Page 1

Vjernicima katoli~ke vjeroispovijesti,

www.camelija-osiguranje.com • camelija

Sretan Bo`i}

bih.net.ba

BANJA LUKA

Sandi Zuli} str. 20 najmenad`er, Una consulting najkompanija PETAK, 23. decembar/prosinac 2016. godine, Biha}

Godina XXI

Broj: 1078

KANTONALNI ZVANI^NICI POSJETILI POLICIJSKU UPRAVU BU@IM

Prioritet adekvatan smje{taj IZ FEDERALNOG BUD@ETA U 2017. GODINI

USK-u dva miliona KM Delegacija kantonalne izvr{ne vlasti predvo|ena premijerom Huseinom Ro{i}em boravila je u Sarajevu u radnoj posjeti Predstavni~kom domu Federalnog parlamenta BiH. Prije po~etka vanrednog zasjedanja Predstavni~kog doma, na kojem je razmatran Prijedlog bud`eta Federacije za 2017. godinu, premijer Ro{i} je razgovarao s federalnim premijerom Fadilom Novali}em i zastupnicima o grant sredstvima namijenjenim za Unsko-sanski kanton. Rije~ je o dva miliona KM koji }e kroz predlo`eni federalni bud`et za narednu godinu biti osigurani, istakla su dvojica premijera po zavr{etku sastanka. Nakon posjete Predstavni~kom domu Parlamenta F BiH, delegacija USK odr`ala je jo{ nekoliko sastanaka s ~lanovima Federalne vlade i Vlade Kantona Sarajevo.

Ministar unutra{njih poslova u Vladi Unsko-sanskog kantona Ervin Bibanovi} i premijer USK-a Husein Ro{i} posjetili su op}inu Bu`im. Ministar Bibanovi} i premijer Ro{i} obi{li su i Policijsku upravu u Bu`imu te razgovarali o op}oj sigurnosnoj situaciji i uvjetima za rad policije u ovoj op}ini. Ve} godinama Bu`im ~eka na rje{avanje adekvatnog smje{tajnog prostora za ovu instituciju, a premijer i ministar potvrdili su opredijeljenost da se radi na rje{avanju problema i unaprje|ivanju standarda policije, te }e i rje{avanje smje{tajnog prostora policije u Bu`imu biti jedan od prioriteta u ovoj oblasti.

www. usnkrajina.com.ba e-mail:usnovine bih.net.ba

USPJESI VELIKOKLADU[KIH METALACA

Adem Ibrad`i},

Nermin Ale{evi},

str. 11

vlasnik “A.D.S.I. suvlasnik i monta`a” direktor Vrnogra~ str. 14 “Airvent” d.o.o. NACIONALNI PARK “UNA” BILJE@I JO[ JEDNU REKORDNU GODINU

Generator Bud`et 216,3 sveukupnog miliona KM str. 2 razvoja str. 4 i 5 VLADA USK-a

BIHA]

Uz povoljno vrijeme radovi na lokaciji Jezero - str. 6 Privilica gotovi za oko mjesec dana

cijena 1 KM

GODI[NJICE

JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK

Husein Hilmi ef. Duri}, ma|arski str. 7 muftija

Zaklju~eni ugovori sa izvo|a~ima zimskog odr`avanja cesta str. 2 (1931. - 1936.)


2

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK

Zaklju~eni ugovori sa izvo|a~ima zimskog odr`avanja cesta JU "Direkcija regionalnih cesta USK" ovih je dana zaklju~ila ugovore sa izvo|a~ima na redovnom zimskom odr`avanju regionalnih cesta na podru~ju Unsko-sanskog kantona. Za pet lotova posao su dobila poduze}a: "KovGrad" Bu`im, "I-Selimovi}" Cazin, "Behi} Sanny Boy " Biha} i firma "Divel" Sanski Most dva lota. Ugovori su zaklju~eni krajem pro{le sedmice a zbog ~ega se ~ekalo ovoliko dugo, v.d. direktora Enver Mustafi} poja{njava: - Na `alost, nije se uradilo ono {to je trebalo uraditi u zakonskom roku, a to je svakako redovno odr`avanje. Direkcija putem tendera nije uspjela ugovoriti ni ljetno a ni zimsko odr`avanje

regionalnih cesta. Razlozi su u prvom redu pravna regulativa i komliciranost Zakona o javnim nabavkama koji izvo|a~ima omogu}ava da se `ale u nedogled. Druga stvar po mom mi{ljenju je ta {to izvo|a~i poku{avaju na krivi na~in do}i do posla. Tre}i razlog, zbog kojeg se sva procedura otegla je taj {to je prija{nja struktura vlasti zakasnila s raspisivanjem tendera za izbor izvo|a~a radova, znaju}i da se i prije vodio postupak preko dvije godine vezano za redovno odr`avanje iz istih razloga i opet je tender raspisan tek u martu ove godine. Posljedice su uslijedile kasnije - isti~e Mustafi}. Mustafi} je du`nost vr{ioca direktora preuzeo 26. augu-

sta ove godine i tromjese~ni mandat mu je istekao 26. novembra. Po preuzimanju du`nosti, uz suglasnost Nadzornog odbora, od Vlade je zatra`io odobrenje za izdvajanje 535.000 KM za odr`avanje regionalnih cesta kako bi iste koliko-toliko zadovoljavale stanje prije zime. To se odnosilo na sanaciju udarnih rupa, ko{enje trave i sje~u {iblja uz cestu. Da nije bilo `albi taj dio radova bi davno bio zavr{en. - Pitanje redovnog odr`avanja regionalnih cesta je napokon rije{eno. Kroz pregovara~ki postupak pozvali smo sedam izvo|a~a da ga u~inimo {to transparentnijim i konkurentnijim, ali i kako bi do{li do {to povoljnije

Direkcija regionalnih cesta je bukvalno u zadnji ~as izna{la rje{enje da ne bi do{li u situaciju totalnog saobra}ajnog kolapsa na regionalnim putevima USK. Du`ina regionalnih cesta u USK je oko 500 km od ~ega 360 pod asfaltom

BIHA]: U OKVIRU PROJEKTA “ZA[TI]ENA PODRU^JA ZA PRIRODU I LJUDE�

Forum za odr`ivi razvoj turizma U okviru projekta "Za{ti}ena podru~ja za prirodu i ljude", terenski projekt Una, u Biha}u je u ~etvrtak, 22. decembra, odr`an Forum za odr`ivi razvoj turizma.

Uz rezime rada u 2016. godini, prezentiran je Strate{ki marketing plana koji }e poslu`iti kao smjernica za izgradnju prepoznatljivosti destinacije Naciona-

lnog parka "Una", s posebnim akcentom na kreiranje turisti~kih proizvoda i jasnim ciljem ostvarivanja ve}eg prihoda od turizma, a samim time lokalnog ekonomskog razvoja. Ovom prigodom su prezentirani i rezultati mapiranja interesnih strana za {ire podru~je Nacionalnog parka "Una" koji }e dati jasnu sliku utjecaja na proces dono{enja odluka i pove}ati razumijevanje svih dionika klju~nih za implementaciju plana ekonomske revitalizacije za{ti}enog podru~ja Una. / N. Pirali}

cijene radova. Postignutim dogovorima s odabranim firmama u tome smo i uspjeli, a vrijeme }e to pokazati, isti~e Mustafi}. Prema najavama meteorologa vremenski uvjeti }e se uskoro pogor{ati i Direkcija regionalnih cesta je bukvalno u zadnji ~as izna{la rje{enje da ne bi do{li u situaciju totalnog saobra}ajnog kolapsa na regionalnim putevima USK. Du`ina regionalnih cesta u USK je oko 500 km od ~ega 360 pod asfaltom. Ina~e, zimsko i ljetno odr`avanje regionalnih puteva na podru~ju Unsko-sanskog kantona svrstavaju se u kategoriju redovnih djelatnosti Direkcije cesta USK-a. U vanredno odr`avanje se ubraja obnavljanje i zamjena kolovoznog zastora, pobolj{anje sistema odvodnje i ure|enje raskrsnica. Za ugovorene projekte vanrednog odr`avanja, ukupno deset, u poslovnoj 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 837.122 KM. Pribli`no ista suma je za ove namjene bila i u 2015. godini. Za kapitalne izdatke u {to spada rekonstrukcija i modernizacija regionalnih cesta, sanacija klizi{ta i izgradnja mostova, ukupno s prenesenim ugovorima iz protekle u ovu godinu i ovogodi{nje ugovore planirana su sredstva u iznosu od 1,544.047 KM. Radi se o devet projekata. Od planiranih sredstava do sada je realizirano 1,295.802 KM. / N. Pirali}

33. SJEDNICA

VLADE KANTONA Suzbijanje sive ekonomije je jedan od ciljeva

VLADA USK-a

Bud`et 216,3 miliona KM Nakon {to je Skup{tina prihvatila Nacrt bud`eta i Ministarstvo financija, provelo javnu raspravu ura|en je Prijedlog bud`eta Unsko-sanskog kantona koji je upu}en Skup{tini Unsko-sanskog kantona koja bi, shodno ~lanu 32. Zakona o bud`etima u Federaciji BiH, Bud`et za narednu fiskalnu godinu trebala usvojiti do 31. decembra ove godine. U skup{tinsku proceduru upu}en je i Prijedlog zakona o izvr{enju bud`eta za 2017. godinu. Ovim Zakonom se ure|uje struktura prihoda i primitaka te

Vlada USK-a, dala je suglasnost za izradu monografije povodom 25. godi{njice formiranja 5. korpusa A RBiH

rashoda i izdataka bud`eta i njegovo izvr{avanje, prioriteti pla}anja, obim, zadu`ivanja i garancije, upravljanje javnim dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obaveze korisnika bud`etskih sredstava, ovla{tenje Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u izvr{avanju bud`eta, kazne za neispunjenje obveza te druga pitanja vezana uz izvr{enje bud`eta. Na prijedlog D`evada Malko~a, ministra za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada USK-a, dala je suglasnost Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida da u povodu obilje`avanja 25. godi{njice formiranja 5. korpusa AR BiH planira i provede aktivnosti, pripremi i izradi monografiju o 5. korpusu. Nosioci izrade monografije bit }e komandanti 5. korpusa AR BiH, kazao je ministar Malko~.

Novi Zakon o turizmu Od turizma, za sada, korist imaju samo pojedini


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

IZ ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA USK

Po~ela uplata premija Uplate po~ele od 15. decembra 2016. a krajnji rok je 30. april 2017. godine. Visina premije ostala na pro{logodi{njem nivou, 20 KM po osiguranom licu Sva osigurana lica premije mogu uplatiti li~no. Tako|er im je omogu}eno da na jednoj uplatnici izvr{e uplatu i za ~lanove svoje porodice, uz obavezno upisivanje njihovih jedinstvenih mati~nih brojeva. Uplatu premije za 2017. godinu nadle`na poslovnica ZZO }e evidentirati u zdravstvenu legitimaciju osiguranog lica. Nakon {to se utvrdi pripadnost osiguranog lica jednoj od kategorija, u zdravstvenu legitimaciju osiguranog lica

unosi se podatak da je isto oslobo|eno pla}anja neposrednog u~e{}a u tro{kovima zdravstvene za{tite za teku}u godinu, te isto ovjerava potpisom i pe~atom Zavoda. Lica prijavljena na zdravstveno osiguranje kod nadle`nih organa uprave Kantona, pod rednim brojem 10., 11. i 12. su oslobo|ena neposrednog u~e{}a u tro{kovima kori{tenja zdravstvene za{tite kada ih osigurava organ uprave Kantona nadle`an za poslove socijalne i zdravstvene za{tite, i to za djecu od ro|enja do polaska u osnovnu {kolu i za lica nakon navr{enih 65 godina `ivota, kao i u~enici do 18 godina koje osigurava organ uprave Kantona nadle`an za obrazovanje. N. Pirali}

Od neposrednog u~e{}a u tro{kovima zdravstvene za{tite oslobo|ena su sljede}a osigurana lica: 01. Osigurana lica koja primaju stalnu nov~anu pomo} po propisima o socijalnoj za{titi i lica smje{tena u ustanovama socijalne za{tite 02. Porodice {ehida i poginulih boraca 03. Ratni vojni invalidi shodno procentu invalidnosti 04. Nezaposleni demobilisani borci koji zdravstvenu za{titu ostvaruju putem Kantonalnog ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida 05. Raseljena lica koja imaju svojstvo osiguranog lica po tom osnovu 06. Du{evni bolesnici koji zbog prirode i stanja bolesti mogu ugroziti svoj `ivot i `ivot drugih lica ili o{tetiti materijalna dobra 07. Oboljeli od progresivnih nervno-mi{i}nih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleskleroze 08. Lica kojima je izvr{ena transplantacija bubrega i lica koja su donori bubrega 09. Dobrovoljni davaoci krvi koji su zdravstveno osigurani, koji su darivali krv deset i vi{e puta

Lica pod rednim brojevima 10, 11 i 12 oslobo|ena su pla}anja premije ako ih osigurava organ uprave Kantona 10. Djeca od ro|enja do navr{enih 15 godina `ivota 11. Stariji maloljetnici do 18 godina `ivota i 12. Lica nakon navr{enih 65 godina `ivota.

RO[I] I FAZLI] PRECIZIRALI AKTIVNOSTI KANTONALNE I GRADSKE VLASTI

Timovi za zajedni~ke programe Husein Ro{i}, premijer Unsko-sanskog kantona i [uhret Fazli}, gradona~elnik Biha}a, odr`ali su radni sastanak na kojem su precizirali zajedni~ke aktivnosti kantonalne i gradske vlasti s ciljem unaprje|enja privrednog i dru{tvenog

V

lada Unsko-sanskog kantona na pro{lotjednom zasjedanju, izme|u ostalog, utvrdila je Prijedlog zakona o turizmu USK. Sistemske manjkavosti, lo{e koncipirani zakonski propisi u oblasti turizma doveli su do izra`ene evazije boravi{ne takse pa je dr`ava uskra}ena za javni prihod koji joj pripada. Ure|enje oblasti turizma spada u zajedni~ku nadle`nost Federacije Bosne i Hercegovine i kantona pa se ukazala potreba da Unsko-sanski kanton s odre|enim specifi~nostima zakonski uredi ovu djelatnost. Dosada{nja Turisti~ka zajednica koja je bila nosilac odre|enih turisti~kih aktivnosti ovako organizirana nije uop}e koristila pru-

3

`aocima niti korisnicima turisti~kih usluga. Turisti~ku zajednicu, po novom zakonu koji je pro{ao javnu raspravu, osniva Unsko-sanski kanton. Jedan od ciljeva Zakona je i suzbijanje sive ekonomije u oblasti turizma, ali i bolja za{tita korisnika turisti~kih usluga, pove}anje bud`etskih i vanbud`etskih prihoda, za{tita tr`i{nog natjecanja i doprinos ve}oj profesionalizaciji djelatnosti, a sve u funkciji planiranog razvoja ove oblasti. Kroz nove zakonske propise pored ciljeva osnivanja, djelatnosti i zadataka, pravnog statusa, javnosti rada, organa upravljanja, financiranja i prihoda od boravi{ne takse, definira se na~in pla}anja, na~ina prijave i odjave turista, na~in kori{te-

razvoja grada Biha}a. - Suradnja s lokalnim zajednicama mora biti intenzivna i klju~ni je element u planiranju prioriteta razvoja, a Kanton }e partnerski raditi na pripremi i realizaciji klju~nih projekata potvrdio je premijer Ro{i} opredjeljenje Vlade USK da poma`e razvoj grada Biha}a i op}ina u sastavu Unsko-sanskog kantona s ciljem sveukupnog razvoja ovog dijela BiH. Na sastanku je dogovoren zajedni~ki nastup prema vi{im nivoima vlasti u BiH kad su u pitanju kapitalni infrastrukturni projekti. Kantonalni premijer informirao je gradona~elnika Biha}a o nedavnom radnom posjetu Vladi F BiH gdje je, u razgovoru s federalnim premijerom Fadilom Novali}em, kandidirao projekte od interesa za razvoj Biha}a i op}ina Unsko-sanskog kantona. Gradona~elnik Fazli} predlo`io je formiranje zajedni~kih timova gradske i kantonalne vlasti koji }e raditi na pripremi kvalitetnih programa za koje postoji interes ozbiljnih investitora. nja i raspore|ivanja boravi{ne takse. Vlada je utvrdila i uputila Skup{tini USK na raspravu po hitnom postupku Nacrt odluke o izmjenana i dopunama Bud`eta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu. Odlukom Skup{tine USK-a sa vanredne sjednice odr`ane 12. decembra zadu`ena je Vlada kantona da osigura sredstva u bud`etu za {kolsku 2016/17 godinu za isplatu pla}a zaposlenim u K[C "Ivan Pavao II" u Biha}u. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta uputilo je Ministarstvu financija zahtjev za izmjenu bud`eta za 2016. godinu kako bi se osigurala potrebna sredstva i to unutra{njom preraspodjelom izme|u bud`etskih korisnika,

tako da ne}e do}i do pove}anja ukupne mase sredstava planirane u bud`etskom rebalansu za 2016. godinu. Razmatrana je i usvojena informacija o primjeni standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na podru~ju kantona u dijelu koji se odnosi na realizaciju sati preko norme. Zadu`eno je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da sa~ini prijedlog izmjena i dopuna standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja u suradnji sa akademskom zajednicom koja }e osigurati pokrivenost nastave i optimalno optere}enje nastavnika i suradnika zasnovano na jasno definiranim kriterijima.

KO M E N TA R

Rupa na svirali PI[E: Safet HRNJICA Svim onim {to ozbiljnije prate ovda{nja politi~ka doga|anja, a pogotovo ona koja se ti~u lokalne razine vlasti, nije te{ko zaklju~iti zbog ~ega su nakon odr`anih lokalnih izbora neki od najutjecajnijih politi~ara iz SDA izabrane nezavisne na~elnike u Unsko-sanskom kantonu pozvali da ~im prije podnesu ostavke. U ime stranke sa najve}im brojem osvojenih mandata u sedam op}inskih i Gradskom vije}u Biha}a tada je svima neposredno i posredno poru~eno da izabrani nositelji funkcija u izvr{noj vlasti ovda{njih lokalnih zajednica uspje{ni mogu biti samo ako u zakonodavnoj vlasti budu imali i njihovu podr{ku. Prema onome {to se o dosada{njem funkcioniranju lokalne izvr{ne vlasti u Unsko-sanskom kantonu moglo ~uti i vidjeti posve je bjelodano da najve}ih problema ima Zlatko Huji}, nezavisno izabrani na~elnik Bosanskog Petrovca. U gotovo istoj situaciji je i Armin Halitovi}, na~elnik Bosanske Krupe koji je potezima nove vije}ni~ke ve}ine primoran da se nakon dvije odr`ane sjednice Op}inskog vije}a umjesto rje{avanjem problema gra|ana bavi pitanjima od kojih na kraju koristi ne}e imati niko. Sa najve}im problemima ve} nakon prve sjednice Op}inskog vije}a suo~io se Zlatko Huji}, na~elnik Bosanskog Petrovca, kojem su vije}nici tamo{nje ve}ine iz reda SNSD-a SDA i DF-a dali do znanja {ta misle o njegovoj politi~koj nezavisnosti. Kao vjerojatni odgovor na njegov skora{nji novinski intervju u kojem je ~elnicima spomenute vije}ni~ke ve}ine poru~io da ne}e saviti ki~mu i da }e se do kraja boriti protiv {umarskog lobija i li~nih interesa lokalnih strana~kih lidera, vije}nici SNSD-a, SDA i DF-a na{li su na~ina kako da Huji}u skre{u krila. Zna~ajno su mu smanjili pla}u i uveli moratorij da novog zapo{ljavanja u organima lokalne uprave ne}e i da ne mo`e biti bez suglasnosti ve}ine u OV Bosanskog Petrovca. Uvjeren da su ove i ostale odluke donesene kr{enjem Poslovnika OV i drugih zakonskih propisa, Huji} je najavio da }e svim dopu{tenim pravnim sredstvima stati ukraj revan{izmu lokalnih politi~kih mo}nika koji su na najbolji na~in pokazali da su im interesi gra|ana Bosanskog Petrovca zadnja rupa na svirali. [to se ostalih lokalnih zajednica ti~e mo`e se re}i da problema nema jedino tamo gdje se na istom politi~kom kolosijeku nalaze nositelji funkcija u lokalnoj zakonodavnoj i izvr{noj vlasti. Briga kakvih imaju na~elnici Bosanske Krupe i Bosanskog Petrovca za sada nemaju u Cazinu, Bu`imu, Sanskom Mostu i Velikoj Kladu{i. Ovom spisku pridodati se mo`e i Klju~ uz uvjet da ve}inu u toj lokalnoj zajednici nastavi predvoditi SDP. Grad Biha} u svemu ovome je posebna pri~a. Zahva-ljuju}i, naime, vlastitom politi~kom iskustvu i opredje-ljenju da klju~ne odluke donosi transparentno i uz ma-ksimalnu medijsku upu}enost i uklju~enost gra|ana, [uhret Fazli}, biha}ki gradona~elnik, za sada uspje{no sa ve}inom vije}nika ~etiri politi~ke stranke (GS, SDP, A SDA i DF) nosi naslije|eno teretli breme i nada se da }e zajedni~kim odricanjem u prvih par mandatnih godina uspjeti biha}ki bud`et vratiti u kakvu-takvu normalu. Bilo kako, sasvim je jasno da }e odnos politi~kih snaga u lokalnim zajednicama, a pogotovo u Unskosanskom kantonu i na vi{im strana~kim i razinama vlasti i dalje primarno odlu~ivati o o(p)stanku sada{njih i/ili pravljenju nekih novih vije}ni~kih ve}ina. Primjera radi, u ovom pogledu najvi{e zavisi od postoje}e ve}ine u zakonodavnoj vlasti Unsko-sanskog kantona, ali i od toga ho}e li u centrali DF i dalje pristajati da kadrovi ove stranke budu za~in u svakom od poznatih i nepoznatih jela iz ovda{njih politi~kih kuhinja.


4

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

NACIONALNI PARK “UNA� BILJE@I JO[ JEDNU REKORDNU GODINU

Generator sveukupnog razvoja P

rotekla 2016. godina za Nacionalni park Una bila je jedna od najplodonosnijih od osnivanja ovog javnog poduze}a. Menad`ment na ~elu s direktorom Amarildom Muli}em generalno je zadovoljan poslovanjem u protekloj godini bez obzira na odre|ene te{ko}e koje je ovo preduze}e imalo kada je u pitanju ambijent u kojem posluje i implementira Zakon o nacionalnom parku u skladu s raspolo`ivim kapacitetima i mogu}nostima. Kada je u pitanju primarna djelatnost NP "Una", a to je za{tita, o~uvanje prirodnih i svih drugih vrijednosti na podru~ju parka koje su evidentirane i zbog kojih je Vlada Federacije BiH gornji tok rijeke Une i proglasila za{ti}enim podru~jem odnosno Nacionalnim parkom Una, iz godine u godinu i u ovom segmentu ostvareni su zavidni rezultati. Nakon pet i pol godina od po~etka uspostave i razvoja Nacionalnog parka ovo javno preduze}e omogu}ilo je mnogim mladim ljudima da steknu prva radna iskustva. Tokom pet i pol godina vi{e od 100 ljudi imalo je priliku da radi i stekne prva radna iskustva, ali i radne navike i odgovornost, {to je veoma bitno u dana{nje vrijeme. JP NP "Una" ispunio je zada}u u skladu sa svojim programom, planom i o~ekivanjima.

