Page 1

www.namasthehyderabad.net

k˛eTyês¡+, 31 e÷]Ã, 2014

m&ç≥sY : >=&çXÊ\ k˛eTj·T´ s¡+>±¬s&ç¶ dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 319

ù|J\T : 4 yÓ\ : s¡÷. 3

Circulated to Rangareddy, Hyderabad, Adilabad, Karimnagar, Khammam, Mahboobnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad, Warangal,

¬s+&ÉT ø±s=ŒπswüqT¢

‘· e T~ #˚ ‘ · \ bÕغ ø±+Á¬>dtπø q÷´&Ûç©¢,e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘·eT~ #˚‘·\ bÕغ nì m◊dædæ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ nHêïs¡T. nk˛‡+˝À Ä~yês¡+ »]–q mìïø£\ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. e÷≥\ bÕغ _C…|æj˚Tqì m<˚›yê #˚XÊs¡T. Á|ü‹|üø£å _C…|æ e÷≥\T e÷Á‘·y˚T #ÓãT‘√+~. e÷≥\≈£î.. #˚‘·\≈£î #ê˝≤ e´‘ê´dü+ ñ+~. Ä $wüj·÷ìï Á>∑Væ≤+#ê\ì z≥s¡¢qT ø√sês¡T. <˚XÊ_Ûeè~Δ˝ÀqT, nìï esêZ\≈£î Hê´j·T+ #˚j·T&É+ ˝Àq÷ ø±+Á¬>dt bÕغ eTT+<ä+»˝À ñ+<äì nHêïs¡T. ÄVü‰s¡uÛÑÁ<ä‘·, düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+, ñbÕ~Û Vü‰MT ‘·~‘·s¡ #·{≤º\qT ‘˚e&Éy˚T >±ø£ neT\T #˚düTÔqï |òüTq‘· ø±+Á¬>dt bÕغ<˚qì nHêïs¡T. –]»qT\ s¡ø£åD ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ #·{≤ºìï ‘Ó#êÃeTì ≈£L&Ü >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. 2009 mìïø£\ düeTj·T+˝À Ç∫Ãq Vü‰MT\qT nìï+{Ïì HÓs¡y˚sêÃeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt e˝Ò¢ Á|ü»\ nuÛÑT´qï‹, n_Ûeè~› kÕ<Ûä´eTì, ‘êC≤ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢≈£î ÄyÓT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêeT>∑T+&É+, ø£Ø+q>∑sY ø±s=Œπs wüq¢qT ø±+Á¬>dt ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì m+|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. Äj·Tq Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ‘·q z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T ≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø£Ø+q>∑sY &ç$»Hé˝À n~Ûø£ kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îì ø±+Á¬>dt ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY ‘·q z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T ≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝Àì $T>∑‘ê... 2˝À

Áø=+>=‘·Ô

lyê] ùde˝À C≤Hê¬s&ç¶

ªsê»<Ûëìμ mø£ÿ&√!? d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì ø√dü+ ñs¡T≈£î\T |üs¡T>∑T\T $~Û$<ÛëHê\ s¡÷|üø£\Œq˝À _J_J pHé HÓ˝≤Ks¡T˝À>± sê»<Ûëìô|’ ìs¡íj·T+? Ä yÓ+≥H˚ n_Ûeè~Δ |üqT\T $»j·Tyê&É->∑T+≥÷s¡T eT<Û˚´ d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì! yÓTÁ{À q>∑s¡+>± MJ{°m+ nqT≈£L\‘· m≈£îÿe..Ks¡Tà ‘·≈£îÿe $T˙ sê»<Ûëì>± ø£s¡÷ï\T! düs¡«Á‘ê CÀs¡T>± #·s¡Ã\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): me]ï ø£~*+∫Hê.. mø£ÿ&É #·÷dæHê.. ˇø£fÒ #·s¡Ã. $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ]j·T˝Ÿ ã÷yéT düÔãT›>± ñ+&É&É+‘√.. ø=‘·Ô sê»<Ûëì q>∑s¡+ @$T≥H˚~ ‘˚*ùdÔ.. nø£ÿ&É yê´bÕs¡+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î M\e⁄‘·T+<äì ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. nìï s¡+>±\ yês¡T ≈£L&Ü sê»<Ûëì q>∑s¡+ @$T≥H˚ <ëìô|’ #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. $XÊK nsTT‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì ø=+<äs¡T.. $»j·Tyê&É-eT+>∑fi¯–] eT<Ûä´ nsTT‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì Ç+ø=+<äs¡T.. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ <=qø=+&É e<ä› @sêŒ≥T #˚ùdÔ Ks¡Tà ‘·≈£îÿe ne⁄‘·T+<äì eT]ø=+<äs¡T.. Ç˝≤ me]øÏ yês¡T ˝…ø£ÿ˝ÒdüT≈£î+≥THêïs¡T. πø+Á<ä+πødæ #·÷düTÔHêïs¡T. @$T #˚j·TqTqï<äH˚ <ëìô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã q&ÉTk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ d”e÷+Á<Ûä q÷‘·q sê»<Ûëì m+|æø£ ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T X¯s¡y˚>∑+>± ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. pHé HÓ˝≤Ks¡T˝À>± ìs¡ísTT+#ê\qï |ü≥Tº<ä\‘√ ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+

◊<äT>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√ ≈£L&çq ø£$T{°ì ìj·T$T+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. Ä ø£$T{° n|ü⁄Œ&˚ $~Û$<ÛëHê\ s¡÷|ü\ø£Œq˝À _J_J>± ñqï≥Tº n~Ûø±s¡ esêZ\ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. ◊<äT>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√ ≈£L&çq á ø£$T{°... d”e÷+Á<Ûä˝À @ ÁbÕ+‘·+˝À ø=‘·Ô sê»<Ûëì @sêŒ≥T≈£î M\T+~? nø£ÿ&ç uÛÖ>√[ø£ |ü]dæú‘·T\T @$T{°? @sêŒ≥T #˚ùd sê»<Ûëì d”e÷+Á<Ûä˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+<ë? Ç|ü⁄Œ&ÉTqï q>∑sê\˝ÀH˚ q÷‘·q sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚j·÷˝≤? ˝Òø£ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L »qyêkÕ\T ˝Òì ÁbÕ+‘·+˝À q÷‘·q sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚j·÷˝≤? nH˚ n+XÊìï |ü]o*düTÔ+~. ø£$T{°˝À düuÛÑT´\T>± ¬ø. •esêeTø£èwüíHé, Ábıô|òdüsY πø{° s¡M+Á<äHé, Äs√eTsY s¡$, &Üø£ºsY ø£rHésêjYT, Ábıô|òdüsY »>∑HécÕ\T ñHêïs¡T. á ø£$T{° $~Û $<ÛëHê\qT s¡÷bı+~+#·T≈£îì, @@ ÁbÕ+‘·+˝À |üs¡´{Ï+#ê*? nø£ÿ&ç Á|ü»\ qT+∫ @@ $wüj·÷˝ô|’ n_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D

ìs¡«Væ≤+#ê*? ø=‘·Ô sê»<Ûëì @sêŒ≥T >∑T]+∫ sê»ø°j·T bÕغ\ n_ÛÁbÕj·÷\ ùdø£s¡D˝À m˝≤ e´eVü≤]+#ê*? nH˚ $wüj·÷\qT |ü]o*düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± $»j·Tyê&É->∑T+≥÷s¡T q&ÉTeT d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì ì]à‘·eTj˚T´ neø±XÊ\Tqï≥Tº düs¡«Á‘ê #·s¡Ã »s¡ T >∑ T ‘√+~. $»j·Tyê&É >∑T+≥÷s¡T ‘ÓHê *- eT+ >∑fi¯–] ($õ

‹s¡T|ü‹, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡«Hês¡ú e÷JeT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ kÕ«$Tyê] HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. eTT+<äT>± Äj·Tq X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü≤ düeTT<ëj·T+ e<ä› Äj·Tq≈£î ]ôd|ü¸Hé &ç|üP´{Ï Çy√ yÓ+ø£≥j·T´, zmdæ <ëyÓ÷<äs¡+ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ ãdü @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. sêÁ‹ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îqï C≤Hê¬s&ç¶ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ kÕ«$Tyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T kÕ«$Tyê] <äs¡Ùq+ ø£*Œ+#ês¡T. eTT+<äT>± Äj·Tq <Ûä«»düÔ+uÛ≤ìøÏ qeTdüÿ]+∫ kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ e≈£îfi¯e÷‘·qT <ä]Ù+#·T≈£îì VüQ+&û˝À ø±qTø£\T düeT]Œ+#ês¡T. Ä\j·T+˝Àì s¡+>∑Hêj·Tø£ eT+&É|ü+˝À y˚<ä|ü+&ç‘·T\T C≤Hê¬s&ç¶ì Äos¡«~+#ês¡T. C…Çy√ lìyêdüsêE Äj·Tq≈£î kÕ«$Tyê] rs¡úÁ|ükÕ<ë\qT n+~+#ês¡T. Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±D sêh+ Á|üø£{Ï+#·&É+ dü+‘√wü<ëj·Tø£eTì nHêïs¡T. ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T düT_Ûø£å+>± ñ+&Ü\ì kÕ«$Tyê]øÏ qeTdüÿ]+#êqì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ‹s¡T#êq÷s¡T˝Àì neTàyê] Ä\j·T+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+ ‹]– Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é ãj·T\T<˚]q≥T¢ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

$T>∑‘ê... 2˝À

dü+|ü<äqT düèwæº+#·≈£î+&Ü m˝≤ |ü+#·T‘ês¡T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): düeTs¡úe+‘·yÓTÆq Hêj·Tø£‘·«+‘√ ≈£L&çq Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+fÒH˚ nuÛÑeè~Δ kÕ<Ûä´eTì ;CÒ|” C≤rj·Tq yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. $»Hé |òüsY ù|sY Ç+&çj·÷ ù|s¡T‘√ Ä~yês¡+ bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑+˝ÀøÏ y˚T<ëe⁄\T, |ü\Te⁄s¡T Ä˝À#·q |üs¡T\‘√ Ä~yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ø£eT÷´ìdüTº\T <˚X¯ dü+|ü<äqT |ü+#ê\+≥THêïs¡ì n+<äT ø√dü+ bÕsê{≤\T #˚düTÔHêïs¡ì, dü+|ü<äqT düèwæº+#·≈£î+&Ü @˝≤ |ü+#·T‘ês¡ì H˚&ÉT |üì #˚ùdyês¡T ‘·–Zb˛j·÷s¡ì nqTuÛÑ$+#˚ yêπs m≈£îÿe nj·÷´s¡ì nHêïs¡T.Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À dü+|ü<ä m˝≤ ô|s¡T>∑T‘·T+~, m˝≤ |ü+#·T‘êeTì nHêïs¡T. H˚&ÉT <˚X¯+ bÕ]ÁXÊ$Tø£+>±, Ä]úø£ |üs¡+>± sê»ø°j·T+>± mH√ï ˇ&ÉT<äT&ÉT≈£î\qT m<äTs=ÿ+≥Tqï<äì nHêïs¡T. M{Ïì n~Ûø£$T+#ê\+fÒ, dæús¡yÓTÆq, düeTÁ>∑yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T nedüs¡eTì nHêïs¡T. düeTÁ>∑yÓTÆq Hêj·Tø£‘·«+ ˝Òì ø±s¡D+>± <˚X¯+ H˚&ÉT |üs√>∑‹ qT+&ç ‹s√>∑‹øÏ |ü&çb˛‘·Tqï<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ÷&û e+{Ï düeTs¡Tú&Ó’q Hêj·T≈£î&ÉT <˚X¯ Á|ü<Ûëì nsTT‘˚ á düeTdü´\qT m<äTs=ÿì <˚XÊìï eTT+<äT≈£î q&É|ækÕÔ&Éì, düeTdü´\ |ü]wüÿs¡D≈£î eT+∫ neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+<äì yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T.sêÁwüº+ $uÛÑ»q »]–q+‘·e÷Á‘êq düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±<äì nHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£

+

mìïø£˝À¢ ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ ;CÒ|” ˇ+≥] b˛s¡T #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñ+<äì nHêïs¡T. ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ\T ≈£î~]Hê, ≈£î<äs¡ø£b˛sTTHê bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T dæ<äΔ+>± ñ+&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á HÓ\ 31q bÕغ C≤rj·T mìïø£\ ø£$T{° uÛÒ{° ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ düe÷y˚X¯+˝À Çqs¡íj·T+ rdüTø√qTqï≥Tº yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T.

+


2

s¡+>±¬s&ç¶

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·‘·s¡TyêsTT..

