Page 1

Sretna Nova godina

www.camelija-osiguranje.com • camelija

bih.net.ba

BU@IM

U rad pu{tena trafostanica, vrijednost str. 4 4 miliona KM PETAK, 30. decembar/prosinac 2016. godine, Biha}

Godina XXI

Broj: 1079

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com.ba e-mail:usnovine bih.net.ba

VLADA USK-A A ISPRAVILA DECENIJSKU NEPRAVDU PREMA OBESPRAVLJENIM RADNICIMA

Naknade za oko 500 biv{ih radnika propalih kraji{kih firmi Cijeli jedan tim mjesecima je tra`io na~in kako rije{iti probleme ovih ljudi, a uskoro na isti na~in zavr{it }e se obaveze i prema drugim radnicima, tvrde u Vladi USK-a

Za oko 500 radnika koji su zbog ste~aja u osam kraji{kih firmi ostali bez posla, ali i svih zakonom zagarantiranih prava, rje{enje je na{ao sada{nji saziv Vlade USK-a osigurav{i preko federalnih institucija potrebna sredstva za isplate naknada po osnovu socijalnog zbrinjavanja za radnike koji su u ste~ajnom postupku ostali bez posla.

Radnici, koji su svoj radni vijek ugradili u te firme, zaustavljene prvo agresijom, a zatim lo{om privatizacijom, nakon provedenih ste~aja ostali su i bez radnih mjesta i bez naknada koje su im pripadale i to zbog niza gre{aka koje su po~inili prvo poslodavci, a potom Slu`ba za zapo{ljavanje. >>Nastavak na strani 2

“REGENERACIJA” D.O.O. VELIKA KLADU[A

“ANDRIEU” D.O.O. VELIKA KLADU[A

Kvalitetom pravdaju povjerenje i str. 11 osiguravaju budu}nost

Jedini proizvo|a~i str. 28 vatrogasnih aparata u Bosni i Hercegovini


2

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

Ispravljena ljudska i zakonska nepravda

Anando Bakal

Asim Kamber

Nastavak s naslovne strane

N

a`alost, neki nisu do~ekali dan kada }e dobiti ono {to ih po slovu zakona i pripada, pa je umjesto 540 rje{enja, tek oko 500 radnika dobilo pravo na jednokratnu pomo}.

Naredne godine nastavak isplata - U dogovoru s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike u toj dinamici ispravljanja nepravde pre-

ma ovim radnicima, na{li smo zakonske osnove i osigurali sredstva preko Slu`be za zapo{ljavanje F BiH i do kraja ove godine isplatit }emo im po {est jednokratnih mjese~nih naknada, a tendencija je da sljede}e godine u kontinuitetu nastavimo ispla}ivati preostali dio biv{im radnicima ovih preduze}a - kazao je Husein Ro{i}, premijer USK-a. Dodao je da je ovim ~inom ispravljenja ljudska, ali i zakonska nepravda prema

Ekrem Pro{i}

Husein Ro{i}

radnicima koji su obespravljeni u ste~ajnom postupku upravo od onih koji rade u Kantonalnoj slu`bi za zapo{ljavanje. Ro{i} je naglasio da u cijeloj F BiH jedino ovih oko 500 radnika iz USK-a nije ostvarilo svoja zakonska prava, te da ovaj posao koji su skupa sa izvr{nom vlasti USK-a zapo~eli i realizirali skup{tinski poslanici @eljko Mirkovi} i Ekrem Pro{i} te zastupnik u Paralmentu F BiH iz USK-a

@eljko Mirkovi}

Asim Kamber. Kako je kazano, trebalo je samo mnogo dobro volje i truda, po{tovanja ljudskih prava, ali i osje}aja za one koji su zbog tu|eg nemara bili zakinuti za ono {to im pripada. Tako je ova izvr{na vlast jedina do sada ovaj problem rije{ila, a ne gurnula "pod tepih" kako je to do sada bio obi~aj. Za isplatu po {est jednokratnih pomo}i za oko 500 radnika potrebno je oko 860.000 KM, a za izmirenje ukupnog

SKUP[TINA USK-A USVOJILA DRUGI REBALANS BUD@ETA

duga dva miliona KM. Kako je rekao v.d. direktora Slu`be za zapo{ljavanje Anando Bakal, isplata ovih naknada ne}e do}i u pitanje jer su sredstva osigurana preko nadle`nih federalnih instanci, kojima se zahvalio na suradnji i razumijevanju za rje{avanje problema koji je zbog tu|e nebrige, bio ogroman teret samo biv{im radnicima u USK-u.

Rije{iti na isti na~in i ostale firme Premijer Husein Ro{i} je naglasio da }e osim ovih osam preduze}a Vlada USK-a u obzir uzeti i rje{avanje ostalih firmi propalih {to u privatizaciji, a potom u ste~ajnom postupku, ~iji su radnici tako|er na rubu egzistencije i bez ikakvih prava. Za sada je to u~injeno za radnike nekada{njeg Kombiteksa, Polietilenke, Amrateksa, Noviteta, TK Cazin, Imptexa, GP Sana i DI Sanica. - Pozvao bih one koji su podigli krivi~nu prijavu protiv premijera i saziva izvr{ne vlasti jer su u~inili

maksimum napora da isprave gre{ku prema ovim ljudima da i mene tu`e. Uradili smo ono {to nam savjest nala`e, jer ovaj problem je suvi{e dugo bio zata{kavan, ljudi su ~ekaju}i svoja prava umirali, ali sada osje}amo veliko zadovoljstvo da smo uspjeli u okviru zakonskih propisa rije{iti ono {to je davno trebalo biti ura|eno - kazao je @eljko Mirkovi} (SDP), koji je bio dio tima anga`iranog na rje{avanju ovog, za kraji{ke biv{e radnike, ogromnog problema. Sami biv{i radnici nekada{njih giganata nisu krili zadovoljstvo jer je ovaj saziv Vlade USK-a uz suradnju sa skup{tinskim poslanicima smogao i snage i htijenja da njihove probleme okon~a. Ipak, kako su rekli, ostaje gorak okus jer su neki i deceniju ~ekali na po{tivanje zakonom zagarantiranih prava. Neki ih nisu ni do~ekali, no najte`e im je {to je veliki dio ovih poduze}a propao, oplja~kan, a vinovnici kriminogenih radnji nikada nisu odgovarali. / N.D`.N

KLJU^: JA^ANJE SURADNJE SA ISELJENI[TVOM

Usvojena i Odluka o privremenom Potpisan ugovor o grant sredstvima financiranju

U utorak, 27. decembra, odr`ana je trinaesta vanredna sjednica Skup{tine USK-a, na kojoj je okosnica rasprave bila ta~ka dnevnog reda koja je tretirala drugi po redu rebalans bud`eta za 2016. godinu. Podsje}anja radi, Vlada kao i Skup{tina USK-a su se na prethodnoj sjednici obavezale da }e rije{iti financijske probleme u vezi s K[Com "Ivan Pavao Drugi", nastale zbog neispla}enih pla}a uposlenicima. Da bi se to i zavr{ilo, Vlada je morala planirati ova sredstva u rebalansu, a ona iznose oko 105.000 KM. Iako niko od poslanika nije sporio da je K[C-u potrebno izdvojiti ova sredstva, te da u~enici i roditelji ne smiju ispa{tati nastale probleme,

ipak je bilo i mi{ljenja da su raniji sazivi izvr{ne kao i zakonodavne vlasti kr{ile zakonske propise oko ove obrazovne ustanove, koja je u sistem obrazovanja pored predvi|ene Gimnazije i Osnovne {kole, bez adekvatnih dozvola uvela i Medicinsku {kolu kao i dje~ji vrti}. Bilo je razli~itih stavova, no sigurno je da su skup{tinski poslanici pokazali dobru volju da rije{e ovaj problem, kako ne bi do{lo do prekida nastave, ali je zatra`eno i da se zabrani daljnje zapo{ljavanje u K[C-u sve dok se nastali problemi ne rije{e u skladu sa zakonom. Tako|er, poslanici iz reda A-SDA poku{ali su kroz raspravu o K[C-u i rebalansu bud`eta izdvojiti i slu~aj O[

Cazin 1. Naime, ova {kola je odavno u te{kom stanju, godinama traje pri~a o njezinoj rekonstrukciji pa i novogradnji. Budu}i da je potrebna dokumentacija kona~no i odobrena, i da dio sredstava ve} postoji u bud`etu za ovu namjenu, odbijen je amandman da se naknadno u rebalans uvede stavka o izdvajanju sredstava za izgradnju nove zgrade cazinske {kole. Poslanici su uglavnom isticali i stanje u drugim obrazovnim ustanovama koje se nalaze u nezavidnom polo`aju, smatraju}i da resorno ministarstvo mora sa~initi poseban izvje{taj o tome, i da se jednako vodi briga o svima, a ne samo o pojedinim obrazovnim ustanovama, {to bi ubu-

du}e itekako ote`alo stanje u bud`etu USK-a. Skup{tina je usvojila i Odluku o privremenom financiranju za period januarmart, kao i Rebalans financijskog plana Zavoda ZO USK za 2016. godinu. - Zadovoljan sam usvojenim odlukama, posebice me ~ini sretnim da Zavod mo`e pomo}i druge zdravstvene institucije, {to }e u~initi i sada osiguravanjem oko milion KM za Kantonalnu bolnicu Biha} i 50.000 KM za Op}u bolnicu Sanski Most - kazao je Almin Handanagi}, direktor ZZO USK-a. Razmatran je i Program rada Skup{tine USK za 2017. godinu koji je usvojen jednoglasno. / N.D`.N

Dr`avna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac i op}inski na~elnik Ned`ad Zukanovi} potpisali su ugovor o dodjeli grant sredstava kojim se poti~e suradnja sa iseljeni{tvom u iznosu od 25.000 KM. U okviru grant sredstava op}inama, nevladinim organizacijama i udru`enjima za provedbu Strategije u oblasti migracija i azila dodijeljeno je 150.000 KM za 10 projekata koje }e provesti op}ine: Bosanski Petrovac, Lopare, Lakta{i, Klju~, Doboj, Brod, Kre{evo, Razvojna agencija ^elinca, Karaula Kladanj i

Fondacija zajednice Grada~ac. Kroz dugogodi{nju suradnju uo~eno je kako je iseljeni{tvo najvi{e vezano za mjesta porijekla i da su najspremniji ulagati u razvoj lokalnih zajednica. Vode}i se time, Ministarstvo je grant sredstvima podr`alo projekt razvoja plasteni~ke proizvodnje u suradnji s migrantima, kojim }e biti uspostavljena partnerstva s dijasporom u oblasti poljoprivrede u vidu sufinanciranja i dodjele 12 plastenika po 100 m2 korisnicima na podru~ju ove op}ine.

GRADONA^ELNIK FAZLI] POSJETIO UNIVERZITET U BIHA]U

Suradnjom u zajedni~ke projekte [uhret Fazli}, gradona~elnik Biha}a, posjetio je Biha}ki univerzitet gdje je s rektorom Fadilom Islamovi}em i njegovim suradnicima razgovarao o mogu}nostima suradnje i zajedni~kom apliciranju na projekte. Istaknuto je da na razvoj Univerziteta u Biha}u u zna~ajnoj mjeri utje~e i lokalna zajednica te da je svaki vid suradnje dobrodo{ao. Suradnici rektora Islamovi}a prezentirali su ovom prilikom gradona~elniku Fazli}u projekte i ugovore o suradnji koje je Univerzitet putem Ureda za me|unarodnu suradnju ostvario u protekle dvije godine.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

3

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

KO M E N TA R

Sve za resurse, resursi za sve PI[E: Safet HRNJICA

ZASJEDALO GRADSKO VIJE]E BIHA]A

Usvojene odluke o privremenom financiranju i zabrani zapo{ljavanja

V

ije}nici Gradskog vije}a Biha} na sjednici odr`anoj u utorak, 27. decembra, na prijedlog gradona~elnika [uhreta Fazli}a, usvojili su Odluku o ograni~avanju zapo{ljavanja u javnim ustanovama i javnim poduze}ima ~iji je osniva~ Grad Biha} u periodu od 01. 01. 2017. do 30. 06. 2017. godine. Uva`avaju}i zate~enu te{ku financijsku situaciju u bud`etu grada Biha}a, kao i financijske tokove ostvarenja prihoda i rashoda javnih ustanova i javnih poduze}a ~iji je osniva~ Grad Biha}, a imaju}i u vidu da je nekoliko proteklih godina do{lo do zna~ajnog broja upo{ljavanja u navedenim institucijama, s ciljem zaustavljanja stvaranja novih obaveza i rashoda u

narednom periodu novim nekontroliranim prijemom radnika, gradona~elnik Fazli} predlo`io je Gradskom vije}u da usvoji odluku koja bi dodatno stabilizirala gradski bud`et. - Svaka smjena vlasti i dolazak nove politi~ke struture do sada je zna~ila i nova zapo{ljavanja u javna poduze}a i to se nama ne smije desiti i stoga `elim da zajedno sa GV Biha} donesemo odluku i zaustavimo zapo{ljavanje. Tako|er, `elim da osiguramo kvalitetniji rad iz vlastitih izvora i dodatnim obrazovanjem na{ih radnika. Nakon {est mjeseci ponovo }emo razmotriti ovu odluku jer }emo u me|uvremenu raspravljati i o poslovanjima javnih poduze}a i vidjet }emo da li i gdje postoji opravdanost novog zapo{lja-

vanja - kazao je gradona~elnik Fazli}. Kako je istaknuto, na obrazlo`enje i prijedlog uprava javnih poduze}a i ustanova gradona~elnik Biha}a mo`e, ukoliko prijedlog smatra opravdanim, predlo`iti Gradskom vije}u da razmotri i odlu~i o davanju suglasnosti za neodlo`an i hitan prijem novih zaposlenika. Tako|er, javne ustanove i javna poduze}a ~iji je osniva~ Grad Biha} su du`ne u skladu sa zakonom i drugim propisima te vlastitim programima i planovima, izvr{iti prijem lica na stru~no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno pripravnike i volontere. - Mi ne mo`emo zabraniti direktorima da zapo{ljavaju radnike, ali mo`emo zahvaljuju}i dana{njoj odluci i

na{im upravlja~kim strukturama da smijenimo svakog direktora koji se ne bude pridr`avao ove odluke i koji bude zapo{ljavao bez obrazlo`enja i opravdanja - dodao je Fazli}. Nakon opse`ne rasprave, vije}nici su ve}inom glasova usvojili i Odluku o privremenom financiranju grada Biha}a za period januar mart 2017. godine do dono{enja Bud`eta za 2017. godinu. Usvojenom odlukom privremeno financiranje grada Biha}a utvr|eno je u iznosu od 5.405.955 KM. Usvojeni su i amandmani zahvaljuju}i kojima }e se osigurati sredstva za javne kuhinje Imaret i Merhamet, a do usvajanja bud`eta i sredstva za prijevoz u~enika srednjih {kola.

PRES KONFERENCIJA KO A-SDA USK

Jedinstvo Kraji{nika jo{ jednom palo na ispitu Kantonalni odbor Stranke demokratske aktivnosti USK u utorak, 27. decembra ove godine, odr`ao je pres konferenciju s osvrtom na pona{anje poslanika, prvenstveno SDA u zakonodavnim tijelima na federalnom nivou. A radi se o tome, kako su pojasnili Admir Had`ipa{i}, delegat u Domu naroda Parlamenta F BiH i Ismet Kuri} i Mirsad Top~agi}, poslanici u Predstavni~kom domu Parlamenta F BiH, da upravo tri poslanika SDA u tim tijelima nisu podr`ala amandman ASDA na Prijedlog bud`eta Federacije BiH za 2017. godinu. Amandmanom se tra`ilo

20 miliona KM za poticaje poljoprivrednim proizvo|a~ima F BiH od kojih se oko osam miliona KM odnosi na dugovanja za poticaje proizvo|a~ima mlijeka iz 2014., 2015. i 2016. godine. - Ovaj amandman su podr`ali i neki poslanici SDA iz drugih kantona, ali ne i iz SDA USK-a.

Poljoprivredni proi-zvo|a~i s podru~ja F BiH, zbog relativno niskih otkupnih cijena poljoprivrednih proizvoda, mogu ostvariti dobit jedino kroz blagovremenu isplatu poticaja, a {to bi im olak{alo daljnje obavljanje djelatnosti. Na `alost, na vidjelo su isplivali ponovo li~ni umjesto

zajedni~kih interesa i interesa gra|ana ovog kantona - naglasili su u~esnici pres konferencije A-SDA USK. Op}enito Unsko-sanski kanton je kada su u pitanju investicije i projekti s federalnog i dr`avnog nivoa svih proteklih godina kao trinaesto prase. Iako bud`et F BiH punimo s nekih osam posto zauzvrat dobijamo samo mrvice, ali zato debelo vra}amo ukupni dug za neke investicije realizirane od Sarajeva do Tuzle i ju`no. Da se stanje promijeni u korist Krajine o~ito nema dovoljno volje, a ni ruku kada to treba - stav je A-SDA USK-a. N. Pirali}

Ako se ima u vidu sve ono ~emu smo svjedo~ili u minulih 12 mjeseci, slobodno mo`emo re}i da u politi~kom smislu ispra}amo jednu nemirnu i godinu u kojoj je kantonalna politi~ka scena bila optere}ena ne`eljenim i nekorisnim politi~kim turbulencijama. Gledano sa zama{ne vremenske distance bez ikakvih se ograda mo`e tvrditi da im se korijen nalazio u podjelama i sukobima koji su u SDA Unsko-sanskog kantona eskalirali po~etkom decembra 2015. godine. Nakon intervencije strana~ke centrale sve je upu}ivalo da }e ovi unutarstrana~ki nesporazumi veoma brzo biti prevladani. Naime, u januar nove kalendarske izborne 2016. godine u Unsko-sanskom kantonu se u{lo sa bud`etom "te{kim" 216 miliona KM i s obe}anjima vi{ih nivoa vlasti o zna~ajnim nov~anim ulaganjima u ovda{nje razvojne i infrastrukturne projekte. Dakako, radilo se o obe}anjima koja su ovda{nji zvani~nici dobili od ~lanova dr`avne delegacije koja je, predvo|ena Bakirom Izetbegovi}em, ~lanom Predsjedni{tva BiH, i premijerima Denisom Zvizdi}em i Fadilom Novali}em, u Unsko-sanskom kantonu boravila u septembru 2015. godine. Januar 2016. godine pro{ao je relativno mirno. Februarska doga|anja, me|utim, bila su ozbiljan nagovje{taj svega onoga {to }e uslijediti narednih mjeseci. Prva varni~enja i nesporazumi u odnosima izme|u partnera u vlasti Unsko-sanskog kantona, izme|u SDA i A SDA, zapo~ela su po~etkom februara kada je zna~ajan dio tada aktualne parlamentarne ve}ine, prilikom rasprave o novom kreditnom zadu`enju, uskratio podr{ku projektu izgradnje glavnog kanalizacijskog sistema u Cazinu. Nekako u isto vrijeme, rje{avaju}i pitanje ostavke Seada Kadi}a na mjesto predsjednika KO SDA USK-a, kantonalna strana~ka Skup{tina za novog predsjednika je izabrala [emsudina Dedi}a koji je s novoizabranim ~lanovima Izvr{nog odbora obe}ao da }e u veoma kratkom roku eliminirati uzroke podjela u SDA USKa, da }e u razgovorima sa A SDA rije{iti pitanje me|ustrana~kih nesuglasica te kadrove SBB-a uvesti u skup{tinsku ve}inu i kantonalnu izvr{nu vlast. Onim {to je neposredno pred odr`avanje Skup{tine SDA USK-a napisao i {to je nakon nje izjavio u elektronskim medijima, i Asim Kamber je u funkciji ~lana strana~kog Predsjedni{tva odaslao jasne i posve razumljive poruke. Program svog i budu}eg politi~kog djelovanja strana~kih istomi{ljenika sintetizirao je u tekstu "Kud to plovi Unsko-sanska la|a". A priliku da se "partnerima" iz A SDA posve zamjeri iskoristio je u~e{}em u emisiji FTV-a "Mre`a" kada je nedvosmisleno poru~io da SDA vi{e ne}e pristajati da kantonalni resursi i dalje budu "u funkciji jedne stranke i jedne op}ine". Imaju}i u vidu sadr`aj Dedi}evog obra}anja strana~kim skup{tinskim delegatima Kamber je iz pozicije predsjednika OO SDA Sanski Most rekao da je prvi korak SDA stabiliziranje i ja~anje parlamentarne ve}ine omogu}avanjem ulaska u vlast SBB-a: "Ovaj proces svakako podrazumijeva i reviziju odnosa sa na{im aktualnim partnerima u vlasti (A SDA). Javnosti je poznato da smo mi sa A SDA podijelili ravnopravno utjecaj u Vladi USK-a, odnosno od deset pozicija sa premijerom njihovi kadrovi su zauzeli pet. Zauzeli su i veoma jake direktorske pozicije, poput Unsko-sanskih {uma i Direkcije za ceste. Ne pristaju}i da se i dalje kantonalni resursi koriste jednostrano Kamber je svima jasno dao do znanja kakvu }e politiku voditi novo strana~ko rukovodstvo. Dakako, ove i sli~ne namjere nisu podr`ane ni od svih kantonalnih poslanika ni od svih strana~kih organizacija. I pored toga i (ne)o~ekivanih sna`nih otpora ipak se krenulo u realizaciju ovog koncepta. Ve} u martu otpo~eli su pregovori o rekonstrukciji Vlade USK-a. Pa`nju javnosti su privukli i iskrsli problemi na Biha}kom univerzitetu. Da sve ba{ ne ide o~ekivanim tokom pokazala je majska rekonstrukcija Vlade USK-a koja je izvr{ena bez suglasnosti ve}ine u KO SDA USK-a. Smjena ministara zdravstva, poljoprivrede i unutra{njih poslova i imenovanje novih nije podr`ana ni u centrali SDA. Podr{ku je dobio KO SDA USK-a na ~elu sa [emsudinom Dedi}em. Nakon toga otpo~ela je `estoka politi~ka borba u kojoj je zaprije}eno i smjenom premijera Izudina Sara~evi}a. Ve} po~etkom juna uhap{en je biha}ki gradona~elnik Emd`ad Galija{evi} ~ime je dodatno zna~ajno oslabljena pozicija SDA Biha}a. Na politi~koj sceni nakon toga su po~ele dominirati predizborne teme. Kako je i najavljeno 10. jula smijenjena je Vlada na ~elu sa Izudinom Sara~evi}em i imenovana manjinska na ~elu s Huseinom Ro{i}em. U SDA su se potom formalno izmirili i bez sukoba u{li u nove lokalne izbore. Zna se kako je ko pro{ao i ko je {ta dobio i ko izgubio. Manjinska Vlada i dalje uspje{no radi i nada se da ne}e ostati bez ve}inske skup{tinske podr{ke. S tim je nadama u{la i u novu neizbornu, i zbog toga mogu}e i politi~ki manje turbulentnu, 2017. godinu. Svima sretnu i mnogo vi{e beri}etnu.


4

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

OBAVIJEST MINISTARSTVA PRIVREDE USK

Istanbulski sajam namje{taja 2017 Ministarstvo privrede u Vladi USK obavje{tava proizvo|a~e namje{taja kao i veletrgovce namje{tajem da }e se od 10. do 15. januara 2017. godine u Istanbulu odr`ati "ISMOB 2017Istanbulski sajam namje{taja". U okviru sajma od 9. do 12. januara }e se odr`ati "Buyer Mission Program" gdje }e biti odr`ana kratka prezentacija za privrednike, bilateralni razgovori s turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. U~esnicima programa (po jedan predstavnik iz kompanije) bit }e pla}eni

tro{kovi smje{taja. U~esnici su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika: engleski, njema~ki ili francuski i posjedovati ovlasti za odlu~ivanje o kupovini. Zainteresirane kompanije mogu kontaktirati Trgovinski ured Ambasade Turske u BiH za aplikacioni formular koji je potrebno dostaviti najkasnije do 27. decembra 2016. godine na broj faksa: 033/208-562, ili na e-mail saraybosna@ekonomi.gov.tr nakon ~ega }e biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za u~e{}e u "Buyer Mission Program".

PRIJEM U KABINETU PREMIJERA

Podr{ka razvoju obrazovanja

BU@IM

U rad pu{tena 110 kV stanica, vrijednost 4 miliona KM U Bu`imu je nedavno u rad pu{tena novoizgra|ena 110 kV transformatorska stanica, u ~iju je izgradnju ulo`eno preko ~etiri miliona KM, a investitor ovog projekta je Elektroprijenos Bosne i Hercegovine. Radi se o zna~ajnom projektu za razvoj op}ine, koji }e garantirati

kvalitet i kontinuitet u snabdijevanju elektri~nom energijom privrednih subjekata i doma}instava. Preduslovi za izgradnju ovog objekta su osigurani u mandatu op}inskog na~elnika Agana Buni}a, a investicija je u istom mandatu i zavr{ena. Osim toga, radi se o jo{ jed-

nom konkretnom potezu vi{ih nivoa vlasti na{e dr`ave, koji je uslijedio nakon posjete visoke dr`avne delegacije Bu`imu pro{le godine. Sve~anom pu{tanju u rad ovog objekta prisustvovali su predstavnici Elektroprijenosa BiH, Elektroprivrede BiH, premijer USK-a Husein Ro{i}

te ostali predstavnici vlasti. Tim povodom, prisutnima su se obratili generalni direktor Elektroprijenosa BiH Mato @ari} te na~elnik Bu`ima, Zikrija Durakovi} a vrpcu su presjekli direktor Elektroprijenosa BiH, premijer USK-a i na~elnik op}ine Bu`im.