Trend rasta posjeta - Tu prije svega mislim na poslove koji su vezani za promociju Nacionalnog parka u BiH, regionu i {ire, odnosno na ciljanim turisti~kim tr`i{tima {to se iz godine u godinu reflektira na pove}anje broja posjeta u za{ti}enom podru~ju. Broj posjeta iz godine u godinu raste i mo`emo re}i da smo u zadnjih pet godina kao za{ti}eno podru~je u regionu koje ima najve}i trend rasta kada je u pitanju ekonomska valorizacija ovog prostora u procentualnom iznosu. Od 2011. godine do danas bilje`imo preko 200 posto trend rasta kada su u pitanju posjete s pla}enim ulaznicama u ovom za{ti}enom podru~ju - ka`e Amarildo Muli}, direktor NP "Una". Sve vi{e interesnih skupina i pojedinaca prepoznaje NP "Una" {to je veoma bitno za perspektivu razvoja ovog dijela razvoja Bosne i Hercegovine. Sve vi{e je lokalnog stanovni{tva s podru~ja NP "Una", iz mjesnih zajednica

Martinbrod, Kulen-Vakuf, Ora{ac i drugih koji prepoznaju mogu}nosti i sve vi{e ih ostvaruje odre|ene benefite od turisti~kog prometa. Sve vi{e ljudi se uklju~uje u skladu sa svojim kapacitetima, mogu}nostima, znanjima i idejama u turisti~ki promet prodajom svojih proizvoda i usluga na ku}nom pragu. - Turizam u za{ti}enim podru~jima i jeste ustvari na neki na~in izvoz na ku}nom pragu i mi kao upravitelj rade}i svoj posao stvaramo ambijent za odr`ivi razvoj i mogu}nosti za ljude koji tu `ive i koji imaju interesa da

Benefiti su osjetljivi i vidljivi ve} tokom ove godine i na podru~ju grada Biha}a, ali i ostalih op}ina u Unsko-sanskom kantonu. Na temelju procjena grad Biha} od po~etka razvoja NP "Una" u periodu od pet do {est mjeseci tokom godine ima veoma sna`an ekonomski utjecaj na turisti~ki promet koji je vezan za grad Biha}, ali i za ostale dijelove Unskosanskog kantona. U narednom periodu razvoja Nacionalnog parka s pove}anjem broja gostiju u ovom dijelu BiH i uvezivanje turisti~ke ponude na podru~ju Unsko-

iznosio 64.000 posjeta s pla}enim ulaznicama odnosno odre|enom uslugom NP "Una", a kako je 80 posto teritorije NP "Una" slobodno za posjetu i primjenu odre|enih sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti u tom podru~ju, procijenjeno je da je u ovoj godini NP "Una" posjetilo vi{e od 100.000 posjetilaca uklju~uju}i i broj od 64.000 sa pla}enim ulaznicama. To je u odnosu na prethodnu godinu, koja je isto tako do tada bila rekordna, pove}anje za 30 posto. Pro{le godine imali smo 50.000 posjeta tako da o~ekujemo da }emo

gla{ava neophodne investicije u NP "Una". Rije~ je o putnoj infrastrukturi koja po-vezuje glavne odnosno osno-vne atrakcije u NP. To je putna infrastruktura vezana za ulaze 1, 2 i 3 u NP "Una" prema [trba~kom buku. Modernizacijom i asfaltiranjem tih puteva, uz pove}anje posjeta i ostalih usluga zasigurno bi na podru~ju NP stvorili uvjete za br`i, kvalitetniji i prosperitetniji razvoj ne samo Nacionalnog parka nego i uop}e ovog dijela BiH. Na takav na~in bio bi omogu}en i zna~ajniji povratak raseljenih osoba na svoja ognji{ta, a stvorili bi i bolji

- Uprava NP "Una " bilje`i pove}an trend i kvalitet u svim segmentima poslovanja - Nacionalni park ne gledaju kroz prizmu administrativnog podru~ja koja je za{ti}eno i definirano na povr{ini od 19.800 hektara nego kao podru~je koje ima multiplikativne efekte na cijelu ekonomiju u podru~ju nacionalnog parka se uklju~uju u turisti~ki promet prodavaju}i svoje usluge i proizvode. Dakle, u podru~ju NP sve je vi{e privatne inicijative kada su u pitanju smje{tajni kapaciteti. Sve vi{e stanovnika vi{ak svoga stambenog prostora pretvaraju u sobe, apartmane i sli~no i na takav na~in se uklju~uju u turisti~ki promet nude}i usluge smje{taja u svojim doma}instvima. Izuzetan primjer je u MZ Ora{ac u kojoj do sada nije bilo prijavljenih smje{tajnih kapaciteta, a sada tu ve} imamo prve registrirane iznajmljiva~e. U Kulen-Vakufu se ve} podi`e nivo kvaliteta usluge kada su u pitanju smje{tajni kapaciteti, tako|er i u pogledu ugostiteljskih usluga, ali i na podru~ju Martinbroda.

sanskog kantona i {ire, rezultirat }e pove}anjem broja posjeta i drugim op}inama i gradovima na podru~ju Unsko-sanskog kantona. S obzirom na sve ove pokazatelje mo`emo re}i da turizam u Unsko-sanskom kantonu ima tendenciju porasta kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Statisti~ki gledano iz godine u godinu Bosna i Hercegovina pove}ava i prihode, ali i posje}enost kada su u pitanju turisti~ke posjete na{oj zemlji. - Zadovoljni smo sa sveukupnim brojem posjeta s tim da je ova godina opet rekordna po broju posjeta ovom za sada jedinom nacionalnom parku u Federaciji BiH. Sa 29. novembrom ove godine broj posjeta NP "Una" je

do kraja ove godine jo{ pove}ati broj posjeta na 65.000 i ostvariti pove}anje od 30 posto. To je enormno pove}anje pogotovo uzimaju}i u obzir ~injenicu da nije bilo nekih posebnih infrastrukturnih zahvata ili investicija u podru~ju nacionalnog parka pogotovo onih koje su nu`ne kako bi se pobolj{ao i stvorio ambijent za bolje upravljanje kada je u pitanju za{tita i o~uvanje prirodnih i svih drugih vrijednosti, ali isto tako i ambijent koji bi omogu}io pove}anje broja posjeta - isti~e direktor Muli}.

Prioritet putna infrastruktura Ve} nekoliko godina uprava NP "Una" kao prioritet na-

ambijent za lokalno stanovni{tvo i privredne subjekte da se uklju~e sa svojom ponudom u turisti~ki promet. Imali bi iz godine u godinu pove}an broj posjetilaca, a turisti bi se sve vi{e zadr`avali na ovim prostorima, ne samo u NP, nego i u gradu Biha}u i u Unsko-sanskom kantonu. Na takav na~in turizam bi postao privredna grana broj jedan kada je u pitanju ovaj dio BiH i od njegovih benefita, pored pojedinaca, privrednih subjekata, veliku korist imala bi dr`ava. To bi se ogledalo kroz poja~ano punjenje bud`eta gradova i op}ina, odnosno kantona i Federacije BiH. Drugi, ve} godinama nagla{avani prioritet je povezivanje i zavr{etak dionice

regionalnog puta R 408 Kulen-Vakuf - Martinbrod, ~ime bi pove}ali atraktivnost Nacionalnog parka pogotovo za organizirane grupe posjetilaca odnosno turisti~ke agencije koje `ele da br`e i kvalitetnije dovezu svoje goste do najposje}enijih destinacija. Pored [trba~kog buka i Martinbrod je svakako jedna od destinacija za koju vlada ogroman interes, ali i za Kulen-Vakuf koji predstavlja najurbaniji dio NP. Pove}an je interes za sportski ribolov u podru~ju parka, za flay fishing revire. Ostvareno je vi{e od 6.000 posjeta kada je u pitanju sportski robolov {to doma}ih {to inostranih gostiju. Najve}e atrakcije kada su u pitanju adrenalinski oblici turizma su rafting i kajak na divljim vodama. Najposje}enija eta-pa za rafting nalazi se u podru~ju NP na relaciji od [trba~kog buka do naselja Lohovo gdje u organizaciji ovda{njih agencija koje se komercijalno bave pru`a-njem usluga raftinga i kajaka na divljim vodama posjetioci odnosno turisti dolaze u podru~je NP i u`ivaju u ljepotama i adrenalinskoj vo`nji Unom. Oko 200 kilometara je ozna~enih pje{a~kih i biciklisti~kih staza, a namjera je i dalje oboga}ivati podru~je Nacionalnog parka u svakom smislu. U Upravi NP "Una " ka`u da bilje`e pove}ani trend i kvalitet u svim segmentima poslovanja. NP, ka`u, ne gledaju kroz prizmu administrativnog podru~ja koje je za{ti}eno i definirano na povr{ini od 19.800 hektara nego ono ima multiplikativne efekte na cijelu ekonomiju u podru~ju parka. U periodu od maja do oktobra smje{tajni kapaciteti posebno na podru~ju grada Biha}a 100 posto su popunjeni. U {pici sezone nemogu}e je prona}i slobodan krevet u ovom dijelu BiH {to govori da turizam postaje veoma zna~ajna grana privrede i naoko je vidljivo da se najvi{e investicija u zadnjih pet, a posebno u posljedjne tri godine, odnosi na ulaganja u izgradnju i modernizaciju smje{tajnih kapaciteta i drugih objekata ove vrste, ali i ostalih ugostitetljskih i objekata u kojim se rade uslu`ne djelatnosti koje su vezane za turisti~ki promet. - Ono {to moramo zajedni~ki raditi je uvezivanje turisti~ke ponude na podru~ju USK. Nedostatak Zakona o


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

5

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

turisti~kim zajednicama je doveo do toga da mi nemamo vi{e turisti~ku zajednicu koja bi trebala obavljati zada}e vezano za promociju turisti~kih potencijala, ponude i svih vrijednosti, gdje bi mogli zajedni~ki planski raditi i pojavljivati se na turisti~kim tr`i{tima. Smatramo da imamo potrebu da dobijemo novi Zakon o turizmu, ali isto tako i Zakon o ugostiteljstvu i na nivou Kantona odnosno Federacije kako bi se omogu}ilo ljudima koji imaju mogu}nost da se bave turisti~kim i ugostiteljskim djelatnostima, brzu registraciju, manje takse, i mogu}nost onima koji `ive i rade u podru~jima koja su vezana za sezonsko poslovanje da se registriraju kao dopunska djelatnost, da pla}aju porez na osnovu pau{ala i da na takav na~in

Novi pogon za prijenos i distribuciju elektri~ne energije u Sanskom Mostu sve~ano je pu{ten u upotrebu u prisustvu predstavnika kompanije "Elektroprenos BiH" i op}ine Sanski Most. Radi se o izuzetno zna~ajnom projektu za Sanski Most, a njegova vrijednost iznosi 920 hiljada maraka, istakao je Mato @ari}, generalni direktor "Elektroprenosa". On je izjavio kako je rije~ o jednom od najve}ih investicijskih poduhvata ove kompanije tokom ove godine. Vrijednost projekta je i u tome {to je u potpunosti realiziran doma}im snagama, po~ev{i od toga da su svi neophodni dijelovi proizvedeni na podru~ju Bosne i Hercegovine, a ugradnju su obavile doma}e firme predvo|ene preduze-

smanjimo efekte sive ekonomije koja je evidentna u ovom sektoru. Na takav na~in bi imali vi{e registriranih i preduze}a, i obrta, i djelatnosti. Tako bi imali u registru sve one koji se bave odre|enom vrstom djelatnosti u ovom sektoru. Time bi zasigurno i pove}ali i pobolj{ali kvalitet turisti~ke ponude i imali bi kao dru{tvo vi{e ekonomskih efekata i benefita od turizma, gdje je NP "Una" sada i ~injeni~no mo`emo re}i postao turisti~ka destinacija broj jedan u ovom dijelu BiH. JP NP "Una " je u posljednjih godinu dana zajedno s partnerima u BiH i u regionu aplicirao i radio na izradi projekata na pozive vezane za za{titu prirode, odr`ivi razvoj i pove}anje turisti~kih kapaciteta. O~ekuju da }e kao partneri ili nosioci pro}i u ~ak ~etiri projekta koji se

financiraju iz sredstava me|unarodnih donatora. - To }e nam u mnogo~emu i zakomplicirati poslove s obzirom da }emo trebati i dodatna zna~ajnija financijska izdvajanja za implementaciju tih projekata, jer se ta sredstva refundiraju. Nekoliko tih projekata vezano je za za{titu, istra`ivanje i odr`avanje odre|enih sistema u podru~ju NP, neki projekti su vezani za razvoj i pobolj{anje turisti~ke ponude. Preliminarni rezultati govore da smo na dobrom putu da dobijemo nekoliko projekata koji bi se u naredne tri do ~etiri godine implementirale na ovom podru~ju. To bi u svakom slu~aju donijelo jo{ ve}e mogu}nosti za pove}anje prepoznatljivosti podru~ja NP Una, pove}anje kvalitete i pro{irenje turisti~ke ponude, uklju~ivanje sve vi{e

SANSKI MOST

U funkciji novi pogon za prijenos i distribuciju elektri~ne energije

interesnih skupuina u poslove i aktivnosti NP, a u toku je i realizacija veoma zna~ajnog projekta u okviru velikog regionalnog projekta koji se zove Za{ti}eno podru-~je za prirodu i ljude koje na ovom podru~ju implementira WWF ADRIA. Mi smo izabrani kao jedni od dva za{ti}ena podru~ja koja }e imati poseban potprojekt odnosno terenski projekat u ukupnom iznosu od 320.000 eura koji }e se implementirati u podru~ju NP. Izvanredna je i komunikacija i suradnja s Vladom F BiH i federalnom ministricom turizma Editom \apo, koja je nedavno bila u posjeti i u prisustvu resorne ministrice manjeg bh. entiteta iskazala punu podr{ku menad`mentu NP "Una" i rezultatima koje je menad`ment na ~elu s direktorom Muli}em ostvario u proteklih pet i pol godina. - Kroz adekvatnu podr{ku vlasti na svim nivoima NP "Una" i konkretnim investicijama, prvenstveno u putnu ifrastrukturu te stavljanjem u funkciju Unske pruge, NP "Una" bi za vrlo kratko vrijeme postao ekonomsko neovisno preduze}e i jedan od najzna~ajnijih generatora sveukupnog razvoja ovog dijela Bosne i Hercegovine. Uz realno sagledavanje potreba i konkretniju podr{ku NP "Una" mo`e ovom kraju donijeti takve rezultate koji }e ovaj nacionalni park svrstati me|u {est najprepoznatljivijih turisti~kih destinacija u regionu. }em "Delling". Sanski Most }e u budu}nosti imati mnogo kvalitetnije snabdijevanje elektri~nom energijom {to se posebno odnosi na podru~je koje gravitira Bosanskoj Krupi gdje egzistira veliki broj privrednih subjekata. Njihovi problemi u snabdijevanju kvalitetnom elektri~nom energijom od sada su pro{lost. Pu{tanjem u rad novog postrojenja za prijenos elektri~ne energije van upotrebe je stavljen stari pogon izgra|en 1967. godine. Kvalitetno elektrosnabdijevanje jedan je od osnovnih preduslova za ekonomski i urbanisti~ki razvitak jedne lokalne zajednice. U ime Vlade USK-a zahvalu kompaniji za investiciju u Sanskom Mostu prenio je savjetnik premijera Jasmin Musi}.

BIHA], Ul. 502. redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 vite{ke brigade bb ra~unovodstvo: 226-488 (tel./fax); marketing: 226-485 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE� d.o.o. Redakcijski kolegij: Sanela Pa{agi}, Safet Hrnjica, direktor: Safet Hrnjica Svjetlana ^elan, i Osman Deli} izvr{na direktorica: Sanela Pa{agi} novinari : Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi}, Niha D`ani} Ninski

BO[NJA^KI INSTITUT - FONDACIJA

ADILA ZULFIKARPA[I]A

Godi{nja stipendija [ejli Jusi} Bo{nja~ki institut - Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a, dodijelio je devetu godi{nju stipendiju za najuspje{niju studenticu Univerziteta u Biha}u za {kolsku 2016/2017. godinu u iznosu 3.000 KM. Ovogodi{nja dobitnica je [ejla Jusi}, studentica druge godine Odsjeka matematikafizika Pedago{kog fakulteta Univerziteta u Biha}u. Stipendija "Adil Zulfikarpa{i}" ustanovljena je 2007. godine, po odluci vakifa Bo{nja~kog instituta Adila Zulfikarpa{i}a, a povodom dodjele diplome po~asnog doktorata pravnih nauka Univerziteta u Biha}u za izuzetno, visokomoralno i op}eljudsko djelovanje na promociji mira, tolerancije, ~uvanja identiteta bo{nja~kog naroda, doprinosu odbrane Bosne i Hercegovine, za{titi ljudskih prava, razvoju dru{tvene misli na polju pravnih i humanisti~kih nauka, politi~koj pluralizaciji BiH, dugogodi-

{njem radu na unapre|enju nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, te nemjerljivom doprinosu u razvoju nau~nog i kulturnog `ivota Bosne i Hercegovine kroz osnivanje i rad Bo{nja~kog instituta. Tom prilikom, vakif Adil Zulfikarpa{i} naglasio je da je {kolovanje i stjecanje znanja osnov za razvoj i napredak Bosne i Hercegovine, da je znanje najve}a snaga, i da se mora raditi na obezbje|ivanju mogu}nosti da se mladi obrazuju i ostanu u Bosni i Hercegovini. Stipendija predstavlja podr{ku mladima Univerziteta u Biha}u i jedan je od brojnih doprinosa Zulfikarpa{i}evoj viziji unapre|enja nauke i obrazovanja. Sve~ena dodjela stipendija uprili~ena je 20. decembra na godi{njem prijemu Bo{nja~kog instituta. Nakon dodjele stipendije odr`an je koncert studenata sarajevske Muzi~ke akademije.

SAVJET ZA EKONOMSKI RAZVOJ BIHA]A

Gradska uprava mora biti servis privredi Na inicijativu gradona~elnika [uhreta Fazli}a odr`ana je redovna sjednica Savjeta za ekonomski razvoj grada. Zahvaliv{i se na odzivu, gradona~elnik Fazli} upoznao je biha}ke privrednike koji su ujedno i ~lanovi Savjeta o trenutnoj financijsko-ekonomskoj situaciji na podru~ju grada Biha}a, uz predstavljanje osnovnih smjernica daljnjeg koncepta privrednoekonomskog razvoja grada Biha}a u narednom periodu. - Bez privrednika ovog grada, njihovih ideja, prijedloga i sugestija ne mogu kreirati bud`et i zbog toga }u kao gradona~elnik Biha}a promi-

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

jeniti na~in razmi{ljanja uposlenih u Gradskoj upravi kada je u pitanju privreda. Mi u Gradskoj upravi moramo biti servis privredi i ne trebamo na privrednike gledati kao neku drugu stranu, ve} kao partnere koji su najzaslu`niji za punjenje bud`eta kazao je Fazli}. On je privrednicima nagovijestio da }e pripremiti set mjera zahvaljuju}i kojima bi privrednici imali koristi. U tom smislu, istakao je gradona~elnik Fazli}, prepisat }e i pozitivne primjere koje su druge lokalne zajednice realizirale s ciljem podr{ke privredi.

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka

Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d.

Registarski broj: 4263024120002 Ra~un broj: 1610350008520037

DTP: Osman Deli}, Antonija Duri}, Hilmija Hrnji} PDV broj: 263024120002

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha}


6

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

aktualnosti

www.usnkrajina.com.ba

Ho}u da ka`em

PI[E: Halid ALIJAGI] Ama ba{ svake godine pred novogodi{nje praznike moj kom{ija Red`o po~ne pri~e o skrivenom blagu! Ka`e da je to pravo vrijeme za razmi{ljanje o novom po~etku, a njega nema bez para! Zbog toga se nisam iznenadio {to je neki dan ponovo po`elio da mu ispri~am pri~u o najve}oj legendi kopa~a smetli{ta. Gleda on na TV onu emisiju o nadmetanjima za kupovinu zaboravljenih mini skladi{ta, ali ka`e da tamo nema dobitaka ve}ih od 50.000 dolara. "To je malo para za novi po~etak. Zna{ kako ga ja zami{ljam: dobijem

milion eura… nako, na euro d`ekpotu, i onda… ma oro~im te pare i `ivim od kamata! Ili ljep{e re~eno, od rente! Znam ja {ta je renta, ima je kom{ija Rasim. Prije 50 godina odveo ga ro|ak u Njema~ku. Mo`da ga se sje}a{, malehan, sitan i musav. Stalno je nos bris'o rukavom li've ruke pa mu se zimi smrzne ko da je oklop. Koko{ar! Samo je koko{i krao i pek'o ih tamo na Vel'kom dolu, bilo ljeto, bila zima. Ba{ je tako govorio: "Bilo lito, bila zima, jedna koka za Rasima!" Nego deder ti meni ispri~aj moju novogodi{nju bajku o lepuziji", re~e kom{ija i osta `iv. Ovako to ide, svjetska legenda sretnika postao je jedan engleski kopa~ smetli{ta {ezdesetih godina pro{log vijeka. Jednog dana pedeset i neke, na svom radnom mjestu, Petom londonskom smetli{tu, prona{ao je nakit milionske vrijednosti. Zamalo dva miliona funti sterlinga! To je u to vrijeme bilo vi{e

Bilo lito, bila zima, jedna koka za Rasima od pet miliona ameri~kih dolara! Poslije nekoliko godina od nestanka tog kopa~a, saznalo se otkud to blago tu. Umrla starija London~anka koja nije imala nasljednike. Mati~na op}ina rasprodala namje{taj da podmiri tro{kove sahrane, a njene li~ne stvari zapakovali u najlonske kese, pa na smetli{te. Sretnog kopa~a smetli{ta zapala ona u kojoj su se nalazile fotografije i pisma. Me|u njima i neadresirana koverta s dijamantnim nakitom. Da bi prikrio svoj nalaz sre}kovi} je jo{ dvije godine kobejagi kopao po sme}u. Kad je unov~io dijamante odletio je u nepoznatom pravcu. Oti{ao u legendu. Nego, zna{ {ta, Red`o, ima i drugih na~ina da milione dobije{ na lepuziju. Eto, uze}emo, na primjer, jednog gledaoca na bejzbolu kojeg je pogodila kifla i hrenovka. Neki tamo, hajmo re}i D`o, sjedio jedne nedjelje u gledali{tu, a maskota doma}eg kluba bacao je hot dogove

publici tokom pauza. Kad ono ne{to ho}e, ona jedna kifla zavr{ila ta~no na D`oovom nosu. Zaslijepljen bijesom i senfom, odmah je podnio tu`bu protiv bejzbol tima. Tvrdio ja kako je ba~eni hot dog prouzro~io odvajanje ro`nice u njegovom lijevom oku, zbog ~ega je morao oti}i na operaciju, te da je sam ~in bacanja hot dogova opasan za publiku. Tra`io je milionsku od{tetu. Nakon kratkog razmatranja, porota je zaklju~ila kako je D`o 100 posto kriv, te da je lete}a hrana uro|eni rizik gledanja bejzbol utakmice. Uz to su zaklju~ili da je nesretnik prije incidenta bio na 175 utakmica i da mu je {ou doma}e maskote dobro poznat. On se naravno `alio i… drugi sudija je zaklju~io da mu se mora isplatiti od{teta jer rizik da te na utakmici pogodi lete}a kifla i hrenovka nije svrha prisustvovanja bejzbol utakmicama. "Znam ja jednog Akrama iz Banjaluke koji je zamalo dobio pare

na lepuziju. Imao je stan prema bolnici. Do devedesete je `ivio sa `enom, a onda su se rastali. Ona nije mogla zanijeti pa su se dogovorili, ona na svoju, a on na svoju stranu. Nakon dva-tri mjeseca '93. izi{ao je u Zagreb, pa onda u Njema~ku. Sa novom, nevjen~anom, `enom ~uvao je neku staru bogatu Njemicu. Jednog dana {etao on tako gradom kad zapada ki{a. Pravi prolom. Uleti on u nekakvu butigu skupe odje}e, oklizne se i slomi tri prsta na nozi. Tu`io on firmu i do|e na sud kad tamo ona bakica koju ~uva! Ispalo je da njena familija ima na desetine tih butiga i da je ona glavna. Naravno, dobio je otkaz, od{tetu od 50.000 eura i pismo od bakice. Ustvari, bila je to kopija testamenta u kojoj je prekri`eno njegovo i ime nove mu `ene te cifra koju je trebao dobiti. Pao je u nesvijest kad je vidio da se radi o milion eura", re~e kom{ija i ode niz mahalu. A neka te, neka te, Red`o.