Áø=+>=‘·Ô ªsê»<Ûëìμ mø£ÿ&√!? {Ïm+) \qT ø£*|æ yÓT Á{À q>∑s¡+>± @ sêŒ≥T #˚dæ sê» <Ûë ì q>∑s¡+>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. πø+Á<ä+ Ä ~X¯>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥Tº Vü≤dæÔq esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. MJ{°Ïm+˝À yÓTs¡T¬>’q kÂø£sê´\‘√bÕ≥T nìï s¡+>±\T>± n_Ûeè~Δ #Ó+~q+<äTq Çø£ÿ&˚ d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äH˚ ø√D+˝À πø+Á<ä+ uÛ≤$düTÔqï≥Tº $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. $»j·Tyê&É qT+∫ 20 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À @sTTsYb˛s¡Tº.. (<ëìï n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯j·T+>± n|tÁπ>&é #˚j·TqTqï≥Tº πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt Á|üø£{Ï+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚).. $»j·Tyê&É q>∑s¡+˝À ôV≤˝ŸÔ j·T÷ìe]‡{°.. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹.. 10 bÕ¢{ŸbòÕsê\‘√ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé.. 62 mø£sê\˝À |ü+&ç{Ÿ HÓÁVüA ãkÕº+&é.. eTs√ 20 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À $»j·Tyê&É->∑T+≥÷s¡T eT<Ûä´ Hê>±s¡T®q j·T÷ìe]‡{°.. eT+>∑fi¯–]˝À b˛©dtu…{≤*j·THé.. Ç<˚ |ü≥ºD+˝À mHéÄsY◊ dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° ÄdüŒÁ‹.. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ u≤|ü≥¢˝À e´ekÕj·T j·T÷ìe]‡{°.. $»j·Tyê&É≈£î 8 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À <∏äs¡à˝Ÿ |üesY ùdºwüHé.. |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± uÛÑyê˙ B«|ü+.. $»j·Tyê&É #Ó+‘·H˚ ø£ècÕíq~.. m˙ºÄsY yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\qT πø+Á<ä+ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+≥Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. q÷‘·q sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚j·÷\+fÒ y˚\ ø√≥T¢ ø±yê*‡q Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À Çìï edü‘·T\T ñqï á ÁbÕ+‘·y˚T dü¬s’q<äì á ÁbÕ+‘·+ H˚‘·\T ≈£L&Ü πø+Á<ä+ <äèwæºøÏ á $wüj·÷ìï rdüT¬ø[¢q≥Tº düe÷#ês¡+. Çø£ÿ&˚ q÷‘·q sêC≤<Ûëìì @sêŒ≥T #˚ùdÔ Ks¡Tà ≈£L&Ü ‘·>∑TZ‘·T+<äì yês¡T #ÓãT‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì>± ˇ+>√\T, >∑T+≥÷s¡T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\qT |ü]o*+#ê\ì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<ëìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æq≥Tº $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. $»j·Tyê&É- >∑T+≥÷s¡T, >∑T+≥÷s¡T- ˇ+>√\T eT<Ûä´ $kÕÔs¡yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T ñHêïj·Tì Ä Á|ü‹bÕ<äq˝À¢ ù|s=ÿq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝À |ü<˚fi¯¢bÕ≥T sê»<Ûëìì ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚ nø±X¯+ ø£*Œ+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À á˝À|ü⁄ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ Á|ü‘˚´ø£ sê»<Ûëìì ì]à+#˚ $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ Ä˝À∫düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. á y˚Ts¡≈£î d”e÷+Á<Ûä õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢ qT+∫ Äj·÷ õ˝≤¢\ Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\ $esê\qT πø+Á<ä+ ùdø£]+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. d”e÷+Á<Ûä˝À Hê\T>∑T ÁbÕ+‘ê\T sê»<ÛëìøÏ nqTyÓ’q$>± >∑T]Ô+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+<äT˝À d”e÷+Á<Ûä˝À nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î düeT<ä÷s¡+˝À ñqï >∑T+≥÷s¡T, $»j·Tyê&É q>∑sê\ eT<Ûä´ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT y˚\ mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T sê»<Ûëì ìsêàD≤ìøÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+<äì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿq≥Tº düe÷#ês¡+. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À ˇ+>√\T->∑T+≥÷s¡T eT<Ûä´ sê»<Ûëì ìsêàD≤ìøÏ ø±yê*‡q nqTyÓ’q Á|üuÛÑT‘·« düú\+ <ë<ë|ü⁄ 20y˚\ mø£sê\T ñ+<äì, Ç+ø± ø±yê*‡ eùdÔ ùd<ë´ìøÏ nqTe⁄>±˝Òì yÓT≥º uÛÑ÷eTT\T ôd’‘·+ ùdø£]+#·e#·Ãì ù|s=ÿqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ÁbÕ+‘·+˝À sê»<Ûëìì ì]àùdÔ ˙{Ï düeTdü´qT ôd’‘·+ n~Û>∑$T+#·e#·Ãì πø+Á<ëìøÏ ‘Ó*|æq≥Tº düe÷#ês¡+. Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY qT+∫ ø±yê*‡q ˙{Ïì ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡ esêZ\T πø+Á<ä+ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q≥Tº düe÷#ês¡+. ø±>± sê»<Ûëì q>∑s¡+ ø√dü+ #˚ùd ìsêàD≤\qT @ $<Ûä+>± #˚|ü{≤º\H˚ $wüj·T+ô|’ Ç|üŒ{Ïπø $$<Ûä ø=‘·Ô sêÁcÕº\˝À nqTdü]+∫q $<ÛëHê\qT Çø£ÿ&Ü neT\T #˚ùd+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇø£ ñqï‘· kÕúsTT ø£$T{° y˚dæ n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\T πø+Á<ëìøÏ |ü+|æq Á|ü‹bÕ<äq˝À¢ ù|s=ÿq≥Tº ‘Ó*dæ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêj·T\d”eT Á|ü»\ yê<äq eTs√˝≤ ñ+~. sêÁwüº $©q düeTj·T+˝À ‘êeTT sê»<Ûëìì ø√˝ÀŒj·÷eTì, ‹]– Ä+Á<Ûä sêÁwüº+ |ü⁄q:ìsêàD+ ne⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À $T˙ sê»<Ûëìì ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À @sêŒ≥T #˚j·÷\ì πø+Á<ä+ uÛ≤$düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. ø£s¡÷ï\T˝À sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚ùdÔ ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘êìï n_Ûeè~Δ #˚dæq≥Tº ne⁄‘·T+<äì, Ä]úø£+>± m+‘√ ø=+‘· n_Ûeè~› #Ó+<˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì, sêj·T\d”eT n_Ûeè~ΔøÏ ø=+‘· y˚Ts¡ ‘√&ÜŒ≥Tq+~+∫q≥ºe⁄‘·T+<äì, sê»<ÛëìøÏ ˙{Ï düs¡|òüsêqT lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº qT+∫ ‘˚y=#·Ãìyês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. bÕ‘· nôd+;¢ uÛÑeHê\T n˝≤π> ñHêïj·Tì, yê{Ïì $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì n+≥THêïs¡T.yÓTT‘êÔìøÏ @~@yÓTÆHê $»j·Tyê&É->∑T+≥÷s¡T eT<Û˚´ d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì @s¡Œ&˚ neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïj·TH˚ $wüj·T+ düs¡«Á‘ê $qek˛Ô+~. n+‘˚>±ø£ $XÊK|ü≥ï+, ‘·Tì eT<Ûä´ ≈£L&Ü sê»<Ûëì @sêŒ≥T #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äqï yês¡Ô\T $qedüTÔHêïsTT. $XÊK|ü≥ï+˝À d”º˝ŸbÕ¢+≥T, |ü\T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\T, HÍø±j·÷q+, $e÷qj·÷q+, ‘·~‘·s¡ edü‘·T\T ñ+&É&É+‘√ sê»<Ûëì q>∑s¡+>± r]Ã~<˚› neø±XÊ\THêïj·Tqï yês¡Ô\T $qedüTÔHêïsTT. n˝≤π> Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ <=qø=+&É e<ä› sê»<Ûëì q>∑s¡+ edüTÔ+<äqï |ü⁄ø±s¡T¢ wæø±s¡T¢ #˚düTÔ+&É&É+‘√ n+<ä] #·÷|ü⁄ n≥TyÓ’ù| HÓ\ø=+~. n≥M uÛÑ÷$T, ã+»s¡T uÛÑ÷$T m≈£îÿe>± ñ+&É&É+‘√ Ks¡Tà ‘·≈£îÿe ne⁄‘·T+<äqï <äèw溑√ sê»<Ûëì q>∑s¡+>± Á|üø£{ÏkÕÔs¡H˚ yês¡Ô düs¡«Á‘ê Á|ü#ês¡+>± kÕ>∑T‘√+~. @<˚yÓTÆHê d”e÷+Á<Ûä≈£î sê»<Ûëì q>∑s¡+ @<äH˚~ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ pHé HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î Ä>±*‡+<˚qì ø=+<äs¡T sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T.

¬s+&ÉT ø±s=ŒπswüqT¢

ø±+Á¬>dtπø

¬s+&ÉT ø±s=ŒπswüqT¢, Äs¡T eTTìdæbÕ{°\T, Hê\T>∑T q>∑s¡ |ü+#êsTTr\˝À {ÏÄsYmdt |ü‘êø£+ m>∑s¡y˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T n~Ûø£ d”≥T¢ dü+bÕ~+#ês¡ì nHêïs¡T. ñ<äj·T+ ø£˝…ø£ºsY Ms¡ÁãVü≤àj·T´ ‘·q z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. ø√s¡T≥¢ myÓTà˝Ò´ $<ë´kÕ>∑s¡sêe⁄ yÓT{Ÿ|ü*¢˝À ‘·q z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. »–‘ê´\˝À e÷JeT+Á‹ {Ï.JeHé¬s&ç¶, <Ûäs¡à|ü⁄]˝À myÓTà˝Ò´ ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY, ô|<ä›|ü*¢˝À {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´ $»j·Ts¡eTDsêe⁄, sêeTT>∑T+&É+ myÓTà˝Ò´ dü‘·´Hêsêj·TD >√<ëe]Kì˝À ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T ≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢˝À »]–q mìïø£\ nuÛÑ´s¡Tú\T ÇcÕºqTkÕ s¡+>± eT<ä´+, &ÉãT“\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À ø£Ø+q>∑sY˝Àì 25e yês¡T¶˝À z≥s¡¢≈£î uÛÀ»Hê\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ Á|ü‘·´]ú b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê&ÉT. b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+#˚dæ uÛÀ»q |ü<ësêú\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. $#ês¡D nq+‘·s¡+ ¬ø.$<ä´qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. sêeT>∑T+&É+, dæ]dæ\¢, y˚eTT\yê&É, »–‘ê´\, ô|<ä›|ü*¢ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç$m+\T düTe÷s¡T >∑+≥bÕ≥T yÓTTsêsTT+#·&É+‘√ z≥s¡T¢ n~Ûø£ dü+K´˝À u≤s¡T\Trsês¡T. ø£Ø+q>∑sY˝À ÄsYº‡ ø£fi≤XÊ\˝À ‘·eT≈£î z≥TVü≤≈£îÿ ˝Ò<äì Äضy√qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Äضy√‘√ yês¡T yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+#˚dæ yê]ì ãT»®–+#ês¡T. #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T $TqVü‰ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>±H˚ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ es¡≈£î ø£Ø+q>∑sY˝À 45, sêeT>∑T+&É+˝À 42 XÊ‘·+, »–‘ê´\, dæ]dæ\¢, ø√s¡T≥¢ 43.5 XÊ‘·+ z≥T¢ b˛\j·÷´j·Tì mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

Á|ü‹ ÄdüT|üÁ‹˝À j·TTe øÏ¢ìø˘\T KeTà+, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): j·TTe‘· e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ Äs√>∑´+ ø±bÕ&˚+<äT≈£î sêÁw”ºj·T øÏXÀs¡ X¯øÏÔø£s¡Hé ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ ÄdüT|üÁ‹˝À j·TTe øÏ¢ìø˘qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yÓ’<ä´ $<Ûëq |ü]wü‘Y sêh Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] &Üø£ºsY sê»X‚KsY yÓ\¢&ç+#ês¡T. j·TTe øÏ¢ìø˘\˝À Á|ü‹ì‘·´+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&ÉT qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\ es¡≈£î yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T, øöì‡\s¡T¢ j·TTe‘· ø√dü+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± Äs¡T yêsê\ bÕ≥T j·TTe‘· ø√dü+ $$<Ûä ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT yêsê\ ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô #˚XÊeTHêïs¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À |ü~ qT+∫ 19 @fi¯¢˝À|ü⁄ u≤\u≤*ø£\T, j·TTe‘·qT düπs« <ë«sê >∑T]Ô+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&Ée yês¡+ qT+∫ j·TTe‘· XÊØs¡ø£ m<äT>∑T<ä\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡+, yÓ’<ä´ |ü]cÕÿs¡+ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. Hê\T>√ yês¡+˝À H˚düÔ+ düeTTVü‰\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ◊<äe yês¡+˝À $yêVü≤ ej·TdüT‡ô|’ øöì‡*+>¥, ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·Dô|’ ne>±Vü≤q ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. Äs¡e yês¡+˝À j·TTe‘· Á|ües¡Ôq, ˝…’+–ø£<ë&ÉT\ qT+&ç ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î ne>±Vü≤q ø£*ŒkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

k˛eTyês¡+, 31 e÷]Ã, 2014

sêe÷\j·T |ü]düsê˝À¢ dü+bÕ<äø°j·T+

ìs¡+‘·s¡+ ì|òü÷ q÷‘·q ªj·TT>±μ~

KeTà+, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): uÛÑÁ<ë#·\+ sêe÷\j·T+ |ü]düsê˝À¢ ì|òü÷qT eT]+‘· ø£≥Tº~≥º+ #˚XÊs¡T. Ç{°e\ »]–q eTTø√ÿ{Ï ñ‘·‡yê\≈£î |ü≥ºD+˝À |ü\T #√≥¢ dædæ ¬øyÓTsê\qT @sêŒ≥T #˚dæ dü‘·Œ¤*‘ê\qT kÕ~Û+#ês¡T. Bìì |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îqï sêe÷\j·T+ n~Ûø±s¡T\T z ìs¡íj·÷ìøÏ e∫à ìs¡+‘·s¡+ ì|òü÷ |üì#˚ùd˝≤ Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#ês¡T. e÷&É M<ÛäT\‘√ bÕ≥T ø£˝≤´D eT+&É|ü+, ø£s¡ø£≥º ÁbÕ+‘ê\qT á ¬øyÓTsê\T ã+~ÛkÕÔsTT. nqTe÷HêdüŒ<ä+>± dü+#·]+#˚ yê]ì >∑T]Ô+#·&É+ düT\uÛÑeTe⁄‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. <=+>∑‘·Hê\≈£î ≈£L&Ü #Ós¡eT^‘·+ bÕ&Ée#·TÃqqï~ M] ñ<˚›X¯+. es¡¸+ |ü&çHê, m+&Ée∫ÃHê s¡ø£åD ñ+&˚ kÕ+πø‹ø£ $\Te\T >∑\ ¬øyÓTsê\qT lsêeT qe$T Hê{Ïø£˝≤¢ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔs¡ì ‘Ó*dæ+~. Çy˚ ø±≈£î+&Ü Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+, nqï<ëq+ Á|ükÕ<ë\ ‘·j·÷Ø\ e<ä› Ç+‘·ø±\+>± Ç$ |üì#˚düTÔHêïsTT. |ü+&ÉT>∑ düeTj·T+˝À eT+&É|ü+ #·T≥Tº|üø£ÿ\, |ü≥ºD+˝Àì eTTK´ ≈£L&Éfi¯¢˝À¢ á e´edüú n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+~. dü+|òüT≥q »]–q ‘·sê«‘· >∑T]Ô+#·&É+ ø£Hêï m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT á <äèXÊ´\qT #·÷ùd+<äT≈£î dæã“+~ì @sêŒ≥T #˚j·÷*‡ ñ+~.

