Page 1

PÀ£ÀßqÀ PÀ° ¸ÀA¥ÀÅl 3 - ¸ÀAaPÉ 3

PÀ£ÀßqÀ PÀ° ¥ÀwæPÉ

6 Ticonderoga, Irvine, CA 92620 kannada.kali@yahoo.com

¸À¥ÀÖA§gÀ 2008 949-559-1819

M¼ÀUÉ K£ÀÄ EzÉ? PÀ°¸ÀÄUÀjUÉ PÀÄr£ÀÄr ¸Àį¨sÀ PÀ£ÀßqÀ, ªÀĪÀÄvÀ gÁªÀĸÁé«Ä ........................................ 3 C©üªÀÄvÀ PÀ£ÀßrUÀ£À PÀtÚ°è CªÉÄjPÀ, §ÄPÁÌA§Ä¢ü PÀȵÀÚªÀÄÆwð ............. 5 ªÉÆÃdÄ CzÀÄenglish, ªÀĪÀÄvÀ gÁªÀĸÁé«Ä ................................... 12 PÁlÆð£ï, ©.«. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ gÁªï ................................ 13 ¸ÉUÀtÂÀ Dl ............................................................................ 13 PÀªÀ£À/¥ÁoÀ QèPï QèPï! QèPï QèPï!, «±ÉéñÀégÀ ¢ÃQëvÀ .................................... MvÀÛtÚgÀ ................................................................................. ¸ÀÄ¢Ý jZïªÀÄAqï£À°è PÀ£ÀßqÀ PÀ° ................................................ ²¯ÁàUÉ CPÀÌ ¥Àæ±À¹Û ................................................................. ¸ÀÄUÀªÀÄ PÀ£ÀßqÀ §°ègÁ? ¹rß PÀ£ÀßqÀ UÀÄA¥ÀÅ .............................. £Á PÀ£ÀßqÀ PÀ°vÉ. PÁªÉÃj PÀ£ÀßqÀ PÀÆl .................................... UÀĪÀÄä£À PÀgÉAiÀÄ¢gÉ. ¢±Á ¨sÁUÀªÀvÀ ........................................ CªÉðÊ£ï eÁUÀwPÀ ºÀ½î ºÀ§â ................................................ ¥sÁå«Ä°Ã¸ï ¥sÁgïªÁrðUÉ ¨É¤ÑîUÀ¼ÀÄ. agÁUÀ ¢ÃQëvÀ .........

¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

14 15 17 17 18 18 18 19 19

1


PÀ£ÀßqÀ PÀ°UÀ¼É, ¨ÉùUÉ gÀd ªÀÄÄVzÀÄ ºÉƸÀ ºÀÄgÀĦ¤AzÀ ªÀÄvÉÛ PÀ£ÀßqÀ PÀ° vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄwÛ¢ÝÃj. AiÀıÀ¹é PÀ°PÉUÁV PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹: o vÀgÀUw À UÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV £Àqɹj. ªÁgÀzÀ/¥ÀPÀëzÀ/wAUÀ¼À MAzÀÄ ¢£ÀªÀ£ÀÄß Er ªÀgÄÀ µÀPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄ ¤UÀ¢vÀ¥Àr¹. o vÀgÀUw À AiÀÄ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁV ¤zsÀðj¹. ¸ÁªÀðd¤PÀ, ¥ÀÅgÀ, ¥ÁPÀÄðUÀ¼À°ègÀĪÀ PÀlÖqÀUÀ¼À£ÄÀ ß §¼À¹PÉƽî. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉgÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÉ, AiÀiÁgÀ ªÀÄ£É JAzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀgÀ¢ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁV vÀAiÀiÁj¹PÉƽî. o ºÉÆÃAªÀPïð PÉÆr. ¢£ÀPÉÆÌAzÀÄ ¥Àæ±Éß GvÀÛj¸ÀĪÀAvÁUÀ°. o ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁr; CªÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀ®Ä ¥ÉÇæÃvÁ컹. o ªÀµÀðzÀ°è K¥Àðr¹

MAzÉÆ

JgÀqÉÆ

Er

¢£ÀzÀ

PÁåA¥ï/PÀªÀÄäl

o ¤ªÀÄä «ZÁgÀ, C£ÀĨsÀªÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ ªÀ¸ÀÄÛ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ°/PÀ°¸ÀÄUÀgÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƽî. o PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä EvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¹PÉƽî: o DlUÀ¼ÀÄ, o §AzsÀÄ UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ zÀÆgÀªÁtÂ, ¥ÀvÀæ, FªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð o ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå, EvÁå¢. - «±ÉéñÀégÀ ¢ÃQëvÀ

¤ÃªÉãÀAwÃj?

¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ, C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹

«.¸ÀÆ.: ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉUÉ ¤ÃªÀÇ MAzÀÄ ¯ÉÃR£À §gÉzÀÄ FUÀ¯É PÀ¼ÀÄ»¹. PÀ£ÀßqÀ PÀ° kannadakali@yahoo.com ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

2


PÀ°¸ÀÄUÀjUÉÆAzÀÄ PÀÄr£ÀÄr ¸ÀÄ®¨sÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀĪÀÄvÀ gÁªÀĸÁé«Ä D¹Ö£ï, mÉPÁì¸ï

ºÉÆgÀ£Ár£À°ègÀĪÀ £ÀªÄÀ ä ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄÄzÁzÀgÀÆ J°èAzÀ? ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ, ²PÀëPÀgÀÄ, £ÉgÉ ºÉÆgÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ, §AzsÀÄ «ÄvÀægÀÄ, ±Á¯É »ÃUÉ C£ÉÃPÀ PÀqɬÄAzÀ. ªÀiÁvÀÈ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ ªÉÆzÀ®Ä PÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÉÃUÉ PÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ? 1. ªÀÄPÀ̽UÉ DlPÉÌ ºÉÃUÉ CAUÀè ¨sÁµÉAiÀÄ "¨ÁèèPïì" PÉÆqÀÄvÉÛêÉÇ, ºÁUÉ PÀ£ÀßqÀ "¨ÁèèPïì" PÉÆr. 2. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ®UÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀÄä£É PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀªÀ£ÀÄß ºÉýzÀg,É CªÀgÀ Q«UÉ ©zÀݵÄÀ Ö, ¨ÉÃUÀ PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ. 3. ¯ÉPÀÌ ºÁPÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁr. 4. ªÀĺÀr ºÀvÀÛ ¨ÉÃPÁzÀgÉ MAzÉÆAzÀÄ ºÉeÉÓUÉ MAzÀÄ CPÀëgÀ/CAQ ºÉý. §gÉAiÀÄ°PÉÌ ºÉý PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁzÀgÉ »ÃUÉ ªÀiÁr: 1. MAzÉ DPÁgÀzÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß MªÉÄä¯É ºÉý PÉÆr. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¸ÉÆ£ÉßAiÀÄļÀî CPÀëgÀU¼ÀÄ (gÀ, oÀ, F, PÀ) 2. CªÀjUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ CPÀëgÀ-CAQUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ PÀ°à¹, GzÁºÀgÀuÉUÉ "ºÀ" §gÉAiÀÄĪÁUÀ "ªÀÄ®VzÀ 8" CAvÀ ºÉý. 3. UÀªÀĤ¹, PÀ£ÀßqÀ CAQUÀ¼ÀÄ MvÀÛPÀëgÀUÀ¼ÁVªÉ : UÀÎ, vÀÛ, £Àß, ¼Àî, ªÀÄä, AiÀÄå, PÉÊ, PÀð ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉUÉ £ÁªÀÇ PÀ°AiÀÄÄvÉÛÃªÉ ¤d! Start Kannada Kali Classes in Your Area Contact: Vishweshwar Dixit, (949)559-1819, kannada.kali@yahoo.com ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

