Issuu on Google+

IZ PRVE RUKE

Svjedo~enje general pukovnika Kre{imira ]osi}a str. 4

PETAK, 16. august / kolovoz 2013. godine, Biha} Godina XVIII;

Broj: 903

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com.ba / e-mail:usnovine@bih.net.ba

^ELNICI PARLAMENTARNIH STRANAKA U SKUP[TINI USK-A O AKTUALNOJ POLITI^KOJ SITUACIJI

Vi{e “ZA” nego “PROTIV” Vlade USK-a DESET DANA NEIZVJESNOSTI

BOSANSKA KRUPA

Ho}e li 40. sjednica Skup{tine USK, zakazana za utorak, 27. augusta, obznaniti novu skup{tinsku ve}inu? Ustrajno inzistiranje SDA na promjeni vlasti u kantonu ne postavlja pitanje cijene. Mo`e li dilema o raspodjeli dobiti Unsko-sanskih {uma biti povod formiranja nove skup{tinske ve}ine, dobit [uma usmjeriti u proizvodnju i stvaranje radnih mjesta ili sanaciju Kantonalne bolnice? str. 2 i 3

Organizacioni odbor

33. Unskih la|ara Sve je spremno,

gra|ani mogu o~ekivati veliku zabavu www.noviradiobihac.com


2

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

^ELNICI PARLAMAENTARNIH STRANAKA U SKUP[TIN AKTUALNOJ POLITI^KOJ SITUACIJI

Vi{e “ZA� nego “PRO VLADE USK-a B

ZASJEDALA VLADA USK

Ramo Brki} razrije{en du`nosti Vlada Unsko-sanskog kantona na pro{lotjednoj sjednici usvojila je rje{enje o razrje{enju dosada{njeg policijskog komesara Rame Brki}a, koji je zajedno sa jo{ 21 osobom uhap{en u decembru 2010. godine u okviru akcije "Kastel". - Razrije{ili smo ga du`nosti s obzirom da su se za to stekli svi zakonski preduvjeti, a jednostavno i zbog potreba rada slu`be bilo je nu`no da se ovo privede kraju, kako bi se moglo pristupiti objavi konkursa u skladu sa va`e}im propisima o izboru i imenovanju novog komesara, kazao je ministar unutra{njih poslova USK-a [efik Smlati}.

Manji bud`etski prihodi Vlada je usvojila i izvje{taj o izvr{enju bud`eta USK-a za prvih {est mjeseci ove godine. - Prihodi su manji u odnosu na isti izvje{tajni period pro{le godine i ostvareni su u iznosu od 74,36 posto u odnosu na plan, {to je ne{to vi{e od 77,1 milion KM, kazala je ministrica financija USK-a, Azemina Heli}. Prema njenim rije~ima, najve}i podba~aj u odnosu na plan su prihodi od indirektnih poreza koji su umanjeni u iznosu od 4,6 miliona maraka. Osim toga, kako je naglasila, mart je po ostvarenju prihoda, u odnosu na pro{lu godinu bio manji za vi{e od tri miliona maraka, {to se odrazilo i na dalje prikupljanje sredstava u bud`etu. Vlada je izvr{ila i preraspodjelu sredstava u bud`etu za

plate zaposlenima u pred{kolskim ustanovama. Prema rije~ima ministrice Heli} osigurana su i sredstva za julsku platu, kako bi je dobili kad i ostali bud`etski korisnici. Na sjednici su prihva}ene i informacije o sigurnosnoj situaciji, stanju sigurnosti u saobra}aju i maloljetni~koj delikvenciji na podru~ju USK-a u prvoj polovini ove godine. - Ono {to `elim da istaknem obuhva}aju}i ove sve tri informacije jeste ~injenica da imamo smanjenje, odnosno pad krivi~nih djela, prije svega u oblasti maloljetni~ke delikvencije za 29,8 posto, {to je jedan izuzetno velik pomak u smislu pobolj{anja stanja u toj oblasti, - istakao je ministar Smlati}.

Zapo{ljavanje mladih policajaca U ukupnom broju krivi~nih djela, postotak onih koja su po~inili maloljetnici je 5,6 posto, {to je prema rije~ima Smlati}a, ispod evropske razine. Prema njegovim rije~ima, smanjen je i broj saobra}ajnih nesre}a po svim oblicima i strukturama, a ukupno stanje sigurnosti u USKu i pored veoma te{ke ekonomske situacije sa kojom se susre}emo, je zadovoljavaju}e. Mi{ljenja je da }e se u narednom periodu, kada se privede kraju penzioniranje grupe policajaca, koji su ve} davno stekli uvjete za penziju te na njihova mjesta zaposle mladi ljudi, po 10 policajaca i kriminalista, stvoriti jo{ bolji uvjeti za rad i efikasnost policije.

ave}i se aktualnim politi~kim trenutkom u Unsko-sanskom kantonu redakcija "Krajine" zatra`ila je od svih parlamentarnih stranaka u USK-u vi|enje trenutnog politi~kog stanja i o~ekivanja u narednom periodu. Upiti su proslije|eni na poznate adrese , a odgovore odnosno vi|enja i ocjene dali su Sulejman Kazi}, predsjednik KO S BiH i skup{tinski poslanik, Husein Ro{i}, skup{tinski poslanik i zamjenik predsjednika Kluba poslanika SDA u Skup{tini USK-a, Rifat Doli}, predsjednik DNZ BiH, Dejan Duri}, poslanik NS Radom za boljitak u Skup{tini USK-a i Nermin Be}irbegovi}, poslanik Saveza za bolju budu}nost u Skup{tini USK-a. Prenosimo njihove stavove.

propasti i marginu politi~kih de{avanja u Evropi. - Niko u BiH pa ni USK nije izolovan od takve politike. Bavimo se sobom i borbom za vlast, a ne goru}im problemima kojih imamo na pretek. Mislimo da je Vlada ta koja mora pokrenuti procese, a da ih Skup{tina prepozna i podr`i. Krajnje je vrijeme da se posvetimo projektima kao {to su regionalna deponija, energetski resursi, strategija razvoja [uma drvna industrija, nacionalni park, turizam i sl. Moramo ovom narodu dati priliku da radi i da vrati vjeru u bolju BiH.

HUSEIN RO[I] SDA

SULEJMAN KAZI] S BIH

Neprestana borba za vlast U Stranci za BiH smatraju da se politika u USK-u uklapa u op}e sivilo politi~kih de{avanja na prostoru cjele BiH. Nedostatak politi~kih snaga koje ovu zemlju istinski vole i osje}aju svojom domovinom doveo je do toga da se politika odvojila od dr`ave i bavi se sama sobom. Ta neprestana borba za vlast, koaliranja svako sa svakim bez principa i programa, liderska sastan~enja bez dogovora doveli su Bosnu i Hercegovinu na rub ekonomske

ne smijemo ugroziti na{e sugra|ane koji `ive od poljoprivrede, moramo u~initi sve da se ovaj segment pravovremeno i redovito sufinancira, u suprotnom bi se socijalna slika mogla drasti~no pogor{ati. Posljedica nesnala`enja i nekompetentnosti ~elnog ~ovjeka u Vladi premijera Lipova~e glavni je uzrok situacije u kojoj se nalazimo. Dobro je da su ovu ~injenicu spoznale neke stranke parlamentarne ve}ine zbog ~ega su se i sami po~eli ogra|ivati od proma{ene politike SDP a i njenih ~elnih kadrova. Ovoj Vladi ne poma`e bilo kakva rekonstrukcija niti nekakva kozmeti~ka pobolj{anja. Sve dok je na njenom ~elu premijer Lipova~a ona }e demonstrirati neefikasnost kao i do sada. Mi se na`alost nalazimo pred financijskim uru{avanjem cjelokupnog sistema zbog ~ega SDA ima obavezu nuditi rje{enja. To {to objektivno oni ne znaju, mi u SDA u tome ne u`ivamo, jer je to na{a zajedni~ka propast. Realno sagledavanje te{kog stanja nas obavezuje da u ime svih na{ih gra|ana tra`imo i nudimo odr`iva rje{enja, a to je nova Vlada.

Rje{enje je nova Vlada Odgovor na pitanje smo, cijeni Husein Ro{i}, skup{tinski poslanik i zamjenik predsjednika Kluba poslanika SDA u Skup{tini USKa, dobili na jednoj od prethodnih sjednica u kontekstu ta~ke dnevnog reda koja je tretirala aktivnosti Slu`be za zapo{ljavanje USK-a i stanja u privredi. - Svi ekonomski parametri su negativni a ~injenica da smo dostigli nakon rata rekordnu nezaposlenost i da se veliki broj na{ih sugra|ana nalazi u stanju bezna|a i socijalne potrebe obavezuje nas sve da svoje djelovanje usmjerimo u pravcu stvaranja boljeg ambijenta, prije svega u segmentu privrede. Posebno isti~em da nikako

RIFAT DOLI] DNZ

Ne `elimo ru{iti ku}u koju nismo gradili U DNZ BiH cijene da je postalo tradicija da USK bude poligon za politi~ke poku-

se i snimanje politi~kih sapunica. I ovo sada{nje stanje, smatra Rifat Doli}, predsjednik DNZ BiH, je samo nastavak tradicije i korak dalje i daleko ozbiljnije od svih dosada{njih politi~kih kriza koje su potresale ovaj kanton. - Naravno, nisu ni drugi kantoni imuni od otvorenih i prigu{enih politi~kih kriza i ono {to je karakteristi~no i zabrinjavaju}e je da politi~ke krize traju u kontinuitetu u cijelom postizbornom periodu od 2010. godine i da su gra|ani i javno mnijenje indolentni na krize i njihove posljedice. Osnovni uzroci aktualne politi~ke krize op}enito u BiH, pa i u USKu, su u tome {to se u borbi za vlast i politi~ku mo}, nakon izbora, ulazi u neprirodne koalicije, koje se ne formiraju na osnovu programa, ve} na osnovu matematike za podjelu politi~kog plijena. Bira~i, ve} tradicionalno ne ka`njavaju one koji nisu ispunili obe}anja i o~ekivanja i ne nagra|uju one koji ozbiljno i odgovorno obavljaju izbornu funkciju, a politi~ka prostitucija je postala unosno zanimanje stranaka i izabranih du`nosnika. Takvim odnosima stvoren je jedan politi~ki bu}kuri{ u kojem se ne zna ko je vlast, a ko opozicija i u kojem se ne zna ko pije, a ko pla}a, odnosno, zna se da ceh pla}aju isklju~ivo gra|ani bira~i. U USK-u su na sceni sve ove kombinacije i nije ni ~udno {to smo odavno izolirani, zaboravljeni, poni`eni i bukvalno oplja~kani od vlasti u Sarajevu. Za ma}ehinski i krajnje neodgovoran odnos vi{ih nivoa vlasti prema Krajini odgovorni su politi~ki predstavnici USK-a u Sarajevu koji prespavaju mandat i prodaju se za {aku vlastitih privilegija koje im donose izabrane funkcije. Jedino se nama u Krajini mo`e desiti da nas u ovolikoj mjeri i {irokom luku prometno, ekonomski i politi~ki zaobilaze i izoliraju, a mi se pravimo englezi, kao da se ni{ta ne de{ava, a ra~uni za to }e do}i na naplatu, ako ne nama, onda na{oj djeci sigurno, i to vrlo brzo. DNZ


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

AKTUALNOSTI•VLADA

NI USK-A O

OTIV� BiH nije u izvr{noj vlasti u USK-u i nije podr`ala onu prvu neprirodnu postizbornu parlamentarnu ve}inu, jednako nije podr`ala ni ovu aktualnu, zbog koje se u USK-u vodi pravi politi~ki rat izme|u dvije vode}e stranke u Krajini, u kojem se ne biraju sredstva da se jedni drugima osve}uju, {pijuniraju i podme}u klipove u to~ak, gdje i kada stignu. U takvom stanju je jasno da Vlada nema vizije, misije, ni strategije, kako ovaj kanton i `ivot u njemu u~initi naprednijim, pristojnijim i pristupa~nijim za investicije i ekonomski razvoj. Resursi USK-a su potpuno izvan funkcije i po prvi put DNZ BiH je istinski zabrinuta za budu}nost ovoga kraja i posebno mladih ljudi koji su frustrirani i tra`e sve na~ine da odu {to dalje i na bilo koju stranu svijeta. Trenutna de{avanja i politi~ka kriza u USK-u su samo uvertira u dugu i vru}u predizbornu kampanju za op}e izbore 2014. godine u kojoj dvije vode}e stranke, `ele da zauzmu {to bolje startne pozicije za izbore i takav trend }e se nastaviti i podgrijavati do predstoje}ih izbora. Tu je i predstoje}i popis stanovni{tva koji }e tako|er biti kori{ten kao predizborna kampanja. Ve} odavno u Krajini niko ili rijetki su koji ~ine ozbiljne napore kako unaprijediti `ivot i budu}nost ljudima, ve} su svi okupirani politi~kom matematikom kako sru{iti Hamdiju Lipova~u i njegovu Vladu, ili na drugoj strani kako odr`ati Hamdu i Vladu. Sve drugo je na ~ekanju ili u drugom planu. Otvoreno je puno frontova na kojima se vodi takva borba, pa i tamo

gdje je to van pameti, kao {to je prepucavanje i politiziranje oko saniranja posljedica nedavnog po`ara u Kantonalnoj bolnici koja je od vitalnog zna~aja za gra|ane Krajine. U ovu politi~ku kombinatoriku i matematiku se nastoji uvu}i i DNZ BiH koja je predmet obilaska raznih emisara i misionara. Mo`e se zamisliti o kakvoj i koliko prljavoj politi~koj borbi se radi ako o zajedni~kom partnerstvu u ru{enju Vlade Hamdije Lipova~e razgovaraju i pregovaraju Elvira Abdi} Jelenovi} i Senad [epi} i kakve uslove i od koga je dobio visoki du`nosnik SDA za podr{ku dvoje isklju~enih poslanika DNZ BiH u Skup{tini USKa? DNZ BiH je imala svoje unutra{nje potrese i sada je okupirana konsolidacijom stanja i pripremama Izbornog kongresa stranke, koji }e se odr`ati ove jeseni, a i principijelno ne `elimo ru{iti ku}u, ako istu nismo gradili i ako nismo napravili, ili bar ako nemamo projekt za bolju. Mi imamo ambiciju ulaska u vlast u USK-u i to je normalno u politici, ali ne po svaku cijenu, ne sa svakim i ne u svako vrijeme. DNZ BiH nije zadovoljna u~inkom Vlade USK-a, na ~ijem je ~elu Hamdija Lipova~a, kao ni u~inkom onih ~etrnaest Vlada prije ove i tu nema nikakve dileme, ali ne `elimo biti bilo ~iji satelit ili advokat, ve} `elimo misliti svojom glavom i sami odlu~ivati o konkretnoj situaciji, a neka gra|ani USK-a ocjenjuju ispravnost i ozbiljnost na{ih postupaka i odluka. @elimo javno re}i da iza odluka i pona{anja Elvire Abdi} Jelenovi} i Mirveta Beganovi}a u kreiranju politi~ke matematike u Skup{tini USK-a ne stoje ime i organi DNZ BiH, ve} privatni interes njih i njihovog politi~kog mentora. Na`alost, DNZ BiH ne vidi sretan zavr{etak ove politi~ke krize u USK-u, jer su politi~ki akteri ostra{}eni borbom za vlast i politi~kom osvetom i revan{izmom, koji }e se intenzivirati kako se bli`e Izbori 2014. godine i jedino svjetlo na kraju tunela vidimo na izborima, kada gra|ani i bira~i

imaju {ansu da uzmu stvari u svoje ruke i da sami isprave vlastite gre{ke. Ako i nakon svega na izborima budu glasali po starim formulama i receptima, onda zaista preostaje samo re}i da nam je Bog u pomo}i.

www.usnkrajina.com.ba

da se otvoreno suo~e sa svim ovim negativnim pojavama, ponude rje{enja izlaska kao i zaustavljanja negativnih procesa ovom su narodu i ovoj zemlji vi{e nego potrebne. Vrijeme pred nama pokazat }e koliko je ko spreman da napravi iskorak u stvarnost i bez kalkulacija kako }e ko pro}i na izborima i ozbiljno se uhvati u ko{tac sa reformskim procesima. Svaki izgubljeni dan i posljedice koje nastanu, te{ko se kasnije popravljaju. Ako se znamo suo~iti s promjenama i ako se slobodna duha sudarimo sa sudbinom, ni{ta nas ne mo`e pobijediti.

DEJAN DURI] NS RADOM ZA BOLJITAK

Promjene, ali one koje }e imati snagu, viziju i hrabrost U Narodnoj stranci Radom za boljitak USK-a isti~u da je nesporna ~injenica da je ovo ljeto iskori{teno i za politi~ka djelovanja, odmjeravanja snaga, prije svega klju~nih politi~kih aktera u USK-u i da za to postoji cijeli niz razloga. To je, isti~u u ovoj stranci, sasvim prirodan slijed aktivnosti koje su uzrokovane ekonomskim pokazateljima koji su krajnje negativni i koji prijete da eskaliraju jo{ dubljim uru{avanjem financijske stabilnosti ako ona uop}e i postoji. Broj nezaposlenih dostigao je nezamisliv postotak, na sve to nadovezala se nesre}a sa Kantonalnom bolnicom, stanje u obrazovanju, dugovi, sudske presude, i jo{ mnogi problemi koji su se nagomilali u USK-u od zavr{etka rata do danas. Osje}aj nesigurnosti uslijed stalne politi~ke nestabilnosti svih nivoa vlasti, ozbiljno zaostajanje u integracijskim procesima, potpuni nestanak investicija ozbiljnijeg obima prije svega u segmentu proizvodnje i jo{ mnogi drugi problemi postali su teret koji se sve te`e mo`e nositi i koji su nesigurnost gra|ana podigli na najvi{i mogu}i nivo. - Stoga je bilo neozbiljno vjerovati kako se sve to ne}e odraziti na politi~ku situaciju u USK-u. Potreba da se napravi zaokret naprosto je nu`na i svi akteri politi~ke scene moraju biti toga svjesni. Promjene, ali one koje }e imati snagu, viziju i hrabrost

3

NERMIN BE]IRBEGOVI] SBB

Ostaviti Vladu, ako se ne naredi druga~ije - Od Daytona na ovamo umjesto da politi~ka situacija bude bolja, ona je iz dana u dan sve lo{ija. Na dr`avnom nivou presuda iz Strazbura u slu~aju Sejdi} i Finci nije realizirana i nema naznake da }e biti. Kako onda realizirati druge odluke ili BiH uklopiti u euroatlantske integracije. Na federalnom nivou imamo Vladu u kojoj ve}inu ministara ima SDP, SDA, a znamo da ti ministri zasebno djeluju bez bilo kakve koherentnosti. SDA je povukla vitalni nacionalni interes i sad je tu pat pozicija, a fakti~ki ne mo`ete razrije{iti njihove ministre. Ve} sam jednom rekao da ta koalicija kada je formirana SDP SDA ne}e funkcionirati i to se i dogodilo kako na federalnom tako i na nivou ostalih kantona. Gra|ani su 2010. godine nakon op}ih izbora puno o~ekivali od pobjedni~ke stranke, tada{njeg SDPa, no oni na ~elu sa Zlatkom Lagumd`ijom su napravili katastrofalan potez ulaze}i sa SDA u koaliciju. A u su-

{tini su dobili izbore na kritikama SDA. O~igledno u svim strankama nedostaje ljudi od struke koji }e vu}i prave poteze i kreirati politiku, tu prije svega mislim na politologe, ljude iz sfere dru{tvenih nauka. Najve}a nesre}a BiH dru{tva je {to ljudi koji obna{aju politi~ke i druge du`nosti ne `ele da `ive po{teno. Novinski stupci, TV emisije i druga sredstva informiranja su puni kriminala od na{timanih tendera, korumpiranih ministara, raznih bespotrebnih putovanja i sl., o~igledno politika je prestala biti kolektivna djelatnost nego slu`i isklju~ivo nosiocu izvr{ne ili zakonodavne vlasti. Mnogi bh. dru{tvo smatraju demokratskim. Ono i jeste samo u sferi izbora po{to gra|ani biraju sebi vlast. Kada ti izabrani zvani~nici zasjednu u fotelje onda ni{ta ne ispo{tuju {to su obe}ali u izbornim programima, a na scenu stupa mje{avina kleptokratije, ohlokratije, teokratije ili jo{ gore nekrokratije. Uzmemo li u obzir Bo{njake, oni svakih 10 godina izaberu lijevu opciju kao 2010. godine SDP, a onda im ne opra{taju ni najmanju sitnicu. Bo{njaci kao da su uljuljkani u ovakvu vlast, emotivno su vezani za SDA, a SDP nikako da napravi iskorak i poka`e da u BiH mo`e bolje i druga~ije. Ozbiljna opcija na slijede}im izborima bit }e SBB na ~elu sa Fahrudinom Radon~i}em. Ne zato {to ja pripadam toj opciji, nego se doista radi o kvalitetnim kadrovima koji se znaju nositi sa bh. politikom. Mi smo nakon godinu dana vlasti sa SDP-om i ostalim politi~kim strankama istupili iz vlasti u svim kantonima pa i u USK-u. Razlog je {to nismo mogli realizirati zacrtano. Dokazali smo da nam nisu cilj ministarske i druge fotelje. @elimo podr`ati ovu parlamentarnu ve}inu u USK-u na ~elu sa premijerom Hamdijom Lipova~om. U odnosu na druge kantone mi kako tako funkcioniramo. Naravno, neki poku{avaju napraviti neku drugu parlamentarnu ve}inu u kojoj vide i SBB. Ja se tome protivim i trebalo bi ostaviti ovu Vladu, ali ako se naredi iz vrha stranke druga~ije, Bo`e moj, ja sam vojnik partije i to }u ispo{tovati. Treba sa~ekati slijede}u izbornu godinu i nakon izbora skupiti sve pametne glave na kantonu bez obzira na politi~ku pripadnost i vidjeti kuda i kako dalje. Sve ovo do sada u politi~kom `ivotu je tapkanje u mjestu, - ka`e Nermin Be}irbegovi}, predsjednik Kluba SBB.