f…HéÔ |üØø£å\ ôw&É÷´\T˝À e÷s¡TŒ! ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\ f…Æ+fÒãT˝ŸqT dü«\Œ+>± düe]+∫q≥T¢ Á|üuÛÑT‘·« |üØø£å\ $uÛ≤>∑+ &Ó’¬sø£ºsY _.eTqà<∏ä¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. kÕúìø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À sêh mìïø£\ dü+|òüT+ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> |üØø£å\ düeTj·÷\qT ≈£L&Ü e÷]Ãq≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ñ<äj·T+ 11.30 >∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30>∑+≥ es¡≈£î |üØø£å »s¡>∑qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·÷ìï $<ë´s¡Tú\T >∑eTì+#ê\ì ø√sês¡T. düe]+∫q f…Æ+fÒãT˝Ÿ Á|üø±s¡+ f…HéÔ |üØø£å\T @Á|æ˝Ÿ 17es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTHêï j·Tì #ÓbÕŒs¡T. ôw&É÷´˝Ÿ˝À e÷s¡TŒ\T ÇM.. -----------------------------------------------|üØø£å bÕ‘·‘˚B ø=‘·Ô‘˚B -----------------------------------------------k˛wü˝Ÿ ù||üsY-1 @Á|æ˝Ÿ 10 @Á|æ˝Ÿ 12 k˛wü˝Ÿ ù||üsY-2 @Á|æ˝Ÿ 11 @Á|æ˝Ÿ 15 z]j·T+≥˝Ÿ yÓTsTTHé ˝≤+π>«CŸ @Á|æ˝Ÿ 12 @Á|æ˝Ÿ 16 ˇπøwüq˝Ÿ ~∏j·TØ @Á|æ˝Ÿ 15 @Á|æ˝Ÿ 17

sêeT>∑T+&É+, es¡+>∑˝Ÿ,

ø£Ø+q>∑sY\˝À.. 43 &çÁ^\+≥!! ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêh+˝À uÛ≤qT&ÉT uÛÑ>∑uÛÑ>∑eT+≥THêï&ÉT.. ˇø£ |üø£ÿ ø£¬s+≥T ø√‘·.. eTs√ |üø£ÿñø£ÿuÀ‘·.. eè<äTΔ\T, eTVæ≤fi¯\T, ∫Hêïs¡T\T ôd’‘·+ ndüVü≤HêìøÏ ˝Àqe⁄‘·THêïs¡T. ñ>±~øÏ eTT+<˚ Ç˝≤ ñ+fÒ @Á|æ˝Ÿ˝À m˝≤ ñ+≥T+<√qH˚ uÛÑj·÷+<√fi¯qqT e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. m+&É\T eT+&çb˛‘·THêïsTT. Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ qyÓ÷<Ó’q ñc˛íÁ>∑‘·\ $esê*˝≤ ñHêïsTT. sêeT>∑T+&É+˝À n‘·´~Ûø£+>± 43 &çÁ^\ ñc˛íÁ>∑‘·, ‘·Tì˝À n‘·´\Œ+>± 34 &çÁ^\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. õ˝≤¢ yêØ>± ñc˛íÁ>∑‘·\ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. sêeT>∑T+&É+ 43, es¡+>∑˝Ÿ 43, yÓT<äø˘ 42, ìC≤e÷u≤<é 42, ø£s¡÷ï\T 42, ø£Ø+q>∑sY 43, ôV’≤<äsêu≤<é 42, nq+‘·|ü⁄s¡+ 42, Ä~˝≤u≤<é 41, KeTà+ 40, ‹s¡T|ü‹ 40, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY 40, $»j·Tyê&É 40, HÓ\÷¢s¡T 40, q˝§Z+&É 39, >∑T+≥÷s¡T 39, sê»eT+Á&ç 38, ø±øÏHê&É 37, eT∫©|ü≥ï+ 37, lø±≈£îfi¯+ 35, $XÊK|ü≥ï+ 35, $»j·Tq>∑s¡+ 35, ‘·Tì˝À 34 &çÁ^\T #=|ü⁄Œq qyÓ÷<Ó’+~.

‘Ó\T>∑Tyê] ‘=* |ü+&ÉT>∑ ñ>±~ e#˚Ãdæ+~. j·TT>±~>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á |ü+&ÉT>∑ yê&ÉTø£˝À ñ>±~>± e÷]b˛sTT+~. j·TT>±~ n+fÒø=‘·Ô j·TT>±(<ëHê)ìøÏ ÁbÕs¡+uÛÑeTqï dü+πø‘·+. Á|üdüTÔ‘· $»j·T HêeT dü+e‘·‡s¡+ ‘Ó\T>∑T yê]ì ¬s+&ÉT>± N*à ‘·|ü⁄Œ≈£î+{À+~. ñ>±~ |ü#·Ã&ç˝À r|æ, |ü⁄\T|ü⁄, ø±s¡+, ‘·~‘·s¡ wüÁ&ÉT#·T\T ñqïfÒº ‘Ó\T>∑Tyê]˝À ≈£L&Ü dü+‘√wü+, ø√|ü+, Äy˚<äq e+{Ï uÛ≤yê\T ø£\>∑*dæ Á|ü‹_+_düTÔHêïsTT. Bs¡Èø±*ø£ dü«|üï+ kÕø±s¡yÓTÆ+<äqï dü+‘√wü+ ‘Ó\+>±D k˛<äs¡T˝À¢ ø£ìŒdüTÔ+&É>± ‘·eT‘√ Ç+‘·ø±\+ ø£*düTqï k˛<äs¡T\T $&çb˛‘·THêïs¡qï Äy˚<äq, ‘·eTqT ã\e+‘·+>± $&ÉBdæq n~Ûø±s¡ bÕغô|’ ø√|ü+ e+{Ï uÛ≤yê\T d”e÷+Á<ÛäT˝À¢ Á|ü‹_+_düTÔHêïsTT. nsTT‘˚ ÁbÕ+‘ê\T>± $&çb˛sTTHê ‘Ó\T>∑Tyê&ç, y˚&ç, Hê&ç ˇø£ÿfÒqqï uÛ≤yêìï eTq+ m\T¬>‹Ô #ê{≤*‡q nedüs¡+ ñ+~. á |ü+&ÉT>∑ düeTj·T+˝À mìïø£\T sêe≥+ j·÷<äè∫Ãø£y˚T nsTTHê eTq+ eTq uÛ≤yê\qT e´ø°Ôø£]+#˚+<äT≈£î dü¬s’q neø±X¯+>± Bìì #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. ‘Ó\+>±D nsTTHê, d”e÷+Á<Ûä nsTTHê Á|ü»\T ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·ì H˚‘·\qT ìs¡›«+<ä«+>± ‹s¡düÿ]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁcÕºìï $&ÉBdæ ‘Ó\+>±DqT Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+>± Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø° Çs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢qT rÁe ndü+‘·è|æÔ yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï e÷≥ nø£ås¡ dü‘·´+. ‘Ó\+>±D kÕ≈£î‘√ Ä ÁbÕ+‘·+˝À sê»ø°j·T \_Δ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+∫q ø±+Á¬>dt bÕغ Ç|ü⁄Œ&ÉT nø£ÿ&É >∑&ÉT¶ |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿ+{À+~. ìqï, yÓTTqï{Ï es¡≈£L ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ì ‘·eT˝À $©q+ #˚düT≈£îH˚+<ä≈£î ñ$«fi¯S¢]q Vü≤düÔ+ bÕغ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·eT≈£î #·T¬øÿ<äTs¡T ø±e≥+‘√ >∑T˝≤; bÕغ H˚‘·\qT ‹{Ϻ b˛k˛Ô+~. ‘êy˚TMT ‘·≈£îÿe ‹q˝Ò<äqï≥T¢ >∑T˝≤;<äfi¯|ü‘·T\T ôd’‘·+ ‘·eT H√{ÏøÏ |üì #ÓãT‘·THêïs¡T. á ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ b˛s¡T Ç˝≤ ñ+fÒ πø+Á<ä+˝À m˝≤¬>’Hê n~Ûø±sêìï #˚õøÏÿ+#·Tø√yê\ì ñ$«fi¯S¢s¡T‘·Tqï ø£eT\Hê<ÛäT\T sêÁwüº+˝Àq÷ ‘·eT Vü≤yê ø=qkÕ>±\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. ø±˙ sêÁwüº+˝À >∑{Ϻ |ü≥Tºqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ç+<äT≈£î düùd$Tsê n+{À+~. ø£eT\Hê<∏äT\≈£î #√≥T ø£*ŒùdÔ ‘·eTπø mdüs¡T ô|&É‘ês¡qï uÛÑj·T+ ôd’øÏ˝Ÿ bÕغ~. á H˚|ü<∏ä´+˝À sêÁwüº $uÛÑ»q‘√ ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü»˝À¢ ‘·eT≈£î @s¡Œ&çq kÕqT≈£L\‘·qT kıeTTà #˚düT≈£îH˚+<ä≈£î ˇ+≥]>±H˚ ã]˝ÀøÏ ~>±\qT≈£î+{À+~. _C…|æ,d”e÷+Á<Ûä˝À e÷Á‘·+ ôd’øÏ˝Ÿ bÕغ‘√ bı‘·TÔ≈£î Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. Ç˝≤ $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\T mìïø£\ ªbı‘·TÔμ bı&ÉT|ü⁄\ ø√dü+ Á|üj·T‹ïdü÷Ô z≥s¡¢ eTT+<äTø=#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïsTT. ÇHêïfi¯S¢ ‘·eTqT |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT z≥¢ ø√dü+ ‘·eT eTT+<äTø=#˚à H˚‘·\≈£î ‘·–q ãT~Δ #Óù|Œ+<äT≈£î Á|ü»\T ≈£L&Ü dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ e÷f…˝≤ ñHêï z≥¢ |ü+&ÉT>∑˝À nqs¡TΩ\qT z&É>=≥º≥+ Á|üC≤kÕ«eT´ |ü{Ïwüº‘·≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. ø£qTø£ á mìïø£˝À¢ ‘·eT z≥TqT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√e≥+ <ë«sê Á|ü»\T ‘·eT uÛÑ$‘·≈£î ã+>±s¡T u≤≥ y˚düT≈£î+{≤s¡ì Ä•düTÔHêï+.

ô|<ë›|ü⁄s¡+˝À b˛*+>¥ ãVæ≤wüÿs¡D e÷#·s¡¢ 29e yês¡T¶˝À Ms¡+>∑+ m+&É≈£î kıeTàdæ*¢q z≥s¡T¢ Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ es¡≈£î Ç˝≤.. ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): 10 ø±s=Œπswüq¢˝ÀqT, 145 eTTìdæbÕ*{°˝À¢q÷ dü«\Œ dü+|òüT≥q\T $TqVü‰.. Á|üXÊ+‘·+>±H˚ b˛*+>¥ ø=qkÕ>∑T‘√+~. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T düC≤e⁄>±H˚ kÕ>∑T‘√+~. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ô|<ë›|ü⁄s¡+˝Àì ˇø£{À yês¡T¶˝Àì z≥s¡T¢ b˛*+>¥qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. m+&Éy˚&ç$TøÏ ‘êfi¯˝Òø£ ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ eè<äTΔ\T, eTVæ≤fi¯\T ‘·\¢&ç˝≤¢s¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ e÷#·s¡¢˝Àì 29e yês¡T¶˝À e÷J myÓTà˝Ò´ |æHÓï*¢ \øå±à¬s&ç¶ nqT#·s¡T\T Ç$m+qT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡ì n~Ûø±s¡T\T |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. yê]ì n¬sdüTº #˚j·÷\ì mìïø£\ dü+|òüT+ Ä<˚XÊ*∫Ãq≥Tº ‘Ó*dæ+~. Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î z{Ï+>¥ düs¡[ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. z{Ï+>¥ düs¡[ Ç˝≤.. lø±≈£îfi¯+ 67XÊ‘·+, |ü>√õ˝À 64XÊ‘·+, yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À 70XÊ‘·+, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À 65.29XÊ‘·+, >∑<ë«˝Ÿ˝À 69.29XÊ‘·+, Hêsêj·TDù|≥˝À 61.09, ◊C≤˝À 78.70XÊ‘·+, Hê>∑sYø£s¡÷ï\T˝À 64XÊ‘·+, n~˝≤u≤<é˝À 62.31XÊ‘·+, ìs¡à˝Ÿ˝À 66.31XÊ‘·+, $»j·Tyê&É˝À 53XÊ‘·+, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À 80XÊ‘·+, ∫‘·÷Ôs¡T˝À 60XÊ‘·+, sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé˝À 40XÊ‘·+, @\÷s¡T ø±s=ŒπswüHé˝À 51XÊ‘·+, ø£&É|ü ø±s=ŒπswüHé˝À 56XÊ‘·+, nq+‘·|ü⁄s¡+ ø±s=ŒπswüHé˝À 55XÊ‘·+, ìC≤e÷u≤<é ø±s=ŒπswüHé˝À 40XÊ‘·+, sêeT>∑T+&É+ ø±s=ŒπswüHé˝À 42XÊ‘·+, $»j·Tyê&É ø±s=ŒπswüHé˝À 45XÊ‘·+, HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé˝À 56XÊ‘·+, dü+>±¬s&ç¶ 63.01XÊ‘·+, KeTà+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 54XÊ‘·+, ÇÁãVæ≤+|ü≥ï+˝À 80.90XÊ‘·+, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À 68.71XÊ‘·+ y˚Ts¡ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. |ü\T n+XÊ\T Ç˝≤.. --Vü≤j·T‘Yq>∑sY eT+&É\+ ô|<ä›n+ãsYù|≥ 18e yês¡T¶ e<ä› ñÁ~ø£Ô‘·.. _C…|æøÏ nqT≈£L\+>± n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ e´eVü≤]düTÔHêïs¡+≥÷ z≥s¡T¢ Äs√|æ+#ês¡T. Ä+<√fi¯q‘√ ø=~›ùd|ü⁄ b˛*+>¥qT ì*ù|XÊs¡T. --ø£ècÕíõ˝≤¢ q+~>±eT 19e yês¡T¶˝À b˛*+>¥ yêsTT<ë..z≥s¡¢ C≤_‘ê ‘ês¡Te÷s¡T‘√ b˛*+>¥qT ì*ù|XÊs¡T. b˛*+>¥qT yêsTT<ë y˚XÊs¡T. --ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Ä<√ì 28eyês¡T¶˝À <=+>∑z≥T¢ y˚ùd+<äT≈£î

