke poduze}ima. Razvojna agencija USK povezuje se s me|unarodnim partnerima koji rade na unapre|enju poslovnog okru`enja u BiH kako bi pribli`ila programe koji su USK do sada uglavnom zaobilazili. Credo Krajina je projekt namijenjen za poduze}a iz oblasti metalne, drvne, prehrambene industrije, proizvodnje ko`e i obu}e, IT sektora i sektora plastike koja namjeravaju da investiraju u razvoj novih i/ili

unapre|enje postoje}ih proizvoda i usluga, osvajanje novih tr`i{ta. Ovaj projekt podr`ava inovativne poslovne poduhvate. Na raspolaganju }e biti poseban razvojni fond od 1.000.000 eura za direktnu financijsku podr{ku poduze}ima i lokalnim upravama u vidu sufinanciranja projekata do maksimalno 50%, te razli~ite mjere podr{ke u vidu savjetodavne pomo}i, obuke i studijskih putovanja. Challenge je program podr{ke [vedske ambasade za poduze}a koja su u fazi razvoja i {irenja, te kroz ovaj program mogu ostvariti podr{ku u sufinanciranju do 50% od vrijednosti ulaganja u novi projekt. Maksimalan iznos grant sredstava je 30.000 eura.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

AKTUALNOSTI

3

www.usnkrajina.com.ba

ODR@ANA KONSTITUIRAJU]A SJEDNICA KO SDP BIH USK

UNIVERZITET U BIHA]U

Izabrani potpredsjednici i ~lanovi Predsjedni{tva

Promoviran Centar za podr{ku osnivanju tre}eg ciklusa studija

U prostorijama Visoke zdravstvene {kole u Biha}u u utorak, 1. oktobra, odr`ana je promocija Centra za podr{ku osnivanju tre}eg ciklusa na Univerzitetu u Biha}u. Centar je opremljen suvremenom ra~unarskom opremom ~ime bi se trebali stvoriti uvjeti za postepeni razvoj doktorskih studija na Univerziteta. Promociji su prisustvovali i projektni partneri iz EU. Rektor Univerziteta Refik [ahinovi} izrazio je nadu da }e ovaj projekt jednog dana ovdje i za`ivjeti, ali je i izrazio sumnju u brzu realizaciju. Osnivanje Centra jedna je od aktivnosti u okviru Tempus projekta "Uvo|enje osiguranja kvaliteta u doktorske studije", kojeg Univerzitet u

Biha}u realizira jo{ od 2011. godine, zajedno sa WUS (Svjetskim univerzitetskim centrom) Austrija, Univerzitetom u Palermu, Univerzitetom u Heidelbergu i jo{ sedam univerziteta iz Bosne i Hercegovine. Svrha projekta je stvaranje Centra za pomo} razvoju doktorskih studija na svih osam univerziteta u BiH, koji bi pru`ili administrativnu podr{ku osoblju, ali i osigurali mjesto za studente doktorskih studija kojima je potrebna pomo} ili informacije u toku njihovih istra`ivanja. U tu je svrhu osigurana oprema te jednogodi{nje ~lanstvo za Springerlink bazu podataka. O va`nosti uvo|enja i razvoja tre}eg ciklusa studija na Univerzitetu govorio je

z Osnivanje Centra, ~ije sjedi{te je u prostorijama Visoke Zdravstvene {kole u Biha}u, jedna je od aktivnosti u okviru Tempus projekta "Uvo|enje osiguranja kvaliteta u doktorske studije"

mr. Dino Mujki}, ispred WUS Austrija, koji je u najkra}em i prezentirao ovaj projekt. Prisutni dekani fakulteta, prodekani, profesori i studenti su imali dosta pitanja o ovom projektu ali i razli~ita stajali{ta, od onih kako je Univerzitet u Biha}u spreman za takav iskorak do manje optimisti~nih koji su smatrali da treba jo{ ~ekati jer i s postdiplomskim studijem ima jo{ problema. A prije svega je ukazano da vlast, odnosno osniva~ Univerziteta u Biha}u mora tako|er dati punu podr{ku u svakom pogledu. U me|uvremenu Komisija za izradu pravila tre}eg ciklusa }e pripremiti pravilnik i prezentirati ga Senatu Univerziteta u Biha}u. N. Pirali}

Konstituiraju}a sjednica Kantonalnog odbora SDP BiH USK u pro{irenom sastavu odr`ana je u ponedjeljak, 23. septembra 2013. godine. Osim ~lanova Kantonalnog odbora sjednici su prisustvovali i ministri u Vladi Unsko-sanskog kantona, poslanici SDP BiH u Skup{tini USK-a, zastupnici u Domu naroda Parlamenta FBiH Mira Ljubijanki} i Mladen Loni} te predsjednici Op}inskih organizacija SDP BiH USK. Nakon verifikacije izabranih ~lanova KO i usvajanja dnevnog reda, Odbor je za potpredsjednike KO SDP BiH USK imenovao: Armina Halitovi}a, Ned`ada Zukanovi}, Ivanu ^avlovi}, Mladena Loni}a i Amira Muri}a. Izabrani su i ~lanovi Predsjedni{tva KO SDP BiH USK: Suvad [ahinovi}, Ermin Hajder, Enes Demirovi}, Sinha Kurbegovi}, @eljko Mirkovi}, Nermina ]emalovi},

Amel Alagi} i Almin Hopovac. Na sjednici koja je u nastavku prerasla u redovnu, kao i na prethodnim, tema o kojoj se najvi{e raspravljalo, bila je aktualna politi~ka situacija na podru~ju Unsko-sanskog kantona, te Federacije BiH i BiH. Konstruktivne diskusije o dosad ura|enom, zavr{enim i planiranim projektima, budu}i pravci djelovanja SDP BiH USK u narednom periodu, te skorom ulasku u predizbornu godinu samo su neke od razmatranih tema. Stabilnost Vlade Unsko-sanskog kantona, s ciljem njezinog funkcionalnog i nesmetanog rada, rada u slu`bi gra|ana ovog Kantona, unato~ svim poku{ajima ru{enja i raznim opstrukcijama od strane opozicije, klju~na je, te nam je svima prioritet, istaknuo je u obra}anju predsjednik Kantonalnog odbora dr. Hamdija Lipova~a, - saop}avaju iz Press slu`be SDP-a USK-a.

NOVI DOPREDSJEDNICI KV S BIH

Glasovi Veli}u i Emini}u U skladu sa zaklju~kom sa 4. redovne sjednice Kantonalnog vije}a Stranke za BiH USK-a, kada je izabran novi predsjednik KV-a [efik Velad`i} u roku od sedam dana odr`ana je radna sjednica na kojoj su izabrani i novi dopredsjednici KV S BiH USK-a. Izme|u ~etiri predlo`ena kandidata tajnim glasanjem za nove dopredsjednike KV S BiH USK-a izabrani su Melhijad Veli} iz Bosanske Krupe i Emini} Enes Pele iz Sanskog Mosta. Na sjednici je razmatrana i aktualna politi~ka situacija na Unsko-sanskom kantonu, te je Kantonalno vije}e donijelo zaklju~ak da daje apsolutnu podr{ku dosada{njem radu poslanika u Skup{tini USK-a i tra`i od poslanika da i dalje rade na afirmaciji stranke i ostanu dosljedni principima Stranke za Bosnu i Hercegovinu, ka`e se u saop}enju za javnost KV S BIH USK-a.

BOSANSKA KRUPA: SREDSTVA EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA SAKUPLJANJE OTPADNIH VODA Na~elnik op}ine Bosanska Krupa Armin Halitovi} s federalnim ministrom financija Antom Krajinom potpisao je ugovor o dodjeli granta u iznosu od 1.455.050 KM. Bosanska Krupa je edna od osam op}ina koja je ispunila sve uvjete i dobila grant sredstva Europske investicione banke namijenjena za sakupljanje i tretman otpadnih voda. Projekt koji }e financirati ovim sredstvima u narednom periodu odnosi se na gra|evinske i rehabilitacijske mjere na

Grant od 1,4 miliona KM

op}inskoj kanalizacijskoj mre`i i izgradnju postrojenja za pre~i{}avanje otpadnih voda u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci, ~ime }e se sprije~iti ispu{tanje netretirane vode u rijeku Unu i njene pritoke, a uklonit }e se i zaga|enja iz gradskih podru~ja. Zna~it }e to i pobolj{anje zdravstvenog stanja uop}e i doprinos ispunjenju uvjeta koji se tra`e zakonodavstvom EU u oblasti okoli{a. Infrastruktura za otpadne vode u Bosanskoj Krupi je

vrlo oskudna, sa 3.000 priklju~aka, pri ~emu je ne vi{e od 30% stanovnika op}ine u urbanom dijelu priklju~eno na kombinirani sistem odvodnje otpadnih voda. Postoje}i kombinirani sistem, koji je izgra|en u periodu 1970. do 1990. godine podrazumijeva ispu{tanje netretirane otpadne vode u rijeku Unu i Kru{nicu. Ostatak stanovni{tva ispu{ta otpadnu vodu direktno u najbli`i vodotok ili koristi septi~ku jamu. Uskoro to vi{e ne}e biti tako.


4

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

TEMA

www.usnkrajina.com.ba

RAZGOVOR S POVODOM, DR. MUJO BEGI], [EF PODRU^NOG UREDA INSTITUTA ZA TRA@ENJE NESTALIH BIH

Vrijeme je sve manje saveznik u tra`enju nestalih I

nstitut za nestale osobe BiH, Podru~ni ured Biha}, nakon gotovo dvije godine traganja za informacijama o ta~noj lokaciji masovne grobnice na prostoru Rudnika Toma{nica, op}ina Prijedor, prije nekoliko mjeseci, je uspjela u tome i ekshumacija posmrtnih ostataka `rtava ratnog zlo~ina je u toku. U razgovoru sa Mujom Begi}em, {efom Ureda u Biha}u radi se o masovnoj grobnici koja je to postala u periodu od maja do kraja jula 1992. godine. Srpski agresor je puna dva mjeseca u ovu jamu dovozio ubijene civile, mahom Bo{njake s podru~ja prijedorske op}ine, uglavnom iz Kozarca, s podru~ja grada Prijedora, Hamabarina, ^arakova, Rizvanovi}a, i bacao ih tu. Da se radi o ubijenim civilima s tih podru~ja do sada su pokazali brojni predmeti koji su ve} otkriveni u dosada{njem procesu otkopavanja na podru~ju rudnika Toma{ica.

Tijela iz "Toma{ice" premije{tana na lokalitet "Jakarina kosa" - Skoro dvije godine smo tragali za informacijama koje bi nas dovele do prave lokacije. @alosno je to da se ova masovna grobnica nalazi svega 200 metara zra~ne linije od prvih ku}a srpske nacionalnosti a da niko toliko dugo nije htio otkriti istinu o njenom postojanju. Mi smo dolazili, pitali ali jednostavno smo nailazili na takav zid {utnje da je to nevjerojatno. Ono {to je karakteristi~no jo{ za ovu masovnu grobnicu je da su ubijeni civili, odnosno posmrtni ostaci koji su tu zakopani, u prvih 15 dana 1993. godine

premje{teni na lokalitet Jaka-rina kosa na prostoru rudnika Ljubija. Formiranjem Ha{kog tribunala do{lo se do odre|enih dokumenata koji govore upravo o toj aktivnosti predstavnika srpske op}ine Prijedor, vojske RS-a i srpske policije, koji su dogovorili izmje{tanje tijela ubijenih. Tome svjedo~i i Mladi}ev dnevnik u kojem navodi sadr`aj sa tada odr`anog sastanka u Prijedoru o izmje{tanju tijela sa lokaliteta Toma{ica na podru~je Jakarina kosa i tu smo zbilja i na{li posmrtne ostatke 308 `rtava. Pretpostavljamo da se zna~ajan broj posmrtnih ostataka jo{ kriju u rudniku Toma{ica. Do sada smo izvadili posmrtne ostatke 57 `rtava a fakti~ki smo samo po~eli s ekshumacijom na tom terenu. Ono do ~ega smo do{li ukazuje da je agresor sve radio organizirano, planski. Prema na|enim ostacima ve} pretpostavljamo da su ubijana i djeca. Kosti lubanja na koje smo nai{li to potvr|uju. Prve ostatke skeleta u ovoj masovnoj grobnici prona{li smo na dubini od 10 metara i blato i vla`an teren su ote`avaju}a okolnost. Radi se tako|er o velikom prostoru. Do sada su ogromne koli~ine zemlje i nasipa kojima su tijela bila pokrivena kako bi se zlo~in prikrio, su izvezene do sada. Na terenu je zna~ajan broj ljudi, istra`itelja, antropologa koji svakodnevno rade na otkrivanju istine o nestanku nevinih `rtava. Na ovoj lokaciji radit }emo jo{ najmanje mjesec dana sve dok vrijeme to dozvoli i naravno financije. Moram ovom prilikom ista}i da su dr`avne institucije uglavnom zaka-

Institut za tra`enje nestalih, Podru~ni ured Biha} traga za jo{ gotovo 1.500 `rtava srpskog agresora na ovim prostorima

zale u ovom procesu i da nije porodica, koje poma`u i fizi~ki i materijalnu u otkrivanju istine o svojim najmilijim koji su mu~ki ubijani u vrijeme minulog rata, ve} bih mogli stati s ekshumacijom. Kozar~ani, su osigurali i jedan stroj za otkopavanje, doniraju gorivo kako bi moglo raditi a svakodnevno nam osiguravaju hranu i sve ostalo {to je potrebno kako bi radili u kontinuitetu. Porodice su te kojima je najvi{e stalo da se otkrije istina, prona|u ostaci njihovih najmilijih kako bi ih dostojanstveno pokopali a to zna~i smiraj i za `rtve i njihove porodice. Institut za tra`enje nestalih lica `rtava minulog rata i ICMP - Me|unarodna komisija za tra`enje nestalih, njima je jedina nada i mi ne}emo odustati, isti~e Begi}.

Ubijana i djeca Karakteristika svih nestanaka u BiH je da su po~initelji zlo~ina veliki broj nestalih osoba poku{ali prikriti na razli~ite na~ine. Prostor Bosanske krajine je upravo paradigma tog postupanja i kako se odnosilo prema `rtvama ratnog zlo~ina, licima koja su `rtve o~iglednog

kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava. U najve}em broj prisilni nestanci se vezuju za mjesta logore, za mjesta privremenog okupiranja od strane srpske vojske i policije i za zlo~ine gdje su nevini ljudi ubijani bukvalno na ku}nom pragu a potom premije{tani na druge lokacije. Najve}i broj nestalih je prona|en na mjestima, koje je agresor planski odra|ivao a radi se u najve}em broju o prirodnim jamama, rudnim prostorima, uglavnom te{ko pristupa~nim mjestima gdje su bile i najmanje {anse da }e `rtve zlo~ina tu neko tra`iti. - Kada je u pitanju Bosanska krajina do sada su otkrivene desetine prirodnih jama u kojima su nastale masovne grobnice, po~ev{i od "Hrastove glavice", "Bezdane", "Tihotine", "Lani{ta", od prirodnih jama na podru~ju Drvara. Dobrom poznavanju terena agresor i po~inioci zlo~ina su odabirali takva mjesta gdje su bacali i zatrpavali ubijene misle}i, valjda, da se tako istina nikad ne}e otkriti. Ali istina se sa-zna kad-tad, samo je pitanje vremena. Na`alost vrijeme je sve manji saveznik istra`iteljima. Do valjanih informa-

cija se daleko lak{e dolazilo prije 10, 15 godina. Puno svjedoka po~injenih zlo~ina ili ljudi koji su imali valjane informacije je ve} umrlo ili se ne sje}aju svih pojedinosti jer godine prolaze. Ipak uvijek na|emo neki trag. Podatak od skoro 140 masovnih grobnica na prostoru Bosanske krajine i nekoliko stotina zajedni~kih i pojedina~nih najbolje nam govori o tome kakve su bile namjere agresora i kakav je bio njihov odnos prema `rtvama prisilnih nestanaka. Te grobnice krile su preko 4.000 skeletnih ostataka `rtava s prostora Bosanske krajine. Identifikacija ekshumiranih je izvr{ena u preko 90 posto slu~ajeva. Od 2001. godine kako identifikaciju vr{imo DNK metodom postupak je daleko br`i i ta~an. Prije je odre|en broj `rtava identificiran klasi~nom metodom prepoznavanjem pa je bilo pogre{aka zbog ~ega se radila reekshumacija `rtava "Bezdane" koji su ukopani na {ehidskom mezarju Duliba. Me|utim s DNK metodom podaci su gotovo 100 posto ta~ni ali na `alost nismo to imali na samom po~etku rada, isti~e Begi}.

Apel gra|anima na suradnju Na prostoru Bosanske krajine se traga za jo{ gotovo 1.500 nestalih tokom rata a koji se vode kao prisilno odvedena lica. U ovoj godini Institut za tra`enje nestalih, Podru~ni ured Biha} se fokusirao na podru~je op}ine Prijedor. Zna~ajan broj nestalih osoba je ekshumiran i identificiran s podru~ja Velike Kladu{e. U narednoj godini, a ve} je prikupljeno dosta pouzdanih informacija,

radit }e se na podru~ju op}ina: Kotor Varo{, Sanski Most, Klju~ i Biha}. Prema rije~ima Muje Begi}a, jedan od prioriteta istra`iteljskog tima u narednoj godini je i lokalitet Kori}anskih stijena. Ono {to je tako|er problem jest mali broj istra`itelja koji rade na ovim prostorima. Njih samo trojica fizi~ki jednostavno ne mogu pokriti sav teren na kojem se radi ili postoje odre|ena saznanja o eventualnim grobnicama. Ovom prilikom Begi} poziva sve dr`avne institucije koje se i najmanje doti~u pitanja tra`enja prisilno odvedenih i nestalih lica tokom rata u BiH da se zna~ajnije uklju~e u ove aktivnosti. Dobra suradnja za sada je samo sa MUP- USK-a i Kantonalnim tu`ila{tvom, ~ije informacije su pravovremene, provjere-ne i ta~ne. Od drugih policijskih agencija nemaju takvu pomo}. - Apeliram ovim putem i na sve gra|ane, ma gdje se nalazili, a imaju odre|ena saznanja o mjestima na kojima su zlo~ini po~injeni, ili na kojima je zlo~in poku{an prikriti da nam daju te podatke. Mi nismo institucija koja otkriva, hapsi ili procesuira po~initelje zlo~ina. Mi smo Institut za tra`enje nestalih, ~iji je posao ekshumacija i identifikacija `rtava ratnog zlo~ina. Tajnost o svjedocima i informacijama koje nam proslijede je stopostotno zagarantirana. Nama je jedini cilj, pomo}i porodicama da na|u kosti svojih najdra`ih i dostojno ih sahrane, bez obzira o kome je rije~. @rtva je `rtva i tu nema razlike. Pravo na gre{ku imamo svi u profesionalnom smislu ali onom ljudskom niko nema pravo na to, isti~e Begi}. N. Pirali}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

5

KO M E N TA R

AKTUALNOSTI

Bosna i Bo{njaci A^

GL

AS

Safet HRNJICA

POLITI^AR

Cijene}i pozitivnim napor u~injen u pro{lom broju "Krajine" i tematsko bavljenje uzrocima i posljedicama Abdi}eve izdaje dr`ave, prof. dr. Mujo Demirovi} podsjetio nas je na ~injenicu da se ovom temom na ovim prostorima bavio prvi jo{ davne 1999. godine u tada {tampanoj knjizi pod naslovom "Bosna i Bo{njaci u srpskoj politici". Dakako, kao recenzent za {tampu O zna~aju i pripremljene knjige Ejuba potrebi utvr|ivanja Topi}a zna da se radi o velikom istine u povodu 20 doprinosu istini o zbivanjima godina od koja su prethodila samom ~inu Abdi}evog puta u progla{enja Abdi}eve autonoizdaju signamije "na prostoru biv{e jugoslavenske republike BiH", kako je lizirano je i iz pisano u deklaracijama koje je Cazina, op}ine potpisivao zajedno sa Kara~ija je prva d`i}em i Bobanom. O zna~aju i demokratski potrebi utvr|ivanja istine u izabrana Skup{tina povodu 20 godina od Abdi}evog puta u izdaju signalizirano je i iz tada "op{tine Cazina, op}ine ~ija je prva deCazin" prva rekla mokratski izabrana Skup{tina "ne" Inicijativi za tada "op{tine Cazin" prva rekla formiranje AP ZB "ne" Inicijativi za formiranje AP ZB. Historijski fakti govore da je 11. septembra 1993. godine u komandi Petog korpusa na uprili~enom sastanku tra`eno da se o Abdi}evoj Inicijativi moraju izjasniti organi i institucije Dr`ave. Narednog dana 12. septembra Skup{tina Okruga Biha} dozvolila je izja{njavanje o ~emu su zaklju~ci upu}eni u Sarajevo. Ve} 13. septembra odbornici Skup{tine op{tine Cazin prvi su rekli "ne" Inicijativi i time u zna~ajnoj mjeri usmjerili tok narednih doga|anja. Sutradan, 14. septembra "ne" Inicijativi rekli su i odbornici Skup{tine op{tine Velika Kladu{a, a dan kasnije, 15. septembra, isto su uradili Bi{}ani i Krupljani. Sve {to se nakon toga u vezi s njom radilo bilo je nelegalno, nezakonito i neustavno. Istina o svemu polako, a sigurno izlazi na vidjelo i to je razlog vi{e {to u Cazinu ho}e da jedan od zna~ajnih op}inskih dana bude i onaj koji bi u septembru svake naredne godine trebao biti posve}en njihovom historijskom "ne" izdaji Bosne i Bo{njaka.