KANTONALNA BOLNICA

Jo{ se utvr|uju uzroci po`ara Nadle`ni organi jo{ utvr|uju uzrok po`ara u kojem je 26. jula izgorjela glavna zgrada Kantonalne bolnice. U toku su dodatna vje{ta~enja, potvrdila je tu`iteljica Damirka Mulabdi}. S obzirom na to da je zavr{en uvi|aj, zgrada u kojoj je izbio po`ar ponovno je pod nadzorom Uprave bolnice. U Tu`ila{tvu jo{ ne mogu potvrditi {to je uzrok po`ara.

Skup{tina o bolnici 27. augusta Sjednica Skup{tine Unsko-sanskog kantona o Kantonalnoj bolnici o~ekuje se 27. augusta. Na dnevnom redu trebala bi se na}i i informacija o po`aru, posljedicama i mjerama sanacije. Direktor Havi} o~ekuje da }e op}inska komisija za procjenu {tete uskoro okon~ati posao, nakon ~ega }e Uprava bolnice zajedno sa Vladom USK uraditi cjelovit plan obnove i ponuditi ga Skup{tini na usvajanje.

Iako jo{ nije okon~ana procjena nastale {tete, ve} sad je jasno da je ona ogromna. Uni{teni krov, stolarija, zidovi i podovi, elektro i vodo instalacije. Sve }e to zahtijevati velika materijalna ulaganja, ka`e direktor Hajrudin Havi} i isti~e da bolnica radi sa puno manje smje{tajnog kapaciteta zbog ~ega su ote`ani uvjeti za rad medicinskom osoblju. Uz to, vi{e pacijenata boravi u manjim prostorijama pa bi se rodbina i prijatelji trebali manje zadr`avati na odjelima, upozorava dr. Havi}.


4

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

"ZIMA 94" IZ PRVE RUKE

Svjedo~enje general pukovnika Kre{imira ]osi}a O

slonjeni na raspolo`ivu novinsku arhivu i pisanu dokumentaciju u pro{lom broju "Krajine" u najkra}em smo predo~ili ~injenice koje dokazuju da su augustovsku Oluju Hrvatske vojske u najve}em dijelu pripremile operacije koje su pod kodnim imenom, “Zima 94�, krajem novembra 1994. godine, s ciljem spa{avanja Biha}a da ne padne u ruke srpskih paravojski, izvele postrojbe Hrvatske vojske. O svemu onome {to je prethodilo potpunom ostvarenju ciljeva pokrenutih operacija prvi je javno govorio general pukovnik Kre{imir ]osi}, svjedok sudbonosnih pregovora u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. O samom startu Olujom zasjenjene akcije Zima 94 general ]osi} je augusta 2006. godine kazao da je do napada do{lo 30. novembra 1994. godine: - Krenuli smo. Bio je posljednji trenutak! Bila je me}ava, nevrijeme, dobro poznata i o{tra zima u tim kraje-

vima. Otvaranje puta prema Kninu, preko Dinare usred zime, bio je cilj koji je grani~io s ludo{}u. No, bio je to jedini na~in koji je brzo mogao pomo}i Biha}u. U sna`nom prodoru preko Dinare i du` Livanjskog polja hrvatske snage su probile liniju ^elebi}i - Rujani. Put prema Crnom Lugu, Bosanskom Grahovu i Kninu polako se otvarao dok su kninski Srbi napadali Biha}. Kad su za nekoliko dana shvatili {to se doga|a, bilo je kasno. Hrvatski vojnik stajao je ve} na vrhu Dinare, a Knin je bio na dlanu. Pobunjeni hrvatski Srbi zaboravljaju na Biha}. Biha} je spa{en! Srbi vrlo brzo prekidaju opsadu Biha}a. Bila je to prekretnica rata u BiH. Glavni zapovjednici te vojne operacije bili su general Ante Gotovina i Tihomir Bla{ki}, - rije~i su generala ]osi}a.

Klju~ni sastanak General pukovnik Kre{imir ]osi} sje}a se {ta je sve

prethodilo da bi do ove novembarsko-decembarske operacije u 1994. godini uop}e do{lo: - Klju~ni sastanak u vezi s tim odr`an je 29. novembra u 11 sati. U glavnoj dvorani za sastanke Ministarstva obrane SAD-a, u Pentagonu. Sjedim do ministra Gojka [u{ka, tu je na{ veleposlanik [ar~evi} i hrvatski vojni izaslanik Hranj, a na ameri~koj strani pokraj ministra dr. W. P sjede Vesli Klark, ambasador Holbruk i predstavnici obavje{tajne zajednice. Kako izbje}i novu vojnu eskalaciju sukoba, novu humanitarnu katastrofu, pad Biha}a, kako unaprijediti ameri~ko-hrvatsku vojnovojnu suradnju, koja je tog jutra i formalno potpisana, bile su teme sastanka. Ministar [u{ak je izlo`io hrvatski stav i naglasio da Hrvatska ne zahtijeva nikakvu vojnu pomo}, ali `eli razumijevanje ako bude prisiljena napasti kako bi za{titila svoje me|unarodno priznate granice. Nakon {to je direktor vojno

obavje{tajne agencije general Higs iznio prikaz stanja na terenu, osobno sam na zemljovidu izlo`io na~in na koji se mo`e pomo}i UN-ovoj za{ti}enoj zoni grada Biha}a, te sprije~iti novu humanitarna krizu nesagledivih razmjera. U vojnom smislu pozicija Petoga korpusa A R BiH iznimno je te{ka, no ]osi} ka`e: - Istaknuo sam da HV ima potpun uvid u stanje stvari na terenu i ako bude nu`no svojim }e aktivnostima prisiliti srpske snage koje napadaju Biha} iz privremeno okupiranih podru~ja Hrvatske na povla~enje i na taj na~in za{titi Biha} od daljnjih razaranja. Ambasador Holbruk nije se uklju~ivao u raspravu. S vojnog aspekta mogu}nosti za osloba|anje privremeno okupiranih hrvatskih teritorija bile su gotovo idealne jer su sve vojne snage tzv. Krajine pre{le u podru~je Biha}a, te je HV bez ve}ih problema mogla osloboditi svoj privremeno okupirani teritorij, koji je ostao gotovo potpuno pra-

Uvod u Splitski sporazum

U razgovoru s generalom Wesley Clarkom

Kako postupiti? Postojale su samo dvije opcije. ^ekati? ^ekanje je otvaralo Srbima put prema Biha}u i ulazak u grad. Pad Biha}a zna~io bi poraz, kako vojni tako i politi~ki. Poraz bez borbe nije dolazio u obzir i pored svih protivljenja Kontaktne skupine koja je s jedne strane hrvatskom vodstvu zatvarala vrata za vojni~ko djelovanje, a s druge strane pre{utno otvarala vrata i put Karad`i}u i Mladi}u prema Biha}u. Bilo je to neprihvatljivo za hrvatsku dr`avnu politiku u svakom pogledu. S druge strane, napad je vrlo brzo mogao rasteretiti opsadu Biha}a, posebno s hrvatske strane, zbog ~injenice da je granicu privremeno okupiranih hrvatskih podru~ja u Hrvatskoj ~uvao UNPROFOR, dok su Srbi iz Hrvatske napadali Biha} u susjednoj BiH.

U mno{tvu pozitivnih rezultata uspje{no izvedene operacije "Zima 94" osim neposrednog spre~avanja pada Biha}a zna~ajno mjesto zauzima i potpisivanje Splitskog sporazuma kojim su 22. jula 1995. godine do u detalje ugovoreni na~ini budu}eg zajedni~kog vojnog i politi~kog djelovanja Hrvatske i BiH. Sve {to je nakon toga kasnije uslijedilo bilo je logi~an slijed doga|aja koji su u svojoj ukupnosti zna~ajno ubrzale kona~ni slom srpske paravojske u RH i zaustavljanje rata i sklapanje nepra-vednog mira u BiH.

Padom Biha}a Hrvatska bi nakon toga iznimno te{ko uspostavila ozbiljnu vojnu, ali i politi~ku ravnote`u i bila bi jednostavno prisiljena ispuniti gotovo sve uvjete Marti}a, Karad`i}a i Mladi}a. Svakako sve to treba pose-bno naglasiti zbog narednih generacija. U svakom ratu, pa tako i u ovom na{em, politi~ka pozicija je isklju~ivo bila proporcionalna na{oj vojnoj snazi zan i bez ikakve obrane, a ~uvao ga je umjesto pobunjenih Srba UNPROFOR. No, Hrvatska je nastavila diplomatske razgovore.

U najte`oj situaciji Hrvatska i BiH tog su se trenutka na{le u gotovo najte`oj vojnoj, ali i politi~koj krizi s obzirom na politiku Kontaktne skupine, a posebno lorda Ovena. Zvona su zvonila na uzbunu. U isto vrijeme Karad`i}, Mladi} i Marti}, uz potporu Milo{evi}a, obmanjivali su me|unarodnu zajednicu svojim mirovnim ponudama. U @enevi na pregovorima mirotvorstvo i kooperativnost, a oko Biha}a brutalna agresija, granatiranje grada i tisu}e civilnih `rtava. Klju~nu ulogu u rje{avanju svih ovih problema imala je tada mudra i odlu~na hrvatska dr`avna politika kao i snaga Hrvatske vojske. Hrvatska dr`avna politika suzdr`ala se tada od op}eg napada i eskalacije sukoba, ali je koncentriranim napadom preko Dinare i Livanjskog polja 30. novembra 1994. godine stvorila pretpostavke za zaustavljanje opsade i pada Biha}a. [ta bi bilo na HV nije krenula u ograni~eni napada na srpske pobu-

njeni~ke snage? General ]osi} ka`e: - Potpuna iscrpljenost Petoga korpusa, koji je imao velike gubitke, vi{emjese~na blokada grada, stalna topni~ka granatiranja i zra~ni napadi uvjetovali bi pad Biha}a i humanitarnu tragediju UN-ove za{ti}ene zone ravne onoj srebreni~koj. Padom Biha}a Hrvatska bi nakon toga iznimno te{ko uspostavila ozbiljnu vojnu, ali i politi~ku ravnote`u i bila bi jednostavno prisiljena ispuniti gotovo sve uvjete Marti}a, Karad`i}a i Mladi}a. Svakako sve to treba posebno naglasiti zbog narednih generacija. U svakom ratu, pa tako i u ovom na{em, politi~ka pozicija je isklju~ivo bila proporcionalna na{oj vojnoj snazi. Da nismo tada krenuli, ne bi bilo ni Bljeska ni Oluje. Bila je to operacija koja je promijenila tijek rata. Ve} koji mjesec nakon po~etka operacije "Zima 94" u srpskim redovima zavladao je potpuni kaos i nered. Tragedija koja je tada sprije~ena u Biha}u ovom operacijom dogodila se, na `alost ne{to kasnije u Srebrenici, a Olujom 5. augusta 1995. godine tragedija u Biha}u sprije~ena je drugi put, rekao je i apsolutno bio u pravu general pukovnik Kre{imir ]osi}. Priredio. S. H.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

KO M E N TA R

AKTUALNOSTI

Prvi plan

AKTUALNA POLITI^KA SCENA

POLITIKA, vi{e cilj nego sredstvo na svim razinama vlasti. "Sve to nije ni{ta novo, ali je ove godine predizborna kampanja definitivno prerano po~ela. To su{tinski ne}e promijeniti mnogo, ali je ~injenica da }emo mnogo ranije biti izlo`eni politi~kim nadmudrivanjima i populizmu s kakvim smo ranije znali biti suo~eni tek koji mjesec pred izbore". Citirane tvrdnje analiti~ara u svojoj formi i sadr`aju nije te{ko prona}i ni na ovda{njoj tek nedavno uznemirenoj politi~koj sceni. Ostavka ministra privrede Red`e Kurbegovi}a i navodni politi~ki obra~un SDA USK-a sa svojom nekada{njom politi~kom alfom (i omegom) Asimom Kamberom najneposrednije potvr|uju istinitost tvrdnji da se aktualna strana~ka politika svela na aktivnosti koje bi do izbora primarno trebale osigurati bolje strana~ke startne predizborne pozicije.

Izbje}i nezaslu`enu odgovornost Savez za bolju budu}nost BiH kao odgovorna i stranka bez politi~kih hipoteka iz pro{losti u zadnje je vrijeme s pravom po~ela povla~iti poteze zahvaljuju}i kojima do izbora treba odbaciti teret odgovornosti za stanje u kojem se nalaze sve razine

dr`avnog ustroja i vlasti u kojima su imali svoje kadrove koji su formalno i su{tinski malo ili nimalo mogli utjecati na procese odlu~ivanja. Pogotovo se to ti~e federalne razine vlasti u kojoj su dio "vladaju}e" ~etvorke, a nisu ni blizu Vladi u kojoj po principu pola-pola odlu~uju SDP-ovi i kadrovi SDA. Od te i takve Vlade SBB se davno distancirao. Iz istih razloga podnesenom ostavkom iz Vlade USK-a istupio je ministar privrede Red`o Kurbegovi} koji }e nakon toga imati puno vi{e vremena za svoje politi~ko strana~ko i me|ustrana~ko djelovanje kako bi SBB USK-a naredne izbore do~ekao {to spremniji i sa {to manje nepoznanica s kim i kako nakon izbora u oktobru 2014. godine. Njegova ostavka me|u strankama politi~ke konkurencije shva}ena je na na~in da se nakon 14 mjeseci parlamentarne ve}ine SDP-a, Asda, S BB-a i NS RB-a Vlada Unsko-sanskog kantona na{la u politi~koj krizi koju ne}e biti mogu}e rije{iti bez me|ustrana~kih pregovora u kojima se treba i mora provjeriti kakva i ~ija }e skup{tinska ve}ina u narednom periodu stajati iza rada ove, rekonstruirane ili neke pot-

Sigurno ti je drago {to rupa nije na na{oj strani la|e

ilustracija: O.D.

Sude}i prema konkretnim primjerima zabilje`enim u zadnja dva mjeseca u Bosni i Hercegovini je po~ela `estoka neformalna predizborna kampanja. Novim politi~kim doga|anjima njen je start evidentan i u Unsko-sanskom kantonu. Iako je, naime, do narednih op}ih izbora ostalo jo{ 14 mjeseci zbog onoga {to se doga|a nije se te{ko slo`iti s ocjenama da je kampanjska utakmica izme|u politi~ara i njihovih stranaka uvelike po~ela. I ne samo da je po~ela. Ve}ina s pravom tvrdi da je u samom startu pokazala pretjeranu dozu prljavosti i politi~arske spremnosti na sve da i ovaj put do|u do svog i politi~kih ciljeva pripadaju}ih grupa i lobija. [to se ti~e federalne politi~ke scene u junskim zapa`anjima Vehida [ehi}a, predsjednika Foruma gra|ana Tuzle, evidentirane izjave i zabilje`eni doga|aji na na{oj politi~koj sceni dovoljne su za zaklju~ivanje da Bosnu i Hercegovinu, nakon vru}eg ljeta ~eka burna jesen i turbulentna cijela 2014. godina. "Ve} je po~elo `estoko politi~ko obra~unavanje kroz koje svaka politi~ka stranka `eli zauzeti {to bolju startnu poziciju pred sljede}e izbore. Na`alost, nema politi~ke volje za reformama i rje{avanjem konkretnih problema gra|ana, a zabrinjavaju}e je da me|u politi~arima postoji dubok i nepremostiv jaz, mi{ljenja je [ehi} cijene}i jo{ da }e politi~ka kriza trajati najmanje dvije godine, jer je uvjeren da se ni vlast nakon narednih op}ih izbora ne}e formirati nakon najmanje pet mjeseci. Tanja Topi}, politi~ki analiti~ar iz Banjaluke, isti~e da je predizborna kampanja po~ela kao izraz nemo}i sada{njih politi~kih struktura da deblokiraju rad dr`avnih institucija i ina~e nemo}i da rje{avaju probleme gra|ana

Savez za bolju budu}nost kao odgovorna i politi~ka stranka bez hipoteka iz pro{losti u zadnje je vrijeme s pravom po~ela povla~iti poteze zahvaljuju}i kojima do izbora treba odbaciti teret odgovornosti za stanje u kojem se nalaze sve razine dr`avnog ustroja i vlasti u kojima su imali svoje kadrove koji su formalno i su{tinski malo ili nimalo mogli utjecati na procese odlu~ivanja

puno nove kantonalne vlade. Spremnost da u|u u najavljeno novo me|ustrana~ko utvr|ivanje odnosa politi~kih snaga iz istih razloga iskazao je i prvi ~ovjek NS RB [efik Smlati} koji vjeruje da u novonastaloj politi~koj situaciji u nekoliko varijanti za sebe mo`e izvu}i zna~ajniju korist. Interesi njegove (do)sada{nje politi~ke stranke u drugom su planu iz razloga {to je u ranijim sli~nim situacijama Smlati} najavljivao mogu}nost razlaza sa Lijanovi}ima. Pogotovo nakon {to se u medijima javno distancirao i me|u prvima podr`ao krivi~ni progon bra}e Lijanovi}, osniva~a i vlasnika NS RB. Zbog Smlati}evog zaziranja od bilo kakvog ekstremizma, a i zbog spoznaja da je Asim Kamber najne`eljeniji politi~ar u SDA za pregovore i za me|ustrana~ku suradnju jednoglasna njihova strana~ka ve}ina navodno se odlu~ila za rastanak sa politikom (ne)zamjenjivog Sanjanina Asima Kambera. To je najmanje ra`alostilo sansku godinama varanu politi~ku konkurenciju na ~elu sa Red`om Kurbegovi}em i Sulejmanom Kazi}em, ali i politi~are iz drugih ovda{njih sredina. Navodnim okretanjem le|a Asimu Kamberu SDA USK-a je do{la u priliku da zna-~ajan dio svojih gre{aka iz pro{losti skine sa sebe i da time postane politi~ka stranka sa kojom je mogu}e ponovo praviti koalicije, politi~ke saveze i partnerstva.

Odnos snaga Koliko je ljudima u SDA Unsko-sanskog kantona stalo do ulaska u novu skup{tinsku ve}inu i do prekompozicije kantonalne izvr{ne vlasti potvr|uje izjava Seada Kadi}a, predsjednika biha}ke SDA i jednog od sada{njih najutjecajnijih njihovih politi~ara u USK-u, da ni~im ne}e uvjetovati svoje poten-

BIHA], Ul. 502. redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 vite{ke brigade bb ra~unovodstvo: 226-488 (tel./fax); marketing: 226-485 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE� d.o.o. Redakcijski kolegij: direktor: Safet Hrnjica Ibrahim Zukanovi}, Safet Hrnjica, Svjetlana ^elan, Sanela Pa{agi} i Osman Deli} izvr{ni direktor: Ibrahim Zukanovi} novinari : Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi}, Niha D`ani} Ninski, Halid Alijagi} i Hilmija Hrnji}

5

DTP: Osman Deli} i Antonija Duri}

Safet HRNJICA Tektonski poreme}aji do kojih je do{lo na kantonalnoj politi~koj sceni (ne)o~ekivanim podno{enjem ostavke Red`e Kurbegovi}a, kantonalnog ministra privrede, i navodnim razlazom jednoglasne ve}ine SDA USK-a sa Asimom Kamberom neposredno su izazvali krizu ovda{nje vlasti, a posredno su unijeli toliko `eljenu `ivost na ovda{njoj politi~koj sceni. ZahvaU politi~koj kao ljuju}i tome pregovara svako sa svakim, a u politi~koj kao i u i u svakoj svakoj drugoj trgovini presudan drugoj trgovini je zakon ponude i potra`nje. Ko presudan je plati vi{e dobit }e "robu" i time biti u prilici da javnost upozna zakon ponude i ko je skup{tinska pozicija, a ko potra`nje. Ko opozicija. U svakoj od varijanti plati vi{e dobit u SDA Unsko-sanskog kantona }e "robu" i time nepromijenjen }e ostati novouspostavljeni odnos snaga u kojem biti u prilici da vi{e nema "kvarteta" koji je pod javnost upozna neposrednim ravnanjem Asima ko je skup{tiKambera godinama odre|ivao formu i sadr`aj politike Kluba nska pozicija, a SDA u Skup{tini USK-a. Poko opozicija dsje}anja radi u ovom se kvartetu osim Kambera politi~ki potvrdio Esad Ba{agi}, Husein Ro{i} i, svakako, Sead Kadi}. Iz njega je prvi istupio Ba{agi}. Sada ga je napustio i Sead Kadi}. Za Huseina Ro{i}a tek treba da se vidi. Kako god, njegovim raspadom najvi{e }e dobiti Sead Kadi}, predsjednik sada najja~e i najva`nije SDA USK. Na dobitku }e svakako biti i biha}ki na~elnik Emd`ad Galija{evi} koji je svojim dosada{njim radom u biha}koj izvr{noj vlasti postao neizbje`an faktor i u profiliranju strana~ke i politike koja u kona~nici ima cilj da na narednim izborima vrati poziciju na kojoj je bila do oktobra 2010. godine. Prije ili kasnije njegov je uspon na hijerarhijskoj strana~koj ljestvici neizbje`an i pored ~injenice {to se na startu suo~io s neuspjehom. SDA sa Galija{evi}em jedan je par cipela, a bez njega sasvim drugi.