BOSANSKI PETROVAC

Devet porodica imaju novi dom

Husein Ro{i}, premijer Unsko-sanskog kantona sa savjetnikom Jasminom Musi}em primio je danas delegaciju Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Islamskog pedago{kog fakulteta Univerziteta u Biha}u. Na sastanku su zamjenik reis-l-uleme i direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta u Bosni i Hercegovini Husein Smaji}, biha}ki muftija Hasan efendija Maki} i Fuad Sedi}, dekan IPFa prezentovali rad i aktivnosti ove visoko{kolske ustanove. Vlada USK, re~eno je, bezrezervno podr`ava aktivnosti kojima je cilj razvoj obrazovanja.

O[ “CAZIN 1� DOBILA ODOBRENJE

Izgradnja mo`e po~eti Op}insko vije}e Cazin dalo je suglasnost na memorandum koji je predlo`io na~elnik op}ine mr. Nermin Ogre{evi}, a s kojim se Op}ina, Kantonalno ministarstvo obrazovanja i uprava O[ "Cazin 1" obavezuju na zajedni~ku implementaciju projekta izgradnje nove {kole. Uprava O[ "Cazin 1" dostavila je kompletiranu dokumentaciju potrebnu za izdavanje gra|evinske dozvole za izgradnju novog objekta ove {kole. Slu`ba za urbanizam i za{titu okoli{a donijela je Rje{enje o odobrenju za gra|enje novog {kolskog objekta s fiskulturnom salom i prate}im sadr`ajima, koje je uru~eno direktoru {kole. Iako {kolstvo niti {kolski objekti nisu u nadle`nosti lokalnih zajednica, Op}ina Cazin za ovaj je projekat u bud`etu za 2017. godinu predvidjela 400.000 maraka. Nakon {to je kompletirana dokumentacija preostaje jo{ da nadle`no ministarstvo i Vlada USK-a ispune obe}anja o osiguranju preostalih 1,8 miliona maraka potrebnih za dovr{etak ovog projekta, a {to }e biti potvr|eno i potpisivanjem memoranduma.

Uspje{noj realizaciji projekta priznanje je dalo devet porodica iz Bosanskog Petrovca kojima su ju~er uru~eni klju~evi novoizgra|enih, odnosno saniranih, stambenih jedinica. Primopredaja klju~eva korisnicima izgra|enih 9 stambenih jedinica izvr{ena je uz prisustvo, na~elnika Op{tine Zlatka Huji}a, predstavnika HWA, UNHCR-a, predstavnika op{tinskog stru~nog tima projekta, izvo|a~a i nadzornog organa. U kratkom obra}anju na~elnik Huji} je istaknuo: " Sre}a na licima ~lanova ovih porodica je potvrda da smo uspjeli. Nedovoljne su rije~i da se opi{e ovaj momenat. Ono {to ho}u naglasiti da }e op{tina i u narednom periodu podr`ati svaki projekat koji }e gra|anima omogu}iti kvalitetan `ivot u svim njegovim segmentima. Projekti koji se trenutno implementiraju imaju za cilj stambeno zbrinjavanje, izgradnju infrastrukture, razvoj poljoprivrede i samozapo{ljavanje. Ja kao predstavnik svih gra|ana, garantujem da }u se boriti za gra|ane, za projekte i za investicije kojima }e Bosanski Petrovac biti prepoznat kao sredina za

primjer. " Korisnici projekta, Hajri} Mersada, Mujagi} Alisa, Stevo Budimir, Rade Marjanovi}, Ahmet Ogri}, Hamdija Red`i}, Radojka Rom~evi} i Du{an Surla, ujedno su ekonomski osna`eni, gdje su prema `eljama i mogu}nostima svakog pojedinog korisnika dobili pomo} u vidu plastenika, motokultivatora, freza, kosa~ica ili steonih junica. Na licima korisnika, njihovih porodica mogla se vidjeti samo sre}a i zadovoljstvo, koje su poku{ali izraziti rije~ima. "Ova ku}a mi zna~i puno, danas sam jako sretna, zahvalila bih se na~elniku, donatorima, izvo|a~ima i svim ostalim koji su pomogli da

mi se ova ku}a izgradi", rije~i su Alise Mujagi}. "Kako nisam imao uslove da sam sebi napravim ku}u, ovo mi puno zna~i, i `elim da se zahvalim svima", rije~i su Du{ana Surle. "Moja porodica je zadovoljna, zahvaljujem se svima koji su u~estvovali u ovom projektu", kazala je Hajri} Mersada. "Za mene ova ku}a zna~i sve, sad moja porodica i ja imamo gdje `ivjeti, hraniti se, obavljati li~nu higijenu, jer u objektu u kojem smo `ivjeli nismo imali nikakve uslove za `ivot", rekla je Rom~evi} Radojka. Naime, zahvaljuju}i aktivnostima UNHCR koji je u periodu 2014 -2016. godine zapo~eo provedbu projekta pod

nazivom "Podr{ka trajnim rje{enjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma" u deset bosanskohercegova~kih op{tina me|u kojima je izabrana op{tina Bosanski Petrovac. Glavni cilj projekta je obezbje|ivanje trajnih rje{enja za najugro`enije porodice raseljenih lica, manjinskih povratnika i `ena - `rtava rata, i to kroz timski rad i saradnju lokalnih vlasti, mjesnih zajednica, civilnog dru{tva i projektnih partnera. UNHCR je implementaciju projekta u sektoru izgradnje i sanacije stambenih jedinica povjerio Hilsfwrek Austrija Internacional (HWA), partneru sa dugogodi{njim iskustvom u implementaciji sli~nih aktivnosti. HWA je, u saradnji sa op{tinom Bosanski Petrovac, putem izgradnje i sanacije 9 stambenih jedinica sa prate}om infrastrukturom, podr`ao najugro`enije porodice koje nisu imale minimum stambenih uslova, odnosno porodice koje su u potrebi za stambenim zbrinjavanjem pored ~ega je data i mogu}nosti za samozapo{ljavanje i ostvarivanje prihoda, kroz dodjelu pojedina~nih grantova


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

5

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

VLADI FEDERACIJE BIH UPU]ENA INICIJATIVA

[epi} tra`i obe}anu podr{ku za O[ Cazin I Poslanik u Parlamentu Bosne i Hercegovine, Senad [epi}, uputio je inicijativu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, ministrici Elviri Dilberovi} (SDA), za osiguranje sredstava od jedan milion KM u Bud`etu FBiH za 2017. godinu za projekt izgradnje Osnovne {kole Cazin I. Radi se o va`nom i neophodnom projektu za u~enike i nastavnike u Cazinu jer boravak u postoje}em objektu za njih oko 900 je postao nepodno{ljiv i predstavlja rizik po njihovo zdravlje. Inicijativa za izgradnju novog objekta pokrenuta je prije nekoliko godina, ali zbog stalnog prebacivanja odgovornosti i nadle`nosti te politi~kih igara, nikada nije realizirana. Jo{ 2010. godine, [epi} je organizirao posjetu najvi{ih predstavnika Turske agencije za razvoj (TIKA) i zagovarao podr{ku ovom projektu. Turski partner bio je zainteresiran da pomogne, ali op}inske i kantonalne vlasti nisu odreagovale na pravi i pravovremen na~in. Ipak, planirana sredstava TIKA-e su iskori{tena za rekonstrukciju srednje {kole u Cazinu, na ~emu smo zahvalni. Osim toga, [epi} se obra}ao za podr{ku i nekim drugim me|unarodnim organizacijama, od kojih }e neki ubrzo realizirati jedan vid podr{ke. Cazin i Krajina zaslu`uju puno vi{e podr{ke od vlasti iz Sarajeva, te ova inicijativa ministrici Dilberovi} jo{ je jedan od poziva da se konkretiziraju obe}anja visokih zvani~nika koja daju kada posje}uju Krajinu. Javna obe}enja za izgradnju osnovne {kole u Cazinu dali su 2015. godine i ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} i federalni premijer Fadil Novali}, koji je prilikom usvajanja Bud`eta FBiH za 2016. obe}ao milion KM za ovaj projekt. Ako se napravi analiza koliko je sredstava oti{lo za sli~ne projekte u drugim dijelovima BiH, vidi se da je Krajina zapostavljena i realizacijom ovog projekta djeli} tog debalansa i neravnomjernog utro{ka javnih sredstava svih gra|ana bio bi ispravljen. Financijsku podr{ku obe}ale su i op}inske i kantonalne vlasti USK, tako da se o~ekuje da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ozbiljno shvati inicijativu i osigura neophodna sredstva u federalnom bud`etu a mi }emo nastaviti pratiti realizaciju ovoga projekta do njenog kona~nog zavr{etka - isti~e se u saop}enju Senada [epi}a, poslanika u Parlamentu Bosne i Hercegovine.

MUP USK

Rezultati akcije kontrole u~esnika u saobra}aju

HUMANOST NA DJELU VIJE]A U^ENIKA K[C "IVAN PAVAO II" BIHA]

Male ruke za velika djela U mjesecu darivanja u~enici Vije}a u~enika K[C "Ivan Pavao II", podijeljeni u dvije skupine, zajedno sa svojim profesoricama pos-

jetili su socijalno ugro`ene obitelji na podru~ju grada Biha}a i Odjel pedijatrije Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijanki}".

NA^ELNIK OGRE[EVI] S CAZINJANIMA KOJI @IVE I RADE U DIJASPORI

Kraji{nici su najbolje organizirani Prema sada{njim procjenama, u dijaspori trenutno `ivi vi{e od 12.000 Cazinjana. S obzirom da se radi o populaciji koja je oduvijek na poseban na~in vezana za svoju mati~nu domovinu i koja posje}uje Cazin tokom cijele godine, od augusta je u op}ini Cazin u okviru Centra za pru`anje usluga gra|anima uspostavljen i Ured za dijasporu. Njegove namjene i ciljevi prezentirani su predstavnicima organizacija, klubova i d`emata u kojima se okupljaju Kraji{nici u nekoliko zapadnoevropskih zemalja. Kako je istaknuto, Ured za dijasporu poslu`it }e im kao svojevrstan servis u kojem mogu dobiti sve potrebne

P

ripadnici Policijske stanice Biha} Prve policijske uprave i pripadnici Policijske stanice Cazin Druge policijske uprave, proveli su u decembru sveobuhvatnu akciju poja~ane kontrole u~esnika u saobra}aju s akcentom na sankcioniranje prekr{aja u saobra}aju ili pronalazak tragova i predmeta koji bi mogli poslu`iti kao dokaz o izvr{enom krivi~nom djelu. U ovim akcijama, pored ve}eg broja policijskih slu`benika anga`irani su bili i pripadnici

informacije, obja{njenja i pomo} u obavljanju administrativnih i drugih poslova za vrijeme boravka u domovini. - Od velikog nam je zna~aja jedan ovakav ured. Ne samo zbog informacija koje }emo ovdje dobiti nego i zbog toga {to }e to biti dobar po~etni korak za okupljanje poslovnih ljudi i potencijalnih investitora, kao i uspostavu registra koji }e nam dati sve odgovore o na{oj dijaspori rekao je Muamer Ljubijanki} iz organizacije Bosna International Forum. Da }e korist Ureda za dijasporu biti vi{estruka potvrdili su i ostali u~esnici sastanka. - Sada }emo na jednoj adresi imati odgovore na brojna

pitanja, a do sada smo, tragaju}i za njima, znali ~esto izgubiti previ{e dragocjenog vremena. Nama je svaki trenutak proveden kod ku}e od velike va`nosti i nema sumnje da }e postojanje ovakve institucije nama itekako poslu`iti i pomo}i - ka`e Ramiz Pa{i}, Cazinjanin s adresom u Salzburgu. U razgovoru s na~elnikom op}ine Cazin mr. Nerminom

Cazinjani su se pokazali najbolje organizirani u cijeloj dijaspori, a istovremeno ~uvaju svoje veze s maticom

Ogre{evi}em predstavnici dijaspore i ovom prilikom su otvorili brojne zanimljive teme i pitanja. - Nama je i du`nost i cilj biti na raspolaganju na{im gra|anima, bez obzira gdje oni `ive. Cazinjani su se pokazali kao najbolje organizirani u cijeloj dijaspori, a istovremeno ~uvaju svoje veze s maticom, prenose na nove generacije ljubav prema svojoj zemlji i jeziku i sasvim je prirodno da i u svojoj op}ini imaju tretman kakav zaslu`uju. Do sada smo ostvarili dobru suradnju i kroz nju se stvorio prostor za daljnja unapre|enja, {to u kona~nici i ~inimo - rekao je na~elnik Ogre{evi}.

Jedinice za podr{ku MUP-a USK. Na podru~ju grada Biha}a akcija je provedena 9. decembra. Kontrolirana su 343 vozila i voza~a, a uru~eno 68 prekr{ajnih naloga, od toga

zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola 53 prekr{ajna naloga. Na podru~ju Cazina akcija je provedena 24. decembra. Kontrolirano je 313 vozila i voza~a. Uru~en je 151 prekr{ajni nalog, od toga za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola 101 prekr{ajni nalog. Uprava policije upozorava sve u~esnike u saobra}aju da se pridr`avaju saobra}ajnih propisa, da postupaju u skladu s uputsvima policijskih

slu`benika, da upravljaju svojim vozilima krajnje oprezno, da prilagode vo`nju i brzinu kretanja stanju na putu i atmosferskim prilikama, te na taj na~in doprinesu boljoj li~noj sigurnosti i sigurnosti drugih u~esnika u saobra}aju. Voza~i se posebno upozoravaju da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola jer je takva vo`nja ~est uzrok saobra}ajnih nezgoda, naro~ito onih s te{kim i tragi~nim posljedicama, saop}eno je iz MUP-a USK.

BIHA], Ul. 502. redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 vite{ke brigade bb ra~unovodstvo: 226-488 (tel./fax); marketing: 226-485 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE� d.o.o. Redakcijski kolegij: Sanela Pa{agi}, Safet Hrnjica, direktor: Safet Hrnjica Svjetlana ^elan, i Osman Deli} izvr{na direktorica: Sanela Pa{agi} novinari : Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi}, Niha D`ani} Ninski

Naime, u mjesecu studenom i prosincu u sklopu akcije "Male ruke za velika djela" u~enici K[C-a prikupljali su hranu i higijenske potrep{ti-

ne,a u akciji "Jedan slatki{, jedno dijete" paketi}e za najmla|e, da bi uo~i bo`i}nih blagdana posjetili socijalno ugro`ene obitelji i podijelili pakete. Ovom prigodom su uljep{ali dan i obradovali paketima brojne obitelji, naro~ito njihove najmla|e ~lanove i svoje vr{njake. Posebno je veselo bilo i na Odjelu pedijatrije u bolnici "Dr. Irfan Ljubijanki}". Na radost malih pacijeneta podijeljeni su paketi}i, a posebno odu{evljenje su izazvali u~enici obu~eni u Djedove Mrazove i omiljene likove iz crti}a Frozen. U~enike i profesore je dirnuo topao do~ek osoblja bolnice, naro~ito malenih pacijenata. U ovoj {koli nisu rijetke akcije sli~nog tipa pa u Vije}u u~enika isti~u da ve} imaju isplanirane i nove projekte za novu 2017. godinu.

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka

Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d.

Registarski broj: 4263024120002 Ra~un broj: 1610350008520037

DTP: Osman Deli}, Antonija Duri}, Hilmija Hrnji} PDV broj: 263024120002

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha}


6

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

Ho}u da ka`em

PI[E: Halid ALIJAGI] Ka`e mi Red`o neki dan da je u na{ grad stigao i po njemu legendarni kom{ija Suljo. Obja{njava mi: "Kako se ne sje}a{ Sulje! Jes' da on do|e svake pete godine iz Francuske, al' si mor'o ~uti kako je on prvi put zaglavio u zatvor. ^im je o'{o u tu francusku zaka~io se sa jednom susjedom. Stanovala je ta~no preko puta u velikoj zgradi, a zamrzila ga zato {to joj je preoteo ~ista~icu. Svaki tre}i dan kod te gospo|e dolazila je jedna zgodna

Francuskinja da joj o~isti stan i okupa }uku. Ta se studentica zagledala u Sulju pa su nakon mjesec dana `ikanja odlu~ili skupa `ivjeti kod na{eg kom{ije. Suljo je dobro zara|ivao pa joj je zabranio da radi kod susjede. "Samo ti u~i", govorio joj je ~esto. I tako su se oni jednom prepirali ispred zgrade zbog toga {to je susjeda svojim reonoom malo zaka~ila Suljinog novog golfa. Palo je tu nekoliko te{kih rije~i i u jednom momentu Suljo je istrgnuo susjedinog }uku iz njenog naru~ja i bacio ga u prometnu gu`vu. Po{to su stanovali pored plaho prometne avenije, istog trena za~uo se jak udarac, a nakon toga i {kripa ko~nica. Policija je stigla nakon pet minuta, a zabezeknuti policajac je nakon pitanja za{to je bacio psa u prometnu gu`vu upitao Sulju kako mo`e tako mirno stajati poslije

Tampon s krilcima toga. Na{ susjed mu je rekao da je ~ek'o da promet ponovo krene, pa da u gu`vu baci i vlasnicu nastradalog psa! Zbog toga je nama priveden. Zaradio je godinu i po dana zatvora. Studentica je u me|uvremenu zavr{ila studij i od{etala u nepoznatom pravcu. Onda je Suljo tu`io svoju kom{inicu zato {to je nemili doga|aj o{tetio njegov imid`, nanio mu mentalnu bol, te zbog izgubljenih para dok je bio u zatvoru. Sudac je bio kratak, baca~a nevinog }uke izbacio je iz sudnice! Eto, to je Suljo", re~e kom{ija i osta `iv. Ja mu onda ka`em da sam se sjetio tog ~ovjeka. Ustvari moj otac mi je pri~ao kako je jednom do{ao u Paviljon pjan ko zemlja i jo{ sa vrata svima po`elio sretnu novu godinu. Kad mu je konobar rekao da je ve} tre}i januar Suljo je kratko

prokomentarisao: "Au brate! Ubi}e me `ena! Nikad nisam tol'ko kasno do{'o ku}i s proslave s jaranima…" Moj je stari govorio da su ga zvali Tampon. "Ma zvali su oni njega Tampon s krilcima, al' im bilo duga~ko pa ost'o samo Tampon. Nadimak je dobio ba{ jedne Nove godine kad su u birtiji pri~ali o `eljama. On izvalio da bi volio dobiti jedan tampon zato {to je na francuskoj televiziji ~uo da kad ima{ taj tampon mo`e{ i}i na pla`u svaki dan, na sve utakmice u gradu, mo`e{ goniti kota~, tr~ati, mo`e{ raditi sve {to ti se svi|a… a da niko ni{ta ne}e primjetiti! A zna{ li {ta su mu priredili Gornjoprekounja{i za jednu Novu godinu? Priredili mu do~eku{u! Do~ekali ga na Brklji i prebili ko vola u kupusu! Le|a mu i{arali onim lancima za kota~. Bila su to blentava vremena. Svi su bili

zaljubljeni u Marisol, na drugi dan pili raso i marisali se s drugim mahalama. Ma… gon' to", re~e kom{ija. Onda ja njemu po~nem trabunjati o ~ovjeku koji se Djeda Mrazu obratio "mejlom". To je onaj e-mail, obja{njavam mu. Pa mu ka`e: "Dragi Djede Mraze, za Novu godinu `elim jednog jednoroga!" Djed mu odgovara: "Daj budi realan!" Ovaj onda njemu: "Dobro, ako je tako `elim jednu normalnu djevojku koja ne pri~a puno, koja zna kuhati, koja je zaposlena s visokom stru~nom spremom i koja }e me voljeti iako nemam para!" Onda njemu Djed Mraz odgovara: "Koje boje bi volio da bude onaj jednorog?" "De nemoj biti budala! Da te voli bez para, a ona zaposlita", zaklju~i kom{ija i razguli niz mahalu. A neka te, neka te, Red`o.

SANSKI MOST

“Beri}et” poma`e siroma{ne

BOSANSKA KRUPA

Razumijevanje i podr{ka Povodom Bo`i}a, bosanskokrupski na~elnik Armin Halitovi} organizirao je u svom kabinetu tradicionalni prijem za malobrojne svoje sugra|ane katoli~ke vjeroispovijesti. Na podru~ju op}ine nekad je `ivjelo mnogo vi{e katolika, ali su okolnosti u kojima su `ivjeli i ratovi koji su vo|eni u pro{lom stolje}u, u~inili da se danas njihov broj mjeri desecima. Nekolicinu onih koji sada `ive u Bosanskoj Krupi ugostio je op}inski na~elnik Armin Halitovi}. Uz rije~i dobrodo{lice i ~estitke za najve}i katoli~ki blagdan Bo`i}, na~elnik je govorio o stoljetnom su`ivotu Bo{njaka, Hrvata i Srba na ovim prostorima i izrazio nadu da }e u budu}nosti tog su`ivota biti jo{ vi{e. Vije}nica Banjalu~ke biskupije Mirjana Aleksi} u ime katoli~ke zajednice zahvalila je na~elniku

Vije}nica Banjalu~ke biskupije Mirjana Aleksi} u ime katoli~ke zajednice zahvalila je na~elniku na razumijevanju i podr{ci na razumijevanju i podr{ci, svemu onom {to ~ini da se ta zajednica u Bosanskoj Krupi osje}a, kako ka`e, u svom i na svom. Istakla je da je ovo gesta koja ukazuje na to kako lokalna vlast i na~elnik Halitovi} brinu o svim gra|anima bez obzira na razlike me|u njima. Gosti su se i sa sjetom prisje}ali ranijih doga|aja u vrijeme obilje`avanja Bo`i}a, nekih dragih i uglednih Krupljana kojih vi{e nema me|u `ivima. Kao i svih osam prethodnih godina, neizostavni su bili i bo`i}ni kola~i}i koje naprave i na ~a{}enje donesu vjernici.

Socijalni fond "Beri}et", koji djeluje pri Med`lisu islamske zajednice Sanski Most, ve} dugi niz godina poma`e d`ematlijama koji su lo{eg imovinskog stanja. I ove godine organizirali su i proveli niz uspje{nih humanitarnih akcija, od kojih jednu na samom zavr{etku ove kalendarske godine. Prema rije~ima Senada ef. Omi}a, ovaj socijalni fond prevashodno poma`e u vidu kupovine i uru~ivanja osnovnih `ivotnih namirnica i higijenskih potrep{tina porodicama u stanju socijalne potrebe. On je istakao kako se strogo vodi ra~una o tome da donacije ili sadake eventualno ne budu zloupotrijebljene i da pomo} dobiju zaista oni kojima je ona najpotrebnija. Efendija Omi} isti~e kako su i ove godine, u suradnji s njihovim

udru`enjima, pomagali porodice {ehida i poginulih boraca, demobilisanih boraca, kao i lije~enje te{ko oboljelih osoba koje ne mogu financirati svoje lije~enje te {kolovanje djece iz siroma{nih porodica, bilo stipendijom ili kupovinom karte u~enicima. Podijeljeno je {est prehrambenih paketa, ogrjevno drvo za dvije porodice, jedan fri`ider za porodicu u Skucanom Vakufu kao i 450 maraka nov~ane pomo}i. Pored toga {to se "Beri}et" financira sredstvima iz d`ematskih

Efendija Omi} isti~e kako su i ove godine, u suradnji s njihovim udru`enjima, pomagali porodice {ehida i poginulih boraca, demobilisanih boraca

sergija, njegov humanitarni rad poma`u i brojni donatori, koji ~esto `ele da ostanu anonimni. I ove godine, u osiguranju jednog broja humanitarnih paketa pomogla je Vakufska direkcija IZ BiH, kao i muslimanska omladinska organizacija "Nedva". Me|u brojnim humanitarnim akcijama "Beri}eta" izdvajamo pomo} djevoj~ici s posebnim potrebama Nisveti Duli} koja je ostala bez majke i `ivi sama s ocem i bratom. Tako|er, za potrebe besku}nika Mehe Heganovi}a iz Kruhara izgra|ena je nova ku}a. Tom prilikom prikupljene su donacije u iznosu od 12.650 maraka, a pomo} u izgradnji pru`ilo je nekoliko gra|evinskih firmi. Efendija Omi} ka`e da }e i u narednoj kalendarskoj godini "Beri}et" nastaviti svoju humanu misiju.

