Page 1

VUOSIKIRJA 2018 Turun NMKY:n toimintakertomus 2018


SISÄLLYS 3 puheenjohtajalta 4 YMCA Turku lukuina vuonna 2018 5 Strategia 2017-2025 6 Vuoden 2018 kohokohdat Yhdenmukaisuus toteutuu musiikissa Yökoris -hanke käynnistyi Turussa Sovittelulla sopuun

12 Avoin toiminta ja tapahtumat Rippikoulut Kuntokämppä Hirvensalon nuorisotalo Moose’s Retki- ja leiritoiminta A-ikuisten toiminta Kiipeilykerho Isä-lapsi -ja perhetoiminta Senioriaamukahvit Sukellusjaosto Bosön Basket Camp Junior Basketball Tournament Turun Tähti-Tytöt KFUM:s Scouter Kamraterna Auran Tähti Pojat Auran Tähti Poikien Tuki Skuffen

16 koulutus- ja kilpailutoiminta Harrastus- ja kilpakoripallotoiminta Kristika Turku Musiikkiopisto Suunnistusjaosto Nuorisotoiminnan ohjaajakoulutukset Aura Brass Band Aino-kuoro Seniorikuoro Mieskuoro Naskalit

22 palvelutoiminta Iltapäivätoiminta TASKU - tukiasuntotoiminta

24 hankkeet

Hansan pop up -nuorisotila Yökoris Nuorten kohtaamispaikka TOIVO Maahanmuuttajapalvelut Sovitteluhanke

28 tukitoiminnot ja tilat Harvan saaren leirikeskus Tarkoitus Jäsenet Talous Viestintä Toiminnan tilat Talouden lukuja Toiminnantekijät 2018

Julkaisija: Turun NMKY - YMCA Turku Julkaisuvuosi: 2019 Toimittanut: Satu Alanen, Sanna Friman, Ilpo Lahdenkauppi, Tuomo Tirronen, Tommi Kantonen, Juha Ruohonen, Mika Wallin, Maija Ruokonen Ulkoasu ja taitto: Maija Ruokonen Paino: Lightpress Oy Painosmäärä: 250 kpl


PUHEENJOHTAJALTA Turun NMKY:n 125. toimintavuosi on siirtynyt historiaan. Yhdistyksemme pitkästä iästä huolimatta olemme toimineet ajan hermolla. Olemme pyrkineet huomioimaan yhteiskunnan asettamat uudet haasteet sekä kehittämään näiden pohjalta toimintojamme. Olemme myös luoneet aivan uusia toimintamuotoja. Tässä vuosikirjassa kerrotaan, mitä teimme ja miten toimimme. Toki vain lyhyesti, ydinasioihin keskittyen, sillä kaiken tapahtuneen kirjaaminen vaatisi sivuja huomattavasti enemmän. Vuosikirja sisältää tietoja myös yhdistyksemme yhteisestä hallinnosta sekä eri toimialueiden toiminnasta ja tapahtumista. Toimintavuoden keskeinen tavoite oli toteuttaa käytännössä vuoden 2017 lopulla toimintamme ohjeeksi laadittu ja hyväksytty Turun NMKY:n - YMCA Turun strategia 2017-2025. Strategiaan kirjattuja toiminnallisia valintoja työstettiin käytännön ohjeiksi ja näitä hyödynnettiin varsinaisen toiminnan ohjauksessa. Uutena hankkeena käynnistettiin syksyllä toiminta, jossa puututaan lasten ja nuorten välisiin konflikteihin ja kiusaamiseen katusovittelun keinoin. Kohderyhmänä hankkeessa ovat peruskouluikäiset. Yhdistyksemme ammattilaiset ovat käytettävissä tilanteissa, joihin koulujen kiusaamista ehkäisevä työ ei yllä. Hankkeen yhteistyötahoja ovat Lounais-Suomen poliisi, Aseman Lapset ry, Turun kaupungin sivistystoimiala ja Varsinais-Suomen sovittelutoimisto. Keväällä käynnistynyt yökoris -toiminta, jossa nuorille tarjotaan mahdollisuutta yhteiseen mukavaan tekemiseen koripalloilun ohessa eri puolilla Turkua, sai varsin myönteisen vastaanoton. Toiminnan tavoitteena on yhteisöllisyys eli nuorten yhdistäminen kielellisistä ja etnisistä taustoista riippumatta liikunnan, musiikin ja yhdessäolon keinoin. Hirvensalon nuorisotalossa pitkään jatkunut, yhdistyksen toteuttama nuoriso- ja iltapäiväkerhotoiminta päättyi kesällä vanhan kiinteistön käytön päättyessä uuden Syvälahden koulurakennuksen käyttöönoton myötä. Yhdistyksen toteuttama iltapäiväkerhotoiminta siirtyi Runosmäkeen. Yhdistyksen sukellusjaosto vietti juhlavuotta. Kolme vuosikymmentä täyttyi aktiivisen jaoston toiminnassa. Kotikaupunkimme johtava sukellusseura tarjoaa moninaista, turvallista sukellusharrastustoimintaa omalla osaamisalueellaan kaiken -ikäisille.

Musiikkiopistomme aloitti syksyllä alueellisena pilottihankkeena käynnistetyn erityisryhmien bändiopetuksen. Erityisryhmiä edustavat mm. kehitys-, liikunta- ja näkövammaiset, oppimishäiriöistä kärsivät sekä mielenterveyskuntoutujat. Turun kaupungin kanssa yhteistoiminnassa aloitettu hanke täydentää upealla tavalla musiikkiopistomme toimintaa. Yhdistyksen omistaman, nuorille tukiasuntopalveluja tuottavan yhtiönsä BSM-Palvelut Oy:n toimintaa laajennettiin Sirkkalankadun kiinteistössä kevään aikana. Loppuvuodesta aloitettiin lisäksi selvitystyö toiminnan laajentamismahdollisuuksista. Vuoden aikana otettiin käyttöön yhdistyksen uusi sähköinen jäsenrekisteri, joka jatkossa helpottaa monilta osin yhdistystoimiston ja myös eri alaosastojen vastuullisten työtä ajantasaisen jäsentietojen ylläpidossa. Yhdistyksen johtokunta myönsi vuonna 2018 Veljekset Ketonen -rahastosta merkittävän summan stipendeinä FINYMCA-nuorille matka-avustuksena NMKY:n maailmanliiton Thaimaan kokoukseen sekä Aino-kuorolle kilpailumatkalle Latviaan. Yhdistyksen omistamissa kiinteistöissä, As Oy Sirkkalankatu 27 ja Kiinteistö Oy Kaskenkolmio, ei vuoden aikana tarvinnut tehdä merkittäviä kunnostus- tai perusparannustoimia. Omasta ja yhdistyksemme johtokunnan puolesta haluan kiittää kaikkia jäseniämme, toimijoitamme ja työntekijöitämme pyyteettömästä työstä yhteisen yhdistyksemme hyväksi toiminnan täyteisenä vuonna 2018. Yhdessä me tämän taas teimme! Lämmin kiitos myös työmme monille tukijoille. Ilman apuanne emme tähän olisi pystyneet. Paavo Vilpo puheenjohtaja Turun NMKY ry

3


YMCA TURKU VUONNA 2018

17300

KUNTOSALIKÄYNTIÄ

369

3320

YLI TAPAHTUMIIN OSALLISTUJAA

KORIPALLON HARRASTAJAA

800

YLI OSALLISTUJAA LEIREILLÄ JA RETKILLÄ

33281

OSALLISTUMISTA VIIKKOTOIMINTAAN

1711 JÄSENTÄ

4

3630 JÄRJESTETTYÄ SOITTOJA LAULUTUNTIA


STRATEGIA 2017-2025 MISSIO Tarjoamme Turun alueella mielekkään, voimaannuttavan toimintaympäristön joka rohkaisee erityisesti nuoria löytämään omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa VISIO Turun NMKY - YMCA Turku on haluttu ja ketterä voimaannuttaja ja osallistaja ARVOT ▼ Hyvinvoinnin edistäminen ▼ Oikeudenmukaisuus ▼ Armollisuus ▼ Laadukkuus ▼ Yhteisöllisyys

Empowering Young People STRATEGISET VALINNAT

Tukitoiminnot laadukas johtaminen strategian toteutuminen resurssit jatkuvuus

Turun NMKY YMCA Turku

▼ Avoin toiminta ja tapahtumat ▼ Koulutus- ja kilpailutoiminta ▼ Hankkeet ▼ Palvelutoiminta

on haluttu ja ketterä voimaannuttaja ja osallistaja

Koulutu s- a kilpailutoi j m i n ta

Hank ke

eudenOik kaisuus mu

invoinnin Hyv äminen t i d e s

et

olliArsm uus

Avoin toi m ta ja tapaht i n u m at

Palv e toi l u ta m in

Laaduk kuus -

Yhteis ö lisyys l-

Tarjoamme Turun alueella mielekkään, voimaannuttavan toimintaympäristön joka rohkaisee erityisesti nuoria löytämään omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa

5


Yhdenvertaisuus toteutuu musiikissa - kaikki voivat oppia soittamaan Turun NMKY käynnisti syksyllä 2018 alueellisena pilottihankkeena erityisryhmien bändiopetuksen. Erityisryhmiä edustavat mm. kehitys-, liikuntaja näkövammaiset, oppimishäiriöistä kärsivät sekä mielenterveyskuntoutujat.