PROJEKT ODVODNJE I PRE^I[]AVANJA OTPADNIH VODA U BIHA]U

Uz povoljno vrijeme radovi na lokaciji Jezero - Privilica gotovi za oko mjesec dana

ZAJEDNI^KIM ANGA@MANOM NP “UNA” I ROTARY KLUBA BIHA]

Po~ele pripreme za 14. Turisti~ki rotary voz smaragdnom dolinom rijeke Une Zbog velikog interesa za manifestaciju Rotary voz smaragdnom dolinom rijeke Une, koja }e se 2017. godine odr`ati po 14. put, u organizaciji NP "Una" i Rotary kluba Biha}, u utorak, 20. decembra, odr`ana je pres konferencija. Novinarima su se obratili Amarildo Muli}, direktor NP "Una" i Elvir Had`i}, predsjednik Rotary kluba Biha}. Ovom prilikom su iznijeli podatak da je ve} do sada rezervirano oko 60 posto planiranih kapaciteta. Ovim putem organizatori su pozvali gra|ane da ukoliko `ele biti putnici rezerviraju mjesto u najskorije vrijeme. Rezervacije se mogu izvr{iti u Rotary klubu Biha} ili Uredu JP "NP "Una". Cijena karte je ostala ista i iznosi 80 KM ili 42 eura. Rotary voz je turisti~ka atrakcija za koju iz godine u godinu vlada sve ve}i interes. Prvih deset godina ovaj

doga|aj su organizirali biha}ki rotarijanci, a s po~etkom rada tu je obavezu preuzelo JP Nacionalni park "Una" i, kako je ovom prilikom istaknuto, to rade veoma uspje{no. - Znam da zvu~i preuranjeno govoriti o turisti~koj manifestaciji koja je planirana tek za 8. juli 2017. godine, ali interes je zaista izuzetan. S druge strane turisti~ka sezona kre}e ve} negdje u martu i nama u NP "Una" ostaje svega tri mjeseca za pripreme kako bi sve bilo spremno na vrijeme. Mo`da je ovo dobar primjer ostalima, mo`da i odgovornijim za stanje u dru{tvu, da na vrijeme planiraju neke aktivnosti i spremnije u|u u narednu godinu naglasio je Muli}. Prema ura|enim analizama NP "Una" je u 2016. godini, od osnivanja, ostvario rekordnu posje}enost. Realizirano je oko 65.000 posjeta sa

pla}enim ulaznicama {to je za 30 posto vi{e nego u 2015. godini. To se svakako odrazilo i na rast prihoda JP NP "Una". Da bi posje}enost bila jo{ ve}a mora se uraditi jo{ puno toga, u prvom redu na izgradnji infrastrukture posebno do najatraktivnijih destinacija NP "Una". Prema rije~ima Elvira Had`i}a, predsjednika Rotary kluba Biha}, organizacija Rotary voza je u po~etku bila zami{ljena kao jednodnevno dru`enje rotarijanaca, ali sada je to sasvim druga pri~a. Rotary klub Biha} prije dvije godine pokrenuo je i "[etnju kanjonom rijeke Une". I za ovu manifestaciju vlada izuzetno zanimanje. Had`i} isti~e da su i u tom dijelu poduzete odre|ene aktivnosti o ~emu }e gra|ane blagovremeno informirati. / N. Pirali}

S ciljem informiranja gra|ana o dinamici radova u okviru Projekta odvodnje i pre~i{}avanja otpadnih voda, biha}ki gradona~elnik [uhret Fazli} zajedno s Erminom Merdani}em, {efom Jedinice za implementaciju projekta, obi{ao je radove u mjesnoj zajednici Jezero - Privilica. S obzirom da je zbog radova do{lo do privremene obustave saobra}aja iz grada prema Privilici, Sokocu i Golubi} i obrtnuto, gradona~elnik Fazli} od predstavnika izvo|a~a i nadzornog organa upoznao se s dinamikom radova. Prema rije~ima Ermina Merdani}a, na terenu Privilica trenutno rade tri gra|evinske

ekipe koje imaju jo{ oko 500 metara kanalizacije koje treba postaviti - Na`alost, zbog konfiguracije terena i ~injenice da smo nai{li na kamen koji je izuzetno ~vrst, ekipe ~ine maksimum napora i uspijevaju dnevno postaviti izme|u 15 do 20 metara kanalizacije. Ukoliko vremenski vjeti budu povoljni radovi na ovoj lokaciji trebali bi biti gotovi najkasnije za oko mjesec dana i ovim putem molim gra|ane za razumijevanje se i strpljenje kazao je Merdani}, dodav{i da se radovi moraju izvoditi i u zimskom period kako se ne bi pla}ale kazne za ka{njenje u visini i do million KM.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

7

kanton

www.usnkrajina.com.ba

FELJTON GODI[NJICE

Na osnovu ~lana 80. Statuta Biha}ke pivovare d.d. Biha} i ~lana 5. Pravilnika o radu, diretor Dru{tva objavljuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme Rukovodilac grupe za energetiku i odr`avanje - 1 izvr{ilac Pored op}ih uslova utvr|enih zakonom, kandidat treba ispunjavati i sljede}e uvjete: • VI ili VII stepen obrazovanja ma{inske struke, • minimalno 3 godine radnog iskustva u struci, • polo`en stru~ni ispit, • po`eljno da ima polo`en ispit iz protivpo`arne za{tite i za{tite na radu, • aktivno poznavanje engleskog jezika, • napredno poznavanje rada na ra~unaru, • dobre organizacione sposobnosti i izra`en osje}aj za timski rad, • discipliniranost u radu, komunikativnost, fleksibilnost. Osnovni zadaci radnog mjesta su: • organiziranje i rukovo|enje radom u sektoru • odr`avanje i obezbje|enje normalnog rada tehnolo{ke opreme • planiranje i obavljanje periodi~nih pregleda na opremi i objektima • planiranje i organiziranje odr`avanja objekata i instalacija Uz prijavu dostaviti: • CV (kratku biografiju), • kopiju diplome (dokaz o posje dovanju tra`enog stepena obrazovanja), • dokaz o radnom sta`u, • dokaz o polo`enom stru~nom ispitu • kopiju CIPS i LK, Sa kandidatima je predvi|en razgovor, nakon ~ega }e se donijeti odluka o eventualnom zapo{ljavanju. Predvi|en probni rad. Prijave se podnose na adresu: "Biha}ka pivovara" d.d. Vini~ka ulica bb Biha} 77 000 e-mail: konkurs@preminger.ba Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa. Napomena: Dostavljenu dokumentaciju ne vra}amo.

Husein Hilmi ef. Duri} ma|arski muftija (1931. - 1936.) Pi{e: Esma Crnki} Motivirana i inspirisana govorom uva`enog reisul-uleme Husein ef. Kavazovi}a tokom posjete Ma|arskoj, autorica se kroz rad osvrnula na duboku ukorijenje-nost islama na podru~ju dana{nje Ma|arske te u drugom dijelu rada iznijela niz biografskih podataka o nama manje poznatom alimu Bo{njaku Husein Hilmi ef. Duri}u koji je utemeljitelj moderne organizacije Islamske zajednice u Ma|arskoj. Francuski filolog i istra`iva~ Massieu de Clerval (1820-1896), 1856. godine boravio je u Bosni u nau~noj i politi~koj misiji, te je tom prilikom, osvr}u}i se na Bo{njake muslimane zapisao sljede}e: "Velika nesre}a ovog dijela slavenskog naroda jeste u tome da je nepoznat, osim po izvje{tajima svojih neprijatelja". Imali smo historije onoliko koliko su drugi `eljeli da je imamo, percepcija u svijetu o nama je bila onakva kako su drugi `eljeli da bude. Na{ identitet je bio ograni~en, nedefinisan i pomalo samozatajan. Taman onakav da bi nas po potrebi negirali, svojatali, ili koristili kao monetu za potkusurivanje. Da je to bilo tako, potvr|uje i ~injenica da tek danas saznajemo relevantne historijske ~injenice krucijalne po na{ identitet i kulturu. Sli~na situacija je i sa znamenitim historijskim li~nostima koje su u proteklom periodu sistemski marginalizirane ili gotovo pokopane u zaborav. U tom kontekstu, a ~itaju}i priloge o ovogodi{njoj posjeti reisul uleme Husein ef. Kavazovi}a Ma|arskoj kao i pro{logodi{njem pozivu muslimana Ma|arske da se organizacijski priklju~e Islamskoj zajednici u Bosni Hercegovini, ugodno me iznenadila ~injenica da je utemeljitelj moderne Islamske zajednice u Ma|arskoj bio Bo{njak Husein Hilmi ef. Duri}.

Islam u Ma|arskoj Prvi dodir Ma|arske sa islamom se`e daleko u pro{lost. Èetiri su razli~ite muslimanske zajednice postojale na podru~ju Ma|arske do danas. Prva, koju je ~inilo pleme Kalisija naselila je Ma|arsku polo-

Husein Hilmi ef. Duri}

ma|arski muftija (1931. - 1936.) vinom IX vijeka, skoro dvije stotine godina prije nego je zemlja bila pokr{tena.1 Kalisijama se kasnije pridru`uju i druge muslimanske etni~ke grupe kao {to su Povol{ki Bugari, Pe~enezi, Vardarski Turci idr. Iz izvora Ebu Hamid el-Endelusi elGarnatija koji je u periodu od 1150-1153 kao kadija boravio u Ma|arskoj saznajemo za pobrojane muslimanske zajednice. Od muslimanskog histori~ara Jakut el-Hamevija saznajemo da je grupa studenata ma|arskih muslimana boravila u Damasku po~etkom XII vijeka. U doba kralja Andrije II. ma|arski muslimani obna{ali su visoke du`nosti na njegovu dvoru, {to je rimske pape jako ljutilo. Kao rezultat osmanskog osvajanja i osmanske vladavine izme|u 1526. i 1699. godine dolazi do zna~ajnijeg utjecaja islama na ovom podru~ju. Osmanska dr`ava je stolje}e i po u svom okviru dr`ala sredi{nji (teritorijalno najve}i) dio dana{nje Ma|arske, te kako pi{e Géza Pálffy u svojoj Povijesti Ma|arske, provodila islamizaciju, ipak ne{to manjeg intenziteta nego na Balkanu. Sa Osmanlijama je do{ao i velik broj ve} "islamiziranih" Bo{njaka. U oko stotinjak

Dr. Ahmet Aliba{i} i grupa autora: Atlas islamskog svijeta, Udru`enje Ilmije IZ u BIH, Sarajevo, 2004, str. 577. 2 Rkonkvista ({panj. reconquista = ponovno osvajanje) 3 Dr. Ahmet Aliba{i} i grupa autora: Atlas islamskog svijeta, ibid. 4 D`amija Bali-bega Malko~oglua izgra|ena je izme|u 1543. i 1565, njeni ostaci otkriveni su 1969, a ponovno je obnovljena i otvorena 1994. godine sredstvima turske Vlade i vlasti ma|arskog gradi}a Siklosa. 5 Sultan Sulejman je umro 1566 god. neposredno prije osvajanja tvr|ave Siget (Szigetvar) i njegovi organi su sahranjeni 3 km od tvr|ave te je podignuto turbe, koje je 1693. godine dao sru{iti jedan austrijski vojnik i na istoj lokaciji izgra|ena je katoli~ka crkvu. Ma|ari su 1913. godine postavili napis na zidu ove crkve i lokalno stanovni{tvo se sa po{tovanjem odnosi prema toj ~injenici. 6 http://balkans.aljazeera.net/vijesti/22.06.2016 1

gradova Ma|arske sagra|eno je oko 150 d`amija. Kasnijim povla~enjem Osmanlija i tzv. kr{}anske rekonkviste2 i{~ezla je i muslimanska zajednica i gotovo cijelo kulturno-historijsko naslije|e muslimana. Do 1718. god. svi preostali muslimani su istrijebljeni, protjerani, prodani u roblje ili pokr{teni. Tokom pobuna Ma|ara protiv austrijskog cara u XVIII i XIX vijeku mnogi pobunjenici su pronalazili uto~i{te u Osmanskoj dr`avi {to dovodi do novih konekcija Ma|ara sa muslimanima. U tom periodu nekoliko istaknutih orjentalista boravi u Ma|arskoj me|u kojima i Ignjac Goldziher.3 Kako pi{e Safvet-beg Ba{agi}, veliki vezir Sijavu{-pa{a Kanji`anin, iako ro|en u Ma|arskoj, bio je porijeklom s na{ih prostora. Poznati mevlevijski dervi{ Pe~evi Arifi Ahmed Dede ro|en u Pe~uhu kao i osmanski histori~ar Ibrahim Alajbegovi} Pe~evija tako|er porijeklom su Bo{njaci. Od bogatstva i rasko{i islamskog kulturnog naslije|a u Ma|arskoj, ostalo je nekoliko o~uvanih objekata iz vremena osmanske vlasti. U Pe~uhu su ostale tri o~uvane d`amije: Gazi Kasim-pa{ina d`amija, na sredi{njem Széchenyijevom trgu, (danas katoli~ka crkva), Jakovali Hasan-pa{ina, te Ferhad-pa{ina d`amija. U gradu je opstao i Memi-pa{in hamam, vi{e ~esmi iz tog perioda, te ostatci osmanske utvrde. Posebno impresivna je i nedavno obnovljena Malko~-begova d`amija u [iklo{u.4 D`amija s minaretom postoji i u Ostrogonu dok su u gradu Egeru i gradu Erdu uspravni ostali samo minareti. U Budimpe{ti je iz osmanskog perioda sa~uvano Gul-Babino turbe i nekoliko hamama. Nedavno su u gradu Sigetu (Szigetvar) na jugu Ma|arske, prona|eni ostaci d`amije koju je za vrijeme Osmanskog Carstva dao sagraditi Mehmed-pa{a Sokolovi}. Ostaci d`amije prona|eni su u okviru arheolo{kih iskopavanja kojima je rukovodila Agencija za me|unarodni razvoj i saradnju Turske, nedaleko od turbeta (grobnice) s organima Sulejmana Veli~anstvenog ~iji je lokalitet otkriven tokom 2015. god.5 Istra`iva~i su utvrdili da se radi o ostacima d`amije koju je dao sagraditi Mehmed-pa{a Sokolovi}, a koju je poru{ila habzbur{ka vojska 1692.6 godine. Prema arhivskim podacima, u istoj regiji nalazi se tekija, koju su 1570-ih godina koristili dervi{i iz Sarajeva. U toku su arheolo{ka istra`ivanja u cilju pronalaska ostataka i tog objekta. Nakon ulaska BiH u sastav AU monarhije dolazi do novih migracija muslimana u Ma|arsku putem vojne slu`be, trgovine i studija. To }e proizvesti i zvani~no priznanje Islama od strane ma|arskog parlamenta 1916. god. Izme|u dva svjetska rata Budim je imao muftiju Bo{njaka porijeklom Kraji{nika iz Bosanske Krupe, Husejna Hilmi ef. Duri}a.

nastavak u sljede}em broju


8

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

DELEGACIJA MERHAMETA MDD KOD GRADONAÈELNIKA FAZLI]A

Neupitna podr{ka Gradske uprave Biha}a Delegacija humanitarne organizacije Merhamet MDD na ~elu s predsjednikom Hajrudinom [ahi}em i ~lanom UO Merhameta MDD Timurem Nuhi}em razgovarala je s biha}kim gradona~elnikom [uhretom Fazli}em. Daljnja suradnja Gradske uprave Biha}a i Merhameta ne}e do}i u pitanje, istaknuto je na sastanku, a prema rije~ima gradona~elnika Fazli}a, posao kojeg rade humanitarne organizacije poput Merhameta, zbog stanja u na{oj zemlji, od

izuzetne su va`nosti za svaku lokalnu zajednicu. - Kao {to sam mnogo puta ranije rekao ne}u se baviti visokom politikom i moja politika }e biti uspje{na koliko mali i obi~ni ~ovjek bude zadovoljio svoje interese, zahtjeve i potrebe. To zna~i dok god ima gladnih u na{em gradu ne}u biti zadovoljan ura|enim poslom i zato hvala svim organizacijama koje zajedno s gradom Biha}em poma`u socijalno ugro`ene osobe - istakao je gradona~elnik Fazli}.

ZAVR[NA KONFERENCIJA PROJEKTA "BEE PROMOTED - PROMOCIJA PÈELARSTVA"

KUD "KRAJINA" PROSLAVIO 70 GODINA RADA Kulturno-umjetni~ko dru{tvo Krajina proslavilo je 70 godina rada. Tim povodom u prepunoj sali Kulturnog centra u Biha}u ~lanovi KUD-a obnovili su sje}anja na kraji{ke obi~aje i tradiciju, ali i prezentirali sve ono na ~emu su do sada ustrajno radili. U razigranoj proslavi ro|endana u`ivali su i njihovi prijatelji, ~lanovi KUD-a iz Ma|arske. Povodom 70 godina postojanja delegaciju KUD-a Krajina i Gyorgy Toroka, po~asnog konzula u Ma|arskoj, ugostio je i biha}ki gradona~elnik [uhret Fazli}. Tom prilikom ~estitao je rukovodstvu Krajine na sedam decenija uspje{nog rada zahvaljuju}i kojem je, rekao je gradona~elnik Fazli}, ovo

P~elarstvo mijenja sliku nezaposlenosti

Èuvari kulturne ba{tine dru{tvo sa~uvalo jedan dio kulturne ba{tine na{ih naroda i grada Biha}a. - KUD Krajina kao najstarije kulturno dru{tvo u na-

{em gradu bilo je i jeste najbolji ambasador na{eg grada i to }e prepoznati i Gradska uprava Biha}a kako bi mogli i dalje u`ivati u nastupima

biha}kih djevojaka i momaka okupljenih oko folklornih i drugih sekcija u KUD Krajina - istakao je gradona~elnik Fazli}

ovih dana izvr{ili su posljednje pripreme za pu{tanje u

rad klizali{ta na Sportskorekreativnom centru STENS. Trenutne vremenske prilike, odnosno niske temperature, i{le su na ruku uposlenim i na radost najmla|ih sezona klizanja po~ela je u ponedjeljak, 19. decembra. Klizali{te je otvoreno svakim danom od 10.00 h do 22.00 h, po cijeni od tri KM za sat s iznajmljenim klizaljkama.

NA BIHA]KOM STENSU

Po~inje sezona klizanja

Uposlenici JU za sport, odmor i rekreaciju Biha}

Biha}ki gradona~elnik [uhret Fazli} prisustvovao je zavr{noj konferenciji projekta "BEE Promoted - Promocija p~elarstva". Rije~ je o projektu ~iji je cilj unapre|enje institucionalne podr{ke p~elarskom poduzetni{tvu pri podizanju kvaliteta i obima proizvodnje te plasmana meda i drugih p~elinjih proizvoda na tr`i{te. U svom obra}anju gradona~elnik Fazli} istakao je da je Gradska uprava Biha}a prepoznala p~elarstvo kao granu koja mo`e vrlo brzo promijeniti sliku nezaposlenosti pa }e shodno svojim financijskim kapacitetima

podr`avati ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje. Kako je istaknuto, Laboratorij za kontrolu kvalitete meda pri Veterinarskom zavodu USK-a, uspostava Centra za selektivni uzgoj i oplodnju p~elinjih matica i edukacija p~elara, unaprijedili su podr{ku p~elarskom poduzetni{tvu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 649.509,62 eura, a financira ga EU u sklopu IPA prekograni~nog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007-2013. Nositelj projekta u BiH je Veterinarski zavod USK-a, a partner Razvojna agencija USK-a

ÈETVRTI SEMINAR O PREVENCIJI RODNOG NASILJA ME\U GLUHIM U BIH

Unaprijediti prava na `ivot bez nasilja U prostorijama Ameri~kog kutka u Biha}u Udru`enje gluhih Kantona Sarajevo, u okviru projekta "Prevencija rodnog nasilja me|u gluhim u BiH", odr`alo je ~etvrti jednodnevni seminar za gluhe ~lanice i ~lanove Udru`enja gluhih i nagluhih Biha}. Projekt je financijski

podr`ala Ameri~ka ambasada u sklopu Programa osna`ivanja `ena. S obzirom da je seminar namijenjen gluhim osobama, odr`an je na znakovnom jeziku. Osamnaest u~esnika aktivno je od po~etka do kraja treninga iznosilo svoja iskustva i zapa`anja.