3


¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

4


PÀ£ÀßrUÀ£À PÀtÚ°è CªÉÄjPÀ §ÄPÁÌA§Ä¢ü PÀȵÀÚªÀÄÆwð “CªÀgÀÄ £Á£ÀÄ CªÉÄjPÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÝÉ Ã£ÉAvÀ £ÉÃgÀªÁV ºÉüÀ¢zÀÝgÀÆ, ¸ÀÆPÀë÷äªÁV vÀnÖzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¤ªÀÄä zÉñÀzÀAvÉ ºÀt RZÀÄðªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌUÄÀ ®è, d£À¸ÀASÉåAiÀÄÆ eÁ¹Û CAvÀ ªÀiÁvÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ K£ÉãÉÆ ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀgÀÄ. £Á£ÀÆ ¸ÀĪÀÄä£ÁV©mÉÖ..”

¤ÃªÉãÀAwÃj? ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ°UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƽî:

K£ÀÄ?

kannadaKali@yahoo.com

ªÉÆzÀ® ªÀiÁvÀÄ ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ CªÉÄjPÁPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉý w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀ¶ÖªÉ. w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀµÉÖà C®è, CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀ£ÁßzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvz À À°è C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀå«zÉAiÉÄà JAzÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁzÀgÉ ¸ÁxÀðPÀ. ¸ÀgÀPÁj ¤AiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §AzsÀÄ ¨ÁAzsÀªj À AzÀ PÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ, MAzÀ¯Áè MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ E°èUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. AiÀiÁgÀÆ EzÀgÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¹zÀAvÉ PÁtĪÀÅ¢®è. F ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÄÀ ß KPÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄA¢lÄÖ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼£ À ÀÄß AiÉÆÃUÀå jÃwAiÀÄ°è ¸ÀÆa¸À¨ÁgÀzÀÄ, CxÀªÀ EªÀPÀÆÌ gÁdQÃAiÀÄzÀ CAlÄ ¸ÉÆÃAQzÉAiÉÆ. CAiÉÆå EzÀ£Éß®è £ÁªÉÃPÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀaÑPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÉ CxÀªÀ FVgÀĪÀAvÉAiÉÄ ºÉÃUÉÆ ºÁUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ° JA§ GzÁ¹Ã£ÀªÉ. ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀgÉ £ÀªÀÄä d£ÀUÀ¼ÀÄ vÁ£É CzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀªÀgÀÄ. £À£ßÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ E°èAiÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ªÀtð£ÉªÀiÁrzÁUÀ, CªÀgÀÄ £Á£ÀÄ CªÉÄjPÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÉÝãÉAvÀ £ÉÃgÀªÁV ºÉüÀ¢zÀÝgÀÆ, ¸ÀÆPÀë÷äªÁV vÀnÖzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¤ªÀÄä zÉñÀzÀAvÉ ºÀt RZÀÄðªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌUÀÄ®è, d£À¸ÀASÉåAiÀÄÆ eÁ¹Û CAvÀ ªÀiÁvÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ K£ÉãÉÆ ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀgÀÄ. £Á£ÀÆ ¸ÀĪÀÄä£ÁV©mÉÖ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ, CªÉÄjPÀzÀ°è ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁUÀjPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ vÉjUÉAiÀÄÆ eÁ¹Û. DzÀgÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÉjUÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÀtzÀ°è ºÉZÀÄÑ ¨sÁUÀ d£À¸ËPÀAiÀÄðPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀĪÁUÀÄvÉÛAvÀ zsÉÊAiÀÄðªÁV ºÉüÀ §ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ É AzÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀg¨ À ÉÃPÁzÀgÉ, E£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ºÀvÄÀ Û ªÀµÀðUÀ¼À°è ºÉÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ FUÀ¯Éà AiÉÆÃa¹ CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛgÉ. E°èAiÀÄ gÀ¸ÉÛUÀ½UÉ mÁgÀÄ ºÁQzÀgÉ PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ CzÀÄ j¥ÉÃjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁV®è. mÁgÀÄ ºÁPÀĪÁUÀ®Æ CPÀÌ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸Àé®àªÀÅ UÀ°ÃeÁUÀzA À vÉ, ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ, PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÀÅ ¸ÀÄvÀÄÛ§¼À¹£À gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀAvÀÄ ºÀvÁÛgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ EzÀÝAvÉAiÉÄ EªÉ. ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

5


GvÀÛªÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå. E°è ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀªÀÇ ºÉZÀÄÑ. E°èAiÀÄ UÁqÀð£ï¸ÉÖÃmï ¥ÁPïðªÉà ªÀÄÄAvÁzÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ºÀvÀÄÛ ¸Á®Ä ªÁºÀ£U À À¼ÀÄ JqÀ©qÀzÀAvÉ ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄä dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃqÀĪÀAvÉAiÉÄ, mÁgÀÄ ºÁQzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÉƼÀUÁV C®è°è UÀÄAr UÉÆlgÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. KPÉ »ÃUÁUÀ¨ÉÃPÀÄ? PÀAmÁåæPÀÖgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðj C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±Á«ÄïÁV D PÉ®¸ÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À PÀqÀªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è RZÀÄðªÀiÁr, G½zÀzÀÄÝ E§âjUÀÆ ºÀAaPÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛ. CªÀgÀÄ PÉêÀ® QüÀälÖzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÀ®èzÉ ¨ÉÃgÉ E£ÁߪÀ PÁgÀtªÀÇ PÁtĪÀÅ¢®è. PÉ®ªÁgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß PÀtÚ°è PÀAqÀ ºÁUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢nÖzÉÝãÉ. £À£Àß C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÇ C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ MAzÉgq À ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À¯ÁèzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉAiÉÄ JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÉÆÃt. JµÉÆÖà ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ CªÉÄjPÀzÀ ¥Àj¹ÜwUÉ ªÀiÁvÀæ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉAzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ £ÀªÀÄä ¥Àj¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ¥ÁðlÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉ DUÀ¯ÁgÀzA É zÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ wêÀiÁð£ÀPÉÌ §gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀĪÀ®è. £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀzÀ°è EA¢£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹ d£ÀUÀ½UÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ CªÀPÁ±ÀUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼À PÀqÉUÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÀj¸ÀzÉ, ¸ÀAPÀÄavÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¤ªÀÄUɯÉÆè ºÀÄZÀÄÑ JAzÀÄ vÀ½îºÁQzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄÄA¢£À ¥Àæ±ÉßAiÉÄà E®è!