NOVOGODI[NJI SAJAM U BOSANSKOJ KRUPI

Rekordan broj izlaga~a i bogata ponuda

U Bosanskoj Krupi otvoren je {esti po redu Novogodi{nji sajam. Okupio je 32 izlaga~a iz USK te Sarajeva i Br~ko distrikta. Organizator sajma i ove je godine Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje, a pokrovitelj Op}ina Bosanska Krupa s na~elnikom Halitovi}em. Na sajamskim {tandovima se po ni`im cijenama nego ina~e mogu na}i prehrambeni, biljni i ljekoviti proizvodi, kola~i, razni ru~ni radovi, umjetni~ke slike, odijevni predmeti, dje~je igra~ke, bo`i}ni i

novogodi{nji ukrasi, cvije}e itd. - Sajam ove godine ima najvi{e izlaga~a do sada i to je ne{to {to me zaista raduje. Samim tim o~ekujemo i najve}u posje}enost {to je zapravo i cilj ove pri~e. @elimo napraviti doga|aj koji je }e privu}i posjetioce, zbli`iti njih i na{e obrtnike, promovisati dobru suradnju i poslovni ambijent. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim sugra|aninu Samiru Ali~evi}u koji ve} tre}u godinu zaredom ustupljuje svoj poslovni prostor - kazao je Halitovi}.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

BOSANSKA KRUPA

Mladi vatrogasci za sigurnije okru`enje S ciljem prezentiranja realiziranih aktivnosti tokom 2016. godine, a u sklopu projekta prekograni~ne suradnje "Mladi vatrogasci u akciji" odr`an je radni sastanak predstavnika Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva Bosanska Krupa i op}inskog na~elnika Armina Halitovi}a. Kenan Mulali}, predsjednik dru{tva prezentirao je op}inskom na~elniku rezultate provedenih aktivnosti koje su uklju~ivale odlazak na jednomjese~nu specijalisti~ku obuku u Veliku Britaniju, kao i obuke iz prve pomo}i koje su realizirane u Bosanskoj Krupi. Tokom jednomjese~nog boravka u Velikoj Britaniji zavr{en je prvi stupanj specijalisti~kih obuka u spa{avanju sa visina i na vodi. Op}inskom na~elniku je prezentiran i dio opreme za spa{avanje sa visina koja je jednim dijelom ve} dopremljena u BiH te oprema u vrijednosti oko 30.000,00 funta koja je trenutno lagerovana u Velikoj Britaniji. Op}inski na~elnik upoznat je i s narednim planovima za 2017. godinu koje se odnose na ponovni odlazak na obuku u Veliku Britaniju u martu i oktobru naredne godine te na odr`avanje vatrogasno-spasila~kog kampa

PETO GODI[NJE DOBA

NIHA

D`ani} NINSKI

Nova godina, pri~a stara

u Bosanskoj Krupi od 3. do 16. jula 2017. godine. U toku planiranog kampa, instruktori iz Velike Britanije, odr`at }e obuku iz spa{avanja sa visina i na vodi, a u obuku }e biti uklju~eni ~lanovi DVD Bosanska Krupa, DVD Otoka, Profesionalne vatrogasne jedinice, Slu`be civilne za{tite i pripadnici vatrogasnih slu`bi i jedinica iz USK-a koje iska`u interes za u~e{}e. Na~elnik Halitovi} je izrazio razumjevanje i odlu~-

nu podr{ku projektu sa `eljom da se kroz ove aktivnosti izgra|uje i usavr{ava sistem za{tite i spa{avanja na podru~ju op}ine s ciljem bolje i kvalitetnije za{tite ljudskih `ivota i materijalnih dobara. Cilj projekta je unaprje|enje sistema za{tite i spa{avanja na podru~ju op}ine Bosanska Krupa kroz opremanje i obu~avanje timova za spa{avanje sa visina i na vodi kao i obuka i edukacija lidera tih timova. Trenutna

GRADSKA UPRAVA BIHA]A

procijenjena vrijednost projekta u obuci i opremi je 100.000,00 KM. Mladi ~lanovi Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva pokrenuli su pozitivne aktivnosti s ciljem da daju svoj doprinos boljem i kvalitetnijem `ivotu u svojoj lokalnoj zajednici, a njihove aktivnosti, potencijal i entuzijazam je prepoznao op}inski na~elnik Armin Halitovi} koji }e ih podr`ati svojim mehanizmima i na taj na~in pru`iti im {ansu.

SANSKI MOST

Bo`i}ne ~estitke

Novogodi{nji prijem za biv{e radnike Povodom novogodi{njih praznika, biha}ki gradona~elnik [uhret Fazli}, organizirao je tradicionalni prijem za penzionere, nekada{nje uposlenike Gradske uprave. Zahvaliv{i penzionerima na njihovom doprinosu tokom rada u Gradskoj upravi, gradona~elnik Fazli} je kazao da su nekada{nji radnici marljivim radom, odrican-

7

jima i entuzijazmom, pomogli da dana{nja gradska administracija bude u slu`bi gra|ana. - Hvala vam na svemu {to ste tokom svoje radne karijere u~inili za ovaj grad i njegove stanovnike. Bilo je te{kih vremena zbog agresije na na{u zemlju, ali ste uspjeli i tad, ali i poslije rata odr`ati red i nije se preki-

dao rad lokalne uprave istakao je gradona~elnik Fazli}. On je penzionere upoznao sa svojom idejom da ih uklju~i, u savjetodavnom smislu, u dono{enje bitnih odluka za daljnje funkcioniranje gradske administracije, kako bi svoje znanje prenijeli mla|im radnicima u Gradskoj upravi.

Na~elnik op}ine Sanski Most Faris Hasanbegovi} i predsjedavaju}a Op}inskog vije}a Desanka Miljevi}, posjetili su sanskog `upnika fra Ivicu Mati}a i vjernike katoli~ke vjeroispovjesti i ~estitali im Bo`i}. Na~elnik Hasanbegovi} je istakao kako je Bo`i} prilika da se upute poruke mira, tolerancije i su`ivota, te sugra|anima katolicima za`elio da im se ispune najlje-p{e `elje u novoj 2017. godi-ni. Iste poruku uputila je i predsjedavaju}a lokalnog zakonodavnog tijela Desanka Miljevi}. U prostorijama @upnog ureda potom je uprili~en sastanak na kojem se razgovaralo o suradnji lokalne vlasti i katoli~ke zajednice te je istaknuto kako je ona izuzetno korektna i na visokom nivou.

"Ljubi bje`e, ljudi bje`e, ljudi odlaze..." Ovo se nekad pjevalo uz dobar rock and roll ritam, a ba{ da je neko mislio da u ovim stihovima ima i~ega proro~anskog, nije. Nego, ja bih tu dodala da ljudi ne bje`e, nego u stampedu stampediraju odavde. Cijele porodice napu{taju svoje domove, oni koji rade, daju otkaze i odlaze. Oni koji ne rade, tako|er odlaze. Ne odlaze samo oni koji su u godinama da nisu prispjeli ni tamo ni ovamo, a posebice ne odlaze oni zbog kojih odlaze svi nare~eni. Tako se jedan s dozom sarkazma preko dru{tvene mre`e oprostio s prijateljima i zahvalio se jer rodni grad napu{ta zbog nekih koji su se trebali prepoznati. I ba{ jedan od tih {to se trebao na}i, po`eli mu sretan put, umalo mu ne napisa, neka si oti{ao, tvoja regularna diploma sada kona~no nije smetnja mojoj brzopotezno ste~enoj, iza koje stoji stranka, a bogami stoji i iza mene, i ko je tebi kriv kad te stranka "ne prati". Tu i tamo odr`e se neke sesije, seminari, sjednice, rasprave, na kojima se uglavnom zijeva, a tema je odlazak ljudi iz ove zemlje napa}ene. Zaklju~ak uvijek isti: treba to sprije~iti. Kako, jo{ ne doku~i{e. Taman dok doku~e, ovdje }e ostati toliko ljudi

koji niti }e ~uti niti vidjeti vijesti sa te-ve ekrana, {to zbog gluho}e {to zbog slabovidnosti. Uveli par-nepar dijelu zemlje gdje je smog toliko gust da ptice idu pje{ice jer ne vide letjeti. Jest da to nigdje na svijetu nema, al' koga vi{e briga {to nigdje nema ni~ega {to ima u nas. A u nas ima da ti tvoji ne}e da dignu ruku da izglasaju ne{to love za dobrobit tvoga kraja, pa opet svakome sve potaman. Garant ne pa{e trenutnoj politi~koj aktualnoj situaciji, po kojoj se kod nas ravna sve, mjeri sve i va`e sve. Nisu se vremena promijenila, ljudi su doba u kojem `ive prilagodili sebi. Be{}utno, bez trunke srama, obzira i stida, prijatelj postaje neprijatelj jer mu ne pa{e radi politi~ke pozadine. I bilo bi malo mjesta pisati {ta su sve ljudi spremni u~initi da naude drugom, a da osiguraju sebe, pa ma {ta to zna~ilo. Ali ok, neko jednom re~e da }e sve to jednom pro}i, nama ostaje da ~ekamo ho}e li se mislioci i misliteljke zaokupirani politikom kona~no sjetiti da bi i drugi ljudi samo `ivjeli. Te{ko, ali eto, nada umire posljednja. U novu godinu ulazimo sa strahom od budu}nosti ve}im nego ikad, ali red je po`eljeti sre}u. Pa eto, ko vjeruje, neka mu je sretna!


8

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

FELJTON GODI[NJICE

Husein Hilmi ef. Duri} ma|arski muftija (1931. - 1936.) Pi{e: Esma Crnki} Husein Hilmi ef. Duri} Znaju}i da je Duri} prete`no kraji{ko prezime, upustila sam se u istra`ivanje o ovom alimu i otkrila zna~ajne ~injenice i podatke o ovoj potpuno zaboravljenoj, a Bo{njacima, te posebno Kraji{nicima, zna~ajnoj historijskoj li~nosti. Ono {to sam mogla saznati iz digitalnih arhiva kao i stare {tampe koja je izlazila u njegovo vrijeme, Husein Hilmi Duri} bio je sin bosansko-krupskog na~elnika Mahmud-age Duri}a. Ro|en je 11. novembra 1887. godine u Bosanskoj Krupi. Pored ste~enog znanja u lokalnoj {koli, zavr{io je studije u Kairu i Istanbulu. Kako stoji u arhivskim dokumentima, Husein Hilmi Duri} je te~no govorio turski, arapski i perzijski jezik a kasnije se slu`io njema~kim i ma|arskim. Postao je upravitelj arhiva muzeja 1910. godine. Mobilisan je 1914. od vojske Austrougarske Monarhije, te postavljen za vojnog imama. Nakon ranjavanja 1915 god. u bitci kod [abca, odlikovan je dr`avnim i vojnim ordenima. Predvodiv{i 100 bo{nja~kih i albanskih vojnika, pri-

Muftija dowi pred mezarom Gül-Babe (Turbe Gül Babe u Budimpe{ti) dru`io se vojsci 'Rongyos Gárda', koja je uspjela da odbrani Sopron i okolno podru~je ma|arske teritorije. S obzirom da je bio vojni imam u austrougarskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu i kako se nije mogao vratiti u Bosnu, 1927. god u Kecskemétu je dobio ma|arsko dr`avljanstvo. Polaze}i od ~injenice da je islam od strane ma|arskog parlamenta 1916. god. priznat kao jedna od zvani~nih religija, na temelju tog zakonskog upori{ta a koriste}i svoj autoritet ef. Duri} 1931.

god. osniva ma|arsku islamsku zajednicu (Magyarorszagi Muszlim Egyhazkozseg). Osim organizacijske strukture Islamske zajednice, zajedno sa Budimskim muslimanima formira i muslimansko mezarje koje egzistira i danas. Autor je knjige "ISZLAM HITTAN" objavljene u Budimpe{ti 1933. god. te knjige Povijest islama (ISZLÁM VALLÁSTÖRTÉNELMI TÜKÖR) objavljene u Budimpe{ti 1935. god. Pored toga {to je u~inio mnogo na za{titi od osmanlija pre-

mezar muftije Duri}a u Budimpe{ti ostalog islamskog kulturnohistorijskog naslije|a u Ma|arskoj, bio je pokreta~ incijative i gorljivi zagovornik izgradnje nove d`amije u Budimpe{ti. Prvi projekat za izgradnju d`amije izradio je arhitekta Ferenc Suppinger 1931. god. a nakon 4 godine (1935) Lorant Lechner je uradio novo idejno rje{enje. Iako je Duri} tra`io podr{ku za izgradnju d`amije {irom islamskog svijeta, projekat nije realiziran za njegova `ivota. Preselio je na ahiret u februaru 1941. godine.

HUSEIN SMAJI], ZAMJENIK REISU-L-ULEME IZ U BIH POSJETIO GRADSKU UPRAVU BIHA]A

Dana{nja Islamska zajednica u Ma|arskoj broji cca 25.000 vjernika i pravna je nasljednica "Duri}eve" Islamske zajednice. Ameri~ki magazin Life (izlazio od 1883. god. do 1972. god.), koji se ina~e proslavio svojim fotografijama, 15. marta 1937. godine objavio je prilog o islamu i muslimanima u Ma|arskoj gdje mo`emo vidjeti nekoliko fotografija tada ve} Muftije Duri}a. Postoje i dva kra}a dokumentarna arhivska filma na

kojima je zabilje`en Kurban-bajram u malobrojnoj islamskoj zajednici u Budimpe{ti kao i d`enaza namaz muftiji Duri}u. Kako stoji na ni{anu, Efendija Duri} je preselio na ahiret 1941. god. Pokopan je u mezarju u Budimpe{ti. Dana{nji predsjedavaju}i Ma|arske islamske zajednice sa sjedi{tem u Budimpe{ti Zoltan Bolek te njegov zamjenik Tóth István u svojim medijskim istupima tvrde da se Husein Ef. Duri}a muslimani u Ma|arskoj ~esto i rado sjete. Ostaje pora`avaju}a ~injenica da je ovaj vrsni alim u rodnoj zemlji i Bosanskoj Krupi kao rodnom gradu apsolutna nepoznanica {to je svakako propust kako na{ih histori~ara tako i nosioca kulturne politike. "Kada kulturno sje}anje i{~ezne, nestanak zajednice koja ga ba{tini je neizbje`an". Tako ka`e poznata filozofkinja Agnes Heller. Evo prilike da se na 129. godi{njicu njegovog ro|enja, prisjetimo i demistificiramo lik i djelo ovog nadasve zna~ajnog Bo{njaka i muslimana. Kompletan rad objavljen je u GLASNIKU Rijaseta Islamske zajednice br. 9-10 / 2016

BIHA]: PRAKSA U NAREDNOM PERIODU

Gradona~elnik Fazli} Rije{iti problem uknji`avanja zemlji{ta odgovara na pitanja sugra|ana za IPF U sklopu posjeta Islamskom pedago{kom fakultetu u Biha}u, mr. Husein Smaji}, zamjenik reisu-l-uleme islamske zajednice u BiH, zajedno s dekanom IPF-a Fuadom Sedi}em i Hasanom ef. Maki}em, biha}kim muftijom, posjetio je Gradsku upravu Biha}a i u razgovoru s biha}kim gradona~elnikom [uhretom Fazli}em upoznao se s aktualnom situacijom u gradu Biha}u s akcentom na suradnju islamske zajednice BiH i Biha}a. Zahvaliv{i se na posjetu, gradona~elnik Fazli} ista-

kao je da je islamska zajednica u BiH dio {ire dru{tvene zajednice i nezaobilazan faktor u razvoju dr`ave BiH, dodav{i da je Gradska uprava uvijek bila i ostat }e partner islamskoj

zajednici i svim drugim vjerskim zajednicama u na{oj zemlji. - Razgovarali smo i o problemu koji Islamski pedago{ki fakultet u Biha}u ima u vezi s uknji`avanjem

zemlji{ta i dogovorili se da zajedni~ki timovi grada i fakulteta ulo`e maksimum napora kako bi se na{lo rje{enje ovog problema istakao je gradona~elnik Fazli}.

Prvim dru`enjem gra|ana s biha}kim gradona~elnikom [uhretom Fazli}em u Muzeju AVNOJ-a, Radio Biha} zapo~eo je zajedno s Gradskom upravom program pod nazivom "Pitajte gradona~elnika". Gradona~elnik Fazli} zajedno s Jasminom Stambolijom, pomo}nikom gradona~elnika za komunalna pitanja, vode, za{titu okoli{a i inspekcijske poslove, odgovarao je na pitanja svojih sugra|ana, istaknuv{i da }e ovakav vid komunikacije postati uobi~ajena praksa u narednom periodu. - Ve} prva emisija pokazala je da smo donijeli ispravnu

odluku i zbog toga }emo nastaviti s ovom emisijom i poku{at }u biti dostupan svojim sugra|anima za sva pitanja, probleme, ali i sugestije i prijedloge zahvaljuju}i kojima mo`emo pobolj{ati kvalitetu `ivota u na{em gradu - kazao je gradona~elnik Fazli}. U okviru prve emisije gra|ani su, izme|u ostalog, gradona~elnika Fazli}a pitali za dugovanja grada Biha}a, probleme oko infrastrukture u nekoliko mjesnih zajednica, odnosu grada Biha}a prema tro{enju bud`etskih sredstava, projektu KFW, nastavku radova na bora~koj zgradi STO 2, vodovodnoj mre`i u Lohovu i mnogim drugim problemima iz domena lokalne samouprave.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

9

ljudi i doga|aji

www.usnkrajina.com.ba

ETO NAM NOVE GODINE

Neka nam je... Bog u pomo}i Ovako nekako ba{ u ovo vrijeme, pred Novu godinu, upoznao sam jednog Èeha koji je bio odu{evljen Unom i Biha}em. Bio je veseljak i volio se {aliti iako je na{ jezik slabo govorio. Ne{to je nau~io na moru, a ostatak na unskom raftingu. Svake godine on nai|e pa odvali deset dana na Jadranu i isto toliko na Uni. Pro{le godine nai{ao i za Novu. Ka`e on meni: "Kada ofo oko metnem ofdi, to znacila da ja gledati nazad!" Usput mi pokaza na oko i dio ramena na le|ima. Ja sam ga dobro shvatio pa mu obja{njavam da je htio re}i "pogledati unazad", jer smo pri~ali o protekloj godini. Dakle, sad je pravo vrijeme da pogledamo unazad! Ili da stavimo ofo oko ovdi! Prvo }emo svima po`eljeti da nam Nova godina donese ono {to nam nosi. Nekom auto zagasite boje, nekom posao, platu, vjen~anje, sina i k}er. Snove nam niko ne mo`e ni donijeti, ni oteti. Stoga, snujte samo lijepe snove u sre}i i rahatluku. Tako je to kod nas. Nakon "najlu|e no}i" malo }e se odspavati i rastrijezniti. Neko se ve} i otrijeznio, sto-posto. I odmah se sjetio da treba biti oprezan sa `eljama, jer bi se poneke mogle i ostvariti. Stoga je umjesto "novogodi{njih" sebi po`elio "ovogodi{nje", malo zdravlja, puno posla i na kraju… velike }evape!

Bolji dani A takva su vremena do{la da se sanja redovita plata. U to ime ide jedna kineska: "Ju~er sam bio pametan pa sam mislio da }u promijeniti svijet, a danas sam mudar pa mijenjam sebe!" U te{kim vremenima ~ovjek se rado sjeti boljih dana. Djeca iz generacije "pedeset i neke" ostajala su bez daha razvaljuju}i paketi}e u kojima je bila ~okoladica pod kodnim imenom "sportska", veli~ine i debljine tri po{tanske marke i nekoliko duguljastih bombona umotanih u sjajne papiri}e koji su od slatkog dijela bili ve}i za nekoliko brojeva. Zbog toga su imale usukane velike kitn-

- Snove nam niko ne mo`e ni donijeti, ni oteti. Stoga, snujte samo lijepe snove u sre}i i rahatluku. Tako je to kod nas - Gra|ani skupi{e ono {to su {tedjeli cijelog `ivota i kupi{e hiljade zecova. Od tog dana nisu vi{e vidjeli ni jednog ni drugog. Pare su se obrnule, fakini u odijelima su zaradili po 25 KM po zecu i… sad imate jasnu predod`bu kako funkcionira Wall Street jaste krajeve nalik na `enske suknje. Te {arene bombone ~inile su jedini ukras na jelkama. Djeca su ih vje{ala o tanke gumene niti koje su izvla~ili iz starih ga}a. Kad se jelka zanji{e bombone ujedna~enim ritmom idu gore, dolje, gore, dolje... Gluho bilo, k'o da smo na Skokovima… Tamo prema Kladu{i. Bile su to generacije koje su zimovale u baraci na Lipi, a ljetovale u ferijalnom kampu u Ka{tel Gomilici. Putovalo se isklju~ivo "Marjan-expresom" koji je iz Biha}a kretao u pravcu Splita u 23,00 sata. Kasnije su se svi ro|eni izme|u 1946. i 1956. godine zaposlili kod Zuhde. [alu na stranu, ali postoji jedna zanimljivost vezana za generaciju najpoznatijeg biha}kog neradnika, dobra petina ih je u periodu izme|u dva svjetska rata

radila u Francuskoj i Njema~koj. Ba{ tamo. Redovito su dolazili ku}i oko nove godine i svima su se djeca ra|ala u oktobru. Ako bi mlada prebacila, stvari bi postale plaho sumnjive. U vremenima neposredno prije ovog rata bilo je popularno do~ekati Novu u "Suncu", "Parku" i "Restoranu na Uni". Restoran na Gradskoj otoci bio je poznat po konobarima koji su tamo radili. Najpoznatiji je bio Mile. Njegov sama~ki `ivot obilje`ile su brojne zgode i nezgode koje je i sam volio prepri~avati. Najpoznatija je ona vezana za Novu godinu kada se ozbiljno upla{io za svoj `ivot. Po{to je radio na do~eku, negdje oko tri sata ujutro, krenuo je piti. @estoko. Ve} oko pet su ga iznijeli "na feltragama". Po{to je voda u njegovom dijelu ku}e zimi

uvijek bila zale|ena, kod svoje majke napunio je fla{u i stavio je ispod jastuka da mo`e "grgutati" kad se probudi. Kako je fla{a bila za~epljena cimom, a on imao nemirne snove, voda se polako izlila po uzglavlju i jastuku. Bilo je ba{ ledeno i kad se na{ Mile oko podneva probudio i od{etao do zahoda, s njim je krenuo i jastuk zamrznut na glavi. Boli i korijen kose, ali na{ junak misli da je od rakije. Stane pred ogledalo kad ono, ne{to bijelo na glavi. "Tako zna~i Mile, ode ti gore, a pazara nisi predao", re~e sam sebi bulje}i u ~udan prizor. Jastuk je nakon minute od te`ine spao, a on je tek nakon pet shvatio o ~emu se radi. Nakon ovog posljednjeg rata stvari su krenule nabolje. Plaho nabolje! Sve su tvornice privatizi-

rane i zatvorene. Istu sudbinu do`ivjelo je i ugostiteljstvo. Proslave se mogu opisati kroz poruku koja se ponavlja ve} dvadeset godina: "Savjet ministara BiH `eli sretnu Novu godinu svim zaposlenim u administraciji, Elektrodistribuciji i Telekomu, a ostalim radnicima neka je Bog u pomo}i! Obavje{tavaju se radnici koji su na ~ekanju da nemaju ra{ta ~ekati!" Prirodno i od srca. I mi njima `elimo ne{to sasvim prirodno, samo {to je krajnji rok… nama! Ovog momenta! I sad jedna pri~a za kraj. Govori o povezanosti divljeg zeca i burze. Pri~a je fakat pou~na. Do{la jednom dvojica gospodina, lijepo obu~eni, odsjeli u jednom biha}kom hotelu i objavili na cijeloj stranici lokalnog lista, treba li re}i kojeg, da pla}aju za svakog uhva}enog divljeg zeca po 10 KM. Ljudi se razmili{e po poljima i {umama {irom USK-a i po~e{e loviti. Navedena gospoda ih je uredno ispla}ivala. Kad je ostalo malo zecova i postalo ih te{ko uloviti, ljudi su ih prestali donositi. Gospoda je tad obe}ala 15 KM za zeca i lov ponovo krenu. Opet je ponestalo zecova i oni u odijelu pove}aju cijenu na 20 KM. Lovci su ulovili onih nekoliko preostalih, ali i tome je do{ao kraj. Sad je obe}ano 50 KM, ali zecova vi{e nije bilo. Jedan je otputovao, a njegov partner se obrati uznemirenim ljudima rekav{i: "Pogledajte ove kaveze, puni su zecova koje je moj {ef kupio za svoju kolekciju. Predla`em vam da ih kupite za 35 KM po komadu i kad se {ef vrati on }e vam ih kupiti za 50 KM, {to je bila posljednja cijena!" Gra|ani skupi{e ono {to su {tedjeli cijelog `ivota i kupi{e hiljade zecova. Od tog dana nisu vi{e vidjeli ni jednog ni drugog. Pare su se obrnule, fakini u odijelima su zaradili po 25 KM po zecu i… sad imate jasnu predod`bu kako funkcionira Wall Street. Zar nije ovo prava novogodi{nja pri~a!? Sretna Nova godina! Halid Alijagi}


10

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

"UZ KAFU RAZGOVORA" PROFESORICE DEDI] SA ANSAMBLOM "PRIJATELJI SA UNE"

BIHA]

