Page 1

ขั้นตอนการติดตั้ง Brush Tool

โปรแกรม Photoshop

1.คลิกเครื่องมือ Brush Tool ดังรู ปนี้

2. คลิกไอคอน ตาม Step1- Step2 - Step3 ดังภาพ


3. เมื่อเลือกคำำสัง่ Load Brushes แร้วให้เข้ำไปที่ โฟลเดอร์บรัช แล้วคลิกเลือก หัวแปรงบรัช แร้วคลิกไอคอน Load เพื่อนำำหัวแปรงบรัชที่เลือกเข้ำไป Brush option

4. เริ่ มสร้ำงชิ้นงำนไหม่โดยเลือกคำำสัง่ File > New


5.ทำำกำรเลือกคุณสมบัติ เช่น Preset ขนำดไฟล์ควำมละเอียดโหมดสี (RGB Color) Background content (Background Color) เป็ นต้น

6.เลือกหัวแปรงบรัช แล้วทำำกำรแปะบรัชที่เรำเลือกลงไปในพื้นที่ในตำำแหน่งที่ เรำต้องกำรในกำรแปะบรัชเรำจะต้องเลือกสี ที่ทำำ กำรแปะ แตกต่ำงจำกสี ของพื้น หลัง


7. ในการแปะบรัชควรแยกบรัชหัวแปรงแต่ ละแบบให้ อยู่คนละเลเยอร์ โดยการที่ แปรงบรัชแต่ ละครั้งให้ คลิกไอคอน Create a New Layer ขึน้ มา แล้ วค่อย ทำาการแปะบรัชลงไปโดยไม่ ต้องเทสี

word file  

word file test weblog