Page 1

NA[E

PIVO

KUPUJMO DOMA]E

MINISTAR CRNKI] BORAVIO U ISTANBULU

www.camelija-osiguranje.com • camelija

str. 5

bih.net.ba

Doprinos suradnji

PREMIJER RO[I] NA RADNOM SASTANKU U SJEDI[TU FEDERALNE VLADE U SARAJEVU

str. 3

PETAK, 27. januar/sije~anj 2017. godine, Biha}

Godina XXI

Broj: 1083

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com.ba e-mail:usnovine bih.net.ba

INTERVJU: NIHAD [U[NJAR,

GENERALNI SEKRETAR PRIVREDNE KOMORE USK-A

BIHA]KI GRADONA^ELNIK [UHRET FAZLI] ODR@AO RADNI SASTANAK S ARHITEKTIMA I PROJEKTANTIMA

Moramo uva`iti mi{ljenje struke i sprije~iti daljnji urbicid Na inicijativu biha}kog gradona~elnika [uhreta Fazli}a odr`an je radni sastanak na kojem su biha}ki arhitekti i projektanti razgovarali o stanju urbanizma grada Biha}a. Radni sastanak koji je prvi put organiziran u Gradskoj upravi Biha}a bio je prilika da ~elni ~ovjek grada saslu{a mi{ljenje i stavove struke kada je u pitanju urbanizam i nelegalna gradnja, s posebnim akcentom na neplansku gradnju u u`em jezgru grada. Istaknuv{i zadovoljstvo odr`anim sastankom i spremno{}u struke da u narednom periodu svoje znanje stavi na raspolaganje u funkciju planskog razvoja Biha}a, gradona~elnik Fazli} kazao je da je arhitektura odraz stanja dru{tva i stoga }e u narednom periodu ovoj oblasti

posvetiti vi{e pa`nje s ciljem uvo|enja reda. - Konstatirali smo svi da je evidentno na sceni u proteklom periodu bio urbicid i ubijanje du{e ovog grada i stoga sam odlu~io prekinuti ovu praksu i da ja ne odlu~ujem kako }e se graditi, ve} to trebaju odlu~ivati stru~ni ljudi i javno mnijenje. ^uo sam dosta dobrih prijedloga i uskoro }emo ponovo odr`ati sastanak na kojem }emo neke stvari konkreti-

U narednom periodu ovoj oblasti posvetiti vi{e pa`nje s ciljem uvo|enja reda

zirati s ciljem pobolj{anja stanja - kazao je gradona~elnik Fazli}. Zaklju~eno je da je do{lo do urbicida u u`em dijelu grada, {to je u narednom periodu potrebno ubla`iti i sanirati gdje je to mogu}e, a predlo`eno je i dono{enje planske dugoro~ne strategije razvoja grada. - Ovo je dobar primjer kako se gradske vlasti trebaju odnositi prema dru{tvenim tokovima i raduje ~injenica da smo se danas okupili kod gradona~elnika kako bismo iznijeli svoje sugestije i prijedloge koji }e, kako smo ~uli, biti uva`eni . To je prvi korak ka planskom i sistemskom rje{avanju problema gra|enja u Biha}u kazao je Miron Ibrahimpa{i} u ime arhitekata Biha}a.

Rad Komore mora se prilagoditi novim uvjetima i kretanjima u privredi str. 4 i 5 GRADSKO VIJE]E BIHA]

Prijevoz |aka koji putuju vi{e od pet kilometara Djeca sa invaliditetom imaju pravo na subvenciju tro{kova prijevoza bez obzira na udaljenost str. 2


2

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

GRADSKO VIJE]E BIHA]

Prijevoz |aka koji putuju vi{e od pet kilometara Gradsko vije}e Biha}a na ~etvrtoj sjednici ve}inom glasova usvojilo je Prijedlog odluke o financiranju tro{kova prijevoza u~enika srednjih {kola u gradu Biha}u za 2017. godinu. Ovom Odlukom utvr|uju se korisnici, kriteriji i na~in financiranja tro{kova javnog prijevoza redovnih u~enika srednjih {kola u periodu februar-juni, te septembar-decembar 2017. godine, pravo na financiranje tro{kova prijevoza odre|enih kategorija u~enika srednjih {kola, uslovi za sticanje i prestanak prava na financiranje tro{kova prijevoza odre|enih kategorija u~enika srednjih {kola, nadle`nost i postupak za priznavanje i prestanak prava na financiranje tro{kova prijevoza odre|enih kategorija u~enika srednjih {kola, financiranje tro{kova i druga pitanja od zna~aja za financiranje sredstvima bud`eta Grada Biha}a u tro{kovima prijevoza u~enika srednjih {kola. Pravo na financiranje tro{kova prijevoza imaju samo oni u~enici srednjih {kola

- Djeca sa invaliditetom imaju pravo na subvenciju tro{kova prijevoza bez obzira na udaljenost od mjesta prebivali{ta do mjesta sjedi{ta {kole - Za u~enike koji su navedeni u kriteriju mjese~na karta za prijevoz do {kole i nazad }e se finansirati u 100 postotnom iznosu ~ija je udaljenost od mjesta prebivali{ta do mjesta sjedi{ta {kole ve}a od pet kilometara, a koji pripadaju jednoj od sljede}ih kategorija: djeca bez roditeljskog staranja, djeca ~ija oba roditelja nemaju primanja po bilo kom osnovu bez obzira na broj djece, djeca sa invaliditetom, djeca samohranih roditelja bez primanja ili primanja koja ne prelaze iznos jedne prosje~ne neto plate ispla}ene u F BiH u posljednja tri mjeseca, a prema zvani~nim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku, ukoliko u porodici ima jedan u~enik srednje {kole, a primanja u doma}instvu po bilo kom osnovu ne prelaze iznos jedne prosje~ne neto plate ispla}ene u FBiH u posljednja 3 mjeseca, a prema zvani~nim

podacima objavljenim u Zavodu za statistiku, ostvaruje pravo na subvenciju tro{kova prijevoza, ukoliko u porodici ima dva ili vi{e u~enika srednje {kole, a primanja u doma}instvu po bilo kom osnovu ne prelaze iznos 1,5 prosje~ne neto plate ispla}ene u FBiH u zadnja 3 mjeseca, a prema zvani~nim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku, pravo na subvenciju tro{kova prijevoza ima drugo, tre}e i vi{e djece. Djeca sa invaliditetom imaju pravo na subvenciju tro{kova prijevoza bez obzira na udaljenost od mjesta prebivali{ta do mjesta sjedi{ta {kole. Za u~enike koji su navedeni u kriteriju mjese~na karta za prijevoz do {kole i nazad }e se finansirati u 100 postotnom iznosu.

Postupak ostvarivanja prava na financiranje tro{kova prijevoza u~enika srednjih {kola pokre}e se podno{enjem zahtjeva na kojem }e podnosilac naglasiti kojoj kategoriji pripada. Svaki podnosilac zahtjeva uz zahtjev je du`an dostaviti slijede}u dokumentaciju: izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ku}na lista, uvjerenje Kantonalnog ministarstva unutra{njih poslova-Odsjek za administraciju o prebivali{tu na podru~ju grada Biha}a (CIPS potvrda), uvjerenje o poha|anju srednje {kole, bankovni ra~un, potvrda prijevoznika o cijeni mjese~ne karte. Djeca ~ija oba roditelja nemaju primanja po bilo kom osnovu du`na su dostaviti: potvrdu o nezaposlenosti roditelja (za nezaposlene), te ovjerenu izjavu roditelja da nemaju druga redovna primanja po bilo kom osnovu.

Djeca sa invaliditetom su du`na dostaviti i: dokaz o invalidnosti, odnosno Rje{enje nadle`nog organa ili komisije, po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja F BiH, kojim je utvr|ena invalidnost. Djeca koja pripadaju kategoriji gdje u porodici ima jedan u~enik srednje {kole, odnosno dva ili vi{e u~enika, a gdje se ostvaruju primanja manja od jedne prosje~ne neto plate, odnosno 1,5 prosje~ne neto plate ispla}ene u F BiH u zadnja tri mjeseca, a prema zvani~nim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku su du`na dostaviti slijede}e dokaze: potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini primanja (za zaposlene), ~ek od penzije za penzionere, drugi dokument kojim se dokazuje visina primanja u doma}instvu, ovjerenu izjavu roditelja da nemaju druga redovna primanja po

bilo kom osnovu. Djeca samohranih roditelja bez primanja ili primanja koja ne prelazi iznos jedne prosje~ne neto plate isla}ene u F BiH u posljednja tri mjeseca a prema zvani~nim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku su du`na dostaviti slijede}e dokaze: potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini primanja (ukoliko ima primanja), ~ek od penzije (za penzionere), drugi dokument kojim se dokazuje visina primanja u doma}instvu (ukoliko ima primanja), potvrdu o nezaposlenosti roditelja(za nezaposlene,) ovjerenu izjavu roditelja da nemaju drugih primanja, izuzev onih koja su navedena u zahtjevu. Zahtjev za ostvarivanje prava na financiranje tro{kova prijevoza sa dokumentacijom u~enici su du`ni dostaviti u JU "Centar za socijalni rad" Biha} na nadle`no postupanje koji, nakon utvr|ivanja formalnih i materijalnih uslova, donosi Rje{enje o ostvarivanju prava na financiranje tro{kova prijevoza.

U AKCIJI “REGISTRATOR� UHAP[ENO 13 SLU@BENIH OSOBA SLU@BE ZA ZAPO[LJAVANJE USK-A I KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Pritvor Bakalu, Me{i}u i Ferizovi}u U akciji MUP-a USK kodnog naziva "Registrator", provedenoj po naredbi Tu`ila{tva USK-a, u ponedjeljak, 23. januara, slobode je li{eno 12 slu`benih osoba Slu`be za zapo{ljavanje USKa i jedna slu`bena osoba Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, zbog postojanja osnova sumnje da su po~inile vi{e krivi~nih djela zloupotrebe polo`aja i ovlasti. Prema rije~ima Adnana Tuli}a, postupaju}eg tu`ioca u ovom predmetu, uhap{en je direktor Slu`be za zapo{ljavanje i {efovi svih slu`bi unutar ove institucije. - Osumnji~enima se stavlja na teret da su od 2009. do 2012. godine po~inili niz krivi~nih djela zloupotrebe polo`aja kao {to su nezakonita zapo{ljavanja ve}eg broja osoba, krivotvorenje slu`benih isprava, nezakonita uve}avanja vlastitih plata na {tetu slu`be, zaklju~ivanje fiktivnih ugovora o radu s pojedincima kojima su ispla}ivane plate, te i niz drugih kriminalnih

ARHIV UNSKO-SANSKOG KANTONA

Tu`ila{tvo USK

djela - kazao je Tuli}, dodaju}i da im se na teret stavlja ~ak 12 ta~aka. On je istakao da su osumnji~eni u ovom predmetu krivotvorili sve mogu}e, od federalnih slu`benih isprava pa do internih kantonalnih. - Na taj na~in su kriminalnim radnjama o{tetili slu`bu za vi{e od 50.000 KM, napomenuo je Tuli}. Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove uhap{en je inspektor za rad Anemar Muratagi}, koji se sumnji~i da je imao uvid u

nezakonita zapo{ljavanja u ~etiri slu~aja, ali da je odbio bilo {ta poduzeti po tom pitanju. Jednomjese~ni pritvor dobili su Anando Bakal, v. d. direktora Slu`be za zapo{ljavanje USK-a, Mesud Me{i}, biv{i direktor, i Edin Ferizovi}, raniji na~elnik Odjeljenja za financije i ekonomske poslove, a preostali su dobili mjere zabrane prilaska Slu`bi i to: Ramo Suli}, koji je obna{ao du`nost direktora neposredno prije Ba-kala, ostali uposlenici iz

sektora financija, blagajnica te {efovi slu`bi Dilista Me|edovi}, Emin Skenderovi}, Jasmin Pro{i}, Abid Had`i}, Medina Kuri}, Aida Pirali}, Senada Smaji} i Elvedina Nadarevi}. Tu`ilac Tuli} ka`e da se radi o kapitalnom predmetu u borbi protiv korupcije koji provode Tu`ila{tvo i MUP USK-a, koji su se, prema njegovim rije~ima, uhvatili uko{tac s dugogodi{njim problemom korupcije u Slu`bi za zapo{ljavanje USK-a. / S. P.

Digitalizacija arhivskih dokumenata

Arhiv Unsko-sanskog kantona intenzivno radi na osnivanju tzv. informaciono-dokumentacionog odjeljenja, kojem je cilj prikupiti gra|u iz ratnog perioda od 1992.1995. godine, kao i prijenos arhivske gra|e na savremene medije kako bi je korisnici mogli lak{e koristiti. Savremene informacijske tehnologije su za Arhiv Unskosanskog kantona jedan od va`nijih faktora razvoja. Zato }e i rad Arhiva USK u 2017. godini biti usmjeren u pravcu informatizacije sistema obrade i izrade informativnih pomagala, te digitalizacije arhivskih dokumenata. U novom informaciono-dokumentacionom odjeljenju na}i }e se brojni dokumenti. Kada je u pitanju informaciono-dokumentaciono odjeljenje, rije~ je o dugotrajnom i slo`enom projektu u kojem mogu u~estvovati i gra|ani USK-a i to na na~in da do|u u prostorije Arhiva USK ukoliko posjeduju dokumente, audio ili video snimke iz perioda 1992.-1995. kako bi ih ustupili na kori{tenje Arhivu.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

PREMIJER RO[I] NA RADNOM SASTANKU U SJEDI[TU FEDERALNE VLADE U SARAJEVU

U nadle`nostima kantona ~etiri reformske oblasti Premijer Federacije BiH Fadil Novali}, zamjenica premijera i federalna ministrica financija Jelka Mili}evi} i zamjenik premijera i federalnog ministra rada i socijalne politike Vesko Drlja~a s premijerima i ministrima financija svih deset kantona u Federaciji BiH razgovarali su u ponedjeljak, 23. januara, o provedbi aktivnosti utvr|enih Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu u razdoblju od 2015. do 2018. godine. Aktualizirana je, tako|er, provedba Odluke o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u BiH u vezi s fiskalnom politikom, s posebnim osvrtom na parafiskalne namete. Sastanak koji je odr`an u sjedi{tu Federalne vlade u Sarajevu sazvan je jer i od aktivnosti kantona u zna~ajnoj mjeri ovisi pozicija BiH na putu ka Europskoj uniji i realizacija zadataka proisteklih iz Reformske agende. Nakon {to su ministrica

3

Predstavnici USAID-a upoznali su federalnog i kantonalne ~elnike s glavnim elementima projekta reforme fiskalnog sektora, ~iji je jedan od ciljeva racionalizacija parafiskalnih taksi i naknada, {to bi umnogome doprinijelo pobolj{anju poslovnog ambijenta i privla~enju investicija

Mili}evi} i ministar Drlja~a predstavili osnovne zadatke iz Reformske agende koji su u nadle`nosti njihovih ministarstava, premijer Novali} je podsjetio predstavnike kantonalnih vlada na njihove obaveze u okviru reformskih procesa. Kantonalnim nadle`nostima obuhva}ene su, izravno ili neizravno, ~etiri reformske oblasti: javne financije, oporezivanje i fiskalna

ZASJEDALA VLADA USK-A

U skup{tinskoj proceduri Financijski plan ZZO USK-a Vlada Unsko-sanskog kantona na 42. sjednici razmatrala je materijale iz oblasti zdravstva i socijalne politike. Prihva}ena su mi{ljenja Ministarstva rada i socijalne politike o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu te Prednacrt zakona o mirnom rje{avanju radnih sporova, a utvr|en je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog protokola o vo|enju pregovora radi zaklju~ivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika doktora medicine i doktora stomatologa u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovoj sjednici razmatran je Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a za 2017. godinu koji je prezentirao direktor Almin Handanagi}. Ukupni prihodi za 2017. godinu planirani su u iznosu 93.295.387,57 KM, ukupni rashodi 93.285.946,25 KM, a sredstva rezervi u iznosu 9.441.32 KM. Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a upu}en je u skup{tinsku proceduru s preporukom resornog ministra D`enisa [abuli}a da se Skup{tina USK-a o~ituje o planiranju prihoda Zavoda, posebno u dijelu koji se odnosi na radnu taksu, odnosno prihode od participiranja osiguranih lica u lijekovima od jedne konvertibilne marke, a koji su planirani u visini od 1.229.700 na osnovu planirane potro{nje lijekova. Vlada Unsko-sanskog kantona dala je suglasnost na odgovore iz Upitnika Europske komisije, iz nadle`nosti Kantona, koje pripremaju ovla{teni koordinatori.

odr`ivost, zatim tr`i{te rada, tako|er vladavina prava i dobro upravljanje, kao i reforma javne uprave. Kantoni su tako|er uklju~eni i u odgovaranje na tre}inu pitanja postavljenih u upitniku Europske komisije. Predstavnici USAID-a upoznali su prisutne s glavnim elementima projekta reforme fiskalnog sektora, ~iji je jedan od ciljeva racionalizacija pa-

rafiskalnih taksi i naknada, {to bi umnogome doprinijelo pobolj{anju poslovnog ambijenta i privla~enju investicija. Kantonalni premijeri i ministri upoznali su predstavnike Federalne vlade o vlastitim iskustvima na provedbi Reformske agende i da su svi kantoni pri kraju s popunjavanjem upitnika. Pozdravili su ovakav izravan na~in dogovaranja i koordiniranja aktivnosti federalne i kantonalnih vlasti. Nagla{eno je da ovakve susrete treba odr`avati najmanje jednom u tri mjeseca. Ujedno, Vlada Federacije BiH spremna je ponuditi kantonima svu pomo} u {to br`oj realizaciji ciljeva iz Reformske agende, ali i drugim bitnim pitanjima za kantonalne razine vlasti.

MINISTAR BIBANOVI] I KOMESAR KORI^I] RAZGOVARALI S RUKOVODSTVOM FAKULTETA ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

Sporazum o suradnji u februaru Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu odr`an je radni sastanak s rukovodiocima Ministarstva unutra{njih poslova USK, ministrom Ervinom Bibanovi}em i komesarom Mujom Kori~i}em. Razgovarano je o ve} poduzetim aktivnostima i to primarno o partnerstvu u realizaciji programa cjelo`ivotnog u~enja "Ljetna {kola Sigurnost u odgojno-obrazovnim ustanovama" koji }e biti realiziran u junu ove godine, a dogovoreni su i pravci u organizaciji specijalisti~ke obuke za pripadnike Uprave policije USK-a, koju }e akademsko osoblje Fakulteta provoditi tokom ove godine. U ime Fakulteta, sastanku su prisustvovali prodekan za nauku prof. dr Jasmin Ahi}, doc. Dr. Muamer Kavazovi} sa Katedre za kriminalistiku, rukovodilac Instituta "Criminal East" prof. dr Elmedin Muratbegovi} te sekretar Instituta Ermina Baki}. Dogovoreno je da }e dekan Korajli} i ministar Bibanovi} po~etkom februara ove godine u Biha}u potpisati i sporazum o nau~noj, obrazovnoj i stru~noj saradnji.

