Page 1

NA[E

PIVO

INTERVJU: [EMSUDIN BAJRI]

NP “Una” velika {ansa za obrtnike str. 6 i 7

www.camelija-osiguranje.com • camelija

bih.net.ba

SAVEZ OP]INA I GRADOVA F BiH ZATRA@IO HITAN SASTANAK S FEDERALNOM VLADOM

Protiv ukidanja naknade za za{titu i spa{avanje str. 13 PETAK, 3. februar/velja~a 2017. godine, Biha}

Godina XXI

Broj: 1084

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com.ba e-mail:usnovine bih.net.ba

VLADA USK-A ISPLATILA POTICAJE ZA BILJNU PROIZVODNJU

U prioritetu stabilizacija bud`eta i privredni zamah

Vlada Unsko-sanskog kantona u novom izmijenjenom sastavu odr`ala je u ~etvrtak, 02. februara, 44. redovnu sjednicu na kojoj je, izme|u ostalog, razmatrala Prijedlog odluke o utvr|ivanju kriterija za imenovanje kantonalnog pravobranioca te Prijedlog rje{enja o imenovanju Komi-

sije za izbor pravobranioca. Husein Ro{i}, premijer Unskosanskog kantona, nakon obavljene rekonstrukcije Vlade na prvom kolegiju naglasio je da o~ekuje da }e se izmijenjeni tim brzo uhodati i nastaviti po programu koji je ova Vlada zadala sebi za 2017. godinu. Prije svega to se odnosi

na aktivnosti na potpunu stabilizaciju bud`eta i stvaranje uslova za unaprje|enje privrednog razvoja Unsko-sanskog kantona, odnosno da se od sanacijskog bud`eta krene prema razvojnom, na prevenciju i borbu protiv korupcije, reformu zdravstva i rje{avanje nagomilanih problema u ovoj

oblasti i na smanjenje postotka nezaposlenosti otvaranjem novih radnih mjesta ulaganjem u razvoj malih i srednjih poduze}a, otvaranje prera|iva~kih kapaciteta u suradnji s privatnim sektorom, izradu programa zapo{ljavanja pripadnika bora~kih populacija i programa poticaja za prvo zapo{ljavanje. Iz Vlade USK-a su saop}ili da je u utorak, 31. januara, po~ela isplata decembarskih plata za bud`etske korisnike. Plate su prvo dobili pripadnici Ministarstva unutra{njih poslova, a narednih dana nastavlja se isplata li~nih primanja za ostale korisnike bud`eta. U Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva po~ela je isplata poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz bud`eta USK-a za 2016. godinu za biljnu proizvodnju. Na ra~une proizvo|a~a s podru~ja kantona, koji ostvaruju pravo na poticaje, upla}eno je sveukupno 926.205 KM.

SKUP[TINA KANTONA

Novih pet ministara u Vladi USK-a

str. 2

ZASJEDALA VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Slu`ba za zapo{ljavanje duguje ZZO USK-a 52 miliona KM

GRADSKO VIJE]E BIHA] PODR@ALO PRIJEDLOG str. 8 ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTI^KOG Prijedlog pristigao iz Slu`be za zapo{ljavanje Vlada USK-a nije mogla prihvatiti PROJEKTA BBI GALERIJE str. 12


2

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

Mr. sc. Husein Ro{i}, premijer USK-a

SKUP[TINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Novih pet ministara u Vladi USK-a Smjenom ministara iz redova SDA i SBB-a i podr{kom imenovanju novih ministara, koji su predstavljeni kao nestrana~ki ljudi i eksperti, Skup{tina USK kona~no je potvrdila dugo najavljivanu rekonstrukciju “manjinske� Vlade premijera Huseina Ro{i}a

S

kup{tina Unsko-sanskog kantona razrije{ila je u nedjelju, 29. januara, pet ministara u Vladi USK-a i imenovala pet novih, a podr{ku imenovanju i novim ministrima dali su poslanici SDA, SBB-a, DF-a, Laburisti~ke stranke i Amir Muri}, poslanik SDP-a. Smjenom ministara iz redova SDA i SBB-a i podr{kom imenovanju novih ministara, koji su predstavljeni kao nestrana~ki ljudi i eksperti, Sku-

Ovo je sedamnaesta Vlada od osnivanja kantona, koju ~ini {est "strana~kih ministara" iz SDA i SBB-a te ~etiri "ministra eksperta" za koje je premijer Ro{i} ustvrdio da su nestrana~ki ljudi uz izuzetak ministrice Sanele ]enanovi} koju je na ministarsku poziciju u resoru obrazovanja predlo`io SBB

p{tina Unsko-sanskog kantona kona~no je potvrdila dugo najavljivanu rekonstrukciju "manjinske" Vlade premijera Ro{i}a. Zahvaliv{i se na anga`manu smijenjenim ministrima, premijer Ro{i} najavio je da }e kantonalna izvr{na vlast nastaviti raditi na sveukupnom pobolj{anju prilika u ovom kantonu. On je u Skup{tini USK-a kazao kako je zadovoljan radom sada ve} smijenjenih ministara, ali da je jednostavno morao imenovati njihove nasljednike. Njih }e zamijeniti novi ministri: Anel Rami} u Ministarstvu unu-tra{njih poslova, Zlatka [epi} u Ministarstvu financija, Ilfad Medi} u Ministarstvu privrede, Sanela ]enanovi} u Ministrstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta te Salih Mesi}u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike. Na ovaj na~in Unsko-sanski kanton dobio je "manjinsku" strana~ko-ekspertsku Vladu, sedamnaestu po redu od osnivanja kantona, koju ~ini {est "strana~kih ministara" iz SDA i SBB-a te ~etiri ministra za koje je premijer Ro{i} ustvrdio da su nestrana~ki ljudi uz izuzetak ministrice Sanele ]enanovi} koju je na

ministarsku poziciju u resoru obrazovanja predlo`io SBB. SDP je stupio u opoziciju, osim poslanika Amira Muri}a, koji je ostao uz SDA i njene partnere, a ~iji je 16. glas u Skup{tini bio i presu|uju}i. Ipak, nova ve}ina ostaje nestabilna, {to zbog SDP-a i Muri}a, {to zbog ~injenice da je trenutna ve}ina na minimalnih, ali dovoljnih 16 ruku. Dosada{nja "manjinska" Vlada imenovana je 10. jula 2016. godine i izglasali su je skup{tinski zastupnici SDA, SBB-a, SDP-a, DF-a i Laburisti~ke stranke. Me|utim, u Vladu su u{li samo predstavnici koalicije SDA-SBB, dok su ostale tri stranke podr{ku Vladi davale u Skup{tini USK-a. Takav koncept djelovanja dogovoren je na 100 dana, odnosno do odr`avanja lokalnih izbora. Vladi Unsko-sanskog kantona ovo je tre}a rekonstrukcija i ~etvrti sastav od parlamentarnih izbora 2014. godine. U februaru 2015. godine, kao rezultat dogovora koalicije SDA-A SDA imenovana je Vlada Izudina Sara~evi}a. U maju 2016. godine, nekoliko zastupnika SDA, A SDA i SBB-a su izvr{ili rekonstrukciju Vlade i u vlast uveli SBB, kao rezultat dogovora SDA-SBB na dr`avnom

nivou. Me|utim, s tim se nije slagao Odbor SDA USK koji se ogradio od rekonstrukcije vlasti, da bi ve} u julu 2016. bilo izglasano nepovjerenje Vladi Izudina Sara~evi}a i imenovana nova s Huseinom Ro{i}em na ~elu. U novoj se iz prethodnog saziva jedini na poziciji odr`ao Adis Muharemovi}, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, koji je zamjenika dobio u posljednjoj, tre}oj po redu rekonstrukciji, zajedno s jo{ ~etvoricom kantonalnih ministara. S premijerom Ro{i}em u sazivu Vlade imenovanom u julu pro{le godine imenovani su i Salih Dedi} (SDA) za ministra financija, Jasmin Burni} (SBB) za ministra gra|enja, prostornog ure|enja i za{titu okoli{a, Dragan Polimanac (SDA) koji je ministarsku poziciju nakratko obavljao i u prethodnom sazivu Vlade premijera Izudina Sara~evi}a, D`avd Malko~ (SDA) za ministra za bora~ka pitanja, Ervin Bibanovi} za ministra unutra{njih poslova, Nikola Findrik za ministra pravosu|a i uprave, Asmir Crnki} (SDA) za ministra privrede te D`enis [abuli} (SBB) za ministra zdravstva i socijalne politike. / S. Pa{agi}

Mr. sc. Husein Ro{i} je ro|en 4. maja 1974. godine u Rujnici, op}ina Cazin. Osnovnu {kolu je zavr{io u Tr`a~kim Ra{telima, a srednju Ma{inskosaobra}ajnu tehni~ku {kolu u Biha}u. Nakon zavr{etka srednje {kole aktivno se uklju~uje u odbranu R BiH. U {kolskoj 1995/96. godini upisuje se na VII stepen Ma{inskog fakulteta u Biha}u i stje~e zvanje diplomiranog in`enjera ma{instva 14. septembra 2000. godine. Postdiplomski studij Suvremeno proizvodno in`enjerstvo upisuje 2001. godine na tehni~kom fakultetu u Biha}u, a ma-

gistrirao je 23. augusta 2005. godine. Trenutno je u zavr{noj fazi izrada doktorske disertacije. Zaposlen je na Tehni~kom fakultetu u Biha}u kao vi{i asistent u oblasti Op}e ma{instvo. O`enjen je i otac dvoje djece. U periodu od 2000. godine zaposlen je kao predmetni nastavnik na Mje{ovitoj ma{insko-saobra}ajnoj srednjoj {koli u Biha}u, kao vi{i asistent na Tehni~kom fakultetu u Biha}u, a u periodu od 2010. do 2012. godine obavljao je i funkciju predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Autor je vi{e stru~nih i nau~nih radova i projekata.

Jasmin Burni}, ministar za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a Ro|en je 16. juna 1986. godine u sanskom Mostu. Zavr{io je Mje{ovitu srednju {kolu "Sanski Most", a diplomirao je 2009. godine na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Srajevu. Magistrirao je 2012. godine na Postdiplomskom studiju Univerziteta u Sarajevu ~ime je stekao zvanje magistra sporta i tjelesnog odgoja. Kao profesor i nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja

u periodu od 2009. do 2015. godine radio je u Mje{ovitoj srednjoj {koli "Sanski Most", u O[ "5. oktobar" Sanski Most, Gimnaziji Sanski Most i Mje{ovitoj srednjoj {koli Bosanski Petrovac.

Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Ro|en je 9. marta 1978. godine u Biha}u. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Biha}u 2007. godine. Prvo radno iskustvo na poziciji pripravnika stje~e u Ministarstvu pravosu|a i uprave USK-a, gdje u periodu od 2013. do 2015. godine radi na poziciji stru~nog suradnika za izvr{enje alternativnih krivi~nih sankcija. U peri-

odu od 13. februara 2015. do 14. maja 2016. godine obavljao je du`nost ministra poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede u Vladi USK-a.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

D`evad Malko~, ministar za pitanje boraca i RVI USK Ro|en je 30. aprila 1973. godine u Biha}u. Zavr{io je Mje{ovitu srednju ekonomsku {kolu u Biha}u 1992. godine, a Vi{u ekonomsku {kolu u Biha}u 1998. godine. Diplomirao je 2013. godine na ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Od 1. septembra 1997. godine zaposlen je u Ministarstvu za pitanje boraca i RVI USK-a na poziciji vi{eg re-ferenta za financije. Obavljao je

du`nost vije}nika u Gradskom vije}u Biha} u mandatnom periodu 20122016. godina. O`enjen je i otac dvoje djece.

Anel Rami}, ministar unutra{njih poslova Anel Rami} iz Biha}a ro|en je 30. septembra 1977. godine u Biha}u gdje je 1998. godine zavr{io Mje{ovitu srednju {kolu Biha} - smjer ekonomski tehni~ar. Diplomirao je na Fakultetu kriminalisti~kih nauka u Sarajevu 2003. godine, a prvi radni odnos zasnovao je 2006. godine na poziciji vi{eg referenta za izvr{enje krivi~nih sankcija i mati~nu evidenciju osu|enih prekr{ajno ka`njenih osoba u Kazneno-popravnom zavodu Luke u Biha}u. Na ovoj poziciji je radio dio 2010. godine kada je unaprije|en u vi{eg stru~nog suradnika - odga-

jatelja osu|enih osoba. Od 2015. godine apsolvent je na postdiplomskom studiju Pravnog fakulteta Univerziteta u Biha}u, sa svim polo`enim ispitima, a priprema i odbranu magistarskog rada na temu: Tretman osu|enika i krivi~no zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini". Dobitnik je Zahvalnice Op}ine Biha}.

Salih Mesi}, ministar zdravstva, rada i socijalne pollitike Ro|en u Cazinu 1978. godine. Zanimanje: Doktor medicine, specijalista radiodijagnostike. Od 2008. Godine radi u ZU Dom Zdravlja Cazin na radnim mjestima: dr. med. spec. radiodijagnostike, dr. med. u slu`bi hitne medicinske pomo}i, dr. med. Slu`ba op}e medicine. [kolovanje : 1993 - 1997 Op}a Gimnazija Cazin, Srednja ma{insko-tehni~ka {kola Cazin - vanredno; 1997-2008 Medicinski fakultet u Sarajevu; Diplomirao s temom: "Kulturelna, biohemijska i serolo{ka identifikacija salmoneloznih infekcija" 2012 - 2016 UKC Sarajevo, klinika za radiologiju specijalisti~ki sta`; Strani jezici: Engleski jezik ~itanje: izvrsno, pisanje: izvrsno, govor: dobro. Njema~ki jezik - ~itanje: izvrsno, pisanje: izvrsno

3

govor: osnovno. Znanja i vje{tine: tehni~ke sposobnosti. Ra~unalne sposobnosti: vrlo dobro znanje Microsoft Office paketa (word, excel), poznavanje rada u grafi~kim programima PhotoShop i Paint Shop, kori{tenje interneta. Trenutno anga`ovan u radno tijelo Udru`enja radiologa FBiH na izradi pisanih smjernica - vodi~a u modernim radiodijagnosti~kim procedurama.

Dr. sc. Nikola Findrik, KO M E N TA R ministar pravosu|a i Novi uprave USK-a Ro|en je 06. septembra 1983. godine u Biha}u, gdje je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. Pravni fakultet Univerziteta u Biha}u upisao je akademske 2002/2003. godine, a diplomirao je 2006. godine. Od 05. septembra 2007. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Biha}u kao asistent na Katedri za krivi~no pravo. Postdiplomski studij na Krivi~no-pravnom smjeru upisao je akademske 2007/2008. godine. Magistarski rad pod naslovom "Krivi~no djelo ubojstva, s posebnim osvrtom na Unsko-sanski kanton za period 2003-2007. godine" odbranio je 2011. godine, te time stekao nau~ni stupanj magistra pravnih nauka. Za vi{eg asistenta izabran je 29.

rezultat PI[E: Safet HRNJICA

septembra 2011. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom " Kulturocid u Bosni i Hercegovini za vrijeme agresije 1992-1995. godine" odbranio je 14. decembra 2013. godine. Za docenta na predmetima Krivi~no pravo, Kriminologija i penologija biran je 10. juna 2014. godine. Autor je vi{e stru~nih i nau~nih radova i projekata, te je bio u~esnik brojnih nau~nih i stru~nih skupova. Koordinator je Krivi~no-pravnog smjera II ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Biha}u.

Zlatka [epi}, ministrica financija Ro|ena je 04. marta 1965. godine u Pe}igradu.Srednjo{kolski centar Ibrahim Perviz u Cazinu zavr{ila je 1984. godine. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Biha}u diplomirala je 2001. godine i stekla zvanje ekonomista, a 2008. godine na istom fakultetu stekla je stru~no zvanje: bachelor poslovanja, smjer ra~unovodstvo i revizija. Glavni zadaci na poslu: rad na prijemu, provjeri ispravnosti i knji`enju dokumentacije u glavnu knjigu i analitike. Pra}enje financijskih pokazatelja poduze}a i sastavljanje financijskih izvje{taja za periode propisane Zakonom o

ra~unovodstvu i reviziji. Platne transakcije sa bankama i korespondencija u vezi kreditnih sposobnosti klijenata. Radno iskustvo: u periodu od 1986-1990. godine u firmi Puran u Cazinu radi na poziciji financijskog knjigovo|e, a od 1995. godine radi kao glavni knjigovo|a u Paji} ra~unovodstvenom servisu. Posjeduje Certifikat za samostalnog ra~unovo|u iz 2001.godine i Uvjerenje o zavr{enom kursu za samostalan rad na personalnim ra~unarima.

Sanela ]enanovi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Osnovnu {kolu "Harmani I" u Biha}u zavr{ila je 2001. godine, a 2005. Gimnaziju Biha}. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Biha}u. Od 2007. godine radi u privatnom poduze}u koje vodi zajedno sa suprugom. Po~eli su s radom u proizvodnji za ino tr`i{te, a 2012. godine formirali su novu poslovnu jedinicu koja se bavi organizacijom vjen~anja i drugih proslava. Poznaje rad na ra~unaru

(Word, Excel, Internet...), te njema~ki jezik: ~itanje odli~no, pisanje - odli~no, verbalna komunikacija odli~no i engleski jezik: ~itanje - dobro, pisanje dobro, verbalna komunikacija - osnovno znanje. Nastavak na strani 4

Svima onima {to u kontinuitetu i ozbiljno prate doga|anja na politi~koj sceni Unsko-sanskog kantona nije potrebno obja{njavati su{tinu i smisao nanovo izvr{ene rekonstrukcije Vlade Unsko-sanskog kantona. Smjena pet ministara u solidno vo|enim ministarstvima privrede, unutra{njih poslova, obrazovanja, financija i zdravstva i imenovanje pet novih, ka`u eksperata, koji se tek moraju dokazati, novi je rezultat politi~ke borbe koja se izme|u sedam parlamentarnih politi~kih stranaka u USK-u vodi od februara 2016. godine. Otvaranju "Pandorine kutije" borbe za dominiranje u kantonalnoj zakonodavnoj i izvr{noj vlasti prethodila je godina stabilnog rada formirane parlamentarne ve}ine (SDA, ASDA i neformalno DNZ-a) i Vlade premijera Izudina Sara~evi}a, imenovane 12. februara 2015. godine. Me|utim, februarska doga|anja u 2016. godini ozbiljno su nagovijestila da bi brzo moglo do}i do ru{enja dotada{nje i sastavljanja neke nove skup{tinske ve}ine. Uvjet je bio da se sa ~elne pozicije u KO SDA USK-a makne Sead Kadi} koji je sa kadrovima SDA Biha} bio jaka brana ru{enju partnerstva sa A SDA. Prva varni~enja i nesporazumi u odnosima izme|u partnera u vlasti USK-a (SDA i A SDA) zapo~ela su u februaru kada je ve}i dio koalicije bio protiv kreditnog zadu`enja u korist izgradnje kanalizacijskog sistema u Cazinu. U zapo~etoj unutarstrana~koj politi~koj borbi ubrzo je rije{eno pitanje iznu|ene ostavke Seada Kadi}a prilikom ~ega je na upra`njeno mjesto predsjednika KO SDA USK-a jednoglasno imenovan [emsudin Dedi}. Nakon preuzimanja i ove strana~ke du`nosti Dedi} je obe}ao da }e u kratkom roku eliminirati uzroke podjela u SDA USK-a, da }e u razgovorima sa A SDA rije{iti pitanje me|ustrana~kih nesuglasica te kadrove SBB uvesti u skup{tinsku ve}inu i kantonalnu izvr{nu vlast. U funkciji ~lana strana~kog Predsjedni{tva jasne i nedvosmislene poruke svima je tada odaslao i Asim Kamber. Program svog i budu}eg politi~kog djelovanja strana~kih istomi{ljenika sa`eo je u objavljenom tekstu "Kud to plovi Unsko-sanska la|a". U dodatnim medijskim istupima vi{e je puta apostrofirao da SDA vi{e ne}e pristajati da kantonalni resursi i dalje budu u funkciji "jedne stranke i jedne op}ine" jasno aludiraju}i na A SDA i Cazin. U opredjeljenju za uvo|enje SBB u parlamentarnu ve}inu i kantonalnu izvr{nu vlast na|eni su argumenti za tra`enu "reviziju odnosa sa partnerima u vlasti" (A SDA) {to je podrazumijevalo preraspodjelu dotada{njeg ravnopravnog utjecaja u Vladi USK-a te u va`nim kantonalnim javnim preduze}ima i ustanovama. Na ovaj na~in svima je moralo biti jasno {ta slijedi. Tako definirana politika novog rukovodstva SDA USK-a nije prihva}ena od svih njihovih kantonalnih poslanika i strana~kih organizacija. I pored toga i (ne)o~ekivanih otpora ipak se krenulo u realiziranje (n)ovog politi~kog koncepta. Ve} u martu 2016. po~eli su pregovori o prvoj rekonstrukciji Vlade USK-a. Tad su se pojavili i problemi na Biha}kom univerzitetu. Da sve ne ide o~ekivanim tokom pokazala je majska rekonstrukcija Vlade USK-a koja je izvr{ena bez ve}inske suglasnosti KO SDA USK-a. Sedam poslanika SDA, tri SBB-a, {est A SDA i jedan DNZ-a smijenili su ministra zdravstva, poljoprivrede i MUP-a, Ibrahima Kajtazovi}a, Dragana Polimanca, i Senada Kljaji}a, i umjesto njih imenovali Draganu Bajri}, Samira Sedi}a i Saida Maki}a. Ova rekonstrukcija nije podr`ana od Centrale SDA. Podr{ku je dobio KO SDA na ~elu sa [emudinom Dedi}em. Nakon toga zapo~ela je jo{ `e{}a politi~ka borba uz prve objelodanjene prijetnje o mogu}oj smjeni Vlade Izudina Sara~evi}a. U junu je uhap{en Emd`ad Galija{evi} ~ime je oslabljen utjecaj SDA Biha}a. Ve} 10. jula smijenjena je Vlada Izudina Sara~evi}a i imenovana "manjinska" premijera Huseina Ro{i}a. Iza smjene Sara~evi}eve i imenovanja Ro{i}eve Vlade stala je nova ve}ina koju su ~inila ~etiri poslanika SDA, dva SBB-a, dva Laburisti~e stranke i po ~etiri SDP-a i DF-a. Njih ukupno 16. Podr{ka je obe}ana na rok od 100 dana koji je istekao nakon odr`anih lokalnih izbora. Od 20. oktobra, 2016. kad je isteklo obe}anih 100 dana pa sve do nedjelje, 29. januara 2017. godine, vo|eni su pregovori o mogu}nosti nastavka rada (do)sada{nje parlamentarne ve}ine. Iz nje je, me|utim, "isko~io" SDP. Nastavak rada rekonstruirane manjinske Vlade USK-a na ~elu s Huseinom Ro{i}em u nedjelju je podr`alo 7 od 10 poslanika SDA, 2 od 3 SBBa, 2 Laburisti~ke stranke, 4 DF-a i poslanik Amir Muri} iz SDP-a. Ostalo se manje-vi{e sve zna. Ka`u da cilj opravdava sredstvo. A jedan od njih je da se na svaki mogu}i na~in onemogu}e kadrovi A SDA da iz opozicije ponovno do|u u poziciju. A za{to, najbolje znaju klju~ni politi~ari iz vode}e politi~ke stranke sada{nje parlamentarne ve}ine. Neki od odgovora, mogu}e je da se nalaze i u Kamberovom zapo~etom "kolumnisti~kom" serijalu o tu`ila-~kopravosudnom tretmanu biv{e rukovodne strukture Unsko-sanskih {uma na ~elu s \evadom Muslimovi}em, te u autorovim {pekulacijama najave i svog mogu}eg privo|enja.