j·T‹ïdüTÔqï eTT>∑TZ]ï n¬sdüTº #˚dæq b˛©düT\T --sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé mìïø£˝À¢ ñÁ~ø£Ô‘· #√≥T #˚düT≈£î+~. sê»eT+Á&ç yÓ’ø±bÕ y˚Tj·TsY nuÛÑ´]Δì wü]à˝≤¬s&ç¶ uÛÑs¡Ô nì˝Ÿ¬s&ç¶ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. --$»j·Tyê&É ø±s=ŒπswüHé˝Àì dæ+>¥q>∑sY, bÕj·Tø±|ü⁄s¡+˝À z≥s¡T¢ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. dæ¢|ü⁄Œ\T n+<äø£b˛e&É+‘√ z≥s¡T¢ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. --s¡+>±¬s&ç¶õ˝≤¢ $ø±sêu≤<é˝Àì 14e b˛*+>¥ã÷‘·T˝À á$m+\T |üì#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ b˛*+>¥ Ä\dü´+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. --HÓ\÷¢s¡T˝Àì 54e &ç$»Hé˝À b˛*+>¥qT ì*ù|XÊs¡T. z≥s¡T dæ¢|ü⁄Œ˝À¢ ‘˚&Ü\T sêe&É+‘√ >∑+<äs¡>√fi¯+ --ø£Ø+q>∑sYõ˝≤¢ y˚eTT\yê&É˝Àì ˇø£ yês¡T¶˝À á$m+ yÓTTsêsTT+∫+~. ns¡>∑+≥ Ä\dü´+>± ÁbÕs¡+uÛÑ+ --nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ãTø£ÿ|ü≥ï+˝À {°&û|” nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Ç<ä›s¡T ø±s¡´ø£s¡Ô\qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. --‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ô|<ë›|ü⁄s¡+˝Àì ˇø£{À yês¡T¶˝À b˛*+>¥qT z≥s¡T¢ ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·˝Ò<ä+≥÷ ìs¡düq. <äeTTàù|≥≈£î #Ó+~q 200eT+~ z≥s¡T¢ b˛*+>¥qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. --|ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ @\÷s¡T˝Àì 23e &ç$»Hé˝À Á|ü˝ÀuÛ≤\T ô|&ÉT‘·THêïs¡qï |òæsê´<äT\+<ä&É+‘√ q\T>∑T]ï b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. --s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT eTTìdæbÕ*{°\T, ¬s+&ÉT q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+ --nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ |ü⁄≥º|ü]Ô˝Àì 14e yês¡T¶˝À m$m+ yÓTTsêsTT+∫+~. Ä\dü´+>± b˛*+>¥ Äs¡+uÛÑ+. eT&Éø£•s¡, ‘ê&ç|üÁ‹\˝À dü«\Œ ñÁ~ø£Ô‘·\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. --KeTà+ õ˝≤¢ eT~Ûs¡ |”Mm+ b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À á$m+ yÓTTsêsTT+∫+~. Ä\dü´+>± b˛*+>¥ Äs¡+uÛÑ+ -->∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢ qs¡‡sêe⁄ù|≥ 9e yês¡T¶˝À @C…+≥¢≈£î bÕdt\T Çe«˝Ò<äT. ∫\ø£\÷]ù|≥ 22e yês¡T¶˝À á$m+ |üì#˚j·T˝Ò<äT. <ë<ë|ü⁄ 40 ì$TcÕ\ bÕ≥T b˛*+>¥ ì*∫+~. --ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ dæ]dæ\¢ 5e yês¡T¶˝À >∑Ts¡TÔ\T ‘ês¡Te÷s¡T. dü]#˚dæq n~Ûø±s¡T\T.. n˝≤π> »–‘ê´\ 18eyês¡T¶˝À yÓTTsêsTT+∫q á$m+.. ø=~› ì$TcÕ\T Ä\dü´+.. --q˝§Z+&É õ˝≤¢ ø√<ë&É˝Àì 24e yês¡T¶˝À á$m+ |üì#˚j·T˝Ò<äT. uÛÑTeq–] eTTìdæbÕ*{°˝Àì 5e b˛*+>¥

πø+Á<ä+˝À á$m+ yÓTTsêsTT+∫+~. ns¡>∑+≥ Ä\dü´+>± b˛*+>¥ Äs¡+uÛÑ+ --ø£ècÕíõ˝≤¢ q+~>±eT 17e yês¡T¶˝À @C…+≥¢≈£î bòÕsê\T Çe«˝Ò<äT. q+~>±eT 19e yês¡T¶˝À z≥s¡¢ *düTº˝À neø£‘·eø£\T.. b˛*+>¥ ì*ù|dæq n~Ûø±s¡T\T 9, 21, 32 &ç$»q¢˝À z≥T¢ >∑\¢+‘·T. Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+∫q z≥s¡T¢. q÷õM&ÉT˝À b˛©düT\ <Ís¡®q´+. 24e yês¡T¶ nuÛÑ´]Δô|’ b˛©düT\T <äTs¡TdüT>± Á|üe]Ô+#ês¡+≥÷ Äs√|üD\T --yÓT<äø˘ õ˝≤¢ >∑CÒ«˝Ÿ b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À {°&û|” H˚‘· Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT Ms¡+>∑+.. n¬sdüTº #˚dæq b˛©düT\T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Äs¡T á$m+\T yÓTTsêsTT+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. -->∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ‘ÓHê* 36e yês¡T¶˝À nedüú\T |ü&ɶ z≥s¡T¢. $<äT´‘Y kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Çã“+~ |ü&ܶs¡T. ∫\ø£\÷]ù|≥ 9e yês¡T¶˝À ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]øÏ dü«\Œ ndü«düÔ‘·.. ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+|ü⁄ --HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢ yÓ+ø£≥–]˝À {°&û|” myÓTà˝Ò´ sêeTø£èwüí Ms¡+>∑+..b˛*+>¥ ã÷‘·T˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q sêeTø£èwüíqT n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T --‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› ø=s¡e&çq edü‘·T\T. s√&ÉT¶ô|’H˚ $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+∫q n~Ûø±s¡T\T b˛*+>¥≈£î m+&É ôd>∑! uÛ≤qT&ÉT Á|ü‘êbÕìøÏ ‘êfi¯˝Òø£ |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ z≥s¡T¢ kıeTàdæ˝≤¢s¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ≈£L´˝…’q¢˝À n˝≤π> ì\TÃì.. ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. eè<äT›\T ôd’‘·+ z≥TqT y˚XÊs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À.. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì ÇÁãV”≤+|ü≥ï+, ã&É+>¥ù|≥, ô|<ä› n+ãsYù|≥ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ mìïø£\ düs¡[ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY #·+bÕ˝≤˝Ÿ |ü]o*+#ês¡T. edü‘·T\ >∑T]+∫ z≥s¡¢qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. e÷#·s¡¢ 29e yês¡T¶˝À.. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ e÷#·s¡¢ 29e yês¡T¶˝À Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ø£\ø£\+ #√≥T #˚düT≈£î+~. e÷J myÓTà˝Ò´ |æHÓï* \øå±à¬s&ç¶, Äj·Tq nqT#·s¡T\T b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\‘√qT, dæã“+~‘√qT yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T Ç$m+qT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. ˇø£s¡T <=+>∑ z≥T¢ y˚sTT+∫Hê n&ÉT¶ø√˝Òø£b˛j·÷s¡ì n~Ûø±s¡T\‘√qT, dæã“+~‘√qT yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ |òæsê´<äT #˚XÊeTì n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ‘Ó*bÕs¡T.


3

s¡+>±¬s&ç¶

k˛eTyês¡+, 31 e÷]Ã, 2014

õ˝≤¢˝À 66.99 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT ‹s¡T|ü‹, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝À 64.34 XÊ‘·+, eT<äq|ü*¢ eTTìdæbÕ*{°˝À 44.9, |ü⁄+>∑q÷s¡T˝À 67.28, |ü\eTH˚s¡T˝À 67, lø±fi¯Vü≤dæÔ˝À 65.28, q–] 68.8, |ü⁄‘·÷Ôs¡T 66.3 XÊ‘·+ z≥T¢ eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ es¡≈£î b˛˝…’q≥T¢ mìïø£\ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 66.99 XÊ‘·+ z≥T¢ b˛˝…’q≥T¢ mC…dæ yÓ+ø£≥düTu≤“¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

ô|]–q uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›

‹s¡T|ü‹, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î X¯ì, Ä~yêsê\T ôd\e⁄ ~Hê\T ø±e&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T e#êÃs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø=+&É ÁbÕ+‘·+˝À s¡B› ô|]–+~. düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ñ+&˚ 31 ø£+bÕsY¢yÓT+≥T¢ Ä~yês¡+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ ì+&çb˛>±, øÏ˝ÀMT≥s¡T ô|’>± uÛÑ≈£îÔ\T ø£+bÕsYºyÓT+{Ÿ yÓ\T|ü\ ≈£L´ø£{≤ºs¡T. düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓfi‚fl <äs¡ÙHêìøÏ yÓfi‚fl uÛÑ≈£îÔ\≈£î 24 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. s¡÷.300 Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î 10 >∑+≥\≈£îô|’>± düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îqï uÛÑ≈£îÔ\≈£î 12 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+<äì uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. Ä\j·T+˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› n~Ûø£+>± ñ+&É&É+‘√ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ düeTj·T+˝À ≈£L´˝…’HéqT ì*|æy˚dæq≥Tº Á|ü#ês¡ e÷<Ûä´e÷\ <ë«sê Á|üø£{Ï+#ês¡T. s¡÷.50 düT<äs¡Ùq+ {Ϭøÿ{Ÿ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\T 8 >∑+≥˝À¢ <äs¡Ùq+ ø£\T>∑T‘√+<äì nHêïs¡T. ≈£L´˝…’Hé˝Àì uÛÑ≈£îÔ\≈£î ì‘ê´q<ëq Á|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ qT+∫ ñ<äj·T+ n˝≤ŒVü‰s¡+ bı+>∑*, eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ düeTj·T+˝À uÛÀ»q+ n+~+#ês¡T. $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, s¡÷.500, 100, >∑<äT\ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T u≤s¡T\Trsês¡T. ì‘ê´qï<ëq düeTT<ëj·T+ e<ä› ≈£L&Ü uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø£ì|æ+∫+~. Ä\j·T+ ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\≈£î eTVü‰\|òüTT <äs¡ÙHêìï ø£*Œ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ y˚≈£îe C≤eTTq 3 qT+&ç ns¡ΔsêÁ‹ es¡≈£î 68,837 eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡ì n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæq |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\T HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): #Ó<äTs¡T eT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T $TqVü‰ õ˝≤¢˝Àì HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé‘√ düVü‰ ø±e*. >∑÷&É÷s¡T, yÓ+ø£≥–], Hêj·TT&ÉTù|≥, dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, Ä‘·à≈£Ls¡T eTTìdæbÕ*{°\˝À uÛ≤Ø>± b˛*+>¥ XÊ‘·+ qyÓ÷<äj·÷´sTT. ø£&É|ü{Ï yês¡Ô\T n+<˚dü]øÏ ø±e*˝À 64.4 XÊ‘·+, >∑÷&É÷s¡T˝À 64.6, yÓ+ø£≥–] 68, Hêj·TT&ÉTù|\ 62.76, dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥ 62.05, Ä‘·à≈£Ls¡T˝À 72.57, HÓ\÷¢s¡T 52.63XÊ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. ∫e] mìïø£\ qyÓ÷<äT kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ ‘·sê«‘· n~Ûø±]ø£+>± yÓ\Te&˚ neø±X¯+ ñ+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± düsêdü] 65 XÊ‘·+ b˛*+>¥ »]–q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓ+ø£≥–]˝À nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü b˛*+>¥ ã÷‘Y˝ÀøÏ Á|üy˚•+#ês¡qï Äs√|üD\ô|’ myÓTà˝Ò´ sêeTø£èwüíqT n¬sdüTº#˚XÊs¡T. q>∑s¡+˝Àì 17e &ç$»Hé˝À yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ, {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D #Ó\πs– ñÁ~ø£Ô‘·≈£î <ë]rdæ+~. b˛©düT\T s¡+>∑+ Á|üy˚X¯+#˚dæ |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T. >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝À yÓ’ø±bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T <=+>∑ z≥¢≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T |òæsê´<äT #˚dæHê b˛©düT\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ ø£\‘·#Ó+~q z ø±s¡´ø£s¡Ô ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&É>±, b˛©düT\T n‘·ì Á|üj·T‘êïìï $|òü\+#˚XÊs¡T. 54e &ç$»Hé˝À z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\T yÓTTsêsTT+#·&É+‘√ eT÷&ÉT >∑+≥\bÕ≥T b˛*+>¥ Ä\dü´yÓTÆ+~. »Hês¡›Hé¬s&ç¶ ø±\˙˝À ‘·eT≈£î z≥¢ dæ¢|t\T Çe«˝Ò<ä+≥÷ |ü\Te⁄s¡T Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑&É+‘√ yê] e<ä›qTqï dæ¢|t\ Ä<Ûësê\‘√ ∫es¡≈£î mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T yê]ì z≥T y˚ùd+<äT≈£î nqTeT‹+#ês¡T. ø±>±, Ä<ÛësYø±s¡T¶, πswüHéø±s¡T¶, Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdHé‡ e+{Ï 17 s¡ø±\ Ä<Ûësê\T+fÒ yês¡T z≥s¡T>± >∑T]Ô+#·e#·Ãì mìïø£\ ø£$TwüHé yÓ\¢&ç+∫q Á|üø±s¡+ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. ø±>±, ø=‘·Ô>± @sêŒf…Æq Ä‘·à≈£Ls¡T, dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥ eTTìdæbÕ*{°˝À¢ 79 XÊ‘·+ n‘·´~Ûø£+>± z{Ï+>¥ qyÓ÷<äTø±>±, yê{Ï‘√ bÕ≥T Hêj·TT&ÉTù|≥˝À z{Ï+>¥ XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± qyÓ÷<Ó’q≥Tº düe÷#ês¡+. HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé˝À z≥s¡T C≤_‘ê ‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£>± ‘·j·÷¬s’q H˚|ü<∏ä´+˝À >∑‘· mìïø£\‘√ b˛*ùdÔ ákÕ] z{Ï+>¥ XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± qyÓ÷<äT ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. _dæ\≈£î y˚Tj·TsY |ü<ä$ πø{≤sTT+∫q HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé˝À Á|ü<Ûëqb˛{° yÓ’ø±bÕ, {Ï&ç|æ eT<Ûä´H˚ »]–+~. yÓqø£ã&çq ø±+Á¬>dt &ç$»Hé\˝À mø£ÿ&Ü ≈£L&Ü ø±s¡´ø£s¡Ô\T ã÷‘Y\qT |ü]o*+∫q <ëK˝≤\T ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q ¬>\T|ü⁄ uÛ≤sêìï uÛÑTC≤q y˚düT≈£îqï s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ nø£ÿ&Éø£ÿ&É |ü]o\q #˚j·T&É+ ø£ì|æ+∫+~. ø£˝…ø£ºsY lø±+‘Y, md”Œ qeB|tdæ+>¥ <˚yê˝Ÿ, CÒd” πsU≤sêDÏ, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T yê] yê] ÁbÕ+‘ê˝À¢ z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq eTTì‡|ü˝Ÿ b˛*+>¥ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝À 12 eTTì‡bÕ*{°\≈£î dü+ã+~Û+∫q b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ á$m+\T dü]>±Z |üì#˚j·Tø£b˛e&É+ $TqVü‰sTT+∫ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± »s¡T>∑T‘·T+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 39.9 XÊ‘·+ düsêdü] b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. ‘ÓHê*, qs¡düsêe⁄ù|≥, ∫\ø£\÷]ù|≥, bıq÷ïs¡T, u≤|ü≥¢, πs|ü˝…¢, $qTø=+&É, eT+>∑fi¯–], ‘ê&˚|ü*¢, e÷#·s¡¢, dü‘ÓÔq|ü*¢, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á 12 eTTì‡bÕ*{°˝À¢ 371 yês¡T¶\T+&É>±, e÷#·s¡¢˝À ˇø£ yês¡T¶ @ø£Á^e+ ø±>±, eTs√ ¬s+&ÉT yês¡T¶˝À¢ m≥Te+{Ï Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T ø±˝Òe⁄. B+‘√ H˚&ÉT 368 yês¡T¶\>±qT 1456 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT uÛÑ$‘·yê´ìï ‘˚\TÃø√qTHêïs¡T. 654 b˛*+>¥ ùdºwüq¢˝À »]π> á mìïø£˝À¢ 6,70,560 eT+~ z≥s¡T¢ bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. 737 á$m+\T á mìïø£\≈£î $ìjÓ÷–düTÔ+&É>± dü‘ÓÔq|ü*¢ 6, 20 yês¡T¶\T, ∫\ø£\÷]ù|≥ 22e yês¡T¶, qs¡‡sêe⁄ù|≥ 9e yês¡T¶, e÷#·s¡¢ 12e yês¡T¶, u≤|ü≥¢˝À ˇø£ yês¡T¶˝À¢ ñ|üjÓ÷–düTÔqï á$m+\T |üì#˚j·T≈£î+&Ü yÓ÷sêsTT+#êsTT. B+‘√ b˛*+>¥ >∑+≥\ ùd|ü⁄ Ä–b˛sTT+~. n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡ eT+~+#·&É+‘√ ø=‘·Ô á$m+\T ‘Ó|æŒ+∫ b˛*+>¥ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘ÓHê*, u≤|ü≥¢˝À ø£¬s+{Ÿ ø√‘·‘√ Nø£{À¢H˚ b˛*+<é dæã“+~ ‘·eT $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 2616 eT+~ ‘·eT $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 654 b˛*+>¥ ùdºwüq¢˝À¢ 217 düeTkÕ´‘·àyÓTÆq$ >±qT, 178 n‹ düeTkÕ´‘·àø£yÓTÆq$>±qT b˛©düT dæã“+~ >∑T]Ô+∫ Äj·÷ b˛©dtùdºwüHé˝À¢ yÓuŸø±dæº+>¥, M&çjÓ÷ Á>∑|òæ &ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T mìïø£\ ìs¡«Vü≤D˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T ø£˝…ø£ºsY πø+Á<ë˝À¢ b˛*+>¥ düs¡[ì õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T |ü]o*düTÔHêïs¡T. $qTø=+&É˝À |ü≥ºD dæ◊ ˝≤؃#ê]® »s¡|ü>± |üeHé≈£îe÷sY nH˚ e´øÏÔøÏ >±j·T\j·÷´sTT. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 13 πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. 20,571 eT+~ì u…’+&√esY #˚XÊs¡T. düTe÷s¡T 4.93 ø√≥¢ q>∑<äT, 297 Á>±eTT\ ã+>±s¡+, 31 øÏ˝À\ yÓ+&ç 9,070 eT<ä´+ u≤{Ïfi¯ó¢ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î ø£fi≤¢<ë›\T |ü+|æD° $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): eT+&É\+˝Àì |ü\T Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\≈£î ø£fi≤¢<ë›\qT yÓ’<ä´ dæã“+~ n+~+#ês¡T. ø={≤º+ |æôV≤#Ydæ dü÷|üsYyÓ’»sY ô|q>∑+{Ï lìyêdüsêe⁄ á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À |ü\T bÕsƒ¡XÊ\\T $<ë´s¡Tú\≈£î H˚Á‘· yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nedüs¡yÓTÆq yê]ì >∑T]Ô+∫ eT+&É\+˝À |ü\T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q 27 eT+~øÏ M{Ïì n+~+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. <Ûäs¡àes¡+ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ÇHé#ê]® ôV≤#Ym+ ø£eT\yêDÏ M{Ïì n+<äCÒXÊs¡T.

