Issuu on Google+


EMAIL

TEL

mailofjug @yahoo.com

0840221020

WEBSITE namsaisupavong.tumblr.com


อายุ 22 ปี จบการศึกษาจาก คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2012 2014 2015

นำ�้ ใส ศุภวงศ์

- ฝึ กงานในตำ�แหน่ง Graphic Designer นิตยสาร Computer Arts Thailand - ฝึ กงานในตำ�แหน่ง Art Director บริษัท DENTSU(Thailand) - ฝึ กงานในตำ�แหน่ง Graphic Designer บริษัท TNOP DESIGN - Freelance Graphic Designer บริษัท be>our>friend

PROGRAM SKILL

Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe InDesign


PROJEC T 0 1


M e dia Adv e rt i s i n g f o r L a n n a Wi s d o m S c h o o l


โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษา ความอยู่รอดของภูมิปัญญาล้านนาในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วย อิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอก Recycle Lanna คือโครงการที่จะช่วยโฮงเฮียนส่งออก องค์ความรู้ต่างๆไปสู่คนรุ่นใหม่ในเมือง ซึ่งห่างไกลความเจริญ ด้านภูมิปัญญาให้ทั่วถึง ภายใต้แนวคิด

บ ่ ห ลงของเก ่ า บ่ เมาของใหม่


LOGO

concept คำ�ว่า ‘ล้านนา’ สามารถอ่านได้ 2 ทิศทาง คือ 1. ทวนเข็มนาฬิกา : การย้อนเวลากลับไปหารากเหง้า 2. ตามเข็มนาฬิกา : การเดินหน้าเท่าทันปัจจุบัน


สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์เวบไซต์


1 2

3 4


สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์เวบไซต์

1. โปสเตอร์ x จักรสาน

concept เลือกใช้ศิลปะสไตล์ op art เพื่อสื่อสาร ถึงคำ�ว่า ‘หลง’ และ‘เมา’ โดยผนวกเข้ากับ เทคนิคการจักรสาน ซึ่งการสานนั้นมีนัยยะ ที่สื่อถึงการประสานของ 2 สิ่งเข้าด้วยกัน นั่นคือ ของเก่า และของใหม่


2. การ์ด x ตุง

concept หากเราสลายความ ทันสมัยออกเสียบ้าง ก็จะเผยภูมิปัญญาที่ ถูกบดบังให้ได้มีที่ยืน ในสังคม


สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์เวบไซต์

3. สติกเกอร์ x ลายผ้าตีนจก

concept การสืบสานภูมิปัญญาที่ดี ไม่ใช่การนำ�อดีตกลับมาใช้ 100% แต่คือการเลือกหยิบ เพียงบางสิ่ง มาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะกับปัจจุบัน


4. การ์ด x กระดาษสา

concept กระดาษสาคือตัวแทน ด้านอดีต ส่วนกระดาษสี นีออนแทนด้านปัจจุบัน เมื่อพลิกเปิดส่วนที่ไดคัทไว้ จึงจะอ่านข้อความได้

บ่หลงของเก่า = เปิ ดรับของใหม่

บ่เมาของใหม่ = เปิ ดรับของเก่า


WEB SIT E


สามารถเข้าไปใช้งานจริงได้ที่ www.recyclelanna.com


PROJEC T 0 2


K e y Vis u a l D e s i g n


P ress : Pos ter

Logo


P ress : In v itation Card

à¤Åç ´ ÅÑ º 1

2

3


P ress : Exhibition B ook


DECO 56

ลป พ น

AR TS

ทรรศ กา

RA T IVE

45


On lin e :

F acebook Cov er


create a page

1 day later

2 day s later

3 day s later


PROJEC T 0 3


L o go D e s ign


TNOP D ESIGN Art direction : Tnop Wangsillapakun Design by Namsai Supavong

1/2

1/2

1/17

1/17

1

1/2

1/2

45


PROJEC T 0 4


K e y Vis u a l D e s i g n

C h iang Mai D esign Wee k 2014 ‘Bo rn Or igin a l’

Unused Version


TNOP D ESIGN Art direction : Tnop Wangsillapakun Design by Namsai Supavong Pos ter

Logo


TNOP D ESIGN Art direction Tnop Wangsillapakun Design by Namsai Supavong

Pos ter

Logo


PROJEC T 0 5


Po st e r D e s ign


PROJEC T 0 6


K e y Vis u a l D e s i g n

P res ent :


P oster


M erchandise


PROJEC T 0 7


R e br a n din g : สถาบันกวดวิชาเคมีอ.อุ๊


LOGO

ประกอบด้วย สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นวงจรอะตอม ในรูปวงรีติดกัน 4 วง ล้อมรอบตัวอักษรคำ�ว่า “ เคมีอ.อุ๊ ” อยู่ในวงกลม หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนที่มุ่ง เพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่นเดียว กับอะตอมที่สามารถสร้างพลังงานได้อย่างต่อเนื่องมหาศาล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถประสบความสำ�เร็จได้ตาม จุดประสงค์ที่ต้องการ

before


2X

X

ยังคงความเป็นรูปวงโคจรอะตอมเพื่อให้สามารถ สื่อความหมายได้ตามเดิม แต่พัฒนาให้มีรูปแบบ ที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจต่อกลุ่ม เป้าหมาย ลดทอนสีให้เหลือเพียงสีเดียว เพื่อให้ ง่ายต่อการนำ�ไปใช้