“

OD OKTOBRA DO OKTOBRA

U susret novim dr`avnim izborima Budu}i smo i kalendarski u{li u oktobar, mjesec u kojem se u Bosni i Hercegovini svake dvije godine odr`avaju neki od izbora (lokalni ili dr`avni), ovo je prilika da podcrtamo ~injenicu da je aktualnim nositeljima funkcija u izvr{noj i skup{tinskim poslanicima u zakonodavnoj vlasti kantona, entiteta i dr`ave BiH do kraja mandata ostalo "samo" 12 mjeseci. Svi skupa su ve} potro{ili 36 mjeseci mandata koje su neposredno i posredno dobili od gra|ana na izborima odr`anim u oktobru 2010. godine. Istini za volju, ovih su ~injenica najsvjesniji upravo oni o ~emu svjedo~e ve} zapo~ete neformalne predizborne pripreme. Najsvje`iji primjer za to su zabilje`ene politi~ke aktivnosti u Kantonalnom vije}u Stranke za Bosnu i Hercegovinu USK-a u kojoj su kraju privedene unutarstrana~ke izborne aktivnosti. Podsje}anja radi, nakon {to je na kantonalnoj razini u ovoj politi~koj stranci konstituirano novo Kantonalno vije}e koje je za predsjednika izabralo [efika Velad`i}a iz Bu`ima, u predvi|enom

roku od sedam dana odr`ana je sjednica na kojoj su izabrani novi strana~ki kantonalni dopredsjednici. Kako je novinarima i javnosti predo~eno izme|u predlo`ena ~etiri kandidata za nove strana~ke dopredsjednike izabrani su Melhijad Veli} iz Bosanske Krupe i Enes Emini} iz Sanskog Mosta. Posebno je zanimljivo to {to su na odr`anoj sjednici ~lanovi Kantonalnog vije}a S BiH dali apsolutnu podr{ku dosada{njem radu strana~kih poslanika u Skup{tini Unskosanskog kantona [efiku Velad`i}u i Sulejmanu Kazi}u od kojih je, uzgred budi re~eno, zatra`eno da na dosada{nji na~in nastave raditi na afirmiranju Stranke za Bosnu i Hercegovinu, te da se dosljedno pridr`avaju strana~kih pravila i principa. Druk~ije re~eno poslanici Velad`i} i Kazi} treba da ostanu tamo gdje su do sada bili, a to zna~i da u granicama svojih mogu}nosti podr`avaju rad Vlade Unsko-sanskog kantona na ~elu s premijerom Hamdijom Lipova~om kojoj vode}a opoziciona kantonalna SDA po{to-poto `eli u Skup{tini Unsko-san-

skog kantona izglasati nepovjerenje.

Svi rade U svojim namjerama politi~ari iz SDA nisu usamljeni iz razloga {to je i politi~kim laicima jasno da }e se na pitanju o(p)stanka ili pak odlaska Vlade Unsko-sanskog kantona, a premijera Lipova~e pogotovo, knji`iti politi~ki plusovi i minusi koji bi mogli biti presudni u vaganju sposobnosti jednih i nesposobnosti drugih. U (do)sada{njem rovovskom odmjeravanju politi~kih snaga na ovom pitanju su se ve} definirala dva bloka od kojih ni jedan u o~iglednoj pat poziciji na pokazuje ni{ta {to bi upu}ivalo na mogu}e popu{tanje i odustajanje od svojih nakana. Dakako, posve je jasno da je osim devet poslanika SDA za prijevremeni odlazak aktualne Vlade USK-a jo{ svega {est skup{tinskih poslanika iz razli~itih politi~kih opcija. Spremnost da glasaju protiv povjerenja Vladi na ~elu sa premijerom Hamdijom Lipova~om do sada su iskazali i poslanici isklju~eni iz Demokratske narodne

zajednice BiH Elvira Abdi}Jelenovi} i Mirvet Beganovi}. Uz njih je jo{ i nekada{nja ~lanica S BiH, a sada "nezavisna poslanica" Mine Bahti}, biv{i SDP-ovci i aktualni lideri Demokratske fronte Ekrem Pro{i} i Farko Hod`i} i jedan od dvojice ~lanova Kluba Saveza za bolju budu}nost Nermin Be}irbegovi}. Znaju}i svi redom {to ho}e, a naro~ito {to ne}e, oni zajedno i pojedina~no rade da {to prije ostvare zacrtane ciljeve vjeruju}i da }e time u jednogodi{njem predizbornom vremenu zauzeti one startne pozicije sa kojih }e se bolje ~uti i vidjeti u situacijama u kojima gra|ane bira~e trebaju uvjeriti za{to bi ba{ oni na narednoj provjeri bira~kog raspolo`enja trebali biti njihov najbolji izbor.

Iste nao~ale Kroz sli~ne nao~ale sa sli~nom dioptrijom na aktualna politi~ka doga|anja gledaju i vode}i politi~ari iz stranaka (do)sada{nje pozicije. Dakako SDP i A sda koji u zbiru u Skup{tini Unsko-sanskog kantona imaju svojih deset poslanika od kojih je {est iz

BIHA], Ul. 502. redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 vite{ke brigade bb ra~unovodstvo: 226-488 (tel./fax); marketing: 226-485 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE� d.o.o. Redakcijski kolegij: direktor: Safet Hrnjica Ibrahim Zukanovi}, Safet Hrnjica, Svjetlana ^elan, Sanela Pa{agi} i Osman Deli} izvr{ni direktor: Ibrahim Zukanovi} novinari : Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi}, Niha D`ani} Ninski, Halid Alijagi} i Hilmija Hrnji}

DTP: Osman Deli} i Antonija Duri}

SDP-a. Osim njih blok koji bi kod eventualnog glasanja o povjerenju stao uz Vladu Unsko-sanskog kantona na ~elu sa premijerom Hamdijom Lipova~om ~ine dva poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu [efik Velad`i} i Sulejman Kazi}, dva poslanika Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine Muhamed [krgi} i Ismet Doli} i Safet Ljubijanki}, jedan od dvojice ~lanova skup{tinskog Kluba Saveza za bolju budu}nost BiH. U zbiru, dakle, za ostanak aktualne Vlade USK-a je 15 poslanika. Isto toliko ih je za odlazak i to je ~injenica zbog koje poznati takti~ari i stra-

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

Registarski broj: 4263024120002 PDV broj: 263024120002

tezi u oba bloka nastavljaju otvoreno i zakulisno raditi da na svoju stranu pridobiju barem jo{ jedan poslani~ki glas. I tijesnom ve}inom i jedni i drugi bi do{li u situaciju da realiziraju svoje i da protivni~ki blok onemogu}e da realizira svoje politi~ke ciljeve. U su{tini radi se o osiguranju boljih predizbornih startnih pozicija do kojih se najlak{e i najbezbolnije mo`e do}i vlastitim utjecajem na ovogodi{nje i bud`etske projekcije za narednu godinu, te kroz kadrovsko umre`avanje u profitabilnim javnim preduze}ima i ustanovama te u manje i vi{e va`nim medijima. S. Hrnjica

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha} Ra~un broj: 5688621000000425 Balkan Investment Bank AD d.o.o. Biha}


6

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI•OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

Kupujte doma}e

Ho}u da ka`em Slika prva: Na {ta je nalik na{ mali poduzetnik danas? Naravno, ime mu je Red`o. Stoji kraj svog {tanda, negdje na biha}koj pijaci. Srednjih je godina, demobilisani borac, tri puta ranjen, nije invalid i ne prima ni feninga od dr`ave koju je branio. Prije rata spadao je u kategoriju proletera. To je ono: mala ku}ica u gradu, oku}nica stane u pet osrednjih saksija, otac radnik u velikoj fabrici, mati doma}ica. On je visokokvalificirani bravar i sad dila tursku obleku. Od toga `ivi pet ~lanova njegove familije. Na poslu je svakog dana ta~no do ~aja. Englezi ga piju u 17,00 sati u dnevnom boravku, a on pije pivu ispred zeme u mahali. Centralni doga|aj njegovog slobodnog vremena svakako je TV dnevnik. Ustvari tri. Onaj na{ "kantonalni" za ku}ne vijesti, onaj njihov "sarajevski" za obavijesti iz general{tabova vode}ih

PI[E: Halid Alijagi}

Na njegovom plakatu pi{e: "Po`elje}u ne{to ve~eras. Mo`da se ^udo dosa|uje!" Kod nas se svi naguravaju u taj jedan dnevnik. Zbog toga vi{e nisi siguran gdje po~inje stvarnost, a gdje reklama

partija i onaj "zagreba~ki" za vijesti iz inostranstva, sport i vrijeme. Gemi{t jedan, pa eto. Slika druga: Na{ VK bravar je jedini gazda u ku}i. Taj sat vremena je njegov i on {alta stari TV aparat. Ru~no, naravno. Naj`alije mu je {to i u taj "najozbiljniji vakat" uvaljuju reklame. Te ovo po 9,45 KM, te ono po 9,46. I sve dobro. Ma {ta dobro, najbolje brate. Nekakve zgodne dame otvaraju usta, a nekakav glasi} prevodi na na{ki. Ono je obi~an deterd`ent, ovo je onaj pravi. Onaj obi~ni samo razmrlja, ovaj pravi to uradi tri puta bolje. Zato {to ima one zelene kuglice. Boja je fakat slu~ajna. Reklama ima i na drugim mjestima u tih sat vremena. Pa i cijeli dnevnik je jedna velika reklama. U Italiji se barem zna, ovaj program dr`i ova partija, onaj ona stranka. Kod nas se svi naguravaju u taj jedan dnevnik. Zbog

toga vi{e nisi siguran gdje po~inje stvarnost, a gdje reklama. Slika tre}a: Tako su se eto i na{i bacili na izradu doma}ih reklama. Mora se priznati da neke i nisu lo{e. Najbolje su one s doma}im glumcima koji su ve} deset godina strani dr`avljani. I one u kojima se politi~ari, kobajagi, slikaju dobrotvorno. Ka`u, "i ja sam protiv". ^ega protiv? Mo`da su protiv onih koji su protiv droge, alkohola, mita i korupcije. Ili one erotike, gluho bilo. Mom Red`i smeta {to i u reklamama za mobitele turaju dame i glumce. ^im je ugledao ono sretno lice na "d`ambo plakatu" kako na uhu dr`i tu spravicu, sjetio se djetinjstva. I sindikalnog ljetovanja u Ka{telima, plivanja u dvadeset centimetara vode, makarona u restoranu, {krtog svakodnevnog petosatnog ribarenja s ocem, dragih i

dugih jutarnjih {etnji do placa s majkom na kojima je za nagradu dobijao {arenu lizu. Slika ~etvrta: Sva{ta se reklamira. I na svakom mjestu i u svako doba i na svaki na~in. [to je najgore za na{eg VK bravara koji sad na pijaci dila tursku obleku, po sred grada hodaju mladi i lijepi prodava~i "zahvalnica za sirotinju" po tri marke. Eto, u ovoj dr`avi sad je i prosja~enje legalno. Nema veze {to su Red`i devastirali pos'o. Jedini, od kojeg `ivi pet ~lanova njegove familije. Zbog toga se i on bacio u reklamu. Ne vi~e kao njegove prijeratne kolege: "Roba iz Trsta!" On je moderniji, zna da Trst nikad nije bio na{. Na njegovom plakatu pi{e: "Po`elje}u ne{to ve~eras. Mo`da se ^udo dosa|uje!" Smrt fa{izmu, Sloboda - Jedinstvo 0:2!"

Na osnovu ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, ~lana 137. Pravila JU O[.”Skender Kulenovi}” Donji Kamengrad [kolski odbor na svojoj sjednici odr`anoj 02.10.2013. godine donio je odluku o raspisivanju:

Na osnovu ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, ~lana 137.Pravila JU O[.”Skender Kulenovi}” Donji Kamengrad [kolski odbor na svojoj sjednici odr`anoj 02.10.2013. godine donio je odluku o raspisivanju:

PONOVLJENI KONKURS

Za popunu upra`njenog radnog mjesta

Za popunu upra`njenog radnog mjesta u {kolskoj 2013/2014. godini 1. Nastavnik biologije

4 ~asa na odre|eno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2014. godine

Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom kandidati u pogledu stru~ne spreme treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima i Pravilima {kole. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljede}a dokumenta: - Kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon - Dokaz-diplomu o zavr{enoj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Ljekarsko uvjerenje po prijemu u radni odnos Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju (Sl.glasnik USK-a. 2/12)(u daljem tekstu: kriterij) te izmjena i dopuna Kriterija (Sl.glasnik USK-a. 23/12) Pored navedenih dokumenata kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti i dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi) - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju USK-a - Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi (nastavno osoblje) - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme (za nastavno osoblje) Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, potrebno je dostaviti sljede}e dokumente: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ratnog vojnog invalida - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida poginulog, umrlog, nestalog branitelja - uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe - za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodicadu`ne su prilo`iti posljednje rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom - za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom (Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:36/99) i Zakona o socijalnoj za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom (Slu`beni glasnik USK-a broj:5/00)potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kriterijima. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju koji }e obaviti konkursna komisija {kole u utorak u 17.10.2014. godine, sa po~etkom u 9 sati u prostorijama {kole. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat }e se da su odustali. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se uzimati u razmatranje Prijave slati na adresu: JU O[ “SKENDER KULENOVI]” DONJI KAMENGRAD, Sanski Most

KONKURS

Sekretar {kole – na neodre|eno vrijeme Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom kandidati u pogledu stru~ne spreme treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima i Pravilima {kole. Za obavljanje poslova sekretara {kole potreban je VI i VII stepen stru~ne spreme (pravni ili ekonomski) Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljede}a dokumenta: - Kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon - Dokaz-diplomu o zavr{enoj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Ljekarsko uvjerenje po prijemu u radni odnos Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju (Sl.glasnik USK-a. 2/12)(u daljem tekstu: kriterij) te izmjena i dopuna Kriterija (Sl.glasnik USK-a. 23/12) Pored navedenih dokumenata kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti i dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi) - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju USK-a - Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme (Pisani dokaz iz evidencije Zavoda za zapo{ljavanje) - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u struci ili na poslovima tra`enog radnog mjesta nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, potrebno je dostaviti sljede}e dokumente: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ratnog vojnog invalida - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida poginulog, umrlog, nestalog branitelja -uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe -za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodicadu`ne su prilo`iti posljednje rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom - za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom (Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:36/99) i Zakona o socijalnoj za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom (Slu`beni glasnik USK-a broj:5/00)potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kriterijima. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju koji }e obaviti konkursna komisija {kole u srijedu 23.10.2014. godine, sa po~etkom u 9 sati u prostorijama {kole. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat }e se da su odustali. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se uzimati u razmatranje Prijave slati na adresu: JU O[ “SKENDER KULENOVI]” DONJI KAMENGRAD, Sanski Most


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

KANTON

www.usnkrajina.com.ba

DANI EVROPSKOG NASLIJE\A «MLADI I NASLIJE\E 2013»

Osnovci i srednjo{kolci iz USK-a osvojili vrijedne nagrade Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine i ove godine je proveden konkurs «Mladi i naslije|e 2013» u okviru manifestacije «Dani evropskog naslije|a u BiH». Zavr{na sve~anost je odr`ana u Gora`du 18. i 19. septembra ove godine. U Osnovnoj muzi~koj {koli Avdo Smajlovi} organizirana je izlo`ba u~eni~kih radova kao i sve~ana dodjela diploma nagra|enim u~enicima, nastavnicima i {kolama. Osim diploma koje su dodijeljene u~enicima i nastavnicima, na centralnu sve~anost su pozvani u~enici i nastavnici iz dvadeset dvije osnovne i srednje {kole u Federaciji BiH, koje su najuspje{nije realizirale program «Mladi i naslije|e 2013». Osnovci i srednjo{kolci iz cijele Federacije BiH, svojim stvarala{tvom i kreativno{}u, su likovnim, literarnim i dokumentaristi~kim radovima pokazali da Bosna i Hercegovina ima i njeguje bogatu nematerijalnu ba{tinu: stare zanate, igre, pjesme, jezik, obi~aje, vez-{aru, gastronomiju, bogatstvo razli~itosti, {to je ~ini dijelom evropskog i svjet-

7

! Prve nagrade osvojile Aida Kuri}, u~enica O[ «Kamenica» i Lejla Pa{i}, u~enica O[ «Cazin 2» ! Druga nagrada za kolekciju radova pripala je Likovnoj sekciji O[ «Gornje Prekounje – Ripa~», a drugo mjesto osvojio je i literarni rad Marije Kondi}, u~enice MS[ Sanski Most ! Tre}a nagrada za dokumentaristi~ki rad pripala je Historijskoj sekciji O[ Bosanska Krupa skog kulturnog naslije|a. I ove kao i prethodnih godina u~enici s podru~ja Unsko-sanskog kantona su postigli zavidne rezultate. Me|u ostalim, prvu nagradu za

grafiku osvojila je Aida Kuri}, u~enica O[ «Kamenica» Biha}, nastavnik Mehmed Smaji}. Prvu nagradu za dokumentaristi~ki rad odnijela je i Lejla Pa{i}, u~enica O[ «Ca-

BOSANSKI PETROVAC: DANI SKENDERA KULENOVI]A

Knji`evna manifestacija okupit }e 30 autora iz BiH

zin 2» Cazin, nastavnica Edina Had`i}. Drugu nagradu za kolekciju radova osvojila je Likovna sekcija O[ «Gornje Prekounje – Ripa~» Biha}, nastavnica Mirza Ibrahimpa{i}. Drugu nagradu osvojio je i literarni rad Marije Kondi}, u~enice M[S Sanski Most, nastavnica Emira Dura~ak. Tre}u nagradu za dokumentaristi~ki rad osvojila je i Historijska sekcija O[ «Bosanska Krupa», nastavnik Edvin Alijagi}. Rezultati osnovaca i srednjo{kolaca s podru~ja USK-a koji su u~estvovali na ovogodi{njoj manifestaciji «Dani evropskog naslije|a Bosne i Hercegovine» su za svaku pohvalu. - Ove nagrade nam govore da se na{a kulturna ba{tina prenosi iz generacije u generaciju, ona nam pru`a osje}aj identiteta, tako promoviramo po{tovanje kulturne razli~itosti u ljudske kreativnosti i poti~emo mlade na o~uvanje, brigu i ljubav za kulturno-historijsko naslije|e Bosne i Hercegovine, isti~e Mirza Ibrahimpa{i}, nastavnica likovne kulture O[ «Gornje Prekounje-Ripa~» Biha}. /N.Pirali}

PETO GODI[NJE DOBA

NIHA

D`ani} NINSKI

Popisijada Popis je po~eo, po torovima razbroj’ se! Ni jedno od pitanja s popisne liste ne}e toliko interesirati one koji su popis nametnuli kao najva`nije politi~ko pitanje, kao ono o nacionalnoj pripadnosti. Svako ostalo pitanje, nakon {to na njega odgovorite, odmah mo`ete i zaboraviti. To je jo{ jedna tragi~na ~injenica i ove zemlje i njenih stanovnika, i neka nam je mubarek sve {to mo`e pomo}i, kada se popisijada zavr{i. A kada se zavr{i i stada prebroje, dobro }emo pro}i ako nas ne ograde bodljikavom `icom i ne puste kroz nju struju. Sve u svemu, hladni dani su do{li prije nego su bili najavljeni. Ho}e to kod nas, bez prethodnog zakazivanja termina gruhne na nas me}ava kakva, potrpa nas snje`ni namet. Ili nas zatrpa namet poskupljenja svega i sva~ega. Bi}e interesantno ako cijene narodu uskoro budu odre|ivali po

nacionalnoj kategoriji. Koga je vi{e, vi{e }e ga klepiti cijenom. Neka se ne raduju ni oni kojih bude manje, oni isto mogu fasovati kakvo poskupljenje zato {to ih je manje. Onih kojih ima ’nako, osrednje, mogu nagraisati zato {to po brojnosti nisu ni tamo, ni ’vamo. Pa }e pla}ati porez na to {to ih nema dovoljno. Posebno ima da se napla}aju oni koji ne znaju {ta su i ko su. Dok se god ne sjete kojem stadu pripadaju, ima da im dr`ava {alje plave koverte za pla}anje kazni. Nema majci, kako god da se odredi{, ima da ti ga odrede. I to je to, nema dalje. Ne popisuje nas niko zato da bi nam bilo bolje, to je jedino u svemu ovome jasno. To je jo{ jedan u nizu osanskohercegova~kih jada. Popisijada. Nekom }e biti bolje, a nekom nikad gore.

UNSKI SMARAGDI ZASADILI 10.000 SADNICA CRNOG BORA NA PODRU^JU GORIN^ANA

- Zbog lo{e financijske situacije knji`evna karavana samo na podru~ju Biha}a i Bosanskog Petrovca Tradicionalna manifestacija Dani Skendera Kulenovi}a kao i ranije ove }e godine biti odr`ana u Bosanskom Petrovcu 10. oktobra. U biblioteci koja nosi ime istaknutog bosanskohercegova~kog knji`evnika Skendera Kulenovi}a u ~iju se ~ast i odr`ava knji`evna manifestacija bit }e odr`ana zavr{na sve~anost u kojoj u~estvuje 30 autora sa svojim novim djelima. Bitno je re}i da }e na knji`evnoj manifestaciji ove godine autori za nagradu “Skender Kulenovi}” istaknuti svoja djela objavljena u svim bosanskohercegova~kim izdava~kim ku}ama, a prijavljena su i tri djela izdava~a iz Srbije. Zbog lo{e financijske situacije ove godine knji`evna

Sadnica vi{e - bolje se di{e

karavana }e biti odr`ana samo na podru~ju op}ina Biha} i Bosanski Petrovac 9. oktobra, kada }e autori posjetiti osnovne {kole i u~enike darovati svojim novim djelima. Ina~e, knji`evna mani-

festacija Dani Skendera Kulenovi}a i ove }e godine okupiti renomirane knji`evnike koji }e uz dru`enje i ~itanje dijelova iz svojih novih knjiga pobuditi ~itala~ku javnost u na{oj regiji. / N.D`.N.

