Page 1

www.namasthehyderabad.net

Ä~yês¡+, 30 e÷]Ã, 2014

m&ç≥sY : >=&çXÊ\ k˛eTj·T´ s¡+>±¬s&ç¶ dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 318

ù|J\T : 4 yÓ\ : s¡÷. 3

Circulated to Rangareddy, Hyderabad, Adilabad, Karimnagar, Khammam, Mahboobnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad, Warangal,

sêVüQ˝Ÿ, k˛ìj·÷\‘√

{°&û|” ù|<ä\ bÕغ Á|ü#ês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): $XÊ«dü|òü÷‘·Tø±ìøÏ |üsê´j·T|ü<ä+ ¬ødæÄsY nì ‘Ó\+>±D≤ ø±+Á¬>dt mìïø£\ Á|ü#ês¡ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬ødæÄsY Vü‰MTô|’ <ä[‘·T\T, yÓTÆHê]{°\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ì ø±yê\ì ¬ødæÄsY ø£\\T ø£+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D≤˝À @s¡Œ&˚~ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚T qì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À sêVüQ˝Ÿ, k˛ìj·÷ bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. KeTà+, q˝§Z+&É, n~˝≤u≤<é, ø£Ø+q>∑sY, dæøÏ+Á<ëu≤<é, yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À¢ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À <=s¡\≈£î.. <ä[‘·T\≈£î eT<Ûä´ m|ü⁄Œ&É÷ b˛sê≥y˚Tqì nHêïs¡T.

{°ÄsYmdtqT ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘Ó\T>∑T C≤‹ Ä‘·à>ös¡yêìï q\T~X¯˝≤ #ê{Ïq >=|üŒ Hêj·T≈£î&ÉT q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ nì {°&û|” n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ø=ìj·÷&Üs¡T. {°&û|” 33e Ä$sꓤe ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T Ä bÕغ sêÁwüº ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ |òüTq+>± »]>±sTT. bÕغ C…+&ÜqT {°&û|” n~ÛH˚‘· m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À y˚˝≤~ eT+~ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§Zì {°&û|” e´ekÕú|ü≈£î&ÉT m˙ºÄsYqT H˚‘·\T >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ #·+Á<äu≤ãT m˙ºÄsY |òü÷{Ÿ

e<ä› |üP\e÷\\T y˚dæ ÁX¯<ëΔ+»* |òüT{Ï+#ês¡T. bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·\T ‘·\kÕì lìyêdtj·÷<äyé, $T<˚› sêe÷sêe⁄, s¡eTD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ #·+Á<äu≤ãT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {°&û|” ù|<ä\ bÕغ nì, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\≈£î sê»ø°j·T+>± neø±XÊ\T ø£*Œ+∫+~ ≈£L&Ü {°&û|” j˚Tqì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt yÓ÷kÕ\qT m+&É>∑&ÉT‘·÷ bÕغ kÕú|æ+∫q 9 HÓ\˝À¢H˚ {°&û|”ì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq |òüTq‘· m˙ºÄsY<˚qì ø=ìj·÷&Üs¡T. ‘Ó\T>∑TC≤‹ Ä‘·à>ös¡e+ ø√dü+ nX¯]ïwü\T ≈£L&Ü ø£èwæ #˚dæ+~ m˙ºÄsY nì nHêïs¡T.

|üfÒ˝Ÿ, |ü{≤«Ø e´edüú\qT s¡<äT›, eT+&É\ e´edüúqT @sêŒ≥T e+{ÏøÏ sêe÷sêe⁄ |òüTq‘˚qì nHêïs¡T. ù|<ä\ dü+πøåeT+ ø√dü+ nH˚ø£ ø=‘·Ô ø±s¡´Áø£e÷\ s¡÷|ü•*Œ ≈£L&Ü m˙ºÄπsqì Äj·Tq nHêïs¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\T>∑TC≤‹ $∫äqï+ ø√dü+ sêÁwüº $uÛÑ»qqT #˚|ü{Ϻ+<äì, nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î düeT Hê´j·T+ #˚j·T&É+˝À ø±+Á¬>dt $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. m˙ºÄsY ÄX¯j·T kÕ<Ûäq ø√dü+ ‹]– {°&û|”ì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘Ó#˚à >∑Ts¡T‘·s¡ u≤<Ûä´‘· bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\πø ñ+<äì #·+Á<äu≤ãT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

m+|”>± b˛{°

ª{°μ˝Àq÷ ãdüT‡ j·÷Á‘·! #˚j·÷\ì ñ+~! ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘Ó\+>±D≤ ø±+Á¬>dt mìïø£\ Á|ü#ês¡ ø£$T{° X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ >±+BÛuÛÑeHé˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. á düe÷y˚X¯+˝À ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, ‘Ó\+>±D≤ ø±+Á¬>dt sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´, myÓTੇ wü;“sY n©, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á düe÷y˚X¯+˝À |ü\T ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.‘Ó\+>±D≤˝Àq÷ ãdüT‡ j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ê\ì {Ï.ø±+Á¬>dt ìs¡ísTT+∫+~. n+‘˚>±ø£ ø£fi≤ãè+<ë\‘√ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì, m◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ‘√qT, m◊dædæ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ‘√qT Á|ü‘˚´ø£ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø£$T{° ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. md”‡, mdt{Ï düuŸbÕ¢Hé≈£î Á|ü#ês¡+˝À ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\ì ìs¡ísTT+∫+~. kÕe÷õø£ Hê´j·÷ìøÏ.. kÕe÷õø£ Hê´j·÷ìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì {Ï.ø±+Á¬>dt Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. _dæ\≈£î m≈£îÿe d”≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì, n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´ nHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ‘·eT≈£î ◊mHé{Ïj·TTdæ H˚‘·\≈£î neø±X¯+ Çyê«\ì ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bıHêï\ e÷{≤¢&Üs¡T. {Ϭøÿ≥T¢ Çyê«\ì >±+BÛuÛÑeHé e<ä› X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ø=+<äs¡T