KO M E N TA R

(Ne)pisano pravilo PI[E: Safet HRNJICA Sude}i prema politi~kim i ukupnim doga|anjima u prvom mjesecu ove godine sve su prilike da nas ni{ta bolje ne o~ekuje ni u dolaze}em februaru. Najvi{e zbog toga {to su izostala politi~arska obe}anja da }e dogovorom do}i do rje{enja ~ijim bi se provo|enjem aktualnoj kantonalnoj izvr{noj vlasti uz uvjetovane rekonstrukcijske zahvate omogu}io nesmetan rad. O~igledno je, naime, da je izostankom obe}anog me|ustrana~kog dogovora Vlada na ~elu s premijerom Huseinom Ro{i}em silom prilika dovedena u }orsokak i time u prvu fazu svoje radne stagnacije. Na `alost ko zna po koji put je potvr|eno da se u politici jo{ uvijek ve}inski dr`imo (ne)pisanog pravila da jedno mislimo, drugo govorimo te da radimo ne{to sasvim tre}e. A zapravo, druk~ije se i ne mo`e ako se zna da je u politici prolazno sve, a da je vje~an samo interes. U slu~aju aktualne "manjinske" Vlade premijera Huseina Ro{i}a sasvim je bjelodano da su ispred svih mogu}ih interesa na prvom mjestu interesi politi~kih stranaka koje su bile ili bi u doglednoj budu}nosti mogle biti dio poslani~ke skup{tinske ve}ine. Tu, naime, izuzetaka nema ako se po|e od ~injenice da me|u sedam parlamentarnih politi~kih stranaka nema ni jedne za koju se mo`e re}i da nije zainteresirana da bude dio pozicije i time i izvr{ne vlasti. Ote`avaju}a okolnost u svemu ovome se nalazi u ~injenici {to unutar ovda{njih vode}ih koalicijskih politi~kih stranaka, SDA i SBB Unsko-sanskog kantona, nisu rije{eni problemi nesporazuma i podjela u njihovim poslani~kim klubovima. Pogotovo u SDA Unsko-sanskog kantona gdje su u toku procedure za finalne unutarstrana~ke izbore u organizacijama u Biha}u, Bu`imu i Klju~u. Poznato je, naime, da je unutarstrana~ko jedinstvo svojevremeno i puklo na pitanju na~ina uvo|enja SBB-a u parlamentarnu ve}inu i kantonalnu izvr{nu vlast i pogotovo na pitanju izglasavanja nepovjerenja prethodnoj i imenovanja aktualne "manjinske" Vlade Unsko-sanskog kantona. Na~in na koji }e rezultirati unutarstrana~ki izborni proces dobrim }e dijelom odrediti formu i sadr`aj budu}eg poslani~kog pona{anja. Da bi unutar SDA Unsko-sanskog kantona mogli zapuhati povoljniji politi~ki vjetrovi potrudila se strana~ka centrala i lider Bakir Izetbegovi} koji su napokon prona{li rje{enje kojim su u svoje dr`avno poslani~ko jato vratili ~etiri odlepr{ale poslani~ke pti~ice. Me|u njima i Cazinjanina Senada [epi}a koji bi svojim iskustvom i novomstarom ulogom u politi~kom `ivotu Unsko-sanskog kantona mogao dati doprinos stabiliziranju ovda{njih politi~kih prilika, a samim tim i stvaranju ambijenta u kojem bi Vlada Unsko-sanskog kantona iz faze stagnacije ponovno mogla krenuti u radno dinamiziranje svojih aktivnosti i u rezultatski rast. Osim na smirivanju tenzija i podjela unutar SDA predsjednik Izetbegovi} i strana~ko Predsjedni{tvo su pru`ili ruku i lidera SBB-a Fahrudina Radon~i}a pozvali da se zajedno okrenu poslu i ja~anju koalicijskog partnerstva na svim razinama {to bi relaksiraju}e moglo djelovati i na odnose unutar ovda{njeg SBB-a USK-a. Ukoliko do|e do stabiliziranja politi~kih prilika, na koalicijskim partnerima je da zajedni~ki do|u do kadrovskih rje{enja i projekata oko kojih bi se mogle okupiti zainteresirane parlamentarne politi~ke stranke koje bi bez izuzetka, osim {to znaju za svoje, svima trebali pokazati u kojoj mjeri znaju {ta jesu i {ta im zna~e interesi ovda{njih gra|ana. Ne bez razloga u medijskom prostoru ponovno su aktualizirane najave nove rekonstrukcije Vlade Unsko-sanskog kantona. S obzirom na ono poznato da ono o ~emu narod pri~a ili je bilo ili }e biti, nije isklju~eno da se pone{to iz novog arsenala najava interesantnih politi~kih doga|anja uskoro i ostvari.


4

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

INTERVJU:

NIHAD [U[NJAR,

GENERALNI SEKRETAR

PRIVREDNE KOMORE USK-A

Rad Komore mora se prilagoditi novim uvjetima i kretanjima u privredi Z

bog odlaska u prijevremenu odnosno redovnu penziju, Privrednu komoru USK po~etkom pro{le godine napustila su tri dugogodi{nja uposlenika i to predsjednik Ismet Pa{ali}, generalni sekretar Sadeta Gutli} te uposlenica na poslovima financija i ra~unovodstva Fadila Kozlica. Na mjesto generalnog sekretara Komore imenovan je Nihad [u{njar koji, prema Statutarnom ure|enju Komore, vr{i i funkciju predsjednika PK USK. KRAJNA: Odlaskom Ismeta Pa{ali}a, predsjednika Privredne komore USK-a u penziju, prije nekoliko mjeseci kao generalni sekretar preuzeli ste vodstvo ove institucije. Kakvo ste stanje preuzeli i koji su bili Va{i klju~ni poslovni potezi na pobolja{nju sveukupne situacije? [U[NJAR: Poslovanje privrede, a time i rad Komore u prethodnoj godini bio je u zna~ajnoj mjeri uslovljeno politi~kom nestabilno{}u, nepovoljnim uvjetima privre|ivanja, kao i va`nom ~injenicom da Privredna komora Unsko-sanskog kantona ve} vi{e od decenije posluje na principima dobrovoljnog ~lanstva. Bez obzira na brojne te{ko}e, prvenstveno u financiranju kao i u smanjenju broja zaposlenika, Komora je uspje{no realizirala najve}i dio programskih zadataka u 2016. godini, kao i neke od aktivnosti koje nisu bile predvi|ene Programom rada. To je, prije svega, ostvareno zahvaljuju}i dobroj i koordiniranoj aktivnosti organa, stru~nih tijela i velikoj anga`ovanosti zaposlenika Stru~ne slu`be Komore. Tome je

doprinijela i uspje{na suradnja s drugim organima i institucijama, u ~ijoj nadle`nosti je privredna problematika. O svim va`nijim aktivnostima redovno je informirana javnost. Aktivnosti Komore u 2016. godini bile su u mnogome uslovljene kadrovskim promjenama koje su se desile po~etkom 2016. godine. Uvjetovani novonastalim promjenama, a pod imperativom neophodne financijske konsolidacije i restrukturiranja, Stru~na slu`ba PK USK je do`ivjela odre|ene promjene odnosno preostali uposlenici Komore morali su preuzeti obaveze i poslove. U Privrednoj komori trenutno radi sedam uposlenika i nije bilo novog zapo{ljavanja u 2016. godini. U prethodnoj godini aktivnosti PK USK bile su usmjerene na restrukturiranje institucije, u{tede na svim poljima, reorganizaciju odre|enih slu`bi i radnih mjesta. Smanjili smo broj zaposlenih, financijski rasteretili prije svega instituciju, a na indirektan na~in i na{e ~lanstvo, ostaju}i pri tom jednako u~inkoviti. Pokrenuli smo sistem internih kontrola i mjere za procjene u~inka odre|enih aktivnosti, inovirali vizualni identitet Komore, uveli nove metode komunikacije s na{im ~lanstvom, medijima te javno{}u uop}e. Unaprije|ena je komunikacije s privrednicima, pobolj{ana prohodnost informacija te su stavljeni ukupni kadrovski i infrastrukturni kapaciteti Komore na raspolaganje privredenim subjektima. U kratkom vremenskom periodu dobili smo povjerenje preko 40 privrednih subjekata koji su postali ~lanice Komo-re. Va`no je spomenuti i to da je

PK USK u 2016. godini aplicirala na 17 poziva za dostavu projektnih prijedloga financiranih iz doma}ih i predpristupnih fondova EU te da smo organizirali ili suorganizirali preko 30 edukativnih i prezentacijskih sadr`aja na{im privrednicima. Najva`nije je {to smo to sve u~inili maksimalno transparentno kako }e biti i u budu}nosti. KRAJINA: Prema va`e}im zakonima ~lanstvo u komorama nije obavezno u Bosni i Hercegovini. Ipak u zadnje vrijeme Privredna komora USK-a primjetno je pove}ala svoje ~lanstvo. [U[NJAR: ^lanstvo u Privrednoj komori USK kao i u ostalim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2003. godine je na dobrovoljnoj osnovi. Me|utim, po mom sudu to ne treba da predstavlja prepreku komorama da budu servis privredi, da rade posao zbog kojeg su osnovane, te sa maksimalnim anga`manom zavrijede povjerenje privrednika. Rad Komore se mora prilagoditi novim uvjetima i kretanjima u privredi. Komora mora raditi na podizanju stepena samofinanciranja te na razvoju komercijalnih proizvoda i usluga. Na taj na~in }emo postepeno smanjivati udio ~lanarine u ukupnim prihodima uz istovremeno pove}anje komercijalnih prihoda odnosno prihoda iz EU fondova. Unato~ ~injenici da je ~lanstvo u Komori neobavezno u prethodnom periodu Privrednoj komori USK pridru`io se veliki broj privrednika koji su smatrali da u~lanjenjem u Komoru mogu da ostvare odre|eni benefit za svoje poduze}e.

KRAJINA: Mo`ete li se ukratko osvrnuti na poslovnu 2016. godinu i ~itaocima okvirno predo~iti privrednu sliku Unsko-sanskog kantona? [U[NJAR: Poslovna 2016. godina gledano u okvirima Bosne i Hercegovine bila je uspje{na ako mjerimo napredak zemlje ka Europskoj uniji. Po mnogima, godina iza nas je jedna od najuspje{nijih u posljednjih desetak godina. Ekonomija bilje`i blagi rast i oporavak. Smanjen je trgovinski deficit, pokrivenost uvoza izvozom na dr`avnom nivou ve} je na 58% dok Unsko-sanski kanton istovremeno ima pokrivenost od 73%, s trendom rasta. Najzna~ajniji doga|aj za BiH u prethodnoj godini sigurno je prihva}anje aplikacije za ~lanstvo u Europskoj uniji odnosno put ka kandidatskom statusu BiH. Pored toga BiH je u zavr{noj fazi procesa pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji {to je od interesa doma}im privrednicima sa aspekta otvaranja novih tr`i{ta i privla~enja stranih partnera u BiH. Istovremeno, direktna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu u 2016. godini prema{ila su 300 miliona eura {to predstavlja pad u odnosu na prethodne godine. Iz perspektive privrede Unsko-sanskog kantona u periodu prva tri kvartala 2016. godine desio se zna~ajan rast indeksa fizi~kog obima proizvodnje (oko 7%) u odnosu na isti posmatrani period prethodne godine. Zna~ajno je {to je do{lo do pove}anja izvoza sa USK i to za 12% u odsnosu na prva tri kvartala 2015. godine. Najve}i porast izvoza zabilje`ili su

privrednici iz Velike Kladu{e (34%), Bosanskog Petrovca (29%) te Cazina (19%). Posmatrano prema granama industrije najve}i rast bilje`i prera|iva~ka industrija, poljoprivreda te proizvodnja farmaceutskih proizvoda i preparata. Iako je stopa nezaposlenosti u USK-u i dalje izrazito visoka, u 2016. godini do{lo je do smanjenja broja nezaposlenih lica u gradu Biha}u te op}inama Cazin, Sanski Most i Bosanski Petrovac. Klju~ni problemi su i dalje niska razina proizvodnje, posebno one izvozno konkurentne te lo{a struktura izvoza USK koju karakterizira izvoz sirovina i poluproizvoda, a manje gotovih, finalnih proizvoda. Tako|er, problem privredi USK predstavlja odljev kvalificirane radne snage u EU, neuskla|ena ponuda obrazovnog sistema s potrebama tr`i{ta rada, promjene poreza, akciza, prevelik broj zaposlenih u javnom sektoru, neadekvatno radno zakonodavstvo, spora reforma javne uprave, lo{e politike zapo{ljavanja u javnom sektoru, lo{a poslovna klima i slaba konkurentnost, nejasna socijalna davanja, nesre|ena javna poduze}a.Vjerujemo da je rje{enje dijela ovih problema provedba Reformske agende koja se implemetira na svim razinama dru{tva u BiH. Nadam se da su vlade na svim nivoima iskreno opredijeljena za prave reforme socio-ekonomskog okru`enja u BiH, bez obzira na to koliko }e one biti bolne za pojedine segmente na{eg dru{tva. Reformska agenda nije ne~iji proizvoljan kratkoro~ni potez, ve} ~itav jedan dugoro~ni reformski proces pristupanja bh. dru{tva u

porodicu europskih dr`ava, a time i bh. privrede. KRAJINA: [ta su prioriteti Privredne komore USK-a u 2017. godini? [U[NJAR: Privredna komora Unsko-sanskog kantona u skladu sa svojim programskim opredjeljenjima u 2017. godini, planira intenzivirati svoje aktivnosti sa ciljem da pru`i svoj puni doprinos pobolj{anju uvjeta privre|ivanja i ozdravljenju privrede. Komora }e insistrati na dono{enju i provo|enju konkretnih mjera kojima }e se pobolj{ati uvjeti privre|ivanja i zaustaviti negativni trendovi u privredi. Privredna komora, u skladu s potrebama svojih ~lanica, aktivnosti u 2017. godini }e bazirati na unapre|enju kvalitete i kvantitete usluga, s ciljem promoviranja interesa privrednih subjekata kroz razli~ite vidove djelovanja i iznala`enje najboljih razvojnih rje{enja na planu poslovnog povezivanja, regionalne i me|unarodne suradnje. Ja~at }e se djelovanje ~lanica kroz rad Skup{tine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda ~asti, strukovnih grupacija, kroz suradnju s lokalnom zajednicom, s Vladom USK-a i ministarstvima te drugim institucijama na svim nivoima organizovanja. Ove aktivnosti odvijat }e se kroz usluge i projekte, promociju privrede, organizaciju 15. me|unarodnog ekolo{kog sajma "EKOBIS 2017", organizaciju poslovnih susreta doma}ih i stranih privrednika, organizaciju nastupa na sajmovima, unapre|enje kvalitete poslovanja, provedbu edukativnih programa za ~lanice, promotivne


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

aktivnosti, servisne informacije i druge aktivnosti. Prioriteti u radu Komore u narednoj godini biti }e usredoto~eni na dodatno pribli`avanje Komore privrednicima, prilago|avanje kadrovskih i infrastrukturnih kapaciteta Komore potrebama suvremenog privrednika, dodatno podizanje znanja i kompetencija Stru~ne slu`be Komore, uspostava digitalne komunikacijske platforme, uskla|ivanje ponude obrazovnih institucija sa potrebama tr`i{ta rada, uspostava usluge "Coworking space" odnosno pomo} mladim poduzetnicima koji pokre}u poslove u razli~itim sferama IT industrije, te neprekidnu promociju kupovine doma}ih proizvoda uz pomo} lokalnih potpornih institucija. Pored toga rad Komore mora se prilagoditi novim uvjetima i kretanjima u privredi. Komora }e raditi na podizanju stepena samofinanciranja te na razvoju komercijalnih proizvoda i usluga. Na taj na~in }emo postepeno smanjivati udio ~lanarine u ukupnim prihodima uz istovremeno pove}anje komercijalnih prihoda odnosno prihoda iz EU fondova. KRAJINA: Odre|ene

5

novine su ura|ene i po pitanju organizacije EKOBIS-a. Koje su to novine? [U[NJAR: Me|unarodni sajam EKOBIS u kontinuitetu se odr`ava zadnjih 14 godina. Sajam je postao na izvjestan na~in prepoznatljiv u BiH i {ire. Istovremeno, Komora kao organizator svake godine trpi ogromne napore kako bi ova sajamska manifestacija opstala te zadr`ala kvalitativni i kvantitativni nivo. U prethodnoj godini EKOBIS je pretrpio niz izmjena koje su uvjetovane prije svega njegovom samoodr`ivo{}u odnosno smanjenjem tro{kova koje sa sobom nosi postavljanje sajamske manifestacije na lokaciji koja nema nikakvu sajamsku infrastrukturu. Javnosti je poznato da se sajam odr`ava na principu iznajmljivanja kompletne sajamske infrastrukture. Prethodne godine smo promijenili lokaciju upravo poku{avaju}i smanjiti tro{kove najma odnosno tro{enja sredstava na ne{to {to nije odr`ivo. Promijenili smo lokaciju te procedure prilikom anga`iranja sajamskih dobavlja~a {to je dalo odre|eni rezultat. Prepolovili smo tro{kove organizacije {to, na`alost, nekim ljudima nije bilo

drago. Biraju}i strategiju tro{kovnog liderstva poku{at }emo i naredni sajam organizirati uz dodatne u{tede, ~ime }emo direktno doprinijeti smanjenju cijene izlo`benog prostora na{im izlaga~ima, rasteretiti bud`et Komore i njenih ~lanica, te se nadamo pove}ati broj doma}ih izlaga~a. KRAJINA: Kakvu suradnju imate s izvr{nim i zakono-

davnim tijelima na podru~ju Unsko-sanskog kantona? [U[NJAR: Komora ima jako dobru suradnju s predstavnicima izvr{ne i zakonodavne vlasti na Unsko-sanskom kantonu kao i sa ~elnim ljudima Grada Biha}a te ostalih op}ina USK. Posebno produktivnu suradnju imamo s Vladom USK odnosno resornim minista-

rstvom privrede. Ono {to je od najve}eg zna~aja za privredne subjekte da im kroz na{e strukovne grupacije aktivno pru`amo podr{ku u rje{avanju problema s kojima se susre}u u poslovanju te na{im inicijativama, zahtjevima, sastancima s predstavnicima izvr{ne vlasti i resornih ministarstava trudimo se da se ~uje glas privrede. Zajedno s njima utje~emo na izmjene zakonske regulative i akata. Nekada su to mukotrpne borbe ali uvijek razmi{ljam da svaka bitka mo`e rezultirati pozitivnim ishodom ukoliko u njoj istrajemo. Predstoji nam jo{ mnogo posla kako bi do{li na nivo da privredni subjekti mogu nesmetano poslovati i kako bi se mogli dodatno razvijati. U Komoru od strane privrednika svakodnevno pristi`u razli~ite inicijative i prijedlozi za rje{avanje problema i kroz komorske grupacije i slu`be se predmeti obra|uju i dostavljaju nadle`nima. Nerijetko se anga`iraju i eksperti iz razli~itih oblasti kako bi prijedlozi iz Komore iza{li sa potpunom, stru~nom i objektivnom argumentacijom. KRAJINA: U posljednje vrijeme zanovljena je suradnja s Privrednom komorom

Federacije BiH. [ta o~ekujete od krovne organizacije, jesu li u planu neki projekti? [U[NJAR: Privredna komora USK ima jako dobru suradnju kako s Privrednom komorom Federacije BiH, Va n j s k o t r g o v i n s k o m komorom BiH, Privrednom komorom Republike Srpske tako i sa svim kantonalnim komorama u FBiH. Posebno intenzivnu suradnju imamo s Privrednom komorom FBiH {to se prema aktualnom Zakonu u privrednim komorama u FBiH name}e kao neminovno. Dolaskom novog rukovodstva na ~elo Federalne komore odnos prema Privredenoj komori USK te Unsko-sanskom kantonu uop}e znatno je promijenjen, a samim tim je unaprije|ena i saradnja ove dvije institucije. U pro{loj godini s PK FBiH sura|ivali smo na poslovima javnih ovlasti, sajamskim manifestacijama u zemlji i inozemstvu, na odgovorima iz Europskog upitnika, kroz rad strukovnih grupacija, edukaciju ~lanstva i jo{ dosta toga. Tako|er, PK FBiH pru`ila je zna~ajnu pomo} prilikom organizacije Me|unarodnog ekolo{kog sajma EKOBIS 2016. Razgovarala: Nermina Pirali}

MINISTAR CRNKI] BORAVIO U ISTANBULU

Doprinos privrednoj i kulturnoj suradnji ^ELNICI SIPE I MUP-A USK-A

Tje{njom suradnjom kvalitetnije sigurnosti U slu`benim prostorijama Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) odr`an je radni sastanak ~elnih ljudi Agencije i Ministarstva unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona. Ervin Bibanovi}, ministar unutra{njih poslova USK-a, i Mujo Kori~i}, policijski komesar razgovarali su s Pericom Stani}em, direktorom Dr`avne agencija za istrage i za{titu, o daljem unapre|enju suradnje MUP-a USK sa vode}om agencijom za provo|enje zakona u Bosni i Hercegovini. - U skladu sa zakonom propisanim nadle`nostima, za uspje{nu borbu protiv svih oblika kriminala i efikasnijeg suprotstavljanja aktualnim sigurnosnim izazovima te u skladu s potpisanim Sporazumom o me|usobnom pru`anju pomo}i i operativnoj suradnji policijskih agencija u BiH, tijesna suradnja me|u agencijama osigurava najvi{i kvalitet usluga u oblasti sigurnosti gra|ana i imovine - istakao je ministar Bibanovi}.