Prezentirano je nasilje s kulturolo{kog i filozofskog aspekta. U~esnici su upoznati s profilom li~nosti `rtve i nasilnika, psiholo{kim profilom po~initelja nasilja i `rtvi, o kriznim situacijama, komunikacijskim barijerama i na~elima uspje{ne komunikacije, strategijama interve-

ncije i pomo}i te o institucijama koje rade na problematici nasilja, modalitetima njihovog sprje~avanja i sistemima za za{titu `rtava nasilja, a prezentiran je i helpline na znakovnom jeziku. U okviru treninga odr`ane su i radionice o razli~itim oblicima nasilja, deficitu sa-

mopo{tovanja i sli~no. Diskusija je otkrila stvarnu situaciju i probleme s kojima se svakodnevno susre}u gluhe i nagluhe osobe. Cilj edukacije je podizanje svijesti kod ove populacije stanovni{tva da se mogu oduprijeti i tra`iti za{titu od nasilnika. Rezul-

tati provedenog istra`ivanja i dosada{nja edukacija ne mogu se ostaviti po strani, ve} se daljnje ativnosti moraju nastaviti u smjeru informiranosti ~lanova i borbe za unaprje|enje prava na `ivot bez nasilja gluhih, nagluhih i gluho-slijepih osoba.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO - SANSKI KANTON JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA BIHA] D`ani}a mahala br. 68

Na osnovu ~lana 116. Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`beni glasnik Unskosanskog kantona, broj: 17/12. od 04.07.2012.godine), Suglasnosti resor-nog ministarstva br. 10-38-10259-2/16 i br. 10-34-104562/16, te na osnovu Odluke[kolskog odbora broj: 2361-1/16/16 od 17.10.2016. godine, JU Mje{ovita srednja {kola Biha}, raspisuje

KONKURS za popunu upra`njenih radnih mjesta na odre|eno vrijeme Za slijede}a zanimanja: 1. Profesor matematike - 10 ~asova - do 30. 06. 2017. god. 2. Profesor sociologije - 4~asa - do 30. 06. 2017. god. 3. Profesor njema~kog jezika - puna norma - do 30. 06. 2017. god. 4. Asistent u nastavi - 4 izvr{ioca - puna norma - do 30. 06. 2017. god. Pored op}ih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - za poziciju br. 1potrebna akademska titula profesor matematike VII stepen; - za poziciju br. 2 potrebna akademska titula profesor sociologije VII stepen; - za poziciju br. 3 potrebna akademska titula profesor njema~kog jezika VII stepen - za poziciju br. 4 zvanje profesora VII stepen - sa certifikatom za asistente u nastavi. Uz prijavu na Konkurs kandidati trebaju dostaviti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova (original ili ovjerene kopije, ne starije od {est mjeseci): 1. Kra}u biografiju sa adresom i kontakt telefonom; 2. Diplomu o zavr{enom {kolovanju; 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih; 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu; 5. Uvjerenje o neka`njavanju koje izdaje Ministarstvo unutra{njih poslova po mjestu ro|enja; 6. Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (nadle`ni sud po mjestu prebivali{ta) i 7. Ljekarsko uvjerenje. Dodatna dokumentacija za bodovanje kandidata: Prilikom prijave na raspisani Konkurs, svaki kandidat treba dostaviti raspolo`ivu dokumentaciju na osnovu koje }e se izvr{iti bodovanje u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos ("Sl. glasnikUSK-a" br: 10/14 i 15/14), kao {to su: - Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom; - Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepunomnormom; - Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju, nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme (uvjerenje ustanova o radnom sta`u, koje obavezno treba da sadr`i du`inu radnog sta`a nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme). Konkurs ostaje otvoren 8 objavljivanja.

9

(osam) dana od dana

Komisija za izbor kandidata }e obaviti intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove u ~etvrtak, 05. 01. 2017. godine u 11.00 sati u prostorijama JU Mje{ovite srednje {kole Biha}. Svi kandidati koji se prijave na Konkurs su obavezni odazvati se na intervju u navedeno vrijeme, u suprotnom se njihove prijave ne}e uzeti u razmatranje. Prijave sa tra`enom dokumentacijom se podnose isklju~ivo putem po{te na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola, D`ani}a mahala br. 68, 77000 Biha} sa naznakom. Na koverti je obavezno upisati ime i prezime po{iljaoca, uz naznaku "prijava na Konkurs za radno mjesto" za koje se kandidat prijavljuje. [KOLSKI ODBOR JU MS[ BIHA]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHA] GRADSKO VIJE]E Komisija za odlikovanja i priznanja Na osnovu ~lana 28. Odluke o priznanjima i nagradi Op}ine Biha} ("Slu`beni glasnik Op}ine Biha}", broj: 14/07), Komisija za odlikovanja i priznanja, upu}uje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrade Grada Biha}a za 2016. godinu Povodom Dana Grada Biha}a, pozivamo zainteresirane da podnesu inicijativu za dodjelu priznanja i nagrade Grada Biha}a i to: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Povelja "26 februar" "Po~asni gra|anin Grada Biha}a" Plaketa branilaca - oslobodilaca Grada Biha}a Plaketa Grada Biha}a Zahvalnica Grada Biha}a i Nagrade Grada Biha}a "Japodski konjanik"

1. Povelja "26 februar", dodjeljuje se, kao najvi{e gradsko priznanje, zaslu`nim doma}im fizi~kim i pravnim licima za izuzetna ostvarenja i postignute rezultate u radu i stvarala{tvu u svim podru~jima privrednog i dru{tvenog `ivota bez obzira na godine ostvarenja, a koja su od naro~itog zna~aja za Grad Biha}, te da doprinose njegovom ukupnom razvoju i unapre|enju kvalitete `ivljenja u gradu Biha}u. Priznanje se dodjeljuje pojedincima, privrednim dru{tvima, ustanovama, udru`enjima gra|ana ili drugim pravnim licima koja su ispunila kriterije za dodjelu ovog priznanja. 2. Priznanje "Po~asni gra|anin Grada Biha}a", dodjeljuje se gra|anima Bosne i Hercegovine i stranim dr`avljanima koji su posebno zaslu`ni za promicanje vrijednosti demokratskog dru{tva, historijskih doga|aja i tradicija naroda Bosne i Hercegovine, polo`aja i ugleda grada Biha}a, Unsko-sanskog kantona i dr`ave Bosne i Hercegovine u promicanju njezina suvereniteta i samostalnosti na op}e prihva}enim na~elima suvremenog svijeta: me|unarodnu suradnju i mir u svijetu, ja~anje me|unacionalnih odnosa, ljudskih prava i sloboda, tolerancije me|u ljudima razli~ite nacije, vjere i kulture, humanosti, solidarnosti, za humanitarni rad i druge zna~ajne dobrotvorne aktivnosti. Priznanje "Po~asni gra|anin Grada Biha}a" ne mo`e se dodijeliti osobama s prebivali{tem u gradu Biha}u. 3. Plaketa branilaca - oslobodilaca Grada Biha}a, dodjeljuje se za zasluge u ratnom periodu, pripadnicima oru`anih snaga RBiH koji su definisani ~lanom 2. Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine F BiH", broj: 33/04,70/07) za njihov izuzetan doprinos u borbi protiv agresije, kao i posebne zasluge u ratu. 4. Plaketa Grada Biha}a, se dodjeljuje privrednim dru{tvima, ustanovama, udru`enjima gra|ana, drugim pravnim i fizi~kim licima s podru~ja grada Biha}a za rad ili djelo koje doprinosi napretku i ugledu grada Biha}a u zemlji i inozemstvu u oblasti privrede, kulture, obrazovanja, zdravstva, nauke, sporta, na unapre|enju za{tite ~ovjekove `ivotne i radne sredine, o~uvanju kulturne i prirodne ba{tine, te poslijeratnoj obnovi i izgradnji Grada. 5. Zahvalnica Grada Biha}a se dodjeljuje u znak zahvalnosti Grada Biha}a priznatim li~nostima, gra|anima i pravnim licima grada Biha}a, koji su svojim radom i odre|enim djelom dali poseban doprinos razvoju i o~uvanju civilizacijskih vrijednosti, o~uvanju tradicije i kulturne ba{tine, razvoju i afirmaciji lokalne samouprave u mjesnim zajednicama na podru~ju grada, za iskazanu nesebi~nu hrabrost, humanitarne aktivnosti, izgradnju i ja~anje institucija lokalne zajednice u gradu Biha}u i njegovu afirmaciju u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, a posebno za doprinos u promicanju grada Biha}a, kao humane sredine i mjesta ugodnog `ivljenja. 6. Nagrada Grada Biha}a "Japodski konjanik", dodjeljuje se mladima do 35 godina starosti koji su svojim rezulta-

tima rada i stvarala{tva u oblastima nauke, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne za{tite i svim drugim podru~jima dru{tvenog `ivota doprinijeli unapre|enju i razvoju tih oblasti. "Japodski konjanik" se dodjeljuje i u~enicima i studentima s podru~ja grada Biha}a koji su ostvarili izuzetne rezultate u nastavnim i vannastavnim aktivnostima kao {to su: borba protiv droge, nasilja u porodici, svih oblika diskriminacije, zalaganja za mir, su`ivot, demokratiju, te postignute izuzetne uspjehe u takmi~enjima u oblastima nauke, kulture, ekologije i sporta. Pored navedenih kriterija, uz svako od pojedina~nih priznanja i nagrade, Komisija }e se rukovoditi i sljede}im kriterijima: a) za kolektive koji su u du`em vremenskom periodu dali: - doprinos razvoju grada Biha}a kroz nova ulaganja u pro{irenje proizvodnih kapaciteta i drugih investicionih ulaganja - uposlili ve}i broj zaposlenika, prema podacima Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje - postigli izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta, zdravstva, bezbjednosti, razvoja komunalne infrastrukture, za{tite radne i prirodne sredine i razvoju me|uljudskih i me|unacionalnih odnosa - dali izuzetan doprinos u ostvarivanju prava gra|ana - doprinijeli pobolj{anju uslova rada i `ivota gra|ana na podru~ju grada Biha}a - zna~ajno doprinijeli odbrani zemlje - dali izuzetan doprinos u drugim podru~jima `ivota i rada. b) za pojedince koji su: - inovatori na tehni~kim i drugim unapre|enjima, - kao donatori humano postupali prema pojedincima ili kolektivima, - posebno doprinijeli razvoju lokalne samouprave u mjesnim zajednicama i Gradu Biha}u, pobolj{avanju i unapre|enju `ivotne i radne sredine, - doveli u opasnost svoj `ivot spa{avaju}i druge osobe i materijalna dobra - dali izuzetan doprinos u pripremama za odbranu i u odbrani BiH, te doprinijeli njegovanju tekovina odbrambeno- oslobodila~kog rata - ostvarili izuzetne rezultate u sportu na dr`avnom i me|udr`avnom nivou - ostvarili izuzetne rezultate u vaspitno-obrazovnom radu, nau~nom radu, umjetnosti, kulturi, te vannastavnim aktivnostima sa mladima - objavili vi{e radova koji ~ine zaokru`enu cjelinu i koji doprinose razvoju odre|ene oblasti, a objavljeni su u nau~nim, kulturnim, stru~nim publikacijama, kao i na izlo`bama, te nau~nim i drugim skupovima organiziranim u odre|enoj oblasti - dali izuzetan doprinos u drugim podru~jima `ivota i rada. Postupak za dodjelu gradskih priznanja i nagrade: Inicijativu za dodjelu priznanja i nagrade Grada Biha}a mogu podnositi: vije}nici i radna tijela Gradskog vije}a, Gradona~elnik, privredna dru{tva, ustanove, komore i druge pravne osobe, tijela mjesnih zajednica s podru~ja grada Biha}a, udru`enja gra|ana i najmanje 20 potpisanih gra|ana. U ime pravnih lica prijedlog podnosi najvi{e tijelo upravljanja. Rok za podno{enje prijedloga je do 10.01.2017. godine. Inicijativa se dostavlja u pismenoj formi s obrazlo`enim navodima svih relevantnih ~injenica za ocjenu zasluga, odnosno uspjeha predlo`enog kandidata, te mora sadr`avati potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuju ~injenice iz obrazlo`enja. Inicijativa mora sadr`avati podatke o podnosiocu, kao i `ivotopis kandidata. Nepotpune i neblagovremene inicijative ne}e se uzimati u razmatranje. Odluku o dodjeli gradskih priznanja i nagrade donosi Gradsko vije}e u redovnoj proceduri prema Poslovniku Gradskog vije}a Biha}. Svi zainteresirani svoje prijedloge mogu uputiti putem po{te ili li~no na adresu: Grad Biha} Gradsko vije}e Komisija za odlikovanja i priznanja Ul. Bosanska br. 4.


10

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

kanton

www.usnkrajina.com.ba

U SUSRET BO@I]NIM I NOVOGODI[NJIM BLAGDANIMA

Biha}ka zimska pri~a 2016

BOSANSKA KRUPA

Promovirani projekti Omladinske banke - Kroz program Omladinske banke u Bosanskoj Krupi od 2013. godine realizirano je 47 projekata ~ija je vrijednost 165.805,37 KM - Op}ina je osigurala 43.166,19 KM, Mozaik 33.316,82 KM, a doprinosi neformalnih grupa iznose 89.322,36 KM

Predstavnici Gradske uprave Biha}a, Kulturnog centra i Udru`enja gra|ana ABC, predstavili su javnosti program obilje`avanja bo`i}nih i novogodi{njih blagdana pod nazivom "Biha}ka zimska pri~a 2016". Rije~ je o pro-gramu koji ove godine prvi put objedinjuje nekoliko doga|aja kojima se obilje`avaju bo`i}ni i novogodi{nji blagdani u gradu Biha}u. U~esnici programa istakli su da je jedna od zamisli da ovakav i bogatiji program ve} sljede}e godine postane dio turisti~ke ponude grada Biha}a u novogodi{njem periodu. - I ove godine organiziramo tradicionalni Novogodi{nji sajam na gradskom trgu koji }e trajati od 23. do 30. decembra. Mi }emo ove godine predstaviti niz novosti, a na dan otvorenja zajedno s ~lanovima Udru`enja ABC podijelit }emo novogodi{nje paketi}e za djecu socijalnih ustanova i Udru`enja djece s posebnim potrebama. Paketi}e }e mali{anima dijeliti na{ sugra|anin Djeda Mraz Alija Gani}. Tako|er, bit }e i promoviran

Bo`i} u Biha}u Ovogodi{njem obilje`avanju Bo`i}a svoj doprinos dat }e i Udru`enje za pobolj{anje kvalitete `ivota MoguLi s u~enicima i nastavnicima Katoli~kog {kolskog centra "Ivan Pavao II". Rije~ je o doga|aju pod nazivom "Bo`i} u Biha}u" uz cjelodnevni program na gradskom trgu i ve~ernji program na platou ispred stare crkve sv. Ante Padovanskog gdje }e se predstaviti obi~aji i tradicije na{eg kraja vezane za katoli~ki Bo`i}, uz bo`i}ne kola~e, kuhano vino i druge bo`i}ne delicije. CD s Dje~jeg radijskog festivala "Igrajmo se pjesmom 2016" uz nastup dijela u~esnika festivala - kazala je Svjetlana Kurbegovi} iz Gradske uprave Biha}a. Ona je dodala da }e Grad Biha} i ove godine zajedno s biha}kim

privatnim firmama i poduze}ima organizirati i sve~ani do~ek Nove godine na gradskom trgu. Zahvaljuju}i brojnim sponzorima u novogodi{njoj no}i Bi{}ane }e zabavljati doma}i bendovi Boje no}i i G.M.O. Organi-

zatori spremaju jo{ niz zanimljivih sadr`aja. Prema rije~ima Armina Amid`i}a, predsjednika Udru`enja gra|ana ABC, ovo udru`enje nakon mnogobrojnih humanitarnih akcija pokre}e novu akciju koja }e postati tradicionalna pod ovim imenom, a koja }e da ujedini nekoliko prethodnih projekata. Cilj je da svakog decembra ~lanovi i volonteri ovog udru`enja zajedno s dobrim ljudima razvesele mali{ane sa novogodi{njim paketi}ima, kao i socijalno ugro`ene sugra|ane kojima je potrebna pomo} u osnovnim `ivotnim namirnicima. Najmla|i Bi{}ani i na{i sugra|ani okitili su u nedjelju, 18. decembra, i novogodi{nju jelku na gradskom trgu. U sklopu "Biha}ka zimska pri~a 2016" u Kulturnom centru organizirana je filmska radionica "Od ideje do realizacije" na kojoj su ~lanovi Udru`enja VIVA Sarajevo mlade Bi{}ane nau~ili kako napraviti film, a najbolji polaznici dobili su i prigodne nagrade u vidu opreme za snimanje.

MZ STIJENA

Radovi na lokalnom putu Vilenja~a -Nazi}i Mje{tani naselja Nazi}i u mjesnoj zajednici Stijena s rado{}u i{~ekuju dovr{etak radova na izgradnji lokalnog puta. S obzirom da je rije~ o lokalnom putu koji koristi svega sedam doma}instava, na po~etak realizacije ovog projekta ~ekalo se ne{to du`e. - Za nas je to od ogromnog zna~aja jer smo kona~no do~ekali da i mi budemo spojeni kvalitetnim putem, kako s Vilenja~om tako i sa

ostatkom mjesne zajednice Stijena u kojoj se radi puno sli~nih infrastrukturnih projekata. Za na{ih sedam doma}instava koliko nas zasad gravitira ovdje to }e zna~iti ogromnu promjenu i jedva

~ekamo da svi radovi budu zavr{eni - ka`e Fikret Nazi}, mje{tanin i predsjednik gra|evinskog odbora. Radove financira Op}ina, a Nazi}e je tim povodom obi{ao i na~elnik mr. Nermin

Ogre{evi}. - Ovaj projekt je jedna od potvrda na{eg kona~nog cilja, a to je da podjednako ula`emo u sve dijelove na{e op}ine i zajedno s gra|anima rje{avamo prioritetne projekte. Drago mi je zbog mje{tana i svih onih koji }e se ubudu}e slu`iti ovim putem da je to projekt od vi{estruke koristi, istakao je na~elnik Ogre{evi}. Lokalni put Vilenja~a Nazi}i radi se u du`ini od 256 metara, a vrijednost radova je 42.000 konvertibilnih maraka.

U Domu kulture u Bosanskoj Krupi prezentirani su projekti koji su uspje{no realizirani kroz program Omladinske banke u 2016. godini. Prezentaciji su prisustvovali op}inski na~elnik Armin Halitovi}, slu`benica za rad s mladima i NVO Ranela Keranovi}, predstavnik Fondacije Mozaik @eljko Paukovi} te ~lanovi odbora i neformalnih grupa koji su u periodu od 1. jula do 30. septembra realizirali projekte. Na konkurs za projekte mladih u 2016. godini prijavljeno je 10 projekata neformalnih grupa. Nakon inovacijskog turnira i procesa selekcije, odobreno je {est projekata, a pet ih je uspje{no realizirano. To su: Edukativni kamp mladih, Igrali{te pa`nje, Igra za sve, Kutak za mlade i Osvjetlimo igru i dru`enje. Ukupna vrijednost realiziranih projekta iznosi 25.135,37 KM od kojih je 14.618,97 KM osigurano iz fonda Omladinske banke Bosanska Krupa. Od toga 5.616,58 KM su sredstva Fondacije Mozaik od donatora, a 9.002,39 KM osigurala je Op}ina Bosanska Krupa. Za realizaciju projekata neformalne grupe su kroz mobilizaciju lokalnih resursa iz zajednice osigurale 10.516,40 KM (700 KM u

novcu i 9.816,40 KM u robi i uslugama) od jedne institucije, {est organizacija, {est poduze}a i 11 gra|ana. U realizaciji ovih projekata u~estvovalo je 47 volontera i volonterki koji su radili i doprinijeli sa 1.161 volonterskim satom. Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata je 905 uklju~uju}i i 33 osobe s pote{ko}ama. Kroz program Omladinske banke u Bosanskoj Krupi od 2013. godine realizirano je 47 projekata ~ija je vrijednost 165.805,37 KM. Od tog iznosa Op}ina je osigurala 43.166,19 KM, Mozaik 33.316,82 KM, a doprinosi neformalnih grupa iznose 89.322,36 KM. Prezentacija rezultata je iskori{tena i za dodjelu priznanja. Zahvalnice i plakete za doprinos razvoju Omladinske banke Bosanska Krupa dodijeljene su na~elniku Arminu Halitovi}u, slu`benici za rad s mladima Raneli Keranovi}, novinarki D`evadi [tancl te najaktivnijim ~lanicama i ~lanovima odbora Omladinske banke Bosanska Krupa. Zahvalnice su upu}ene i predstavnicima poduze}a, institucija i gra|ana koji su kroz materijal i usluge doprinijeli realizaciji projekata neformalnih grupa mladih.


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

11

zakupljen prostor

www.usnkrajina.com.ba

Nermin Ale{evi}, suvlasnik i direktor

Faksimil uplate zakupnine za decembar 2016. godine

PREDSTAVLJAMO “AIRVENT� D.O.O. VELIKA KLADU[A

Metalci za primjer M

e|u uspje{ne bh. metalce svrstalo se i poduze}e "AIRVENT" iz Velike Kladu{e, koje se bavi proizvodnjom ventilacijske opreme (~etvrtastih kanala i priklju~aka i ostalih elemenata za ventilacije). "AIRVENT" d.o.o. Velika Kladu{a je privatno poduze}e ~iji je osniva~ austrijska firma "Pihler" iz Klagenfurta, s udjelom vlasni{tva od 76 posto. Suvlasnik firme s 24 posto je Nermin Ale{evi} koji ujedno obavlja i du`nost direktora "AIRVENT" d.o.o. Velika Kladu{a. Firma je s radom po~ela 2007. godine u iznajmljenom Agrokomercovom poslovnom prostoru. U po~etku je u "AIRVENTU" radilo svega tri do ~etiri radnika a promet na godi{njem nivou se prve godine rada kretao oko 200.000 eura. Gotov proizvod "AIRVENT" Velika Kladu{a je u cijelosti plasirao mati~noj firmi u Austriji {to je poslovna politika i danas. Proizvodi "AIRVENTA" d.o.o. Velika Kladu{a na{li su mjesto na kompletnom svjetskom tr`i{tu {to dovoljno govori o kvaliteti rada i poslovnosti ovog kolektiva na ~ijem je ~elu Nermin Ale{evi}. Firma je iz godine u godinu rasla i razvijala se. Potrebe za pro{irenjem proizvodnje a samim tim i zapo{ljavanjem desetina novih radnika i danas postoje ali...

Sva proizvodnja unaprijed prodana - Objekt u kojem danas radi firma "AIRVENT" je u periodu 2002. 2004. godine bio potpuno prazan. Mi smo ga od "Agrokomerca" uzeli u zakup 2007. godine. Sve je bilo prazno, ali objekt nije bio optere}en nikakvim hipotekama, niti sudskim potra`ivanjima. Bio je dakle

"~ist". Po zadnjoj procjeni njegova sada{nja vrijednost je oko ~etiri miliona KM. U sanaciju je potrebno ulo`iti jo{ oko tri miliona KM, prvenstveno za krov i podove, a potrebna su i neka unutarnja ure|enja, i ova hala bi zadovoljavala sve evropske norme suvremenog proizvodnog pogona. Mi smo po zaklju~enju ugovora o zakupu s "Agrokomercom" dobili suglasnost za ulaganja i sanirali smo krov. Preuzeli smo i jednog od ~etiri portira koji su tada radili. Ostali su zbrinuti u drugim firmama. U me|uvremenu sam preuzeo jo{ 11 radnika "Agrokomerca" koji su bili na ~ekanju. Danas ova firma zapo{ljava 36 radnika od kojih 32 rade direktno u proizvodnji a svega ~etiri su administrativni radnici. Posla ima i vi{e nego mi u ovim uvjetima mo`emo prihvatiti. Zbog sku~enosti prostora onemogu}eni smo da se dalje razvijamo i {irimo. Prije dvije godine od Agrokomerca smo dobili prijedlog za zakup i susjedne poslovne hale od 2.000 m2. Mi smo taj prijedlog prihvatili i u planu je bilo da u roku od {est mjeseci zaposlimo jo{ 20 novih radnika "Agrokomerca", radnika na ~ekanju ili njihovu

Uprava preduze}a

djecu, ali bi u svakom slu~aju egzistencijalno bilo zbrinuto 20 porodica. Me|utim, tada za nas nastaju nepredvi|eni problemi ne u smislu daljnje proizvodnje, to nije niti jednog momenta bilo upitno, jer mi sve {to proizvedemo isti dan izvozimo u Austriju, ve} u smislu radnog prostora. Nad ovim objektom se od 2014. godine odjednom pojavljuju dva vlasnika, dvije firme koje sada sudskim putem dokazuju vlasni{tvo. To su "Agrokomerc" i "Grupeks". Ono {to je u cijeloj toj pri~i apsurdno je to {to i jedna i druga uporedo, s predmetom o imovinskopravnim odnosima me|u njima, nas tu`e za kiriju koju ja ve} dvije godine ne znam kome da platim isti~e Ale{evi}.