4

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

Ilfad Medi}, ministar privrede Ro|en je 19. oktobra 1961. godine u Bosanskoj Krupi. Osnovnu {kolu je zavr{io u Bosanskoj Dubici 1976. godine, kada je upisao gimnaziju gdje je zavr{io tri razreda, da bi 1979. godine preselio (vratio se) u Bosansku Krupu gdje je zavr{io ~etvrti razred gimnazije i maturirao iz predmeta matematike s temom "Logaritamske i eksponencijalne funkcije i jedna~ine". Po zavr{etku gimnazije u Bosanskoj Krupi 1980. godine, upisao je Ekonomski fakultet u Sarajevu, a u jesen iste godine oti{ao na odslu`enje vojnog roka u biv{u JNA. Na Ekonomskom fakultetu diplomirao je 13. februara 1987. godine sa temom "Sta-

bilizacioni aspekti monetarno-kreditne politike." Po zavr{etku studija, 01.04.1987. godine zaposlio se u Banjaluci u Centru slu`bi bezbjednosti, gdje je nakon godinu dana rada u svojstvu pripravnika s visokom stru~nom spremom polo`io pripravni~ki, odnosno stru~ni ispit za organe uprave, a stru~ni ispit se sastojao uglavnom od predmeta iz oblasti prava vezanog za Krivi~no zakonodavstvo, Zakon o krivi~nom postupku, Ustavno pravo i druge pravne oblasti, obzirom da je ovaj ispit bio uvjet za stjecanje zvanja inspektora za suzbijanje privrednog kriminaliteta, gdje je i radio u CSB Banjaluka sve do

po~etka rata na podru~ju BiH. Po~etkom aprila 1992. godine do{ao je na podru~je Bosanske Krupe i pridru`io se tada{njoj Stanici javne bezbjednosti Bosanska Krupa, gdje je imenovan za na~elnika Odjeljenja za suzbijanje kriminaliteta. U MUP-u se zadr`ao do oktobra 1995. godine, kada je demobiliziran i kada se posvetio obnovi u ratu devastirane porodi~ne ku}e u Bosanskoj Krupi. Dana 27.07.2001 godine zaposlio se u Raiffeisen banci u Filijali Biha} u kojoj je od asistenta account managera, preko rukovodi-

oca Odjeljenja za kreditiranje pravnih lica za USK do{ao i na radno mjesto direktora Filijale u Bosanskoj Krupi. U Raiffeisen banci se zadr`ao do 01.05.2005 godine i za ovo vrijeme dao je zna~ajan doprinos u razvoju kreditiranja pravnih lica u USK-u, {irenju poslovne mre`e Raiffeisen banke u USK-u, kada su otvorene jo{ tri filijale u Cazinu, Sanskom Mostu i Velikoj Kladu{i. Od 01.05.2005 godine, nastavio je radnu karijeru u Hypo Alpe-Adria bank d.d. Mostar, u svojstvu voditelja Filijale Biha} koja je imala kompetencije na podru~ju USK-a. U periodu od 2005. do 2008. godine u sklopu filijale su otvorene ~etiri poslovnice i to Biha}, Cazin, Sanski Most i Velika Kladu{a. Tako|er u ovom periodu Filijala Biha} je uz podr{ku onda{njeg menad`menta u Mostaru kupila i adaptirala

SDP BIH

@elimo obavijestiti gra|ane USK-a da nismo na bilo koji na~in u~estvovali u kreiranju, sada ve} "rekonstruirane" Vlade

vodstva, tj. rukovo|enja timovima i izgradnje timova, razvoj komunikacijskih vje{tina, te posjeduje stru~ne komunikacijske i organizacijske sposobnosti zasnovane na edukaciji i iskustvu, spremnost za timski rad i prilago|avanje potrebama tima, kao i razumijevanje potreba klijenata. Rade}i policijske poslove stekao je sposobnosti tuma~enja i primjene zakonskih propisa, obzirom da se svakodnevno susretao sa zakonskim propisima i primjenom zakonskih propisa. Od 17.07 2014. do 18.12.2015 godine radio je u Vakufskoj banci na radnom mjestu savjetnika za klijente retaila, a 18.12.2015. godine pre{ao je raditi u BERLINA d.o.o. Biha} na radnom mjestu savjetnika za financije i ra~unovodstvo. Odli~no poznaje privredne prilike u USK-u.

DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA

Odbili u~estvovati u re`iranoj politi~koj farsi Povodom vanredne sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona, Kantonalni odbor Socijaldemokratske partije USK-a izra`ava nezadovoljstvo kr{enjem svih normi parlamentarne prakse, uklju~uju}i Ustav i Poslovnik Skup{tine USK-a, ali i zbog ~injenice da je ova sjednica produkt u kafani napravljene ve}ine SDA, SBB, DF i Laburisti~ke stranke. Zbog toga je Klub poslanika SDP BiH u Skup{tini USK-a odbio u~estvovati u re`iranoj politi~koj farsi i dati podr{ku ponu|enim rje{enjima jer nije ispunjen ni minimum regularnosti, ali i kompetentnosti izabranih prilikom tzv. "rekonstrukcije" vlasti. Tokom glasanja, jedan poslanik iz kluba SDP BiH samoinicijativno je dao podr{ku rekonstrukciji Vlade USK-a, protivno stavu Kluba SDP, o ~emu }e

poslovnu zgradu u centru Biha}a, (biv{a takozvana "Mala robna ku}a "Beograd", povr{ina objekta 1400 m2), {to sve zajedno smatra svoji li~nim i odli~nim uspjehom. Dana 30.06.2011 godine unutar Hypo Alpe-Adria bank d.d. Mostar do{lo je do reorganizacijskih promjena kojima su ukinute filijale kao {iri regionalni organizacijski oblici, od kada obavlja funkciju vi{eg savjetnika za klijente iz javnog sektora, do 14.02.2014 godine. Rade}i zadnjih 12 godina u navedenim bankama, radio je na mnogim akvizicijama u segmentu pravnih lica, odnosno SME-a korporativnog i javnog sektora, tako da odli~no poznaje tr`i{te USK-a. U sklopu radnih aktivnosti, obavio je dosta edukacija vezanih za oblast bankarskog menad`menta i financijskih usluga, kreditnih i financijskih analiza, upravljanja -

organi Kantonalnog odbora SDP u skladu sa Statutom provesti odgovaraju}i postupak, a o rezultatima postupka ~lanstvo SDP BiH i javnost }e biti blagovremeno obavije{teni. @elimo obavijestiti gra|ane USK-a da nismo na bilo koji na~in u~estvovali u kreiranju, sada ve} "rekonstruirane" Vlade, ~ija su pojedina kadrovska rje{enja ispod svakog nivoa i ne daju minimum garancija za uspje{no vo|enje vrlo va`nih resora. Takav neodgovoran pristup ovako va`nim pitanjima smatramo i uvredljivim prema mladim i obrazovanim ljudima, koji su potro{ili ve}i dio svoga `ivota na obrazovanje i usavr{avanje, sa `eljom da svojim znanjem daju doprinos razvoju Unsko-sanskog kantona, ali se nakon ove vanredne sjednice Skup{tine, sigurno osje}aju razo~arani, podcijenjeni i nepotrebni. SDP BiH ni ubudu}e ne}e biti dio lo{ih rje{enja, a na{u podr{ku mogu o~ekivati isklju~ivo kompetentni i nekorumpirani kadrovi, spremni da po{teno rade u interesu svih gra|ana USKa, pri tome li{eni svih li~nih i strana~ko-rodbinskih interesa.

KLUB POSLANIKA DF

Mi smo u koaliciji sa stanjem u kantonu Klub poslanika Demokratske fronte u Skup{tini USK-a, na vanrednoj sjednici Skup{tine USK dali su svoj glas za rekonstrukciju Vlade USK-a i time pokazali svoju odgovornost, prije svega prema gra|anima USK koji su ih izabrali jer ne `ele anarhiju, ustavnu krizu i nefunkcioniranje sistema i institucija ~iji je osniva~ Kanton. Ne `elimo da u~estvujemo u blokadama. Tako|er, ne `elimo da u Unsko-sanskom kantonu vlada anarhija, kako to neki `ele, po sistemu '' {to gore to bolje'', a {to je ve} vi|eno. Demokratska fronta u izvr{noj vlasti odnosno u Vladi USK-a, nema niti jednog svog ~lana. Na{a podr{ka nema nikakve veze s podr{kom SDA ili bilo kojoj drugoj stranci.

Nismo i ne}emo biti ni sa kim u bilo kakvoj koaliciji u ovom mandatnom periodu. Mi smo u koaliciji sa stanjem u USK-u, s gra|anima, a prije svega s dr`avom Bosnom i Hercegovinom. Svojim glasom za rekonstrukciju Vlade Unskosanskog kantona poslanici DF u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, re~eno je na press konferenciji, preuzeli su odgovornost da usmjeravaju upravljanje resursima, ali i da Kanton funkcionira u duhu ustavnih i zakonskih ovla{tenja. Opredjeljenje Demokratske fronte je da u duhu Ustava i pozitivnih zakonskih propisa ne dozvoli blokadu na bilo kojem nivou, ako smo u mogu}nosti. Tako }emo ~initi i ubudu}e, saop}avaju iz DF USK-a.

Novom ve}inom vladaju li~ni interesi ''Tresla se gora, rodio se mi{'' vjerojatno nema boljeg i kra}eg naziva da se opi{e ishod vje{ta~ke drame u re`iji pojedinica nove koalicijske ve}ine u Skup{tini USK-a koju ~ine: SDA, SBB, DF i Laburisti~ka stranka BiH. Demokratska narodna zajednica BiH najo{trije osu|uje kr{enje Ustava i Poslovnika Skup{tine USK-a od strane nove koalicijske ve}ine. Ho-ruk sistem predlaganja va`nih ta~aka dnevnog reda, kao {to je rekonstrukcija Vlade, rezultat je koji razbija i posljednju iluziju u sposobnost aktualnog upravlja~kog tima da kanton kojim rukovodi izvu~e iz duboke ekonomske, dru{tvene i moralne krize. Rekonstrukcija nije obavljena na osnovu nekog dugoro~nog plana i programa, koji bi obuhvatio pozitivne promjene. To mo`emo vidjeti iz ''obimnih'' biografija predlo`enih ministara koje sadr`e pet do {est re~enica, a sutra o~ekujemo da tako iskusni ljudi vode ovaj kanton. Upravo je to dokaz da novom koalicijskom ve}inom vladaju li~ni interesi, a interesi gra|ana ovog kantona kao {to su socijalna pitanja, masovan odlazak porodica u strane zemlje, nemaju mjesta da budu ta~ke dnevnog reda i teme od va`nosti za ovaj kanton.

Ne}emo sebi dozvoliti da budemo dio onih koji u prvi plan stavljaju rje{avanje li~nih interesa, a ne interesa gra|ana, zato pozivamo premijera i novu koalicijsku ve}inu da se kona~no okrenu rje{avanju stvarnih problema Kadrovska politika nove parlamentarne ve}ine ovim ~inom je pokazala svoju nezainteresiranost za rje{avanje stvarnih problema na{ih gra|ana. Demokratska narodna zajednica BiH nije sebi mogla dozvoliti da bude dio politike koja ukazuje da je u pozadini ove rekonstrukcije bio druga~iji cilj, a to je nestru~nost, neprofesionalizam i podobnost koji su glavna karakteristika nove ve}ine. Ne}emo sebi dozvoliti da budemo dio onih koji u prvi plan stavljaju rje{avanje li~nih interesa, a ne interesa gra|ana, zato pozivamo premijera i novu koalicijsku ve}inu da se kona~no okrenu rje{avanju stvarnih problema gra|ana USK-a, isti~e se u saop}enju kojim se DNZ BiH oglasila povodom odr`avanja 14. i 15. vanredne sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

5

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

GRA\ANSKI SAVEZ O IZRADI URBANISTI^KOG PROJEKTA BBI GALERIJE DELEGACIJA EUROPSKE UNIJE U BIH RAZGOVARALA S GRADONA^ELNIKOM FAZLI]EM

Bespotrebna politizacija Na pro{lotjednoj sjednici Gradskog vije}a najve}u diskusiju izazvala je ta~ka Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanisti~kog projekta BBI galerije. Iako ta ta~ka dnevnog reda u su{tini ne zna~i ni{ta osim odobrenje nadle`noj slu`bi da pristupi izradi urbanisti~kog projekta, izazvala je prili~an interes javnosti s obzirom na urbicid koji je posljedjih nekoliko godina prisutan u centru Biha}a. "Da li se Kino Una nije trebalo prodati, da li je prodajna cijena istog trebala biti tako niska, pitanja su koja pripadaju pro{losti i na koja u ovom trenutku ne mo`emo utjecati. Iako sama odluka ne zna~i ni zabranu niti dozvolu gra|enja BBI galerije, iako je lokacija Kina Una na kojoj se BBI treba graditi prodana prije skoro dvije godine, iako se zna ko ju je prodao i pod kojim uvjetima, samo radi ~injenice da gra|ani putem radija slu{aju prenos sjednice Gradskog vije}a, pojedini vije}nici su ~itav slu~aj politizirali do besvijesti, da bi odluku nakon nekoliko sati

rasprave usvojili jednoglasno. Ve}ina rasprava oko tog slu~aja bila je usmjerena na osude poteza ranije vlasti, dok su oni koji su generirali taj problem za vrijeme proteklog saziva ostali pri stavu da im je to bio dobar potez. Slo`ena situacija oko gradnje BBI centra u Biha}u na lokaciji Kina Una ima onoliko rje{enja koliko imamo izbora. Prvi izbor je da Grad Biha} mo`e vratiti investitoru novce kojih nemamo, pa ne znamo da li je to uop}e izbor. Drugo, mo`emo osporiti prava jednog ozbiljnog investitora da u skladu s pravima koja su mu data gradi na lokaciji koju posjeduje i tako

poslati lo{u poruku sa ovog investicionog prostora, te uz to pretrpjeti zna~ajne pravne i financijske posljedice. Te kao tre}i izbor, mo`emo uz pomo} struke otvoriti prvu fazu rje{avanaja ovog problema daju}i zeleno svjetlo nadle`nim slu`bama za izradu urbanisti~kog projekta, {to je zapravo u ovom trenutku jedini realan izbor. Treba naglasiti da }e isti urbanisti~ki projekt nakon izrade do}i ponovo na Vije}e u formi nacrta, a vije}nici }e imati priliku ponovo odlu~ivati je li predlo`eni projekt zadovoljavaju}i te, {to je najva`nije, da taj proces podrazumijeva uklju~ivanje

stru~ne javnosti i gra|ana koji }e tako|er imati pravo reagiranja. Kona~ni prijedlog usvojenih primjedbi na}i }e se po tre}i put pred vije}nicima. To je dugotrajan proces, ali koji }e dovesti do najboljeg rje{enja. Pri tom ne treba zaboraviti ni dozvolu koju treba dati i JU Zavod za za{titu kulturnog naslije|a. Dakle, izrada urbanisti~kog projekta koja je predlo`ena sa uklju~ivanjem svih aktera i struke definirat }e nove linije u prostoru te u fokus staviti Fethiju i uzeti u obzir okolne prostore, dok }e gra|ani i sav intelektni potencijal Biha}a formirati kona~ni zaklju~ak koji }e odgovarati svima. Gra|anski savez je stava da gradu Biha}u svakako trebaju investicije, nova gradnja, objekti i brendovi. Ali ono {to se mora mijenjati u budu}nosti jeste da Grad postavlja uvjete gradnje, posebno na osjetljivim lokacijama, a ne da to diktiraju privatni interesi koji ne smiju biti iznad zakona", saop}avaju iz Gradskog odbora Gra|anskog saveza Biha}.

Poljoprivredu zakonski urediti i oja~ati Sinno Khaldoun, zamjenik {efa Delegacije Europske unije u BiH i Alexandra Wagner, {efica Kancelarije Delegacije EU u Banjoj Luci posjetili su Gradsku upravu Biha}a i u razgovoru s biha}kim gradona~elnikom [uhretom Fazli}em upoznali se sa aktualnim ekonomskim i politi~kim pitanjima u gradu Biha}u, s posebnim akcentom na razvoj poljoprivrede i turizma i Upitnika kojeg na{a zemlja ispunjava na putu ka statusu kandidata za EU. Istaknuv{i da je svaka posjeta predstavnika me|unarodne zajednice gradu Biha}u itekako dobro do{la jer stvara pozitivnu sliku o Biha}u, gradona~elnik Fazli} istakao je da podr{ka EU na{oj zemlji, a samim time i gradu Biha}u od velikog je zna~aja ka ekonomskom ja~anju dr`ave. - Teme koje su dominirale odnose se upravo na ekonomsko ja~anje dr`ave,

Podr{ka EU na{oj zemlji od velikog je zna~aja a samim time i lokalnih zajednica. Razgovarali smo o na{em vi|enju razvoja poljoprivrede i turizma koji su za Biha} strate{ke grane i koje kao takve imaju razvojni potencijal. Me|utim, da bi iskoristili taj potencijal mi moramo prije svega usvojiti strategiju razvoja poljoprivrede na dr`avnom nivou, rje{iti pitanje dr`avne imovine, na~ina pla}anja poticaja i rje{iti problem infrastrukture kada je u pitanju turizam - istakao je gradona~elnik Fazli}. Poljoprivreda i ruralni razvoj moraju se zakonski urediti i oja~ati. To je, istaknuo je gradona~elnik Fazli}, za grad Biha} od izuzetne va`nosti uzme li se u obzir potencijal kojeg poljoprivredna proizvodnja i turizam imaju na ovom podru~ju.

BOSANSKA KRUPA

Dobar primjer s mogu}no{}u unapre|enja i visoke u~inkovitosti uprave U Bosanskoj Krupi prezentiran je izvje{taj o procjeni u~inka dobre uprave ura|enoj od strane UNDP-a ulaskom u projekt op}inskog okoli{nog i ekonomskog upravljanja (MEG). Procjena u~inka poduzeta je da bi se utvrdilo stanje u jedinicama lokalne samouprave te da bi se identificirale slabo razvijene i dobro razvijene oblasti. Bosanska Krupa je ocijenjena kao dobar primjer s mogu}no{}u unapre|enja i postizanja visokih ocjena u~inkovitosti uprave. Izrazito visok u~inak bosanskokrupska uprava ima kod nekoliko va`nih oblasti, me|u njima je svakako rast i razvoj op}ine. Podaci

govore da Bosanska Krupa u posljednje tri godine bilje`i kontinuiran rast broja zaposlenih, samostalnih poduzetnika, malih i srednjih preduze}a. - Analiza je pokazala otprilike stanje na podru~ju Bosanske Krupe u samom rukovo|enju, pristupu, odnosu s privrednicima i gra|anima. Mogu zaista izraziti zadovoljstvo sa svim tim rezultatima, pokazali smo da smo op}ina s povoljnim poslovnim okru`enjem, pokazali smo one dobre strane gdje smo mo`da najbolji ili jedni od boljih u BiH, ali su se pokazale i neke stvari koje u narednom periodu trebamo unaprijediti {to }emo i ~initi

kroz MEG projekt - isti~e Armin Halitovi}, op}inski na~elnik. Na~elnik dodaje da su dobri rezultati posljedica konstantnog insistiranja na osnivanju novih preduze}a, stvaranja uslova i zapo{ljavanja, osnivanja novih obrtni~kih radnji. Nagla{ava da je Bosanska Krupa jedna od rijetkih op}ina u BiH koja ima taj pozitivan trend i da }e sve ~initi da bi se on zadr`ao. Istovremeno }e se radi-

ti na unapre|enju onih oblasti u kojima je uprava imala nizak ili osrednji u~inak, a to su one koje se ti~u uklju~ivanja i u~estvovanja gra|ana u dono{enju odluka, nedovoljnog broja inicijativa gra|ana za provo|enje va`nih odluka i sl. MEG projekt implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija, a financira ga Vlada [vicarske. U narednih 12 godina nastojat }e pobolj{ati op}inske kapacitete pru`aju}i po-

Bosanska Krupa je ocijenjena kao dobar primjer s mogu}no{}u unapre|enja i postizanja visokih ocjena u~inkovitosti uprave

BIHA], Ul. 502. redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 vite{ke brigade bb ra~unovodstvo: 226-488 (tel./fax); marketing: 226-485 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE� d.o.o. Redakcijski kolegij: Sanela Pa{agi}, Safet Hrnjica, direktor: Safet Hrnjica Svjetlana ^elan, i Osman Deli} izvr{na direktorica: Sanela Pa{agi} novinari : Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi}, Niha D`ani} Ninski

mo} u primjeni kvalitetnih javnih politika i upravljanja procesima, {to treba inicirati uzajamno djelovanje lokalnih donosioca odluka i gra|ana te podr`i kapitalne investicije za pokretanje odr`ivog ekonomskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta. Ove aktivnosti bit }e realizirane u suradnji s 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave (koji su na konkurentan na~in izabrane iz {ire grupe od 31 potencijalnog kandidata me|u jedinicama lokalne samouprave) te kompanijama iz privatnog sektora, relevantnim institucijama na kantonalnom, entitetskom i dr`avnom nivou. Za podr{ku i odr`avanje pro-

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

mjena uvedenih na lokalnom nivou, MEG projekt }e poticati pobolj{anja regulatornog okvira u skladu s relevantnim EU standardima, i prema decentralizovanom i unaprije|enom sistemu pru`anja usluga. Projekat }e podr`ati kreiranje sinergije izme|u op}ina, poslovnog sektora, ministarstava na entitetskim i kantonalnim nivoima, udru`enjima i profesionalnim mre`ama. Oko 700.000 gra|ana, uklju~uju}i i 40.000 socijalno isklju~enih, imat }e koristi od pobolj{anih lokalnih slu`bi, novih mogu}nosti zaposlenja, kao i pobolj{anih uslova za razvoj privrednog sektora.

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka

Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d.

Registarski broj: 4263024120002 Ra~un broj: 1610350008520037

DTP: Osman Deli}, Antonija Duri}, Hilmija Hrnji} PDV broj: 263024120002

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha}


6

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

Ho}u da ka`em

PI[E: Halid ALIJAGI]

S

reo me Red`o neki dan sav razdragan. ^im me je ugledao ra{irio ruke kao da je na utakmici! I ne{to pri~a… satra se… a ja ga ne razumijem! Kad je do{ao na pet metara ja ga zaustavim i ka`em da krene iz po~etka. Kad je do{ao do zraka, nakon dvije-tri minute, po~ne mi pri~ati o kom{iji Salki: "To je onaj automehani~ar {to mu je otac bio nastavnik u T[C. Ne zna{ {ta je T[C? To ti je Tehni~ki {kolski centar, ili najbolja {kola za zanate u onoj dr`avi. Njegov otac je bio VK majstor i najbolji stru~njak na tokarskom stroju. E to je predav'o

vako, ono u razredu… i predav'o praksu! Jes' ti dobar meni jutros? Ne{to mi slabo konta{… Opi~ila te ova ju`ina! Ho}e to. Nego, slu{aj, neki dan sjedim ja kod Alice u lokalu… tu`no brate, nekako prazno bez Daninog…" Okrenu se kom{ija i k'o da zajeca! Bili su dobri prijatelji i u zadnje vrijeme kad god mu naumpane Danin on se dobro ispla~e. Nakon pet minuta nastavi bri{u}i mokre obraze: "Nego, slu{aj, onaj mali Sabro privuk'o se blizu mene pa mi {ap}e. Mali je ba{ smi{an, ko bi rek'o da je zavr{io pravo. [ap}e on meni kako je automehani~ar Salko o'{o na nebo, gluho ti bilo, te da ga je tamo na ulazu do~ek'o }ato. Sjedi za stolom i nalivperom pi{e u nekakvu golemu knjigu. Veli mali Sabro da je fini Palempara kad unosi dnevni pazar… Tad sam se prvi put malo zacerek'o. ^im je stao pred tog }atu Salko se po~'o derati: "Pa {ta je ovo!? [ta }u ja ovdi? Imam nepunih 35 godina, ne

Ne sipaj vi{e Valteru pu{im, slabo pijem, rano idem spavati, eto sino} sam leg'o u jedan'es… i evo odjedared sam tu pred tobom! Mora da je nekakva golema gre{ka! De ti }ato provjeri u toj svojoj knjigi!" Gleda }ato, lista unazad, pa }e ti: "Meni se nikad nije dogodila gre{ka. Ali eto de, da provjerim. Jes' ti automehani~ar Salko iz Biha}a, iz Prekovnja, sin nastavnika u T[C… Jesi, jesi… ti si jedini takav u Biha}u… Eto Salkane, prema mojim knjigama ti si umro od starosti!" "Od starosti, ka`e{! Moj babo je ostario, more biti da njega tra`ite! Eno ga spava u prizemlju. Vidi{ da je gre{ka!" ]ato blehn'o u njega pa }e ti nakon minute: "Slu{aj mulac, tvoj babo bi sigurno i umro za tebe ali jo{ nije u mojoj knjizi… ali evo, po mojoj ra~unici ti si bio najstariji stanovnik na Zemlji. A ra~unica je jednostavna, sabro sam sve sate tvog, hajmo re}i rada, koje si zara~unao mu{terijama i… to ispade 146 godina!" E tad sam se

dragi moj kom{o vala nasmij'o ba{ od srca. Sio budale onog malog Sabre… Ko bi reko da je pravnik", izbifla kom{ija i osta `iv. Kad je kom{ija malo do{ao sebi, ovaj put od smijeha, ja mu ka`em da on ustvari i ne zna ni{ta o malom Sabri. Njegov otac je bio Nijemac koji je zarobljen u Drugom svjetskom ratu. Za kaznu je Valter, tako mu je bilo ime, morao dvadeset godina raditi u biv{oj Jugi, a on je izabrao Biha}. Po zanimanju je bio diplomirani in`enjer ma{instva i u po~etku je radio u vojnoj radioni za opravke naoru`anja. Kasnije je predavao ba{ u onom T[C predmete kemiju i fiziku. Njegova se porodica nakon rata brzo sna{la tako da su po~etkom {ezdesetih godina ve} imali nekoliko tvornica. Ho}u re}i, tad su ve} bili plaho bogati. Na{ Valter je volio ovaj grad a naro~ito Prekounje u kojem je stanovao sa suprugom Razom, jednom k}erkom i dva sina. Godinu-dvije prije

po~etka ovog rata svi su sa svojim familijama otputovali u Njema~ku, po{to su k}erka i jedan sin zasnovali svoje familije. Me|utim, jedan Valterov unuk, koji je dobio ime po njegovom najboljem drugu Sabriji, se vratio 1992. godine. Bio je maloljetan ali stalno se vrzmao oko boraca. Trenutno `ivi na relaciji Biha} - Betina na Murteru - Berlin… Me|utim, ovo je zanimljivo, jednom je njegov djed Valter, koji je bio pravi {eret, do{ao u Biha} i to ba{ u vrijeme pe~enja rakije. U unukovom stanu se maskirao u stariju damu i kad je do{ao kod prijatelja Sabrije koji je pekao rakiju s kom{ijom Hasom, nakon pozdrava piskutavim glasom je rekao da se zove Valter. Sabrija re~e Hasi da naspe jednu Valteru. Kad je ispio opet ponovi da je Valter. Hase krene sipati a Sabrija re~e: "Ne sipaj vi{e Valteru, vi'{ da je `ena pjana!" Kom{ija se opet zacenu od smijeha. A neka te, neka te, Red`o.