“

cijalne politi~ke partnere samo da do|e do smjene aktualne kantonalne izvr{ne vlasti. Sa svojih sedam poslanika ({est plus Asim Kamber) imaju ambiciju da oko sebe okupe po dva poslanika iz Demokra-tske fronte, SBB-a, DNZ-a, NS RB {to bi uz glas nezavi-sne Mine Bahti} bilo dovo-ljno da se do|e do ve}ine koja bi mogla formirati Vla-du bez SDP-a i A-sda. Vladu koja }e na nov na~in rije{iti pitanje utro{ka dobiti Unsko-sanskih {uma, na~in na koji }e se sanirati posljedice po-`ara u Kantonalnoj bolnici i ostala pitanja ~ijim bi rje{avanjem do kraja ove i u narednoj izbornoj godini mogli vratiti gra|ansko povjerenje izgubljeno na op}im izborima u oktobru 2010. godine.

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

Registarski broj: 4263024120002 PDV broj: 263024120002

Dakako, o svim ovim nastojanjima znaju u vode}im politi~kim strankama (do)sada{nje skup{tinske ve}ine, SDP- u i A-sda kojima je stalo da ostanu pozicija, te da SDA i dalje bude vode}a opoziciona stranka. Uvjereni su da je ono {to rade politi~ari iz SDA "ra~un bez kr~mara" i da }e to svoju kona~nu potvrdu dobiti najkasnije do kraja ovoga mjeseca. Sve u svemu u svakoj od varijanti u sada{njem odnosu snaga klju~eve ostanka sada{nje i eventualnog dolaska nove kantonalne izvr{ne vlasti dr`e neki od Sanjana: Red`o Kurbegovi}, Mine Bahti}, Sulejman Kazi} i, svakako, "odba~eni" Asim Kamber. Sve ima cijenu i sve se pla}a. Ni{ta novo i ni{ta {to na ovim prostorima ve} nije vi|eno. S. Hrnjica

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha} Ra~un broj: 5688621000000425 Balkan Investment Bank AD d.o.o. Biha}


6

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

AKTUALNOSTI

www.usnkrajina.com.ba

Najne {vimen u zelenac

Ho}u da ka`em Ljudi {to ja volim more. I ljubi~ice... Moj kom{ija Red`o grah. Kad pred sebe stavi porciju tog legendarnog jela prvo za`miri, a onda nju{i pola sata. U`iva i ~eka da grah dobije radnu temperaturu. Onda neo~ekivano, bez ikakve najave, navali k'o mutav naizmjeni~no gutati punu ka{iku i pola {nite kruha! Ka{ika, kruh, ka{ika, kruh!.. Stra{no. Najvi{e zbog o~iju koje mu isko~e k'o dva fild`ana. Kad ka{ika udari u prazno on se nalakti i dlanovima pritisne one o~i. Tako pet minuta, kao da pre`iva. Kad spusti dlanove na sto svi prisutni, koji ga znaju, pobjegnu, a neznalice im se pridru`e ~im ~uju ne{to nalik na urlik lava koji je upao u ~atrnju. Nakon {to podrigne Red`o napu{ta boji{nicu mrmljaju}i: "Eeehamdidudidu... lilah"! Nije de~ko vjerski ba{ najbolje centriran, pa eto. Proteklog vikenda sam ga sreo

PI[E: Halid Alijagi}

Jednog ljeta na red su do{le dvije Njemice jedre koje je njegova mati, svestrana doma}ica, ispratila savjetom: "Niks zelenac... najne {vimen u zelenac!"

na moru. Voli i on ono plavetnilo jer ga podsje}a na unski zelenac. To je duboka voda. [to je dublje, to je plavlje. Na ovom mjestu spomenu}u svog druga Kikana, kojeg smo zvali Plesa~. Umro je mlad, a volio je `ensko dru{tvo koje je ~esto dovodio ku}i na ru~ak. Bolje nego u restoran. Jednog ljeta na red su do{le dvije Njemice jedre koje je njegova mati, svestrana doma}ica, ispratila savjetom: "Niks zelenac... najne {vimen u zelenac!" Moj kom{o se na more spustio Katricom. Tako zovu onaj autosmet marke reno-4 u vlasni{tvu zajedni~kog nam druga Di~e. Kad su stali na semaforu u centru Biograda neka ih dje~urlija upitala ima li to auto klimu. "Ima", rekao im Di~i, "Ima tropsku klimu!" Tog dana sunce ba{ ugrijalo. A oni se sve do pla`e nadja~avaju s probu{enim auspuhom: "Nostal|ijaaa, nostal|ijaaa"... "Moj gale-

bee!.." Nema veze, {to jedno s drugim nema veze. Nakon {to smo se srda~no izgrlili i izljubili potr~ali smo prema molu kao da nas tjera munjeni Osmi}. Taj biha}ki poljar nije bio lud i nikad nije pio, ljuljanje u hodu i neartikulisana rika bila je gluma. A mi pljus u onaj zelenac. Na op}e iznena|enje nije nas ni{ta presjeklo. ^ak {ta vi{e, voda topla taman da mo`e{ u`ivati u onom plavetnilu. Odjednom se moj kom{ija Red`o zasmija. Ka`e, sjetio se oca. I slu~aja kad mu je, kao desetogodi{njak, rekao da sva djeca imaju svoju sobu osim njega. On mora spavati s materom. U petnaestoj godini prvi put je pobjegao od ku}e. U{lepao se u "Marjan-ekspreks" pa sa ferijalcima zaglavio dvaj's dana u Ka{tel Gomilici. Ispirao plahte u potoku da otplati mjesto pod velikom {atrom, a prehranjivao se ulovlje-

nim jeguljama koje je s ga|enjem otresao iz onih stoljnjaka i nadstoljnjaka po asfaltu. Tamo je na ulov ~ekao i skupljao ga doma}i parnjak koji mu je za vanglu punu "zmijuljaka" davao tri pa{tete, kruh i pet breskvi. Po{teno. Hajmo sad na one njihove }evape, re~e kad se umorio od plivanja. Voli pojesti dobru porciju koluti}a od lignji i pomfrit s puno ke~apa. "Cjena je ista kao i pro{le godine, haman deset marki, ka`e brecaju}i na one ^ehe, Slovake i Ma|are. Sad su jo{ gori, osilili se. To su ti Europljani koji poslije druge pive, koje su donijeli, podriguju i galame k'o da su popili ne znam ti {ta. Ja kad popijem gajbu one od po litre, nama zanimim". A ono more plavo, k'o unski zelenac. Nema nama ve} ku}i po}i. Preve} je i jedan dan kad ovako ucaci. Ljubi~ica nema veze s pri~om.

HUMANITARNA AKCIJA “SEDMICA SOLIDARNOSTI�

BIHA] SREBRENICI 2013

Prikupili pomo} u vrijednosti 23.000 KM Peta po redu humanitarna akcija Planinarskog dru{tva Horizont iz Biha}a sprovedene je u mjesecu ramazanu s namjerom prikupljanja osnovnih `ivotnih namirnica za najugro`enije u Srebrenici. Postavljeni punkt, ispred Doma kulture i organizirano prikupljanje po biha}kim d`ematima i ovaj put je pokazalo istinsku humanost gra|ana Biha}a.

“

Pomo} je otpremljena do Srebrenice u konvoju od {est vozila s pratnjom 20 volontera koji su sudjelovali u prikupljanju i dostavljanju humanitarnih paketa

Prikupljena pomo} u vrijednosti 23.000 KM otpremljena je do Srebrenice u konvoju od {est vozila s pratnjom 20 volontera koji su sudjelovali u prikupljanju i dostavljanju humanitarnih paketa. Predsjednik Planinarskog dru{tva Horizont Elvir Musli} naglasio je da je ovo samo jedna od brojnih akcija koje provode planinari Horizonta, a svake godine su i

NOVA KNJIGA MR. SMAILA KLI^I]A

Napad iznutra "Napad iznutra" naziv je nove knjige mr. Smaila Kli~i}a u kojoj su tematizirane politi~ke dimenzije stvaranja Autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Autor se potrudio da ~itaocima i {iroj politi~koj javnosti ponudi odgovore na vi{e pitanja: koje politi~ke dimenzije je imalo stvaranje AP ZB na podru~ju Cazinske krajine, karakter rata koji se vodio izme|u

Armije R BiH i pobunjenika koji su bili organizirani pod nazivom Narodna odbrana u periodu 1993-1995. godine, kakvi su bili pobunjeni~ki ratni ciljevi , kako je do{lo do preobra}anja Kraji{nika da "dignu ruku" na svoju Domovinu da bi stvorili novu teritorijalno-politi~ku tvorevinu, autonomnu u odnosu na dr`avu BiH, pod kojim su se okolnostima odvijali ovi pro-

cesi? Jednom broju ~italaca ona }e buditi sje}anja na te sudbonosne dane, a drugima }e biti izvor saznanja o njima, mi{ljenja je autor uvjeren da knjiga u svojoj sintezi predstavlja svjedo~anstvo kako su jedni i drugi akteri djelovali te kakve su posljedice iz toga o~ekivali. U ulozi izdava~a nove Kli~i}eve knjige nalazi se Dru{tvo arhivskih radnika USK-a, urednik je Husein

Autor je uvjeren da knjiga u svojoj sintezi predstavlja svjedo~anstvo kako su jedni i drugi akteri djelovali Had`i}, a recenzenti prof. dr sci. Elvira Islamovi}, akademik prof. dr. sci. Mithad Kozli~i} i mr. Elvedin Sedi}.

sudionici "Mar{a mira - Put slobode" gdje se u neposrednom kontaktu sa pre`ivjelima podsje}aju na strahote pro`ivljenog, ali i te{ku situaciju povratnika kojima je, na`alost, potrebna pomo} u pre`ivljavanju i opstanku na njihovim ognji{tima. Ovo je i prilika da se izrazi zahvalnost svima koji su pomogli u ostvarivanju ovog humanog djela. Ibrahim Zukanovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

AKTUALNOSTI ME\UNARODNI

DAN MLADIH

www.usnkrajina.com.ba

150.000 mladih napustilo BiH u posljednjih 18 godina Na preporuku Svjetske konferencije ministara zadu`enih za mlade, koju je prihvatila Generalna skup{tina Ujedinjenih naroda 1999. godine, 12. august je progla{en Me|unarodnim danom mladih. Ovaj dan morao bi biti prilika da strukture vlasti u svim dr`avama svijeta podsjete na konkretno poduzete mjere i aktivnosti koje idu u prilog mladoj populaciji. Ekonomski, obrazovni, socijalni, kulturni i sportski dru{tveni aspekt koji uslovljavaju status mladih u jednom dru{tvu 12. augusta svake go-

dine iziskuju posebnu medijsku pa`nju, {to ne umanjuje svakodnevno pra}enje potreba mladih u dru{tvu. Ustavna, zakonska, moralna i ljudska obaveza vlasti jedne sredine da stvori pretpostavke rada i opstanka mladih u BiH dru{tvu gotovo da je degradirana u potpunosti. Zakon o mladima F BiH kao i ostali akti koji se odnose na polo`aj mladih u najve}oj mogu}oj mjeri nisu za`ivjeli u praksi. Kako druga~ije pojasniti da je najve}i broj nezaposlenih upravo iz populacije mladih. Ne ulaze}i du-

DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH

Prekinuta svijetla tradicija Povodom potpisivanja Ugovora o stipendiranju 90 studenata u op}ini Velika Kladu{a, Demokratska narodna zajednica BiH u saop}enju za javnost izra`ava "`aljenje {to su potpisivanjem ugovora za 90 studenata na izmaku studentske godine novoizabrani na~elnik i nova parlamentarna ve}ina u Velikoj Kladu{i prekinuli jednu svijetlu tradiciju Velike Kladu{e o stipendiranju svih redovnih studenata. Dok druge op}ine u BiH sve vi{e slijede raniji primjer Velike Kladu{e i stipendiraju sve redovne studente po ~emu je Velika Kladu{a bila prva u BiH, u isto

vrijeme na~elnik Edin Behri} i njegova parlamentarna ve}ina po~inju izvr{avati projekt svoga mentora iz Maljevca o ukidanju stipendija studenata ili dodjeli stipendija djeci politi~ki podobnih roditelja. Poticaj obrazovanja mladih ljudi i ukidanje svake mogu}nosti diskriminacije prilikom dodjele stipendija, za DNZ BiH i ranijeg na~elnika Admila Mulali}a, bili su glavni motiv za dono{enje odluke o stipendiranju svih redovnih studenata koja je u Velikoj Kladu{i uredno funkcionirala pune ~etiri studentske godine. Broj dodijeljenih stipendija dostigao je

7

brojku od preko ~etiri stotine a broj upisanih studenata iz godine u godinu je rastao jer su na studiranje poticani i ohrabrivani studenti ~iji su roditelji slabijeg imovnog stanja. ^injenice da je grant za stipendije prepolovljen i da je broj stipendista selekcijom sa 400 smanjen na 90 u najve}oj mjeri su doprinijele da se broj studenata rapidno smanjuje. Prema zvani~nim podacima broj upisanih redovnih studenata u {kolskoj 2012/2013. godini u odnosu na godinu ranije kada su stipendije dobivali svi studenti je smanjen za

blje u analizu stanja bh. dru{tva, podatak o broju nezaposlenih visokoobrazovanih mladih osoba zoran je pokazatelj dosada{njeg odnosa bh. vlasti prema mladima. Anketni izrazito negativni pokazatelji o namjeri mladih da napuste ove prostore, njih preko 60%, na`alost, jo{ uvijek nisu dovoljan razlog da zvani~na struktura vlasti svih nivoa ustroja BiH iz sfere beskrajnih obe}anja pre|e u realnost ozbiljenja ve} donesenih zakonskih odredbi. Ibrahim Zukanovi} 30%, a prema procjenama u {kolskoj 2013/2014. godini broj upisanih studenata na redovne studije bit }e manji ~ak za 50% u odnosu na godine kada su stipendirani svi redovni studenti. Ako se tome dodaju redovni studenti koji su zbog jednostranog prekida stipendiranja morali odustati od studija ili mijenjati status studiranja onda je slika sumorna i razo~aravaju}a. Ovo je slika odnosa na~elnika Velike Kladu{e Edina Behri}a prema mladim ljudima u Velikoj Kladu{i i konkretni rezultati njega i njegovog politi~kog mentora iz Maljevca. DNZ BiH ~vrsto stoji na stanovi{tu da je ulaganje u obrazovanje mladih ljudi, i u dana{njem kriznom vremenu, najbolja investicija u budu}nost, a stipendiranje svih studenata je bilo nedvojbeno podr{ka mladim ljudima i njihovim roditeljima", - saop}avaju iz DNZ BiH.

PETO GODI[NJE DOBA

NIHA

D`ani} NINSKI

Uvijek, uvijek ista pri~a

Nas bi zaista trebali izu~avati na presti`nim svjetskim visokim nau~nim univerzitetima. A onda na izvje{taj napisati: Otvoriti samo u slu~aju nu`de! Tako da ostatak svijeta ne dozna kakve sve bedasto}e ovdje po~ivaju. Recimo na primjer, jel ovo prvi {umski po`ar koji imadosmo? Nije. Pa kako onda da ga iz godine u godinu imamo, a nemamo ga s ~im gasiti, gorimo k'o stara krpenja~a, ~ekaju}i na kom{iluk da nas ugasi? Vatrogasna vozila sa opremom iz ~eteres i prve, vatrogasci u plasti~nim papu~ama i tenama, narod sa kukama i motikama? Te ve ku}e nisu morale i}i ni{ta ni snimati, komotno su nam mogli prikazati slike sa lanjskog Za vatrogasnu po`ari{ta. Za vatrogasnu opremu opremu para se para se nema, ali ih se itekako ima za slu`bena vozila glavnokomannema, ali ih se duju}ih ove sve smje{nije dr`ave. itekako ima za Smije nam se regija, a bogami i {ire. slu`bena vozila Bitno da se ima za letjelicu kad glavnokomaguzonje trebaju do}i na kakvu mannduju}ih ove sve ifestaciju, a svjesni su da im bubrezi put do Krajine ne}e ba{ podnijeti. smje{nije dr`ave Onda dolete. I onda to narod plati. Bubrezi guzonje skuplji su i od svih {uma dr`ave. Popis stanovni{tva slijede}a je velika stvar koja }e se dogoditi, ko ne zna {ta je i ~iji je, neka ode kod lokalnog hod`e da ga prosvijetli. Napi{e li druk~ije, ima da ga nema. I tome da narod gotovo ne zna ni ko je ni {ta je, kumovali su oni koje izabrasmo. U evropskim krugovima, niko nas vi{e i ne spominje, ~ak nema ni kritika na na{ ra~un. Prosto zato jer ih vi{e ne zanimamo. Dosadilo i njima maltretirati se sa ljudima kojima je jedini cilj rasturiti sve {to se mo`e. Pa kad je tako, misle Evropljani, rasturajte se, mi smo granice utvrdili. Kako }e to sve izgledati za koje desetlje}e, pri~at }e oni koji pre`ive. ^ujem da negdje ho}e da postave spomenik jednom bosanskom kralju. Da kralj mo`e da ih ~uje i da im {ta poru~i, mislim da bi naredio da im glave na kolac nabijaju, jer ni za vrijeme njegove vladavine ovdje ne bija{e takvog zla i nameta na malog ~ovjeka. Sva{ta bi im kralj jo{ rekao, ali zanijemio je i on od muke. A da mo`e mo`da bi kazao: prvo vatrogasnu opremu, pa spomenike redajte. Al', ko davno usnulog kralja i{ta pita, sad su drugi suci nad bosanskim nebom.. .

U KATEDRALNOM HRAMU SVETIH APOSTOLA PETRA I PAVLA U BOSANSKOM PETROVCU

Ustoli~en episkop Atanasije Rakita U Katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu, pro{log tjedna ustoli~en je novoizabrani episkop biha}kopetrova~ki Atanasije Rakita, a u tron ga je uveo patrijarh srpski Irinej. Episkop Atanasije rekao je da dolazi u eparhiju koja je mnogo stradala u proteklim ratovima. Nakon upoznavanja sa eparhijom, episkop o~ekuje da }e nai}i na dobru

Ustoli~enju su prisustvovali i predstavnici vlasti Op}ine Bosanski Petrovac, Unsko-sanskog kantona, Bosne i Hercegovine i oba njena entiteta, te Republike Srbije

volju kod ljudi i da }e nastaviti materijalnu i duhovnu obnovu. Ustoli~enju su prisustvovali i predstavnici vlasti op}ine Bosanski Petrovac, Unsko-sanskog kantona, Bosne i Hercegovine te Republike Srbije. - Ovo je jedna od najbitnijih eparhija. Najve}i doprinos u tome dao je dosada{nji episkop Hrizostom. Novi episkop Atanasije dolazi u ure|enu eperhiju i njegov zada-

tak je da odr`ava postoje}e dobro stanje i poma`e su`ivot, - kazao je ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri}. Osim [piri}a, ustoli~enju je prisustvovao i potpredsjednik Federacije BiH Svezozar Pudari}, te premijer USK-a Hamdija Lipova~a. Nakon ustoli~enja episkopa, u Katedralnom hramu potpisan je sporazum o suradnji Eparhije sa Beogradskim arhivom.


8

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

CAZIN

ZAKUPLJEN PROSTOR

UZ RAMAZANSKI BAJRAM

Paketi starim i iznemoglim osobama

OBILJE@ENA GODI[NJICA TO ]ORALI]I

Svjesni zna~aja obrane dr`ave

Amela Toromanovi}: - Centar za socijalni rad Cazin, u suradnji sa poduze}em Megamix iz Sarajeva, organizirao je podjelu paketa za 15 starih i iznemoglih osoba koje nisu u mogu}nosti sebi osigurati osnovne uvjete za `ivot...

„ S obzirom da je ramazan poseban mjesec u islamu, jer se vjeruje da dobra djela u~injena u njemu bivaju mnogostruko puta vi{e nagra|ena nego u ostalim danima, veliki broj na{ih sugra|ana upravo tokom tog mjeseca poma`e socijalno-ugro`enim i starim osobama. Direktorica cazinskog Centra za socijalni rad, Amela Toromanovi} isti~e da se u ovu ustanovu, naro~ito zadnjih dana ramazana, obratio veliki broj gra|ana koji su tra`ili informacije o osobama kojima je neophodan neki vid pomo}i. Me|u njima je i sarajevska firma Megamix, ~iji su predstavnici izrazili `elju da doniraju pakete za 15 starih i iznemoglih gra|ana. - Centar za socijalni rad Cazin, u suradnji sa poduze}em Megamix iz Sarajeva, organizirao je podjelu paketa za 15 starih i iznemoglih osoba koje nisu u mogu}nosti sebi osigurati osnovne uvjete za `ivot. Paketi koje je za stare i iznemogle Cazinjane pripremila firma Megamix vrijedni su po 260 KM, a u njima se nalaze namirnice i higijenske potrep{tine dostatne za jedan mjesec. Ovo je doista lijep primjer pomo}i starim i iznemoglim osobama, - kazala je Amela Toromanovi}, direktorica Centra za socijalni rad Cazin Zahvaljuju}i humanim ljudima, poput predstavnika Megamixa, za veliki broj starih te Cazinjana slabijeg imovnog stanja, bajramski dani su protekli u radosti, te }e svakako ostati u lijepom sje}anju. S. M.