Dva vlasnika, dva gruntovna izvatka o vlasni{tvu nad jednom nekretninom - "AIRVENT" je ugovor o zakupu proizvodnog prostora zaklju~io s "Agrokomercom" koji je spornu nekretninu od "Grupeksa" kupio jo{ 1986. godine kada je "Grupeks" bio na koljenima i trebao i}i u ste~aj. Prema tada zaklju~enom sporazum "Agrokomerc" je bio u

obavezi izmiriti financijske dugove "Grupeksa" kako bi se ovaj kolektiv spasio. Taj sporazum izme|u ove dvije velikokladu{ke kompanije postoji kao i rje{enje od Suda u Biha}u o prekidu postupka ste~aja u "Grupeksu" jer se na ovaj na~in spasio. Me|utim, {ta je od svega dogovorenog ispo{tovano i na koga je {ta od sporne imovine knji`eno u gruntovnici, i sada se dokazuje. I "Agrokomerc" i "Grupeks" uporedo raspola`u s gruntovnim izvatkom broj tri jer, kako tvrdi Ale{evi}, u Op}ini nisu detaljno razdvojili te katastarske ~estice. U me|uvremenu "Grupeks" je dobio i drugi gruntovni izvadak broj 51 u kojem se on pojavljuje kao vlasnik. Kako je to mogu}e da na jednoj nekretnini postoje dva gruntovna izvatka, neko }e morati dati odgovore. - Na novi gruntovni izvadak i uz sudsku procjenu o vrijednosti objekta, koju su platili "AIRVENT" i "REGENERACIJA", firma koja je bila voljna s nama zajedni~ki kupiti halu, "Grupeks" je podigao kredit od dva miliona maraka i stavio ovaj objekt pod hipoteku. A prethodno smo vodili razgovore i sa "Agrokomercom" i "Grupeksom" da se izbjegnu sudski sporovi i da se ide na prodaju objekta "AIRVENTU" " i "REGENERACIJI" a da oni podijele taj prihod. I ta je mogu}nost bila, ali "Grupeks" je tu odigrao drugu igru i uradio {to je uradio. Kao posljedica svega su tri parni~na postupka na nadle`nim sudovima, nepla}ene kirije za dvije godine i hipoteka nad objektom koji je bio potpuno ~ist, a sada je fakti~ki optere}en sa 2,167.000 KM - isti~e Ale{evi}. Kako je to bilo uop}e mogu}e kada se vodi sudski postupak o dokazivanju prava vlasni{tva nad nekretninom po starom gruntovnom izvatku, a po novom izvatku objekt je zadu`en kod banke. Po starom izvatku je to neplodno poljoprivredno zemlji{te, a po novom privredna zgrada od 8.000 m2.

[to se ti~e duga za zakup Ale{evi} isti~e kako ni jednog momenta to nije sporno, samo kada se utvrdi ko je stvarni vlasnik. U banci su otvorili ra~un na koji svakog mjeseca upla}uju iznos mjese~ne kirije i ta sredstva ni on li~no ne mo`e podi}i jer je dao izjavu da su sredstva namjenska i bit }e preba~ena u cijelosti kada Sud donese kona~nu presudu o vlasni{tvu. U "AIRVENTU" su razmi{ljali o kupovini zemlji{ta i izgradnji nove proizvodne hale. Jo{ uvijek tra`e lokaciju od 10.000 m2 gdje bi gradili novi pogon od 4.000 m2, ali je to u ovom dijelu te{ko na}i. S druge strane besmisleno je i}i na takvu investiciju kad je ovdje ve} sve spremno za pro{irenje proizvodnje.

Sve obaveze prema radnicima i dr`avi ispunjene Firma "AIRVENT" je sve ono {to ovaj kanton i dr`ava treba. Uspje{na i prosperitetna firma u kojoj radnici svakog prvog u mjesecu dobiju pla}u za prethodni mjesec. Firma u kojoj radnici rade u jednoj smjeni od 7,00 do 16,00 sati i imaju pravo na sat pauze, primaju maksimalno dozvoljeni topli obrok, imaju pravo na godi{nji odmor od 20 dana plus 10 slobodnih dana za praznike; Firma koja svojim uposlenicima za svaki Bajram ispla}uje po 100 KM i gdje se ozbiljno razmi{lja o skra}enom radnom vremenom petkom, do 12,00 sati. Koliko takvih dr`avnih firmi imamo, a da ne govorimo o privatnim. Sve zakonske obaveze prema radnicima i dr`avi se uredno i na vrijeme izmiruju. Rijetki su to primjeri danas u dr`avi. Stoga se s pravom pitamo {ta mi to `elimo i jesu li pri~e o stvaranju ambijenta investitorima iskrene ili su samo prazna pri~a. Da su iskrene sada bi u pogonu "AIRVENTA" u Velikoj Kladu{i proizvodnja i broj radnika bili utrostru~eni. Do koga je? / N. Pirali}


12

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine www.ussume.ba

UNSKO•SANSKE [UME Glasilo zaposlenih u [PD “Unsko-sanske {ume”

• broj: 183 • Biha} decembar/prosinac 2016. godine

ODR@ANA XII SJEDNICA STRUÈNOG KOLEGIJA ŠPD-A

NASTAVAK USPJE[NE SURADNJE [PD “UNSKO-SANSKE

Realizacija Edukacija godišnjeg Plana P proizvodnje i dalje prioritet z

Struèni kolegij je usvojio i zakljuèak kojim se nala`e blagovremen pregled èetinarskih sastojina zahvaæenih sušenjem

U

prostoru Direkcije ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa u ponedjeljak, 5. decembra 2016. godine odr`ana je XII sjednica Struènog kolegija poduzeæa. Èlanovi Kolegija su upoznati s realizacijom zakljuèaka sa prethodne sjednice a od ostalih taèkama dnevnog reda razmatran je Izvještaj proizvodnje za novembar i period januar - novembar 2016. godine i Informacija o certificiranju. Analizirajuæi zakljuèke sa XI sjednice Struènog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa odr`ane 08.11.2016. godine, konstatovano je da su neki od zakljuèaka u cijelosti realizovani, neki ostaju na snazi, dok je realizacija zakljuèka pod rednim brojem 6 u toku. Nakon uvodnog izlaganja v.d. direktora mr.sci. Harisa Mešiæa, dipl. ing. šumarstva, izvršnog direktora za oblast šumarstva Mensuda Tuzlaka - dipl.ing. šumarstva te pojedinaènih izvještaja upravnika i ostalih prisutnih, èlanovi Struènog kolegija usvojili su nekoliko zakljuèaka. Izmeðu ostalog: 1) Obavezuju se upravnici podru`nica/Pogona da poduzmu sve neophodne aktivnosti kako bi do kraja ove godine

Priredio: Emir Tabakovi}

sustigli zaostatke i u potpunosti realizovali Plan proizvodnje i šumsko-uzgojnih radova; 2) Zadu`uju se upravnici podru`nica/Pogona da zajedno sa rukovodiocem Sektora uzgoja i zaštite šuma i divljaèi i rukovodiocem Sektora pripreme proizvodnje organizuju blagovremeno pregled èetinarskih sastojina zahvaæenih sušenjem te pristupe doznaci i izradi izvedbenih projekata 3) Nala`e se Komisiji za procjenu sigurnosti radnih mjesta da odmah aktivira svoj rad. Komisija se dopunjava sa rukovodiocem Odjeljenja interne kontrole, predstavnikom Sektora pravnih poslova i voðom Tima za certificiranje ŠPD-a. Sekretar ŠPD-a u obavezi je da provjeri zakljuèak Uprave ŠPDa vezano za akt voðe Tima za certificiranje koji se odnosi na pribavljanje tzv. Crvene knjige flore, 4) Zadu`uju se odgovorni rukovodioci ŠPD-a da se pridr`avaju Plana obuke zaposlenika za 2016. godinu i da isti realizuju u narednom periodu.

rvi kontakti sa turskim {umarima ostvareni su 2009. godine posredstvom Udru`enja {umarskih in`injera i tehni~ara F BiH i Turske organizacije za razvoj i saradnju TIKA. Saradnja je nastavljena i u narednom periodu {to je imalo za cilj realizaciju nekih zajedni~kih projekata. Jedan od projekata odnosio se na unapre|enje protupo`arne za{tite. Imaju}i u vidu problematiku {umskih po`ara koji ~esto poga|aju podru~je kojim gospodari [PD nanose}i pri tom ogromne materijalne {tete, agencija TIKA donirala je vatrogasnu cisternu marke BMC model PRO 625 sa prate}om opremom. Vrijednost donacije iznosila je vi{e od 287.800 KM.

pa prisustvovao je izvr{ni direktor za oblast {umarstva Mensud Tuzlak, dipl. ing. {umarstva. Tokom rada skupa u 4 dana ukupno je predstavljeno 198 raznih projekata iz razli~itih oblasti u {umarstvu.

Dogovorena konkretna suradnja Svi projekti bili su podijeljeni u 6 cjelina za koju su bile formirane radne grupe. Radne grupe su imale za cilj napraviti analizu izlaganih projekata u pogledu kvalitete, mogu}nosti primjene, rezultata koji su postignuti (za vi{egodi{nje projekte). Na kraju analize U periodu od 1. do 6. februara 2016. godine odr`an je sastanak {umarsko-istra`iva~ke grupe Instituta za {umarstvo pri generalnoj direkciji za {umarstvo Republike Turske. Skup na kojem je u~estvovalo vi{e od 200 doktora i in`enjera iz oblasti {umarstva sa vi{e instituta odr`an je u Antaliji. Kao gosti uz poziv doma}ina, skupu je prisustovala i delegacija {umara iz Federacije BiH. Delegaciju je predvodio prof.dr. Ahmet Lojo sa [umarskog fakulteta iz Sarajeva te po jedan predstavnik Unskosanskih i Herceg-bosanskih {uma. Ispred [PD “Unsko-sanske {ume” d.o.o Bosanska Krupa, radu sku-

posebna grupa eksperata sastavljena mahom od doktora sa razli~itih instituta vr{i izbor najboljih projekata i daje saglasnost za njihovu realizaciju. Cilj posjete BH {umara prvenstveno je bilo upoznavanje sa novim projektima, na~inom izrade i realizacije projekata i upoznavanje sa

o temi “Fun

kriterijima za odabir najboljih projekata koji }e se realizirati. Posebna pozornost posve}ena je projektima za{tite {uma od po`ara gdje je {umarstvo Republike Turske jedno od vode}ih u svijetu. U sklopu toga, s ciljem edukacije organiziran je posjet Regionalnom centru za za{titu od po`ara u Antaliji. Tokom boravka u Centru na{a delegacija se upoznala sa na~inom rada istog te je dogovorena konkretna suradnja koja se ogleda slanjem odre|enog broja uposlenika iz oblasti {umarstva anga`iranih na za{titi od po`ara iz vi{e

kantona na obuku u obi~ni centar za za{titu od po`ara u Antaliji tokom godine. U sklopu posjete organiziran je obilazak gradskog parka u Antaliji. Park se prostire na povr{ini od 80 ha, a kompletan projekt sa osnovnim detaljima ura|en je od strane {umarstva. Cilj je bio upoznati se sa osnovnim smjernicama pri izradi projekata i procedure koja omogu}uje trajno samofinanciranje i odr`avanje parka. Tokom posjeta izra`ena je obostrana `elja za izradom zajedni~kih projekta koji bi mogli biti sufinancirani od strane ministarstva {umarstva Republike Turske. Jedan takav projekt je u fazi realizacije, a radi se o projektu ure|enja gradskog parka u okolici Sarajeva. Op}i je dojam da je status i ugled {umara posebno {umarskih in`enjera u Turskoj na zavidnoj razini, {to samo po sebi rezultira brigom za {umu koja je veliko bogatstvo svih. Od 26. do


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine www.ussume.ba

21

UNSKO•SANSKE [UME

telefon: +387 37 473-670, fax: 473-669, [PD “Unsko-sanske {ume”, Bosna i Hercegovina Bosanska Krupa - Radni~ka bb direktor 473-668

[UME” SA [UMAMA R TURSKE

kcionalno planiranje u {umarstvu” z

Saradnja [PD “Unsko-sanske {ume” d.o.o Bosanska Krupa sa {umarskim institucijama, preduze}ima i udru`enjima prisutna je od samog osnivanja ovog preduze}a. Za poslovanje i razmjenu korisnih znanja i iskustava, za Unsko-sanske {ume, posebno je zna~ajna saradnja sa {umarima iz Republike Turske

30. septembra 2016. godine, u sklopu nastavka saradnje Generalne direkcije za {umarstvo Republike Turske i U[IT-a FBiH, odr`ana je trening obuka za {umarske stru~njake na temu “Funkcionalno planiranje u {umarstvu”. Trening obuci je prisustovala delegacija od 15 u~esnika iz oblasti {umarstva koju je predvodio mr.sci. Galib Mahmutovi}. Ispred [PD “Unsko-sanske {ume” d.o.o Bosanska Krupa edukaciji su prisustvovali Isak Had`ihajdarevi}, dipl. ing. {umarstva i mr. {umarstva Jasmin Me{i}. Obuka se sastojala iz teoretskog i prakti~nog dijela, i provedena je u moderno izgra|enom Me|unarodnom trening centru za obuku “Antalya Internacional Trening Center”, smje{tenom na oko 15 km od centra Antalije. U~esnicima obuke na raspolaganju su bile savremene u~ionice opremljene ra~unarima te projektorima za prezentaciju.

Upoznavanje s metodikom izrade inventure {uma Tokom trajanja edukacije, u~esnici su uopoznati sa {umama Republike Turske, njihovom organizacijom i na~inom gospodarenja {umama. Prvo planiranje iz oblasti {umarstva u

Republici Turskoj javlja se 1839. godine. Prva {umarska {kola je osnovana 1857. godine, a u saradnji sa Austrijom 1917. godine ura|en je prvi menad`ment plan. Godine 1951. osniva-

8,98 mil. ha ili 41%,. Jednodobne sastojine ~ine 21,1 mil. ha ili 97,6%, raznodobne oko 0,52 mil.ha ili 2,4%. ^etinarskih {uma je 11,77 mil.ha ili 54,3%, a li{}ara 7,52 mil.ha ili 34,7%.

ju se direktorati, a Zakon o {umama se donosi 1956. godine da bi 1963. godine bili izra|eni menad`ment planovi za cijelu Tursku. Broj uposlenika u {umarstvu Turske broji 69.165 radnika. Povr{ina {uma u Republici Turskoj iznosi 21,7 miliona ha {ume {to ~ini oko 27,6% povr{ine Turske. Dr`avnih {uma je oko 90%, privatnih 1%, a 9% su {ume koje se koriste u istra`iva~ke svrhe. [to se ti~e sastava {uma, ~istih {uma je oko 12,69 mil. ha ili 59%, mje{ovitih {uma je

[umarski stru~njaci Turske uspjeli su da povr{inu pod {umom pove}aju za (period od 1973-2015) 2 miliona ha, a cilj im je da ukupna povr{ina do 2023. godine bude pove}ana za 30%. U nastavku obuke, na{i {umari imali su priliku da se bolje upoznaju sa metodikom izrade inventura {uma. Ona se vr{i u dvije faze. Prva faza se odvija u kancelariji gdje se daljinskom detekcijom vr{i klasifikacija {uma i ostalih povr{ina. Druga faza podrazumjeva terenske radove

gdje se vr{e provjere. Kao pomo}na sredstva za daljinsku detekciju koriste topografske karte, avio i satelitske snimke i uz pomo} spektra infracrvenih zraka i raznih programa vr{e odre|ivanje vrsta drve}a. [umari iz Republike Turske veliku pa`nju posve}uju izradi Plana {umsko-uzgojnih radova uzimaju}i u obzir sve funkcije {uma od ekonomskih do {uma izdvojenih za odmor i rekreaciju. Koriste Kotinu formulu za ra~unanje povr{ine za po{umljavanje. Prosje~na

sadnja iznosi jedna sadnica na 3 m2 {to je pribli`na vrijednost koja je i kod nas u upotrebi oko 3.000 komada po ha. Me|utim, primjenjuju}i protokol iz Kyota veliku pa`nju posve}uju u~e{}u CO2 u {umi. Iz godine u godinu u Republici Turskoj se konstatuje pove}anje povr{ina pod {umama.

U~esnicima seminara dodijeljeni certifikati Obuka iz funkcionalnog planiranja provo|ena je i na terenu gdje im je demonstriran na~in na koji se prikupljaju podaci za izradu planova. Predavanje se odnosilo na GIS, odnosno program ArcGis. Prezentovan je osnovni koncept GIS-a (definicija, mogu}nosti, primjena u {umarstvu,....). U kratkim crtama, obja{njeno je geografsko snimanje podataka i stvaranje baze podataka, kao i ostale radnje na primjeni GIS-a u {umarstvu, prije svega u planiranju. Nakon prezentacije, obavljena je kra}a vje`ba rada u programu ArcGis. Uprili~eno je i predavanje koje se odnosilo na ortofoto projekcije i

stvaranje digitalnih modela terena, a u~esnici obuke upoznati su i sa radnim fotografijama u {umarstvu, odnosno, klasifikaciju prema vrsti drve}a, starosti i stepenu sklopa. U nastavku obuke ukratko je predstavljen rad na daljinskim istra`ivanjima sa satelitskim snimcima i avio snimcima. Demonstriran je rad na daljinskim istra`ivanjima, gdje su u~esnici analizirali aviosnimak, svako zasebno na ra~unaru. Rad sa satelitskim snimcima predstavljen je posebno. Nakom predavanja odr`ana je sve~ana ceremonija zatvaranja edukacije. U~esnicima su se obratili direktor Generalne direkcije za {umarstvo regiona Antalije Mithat KOÇ i direktor centra za obuku i edukaciju u Antaliji Mustafa TURK. Ispred delegacije BH {umara obratio se vo|a grupe mr.sci. Galib Mahmutovi}, uz rije~i zahvale na pozivu i ukazanom gostoprimstvu. Potom je uslijedila i ceremonija dodjela certifikata za u~esnike seminara, kao i uru~ivanje poklona doma}inima od strane delegacije BH {umara.


22

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

zakupljen prostor

www.usnkrajina.com.ba

“A.D.S.I. MONTA@A� D.O.O. VRNOGRA^

Uspjeh u svakom poslu je zagarantiran samo ako to dovoljno `eli{ Adem Ibrad`i} iz Vrnogra~a kod Velike Kladu{e jedan je od brojnih koji su se prije vi{e od ~etiri decenije uputili u bijeli svijet, "trbuhom za kruhom". Splet okolnosti ga je odveo prvo u Hrvatsku, potom Sloveniju i na koncu u Njema~ku gdje se skrasio. Dug je to bio put kao i pri~a o njegovom `ivotnom i poslovnom opstanku i uspjehu. Adem je radio sve i sva{ta, ali je imao cilj. Danas je zadovoljan i sretan postignutim. U Njema~koj je 1989. godine pokrenuo vlastiti biznis i bio uspje{an u poslu kojim se bavio. Nakon rata se vratio u rodni Vrnogra~ gdje je 1997. godine otvorio firmu "A.D.S.I. monta`a" ~ija je osnovna djelatnost izvo|enje i odr`avanje toplotnih, hladnih i zvu~nih izolacija. Adem danas zapo{ljava preko 150 radnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i u svojoj bran{i u samom je vrhu po poslovnosti. Osim metalne industrije posao je pro{irio i na druge djelatnosti. U sklopu kompanije radi Poljoprivredna apoteka, Caffe poslasti~arnica, Centar za obrazovanje odraslih i suvremeno opremljen ovla{teni Autoservis motornih vozila. - Moja je `elja bila i jo{ uvijek je da pomognem u razvoju ovog kraja. Ja imam firme koje uz punu pomo} i podr{ku moje porodice i svih zaposlenika dobro posluju i na neki na~in sam u financijskoj mogu}nosti realizirati

jo{ brojne poslovne ideje koje }e doprinijeti ekonomskom razvoju Vrnogra~a, ali i Velike Kladu{e op}enito kao i smanjenju stope nezaposlenosti. Moji su planovi veliki, ne ostvaruju se ba{ `eljenom dinamikom, ali nema odustajanja - isti~e Ibrad`i}.

Po{tivanje dogovorenih rokova i kvaliteta rada garant uspjeha "A.D.S.I. monta`a" je respektabilna firma ne samo ovdje ve} i u Sloveniji i Njema~koj gdje Adem Ibrad`i} tako|er ima svoje firme. Sva ostvarenja temelje se na dugogodi{njem iskustvu i tradiciji uspje{nog poslovanja. Tehni~ki, strojno i materijalno su opremljeni za izvedbu svih vrsta izolacijskih radova, od izvo|enja i opremanja novih objekata do preure|enja i popravki postoje}ih izolacija. Cjelokupno poslovanje bazirano je na po{tivanju dogovorenih rokova i kvalitetu gotovih proizvoda, s ciljem zadovoljavanja `elja i potreba kupaca, a {to su njihovi partneri prepoznali i nagradili dugogodi{njim povjerenjem. Upravo to je i stvorilo pretpostavke za decenijsko uspje{no poslovanje na izuzetno zahtjevnom tr`i{tu Evropske unije gdje izvoze ~ak 95 po-sto proizvodnje. Zaim Tralje{i}, pomo}nik direktora "A.D.S.I. monta`a" isti~e kako kompanija danas zapo{ljava preko 150 rad-

nika, od kojih je dio zaposlen u proizvodnom pogonu u Velikoj Kladu{i, a dio se nalazi na terenskim radili{tima u SR Njema~koj i R Sloveniji i anga`irani su na ugradnji proizvoda koje proizvode u BiH. Osnivanje firme u Sloveniji je na neki na~in bilo neminovnost jer dotada{nji na~in anga`iranja radnika u EU putem deta{mana nije mogao zadovoljiti potrebe kompanije, pa su bili prinu|eni izna}i i druge mogu}nosti. - Kompanija posluje od 1989. godine i od osnivanja do danas se razvila u pouzdanog partnera, prije svega u proizvodnji izolacijskih profila od lima i osposobljavanju kadrova za rad s limom te izoliranje cjevovoda i rezervoara. Put i proboj na evropsko tr`i{te nije bio lak, me|utim, ulaganjem u prave vrijednosti kao {to su kvalitet proizvoda, stru~ni i osposobljeni kadrovi, uspje{no su savladane prepreke na tom putu, isti~e Tralje{i}.