INTERVJU: [EMSUDIN BAJRI] PREDSJEDNIK OBRTNI^KE KOMORE USK

Nacionalni park - velika {ansa za obrtnike O

brtni~ka komora Unskosanskog kantona poslovnu 2016. godinu, prema rije~ima prvog ~ovjeka ove institucije [emsudina Bajri}a, zavr{ila je dosta uspje{no. Pored redovnih aktivnosti, a to podrazumijeva dnevni prijem i pru`anje pomo}i i do deset obrtnika, uspje{no su realizirali niz drugih aktivnosti vezanih za obrtni{tvo USK-a.

KRAJINA: Koje su to redovne aktivnosti, a koje vanredne? BAJRI]: U redovne poslove spada direktna pomo} obtniku u savjetodavnom smislu pri osnivanju obrta, ali i kod ga{enja obrta. Neki imaju problem s Poreskom upravom, drugi su dobili poticaje i zapetljali se s pravdanjem utro{ka tih sredstava i niz drugih aktivnosti koje svakodnevno rje{avamo u hodu. U ostale aktivnosti spadaju pomo} Obrtni~ke komore u organizaciji sajmova, pomo} obrtnicima u nastupu na raznim sajmovima, od lokalnih do federalnih pa ~ak i izlaganja proizvoda u inozemstvu. Kao jedan od primjera navest }u u~e{}e na{ih uzgajiva~a ljekobilja na sajmu u Abu Dhabiju koji traje vi{e od mjesec dana. Poku{avamo iz toga izvu}i kontinuiranu i trajnu suradnju, a ne da to bude samo sajamsko izlaganje jednom godi{nje. Kada je u pitanju ta djelatnost moram naglasiti da je proizvodnja i prerada ljekobilja na na{im prostorima dostigla vrlo solidan nivo. Na{i su

obrtnici u toj djelatnosti lideri u Bosni i Hercegovini. Imamo sve ve}i broj obrtnika koji izvoze svoje proizvode, a to dokazuje da su dostigli kvalitet, asortiman, solidnu ambala`u te da ispunjavaju sve standarde koje zahtijeva ino tr`i{te. I to je ono {to je veoma zna~ajno. Na{a je prednost {to koristimo prirodno obnovljive resurse, {to ne uvozimo ni{ta od komponenti koje ugra|ujemo u taj posao i proizvod i to je na{a velika prednost. Jedna od intenzivnih aktivnosti Obrtni~ke komore se odnosi na pomo} obrtnicima kada su pitanju javni pozivi za poticaje s bilo kojeg nivoa. Mi redovno pratimo te objave i obavje{tavamo na{e ~lanstvo da na vrijeme podnesu aplikaciju, poma`emo im u izradi aplikacije. Kada dobiju ta sredstva ~esto prave gre{ke u koracima na na~in da dio sredstava preusmjere i onda ne mogu pravdati utro{ak. Tu je na{a pomo} obrtnicima velika kako bi ih usmjerili na pravi put i na pravi na~in. KRAJINA: Obrtni~ka komora USK pokriva cijeli teritorij Unskosanskog kantona. Jeste li u me|uvremenu svoje djelovanje pro{irili i na region? BAJRI]: U 2016. godini smo poku{ali iza}i iz okvira Unsko-sanskog kantona. Imali smo odre|ene kontakte sa Zanatskom komorom RS-a. Poku{avamo tu otvoriti prostor u smislu ravnopravnosti obrtnika iz RS-a kada dolaze ovdje i obrnuto.

Zatim poku{avamo kroz taj oblik suradnje ujedna~iti propise, takse, uvjete nastupa na sajmovima i sli~no. S na{im susjedima iz R Hrvatske intenzivno sura|ujemo, posebno s kolegama iz Obrtni~ke `upanijske komore Karlovca i Gospi}a. Idemo na njihove sajmove, pratimo njihova iskustva. Ima jedna mogu}nost koja je jo{ uvijek latentna, ali treba razmi{ljati o njoj. Odnosi se na anga`man na{ih obtnika u susjednoj Hrvatskoj u dijelu deficitarnih zanimanja. To govorim iz razloga jer iako je kod nas prisutan trend odlaska ljudi u druge zemlje taj trend je u susjednoj dr`avi jo{ izra`eniji i tamo obrtnici ve} ostaju bez radnika, ne samo zidara i konobara ve} i voza~a, automehani~ara,

Kao jedan od primjera navest }u u~e{}e na{ih uzgajiva~a ljekobilja na sajmu u Abu Dhabiju koji traje vi{e od mjesec dana. Poku{avamo iz toga izvu}i kontinuiranu i trajnu suradnju, a ne da to bude samo sajamsko izlaganje jednom godi{nje

kerami~ara. U tom pogledu smo na~eli pri~u. Biha} i Karlovac su udaljeni svega 100 kilometara i nema nikakvih prepreka da se na{i ljudi zaposle tamo kao i da obrtnici ove dvije regije na|u zajedni~ke poslove u zemljama EU. Puno toga se mo`e odraditi na obostrani interes. Mogu}nosti su brojne, ali na tome treba intenzivno raditi. Slu`ba za zapo{ljavanje USK ima kontinuiran rad na edukaciji i obuci zanatskih kadrova. Centar za obuku i prekvalifikaciju u Biha}u dosta uspje{no provodi nastavu za zanimanja zidara, tesara, kerami~ara, varioca i sli~no. Za svega dva do tri mjeseca ljudi se obu~e i mogu odgovoriti potrebama tr`i{ta. S tim sam upoznao i kolege u Karlovcu. KRAJINA: Ve} nekoliko godina uspje{no sura|ujete s jednom njema~kom fondacijom.

O ~emu je rije~? BAJRI]: Istina, imamo dobru suradnju. Oni svake godine daju sredstva za ~etiri stipendije u iznosu od 400 KM po jednom u~eniku. Stipendije su namijenjene u~enicima sa zavr{enom srednjom zanatskom {kolom. U ovom projektu obuka kod poslodavca traje {est mjeseci nakon ~ega polaznik, ako se poka`e kao dobar radnik, zasniva radni odnos kod tog poslodavca. Do sada je kroz ovaj projekt pro{lo 30-ak u~enika, a preko 90 posto ih je dobilo stalni posao kod poslodavca gdje su bili na obuci. Ovaj projekt je veoma dobar i tre-


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

balo bi da ga podr`i {to ve}i broj i ovda{njih institucija i privrednih subjekata. Ove godine smo dogovorili s Vladom USK-a da i oni stipendiraju jednog polaznika. Grad Biha} je u~estvovao jednu godinu, Obrtni~ka komora je dvije godine imala svoje kandidate, ali sve bi to moglo puno vi{e. To jeste kap u moru, ali i more se sastoji do kapi. Kada bi se sve institucije uklju~ile to bi se osjetilo na terenu. KRAJINA: Posljednjih godina bilje`ite rast ~lanstva. [ta je doprinijelo tome? BAJRI]: Zaista bilje`imo trend rasta broja obrtnika na podru~ju Unsko-sanskog kantona. Ranijih godina smo imali velikih problema i u to vrijeme na godi{njem nivou znalo se gasiti izme|u 30 do 40 obrta, a otvarati svega desetak. Sada je situacija sasvim druga~ija. Bilje`imo vi{e od 350 novih ~lanova. Po meni tri su klju~na faktora za to. U prvom redu sve zna~ajniji poticaji s federalne, ali i ni`ih razina vlasti za obrtni{tvo. Drugi faktor je taj {to smo mi svojim radom i djelovanjem stalno motivirali ljude da razmisle o mogu}nostima otvaranja obrta. U tom procesu smo im davali punu podr{ku. Najgora varijanta je ~ekati, a da ne zna{ ni {ta ni koga. I tre}i faktor je taj da su ljudi kona~no shvatili da dr`ava ne radi ni{ta na otvaranju fabrika i da se moraju okrenuti sami sebi, sagledati svoje mogu}nosti, ideje i uz na{u pomo} preto~iti ih u posao. Mnogima smo na tom putu pomogli i poma`emo i dalje u okviru na{ih kompetencija. Naravno svi oni u posao ulaze u vrijeme velikih optere}enja, nepovoljnog poslovnog ambijenta. Stanje se konstantno "zao{trava" i jo{ }e biti te`e, a sve s ciljem su`avanja prostora za sivu ekonomiju i rada na crno. Sve }e se vi{e insistirati na provo|enju propisa. Da }e tako biti ve} se mo`e naslutiti po Zakonu o financijskom poslovanju koji podrazumijeva da ta~no u ugovorenom roku morate platiti svoje obaveze. To }e mnoge pokositi, bit }e to mu~no i stresno za mnoge. S druge strane, ukoliko se ovaj zakon bude dosljedno primjenjivao po~istit }e negativne stvari i ostaviti prostor za zdrave i likvidne poslodavce koji }e se br`e i efikasnije razvijati. Moram re}i da su obrtnici

7

najdiscipliniraniji u pla}anju svojih obaveza. Ima puno onih velikih koji duguju velike pare, ali zakonskim propisima morat }e se povinovati svi. Za sve nas je va`no da izgradimo sistem, da eliminiramo maksimalno rad na crno i sivu ekonomiju, jer kad je neko u sistemu puno lak{e ga je kontrolirati pa i ka`njavati, ali ako nije u sistemu to je vrlo te{ko pratiti. KRAJINA: Koliko je prema va{oj ocjeni siva ekonomija prisutna na ovim prostorima i op}enito u dr`avi? BAJRI]: Moja je obaveza kao predsjednika Obrtni~ke komore USK, ali i kao ~ovjeka da {titim i branim interese obrtnika uredno registriranih, koji pla}aju doprinose i druge obaveze. Ne mogu podr`ati one s druge strane zakona. Me|utim, tu treba reagirati dr`ava i njene institucije. Oni odli~no znaju kakvo je stanje na terenu i toleri{u to. Za{to, ne znam, ali znam da bi uvo|enjem reda pala nezaposlenost, otvorila se nova radna mjesta i kona~no privreda stala na noge. Me|unarodni faktori ka`u da je 30 posto takve ekonomije prisutno u BiH, a nema razloga da ne vjerujemo u to. Mo`ete onda misliti o kakvom je problemu rije~. KRAJINA: Izdvajaju li se neke op}ine u USK-u kada je razvoj obrta u pitanju? BAJRI]: Naravno da ima razlike od op}ine do op}ine. Rast obtnika u posljednje vrijeme je prisutan u op}inama Sanski Most i Velika Kladu{a. Cazin je vrlo `iv obrtni~ki centar, slijedi ga Biha}. Na `alost to se ne mo`e re}i za Klju~, Bu`im, Bosansku Krupu i Bosanski Petrovac. Me|utim, treba imati u vidu da su to tranzitne op}ine. Naravno, razvoj obrta ovisi i od ulaganja u tu oblast, od toga koliko koja garnitura vlasti iman senzibiliteta za to. Ja sam svjestan da na{im op}inama treba para i da tra`e rje{enja kako oprihodovati {to vi{e, ali ima i ona narodna ako na mostu dobije{, a izgubi{ na }upriji onda to i nije prava mjera, slo`it }ete se. KRAJINA: Obrtni~ka komora veliku {ansu za razvoj obrta vidi u zoni NP "Una". Gdje konkretno? BAJRI]: Obrtni~ka komora, istina, jako puno pola`e na razvoj NP "Una". Smatramo da je tamo jedan {irok prostor za razvoj obrta i obrtni{tva. Pro{le godine smo u zoni NP organizirali malu {kolu obrta. Zamisao je bila da educiramo jedan broj gra|ana koji tamo obitavaju da se bave proizvodnjom visokokvalitetnih doma}ih proizvoda od mlijeka, {umskih plodova, ekolo{ki uzgojenog i prera|enog vo}a i povr}a, mesa. Tu ideju smo dosta uspje{no realizirali i rekao bih da nam je to tek otkrilo mogu}nosti koje tamo postoje. Ove godine planiramo tu aktivnost ponoviti i zna~ajno pro{iriti jer mi jo{ uvijek imamo NP koji je na{ prirodni resurs, ali smo zapravo sa

“

Pro{le godine smo u zoni NP organizirali malu {kolu obrta. Zamisao je bila da educiramo jedan broj gra|ana koji tamo obitavaju

na{om ponudom u NP vrlo skromni, malo toga mo`emo turistima ponuditi. Rekao bih da smo na tom polju jo{ uvijek pioniri. KRAJINA: Je li temelj obrtni{tva na ovim prostorima i dalje baziran na starim tradicionalnim zanatima ili su ti zanati pro{lost? BAJRI]: Danas je u svakom slu~aju {iri spektar djelatnosti. Na `alost, stari tradicionalni zanati, ta~nije dobar dio njih, nisu ekonomski opravdani jer nema tr`i{ta za takvim proizvodima. Ne mo`ete od obrtnika tra`iti da se bavi pletenjem ~arapa, kovanjem potkovica i sli~no kad ~ovjek od toga ne mo`e `ivjeti. Ukoliko dr`ava, kanton ili grad `ele o~uvati stare tradicionalne zanate morali bi osnovati neki fond za takve djelatnosti i na taj na~in sa~uvati ih od zaborava. Zadnjih godina na ovim prostorima zna~ajno je intenziviran razvoj mljekarstva i poljoprivrede i mnogi na{i gra|ani su tu prona{li {ansu za pokretanje porodi~nog posla. Na `alost veoma malo mladih. Vi{e su za te djelatnosti zainteresirani njihovi roditelji. To je {teta jer ove djelatnosti nude mnoga radna mjesta samo treba raditi. Realno gledaju}i to je niskoakumulativna djelatnost, ali je i radno intenzivna. Uvijek je konstruktivniji ~ovjek koji radi od onog koji se ne bavi ni~im. KRAJINA: Kakvi su planovi u ovoj godini? BAJRI]: Ja~ati obrtni{tvo {to je vi{e mogu}e. U ovoj godini smo izradili i jednu projektnu ideju. Radi se o izgradnji obrtni~kog centra u Biha}u. To bi trebao biti prostor sa 30 do 50 malih du}ana u prizemlju, s bankovnim uslugama, osiguravaju}im dru{tvom, auto praonicm, parkingom, salom za edukacije i radionice, prostorom za Obrtni~ku komoru, Razvojnu agenciju jer i jedni i drugi pla}amo kiriju. Bio bi to jedan poslovni obrtni~ki centar koji bi funkcionirao vrlo `ivo. Planirali smo da se gradi u poslovno-stambenoj zoni Ceravci. Ideju smo prezentirali Gradu Biha}u i i dobili podr{ku. Resorno kantonalno ministartsvo je kontaktiralo Tursku razvojnu agenciju TIKA i oni su voljni ulo`iti zna~ajna sredstva u taj projekt, ali mi moramo rije{iti zemlji{te i potrebnu papirologiju. U ovaj projekt bi se na razne na~ine trebale uklju~iti vlasti i svi ostali koji imaju interes za otvaranje ovakvog jednog centra. Za sada je sve jo{ na ideji od koje ne treba odustajati ve} tra`iti na~ine kako je ralizirati. / N. Pirali}

PETO GODI[NJE DOBA

NIHA

D`ani} NINSKI

Snijeg ode, a behara nigdje Onoliko frke oko snijega, te nije o~i{}en, te zatrpao, te natrpao, te zameo, a eno ga, sam se od sebe topi. Topi i ostavlja za sobom sve ono {to je zatrpao, sme}e koje, ruku na srce, neko ipak baca po ulicama, kako mi volimo re}i "najljep{eg grada na svijetu i {iroj okolici". I {ljunak. Negdje pro~itah da je {ljunak u gotovo svim normalnim zemljama zabranjen kao sredstvo posipanja po snijegu, osim u ekstremnim slu~ajevima. E, mi smo taj ekstremni slu~aj. Sre}a pa u Africi i po onim zabitim plemenima ne pada snijeg, pa nemam s kim da nas usporedim. Jedino bi tamo, da kod njih pada snje`ina, {ljunkom protiv snijega. Mi {ljunka, pa udri. Kad snijega nestane, ostane {ljunak, bit }e ga po cestama i za dogodine. Nego, promijeni{e poneke ovi vladaju}i. Sve sam do jutra zahvaljivala nebesima, ponavljaju}i da sam beskrajno zahvalna {to ispade kako ispade, jer nedajbo`e gore. A gore biti ne mo`e od ovih glavonja {to zveckaju oru`jem , odcjepljenjima i pricjepljenjima. Bit }e da se zahuktava kampanja za izbore dogodine. Hajd {to je kampanja, mene brinu ovi raspame}eni {to im je lak{e utjerati metar u pozadinu, nego trun pameti u glavu. Nekad smo bili smije{na zemlja, sad smo daleko od smije{ne. Prije da smo psihodeli~na zemlja koju nastanjuju ljudi skloni `estokoj psihodeliji. Dovoljno je da im vo`d usklikne pa da trkom u rovove sko~e. Da ho}e i ova zima pro}i, pa da nam se ministarstva ne sekiraju odve} {to grijanja po {kolama nema. Sva{ta ne{to da ho}e pro}i, pa da opet do~ekamo isto, nadaju}i se da gore biti ne mo`e. ^itam da je i bijeli kruh odjednom postao dijetalni prehrambeni proizvod. Neka, ma{alah, neka ima kruha ikakvog, pa nek' je i bijeli. Ko je kriv bijedi {to ne mo`e ni do crnog. Da postoji svjetski kviz u kojem bi kandidati odgovarali smao na pitanja o stanju u nas, te{ko bi ko i jedno pitanje pogodio. Ovdje ~im pogodi{ jedno, a ono se sutra dogodi drugo. Isto k'o u na{ih miljenika vo|a. S jutra jedna, s ve~eri druga pamet. Ho}e to, posebno ako se ve~era te{ka hrana, janjetina, {koljke, a dobro se i zalije. Utje~e to na rasu|ivanje, ponese ~ovjeka, pa izdogovara {to gladan uspio ne bi garant. Da narod ovako gladan ide umjesto njih odlu~ivati, garant bi bilo druk~ije. Mo`da bismo i mi imali kroz vascijelu dr`avu autoceste, a ne smao oko rodbinskih sela, mo`da bi imali i ultra soni~ne brze vozove, a mo`da ni zveckanja oru`jem bilo ne bi. Ali, eto, ne odlu~uje gladan narod, nego site guzi~etine glavonja {to nam o glavama rade. Pa ti vidi {ta }e{.

ZA FINANCIRANJE PRIJEVOZA

Zahtjev predalo 400 srednjo{kolaca Gradsko vije}e Biha}a na 4. sjednici usvojilo je Prijedlog odluke o financiranju tro{kova prijevoza u~enika srednjih {kola u Biha}u za 2017. godinu. Odlukom se utvr|uju korisnici, kriteriji i na~in financiranja tro{kova javnog prijevoza redovnih u~enika srednjih {kola u periodu februar - juni te septembar - decembar 2017. godine. Gradska uprava i Centar za socijalni rad omogu}ili su u~enicima i njihovim roditeljima na uvid sve potrebne zahtjeve na internet stranici grada Biha}a i {alter sali Gradske uprave. Prema rije~ima Elmine Emrulovi}, {efice Slu`be za dru{tvene djelatnosti i op}u upravu, do sada je zaprimljeno preko 400 zahtjeva u~enika za finanaciranje prijevoza, a rok za predaju i dalje traje

te se stoga mole svi u~enici i roditelji da {to prije podnesu zahtjev kod nadle`nih slu`bi. - Odluka se provodi bez problema i zadovoljni smo odzivom u~enika. Pozivam sve srednjo{kolce i njihove roditelje da predaju zahtjeve. Ve} smo po~eli s uplatama sredstava i sve za sad funkcionira kako treba i s ciljem da transparentno i javno imamo podatke o broju u~enika koji imaju pravo na financiranje prijevoza - istakla je Emrulovi}. Gradska uprava Biha}a istovremeno je postigla i sporazum s biha}kim prijevoznicima zahvaljuju}i kojem ne}e do}i do pove}anja cijena tro{kova prijevoza za srednjo{kolce. Predvi|eno je da pove}anje cijena prijevoza ne}e biti za period februar - juni i septembar decembar 2017. godine.


8

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

ZASJEDALA VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Slu`ba za zapo{ljavanje duguje ZZO USK-a 52 miliona KM Vlada Unsko-sanskog kantona na 43. sjednici dala je suglasnost na preostale od ukupno 870 odgovora iz EU upitnika, iz nadle`nosti Vlade Kantona. S tim je Unsko-sanski kanton ispunio svoju obavezu u ovom procesu i svrstao se me|u najefikasnije u Federaciji BiH. Na 43. sjednici premijer Husein Ro{i} i resorni ministri razmatrali su dva prijedloga pristigla iz Agencije za privatizaciju i Slu`be za zapo{ljavanje USK-a, a odnose se na rje{avanje problema u tim ustanovama. Agencija za privatizaciju nema viziju rje{avanja nagomilanih problema u toj ustanovi te je formirano radno tijelo koje }e sa~initi kompletnu informaciju sa prijedlogom mjera. Prijedlog pristigao iz Slu`be za zapo{ljavanje Vlada USK-a nije mogla prihvatiti. Za rje{avanje problema duga Zavodu zdravstvenog osiguranja USK-a, koji je s kamatama, dosegnuo iznos od 52 miliona, Slu`ba za zapo{ljavanje USK-a samo je prepisala prijedlog o kojem se kantonalna vlast ve} izjasnila u prethodnom mandatu i nije ga prihvatila jer je predvi|ao retroaktivnu primjenu ni`e stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica u Unsko-sanskom kantonu za period od 01.01.2002. godine do 30.09.2005. godine jer nema Osvr}u}i se na protekle dvije sjednice Gradskog vije}a Biha}a, iz GO SDA Biha} na press konferenciji ustvrdili su da je pokazana nedosljedna i neprincipijelna politika politi~kih aktera koji trenutno ~ine vlast u Biha}u. Neprincipijelnost se, re~eno je, posebno isticala kod odluka o sufinanciranju prijevoza |aka putnika i izgradnje BBI galerije. - Poznato je da je odluka o prijevozu |aka putnika donesena u periodu kada je SDA obna{ala vlast u Biha}u, ali je tada{nja odluka obuhvatala sve |ake putnike. Pojedini politi~ki obojeni elektronski mediji su nevje{to poku{ali prikazati javnosti kako SDA nije podr`ala Odluku o sufinanciranju prijevoza |aka ne navode}i sve manjkavosti usvojene odluke - rekao je Hadis Jusi}, povjerenik GO SDA Biha}a. SDA je stava da ovom

Federalno ministarstvo pravde po pravosna`nim sudskim presudama za izvr{enje mjere pritvora potra`uje od Vlade Unsko-sanskog kantona ukupno 1.097.620,00 konvertibilnih maraka zakonskog osnova za dono{enje odluke ~ija bi primjena imala retroaktivno djelovanje. Problem je i {to je protekao rok od deset godina u kojem je bilo mogu}e sklopiti sporazum o modalitetu

isplate duga. Stoga }e Vlada USK-a rje{enje ovog problema morati tra`iti na federalnom nivou, kroz inicijative za izmjene zakona. Nikola Findrik, ministar pravosu|a i uprave, informi-

PREDSTAVNICI DELEGACIJE EU KOD PREMIJERA RO[I]A

U fokusu ekonomska i politi~ka pitanja Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Ro{i} odr`ao je sastanak s predstavnicima Europske unije u BiH. Sinno Khaldoun, zamjenik {efa Delegacije Europske unije u BiH i Alexandra Wagner, {efica Kancelarije Delegacije EU u Banjoj Luci posjetili su Unsko-sanski kanton i u razgovoru s premijerom Ro{i}em upoznali se s aktualnim ekonomskim i politi~kim pitanjima u kantonu.