Vastaavaa erityisryhmille suunnattua pedagogisesti tavoitteellista opetusta ei tällä hetkellä järjestetä Turun alueella. Toteutus on yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Valmistelutyötä bänditoiminnan eteen oli tehty jo useampana vuotena mm. tutustumalla Tampereella toimivaan Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitokseen ja siellä tehtävään taiteen yleisen oppimäärän mukaiseen erityisryhmien musiikinopetukseen. Turun alueella koettiin olevan tarvetta varsinkin aikuisille suunnatun erityismusiikkitoiminnan järjestämiselle. Erityisryhmien musiikkitoiminta perustuu ajatukselle, että jokainen voi oppia soittamaan, musiikki kuuluu kaikille. Yhdenvertaisuuslain 1325/2014 mukaan myös musiikki- ja taidekoulutuksen järjestäjien on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Erityisryhmien musiikinopetuksessa pääasiallisena käytettävänä metodina ovat kuvionuotit ja bändisoittimet. Soittamista helpotetaan modifioimalla esimerkiksi kitara ja basso sellaisiksi, että niiden soittamisen aloittaminen on helppoa. Bändisoiton aloittaminen ei edellytä osallistujalta aiempaa musiikkitaustaa tai nuottien tuntemista. Erityisryhmien musiikinopetus on yksilöityä mutta tavoitteellista. Musiikin teoria nivoutuu opetukseen sitä tukien ja selittäen, apuna käytetään erilaisia havainnollistavia välineitä kuten vaikka legoja. Turun NMKY:n musiikkiopistossa erityisryhmien bänditoimintaan voivat osallistua kaikenikäiset sekä Turussa että Turun lähikunnissa asuvat. Bänditoimintaan osallistuu jo tällä hetkellä bändiläisiä eri puolilta Varsinais-Suomea.

6


7


8


STEA:n rahoittama Yökoris -hanke käynnistyi Turussa toukokuussa 2018. Idea Yökoriksen takana ei ole uusi, vaan tavoitteiltaan samankaltaista toimintaa on ollut olemassa vähintään siitä lähtien, kun joku keksi ottaa mankkarin mukaan koriskentälle ja alkaa organisoida pelejä. Helsingissäkin Yökoris on tehnyt hyvää jo 20 vuotta.

Yökoriksen nimi hämää – ei kukaan oikeasti pelaa yöllä, silloin on pimeää ja nukutaan. Eikä Yökoris halua rajoittua vain koripalloon, vaikka laji suuressa osassa onkin. Tärkeintä onkin se, että liikutaan yhdessä, laji on sivuseikka. Yökorista tahdittaa musiikki ja tapahtumamaisuus, erityisesti kesäkaudella, jolloin kentille jalkaudutaan telttojen, DJ-laitteiden ja Yökoris-auton kanssa. Yökoriksen tulee olla osallistujille helposti saavutettavissa – ja tunnelman, toiminnan ja hyvien ohjaajien avulla Yökoriksesta voi tulla asia johon kiinnittyä, yhteisö. Turussakin Yökoris pyrkii vastaamaan tarpeeseen. Huoli asuinalueiden eriytymisestä, hyvinvointipuutteiden keskittymisestä, radikalisoitumisesta ja kotoutumisen haasteista velvoittaa toimimaan nuorten hyväksi tulevaisuus mielessä. Yökoris haluaa tavoittaa erityisesti 14-23-vuotiaita, olla läsnä ja lähellä niissä paikoissa joissa nuoret liikkuvat ja tarjota mahdollisuuden osallistua ja kuulua joukkoon. Kohdealueet toiminnalle on pyritty valitsemaan niin, että tavoitteisiin päästäisiin. Ensimmäisenä vuonna toimintaa järjestettiin kesäkaudella Varissuolla, Lausteella, Pansiossa, Halisissa ja keskustan tuntumassa Urheilupuistossa. Syyskaudella ilmojen kylmetessä toiminta siirtyi sisäsaleihin lähes samoilla alueille. Yökoriksen ensimmäistä toimintavuotta Turussa voi kutsua onnistuneeksi. Nuoria tavoitettiin kaikilla alueilla ja aktiivisia yökorisohjaajia onnistuttiin rekrytoimaan riittävästi. Vuoden 2018 kesä oli lisäksi erittäin hyvä säiden kannalta – vain kaksi ulkotapahtumaa jouduttiin peruuttamaan vesisateen takia. Onnistunut kesä oli myös avain sisäkauden onnistumiselle.

”Huoli asuinalueiden eriytymisestä, hyvinvointipuutteiden keskittymisestä, radikalisoitumisesta ja kotoutumisen haasteista velvoittaa toimimaan nuorten hyväksi tulevaisuus mielessä.”

Yökoris on pyrkinyt myös etsimään yhteistyökumppaneita ja jakamaan hankkeesta tietoa tahoille, jotka voisivat käyttää toimintaa ”hyväkseen” ohjaamalla nuoria toiminnan piiriin. Yhteistyö Tyttöjen Talon kanssa on Varissuolla johtanut siihen, että talvikauden vuoroista yksi on toimijoiden yhteistyövuoro, joka on suunnattu tytöille. Myös Pansion ME-talon kanssa on viritelty yhteistyötä. Kouluissa ja erilaisissa nuorten tapahtumissa Yökoris on ollut mukana tukien tapahtumaa omalla toiminnallaan ja luomalla musiikin ja toiminnan kautta mahdollisuuksia nuorille löytää Yökoris. Tärkeimpänä yhteistyökumppanina, rahoittajan eli STEA:n lisäksi, Yökoriksella on Turun kaupungin Liikuntapalvelukeskus, joka on mahdollistanut tarpeiden mukaisten ulko- ja sisäliikuntapaikkojen käytön. Yökoris tukee omien tavoitteidensa ohella myös liikuntapalvelukeskuksen tavoitteita kuntalaisten liikunnallisuuden ja aktiivisuuden kasvattamisessa ja ylläpitämisessä.

9


Sovitteluhanke pääsi hyvin vauhtiin Turun NMKY:n uusi hanke herätti kiinnostusta turkulaisissa kouluissa. Neljän ensimmäisen toimintakuukauden aikana yhteydenottoja tuli kahdeksasta eri peruskoulusta. Koulujen tarpeet yllättivät sovitteluhankkeen työntekijät, koordinaattori Paula Nurmisen ja hanketyöntekijä Vilma Suomisen. Pitkittyneistä kiusaamisjutuista kertomisen lisäksi koulut kysyivät mahdollisuutta auttaa koko luokkaa tai jotain pienempää ryhmää luokan sisällä toimimaan paremmin yhdessä.

Toimintaa alakoululaisille

Sovittelulla sopuun – NMKY:n kiusaamista ehkäisevä työ Turun NMKY:n nuorisotoiminnassa alkoi syyskuussa 2018 aivan uudenlainen työmuoto – kiusaamisen ehkäisy sovittelun keinoin. Sen myötä NMKY pystyi tarjoamaan Turun peruskouluille ulkopuolisen toimijan apua oppilaiden välisten konfliktien selvittämiseen. Vaikka kouluilla on omat toimintamallit kiusaamistilanteisiin, NMKY:n tarjoamalle avulle löytyi kysyntää. NMKY:n sovittelu on tarkoitettu perusopetusikäisille lapsille ja nuorille tilanteissa, joissa koulun keinoin ei ole saatu kiusaamista loppumaan tai joihin koulun toimet eivät yllä. Koulu ei esimerkiksi selvitä vapaa-ajalla tai koulumatkoilla tapahtuvaa kiusaamista. Kiusaaminen voi pitkittyä ja monimutkaistua, jolloin ulkopuolinen puuttuminen voi olla ainoa keino saada kiusaaminen loppumaan. Sovittelussa asiaa selvitetään kokonaisvaltaisesti ja niin, että sovitteluun osallistuvatlasten ja nuorten lisäksi myös heidän huoltajansa. 10

Ryhmäyttävästä toiminnasta tuli koulujen toiveiden mukaisesti osa sovitteluhankkeen toimintaa. Hankkeen ensimmäisten kuukausien aikana Paula, Vilma ja Yökoris-hankkeesta lainattu Abdirisak Ibrahim ehtivät vetää minisovitteluja ja ryhmätoimintaa kahdessa kakkosluokassa. Toisessa haasteena oli poikien tapa ratkaista erimielisyydet lyömällä ja haukkumalla ja toisessa välituntileikit aiheuttivat riitoja, jotka vaikuttivat koko luokan rauhaan. Varhainen puuttuminen väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja reiluun yhdessäoloon kannustaminen on todellista kiusaamista ehkäisevää toimintaa. Lasten ja nuorten kanssa keskustellessa kävi ilmi, että kiusaamistilanteissa voidaan viitata jopa esikoulun tai ekaluokan juttuihin, vaikka niistä olisi kulunut vuosia. Jo muutaman kuukauden koulutyön kokemusten perusteella näyttää siltä, että peruskoulun ensimmäisille luokille pitäisi ehdottomasti olla tarjolla kaveritaitojen ohjausta ja ristiriitojen perusteellista selvittämistä. Näin isoilta konflikteilta vältyttäisiin jatkossa.