U povodu 26. septembra, Svjetskoga dana ~istih planina, Unski smaragdi su, u suradnji sa [umsko-privrednim dru{tvom Unsko-sanske {ume, JP Nacionalnim parkom Una, osnovnim i srednjim {kolama op}ine Biha}, organizirali akciju po{umljavanja pod motom: „Sadnica vi{e - bolje se di{e“. U ovoj, petoj po redu, masovnoj akciji po{umljavanja u~estvovalo je dvije stotine ~lanova Unskih smaragda, a pridru`ili su im se Biciklisti~ki klub Japodi, Planinarsko dru{tvo Horizonti, Volonterski centar, Dom zdravlja te brojni djelatnici Unsko-sanskih {uma. Za sve u~esnike po{umljavanja rukovodioci Unsko-sanskih {uma govorili su i pokazi-

vali kako se sadi mlada sadnica crnog bora te koja je uloga i zna~aj {uma za odr`avanje `ivota na planeti Zemlji. [ume su “plu}a” Zemlje, na{i najve}i proizvo|a~i kisika i potro{a~i uglji~nog dioksida, brojnim `ivotinjskim i biljnim vrstama ~uvari izvori{ta pitke vode i na{i najbolji saveznici u borbi protiv klimatskih promjena. U~esnicima je podijeljen i promotivni materijal NP Una, te najljep{e pismo o prirodi, indijanskog poglavice Seattle „Zapis o Zemlji“, Lista potencijalno ugro`enih i rijetkih biljnih vrsta na podru~ju [PD-a, kao i Ekolo{i kalendar zna~ajnijih eko-datuma. Unski smaragdi su do sada obogatili {umski fond za pedeset hiljada li{}ara i ~eti-

nara na podru~jima: Gorjevca, Lipe, Doljana, Malog Ra~i}a i Gorin~ana. - Danas, kada je umiranje {uma postala planetarna pojava uslijed prekomjernog zagrijavanja zraka i kada po`ari i sjekire obaraju drve}e br`e nego {to ih sama priroda mo`e obnoviti, neophodno je vr{iti po{umljavanje, jer posje~eno drvo danas su{a je sutra, a glad prekosutra, - kazala je Mejasa Dupanovi}, predsjednica Unskih smaragda. Svjetski dan ~istih planina obilje`ava se ve} gotovo dvadeset godina i idealna je prilika za mnogobrojne korisne privredne (po{umljavanje, ~i{}enje) i ekolo{ke aktivnosti. Ibrahim Zukanovi}


8

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

CAZIN

ZAKUPLJEN PROSTOR

MED@LIS IZ CAZIN

12 SJEDNICA OP]INSKOG VIJE]A

Otputovalo 28 budu}ih had`ija

Na~elnik op}ine Nermin Ogre{evi} pozvao je gra|ane da se odazovu popisu stanovni{tva i da svakako paze da ne padnu u zamku zabluda i podmetanja. On }e se, naglasio je, na popisu izjasniti kao Bo{njak ~ija je vjera islam, a jezik bosanski

Na hodo~a{}e u Saudijsku Arabiju s podru~ja biha}kog muftijstva otputovalo je 144 muslimana od kojih je 28 iz Cazina. Med`lis Islamske zajednice Cazin i ove je godine u d`amiji na Gnjilavcu uprili~io u~enje Ikrar dove za sve budu}e had`ije, a ispred d`amije organiziran je i njihov ispra}aj. Tim povodom upu}ena je molba Allahu d`.{. da had` bude primljen svim vjernicima koji su ga ove godine odlu~ili obaviti.

POTPISAN UGOVOR O IZVO\ENJU RADOVA

Nema dileme: Bo{njak, vjera islam, jezik bosanski Vije}nici Op}inskog vije}a Cazin su na svojoj 12. sjednici raspravljali o informaciji vezanoj za popis stanovni{tva u na{oj zemlji, koju su uvrstili u ranije predlo`eni dnevni red sjednice. Informiraju}i vije}nike o dosada{njim aktivnostima Op}inske popisne komisije, od momenta raspisivanja javnog poziva za op}inske instruktore i popisiva~e, preko njihovog izbora i testiranja, do podjele popisnog i reklamnog materijala, predsjednik Said Mujaki} je istakao da je Komisija odradila sve predvi|ene poslove na vrijeme, no da je zbog ka{njenja objave podataka od strane statisti~kih organizacija u BiH, Popisna komisija op}ine Cazin, ni kriva ni du`na, imala i dosta problema. On se osvrnuo i na polemike oko dvojnog dr`avljanstva, odustajanja kandidata koji su bili potvr|eni kao instruktori i popisiva~i u na{oj zemlji, ali i na obavezu gra|ana da se odazovu popisu.

Klju~no pitanje Vje}nici Op}inskog vije}a Cazin koji su diskutirali o ovoj temi bili su slo`ni u jednom, da je popis stanovni{tva jako bitan za sve gra|ane BiH, a posebno za Bo{njake. Tako je vje}nik A SDA Haris ]orali} istakao da je popis klju~no pitanje i generacijski poduhvat koji }e imati dalekose`ne posljedice, pritom nagla{avaju}i da }e se on na popisu stanovni{tva izjasniti kao Bo{njak, islamske vjeroispovjesti koji govori bosanskim jezikom. Vije}nik SDA Ramiz Ru`ni} kazao je da je biti Bo{njak, Hrvat ili Srbin ustavna kategorija, a da }e oni koji se izjasne druga~ije

iza}i iz Ustava. Podvukao je da }e se na popisu on tako|er izjasniti kao Bo{njak, koji govori bosanskim jezikom i ~ija je vjera islam. Vje}nik SDA Mirsad Kaljikovi} kazao je da je on dio generacije koja je ~asno izvr{ila svoju obavezu u ratu i sa~uvala BiH i koja se nije borila da bi bila manjina. Stoga }e se i on, istakao je, na popisu izjasniti kao Bo{njak, islamske vjeroispovjesti koji govori bosanskim jezikom. Na isti na~in na popisu }e se, naglasili su, izjasniti i vje}nici SDA, Husein Vili}, Almin Handanagi}, Husnija Miski}, Red`o Stranjac i Mirfet Mehuli}, koji su pozvali gra|ane da se obavezno odazovu popisu, a da prilikom izja{njavanja slu{aju svoje roditelje, ali i politi~are kojima vjeruju. Kao Bo{njaci islamske vjeroispovjesti koji govore bosanskim jezikom na popisu }e se izjasniti i vje}nici SDP-a i SBB-a, Refik Leli} i Sadmir [krgi}, koji su pozvali sve gra|ane Cazina, a posebno ~lanove i simpatizere svojih stranaka da se odazovu popisu i izjasne na isti na~in. Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Mustafa Ru`ni} tako|er je naglasio da za njega dileme nema: Bo{njak, vjera islam, jezik bosanski. I na~elnik op}ine Cazin, Nermin Ogre{evi} pozvao je gra|ane da se odazovu popisu stanovni{tva i da svakako paze da ne padnu u zamku zabluda i podmetanja. On }e se, naglasio je, na popisu izjasniti kao Bo{njak ~ija je vjera islam, a jezik bosanski. Odgovaraju}i na neka od postavljenih pitanja vje}nika vezana za predstoje}i popis predsjednik Op}inske popisne komisije Said Mujaki} nagla-

sio je da se nada, da }e se sve pote{ko}e prevazi}i i ovaj proces u op}ini Cazin provesti na najbolji mogu}i na~in.

Vije}ni~ka pitanja U okviru ta~ke vje}ni~ka pitanja i odgovori, vje}nici su postavili 18 pitanja, a najve}i broj njih odnosio se na komunalnu infrastrukturu. Pitali su kada }e biti osposobljena javna rasvjeta u naselju Bajramovi}i - Velad`i}i, kada }e se stati u kraj nestru~nom i nedgovornom prekopavanju asfaltiranih puteva u pojedinim naseljima op}ine, kada }e biti izgra|ena zaobilaznica u Stijeni, te pobolj{ano elektrosnabdijevanje u ovoj mjesnoj zajednici. Zanimala ih je i mogu}nost izgradnje pristupnog puta u Sulji}ima, koji bi bio javno dobro, asfaltiranje puta do izleti{ta Kr~ane, izrada dokumentacije za nekategorisani put Donji Vili}i - Salki}i, vra}anje porodili{ta u Dom zdravlja Cazin te uspostavljanje autobusne linije Rujnica - Tr`a~ka Ra{tela. Vije}nici su postavljali i pitanja vezana za u~e{}e pre-dstavanika parlamentarnih stranaka u debatnim emisijama o popisu stanovni{tva u programu RTV Cazin, status uposlenika u pred{kolskom obrazovanju, neodazivanje pojedinih komandanata brigada manifestacijama kojima se obilje`avaju zna~ajni datumi na{e novije historije, a pitali su i za mogu}nost boljeg reguliranja parkinga ispred stambenih zgrada i ukazali na problem prisustva velikog broja pasa lutalica u Ostro{cu. Odgovaraju}i na pitanja vje}nika vezana za elektrosnabdijevanje, na~elnik op}ine Nermin Ogre{evi}, je,

izme|u ostalog, rekao da postoje odre|eni pomaci po tom pitanju ali da je to nedovoljno jer Elektrodistribucija ne prati tempo razvoja i ambicije ove op}ine. Naglasio je da op}ina Cazin poklanja veliku pa`nju obilje`avanju zna~ajnih datuma na{e novije historije, i da svaki put uredno pozove sve komandante brigada na manifestacije, a da je na svakom od njih odgovornost ukoliko se na njih ne odazove.

Prijedlozi odluka Odgovore na postavljena vije}ni~ka pitanja dali su i predstavnici odgovornih op}inskih slu`bi, javnih preduze}a i ustanova, nakon ~ega su vje}nici, bez ve}ih diskusija, usvojili prijedloge odluka o utvr|ivanju javnog interesa za rekonstrukciju nekategorisanih puteva Kahri}i - Gornja Barska i Hajdarovac u mjesnoj zajednici Skokovi, sanaciju i modernizaciju nekategorisnaog puta Abdi}a Brdo u mjesnoj zajednici ]orali}i, te za rekonstrukciju puta [ari}i - Bajraktarevi}i. Usvojeni su i prijedlozi odluka o utvr|ivanju javnog interesa rekonstrukcije magistralnih dalekovoda Gornja Koprivna - Elkasova Rijeka i Cazin 1Slatina, te za izgradnju kablovskog dalekovoda Hotel Gornji Grad, Prijedlog rje{enja o prijenosu prava kori{tenja na zemlji{te dr`avne svojine, Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa o dodjeli zemlji{ta dr`avne svojine na lokalitetu Mala Lisa, Izvje{taj o kori{tenju sredstava teku}e rezerve za prvih {est mjeseci ove godine, kao i Izvje{taj o procjeni {teta nastalih djelovanjem klizanja zemlji{ta u 2013. godini.

Projekt Decent do kraja godine U kabinetu na~elnika op}ine Cazin uprili~eno je potpisivanje ugovora o izvo|enju radova na projektu DECENT koji se odnosi na izgradnju decentraliziranog kanalizacionog sistema u mjesnoj zajednici Polje. Projekt finansiraju op}ina Cazin, [vicarska agencija za razvoj i saradnju i Vlada Republike Slovenije. - To je jo{ jedan uspje{an projekt koji potvr|uje da smo ocijenjeni kao po`eljan partner evropskim vladama. Na{ motiv je bio da rije{imo podru~ja na{e op}ine koja nisu obuhva}ena centralnim kanalizacijskim sistemom i nakon uspje{ne uspostave istog biljnog pre~ista~a u mjesnoj zajednici Ljubijanki}i, mislim da smo na dobrom putu da u narednih nekoliko godina zavr{imo projekt kanalizacijske mre`e na podru~ju cij-

ele op}ine Cazin, - kazao je na~elnik op}ine Nermin Ogre{evi}. Prema rije~ima direktora Javnog-komunalnog preduze}a „Vodovod“ Cazin Ibrahima Tatarevi}a, vrijednost projekta je 243.000 maraka. - Po~etak radova je planiran za 2. oktobar, a rok za izvo|enje je devedeset dana i ukoliko to vremenske prilike budu dozvoljavale, mogli bismo do kraja godine okon~ati ovaj projekt sa kojim }e u kona~nici najzadovoljniji biti mje{tani Polja, - naglasio je Tatarevi}. Ugovor je potpisan sa doma}im preduze}em „I-Selimovi}“ ~iji je direktor Senad Selimovi} istaknuo da svaki sli~an potpisan ugovor predstavlja o~uvanje postoje}ih i stvaranje novih radnih mjesta u op}ini Cazin i zato je veoma va`an.

PROBLEM PASA LUTALICA

Ugro`ena sigurnost djece Cazinjani sve vi{e negoduju zbog veliko broja pasa lutalica koji nerijetko ugro`avaju mje{tane. Veliki je broj apela stanovika koji tra`e od nadle`nih vlasti da rije{e problem pasa lutalica kako bi prije svega osigurali slobodno kretanje svoje djece na putu do {kole. Psi su se ve} du`e vrijeme nastanili kod Podru~ne {kole Kraka~a i s vremenom postaju sve agresivniji. Najugro`enija su djeca. Briga roditelja je velika pa su i tra`ili rje{avanje problema kod nadla`nih u MZ Skokovi, cazinskoj ^isto}i i Lova~kom dru{tvu. Me|utim, i vi{e od mjesec dana od podno{enja zahtjeva problem je i dalje nerije{en, - `ale se mje{tani Kraka~e.

Priredila: Sehija Muminovi}


Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

KANTON

9

www.usnkrajina.com.ba

ARHIV UNSKO-SANSKOG KANTONA

Sedamdeset dvije godine od objavljivanja muslimanskih rezolucija 1941. godine

O

vdje je potrebno odmah na po~etku naglasiti da II svjetski rat, Muslimane zati~e nacionalno dezorijentiranim i politi~ki pasivnim, kao neorganiziranu, necentraliziranu i nekonstituiranu politi~ku i nacionalnu zajednicu. Zate~eni su prijelomnim historijskim doga|ajima. Njihova unutra{nja ideolo{ka i nacionalna podvajanja bila su prije svega izraz na razli~ite pritiske sa strane, nego posljedica njihovog autonomnog odlu~ivanja. To ne zna~i, da tu nije bilo jasne podjele na demokratske i antidemokratske snage, na profa{isti~ke, fa{isti~ke i antifa{isti~ke kao i kod drugih naroda, ali je to podvajanje bilo bez o{trih nagla{avanja, posebno prvih godina rata. Dovoljno je napomenuti da fakti~ki do 1943.godine bosanskih Muslimana nije masovno bilo u NOP-u i da su pripadnici NOP-a prve dvije godine rata u pravilu skrivali svoj muslimanski identitet, nemuslimanskim imenima i nadimcima. Oni ustvari nisu bili ni od koga priznati kao samostalni politi~ki subjekt, a tako se uglavnom nisu ni pona{ali, ve} su prije parcipirali u tu|im projektima. Muslimani u rat ulaze bez politi~ke stranke, dezorijentirani i rasuti, puni strijepnje i neizvjesnosti, bez intelektualnih i politi~kih snaga koje bi mogle artikulirati stav vlastitog naroda. Orijentacija Muslimana je i{la u 4 pravca: Prvi: u jednom dijelu muslimanskog intelektualnog, politi~kog i duhovnog vodstva, sama uspostava NDH do~ekana je sa razumijevanjem kraja velikosrpskog projekta. Bilo je sada za njih nade da }e ustrojstvom NDH biti stvoreni uslovi za slobodniji ekonomski, politi~ki i duhovni `ivot Muslimana. U ovoj hrvatskoj nacionalno-politi~koj orijentaciji treba razlikovati istinske pripadnike usta{kog pokreta kao ideolo{kog, politi~kog i strana~kog s jedne, i ~inovnika i namje{tenika te dr`ave sa druge strane. Drugi: Komunisti~ka orijentacija Muslimana je bila gotovo skrivena u uske studentske okvire. Ona se tek kasnije razvija u obliku i

Pi{e: mr. sci. Fikret Mid`i}

na~inu kakav historijski svjedo~imo manje-vi{e kod svih jugoslavenskih naroda tog vremena. Tre}i: srpska politi~ka orijentacija Muslimana vezana je za Gajret i ona se pona{ala kalkulativno. Tako je Mustafa Mulali}, zagovara~ srpstva kod Muslimana kao delegat boravio u {tabu Dra`e Mihajlovi}a s ciljem predstavljanja muslimanskih interesa u toj opciji. ^etvrti: ova orijentacija Muslimana je bila autonoma{ka i ona tra`i od njema~kih vlasti da uspostave posebnu muslimansku teritorijalno-politi~ku jedinicu na dijelu BiH teritorija.

Ova orijentacija se ne sla`e sa prethodna tri pravca: Ni sa usta{kim, ni sa komunisti~kim, ni sa srpskim. Nju karakteri{u i neke vojne formacije na lokalnom nivou pod nazivom Muslimanske milicije, koje vlastitim snagama brane svoju egzistenciju (Huska Miljkovi} u Cazinskoj krajini, Had`iefendi}eva legija oko Tuzle i drugi).

„ Ovaj tekst istra`uje i kriti~ki obja{njava muslimanske rezolucije iz 1941. godine. Tekst se u stvari fokusira na protest Muslimana kao otpor usta{koj politici i dr`avi u drugoj polovini 1941. godine. ^esto i ne bez razloga se tvrdi, da su Muslimani u Bosni i Hercegovini bili pocijepani i nejedinstveni, {to je neosporno jedina strana realnosti njihovog politi~kog i ratnog polo`aja. Me|utim, pocijepanost i nejedinstvo nisu bili izraz njihovog politi~kog bi}a, ve} posljedica situacije u kojoj su morali da `ive. U drugoj polovini 1941. godine, stanje me|u Muslimanima ispoljavalo se u primjerima kritike i protesta u pravcu usta{kog re`ima, {to je istovremeno zna~ilo i udaljavanje od NDH. Sve to govori u prilog ~injenici, da su se oni nalazili na prekretnici. Iz zvani~nih struktura NDH jednostrano se sudilo o dr`anju Muslimana, isklju~ivo sa aspekta, koliko Muslimani podr`avaju usta{ku vlast i poredak? Kad su u pitanju muslimanske rezolucije u drugoj polovini 1941. godine odmah bih naglasio da se one odnose na rezolucije gra|ana Muslimana Sarajeva, Bijeljine, Prijedora, Zenice, Tuzle, Mostara i Banje Luke. Ove rezolucije su nastale kao ~in manifestacije nezadovoljstva ve}ine bosanskih Muslimana fa{isti~kim sistemom vjerske i nacionalne diskriminacije koju je nakon uspostave

na nad Srbima, Jevrejima i Romima od strane zvani~ne endehazijske politike. Kao protest protiv smi{ljenog uni{tavanja ova tri naroda, a naro~ito Srba, ove rezolucije su ujedno i pokazatelj politi~kog stanja Muslimana po~etkom II svjetskog rata kao i njihove zate~enosti novim doga|ajima. Muslimansko gra|anstvo je osudilo zlo~ine nad civilnim stanovni{tvom, tra`e}i od vlasti da se sa takvim nasi-

vlasti po~ela da sprovodi NDH. One su primjer negativnog odnosa muslimanskog stanovni{ta u navedenim gradovima prema sistemu fa{izma i akt ljudskog po{tenja i gra|anske hrabrosti njihovih potpisnika. One su pokazale da dio Muslimana odbacuje nasilje, diktaturu i politiku zlo~i-

ljem prestane i odreklo se svih Muslimana koji su sudjelovali u tim zlo~inima, o~ekuju}i uspostavljanje reda i zakona. Rezolucije su bile upu}ene najve}im organima usta{ke vlasti izra`avaju}i na taj na~in apsolutno neslaganje sa zlo~ina~kim karakterom tog re`ima i sa samim re`i-

mom. Inicijator ovih protesta, {to je svakako imalo veliku te`inu, bila je organizacija vjerske inteligencije El-Hidaja. Rezolucije su bile istinski antifa{isti~ki akt u tada{njoj porobljenoj Evropi. Mada ove rezolucije nisu nikada u nau~noj, niti politi~koj izvanbo{nja~koj javnosti uspjele zadobiti zna~ajniji status, one su bile najsvjetliji politi~ki momenat na koga se oslanjala muslimanska nacionalna politika. Evo pojedinih dijelova od sedam rezolucija. U Bijeljinskoj donesenoj 2. decembra 1941. godine stoji: “Tra`i se da svi budemo jednakopravni pred zakonom, da nam svima bude obezbje|en i osiguran miran porodi~ni i vjerski `ivot itd...”. U Banjalu~koj od 12. novembra 1941. godine stoji: “Najelementarnija prava ~ovjeka se gaze bez ikakvih skrupula. Sigurnost `ivota i imetka, sloboda vjere i savjesti prestali su da va`e za veliki dio naroda ovih krajeva... ubijanje sve}enika i drugih prvaka bez suda i presude, streljanje i mrcvarenje u gomilama ~esto posve nevinih ljudi, `ena i djece... ru{enje bogomolja... gdje je imovina iseljenih i izbjeglih Srba i `idova...? u protusrpskoj akciji uvu~en je dio muslimanskog olo{a, {to mi `alimo i osu|ujemo” itd... Pojava muslimanskih rezolucija vr{ila je zna~ajan uticaj u pogledu kriti~kog stava muslimanske javnosti prema po~etku bezakonja i pravne nesigurnosti gra|ana Bosne i Hercegovine i time oborile tvrdnju usta{ke propagande da “Hrvati islamske vjeroispovijesti ~ine oslonac usta{kom poretku u BiH”. Rezolucije su pored toga {to su bile upu}ene

usta{kom vrhu, poslane i na adresu muslimana usta{kih funkcionera i to: Osmanu i D`aferu Kulenovi}u, Ademagi Me{i}u, Hilmiji Be{lagi}u, Hakiji Hand`i}u i drugim. Za sam sadr`aj svih rezolucija karakteristi~no je sljede}e: 1. otvoreno se osu|uju usta{ki zlo~in nad Srbima; 2. ogra|uju se od onih Muslimana koji su sudjelovali u tim zlo~inima; 3. tra`i se za{tita za progonjene Srbe u smislu ideje osiguranja `ivota i imovine svih gra|ana bez obzira na vjeru; 4. protestira se protiv poku{aja da se sudjelovanje pojedinih Muslimana u stvarnim zlo~inima svali krivica na ~itavo muslimansko stanovni{tvo; 5. da se omogu}i svaka vjerska netrpeljivost i 6. da se najstro`e kazne sudionici zlo~ina. Ko je tada pro~itao ove rezolucije i ko je mogao da ocijeni njihov veliki politi~ki i moralni zna~aj s obzirom na vrijeme i prilike pod kojima su donesene, ne bi se smjelo re}i da Muslimani nisu bili zauzeli pravilan stav u tim te{kim vremenima. Usta{ki vrh je rezolucije nazvao “zabijanje no`a u le|a hrvatskoj dr`avi”. U samom Zagrebu su bile ispisane parole “Uz zid sa inicijatorima i potpisnicima”, a Paveli} je prijete}i rekao da }e te}i krv sarajevskim i drugim kaldrmama od potpisnika rezolucija. Osnovno progresivno zna~enja rezolucija sastoji se u izra`avanju otvorenog revolta protiv `estokog terora, {to ga je usta{ki re`im provodio nad srpskim stanovni{tvom. Po tome one dobivaju vidljivi opozicioni pe~at. One ustvari predstavljaju va`nu prekretnicu u politi~kom osvje{}avanju Muslimana na koje je NOP i njen demokratski i antifa{isti~ki stav izvr{io odlu~nu preorijentaciju. Mada jo{ kroz cijelu 1942. godini {iroki muslimanski slojevi ne u~estvuju u NOP-u, ipak se ne mo`e pore}i da pojava Rezolucija zna~i odlu~an korak naprijed u procesu njihova istrgavanja iz politi~ke dezorijentiranosti i pasivnosti ka aktivnoj borbi.