GO SDA BIHA]

Po~nite raditi u interesu Biha}a i gra|ana

sao je kolege o dugovanju Vlade Unsko-sanskog kantona Federalnom ministarstvu pravde po osnovu tro{kova izvr{enja mjere pritvora. Federalno ministarstvo pravde Vladi Unsko-sanskog kantona sukcesivno dostavlja izvod otvorenih stavki, koji je zadnji put dostavljen u januaru 2017. godine, a prema kojem potra`ivanja Federalnog ministarstva pravde po pravosna`nim sudskim presudama za izvr{enje mjere pritvora iznose ukupno 1.097.620,00 KM. Uz to 15. jula 2016. godine Vlada kantona zaprimila je akt Federalnog ministarstva pravde naslovljen kao opomena pred tu`bu. Predmetnim aktom pozvana je Vlada Unsko-sanskog kantona da uplati nov~ana sredstva za izvr{enje mjere pritvora i kazne zatvora u prekr{ajnim postupcima po rje{enjima sudova s podru~ja Unskosanskog kantona za 2014. godinu u iznosu od 163. 170 KM te za 2015. godinu u iznosu od 157.800,00 KM. Povodom dostavljene opomene postignut je dogovor kantonalnog i federalnog ministarstva za potpisivanje protokola za izmirenje obaveza. Protokol bi obuhvatio dvogodi{nju otplatu ukupnog dugovanja od 1.097.620,00 KM, a Vlada F BiH bi otpisala kamatu. odlukom i dalje moraju biti obuhva}eni svi |aci putnici i da se |aci ne smiju dijeliti ni po kojem osnovu, ali na`alost, istaknuto je, trenutno vladaju}a garnitura ne misli tako. U ovoj stranci podr`avaju politiku "u{teda" koju zagovara gradona~elnik, ali |aci putnici su posljednja kategorija na kojoj su se mjere {tednje trebale primjenjivati. - Kada je u pitanju izgradnja BBI galerije, SDA je pokazala da vodi politiku kontinuiteta, za razliku od trenutne ve}ine koja je samo prije nekoliko mjeseci ovaj projekt nazivala najte`im i najcrnjim nazivima i bila `estoko protiv izgradnje BBI galerije. U najmanju ruku bilo ih je zanimljivo slu{ati kako su promijenili mi{ljenje i na sjednici Vije}a zdu{no se zalagali za izgradnju ovog objekta - ka`e Jusi}. SDA je prije, a i sada kada

GO SDP BIHA]

Ne}emo odustati od uvo|enja reda u ure|enju u`eg jezgra grada Na sjednici Gradskog vije}a na kojoj je donesena je Odluka o pristupanju izradi urbanisti~kog projekta BBI galerije, vije}nici SDP Biha} o{tro su kritikovali tretiranje u`eg jezgra grada od strane prethodne SDA-ovske vlasti, koja je vr{ena mimo zakonom utvr|ene procedure, uz nepo{tivanje na~ela gra|evinske struke i mimo neophodnih plansko-prostornih dokumenata. Poseban predmet kritike bio je na~in prodaje i upitno niska cijena parcele i objekta kina ''Una'' te je nagla{ena ~injenica da je Fethija d`amija nacionalni spomenik BiH koji ni pod kojim uslovima ne smije biti ugro`en. SDP je, s ciljem rje{avanja ovog problema u okvirima zakonitosti, podr`ao nave-

denu odluku kojom }e se utvrditi kako i na koji na~in bi se mogla realizirati izgradnja objekta na lokaciji dana{njeg kina ''Una''. Nakon toga SDP }e insistirati da gra|ani odnosno javnost daju, zajedno sa 'strukom', posljednju rije~, te }e u skladu sa njihovim mi{ljenjem zauzeti svoj kona~an stav. Ovim prilikom pozivamo gradona~elnika [uhreta Fazli}a da u skladu sa potpisanom Platformom, kona~no pokrene poduzimanje mjera ru{enja bespravno izgra|enih objekata u u`em centru grada, zbog ~ega je u velikom dijelu i dobio na{u podr{ku kod formiranja ve}ine u Gradskom vije}u isti~e se u saop}enju Gradske organizacije SDP BiH Biha}.

Populisti~ka politika

Zamjerili su gradona~elniku [uhretu Fazli}u odsustvo vizije, a vladaju}im strankama GS i SDP vo|enje populisti~ke facebook politike koja se ogleda u pri~i o urbicidu, a zatim posipanjem pepelom po glavi kod promjene kursa za BBI galeriju. -Vije}nici vladaju}e stranke trebaju se jasno odrediti jesu li tu da predstavljaju ABC udru`enje ili stranku Gra|anski savez, a njihovo je djelovanje i u ranijem periodu pokazalo da nije bilo u domenu nevladinog sektora kada su o~ito strana~ki. Rastrgani su izme|u populizma, kako su nau~ili djelovati putem interneta, i ozbiljnih izazova vlasti kojima nisu ba{ dorastli, ali to se mo`e pripisati njihovom neiskustvu. SDP, s druge strane, nije neiskusan ali su i oni odavno postali podlo`ni populizmu {to se vidjelo na sjednici Gradskog vije}a. Moramo progutati `abu rekli su - a mi im ka`emo da }e jo{ progutati ~itavu baru `aba - kazao je povjerenik SDA Biha} Hadis Jusi}. je trenutno opozicija, stava da svi trebamo u~initi sve da spomenuti brend, ali i sve druge zainteresirane dovedemo u na{ grad, naravno uva`avaju}i sva pravila i mi{ljenja struke, ali i zakonske propise. Trenutnu vlast pozivaju da prestanu s politikanstvom i

vo|enjem neprincipijelne i nedosljedne politike, ve} da po~nu raditi u interesu Biha}a i gra|ana. Svojim djelovanjem SDA }e, istaknuto je, dati doprinos svemu {to je dobro, ali }e i ukazivati na sve {to nije dobro za gra|ane i za grad Biha}. / S. P.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

9

kanton

www.usnkrajina.com.ba

U BIHA]U ODR@AN FORUM O EUROPSKOJ PERSPEKTIVI BH. POLJOPRIVREDE U Biha}u je krajem januara odr`an Forum pod nazivom Na{e oranice bez granice - Europska perspektiva bh. poljoprivrede. EU je pru`ila zna~ajnu financijsku podr{ku poljoprivredi i razvoju ruralnog sektora u Bosni i Hercegovini uklju~uju}i oblasti sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Do sada je u ove oblasti ulo`eno oko 26 miliona eura samo u okviru IPA programa 2007-2013. Izgubljeno je 9,1 miliona eura iz IPA fondova zbog ~injenice da BiH nije postigla dogovor o uspostavljanju strategije za cijelu zemlju, strukturama IPA ruralnog razvoja (IPARD), poljoprivrednom popisu i poljoprivrednim informacijskim sistemima. Poljoprivreda i sektor ruralnog razvoja ne mogu dobiti financijsku podr{ku iz IPA II programa zbog nepostojanja strategije za cijelu zemlju.

Uvjeti EU Zahvaljuju}i Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP) i njegovoj trgovinskoj komponenti, Privremenom sporazumu, 85 % izvoza iz BiH ide u EU. BiH bi mogla izvoziti vi{e svojih proizvoda, uklju~uju}i konkretno one `ivotinjskog porijekla kada zahtjevi EU budu ispunjeni.

Na{e oranice bez granice

- Zahvaljuju}i Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju 85 % izvoza iz BiH ide u EU, a BiH bi mogla izvoziti vi{e svojih proizvoda kada zahtjevi EU budu ispunjeni Postignut je odre|eni napredak u oblasti sigurnosti hrane i veterinarske politike u BiH. Izvoz ultratermi~ki obra|enog mlijeka i odre|e-nih mlije~nih proizvoda, kao i krompira u EU je dozvoljen u 2015. godini. Kako bi postala

~lanica EU, zemlja treba da se uskladi sa standardima EU i osigura provedbu zakona. U decembru 2016. godine, Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EU-SR) pokrenuo je u BiH javni

dijalog s poljoprivrednicima i ruralnim stanovni{tvom s ciljem promocije boljeg razumijevanja zahtjeva SSP-a u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Projekt uklju~uje sveobuhvatnu kampanju informiranja i javne forume o poljo-

Razvojna {ansa u poljoprivredi

Novi projekti

Projekt PRO-Budu}nost objavio je po~etkom januara rezultate ~etvrtog poziva za PRO-Active fond 2016. koji je bio otvoren od 19. septembra do 26. oktobra 2016. godine. Odobreni mirovni projekti mladih, kako je re~eno u javnom pozivu, trebali su potaknuti i promovirati procese pomirenja u PRO-Budu}nost zajednicama kroz obrazo-

Najnovija dostignu}a Forum uklju~uje mini sajam, gdje }e vode}i donatori imati priliku predstaviti svoje programe i inicijative za ruralni razvoj i poljoprivredu u BiH (kao {to su USAID / [vedska FARMA II projekat, GIZ “ProLocal�, UNDP BiH, Care Austrija, HELP, OXFAM, UPIP @ep~e, itd). Lokalni proizvo|a~i sjemena i hrane za `ivotinje, kao i oni koji distribuiraju sredstva za za{titu bilja su tako|er pozvani da predstave svoje proizvode. U isto vrijeme, lokalni tematski stru~njaci }e voditi manje dijalo{ke sesije za zainteresirane poljoprivrednike vezano za najnovija dostignu}a i potencijale kori{tenja novih tehnologija u ruralnom razvoju i poljoprivredi, sezonskim aktivnostima i sli~no.

SANSKI MOST

BOSANSKA KRUPA

- Poziv je bio namijenjen mladim osobama starosti od petnaest do trideset godina koji su spremni da budu pokreta~i procesa izgradnje pomirenja i povjerenja u svojim zajednicama - CRS i Fondacija Mozaik su zaprimili 79 projektnih prijedloga od neformalnih grupa mladih i odobrili 54 projektna prijedloga u ukupnom iznosu od 96.432,89 KM

privredi i ruralnom razvoju, kao i razli~ite informativno-edukativne doga|aje. O~ekuje se da }e forumu prisustvovati poljoprivrednici, predstavnici poslovnih subjekata, razvojna i poljoprivredna udru`enja, zadruge, stru~njaci, in`enjeri agronomije, veterinari, lokalne vlasti, uklju~uju}i odjele za poljoprivredu i ruralni razvoj te drugi relevantni akteri iz ciljanih podru~ja.

vanje, kulturu, sport i druge oblasti. Poziv je bio namijenjen mladim osobama starosti od petnaest do trideset godina koji su spremni da budu pokreta~i procesa izgradnje pomirenja i povjerenja u svojim zajednicama. CRS i Fondacija Mozaik su zaprimili 79 projektnih prijedloga od neformalnih grupa mladih i odobrili 54 projektna prijedloga, u ukupnom iznosu od 96.432,89 KM.

Ăˆetiri odobrena projekta Selekciju projekata su radili ~lanovi Odbora Mre`e omladinskih banaka. "Razvoj kajaka{kog sporta" u Bosanskoj Krupi, "Poen za bolje sutra", "Nismo razli~iti, ali smo posebni", "Zabava na obalama Une" su nazivi ~etiri odobrena projekta neformalnih grupa iz Bosanske Krupe, a za njihovu provedbu je odobreno 7420 KM. Partnerskim protokolom neformalne grupe iz Bosanske Krupe sudjelovat }e i u realizaciji {est odobrenih projekata za op}inu Novi Grad, te zajedno s partnerskim op}inama Sanski Most -

Prijedor te Bosanska Krupa Novi Grad u projektu koji je zadovoljio kriterije, a naziv mu je "Temelji mira". Prvi put, s obzirom da je Op}ina Biha} tako|er s jeseni postala dio PRO-Budu}nost projekta, a dodijeljena je partnerskoj grupi Bosanska Krupa - Novi Grad, neformalna grupa iz ovog grada ima jedan odobren projekt pod nazivom "Kreativnost spaja". U Unsko-sanskom kantonu i op}ina Bosanski Petrovac sa svojom neformalnom grupom, u ~etvrtom javnom pozivu PRO-Aktiv fonda PRO-Budu}nosti ima odobren jedan projekt - "Igraj ko{arku i budi sretan"! - Kroz PRO-Budu}nost, najjednostavnije re~eno, zajedno stvaramo mehanizme da se bosanskohercegova~ki ~ovjek podsjeti da u pru`anju ruke, u toleranciji, u prihvatanju drugog i druga~ijeg, empatiji i ljudskosti nema ni~eg lo{eg. Da ne gubimo sebe razumijevaju}i druge", kazala je Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta PRO-Budu}nost.

Izgradnja povjerenja @albeni rok na odobrene projekte je bio do polovine januara i uskoro }e neformalne grupe potpisati ugovore i imati na svojim ra~unima sredstva kojim }e realizirati svoje projekte. Cilj projekta PRO-Budu}nost je izgradnja povjerenja me|u gra|ankama i gra|anima svih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini te podr{ka okru`enju u kojem }e gra|anke i gra|ani BiH, potaknuti od klju~nih utjecajnih aktera, zagovarati nove dru{tvene promjene s ciljem pobolj{anja kvaliteta `ivota. PRO-Budu}nost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budu}nost) je ~etverogodi{nji USAID-ov projekt izgradnje pomirenja i povjerenja me|u gra|anima i gra|ankama svih etni~kih skupina u BiH, koji implementira Catholic Relief Services u suradnji s Fondacijom Mozaik, Caritasom BK BiH, Forumom gra|ana Tuzle, Helsin{kim parlamentom gra|ana Banja Luka i Me|ureligijskim vije}em u Bosni i Hercegovini.

Na~elnik Op}ine Sanski Most Faris Hasanbegovi} razgovarao je s predstavnicima poljoprivrednika o podr{ci lokalnih vlasti agrarnom sektoru u toku ove godine. Rije~i je bilo o Nacrtu bud`eta op}ine Sanski Most, koji je trenutno u fazi javne rasprave, ali i o sredstvima koja su predvi|ena za financiranje poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivrednici su istakli kako su okvirno zadovoljni sredstvima koja su predvi|ena za agrar, ali su imali primjedbe na na~in unutra{nje preraspodjele ovih sredstava. Izrazili su o~ekivanje da }e im lokalna vlast pomo}i kada je rije~ o realizaciji nekoliko va`nih projekata tokom ove godine, kao {to je nabavka nove poljoprivredne mehanizacije. Na~elnik Hasanbegovi} je istakao kako op}inske vlasti u poljoprivredi vide razvojnu {ansu i da }e sanski poljoprivrednici u lokalnim vlastima imati saveznika, a nagla{ena je potreba sistemskog pristupa razvoju poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu istaknuta je va`nost nastavka procesa registrovanja poljoprivrednih gazdinstava na podru~ju ove op}ine. U protekloj godini u Sanskom Mostu registrovano je 65 novih poljoprivrednih gazdinstava.


10

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

kanton MINISTRICA ]ENANOVI] U PRVOJ RADNOJ POSJETI CAZINU

www.usnkrajina.com.ba

NEZAVISNI NA^ELNICI I GRADONA^ELNICI RAZGOVARALI SA [EFOM DELEGACIJE EU

Na~elnici Bu`ima i Bosanskog Petrovca u Pokretu za Europu U

Za novi {kolski objekt milion maraka Jasmin Musi}, savjetnik premijera USK-a i Sanela „ ]enanovi}, novoimenovana ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK-a, boravili su u srijedu,

1. februara, u radnoj posjeti Cazinu. Savjetnik Musi} i ministrica ]enanovi} razgovarali su sa Zlatkom Sabljakovi}em, direktorom O[ Cazin I o problemima zbog kojih je i tog dana bila obustavljena nastava u ovoj {koli. S obzirom na uslove u kojima se odvija nastava preporuka je nadle`nog Ministarstva da se, do izgradnje novog objekta, ni`i razredi izmjeste u druge {kole, ta~nije u Gimnaziju Cazin, gdje se u modernom i prostarnom objektu odvija nastava samo u jednoj smjeni. Vlada Kantona planirala je, u prvoj fazi, milion maraka za novi {kolski objekt, a uspostavljeni su kontakti s agencijom TIKA te UNDP-om da se uklju~e u projekt. Tako|er, projekt je delegiran i Vladi F BiH za sufinanciranje kako bi cazinski osnovci i njihovi nastavnici napokon dobili novu {kolu. O izmje{tanju nastave u drugi objekt tra`it }e se saglasnost Vije}a roditelja u~enika O[ Cazin I, a Vlada Kantona }e voditi ra~una i o organizaciji prijevoza u~enika do {kole u koju nastava bude privremeno izmje{tena, kazala je ministrica ]enanovi} kojoj je ovo prva radna posjeta od imenovanja na ovu funkciju.

SANSKI MOST

Ozvani~en po~etak novog projekta „ Daljnje ja~anje lokalne samouprave i pru`anja javnih usluga u 18 op}ina i gradova u BiH „ U sklopu konferencije “Unaprje|enje lokalne samouprave i pru`anja usluga u Bosni i Hercegovini - Postignu}a i budu}i pravci razvoja lokalne samouprave”, odr`ane u Sarajevu, predstavljeni su pristupi i dobre prakse razvoja lokalnih zajednica i pru`anja javnih usluga te njihov doprinos boljem kvalitetu `ivota gra|ana u Bosni i Hercegovini i ozvani~en po~etak novog projekta op}inskog okoli{nog i ekonomskog upravljanja (MEG) - kojeg financira Vlada [vicarske, a provodi UNDP BiH. Projekt op}inskog okoli{nog i ekonomskog upravljanja (MEG), predstavlja daljnje ja~anje lokalne samouprave i pru`anja javnih usluga u 18 op}ina i gradova u BiH. Tokom prve faze MEG projekta, vrijedne oko 12 miliona dolara, bit }e pru`ena podr{ka lokalnim vlastima u unapre|enju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture te pobolj{anje uslova `ivota za najmanje 700.000 gra|ana. Posebna pa`nja }e biti posve}ena socijalno najugro`enijim kategorijama stanovni{tva. Planirana je i podr{ka za vi{e od 500 kompanija te kreiranje oko 180 novih radnih mjesta. Na kraju konferencije predstavnici 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave potpisali su pisma namjere o u~e{}u u realizaciji MEG projekta. Jedna od potpisnica pisma namjere je i Op}ina Sanski Most, a u njeno ime pismo je potpisao na~elnik Faris Hasanbegovi}. Prema njegovim rije~ima, ovaj projekt predstavlja odli~an mehanizam nadgradnje lokalnih kapaciteta za kvalitetnu pripremu i realizaciju projekata iz lokalnih razvojnih strategija koji se ti~u unaprje|enja ekonomskog razvoja i pobolj{anja usluga iz domena komunalnih usluga, a posebnu va`nost predstavljaju i dostupni fondovi me|unarodnih partnera koji su usmjereni na financiranje upravo ovakvih projekata.

zgradi Delegacije EU u BiH odr`an je sastanak sedam nezavisnih na~elnika i gradona~elnika u BiH sa Larsom Gunnarom Wigemarkom, {efom Delegacije EU i specijalnim predstavnikom EU u BiH. Sastanku su prisustvovali Lars Gunnar Wigemark, njegov zamjenik i suradnici te Fuad Kasumovi}, gradona~elnik Zenice, Amra Babi}, na~elnica Visokog, Muhamed Ramovi}, na~elnik Gora`da, Ibrahim Had`ibajri}, na~elnik Op}ine Stari grad Sarajevo, Zlatko Huji}, na~elnik Bosanskog Petrovca, Sead D`afi}, na~elnik Kalesije i Zikrija Durakovi} na~elnik Bu`ima. Uo~i sastanka podr{ku ovoj platformi dao je i [uhret Fazli}, gradona~elnik Biha}a. Podr{ka je stigla i iz Lukavca, Zavidovi}a i drugih op}ina u zemlji. - Na sastanku su razmijenjena mi{ljenja i stavovi. Pokret za Europu je dobio apsolutnu podr{ku za ono {to smo obrazlo`ili. Takva ideja za BiH ima podr{ku Delegacije EU - re-

„ U~esnici sastanka su se slo`ili kako druge ideje nema i da gra|ani BiH moraju ne{to poduzeti s obzirom na to da trenutno stanje ne vodi ni~emu dobrom kao je Fuad Kasumovi}. On je kazao da su se svi u~esnici sastanka slo`ili kako druge ideje nema i da gra|ani BiH moraju ne{to poduzeti s obzirom na to da trenutno stanje ne vodi ni~emu dobrom. - Mi imamo zdravu ideju na ~ijoj platformi radimo. Drago im je da su na{e `elje Europa,

smirivanje politi~ke situacije i zajedni~ki rad s politi~arima i gra|anima svih naroda u BiH - rekao je Kasumovi} i dodao kako je ova platforma jedina istinska alternativa trenutnoj situaciji u dr`avi, te da ne}e biti politi~ka stranka. Razgovori se, istaknuo je, vode na svim nivoima i sa mnogim politi~arima.

- I to su veoma uspje{ni razgovori. Mi ne}emo da pravimo gre{ke. Ne `elimo glasova ni SDA, ni HDZ-a ni SNSD-a. Mi }emo gra|anima ponuditi potpuno novi koncept - ka`e Kasumovi}. U petak }e u Bosanskom Petrovcu biti odr`an sastanak na kojem }e biti potpisan dokument platforme.

OP]INSKO VIJE]E BOSANSKA KRUPA DALO PODR[KU Op}insko vije}e Bosa„ nske Krupe na 4. redovnoj sjednici razmatralo je

prijedloge koji se odnose na komunalnu potro{nju u teku}oj godini, administrativne granice mjesnih zajednica, izmjenu Statuta, postupke i kriterije imenovanja na pozicije u reguliranim organima. U sazivu za ovu sjednicu na{ao se i Prijedlog bud`eta za ovu godinu, ali je on povu~en uz dogovor da }e se njegov sadr`aj razmatrati na posebnoj sjednici ve} narednog tjedna do kada bi parlamentarne stranke trebale posti}i konsenzus. Nakon vije}ni~kih pitanja prvo je podr`an Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta op}ine Bosanska Krupa, a nakon toga i Prijedlog odluke o postupcima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim organima op}ine Bosanska Krupa. Prijedlog odluke o utvr|ivanju administrativnih granica mjesnih zajednica op}ine Bosanska Krupa je vra}en na doradu. Naime, u periodu od 2001. do 2010. godine donesene su odluke o osnivanju mjesnih zajednica na

Program zajedni~ke komunalne potro{nje „ U sazivu za sjednicu na{ao se i Prijedlog bud`eta za ovu godinu, ali je povu~en uz dogovor da }e se njegov sadr`aj razmatrati na posebnoj sjednici ve} narednog tjedna do kada bi parlamentarne stranke trebale posti}i konsenzus

podru~ju op}ine Bosanska Krupa. Tim odlukama granice su jasno definirane za samo pojedina podru~ja, a za ve}inu mjesnih zajednica nisu detaljno opisane, ve} su samo taksativno uneseni nazivi grani~nih podru~ja toponimi. Zbog toga je nastao problem kod prostornog planiranja, evidencije stanja izgra|enosti stambenih objekata, infrastrukturne mre`e saobra}ajnica, vodovodne, PTT mre`e, vodovodno-

kanalizacione mre`e itd. Da bi se prevazi{la ova situacija formirana je komisija koja je utvrdila granice na osnovu ~ega se sa~inila odluka. Dorada zbog koje }e se ovaj prijedlog opet na}i pred vije}nicima odnosi se na provjeru i utvr|ivanje granica izme|u Velikog Dubovika, Zalina i Jasenica. Prijedlog zaklju~ka o davanju suglasnosti na zakup prostorija [PD “Unskosanske {ume” nije prihva}en bez obzira {to predstavlja samo produ`enje roka zakupa koji istje~e u februaru. Donesen je zaklju~ak kojim vije}nici tra`e da se za idu}u sjednicu uz materijal dostavi i ugovor kojeg ovo privredno dru{tvo potpisuje sa op}inskim na~elnikom. Prihva}en je i Prijedlog programa zajedni~ke komunalne potro{nje za 2017. godinu. U odnosu na nacrt izvr{ene su dopune i izmjene programa s ciljem {to kvalitetnije realizacije. Izmjene

se posebno odnose na ljetno i zimsko ~i{}enje gradskih ulica i puteva. Sve ulice koje nisu obuhva}ene prvom i drugom kategorijom uvr{tene su u tre}u kategoriju. ^i{}enje ovih ulica }e se vr{iti po pismenom ili usmenom zahtjevu gra|ana komunalnoj inspekciji, koja }e u slu~aju opravdanosti zahtjeva izdati nalog za izvr{enje potrebnih radova. Kod zimskog ~i{}enja puteva u suradnji s mjesnim zajednicama pove}ane su du`ine putnih pravaca za koje }e se vr{iti dodjela pogonskog goriva. Treba naglasiti da }e u roku od 30 dana od dana usvajanja ovog programa biti izra|en plan zimske slu`be tj. operativni program radova na odr`avanju prohodnosti gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva, {to je i obaveza op}ine. Ukupna procjena potrebnih sredstava za realizaciju programa ZKP-a za 2017. godinu je 521.823,47 KM.


Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine www.usnkrajina.com.ba

GRIJA]I KABLOVI ZA • OTAPANJE SNIJEGA I LEDA U OLUCIMA • OTAPANJE LEDA NA VANJSKIM STEPENI[TIMA, TERASMA, SPUSTOVIMA U PODRUME I GARA@E • SPRJE^AVANJE SMRZAVANJA VODOVODNIH I DRUGIH INSTALACIJA • PODNO GRIJANJE / SAMOREGULIRAJU]I KABLOVI SA AUTOMATSKIM I RU^NIM UKLJU^ENJEM /

75%

U[TEDA ELEKTRI^NE ENERGIJE

!

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

11

oglasi

Rije{ite se opasnih ledenica s oluka i krova, snijega i leda sa stepeni{ta i kosih pristupa gara`ama, podrumima i terasama

INFOKOMERC OVLA[TENI ZASTUPNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU

IZ PONUDE IZDVAJAMO: SAMOREGULIRAJU]E GRIJA]E KABLOVE ZA VI[E TIPOVA INSTALACIJA

• nudimo suradnju i tehni~ku podr{ku instalaterima i kooperantima •

Biha}kih branilaca 113 tel.: +387 37 319-000 fax.: +387 37 314-314 e-mail: info.com@bih.net.ba

PRVA @ENSKA BIHA]KA EKSPEDICIJA

LOVA^KO DRU[TVO “SANA”

Pripreme za Mont Blanc Sanski lovci hranili divlja~ Tako|er kako navodi Kli~i}, biha}ki planinari planiraju i pohode u ovoj godini na Magli} 2.386 m n/m - najvi{i vrh BiH, zatim Grintovec 2.558 m n/m - Slovenija, u septembru na Durmitor-Bobotov Kuk 2.523 m/n u Crnoj Gori, a pohodi su planirani i za ostale mjesece tokom godine. ^lan PD "Plje{evica" Biha} Jasmin Kli~i} ve} je osvajao Mont Blanca 2012. go-dine, odnosno u zimskom usponu u martu 2016. godine , a tako|er je prvi Bi{}anin koji je bio na vrhu evropskog kontinenta 2013. godine a to je Elbrus na Kavkazu ~ija je visina 5.642 metra.

foto:inmedia.ba

U toku su pripreme prve `enske biha}ke ekspedicije na Mont Blanc 2017, koju }e ~initi Adalina Brzovi} i Snje`ana Ba{i}, dok }e vo|a uspona biti Jasmin Kli~i}. Sve troje su ~lanovi Planinarskog dru{tva "Plje{evica" Biha}. Osim navedene ekspedicije, kako je rekao Jasmin Kli~i}, ~lanovi tog dru{tva u ovoj godini planiraju jo{ nekoliko planinarskih pohoda. Me|u njima }e biti pohod u februaru na Prenj - Cetina 1.992 m/n, zatim u martu na vrh Troglav 1.913 m/n, u aprilu na ^vrsnicu - Veliki vilinac 2.116 m/n te u maju na Biokovo - Sv. Jure 1.762 m n/m u Hrvatskoj.

^lanovi Lova~kog dru{tva "Sana" organizirali su veliku akciju prihrane divlja~i kojom prilikom je u vi{e dijelova sanskog lovi{ta odneseno preko 300 vre}a kukuruza, te velike koli~ine sijena i kamene soli. Rije~ je o redovnim aktivnostima sanskih lovaca koje se odvijaju tokom zimskog perioda kada je lovostaj i zabrana lova na divlja~. Prema rije~ima sekretara ovog udru`enja, Mesuda Aganovi}a, u ovim aktivnostima sudjeluju ~lanovi svih lova~kih sekcija, a sva hrana za divlja~

nabavljena je sredstvima dru{tva. - Prihrana u zimskom periodu veoma je va`na, a posebno je zna~ajno {to smo za divlja~ osigurali kamenu sol jer je kod `ivotinja, u ovom periodu, veoma bitno da unose minerale u organizam, istakao je Aganovi}. S obzirom da je u grme~kim {umama veoma visok snje`ni pokriva~, njihovi stanovnici u takvim uslovima te`e dolaze do hrane te su ovakve akcije su izuzetno va`ne za opstanak i razvoj divlja~i.


12

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

GRADSKO VIJE]E BIHA] PODR@ALO PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTI^KOG PROJEKTA BBI GALERIJE

Struka i javnost kazat }e svoje Polo`aj gra|evinskih linija, planirane parking povr{ine, kolski i pje{a~ki pristupi moraju se s posebnom pa`njom odrediti i uskladiti s postoje}im stanjem Jednoglasnom podr{kom, gradski vije}nici su na 5. sjednici GV Biha} odr`anoj u ~etvrtak, 26. januara, podr`ali Prijedlog odluke o pristupanju izradi urbanisti~kog projekta BBI galerije. Time su stvoreni uslovi zahvaljuju}i kojima }e se detaljno izraditi urbanisti~ko-tehni~ki uvjeti za izgradnju poslovnog objekta, kao i objekata lokaliteta te provesti procedura uklju~ivanja javnosti. Obra}aju}i se vije}nicima [uhret Fazli}, gradona~elnik Biha}a, istakao je da predlo`enu odluku smatra opravdanom kako bi grad Biha} i njegov centar dobio kvalitetan i stru~an odgovor na

predlo`enu gradnju objekta BBI galerije investitora BBI Real Estate.

Uskladiti s postoje}im stanjem - Sa aspekta urbanizma i ure|enja grada ovaj prijedlog je itekako dobro do{ao, a s pravnog aspekta svi mi moramo znati da smo mi zemlji{te prodali pod odre|enim uslovima i moramo dobro voditi ra~una da budemo ozbiljni kada je ovaj slu~aj u pitanju. S poslovnog aspekta svi znamo ko stoji iza ovog projekta i da je rije~ o ozbiljnom investitoru kojeg je tada{nja gradska vlast tra`ila da do|e i kupi tu lokaciju, i stoga `elim da pre-

ilustracija: O. Deli}

ma investitoru budemo korektni kako god se ovo zavr{ilo. Bitno je tako|er ista}i da }emo u toku izrade odluke uklju~iti struku i javnost u rje{avanje ovog problema - kazao je gradona~elnik Fazli}. Kako je istaknuto izgradnja na predmetnom lokalitetu, polo`aj gra|evinskih linija, planirane parking povr{ine,

kolski i pje{a~ki pristupi moraju se s posebnom pa`njom odrediti i uskladiti s postoje}im stanjem, a posebno gledaju}i sa aspekta historijskograditeljskog i ambijentalnog naslije|a kao i principa i uputa za rekonstrukciju, restauraciju, sanaciju i revitalizaciju objekta i to na na~in da se ne ugro`avaju osnovne funkcije

stanovanja i poslovanja u susjednim objektima.

Nacrt projekta Nakon {to Slu`ba za prostorno ure|enje, imovinskopravne i geodetske poslove, uz pomo} struke i u dogovoru s investitorom, izradi nacrt urbanisti~kog projekta, isti ponovo mora do}i pred gradske

vije}nike na usvajanje. Potom bi uslijedila javna rasprava uz mogu}nost primjedbi, kritika i prijedloga svih relevantnih faktora i javnosti, nakon ~ega bi se pristupilo izradi kona~nog urbanisti~kog projekta koji tako|er, kao kona~no rje{enje, mora usvojiti Gradsko vije}e Biha}.

USK ISPUNIO OBVEZE IZ UPITNIKA EUROPSKE KOMISIJE

Odgovori kompletirani prije roka Elektronskim uno{enjem odgovora i doprinosa za odgovore u informacijski sistem, na{ kanton okon~ao je sve aktivnosti i obaveze iz svojih nadle`nosti kada je u pitanju izrada odgovora na Upitnik Europske komisije. Nakon uru~enja Upitnika Europske komisije na{oj zemlji po~etkom decembra pro{le godine i njegovim prevo|enjem s engleskog jezika, pred na{om zemljom na{ao se jedan od najslo`enijih zadataka u cjelokupnom procesu integriranja. U izradi odgovora na Upitnik u~estvuju svi nivoi vlasti, a svoj zadatak u potpunosti je zavr{io Unsko-sanski kanton. - Mi smo davanjem suglasnosti na odgovore radnih grupa koje su intenzivno radile posljednjih mjesec i vi{e dana u potpunosti zavr{ili sve aktivnosti. Unijeli smo u sistem odgovore i vjerujemo da smo prvi kanton koji je tu aktivnost zavr{io. Iako nam je dat rok do 31. januara, mi smo uspjeli i ranije to zavr{iti - rekao je

Proces je bio te`ak, prvenstveno iz razloga {to se na mnoga pitanja i tra`ene podatke nisu vodile evidencije i nije im u pro{losti posve}eno dovoljno pa`nje. S druge strane, to i nije toliko lo{e, jer }emo dobiti realno stanje i prikaz svake oblasti, krenuv{i od poljoprivrede, transporta, za{tite okoli{a, pa nadalje - isti~e Dijana Dedi}, koordinatorica za europske integracije Vlade USK-a Husein Ro{i}, premijer USK-a. U proces izrade odgovora u proteklom periodu bili su uklju~eni dr`avni slu`benici Vlade kantona, ministarstava, imenovani koordinatori iz zdravstvenih te javnih ustanova iz oblasti obrazovanja, kulture, socijalne za{tite i poljoprivrede, kao i predstavnici svih jedinica lokalne samouprave s podru~ja USK. - U momentu kada smo dobili Upitnik, 9. decembra, krenuli smo u utvr|ivanje nadle`nosti na{eg kantona po svakom pitanju i poglavlju, da bi do 23. januara radili na izradi odgovora.

Odgovorili smo ukupno na 870 pitanja i objedinili to na 650 stranica teksta - kazale je Dijana Dedi}, koordinatorica za europske integracije Vlade USK-a. Dedi} isti~e da iza svih odgovora, kompletiranih i prije roka, stoji ogroman rad i trud koordinatora koji su predano radili ovaj posao. - Proces je bio dosta te`ak, prvenstveno iz razloga {to se na mnoga pitanja i tra`ene podatke nisu vodile evidencije i nije im u pro{losti posve}eno dovoljno pa`nje. S druge strane, to i nije toliko lo{e, jer }emo dobiti realno

stanje i prikaz svake oblasti, krenuv{i od poljoprivrede, transporta, za{tite okoli{a, pa nadalje, isti~e Dedi}. Vlada Unsko-sanskog kantona dala je suglasnost na odgovore iz posljednjih nekoliko poglavlja od kojih je onaj o politi~kim kriterijima i najobimniji. Do 31. januara, sve institucije koje u~estvuju u ovom procesu trebalo je da unesu pripremljene odgovore i doprinose za odgovore u informacijski sistem, nakon ~ega }e biti ura|en presjek stanja. Finalizaciju u formi jednog odgovora na svako pitanje i to za one odgovore koji tra`e doprinos vi{e institucija, uradit }e nadle`na tijela u skladu s Odlukom o sistemu koordinacije u procesu integriranja. Nakon {to odgovori budu finalizirani, Direkcija za europske integracije, koja je nosilac aktivnosti pri izradi odgovora, organizirat }e i koordinirati njihovo sukcesivno prevo|enje na engleski jezik te lingvisti~ku i stru~nu redakturu.

IZ SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

Pripadnicima “Gazija� sudit }e se u Biha}u Dr`avni sud je dva predmeta za ratne zlo~ine po~injene na podru~ju Konjica i Bosanske Krupe prebacio kantonalnim sudovima u Mostaru i Biha}u. Kantonalnom sudu u Biha}u preba~en je predmet protiv Safeta Isakovi}a, Ibrahima \uli}a i Nisveta Pori}a, koji su, kao biv{i pripadnici A

BiH, optu`eni za zlo~in protiv ratnih zarobljenika na podru~ju Bosanske Krupe. Tu`ila{tvo BiH tereti Isakovi}a, \uli}a i Pori}a da su u julu 1995. godine, na lokalitetu brda ]orkova~a, iz vatrenog oru`ja ubili trojicu zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske, od kojih je jedan bio ranjen.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

13

kanton

www.usnkrajina.com.ba

SAVEZ OP]INA I GRADOVA F BiH ZATRA@IO HITAN SASTANAK S FEDERALNOM VLADOM

Protiv ukidanja naknade za za{titu i spa{avanje

OBILJE@ENA 22. GODI[NJICA OSLOBODILA^KE AKCIJE ARMIJE R BIH U NASELJU BUGAR-^AVNIK

Nisu znali izdati i pobje}i I ove godine u organizaciji Savjeta MZ Iza~i} i podr{ku Gradske uprave Biha}a na lokalitetu Bugar-^avnik u prisustvu velikog broja mje{tana, porodica {ehida i poginulih boraca obilje`ena je 22. Godi{njica oslobodila~ke akcije Armije R BiH u kojoj je oslobo|eno naselje Bugar u mjesnoj zajednici Iza~i}. Na spomen-obilje`ju u rejonu ^avnik - Bugar polo`eno

je cvije}e i prou~ena Fatiha u znak sje}anja na oslobodila~ku akciju pripadnika 5. korpusa Armije R BiH u kojoj je `ivote dalo jedanaest pripadnika 502. vite{ke brigade: Ismet Bali}, Fikret Su{i}, Hazim Reki}, Asim Reki}, Sakib Feli}, Sulejman Ha{i}, Husein Ke{ki},Safet Muminagi}, Muho Mu{i}, Mirsad Rakovi} i Slavko Ga{ljevi}.

Obra}aju}i se prisutnima, Rasim Islamovi}, predsjednik MZ Iza~i} te ratni komandanti Hamdija Abdi} i Fuad Sadikovi} prisjetili su se ratnih de{avanja, herojske obrane grada Biha}a i same oslobodila~ke akcije kojom su mje{tana Iza~i}a, Viki}a, ^avnika i Bugara dali doprinos u obrani dr`ave. - Okupili smo se po 22. put kako bismo se prisjetili na{ih

KANTONALNI SUD U BIHA]U

Hasan I~anovi} oslobo|en optu`be za ratni zlo~in Hasanu I~anovi}u, biv{em pripadniku 505. vite{ke bu`imske brigade, u Kantonalnom sudu u Biha}u izre~ena je osloba|aju}a presuda za ratni zlo~in. Drugostepeno Krivi~no vije}e Kantonalnog suda zbog nedostatka pouzdanih dokaza oslobodilo je optu`be Hasana I~anovi}a da je po~inio krivi~no djelo ratni zlo~in protiv ratnih zarobljenika. - I~anovi} se osloba|a optu`be jer zbog nedostatka pouzdanih dokaza Tu`ila{tvo nije uspjelo dokazati krivi~no djelo za koje ga se tereti - kazala je na po~etku izricanja presude predsjedavaju}a Krivi~nim vije}em sutkinja Jasminka Karabegovi}. U obrazlo`enju je kazala kako je krivi~no djelo po~injeno 25. decembra 1994. godine na Lati}a glavici u sukobima pripadnika Armije BiH i tzv. Narodne odbrane AP ZB i tom prilikom zarobljeno 25 pripadnika

Narodne odbrane. Nesporno je da se doga|aj desio i da su dvojica pripadnika NO, Huse Kolup~i} i Fikret Kova~evi}, li{eni `ivota, kazala je sutkinja Karabegovi} i dodala kako svjedoci optu`be nisu vidjeli ko je pucao u Fikreta Kova~evi}a. Iz iskaza svjedoka Sud nije mogao izvesti zaklju~ak da je optu`eni Hasan I~anovi} po~inio ova ubojstva, stoga Sudsko vije}e nije moglo donijeti druga~iju presudo nego

osloba|aju}u, kazala je predsjedavju}a vije}a Jasminka Krabegovi}. Svoje zadovoljstvo presudom iskazali su i biv{i I~anovi}evi suborci. @albu na ovakvu presudu drugostepenog Krivi~nog vije}a Kantonalnog suda u Biha}u Tu`ila{tvo i odbrana mogu ulo`iti u roku od 15 dana nakon {to bude dostavljena Vrhovnom sudu BiH. Hasana I~anovi}a su u Bu`imu do~ekali prijatelji i suborci kako bi zajedno proslavili presudu koja dokazuje da pripadnici 505. vite{ke brigade nisu bili zlo~inci. Potvr|eno je to i u ponovljenom postupku koji je izricanjem osloba|aju}e presude okon~an na Kantonalnom sudu. Zadovoljstvo sudskim epilogom iskazao je, u ime bora~kih udru`enja iz Bu`ima, Edham Emini}, predsjednik Koordinacije bora~kih udru`enja.

Treba nas biti jo{ vi{e na ovakvim doga|ajima kako ne bismo zaboravili herojstva ljudi koji su u najte`im trenucima stali u obranu suboraca koji nisu znali izdati, pobje}i i na{ih suboraca koje su krasile najbolje ljudske osobine. Volio bih da i danas imamo {to vi{e ~asnih i po{tenih ljudi u na{em gradu i zaista moram ista}i da nas treba biti vi{e na ovakvim doga|ajima kako ne bismo zaboravili herojstva ljudi koji su u najte`im trenucima stali u obranu Biha}a i BiH kazao je gradon~elnik Fazli}.

Savez op}ina i gradova Federacije BiH na zasjedanju u Travniku zauzeo je zajedni~ki stav protiv prijedloga izmjena i dopuna Zakona o za{titi i spa{avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a koji je u proceduru uputila Federalna vlada. Istaknuto je da zakonske izmjene, koje Vlada planira po hitnoj proceduri uputiti u parlamentarnu proceduru, predvi|aju ukidanje naknade za za{titu i spa{avanje, koja se do sada izdvajala u iznosu 0,5 posto na pla}e u Federaciji BiH. - Ukidanje ove naknade dovelo bi u pitanje funkcioniranje sistema za{tite i spa{avanja. Ako je nu`no zbog preuzetih obaveza u sklopu aran`mana sa MMF-om izvr{iti izmjene ovog zakona i ukinuti naknadu, neophodno bi bilo da Vlada Federacije BiH izna|e sredstva kojima bi nadomjestila ova koja se ukidaju jer nam se ne mogu dati obveze i ogromna odgovornost, a uzeti sredstva zah-

valjuju}i kojima mo`emo reagirati u slu~aju nesre}a, kazao je bu`imski op}inski na~elnik Zikrija Durakovi}. Sjednici je prisustvovao i direktor Federalne uprave Civilne za{tite Fahrudin Solak koji je kazao da predlo`enim zakonskim izmjenama Vlada Federacije BiH odgovara na zahtjev MMF-a, koji je tra`io smanjenje nameta na poslodavce. - Vlada je prihvatila obveze iz Pisma namjere MMF-u i mora ispo{tovati ono {to je potpisala. Smatram da }e sustav civilne za{tite biti poprili~no ugro`en, ali sigurno }e postojati neka alternativa kako nadomjestiti sredstva, ukoliko ova budu ukinuta kazao je Solak. Savez op}ina i gradova Federacije BiH zatra`io je da se pod hitno organizira sastanak s predstavnicima Vlade Federacije BiH, kako bi se razgovaralo o dono{enju zakona koji }e biti povoljan za jedinice lokalne samouprave.

Salilh Mesi} preuzeo du`nost od [abuli}a Ilfad Medi} preuzeo du`nost od Crnki}a

MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I PRIVREDE USK-A

Novi ministri preuzeli du`nost Nakon {to je Skup{tina Unsko-sanskog kantona imenovala nove ministre u pet kantonalnih ministarstva ve} u ponedjeljak, 30. januara, obavljena je primopredaja du`nosti u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike te Ministarstvu privrede. Dosada{nji ministri D`enis [abuli} i Asmir Crnki} ~estitali su novoimenovanim kolegama Salihu Mesi}u i Ilfadu Medi}u i po`eljeli im uspjeh u radu.

Novoimenovani ministri u Vladi Unsko-sanskog kantona su: Anel Rami}, ministar unutra{njih poslova, Zlatka [epi}, ministrica financija, Ilfad Medi}, ministar privrede, Sanela ]enanovi}, ministrica obrazovanja i Salih Mesi}, ministar zdravstva. Primopredaja du`nosti je obavljena i u preostalim kantonalnim ministarstvima u koje su imenovani novi ministri. U Ministarstvu unutra-

{njih poslova Ervin Bibanovi} predao je du`nost novom ministru Anelu Rami}u, u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta sada ve} biv{i ministar Adis Muharemovi} du`nost je predao novoimenovanoj ministrici Saneli ]enanovi}, a u Ministarstvu financija Salih Dedi}, zahvaliv{i se pritom na suradnji uposlenicima, uspje{an rad po`elio je svojoj nasljednici Zlatki [epi}.


14

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

NOVOIZGRA\ENA GRADSKA D@AMIJA U BIHA]KOJ MZ HARMANI

Utjecaj tradicije u suvremenoj arhitekturi je neizbje`an Svi objekti s kojima se susre}emo u arhitektonskoj praksi slu`e posredno ili neposredno ~ovjeku, tako da ~ovjek i njegove fiziolo{ke, biolo{ke i druge potrebe postaju osnovna jedinica za organizaciju svakog prostora, koji pored svog racionalnog opravdanja ima i odre|eno psihi~ko djelovanje na ~ovjeka, s dimenzijom, oblikom, bojom itd.. i taj uticaj je vrlo zna~ajan i konstantno prisutan. U tom pogledu postoje prostori koji deprimiraju, koji poti~u, koji u nama stvaraju osje}aj sigurnosti ili osje}aj straha i koji mogu biti lijepi ili ru`ni. Postoji ~itav niz faktora koji utje~u na arhitekturu i koji arhitekturu ~ine kao aktivnost u dru{tvenom pogledu vrlo zna~ajnom i odgovornom. Svaki odgovorni projektant je obavezan o ovoj ~injenici voditi ra~una, {to od projektanta tra`i kako op}u kulturu, tako i potrebnu stru~nost, kao i talenat, koji se na `alost ne mo`e nau~iti u {koli, jer talenat spada isklju~ivo u prirodnu

nadarenost. Ovo tim vi{e jer niti jedno projektiranje, pa tako niti arhitektonsko, ne mo`e i ne smije biti samo sebi svrha. Kod arhitektonskog oblikovanja i lociranja objekta, kao osnovno i va`e}e pravilo jeste da se objekt {to je vi{e mogu}e uklopi u postoje}i ambijent i da isti ne odudara od zadane sredine, pri ~emu prije svega treba imati na umu da arhitektura u op}em smislu odre|uje prostor u kome se obavlja i odvija na{ svakodnevni `ivot. To zna~i da je kod projektiranja potrebno i obavezno poznavanje i po{tivanje tradicionalnih pravila arhitekture kao grane umjetnosti. Osnovni elementi arhitektonske kompozicije ne mogu biti do`ivljeni bez uticaja tradicije, jer je tradicija stvar mnogo {ireg zna~aja i ona se prvenstveno ti~e percepcije ne samo onog {to je pro{lo u pro{losti, nego i njenog dana{njeg prisustva, {to zna~i da je uticaj tradicije u suvremenoj arhitekturi

neizbje`an. Odnos spolja{nosti arhitektonskog objekta prema njegovoj sredini govori o njegovoj povezanosti sa {irom cjelinom i sa specifi~nostima okoline tj. sa arhitektonskom i {irom kulturnom i tradiciom date sredine. Arhitektonska znanja se ne mogu proizvoljno prenositi iz jedne sredine u drugu, jer tome stoji na putu saznanje o uklapanju arhitektonskog djela u datu sredinu i tradiciju, jer arhitektura prije svega tra`i orginalnost, a ne puko kopiranje i bukvalno preslikavanje. To zna~i da se problemi arhitekture prote`u i izvan struke u razna podru~ja intelektualnog stvarala{tva. Rije~ je o objektu novoizgra|ene d`amije u Biha}u na lokaciji Harmani. Prije svega izgra|en je na totalno proma{enoj lokaciji, te projektiran na proma{enom projektnom konceptu, potpuno suprotno tradicionalnim pravilima arhitekture na ovim prostorima i koji vanjskim izgledom ne odaje utisak tradicionalnog islamskog vjerskog

objekta, d`amije, izuzev {to na to podsje}aju dvije munare. Objekt onakav kakav vizualno izgleda ne uklapa se u postoje}i ambijent, ve} naprotiv, od njega drasti~no odudara, {to je upravo suprotno osnovnim pravilima u arhitekturi. Poseban kuriozitet predstavlja neprirodno i nastrano nakrivljena ~eli~na kupola koja, osim {to izrazito naru{ava prirodni izgled u psiholo{kom smislu, pru`a osje}aj nestabilnosti i nesigurnosti, {to je tako|er suprotno osnovnom principu arhitektonskog projektiranja. Projektom predvi|ena vanjska obrada ovog sakralnog objekta je oblaganje fasade sa profiliranim AL limom, koji u psiholo{kom pogledu pru`a osje}aj provizornosti, umjesto osje}aja momumentalnosti, stabilnosti i trajnosti {to je u potpunoj kontradikciji s graditeljskom tradiciom ovog podneblja. Interesantno je "napomenuti

da je urbanisti~kim planom grada Biha}a predvi|ena potpuno adekvatna i odgovaraju}a lokacija za izgradnju gradske d`amije u Prekounju na otvorenom prostoru sa dominantnom pozicijom kakvu ovakvi specifi~ni objekti i zaslu`uju. Ali ova ~injenica je ignorirana od strane nadle`nih organa iz nerazumljivih i nepoznatih razloga. Isto tako nije naodmet istaknuti i ~injenicu da grad Biha} prvi put u istoriji izgra|uje centralnu gradsku d`amiju, {to samo po sebi ukazuje na va`nost i delikatnost ovog pitanja. Za zdrav razum nije shvatljiv ovakav katastrofalan proma{aj, kao i ovakva neodgovornost nadle`nih po pitanju izgradnje za grad Biha} izuzetno specifi~nog objekta. Ovakvo pona{anje mo`e biti samo kao posljedica neznanja i nedostatka potrebne stru~nosti ili kao posljedica lo{e namjere u smislu prote`iranja partikularnih interesa, {to je vi{e nego tragi~no. E. Kudi}