1 ¥ÉÇøïÖ D¦üøïUÀ¼À°è£À ªÉÊRj £ÀªÀÄä dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉÇøïÖ D¦üøïUÀ¼À°è £À£ÀUÉ JµÉÆÖà ¸À® C£ÀĨsÀªÀªÁVvÀÄÛ. £Á®Ì£Éà ¨ÁèPï ¥ÉÇøïÖ D¦üù£À°è MAzÀÄ ¨Áj ºÉÆÃVzÁÝUÀ, C°è ¥ÉÇøÀÖ¯ï PÀªÀgïUÀ¼À£ÄÀ ß CAn¸À®Ä UÀªÀiï EgÀ°®è. PÉýzÀgÉ C°èzÀÝ M§â £ËPÀgÀ CzÀÄ ªÀÄÄVzÀĺÉÆÃVzÉ JAzÀ. £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ CAUÀr¬ÄAzÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ UÀªÀiï qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAqÀÄ vÀAzÉ, CzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆV¹ C°èAiÉÄà ©lÄÖ §AzÉ, E£ÁåjUÁzÀgÀÆ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÁgÀì®è£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV CAn¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀ. CzÀPÉÌ vÀPÀÌ PÀªÀgï C°ègÀ°®è. EzÉ®è ¥ÉÇøïÖ D¦üù£À°è ¹UÀĪÀÅ¢®è, ºÉÆgÀUÀqÉ ¸ÉÖõÀ£j À µÁ¥ï¤AzÀ PÉÆAqÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¸À®ºÉ ªÀiÁrzÀ. ¥Á¥À, CµÀÖ£ÁßzÀgÀÆ ºÉýzÀ£À®è, ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀqÉÆÃt! F ¸ÀqÀUg À ÀªÉ¯Áè ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ºÉÆwÛUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ UÀAmÉUÀ¼À PÁ® ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÉÇøïÖ D¦üøÀÄUÀ¼À°è ªÀĤ DqÀðgï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ eÁUÀªÉà ¨ÉÃgÉ, ¸ÁåÖA¥ï PÉƼÀÄîªÀ eÁUÀªÉà ¨ÉÃgÉ. ªÀĤ DqÀðgï PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀÆå£À°è ¤®è¨ÉÃPÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÁåÖA¥ï PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ¥ÀÅ£ÀB PÀÆå ¤®è¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÆß ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

6


²¹Û¤AzÀ ¥Á°¸ÀĪÀÅ¢®è. PÀÆå JAzÀÄ ºÉýzÀgÄÀ , J®ègÀÆ MAzÀÄ UÀÄA¦£À°è ¤AwgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä¯Éè £ÁªÀÅ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¨ÉÃPÁzÀ¶ÖzÉ. F vÀgº À À §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀįÉèà EzÉ JAzÁzÀg,É £ÁªÀÅ CzÀgÀ PÀqÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¹®è JAzÉà CxÀð. EzÀPÉÌ E£ÁߪÀ ¥Àj±ÀæªÀĪÀÇ ¨ÉÃQ®è. CªÉÄjPÀzÀ AiÀiÁªÀ ¥ÉÇøïÖ D¦üøÀÄUÀ¼À°è ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀgÀÆ, vÀgÀºÁªÁj PÀªÀgïUÀ¼ÀÄ, PÁå¸ÉmïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä CzÀPÉÌ vÀPÀÌ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ, CAn¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ vÀPÀÌ mÉÃ¥ï, ¥sÉÇÃmÉÆà CxÀªÀ ¸Ànð¦üPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÁUÀzÀAvÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ PÉƼÀªÉAiÀiÁPÁgÀzÀ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ, ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ UÀªÀiï PÉƼÀªÉUÀ¼ÀÄ, J®èªÀ£ÀÆß EnÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÀ£ÉßãÀÄ ¥ÀÅPÀÌmÉAiÀiÁV PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. ºÀt PÉÆlÖgÀÆ, CzÀPÁÌV ¨ÉÃgÉ PÀqɬÄAzÀ vÀgÀ®Ä ¥ÀgÀzÁqÀ¨ÉÃQ®è. MAzÉà PËAlj£À°è J®è PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÆ, JPïì¥Éæ¸ï ªÉĬįï, ªÀĤ DqÀðgï, ¸ÁåÖA¥ï PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ¥Á¸ï¥ÉÇÃmïð ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¥sÁgÀªÀiïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, ¥Á¸ï¥ÉÇÃmïð CªÀ¢ü ªÀÄÄV¢zÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß j£ÀÄå ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÉ®¸ÀªÀÇ MAzÀÄ PËAlj£À¯Éè £ÀqÉAiÀÄÄvÉÛ. C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À vÁ¼Éä¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛgÉ. VgÁQUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉà DVgÀ°, CªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ J¯ÁèzÀgÀÄ zÉÆqÀØ C¢üPÁjAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, CxÀªÀ D¦üù£À¯ÉÆè§â ¸ÀtÚ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, PÀÆå£À°è ¤AvÁUÀ J®ègÀÆ MAzÉ. AiÀiÁgÀÆ CzÀ£ÀÄß vÀ¥ÁàV Jt¸ÀĪÀÅ¢®è. JµÀÄÖ d£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÆå£À°è ¤AwzÀÝgÀÆ ¤±Àê§ÝªÁVgÀÄvÉÛ. ªÀÄÄA¢zÀݪÀ£ÀÄ PËAlj¤AzÀ CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÁUÀ¯Éà ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀgÉAiÀÄĪÁUÀ®Æ §ºÀ¼À £ÀªÀÄævɬÄAzÀ, ªÉÄà L ºÉ¯ïà AiÀÄÄ, £ÉPïì÷Ö ¦èøï, JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÁUÀ®Æ £ÀUÀĪÀÄÄR¢AzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀÆå£À°è ¤AwzÀݪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ vÀUÀ®zÀAvÉ ¤®ÄèvÁÛgÉ. ¥ÉÇøÀÖ¯ï ¸ÁåÖA¥ïUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ avÀæzÀ°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä ¨sÁªÀavÀæªÀ£Éßà ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¦æAmï ªÀiÁr PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ vÀU® À ĪÀ RZÀð£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÀÅ AiÀiÁjUÉ ¥ÀvæÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁVzÉAiÉÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß, ªÀiÁgÀ£É ¢£À, JgÀqÀÄ CxÀªÀ ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

7


ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è vÀ®Ä¥ÀŪÀAvÉ K¥Àðr¸À§ºÀÄzÀÄ. CzÀPÁÌV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¯Éç¯ïUÀ¼À£ÄÀ ß EnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀÆåAiÀiÁQð£À 34£É gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÉÇøïÖ D¦üøÀÄ §ºÀ¼À zÉÆqÀØzÀÄ. CzÀÄ ªÀµð À zÀ 365 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛ. CµÉÖà C®è ¢ªÀ¸ÀzÀ 24 UÀAmÉUÀ¼ÀÆ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢gÀÄvÉÛ. ºÀvÁÛgÀÄ PËAlgïUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ, PÀÆå£À°è ºÉZÄÀ Ñ PÁ® ¤®è¨ÉÃPÁV®è. AiÀiÁªÀ ºÉÆwÛUÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ vÉÆAzÀg¬ É Ä®èzÉ £ÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉƼÀÀÄzÀÄ.

2 ¨ÁåAPï r¥Á¹mï E°è£À ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°è ºÀt PÀlÄÖªÀÅzÀPÁÌUÀ°, ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌUÀ° MAzÉà PËAlgï. ZÉPï r¥Á¹mï ªÀiÁqÀĪÁUÀ, £ÀªÀÄä ¨ÁåPïUÀ¼À°ègÀĪÀAvÉ ZÀ®£ï£À°è ¥ÀÇgÁ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃQ®è. PÉÆqÀĪÀ vÁjÃRÄ, CPËAmï £ÀA§gÀÄ, ºÀtzÀ ªÉÆvÀÛ E¶ÖzÀÝgÉ ¸ÁPÀÄ. ZÉPï £ÀA§gÀÄ, ZÉPï vÁjÃRÄ, AiÀiÁgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ZÉPï EªÀ£Éß®è £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÁV®è. ZÉPï r¥Á¹mï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ MAzÉà PÉ®¸ÀªÁzÀgÉ, CzÀPÁÌV PÀÆå£À°è ¤®è¨ÉÃPÁV®è. CzÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ ¥ÉnÖU¬ É ÄzÉ, ZÀ®£ï ªÀÄvÀÄÛ ZÉPïUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ PÀªÀgï£À°è ElÄÖ CzÀgÉƼÀPÉÌ ºÁQzÀgÉ, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ZÀ®£ï£À£ÀÄß ¥ÉÇøïÖ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛgÉ. ¨ÁåAPï »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ PÁj£À°è PÀĽvÉà r¥Á¹mï ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ «ÄøÀ¯ÁVgÀÄvÉÛ. ¥ÀPÀÌzÀ°è EnÖgÀĪÀ ¥Áè¹ÖPï qÀ©âAiÀÄ°è ZÉPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ZÀ®£ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ElÄÖ ªÉÄîPÉÌ £ÀÆQzÀgÉ CzÀÄ ¨ÁåAPï M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼À ºÀwÛgÀPÉÌ ©Ã¼ÀÄvÉÛ. CzÀgÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ EqÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÉà qÀ©âAiÀÄ°è ZÀ®£ï ªÁ¥À¸ï PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛgÉ. K£ÁzÀgÀÆ £ÀªÉÆäA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ¢zÀÝgÉ, ¹àÃPÀgï EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀÄÄRªÀÇ CªÀjUÉ PÁtÄwÛgÀÄvÉÛ. PÉêÀ® £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¤«ÄµÀUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀĺÉÆÃUÀÄvÉÛ. ªÀÄÆgÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À®Æè PÁgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ »AzÉ MAzÀÄ PÀÆå£À°è ¤AwgÀÄvÀÛªÉ. ¨ÁåAPï M¼ÀUÀqÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß, ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃlUÀ¼ÉÆA¢UÉ EnÖzÁÝgÉ. VgÁQUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÀÅ UÀÄA¥ÁV ¤®ÄèªÀÅ¢®è. J®ègÀÆ PÀÆå£À¯Éè ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

8


¤®è¨ÉÃPÀÄ. £Á¯ÁÌgÀÄ PËAlgïUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀÆå£À°è ºÉZÀÄÑ ºÉÆvÀÄÛ PÁAiÀĨÉÃPÁV®è. £ÉÃgÀªÁV £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ, CªÀgÀ PÉÆoÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÉÆÃ¥sÁUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÁÝgÉ. M§âgÁzÀ ªÉÄÃ¯É M§âgÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ D¦üøÀgï PÉÆoÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ PÀgA É iÀÄÄvÁÛgÉ.

3 §¸ï ¥ÀæAiÀiÁt PÀ¼ÉzÀ DUÀ¸ïÖ (2008) wAUÀ¼À°è £Á£ÀÄ EArAiÀiÁPÉÌ §A¢zÁÝUÀ, ªÉÄʸÀÆjUÉ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀÄnÖUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁV §AvÀÄ. C°è £ÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÉƧâgÀ eÉÆvÉ ZÁªÀÄÄAr¨ÉlÖPÉÌ §¹ì£À°è ºÉÆÃzɪÀÅ. §¹ì¤AzÀ E½AiÀÄĪÀªÀjUÉ ªÉÆzÀ®Ä CªÀPÁ±À PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ¯É §¹ì£ÉƼÀPÉÌ d£À £ÀÄUÀÄÎwÛzÀÝgÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯Éè eÉé¤AzÀ PÀ¼ÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ, M§âjUÉƧâgÀÄ GfÓPÉÆAqÀÄ PÉÊPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖUÀĪÀÅzÀÄ J®èªÀÇ ¸ÁzsÀå. qÉæöʪÀgï CxÀªÀ PÀAqÀPÀÖgï ºÉýzÀgÉ PÉüÀĪÀAvÀºÀ d£ÀªÀ®è. £ÁªÉà §¸ï ªÀiÁ°PÀgÀÄ JA§AvÉ JUÀgÁqÀÄvÁÛgÉ. §¸ï ªÀÄÄA¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¨sÁUÀ, JgÀqÀÄ PÀqÉUÀ¼® À Æè §¸ï£ÉƼÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÀÄÌ, §¸ï¤AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀĪÀÅzÀPÀÄÌ CªÀPÁ±À«vÀÄÛ. ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑgÀĪÀÅ¢®è. ¸Áé¨sÁ«PÀªÁVAiÉÄ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÁUÀ®Ä CªÀPÁ±À«zÉ. EAvÀºÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß E£ÉÆߧâjAzÀ PÉý CxÀªÀ £ÉÆÃr w½AiÀĨÉÃPÁV®è. £ÀªÀÄUÁUÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÉ AiÉÆÃa¸À§ºÀÄzÀÄ. E°ègÀĪÀ §¸ï ¤AiÀĪÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. §¸ï¤AzÀ E½AiÀÄĪÁUÀ®Æ, ºÀvÀÄÛªÁUÀ®Æ, ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ²¹Û¤AzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛgÉ. J®ègÀÆ §¸ï£ÉƼÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ£ÀAvÀgÀªÉ, qÉæöʪÀgï ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪÀÅzÀÄ. §¸ï »A¨sÁUÀzÀ ¨ÁV°¤AzÀ E½AiÀÄĪÀªÀgÀÄ C°ègÀĪÀ UÀÄArAiÀÄ£ÀÄß MwÛzÁUÀ, qÉæöʪÀjUÉ ¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀÄvÉÛ. ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÀÄ E½AiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪÀÅ¢®è. §¸ï£ÉƼÀPÉÌ ºÀvÀÄÛªÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ MAzÉà PÀqÉ, CzÀÄ qÉæöʪÀgï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁV®Ä. E½AiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ JgÀqÀÄ PÀqÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ. CªÉÄjPÁzÀ §¸ÀÄìUÀ¼À°è PÉ®ªÁgÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ZÁ®PÀ£À ºÉÆgÀvÀÄ §¸ï PÀAqÀPÀÖgï EgÀĪÀÅ¢®è. HgÉƼÀV£À §¸ïUÀ¼À°è ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