BiH i dr`ava Turska potpisali su vi{e memoranduma, sporazuma i ugovora o suradnji izme|u dvije zemlje. Trgovinska razmjena izme|u dvije zemlje je oko 500 miliona dolara. Op}e opredjeljenje obje zemlje je da se trgovinska razmjena kao i ukupna privredna suradnja vi{e unaprijedi. Ekonomskoj suradnji doprinose i tradicionalno jake kulturne veze izme|u BiH i Turske. U tom kontekstu "Yunus Emre Enstitüsü" Turski kulturni centar Sarajevo u suradnji s Ministarstvom za obrazovanje Grada Istanbula od 17 do 19. januara ove godine za ministre {est kantona iz F BiH organizirao je studijsko putovanje u Istanbul. Osim niza sastanaka, kantonalni ministri su u okviru programa prisustvovali prvom ~asu bosan-

skog jezika u osnovnoj {koli Mehmet Akif u istanbulskoj op}ini Bajrampa{a. Bosanski jezik je od ove godine i zvani~no uveden kao izborni predmet u osnovnim {kolama u Turskoj. U ime Vlade Unsko-sanskog kantona u slu`benoj delegaciji bio je ministar privrede mr. sci. Asmir Crnki} koji se tom prilikom sastao sa pred-

BIHA], Ul. 502. redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 vite{ke brigade bb ra~unovodstvo: 226-488 (tel./fax); marketing: 226-485 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE” d.o.o. Redakcijski kolegij: Sanela Pa{agi}, Safet Hrnjica, direktor: Safet Hrnjica Svjetlana ^elan, i Osman Deli} izvr{na direktorica: Sanela Pa{agi} novinari : Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi}, Niha D`ani} Ninski

sjednikom Ureda za obrazovanje grada Istanbula Omer Faruk Yelkenci, njegovim zamjenikom Mehmet Nezir Eryasoy te predstavnicima istanbulske op}ine Bajrampa{a. - Turska je sa BiH i Srbijom potpisala trilateralni sporazum o slobodnoj trgovini koji obuhvata sve industrijske proizvode. Me|utim, to je ipak samo ~etvrtina od ukupnog trgovinskog potencijala tri dr`ave. Namjera je da sporazum o slobodnoj trgovini treba obuhvatiti i sektor usluga, javne uprave, poljoprivrede, hrane i turizma. Broj turskih turista koji dolaze u na{u zemlju se iz godine u godinu pove}ava. Iz tog razloga, afirmacija turskog jezika u bh. {kolama kao i bosanskog jezika u turskim {kolama bi trebala jo{ zna~a-

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

jnije doprinijeti sveukupnoj privrednoj i kulturnoj suradnji. Jake privredne i kulturne veze s Turskom su Bosni i Hercegovini od strate{kog zna~aja. Osim {to nam je istinski prijatelj, Turska je ekonomska velesila i ve} je me|u 20 predvodnica (G-20) globalnog rasta i sve zna~ajniji faktor regionalne mo}i - izjavio je ministar Crnki}. Predsjednik Ureda za obrazovanje grada Istanbula Omer Faruk Yelkenci uputio je pozdrave gra|anima na{eg kantona te poru~io da je br`i i ve}i razvoj privredne i kulturne suradnje istanbulske op}ine Bajrampa{a sa BiH njima strate{ki cilj s obzirom na ~injenicu da u ovoj op}ini `ivi veliki broj gra|ana porijeklom iz BiH, navodi se u informaciji Ministarstva privrede.

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka

Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d.

Registarski broj: 4263024120002 Ra~un broj: 1610350008520037

DTP: Osman Deli}, Antonija Duri}, Hilmija Hrnji} PDV broj: 263024120002

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha}


6

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

Ho}u da ka`em

PI[E: Halid ALIJAGI]

“S

lu{aj pametnjakovi}u, da ti ka`em, Slovenci i Hrvati u finim autobusima i autima u zadnji kraj navalili na novi Ponte Rosso, to jest Biha}, Veliku Kladu{u i Cazin! Evo, tako pi{u hrvatske novine i portali. ^itam na ovom mom pametnom telefonu da na{i trgovci trljaju ruke, ali smatraju da bi se uz jo{ malo truda ovdje komotno mogli napraviti trgova~ki centri kao {to su bili u Trstu. Hrvatski novinari pi{u da nekada{nji Ponte Rosso mijenja lokaciju te da ni~e u susjednoj Bosni i Hercegovini i obuhva}a Biha}, Veliku Kladu{u i

Cazin. Pi{u da u dane vikenda ta mjesta postanu pravi hit za Hrvate i Slovence koji se ovdje slijevaju ne samo osobnim automobilima nego i u autobusima u kojima se ne mo`e prona}i slobodnog mjesta. Cilj turista koji dolaze iz Ljubljane, Postojne, Jasenica, Rijeke, Zadra, Gospi}a i drugih gradova, su gradske pijace, trgovine i trgova~ki centri. Zbog ni`ih cijena u BiH dolaze zbog prehrambenih artikala, odje}e, obu}e, benzina, nafte, plina. Navode kako jedan bra~ni par iz Korenice gorivo sipa isklju~ivo u Biha}u jer na jednom rezervoaru goriva u{tedi 20 eura, a to u dana{njoj besparici nije malo. S druge strane, u na{e gradove ne dolaze samo kupci iz drugih zemalja, nahrupili su i prodava~i iz cijele BiH, koji robu nude i na ulicama. Ka`u da su proteklih bo`i}nih i novogodi{njih praznika gu`ve bile nezapam}ene. Dolazili su brojni tur-operatori iz Slovenije i Hrvatske, koji najavljuju nove i

Novi Ponte Rosso ~e{}e ture, odnosno uvo|enje redovnih autobusnih linija. Vidi{ kom{ija, to treba iskoristiti pa od Biha}a, Cazina i Velike Kladu{e, ama od ~itavog Unsko-sanskog kantona, napraviti nekada{nji Trst u Italiji i ~uveni Ponto Rosso! Bio sam tamo ta~no sedam puta i to sve vozom. Ili vlakom, kako ti voli{ re}i. I{lo se do Zagreba, pa do Ljubljane, pa Trst. Fino bilo, brate… [ta ka`e{… Ma znam ja da je sa dva "s" al' ne znam {ta im to zna~i. To ime onog trga u luci", izbifla kom{ija i osta `iv. To ime u bukvalnom prijevodu zna~i "crveni most", a vjerovatno zbog boje mosta. Ti zna{ da su nekad sve temeljne boje bile crvene… Gleda me kom{o nekako ~udno, kao da mi ne vjeruje… Da bi prekinuo neugodnu ti{inu ja mu ka`em da u gradovima i naseljima unutar zami{ljenog kruga na potezu Karlovac - Rijeka - Split i Banja Luka u BiH nema kina! U sred tog nekakvog kruga nalazi se

Biha} u kojem Li~ani, Korduna{i i Kraji{nici mogu gledati filmove u najmodernijoj tehnici. [ta gledaju London~ani, Pari`ani, Rimljani, Be~lije i drugi stanovnici evropskih metropola, to u istom danu gledaju Bi{}ani i njihovi gosti! Tome se trebaju dodati koncerti i kazali{ne predstave u`ivo, ili snimke sa malim vremenskim zaka{njenjem, koje se mogu gledati zavaljeni u udobne fotelje nekoliko filmskih sala ve} spomenutog kina u jednoj veletrgovini… A da, ne smijemo zaboraviti turizam jer tu su i dva najljep{a nacionalna parka u ovom dijelu Evrope, Plitvi~ka jezera i Una. Kad ljudi ve} dolaze, treba im ponuditi i ne{to od toga… "Ma znam ja to i bez tebe, pametnjakovi}u. Nas treba ufatiti za ruku pa re}i: de ovo, de 'vako, de tamo se, de nemoj… A ima jedna fina pri~a o razlici izme|u trgovaca Bosanca i @idova. Zaposlili se Mujo i Abraham u

lokalnom du}anu, hajmo re}i u Kulen-Vakufu, i gazda im obja{njava kako treba pove}ati prodaju pa im to poka`e na prvoj mu{teriji. Drugu primi Mujo pa kad je dama zatra`ila "olvejs" ulo{ke, gluho bilo, on joj preporu~i i sredstvo za ~i{}enje stakla! Na pitanje dame {ta }e joj to on je odgovorio: "Kad ve} ne more{ na sudar s momkom, more{ oprati prozore!" Tre}a mu{terija je ne{to {apnula Abrahamu, a ovaj mu je, po{to je bio mu{karac srednjih godina, prodao tri ribarska {tapa, pun ruksak pribora i gumeni ~amac. Kad je stidljivko izlazio Abraham ga upozori da je zaboravio "olvejs" ulo{ke, po koje je ustvari i do{ao. ^im je to {apnuo Abraham ga je upitao {ta }e raditi pet dana, pa mu je predlo`io da ide u ribu! Sio {ta je trgovac! Moremo mi vagati jaja kol'ko ho}emo", re~e kom{ija pa me pogleda nekako s visoka. A neka te, neka te, Red`o.

DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH

Uhljebljenje preko le|a sirotinje

KANTONALNI ZVANI^NICI POSJETILI OO RVI CAZIN

Kvalitetnije zdravstvene usluge Organizaciju RVI u Cazinu posjetili su Husein Ro{i}, premijer USK-a, D`evad Malko~, ministar za pitanje boraca, Sabid Lipovi}, {ef Slu`be bora~ko-invalidske za{tite, federalni poslanik Esad Ba{agi} i Almin Handanagi}, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Posjeta je uprili~ena u znak zahvalnosti OO RVI Cazin Vladi USK-a za nov~ana sredstva kojima su adaptirane njihove prostorije. Razgovarano je i o problemima koji se ti~u ove populacije, prvenstveno o reviziji

Bolji pristup banjskom lije~enju, laboratorijska dijagnostika, pitanje premija ...

invalidnosti, stambenom zbrinjavanju i zdravstvenoj za{titi ratnih vojnih invalida. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Almin dr Handanagi} dao je konkretne prijedloge kako pobolj{ati zdravstvene usluge ovoj populaciji, kao {to su bolji pristup banjskom lije~enju, laboratorijska dijagnostika, pitanje premija RVI radi izmjene odluke o neposrednom u~e{}u, a posebno se osvrnuo na djecu poginulih boraca i osloba|anje pla}anja premije ove populacije bez obzira na godine starosti. U vezi s tim, re~eno je, menad`ment Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a }e pripremiti potrebna normativno pravna akta i uputiti ih Vladi i Skup{tini USK-a.

OO DNZ BiH najo{trije osu|uje la`i i klevete izre~ene u javnom istupu Laburisti~ke stranke povodom predstoje}e sjednice Op}inskog vije}a na kojoj bi se, izme|u ostalog, trebalo raspravljati o uspostavljanju javne kuhinje u sklopu Centra za socijalni rad Velika Kladu{a. Autori navedenog saop}enja po starom uhodanom obi~aju okre}u ~injenice te poku{avaju Demokratskoj narodnoj zajednici BiH pripisati namjere protivljenja o uspostavljanju Javne kuhinje. DNZ BiH od svoga nastanka zala`e se za rje{avanje statusa

socijalno ugro`enih kategorija, {to je do sada bezbroj puta i prakti~no dokazala. I u ovom

slu~aju zala`emo se da se pomogne socijalno ugro`enim kategorijama, ali ne na na~in kako to predla`e vladaju}a elita jer po njima javna kuhinja je sama sebi potrebna i njena svrha je uhljebljenje preko le|a sirotinje, a u drugom planu su socijalno ugro`ena lica. Modalitet rje{enja problema Klub DNZ BiH }e predlo`iti na samoj sjednici Op}inskog vije}a Velika Kladu{a. Pitamo se jesu li ovo jedini na~ini rje{avanja problematike kojima se suo~avaju na{i gra|ani - isti~e se u saop}enju OO DNZ BIH Velika Kladu{a.

KO A-SDA USK-A

Opet vjerujemo obe}anjima Svjedoci smo da je prije desetak dana u posjeti na{em kantonu boravio premijer FBiH, sa svoja tri ministra i nekolicinom pomo}nika. Posjeta je vi{e li~ila na turisti~ki obilazak Biha}a nego na poku{aj rje{avanja su{tinskih problema. Tako je i sam premijer Novali} kazao da je razumljivo da Unskosanski kanton ima svoje prijedloge vezane za investicije, ali da Vlada FBiH ima svoj plan i da }e se istog dr`ati, a znamo mi Kraji{nici koliko smo dobivali i koliko }emo dobiti od tog plana. Potrebno je naglasiti da je Vlada

Unsko-sanskog kantona usvojila Bud`et polovinom decembra pro{le godine, a na jednoj od sjednica Kolegija Skup{tine USK-a predsjedavaju}i Skup{tine je kazao kako je Bud`et "vra}en" na doradu zbog sredstava koje }emo dobiti s nivoa Federacije BiH. Skup{tina Unsko-sanskog kantona i Vlada ~ekaju sredstva iz Federacije kako bi usvojili svoj Bud`et. Posljednja sjednica Vlade premijera Ro{i}a je polu~ila Plan za{tite od po`ara kao najzna~ajniji dokument i vijest tog dana, a nisu razmatrali novi Prijedlog

Bud`eta USK-a za 2017. godinu {to zna~i da nam premijer Fadil nije "poslao" pare. Ovom prilikom javno pitamo premijera Ro{i}a, koji je to kona~an datum koji je dogovorio s premijerom Novali}em da obe}ana sredstva sa nivoa Federacije budu preba~ena na ra~un USK-a? Koji je to kona~an datum kada }e Bud`et za 2017. godinu biti "dora|en" i poslan u Skup{tinu? Ovo ne pitamo zbog politi~kih poena, ve} zbog principa koje mi Kraji{nici moramo imati-stoji u saop}enju KO A-SDA USK-a.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

7

kanton

www.usnkrajina.com.ba

VLADA F BIH DONIJELA NOVI PRAVILNIK

Novi kriteriji i procedure za utvr|ivanje bolovanja Federalna vlada donijela je polovinom januara Pravilnik kojim se ure|uju na~in, postupak i medicinski kriteriji za utvr|ivanje privremene sprije~enosti za rad osiguranika, du`ina trajanja privremene sprije~enosti za rad, drugostepeni postupak, vr{enje nadzora i druga pitanja u vezi s ovom sprije~eno{}u. U razlozima za dono{enje ovog pravilnika je navedeno da su uvidom u primjenu dosada{njeg uo~eni nedostaci u na~inu, postupku i medicinskim kriterijima za utvr|ivanje privre-

mene sprije~enosti za rad kao i drugim pitanjima i da je zbog toga predlo`en novi tekst. Federalno ministarstvo zdravstva je zatra`ilo od Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH da, u suradnji s kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, analizira primjenu ovog pravilnika i predlo`i korekcije pravnih rje{enja koje }e otkloniti nedostatke na koje su upozoravali zavodi zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove. U korekcijama postoje-

}eg federalnog Pravilnika o bolovanjima, koji je donesen 13. januara, u~estvovao je i Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Dr. Almin Handanagi}, direktor Zavoda, ka`e da je pro{le godine formirana slu`ba kontrole, koja radi na analizi trenutnih bolovanja, a u ovoj godini radit }e i na primjeni novog pravilnika. Primjetno je da veliki broj zaposlenika javnog sektora koristi bolovanje. U Unskosanskom kantonu u posljednje tri godine pribli`no je konstantan broj korisnika bolovanja i kre}e se od 1.400

do 2.000. Na godi{njem nivou za bolovanja se iz bud`eta odlijeva od 2,3 do 2,5 miliona konvertibilnih maraka. U izradi inoviranog pravilnika sudjelovali su predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH i predstavnici svih kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Ocijenjeno je da }e nova rje{enja osigurati jedinstvene kriterije ocjene privremene sprije~enosti za rad na cijelom podru~ju Federacije BiH. S.P.

BI[]ANKA S AMERIĂˆKOM ADRESOM U RODNOM GRADU

GRADSKA GALERIJA BIHA]

Doc. dr. Azra Hromad`i} na Biha}ki umjetnici za Semiru Univerzitetu u Biha}u Doc. dr. Azra Hromad`i} sa Syracuse Univerziteta, SAD, narednih {est mjeseci provest }e na Pedago{kom fakultetu Univerziteta u Biha}u gdje }e dr`ati predavanja i baviti se istra`iva~kim radom. Tim povodom rektor Univerziteta Fadil Islamovi}, zajedno sa svojim suradnicima i dekanesom Pedago{kog fakulteta Vildanom Pe~enkovi} uprili~io je prijem za doc. dr. Hromad`i}. Iako je prethodnih godina Univerzitet u Biha}u imao razmjenu studenata i

nastavnog osoblja kroz Fulbright Visiting Scholar stipendije, ovo je prvi put da profesor sa Univerziteta iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava ovu stipendiju realizira boravkom na Univerzitetu u Biha}u. Doc. dr. Hromad`i} nakon zavr{ene gimnazije 1994. godine upisala je Vi{u ekonomsku {kolu, ali nikada nije poha|ala fakultet u Biha}u. Naobrazbu i doktorsko zvanje stekla je na univerzitetima u SAD pa je i to jedan od razloga {to se posebno veseli boravku na

BIHA]

Gradona~elnik Fazli} odgovarao na pitanja sugra|ana U prostorima Muzeja AVNOJ u srijedu, 25. januara odr`ano je drugo po redu dru`enje gra|ana sa biha}kim gradona~elnikom [uhretom Fazli}em. Sada ve} tradicionalno okupljanje gra|ana i gradona~elnika Biha}a putem programa Radio Biha}a, okupilo je veliki broj Bi{}ana koji su svom gradona~elniku postavljali pitanja o aktuelnim problemima s kojim se susre}u u radu sa Gradskom upravom Biha}a i javnim preduze}ima i ustanovama. - Ovo je zaista dobar na~in kako ostati u kontaktu i komunikaciji sa svo-

jim sugra|anima i evo druga emisija je pokazala da postoji veliki interes gra|ana koji `ele u`ivo pitati ~elne ljude grada Biha}a kako i na koji na~in rije{iti odre|eni problem. Hvala svima koji su do{li i postavili pitanja i ovim putem pozivam sugra|ane da pitaju sve {to ih ti{ti, ali isto tako da uka`u na sve nelegalne radnje, nesavjestan odnos u slu`bi uposlenika grada Biha}a i na{ih javnih preduze}a i ustanova. Prema nezakonitostima i nesavjesnom radu ne}u imati milosti - kazao je gradona~elnik Fazli}.

Doc. dr. Azra Hromad`i} Pedago{kom fakultetu. U ljetnom semestru, odnosno

narednih {est mjeseci, doktorica Hromad`i} dr`at }e predavanja i baviti se istra`iva~kim radom iz oblasti politike, poetike, etike zbrinjavanja u postsocijalisti~koj BiH. Univerzitet u Biha}u godinama te`i {to kvalitetnijoj me|unarodnoj suradnji i razmjeni iskustava kako bi se unaprijedio kvalitet svih fakulteta Univerziteta u Biha}u. Upravo je i dolazak doktorice Hromad`i} plod rada Slu`be za me|unarodnu suradnju Univerziteta u Biha}u.

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA USK-A

Javni poziv za prodaju oru`ja

Ministarstvo unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona objavilo je javni poziv za prodaju oru`ja kojim raspola`e. Paket sadr`i 154 komada kratkih cijevi i 106 komada dugih cijevi. Po~etna cijena za paket iznosi 35.950,00 KM. Kako se navodi u konkursu, prodaja oru`ja vr{it }e se putem zatvorenih pisanih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni kupci mogu pogledati oru`je od 9,00 do 12,00 sati, utorkom i ~etvrtkom, do zatvaranja javnog poziva, uz obaveznu prethodnu najavu dolaska. Iz MUP-a isti~u da }e pri-

likom pregledanja oru`ja potencijalni kupci dobiti spisak oru`ja u kojem je nazna~ena vrsta, marka, kalibar i serijski broj oru`ja koje je predmet prodaje, s po~etnom cijenom. Oru`je se prodaje po principu vi|eno-kupljeno te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. Prodaja se vr{i samo u paketu i isklju~ena je mogu}nost pojedina~ne kupovine. Prihvatljive ponude ne mogu biti ni`e cijene od po~etne cijene paketa. Pravo u~e{}a imaju samo pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti prometa oru`ja i municije, istakli su iz MUP-a USK-a.

Ibri{imovi}

Humanitarna izlo`ba kojoj je cilj promoviranje humanitarne akcije za pomo} oboljeloj Semiri Ibri{imovi} kao i prikupljanje novaca za transplantaciju bubrega, traje od 24. do 28. januara u Gradskoj galeriji Biha}. Svoja djela izlo`ili su eminentni biha}ki umjetnici koji su odlu~ili pomo}i ovu humanitarnu akciju. Novac prikupljen od ulaznica bit }e doniran za lije~enje na{e sugra|anke. Cijena ulaznica nije odre|ena, odnosno onolika je koliko posjetitelj smatra da treba platiti, na na~in da ubaci u kutiju za dobrovoljne priloge na ulazu u Gradsku galeriju. Semira Ibri{imovi} je supruga poginulog borca iz Biha}a, kojoj je prije dvije godine ustanovljeno kroni~no oboljenje bubrega. Maj-

ka je ~etvero djece i na dijalizi je od maja 2014. godine. Sredstva su joj hitno potrebna da bi se poku{ala vrati u normalan `ivot. Pomo}i se mo`e i uplatom na: Teku}i ra~un (za uplate iz BiH): 3385002512623414 Devizni ra~un (za uplate iz inostranstva): PAY DIRECT TO: UniCredit Bank d.d. Mostar, Bosna i Hercegovina S.W.I.F.T. UNCRBA22 BENEFICIARY: Ibri{imovi} Semira Mimara Hajredina A10 Biha}, BiH ACC: 45447385101 IBAN: BA39 3385 0028 6654 3143


8

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

ÈLANOVI D@EMATA HIDAJE IZ MINHENA U POSJETI GRADSKOJ UPRVI BIHA]A Biha}ki gradona~elnik [uhret Fazli} ugostio je ~lanove d`emata Hidaje iz njema~kog grada Minhena. Rije~ je o d`ematu koji je osnovan 2009. godine i trenutno broji oko 325 aktivnih ~lanova, od kojih je 293 djece polaznika mekteba. Èlanovi d`emata predvo|eni imamima Nusret ef. Hod`i}em i Abdulvehab ef. Vehabovi}em te predsjednikom d`emata Ahmetom Rami}em upoznali su gradona~elnika Fazli}a o aktivnostima d`emata kojeg ~ini preko 40 posto gra|ana sa podru~ja Uns-

Ne zaboravljaju rodni kraj

ko-sanskog kantona i koji imaju `elju i spremnost da ostvare suradnju s lokalnom zajednicom poput grada Biha}a. - Zadovoljstvo je ugostiti svoje zemljake koji ve} dugi niz godina `ive i rade u inostranstvu, ali istovremeno ne zaboravljaju rodni kraj i svoju domovinu. Razgovarali smo o modalitetima za suradnju i Grad Biha} bit }e na raspolaganju ~lanovima d`emata Hidaje za sve projekte i ideje koje mogu pobolj{ati `ivot na{ih gra|ana - kazao je gradona~elnik Fazli}.