Novogodi{nji sajam 2016

Na kantonalnoj turneji Da je Ansambl "Prijatelji sa Une" iz Biha}a veoma kooperativan, mobilan i veoma funkcionalan, uvjerili su se i gra|ani op}ina Unsko-sanskog kantona u koje je Ansambl bio pozvan, a u~estvovao je sa svojim jednosatnim programom u okviru promocije nove knjige Refike Dedi}, profesorice biha}ke Medicinske {kole "Uz kafu razgovora". Naizgled neobi~na kombinacija jednog mje{ovitog ansambla i promocije knjige, ali kad se promovira knjiga poezije spomenutog naslova, a za uvod poslu`i muzi~ka uvertira narodna pjesma "Kafu mi draga ispeci", tada i svi posjetioci i gosti promocije, pa i recenzenti knjige, gospo|e i uva`ene profesorice Slavica Vukovi} i [eher-

zada D`afi}, shvatili su jednostavno da se sve sla`e i oblikuje kroz poeziju, pjesmu, sevdalinku i dru`enje... Tako je promocija odr`ana prvo u Biha}u, a potom se krenulo na kantonalnu turneju, prvo u Cazin, gdje je promocija knjige s prigodnim kra}im koncertom odr`ana u Domu kulture, nakon toga je promocija nastavljena u Bosanskoj Krupi, u Kulturnom centru, a prije samo desetak dana isti su sadr`aji uprili~eni i u bu`imskoj vije}nici. Promocija i prezentacija spomenute knjige uprili~ena je na nivou, pa i onaj ko je bio na tim promocijama, a nije ba{ ljubitelj pjesni~ke rije~i i recenzija, imao je i mogo toga nau~iti, ne samo o pjesni{tvu profesorice Dedi}, ~ije }e pjesme

~itaoca ove knjige provesti kroz sjetu i bogatu dramaturgiju li~ne sudbine i osje}anja ove poetese, koja iza sebe ve} ima nekoliko izdanja. Gost ovih pjesni~kih ve~eri bili su "Prijatelji sa Une" iz Biha}a, ansambl koji je nakon gostovanja i koncerata u Gospi}u i Zagrebu, uz veoma funkcionalan i jednostavan dogovor za gostovanja na ovim pjesni~kim ve~erima, nastavio sa suradnjom i s vlastitom promocijom na ovoj kantonalnoj turneji. Ono {to je iz svega proizi{lo je upoznavanje doma}ina sa Ansamblom i sadr`ajem njegovog rada na odr`anju i razvijanju sevdalinke kao autohtone bosanskohercegova~ke pjesme, ali i drugih pjesama i evergrina sa podru~ja novonastalih repu-

blika biv{e dr`ave, ali i nekih stranih evergrina u razli~itim kvalitetnim obradama. Nakon promocije knjige, doma}ini tih ve~eri, iz poezije su utonuli u sevdalinku, pjevaju}i pojedine pjesme koje je Ansambl izvodio zajedno sa njime, a nakon toga, u svaku od tih op}ina, od strane doma}ina, predstavnika o}ina Cazin i Bu`im, "Prijatelji sa Une" ve} su pozvani na samostalne koncerte povodom zna~ajnih datuma ovih op}ina, a ve} pet dana uo~i Nove 2017. godine, na poziv Centra za kulturu op}ine Bosanska Krupa gostovali sa svojim polusatnim programom na Festivalu narodnih pjesama u Bosanskoj Krupi. A u Novoj godini, novi nastupi, turneje, koncerti... Z. Pe~enkovi}

DANI ME\URELIGIJSKOG DIJALOGA U SANSKOM MOSTU

Zna~aj vjerskih lidera u izgradnji mira i su`ivota U sklopu Prvih dana me|ureligijskog dijaloga u Sanskom Mostu uprili~en je susret predstavnika islamske, pravoslavne i katoli~ke vjerske zajednice. Razgovaralo se o me|usobnim odnosima i suradnji te o odgovornosti vjerskih velikodostojnika kada je rije~ o procesu pomirenja i su`ivotu na prostorima Bosne i Hercegovine. Ovaj doga|aj je dio manifestacije ~iji je organizator Centar za izgradnju mira. Pored imama, sve}enika i sve{tenika iz na{eg grada prisustvovali su mu i vjerski velikodostojnici iz nekoliko drugih gradova BiH. U Sanskom Mostu ve} nekoliko godina uspje{no djeluje Me|ureligijsko vije}e kojeg ~ine predstavnici tri konfesionalne zajednice.

U sklopu ovogodi{njeg programa obilje`avanja novogodi{njih praznika "Biha}ka zimska ~arolija" na gradskom trgu otvoren je "Novogodi{nji sajam Biha} 2016". Sajam traje do 30. decembra, a obilje`avaju}i sedmu godinu postojanja, organizatori su i ove godine Bi{}anima prezentirali doma}e obrte i firme. - Sretan sam {to smo i ove godine na jednom mjestu okupili doma}e obrtnike i male poduzetnike i omogu}ili im da plasiraju svoje proizvode Bi{}anima. Ovo je jo{ jedan vid podr{ke na{im obrtnicima i zanatlijama da prodaju svoje proizvode i pozivam na{e sugra|ane da posjete sajam i kupe neki od proizvoda na{ih vrijednih zanatlija.

Tako|er, ovim putem zahvaljujem svim gra|anima i privednicima koji su se odazvali humanitarnoj akciji Udru`enja ABC zahvaljuju}i kojoj smo prikupili paketi}e za djecu socijalnih ustanova i Udru`enja djece sa posebnim potrebama kazao je gradona~elnik [uhret Fazli} tokom obilaska izlaga~a na sajmu. Slu`ba za op}u upravu, privredne i dru{tvene djelatnosti animirala je preko 30 izlaga~a, me|u kojima su proizvo|a~i ljekovitog bilja, meda, slasti~arskih proizvoda, suvenira i unikatnog nakita. U skolpu Novogodi{njeg sajma odr`ana je i promocija CD Dje~jeg radijskog festivala "Igrajmo se pjesmom 2016" uz nastup dijela u~esnika festivala.

BIHA]

Privremeno pu{ten promet Privili~kom ulicom Obavje{tavaju se gra|ani da }e u periodu od 23. 12. 2016. godine do 03. 01. 2017. godine privremeno biti omogu}en promet kroz Privili~ku ulicu. Radovi na Projektu odvodnje i pre~i{}avanja otpadnih voda nastavit }e se 03. 01. 2017. godine kada }e ova ulica biti ponovo zatvorena do zavr{etka radova.

Zahvaljuju}i njihovom djelovanju mo`e se konstatovati kako su odnosi me|u pripadnicima razli~itih vjera u Sanskom Mostu na visokom nivou, istaknuto je tokom rada ovog skupa. Tako|er, re~eno je kako je jedan od ciljeva da se ova pozitivna iskustva prenesu i na druge lokalne zajednice. Na-

~elnik op}ine Sanski Most Faris Hasanbegovi} izrazio je zadovoljstvo ~injenicom da su me|ureligijski odnosi u na{em gradu korektni, te da vjerske zajednice me|usobno sura|uju. On je istakao kako takav primjer trebaju slijediti i druge sredine u Bosni i Hercegovini. Brojne ankete provedene u Bos-

ni i Hercegovini tokom proteklog perioda pokazale su kako obi~ni ljudi najvi{e vjeruju vjerskim velikodostojnicima iz ~ega proizlazi njihova odgovornost da unutar svojih zajednica promoviraju vrijednosti mira, tolerancije i su`ivota, zaklju~ak je skupa odr`anog u Sanskom Mostu.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

11

predstavljamo • aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

“REGENERACIJA” D.O.O. VELIKA KLADU[A

Kvalitetom rada pravdaju povjerenje investitora i osiguravaju budu}nost kolektiva Mirzet Beganovi}, tehni~ki direktor

Firma je osnovana 2005. Edin Miljkovi}, direktor godine. Bavi se proizvodnjom i instaliranjem ure|aja za pro~i{}avanje otpadnih i oborinskih voda i izradu vodovodnih sistema. U principu rade sve kanalizacijske sisteme za odvodnju otpadnih i oborinskih voda. Svi radni procesi do finalne izvedbe su popra}eni sistemom upravljanja i kvalitetom EN ISO 9001 i EN ISO 14 001. Tako|er svi proizvodi prilikom isporuke i ugradnje posjeduju predvi|ene ateste, uputstva za rukovanje i odr`avanje. Inovacije • Produktivnost • Kvalitet Kompanija je u po~etku zapo{ljavala osam radnika. Jedanaest godina kasnije ovo poduze}e zapo{ljava 60 stalnih radnika. U jeku gra|evinske sezone zapo{ljavaju jo{ oko 20 radnika. Od prije pet godina za ovo poduze}e, na ~ijem ~elu je direktor Velikokladu{anin Edin Miljkovi}, slobodno se mo`e re}i da je apsolutno doma}i proizvod s doma}im kapitalom. Glavninu poslova obavljaju za doma}e tr`i{te, a tek manji dio Od ideje do finalnog proizvoda za tr`i{te Hrvatske, Crne Gore i Holandije. rmili i tim koji }e vr{iti kom- odvodnje na autoputevima u - Sjedi{te firme "Regenera- pletan servis i odr`avanje ure- RS-u. Kada su u pitanju procija" je u Velikoj Kladu{i s |aja za investitore. "Regene- jekti izgradnje kanalizacitim da imamo i poslovnicu u racija" se kroz proteklih 11 jskih sistema uklju~eni smo u Sarajevu, a na{i komercijalisti godina postojanja i rada tru- projekte u Biha}u, Velikoj se nalaze i u Banjaluci i Mo- dom i kvalitetom, slobodno Kladu{i, Jajcu, Konjicu, Grastaru. To je bilo neophodno mogu re}i, uspjela nametnuti ~anici i Te{nju. Za nas je jer smo uklju~eni u nekoliko u poslovnom svijetu kao pro- najva`nije da sve poslove vrlo zna~ajnih projekata na duktivna i respektabilna koje sklopimo s investitorom podru~ju cijele BiH. Na taj firma, posebno kada je bh. odradimo u predvi|enim na~in lak{e nadziremo posao, tr`i{te u pitanju. Izdvojio bih rokovima i kvalitetno. Na taj ali sva proizvodnja se odvija samo neke od projekata gdje na~in opravdavamo ukazano ovdje u Velikoj Kladu{i. U smo i mi svojim proizvodnim povjerenje i osiguravamo danazad nekoliko godina asortimanom dali pe~at, a to ljnju budu}nost ovog kolekvr{imo i ugradnju na{ih pro- je izgradnja autoputa Kori- tiva - isti~e Mirzet Beganovi}, izvoda, a ove godine smo ofo- dor Vc, odre|ene dionice tehni~ki direktor "Regene-

racija" d.o.o. Velika Kladu{a. Sve ura|ene analize o rastu i razvoju ovog relativno mladog i perspekitvnog kolektiva pokazuju izuzetne rezultate kako u zapo{ljavanju tako i pro{irenju proizvodnje. Nama svojstvene predrasude da sve {to je strano automatski je i bolje od doma}eg, nisu zaobi{le ni firmu "Regeneracija" zbog ~ega se godinama morala dokazivati na tr`i{tu, ali su uspjeli. Va`no je naglasiti da se sva atestna dokumentacija, za svaki proizvod, i danas radi u Evropi. Naime BiH nema instituta, odnosno laboratorija koje mogu vr{iti ispitivanje proizvoda koje proizvodi "Regeneracija", a bez atestne dokumentacije niti jedna firma ne mo`e u principu pristupiti tenderima. - Sav repromaterijal koji koristimo mi uvozimo iz vana. U BiH nema ni{ta {to je nama potrebno za proizvodnju. I tehnologija na kojoj radimo je iz uvoza. Atestna dokumentacija koju mi posjedujemo u principu zahtijeva da radimo isklju~ivo sa provjerenim i kvalitetnim materijalima. Na{i su planovi da u narednoj godini pro{irimo proizvodnju i uvedemo neke nove proizvode. Ve} smo nabavili potrebnu opremu. Planiramo ve} polovinom 2017. godine na tr`i{tu se pojaviti s novim proizvodima "Regeneracije". Nadam se da }e sve i}i planiranom dinamikom i da }e na kraju sve rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i pro{irenjem proizvodnje - isti~e Beganovi}. Planova i volje za rad u ovom

Velikokladu{ka firma “Regeneracija” d.o.o., prijatelj okoli{a, kroz svoju djelatnost u cijelosti nastoji ispo{tovati ekolo{ke standarde velikokladu{kom kolektivu ne manjka. Zadovoljni su postignutim. Uposleni u ovoj firmi predstavljaju jedan mlad i poletan tim koji u svom tehnolo{kom procesu primjenjuje sve inovacije iz ove oblasti, posti`u}i respektabilnu produktivnost i kvalitetu vlastitih proizvoda i usluga. Beganovi} isti~e da posla ima dosta, ali je problem naplata. Da je taj problem manji, bilo bi puno jednostavnije raditi. U novoj godini o~ekuju da }e rije{iti i pitanje

prostora kojeg su uzeli u zakup. U pitanju su imovinsko-pravni odnosi. Ukoliko bi ovaj prostor uskoro bio predmet privatizacije "Regeneracija" bi svakako bila jedan od ozbiljnijih kupaca. Do sada su u sanaciju te proizvodne hale ulo`ili mnogo i ta ulaganja su im priznata. Ukoliko pak ne budu kupci od vlasnika o~ekuju da im isplati ulo`eno, a oni }e za svoje potrebe ve} kupiti ili izgraditi novi proizvodni pogon. / N. Pirali}

BIHA]: GRADONA^ELNIK I PREDSJEDAVAJU]I GV POSJETILI BIHA]KOG @UPNIKA POVODOM BO@I]A

Osna`ivanje me|ureligijskih i me|uljudskih odnosa

P

ovodom bo`i}nih i novogodi{njih praznika, [uhret Fazli}, gradona~elnik Biha}a, zajedno s Davorom @upom, predsjedavaju}im Gradskog vije}a, posjetio je fra Bonu Tomi}a, `upnika @upe sv. Ante Padovanskog u Biha}u. Posjet predstavnicima Katoli~ke crkve u Biha}u bila je prilika da se sumira godina na izmaku, s posebnim akcentom na suradnju Gradske uprave Biha}a i katoli~ke zajednice. - Sretan sam {to sam danas imao priliku ugostiti ~elne

ljude na{eg grada koji su svojim dolaskom pokazali da je Biha} uistinu jedan otvoren grad i da se njegovi stanovnici istinski raduju svim vjerskim praznicima i dijele dobro i zlo sa svojim kom{ijama. Raduje me i potvrda gradona~elnika da }e Gradska uprava shodno svojim mogu}nostima i dalje podr`avati rad katoli~ke zajednice u Biha}u i to uistinu osna`uje na{e me|ureligijske i me|uljudske odnose - kazao je fra Tomi} ~estitav{i gra|anima katoli~ke vjeroispovijesti Bo`i}. Istaknuv{i da i danas kada

{aljemo poruke mira i tolerancije iz grada Biha}a, svi zajedno ja~amo vjeru u Boga, Davor @upa, predsjedavaju}i GV, kazao je i da je za Biha} normalna stvar da se slave vjerski praznici sve tri konfesije. - Ponosan sam na ~injenicu da sam gradona~elnik grada ~iji stanovnici slave i po{tuju vjerske praznike svih religija i koristim ovu priliku da sve pozovem da se raduju Bo`i}u, kao {to }e se uskoro radovati pravoslavnom Bo`i}u i Bajramima - kazao je gradona~elnik Fazli}.


12

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine www.ussume.ba

UNSKO•SANSKE [UME Glasilo zaposlenih u [PD “Unsko-sanske {umeâ€?

• broj: 184 • Biha} decembar/prosinac 2016. godine

INTE MENSUD TUZLAK, IZVR[NI DIREKTOR ZA OBLAST [UMARSTVA

Plan proizvodnje i {umsko-uzgojnih radova P

oslovna 2016. godina je na kraju. Po mnogo ~emu ostat }e upam}ena kao te{ka godina u raznim segmentima rada i `ivota uop}e. Koliko uspje{na je bila za [PD “Unsko-sanske {ume� d.o.o. Bosanska Krupa razgovarali smo sa Mensudom Tuzlakom, izvr{nim direktorom za oblast {umarstva.

drvnih sortimenata, od ~ega 362.318 m3 u visokim {umama i 36.351 m3 u izdana~kim {umama. [umsko-uzgojni radovi su planirani ukupno na povr{ini od 3.379,58 ha, od ~ega podizanje {uma na povr{ini od 400,70 ha ili 11,8 %, mjere njege na povr{ini od 2.974,38 ha ili 88 % i ostale uzgojne mjere na povr{ini od 4,50 ha ili 0,2 %.

Gospodine Tuzlak mo`ete li nam u najkra}im crtama prezentirati Plan rada i poslovanja [PD-a u 2016. godini?

Godina 2016. je na izmaku. Mo`ete li otkriti prve podatke i o~ekivanja realizacije Plana rada i poslovanja u 2016. godini i neke uporedne pokazatelje u odnosu na 2015. godinu?

TUZLAK: Planom rada i poslovanja [PD “Unskosanske {ume� d.o.o. Bosanska Krupa je za 2016. godinu predvidjelo da ostvari prihod od 32.999.394,00 KM, rashod od 32.301.582,00 KM i dobit od 697.812,00 KM. Planirani prihod je predvi|eno da se ostvari, najve}im dijelom, prodajom {umskih drvnih sortimenata i njihovim prevozom, izgradnjom {umskih puteva, te prodajom proizvoda separacije i {umskog sadnog materijala. Zna~ajnije rashode u ukupno planiranim rashodima je planirano ostvariti na usluge u {umarstvu, plate i naknade uposlenih, amortizaciju osnovnih sredstava naknade za kori{tenje dr`avnih {uma (op}inama i kantonu), gorivo, mazivo, transportne i usluge odr`avanja puteva, doprinos za izgradnju stanova RVI i {ehida 1,01 %, materijal za proizvodnju sadnica itd. Planirana investiciona ulaganja u iznosu od 4.478.757,00 KM je planirano ostvariti na {umske puteve, projektnu dokumentaciju za {umske puteve, na gospodarske objekte, vozila, teretna vozila i mehanizaciju u proizvodnji, informati~ku i drugu opremu. Planirano je proizvesti i otpremiti / prodati ukupno 398.669 m3 svih {umskih Priredio: Emir Tabakovi}

TUZLAK: Naravno, prema podacima za prvih jedanaest mjeseci i dnevnim izvje{tajima u mjesecu decembru, mo`emo sa sigurno{}u govoriti o pokazateljima

realizacije Plana rada i poslovanja, kako za period I - XI mjesec 2016. godine, tako i o realnim procjenama o~ekivanog izvr{enja plana za 2016. godinu u cijelosti. Bitno je naglasiti da je realizacija proizvodnje ali i otpreme {umskih drvnih sortimenata za prvih ~etiri mjeseca bila u

okviru predvi|ene dinamike, a nakon ~ega, zbog vremenskih prilika, ki{nog perioda, prioriteta realizacije mjera sanacije ~etinarskih sastojina i kultura ugro`enih su{enjem usljed prenamno`enja i napada potkornjaka (ve}im dijelom iz 2014. i 2015. godine) i poreme}aja tr`i{ta drvnih sortimenata odnosno, smanjene potra`nje za ~etinarskim sortimenatima (trupaca i celuloze), dolazi do odre|enog zastoja u proizvodnji ali i otpremi {umskih drvnih sortimenata. Problem kod proizvodnje i prodaje ~etinarskih sortimenata (celuloze) dodatno uslo`njava obustava rada preduze}a “Natron� iz Maglaja zbog nesre}e koju su imali usljed eksplozije kotlova i prekida proizvodnje. Me|utim, i pored navedenih brojnih problema, u

prvih {est mjeseci proizvodnja {umskih drvnih sortimenata je ostvarena sa 97 % a otprema sa 90 %. Problemi prodaje odnosno otpreme ~etinarskih drvnih sortimenata i regulisanja pove}anih zaliha istih ostaju prisutni tokom cijelog ljetnog perioda i za vrijeme godi{njih odmora, te se

intenzivno uz maksimalan anga`man nastojalo isto prevazi}i. Od mjeseca septembra navedeni problemi se postepeno rje{avaju, te zahvaljuju}i maksimalnom

anga`manu i povoljnijim vremenskim prilikama u drugom dijelu godine u odnosu na prvo polugodi{te, susti`u se zaostatci proizvodnje i otpreme drvnih sortimenata nastali dijelom u drugom i tre}em kvartalu godine. Pokazatelji proizvodnje i otpreme {umskih drvnih sortime-

Ovo preduze}e je me|u prvima u BiH koje je nosilac FSC certifikata i koje odgovornim na~inom provo|enja mjera gospodarenja {umama u dr`avnom vlasni{tvu je zadr`alo navedeni FCS certifikat. Mo`ete li nam ne{to vi{e kazati o zna~aju posjedovanja i odr`avanja FSC certifikata u [PD-u za Unsko-sanski kanton? TUZLAK: FSC certifikat je dokument koji izdaje me|unarodno vije}e za nadzor nad {umama koji garantuje da se {umama gospodari u skladu sa strogim ekolo{kim socijalnim i ekonomskim standardima. Zna~i, ovaj dokument potvr|uje da mi gospodarimo dr`avnim {umama na ekolo{ki i dru{tveno prihvatljiv, te ekonomski odr`iv na~in. Certifikat je od velike va`nosti za dalje uspje{no poslovanje ovog preduze}a, kao i poslovanje drvoprera|iva~a koji od “Unsko-sanskih {uma� kupuju sirovinu, s obzirom da se u zemlje Evropske unije mogu izvoziti samo proizvodi izra|eni od certificiranog drveta. Eksperti me|unarodne certifikacijske ku}e “SGS Slovakia� iz Slova~ke boravili su 12. i 13. aprila ove godine u Unsko-sanskom kantonu kojom prilikom su izvr{ili redovnu godi{nju kontrolu FSC certifikata u [PD “Unsko-sanske {ume� d.o.o. Bosanska Krupa. Nakon pregleda neophodne dokumentacije i uvida u stanje na terenu, certifikatori su utvrdili da [PD “Unsko-sanske {ume� pravilno i odgovorno gospodare {umama, uva`avaju}i pri tom ekonomskem, ekolo{ke i socijalne principe. Certifikatori su izrazili svoje zadovoljstvo na~inom na koji [PD upravlja dr`avnim {umama i istaknuli da ovo preduze}e u potpunosti zaslu`uje da bude nosilac presti`nog FSC certifikata. nata kao i izvr{enja {umsko-uzgojnih radova za prvih jedanaest mjeseci 2016. godine su optimisti~ni i govore u prilog realnog o~ekivanja izvr{enja Plana

rada i poslovanja [PD-a za 2016. godinu u navedenim segmentima u potpunosti. Za prvih jedanaest mjeseci proizvodnja {umskih drvnih sortimenata je ostvare- 


reklame

Biha} 30. XII 2016. godine

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

19

organizovao podjelu novogodi{njih paketi}a za djecu iz socijalno ugro`enih porodica

ti}e za tridesetoro djece iz socijalno ugro`enih porodica sa podru~ja grada Biha}a. Cilj ove akcije bio je usre}iti dje~icu ~iji roditelji na`alost nisu u mogu}nosti da im priu{te novogodi{nji poklon.

je i prethodnih godina organizovao dodjelu paketi}a, ali samo za djecu svojih zaposlenika, pa su ovaj put odlu~ili oti}i jedan korak dalje, te pored djece zaposlenika, obradovati i djecu socijalno ugro`enih porodica. U saradnji sa Centrom za socijalni rad, koji je pripremio spisak djece, organizovano je dru`enje i zabava za mali{ane, a pored

navedenih paketi}a, djecu je najvi{e obradovalo pojavljivanje Djeda Mraza. Dje~ici je uz prigodne paketi}e, za uspomenu poklonjena i po jedna slika sa Djedom Mrazom, kako bi se uvijek mogli prisjetiti ovog lijepog doga|aja. “Nova godina je vrijeme darivanja, i mi smatramo da svako dijete zaslu`uje da osjeti radost i toplinu novogodi{njih praznika, pa smo se vo|eni time odlu~ili

JEDINA POLIKLNIKA - CENTAR ZA SRCE U Poliklinici obavljamo: z z z z z

U

d.o.o. MISS.NET obezbijedio je novogodi{nje pake-

kardiolo{ki pregled ultrazvuk srca ergo-test kontrola pacemaker-a postoperativne kontrole srca

{eg srca a iV b ` u sl

Ukoliko `elite zakazati pregled ili Vas interesuju dodatne informacije

slobodno nas kontaktirajte rado }emo pomo}i

Poliklinika Biha} tel.: +387 37 319 093 061 698-901 tel.: +387 37 319 094 fax: +387 37 313 193 dr. Irfana Ljubijanki}a 171 centarzasrcebihac@yahoo.com 061 520-567 www.bhsrce.ba

Poliklinika Tuzla tel.: +387 35 309 100 tel.: +387 35 309 140 fax: +387 35 309 241 Alekse [anti}a 8 info@bhsrce.ba www.bhsrce.ba

da organizujemo ovu akciju” - rekao je Armin Isi}, direktor odjela marketinga i prodaje MISS.NET-a. Ovom humanitarnom akcijom, MISS.NET je pokazao da pored ostvarenih poslovnih rezultata kojim se prema LRC-ovom certifikatu izdvaja kao natprosje~na firma u Bosni i Hercegovini, tako|er izdvaja i kao dru{tveno odgovorna firma koja brine o svojim sugra|anima.