_C…|æ, {Ï&ç|æ\ eT<Ûä´

≈£î~]q bı‘·TÔ - |òü*+∫q »e<˚ø£sY eT+Á‘ê+>∑+

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): e#˚à kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ\T bı‘·TÔ‘√ mìïø£\ ã]˝ÀøÏ yÓfi¯flqTHêïsTT. d”e÷+Á<Ûä ‘Ó\+>±D sêÁcÕº\˝À Ä bÕغ\T ø£*dæ b˛{° #˚kÕÔsTT. <ë<ë|ü⁄>± yês¡+ s√E\T>± á ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï bı‘·TÔ #·s¡Ã\T _C…|æ C≤rj·T Hêj·T≈£î&ÉT Á|üø±wt »e<˚ø£sY #=s¡e‘√ eTT–dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT‘√ _C…|æ H˚‘· »e<˚ø£sY X¯óÁø£yês¡+ <ë<ë|ü⁄ >∑+≥qïs¡ ùd|ü⁄ @ø±+‘·+>± #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. á #·s¡Ã˝À¢ ø°\ø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±D˝À 35 qT+&ç 40kÕúHê\qT Ç#˚Ã+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ n+^ø£]+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. 17 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê˝À¢ 7 $T>∑‘ê... 2˝À

+

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsê u≤<é q÷´dt): m+|”>± b˛{° #˚j·÷\ì ñ+~.. nì q≥T&ÉT u≤ã÷yÓ÷Vü≤Hé nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚K sYsêe⁄‘√ X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ q≥T&ÉT u≤ã÷yÓ÷Vü≤Hé uÛÒ{° nj·÷´s¡T. ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\T.. ‘·q #˚]ø£ô|’ ¬ødæÄsY‘√ $T>∑‘ê... 2˝À

M&ÉqTqï $y˚ø˘! πød”ÄsY‘√ $uÛÒ<ë\T? bÕغ ìs¡íj·÷\ô|’ ndü+‘·è|æÔ kı+‘·>∑÷{ÏøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î düHêïVü‰\T! ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): {°ÄsYmdt˝À ndüeTà‹ ôd>∑\T s¡>∑T\T‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+<äTe˝Ò¢ Ä bÕØºì ˇø=ÿø£ÿs¡T M&ÉT‘·Tqï≥Tº düe÷#ê s¡+. ‘êC≤>± ô|<ä›|ü*¢ m+|” $y˚ø˘ bÕغì M&˚+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚ düT≈£î+≥Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. kı+‘· >∑÷{ÏøÏ #˚πs+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düT ≈£î+≥Tqï≥Tº Äj·Tq düìïVæ≤‘· e sêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. {°ÄsYmdt bÕ Øº rdüT≈£î+≥Tqï @ø£ |üø£å ìs¡íj·÷ \ô|’ $y˚ø˘ rÁe ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï≥Tº uÛ§>∑{≤º. ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ\ n+X¯+, <ä[‘· d”m+ô|’ H√s¡TyÓT<ä|üø£b˛e&Üìï Äj·Tq rÁe+>± Äπøå|ædüTÔqï≥Tº Äj·Tq düìïVæ≤‘· esêZ\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒfÒ \ø£å´+>± ø±+Á¬>dt bÕغ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&çq nq+‘·s¡+ {°ÄsYmdt rdüT≈£î+≥Tqï ìs¡íj·÷\T bÕغ˝Àì ø=+<ä] Hêj·T≈£î\≈£î @e÷Á‘·+ s¡T∫+#·&É+˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ $y˚ø˘ bÕغ ìs¡íj·÷\ô|’ ndü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚dæq≥Tº ‘Ó*dæ+~. bÕغ rdüT≈£î+≥Tqï ìs¡íj·÷\ ø±s¡D+>±H˚ $y˚ø˘ bÕغì M&˚+<äT≈£î $T>∑‘ê... 2˝À

ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ U≤j·T+? - #·s¡Ã≈£î &Ûç©¢ yÓfi¯ó‘·Tqï ¬ø¬ø - kÕúìø£ b˛s¡T eTT–kÕπø düŒwüº‘· Çyê«\ì jÓ÷∫düTÔqï {ÏÄsYmdt

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): e#˚à mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ\T ˝Ò≈£î+&Ü ˇ+≥]>± b˛{° #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ ‘·q Á|üø£≥qqT |ü⁄q'düMTøÏådüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ø±+Á¬>dt $T>∑‘ê... 2˝À

+


2

s¡+>±¬s&ç¶

Ä~yês¡+, 30 e÷]Ã, 2014

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·‘·s¡TyêsTT..

m+|”>± b˛{°

#˚j·÷\ì ñ+~!

e÷{≤¢&çq≥Tº ‘Ó*dæ+~. uÛÒ{° nq+‘·s¡+ yÓ\T|ü\≈£î e∫Ãq u≤ã÷yÓ÷Vü≤Hé MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ¬ødæÄsYqT eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>±H˚ ø£\TdüT≈£îHêï qì, m˝≤+{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· ˝Ò<äì nHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ ‘êqT mø£ÿ&ç qT+&ç b˛{° #˚j·TqTqï~ e÷Á‘·+ #Ó|üŒC≤\qì <ë≥y˚XÊs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ+‘˚q+≥÷ ≈£î¢|üÔ+>± e÷{≤¢&ç nø£ÿ&ç ìÁwüÿ$T+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± {°&û|” düuÛÑ´‘ê«ìøÏ, bÕغ |ü<äe⁄\≈£î á HÓ\ 23q u≤ã÷yÓ÷Vü≤Hé sêJHêe÷ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

