Page 1

OSNOVNA [KOLA U PI[TALINAMA

Snijeg uru{io krov i uni{tio u~ionice

www.camelija-osiguranje.com • camelija

bih.net.ba

str. 3

Revizija posmrtnih ostataka u hali [ejkova~a PETAK, 20. januar/sije~anj 2017. godine, Biha}

Godina XXI

Broj: 1082

cijena 1 KM

str. 2

www. usnkrajina.com.ba e-mail:usnovine bih.net.ba

Dok je u ure|enim zemljama prijevoz u~enika ne{to o ~emu se ne raspravlja, samo kod nas nema novca ni volje za rje{enje ovog problema, osim u op}ini Velika Kladu{a koja se mo`e pohvaliti boljim odnosom kada je rije~ o prijevozu, stipendijama i dr.

BIHA]KI GRADONA^ELNIK ODR@AO PRES KONFERENCIJU

Prijevoz srednjo{kolaca po novim kriterijima Dan prije zasjedanja Gradskog vije}a, 18. januara 2017. godine, biha}ki gradona~elnik [uhret Fazli} odr`ao je konferenciju za novinare na kojoj je govorio o Prijedlogu odluke o prijevozu u~enika srednjih {kola na podru~ju grada Biha}a. Ova aktivnost ve} je du`e vrijeme aktualna jer u gradskom bud`etu nema dovoljno sredstava za tu namjenu, barem ne onoliko koliko se ranijih godina izdvajalo i planiralo. Kako je pojasnio gradona~elnik, ne samo da za prijevoz biha}kih srednjo{kolaca nema dovoljno para ve} nema ni odluke po kojim kriterijima su ta sredstva upla}ivana prijevoznicima. Naime, ranije su svi srednjo{kolci putnici imali pravo na besplatan prijevoz. To }e se predlo`enom odlukom mijenjati i to prema rije~ima Fazli}a treba biti socijalna mjera. Sredstva vi{e ne}e biti upla}ivana kao do sada prijevoznicima ve} preko Centra za socijalni rad direktno korisnicima. Kako, kome i na koji na~in su sredstva za pri-

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA USK-A

Nastava po~inje 30. januara Zimski raspust u {kolama Unskosanskog kantona produ`en je za jo{ jedan tjedan. Zbog snijega i hladno}e, po odluci Ministarstva obrazovanja USK-a, nastava }e u {kolama umjesto 23. januara po~eti u ponedjeljak 30. januara. Ova obavijest proslije|ena je svim osnovnim i srednjim {kolama USK-a. Nastava u drugom polugodi{tu trajat }e do zakonskog ostvarenja planiranog fonda sati i fonda nastavnih dana.

jevoz u~enika upla}ivana i tro{ena nije jasno pogotovo ako se ima u vidu da su za ove namjene tro{kovi od 2013. godine kada je iz bud`eta izdvojeno 50.000 KM do 2016. godine narasli na gotovo 700.000 KM. Nije jasno kako je do{lo do tolikog rasta tro{kova prijevoza kada iz godine u godinu imamo sve manji broj djece u {kolama. Bilo kako bilo gradona~elnik }e za ove tro{kove za teku}u godinu predlo`iti puno manji iznos, a na Gradskom vije}u je da donese kona~nu odluku. [to se ti~e vremenskih uvjeta i problema koje je snijeg ovih dana prouzro~io u gradu Biha}u, gradona~elnik Fazli} je naglasio da Grad poduzima sve mjere kako bi stanje normalizirali i da u tome uspijevaju. Putevi su prohodni a gra|ane je pozvao da sukladno odluci o komunalnoj djelatnosti o~iste prilaze ispred porodi~nih ku}a i zgrada kolektivnog stanovanja i da to u~ine i pravna lica ispred poslovnih prostora. / N. Pirali}


2

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

INSTITUT ZA TRA@ENJE NESTALIH USK

Revizija posmrtnih ostataka u hali [ejkova~a P

roces tra`enja osoba nestalih u domovinskom ratu na prostoru Bosne i Hercegovine ni nakon vi{e od dvije decenije nije zavr{en. Prema evidenciji Instituta za tra`enje nestalih USK-a, kada je u pitanju prostor Bosanske krajine jo{ uvijek se traga za oko 1.200 osoba a na ~itavom prostoru Bosne i Hercegovine za ne{to manje od 8.000 nestalih osoba. Mujo Begi}, {ef Instituta za tra`enje nestalih USK-a, isti~e da su ostali jo{ najte`i, uglavnom pojedina~ni, slu~ajevi prisilnih nestanaka u kojima su ljudi ubijani a zlo~ini dobro prikrivani.

Vrijeme bitan faktor u pronalasku nestalih - Na stotine, pa i hiljade je pojedina~nih zlo~ina po~injeno u minulom ratu. Ti zlo~ini su zata{kani, dobro prikriveni, i to ne treba da ~udi jer se tu naj~e{}e radi o krivi~nim djelima ratnog zlo~ina. Po~inioci su tragove zlo~ina nastojali dobro sakriti kako za iste nikad ne bi odgovarali. Na `alost to se reflektuje na sam proces tra`enja nestalih. S druge strane pro-

tok vremena je tako|er jedan od razloga {to jo{ uvijek tragamo za ovolikim brojem nestalih. Iako postoje saznanja, pa ~ak i svjedoci po~injenih zlo~ina, ~esto budemo u situaciji da nas njihovi iskazi odvedu na krivi trag. Ne zato {to ne `ele sura|ivati ve} su odre|ene doga|aje zaboravili i nisu vi{e sigurni kako i gdje se zlo~in desio. Svi znamo da je ovo dug i te`ak proces, ali moramo u~initi sve da ga u najskorije vrijeme privedemo kraju jer pritisak je ogroman i na one koji u~estvuju u tom procesu, a posebno na porodice koje ni nakon 20 i vi{e godina o sudbini svojih najmilijih ne znaju ni{ta - isti~e Begi}. Tokom 2016. godine na podru~ju Bosanske krajine ura|ene su ekshumacije na vi{e lokaliteta. Ekshumirani su posmrtni ostaci iz masovne grobnice "Hozi}a kamen" u op}ini Bosanski Novi gdje su prona|eni posmrtni ostaci 11 logora{a iz logora Niska glava. Radilo se i na vi{e lokacija gdje su bili u pitanju pojedina~ni slu~ajevi i gdje su ekshumirani posmrtni ostaci nestalih s podru~ja

Biha}a, Prijedora i Sanskog Mosta. U 2017. ekshumacije }e se raditi na podru~ju op}ina Prijedor, Skender Vakuf, posebno na lokalitetu Kori}anskih stijena gdje se jo{ uvijek traga za posmrtnim ostacima oko 100 `rtava.

Dobra suradnja s MUP-om USK i Tu`ila{tvom u Biha}u - Do{li smo do odre|enih informacija gdje bi se ti posmrtni ostaci mogli i nalaziti. Mo`da najzna~ajnija aktivnost koju }e ove godine provoditi Institut za tra`enje nestalih USK-a je proces revizije posmrtnih ostataka `rtava koje se nalaze u Identifikacijskom centru "[ejkova~a". Taj pro-

ces smo zapo~eli 17. januara. Nosilac aktivnosti je Tu`ila{tvo USK-a, odnosno Odjel za ratni zlo~in. U skladu s tim naredbama Institut za tra`enje nestalih i vodi proces revizije u koji je uklju~eno i Ministarstvo unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona. Reviziju posmrtnih ostataka `rtava koje se nalaze u [ejkova~i radimo prvenstveno iz razloga kako bi utvrdili stvarno stanje odnosno da bi izvr{ili identifikaciju `rtava koje pripadaju mandatu ovog Instituta i one koje su identificirane prije toga. S druge strane reviziju radimo kako bi donijeli tu`ila~ke odluke i sudske odluke o odre|enim posm-

U ovoj godini ekshumacije }e se raditi na podru~ju Prijedora, Skender Vakufa, posebno na lokalitetu Kori}anskih stijena gdje se traga za posmrtnim ostacima oko 100 `rtava

Mujo Begi}

rtnim ostacima koji se ne mogu identificirati. Ima i slu~ajeva gdje je izvr{ena identifikacija posmrtnih ostataka, ali ih porodica ne mo`e preuzeti. U takvim slu~ajevima }emo zajedno s Tu`ila{tvom USK-a morati donositi odluke {ta s tim posmrtnim ostacima. Ima i odre|en broj posmrtnih ostataka iz Drugog svjetskog rata koje }emo tako|er, shodno tu`ila~koj odluci, tretirati. Ona }e najvjerovatnije biti ukopana na sudskim parcelama u op}inama gdje su ekshumirana. Kroz ovaj proces radit }emo na uzimanju dodatnih uzoraka u nekim slu~ajevina sve s ciljem kona~ne identifikacije posmrtnih ostataka koji se nalaze u [ejkova~i. Revizija posmrtnih ostataka je prema na{im informacijama ve} zavr{ena u kosturnicama u Mostaru, Nevesinju... Dobro je da smo i mi krenuli u taj proces. O~ekujemo da }e ova aktivnost rezultirati i otkrivanjem odre|enog broja novih identiteta jer je DNK metoda posljednjih godina uznapredovala. Pored revizije radit }emo ekshumacije u

op}inama Glamo~, Biha}, Sanski Most, Prijedor, Bosanska Dubica, Bosanska Kostajnica i Skender Vakuf. Vremenski uvjeti ne dozvoljavaju izlazak na teren, ali ~im to bude mogu}e krenut }emo s planiranim aktivnostima. Imamo saznanja o nekoliko lokaliteta na prostoru Krajine koji kriju posmrtne ostatke stotina `rtava. Najve}i broj nestalih je s podru~ja op}ine Prijedor. Tamo i o~ekujemo da prona|emo najve}i broj nestalih osoba - ka`e Begi}. U nekim od op}ina Bosanske kranije tra`enje nestalih osoba je zavr{eno oko 90 posto. U op}inama Klju~ i Sanski Most od ukupnog broja nestalih preko 80 posto je prona|eno i to je ono pozitivno u cijeloj ovoj pri~i jer kako vrijeme odmi~e sve su manje {anse za otkivanje sudbina nestalih. - Ovom prilikom isti~em jako dobru suradnju Instituta za tra`enje nestalih USK s MUP-om i Tu`ila{tvom u Biha}u. Da toga nema proces tra`enja nestalih u minulom ratu bio bi daleko te`i i sporiji - isti~e Begi}. / N. Pirali}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

3

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

BOSANSKA KRUPA: OSNOVNA [KOLA U PI[TALINAMA

KO M E N TA R

Snijeg uru{io krov i uni{tio u~ionice Bez politikantstva Nakon olujnog nevremena pro{log vikenda u Bosanskoj Krupi do{lo je do uru{avanja krova na zgradi Osnovne {kole u Pi{talinama. Situaciju je dodatno pogor{ao snijeg koji je obilno padao pa je nekoliko u~ionica natopljeno vodom. - ^etiri u~ionice su skoro u potpunosti uni{tene. Struja je bila upitna pa je isklju~ena. Prema mom mi{ljenju, djeca vi{e ne bi smjela i}i u taj objekt, ~ak i da se popravi trenutno stanje. Jednostavno, sve bi se moglo sru{iti - kazao je Amir Veli}, direktor {kole. Direktor Veli} dodaje da je stanje mnogo gore od onog {to se na prvi pogled vidi. - To je dotrajao i stari objekt iz 1928. godine, koji ionako nije bio funkcionalan za odvijanje nastave - ka`e Veli}. Oglasili su se i iz Vije}a roditelja. Oni isti~u da su uslovi za odvijanje nastave u ovoj {koli odavno bili ispod svih standarda, a sve zbog prisustva vlage, dotrajalih podova i nemogu}nosti zagrijavanja u zimskim uslovima. Napominju i da je 2006. godine zapo~eta izgradnja novog

Ro{i}

Muharemovi}

[kolu obi{li premijer Ro{i} i ministar Muharemovi} U neuslovnost prostorija u kojima u~enici poha|aju nastavu uvjerili su se premijer USK Husein Ro{i} i resorni ministar Adis Muharemovi}. Do po~etka dugog polugodi{ta ostalo je jo{ desetak dana, a |aci iz Pi{talina jo{ uvijek ne znaju gdje }e sjesti u {kolske klupe. U rje{avanje ovog problema uklju~ili su se i zastupnici u Skup{tini USK, Mehmed Mahi} i Sanil Hasi}. Zaklju~eno je da Vlada USK-a odmah nakon usvajanja bud`eta za ovu godinu izna|e sredstva i u {to kra}em roku osposobi barem dio {kole u kojem bi se odvijala nastava.

BORBA PROTIV KORUPCIJE

objekta, ali ni nakon 10 godina radovi nisu zavr{eni. Roditelji sada zahtijevaju hitan zavr{etak izgradnje nove {kole. - Tra`imo od Kantonalnog ministarstva za obrazovanje da se napokon uozbilje kad je rije~ o izgradnji {kolskog objekta u Pi{talinama. Zar je mogu}e da se objekt takve va`nosti gradi punih 10 godina? Zbog toga apelujemo na sve odgovorne, a prije svega na Ministarstvo obrazovanja USK, da se poduzmu svi neophodni koraci i smogne snage da projekt kona~no ugleda svjetlo dana, jer i na{a djeca zaslu`uju normalne uslove {kolovanja. Dosta nam je pustih obe}anja poru~uju roditelji u~enika. Sigurnost djece u {koli opasno je naru{ena, ka`u svi. Podovi su natopljeni vodom a sada prijeti i uru{avanje zidova. Za djecu je i do sada bilo opasno dolaziti u {kolu, a kamoli nakon ovoga, isti~u. - Zimski raspust se bli`i kraju i nastava treba po~eti 23. januara. Iskreno, ne vjerujem da }emo do tog datuma uspjeti sve sanirati i da }e djeca krenuti u {kolu - ka`e direktor Veli}.

KANTONALNI SUD U BIHA]U

Po~elo su|enje za Bibanovi} i kriminal u “[umama� Musi} na prezentaciji APIK-a Izvje{taj je prezentirao direktor Hasim [aboti} Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u zgradi Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine u Sarajevu organizirala je prezentaciju "Prvog izvje{taja monitoringa provo|enja Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i Akcionog plana za provo|enje Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.". Tokom prezentacije Monitoringa za prvu godinu od usvajanja Strategije poseban naglasak bio je stavljen na realizirane aktivnosti iz Akcionog plana, te na strate{ke ciljeve za predstoje}i period. Izvje{taj je prezentirao direktor ove institucije Hasim [aboti}. U ime Vlade Unsko-sanskog kantona prezentaciji su bili prisutni glavni nosioci aktivnosti na provo|enju strategije za borbu protiv korupcije Ervin Bibanovi}, ministar unutra{njih poslova USK-a i Jasmin Musi}, savjetnik premijera Huseina Ro{i}a.

- Kriminalna i udru`ena aktivnost optu`enih, prema Tu`ila{tvu, odvijala se kroz procedure javnih nabavki i dodjele ugovora osnovom kojih su od pravnih i fizi~kih lica koja se bave sje~om {ume zahtijevali i primali novac i druge stvari ili usluge Pred Kantonalnim sudom u Biha}u u utorak, 17. januara, zapo~eo je glavni pretres protiv \evada Muslimovi}a, biv{eg direktora Unsko-sanskih {uma, kojeg Kantonalno tu`ila{tvo, zajedno sa jo{ pet osoba, tereti za krivi~no djelo organiziranog kriminala u vezi s nizom koruptivnih krivi~nih djela, kao {to su primanje i davanje mita te zloupotreba polo`aja i ovlasti. Tu`ila{tvo USK najavilo je da }e kroz saslu{anje 40 svjedoka optu`be potvrditi sve navode jedne od najopse`nijih optu`nica za organizirani kriminal koje su do sada podigli, i to protiv \evada Muslimovi}a, Fadila [ehi}a, Sabahudina Solakovi}a, Enesa Kari}a, Fadila Siri}a i Rasima Mehmedovi}a, odgovornih lica [PD Unsko-sanske {ume. Prema ranijim navodima optu`nice, Muslimovi}u i ostalima stavlja se na teret da su u periodu od 2006. do sredine 2014. godine na podru~ju USK-a, prvenstveno na podru~ju op}ine Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa i Sanski

Most, iskori{tavali svoje slu`bene polo`aje. "Prvooptu`eni \evad Muslimovi}, kao direktor poduze}a i {ef grupe za organizirani kriminal i drugooptu`eni Fadil [ehi}, kao izvr{ni direktor za {umarstvo, skupa sa ostalima optu`enima na pozicijama upravnika i predsjednika Komisije za javne nabavke, zajedno su ~inili organiziranu kriminalnu grupu, na na~in da su po razra|enom zajedni~kom planu, u kojem je svako od optu`enih imao svoju jasno odre|enu ulogu, koriste}i dominanti polo`aj koji je imala [PD Unsko-sanske {ume na tr`i{tu drveta i drvenih sortimenata, od vi{e privrednih dru{tva koja se bave sje~om drveta primali novac i druge darove, pri ~emu su sebi pribavili korist u iznosu od 540.100,00 KM i zahtijevali jo{ dodatnih 76.500,00 KM", navodi se u optu`nici. Kriminalna i udru`ena aktivnost optu`enih, prema Tu`ila{tvu, odvijala se kroz procedure javnih nabavki i dodjele ugovora osnovom kojih su od pravnih i fizi~kih lica koja se bave sje~om {ume zahtijevali i primali novac i druge stvari ili usluge. Prvooptu`eni Muslimovi} i ostali ve} ranije su se izjasnili da nisu krivi ni po jednoj ta~ki optu`nice. Muslimovi} je uhap{en u junu 2014. godine u akciji SIPA-e i MUP-a USK kodnog naziva "Koverta".

PI[E: Safet HRNJICA Izjave {to su ih nakon nedavne dvodnevne posjete Unsko-sanskom kantonu dali federalni i kantonalni premijer Fadil Novali} i Husein Ro{i} koliko-toliko bi trebale probuditi nadu i vjeru da obe}anja koja smo sada dobili ovaj put ne}e ostati mrtvo slovo na papiru. Na licu mjesta smo uvjereni da ranija obe}anja nisu realizirana zbog gre{aka prethodne kantonalne izvr{ne vlasti. Zna se ko je, gdje i kako pogrije{io i to je dobar preduvjet da Vlada na ~elu s premijerom Huseinom Ro{i}em na regularan na~in sastavi listu projekata iz Unsko-sanskog kantona koje }e financijski podr`ati Vlada Federacije BiH. Uglavnom se radi o prioritetnim projektima iz oblasti putnih komunikacija u Unskosanskom Kantonu i prema dr`avnom centru, ulaganjima u Nacionalni park "Una" te ulaganjima u sektor privrede i poljoprivrede. U svom obra}anju premijer Novali} je rekao da }e za pomo} Unsko-sanskom kantonu uz sve spomenuto biti izdvojena i tri miliona KM od ~ega }e milion biti ulo`en u Kantonalnu bolnicu u Biha}u. Kao i prije dvije godine Novali} je naglasio da su njemu i ostalim ~lanovima federalne delegacije u Unsko-sanskom kantonu i dalje interesantni ve} spominjani projekti. Prvi se ti~e nove mre`e cesta koji se mo`e realizirati uz podr{ku Javnog preduze}a Ceste Federacije BiH. U tu svrhu federalna izvr{na vlast na ~elu s premijerom Novali}em spremna se i kreditno zadu`iti {to je iz ugla Krajine i Kraji{nika za svaku pohvalu. Drugi projekt se ti~e kontinuirane podr{ke poljoprivrednoj proizvodnji o ~ijoj se konkretizaciji i realizaciji stara resorni ministar [emsudin Dedi}. Osim poljoprivredi Vlada Federacije BiH spremna je na permanetno pru`anje podr{ke razvoju ovda{njeg turizma. Zbog toga je i dalje aktualan projekt izgradnje aerodroma u Golubi}u. Cijene}i da bi novim pristupom u tretiranju turizma u USK-u mogli ostvarivati znatno ve}e prihode, premijer Novali} je zatra`io da gradska administracija na ~elu s novim gradona~elnikom [uhretom Fazli}em ~im prije privede kraju posao izrade nedostaju}e projektne dokumentacije kako bi se u optimalnom roku moglo krenuti s pripremnim i ostalim gra|evinskim radovima. Sa vi{e se optimizma treba nadati da izgovoreno i napisano ovaj put ne}e ostati mrtvo slovo na papiru. Druk~ije re~eno treba se nadati da }e sve obe}ano biti i ostvareno. Na nama je da ne odustajemo od onog {to smo tra`ili uz uvjet da vi{e razine vlasti preko na{ih izabranih predstavnika u federalnoj i dr`avnoj zakonodavnoj vlasti svakodnevno podsje}amo na probleme s kojima se suo~avamo i na obe}anja koja smo dobili u svrhu njihovog skidanja s dnevnog reda. Ukoliko, me|utim, `elimo da br`e na|emo put za br`i izlaz iz veoma te{ke ekonomske situacije, jasno je da se najvi{e moramo osloniti na vlastite snage uz uvjet da jedni u druge imamo vi{e povjerenja. Kad se to ima na pameti, onda je samo po sebi jasno da bi se svi skupa u korist op}eg dobra i interesa trebali odre}i sveprisutnog politikantstva. Svi koji se imalo razumiju u politiku morali bi u vlastiti i zajedni~ki fokus staviti interese ~ijom bi se realizacijom moglo doprinijeti boljem `ivotu ovda{njih gra|ana. A prvi potez u tom smjeru nu`no je povu}i u oblasti stabiliziranja rada kantonalne izvr{ne vlasti kojoj se treba osigurati okvir neophodan za nesmetano funkcioniranje i provo|enje svih za ovu godinu planiranih politika. Jasno je da vi{e razumijevanja trebaju i moraju pokazati odgovorni politi~ari iz stranaka pozicije, ali i politi~ari iz stranaka parlamentarne opozicije jer je i jednima i drugima stalo da se zaustave svi primije}eni negativni trendovi me|u kojima su masovni odlasci "trbuhom za kruhom" u inostranstvo najalarmantniji.