10

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SANSKI MOST

ZAKUPLJEN PROSTOR

TURSKI AMBASADOR POSJETIO SANSKI MOST

OP]INSKO VIJE]E JEDNOGLASNO

Najpotrebnija ulaganja u privredu Sanjani protiv Ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Ahmed Jildiz boravio je 25. septembra u radnoj posjeti op}ini Sanski Most. Tom prilikom susreo se s na~elnikom op}ine Mustafom Avdagi}em koji ga je upoznao s trenutnom dru{tveno-politi~kom i ekonomskom situacijom na podru~ju op}ine Sanski Most. Razgovaralo se o interesu turskih investitora za ulaganja na ovom podru~ju. Sanski Most je `ivotno zainteresiran za ulaganja u privredni sektor i otvaranje novih radnih mjesta. S tim u vezi op}ina je provela zna~ajne reforme u administra-

ciji kako bi se olak{ao i ubrzao dolazak stranih investitora. Na~elnik Avdagi} je istakao kako je op}ina Sanski Most vlasnik presti`nog me|unarodnog certifikata NALED-a koji dokazuje spremnost za privla~enje stranih investicija. Ambasadora Jildiza interesirale su kulturne i turisti~ke znamenitosti pa su gosti iz Turske u pratnji svojih doma}ina posjetili Hamzibegovu d`amiju, pravoslavnu crkvu, Op}u bolnicu, spomenik turskim {ehidima u Donjem Kamengradu, musalu Mehmeda Fatiha i mezar generala Mehmeda Alagi}a u Fajtovcima.

SANSKA DELEGACIJA U RIJECI

hidroelektrana Op}insko vije}e Sanski Most na svojoj devetoj redovnoj sjednici odr`anoj 23. septembra nije dalo zeleno svjetlo tj. suglasnost Elektroprivredi Bosne i Hercegovine za poduzimanje istra`nih radnji vezanih za eventualnu izgradnju hidroelektrane “^aplje“. Podsjetimo da je Vlada FBiH jo{ u februaru 2010. godine proglasila javni interes za pristupanje pripremi i izgradnji ovog hidroenergetskog objekta na rijeci Sani. Evropska komisija je za istra`ne radnje odobrila sredstva u visini od 800 hiljada eura za izradu studije izvodljivosti. Kako bi sredstva postala operativa bila je potrebna

Predstavili se na sajmu “Nexpo 2013.“

JAVNA TRIBINA

Delegacija op}ine Sanski Most predvo|ena na~elnikom Mustafom Avdagi}em sudjelovala je na Sajmu lokalne samouprave u jugoisto~noj Evropi Nexpo, koji je odr`an u Rijeci. Radi se o presti`nom me|unarodnom sajmu u okviru kojeg je sudjelovalo oko 2.000 predstavnika, 350 jedinica lokalne samouprave iz jugoisto~ne Evrope i razvojnih agencija te poslovnih subjekata. Sajam je poslu`io kao prilika da se razmjene iskustva u vezi s integracijom u Evropsku uniju, kori{tenjem europskih fondova te ostalim podru~jima lokalne samouprave kao {to su iskori{tavanja obnovljenih izvora energije i energetska u~inkovitost. Nexpo je otvorio ministar uprave Republike Hrvatske Arsen Bauk koji je tom prigodom ocijenio da je lokalna samouprava u Hrvatskoj uglavnom ispunila svoju ulogu obavljanja javnih poslova, od administrativnih do onih koji u okviru socijalne dr`ave i osnovnih komunal-

U prostorijama stare gradske vije}nice u Sanskom Mostu 25. septembra odr`ana je javna tribina na temu “Za{to je bitno biti Bo{njak“. Rije~ je o doga|aju koji je organiziran pred popis stanovni{tva. Organizator javne tribine bila je Asocijacija mladih SDA. O va`nosti popisa govorili su Said Mid`an, Amel Terzi}, Husein ef. Kova~evi} te specijalni

Za{to je bitno biti Bo{njak gost, proslavljeni bh. reprezentativac u borila~kim sportovima Salko Zild`i}. Javnom tribinom `eljela se skrenuti pa`nja javnosti da se Bo{njaci izjasne pod svojim nacionalnim imenom obzirom da }e se njime definisati nacionalna struktura stanovni{tva, a sam popis }e imati sna`ne politi~ke, ekonomske i socijalne implikacije.

REKORDNI PRINOSI SVIH VRSTA VO]A

nih poslova. Tako|er, rije~i je bilo o zna~aju programa certificiranja op}ina s poslovnim okru`enjem te o uvo|enju standarda efikasne lokalne administracije u regionu. Sanski Most je jedna je od rijetkih op}ina u Bosni i Hercegovini koja je tokom ove

godine postala vlasnik presti`nog medjunarodnog certifikata NALED, za uspje{no proveden proces reformi lokalne administracije u cilju stvaranja pretpostavki za privla~enje stranih investitora i olak{anje procedura za pokretanje biznisa. O tim isku-

stvima govorio je na~elnik Mustafa Avdagi} i istaknuo kako je lokalna vlast u Sanskom Mostu spremna da pru`i svu potrebnu administrativnu podr{ku i pomo} potencijalnim investitorima u skladu sa svim potrebnim evropskim standardima.

NEMA PARA ZA DEMINIRANJE

Oranice pod minskim poljima U Unsko-sanskom kantonu, ocjenjuju stru~njaci, jo{ uvijek je l23 miliona kvadratnih metara povr{ine za koju se sumnja da je pod minama, {to je tri posto teritorije ovog kantona. Iako se trude raditi svoj posao najbolje {to mogu, na`alost, u bh. MAC-u tvrde da su finansijska sredstva ta koja

suglasnost Op}inskog vije}a {to se, me|utim, nije desilo. Svi klubovi politi~kih partija i svi vije}nici zauzeli su jedinstven stav da bi izgradnja hidroelektrane “^aplje“ bila {tetna i da bi nanijela nesagledive posljedice. Na~elnik Mustafa Avdagi} podsjetio je na raniju odluku Vije}a iz 2006. godine kojom se zabranjuje izgradnja velikih hidroenergetskih objekata snage ve}e od pet megavata na Sani i njenim pritokama. Donesen je i zaklju~ak kojim Op}insko vije}e Sanski Most ne odobrava istra`ne radnje kao prvi korak u eventualnoj realizaciji projekta izgradnje hidroelektrane “^aplje“.

diktiraju aktivnosti uklanjanja zaostalih eksplozivnih sredstava, a njih ni na dr`avnom ni kantonalnom nivou jednostavno nema. Zbog nedostatka finansijskih sredstava proces deminiranja na podru~ju Sanskog Mosta zako~en je u posljednjih nekoliko godina. Minska polja i

toliko godina nakon rata predstavljaju prijetnju po sigurnost gra|ana. Sve je manje donatorskih sredstava kojima se financiralo deminiranje. Najugro`enija su podru~ja koja se nalaze u rubnim dijelovima op}ine, prema RS-u, obzirom da se radi o nekada{njim linijama razdvajanja, tj.selima Stara Ri-

Vo}arima problem plasman Povoljne vremenske prilike uvjetovale su odli~ne prinose svih vrsta vo}a pa su proizvo|a~i i vi{e nego zadovoljni. Sanski vo}ar Vehbija Oki} iz Demi{evaca iz svog mladog vo}njaka o~ekuje rekordan urod jabuka vi{e razli~itih sorti. Njegov vo}njak je me|u najkultivisanijim na podru~ju sanske op}ine i prostire se na povr{ini od ~etiri dunuma. Vehbija Oki} se prije nekoliko godina okrenuo vo}arstvu i

nije se nimalo pokajao i ima ve} tre}u uspje{nu berbu. Ulo`io je dosta truda i muke oko uzgoja vo}aka, ali se isplatilo. Veliku stru~nu pomo} imao je, ka`e, od in`enjera poljoprivrede Draga Zori}a iz susjedne op}ine O{tre Luke u Republici Srpskoj. Jabuke iz ovog vo}njaka na}i }e se na pijaci u Sanskom Mostu, a Oki}, isti~e da je za vo}are najve}i problem plasman vo}a.

jeka, Stari Majdan, Trnova, Slatina i Tramo{nja. Obzirom da je pod minskim poljima poljoprivredno zemlji{te mje{tanima koji `ive na ovom podru~ju to stvara ogromne probleme kao i {to nesavjesni pojedinci uklanjaju oznake minskih polja {to predstavlja dodatnu opasnost po ljudske `ivote.

Priredio: Emir Tabakovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

REPORTA@A

11

www.usnkrajina.com.ba

PRVA BIHA]KA TRAHANIJADA

U Crnog Bika najbolja trahana

J

ednu lijepu pri~u o na{em tradicionalnom jelu trahani, ili tarhani, ili tarani, moram zapo~eti istinitim doga|ajem koji se desio ljetos. U Biha}u se odr`avao tradicionalni turnir u tenisu, moram naglasiti da je i moj babo Rina upra`njavao tu drevnu igru SN, i organizator kod gazde objekta na Mid`i}a jezeru naru~i 150 porcija trahane. Me|utim, u zakazano vrijeme niko nije do{ao. Gazda se plaho naljutio, propade mu pet kila fa{iranog, tri kile raj~ice i isto toliko lukeca. [to bi rek'o Gero: "Pi{i propalo i gotovo". Sutradan, u ponedjeljak, do|u njegovi stalni gosti i pitaju {ta ima od gotovih jela, a on im ponudi trahanu. Utorak, trahana. Srijeda, opet trahana. ^etvrtak, jebla te trahana! U petak nisu ni i{li na doru~ak. Idemo dalje. Proteklog vikenda u Biha}u je odr`ana prva kulturno-kulinarska manifestacija koju nazva{e

"Trahanijada". ^im sam izgovorio to ime odmah sam se sjetio jednog od legendi ovog grada, Ibrahima Elezovi}a zvanog Elezijana. Osim toga {to je strasno na gitari svirao i pjevao "meksikanijane", volio je govoriti svoj ~udni jezik u kojem su radnje dobijale imena izvo|a~a. Ovo je najjednostavnije obja{njenje. Naprimjer: ako bi vi{e ljudi jelo ho{ef to bi se zvalo "ho{efijana", ali ako bi to radio Red`o, koji je to konzumirao tri puta svakog dana, onda bi se zvalo "red`ijana". Dakle, ovako je na{ Elezijana pri~ao: "Odem ja kod kom{ije kad ono "red`ijanija". U slobodnom prijevodu to bi bilo: "Odem ja kod kom{ije, a on jede ho{ef". Malo je zapetljano, ali ne mo`e druk~ije. Htjeli smo samo re}i da bi na{ Elezijana, da je `iv, Ala mu rahmetile (Allah rahmetile), ovu manifestaciju nazvao "Trahanijana". To zna~i da je puno ljudi pravilo trahanu. I svako

INFUZIJA

RIBA na svoj na~in koriste}i tajne dodatke. Predstavnici UG "Gara`a-podmornica" u svoj specijalitet stavili su dva goluba "divljaka" koje su ulovili na o{ce. To je ono: daska i na njoj om~e od tertive. Sje}am se tih trahana koje je u mojoj

mahali najbolje pravila Tancerovce. Tako joj se mu` prezivao, a bili su podstanari kod D`ine. Ekipa ugostiteljskog objekta "Alma" kao tajni dodatak imali su divljeg zeca kojeg je satralo auto. Mora da je na braniku tog

automobila bilo sitne sa~me jer je jadnik od toga izginuo. Prvoj biha}koj trahanijadi pri{lo se stvarno ozbiljno. To najbolje pokazuje veliki broj ekipa, organizator je bila Slu`ba za poduzetni{tvo i obrt op}ine Biha} i sastav `irija: prof.dr. Vildana Alibabi}, profesor Biotehni~kog fakulteta, Fahrudin Osmanagi}, majstor kulinarstva i Izet [abi}, majstor makrobiotike VII stepen. Nagrade je li~no podijelio Emd`ad Ga-

lija{evi}, na~elnik op}ine Biha}, koji je tom prigodom rekao da ovaj grad treba manifestacije koje nisu optere}ene politikom i da je ova turisti~ko-kulinarska manifestacija opravdala o~ekivanja te da }e definitivno postati tradicija narednih godina jer imamo {ta ponuditi. Stru~ni `iri je najbolju ocjenu za pripremljenu trahanu dala ekipi "Pivnica Bik", ~iji }e se ~lanovi do naredne manifestacije hvaliti "Velikom kutlja~om", prelaznom nagradom. Drugo mjesto osvojila je ekipa "Udru`enje plasteni~ke proizvodnje povr}a i jagodi~astog vo}a", tre}e "Doma}a radinost Mia", dok je nagradu za najbolji ukupni dojam osvojila ekipa Mje{ovite srednje {kole, ugostiteljikuhari. I tako, pro|e prva trahanijada. Ili trahanijana. Svejedno, jer je te subote na gradskoj otoci stvarno bilo fino. Halid Alijagi}


12

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

BIHA]

ZAKUPLJEN PROSTOR www.facebook.com/Opcina-Bihac

Na jedanaestoj sjednici Op}inskog vije}a Biha}, odr`anoj u ~etvrtak, 26. septembra, sa devetnaest glasova za usvojen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Bud`eta op}ine Biha} za 2013. godinu. Podr{ku ovogodi{njem tre}em rebalansu op}inskog bud`eta vije}nici su dali nakon opse`ne i na momente burne rasprave, koja se najmanje ticala stavki u bud`etu. Bud`etski prihodi projicirani su u iznosu od 30,224.241 KM ili 0,78 posto, u apsolutnom iznosu 234.618 KM. Bud`etski izdaci za 2013. godinu su ocijenjeni u iznosu od 29,967.741 KM isklju~uju}i obaveze iz prethodne godine, {to predstavlja pove}anje u iznosu od 234.618 KM ili 0,79 posto u odnosu na prvobitni plan.

Stabilan bud`et Kako je istakao Smail Toromanovi}, savjetnik op}inskog na~elnika, vije}nicima je na usvajanje dostavljen rebalans bud`eta prvenstveno zbog reprograma Plana i programa Zavoda za prostorno ure|enja Biha} kojim je na~elnik Emd`ad Galija{evi}, `elio da se na podru~ju cijele op}ine Biha} u toku ove godine rade odre|eni infrastrukturni projekti. - Tako|er rebalans je predlo`en zbog pove}anja granta za poljoprivredu sa 500.000 KM na 730.000 KM i granta za sport sa 800.000 KM na 1.100.000 KM. To su glavni razlozi za rebalans bud`eta i rebalansom stvaramo pretpostavke da jo{ vi{e osna`imo poljoprivredu i sport na podru~ju grada, kazao je Toromanovi}. On je istakao da je stanje u op}inskom bud`etu stabilno i pored naslije|enih problema iz pro{le godine, dodav{i da je u prvih osam mjeseci 2013.godine do{lo do pove-

Rebalans je predlo`en zbog izmjena

i dopuna Programa JU "Zavod za prostorno ure|enje", planiranja novih stavki za koje se ukazala potreba u toku izvr{enja bud`eta za 2013. godinu, rasporedom donacija koje nisu planirane prethodnim rebalansom, te potreba za pokri}em nedovoljno planiranih rashoda u rebalansu za teku}u godinu

OP]INSKO VIJE]E BIHA] USVOJILO REBALANS BUD@ETA ZA 2013. GODINU

Vi{e sredstava za poljoprivredu i sport

PODR[KA UDRU@ENJU OBOLJELIH OD RAKA DOJKE "UNA"

[etnja za `ivot

Ve} nekoliko godina u BiH mjesec oktobar posve}en je borbi protiv karcinoma dojke. I ove godine kantonalno Udru`enje `ena oboljelih od raka dojke "Una" iz Biha}a organiziralo je "[etnju za `ivot" 28. septembra ispred zgrade Op}ine Biha}. Tim povodom ~lanice Udru`enja Una na ~elu sa predsjednicom Fikretom Li|an posjetile su na~elnika Emd`ada Galija{evi}a i pozvali ga da se pridru`i {etnji. Na~elnik Galija{evi} je kazao da }e op}ina Biha} uz ovu podr`ati i sve ostale aktivnosti Udru`enja Una u narednom periodu.

}anja bud`etskih prihoda za 3,7 miliona KM, uz smanjenje deficita op}inskog bud`eta sa 1,9 miliona u prvih osam mjeseci 2012. godine na 110.000 KM u prvih osam mjeseci 2013. godine. - U sedmom mjesecu ove godine jedina smo op}ina u USK-a koja je poslovala u suficitu u iznosu od 110.000 KM i ono {to je vrlo bitno da je Op}ina Biha} u prvih osam mjeseci izmirila 1,9 miliona KM kratkoro~nih i dugoro~nih obaveza ~ime smo spasili veliki broj firmi od propasti jer im je prija{nja vlast za ugovorene obaveze dugovala godinama, kazao je Toromanovi}.

Pritu`be opozicije Kada su u pitanju pritu`be opozicionih vije}nika na pove}anje sredstava na poziciji kabineta na~elnika, Toromanovi} je kazao da one nisu rezultat pove}anja pla}a uposlenih, ve} je usvajanjem novog Pravilnika o sistematizaciji do{lo do smanjenja 26.000 KM u bruto iznosu. - Prija{njim pravilnikom nije bilo predvi|eno mjesto sekretara organa uprave i zbog toga je do{lo do pove}anja sredstava, ali do pove}anja je do{lo i zbog Odluke na~elnika Galija{evi}a da pove}aju sredstva za pomo} socijalno ugro`enim gra|anima Biha}a jer je evidentno da je socijalno-ekonomska situacija u gradu, kantonu i dr`avi te{ka, dodao je Toromanovi}. Zbog svega navedenog predlaga~ nije prihvatio amandman Kluba vije}nika SDP-a kojim se tra`ilo da se iznos od 222.120 KM, za koliko je ovim rebalansom planirano pove}anje ukupnog bud`eta za kabinet op}inskog na~elnika, usmjeri na dogradnju bora~kih stanova u naselju Ozimice I. Amandman nije dobio ni potrebnu ve}inu u Vije}u. N. Pirali}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

BIHA]

21

ZAKUPLJEN PROSTOR www.facebook.com/Opcina-Bihac

OBILJE@ENA 21. GODI[NJICA FORMIRANJA PRVE SATNIJE @EGAR HVO REGIJE BIHA]

Primjer zajedni~ke borbe i obrane U prisustvu ~elnih ljudi izvr{ne i zakonodavne vlasti op}ine Biha}, braniteljskih udru`enja HVO i porodica poginulih pripadnika HVO Regije Biha}, u biha}koj mjesnoj zajednici @egar obilje`ena je 21. godi{njica formiranja Prve satnije @egar HVO Regije Biha}. Ovogodi{nje obilje`avanje osnivanja i ratnog puta satnije @egar bila je prilika da se evociraju uspomene iz ratnog perioda te se oda po~ast poginulim pripadnicima HVO i

civilnim `rtvama rata @egara. Kako je istaknuto satnija je okupljala borce iz naselja @egar i Golubi}, a tokom rata brojala je oko 160 pripadnika, od kojih je u odbrani grada Biha}a i dr`ave Bosne i Hercegovine `ivote dalo 22 pripadnika satnije @egar. Obra}aju}i se porodicama poginulih pripadnika HVO i pre`ivjelim pripadnicima satnije @egar dr. Roman Juri}, predsjedavaju}i OV Biha} i Emd`ad Galija{evi}, na~elnik Biha}a,

istakli su da je ratni put HVO Regije Biha} zajedno sa pripadnicima Armije R BiH primjer zajedni~ke borbe i odbrane svoga grada i dr`ave BiH. - HVO Regije Biha} u~estvovao je u odbrani ovog grada i dr`ave BiH i op}ina Biha} do sada je podr`avala sve manifestacije iz odbrambeno-oslobodila~kog rata koje obilje`avaju pripadnici HVO i to }e ~initi u narednom periodu jer se svi zajedno mora-

mo sje}ati na{ih sugra|ana koji su kao pripadnici HVO i Armije R BiH dali `ivote za obranu Biha}a, - kazao je Galija{evi}. Zahvaliv{i se na~elniku Galija{evi}u na podr{ci obilje`avanja godi{njice, Roman Juri}, predsjedavaju}i OV Biha}, kazao je da je ove godine za razliku od prija{njih, organizacioni odbor odlu~io sredstva dobivena od Op}ine darovati kao pomo} za 25 najugro`enijih porodica pripadnika satnije @egar.