CAZIN

Podr{ka otvaranju medicinske {kole u sklopu Medrese "D`emaludin ef. Ăˆau{evi}" Srednje obrazovanje u okviru medicinske struke za sada postoji samo u Biha}u i Sanskom Mostu, ali zbog velikog interesa u~enika osnovnih {kola, njihovih roditelja te potreba tr`i{ta rada, srednju medicinsku {kolu uskoro bi mogao dobiti i Cazin. O inicijativi za pokretanje medicinske {kole u sklopu Medrese "D`emaludin ef. Ăˆau{evi}" razgovaralo se na sastanku u petak, 27. januara, kojem je prisustvovalo Nastavni~ko vije}e {kole, op}inski na~elnik mr. Nermin Ogre{evi} i njegovi savjetnici Jusuf Bajrektarevi} i Admir Pjani} te poslanik u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH Jasmin Em-

ri}, poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta Federacije BiH Mirsad Top~agi} i poslanici u Skup{tini USK-a Safet Velad`i}, Samir

Abazovi}, Admir Had`ipa{i}, Rasim Paji} i Sanel Zuli}. Direktor Medrese predstavio je trenutne aktivnosti i planove u

bliskoj budu}nosti koje su kolektiv i u~enici ove {kole stavili sebi u zadatak kao trajan doprinos op}ini Cazin i kantonu, a me|u njima je

i pro{irenje djelatnosti {kole kad je u pitanju obrazovanje za medicinsku struku. Na~elnik Ogre{evi} je podr`ao inicijativu za otvaranje medicinske {kole istaknuv{i da je ona od javnog interesa za najmnogoljudniju op}inu u Unsko-sanskom kantonu. Tako|er, poslanici u Kantonalnoj skup{tini su obe}ali podr{ku ovom projektu kada se na|e u skup{tinskim klupama. O otvaranju medicinske {kole u okviru Medrese odredit }e se i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Unsko-sanskog kantona koje }e, uvjereni su, prepoznati zna~aj i potrebu otvaranja ove {kole u Cazinu.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

SANSKI MOST

15

GRAD BIHA] U PROJEKTU MEG

U`ina za Doprinos ja~anju lokalne samouprave svakog i javnih usluga u~enika Projekt "U`ina za svakog u~enika", koji je pokrenula nevladina organizacija AWO "Domovinska ba{ta", nastavlja se i u drugom polugodi{tu ove {kolske godine. Rije~ je o projektu u koji je uklju~eno oko 70 mali{ana, a cilj mu je osigurati dnevni obrok u svim osnovnim i srednjim {kolama za u~enike lo{eg imovnog stanja. Prema rije~ima socijalne radnice Amele Omi}, cilj je da se hrana osigura u~enicima ~iji su roditelji nezaposleni i nisu u mogu}nosti financirati ishranu svoje djece u {koli. Nevladina organizacija koja je osmislila i pokrenula ovaj projekt uputila je zahvalnost privrednim subjektima i pojedincima koji donacijom vlastitih sredstava podr`avaju akciju i {ire ovu pozitivnu pri~u.

- ILDP i MEG projekti zna~ajno doprinose ja~anju lokalne samouprave i javnih usluga u BiH kao i ubrzanju procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji - Projekti poti~u lokalni razvoj i kreiranje novih mogu}nosti za zapo{ljavanje, a u kona~nici i bolji kvalitet `ivota gra|ana u Bosni i Hercegovini - kazala je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Na konferenciji "Unapre|enje lokalne samouprave i pru`anja usluga u Bosni i Hercegovini: Postignu}a i budu}i pravci razvoja lokalne samouprave u BiH", predstavljeni su pristupi i dobre prakse razvoja lokalnih zajednica i pru`anja javnih usluga te njihov doprinos boljem kvalitetu `ivota gra|ana u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom predstavljena su dva projekta koja zna~ajno doprinose razvoju lokalne samouprave u BiH - Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projekt op}inskog okoli{nog i ekonomskog upravljanja (MEG) koje financira Vlada [vicarske, a provodi UNDP BiH. - Tokom proteklih 15 godina [vicarska je ulo`ila velike napore u razvoj demokratskih i u~inkovitih lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini. U naredne ~etiri godine

Vlada [vicarske }e osigurati preko 70 miliona KM za nekoliko projekata na podru~ju ja~anja lokalne uprave - kazala je Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za suradnju u Ambasadi [vicarske u BiH.

BiH u EU - ILDP i MEG projekti zna~ajno doprinose ja~anju lokalne samouprave i javnih usluga u BiH kao i ubrzanju procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji. Projekti poti~u lokalni razvoj i kreiranje novih mogu}nosti za zapo{ljavanje, a u kona~nici i bolji kvalitet `ivota gra|ana u Bosni i Hercegovini - kazala je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH. U ime Gradske uprave Biha}a potpisivanju pisma namjere prisustvovali su [uhret Fazli}, gradona~elnik Biha}a i Davor @upa, pred-

Potpisana pisma namjere Novi Projekt op}inskog okoli{nog i

ekonomskog upravljanja (MEG), koji je zapo~eo polovinom 2016. godine, predstavlja daljnje aktivnosti na ja~anju lokalne samouprave i pru`anja javnih usluga u 18 op}ina i gradova u BiH. Tokom prve faze MEG projekta, vrijedne oko 12 miliona dolara, bit }e pru`ena podr{ka lokalnim vlastima u unapre|enju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture te pobolj{anju uslova `ivota za najmanje 700.000 gra|ana. Posebna pa`nja }e biti posve}ena socijalno najugro`enijim kategorijama stanovni{tva. Planirana je i podr{ka za vi{e od 500 kompanija te kreiranje oko 180 novih radnih mjesta. Na kraju konferencije predstavnici 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave potpisali su pisma namjere o u~e{}u u realizaciji MEG projekta.

turnu ba{tinu grada. Sve je ve}e nezadovoljstvo bora~ke populacije, penzionera, mladih. Zato se moramo prestati zamajavati, uljuljkivati obe}anjima i obmanama, realno sagledati na{u situaciju, izraditi jasnu i realnu viziju mogu}eg i usmjeriti se na glavni problem, a to je ekonomski razvoj i zapo{ljavanje. Mnogo slabije razvijene sredine i lokalne zajednice hvataju br`i zamah. Biha} je ipak grad sa bogatom kulturom i tradicijom, centar regije, sa zdravim i {kolovanim mladim kadrovima, prirodnim resursima, povoljnim geostrategijskim polo`ajem, nadomak EU. Narod nije glup, jeste pomalo naivan i beskrajno strpljiv. Upro pa dura. Ma ~ak i kroz {alu analizira trenutnu situaciju, bolje od politi~ara. Cijene da politi~ari znaju samo zatvarati fabrike, ne znaju ih graditi. ^ak su nedavno olako prihvatili i zatiranje proizvodnje fri`idera, bez

poticaja iz sredstava od markice "Bire", koja se obilato koristila na uvoznoj robi iz Kine, ili bez poku{aja supstitucije nekom drugom proizvodnjom (pa makar i s kineskom pameti). Jer industrijska proizvodnja zapo{ljava, pove}ava kupovnu mo} gra|ana. Umjesto proizvodnih pogona politi~ari za sebe grade hotele, motele, bijele vile, kupuju jahte, a ako grade za narod onda su to mahom birtije, sportske kladionice ili "second hand" prodavnice. Gradnja market centara je ina~e dobro do{la gradovima, ima za posljedicu zatvaranje malih prodavnica tako da ih preko 200 ~ami sa natpisima: prodaje se, izdnamljuje se, renovira se‌. Ăˆuju se komentari kako politi~are ne brine previ{e ni odlazak mladih u inozemstvo. Vratit }e se mo`da, akobogda, na kargo aerodrom koji }e "zaposliti ~etrdeset hiljada radnika"?!

sjedavaju}i Gradskog vije}a. Gradona~elnik Fazli} kazao je da ovim pismom Grad Biha} potvr|uje interes i spremnost da kao izabrana jedinica lokalne samouprave bude partner i aktivno u~estvuje u realizaciji prve faze Projekta op}inskog okoli{nog i ekonomskog upravljanja (MEG), u periodu od 2016. do 2020. godine. - Spremnost }e se ogledati, izme|u ostalog, kroz podr{ku ve}em u~e{}u gra|ana u procesu dono{enja odluka i pra}enju u~inka jedinice lokalne samouprave i podr{ci unaprje|enju povoljnog poslovnog okru`enja i realiziranju mjera i usluga za zapo{ljavanje nezaposlenih gra|ana - istakao je gradona~elnik Fazli}.

EKONOMSKA FATAMORGANA

Progrmi, obe}anja Pi{e: Omer \ug

U Unsko-sanskim novinama "Krajina" u broju od 28. oktobra 2016. godine na zakupljenom prostoru od ~itave stranice objavljeni su projekti koji se planiraju realizirati u gradu Biha}u za koje su navodno i ugovori potpisani. Ni manje ni vi{e nego 31 projekt u ukupnoj vrijednosti od 130 miliona KM. Od tada do danas nisam zapazio detaljniju analizu tih projekata i njihovog utjecaja na razvoj grada, na zapo{ljavanje posebno mladih, na porast prihoda u bud`etu i BDP, na prostorno ure|enje grada i ekologiju.

Ostalo mi je i nejasno {ta je bio cilj i svrha takve prezentacije: da li se `elio ostaviti dojam kako }e poslije realizacije tih programa, kao i do sada, pote}i med i mlijeko, ili da se poka`e da se i u te{kim uvjetima mo`e mnogo u~initi, ili da se uljep{a dojam o radu dosada{nje lokalne samouprave, ili da se umanje njene gre{ke, ili da se ve} u samom startu umanje i omalova`e rezultati rada novog establi{menta.. ili ne{to deseto. Ne negiraju}i da u tim programima ima i dobrih korisnih rje{enja za infrastrukturu grada (npr. kolektor otpadnih voda), ostaje skepsa o rje{avanju goru}eg pitanja zapo{ljavanja i smanjenja nezaposlenosti, kao pitanja svih pitanja. Nadalje, da li se tim programima prodaje posljednje "ku}no srebro" i pod cijenu urbanisti~kog naru{avanja jezgre grada, devastacije prirodnog okoli{a, posebno rijeke Une te zelenila u gradu i dr. Prema pitanju zapo{ljavanja pr-

ogrami podsje}aju na nametanu investiciju od pribli`no 130 miliona KM u HE u Martinbrodu, kod koje se predvi|ao minoran broj zaposlenih, a zapostavljao zabrinjava-ju}i utjecaj na ekologiju rijeke Une. Reklo bi se - za lokalnu zajednicu mala fajda, a veliki zijan.

Stvarnost Na`alost, stvarnost nas uvjerava i ~injenice govore o vrlo te{koj situaciji u kojoj se nalazimo. Zaposlenost je mala, manja nego 2008. godine, dvostruko manja od predratne, nezaposlenih gotovo vi{e nego zaposlenih, industrijska proizvodnja pa i industrijska kultura devastirani do nivoa od 30% predratne proizvodnje, stanovnika manje deset hiljada nego prije rata, a prijeti i daljnja depopulacija. [to je najgore, odlaze mladi i {kolovani, ali i stariji i iskusniji kadrovi (ljekari). Razvoj bez vizije, atak na prirodnu i kul-


16

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

SJE]ANJE NA NA[E DRAGE RODITELJE

HALIDA (ro|. Alagi}) MU[ANOVI]

MEHMED (Ale) MU[ANOVI] - Me{a 04.02.2006. - 04.02.2017.

26.06.2007. - 04.02.2017.

Rije~i su nedovoljne da ka`emo koliko nam svaki dan nedostajete…. Neka vam Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. K}erka Jasminka, zet Mustafa, unuk Dinko TU@NO SJE]ANJE

Dana 9.2.2017. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg nam dragog

Dana 31.1.2017. godine navr{ila se godina dana od smrti na{eg dragog

EKREMA (Zejnil) ALIJAGI]A - Eke

MIRSAD (Feriz) MEHDIN 17.04.1945. - 31.01.2016.

Vrijeme prolazi, ali sje}anja na tebe ne blijede, uvijek si s nama i biti }e{ S ljubavlju

Ni{ta ne mo`e ispuniti prazninu niti umanjiti bol za tobom. S ponosom i tugom ~uvamo uspomenu na tvoj lik.

Tvoja porodica

Tvoji: brat Muhamed, sestre Emina, Sadbera i Mersija sa porodicama TU@NO SJE]ANJE

Dana 1.2.2017. godine navr{ilo se 15 najtu`nijih godina od smrti na{e drage

DELISTE (Halilagi}) REKI] - Dilka Draga mamice, hvala ti za svu dobrotu, ljubav i sre}u kojom si nas nesebi~no darivala. U na{im srcima si ostavila tugu a u du{i veliku prazninu. Voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji ih neizmjerno vole. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Zauvijek tvoji: suprug Juso, k}erke Dijana i Jasmina, unuci Armin i Ahmed, zet Ismet

HALIDA (Alagi}) MU[ANOVI]

MEHMED (Ale) MU[ANOVI]

26.06.2007. 04.02.2017.

04.02.2006. 04.02.2017.

Vrijeme ne mo`e izbrisati drage uspomene niti godine koje smo skupa provodili. @ivite u na{im srcima i sje}anjima. Va{ sin Jasmin i snaha Alma

TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju i kom{iji

HALIDA (Alagi}) MU[ANOVI]

MEHMED (Ale) MU[ANOVI]

26.06.2007. 04.02.2017.

04.02.2006. 04.02.2017.

[OLETU

ESI ALAGI]U [OLETU

Porodica Latinovi} i \uki}

Neizbrisivi su tragovi koje ste ostavili u na{im `ivotima. @ivite i trajete u na{im pri~ama, sje}anjima i uspomenama. Va{i: Arifa, Ibrahim, Mirela, Edin, Matthew, Una-Diana

TU@NO SJE]ANJE na moje drage roditelje, dida i majku Neka je vje~iti rahmet va{im plemenitim du{ama.

od Relji}a

Va{i: Zumra, Dina, Amna i Muharem

MUNIRE (ro|. Red`i}) ZULI]

HIMZO ZULI]

05.02.2008. - 05.02.2017.

16.06.2000. - 2017.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

17

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

TU@NO SJE]ANJE

Dana 4. februara navr{avaju se pune ~etiri godine od smrti na{eg

BESIMA (ro|. Kadi}) GLUHALI]

SEAD [AHBAZOVI]

30.01.1997. - 30.01.2017.

Uvijek si u na{im mislima i na{im srcima.

S ljubavlju i po{tovanjem

Tvoja supruga Alma, sinovi Ishak i Ismar

Porodica Gluhali}

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

BESIMA (ro|. Kadi})GLUHALI]

Dana 3.2.2017. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

30.01.1997. - 30.01.2017. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. K}erka Sabina i sin Denis sa porodicama, suprug Muhamed

ESMA ]ORALI] - Beba

SJE]ANJE

Dana 3.2.2017. navr{avaju se 22 tu`ne i bolne godine od smrti na{eg dragog sina, brata, supruga i oca

[ABAN (Osmana) TAHRI]

Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena koliko god godina pro{lo.

S ljubavlju i po{tovanjem

Tvoji: k}erka Edina, zet Adnan, unuci Almaida i Orhan

Porodica Tahri}

NADA IVU[I] 03.02.2013. - 03.02.2017.

EDINA TULI]A

S ljubavlju i po{tovanjem

U mislima si vje~no s nama. Vrijeme ne bri{e tvoj lik ni ljubav u na{im srcima.

Tvoji: porodice Ivu{i} i Schmidtner

Tvoji najmiliji

TU@NO SJE]ANJE

Tuga i bol se ne mjere vremenom ve} prazninom koju si ostavio u na{im srcima. Istina je bolna, tuga beskrajna rije~i je malo, a boli mnogo da bismo rekli koliko nam nedostaje{. Volimo te! Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Sin Ismet, snaha Ziba, unuke Nermina, Irma i Jasmina s porodicama

OSMAN (Red`e) DEDI]

Zauvijek u na{im srcima.

Pro{la je godina dana od kad nisi sa nama, pro}i }e jo{ mnogo. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

Va{a djeca: Enver, Emir, Zlatka, Enisa, Emira i Semira sa porodicama

HASIB (Mehmed) KUNI] 1921. - 1998.

SJE]ANJE

Tvoji najmiliji: sin Fikret, snaha Safeta i unuci Amina i Adijan

SJE]ANJE

S iskrenom ljubavlju i neizmjernim po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati va{eg plemenitog lika i ljudske dobrote. Porodice: [arganovi}, Ora~evi} i Valkenier

BEJZA (Kadi}) ARNAUTOVI] BESIMA (Kadi}) GLUHALI] 18.01.2004. - 18.01.2017.

OSMANA (Red`e) DEDI]A

Dana 3.2.2017. navr{ava se godina dana otkako nisi sa nama

na na{e drage roditelje

SAFIJA (ro|. Kurtagi}) 1921. - 1994. KUNI]

Dana 3.2.2017. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca

30.01.1997 - 30.01.2017.

na na{e drage S ljubavlju i po{tovanjem Va{i: k}erka Suada - Seka, zet Rifet i unuka Jasmina

SULEJMAN (Hasan) IBRAHIMPA[I] 30.01.2015. - 30.01.2017.

ARIFA (Ru`ni}) IBRAHIMPA[I] 2012. - 2017.


18

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

sje}anja•mali oglasi TU@NO SJE]ANJE

DELVA HAD@IABDI] 04.02.2011. - 04.02.2017. Draga majka, {esta je godina da smo bez tebe, tvoj lik ne blijedi a ljubav ostaje u srcima. K}erka [ahzija, zet Sead i unuci Edvin i Damir

SJE]ANJE na n{u dragu majku

RIFETA (ro|. Ro{i}) BA[AGI] 05.02.2005. - 05.02.2017.

www.usnkrajina.com.ba

BRZO - efikasno i vrlo jednostavno vr{im usluge svim gra|anima koji nemaju slobodnog vremena i strpljenja ~ekanja u redovima, OVJERAVAM ZDRAVSTVENE KNJI@ICE, UPLA]UJEM PREMIJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA. Nudim rje{enje POZOVITE ODMAH gsm: 062593-700. Hvala svima Aziz D`aferovi} - Zizi

Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erke Sabina i Edina, unuk Muamer ]atovi}

SJE]ANJE

FEHIM (Mehmeda) JUNUZOVI] 05.02.1999. - 05.02.2017. Na{a ljubav i uspomene ~uvaju Te od zaborava. Tvoji: sin Mufidin sa porodicom

Prodajem ku}u na parceli 3.600 m2 na Kamenici, 300 metara od Tu{a prema granici, uz glvnu cestu, tel. 061156-122 Iznajmljujem luksuzno namje{ten stan kod Poliklinike od 64 m2, centralno grijanje na struju, tel. 061-353-197

TU@NO SJE]ANJE Dragi mama i tata, ima ne{to {to umrijeti ne}e, a to je ljubav, ponos i sje}anje na vas. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Va{a k}erka Senka sa porodicom

FATIMA (Behrem) DEDI] 10.12.2008. - 10.12.2016.

OSMAN (Red`e) DEDI]

03.02.2016. - 03.02.2017.

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage roditelje @ivot nestaje u trenu, ali uspomene na vas ostaju vje~no. Neka vam Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Va{a djeca

HAFEZA ([u{njar) HRNJICA JUSUF (Zaim) HRNJICA 05.02.2006. - 05.02.2017

MaLi PRODAJA KU]A:

• prodajem ku}u na parceli 3.600 m2 na Kamenici, 300 metara od Tu{a prema granici, uz glavnu cestu, tel. 061-156-122

PRODAJA ZEMLJE

• prodajem 2.700 m2 zemlje u Pritoci, mo`e se parcelisati, dozvoljena gradnja, put, struja i voda, papiri 1/1, tel. 060-311-3336

06.06.2001. - 06.06.2017.

OgLasi IZNAJMLJIVANJE:

• izdajem sprat ku}e, Harmani bb, namje{ten, centralno grijanje, kablovska, internet, za dva-tri studenta, tel. 061-780-544 • izdajem sobe za studentice u centru Biha}a kod MUP-a, sa centralnim grijanjem, internet, kablovska, tel. 061459-458

Es selam alejkum, po{tovanje bra}i i sestrama. @elim da vas obavijestim da iscjeljiteljka had`i Aj{a poma`e u otklanjanju svih vrsta crne magije, vra}a nafaku, izgubljenu ljubav, spaja rastavljene, vra}a sre}u u ljubavi, lije~i poroke alkoholizma i droge, kontakt telefon 066-315-199

Prodajem jednosoban stan 33 m2 u strogom centru Biha}a Ul. 5. korpusa 8, drugi sprat, namje{ten, odmah useljiv, pogodan i za poslovni prostor, cijena 49.000 KM, tel. 061-794-057

Za gra|evinare prodajem plac u blizini Stensa i bazena vel. 1.992 m2, papiri 1/1, tel. 066-121-577 Prodajem mercedes 124 1,9 dizel 1988. godi{te, registrovan punu godinu dana, u ekstra stanju. Ostale informacije na br. 061-444-532

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BIHA] Broj: 75-P/17. Biha}, 25.01.2017.god. Na osnovu ~lana 36. Statuta ZU Dom zdravlja Biha}, a u vezi sa ~lanom 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj za{titi (Sl. novine Federacije BiH broj: 46/10), ~lanom 11. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije ("Slu`bene novine F BiH" broj: 26/16), Planom potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih djelatnika Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu (odobrenje Federalnog ministarstva zdravstvabroj: 02-37-60231/16 od 09.11.2016. godine), raspisujem

K O N K U R S

za dodjelu specijalizacija 1. Urgentna medicina 1 specijalizacija 2. Klini~ka radiologija 1 specijalizacija 3. Obiteljska medicina 1 specijalizacija Za dodjelu specijalizacije kandidat treba da ispunjava slijede}e uslove: - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - Da ima zavr{en Medicinski fakultet, - Da ima polo`en stru~ni ispit, - Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon polo`enog stru~nog ispita, - Da ima va`e}e odobrenje za samostalan rad izdato od strane nadle`ne Komore, - Aktivno poznavanje jednog stranog jezika. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za dodjelu specijalizacije trebaju dostaviti: 1. Prijavu na konkurs sa kra}om biografijom, adresom i kontakt telefonom, 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci, 3. Diplomu o zavr{enom medicinskom fakultetu, 4. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 5. Potvrdu o radnom iskustvu u struci najmanje godinu dana od dana polo`enog stru~nog ispita, 6. Odobrenje za samostalan rad-licencu, 7. Potvrda o poznavanju jednog stranog jezika. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjenost uslova trebaju biti u originalu ili ovjerene kopije. Prijave na konkurs sa tra`enim dokazima potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na slijede}u adresu: ZU Dom zdravlja Biha} Odsjek pravnih, kadrovskih i op{tih poslova, Put V Korpusa bb, Biha} Sa naznakom: "Prijava na konkurs za dodjelu specijalizacije" Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. V.D. D I R E K T O R Prim. dr Kimeta Mujad`i} specijalista op}e stomatologije


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

19

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

MaLi • izdajem jednokrevetne sobe za studentice, poseban ulaz, centralno grijanje, tv. kablovska, internet, kod MUP-a, stan je nov, tel. 037-223-241, 061-844-257

blizini Rivera, tel. 037-961-823 • izdajem stan u Mid`i}a mahali (mu{ke) sa posebnim ulazom, centralno grijanje, tel. 061-812-656

• izdajem garsonjere i sobe za studente i u~enike, internet, kablovska, centralno grijanje, Cerava~ka brda 58 Biha}, tel. 061-706-075

• izdajem dvije jednokrevetne sobe sa centralnim grijanjem u prizemlju ku}e studenticama - `enskim osobama sa posebnim ulazom, kuhinja, kupatilo, wc i ve{ ma{ina, tv kablovska miss-net sa tv. u sobama, internet, ku}a se nalazi na Ozimicama I, cijena 140 KM sa svim re`ijama, tel. 062-673-124, 062-987-637 i 037-351-979

• izdajem novo sagra|enu ku}u 70 m2 u centru Biha}a, centralnim grijanjem, dva parking mjesta, internet, za obitelj na du`i period, tel. 061-435-886 • izdajem sobe sa kuhinjom i kupatilom, sve je namje{teno, vrlo povoljna cijena, sobe se izdaju na du`i i kra}i vremenski period, uz sve pogodnosti dodatno je uklju~en internet i kablovska antena, sobe su namijenjene za samce, radnike, mladi bra~ni par, tel. 037-961-835, 061607-458 • izdajem namje{ten stan za 2-3 osobe, djevojke, sa centralnim grijanjem, internetom i posebnim ulazom, stan se nalazi u Mid`i}a mahali u neposrednoj

• izdajem namje{ten stan s centralnim grijanjem za u~enike ili studente, stan je u blizini turskog koled`a i medicinske {kole, tel. 037-310-819

OgLasi • izdajem stan 42 m2, zaseban ulaz, kablovska, internet, Cerava~ka brda 40, tel. 062-904-480 • iznajmljujem garsonjeru sa grijanjem odvojen ulaz u blizini kantonalne tv, tel. 061-466-751

Prodaje se ku}a na Repu{inama. 10x11 Prizemlje / poslovni prostor, sprat i potkrovlje + pomo}ni objekat 5x8 ... Informacije na tel: 063 387-434; 037-226-985 namje{tena ima jedna soba, kuhinja, kupatilo, hodnik, ve{ ma{ina, fri`ider, tv kablovska, {poret na drva i struju, parking za auto, tel. 220-775, 061-057-718

• iznajmljujem sprat ku}e, posebno ulaz, sat za struju 4 prostorije i kuhinja polu namje{ten ima kablovsku, internet, Ul. Umihane Èuvedine 73, blizina rampe u Jablanskoj, tel. 310-620 ili 061-872-197

• izdajem namje{tenu garsonjeru u Harmanima, cijena 200 KM (grijanje na kamin) tel. 061-548-648

• iznajmljujem ku}u malu kod pekare Luke prema sportskoj hali br. 7, ku}a je

• izdajem namje{ten stan u centru grada, tel. 060-304-4863

Na osnovu ~lana 116. i 138. Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`beni glasnik USK-a broj 17 od, 04. 7.2012.godine), ~lana 24 Pravilnika o definiranju kriterija za progla{enje uposlenika/ca za ~ijim je radom djelimi~no ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika/ca iz jedne {kole u drugu, saglasnosti nadle`nog Ministarstva i odluke [kolskog odbora JU MS[ "Bu`im" Bu`im od 31.01.2017. godine, [kolski odbor JU MS[ "Bu`im" Bu`im raspisuje

KONKURS za popunu radnih mjesta I I/ NA ODRE\ENO VRIJEME 30.06.2016. godine R br.