4

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

aktualnosti OP]INSKI SUD U BIHA]U

Ukinut pritvor tu`iocu Idrizu Begi}u Tu`ilac Idriz Begi} uhap{en je u okviru akcije "Miligram" i tereti se za krivi~no djelo primanja dara i drugih oblika koristi Uva`avaju}i djelimi~no `albu obrane, Op}inski sud u Biha}u pustio je na slobodu Idriza Begi}a, tu`ioca USK osumnji~enog za krivi~no djelo primanja dara i drugih oblika koristi. Nakon {to je Kantonalni sud u Biha}u uva`io `albu obrane i ukinuo produ`enje pritvora tu`iocu Begi}u, slu~aj je vra}en Op}inskom sudu u Biha}u ponovo na razmatranje. Tu`ilac Idriz Begi}

uhap{en je u okviru akcije "Miligram" i tereti se za krivi~no djelo primanja dara i drugih oblika koristi. Begi} je i ranije dovo|en u vezu s prikrivanjem dokaza u predmetu Cvijan Radi} i drugi. Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e suspendiralo ga je 2014. godine jer je protiv njega vo|ena istraga u Kantonalnom tu`ila{tvu Livno. Suspenzija je uslijedila zbog nemara u vo|enju slu~aja ubojstva srpskog povratnika i op}inskog inspektora u Biha}u Cvijana Radi}a te ubojstva generala HVO-a Vlade [anti}a. Teretio se za nemar u vr{enju slu`bene du`nosti, neopravdano ka{njenje u vr{enju radnji u vezi s vr{enjem du`nosti tu`ioca te pona{anje u sudu i tu`ila{tvu koje {teti ugledu tu`ila~ke funkcije.

www.usnkrajina.com.ba

TU@ILA[TVO UNSKO-SANSKOG KANTONA PODIGLO OPTU@NICE

Perviz i Beganovi} prodavali elektri~nu energiju Tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona podiglo je optu`nicu protiv Osmana Perviza i Samira Beganovi}a iz Cazina zbog krivi~nog djela neovla{tene trgovine elektri~nom energijom. - Optu`ene se tereti da su ra~une koje im je Elektrodistribucija ispostavljala uve}avali svojim korisnicima, odnosno privrednim dru{tvima koja nisu imala svoje mjerno mjesto. Dakle, oni su primali jedan zbirni ra~un za elektri~nu energiju koji su dijelili privrednim dru{tvima, s tim da su te ra~une uve}avali - kazala je Jasmina Husi}, glasnogovornica Tu`ila{tva USK. Prvooptu`enog Osmana Perviza sumnji~i se da je kao direktor dru{tva "TKA" d.o.o iz Cazina od 2000. do 2007. godine prodavao elektri~nu energiju, iako je znao i bio svjestan da nema ovlast za takve radnje. Naime, Perviz je u ime "TKA" d.o.o. Cazin sa

“

Ispostavljali fakture na ime isporuke elektri~ne energije za 60 privrednih dru{tava iz Cazina, Biha}a i Velike Kladu{e

Prvooptu`eni Perviz, falsificirao ra~une za elektri~nu energiju

mjernog mjesta ovog dru{tva od distributivnog sistema elektri~ne energije JP Elektroprivreda BiH d.d. uve}avao iznose za ra~une elektri~ne energije i ispostavljao fakture na ime isporuke elektri~ne energije za skoro 40 privrednih dru{tava iz Cazina, Biha}a i Velike Kladu{e, ~ime je pribavio korist "TKA" d.o.o. Cazin u iznosu od 585.962,94

KM koje je potom koristio za teku}e poslovanje dru{tva. Drugooptu`enog Samira Beganovi}a tereti se da je od kraja 2007. do po~etka 2009. godine, kao direktor dru{tva "TKA" d.o.o. iz Cazina, iako je znao i bio svjestan da nema ovlast za trgovinu elektri~nom energijom, kao ni dru{tvo koje je predstavljao, uve}avao iznose za ra~une elektri~ne

energije i ispostavljao fakture na ime isporuke elektri~ne energije za blizu 20 privrednih dru{tava iz Cazina, Biha}a i Velike Kladu{e, ~ime je pribavio korist "TKA" d.o.o. Cazinu iznosu od 287.743,17 KM koje je potom koristio za teku}e poslovanje dru{tva. Optu`nicu protiv Perviza i Beganovi}a potvrdio je Op}inski sud u Cazinu.

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI USK

Neka direktori podnesu ostavke i vrate novac Prijedlog Zakona o pla}ama i naknadama ~lanova organa upravljanja nije ni{ta vi{e od jeftinog politi~kog poteza s obzirom da ve} postoji Odluka koja ograni~ava primanja svih direktora i orga-

na upravljanja, istaknuto je na pro{lotjednoj press konferenciji Stranke demokratske aktivnosti USK. Odluku, naime, nisu po{tovali upravo direktori koji pripadaju trenutnoj vladaju-

}oj strukturi jer je poznato da direktori pojedinih domova zdravlja, Zavoda zdravstvenog osiguranja, Kantonalne bolnice i sli~nih ustanova primaju pla}e od {est ili vi{e hiljada maraka, istaknuto je. S druge strane, direktori imenovani iz A SDA: Unsko-sanske {ume, Direkcija za ceste, Socijalno-pedago{ka `ivotna zajednica i Lje~ili{te Gata, Odluku su ispo{tovali odmah po dono{enju i izvr{ili smanjenje pla}a. Stranka demokratske aktivnosti podr`ava dono{enje ovog Zakona, ali smatramo da taj korak ne amnestira direktore koji nisu po{tovali Odluku ranijeg saziva Vlade USK i Skup{tine, te tra`imo da isti podnesu ostavke i nezakonito ste~ena financijska sredstva vrate u bud`ete ustanova na ~ijem su ~elu. Bio bi to moralan ~in i jedini na~in da se poka`e da se ne radi o jo{ jednom jeftinom medijskom istupu, poru~uju iz A SDA USK-a.

OKRUGLI STOL FORUMA MLADIH GO SDP BIH BIHA]

Da misli postanu stvarnost Forum mladih GO SDP BiH - Biha} u galeriji Kulturnog centra u Biha}u organizirao je okrugli stol pod nazivom "Neka va{e misli postanu stvarnost". Cilj okruglog stola bio je da se okupe mladi grada Biha}a i istaknu probleme i daju prijedloge za njihovo rje{enje. - Ovo nije politi~ki skup, niti favoriziranje neke stranke. Cilj nam je bio da mlade stavimo u prvi plan, te da iska`u svoje probleme i daju prijedloge

rje{enja na iste. Ovim okruglim stolom donijeli smo zajedno odre|ene zaklju~ke koje }emo uputiti gradskim vije}nicima. Samo zajedni~kim snagama mo`emo doprinijeti ljep{em i ugodnijem `ivotu u na{em Biha}u. Poslali smo poruku da ne `elimo da Biha} u doglednom vremenu postane grad staraca, jer smo uvjereni da itekako grad Biha} ima perspektivnu i ambicioznu omladinu, koja

je na`alost zapostavljena istakao je Aljo{a Bobi} iz Foruma mladih GO SDP Biha}. Mladi su istaknuli kao jedan od goru}ih problema prijevoz u~enika, te na~in subvencioniranja prijevoza. Jedan od konkretnih prijedloga je da se oformi vije}e mladih grada Biha}a, {to bi mladim ljudima bilo podr{ka. Aktivno bi se uklju~ili u rad vije}a, a sve s ciljem ostanka u svom rodnom gradu.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

5

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

NOVI PROJEKTI NP UNA

“Unaland” za razvoj unske kontinentalne rivijere Amarildo Muli}, direktor Nacionalnog parka Una, u suradnji s partnerima radi na realizaciji ideje koja }e u ovoj godini biti i zvani~no promovirana. Radi se o projektu koji nosi naziv "Unaland", ~iji je cilj razvoj unske kontinentalne rivijere. U tom dugoro~nom projektu bit }e obuhva}eno cijelo podru~je Unskosanskog kantona u fazama. - Pravimo jedan marketin{ki brend koji u trajanju od deset-petnaest godina treba stvoriti uvjete na bazi javnog i privatnog partnerstva, na bazi kapaciteta koje ova dolina ima, a sve s ciljem za{tite i odr`avanja, posebno rijeka, ali i svih drugih prirodnih vrijednosti, jer treba naglasiti kako sve ijedan grad i sve ijedna op}ina na podru~ju Federacije BiH i RS-a u svojim strate{kim dokumentima, kao glavni strate{ki okvir razvoja, imaju poljoprivredu i turizam. Dakle, na{a jedina {ansa jesu prirodni resursi - kazao je direktor Muli}.

kulturno-historijsko naslije|e zasigurno su veliki turisti~ki potencijal i prilika za ekonomski razvoj i prosperitet. Sve to ima dodatnu vrijednost ako se uzme u obzir blizina Evropske unije, posebno Republike Hrvatske, s kojom grani~imo. Tokom ljeta veliki broj turista s Jadrana dolazi i svra}a u Biha} i Nacionalni park Una te u`iva u ljepotama ovog kraja. Uprkos svim ovim ~injenicama, Biha} je grad ~ija

ekonomija jo{ uvijek nije do`ivjela svoj uzlet. Direktor Muli} isti~e da je potreban ve}i interes lokalnih i kantonalnih vlasti u cilju realizacije odre|enih projekata koji su neophodni za daljnji razvoj turizma u Nacionalnom parku Una i ovoj regiji. - Dva su prioritetna projekta koja trebaju podr{ku lokalnih vlasti, {to bi dalo energiju za jo{ ja~i iskorak u smislu ekonomske valoriza-

cije ovog prostora. Prvi je prioritet modernizacija i asfaltiranje prilaznih puteva koji vode prema vodopadu [trba~ki buk, kao jednoj od najatraktivnijih zona u Nacionalnom parku Una. To je prostor od Gorjevca preko [trba~kog buka do Ora{ca. Rije~ je o prstenu du`ine 22 kilometra koji bi napravio ambijent za jo{ ja~i razvoj Nacionalnog parka Una, ali i za ruralni razvoj ovog kraja u

Veliki potencijal Nacionalni park Una i prirodne ljepote grada Biha}a uz

smislu uklju~ivanja lokalnog stanovni{tva u ovu pri~u, kroz malo poduzetni{tvo s ciljem ponude tradicionalnih doma}ih proizvoda specifi~nih za ovaj dio Bosne i Hercegovine. Bez realizacije ovog projekta vrlo je te{ko privu}i investicije i voditi odre|ene aktivnosti u zimskom periodu kada su u pitanju zone koje su veoma atraktivne. A drugi prioritet jeste nastavak zapo~etog asfaltiranja dionice Kulen Vakuf - Martinbrod u du`ini od ~etiri kilometra. I ovaj je projekt vrlo zna~ajan za razvoj turisti~kih obilazaka ovog podru~ja i ju`ne zone u Nacionalnom parku Una, a istovremeno za kvalitetu `ivota lokalnog stanovni{tva koje bi kona~no bilo povezano s Biha}em, {to bi stvorilo pretpostavke za lak{u i br`u komunikaciju ka`e Muli} Kad su u pitanju turisti~ke posjete Nacionalnom parku Una, evidentan je ogroman porast tokom posljednjih nekoliko godina. Rezultat je to kontinuiranog i mukotrpnog rada i zalaganja na promociji Nacionalnog parka Una, kao

i na unaprje|enju sadr`aja i ponuda.

Modernizacija puteva - Na{a je procjena da oko 80 posto Nacionalnog parka Una nije pod posebnim re`imom naplate ulaza, {to nam govori da je uz 65.000 evidentiranih posjeta u pro{loj godini, Nacionalni park posjetilo negdje oko 100.000 turista, isti~e direktor Muli}, potvr|uju}i brojkama da Nacionalni park Una, sa svim svojim prirodnim ljepotama i kapacitetima, mo`e biti generator ekonomskog razvoja ovog dijela BiH. Kada je u pitanju unaprje|enje turisti~kih ponuda i sadr`aja na podru~ju Nacionalnog parka Una, direktor Muli} isti~e kako je odre|eni interes pokazan u pogledu fotosafarija, ali i posjeta starim gradovima Unsko-sanskog kantona. U tom smislu direktor Muli} isti~e da najvi{e o~ekuje pomo} s federalnog nivoa. Prioritet jeste modernizacija i asfaltiranje puteva u zoni [trba~ki buk u du`ini od 22 kilometra.

NA PODRU^JU ZA OSLOBA\ANJE PLA]ANJA PREBIHA] UNSKO-SANMIJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SKOG KANTONA

Studenti promovirali Peticiju potpisalo Nema 353 gra|ana nesta{ice kampanju EU za tebe Peticija za osloba|anje pla}anja premije zdravstvenog osiguranja za djecu do navr{ene 15. godine, u~enika i redovnih studenata do 26. godine, koju je potpisalo 353 gra|ana USK-a, upu}ena je Vladi i resornom ministarstvu USK. Pismo podr{ke za ovu peticiju stiglo je od 11 bosanskih

nevladinih organizacija. Peticijom se tra`i hitno uskla|ivanje kantonalnih propisa s federalnim Zakonom o zdravstvenoj za{titi, kojim su spomenute ketegorije oslobo|ene pla}anja premije. U peticiji se izme|u ostalog ka`e da, ukoliko Vlada USK-a, a primarno kantonalni resorni ministar, u roku od sedam dana ne usklade svoje akte, uslijedit }e prijave federalnom i kantonalnom zdravstvenom inspektoru, Ministarstvu zdravlja FBiH, te nadle`nom redovnom sudu.

peleta

Nesta{ice peleta u Unskosanskom kantonu, za razliku od ostatka BiH, nema. Peleta u USK-u ima u dovoljnim koli~inama iako je zbog niskih temperatura potra`nja pove}ana. Cijena od 300 KM je tako|er prihvatljiva ako se ima u vidu da se u drugim podru~jima BiH tona peleta napla}uje i po 450 KM. Ka{njenja sa isporukom peleta, ka`u u poduze}u koje se bavi proizvodnjom i prodajom, nema. Isporuka, naime, traje najkasnije do sedam dana.

Dio pitanja zna~ajnih za integraciju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju promovirana su u Biha}u. Rije~ je o projektu Ureda visokog predstavnika u BiH, a u kojem su anga`irani predstavnici 14 javnih univerziteta. Studenti iz Banje Luke i Biha}a rade u zajedni~kom timu, a ovog tjedna gra|anima su predstavili ovu inicijativu. U svim ve}im gradovima u BiH prezentirat }e se kampanje koje }e kreirati sedam timova studenta sa svojim mentorima. Planirano je da sadr`avaju i prezentiraju percepciju mladih kao i njihovo mi{ljenje o reformskoj agendi, posebno u podru~ju

BIHA], Ul. 502. redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 vite{ke brigade bb ra~unovodstvo: 226-488 (tel./fax); marketing: 226-485 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE” d.o.o. Redakcijski kolegij: Sanela Pa{agi}, Safet Hrnjica, direktor: Safet Hrnjica Svjetlana ^elan, i Osman Deli} izvr{na direktorica: Sanela Pa{agi} novinari : Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi}, Niha D`ani} Ninski

obrazovanja, radnog iskustva i poduzetni{tva. U projektu "EU ZA TEBE", u~estvuju studenti Ekonomskog fakluteta Univerziteta u Biha}u. Koje su prednosti ulaska BiH u EU, kako gra|anima odgovoriti na nedoumice i

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

pitanja koja ih zanimaju cilj je ove kampanje koja svima, a posebno studentima, `eli pomo}i u tom procesu. Najbolji tim u ovoj kampanji bit }e nagra|en posjetom Briselu i zvani~nim instiucijama EU.

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka

Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d.

Registarski broj: 4263024120002 Ra~un broj: 1610350008520037

DTP: Osman Deli}, Antonija Duri}, Hilmija Hrnji} PDV broj: 263024120002

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha}


6

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

Ho}u da ka`em

PI[E: Halid ALIJAGI] "Sio ti ovog sniga! Pada k'o nekad. Kad se samo sjetim onih zimskih srida i subota… onih utakmica na televiziji. Vani sipi snig, a mi u birtiji gledamo utakmicu. Gazda obavezno iz ku}e snese onaj malehni televizor pa ga postavi na {ank. Sitni oni igra~i, a lopta ti do|e ko bjela ta~kica koja leta na sve strane. Mene, ama ba{ svaki put, zapane najdalji sto pa kad svi sko~e na noge, sko~im i ja i zavi~em: "Gooooo! Bra'o majstoreeee!" Nakon minute ostali me ~udno pogledaju, a kom{ija Ramiz, koji je tad bio u penziji, obavezno

drekne: "Sjedi mulac! Otkad se {anse broje ko golovi! Sto puta sam ti rek'o da ode{ kod majstora za o~i da ti ugradi dvogled! Mulac jedan!" Ja onda zovnem po pivu meni i njemu, a on me izgrli i izbalavi po obrazima k'o najro|enijeg. To mi te`e pane neg' ono "mulac jedan", al' de, {ta'{. Zato sam ja volio snigove koji su padali u {es' nave~e sridom i subotom. Sad je sve druk~ije. Oni pametni telefoni sjebali mi }eif. Svi se dr`e one: "\e god po{'o, na telefon mi do{'o!" Gledam na onaj svoj, u poned'ljak odsje~ena Dalmacija. Na{i se skijaju na Plitvicama. U utorak na{i opet skijaju na Plitvicama! Ka{nje skijanja jidu picu u restoranu! Pa kad rade… ~o'e~e!? Zato se neki vra}aju iz Njema~ke. Tamo se radi, nema Plitvica i pice radnim danom. Nego, kad smo kod toga, reci ti meni pametnjakovi}u, {ta se de{ava sa Evropom i Unijom. Ne{to tu {kripi", izbifla kom{ija

\e god po{’o, na telefon do{’o na prvu i osta `iv. Ja po starom obi~aju po~nem ne{to mucati pa se onda sjetim penzionisanog ministra vanjskih poslova Hrvatske Zdravka Mr{i}a, koji je nedavno rekao da je Unija ameri~ki projekt. Nastala je 1991. nakon raspada komunisti~kog bloka i Sovjetskog Saveza. Tada je Va{ington nametnuo svijetu postupak globalizacije, za koju se u SAD vjerovalo da }e njihovom kapitalu donijeti vlast nad svijetom. Globalizacija je trebala pretvoriti cijeli globus u jedno, nepodijeljeno tr`i{te za kapital nakupljen u SAD. Svrha nakupljanja slobodnog kapitala nije potro{nja, kojom se podi`e potra`nja za robom i uslugama koja poti~e otvaranje radnih mjesta i proizvodnju, ve} osvajanje svjetske vlasti. On ka`e da kapital, gospodarstvo i tr`i{te ne mogu vladati dr`avama i narodima. Kapital mo`e kupiti politiku i politi~are, ali kupljena politika ne

jam~i dobrobit narodima. Po njemu, globalizaciju su vodili slobodni kapital, transnacionalne korporacije i tehnologija, a nacionalne dr`ave su im i{le na ruku svojom depolitizacijom. Dr`ave su postale prosjakinjama, koje politiku vode na dug. U SAD kapital je uspio dr`avu podlo`iti gospodarstvu, gospodarstvo tr`i{tu, a tr`i{te sebi. Kapital je tu formulu nastojao sa SAD protegnuti na cijeli svijet. Me|utim, to nastojanje kapitala nije ba{ tako lako moglo pro}i. Ka`e da svijet treba mjesnu, izvornu i odgovornu politiku. Dakle, ljudi i narodi tra`e odgovornost i brigu, koje kapital i tr`i{te ne mogu pru`iti. Gleda me kom{o nekako ~udno, kao da ne{to ho}e re}i a ne zna kako. Pa }e ti odjednom: "Jebla te globalizacija! Pit'o sam te za Evropu, a ti… Na'}u ja sebi tog Mr{i}a… nekako se nama sjetim Mrk{i}a, gluho bilo, Nego, da ja tebi nje{to pro~itam. Onaj slavni ameri~ki revolucionar… da

KANTONALNO MINISTARSTVO ZA GRA\ENJE, PROSTORNO URE\ENJE I ZA[TITU OKOLI[A

Izrada Plana za{tite kvaliteta zraka U toku je izrada Plana za period od pet godina a vr{i je "CETEOR" d.o.o. Sarajevo Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a Unsko-sanskog kantona u utorak, 17. januara ove godine, u Biha}u je organiziralo radionicu u sklopu izrade Plana za{tite kvaliteta zraka USK-a. Kako je istaknuto ovom prilikom izrada Plana kvaliteta zraka za period od pet godina je u toku a vr{i je" CETEOR" d.o.o. Sarajevo. Na radionici u Biha}u, u okviru zadane teme, analizirane su oblasti: pregled izvr{enih

Ure|aj za mjerenje zaga|enosti zraka

aktivnosti na izradi Plana za{tite kvalitete zraka te prijedlog sistema upravljanja kvalitetom zraka u USK- a. U radnom dijelu govorilo se o izradi akcionog plana uklju~uju}i mjere za smanjenje emisije iz izvora zaga|enja zraka, o prijedlogu rokova za implementaciju mjera, uspostavi sistema upravljanja kvalitetom zraka u Unsko-sanskom kantonu, uklju~ivanju nadle`nih organa, uprave i upravnih organizacija, Kantona i op}ina te drugih pravnih lica u sistem upravljanja kvalitetom zraka, o utvr|ivanju planskih, upravno-administrativnih i tehni~ko-tehnolo{kih mjera, pra}enju i prognoziranju kvaliteta zraka, ocjeni ugro`enosti zdravlja gra|ana i ekosistema, informiranju i edukaciji u svrhu pobolja{anja kvaliteta zraka, ograni~enju i nadzoru nad emisijama te o uklju~ivanju parametara od kojih zavisi kvaliteta zraka u toku procedure izdavanja dozvola za izgradnju objekata koji mogu utjecati na kvalitet zraka. N. Pirali}

BOSANSKOKRUPSKI CRVENI KRI@ I BIHA]KA TRANSFUZIOLOGIJA

Uspjela akcija darivanja krvi

ti sad ne ~itam ime, bio je prava politi~ka sila i tvorac krilatice "Oporezivanje bez parlamentarizma je tiranija". Iako je bio posve normalan i racionalan, imao je neobja{njivu `elju da ga ubije grom. Tol'ko ~esto je pri~'o o tome da je to postala op}e poznata stvar, kako u njegovoj familiji i me|u prijateljima, tako i u javnosti. Izgleda da je netko slu{ao njegove molbe, opet }u ja, gluho ti bilo. 23. maja 1783. stajao je na ulazu prijateljeve ku}e kada je grom udario u dimnjak. Sve je naizgled pro{lo dobro, ali taj grom je ubio Jamesa, tako se ~ita, Jamesa, na licu mjesta, bez da je ostavio ikakav trag. Niko drugi nije bio ozlije|en!" [ta je tra`io, to je i dobio. Ja nemam te sre}e. Godinama svakome pri~am kako tra`im onaj euro d`ek pot, al… papriku sam dobio. Vliku… k'o hajdamak", zaklju~i kom{ija i razguli niz mahalu. A neka te, neka te, Red`o. U organizaciji Crvenog kri`a u Bosanskoj Krupi je organizirana 64. redovna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Crvenom kri`u partner je i ovaj put bila Slu`ba transfuziologije Kantonalne bolnice "Dr.Irfan Ljubijanki}" Biha}. U okviru akcije od 110 prijavljenih gra|ana, 101 ih je dalo krv. Ovo je bila 64. poslijeratna akcija dobrovoljnog darivanja. Na spisku bosanskokrupskog Crvenog kri`a, od po~etnih 13 darovatelja, danas ih je 456 i to onih koji redovno prate akcije. Osim njih ima i darivatelja koji daruju krv u pojedina~nim slu~ajevima. Darivatelji su svih uzrasta, svih nacionalnosti, svih vjera i s podru~ja cijele op}ine. Crveni kri` je i ovaj put za sve dobrovoljne darivatelje organizirao ru~ak, a on je iskori{ten za dru`enja, razgovore i planiranja novih akcija kojim }e Krupljani darivati najdragocjeniju te~nost kako bi pomogli drugima.

