Page 1

การสารวจความคิดเห็นการลดใช้ พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภายในโรงเรียน


การ

อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

ความหมายของสิง่ แวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และ นามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มี อิทธิพลเกีย่ วโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึง่ กันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทาลายอีกส่วนหนึง่ อย่างหลีกเลีย่ งมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกีย่ วข้องกันไป ทั้งระบบ สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วนคือ - สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้า อากาศ ทรัพยากร -สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิง่ ก่อสร้าง โบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม


หลัก 4 R 

คืออะไร???

Reduce หรือลด ก็คือการลดการใช้ทรัพยากรในช่วงต่าง ๆ ของวงจร ผลิตภัณฑ์ เช่น การลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ เริ่มตั้งแต่ลด การใช้กระดาษในการออกแบบไปเลย ลดการใช้ทรัพยากรในการ ออกแบบ ลดอัตราการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต ลดอัตราการใช้ พลังงานในกระบวนการผลิต ลดอัตราการใช้พลังงานในระหว่างการใช้ งาน

Reuse หรือใช้ซ้า ทั้งที่เป็นการใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์ ใหม่ก็ตาม หรือที่เรียกว่า การออกแบบเพื่อการนากลับมาใช้ซ้า (Design for Reuse) เช่น การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นมี ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกันได้ เมื่อรุ่นแรกหยุดการผลิตแล้วยัง สามารถเก็บคืนและนาบางชิ้นส่วนมาใช้ในการผลิตรุ่นต่อไปได้


Recycle หรือการนากลับมาใช้ใหม่ หมายถึง การนาผลิตภัณฑ์ หรือ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ แล้วนา กลับมาใช้โดยการออกแบการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อการนากลับมาใช้ใหม่ จะต้องเอื้อต่อกระบวนการนากลับมาใช้ใหม่ เช่น การออกแบบให้ถอด ประกอบได้ง่าย (Design for Disassembly) การออกแบบเพื่อการ นากลับมาใช้ใหม่ (Design for Recycle) เช่น การออกแบบ ผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบพลาสติกหรือกระดาษที่ง่ายต่อการนากลับมา ใช้

Repair หรือการซ่อมบารุง ก็คือการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการ ซ่อมบารุงได้ง่ายจะเป็นการยืดอายุช่วงชีวิตของการใช้งาน (Extended Usage Life) ซึ่งท้ายที่สุดสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ออกแบบให้เปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย


ทีม่ าและความสาคัญของการสารวจ ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อน มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลกระทบ ทาให้โลก ของเรามีความเสื่อมโทรมในด้านต่างๆ เนื่องจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น ใช้พลังงาน อย่างฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักประหยัด ตัดไม้ทาลายป่า ทาลายสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และสาเหตุอื่นอีกมากมายที่ทาให้โลกของเราร้อนขึ้น ทางกลุ่มจึงได้เลือกและดาเนินการจัดทาแบบสารวจความคิดเห็นการลด ใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อสารวจความคิดเห็นของ นักเรียนโรงเรียนสุรินทร์ภักดี ที่มีการปฏิบัติ เพื่อลดใช้พลังงาน และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมปัญหา ประโยชน์ และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ และ พัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการสารวจ 1. เพื่อสารวจความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสุรินทร์ภักดี ที่มีต่อการ เพื่อลดใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 2. เพื่อศึกษาถึงปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติเพื่อลดใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจนาเสนอต่อทางโรงเรียนเพื่อปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียนต่อไปให้ดียิ่งขึ้น


ขอบเขตของการสารวจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 15 คน ในโรงเรียนสุรินทร์ภักดี จังหวัดสุรินทร์

ระยะเวลาการดาเนินการ ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2556 ถึง 24 กันยายน 2556