NA^ELNIK GALIJA[EVI] OTVORIO SAJAM P^ELARSTVA

[esti "Put zlata" Na gradskom trgu u Biha}u u petak, 27. septembra, sve~ano je otvoren 6. sajam p~elarstva i p~elarske opreme " Put zlata 2013".

Sajam je otvorio na~elnik Emd`ad Galija{evi} istaknuv{i da je op}ina Biha} i Unskosanski kanton poznat po proizvodnji meda u posljednjih nekoliko godina, o ~emu svjedo~i podatak o proizvodnji 300 tona meda, 40 tona polena i 30 kg mati~ne mlije~i u toku jedne kalendarske godine na podru~ju USK-a. - Za op}insko udru`enje p~elara op}ina Biha} ove godine izdvojila je 5.000 KM za nabavku p~elinjih poga~a i na{ cilj je ja~anje p~elararstva na podru~ju Biha}a kako bismo pove}ali proizvodnju meda sa sada{njih 80 tona tokom jedne godine. Poljoprivreda je strate{ka grana i to smo pokazali pove}anjem izdvajanja za poljoprivredu na posljednjem rebalansu bud`eta sa 500.000 KM na 730.000 KM, - kazao je na~elnik Galija{evi}. Na ovogodi{njem sajmu p~elarstva svoje proizvode je izlo`ilo devet p~elara iz Biha}a, Cazina i Bosanske Krupe.

OP]INA BIHA] U MZ ORA[AC

Ove godine asfaltirano 1.168 metara puteva Op}inska administracija u Biha}u na ~elu sa na~elnikom Emd`adom Galija{evi}em ispunila je ljetos dano obe}anje o po~etku asfaltiranja ~etiri putna pravca u biha}koj mjesnoj zajednici Ora{ac. Ovo povratni~ko naselje proteklih nekoliko godina zaobila`eno je u infrastrukturnim projektima prethodne vlasti te je na~elnik Galija{evi} prilikom posjete MZ Ora{ac zajedno sa rukovodstvom Savjeta MZ Ora{ac i op}inskim vije}nicima iz ovog kraja dogovorio realizaciju nekoliko infrastrukturnih projekata. Tako je osim gradnje Doma kulture za kojeg je op}ina Biha} izdvojila do sada 50.000 KM, istovremeno osigurano 230.000 KM za asfaltiranje ~etiri putna pravca ukupne

du`ine 1168 metara. Projekte asfaltiranja ulica u MZ Ora{ac je sa op}inskim vije}nicima Bajrom Dedi}em, Almirom [ahbazovi}em i Mustafom Zuli}em obi{ao na~elnik Galija{evi}. - Za ovu godinu asfaltiramo dionicu Ora{ac Seli{te du`ine 217 metara, Ora{ac - Grad du`ine 191 metar, Ora{ac - ]elije du`ine 450 metara i Ora{ac - Lu`ine du`ine 310 metara. Tako|er izvr{ili smo i rekonstrukciju sportskog igrali{ta sa pristupnim putem prema Osnovnoj {koli Ora{ac i na taj na~in poslali poruku mje{tanima Ora{ca da vi{e nikada ne}e biti zaboravljeni od strane op}inske administracije, - kazao je na~elnik Galija{evi}.

PRVA BIHA]KA TRAHANIJADA

Ekipa "Pivnica Bik" pobjednik U prisustvu nekoliko stotina posjetitelja na gradskoj otoci u Biha}u u subotu, 28. septembra, odr`ana 1. biha}ka trahanijada. Ovu jedinstvenu kulinarsku manifestaciju organizirala je Slu`ba za poduzetni{tvo i obrt Op}ine Biha} uz podr{ku na~elnika Emd`ada Galija{evi}a. @elja organizatora bila je promovisanje tradicije i kultura op}ine Biha}, kroz takmi~enje u pripremi poznatog specijaliteta - trahane. Na prvoj biha}koj trahanijadi u~estvovalo je {esnaest ekipa, a stru~ni `iri u sastavu prof.dr. Vildana Alibabi} profesor Biotehni~kog fakulteta, Fahrudin Osmanagi}, majstor kulinarstva i Izet [abi}, majstor makrobiotike VII stepen, najbolju ocjenu za pripremljenu trahanu dao

je ekipi " Pivnica Bik" koja je do naredne trahanijade dobila prelaznu kutlja~u za osvojeno prvo mjesto. Drugo mjesto osvojila je ekipa Udru`enja plasteni~ke proizvodnje povr}a i jagodi~astog vo}a, tre}e mjesto pripalo je ekipi "Doma}a radinost Mia", dok je nagradu za najbolji ukupni dojam osvojila ekipa Mje{ovite srednje {kole - ugostitelji kuhari. Nagrade najboljima takmi~arima uru~io je na~elnik Emd`ad Galija{evi} kazav{i da je biha}ka trahanijada sa velikim brojem u~esnika i posjetitelja opravdala svoje pokretanje. - Grad Biha} treba manifestacije koje nisu optere}ene politikom i dnevno-politi~kim prepucavanjima kojima smo svjedoci svih ovih god-

Grad treba manifestacije koje nisu optere}ene politikom i dnevno-politi~kim prepucavanjima ina. Trahanijada je opravdala na{a o~ekivanja i ovo }e definitivno postati tradicija u na{em gradu narednih godina jer imamo {ta ponuditi na{im gostima a posebno kada je u pitanju gastronomija. Hvala svim u~esnicima i stru~nom `iriju, ali veliko hvala i ljudima iz Op}ine koji su osmislili ovu manifestaciju i uspje{no je organizirali, - dodao je na~elnik Galija{evi}.


22

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI

ZAKUPLJEN PROSTOR

Berlina

100 D.O.O. BIHA]

U TOP

VOLKSWAGEN SERVISA U EVROPI

Michael Horn, direktor Volkswagen postprodaje pohvalio je prilikom dodjele nagrada ~vrstu opredjeljenost u~esnika: - Odr`ivi uspjeh mo`e funkcionirati samo na temeljima izvrsne usluge i visokog zadovoljstva kupca. Do 2018. godine `elimo upravo u ovim segmentima biti u samom vrhu. Obzirom na rezultate i kontinuirano pozitivan napredak potpuno sam siguran da to i mo`emo, - istaknuo je Horn.

Sa sve~~anosti u Dresdenu

Berlina d.o.o. Biha} je ovla{{teni Volkswagen partner jo{{ od 2002. godine. Svojim predanim radom, stru~~nim i kompetentnim osobljem, zavrijedila je presti``nu nagradu za kvalitet. U Dresdenu, 23. septembra 2013. odr``ana je sve~~anost dodjele priznanja, i tom je prilikom Berlina d.o.o. Biha}} |ena plaketom za nagra| kvalitet "Volkswagen Service Quality Award (VSQA)", kao jedan od prvih 100 Volkswagen servisa u Evropi.

2013

Berlina d.o.o. Biha}, BiH

Nagrade su podijeljene onim servisnim radionicama koje su u proteklih 12 mjeseci imale najbolju kvalitetu servisne usluge i najbolje rezultate u segmentu vezivanja kupca i njegovog zadovoljstva.

Na{a baza broji preko 6000 klijenata kojima pru`amo bogat spektar usluga i garantujemo najbolji kvalitet {to potvr|uje i ova nagrada. Radimo prema Volkswagen standardima i koristimo najsavremeniju servisnu opremu, a svoje osoblje kontinuirano usavr{avamo. Kako bi odgovorili zahtjevima tr`i{ta, a posebno zadovoljili na{e klijente, svoje smo poslovanje uskladili i prema standardu Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008.

Zahvaljujemo se svojim kupcima i poslovnim partnerima na povjerenju i suradnji www.berlina.ba • Berlina Biha} (Facebook) • berlina.bihac (Skype) • tel: 037 388 222 • fax: 037 319 203 Berlina d.o.o. Biha}} je ovla{{teni partner i za Audi servis. Pored usluga servisne radionice, svojim kupcima osigurava nabavku originalnih dijelova i dodatne opreme, usluge tehni~~kog pregleda i homologacije vozila, Rent 'a Car usluge. Uvijek nove modele iz porodice Volkswagen pogledajte u na{{em salonu auta. Zaka``ite test vo``nju na aktuelnim modelima. Isti~~emo i uslugu {lep slu``be i mobilnog tima za pomo}} na putu 24 h.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

OGLASI ZDRAVSTVENA USTANOVA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK-A A BIHA} Na osnovu ~lana 13.Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije (Sl.novine FBiH br.06/11, 11/11, 17/11, 22/11, 26/11), ~lana 154. Zakona o zdravstvenoj za{titi (Sl. novine FBiH br.46/10) a u skladu s Odlukom o odobrenju Plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu br.:06-34-3488/12 od 04.06.2013. godine, ~lana 31. Statuta Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a Biha}, odredaba Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a i ~lana 3. Pravilnika o radu, raspisuje:

KONKURS

prijem i izbor kandidata za specijalizaciju 1. 1 (jedna) specijalizacija iz epidemiologije 1 izvr{ilac 2. 1(jedna) specijalizacija iz zdravstvene ekologije i higijene 1 izvr{ilac 3. 1(jedna) specijalizacija iz socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom statistikom i informatikom 1 izvr{ilac 4. 1(jedna) specijalizacija iz medicinske mikrobiologije sa parazitologijom 1 izvr{ilac Pored op}ih uslova utvr|enih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati slijede}e posebne uslove: - Zavr{en medicinski fakultet - Polo`en stru~ni ispit - Najmanje 1 (jedna) godina iskustva u struci nakon polo`enog stru~nog ispita - Poznavanje jednog stranog jezika - Poznavanje rada na ra~unaru Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti originalne ili ovjerene kopije dokumenata, ne starije od {est (6) mjeseci kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova i to: - biografija (CV) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o neka`njavanju - diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru - dokaz o poznavanju jednog stranog jezika - ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti od nadle`ne zdravstvene ustanove - potvrda o radnom sta`u Od Vas o~ekujemo: - visok stepen samostalnosti u obavljanju poslova i radnih zadataka, komunikativnost, predanost radu i timski rad. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs sa tra`enim dokazima dostaviti putem preporu~ene po{te ili li~no na protokolu Ustanove na slijede}u adresu: Zdravstvena ustanova Zavod za javno zdravstvo USK-a Ul. Dr.Irfana Ljubijanki}a bb Biha} (sa naznakom za konkurs) Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

23

www.usnkrajina.com.ba

D.D. [IPAD BINA Biha} – u ste~aju Na osnovu ~lana 99. stav 2. i ~lana 101. Zakona o ste~ajnom postupku (»Slu`bene novine Federacije BiH«, broj 29/03, 32/04), Odluke Odbora povjerilaca od 20/09/2013. godine i usmenog Zaklju~ka ste~ajnog sudije od 01/10/2013.godine, ste~ajni upravnik D.D. [ipad BINA Biha} – u ste~aju, objavljuje:

OGLAS O DRUGOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE I PETOJ PRODAJI POKRETNE IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA D.D. [IPAD BINA Biha} – u ste~aju putem usmenog javnog nadmetanja i oglas o stalnoj stalnoj prodaji pokretne imovine Prodaja nepokretne i pokretne imovine }e se izvr{iti u PETAK, 01/11/2013 u prostorijama Op}inskog Suda u Biha}u, soba br 42/III, sa pocetkom u 8:30 sati. Stalna prodaja pokretne imovine se na osnovu Odluke Odbora povjerilaca vr{i i na adresi ste~ajnog du`nika ul.Biha}kih branilaca br. 89, 77000 Biha}, u vremenu od 9:00 do 14:00 sati radnim danom uz prethodnu najavu na telefon br: 061-787-226.

I PREDMET PRODAJE

red.br

Opis predmeta prodaje

Po~etna cijena u KM

LOT 1

Upravna zgrada i Telefonska centrala povr{ine 965,71 m2 sa pripadaju}im zemlji{tem koje se nalazi na k.~.br.341/8 povr{ine 1371 m2 i skladi{te 24 m2 na z.k.ul.br.40 k.o. Biha}, zatim k.~. 341/9 povr{ine 285 m2, te k.~.br.341/10 zv EKONOMSKO DVORI[TE povr{ine 120 m2, obje upisane u z.k.ul.br.4457 k.o. Biha}, sveukupne povr{ine 1800 m2

1.752.540,07

LOT 2

Tvornica Fagus povr{ine 6356,60 m2 koja se nalazi na k.~.br.341/2 ukupne povr{ine 11002 m2 upisane u z.k.ul.br.40 k.o.Biha} i objekat Portirnica povr{ine 38,60 m2

5.201.172,83

LOT 3

Tvornica metalnog namje{taja i pogon enterijera povr{ine 2903 m2 i Laboratorij i kompresorska stanica povr{ine 92,98 m2, koji se nalaze na k.~.br.3194/3 povr{ine 1940 m2 z.k. ul.br.40 Katastarska Op}ina SP_BIHA] i na k.~.br.3194/5 povr{ine 2845 m2 z.k.ul.br.701 katastarka Op}ina SP_BIHA], sveukupne povr{ine 4785 m2

2.570.224,32

LOT 4

Skladi{te repromaterijala povr{ine 2398 m2 sa Skladi{tem lakozapaljivog materijala povr{ine 48 m2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 557 m2 upisano na k.~.br.341/4 u z.k.ul.br.701 k.o.Biha}, sveukupne povr{ine 2955 m2

1.792.914,50

LOT 5

Tvornica kancelarijskog namje{taja TKN povr{ine 5804,33 m2 koja se nalazi na k.~.br.336/3 upisane u z.k.ul.br.699 k.o. Biha} i na k.~.br.3224/4 povr{ine 8865 m2 upisano u z.k.ul.br.29 k.o. Biha}, sveukupne povr{ine 15874 m2

6.779.562,88

LOT 6

Su{ara stara povr{ine 627,20 m2 i trafo stanica povr{ine 37,20 m2 koje se nalaze na k.~.br.335/3 povr{ine 1150 m2 upisano u z.k.ul.br.699 k.o. Biha}

700.604,37

LOT 7

Mehani~ka radiona povr{ine 307,49 m2 i skladi{te HTZ opreme pov. 182,75 m2, Kotlovnica povr{ine 250,70 m2, Temelj nove su{are povr{ine 950,46 m2, Pumpna stanica povr{ine 14,69 m2 koji se nalaze na k.~.br.295/4 povr{ine 1758 m2 upisano u z.k.ul.br.699 k.o. Biha} i na k.~.br.295/5 povr{ine 4104 m2 upisano u z.k.ul.br.699 k.o.Biha}

1.491.623,63

LOT 8

Pilana povr{ine 1144 m2 i Trafo stanica 2 povr{ine 7,56 m2 koji se nalaze na k.~.br.337/3 upisana u z.k.ul.br.699 k.o.Biha} i na k.~.br.3223/9 upisano u z.k.ul.br.29 k.o.Biha}, sveukupne povr{ine 8400 m2

2.065.034,99

LOT 9

Sandu~ara povr{ine 1044 m2 i Sortirnica povr{ine 287 m2 koji se nalaze na k.~.br.297/3 upisane u z.k.ul.br.699 k.o.Biha} i na k.~.br.3223/10 upisane u z.k.ul.br.29 k.o.Biha}, sveukupne povr{ine 6626 m2

2.050.428,41

LOT 10

Pokretna imovina prema popisnim listama: programski softwer, repromaterijal, gorivo i mazivo, rezervni dijelovi, gotovi proizvodi, postrojenja i oprema, obustavljena proizvodnja. Ako nema ponu|a~a za cijelu popisnu listu pokretne imovine, pokretna imovina }e se prodavati pojedina~no. Cijena svih popisnih lista ukupno u KM

1.254.544,85

II USLOVI PRODAJE Navedena NEPOKRETNA imovina prodaje se u pojedina~nim LOT-ovima koje ~ine gra|evinski objekti zajedno sa pripadaju}im zemlji{em kao neodvojiva cjelina, kako je navedeno u oglasu, u fizi~kom stanju na dan prodaje, a na osnovu cijepanja parcela koje je uradio stalni sudski vje{tak geodetske struke i ~iji nalaz je prihvatio Odbor povjerilaca. Svaki LOT ima obezbje|en pristupni put. Kupnjom nekretnine iz jednog od LOT-ova iz ovog oglasa kupac sti~e pravo suvlasni{tva 1/9 dijela nekretnine upisane u z.k.ul.br. 29 k.o. Biha} ozna~ene kao k.~.br.3223/1 Prilazni putevi saobra}ajnica Pristupni put povr{ine 5364 m2 po starom operatu, a koja je po novom operatu ozna~ena kao k.~.br.3223/1“Hanovi“ Prilazni put povr{ine 5364 m2 upisana u p.l.br.858 k.o. Biha}-Grad. Ova nekretnina }e slu`iti kupcima u svrhu prilaza kupljenim nekretninama i zabranjeno je bilo kakvo optere}enje nekretnine od strane jednog kupca na {tetu drugog. POKRETNA imovina se prodaje pojedina~no ako nema ponu|a~a za cijelu listu, a prema listama koje se mogu pogledati u sjedi{tu ste~ajnog du`nika uz prethodnu najavu. Imovina se na ovoj javnoj prodaji ne mo`e prodavati po cijenama ni`im od navedenih po~etnih cijena u ovom oglasu. Pravo u~e{}a u nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica. Usmeno javno nadmetanje }e se odr`ati i ako na njemu u~estvuje samo jedan u~esnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove. Pove}anje cijene u toku javnog nadmetanja za nepokretnu imovinu (zemlji{te i gra|evinske objekte) je najmanje 1.000,00 KM, a najvi{e 10.000,00 KM. Pove}anje cijene u toku javnog nadmetanja za pokretnu imovinu je najmanje 1 %, a najvi{e 10 % od pojedina~nih po~etnih cijena

koje su navedene u listama. Na javnom nadmetanju mogu u~estvovati ponu|a~i koji izvr{e polog-uplatu depozita u visini 10% po~etne cijene licitirane imovine, a najvi{e do 10.000,00 KM. Uplatu izvr{iti na D.D. [ipad BINA Biha} – u ste~aju, ul. Biha}kih branilaca br.89, Biha} `iro-ra~un: 3386902245059489 kod Unicredit Bank sa naznakom: depozit za nadmetanje – LOT br.........., pozicija br................za koji se prijavljuje. Porez na promet neretnina, PDV i sve ostale tro{kove (demonta`e, transporta i tro{kove prenosa vlasni{tva i druge takse tro{kove) snosi kupac. Imovina se prodaje po principu “vidjeno – kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne}e uva`avati. Na kupca se prenose obim i prava kojim ste~ajni du`nik raspola`e u momentu prodaje. Uplatnicu sa naznakom i brojem imovine za ~iju kupnju u~estvuje na javnoj prodaji, ponudja~ treba dostaviti najkasnije 15 minuta prije po~etka javnog nadmetanja. Ostali detalji prodaje su odredjeni Pravilima za u~e{}e na licitaciji, sa kojima ce ponudjaci biti upoznati neposredno pred pocetak nadmetanja. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati (uz obaveznu prethodnu najavu i dogovor mo`e se izvr{iti uvid u procjene sudskih vje{taka - detaljnu dokumentaciju koja se odnosi na gra|evinske objekte i zemlji{te koje se prodaje i uvid u liste pokretne imovine koja se prodaje) i mogu se dobiti sve informacije radnim danom u vremenu do 9:00 h do 14:00 h u sjedi{tu D.D. [ipad BINA Biha} – u ste~aju, ul. Biha}kih branilaca br.89, Biha} i na telefon broj: 061-787-226 , te na telefon 063-281-081, te na web stranicama https://www.facebook.com/sipadbinabihac i http://www.pik.ba/artikal/7025177/sipad-bina-bihac-stecaju/ Ste~ajni upravnik


24

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SJE]ANJA

www.usnkrajina.com.ba

TU@NO SJE]ANJE

Dana 03.10.2013. godine navr{ilo se godinu dana od smrti na{e drage

ASIMA (ro|. Ke~alovi}) KOSATICA S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe i sve one lijepe trenutke provedene s tobom. Tvoji najmiliji: suprug Hamdija, sinovi Almir i [erif i k}erka Indira sa porodicama S tugom i ponosom sje}amo se svojih najdra`ih: majke, oca, brata Dana 20.10.2013. navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, dide, punca i svekra

MUNIR (Mehmed) LIPOVA^A Za nas koji smo te voljeli ne postoji zaborav na tvoj plemeniti lik i tvoju dobrotu. Hvala ti za sve {to si nam pru`io u `ivotu. Tvoji najmiliji

SENIJA OKANOVI] 2006. – 2013.

MEHMED OKANOVI]

MEHO OKANOVI]

2007. – 2013.

1992. – 2013.

Neka Vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Sin, brat Ibrahim, snaha Senada, Irnes, Dinko i Jasmina

Dana 28.09.2013. god. navr{ile se dvije godine otkako je prestalo da kuca srce na{e mile majke

SJE]ANJE NA

HALIDA (Toromanovi}) DUPANOVI] 1953. – 2011.