Osim metalske nove investicije i u prehrambenu industriju Ova kompanija od samih po~etaka bilje`i rast koji je intenziviran naro~ito posljednjih nekoliko godina. Dokaz je da su u 2015. godini, na osnovu 179 izvoznih deklaracija, izvezli i ugradili 188.000 kilograma gotovih proizvoda. I ovogodi{nja proizvodnja bi trebala biti na tom nivou. - Bez investicija nema ni opstanka preduze}a. Mi smo to davno prepoznali i poku{avamo da se dr`imo toga kroz na{e poslovanje. U tom pogledu bih izdvojio da u narednom periodu planiramo realizaciju jednog zna~ajnog projekta, a to je izgradnja proizvodnog objekta, pakirnice, hladnja~e i su{are za vo}e i povr}e na zemlji{tu povr{ine 12.000 m2, koje je ure|eno, ogra|eno i spremno za gradnju novih proizvodnih objekata kao i stvaranje pretpostavki za razvoj kooper-

S dodjele BH business awards-a

Adem Ibrad`i}

Zaim Tralje{i}

antske poljoprivredne proizvodnje. S obzirom da se radi o jednom dugoro~nom investicijskom procesu, ve} ranije smo po~eli stvarati preduvjete za takvo {to, pa tako danas raspola`emo sa zasadom od 642 stabla visokokvalitetne sorte {ljive i oko 180 stabala jabuke i kru{ke. U tu svrhu smo i osnovali poljoprivrednu apoteku kako bi stvorili jednu zaokru`enu cjelinu. Ova regija ima izuzetan potencijal i poznata je po uzgoju i preradi vo}a i povr}a. Samo pro{irivanje djelatnosti dove{}e do novih investicija koje }e generirati nova zapo{ljavanja i po tom pitanju sam optimisti~an iako ima problema. Konkretno, na{ najve}i problem je nerazumijevanje lokalne zajednice koja nema sluha za na{e potrebe, a ti~e se novih investiranja u pro{irenje proizvodnih kapaciteta, ali i to }e do}i na svoje. U poslu kojim se bavim od velike je va`nosti znati {ta `eli{ i imati cilj, ~vrstu volju i podr{ku svojih uposlenika. Nema te prepreke koja se tada ne mo`e prevazi}i. Moja najve}a podr{ka

u svemu {to radim je moja porodica, supruga [efija, k}erka Elvina i sinovi Elvin i Elvir koji su tako|er velikim dijelom uklju~eni direktno u rad kompanije i slobodno mogu re}i da polako, ali sigurno djeca preuzimaju glavnu aktivnost oko vo|enja biznisa. Ja bih ovom prilikom poru~io svim mladim ljudima da je uspjeh u svakom poslu zagarantiran samo ako to dovoljno `eli{. Na tom putu ~ovjek mora sebe u cijelosti ulo`iti, biti ustrajan i spreman na prepreke koje ga o~ekuju, ali na koncu }e uspjeti. Da "A.D.S.I. monta`a" ni{ta ne prepu{ta slu~aju govore i ~injenice o posjedovanju Certifikata sistema upravljanja kvalitetom po me|unarodnoj normi ISO 9001:2008 i sistem upravljanja za{titom zdravlja i sigurnosti na radu po normi OHSAS 18001:2007. Ova kompanija i njen vlasnik Adem Ibrad`i} li~no vi{estruki su dobitnici brojnih dru{tvenih priznanja.Veliki su humanisti i prave lokalpatriote, a takvih je na`alost danas malo. / N. Pirali}


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

23

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

TU@NO SJE]ANJE Dana 26.12.2016. godine navr{ava se 15 godina od kako nije vi{e sa nama na{a draga

EMKA (ro|. Selimovi}) ALAGI] Bila si i ostala zauvijek u na{im srcima i mislima. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji

ALMA HAD@I] 2010. - 2016.

Volimo te svaki dan sve vi{e i vi{e.... Tvoji: mama Rejhana, tata Elvir, brat Ejub i sestra Jasmina Dana 24.12.2016. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ALIJA (Mehmeda) LIPOVAÈA

Draga

ALMA HAD@I]

ALMA

2010. - 2016.

….. `ivimo obasjani svjetlo{}u tvoje du{e…

S po{tovanjem te se sje}aju Najla, Naid, Narcisa i Adin

Hermina i Zlatan

El-Fatiha

SJE]ANJE

FAHRUDIN DEMIROVI] 19.06.2016. - 19.12.2016.

Iako ti ne vidim osmijeh i ne ~ujem glas, osje}am duboko u du{i da si jo{ uvijek tu pored nas. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`ennetske ljepote i smiraj tvojoj du{i. Tvoji: supruga Elvira, k}erka Sadmira i zet Orhan

Pro{lo je {est tu`nih mjeseci kako nisi sa nama dragi na{ sine. Tu`an je `ivot bez tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji mama i tata

Dana 21.12.2016. navr{ila se godina dana od smrti na{eg voljenog

SJE]ANJE

VELAGA (Husein) MUJNOVI] - Vele

FAHRUDIN DEMIROVI]

Ka`u da vrijeme lije~i sve me|utim na{a tuga i praznina vremenom je sve ja~a i ja~a. Nikad ne}emo zaboraviti tvoju dobrotu i veli~inu. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`ennet. Od srca i s velikom ljubavlju

19.06.2016. - 19.12.2016.

Tvoj brat Hazim, snaha Sena, Hajro i Fatma s porodicama

VELAGA (Husein) MUJNOVI] 03.01.1944. - 21.12.2015. Dragi na{, Vrijeme koje prolazi samo nas podsje}a ko nas je nau~io sve {to danas znamo i za sve Ti veliko hvala, a ostalo je jo{ mnogo toga {to nam ne sti`e re}i, niti nas nau~iti.... Neka Ti je vje~ni rahmet i hvala. Tvoja porodica

Vrijeme prolazi, ostaju tuga, bol i uspomene. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Elvira, zet Salvir, sestri}i Ibrahim i Kenan

Dana 23.12.2016. navr{ava se 26 godina od smrti na{e drage majke

DELVETE (Musi}) ZULI] Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju Sin Senad - Bjeli, snaha Senada, unuke Sandra i Sabina i praunu~ad Lukman i Imra


24

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

SJE]ANJE

BAGRAMELI

S ljubavlju i po{tovanjem

IBRAHIM

SUBHIJA

1929. - 1995.

1931. - 1992.

Va{i: Elvir i Jasmina sa porodicama

Dana 25.12.2016. godine navr{avaju se 24 godine od pogibije na{eg jedinog sina i brata Allahovom voljom {ehida

ASMIR (Muharema) SULJI] 09.03.1967. - 25.12.1992. Lako te je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a jo{ te`e `ivjeti bez tebe. Bio si {to drugi ne mogu, {to mnogi ne znaju, bio si moj `ivot. Sretna sam {to sam te imala. Du{a }e uvijek boljeti, srce }e uvijek patiti, a mi }emo te uvijek voljeti i vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima, nikada te ne}emo zaboraviti. Molim Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet, veliki rahmet tvojoj plemenitoj i po{tenoj du{i. Tvoja mama i sestra sa familijom

ZLATKA (Gutli}) BEGANOVI] 25.12.2015. - 25.12.2016. Draga moja mama, Prije godinu dana prestalo je da kuca tvoje plemenito srce. U mislima si mi svaki dan i mnogo mi nedostaje{. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. S ljubavlju Tvoja k}erka Emina i zet Zijad

SJE]ANJE na na{u dragu majku

ORHAN

MIRZET

1956. - 2010.

1951. - 2004.

TU@NO SJE]ANJE NA NA[EG VOLJENOG

RED@O (Red`o) ĂˆAJI] U nedjelju se navr{avaju tri godine otkako smo te izgubili. Zauvijek si u na{im mislima. S ljubavlju i tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Hvala za sve {to si u~inio za nas. Supruga Hajrija, sinovi Jasmin i Alen, k}eri Indira i Silvana, snahe Enisa, Sabina i Merjema, unuci Armin, Elhan, Hana, Elma, Eldar, Tarik i Iman, zetovi Fuad i Asmir

IN MEMORIAM Porodica

OMER (Zaima) ZULI] 21.12.1979. - 21.12.2016.

SAFET (Omera) ZULI] 21.12.1991. - 21.12.2016.

TU@NO SJE]ANJE Dana 20.12.2016. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

MESUD HANDUKI]

Po dobrom }emo te pamtiti, sa puno ljubavi i po{tovanja spominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Bahra, k}erke Sedija, Anela, Sanela, unu~ad Ilvana, Sandi, Amer i Ajla, zetovi Mido, Zlatan i Meho

ZLATKA (Gutli}) BEGANOVI] 25.12.2015. - 25.12.2016. Neka ti je veliki rahmet i lijepi d`ennet. Tvoj sin Muharem - Hare sa porodicom

ZIBIJA MID@I] 25.12.1998. - 25.12.2016. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji najmiliji

TU@NO SJE]ANJE Dana 23.12.2016. godine navr{ava se 11 godina od smrti na{eg dragog

MEHMED (Muho) BRKI] 10.12.1940. - 23.12.2005.

Prolaze dani, prolaze godine bez tebe. Bol nije manja, nedostaje{, u svemu nedostaje{... Me|utim, ni{ta, pa ni vrijeme, ne mo`e izbrisati uspomene na tebe. @ivi{ u na{im mislima, u na{im srcima. Nikad ne}emo zaboraviti tvoj dragi lik, svu ljubav i pa`nju koju si nam uvijek nesebi~no pru`ao. S ljubavlju i po{tovanjem tvoji najmiliji: supruga Timka, k}erka Dijana, sin Dinko, snaha Aida, unuci Una i Dino


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

25

sje}anja

www.usnkrajina.com.ba

Dana 29.12.2016. godine navr{avaju se dvije godine od kako nas je prerano napustio na{ dragi drug i prijatelj planinar

Dana 24.12.2016. godine navr{ava se 11 godina od kada je na bolji svijet preselio

MILAN HE]IMOVI]

HASAN (Smaje) HRNJICA

Dragi Mile, vrijeme prolazi, ali sje}anja i uspomene na vrijeme provedeno s tobom `ivi sa nama. Nedostaje{ nam dru`e dragi, nedostaje nam tvoj osmjeh, tvoja pjesma i {ala. Dana 29.12.2016. godine (~etvrtak) u 11:00 sati posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e. Planinari Planinarsko dru{tvo "Runolist" Biha}

MIRSAD MUJAGI]

Po dobroti te pamtimo, s po{tovanjem spominjemo i u srcu nosimo. Tvoji: supruga Fate, sinovi Safet i Rifet i k}erke Safija i Refika sa porodicama

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

DERVI[ GLUHALI] - Dedo

BEKIRA ZIRI]

23.12.1994. - 23.12.2016. Godine brzo prolaze a tuga i bol u na{im srcima ne prolazi. Praznina koja je ostala zbog tvog preranog odlaska nikad ne}e biti popunjena. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`ennet. Tvoje: Perihana i Arijana

MIRSAD MUJAGI] 23.12.1994. - 23.12.2016. Vrijeme koje je pro{lo nije ubla`ilo bol i prazninu u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet.

24.12.1981. - 24.12.2016.

2006. - 2016.

S ljubavlju i po{tovanjem

Nedostaje{

Porodica

Tvoji najmiliji

Tvoji: Alma, Damir, Lejla, Faruk

MIRSAD MUJAGI]

Dana 26.12.2016. navr{avaju se ~etiri godine otkako nas je napustila na{a draga majka

23.12.1994. - 23.12.2016.

ADILA (ro|. Beganovi}) BURZI]

Sa ljubavlju, tugom i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvog toplog lika i plemenitog srca u kojem je bilo mjesta za sve nas. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.

26.12.2012. - 26.12.2016. S po{tovanjem i ljubavlju zauvijek }emo njegovati i ~uvati uspomenu na njen plemeniti lik. Zahvalna djeca Amir i Samir sa porodicama

Tvoji: Emira, Muhamed, Edin, Admira, Amila i Muamer

TU@NO SJE]ANJE

MIRSAD MUJAGI]

na na{eg dragog

OMER ALIJAGI]

23.12.1994. - 23.12.2016.

23.12.2004. - 23.12.2016.

Tvoj lik i dobrota osta}e u na{im mislima. Sa ponosom te spominjemo kao uzor ~uvamo u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.

Ne postoji zaborav, ne postoji olak{anje ni utjeha. Postoji samo ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga, unu~ad i praunu~ad

Tvoji: Adeta, Eldar, Amrun

Dana 23.12.2016. navr{ava se 15 godina od smrti na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE NA na{e drage roditelje

SULEJMANA TOROMANOVI]A Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ vje~no nedostajati. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: supruga Aida, k}erka Alma i sin Alem sa porodicom

K}erka Vildana i sin Almir sa porodicama

[ERIFE

PEĂˆENKOVI]

25.12.2002. - 25.12.2016.

PA[O

17.01.2007. - 17.01.2016.


26

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

sje}anja•mali oglasi

www.usnkrajina.com.ba

SJE]ANJE na na{u dragu kumu

SADETA MALKI]

Pro{lo je 40 dana od smrti na{e supruge, mame i majke

S ljubavlju i po{tovanjem Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.

SADETA MALKI]

Tvoji kumovi: Vesna, Senudin i Samir

Svakim danom nam sve vi{e nedostaje{. Pamti}emo te i voljeti cijeli `ivot. Tvoja porodica

ESAD LONI] 28.12.1975. - 28.12.2016. Dragi tata, @ivi{ u mom srcu i nikad ne}e{ umrijeti. Tvoja k}erka Melita, unuka Anja i zet Sead

POSLJEDNJI POZDRAV

RENATA (Nenad) RU@IÈKA 1980. - 2016. Snivaj spokojno u prostranstvima vje~nosti. Èuvat }emo te u na{im srcima i mislima.

SJE]ANJE na na{eg dragog prijatelja

SULEJMAN TOROMANOVI] - SULJO

Tvoji: mama Majda, sestra Andreja, suprug Dejan, zet Zlatan, sestri} Alen, Emira, Jozef i Jasna

23.12.2001. - 23.12.2016.

S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u za nezaboravno, lijepo i iskreno prijateljstvo. Porodica Ibrahimpa{i}: Muhamed i Draga sa djecom

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE na na{e drage S ljubavlju i po{tovanjem Zahvalna porodica

SMAIL PIRALI]

SENIJA PIRALI]

24.12.1982. - 2016.

25.02.1999. - 2016.

TU@NO SJE]ANJE

IDRIZ (Suljo) HAD@IHAJDAREVI] 01.01.2009-01.01.2017

Praznina u du{i, tuga, velika bol u srcu. Sje}anja na tvoj plemeniti lik i djela ne blijede. Nedostaje{ nam beskrajno, ali si s nama u na{im mislima. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji

S ljubavlju i po{tovanjem Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. El.fatiha Va{i najmiliji: sinovi had`i Fahrudin, snaha Senka, unuci Ajla i Ammar

MUHAMED SELMANOVI] - Tubi 26.12.2009. - 2016.

[UHRETA SELMANOVI] 10.11.2006. - 2016.

RENATA (Nenad) RU@IÈKA 1980. - 2016.

RENATA (Nenad) RU@IÈKA

S ljubavlju i po{tovanjem

Rije~i je nestalo, ostala je samo bol.

Obitelji Turk, Frbe`ar, Arbanas

Obitelj Pa{agi}

MaLi PRODAJA STANOVA: • prodajem stan u strogom centru Biha}a, stan se nalazi u ul. HVO-a 1/3, stan ima 42 m2 + terasa 45 m2 i podrum. Sve informacije na tel. 223-513 • prodajem dvosoban stan 59 m2 u zgradi na drugom spratu kod Poliklinike, tel. +387-61-603299, +381-64-195-9817 • mijenjam ili prodajem jednosoban stan na Ozimicama, 3.sprat za isti u prizemlju ili 1. spratu, tel. 062-618-807, 037-961-167 PRODAJA KU]A: • prodajem ku}u na parceli 3.600 m2 na Kamenici, 300 metara od Tu{a prema granici, uz glavnu cestu, tel. 061-156-122 • prodajem ku}u u Mid`i}a mahali, vlasni{tvo 1/1, tel. 061-790-096 • prodajem ku}u 13x10 P+1 na parceli 2.500 m2 kod Gimnazije u Biha}u pogodno za |ake, u~enike i studente ima 12 soba, zemlju 2.500 m2 uz Unu Ra~i}, pogodno za ribarstvo, zemlju

OgLasi 85.000 m2 pogodno za poljoprivredu i p~elarstvo i stolarstvo bila voda i struja, tel. 037-310-934 • prodajem ku}u sa poslovnim prostorom na vrlo atraktivnoj lokaciji pogodno za sve vrste biznisa na istoj lokaciji prodajem plac sa nedo-vr{enim objektom u ra~un uzimam sve vrste nekretnina, tel. 063-849-466 PRODAJA ZEMLJE • prodajem 2.700 m2 zemlje u Pritoci, mo`e se parcelisati, dozvoljena gradnja, put, stru-ja i voda, papiri 1/1, tel. 060-311-3336 • prodajem plac (1 dunum) u naselju Pritoka (iza firme Laser), ure|ena obala sa izgra|e-nom vikendicom i pomo}nim objektom, 2 pecare, papiri uredni, tel. 061-612-712 IZNAJMLJIVANJE: • izdajem nenamje{ten stan, 40 m2 na Ozimicama II. Tel: 062-863-132 • izdajem sprat ku}e, Harmani bb, namje{ten,


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

mali oglasi

www.usnkrajina.com.ba

Vrlo povoljno prodajem sve vrste prigodnih novogodi{njih ~estitki. Tel: 062-593-700 •

• • • •

• • • • •

• • • • • • • •

• • • •

centralno grijanje, kablovska, internet, za zaposlenu osobu, tel. 066-908-964 izdajem namje{tenu garsonjeru za zaposlene u centru grada (Mu{anovi}a mahala), centralno grijanje, kablovska, internet i parking, za zaposlenu osobu, tel. 061-435-600 izdajem sobe za studentice u centru Biha}a kod MUP-a, sa centralnim grijanjem, internet, kablovska, tel. 061-459-458 izdajem garsonjere i sobe za studente i u~enike, internet, kablovska, centralno grijanje, Cerava~ka brda 58 Biha}, tel. 061-706-075 izdajem sobe za studentice, nalazimo se 200 m od Ilme prema Lukama, poseban ulaz, centralno grijanje, internet, kablovska tv, tel. 062-697-061 izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu sa centralnim grijanjem, internetom i kablovskom tv, u strogom centru grada, za jednu ili dvije u~e-nice, studentice ili zaposlenu `ensku osobu, tel. 351277, 061-394-104 izdajem sobu sa kuhinjom i kupatilom, namje{tena, internet, centralno grijanje, nalazi se kod malog Binga, tel. 061-786-638, 351-125 izdajem namje{tenu garsonjeru zaposle-nom samcu, centar grada, tel. 061-833-123 izdajem dvosoban namje{ten stan na Ozimicama II, blok 2, tel. 061-523-841 povoljno izdajem namje{ten stan sa centralnim grijanjem za jednu u~enicu, studenticu ili zaposlenu djevojku, tel. 037-312-431, 037-311-888 izdajem komforan dvosoban stan, 62 m2 na Ozimicama II, nije namje{ten osim kuhinjskih elemenata i ormara za gardarobu u hodnicima, opremljen klima ure|ajem, cijena 250 KM, tel. 061-873-434, 061-796-590 izdaje se namje{ten stan za dvije studentice i |ake na Ozimicama 2, II sprat, tel. 062-168-514 izdaju se dvije sobe za studentice, bi}e slobodan od 2.1.2017. sve je namje{teno sa grijanjem i internetom, nalazi se blizu bolnice, tel. 062-955-984 izdajem namje{ten stan 60 m2 na Ozimicama 1, u zgradi, prednost imaju studenti (3-4 osobe), tel. 061-806-646 izdaje se stan u blizini tehni~kog fakulteta, centralno grijanje, kablovska, internet, tel. 061-737043 izdajem stan za studentice, poseban ulaz, centralno grijanje, tv kablovska, internet kod MUPa, tel. 061-844-257 izdajem sobu za |aka ili studenta (mu{ke) u Mid`i}a mahali sa posebnim ulazom, centralno grijanje, kablovska, internet, tel. 061-812-656 izdajem stan na Ozimicama I, zgrada, prazan, 45 m2, dvosoban, 200 KM, tel. 061-472-443, 061981-455 iznajmljujem trosoban stan (sprat ku}e) a nalazi se na Ozimicama 1, blizu strogog centra grada. Struja i ulaz odvojen, uklju~en internet i parking, kablovska, useljiv odmah, grijanje vlastitim drvima bez radijatora, stanarina 200 KM, tel. 061288-836, 227-728 izdajem namje{ten stan, bez djece, tel. 061-613514 izdajem sobu, namje{tena, internet, grijanje, sa kuhinjom i kupatilom, nalazi se kod Binga, tel. 061-786-638, 351-125 izdajem stan u privatnoj ku}i i ve}u garsonjeru, namje{teno sve, Ul. stolarska 3, prema hipodromu, tel. 065-593-808 izdaje se jednokrevetna slobodna soba za `enske - studentice, u prizemlju ku}e sa zasebnim ulazom, centralno grijanje, kuhinja, kupatilo, wc, i ve{ ma{ina, tv kablovska mis-net sa tv u sobama, internet, cijena 140 KM sve ukupno sa re`ijama, Ozimice I, tel. 062-673-124, 037-351-

Sretan Bo`i} POLJOPRIVREDNI ZAVOD USK

27

Prodajem ku}u na parceli 3.600 m2 na Kamenici, 300 metara od Tu{a prema granici, uz glavnu cestu, tel. 061-156-122 Iznajmljujem za studente, vojnike, radnike, namje{ten sprat ku}e. Centralno grijanje, internet, kablovska, odli~ni uvijeti. Luke, 100 m od Kasarne Adil Be{i}. Tel: 061-353-100

Tra`im `enu od 55 do 65 godina za brak, strana penzija, tel. 062-611-317 * Prodaje se ZEMLJI[TE gra|evinsko za gradnju stambeno-poslovne zgrade,hotel,stara~kistudenski dom,klinika, trgova~ki centar i sli~no P = 3x 942 m2, cijena 1m2 = 100 KM, uz Kantonalnubolnicu, premaVedrom Polju, Biha}u, ul.Ivana Frane J. 3A, uz saobra}ajnicu, industr.priklj.struje i vode u neposrednoj blizini, tel. 063 29 50 60, RH 00385 99 250 2000 fb una mamea,e-mail:una.cro.buk@gmail.com

Prodajem vitrinu za dnevni boravak sa staklenim vratima, vrlo lijepa iz Njema~ke, hitno radi selidbe vani, 300 KM, tel. 063-128-790 * Prodaje se ZEMLJI[TE gra|evinsko U Cazinu - Mala Lisa P =727 m2, cijena 1m2 = 100 KM tel. 063 29 50 60, RH 00385 99 250 2000 fb una mamea, e-mail:una.cro.buk@gmail.com

Prodajem ku}u sa oku}nicom prema FIS-u u Biha}u, papiri 1/1, cijena po dogovoru, tel. 060-3234661 979, 062-987-637 PRODAJA RAZNO: • prodajem bojler 80 litara = 80 KM, TA pe} 2 = 100 KM pikado elektri~ni = 80 KM, tel. 060311-3336 • prodajem vitrinu za dnevni boravak sa staklenim vratima, vrlo lijepa iz Njema~ke, hitno radi selidbe vani, 300 KM, tel. 063-128-790 • prodajem sve vrste ~estitki, na veliko i malo, tel. 062-593-700 • prodaje se TA pe} 3 kw, sa monofaznim utika~em i postoljem na to~ki}ima radi lak{eg premje{tanja reparirana, kao nova, cijena 120 KM, tel. 062-673-124, 037-351-979 PRODAJA AUTA: • prodajem auto OPEL ASTRA 2003. g. euro-3, 115.000 km, sa 4 zra~na jastuka i komplet opremom, tel. 062-926-707, 037-227-614

OGLAS

za prijem u radni odnos AUTOELEKTRIÈAR / AUTOMEHANIÈAR

- 1 izvr{ilac

Posebne vje{tine i znanja: - KV, VKV autoelektri~ar/automehani~ar ili SSS (elektrotehni~ki, automehani~ar), - 5 godina radnog iskustva kao autoelektri~ar/dijagnosti~ar/automehani~ar - raspola`e znanjima u podru~ju odr`avanja, popravke, dijelova, dodatne opreme i vozila, - aktivno poznavanje rada na ra~unaru (iskustvo u radu s dijagnosti~kim ure|ajima), - komunikativnost, organizaciona sposobnost, sposobnost za kooperaciju, sistemati~nost u radu. Op}e vje{tine i znanja: - voza~ka dozvola "B" kategorije (minimalno), - sklonost timskom radu, - `elja i spremnost na kontinuirano u~enje i stru~no usavr{avanje. Odgovornost: - Servisiranje motornih vozila (elektrika/elektronika, dijagnostika kvarova, mehanika ....) Uz prijavu potrebno dostaviti kopije dokumenata (ovjera nije nu`na): - dokaz o stru~noj spremi, - biografiju (CV) sa eventualnim preporukama - kopiju voza~ke dozvole - kopiju potvrde o prebivali{tu (CIPS). Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu ili donijeti li~no: Berlina d.o.o. Zagreba~ka 57 77 000 Biha} s naznakom "ZA OGLAS"

BOSNA I HERCEGOVINA FEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU "UMJETNIÈKA [KOLA" BIHA] Na osnovu Odluke [kolskog odbora JU " Umjetni~ke {kole" Biha} broj: 1071 / 2016 od 15.12.2016 .g. , JU "Umjetni~ka {kola" u Biha}u objavljuje:

PONI[TENJE DIJELA KONKURSA za popunu radnih mjesta za {kolsku 2016/2017 godinu objavljenog u "Krajini" dana 11.11.2016.g. i na web stranici Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona, a u dijelu koji se odnosi na op}inu Biha} i na radno mjesto: - pod rednim brojem 6. Profesor muzike - za sviranje horskih partitura ...........8 ~asova sedmi~no do povratka radnika sa funkcije , a najdu`e do 30.06.2017.g. Zbog smanjenja fonda nastavnih sati. Direktor: Èusti} Jasmin,prof.


