Page 1

สำนักงำนปลัด

นำยธำนินทร์ นำสมพงษ์ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำรึม

นำยกฤษกร พบคีรี รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

นำงสำวภ ูมริน ยะคำนะ บ ุคลำกร


นำงเกสส ุดำ คลังศรี เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยวรพงศ์ คำนำแซง นิติกร

นำงนนทกร ขำโยม เจ้ำหน้ำที่บนั ทึกข้อมูล

นำงกำญจนำ พูลรอดแก้ว เจ้ำพนักงำนธ ุรกำร


นำงเสำวลักษณ์ นิตยระวีวำร ผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยฯ

นำยเสฏฐว ุฒิ ศิรลิ กั ษณ์ นักกำร

นำงสำวอนุศรำ กังธีระวัฒน์ ผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่บนั ทึกข้อมูล

นำงสำวกำญจนำ ผ ุยเถื่อน ผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์


นำยเกรียงศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ พนักงำนขับเครือ่ งจักรขนำดเบำ

นำงเสมอใจ พุทธศีระ คนงำนทัว่ ไป (แม่บำ้ น)

นำยสมหมำย ฟักทองอยู่ ยำม

นำยบ ุญนำ จันทร์สำยทอง คนงำนทัว่ ไป


นำงเฉลียว ฟักทองอยู่ คนงำนทัว่ ไป

นำยชัยพร รำศรีมิล คนงำนทัว่ ไป

นำยพุฒิพงศ์ โทนสังข์อินทร์ ผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่พฒ ั นำช ุมชน

นำยธีระศักดิ์ อยูเ่ ลิศ คนงำนทัว่ ไป

สำนักงานปลัด  

สำนักงานปลัด

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you