9


nPÉmï PÉÆqÀĪÀ ¥ÀzÀÞwAiÉÄ E®èªÀ®è. D vÀÄ¢¬ÄAzÀ F vÀÄ¢AiÀĪÀgÉUÀÄ MAzÉà ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ ºÀt. K°è ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ E½AiÀħºÀÄzÀÄ. gÉqï ¸ÉÊ£ï EgÀĪÀ PÀqÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤®ÄèvÛÀªÉ. DzÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁgÀÆ C°è E½AiÀÄĪÀAw®è. ¨ÁV®£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÉà E®è. PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ ªÁºÀ£ÀU¼ À À ¸ÀAZÁgÀ«®è¢zÀÝgÀÆ gÉqï ¸ÉÊ£ï §AzÁUÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸À¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è ¥Éǰøï PÁgÀÄ PÁAiÀÄÄwÛgÄÀ vÉÛ. ¸ÀAZÁjà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß G®èAX¹zÀg,É LzÉà ¤«ÄµÀUÀ¼À°è PÀAqÀÄ»rzÀÄ©qÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV §¸ï qÉæöʪÀgïUÀ¼ÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß §ºÀÄ ªÀÄÄvÀĪÀfð¬ÄAzÀ ¥Á°¸ÀÄvÁÛgÉ. PÁgï ZÁ®PÀgÀÄ DUÁUÉÎ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄAlÄ. PÉA¥ÀÅ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ, ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ, UÉÆvÁÛzÀ eÁUÀzÀ®è®èzÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅ. ºÁUÉ DzÁUÀ, ¥Éǰøï PÁgÀÄ §AzÀÄ vÀPÀët PÁgÀÄ ZÁ®PÀ£À qÉæöʪÀgï ¯Éʸɣïì, E£ÀÆêgÉ£ïì J®èªÀ£ÀÆß ¥Àj²Ã°¹ nPÉmï PÉÆqÀÄvÁÛ£É. ¥Éǰøï PÁj£À°è PÀA¥ÀÇålgï EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ£À §UÉÎ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CA±ÀªÀÇ w½zÀĺÉÆÃUÀÄvÉÛ, CªÀ£ÀÄ JµÀÄÖ ¨Áj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹zÁÝ£É, JµÀÄÖ dįÁä£ÉAiÀiÁVzÉ J®èªÀÇ JgÀqÉà ¤«ÄµÀUÀ¼À°è UÉÆvÁÛUÀÄvÉÛ. »ÃUÉ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀgÉ, CªÀ£À qÉæöÊ«AUï ¯ÉʸɣÀì£ÀÄß ªÀd ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ CªÀ£ÀÄ PÁgÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁqÀĪÀAw®è. D MAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ J®ègÀÆ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß ²¹Û¤AzÀ ¥Á°¸ÀÄvÁÛgÉ. §¸ï ZÁdð£ÀÄß qÉæöʪÀgï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ qÀ§âzÉƼÀPÉÌ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ 5, 10, 25 ¸ÉAmïUÀ¼À°è ºÁQzÀgÀÆ, qÀ§âzÉƼÀPÉÌ ©zÁÝUÀ ¨ÉÃgɨÉÃgÉAiÀiÁV «AUÀr¹PÉƼÀÄîvÉÛ. qÉæöʪÀgï CªÀ£À ¹Ãn£À°è E®è¢zÀÝgÀÆ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß qÀ§âzÉƼÀPÉÌ ºÁPÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä°ègÀĪÀAvÉ §tÚ §tÚzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. PÀAqÀPÀÖgÃÉ EgÀĪÀÅ¢®èªÀ®è. 65 ªÀµð À ªÉÄîàlÖªÀjUÉ §¸ï ªÀÄvÀÄÛ HgÉƼÀV£À gÉÊ®ÄUÀ¼À°è Czsð À jAiÀiÁ¬Äw. £Á£ÀÄ ¹Ã¤AiÀÄgï ¹nd£ï JAzÀÄ ¨ÁAiÀÄ°è ºÉýzÀgÉ ¸ÁPÀÄ, qÉæöʪÀgï £À£Àß eÁvÀPÀªÀ£ÁßUÀ°, d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvæÀªÀ£ÁßUÀ° PÉüÀĪÀÅ¢®è. PÉêÀ® £ÀA©PÉ. ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

10


§¸ïUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÀj¹zÀgÉ, ¸À¨Ééà gÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAZÁgÀªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. £Á¯ÁÌgÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À°è gÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ ¸ÉÖõÀ£ïUÀ¼ÀAvÀÆ 80-100 Cr £É®ªÀÄlÖ¢AzÀ PɼÀUq À É EªÉ. gÀ¸ÉÛUÉ §gÀĪÁUÀ UÀÆr¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀAvÉ PÁtÄvÉÛ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃw PÀnÖgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ H»¸À®Æ ¸ÁzsÀå«®è! HjAzÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ïUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ªÉÆzÀ¯Éà nPÉmï ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. CzÀ£ÀÄß EAlgï£Émï ªÀÄÆ®PÀªÀÇ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. D §¸ÀÄìUÀ¼À°è ±ËZÁ®AiÀĪÀÇ EgÀÄvÉÛ. gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è UÀÄArUÉÆlgÉUÀ½®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ §¸ï ¥ÀæAiÀiÁt zÀÆgÀªÁzÀgÀÆ ºÉZÀÄÑ vÁæ¸ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. 20-25 UÀAmÉUÀ¼À ¥ÀæAiÀiÁtªÁzÀg,É ªÀÄzsÉå MAzÀÄ PÀqÉ qÉæöʪÀgï §zÀ¯ÁUÀÄvÁÛ£É. MAzÉgÀqÄÀ zÉÆqÀØ §¸ï ¸ÉÖõÀ£ïUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ vÀPÀëtPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ - lÆvï¥ÉøïÖ, §æµï, ¨ÁZÀtÂUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ 18-20 ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÉAr ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤UÀ¢ ªÀiÁrgÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß CzÀgÉƼÀPÉÌ ºÁQzÀgÉ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀPÉÌ §gÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄä°ègÀĪÀAvÉ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ CAUÀrUÀ¼ÀÄ C°ègÀĪÀÅ¢®è. gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß zÁlĪÁUÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁVgÀĪÀ eÁUÀUÀ¼À¯Éèà zÁl¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝ°è C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ ±Àv¹ À zÀÞ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß G®èAX¹ £ÀÄVÎ C¥ÀWÁvÀªÁzÀgÉ, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ZÁ®PÀ£ÀÄ CªÀ£ÉƧâ¤UÉ ¤UÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁzÀgÉ, C£ÉÃPÀ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ. gÀ¸ÉÛ zÁlĪÀªÀgÄÀ , ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀA§zÀ ªÉÄðgÀĪÀ UÀÄArAiÀÄ£ÀÄß MvÀÛ¨ÉÃPÀÄ. MAzÉgÀqÀÄ ¤«ÄµÀUÀ¼À°è JgÀqÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£U À À¼ÀÄ ¤®ÄèvÀÛªÉ. DUÀ AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgA É iÀÄÄ E®èzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁl§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ PÀÄgÀÄqÀ¤UÉ? £Á£ÀÄ ¨Á¸ÀÖ£ïUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, M§â PÀÄgÀÄqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁl¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝ. CªÀ¤UÉ C¨sÁå¸ÀªÁVvÀÄÛ, ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÀÄAr J°èzÉ JAzÀÄ CªÀ¤UÉ UÉÆvÀÄÛ, CªÀ£ÀÄ UÀÄArAiÀÄ£ÀÄß MwÛzÁUÀ, UÀAmÉ ¨Áj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÉÛ. ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀªÉ®è KPïzÀªÀiï ¤AvÀĺÉÆìÄvÀÄ. CªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁnzÀ£ÀAvÀgÀ UÀAmÉAiÀÄ ±À§ÝªÀÇ PÀ«ÄäAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀªÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