CAZIN

Èvr{}e veze s domovinom Na~elnik op}ine Cazin mr. Nermin Ogre{evi} primio je delegaciju d`emata Hidaje iz Minhena. Rije~ je o jednom od najaktivnijih bo{nja~kih d`emata u Njema~koj koji broji preko pet stotina doma}instava iz kojih vi{e od dvije stotine djece poha|a redovnu pouku u d`ematskom mektebu. U ugodnom razgovoru su, uz organizacijske zna~ajke d`emata, istaknute potrebe i mogu}nosti ~vr{}eg povezivanja s mati~nom domovinom i na~inima daljeg organiziranja. Kako su istaknuli i gosti i doma}ini, svaka sli~na prilika za susret

treba biti iskori{tena u cilju bolje povezanosti jer je bosansko-hercegova~ka dijasp-

ora od velike va`nosti i jedan od najve}ih potencijala. Susretu su prisustvovali i

predstavnici Med`lisa islamske zajednice Cazin te Medrese D`emaludin Èau{evi}.

PRIVREDNI SAVJET OP]INE SANSKI MOST ZA UNAPRJE\ENJE KVALITETA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Uvesti nove strukovne profile Privredni savjet op}ine Sanski Most na drugoj sjednici kojom je predsjedavo op}inski na~elnik Faris Hasanbegovi} razmatrao je Nacrt bud`eta za 2017. godinu te upisnu politiku u srednje {kole na podru~ju ove op}ine. Poja{njen je na~in i mehanizam dodjele bud`etskih sredstava namijenjenih za podr{ku privredi i poljoprivredi. Dogovoreno je da }e za sva namjenska sredstva biti utvr|eni jedinstveni kriteriji, javni poziv i prijavni obrasci, koje }e zajedno s odlukom o utro{ku sredstava usvojiti Op}insko vije}e. Poseban interes predstavnici privrednog sektora su iskazali u domenu upisne politike u srednje strukovne {kole. Jednoglasno su podr`ali inicijativu op}ins-

kog na~elnika da se hitno intervenira prema Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK s ciljem izmjene postoje}ih planova i programa, te da se uvedu odre|ena nova zanimanja u sklopu formalnog sistema obrazo-

vanja, a sve na osnovu realnih potreba lokalnog tr`i{ta rada. U narednim danima Op}ina }e anketirati privrednike s ciljem prikupljanja informacija i stavova o kvaliteti strukovnog obrazovanja i prijedloga privrednog sektora koji se ti~u

konkretnih izmjena nastavnih planova i uvo|enja novih strukovnih profila. Na osnovu analize ankete, pripremit }e se inicijativa Op}inskog vije}a koja }e biti upu}ena nadle`nom ministarstvu na postupanje.

NAÈELNIK DURAKOVI] POSJETIO AGENCIJU ONASA

Dogovorena suradnja

Zikrija Durakovi}, na~elnik Op}ine Bu`im, dogovorio je s generalnom direktoricom Agencije ONASA Elvirom Begovi} me|usobnu suradnju u narednom periodu. - U narednom periodu iskrena mi je namjera, a prvenstveno kroz zajedni~ku suradnju i koordinaciju svih politi~kih subjekata okupljenih oko moje kandidature, politiku {to vi{e odmaknuti od svakodnevnog `ivota stanovni{tva, rekao je na~elnik Durakovi}. - Kroz rad op}inskog organa uprave u~init }u da su svi gra|ani u ostvarivanju svojih prava jednaki, a op}inske slu`be profesionalnim servisom koji }e aktivno i pravovremeno pomagati gra|anima u servisiranju i rje{avanju njihovih potreba u svim segmentima djelovanja lokalne samouprave, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima bez bilo kakve diskriminacije bilo koga po bilo kom osnovu - kazao je Durakovi}. Naglasio je da mu je namjera biti na~elnik svih 19.340 stanovnika op}ine, kako onih koji `ive i rade na podru~ju op}ine tako i onih izvan granica BiH. Bu`im je sredina u kojoj su oduvijek `ivjeli vrijedni i marljivi ljudi, koji su najve}a snaga, najbolja konkurentska prednost Bu`ima, i najbolja garancija da se mo`e napraviti pozitivan iskorak u svim oblastima `ivota op}ine. Nezavisna novinska agencija ONASA je osnovana u aprilu 1994. godine u Sarajevu s ciljem da ponudi objektivne, istinite i pravovremene informacije i novosti doma}oj i stranoj javnosti, a koje se odnose na relevantne doga|aje u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

9

kanton

www.usnkrajina.com.ba

NACIONALNI PARK "UNA" BILJE@I TREND RASTA TURISTIĂˆKIH POSJETA

Ulaganjima do br`eg, kvelitetnijeg i prosperitetnijeg razvoja - Izostanak strate{kog dokumenta prepreka je kori{tenju sredstava evropskih fondova koja su dostupna Bosni i Hercegovini - Da bi pristupili odgovaraju}im fondovima za okoli{ i klimatske promjene, posebno sredstvima EU IPA programa predpristupne pomo}i, neophodno je usvojiti Strategiju aproksimacije BiH u oblasti okoli{a i uskla|ivati doma}e zakonodavstvo sa europskim

Nakon pet i pol godina od po~etka uspostave i razvoja Nacionalnog parka "Una" trend rasta turisti~kih posjeta se pove}ava. U Upravi NP zadovoljni su ukupnim brojem posjeta jer je NP "Una" tokom 2016. godine posjetilo vi{e od 100.000 posjetilaca uklju~uju}i i broj od 64.000 s pla}enim ulaznicama, izjavio je za Krajinu direktor NP "Una" Amarildo Muli}. Uprava NP "Una" kao prioritet nagla{ava potrebu investicija u NP. Rije~ je o putnoj infrastrukturi koja povezuje glavne odnosno osnovne atrakcije Parka. To je putna infrastruktura vezana za ulaze 1, 2 i 3 u NP prema [trba~kom buku. Modernizacijom i asfaltiranjem tih puteva, uz pove}anje posjeta i ostalih usluga zasigurno bi na ovom podru~ju stvorili uvjete za br`i, kvalitetniji i prosperitetniji razvoj ne samo Nacionalnog parka, ka`e Muli}.

Nedostaje dr`avna strategija Iako se radi o veoma zna~ajnom potencijalu evidenno je da je u Bosni i Hercegovini

institucionalna za{tita okoli{a na niskom nivou. Ne postoji dr`avna strategija koja ure|uje ovu oblast, dok se 30 posto evropske pravne tekovine, va`ne za pristupanje novih ~lanica Evropskoj uniji, odnosi na `ivotnu okolinu. Izostanak strate{kog dokumenta prepreka je kori{tenju sredstava evropskih fondova koja su dostupna Bosni i Hercegovini. Da bi pristupili odgovaraju}im fondovima za okoli{ i klimatske promjene, posebno sredstvima EU IPA programa predpristupne pomo}i, neophodno je usvojiti Strategiju aproksimacije BiH u oblasti

trana u ekolo{ki osjetljivim i za{ti}enim podru~jima.

Evropska i svjetska ba{tina Radi se o vrlo zna~ajnoj Rezoluciji putem koje Europska unija pokazuje svoju usmjerenost prema BiH i sektorskoj politici. Ovom Rezolucijom se `eli ukazati i skrenuti pa`nja vladama u BiH

[koluju budu}e kadrove

Vlada }e pomo}i {kolu u P i{talinama jedni~ke korake u narednom periodu. Svi u~esnici sastanka izrazili su spremnost da ovaj problem bude aktualiziran i stavljen u prioritete. Premijer Ro{i} je obe}ao da }e problem biti rije{en u najkra}em mogu}em vremenu, da }e u Bud`eta USK-a biti planirano 150.000 KM potrebnih za stavljanje u funkciju dijela nove zgrade te da }e se i}i u pravcu ure|enja cijelog objekta u budu}nosti. Dogovoren je kontinuitet sastanaka u narednom periodu.

Amarildo Muli}, direktor NP "Una"

OP]A BOLNICA SANSKI MOST

ORGANIZIRAN HITAN SASTANAK

Hitan sastanak s premijerom Huseinom Ro{i}em i ministrom obrazovanja Adisom Muharemovi}em o aktualnoj situaciji u podru~noj {koli Pi{taline organiziran je polovinom januara na zahtjev i kroz zajedni~ku suradnju predstavnika vi{e stranaka, lokalne zajednice, Op}inskog vije}a, Vije}a roditelja i predstavnika {kole. Sastanak je odr`an u MZ Pi{taline, gdje su se u~esnici na licu mjesta uvjerili u stanje stare {kole, obi{li objekt u izgradnji te dogovorili za-

okoli{a i uskla|ivati doma}e zakonodavstvo s europskim. S obzirom na to da takav dokument jo{ nije usvojen, Bosna i Hercegovina je propustila period od 2014. do 2017. godine za financiranje projekata. Strategija aproksimacije bi trebala biti usvojena do marta, isti~u u Ministarstvu za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH. Evropski parlament je donio Rezoluciju o za{ti}enim prirodnim podru~jima Une i Sutjeske na teritoriji Bosne i Hercegovine u aprilu 2016. godine u kojoj se vlasti pozivaju da reguli{u i nadgledaju izgradnju hidroelek-

da trebaju po{tovati i ~uvati vrijednosti koje u sebi sadr`e Nacionalni park Sutjeska i Nacionalni park "Una", koji predstavljaju europsku i svjetsku ba{tinu, ocijenio je direktor NP "Una". Za razliku od predstavnika vlasti u BiH koje do sada nisu pokazale dovoljno brige za `ivotnu okolinu, udru`enja civilnog dru{tva su sve aktivnija u pogledu provo|enja kampanja za za{titu `ivotne okoline. Koalicija za za{titu rijeka Bosne i Hercegovine okuplja organizacije i pojedince koji se bave ovim akcijama. Organizacija je nedavno predstavila film "Ăˆuvari rijeka", koji pokazuje razli~ite na~ine borbe za o~uvanje rijeka, a protiv izgradnje hidroelektrana. Koalicija je usvojila "Deklaraciju o obustavljanju planova za izgradnju hidroelektrana i ekolo{ko kori{tenje rijeka BiH" i u narednom periodu }e djelovati prema institucijama, medijima, investitorima i javnosti. Fokus }e staviti na rijeke koje su trenutno najugro`enije planovima za izgradnju hidroelektrana.

Vije}e roditelja Prve osnovne {kole zahvaljuje se na odazivu premijeru Ro{i}u, ministru Muharemovi}u, poslanicima u Skup{tini USK-a Mehmedu Mahmi}u i Sanelu Hasi}u, zamjeniku predsjedavaju}eg Vije}a Mirsadu Jusi}u te predstavnicima lokalne zajednice i Vije}a roditelja Asmiru Had`ipa{i}u, [emsi Had`ipa{i}u i Mirsadu Ora{}aninu, predstavniku {kole v.d. direktoru Veli} Amiru i predstavnicima RTV USK i Radija Bosanska Krupa.

Obrazovanje budu}ih kadrova strate{ka je opredijeljenost Op}e bolnice u Sanskom Mostu i zato se ovom pitanju posve}uje velika pa`nja, kazao je dr. Enes Karabeg, direktor ove zdravstvene ustanove. Prema njegovim rije~ima u proteklom periodu na specijalizaciju i usavr{avanje u nekoliko zdravstvenih ustanova u BiH upu}eno je vi{e kadrova, a povratak nekih od njih se o~ekuje vrlo skoro. Tako }e uskoro u Op}oj bolnici po~eti raditi jedan mladi spcijalista ginekologije i aku{erstva, a nakon usavr{avanja i specijalisti pedijatrije, psihi-

jatrije, anesteziologije i reanimacije, kirurgije i neurologije. Na ovaj na~in vremenom }e se pove}avati stru~ni kapacitet Op}e bolnice, a krajnji cilj je da na svakom odjelu ove zdravstvene ustanove rade po tri lije~nika specijalista. Op}a bolnica je na stru~no usvr{avanje kadrova ulo`ila zna~ajna sredstva, a specijalisti su ugovorima obavezani da rade u Op}oj bolnici Sanski Most i to na period duplog trajanja u odnosu na vrijeme njihove specijalizacije. Dr. Karabeg je istakao kako Op}a bolnica, osim li~nih dohodaka, speci-

jalizantima pla}a i tro{kove njihovog odvojeog `ivota od porodice, a odnedavno i tro{kove mentorstva. Op}a bolnica u Sanskom Mostu otvorena je prije osam godina i pokazala je punu opravdanost svog postojanja i rada. Iako je u proteklom periodu ~esto osporavana, ova zdravstvena ustanova je svojom politikom svih ovih godina pokazala da je na pravom putu. O tome najbolje svjedo~i podatak da se prosje~no u Op}oj bolnici godi{nje obavi oko 400 ve}ih operativnih zahvata i spasi na desetine ljudskih `ivota.


10

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

SANSKI MOST

Porodiljskom odjelu kreveti}i za bebe Porodiljski odjel Op}e bolnice u Sanskom Mostu, zahvaljuju}i poznatoj bh. kompaniji Violeta, dobio je tri nova kreveti}a za bebe. Zahvaljuju}i donaciji, uslovi na ovom odjelu u kojem borave majke sa svojim novoro|en~adima u velikoj mjeri bi}e pobolj{ani, a novi kreveti}i jednim dijelom zamijenit }e dosada{nje, stare i po nekoliko godina. Violetina donacija potvrda je dosada{nju uspje{nu saradnju koju ova dru{tveno-odgovorna kompanija ima sa zdravstvenim ustanovama na nivou cijele BiH. Svake godine ova kompanija nastoji obradovati {to ve}i broj majki i njihovih novoro|en~adi razli~itim vrstama poklona. S obzirom da su Porodiljskom odjelu Op}e bolnice u ovom trenutku bili neophodni novi kreveti}i za bebe, na~elnica ovog odjela dr. Edina Karabeg predlo`ila je predstavnicima Violete da se uklju~e u ak-

ciju njihove nabavke, {to je nai{lo na pozitivan odgovor, nakon ~ega je ova donacija stigla u Sanski Most. Dr. Karabeg zahvalila je na ovoj vrijednoj i korisnoj donaciji, te je izrazila o~ekivanja da }e uspostavljena saradnja biti nastavljena i u narednom periodu. Ina~e,

kreveti}i su najsavremenije izrade, funkcionalni za rukovanje i laki za odr`avanje, i odmah su raspore|eni u sobe u kojima zajedno borave majke sa svojim bebama. Predstavnica Violete, Lejla Brandi}, istakla je kako se radi o jo{ jednoj u nizu donacija kojom ova

kompanija nastoji pridonijeti cijeloj dru{tvenoj zajednici. Ina~e, u sanskoj Op}oj bolnici godi{nje se porodi oko 300 `ena, a novi kreveti}i svakako }e njihovim bebama uljep{ati prve dane `ivota i boravak u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

KK "BU@IM" PROSLAVIO 20 GODIONA POSTOJANJA

Opstanak na vode}oj poziciji Ko{arka{ki klub "Bu`im" obilje`io je 20 godina postojanja. Tim povodom uru~ene su zahvalnice svima koji su do sada podr`avali rad i djelovanje ovog sportskog kolektiva. Najbolje {to su igra~i i rukovodstvo mogli pokloniti svome klubu za ovaj jubilej je osvajanje Kantonalne A2 lige za seniore. Predsjednik kluba, ujedno i igra~, Kemal Dizdarevi} u svome obra}anju kazao je - Ve~eras smo tu da proslavimo 20 godina postojanja KK Bu`im, a ujedno i titulu prvaka. KK "Bu`im" je u toku svog postojanja imao kratak prekid u radu zbog nemogu}nosti financiranja, ali smo taj problem prevazi{li i danas

smo tu gdje jesmo. Trenutno nemamo mla|e kategorije, ali je i to u planu. Zavr{etkom sportske dvorane u Bu`imu bit }e stvo-

reni uslovi za to. Planovi za budu}nost su nam opstanak na vode}oj poziciji u Seniorskoj ligi USK-a, a radit }emo i neke projekte

u suradnji s podru~nim {kolama gdje je potrebno sanirati igrali{ta. Svojim prisustvom sve~anost je uveli~ao i op}inski na~elnik Zikrija Durakovi}. - Ăˆinjenica da se u bilo kojoj oblasti ne~im bavite 20 godina je impozantna. Ko{arka{ki klub "Bu`im" kao i ostali sportski kolektivi u svom radu i djelovanju je imao i imat }e podr{ku Op}ine i op}inskog na~elnika. Koristim priliku da ~estitam Ko{arka{kom klubu "Bu`im" i godi{njicu i osvajanje Seniorske lige USKa. Ve~eras smo tu da se dru`imo i da sagledamo {ta nas o~ekuje u narednom periodu kako bi i suradnja i uspjesi bili bolji - rekao je na~elnik Durakovi}.

[TI]ENICI SOCIJALNO-PEDAGO[KE @IVOTNE ZAJEDNICE POSJETILI DJĂˆJI VRTI] U BOSNAKOJ KRUPI

Uskoro zajedni~ki projekti Zimski dan prepun dje~je radosti prire|en je u Dje~jem vrti}u i Domu u~enika u Bosanskoj Krupi. Posebnost ovom danu dali su i posebni gosti koji su na veselu zimsku priredbu stigli iz bosanskokrupske Socijalno-pedago{ke zajednice, koja je topli dom za djecu bez roditeljskog staranja. Divna ideja da se napravi dru`enje u zimskom periodu tako je pru`ila nezaboravan dan i za doma}ine i za goste. Odu{evljena pozivom djeca iz Socijalno-pedago{ke zajednice prvi put otvorila su vrata Dje~jeg vrti}a i po`eljela znati {ta to tamo rade, kako se dru`e, obrazuju i igraju korisnici pred{kolske odgojno-vaspitne zajednice. I poslije ovog lijepog dana najljep{a vijest je da je ovo tek po~etak suradnje izme|u Dje~jeg vrti}a i Socijalnopedago{ke zajednice. U planu su zajedni~ki projekti koje }e uskoro osmisliti, pripremiti i realizirati.

UDRU@ENJE "RURALNI RAZVOJ" DRINI]

Drugi festival kobasice U Bravsku kod Bosanskog Petrovca 22. januara odr`an je drugi Festival kobasice. Centralni doga|aj je bio ocjena kvaliteta gotovih suhomesnatih proizvoda, a manifestacija je popra}ena

nizom drugih sadr`aja. Organizator je udru`enje gra|ana "Ruralni razvoj", a doma}in kaffe bar "Dijana". U~estvovalo je 14 proizvo|a~a koji su uzorke svojih kobasica predali komi-

siji sa kojom je predsjedavao ~uveni banjalu~ki mesar Stevan Teji}. Po njihovoj ocjeni najbolja kobasica je od Latinovi} Milana iz Bravska, drugo mjesto je zauzeo Du{ko Latinovi} iz

Bukova~e, a tre}i je bio Du{an Luki} iz Drini}a. Ni jedna kobasica nije dosegla zlatnu medalju za kvalitet {to je pokazatelj da na{i kobasi~ari moraju u~iti. Dobra prilika nas o~ekuje

od 26. do 28 februara na kobasicijadi u Turiji (Srbobran, Srbija), za koju je na{e udru`enje iz Drini}a dobilo pozivnicu za u~e{}e. Udru`enje ima misiju afirmacije ruralnih podru-

~ja u svim segmentima. Najbolji na~in je odr`avanje tradicije i ja~anje identiteta jer Europi ne trebamo bezli~ni i slabi, ve} sa jasno izra`enim identitetom, poru~uju.


Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine www.usnkrajina.com.ba

GRIJA]I KABLOVI ZA • OTAPANJE SNIJEGA I LEDA U OLUCIMA • OTAPANJE LEDA NA VANJSKIM STEPENI[TIMA, TERASMA, SPUSTOVIMA U PODRUME I GARA@E • SPRJE^AVANJE SMRZAVANJA VODOVODNIH I DRUGIH INSTALACIJA • PODNO GRIJANJE / SAMOREGULIRAJU]I KABLOVI SA AUTOMATSKIM I RU^NIM UKLJU^ENJEM /

75%

U[TEDA ELEKTRI^NE ENERGIJE

INFOKOMERC OVLA[TENI ZASTUPNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU

!

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

11

oglasi

Rije{ite se opasnih ledenica s oluka i krova, snijega i leda sa stepeni{ta i kosih pristupa gara`ama, podrumima i terasama IZ PONUDE IZDVAJAMO: SAMOREGULIRAJU]E GRIJA]E KABLOVE ZA VI[E TIPOVA INSTALACIJA

• nudimo suradnju i tehni~ku podr{ku instalaterima i kooperantima •

Biha}kih branilaca 113 tel.: +387 37 319-000 fax.: +387 37 314-314 e-mail: info.com@bih.net.ba

JEDINA POLIKLNIKA - CENTAR ZA SRCE U Poliklinici obavljamo:

kardiolo{ki pregled ultrazvuk srca ergo-test kontrola pacemaker-a postoperativne kontrole srca

U

z z z z z

{eg srca a iV b ` u sl

Ukoliko `elite zakazati pregled ili Vas interesuju dodatne informacije

“ Poliklinika Biha} tel.: +387 37 319 093 tel.: +387 37 319 094 fax: +387 37 313 193 dr. Irfana Ljubijanki}a 171 centarzasrcebihac yahoo.com www.bhsrce.ba

061 698-901

061 520-567

slobodno nas kontaktirajte rado }emo pomo}i Poliklinika Tuzla tel.: +387 35 309 100 tel.: +387 35 309 140 fax: +387 35 309 241 Alekse [anti}a 8 info bhsrce.ba www.bhsrce.ba


12

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

TRADICIONALNI

SKI SKOKOVI

VIKI]I 2017

“

Sklonite se jer ima skaka~a koji znaju pasti

foto-monta`a: O. Deli}

Amir Be~i} “letio� 50 metara V

i{e od 1000 posjetitelja protekli vikend u`ivalo je na tradicionalnim Ski skokovima Viki}i 2017, koji se ve} 13 godina odr`avaju u ovom mjestu nadomak Biha}a. Tridesetak skaka~a amatera borilo se za najdu`i skok, a gledaoci su birali i najbolji pad ovogodi{njeg takmi~enja. Prisutne posjetitelje kojih je bilo ne samo iz USK-a, nego i iz Slovenije i Hrvatske pozdravili su organizatori, nakon ~ega su po~eli tradicionalni Viki}ki skokovi, jedini ovakve vrste u BiH. Iako Biha} nema skija{kih staza, domi{ljati Viki}ani evo ve} 13 godina uspijevaju svake organizirati i odr`ati skokove, koji su pored takmi~arskog dijela i mjesto dru`enja, dobre muzike, zabave i humora na bosanski na~in. Sami skokovi i ove godine po~eli su rije~ima voditelja upu}enim posjetiteljima "Sklonite se jer ima skaka~a koji znaju pasti", {to je bila i uvertira da prvi na dobro ura|enu stazu viki}ke skakaonice iza|u oni mla|i (do 15 godina) i najhrabriji.

Novina u ovogodi{njem natjecanju je odluka organizatora da se udaljenost skoka mjeri bez obzira ako skaka~ i padne pri svom skoku, {to je izazvalo odu{evljenje kod posjetitelja. De~ki u `utim markirima s lopatama kraj sebe spremno su do~ekivali viki}ke leta~e, te vrijedno nakon svakog skoka ure|ivali stazu za slijede}eg takmi~enja. Ovogodi{nje takmi~enje otvorio je Matej Martinjak, gost iz Slovenije, koji je na viki}koj skakaonici izveo

Amir Be~i}

Prvo mjesto pripalo je Amiru Be~i}u, koji je oborio rekord i sko~io nevjerovatnih 50 metara. Drugo mjesto osvojio je Enis Abdijanovi}, dok je tre}e mjesto pripalo Elvisu Viki}u. U kategoriji skaka~a do 15 godina prvo mjesto pripalo je Erminu Viki}u , koji je sko~io 36,10 metara. Drugo mjesto pripalo je Sandiju Be~i}u, dok je tre}e mjesto pripalo Kendi Be~i}u. Na ovogodi{njim skokovima u~estvovalo je 33 skaka~a i to 20 u seniorskoj i 13 u mla|oj kategoriji.

profesionali skok, koji je pobrao aplauz gledali{ta za izvedbu, ali ne i za du`inu skoka. Nakon po~etnog skoka na stazi su se pojavili najhrabriji skaka~i. Iako je najve}i broj prijava za skokove takmi~ara iz Iza~i}a, me|u kojima prednja~e bra}a Be~i}i (kojih je bilo ukupno devet), na ovogodi{njim skokovima u~estvovali su i hrabri skaka~i iz drugih op}ina USK. Pobjedu je odnio Amir Be~i}, koji se kako ka`u "najvi{e |iknuo", preletio stazu i osvojo naslov najdu`eg skoka. Osim toga gledaoci su izabrali i najubjedljiviji pad. Konkurencija za ovu titulu bila je velika pa je zbog velikog broja "kvalitetnih" padova bilo te{ko izabrati onaj naj, naj.... Organizator takmi~enja udru`enje "Ski skokovi Viki}i" takmi~arima je osigurao i prigodne nagrade. Tradicionalni Ski skokovi Viki}i odr`avaju se od 2003. godine, a svake godine privla~e sve ve}i broj i takmi~ara i publike. Priredio: Edin Alagi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

FIPA I FEDERALNO MINISTARSTVO TURIZMA ZAJEDNO U PRIVLA^ENJU INVESTICIJA

SANSKI MOST

Predstavljeno 100 projekata Vlade F BiH FIPA u svojoj bazi kontakata posjeduje 6.700 potencijalnih investitora s kojima razgovara kroz razli~ite komunikacijske kanale o mogu}nostima ulaganja koje `eli animirati da poka`u ve}i interes za projekte iz BiH. Me|u preko 500 investicijskih projekata i lokacija koje FIPA nudi stranim investitorima je i ve}i broj projekata iz oblasti turizma, za koje postoji veliki interes stranih investitora, re~eno je na sastanku direktora FIPA-e Gordana Milini}a i feder-

Ministrica \apo

13

alne ministrice turizma Edite \apo. \apo je predstavila informaciju o 100 investicijskih projekata Vlade F BiH me|u kojima se nalaze projekti iz oblasti turizma i okoli{a, te da Ministarstvo na ~ijem je ~elu trenutno radi studiju o kreiranju recikla`nih dvori{ta u F BiH. Konstatirano je da u nizu investicijskih projekata, problemi ekolo{ke prirode ko~e br`i ulazak stranih investitora, me|u kojima su i neki energetski projekti vrijedni vi{e milijardi KM. Dogovoreno je da FIPA i Ministarstvo zajedni~ki u~estvuju na konferencijama gdje se promoviraju projekti iz oblasti turizma i okoli{a i nastoje privu}i {to ve}i broj stranih investitora, te da se u ovoj godini organizira i investicijska konferencija o ulaganjima u turizam u Bosni i Hercegovini.

BOSANSKI PETROVAC: ODR@ANA JAVNA RASPRAVA

Bud`et 4.183.300 KM

U Bosanskom Petrovcu odr`ana je javna rasprava o Nacrtu bud`eta op}ine za 2017. godinu. Na~elnik Zlatko Huji} i {ef Slu`be za finansije Adnan Had`i} predstavili su bud`et koji u formi nacrta iznosi 4.183.300,00 KM. Tokom javne rasprave vladao je veliki interes gra|ana, bud`etskih korisnika, predstavnika javnih ustanova i institucija. Na~elnik je istakao da }e u obzir uzeti sve prijedloge i primjedbe iznesene u javnoj raspravi, te da }e ih uputiti nadle`nim slu`bama, a potom Komisiji za bud`et. Osim {to su u okviru javne rasprave zainteresirani mogli iznijeti svoje prijedloge i primjedbe, imali su mogu}nost dostaviti i amandmane pisanim putem najkasnije do 13. januara. Bud`et op}ine Bosanski Petrovac u formi prijedloga razmatrat }e Op}insko vije}e na narednoj sjednici.

LED sijalice t ro{e do 10 puta manje energije u odnosu na halogene

Nova rasvjeta na Trgu ljiljana Trg ljiljana u Sanskom Mostu zasjao je novim sjajem. Zamijenjena je stara, dotrajala rasvjeta novim suvremenim LED sijalicama. Postavljenjem LED rasvjete ovaj dio grada dobio je potpuno nov izgled koji posebno dolazi do izra`aja u no}nim satima. Ovaj pilot-projekt implementirao je Op}inski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, a njegov zna~aj se ogleda u duplo ve}em nivou osvjetljenja u

Zamijenjena je stara, dotrajala rasvjeta novim suvremenim LED sijalicama. Postavljenjem LED rasvjete ovaj dio grada dobio je potpuno nov izgled koji posebno dolazi do izra`aja u no}nim satima

centru grada uz zna~ajne u{tede u tro{kovima elektri~ne energije. Uz to, postignut je i zna~ajno ve}i stepen sigurnosti prilikom kretanja pje{aka i vozila na kru`nom toku. LED tehnologija je savremena tehnologija rasvjete za koju ka`u da je tehnologija budu}nosti u oblasti javne rasvjete. LED je skra}enica za svjetle}e diode i brojne su prednosti njihovog kori{tenja u odnosu na konvencionalne

izvore svjetlosti. Sa aspekta energetske efikasnosti, LED sijalice imaju neuporedivo du`i vijek trajanja od klasi~nih sijalica. Koriste i do 10 puta manje energije u odnosu na halogene sijalice jer se sva energija pretvara u svjetlost, a ne i u toplotu, te samim tim sma-njuju rizik od po`ara i ne-zgoda zbog kontakta sa njima. Osim energetskih u{teda, ostvaruju se i velike u{tede u odr`avanju javne rasvjete.

CRVENI KRI@ BIHA]

Volonteri poma`u ugro`enim sugra|anima

Crveni kri` grada Biha}a organizirao je u ovim hladnim zimskim danima posjete socijalno ugro`enim stanovnicima i korisnicima ku}ne njege. Volonteri su ~istili dvori{ta, unosili ogrjev, pomagali gra|anima u njihovim svakodnevnim poslovima. Uru~eni su im prehrambeni i higijenski paketi, kao i odje}a i obu}a donirana od gra|ana Biha}a. Upu}en je i apel gra|anima da posjete svoje susjede i pomognu im da pre`ive ove zimske dane. Ronila~ki klub Una iz Biha}a osigurao je prijevoz do nepristupa~nih korisnika ku}ne njege, saop}eno je iz Crvenog kri`a Federacije BiH.

UNSKIM SMARAGDIMA JO[ JEDNO VRIJEDNO PRIZNANJE

Put u sigurniju ekolo{ku budu}nost Suradnja Unskih smaragda iz Biha}a, ekolo{kog grada djece, i Ameri~ke ambasade u Bosni i Hercegovini postala je tradicija. Realiziraju}i projekt "Tradicijom do tolerancije", zajedno s Udru`enjem gra|ana "Ruralni razvoj" iz Drini}a, Ameri~ka ambasada u BiH prepoznala je neophodnost me|uentitetske suradnje radi promoviranja aktivnog u~e{}a mladih u stvaranju otvorenog, demokratskog dru{tva u Bosni i Hercegovini, koje uva`ava razli~itosti. "Izazov - izaberi

zadatak - budi promjena", projekt je Ameri~ke ambasade u BiH, kojim se nagra|uju najbolji volonteri. Unski smaragdi su imali ~ast da pro{le godine u~estvuju na godi{njoj proslavi volontera povodom obilje`avanja dvadeset godina mira u BiH, koju je organizirala Ameri~ka ambasada u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Tom prigodom Unskim smaragdima je ata{e za kulturu Drew Giblin uru~io priznanje "[ampion volonterstva". Na godi{njoj proslavi volo-

Mejasa Dupanovi}

ntera odr`anoj u Tuzli 17. januara ove godine, Unskim smaragdima za projekt: "Izazov - izaberi zadatak - budi promjena", uru~en je jo{ jedan "Certificate of Excellance", kojim je Ameri~ka ambasada u BiH potvrdila zna~aj volonterskog rada Unskih smaragda u promoviranju aktivnosti mladih u stvaranju boljeg otvorenog, demokratskog dru{tva, kao i u~e{}a mladih u ~uvanju i za{titi `ivotne sredine. - Unski smaragdi iz Biha}a, ekolo{kog grada djece i dje~ijih prava, postali su respektabilna ekolo{ka snaga, koji }e zajedno s Ameri~kom ambasadom u BiH trasirati put u sigurnu ekolo{ku budu}nost - kazala je Mejasa Dupanovi}, predsjednica Unskih smaragda.


14

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

zakupljen prostor

www.usnkrajina.com.ba

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo Podru`nica “Elektrodistribucija“ Biha} Bosanska 25, Bihaæ www.elektroprivreda.ba E-mail.Info.edbi@elektroprivreda.ba

OBAVJE[TENJE KUPCIMA ELEKTRIÈNE ENERGIJE JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je svojim kupcima omogu}ila novu uslugu "E-ra~un", koja podrazumijeva dostavu ra~una za elektri~nu energiju putem elektronske po{te. Elektronski ra~un je identi~an papirnom ra~unu, samo {to ga dobivate u elektronskom obliku umjesto na Va{u ku}nu adresu. Kupci iz kategorije doma}instva i ostala potro{njana 0,4 kV naponu koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge, a opredjele se zauslugu e-ra~un, imaju povoljniji rok pla}anja ra~una tj. 30 dana umjesto dosada{njih 15. Ova pogodnost traje sve vrijeme kori{tenja usluge dostave ra~una putem e-maila. Svi zainteresovani kupci prijavu na uslugu e-ra~un mogu izvr{iti na dva na~ina: - dolaskom na najbli`e naplatno mjesto Elektrodistribucije, gdje }e na {alteru potpisati Izjavu o dostavi ra~una putem elektronske po{te; - preuzimanjem teksta Izjave na web stranici www.elektroprivreda.ba, njenim popunjavanjem, potpisivanjem i dostavom na najbli`e naplatno mjesto Elektrodistribucije ili slanjem na zvani~ne e-mail adrese Elektroprivrede BiH: info.edbi@elektroprivreda.ba - Elektrodistribucija Biha}. Sve neophodne, dodatne informacije mo`e te dobiti pozivom na INFO SLU@BU PODRU@NICA ED BIHA] 080 020 134 ili na naplatnim mjestima Podru`nice ED Biha} u Poslovnim jedinicama Cazin, Biha}, Bu`im Velika Kladu{a, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Klju~ i Sanski Most

Na osnovu ~lana 23., a u vezi sa ~lanom 24. stav 1. ta~ka 4) Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hrcegovine (Slu`bene novine F BiH broj 70/07, 36/10 i 25/12), a u skladu sa odredbom ~lana 92. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine F BiH broj 2/98 i 4/99) i Lokacijske informacije ozna~ene pod brojem: 03-23-1-1515/15 za izgradnju elektroenergetskog objekta - dijela niskonaponske mre`e "Otoke" u naselju Otoke, op}ina Sanski Most Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha} raspisuje slijede}i

JAVNI OGLAS

za poku{aj sporazumnog utvr|ivanja trajnog prava slu`nosti na nekretninama za koje je utvr|en regulacioni plan br.03-23-1-1035/15, te ishodovana lokacijska informacija br. 03-23-1-1515/15 sa ciljem izgradnje dijela niskonaponske mre`e "Otoke" u naselju Otoke - op}ina Sanski Most I U skladu sa odredbom ~lana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine ispunjeni su uslovi da korisnik eksproprijacije podnese Prijedlog za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina navedenih u prilogu: - Pregled nekretnina (zemlji{ta) za nepotpunu eksproprijaciju za izgradnju elektroenergetskih objekata - niskonaponske mre`e "Otoke" u naselju Otoke - op}ina Sanski Most, koji su sastavni dio ovog Oglasa. II U skladu sa odredbom ~lana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine, korisnik nepotpune eksproprijacije Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha} poziva vlasnike nekretina koji su navedeni u prilogu, kao i sva druga lica koja imaju na zakonu zasnovan interes,

da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Oglasa jave na brojeve telefona: 037/229-356; 037/229-382 kako bi sa zainteresiranim vlas-

nicima ugovorili termini sastanaka na kojima bi se poku{alo sporazumno rije{iti pitanje zaklju~enja ugovora o trajnom pravu slu`nosti, a prije

podno{enja prijedloga za nepotpunu eksproprijaciju istih. Vlasnici nekretnina su du`ni predo~iti li~ni identifikacioni dokument za fizi~ka lica.

Vlasnici nekrentina su du`ni predo~iti izvode iz posjedovnih listova, odnosno drugu dokumentaciju kojom raspola`u (ne stariju od 3 mjeseca),

Pregled nekretnina (zemlji{ta) za nepotpunu eksproprijaciju za izgradnju elektroenergetskog objekta niskonaponske mre`e "Otoke" u naselju Otoke - op}ina Sanski Most R edn i bro j

k.~

1

9 4 0 /2

2

9 4 3 /2

K a ta s ta r s k a o p { tin a Sa nsk i M o st Sa nsk i M o st

Sa nsk i M o st

B roj Z K ulo{k a

I m e i p r e z im e

V la s n i{ tv o s a d ije lo m

U k u p n a p o v r { in a z a tr a jn o p r a v o s lu ` n o s ti ( m 2 )

N e m a p o d a ta k a s ta r o g b r o ja

1 . O m a n o vi} ( M u h a m e d a ) M u h id in 2 . [ k a m p o -O m a n o v i} ( R a s im ) M a jd a

1 /2

1

N e m a p o d a ta k a s ta r o g b r o ja

K e n tr i} ( M e h m e d a ) I b r o

1 /1

10

N e m a p o d a ta k a s ta r o g b r o ja

1 . K a z a fe r o v i} ( H a m d ije ) R a jfa 2 . K a z a fe r o v i} ( M u ja g e ) S a m ir 3 . K e n tr i} ( M e h m e d a ) I b r o 4 . K v r g i} ( M u h a r e m ) E m in a r .M u ja g i} 5 . M u ja g i} ( M u h a r e m ) A d e m 6 . M u ja g i} ( M u h a r e m ) H u s e in 7 . [ e k i} ( J u s u fa ) E m ir

4 /2 0

4

3

9 4 3 /1 1

4

9 4 3 /1

Sa nsk i M o st

N e m a p o d a ta k a s ta r o g o p e r a ta

K e n tr i} ( M e h m e d a ) I b r o

1 /1

34

5

9 4 3 /3

Sa nsk i M o st

N e m a p o d a ta k a s ta r o g o p e r a ta

K e n tr i} ( M e h m e d a ) I b r o

1 /1

15

6

9 4 3 /5

Sa nsk i M o st

N e m a p o d a ta k a s ta r o g o p e r a ta

K v r g i} ( M u h a r e m ) E m in a r .M u ja g i}

1 /1

15

7

9 4 3 /7

8

9 4 3 /9

Sa nsk i M ost Sa nsk i M ost

N e m a p o d a ta k a s ta r o g o p e r a ta N e m a p o d a ta k a s ta r o g o p e r a ta

M u ja g i} ( M u h a r e m ) H u s e in [ e k i} ( H u s e ) S a n e la S e k i} ( J u s u fa ) E lm ir

1 /1

14

1 /2

1

a kojom dokazuju svoja zakonom zasnovana prava na navedenim nekrentinama. Dokumentacija iz stava 2. i 3. ove ta~ke se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji. III Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih u ta~ki 2. ovog Oglasa, u ostavljenom roku, ne jave na ovaj Oglas, smatrat }e se da nisu zainteresirani za sporazumno rje{avanje trajnog prava slu`nosti na nekretninama. IV Postupak nepotpune eksproprijacije }e se voditi u redovnom postupku pred nadle`nom slu`bom op}ine Sanski Most, a na na~in kako je to propisano Zakonom o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine za slijede}e vlasnike nekretnina: - sa kojima se ne zaklju~i Ugovor o trajnom pravu slu`nosti, - koji se u ostavljenom roku ne jave na Oglas

UNSKO - SANSKI KANTON - PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA] - INFORMATIVNI CENTAR POZOVITE NA BESPLATNI INFO TELEFON 080/ 02 01 34 ZA PRIJAVU KVARA OD 0 DO 24 SATA INFORMACIJE O: - Kako priklju~iti stambeni objekat, ku}u ili poslovni prostor na elektrodistributivnu mre`u - Cijena elektri~ne energije - Termini vi{e i ni`e tarife za obra~un isporu~ene el. energije

PROBLEMI SA - Prekid u napajanju elektri~nom energijom - Neredovna dostava ra~una - Gre{ke na ra~unu za elektri~nu energiju - Kvalitetom elektri~ne energije

PRIJAVA: - Nelegalna potro{nja el. energije - O{te}enja i kvarovi na el. energetskim objektima posebno ona koja su opasna i ugro`avaju `ivote ljudi, - Kvar na priklju~ku i brojilu, ...