Paketi namirnica i higijenskih potrep{tina vrijednosti po 260 KM

„ U okviru Dana op}ine Cazin, u mjesnoj zajednici ]orali}i prvi put je obilje`ena godi{njica formiranja jedinice Teritorijalne odbrane, a tim povodom organizirano je i sve~ano postrojavanje njenih 80-tak veterana. - Teritorijalna odbrana je osnova Armije R BiH te njeni pripadnici zaslu`uju da se podsje}a na njihov zaista hrabar i nesebi~an ~in, na u~e{}e u odbrani i osloba|anju ovog kraja, - istakao je Rasim Paji}, demobilizirani borac, koji je inicirao obilje`avanje godi{njice formiranja jedinice TO u ovoj mjesnoj zajednici. - 15. maja 1992. godine nas 480 je mobilizirano, a jo{ 10 posto bilo je u rezervi. U~estvovali smo u odbrani ovog dijela zemlje gdje god je trebalo, najvi{e na Grmu{ko-srbljanskom platou, a dosta nas je bilo anga`irano na obezbje|enju aerodroma ]orali}i, - istakao je Hasan Mizi},

ratni komandant TO MZ ]orali}i. - Ovo su bitni datumi na{e novije historije i o njima treba stalno voditi ra~una. Lijepo je danas vidjeti ovdje veterane iz Teritorijalne odbrane ]arali}i, one koji su 1992.godine bili odlu~ni i svjesni zna~aja obrane na{e dr`ave, - naglasio je na~elnik op}ine Nermin Ogre{evi}. Ratni komandanti 517. i 510. brigade Ibrahim Nadarevi} i Amir Avdi} upozorili su da se s obilje`avanjem ovog, za Cazinjane historijski zna~ajnog datuma, treba nastaviti i ubudu}e, ne samo s ciljem evociranja uspomena na nemjerljiv doprinos najhrabrijih sinova ovog kraja u odbrani Bosne i Hercegovine, ve} i s ciljem ukazivanja na istinu, jer mnogi ne `ele da ona iza|e na vidjelo. Ratni na~elnik [taba Petog korpusa Mirsad Selmanovi} istakao je da su Cazinjani

zajedno s gra|anima ostalih op}ina kantona, dali maksimalan doprinos u odbrani ovog dijela BiH, te tako objed-

potrebu stalnog prisje}anja na sinove Bosne koji su najzaslu`niji za dana{nji mir i slobodu.

„ Ovo su bitni datumi na{e novije historije i o njima treba stalno voditi ra~una,... naglasio je Nermin Ogre{evi}, na~elnik op}ine Cazin injeni odradili ~astan posao i omogu}ili da ostanemo na ovim prostorima, a kantonalni ministar za pitanja boraca, Mirsad Top~agi} naglasio je

Obilje`avanje godi{njice formiranja jedinice TO u ]orali}ima, zavr{eno je dru`enjem i evociranjem uspomena na ratne godine. S. Muminovi}

OBILJE@ENA GODI[NJICA OSLOBO\ENJA [TURLI]A

Tradicija koju ne treba iznevjeriti „ Povodom 18. godi{njice oslobo|enja [turli}a, u ovoj mjesnoj zajednici odr`ana je prigodna sve~anost kojoj su prisustvovali brojni gra|ani, op}inski i kantonalni zvani~nici te predstavnici bora~kih populacija. - Osmog augusta 1995. godine oslobo|eno je podru~je mjesne zajednice [turli}, a u borbi za slobodu poginulo je 40 [turli}ana. Polaganje cvije}a na spomen-obilje`ju {ehidima i spomenik patriotima Cazinske krajine tradicija je koju u ovoj mjesnoj zajednici ne}e biti iznevjerena, - istakao je Haris ]orali}, vije}nik u Op}inskom vije}u Cazin, koji se obratio u ime doma}ina. - Prvi dani augusta bili su presudni ne samo za podru~je Unsko-sanskog kantona ve} i cijelu BiH. Stoga }e sje}anje na ove dane i herojstva najhrabrijih sinova ove zemlje ostati trajna, naglasio je Nermin Ogre{evi},

na~elnik op}ine Cazin. Na zna~aj i potrebu obilje`avanja datuma iz na{e novije historije ukazao je i kantonalni ministar za bora~ka pitanja Mirsad Top~agi}, a rije~i zah-

valnosti [turli}anima za doprinos koji su dali i ~estitke povodom Dana oslobo|enja uputio je i ratni komandant 517. brigade Ibrahim Baja Nadarevi}.

Dan oslobo|enja [turli}a obilje`en je tradicionalnim dru`enjem i okupljanjem mje{tana, te prigodnim kulturnoumjetni~kim programom. S.M.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

REPORTA@A

9

www.usnkrajina.com.ba

TVRTKOVE STUBE

NEKAD

DANAS

POSVE]ENO LJUDIMA KOJI SU SE U JEDNOM VREMENSKOM PERIODU INTENZIVNO I MU[KI DRU@ILI NA TVRTKOVIM STUBAMA U BIHA]U

Teka zatvorila Barbaru

Projekt izgradnje Tvrtkovih stuba u samom centru Biha}a okon~an je postavljanjem ograde i rasvjete na ovoj pje{a~koj komunikaciji koja spaja centar grada i naselje Ozimice I. Zavr{etak radova sve~ano je ozna~io Emd`ad Galija{evi}, na~elnik op}ine Biha}, naglasiv{i da je za projekt grad izdvojio 70.000 KM. Ova {tura vijest objavljena je u srijedu 7. augusta, kad se to i desilo. Ina~e, sve je bilo {turo i neveselo. Najvi{e zbog toga {to su projekat pokrenuli "oni iz suprotne stranke". Naravno, to je dodatno rastu`ilo Bi{}ane koji malo du`e pamte. A pamte ba{ dobrih vremena.

Barbararika ili Barbara rika Biha}ku Ulicu kralja Tvrtka presijeca ona Bosanska. Ba{ na tom mjestu stopile su se u Gradski trg pa su od Tvrtkove ostale samo stube. Otkinuta je i dobra tre}ina one druge, ali nije ni va`no, u Bosni su sve ulice bosanske. Bila je plaho popularna dok je nosila Titino ime. Po njoj se korziralo "od kina do benzina". Hrabrija gradska raja okupljala se ispred "Delikatesa", sada "Bondena". Kad im dosadi gledati i kad shvate da su bili dovoljno vi|eni, smandrljaju se niz Tvrtkove stube pa na Bedemu zapjevaju "Vino i gitare", uz vino i gitare, ili "Cesaricu" bez gitara. Onako, klapski. Tu su udareni temelji prve kontinentalne klape u onoj dr`avi. Sredinom osamdesetih godina, po{to nisam siguran da je to bilo ba{ 1976. godine, osnovana je klapa "Biha}", a sponzor joj je bio "Kombiteks". ^lanovi su bili: Zrinko Klari},

Alen Mehid`i}, Mirza Alijagi} i Mersad Badnjevi}. Oni su od 1983. godine u~estvovali na Omi{kom festivalu klapa. "Biha}ki oktet", kojem su Bi{}ani tepali "Oktalina", nastavio je tradiciju, ali u novom sastavu: [efket Burzi}, Tristan Ho{i} ]iba, Esad Toromanovi}, Ljubi{a Bobi}, Alan Mehid`i}, Mersad Badnjevi} i Miroslav Jankovi}. Na ja~im nastupima i festivalima bi im se pridru`ivao i Apsolutno Tvoj, Mirza Alijagi}, po{to je ve} bio oti{ao u Sarajevo. To onako usput, zbog Bedema. Moma~ke dane s nama je provodio i izvrsni svira~ gitare i pjeva~, rahmetli Irfan Ljubijanki}. Moram spomenuti i Peku, Ziku, Emira Kockicu, ]iru... davno je to bilo. U ratu su Bedem i Tvrtkove stube opet postali interesantni. Za Bi{}ane, naravno. U objektu koji je bio najbli`i Jarku, a negdje na sredini stepenica, po~etkom 1992. godine, otvorena je birtija ~udnog imena, Barbara. Izdio ga je prvi ratni gazda Fe|a, po pjesmi koju je u to vrijeme pjevu{io: "Barbara bija{e i 'vaka i 'naka, Barbara bija{e i ovo i ono"... Ratni stresovi i {okovi sa~inili su prvi spisak njenih gostiju, koji je po~injao s prosjakom Ha{imom, a zavr{avao "najve}im mu{kim ratnim kurvama", politi~arima. Ha{im je prosio do jedanaest, poslije toga ~astio sve osim oficira. Zanimljivo je da je upravo on bio jedina mu{terija koja nikad nije upisana u teku. Politi~ari su poslije "dilanja pameti" ovdje mogli samo piti. Iako smo u to vrijeme u Biha}u imali dvije policije, a u kantonu dvije vojske, politika je u ovom lokalu bila zabranjena. Jedino je jedan

Huse uspijevao ne{to fuljnuti zbog ~ega je dobio nadimak "Atomska". Gazda je znao sa vojskom. Po~asti ih s dvije turice, pa im onda uvali litricu koju mogu piti vani. Nakon dvadesetak minuta stubama bi se prolomila pjesma iz nekakvih drugih krajeva i vojski. Gluho bilo. Oni pametnjakovi}i su to povezivali s "kuruzova~om", rakijom koju su zvali "smihulja". "Travari" su imali svoju smihulju koja se pu{ila.

Gosti ovog lokala prvi su saznali da je rat gotov. Desilo se to neposredno poslije hrvatske "Oluje". Autobus pun bjelosvjetskih novinara zaustavio se ba{ ispred Tvrtkovih stuba. Razmilili se oni po jo{ uvijek Titinoj kad pu~e negdje u Prekounju. Potr~a{e pa popada{e novinari, kamermani i fotoreporteri po stubama bje`e}i u autobus. Pu~e druga, a oni zaglavi{e u Barbaru. Nakon prve duple "kuruzova~e" i cigarete "Galesa", jednom Englezu

odvezao se jezik, pa kolutaju}i onim o~ima otkri tajnu nad tajnama, rat je kaput. U poslijeratnom periodu Barbara je do{la na svoje. Pravi gazda preuzeo je vlast i odmah je do{lo do promjena. Ukinuo teku, a na stubama je uredio omanju terasu. Do podneva je na njoj bilo {est stolova, poslije dva. Stalni gosti su voljeli spajati stolove. I politika je do{la na svoje. "Najve}e mu{ke kurve" postado{e vije}nici, ministri ovi i ministri oni. Obi~nim gostima drago. Kad god navrate pod onu stogodi{nju lipu fuljnu po dvije-tri turice. Vije}ni~ke i ministarske. Sve do 1. maja 2007. godine, kada je istekao desetogodi{nji ugovor o zakupu lokala. Gazda zatvorio lokal. Barbara rika.

Barbare nema, nikako I tako, na Stubama kralja Tvrtka nekad je `ivjela jedna Barbara. Nestala je u burnim poslijeratnim godinama ostavljaju}i mnoge da `ive samo sa zajedni~kim uspomenama. U legendu nije oti{la kao `ivo bi}e, zato {to to nije ni bila, ve} kao mjesto na kojem su se u te{kim ratnim danima okupljali Bi{}ani. Da, ovo je kratka pri~a o stubama i bistrou na samom vrhu jedinog javnog stepeni{ta na kojem su sjedile mnoge poznate i ine biha}ke face. Naravno, da su za takva mjesta vezani mnogi neva`ni doga|aji i va`ne dogodov{tine. Po mnogima najpoznatija je ona o mi{u. Ka`u da alkoholizam ima nekoliko stadija, moj drug Fudo se klete da je pre`ivio onaj prvi "kad se drapi{ k'o da ima{ pasji sugreb", te da u jednom od njih vidi{ mi{eve kako hodaju iako ustvari nisu

tu. Sjede tako jednog dana stalni gosti, ili "nekretnine", u lokalu i }ute ispijaju}i svoja pi}a. Odjednom se oko zahodskih vrata po~ne vrzmati mali mi{. Svi ga ispod oka gledaju, ali i dalje mudro }ute. Nakon petnaestak minuta "gluhog {oua" u prostoriju u|e povremeni gost i odmah upita prisutne vide li oni da im se mi{ mota oko nogu. Nakon nekoliko sekundi jedan poznati biha}ki profesor dreknu na kolegu koji je sjedio s njim za stolom: "Jesam ti rekao da je to mi{!" Jedan Smajo stalno je sjedio na vrhu {anka, najbli`e ulaznim vratima i kad bi radila ba{ta, ~uj ba{ta, bio bi svojevrsna "transmisija", ili posrednik, izme|u konobara koji su uvijek ne{to radili za {ankom i gostiju vani. U prvim poslijeratnim danima muzika je bila suvi{e glasna i oni vanjski gosti su ~esto tra`ili da se smanji rije~ima: "Konobar, daj smanji!" Po{to nikad nije dobro ~uo, iz opravdanog razloga, uvijek bi pitao Smaju {ta ho}e vanjski. On bi to jedva do~ekao govore}i da su gosti rekli: "Daj Smaji!" Tako je Buljoni, kako su ga zvali, dolazio do svog pi}a. Bistro Barbara ipak je zatvoren zbog teke. U nedjelju 1. augusta 2008. godine, zgrada u Ulici kralja Tvrtka, na samom vrhu jedinog javnog stepeni{ta na kojem su sjedile mnoge poznate i ine biha}ke face, je sru{ena. Do temelja. Barbare vi{e nema, nikako. Ima prvi biha}ki pothodnik kojeg nazva{e "prva biha}ka pasarela". Neka. @ivot ode dalje.

Halid Alijagi}


10

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SANSKI MOST PROSLAVA RAMAZANSKOG BAJRAMA

Bajram-namaz klanjan u 30 d`amija

ZAKUPLJEN PROSTOR

GODI[NJICA ZLO^INA U JAMI “HRASTOVA GLAVICA“

Zlo~ince {to prije pred lice pravde

„ Po tradiciji Ramazanski bajram, jedan od najve}ih blagdana muslimana, i ove godine vjernici sanske op}ine veli~anstveno su proslavili. Bajram-namaz klanjan je u svih trideset obnovljenih i novoizgra|enih d`amija na podru~ju Med`lisa IZ Sanski Most. Centralna bajramska sve~anost odr`ana je u Hamzibegovoj d`amiji uz prisustvo velikog broja vjernika. Bajramsku hudbu odr`ao je glavni sanski imam Husein ef.Kova~evi} koji je vjernicima poru~io da su vjera, porodica i dr`ava svetinja kojih se treba dr`ati i koje treba ~uvati. Bajram je praznik radosti i sre}e, praznik koji se proslavlja u krugu obitelji, skromno i dostojanstveno.

DRUGOG DANA BAJRAMA

Obilje`en dan {ehida

„ Obilaskom {ehidskih mezarja, u~enjem fatihe i dove te polaganjem cvije}a drugog dana Ramazanskog bajrama u Sanskom Mostu je obilje`en Dan {ehida. “I ne recite za one koji su poginuli na Allahovom putu da su mrtvi.Oni su `ivi, ali vi to ne znate” - ovim Kur’anskim ajetom zapo~ela je centralna sve~anost obilje`avanja Dana {ehida na lokalitetu gradskog mezarja Greda kojoj su prisustvovali predstavnici vjerskog i dru{tveno–politi~kog `ivota op}ine Sanski Most te brojni gra|ani. Na~elnik op}ine Sanski Most Mustafa Avdagi}, predstavnici op}inskih udru`enja porodica {ehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, kao i predstavnici dru{tveno–politi~kog `ivota op}ine Sanski Most polo`ili su cvije}e i prou~ili fatihu i dove pred du{e svih bosanskih {ehida. Imam Amir ef.Jusi} je naglasio kako se ne smiju zaboraviti `rtve koje su date u borbi za o~uvanje Bosne i Hercegovine. [ehidi su vjernici ubijeni u borbi koja je propisana isklju~ivo {erijetskom normom, a d`ihad je svako nastojanje i zalaganje ~ovjeka da Bo`ija rije~ bude najva`nija. Dan {ehida u Bosni i Hercegovini je ustanovljen odlukom Rijaseta IZ Bosne i Hercegovine od 23. i 24. januara l995. godine. Od tog datuma muslimani u BiH i dijaspori tradicionalno obilje`avaju drugi dan Ramazanskog bajrama kao Dan {ehida.

OO SDA SANSKI MOST

Podijeljeni bajramski paketi „ Op}inski odbor Stranke demokratske akcije Sanski Most organizirao je tradicionalnu humanu akciju i za bajramske blagdane podijelio 62 bajramska paketa najugro`enijim stanovnicima na podru~ju sanske op}ine. OO SDA i Asocijacijal mladih ove strnke proveli su u toku mjeseca ramazana mnoge aktivnosti humanitarnog karaktera ~iji je bio cilj da se pomogne siroma{nim sugra|anima. Istaknuto je da }e sli~ne humanitarne aktivnosti biti nastavljeni i u narednom periodu.

„ U organizaciji udru`enja logora{a Prijedor 92, Kozarac i Sanski Most te Udru`enja Prijedor~anki Izvor 5. augusta na lokalitetu prirodne jame Hrastova glavica nedaleko me|uentitetske linije i op}ina Sanski Most i O{tra Luka, obilje`ena je 2l. godi{njica velikog zlo~ina i ubojstva l24 prijedorska logora{a. ^lanovi porodica ubijenih te predstavnici dru{tvenopoliti~kog i vjerskog `ivota USK-a i op}ine Sanski Most posjetili su strati{te i odali po~ast nevinim `rtvama. Petog augusta l992. godine `rtve su odvedene iz prijedorskih logora Keraterm, Trnopolje i Omarska prema Sanskom Mostu kako bi navodno bili razmjenjeni, a po{to razmjena nije uspjela na povratku su dovedeni pred jamu Hrastova glavica

„ @rtve su, 5. augusta 1992. godine, odvedene iz prijedorskih logora Keraterm, Trnopolje i Omarska prema Sanskom Mostu kako bi bili razmjenjeni. Po{to razmjena nije uspjela dovedeni su pred jamu Hrastova glavica i ubijeni duboku preko 20 metara i ubijeni. Streljanje je pre`ivio jedino Ibrahim Ferhatovi} koji je uspio do}i do rodnog sela Hambarine, op}ina Prijedor, gdje je stravi~ne doga|aje ispri~ao svojim kom{ijama i mje{tanima Hambarina, ali je na`alost kasnije zvjerski ubijen prilikom etni~kog ~i{}enja prijedorske regije. Ipak pri~a o zlo~inu na Hrastovoj glavici je pre`ivjela i masovna grobnica je ekshumirana l998. godine. U ime organizacionog skupa prisutnima se obratio Sabahudin Garibovi}, predsjednik Udru`enja logora{a Kozarac. Doga|aju je pris-

ustvovao i Sudbin Musi}, predjednik logora{a Prijedor 92. Nihad Klju~anin, predsjednik Udru`enja logora{a op}ine Sanski Most, podsjetio je da je Hrastova glavica samo jedno od brojnih strati{ta nesrpskog stanovni{tva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Godi{njici obilje`avanja stradanja prijedorskih logora{a prisustvovao je i Jasmin Me{kovi}, predsjednik Saveza logora{a Bosne i Hercegovine i naglasio kako ova institucija ~ini sve da se zlo~ini ne zaborave. Edin Ramuli}, predstavnik Udru`enja Prijedor~anki Izvor govorio je o namjeri da se

spomen-obilje`je Hrastova glavica u dogledno vrijeme pro{iri i pretvori u spomenkompleks. Sa ovog strati{ta 2l godinu nakon zlo~ina ponovo je upu}en apel i poruke nezadovoljstva {to niko od po~initelja i naredbodavaca nije izveden pred lice pravde. Ha{ki tribunal je u presudi Milomiru Staki}u, ratnom zlo~incu iz Prijedora, utvrdio da je 5. augusta l992. godine prijedorski policajac Radovan Voki} do{ao sa spiskom u logore Keraterm, Omarska i Trnopolje i odatle je odvedena grupa od l24 logora{a. Smatra se da je 25.000 Prijedor~ana nesrpske nacionalnosti pro{lo kroz jedan od ova tri zloglasna logora te Manja~u u banjalu~koj op}ini. Me|u njima bio je veliki broj `ena, djece i starih osoba.