11


«íïï ZÉÃgïUÀ¼À°è gÀ¸ÉÛ zÁlĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÁìzÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁ£ÀåvÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¸À¨Ééà gÉÊ®ÄUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁtªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÀÅPÀqÉ gÀ¸ÉÛ gÀ¸ÉÛUÀÆ §ºÀ¼À zÀÆgÀªÉà EgÀÄvÉÛ. PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ PÁ®PÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉZÀÄÑ PÁ¯ÁªÀPÁ±ÀªÀÇ EgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÁV PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ gÉÊ®Ä, §¸ÀÄìUÀ¼À°èAiÉÄ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¸À¨Ééà gÉÊ®ÄUÀ¼À°è ºÀwÛ E½AiÀÄĪÀ vÉÆAzÀgÉ E®è. PÉÆoÀr¬ÄAzÀ PÉÆoÀrUÉ ºÉÆÃzÀAvÉ zÁl§ºÀÄzÀÄ. gÉÊ°£ÉƼÀPÉÌ ªÀÄPÀ̼À ¸ÉÆÖçîgïUÀ¼À£ÀÆß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. CPÀ¸Áävï AiÀiÁgÁzÀgÀÄ vÁªÀÅ E½AiÀĨÉÃPÁzÀ eÁUÀQÌAvÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÝgÉ ¨ÉÃgÉà gÉÊ°£À°è »AwgÀÄV §gÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀPÁÌV ¥ÀævÉåÃPÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV®è. ªÉÄð£À ªÀÄÆgÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À®Äè ºÉZÀÄÑ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ «ZÁgÀ ²¸ÀÛ£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ. C°è AiÀiÁªÀ ¥Éǰøï C¢üPÁjAiÀiÁUÀ° CxÀªÀ DAiÀiÁ E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¢üPÁjAiÀiÁUÀ° EgÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä°è CzÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉÝà EzÉ, PÁgÀt £ÁªÀÅ CzÀÄ £ÀªÀÄä dªÁ¨ÁÝj, £ÁªÀÅ MAzÀÄ ²¹Û¤AzÀ ªÀwð¸À¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ E®è. ºËzÉÆà C®èªÉÇà ¤ÃªÉà ºÉý. ¥ÀæxÀªÀÄvÀB £ÀªÀÄä¯Éè £ÁªÀÅ AiÉÆÃa¸À¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄ. EzÀPÉÌ E£ÉÆߧâgÀ CUÀvÀå«®è.

. . . ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀzÀÄ

CzÀÄenglish! CªÀÄä: ªÀÄgÀ §VÎzÉ. gÀ«: I want to see the bug in the tree *** gÀ«: amma, cut the batte, quick CªÀÄä: UÁAiÀÄPÉÌ §mÉÖ PÀlÖ¨ÉÃPÉãÉÆÃ! - ªÀĪÀÄvÀ ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

12


©.«. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ gÁªï http://kannadatoons.blogspot.com/

¸ÉUÀt Dl £ÁUÀgÀ ¥ÀAZÀ«Ä CAzÀgÉ UÀzÀV£À UÀAUÁ¥ÀÅgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è d£ÀdAUÀĽ. C£ÉÃPÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ªÉÄaÑzÀ (CxÀªÀ ªÉÄZÀÑzÀ) ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼ÁV «avÀæ ªÉõÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ, E°è£À ºÀå¯ÉÆÃ«Ã£ï ¥ÁnðUÉ ºÉÆÃzÀ ºÁUÉ, ªÉÄÊUÉ ¨Éë£À vÀ¥Àà® ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ PÀÄtÂAiÀÄÄvÀÛ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzsÉå gÁ² gÁ² PÀÆr ºÁQgÀĪÀÅzÀÄ £ÁUÀgÀ¥ÀAZÀ«ÄUÉAzÀÄ ªÀiÁrzÀ C½îlÄÖ vÀA©lÄÖ GAqÉUÀ¼À®è. 2-3 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滹 D¼ÉvÀÛgÀ UÀÄqÉØ UÀÄqÉØ ºÁQzÀÄÝ ¸Á«gÀ JªÉÄäUÀ¼À ¸ÉUÀt ªÀÄÄzÉÝ! gÀt PÀºÀ¼É ªÉƼÀUÀÄvÀÛzÉ, £ÉgÉzÀ £ÉÆÃqÀÄUÀgÀÄ PÉÃPÉ ºÁPÀÄvÁÛgÉ. ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼ÀÄ PÀÄ¥ÀླྀÀÄvÁÛgÉ. C°èUÉ ¸ÀÄgÀÄ. MnÖzÀ ¸ÉUÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆUÀ¸ÉAiÀÄ°è GAqÉ ªÀiÁr M§âgÀ ªÉÄïÉƧâgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. CnÖ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉUt À  gÁZÀÄvÁÛgÉ. ±ÀÄzÀÞ ªÉÆÃdÄ. ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ £ÀqÀÄªÉ ¹PÀÌgÉ §zÀ¯Á¬ÄvÀÄ ¤ªÀÄä §tÚ, ¥ÁnðUÉ ¸ÉÃgÀ®Ä ¤Ã ¯ÁAiÀÄPÀÄÌ CtÚ! ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zɺÀ°AiÀÄ°è ¸ÀzÁ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÉUÀt Dl, FUÀ CªÉÄjPÀzÀ°è vÁgÀPÀPÉÌ KgÀÄwÛzÉ; £ÀªÉA§gï 4gÀAzÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ! ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

13


PÀ£ÀßqÀ ¥ÁoÀ

QèPï QèPï! QèPï QèPï! «±ÉéñÀégÀ ¢ÃQëvÀ

UÀtPÀ¥Àà §AzÀ! ©lÆÖ ¨ÉÊlÆ wAzÀ!

CAvÀgï eÁ® ªÀiÁAiÀiÁ ¯ÉÆÃPÀ, PÁéPÀÄð ¥ÁPÀÄð ¸ÉÆ£ÉßAiÀÄ vÀÆPÀ.

UÀtPÀ¥Àà §AzÀ! ©lÆÖ ¨ÉÊlÆ wAzÀ!

¹QÌvÀÄ ªÉÆÃdÄ zÀQÌvÀÄ ªÀiÁ»w. PÁt¯É E®è CzÀPÉÌ Ew«Äw.

»VÎzÀ ¥ÀÅlÄÖ »ÃgÉà PÁ¬Ä. PÀĽvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ CUÀ°¹ ¨Á¬Ä.

DlUÀ¼ÉµÀÄÖ, CzÉÆ, C§â§â! ¥ÀÅlÄÖ«UÁAiÀÄÄÛ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ºÀ§â.

ªÉÆÃqÉA MwÛ, gËlgï ¸ÀÄwÛ, PÉAiÀÄäuÉ PÀÄnÖ, E° ¨É£ÀíwÛ,

DqÀ®Ä AiÀiÁgÀÆ UɼÉAiÀÄgÀÄ ¨ÉÃqÀ, NzÀ®Ä MAzÀÆ ¥ÀŸÀÛPÀ ¨ÉÃqÀ.

L-lÆå£ï ºÀaÑ, ªÉÆÃjhÄ® ©aÑ ºÀwÛzÀ ¥ÀÅlÄÖ EAlgÀ £ÉlÄÖ.

HlPÉ E®è J¤vÀÆ ºÉÆvÀÄÛ ±Á¯ÉUÉ §AvÀÄ wÃgÀzÀ PÀÄvÀÄÛ.

QèPï QèPï! QèPï QèPï!

QèPï QèPï! QèPï QèPï!

¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

[1]

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

[2] 14


eÉÆArUÀ fgÀ¯É, fUÀuÉà dAvÀÄ, ªÉÊgÀ¸ï ªÉǪÀÄÄð »AqÉà §AvÀÄ.

