Page 1

NAMSAI SUPAVONG ’ s PORTFOLI O


- ABOUT ME - LOGO - TYPOGRAPHY - PATTERN - ILLUSTRATION - ETC


ชื่อ นำ�้ ใส ศุภวงศ์ อายุ 20 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปี 3 คณะ มัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบ นิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร


2010 ได้รับเลือกไปพูดเกี่ยวกับ ความเป็นไทยในงานออกแบบ ที่งานSomewhere Thai

2011 ฝึกงานที่นิตยสาร Computer Arts Thailand

2012 -now ร่วมงานกับ Studio Dialogue, Supersweet, Shake Appeal, a day, Be magazine, สำ�นักพิมพ์ Salmon

เคยเข้าร่วมประกวด - UT GRAND PRIX 2010-2012 - Quicksilver & Roxy Design contest 2010-2011 - CC Double O T-shirt Design Contest - Doodle4Google หัวข้อเมืองไทยของฉัน - Furoshiki Design Contest - Premier Satin Draw Your Dream Award 2011 - Moonrise Kingdom ‘ For Your Consideration Fan Art Contest’ - The7th World Film Festival of Bangkok Poster design Contest - ‘ Why Ride’ Poster Design Contest - The Adjective Paper bag Design Contest - Conqueror Happy Design Contest 2013 ...see more ปล. ไม่เคยชนะการประกวดใดๆ


TEL 0840221020

EMAIL mailofjug @yahoo.com


PROGRAM SKILL Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe InDesign

WEBSITE namsaisupavong. tumblr.com


โลโก้บริษัทพาทัวร์อวกาศ

concept

+ travel

galaxy


โลโก้บริษัทขายดอกไม้ประดิษฐ์

concept

ชื่อ Flowever มาจาก flower + forever แสดงถึง ความไม่มีวันเหี่ยวเฉา ซึ่งเป็น จุดขายของดอกไม้ประดิษฐ์ โลโก้จึงมาจาก 2 คำ�นี้รวมกัน

+ flower

forever


โลโก้แชมพูยี่ห้อ QUIS

concept ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปนี้


p a c k a g i n g


โลโก้ร้านกาแฟและหนังสือ

concept

ชื่อ Philocofee มาจาก philosophy + coffee เป็นการแสดงถึงความเป็น 2 in 1 ของร้านนี้ ใช้ประโยชน์ จากการอยู่ติดกันของตัว OCO โดยเติมให้เกิดรูปเป็นคน ใส่แว่นซึ่งแสดงถึงนักปราชญ์


letterhead

namecard

s t a t i o n e r y

จุดร่วมของ stationnery ทุกชิ้นคือการ เล่นกับหนวด ของปราชญ์

ด้านหน้าของนามบัตรเป็นรูปถ้วยกาแฟ (แต่ ในขณะเดียวกันก็สามารถมองเป็น หน้านักปราชญ์ ได้ ) ส่วนด้านหลังเป็นรูป หนังสือ เพื่อตอกยำ�้ความ 2 in 1

cup mat & bookmark

เป็นที่รองแก้วที่สามารถ เป็นที่ขั้นหนังสือได้ด้วย สอดคล้องกับร้านที่ขาย ทั้งกาแฟและหนังสือ

เมื่อปิดฝา ซองจะกลายเปป็นหน้านัก ปราชญ์มาสคอตร้าน เมื่อเปิด จะเห็นลูก เล่นที่ซ่อนอยู่

envelope


ได้แรงบันดาลใจมาจากอาการ ค้างของคอมพิวเตอร์


R E L concept


E A S E โจทย์ของงานนี้คือการเล่นกับ negative-positive space ของตัวอักษร ซึ่งหลังจากเสร็จ งานจึงคิดว่า สัตว์ที่ถูกขังอยู่ ใน negative spaceควรได้รับการ ปลดปล่อย


ชุดตัวอัก ษร สาหรั บ


concept เนื่องจากท่า นพุ ท ธาสซึง่ เป็น เหมือน สัญลั ก ษณ์ของสวนโมกข์ เน้ น ในการ ลงมื อปฏิบัติ เ พื่อ เข้า ถึง หลัก ธรรม จึง สร้างตัวอักษรโดยได้รับแรงบันดาลใจ มาจากท่า ทางในการปฏิบัติธรรมต่างๆ

ตั วอย่างการใช้ง าน

สวนโมกขพลาราม


3D PATTERN


PATTERN DESIGN for

SHAKE APPEAL Autumn/Winter 2013

concept พยายามให้shapeของสัตว์ ทุกตัวสามารถต่อเข้ากันได้ แบบจิ๊กซอว์


PATTERN DESIGN for

SUPERSWEETXMOUMI

concept เนื่องจากเป็นเทคนิกการพิมพ์ทับลงไป บนผ้าที่มีลายอยู่แล้ว จึงออกแบบ ให้ลายใหม่นั้น มีปฏิกิริยา กับลายเดิม


สู่ร

้าไป

ักเข

ปล ่อย ให้ผ

่างก

าย

้าง)

ื่น(บ

ผู้อ

ลือ

ยเห

ระย ะทา ุง

บพ

งรอ

คั่น

สือ

าด ้วย หน ัง

เวล

HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YOU

ช่ว

ลด

ภาพประกอบในปฏิทินของสสส ภายใต้คอนเสปต์ นล ด

จัก รย า

มล ภ

าวะ


ีวิต

ูบช

งค ์

ตา

ใช้ส

หย ุดส

่อน

ติก

มีส

ล้าเ ท่าก

ให้เ ห ช่ง

ับแ

ียบ

ปร

ได้เ

่อน

ยิ้ม ก

ไม่ข ับ

ง่วง

กก ำ�ลัง กา ย

ออ

เริ่ม

ต้น

ที่บ ้าน

รัก ษา กฏ ระเ บ

ียบ


ภาพประกอบคอลัมน์ GLOBAL REVIEW นิตรยสาร a day


concept เป็นแผ่นพับที่เกิดจากการนำ� รูป 3รูปมาต่อกัน โดยเล่นกับ negative-positive space ของแต่ละรูป ให้ต่อกันเป็นรูป นกตามเนื้อหา


P

concept


concept ความยึดติดในวัตถุเป็นเหมือน กรอบรูปที่เป็นเพียงเปลือก ของงาน ถ้าที่ยึดนั้นหลุดออก ก็จะเจอแก่นซึ่งเปรียบเสมือน ตัวงาน


see more


www. namsaisupavong. tumblr.com

Portfolio of Jug  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you