3X

after


BOOK COVER

Conce

pt

โครงสร้างอะตอมประกอบด้วย โปรตอนและนิวตรอนอยู่ตรงกลาง อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียส เป็นชั้นๆ ยิ่งไกลนิวเคลียส พลังงาน ยิ่งมากขึ้น จึงเปรียบเหมือนอิเล็กตรอน แต่ละตัววิ่งอยู่ในลู่วิ่ง ตัวที่อยู่นอกสุด วิ่งเร็วที่สุก


Conce

pt

พันธะเคมีเกิดจากการให้และรับอิเล็กตรอน เช่นเดียวกับการแต่งงาน ซึ่งเป็นการสร้างพันธะ ระหว่างกันของคู่บ่าวสาว จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ต่างคนต่างสวมแหวนให้แก่กันและจากนั้นก็ ใช้ชีวิตร่วมกัน


ENVIRONMENTAL GRAPHIC

1. So ap L a be l

2. Toilet Sign

เพื่อทำ�ให้ดูเหมือน เป็นสารเคมีใน ห้องแล็บ และยัง ช่วยในการจำ� สูตรเคมีของสบู่


ตั้งชื่อตำ�แหน่งที่นั่งตาม การเรียงตำ�แหน่งธาตุ ในตารางธาตุ ซึ่งวิธีนี้ จะทำ�ให้นักเรียนได้จำ� ชื่อธาตุและตำ�แหน่ง ได้โดยไม่รู้ตัว

3. Pe r i o dic Table


SOUVIENIR

1. Te s t Tub e Penc il C as e


2 . Beaker B ag สามารถนำ� เข้าห้องสอบ ได้เพราะใส


PROJEC T 0 8


Co r po ra t e I de n t i t y


c o f f e e sh o p & b o o k st o r e

concept

Philocofee เกิดจากคำ�ว่า philosophy + coffee เป็นการแสดงถึงความเป็น 2 in 1 ของร้านนี้ และ คอนเสปต์ของความ 2 in 1 นี้ก็ ได้กระจายอยู่ตาม stationeryต่างๆด้วย

1.letterhead


2 . c u p ma t & bo o km a r k

3.namecard

ด้านหน้าของนามบัตรเป็นรูปถ้วยกาแฟ (แต่ ในขณะเดียวกันก็สามารถมองเป็นหน้า นักปราชญ์หนวดเฟิ้มได้ ) ส่วนด้านหลัง เป็นรูปหนังสือ

4.env elope เมื่อปิดฝา ซองจะกลายเปป็นหน้านักปราชญ์ มาสคอตร้าน เมื่อเปิด จะเห็นลูกเล่นที่ซ่อนอยู่


PROJEC T 0 9


Pa c ka gin g D e s i g n


โครงการแปรรูปข้อเสียของไทย ในสายตาของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ เป็ นของที่ระลึก


01 COMPL AIN : TR AF F IC J AM PRO D U C T : THAI F RU I T J AM


02 COMPL AIN : AIR P OL L UT ION PRO D U C T : H E RBAL T OOT H P AS T E


03 COMPL AIN : T OO H OT PRO D U C T : H E AT P ACK


PROJEC T 1 0


I llu st r a t io n


ภาพประกอบคอลัมน์ GL OBAL RE V I E W a d a y m a g a z in e ฉบับที่ 155- ปัจจุบัน


esm

r

e

.

c

o

tp

i

ht

h

br

id

or

/ :/

re.c om

forhire.com

es

mai

ds

maidsor

desmaidforre.com

rides

df

http

://b

http://bri

.c

ire.com

orhi

aidforh

aidf

idesm

re

om idforhire. m

://bridesmaid

//br

rid

ai

.c

m om

co

http

tp:

/b

sm

re.

re

ht

:/

d

f aid or hi s

ai

idesma

de

hi

orhi

for

tp

://br

sm

sm

de

de

ri

ri

aid

maidf esm

ht

http

b

/b

/

ri

/

/b

:

:/

:/

tp

p

ht

t

brid

brides

p://

tp

htt

t http://

h ht

Bridesmaid For Hire

ภาพประกอบคอลัมน์ Bra n dis h g ir a f f e m a g a z in e Issue 02 -ปัจจุบัน

m


ออกแบบปกและภาพประกอบ หนังสือ Made in Thailand 2 โดย นวพล ธำ�รงรัตนฤทธิ์


see more


www. namsaisupavong. tumblr.com


Namsai Supavong's Portfolio