Sovittelutapaamisissa fokus tulevaisuudessa Hankkeen alkuperäinen ajatus kiusaamiseen puuttumisesta sovittelun keinoin toteutui myös koulusovitteluhankkeen ensimmäisten kuukausien toiminnassa. Ihan kylmiltään sovittelutoimintaan ei sukellettu, vaan Aseman Lapset ry:n katusovittelukoulutuksen kävi 14 Turun NMKY:n työntekijää syksyllä 2018. Paula ja Vilma osallistuivat myös Varsinais-Suomen sovittelutoimiston vapaaehtoisten sovittelijoiden koulutukseen. Paula ja Vilma tapasivat syksyn aikana sekä lapsia että heidän huoltajiaan kiusaamiseen liittyvissä sovittelutapaamisissa. NMKY:n sovittelijoilla ei ollut ennakkokäsityksiä tilanteesta tai suhteita konfliktin osapuoliin. Se osoittautui hyväksi varsinkin lasten ja nuorten vanhempien kanssa. He saattoivat pitää koulua konfliktin yhtenä osapuolena sen vuoksi, että kiusaaminen oli päässyt jatkumaan pitkään. Sovitteluissa tärkeintä oli se, ettei ilmapiiri ollut syyllistävä tai rankaiseva. Tähtäin oli sovinnon tekemisessä ja siinä, että ratkaisu tilanteeseen oli osapuolten yhdessä tekemä ja hyväksymä. Sovittelijat olivat tilanteessa puolueettomia ja heidän tehtävänään oli mahdollistaa turvallinen sovittelu. Jokainen NMKY:n sovitteluun ohjautunut lapsi tai nuori ja hänen huoltajansa tavattiin ai-


nakin kerran. Koska koko toiminnan ideana on vapaaehtoinen osallistuminen, eivät kaikki tapaamiset johtaneet yhteisen pöydän ääreen. Näissä tapauksissakin perheiden kanssa keskusteltiin vielä puhelimessa ja mietittiin muita palveluja tai mahdollisia toimintatapoja.

Hyvää palautetta Turun NMKY:n sovitteluhankkeen toimintaan osallistui syys-joulukuun aikana 33 lasta ja yhdeksän huoltajaa. Näkyvintä parannusta tuli välituntiriitoihin, joita ei kakkosluokalta kerätyn palautteen mukaan tullut enää yhtä usein kuin ennen. Oppilaat ja luokanopettaja kokivat myös luokan ilmapiirin muuttuneen paremmaksi ja kannustavammaksi. Sovittelutapaamiset tuntuivat ajatuksena lapsista ja nuorista ensin pelottavilta. Osallistujat totesivat niiden olleen kuitenkin lopulta hyödyllisiä, koska niissä sai vapaasti puhua omista näkemyksistä ja tunteista. Se oli välitön palaute myös niiltä lapsilta ja nuorilta, jotka eivät halunneet lopulta kohdata toista osapuolta yhteisen ta-

paamisen merkeissä. Vanhemmat kiittivät toimintaa. Sovittelun kautta vanhemmilla oli myös mahdollisuus tutustua toisiinsa ja toistensa lapsiin. Vaikka lapset olisivat samalla luokalla, perheet eivät silti välttämättä koskaan tapaa tai vaihda yhteystietoja. Koulu taas ei saa puhelinnumeroita antaa, vaikka huoltajat haluaisivatkin puhua toisilleen.

Eteenpäin lasten ja nuorten omin ratkaisuin Sovitteluhankkeen aloittamisen mahdollisti Turun NMKY:lle uusi yhteistyökumppani, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Säätiö tunnetaan Turussa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tukijana. Kiusaamista ehkäisevä työ vaikuttaa parhaimmillaan myös terveystilastoihin, aiheuttaahan koulukiusaaminen tutkimusten mukaan mielenterveysongelmia, sairauspoissaoloja ja pahimmillaan syrjäytymistä. NMKY:n koulutyö jatkuu tällä rahoituksella vielä kevään 2019. 11


AVOIN TOIMINTA JA TAPAHTUMAT

Osaavat ja koulutetut ohjaajat mahdollistavat matalan kynnyksen turvallisen ohjatun yksilöja ryhmäkokemuksen

12

Pssst! Osastojen ja toimintojen yhteydessä oleva ”maailman paras-” teksti on vastauksena osastojen ja toimintojen vastuullisille esitettyyn kysymykseen ”Missä olette maailman parhaita?” - vastaukset on annettu osittain huumorimielellä ja sisältävät myös itseironiaa.


Rippikoulun kävi Turun NMKY:ssa vuonna 2018 yhteensä 60 rippikoululaista. Rippikoulu toteutettiin kahtena ryhmänä. Rippikouluja pidettiin rippikoulusuunnitelman 2017 mukaisesti. Leiriosuudet pidettiin Harvan saaressa ja rippikoululaisten lisäksi leireillä ulkoilutettiin yli 40 vapaaehtoista ohjaajaa. Vapaaehtoisten ohjaajien panos leirien toteutuksessa oli huomattava. Rippikoulusuunnitelma 2017 otettiin onnistuneesti käyttöön. Suunnitelmassa korostetaan erityisesti sitä, että nuori on oman elämänsä, ja siten myös rippikoulunsa, subjekti. Rippikoulussa keskitytään entistä enemmän oppimisen tukemiseen kuin varsinaiseen opettamiseen.

”Turun NMKY - YMCA Turku on yksinkertaisesti maailman paras rippikoulujen järjestäjä.” Kuntokämppä on Turun NMKY:n kuntourhei-

lujaoston pääasiallinen toimintamuoto. Salin tarkoituksena on antaa asiakkaille hinta-laatusuhteeltaan hyvää palvelua ja asialliset puitteet. Salivalvojat ovat iltaisin ja viikonloppuisin paikalla hoitamassa rahaliikennettä, opastamassa asiakkaita ja pitämässä yllä salijärjestystä. Kuntokämpän suurin käyttäjäryhmä on opiskelijat. Asiakkaat voivat nyt käydä Kuntokämpällä haluamanaan ajankohtana omalla avaimella. Avaimella pääsee ovesta sisälle arkisin klo 06 - 21 ja viikonloppuisin 08 - 21.

”Kuntokämppä on maailman paras keskusta- alueen treenipaikkojen edullisuudessa.” Hirvensalon nuorisotalo Moose’s

toimi Turun NMKY:n ylläpitämänä nuorisotalona. Koulujen toiminta-aikoina tilalla toimi NMKY:n ylläpitämä iltapäiväkerho. Toiminta talolla päättyi kesäkuun 2018 lopulla ja nuorisotilatoiminta siirtyi Syvälahden koulun yhteyteen ja kaupunki otti toiminnan hoitaakseen. Keväällä 2018 talolla oli avointa toimintaa kolmena iltana viikossa. Lisäksi talolla oli mm. Martin seurakunnan, Hirvensalon nuorisoteatterin ja Turun Metsänkävijöiden toimintaa. Nuorisotalo Moose’sin talo oli keväällä todella ahkerassa käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

”Moose’sissa tehtiin maailman parasta nuorisotyötä. Talolla oli loistavat ohjaajat.”

13


Retki- ja leiritoimintaa on yksi Turun NM-

KY:n nuorisotoiminnan yksi peruspilareista. Retki- ja leiritoimintaa järjestettiin vuonna 2018 koulujen loma-aikoina. Suurin osa leireistä ja retkistä järjestettiin Harvan saaren leirikeskuksessa. Muita leiripaikkoja olivat mm. Oriniemen retkeilymaja ja Sauvon Ahtela. Toimintaa oli lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Erilaiset kohdetyhmät ja teemat otettiin huomioon leirejä ja retkiä suunnitellessa. Leirejä pidettiin mm. tytöille, pojille, perheille ja isovanhemmille lapsenlapsineen. Isovanhempi-lapsenlapsileiri toteutettiin yhteistyössä Turun NNKY:n ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Muutaman vuoden tauolla ollut joulunuokkari, nuorten joululeiri, palasi jälleen leirivalikoimaan. Leirille osallistui 21 nuorta.

”Retki- ja leiri-toimintaa suunnitellaan ja tehdään maailman parhaiten!”

A-ikuisten eli 18-vuoden iän ylittäneiden vapaaehtoisten tapaamisten tarkoitus on aktivoida nuoria aikuisia toteuttamaan Turun NMKY:n piirissä omaa leiri- ja harrastustoimintaa sekä sitouttaa heitä ohjaajakoulutukseen ja muuhun toimintaan avustajiksi ja kouluttajiksi. A-ikuisten ryhmä mahdollistaa kuulumisen Namikaperheeseen vaikka säännölliseen toimintaan ei enää olisikaan aikaa.

Omien vapaamuotoisten tapaamisten lisäksi A-ikuiset ovat osallistuneet vuoden aikana leiritoiminnan järjestämiseen, koulutustehtäviin, talkoohommiin Harvassa ja Vihuri-veneellä ja keikkahommiin Turun NMKY:n eri toiminnoissa kuten iltapäiväkerhossa, Moose’s -nuorisotalolla ja erilaisissa muonitustehtävissä. Syksyllä A-ikuisten ryhmästä nousi esiin kaksi aktiivia avoimen Sohva-toiminnan uudelleen käynnistämiseen.

”A-ikuiset ovat parhaita suunsoitossa ja sarkastisissa herjauksissa.”

14


Kiipeilykerho

on tarkoitettu 8 – 14 -vuotiaille lapsille ja nuorille, joille tasamaan tallailu ei riitä. Tässä kerhossa on lupa mennä pitkin seiniä! Kerho on kokoontunut kahtena ryhmänä Bouldertehtaassa tiistaisin klo 17-18 ja klo 18 – 19 sekä kerran kuussa maanantaisin klo 18-19 Kiipeilypalatsissa. Kerhoa on pidetty vapaaehtoisten ohjaajien voimin. Keväällä toteutettiin ensimmäistä kertaa ohjaajien oma kiipeilyretki Kustavin kallioille. Retki oli tarkoitettu koulutukseksi ja virkistykseksi kerhon ohjaajille, joiden oma kiipeily kerhossa jää vähemmälle.