20

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

zakupljen prostor

www.usnkrajina.com.ba

PREDSTAVLJAMO "ANDRIEU" D.O.O. VELIKA KLADU[A

Jedini proizvo|a~i vatrogasnih aparata u Bosni i Hercegovini "ANDRIEU" d.o.o. Velika Kladu{a, poduze}e za proizvodnju vatrogasnih aparata evropskog kvaliteta jedino je poduze}e u Bosni i Hercegovini koje se time bavi. Firma je osnovana 2007., a s proizvodnjom je startala 01. februara 2008. godine. U po~etku je radilo osam radnika. Tri godine kasnije vlasnici firme, obitelj Envera Rizvi}a, odlu~ila se na pro{irenje proizvodnje, a to je zna~ilo i novo zapo{ljavanje. Danas firma "Andrieu" d.o.o. Velika Kladu{a zapo{ljava 16 stalnih radnika, a u sestrinskoj firmi u Francuskoj, sa sjedi{tem u Parizu, radi oko 80 radnika. Prema rije~ima Esada Velagi}a, poslovo|e firme "Andrieu" Velika Kladu{a, tu se proizvode rezervoari i vr{i punjenje aparata ~ime je proizvodni proces u cijelosti zaokru`en. Kada je plasman gotovih proizvoda u pitanju sve se radi za izvoz. Sve {to se proizvede u pogonu u Velikoj Kladu{i, vlastitim prijevozom ide za Francusku do sestrinske firme koja vr{i dalju prodaju robe.

"Andrieu" Velika Kladu{a sestrinska firma "Andrieu" u Parizu - Na{i proizvodi, osim u Francuskoj, prodaju se u [paniji, Portugalu, Italiji, Tunisu i Al`iru. Samo u Francuskoj firma "Andrieu" ima 200 prodajnih mjesta. Godi{nji kapacitet "Andrieu" d.o.o. Velika Kladu{a je vi{e od 100.000 rezervoara. Proizvodnja je organizirana u jednoj smjeni. [to se ti~e ove firme i njenog vlasnika, obitelji Rizvi}, moram naglasiti da se sve zakonom propisane obaveze po{tuju i izvr{avaju u zadanim rokovima. Obaveze prema radnicima tako|er se izmiruju u skladu sa zakonom, a tu mislim na doprinose, prijave

cija, ministarstava tra`iti razne dozvole i to zahtijeva putovanja s kraja na kraj dr`ave. To je jedina ote`avaju}a okolnost, ostalo je sve uredu - isti~e Velagi}.

- U proizvodnom pogonu kompanije "Andrieu" Velika Kladu{a godi{nje proizvedu preko 100.000 aparata i sve ide van, na ino tr`i{te radnika, redovnost pla}e i prava na godi{nji odmor. Svaki vikend je slobodan, a godi{nji odmor od 20 dana kolektivno svi koristimo u augustu mjesecu. Dakle, sve {to se od jednog poslodavca tra`i je ispunjeno, ali moram re}i da i mi uposleni zaista to svojim radom opravdavamo. Ovdje kad se radi, doista se radi punim kapacitetom - isti~e Velagi}. Kako je ve} re~eno sve {to se proizvede u pogonu "Andrieu" Velika Kladu{a plasira se na ino tr`i{te. Fakti~ki nisu u mogu}nosti ni proizvesti koliko sestrinska firma u Parizu mo`e prodati. Prema rije~ima Velagi}a firma u Velikoj Kladu{i je trenutno u maksimalnom kapacitetu proizvodnje kako bi zadovoljili potra`nju.

Godi{nja proizvodnja "Andrieu" Velika Kladu{a deset puta ve}a od potreba bh. tr`i{ta Za potrebe bosanskohercegova~kog tr`i{ta ne rade jer su to za njihove kapacitete

Enver Rizvi}, direktor mali poslovi. Ino tr`i{te je njihova baza. Prema nekim statistikama kompletno bh. tr`i{te trebuje oko 10.000 vatrogasnih aparata na godi{njem nivou, a godi{nja proizvodnja firme "Andrieu" Velika Kladu{a iznosi deset puta vi{e. - Mi s plasmanom na{ih proizvoda nemamo nikakvih problema. Za nas koji ovdje radimo i `ivimo to je u svakom slu~aju bolje jer

Esad Velagi}, poslovo|a

znamo svi kakve su pote{ko}e s doma}im tr`i{tem, koliko je politika u sve upletena, pa razni lobiji, i {ta sve ne. Na{a firma posjeduje evropski certifikat za rad i svaka dva mjeseca ovdje dolaze kontrolori iz Evrope, vr{e provjere i daju potrebne certifikate za daljnji rad. Sva njihova uputstva i norme mi u potpunosti po{tujemo i do sada smo svaki put zadovoljili njihove stan-

darde i propise. Naravno, moramo ispo{tovati propise i zakone na{e dr`ave koji tretiraju ovu bran{u i plasman robe van njenih granica. Ni tu nema nekih ve}ih problema. Sve institucije za koje smo mi direktno ili indirektno vezani kroz poslovanje, maksimalno nam izlaze u susret. Jedini je problem udaljenost Sarajeva i Mostara od ovog dijela BiH. Ăˆesto moramo od nadle`nih institu-

Vlasti moraju biti na usluzi poduzetniku, a ne obrnuto Velagi} smatra da bi s ciljem br`eg i efikasnijeg razvoja kako privrednih subjekata tako i lokalne zajednice uop}e, trebala postojati efikasnija povezanost svih nivoa vlasti, a najbitnija je efikasnost lokalne zajednice. Neki put se sti~e dojam da poduzetnici postoje zbog vlasti, a trebalo bi biti obrnuto jer ako nema proizvodnje nema ni razvoja ostalih segmenata dru{tva. Proizvodnja je pokreta~ svega, ona stvara novu vrijednost koja se onda akumulira u druge pravce. Tu se neke promjene op}enito moraju desiti i to u {to skorije vrijeme, naravno ako `elimo sebi i ovoj dr`avi bolje sutra. - "Andrieu" je zdrava i prosperitetna firma. Tehnolo{ki opremljena najsuvremenijim ma{inama. U ovoj godini smo izvezli 49 kamiona na{ih proizvoda. Pro{le godina 46, 2014. 48 kamiona. U narednoj godini nivo proizvodnje }e najvjerojatnije ostati isti jer je to negdje na{ maksimum koji mo`emo proizvesti u na{im postrojenjima. Ne znam kakve su namjere vlasnika, da li }e i}i na pro{irenje. Znam da je takvih razmi{ljanja ranije bilo. Na{a je obaveza ispo{tovati kupce u kapacitetima s kojima raspola`emo. Do sada nije bilo nikakvih problema. Na{i proizvodi se rade prema evropskim standardima i imaju svoje mjesto na tr`i{tu. Svakako da nam to, svim uposlenicima u "Andrieu" d.o.o. Velika Kladu{a, puno zna~i - isti~e Esad Velagi}. N.Pirali}

Foto: E. Kova~evi}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine www.ussume.ba

21

UNSKO•SANSKE [UME

telefon: +387 37 473-670, fax: 473-669, [PD “Unsko-sanske {ume�, Bosna i Hercegovina Bosanska Krupa - Radni~ka bb direktor 473-668

R V J U: [PD “UNSKO-SANSKE [UME� d.o.o. BOSANSKA KRUPA

za 2016. godinu bit }e izvr{en u potpunosti  na sa 381.404 m3 ili 97 %.

[umsko-uzgojni radovi su za prvih 11. mjeseci 2016. godine izvr{eni sa 3.266 ha ili 102 %, a {to je vi{e za 256 ha ili 9 % u odnosu na isti period 2015. godine. Podru`nica Rasadnik Cazin je uspjela u potpunosti obezbjediti planiranu koli~inu {umskog sadnog materijala za potrebe [PD-a, te je uspjela otpremiti Podru`nicama [umarijama /Pogonu za gospodarenje {umama op}ine Bosanska

kamionskih puteva u narednoj godini nastave u ve}em obimu i intenzitetu. Od radova obnove i rekonstrukcije objekata u vlasni{tvu [PD-a je u 2016. godini ura|eno jako mnogo, a od najva`nijih projekata izdvajamo ve} dugo o~ekivanu rekonstrukciju vrlo vrijednog i kapitalnog objekta Direkcije u centru Grada Biha}a i {umarskog objekta u Bosanskom Petrovcu, kojima }e [umskoprivredno dru{tvo dobiti

i drugih nadle`nih institucija proslije|ene nadle`nim resornim Ministarstvima, te se po~etkom 2017. godine o~ekuje usvajanje i navedenih [umsko-privrednih osnova, ~ime bi ovo preduze}e imalo usvojene [PO za sva [umsko-privredna podru~ja dr`avnih {uma kojim gazduje na Unsko-sanskom kantonu. U 2016. godini su tako|er intenzivirane aktivnosti kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivre-

nska Krupa za proizvo|a~a {umskog sjemena, a samim tim i za kvalitetniju rasadni~ku proizvodnju {umskog sadnog materijala, kvalitetniju obnovu {umskog resursa i podizanje novih {umskih zasada. Da li su u predvi|enom vremenu realizirani Ugovori o isporuci {umskih drvnih sortimenata kupcima koji su potpisali Ugovore sa [PD ove godine? Da li je posebnim kategorijama, penzionerima i ratnim vojnim invalidima ove godine na vrijeme isporu~eno ogrjevno drvo? TUZLAK: U odnosu na prethodne godine, mo`emo izraziti zadovoljstvo dinamikom isporuke {umskih drvnih sortimenata, obzirom da su u potpunosti

Krupa ukupno 586.830 komada ili 102 % od ukupnog broja planiranih {umskih sadnica (javora, jasena, bukve, crnog bora i smr~e). Radovi na izgradnji {umskih puteva su bili uslovljeni izdavanjem neophodnih dozvola za gradnju od nadle`nih organa uprave od nivoa op}ina, kantona i Federacije BiH, tako da je u 2016. godini izgra|eno 2.600 m novog {umskog kamionskog puta. Aktivno se radilo na pribavljanju neophodnih dozvola za ostale planirane {umske puteve, a za neke su ve} ove godine pribavljane dozvole, tako da su stvorene pretpostavke da se radovi na izgradnji {umskih

moderno ure|ene poslovne objekte za obavljanje poslovnih aktivnosti. Tu su i razni drugi manji, ali i vrlo zna~ajni objekti za potrebe poslovanja [PD-a ~ijom rekonstrukcijom i obnovom je sprije~eno propadanje istih ali i pove}ana njihova vrijednost. U toku 2016. godine resorno Federalno i Kantonalno Ministarstvo je usvojilo [PO za [PP “SANSKO�, te su okon~ane sve aktivnosti na izradi [PO za [PP “PETROVA^KO� i [PP “DRVARSKO-dio - GRAHOVSKO-dio�. Iste su nakon predvi|ene procedure i prethodno pribavljenih Mi{ljenja op}inskih i kantonalnih organa uprave

de i {umarstva oko zavr{etka procesa priznavanja i registracije predlo`enih sjemenskih objekata (sastojina i grupe stabala) najva`nijih vrsta drve}a na Unsko-sanskom kantonu (bukva, hrast, pitomi kesten, javor, smr~a, duglazija i jela). Tako se, nakon {to je resorno Federalno Ministarstvo u mjesecu oktobru izdalo Rje{enja o priznavanju i registraciji navedenih sjemenskih objekata, na Unsko-sanskom kantonu po prvi put poslije ratnih de{avanja registriraju sjemenski objekti {umskih vrsta drve}a. Navedeno dalje predstavlja osnov za registraciju [PD “Unskosanske {ume� d.o.o. Bosa-

Stabla pitomog kestena zara`ena tzv. osom {i{karicom (lat. dryocosmus kuriphilus)

ispo{tovane ugovorene koli~ine ali i rokovi isporuke svih {umskih drvnih sortimenta. Tako|er, udru`enjima gra|ana (penzionerima i ratnim vojnim invalidima) kojima se ogrjevno drvo isporu~uje uz pogodnosti pla}anja na pet ili vi{e jednakih rata, za razliku od prethodnih godina, ove godine je ogrjevno drvo ispo-

ru~eno u cjelosti prema Ugovoru u previ|enom roku i na vrijeme.

TUZLAK: Dolaskom na mjesto izvr{nog direktora za oblast {umarstva, u mjesecu januaru ove godine, analiziraju}i prethodno provedene mjere sanacije sastojina zahva}enih su{enjem u prethodnom periodu (uglavnom u 2015. godini), komisija koja je odre-

hitno reagirati i sanirati stanje prije po~etka vegetacije i vremena pove}anih temperatura, a sve kako bi uz provo|enje ostalih standardnih mjera suzbijanja i kontrole brojnosti potkornjaka (postavljanja feromonskih klopki) posljedice tokom godine bile {to je mogu}e manje. Ve} po~etkom februara, anga`iran je potreban broj pomo}nih radnika i Sektor pripreme proizvodnje, gdje je stru~ni kadar [PD-a intenzivno radio na obilje`avanju i doznaci stabala zahva}enih napadom potkornjaka i hitnoj izradi izvedbenih projekata. Nakon toga hitno se i{lo sa objavom navedenih odjela radi pribavljanja {umarskih usluga (sje~e i izvoza zara`enih stabala) radi blagovremenog izvla~enja zara`enih stabala iz sastojine, njiho-

|ena je utvrdila da mjere sanacije nisu blagovremeno i u cijelosti provedene u 2015. godini, te da dobar dio sastojina zahva}enih su{enjem usljed napada potkornjaka nije uop}e saniran. Poprili~no su mjere sanacije bile izostale, zakasnile, sa posljedicama pojave novih su{enja i tendencijom {irenja su{enjem zahva}enih sastojina. U takvoj situaciji je bilo neophodno

vog koranja i otpreme u predvi|enim rokovima. Moramo naglasiti da su ove godine tako|er jako izlo`ene su{enju i napadu potkornjaka vje{ta~ki podignute kulture smr~e na ni`im nadmorskim visinama, a {to je u okru`enju i susjednim dr`avama ve} odavno trend, obzirom na slabu otpornost navedenih {umskih kultura smr~e na takvim stani{tima, a koja 

U prethodnom iscrpnom izlaganju spomenuli ste izme|u ostalog i problematiku saniranja {teta usljed su{enja ~etinarskih {uma kao posljedicu prenamno`enja i jakog napada {tetnika potkornjaka? Kakvo je zdravstveno stanje {uma na Unsko-sanskom kantonu i kako se [PD nosi s tim problemom?


22

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine www.ussume.ba

UNSKO•SANSKE [UME

 su izvan njihovog areala prirodnog rasprostranjenja. Navedene povr{ine kultura se redovno saniraju uklanjanjem zara`enih stabala i po{umljavanjem {to je mogu}e vi{e sadnicama i sjetvom sjemena vrsta dr-

neophodne mjere iz svoje nadle`nosti, a kako bi zajedno sa [PD “Unskosanske {ume� d.o.o. Bosanska Krupa za{titili {ume pitomog kestena koje su posebno bitne za Unskosanski kanton, a naro~ito

stavljenu Dijagnozno-prognoznu slu`bu za{tite {uma, kao {to je imala prije ratnih de{avanja, a {to dodatno ote`ava planiranje i provo|enje mjera za{tite {uma od biljnih bolesti i {tetnika. Za kraj, mo`ete li kratko prokomentarisati zna~aj {uma i uputiti poruku na{im ~itaocima o va`nosti {umskih ekosistema?

Kako bi sa~uvali {umska bogatstva, nije dovoljno samo promijeniti zakone - potrebno je promijeniti i stavove ljudi! ve}a koje su tu prirodno rasprostranjene. Kada govorimo o za{titi {uma, u Unsko-sanskom kantonu je neizbje`na tema i zara`enost stabala pitomog kestena tzv. osom {i{karicom. Ovo preduze}e je u vezi navedenog reagiralo prema svim nadle`nim institucijama, kako bi se obezbjedila adekvatna borba sa navedenim nametnikom, uvozom i ispu{tanjem u sastojine pitomog kestena prirodnog neprijatelja ose {i{karice radi efikasne biolo{ke borbe i smanjenja populacije istog {tetnika u {umama pitomog kestena, a na na~in kako su to ve} uradile zemlje u okru`enju (Hrvatska, Slovenija, Italija itd.). O~ekujemo u narednoj godini da bi sa nadle`nim institucijama (resornim Ministarstvima na nivou kantona, Federacije i BiH, Ureda za za{titu zdravlja bilja pri Vije}u ministara) mogli poduzeti konkretne i adekvatne mjere borbe protiv ose {i{karice, nametnika koji pored raka kore pitomog kestena ~ini velike {tete satojinama pitomog kestena. [PD }e i dalje ~initi sve i insistirati da navedene institucije po pitanju navedenog poduzmu

za op}ine Cazin, Bu`im i Veliku Kladu{u gdje je i najve}e podru~je rasprostranjenosti. Moramo posebno napomenuti da Bosna i Hercegovina na `alost nema uspo-

TUZLAK: Danas se u nizu objavljene nau~ne i stru~ne literature, nau~nih i stru~nih radova, stru~nih analiza i tekstova mogu prona}i informacije o zna~aju {uma. To je zaista jedna op{irna tema, te je navedeno vrlo te{ko i gotovo nemogu}e ukratko opisati. [ume pokrivaju tre}inu kopna na{e planete, me|utim ta povr{ina se iz dana u dan smanjuje. Jo{ 1998. godine u ~asopisu Choices Human Development Magazine koji je objavio Program Ujedinjenih naroda za razvoj, objavljeno je da svake godine se uni{ti oko 4 miliona hektara {uma, {to odgovara veli~ini [vicarske. Stalno se ponavljaju ista

pitanja tipa “koje su to koristi od {uma, zbog ~ega se {ume sve vi{e uni{tavaju, {ta u~initi da se {ume sa~uvaju� itd......). Neki stru~njaci tvrde da je to {to ljudi uni{tavaju {umu pravi paradoks, a upravo iz razloga {to se to radi iz ekonomskih razloga, me|utim koristi od same {ume daleko nadma{uje koristi koje proizilaze iz njene sje~e. Naprimjer, dovoljno je samo razmotriti koristi koje proizlaze iz toga {to {ume pohranjuju ugljik. Spaljivanjem drveta osloba|a se ugljik, koji zavr{ava u atmosferi u obliku uglji~nog dioksida, plina koji doprinosi globalnom zagrijavanju. To zna~i, da bi se ekonomsku vrijednost pohranjivanja ugljika koje vr{i {uma moglo odrediti na temelju visine tro{kova povezanih sa smanjenjem emisije ugljika do koje dolazi uslijed djelovanja ~ovjeka. Radi usporedbe, zamislimo da grupa ljudi posjeduju elektranu koja napaja strujom sve okolne gradove. Me|utim, u situaciji kad potro{a~i ne pla}aju nikakvu naknadu za tu struju, vlasnici elektrane po~inju razmi{ljati o isplativosti proizvodnje st-

ruje i o tome da prestanu sa proizvodnjom, a opremu i inventar elektrane da demontira i proda. Danas smo na`alost svjedoci da mnogi razmi{ljaju na sli~an na~in kada je {uma u pitanju i da koristi od {ume posmatraju iskljui~ivo samo kao korist od vrijednosti drveta. Kako se “odre|eneâ€? koristi od {uma ne mogu naplatiti novcem (a one vrijede daleko vi{e nego mo`emo i zamisliti), takvi smatraju da je u ekonomskom pogledu isplativije posje}i {umu (drugim rije~ima demontirati elektranu), a drvo (inventar) prodati kako bi na brzinu ostvarili veliku zaradu. Jedini na~in da se taj trend prekine, jeste da se o~uvanje {uma u~ini isplativim. Tako profesor dr. JosĂŠ Goldemberg, nuklearni fizi~ar iz Brazila i nekada{nji profesor Sveu~ili{ta u SĂŁo Paulu, predla`e uvo|enje poreza na ugljik za sve korisnike fosilnih goriva u svijetu. Zagovornici te ideje ka`u kako bi visina tog poreza u svakoj zemlji ovisila o potro{nji tog goriva te o koli~ini proizvedenih stakleni~kih plinova. Naprimjer, Sjedinjene Dr`ave,

u kojima `ivi oko 5 posto svjetskog stanovni{tva, stvaraju gotovo 24 posto stakleni~kih plinova. Neki ka`u kako bi se novac prikupljen u tim zemljama mogao ispla}ivati u vidu naknade onim zemljama koje se radi o~uvanja {uma odri~u brzog profita od sje~e. Na taj bi na~in potro{a~i zapravo pla}ali svoj dio “ra~una za struju�, a “vlasnici� bi imali razloga da nastave s proizvodnjom u svojoj “elektrani�. Kako bi sa~uvali {umska bogatstva, nije dovoljno samo promijeniti zakone - potrebno je promijeniti i stavove ljudi! Ovakva usporedba i samo jedna od brojnih koristi od {uma nam dovoljno govori ustvari o zna~aju {uma. S toga su cijelom dru{tvu neophodne “drasti~ne promjene u pona{anju na dru{tvenom i ekonomskom planu�, i doista, da bi se o~uvale {ume, nije dovoljno samo promijeniti zakone - potrebno je promijeniti i stavove ljudi. Iskoritio bih ovu priliku i svim gra|anima Unsko-sanskog kantona, kao i cijele Bosne i Hercegovine po`elio sretnu i uspje{nu 2017. godinu.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

kanton•oglasi

www.usnkrajina.com.ba

URE\ENJE KORITA ÈAJINOG POTOKA

Vrijednost radova 67.000 maraka Ovih dana okon~an je projekt ure|enja i ~i{}enja korita Èajinog potoka na potezu od Slatinskih Bara do Ratkovca. Ukupna du`ina vodotoka na kojem su izvo|eni radovi je 3,5 kilometra. Vrijednost radova je 67.000 maraka. Ovo je nastavak djelovanja op}ine Cazin na preven-

23

ciji od poplava na kojem kontinuirano radi od kraja 2014. godine i s dovr{etkom ovog projekta do sada je o~i-

{}eno 12 kilometara vodotoka: Mutnica, Korana i Èajin Potok u ukupnoj vrijednosti radova od 800.000 KM.

NAÈELNIK ZUKANOVI] SA VIJE]EM MLADIH OP]INE KLJUÈ

Prioritet adaptacija Omladinskog centra Institucionalni dijalog je i dalje bitan, a to su pokazale predstavnice Vije}a mladih op}ine Klju~ koje su se prvi put sastale sa Ned`adom Zukanovi}em, na~elnikom Klju~a a u cilju daljeg rada na ja~anju institucionalne suradnje mladih i vlasti. Mnogo tema je otvoreno, a konkretno se razgovaralo o komisijama u kojima bi i Vije}e mladih op}ine Klju~ imalo svoje predstavnike, ta~nije u Komisiji za odabir stipendija i Komisiji za mlade pri Op}inskom vije}u, o finansiranju rada Vije}a mladih i omladinskih udru-

`enja na podru~ju op}ine te o izradi Strategije za mlade koja isti~e u 2017. godini. Predstavnice Vije}a mladih op}ine Klju~ su izlo`ile nekoliko prijedloga u cilju bolje suradnje Op}ine i Vije}a mladih. Prezentirano je i ono {to nije funkcioniralo u prethodnom periodu, a u cilju pobolj{anja polo`aja mladih u Klju~u. Obje strane su svjesne da je mladih sve manje i da samo zajedni~kim radom i nadopunjavanjem mogu zadovoljiti potrebe mladih u ovoj op}ini. Rezultat ovom stavu je i zaklju~ak da }e se VMK u

Na onovu ~lana 21.stav 2 Zakona o obrazovanju odraslih i ~lana 43. Pravila PU Centar za obrzovanje odraslih VITA PLUS Cazin, na osnovu odluke Upravni odbora raspisuje se;

OGLAS

za prijem u radni odnos

AUTOELEKTRIÈAR/AUTOMEHANIÈAR

- 1 izvr{ilac

Posebne vje{tine i znanja: - KV, VKV autoelektri~ar/automehani~ar ili SSS (elektrotehni~ki, automehani~ar), - radno iskustvo kao autoelektri~ar/dijagnosti~ar/automehani~ar - raspola`e znanjima u podru~ju odr`avanja, popravke, dijelova, dodatne opreme i vozila, - aktivno poznavanje rada na ra~unaru (iskustvo u radu s dijagnosti~kim ure|ajima), - komunikativnost, organizaciona sposobnost, sposobnost za kooperaciju, sistemati~nost u radu. Op}e vje{tine i znanja: - voza~ka dozvola "B" kategorije (minimalno), - sklonost timskom radu, - `elja i spremnost na kontinuirano u~enje i stru~no usavr{avanje. Odgovornost: - Servisiranje motornih vozila (elektrika/elektronika, dijagnostika kvarova, mehanika ....) Uz prijavu potrebno dostaviti kopije dokumenata (ovjera nije nu`na): - dokaz o stru~noj spremi, - biografiju (CV) sa eventualnim preporukama - kopiju voza~ke dozvole - kopiju potvrde o prebivali{tu (CIPS). Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu ili donijeti li~no: Berlina d.o.o. Zagreba~ka 57 77 000 Biha} s naznakom "ZA OGLAS"

JAVNI KONKURS Za prijem profesora i stru~nih saradnika za izvo|enja nastave kroz program obrazovanja odraslih za {kolovanje, prekvalifikaciju, osposobljavanje i usavr{avanje i to; 1.Profesor/icaBosanskog/srpskog/-hrvatskog jezika 2. Profesor/ica Matematike 3. Profesor/ica Fizike 4. Profesor/ica Hemije 5. Profesor/ica Informatike 6. Profesor/ica Psihologije 7. Profesor/ica Geografije 8. Profesor/ica Historije 9. Profesor/ica Tjelesnog i zdravstvenog odgoja 10. Profesor/ica Njema~ki jezik 11. Profesor/ica Engleski jezik 12. Profesor/ica Latinskog jezika 13. Profesor/ica Demokratija i ljudska prava 14. Profesor/ica dipl.ing.gra|evinarstva 15. Profesor/ica dipl.ing.arhikteture 16. Profesor/ica geodezije 17. Profesor/ica dipl.ing.ma{instva 18. Profesor/ica dipl.ing.saobra}aja 19. Profesor/ica dipl.ing.poljoprivrede 20. Profesor/ica dipl.ing prehrambene tehnologije 21. Profesor/ica dipl.ing.elektrotehnike 22. VKV frizer - specijalist 23. VKV kuhar - specijalist

narednom periodu op}ini obratiti sa zahtjevima i prijedlozima o kojim }e se opet razgovarati na narednom sastanku, a neki od njih proslije|eni su i Op}inskom vije}u. Obzirom da Vije}e mladih op}ine Klju~ zajedno sa ~lanicama jo{ od 2013. godine radi na kampanjama javnog zagovaranja koje su za cilj imale otvaranje Omladinskog centra i ovom prilikom razgovarano je o ovoj temi. Istaknuto je da je Op}ina kao prioritet kod donatora stavila upravo adaptaciju prostora za Omladinski centar.