DVADESET JEDNA GODINA OD ZLO^INA U BUDIMU - LUKAVICI

APEL STANOVNI[TVU

gramom obilje`ena je 2l. godi{njica stravi~nog zlo~ina nad l4 ~lanova porodice Alibegovi} koga su srpske snage po~inile prije 2l godinu u zaseoku Budim kod sela Lukavica, dvadesetak kilometara udaljenom od Sanskog Mosta. Radi se o jednom od najstra{nijih zlo~ina koji su se tokom ratnih godina dogodili na podru~ju sanske op}ine. Dvadeset prva godi{njica ovog zlo~ina obilje`ena je l. augusta ispred spomen obilje`ja izgra|enom u znak sje~anja na ove nevine `rtve. Prvog avgusta

„ Obzirom veliki broj gra|ana vrele ljetne dane provodi u prirodi, a iznimno visoke temperature i dodatno pogoduju mogu~nostima izbijanja po`ara, upu}en je apel stanovni{tvu da budu oprezni pri paljenju vatre na otvorenom prostoru budu}i da je naj~e{}i uzrok po`ara ljudski nemar. Ukoliko u svojoj blizini primijete vatru koja nije pod nadzorom, gra|ani se mole i upozoravaju da na vrijeme pozovu Vatrogasnu jedinicu na broj l23.

Sje}anje na 14 ubijenih Alibegovi}a Oprez s vatrom na „ Prvog avgusta l992. godine ~lanovi porodice Alibegovi} na prevaru su odvedeni do potoka Hatiraj gdje su brutalno ubijeni i ostavljeni otvorenom „ Prigodnim vjerskim pro- l992. godine ~lanovi poro- torima na ustrajnom radu dice Alibegovi} na prevaru su odvedeni do potoka Hatiraj gdje su brutalno ubijeni i ostavljeni. Dan poslije zlo~ina prona{li su ih ~lanovi porodice i mje{tani te ukopali tijela koja su nakon rata ekshumirana i dostojanstveno ukopana u haremu d`amije u Lukavici. U znak sje~anja na njih u Budimu je podignuta spomen ~esma i fontana. U ime organizacionog odbora prisutnima se obratio mjesni imam Benjamin ef. Hod`i}, a u ime op}ine Sanski Most Semir Ceri} koji se zahvalio organiza-

kako ovaj zlo~in ne bi pao u zaborav, da istina izi|e na vidjelo, a naredbodavci i egzekutori izvedu pred lice prave. Predsjednik Udru`enja logora{a Sanskog Mosta Nihad Klju~anin je pozvao nadle`ne pravosudne i druge institucije da {to prije procesuiraju odgovorne, a one koji su pre`ivjeli strahote ovog i drugih zlo~ina da nikad ne prestanu o tome svjedo~iti. Glavni sanski imam Husein ef. Kova~evi} naglasio je da se zlo~in u Budimu samo mo`e i mora nazvati pravim imenom a to je genocid.

Priredio: Emir Tabakovi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK-a & Svjetska sedmica dojenja je globalna kampanja koja se odr`ava u oko 170 zemalja od 01. - 08. augusta, ~iji je cilj da unaprijedi dru{tvenu svijest o prednostima dojenja i da pru`i podr{ku dojenju kao i za{titi zdravlja majke i djeteta. Tema ovogodi{nje Svjetske sedmice dojenja je "Majka-majci za bolje i du`e dojenje".

Osnovni ciljevi ovogodi{nje Svjetske sedmice dojenja: 1. Privu}i pa`nju na zna~aj podr{ke majka majci kod uspostave i odr`avanja dojenja. 2. Informisati ljude o veoma efikasnim prednostima savjetovanja me|u majkama i udru`iti snage za pro{irenje programa za savjetovanje majka - majci. 3. Ohrabriti savjetnike za dojenje, bez obzira na njihovo profesionalno usmjerenje, da istupe i obu~avaju se za podr{ku majkama i bebama. 4. Identificirati kontakte za podr{ku majkama dojiljama u lokalnoj zajednici, kojima se `ene mogu obratiti za podr{ku nakon poroda. 5. Pozvati vlade i institucije koje brinu o majkama i novoro|en~adi da se aktivno uklju~e u implementaciju deset koraka, a posebno desetog koraka, da bi se pobolj{ali trajanje i stopa isklju~ivog dojenja. @ene se ~esto obra}aju drugim `enama sa kojima dijele `ivotno iskustvo, naro~ito iskustva koja se odnose na roditeljstvo. Savjetnice po principu majka - majci su naj~e{}e `ene iz zajednice. Kad nova majka ima nekog ko je razumije i sa ~ijim se iskustvom mo`e poistovjetiti ona mo`e u`ivati i bolje se nositi sa roditeljstvom. Majka savjetnica je neprocjenjiv partner majkama na njihovom putu kroz roditeljstvo. Istra`ivanje koja su se provodila posljednjih deset godina na podru~ju prehrane novoro|en~adi i male djece dovele su do spoznaje da je maj~ino mlijeko najdragocjenije {to se mo`e pru`iti Va{oj bebi. Sastav maj~inog mlijeka prilago|en je potrebama novoro|en~eta, a koli~ina varira i prilago|ava se potrebama djeteta s obzirom na njegov rast i razvoj. Dojenje je najprimjereniji na~in prehrane (novoro|en~adi i male dojen~adi) od ro|ena djeteta do {estog mjeseca `ivota, ali i du`e uz odgovaraju}u dohranu. SZO/WHO preporu~uje prehranu na prsima i kroz drugu godinu `ivota,a razlozi su vi{estruki. Mlijeko koje dobija od majke uz prehrambene materije sadr`i i antitijela (imunoglobuline), `ive stanice (mikrofage) koji ~uvaju probavni sistem od infekcije i enzime koji su katalizatori u biohemijskim reakcijama i koji olak{avaju probavu. Maj~ino mlijeko je sterilno tj. ne sadr`i bakterije, a dojen~e ga dobija neposredno, toplo i bez potrebne pripreme, i u vrijeme kad to `eli. Ne treba zaboraviti da dojenje ima neprocjenjiv u~inak na emocionalni razvoj djeteta, a i ekonomski je za obitelj najpovoljnije rje{enje. Prosje~na energetska vrijednost izdojenog maj~inog mlijeka iznosi 570 kcal/l u petoj sedmici, a u jedanaestoj sedmici izlu~ivanja 600 kcal/l.

Sastav mlijeka Masti - u mlijeku su glavni izvor energije i bitno su druga~ijeg sastava od masti u mlijeku `ivotinjskog porijekla. Maj~ino mlijeko sadr`i znatno lak{e probavljivih masti gra|enih od nezasi}enih masnih kiselina (koli~ina oleinske je dva puta ve}a od one u kravljem mlijeku). Uz to sadr`i i neaktivni oblik lipaze koji poma`e u razgradnji masti. Bjelan~evine - najvi{e bjelan~evina ima u kolostrumu. Maj~ino mlijeko sadr`i 1,0 - 1,2g bjela~evina u 100ml mlijeka, ~ija je iskori{tenost potpuna, a probavljivost vrlo dobra.

SVJETSKA SEDMICA DOJENJA OD 1. DO 8. 8. 2013.

Dojenje - najprimjereniji na~in prehrane novoro|en~adi i male dojen~adi Ugljikohidrati - ve}inu {e}era u mlijeku ~ini laktoza (mlije~ni {e}er). Metabolizmom ovog disaharida dijete dobija pribli`no polovinu ukupne energije koju dobija putem mlijeka. Osim energetske vrijednosti, laktoza poma`e pri iskori{tenju kalcija, pove}ava kiselost i regulira bakteriolo{ku floru u crijevima. Vitamini i mineralne tvari - uz uvjet da je prehrana majke normalna, a koli~ina mlijeka primjerena, dijete dobija odgovaraju}u koli~inu vitamina, minerala i elemenata u tragovima.

Zna~aj dojenja za bebu 1. Dojenje omogu}ava za{titu od infekcija; (dojen~ad koja sisaju rje|e obolijevaju od infekcija disajnih organa, infekcije mokra~nih puteva, dijareja i infekcija srednjeg uha); 2. Dojenje omogu}ava za{titu od alergije, astme, ekcema; 3. Dojenje omogu}ava za{titu od pojave {e}erne bolesti (dje~ijeg diabetesa); 4. Dojenje obezbje|uje pravilan rast i razvoj dojen~eta; 5. Dojenje obezbje|uje psihomotorni razvoj (razvoj CNS i organa), razvoj imunolo{kog sistema itd.; (djeca koja su dojena pokazuju ve}i koeficijent inteligencije kao i bolji imunitet); 6. Dojenje smanjuje mogu}nost formiranja lo{ih zuba, lo{eg vida, nekih dje~ijih karcinoma, povi{enog krvnog pritiska i nekih sr~anih oboljenja kasnije u `ivotu; Pripreme majke za dojenje beba mora po~eti najkasnije u trudno}i, savjetima lije~nika i medicinske sestre, kao i pregledima dojki i bradavica. Tu bi edukaciju bilo po`eljno uvesti i u {kole kao zdravstveni odgoj tinejd`erki, {to bi psihi~ki pripremilo majku za dugotrajno dojenje.

Tehnika dojenja Za tehniku dojenja va`na je smirena i ugodna atmosfera, udoban polo`aj i majke i djetata. Dijete se mo`e dojiti u le`e}em i sjede}em polo`aju. Majka jednom rukom obuhvati dijete, a drugom pridr`ava dojku sa dva ili ~etiri prsta, dok dijete mora ~itavu bradavicu i areolu uzeti u usta tako da mu vrh nosi}a i brada doti~u dojku. Dijete sisa na prsima 10 do 15 minuta, u jednom podoju dajete samo jednu dojku, kod sljede}eg podoja dajete drugu dojku. Samo temeljito

pra`njenje dojke poti~e stvarenje novog mlijeka.

Prehrana dojilje Prehrana dojilje mora biti bogata bjelan~evinama, kalcijem i vitaminima. Pove}ana je potreba za teku}inom -treba uzimati vi{e vode, mlijeka, vo}nih sokova, ~aja. Unos hrane za dojilju mora biti uve}an za oko 1/4 dnevne potrebe ili oko 500 kcal dnevno. Potrebno je izbjegavati namirnice koje bi kod djeteta izazvale gr~eve ili poreme}aj probave (za~ine, kelj, bijeli i crveni luk, paradajz, grah, kru{ke, ~okoladu). Za vrijeme dojenja nije dopu{teno pu{enje, isto tako se ne smije pu{iti u prostorijama u kojima dijete boravi, konzumiranje alkohola kao i crne kafe. Zna~aj dojenja za majku 1. Dojenje omogu}ava spre~avanje krvarenja nakon poro|aja (oksilocin dovodi do kontrakcije maternice); 2. Smanjuje rizik od raka dojke i jajnika; 3. Dojenje smanjuje rizik od bolesti kostiju u starosti (osteoporoza); 4. Dojenje smanjuje pojavu postporo|ajne depresije; 5. Zbog emocionalnog vezivanja majke i bebe, rje|e su pojave zanemarivanja djece;

Kada zapo~inje dojenje? Ishrana na prsima zapo~inje odmah po ro|enju novoro|en~e se stavlja uz majku i na prsa, a dijete stavljamo na dojku na svaki njegov poziv (pla~). Do {estog mjeseca `ivota osim hrane na prsima djetetu ne treba davati ni{ta drugo, pa ni ~aj, vodu ili "dudu varalicu" zbog uno{enosti zbunjenosti u refleks sisanja ~ime biste ga odbili od dojke. Potrebno je uz dojenje davati vitamin D3, prema preporuci Va{eg pedijatra (od 3 - 4 sedmice), ~ime se spre~ava rahitis. Izme|u 6. i 24. mjeseca `ivota potrebe beba za energijom, vitaminima i mineralima zna~ajno rastu i potrebna im je druga vrsta hrane uz nastavak dojenja maj~inim mlijekom. Novi na~in ishrane predstavlja novu fazu u emocionalnom i socijalnom razvoju dojen~eta. U po~etku obroci se sastoje od nekoliko ka{i~ica, hrana mora biti usitnjena i ne previ{e gusta. Ukoliko dijete odbija neku hranu treba mu je ponuditi kroz nekoliko dana. Postepeno se uvodi namirnica po namirnica.

11

www.usnkrajina.com.ba

Deset koraka prema uspje{nom dojenju 1. Imati pisana pravila o dojenju dostupna cjelokupnom zdravstvenom osoblju; 2. Pou~iti zdravstveno osoblje vje{tinama potrebnim za primjenu tih pravila; 3. Obavijestite sve trudnice o prednostima maj~ina mlijeka i o tome kako se doji; 4. Pomo}i majkama da po~nu dojiti ve} pola sata nakon djetetova ro|enja; 5. Pokazati majkama kako se doji i kako }e sa~uvati izlu~ivanje mlijeka ~ak i ako su odvojene od svoje dojen~adi; 6. Ne davati dojen~adi nikakvu drugu hranu ili pi}e, osim ako to nije medicinski opravdano; 7. Omogu}iti majkama i djeci da budu zajedno 24 sata na dan; 8. Poticati majke da doje na djetetovo tra`enje; 9. Ne davati dude varalice djeci koja se doje; 10. Poticati osnivanje grupa za potporu dojenju i uputiti majke na njih pri izlasku iz rodili{ta ili bolnice; Deset pravila dopunske ishrane 1. Isklju~ivo dojite dijete do 6. mjeseca `ivota, a onda zapo~nite uno{enje druge vrste hrane. 2. Nastavite da dojite dijete do 2. godine ili du`e. Nastavite da dojite dok beba `eli. 3. Pru`ite pomo} i ohrabrenje, hrane}i bebu polako i strpljivo, probaju}i razli~ite vrste hrane, razli~ite ukuse, pru`aju}i bebi mnogo ljubavi i pa`nje. 4. Pripremite i ~uvajte hranu u higijenskim uslovima, operite svoje ruke, ruke va{eg dijeteta i su|e prije pripremanja hrane i hranjenja. U idealnim uslovima hrana treba da bude data djetetu odmah poslije pripremanja. 5. Postepeno pove}ajte koli~inu hrane koja se nudi dijetetu. Po~nite sa malim koli~inama hrane u 6. mjesecu `ivota i pove}ajte koli~inu kada dijete poka`e interesovanje, pri ~emu odr`avajte stalno dojenje. Energija koja je potrebna djetetu je otprilike 200kcal/dan od 6.do 8. mjeseca, 300 kcal/dan od 9. do 11. mjeseca i 550 kcal/dan od 12. do 23. mjeseca `ivota. 6. Mjenjajte konzistenciju i raznolikost hrane koju dajete bebi. Za po~etak, bebe vole mek{u hranu, ali ubrzo nau~e `vakati. S 8. mjeseci mogu da jedu hranu koju sami dr`e u rukama, a do 12. mjeseca mogu jesti hranu isjeckanu na komadi}e sa ostalim ~lanovima porodice. 7. Pove}ajte u~estalost hranjenja. Bebe treba da se hrane 2 - 3 puta dnevno od 6. do 8. mjeseca, 3 - 4 puta od 9. do 24. mjeseca `ivota uz u`ine i dojenje. 8. Hranite bebu mesom, piletinom, jajima svaki dan ili {to ~e{}e. Hranite dijete grahom, mlije~nim proizvodima, povr}em i vo}em. Nemojte davati bebi gazirana pi}a, kafu, ~aj i slatki{e. 9. Za{titite zdravlje bebe vitaminima i mineralima. Hranite bebu raznolikom hranom koja ima vi{e vitamina i minerala. 10. Dojite bebu ~e{}e tokom bolesti. Dajte joj vi{e te~nosti, kao i omiljenu hranu tokom bolesti. Nakon oporavka, hranite bebu sa pove}anom koli~inom hrane najmanje dvije sedmice. U Zakonu o radu objavljenom u "Slu`benim novinama FBiH" br. 43/99, ~lan 59. ka`e: @ena, koja nakon kori{tenja poro|ajnog odsustva radi puno radno vrijeme, ima pravo da odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju po sat vremena radi dojenja djeteta, na osnovu nalaza ovla{tenog lije~nika. Pravo iz stava 1. ovog ~lana `ena mo`e koristiti do navr{ene jedne godine `ivota. Vrijeme odsustva iz stava 1. ovog ~lana ra~una se u puno radno vrijeme.


12

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

BIHA]

ZAKUPLJEN PROSTOR www.facebook.com/Opcina-Bihac

OBILJE@EN DAN [EHIDA NA MEZARJU HUMCI

Praznina i ponos Drugi dan Ramazanskoga bajrama, odlukom Rijaseta Islamske zajednice u BIH, tradicionalno se obilje`ava kao Dan {ehida. I ove godine na mezarju Humci u Biha}u u prisustvu predstavnika vjerskog i politi~kog `ivota USK-a i op}ine Biha}, bora~kih organizacija i gra|ana odr`ana je prigodna manifestacija u sklopu koje su biha}ki imami predvo|eni muftijom Hasanom ef. Maki}em, prou~ili jasin i sure iz Kur'ana, a potom je na spomen-obilje`ju polo`eno cvije}e i prou~ena Fatiha. - Svi mi danas ne bi bili

izabrani zvani~nici, odnosno na~elnici, premijeri, ministri i poslanici da borci na{e Armije R BiH nisu dali `ivote i dijelove tijela za slobodu i demokratsku i nezavisnu dr`avu BiH. Njihov doprinos je nemjerljiv i svakim danom majke, supruge i djeca na{ih poginulih boraca osjete prazninu u svom `ivotu, ali i ponos {to `ive u svome gradu i svojoj dr`avi upravo zahvaljuju}i najboljim sinovima Bosne i Hercegovine koji su dali svoje `ivote za slobodu, - istakao je mr. sci Emd`ad Galija{evi}, op}inski na~elnik.

OTVORENO SPOMEN OBILJE@JE U MZ OZIMICE II

Mali znak pa`nje za velike `rtve heroja Biha}a Ovo je najmanje {to op}inske vlasti na Dan {ehida mogu uraditi za na{e sugra|ane koji su dali svoj `ivot za slobodan Biha} i dr`avu BiH - kazao na~elnik Galija{evi}

MZ OZIMICE II

Nove prostorije MZ i ambulante Stanovnici biha}ke mjesne zajednice Ozimice II su dobili nove prostorije mjesne zajednice i ambulante, ~ijim otvorenjem op}ina Biha} `eli pobolj{ati uslove `ivota oko 3.500 njenih stanovnika. Zajedno sa Hasibom Suli}em, predsjednikom MZ Ozimice

II prostorije je otvorio na~elnik Emd`ad Galija{evi}, kazav{i da je otvorom ambulante namjera op}inske administracije bila pobolj{anje nivoa zdravstvene usluge gra|ana ove MZ, ali i ostalih naselja koja gravitiranju Ozimicama II.

- Zahvalio bih se rukovodstvu mjesne zajednice, na{im javnim preduze}ima Vodovod i Komrad koja su u~estvovala u adaptaciji i renoviranju ovih prostorija. Op}ina Biha} u MZ Ozimice II investirala je zna~ajna finanacijska sredstva i upravo ovi mali projekti

konkretno poma`u na{im sugra|anima, za razliku od obe}anih velikih projekata koje smo slu{ali zadnjih osam godina, - kazao je Galija{evi}. Prostorije mjesne zajednice ve} su u funkciji, dok }e krajem augusta sa radom krenuti i ambulanta.

Drugog dana Ramazanskog bajrama, koji se ujedno obilje`ava kao Dan {ehida, u znak sje}anja na 21 poginulog mje{tanina MZ Ozimice II, mr.sci Emd`ad Galija{evi}, op}inski na~elnik Biha}a, zajedno sa djecom poginulih boraca Damirom Be}iragi}em i Markom Ivanki}em, sve~ano su otkrili spomenplo~u na spomen-obilje`ju poginulim pripadnicima ove biha}ke mjesne zajednice. Rije~ je o idejnom rje{enju arhitekte Amira Rami}a kojim se simboli~no prikazuju ruke koje su dohvatile sunce slobode, {to je, prema rije~ima Izudina Sara~evi}a, savjetnika op}inskog na~elnika, mali znak pa`nje za velike `rtve istinskih slobodara grada Biha}a. Za izgradnju spomenobilje`ja osigurano je 29.000 KM, a nesebi~nu pomo} pri izgradnji dali su uposlenici Zavoda za prostorno ure|enje Biha}, JP Komrad i JP Vodovod Biha}. Hasib Suli}, predsjednik MZ Ozimice II, i ne~elnik Emd`ad Galija{evi} istaknuli su da }e op}inska administracija u svakoj mjesnoj zajednici u Biha}u koja nema spomen-obilje`je izgraditi obilje`ja kao tra-

jni simbol herojstva Bi{}ana u odbrani svoga grada za vrijeme odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992-1995. - Ovo je najmanje {to op}inske vlasti na Dan {ehida mogu uraditi za na{e sugra|ane koji su dali svoj `ivot za slobodan Biha} i dr`avu BiH. Ovo spomen obilje`je je zahvalnost roditeljima, suprugama i djeci poginulih boraca za nemjerljiv doprinos kojeg su dali ugra|uju}i `ivote u slobodu. Ovo je tako|er poruka svima onima koji misle da ne}e biti dr`ave BiH, da }e njeni najbolji sinovi i u miru braniti njenu slobodu i principe demokratskog dru{tva, kazao je na~elnik Galija{evi}. Na spomen-plo~i upisana su imena poginulih pripadnika Armije R BiH, HVO i civilne `rtve rata: Adem Arifi, Edin Be}iragi}, Himzo Deli}, Nermin Halilagi}, Omer Harba{, Agan Hod`i}, Ramo Im{irevi}, Abdulah Karaahmetovi}, Hamdija Kolar, Stanislav Kova~i}, Mujo Kozlica, Ivan Kula{, Ramiz Kurtovi}, Slavenko Luli}, Emir Muharemagi}, Ervin Muhi}, Mersad Muj~inovi}, Miroslav Ple{a, Nevzet Pro{i}, Mile Ivanki} i Haris Hafizovi}.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

BIHA]

21

ZAKUPLJEN PROSTOR www.facebook.com/Opcina-Bihac

SVE^ANOST UTEMELJENJA GRADSKE D@AMIJE U BIHA]U

Da se glas Krajine ~uje do Sarajeva U organizaciji Med`lisa Islamske zajednice Biha} i Muftijstva biha}kog u subotu, 10 augusta, odr`ana je sve~anost utemeljenja novoizgra|ene gradske d`amije u biha}kom naselju Harmani. Pored velikog broja vjernika iz Biha}a i cijelog Unsko-sanskog kantona, sve~anosti je prisustvovao i Husein ef. Kavazovi}, reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Prisutnima su se osim reisa Kavazovi}a obratili i Enver Moranki}, efendija d`emata Harmani, Mensur ef. ]ehi}, glavni imam Med`lisa IZ Biha}, Hasan ef. Maki}, muftija biha}ki, Admir Had`ipa{i}, predsjedavaju}i Skup{tine USK-a i mr.sci. Emd`ad Galija{evi},

op}inski na~elnik Biha}a. Reis Kavazovi} u svom obra}anju vjernicima kazao je da je u dana{njim vremenima snaga muslimana u zajedni{tvu i okupljanju kroz d`emate, dodav{i da je obradovan velikim brojem vjernika koji su do{li da uveli~aju utemeljenje gradske d`amije u Biha}u.