Nastavni predmet

Broj sati/ vrijeme trajanja ugovora

1.

Metematika

16 sati sedmi~no do povratka uposlenika sa funkcije direktora {kole a najkasnije do 30.06.2017.

2.

Informatika

4 sata sedmi~no do povratka uposlenika sa funkcije direktora {kole a najkasnije do 30.06.2017.

3.

Bosanski jezik i knji`evnost

20 sati sedmi~no do povratka uposlenice sa bolovanja a najkasnije do 30.06.2017.

II OPIS POZICIJE NASTAVNIKA: a) planira i realizira nastavne sadr`aje, b) prati i ocjenjuje rad u~enika i njegovo ukupno napredovanje, c) vlastitim anga`manom i primjerom osigurava povoljnu radnu klimu u kolektivu i odjeljenju, d)osigurava cjelovit razvoj i zadovoljavanje razvojnih odgojno-obrazovnih potreba u~enika. III Kandidati pored op}ih uvjeta predvi|enih zakonom treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Zakonom o srednjem obrazovanju ( "Slu`beni glasnik USK-a broj 17 od 04.07.2012.godine), Pravilima {kole, Pedago{kim standardima i Nastavnim planom i programom u pogledu profila stru~ne spreme, uklju~uju}i i zvanja ste~ena po Bolonjskom procesu. IV Prioritet kod izbora prije bodovanja imaju osobe progla{ene tehnolo{kim vi{kom u skladu s pravilnikom, uz dostavljanje odgovaraju}eg pisanog dokaza od strane nadle`ne kantonalne komisije. V UZ PRIJAVU KANDIDATI/KINJE SU DU@NI/E PRILO@ITI DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA I TO: 1) izvod iz mati~ne knjige ro|enih 2) uvjerenje da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 3) ovjerenu kopiju diplome, 4) uvjerenje o dopunskom psiholo{ko-pedago{kom i metodi~kom obrazovanju odnosno stru~nom ispitu (oni kandidati koji posjeduju uvjerenje)

• izdajem dvosoban stan za studente a mo`e i za familiju sa jednim djetetom, stan je namje{ten komplet, grijanje na drva, tel. 060-327-0364, viber, 0043-650444-5419

POSLOVNI PROSTOR: • povoljno prodajem poslovni prostor 58 m2 u zgradi kod Poliklinike, informacije na tel. 060-344-7911

POTRA@NJA: • tra`im ku}u ili stan u u`em gradskom jezgru za ~uvanje uz moje pla}anje ra~una ili tra`im jednosoban stan ili garsonjeru za iznajmljivanje na du`i vremenski period, tel. 064-415-6321

5) Potvrdu-uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi ili {koli ili odgovaraju}i dokument iz kojeg se mo`e izra~unati prosje~na ocjena , izdat od strane visoko{kolske ustanove odnosno {kole ( po potrebi korektivni faktor u slu~aju da dva ili vi{e kandidata imaju jednak najve}i broj bodova). VI KANDIDATI/KINJE SU DU@NI/E PRILO@ITI I DOKUMENTACIJU ZA BODOVANJE AKO SE NA NJIH ODNOSI: -Potvrdu-uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom i u skladu s Nastavnim planom i programom, izdate od strane ustanove obrazovanja. - Kopiju radne knji`ice kandidata - Potvrdu - uvjerenje o periodu ~ekanja na posao (trajanje nezaposlenosti) nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom, odnosno u skladu s Nastavnim planom i programom, izdatu od strane Zavoda za zapo{ljavanje. -Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom izdatom od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka. Potvrde-uvjerenja kojim se dokazuje pravo prioriteta pod jednakim uvjetima kod zapo{ljavanja i to: -Kandidati na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, Zakon o socijalnoj za{titi i ostali zakoni i podzakonski akti i provedbeni propisi koji bli`e ure|uju ova pitanja du`ni su dostaviti: Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva. VII Potvrde-uvjerenja izdata od strane ustanove obrazovanja i Zavoda za zapo{ljavanje treba da sadr`e podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, profil, stepen stru~ne spreme i du`ina ostvarenog radnog sta`a i perioda ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme i profila u skladu sa NPP. Bodovanje kandidata vr{i se na osnovu Kriterija o na~inu bodovanja propisanih od strane ministra i to: - stru~na sprema (3,4 i 5 bodova) - stru~ni ispit (2 boda) - trajanje nezaposlenosti (za svaki navr{eni mjesec nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom -0,10 bodova) - rad u ustanovama obrazovanja (za svaki navr{eni mjesec rada koji odgovara stru~noj spremi tra`enoj konkursom -0,12 bodova) - intervju (maksimalno 1,5 boda) Prioritet pod jednakim uslovima po potrebi utvr|uje se u skladu odredbi Kriterija o na~inu bodovanja, a na osnovu dostavljene dokumentacije iz ta~ke VI. S kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavi}e se intervju, a o terminu }e kandidati biti obavije{teni. VIII Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Primljeni kandidati du`ni su danom stupanja u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (od nadle`nog suda). Prijave s tra`enom dokumentacijom se podnose preporu~enom po{tom ili li~no u propisno zape~a}enoj koverti s naznakom " Prijava na konkurs" na adresu: JU MS[ "Bu`im" u Bu`imu, Generala Izeta Nani}a bb, 77245 Bu`im, kontakt telefon: 037/410-115


20

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU MJE[OVITA ELEKTROTEHNIÈKA I DRVOPRERA\IVAÈKA SREDNJA [KOLA BIHA], ul. dr. Irfana Ljubijanki}a br. 64

sno stru~no zvanje dipl. ing elektrotehnike, smjer elektronika ili informatika VII stepen - za poziciju broj 4. potrebna je akademska titula profesor njema~kog jezika VII stepen

Na osnovu ~lana 116. Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 17/12), saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj: 10-34-15165-2/16 od 20.12.2016. godine, a u skladu s Pravilnikom sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos ("Slu`beni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj: 10/14 i 15/14), [kolski odbor je na sjednici odr`anoj dana 31.01.2017. godine donio Odluku broj: 123/17 da se raspi{e

KONKURS za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Predava~ stru~no-teorijskih predmeta, 2 izvr{ilaca, puna norma, do 30.06.2017 godine 2. Predava~ stru~no-teorijskih predmeta, 1 izvr{ilac, 14 ~asova, do 30.06.2017 godine 3. Predava~ stru~no-teorijskih predmeta, 1 izvr{ilac puna norma, do povratka radnika sa javne funkcije, a najdu`e do 30.06.2017 godine 4. Profesor njema~kog jezika i knji`evnosti, 1 izvr{ilac, puna norma, do 30.06.2017 godine Pored op}ih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: - za poziciju broj 1. potrebna je akademska titula odnosno stru~no zvanje dipl. ing. elektrotehnike, smjer elektroenergetika VII stepen - za poziciju broj 2.potrebna je akademska titula odnosno stru~no zvanje dipl. ing. elektrotehnike, smjer elektroenergetika VII stepen - za poziciju broj 3. potrebna je akademska titula odno-

Uz prijavu na konkurs kandidati/kandidatkinje su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci): 1. Kra}u biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 2. Diplomu o zavr{enom {kolovanju, 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu, 5. Uvjerenje o neka`njavanju koje izdaje Ministarstvo unutra{njih poslova po mjestu ro|enja osobe, ne starije od 6 mjeseci, po pravosna`nosti odluke o prijemu, a prije stupanja na posao, 6. Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (nadle`ni sud po mjestu prebivali{ta) ne starije od 6 mjeseci, po pravosna`nosti odluke o prijemu, a prije stupanja na posao, 7. Ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, po pravosna`nosti odluke o prijemu, a prije stupanja na posao. Dodatna dokumentacija za bodovanje kandidata/kandidatkinja: Prilikom prijave na raspisani konkurs, svaki kandidat/kinja treba dostaviti svu raspolo`ivu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se izvr{iti bodovanje u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos ("Slu`beni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj: 10/14 i 15/14) kao {to su: 1. Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju Unsko - sanskog kantona, 2. Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom, 3. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 4. Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme (uvjerenje nadle`ne Slu`-

be za zapo{ljavanje), 5. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, tokom {kolovanja, 6. Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme (uvjerenje ustanova o radnom sta`u, koje obavezno treba da sadr`i du`inu radnog sta`a nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme). Prioritet prije bodovanja imaju osobe progla{ene tehnolo{kim vi{kom u skladu sa Pravilnikom o definiranju kriterija za progla{avanje uposlenika za ~ijim je radom djelimi~no ili u potpunosti prestala potreba. Osobe koje se pozivaju na ovaj prioritet du`ne su dostaviti rje{enje nadle`ne Kantonalne Komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Komisija za izbor kandidata }e obaviti intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove dana 17.02.2017. godine u 11,00 sati, u prostorijama JU Mje{ovita elektrotehni~ka i drvoprera|iva~ka srednja {kola Biha}. Kandidate ne}emo pozivati putem telefona, svi koji se prijave na konkurs su obavezni odazvati se na intervju u navedeno vrijeme, u suprotnom se njihove prijave ne}e uzeti u razmatranje. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatranje. Prijave sa tra`enom dokumentacijom se podnose isklju~ivo preporu~enom po{tom, na adresu: JU Mje{ovita elektrotehni~ka i drvoprera|iva~ka srednja {kola Biha} ul. dr. Irfana Ljubijanki}a 64, 77000 Biha} Potrebno je da na koverti obavezno stoji ime i prezime po{iljaoca, uz naznaku "prijava na konkurs za radno mjesto" za koje se kandidat/kinja prijavljuje. Predsjednik [kolskog odbora: Armin Jusi}, prof.

Javno preduze}e “Radio Televizija Unsko-s sanskog kantona“ d.o.o. Biha} NAJAVA EMISIJA IZ PROGRAMA TELEVIZIJE USK Web sa najviše informacija sa Unsko - sanskog kantona

NAŠA SNAGA, emisija o OS BiH, nedjelja, 5. februar u 10 sati i 50 minuta.

NA[E BOLJE SUTRA, emisija za

Ured za odnose s javnošæu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine realizira TV serijal pod nazivom NAŠA SNAGA, o aktivnostima Ministarstva odbrane i Oru anih snaga BiH. Emisija æe se emitovati svake druge nedjelje na TV USK u 10 sati i 50 minuta.

djecu i omladinu, nedjelja, 5. februar od 10 sati i 10 minuta.

Emisija za djecu i omladinu, projekt RTV USK-a, koji se realizuje u saradnji sa {kolama i pred{kolskim ustanovama, Pedago{kim fakultetom i Sportskim savezom Unsko-sanskog kantona. Cilj emisije je pokazati {ta mali{ani pred{kolskih ustanova u~e kroz edukativne radionice. U novoj emisiji o smo predstaviti prakti~nu nastavu srednjo{kolaca i njihova zanimanja. Rubrika "U zdravom tijelu zdrav je duh", obuhvatit }e sve sportove kojima se mogu baviti djeca i mladi. Objavit }emo i rezultate najboljih na takmi~enjima. U emisiju se mo`ete uklju~iti i Vi ukoliko se pridru`ite na{oj FB stranici i po{aljete nam svoje prijedloge i sugestije. Podr`imo na{u djecu u promociji nauke, kulture i sporta! Neka od njih imat }e priliku biti i voditelji ove emisije. Pridru`ite nam se, jer zajedno mo`emo bolje! Emisiju "Na{e bolje sutra" mo`ete gledati u nedjelju, 5. februara od 10 sati i 10 minuta. Autor emisije Kadifa Murti}

KULTURA, srijedom od 21 sat i 5 min.

U FOKUSU SA SENADOM RAMIÆEM, èetvrtak, 9.februara u 21 sat i 5 minuta

Televizija Unsko-sanskog kantona, èetvrtkom od 21 sat i 5 minuta, emituje informativno-politièku emisiju "U fokusu", autora Senada Ramiæa, koja se kroz sedamdeset minuta u ivo bavi najva nijim politièkim, društvenim i javnim temama i fenomenima ovdašnjeg društva. "U fokusu" iznosi konstruktivan kritièki stav na aktuelna dešavanja u Unsko-sanskom kantonu i Bosni i Hercegovini, a na naša pitanja odgovaraju gosti emisije, predstavnici razlièitih ideja i svjetonazora . Naravno, u emisiju se mogu ukljuèiti i tv gledaoci svojim komentarima, pitanjima i prijedlozima tema. Uz razgovor, prikazat æemo reporta e, izjave i rezultate istra ivanja u èemu æe uèestvovati novinari TV USK. U fokusu sa Senadom Ramiæem pogledajte u èetvrtak, 9.februara od 21 sat i 5 minuta.

Za sve ljubitelje kulture i umjetnosti donosimo sedmièni pregled razlièitih zbivanja. Predstave, promocije,izlo be, koncerti svake srijede u emisiji Kultura. Kroz emisiju Kultura vodi vas Emina Ramiæ.

TRAGOM SUDBINA, utorak, 7. februara od 21 sat i 45 minuta

Ostavljena djeca, neisprièane prièe zanimljih i ljudi na marginama društvenih zbivanja. Pomoæ onim kojima treba. Tragom sudbina gledajte u utorak, 7. februara od 21 sat i 45 minuta.

V I JESTI TV USK SVAKI DAN U 10 h, 12 h i 14.30 h


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

Na osnovu ~lana 135. i ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. glasnik SK broj: 5/04), ~lana 84.,137.,138. I ~lana 140. Pravila JU Osnovna {kola "CAZIN II" Cazin, ~lana 28. Pravilnika o definiranju kriterija za progla{avanje uposlenika/ca za ~ijim je radom djelimi~no ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika/ca iz jedne {kole u drugu ("Slu`beni glasnik USK-a", broj: 9/14), na osnovu Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj:10 /14 i 15/14) i naosnovu Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, culture i sporta USK-a, broj:10-34-12501-2/16, [kolski odbor JU Osnovne {kole "CAZIN II" Cazin na sjednici odr`anoj dana 26.01. 2017. godine je donio Odluku broj: 32/17 kojom se raspisuje

KONKURS

Za prijem zaposlenika na upra`njena radna mjesta: I . NA NEODRE\ENO VRIJEME 1. Nastavnik njema~kog jezika 1 izvr{ilac II. NA ODRE\ENO VRIJEME 2. Nastavnik njema~kog jezika na 7 sati 1 izvr{ilac do 30.06.2017.godine 3. Nastavnik informatike 1 izvr{ilac do povratka uposlenika s funkcije, a najdu`e do 30.06.2017. godine 4. Nastavnik tehni~ke kulture na 7 sati 1 izvr{ilac do 30.06.2017. godine 5. Nastavnik fizike na 8 sati 1 izvr{ilac do 30.06.2017. godine 6. Nastavnik biologije na 4 sata 1 izvr{ilac do 30.06.2017. godine Opis pozicije nastavnika: 1. Planira i realizira nastavne sadr`aje 2. Prati i ocjenjuje rad u~enika i njegovo ukupno napredovanje 3. Vlastitim anga`manom i primjenom osigurava povoljnu radnu klimu u kolektivu i odjeljenju 4. Osigurava cjelovit razvoj i zadovoljavanje razvojnih odgojno-obrazovnih potreba u~enika Kandidati prijavljeni na Konkurs moraju i spunjavati uvjete utvr|ene Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima i Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu. Op}i uvjeti su: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da je stariji od 18 godina - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira Posebni uvjeti za nastavnike: - da ima VI ili VII stepen stu~ne spremenastavni~kog smjera - za nastavnika informatike: informati~ar sa polo`enom pedago{ko-psiholo{kom grupom predmeta - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje poslova odgoja i obrazovanja u~enika. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs kao dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta dostavljaju original ili ovjerene fotokopije, ne starije od 6 mjeseci: 1. prijavu na konkurs 2. kra}a biografija, adresa i kontakt telefon, 3. diploma o ste~enoj {kolskoj spremi 4. izvod izmati~ne knjige ro|enih,

21

5. uvjerenje da je dr`avljanin BiH, Pored ispunjavanja op}ih i posebnih uvjeta, za prioritet u zapo{ljavanju (pod jednakim uvjetima) kandidati mogu prilo`iti i slijede}u potrebnu dokumentaciju za bodovanje prema Pravilniku sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos ("Slu`beni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 10/14 i 15/14): 1. Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne kantonalne Komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju USK-a 2. Uvjerenje o random odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepunom normom 3. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 4. Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakonsticanja odgovaraju}e stru~ne spreme 5. Uvjerenje o prosjekuocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi 6. Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme 7. Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida 8. Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca 9. Uvjerenje slu`be za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe 10. Uvjerenje o pripadnosti OS R BiH i ~lanova njihovih porodica, i posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom 11. Dokaz o pripadnosti kategorijama, za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK-a. Kandidati koji ispunjavaju uvjete utvr|ene konkursom bit }e blagovremeno obavije{teni i pozvani na intervju pred Komisiju za izbor nastavnika, stru~nih suradnika, suradnika i ostalih zaposlenih u JU O[ "CAZIN II" Cazin, nakon ~ega Komisija sa~injava rang listu kandidata i dostavlja na odlu~ivanje. Izabrani kandidati su du`ni prije stupanja na posao dostaviti: - ljekarsko uvjerenje, - uvjerenje o neka`njavanju, izdano od nadle`nog Ministarstva unutra{njih poslova, - uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivi~ni postupak, izdano od nadle`nog suda Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Izbor kandidata prijavljenih na konkurs izvr{i}e se najkasnije u roku 15 dana od dana isteka roka za konkurs, o ~emu }e prijavljeni kandidati biti pismeno obavje{teni. Prijave za Konkurs se predaju na protokol ili po{tom na adresu: JU Osnovna {kola "CAZIN II" ]uprija bb, Cazin, sa naznakom "ZA KONKURSNU KOMISIJU" Direktor: Ermina Muharemovi}

Na osnovu ~lana 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 46/10 i 75/3), ~lana 20. Pravilnika o stru~nom osposobljavanju i usavr{avanju uz rad zaposlenika ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} broj: 115-1/12 od 26.12.2012. godine, Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata ("Slu`bene novine FBiH", broj: 102/13 i 55/14) i ~lana 10.,11. i 12. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i in`injera medicinske biohemije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 62/15), a u vezi odluke Federalnog ministarstva zdravstva o Planu specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu broj: 02-37-6023-1/16 od 09.11.2016. godine, direktor raspisuje

KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE I Zdravstvena ustanova Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} raspisuje konkurs za dodjelu specijalizacija sa brojem izvr{ilaca kako slijedi: RB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Specijalizacija Pedijatrija Fizikalna medicina i rehabilitacija Endokrinologija i dijabetologija Oftamologija i optometrija Patologija Infektologija Ginekologija i opstetricija Ortopedija Pulmologija Internisti~ka onkologija Nefrologija

Broj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

II Kandidati koji se prijavljuju na konkurs trebaju da ispunjavaju slijede}e uvjete: • da su dr`avljani BiH, • da imaju zavr{en medicinski fakultet, • imaju polo`en stru~ni ispit, • da imaju najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u struci nakon polo`enog stru~nog ispita, • da su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju, • da ima va`e}e odobrenje za samostalan rad izdano od strane nadle`ne komore,

• da poznaju jedan strani jezik. III Kandidati su du`ni prilo`iti slijede}e dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa: • Pismeni zahtjev sa naznakom specijalizacije za koju se prijavljuje; • Biografiju; • Uvjerenje od dr`avljanstvu; • Ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom fakultetu; • Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; • Uvjerenje poslodavca o ukupnom radnom sta`u; • Uvjerenje poslodavca da se zaposlenik nalazi u stalnom radnom odnosu; • Odobrenje za samostalni rad - Licenca; • Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena tokom studija, te duljini trajanja studija; • Ovjerenu fotokopiju prijepisa polo`enih ispita na studiju; • Uvjerenje/potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika; • Uvjerenje/potvrda o poznavanju drugog ili tre}eg stranog jezika; • Uvjerenje/potvrda o dodjeli nagrada tokom studiranja (npr. Nagrada Rektora Univerziteta, Dekana i sl.); • Popis objavljenih radova (npr. Radovi u indeksiranim ~asopisima: CC, bazi podataka, MEDLINE); • Uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu (radni sta` nakon ispunjavanja uvjeta za dodjelu specijalizacije za svaku navr{enu godinu rada se boduje); • Ocjenu rada kandidata koji se prijavljuje na Konkurs za dodjelu specijalizacija koju daje Na~elnik organizacione jedinice u kojoj kandidat radi. Sva tra`ene dokumentacija se mora dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 6 ({est) mjeseci. IV Na~in i vrijeme dostavljanja prijave: Prijava na Konkurs se dostavlja u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u sredstvima javnog informisanja. Prijava sa dokumentima dostavlja se li~no putem protokola Ustanove ili putem po{te na adresu: ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} ul. Darivalaca krvi broj 67, 77000 Biha}, zapakovana u neprovidnu kovertu sa naznakom: "Prijava na Konkurs za dodjelu specijalizacije" - NE OTVARATI Otvara Komisija". Nepotpune i neblagovremne prijava ne}e se uzeti u razmatranje. DIREKTOR Prim. dr. Smail Dervi{evi} specijalista urolog


22

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

sport

www.usnkrajina.com.ba

JUDO KLUB CAZIN

SPORTSKI SAVEZ BIH BIRAO NAJBOLJE U PROTEKLOJ GODINI

U Usvojena prva u~eni~ka zvanja iz juda „ Nakon {to je prije nekoliko mjeseci prvi put u Cazinu formiran Judo klub koji je za kratko vrijeme u svoje redove privukao veliki broj omladine koja se `eli baviti ovom plemenitom olimpijskom disciplinom, do{le su i prve medalje sa kantonalnog judo prvenstva. Ono {to je u ovom mladom sportskom kolektivu obilje`ilo po~etak 2017. godine svakako je organizirano prvo polaganje ispita o usvojenom znanju o judo tehnikama mladih polaznika ovog kluba. Polaganje je organizirano pred komisijom Judo saveza F BiH. Za sve polaznike koji su prezentirali svoja ste~ena znanja komisija je dodijelila diplome ispitanicima po stepenu usvojenih tehnika, za {to su dodijeljeni i odgovaraju}i u~eni~ki pojasi. Na zadovoljstvo prisutnih, posebno roditelja u~enika ovog novog sportskog kolektiva u op}ini Cazin, uspje{no su promovirane brojne vje{tine koje, prije svega, pozitivno uti~u na ispravan razvoj djece i omladine. Judo je plemenita olimpijska disciplina koja je najbolja za ispravan razvoj djece i omladine, a uz to ja~a i li~nost ~ovjeka, odgaja i ~ini ga dru{tveno odgovornim i korisnim za zajednicu. Ustrajnost u treniranju, uz stru~ni nadzor trenera judo majstora, podr{ku roditelja, kluba, op}ine Cazin garancija je uspjeha.