”Kiipeilykerholaiset ovat parhaita kiipeilyssä ja hengauksessa - tietenkin!” Isä-lapsi- ja perhetoiminta Isä-lapsi -toiminta on pyörinyt vapaaehtoisvoimin nyt kolmisen vuotta ja toiminnan aktiivisuus on vaihdellut vuosittain aktiivi-isien mahdollisuuksien mukaan. Jatkuvasti kalenterissa on ollut kuukausittainen kiipeilytoiminta, snorkkelikerho sekä vuosittain yksi leiri. Koska toiminta on juuri niin aktiivista kuin sen toteuttajat, on toimintaan tervetulleita mukaan kaikki osallistumisintoiset - sekä ihan nauttimaan yhteisestä tekemisestä että organisoimaan sitä. Jokaisen vuoden kohokohta on isä-lapsi -kesäleiri Harvan saaressa. Hellekesä helli leiriläisiä koko neljä päivää ja ohjelmaan kuuluivat siis aktiivisesti vesitouhut, veneretket ja saunominen.

”Varsinkin lapset ovat maailman parhaita - lähes kaikessa.”

Senioriaamukahvien

”Senioriaamukahveille kokoontuu innostunut joukko maailman parhaita namika-senioreita.”

merkeissä kokoontuu koolle noin kerran kuukaudessa joukko Turun NMKY:n pitkäaikaisia jäseniä. Tilaisuus on avoin kaikille yli 60-vuotiaille eikä edellytä NMKY-taustaa. Osa osallistujista on lähemmäs 90-vuotiaita, jäsenyyttäkin takana useammilla yli 60-vuotta. Senioriaamukahvien ohjelma käynnistyy Leena Rihun valitsemalla virrellä tai ajankohtaisella laululla, jonka Leena myös säestää. Aamukahvien ohjelmaan kuuluu aina esitys joko ulkopuolisen esiintyjän tai senioriaamukahveille osallistuvan toimesta. Vuoden 2018 aikana on kuultu niin kaupungin johtamisesta ja Turun kaupunginjohtajista kuin Hitlerin koplasta ja liikunnan merkityksestä ikäihmisille. Henki ja tunnelma aamukahveilla on avoin ja leppoisa ja tarjolla on kahvia ja nimensä mukaisestikin pientä aamupalaa.

15


”Sukellusjaosto on maailman paras tarjoamaan turkulaisille sukeltajille toimintaedellytykset turvalliseen sukelluksen harrastamiseen.”

Sukellusjaosto tarjoaa nykyaikaista ja turval-

lista sukeltamista ja toimii hyvän sukelluskulttuurin puolestapuhujana. Jaosto tarjoaa huipputason toimintaedellytykset kaikenlaiselle sukellustoiminnalle; aloittelijoista aina kokeneisiin tekniikka- ja luolasukeltajiin. Jaostolla on myös toimintaa junioreille snorkkelikerhon muodossa. Jaostossa on panostettu turvallisen sukelluskulttuurin kehittämiseen. Aiheen puitteissa pidettiin kerhoiltoja, mm. ”Human facors in diving”-webinaari, puhujana Garreth Lock. Turvallisuus näkyy esim. viikkosukelluksilla, joissa tehdään varustetarkastus aina ennen sukelluksen alkua.

16


Bosön Basket Camp Kesän koripalloleiri

järjestettiin Tukholman kupeessa, Bosönin olympiaharjoituskeskuksessa, jonne matkattiin Viking Linen laivoilla. Leirille osallistui 29 lasta, neljä valmentajaa sekä leirin GM Joni. Leirin ohjelmassa oli laji -ja tukiharjoitusten lisäksi mm. uintia, jalkapalloa, all-stars kisat ja tietysti vapaa-aikaa. Leiripelit päästiin pelaamaan paikallista KFUM Centralia vastaan.

”Bosön Basket Camp onnistui liikuttamaan ja innostamaan koripallon harrastajia pikkususista alkaen!””

Junior

Basketball

Tournament

pelattiin Turussa ja Kaarinassa 18.-20.5.2018. Mukana oli 139 joukkuetta, joista kuusi joukkuetta oli Virosta. Yhteensä turnaukseen osallistui viikonlopun aikana noin 1950 henkilöä (pelaajat, valmentajat, huoltajat, tuomarit ja vapaaehtoiset). JBT toteutetaan vuosittain yhteisvoimin Turun Riennon, Kaarinan Ura Basketin ja Naantalin Koripalloilijoiden kanssa. 2018 turnauksen kisatoimisto ja ruokala sijaitsivat Puropellon koululla, peli -ja majoituskouluja oli ympäri Turkua ja Kaarinaa. Kuljetuksen ympäri turnauspaikkoja hoiti Liikenne Vesma. Uudistunut iltaohjelma JBT Warriors järjestettiin ensimmäistä kertaa ja puitteet Kupittaan palloiluhallissa olivat huikeat. JBT Warriors kilpailuhin osallistui yli 150 ryhmää tai yksittäispelaajaa.

”JBT on maailman paras luomaan positiivisen ja hauskan turnauksen juniorijoukkueille.”

17


Turun Tähti-Tytöt järjestää laadukasta meripartiotoimintaa turkulaisille tytöille niin maalla kuin merelläkin. Toimintamuotoihin partiovuonna 2018 kuuluivat retket, vaellus, viikottaiset partiokokoukset, tapahtumat ja purjehdukset. Lisäksi osallistuimme partiopiirin järjestämään meriaiheiseen Satahanka-leiriin niin leiriläisinä kuin järjestelyissäkin. Lippukunta keräsi myös onnistuneesti varoja järjestämällä perinteiset joulumyyjäiset, sekä osallistumalla Suomen Partiolaisten adventtikalenterikamppanjaan. Lisäksi aikuiset kantoivat kortensa kekoon joulupaketoinnin saralla. Erityisen positiivista vuonna 2018 on ollut nuorten johtajien osuuden kasvu aktiivisessa johtajistossa.

”Tähti-Tytöt on maailman paras järjestämään tytöille juuri sellaista partiotoimintaa, jota nuoret itse haluavat.”

”Koffanilaiset ovat parhaita yhteishengen luomisessa.” KFUM:s Scouter Kamraterna on ruotsinkielinen partiolippukunta, perustettu vuonna 1934 ja se tarjoaa jäsenilleen monipuolista, aktiivista ja korkeatasoista partiotoimintaa vuoden ympäri. Lippukunta kokoontuu osoitteessa Kaskenkatu 10. Lippukunnan jäseniin kuuluu sekä tyttöjä että poikia, ja toimintaa järjestetään sekä maalla että merellä. Lippukunnan jäsenmäärä on noin 90. Viikkokokouksien lisäksi lippukunta järjestää jäsenilleen avovesikaudella koulutuspurjehduksia lippukunnan purjeveneellä ja leirejä ympäri vuoden. Lippukunta järjesti vuonna 2018 monipuolista toimintaa sekä maalla että merellä. Lippukunnan purjevene S/Y Windis oli aktiivisessa käytössä koko kesän ja koko lippukunta osallistui heinä-elokuussa yhteiseen kesäleiriin muiden ruotsinkielisten lippukuntien kanssa Paraisilla. Lippukunnan Tarpojille järjestettiin syksyllä vaellusmatka Muonioon ja seikkailijoille viikonloppuretkiä Paimiossa sijaitsevalla retkeilymajalla.

18


Auran Tähti Pojat on Turun NMKY:n suomenkielinen partio-osasto, se on yksi suomen vanhimmista lippukunnista, perustettu vuonna 1917.

Auran Tähti Pojat tarjoaa Meripartiotoimintaa kaikenikäisille. Vuoden 2018 aikana lippukuntaan on saatu uusia johtajia ja uusia poikia ja toimintaa on kehitetty hyvässä hengessä.

”ATP on järjestänyt yhtenäistä partiotoimintaa jo 102 vuoden ajan. Siinä lippukunta on siis aika hyvä, varmasti maailman paras!”

Auran Tähti Poikien Tuki ry:n tarkoituksena on auttaa ja tukea lippukuntaa käytännön asioiden järjestelyissä ja olla toiminnan tukena pyydettäessä. Yhdistys tarjoaa myös aikuisille mahdollisuuden partiohenkiseen harrastustoimintaan.

Talouden tukemiseksi järjestimme joulumyyjäiset, jossa pääpaino oli partiohenkisillä tuotteilla ja partiolaisten itse tekemillä askarteluilla. Myyjäiset tuottivat hyvin ja aktivoivat yhdistyksessä uudenlaista yhteistä tekemistä.

”APTU on maailman paras joulupuuron keittämisessä ja lettujen paistamisessa.” Skuffenin toiminnan perusajatuksena on luoda hyvät puitteet lippukunnalle ja sen jäsenille harrastaa mielenkiintoista ja monipuolista partiotoimintaa sekä maalla että merellä. Kulunut vuosi on ollut yhdistyksen 69. toimintavuosi. Grundtanken i verksamheten är att skapa goda förutsättningar för scoutkåren och dess medlemmar att utöva en intressant och mångsidig scoutverksamhet både till lands och till sjöss. Det gångna året har varit föreningens 69. verksamhetsår. Retkeilymaja Holken täytti 50 vuotta vuonna 2018. Stig-Göran Huldén siirtyi eläkkeelle pitkäaikaisesta tehtävästä (20 vuotta) puheenjohtajana, sammalla hänet nimitettiin kunniajäseneksi. Utfärdsstugan Holken fyllde 50 år. Stig-Göran Huldén gick i pension från sitt långvariga uppdrag (20 år) som ordförande och utnämndes till hedersmedlem.

