Page 1


ระบบ(System) หมายถึง การทำางานขององค์ประกอบย่อยๆอย่างอิสระ แต่มีปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกันจนเป็ นโครงสร้างที่สมบูรณ์ของ แต่ละงาน สามารถตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขได้ทุกขั้นตอน ระบบจึงเป็ นหัวใจสำาคัญของงานหรื อการดำาเนินงานทุกประเภท


วิธีเชิงระบบ (System Approach) เป็ นกระบวนการคิดหรื อทำางานอย่างมีแบบแผนชัดเจนใน การนำาเนื้อหาความรู ้ดา้ นต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็ นวิธีการหรื อผลผลิตมา ประยุกต์ใช้อย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อให้การทำางานบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ วิธีระบบยังเป็ นการ ช่วยป้ องกันและแก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นด้วย


องค์ประกอบของวิธีระบบ วิธีระบบจะมีองค์ประกอบที่สาำ คัญ 3 ประการคือ 1) ปัจจัยนำาเข้า (input) หมายถึง วัตถุสิ่งของ จุดมุ่งหมาย ทรัพยากร ปัญหา ความต้องการ ข้อกำาหนด กฎเกณฑ์ อันเป็ นต้นเหตุของประเด็น ปั ณหาต่างๆ 2) กระบวนการ (process) หมายถึง ขั้นตอนการทำากิจกรรมหรื อการดำาเนิน งาน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาและปัจจัยนำาเข้าให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หรื อความต้องการ 3) ผลลัพธ์ (output) หมายถึง ผลงานหรื อผลผลิตที่ได้จากกระบวนการวัตถุดิบ หรื อกระบวนการนำาเข้า


ระบบสารสนเทศ      ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS)

คือระบบแบบเฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ เป็ นกลุ่มของส่ วนประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ทาำ งานเกี่ยวข้องกันในการ เก็บ (นำาเข้า), จัดการ (ประมวลผล) และเผยแพร่ (แสดงผล) ข้อมูล และสารสนเทศและสนับสนุนกลไกลของผลสะท้อนกลับ เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์


องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

Inputs

Processing

Outputs


ส่ วนทีน่ ำาเข้ า (Inputs) ได้แก่ การรวบรวมและการจัดเตรี ยมข้อมูลดิบ ส่ วน ที่นาำ เข้านี้ สามารถมีได้หลายรู ปแบบไม่วา่ จะเป็ นการโทร เข้าเพื่อขอข้อมูลในระบบสอบถามเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่ ลูกค้ากรอกในใบ สอบถามการให้บริ การของร้านค้าฯลฯ


การประมวลผล (Processing) เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนและการแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปของ ส่ วนแสดงผลที่มีประโยชน์ ตัวอย่างของการประมวลผลได้แก่ การคำานวณ การเปรี ยบเทียบ การเลือกทางเลือกในการปฏิบตั ิ งานและการเก็บข้อมูลไว้ใช้ในอนาคต โดยการประมวลผล สามารถทำาได้ดว้ ยตนเองหรื อสามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ก็ได้


ส่วนที่แสดงผล (Outputs) เกีย่ วข้องกับการผลิตสารสนเทศทีม่ ปี ระโยชน์ มักจะอยูใ่ นรูปของ เอกสาร หรือรายงานหรืออาจะเป็ นเช็คทีจ่ ่ายให้กบั พนักงาน รายงานทีน่ ำา เสนอผูบ้ ริหารและสารสนเทศทีถ่ กู ผลิตออกมาให้กบั ผูถ้ อื หุน้  ธนาคาร  หรือกลุม่ อืน่ ๆ โดยส่วนแสดงผลของระบบหนึ่งอาจใช้เป็ นส่วนทีน่ ำาเข้าเพือ่ ควบคุมระบบหรืออุปกรณ์อ่นื ๆ ก็ได้


ผลสะท้ อนกลับ (Feedback) คือส่ วนแสดงผลที่ใช้ในการทำาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงต่อส่ วนที่นาำ เข้าหรื อส่ วนประมวลผล เช่น ความ ผิดพลาดหรื อปั ญหาที่เกิดขึ้น อาจจำาเป็ นต้องแก้ไขข้อมูลนำา เข้าหรื อทำาการเปลี่ยนแปลงการประมวลผลเพื่อให้ได้ส่วน แสดงผลที่ถกู ต้อง


ระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ คอมพิวเตอร์ (CBIS) ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ (Hardware), ซอฟต์แวร์ (Software), ข้อมูล(Data), บุคคล (People), ขบวนการ (Procedure) และการสื่ อสารข้อมูล (Telecommunication) ซึ่ งถูกกำาหนดขึ้นเพื่อทำาการรวบรวม, จัดการ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ


1. ฮาร์ ดแวร์ คืออุปกรณ์ทางกายภาพ ที่ใช้ในการรวบรวม การนำาเข้า และการจัดเก็บข้อมูล, ประมวลผล ข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ และ แสดงสารสนเทศที่เป็ นผลลัพธ์ออกมา 2. ซอฟต์ แวร์ ประกอบด้วยกลุ่มของโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ร่ วมกับฮาร์ดแวร์และใช้ในการประมวลผลข้อมูลเป็ นสารสนเทศ 3. ข้ อมูล ในส่ วนนี้หมายถึงข้อมูลและสารสนเทศที่ถกู เก็บอยูใ่ นฐาน ข้อมูล โดยฐานข้อมูล (Database) หมายถึงกลุ่มของค่าความจริ งและ สารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกันนัน่ เอง


4. บุคคล หมายถึงบุคคลที่ใช้งานและปฏิบตั ิงานร่ วมกับระบบ สารสนเทศ 5. ขบวนการ หมายถึงกลุ่มของคำาสัง่ หรื อกฎ ที่แนะนำาวิธีการ ปฏิบตั ิงานกับคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจได้แก่ การแนะนำาการควบคุมการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ , วิธีการ สำารองสารสนเทศในระบบและวิธีจดั การกับปัญหาที่อาจเกิด ขึ้นได้


6. การสื่ อสารข้ อมูล หมายถึงการส่ งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ติดต่อสื่ อสาร และช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครื อข่าย (Network) ที่มีประสิ ทธิภาพได้ โดยเครื อ ข่ายใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ ด้วยกัน อาจจะเป็ นภายในอาคารเดียวกัน ในประเทศเดียวกัน หรื อ ทัว่ โลก เพื่อให้สามารถสื่ อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้


กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ      1) การเก็บรวบรวมข้ อมูล (Data collection) หมายถึงการดำาเนินการตามภารกิจ ดังต่อไปนี้ (1) การสำารวจวัตถุประสงค์และความต้องการสารสนเทศจากผูใ้ ช้ (2) การปรับปรุ งแบบที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล (3) การคัดเลือกข้อมูลจากแบบรายงาน (4) การพิจารณาเพิม่ เติมแหล่งในการจัดเก็บข้อมูล (5) จำาแนกหมวดหมู่ขอ้ มูลที่รวบรวมได้ (6) กำาหนดเวลาในการเก็บข้อมูลแต่ละชนิด (7) ดำาเนินการจัดเก็บข้อมูล (8) การมอบหมายบุคคลให้มีหน้าที่ในการดำาเนินการ


2) การประมวลผลข้ อมูล (Data Processing)

หมายถึง การจัดประมวลผลหรื อวิเคราะห์ผลที่เก็บข้อมูล รักษาไว้ ให้ผบู ้ ริ หารประกอบการตัดสิ นใจ รวมทั้งการประมวล ผลตามความต้องการของผูใ้ ช้เป็ นการเฉพาะเรื่ อง วิธีการ ประมวลผลอาจกระทำาด้วยมือ หรื อเครื่ องกลเป็ นกระบวนการ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศที่กาำ หนดไว้


3) การเก็บรักษาข้ อมูล (Data storing)

หมายถึง การดำาเนินการดังนี้ (1) การคัดเลือกข้อมูลไว้ในสื่ อต่างๆ (2) การจำาแนกตามหมวดหมู่ของข้อมูลเรี ยงลำาดับ (3) การแก้ไข และจัดกระทำาข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั (4) การจัดระบบข้อมูล


4) การนำาเสนอข้ อมูล (Data Presentation) หมายถึง การกำาหนดชนิดและรู ปแบบของสารสนเทศเพือ่ นำาเสนอตาม ความเหมาะสมในการนำาไปใช้ ซึ่ งประกอบสื่ อการนำาเสนอวิธีการนำาเสนอ และระยะเวลาในการนำาเสนอโดยสรุ ปกระบวนการจัดระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยส่ วนที่มีความสำาคัญ คือการรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อมูลการ ตรวจสอบข้อมูลหรื อการการประมวลผลข้อมูลซึ่ งอาจกระทำาได้โดยใช้มือ หรื อใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็ นการคัดเลือกจำาแนกแก้ไขข้อมูลให้เป็ น ปัจจุบนั ตลอดจนการจัดระบบข้อมูล และสามารถนำาเสนอข้อมูลเมื่อมีการใช้ ทั้งในด้านการบริ การ


ประเภทของระบบสารสนเทศ การจำาแนกสารสนเทศตามจำานวนคนที่เกี่ยวข้องในองค์กร แบ่งได้ 3 ระดับ ดังนี้ 1.ระบบสารสนเทศระดับบุคคล ระบบสารสนเทศระดับบุคคล คือ ระบบข้อมูลที่เสริ มประสิ ทธิ ภาพและ เพิม่ ผลงานให้บุคลากรในแต่ละคนในองค์กร ระบบสารสนเทศระดับบุคคลนี้ มี แนวทางในการประยุกต์ที่ช่วยให้การทำางานในหน้าที่รับผิดชอบและส่ วนตัว ของผูน้ ้ นั มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ


2. ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม คือ ระบบสารสนเทศที่ช่วย เสริ มการทำางานของกลุ่มบุคคล ที่มีเป้ าหมายการทำางานร่ วมกันให้มี ประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยทำาให้เป้ าหมายของธุรกิจดำาเนินไปได้อย่าง มีประสิ ทธิผล แนวทางหลักก็คือการทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่ วม กันโดยเฉพาะข้อมูล และอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐาน


3. ระบบสารสนเทศระดับองค์ กร ระบบสารสนเทศระดับองค์กร คือ ระบบสารสนเทศที่ สนับสนุนงานขององค์กรในภาพรวม ระบบในลักษณะนี้ จะเกี่ยวข้อง กับการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของหลายแผนก โดยการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง และส่ งผ่านถึงกันจากแผนกหนึ่งข้ามไปอีกแผนกหนึ่งได้ ระบบ สารสนเทศดังกล่าวนี้จึงสามารถสนับสนุนงานการใช้ขอ้ มูลเพื่อการ บริ หารงานในระดับผูป้ ฏิบตั ิการ และสนับสนุนงานการบริ หารและ จัดการในระดับที่สูงขึ้นได้ดว้ ย


ข้อมูลและสารสนเทศ ข้ อมูล(Data) คือ สิ่ งต่างๆ หรื อข้อเท็จจริ งที่เราสนใจ ที่ได้รับจากประสาท สัมผัสหรื อสื่ อต่างๆ ข้อมูลที่ได้รับมีท้ งั ดีและไม่ดี การนำาข้อมูลที่ดี มาใช้จะทำาให้เกิดประโยชน์ในการสื่ อสารและการตัดสิ นใจ ลักษณะ ของข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ตรงต่อความ ต้องการของผูใ้ ช้ และมีความทันสมัย


สารสนเทศ (Information) คือ สิ่ งที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูล เพื่อให้สามารถ นำามาใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน การพัฒนา การควบคุม และ การตัดสิ นใจ ข้อมูล

ประมวลผล

สารสนเทศ


ลักษณะของสารสนเทศทีด่ ี คือ สารสนเทศต้องถูกต้องเม่นยำา เมื่อพิจารณาสารสนเทศ แล้วต้องเข้าใจง่ายมีวิธีการรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็ นวิธีที่ ประหยัดเหมาะสมกับราคา นอกจากนี้ ตอ้ งตรวจสอบได้ ยืดหยุน่ สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้และที่สาำ คัญต้องมีความ ปลอดภัย


เครือข่ ายสื่ อสารข้ อมูล คือ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ ึ งใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกันให้สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันหรื อแลกเปลี่ยนกันได้ โดยใช้สายสื่ อสารข้อมูลจากสายทองแดงหรื อเส้นใยแก้วนำาแสง นิยมแบ่งเครื อข่ายตามพื้นที่และจำานวนเครื่ องที่ใช้งาน ได้แก่


1. LAN คือระบบเครื อข่าย แบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วย กันในระยะจำากัด เช่น ในอาคารเดียวกัน หรื อบริ เวณเดียวกันที่ สามารถลากสายถึงกันได้โดยตรง ส่ วนมากจะใช้สายเคเบิ้ล หรื อ ที่ เรี ยกกันว่า สายแลน เป็ นตัวกลางในการเชื่อมต่อ อัตราเร็ วของเครื อ ข่าย LAN อยูท่ ี่ระหว่าง 1-100 Mbps ทั้งนี้ความเร็ วข้อมูลขึ้นอยูก่ บั ตัวกลางสายส่ งที่ใช้ เทคนิคการส่ งสัญญาณ และข้อกำาหนดของผู ้ ให้บริ การเน็ตเวิร์ค


2. WAN

เป็ นเครื อข่ายเชื่อมโยงกันในระยะทางที่ห่างไกลซึ่งอาจมีพ้ืน ฐานการเชื่อมต่อจาก LAN ภายในองค์กรแล้วขยายให้มีการเชื่อมต่อที่ กว้างขึ้น ซึ่งระยะทางในการเชื่อมต่อกันนั้นจะไกลหลาย ๆ กิโลเมตร ดังนั้นความเร็ วในการเชื่อมโยงระหว่างกันอาจไม่สูงมากนัก เพราะ ระยะทางไกลทำาให้มีสญ ั ญาณรบกวนได้สูง ขึ้นอยูก่ บั แอปพลิเคชัน่ และขนาดของข้อมูล


3. อินเทอร์ เน็ต (Internet) หมายถึง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ที่มีสายตรงเชื่อม ต่อไปยังสถาบันหรื อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำานวยความสะดวกให้ แก่ผใู ้ ช้ทวั่ โลก ผูใ้ ช้เครื อข่ายนี้สามารถสื่ อสารถึงกันได้ทางอีเมล์ สามารถสื บค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้ มข้อมูล และโปรแกรมมาใช้ได้


Microsoft PowerPoint  

Microsoft PowerPoint1