U BIHA]U 25. JANUARA

Drugi sastanak s gra|anima: Pitajte gradona~elnika U srijedu, 25. januara, u 12:00 sati u Muzeju AVNOJ-a odr`at }e se drugi otvoreni sastanak gradona~elnika Biha}a s gra|anima, na kojem svi zainteresirani mogu direktno pitati svog gradona~elnika sve {to ih zanima kada je u pitanju rad Gradske uprave i biha}kih javnih preduze}a i ustanova. Radi se o drugoj po redu radi-

jskoj emisiji koju realizira Radio Biha}, a koja }e biti emitirana u`ivo i u kojoj }e gradona~elnik [uhret Fazli} zajedno sa svojim pomo}nicima odgovarati na pitanja gra|ana. Emisija }e se odvijati u izmje{tenom studiju u Muzeju AVNOJ-a kako bi svi gra|ani mogli slobodno u~estvovati, a cilj je pove}anje transparent-

nosti rada i pribli`avanje Gradske uprave obi~nom gra|aninu. Pozivamo sve gra|ane da do|u i iskoriste priliku da pitaju gradona~elnika sve {to ih zanima. Oni koji nisu u prilici da prisustvuju, mogu nas pratiti na talasima Radio Biha}a na 92,3 i 94,7 MHz / poru~uju iz kabineta gradona~elnika.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

7

kanton

www.usnkrajina.com.ba

OBILJE@ENA 22.GODI[NJICA OSLOBA\ANJA VEDROG POLJA I PODPLJE[EVIĂˆKIH SELA

Ăˆasna i hrabra borba za svoj grad i dr`avu Gradska uprava Biha}a zajedno s biv{im pripadnicima Armije R BiH i HVO Regije Biha} obilje`ila je 22. godi{njicu oslobo|enja Vedrog Polja i podplje{evi~kih sela. Tim povodom biha}ki gradona~elnik [uhret Fazli} i predsjedavaju}i Gradskog vije}a Davor @upa organizirali su prijem za u~esnike ove akcije osloba|anja koja se dogodila 13. januara ratne 1995. godine. Kako je istaknuto, prije 22 godine pripadnici HVO Regije Biha} i 5. korpusa ARBiH zdru`enom i pomno pripremljenom akcijom iz defanzive krenuli su u ofanzivu osloba|anja biha}kih prigradskih naselja ~ime su, sprije~ili planove za osvajanje Biha}a od strane Vojske RS-a i pobunjenih Srba iz tzv. SAO Krajine.

Pomo} gradu i u miru Zahvaliv{i se ratnim komandantima i borcima na odzivu i dolasku, Davor @upa, predsjedavaju}i GV, kazao je da se shodno aktualnoj situaciji i danas vodi mirnodopska

- Zajedni~ka borba HVO, Armije R BiH i policije u Biha}u primjer je kako se zajedni~kim snagama mo`e boriti za svoju dr`avu borba za Bosnu i Hercegovinu i stoga su ovom gradu i BiH potrebni ~asni i po{teni ljudi spremni da se za njega bore. - U trenucima kada je na grad Biha} pokrenuta velika ofanziva vi ste zajedno s borcima Armije R

SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE USK-A

BiH, HVO Regije Biha} i policije pokazali kako se ~asno i hrabro bori za svoj grad i dr`avu BiH i zato sam po~astvovan {to vas danas mogu ugostiti i {to se svi zajedno mo`emo prisjetiti dana kada se ~asno branila dr`ava BiH.

Vi kao odgovorni i ~asni ljudi mo`ete pomo}i danas ovom gradu i u tom smislu iskoristit }u va{ potencijal jer i u miru se treba boriti za svoj grad i dr`avu BiH kazao je gradona~elnik [uhret Fazli}.

Slobodarski duh Senad [arganovi}, ratni komandant 501.slavne brigade u svom obra}anju istakao je da je unato~ daleko nadmo}nijim snagama i namjeri da se kona~no pokori Biha} i tada{nji Biha}ki okrug, kao za{ti}ena zona UN-a, zajedni~kom i koordiniranom akcijom branitelja HVO i 5. korpusa neprijatelju pokazano da Biha} ne}e biti osvojen i da }e slobodarski duh zajedni~ke borbe Bo{njaka i Hrvata opstati. - Mi pre`ivjeli ne smijemo dopustiti da se zaboravi na{a bli`a historija kada smo branili i obranili grad Biha} i dr`avu BiH. Zajedni~ka borba HVO, Armije R BiH i policije u Biha}u primjer je kako se zajedni~kim snagama mo`e boriti za svoju dr`avu i ovakve datume treba obilje`avati. Hvala organizatorima {to su nas okupili kako bi smo evocirali uspomene na ~asne i ponosne dane obrane Biha}a i BiH - kazao je Franjo Grgi}, ratni zapovjednik HVO Regije Biha}.

BIHA]: RADNI SASTANAK S PRESJEDNICIMA MJESNIH ZAJEDNICA

Oko 44.000 gra- Profesionalno i na usluzi gra|anima |ana tra`i posao Prema podacima Slu`be za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona krajem novembra u Unsko-sanskom kantonu na posao je ~ekalo vi{e od 44.000 gra|ana i ova brojka je imala tendenciju laganog rasta u odnosu na prethodni mjesec. Od ukupnog broja nezaposlenih

ne{to vi{e od 25.000 ili 57 posto su stru~ne osobe. U novembru je zaposleno 546 radnika, od ~ega 247 `ena. Najbrojnije zapo{ljavanje, prema iskazanim potrebama, realizovano je u Biha}u 144, a najmanje, svega pet radnika, zaposleno je u Bu`imu.

S ciljem upoznavanja sa stanjem u biha}kim mjesnim zajednicama te potrebama i planovima savjeta mjesnih zajednica za ovu godinu, biha}ki gradona~elnik [uhret Fazli} organizirao je prvi radni sastanak s predsjednicima mjesnih zajednica. Zajedni~ki sastanak bio je prilika da predsjednici savjeta mjesnih zajednica iznesu probleme s

kojima se susre}u u svome radu te o~ekivanjima od strane Gradske uprave Biha}a kada je u pitanju 2017. godina i kreiranje gradskog bud`eta. Tokom rasprave istaknuto je da su rukovodstva mjesnih zajednica svjesna financijskog stanja u kojem se nalazi Grad Biha}, naglasiv{i da }e svoj posao i pored niza problema optere}enih

- Nakon kreiranja bud`eta za ovu godinu znat }emo gdje i kako mo`emo zajedno s gra|anima realizirati projekte koji za cilj imaju pobolj{anje uslova `ivota istakao je gradona~elnik Fazli}

nedostaju}om opremom i prostorom, nastaviti raditi profesionalno i na usluzi gra|anima Biha}a. - @elim upravo kroz rad savjeta mjesnih zajednica ostvariti jo{ bolju konekciju izme|u gra|ana i Gradske uprave i stoga sam zahvalan svima koji ve} godinama rade u savjetima i oni su prvi servis na{im gra|anima. Evidentirali smo niz problema s kojim se susre}u pojedini predsjednici mjesnih zajednica, saslu{ali smo niz prijedloga i sugestija i sasvim je sigurno da }emo nakon kreiranja bud`eta za ovu godinu znati gdje i kako mo`emo zajedno s gra|anima realizirati projekte koji za cilj imaju pobolj{anje uslova `ivota - istakao je gradona~elnik Fazli}.


8

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

BOSANSKA KRUPA

Milion eura za ure|enje deponije Krivodol Op}ina Bosanska Krupa, dobiv{i grant sredstva Evropske unije kroz projekt IPA, zatvorila je i sanirala deponiju Krivodol koja je postala ekolo{ka prijetnja. Ova op}ina jedna je od ~etiri u Federaciji BiH koja je dobila skoro milion eura da rije{i ovaj ekolo{ki problem. Radovi su po~eli u oktobru pro{le godine i uspje{no su okon~ani krajem decembra. - Nakon nekoliko godina upornog rada i insistiranja na ovom projektu, na veliko zadovoljstvo svih, uspjeli smo realizirati zami{ljeno. Op}ina Bosanska Krupa i JKP "10. juli" ulo`ili su mnogo napora da bi se osigurala sredstva - kazao je op}inski na~elnik Armin Halitovi}.

Na saniranoj deponiji, gdje su ura|eni zemljani radovi, kao i tzv. otplinjavanje, ura|ena je hidrantska mre`a uz ostale objekte, a iz-

mje{ten je i dio lokalne saobra}ajnice kako bi se sprije~ila neovla{tena upotreba. Tako|er, oko deponije je postavljena ograda, kojom

je onemogu}en pristup onima koji su i nakon zatvaranja deponije ovdje poku{ali odlagati otpad. U Bosanskoj Krupi godinama postoji problem s divljim deponijama, a trenutno se koristi divlje odlagali{te Vla{ki Do, koje lokalna vlast poku{ava urediti, ali ide sporo zbog nedostatka sredstava. - Problem je {to na podru~ju Unsko-sanskog kantona jo{ nije odre|eno mjesto za regionalnu deponiju i ne zna se kada }e ona profunkcionirati, ali se ova oblast mora dovesti u red barem do nekog zadovoljavaju}eg stanja. Na ve} spomenutom divljem odlagali{tu radimo projekt koji }e taj prostor malo urediti. U planu je

gradnja recikla`ne i pretovarne stanice tako da tu uskoro ne}e biti odlaganja nego samo sortiranje otpada, pakovanje i odvoz na najbli`u regionalnu deponiju - rekao je Halitovi}. Isti~e kako je sanacija deponije Krivodol veliki uspjeh i jedan od najskupljih projekata u proteklih 20 godina na prostoru op}ine. Halitovi} je istaknuo kako, zajedno s JKP "10. juli" i s op}inama Cazin i Bu`im i njihovim poduze}ima rade na postoje}oj deponiji Me`dre Vla{ki Do, gdje }e imati recikla`no dvori{te. Odatle }e se deponovati samo ono {to se ne mo`e reciklirati, i to prema ekolo{kim standardima EU.

OTVORENO PISMO: GLAVNOJ TU@ITELJICI USK-A I PREDSJEDNICI KANTONALNOG SUDA

Biha}ki univerzitet jo{ neotvorena Pandorina kutija

Pi{e: Prof. dr. Ned`ad Ba{i} Evo me ponovo u javnoj korespondenciji sa vama nakon du`eg vremena. Naravno, ni ovaj put razlog nije prijatan ni za mene, ni za vas, ni za ~itaoce. Ruku na srce, moram vas pohvaliti za neke stvari koje ste dobro u~inile da bar za nijansu povratite povjerenje ovog naroda u institucije na ~ijem ste ~elu. Ovaj put ja }u se osvrnuti samo djelimi~no na akademsku zajednicu, ta~nije na na{ Biha}ki univerzitet s ciljem da vam poku{am otvoriti prostor za lak{e razumijevanje prirode kriminala koji se razvija ve} dugi niz godina na na{em Univerzitetu, a gdje jo{ niste otvorili Pandorinu kutiju kriminala, nepotizma, korupcije, plagijarenja, liferovanja nezakonitih diploma, progona profesora koji nisu spremni prihvatiti rasipni~ko i kriminalno kori{tenje dru{tvenog novca od strane ove vladaju}e grupe koja vi{e od 10 god. vlada Univerzitetom i intimno je povezana s javnim medijima, policijom, sudstvom i tu`ila{tvom, a sve to da bi se prikrila nezakonitost njenih kriminalnih aktivnosti. Pri~injenje {tete drugom, fizi~kom ili pravnom licu, krivi~no je djelo za koje se odgovara i za koje se goni po slu`benoj du`nosti. Vi{e od 10 godina ova grupa progonila je prof. Halki}a sa Biotehni~kog

fakulteta optu`uju}i ga za navodno uznemiravanje studentica, a u su{tini je bila pobuna ovog profesora protiv kriminala koji je sprovodila ova grupa. Deset i vi{e godina uni{tavana je porodica ovog nesretnog profesora, na`alost i uz aktivnu pomo} Tu`ila{tva i Suda. Na kraju najvi{a sudska instanca u BiH oslobodila je svake odgovornosti ovog profesora i obavezala Univerzitet u Biha}u (Biotehni~ki fakultet) da na ime {tete isplati profesoru iznos preko 420.000,00 KM. U toku brutalnog progona ovog profesora nema reakcije njegovih kolega, nema reakcije Sindikata univerzitetskih nastavnika koji je bio du`an umije{ati se u ovaj spor. Naravno da Esad Bajramovi} nije mogao niti htio da proturje~i svom kumu Fadilu Islamovi}u, tada{njem prodekanu, a kasnije prorektoru, niti dekanu Biotehni~kog (Maki}u) niti rektoru ([ahinovi}u). Nema reakcije ni dr`avnog pravobranioca Ezi}a da bi se za{titila dru{tvena imovina. Tada je javno kru`ila pri~a kako pojedine sutkinje i tu`ioci, ~iji bra~ni partneri i bra}a rade na Univerzitetu, otvoreno podr`avaju nezakonite odluke Univerziteta. Niko nije postavio pitanje ~ijom gre{kom i ~ijom voljom je nezakonito pri~injena ovolika {teta Univerzitetu. [ta je ura|eno? Umjesto da se pokrene postupak protiv dekana Biotehni~kog fakulteta (Maki}a), rektora Univerziteta ([ahinovi}a) i predsjednika Sindikata (Bajramovi}a) koji su vodili ovakvu nemoralnu i nezakonitu hajku protiv svoga kolege i njegove porodice, teret isplate duga Univerziteta je jednostavno preba~en na bud`et USK. Vinovnici ovog skandaloznog progona i uni{tavanja profesora i njegove porodice ohrabreni su da nastave dalje da siju strah, nepovjerenje, {ikaniranje, spletkarenje i da {ire mr`nju izme|u svojim kolegama. 2008. potpisan je Kolektivni ugovor izme|u Univerziteta i Vla-

de USK, koji je stupio na snagu 1.1. 2009. Po sporazumu koji je dogovoren izme|u Vlade i Rektorata, prihod Instituta na Tehni~kom i Biotehni~kom fakultetu trebao je biti upla}ivan u trezor iz ~ega bi se razlika pla}a po Kolektivnom ugovoru mogla ispla}ivati nastavnom osoblju Univerziteta. Me|utim, Tehni~ki i Biotehni~ki fakultet osporavaju uplatu ostvarenog dohotka u trezor, tro{e}i prihod samostalno bez ikakve kontrole, {to je prouzrokovalo odlaganje primjene Kolektivnog ugovora pune ~etiri godine, dok vlada USK nije uskratila ovu samovolju dekana Biotehni~kog (Maki}a) i Tehni~kog fakulteta (Hod`i}a). Kako nastavno osoblje nije moglo na drugi na~in ostvariti svoja prava, a predsjednik Sindikata (Bajramovi}) je to izbjegavao ~initi protiv volje dekana i rektora, podnijeli su tu`be Sudu koji je obavezao pravosna`nim presudama Univerzitet u Biha}u da isplati razlike uz zateznu kamatu, {to iznosi zavr{no sa 2016. oko 850.359.00 KM samo na ime zatezne kamate. Univerzitet ~ini ponovo isti nezakonit potez. Jednostavno teret ove nezakonite radnje prebacuje na bud`et USK, premda je Univerzitet nezavisna i samostalna institucija sa bud`etom i odgovorno{}u za racionalno kori{tenje bud`eta i izvr{avanje pravosna`nih sudskih presuda. Nema reakcije ni dr`avnog pravobranioca, ni Vlade USK, {to otvara novi prostor za plja~kanje poreskih obveznika. Federalna revizija je na kraju 2014. i 2015. eksplicitno utvrdila da postoji nezakonito formiranje i obra~un osobnih dohodaka rektora, prorektora, dekana, prodekana te {efova raznih slu`bi, po odluci Senata Univerziteta, te je zatra`eno da se izvr{i korekcija plata, {to do dana{njeg dana nije ura|eno sa ~ime je pri~injena direktna materijalna {teta Univerzitetu u iznosu ve}em od 120.000 KM. Za pri~injenje ove materi-

jalne {tete niko nije odgovarao. Vlada USK donosi odluku po~etkom 2016. sa kojom se zabranjuje svako dodatno zapo{ljavanje radnika na Univerzitetu. Me|utim, rektor Univerziteta Fadil Islamovi} krajem 2016. zaposljava svoga sina na IP fakultetu, a njegov kum Esad Bajramovi}, predsjednik Sindikata univerzitetskih nastavnika, zapo{ljava svoga zeta na Vi{oj medicinskoj skoli. Na ovaj na~in njih dvojica demonstriraju pun opseg samovolje, drskosti i osionosti, stvaraju}i na taj na~in klimu bezakonja i samovolje. Ovom doprinosi u mnogome i premijer USK Husein Ro{i}, koji nije u mogu}nosti da se odupre svom kumu Atifu Hodzi}u po{to mu je ovaj i mentor na njegovoj PhD tezi. Mada IP fakultet ~ini pridru`enu ~lanicu Univerziteta, sa bud`etskim financiranjem, za ovu uslugu rektor Fadil donosi odluku, naravno pokrivenu odlukom Senata, da se svaki mjesec IPF-u iz bud`eta Univerziteta ispla}uje 4.000 KM na ime izdavanja prostorija za odr`avanje nastave Pravnog fakulteta, {to nema upori{te ni u jednom propisu Univerziteta ili zakonskom aktu Skupstine USK, pri~injavaju}i na taj na~in materijalnu {tetu bud`etu Univerziteta, a sve to da bi zaposlio svoga sina na IPF. Pitanje tzv. austrijskog kredita posebna je pri~a u koju ni Tu`ila{tvo ni Sud ne `ele ili ne smiju da se meritorno uklju~e. Kolika je materijalna {teta nanijeta Univerzitetu te{ko se mo`e procijeniti, ako se ima u vidu da su cijene za tehni~ku opremu tri ili vi{e puta iznad tr`i{nih cijena. Da nesre}a bude jo{ ve}a ta se oprema sada najve}im dijelom koristi u privatne svrhe (slu~aj prodavanja bu~inog ulja, Tehnolo{ki park u Bos. Krupi, i sl.) Sa ovakvim pona{anjem ova grupa koja dugo vremena vlada sa Univerzitetom, sustavno razara sistem obrazovanja (sa 6000 studenata Univerzitet je dosao do 2000 studenata sa stalnom tendencijom

pada broja upisanih), {iri kriminal na Univerzitetu (brojne optu`nice za plagiranje, kra|u, napastovanje studentica, nezakonito zapo{ljavanje...), stvara klimu neinventivnosti i progona profesora koji bi da se distanciraju od njihovih kriminalnih radnji, kroz stravi~an nepotizam razvija opasnu strukturu nevidljive korupcije, stvara se klima anksioznosti (straha), koja je pokrivena sa vezama izme|u Univerziteta i organa gonjenja, sa Vladom USK kao i sa inspekcijskim slu`bama koje su me|usobno povezane sa nepotisti~kim i ro|a~kim vezama. Sve to stvara klimu u kojoj se sustavno razara tkivo ne samo Univerziteta ve} i cijele zajednice BiH. Stvara se klima bezakonja, samovolje, stvara se klima straha i nepovjerenja u institucije sistema. To ~ini ovu grupu i njeno djelovanje izuzetno {tetnom i opasnom za dalji razvoj ne samo Univerziteta ve} i BiH kao dr`ave. Ja ne}u da vjerujem da su ovi likovi inteligentniji od vas i da mogu izbjegavati odgovornost i uni{tavati ovu zemlju i ovaj narod nao~igled sviju nas uklju~uju}i i vas kao najodgovornije osobe za provo|enje zakona u ovoj zemlji. Vjerujem da }ete imati snage i volje da malo bolje pretresete kompletnu situaciju na Univerzitetu i da sagledate sve dimenzije djelovanja ove grupe koja na najperfidniji na~in uni{tava ono {to je najvrjednije za ovu zemlju, za ovaj narod.