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

15

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU O[ "GORNJE PREKOUNJE - RIPAÈ" BIHA]

PONI[TENJE KONKURSA Na osnovu Odluke [kolskog odbora JU O[ " Gornje Prekounje-Ripa~" Biha} broj: 31/17 od 25.01.2017. godine poni{tava se konkurs objavljen dana 28.10.2016. godine u Unsko-sanskim novinama "KRAJINA" za popunu radnih mjesta na odre|eno vrijeme. [KOLSKI ODBOR JU O[ "Gornje Prekounje-Ripa~" Biha}

BOSNA I HERVEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHA] JU O[ “HARMANI I” BIHA] Broj: 45/17 Bih}, 24.01.2017. godine

Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj: 44/16 od 07.12.2016. godine, v.d. direktora {kole raspisuje

JAVNI OGLAS za izdavanje {kolske kuhinje pod zakup predmet javnog oglasa je izdavanje pod zakup prostora {kolske kuhinje, na period od dvije godine, koji se nalazi u prizemlju {kolske zgrade, ukupne povr{ine 47 m2. Uslovi: Na Oglasu mogu u~estvovati pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslu`nih djelatnosti (pripremanje i izdavanje |a~ke u`ine i bezalkoholnih pi}a), za {to prila`u odgovaraju}e dokaze: - Dokaz za bavljenje ugostiteljsko-uslu`nom djelatno{}u (ne stariji od 3 mjeseca), - Uvjerenje o poreznoj registraciji, - Ovjerena izjava ponu|a~a da }e poslovni prostor uzeti u vi|enom stanju, i isti privesti namjeni sopstvenim sredstvima, - Ponuda mjese~ne cijene po u~eniku za hranu za produ`eni boravak za sljede}i jelovnik: Ponedjeljak: Doru~ak - kruh, mlijeko, vo}ni ~aj, pa{teta Ru~ak - grah, mije{ana salata U`ina - vo}e Utorak: Doru~ak - pura s jogurtom i vrhnjem U`ina - vo}e Ru~ak - juha od povr}a, }ufte u paradajz sosu, ri`a, sezonska salata Srijeda: Doru~ak - kruh, kako, vo}ni ~aj, puter, med Ru~ak - juha, pile}i file, pire krompir, carska mje{avina U`ina - puding Èetvrtak: Doru~ak - kruh, mlijeko, vo}ni ~aj, eurokrem Ru~ak - trahana, tjestenina u sosou bolognese, cikla U`ina - vo}e Petak: Doru~ak - kruh, vo}ni ~aj, marmelada Ru~ak - varivo od gra{ka s teletinom U`ina - napolitanke Kriterij: Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najvi{a ponu|ena mjese~na zakupnina, kvalitet asortimana usluga i mjese~na cijena hrane za produ`eni boravak Ponuda treba da sadr`i: - Ta~an naziv, adresu i broj telefona ponu|a~a, ponu|enu cijenu zakupa, ponu|enu mjese~nu cijenu hrane za produ`eni boravak i svakodnevna ponudu sa cjenovnikom. Alternativna ponuda: - Dostava i posluga hrane po prethodnom meniju za produ`eni boravak sa cijenom. [kola ne snosi nikakvu odgovornost ni tro{kove ponu|a~a, te zadr`ava pravo da izvr{i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a, odbije ponudu prije isteka roka u slu~aju da se ugovara~ ne pridr`ava ku}nog reda {kole i Ugovora o zakupu. Rok za podno{enje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja. Pismene ponude dostaviti po{tom u propisno zape~a}enoj koverti sa naznakom "JAVNI OGLAS- NE OTVARAJ", na adresu: Osnovna {kola "Harmani I", Harmanski sokak broj 18, 77 000 Biha}. v.d. Direktora {kole: Sanjin Be}irovi}

Na osnovu ~lanova 135. i 155. (stav d.) Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanj (Slu`beni glasnik USK-a, broj 05/04) i ~lana 84. i 137 Pravila JU O[ "Èavnik", na osnovu ~lana 24 stav (6) Pravilnika o definiranju kriterija za progla{enje tehnolo{kog vi{ka uposlenika za ~ijim radom je djelimi~no ili u potpuno prestala potreba, (Slu`beni glasnik USK-a, broj 09/2004 od 30.05.2014. godine), ~lan 9. i 10. Pravilnika o radu i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj: 10-34-11307-2/16. od 03.11.2016. godine, [kolski odbor je na svojoj tridesetoj sjednici odr`anoj: 27.12.2016. godine, a na osnovu kadrovskih potreba {kole donio Odluku broj:03-924/16. da se raspi{e ponovni

KONKURS

(za popunu upra`njenog radnog mjesta ) 1. Nastavnik/ca fizike

- 6 sati do 30.06.2017. godine

Op}i uslovi konkursa: - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - Da je stariji od 18. godina Posebni uvjeti: Pored op}ih uvjeta, kandidati trebaju da posjeduju stru~nu spremu predvi|enu Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, i Nastavnim planom i programom i to: - Kandidat pod rednim brojem 1 profesor, nastavnik fizike, Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: 1. Kratku biografiju, (broj telefona i adresa) 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih Navedeni dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerena fotokopija, a dokument pod rednim brojem (2) ne mo`e biti stariji od {est mjeseci. Izbor i prijem kandidata prijavljanih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos ( Slu`beni glasnik USKa broj: 10/2014.od: 03.06.2014.godine). Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su u obavezi uz prijavu na konkurs dostaviti dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se prema Kriterijima izvr{iti bodovanje kandidata: - Dokaz o stru~noj spremi - ovjerena kopija - Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu - ovjerena kopija - Za osobe koje su progla{ene tehnolo{kim vi{kom - dokaz od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka (uvjerenje) - Za osobe na koje se ne odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica (Slu`beni glasnik USK-a broj:03/05,1/09 i 29/12), i osobe u skladu sa zakonom o osnovama socijalne za{tite, za{tite civilnih `rtava rata i za{tite porodice sa djecom USKa (Slu`beni glasnik USK-a, broj: 05/00 i 07/01) potrebno je dostaviti - rje{enje nadle`ne slu`be o pripadaju}im pravima koje glase na ime osobe koja kandidira. - Dokaz o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme uvjerenje nadlo`ne slu`be za zapo{ljavanje. - Dokaz o prosjeku ocjena - uvjerenje ustanove o prosjeku ocjena ostvarenih tokom {kolovanja. - Dokaz o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon stjecanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje ustanove o radnom sta`u koje obvezno sadr`i du`inu radnog sta`a nakon sticanja odgovaraju}e spreme. Komisija za izbor nastavnika, stru~nih saradnika i ostalih uposlenika obavit }e interviju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u konkursu. O terminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti usmeno obavije{teni putem telefona. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave sa potpunom dokumentacijom podnose se preporu~enom po{tom na adresu JU O[ "Èavnik" Èava bb 77245 Bu`im, sa naznakom za konkursnu komisiju.


16

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

TU@NO SJE]ANJE

Dana 31.1.2017. godine navr{avaju se 24 tu`ne godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi

RASIM (Mehe) DUPANOVI] Prolaze dani, prolaze godine i `ivot pro}i }e. Dok `ivimo mi, u nama `ivjet }e najljep{e sje}anje {to vrijeme ne bri{e. Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima ve} u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: bra}a sa porodicama SJE]ANJE na na{e roditelje

TU@NO SJE]ANJE na na{u dragu

Va{e du{e znaju koliko vas volimo, a na{a srca koliko nam nedostajete ju~er, danas, sutra, zauvijek. Ăˆuvamo vas duboko u na{im srcima gdje zaborav ne zalazi.

EDINA RAMI] Po dobru te pamtimo, s ljubavlju spominjemo, a u srcu ~uvamo uspomenu na tebe. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Senad, Nisa, Biba i Me{a

EJUB ARNAUTOVI] 1938. - 2015.

SJE]ANJE

Va{i: Zlatko, Alma, Ned`ad, Adnan, Suada i Jasmin

SENIJA ARNAUTOVI] 1937. - 2005.

Dana 29.1.2017. godine navr{ilo se osam tu`nih godina od preranog preseljenja na bolji svijet na{eg dragog

Dana 29.1.2017. navr{ava se osam godina od iznenadne smrti dragog supruga, oca i dide

29.01.2009. - 29.01.2017.

HA[IM (Ibraga) POPR@ENOVI]

BEKIR (Adem) VUKOVI]

Kad nam ode neko drag, ne boli smrt, ve} boli sve ono {to ide poslije, boli praznina, boli {to te ne mo`emo zagrliti, ~uti tvoj glas i kad je te{ko savjet. Imao si veliko srce u kojem je bilo mjesta za sve i zato na{a ljubav i ponos {to smo te imali ne}e pro}i nikada. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`nnet. Tvoji: supruga Enisa, k}erka Adelaida, sin Adem, unuke Lamija i Hanah, zet Adnan

Dana 29.1.2017. god. navr{ava se 10 godina od smrti moje drage kume

S ljubavlju }emo te se sje}ati, po dobrom pamtiti i u srcu nositi. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Supruga Suada, sinovi Nermin i Adis sa porodicama

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE Ponosni smo {to smo vas imali, a tu`ni {to smo vas prerano izgubili. Unuk Nedim, unuka Nejra, sin/zet Nermin i snaha/k}erka D`anela

HA[IM POPR@ENOVI] 29.01.2009. - 29.01.2017.

JASMINKA [ABANAC Uvijek si s nama u mislima. Zuhra s porodicom

SEADU (Hasana) DURAKOVI]U Daid`a Hasan

AHMET KURTAGI] - Grga 28.01.2000. - 28.01.2017.

Dana 29.1.2017. navr{ava se osam godina od iznenadne smrti dragog oca i dida

HA[IM (Ibraga) POPR@ENOVI] Sje}anje na tebe je bolno, jer vrijeme koje prolazi je tu`no, a `ivot bez tebe te`ak, ali ljubav prema tebi je vje~na. Hvala za svu ljubav i dobrotu koju si nam nesebi~no darivao i neka tvojoj plemenitoj du{i Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: unuka Ema, snaha Mirela i sin Adis


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

17

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

TU@NO SJE]ANJE

HALIDA SILI]

30.01.2014. - 30.01.2017.

ESMA (Sili}) ]ORALI] - Beba 07.02.2015. - 07.02.2017.

S tugom i ljubavlju. Porodice ]orali} i Omanovi} SJE]ANJE

na radnog kolegu

Dana 30.1.2017. navr{ava se godina dana od kad nije sa nama na{ voljeni i nikad pre`aljeni

ENES BAJRAKTAREVI] - Enko

AGAN FAJKOVI]

21.01.2011. - 21.01.2017. S ljubavlju i po{tovanjem

Blagajnici i inkasatori JP "Vodovod" d.o.o. Biha}

SJE]ANJE

na k}erku, sina, sestru i brata Jedino {to nam je ostalo to je uspomena na vas. Prerano ste oti{li, ka`u, u neki bolji svijet, ali iz na{ih srca i misli nikad ne}ete. Vi ostajete da `ivite do posljednjeg dana. Va{i: otac Mido, mama Lelo, sestra Ivlana, zet Zaim

ILDA VUKOVI] 23.02.2002. - 23.02.2017. SJE]ANJE na na{eg dragog

BENJAMIN VUKOVI] 31.01.2010. - 31.01.2017. SJE]ANJE

U srcima }emo te nositi i ponosno sje}ati, zauvijek voljeti i nikad zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Supruga \emila i sin Alan

Dana 30.1.2017. navr{ava se godina dana od kad nije sa nama na{ voljeni i nikad pre`aljeni

AGAN FAJKOVI] Hvala ti za svu dobrotu i ljubav koju si nam nesebi~no pru`ao. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i nedostajati nam. Tvoj brat Osman i snaha Mersa sa porodicom Dana 30.1.2017. navr{ava se godina dana od kad nije sa nama na{ voljeni i nikad pre`aljeni

AGAN FAJKOVI] Sa ponosom, ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo te ~uvati od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Sin Omer, snaha Mirnesa, unu~ad Kenan i Emina

AHMETA KURTAGI]A - Grgu Postoji ne{to {to nikad ne}e nestati ni prestati, a to je ponos, sje}anja, po{tovanje na tvoj topli i dragi lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Orhan, Almaida, Dina, Adnan

AHMET KURTAGI] - Grga 28.01.2000. - 28.01.2017. Smrt je ja~a od `ivota, ali ne i od zaborava. Supruga Edita, k}erke [ejla i D`anela, unuci Nedim i Nejra i zet Nermin

Dana 30.1.2017. navr{ava se godina dana od kad nije sa nama na{ voljeni i nikad pre`aljeni

AGAN FAJKOVI] Vrijeme prolazi, a sje}anje na blijedi jer ljubav u srcu zauvijek ostaje. Bio si i ostao na{ ponos i podr{ka. Neka ti dragi Allah d`.{ podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Alma, zet Ismet, unu~ad Ismar i Adna


18

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

Dana 30. janaura 2017. navr{ava se godina dana od kako nije s nama na{ voljeni tata i dido:

ABID (Hase) BAJRI] - u~itelj iz Stijene

Postoje mjesta na kojima smo zajedno bili! Te{ko je sad prihvatiti da te svugdje ima, a nigdje te vi{e ne mogu na}i! Jo{ smo puno vremena trebali provesti zajedno!

IRFAN KARABA[I] - [idin 25.01.2011. - 25.01.2017. Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje s bolom podsje}aju na sve ono {to smo tvojim odlaskom izgubili. Ti si bio na{ izvor s kojeg smo se napajali ljubavlju i nje`no{}u. Nedostaje{ sve vi{e i vi{e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i rahmet. El-Fatiha. S ljubavlju, supruga Zumreta, sestra Rasema, sinovi Amir i Emir, snahe [ejla i Azra, unu~ad Tija, Zara, Ajdin

SJE]ANJE

Tvoja k}erka Jasmina, unuci Dino i Jasenko, zet Bakir

Dana 30. janaura 2017. navr{ava se godina dana od smrti na{eg voljenog

ABID (Hase) BAJRI]

IRFAN KARABA[I]

- u~itelj iz Stijene

2011. - 2017.

Ljubav ne prestaje odlaskom, ni sje}anje vremenom! Tvoji najmiliji: supruga Danica, sin Damir, k}erke Jasmina i Nermina, unuci Atif, Azra, Dino i Jasenko, zetovi Bakir i Aldin.

IRFAN KARABA[I] 25.01.2011. - 25.01.2017. Sajo i drugovi

Ponosni smo {to smo te imali za pravog i iskrenog prijatelja, a tu`ni {to smo te tako rano izgubili. Jedan treptaj bio je dovoljan da ode{, a ~itavu vje~nost }e{ trajati. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji Salihagi}i: Muharem i Zinaida sa djecom

Dana 25.1.2017. godine navr{ilo se osam godina kako nas je zauvijek napustio na{ dragi

SJE]ANJE

[ERIF ALIJAGI] - [ero

Vrijeme prolazi ali ljubav i sje}anje na tvoj lik, tvoj osmijeh i tvoje rije~i nikad ne}e pro}i jer ti si zape~a}ena u na{im srcima, kao {to si ti nas nosila u svom srcu, koje je kucalo za sve nas velikom ljubavlju. Puno ti hvala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet a nama ostaje da `ivimo u nadi da }emo se jednom sresti. Tvoji: k}erka Zinaida, zet Muharem, sin Emir, snaha Senija, unuk Senad, unuke Senada i Selma i praunuka Lajla i zet Adnan

Neizmjerno nam nedostaje{ i uvijek }emo te se sje}ati sa bolom u srcu i tugom u du{i. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`ennetske ljepote. Supruga sa djecom, snahom, zetom i unukama

TU@NO SJE]ANJE

MELE]A MUHAMEDAGI] 2012. - 2017.

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

Dana 24.1.2017. navr{ila se godina dana od smrti na{e drage majke

BESIMU GLUHALI] 30.01.1997. - 30.01.2017.

IZA (ro|. Karabegovi}) KASUPOVI]

Vrijeme nije ubla`ilo tugu ni izbrisalo sje}anje na drage i sretne trenutke koje smo dijelili s tobom.

Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji sinovi Mirsad i Enes sa porodicama

Eso, Igor i Sanela

Dana 28.1.2017. navr{ava se godina dana kako nas je napustio

IBRO (Adem) LEME[ - Ăˆigra On je oti{ao na istinu a mi ostali na la`i. U nama }e vje~no ostati tuga. Dana 28.1. oko 11,00 sati posjetiti }emo mezar. O`alo{}ena porodica, kumovi i svi prijatelji

SJE]ANJE Kako vrijeme prolazi sve nam vi{e nedostajete. Hvala vam za sve {to ste u~inili za nas. Neka vam dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Va{i najmiliji

MEHO (Muhe) ALIJAISMETA (Popr`enovi}) ALIGI] 30.01.2001. - 30.01.2017. JAGI] 23.04.2016. - 23.01.2017.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

19

sje}anja•oglasi

www.usnkrajina.com.ba

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

RAHIMA RELJI] - Hima 28.01.2001. - 28.01.2017.

Dana 29.1.2017. navr{ava se {est godina otkad se na ahiret preselila na{a draga

@ivjet }e{ vje~no u na{im srcima S ljubavlju

KATKA (Ro{i}) SULI]

Suprug Branko i k}erke Sanela i Sanja

Dana 20.1.2017. godine navr{ilo se osam godina od tragi~ne smrti na{eg dragog

29.01.2011. - 29.01.2017.

Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i `ivotima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Feli}

AVDO (Dervi{) [EHI] 22.1.1950 - 20.1.2009. Svojim djelima uistinu si zaslu`io da ti Allah d`.{. na ahiretu podari vje~ni rahmet i smiraj du{i. Sin Isak s porodicom

SJE]ANJE

Dana 29.1.2017. navr{ava se {est godina od smrti na{e drage

KATKE (ro|. Ro{i}) SULI] 29.01.2011. - 29.01.2017.

Uvijek }emo te se rado sje}ati i u na{im srcima ponositi na tvoj dragi lik i na tvoja djela. Veliko ti hvala za sve nas {to si ~inila, neka te Allah d`.{. dragi nagradi lijepim d`ennetom. Tvoji: suprug Ferid, k}erke Zlatka, Ferida, sinovi Ned`ad, Elvis, zet Mirza, snaha Elvira te unu~ad: Minela, D`enana i Aladin

Dana 23.1.2017. navr{ilo se 13 godina od smrti na{e najmilije mame

TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog sina, brata i dajd`u

MERVAN KADI] - [ilton HANÈE (Hase) HAVI]

SEAD DURAKOVI]

31.01.1986. - 31.01.2017.

12.06.1967. - 12.12.2016.

Sve prolazi samo sje}anja ostaju. Prerano si nas napustio ali na{a srca nikad napustiti ne}e{. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoja mama Hasnija, sestra Lejla i sestri~na Sanela

Beskrajno smo tu`ni jer nisi sa nama. Ponosni smo jer smo tvoji sinovi.

S ljubavlju i po{tovanjem

Sinovi Jasmin i Emir

Tvoji najmiliji: suprug, sinovi, k}erke, snahe, zet i unu~ad

Tevhid }e se prou~iti 27.1.2017. u Gradskoj d`amiji poslije d`uma namaza.

Sje}anje na Vas }e ostati vje~no u na{im srcima. Neka Vam Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.

Familija Gali}

POSLJEDNJI POZDRAV

RASIM [ARI]

1986. - 2017.

RIJAD PA[AGI] Vje~no }e{ imati mjesta u na{im srcima.

Va{a snaha D`ehva, unuke Almira, Dijana, Jasna, zetovi Adam i Alem i praunu~ad Edvin, Arijana, Dijana i Emin

DELVETA [ARI]

TU@NO SJE]ANJE

1990. - 2017.

FATA KAJTEZOVI] 24.01.2006. - 24.01.2017. Godine prolaze a sje}anje na tebe ostaje. Neka ti je vje~ni rahmet. Porodica Demirovi}: k}erka Izeta, zet Mirsad, unuci Adem i Amar, snaha Alma i praunuk Azer

na{em dragom kolegi

SENAD ^ETI] 06.04.1952. - 21.01.2017. Ponosni smo na tebe, imali smo ~ast jedan dio `ivota kora~ati skupa. Neka tvoja dobra du{a na|e smiraj... Sre{}emo se opet... Generacija Gimnazije “Mo{a Pijade” 1970/1971.