”Skuffen on maailman paras taho tukemaan Koffanin toimintaa.” 19


KOULUTUSJA KILPAILUTOIMINTA

20

Ammattimainen koulutus- ja kilpailutoiminta on suunnitelmallista tiettyjen taitojen oppimiseen, sekä oman ja ryhmän tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävää toimintaa.

Pssst! Osastojen ja toimintojen yhteydessä oleva ”maailman paras-” teksti on vastauksena osastojen ja toimintojen vastuullisille esitettyyn kysymykseen ”Missä olette maailman parhaita?” - vastaukset on annettu osittain huumorimielellä ja sisältävät myös itseironiaa.


Harrastusja kilpakoripallotoiminta - Turun NMKY:ssä on mahdollisuus osal-

listua koriksessa sekä matalankynnyksen harrastukseen, että kilpailullisempaan toimintaan. Turun NMKY lisenssipelaajien määrä nousi ennätykseen kaudella 20172018, kauden lopulla oli 332 lisenssipelaajaa ja kolme harrastusjoukkuetta, joten Turun NMKY liikutti lähes neljää sataa ilosta harrastajaa koripallon merkeissä. Kesällä 2018 järjestettiin joukkuetoiminnan lisäksi onnistuneita leirejä ja tapahtumia. Junioreiden JBT Turnaus keräsi toukokuussa Turkuun noin 1950 osallistujaa. Kesäkuun alussa järjestettävässä TS-Koriskoulussa koripallon saloihin tutustui yli 60 lasta. Bosön Basket Camp järjestettiin Tukholman kupeessa, Bosönin olympiaharjoituskeskuksessa, leiripelit päästiin pelaamaan paikallista KFUM Centralia vastaan. Turun NMKY:n oman kasvatin Teemu Rannikkon Summer Campille osallistui yli 40 innostunutta koriksen junioripelaajaa, nälkäisinä oppimaan uusia koripallon taitoja itse taikurilta. Loppukesästä Kupittaan palloiluhalli täyttyi vanhemmista koripallonharrastajista, kentillä pelailtiin rennolla ja hauskalla fiiliksellä River Basket -turnausta.

”Turun NMKY:n koripallotoiminta liikuttaa maailman parhaiten innokkaita koriksen harrastajia.”

Turun NMKY:n edustusjoukkue Kristika Turku - pelasi sekä kaudella 2017-18

että kuluvalla kaudella miesten toiseksi korkeimmalla tasolla divisioona A:ssa. Kaudella 2017-2018 joukkue ylsi hienosti välierävaiheeseen. Syyskauden 2018 pelit sujuivat hienosti ja Kristika Turku on taas mukana sarjan kärkipäässä. Joukkue on urheilullinen ja ryhmässä on hyvä yhteishenki. Turkulainen miesten huippukoripallo on noussut taas tunnetuksi valtakunnallisella tasolla, joukkueen tavoitteena on pelata mahdollisimman pitkälle kevääseen 2019.

”Missä Kristika on maailman paras? No ainakin Ravintola Hookin voittosiipien syömisessä!”

21


Musiikkiopistossa

annetaan opetusta pianon, viulun, huilun, kitaran, pienkanteleen, harpun, ukulelen ja vaskipuhaltimien instrumenttiryhmissä sekä bändisoittimissa. Kaikille musiikkiopiston opiskelijoille kuuluu myös musiikin perusteiden opiskelu. Solistisella linjalla opiskelu perustuu henkilökohtaiselle ohjaukselle. Musiikkiopistossa alkoi syyskuussa 2018 erityisryhmille suunnattu bänditoiminta. Erityisryhmien musiikkitoiminta perustuu ajatukselle, että jokainen voi oppia soittamaan, musiikki kuuluu kaikille.

”Musiikkiopisto on maailman paras elinikäisen musiikkiinnostuksen jakamisessa.”

Turun

NMKY:n

suunnistajat

Suunnistusjaosto on alun perin perustettu turkulaisten suunnistustaitoisten partiolaisten toimesta, jotta nämä saattoivat osallistua Jukolan viestiin aikana, jolloin työpaikka- tai muut harrastajaporukat eivät kilpailuun voineet ilman seuraa osallistua. Jaoston jäsenistö on edelleen vahvasti partiopohjainen ja moni alkuperäisjäsenkin käy edelleen joukkueissamme juoksemassa. Sittemmin toiminta-ajatus on laajentunut koskemaan osallistumista muihinkin joukkuekisoihin. Joukkueita kootaan jäsenistöstä ja tuttavista ja tuttavan tuttavista. Säännöllistä seuratoimintaa ei ole, vaan toiminta on sesonkiluontoista, pienen ydinjoukon toimesta tapahtuvaa kilpailujoukkueiden kokoamisesta, kisoihin osallistumista sekä tilanteen tullen myös kisajärjestelyjen hoitamista toiminnan rahoittamiseksi.

Noin kymmenen vuotta sitten eräs silloinen seuran aktiivijäsen järjesti Antin Syyserikoinen- nimistä suunnistuskilpailua, jonka järjestäminen ikävä kyllä loppui juuri, kun kisa alkoi saada jaostoa laajempaa suosiota. Pitkän vatvomisen jälkeen kilpailu saatiin elvytettyä vuonna 2017. Vuonna 2018 oli lähellä, että se olisi saman tien taas haudattu, kun vapaaehtoisia järjestäjiä ei meinannut löytyä. Kuitenkin vuoden 2018 suuri helpotus oli, että Syyserikoinen pysyi hengissä ja osallistujamääräkin kasvoi edellisvuodesta. Toki Hollolan Jukolassakin seura teki erittäin positiivisen esityksen. Ensimmäistä kertaa suunnistusjaoston historiassa Venlojen viestijoukkueeseen saatiin ulkomaalaisvahvistus, Latvian Linda Krumina jätti avausosuudella taakseen yli 1200 suunnistajaa tuoden ykkösjoukkueen hienosti vaihtoon sijalla 372.

”Mahtaako yhdelläkään muulla Jukolan viestiin osallistuvalla suunnistusseuralla olla osallistumisprosentti yli 100? Turun NMKY:n suunnistusjaostolla on! ”

22


Nuorisotoiminnan ohjaajakoulutukset valmistavat 15-18-vuotiaita nuoria toimi-

maan ohjaajina erityisesti leiri- ja retkitoiminnassa. Koulutuksia järjestetään kolmessa ikäluokassa: isoskoulutus (15+ vuotiaat), apujohtajakoulutus (16+ -vuotiaat), semijohtajakoulutus (17+ -vuotiaat). Koulutuspolun tavoitteena on tarjota mahdollisuus kehittyä ohjaajana, kiinnittyä NMKY:n nuorisotoimintaan ja tarjota kasvavaa ohjaus- ja johtamisvastuuta toiminnassa. Varsinkin leirit antavat nuorille hyvät mahdollisuudet kokeilla ja toteuttaa oppimiaan taitoja käytännössä. Vuoden 2018 semijohtajakoulutukseen sisällytettiin uutena osa-alueena seikkailukasvatuskokonaisuus.

”Ohjaajakoulutus on ihan vaan maailman parasta!”

Aura Brass Band on brittiläistyyppinen Brass Band -kokoonpano, joka harjoittelee sunnuntaisin NMKY:n juhlasalissa. Orkesteria johtaa kapellimestari Petri Junna. Aura Brass Band esiintyy ja konsertoi sekä täysimittaisena noin 25 soittajan kokoonpanona että pienyhtyeinä pääosin Turussa. Aura Brass Band toteutti perinteikkään Joulusaarna -konserttinsa lisäksi vuonna 2018 oman joulukonsertin Naantalin kirkossa. Joulusaarna -esiintyminen pidettiin Martin kirkossa ja F.E. Sillanpään joulusaarnan luki monipuolinen teatterin ja elokuvan ammattilainen, Mikko Kouki.

”ABB on maailman paras turkulainen brass band.”

23


Aino-kuoro on jatkanut entuudestaan tutulla eläytymisen ja monipuolisen esittämisen tiellä myös vuonna 2018. Harjoituksia on pidetty joka maanantai. Myös ylimääräisiä harkkoja on pidetty. Tänä vuonna ei kesälomailtu, sillä kesälläkin harjoiteltiin syksyistä kuorokilpailua varten. Yksipäiväisille kuoroleireille kokoonnuttiin kolmesti. Mukaan leireille saatiin koreografi Karoliina Koivisto sekä musiikin ammattilainen, lauluntekijä Helena Haaparanta. Aino-kuoro osallistui syksyllä 2018 kuorokilpailuun Latvian Jurmalassa. Ainot pääsivät hienosti Finaaliin asti. Helena Haaparanta taituroi Ainoille mystiikkaa tursuvan kappaleen ”Ohenneito”.

”Aino-kuoro on maailman paras yhteisöllisten esitysten hiomisessa. Kuorolaiset osallistuvat aktiivisesti eläytymisen pohdintaan.”