{°ÄsYmdtqT

_C…|æ, {Ï&ç|æ\ eT<Ûä´

≈£î~]q bı‘·TÔ Ç|üŒ{Ϭø’Hê ãT~Δ edüTÔ+<ë? kÕúHê\qT ÇkÕÔeTì {Ï&ç|æ Á|ü‹bÕ~+∫+~. d”e÷+Á<Ûä˝À 10 XÊdüqdüuÛÑ, 3 ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T¢ πø{≤sTTkÕÔeTì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. nsTT‘˚ uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ ‘Ó\+>±D˝À 45 XÊdüqdüuÛÑ, 9˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\T ø±yê\ì &çe÷+&é#˚k˛Ô+~. d”e÷+Á<Ûä˝À ≈£L&Ü 15 XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\‘√ bÕ≥T Hê\T>∑T ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\qT πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚k˛Ô+~. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D _C…|æ H˚‘·\T ‘êeTT n&ç–qqï d”≥T¢ ÇùdÔH˚ bı‘·TÔ≈£î yÓfi¯<ëeTì, ˝Ò<ä+fÒ ˇ+≥]>± b˛<ëeTì Á|üø±wt »e<˚ø£sY≈£î düŒwüº+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ C≤rj·T sê»ø°j·÷\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì yÓ÷&û Á|ü<Ûëì ø±yê\+fÒ ø=ìï düs¡T›u≤≥T¢ #˚düTø√yê\ì »e<˚ø£sY ‘Ó\+>±D _C…|æ H˚‘·\≈£î q#·ÃC…|æŒq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. bÕغ C≤rj·T Hêj·Tø£‘·«+ Ä<˚X¯+ y˚Ts¡πø ‘êqT Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq≥T¢ Äj·Tq sêÁwüº H˚‘·\≈£î düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D˝À 75, d”e÷+Á<Ûä˝À 30 nôd+;¢ kÕúHê\T ø±yê\ì ‘=\T‘· &çe÷+&é #˚dæq _C…|æ Áø£eT+>± ‘·>∑TZ‘·÷ e∫Ã+~. ‘Ó\+>±D˝À 12 ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T¢, d”e÷+Á<Ûä˝À 6 d”≥T¢qT πø{≤sTT+#ê\ì _C…|æ &çe÷+&é #˚dæ+~. Bìô|’ Çs¡TbÕغ\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ ≈£î<äs¡<˚eTqqï nqTe÷Hê\T ≈£L&Ü e´ø£ÔeTj·÷´sTT. ∫es¡≈£î bÕغ C≤rj·T Hêj·T≈£î\T CÀø£´+ #˚düT≈£îì bı‘·TÔ\ô|’ sêJ ≈£î~sêÃs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ Hêj·T≈£î\T düè»Hê#Í<ä] |ü\TkÕs¡T¢ _C…|æ Hêj·T≈£î\‘√ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. nsTT‘˚ |ü]cÕÿs¡+ \_Û+#·˝Ò<äT. ∫es¡≈£î C≤rj·T Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT CÀø£´+ #˚düT≈£îì ñ>±~˝À>± bı‘·TÔô|’ #·s¡Ã\T eTT–+#ê\ì sêÁwüº Hêj·T≈£î\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. B+‘√ nìyês¡´+>± _C…|æ Hêj·T≈£î\T bı‘·TÔ≈£î n+^ø£]+#·&É+‘√ bÕ≥T ˇø£ yÓT≥Tº ~– d”≥¢ dü+K´qT ‘·–Z+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. @~ @yÓTÆHê Ç<ä›] eT<Ûä´ bı‘·TÔ Á|üø£≥q ñ>±~ Hê&ÉT yÓ\Te&˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT.

M&ÉqTqï $y˚ø˘! ª|ü⁄s¡μb˛*+>¥≈£î dæ<äΔ+!