วิธกี ารดาเนินการสารวจ วิธกี ารดาเนินการ 1. รวบรวมปัญหา ประโยชน์ และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ เพื่อลดใช้ พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ สารวจในการปฏิบัติ 2. จัดทาแบบสารวจความคิดเห็นในการปฏิบัติ เพื่อลดใช้พลังงาน และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน โรงเรียน 3. ดาเนินการสารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน จากนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีการปฏิบัติเพื่อลดใช้ พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน โรงเรียน 4. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทาการประมวลผล และวิเคราะห์ความคิดเห็น และแปลค่าจากการตอบแบบสารวจ 5. นาผลการสารวจที่ แปลค่าระดับการปฏิบัติ เรียบร้อยแล้วเสนอต่อเพื่อน ในชั้นเรียน และครูผู้สอน และนาเสนอต่อทางโรงเรียนต่อไป


ผลการสารวจ ประชากรที่ตอบแบบสารวจการปฏิบัติมีความคิดเห็น ดังนี้ 1. นักเรียนซื้อ หรือ บริโภคอาหาร เครื่องดื่มโดยใช้กล่องอาหาร และแก้วน้า ที่นามาจากบ้าน แทนกล่องโฟม กล่องพลาสติก มีคา่ เฉลีย่ 3.70 อยู่ ในระดับ มาก 2. นักเรียนปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และถอดปลั๊กออกทุกครั้งที่เลิกใช้ มี ค่าเฉลีย่ 4.47 อยู่ในระดับ มากที่สุด 3. นักเรียนทาบันทึก จดหมาย สาเนา พิมพ์ ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ ทั้ง 2 หน้า มีคา่ เฉลีย่ 4.03 อยูใ่ นระดับ มาก 4. นักเรียนซ่อมแซม อุปกรณ์ของใช้ ในชีวิตประจาวันได้ แทนการซื้อแต่ ของใหม่ มีคา่ เฉลีย่ 3.70 อยูใ่ นระดับ มาก 5. นักเรียนคัดแยกขยะ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ขยะที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์หรือจาหน่ายได้และขยะที่ต้องนาไปกาจัดทิ้ง มีคา่ เฉลีย่ 3.83 อยู่ในระดับ มาก 6. นักเรียนทาความสะอาด บริเวณ ที่รับผิดชอบให้สะอาด มีคา่ เฉลีย่ 4.30 อยู่ในระดับ มากทีส่ ดุ


7. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักของ 4R คือ Reduce Repair Reuse Recycle มีคา่ เฉลีย่ 3.40 อยูใ่ นระดับ ปานกลาง 8. นักเรียนสามารถนาหลัก 4R มาใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีคา่ เฉลีย่ 3.67 อยู่ในระดับ มาก 9. นักเรียนเห็นคุณค่า ของสิ่งของเก่าๆที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อีก มี ค่าเฉลีย่ 3.90 อยูใ่ นระดับ มาก 10. นักเรียนเห็นความสาคัญของการลดใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลีย่ 4.63 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด 11. นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีคา่ เฉลีย่ 4.23 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด 12. นักเรียนมีจิตสานึกที่จะช่วยลดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งใน โรงเรียน และสังคม มีค่าเฉลีย่ 4.00 อยู่ในระดับ มากทีส่ ดุ สรุปผลการปฏิบตั เิ พือ่ ลดใช้พลังงาน และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมภายใน โรงเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสุรนิ ทร์ภักดี มีคา่ เฉลีย่ 3.99 อยูใ่ นระดับ มาก


การนาผลการสารวจไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ 1. ควรช่วยกันรักษาความสะอาดมากกว่านี้ 2. ควรมีจิตสานึกให้มากกว่านี้ 3. ควรมีการใช้เทคโนโลยีในการกาหนดเปิดปิดเครือ่ งใช้ไฟฟ้า 4. ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรม ธนาคารขยะ

โดย... นายเชาวรินทร์ แสงนวล ม.6/1 นางสาวน้าฝน กาศรัมย์ ม.6/1 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี


การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you