Izuzimaju}i se iz, u ovom otvorenom pismu, prozvanih javnih medija, redakcija Unsko-sankih novina "Krajine" isti~e kako je uvijek bila i ostat }e otvorena za sve argumentirane stavove, mi{ljenja i dobronamjerne sugestije svojih ~itatelja. Redakcija


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

9

kanton

www.usnkrajina.com.ba

ĂˆI[]ENJE SNIJEGA NA BIHA]KIM ULICAMA

Anga`irana sva mehanizacija i ljudstvo Intenzivne snje`ne padavine na podru~ju grada Biha}a ovog tjedna rezultirale su novim snje`nim pokriva~em visine oko 50 centimetara. U Zavodu za prostorno ure|enje grada Biha}a isti~u da je anga`irano 16 kamiona i posipa~a s ralicama te 22 radna stroja. - Stanje na terenu je zadovoljavaju}e, posebno ako se uzme u obzir da su intenzivne snje`ne padavine. Ceste se ~iste prema prioritetima i svi vitalni pravci su prohodni kao i dobar dio ulica. Ljudstvo i mehanizacija su anga`irani u punom kapacitetu i napominjemo da se ulice odr`avaju u kontinuitetu isti~e Sanjin Begatovi}, {ef Sektora za investiciono-tehni~ke poslove pri Zavodu za prostorno ure|enje.

490 kilometara cesta Prema Operativnom programu zimskog odr`avanja cesta i prema aktualnim ugovorima, JKP "Komrad" Biha} odr`ava gradsko podru~je, a firma d.o.o. "Behi} Sanny boy" Biha} urbano podru~je i dislocirane ceste. Odr`ava se ukupno 490 kilometara cesta, na {to otpada 30 km trotoara. Biha}ki gradona~elnik [uhret Fazli} odr`ao je i radni sastanak s predstavnicima Zavoda za pros-

- Komrad odr`ava gradsko podru~je, a firma "Behi} Sanny boy" urbano podru~je i dislocirane ceste. Odr`ava se 490 kilometara cesta, na {to otpada 30 km trotoara torno ure|enje, Komrada i Jedinice za implementaciju projekta KfW. Jo{ jedanput je zatra`io maksimalnu anga`iranost svih nadle`nih slu`bi kada je u pitanju zimsko odr`avanje i ~i{}enje cesta, posebno istaknuv{i ~i{}enje ulica u kojima se trenutno izvode radovi u sklopu projekta KfW. Naime,

firma Euroasfalt Sarajevo koja je anga`irana na poslovima "KfW" projekta du`na je i u zimskom periodu odr`avati puteve na kojima se izvodi projekt i stoga je nalo`eno da ove ulice moraju biti prohodne za saobra}aj mje{tana i gra|ana. Iz Komrada stigla je obavijest o

trenuta~nom prestanku odvo`enja komunalnog otpada, te apel gra|anima Biha}a da imaju razumijevanja prilikom parkiranja privatnih automobila kako bi se omogu}ilo nesmetano ~i{}enje saobra}ajnica. Preporuka je i da se upotreba vozila svede na minimum.

Obaveza ~i{}enja Zbog intenzivnih snje`nih padavina Slu`ba za komunalne djelatnosti, vode, za{titu okoli{a i inspekcijske poslove Grada Biha}a obavje{tava sve poslovne subjekte (fizi~ka i pravna lica), gra|ane Biha}a, upravitelje zgrada, na obavezu uklanjanja snijega i leda na prilazima individualnim i kolektivnim stambenim i poslovnim objektima i na obavezu uklanjanja snijega i leda sa krovova objekata, trotoara i drugih predvi|enih prostora. Komunalni inspektori i komunalni redari }e poja~ati inspekcijski nadzor (preventivni i represivni) u provo|enju odredbi Odluke o komunalnom redu ("Slu`beni glasnik Grada Biha}a" br. 2/14), a koji se odnose na uklanjanje snijega i leda. Posebno se upozoravaju svi gra|ani da svoja motorna vozila ne parkiraju na mjestima neposredno do stambenih i stambeno-poslovnih objekata, te zgrada za kolektivno stanovanje, zbog mogu}e opasnosti od snijega i leda koji pada s krovova, a gra|ane na dodatnu opreznost prilikom kretanja gradom zbog navedene opasnosti.

BOSANSKI PETROVAC

Do daljnjeg nema zimskog odr`avanja puteva

BIHA]: U SUBOTU, 21. JANUARA

Viki}ki skokovi 2017 Popularno amatersko natjecanje u skija{kim skokovima "Viki}i 2017" odr`at }e se u subotu, 21. januara. Ovi ve} tradicionalni skija{ki skokovi odr`avaju se trinaestu godinu u organizaciji mje{tana Viki}a, udru`enja "Ski Viki}i" i dobrovoljnih donatora. Skija{ki skokovi u Viki}ima po~eli su 2003. godine i od tada traju u kontinuitetu, izuzev nekoliko sezona kada su zbog nedostatka snijega morali biti odgo|eni.

Vremenom su ovi skokovi postali prava sportsko-zabavna atrakcija na na{im prostorima i {ire, na kojoj se okupi veliki broj posjetilaca, koji uz dru`enje, pjesmu, zabavu i takmi~arski duh, bodre i navijaju za svoje skaka~e leta~e. Tko god ima hrabrosti i skije dobro je do{ao, poru~uju organizatori. Pobjednike o~ekuju vrijedne nov~ane nagrade i pehari, a sve ostale izuzetna zabava i dobar provod.

U Op}ini Bosanski Petrovac do daljnjeg nema zimskog odr`avanja lokalnih puteva. Razlog tome je neusvajanje Odluke o privremenom financiranju Op}ine, odnosno, podatka da bud`et u ovoj Op}ini za ovu godinu nije usvojen. Kako je objavljeno na slu`benoj stranici Op}ine, financijsku blokadu prouzrokovala je koalici-

ja SDA-SNSD-DF-SP-SBB Fahrudin Radon~i}, pa sada op}inski na~elnik nema financijskog akta koji mu dozvoljava pla}anje usluga ~i{}enja snijega i zimskog odr`avanja puteva, iako je ugovor sa firmom Didovi} d.o.o ve} odavno sklopljen, a sam izvr{ilac usluga spreman za ~i{}enje. Op}inska administracija, svje-

sna posljedica koje mogu nastati neusvajanjem ove odluke, odmah je reagirala i tra`ila da se sazove jo{ jedna sjednica, ovaj put predla`u}i OV da usvoje jednomjese~nu Odluku o privremenom financiranju, za mjesec januar. Me|utim, na sjednicu koja je zakazana za predzadnji dan 2016. godine predstavnici koalicije se nisu odazvali, pa se zbog nedostatka kvoruma nije ni zasjedalo. Tako|er, dogodit }e se i prekid rada gradske i seoske rasvjete, kao i vodosnabdijevanje jer Op}ina snosi tro{kove pumpanja vode. Zamjenik predsjedavaju}e Op}inskog vije}a Mithad Hidi}, SDA, izjavio je da Op}insko vije}e i Komisija za bud`et ne mogu usvojiti bud`et zbog spora oko "prihodovne strane". Na~elnik je u bud`etu naveo prihode od 300 hiljada dobiti od poduze}a Unsko-sanske {ume, te 200 hiljada KM od prodaje stanove. Ăˆlanovi Komisije i OV smatraju da se radi o nerealnim stavkama te o~ekuju od na~elnika da iste zamijeni, {to on, kako tvrde, ne prihva}a. Na~elnik je trenutno, navodno, na godi{njem odmoru.


10

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

ZA ÈETVRTAK, 26. JANUARA, ZAKAZANA PETA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJE]A BIHA]

Vije}e o projektu "BBI galerija" Peta redovna sjednica Gradskog vije}a Biha} zakazana je za ~etvrtak, 26. januara. Na dnevnom redu je izme|u ostalog: Prijedlog odluke o pristupanju izradi urbanisti~kog projekta "BBI galerija", Prijedlog odluke o usvajanju Plana implementacije Strategije razvoja op}ine Biha} 2014-2023. za period 20172019. godina i jednogodi{nji Plan implementacije za 2017. godinu, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o

nastavku rada privremenog skloni{ta za `ivotinje na podru~ju op}ine Biha}a, Prijedlog programa rada Gradskog vije}a grada Biha}a za 2017. godinu, Izvje{taj o radu i poslovanju JU "Zavod za prostorno ure|enje" Biha} za 2016. godinu, kao i Zaklju~ak o prihvatanju informacije o inspekcijskim nadzorima na tr`nicama na malo na podru~ju grada Biha}a Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVO\AÈIMA BIHA]A

A`uriranje podataka za poticaje Obavje{tavaju se sva pravna i fizi~ka lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata grada Biha}a da su u skladu

s ~lanom 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 42/08) u obavezi da do 31. marta

2017. godine prijave nadle`noj slu`bi promjene o trenutnom stanju sto~nog fonda, zasijanim poljoprivrednim kulturama u teku}oj godini kao i promjene vezane za osnov kori{tenja i povr{i-

nu poljoprivrednog zemlji{ta. Svi oni koji ne a`uriraju podatke do propisanog roka ne}e mo}i ostvariti prava na nov~anu podr{ku u poljoprivredi iz bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine.

CAZINSKI MLJEKARI OGORÈENI

Obrazac 2B novi namet na vilajet Dodatne pote{ko}e poljoprivrednicima stvorila je primjena novog federalnog propisa iz oblasti veterinarstva. Naime, transport sirovog mlijeka od ove godine morat }e se vr{iti uz obrazac "2B", {to podrazumijeva potvrdu o isprav-

nosti mlijeka od strane veterinarske ustanove, a sve prema Rje{enju Federalne uprave za inspekcijske poslove br. UP-1-15-24-1308255-1/2016 od 12.12. 2016. godine. Obrazac "2B" }e na godi{njem nivou ko{tati stotine hiljada maraka,

U BIHA]U POÈELA AKCIJA

{to }e izazvati dodatni tro{ak u ovoj grani poljoprivredne proizvodnje. O~ekivano, cazinski mljekari ogor~eni su novom mjerom, jer, su uz sve probleme sa kojima se ove godine suo~avaju, dobili jo{ jedan.

Kako se najavljuje mljekari ne}e pristati na nove namete. Kako isti~u, redovno izmiruju svoje obaveze i proizvode novu vrijednost, dok dr`ava, u ovom slu~aju Federacija BiH, ima ogromna dugovanja prema njima.

TU@AN PRIZOR U SANSKOM MOSTU

U Sani se zaledila lisica

Tu`an prizor zabilje`en je ovih dana u Sanskom Mostu. Nesretna lisica svoj kraj na{la je u zale|enoj rijeci Sani. Ekstremno niske temperature koje traju ve} petnaestak dana okovale su cijelu BiH i {iru regiju. Gra|ani, naro~ito oni kojima su zalihe ogrjeva pri kraju, nerijetko se smrzavaju i u svojim domovima, a zbog velikih hladno}a nestaje i struje i vode. Zato iz zdravstvenih ustanova pozivaju gra|ane na oprez i {to manji boravak na hladno}i.

ZIMSKO KUPANJE U BOS. KRUPI

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVO\AÈIMA

Bez prijave nema podr{ke

Jakna za drugoga I u Biha}u je po~ela akcija Jakna za drugoga. Organizatori pozivaju sve one kojima je potrebna topla jakna da slobodno mogu do}i i izabrati po volji jaknu bez ikakve naknade potpuno besplatno. Pozivaju i sve one koji imaju vi{ka da ostave svoje jakne i daruju potrebnima. Akcija se odvija u Harmanima na ku}nom broju 52, kri`anje Sarajevske i Harmanske ulice.

Svi poljoprivredni proizvo|a~i koji ostvaruju nov~anu podr{ku za mlije~na grla koja su u sistemu otkupa mlijeka du`ni su do kraja januara nadle`noj gradskoj slu`bi prijaviti po~etak proizvodnje na propisanom

obrascu. Svi oni koji ne prijave po~etak proizvodnje do propisanog roka ne}e mo}i ostvariti prava na nov~anu podr{ku u poljoprivredi iz bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine.

Meha se i ove godine prvi okupao u Uni Krupljanin Mehmed Rami} i ove je godine zaplivao u rijeci Uni, ta~nije preplivao je sa obale na obalu i tako nastavio tradiciju prvog kupa~a u godini. Kupanje u hladnoj vodi naviknutom organizmu donosi dobro, a nenaviknutom smrt. Mehmed Rami} zvani Meha redovno svakog 13. januara u 12:00 sati provjerava svoje zdravlje na ovaj na~in. Temperature su debelo u minusu.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

SLU@BA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, VODE, ZA[TITU OKOLI[A I INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA BIHA]A

Inspekcijski nadzor ~i{}enja snijega UZ POMO] BIV[EG VOJNIKA SFOR-A

Bolnica dobila kreveti}e za bebe su dobre ljude da im pomognu u prikupljanju novca kako bi obradovali mali{ane iz BiH paketi}ima i ove dvije bolnice s 14 kreveti}a. Nagel je biv{i SFOR-ov vojnik koji je bio u misiji u BiH 1997. i 1998. godine i od tada poma`e na{oj zemlji. Organizirao je niz humanitarnih akcija s posebnim naglaskom na pomo} ugro`enoj djeci i djeci s pote{ko}ama u razvoju.

Zbog o~ekivanih intenzivnih snje`nih padavina Slu`ba za komunalne djelatnosti, vode, za{titu okoli{a i inspekcijske poslove Grada Biha}a obavje{tava sve poslovne subjekte (fizi~ka i pravna lica), gra|ane Biha}a, upravitelje zgrada, na obavezu uklanjanja snijega i leda na prilazima individualnim i kolektivnim stambenim i poslovnim objektima i na obavezu uklanjanja snijega i leda s krovova objekata, trotoara i drugih predvi|enih prostora. Komunalni inspektori i komunalni redari }e poja~ati inspekcijski nadzor (preventivni i represivni) u provo|enju odredbi Odluke o komunalnom redu ("Slu`beni glasnik Grada Biha}a" br. 2/14), a koji se odnose na uklanjanje snijega i leda. Posebno upozoravamo sve gra|ane da svoja motorna vozila ne parkiraju na mjestima neposredno do stambenih i stambeno-poslovnih objekata, te zgrada za kolektivno stanovanje, zbog mogu}e opasnosti od snijega i leda koji pada s krovova, a gra|ane na dodatnu opreznost prilikom kretanja gradom zbog navedene opasnosti, navodi se u saop}enju na~elnika Slu`be za komunalne djelatnosti, vode, za{titu okoli{a i inspekcijske poslove Grada Biha}a.

JEDINA POLIKLNIKA - CENTAR ZA SRCE U Poliklinici obavljamo:

kardiolo{ki pregled ultrazvuk srca ergo-test kontrola pacemaker-a postoperativne kontrole srca

z z z z z

U

Kantonalne bolnice Biha} i Travnik dobile su vrijednu donaciju koju su osigurali dobri ljudi iz klinike Helios iz njema~kog grada Ăœberlingena. Rije~ je o kreveti}ima za bebe. Donacija je stigla u BiH zahvaljuju}i entuzijastima iz njema~ke predvo|enim biv{im vojnikom SFOR-a Saschom Nagelom. Mjesecima prije novogodi{njih praznika, Nagel i njegovi prijatelji pozivali

11

{eg srca a iV b ` u sl

Ukoliko `elite zakazati pregled ili Vas interesuju dodatne informacije

“ Poliklinika Biha} tel.: +387 37 319 093 tel.: +387 37 319 094 fax: +387 37 313 193 dr. Irfana Ljubijanki}a 171 centarzasrcebihac yahoo.com www.bhsrce.ba

061 698-901

061 520-567

slobodno nas kontaktirajte rado }emo pomo}i Poliklinika Tuzla tel.: +387 35 309 100 tel.: +387 35 309 140 fax: +387 35 309 241 Alekse [anti}a 8 info bhsrce.ba www.bhsrce.ba


12

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine www.ussume.ba

UNSKO•SANSKE [UME Glasilo zaposlenih u [PD “Unsko-sanske {ume”

• broj: 185 • Biha} januar/sije~anj 2017. godine

U ORGANIZACIJI UDRU@ENJA IN@ENJERA I TEHNI^ARA [UMARSTVA F BIH I ŠPD “SREDNJO-BOSANSKE ŠUME” D.O.O. DONJI VAKUF

Seminar o temi “Zdravstveno stanje šuma u BiH” Ovom prilikom skrenuta je pa`nja na nepostojanje U z Zakona o šumama F BiH, lošu zakonsku legislativu po pitanju zaštite šuma, nepostojanje dijagnozno-pro-

organizaciji Udru`enja in`enjera i tehnièara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine i ŠPD-a “Srednjo-bosanske šume” d.o.o. Donji Vakuf u Travniku je 15. decembra 2016. godine organiziran seminar na temu: “Zdravstveno stanje šuma u Bosni i Hercegovini. Seminaru je prisustvovalo oko 80 uèesnika. Ispred ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa u radu seminara uèestvovali su: Amir Dizdareviæ, dipl. ing.šumarstva, mr. Emsud Selman, dipl. ing. šumarstva, mr. Majda Širbiæ, dipl. ing. šumarstva, Jusuf Ramiæ, dipl. ing. šumarstva, Emir Biliæ, dipl. ing. šumarstva i Edin Bajraktareviæ. Ovom prigodom prezentirano je trenutno zdravstveno stanje šuma u Bosni i Hercegovini, a skrenuta je pa`nja i na nepostojanje Zakona o šumama F BiH, lošu zakonsku legislativu po pitanju zaštite šuma, nepostojanje dijagnoznoprognozne slu`be na nivou dr`ave i mnoga druga pitanja u vezi zaštite najveæeg prirodnog resursa u našoj zemlji.

Zdravstvevno stanje šuma na podruèju USK-a evidentno narušeno Zdravstveno stanje šuma u Unsko-sanskom kantonu prezentirao je Amir Dizdareviæ, dipl. ing. šum. A opæa je ocjena da je zdravstveno stanje šuma na našem kantonu evidentno narušeno uslijed globalnih promjena klime, ekstremno sušnih godina, antropogenim faktorom, prenamno`enjem štetnih insekata, fitopatogenim gljivama i razlièitim parazitima. Pojava karantinskih organizama na pragu je BiH, a velike štete od kestenove ose šiškarice zabilje`ene su veæ dvije godine na podruèju Cazina. Priredio: Emir Tabakovi}

gnozne slu`be na nivou dr`ave i mnoga druga pitanja u vezi zaštite najveæeg prirodnog resursa u našoj zemlji

[PD “UNSKO-SANSKE [UME” D.

N

epovoljni vremenski uvjeti, prvenstveno u prvom dijelu godine, zatim odre|eni problemi sa izvo|a~ima radova, u zna~ajnoj mjeri su ote`avali pravovremeno izvr{enje godi{njeg plana proizvodnje {umskih drvnih sortimenata na nivou [PD “Unsko-sanske {ume” d.o.o. Bosanska Krupa. Ipak, konstantnim pra}enjem procesa proizvodnje i pravovremenim dono{enjem mjera do kraja poslovne 2016. godine [PD “Unsko-sanske {ume” d.o.o. Bosanska Krupa uspjelo je susti}i sve zaostatke, ~ak i ostvariti preba~aj godi{njeg plana.

Sje~a u decembru 2016. godine na nivou [PD-a realizirana sa 220 posto

Ulanèavanje dejstva više štetnih faktora dovodi do prenamno`enja potkornjaka (smrèe i jele), a što je dovelo do masovnog sušenja stabala. Okidaè za pojavu masovnog sušenja su klimatske prilike koje su vladale tokom 2013. godine (velik broj snjegoloma i izvala u proljeæe), te neuspostavljen šumski red nakon bespravnih sjeèa. Na podruèju ŠPD “Unsko-sanske šume” sušenje je zabilje`eno na 50 odjela, i to na površini od 3.000 ha. Na ovim lokalitetima (odjelima) veæ desetak godina se odvija povišeno sušenje, usljed prenamno`enja potkornjaka. Suhi, beskišni topli periodi pogoduju razvoju potkornjaka, a negativno utièu na fiziološku kondiciju stabala, pa dolazi do pojave velikog obima sušenja.

Potkornjak uzroènik sušenja smrèe i jele Ilustracije radi, naveden je podatak da je u toku 2014. godine na podruèju ŠPD-a

posjeèeno 47.941 m3 drvne mase, u 2015. je posjeèeno 21.023 m3, a u 2016. godini 30.709 m3 drvne mase sanitara.

Amir Dizdareviæ, dipl. ing. šumarstva

Posebno te`ak problem je pojava sušenja kultura smrèe na podruèju šuma Podru`nice “Šumarije” Cazin. Ove kulture su podignute na staništu šuma hrasta kitnjaka i graba, na ni`im nadmorskim visinama (150 do 350 metara), van granica njihove prirodne rasprostranjenosti, što ih u startu predisponira za

napad potkornjaka i drugih bolesti i štetoèina, a koji uzrokuju sušenje. Sušenje ovih osjetljivih kultura uzrokovano je prenamno`enjem potkornjaka. Od nekoliko vrsta potkornjaka smrèe dvije su vrste oznaèene kao najrasprostranjenije i najštetnije: - Ips typhographus (L.) osmozubi potkornjak smrèe ili smrèin pisar - Pityogenes chalcographus (L.) - šestozubi potkornjak smrèe. Da bi sprijeèili dalje sušenje sastojina i kultura èetinara, neophodno je: • na vrijeme planirati i osigurati dovoljne kolièine feromonskih preparata. • izvršiti doznaku veæ postojeæih sušika što je moguæe prije, kao i okolnih zara`enih stabala. • što hitnije izvršiti izradu izvedbenih projekata za sanitare i što hitnije provesti proceduru za javno oglašavanje. • vrijeme od oglašavanja do ugovaranja maksimalno skratiti u skladu sa zakonom o javnim nabavkama.