dæ<äΔyÓTÆq≥Tº düe÷#ês¡+. {°ÄsYmdt rdüT≈£î+≥Tqï ìs¡íj·÷\T ‘·q kı+‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ Hê´j·T+ #˚≈£LπsÃ˝≤˝Òeqï n_ÛÁbÕj·÷\qT ‘·q nqT#·s¡T\‘√ yêb˛sTTq≥Tº $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. Á|ü<Ûëq+>± ‘·q k˛<äs¡T&ÉT $H√<äT≈£î d”≥T πø{≤sTT+|ü⁄ $wüj·T+˝À ø=+‘· >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=qï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á $wüj·÷ìï bÕغ H˚‘·\≈£î ôd’‘·+ $e]+∫q≥Tº $ìøÏ&ç. $H√<é #Óq÷ïs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ d”≥TqT Ä•düTÔHêï,. Äj·Tq≈£î u…\¢+|ü*¢ {Ϭø{ŸqT Ç#˚Ã+<äT≈£î n~ÛH˚‘· πød”ÄsY düTeTTK‘· e´ø£Ô+ #˚dæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ $y˚ø˘ bÕغ |ü≥¢ ø=+‘· ndü+‘·è|æÔ <Û√s¡DÏ yÓ\¢&ç+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. B+‘√bÕ≥T sêqTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt ˇ+≥] b˛s¡T≈£î dæ<äΔ+ ø±e&É+ ≈£L&Ü ˇø£ ø±s¡DyÓTÆ‘˚, ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√ø£b˛e&É+ |ü≥¢ ≈£L&Ü ndü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚dæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. bı‘·TÔ\ e´eVü‰s¡+ô|’ {°ÄsYmdt ìs¡íj·T+ $y˚ø˘≈£î @ e÷Á‘·+ s¡T∫+#·&É+ ˝Ò<äH˚ yê<äq\T $ì|ædüTÔHêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À $y˚ø˘ {°ÄsYmdtqT M&ÉT‘·THêïs¡H˚ n+X¯+ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. Hê{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒfÒ \ø£å´+>± |üì#˚düTÔqï {°ÄsYmdt˝À #˚]q $y˚ø˘ Ä ‘·s¡Tyê‘· sêÁwüº @sêŒ≥T |üP]Ô ø±e&É+‘√ bÕغ˝À rdüT≈£îH˚ $<Ûëq |üs¡yÓTÆq ìs¡íj·÷˝À¢ H˚‘·\ ndü+‘·è|æÔøÏ ø±s¡DeTe⁄‘·THêïj·TH˚ yê<äq\T $ì|ædüTÔHêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ìqï{Ï es¡≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À ‘=* eTTK´eT+Á‹ <ä[‘·T&˚qqï $<ÛëHêìøÏ ôd’‘·+ {°ÄsYmdt dü«dæÔ |ü*øÏq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ bÕغì M&Ü\ì jÓ÷∫düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. ‹]– kı+‘·>∑÷{ÏøÏ #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î $y˚ø˘ ‘·q e+‘·T Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥Tº $ìøÏ&ç. õ. yÓ+ø£≥kÕ«$T ≈£î≥T+ã+ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü≥¢ Ms¡ $<Û˚j·T‘·qT Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ $y˚ø˘ k˛<äs¡T\T ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düT≈£î+≥Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. BìøÏ ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T ≈£L&Ü kÕqT≈£L\+>± e´ø£Ô+ #˚dæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ìqï{Ï es¡≈£î {°ÄsYmdt˝À ÁøÏj·÷o\ø£+>± e´eVü≤]+∫q $y˚ø˘ Çø£ Ä bÕغì M&ÉT‘·THêïs¡H˚ yês¡Ô\T {°ÄsYmdt esêZ\qT ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T]#˚düTÔHêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘·‘√ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT |üsê´j·÷\T $y˚ø˘ eT+‘·Hê\T »]|æq≥Tº ‘Ó*dæ+~. ‘êC≤>± X¯óÁø£yês¡+ πød”ÄsY‘√ eTs√kÕ] $y˚ø˘ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. Äj·Tq bÕغì M&ÉT‘·THêïs¡qï yês¡Ô\ H˚|ü<∏ä´+˝À kÕ–q á uÛÒ{° ÁbÕ<Ûëq´‘·qT dü+‘·]+#·T≈£î+~. á dü+<äs¡“¤+>± $y˚ø˘ ‘·q≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT πød”ÄsY≈£î $e]+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|ü<Ûëq+>± ‘·q k˛<äs¡T&ÉT $H√<é≈£î #Óq÷ïs¡T d”≥TqT πø{≤sTT+#·&É+‘√bÕ≥T ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ eT+∫<äqï n_ÛÁbÕj·÷ìï yÓ\¢&ç+#·q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. BìøÏ πød”ÄsY qT+∫ m˝≤+{Ï kÕqT≈£L\ dü+πø‘ê\T yÓ\Te&É˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À @+ #˚j·÷\H˚ <ëqô|’ $y˚ø˘ Ä˝À#·q˝À |ü&çq≥Tº düe÷#ês¡+. bÕغì M&Ü˝≤? e<ë› nqï n+X¯+ô|’ eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ düŒwüº‘· e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. {°ÄsYmdt ìs¡íj·÷\ô|’ $y˚πø ø±≈£î+&Ü eT]ø=+<äs¡T H˚‘·\T ≈£L&Ü ndü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~ es¡≈£î πød”ÄsY Ç∫Ãq e÷≥ Á|üø±s¡+ ø±+Á¬>dt bÕغì $©q+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Ä bÕغøÏ #Ó+~q eT+∫sê´\ myÓTà˝Ò´ bÕغì M&ç ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]q $wüj·T+ $~‘·y˚T. eT]ø=+<äs¡T H˚‘·\T ≈£L&Ü $y˚ø˘ u≤≥ |ü≥ºqTqï≥Tº düe÷#ês¡+. yÓTT‘êÔìøÏ eTTqTà+<äT {°ÄsYmdt bÕغ˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+<√qì düs¡«Á‘ê #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~.

ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt\ eT<Ûä´

bı‘·TÔ U≤j·T+? n~ÛcÕºq+ eTTK´+>± @◊dædæ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ sêÁwüº e´eVü‰sê˝À¢ CÀø£´+ #˚düT≈£îì dæ|æ◊ ‘Ó\+>±D sêÁwüº düuÛÑT´\‘√ bı‘·TÔ≈£î dæ<äΔ+ ø±yê\ì ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´qT Ä<˚•+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. B+‘√ bıHêï\ dæ|æ◊‘√ #·s¡´\ |üs¡+|üs¡\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. bı‘·TÔ\ e´eVü‰s¡+˝À &Ûç©¢ n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\T H˚s¡T>± {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY‘√ e÷{≤¢&çq≥T¢ düe÷#ês¡+. Bìô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î {ÏÄsYmdt mìïø£\ ø£$T{° ¬ø.πøX¯esêe⁄ Hêj·Tø£‘·« ãè+<ä+ &Ûç©¢ yÓfi¯ó‘·T+~. Ç+<äT˝À Vü≤Øwtsêyé, &Üø£ºsY ÁX¯eDY, $H√<é≈£îe÷sY\T ñ+&Ée#·ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ãè+<ä+ H˚s¡T>± ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+‘√ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·T+~. ø±+Á¬>dt esêZ\T á $wüj·÷ìï <ÛäèMø£]düTÔ+&É>±, ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ e÷Á‘·+ ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ ñ+&É<äì düŒwüº+ #˚k˛Ô+~. {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î&ÉT Vü≤Øwtsêe⁄, ø±+Á¬>dt bÕغ yÓTÆ+&é π>yéT Ä&ÉT‘√+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dtqT ø£\T|ü⁄≈£îì yÓfi‚fl Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì eTTì‡|ü˝Ÿ kÕúìø£ mìïø£˝À¢ z≥$T uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£îì @+ #˚j·÷˝À? bÕ\Tb˛ø£ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ‘·|ü&ÉT Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì ©ø˘\T ÇdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. nsTT‘˚ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ ø±+Á¬>dt ô|<ä›\‘√ #·]Ã+#˚+<äTπø πøπø &Ûç©¢ yÓfi¯ó‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Ç|üŒ{ÏøÏ|ü&˚ Ä $wüj·÷ìï ãj·T≥ ô|&ç‘˚ kÕúìø£ mìïø£˝À¢ <Óã“‹+{≤eTqï ñ<˚›X¯´+‘√ {ÏÄsYmdt á $wüj·÷ìï >√|ü´+>± ñ+#·T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø m+|”, myÓTà˝Ò´\qT nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚dæ yê]øÏ dü+πø‘ê\T n+~+#·&É+‘√ yês¡T Á|ü#êsêìï ôd’‘·+ eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ bı‘·Ô+fÒ nuÛÑ´s¡Tú\ qT+&ç rÁe e´‹πsø£‘· edüTÔ+<äì uÛ≤$düTÔqï >∑T˝≤; u≤dt uÛÑj·T|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. mìïø£\ Hê$TH˚wüq¢ es¡≈£î bı‘·TÔ $wüj·÷ìï s¡Vü≤dü´+>± ñ+#ê\ì ¬ødæÄsY uÛ≤$düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. n+<äTe˝Ò¢ Vü≤Øwt e+{ÏH˚‘·\‘√ bı‘·TÔ ñ+&É<äì ã\+>± #·]Ã+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‘·ï+ #˚dæq ¬ødæÄsY Äj·Tq e÷Á‘·+ ãj·T≥ |ü&É&É+ ˝Ò<äT. eTTì‡|ü˝Ÿ m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\ ‘·s¡Tyê‘· á$wüj·T+ô|’ düŒwüº‘· Çyê«\ì πødæÄsY uÛ≤$düTÔHêïs¡T. πødæÄsY ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ ñ+&É<äì, #ê˝≤ kÕs¡T¢ ≈£î+&É ã<ä›\T ø={ϺHê.. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ {ÏÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡T‘·T+<äH˚ ÄXÊuÛ≤e+‘√ ñ+~. Ç|üŒ{Ïø° ‘·eT ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]#˚ ñHêïj·T+≥÷ ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ Ç+#ÛêØ® ~–«»jYTdæ+>¥ düŒwüº+ #˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+. @~ @yÓTÆHê ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ ≈£î~πs neø±XÊ\T düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT.

n‘·´~Ûø£ z≥s¡¢–].. eT˝≤ÿCŸ–]! ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): <˚X¯+˝ÀH˚ n‹ m≈£îÿe z≥s¡T¢ ñqï ‘=* ◊<äT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ yÓTT‘·Ô+ z≥s¡¢ dü+K´.. 1,16,51,249. n‹ ‘·≈£îÿe z≥s¡T¢ ñqï ‘=* ◊<äT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ yÓTT‘·Ô+ z≥s¡¢ dü+K´ 29,53,915 e÷Á‘·y˚T. Ç~˝≤ ñ+fÒ <˚X¯+˝ÀH˚ eT˝≤ÿCŸ–] bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. n‘·´~Ûø£ z≥s¡T¢ ñqï ìjÓ÷»ø£es¡Z+>± ù|s¡T >∑&ç+∫+~. <˚X¯+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› ìjÓ÷»ø£es¡Z+>± eT˝≤ÿCŸ–] bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ì*∫+~. yÓTT‘·Ô+ 29,53,915 eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. Ä ‘·sê«‹ kÕúq+˝À ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q |òüTõj·÷u≤<é ì*∫+~. 22,63,961eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. eT÷&√ kÕúq+˝À ø£sêï≥ø£˝Àì u…+>∑fi¯Ss¡T HêsYÔ.. 22,29,063.. Hê˝ÀZ kÕúq+˝À.. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì ñqïy√˝À..21,10,388..◊<√kÕúq+˝À..&Ûç©¢˝Àì HêsYÔyÓdtº ìjÓ÷»ø£es¡Z+..20,93,922 eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. n‹ ‘·≈£îÿe.. n‹ ‘·≈£îÿe z≥s¡T¢ ñqï ìjÓ÷»ø£es¡Z+>±.. \ø£åB«|t ì*∫+~. 47,972eT+~ z≥s¡T¢ e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡T.