z≥s¡¢ C≤_‘ê ‘·|ü⁄Œ\‘·&Éø£

rÁe >∑+<äs¡>√fi¯+>± HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé mìïø£\T z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√ì y˚˝≤~ eT+~ Ä+<√fi¯q≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï sê»ø°j·T bÕغ\T HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé mìïø£˝À¢ z≥s¡¢ C≤_‘ê ‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£>± ñ+~. B+‘√ Ä~yês¡+ Hê&ÉT ø±s=ŒπswüHé≈£î »]–q mìïø£˝À¢ rÁe ñÁ~ø£Ô‘· #√≥T#˚düT≈£î+~. 4,61,700 eT+~ z≥s¡T¢ ñqï 54 &ç$»q¢˝À z≥s¡¢ C≤_‘ê ndüÔe´düÔ+>± ñ+&É≥+ e\¢ Hê\T>∑T XÊ‘·+ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Ò ø£b˛j·÷s¡T. $∫Á‘·+ @$T≥+fÒ u≤˝≤Jq>∑sY˝Àì 12e &ç$»Hé˝À ñqï e÷JmyÓTà˝Ò´ ‘êfi¯¢bÕø£ s¡y˚TXŸ¬s&ç¶øÏ, Äj·Tq≈£îe÷¬sÔ≈£î z≥T ˝Òø£b˛>± Äj·Tq uÛ≤s¡´, HÓ\÷¢s¡T e÷J y˚Tj·TsY ‘êfi¯¢bÕø£ nqTsê<Ûä≈£î e÷Á‘·y˚T z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#ês¡T. Çø£ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì •yês¡T ÁbÕ+‘·yÓTÆq ãT»ãT» HÓ\÷¢s¡T˝À z≥s¡¢≈£î nø£ÿ&çøÏ 8 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«s¡ |ü⁄s¡+ ÁbÕ+‘·+˝À z≥T qyÓ÷<äT #˚sTT+#ês¡T. B+‘√ 8 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ yÓfi¯¢˝Òø£ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T mø£ÿ&ÉT+<√ ‘Ó*j·Tø£ eT+&ÉTf…+&É˝À z≥T y˚j·T&Éy˚T e÷qT≈£îHêïs¡T. eT÷˝≤ù|≥ sêeTj·T´ã&ç M~Û˝Àì ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q ◊<äT eT+~øÏ uÛ≤s¡´ z≥T »Hês¡ΔHé ø±\˙˝Àq÷, uÛÑs¡Ô z≥T uÛÑø£Ôe‘·‡\ q>∑s¡+˝Àq÷, ‘·+Á&ç z≥T

yÓ+>∑fiŸsêe⁄ q>∑sY˝Àq÷, ≈£îe÷s¡T&ç z≥T qyêãTù|≥˝À ñ+&É≥+‘√ z≥s¡¢˝À njÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=+~. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆHê z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À ‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£>± ñqï ø±s¡D+>± 11 >∑+≥\ es¡≈£î πøe\+ HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé˝À 15 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T z≥T¢ e÷Á‘·y˚T qyÓ÷<äj·÷´j·T+fÒ |ü]dæú‹ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. eTs√yÓ’|ü⁄ Ä~yês¡+ m+&É 40 &çÁ^\≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ q>∑s¡+˝Àì 54 &ç$»Hé˝˝À z≥s¡T¢ ‘·eT z≥TqT yÓ‘·Tø√ÿe&ÜìøÏ >∑+<äs¡>√fi¯+˝À |ü&çb˛j·÷s¡T. sê»ø°j·T bÕغ\ nqT#·s¡T\T, z≥s¡¢≈£î düVü‰j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔ+fÒ ˝≤؃<Óã“\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Bìô|’ ø£˝…ø£ºsY ø±ì, õ˝≤¢ nã®s¡«s¡T¢ ø±ì.. ∫es¡≈£î C≤_‘êqT ‘·j·÷s¡T #˚sTT+∫q ø±s=ŒπswüHé XÊK ø±ì düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒø£b˛e&É+‘√ ˇø£ $<ÛäyÓTÆq ñÁ~ø£Ô‘· yê‘êes¡D+ #√≥T#˚düT≈£î+~. z≥¢ C≤_‘ê ‘·|ü⁄Œ\‘·&Éø£>± s¡÷bı+~+#ês¡+≥÷ 9 HÓ\\ øÏ+<äfÒ {°&û|” N|òt m\ø£¸Hé ø£$TwüHéqT ÄÁX¯sTT+#·>±, ‘êC≤>± z≥s¡¢ *düTºqT ‘êj·Ts¡T #˚j·÷\ì mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚•+∫+~. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\qT |üø£ÿq ô|{Ϻq õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ bÕ‘· *düTº\H˚ dü«\Œ+>± e÷s¡TŒ\T #˚dæ <ëìH˚ s¡÷&Ûû #˚j·T&É+ e˝¢ á düeTdü´ ‘·˝…‹Ôq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT÷˝≤ù|≥ ÁbÕ+‘·+˝À 5y˚\ eT+~ z≥s¡T¢ ñ+&É>±, 13y˚\ z≥T¢ ñqï≥Tº C≤_‘ê

‘·j·÷s¡T ø±&É+ @ kÕúsTT˝À ‘·|ü⁄Œ\T <=sê¢jÓ÷ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. z≥s¡¢ XÊ‘·+ ‘·>∑Z&ÜìøÏ, ‘·|ü⁄Œ\‘·&Éø£>± z≥s¡¢ C≤_‘ê ‘·j·÷s¡T ø±e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø±s¡DeT+≥÷ {°&û|” Äs√|ædüTÔ+&É>±, HÓ\÷¢s¡T Á>±MTD myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ Á|üy˚Tj·T+‘√H˚ Ç˝≤ ‘·|ü⁄Œ\‘·&Éø£>± C≤_‘êqT ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡ì yÓ’mkÕ‡sY d”|” Äs√|æ+∫+~. ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± ˝Òì z≥s¡¢qT eTs√yês¡T¶˝À¢øÏ ‘·s¡*+∫q≥Tº Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. Ç<˚ z≥s¡¢ C≤_‘ê y˚T HÓ\˝À »s¡>∑qTqï myÓTà˝Ò´, m+|” mìïø£\≈£î ≈£L&Ü nq«sTT+#˚ neø±X¯+ ñ+&É≥+‘√ Bìô|’ sê»ø°j·T bÕغ\T uÛ≤Ø m‘·TÔq Ä+<√fi¯q≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ yÓ’mkÕ‡sY d”|” n‘·´edüs¡ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚dæ k˛eTyês¡+ qT+∫ HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ ÇHé#ê]® ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÄeTs¡DìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î dæ<äΔ+ ne⁄‘·T+&É>±, {°&û|” e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHéqT ÄÁX¯sTT+#·qT+~. n<˚ düeTj·T+˝À ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\qT e´‹πsøÏ+∫ z≥s¡¢ C≤_‘êqT dü]>± ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ˝Ÿ y˚j·TqTqï≥Tº {°&û|” Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù ‘êfi¯¢bÕø£ nqTsê<Ûä ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä Ç+‘· >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ <ë]rdæq z≥s¡¢ C≤_‘êô|’ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ @y˚Ts¡≈£î düŒ+~düTÔ+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚..

dü«\Œ |òüTs¡¸D\T $TqVü‰ Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæq mìïø£\T e÷sêÿ|ü⁄s¡+ , e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): dü«\Œ |òüTs¡¸D\T $TqVü‰ Ä~yês¡+ »]–q eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± eTT–XÊsTT. B+‘√ m+‘√ ñ‘·ÿ+sƒ¡‘·>± m<äTs¡T #·÷dæq mìïø£\T m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü eTT–j·T&É+‘√ Ç≥T |ü≥ºD Á|ü»\T n≥T b˛©düT n~Ûø±s¡T\T, sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T }|æ] |”\TÃ≈£îHêï s¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ øöì‡˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î dü+ã+~Û+∫ @ C…+≥T bòÕsê\T düø±\+˝À Çe«˝Ò<äì myÓTà˝Ò´ ø£+<äT\ Hêsê j·TD¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T, @C…+≥T¢ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ kÕúìø£ eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]ìì ø£*dæ ìs¡düq ‘Ó*j·T#˚dü÷Ô, e÷ bÕغøÏ nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, @ø£|üø£å+‘√ n~Ûø±s¡T\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì myÓTà˝Ò´ ø£+<äT\ $eT]Ù+#ês¡T. myÓTà˝Ò´‘√ ¬ømHéÄsY‘√ bÕ≥T {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ÇeTà&ç ø±oHê<Ûé, ‘êfi¯¢|ü*¢ dü‘·´Hêsêj·TD, j·Tø£ÿ* ø√{Ï, eø£ÿ\>∑&ɶ eT*¢ø±s¡T®Hé\T eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìøÏ e#êÃs¡qï düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï yÓ’dæ|æ bÕغ Hêj·T≈£î\T ≈£î+<ä÷s¡T ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘·«+˝À Ä bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T eTTì

dæ|ü˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ Çs¡Te⁄s¡T eT<Ûä´ e÷{≤e÷{≤ ô|]– ø=~›ùd|ü⁄ |òüTs¡¸D yê‘êes¡D+ @s¡Œ&ç+~. nsTT‘˚ á düe÷#êsêìï n+<äT≈£îqï b˛©düT\T VüQ{≤VüQ {Ïq eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìøÏ #˚s¡Tø=ì Çs¡TesêZ\qT #Ó<äs¡ø=≥º&É+‘√ Çs¡T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T yÓ[¢b˛j·÷s¡T. B+‘√ eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À Çs¡T bÕغ\ Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ @+ »s¡T>∑T‘·T+<√qì ø=~›ùd|ü⁄ n~Ûø±s¡T\T n≥T bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ »]–+~. dü«\ŒbÕ{Ï |òüTs¡¸D H˚|ü<∏ä´+˝À |ü]dæú‹ #˚sTT<ë{Ïb˛‘·T+<˚yÓ÷qqï nqTe÷q+‘√ &çmdt|æ õ sêe÷+»H˚j·TT\T CÀø£´+ #˚düTø=ì {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T myÓTà˝Ò´ ø£+<äT\ Hêsêj·TD¬s&ç¶, e÷J myÓTà˝Ò´\T ¬ø|æ ø=+&ܬs&ç¶, »+¬ø yÓ+ø£≥¬s&ç¶, yÓ’dæ|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô yÓHêï Vü≤qTe÷¬s&ç¶\qT yê]yê] ìyêkÕ˝À¢ >∑èVü≤ ìs¡“+<Ûä+ #˚j·T&É+ »]–+~. B+‘√ yês¡T |ü≥ºD+˝À b˛*+>¥ düs¡[ì |üs¡´y˚øÏå+#˚ neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. B+‘√ {Ï&ç|æ bÕغ Hêj·T≈£î\T »ø±ÿ Á|üø±XŸ, ÇeTà&ç ø±oHê<Ûé, XÊdüHê\ Ms¡ÁãVü≤à+, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ‘êfi¯¢|ü*¢ dü‘·´Hêsê

