Page 1

Soạn thảo bởi: Nguyễn Thế Anh và Đào Vũ Chinh

Bài tập thực hành lập tiến độ và tổ chức thi công bằng chương trình Microsoft Project ID

Tên công việc

Thời gian

0

vidu_MsProject

311days

1

1 Phần móng

60days

Tài nguyên

Công tác đi trước

2

1.1 Đào đất bằng máy

20days

Máy đào[2]

3

1.2 Sửa móng bằng thủ công

5days

Nhân công[2]

4

1.3 Bê tông gạch vỡ móng

4days

Nhân công[10], Máy đầm, Máy trộn bê tông[2]

3

5

1.4 Cốt thép+ ván khuân móng

16days

Máy hàn[2], Nhân công[15]

4

6

1.5 Đổ bê tông móng

2days

Nhân công[14], Máy trộn bê tông[2], Máy đào

5

7

1.6 Tháo ván khuôn móng

2days

Nhân công[10]

6

8

1.7 Xây tường móng

6days

Nhân công[12]

7

9

1.8 Côt thép ván khuôn giằng móng

3days

Nhân công[16], Máy hàn[2]

8

10

1.9 Đổ bê tông giằng móng

1days

Nhân công[13], Máy trộn bê tông[2]

9

11

1.10 Tháo ván khuôn giằng móng

1days

Nhân công[10]

10

12

2 Phần thân

13

2.1 Tầng 1

2FS-2days

162days 42days

14

2.1.1 Cốt thép ván khuôn T1

3days

Nhân công[13]

11

15

2.1.2 Đổ bê tông cột T1

3days

Nhân công[15], Máy trộn bê tông[2], Máy đào

14

16

2.1.3 Tháo ván khuôn cột T1

2days

Nhân công[12]

17

2.1.4 Cốt thép ván khuôn dầm sàn T1

18days

Nhân công[16], Máy hàn[2]

18

2.1.5 Đổ bê tông dầm sàn và cầu thang T1

2days

Nhân công[16], Máy trộn bê tông[2], Máy đầm

17

19

2.1.6 Tháo ván khuôn dầm sàn và cầu thang T1

4days

Nhân công[18]

24

20

2.1.7 Xây tường T1

10days

Nhân công[16]

34

21

2.2 Tầng 2

14FS-3days, 15 15FS-2days

59days

22

2.2.1 Cốt thép ván khuôn T2

16days

Nhân công[17]

18

23

2.2.2 Đổ bê tông cột T2

3days

Nhân công[15], Máy trộn bê tông[2], Máy đầm

22

http://my.opera.com/giaxaydung

1


Soạn thảo bởi: Nguyễn Thế Anh và Đào Vũ Chinh ID

Tên công việc

Thời gian

Tài nguyên

Công tác đi trước

24

2.2.3 Tháo ván khuôn cột T2

3days

Nhân công[12]

25

2.2.4 Cốt thép ván khuôn dầm sàn T2

20days

Nhân công[15], Máy hàn[2]

26

2.2.5 Đổ bê tông dầm sàn và cầu thang T2

2days

Nhân công[15], Máy trộn bê tông[2], Máy đầm

25

27

2.2.6 Tháo ván khuôn dầm sàn và cầu thang T2

3days

Nhân công[16]

32

28

2.2.7 Xây tường T2

12days

Nhân công[16]

20

29

2.3 Tầng 3

23 24,19

61days

30

2.3.1 Cốt thép ván khuôn T3

17days

Nhân công[17]

26

31

2.3.2 Đổ bê tông cột T3

2days

Nhân công[14], Máy trộn bê tông[2], Máy đầm

30

32

2.3.3 Tháo ván khuôn cột T3

3days

Nhân công[13]

31

33

2.3.4 Cốt thép ván khuôn dầm sàn T3

21days

Nhân công[17], Máy hàn[2]

34

2.3.5 Đổ bê tông dầm sàn và cầu thang T3

2days

Nhân công[16], Máy trộn bê tông[2], Máy đầm

33

35

2.3.6 Tháo ván khuôn dầm sàn và cầu thang T3

3days

Nhân công[18]

28

36

2.3.7 Xây tường T3

13days

Nhân công[15]

35

37

3 Phần hoàn thiện

32,27

89days

38

3.1 Trát tường T3

10days

Nhân công[17]

36

39

3.2 Trát tường T2

12days

Nhân công[16]

38

40

3.3 Trát tường T1

14days

Nhân công[14]

39

41

3.4 Sơn tường trong nhà

9days

Nhân công[12]

40

42

3.5 Sơn tường ngoài nhà

7days

Nhân công[10]

40

43

3.6 Lắp thiết bị điện

10days

Nhân công[10]

41,42

44

3.7 Lắp thiết bị vệ sinh

10days

Nhân công[9]

43

45

3.8 Lắp đặt cử+ chớp kính

12days

Nhân công[8]

44

46

3.9 Thu dọn công trình

4days

Nhân công[11]

45

47

3.10 Nghiệm thu và bàn giao

1days

Nhân công[18]

46

http://my.opera.com/giaxaydung

2

Tran Van Hue  

Thong tin v file PDF

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you