24. Profesor/ica dr.medicine 25. Profesor/ica dr.medicine 26. Profesor/ica dipl.med sestra 27. Profesor/ica dipl.fizioterapeut 28. Profesor/ica dipl.farmaceut 29. Profesor/ica dipl.ing.ko`arstva 30. Profesor/ica dipl.ing {umarstva 31. Profesor/ica dipl. ing. drvne industrije. 32. Profesor/ica dipl.fotograf 33. Profesor/ica dipl.grafi~kog in`enjerstva i dizajna 34. Profesor/ica dipl. morskog ribarstva Kandidati uz prijavu na konkurs trebaju dostaviti: 1. Ovjerenu fotokopiju diploma: osnovnog studija, 2. Dokaz o polo`enoj pedago{koj grupi predmeta, 3. Detaljnu biografiju, 4. Ostale dokumente za dokazivanje ~injenica. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Sa andrago{kim zaposlenicima koji ne prelaze polovinu radnog vremena u toku jedne godine Ustanova }e zaklju~iti ugovor o djelu. Prijavu dostaviti na adresu: PU Centar za obrazovanje odraslih VITA PLUS Cazin, na adresi Mala Lisa bb, INCEL. Cazin 28.12.2016 godine Direktor mr.sci.Asmir Nuhi}


24

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

IN MEMORIAM

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

ELIN SAHAD@I] 04.01.2010. - 04.01.2017.

S ljubavlju i po{tovanjem,

Ljubav je sje}anje. Sje}anje na grleni smijeh. Sje}anje na ~vrste zagrljaje. Sje}anje na dobrotu. Sje}anje na sendvi~e s medenjacima. Sje}anje na ukradene patike i ne~ije ostavljene papu~e. Sje}anje na karijatide. Sje}anje na rje{enje za sve. Sje}anje na sigurnost. Sje}anje na plemenitost. Zato {to se sve na kraju svede na: "Sje}a{ se?" I zato {to je sje}anje na tebe ljubav. I zato {to su to najljep{a sje}anja za koja zna{ da vi{e se ne mogu ponoviti. Sje}anja na tebe bole. Mnogo. Nedostaje{. Tvoji: Dragica, Maja, Damir, Valida, Elvira, Sandra i Luki

Porodice D`aferovi} i Mehad`i}

EMINA D@AFEROVI] 15.01.1947. - 26.05.2015.

HUSEIN D@AFEROVI] 29.12.2011. - 29.12.2016.

POSLJEDNJI POZDRAV TU@NO SJE]ANJE NA NA[E DRAGE RODITELJE

na{em uva`enom kolegi

Nikada vi{e toplih ruku... Nikada vi{e bri`nog pogleda... Nikada vi{e blagih rije~i. Neka vam je vje~ni rahmet. Va{i: Mirza, Suada, Hilmo i Srna

ARZIJA (Be{irevi}) IBRAHIMPA[I] 30.12.2001. - 30.12.2016.

S po{tovanjem,

ABDULAH (Mustafe) ALAGI] 31.12.1999. - 31.12.2016. Sje}anja na one koje volimo ostaju zauvijek.

MUHAMED (Mahmuta) IBRAHIMPA[I]

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije USK-a

16.08.2012. - 2016.

Supruga Safeta, k}erke Habiba i Elvira sa porodicom

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE NA

Sa bolom u srcu nosimo uspomenu na na{e drage i nikad pre`aljene roditelje.

sestru i mamu, brata i dajd`u Uvijek ste bili i ostali dio na{ih `ivota.

Djeca

Sestra Vahida sa porodicom Ekrem i Elma sa porodicom

KATKA (ro|. Musli}) D@ANI] 1933. - 1980.

Dr. FE\A ĂˆEKI]

MUJAGA D@ANI] 1929. - 1981.

AJ[A (Alagi}) KADI] 03.01.2006. - 03.01.2017.

ABDULAH ALAGI]

31.12.1999. - 31.12.2016.

Dana 31.12.2016. godine navr{ava se osam godina otkad nije sa nama na{ dragi

Dana 31.12.2016. godine navr{ava se osam godina otkad nije sa nama na{ dragi

AVDO (Ale) HO[I]

AVDO (Ale) HO[I]

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Voljeni ne umiru dok `ive oni koji ih se sje}aju. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Ramiza, sin Amir, snaha Anela, unu~ad Medina i Nermin

Vrijeme prolazi a tuga i praznina ostaje. Mnogo uspomena koje si ostavio iza sebe `ive i dalje. Dok `ivimo mi `ivjet }e i sje}anje na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Almira, zet Samir, unu~ad Ajla, Amar i Selma

Dana 27.12.2016. godine navr{ilo se osam tu`nih godina kako nas je zauvijek napustila na{a majka

FEZA (Salke) NUSPAHI] 27.12.2008. - 27.12.2016. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. K}erke: Dinka i Malina, zetovi Fadil i Bo{ko, unu~ad Alma, Lejla, Anja i Ela

TU@NO SJE]ANJE Dana 29.12.2016. navr{ilo se godinu dana od smrti na{eg dragog

ARIF (Hase) BALI] - Apo 1955. - 2015. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji najmiliji


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

25

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje Iako je pro{lo dugo vremena otkako niste sa nama va{a imena jo{ uvijek `ive. Bili ste veliki ljudi i va{a veli~ina daje snagu da se di`emo i `ivimo s ponosom {to smo bili dio va{eg `ivota. Neka vam je vje~ni rahmet. S po{tovanjem sin Zuhdija i snaha Rusmira sa porodicom

MUHAREM ZULI]

SJE]ANJE

MERSADA KURBEGOVI] 28.12.2009. - 28.12.2016.

MUNIRA ZULI]

31.12.1999. - 31.12.2016.

05.04.2007. - 2016.

S ljubavlju i po{tovanjem Porodica Kurbegovi}

Smrt ne gasi `ivot dok `ive oni koji vole. Sin [efik, snaha Nerma, unuka Lea

[ERIF KOZLICA 21.12.1989. - 21.12.2016.

SJE]ANJE NA NA[E DRAGE Smr}u se ne umire, umire se kad se zaboravi, a vi ste u srcima oni koji vas vole i mole Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`ennet i d`ennetske ljepote.

VAHIDA KOZLICA 13.05.2004. - 2016.

Va{i najmiliji

POSLJEDNJI POZDRAV

BILKA (Dizdari}) VUKOVI]

na{em dragom ocu i didu

01.01.2011. - 01.01.2017.

MaLi

ANTO (Joso) BA[I] 1942. - 2016.

AJ[A (Alagi}) KADI] 03.01.2006. - 03.01.2017.

Po~ivaj u miru Bo`jem.

Vrijeme prolazi, ali uspomene na tebe ne blijede.

Sin Zvonko, unu~ad Tadija, Antonijo i Klaudija i zet Jozo

Safeta, Habiba i Elvira sa porodicom

SJE]ANJE na na{e drage roditelje S ljubavlju i duboki po{tovanjem Sin Irfan, snaha Jasminka, unuka Ines i unuk Ismar

MUHAMED KURTAGI] ZUMRETA KURTA- Muho {ef 25.12.2011. - 25.12.2016. GI] 01.05.2005. Dana 29.12.2016. godine navr{avaju se pune tri godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, svekar, djed i pradjed

ABDULAH POPR@ENOVI] 1946. - 2013.

Vrijeme koje prolazi ne umanjuje na{u tugu i bol. Zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima i lijepim sje}anjima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Sena, sinovi Suad i Anel, snahe Melisanda i Amra, unuka Sanda sa suprugom Izetom, sin~i}ima Sadinom i Sedinom te unuci Arnel i Sandi

Iznajmljujem za studente, vojnike, radnike, namje{ten sprat ku}e. Centralno grijanje, internet, kablovska, odli~ni uvijeti. Luke, 100 m od Kasarne Adil Be{i}. Tel: 061-353-100 PRODAJA STANOVA:

• prodajem stan u strogom centru Biha}a, stan se nalazi u ul. HVO-a 1/3, stan ima 42 m2 + terasa 45 m2 i podrum. Sve informacije na tel. 223-513 • prodajem dvosoban stan 59 m2 u zgradi na drugom spratu kod Poliklinike, tel. +387-61603-299, +381-64-195-9817 • prodajem stan 62 m2 III kat i zatvorena lo|a (kao manja soba) potpuno renovirana i namje{ten kod Poliklinike 46.000 eura, stan 63 m2 + 2 balkona IV sprat Ozimice 1, tel. 061-415-105

PRODAJA KU]A:

• prodajem ku}u na parceli 3.600 m2 na Kamenici, 300 metara od Tu{a prema granici, uz glavnu cestu, tel. 061-156-122 • prodajem ku}u sa oku}nicom, prema FIS-u u Biha}u, papiri 1/1, cijena po dogovoru, tel. 060-323-4661 • prodajem ku}u u blizini bolnice samo pokrivenu, papiri ~isti, uredni, tel. 061-971454, 037-961-394 • prodajem ku}u P+S+P sa 1.300 m2 oku}nice u I. Ljubijanki}a, ku}u P+S+P sa 630 m2 na Islamovcu, ku}u P+S sa 290 m2 oku}nice kod Gimnazije u Prekounju, poslovni prostor 123 m2 iza Konzuma u centru, ku}a P+S sa 2 dunuma zemlje Zavalje, tel. 061-415-105 • prodajem devastiranu ku}u sa 4,5 dunuma zemlje Pritoka, devastiranu ku}u i 65 dunuma Zlopoljac, parcele 1300 m2 uz Unu Ripa~ - Lohovo, plac 500 m2 sa prvom plo~om sa gra|evinskom dozvolom prilaz Ul. 501. sl. brigade parcela, 15 dunuma Zlopoljac, tel. 061-415-105

PRODAJA ZEMLJE

• prodajem 2.700 m2 zemlje u Pritoci, mo`e se parcelisati, dozvoljena gradnja, put, struja i voda, papiri 1/1, tel. 060-311-3336

[ERIF (Osmana) VUKOVI] 11.07.1989. - 01.01.2017.

OgLasi

Prodajem ku}u na parceli 3.600 m2 na Kamenici, 300 metara od Tu{a prema granici, uz glavnu cestu, tel. 061-156-122 * Prodaje se ZEMLJI[TE gra|evinsko za gradnju stambeno-poslovne zgrade,hotel,stara~kistudenski dom,klinika, trgova~ki centar i sli~no P = 3x 942 m2, cijena 1m2 = 100 KM, uz Kantonalnubolnicu, premaVedrom Polju, Biha}u, ul.Ivana Frane J. 3A, uz saobra}ajnicu, industr.priklj.struje i vode u neposrednoj blizini, tel. 063 29 50 60, RH 00385 99 250 2000 fb una mamea,e-mail:una.cro.buk@gmail.com

Tra`im `enu od 55 do 65 godina za brak, strana penzija, tel. 062-611-317 * Prodaje se ZEMLJI[TE gra|evinsko U Cazinu - Mala Lisa P =727 m2, cijena 1m2 = 100 KM tel. 063 29 50 60, RH 00385 99 250 2000 fb una mamea, e-mail:una.cro.buk@gmail.com Prodajem dva poslovna prostora jedan pored drugog u zgradi pored Poliklinike, vel. 67 m2 i 22 m2, oba poslova prostora su namje{tena za uredske poslove, cijena po dogovoru, tel. 061-860-198

Izdajem dvosoban namje{ten stan Ozimice 1, za studentice ili zaposlene, tel. 061965-406


26

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

mali oglasi

www.usnkrajina.com.ba

MaLi • prodajem plac (1 dunum) u naselju Pritoka (iza firme Laser), ure|ena obala sa izgra|enom vikendicom i pomo}nim objektom, 2 pecare, papiri uredni, tel. 061-612-712

IZNAJMLJIVANJE:

• izdajem sprat ku}e, Harmani bb, namje{ten, centralno grijanje, kablovska, internet, za zaposlenu osobu, tel. 061-780-544 • izdajem namje{tenu garsonjeru za zaposlene u centru grada (Mu{anovi}a mahala), centralno grijanje, kablovska, internet i parking, za zaposlenu osobu, tel. 061-435-600 • izdajem sobe za studentice u centru Biha}a kod MUP-a, sa centralnim grijanjem, internet, kablovska, tel. 061-459-458 • izdajem garsonjere i sobe za studente i u~enike, internet, kablovska, centralno grijanje, Cerava~ka brda 58 Biha}, tel. 061-706-075 • izdajem sobe za studentice, nalazimo se 200 metara od Ilme prema Lukama, poseban ulaz, centralno grijanje, internet, kablovska tv, tel. 062-697-061 • izdaje se namje{ten stan za dvije studentice i |ake na Ozimicama 2, II sprat, tel. 062-168-514 • izdaju se dvije sobe za studentice, bi}e slobodan od 2.1.2017. sve je namje{teno sa grijanjem i internetom, nalazi se blizu bolnice, tel. 062-955-984

OgLasi

• izdajem namje{ten stan 60 m2 na Ozimicama 1, u zgradi, prednost imaju studenti (34 osobe), tel. 061-806-646 • izdaje se stan u blizini tehni~kog fakulteta, centralno grijanje, kablovska, internet, tel. 061-737-043 • izdajem stan za studentice, poseban ulaz, centralno grijanje, tv kablovska, internet kod MUP-a, tel. 061-844-257 • izdajem stan na Ozimicama I, zgrada, prazan, 45 m2, dvosoban, 200 KM, tel. 061-472443, 061-981-455 • iznajmljujem trosoban stan (sprat ku}e) a nalazi se na Ozimicama 1, blizu strogog centra grada. Struja i ulaz odvojen, uklju~en internet i parking, kablovska, useljiv odmah, grijanje vlastitim drvima bez radijatora, stanarina 200 KM, tel. 061-288-836, 227-728 • izdajem sobu, namje{tena, internet, grijanje, sa kuhinjom i kupatilom, nalazi se kod Binga, tel. 061-786-638, 351-125 • izdajem stan u Biha}u u zgradi II sprat, namje{ten za u~enice i studentice u blizini koled`a i medicinske {kole, cijena 90 KM + re`ije po osobi, tel. 062-617-482, 062-517-116 • izdajem namje{ten stan, poseban ulaz, odvojeno brojilo za struju. Bez djece. Inf. na mob. 061-613-514 • izdaje se namje{ten stan u Biha}u, centralni

Sretna Nova 2017. godina

• •

dio grada, naselje Ozimice II, zgrada blok 10, II sprat, 65 m2, na du`i period, stan je pogodan za porodicu ili za najmanje 2 studenta ili studentice, tel. 037-371-411, 062-106-907 izdajem namje{tene jednokrevetne sobe za studente i srednjo{kolce, sa centralnim grijanjem, internetom i zasebnim ulazom, sa kuhinjama i kupatilima, nalazi se u blizini autobusne stanice, cijena po dogovoru, tel. 037-961-823 izdajem stan - mala ku}a povr{ine 40 m2 (dnevni boravak sa kuhinjom, hodnik i kupatilom, ima drvarnicu) Ul. Frane Juki}a cca 200 m od Kantonalne bolnice, tel. 037223-237 po potrebi mo`e sa namje{tajem izdajem dvokrevetnu sobu zaposlenim momcima, a mo`e za novogodi{nje praznike i kao preno}i{te, soba ima tv, internet, komplet kuhinju sve je odvojeno, nalazi se kod MUPa, tel. 037-223-544, 062-514-825 izdajem nenamje{ten stan 45 m2 Ozimice I kod vrti}a, 4. sprat, cijena 210 KM + re`ije, tel. 062-169-320 izdajem stan za studenta ili |aka, poseban ulaz, centralno grijanje, internet, blizu turskog koled`a i medicinske {kole, tel. 061683-983 iznajmljujem namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem, Ul. Alija \erzeleza br. 39 kod Vlade Kantona, tel. 063-527-549, 062926-728 izdajem sobe sa kuhinjom i kupatilom, sve je namje{teno, vrlo povoljna cijena, sobe se izdaju na du`i i kra}i vremenski period, uz sve pogodnosti dodatno je uklju~en internet i kablovska antena, sobe su namijenjene za samce, radnike, mladi bra~ni par, tel. 037961-835, 061-607-458

PRODAJA RAZNO:

POLJOPRIVREDNI ZAVOD USK-A

• prodajem bojler 80 litara = 80 KM, TA pe} 2 = 100 KM pikado elektri~ni = 80 KM, tel. 060-311-3336 • prodajem sve vrste ~estitki, na veliko i malo, tel. 062-593-700

SRETNA NOVA GODINA Svim gra|anima grada Biha}a, mladim i starim, znanim i neznanim, a posebno radnom osoblju Unsko-sanskih novina "Krajina" te svojim kupcima i ~itateljima "Krajine", sretnu i uspje{nu nastupaju}u Novu 2017. godinu, `eli kolporter

Aziz D`aferovi} - ZIZI.

Javno preduze}e “Radio Televizija Unsko-s sanskog kantona“ d.o.o. Biha} NAJAVA EMISIJA IZ PROGRAMA TELEVIZIJE USK Web sa najviše informacija sa Unsko - sanskog kantona

BH VEZA, informativni program, od ponedjeljka do petka u 17 sati.

DUHOVNI SVIJET, vjerska emisija,

subota, 31.decembra od 17 sati i 30 minuta. U posljednjem ovogodi{njem izdanju religijske emisije "Duhovni svijet" Televizije Unsko-sanskog kantona, izme|u ostalog, pogledajte kako su katolici u Unsko-sanskom kantonu, `upljani u @upi Sv. Ante Padovanskoga" u Biha}u proslavili Bo`i}, blagdan ro|enja Isusa Krista u betlehemskoj {talici. Na Islamskom pedago{kom fakultetu u Biha}u uprili~eno je predavanje o temi "Islamska tradicija Bo{njaka". O Bo{njacima, tradiciji i Bo{njacima predavanje je odr`ala dr. D`evada [u{ko, direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bo{njaka. "Moj put do hid`aba", naziv je knjige autorice Emine Tabakovi}-Delali}, predstavljene na promociji odr`anoj u amfiteatru Islamskog pedago{kog fakulteta u Biha}u. Rije~ je o lijepom {tivu koje nosi sna`nu poruku u vremenu kad su vjera i duhovnost u svakodnevnom `ivotu na velikoj ku{nji. O ovim i ostalim sadr`ajima vi{e u na{oj emisiji "DUHOVNI SVIJET" koju mo`ete pogledati u subotu, 31. decembra u terminu od 17 sati i 30 minuta. Emisiju ure|uje i vodi Samir TULI].

BH veza, zajedni~ki projekat Televizije Unsko-sanskog kantona, Televizije Kantona Sarajevo, Televizije Tuzlanskog kantona, Televizije Zenica i City televizije. BH veza, novi sadr`aj informativnog programa na programu je svih stanica od ponedjeljka do petka u 17 sati.

NOVOGODI[NJI PROGRAM TV USK, subota, 31.decembar od 21 sat.

0D 10 DO 12, revijalni program, od ponedjeljka do petka u 10 sati i 5 minuta

Provedite novogodi{nju no} uz program RTV USK-a. I ove godine RTV USK za vas je priredila bogat muzi~ki program. U vi{esatnom dru`enju zabavljat }e vas Osaman Had`i}, Eldin Huseinbegovi}, Armin Muzaferija, Zehra Bajraktarevi}, Amir Kazi} Leo, Emina Tufo, [a}ir Ameti, Mirza Malko~, Adnan Nezirov, Haman jazz band, Time out band, Okus meda, i brojni drugi Ispratimo zajedno 2016-tu i do~ekajmo 2017-tu godinu.

Koje destincije posjetiti, {ta od doga|aja pratiti, koje zanimljive pri~e pogledatisve zajedno ne propustite u prijepodnevnom dru`enju u terminu od 10-12 sati. Prijepodnevni program TV USK od ponedjeljka do petka, za sve koji `ele zanimljive sadr`aje. Dan zapo~nite s nama! Kroz emisiju vode vas Emina Rami}, Irma Red`epagi} i Anis Pa{ali}.

Sretna Nova 2017. godina

V I JESTI TV USK SVAKI DAN U 10 h, 12 h i 14.30 h


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

Na osnovu ~lana 86. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl. glasnik USK-a br: 17/12), ~lana 15. Zakna o obrazovanju odraslih (Sl. glasnik USK-a br: 10/13) i Èlana 3. Pravilnika o srednjo{kolskom obrazovanju odraslih [kolski odbor na sjednici odr`anoj 21.12.2016, god. donosi odluku kojom raspisuje

KONKURS

Za upis polaznika u programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih u novi ciklus {k. 2016/17. godine 1. Èetverogodi{nji stru~ni program (IV stepen) za stjecanje srednje {kolske spreme i programa prekvalifikacije za zanimanja: - Tehni~ar ra~unarstva - Tehni~ar elektroenergetike - Tehni~ar mehatronike - Elektrotehni~ar ra~unarske tehnike i automatike - Elektrotehni~ar energetike - Elektrotehni~ar elektronike 2. Trogodi{nji stru~ni programi (III stepen) za stjecanje srednje stru~ne spreme i programa prekvalifikacije za zanimanja: - Elektromehani~ar - Elektroni~ar telekomunikacija - Elektroinstalater - Elektroenergeti~ar - Autoelektri~ar 3. Programi stru~nog osposobljavanja: - Monter solarnih sistema - CAD operater Rje{enjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta br: 10-38-1080-UP-1/14 od 19.05.2014. god. {kola je dobila odobrenje za izvo|enje gore navedenih programa. Programi se izvode redovnom nastavom, konsultativnoistruktivnom nastavom te na drugi primjeren na~in propisan zakonima i pravilnicima. Odrasli koji se upisuju u programe obrazovanja odraslih stje~u status polaznika/ce obrazovanja. Polaznik/ca obrazovanja odraslih u smislu Zakona o obrazovanju odraslih mo`e biti lice starije od 18 godina koje je zavr{ilo osnovnu {kolu u redovnom {kolovanju i druga lica koja se obrazuju a da pri tom nemaju status u~enika ili studenta. O izboru kandidata u zavisnosti od broja prijavljenih polaznik/ca }e biti obavije{teni. Trajanje programa i uvjeti za njihovo za-vr{avanje utvr|eno je Zakonom o obrazovanju odraslih. [kola i polaznik/ca zaklju~uju ugovor o obrazovanju kojim definiraju me|usobna prava i obaveze uklju~uju}i i cijenu {kolarine. Polazniku/ci koji zavr{i program srednjeg obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stru~ne spreme i program prekvalifikacije na kraju svakog zavr{enog razreda izdaje se svjedod`ba, a po polo`enom zavr{nom ispi-tu svjedod`ba o zavr{nom ispitu. Polazniku/ci koji zavr{i program osposobljavanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti. Uz prijavu u kojoj navodi kontakt telefon i program srednjo{kolskog obrazovanja na koji aplicira polaznici/ce dostavljaju: - Svjedod`bu zavr{nog razreda osnovne {kole za polaznike/ce koji nemaju zavr{ene razrede ili srednju {kolu - Svjedod`bu razreda srednje {kole koje su zavr{ili, odnosno diplomu i svjedod`be svih razreda srednje {kole koju su zavr{ili. - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Ovjerenu kopiju li~ne karte - CIPS Prijave se predaju li~no ili putem po{te na adresu {kole: JU Mje{ovita elektrotehni~ka i drvoprera|iva~ka srednja {kola, Biha} Dr. Irfana Ljubijanki}a 64. 77 000 Biha} Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

27

JP "Vodovod" d.o.o. Biha} Broj: 01- 3175-2/16 Datum : 28.12.2016. godine

Na osnovu Odluke Uprave JP "Vodovod" d.o.o. Biha} broj 01-3175-1/16 od dana 27.12.2016. godine objavljuje se

KONKURS za prijem radnika u radni odnos Objavljuje se Konkurs za prijem radnika u stalni radni odnos sa prethodnim probnim radom u trajanju od 1 (jednu) godinu za rad na Postrojenju za pre~i{}avanje otpadnih voda - lokacija Velhovo, Biha} i to za sljede}a radna mjesta : 1. Rukovodilac laboratorije - 1 izvr{ilac 2. Rukovodilac odr`avanja elektroopreme na postrojenju 1 izvr{ilac. Opis poslova za radno mjesto Rukovodilac laboratorije: • Organizira i nadzire rad laboratorija, • Vr{i uzorkovanje i analiziranje otpadne vode postro jenja, • Vodi ra~una o nabavi opreme i hemikalija za postrojenje i procesnu tehnologiju, njihovoj upotrebi i zbrinjavanju, • Uvodi potrebne analiti~ke metode i parametre, • Odgovorna je osoba za rad sa opasnim hemikalijama, u~estvuje u potpisivanju ugovora o deponiranju opasnog i neopasnog otpada, • Priprema sve potrebne izvje{taje, • Obavlja poslove vo|enja propisanih knjiga, evidencije i zapisa, • Obavlja poslove vezane za ekolo{ke i higijenske za{tite, • U~estvuje u interventnim radovima sa ciljem za{tite okoli{a kod iznenadnih one~i{}enja, • Vr{i nadzor i stru~nu pomo} kod obavljanja poslova dezinfekcijskim sredstvima, • Prati propise iz podru~ja za{tite okoli{a, zbrinjavanje otpada i druge propise iz svoje domene, • Sara|uje sa nadle`nim institucijama iz oblasti za{tite okoli{a, • Nadzire tehnolo{ki proces (kontroli{e i vr{i nadzor nad nalizama), • Obavlja poslove u koordinaciji sa rukovodiocem postrojenja i drugim in`injerima, • Obavlja i druge poslove na nalogu rukovodioca postrojenja. Opis poslova za radno mjesto Rukovodilac odr`avanja elektroopreme na postrojenju: • Odgovora za organizovanje rada na odr`avanju postrojenja, te rad postrojenja u tehni~koj domeni, sa naglaskom na elektrodio, • Vr{i nadzor nad radnicima zadu`enim za odr`avanje opreme, sa naglaskom na elektroopremu, • Predla`e nabavku materijala, posebno elektromaterijala, • Vodi ra~una o rezervnim dijelovima za elektro-opremu, • Kontroli{e rad postrojenja putem kontrolne table, te rje{ava svakodnevne probleme, • U~estvuje u izradi godi{njeg plana rada postrojenja, • Prati propise vezane uz za{titu na radu, njihovo provo|enje, sa naglaskom na elektrodijelove, • Obavlja poslove u koordinaciji sa rukovodiocem postrojenja, drugim in`injerima i voditeljem laboratorije, • Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca postrojenja. Op}i uvjeti za radna mjesta pod 1. i pod 2. 1. da je dr`avljanin BiH; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da je radno sposoban za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta; Posebni uvjeti za radon mjesto pod 1. 1. zavr{en VII stepen stru~ne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog i tre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja zazvanje dipl. ing. hemije 2. minimalno 3 godine radnog iskustva u struci, 3. poznavanje rada na ra~unaru.