- Radostan sam {to evo imamo priliku biti na utemeljenju jo{ jedne prelijepe d`amije u Krajini i to je posebna ~ast i ponos jer su kraji{ki imami u najte`im trenucima za dr`avu Bosnu i Hercegovinu i bo{nja~ki narod bili uz vjernike i svoj narod, a sli~no je i danas u miru kada je ta simbioza naroda i vjere

prisutna u svakom d`ematu. Budite ponosni i podignite svoj glas iz Krajine da se ~uje do Sarajeva jer pred svima nama je jo{ mnogo isku{enja i samo oni koji budu znali ~itati putokaze na na{em dunjaluku kora~at }e istinskim putem vjere, su`ivota i tolerancije, - kazao je reis Kavazovi}, ~estitav{i svima koji su

na bilo koji na~in doprinijeli izgradnju gradske d`amije. Isti~u}i da je op}ina Biha} uvijek bila iskreni partner i prijatelj Islamskoj zajednici u BiH, ali i ostalim vjerskim zajednicama u Biha}u, na~elnik Emd`ad Galija{evi} kazao je da }e Biha} i USK dobiti najljep{u d`amiju koja }e svojom izgradnjom poslati

poruku mira, su`ivota i tolerancije u Biha}u. - Svi oni koji su od ove d`amije htjeli napraviti d`amiju slu~aj u tome nisu uspjeli i evo danas smo na njenom utemeljenju a nadam se uskoro i njenom otvorenju. Op}ina Biha} neovisno na te{ku ekonomsku situaciju u dr`avi pomo}i }e da se na{a gradska d`amija zavr{i. Tako|er iskoristit }u ovu priliku da Bo{njake i muslimane pozovem da se u oktobru na predstoje}em popisu stanovni{tva izjasne se kao Bo{njaci, da im je jezik bosanski a vjera islam, - kazao je na~elnik Galija{evi}. Nakon sve~anosti u novoj d`amiji klanjan je podnenamaz.

MZ SOKOLAC

Otvorena dva novoasfaltirana puta Op}ina Biha} u suradnji s mje{tanima mjesne zajednice Sokolac u proteklih sedam mjeseci realizirala je nekoliko infrastrukturnih projekata ~iju realizaciju mje{tani ovog naselja ~ekaju dugi niz godina. @ele}i vratiti povjerenje u op}insku administraciju mr. sci. Emd`ad Galija{evi} zajedno sa Ismetom Fazli}em, predsjednikom Savjeta MZ Sokolac, dogovorio je realizaciju asfaltiranja dijela Ulice Sokola~ke ~ete, ulice prema mezarju Travnici, Red`i}a mahale te adaptaciju spomen-sobe poginulim borcima iz Sokoca. Dogovoreno je realizirano a sve~anim otvorom asfaltirane dionice ulice prema mezarju Travnici ( 390 metara) i Ulice Sokola~ke ~ete (165 metara) na~elnik Galija{evi} istakao je da op}ina Biha} ne}e davati la`na obe}anja i nuditi velike projekte, ve} zajedno s mje{tanima realizirati male projekte koji imaju za cilj pobolj{anje lokalne infrastrukture. - Zajedno s mje{tanima uspjeli smo realizirati projekte vrijedne skoro 200.000 KM {to je u dana{njim te{kim vremenima veliki projekat za sve mje{tane Sokoca i zaista

NA^ELNIK GALIJA[EVI] UGOSTIO REISA HUSEINA EF. KAVAZOVI]A

Treba nam vi{e dijaloga i su`ivota mogu ista}i da }e op}ina Biha} uvijek podr`ati sve projekte u kojima budu u~estvovali i mje{tani jer na taj na~in realiziramo partnerstvo koje je vidljivo na terenu, {to do sada nije bio slu~aj - kazao je na~elnik Galija{evi}.

Savjet MZ Sokolac zahvalio je op}inskoj administraciji na podr{ci u realizaciji infrastrukturnih projekata, ali i podr{ci obilje`avanja datuma iz odbrambeno-oslobodila~kog rata koji su vezani za Sokolac. - Mje{tani Sokoca u na~e-

lniku Galija{evi}u imaju iskrenog partnera i prijatelja i svi zajedno }emo nastaviti i slijede}e godine pobolj{avati lokalnu infrastrukturu u na{oj mjesnoj zajednici, - kazao je Ismet Fazli}, predsjednik Savjeta MZ Sokolac.

MEZARJE TRAVNICI

Hasan i Fatma @eri} otvorili hajr-~esmu - Voda je `ivot i kako ka`e narodna poslovica nema slobode bez vode. Hvala Allahu d`.{. {to je meni i mojoj porodici dao snage i zdravlja da napravimo ovu ~esmu koja }e biti na usluzi svim mje{tanima Sokoca na na{em mezarju Travnici, - kazao je Hasan @eri}. Sve~anosti otvora ~esme prisustvovao je mr.sci. Emd`ad Galija{evi}, op}inski na~elnik Biha}a, kazav{i da je gesta Hasana i Fatime @eri} za primjer da i obi~ni ljudi imaju snagu i volju da vlastitim trudom i sredstvima naprave ne{to {to }e ostati godinama na usluzi gra|anima.

U sklopu slu`bene posjete op}ini Biha} i Med`lisu Islmaske zajednice Biha}, mr.sci. Emd`ad Galija{evi}, op}inski na~elnik Biha}a zajedno sa dr. Romanom Juri}em, predsjedavaju}im OV, ugostio je u subotu, 10. augusta, Huseina ef. Kavazovi}a, reisu-l-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U srda~nom i otvorenom razgovoru na~elnik Galija{evi} po`elio je mnogo uspjeha, mudrosti i znanja reisu Kavazovi}u na ~elu Islamske zajednice u BiH, kazav{i da je iz Islamske zajednice krenuo process demokratizacije dru{tva, formiranje stranaka, dok je za vrijeme rata veliki broj imama dao `ivote za slobodu dr`ave Bosne i Hercegovine. - Islamska zajednica je u temeljima ove dr`ave i Bo{nja~kog naroda i kao takva imat }e podr{ku op}ine Biha} u narednom periodu. U ovoj godi-

ni izdvojili smo 300.000 KM za vjerske zajednice i na taj na~in poslali poruku da je Biha} grad su`ivota i vjerske tolerancije i kao takav primjer svima, - kazao je na~elnik Galija{evi}. Zahvaliv{i se na srda~nom do~eku reis Kavazovi} istakao je da Biha} ima posebno mjesto u Bosni i Hercegovini, a samim time i posebnu odgovornost u ovim te{kim vremenima za narod i dr`avu . - Posebno sam obradovan izjavama na~elnika Galija{evi}a da u svom radu posebnu brigu vodi o obi~nom ~ovjeku i to daje nadu svima nama u ovim te{kim vremenima. Svima nama danas treba vi{e dijaloga a posebno me|u Bo{njacima i zbog toga je Biha} vrlo bitan za Krajinu kada je u pitanju dijalog i su`ivot. Iz ovog kraja vi {aljete poruku mira i tolerancije me|u vjerama i narodima svima u BiH, - kazao je reis Kavazovi}.


22

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

FOTOREPORTA@A

Fotoreporta`a iz 1933.

IZ SEHARE POZNATOG BIHA]KOG KOLEKCIONARA NERMINA DELI]A

www.usnkrajina.com.ba


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

FOTOREPORTA@A

23

www.usnkrajina.com.ba

„ Malo Bi{}ana zna da je njihov uvijek skromni sugra|anin Nermin Deli}, direktor Gradske galerije Biha}, strastveni sakuplja~ umjetnina i starina. Pored lijepe kolekcije umjetni~kih slika, nekoliko komada stilskog namje{taja i petstotinjak starih razglednica, Deli} je prije nekog vremena po~eo skupljati novine i ~asopise u kojima su objavljeni prilozi o Biha}u. Ovom prigodom ustupio nam je primjerak zagreba~kog tjednika “Svijetâ€? koji nosi datum 18. mart 1933. godine. Pored ostalog u njemu je objavljena i reporta`a nepoznatog autora pod naslovom “Grad Biha}â€?. Prenosimo je u cijelosti upravo onako kako je i objavljena.   „ U Biha}u ima mnogo starih spomenika, me|u kojima su najva`niji “Biha}ka kulaâ€? i d`amija “Fethijaâ€?, nekad crkva “Sv. Anteâ€?, s izrazitim gotskim stilom. Uz kavanu “Paviljonâ€?, koja je vlasni{tvo grada, gradska uprava pravi lijepo kupali{te, koje }e bez sumnje biti, uz sam grad, atrakcija za strance, kojih svake godine sve vi{e ima, bilo da ovamo direktno do|u, bilo da se navrate s Plitvica, koja su s Biha}om vezana autobusnom linijom, a udaljena od njega oko 36 kilometara. Grad Biha} je sjedi{te svih va`nijih ureda, sa 6 d`amija, jednom katoli~kom i jednom pravoslavnom crkvom i sinagogom, ima `eljeznicu, a broji 8.700 stanovnika.


24

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SJE]ANJA

www.usnkrajina.com.ba

Dana 20.8.2013. godine navr{ava se 10 godina otkad si nas napustio

MUHAREM KE^ALOVI] - Glazer 20.08.2003. - 20.08.2013.

Nedostaje{ nam S po{tovanjem Tvoji najmiliji

SJE]ANJE

MUHAREM KE^ALOVI] - Glazer 2003. - 2013.

I nakon 10 tu`nih godina, Ti si tu, jer tuga i bol se ne mogu zaboraviti ni prevazi}i nego se samo mo`e nau~iti `ivjeti s tim. Zauvijek Tvoji Fata i Pero sa djecom

Dana 12.8.2013. godine navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg dragog

EJUB [AHINOVI] Hvala ti za sve {to smo s tobom pro`ivjeli jer je to bila ljepota bratske ljubavi prema nama. Neka ti dragi Alah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Brat Ismet, sestre Razija, Subhija i Asima, zet Galib, snaha Asima, sestri}i Adnan, Nermin, Amir i brati{na Edina Dana 24.08.2013. godine navr{it }e se deset godina od kad nas je napustila

TU@NO SJE]ANJE

EDITA (ro|. D`ani}) LJUBIJANKI]

Dani i godine prolaze, ali bol i tuga ostaje. Nismo vas mogli sa~uvati od smrti, ali vas mo`emo sa~uvati od zaborava. Neka vam je veliki rahmet i dragi Allah d`.{. vam podari lijepi d`ennet.

24.08.2003. - 24.08.2013.

Tuga, bol i sje}anje traja}e koliko i na{i `ivoti jer zaboraviti se ne mo`e. Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji : Sara, Sanel, majka, mama i tata

ZUHRA (Dizdarevi}) DUPANOVI]

12.08.2010. - 12.08.2013.

IBRAHIM DUPANOVI]

06.09.1975. - 06.09.2013.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

SJE]ANJA

25

www.usnkrajina.com.ba

PA[O (Safeta) PIRALI] 18.08.2003. - 18.08.2013.

Tuga i bol nisu u rije~ima nego u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati.

Sutko, Husein, Senad i Senad.

Dana 20. augusta 2013. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage

IZETA - Iska (Zuli}) HANDUKI] Dani prolaze, a Ti nam sve vi{e nedostaje{. Oti{la si skromno i tiho ba{ kao {to si `ivjela. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima, u na{oj du{i i nikad Te ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i d`ennetske ljepote. Tvoja k}erka Zerina i suprug Safet

Dana 16.8.2013. godine navr{ava se godina dana otkako nisi sa nama

Dana 16.8.2013. godine navr{ava se godina dana od kad nas je zauvijek napustio na{ otac, dido i svekar

MUSTAFA ZJAKI] - Mute

MUSTAFA ZJAKI] - Mute

Dragi na{ dido, Utjehe ne postoji, tuga ne prestaje, a ponos {to smo te imali zauvijek ostaje. Bio si i osta}e{ dio nas. Tvoji: sin Zlatan, unuk Faruk i snaha [ejla

Dana 16.8.2013. godine navr{ava se godina dana od smrti

MUSTAFA ZJAKI]- Mute

Te{ko nam je bez tebe. Na{a srca su tu`na, {ute i podnose bol, prazninu koju si ostavio za sobom. Uvijek si u na{im mislima i bit }e{ vje~no. Tvoja supruga Gena, sin Zlatan, k}erka Aida, snaha [ejla, zet Enes i unuci Faruk i Emil U petak u 13 sati posjetit }emo tvoj mezar

Dana 16.8.2013. godine navr{ava se godina tuge i boli od kad nas je napustio na{ suprug i otac

HAMDIJA OSMAN^EVI] - Hamdo

Dragi moj tata! Toliko mi nedostaje{, fali{ i sve mislim da }e{ do}i. Tvoja k}erka Aida, zet Enes i unuk Emil

Dana 18.8.2013. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

NAFIJA (ro|. Musli}) ALAGI]

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu i sje}anje na tebe. Mahmut sa porodicom

TU@NO SJE]ANJE

MUHAMED (Mahmuta) IBRAHIMPA[I] 16.08.2012. - 16.08.2013.

Ni{ta ne mo`e umanjiti na{u bol i tugu jer sje}anje i ljubav prema tebi i dalje `ivi u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`ennet i rahmet.

1953. - 2012.

@ivot nestaje u trenutku... Praznina u du{i traje i svima nam nedostaje{. Neka ti je vje~ni rahmet.

Supruga Dilheta - Lela, sin Damir, k}erka Ehlimana

Tvoji: Mirza, Suada, Hilmo i Srna

Dana 16.8.2013. godine navr{ava se tu`na godina od kad nas je zauvijek napustio na{ dragi brat

Navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na{e drage

HAMDIJA OSMAN^EVI] - Hamdo 1953. - 2012.

SAFETA SMAILAGI]

Od njegove smrti tuga stanuje u na{im srcima, a bol razdire du{e i snove. Od Allaha d`.{. molimo da mu podari d`ennet i rahmet.

Lako te je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a jo{ te`e `ivjeti bez tebe. Bila si {to drugi ne mogu, {to drugi ne znaju. Du{a }e uvijek boljeti, srce }e uvijek patiti, a mi }emo te uvijek voljeti i nikad zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`ennet.

Tvoje sestre: Hata, Minka i Mihriba - Ribica

Tvoj suprug Abdulah, sinovi Ervin i Mustafa


26

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

SJE]ANJA

www.usnkrajina.com.ba

Navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

SAFETA SMAILAGI]

OSMAN IBRAD@I] 19.08.2011. - 19.08.2013.

Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe je vje~no. U na{im srcima si bila i ostala voljena i nikad zaboravljena, u nama }e{ `ivjeti sve dok `ive oni koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`ennet.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.

Tvoji: Mustafa, snaha Anita, unuk Amar i prijatelji Ismet i Esma

Tvoji najmiliji

SJE]ANJE

O B AV I J E S T O S M RT I

HALID (Abdulah) D@ANI]

Preminula u Novom Sadu 09.08.2013.

15.08.1991. - 15.08.2013.

VERA (Stanarevi}) BABI]

Smrt je bila tren, a ima ne{to {to nikad umrijeti ne}e a to su ljubav i sje}anje na tebe. S ljubavlju i po{tovanjem

ro|. 1935. godine

Profesor u mirovini O`alo{}eni: suprug Jovo, sin Boris i ostala rodbina

Tvoje k}erke, zetovi i unu~ad

TU@NO SJE]ANJE

Dana 10.8.2013. godine navr{ilo se sedam godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

FADILA (ro|. Alagi}) SABLJI]

JUSO (Bego) KAHRI]

S tugom i ljubavlju

Dragi na{ dido! Fali{ nam... Volimo te

17.08.2011. - 17.08.2013.

Tvoji najmiliji: k}erka \enana i unuk Adnan

Tvoji najmiliji

TU@NO SJE]ANJE na na{e roditelje

S J E ] A N J E

S po{tovanjem

SAFET HAD@IHAJDAREVI] - Pa}o 14.08.2003. - 14.08.2013.

\URO RA\ENOVI]

13.08.2000. - 13.08.2013.

Va{a djeca: Gradimir, Slavica i Srebrenka s obiteljima

ANKA (Cumpf) RA\ENOVI]

Tvoji najmiliji: Amira, Haris, Halid, Maja, Aldijana, Uma i Dalal

06.10.1990 - 13.08.2013.

T U @ N O S J E ] A N J E na na{e drage roditelje

S J E ] A N J E

HATID@A (ro|. Dema) JUNUZOVI] 16.08.2001. - 16.08.2013.

Na{a ljubav i uspomene ~uvaju Te od zaborava. Tvoji: sin Mufidin sa porodicom

S J E ] A N J E na na{u voljenu majku

NAFIJA ALAGI]

AHMET (Mehmeda) DIZDARI] 1931. - 2011.

Po dobru vas pamtimo, s ljubavlju spominjemo, u srcu zauvijek ~uvamo. Neka vam je vje~ni rahmet. Va{a djeca: sin Enver, k}erke [aza, Tehvida, Dika, Asmira i Emira

ZUHRA (ro|. Amid`i}) DIZDARI] 1932. - 1996.

POSLJEDNJI SELAM mom dragom stricu

18.08.2012. - 18.08.2013.

DEDI POPR@ENOVI]U

Uspomene nikad ne blijede jer su ja~e od vremena koje neumorno prolazi.

Uvijek }emo te se rado sje}ati i sa ljubavlju spominjati. Neka ti uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi d`ennet

Tvoja k}erka Rejhana i sin Zekerijah sa porodicama

Fuad Popr`enovi} s porodicom


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

SJE]ANJA

27

www.usnkrajina.com.ba

P O S L J E D N J I P O Z D R AV

Z A H VA L A

na{oj voljenoj supruzi, majci i snahi Zahvaljujemo se osoblju Kantonalne bolnice "dr. Irfan Ljubijanki}" Biha}, Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Biha}, Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (Klinika za onkologiju) koji su nesebi~no pru`ali profesionalnu i ljudsku pomo} tokom lije~enja na{e drage

SENKI (ro|. Vukovi}) HAD@IPA[I] koja je 11. augusta 2013. godine u svojoj 51. godini prerano preselila na ahiret.

Suprug Faruk, k}erka Sara, sin Emir i svekar Hamdija

P O Z D R AV

dragoj

SENKI (ro|. Vukovi}) HAD@IPA[I] Na{oj voljenoj "Uvi" i "Sen~iju"

Njeni Kudi}i

• prodajem stan u strogom centru Biha}a u Ul. HVO 1/3 stan ima 42 m2 + terasa 45 m2 i podrum, sve informacije na telefon 223-513 • prodajem ili iznajmljujem stan u strogom centru Biha}a za bra~ne parove, 50 m2, ulica Bedem, tel. 062-710-201 • prodaje se stan 41 m2 u`i dio grada, renoviran sa namje{tajem, I sprat, cijena 1670 KM/m2, sve informacije na tel. 061-790108 i 061-699-238 zvati poslije 16 h • prodajem dvosoban stan na Ozimicama I,

kom{ijama koji su u najte`im trenucima bili uz nas kao i tokom svih godina njene bolesti. Zahvaljujemo i svima koji su na bilo koji na~in izrazili sau~e{}e porodici i do{li

Porodica Had`ipa{i}

Dana 4. 8. 2013. g. pro{lo je deset godina od kad nas je napustio na{ dragi

SMAIL (Ale) MAHI] 2003. - 2013.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na njegov plemeniti lik. Supruga Zumreta, k}erke Amenita i Elvira sa porodicama

OGLASI

mali PRODAJA STANOVA

Tako|e se zahvaljujemo svoj rodbini, prijateljima i

na njen posljednji ispra}aj.