‘·÷s¡TŒq eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ 35 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT ø±øÏHê&É, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À eTTì‡|ü˝Ÿ, ø±s=ŒπswüHé mìïø£˝À¢ 35 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé @&ÉT eTTì‡bÕ©º\T, eT÷&ÉT q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ Ä~yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q b˛*+>¥˝À õ˝≤¢yê´|üÔ+>± dü>∑≥Tq 35XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. nø£ÿ&Éø£ÿ&É dü«\Œ dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝À 50 &ç$»qT¢ ñ+&É>± b˛*+>¥ XÊ‘·+ 35>± qyÓ÷<Ó’+~. neT˝≤|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º˝À 34, ‘·Tì˝À 35, kÕeTs¡¢ø√≥˝À 33, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+˝À 36, |æsƒê|ü⁄s¡+˝À 35, eT+&Éù|≥˝À 35, ô|<ë›|ü⁄s¡+˝À 34 b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. õ˝≤¢˝Àì eT÷&ÉT q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ >=\¢Áb˛\T˝À 33, eTTeTà&çes¡+˝À 39, @˝ÒX¯«s¡+˝À 35 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+˝À Á|ü#êsêìøÏ $ìjÓ÷–düTÔqï yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q J|ü⁄\qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. |æsƒê|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ @C…+{Ÿô|’ yÓ’dæ|æ Hêj·T≈£î\T |òüTs¡¸D≈£î ~>∑&É+‘√ nø£ÿ&É ø=~›ùd|ü⁄ ñÁ~ø£Ô‘· ‘·˝…‹Ô+~. ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ Hê{ÏøÏ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± dü>∑≥T>± 35 XÊ‘·+ qyÓ÷<äT ø±e&É+‘√ b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T eTT–ùd Hê{ÏøÏ 60 qT+&ç 65XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äj˚T´ neø±XÊ\THêïsTT. sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝À b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ nqT#·s¡T\‘√ e∫à Vü≤&Üe⁄&ç düèwæºdüTÔqï yÓ’dæ|æ y˚Tj·TsY nuÛÑ´]ú wü]à˝≤¬s&ç¶ uÛÑs¡ÔqT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

‘·÷s¡TŒq 305 yês¡T¶˝À¢ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ø±øÏHê&É, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé‘√ düVü‰ @&ÉT eTTì‡bÕ©º\T, eT÷&ÉT q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ì 305 yês¡T¶˝À¢ b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝Àì 50 yês¡T¶˝À¢ 278 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñ+&É>± 2,42,754 eT+~ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. ‘·Tì eTTì‡bÕ©º |ü]~Û˝À 30 yês¡T¶\T+&É>± 105 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ì*#ês¡T. Çø£ÿ&É 36,137 eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. |æsƒê|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º˝À 30 yês¡T¶\T+&É>± 117 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ ã]˝À ñ+&É>±, 37 y˚\ eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥TqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. ô|<ë›|ü⁄s¡+˝À 28 yês¡T¶\≈£î >±qT 74 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñ+&É>± 34,822 eT+~ z≥s¡T¢ z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ô|<ë›|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º˝À 29yês¡T¶\≈£î >±qT 74 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. Çø£ÿ&É 34,822 eT+~ z≥s¡T¢ z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T ≈£î+≥THêïs¡T. kÕeTs¡¢ø√≥˝À 30 yês¡T¶\T+&É>± 82 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñ+&É>±, düTe÷s¡T 36 y˚\

eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T ≈£î+≥THêïs¡T. sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+˝À 27 yês¡T¶\≈£î >±qT 79 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñ+&É>± 31,186 eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º˝À 28 yês¡T¶\≈£î >±qT 80 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñ+&É>± 37,377 eT+~ z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. >=\¢Áb˛\T q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À 19 yês¡T¶\≈£î >±qT 48 eT+~ s¡+>∑+˝À ñ+&É>± 17,544 eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. eTTeTà&çes¡+ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À 17 yês¡T¶\≈£î >±qT 53 eT+~ s¡+>∑+˝À ñ+&É>± 18,421 eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. @˝ÒX¯«s¡+˝À 20 yês¡T¶\≈£î >±qT 78 eT+~ s¡+>∑+˝À ñ+&É>± 18 y˚\ eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé @&ÉT eTTì‡bÕ©º\T, eT÷&ÉT q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ 305 yês¡T¶\T ñ+&É>± 1,032 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ñ+&É>± yÓTT‘·Ô+ MT<ä 5,47,649 eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. M]˝À |ü⁄s¡Twüß\T 2,69,971 eT+~ ø±>± eTVæ≤fi¯\T 2,77,674 eT+~ ñHêïs¡T.

j·TD, eø£ÿ\>∑&ɶ eT*¢ø±s¡T®Hé, |ü≥ºD {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî\T {Ï u≤\düTu≤“sêe⁄\T, n≥T yÓ’dæ|æ ‘·s¡|ü⁄q bÕغ |ü≥ºD ø£˙«qsY ã≥º–] ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶, eT+&É\ ø£˙«qsY >±j·T+ ø=+&ܬs&ç¶, yÓ’dæ|æ eTTìdæ|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé nuÛÑ´]Δ &Üø£ºsY ø£qø£<äTs¡Z‘√ bÕ≥T bÕغ Hêj·T≈£î\T |ü≥ºD+˝À |ü\T yês¡T¶˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·Tqï rs¡T ‘ÓHÓï\ >∑T]+∫ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 22 ôd+≥s¡¢˝À 44 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+#˚ z≥s¡T¢ u≤s¡T\T rsês¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± m˝≤+{Ï nyê+ #Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑ ≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î b˛©düT\T $düèÔ‘·yÓTÆq ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. &çmdt|æ õ sêe÷+»H˚j·TT\T H˚‘·è ‘·«+˝À Ç<ä›s¡T dæ◊\T, 12 eT+~ mdt◊\T, 300 eT+~ b˛© düT\T |ü≥ºD+˝À $düèÔ‘·+>± >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. 10 eT+~ e´≈£îÔ\T mø£ÿ&É ø£ì|æ+∫Hê b˛©düT\T VüQ{≤VüQ{Ïq nø£ÿ&çøÏ yê*b˛sTT yê]ì #Ó<äs¡>=&ÉT‘·÷ ø£ì|æ+#·&É+ »]–+~.

>∑]$&ç, N|ü⁄s¡T|ü*¢ eT+&É˝≤˝À¢ »>∑Hé s√&é c˛ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): >∑]$&ç, N|ü⁄s¡T|ü*¢ eT+&É˝≤˝À¢ yÓ’dæ|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ s√&é c˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q≈£î n~Ûø±s¡+ ÇùdÔ sêÁcÕºìï dü«s¡íj·TT>∑+ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sê»X‚KsY¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\T |üP]ÔkÕúsTT˝À neT\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. neTàe&ç <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‹ HÓ\ s¡÷.500, eè<äTΔ\≈£î s¡÷.1000 |æ+#Û·qT¢, ¬s’‘·T\≈£î dæúØø£s¡D ì~Û qT+∫ s¡÷.3000 ø√≥T¢, &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î s¡TD≤\ e÷|ò”, Äs√>∑´l, ø±s¡T¶\T ÇkÕÔqHêïs¡T. Á|ü‹ õ˝≤¢≈£î dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° ÄdüT|üÁ‘·T\T HÓ\ø=\TŒ‘êeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î $<äT´‘Y ø√‘·\T qT+∫ $eTTøÏÔ ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. u…\Tº cÕ|ü⁄\qT ìs¡÷à*kÕÔeTHêïs¡T. 2014 qT+∫ 2019 es¡≈£î 50 \ø£å\ Çfi¯ó¢ ì]à+∫ ù|<ä\≈£î ÇkÕÔqHêïs¡T. 104, 108 yêVü≤Hê\qT |ü⁄qs¡T<ä›]+∫, 133 s√>±\≈£î ñ∫‘· yÓ’<ë´ìï n+~kÕÔqHêïs¡T. ‘·q≈£î n~Ûø±s¡$TùdÔ dü«s¡íj·TT>∑eT+fÒ @$T{À #·÷|ækÕÔqHêïs¡T. N|ü⁄s¡T|ü*¢ yÓ’dæ|æ nuÛÑ´]ú>± #·+Á<äX‚KsYì m+|æø£ #˚dæq≥Tº »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˙«qsY ô|qTeT‘·‡ kÕ+ã•esêE, m+|æ nuÛÑ´]ú uÒ_ Hêj·Tq, #·+Á<äX‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n<ä›+øÏ˝À Á|üXÊ+‘·+>± b˛*+>¥ n<äq|ü⁄ mdt|æ |üVü‰sê˝À n<ä›+øÏ nwüº~>∑“+<Ûäq+ b˛*+>¥ düs¡[ì |ü]o*+∫q ø£˝…ø£ºsY $»jYT≈£îe÷sY eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î 75 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT n<ä›+øÏ , e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): n<ä›+øÏ q>∑s¡ |ü+#êsTTr>± Ä$s¡“¤$+∫q nq+‘·s¡+ Ä~yês¡+ »]–q mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± ø=qkÕ>±sTT. q>∑s¡ |ü+#êsTTr˝Àì 20 yês¡T¶˝À¢ 26y˚\ eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î 75 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õmdtÄsYm $»jYT≈£îe÷sY n<ä›+øÏ˝Àì b˛*+>¥ ã÷‘Y\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì Äs¡T#√≥¢ mìïø£\T |ü>∑&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î d”ìj·TsY n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#êeTì nHêïs¡T. á @&Ü~ Äs¡+ã+˝À õ˝≤¢˝À dü+#·\q+ πs¬ø‹Ô+∫q »qe] 1 |òüTs¡¸D H˚|ü<∏ä´+˝À n<äq|ü⁄ mdt|æ sêe÷Hêj·Tø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |üs¡´y˚ø£åD ø=qkÕ–+~. <ä]Ù &çmdt|æ \ø°åàHêsêj·TD H˚‘·è‘·«+˝À eTT>∑TZs¡T dæ◊\T, 280 eT+~ b˛©düT dæã“+~ n<ä›+øÏ q>∑s¡ |ü+#êsTTr˝Àì q\TyÓ’|ü⁄˝≤ nwüº~>∑“+<Ûäq+ #˚XÊs¡T. ãj·T{Ï e´≈£îÔ\ Á|üy˚XÊìï <ë<ë|ü⁄ |ü≥ºD+˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü ìùw~+#ês¡T. B+‘√ Á|ü»\T ø=+‘·y˚Ts¡ Çã“+<äT\T m<äs=ÿHê*‡ e∫Ã+~. b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘=* Á|üj·T‘·ï+˝ÀH˚ 16e yês¡T¶˝À 7 qT+&ç 8 >∑+≥\ es¡≈£î Ç$m+ yÓTTsêsTT+#·&É+‘√ z≥s¡¢≈£î rÁe nkÂø£s¡´+ @s¡Œ&ç+~. b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› @ $<ÛäyÓTÆq cÕ$Tj·÷Hê\T @sêŒ≥T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ Á|ü#Û·+&É uÛ≤qT&ç Á|ü‘êbÕ–ïøÏ eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢, eè<äT›\T $\$\˝≤&Üs¡T. nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ M&çjÓ÷H˚Á‘·+ n»e÷sTTw” ø=qkÕ>∑&É+‘√ n\¢s¡¢≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~ yês¡T¶\˝Àì nuÛÑ´s¡Tú\T z≥T Vü≤≈£îÿe⁄qï Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì ‘·eTyÓ’|ü⁄ eT\T#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·&É+‘√ uÛ≤Ø>± b˛*+>¥XÊ‘·+ ô|]–+~. yÓTC≤غ kÕúHê˝À¢ ôd’øÏ˝Ÿ ‘·q CÀs¡T ø=qkÕ–+#·qT+<äì ø=+<äs¡T z≥s¡T¢ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. md”‡ z≥T u≤´+≈£î yÓ’ø±bÕπø ñqï+<äTq dü«\Œ n~Ûø£´+‘√HÓ’Hê ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\T ãj·T≥|ü&É‘ês¡ì Ä bÕغ H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì n‘·´+‘· sê»ø°j·T #Ó’‘·q´e+‘·+ ø£*–q ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<äyÓTÆq n<ä›+øÏ q>∑s¡ |ü+#êsTTrøÏ ‘=*kÕ]>± »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£˝À¢ z≥s¡¢ rs¡TŒ @ $<Ûä+>± ñ+≥T+<√ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ @Á|æ˝Ÿ 1e ‘˚~ ôV’≤ø√s¡Tº Ç#˚à rs¡TŒô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~.


4

s¡+>±¬s&ç¶

k˛eTyês¡+, 31 e÷]Ã, 2014

yÓTT<ä˝…’q $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T KeTà+, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Ä+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D sêÁcÕº\ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T eT+&É˝≤\ kÕúsTT˝ÀqT ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. õ˝≤¢˝À Á|ü<Ûëq+>± d”e÷+Á<Ûä˝À $©q+ #˚düTÔqï eT+&É˝≤˝À¢ á Á|üÁøÏj·T X¯s¡y˚>∑+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü+ã+~Û+∫q dæús¡ #·sêdüTÔ\T yê{Ï $\Te\T n+#·Hê y˚ùd Á|üÁøÏj·T Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Á>±e÷\T, eT+&É˝ πø+Á<ë˝À¢ì nìï Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ ø±sê´\j·÷\T yê{Ï˝Àì |òü]ï#·sY Ç‘·s¡ ÄdüTÔ\qT >∑T]Ô+#·&É+, yê{Ï $\TeqT ìsêΔ]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘·+˝Àì ◊<äT eT+&É˝≤\T, uÛÑÁ<ë#·\+ $TqVü‰ Ä eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\T, ã÷s¡Z+bÕ&ÉT eT+&É\+˝Àì Äs¡T Á>±e÷\T d”e÷+Á<Ûä˝À $©q+ #˚düTÔqï $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. pHé 2e ‘˚Bq ø=‘·Ô sêÁcÕº\ Ä$sꓤe+ »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ á˝À>± ÄdüTÔ\

uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+

|ü+|æD°ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ n+#·Hê\T s¡÷bı+ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝À b˛*+>¥≈£î >∑+≥bÕ≥T n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. eTTìdæbÕ*{° ~düTÔqï $wüj·T+ Hê\T>∑T eTTìdæbÕ*{°\T, ¬s+&ÉT q>∑s¡ |ü+#êsTTr\˝À 145 n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+e\¢ eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À yês¡T¶\≈£î Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ es¡≈£î z≥s¡T¢ Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î +>± »]–+~. >∑CÒ«˝Ÿ b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À {Ï&ç|æ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ kÕj·T+Á‘·+ 4.30 es¡≈£î 60 XÊ‘·+ uÛ≤>∑+>±H˚ $©q+ Á|ünuÛXÑ´Ê+‘· ]ú Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT Ms¡+>∑+ düèwæº+#·&É+‘√ eT+~ z≥s¡T¢ z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. yÓT<äø˘ ÁbÕ+‘·+˝Àì ÄdüTÔ\T, b˛©düT\T n‘·&çì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. dü+>±¬s&綽Àì |ü<äe |ü≥ºD+˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 11 >∑+≥\ es¡≈£î 39 XÊ‘·+ b˛*+>¥ Ç‘·sêÁ‘· Á|üuÛÑT‘·« yês¡T¶˝À {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ eT<Ûä´ yê>±«<ä+ »]–q qyÓ÷<Ó’q≥Tº n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. Äضy√ eqC≤<˚$ uÛÑ÷eTT\≈£î n+#·Hê\T ø=≥Tº≈£îHêïs¡T. yÓT<äø˘ ¬s+&Ée yês¡T¶˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]úô|’ b˛*+>¥ã÷‘YqT dü+<ä]Ùdü÷Ô mìïø£\ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü\T #˚XÊs¡T. 13e yês¡T¶˝À z≥s¡¢≈£î s¡Vü≤dü´+>± dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. ‘·j·÷s¡T #˚dæ yê{Ï {Ï&Éã&T“ç|æ |ünuÛ+|æÑ´]úD° <ë&ç #˚dü÷Ô Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚düTÔ+&É>± _C…|æ, dæ|æ◊ >∑\¢+‘Ó’q z≥T¢.. $\Te\qT ìsêΔ] Hêj·T≈£î\T ¬s&éVü‰´+&Ó&é>± |ü≥Tº≈£îì b˛©düT\≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± #ê˝≤eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT düTÔHêïs¡T. á n+#·Hê\ n|üŒ–+#ês¡T. Ä~yês¡+ 7 >∑+≥\ qT+∫ 7 >∑+≥\≈£î $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. yê]e<ä› z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶, Á|üø±s¡+ ‘Ó\+>±D ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yê*‡q Äs¡T Ç$m+\T yÓTTsêsTT+#·&É+‘√ πswüHéø±s¡T¶, Ä<ÛësYø±s¡T¶ ñHêï z≥s¡T C≤_‘ê˝À yê] ù|s¡T qT+∫q Ä+Á<ÛäÁbÕ+‘êìøÏ kÕ«BÛq+ #˚ùd ÄdüTÔ\ s√E\T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï á $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T ìø£s¡ $\TeqT ìsêΔ]+#·uÀ‘·THêïs¡T. eT+&É\ y˚>∑e+‘·+ #˚XÊs¡T. e#˚à HÓ\ 15e ‘˚BHê{ÏøÏ πø+Á<ë\‘√ bÕ≥T Á>±e÷˝À¢qT bÕsƒ¡XÊ\ á Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô #˚j·÷\H˚ Ä<˚XÊ\T uÛÑeHê\T, ø£eT÷´ì{° uÛÑeHê\T, Ç‘·sêÁ‘· ñHêïsTT ÄdüTÔ\qT ˝…ø£ÿ>∑&ÉT‘·THêïs¡T. >∑‘· yês¡+

»&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ ô|]–q Á|ü#ês¡ Vü≤Às¡T

Á|üXÊ+‘·+>± b˛*+>¥

Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝Àì Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\≈£î Ä~yês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>±, düC≤e⁄>± »s¡T>∑T‘√+~. ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ |ü\T πø+Á<ë\˝À z≥s¡T¢ u≤s¡T\T r] ñHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\˝Àì 188 yês¡T¶\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç+<äT ø√dü+ 327 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ä~˝≤u≤<é˝Àì 35 yês¡T¶\≈£î 85 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T>± ìs¡à˝Ÿ˝À 63 πø+Á<ë\T, u…’+kÕ˝À 30, eT+∫sê´\˝À66, ø±>∑CŸq>∑sY˝À 43, u…\¢+|ü*¢˝À 37 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À yÓTT‘·Ô+ 3.55 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√Hêïs¡T. á mìïø£\T b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Äj·÷ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝Àì

eTT]øÏyê&É˝Àì z≥s¡T¢ z{Ï+>¥ y˚j·T&ÜìøÏ ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡* sêe&É+‘√ Äj·÷ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› u≤s¡T\T rsês¡T. ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ 10 >∑+≥\ es¡≈£î 20XÊ‘·+ô|’>± #˚s¡T≈£î+~. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝Àì b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ z≥s¡T¢ ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ ø£qãs¡#·ø£b˛e&É+ $X‚wü+. eT<ä´+ cÕ|ü⁄\qT X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ qT+&ç k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ es¡≈£î eT÷dæy˚sTT+#ês¡T. yÓTT<ä{ÏkÕ]>± á b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À yÓuŸø±dæº+>¥qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝Àì 91 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À Á|ü‘˚´ø£+>± M&çjÓ÷ ∫Á‹ø£]düTÔHêïs¡T. 136 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT n‹ düeTkÕ´‘·àø£, 165 πø+Á<ë\qT düeTkÕ´‘·àø£ πø+Á<ë\T>± >∑T]Ô+∫ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\˝À 3500 eT+~ b˛©düT\T, @&ÉT>∑Ts¡T &ûmd”Œ\T, 12 eT+~ d”◊\T, 80 eT+~ môd’‡\T, 70 eT+~

@môd’‡\T, 40 eT+~ eTVæ≤fi≤ ø±ìùdºãTfi¯ó¢, Hê\T>∑T @|”md”Œ ø£+ô|˙\T, ˇø£ d”ÄsY|”m|òt ø£+ô|˙ ã\>±\T mìïø£\˝À bÕ˝§ZHêïsTT. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ b˛*+>¥ $wüj·÷ìï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<éu≤ãT, õ˝≤¢ md”Œ »>±sêe⁄uÛÑ÷bÕ˝Ÿ, m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\ ìj·÷e÷e[ì |üø£&É“+B>± @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. á kÕ] mìïø£˝À¢ MT&çj·÷qT ôd’‘·+ b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î nqTeT‹+#·˝Ò<äT. 200 MT≥s¡¢≈£î <ä÷s¡+˝À MT&çj·÷ ñ+&˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î b˛*+>¥ düC≤e⁄>±, Á|üXÊ+‘·+>± »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

Á|üø±X¯+˝À 55XÊ‘·+! 35XÊ‘·+, n~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À 31XÊ‘·+, yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À 38XÊ‘·+, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À 35XÊ‘·+, $»j·Tq>∑s¡+ 31XÊ‘·+, $XÊK |ü≥ï≥+ 35XÊ‘·+, KeTà+ õ˝≤¢˝À 38XÊ‘·+, ø£Ø+q>∑sY˝À 35XÊ‘·+ y˚Ts¡ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ $X‚cÕ+XÊ\T Çy˚! --nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ‘ê&ç|üÁ‹˝Àì 22,23 yês¡T¶˝À ñÁ~ø£Ô‘· --Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ e÷sêÿ|ü⁄s¡+˝À Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D.. b˛©düT\ CÀø£´+‘√ dü<äT›eTDÏ–+~ --yÓ’ø±bÕ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·TeTà yÓ’mdtÄsYõ˝≤¢ |ü⁄*yÓ+<äT\˝À z≥T y˚XÊs¡T. --yÓT<äø˘õ˝≤¢˝À ñÁ~ø£Ô‘·.. dü+>±¬s&ç¶ |ü<√ yês¡T¶˝À >=&Ée.. {ÏÄsYmdt-ø±+Á¬>dt eTTìdæ|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé nuÛÑ´s¡TΔ\ uÛÑs¡Ô\ >∑˝≤≥..b˛©düT\T yê]s¡Te⁄]ï n¬sdüTº #˚XÊs¡T. dü<äT›eTD>∑&É+‘√ ø=qkÕ–q b˛*+>¥ --yÓT<äø˘ õ˝≤¢ 2e yês¡T¶˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]Δì ∫‘·ø£u≤~q {°&û|” nuÛÑ´]Δ n]|òt.. --q÷õM&ÉT eTTìdæbÕ*{°˝À b˛©düT\ <Ís¡®q´+ 24e yês¡T¶˝À ˇø£]ô|’ <äTs¡TdüT>± Á|üe]Ô+∫q b˛©düT\T.. --z≥s¡T *düTº˝À ù|s¡T ˝Ò≈£î+fÒ ‘êy˚TMT #˚j·T˝ÒeTì mìïø£\ ø£$TwüqsY s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶ yÓ\¢&ç. z≥s¡¢ *düTº˝À ù|s¡T ˝Ò≈£î+fÒ >=&Ée #˚j·T≈£î+&Ü nø£ÿ&ç qT+&ç ìÁwüÿ$T+#ê*. 5>∑+≥\ düeTj·÷ìøÏ ≈£L´˝À ñqï yê]øÏ z≥T y˚ùd+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔ+. --n~˝≤u≤<é˝À b˛*+>¥ ø£eπsJ $wüj·T+˝À MT&çj·÷≈£î n~Ûø±s¡T\T bÕdt\T Çe«˝Ò<äT --es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ »q>±eT˝Àì ˇø£ b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› s¡uÛÑdü.. z≥s¡¢ *düTº˝À ù|s¡Tqï|üŒ{Ïø° dæ¢|t Çe« ˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\qT ì\Bdæq z≥s¡T --HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì 54e &ç$»Hé˝À b˛*+>¥ ì*∫+~. yÓ+ø£fÒX¯«s¡ø±\˙ z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À neø£‘·eø£\T ñHêïj·Tì

Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): es¡dü>± e∫Ãq mìïø£\‘√ nìï sê»ø°j·T bÕغ\T, }|æ] dü\Œ≈£î+&É ñHêïs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\T, »&ûŒ{°d”, m+|”{°d”, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T es¡dü>± sêe&É+‘√ Hêj·T≈£î\≈£î ø£+{ÏMT<ä ≈£îqT≈£î˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À, »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\˝À nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À ‘·\eTTqø£˝…’q Hêj·T≈£î\T Á|ü#ês¡+yÓ’|ü⁄ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. Ä~yês¡+ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\T eTT–j·T&É+‘√ @Á|æ˝Ÿ e÷dü+˝À »]π> »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À Hêj·T≈£î\T _J>± ñHêïs¡T. á mìïø£˝À¢ e#˚à |òü*‘ê\T sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ Á|ü#ês¡+ #·÷|ü⁄‘·Tqï+<äTq nìï sê»ø°j·T bÕغ\≈£î n–ï |üØø£å>± e÷sêsTT. á mìïø£\˝À nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·T+ ø√dü+ Hêj·T≈£î\+<äs¡T |üì#˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\qT nìï sê»ø°j·T bÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüTø√e&É+‘√ Á|ü#ês¡+ b˛{≤b˛{°>± kÕ>∑T‘√+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |ü≥ºD≤\˝À ñqï sê»ø°j·T dü+<ä&ç, »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ Á>±e÷\˝ÀøÏ sê»ø°j·T y˚&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. mø£ÿ&É #·÷dæq Hêj·T≈£î\ Á|ü#ês¡+, mìïø£\ô|’ Á|ü»˝À¢ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝À¢ ô|<ä› kÕúsTT Hêj·T≈£î\T bÕ˝§Zqø£ nuÛÑ´s¡Tú˝Ò ‘·eT eT<䛑·T <ës¡T\‘√ Á|ü#êsêìï #˚|ü{≤ºs¡T. »&ûŒ{°d”, m+|”{° mìïø£˝À¢ õ˝≤¢kÕúsTT. sêÁwüºkÕúsTT Hêj·T≈£î\‘√ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nìï bÕغ\T Á|üD≤[ø£qT dæ<äΔ+ #˚XÊs¡T. á mìïø£\ $»j·÷ìï ã{Ϻ sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘·eT ‘·eT ¬>\T|ü⁄, z≥eTT\T Ä<Ûäs¡|ü&ç ñ+&É&É+‘√ Á>±e÷\˝ÀH˚ Hêj·T≈£î\T ‹wüºy˚XÊs¡T. eP´Vü≤\T Á|ü‹eP´Vü≤\T |üqTï‘·÷ ˇø£]ì eT+∫ ˇø£s¡T Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T.

ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À

eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\πø.. #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T $TqVü‰.. n+‘·{≤ Á|üXÊ+‘·+.. $»j·Tyê&É˝À ù|s¡T¢ >∑\¢+‘·T ù|s¡T¢ ˝Òø£b˛‘˚ @MT #˚j·T˝Ò+ : s¡e÷ø±+‘Y ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘=* düeTs¡+.. düs¡«Á‘ê.. eTT쇪b˛*+>¥μ dü+<ä&ç..#Ó<äTs¡TeT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T $TqVü‰ n+‘·{≤ Á|üXÊ+‘·+>± b˛*+>¥ kÕ>∑T‘√+~. 10 ø±s=Œπswüq¢ ˝ÀqT, 145 eTTìdæbÕ*{° ˝À¢qT b˛*+>¥C≤‘·s¡ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. 3959 yês¡T¶\˝ÀqT.. 513 &ç$»q¢ ˝ÀqT ‘=\T‘· eT+<äø=&ç>± kÕ–q|üŒ{Ïø° 10>∑+≥\ ‘·sê«‘· nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ #·Ts¡T≈£î>± kÕ–+~. yÓTT‘·Ô+ 21,207eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç~˝≤ ñ+&É>± eTTìdæ bÕ*{°\T, ø±s=Œπswüq¢≈£î 2010,ôdô|º+ãsY˝À bÕ\ø£ eT+&Éfi¯¢ ø±\|ü]$T‹ eTT–dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eTTìdæ bÕ*{°˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 3990 yês¡T¶\T+&É>±.. 39 yês¡T¶˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\T @ø£Á^eeTj·÷´s¡T. $T–*q 3959 yês¡T¶˝À¢ 17,795eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñHêïs¡T. n˝≤π> 10 ø±s=Œπswüq¢˝À 513 &ç$»q¢≈£î >±qT 3,343eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î.. Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î õ˝≤¢\ yêØ>± qyÓ÷<Ó’q b˛*+>¥ düs¡[ Ç˝≤ ñ+~. $»j·Tq>∑s¡+˝À 31XÊ‘·+, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe]˝À 26XÊ‘·+, |ü•ÃeT>√<ëe]˝À 33XÊ‘·+, ø£ècÕíõ˝≤¢˝À 45XÊ‘·+, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À 42XÊ‘·+, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À 55XÊ‘·+, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À 33XÊ‘·+, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À 33XÊ‘·+, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À 40XÊ‘·+, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À 40XÊ‘·+, ø£&É|ü õ˝≤¢˝À 34XÊ‘·+, es¡+>∑˝Ÿ˝À 35XÊ‘·+, q˝§Z+&É˝À 37XÊ‘·+, s¡+>±¬s&綽À 45XÊ‘·+, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY 41XÊ‘·+, ìC≤e÷u≤<é