Posebni uvjeti za radno mjesto pod 2.: 1. zavr{en VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog (sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog i tre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za zvanje dipl. ing. elektrotehnike 2. minimalno 3 godine radnog iskustva u struci, 3. poznavanje rada na ra~unaru. Na~in ocjene prijava odabira najuspje{nijeg kandidata Sve blagovremeno zaprimljene prijave }e biti otvorene i pregledane od strane Komisije za izbor. Prijave koje budu zaprimljene nakon nazna~enog roka se ne}e razmatrati i bi}e vra}ene kandidatu. Kandidati koji budu ispunjavali sve uvjete koji su navedeni u ovom Konkursu }e biti pozvani na intervju. Prilikom procjene znanja i iskustva za izvr{enje tra`enih poslova u obzir }e se uzeti organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu, sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova, rezultati rada ostvareni tokom predhodnog radnog anga`mana i eventualna preporuka poslodavca. Nakon obavljanog intervjua komisija }e izvje{taj o svom radu dostaviti Upravi Dru{tva koja donosi kona~nu odluku o najuspje{nijem kandidatu. Svi kandidati }e biti obavje{teni o donijetoj odluci. Nezadovoljni kandidati }e imati pravo podnijeti `albu Nadzornom odboru Dru{tva u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti. Sa najuspje{nijim kandidatom }e se zasnovati radni odnos na period od 1 godinu, kao period probnog rada. Ukoliko kandidat u toku probnog rada poka`e rezultate rada koji zadovoljavaju sa istim }e se zasnovati radni odnos na neodre|eno vrijeme. Ukoliko kandidat ne poka`e o~ekivane rezultate rada, sa istim ne}e biti zasnovan dalji radni odnos. Potrebni dokumenti Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su du`ni prilo`iti: - kra}u biografiju; - adresu i kontakt telefon; - uvjerenje o dr`avljanstvu; - ovjerena kopija diploma kao dokaz o zavr{enoj stru~noj spremi; - dokaz o radnom iskustvu; - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru. Kandidat koji bude izabran kao najuspje{niji }e biti obavezan da u roku od 8 dana od dana prijema Obavijesti o izboru, Dru{tvu dostavi i ljekarsko uvjerenje kao dokaz tome da je sposoban da radi poslove iz opisa radnog mjesta na koje je izabran, a koje pripada u B grupu radnih mjesta, po osovu uvjeta rada. Oba radna mjesta pripadaju B - grupi po osnovu uvjeta rada, {to podrazumijeva obavljanje poslova u zatvorenim proizvodnim halama, radionicama i drugim prate}im objektima uz uobi~ajenu prisutnost vlage, buke, pra{ine i temperaturnih razlika, kao i povremeno obavljanje poslova na otvorenom. Ukoliko kandidat u ostavljenom roku ne dostavi ljekarsko uvjerenje, smatra}e se da ne ispunjava uvjete iz konkursa, te }e na dostavu ljekarskog uvjerenja biti pozvan kandidat koji je naredni po uspje{nosti u ovom Konkursu. Li~ni podaci o u~esnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH (Sl. glasnik BiH br. 49/06, 76/11 i 89/11). Prijave sa svim tra`enim podacima treba dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: JP "Vodovod" d.o.o. Biha} Ulica: Ivana Frane Juki}a broj 13 Biha} Prijava na konkurs - ne otvarati; Javni konkurs }e biti objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" i sedmi~nom listu "Krajina". Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave.


28

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI AKNTON OP]INA BOSANSKI PETROVAC OP]INSKI NA^ELNIK Slu`ba za obrt, poduzetni{tvo, razvoj i poljoprivredu Na osnovu ~lana 108. Zakona o poljoprivrednom zemlji{tu FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj: 52/09) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemlji{ta u vlasni{tvu dr`ave na podru~ju op{tine Bosanski Petrovac ("Slu`beni glasnik op{tine Bosanski Petrovac, broj: 19/16), na koju je dalo saglasnost Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva USK-a, broj: 08-24-14173, od 01.12.2016. godine, Op{tinski na~elnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za davanje u zakup poljoprivrednog zemlji{ta u vlasni{tvu dr`ave na podru~ju op{tine Bosanski Petrovac koje je Programom kori{tenja poljoprivrednog zemlji{ta na podru~ju op{tine Bosanski Petrovac predvi|eno za zakup I Raspisuje se Javni poziv za zakup poljoprivredno zemlji{te u vlasni{tvu dr`ave na podru~ju op{tine Bosanski Petrovac koje je Programom kori{tenja poljoprivrednog zemlji{ta na podru~ju op{tine Bosanski Petrovac predvi|eno za zakup. II Daje se u zakup poljoprivredno zemlji{te u vlasni{tvu dr`ave na podru~ju op{tine Bosanski Petrovac za proizvodnju ratarskih kultura i proizvodnju kabaste sto~ne hrane - sijena, ozna~eno sa:

PL broj 130 u k.o. Krnjeu{a: Rbr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1. 2 2. 2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 3 0. 3 1. 3 2. 3 3. 3 4. 3 5. 3 6. 3 7. 3 8. 3 9. 4 0. 4 1. 4 2. 4 3. 4 4. 4 5. 4 6. 4 7. 4 8. 4 9. 5 0. 5 1. 5 2. 5 3.

k .~ . 19 -6 19 -7 19 -11 19 -13 19 -14 19 -15 19 -18 19 -30 19 -31 19 -32 19 -36 25 -1 25 -2 25 -3 25 -4 25 -5 2 5 - 1 1 /1 2 5 - 1 1 /4 25 -13 25 -15 25 -28 25 -32 26 -80 26 -81 26 -82 26 -83 26 -84 26 -85 26 -90 26 -10 3 2 6 - 1 2 0 /1 2 6 - 1 2 0 /2 26 -12 1 26 -12 2 26 -12 3 26 -12 4 26 -12 5 26 -12 6 26 -12 7 26 -12 8 26 -12 9 2 6-1 30 2 6-1 31 2 6-1 34 2 6-1 35 2 6-8 2 6 - 1 5 /1 2 6 - 1 5 /2 2 6-1 6 2 6 - 1 8 /1 2 6 - 1 8 /2 2 6-3 6 2 6-3 7

N a z iv p a r c e le O grad a L iv a d e È e tv r t K o d sok ak a O grad a O k u } n ic a O k u } n ic a O grad a O grad a C ije p a c P o lje K o d c e st e K o d c e st e P o lje P o lje P o lje P o lje P o lje C ije p a c u z o g r a d u G re d a n o v i} i P o lje P o lje P r is p a L is in a È e ~ k u lo v a c L is in a D o li} L is in a L is in a G ro m a ~ e O grad a O grad a O grad a O grad a O grad a O grad a O grad a O grad a O grad a O grad a O grad a O g ra d a O g ra d a O g ra d a O g ra d a O k r a ja k D o la c D .le d in ja k D o la c D o la c D o la c D o la c D o la c

N a ~ in k o r i { te n ja L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 6 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e L iv a d a 7 k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e L iv a d a 6 . k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 5 .k la s e L iv a d a 6 .k la se L iv a d a 6 .k la se O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e L iv a d a 6 .k la se O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e L iv a d a 6 .k la se O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e L iv a d a 6 .k la se

P o v r { in a ( m ²) 18 0 00 28 2 00 6 6 00 5 0 00 8 8 00 3 0 00 1 7 00 7 8 00 7 5 00 8 5 00 3 1 00 9 3 00 9 6 00 3 3 00 2 1 00 10 7 00 15 3 00 3 4 00 4 5 00 8 6 00 74 2 00 14 9 00 2 9 00 3 8 00 9 8 00 5 8 00 2 2 00 3 6 00 8 3 00 43 5 00 3 0 00 5 2 00 3 0 00 1 0 00 3 3 00 3 9 00 4 3 00 3 1 00 7 9 00 7 7 00 3 5 50 12 2 00 11 0 00 1 0 00 6 1 00 1 6 00 5 0 00 3 2 00 1 8 00 7 7 00 4 7 00 12 9 00 2 1 00

5 4. 2 6-5 1 5 5. 2 6-5 4 5 6. 2 6-5 5 5 7. 2 6 - 5 6 /1 5 8. 2 6-5 9 5 9. 2 6-6 2 6 0. 5 6-7 6 6 1. 2 6-7 7 6 2. 1 9-1 2 6 3. 1 9-2 0 6 4. 1 9-2 4 6 5. 1 9-3 3 U K U P N A P O V R [ IN A

È e tv r t P o lje P o lje P o lje V a sin a lip a ja L ip a ja P r is ip a L isin a O g ra d a B rd o D u d ik o v a o g r a d a C ije p a c

O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e O r a n ic a /n jiv a 5 .k la s e L iv a d a 6 .k la se

1 6 00 2 3 00 6 2 00 1 6 00 6 6 00 5 9 00 36 0 00 2 6 00 4 2 00 15 2 00 30 3 00 23 4 30 5 8 5 .1 8 0

N a ~ in k o r i { te n ja L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e O ra n ic a /n jv a 7 k la s e L iv a d a 5 k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 7 k la s e L iv a d a 5 k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 6 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e O ra n ic a /n jiv a 6 k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 5 .k la s e L iv a d a 6 k la se L iv a d a 6 k la se O ra n ic a /n jiv a 7 k la s e

P o v r { in a ( m ²) 7 7 00 2 9 00 10 9 00 14 4 00 52 3 71 2 6 00 9 8 00 11 7 00 53 6 00 13 1 00 24 0 00 6 0 00 7 1 00 1 9 00 17 0 00 4 4 00 20 6 00 11 2 00 7 4 00 4 2 00 8 2 00 24 0 00 6 0 00 19 0 00 6 9 00 25 4 00 2 6 00 12 3 00 7 8 00 6 7 00 30 6 00 8 5 00 22 5 00 5 4 00 8 1 00 8 1 00 15 7 00 20 2 00 3 5 50 2 0 00 14 1 00 8 1 00 19 3 00 4 0 00 5 7 1 .9 2 1

PL broj 225, k.o Bravsko I Rbr k .~ . 1. 11 -27 2. 11 -28 3. 11 -35 4. 11 -42 5. 11 -10 5 6. 1 1 - 1 0 7 /1 7. 11 -16 2 8. 11 -17 5 9. 1 1 - 1 8 6 /1 1 0. 1 1 - 1 8 6 /2 1 1. 11 -18 8 12 1 1 - 1 9 0 /1 1 3. 1 1 - 1 9 1 /1 1 4. 11 -20 1 1 5. 1 1 - 2 0 2 /1 1 6. 1 1 - 2 0 2 /2 1 7. 26 -1 1 8. 26 -3 1 9. 2 6 - 4 /1 2 0. 26 -18 2 1. 26 -19 2 2. 26 -21 2 3. 2 6 - 2 2 /1 2 4. 2 6 - 2 2 /2 2 5. 26 -25 2 6. 26 -26 2 7. 26 -29 2 8. 26 -32 2 9. 26 -33 3 0. 2 6 - 3 5 /1 3 1. 26 -43 3 2. 26 -74 3 3. 27 -1 3 4. 27 -30 3 5. 27 -37 3 6. 27 -42 3 7. 27 -45 3 8. 24 -49 3 9. 2 7 - 6 2 /2 4 0. 27 -68 4 1. 27 -95 4 2. 27 -96 4 3. 2 7 - 9 8 /1 4 4. 27 -10 4 UKUPNO:

N a z i v p a r c e le Jab u k o va c Jab u k o va c [ e r b u lo v a c P r ib r a n c i P r ib r a n c i P r ib r a n c i P r lju g a Jab u k o va c [ aran [ aran [ aran [ aran [ aran [ aran [ a r a n k o v ic a [ a r a n o v ic e P o lje P o lje Z id i} P o d ovi P o d ovi P o d ovi P o d ovi P o d ovi P o d ovi P o d ovi P o d ovi P o d ovi [ aran L o k va P o d ovi P o d ovi O g ra d a [ aran [ aran [ a r a n o v ic a G la v ic a G la v ic a D o ~a k G o r i~ e v a c P r ib r a n c i P r ib r a n c i P r ib r a n c i P r ib r a n c i

P L b r o j 1 3 0 u k .o . K r n je u { a

P o v r { in a ( m ²) 5 8 5 .1 8 0

P L b r o j 2 2 5 , k .o B ra v s k o I

1 .0 3 7 .5 1 1

P L b r o j 2 2 6 , k .o . B r a v s k o I

5 7 1 .9 2 1

SVEUK UPNO :

2 .1 9 4 .6 1 2

III Poljoprivredno zemlji{te iz ~lana II ovog Javnog poziva koje je Programom predvi|eno za zakup, daje se u zakup na rok od 10 (deset) godina. IV Javni poziv }e se provesti prikupljanjem pisanih prijava. Pisana prijava mora sadr`avati popunjen obrazac za prijavu na Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemlji{ta u vlasni{tvu dr`ave na podru~ju op{tine Bosanski Petrovac. Pisane prijave se podnose na propisanom obrascu. Obrazac prijave mo`e se podi}i u Op{tini Bosanski Petrovac svakog radnog dana od 07:30 do 15:00 sati na info pultu Op{tine ili putem e-mail op}inabp@bih.net.ba V Uz prijavni obrazac prila`u se slijede}i dokumenti: Op{ti kriteriji: - Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata - Ovjerena Kopija rje{enja o registraciji, nastavak na sljede}oj strani


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

- Kopija li~ne karte odgovornog, odnosno fizi~kog lica - Spisak ~lanova udru`enja - Ku}na lista za fizi~ka lica, - Potvrdu nadle`ne porezne uprave da nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza za prethodnu godinu, - Ovjerena Izjava kojom se potvr|uje kontinuitet poljoprivredne proizvodnje i prebivali{te-sjedi{te na podru~ju op{tine Bosanski Petrovac za najmanje narednih 10 godina. Posebni kriteriji: - Ovjerena Izjava o posjedovanju objekata za uzgoj stoke i broju stoke po kategorijama, - Posjedovni list za zemlji{te u vlasni{tvu, zakupu ili koncesiji, - Ovjerena Izjava o posjedovanju zemlji{ta uz granicu i istoj K.O. - Svjedo~anstvo srednje {kole ili fakultetska diploma. VI Godi{nja cijena zakupa poljoprivrednog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu po jednom hektaru (1 ha) iznosi: 150 KM oranice (njive) 100 KM livade. VII Pravo u~e{}a na Javnom pozivu imaju fizi~ka i pravna lica sa podru~ja op{tine Bosanski Petrovac. VIII Pravo prvenstva zakupa imaju fizi~ka i pravna lica koja u~estvuju u postupku zakupa poljoprivrednog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu po sljede}im kriterijima: 1. Fizi~ka ili pravna lica registrovana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj poljoprivrednog gazdinstva kojem je poljoprivreda osnovna djelatnost i kao takav upisan je u Registar Poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, 2. Fizi~ka i pravna lica registrovana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj Poljoprivrednog gazdinstva kojem je poljoprivreda dodatna djelatnost i kao takav upisan je u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, 3. Ostala fizi~ka i pravna lica koja se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Ukoliko vi{e fizi~kih i pravnih lica zadovoljava iste uslove iz ta~ke 1. tada se primjenjuju slijede}i dodatni kriteriji odabira: 1. Pravno ili fizi~ko lice koje je vlasnik objekta za uzgoj stoke i stoke, a ne ispunjava uvjete/uslove odnosa broja stoke i poljoprivrednih povr{ina od najmanje 2,5 uslovna grla po hektaru poljoprivrednih povr{ina koje ima u posjedu, a pogodne su za ratarsku i sto~arsku proizvodnju Ukoliko vi{e fizi~kih i pravnih lica zadovoljava iste uslove iz ta~ke 2., tada se primjenjuju dodatni kriteriji odabira, kako slijedi: 1. Nositelj Poljoprivrednog gazdinstva ~ije zemlji{te grani~i sa zemlji{tem koje je predmet zakupa, odnosno u istoj je k.o. kao i predmetno zemlji{te. 2. Nositelj Poljoprivrednog gazdinstva koji ima prebivali{te na podru~ju k.o., odnosno naselja koje se nalazi u blizini zemlji{ta koje je predmet zakupa. 3. Poljoprivredno gazdinstvo ~iji nositelj ima zavr{en poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu {kolu. IX Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemlji{ta iz ovog Javnog poziva sklopi}e se na odre|eno vrijeme, izme|u Op{tinskog na~elnika i najpovoljnijeg ponu|a~a uz predhodno pribavljenu saglasnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva USK-a. X Ukoliko do|e do prenamjene poljoprivrednog zemlji{ta prije isteka ugovornog roka, Op{tina Bosanski Petrovac zadr`ava pravo raskida Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemlji{ta u roku od jedne godine. XI Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od objave u Unsko sanskim novinama "Krajina". Ponude se dostavljaju po{tom i li~nom dostavom. XII Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave ne}e biti uzete u razmatranje. XIII Op{tinski na~elnik op{tine Bosanski Petrovac zadr`ava pravo poni{tenja ovog Javnog poziva u cijelosti ili djelimi~no bez posebnog obrazlo`enja. XIV O rezultatima Javnog poziva aplikanti }e biti obavje{teni u roku od 30 dana po izboru najpovoljnijeg ponu|a~a. XV Prijave s dokumentacijom dostavljaju se preporu~eno ili li~no predajom na adresu Op{tina Bosanski Petarovac Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac S naznakom "Zakup poljoprivrednog zemlji{ta - NE OTVARAJ" XVI Sve potrebne informacije mogu se dobiti u zgradi Op{tine, kancelarija broj 38 ili na telefon 037/883-570, 037/883-604 ili 037/883-613.

Broj: 01-31-2936-4/16 Datum: 26.12.2016. godine

29

Op}inskiNa~elnik: Huji} Zlatko,dipl.oec.

JU O[ "Ahmet Hromad`i}" Bosanski Petrovac Broj: 1257/2016 Datum: 27.12.2016. godine

Na osnovu Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik USK-a" br.05/04), Pravila JU Osnovna {kola"Ahmet Hromad`i}", Pravilnika o radu br. 1067/2016. od 21. 10.2016. godine, Pravilnika o odgoju i obrazovanju, pra}enju i ocjenjivanju djece sa te{ko}ama u razvoju u USK-u (Sl. glasnik br 15/2015 od 25.12.2015. godine te saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj 10-34-12749-2/16 od 29.11.2016. godine i broj 10-34-15061-2/16 od 20.12.2016. godine, [kolski odbor JU Osnovna {kola "Ahmet Hromad`i}" Bosanski Petrovac na svojoj redovnoj sjednici odr`anoj 7.10.2016, godine br. 1005/2016. godine i od 06.12.2016. godine, br. 1208/2016. godine, donio je Odluku da se raspi{e:

KONKURS

za popunu upra`njenih radnih mjesta: 1. Nastavnik razredne nastave 2. Nastavnik pravoslavne vjeronauke 3. Nastavnik biologije 4. Nastavnik hemije 5. Nastavnik bosanskog jezika i knji`evnosti 6. Nastavnik engleskog jezika 7. Nastavnik fizike 8. Nastavnik likovne kultura 9. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja 10. Asistent u nastavi 11. Knjigovo|a {kole

jedan (1) izvr{ilac do 30.06.2017. godine 6 sati do 30.06.2017. godine 3 sata do 30.06.2017. godine 8 sati do 30.06.2017. godine 8 sati do 30.06.2017. godine 10 sati do 30.06.2017. godine 5 sati do 30.06.2017. godine 14 sati do 30.06.2017. godine 12 sati do 30.06.2017. godine 3 izvr{ioca do 30.06.2017. godine 0,10 izvr{ioca do 15.08.2017. godine

Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu, Pedago{kim standardima za osnovnu {kolu i Pravilima {kole. Posebni uvjeti: Kandidati od 1-9 - VI ili VII stepen stru~ne spreme nastavnik /profesor sa zavr{enim odgovaraju}im fakultetom Pod 10 - odgovaraju}a stru~na sprema pomo}nika u nastavi Ăˆlan 50. Pravilnika o odgoju i obrazovanju, pra}enju i ocjenjivanju djece sa te{ko}ama u razvoju u USK-a (Sl. glasnik br. 15/2015 od 25.12.2015. god.), - stru~ni ispit, - uvjerenje o dodatnom stru~nom osposobljavanju za pomo}nika-asistenta u nastavi izdato od nadle`nog Ministarstva - du`ina trajanja nezaposlenosti - radni sta` - prosjek ocjena Pod 11 - odgovaraju}a stru~na sprema knjigovo|e VI ili VII stepen stru~ne spreme ekonomskog smjera. Uz prijavu kandidati/kandidatkinje treba da prilo`e dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta: - prijava sa kratkom biografijom,adresom i kontakt telefonom - diploma o ste~enoj stru~noj spremi - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) Po kona~nosti Odluke o izboru izabrani kandidati su du`ni dostaviti: - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje o neka`njavanju koje izdaje Ministarstvo unutra{njih poslova po mjestu ro|enja osobe - Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivi~ni postupak koji izdaje nadle`ni sud po mjestu prebivali{ta Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos, "Slu`beni glasnik US Kantona" broj 10 od 03. juna 2014. godine (u daljem tekstu: "Pravilnik") te pravilnika o dopuni Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos broj. 10-02-4940 2/2014. od 29.08.2014. godine i Pravilnika o odgoju i obrazovanju pra}enja i ocjenjivanja djece sa te{ko}ama u razvoju u USK-a (Sl. glasnik br. 15/2015 od 25.12.2015. godine) Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti i dodatnu dokumentaciju (ukoliko je posjeduju) na osnovu koje }e se, prema Pravilniku, izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanovima njihovih porodica (Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", br: 3/05,1/09 i 29/12) potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine" 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) i Zakona o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK-a (Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", 5/00 i 7/01) potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti o navedenim kategorijama. Navedeni dokumenti tra`eni konkursom moraju biti original ili ovjerena kopija - ne starija od 6 mjeseci. Nakon izvr{enog bodovanja Komisija za izbor nastavnika, stru~nih saradnika, saradnika i ostalih zaposlenika, obavit }e intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u konkursu, a o terminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti naknadno obavje{teni. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat }e se da su odustali. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti po{tom na adresu: JU Osnovna {kola "Ahmet Hromad`i}" V Korpus bb. 77250 Bosanski Petrovac (sa naznakom za konkurs). Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vra}a se na li~ni zahtjev putem protokola {kole. [kolski odbor JU Osnovne {kole "Ahmet Hromad`i}" Bosanski Petrovac


30

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

sport

32. NOVOGODI[NJI MALONOGOMETNI TURNIR BIHA] 2016

www.usnkrajina.com.ba

ODBOJKA: SUPER LIGA FBiH - MU[KI

Zanimljivi susreti u O svim kategorijama

M

alonogometa{i na 32. Novogodi{njem malonogometnom turniru Biha} 2016 u svim kategorijama odigrali su veliki broj susreta, u kojima su gledaoci mogli u`ivati u dobrim potezima malonogometa{a. Dok se predpionirske, pionirske i veteranske ekipe bore za najbolji plasman u grupama, u seniorskoj konkurenciji odigravaju se susreti 1. kola takmi~enja. U srijedu su odigrana ~etiri susreta u kojem su postignuti rezultati:

SRIJEDA: 28. decembar 2016. godine Veterani Ponedjeljkom u devet Opal grup - Auto praona Sajo 1:2 Seniori Riz Krajina - Borac Iza~i} 2:5 TK Una Gem - AK Begovi} Bi{}ani Net 1:5 PVC D`aja - NK Brekovica 3:0 Turnir se nastavlja utakmicama u ~etvrtak, petak, ponedjeljak i utorak a sastaju se: ^ETVRTAK: 29. decembar 2016. godine Veterani 17,00 sati Westal BP ^avkunovi} - Ljuto~ Seniori 17,45 sati Beer Bar - Euroexpres 18,45 sati Auto stil Cazin - Caffe bar ITD 19,45 sati NK Omladinac 75 - Est. Cent. Farmalija PETAK: 30. decembar 2016. godine Veterani 16,45 sati Biha} 1260 - NK Borac Iza~i} 17,30 sati RVI Biha} - Preporu~io me Ibro Seniori 18,15 sati Caffe Pasha - IN Bar/Betons juniors 19,15 sati Mini dnevnik 1987 - Kamenica 79 20,15 sati Prijatelji - Pekara Ninaj

dbojka{i u Super ligi Federacije utakmicama 10. kola zavr{ili su jesenji dio takmi~enja. Odbojka{i Biha}a u posljednjem 10. kolu gostovali su u Olovu, gdje su pora`eni minimalnim rezultatom 3:2, po setovima 25:20, 19:25, 18:25, 25:20, 15:12. Bi{}ani su odli~no otvorili susret te su prvi set dobili u svoju korist. U drugom setu doma}in je ne{to bolji te uspijeva poravnati na 1:1. Tre}i set pripao je doma}inu, za vodstvo od 2:1. Ipak u ~etvrtom setu odbojka{i Biha}a uspijevaju ostvariti pobjedu i susret dovesti u rezultatsku neizvjesnost. U petom setu odbojka{i Biha}a vidno umorni nisu uspjeli pa su u samom fini{u pora`eni. U klubu nisu nezadovoljni, obzirom da je sam odlazak u Olovo kao i nastavak takmi~enja za odbojka{e Biha}a pod velikim upitnikom zbog jako te{ke financijske situacije. Ho}e li se ne{to promijeniti i ho}e li odbojka{i nastaviti takmi~enje vidjet }e se u februaru naredne godine. Jesenji prvak je Ilija{, a Biha} }e prezimiti na sedmom mjestu prvenstvene tabele sa istim brojem bodova kao i {estoplasirana ekipa Zavidovi}a.