dü+bÕ<äø°j·T+

ñ<äj·T+ 7 qT+&ç 5>∑+≥\ es¡≈£î.. 21ø±s¡T¶˝À¢.. @<=ø£{Ï #·÷|ü+&ç.. ùd«#·Ã¤>± z≥T y˚j·T+&ç mìïø£\ ø£$TwüqsY s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ùd«#·Ã¤>±..ìs¡“¤j·T+>± z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√+&ç.. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î düs¡«+ dæ<äΔyÓTÆ+<äì sêÁwüº mìïø£\ ø£$TwüqsY s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. MT&çj·÷‘√ X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº+˝Àì 10 ø±s=Œπswüq¢≈£î, 146 eTTìdæbÕ*{°\≈£î mìïø£ »s¡>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. b˛*+>¥ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTqï~. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£ ø√dü+ 10,087 Ç$m+\qT $ìjÓ÷–düTÔHêïeTì, ø±s=ŒπswüHé mìïø£\≈£î >±qT 3,814 Ç$m+\qT dæ<äΔ+ #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. eTTìdæ bÕ*{°˝À¢ 17,864eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡ì, ø±s=Œπswüq¢˝À 3,343eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ì*#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ 67,87,000eT+~ z≥s¡T¢.. ø±s=Œπswüq¢˝Àì 25,48,000eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. eTTìdæbÕ*{°˝À¢ì 3990 yês¡T¶\≈£î, ø±s=Œπswüq¢˝Àì 513 yês¡T¶\≈£î mìïø£ »s¡>∑qTqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ ø√dü+ 6,631 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT, ø±s=ŒπswüHé mìïø£\ ø√dü+ 2,507 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊ+. düeTkÕ´‘·àø£yÓTÆq b˛*+>¥ πø+Á<ë\T>± 3,630 >∑T]Ô+#êeTì, n‹ düeTkÕ´‘·à ø£yÓTÆq πø+Á<ë\T>± 3,026 >∑T]Ô+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. yÓuŸ ø±dæº+>¥, M&çjÓ÷Á>∑|ò” rj·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚>±ø£ Á|ü‘˚´ø£+>± nã®s¡«s¡¢qT ìj·T$T+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. 4,919 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ M&çjÓ÷Á>∑|ò” rj·TqTqï≥Tº, 1656b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡¢qT ìj·T$T+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ 7,483eT+~ì n¬sdüTº #˚XÊeTì, 1,79,422 ©≥s¡¢ *ø£ÿsYqT d”CŸ #˚XÊ+. 412 yêVü≤Hê\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêï+. $$<Ûä ø±s¡D≤\ô|’ 23,519eT+~ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊ+. 2,44,101eT+~ô|’ u…’+&√esY πødüT\T ô|{≤º+. 15,766 ˝…’ôdqT‡ >∑\ Äj·TT<Ûë\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêï+. Á|ü‹ õ˝≤¢˝À ñqï b˛©düT\ ùde\qT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêï+. n<äq+>± 41eT+~ &çmdt|æ\qT, 58eT+~ ÇHéôdŒø£ºs¡¢qT ìj·T$T+#ê+. n+‘˚>±ø£ 130 bÕ¢≥÷q¢ m|æ u…{≤*j·THé b˛©düT\ ùde\qT, 16 ø£+ô|˙\ ÄsYà&é bÕsê $T\≥Ø ã\>±\ ùde\qT, Vü≤À+>±s¡T¶\T, mHédædæ\ ùde\qT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêï+. ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\ y˚Ts¡≈£î ø£s¡÷ï\Tõ˝≤¢ ãq>±q|ü*¢˝À mìïø£qT yêsTT<ë y˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. z≥s¡T ø±s¡T¶ ˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø°.. n~Ûø±]ø£+>± >∑T]Ô+∫q 21 s¡ø±\ ø±s¡T¶˝À¢ @<=ø£{Ï #·÷|æ+∫ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì z≥s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. m&ÉeT#˚‹ #·÷|ü⁄&ÉT y˚\T≈£î dæsê >∑Ts¡TÔ y˚j·÷\ì b˛*+>¥ dæã“+~øÏ, n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#êeTì #ÓbÕŒs¡T.|òü*‘ê\ yÓ\¢&çô|’ ‘êy˚TMT #Ó|üŒC≤\eTHêïs¡T. ø√s¡Tº˝À ñqï+<äTq Ä $wüj·T+ô|’ ‘êy˚T$T e÷{≤¢&ÉuÀeTì #ÓbÕŒs¡T.