MaLi PRODAJA STANOVA: • prdajem stan u strogom centru Biha}a, stan se nalazi u ul. HVO-a

OgLasi 1/3, stan ima 42 m2 + terasa 45 m2 i podrum. Sve informacije na tel. 223-513


20

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

MaLi BRZO - efikasno i vrlo jednostavno vr{im usluge svim gra|anima koji nemaju slobodnog vremena i strpljenja ~ekanja u redovima, O V J E R A V A M ZDRAVSTVENE KNJI@ICE, UPLA]UJEM PREMIJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA. Nudim rje{enje POZOVITE ODMAH gsm: 062-593-700. Hvala svima Aziz D`aferovi} - Zizi

Prodajem ku}u na parceli 3.600 m2 na Kamenici, 300 metara od Tu{a prema granici, uz glvnu cestu, tel. 061-156-122

Iznajmljujem luksuzno namje{ten stan kod Poliklinike od 64 m2, centralno grijanje na struju, tel. 061-353-197

PRODAJA KU]A: • prodajem ku}u na parceli 3.600 m2 na Kamenici, 300 metara od Tu{a prema granici, uz glavnu cestu, tel. 061-156-122 • prodajem ku}u u blizini bolnice samo pokrivenu, papiri ~isti, uredni, tel. 061971-454, 037-961-394 PRODAJA ZEMLJE • prodajem 2.700 m2 zemlje u Pritoci, mo`e se parcelisati, dozvoljena gradnja, put, struja i voda, papiri 1/1, tel. 060-3113336 IZNAJMLJIVANJE: • izdajem sprat ku}e, Harmani bb, namje{ten, centralno grijanje, kablov-ska, internet, za dva-tri studenta, tel. 061-780544 • izdajem sobe za studentice u centru Biha}a kod MUP-a, sa centralnim grijanjem, internet, kablovska, tel. 061-459458 • izdajem namje{tene jednokrevetne sobe za studente i srednjo{kolce, sa centralnim grijanjem, internetom i zasebnim ulazom, sa kuhinjama i ku-patilima, nalazi se u blizini autobusne stanice, cijena po dogovoru, tel. 037-961-823 • izdajem jednokrevetne sobe za studentice, poseban ulaz, centralno grijanje, tv. kablovska, internet, kod MUP-a, stan je nov, tel. 037-223-241, 061-844-257 • izdajem garsonjere i sobe za studente i u~enike, internet, kablovska, centralno grijanje, Cerava~ka brda 58 Biha}, tel. 061-706-075 • iznajmljujem stan, dvije sobe + kuhi-nja, prizemlje, odvojen ulaz, u blizini gradskog parka, tel. 061-466-751 • izdajem novo sagra|enu ku}u 70 m2 u centru Biha}a, centralnim grijanjem, dva

OgLasi •

• • •

parking mjesta, internet, za obitelj na du`i period, tel. 061-435-886 izdajem sobe sa kuhinjom i kupatilom, sve je namje{teno, vrlo povoljna cijena, sobe se izdaju na du`i i kra}i vremenski period, uz sve pogodnosti dodatno je uklju~en internet i kablovska antena, sobe su namijenjene za samce, radnike, mladi bra~ni par, tel. 037-961-835, 061607-458 izdajem namje{ten stan za 2-3 osobe, djevojke, sa centralnim grijanjem, internetom i posebnim ulazom, stan se nalazi u Mid`i}a mahali u neposrednoj blizini Rivera, tel. 037-961-823 izdajem namje{ten dvosoban stan Ozimice 1 tel. 061-965-406 izdajem stan poseban ulaz, centralno grijanje, internet, blizu turskog koled`a i medicinske {kole, tel. 061-683-983 izdajem stan za |ake ili studente (mu{ke) Mid`i}a mahala, sa posebnim ulazom, kablovska, internet, centralno grijanje, tel. 061-812-656 izdajem dvokrevetnu sobu za mu{karce a mo`e i za jednu osobu, soba se nalazi u ku}i u Harmanima kod teretane Kova~evi}, ima centralno grijanje i u cijenu su ura~unate sve re`ije, tel. 061-418-127 iznajmljujem ku}u kod pekare Luke prema sportskoj hali Luke br. 7. ku}a je namje{tena ima dvije sobe, kupatilo, ve{ ma{ina, fri`ider, tv kablovska, {poret na struju i drva, za auto parking, tel. 220775, 061-057-718

POTRA@NJA: • tra`im ku}u ili stan u u`em gradskom jezgru za ~uvanje uz moje pla}anje ra~una ili tra`im jednosoban stan ili garsonjeru za iznajmljivanje na du`i vremenski period, tel. 064-415-6321

Izdaje se namje{ten stan za studentice ili u~enice. Centralno grijanje, kuhinja, kupatilo, kablovska televizija, internet, zaseban ulaz, informacije na tel. 061-981-026 Es selam alejkum, po{tovanje bra}i i sestrama. @elim da vas obavijestim da iscjeljiteljka had`i Aj{a poma`e u otklanjanju svih vrsta crne magije, vra}a nafaku, izgubljenu ljubav, spaja rastavljene, vra}a sre}u u ljubavi, lije~i poroke alkoholizma i droge, kontakt telefon 066-315-199

Prodajem jednosoban stan 33 m2 u strogom centru Biha}a Ul. 5. korpusa 8, drugi sprat, namje{ten, odmah useljiv, pogodan i za poslovni prostor, cijena 49.000 KM, tel. 061-794-057

Prodajem mercedes 124 1,9 dizel 1988. godi{te, registrovan punu godinu dana, u ekstra stanju. Ostale informacije na br. 061-444-532

Javno preduze}e “Radio Televizija Unsko-s sanskog kantona“ d.o.o. Biha} NAJAVA EMISIJA IZ PROGRAMA TELEVIZIJE USK Web sa najviše informacija sa Unsko - sanskog kantona

JEZIK TI[INE,

uskoro u pro-

gramu TV USK.

Jezik ti{ine, emisija prilago|ena osobama o{te}enog sluha. Presjek najva`nijih informacija iz politi~kog, kulturnog, sportskog `ivota... Servisne informacije, obavijesti. Pri~e iz `ivota osoba sa o{te}enim sluhom. Jezik ti{ine, emisija u produkciji RTV USK i Informativnog centra za gluhe Sarajevo Uskoro u programu TV USK.

TRAGOM SUDBINA, utorak, 31. januara od 21 sat i 45 minuta

Ostavljena djeca, neispri~ane pri~e zanimljih i ljudi na marginama dru{tvenih zbivanja. Pomo} onim kojima treba. Tragom sudbina gledajte u utorak, 31.januara od 21 sat 45 minuta.

KULTURA, srijedom od 21 sat i 5 minuta

Za sve ljubitelje kulture i umjetnosti donosimo sedmi~ni pregled razli~itih zbivanja. Predstave, promocije,izlo`be, koncerti svake srijede u emisiji Kultura. Kroz emisiju Kultura vodi vas Emina Rami}.

ALHEMIJA BALKANA - SRBIJA, ponedjeljak, 30. januara u 21 sat i 45 minuta Alhemija/Alkemija Balkana: Srbija - 2. epizoda

U anketi koju je Al Jazeera provela u Srbiji jedno od pitanja bilo je: "[ta vam je najva`nije za sre}u u `ivotu?" Kao mogu}i odgovori ponu|eni su: slava, bogatstvo, ljubav, zdravlje, porodica i prijatelji. Uvjerljivo, nadmo}no, prvi je odabir bio "zdravlje". Zato smo razgovarali o zdravstvenom sistemu, dostupnosti medicinskih usluga, korupciji i propustima u bolnicama - sa urednicom NIN-a Sandrom Petru{i}, dobitnicom me|unarodnih priznanja za tekstove. O tome koliko su se Novi Sad, Vojvodina i cijela Srbija promijenili u posljednjih dvadesetak godina svjedo~i vlasnik medijskog carstva "Color Press Group" Robert Èoban. "Novi Sad vi{e nije ono romanti~no mesto koje ljudi iz drugih dr`ava u susedstvu pamte. Novi Sad je, na`alost, vode}i po kriminalu u Srbiji", govori Èoban, autor mnogobrojnih programa i okupljanja intelektualaca, umjetnika i drugih stvaralaca regije. Da radni ljudi Kikinde, gdje je industrija posve posrnula (ali se ukrupnjavaju poljoprivredna imanja i postepeno, ali mukotrpno kre}e naprijed), moraju odlaziti "na dnevnicu" u obli`nju Rumuniju, bilo je nezamislivo prije dvadesetak godina. Danas je to realnost, kako govori @eljko Bodro`i}, urednik sedmi~nika "Kikindske". U Beogradu, kao i u cijeloj Srbiji, penzioneri su najsretniji kada mogu ne{to priu{titi svojim unucima. Zato neki masovno skupljaju sli~ice sportista ispred Terazijske ~esme, a najuporniji je Mi}a koji je zbog toga dobio nadimak "Panini". Nije {ala. Mi}a mo`e zaraditi i 2000 eura mjese~no, dopunjuju}i izda{no svoju penziju od 380 eura. Ali, najstariji redovni posjetilac hotela "Moskva" Dobrivoje Vu~i} nije zadovoljan odnosom starijih prema mladoj generaciji. Alhemija Balkana je dokumetarni serijal sa Goranom Mili}em, koji vas vodi na sasvim druga~iji put kroz Srbiju u ponedjeljak, 30.januara od 21 sat i 45 minuta.

0D 10 DO 12, revijalni program, od ponedjeljka do petka u 10 sati i 5 minuta Koje destinacije posjetiti, {ta od doga|aja pratiti, koje zanimljive pri~e pogledati-sve zajedno ne propustite u prijepodnevnom dru`enju u terminu od 10-12 sati. Prijepodnevni program TV USK od ponedjeljka do petka, za sve koji `ele zanimljive sadr`aje. Dan zapo~nite s nama! Kroz emisiju vode vas Emina Rami}, Irma Red`epagi} i Anis Pa{ali}. BH VEZA, informativni program, od ponedjeljka do petka u 17 sati BH veza, zajedni~ki projekat Televizije Unsko-sanskog kantona, Televizije Kantona Sarajevo, Televizije Tuzlanskog kantona, Televizije Zenica i City televizije. BH veza, novi sadr`aj informativnog programa na programu je svih stanica od ponedjeljka do petka u 17 sati.

V I JESTI TV USK SVAKI DAN U 10 h, 12 h i 14.30 h


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

21

sport

www.usnkrajina.com.ba

IZBOR SPORTISTE SANSKOG MOSTA

PRVA ZIMSKA MALONOGOMETNA OMLADINSKA LIGA

Prva mjesta za ekipe Velike Kladu{e i Cazina

Rukometa{ Anis Boji} najuspje{niji sporta{

U

organizaciji Sportskog saveza op}ine Sanski Most odr`ana je manifestacija izbora najboljih sporta{a, sportskih ekipa, trenera, sportskih radnika op}ine za 2016. godinu. Najuspje{niji sporta{ Sanskog Mosta je Anis Boji}, rukometa{ RK Sana 7. Rukometa{ Anis Boji} najbolji je igra~ i strijelac kluba, igra na poziciji lijevog beka, a u protekloj polusezoni Prve lige FBiH u prosjeku je davao 10 golova po utakmici i s ovim prosjekom jedan je od najboljih igra~a lige.

Najuspje{niji pojedinci i ekipe u lopta~kim i borila~kim sportovima Najuspje{niji sporta{ u mu{koj konkurenciji u lopta~kim sportovima je Muhamed Jagurd`ija nogometa{ NK Podgrme~, dok je u borila~kim sportovima najuspje{niji Dursum Hasani}, ~lan Tekvando kluba Galaja. Za najuspje{nijeg trene-

u lopta~kim sportovima je Jasmin Ceri}, golman RK Sana 7, najuspje{nija juniorka je nogometa{ica Velida Avdi}. Najuspje{niji junior u borila~kim sportovima je Ajdin [ahman (TKW Galaja), a iz istog kluba dolazi i najbolja juniorka Lejla Bi{~evi}.

Nagra|eni najuspje{niji u {kolskom sportu i sportske perspektive Uru~ena su i posebna priznanja za ostvarene sportske rezultate u {kolskom sportu na prijedlog Udru`enja pedagoga tjelesnog odgoja op}ine Sanski Most. U konkurenciji osnovnih {kola najupje{niji sporta{ u~enik u `enskoj konkurenciji je Aldina Vukali} O[ “Fajtovci”, a u mu{koj konkurenciji Almedin Karajkovi}, O[ “Skender Kulenovi}”. U konkurenciji srednjih {kola najupje{nija sporta{ica je Amina Ali{kovi}, a u mu{koj konku-

Ammar Begovi} (karate), Nail Selman (rukomet).

Specijalna i posebna priznanja Specijalne nagrade za osvojene odli~ne rezultate i doprinos u razvoju sporta dobili su Lejla Demirovi}, Nermin Konjevi} i Sarah Tatari} (karate), Elma Hasi} i Muhamed Kolakovi} (judo), Jasmin Be{i} i Merisa Omerovi} (sudije ko{arka), Aldina Zuli} (ko{arka `ene), Kenan Kazi} (teakwando) i Haris Halki} (nogometni sudija). Posebno priznanje za fer

„ Igra na poziciji lijevog beka i jedan je od najboljih igra~a Prve lige FBiH, u prosjeku je postizao 10 golova Atletski klub. U kategoriji sportski radnici prizanja su dobili Mehmed Merdanovi} (Konji~ki klub), Sead Krupi} (NK Rudar) i Reuf Mujagi} (RK Sana 7). Priznanja su dobili i novinari koji su svojim izvje{tavanjem sa sportskih doga|aja dali doprinos u promociji i razvoju sporta, a nagra|eni su Emir Tabakovi}, Besim Islam~evi} i RTV Sana.

Najuspje{niji u invalidnom sportu Na prijedlog Saveza za sport i rekreaciju invalida op}ine Sanski Most dodije-

„ U Velikoj Kladu{i uspje{no je organizirana i odr`ana Prva zimska omladinska malonogometna liga USK. Malonogometa{i iz nogometnih {kola i klubova USK odigrali su ukupno devet kola u tri starosne skupine i to godi{ta: 2004/2005., 2006/2007. i 2008/2009. Na turniru su nastup zabilje`ile 24 ekipe. Nakon veoma uzbudljivih i kvalitetnih susreta na terenima Mid`-Hita u Velikoj Kladu{i prvo mjesto u kategoriji 2004/2005. ostvarili su nogometa{i N[ Zvijezda iz Velike Kladu{e. Drugo mjesto pripalo je ekipi NK Vitez iz Bu`ima, a takmi~enje na tre}em mjestu zavr{ili su nogometa{i N[ Lav iz Velike Kladu{e. Za najboljeg nogometa{a u ovoj kategoriji progla{en je Enedin Mulali} (NK Voitez Bu`im). Najbolji strijelac je Suvad Muratovi} (NK Vitez Bu`im) i Majid Me{i} (N[ Zvijezda Velika Kladu{a. Najbolji golman je Enis Bajramovi} (N[ Zvijezda Velika Kladu{a).

 Nagra|eni novinari

ljena su priznanja za najupje{nije sporta{e u kategoriji osoba sa invaliditetom. Najuspje{nija mu{ka ekipa je KIK Sana. Najuspje{nija sporta{ica je [uhra Zukanovi}, a sporta{ Refik Ibragi}. Najuspje{niji trener je D`era progla{en je Husein Be}irevi} (Tekvando klub Galaja). Najbolja mu{ka ekipa u lopta~kim sportovima je RK Sana 7, u `enskoj @KK Sana. Za najuspje{niju ekipu u `enskoj kategoriji u ostalim sportovima progla{ena je karate ekipa Hurija u sastavu Lejla Demirovi}, Hanadi Lihovac i Rejhana Be{irevi}. Za najuspje{niju ekipu u mu{koj konkurenciji u ostalim sportovima progla{en je Tekvando klub Galaja. Najuspje{niji junior

Najuspje{niji u {kolskom sportu 

renciji Ervin ]ati} - Srednja mje{ovita {kola. Na sve~anosti su uru~ene diplome i sportskim perspektivama, a priznanja su dobili Amina Kadiri}, Abdel Savanda i Mersin Balti} (Judo), Nermin Alagi} i Tarik Ceri}, Isak Halilovi} (nogomet), Alejna Lasi} i Amela Jakupovi} (ko{arka), Edvin Ceri} (odbojka), Almina Kazi}, Muharem Alagi} (teakwando), Larisa Turkanovi} i

plej dobile su mla|e selekcije OKK Sana, a za postignute vrhunske rezultate u atletici Ekrem Jakupovi},

U kategoriji 2006/2007. najbolju igru prikazali su nogometa{i N[ Zvijezda iz Velike Kladu{e. Drugo mjesto pripalo je nogometa{ima NK Sloga iz Bosanske Otoke, dok je tre}e mjesto osvojila ekipa NK ]orali}i. Za najboljeg igra~a u ovoj kategoriji izabran je Amar Grahovi} (N[ Zvijezda Velika Kladu{a), dok je najbolji strijelac Nedim Nuhanovi} (NK ]orali}i). Najbolji golman je Tarik Be{i} (NK Sloga iz Bosanske Otoke). U kategoriji 2008/2009. najbolje rezultate na turniru ostvarila je ekipa [N Talent iz Cazina. Drugo mjesto pripalo je ekipi N[ Lav iz Velike Kladu{e, a tre}e ekipi N[ Zvijezda iz Velike Kladu{e. Najbolji igra~ u ovoj kategoriji je Sajman Hu{i} ([N Talent iz Cazina), najbolji strijelac Harun Keserovi} (N[ Lav iz Velike Kladu{e). Najbolji golman ove kategorije je Mirza Topi} ([N Talent iz Cazina).

vad Sale{evi}, sportski radnik je Amir Rami}. Posebno nadareni sporta{ je Besim Dedi}. Priredio: Edin Alagi}


22

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

sport

www.usnkrajina.com.ba

IZABRANI NAJBOLJI SPORTISTI ZA 2016. GODINU U BOSANSKOM PETROVCU...

... BU@IMU,... Sportski savez op}ine „ Bu`im odr`ao je Izbor najuspje{nijih sporta{a i

sportskih radnika op}ine Bu`im kojoj su prisustvovali brojni predstavnici izvr{ne i zakonodavne vlasti, sportski radnici, profesori, nastavnici, roditelji i brojni gra|ani op}ine Bu`im. Prisutnima su se obratili Admir Sijamhod`i}, predsjednik Saveza, Emir Dautovi}, predsjednik Sportskog saveza Unskosanskog kantona i Zikrija Durakovi}, na~elnik op}ine, koji su istakli da je godina iza nas bila uspje{na za sporta{e op}ine Bu`im.

Drugi put zaredom

Najuspje{nije ekipe 

Faris Huji} sporta{ godine „ Nagrade dodijeljene najboljim pojedincima, ekipama, trenerima, sportskim radnicima, sportskim nadama,... Sportski savez op}ine „ Bosanski Petrovac na prijedlog `irija izabrao je

najbolje sportiste ove op}ine za 2016. godinu. Izabrani su najuspje{niji u kategoriji seniora, juniora, kadeta, pionira, te najbolje sportske ekipe, trener, sportski radnik, perspektive i najuspje{niji u {kolskom sportu. Najuspje{niji sporta{ op}ine je Faris Huji}, ~lan Odbojka{kog kluba Mladost.

Najuspje{niji pojedinci, ekipe, treneri i sportski radnici Najuspje{niji senior u protekloj godini je Irfan Arnautovi} (nogomet), a u konkurenciji seniorki Milica Latinovi} (ko{arka). Najuspje{niji junior u protekloj godini je Ismar Boli} (nogomet), najuspje{nija juniorka Ajla Mustafi (ko{arka). U kategoriji kadeta najuspje{niji je Eldin Mahmutspahi} (odbojka), a u `enskoj konkurenciji Bojana Po~u~ (karate). Za najuspje{nijeg pionira u protekloj godini izabran je Mirza Red`i} (nogomet), a pionirka Jovana Banjac (karate). Najuspje{nija mu{ka sportska ekipa u Bosanskom Petrovcu je Klub ekstremnih sportova Crni Vrh (sekcija paraglajderi seniori), a `enska ekipa Odbojka{ki klub Mladost (pioniri). Za najuspje{nijeg trenera izabran je Milkan Mr|a, trePriredio: Edin Alagi}

ner (karate), a priznanje najuspje{nijeg sportskog radnika dodijeljeno je Ismetu Ali}u za razvoj odbojka{kog sporta.