Sje~a drvnih sortimenata u decembru 2016. godine na nivou [PD “Unsko-sanske {ume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 220 %. Od planiranih 17.265 m3 usje~eno je 37.960 m3 svih drvnih sortimenata. Gledaju}i po podru`nicama, faza sje~e realizovana je ovako: - Podru`nica “[umarija” Biha} realizovala je sje~u sa 324 %. Od planiranih 1.777 m3 usje~eno je 5.764 m3. - Pogon gospodarenja za op}inu Bosanska Krupa fazu sje~e realizovao je sa 294 %. Od planiranih 3.298 m3 realizovano je 9.697 m3. - Podru`nica “[umarija” Bosanski Petrovac izvr{ila je sje~u sa 168 %. Od planiranih 7.480 m3 realizovano je 12.589 m3. - Podru`nica “[umarija” Cazin fazu sje~e realizovala je sa 128 %. Od planiranih 281 m3 izvr{eno je 360 m3. - Podru`nica “[umarija” Klju~ realizovala je sje~u sa 144 %. Od planiranih 531 m3 realizovano je 764 m3. - Podru`nica “[umarija” Sanski Most sje~u je izvr{ila sa 225 %. Od planiranih 3.898 m3 izvr{eno je 8.786 m3. Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduze}a za de-

Unato~ 2016. g cembar 2016. godine ostvaren je sa 237 %. [PD “Unsko-sanske {ume” d.o.o Bosanska Krupa tokom decembra 2016. godine izvezlo je na me|ustovari{ta 40.934 m3 svih drvnih sortimenata {to je vi{e od planiranog za 23.669 m3. Po podru`nicama, ova faza proizvodnje realizovana je u sljede}im procentima: - Podru`nica “[umarija” Biha} izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 315 %. Od planiranih 1.777 m3 izvezeno je 5.595 m3. - Pogon gospodarenja za op}inu Bosanska Krupa fazu izvoza realizovao je sa 322 %. Od planiranih 3.298 m3 realizovano je 10.624 m3. - Podru`nica “[umarija” Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 177 %. Od planiranih 7.480 m3 realizovano je 13.234 m3. - Podru`nica “[umarija” Cazin fazu izvoza izvr{ila je sa 128 %. Od planiranih 281 m3 realizovano je 360 m3. - Podru`nica “[umarija” Klju~ izvoz je realizovala sa 100 %. Od planiranih 531 m3 realizovano je 533 m3. - Podru`nica “[umarija” Sanski Most realizovala je fazu izvoza sa 272 %. Od planiranih 3.898 m3 izvezeno je 10.588 m3.

Realizacija otpreme u decembru mjesecu realizirana sa 178 posto Otprema drvnih sortimenata na nivou [PD “Unsko-sanske {ume” d.o.o. Bosanska Krupa za decembar 2016. godine realizovana je sa 178 %. Od planiranih 17.265 m3 otpremljeno je 30.813 m3. Po podru`nicama, ova faza realizovana je u sljede}im procentima: - Podru`nica “[umarija” Biha} fazu otpreme izvr{ila je sa 269 %.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine www.ussume.ba

13

UNSKO•SANSKE [UME

O.O. BOSANSKA KRUPA: PROIZVODNJA ZA MJESEC DECEMBAR I PERIOD I - XII 2016. GODINE

pote{ko}ama poslovna z odina okon~ana uspje{no

U 2016. godini sje~a drvnih sortimenata na nivou [PD-a izvr{ena sa 103 posto, izvoz sa 101 posto i otprema sa 99 posto. Ukupno izvr{enje {umsko-uzgojnih radova bilo je 103 posto

Klju~ sje~u drvnih sortimenata realizovala je sa 98 %. Od planiranih 20.551 m3 izvr{eno je 20.049 m3. - Podru`nica “[umarija” Sanski Most izvr{ila je sje~u sa 106 %. Od planiranih 84.100 m3 usje~eno je 89.223 m3.

U 2016. godini ostvaren izvoz sa 101 posto

Od planiranih 1.777 m3 otpremljeno je 4.781 m3. - Pogon gospodarenja za op}inu Bosanska Krupa otpremu drvnih sortimenata izvr{io je sa 194 %. Od planiranih 3.298 m3 otpremljeno je 6.406 m3. - Podru`nica “[umarija” Bosanski Petrovac fazu otpreme izvr{ila je sa 150 %. Od planiranih 7.480 m3 izvr{eno je 11.245 m3. - Podru`nica “[umarija” Cazin fazu otpreme izvr{ila je sa 99 %. Od planiranih 281 m3 otpremljeno je 279 m3. - Podru`nica “[umarija” Klju~ otpremu drvnih sortimenata izvr{ila je sa 47 %. Od planiranih 531 m3 realizovano je 252 m3. - Podru`nica “[umarija” Sanski Most otpremu je realizovala sa 201 %. Od planiranih 3.898 m3 izvr{eno je 7.850 m3. Proizvodnja {umskih drvnih sortimenata za period januar-decembar 2016. godine na nivou [PD “Unsko-sanske {ume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa preba~ajem. Sje~a drvnih sortimenata izvr{ena je sa 103 %. Od planiranih 398.669 m3 usje~eno je 409.497 m3 drvnih sortimenata. Gledaju}i po podru`nicama, ova faza izvr{ena je u sljede}im procentima:

- Podru`nica “[umarija” Biha} sje~u drvnih sortimenata izvr{ila je sa 111 %. Od planiranih 56.680 m3 realizovano je 63.160 m3. - Pogon gospodarenja za op}inu Bosanska Krupa fazu sje~e realizovao je sa 101 %. Od planiranih 69.622 m3 izvr{eno je 70.349 m3.

- Podru`nica “[umarija” Bosanski Petrovac realizovala je sje~u sa 99 %. Od planiranih 156.080 m3 usje~eno je 154.014 m3. - Podru`nica “[umarija” Cazin fazu sje~e izvr{ila je sa 109 %. Od planiranih 11.636 m3 usje~eno je 12.702 m3. - Podru`nica “[umarija”

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduze}a za period januar-decembar 2016. godine ostvaren je sa 101 %. [PD “Unsko-sanske {ume” d.o.o Bosanska Krupa su za ovaj period izvezli na me|ustovari{ta 398.669 m3 svih drvnih sortimenata {to je manje od planiranog za 402.266m3. Po podru`nicama, ova faza proizvodnje realizovana je u sljede}im procentima: - Podru`nica “[umarija” Biha} fazu izvoza drvnih

sortimenata realizovala je sa 112 %. Od planiranih 56.680 m3 izvezeno je 63.430 m3. - Pogon gospodarenja za op}inu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnje izvr{io je sa 103 %. Od planiranih 69.622 m3 realizovano je 71.725 m3. - Podru`nica “[umarija” Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 92 %. Od planiranih 156.080 m3 izvezeno je 143.693 m3. - Podru`nica “[umarija” Cazin realizovala je fazu izvoza sa 109 %. Od planiranih 11.636 m3 izvr{eno je 12.703 m3. - Podru`nica “[umarija” Klju~ izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 101 %. Od planiranih 20.551 m3 realizovano je 20.804 m3. - Podru`nica “[umarija” Sanski Most ovu fazu proizvodnje realizovala je sa 107 %. Od planiranih

ODR@ANA SJEDNICA STRU^NOG KOLEGIJA [PD-A

Izvr{en Plan {umsko-uzgojnih radova, te proizvodnje, otpreme i prevoza [DS i sadnog materijala

U

~etvrtak, 12. januara ove godine u Bosanskoj Krupi odr`ana je prva redovna sjednica Stru~nog kolegija [PD “Unsko-sanske {ume” d.o.o Bosanska Krupa. Raspravljalo se o realizaciji zaklju~aka sa prethodne sjednice kao i o Izvje{taju proizvodnje za decembar i period januardecembar 2016. godine. ^lanovi kolegija primili su na znanje i Informaciju o certificiranju u [PD-u. Konstatovano je da je na nivou preduze}a u potpunosti izvr{en Plan {umskouzgojnih radova te proizvodnje, otpreme, prevoza {umskih drvnih sortimenata i sadnog materijala. Sje~a drvnih sortimenata u 2016. godini izvr{ena je sa 103 %, izvoz sa 101% i otp-

rema sa 99%. Ukupno izvr{enje {umsko-uzgojnih radova bilo je 103%. Kako bi se pravovremeno obezbijedila sanitarna sje~a, upravnici podru`nica/Pogona zadu`eni su da sa izvo|a~ima radova, u prvom kvartalu 2017. godine, usaglase zavr{etak

sje~e i izvoza {umskih drvnih sortimenata sanitarnih u`itaka. Zbog vremenskih prilika, obima poslova i eventualnog zastoja u procesu proizvodnje i otpreme [DS u januaru 2017. godine, upravnici podru`nica/Pogona i rukovodioci sektora [PD-

a, Odjeljenja interne kontrole i Odjeljenja interne revizije, zadu`eni su da radnicima obezbijede kori{tenje tzv. nara|enih dana i godi{njeg odmora iz 2016. godine. Uprava [PD-a, u skorijem periodu, razmotri}e i mogu}nost kori{tenja odre|enog broja dana godi{njeg odmora iz 2017. godine. Kako bi se aktivnosti na proljetnom po{umljavanju odvijale nesmetano i u planiranom obimu, upravnicima podru`nica/Pogona, nalo`eno je da sa upravnikom Podru`nice “Rasadnik” Cazin i rukovodiocem Sektora uzgoja i za{tite {uma i divlja~i usaglase potrebe sadnog materijala sa raspolo`ivom koli~inom.

84.100 m3 izvr{eno je 89.911 m3. Otprema drvnih sortimenata za period januar-decembar 2016. godine, na nivou [PD “Unsko-sanske {ume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 99 %. Od planiranih 398.669 m3 otpremljeno je 394.732 m3 svih drvnih sortimenata. Ova faza proizvodnje po podru`nicama realizovana je u sljede}im procentima: - Podru`nica “[umarija” Biha} izvr{ila je otpremu drvnih sortimenata sa 114 %. Od planiranih 56.680 m3 otpremljeno je 64.680 m3. - Pogon gospodarenja za op}inu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnje izvr{io je sa 98 %. Od planiranih 69.622 m3 realizovano je 68.362 m3. - Podru`nica “[umarija” Bosanski Petrovac otpremu je izvr{ila sa 92 %. Od planiranih 156.080 m3 otpremljeno je 143.323 m3. - Podru`nica “[umarija” Cazin fazu otpreme realizovala je sa 108 %. Od planiranih 11.636 m3 izvr{eno je 12.534 m3. - Podru`nica “[umarija” Klju~ realizovala je otpremu drvnih sortimenata sa 101 %. Od planiranih 20.551 m3 izvr{eno je 20.858 m3. - Podru`nica “[umarija” Sanski Most otpremu je izvr{ila sa 101 %. Od planiranih 84.100 m3 realizovano je 84.975 m3. Zalihe drvnih sortimenata na {uma-panju na dan 31.12.2016. godine na nivou [PD “Unsko-sanske {ume” d.o.o Bosanska Krupa ukupno su iznosile 25.746 m3 i manje su za 3.212 m3 u odnosu na novembar 2016. godine. Zalihe drvnih sortimenata na me|ustovari{tu na dan 31.12.2016. godine na nivou Preduze}a iznosile su 27.410 m3 a u novembru su iznosile 17.121 m3.


14

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

zakupljen prostor

www.usnkrajina.com.ba

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo Podru`nica “Elektrodistribucija“ Biha} Bosanska 25, Bihaæ www.elektroprivreda.ba E-mail.Info.edbi@elektroprivreda.ba

JAVNI POZIV I UPOZORENJE GRA\ANIMA I KUPCIMA ELEKTRIÈNE ENERGIJE Zbog trenutnih, nepovoljnih meteorolo{kih uslova: jak vjetar, snje`ne padavine i niske temperature, Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha}, upozorava gra|ane i kupce elektri~ne energije da samoinicijativno ne prilaze i ne interveni{u kod kvarova i havarija na elektroenergetskim objektima i postrojenjima, te na vodovima koji eventualno puknu i padnu sa stubova ili dobiju nedozvoljen provjes u odnosu na teren ili okolne objekte.Tako|e zbog pove}anog vodostaja rijeka mo`e do}i do plavljenja doma}instava i mjernih mjesta pozivamo da gra|ani sve takve slu~ajeve i uo~ene kvarove odmah prijave Slu`bi za odnose sa javno{}u i informisanje kupaca, putem besplatne telefonske linije broj: 080 020 134, ili najbli`oj Poslovnoj jedinici distribucije na naplatnim mjestima u PJ Cazin, Biha}, Bu`im, Velika Kladu{a, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Klju~ i Sanski Most Podru`nice ED Biha}. Na osnovu ~lana 23., a u vezi sa ~lanom 24. stav 1. ta~ka 4) Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine F BiH broj 70/07, 36/10 i 25/12), a u skladu sa odredbom ~lana 92. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine F BiH broj 2/98 i 4/99) i urbanisti~ke saglasnosti br. UP-1-03-23-1-1502/13 od 10.03.2014.godine za izgradnju dijela elektroenergetskog objekta - NNM ''Èaplje 5'' (priklju~ak Senad Tali}), op}ina Sanski Most Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha} raspisuje slijede}i

JAVNI OGLAS

za poku{aj sporazumnog utvr|ivanja trajnog prava slu`nosti na nekretninama za koje je ishodovana urbanisti~ka saglasnost br. UP-1-03-23-1-1502/13 sa ciljem izgradnje elektroenergetskog objekta - niskonaponska mre`a ''Èaplje 5'' (priklju~ak Senad Tali}) - op}ina Sanski Most I U skladu sa odredbom ~lana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine ispunjeni su uslovi da korisnik eksproprijacije podnese Prijedlog za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina navedenih u prilogu: - Pregled nekretnina (zemlji{ta) za nepotpunu eksproprijaciju za izgradnju elektroenergetskog objekta - niskonaponska mre`a ''Èaplje 5'' II U skladu sa odredbom ~lana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine, korisnik nepotpune eksproprijacije Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha} poziva vlasnike nekrentina

koji su navedeni u prilogu, kao i sva druga lica koja imaju na zakonu zasnovan interes, da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Oglasa jave na brojeve telefona: 037/229-356; 037/229-382 kako bi sa zai-

nteresiranim vlasnicima ugovorili termini sastanaka na kojima bi se poku{alo sporazumno rije{iti pitanje zaklju~enja ugovora o trajnom pravu slu`nosti, a prije podno{enja prijedloga za nepotpunu ekspropri-

jaciju istih. Vlasnici nekretnina su du`ni predo~iti li~ni identifikacioni dokument za fizi~ka lica. Vlasnici nekrentina su du`ni predo~iti izvode iz posjedovnih listova, odnosno

drugu dokumentaciju kojom raspola`u (ne stariju od 3 mjeseca), a kojom dokazuju svoja zakonom zasnovana prava na navedenim nekrentinama. Dokumentacija iz stava 2. i 3. ove ta~ke se dostavlja u

Pregled nekretnina (zemlji{ta) za nepotpunu eksproprijaciju za izgradnju''NNM Èaplje 5'' (priklju~ak Senad Tali})- op}ina Sanski Most k .~ 1

5 38 /2

2

5 40

3

4 08

4

4 11

5

4 12

6

5 39

7

1 66 8

K a ta sta rsk a o p {tin a

È a plje È a plje È a plje È a plje È a plje

B roj Z K ulo{ k a

V la sn i{ tvo sa d ijelom

U k up n a p ov r{ina za tra jn o p ra v o slu `n os ti (m 2 )

5 62

T ali} (Z uh dije) Se na d

1/1

63

3 72

K orlat (M uje) M ina

1/1

165

7 79

K azi} (K a sim a) F ad ila ro |.H alim ov i}

1/1

22

9

A la gi} (M in a) D u rsu m

1/1

185

3 53

K orlat (D erv i{a) D ed o

1/1

187

5 28

T ali} T ali} T ali} T ali}

¼

172

1 73

M jesn a z ajed nica È a plje

1/1

10

È a plje

È a plje

Im e i p rez im e

(Sa lih a) V eh id (Se ada ) F ik re t (Sa lih a) E n d` ad ro| .Z a nad `i} N aila

originalu ili ovjerenoj kopiji. III Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih u ta~ki 2. ovog Oglasa, u ostavljenom roku, ne jave na ovaj Oglas, smatrat }e se da nisu zainteresirani za sporazumno rje{avanje trajnog prava slu`nosti na nekretninama. IV Postupak nepotpune eksproprijacije }e se voditi u redovnom postupku pred nadle`nom slu`bom op}ine Sanski Most, a na na~in kako je to propisano Zakonom o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine za slijede}e vlasnike nekretnina: - sa kojima se ne zaklju~i Ugovor o trajnom pravu slu`nosti, - koji se u ostavljenom roku ne jave na Oglas

UNSKO - SANSKI KANTON - PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA] - INFORMATIVNI CENTAR POZOVITE NA BESPLATNI INFO TELEFON 080/ 02 01 34 ZA PRIJAVU KVARA OD 0 DO 24 SATA INFORMACIJE O: - Kako priklju~iti stambeni objekat, ku}u ili poslovni prostor na elektrodistributivnu mre`u - Cijena elektri~ne energije - Termini vi{e i ni`e tarife za obra~un isporu~ene el. energije

PROBLEMI SA - Prekid u napajanju elektri~nom energijom - Neredovna dostava ra~una - Gre{ke na ra~unu za elektri~nu energiju - Kvalitetom elektri~ne energije

PRIJAVA: - Nelegalna potro{nja el. energije - O{te}enja i kvarovi na el. energetskim objektima posebno ona koja su opasna i ugro`avaju `ivote ljudi, - Kvar na priklju~ku i brojilu, ...


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

15

kanton

www.usnkrajina.com.ba

ZAJEDNI^KIM NASTUPOM GRADA BIHA]A I PK USK-A

PÈELARI UNSKO-SANSKOG KANTONA

Do boljeg poslovnog ambijenta P

rivredna komora Unsko-sanskog kantona u narednom periodu bit }e jedna od strate{kih institucija za Gradsku upravu Biha}a u projektu stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i stavljanja investitora na prvo mjesto u radu gradske administracije. Istaknuto je ovo na pro{lotjednom susretu biha}kog gradona~elnika [uhreta Fazli}a i Nihada [u{njara, generalnog sekretara PK USK-a. Fazli} i [u{njar slo`ili su se da je dosada{nja suradnja bila zadovoljavaju}a i ogledala se u podr{ci i aktivnom u~e{}u grada Biha}a EKOBISU. Me|utim, u narednom periodu ove dvije institucije moraju suradnju usm-

jeriti na privla~enje investitora, te zajedni~kom apliciranju projekata prema vi{im nivoima i fondovima EU. - Mi smo jo{ prije dvije godine potpisali Sporazum o suradnji i ja li~no ne `elim da ti sporazumi ostanu mrtvo slovo na papiru, ve} `elim da iskustvo i

znanje koje imaju institucije poput PK USK-a stavim u slu`bu promocije na{ih potencijala. Privrednici }e biti u fokusu moga rada i potezi koje povla~im imaju za cilj vra}anje pozitivnog imid`a na{eg grada - istakao je gradona~elnik Fazli}.

PROJEKT “POKRENI SVOJ POSAO”

Grad Bihaæ podr`ao šest biznis planova

„

S ciljem podrške sufinanciranju malog i srednjeg poduzetništva gradska uprava Bihaæa krajem septembra 2016. godine objavila je javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava kroz projekt pod nazivom “Pokreni svoj posao u Bihaæu”. Na poziv se javilo devet aplikanata s razlièitim poslovnim idejama, a nakon pregleda dokumentacije i odr`ane radionice na temu “Poslovno planiranje i izrada biznis plana”, komisija je odabrala šest biznis planova koji æe biti podr`ani poticajnim sredstvima. S tim u vezi potpisani su ugovori sa šest aplikanta kojima su odobrena poticajna sredstva za biznis ideje. Zahvalivši se prijavljenim aplikantima na dobro pripremljenim projektima i poslovnim idejama, Nijaz Lipovaèa, šef Odsjeka za upravljanje lokalnim razvojem i Sakib Alijagiæ, struèni savjetnik za pravne poslove, istakli su da je intencija gradonaèelnika i Gradske uprave bila da kroz ovaj projekt pru`e šansu mladim i neza-

poslenim sugraðanima da pokrenu vlastite biznis planove i zaposle se u svome gradu.

- Ovo je dobar projekat koji je i prethodnih godina poluèio dobre rezultate i naša je namjera da pomognemo svim mladima i onima koji `ele pokrenuti privatni posao da kvalitetno naprave biznis planove. Takoðer, `elja nam je da u narednim godinama za ovaj projekt osiguramo više sredstava i na taj naèin podr`imo više biznis projekata naših sugraðana - kazao je Lipovaèa. Ugovore su potpisali Emir Deliæ (mini peletara - 5.000 KM poticajnih sredstava),

„ U narednim godinama za ovaj projekt nastojat æe se osigurati više sredstava za više biznis projekata

[uhret Fazli}, gradona~elnik Biha}a:

... Ne `elim da Sporazum o suradnji ostane mrtvo slovo na papiru, ve} `elim da iskustvo i znanje koje imaju institucije poput PK USK-a stavim u slu`bu promocije na{ih potencijala...