S ljubavlju i po{tovanjem

P O S L J E D N J I

SENKE (ro|. Vukovi}) HAD@IPA[I]

tel. 061-980-337 • prodajem dva stana u Ul. 502. vite{ke kod RTV, 33 m2 i 42 m2, stanovi su u prizemlju jedan uz drugi, tel. 0049-17-698113-499, 061-299-916 • prodajem stan na Ozimicama 1, lamela, 1. sprat, 64 m2, tel. 061-494-740 PRODAJA KU]A • prodajem ku}u za odmor ili stanovanje povr{ine 142 m2, sa 6 dunuma ogra|enog zemlji{ta i posa|enim vo}em, 5 km od Biha}a u mjestu Zlopoljac. Cijena povoljna, tel. 062-459-738

• prodajem nedovr{enu ku}u sa 2 duluma zemlje pod vo}em u Lohovu kod Biha}a, tel. 051-437-025, 066-420-185, 066-335315 • prodajem ku}u u Sanskom Mostu Zdena, 9x9 m, P+potkrovlje (poseban ulaz) + ljetna kuhinja, oku}nica 480 m2, tel. 061-187-780 • prodajem ku}u visoka prizemnica u`i dio grada + 2 gara`e, dvije {upe, eta`no grijanje + 350 m2 oku}nice + ljetna kuhinja u ra~un uzimam ve}i stan (povoljno), i prodajem vilju{kar marke BOSS nosivost 3,5 tone, tel. 061-144-155

• prodaje se gara`a Ozimice I Biha} kod Toplane, i ku}a na Me|udra`ju, tel. 062850-301 • veoma povoljno prodaje se stara ku}a dim. 13,20 x 10,90 P+S sa svim priklju~cima (struja, kanalizacija) na parceli od 640 m2 u Ul. Isaka Samokovlije 26, tel. 062-193-084 • ku}a na prodaju - Harmani, sa urednim papirima 1/1, tel. 062-252-158 PRODAJA ZEMLJI[TA • prodajem placeve na Zlopoljcu, papiri 1/1, cijena 5 KM/m2, tel. 065-657-668


28

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

Prodajem vrlo povoljno pe} na lo` ulje Buderus LOGANO G 125, 1000 litara rezervoar, tel. 062-751-802

Prodajem 14.000 m2 zemlje - vo}e i tri devastirane ku}e, Biha} Ul. Mehmeda Havalije Uskopije, tel. 00381-11-3675365, 062-367-535

HITNO prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, uredni papiri, upotrebna dozvola za poslovni prostor, na Lukama Ul. Mehmeda Had`ijahi}a, tel. 061-418-298, 061-506-907

Prodajem ku}u u Biha}u sa 940 m2 zemlje odmah useljiva novogradnja, tel. 0049-702-695-8153

Atraktivna gra|evinska parcela za 3 ku}i{ta 1535 m2 iza `egarske {kole, novo naselje, mirno, postoje}a infrastruktura, 12.000 eura/1 kom, e_mail: merima.b@live.de, tel. 0049-89-5796-7141

Prodajem nov stan, Ozimice II, prvi sprat, 86 m2, tel. 061-353-485

Prodaje se stan od 37 m2 u strogom centru Biha}a, Bosanska 14, pored gradske d`amije Fethije. Ova ekskluzivna lokacija pru`a mogu}nost da stan osim za stanovanje, mo`ete pretvoriti u poslovni prostor kancelarijskog tipa, ordinacije i sl. Stan je kompletno renoviran, ima vlastiti parking, pje{a~ka zona, II sprat, tel. 061-753-643

Biha}, Ozimice I, poslovno stambeni prostor u eta`i (prizemlje 65 m2 + sprat 70 m2) ukupno 135 m2, centralno grijanje, prostor vi{enamjenski, tel. 061-197-149

Iznajmljujem smje{taj za tri studentice. Stan je u centru Biha}a sa posebnim ulazom, tri sobe, boravak i kupatilo. Informacije na tel. 061-787-451

Prodaje se garosnjera u Bosanskoj 19, 24 m2, II kat, cijena po dogovoru, tel. 061-642-989

Izdajem trosoban stan za tri studentice, centralno grijanje, kablovska, internet, Ul. |a~ka, tel. 062-987-840

Iznajmljujem namje{ten stan u zgradi, Ozimice II (kod caffe bara Piramida) za studente/studentice. Stan je pogodan za smje{taj najmanje dva do ~etiri studenta/studentice, tel. 062-237-755

Izdajem stan kod Poliklinike, 4. sprat iznad apoteke, cijena 300 KM, tel. 061-982-858

Izdajem dvosoban polunamje{ten stan i jednosoban namje{ten stan. Poseban ulaz, kablovska, internet posebno brojilo za struju i vodu, ve{ ma{ina, kuhinja, {upa za drva, po mogu}nosti mladi bra~ni par ili samac zaposlen, privatna je ku}a a nalazi se u Ul. Me{e Selimovi}a br. 55 Hatinac, tel. 310-236, 062-108-870

Izdajem studenticama dvokrevetnu sobu u Sarajevu kod RTV doma, centralno grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, tel. 061-378-867

Izdajem jednokrevetne sobe sa posebnim ulazom, kuhinja, dnevni boravak, kablovska, centralno grijanje, internet u ul. Hazima [abanovi}a br. 8 pored Medicinske {kole i Turskog koled`a, tel. 061-288722

Tra`im garsonjeru ili jednosoban stan u Harmanima ili na Ozimicama, tel. 062-282-431

Prodajem stan u centru grada na drugom spratu, Trg mar{ala Tita, sa lo|om ukupne povr{ine od 65 m2 cijena po dogovoru. Zvati na tel. 061-418-964, 061-180-936

Iznajmljuje se poslovni prostor povr{ine 95 m2 koji se nalazi nekoliko metara od dvorane Luke u Ul. Josipa Broza Tita br 2. Pogodan je za vi{e vrsta djelatnosti. Objekat je napravljen po evropskim standardima, ima uredne papiri i mo`e se odmah iznajmiti. Tel. 063-282-400

Iznajmljujem sobe za studentice, nalazimo se na Lukma u Ul. Josipa Broza Tita br. 2. Sobe su novo namje{tene, povoljna lokacija za par minuta ste u centru grada. Cijena 150 KM + re`ije, grijanje ura~unato u cijenu. Tel. 061-163-369

Prodajem u gradu ku}u sa poslovnim prostorom na vrlo atraktivnoj lokaciji i pogodno za sve vrste biznisa na istoj lokaciji prodajem plac sa nedovr{enim objektom u ra~un uzimam sve vrste nekretnina, tel. 063-849-466

Auto {kola vr{i obuku voza~a B kategorije sa: iskusnim instruktorskim kadrom, obezbje|enim testovima, kvalitetnim teoretskim predava~ima, te prakti~nu obuku. Mogu}nost kreditiranja preko banke od 3 do 36 mjese~nih rata. Tel. 061-108-848, 037-352-071

prodajem potpuno renoviran trosoban stan 81 m2 u Biha}u, promjenjene sve vodovodne i elektro instalacije, eta`no grijanje, nova stolarija, 2 renovirana wc, 2 balkona renovi., prvi sprat, Harmani H 18 tel. 033-833-419, 061-435-869

• prodaje se gra|evinsko zemlji{te 760 m2 sa dozvolom za gradnju ku}e 8x9, u Biha}u, vi{e srpskog groblja, cijena 60.000 KM, tel. 226-167 zvati od 16 h • prodajem povoljno 15 dunuma zemlje u Nacionalnom parku, Rajnovci - Kulen Vakuf, idealna lokacija, tel. 061-796-631 • prodajem zemlji{te u Mid`i}a mahali od 785 m2 i 2479 m2 ve}a parcela je sa izlazom na Unu, po regulacionom planu grada dozvoljena je gradnja stambeno poslovnog objekta, ali je od Slu`be urbanog ure|enja i gra|enja Op}ine Biha} dozvoljena i zakonska izmjena prostorno planske dokumentacije, cijena 83 KM/m2, manja parcela u neposrednoj blizini Une, preko puta ve}e po regulacionom planu grada dozvoljena stambena gradnja, cijena 47.000 KM, tel. 061-917-553 • prodajem 6250 m2 zemlji{ta uz rijeku Dobrenicu sa prilaznim putem u blizini aerodroma "Golubi}" i 3000 m2 uz Unu ispod Ripa~kog mosta tel. 062-217-081 • prodajem ku}i{te prema Humcima sa pogledom na Vedro Polje, 490 m2 , postoji urbanisti~ka dozvola, zemlji{te 1/1, cijena po dogovoru, tel. 062-488-317 • prodajem zemlji{te u Pritoci uz Unu u povr{ini 2000 m2 nije plavno, pristupni put, 1/1, tel. 037-314-350 • plac sa zapo~etom ku}om u Lohovu, vo}njak, struja, izvorska voda, 28 ari placa pod vo}em vlasni{tvo 1/1, gra|evinska dozvola, tel. 00381-63-663-179 • prodajem zemlju u Pritoci (Zvonigrad) 2.700 m2 pogodno za vikendice, od Une 100 m2, tel. 062-826-417 IZNAJMLJIVANJE • izdajem dvokrevetne sobe za studente, centralno grijanje, internet u blizini Tehni~kog fakulteta, tel. 061-458-048, 061621-884 • izdajem sobe sa centralnim grijanjem za studentice u centru Biha}a kod MUP-a, tel. 061-459-458 • komforan trosoban stan za dvije osobe studentice u Biha}u u u`em centru grada, na mirnom mjestu, idealni uvjeti za stanovanje i u~enje, centralno grijanje, WLAN, useljivo odmah, tel. 063-793-170 • izdajem jednokrevetnu sobu za studenta ili radnika (mu{karce), zaseban ulaz, centralno grijanje, internet, kablovska antena, zajedni~ki dnevni boravak i kuhinja, uklju~ene sve re`ije u cijenu (voda, struja, grijanje, sme}e, internet) ku}a se nalazi u centru grada u blizini kineskog zida, preko puta sportskog centra Kova~evi} i preko puta d`amije koja se trenutno gradi, soba je useljiva, tel. 061-418-127 • u centru grada izdajemo sprat (kat) ku}e za studentice, poseban ulaz, kablovska tv i internet, centralno grijanje, tel. 061-370052 • izdajem sobe za studentice, u`i dio grada, centralno grijanje, klima, internet, tel. 061-354-829 • izdaje se ku}a za stanovanje za studente i |ake, Ul. Hazima [abanovi}a, ku}a se nalazi u blizini Koled`a, Medicinske {kole i Gimnazije, sve je namje{teno sa kuhinjom, centralnim grijanjem, zaseban ulaz, cijena vrlo povoljna, tel. 062-668-195 • izdajem apartman namje{ten sa grijanjem nedaleko od Vlade i trosoban stan, tel. 062433-048, 062-926-728 • izdajem garsonjeru u u`em centru grada, poseban ulaz, centralno grijanje, namje{teno, tel. 061-435-600 • izdajem sobe sa kupatilom i kuhinjom, sve je namje{teno, cijena vrlo povoljna,


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

OGLASI sobe se izdaju na du`i i kra}i vremenski period. Sobe su namijenjene za radnike, radnice, samce, |ake i studente, tel. 310908 • izdaje se namje{teno prizemlje sa posebnim ulazom i centralnim grijanjem za studente, |ake ili bra~ni par, stan se nalazi kod Ekonomske {kole (kod bazena) u Ul. Safeta Krupi}a br. 6, tel. 061-797-431, 061-689900 • izdajem stan za studente ili mladi bra~ni par, centralno grijanje, poseban ulaz, tel. 226-927 • izdajem stan za u~enice i studentice, stan je u blizini Medicinske {kole, poseban ulaz, centralno grijanje, kablovska tv, internet, tel. 061-607-004 • izdaje se jednosoban komforan namje{ten stan, kablovska tv, centralno grijanje, posebno brojilo u u`em centru grada, tel. 061-138-668 • izdajem dvosoban namje{ten stan (dvije sobe odvojene) super ure|en, centralno, novogradnja, svi sadr`aji, Ozimice I kod Tehni~kog fakulteta, trosoban prazan stan Ozimice II, stan na Dolac Malti - Sarajevo, super namje{ten sa grijanjem za tri studenta ili mladi bra~ni par zaposlen, tel. 061465-584, 062-193-021 • izdajem super ure|ene sobe za studente u novogradnji, centralno i svi drugi prate}i sadr`aji, Ozimice I u blizini Tehni~kog fakulteta, tel. 061-465-584, 062-193-021 • izdajem sobe za studentice, grijanje, internet, ostale informacije na tel. 062-625422 • stan nije namje{ten izdajem dvosoban stan, Ozimice II B-6 D-5 kat 4, cijena 100 eura, tel. 062-079-074 • iznajmljujem stan za studentice u Mid`i}

29

www.usnkrajina.com.ba

AKCIJA NOVO NASELJE RIBI] (BEGOVA LUKA)

Prodajem vi{e gra|evinskih parcela za gradnju ku}a. Izgra|ena sva potrebna komunalna infrastruktura: asfalt, struja, voda, kanalizacija, telefon, i internet. Dozvoljena gradnja. udaljeno 2 km od epicentra Biha}. CIJENA: 10.000 E/1 KOM Tel: 061-142-502 e-mail: zemljiste.bihac@gmail.com mahali sa centralnim grijanjem, tel. 062595-301 • izdajem stan na Lukama Ul. Muhameda Had`ijahi}a 15, vrlo pogodno za studente, bra~ni par, radnike, poseban ulaz i re`ije, tel. 037-221-642 • izdajem tri sobe za studente/ce, radnice i bra~ne parove sa centralnim grijanjem, tel. 061-020-712, 070-241-988 • povoljno izdajem komforan stan (novo-

Prodaje se stan pretvoren u poslovni prostor u Biha}u u Ul. ZAVNOBiH-A 1/1. Poslovni prostor veli~ine 60 m2, namjena prostora za biro, kancelariju i sl. U prostoru ugra|eno eta`no centralno grijanje, klima i sistem protuprovale. Papiri uredni. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon: 061-137-606 i 061165-606. gradnja) za |ake, studente, studentice, radnike sa posebnim ulazom, kuhinjom, internet, centralno grijanje, tel. 310-307, 062816-800 • izdajem stan za dvije studentice, centralno grijanje, tv. kab. internet kod MUP-a, tel. 061-844-257 • izdajem dvije namje{tene sobe sa upotrebom kuhinje i kupatila za dvije djevojke studentice, stan se nalazi u blizini turskog

koled`a, tel. 061-710-822 • izdajem jednokrevetne sobe za studente, poseban ulaz, centralno grijanje, internet, tel. 061-187-670, 037-311-153 • iznajmljujem garsonjere i sobe za studente i u~enike, Cerava~ka brda 58 Biha} i prodajem pe} Centrometal 110 kw, tel. 061-706-075 • iznajmljujem garsonjeru, novogradnja, nenamje{teno, Ul. bosanskih {ehida, tel. 062-488-317 • izdajem namje{ten stan jednosobni za samce ili studente, tel. 311-851 • izdajem dva jednosobna stana, sa zasebnim ulazom, I.G. Kova~i}a (Mid`i}a mahala) isklju~ivo studentima, tel. 062-605-770, 070-217-420, 062-403-311 • izdajem sobe za studentice u centru grada (kod pje{a~kog mosta), tel. 062-592929 • izdajem namje{tenu garsonjeru, sve informacije na tel. 061-446-032 • izdajem dvosoban stan na Ozimicama I, tel. 061-980-337 • izdajem stan za studente (samo mu{ki) u Mid`i}a mahali sa centralnim grijanjem, kablovska, internet, tel. 061-812-656, 037312-551 • izdajem ku}u za tri studenta kod kafi}a ITD, tel. 223-129 • izdajem stan - sobe za studentice sa centralnim grijanjem, internet, kablovska tv i dr. blizu MUP-a prema Novoj ~etvrti u Biha}u, tel. 062-221-191 • izdajem stan za studente, zaposlene, bra~ne parove u u`em centru grada, stan posjeduje centralno grijanje, internet, kablovska, namje{teno, tel. 063-241-228 •iznajmljuje se dvosoban stan kod Doma armije, stan je namje{ten, sa grijanjem, tel.

Javno Preduze}e "Radio Televizija Unsko-s sanskog kantona" d.o.o. Biha} NAJAVA EMISIJA IZ PROGRAMA TELEVIZIJE USK

MLADI POLICAJCI TURISTI^KI PUTOKAZ, ~etvrtak 22.august u 21:00

Turisti~ki putokaz u svom novom izdanju donosi procjene o u~inku turisti~ke sezone na prostoru Unsko-sanskog kantona, kao i zanimljive pri~e o ovda{njim turisti~kim destinacijama. Turisti~ki putokaz je na programu ~etvrtkom od 21,00 sat.

NEDJELJOM ZAJEDNO, nedjelja 18.august u 16:30

Nedjelja popodne, zabava, moda, sport, sadr`aji su kojima }emo uljep{ati kraj vikenda. Opu{teno, uz puno dobre zabave i muzike, provedite vrijeme s nama nedjeljom od 16.30 sati.

LJETNE LJUBAVI Ve} drugi mjesec pratimo ljetne zanimljivosti iz `ivota francuskih tinejd`era. Kao i svakog ljeta posljednjih deset godina, Alex, Mattéo i Pierre se nalaze na otoku za vrijeme odmora. Ljen~arenje na pla`i, sun~anje na pijesku, kupanje u oceanu, izleti brodom, ludovanja i tulumi na pla`i, zavo|enje prelijepih djevojaka... Do{li su u pravo vrijeme, jer, ove godine su dvije ro|akinje, Daphné i Cynthia, spremne za nezaboravno ljeto. Njih dvije su privukle pa`nju trojice prijatelja. Pierre se ubrzo zaljubljuje u lijepu Daphné, ali stvari se zakompliciraju kada se ona zaljubi u Stefana, Pierrovog polubrata. Sa druge strane Cynthia se ne mo`e odlu~iti izme|u Alexa i Mattea, ali na kraju ipak bira Alexa... Ljetne lubavi mo`ete pratiti svakim danom od 18,15 sati u programu Televizuije Unsko- sanskog kantona.

"Mladi policajci" nova je serija koja }e u programu Televizije Unsko-sanskog kantona biti emitovana od septembra."Mladi policajci" je policijska drama o pet policajaca po~etnika u svijetu visokih uloga velikog grada u kojem ~ak i najmanja gre{ka mo`e imati za posljedicu smrt. Serija ih slijedi jo{ od Policijske akademije, gdje su se borili zajedno, pili zajedno, radili zajedno i `ivjeli zajedno. A sad su na poslu zajedno. Oni su djeca s oru`jem, u~enje iz prve ruke najte`i je oblik u policiji. Oni se prvi javljaju i oni }e brzo nau~iti da nema te obuke koja te mo`e pripremiti za `ivot. "Mlade policajce" premijerno mo`ete gledati u jesenjoj p{rogramskoj shemi koja }e startati polovinom septembra.