MEHU KOZLICU

Vrijeme prolazi, tuga i bol ostaju zauvijek. Oti{la si prebrzo i ostavila vje~nu tugu i prazninu u na{im srcima. Na{e misli i najdra`e uspomene pripadaju tebi, jer bila si i ostala dio na{eg `ivota. Sa puno ljubavi, tuge i po{tovanja ~uva}emo uspomenu na tebe i tvoj lik. Tvoja djeca: Samir, Admir i Albina i tvoja unu~ad Edvin i Adnan

Dana 6.10.2013. godine navr{ava se pet dugih godina od tvoje smrti. @ivot nestane u trenutku ali ljubav i sje}anja ostaju zauvijek. Vrijeme od pet godina ne donosi zaborav, ve} tu`nu istinu da smo te prerano izgubili. Tvoji najmiliji: supruga Kada, k}erka Merima i unu~ad Inelda i Emrah

Dana 3.10. navr{ava se 14 godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

Dana 1.10.2013. godine navr{ilo se punih 18 godina od pogibije na{eg dragog i plemenitog supruga i oca

HUSEIN (Rasim) [ARI] 01.10.1995. – 01.10.2013.

Vrijeme prolazi, ali ne mo`e izbrisati ljubav, niti ubla`iti na{u tugu i prazninu bez tebe. S velikom ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvog plemenitog srca koje je kucalo uvijek za nas. Tvoji najmiliji: supruga D`ehva, k}erke Almira, Dijana, Jasna, zetovi: Adam i Alem te unu~ad Edvin, Arijana, Dijana i Emin

[EFIK BEGATOVI] Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Supruga Alija sa djecom

EMINA (Loni}) PIRALI] 04.10.2006. – 04.10.2013. S ljubavlju i ponosom te se sje}amo. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoje k}erke sa porodicom

TU@NO SJE]ANJE

Dana 6.10.2013. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

RASIM (Had`o) MUJNOVI] 1942. – 2013.

Dani koji prolaze sve su tu`niji i te`i, ali ljubav i sje}anje na tebe su vje~ni. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Zahida sa djecom i njihovim porodicama


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

SJE]ANJA

25

www.usnkrajina.com.ba

Dana 5.10.2013. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

ALMIRA (Emira) MEDANOVI] – Mrva 1980. – 2013.

TU@NO SJE]ANJE Dana 7.10.2013. godine navr{ava se 10 tu`nih godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi nikad pre`aljeni

Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Znaj da te volimo i ~uvamo uspomenu na dane provedene s tobom. Tvoji: mama Refika, k}erka Erna, sestra Emira i brat Almir

SJE]ANJA Dana 4. oktobra navr{avaju se ~etiri godine od kada nije s nama na{a majka Neka vam je vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Sin Senad i k}i Sanda sa porodicama

AZRA (ro|. Huselji}) SMLATI]

BESIM SMLATI]

04.10.2009. – 04.10.2013.

09.01.2001. – 2013.

SEAD (Mustafa) BEGI] 19.09.1967. – 07.10.2003.

Dana 6.10.2013. godine navr{ava se godina dana otkako vi{e nije me|u nama na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

Dragi na{ Sejo! Lako te je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a najte`e je bez tebe dalje `ivjeti. Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima ve} u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Velida sa k}erkama Amilom i Eminom, majka Sa}a, otac Mustafa, bra}a Pa{aga i Senad, sestre Pa{ima i Senada sa porodicama

ZLATKO BATES

EMIRA (Mehmed) [EHI]

Uvijek }e biti u na{im srcima i lijepim uspomenama.

06.10.2003. – 06.10.2013.

Tvoji: supruga Jasna, sinovi Davor i Denis, snaha Marina, unuka Anastacia

Otac, sestra, sestri~ne, zet, snaha i brat

ZLATKO (Huseina) MID@I]

07.10.1992. – 07.10.2013.

Dana 1.10.2013. godine navr{ile su se ~etiri godine od smrti na{e drage

HASNIJA (ro|. Rahmanovi}) SELIMOVI]

Vrijeme prolazi, tuga i bol ostaju zauvijek. Oti{la si prebrzo i ostavila vje~nu tugu i prazninu u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi de`nnet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Muhamed, sin Dinko, k}erka Dijana sa porodicama

Uspomena i ljubav nikada ne prolaze. Tvoji: mama, tata i sestra sa porodicom

Dana 3.10.2013. godine navr{ava se {est godina kako nisi sa nama

MANE BUBALO Dana 3. oktobra 2013. godine navr{ilo se 11 godina od smrti na{eg dragog

MUNIBA ME[I]A S ljubavlju i po{tovanjem }emo te se sje}ati Porodica

Ponosni smo {to smo te imali a beskrajno tu`ni {to vi{e nisi sa nama. Ali ima ne{to {to nikad ne}e nestati beskrajna ljubav i sje}anje na tebe. Tvoji najmiliji: supruga i k}erka sa porodicom


26

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SJE]ANJA•OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

Dana 29.9.2013. godine navr{ilo se 40 dana od kada nije sa nama na{a draga mama

FATIMA (ro|. Mujki}) REKI] Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Tvoji: k}erka Edita, unuka Ena, zet Zlatan

SJE]ANJE na na{u dragu mamu, nanu, punicu

FATIMA (ro|. Mujki}) REKI] Sve dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: k}erka Had`era, unuci Aida i Adnan, zet Mumin

Dana 29.9.2013. godine navr{ilo se 40 dana od kada nije sa nama na{a draga

FATIMA (ro|. Mujki}) REKI] Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju ~uvat }emo uspomenu na tvoj dragi lik Tvoj sin Edis, unuci Mirza i Anel, snaha Alma Dragi na{i, U Vama smo imali prijatelja, podr{ku, utjehu i sve ono {to nam sada tako mnogo nedostaje. Hvala Vam za svaki tren koji ste podijelili sa nama u ljubavi, dobroti i po`rtvovanosti na putu da budemo dobri ljudi. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i sve d`ennetske ljepote. Va{i najmiliji: sinovi, k}eri, zet, snahe i unu~ad

MURAT (Suljo) FAZLI] 24.06.2005. – 2013.

HAJRA (ro|. Feli}) FAZLI] 02.10.2010. – 2013.

TU@NO SJE]ANJE na na{e roditelje S po{tovanjem Va{a djeca: Gradimir, Slavica i Srebrenka s obiteljima

ANKA (Cumpf) RA\ENOVI] 06.10.1990 - 13.08.2013.

\URO RA\ENOVI] 13.08.2000. – 13.08.2013.

ZLATKO (Husnija) TOROMANOVI] 01.05.1956. - 03.10.2012.

Dana 03.10.2013. godine navr{ilo se godinu dana od smrti na{eg dragog Babuke. Dragi na{ Babuka s tobom je oti{lo pola mene, ta tuga, ta bol, gubitak ne mo`e se mjeriti. Praznina koju osje}am, koja ne prolazi, ne prestaje i svakim danom je sve ve}a. Dobri ljudi kakav si bio ti ne `ive dugo, ali se s ljubavlju i po{tovanjem vje~no spominju. Neka ti je vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji Nadina i Narcis

Prodajem vrlo povoljno pe} na lo` ulje Buderus LOGANO G 125, 1000 litara rezervoar, tel. 062-751-802

Iznajmljujem stan za studenta ili u~enika kod Vatrogasnog, Ul. Safvet bega Ba{agi}a, tel. 061-384-284

Izdajem prizemlje ku}e sa centralnim grijanjem za tri studenta-studentice iznad kafi}a “Borik”, uz kori{tenje interneta, kablovske tv i drugih pogodnosti. Informacije na tel.: 061/137-679

Prodajem gra|evinsku parcelu sa ku}om u strogom centru Cazina, trosoban stan u Biha}u na odli~noj lokaciji na Ozimicama I i 3.616 m2 zemlji{te u Pritoci, Golubi}ki put, 60 m od rijeke Une, tel. 061-809-972, 037-226-461

Prodajem potpuno renoviran trosoban stan 81 m2 u Biha}u, promjenjene sve vodovodne i elektro instalacije, eta`no grijanje, nova stolarija, 2 renovirana wc, 2 balkona renovi., prvi sprat, Harmani H 18 tel. 033-833-419, 061-435-869

Prodajem auto OPEL OMEGA 2,0, benzin, 1992. godi{te, tehni~ki ispravan, u voznom stanju, registrovan do 01.04.2014.. god. cijena 630,00 KM, tel. 061-646-485

Prodajem nov stan, Ozimice II, prvi sprat, 86 m2, tel. 061-353-485

Prodajem stan u centru grada na drugom spratu, Trg mar{ala Tita, sa lo|om ukupne povr{ine od 65 m2 cijena po dogovoru. Zvati na tel. 061418-964, 061-180-936

Izdajem namje{ten stan u prizemlju sa posebnim ulazom, centralno grijanje, kablovska, internet, za 3 studenta ili studentice, dolaze u obzir i srednjo{kolci, tel. 312-568

Izdajem namje{ten trosoban stan od 63 m2 + balkon, u centru grada kod hotela Opal eksluziv, povoljan je za familiju ili 3 studenta, stan ima grijanje na drva i struju, tel. 061-418-127

Prodajem jednosoban stan od 42 m2 na I katu u centru 1500 KM/m2, potrebna je adaptacija, tel. 00385-1-555-2369, 0038595-820-6795

MaLi OgLasi

Prodajem dvosoban stan 64 m2 u naselju Harmani H 18/2 4. sprat, cijena 1400 KM, tel. 061-155-645 Prodaje se stan od 37 m2 u strogom centru Biha}a, Bosanska 14, pored gradske d`amije Fethije. Ova ekskluzivna lokacija pru`a mogu}nost da stan osim stanovanja mo`ete pretvoriti u poslovni prostor kancelarijskog tipa, ordinacije i sl. Stan je kompletno renoviran, ima vlastiti parking, pje{a~ka zona II sprat. Tel. 061-753-643

Izdaju se sobe (stan) za nepu{a~e sa centralnim grijanjem, kablovska tv, internet, u bilizini supermarketa «\ana» i «Ilma». Zvati na tel. 061-166-986 Prodajem MAZDU 626 20i, 1987. godi{te, registrovana do februara 2014, eura kuka, cijena 2.000 KM, tel. 061-765-534 Stan za dvije studentice, kuhinja, dnevni boravak, spava}a, wc, kupatilo, centralno grijanje, internet i tv, Mid`i}a mahala (Nade Kljaji}), tel. 062-237-751 Iznajmljujem dva stana: od 63 m2 400 KM i od 53 m2 350 KM, mo`e odvojeno ili zajedno, na Ceravcima (zgrada novogradnja), samo kuhinja namje{tena, imaju podzemne gara`e i centralno grijanje, tel. 062-248-895

Izdajem dvosoban stan na Ozimicama 1 u zgradi po{te, slobodan od 15.10., tel. 220-842

PRODAJA STANOVA

• Prodaje se stan (68m2) u Biha}u, Ozimice 2, prvi sprat Stan (68m2) se nalazi u stambenom naselju Ozimice II blok 5. Stan je na prvom spratu te sadr`i: dvije spava}e sobe, dnevni boravak, wc, kupatilo, dva hodnika (ugradbeni plakari u oba hodnika), kuhinju. Wc i kupatilo su renovirani, ugra|ena hidromasa`na tu{ kabina, provedene nove cijevi i radijatori za centralno grijanje, te zasebno centralno grijanje na struju. Stan posjeduje i blindirana vrata, {upu, te pomo}nu prostoriju. CIJENA STANA: 103.000 KM. Kontakt za vi{e informacija: Kontakt email: alijagic87@hotmail.com GSM: +387 61 / 149-339 • na prodaju dvosoban komforan stan u Sanskom Mostu, 64 m2 uz koji je mogu}a kupovina i gara`e u susjednoj zgradi povr{ine 24 m2. Stan se nalazi preko puta Tu{-a. Tel: 062-345-766 • prodajem stan u strogom centru Biha}a u Ul. HVOa 1/3, stan ima 42 m2 + terasu 45 m2 i podrum, sve informacije na tel. 223-513 • prodaje se dvosoban stan u centru Biha}a, eta`no grijanje, klima, kablovska. Tel. 061-165-606, 061137-606

PRODAJA KU]A

• prodajem ku}u u Sanskom Mostu – Zdena, 9x9 m, P+potkrovlje (poseban ulaz) + ljetna kuhinja, oku}nica 480 m2, tel. 061-187-780 • hitno prodajem ku}u – u`i centar grada (Nova ~etvrt) prizmelje, sprat i gara`a sa oku}nicom 1/1. tel. 037-222-415, 061-849-115 • prodajem ku}u u centru grada – Harmani, tel. 062-252-158

PRODAJA ZEMLJI[TA

• prodajem placeve na Zlopoljcu, papiri 1/1, cijena 5 KM/m2, tel. 065-657-668 • plac sa zapo~etom ku}om u Lohovu, vo}njak, struja, izvorska voda, 28 ari placa pod vo}em vlasni{tvo 1/1, gra|evinska dozvola, tel. 0038163-663-179 • prodajem 2 placa po 500 m2 u Novom naselju Kalina, zemlja ~ista 1/1 dozvoljena gradnja, asfalt, struja, tel. 062-414-182 • prodajem u Ra~i}u 3000 m2 komplet ure|enog imanja sa sre|enom useljivom ku}om, vodom i gra|. dozvolom, parcelu od 5000 m2 na Uni pod 5 KM/m2, 2300 m2 zemlje uz ra~i}ki potok du`ina uz potok 50 m, 1200 m2 uz potok i glavni put, 2 deva. objekta sa 3000 m2 i gra|. dozvo. placevi sa vo}njakom po 3,5-6 KM/m2, vo}njake, njive i


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

MALI OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

MaLi {umu po 1,5 KM/m2, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Pritoci uz glavni put parcelu od 2400 m2, parcelu od 2000 m2 sa devast. objektom i gra|. dozvolom, plac povr{ine 600 m2 sa gra|. dozv. u Lohovu 2 placa uz glavni put i imanje 2700 m2 sa devast. ku}om i gra|e. dozvolom na Bukvi, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Jankovcu imanje 40 dunuma {ume sa izvorom, 19 dunuma livade 14 dunuma oranice, cijena kom. imanja 23.000 KM, 3400 m2 zemlji{ta uz Unu, plac i placeve sa devast. objektima na Ru`ici, placeve u Kladu{koj ulici po 12-17 KM/m2, tel. 065-683-745 • prodajem ku}i{te preko puta «Vodovoda» u Ul. Ivana Frane Juki}a, tel. 062-710-301 • prodajem zemlji{te u Pritoci uz Unu u povr{ini d 2000 m2 nije plavno, pristupni put, 1/1, tel. 037314-350

IZNAJMLJIVANJE

• iznajmljujem jednosoban namje{ten stan (soba, kuhinja, kupatilo) za studentice s centralnim grijanjem i internetom blizu Pravnog fakulteta. Tel: 063-793-101 • iznajmljujem jednokrevetne sobe sa grijanjem na Lukama. Tel: 061-149-795 • iznajmljujem garsonjere i sobe za studente i u~enike, Cerava~ka brda 58 Biha} i prodajem pe} Centrometal 110 kw, tel. 061-706-075 • izdajem sobe za studentice u centru grada (kod pje{a~kog mosta), tel. 062-592-929 • izdajem dvije sobe (odvojeno) namje{tene sa centr. grijanjem, odvojen ulaz (kod Fisa) izdajem stan namje{ten, odvojen sat za struju (kod bolnice). Tel. 061-786-638, 037-351-125. • izdajem stan za studente/ice, u~enike/ice ili radnike/ice na lokaciji Ozimice I i Prekounje. Tel. 391002, 066-141-254 • iznajmljujem sobe za studentice u centru grada sa centralnim grijanjem tel. 062-083-118 • izdajem dvije sobe (odvojeno) namje{tene sa centr. grijanjem, odvojen ulaz (kod Fisa) izdajem stan namje{ten, odvojen sat za struju (kod bolnice). Tel. 061-786-638, 037-351-125. • izdajem stan za studentice u bli`em centru grada, poseban ulaz, centralno grijanje, tel. 065-596-690 • izdajem novosagra|enu, namje{tenu ku}u 70 m2 u blizini centra Biha}a za 2-3 studenta-ce, tel. 062-264-579 • povoljno izdajem komforan stan (novogradnja) za |ake, studente, studentice, radnike sa posebnim ulazom i kuhinjom, centralnim grijanjem, internetom, tel. 310-307, 062-816-800 • izdajem sobe za studente jako povoljno, ku}a, novogradnja kod Teh. fakulteta, svi sadr`aji, poseban ulaz, i dvosoban stan za studentice u zgradi, tel. 061-465-584, 062-193-021 • za 2 studentice ili u~enice, izdaje se namje{ten stan sa posebnim ulazom na Ozimicama I kod marketa Ilma, novogradnja, na raspolaganju je dvokrevetna soba, dnevni boravak, kuhinja, kupatilo sve novo. Cijena povoljna, uklju~ene sve re`ije (grijanje, struja, voda, internet, kablovska tv,), tel. 061-787-333 • iznajmljujem stan 4 sobe sa grijanjem za studente u centru Biha}a isti se prodaje, cijena povoljna, tel. 061-466-751 • izdajem donji sprat ku}e, poseban ulaz, kablovska, internet, centralno grijanje, |acima, studentima ili porodici, Hatinac, tel. 037-314-423, 061-644-283 • izdaje se kom. namje{teno potkrovlje ku}e i u prizemlju dvokrevetna soba, zaposlenim samcima, ili studentima, odvojeno el. brojilo, internet, tv na kab. mre`i, kod MUP-a, tel. 037-223-544, 062-514-825 • izdajem manji stan udobno namje{ten za jednu zaposlenu osobu, stan se izdaje na du`e vrijeme, cijena povoljna mo`e se pogledati u Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a br. 116 Biha}, sve informacije mo`ete dobiti na tel. 037-351-192, 061-753-974 • izdajem namje{ten stan na Ozimicama I s grijanjem i posebnim ulazom za nepu{a~e, cijena 300 KM, tel. 061-149-620, 070-202-565 • izdajem stan u blizini tehni~kog fakulteta za studente, centralno grijanje, kablovska, internet, tel. 061-737-043 • izdajem sobe sa kuhinjom i kupatilom, sobe su namje{tene, vrlo povoljna cijena, sobe se izdaju na du`e i kra}e vrijeme, namijenjene su za radnike, radnice, samce, |ake, studente, tel. 310-908 • izdajem namje{ten stan tel. 061-613-514 • izdajem sobu sa dva kreveta, kupatilom, kuhinjom,

27

OgLasi

AKCIJA NOVO NASELJE RIBI] (BEGOVA LUKA)

Prodajem vi{e gra|evinskih parcela za gradnju ku}a. Izgra|ena sva potrebna komunalna infrastruktura: asfalt, struja, voda, kanalizacija, telefon, i internet. Dozvoljena gradnja, udaljeno 2 km od epicentra Biha}. CIJENA: 10.000 E/1 KOM Tel: 061-142-502 e-mail:

zemljiste.bihac@gmail.com

zaseban ulaz, za |ake ili mladi bra~ni par, kod medicinske i ekonomske {kole, tel. 062-264-523, 037-315-159 • izdajem stan u Biha} dvoiposobni, sa centralnim grijanjem, namje{ten, zaseban ulaz, terasa, kablovska antena, tel. 037-314-927, 061-773-795 • iznajmljujem stan u centru grada, namje{ten, centralno grijanje, kablovska, internet, tel. 061-965099 • iznajmljujem namje{ten komforan jednosobni stan u u`em centru grada, sa centralnim grijanjem, kablovskom tv, ma{ina za ve{, tv, tel. 310-927, 061-138-668 • izdajem stan sa centralnim grijanjem za studentice Ozimice 2, tel. 037-351-779, 062-955-984 • izdaje se namje{ten, jednosoban stan u strogom cjelu centra grada (kod Konzuma), zvati poslije 16 sati, tel. 061-793-255 • izdajem stan za jednog studenta, stan (ku}a) se nalazi u naselju Luke, blizu sportske dvorane, a opremljen je sa komplet kuhinjom, kablovska tv, internet i dr. tel. 037-220-336, 061-784-775 • izdajem renoviran ne namje{ten stan od 74 m2 na lokaciji Ozimice 1 TO 10 (preko puta Grand –de) Tel. 063-793-893 • izdajem stan Harmani H-17 90 m2 za 4 studenta. Tel. 062-593-191 • izdajem dvosoban stan za studente, cijena po dogovoru, tel. 061-823-284, 062-438-921 • izdajem stan na Lukama, tel. 037-221-642 • iznajmljujem dvokrevetne sobe za jednu ili dvije djevojke, stan se nalazi u Hatincu (blizu rampe), Hatina~ki progan 29, stan je sa centralnim grijanjem, a cijena je veoma povoljna, tel. 037-312-745, 061-980-667 • izdajem stan za studentice, poseban ulaz, centralno grijanje, tv kablovska, internet, kod zgrade Oslobo|enja, tel. 223-241, 061-844-257 • izdajem stan za studente, poseban ulaz – kuhinja, kupatilo, centralno grijanje, kablovska, internet, nalazi se blizu objekta RTV USK-a, tel. 061-418275 • izdaje se dvosoban namje{ten stan Ozimice I TO10, tel. 061-288-789 zvati iza 16 h • smje{taj za studente, tel. 062-808-737 • izdajem stan za studenta, odvojen ulaz, centralno grijanje, tel. 061-374-145 • iznajmljujem jednosoban stan sa centralnim grijanjem, poseban ulaz za dva studenta ili studentice, kablovska i internet, tel. 070-246-685 • izdajem namje{ten dvosoban stan za studente ili zaposlene osobe Ul. S. Kulenovi}a (iza Islamske akademije), tel. 222-415, 062-241-052 • iznajmljujem stan, poseban ulaz, namje{ten sa dvori{tem, za mladi bra~ni par, sve odvojeno, tel. 351-923 • izdajem sobe za mu{ke studente iza Kantonalnog