Seniorikuoron tarkoituksena on pitää yllä Tu-

run NMKY:n varttuneempien mieskuorolaisten niin laulullista taitoa kuin henkistä vireyttä. Ohjelmisto sisältää perinteisiä hengellisiä, isänmaallisia, kansan- ja viihteellisiä lauluja. Kuoron edustajat osallistuvat pääyhdistyksen järjestämiin toimintaan liittyviin kokouksiin. Kuoron henkilöluku on hiukan noussut. Kuoron kahvikonsertti on saanut hyvää palautetta - tässä konsertissa yksittäiset kuorolaiset ovat voineet esiintyä hyvällä menestyksellä ja samalla saaneet laulullista esiintymiskokemusta. Myös Joulukonsertti on koskettanut tunteellisella ja perinteisellä joululauluohjelmistollaan ja korkeatasoisilla solisteilla (Juhani Lampisuo ja Heikki Rainio) säestäjineen. Kuoron keski-ikä on yli 70 vuotta ja laulutaito on edelleen korkeatasoista - tästä kertoo mm. se että kaikki laulut esitetään alkuperäisen nuotituksen korkeudella. Seniorikuorossa vallitsee hyvä yhteishenki.

”Seniorikuorolla on maailman paras ”kahvitarjoilutiimi” joka toimii myös tilaisuuksien järjestelyissä.”

© Herkko Rautakorpi

Mieskuoro Naskalit - voiko hurjan hyvästä tulla vielä aina vain parempi? Naskaleiden taiteellinen johtaja Tommi Saalas on käynyt kaiken muun ohella ahkeroimassa Tampereen ammattikorkeakoulussa kuoronjohdon musiikkipedagogikoulutuksen, joka huipentui hänen nimeään kantaneeseen kurssikonserttiin 28.4. Turun tuomiokirkossa. Naskaleiden lisäksi Tommi johti konsertissa Turun konservatorion tyttökuoro Sigynellaa sekä tamperelaista kamarikuoro Näsiä, jonka kanssa Naskalit esittivät konsertin päätteeksi Toivo Kuulan kauniin kappaleen ”Siell’ on kauan jo kukkineet omenapuut”. Konsertin tuotosta osa kohdistettiin Yhteisvastuu-keräykselle.

Vuoden viimeinen esiintyminen tapahtui todella arvokkaasti ja juhlallisesti Vanhalla suurtorilla, jossa Naskalit osallistuivat Turun kaupungin kutsumana joulurauhan julistukseen yhdessä Laulun Ystävien kanssa. Laivaston soittokunnan kanssa laulettiin ensin yhdessä, ja sitten Tommi johti muutaman a cappella -numeron ennen varsinaista joulurauhan julistusseremoniaa klo 12. Kauniissa pakkassäässä oli upeaa esiintyä ja saada olla osana tätä ikiaikaista tilaisuutta!

”Mieskuoro Naskalit - voiko hurjan hyvästä tulla aina vaan parempi?” 25


PALVELUTOIMINTA

Palvelutoiminta tuottaa yhdistyksen arvojen mukaisia palveluja erityisesti nuorille taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Pssst! Osastojen ja toimintojen yhteydessä oleva ”maailman paras-” teksti on vastauksena osastojen ja toimintojen vastuullisille esitettyyn kysymykseen ”Missä olette maailman parhaita?” - vastaukset on annettu osittain huumorimielellä ja sisältävät myös itseironiaa.

26


Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1-2lk lapsille. Toiminta-aika on klo 11-17. Iltapäivätoiminta sijaitsee Turun Lyseon koulussa. Lapsimäärä on n. 40 ja ohjaajia on yhteensä neljä. Toiminnan tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia ja terveyttä. Lapselle tarjotaan turvallinen kasvuympäristö, jossa hän voi aikuisen tuella osallistua monipuoliseen ja virkistävään toimintaan. Toiminta tukee kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnalla lisätään tasa-arvoa, edistetään osallistamista sekä ehkäistään syrjäytymistä. Toiminta tarjoaa lapselle mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen, esteettisiin kokemuksiin sekä liikkumiseen ja ulkoiluun. Tärkeää on myös mahdollisuus lepoon ja rentoutumiseen. Syksyllä 2018 iltapäivätoiminta aloitti uusissa tiloissa Runosmäen Lyseon koulussa. Koulun kanssa samoissa tiloissa toimiminen on positiivinen uudistus. Yhteistyö on mutkatonta koulun ja kodin välillä.

”Turun NMKY:n Ippellä on maailman paras into! Ippeläiset ovat innolla mukana KAIKESSA. Into tarttuu helposti ja saa muutkin tempaistua mukaan!” NMKY-TASKU Tukiasunnot

järjestää tukiasumista itsenäistymisvaiheessa oleville, pääasiassa 16-21 -vuotiaille nuorille, lastensuojelun jälkihuollon puitteissa sekä avohuollon ja sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena. TASKUssa keskitytään, yhdessä oman tukiperheen kanssa, elämänhallinnan ja itsenäisen arjessa selviytymisen tukemiseen ja harjoitteluun ammatillisesti ja tavoitteellisesti, mahdollisimman tavallisessa asuinympäristössä. Tukiasunnot laajensi vuonna 2018 toimintaa yhden uuden tukiasuntoyksikön verran. Tämä mahdollistaa yhä useammalle, hyvin erilaisista syistä, tukea ja ohjausta tarvitsevalle nuorelle mahdollisuuden turvallisesti kasvaa ja kehittyä läpi elämän yhdestä tärkeästä nivelvaiheesta, itsenäistymisestä.

”TASKU Tukiasunnot on maailman paras kunnioittavassa ja kannustavassa kohtaamisessa ”

27


HANKKEET

28

Hankkeilla vastataan ammatillisesti ja eettisesti yhteiskunnassa esiintyviin - erityisesti nuorten - tarpeisiin ja ongelmiin taloudellisesti vastuullisella tavalla.

Pssst! Osastojen ja toimintojen yhteydessä oleva ”maailman paras-” teksti on vastauksena osastojen ja toimintojen vastuullisille esitettyyn kysymykseen ”Missä olette maailman parhaita?” - vastaukset on annettu osittain huumorimielellä ja sisältävät myös itseironiaa.


Hansan pop up -nuorisotila on 13-17

vuotiaille nuorille suunnattu matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka tarjoaa turvallisen ympäristön tavata kavereita, viettää vapaa-aikaa ja jutella nuorisotyöntekijöiden kanssa elämää askarruttavista asioista. Tila on auki maanantaista perjantaihin klo.14-20.45 Turun NMKY:n pitäessä tilaa auki maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin ja Turun kaupungin nuorisopalvelut keskiviikkoisin ja perjantaisin.

”Hansan nuorisotilan työntekijät ovat parhaita intohimoisessa suhtautumisessa työhönsä.”

Nuoret ovat löytäneet tilan hyvin, sillä suuret nuorisokeskittymät Hansan käytäviltä ovat kadonneet ja meno on rauhoittunut. Nuoret luottavat ohjaajiin ja tarpeen vaatiessa työntekijät ovat myös jalkautuneet nuorten kanssa tapaamaan esimerkiksi psykologia tai Turvatalon työntekijöitä. Syksyn 2018 aikana myös useat eri nuorten kanssa työskentelevät organisaatiot (Ohjaamo, Turvatalo, Arki Haltuun-hanke ym.) ovat olleet kertomassa toiminnastaan. Tällä tavoin on pyritty madaltamaan kynnystä lähestyä eri viranomaistahoja tuomalla heidän nuorten luokse. Useat organisaatiot ovat myös kiinnostuneita jatkuvasta yhteistyöstä ja jalkautumisesta.

YÖKORIS Kesäisin ulkokentillä ja talvikaudella sisäsaleissa järjestettävää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, joka on suunnattu 14-23 -vuotiaille nuorille. Toiminnan kautta pyritään mahdollistamaan osallistuminen ja yhteenkuuluvuuden tunne osallistujille taustasta ja asuinalueesta riippumatta. Yökoris kuuluu kaikille! Powered by STEA. Yökoristoiminta käynnistyi Turussa toukokuussa 2018 ja jo ensimmäisenä kesänä tapahtumissa liikkui musan tahdissa ilahduttavan paljon ihmisiä. Vahva kesäkausi mahdollisti myös sisäkauden onnistumisen - kaikkiin tapahtumiin on löytynyt osallistujia!

”Yökoriksella on Turun -ellei jopa maailman parhaat ohjaajat ja vankkumaton itseluottamus.”

29


Nuorten Kohtaamispaikka Toivo on

matalankynnyksen kohtaamispaikka nuorille aikuisille, jotka ovat vailla mielekästä päivätoimintaa, pudonneet muista palveluista tai muut palvelut ovat sellaisenaan, tässä hetkessä, heille riittämättömiä. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Toivo ehkäisee nuorten syrjäytymistä tarjoamalla ammatillista psykososiaalista tukea, osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia. Kohtaamispaikan tärkein anti yksittäiselle kävijälle on kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa niin työntekijöiden kuin toisten nuortenkin kanssa sekä mielekkäässä yhdessä tekemisessä. Jokaisella nuorella on mahdollisuus osallistua toimintaan omista lähtökohdistaan käsin ja omien voimavarojensa mukaan. Edellisten vuosien tapaan myös vuoden 2018 aikana kävijämäärä sekä yksittäisten käyntien määrä on jatkanut edelleen kasvuaan. Toivoon saatiin kolmas sosiaaliohjaaja kesäkuussa 2018. Resurssien nostolla varmistetaan laadukkaiden kohtaamisten toteutumista ja vastataan kävijämäärän kasvuun sekä nuorten monenlaisiin tuen tarpeisiin. Kolmen ohjaajan resurssilla pystytään paremmin vastaamaan kävijöiden lisääntyneeseen keskustelutarpeeseen, voidaan tarjota enemmän kahdenkeskisiä keskustelumahdollisuuksia ja palveluohjausta.