28

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA Biha}, 20.12.2016. godine. Na osnovu Zaklju~ka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-392/2016 od 02.12.2016. godine i broj: 03017-442/2016 od 19.12.2016.godine, a u skladu sa Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona o uslovima, kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava za finansiranje redovne registrirane djelatnosti kantonalnih bora~kih organizacija/udru`enja/saveza iz Bud`eta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu, broj: 03-017-1504/2016 od 02.06.2016. godine ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/16), ministar Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, raspisuje:

JAVNI POZIV Za dodjelu za sredstava za finansiranje redovne registrirane djelatnosti kantonalnih bora~kih organizacija/udru`enja/saveza za preostala nedodijeljena sredstava Bud`eta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu I Predmet javnog poziva je dodjela preostalih nedodijeljenih sredstava iz Bud`eta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu, za finansiranje redovne registrirane djelatnosti kantonalnih bora~kih organizacija /udru`enja/saveza koji okupljaju populaciju proisteklu iz odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992/1995, ~ija je djelatnost od posebnog dru{tvenog interesa i zna~aja za Unskosanski kanton, putem Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida (u daljem tekstu: Ministarstvo). II 1. Pravo u~estvovanja na Javnom pozivu imaju kantonalne bora~ke organizacije/ udru`enja/savezi, koji okupljaju populaciju proisteklu iz odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992/1995, ~ija je djelatnost od posebnog dru{tvenog interesa i zna~aja za Bosnu i Hercegovinu i Unsko-sanski kanton, a koja su upisana u registar udru`enja koja vodi kantonalni organ uprave, u skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj:45/02) kao i udru`enja lica iz ~lana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica sa prebivali{tem van Unsko-sanskog kantona u op}inama Prijedor, Bosanski Novi/Novi Grad, Bosanska/Kozarska Dubica, Bosanska Gradi{ka/Gradi{ka i Bosanska Kostajnica/Kostajnica, ~ije se redovne registrirane djelatnosti realiziraju u cjelosti ili djelimi~no na podru~ju Unsko-sanskog kantona ili na podru~ju pobrojanih op}ina van Kantona. 2. Novoosnovane kantonalne organizacije/udru`enja/savezi koja do sada od strane Ministarstva nisu finansirani, mogu postati udru`enje od posebnog dru{tvenog interesa i ostvariti pravo na finansiranje redovne registrirane djelatnosti, pod uslovom da: a) u svom sastavu imaju minimalno 50% ~lanica od ukupnog broja op}ina/grada sa podru~ja Unsko-sanskog kantona, b) da se programski ciljevi i djelatnost ne podudaraju sa programskim ciljevima i djelatnostima ranije osnovanih Kantonalnih organizacija/udru`enja/saveza. III 1. Tro{kovi rada udru`enja, administrativni tro{kovi ne mogu pre}i 50 % odobrenih sredstava (naknade za plate, naknade za najam kancelarija, re`ije, telefonski tro{kovi, kancelarijski meterijal, knjigovodstvene usluge i dr.), odnosno minimalno 50% sredstava je potrebno utro{iti za redovne registrirane djelatnosti organizacije/udru`enja/saveza (programi za zapo{ljavanje, pomo} u obliku namirnica, higijenskih paketa, jednokratne nov~ane pomo}i i druge oblike pomo}i). 2. Projektne aktivnosti dodjele jednokratne nov~ane pomo}i za lica koja se nalaze u situaciji socijalnoekonomske potrebe kao i za pomo} za lije~enje (ovo pravo ostvaruje nosioc prava za sebe kao i za ~lanovi njegove u`e porodice) organizacije/udru`enja/saveza }e vr{iti u obliku prehrambeno-higijenskih paketa kao i u nov~anim davanjima, na na~in, samo i jedino u koli~ini i iznosu kako to predlo`i Ministarstvo i

www.usnkrajina.com.ba

obavezno je na ove aktivnosti utro{iti minimalno 20% odobrenih finansijskih sredstava za redovne aktivnosti registrirane djelatnosti. IV Sredstva planirana Bud`etom Unsko-sanskog kantona za ove namjene raspore|uju se prvenstveno organizacijama/udru`enjima/savezima ~iji se redovne registrirane djelatnosti odnose na: a) doprinos njegovanju tekovina odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992-1995 promociju i za{titu ba{tine kroz istorijski i kulturni `ivot bora~kih kategorija, b) pobolj{anje socijalnog statusa bora~ke populacije u smislu stvaranja uslova za zapo{ljavanje, resocijalizaciju specifi~nih kategorija bora~ke populacije (RVI, djeca bez roditelja i sl.), c) pru`anje pravne pomo}i bora~koj populaciji, d) pomo} socijalno ugro`enim kategorijama bora~ke populacije putem interesnih ~lanica organizacija/udru`enja/saveza u vidu jednokratnih nov~anih pomo}i. V 1. Op}i kriteriji za finansiranje redovne registrirane djelatnosti bora~kih organizacija / udru`enja/ saveza iz Bud`eta Unsko-sanskog kantona su: a) Da je organizacija/udru`enje/savez upisana u registar udru`enja koja vodi kantonalni organ uprave, u skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 45/02), b) Da je Izvje{taj o radu i finansijski izvje{taj za prethodnu godinu, usvojen od strane skup{tine organizacije/udru`enja/saveza, c) Da je Program rada za 2016.godinu, usvojen od strane skup{tine organizacije/ udru`enja/saveza, d) Da je Finansijski plan za 2016.godinu, usvojen od strane skup{tine organizacije/ udru`enja/saveza, e) Organizovanost i broj ~lanova udru`enja, f) Da je Izvje{taj o namjenskom utro{ku dodjeljenih finansijkih sredstava od Ministarstva za prethodnu bud`etsku 2015.godinu odnosno za zadnju fiskalnu godinu kada su im dodjeljena finansijaka sredstva dostavljen u roku utvr|enom u Ugovoru o finansiranju rada i finansiranju programa ili projekata. 2. Posebni kriterijiza finansiranje redovne registrirane djelatnosti organizacija / udru`enja/saveza iz Bud`eta Unsko-sanskog kantona su: a) Kvalitet ponu|enog projekta i njegova opravdanost (obrazlo`iti opravdanost projekta sa stanovi{ta zadovoljavanja potreba bora~ke populacije kroz realizaciju projekta), b) Broj korisnika obuhva}enih projektom (navesti i dokumentovati broj korisnika projekta), c) Projekti humanitarnog karaktera sa ciljem pomo}i najugro`enijim ~lanovima udru`enja, d) Projekti realizirani u protekloj godini - uspje{nost ranije realizovanih projekata (iste navesti i dokumentovati), e) Saradnja organizacije/udru`enja/saveza sa dr`avnim organima na svim nivoima vlasti (navesti ostvarenu saradnju i to dokumentovati), f) Broj uposlenih radnika, g) Visina u~e{}a sopstvenih sredstava, h) Registracija udru`enja/saveza (kontinuitet rada datum osnivanja), i) Organizacija i broj ~lanova/~lanica (navesti organizacionu strukturu i dokumentovati broj ~lanova), j) Uspje{nost u radu - rezultati rada ostvareni u protekloj godini u skladu sa Statutom definisanim djelokrugom rada (iste navesti i dokumentovati). 3. Sadr`aj projekta obavezno se odnosi na pobolj{anje socijalnog statusa bora~ke populacije, resocijalizaciju specifi~nih kategorija bora~ke populacije (RVI, djeca bez roditelja i sl.) doprinos njegovanju tekovina odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992-1995. VI Ne}e se uzeti u razmatranje zahtjevi organizacija/udru`enja/saveza: a) Kojima je odobrena finansijsku pomo} u prethodnoj 2015. bud`etskoj godini ako nisu ispunili obaveze podno{enja izvje{taja o realizaciji projekta i namjenskom utro{ku sredstava prema utvr|enoj formi (Zavr{ni

finansijski izvje{taj za 2015. godinu, nije dostavljen u roku iz ugovora o finansiranju rada i finansiranju programa ili projekata iz Bud`eta Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu, uz Izvje{taj o namjenskom utro{ku dodjeljenih sredstava za 2015.godinu nisu dostavljeni ra~uni i virmani radi provjere da li su sredstva namjenski utro{ena) i svi dokazi na osnovu kojih se mo`e utvrditi za {to su sredstva utro{ena, b) Ako je Komisija za interni nadzor namjenskog utro{ka-raspolaganja sredstvima Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida odobrenih Bud`etom za 2015. godinu utvrdila da dio ili cjelokupan iznos dodjeljenih sredstava nije namjenski utro{en (ovaj uslov se utvr|uje na osnovu zapisnika Komisije za interni nadzor namjenskog utro{ka-raspolaganja sredstvima imenovana za 2015.godinu), c) Ako skup{tina organizacija/udru`enja/saveza nije odr`ana u vremenu utvr|enom u statutu organizacije/udru`enja/saveza ili ako je proteklo dvostruko vi{e vremena od vremena utvr|enog statutom organizacije/udru`enja/saveza za odr`avanje skup{tine, a skup{tina organizacije/udru`enja/saveza nije odr`ana, d) Ako se broj ~lanova/~lanica organizacije/udru`enja/saveza smanjio ispod broja odre|enog Zakonom o udru`enjima i fondacijama za osnivanje udru`enja, a skup{tina udru`enja u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti nije donijela odluku o prijemu novih ~lanova, e) Ako nedostaju formalni uvjeti za kandidovanje projekta/programa (neta~na i neuredna dokumentacija), f) Ako je neblagovremeno dostavljen zahtjev ili je dostavljen sa nepotpunom dokumentacijom. VII Zahtjev za dodjelu sredstava po raspisanom Javnom pozivu organizacija/udru`enje/savez podnosi na posebnom obrascu za aplikaciju, koji se preuzima u Ministarstvu. VIII 1. Uz zahtjev za finansiranje je obavezno prilo`iti: a) Rje{enje o registraciji udru`enja, b) Identifikacijski broj iz registra poslovnih subjekata, c) Kratak opis organizacije i njenih ~lanica sa ovjerenim i potpisanim izjavama odgovornog lica koje }e posvjedo~iti o organiziranosti i broju ~lanova udru`enja (navesti organizacionu strukturu i dokumentovati broj ~lanova, ukoliko se radi o op}inskom udru`enju dostaviti rje{enje o registraciji posljednje na snazi, a ako su pojedina~ni ~lanovi udru`enja s obzirom na bora~ku kategoriju - navesti ime i prezime, prebivali{te i procenat invaliditeta ili oboljenja), d) Statut organizacije/udru`enja/saveza, e) Izvje{taj o radu i finansijski izvje{taj usvojeni od strane skup{tine organizacije/udru`enja/saveza za 2015. godinu sa odlukom o usvajanju, f) Program rada i finansijski plan organizacije/udru`enja/saveza za 2016. godinu, usvojeni od strane skup{tine sa odlukama o usvajanju, g) Dokaz da je Izvje{taja o namjenskom utro{ku dodjeljenih sredstava za prethodnu bud`etsku godinu ili bud`etsku godinu kada su im zadnji put dodjeljena finansijska sredstva dostavljan Ministarstvu u roku utvr|enom u ugovoru (dokaz mora da sadr`i broj protokola pisarnice Vlade Unsko-sanskog kantona i datum), h) Obrazlo`enje projekta (cilj i na~in realizacije, broj lica koja u~estvuju u realizaciji projekta sa akcentom ako se projekat odnosi na zapo{ljavanje pripadnika bora~kih kategorija specifi~nostima potreba ~lanova udru`enja, odnosno kategorija koju zastupaju, dokaz o rezultatima i uspjesima na kantonalnom, federalnom, dr`avnom i me|unarodnom nivou, odnosno o broju korisnika koji su obuhva}eni projektom), i) Podatke o broju korisnika obuhva}enih projektom (navesti i dokumentovati broj korisnika projekta), j) Podatke o projektu humanutarnog karaktera pomo} najugro`enijim ~lanovima organizacije/udru`enja/saveza (samo u slu~aju da projekti sadr`e elemente humanitarnog karaktera), k) Rezultate rada ostvarene u prethodnom periodu (iste navesti i dokumentovati realizovane projekte u prethodnoj godini), l) Prijave M-2 o uposlenim radnicima, m) Uvjerenje Poreske uprave kojim se potvr|uje da organizacija/udru`enje/savez nema duga po osnovu nastavak na sljede}oj strani


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

29

oglasi

www.usnkrajina.com.ba

javnih prihoda, da nema duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i doprinosa za PIP/MIO kao i poreza na dohodak na dan podno{enja zahtjeva za finansiranje redovne registrirane djelatnosti odnosno va`enja javnog poziva, n) Dokaze o visini naknade za rad za sve zaposlenike (plata, regres i druga primanja) sa odlukom skup{tine, o) Ugovor o zakupu poslovnih prostorija zaklju~en izme|u organizacije/udru`enja/saveza kao zakupoprimca s jedne strane i zakupodavca s druge strane (samo u slu~aju da je organizacija/udru`enje/savez smje{tena u prostorijama za koje pla}a zakupninu), p) Podatke o kontinuitetu rada, q) Podatke o visini u~e{}a sopstvenih sredstava (samo u slu~aju da u~estvuju sa sopstvenim sredstvima), r) Izjavu o organizaciji i broju ~lanova (navesti organizacionu strukturu i dokumentovati broj ~lanova), s) Dokaz o zapo{ljavanju pripadnika - ~lanova organizacije/udru`enja/saveza (samo u slu~aju da su imali takve projekte), t) Ugovor, potpis ovla{tene osobe i broj `iro-ra~una poslovne banke udru`enja, u) Projekat finansiranja za dodjelu sredstava, v) Zapisnik sa zadnje sjednice Skup{tine udru`enja/saveza.

JP Nacionalni park "Una" d.o.o. Biha} Bosnska br. 1 77 000 B I H A ]

2. Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Opis radnih zadataka zaposlenika: - Istra`uje i savjetuje direktora i rukovodne organe o postoje}im nivoima turisti~ke ponude i potra`nje u Nacionalnom parku "Una". Vr{i procjenu tr`i{ta i budu}ih trendova. Osmi{ljava, kreira i koordinira izradu politike promocije turisti~ke ponude Nacionalnog parka "Una". Sa~injava izvje{taje te obavlja druge poslove po nalogu izvr{nog direktora odnosno direktora preduze}a.

IX Zahtjevi uz koje ne bude prilo`ena dokumentacija pobrojana ta~kom VIII ovog Javnog poziva (nepotpuni zahtjevi) i zahtjevi koji budu neblagovremeni ne}e se uzeti u razmatranje. X Zahtjev se podnosi Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona u zape~a}enoj koverti, a predaje se putem po{te preporu~eno ili na pisarnici Vlade Unsko-sanskog kantona uz naznaku "Za javni poziv za finansiranje redovne registrirane djelatnosti kantonalnih bora~kih organizacija/udru`enja/saveza, za preostala nedodijeljena sredstava Bud`eta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu godinu putem Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida - ne otvaraj", u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja. XI Sredstva se dodjeljuju u skladu sa va`e}im Zakonom o izvr{enju Bud`eta Unsko-sanskog kantona, kao i broju odobrenih projekata. Po ovla{tenju ministra Fadil Nuhi}

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}ina Bosanska Krupa Zdravstvena ustanova DOM ZDRAVLJA Bosanska Krupa Broj: ______-I-01/16 Dana,19.12.2016. Godine

"U skladu sa Odlukom Federalnog ministarstva zdravstva, o odobrenju specijalizacija za 2016. godinu (broj: 02-37-6023-1/16 od 09.11.2016.godine), Direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bos. Krupa, raspisuje slijede}i:

K O N K U R S ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA U Z.U. DOM ZDRAVLJA BOS. KRUPA Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bos.Krupa, ogla{ava dodjelu specijalizacije za 2016. godinu, kako slijedi:

Pulmologija …………………………………. 1 Na objavljeni Konkurs mogu se prijaviti zainteresovani doktori medicine koji ispunjavaju slijede}e uslove: • da su zavr{ili medicinski fakultet i polo`ili stru~ni ispit; • da imaju najmanje dvije godine rada u struci i • da aktivno poznaju jedan od stranih jezika. Prilikom prijavljivanja, kandidati su du`ni prilo`iti slijede}a dokumenta: • prijavu na konkurs sa naznakom specijalizacije • diplomu o zavr{enom medicinskom fakultetu • uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu • potvrdu o znanju stranog jezika i • potvrdu o sta`u u struci Sve prijave na Konkurs dostaviti na adresu: Zdravstena ustanova Dom zdravlja Bos. Krupa. Prednost prilikom izbora prijavljenih kandidata imaju zaposlenici ZU Doma zdravlja Bos. Krupa. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. DIREKTOR Keki} dr Mujo

Broj: 01-2700/16 Biha}, 15.12.2016. godine

Na osnovu ~lana 11. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 40. i 43. Statuta JP Nacionalni park "Una" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Biha} ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj: 58/09 i 31/14), ~lana 2. Pravilnika o radu JP Nacionalni park "Una"d.o.o. Biha}, Zaklju~ka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 904/2016 od 15.04.2016. godine, te Odluke broj 01-2623/16 od 05.12.2016. godine, a u skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, direktor raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem zaposlenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme, na poslovima 1. STRUÈNI SARADNIK ZA TURIZAM

1 (jedan) izvr{ilac

Kandidat mora ispunjavati slijede}e uslove: a) Op}i 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup, niti da se protiv njega vodi krivi~ni postupak; 4. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovine u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije; 5. da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 6. da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova i radnih zadataka prema Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, 7. da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. b) Posebni 1. da ima V[S/VSS, ekonomski fakultet-turisti~kog smjera, menad`ment; 2. najmanje 3 godine radnog iskustva, od ~ega 1 godina u struci; 3. da poznaje rad na ra~unaru; 4. poznavanje jednog svjetskog jezika; 5. polo`en voza~ki ispit B kategorije. Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: - uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju CIPS-ove li~ne karte, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenjao neka`njavanju (ne starija od 3 mjeseca) izdata od MUP-a, - uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije od 3 mjeseca) izdato od nadle`nog suda, - izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovine u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije, - izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - diplomu o ste~enoj stu~noj spremi, - uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje tra`enih poslova, (ne starije od 3 mjeseca) za kandidata koji bude izabran (ovaj dokument se dostavlja naknadno), - dokaz o radnom iskustvu, - diplomu ili certifikat o poznavanju rada na ra~unaru, - diplomu ili certifikat o poznavanju jednog svjetskog jezika, - dokaz o polo`enom voza~kom ispitu B kategorije. Dokumenti prilo`eni uz prijavu na Javni konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjegobjavljivanja. Konkurs }e biti objavljen u dnevnim novinama "Dnevni list" Mostar, "Oslobo|enje" Sarajevo, sedmi~nim novinamaUnsko-sanske novine "Krajina" Biha} i web stranici JP Nacionalni park "Una" d.o.o. Biha}. Kovertirane prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti na adresu: JP Nacionalni park "Una"d.o.o. Biha} Ul. Bosanska br.1. 77 000 B I H A ] sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.