MUP-a, sa centralnim grijanjem, kablovska, internet, tel. 061-043-097 • izdajem ku}u 40 m2 u vo}aru iza bolnice u Ul. Franje Juki}a (dnevni boravak sa kuhinjom, hodnik i kupatilo) ostava za drva, tel. 223-237 • iznajmljujem stan za studentice, Nova ~etvrt, Islamovac, centralno grijanje, kablovska, tel. 061308-068 • izdajem u Hatincu namje{tenu garsonjeru sa posebnim ulazom, brojilom i kablovskom, tel. 062-763-607 • izdajem povoljno stan u blizini MUP-a za studente, samce, poseban ulaz, centralno grijanje, internet, kablovska tv, tel. 063-241-228, 067-116-2210 • kod hotela «Emporijum» izdajem extra namje{ten sprat ku}e, cijena 300 KM, tel. 061-971-111 • izdaje se soba za radnice ili studentice sa centralnim grijanjem Ozimice I blizu Tehni~ke {kole, tel. 061-020-712 • iznajmljujem stan u ku}i u blizini Ekonomske {kole, namje{ten ili prazan s centralnim grijanjem, povoljno za studente ili mladi bra~ni par, tel. 062764-704 • izdajem ekstra ure|eno prizemlje ku}e na Lukama, pogodno za bra~ni par, radnike ili u~enike, cijena oko 150 KM ili 70 KM/~lanu, tel. 037-221-043 • izdajem stan u centru grada, internet, kablovska, tel. 061-919-713 • izdajem stan i sobe za studentice, studente ili radnike, kompletno namje{teno sa centralnim grijanjem, internetom, tv-om, ve{ ma{inom i zasebnim ulazom, kod Rampe, 10-15 min pje{ice do centra, tel. 061-459-499 • izdaje se stan na Ozimicama 1 za jednu studenticu, ul. Sarajevska, TO 2, prvi sprat, novo namje{ten, internet, kablovska, grijanje na struju. Sve informacije na br. tel. 070-242-725, 061-144-090 • izdajem ku}u sa centralnim grijanjem, kablovskom, internetom, idealno za tri studenta, tel. 061-873329 • iznajmljujem bra~nom paru nenamje{ten stan u prizemlju porodi~ne ku}e sa 60 m2 sa odvojenim ulazom, elektr. brojilom i vodom, novogradnja, tel. 061-748-060 • izdajem povoljno sobu za 1 ili 2 studentice, centralno grijanje, poseban ulaz, tel. 062-193-088, 061-137-540

POSLOVNI PROSTORI

• izdajem manji poslovni prostor od 14-25 m2, koji se mo`e koristiti za razne poslovne djelatnosti, isti se mo`e pogledati u Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a br. 116 Biha}, sve informacije na tel. 037-351-192, 061-753-974 • prodaje se poslovni prostor u centru grada 60 m2 kancelarijski namje{taj, kompjuter, telefon, kablovska, protuprovalni sistem, grijanje, klima, tel. 061-137-606, 061-165-606 • iznajmljujem gara`u u sklopu porodi~ne ku}e Harmani I (kod kafi}a Piramida), tel. 061-074-653

PRODAJA AUTA:

• prodaje se gara`a Ozimice I kod Toplane, i prodaje se auto BMW 325i, 2001. god. ks 148, kub. 2,4 – benzin, vrata 4/5, metalik siva, registrovano do 5/2014. g. tel. 063-570-525 • prodajem golfa 2, 1990. godi{te, benzinac, registriran u maju 2013. godine, cijena 2.000 KM, tel. 061-920-840

PRODAJA RAZNO:

• Prodajem gara`u u Biha}u Prodajem potpuno renoviranu gara`u u Biha}u u Krupskoj ulici iza picerije Nice. Garaza se nalazi 3 minute hoda od d`amije Fethije u centru Biha}a tako da je pogodna za {iri centar Biha}a. Vlasni~ka dokumentacija uredna i odmah prevodiva. Informacije na telefon 061/231-066 • prodajem lova~ku pu{ku «Bokericu» 16 mm Bajkal te drugu lova~ku opremu samo licima za dozvolom, tel. 061-165-708 • prodajem rasad ~empresa, tel. 061-851-615, 037532-047 • prodajem hitno sijeno u plastu (mlado), tel. 065152-812

RAZNO

• kre~enje i generalno ~i{}enje stana pranje ugaonih garnitura, redovno odr`avanje boravnog prostora. Tel. 222-845, 063-281-250, 061-769-871 obrt «^isto»

Javno Preduze}e "Radio Televizija Unsko-sanskog kantona" d.o.o. Biha} NEDJELJOM ZAJEDNO

Ko{arka{i invalidskog kluba “Sana” iz Sanskog Mosta plasirali su se u zavr{nicu Eurolige ko{arke u kolicima, i jo{ jednom pokazali koliko su uspje{ni na parketu. Njihove utiske, s ovog takmi~enja mo`ete saznati u emisiji Nedjeljom zajedno. Ne propustite pogledati i razgovor s pjeva~icom Zehrom Bajraktarevi}, koja je nastupila na Festivalu narodne muzike u Biha}u. Grand prix za fotografiju u R Hrvatskoj osvojio je fotograf i novinar iz Bu`ima Ned`ib Vu~elj. Razgovor s njim ali i ostale zanimljive sadr`aje pogledajte u nedjelju od 16 i 30, u emisiji Nedjeljom zajedno na programu TV USK. Emisiju ure|uje Fata Hajdarevi} Ivu{i}.

DUHOVNI SVIJET

U religijskoj emisiji „Duhovni svijet“ ove subote ne propustite pogledati kako je bilo na ispra}aju had`ija koji su ispred d`amije na Gnjilavcu u op}ini Cazin, krenuli put Meke, kako bi obavili petu islamsku du`nost, Had`. Svakako ne propustite saznati i kako je bilo na Me|unarodnom takmi~enju u~a~a Kurana, koje je odr`ano u Zagrebu, proteklog vikenda. Uz ovo ne propustite ni ostale vijesti iz duhovnog `ivota na podru~ju USK-a. Duhovni svijet ure|uje Samir Tuli} u subotu od 18 sati i 15 minuta.

KRAJI[KA ZEMLJA

U ovonedjeljnom izdanju Kraji{ke zemlje mo`ete pratiti: U op}ini Velikoj Kladu{i odr`ana je tradicionalna manifestacija „Kladu{ki dani poljoprivrede“. Ove godine doma}in je bila mjesna zajednica Vrnogra~ ta~nije naselje Poljice. Bila je ovo prilika da se javnosti predstave najuspje{niji poljoprivredni proizvodja~i u ovoj op}ini. U Klju~u je promovisana ratarska proizvodnja u okviru „Dana polja“ koju organizuje udru`enje poljoprivrednika „Klju~ka dolina“. Poljoprivrednici su zadovoljni ovogodi{njim urodom kukuruza. Jo{ jedna manifestacija obilje`ila je proteklu sedmicu.U Biha}u su svoje proizvode izlo`ili p~elari u okviru manifestacije „Put zlata“. Predstavljena je {iroka lepeza proizvoda od meda kao i uspjesi na{ih p~elara na ovogodi{njim sajmovima. U Kraji{koj zemlji donosimo Vam pri~e o mljekari ^apljanka iz Sanskog Mosta te radu sanske poljoprivredne zadruge „Agrisan“. Pogledajte kako je uspje{ni poduzetnik Isak Tatarevi} u sanskom naselju Kruhari podigao vinograd i pokazao da se i na na{em podru~ju mo`e proizvesti kvalitetno bijelo i crno vino. O ovim i ostalim sadr`ajima iz poljoprivrede vi{e saznajte u nedjelju u stalnom terminu u 12,05 minuta. Emisiju Krji{ka zemlja ure|uje Delila Alibegovi}.

Bo`iji pi{tolj / God’s Gun, igrani film Ponedjeljak, 07.10.2013 u 22:40 h Sve{tenik koji je postao osvetnik, Otac D`on, juri bandu kriminalaca koje predvodi zloglasni Sem Klejton. Sve{tenik gine, ali svjedok ubistva pronalazi njegovog brata blizanca, koji kre}e u osvetu. Godina proizvodnje: 1975. Uloge: Lee Van Cleef, Jack Palance, Richard Boone, Sybil Danning, Leif Garrett, Robert Lipton, Cody Palance, Ian Sander, Pnina Rosenblum, Zila Carni, Heinz Bernard, Didi Lukov Re`iser: Gianfranco Parolini @anr: Western; Du`ina trajanja: 94 minuta

VIJESTI TVUSK

SVAKI DAN U 10 h, 12 h i 14.30 h


28

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

Na osnovu ~lana 135. i ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Slu`beni glasnik USK-a broj 5/04) i ~lana 84. i ~lana 137. “Pravila“ JU “Prva osnovna {kola“ Bosanska Krupa, te na osnovu Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj: 10-49-20-232 /13. od 20.08.2013 .god., [kolski odbor JU “Prva osnovna {kola“ Bosanska Krupa na svojoj tre}oj (3) redovnoj sjednici odr`anoj dana 13.09.2013. god., a na prijedlog direktorice {kole donio je Odluku o raspisivanju:

KONKURSA

za popunu upra`njenih radnih mjesta a) na odre|eno vrijeme 1. nastavnik informatike

20 sati u centralnoj {koli do povratka radnika sa bol. 1 izvr{ilac 2. nastavnik matematike 16 sati p.{. Pi{taline do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.201 1 izvr{ilac 3. nastavnik fizike 5 sati p.{. Pi{taline do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2014. 1 izvr{ilac 4. nastavnik njema~kog jezika 3 sata centralna {kola do 31.12.2013. god. 5. nastavnik njema~kog jezika 16 sati p.{. Pi{taline do 31.12.2013. god. 6. pedagog {kole do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do kraja {kolske godine 1 izvr{ilac b). na odre|eno vrijeme do 30.06.2014. godine 1. nastavnik informatike 9 sati i to: 5 sati p.{. Pi{taline, 2 sata p.{. Arapu{a 1 sat p.{. Zalin i 1 sat p.{. Veliki Radi} 1 izvr{ilac 2. nastavnik tehni~ke kulture 9 sati i to: 5 sati p.{. Pi{taline i 2 sata p.{. Arapu{a 1 sat p.{. Zalin i 1 sat p.{. Veliki Radi}i 1 izvr{ilac 3. nastavnik engleskog jezika 13 sati i to: 7 sati p.{. Arapu{a, 3 sata p.{. Veliki Radi} i 3 sata p.{. Zalin 1 izvr{ilac 4. nastavnik bosanskog jezika i knji`evnosti 8 sati p.{. Arapu{a 1 izvr{ilac 5. nastavnik geografije 2 sata p.{. Pi{taline 1 izvr{ilac 6. nastavnik hemije 12 sati i to: 6 sati centralna {kola, 2 sata p.{. Arapu{a i 4 sata p.{. Pi{taline 1 izvr{ilac 7. nastavnik historije 6 sati i to: 3 sata p.{. Pi{taline i 3 sata p.{. Arapu{a 1 izvr{ilac 8. nastavnik matematike 8 sati p.{. Arapu{a 1 izvr{ilac 9. nastavnik njema~kog jezika 4 sata p.{. Arapu{a 1 izvr{ilac 10. nastavnik biologije 4 sata p.{. Arapu{a 1 izvr{ilac 11. nastavnik muzi~ke kulture 6 sati i to: p.{. Pi{taline 4 sata i p.{. Arapu{a 2 sata 1 izvr{ilac 12. nastavnik vjeronauke 4 sata p.{. Arapu{a 1 izvr{ilac 13. nastavnik demokratije 1 sat p.{. Arapu{a 1 izvr{ilac Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Kandidati su du`ni uz prijavu prilo`iti potrebnu dokumentaciju i to: - Kra}a biografija, adresa i kontak telefon - Diplomu o zavr{enoj {koli (original ili ovjerenu kopiju) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci)- Kantonalni sud Navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju izabrani kandidat je obavezan dostaviti po kona~nosti Odluke o izboru. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na Konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovin, srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj: 10-34-173-1/12 od 06.01.2012.godine (u daljem tekstu kriteriji) Pored navedenih dokumenata, kandidati su u obavezi uz prijavu na konkurs dostaviti i dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi): - Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju USK-a - Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, potrebno je dostaviti slijede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju u svojstva ratnog vojnog invalida - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva demobilisanog branitelja - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja - Uvjerenje slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom USK-a potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Komisija pored bodovanja }e sa kandidatima obaviti intervju, a o terminu odr`avanja, kandidati }e biti naknadno telefonski obavje{teni o datumu i terminu odr`avanja intervjua. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijeve sa potrebnom dokumentacijom slati preporu~eno po{tom na adresu: JU “Prva osnovna {kola“ Ul.Trg Avde ]uka“ bb 77240 Bosanska Krupa Tel./fax.: 037/471-107 sa naznakom: „Prijava na konkurs“. VD. Direktorica {kole: Selma Halki}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] JU O[ «BREKOVICA» BIHA] Na osnovu ~lana 135. i 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. glasnik USK-a broj 5/04); ~lana 84. Pravila JU O[ «Brekovica» Biha}; saglasnosti Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta USK-a broj 10-49-20232/13 od 20.08.2013. godine i 10-34-9020-2/2013. od 19.09.2013. godine [kolski odbor je na svojoj sjednici odr`anoj 26.09.2013. godine donio Odluku da se raspi{e

KONKURS

Za popunu radnih mjesta 1. nastavnik bosanskog jezika i knji`evnosti 4 nastavna sata na odre|eno vrijeme do 15.08.2014. godine 2. nastavnik engleskog jezika 7 nastavnih sati na odre|eno vrijeme do 15.08.2014. godine 3. nastavnik matematike 4 nastavna sata na odre|eno vrijeme do 15.08.2014. godine 4. nastavnik fizike 2 nastavna sata na odre|eno vrijeme do 15.08.2014. godine 5. nastavnik islamske vjeronauke 19 nastavnih sati na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa nepla}enog odsustva a najdu`e do 08.04.2014. godine 6. nastavnik geografije 15 nastavnih sati sedmi~no na odre|eno radno vrijeme do povratka radnika s funkcije a najdu`e do 15.08.2014. godine. 7. nastavnik historije 16 nastavnih sati sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme, do povratka radnika s funkcije, a najdu`e do 15.08.2014. godine 8. nastavnik razredne nastave 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme, do 15.08.2014. godine 9. voza~ 0,5 izvr{ioca, na odre|eno vrijeme do 15.08.2014. godine Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Za radno mjesto pod rednim brojem 9 – voza~ potreban profil i nivo stru~ne spreme KV ili VKV voza~. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: - kratku biografiju (navesti broj telefona) - diplomu o zavr{enoj {koli - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka - ljekarsko uvjerenje (po prijemu kandidata) Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija, a dokumenti pod rednim brojem 4. i 5. ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj 10-34-1731/12 od 06.01.2012. godine i Izmjenama kriterija broj 34-173-6/2012., (u daljem tekstu «Kriterij). Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs, dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se prema kriterijima izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata: - dokaz o progla{enom tehnolo{kom vi{ku od strane Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta USK-a - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica potrebno je dostaviti slijede}e dokumente: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog umrlog, nestalog branioca - uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom i Zakonom o socijalnoj za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom USK-a potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa }e biti obavljen i intervju koji }e se odr`ati u petak 25.10.2013. godine sa po~etkom u 14,00 sati u prostorijama C[ Brekovica. Kandidati koji ne pristupe na intervju smatra}e se da su odustali od prijave. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave slati po{tom na adresu JU O[ «Brekovica» 77205 Brekovica ili predati li~no na protokol {kole sa naznakom za «Konkurs za popunu radnog mjesta»


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

OGLASI

29

www.usnkrajina.com.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BOSANSKI PETROVAC KABINET NA^ELNIKA

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JKP „Komrad“ d.o.o. Biha} o prodaji kori{tenih motornih vozila putem licitacije broj: O-2864/13 od 27.09.2013. godine, Uprava Preduze}a, o b j a v lj u j e

OGLAS

Broj: 01-31-2403-5/13 Datum: 01.10.2013. godine Na osnovu ~lana 19. Zakona o prometu nekretnina (Sl.List R BiH br. 38/78,2 8/79, 2/92, 3/93, 13/94), ~lana 4. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u dr`avnoj svojini (“Sl.list SR BiH” br.28/79), Odluke o prodaji dijela imovine op}ine Bosanski Petrovac broj:02/1-3-49-2402-7/13 od 29.08.2013.godine i ~lana 43. Statuta op}ine Bosanski Petrovac (Sl.glasnik op}ine Bosanski Petrovac br.4/08, 5/08), Op}inski na~elnik raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU DIJELA IMOVINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BOSANSKI PETROVAC METODOM PRIBAVLJANJA PISMENIH PONUDA I Pokre}e se postupak prodaje djela imovine Op}ine Bosanski Petrovac, kako slijedi: - stan u ulici Trg [ehida broj 15, II sprat, stan broj 6, povr{ine 34,74 m2 . Po~etna cijena stana je 15.633,00 KM. - stan u ulici Trgova~ka broj 35, III sprat, stan broj 3/14, povr{ine 45,46 m2 . Po~etna cijena stana je 20.457,00 KM. - stan u ulici 505. vite{ke brigade broj P/3, povr{ine 49,33 m2 . Po~etna cijena stana je 9.000,00 KM. - stan u ulici Skendera Kulenovi}a broj 23, povr{ine 64,60 m2 . Po~etna cijena stana je 25.840,00 KM. II Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja na ra~un op}ine Bosanski Petrovac broj 3385002200483525 Unicredit bank, polo`e kauciju u iznosu od 10% od po~etne prodajne cijene predmetne nekretnine. Ponu|a~ima ~ija ponuda bude prihva}ena od strane Komisije ovaj iznos biti }e ura~unat u kupoprodajnu cijenu stambenog prostora, a ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena od strane Komisije iznos }e biti vra}en na `iro – ra~un u~esnika sa dokazom o uplati istog. III Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponu|a~ koji ponudi najvi{u cijenu u odnosu na po~etnu, a prodaja se vr{i po principu “vi|eno-kupljeno” i naknadne reklamacije se ne}e uva`iti. IV Sa licem ~ija pismena ponuda za kupovinu stana bude prihva}ena kao najpovoljnija,a prema Zapisniku Komisije, Op}inski Na~elnik }e donijeti rje{enje i zaklju~iti ugovor o kupoprodaji predmetnog stana i ovjeriti ga kod nadle`nog organa. V Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene stana pla}a se u gotovini odmah po sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 7 dana od dana izvr{ene prodaje. VI Kupac preuzima posjed objekta (stan) po isplati cjelokupnog iznosa kupovne cijene. Svi tro{kovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca. VII Pismena ponuda mora da sadr`i: - ponu|enu cijenu za predmetni stan, koja ne mo`e biti ni`a od po~etne cijene, - dokaz o upla}enoj kauciji od 10% utvr|ene cijena stana u ta~ki 1 ovog Javnog poziva, sa naznakom za koji se stan uplata odnosi, - ovjerenu kopiju li~ne karte za fizi~ka lica, - ovjeren izvod iz sudskog registra za pravna lica, - adresu i kontakt telefon podnosioca pismene ponude, - ovjerenu punomo} za zastupanja podnosioca pismene ponude (ukoliko }e podnosioca pismene ponude zastupati neko drugo lice). Uredno kovertirane i zape~a}ene ponude, sa li~nim podacima za fizi~ka lica , te nazivom i sjedi{tem firme za pravna lica dostaviti neposredno na protokol jedinstvenog organa uprave Op}ine Bosanski Petrovac ili preporu~eno putem po{te na adresu: OP]INA BOSANSKI PETROVAC Komisiji za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju dijela imovine jedinice lokalne samouprave Bosanski Petrovac metodom pribavljanja pismenih ponuda Ul. BOSANKA 110 77250 – BOSANSKI PETROVAC Na koverti ponude napisati oznaku “NE OTVARAJ” . VIII Poslove sprovo|enja ovog konkursa obavi}e posebno imenovana komisija od strane Op}inskog Na~elnika. IX Otvaranje ponuda obavit }e dana 25.10.2013. godine u 11 ~asova , uz prisustvo zainteresiranih stranaka i predstavnika Op}ine Bosanski Petrovac u zgradi Op}ine- „Vje}nica“. X Sve informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti u Op}ini Bosanski Petrovac, kancelarija br.10 ili na telefon 037/883-596. XI Op}ina Bosanski Petrovac, zadr`ava pravo da izvr{i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a ili da izmjeni ili poni{ti u cjelosti ovo Javno nadmetanje bez obrazlo`enja, osim {to je u tom slu~aju, du`na izvr{iti povrat upla}ene kaucije svim ponu|a~ima. Ponu|a~ima koji ne uspiju u javnom nadmetanju po ovom javnom pozivu, upla}ena kaucija se vra}a u roku od 10 dana, od dana okon~anja postupka odabira, a najuspje{niji ponu|a~ ukoliko odustane od kupovine gubi pravo na povrat kaucije. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Na~elnik Op}ine: Zlatko Huji}, dipl.oecc.

ZA PRODAJU KORI[TENIH MOTORNIH VOZILA JKP „KOMRAD“ DOO BIHA] PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISMENIH PONUDA 1.1 . Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za prodaju kori{tenih motornih vozila JKP „Komrad“ doo Biha} kako slijedi :

Br.

Vozilo

Po~etna cijena u KM

1.

Buldozer „TG 140“

13.000,00 KM

2.

Kombinirka „Case“

4.500,00 KM

3.

Specijalno pogrebno vozilo „Mercedes 190“

1.000,00 KM

4.

Putni~ko vozilo „[koda felicija – karavan“

1.000,00 KM

5.