30

”Nuorten Kohtaamispaikka kävijöineen ja työntekijöineen on kaikkein paras ikinä luomaan kodikkaan, turvallisen ja välittävän ilmapiirin ja mahdollistamaan hyviä, merkityksellisiä kohtaamisia, jotka auttavat kaikkia elviämään eteenpäin vaikeuksienkin keskellä.”


”Maahanmuuttajapalveluissa puhutaan maailman parasta selkosuomea, jossa eleet ja ilmeet avaa viimeisenkin ymmärryksen solmun ja taas asiat hoituu!!!” Maahanmuuttajapalveluiden toiminnan sisältönä on maahanmuuttajataustaisen asiakkaan tarpeiden mukainen yksilöllinen, intensiivinen ja tarvittaessa kokonaisvaltainen psykososiaalinen ohjaus ja rinnalla kulkeminen vaikean elämäntilanteen yli pääsemiseksi (esimerkiksi avioero, taloudelliset ongelmat, osaamattomuus uuden asian hoitamisessa, oleskelulupa-asiat jne.). Maahanmuuttajapalveluiden kaksi työntekijää ovat apuna ja tukena, kun omat voimavarat ja osaaminen tai ymmärrys suomalaisesta yhteiskunnan toiminnasta ei riitä. Tavoitteena on, ettei haaste, tai ongelma lamaannuta elämää Suomessa. Kielitaito paranee, samoin elämänlaatu.

Sovitteluhanke alkoi syyskuussa 2018. Se auttoi peruskoululaisia selvittämään keskinäisiä konfliktejaan tuomalla tilanteeseen puolueettomat aikuiset sovittelijat ja testatun toimintamallin. Toiminta keskittyi sovinnon mahdollistamiseen ja konfliktin selvittämiseen, ei etsimään syyllisiä tai rankaisukeinoja. Sovittelussa olleet lapset ja nuoret oppivat toimimaan yhdessä paremmin kuin ennen sovittelua. Saimme rahoituksen NMKY:lle täysin uudenlaiseen toimintaan. Pääsimme opettelemaan, tekemään ja kehittämään tärkeää kiusaamista ehkäisevää työtä!

”Sovitteluhanke on paras NMKY:n sovittelussa maailman ainoa ja maailman paras!”

31


HARVAN SAAREN LEIRIKESKUS

HARVAN saaressa on leirikeskus - pääasias-

sa lapsille ja nuorille. Koululaisten kesälomakauden aikana Harvan täyttävät rippikoululeirit, erilaiset lasten ja nuorten leirit, perhe- ja isä-lapsi-leirit. Muuna aikana Harvassa on erilaisia leirejä, leirikouluja, koulutuksia, kokouksia, talkoita ja päiväretkiä. Kesälomakaudella Harva työllistää kesätyöntekijöitä, sekä useita leirikohtaisia vapaaehtoisia ohjaajia ja keittiötyöntekijöitä. VIHURI-alus toimi yhteysaluksena Harvan saaren ja Heinänokan partioalussataman välillä. Harvan saaren leirit toteuttavat muutamia päiväretkiä saaristoon. Nuoria koulutetaan vene- ja navigointitaidoissa, jolloin heillä on mahdollisuus päästä ajamaan Vihuria itsenäisesti kipparina. Harvassa järjestettiin kesällä 21 leiriä ja 10 retkeä, näissä oli yhteensä yli 800 osallistujaa. Lisäksi erilaisia tapahtumia järjestettiin 12 ja näihin osallistui yli 300 osallistujaa.

32

”Harvan saari on maailman paras paikka arjesta irtautumiseen ja yhteisöllisiin elämyksiin. On siellä myös maailman parhaita ohjaajia ja vapaaehtoisia toimijoita… Ehkä se on myös maailman paras kesäduunipaikka.”


TUKITOIMINNOT JA TILAT

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota

toimialueensa väestölle mahdollisuuksia kristinuskoon perustuen kasvaa hengellisellä, henkisellä ja fyysisellä elämänalueella. Yhdistyksen toiminnan perustana on Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Maailmanliiton (World Alliance of YMCA´s) perussääntö, Pariisin Basis.

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä Turun NMKY:ssa oli vuonna 2018 1771 jäsentä jotka jakautuivat ikäryhmiin seuraavasti

7-15 -vuotiaat 16-18 -vuotiaat 19-29 -vuotiaat 30-65 -vuotiaat yli 65 -vuotiaat

Jäsenet jakaantuivat seuraaviin toimintoihin koripallo kuntosali sukellus suunnistus musiikkiopisto kuorot ja ABB Partio Seniorit

Yhdistyksen talous

-tilanne on ollut tiukka. Varsinaisen toiminnan tuotot käytetään kokonaisuudessaan toiminnan järjestämiseen. Välilliset kulut, kuten henkilöstökulut katetaan yhdistyksen omistamien kiinteistöjen vuokratuotoilla, yhdistyksen omistaman yhtiön BSM-palvelut Oy:n osinkotuotolla, omalla varainhankinnalla ja eri lähteistä, mm. Turun kaupungilta ja Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymältä tulevilla avustuksilla. Vuosi 2018 on ollut toiminnan kannalta voimakkaan kasvun aikaa NMKY:n ydintoiminnan, kuten syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi ja auttamiseksi. Negatiivisen tuloksen ( -99 618,57 eur) selittää osalta uusien toimintojen aloittamiskustannukset, mutta myös tiettyjen yksittäisten palvelutoimintojen heikohko menestys. Vuoden 2019 aikana ryhdytään näiltä osin tarvittaviin toimenpiteisiin. Tilikauden päättymisen jälkeisenä olennaisena tapahtumana toimintakertomuksessa on syytä mainita STEAlta saatu rahoitus Katusovittelutoiminnan käynnistämiseen Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella. Rahoitus myönnettiin tulevalle kolmelle vuodelle alkaen vuodesta 2019. Katusovittelu on nuorten konfliktien selvittämiseen kehitetty malli, jossa pysäytetään huolta aiheuttavalla käyttäytymisellä oireileva nuori havaitsemaan tekonsa seuraukset ja annetaan hänelle mahdollisuus ottaa aidosti vastuu teoistaan. Varsinaisia merkittäviä riskejä tai epävarmuustekijöitä ei toimintaympäristössä ole havaittavissa. Yhdistyksen näkökulmasta suurimmat riskit liittyvät oman varainhankinnan rahoitusten jatkumiseen sekä avainhenkilöiden jaksamiseen. Vuonna 2019 henkilökunnan työhyvinvointi onkin nostettu erityisen huomion kohteeksi. Yhdistyksellä ei ole tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Koulutusryhmät Muut

Lisäksi Turun NMKY tarjoaa monipuolista toimintaa, joihin osallistujia ei kirjata jäsenrekisteriin (ns. avoin toiminta) - näitä toimintamuotoja ovat mm. Yökoris, TOIVO -kohtaamispaikkatoiminta, Maahanmuuttajapalvelutoiminta, sovittelutoiminta, Hansan pop up -nuorisotilatoiminta.

33


Viestintä

tekee yhdistyksen toiminnan näkyväksi ja kuuluvaksi. Yhdistyksen monipuolisen toiminnan tunnettuutta lisätään sekä yhdistyksen omissa toimintaryhmissä että alueellisesti. Turun NMKY - YMCA Turku toteutti suurimman ja näkyvimmän kampanjan vuoden 2018 aikana syyskuun alussa Turun kauppatorilla jossa viikon ajan näkyi kaikissa bussipysäkkien videotauluissa lyhyitä, 10 sekunnin mainoselokuvia, yhteensä 800 000 toistoa. Samasta aineistosta yhdistykselle tehtiin myös pidempi, 1.28 min pituinen markkinointivideo esittelykäyttöön. Paikallislehdissä yhdistys sai vuoden aikana näkyvyyttä kymmenen uutisen verran.

Turun NMKY:n tilat omalla tontilla Sirkkalankatu – Kaskenkatu, mahtuu lukuisa määrä toimintaa toimisto- ja juhlasalitiloista, partion, sukeltajien ja kuntokämpän käyttöön.