"qÁPÀÖgÀÄ" JAzÀÄ Qð¸É, £ÉÆÃr, ªÀÄÆrvÀÄ MAzÀÄ ºÁ«£À eÉÆÃr!

vÀ¯ÉAiÉƼÀÄ ºÉÆPÀÄÌ ºÀÄ¥Ààr ºÀļÀ, r¹ÌUÉ E®è vÀPÀÌr vÁ¼À.

ºÁjvÀÄ ºÉzÀj a°¦° E°, eÁjvÀÄ UÀtPÀ UÀÄqÀÄUÀÄqÀÄ GgÀĽ!

ªÉĪÉÆjAiÀÄ ªÀÄgÉvÀ,ªÀÄwAiÀÄ° PÉÆgÉvÀ, ºÉÆmÉÖAiÀÄÄ MqÉzÀÄ ºÀÆgÀt ©vÀÄÛ ¥ÉÇæ¸É¸ÀgÀ «ÄrvÀ, ªÀÄ£ÀzÀ° vÀÄrvÀ. HrzÀ PÀ§¼À, ©lÆÖ ¨ÉÊlÄ £ÀgÀ¼À®Ä ¸ÁPÀÄ §A¢vÀÄ ¨ÉãÉ. ªÉÊzÀågÀÄ ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÃUÀ£É vÁ£É?

HqÀĪÀ D¸É AiÀiÁjUÉ E®è? vÀÄgÀÄQzÀ ºÉQÌ M¼ÀUÀqÉ J®è.

AiÀiÁºÀÆ ºÀÄqÀÄPÀÄ, ¨ÁAiÀÄÆÝ ¨ÉzPÀ ÀÄ; ¸ÉÆAlPÉ ©VzÀ ºÁ«£À eÉÆÃr UÀÆUÀ¯ï vÀqÀPÀÄ, PÉÃgÉÆà PÉzÀPÀÄ. PÁAiÀÄ®Ä CzÀÄªÉ ¨ÉAQAiÀÄ UÉÆÃqÉ! QèPï QèPï! QèPï QèPï!

[3]

QèPï QèPï! QèPï QèPï!

[4]

F ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀð CjvÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹j:

ªÉÆÃqÉA, gËlgï, PÉAiÀÄäuÉ, E°, ªÉĪÉÆj, ¥ÉÇæ¸É¸ÀgÀÄ, r¸ÀÄÌ, ©lÄÖ, ¨ÉÊlÄ, EAlgÀ£ÉlÄÖ, PÁéPÀÄð, ªÉÊgÀ¸ÀÄì, vÀqÀPÄÀ , PÉzÀPÄÀ , ¨ÉzÀPÀÄ, ¨ÉAQAiÀÄ UÉÆÃqÉ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

UÀtPÀ¥Àà£À CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ E°è ºÉýzÀ PÉ®ªÀÅ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ? E°è ºÉ¸Àj¹zÀ ºÀÄqÀÄPÀÄ vÁtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ? UÀtPÀ¥Àà K£ÀÄ w£ÀÄßvÁÛ£É? ¥ÀÅlÄÖ KPÉ »VÎzÀ? CAvÀeÁð®zÀ°è ¥ÀÅlÄÖ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀ? UÀtPÀPÉÌ ªÉÊgÀ¸ÀÄì ºÉÃUÉ vÀUÀÄ°vÀÄ? UÀtPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÊgÀ¹ì£À ¥ÀjuÁªÀÄ K£ÀÄ? ªÉÊgÀ¸ÀÄì ªÀÄvÉÛ §gÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ?

eÉÆÃgÁV NzÀÄvÀÛ £ÀPÀ°¹

MvÀÛ`tÚ'gÀ

PÉÆtÆÚj£À atÚgÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄtÂÚ£À ¢uÉÚAiÀÄ zÉÃUÀÄ®¢ ¸ÀÄtÚ §tÚ §½zÀÄ, ªÀiÁ«£À ¥ÀtðzÀ vÉÆÃgÀt Kj¹, JuÉÚ ¢Ã¥À ¨É¼ÀV, ºÀtÄÚ ºÀA¥À® ¤Ãr, UÀt UÀt UÀAmÉ ¨Áj¸ÀÄvÀ, ZËwAiÀÄ ¢£À ªÀÄtÂÚ£À UÀt¥À£À ¥ÀÇeÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

15


¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

16


¸ÀÄ¢Ý jZïªÀÄAqï£À°è PÀ£ÀßqÀ PÀ°UÉ £ÁA¢ jZïªÀÄAqï PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀ GvÁì»UÀ¼ÀÄ `PÀ°£À°’ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ vÀÄA©zÀ JzÉAiÀÄ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ! EzÉ ¸É¥ÀÖA§gÀ 22 gÀAzÀÄ ªÉÆzÀ® vÀgÀUÀw. 2009gÀ ªÉÄà wAUÀ¼À°è PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀ F ªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀi°è ¥Àæw ªÁgÀªÀÇ vÀ¥ÀàzÉ ¸ÉÃgÀĪÀ C©üÃ¥Éì EzÉ. vÀgU À ÀwUÀ¼À£ÀÄß ªÀAiÀĹì£À ¥ÀæPÁgÀ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ°£À°UÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯Ä CxÀªÀ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ²PÀëPÀgÁzÀ ²æãÁxï ¨sÀ¯Éè, ªÀiAdÄ, DgÀw CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ : kalinali@googlegroups.com

²¯ÁàUÉ CPÀÌzÀ ¥Àæ±À¹Û "PÀ£ÀßqÀ PÀ°, CgÀ¼ÀÄ ªÀÄ°èUÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ

¸ÀAWÀUÀ¼À°è£À £À£Àß MqÀ£Ál ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÀ£ÁmåzÀ PÀ°PÉ EªÉ £À£Àß eêÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¹ªÉ. £À£Àß CAvÀB±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä, ºÀÄzÀÄVzÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÈzÉÞ, ²¸ÀÄÛ, ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ C¸ÁzsÀåªÀ®è JA§ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ DVzÀÄÝ F ZÀlĪÀnPÉUÀ½AzÀ." F PÀ£ÀßqÀ PÀ°, ²¯Áà dUÀ£ÁßxïUÉ £ÀªÀÄä C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ! EªÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀ ¥Àæ§AzsÀ "£À£Àß ªÉÄît PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ CZÀÄÑ" E°è NzÀ§ºÀÄzÀÄ: www.akkaonline.org/scholarship/AKKA_Essay_ShilpaJagannath.pdf

"CªÉÄjPÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀ PÀ£ÀßqÀw, PÀ£ÀßqÀ NzÀ®Ä, §gÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀªÀ¼ÀÄ,

PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqªÀ¼ÀÄ,À CgÀ¼ÀÄ ªÀÄ°èUÉ, PÀ£ÀßqÀ PÀÆlUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀ¼ÀÄ, ¨sÀgÀvÀ £Álå PÀ°vÀªÀ¼ÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ «±ÉõÀªÁV ºÉªÉÄä." ²¯Áà ¤£ÉÆßqÀ£É £ÁªÀÇ ©ÃUÀÄvÉÛêÉ!

¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

17


¸ÀÄUÀªÀÄ PÀ£ÀßqÀ §°ègÁ?

¹rß D¸ÉÖçðAiÀÄzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ J®ègÀAvÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¸ÉÃj ºÀgm À É ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ JAzÀÄPÉÆAqÀgÉ E¯ÉÆèªÉÄä £ÉÆÃr. EªÀjUÉ J®èªÀÇ ¸ÀÄUÀªÀÄ. ¸Á»vÀå, ¸ÀªÀiÁd, UÁ£À, ¥ÁPÀ, ºÁ¸Àå, atÚgÀ ¯ÉÆÃPÀ, CzsÁåvÀä, DgÉÆÃUÀå, J®èªÀÇ EªÀgÀ feÁÕ¸ÉUÉ UÁæ¸À. J®èªÀÇ PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éè DUÀ¨ÉÃPÀÄ; ¸ÀÄUÀªÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éè EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀÄUÀªÀÄ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯É PÀÆqÀ ªÀÄPÀ̽AzÀ vÀÄA©zÉ. °ªÀgï¥Àǯï£À°è ¥Àæw ±À¤ªÁgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1jAzÀ JgÀqÀÄ UÀAmÉ PÁ® ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÁoÀ. ¤ÃªÀÇ F UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjPÉƼÀ¨ÉÃPÉ? C£ÀÄgÁzsÁ D£ÀAzÀ CxÀªÁ PÀ£ÀPÁ¥ÀÅgÀ £ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ sugamakannada@yahoo.com.au

£Á PÀ£ÀßqÀ PÀ°vÉ

PÉÆ®A©AiÀÄ, ªÉÄj®åAqï ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ® ªÀÄPÀ̽UÁV £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ rªÉÊ£ï ¸ÁàPïð PÀ£ÀßqÀ PÀ° ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹vÀÄÛ. PÁªÉÃj PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ F vÀgÀUw À UÀ¼À°è PÀ°vÀ ªÀÄPÀ̽UÉ, DUÀ¸ÀÖ 16, 2008 gÀAzÀÄ ¯ÉÃPï ¥sÉÃgï¥sÁåPïì ¥ÁQð£À°è ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝ ¦Pï¤Pï£À°è ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvæÀ ªÀÄvÀÄÛ T-±Àmïð PÉÆlÄÖ GvÉÛÃf¹vÀÄ.

UÀĪÀÄä£À PÀgÉAiÀÄ¢gÉ... ¸À¥ÀÖA§gÀ 13, 2008 gÀAzÀÄ CªÉðÊ£ï£À £ÁxïðªÀÅÅqï ºÉʸÀÆÌ°£À°è UÀĪÀÄä£À ºÁªÀ½. PÀ£ÀßqÀ PÀ° CªÉðÊ£ï£À ¢±Á ¨sÁUÀªÀvÀ UÀĪÀÄä£À PÀgÉAiÀÄ¢gÉ J£ÀÄߪÀ ¥ÀÅgÀAzÀgÀ £ÁzÀPÉÌ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀvÀð£À ¸ÉÃj¹ gÀAUÀ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. £ÉgÉzÀ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀPÀÄÌ ºÉZÀÄÑ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁmÁå©üªÀiÁ¤UÀÀ½AzÀ ZÀ¥Áà¼É VnÖ¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ. F ¨sÀgÀvÀ£Álå PÀıÀ¯É PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ ºÀgÀPÉ. ¢±ÁUÉ ¤ªÀÄä C©ü£ÀAzÀ£É ºÉý: bhagwats at cox.net ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

18


CªÀð¤£À

CªÉðÊ£ï eÁUÀwPÀ ºÀ½î ºÀ§â 2008

eÁUÀwPÀ

ºÀ½î

ºÀ§â,

««zsÀ http://www.cityofirvine.org/globalvillage. PÀ£ÀßqÀ PÀ° PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ¥ÀjZÀ¬Ä¹ PÉÆqÀÄwÛzÉ. F ªÀµÀð, EvÀgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ `¨sÁgÀvÀ ªÉʨsÀªÀ’ JA§ £ÀÈvÀå gÀÆ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸À°zÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è 60 ªÀÄPÀ̼ÀÄ MªÉÄä¯É gÀAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀAzÉà ªÀiÁvÀgÀA ºÁqÀ°zÁÝgÉ. §gÀĪÀ ±À¤ªÁgÀ, CPÉÆÖ§gï 4, 11:30PÉÌ CªÉðÊ£ï £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¥ÁQð£À°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄgÉAiÀÄ¢j.

¸ÀA¸ÀÌöÈwUÀ¼À

¸ÀAUÀªÀÄ :

EzÀgÉÆA¢UÉ PÀ£ÀßqÀ PÀ° wArUÀ¼À ¥ÀÅlÖ ªÀĽUÉ ºÁPÀÄwÛzÉ. EzÀjAzÀ §AzÀ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß ¥sÁå«Ä°Ã¸ï ¥sÁªÁðqïð£À ¨É£ïaî AiÉÆÃd£ÉUÉ vÉUÉ¢qÀ¯ÁUÀĪÀzÀÄ.

¥sÁå«Ä°Ã¸ï ¥sÁgïªÁqïðUÉÀ ¨É£ïaîUÀ¼ÀÄ

zÀÄzÉðʪÀ¢AzÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤UÀðwPÀgÁzÀªÀjUÉ ¥sÁå«Ä°Ã¸ï ¥sÁªÁðqïð JA§ ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÉ. F ¤UÀðwPÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÆ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ CªÀ±Àå. ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ±Á¯Á ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀ ¨É£ïaîUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ MAzÀÄ AiÉÆÃd£É. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðzÀAvÉ, F ªÀµð À ªÀÇ PÀ£ÀßqÀ PÀ° EzÀPÉÌ PÉÊ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÉ §A¢vÀÄ. agÁUÀ ¢ÃQëvÀ, vÀ£Àß ¨ÉùUÉAiÀÄ gÀeÉAiÀÄ°è F ¢±ÉAiÀÄ°è ±ÀæªÀÄ ªÀ»¹, 40 vÀÄA©zÀ ¨É¤ÑîUÀ¼À£ÀÄß CUÀ¸ïÖ 12gÀAzÀÄ ¥sÁå«Ä°Ã¸ï ¥sÁªÁðqïðUÉ M¦à¹zÀ. »A¢£À ªÀµÀðQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¨É¤ÑîUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ agÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃrzÀ GzÁjUÀ½UÉ PÀ£ßÀ qÀ PÀ°AiÀÄ zsÀ£ÀåªÁzÀU¼ À ÀÄ. ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

19


THINKING OF RELOCATING? Welcome to Greater Antelope Valley Greater Antelope Valley is a rapidly growing area encompassing 3000 square miles and a shining city on the hill with its world famous weather

Land in every zone and Homes for every budget! Invest in leisure. Free consultation

Kris Venkatappa GRI Broker Associate, HomeBased Realty. (661) 538-5383. E-mail: kris_v32@msn.com Web: www.krisrealtor.com

PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ®Ä ¸ÀÄ®¨sÀ G¥ÁAiÀÄ

PÀ £ À ß qÀ r «r.£É m ï KANNADADVD.NET Your only stop for Kannada DVD’s in US

C¢üPÀÈvÀ PÀ£ÀßqÀ r«r ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ n.J£ï. ¹ÃvÁgÁªÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀ – 23 r«r UÀ¼ÀÄ; ªÀÄvÀzÁ£À - ¨sÉÊgÀ¥Àà PÁzÀA§j, ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¤zÉðòvÀ ZÀ®£À avÀæ, ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlªÁVªÉ

Nandavar K. Mohan Tel: (732) 617- 0153 Nandavar_mohan@kannadadvd.net http://wwww.kannadadvd.net ¸ÀA. 3, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀÀ 2008

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

20

V03I03 Kannada Kali Sep 2008  

kannada kali magazine Volume 3, issue 3, September 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you