LOVA^KO DRU[TVO SANA

Umjesto lova zimska prihrana divlja~i

„ Prinosi meda u protekloj godini iznosili svega tri do pet kilograma po košnici „ Pèelarstvo na podruèju Unsko-sanskog kantona su u izuzetno teškoj situaciji s obzirom na to da je protekla godina bila jedna od najgorih za proizvoðaèe meda, a izostala je i adekvatna podrška nadle`nih institucija. Prema rijeèima Suada Kurbegoviæa, predsjednika Saveza udru`enja pèelara USK, prinosi meda u protekloj godini iznosili su u prosjeku svega tri do pet kilograma po košnici, a oèekivane su kolièine izmeðu èetrdeset i pedeset kilograma. - Pèelari su pretrpjeli ogromne gubitke i bit æe potrebno dosta vremena da se oporave. Oèekujemo pomoæ od strane kantonalnih i opæinskih vlasti kako bi se bar malo umanjile nastale štete. Ukoliko se to ne dogodi, upitan je opstanak brojnih pèelinjih društava, a time i buduænost pèelarstva na ovim prostorima istakao je Kurbegoviæ. Ovakvoj situaciji, istakao je, kumovalo je više faktora, kao što su nepovoljni vremenski uslovi i proljetni mrazevi koji su prošle godine naštetili ispaši pèela. Na`alost, razvoj proizvodnje malina i kornišona doveo je de neselektivne i nekontrolisane upotrebe pesticida, što je uzrokovalo trovanje pèelinjih društava. Takoðer, pojavile su se i brojne bolesti koje uništavaju pèele - ka`e Kurbegoviæ. Prema njegovim rijeèima, rezultat svega su smanjene kolièine meda na tr`ištu i znaèajno poveæanje njegove cijene. U ovakvoj situaciji tr`ište su preplavile velike kolièine patvorenog vještaèkog meda vještaèkog porijekla i graðani dobro trebaju paziti kakav med i od koga kupuju.

JAVNA KUHINJA U SANSKOM MOSTU

Anel Okanoviæ (uzgoj malina - 4.500 KM poticajnih sredstava), Edin Hukiæ (pèelarstvo - 4.000 KM pot-

icajnih sredstava), Ines Mid`iæ (fast food - 3.500 KM poticajnih sredstava), Fatima Veliæ (izrada vjenèanica i ukrasa za vjenèanja 3.000 KM poticajnih sredstava) i Ismeta Kolakoviæ (pèelarstvo - 2.500 KM poticajnih sredstava). - Hvala Gradskoj upravi na podršci svima nama aplikantima koji su se prijavili na ovaj projekat i evo ja lièno æu kroz ovaj projekt uzgoja malina pokušati sebi osigurati egzistenciju i ne otiæi iz svoga grada - kazao je Anel Okanoviæ.

Pretrpjeli ogromne gubitke u 2016. godini

Feniks priprema obroke za 150 korisnika „ Lova~ko dru{tvo “Sana” donijelo je odluku o zabrani svih lovnih aktivnosti na podru~ju sanskog lovi{ta zbog velikih snje`nih padavina. Novi snijeg koji je zabijelio Bosansku krajinu primorao je lovce “Sane”, ali i ostalih gradova USK-a da obustave sve lovne aktivnsti. U narednom periodu, ka`e sekretar ovog dru{tva Mesud Aganovi}, lovci }e usmjeriti snage na organizaciju akcija prihrane divlja~i tj. nabavku hrane i njeno izno{enje u lovi{te. Lovostaj }e potrajati u nekoliko narednih mjeseci. Akcije zimske prihrane divlja~i su veoma va`ne, jer divlja~, zbog visokog snijega u grme~kim {umama te{ko dolazi do hrane, zbog ~ega se `ivotinje ~esto spu{taju u ni`e predjele i blizinu seoskih naselja.

„ Svi koji `ele pomoæi rad ove ustanove mogu to uèiniti donacijom prehrambenih potrepština ili uplatom novèanih donacija „ Zbog teške ekonomske krize broj korisnika usluga jedine javne kuhinje u Sanskom Mostu koja funkcionira u sklopu nevladine organizacije “Feniks” se poveæava. Hladno vrijeme i snje`ni nanosi uzrokovali su ovih dana probleme korisnicima ove jedine javne kuhinje u Sanskom Mostu. Prema rijeèima Emila Hotiæa, koji rukovodi radom javne kuhinje, poveæan broj korisnika direktna je posljedica zimskog perioda i te`eg socijalnog polo`aja jednog broja graðana. Trenutno ima oko 150 korisnika usluga kuhinje, koji dobijaju po obrok dnevno, s tim što se jednom broju korisnika, starijim i nemoænim osobama, obrok donosi na kuæne adrese. Ovih dana, zbog aktualnih vremenskih prilika ove aktivnosti su ote`ane u znaèajnoj mjeri. Hotiæ istièe kako je snabdjevenost javne kuhinje mesom dobra, ali da se to ne mo`e reæi kada su u pitanju ostale namirnice koje su dostatne do sredine narednog mjeseca. Veæina materijalnih troškova javne kuhinje se pokriva samofinanciranjem te donacijama iz inostranstva. Svi koji `ele pomoæi rad ove ustanove mogu to uèiniti donacijom prehrambenih potrepština ili uplatom novèanih donacija. U ovoj ustanovi su se po`alili i na neodr`avanje pristupnog puta od strane nadle`nih slu`bi što ote`ava pristup korisnicima koji su mahom starije osobe koje se ote`ano kreæu.


16

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

TURISTIÈKA ZAJEDNICA I PRIVREDNA KOMORA UNSKO-SANSKOG KATONA

Prezentiran projekt "Vision One" platforma zajedni~kih mobilnih aplikacija koja okuplja i umre`ava sve dionike u turizmu od turisti~kih zajednica, turisti~kih agencija, obrtnika, ugostitelja, restoratera itd. Navedena aplikacija, osim {to je informativnog karaktera, odli~an je marketing alat s direktnim pristupom kupcu. Prezentaciji projekta prisustvovao je znatan broj pru`alaca turisti~ko-ugostiteljskih usluga Unskosanskog kantona koji nisu krili odu{evljenje zbog mogu}nosti koje nude ovakve mobilne aplikacije.

U organizaciji Turisti~ke zajednice Unsko-sanskog kantona u Privrednoj komori odr`ana je prezentacija projekta “Vision One” iz Zagreba. Prisutni su imali priliku se uvjeriti o va`nosti primjene modernih i naprednih tehnologija i trendova, kada je u pitanju sektor turizma. Svjetski trend danas je kori{tenje mobilnih aplikacija u svrhu ve}e u~inkovitosti poslovanja, te odli~ne i trenutne povezanosti sa svojim strankama, kupcima, klijentima. Projekt “Vision One“ je jedinstvena i stimulativna

BIHA]

Uhap{eni lopovi koji su otimali torbe na ulici Dvadesettrogodi{nji [. A. te jedan maloljetnik uhap{eni su u Biha}u zbog sumnje da su u dva navrata oplja~kali gra|anke Biha}a presrev{i ih na ulici i otev{i im torbe. Kra|e za koje se dvojac

sumnji~i dogodile su se u posljednjih deset dana. Najprije je 30. decembra oplja~kana tridesetogodi{nja [.R. Z. iz Biha}a. Kako je prijavila policiji, nju su u Harmanskom sokaku napale dvije osobe koje su joj pri{le

s le|a te joj strgnuli torbu s ramena. U torbi je osim li~nih dokumenata o{te}ena nosila i odre|enu koli~inu novca. Nedugo potom dvojac se ponovo dao u akciju pa su 9. januara presreli K.S.

POLICIJSKA STANICA CAZIN

Rasvjetljeno razbojni{tvo Policijski slu`benici Policijske stanice Cazin, rade}i na rasvjetljavanju krivi~nog djela razbojni{tva po~injenog 15. januara ove godine nad radnicima "Konzuma", do{li su do saznanja o licima koja su mogu dovesti u vezu sa po~injenim krivi~nim djelom. Po~inioci ovog krivi~nog djela su uz prijetnju automatskom pu{kom i pi{toljem, od radnica super-

marketa otu|ili novac u iznosu oko 4000 KM i uputili se u nepoznatom pravcu. Brzom intervencijom pripadnika policije PS Cazin, operativnim radom na terenu i u suradnji sa policijskim slu`benicima CJB Prijedor i SJB Novi Grad identifciranii su po~inioci ovog krivi~nog djela koji su i li{eni slobode. Radi se o S.Z. ro|en

1996. godine u Jezerskom, nastanjen na podru~ju op}ine Bosanska Krupa i N.È ro|en 1982. godine u Biha}u, nastanjen na podru~ju Novog Grada. Nad po~iniocima je zavedena kriminalisti~ka obrada te su uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu predani na daljnje postupanje Kantonalnom tu`ila{tvu.

U skladu sa svojim ovla{tenjima koja su predvi|ena ~lanom 38. Statuta Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bos. Krupa (broj: UO- VI-87/2013), i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa u Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Bos. Krupa (broj: 5- I-01/17 od 04.01.2017. godine), Direktor ZU Doma zdravlja Bos. Krupa objavljuje slijede}i:

OGLAS za zasnivanje radnog odnos na odre|eno vrijeme na poslovima i radnim zadacima 1. Diplomirani fizioterapeut 1 izvr{ilac Pored op}ih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, (da je punoljetan, zdravstveno sposoban za rad, da je dr`avljanin BiH ) prijavljeni kandidat mora ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto, i to: • da ima zavr{en Zdravstveni fakultet za Diplomiranog fizioterapeuta • da ima {est mjeseci radnog iskustva • da je polo`io dr`avni ispit • da ima polo`en voza~ki ispit B kategorije Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sedmi~nom listu. Sve prijave sa dokazima o ispunjavanju posebnih uslova ovog Oglasa slati na adresu: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bos. Krupa, ulica Reis D`emaludina Èau{evi}a br.1., Bos. Krupa sa naznakom "prijava na konkurs" Kontakt telefoni: 037/471-047 i 037/471-048 D I R E K T O R Keki} dr Mujo

(59) iz Biha}a. I ovoj `eni su pri{li s le|a dok se kretala prolazom izme|u Sokolovi}ke ulice i Cerava~kih brda te joj otrgnuli torbu s ramena i otr~ali u drugom pravcu. Operativnim radom na terenu pri-

padnici Odjeljenja kriminalisti~ke policije iz Biha}a do{li su do saznanja da su krivi~na djela izvr{ena od strane dvije osobe i to [. A. te jednog maloljetnika. Oni su odmah privedeni na saslu{anje nakon kojeg

je krim policija Tu`ila{tvu protiv [.A. dostavila izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu te{ke kra|e, a prema maloljetniku postupila u skladu sa Zakonom o za{titi i postupanju s maloljetnicima.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU MA[INSKO - SAOBRA]AJNA MJE[OVITA SREDNJA [KOLA - BIHA] Djel. broj: 88/17 Biha}, 17. 01. 2017. Na osnovu ~lana 183. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 06/06. i 48/10.), ~lana 22. stav 5 Pravilnika o sticanju zvanja voza~a-instruktora motornih vozila ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 15/07. i 41/07.), ~lan 16. Pravilnika o uslovima i visini naknade u vezi sa poslovima provo|enja Pravilnika o sticanju zvanja voza~-instruktor motornih vozila("Slu`beni glasnik USK-a, broj 30/12), Rje{enja broj: 10-38-3783-2/11 od 15. 04. 2011.godine i Saglasnosti broj: 1027-14431-2/16 od 29. 11. 2016. godine , JU Ma{insko-saobra}ajna mje{ovita srednja {kola Biha} raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA STRUÈNO SAVJETOVANJE ISPITIVAÈA, PREDAVAÈA I VOZAÈA-INSTRUKTORA MOTORNIH VOZILA JU Ma{insko-saobra}ajna mje{ovita srednja {kola Biha} organizuje stru~no savjetovanje ispitiva~a, predava~a i voza~a-instruktora motornih vozila prema slijede}em rasporedu: 10. 02. 2017. (petak) u 15,00 - 18,00 sati 11. 02. 2017. (subota) u 9,00 - 12,00 sati Kotizacija za edukaciju po u~esniku iznosi 60,00 KM. Svaki u~esnik predavanja obavezan je predo~iti uplatnicu u navedenom iznosu. UPLATU IZVR[ITI: 1. Na ra~un primaoca broj: 3380002210005877 2. Vrsta prihoda: 722611 1.Bud`etska organizacija: 1804005 2.Primalac: JU Ma{insko-saobra}ajna mje{ovita srednja {kola Biha} Sve informacije u~esnik mo`e dobiti u [koli, na adresi Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a 64, Biha}, ili na broj 037-226-166.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

17

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

TU@NO SJE]ANJE Dana 22.1.2017. godine navr{avaju se tri godine od kada nije sa nama

HUSNIJA DEDI] U srcima }emo te nositi i ponosno sje}ati, zauvijek voljeti i nikad zaboraviti. Supruga Asima, k}erka Jasminka, sin Jasmin i unu~ad

Dana 19.1.2017. godine navr{ile su se dvije godine od smrti na{e drage sestre i tetke

\ULSA (ro|. Treji}) SELIMOVI] S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo te ~uvati od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Rifeta, porodice Kova~evi}, Emrulovi} i Zuli}

SJE]ANJE

SJE]ANJE

AFAN (Afan) [ABANAC

AFAN (Afan) [ABANAC

IDRIZ GALI] - Ido 2.01.2002. - 23.01.2017.

Hvala ti za svu dobrotu i ljubav koju si nam nesebi~no pru`ao. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i nedostajati nam. Supruga Safija, sinovi Ahmet i Rasim, snaha Elvira, unu~ad Nail, Ida i Amina

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE na supruga

22.01.1997. - 22.01.2017.

22.01.1997. - 22.01.2017.

Vje~no `ivi{ u na{im srcima i mislima.

U ti{ini vje~nog mira, neka te prati na{a ljubav i na{e sje}anje.

Baka Lucija, tetka Ljiljana, tetak Mirko, Zoran i Dejan

Mama Mirjana, tata Afan, sestre Ajla i Anda

TU@NO SJE]ANJE na mog dragog brata

D@EMSUDIN (Amil) PURI] 20.01.1993. – 20.01.2017.

Tuga i bol ne prestaju, a ljubav prema tebi ostaje vje~na. Tvoja sestra Amira s porodicom

SALIH ALI] 24.01.2000. - 24.01.2017.

18.01.2009. - 18.01.2017.

Sje}anje na tebe trajno }e `ivjeti u nama.

Draga na{a Vahida, osta}e{ vje~no u na{im srcima. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

SALIHA ALI]A 24.01.2000. - 24.01.2017.

VAHIDA (Kova~evi}) [ABI] - Ida

Supruga Sadeta

K}erka Jasna, zet Enes, unuka Nid`ara i unuk Damir

TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog i voljenog

ENES BAJREKTAREVI] - Enko 21.01.2011. - 21.01.2017. Tuga i praznina i nakon {est godina ne jenjava i ne prestaje. Zauvijek si u na{im srcima, mislima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote i da te nagradi za sve tvoje dobrote. Tvoji: sin Jasmin i supruga Fatima

Tvoji najmiliji: suprug Besim, k}erke Alma i Alena, zetovi Senad i Dino, unuk Inis i unuka Una-Ida

TU@NO SJE]ANJE

RASIM MEDI] 2003. - 2017. Plemeniti ljudi kratko `ive, ali se vje~no pamte. Neka ti je vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoj sin Edvin, snaha Emira, unu~ad Eldar i Elma


18

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

U SPOMEN NA NA[U DRAGU

TU@NO SJE]ANJE

ILVANA (Karabegovi}) SELMANOVI]

ILVANA SELMANOVI] 18.01.2002. -18.01.2017.

30.04.1957. - 18.01.2002.

Sa ljubavlju nosimo te u srcu Tvoji: sin Ajdin, snaha Amra unuci Dino i Amina

Uvijek te spominjemo po tvojoj ljubavi i dobroti koju si nesebi~no dijelila oko sebe. @ivi{ u na{im mislima i srcima i nikada te zaboraviti ne}emo. Neka ti je rahmet veliki.

TU@NO SJE]ANJE

Tvoja porodica: k}i Aida, sinovi Adnan i Ajdin sa svojim porodicama i suprug Bekir

ILVANA SELMANOVI] 18.01.2002. - 18.01.2017. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima.

ILVANA (ro|. Karabegovi}) SELMANOVI]

Vole te

unuka Tara, Amra i Adnan

18.01.2002. - 18.01.2017.

Draga na{a Ilvana, Vrijeme koje prolazi ne mo`e donijeti zaborav, niti ubla`iti tugu koju osje}amo tvojim odlaskom. Neka ti je rahmet najve}i.

Dana 22.1.2017. biti }e {est godina kako nas je napustio na{

IBRO IBRAD@I]

Tvoja majka [uhreta, sestre Menira i Munevera, zet Aleksandar, sestri}i Irena, Zlatan i Amir

Uvijek }e{ biti dio na{ih `ivota i nedostajat }e{ nam. Porodica

TU@NO SJE]ANJE NA NA[U Puno nam nedostajete.

RAZIJA FAJKOVI]

Puno vas volimo.

03.03.1940. - 20.01.2016.

Va{i: Zinka, Sead i Dino

Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tebe. Tvoja djeca

ZLATA JAGANJAC

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

ISMET (Fehim) NUSPAHI]

Dana 12.1.2017. navr{ilo se {est godina otkako nisi sa nama

22.01.2009. - 22.01.2017.

BE]O BAKRAÈ

Vrijeme prolazi, a sje}anje ne blijedi jer ljubav u srcu zauvijek ostaje. Bio si i ostao na{ ponos i podr{ka, puno nam nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima, k}eri Amra i Alma, zet Edin i unuk Ishak

Tvoja supruga Umija, sin Salih, snaha Nermina, k}erke Zonka, Zinka, zet Sead i unuk Dino

Beskrajno smo tu`ni {to niste sa nama, beskrajno smo ponosi jer smo va{a porodica. Godine ne}e izbrisati ljubav koju osje}amo. U srcima ste onih koji vas neizmjerno po{tuju i vole. Neka vam je vje~ni rahmet, dragi roditelji. Va{i: Semir, Amir i Sebira sa porodicama

Dana 23.1.2017. navr{ava se 10 godina otkako nije sa nama na{a voljena i nikad pre`aljena

HALIDA (ro|. Mid`i}) KOVAÈI] Tvojim odlaskom ostala je tuga i praznina u na{im srcima. Sje}anje na tebe uvijek budi bol. Porodica

SAFET JAGANJAC

SEAD MUHAREMAGI] 06.01.1986.

MELKA MUHAREMAGI] 23.01.2016.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

sje}anja•oglasi

www.usnkrajina.com.ba

SJE]ANJE NA NA[U DRAGU BRA]U I SESTRU

SAFET RED@EPAGI] - @aja

23.01.2005. - 2017.

19

IZET RED@EPAGI] ZEJNA (ro|. Red`e– Ri|o pagi}) SALIHOVI] 11.05.2007. - 2017.

06.02.2008. - 2017.

Neka im je vje~ni rahmet. Bra}a Muhamed i Ismet sa porodicama

TU@NO SJE]ANJE Dana 24.1.2017. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

ESAD KUDUZOVI] S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Ana, sin Dejan i k}erka Janina sa porodicama

Na osnovu Odluke o prodaji rashodovanog slu`benog putni~kog motornog vozila, broj:01-0077/17 od 16..2017. godine, JP Nacionalni park "Una" d.o.o. Biha} objavljuje

OBAVIJESTO PRODAJI RASHODOVANOG SLU@BENOG PUTNIÈKOG MOTORNOG VOZILA PUTEM JAVNOG POZIVA Obavje{tavaju se i pozivaju sva zainteresirana pravna i fizi~ka lica da u~estvuju u Javnompozivu za prodaju rashodovanog slu`benog putni~kog motornog vozila JP Nacionalni park "Una" d.o.o. Biha}, marke LadaNiva, metodom javnog nadmetanja putem zatvorenih pisanih ponuda.