Hê´j·TbÕ*ø£ mìï yÓTT{Ϻø±j·T\T y˚dæHê <äTqïb˛‘·T MT<ä yêq ≈£î]dæqfÒº ñ+{À+~ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]. ˇø£{Ï ø±<äT.. ¬s+&ÉT ø±<äT.. nH˚ø£kÕs¡T¢ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü\´+ô|’ düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ yÓTT{Ϻø±j·T\T y˚dæ+~. yÓTTqï 2õ ≈£î+uÛÑø√D+ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <äsê´|ü⁄Ô˝À Á|üuÛÑT‘·« CÀø£´+ ô|’q.. ìqï |æ&ÉTø°ÿ, _j·÷´ìø° ˇø£fÒ eT+Á‘·+ nqï≥Tº nìï+{Ïø° Ä<ÛësY ø±s¡T¶ eT+Á‘·+ »|æ+#·&É+ô|’q.. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘êC≤>± q\¢<Ûäq+ yÓ*øÏ rdüT≈£îe#˚à $wüj·T+˝À Ç˝≤ nH˚ø£ |üsê´j·÷\T yÓTT{Ϻø±j·T\T ‹Hêï Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]˝À m≥Te+{Ï e÷s¡÷Œ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. $<˚o u≤´+≈£î˝À¢ eT÷\T>∑T‘·Tqï q\¢ <ÛäHêìï yÓ*øÏ rùd+<äT≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº @sêŒ≥T #˚dæq Á|ü‘˚´ø£ <äsê´|ü⁄Ô ãè+<ëìï s¡<äT› #˚j·÷\+≥÷ ‘·q eTT+<äT≈£î e∫Ãq j·TT|æm düsêÿs¡TqT düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ rÁe kÕúsTT˝À eT+<ä*+∫+~. $<˚o u≤´+≈£î˝À¢ì q\¢<ÛäHêìï dü«<˚XÊìøÏ s¡|æŒ+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+ ø±e&É+ e˝Ò¢ ‘êeTT CÀø£´+ #˚düTø√yê*‡ e∫Ã+<äì Hê´j·TeT÷]Ô ôV≤#Ym˝Ÿ <ä‘Y H˚‘·è‘·«+˝Àì eTT>∑TZs¡T düuÛÑT´\ <Ûäsêàdüq+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düŒwüº+ #˚dæ+~. á $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆq+<äT e˝Ò¢ ‘êeTT Á|ü‘˚´ø£ <äsê´|ü⁄Ô ãè+<ëìï @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì 2011, E˝…’ 4q Ç<ä›s¡T düuÛÑT´\ <Ûäsêàdüq+ ‘·q Ä<˚XÊ˝À¢ ù|s=ÿqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. q\¢<ÛäHêìï yÓqøÏÿ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äì, ø£˙dü+ $<˚o u≤´+≈£î˝À¢ &ÉãT“ <ë#·T≈£îqï yê] ù|s¡¢qT ãj·T≥ ô|fÒº+<äT≈£î ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äì ‘êeTT uÛ≤$düTÔHêïeTì <Ûäsêàdüq+ düŒwüº+ #˚dæ+~. $<˚o u≤´+≈£î˝À¢ eT÷\T>∑T‘·Tqï q\¢ <ÛäHêìï dü«<˚XÊìøÏ s¡|æŒ+∫ Ä]úø£ e´edüú˝À Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ Ä]úø±_Ûeè~Δ eT]+‘· y˚>∑+ |ü⁄+E≈£îH˚<äì, ‘·\dü] Ä<ëj·T+ ô|]π><äì Á|üdüTÔ‘·+ #Ó*¢düTÔqï Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï πs≥T 30 XÊ‘·+ y˚Ts¡ ‘·π>Z<äì <Ûäsêàdüq+˝À düuÛÑT´\T>± ñqï Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T s¡+»Hê Á|üø±XŸ <˚XÊjYT, eT<äHé _ ˝À≈£LsY Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. πø+Á<ä+ <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHé dæ{Ÿ |üs¡´y˚ø£åD˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï <äsê´|ü⁄Ô qT+&ç bÕ]b˛‘·Tqï≥Tº+<äì Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ª<˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq 1947 Hê{Ï qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 65 @fi¯ó¢ >∑&ç∫Hê $<˚o u≤´+≈£î˝À¢ì q\¢ &ÉãT“qT yÓqøÏÿ rdüT≈£îsê˝Òø£b˛j·÷s¡T. Ç+<äT˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+~. MT yê´K´\‘√ y˚T+ @ø°uÛÑ$+#·˝Ò+. á ~X¯>± Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ ø=qkÕ–+∫ ñ+fÒ y˚T+ CÀø£´+ #˚düTø√yê*‡q nedüs¡+ e#˚Ã<˚ ø±<äT..μ nì Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T #˚dæq yê´K´\T nø£ås¡ dü‘ê´\T. $<˚o u≤´+≈£î˝À¢ eT÷\T>∑T‘·Tqï <ë<ë|ü⁄ 70 \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T \≈£î ô|’ q\¢<ÛäHêìï dü«<˚XÊìøÏ s¡|æŒ+#˚˝≤ Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä<˚•+#ê\+≥÷ Á|üeTTK Hê´j·Tyê~ sêyéTC…sƒ¡à˝≤ì 2009˝À <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ düŒ+~+∫q düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ 2011˝À dæ{ŸqT @sêŒ≥T #˚dæ+~. á $wüj·÷ìï >∑{Ϻ>± düeT]Δ+∫q Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ç+<äT˝À qeTàø£+ ˝Òø£b˛‘˚ ‘êeTT ≈£L&Ü <ëìì |ü{Ϻ+#·Tø√uÀeTì #˚dæq yê´K´\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó+|ü ô|≥Tº e+{Ïy˚qì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT. $<˚o u≤´+≈£î U≤‘ê˝À¢ eTq Á|ü»\≈£î #Ó+~q \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ q\¢ <Ûäq+ eT÷\T>∑T‘·T+&É&É+ C≤‹ Á<√Vü≤+>± |ü]>∑DÏ+#ê*‡q H˚s¡eTì düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ Ç+‘·≈£îeTT+<äT ‘·\+{ÏHê πø+Á<ä+ düŒ+~+#·˝Ò<äT. ◊<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ düeTj·T+˝À Á|ü<ÛëHê+X¯+>± #·s¡Ã≈£î e∫Ãq q\¢<Ûäq+ $wüj·T+˝À ‘·eT≈£î n~Ûø±s¡+ ø£≥ºu…{Ϻq e+<ä s√E˝À¢ù| q\¢ &ÉãT“qT yÓqøÏÿ ‘Ó|æŒ+#˚ @sêŒ≥T¢ #˚kÕÔeTì j·TT|æm düsêÿs¡T qeTàã*øÏ+~. Bìô|’ ‘·q≈£î ‘êqT>± düŒ+~+#·ì Á|üuÛÑT‘·«+ q\¢ <Ûäq+ ìs¡÷à\q≈£î @+ #Ój·÷´˝À Á|ü»\T #ÓbÕŒ\+≥÷ dü]ø=‘·Ô Á&Üe÷≈£î ‘Ós¡Bdæ+~. Á|üuÛÑT‘·« Á&Üe÷\qT ø£ìô|{Ϻq düTÁ|”+ø√s¡Tº Bìô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äsê´|ü⁄Ô ãè+<ä+ ìj·T$T+#·&É+ düsêÿs¡T≈£î $T+>∑T&ÉT |ü&É˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê á $wüj·T+˝À X¯wü_Ûwü\T ø£{Ϻô|{Ϻ q\¢<ÛäHêìï yÓqøÏÿ ‘Ó∫à <˚X¯ Ä]úø£ e´edüúqT >±&ç˝À ô|{≤º*‡q u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ+~.