Ukupno

19.500,00 KM

2.1. Ukupna po~etna vrijednost motornih vozila koja su predmet prodaje iznosi 19.500,00 KM. Vozila koja su predmet javnog oglasa, prodaju se pojedina~no ponu|a~u koji dostavi najvi{u cijenu, s tim da prednost imaju ponu|a~i koji dostave ponudu za tz. „paket prodaju“ za sva vozila navedena u oglasu. U slu~aju, da za isto vozilo ili paket iz oglasa, dva ili vi{e ponu|a~a dostave identi~nu ponudu, Komisija }e na javnom otvaranju ponuda provesti dodatnu usmenu licitaciju i odabrati povoljnijeg ponu|a~a. 2.2. Zainteresovani ponu|a~i mogu izvr{iti uvid u stanje vozila i to svakim radnim danom od dana objave oglasa do krajnjeg datuma za dostavu ponude u vremenu od 07:00 do 15:00 ~asova, na adresi Ivana Frane Juki}a bb, u zajedni~kom poslovnom dvori{tu JKP „Komrad“ d.o.o. i JP „Vodovod“ d.o.o. Biha} 2.3. Sva motorna vozila prodaju se po principu „zate~eno stanje“ ili „vi|eno-kupljeno“ te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. 2.4. Pravo dostavljanja ponuda po ovom Oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica, odnosno njihovi ovla{teni zastupnici, koji najkasnije jedan sat prije javnog otvaranja ponuda, pola`e kauciju na blagajni u da su zainterisirani za kupovinu, prije licitacije u obavezi uplatiti kauciju u iznosu od 100,00 KM. Povrat kaucije u~esnicima u licitaciji ~ija ponuda ne bude prihva}ena izvr{it }e se poslije obavljene licitacije; ukoliko se sredstvo kupljeno na licitaciji ne plati u roku od 3 dana, kupac gubi pravo na povrat uplate od 100,00 KM. Ako jedan u~esnik daje ponudu sa vi{e licitiranih sredstava, du`an je za svako sredstvo dostaviti posebnu ponudu i posebne uplatnice upla}ene kaucije za svako sredstvo. 2.5. Ponuda treba da sadr`i: - za pravna lica ta~an naziv i adresu ponu|a~a, redni broj, marku vozila, iznos pismeno ponu|ene cijene, ovjerenu kopiju rje{enja o registraciji, identifikacioni broj o poreznoj registraciji i kontakt telefon, a za fizi~ka lica – iznos ponu|ene cijene, redni broj, marku vozila, ovjerena kopija li~ne karte i kontakt telefon. 2.6. Prijave za u~e{}e po ovom Oglasu dostavljati pismene i zatvorene sa obaveznom naznakom rednog broja sredstva na adresu JKP „Komrad“ d.o.o. Biha}, Trg mar{ala Tita 10, sa naznakom „Ponuda za javnu licitaciju stalnog sredstva pod rednim brojem _____ - NE OTVARAJ“. 2.7. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 11.10.2013. godine do 12:00 ~asova putem protokola u upravnoj zgradi JKP „Komrad“ d.o.o. Biha}. 2.8. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a, izvr{it }e se komisijski dana 11.10.2013. godine u 14:00 ~asova. 2.9. Sa odabranim ponu|a~em, JKP „Komrad“ d.o.o. Biha} }e zaklju~iti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od najkasnije 7 dana po zavr{etku licitacije. Iznos polo`en na ime kaucije, vratit }e se onim ponu|a~ima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda, s tim da se polo`ena kaucija ne}e vratiti odabranim ponu|a~ima, koji u ovom roku ne zaklju~e kupoprodajni ugovor sa JKP „Komrad“ d.o.o. Biha} tj. koji odustanu od kupovine. 2.9.1. Licitiranu cijenu za kupljena motorna vozila, odabrani ponu|a~ je du`an uplatiti u roku od 5 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, na `iro ra~un JKP „Komrad“ d.o.o. Biha} 3385002206189938 Unicredit bank d.d. 2.9.2. Po uplati izlicitirane cijene na ime kupovine motornih vozila, kupci su du`ni preuzeti kupljena motorna vozila u roku od 1 dana nakon zaklju~enja ugovora i snositi sve tro{kove u vezi prometa vozila, u protivnom }e se smatrati da je kupac odustao od kupovine sredstava. Tro{kove prenosa vlasni{tva kao i ostale tro{kove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac sredstva. 2.9.3. JKP „Komrad“ d.o.o. Biha} zadr`ava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poni{ti prodaju motornih vozila po ovom Oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene. Za sve ostale informacije, kontaktirati JKP „Komrad“ d.o.o. Biha}, predsjednik komisije za prodaju putem licitacije (Ba{anovi} Be}o) putem telefona: 037 318 024 Biha}: 27.09.2013. godine


30

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SPORT SA SPORTSKIH TERENA

www.usnkrajina.com.ba

BADMINTON KLUB UNA BIHA]

Tri zlatne i jedna bron~ana medalja

OK Biha} startao gostuju}om pobjedom „ U prvom kolu Superlige FBiH u odbojci koja je startala proteklog vikenda odbojka{i OK Biha} ostvarili su pobjedu na gostovanju u Sarajevu. Bi{}ani su bili bolji rezultatom 2:3 od doma}ih odbojka{a Bosne. Odli~an start nove sezone biha}kih odbojka{a motiv je za nedjelju kada OK Biha} do~ekuje ekipu ^apljine. Susret po~inje u 15,30.

Doma}i poraz odbojka{ica „ Proteklog vikenda otpo~elo je takmi~enje u Premijer ligi BiH za odbojka{ice. Odbojka{ice Biha}a u prvom susretu pred svojim gledaocima do~ekali su ekipu Bimal-Jedinstvo iz Br~kog. Pro{logodi{nje prvakinje nisu dopustile iznena|enje na gostovanju u Biha}u te su rezultatom 0:3 bile bolje od Bi{}anki koje u ovu sezonu ulaze sa dosta izmijenjenim sastavom. U OK Biha} Preminger sutra (subota) u okviru drugog kola odigrat }e gostuju}i susret kod ekipe OK Sloboda iz Tuzle. U Premijer ligi i ove sezone sezone u~estvuje deset klubova, a na kraju regularnog dijela sezone prve ~etiri ekipe igrat }e play-off.

Ko{arka{i invalidi prvi u Ljubljani

„ Ve} tre}u godinu u Biha}u uspje{no radi Badminton sekcija koja je prerasla u Badminton klub Una iz Biha}a. Mlade polaznike vrijedno trenira Miljenko Kne`evi}. Klub ima vi{e od 20 polaznika koji vrijedno treniraju i uspje{no nastupaju na turnirima u BiH i inostranstvu. Manje poznata sportska disciplina sve vi{e privla~i pa`nju dje~aka i djevoj~ica, koji se svakodnevno prijavljuju u sekcije u osnovnim {kolama Harmani 1 i Harmani 2. Takmi~ari BK Una iz Biha}a do sada su ostvarili dobre rezultate na federalnim, dr`avnim takmi~enjima, kao i odli~ne plasmane na turnirima u Hrvatskoj. Posljednje takmi~enje na kojem su nastupali takmi~ari Badminton

kluba Una iz Biha}a su nedavno zavr{ene Sportske igre mladih. Ekipa iz Biha}a nakon odli~nih rezultata u protekloj godini i na ovom

takmi~enju zabilje`ila je odli~ne plasmane ostvariv{i tri prva mjesta i jedno tre}e. Zlatne medalje u svojim kategorijama ostvarili su

KICKBOXING KUP SARAJEVO OPEN

Odli~ni nastupi takmi~ara USK „ U Sarajevu je proteklog vikenda odr`an 4. me|unarodni kickboxing kup Sarajevo Open 2013. Na kupu su nastup zabilje`ili i kickboxing klubovi USK: KBS Favorit BH iz Biha}a, KBS Zino iz Biha}a i UFC Spartak iz Cazina. Tri zlata za Favorit bh

„ Ko{arka{ki invalidni klub Una Sana iz Biha}a proteklog vikenda nastupala je na me|unarodnom turniru za ko{arka{e u kolicima. Bi{}ani su kao jedini predstavnici BiH na ovom takmi~enju bili bolji od predstavnika Slovenije, Austrije, te zaslu`eno osvojili naslov najboljih na turniru. U finalnom susretu ko{arka{i invalidi bili su bolji od ekipe Merkator iz Ljubljane.

Rukometa{ice pred susretima 2. kola „ Proteklog vikenda utakmicama 1. kola startalo je ovogodi{nje prvenstvo Prve rukometne lige FbiH za `ene. Ekipa Biha}a u prvom kolu trebala je gostovati kod ekipe Hrasnica. Susret je odgo|en za 12. 10. Ekipa Krajine iz Cazina u prvom kolu bila je slobodna. U drugom kolu koje je na rasporedu ovog vikenda ekipa `RK Biha} na svom terenu do~ekuje rukometa{ice Iskre iz Bugojna, dok ekipa @RK Krajina iz Cazina pred svojom publikom do~ekuje rukometa{ice Hrasnice.

Startaju rukometa{i „ Sutra (subota) starta i takmi~enje u Prvoj rukometnoj ligi grupa Sjever, mu{ki. USK ima dva predstavnika. Ekipa RK Biha} u prvom kolu gostuje kod ekipe RK Banovi}i. Ekipa Sane 7 iz Sanskog Mosta u prvom kolu pred svojom publikom do~ekuje RK Bosna TS iz Visokog.

Klub borila~kih sportova Favorit bh iz Biha}a u Sarajevu je nastupao sa {est takmi~ara u disciplini Low kick. U jakoj konkurenciji osvojili su {est medalja: tri zlatne, dvije srebrene i jednu bron~anu. Zlato su osvojili Sanja Samard`i}, Mujo [u{njar i Senad Fatki}, srebro Ajla Voji} i Adnan Velad`i}, a broncu u najbrojnijoj kategoriji nakon atraktivne pobjede nokautom nad favoriziranim borcem iz doma}eg kluba “Gazije” i tijesnog poraza u polufinalu 2:1 odnio je Ibrahim Veli}. Odlukom organizatora izabrano je pet finnih borbi, a zaslu`eno nakon eliminacijskih me~eva u navedenom super finalu nastupili su Sanja Samard`i} i Mujo [u{njar koji je

Klub borila~kih sportova Favorit bh

progla{en i za najboljeg borca turnira zavr{iv{i sve svoje borbe nokautom u prvoj rundi. Za Sanju i Muju je ovo bio jedan od kontrolnih turnira u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo u Full Contactu koje }e se krajem novembra odr`ati u Antalyji (Turska). KBS ZINO {est zlatnih, ~etiri srebrene i najbolji junior

Takmi~ari KBS ZINO iz Biha}a nastupili su u Sarajevu sa osam takmi~ara koji su osvojili 6 zlatnih i 4 srebrene medalje. Pehar za najboljeg juniora tako|er je do{ao u ovaj klub. Takmi~ari su se predstavili u

Stolnotenisa~i iz Klju~a dobro startali

„ U Banjoj Luci je odr`ano prvo kolo dr`avnog prvenstva u stolnom tenisu. U kategoriji mla|ih kadeta prvi put su nastupila i dva {ampiona Ja{arevi} i Hrn~i} iz Klju~a. Iako u ovoj kategoriji nastupaju stariji i iskusniji kadeti, to nije uticalo mnogo na stolnotenisa~e Klju~a koji su i ovaj put ostvarili odli~an rezultat. Haris Hrn~i} je sa sedam pobjeda i jednim porazom zauzeo peto mjesto dok je Kenan Ja{arevi} osvojio tre}e mjesto. Priredio: Edin Alagi}

Erna Kajtezovi} (U-11) u konkurenciji djevoj~ica i dje~aci Kenan Ke~anovi} (U-13) i Milo{ Milji} (U15). Malo lo{iji plasman imala je u konkurenciji djevoj~ica Ikbala Maki} (U-14) koja je izborila plasman na tre}e mjesto. - Zadovoljan sam postignutim rezultatima. Radi se o sportu koji je malo poznat u na{em gradu, ali rezultati koje smo do sada ostvarili govore da ima potencijala i da se upornim radom mogu ostvarivati dobri rezultati. Nadamo se da }e i ova sportska disciplina na}i svoje mjesto u sportu na{eg grada, te da }e se samim tim i uslovi za treniranje i bavljenje ovim sportom pobolj{ati, - istakao je Miljenko Kne`evi}, predsjednik Badminton kluba Una iz Biha}a.

light contactu, kick lightu u juniorskoj i seniorskoj kategoriji. Zlatnim medaljama u svojim kategorijama okitili su se juniori Nijaz Ljubijanki} (-63 kg), Elmin Pe~enkovi} (-69 kg), Ramiz Ho{i} (-89kg i +89 kg) u light contactu, a zlato je osvojio i senior Munib Ðulki} (-79 kg) u kick lightu. Srebrene medalje u light contactu osvojili su juniori Manela Dupanovi} (-65 kg), Alen Red`i} (-69 kg), dok su druga mjesta i srebrene medalje osvojili i Alen Red`i} (-69 kg) junior i Amar Kurtovi} (-69 kg) senior u kick lightu. Pehar za najboljeg juniora u light contactu osvojio je Nijaz Ljubijanki}. Nastupima takmi~ara zadovoljni su treneri Senad ]ati} i Mujo ]ehaji}. Medalje za Cazinjane Pu{kara i Osmanagi}a

KBS Zino

Klub UFC Spartak iz Cazina su se na takmi~enju predstavili sa dva borca koji su zabilje`ili odli~ne nastupe. Kemal Pu{kar nastupio je u dvije kategorije, kick light i

„ Klub borila~kih sportova Favorit bh iz Biha}a u Sarajevu je nastupao sa {est takmi~ara u disciplini Low kick. U jakoj konkurenciji osvojili su {est medalja: tri zlatne, dvije srebrene i jednu bron~anu light kontakt. U kategoriji kick light osvojio je srebrenu medalju, a u light contactu bron~anu. Nedostatak sre}e u `rijebu gdje ga je u ranoj fazi do~ekao svjetski prvak, razlog je {to u Cazin nije do{lo zlato.

Mladi Pu{kar tokom nastupa prikazao je dobru borbu, te se od ovog takmi~ara u narednom periodu mogu o~ekivati jo{ bolji rezultati. Ismail Osmanagi} zabilje`io je tako|er dobar nastup osvojiv{i drugo mjesto {to je uspjeh i motiv za daljnji rad i napredovanje.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI

Biha}, 4. oktobar/listopad 2013. godine www.usnkrajina.com.ba

31


OSNOVANO: 22. XII 1995. GODINE ADRESA: 502. VITE[KE BRIGADE BIHA] (zgrada Kulturnog centra, kod gradskog parka)

PETAK, 4. oktobar/listopad 2013.godine - BROJ: 910

PRVA NOGOMETNA LIGA FBiH

Jedinstvo do~ekuje Bratstvo

Nogometa{i Jedinstva proteklog vikenda pred oko 2500 gledalaca ostvarili su {estu pobjedu te su i dalje jedina nepora`ena ekipa u proteklih sedam kola. Seriju odli~nih igara Bi{}ani su nastavili i u 7. kolu u kojem su sa 2:0 ispratili ekipu ^apljine. Pogotke za veliko slavlje Jedinstva postigli su Stojanov u 62. i Be{i} u 85. minuti. Bi{}ane je sa klupe u svom debiju vodio Ivan Katalini}. Golman Jedinstva Hamzabegovi} tako|er dr`i rekord. Naime, mre`a golmana Bi{}ana zaklju~ana je punih 630 minuta. Pohvale idu i Sili nebeskoj, koji su koreografijom "Bez milosti" na po~etku susreta poru~ili igra~ima da i ovog puta daju maksimum. NK JEDINSTVO: Hamzabegovi}, Kova~evi}, Hu{i}, Be~i} (Nuhanovi}), Dizdari}, Pljevljak(Nuspahi}), Be{i} (D`aferovi}), Hod`i}, Stojanov, Burazor, Kahrimanovi}. Ekipa ^apljine pokazala se kao

dobra te je dosta otvoreno u{la u susret. Prvi dio zavr{en je bez pogodaka sa nekoliko izglednih prilika doma}ina. Gosti su u drugom dijelu igru bazirali na obranu svoga gola ipak bedem odbrane uspjeli su probiti Stojanov i Be{i} za veoma va`nu pobjedu Jedinstva koje i dalje dr`i vode}u poziciju na tabeli. Sutra (subota) Jedinstvo igra svoj drugi vezani doma}i susret. U goste izabranicima Ivana Katalini}a dolazi drugoplasirana ekipa Bratstva iz Gra~anice. Derbi u kojem prvoplasirani Bi{}ani do~ekuju drugoplasirano Bratstvo pru`it }e dobar nogomet. - Spremni smo i motivirani. Ekipa je kompletna i uz maksimalno zalaganje o~ekujemo nove bodove. Hvala gledaocima koji su se vratili na tribine, a svakako i Sili nebeskoj koja nam je i na doma}im i na gostuju}im utakmicama 12. igra~. Ekipa Bratstva je dobar tim, ali bodovi ostaju u Biha}u, istakao

1. JEDINSTVO 2. BRATSTVO 3. GO[K 4. SLOBODA 5. ORA[JE 6. BRANITELJ 7. RUDAR K. 8. BUDU]NOST 9. ^APLJINA 10. PODGRME^ 11. RADNI^KI 12. GRADINA 13. ISKRA 14. IGMAN 15. TROGLAV 16. MLADOST DK

TABELA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

je Benjamin Dizdari}, kapiten NK Jedinstva iz Biha}a. Susret u Biha}u po~inje u 15,30. U 7. kolu postignuti su slijede}i rezultati: Podgrme~ - Troglav 2:0, Budu}nost - Mladoost 2:1, Jedinstvo - ^apljina 2:0, Ora{je - Gradina 1:0, Rudar - Igman 4:0, Bratstvo Radni~ki 1:0, GO[K - Sloboda 1:0, Branitelj - Iskra 7:0. Parovi 8. kola: Jedinstvo - Bratstvo, Mladost - Podgrme~, Sloboda - Budu}nost, Radni~ki GO[K, ^apljina - Iskra, Gradina - Branitelj, Igman - Ora{je, Troglav - Rudar. Susreti se igraju u subotu u 15,30.

7. K O L O 6 1 5 1 4 2 4 1 4 1 4 0 4 0 3 1 3 1 3 1 3 0 1 3 2 0 1 1 1 1 0 2

0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 5

19 16 14 13 13 12 12 10 10 10 9 6 6 4 4 2

Safet Nadarevi} u Jedinstvu Safet Nadarevi}, nakon odlaska iz Sarajeva gdje nije zavr{io potpisivanje ugovora sa @eljezni~arom, kako nam je rekao Emir Mujad`i}, predsjednik NK Jedinstva, stavio je potpis da do kraja ove polusezone nastupa za biha}kog prvoliga{a. Nekada{nji reprezentativac na{e zemlje Safet Nadarevi} vratio se u svoju nekada{nju ekipu. Iskusni stoper svakako }e pomo}i vode}oj ekipi Prve lige FBiH u narednim susretima. - Drago mi je da sam me|u svojim

Nadarevi} prijateljima. Nadam se da }u prije svega zadovoljiti trenera i da }u pomo}i svom Jedinstvu u nastojanju da izbori Premijer ligu. Sa upravom sam dogovorio nastup do kraja polusezone. Ovo je odli~na mlada ekipa koja je ne pora`ena u sedam kola. Nadam se sa svojim suigra~ima da }emo i dalje pru`ati dobre igre i rezultate, istakao je Nadarevi}. Safet Nadarevi} je ro|en 30. augusta 1980. godine u Cazinu. Svoju karijeru po~eo je u Jedinstvu. Nastupao je za Sarajevo, Zagreb, a najbolje igre pru`ao je u turskom prvoliga{u Eskisehirsporu za kojeg je sakupio 114 nastupa. Za reprezentaciju BiH upisao je 31 nastup. U dresu svog novog-starog kluba Nadarevi} }e imati pravo nastupati dok stignu papiri iz NK Zagreba, a debi se o~ekuje ve} sutra (subota) u susretu 8. kola pred doma}om publikom u derbiju u kojem Jedinstvo do~ekuje Bratstvo.

POBJEDA OSTALA U DRUGOM PLANU

Gdje }e Sanjani igrati doma}e susrete? Nogometa{i Podgrme~a ostvarili su drugu pobjedu na doma}em terenu. Ovog puta u susretu 7. kola pred svojim navija~ima sa 2:0 bili su bolji od Troglava iz Livna. Za slavlje Sanjana pobrinuli su se mladi Pudi} euro pogotkom, a drugi pogodak postigao je Kranti}. Pobjeda izabranika Benjamina Klju~anina je zaslu`ena te je ekipu Podgrme~a ostavila u zlatnoj sredini prvenstvene tabele. Ipak sve bolje igre Sanjana ostaju u drugom planu. Naime, na adresu Podgrme~a iz NS BiH (komisija za takmi~enje) stiglo je poslje-

“

dnje upozorenje u vezi s otklanjanjem nedostataka na gradskom stadionu. U odluci stoji da je komisija razmatrala stanje infrastrukture na stadionima Prve lige FBiH, te je ekipama Troglav Livno, Branitelj Mostar i Podgrme~ iz Sanskog Mosta ostavljen rok do 15. oktobra da ispune utvr|ene uvjete za odigravanje susreta. Prema odluci NK Podgrme~ treba izgraditi tribine sa dovoljnim brojem sjedalica kako to propisuje ~lan 3. propozicija.

Rok do 15. oktobra za ispunjenje uvjeta

Tako|er je potrebno da se izgrade svla~ionice te obezbjedi kvalitetno i uzvi{eno mjesto (minimalna visina tri metra) za snimanje utakmica na poziciji sredi{nje crte igrali{ta. Ukoliko se isti ne otklone ekipa Podgrme~a mora dati ime alternativnog stadiona koji ispunjava uvjete. Sanjani se pitaju gdje }e njihovi izabranici igrati susrete, obzirom da izgradnja betonskih tribina na gradskom stadionu za hiljadu posjetilaca u Sanskom Mostu uveliko kasni. Radovi su obustavljeni zbog nedostatka novca. E. Alagi}

BROJ: 910  

Unsko-sanske novine Krajina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you