Zavr{en jesenji dio SUPER LIGA MU[KARCI 1. Ilija{ 10 9 1 27/7 803:631 2. 7-Lukavac 10 9 1 28/8 852:659 3. Sloboda 9 8 1 26/9 812:707 4. Galeb Br~ko 10 6 4 22/13 815:698 5. Breza 1934 10 5 5 18/15 714:723 6. Zavidovi}i 9 5 4 17/17 782:720 7. Biha} 10 4 6 17/19 786:790 8. Napredak Od`ak 10 4 6 13/18 692:733 9. Bosna Kalesija 10 4 6 15/21 749:812 10. Olovo 10 4 6 16/22 770:830 11. Ilid`a 10 1 9 7/27 651:825 12. Mladost @ep~e 10 0 10 0/30 452:750

26 26 23 20 16 14 14 12 12 11 3 0

U 10. kolu postignuti su rezultati: Olovo - Biha} 3:2, Ilija{ - Napredak 3:0, Mladost - Lukavac 0:3, Galeb - Ilid`a 3:1, Zavidovi}i - Breza 3:1, Bosna - Sloboda 2:3. Takmi~enje u Super ligi za odbojka{e FBiH nastavlja se utakmicama 11. kola (4. februar) a sastaju se: Biha} - Ilija{, Sloboda - Olovo, Breza - Bosna, Ilid`a - Zavidovi}i, Lukavac - Galeb, Napredak - Od`ak.

USPJE[NA GODINA JUDO KLUBA UNA IZ BIHA]A

Osvojili 272 medalje

PONEDJELJAK: 2. januar 2017. godine Pioniri 12,00 sati Cafe bar Leo Slunj - NK ]orali}i 2 12,35 sati ON[ Bod - Jedinstvo 13,10 sati Sportsko dru{tvo Mali Lug - Caffe bar Leo Slunj 13,45 sati Kolibri - Jedinstvo 14,20 sati ]orali}i 2 - Sport. Udru`enje Mali Lug Veterani 14,55 sati Boca juniors picerija Asa - Ponedeljkom u 9 Opal grup Seniori 15,50 sati Limarija Jandri} - Rest. Picer. Hajat Denaro 16,50 sati Auto praona Sajo/Mladost Konjodor - Uzeo nas konobar UTORAK 3. januar 2017. godine predpioniri/pioniri 10:25 sati (pp) NK ]orali}i - Jedinstvo 2 11:00 sati (pp) Zlatarna Gumu{ B. Otoka - ON[ Metalac 11:35 sati (p) Pekara Magistrala - Zlatarna Gumu{ B.O. 12:10 sati (pp) Zlatarna Gumu{ B. Otoka - ON[ Bod 2 12:45 sati (p) NK ]orali}i 1- BP Ibrahimovi} C.B. Mak 13:20 sati (pp) O[N Metalac - NK ]orali}i 13:55 sati (p) Pekara Magistrala - NK ]orali}i 1 14:30 sati (p ) Zlatarna Gumu{ B. Otoka - B BP Ibrahimovi} C.B. Mak SRIJEDA: 4. januar 2017. godine Pioniri 16,00 sati ON[ Bod - FK Krajina Cazin 16,35 sati Sport. Udru`. Mali Lug - OFK Biha} Megle 17,10 sati NK Jedinstvo - FK Krajina 17,45 sati ON[ Kolibri - ON[ Bod Veterani 18,20 sati RVI Cazin - Biha} 1260 Seniori 19,05 sati MNK Clio - Kulmix Sevdah 20,05 sati Remi} - Irish Pub Crystal Priredio: Edin Alagi}

J

udo klub Una iz Biha}a sumirao je rezultate svojih takmi~ara za 2016. godinu, koja je po trenerima Huseinu Rami}u i Fikretu Be~i}u uspje{no okon~ana. Takmi~ari su u protekloj godini boje kluba branili uspje{no kako na doma}oj tako i na me|unarodnoj sceni, a zabilje`ili su i nastupe za bh. judo reprezentaciju na evropskom kupu za kadete u Zagrebu te na

prvenstvima Balkana za kadete (Anamarija Franji} 7. mjesto), na prvenstvu Balkana za mla|e kadete (Hana Pirali} 5. mjesto). U 2016. godini Judo klub Una u~estvovao je na 38 takmi~enja i dva judo kampa. Takmi~ari su osvojili 272 medalje, 99 zlatnih, 66 srebrenih i 107 bron~anih, pet titula dr`avnih prvaka BiH. Iako su treneri zadovoljni svim takmi~ari-

ma, odli~nim nastupima u svojim kategorijama godinu su obilje`ili D`an Had`ijusufovi}, Anamarija Franji}, Hana Pirali}, Amar Smailagi} i D`ana Kova~evi}. Ekipe Une su osvojile 1. mjesto (djevoj~ice) me|unarodnog turnira “Lakta{i Open”, 1. mjesto (kadetkinje) prvenstva F BiH Lukavac, 1. mjesto (juniorke) prvenstva F BiH Lukavac, 1. mjesto (kadeti) prvenstva

„ Pored pet titula prvaka Bosne i Hercegovine takmi~ari “Une” iz Biha}a donijeli i 99 zlatnih, 66 srebrenih i 107 bron~anih medalja F BiH Lukavac, 2. mjesto (juniori) prvenstva F BiH Lukavac, 3. mjesto (starije djevoj~ice) prvenstva F BiH Lukavac, 3. mjesto (mla|e seniorke) prvenstva BiH Vogo{}a. Vrijedno je spomenuti da je Judo klub Una u 2016. godini uspje{no organizirao prvenstvo BiH za djecu i kadete, prvenstvo Balkana za juniore, te me|unarodni judo kup Una, na kojem je ove godine nastupilo 405 takmi~ara i 44 kluba iz Austrije, Ma|arske, Slovenije, Hrvatske, Srbije i BiH. Trenutno su takmi~ari na zaslu`enom kra}em odmoru, a ve} 4. januara odlaze u Split na trodnevne pripreme, nakon ~ega }e u~estvovati na tri takmi~enja i to: 14. januar Kup Lendava (Slovenija), 21. januara Zagreb Open (Hrvatska), 28. januara Profektus Samobor (Hrvatska).


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 30. decembar/prosinac 2016. godine

sport

www.usnkrajina.com.ba

IZBOR NAJBOLJIH SPORTA[A CAZINA

Edin Vu~elj sportista op}ine Cazin I

zbor najboljih sporta{a op}ine Cazin po~eo je prikazivanjem filma o sporta{ima i njihovom radu u 2016. godini. Nakon toga prisutne su pozdravili Emir Dautovi}, predsjednik SS i Nermin Ogre{evi}, na~elnik op}ine, koji su ~estitali svim sporta{ima na rezultatima u 2016. godini. Najuspje{niji sporta{ op}ine Cazin je Edin Vu~elj, kickboxer KBS Tigar.

31

BiH u svojim sportovima, a to su Elvis Ljubijanki} (aero), Nihad Seferagi}, Hasan Ljubijanki}, Salih Ljubijanki} (auto sport), Dino ^izmi} (stolni tenis),

Lamija ]ehaji}, Emina Ja{aragi} (taekwando), Muhamed D`inovi}, Ibrahim Nadarevi}, Dino Ru`ni}, Hana Heki} (kickboxing), Adelisa Dautovi} (rukomet), ekipa

„ Vu~elj je u 2016. godini pobjednik dr`avnog prvenstva u light contactu do 84 i 89 kg, a na europskom prvenstvu je zauzeo 3. mjesto do 84 kg

O@RK Krajina, Aero klub Kumulus, Belmin Nadarevi}, juniorski rukometni reprezentativac. Najbolji u {kolskom sportu u mu{koj konkurenciji su osnovac

Najbolji u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj kategoriji U kategoriji seniora najuspje{niji je Edin Vu~elj, najuspje{nija seniorka Amra Sili}, stolnoteniserka STK Stens 73. Amra je u stolnom tenisu osvojila 3.mjesto u pojedina~noj konkurenciji, a isti rezultat ostvarila je i u parovima na dr`avnom prvenstvu BiH. Najuspje{niji junior je Ismail Hamuli}, kickboxer KBS Tigar, koji je osvojio 1. mjesto na dr`avnom prvenstvu u light contactu do 63 kg i 1.mjesto poinz fightingu od 57 kg. Najuspje{nija juniorka je karatistkinja Badema Tahirovi}, ~lanica Krajina-[otokan-Cazin sa osvojenim 3.

 Dr`avni prvaci

Najbolji treneri i ekipa   Najbolji invalidi

mjestom u kategoriji do 59 kg na turniru u Austriji i 3. mjesto na dr`avnom prvenstvu iste kategorije. Najuspje{niji kadet je kickboxer Hamza D`inovi} -KBS Tigar. Hamza je dr`avni prvak u tri kategorije light contactu do 37 kg, poin fightingu do 32 i 37 kg. U konkurenciji kadetkinja najuspje{nija je karatistkinja Sara Mahmutovi} koja je osvojila 2. mjesto na svjetskom kupu u Umagu.

Imran Topi} (O[ Cazin 1) i Demir Horozovi} (Gimnazija). U `enskoj konkurenciji najuspje{nije su Hana Omer~evi} (O[ Gornja Koprivna) i Fata Nadarevi} (Gim-nazija).

Priznanja sportskim nadama i promotorima op}ine

Najuspje{nije ekipe, trener i sportski radnik, dr`avni prvaci i {kolski sport Najuspje{nija ekipa u mu{koj konkurenciji je rukometni klub Krajina, Premijer rukometna liga, najuspje{nija `enska ekipa STENS 73, Stolnoteniska premijer liga. Najuspje{niji trener u 2016. godini je Be}o Durd`i}, KBS Tigar, najuspje{niji sportski radnik profesor Sead Delali}. Priznanja su dobile institucije, firme i pojedinci koji su pomogli razvoju sporta u Cazinu. Posebna priznanja dodijeljena su dr`avnim prvacima i reprezentativcima

 Najbolji kadet, junior, senior

 Perspektivna djeca

Sportski savez op}ine priznanja je uru~io i za ukupno 25 najmla|ih, sportskih nada koji su svojim nastupima obilje`ili 2016. godinu. Priznanja su dobili Husein Draganovi}, Maid Mesi}, Nedim Nuhanovi}, Ervin Sili}, Aldin Selimovi}, Dino Topi}, (nogomet), Medina Delali}, Ilhana Muri} (ples), Merima Kr`ali}, Emir Toromanovi}, Muhamed Ă?uzeli} (judo), Ismar Abdagi}, D`anita Mulali}, Smail Beganovi}, Sajra ^au{evi} (rukomet), Nina Beganovi}, Amila Toromanovi}, (karate), Danina Duri}, Belmin Had`ali}, Faris Abdagi}, Amar Bajramovi} (kickboxing), Adela Bosni}, UnaFatima Majeti} (taekwando), Zarina Akmad`i} (biciklizam), Nail Abdi}, Centar za razvoj inkluzivnih

praksi O[ Cazin II. Priznanja su dodijeljena i za {est sporta{a i sporta{ica koji su {irom svijeta promovisali op}inu Cazin, a to su Samir Kr`ali}, AMK Extrasport za organizaciju brdske utrke, Rifet Kapi}, ~lan NK Gorica (I nogometna liga Slovenije), Ajla Mahmutovi}, ~lanica Karate kluba Neretva iz Mostara koja je osvojila 1.mjesto na svjetskom kupu i 7. mjesto na svjetskom seniorskom prvenstvu, Hamza ^atakovi}, najbolji strelac juniorske ekipe FK Sarajevo i ~lan senirske ekipe istog kluba, Mustafa Had`i}, ~lan Moto kluba BOBO REISING (Italija), voza~ kru`nih trka i MX ENDURO klubu za organizaciju I enduro trofeja Cazina.

Priznanja u kategoriji osoba s invaliditetom Najuspje{niji sporta{ u ovoj kategoriji je Asim Mujad`i}, golman malonogometne ekipe, osvaja~a kupa i prvenstva BiH. Najuspje{nija sporta{ica je [efika Pand`i}, III. mjesto kupa BiH pojedina~no u pikadu. Najuspje{nija mu{ka ekipa je Malonogometna ekipa, osvaja~i prvenstva BiH i kupa u 2016 godini. Najuspje{nija `enska ekipa je Sekcija u pikadu, koje su Osvojile III. mjesto na kupu BiH pojedina~no. Najuspje{niji trener je Ibrahim Topi}, trener malonogometne ekipe, dok je priznanje za sportskog radnika dodijeljeno Rusmiri Kova~evi} koja je pokrenula `ensku sportsku sekciju u sklopu SSIL Cazin. Priredio: Edin Alagi}


sport

PETAK, 30. decembar/prosinac 2016. godine

• OSNOVANO: 22. XII 1995. GODINE • ADRESA: 502. VITE[KE BRIGADE BIHA] • (zgrada Kulturnog centra, kod gradskog parka)

www.usnkrajina.com.ba e-mail: usnovine@bih.net.ba

BROJ: 1079 • GODINA XXI

kupujte i {irite Krajinu

IZBOR SPORTISTE GRADA BIHAÆA NOGOMETNI SAVEZ UNSKO SANSKOG KANTONA  Najuspje{niji u sportu za invalide

 Najbolji juniori i seniori

Ajla Mahmutoviæ najbolja u 2016. godini U

utorak je u Domu kulture u Bihaæu u organizaciji Gradskog sportskog saveza Bihaæ odr`ana manifestacija Izbora najboljih sportista, sportskih ekipa, trenera, sportskih radnika grada Bihaæa za 2016. godinu. O trenutnoj situaciji u sportu grada te postignutim rezultatima uz èestitke za sve nagraðene, prisutnima se obratio Zlatan Tajiæ, predsjednik Gradskog sportskog saveza. Sportašima se obratio i Šuhret Fazliæ, gradonaèelnik Bihaæa, koji je istakao da su i pored teške situacije sportaši grada Bihaæa u protekloj godini ostvarili zapa`ene rezultate te dostojno prezentirali i promovirali grad Bihaæ. Za najbolju sportašicu u 2016. godini proglašena je Ajla Mahmutoviæ, karatistkinja, èlanica Karate kluba Bihaæ. U 2016. godini Ajla je osvojila prvo mjesto na Svjetskom karate kupu u Umagu u kategoriji -50 kg borbe, a višestruka je prvakinja Bosne i Hercegovine u karateu.

najbolja uèenica /sportašica je Sara mehtiæ (rukomet) iz OŠ Harmani 2. Priznanja za osvojene naslove dr`avnih prvaka u svojim kategorijama dobili su D`an Had`ijusufoviæ, Hana Piraliæ (judo), Muhamed Murtiæ, Faruk Merdiæ, Nedim Šariæ, Alija Zaimoviæ, karate juniorska ekipa KK Bihaæ (karate), Dino Nadareviæ, Eman Brkiæ, Aljoša Ramiæ, Šeherzad Zuliæ, Jasmin Hrnjica, Ermin Imšireviæ, Amar Abdiæ, D`eneta Ljubijankiæ, Sara Paèiæ, Amina Šehiæ, Elvedin Duliæ, Šejla Orašèanin (kickboxing), Emir Red`iæ i Adian Èavkunoviæ (kajak). Priznanja za nadarene sportiste èije vrijeme tek dolazi dobili su Farah Jusiæ i Ivona Murk (ples), Semir Mid`iæ (karate), Enis Draganoviæ (nogomet), D`ana Kovaèeviæ, Amar Smailagiæ (judo), Denis Èavkunoviæ i Sandi Abdihod`iæ (kajak).

juniora za najboljeg je izabran Tarik Cazinkiæ, èlan Karate kluba Bihaæ za osvojeno drugo mjesto na Balkanskom prvenstvu u kategoriji ekipno - borbe, a ujedno je i višestruki prvak BiH. Za najbolju juniorku izabrana je Una Smajiæ, èlanica ­enskog kuglaškog kluba Una, za osvojeno prvo mjesto na pojedinaènom prvenstvu BiH za juniorke. U konkurenciji seniora za najboljeg u 2016. godini izabran je Nijaz Ljubijankiæ, èlan Kickboxing kluba Zino, za osvojeno treæe mjesto na Svjetskom kupu u Insbrucku, Austrija, u kategoriji kick light -63 kg, višestruki prvak BiH. Za najbolju seniorku izabrana je Ajla Mahmutoviæ, èlan Karate kluba Bihaæ, za osvo-

Posthumna i posebna priznanja, te specijalne nagrade

Najbolji pojedinci u svim kategorijama U kategoriji kadeta u muškoj konkurenciji priznanje je dodijeljeno Arnelu Zuberiju, èlanu Kickboxing centra Bihaæ, za osvojeno prvo mjesto WAKO Internacionalni kup “Slovenija 2016” kadeti -42 kg, višestruki dr`avni prvak. Arnel Zuberi veæ dugo dominira u svojoj te`inskoj kategoriji na turnirima u BiH i van njenih granica. Za najuspješniju kadetkinju izabrana je Anamarija Franjiæ, èlanica Judo kluba Una, za osvojeno prvo mjesto na Dr`avnom prvenstvu za kadetkinje u judou u kategoriji -52 kg. Posebnost je i to što je Anamarija dr`avna prvakinja i u kategoriji juniorki i seniorki U 21. U kategoriji

jeno prvo mjesto na Svjetskom kupu u Umagu u kategoriji -50 kg borbe.

Najuspješnije ekipe, trener i sportski radnik Najuspješnija sportska ekipa u muškoj konkurenciji je Šahovski klub Bihaæ, za osvojeno treæe mjesto u Premijer ligi BiH. U `enskoj konkurenciji najuspješnija ekipa je ­enski rukometni klub Bihaæ, za osvojeno peto mjesto u Premijer rukometnoj ligi BiH. Za najuspješnijeg trenera u

 Najbolji trener i sportski radnik

2016. godini izabran je Nijaz Musliæ, trener u Karate klubu Bihaæ, nosilac majstorskog zvanja u karateu crni pojas 6. dan, odgojio generacije bihaækih karatista Meðu najznaèajnije rezultate u ovoj godini su rezultati Ajle Mahmutoviæ, Aldina Mahmutoviæa, prvo mjesto Venecija Kup, te Emila Sadikoviæa, prvo mjesto na Balkanskom prvenstvu u kategoriji djeca, èiji su takmièari višestruki prvaci BiH. Najuspješniji sportski rad-

nik je Fikret Beèiæ, predsjednik Judo kluba Una. U 2016.godini JK Una je bio tehnièki organizator tri veoma znaèajna takmièenja, a to su: Balkansko prvenstvo u judou za juniore, Dr`avno prvenstvo za djecu i kadete, te Meðunarodni judo kup Una na kojem je uèestvovalo 405 takmièara iz 44 kluba. Dobitnik priznanja Olimpijskog komiteta za 2016.godinu.

Priznanja za školski sport, dr`avne prvake i nadarene sportaše Najuspješniji uèenik /sportaš u protekloj godini je Muhamed Dizdariæ (košarka) iz OŠ ”Harmani 2, a

Sportski savez grada Bihaæa posthumna priznanja dodijelio je Juri Bašiæu - Papecu. Za NK Jedinstvo odigrao je preko 600 utakmica. Poslije igraèke karijere posvetio se trenerskom poslu na kojem je otkrio dosta talenata koje je na kraju vodio i u seniorskom pogonu. Pratio je sve kategorije Jedinstva sve do svoje smrti. Priznanje je dodijeljeno i za Midhada Èelebiæa, dugogodišnjeg igraèa Košarkaško invalidskog kluba Una Sana iz Bihaæa, koji je ostavio neizbrisiv trag u sportu za osobe sa invaliditetom. Sa svojim klubom je uèestvovao na brojnim turnirima širom Evrope, a osvajaè je i nekoliko titula prvaka BiH. Posebna priznanja dodijeljena su i pojedincima koji su ostvarili zapa`ene sportske rezultate u 2016. godini. Priznanja su dobili Amir

Bašanoviæ, (BK Bihaæ) osvajaè Premijer lige u biciklizmu, Rasim Junuzoviæ (ultramaratonac), istrèanih 246,8 km ultramaraton Spartathlon u Grèkoj za 35 sati i 39 minuta, Ibrahim Gveriæ (KBS Zino) za ostvarene rezultate u kickboxingu, Uma Bobiæ (KK Bosna XXL), iako samo sa 13 godina zabilje`ila je nastup u reprezentaciji BiH U-16 djevojke u košarci, ­enski kuglaški klub Una za ostvarene odliène sportske rezultate, iako su zbog nepostojanja adekvatne kuglane prisiljene da svoje domaæe utakmice igraju u Bosanskoj Gradišci, èlanice ovog kluba su osvojile 2. mjesto u Premijer ligi BiH, te su aktualne osvajaèice kup takmièenja za 2016. godinu, Ervin Galiæ (Karate klub Bihaæ) za osvojeno treæe mjesto na Balkanskom prvenstvu za seniore, Nerman Fatkiæ (Karate klub Bihaæ) za osvojeno treæe mjesto na Venecija kupu, Ajdin Æehiæ (Karate klub Bihaæ) za osvojeno prvo mjesto ekipno na Euro kupu, Brdsko biciklistièki klub Daj krug za osvojeno prvo mjesto Premijer lige BiH u brdskom biciklizmu, Senad Æatiæ (trener KBS Zino) za ostvarene rezultate takmièara u protekloj godini, Emil Sadikoviæ (Karate klub Bihaæ) za osvojeno prvo mjesto na SK u Umagu, 1. mjesto BP, 1. mjesto DP u kategoriji djeca + 55 kg borbe, Sara Rizviæ/Elvedin Šiljdediæ (duo SPC Virus) za osvojeno 3.mjesto na Svjetskom prvenstvu u showdanceu. Specijalne nagrade Sportskog saveza u 2016. godini dobili su Husein Haviæ za preko 40 godina rada i takmièenja u body buildingu, osvajaè je i brojnih priznanja te Nermin Stambolija, za medijsku promociju sportaša i njihovih rezultata. Priredio: E. Alagi}

BROJ: 1079  

Unsako-sanske novine Krajina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you