DETALJNIJE INFORMACIJEVEZANE ZA JAVNI POZIVMOGUSEPRONA]I NA SLU@BENOJ WEB STRANICI JP NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. BIHA]. Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sedmi~nim novinama Unsko-sanske novine "Krajina". Na osnovu ~lana 116. Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`beni glasnik USK-a br. 17/12"), Saglsnosti Ministarstva i Odluke [kolskog odbora JU Mje{ovita srednja {kola "Bosanski Petrovac" raspisuje se:

KONKURS

MaLi

OgLasi

PRODAJA STANOVA: • prdajem stan u strogom centru Biha}a, stan se nalazi u ul. HVO-a 1/3, stan ima 42 m2 + terasa 45 m2 i podrum. Sve informacije na tel. 223-513 PRODAJA KU]A: • prodajem ku}u na parceli 3.600 m2 na Kamenici, 300 metara od Tu{a prema granici, uz glavnu cestu, tel. 061-156-122 • prodajem ku}u u blizini bolnice samo pokrivenu, papiri ~isti, uredni, tel. 061-971-454, 037-961-394 PRODAJA ZEMLJE • prodajem 2.700 m2 zemlje u Pritoci, mo-`e se parcelisati, dozvoljena gradnja, put, struja i voda, papiri 1/1, tel. 060-311-3336 IZNAJMLJIVANJE: • izdajem sprat ku}e, Harmani bb, nam-je{ten, centralno grijanje, kablovska, in-ternet, za dvatri studenta, tel. 061-780-544 • izdajem namje{tenu garsonjeru za zapo-slene u centru grada (Mu{anovi}a ma-hala), centralno grijanje, kablovska, internet i parking, za zaposlenu osobu, tel. 061-435-600 • izdajem sobe za studentice u centru Bi-ha}a kod MUP-a, sa centralnim grijanjem, internet, kablovska, tel. 061-459-458 • izdajem stan u Biha}u u zgradi II sprat, namje{ten za u~enice i studentice u blizini koled`a i medicinske {kole, cijena 90 KM + re`ije po osobi, tel. 062-617-482, 062-517-116 • izdajem namje{tene jednokrevetne sobe za studente i srednjo{kolce, sa centralnim grijanjem, internetom i zasebnim ulazom, sa kuhinjama i kupatilima, na-lazi se u blizini autobusne stanice, cijena po dogovoru, tel. 037-961-823 • izdajem jednokrevetne sobe za studentice, poseban ulaz, centralno grijanje, tv. kablovska, internet, kod MUP-a, stan je nov, tel. 037-223241, 061-844-257 • izdajem stan kod ekonomske {kole (centralno grijanje) zaseban ulaz, za studen-te, radnike ili bra~ni par, tel. 062-764-704, 037-961-911 • izdajem stobu, namje{tena, centralno grijanje, sa kuhinjom i kupatilom, nalazi se kod malog Binga, tel. 061-786-638, 351-125 • izdajem garsonjere i sobe za studente i u~enike, internet, kablovska, centralno grijanje, Cerava~ka brda 58 Biha}, tel. 061-706-075 • iznajmljujem namje{ten stan sa centralnim grijanjem 50 m2, u blizini MUP-a, tel. 037-312482, 070-206-818 • izdajem stan za studente (mu{ke) u Mi-d`i}a mahali, poseban ulaz, sa centralnim grijanjem, kablovskom, internet, tel. 061-812-656 • izdajem novo sagra|enu ku}u 70 m2 u centru Biha}a, centralnim grijanjem, dva parking mjesta, internet, za obitelj na du`i period, tel. 061-435-886 • iznajmljujem stan, dvije sobe + kuhinja, prizemlje, odvojen ulaz, u blizini gradskog parka, tel. 061-466-751

BRZO - efikasno i vrlo jednostavno vr{im usluge svim gra|anima koji nemaju slobodnog vremena i strpljenja ~ekanja u redovima, OVJERAVAM ZDRAVSTVENE KNJI@ICE, UPLA]UJEM PREMIJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA. Nudim rje{enje POZOVITE ODMAH gsm: 062-593-700. Hvala svima Aziz D`aferovi} - Zizi

Prodajem ku}u na parceli 3.600 m2 na Kamenici, 300 metara od Tu{a prema granici, uz glavnu cestu, tel. 061-156-122

Za gra|evinare prodajem plac u blizini Stensa i bazena vel. 1.992 m2, papiri 1/1, tel. 066-121577 Iznajmljujem luksuzno namje{ten stan kod Poliklinike od 64 m2, centralno grijanje na struju, tel. 061-353-197 Prodajem mercedes 124 1,9 dizel 1988. godi{te, registrovan punu godinu dana, u ekstra stanju. Ostale informacije na br. 061-444-532 * Prodaje se ZEMLJI[TE gra|evinsko U Cazinu - Mala Lista P = 727 m2, cijena 1 m2 = 70 KM tel. 063 29 50 60, RH 00385 99 250 2000 fb una mamea, e-mail: una.cro.buk@gmail.com

Izdaje se namje{ten stan za studentice ili u~enice. Centralno grijanje, kuhinja, kupatilo, kablovska televizija, internet, zaseban ulaz, informacije na tel. 061-981-026

za prijem zaposlenika u radni odnos 1. Sekretar-blagajnik, 2. Asistent u nastavi, 3. Profesor latinskog jezika 4. Profesor pravoslavne vjeronauke

1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 1 izvr{ilac do 30.06.2017. godine 6 ~asova do 30.06.2017. godine 8 ~asova do 30.06.2017. godine

Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidati su du`ni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Pedago{kim standardima i normativima za srednje obrazovanje USK-a i Pravilnikom o radu. Uz prijavu na konkurs s biografijom kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije): - Diploma o zavr{enoj visokoj stru~noj spremi ili I ciklus visokog obrazovanja (240 ECTS) (za pozicije: pod 1. pravnog ili ekonomskog smjera, pod 2. rehabilitator ili nastavni~ki smjer, pod 3. prof. latinskog jezika, pod 4. dipl. teolog i saglasnost Eparhije) - Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru za poziciju pod rednim brojem 1. - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) Kandidati/ kinje za poziciju pod rednim brojem 1. treba da imaju najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a na istim poslovima nakon sticanja visoke stru~ne spreme. Pored obavezne dokumentacije dostaviti i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom (od nadle`ne Kantonalne komisije) - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za mjesto na koje konkurira - uvjerenje/potvrda o radnom sta`u na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi i profilu koji se tra`i konkursom, - uvjerenje/potvrda o du`ini ~ekanja na posao na evidenciji Slu`be za zapo{ljavanje USK-a nakon sticanja stru~ne spreme i profila koji se tra`i konkursom - dokaz o prosjeku ocjena - pravosna`no rje{enje nadle`ne slu`be o pripadaju}im pravima koje glasni na ime osobe koja konkurira, a na koju se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanovima njihovih porodica ili Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom. Rok za podno{enje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa bit }e pozvani na intervju putem telefona koji dostave u prijavi za konkurs. Izabrani kandidat/kinja du`an/na je prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje nadle`ne zdravstvene ustanove koje ne mo`e biti starije od 6 mjeseci, uvjerenje o neka`njavanju od MUP po mjestu ro|enja i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak od nadle`nog suda. Prijave sa tra`enom dokumentacijom se podnose preporu~enom po{tom ili li~no u propisno zatvorenoj koverti s naznakom "Prijava na konkurs" na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola "Bosanski Petrovac" ulica Bosanska 125; 77250 Bosanski Petrovac Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vra}a se na li~ni zahtjev putem protokola {kole u roku od mjesec dana. Predsjednik [kolskog odbora


20

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

DD Kombiteks Biha}-u ste~aju

Registracijski broj suda: U/I-1473/0 Identifikacijski broj: 4263376820004 PDV broj: 263376820004

Biha} Hamze Hume bb Broj : 17 0 St 029236 07 St Broj: 02-01-OG/2017. Biha}, 20.01.2017. godine

Na osnovu ~lana 101 i 103. Zakona o ste~ajnom postupku ("Sl. novine F BiH", br. 29/03 i 32/04) i Odluke Odbora povjerilaca broj 03-42-OOP/2017. i 04-42-OOP/2017. od 17.01.2017. godine u postupku unov~avanja ste~ajne mase ste~ajnog du`nika DD "KOMBITEKS" Biha} - u ste~aju, ste~ajni upravnik ste~ajnog du`nika, objavljuje:

O G L A S O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE DD "KOMBITEKS" BIHA] - U STEĂˆAJU KOMBINOVANOM METODOM-PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA I USMENIM JAVNIM NADMETANJEM A. POPIS PREDMETA PRODAJE 1.) NEPOKRETNA IMOVINA LOT br 11 br

N eto p o v r{in a P o ~etn a ob je k ta /ze m lji{t a u p ro d a jn a c ije n a m2 KM

Z E M L JI[ T E

K O BIHA] N O VI OPERAT

1 R/b-LOT 22

Z em lji{te UKUPNO UPRAVNE ZG RADE

61 9 ,00

12 6 3 /4 4

LOT bbrr 33

S tara u p rav n a zgra d a N o v a u pra v na zgra da Z em lji{te , U K U PN O D O R A D A D IO N O V O G D IJ E L A

G o d in a izg ra d n je

N eto p o vr{in a o bjekta /zem lji{ta u m2

P o ~e tn a p ro d a jn a cije n a K M

K O BIH A]

1 96 4 . 1 97 9 .

9 7 0,8 3 2.1 6 9,5 0 2.4 4 2,0 0

1 2 6 3/8 1 2 6 3/7 12 6 3 /4 8

D o rad a o b jek t E k on o m sk o dv o ri{te U K U PN O

S TA RI O PE R A T

32 5 /1 2 32 5 /1 1 32 5 /2 5

40 4 .00 0 ,00 G od in a i zg r a d n je

N e to p o v r { in a o b jek t a/ze m l ji { ta u m2

P o ~e tn a p r o d a jn a c ije n a K M

K O BIHA] NOVI OPERAT

1 2

14 6 /2 7

18 .5 70 ,0 0

N O VI OPERAT

1. 2. 3.

S TA RI O PE R A T

1 98 3 .

B. USLOVI PRODAJE 1. Ponude za predmetne nekretnine koje su ni`e od navedenih po~etnih cijena iz oglasa, odbacit }e se kao nepotpune. Nekretnine svrstane u Lotove od 1 do 3, iz ovog oglasa prodaju se u VI\ENOM STANJU na dan prodaje. Dokazi o vlasni{tvu mogu se pogledati u sjedi{tu prodavca ili u zemlji{nim knjigama koje se vode kod Op}inskog suda u Biha}u. - pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju fizi~ka i pravna lica koja dostave pismene ponude putem po{te ili li~no na adresu D.D. "Kombiteks" Biha}-u ste~aju, ul. Hamze Hume bb, u zape~a}enoj koverti sa pe~atom ili potpisom ponu|a~a i to najkasnije do 03.02.2017. godine, do 15,00 sati (navedeno podrazumijeva da iste budu fizi~ki dostavljene na nazna~enu adresu). - uz pismenu ponudu na kojoj je naveden naziv ponu|a~a, lot za koji se ponu|a~ prijavljuje i na kojoj je navedena cijena koja ne mo`e da bude ni`a od cijene navedene u ovom oglasu, zainteresirani kupci/ponu|a~i moraju prilo`iti uplatnicu (dokaz) o upla}enom depozitu u visini od 10 % od po~etne cijene za lot 1, odnosno 10.000,00 KM za lotove broj 2 i 3. - uplatu tra`enog depozita za svaki lot pojedina~no za koji se dostavlja ponuda treba izvr{iti na transakcijski ra~un DD "Kombiteks" Biha}-u ste~aju broj: 3385002206275492, otvoren kod UniCredit Bank d.d. - Otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje odr`at }e se u prostorijama DD "Kombiteks" Biha}-u ste~aju, ul. Hamze Hume bb, dana 06.02.2017. godine, s po~etkom u 10 sati. - u~esnici u ovoj prodaji (li~no ili putem punomo}nika) koji uredno dostave ponude na na~in kako je definirano u oglasu du`ni su

2 .0 75 ,0 0 8 50 ,0 0

12 6 3/22 12 6 3/60

S TA R I OPERAT

1 46 /1 1 4 6/2 8

30 0 .00 0 ,00

se u periodu od 9,00 do 09,30 sati prijaviti komisiji za prodaju, te prilo`iti istoj odgovaraju}i identifikacijski dokument, sa kojim stje~u pravo u~e{}a na javnoj prodaji. - pove}anje cijene u toku javnog nadmetanja za nepokretnu imovinu, za lotove od 1 do 3 }e biti najmanje 3.000,00 KM, a najvi{e 20.000,00 KM. - ponu|a~ima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili tre}eg najboljeg ponu|a~a, polo`eni novac }e se vratiti u roku od 7 dana od dana okon~anja javnog nadmetanja, - sve tro{kove preuzimanja kupljenih nekretnina, poreze, tro{kove prijenosa vlasni{tva, porez na promet nekretnina, tro{kove cijepanja parcela i ostale tro{kove snosi kupac, - najpovoljniji ponu|a~ je du`an uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prodaje, - ako najpovoljniji ponu|a~ ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u nazna~enom roku (30 dana) smatra se da je odustao, te }e mu biti vra}en depozit (polog) uz odbitak 50 % upla}enog iznosa na ime tro{kova prodaje, a kupcem se progla{ava slijede}i najpovoljniji ponu|a~ koji je u~estvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponu|a~ ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, vra}a mu se depozit uz odbitak 50 % upla}enog iznosa na ime tro{kova prodaje i za kupca se progla{ava tre}i po redu najbolji ponu|a~. - Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedi{tu prodavca i na telefone broj: 037 314 921, 037 314922 i e-mail: kombiteks.bihac@bih.net.ba Ste~ajni upravitelj: dr sci [efik Smlati}

JU O[ " Pe}igrad " Pe}igrad Op}ina Cazin Na osnovu ~lana 135. i ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a" 05/04.), ~lana 28. Pravilnika o definiranju kriterija za progla{avanje uposlenika/ca za ~ijim je radom djelimi~no ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika/ca iz jedne {kole u drugu ("Slu`beni glasnik USK-a br. 9/14), na osnovu Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos (" Slu`beni glasnik USK-a" 10/2014 od 03.06.2014. godine) i Pravilnika o dopuni Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos ("Slu`beni glasnik USK-a" 15/2014 od 25.09.2014. godine), ~lana 84. Pravila JU O[ "Pe}igrad" Pe}igrad, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj: 10-34-13162-2/16. od 07.12.2016. godine i ispravke Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj: 10-34-13162-3/16. od 09.01.2017. godine i Odluke [kolskog odbora broj: 610-2-1/17. [kolski odbor JU O[ "Pe}igrad " Pe}igrad raspisuje:

KONKURS

za prijem zaposlenika na upra`njena radna mjesta 1. Nastavnik /ca engleskog jezika - 8 sati do povratka radnice sa bolovanja a najdu`e do 30.06.2017. godine 2. Nastavnik/ca vjeronauke - 11 nastavnih sati do 30.06.2017. godine 3. Nastavnik/ca likovne kulture - 8 nastavnih sati do 30.06.2017. godine 4. Nastavnik/ca geografije - 5 nastavnih sati do 30.06.2017. godine 5. Nastavnik/ca historije - 12 nastavnih sati do 30.06.2017. godine 6. Nastavnik/ca razredne nastave Centralna {kola "Pe}igrad" - 1 izvr{ilac do 30.06.2017. godine 7. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture - 12 nastavnih sati do povratka uposlenika sa funkcije a najdu`e do 30.06.2017. godine 8. Domar - 1 izvr{ilac do 30.06.2017. godine Uslovi konkursa: OP]I UVJETI ZA IZBOR NA UPRA@NJENA RADNA MJESTA: - da je dr`avljaninBiH, - da je stariji od 18 godina. POSEBNI UVJETI: - odgovaraju}astru~nasprema (za pozicije od 1 do 7 VI ili VII stepen stru~ne spreme, nastavni~kog smjera, za poziciju 8. III, IV ili V stepen gra|evinskog, ma{inskog, elektro ili drvoprera|iva~kog usmjerenja - stru~ni ispit, - du`ina trajanja nezaposlenosti, - radni sta`, - prosjek ocjena. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs du`ni su dostaviti sljede}a dokumenta: 1. prijavu na konkurs 2. biografiju sa kontakt podacima radi poziva na intervju 3. dokaz o stru~noj spremi (diploma/svjedod`ba o zavr{enom obrazovanju) 4. izvod iz Mati~ne knjige ro|enih 5. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Pravilni-

kom sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos ("Slu`beni glasnik USK-a" 10/2014 od 03.06.2014. godine) i Pravilnika o dopuni Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos ("Slu`beni glasnik USK-a" 15/2014 od 25.09.2014. godine). Pored op}ih navedenih uvjeta, kandidati treba da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se, prema Pravilniku, izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata: 1. dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju Unsko-sanskog kantona 2. dokaz o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme (Uvjerenje nadle`ne slu`be za zapo{ljavanje) 3. dokaz o prosjeku ocjena (Uvjerenje ustanove o prosjeku ocjena ostvarenih tokom {kolovanja za radna mjesta od 1-7) 4. dokaz o radnom sta`u (Uvjerenja ustanova o du`ini radnog sta`a koja obavezno sadr`e du`inu radnog sta`a nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme) 5. dokaz o polo`enom stru~nom ispitu (Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za radna mjesta od 1-7) Izabrani/a kandidat/kinja du`an/na je prije stupanja na posao dostaviti: 1. ljekarsko uvjerenje nadle`ne zdravstvene ustanove 2. uvjerenje o neka`njavanju koje izdaje Ministarstvo unutra{njih poslova po mjestu ro|enja osobe 3. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivi~ni postupak koje izdaje nadle`ni sud po mjestu prebivali{ta. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica potrebno je dostaviti sljede}e dokumente: 1. rje{enje nadle`ene op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida 2. rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja 3. rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca 4. uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje USKa da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe. Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBIH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isto postojalo) kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom (obavezno dostaviti odgovaraju}i dokaz). Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom USK-a potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati isklju~ivo po{tom sa naznakom "prijava na konkurs" na adresu: JU Osnovna {kola "Pe}igrad" Pe}igrad 77227 Pe}igrad Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje. [kolski odbor JU Osnovna {kola " Pe}igrad " Pe}igrad 77227 Pe}igrad


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

21

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

Na osnovu ~lana 116. Zakona o srednjem obrazovanju ("Sl.glasnik USK-a" broj: 17 od 04.07.2012.g.), saglsnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Biha} broj: 10-38-120042/16,i 10-34-14942-2/16 i Odluke [O-a broj:948/2016. JU II srednja {kola u Velikoj Kladu{i raspisuje

KONKURS

ZA POPUNU RADNIH MJESTA I PRIJEM ZAPOSLENIKA 1. Profesor/ica njema~kog jezika i knji`evnosti 1 radnik/ca na 8 sati nastave do 30.06.2017.g.

JU "UMJETNIÈKA [KOLA" BIHA] Na osnovu ~lana 116. Zakona o srednjem obrazovanju (Slu`beni glsnik Unsko-sanskog kantona broj: 17/2012 od 04.07.2012.g.), ~lana 139. Pravila JU "Umjetni~ke {kole" Biha}, te Odluke [kolskog odbora JU "Umjetni~ke {kole" Biha} broj: 1072/ 2016 od 15.12.2016.g., raspisuje se:

K O N K U R S za popunu radnih mjesta za {kolsku 2016/2017 godinu BIHA] 1. Profesor muzike - za sviranje horskih partitura 4 ~asa sedmi~no do povratka radnika sa funkcije, a najdu`e do 25.04.2017. g. 2. Akademski grafi~ar - profesor Pisma i Osnovi projektiranja 3 ~asa sedmi~no na odre|eno radno vrijeme do 01.06.2017.g. PODRUÈNO ODJELJENJE OSNOVNE MUZIÈKE [KOLE BU@IM 1. Profesor gitare 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme do 30.06.2017.g. PODRUÈNO ODJELJENJE OSNOVNE MUZIÈKE [KOLE BOSANSKA KRUPA 1. Profesor klavira 8 ~asova sedmi~no na odre|eno radno vrijeme do 30.06.2017.g. PODRUÈNO ODJELJENJE OSNOVNE MUZIÈKE [KOLE VELIKA KLADU[A 1. Profesor harmonike 1/2 norme na odre|eno radno vrijeme do 30.06.2017.g. 2. Profesor klavira 1/2 norme na odre|eno radno vrijeme do 30.06.2017.g. 3. Profesor klavira-dopuna 1/2 norme na odre|eno radno vrijeme do 30.06.2017.g. 4. Profesor gitare 1/2 norme na odre|eno radno vrijeme do 30.06.2017.g. PODRUÈNO ODJELJENJE OSNOVNE MUZIÈKE [KOLE BOSANSKI PETROVAC 1. Profesor gitare 6 ~asova sedmi~no na odre|eno radno vrijeme do 01.06.2017.g. 2. Profesor klavira 4 ~asa sedmi~no na odre|eno radno vrijeme do 01.06.2017.g. PODRUÈNO ODJELJENJE OSNOVNE MUZIÈKE [KOLE SANSKI MOST 1. Profesor flaute 6 ~asova sedmi~no na odre|eno radno do 01.06.2017.g. 2. Profesor klavira 3 ~asa sedmi~no na odre|eno radno vrijeme do 01.06.2017.g. PODRUÈNO ODJELJENJE OSNOVNE MUZIÈKE [KOLE CAZIN 1. Profesor solfe|a i skupnog muziciranja 1 izvr{ilac do povratka uposlenice sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2017.g. Za sve predava~e instrumenata: zavr{ena Muzi~ka akademija instrumentalni odsjek, izuzetno za harmoniku i gitaru profesor sa zavr{enim bilo kojim odsjekom Muzi~ke akademije, ako ima zavr{en glavni predmet gitare ili harmonike u srednjoj muzi~koj {koli. Za predava~e solfe|a,skupnog muziciranja i sviranja horskih partitura zavr{en teoretski odsjek Muzi~ke akademije. Za predava~a: pisma i osnovi projektiranja potrebna je akademska titula odnosno stru~no zvanje bachelor ili ekvivalent za odre|enu oblast (240 ECTS bodova) i polo`ena pedago{ko-psiholo{ko-metodi~ka grupa predmeta, profesor odre|enog zvanja za predmet. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to: - kra}a biografija, adresa i kontakt telefon - diplomu o zavr{enoj akademiji/fakultetu - Rodni list - uvjerenje da je dr`avljanin BiH Pored op}ih uvjeta kandidati trebaju dostaviti potrebnu dokumentaciju za bodovanje kandidata po Kriteriju o na~inu bodovanja (Slu`beni glasnik USK-a broj 10/2014 od 03.06.2014.g.) Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave slati po{tom na adresu: Javna ustanova "Umjetni~ka {kola" Biha}, V. Korpus br. 2 , 77000 Biha}, sa naznakom: "PRIJAVA NA KONKURS" . D I R E K T O R: Èusti} Jasmin, prof.