Najbolji u {kolskom sportu i mlade sportske nade U kategoriji najuspje{nijih sporta{a u~enika osnovnih {kola prizanja su dobili u `enskoj konkurenciji Ivana Grbi} i Marija ^ulibrk, za najuspje{nijeg osnovca u mu{koj konkurenciji nagra|en je Kenan Dru`i}. U kategoriji srednjo{kolaca najuspje{nija je Elvira Ali}, a u mu{koj Vojislav Grubi{a. Sportski savez nagradio je i 11 sportskih nada, a priznanja su dobili Katka Bajri}, An|ela Brankovi} (karate), Hana Zajki}, Lejla Red`i} (ko{arka), Tamara Smiljani}, Aid Lini} (odbojka), Adis Didovi}, Muhamed Jaganjac (nogomet), Boris Grubi{a, Mirza Kartal, An|elka Karanovi} (hrvanje).

Posebna priznanja Priznanja Sportskog saveza dobili su i istaknuti sportski radnici op}ine Safet Huseti} (nogomet), Fikret Muratovi} (biciklizam), Miomir Kecman (hrvanje). Specijalana priznanja za doprinos u razvoju ko{arka{kog, odbojka{kog i nogometnog sporta dobili su Ibrahim Zajki} (ko{arka), Nermin Mahmutspahi} (odbojka) i Hazim Te{njak (nogomet).

Za najuspje{nijeg sporta{a op}ine progla{en je Harun [ahinovi}, ~lan Taekwondo kluba Asim Bajrektarevi} Hamza, dok su Berina Krupi} u `enskoj i Edin Vu~elju mu{koj konkurenciji progla{eni za najuspje{nije u konkurentskoj disciplini kao i pro{le godine. - Drugu godinu zaredom nalazim se na postolju najboljeg sporta{a. Ovaj put tu su dodatne emocije i osje}aji. Naporno sam radio protekle godine pa ni rezultat nije izostao. Hvala mojim trenerima i

I KLJU^U

roditeljima koji su mi najve}a podr{ka, istakao je Harun [ahinovi}.

Najuspje{nije ekipe, kadeti, juniori i trener Za najuspje{niju ekipu u mu{koj konkurenciji kada su u pitanju borila~ki sportovi progla{en je Taekwondo klub Asim Bajrektarevi} Hamza, dok je u `enskoj kategoriji to ekipa Karate kluba Bu`im. Najuspje{niji trener za 2016. godinu je trener Taekwondo kluba

Asim Bajrektarevi} Hamza Edin Bajrektarevi}, majstor taekwondoa 2. DAN, koji je u 2016. godini sa klubom osvojio 21 zlatnu, 19 srebrenih i 35 bron~anih medalja te u~estvovao na sedam me|unarodnih takmi~enja od kojih su dva A kategorije, kao i na Dr`avnom i Kantonalnom prvenstvu. Za rezultate ostvarene u borila~kim sportovima Sportski savez Bu`ima dodijelio je priznanja i Amiru Tahi}u, `enskoj ekipa TKD Fadil Bajrektarevi} Gazija, Jusu-

fu Cazinki}u, Humejdu Gro{i}u, Ajdini Had`i}, Eminu Gro{i}u. Posebna priznanja za rezultate ostvarene u ostalim sportovima dobili su Medin [abi} i Hasan Pori}. Najuspje{nija ekipa u mu{koj konkurenciji lopta~kih sportova je OK “Bu`im” a u `enskoj konkurenciji @OK Bu`im. Najuspje{nija kadetkinja za 2016. godinu je Amila Tahi}, a najuspje{niji kadet Mehmed Krupi}, ~lanovi TKD “Gazija“ Vrhovska. Najuspje{niji junior je

Titula U Klju~u je u organi„ zaciji Sportskog saveza Klju~a odr`ana mani-

festacija izbora najboljih sporta{a i sportskih ekipa op}ine. Sporta{ima, njihovim trenerima i roditeljima na po~etku manifestacije obratio se Emir Had`i}, predsjednik Saveza, koji je istako dobre rezultate u protekloj godini sporta{a op}ine Kljku~, te ~estitaju}i nagra|enima po`elio da rezultati u 2017. godini budu jo{ bolji. Na~elnik op}ine Ned`ad Zukanovi} ~estitao je nagra|enima i istaknuo da }e op}ina i u narednom periodu pomagati sport i svoje sporta{e. Za najuspje{nijeg sporta{a op}ine Klju~ izabrana je

„ Do naslova najbolje Indira Fazli} do{la je osvojenim prvim mjestom na dr`avnom prvenstvu u Bijeljini i prvim mjestom na me|unarodnom turniru Croatia Open


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 27. januar/sije~anj 2017. godine

sport

www.usnkrajina.com.ba

Harun [ahinovi}

„ Godina iza nas bila uspje{na za sporta{e op}ine Bu`im „ Drugu godinu zaredom nalazim se na postolju najboljeg sporta{a. Ovaj put tu su dodatne emocije i osje}aji. Naporno sam radio protekle godine pa ni rezultat nije izostao. Hvala mojim trenerima i roditeljima koji su mi najve}a podr{ka, istakao je Harun

Sportske perspektive

Ned`ad Veli}, a najuspje{nija juniorka Azra Ale{evi}.

Sportske perspektive i posebna priznanja Da bu`imski sport ima zdrave osnove potvrdila je dodjela priznanja za sportske perspektive. Redom su to mladi sporta{i koji su osvaja~i neke od medalja na me|unarodnim, dr`avnim, federalnim i kantonalnim takmi~enjima. Dobitnici ovog priznanja su: Amina Livakovi}, Amil Tahi}, D`enan Melki},

Amin Sijamhod`i}, Ned`ma Sijamhod`i}, Amer Ljubijanki}, Enedin Mulali}, Muhamed [ahinovi}, Edina Duri}, Almedina Kova~evi}, Amna Kova~evi}, Almina Mulali}, Ilijas Dervi}, Ibrahim Buljuba{i}, Emra Mehi} i Faris [ahinovi}. Posebna priznanja Sportskog saveza op}ine Bu`im uru~ena su Esadu Kudeli}u, Hajrudinu Mulali}u, D`enisu Isakovi}u, Aladinu I~anovi}u, Sulejmanu [ahinovi}u, Aladinu Sijamhod`i}u, Semiru Sijamhod`i}u, Mirzi

Dizdarevi}u, Arijani Dizdarevi}, Aminu ]ati}u, Mejremi Bajri}, Mirzi Kudeli}u, Ehmedu Mujanovi}u, Adni Nani}, Medini Tahi}.

[kolski sport U kategoriji {kolski sport osnovne {kole za najuspje{niju u~enicu progla{ena je Amila D`ini}, dok je Amin ]ati} progla{en za najuspje{nijeg u~enika u {kolskom sportu za osnovne {kole. U kategoriji {kolski sport srednje {kole za najuspje{niju u~enicu progla{ena je

Adna Muratovi}, a Bekir Nani} za najuspje{nijeg u~enika u {kolskom sportu za srednje {kole. Najuspje{nija ekipa u {kolskom sportu osnovne {kole je odbojka{ka sekcija O[ Bu`im, a stonoteniska ekipa progla{ena je najuspje{nijom sekcijom srednjih {kola. Najuspje{niji pedagog tjelesnog i zdravstvenog odgoja za 2016. godinu je Amel ]ati}. Posebno priznanje dodijeljeno je Nerminu Abazovi} osniva~u Udru`enja pedagoga tjelesnog i zdravstve-

nog odgoja koji je dao ogroman doprinos u razvoju {kolskog sporta na podru~ju op}ine Bu`im.

Najbolji u invalidnoj konkurenciji Najbolji sporta{ za invalidna lica u 2016. godini je Rasim Topalovi}, ~lan pikado sekcije Saveza za sport i rekreaciju invalida, osvaja~ dr`avnog prvenstva u pikadu, osvaja~ 2. mjesta na kup takmi~enja BiH te kantonalni prvak pojedina~no. Sa ekipom je osvojio 1. mjesto

najuspje{nije Indiri Fazli}

Indira Fazli}, ~lanica Teakwando kluba Dursum Ljuti} Frenki. Do naslova najbolje Indira Fazli} do{la je osvojenim prvim mjestom na dr`avnom prvenstvu u Bijeljini i prvim mjestom na me|unarodnom turniru Croatia Open.

Najbolji pojedinci, ekipe, treneri i sportski radnici U kategoriji seniora za najuspje{nije su progla{eni Indira Fazli} (taekwando), Almina Brki} (odbojka `ene), Pero Lastri} (ribolov), Adis Crnali} (ko{arka). U

23

kategoriji juniora za najuspje{nije su progla{eni Eldin Medi} (rukomet), Edvin Fazli} (taekwando), Selma Muslimovi} (odbojka) i Emil Husi} (nogomet). Za najuspje{nije kadete op}ine progla{eni su Ema Selman (karate) i Ermin Kranti} (taekwan-do). Za najuspje{niju `ensku ekipu progla{en je @enski odbojka{ki klub, dok je u mu{koj konkurenciji najuspje{nija ekipa Nogometnog kluba Omladinac iz Sanice. Za najuspje{nije trenere i sportske radnike izabrani su Mujaga Selman, osniva~ i

trener u Karate klubu Omladinac iz Sanice. Priznanje je dobio i Sanel Had`i}, trener u Teakwando klubu i ~lan trenerskog tima reprezentacije BiH. Iz lopta~kih sportova najuspje{niji je Muhamed Rami}, trener svih selekcija @enskog odbojka{kog kluba, ~ije selekcije su ostvarile zapa`ene rezultate na odbojka{kim terenima u BiH.

Nagra|eni u {kolskom sportu i sportske nade Priznanja za {kolski sport u~enika osnovnih {kola

 Najperspektivniji sportisti Klju~a

dobili su Amna Pehad`i}, dok je u mu{koj konkurenciji priznanje dobio Esnar Had`i}. U kategoriji srednjih {kola najuspje{nija sporta{ica je Selma Had`i}, dok je najuspje{niji sporta{ srednjo{kolac Admir Malovi}. Priznanja sportskog saveza za posebno nadarene sporta{e dobili su Najis Kalabi}, Harun Ikelji}, Amir Omanovi}, Benjamin Ze~evi}, Amel Muhi} (nogomet), Sejad Silajd`i} (mu{ka odbojka), Sara Huzeirovi}, Amina ^aji}, Ilva-

na kantonalnom, te 2. mjesto na r`avnom prvenstvu ekipno. Ujedno je progla{en i sporta{em godine USKa i na dr`avnom nivou. Za najuspje{nijeg sportskog radnika za invalidna lica progla{en je Nijaz Isakovi}. Najuspje{niji trener u ovoj konkurenciji je Jasmin Velad`i}, vi{egodi{nji vo|a i trener malonogometne sekcije SSRI koja je u 2016. godini osvojila prvo mjesto na kantonalnom takmi~enju i 2. mjesto na dr`avnom prvenstvu. Najuspje{nija sportska ekipa za invalidna lica je malonogometna sekcija SSRI koja je osvojila 2. mjesto na dr`avnom kao i 1. mjesto na kantonalnom prvenstvu u malom nogometu. Posebno priznanje Sportskog saveza Bu`im za osobe s invaliditetom uru~eno je Dautovi} Sejadu Dautu, koji je ~lan strelja~ke sekcije SSRI, kantonalni prvak, osvaja~ 2. mjesta na dr`avnom prvenstvu i koji je svojim radom, zalaganjem i uspjehom ostvario i olimpijsku normu.

 Najbolji trener

na Hoti}, Lejla Gromili} (`enska odbojka), Ned`ad Kolji}, Aldin Huski} (rukomet), Mejrema Hasanovi}, Selma Kurtaljevi} (`enska ko{arka), Tarik Hasagi}, Meho Balagi}, Mirza Gonilovi}, Haris Kupini} (mu{ka ko{arka), Muhamed Had`i}, Tarik Egrli}, Elma Hod`i} (taekwando).

Najuspje{niji u invalidnom sportu Priznanja Saveza za sport i rekreaciju invalida dodijeljena su najuspje{nijima u protekloj godini. Za najuspje{nijeg sporta{a progla-

{en je Mujo Islamagi}, ~lan pikado sekcije za osvojeno prvo mjesto ekipno, Kup Unsko-sanskog kantona prvo mjesto mje{ovito - ekipno Kup Bosne i Hercegovine, prvo mjesto pojedina~no na turniru u pikadu, Hrvatska. U konkurenciji `ena za najuspje{niju je izabrana Vahida Be{lagi}, koja je u protekloj godini osvojila prvo mjesto pojedina~no na Kupu Bosne i Herceovine, kao i prvo mjesto mje{ovito ekipno na Kupu BiH, kao i prvo mjesto ekipno, Kup BiH. Priredio: Edin Alagi}


sport

PETAK, 27. januar/sije~anj 2017. godine

www.usnkrajina.com.ba e-mail: usnovine@bih.net.ba

BIHA]: REGIONALNO PRVENSTVO ZA JUNIORKE Biha} je uspje{no or„ ganizirao i odr`ao regionalno odbojka{ko tak-

mi~enje za `ene u kategoriji juniorki u grupi tri. Univerzitetski odbojka{ki klub Biha} bio je tehni~ki organizator takmi~enja na kojem su uz juniorke UOK Biha}, nastupile i ekipe OK Maglaj, OK Vitez i OK Alipa{ino Polje Sarajevo. U cjelodnevnom takmi~enju odigrano je ukupno {est susreta, a pobjednik je OK Alipa{ino Polje iz Sarajeva, koja je pobjedom izborila plasman u daljnje takmi~enje. Do prvog mjesta na regionalnom prvenstvu ekipa Alipa{ino Polje stigla je s tri uvjerljive pobjede, {to je maksimalan u~inak u grupi tri. U prvom susretu odbojka{ice Alipa{inog Polja bile su bolje od Viteza 2:0 (25:18, 25:23). U drugom susretu bile su bolje od Maglaja 2:1 (25:21, 14:25, 16:14). U tre}em susretu slavile su pobjedu protiv UOK Biha} 2:1 (25:18, 15:25, 15:9). Odbojka{ice Biha}a pored poraza protiv prvoplasirane ekipe Alipa{inog Polja na turniru su ostvarile dvije pobjede i to protiv Maglaja 2:0 (25:18,

kupujte i {irite Krajinu

JUDO KLUB UNA USPJE[AN NA DVA TURNIRA U HRVATSKOJ

Pobjednik OK Alipa{ino Polje iz Sarajeva 25:23) i protiv Viteza 2:1 (25:17, 22:25,15:9) {to im je bilo dovoljno za osvajanje drugog mjesta. U daljnje takmi~enje plasiralo se prvoplasirano Alipa{ino Polje. Bi{}anke su druge, a turnir su na tre}em mjestu zavr{ile odbojka{ice Maglaja. Posljednjeplasirana je ekipa Viteza. Organizator je na kraju prvenstva izabrao i najbolje

Sveukupno prvi u Samoboru zentacija u na{oj zemlji prije nepune dvije godine, postala je sinonim organizacije, rada i sportskih uspjeha, te sigurno jedan od uzornijih kolektiva {to pokazuju i rezultati najmla|ih karatista USK. Karate selekcija USK-a u~estvovala je na najve}em i najkvalitetnijem karate turmiru u Europi, 26 Grand Prix Croatia u Samoboru, koji je u tri dana okupio 2081 takmi~ara iz 260 klubova i 26 dr`ava. Tre}eg dana takmi~enja na tatami su iza{li najmla|i, djeca do 13 godina, u jakoj konkurenciji na{li su se i karatisti USK. Dje~ija selekcija Karate saveza Unsko sanskog kantona je kao i mnogo puta od svog formiranja obradovala sve poklonike ovog sporta. Na{i najmla|i su u gradskoj dvorani u Samoboru u konkurenciji takmi~ara iz 26 dr`ava, odli~nim nastupima osvojili prvo mjesto u ukupnom plasmanu, {to je rezu-

BROJ: 1083 • GODINA XXI

Azra Me{i} najbolja na turniru Lendava

pojedince. Za najbolju igra~icu izabrana je Ajla Ferhatovi} (Alipa{ino Polje). Najbolji tehni~ar je Erna Gluhali} (UOK Biha}), a najbolji libero Edina Spahi} (OK Maglaj). Komesar takmi~enja bio je Mirzet Mid`i}, a sve susrete prvenstva odli~no su sudili Almir Musli}, Mirza Mufti}, Amir D`igumovi} i Selma Mujad`i}.

KARATE SELEKCIJA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Karate selekcija na{eg „ kantona, kao prva formirana kantonalana repre-

• OSNOVANO: 22. XII 1995. GODINE • ADRESA: 502. VITE[KE BRIGADE BIHA] • (zgrada Kulturnog centra, kod gradskog parka)

„ Dvije zlatne, tri srebrene i {est bron~anih medalja bilo dovoljno da selekcija na{eg kantona osvoji prvo mjesto

ltat vrijedan pa`nje. Veliki doprinos ovom uspjehu kantonalne selekcije dali su ~lanovi Karate klubova Regeneracija iz Velike Kladu{e, Feniks iz Bosanske Krupe, Jion, Biha} i Sensei iz Biha}a, ~iji su takmi~ari bili na pobjedni~kom postolju, ali svakako i oni

koji su imali ne{to manje sportske sre}e, takmi~ari iz karate klubova Budo iz Cazina, Krajina [otokan Cazin, Una iz Bosanske Krupe, Fudokan iz Velike Kladu{e i Bu`ima. Nosioci zlatnih medalja na ovom presti`nom takmi~enju postali su: Muhamed Murti} i Emil Sadikovi},

srebrenim medaljama okitili su se Tarik Salki}, Sara Top~agi} i Anes Pa{i}, a osvaja~i bron~anih medalja za reprezentaciju USK su Hasan Selimovi}, Suad Sadikovi}, Sumeja Ba{i}, Lejla Kudi}, Sara Reki} i Alem Velad`i}. Ovo je prvi od {est predvi|enih turnira u 2017. godini na kojima }e u~estvovati karate selekcija USK-a, koja je jedan od najboljih i najuspje{nijih projekata Karate saveza USK-a. Ostvareni rezultati u protekloj godini do{li su isklju~ivo nastupima i rezultatima koji su produkt dobrog, planskog i zajedni~kog rada Karate saveza i klubova. Selekciju na turniru vodili su treneri Bajro Durd`i}, direktor reprezentacije, Ramo Kova~evi}, trener selekcije i sekretar Saveza i treneri reprezentacije: Mujo Begi}, Mirzet Beganovi}, Senad Vili}, Harun Mujad`i} i Sejfo Mulali}. Od karatista sa USK i u 2017. godini o~ekuju se dobri nastupi i nove medalje.

N

akon zimske pauze i u~e{}a na judo kampu, takmi~ari Judo kluba Una iz Biha}a po~eli su ovogodi{nje nastupe u takmi~arskoj sezoni nastupom na tradicionalnom judo turniru Lendava, na kojem nastupaju mla|e kategorije. Bi{}ani su se ove godine predstavili sa pet takmi~ara koji su uspjeli ostvariti zapa`ene rezultate.

Na ovom takmi~enju nastupilo je 36 klubova iz Ma|arske, Austrije, ^e{ke, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Najbolji nastup zabilje`ila je Azra Me{i} koja je u konkurenciji mla|ih djevoj~ica u kategoriji do 40 kg uspjela osvojiti prvo mjesto i zlatnu medalju. Dobar nastup zabilje`ila je i Amina Mujagi} u istoj konkurenciji, u kate-

goriji do 44 kg, osvojiv{i drugo mjesto i srebrenu medalju. Hana Mid`i} u konkurenciji starijih djevoj~ica u kategoriji do 48 kg osvojila je tako|er srebrenu medalju. Kenan Kahri} i Adnan [arganovi} su u konkurenciji dje~aka, ostali su bez plasmana. Trener Husein Rami} zadovoljan je prvim ovogodi{njim nastupom svojih mla|ih takmi~ara.

Takmi~arima Une pet medalja u Zagrebu

„ Srebrene medalje osvojili su D`ana Kova~evi}, kadetkinje do 57 kg, Haris Tuti}, kadeti do 90 kg i D`an Had`ijusufovi}, dje~akci preko 66 kg. Dvije bron~ane medalje osvojila je Hana Pirali}, mla|ih kadetkinja i kadetkinja preko 70 kg

T

akmi~ari Une i na turniru Zagreb Open ostvarili su zapa`ene rezultate. Pored Bi{}ana na takmi~enju u Zagrebu nastup su zabilje`ila 64 kluba iz Austrije, Ukrajine, Slova~ke, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i doma}ina Hrvatske. Bi{}ani su osvojili pet medalja od ~ega tri srebrene i dvije bron~ane. Druga mjesta i srebrene medalje osvo-

jili su D`ana Kova~evi} u konkurenciji kadetkinja do 57 kg, Haris Tuti} u konkurenciji kadeta do 90 kg i D`an Had`ijusufovi} u konkurenciji dje~aka u kategoriji preko 66 kg. Dvije bron~ane medalje osvojila je Hana Pirali} u konkurenciji mla|ih kadetkinja i kadetkinja preko 70 kg. Trener Husein Rami} zadovoljan je nastupom takmi~ara na turniru u Zagrebu. Priredio: E. Alagi}

BROJ: 1083  

Unsko-sanske novine Krajina