˝Òq+<äTq 13e yês¡T¶˝Àì Äضy√ eqC≤<˚$ì ô|òTsêyé #˚XÊs¡T. z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ ñHêï z≥TVü≤≈£îÿ m+<äT≈£î ø£*Œ+#ês¡ì nHêïs¡T. Ç+<äT≈£î düŒ+~+∫q Äضy√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, qe+ãsY, &çôd+ãsY, »qe] HÓ\˝À¢ b˛*+>¥ ã÷‘Y\ e<ä› z≥s¡T *düTº @sêŒ≥T #˚XÊeTì, e´øÏÔ>∑‘·+>± yês¡T #·÷düTø√ø£b˛e&É+e˝Ò¢ á |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äHêïs¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ z≥s¡T¢ z≥T $ìjÓ÷–+#·Tø√ø£b˛sTTHê kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·TÃqì nHêïs¡T. bòÕs¡+-6qT ÄHé˝…’Hé <ë«sê |üP]Ô#˚dæ z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ b˛*+>¥ düs¡[ì Äضy√ ø±sê´\j·T+˝À yÓuŸø±dæº+>¥ <ë«sê mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+#ês¡T.

z≥s¡T¢ Äs√|æ+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\‘√ yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. b˛*+>¥ ì*∫+~. --q˝§Z+&É õ˝≤¢ uÛÑTeq–]˝Àì ˇø£ b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› nuÛÑ´]Δ qT+&ç kıeTTàkÕ«BÛq+ -->∑T+≥÷s¡T. πs|ü˝…¢ 16e yês¡T¶˝À MT&çj·÷ô|’ {°&û|” H˚‘·\ <Ís¡®q´+. b˛*+>¥qT ∫Árø£]düTÔqï MT&çj·÷ ãè+<ëìï n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. --$»j·Tyê&É˝Àì |ü\T yês¡T¶˝À¢ z≥s¡¢ ù|s¡T¢ >∑\¢+‘·T.. ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚dæq z≥s¡T¢.. $»j·Tyê&É˝À yÓTT‘·Ô+ 4y˚\ z≥T¢ >∑\¢+‘Ó’q≥Tº yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT. n~Ûø±s¡T\ rs¡Tô|’ z≥s¡T¢ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. b˛*+>¥ ùdºwüq¢ e<ä› Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. 9, 21, 32_ yês¡T¶˝À¢ z≥T¢ >∑\¢+‘·sTTq≥Tº $qek˛Ô+~. z≥s¡T ø±s¡T¶\Tqï|üŒ{Ïø° C≤_‘ê˝À ˝Òeì Äs√|üD.. --es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ |üs¡ø±\ 21e yês¡T¶˝À &ÉãT“\T |ü+#·T‘·THêïs¡qï Äs√|üD\ô|’ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ dü+‘√wt¬s&ç¶ì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. -->∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ qs¡‡sêe⁄ù|≥˝Àì 12e yês¡T¶˝À z≥s¡¢≈£î Á|ü˝ÀuÛ≤\T.. n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T --n~˝≤u≤<é õ˝≤¢ eT+∫sê´\˝Àì b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› |òüTs¡¸D --‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ eT+&Éù|≥˝Àì 7e yês¡T¶˝À n~Ûø±]ô|’ m<äTs¡T ‹]–q eè<äTΔsê\T.. |òü˝≤Hê yê]øÏ z≥T y˚j·÷\ì n~Ûø±] dü÷∫+#·&É+‘√ eè<äT›sê\T ÄÁ>∑Væ≤+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. --n~˝≤u≤<é 19e yês¡T¶˝À z≥T¢ >∑\¢+‘·T --sêeT>∑T+&É+˝À z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îqï k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD

Á|üXÊ+‘·+>± b˛*+>¥ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝Àì Hê\T>∑T eTTì‡bÕ*{°˝À¢ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ìC≤e÷u≤<é, Äs¡÷àsY, uÀ<ÛäHé, ø±e÷¬s&ç¶ eTTì‡bÕ*{°\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ es¡≈£î ìC≤e÷u≤<é ø±s=ŒπswüHé mìïø£˝À¢ 24.69 b˛*+>¥ XÊ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. Äs¡÷àsY˝À 35, uÀ<ÛäHé˝À 34, ø±e÷¬s&綽À 33 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. Á|ü‹ ¬s+&ÉT >∑+≥\ø√kÕ] n~Ûø±s¡T\T b˛*+>¥ düs¡[ì $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é˝À ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î 11 XÊ‘·+, Äs¡÷àsY˝À 15 XÊ‘·+, uÀ<ÛäHé˝À 17 XÊ‘·+, ø±e÷¬s&綽À 16 XÊ‘·+ b˛*+>¥ »]–+~. ñ<äj·T+ 9 qT+∫ 11 >∑+≥\ eT<Ûä´˝À b˛*+>¥ XÊ‘·+ ¬s{Ϻ+|ü⁄ nsTT´+~. ìC≤e÷u≤<é˝Àì $T]à ø£+bÂ+&é˝À õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. b˛©dt˝…’Hé˝À |”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT, myÓTੇ &ç.lìyêdt ‘·q z≥TqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝Àì 50 &ç$»q¢˝À ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\πø b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+˝Àì ãdüe‘ês¡ø£ q>∑s¡+˝À ø=~›ùd|ü⁄ áMm+\T yÓTTsêsTT+#êsTT. ìC≤e÷u≤<é˝Àì 15e &ç$»Hé˝À b˛*+>¥ @C…+≥T¢ ô|qTï\T yê&Ésê<äì nø£ÿ&ç mìïø£\ n~Ûø±] ø=‘·Ô ìã+<Ûäq\T ô|≥º&É+‘√ nuÛÑ´]ú uÛÑs¡Ô lXË’\+ ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ z≥s¡¢ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT m+&É rÁe+>± ñ+&É≥+‘√ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ cÕ$Tj·÷Hê\T, ‘ê>∑T˙{Ï edü‘·T\T, yÓT&çø£˝Ÿ dæã“+~ì n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ês¡T.

|ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝À¢ eT+<äø=&ç>± b˛*+>¥ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ eT+<äø=&ç>± kÕ>∑T‘√+~. õ˝≤¢˝Àì Äs¡T eTTì‡bÕ©º˝À¢ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ es¡≈£î πøe\+ 26.19 XÊ‘·+ b˛*+>¥ e÷Á‘·y˚T qyÓ÷<Ó’+~. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± Äs¡T eTTì‡bÕ©º\ |ü]~Û˝Àì 189 yês¡T¶\≈£î >±qT 188 yês¡T¶\≈£î ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\ qT+&ç b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. yÓTT<ä≥ b˛*+>¥ ô|<ä› m‘·TÔq »]–q|üŒ{Ïø° |ü~ >∑+≥\ ‘·sê«‘· eT+<äø=&ç>± kÕ>∑T‘√+~. õ˝≤¢≈£î n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î Ä~˝≤u≤<é˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ es¡≈£î 24 XÊ‘·+, u…\¢+ô|*¢ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝À 34, u…’+kÕ˝À 25.03 XÊ‘·+, ìs¡à˝Ÿ˝À 19.19, eT+∫sê´\˝À 24.59, ø±>∑CŸq>∑sY˝À 29.56 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. á mìïø£˝À¢ nìï Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\‘√ bÕ≥T dü«‘·+Á‘·T\T uÛ≤ØkÕúsTT>± b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. á mìïø£˝qT nìï sê»ø°j·T bÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüTø=ì Á|ü#êsêìï ñ<Ûäè‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. b˛*+>¥ eT+<äø=&ç>± kÕ>∑&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. m+&É rÁe‘· ô|s¡>∑&É+, z≥s¡¢˝À ø=+‘·y˚Ts¡ ìsêX¯ø£Ô‘· #√≥T #˚düTø√e&É+‘√ b˛*+>¥ eT+<äø=&ç>± kÕ>∑&ÜìøÏ ø±s¡D≤\ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ es¡≈£î b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&ÉT >∑+≥\ ‘·sê«‘· b˛*+>¥ XÊ‘·+ ô|s¡>∑e#·Ãì |ü\Te⁄s¡T ÄXÊuÛ≤yêìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT $&É‘·\˝À z≥sY dæ¢|t\T n+<äø£ õ˝≤¢˝À s¡÷.1.63 ø√≥¢ kÕ«BÛq+ »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T Çã“+<äT\T |ü&çq z≥s¡T¢

z≥T $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Òø£b˛sTTq e+<ä˝≤~ eT+~ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): n~Ûø±s¡T\ ‘=+<äs¡bÕ≥T ìs¡íj·÷\‘√ õ˝≤¢˝Àì Hê\T>∑T eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝À z≥s¡T¢ nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT ìC≤e÷u≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé‘√bÕ≥T, Äs¡÷àsY, uÀ<ÛäHé, ø±e÷¬s&ç¶ eTTì‡bÕ*{°\≈£î mìïø£\T »]>±sTT. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T z≥sY dæ¢|t\T |ü+#·&ÜìøÏ >∑‘· yês¡+ s√E\T>± Á|ü‹ Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ Á|üj·T‹ï+∫Hê n~Ûø±s¡T\T yê]ì n&ÉT¶≈£îì dæ¢|t\ |ü+|æD°ì ì*|æy˚XÊs¡T. eTTK´+>± Á|üuÛÑT‘·«y˚T mìïø£\ dæã“+~‘√ Á|ü‹ Ç+{Ï+{Ïø° z≥sY dæ¢|t\qT n+<äCÒkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø° 30 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T z≥sY dæ¢|t\T n+<ësTT. $T>∑‘ê 70 XÊ‘·+ eT+~ z≥s¡¢≈£î dæ¢|t\T n+<äø£, ‘·eT≈£î ñqï >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\˝À ˇø£ <ëìì b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ rdüT≈£îe∫ÃHê n~Ûø±s¡T\T nuÛÑ´+‘·s¡+ ‘Ó*|æ |ü+|æ+∫ y˚j·T&É+‘√ ìsêX¯≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T b˛*+>¥ πø+Á<ë\ düMT|ü+˝À ‘·eT‘·eT nqT#·s¡T\‘√ z≥sY dæ¢|t\qT sêsTT+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü z≥sY C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ìsêX¯‘√ yÓqT~]>±s¡T. 50 &ç$»q¢\˝Àì nH˚ø£ #√≥¢ n+‘·≈£îeTT+<äTqï e+<ä˝≤~ z≥s¡T¢ Ç‘·s¡ &ç$»q¢≈£î e÷s¡&É+‘√ mø£ÿ&É z≥T y˚j·÷˝À ‘Ó*j·Tø£ HêHê Çø£ÿ≥¢≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë\ b˛©düT\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£ºsY, md”Œ\T b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT |ü]o*+#ês¡T.

Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\qT |üø£&É“+B>±, düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√bÕ≥T mìïø£\ ìj·÷e÷e[ì |üø£&É“+B>± neT\T #˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ nìï #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. mìïø£\˝À Á|ü»\T dü«#·Ã>±, ìs¡“¤j·T+>± z≥T y˚j·T&É+‘√bÕ≥T mìïø£\ Á|ües¡Ôq ìj·÷e÷e[ì ñ\¢+|òæT+#·≈£î+&Ü ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~. õ˝≤¢˝À mìïø£\ Á|ües¡Ôq ìj·÷e÷e[øÏ $s¡T<äΔ+>± s¡yêD≤ #˚düTÔqï 1 ø√{Ï, 33 \ø£å\ 26 y˚\ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ õ˝≤¢ n~Ûø±] nVü≤à<éu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± \ø£åqs¡ $\Te #˚ùd 3 øÏ˝À\ yÓ+&ç, 37,880 eT<ä´+ d”kÕ\qT, 11 yêVü≤Hê\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. m¬ø’‡CŸ XÊK 1266 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ 175 eT+~ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 492 eT<ä´+ u…≥Tº cÕ|ü⁄\qT eT÷dæy˚j·T&É+‘√bÕ≥T mìïø£\ ìj·÷e÷e[ì ñ\¢+|òæT+#·≈£î+&Ü bÕ¢sTT+>¥kÕ«&é ãè+<ë\T, b˛©düT\‘√ >∑{Ϻ ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚XÊeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝Àì Äs¡T |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 145 yês¡T¶\˝À ñqï 192 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\≈£î b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ 192 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À @sêŒ≥T #˚dæq yÓuŸ ¬øyÓTsê\qT ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT $TqVü‰ düeTs¡Δe+‘·+>± |üì#˚XÊj·Tì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 30 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): »&ûŒ{°d”, m+|”{° mìïø£\T ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ mìïø£\ dü+|òüT+ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ n+<äs¡÷ }|æ] |”æ\TÃ≈£îHêïs¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ •ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î m˝≤+{Ï Á|üø£≥q sêø£b˛&É+‘√ nìï sê»ø°j·T bÕغ\˝À ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. @Á|æ˝Ÿ 6, 11 ‘˚B˝À¢ ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± õ˝≤¢˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ sêÁwüº mìïø£\ ø£$TwüqsY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. õ˝≤¢˝À ◊<äT ¬syÓq÷´ &ç$»qT¢ ñ+&É>± @Á|æ˝Ÿ 6e ‘˚Bq eT+∫sê´\, ÄdæbòÕu≤<é &ç$»q¢˝À »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T »s¡>∑THêïsTT. 11e ‘˚Bq Ä~˝≤u≤<é, ñ‘·÷ïsY, ìs¡à˝Ÿ, &ç$»q¢˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. õ˝≤¢˝À 52 »&ûŒ{°d” kÕúHê\T ñ+&É>± 636 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡>∑THêïsTT. »&ûŒ{°d” mìïø£˝À¢ 269 eT+~ ã]˝À ñ+&É>± m+|”{° mìïø£\ ã]˝À 2,644 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À eT+∫sê´\ &ç$»Hé˝Àì 12 eT+&É˝≤\T, ÄdæbòÕu≤<é &ç$»Hé˝Àì 9 eT+&É˝≤˝À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± ¬s+&Ée $&É‘·˝À Ä~˝≤u≤<é &ç$»Hé˝Àì 10 eT+&É˝≤\T, ñ≥÷ïsY &ç$»Hé˝Àì 8 eT+&É˝≤\T, ìs¡à˝Ÿ &ç$»Hé 13 eT+&É˝≤˝À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûsê] nVü≤à<éu≤ãT Á|üø£{Ï+#ês¡T. mìïø£\ |òü*‘ê\T y˚T 7e ‘˚B ‘·sê«‘· Á|üø£{Ï+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. »&ûŒ{°d”, m+|”{°|” mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ mìïø£\ ø£$TwüHé ‘˚B\qT Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ìs¡«Vü≤Dô|’ HÓ\ø=qï ñ‘·ÿ+sƒ¡≈£î ‘Ós¡ |ü&ç+~.

Edited, Printed, Published and owned by godishala somaiah, On BeHalf Akshara Publications Published from H.No - 15-76, Medipalli, Ghatkesar, Rangareddy Dist, AP. Printed at sri Sesha sai Printers, IDA, Balanagar, Hyderabad. Editor Godishala Somaiah Email; nhnews36@gmail.com, P.No - 9347445050, 040-27200666 RNI NO: APTEL/2012/45237

Namasthe hyderabad news paper 31 03 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you