2. Profesor/ica poljoprivredne grupe predmeta 1 radnik/ca na 20 sati nastave do povratka radnika sa funkcije, a najdu`e do 30.06.2017. godine OPIS POZICIJE NASTAVNIKA: a) planira i realizira nastavne sadr`aje b) prati i ocjenjuje rad u~enika i njegovo ukupno napredovanje c) osigurava cjelovit razvoj i zadovoljavanje razvojnih odgojno-obrazovnih potreba u~enika OP]I UVJETI ZA IZBOR NA UPRA@NJENA RADNA MJESTA: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da je stariji od 18 godina POSEBNI UVJETI: - da ima odgovaraju}u stru~nu spremu u skladu sa Nastavnim planom i programom - za profesore/ice - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje poslova odgoja i obrazovanja u~enika/ca Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidati/kinje treba da posjeduju stru~nu spremu predvi|enu Zakonom o srednjoj {koli i nastavnim planom i programom za izvo|enje nastave odgovaraju}eg predmeta i to pod rednim brojem: 1. Pedago{ki ili filozofski fakultet - smjer njema~ki jezik 2. Poljoprivredni ili biotehni~ki fakultet op}i smjer I UZ PRIJAVU KANDIDATI/KINJE SU DU@NI/E PRILO@ITI DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA I TO: 1) kra}a biografija, adresa i kontakt telefon 2) ovjerenu kopiju diplome 3) rodni list 4) uvjerenje da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine Izbor i prijem kandidata/kinja prijavljenih na konkurs izvr{it }e se na osnovu Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos II KANDIDATI/KINJE SU DU@NI/E PRILO@ITI I DOKUMENTACIJU ZA BODOVANJE 1. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 2. Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme od nadle`ne slu`be za zapo{ljavanje 3. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, 4. Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u ob-

razovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, 5. Za osobe progla{ene tehnolo{kim vi{kom, dokaz od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju Unsko-sanskog kantona, 6. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, du`ne su prilo`iti pravosna`no rje{enje nadle`ne slu`be o pripadaju}im pravima koje glasi na ime osobe koja konkurira, samo u slu~aju kada se radi o prvom zapo{ljavanju, 7. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK, du`ne su prilo`iti pravosna`no rje{enje nadle`ne slu`be o pripadaju}im pravima koje glasi na ime osobe koja konkurira, samo u slu~aju kada se radi o prvom zapo{ljavanju Sva dokumenta moraju biti original ili ovjerena kopija. PRIORITETI U ZAPO[LJAVANJU Prioritet kod izbora za popunu upra`njenih radnih mjesta, prije bodovanja imaju osobe progla{ene tehnolo{kim vi{kom u skladu sa Pravilnikom kojim se definiraju kriteriji za progla{avanje uposlenika/ca za ~ijim je radom djelimi~no ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika/ca iz jedne {kole u drugu. Ako se po istom osnovu jave dva/ije ili vi{e kandidata-/kinja sa istim brojem bodova, prijem }e se vr{iti na osnovu ~lana 3. Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nakon bodovanja, Komisija za izbor nastavnika/ca, stru~nih saradnika/ca, saradnika/ca i ostalih zaposlenika/ca obavit }e intervju sa kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju uslove navedene u konkursu. Direktor/ica }e u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa izvr{iti odabir prijema kandidata/kandidatkinja sa predlo`ene rang-liste i o odluci o prijemu obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Izabrani kandidat/kinja du`an/du`na je prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje nadle`ne zdravstvene ustanove koje ne mo`e biti starije od 6 mjeseci, uvjerenje o neka`njavanju koje izdaje Ministarstvo unutra{njih poslova po mjestu ro|enja osobe i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivi~ni postupak, koje izdaje nadle`ni sud po mjestu prebivali{ta. Prijave se podnose po{tom ili li~no na adresu: JU II srednja {kola, Ibrahima Mr`ljaka 23; 77230 Velika Kladu{a sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS". D I R E K T O R: Fikret Had`i},dipl.ing.


22

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

sport

www.usnkrajina.com.ba

IZBOR SPORTA[A OP]INE BOSANSKA KRUPA ZA 2016. GODINU

Iman Begi} najuspje{nija sporta{ica Najbolji pioniri, kadeti, ... sportske juniori, seniori ... nade

U

organizaciji Sportskog saveza Bosanske Krupe odr`an je izbor najboljih sporta{a i sportskih kolektiva ove op}ine za 2016. godinu. Prisutnima su se na po~etku manifestacije obratili Tarik Halki}, predsjednik Saveza, Emir Dautovi}, predsjednik Sportskog saveza USK, Mirsad Jusi}, predsjedavaju}i bosanskokrupskog Op}inskog vije}a, a samu manifestaciju ~estitkama za sve sporta{e Bosanke Krupe otvorio je Armin Halitovi}, na~elnik op}ine. Nagrade koje su uru~ene najuspje{nijima su priznanje za postignute sportske rezultate i podstrek za jo{ ve}e zalaganje sportista, sportskih klubova, trenera i sportskih radnika iz 33 sportska kluba Bosanske Krupe. Za najuspje{nijeg sporta{a u Bosanskoj Krupi izabrana je Iman Begi}, karatistica, ~lanica Karate kluba Feniks. U protekloj godini osvojila je 18 medalja od ~ega {est zlatnih, ~etiri srebrene i osam bron~anih. U protekloj godini bila je i ~lanica reprezentacije BiH.

Izabrani najuspje{niji seniori, juniori, kadeti, pioniri, u~enici i sportske nade Najuspje{niji senior je Mirzahil Mustedanagi}, nogometa{, ~lan Nogometnog kluba Sloga iz Bosanske Otoke, a najuspje{nija seniorka Merjema Bajri}, nogometa{ica, ~lanica `enske ekipe Sloga iz Bosanske Otoke i ~lanica `enske U17 reprezentacije BiH. Najuspje{niji junior je Muris Patkovi}, kajaka{, ~lan Kanu kluba Kormoran, dok je u konkurenciji juniorki najuspje{nija Edina Halilovi}, nogometa{ica, ~lanica NK Sloga Bosanska Otoka. Najbolji sportista u konkurenciji kadeta je Amar Priredio: Edin Alagi}

Iman Begi}, karatistica, ~lanica Karate kluba Feniks i reprezentacije Bosne i Hercegovine. U protekloj godini osvojila je 18 medalja od ~ega {est zlatnih, ~etiri srebrene i osam bron~anih

Safet Krupi}. Najuspje{niji pedagog je Benjamin Pa{ali} (O[ Otoka), a u konkurenciji srednjih {kola Nermin Gro{i} (MS[ Safet Krupi}). Posebna priznanja dodijelj-

Najuspje{niji u invalidnom sportu

ena su i sportskim nadama uzrasta do 12 godina. Priznanja su dodijeljena za 18 mladih sporta{a koji su u protekloj godini svojim talentom i radom skrenuli pa`nju na sebe. Nagra|eni su Nedim Keranovi}, Faris Be{i}, Mirza Hod`i}, Muhamed Nuhi}, Faruk Be{i}, Ernad Bajri} (nogomet), Nejla Husarevi} (`enski nogomet), Anesa Jusi}, Amila [ertovi} (odbojka), Adin Musi}, Alen Velad`i}, Emana Husarevi}, Amra Halilovi} (karate), Edin Be{irevi}, Emela badnjevi} (ples), Zinedin [ahinovi}, Din Mesi}, Alem Sara~evi} (ko{arka).

Najuspje{nije ekipe, trener, sportski radnik, posebna i posthumna priznanja

Halilovi}, karatista, ~lan KK Feniks, a najbolja kadetkinja Iman Begi}, karatistica, ~lanica KK Feniks. Najbolji pionir je Senaid Velad`i}, karatista, ~lan KK Feniks, a najbolja u konkurenciji pionirki je Adnana Mesi}, karatista, ~lanica KK Feniks.  Najuspje{niji osnovac u~enik je Dino Sara|an (prva O[), a u~enica Iman Begi} (Druga O[). Najuspje{niji srednjo{kolac je ]amil Bajramovi} (MS[), a srednjo{kolka Meliha Skenderovi} (Gimnazija). Njuspje{nija ekipno je Druga osnovna {kola, za srednje {kole najuspje{nija ekipno je MS[

Za najuspje{niju ekipu u mu{koj konkurenciji progla{en je Krata klub Feniks, a u `enskoj konkurenciji najuspje{nija je ekipa @NK „ Savez za sport i rekreaciju invalida Bosanska Krupa @eljezni~ar 2011. Mu{ka nagradio je i najuspje{nije u invalidnom sportu. Za najus- ekipa Feniksa progla{ena je pje{nijeg sporta{a progla{en je Sejad Duranovi} (bo}anje). i sveukupno najboljom ekiZa najuspje{nijeg trenera izabran je Ramiz Gerdijanovi} pom. Najbolji trener u 2016. (bo}anje), a najuspje{nija ekipa je SSRI Bosanska Krupa - godini je Mujo Begi}, trener sekcija bo}anja. Najbolji sportski radnik je Safet Muji}, u Karate klubu Feniks. U predsjednik “SSRI-511” Bosanska Krupa koji aktivno 2016. godini s klubom je u~estvuje u radu Saveza. u~estvovao na 25 takmi~enja i turnira gdje su Mujo Begi}, ~lan KK Feniks njegovi karatisti osvoizabran je za najboljeg trenera jili 345 medalja. Najuspje{niji sportski radnik je Edin Kabiljagi}, predsjednik NK @eljezni~ar 73. Svojim anga`manom uveliko je doprinio razvoju i afirmaciji sporta. Posebna priznanja za doprinos razvoju sporta dobili su Muhidin [ertovi} (karate), Ned`ad Mahmi} (biciklizam) Emir Sedi}, Ena Kurtovi} (nogomet `ene), Stefano Tallia (novinar), Ismet Alagi} (ko{arka), Sabina Mujagi} (`enski nogomet). Posthumno priznanja su dobili Mirsad Faji} i Husein Kabiljagi}.
UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 20. januar/sije~anj 2017. godine

23

sport

www.usnkrajina.com.ba

ZAVR[EN 32. NOVOGODI[NJI MALONOGOMETNI TURNIR BIHA] 2016

PVC D`aja - seniori

F

inalnim susretima u sve ~etiri kategorije zavr{en je 32. malonogometni turnir Biha} 2016/2017. Nakon ukupno 15 radnih dana i odigranih 125 utakmica u predpionirskoj, pionirskoj, veteranskoj i seniorskoj kategoriji dobili smo najbolje ekipe i pojedince. Ovogodi{nji turnir bilje`i rekordan broj prijavljenih ekipa, a gledaoci su mogli u`ivati u odli~nim potezima malonogometnih znalaca u svim kategorijama. U finalnom susretu u seniorskoj konkurenciji zaslu`eno su se na{le dvije najbolje ekipe i to PVC D`aja i mlada ekipa Denaro. Bolju igru u samom finalu prikazali su malonogometa{i PVC D`aja koji su na kraju slavili rezultatom 6:4. Za najboljeg igra~a izabran je Halid Deli} (PVC D`aja), a za najboljeg golmana izabran je Ahmed Fajkovi} (MNK Denaro). Najbolji strijelac ovogodi{njeg turnira je Sejad Ibri{imovi} (MNK Mini dnevnik 1987). U susretu za tre}e mjesto ekipa ekipa Kulmix sevdah slavila je pobjedu nad ekipom Pekara Ninaj rezultatom 5:3.

Predpioniri Jedinstva najuspje{niji U predpionirskoj konkurenciji odigran je veoma zanimljiv finalni susret u kojem je ekipa Jedinstva 2 odigrala 1:1 sa NK ]orali}i.

Prvo mjesto PVC D`aja

Mladi Bi{}ani bili su bolji u izvo|enju penala te su rezultatom 5:3 slavili pobjedu i naslov najboljih. Za najboljeg igra~a u predpionirskoj konkurenciji izabran je Majid Mesi} (NK ]orali}i). Najbolji golman je Fadil Komi} (NK Jedinstvo 1), dok je najbolji strijelac Samir Halilagi} (Kolibri) sa 12 postignutih pogodaka. U susretu za tre}e mjesto predpioniri Kolibrija slavili su pobjedu rezultatom 4:2 protiv ekipe Jedinstvo 1.

 Finalisti u seniorskoj konkurenciji ekipe PVC D`aja i Denaro

Prvo mjesto pionirima Bosanske Otoke U pionirskoj konkurenciji

Najbolji pojedinci - seniori tokom turnira najvi{e su po- Najbolji pojedinci - pioniri

Jedinstvo 2 - predpioniri

Auto praona Sajo - veterani

kazale ekipe BP Ibrahimovi} iz Bosanske Otoke i ekipa Kolibrija te su se zaslu`eno na{li u finalu. Bolju igru u finalnom susretu prikazali su pioniri iz Bosanske otoke koji su slavili pobjedu s 1:0 te odnijeli naslov najboljih. Za najboljeg igra~a u pionirskoj konkurenciji izabran je Lejlad Dekanovi} (BP Ibrahimovi} Bosanska Otoka), a titulu najboljeg golmana ponio je Ilhan Topalovi} (BP Ibrahimovi} iz Bosanske Otoke). Najbolji strijelac pionirske kategorije je Jo{ko Renduli} (Cafe bar Leo iz Slunja) s 13 postignutih pogodaka. U susretu za tre}e mjesto ekipa Caffe bar Leo iz Slunja bila je bolja od ekipe OFK Biha} Megle rezultatom 3:0.

Najuspje{niji veterani Autopraone Sajo 3 U veteranskoj konkurenciji u finalu su se na{le ekipe veterana Autopraona Sajo 3 i ekipa Biha} 1260. Tokom susreta vodila se izjedna~ena borba obje ekipe, a susret je zavr{en nerije{enim rezultatom 2:2. Naslov najboljih boljim izvo|enjem penala osvojila je ekipa Autopraona Sajo 3. U susretu za tre}e mjesto ekipa Boca juniors picerija Asa uvjerljivo je rezultatom 7:2 bila bolja od veterana ekipe RVI Cazin.

BP Ibrahimovi} - pioniri Bosanska Otoka

Najbolji pojedinci - predpioniri Priredio: Edin Alagi}


sport

PETAK, 20. januar/sije~anj 2017. godine

• OSNOVANO: 22. XII 1995. GODINE • ADRESA: 502. VITE[KE BRIGADE BIHA] • (zgrada Kulturnog centra, kod gradskog parka)

www.usnkrajina.com.ba e-mail: usnovine@bih.net.ba

BROJ: 1082 • GODINA XXI

kupujte i {irite Krajinu

IZBOR SPORTA[A UNSKO SANSKOG KANTONA

Ajla Mahmutovi} sporta{ica USK-a U

Domu kulture u Biha}u u organizaciji Sportskog saveza USK odr`an je Izbor najboljih sporta{a i sportskih ekipa USK za 2016. godinu. Prisutnima se na po~etku manifestacije obratio Emir Dautovi}, predsjednik Saveza, Adis Muharemovi}, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Salih Dedi}, ministar financija u Vladi USK ~estitaju}i sporta{ima i sportskim ekipama na ostvarenim rezultatima u protekloj godini.

 Priznanja su dobili i najuspje{niji pojedinci USK

 Najbolje ekipe USK @RK Biha} i RK Krajina Cazin

Najuspje{niji sporta{ tj. spo-  Titula najbolje pripala je Ajli Mahmutovi} rta{ica USK je Ajla Mahmutovi}, ~lanica Karate na Balkanskom prvenstvu kluba Biha}, za osvojeno 1. za kadete, juniore i U 21 mjesto na Svjetskom kupu odr`anom u Sarajevu u dis9th WKF Training Camp & ciplini borbe - ekipno i dr`aKarate svjetski kup Umag vni je prvak u disciplini bor2016 u pojedina~noj konku- be juniori - 76 kg. Najuspjerenciji u kategoriji U 21 {nija juniorka je Anamarija Franji}, ~lanica Judo kluba borbe -50 kg. Una Biha}, za osvojeno 1. Najuspje{niji, seniomjesto na Dr`avnom prvenri, juniori, kadeti stvu u kategoriji juniorki U konkurenciji seniora pri- 52 kg. Najuspje{niji kadet je znanje za najboljeg sporta{a ponio je Edin Vu~elj, ~lan KBS Tigar Cazin, za osvojeno 3. mjesto na WAKO europskom prvenstvu u Mariboru (Slovenija) u disciplini seniori light contact - 84 kg. Najbolja seniorka je Ajla Mahmutovi}, ~lanica Karate kluba Biha}, za osvojeno 1.mjesto na Svjetskom kupu 9th WKF, u kategoriji U 21 borbe -50 kg. Najuspje{niji junior je Tarik Cazinki}, ~lan Karate kluba Biha}, za osvojeno 2. mjesto

Semir Mid`i}, Karate kluba Biha}, za osvojeno 2. mjesto na “Euro cupu 2016” u disciplini borbe kadeti +50 kg, 2. mjesto na me|unarodnom turniru “25. Grand prix Croatia” u pojedina~noj konkurenciji u kategoriji kadeti borbe -48 kg, a najuspje{nija kadetkinja je Sara Mahmutovi}, Karate kluba Krajina-Shotokan-Cazin, za osvojeno 2. mjesto na Svjetskom kupu 9th WKF Training camp & Karate svjetski kup “Umag 2016” u pojedina~noj konkurenciji u kategoriji kadeti borbe -47 kg.

Sportskog saveza Velike Kladu{e i Atletskog saveza USK-a, trener u Atletskom klubu Kraji{nik Velika Kladu{a. Specijalno priznanje dobio je Nermin Stambolija, za medijsku promociju sporta{a i njihovih rezultata. Posthumna priznanja dobili su Jure Ba{i}, NK Jedinstvo, za koje je odigrao vi{e od 500 utakmica, a nakon karijere posvetio se trenerskom poslu i Midhad ^elebi}, dugogdi{nji igra~ Ko{arka{ko invalidskog kluba Una Sana iz Biha}a, ostavio neizbrisiv trag u sportu za osobe sa invaliditetom.

Najuspje{nije ekipe, treneri, sportski radnici, specijalna i posthumna priznanja

Priznanja za ostvarene rezultate, dr`avne prvake, ~lanove reprezentacija i {kolski sport

Najuspje{nija `enska ekipa je @RK Biha}, osvojeno 5. mjesto u Premijer ligi BiH, a najuspje{nija mu{ka ekipa je RK Krajina Cazin, Premijer liga i [K Biha}, {ahovska Premijer liga. Najuspje{niji trener je Nijaz Musli}, trener KK Biha}, ~iji su takmi~ari u devet disciplina prvaci dr`ave, te prvoplasirani na me|unarodnim takmi~enjima. Najuspje{niji sportski radnici su Fikret Be~i}, predsjednik JK Una iz Biha}a, ~iji je klub organizator tri velika takmi~enja i Velimir Zahirovi}, dugogodi{nji sportski radnik, danas predsjednik

Priznanja SS USK za ostvarene rezultate u lopta~kim, borila~kim, bazi~nim i ostalim sportovima dobili su Rasim Junuzovi} (ultramaratonac), Aldin Mahmuto Najbolji sportski radnici i trener

 Dr`avni prvaci

vi}, Emil Sadikovi}, Ema Selman (karate), BBK Daj krug Biha} (biciklizam), Sara Rizvi} i Elvedin [iljdedi} (ples Virus), Be}o Durd`i} (trener kickboxing), Nijaz Ljubijanki} (kickboxing), Pero Lastri} (ribar), STK Stens 73 (stolnitenis). Priznanja su dodijeljena i za sporta{e koji su prvaci BiH u svojim kategorijama (pojedina~na) i sporta{e koji su nastupili za reprezentaciju BiH u lopta~kim sportovima. Priznanja su dobili Elvis Ljubijanki}, Aero klub Kumulus Cazin (aero), Nihad Seferagi}, Hasan Ljubijanki}, Salih Ljubijanki} (auto moto), Dino ^izmi} (stolni tenis), Lamija ]ehaji}, Harun [ahinovi}, Ismail Hamuli}, Ermin Kranti} (taekwando), Muhamed D`inovi}, Ibrahim Nadarevi}, Dino Ru`ni}, Hana Heki}, Emman Brki}, Dino Nadarevi}, [eherzad Zuli}, Jasmin Hrnjica, Ermin Im{irevi}, Amar Abdi}, Hamza D`inovi}, Arnel Zuberi (kickboxing), @RK

Krajina Cazin, Adelista Dautovi} (rukomet `ene), Belmin Nadarevi}, Jasmin Ceri} (rukomet mu{ki), D`an Had`ijusufovi}, Hana Pirali} (judo), Muhamed Murti}, Faruk Merdi}, Nedim [ari}, Alija Zaimovi}, Karate klub Biha}, Senaid Velad`i}, Bedrija Tahirovi}, Lejla Kudi}, Kanita Okanovi}, Selma Smlati}, Amara Halilovi}, Iman Begi}, Ema Nadarevi} (karate), Emir

Red`i}, Adian ^avkunovi} (kajak), Amir Ba{anovi}, Amar Selmanovi} (biciklizam), Uma Bobi} (ko{arka), Mejrema Bajri} (nogomet `ene), Melvin Sadikovi}, Jasmin Delanovi} (atletika), Una Smaji} (kuglanje), Faris Huji} (odbojka). Priznanja u univerzitetskom i {kolskom sportu dobili su Harun Sadikovi} i Sara Rizvi} (univerzitet), dok su priznanja za sporta{e u~enike srednjo{kolce dobili Sinan Velad`i} (Biha}) i Fata Nadarevi} (Cazin). U kategoriji osnovaca priznanja su dobili Amedin Karajkovi} (Sanski Most) i Amna Pehad`i} (Klju~).

Najuspje{niji u invalidnom sportu Savez za sport i rekreaciju invalidnih lica USK za najboljeg sporta{a izabrao je Rasima Topalovi}a (SSRI Bu`im), dok je najuspje{nija sporta{ica Vahida Be{lagi} (SSRI Klju~). Najuspje{nija mu{ka ekipa je Malonogometna ekipa SSRI Ca-

 Najuspje{niji u sportu za invalide

zin, a najuspje{nija `enska ekipa Pikado sekcija Klju~. Za najuspje{nijeg trenera izabran je Ibrahim Topi}, trener malonogometne ekipe SSRI Cazin. Priznanje za najuspje{nijeg sportskog radnika dodijeljeno je Safetu Muji}u (SSRI Bosanska Krupa). Priznanje za posebno nadarenog sporta{a dobio je Dino Dizdari} (KIK Una Sana iz Biha}a). Priredio: E. Alagi}

BROJ: 1082  

Unsko-sanske novine Krajina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you