VIJESTI TVUSK

SVAKI DAN U 10 h, 12 h i 14.30 h


30

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

OGLASI

www.usnkrajina.com.ba

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BIHA] Broj: 2331/13. Biha}, 12.08.2013.godine

Na osnovu ~lana 29. Statuta ZU Dom zdravlja Biha} (pre~i{}eni tekst), ~lana 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj za{titi (Sl. novine Federacije BiH broj: 46/10), te ~lana 12. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije ("Slu`bene novine F BiH" broj: 6/11, 11/11, 17/11, 22/11, 26/11, 41/12), a u vezi Odluke Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenju plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Unsko-Sanskog kantona za 2013. godinu broj: 06-34-2627/13 od 22.05.2013. godine, raspisujem

KONKURS

za dodjelu specijalizacija

1. Interna medicina 2. Psihijatrija 3. Medicina rada i sporta

1 1 1

Za dodjelu specijalizacije kandidat treba da ispunjava slijede}e uslove: - Daje dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - Da ima zavr{en Medicinski fakultet, - Da ima polo`en stru~ni ispit, - Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon polo`enog stru~nog ispita, - Da ima va`e}e odobrenje za samostalan rad izdato od strane nadle`ne Komore, - Aktivno poznavanje jednog stranog jezika. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za dodjelu specijalizacije trebaju dostaviti: 1. Prijavu na konkurs sa kra}om biografijom, adresom i kontakt telefonom, 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci, 3. Diplomu o zavr{enom medicinskom fakultetu, 4. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 5. Potvrdu o radnom iskustvu u struci najmanje godinu dana od dana polo`enog stru~nog ispita, 6. Odobrenje za samostalan rad-licencu, 7. Potvrda o poznavanju jednog stranog jezika. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjenost uslova trebaju biti u originalu ili ovjerene fotokopije. Prijave na konkurs sa tra`enim dokazima potrebno je dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa na slijede}u adresu: ZU Dom zdravlja Biha} Odjeljenje pravnih, kadrovskih i op{tih poslova, Put V Korpusa bb., Biha}, Sa naznakom: "Prijava na konkurs za dodjelu specijalizacije" Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. DIREKTOR: Dr. Azra Hasi} ]ehi} Specijalista ginekologije i aku{erstva

061-755-718 • izdajem stan za studente ili studentice, poseban ulaz, centralno grijanje, kablovska tv, internet, Harmanska ul. 79 (blizu Ozimica 2), tel. 061-105-109 • izdajem stan za studentice u centru grada sa centralnim grijanjem, tel. 062-083-118 • izdaje se dvosoban stan blizu MUP-a, tel. 223-015 • izdajem ku}u u Ul. mostarska 7, kao i sprat ku}e sa zajedni~kim ulazom, dodatne informacije na tel. 037-314-226 • izdaje se jednosoban namje{ten stan s centralnim grijanjem u blizini Pravnog fakulteta, samo za studentice, tel. 066-629-568 • izdajem stanove za u~enike i studente, u Biha}u sa centralnim grijanjem i internetom, tel. 062-891-157 • izdajem sobe za studente, |ake, radnike, prolaznike, poseban ulaz, centralno grijanje, jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne, sve namje{teno i sve re`ije snosim ja tel. 070-203-953, 062-403-237 • izdajem jednokrevetnu sobu za u~enicu ili studenticu, centar grada, tel. 222-189 • izdajem dvoiposoban namje{ten stan na Ozimicama I kod marketa Ilma u zgradi, tel. 062-490-250 • izdajem namje{ten stan u prizemlju sa posebnim ulazom, centralno grijanje, kablovska, internet, za 3 studenta ili studentice, dolaze u obzir i srednjo{kolci, tel. 312568 • izdaje se vi{e soba za studente-ce jedno i dvokrevetnih, sve novo namje{teno (kablovska, centralno grijanje, poseban ulaz) veoma povoljno, u Ul. Isaka Samokovlije 24, u blizini zgrade Oslobo|enja, tel. 062-193-084 • izdaje se stan za studente 2 zasebne sobe, kuhinja, objekat zaseban u vidu apartmana, centralno grijanje, tv svaka soba, kablovska, internet, stan se nalazi u blizini bazena, tel. 061-849-132 • izdajem namje{ten stan u centru grada, tel. 061-277-307 • izdaje se stan 42 m2 za porodicu, namje{ten, poseban ulaz, posjeduje {upu, Cerava~ka brda Biha}, tel. 061-965-761 • iznajmljujem 2 dvokrevetne sobe sa pripadaju}im zajedni~kim prostorijama studentima ili zaposlenim osobama, izdajem namje{ten dvosoban stan zaposlenom mla|em bra~nom paru po mogu}nosti bez

djece, stan se nalazi iza Islamskog centra, tel. 222-495, 062-241-052 • iznajmljujem namje{tene sobe u stanu koji se nalazi uz robnu ku}u Konzum u centru Biha}a, sobe su renovirane i namje{tene, upotreba kuhinje, kupatila, ima priklju~ak na kablovsku tv, a mogu}e je koristiti i internet, grijanje zimi obezbje|eno, tel. 062-371-265 • izdajem namje{ten stan u Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a, tel. 070-246-573 • izdaje se garsonjera za preno}i{te, parking prostor, zaseban ulaz, kablovska tv, cijena po no}i 10 KM, tel. 220-967, 062176-975 • izdajem stan (sprat ku}e) namje{ten, odvojen ulaz kod bolnice, i izdajem dvije sobe odvojeno namje{tene, centralno grijanje, odvojen sat za struju, odvojen ulaz kod Interexa, tel. 061-786-638, 351-125 • izdajem namje{ten stan za dvije studentice s posebnim ulazom, centralnim grijanjem, kablovskom tv, internetom i ve{ ma{inom, stan se nalazi u blizini marketa \ana, udaljen od grada 10 minuta, tel. 061591-080 • izdajem sobe studenticama u ku}i Ul. Branislava \ur|eva 5, u blizini MUP-a, tel. 062-661-285 • iznajmljujem stan za studente, poseban ulaz, centralno grijanje, kablovska, wireless, centar grada (kod ~ardaka) tel. 061-786999, 061-822-500 POSLOVNI PROSTORI • izdajem poslovni prostor (kancelarijski) 30 m2, prizemlje u centru Biha}a Ul. Bedem br. 22, tel. 062-481-242 PRODAJA RAZNO • prodajem auto prikolicu 3 m du`ine, 125 {irine, 2 osovine, udarna ko~nica, 2 tone ukupne te`ine, 2 krovna prozora 140x114, 2 krovna prozora 66x100 65x50, 2 prozora pvc 145x125 250x115, tel. 061-844-257 • prodajem pe} za centralno grijanje na drva, bojler 100 lit za centralno grijanje Plamenik, 2 parcele jedna je kod ^avkunovi}a a druga kod @eljezare, cijena po dogovoru, tel. 311-851 • prodajem stroj za bu{enje rupa u zemlji, svrdlo veli~ine 350 x 800 mm, motor benzinac, tel. 062-981-729

Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a Unsko-sanskog kantona u suradnji sa "ELAN-COMERC" d.o.o. Cazin , upu}uje

Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a Unsko-sanskog kantona u suradnji sa "BORKOMERC" d.o.o. Biha}, upu}uje

P O Z I V

P O Z I V

za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za internu pumpnu stanicu privrednog subjekta "ELAN-COMMERC" d.o.o. Cazin na lokalitetu [turli} br. 261, op}ina Cazin, k.~. broj: 674/2 po starom katastarskom operatu, odnosno k.~. broj: 2105 k.o. [turli}, po novom katastarskom operatu 1. Predlo`ena aktivnost: izdavanja okolinske dozvole za internu pumpnu stanicu privrednog subjekta "ELAN-COMMERC" d.o.o. Cazin na lokalitetu [turli} br. 261, op}ina Cazin, k.~. broj: 674/2 po starom katastarskom operatu, odnosno k.~. broj: 2105 k.o. [turli}, po novom katastarskom operatu 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a Unsko-sanskog kantona, 3. Tok postupka: a. Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnim za datu aktivnost b. Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 2, Biha}, i c. Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat-skladi{te metalnog otpada sa pripaduja}im sadr`ajima u naselju Pritoka bb Op}ina Biha} n a parceli ozna~enoj kao k.~. broj 1207/2 K.O. Pritoka na ukupnoj povr{ini od 3812 m2 1. Predlo`ena aktivnost: izdavanja okolinske dozvole za objekat-skladi{te metalnog otpada sa pripaduja}im sadr`ajima u naselju Pritoka bb Op}ina Biha} 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a Unsko-sanskog kantona, 3. Tok postupka: a. Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnim za datu aktivnost b. Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 2, Biha}, i c. Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 16. august/kolovoz 2013. godine

SPORT

31

www.usnkrajina.com.ba

CAZIN: KRAJINA STARTALA SA PRIPREMAMA

Remi protiv Viteza iz Bu`ima

foto: S. Japi}

ODR@AN 1. CAZINSKI POLUMARATON 2013.

Pobjednici Sadet ^au{evi} i Bojana Bjeljac U organizaciji A.K. "Tempo" Cazin odr`an je prvi polumaraton. Na Sportsko-rekreacijskom centru Bazeni Kula u ]orali}ima bio je start i cilj utrke koja je imala me|unarodni karakter s u~esnicima iz Hrvatske, Slovenije i Srbije. Na izuzetno zahtjevnoj stazi u mu{koj konkurenciji prvi kroz cilj je pro{ao Sadet ^au{evi} iz Brekovice, pobjednik mnogih inozemnih maratona i polumaratona. Drugo mjesto pripalo je Enesu Zuli}u iz Biha}a, dok je tre}e mjesto

zauzeo Branko Tovilovi} iz Banje Luke. Cazinjanin Mirsad Abdakovi}, koji je op}inu Cazin promovirao na brojnim utrkama {irom Evrope, zauzeo je ~etvrto mjesto. Posebno odu{evljenje su izazvale trka~ice od kojih je najbr`a bila Bojana Bjeljac ~lanica Atletskog kluba "Sloboda" Novi Grad, drugo mjesto je pripalo Gordani Maksimovi} tako|er takmi~arki "Slobode" dok je tre}e mjesto zauzela Smajila ]orali} iz Sarajeva, ~lanica AK "Tempo" Cazin.

U utrci na pet km za mu{karce prvo mjesto pripalo je Igoru Vukovi}u iz AK "Moslavina u pokretu" Kutina, drugo mjesto zauzeo je Haris D`ehverovi}, ~lan Rukometne Akademije "Dundo Bears" Cazin, a tre}i kroz cilj je pro{ao Stefan Vojnovi}, "Sloboda" Novi Grad. Utrka na pet km za `ene protekla je u dominaciji Emine Huski} iz Cazina, a drugu i tre}u poziciju zauzele su Radmila Djukanovi} iz Prijedora i Ivana Bjeljac iz Novog

Grada. Na najkra}oj dionici, utrci na jedan km, Semir Kasi}, Eldin Murti} i Mehmed D`ehverovi} bili su prvi, drugi i tre}i, a u `enskoj utrci od jednog kilometra najbr`e su bile Emra Murti}, Majda Dizdarevi} i Almina Reki}. Olujno nevrijeme no} uo~i starta nije obeshrabrilo stotinjak u~esnica i u~esnika da se pojave na startu i u~estvuju u utrkama i na taj na~in doprinesu stvaranju nove sportske tradicije u Cazinu.

U NK "Krajina" pro{log tjedna odr`ana je prozivka igra~a za predstoje}u sezonu 2013/2014, a na gradskom stadionu odigrana prijateljska utakmica protiv Viteza iz Bu`ima, koja je ujedno bila i prva u trenutnoj predsezoni. Krajinu su zbog lo{e financijske situacije i ispadanja u Drugu ligu FBiH (Zapad) napustili gotovo svi prvotimci pa se na utakmici protiv Viteza u ekipi na{ao samo napada~ Aner Ljeljak. Treneru Ru`ni}u su na raspolaganju bili samo igra~i iz kadetskih i juniorskih kategorija pro{le sezone, me|u kojima su i Selvedin Nuhi}, Mirsad Begi} i D`emal Kadi} koji su ve} pro{le sezone upisali debitantske nastupe za Krajinu. Neuigranost, lo{ igra~ki kadar i ~injenica da su na terenu igrali igra~i koji nemaju

apsolutno nikakvog nogometnog iskustva, glavni su razlozi zbog kojih je Krajina od Viteza primila ~ak pet golova. Rezultat je na kraju utakmice glasio 5:5, uz vrlo neuvjerljivu igru doma}e ekipe, pogotovo zadnje linije koju su od prve minute ~inili Tatarevi}, Omer~evi}, Had`ali}, Tahirovi} i Begi}. Tri gola za Krajinu je postigao Ljeljak, dok su se u listu strijelaca jo{ upisali Salki} i Omer~evi}. Prolaznu ocjenu bi prema prikazanom mogli dobiti samo Ljeljak, Hod`i} i Pozderac, dok se ostatak igra~kog kadra pokazao uistinu neuvjerljivim i ukoliko uskoro ne bude promjena, {anse da Krajina dogodine zaigra u Prvoj ligi su minimalne. U stru~nom {tabu vi{e nisu ni Ekrem Topi} i Fadil Nuhi}, zbog ~ega je funkciju pomo}nog trenera preuzeo Rasim Omanovi}.

KO[ARKA

Krupljanin Eman [ertovi} karijeru nastavlja u Sarajevu BU@IM: TURNIR U ODBOJCI NA PIJESKU

"^AR[IJA"

prva i u `enskoj i u mu{koj konkurenciji U subotu i nedjelju, 10. i 11. augusta, ljubitelji odbojke na pijesku i dobre zabave mogli su u`ivati u mu{kom i `enskom turniru koji su organizirali OK Bu`im, @OK Bu`im i UMB na stadionu "Volley arena" u okviru tradicio-

nalne manifestacije Slobodarski dani vite{kog grada Bu`ima 2013. Na dvodnevnom turniru u~estvovalo je dvadesetak ekipa, a prvo mjesto u mu{koj i `enskoj konkurenciji su osvojile ekipe "^ar{ija". Drugo mjesto u `e-

nskom dijelu turnira je zauzela ekipa "Lete}i medvjedi" dok su tre}e bile djevojke iz ekipe "505.". Drugo mjesto u mu{koj konkurenciji je zauzela ekipa "Generacija 04", a tre}a ekipa "FleshBiha}".

Sarajevski KK "Ko{" dobio je novo poja~anje u bosanskokrupskom ko{arka{u Emanu [ertovi}u koji je u utorak. 13. augusta za njih potpisao ugovor. Eman }e svoju priliku i prvi debi upisati ve} 14. augusta protiv reprezentacije Katara. U ovoj prijateljskoj utakmici igrat }e generacije 98/99. Nakon ove prijateljske utakmice, 27. augusta Eman sa klubom putuje u Istanbul na turnir koji organizira Efes. Eman [ertovi~ sa svojih 14 godina ve} je visok 185 centimetara, mo`e igrati na vi{e pozicija ali mu najvi{e odgo-

vara pozicija beka {utera i kreatora igre. - Presretan sam {to smo ja i moja supruga donijeli ovakvu odluku. Znam da ne}e biti lako ni Emanu ali ni nama, ali jednostavno je do{lo vrijeme da se Eman oku{a u dru{tvu najtalentovanijih ko{arka{a u BiH. Mada je te{ko odvojiti se od djeteta i poslati ga u Sarajevo gdje }e nastaviti i {kolovanje bilo bi {teta da mu to nismo omogu}ili jer je za njega ko{arka nekad mo`da i ispred porodice rekao nam je u telefonskom razgovoru Emanov otac Jasenko [ertovi}.


OSNOVANO: 22. XII 1995. GODINE ADRESA: 502. VITE[KE BRIGADE BIHA] (zgrada Kulturnog centra, kod gradskog parka)

PETAK, 16. august/kolovoz 2013.godine - BROJ: 903

Life

MLADI SANSKI NOGOMETA[I NA DESETODNEVNOJ TURNEJI U [VEDSKOJ

SVJETSKO KADETSKO JUDO PRVENSTVO U SAD-U

Harun Sadikovi} viceprvak svijeta U SAD-u (Miami) odr`ano je Svjetsko kadetsko prvenstvo u judu na kome su Bosnu i Hercegovinu predstavljali Aleksandra Samard`i}, Petar Zadro i Harun Sadikovi}. Na ovom takmi~enju bez pobjede je ostala na{a juda{ica Samard`i} dok je Zadro poslije dvije pobjede zaustavljen od predstavnika Japana, kasnije svjetskog prvaka. Na{ Harun je zablistao u svojim nastupima i u kategoriji (90+kg) u konkurenciji 30 u~esnika bio je bolji od predstavnika Ma|arske, Australije, Uzbekistana i Rusije. Harunov pohod na svjetski vrh ka zlatnoj medalji i svjetskom prvaku zaustavljen je u finalnom me~u od predstavnika Japana.

Sanske nogometne nade, kako ih navija~i i ljubitelji nogometa u gradu na devet rijeka nazivaju, U - l2 selekcija gostovala je deset dana u [vedskoj na najve}em svjetskom prvenstvu za klubove ove uzrasne dobi. Pod dirigentskom palicom tandema bra}e Velida i Ferida Ku`elja sanski "Zmajevi" su deset dana proveli u {vedskom gradu Geteburgu. Doma}ini mladim sanskim nogometa{ima bili su Sanjanin Muhamed Ceri} i mostarac Mirza Budimli} te nogometni klub "IF Bosna Ljiljan" koji ima visok rejting u {vedskoj sportskoj javnosti. Uz pomenute doma}ine gostovanje Sanjana pomogli su donacijama i brojni {vedski sponzori, najvi{e Muhamed Ceri} i Mirza Budimli}, Bo{njaci koji `ive i rade u ovoj skandinavskoj zemlji.

- Na turniru je nastupilo l65 ekipa. Na{i mladi nogometa{i su postigli uspjeh vrijedan pa`nje i plasirali se me|u pedeset. Ostavili smo mnoge poznate i kvalitetne ekipe iza sebe, me|u kojima i FK Sarajevo, - ka`e trener i jedan od ~lanova vodstva puta u [vedsku Ferid Ku`elj. U [vedskoj su deset nezaboravnih dana proveli: Muamer Ugarak, Ajdin Kumali}, Anel Kumali}, Amar Ceri}, Hamza Ceri}, Jasmin Opavi}, Meho Alagi}, Kenan ^unjalo, Armano Merd`i}, Nermin Alagi}, Med`id Crnki}, Almedin Krkelj te njihovi treneri Velid i Ferid Ku`elj. E.Tabakovi}

JASMIN KADIRI], KADETSKI REPREZENTATIVAC BIH

ZDRAVSTVENE PREDNOSTI JABU^NOG OCTA

Sanski "Zmajevi" saver me|u pedeset najboljih

Jabu~ni ocat na glasu je kao lijek za sve i sva{ta. Uzimate li ka{i~icu ili dvije svaki dan, mo`ete ubla`iti mnoge zdravstvene probleme. No, va`no je da jabu~ni ocat bude organski. 1. Ubla`ava gr~eve u trbuhu i poma`e kod proljeva Probiotici iz octa poma`u kod proljeva, a pektin iz jabuke ubla`ava gr~eve u `elucu. Pomije{ajte ka{i~icu ili dvije s vodom ili prirodnim sokom da biste dobili najbolje rezultate. 2. Ubla`ava no}ne gr~eve u nogama Pomije{ajte ka{i~icu jabu~nog octa s medom i polako popijte prije odlaska u krevet. No}ni gr~evi vas ne bi trebali vi{e gnjaviti. U~inite to svake ve~eri prije spavanja. 3. Otvara sinuse Nos vam je za~epljen zbog alergije ili nekog drugog razloga? Pomo}i }e ka{i~ica jabu~nog octa u ~a{i vode. 4. Daje energiju Aminokiseline koje sadr`i ometaju nakupljanje mlije~ne kiseline nakon vje`banja ili drugih intenzivnih tjelesnih aktivnosti. Osim toga, jabu~ni ocat je pun elektrolita koji ubla`avaju osje}aj umora. Ka{i~ica jabu~nog octa u hladnoj vodi ima isti energiziraju}i u~inak, no za razliku od kupovnih sportskih napitaka, nema dodanog {e}era, umjetnih boja i umjetnih okusa. PRIREDIO < O. D. />

Potpisao za Lokomotivu Jasmin Kadiri} (l6), bh. kadetski reprezentativac, prva violina i golgeter prijedorskog premjerliga{a Rudara potpisao je ugovor za zagreba~kog liga{a Lokomotivu, koja je ustvari drugi tim zagreba~kog Dinama, i nogometnu karijeru nastavit }e u glavnom gradu Hrvatske. Za desetak dana boravka u Zagrebu mladi Kadiri} odradio je desetak treniga sa kadetima Dinama, odu{evio trenere i ~elnika kluba, postigao ~etiri zgoditka i isto toliko puta asistirao ali dogovor i dobra suradnja ~elnika dvaju hrvatskih prvoliga{a Dinama i Lokomotive rezuzltirala je da mladi Kadiri} nastavi trenirati i igrati za Lokomotivu. Dogovoreno je da Kadiri} kratko vrijeme trenira i nastupa u dresu mom~adi sa Kajzerice, a ve} u zimskom periodu trebao bi se vratiti u tabor zagreba~kih modrih. - Uspje{an debi Kadiri} je imao u plavobijelom dresu protiv mom~adi Dragovoljca. Kadiri} je igrao u drugom poluvremenu, postigao je dva efektna zgoditka i upisao je tri sjajne asistencije. Pobjedili su Lokosi sa visokih 5:l. Kadiri} je odu{evio nogometne stru~njake oba zagreba~ka prvoliga{a i bio je igra~ utakmice, - raportira nastup svoga sina Jasmina u dresu Lokomotive otac

Teufik Kadiri}, nogometni trener i najzaslu`niji za meteorski uspon Jasmina. Svoju nogometnu karijeru mladi Jasmin Kadiri} po~eo je u o~evom FC Diamant. Svakodnevno je pune dvije sezone iz Sanskog Mosta putovao na trenige i utakmice u susjedni Prijedor. Branio je boje kadeta Rudara u Premjer ligi BiH. Postao je ljubimac navija~a Rudara, golgeter ekipe i uvelike kucao na vrata prvog tima. Uspje{ne igre u zeleno-crnom dresu Rudara nisu ostale nezapa`ene. Selektor Sakib Malko~evi} ga je pozvao u kadetsku reprezentaciju BiH i upisao je dva nastupa u dr`avnom dresu. - Moja `elja je postati nogometa{ u velikoj mom~adi, braniti boje kadetske i juniorske reprezentacije BiH. Redovno treniram, smje{ten sam u dom NK Lokomotive, cimer mi je jo{ jedan bosanac. ^ekam svoju {ansu koju ne}u prokockati, mlad sam i vrijeme radi za mene izjavio je skromni Jasmin Kadiri}. Odlazak mladog Jasmina Kadiri}a u Zagreb samo je potvrda da je ovo podru~je prava fabrika sjajnih i talentiranih nogometa{a koji brane boje u mnogim evropskim klubovima. E. Tabakovi}

EDIN D@EKO

MIRALEM PJANI]

Odigrali utakmicu sa slijepom i slabovidnom djecom Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine Edin D`eko, Miralem Pjani} i Asmir Begovi} odigrali su fudbalsku utakmicu sa slijepom i slabovidnom djecom, kao i sa djecom u~esnicima Sportskih igara mladih, u Centru za slijepu i slabovidnu djecu u Sarajevu. Bh. reprezentativci su prethodno prisutvovali potpisivanju Memoranduma o razumijevanju izme|u Fonda Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) u BiH, Specijalne Olimpijade BiH i Sportskih igara mladih pod nazivom "Sportske igre mladih govore o mogu}nostima". Cilj ovog projekta je pomo}i djeci s pote{ko}ama u razvoju. Potpisivanju Memoranduma prisutvovali su Renzo Daviddi, zamjenik {efa Delegacije EU u BiH, koji je istakao da }e EU na sve na~ine nastaviti pomagati ovakve projekte, kao i predstavnica UNICEF-a za BiH Florens Bauer, prenosi agencija Anadolija .


BROJ: 903