30

UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

sport

www.usnkrajina.com.ba

TAEKWANDO:

KICKBOXING:

NA DR@AVNOM PRVENSTVU BiH

CROATIA OPEN

KBS Tigar iz Cazina zabilje`io dobar nastup

„ Danina Duri}, Hanna Heki} i Muhamed D`inovi} - najuspje{niji takmi~ari prvenstva u svojim kategorijama

T

akmi~ari KBS Tigar iz Cazina, proteklog vikeda u~estvovali su na taekwando ITF dr`avnom prvenstvu u Sarajevu. Takmi~enje je odr`ano u formama i borbama te ekipno borbe za kadete, juniore i seniore. Na prvenstvu je nastupilo preko 300 takmi~ara i u veoma jakoj konkurenciji KBS Tigar osvojio je 23 medalje od kojih 15 zlatnih, 4 srebrne i 4 bron~ane. Zlatne medalje i naslove prvaka dr`ave u formama osvojili su Danina Duri} forme `uti pojas m. kadetkinje, Ajna Heki} - forme zeleni pojas m. kadetkinje, Hanna Heki} - forme zeleni pojas m. juniorke, Muhamed D`inovi} -forme crveni pojas, m.juniori i Ismail Hamuli} -forme crveni po-

jas, juniori. Druga mjesta i srebrene medalje u formama osvojili su Ilhan Ljubijanki} - forme `uti pojas, s. kadeti i Hamza D`inovi} forme plavi pojas, s. Kadeti, a tre}a mjesta i bron~ane medalje Ilhana Muri} - forme `uti pojas, m. kadetkinje, Lamija Hamuli} - forme zeleni pojas, s. kadetkinjete te Eldin Hamuli} - forme zeleni pojas, s. kadeti. Cazinjani su imali predstavnike i u borbama. Zlatne medalje i naslov dr`avnih prvaka osvojili su Danina Duri} - 27 kg m. kadetkinje, Ajna Heki} - 31kg m. kadetkinje, Ilhan Muri} - 35 kg m. kadeti, Lamija Hamuli} 35 kg s. kadetkinje, Ema Hamuli} - 45 kg s. kadetkinje, Hamza D`inovi} - 35 kg s. kadeti, Dino Ru`ni} -

55 kg s. kadeti, Hanna Heki} - 60kg m. juniorke, Muhamed D`inovi} - 50 kg m.juniori i Ismail Hamuli} 56 kg juniori. Srebrene medalje u borbama osvojili su Almin Luli} - 27 kg m. kadeti i Ibrahim Nadarevi} - 62 kg juniori. Bron~anu medalju u borbama osvojila je Ilhana Muri} u kategoriji - 27 kg m. kadetkinje. Tri takmi~ara iz ovog kluba progla{eni su najuspje{nijim takmi~arima Dr`avnog prvenstva, a to su: Danina Duri} - najuspje{nija mla|a kadetkinja, Hanna Heki} najuspje{nija mla|a juniorka i Muhamed D`inovi} najuspje{niji mla|i junior. Dobili su i posebna priznanja za svoj uspjeh. Trener Be}o Durd`i} zadovoljan je nastupom svojih takmi~ara.

JUDO: MEÐUNARODNI BO@I]NI KUP OPEN VITEZ

Zapa`en nastup juda{ica Une „ Proteklog vikenda u Vitezu je odr`an me|unarodni bo`i}ni judo kup na kojem je u~estvovao i Judo klub Una iz Biha}a sa svojih {est takmi~ara u mla|im kategorijama. Na turniru u Vitezu nastupila su 32 kluba iz Hrvatske i BiH sa 345 takmi~ara. Mladi Bi{}ani ostvarili su zapa`ene rezultate pokazav{i jo{ jednom da se u klubu kvalitetno radi i s ovim kategorijama. Bi{}ani su osvojili sedam medalja od ~ega tri zlatne, dvije srebrene i dvije bron~ane. Odli~ne nastupe i osvojena prva mjesta u svojim kategorijama ostvarili su D`ana Kova~evi}, Hana MidPriredio: Edin Alagi}

`i} i Amina Mujagi}. Druga mjesta zabilje`ile su Elma Popr`enovi} i Hana Mid`i}. Njihov je rezultat odli~an obzirom na to da su se ove dvije takmi~arke prvi put borile u starijoj konkurenciji. Tre}a mjesta

i bron~ane medalje u svojim kategorijama osvojile su Anamarija Franji} i Erna Me{i}. Trener Husein Rami} zadovoljan je nastupom svojih takmi~arki kojima je ovo posljednje takmi~enje u ovoj godini.

Nove medalje za biha}ke klubove U

Zagrebu je odr`an internacionalni kickboxing kup pod nazivom Croatia Open na kojem je nastup zabilje`ilo 613 takmi~ara iz 87 klubova iz osam dr`ava. Me|u njima i dva kickboxing kluba iz Biha}a i to KBS Favorit BH i KBS Zino, koji su se u Biha} vratili s dobrim rezultatima.

Favoritu BH ~etiri medalje u low kicku KBS Favorit na takmi~enju se predstavio sa svoja ~etiri takmi~ara koji su nastupali u disciplini low kick. Sa osvoje ~etiri medalje, od kojih tri srebrene i jedna bron~ana, takmi~ari Favorita BH su u ukupnom plasmanu od 30 klubova zauzeli sedmo mjesto {to je jo{ jedna potvrda da kolektiv iz Biha}a visoko kotira u regiji kada su u pitanju najte`e, tvrde, discipline kickboxinga. Takmi~ari Amra Okugi}, Rasim Alunovi} i D`evad Rami} su izborili finale i skoro identi~no su u jakim me~evima sve troje izgubili na bodove od hrvatskih reprezentativaca, a u Biha} su donijeli srebrena odli~ja. Takmi~arka Ema Bajri} osvojila je bron~anu medalju.

 KBS Favorit BH

„ Nastupilo 613 takmi~ara iz 87 klubova iz osam dr`ava „ Za KBS Favorit BH medalje su osvojili Amra Okugi}, Rasim Alunovi} i D`evad Rami} - srebrene, dok je Emi Bajri} pripala bron~ana „ Zlata za KBS Zino osvojili su Hana Mid`i} i D`eneta Ljubijanki}, srebra su pripala Aljo{i Rami}u i Harisu Zjaki}u, dok su bronzane medalje ponijeli Dino Nadarevi}, Adijan Nadarevi}, Emina Ferizovi} i Ramiz Ho{i}

Na putu do finala pora`ena je od Ane Marije ^vrk (Hrvatska) aktualne svjetske prvakinje. Ema je na svom prvom me|unarodnom turniru u ravnopravnom me~u sa svjetskom prvakinjom pokazala da mo`e parirati najboljima te se ve} mo`e naslutiti da }e 15-godi{nja Bi{}anka biti jo{ jedan u nizu uspje{nih boraca Favorita BH iz Biha}a. U kvalifikacijama se posebno istakao Rasim Alunovi} koji je digao na noge publiku u dvorani pobjedom nad Alenom Meri}em iz Trnja (HR).

Osam medalja za KBS Zino Takmi~ari KBS Zino u Zagrebu su osvojili osam novih medalja, dvije zlatne, dvije

srebrene i ~etiri bron~ane. Najbolje rezultate i zlatne medalje osvojili su Hana Mid`i}, sK, KL -65 kg i D`eneta Ljubijanki}, J, FC 60 kg, pokazav{i da se u narednom periodu od ove dvije vrsne takmi~arke o~ekuju jo{ bolji rezultati. Druga mjesta i srebrene medalje osvojili su Aljo{a Rami}, Dj, PF +32 kg i Haris Zjaki}, J, LK -91 kg, a bron~anim odli~jima i tre}im mjestima su se okitili Dino Nadarevi}, Dj, PF +32 kg, Adijan Nadarevi}, mK, PF +47 kg, Emina Ferizovi}, J, LC -65 kg, Ramiz Ho{i}, S, PF +94 kg. Trener Senad ]ati} zadovoljan je nastupom na ovom veoma kvalitetnom takmi~enju.  KBS Zino


UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA

Biha}, 23. decembar/prosinac 2016. godine

31

sport

www.usnkrajina.com.ba

PREMIJER RUKOMETNA LIGA BiH - MUŠKI

32. MALONOGOMETNI TURNIR BIHA]

Poraz Cazinjana u Mostaru za kraj jesenjeg dijela

Zanimljivo od po~etka

Rezultati 13. kola: Borac - Derventa 28:24, Krivaja - Konjuh 32:33, Zrinjski - Krajina 34:25, Maglaj - Vogošæa 14:20, Gora`de - Prijedor 28:25, Bosna - Sloga 28:20, Borac - Derventa 28:24.

1. Vogo{}a 2. Borac 3. Zrinjski 4. Derventa 5. Bosna 6. Konjuh 7. Gora`de 8. Krivaja 9. Maglaj 10. ^elik 11. Doboj 12. Prijedor 13. Krajina 14. Hercegovina

TABELA 13 11 1 1 385:301 13 10 0 3 372:294 13 8 1 4 372:332 13 8 1 4 355:323 13 8 1 4 336:320 13 8 0 5 392:359 13 7 0 6 360:373 13 6 1 6 355:377 13 5 0 8 352:356 13 5 0 8 376:409 13 5 0 8 390:426 13 4 1 8 341:376 13 1 1 11 329:394 13 1 1 11 337:412

84 78 40 32 16 33 -13 -22 -4 -33 -36 -35 -65 -75

34 30 25 25 25 24 21 19 15 15 15 13 4 4

Prvenstvo se nastavlja 4. februara 2017. godine, a u susretima 14. kola sastaju se: Derventa - Sloga, Bosna - Prijedor, Èelik - Krajina, Zrinjski - Vogošæa, Gora`de - Konjuh, Maglaj - Borac, Krivaja - Hercegovina.

R

ukometaši u Premijer ligi odigrali su susrete 13. kola. Krajina iz Cazina gostovala je u Mostaru gdje je pora`ena od ekipe Zrinjskog rezultatom 31:25, poluvrijeme 16:10. Iako su se potajno nadali da bi mogli ostvariti povoljan rezultat cazinski rukometaši uz dobru igru pora`eni su od kvalitetnijeg i spremnijeg Zrinjskog. U redovima Krajine bolji od ostalih bio

je Blagojeviæ sa sedam pogodaka, a istakao se i golman Hušiæ s petnaest obrana. U ekipi nije bilo povrijeðenih Salkiæa i Nadareviæa što se i osjetilo u susretu. Na samom poèetku susreta povrijedio se i Hošiæ, te su u klubu ipak zadovoljni igrom ostalih igraèa. Nakon trinaest odigranih kola, rukometaši Krajine su na 13. poziciji prvenstvene table, s èetiri osvojena boda.

ODBOJKA @ENE: SUPER LIGA GRUPA SJEVER

Prvi dio prvenstva u znaku O Bi{}anki dbojka{ice Biha}a nastavile su sa dobrim igrama i nakon odigranih 10 kola jedina su nepora`ena ekipa. Bi{}anke su proteklog vikenda u okviru 10. kola gostovale u Lukavcu gdje su odmjerile snage sa tre}eplasiranom ekipom Sme~a. Susret je zavr{en pobjedom Biha}a rezultatom 2:3, po setovima 25:20, 25:18, 23:25, 20:25, 11:15. Sam susret pru`io je odli~nu igru obje ekipe i u svakom setu vodila se borba za svaki poen. Bi{}anke su prva dva seta izgubile (25:20, 25:18.) Izgledalo je da }e doma}e odbojka{ice nanijeti na{im igra~icama prvi ovosezonski poraz. Ipak izabranice D`evada Feli}a se bude i naredna dva seta rje{avaju u svoju korist (23:25, 20:25), te susret dovode u rezultatsku neizvjesnost. Peti, odlu~uju}i, set predvo|ene raspolo`enim D`afi} i Alibegovi}, Bi{}anke uspijevaju dobiti u svoju korist (11:15) i u veoma uzbudljivoj zavr{nici slaviti kona~nim rezultatom 2:3. Va`na pobjeda Biha}a, deseta u nizu i jesenji dio prvenstva odbojka{ice Biha}a zavr{avaju na prvoj poziciji s maksimalnim u~inkom. Ostvareni rezultat je svakako i ve}i obzirom da odbojka{ice Biha}a tokom

„ Biha} slavio u derbiju U 10. kolu postignuti su rezultati:

Takmi~enje u Super ligi za odbojka{ice, grupa sjever, utakmicama 11. kola nastavlja se 11. februara 2017. godine, a sastaju se:

Sme~ - Biha} 2:3, Bosna - @ep~e 3:0, Vitez - Gra~anica 3:1, Maglaj - Lukavac /n.o./.

Maglaj - Bosna-Kalesija, Biha}- @ep~e, Lukavac- Vitez, Gra~anica Fortex - Sme~.

sedmice imaju samo tri osigurana treninga, {to svakako nije dovoljno. Nadati se da }e u narednom periodu mo`da trenutno najsjajnija ta~ka biha}kog lopta~kog sporta dobiti ve}i broj termina za treninge, {to bi svakako bio motiv vi{e za povratak u premijerliga{ko odbojka{ko dru{tvo BiH.

Impresivna statistika OK “Biha}” ODIGRANIH KOLA 10 POBJEDA 10 PORAZA 0 SETOVI DOBIJENI 30 IZGUBLJNI 8 SET RAZLIKA 901:701

TABELA : 1. Biha} 2. Gra~anica Fortex 3. Sme~ 4. Bosna 5. Vitez 6. Maglaj 7. Lukavac 8. @ep~e

10 10 0 30/8 901:701 10 8 2 25/11 840:703 10 7 3 25/12 842:748 10 5 5 22/15 832:744 10 5 5 20/19 846:801 9 2 7 9/23 607:736 9 1 8 6/25 544:742 10 1 9 4/28 532:769

29 24 21 17 15 5 3 3

„ Utakmicama pretkola u seniorskoj kategoriji startao je novogodi{nji malonogometni turnir Biha} 2016/2017. U vikendu iza nas odigrano je 12 susreta, a plasman u 1. kolo osigurale su ekipe: Austrotherm, Estetski centar Farmalija, Sportsko udru`enje Mali Lug, MNK Clio, Euroexpres, Wwin, Kamenica 79, Cafe Pasha, MNK Brekovica, Auto stil Cazin, Uzeo nas konobar, Caffe bar ITD. Pored 12. ekipa koje su izborile plasman proteklog vikenda u prvo kolo plasirali su se i pobjednici odigranih susreta u srijedu, a postignuti su rezultati: Auto servis Miko - Irish Pab Remi} - Del kuhinje Mini dnevnik 1987 - Ljuto~ Borac Iza~i} - Auto praona Sajo 1

0:5 5:4 6:0 3:1

Turnir se nastavlja ovog vikenda., a sastaju se: SUBOTA: SENIORI (predkolo) 12,00 sati Restoran Hajat - Denaro 15,15 sati In Bar - Beton Juniors 16,15 sati BSB - Kulmix/Sevdah VETERANI (1. kolo) 13,00 sati Borac Iza~i} - RVI Cazin 13,45 sati Preporu~io me Ibro - MNK Dnevnik 1987 14,30 sati Ljuto~ - Indirekt NEDJELJA: PREDPIONIRI: 12,00 sati Jedinstvo 1 - O[N Metalac 2006 12,35 sati O[N Bod 2 - O[N Metalac 13,10 sati Kolibri - O[N Bod 1 13,45 sati SU Mali Lug - Borac Iza~i} 14,20 sati OFK Biha}/Denaro - NK Radni~ki/Denaro SENIORI 1. KOLO: 15,00 sati 1. susret 16,00 sati 2. susret 17,00 sati 3. susret

VANREDNA SKUP[TINA NK JEDINSTVO

Ga{enje na ~ekanju

„ U Biha}u je odr`ana vanredna Skup{tina NK Jedinstvo, koja od sedmog mjeseca funkcionira po sistemu jedan ~lan jedan glas. Prisutnim skup{tinarima obratio se Emir Kuri}, v.d. predsjednika, koji je na samom po~etku izvijestio o te{kom stanju u ovom sportskom kolektivu, obzirom da je ra~un kluba blokiran od strane jednog privrednika iz Biha}a. Podnesen je izvje{taj o radu za period 25.07. 20.11. uz financijski izvje{taj. Istaknuto je da je prihodovao 83.182,03 KM, i isto toliko i potro{eno. Preostale obaveze prema ra~unima za ovaj period su 90.134,32 KM. U ovoj obavezi je kao najve}i dug prema igra~ima u visini od 52.900 KM, tu su zatim obaveze za pla}e prema stru~nom {tabu u visini od 13.950 KM, osoblje 8.800 KM, kao i dug za struju, prijevoz, pozajmice i dr. ^lanove Uprave najvi{e zabrinjava to {to je blokiran ra~un od strane privrednika iz Biha}a koji gu{i rad kluba. Na sjednici je ~lanovima Skup{tine predlo`en proces reorganizacije kluba. Kako je istaknuto, ponu|ena je mogu}nost ga{enja i osnivanje novog kluba, koji bi startao od najni`eg ranga takmi~enja. Nakon konstruktivne rasprave ipak je donesena odluka da se ne ide u proces ga{enja kluba, ta~nije da se ta ta~ka dnevnog reda prolongira za narednu sjednicu koja }e se odr`ati krajem ovog mjeseca. Do tada je formiran radni tim, koji }e u narednim danima razgovarati s privrednicima u gradu Biha}u, gradona~elnikom, premijerom USK, s kojima }e se poku{ati prona}i zajedni~ko rje{enje s ciljem prevazila`enja te{ke situacije u kojoj se Jedinstvo nalazi. Priredio: Edin Alagi}


sport

PETAK, 23. decembar/prosinac 2016. godine

• OSNOVANO: 22. XII 1995. GODINE • ADRESA: 502. VITE[KE BRIGADE BIHA] • (zgrada Kulturnog centra, kod gradskog parka)

www.usnkrajina.com.ba e-mail: usnovine@bih.net.ba

BROJ: 1078 • GODINA XXI

kupujte i {irite Krajinu

NOGOMETNI SAVEZ UNSKO SANSKOG KANTONA

 Najbolja `enska ekipa

 Najbolja mu{ka ekipa

Najbolji nogometa{ Selvedin Nuhi} U

Bu`imu je u organizaciji Nogometnog saveza USK pod pokroviteljstvom Zikrije Durakovi}a, na~elnika op}ine, odr`ana manifestacija Izbor najboljeg nogometa{a USK za 2016. godinu. Prisutnima su se na po~etku manifestacije obratili Halim Stupac, predsjednik NS USK, Irfan Duri}, predsjednik NS F BiH i Zikrija Durakovi}, na~elnik op}ine, koji su ~estitali svim nominiranim kao i nagra|enim nogometa{ima USK-a. Nogometa{i su oni koji su se u protekloj godini, bez obzira na uvjete u kojima treniraju i igraju, najvi{e odricali i uporno trenirali i zahvaljuju}i tome postigli zapa`ene rezultate za {to su sada i nagra|eni. Za najboljeg igra~a u svim kategorijama za 2016. godinu progla{en je Selvedin Nuhi}, igra~ FK Krajine iz Cazina. Za najbolju nogometnu ekipu progla{en GNK Bratstvo iz Bosanske Krupe.

Nagra|eni predpioniri i pioniri ... Priznanja su dodijeljena i za perspektivne predpionire. Od nominirana 24 mlada nogometa{a za najuspje{nijeg je progla{en Amar Smailovi} (NK Podgrme~ iz Sanskog Mosta). Drugo mjesto pripalo je Irfanu Mesi}u (OF[ Krajina iz

 Najbolji predpioniri

Cazina), a diplomu i pehar za tre}e mjesto dobio je D`afo Had`i} (NK Klju~). U konkurenciji `ena za najbolju u predpionirskoj kategoriji progla{ena je Nejla Husarevi}, ~lanica @NK @eljezni~ar 2011 iz Bosanske Krupe. U konkurenciji perspektivnih pionira nominirana su 24 igra~a. Za najboljeg je izabran Nermin Alagi}, NK Podgrme~a iz Sanskog Mosta. Drugo mjesto pripalo je Suadu Zuli}u, NK Jedinstva iz Biha}a, a tre}e Benjaminu ^atakovi}u, NK Krajina iz Cazina. Za najbolju nogometa{icu pionirku izabrana je Migena Gveri}, @NK @eljezni~ar 2011. iz Bosanske Krupe.

godini dobila je navija~ka skupina Sila nebeska iz Biha}a

... Seniori u obje konkurencije ... U konkurenciji seniora za najboljeg nogometa{a u 2016. godini izabran je Emir Hasanovi} (GNK Bratstvo iz Bosanske Krupe). Drugo mjesto pripalo je Sanelu Be{i}u (NK Omladinac Sanica), a tre}e Seldinu Majeti}u (NK Gomila Stijena). Za najboljeg malonogometa{a (futsal) izabran je Elmin Pro{i}, ~lan MNK Bubamara Cazin. U konkurenciji nogometa{ica za najuspje{niju seniorku izabrana je Merjema Bajri}, ~lanica NK Sloge iz Bosanske Otoke. Drugo mjesto pripalo je Samiri Goreti} ~lanici @NK @eljezni~ar 2011. iz Bosanske Krupe.

... Kadeti, juniori, trener i navija~ka skupina ... U konkurenciji kadeta priznanja su dodijeljena za 10 najuspje{nijih. Pehar i zlatnu medalju kao najuspje{niji ponio je Orhan Vardi} (NK Jedinstvo iz Biha}a). Drugo mjesto pripalo je Arminu [ljivaru (NK Klju~), a pehar i bron~anu medalju kao tre}eplasirani dobio je Adel Had`i} (FK Krajina iz Cazina). U `enskoj konkurenciji kadetkinja za najuspje{niju je progla{ena Samira Harba{, ~lanica @NK @eljezni~ar 2011 Bosanske Krupe.

... Nogometne ekipe

Diplome i medalje dodijeljene su i za osam juniora. Za najuspje{nijeg juniora progla{en je Zinedin [ahinovi} (NK Jedinstvo Biha}). Drugo mjesto pripalo je Amiru Hu{i}u (FK Krajina Cazin), a tre}e Suadu Kadi}u (NK Sloga iz Bosa-

 Selvedin Nuhi}, igra~ FK Krajine iz Cazina najbolji na USK-u

nske Otoke). Za najboljeg trenera u 2016. godini izabran je Ferid Ku`elj, trener Podgrme~a iz Sanskog Mosta. Nagradu za najbolju navija~ku skupinu u 2016.

 Najbolja nogometa{ica

Nogometni savez USK nagradio je i osam najboljih ekipa za 2016. godinu. Najbolja ekipa u kategoriji seniorki je @NK “Sloga“ Bosanska Otoka, a u konkurenciji seniora najbolja GNK Bratstvo iz Bosanske Krupe. Najbolja ekipa u kategoriji futsala je MNK Bubamara iz Cazina. U konkurenciji juniora nagradu je dobila ekipa Jedinstva iz Biha}a koja je izabrana i za

 Najbolji kadet

najbolju ekipu u kadetskoj konkurenciji. Najbolji u pionirskoj konkurenciji je Podgrme~, koji je nagra|en i u pretpionirskoj kategoriji najboljih ekipa. Za ferplej ekipu progla{en je NK Viteza iz Bu`ima.

Posebna priznanja NS USK U konkurenciji posebnih priznanja NS USK za najboljeg sportskog radnika izabran je Rasim Faji} (NK Sloga iz Bosanske Otoke), a priznanja su dodijeljena i Adnanu Kujund`i}u (NK Bajer 99), Seadinu Badi}u (Krajina Cazin), Mersadu Mujagi}u (Omladinac 75 Pokoj), Rami Mujki}u (Brekovica 78), Dedo Be{i}u (Sloga iz Bosanske Otoke), Irfanu Budimli}u (NK Gomila Stijena) i Almiru [ertovi}u (GNK Bratstvo iz Bosanske Krupe). U kategoriji javnih li~nosti priznanja su dodijeljena Huseinu Ro{i}u, premijeru USK, Zikriji Durakovi}u, na~elniku op}ine Bu`im, Muji Kori~i}u, komesaru MUP-a USK-a, Emiru Dautovi}u, predsjedniku Sportskog saveza USK, Edinu Ibrahimpa{i}u, direktoru Biha}ke pivovare. Posebno priznanje za doprinos i razvoj nogometa u BiH dodijeljeno je Mehmedu Ba`darevi}u, selektoru nogometne reprezentacije BiH.

 Najbolji junior

Priredio: E. Alagi}

BROJ: 1078  

Unsko-sanske novine Krajina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you