YMCA Turku

Katutasossa: 1. TuNMKY toimisto 2. Johtokunnanhuone 3. YMCA Lounge - nuorisotyö ja koripallo 4. TuNMKY Kuntosali

8 6

Maanpinnan alla: 5. Juhlasali ja keittiö 6. Sukellusjaosto, kokoontumistila Bunkkeri 7. Scoutkåren Kamraterna 3

8. ATP ja TTT (Piharakennus, yläkerta) 9. NMKY:n edustussauna (8. kerros)

1

lan

9

Sir

4

kka

7

5

kat u

2

Kas ken kat u

34


TALOUDELISIA TIETOJA

Merkittävimmät tulonlähteet

Suurimmat kuluerät

Varsinaisen toiminnan tuotot

Varsinaisen toiminnan kulut

STEA:n hankerahoitukset

Henkilöstökulut

Muut rahoitukset ja tuet (mm. Turun kaupunki, Turun ja Kaarinan SRK-yhtymä, Stiftelsen Eshnerska Frilasarettet)

Vastikkeet

Jäsenmaksut Vuokratuotot

Hallinto Viestintä Korot ja lainanlyhennykset

Rahoitustuotot

35


Kiitos kaikille, jotka ovat mahdollistaneet vuoden 2018 toiminnan Aamu Nyyssönen Aapo Lahdenkauppi Abdirisak Ibrahim Adonika Lehtonen Aino Vainio Aku Sola Aleksanteris Suvitie Oliveira Aleksi Lehtinen Alvin Koskinen Anna Juhala Anna Käyhkö Anna Nordqvist Anna Ruola Anna-Liisa Heinä Anni Kirstilä Anni Rantanen Anni Tainio Anniina Ahonen Annukka Sirviö Anssi Junnila Antero Lehtovaara Antti Taanila Antti Valtola Arja Hoikka Aukusti Harju Axel Ramberg Bror Grönblom Bruno Arikka Christian Thiel Daniela Söderman Eemil Taipalus Eero Kunnas Eero Liimatainen Elena Koskiniatis Elias Savolainen Elias Tapana Elina Korhonen Elina Nevalainen Elisa Suominen Ella Laurila Ella Saivosalmi Elli Lampikoski Emma Luukkonen Emmi Latva Emmi Suomela Emmi Suomela Erik Kraemer Eva-Maria Thiel Hanna Valkeapää

36

Hanna Viljanmaa Hannu Lehtinen Hannu Naumanen Hannu Wirta Harri Lindblom Heidi Fonselius Heidi Thiel Heikki Rainio Helena Haaparanta Helmi Anttila Henna Härkönen Henna Kettunen Henri Heinä Henrik Lind Ida Kirstilä Iina Alanen Iina Kivimäki Iina Salmi Iiris Laurila Iiris Suvitie Ilari Jaakkonen Ilari Lindroos Ilkka Arola Ilpo Lahdenkauppi Irina Kuorilehto Jaakko Lahdenkauppi Jaakko Salonen Jaana Putta Jade Pöllänen Jami Lehtonen Jan-Henrik Strandell Janina Sjöberg Janne Ollikainen Jari Männikkö Jari Suutari Jasmin Kirves Jemina Vuorinen Jenna Simola Jerker Björkqvist Jiina Järvinen Joakim Nordling Johanna Backlund Joni Hiltunen Joni Vuorinen Jonna-Mati Kivijakola Juha Ruohonen Juhani Lampisuo Juho Kemppainen Juho Näsänen

Juho Roivas Jukka Käyhkö Jukka Käyhkö Jukka Nummi Julia Lastunen Julia Palonen Jussi Ehrlund Jussi Halme Jussi Rydman Juuso Hannula Jörgen Björkman Kaarlo Toivonen Kaisa Valtanen Kalevi Niemelä Kari Lintuala Kari Vuola Karoliina Koivisto Katariina Paavola Katerina Saltychev Kati Laine Katja Auvinen Katriina Rainio Ken Forslund Kerttu Tuominen Kim Berrebah Krista Leivo Kristian Robertsson Lari Heinonen Lari-Justus Jauhiainen Laura Takalo Laura Virtanen Lauri Kiviranta Lauri Näsäen Leena Casagrande Linda Vihervuo Linnea Liinanotko Maarit Karonen Maarit Lindblom Maija Ruokonen Maija Saarela Maija-Liisa Rauhanen Maj-Len Henriks-Eckerman Marcus Warto Mari Lehtonen Maria Hurskainen Marjaana Rinne Marjut Kuronen Markku Estala Mary-Ann Lindblad


Matti Hovi Mauri Virtanen Max Johansson Merja Viiristö Michael von Hellens Mika Wallin Mikael Huldén Mikael Rönnholm Mikael Viiristö Mikko Hallamaa Mikko Pitkänen Mikko Rauhanen Mikko Raussi Miku Aalto Milla Pietiläinen Mirva Lehmusto Mohammad Siwash Nanna Vartio Niilo Rautavirta Niklas Broman Niko Juvonen Nooa Soini Olavi Katto Oliver Backlund Olli Toivonen Oskar Strauss Osku Muuri Otso Väisänen Otto Juhala Outi Kyynäräinen Paavo Arikka Patrik Palm Paul Pakarinen Paula Nurminen Petra Alamäki Petri Hollmén Petri Junna Pilvi Lehtinen Pipsa Ruohonen Piritta Saipa Pyry Kunna Päivi Sjöberg Raimo Härkönen Raisa Ruohonen Rami Peltonen Ranko Nuri Reijo Borman Reino Ilola Roni Björkman Rosa Hjort

Saana Lahdenkauppi Sakari Koskinen Sanna Laaksonen Sanni Himanen Sara Huldén Sara Sarmasto Satu Luukkonen Senni Korpioksa Seppo Koistinen Silva-Liisa Haavisto Suvi Arola Särme Simo Taru Nevavuori Teemu Mustonen Tiina Kajander Timo Telkola Tommi Kantonen Tommi Rydman Tommi Saalas Toni Andersson Tuomas Koistinen

Tuomas Koponen Tuomo Tirronen Tuula Manner Tuulia Toivanen Valtteri Mäki Veera Schrey Veeti Samuli Manninen Venla Laine Vesa Jauhiainen Vesa Ohlsson Vesa Vainio Vilja Vihervuori Viljami Vahvaselkä Ville Karvanen Vilma Lähteenmäki Vilma Suominen Vio Varjonen Wille Kreutzmann Wilma Schrey Zacharias Nynäs


Työntekijät SATU ALANEN, Pääsihteeri SANNA FRIMAN, Hallintosihteeri MAIJA RUOKONEN, Viestinnän suunnittelija ILPO LAHDENKAUPPI, Järjestötoiminnanjohtaja TOMMI KANTONEN, Sosiaalitoiminnanjohtaja MARJA MIETTINEN, Urheilutoiminnanjohtaja MIKA WALLIN, Johtava nuorisosihteeri HANNU NAUMANEN, Valmennuspäällikkö OLLI TOIVONEN, Nuorisosihteeri VILMA SUOMINEN, Hanketyöntekijä HENNA HÄRKÖNEN, Kerhosihteeri MIKU AALTO, Hanketyöntekijä JAMI LEHTONEN, Nuorisotyöntekijä ABDIRISAK IBRAHIM, Hanketyöntekijä JONI HILTUNEN, Markkinointikoordinaattori MARJUT KURONEN, Iltapäiväkerho-ohjaaja SENNI KORPIOKSA, Iltapäiväkerho-ohjaaja LAURA TAKALO, Iltapäiväkerho-ohjaaja MIKKO RAUSSI, Kuntosalivalvoja TUOMO TIRRONEN, Musiikkisihteeri MAARIT LINDBLOM, Laulunopettaja KATRIINA RAINIO, Viulunsoiton opettaja ILKKA AROLA, Vaskipuhaltimien opettaja SATU LUUKKONEN, Pianonsoiton opettaja PÄIVI SJÖBERG, Huilunsoiton opettaja IINA KIVIMÄKI, Pienkanteleen ja pianonsoiton opettaja MARJAANA RINNE, Musiikkitiedon perusteiden opettaja MAURI MIKKOLA, bänditoiminnan opettaja KRISTA LEIVO, Harpunsoiton opettaja TARU NEVAVUORI, Erityisryhmien bändiopettaja PAULA NURMINEN, Sovittelukoordinaattori OLAVI KATTO, Asiantuntija MARKKU ESTALA, Hanketyöntekijä LINDA VIHERVUO, Sosiaaliohjaaja RAISA RUOHONEN, Sosiaaliohjaaja TIINA KAJANDER, Sosiaaliohjaaja

Yhteistyössä

38

Johtokunta PAAVO VILPO, puheenjohtaja LEENA CASAGRANDE, varapuheenjohtaja JÖRGEN BJÖRKMAN ANNA-KAARINA GULLICHSEN (erosi kauden aikana) KEIJO KETONEN MIKKO LAITILA HARRI LINDBLOM HARRI NIEMINEN KRISTIAN ROBERTSSON IINA SALMI JAN-HENRIK STRANDELL EEMIL TAIPALUS TUULA VON ZWEYGBERGK SATU ALANEN, kokousten esittelijä Johtokunta kokoontui vuonna 2018 yhteensä 10 kertaa; 5 kertaa kevätkaudella ja 5 kertaa syyskaudella Pöytäkirjaan on kirjattu 136 pykälää

Tilintarkastaja tilintarkastaja PERTTI KESKINEN, KTM - KHT, JHT varalla Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab

Yhdistyksen kokoukset Kevätkokous 28.3.2018 kello 18 Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä Kokouksen puheenjohtajana Kari Vuola Syyskokous 27.11.2018 kello 18 Läsnä 23 yhdistyksen jäsentä Kokouksen puheenjohtajana Antti Valtola


Merielämyksiä Punaisilla laivoilla Turun NMKY ry:n ryhmät matkustavat kätevästi Ahvenanmaalle ja Ruotsiin Punaisilla laivoilla.

Vikingline.fi/urheilu Lisätiedot ja varaukset ryhma@vikingline.com tai puh. 0800 412 412 39


Tämä kirja kertoo, miten Turun NMKY - YMCA Turku on onnistunut vuoden 2018 aikana saavuttamaan lapsia ja nuoria ja tarjoamaan heille turvallisen paikan kasvaa ja kehittyä. Lue ja tutustu!

Profile for Maija Ruokonen

Turun NMKY - YMCA Turku Vuosikirja 2018  

Tämä kirja kertoo, miten Turun NMKY - YMCA Turku on onnistunut vuoden 2018 aikana saavuttamaan lapsia ja nuoria ja tarjoamaan heille turvall...

Turun NMKY - YMCA Turku Vuosikirja 2018  

Tämä kirja kertoo, miten Turun NMKY - YMCA Turku on onnistunut vuoden 2018 aikana saavuttamaan lapsia ja nuoria ja tarjoamaan heille turvall...

Advertisement