Narodnom pozori{tu u Sarajevu odr`an je 72. Izbor sportiste Bosne i Hercegovine u organizaciji Sportskog saveza BiH. Na manifestaciji su nagrade dodijeljene u 20 kategorija. Najuspje{niji sporta{i BiH prema izboru Sportskog saveza BiH su karata{ Meris Muhovi}, 25-godi{nji ~lan Karate kluba [ampion Ilid`a, u protekloj godini osvojio je srebrenu medalju na Europskom prvenstvu u francuskom Montpellieru, zlato i srebro na takmi~enjima Svjetskog kupa te bron~ano odli~je na Balkanskom prvenstvu, kao i Alaksandra Samard`i}, 19-godi{nja ~lanica Judo kluba Nippon, za osvojeno tre}e mjesto na Evropskom prvenstvu (U23) u Tel Avivu, dva tre}a mjesta na turnirima Svjetskog kupa uz titulu balkanske prvakinje. Na evropskoj ranglisti zauzima ~elnu poziciju u svojoj kategoriji. Na izboru najboljih u BiH dodijeljena su i tri priznanja za sporta{e i sportske radnike iz Unsko sanskog kantona. Bi{}anin Harun Sadikovi} izabran je za najuspje{nijeg sporta{a studenta BiH. Sadikovi} je u pro{loj

Tri priznanja za USK godini imao odli~ne rezultate, postao juniorski i seniorski prvak BiH, juniorski prvak Balkana, osvaja~ pet medalja sa europskih i svjetskih kupova te prvog mjesta na Univerzijadi ZagrebRijeka 2016. Priznanje je dobio i Emir Dautovi} iz Cazina. Aktualni predsjednik Sportskog saveza USK-a i predsjednik

KO[ARKA BRATSTVO IZ BOSANSKE KRUPE

@ELJO 1971 IZ BIHA]A

SS op}ine Cazin, Dautovi} je i pro{le godine nastavio kontinuirani dugogodi{nji rad na unapre|enju sporta na podru~ju USK-a. - Svako priznanje ~ovjeku puno zna~i, a pogotovo na tako visokom nivou. Ovo priznanje je i za sve moje suradnike, sportske radnike i sporta{e jer bez njihovih rezultata sigurno ni mene ne bi primijetili - ista-

kao je Dautovi} koji je dobio i specijalno priznanje za doprinos u razvoju i popularizaciji bh. sporta. Priznanje za popularizaciju i razvoj sporta dobio je i [efket Naki} iz Biha}a, dugogodi{nji karatista, koji je dao nemjerljiv doprinos za razvoj karate sporta u Biha}u. Naki} se pored karatea danas bavi pisanjem knjiga.

RUKOMETA[I KRAJINE IZ CAZINA

Igralo kvalifikacije za Omladinsku ligu Bosne i Hercegovine „ Proteklog vikenda u Konjicu je odr`an kvalifikacijski turnir za Omladinsku ligu Bosne i Hercegovine za ko{arka{e u selekciji pionira (2003. godi{te i mla|e). Pravo na turnir ostvarili su pobjednici liga u svojim kantonima, a to su: “Konjic” iz Konjica, “Vodopad” iz Jajca i “Bratstvo” iz Bosanske Krupe. Bratstvo je u ekipi imalo igra~a koji su nekoliko godina mla|i od igra~a ostalih ekipa. U neuslovnoj i hladnoj dvorani u Konjicu na{i ko{arka{i su u dva susreta upisali dva poraza. Iako su upisali oba poraza Bosanska Krupa treba da bude ponosna na ovu generaciju ko{arka{a. Najmla|i ko{arka{i Bratstva u sezoni 2016. takmi~ili su se u Pionirskoj ligi USK koja je igrana pod ingerencijom Ko{arka{kog saveza USK-a. U ovom takmi~enju osvoji su prvo mjesto te stekli pravo kao prvaci da nastupaju u kvalifikacijama u Konjicu. Ina~e u Kantonalnoj pionirskoj ligi takmi~ilo se {est klubova iz Biha}a, Cazina, Sanskog Mosta, Velike Kladu{e i Bosanske Krupe, a pioniri Bratstva zabilje`ili su samo dva poraza i to oba na doma}em terenu od Kraji{nika iz Velike Kladu{e i Bosne XXl iz Biha}a, a sve ostale protivnike su pobijedili i na njihovom i na svom terenu.

Za Bratstvo su nastupali: Din Mesi}, Zinedin [ahinovi}, Armin [ehi}, Amir Elezovi}, Benjamin Maki}, Alem Sara~evi}, Tarik Mahmutovi}, Afan D`afi}, Advan Tuli}, Aris Kruezi, Enver Mem}aj, Emrah Mehi}, Kenan Avdilji, Refik Mahhi}, i Mensur Mehi}. Ekipu je vodio Ismet Alagi}. Priredio: Edin Alagi}

Porazom se oprostio od polufinala Kupa BiH „ Ko{arka{i @elje 1971 iz Biha}a proteklog vikenda na svom parketu odigrali su kvalifikacijsku utakmicu za ulazak u polufinale ko{arka{kog Kupa FBiH. Bi{}ani, ~lanovi A-2 ko{arka{ke lige odmjerili su snage s ekipom KK Promo iz Donjeg Vakufa, ~lanom A-1 ko{arka{ke lige. Mlada ekipa @elje nije u okviru kvalifikacijskog susreta uspjela parirati iskusnijoj i boljoj ekipi iz Donjeg Vakufa. Gosti su na kraju slavili pobjedu rezultatom 64:88 (10:27, 19:17,12:18, 23:26). Po~etak susreta i prva ~etvrtina u potpunosti je pripala iskusnim gostima koji su prvu ~etvrtinu dobili u svoju korist s visokih 17 pogodaka prednosti (10:27). Ostale tri ~etvrtine mladi Bi{}ani parirali su uspje{no gostima, {to ipak nije bilo dovoljno za ostvarenje boljeg rezultata. Kako se ispostavilo prva ~etvrtina i ogromna prednost gostiju bila je nedosti`na za biha}kog @elju. Sa druge strane kadetska ekipa @elje 1971 boravila je u Zagrebu gdje su odigrali prijateljski susret s vr{njacima KK Cedevita. Mladi Bi{}ani predstavili su se u najboljem svjetlu zagreba~koj publici te su u kvalitetnoj ko{arka{koj utakmici uspjeli ostvariti pobjedu rezultatom 62:55.

Bruse formu za nastavak prvenstva I

ako }e najvjerojatnije zbog unutra{njih problema u Rukometnom savezu BiH nastavak sezone u Premijer rukometnoj ligi BiH biti prolongiran za sedam dana, utakmicama 14 kola trebalo bi startati 10. februara, rukometa{i Krajine iz Cazina vrijeme koriste za odigravanje {to ve}eg broja pripremnih utakmica, kako bi {to spremniji do~ekali nastavak sezone u kojoj ih o~ekuje gr~evita borba za opstanak u premijerliga{kom dru{tvu. Nakon bazi~nih priprema u Cazinu, rukometa{i su odigrali i nekoliko pripremnih utakmica. Posljednja je bila na gostovanju u Petrinji (Hrvatska) gdje ih je do~ekala istoimena ekipa. Susret su Cazinjani dobili rezultatom 26:36. Kompletna ekipa ispunila je zahtjeve trenera Mensura Osmanagi}a te su cijeli susret dr`ali odli~an ritam. Posebno raduje odli~na realizacija i ~vrstina u odbrambenim zadacima pa je i krajnji rezultat odli~an pokazatelj stanja ekipe iz Cazina. U Cazin su pristigla tri poja~anja i to:

Nemanja Bezbradica, Sr|an Savi} i Amel Burzi}, koji su se odli~no uklopili u rad ekipe. Nemanja Bezbradica je rukometa{ velikog kalibra, biv{i igra~ banjalu~kog Borca, a u svojoj karijeri igrao je za klubove u Izraelu i [paniji. U prvom dijelu ove sezone nastupao je za ^elik iz Zenice. Sr|an Savi}, 21godi{nji lijevi bek, dosada{nji je igra~ Prijedora, izuzetno kvalitetan i uz Bezbradicu bit }e jedan od boljih bekovskih parova u Premijer ligi BiH. Tre}e poja~anje je Amel Burzi} iz Biha}a. Ve}inu svoje karijere proveo je u Biha}u gdje je bio nosilac igre biha}kog kluba. Ljevoruki bek s ubojitim {utem }e popuniti poziciju koja je odavno bila slabija to~ka Krajine. Pravo stanje i kvalitet forme ekipa }e vidjeti sutra (subota) kada bi Krajina trebala odigrati prvi pravi kvalitetan test s ekipom Borca iz Banje Luke. U susretu 14. kola Premijer rukometne lige rukometa{i Krajine iz Cazina putuju u Zenicu, gdje ih do~ekuje ekipa ^elika.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 3. februar/velja~a 2017. godine

23

sport

www.usnkrajina.com.ba

JEDINSTVO IZ BIHA]A

NK PODGRME^ IZ SANSKOG MOSTA

Spisak odlaze}ih igra~a raste, a dolaze}ih prazan

Izborna skup{tina sa novim idejama  Almin Abdihod`i}

 Aleksandar Panti}

B

i{}ani su otpo~eli pri-preme za predstoje}u polusezonu, a tome je prethodio sastanak kod gradona~elnika [uhreta Fazli}a, zatim dogovor sa privrednikom iz Biha}a o deblokadi ra~una kako bi klub mogao normalno funkcionirati, te svakako prozivka postoje}eg igra~kog kadra. Nakon {to je klupu zbog privatnih razloga napustio Selam Tuli} ekipu }e voditi Ned`ad @eri}, nekada{nji igra~ Jedinstva i povremeni reprezentativac BiH. Grad Biha} }e i dalje biti uz svoje sporta{e, {to je i istaknuto na ovom sastanku, ali svi moraju da znaju da Jedinstvo nije samo gradsko, te da Uprava i ljubitelji moraju vi{e doprinijeti da klub funkcionira. Obezbijedili smo 20.000 KM, iz privremenog financiranja da na-

 Mirza Burni}

kon deblokade klub mo`e funkcionirati. Uprava kluba istakla je da je stanje veoma te{ko. Pored financijskih problema, tu su i svakodnevni. Ono {to je pozitivno da }emo sa sredstvima {to smo dobili od grada Biha}a poku{ati platiti neke od obaveza, kako bi se stvorili uvjeti za rad kluba. Na prozivci se pojavilo oko 26 igra~a, od kojih je ve}ina iz juniorskog pogona. Ono {to se zna je da su ekipu napustilo {est prvotim-

NEKADA[NJI KAPITEN JEDINSTVA

 Mujo Mujagi}

aca, a je li to i kona~an broj ostaje da se vidi. Prvi je sidro iz Biha}a digao Aleksandar Panti} koji je potpisao za Slogu iz Siminog Hana. Tokom svoje dosada{nje karijere jo{ je igrao za Slobodu i Bratstvo iz Gra~anice. Jedinstvo je napustio i vezni igra~ Mirza Burni}. Mladi veznjak je sklopio dogovor s

 Sinan Samard`i}

ekipom Bosna Shema iz Sarajeva. Mirza se zahvalio klubu iz Biha}a u koji je stigao iz Podgrme~a iz Sanskog Mosta. Spisak prvotimaca koji su napustili Jedinstvo popunio je i kapiten, golman Almin Abdihod`i}. Zasigurno me|u najboljim golmanima prve lige FBiH u narednih {est mjeseci potpisao je vjernost mostarskom Vele`u. Na spisku odlaze}ih je i prvotimac Mujo Mujagi}. Ovaj napada~ u naredni {est mjeseci igrat }e za austrijskog drugoliga{a IFC Villach. Kako smo doznali ekipu su napusti jo{ i Sinan Samard`i} (je li na{ao novi klub jo{ uvijek nije poznato), te Isak [ehi} koji je oti{ao na {kolovanje. Dok se spisak odlaze}ih pove}ava, s druge strane spisak dolaze}i je jo{ uvijek prazan.

„ ^lanovi, simpatizeri, Uprava i gra|ani Sanskog Mosta u srijedu, 01. februara, odr`ali su izbornu skup{tinu NK Podgrme~a s ciljem biranja novih ljudi u Upravu koji bi poku{ali stvoriti ambijent za budu}i rad i djelovanje Podgrme~a koji se nalazi u veoma te{koj situaciji. Na izbornu skup{tinu mogli su do}i svi zainteresirani koji su imali pravo glasa. Organizacijski odbor skup{tine Podgrme~a vrijedno je radio krajem pro{le i po~etkom ove godine na izboru kandidata za Upravni odbor i predsjednika kluba. @elju da u narednom periodu vode klub izrazili su ~lanovi nekada{nje Uprave koji svoj kredibilitet i adut imaju u ~injenici da je pod njihovim vodstvom Podgrme~ ostvario najve}i uspjeh u svojoj povijesti. U programu ozdravljenja se oslanjaju na dugogodi{nje veze i poznanstva u kantonalnom, federalnom i krovnom savezu FNS BiH u Sarajevu. Obe}avaju brzi povratak Podgrme~a na stare dane ponosa i slave. Na sjednici su se pojavili i mladi ambiciozni gra|ani Sanskog Mosta koji su `eljni rada te sa ponu|enim programom koji smatraju modernim, a koji je zasnovan na znanju i tehnologiji koji primjenjuju najuspje{niji europski klubovi. Dugotrajan proces oslonjen na vlastite snage zahtijeva mnogo novina, od promjene imena kluba do ranga takmi~enja. @elja i nade svih je da Podgrme~ stane na zdrave noge. Op}ina Sanski Most i dalje stoji ~vrsto uz Podgrme~ {to dokazuje planiranim grantom za 2017.godinu.

NK SLOGA IZ BOSANSKE OTOKE

Adis Stambolija {ef stru~nog {taba

Benjamin Dizdari} u Rudaru iz Kaknja „ Nakon {to se vratio sa Islanda, gdje je nastupao posljednjih {est mjeseci za ekipu UMF Sindri, ~lan druge lige Islanda, Benjamin Dizdari}, nekada{nji kapiten Jedinstva iz Biha}a, potpisao je {estomjese~ni ugovor s prvoliga{em Rudrom iz Kaknja. Bi{}anin, koji je pored Jedinstva nastupao i u Krajini iz Cazina te Vinogradaru iz Hrvatske, bit }e jedan od niza poja~anja koja su do{la u Rudar iz Kaknja, koji najavljuje ambicije za ulazak u premijerliga{ko dru{tvo. - Po povratku sa Islanda, gdje je sada {estomjese~na pauza, na poziv ljudi iz Kaknja priklju~io sam se radu ekipe. Mogu da ka`em da sam zadovoljan prijemom i uslovima u Rudaru, a zajedno s ostalim suigra~ima koje ve}inom poznajem poku{at }emo ostvariti zacrtani cilj Uprave - istakao je Dizdari}. Dizdari} igra u veznom redu i zasigurno }e biti veliko poja~anje za Kakanjce u ovoj polusezoni.

„ Adis Stambolija, nakon vrlo uspje{ne nogometne karijere, nastupaju}i za Jedinstvo iz Biha}a, Karlovac, Podgrme~ iz Sanskog Mosta, Krajinu iz Cazina, Istru iz Pule, Rudar iz Prijedora, FC Kristinu iz Finske, Slogu iz Bosanske Otoke, krupnim koracima sada gazi trenerskim vodama. Naime, Upravni odbor Sloge prepoznao je potencijal u ovom mladom stru~njaku pa pored vo|enja omladinskih kategorija od ove polusezone postavljen je za {efa stru~nog {taba seniorskog tima Sloge. Tih momak i sjajan nogometa{, a nadamo se i u budu}nosti vrlo uspje{an trener. Pored navedenih klubova, ovaj skromni nogometa{ iza sebe ima rad u omladinskim kategorijama. Stambolija je selektor Pionirske reprezentacije USK, trener predpionirske i pionirske selekcije Sloge. Zavr{io je B program UEFA, a planira upisati sljede}e godine i A program. Bio je pionirski, kadetski, juniorski i mladi reprezentativac BiH. Uspje{an rad s omladinskim kategorijama (predpioniri i pioniri - osvojen novogodi{nji malonogometni turnir Biha} 2016/2017. godinu u konkurenciji 13 ekipa). Priredio: Edin Alagi}


sport

PETAK, 3. februar/velja~a 2017. godine

www.usnkrajina.com.ba e-mail: usnovine@bih.net.ba

[AH: OD KINA DO BENZINA

Prvo mjesto za Envera Beganovi}a iz Cazina

„ Drugo mjesto, tako|er sa 7,5 poena, zauzeo je Armin Keki} iz Bosanske Krupe, dok je tre}e mjesto pripalo Sabahetu Had`i}u iz Velike Kladu{e sa osvojenih 7 poena „ Ve} tradicionalno u Biha}u se odr`ao 23. novogodi{nji otvoreni {ahovski turnir pod nazivom “Od kina do benzina”. Turnir u brzopoteznom {ahu odr`an je u prostorijama MZ Ozimice 1, a otvorio ga je [uhret Fazli}, gradona~elnik Biha}a. U cjelodnevnom takmi~enju odigrano je devet kola. Prvo mjesto osvojio je Enver Beganovi} iz Cazina sa osvojenih 7,5 poena. Sa istim brojem osvojenih bodova drugo mjesto zauzeo je Armin Keki} iz Bosanske Krupe. Tre}e mjesto sa osvojenih 7 poena zauzeo je Sabahet Had`i} iz Velike Kladu{e. Za tri prvoplasirana organizator, [ahovski klub Biha}, obezbijedio je pehare i nov~ane nagrade. Specijalnu nagradu kao najmla|i ~lan turnira dobio je Adnan Me{i} iz Biha}a koji je uspio osvojiti tri boda, a nagradu je dobio i Alija ^au{evi}, veteran, koji je tako|er osvojio tri poena. Organizacijski i suda~ki posao ovogodi{njeg turnira uspje{no je vodio Edo Durakovi}.

BROJ: 1084 • GODINA XXI

kupujte i {irite Krajinu

KIK UNA SANA IZ BIHA]A

Bi{}ani na prvom mjestu nakon tri kola NLB lige K

o{arka{ki invalidni klub Una Sana iz Biha}a proteklog vikenda u Beogradu je u~estvovao na 3. kolu NLB lige za ko{arka{e u kolicima. Bi{}ani nastupaju u grupi A, uz ekipe KKI Zagreb, KKK Singidunum iz Beograda i KIK Zmaj iz Grada~ca. U dosada{nja dva odigrana kola ostvarili su maksimalan u~inak i u Beograd su otputovali kao prvoplasirana ekipa grupe A. Za ekipu KIK Una Sana nastupaju: Alaga Pa{i}, Ilijaz Velad`i}, Hasan [ari}, Dino Ljubijanki}, Haris Hasanagi}, Armin Aziraj, Adnan [e~i}, Amir

JUDO: KUP PROFEKTUS SAMOBOR

Zlato za Frana Crnkovi}a „ Najmla|i ~lanovi Judo kluba Una iz Biha}a proteklog vikenda u Samoboru su u~estvovali na judo turniru za djecu pod nazivom Kup Profektus. ^etiri biha}ka takmi~ara ostvarila su zapa`en rezultat osvojiv{i zlatnu medalju me|u u~esnicima iz 52 kluba iz Slova~ke, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Mladi Fran Crnkovi} osvojio je prvo mjesto i zlatnu medalju u konkurenciji dje~aka do 10 godina u kategoriji do 42 kg. Takmi~ar Benjamin Budimli} je u kategoriji do 38 kg s dvije pobjede i dva poraza osvojio peto mjesto u konkurenciji dje~aka do 10 godina. Dobre nastupe zabilje`ili su i Benjamin Pe~enkovi} u kategoriji do 24 kg i Amar Pehli} u kategoriji do 30 kg u konkurenciji dje~aka do 10 godina uspjev{i izboriti plasmane na deveta mjesta.

• OSNOVANO: 22. XII 1995. GODINE • ADRESA: 502. VITE[KE BRIGADE BIHA] • (zgrada Kulturnog centra, kod gradskog parka)

„ U tre}em kolu NLB lige, koje je igrano u Beogradu, Una-sana iz Biha}a pora`ena je od Zmaja iz Grada~ca 64:60, dok je u drugom susretu slavio protiv Zagreba 85:63 ^oli}, Ramo Rekanovi}, Dino Dizdari}, Sabahudin [u{njar, Almir Halilagi}, Alen Murti}. U 3. kolu Una Sana je odigrala dva susreta ostvariv{i jednu pobjedu i jedan poraz, {to ipak nije ugrozilo plasman na prvo mjesto u grupi A nakon tri odigrana kola. U prvom susretu Una Sana je odmjerila snage sa Zmajem iz Grada~ca. U veoma dobroj i kvalitetnoj utakmici Bi{}ani su pora`eni rezultatom 64:60. U drugom susretu u Beogradu Una Sana sastala se sa Zagrebom. Briljantnim nastupom Bi{}ani su pokazali da su puno

kvalitetniji pa su ostvarili uvjerljivu pobjedu 85:63. - Zadovoljni smo ostvarenim. Rezultat bi zasigurno bio i bolji, ali smo u zadnjem kolu igrali bez dva centra (povrede), a i na{ ponajbolji igra~ Rekanovi} cijeli turnir je igrao sa slomljenim prstom, {to je i utjecalo na rezultat u susretu sa ekipom iz Grada~ca. Ipak osvojeno prvo mjesto u grupi A, sigurno je zaslu`eno i ovom prilikom ~estitam svim igra~ima - istakao je Sabahudin [u{njar, predsjednik KIK Una Sana. U ostala dva odigrana susreta KKK Singidunum iz Beograda bio je bolji od KKI Zagreb 84:64, a u dru-

gom susretu Zmaj iz Grada~ca sa 79:48 bio je bolji od ekipe Singidunuma iz Beograda. Sponzor NLB lige za ko{arka{e u kolicima dodijelio je i dvoje kolica ~iji su vlasnici postali ko{arka{i Du{an Batalo (Beograd) i Damir Babaji} (Grada~ac). Za ovu nagradu sponzora iz Una Sane bio je nominiran Ramo Rekanovi}. Takmi~enje u NLB ligi do{lo je do polufinala koje se igra 2. aprila u Zagrebu. Una Sane kao prvoplasirana u grupi A sastat }e se s Vrbasom iz Banje Luke, drugoplasiranom ekipom iz grupe B. Bi{}ani se nadaju da }e u ovom susretu ostvariti pobjedu i izboriti plasman u finale ovogodi{nje NLB lige za ko{arka{e u kolicima koje se 22. aprila igra u Ljubljani (Slovenija).

6. KOLO FUTSALL LIGE F BiH GRUPA SJEVER „ Utakmicama 6. kola proteklog vikenda nastavljeno je takmi~enje u Prvoj futsal ligi FBiH - grupa sjever, u kojoj ove godine odli~ne nastupe bilje`i malonogometna ekipa PVC D`aja Auto Stil iz Cazina. U okviru 6. kola ekipa PVC D`aja na svom terenu do~ekala je ekipu MNK Klanac iz Br~kog. Susret su Cazinjani dobili uvjerljivo rezultatom 8:3 ~ime su odli~no startali u drugom dijelu sezone te upisali petu pobjedu zaredom u ovogodi{njem takmi~enju. Iako oslabljeni neigranjem standardnih Ra~i}a, Deli}a, Feli}a i D`ini}a, ekipa PVC D`aja je ~itavu utakmicu djelovala superiorno na terenu i s lako}om savladala ekipu br~anskog Klanca s visokih 8:3. Posebno su se istakli na terenu kapiten doma}ih Begi} s ~etiri pogotka i Voji} s tri. Pogodak za D`aju postigao je i Na-

Cazinjani uvjerljivi Bubamara PVC D`aja i Auto Stil - Klanac: 8:3 MNK BUBAMARA PVC D@AJA i AUTO STIL: Rijad Veli}, Selman Nuhanovi}, kap. Mirsad Begi}, Adnan Nadarevi}, Elmin Pro{i}, Ermin Mizi}, Izudin Kli~i}, Mirza Ra~i}, Haris Ra~i}, Kenan Voji}.

MNK KLANAC: Amir Kordi}, Admir Delagi}, Anes Martinovi}, Amar ^au{evi}, Jasmin Kevri}, Adel Osmi}, Anel ^avali}, Ermin Ad`ajli}, Almedin Ibrahimba{i}, Mevludin Mahmi}.

darevi}. Za gostuju}u ekipu poga|ali su Martinovi}, Kevri}, Delagi}. Naredno 7. kolo Cazinjani

}e pauzirati, a u 8. kolu Prve futsal lige FBiH, grupa sjever, gostuju u Tuzli kod MNK Bosna Kompred. Priredio: E. Alagi}

BROJ: 1084  

Unsko-sanske novine Krajina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you