;CÒ|”, {°&û|”‘√ bı‘·TÔ≈£î ôd’ ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TD ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ;CÒ|”, {°&û|”‘√ bı‘·TÔ≈£î ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ dæ<äΔy˚Tqì ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TD Á|üø£{Ï+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qπs+Á<äyÓ÷&û düTdæús¡ bÕ\q n+~kÕÔs¡qï qeTàø£+ ‘·q≈£î ñ+<äì nHêïs¡T. ;CÒ|” $<ÛëHê\T <˚XÊìï n_Ûeè~Δ |ü]#˚$>± ñHêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. {°&û|” $<ÛëHê\T ≈£L&Ü Ä Ø‹˝ÀH˚ ñ+&Ü\ì Äj·Tq ø√sês¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ ndüeTs¡ú $<ÛëHê\ e\¢ nìï esêZ\ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n$˙‹, ndüeTs¡ú $<ÛëHê\‘√ Á|ü»\T $dæ–y˚kÕ]b˛j·÷s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>± ;CÒ|” ù|<ä esêZ\ ñbÕ~Û neø±XÊ\qT ô|+#˚ Ø‹˝À Ä˝À∫düTÔqï<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’‘·T\ s¡TD e÷|ò” n+X¯+ ¬s’‘·T\qT eTuÛÑ´ô|≥º&Üìπøqì, á |ü<∏äø£+‘√ ¬s’‘·T\≈£î m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äHêïs¡T. s¡TD≤\T e÷|ò” #˚dæq+‘· e÷Á‘êq ¬s’‘·T\≈£î XÊX¯«‘·+>± Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡<äì, |ü+≥\≈£î dü¬s’q –≥Tºu≤≥ <Ûäs¡ \_Û+∫q|ü⁄Œ&˚ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ˝≤uÛÑkÕ{Ï>±

<Ûäs¡\‘√H˚ ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î s¡TD e÷|ò”\≈£î &ÉãT“ mø£ÿ&ç qT+∫ ‘ÓkÕÔs¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î s¡TD e÷|ò” #˚kÕÔeTq&É+ yÓ÷dü–+#·&Éy˚Tqì »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·Tq nHêïs¡T. s¡TD e÷|ò” #˚ùdÔ ¬s’‘·T\≈£î u≤´+≈£î\T ≈£L&Ü s¡TD≤\T Çe«uÀeì, B+‘√ n_Ûeè~Δ ≈£î+≥T|ü&ÉT‘√+<äHêïs¡T. e#˚à |ü~ dü+e‘·‡sê\T <˚XÊìøÏ ø°\ø£yÓTÆq s√E\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä+˝À j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£î+uÛÑø√D≤\‘√ ∫≈£îÿ≈£îb˛sTT+<äHêïs¡T. ù|<ä\≈£î XÊX¯«‘·+>± ù|<ä]ø£+ b˛j˚T$<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T ñ+&Ü˝Ò ‘·|üŒ ‘ê‘êÿ*ø£ Á|üjÓ÷»Hê\‘√ eT]ìï nqsêú\T »s¡T>∑T‘êj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’‘·T\ s¡TD e÷|ò” n+XÊìï nìï bÕغ\T ‘·eT mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º\ qT+∫ ‘=\–+#ê\ì CÒ|” ø√sês¡T. Bìô|’ m\ø£¸Hé ø£$TwüHé≈£î, ]»sY« u≤´+≈£î≈£î ≈£L&Ü ˝ÒK\T sêkÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘êeTT Ä˝À∫düTÔqï rs¡T≈£î ;CÒ|” Ä˝À∫düTÔqï rs¡T≈£î m˝≤+{Ï uÛÒ<ä+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ;CÒ|”, {°&û|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ‘êeTT dæ<äΔy˚Tqì, nsTT‘˚ á bı‘·TÔ\ô|’ m˝≤+{Ï C≤|ü´+ #˚j·Te<ä›ì »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TD ø√sês¡T.

b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î

#˚s¡T≈£îqï mìïø£\ dæã“+~ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Ä~yês¡+Hê&ÉT »s¡>∑qTqï eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î b˛©düT\T õ˝≤¢˝À >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ˇø£ ø±s=ŒπswüHé‘√bÕ≥T eT÷&ÉT eTTì‡bÕ*{°\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\≈£î mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ¥ b˛©dt ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´ b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é, uÀ<ÛäHé, Äs¡÷àsY, ø±e÷¬s&ç¶ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T Á|üXÊ+‘· yê‘ês¡D+˝À »s¡>∑&ÜìøÏ nìï ÁbÕ+‘ê\˝À uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì õ˝≤¢ md”Œ &Üø£ºsY ‘·s¡TDYCÀwæ ‘Ó*bÕs¡T.

yÓTT‘·Ô+ 1234 eT+~, b˛©dt n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ $<ÛäT˝À¢ bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. q\T>∑Ts¡T &ûmd”Œ\T, 22 eT+~ d”◊\T, 66 eT+~ môd’‡\T, @◊mdt\T, ôV≤&é ø±ìùdºãfi¯ó¢ 131 eT+~, ø±ìùdºãTfi¯ó¢ 583 eT+~, eTVæ≤fi≤ ø±ìùdºãTfi¯ó¢,Vü≤À+>±s¡T¶\T 118 eT+~, |ü⁄s¡Twü Vü≤À+>±s¡T¶\T 309 eT+~ $<ÛäT˝À¢ bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡+‘ê X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ n<äq|ü⁄ md”Œ Á|üB|t¬s&ç› Ä<Ûä«s¡´+˝À &É÷´{° bÕdtb˛s¡Tº\T C≤Ø #˚dæ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î |ü+bÕs¡T.


3

s¡+>±¬s&ç¶

Ä~yês¡+, 30 e÷]Ã, 2014

<ÛÓ’s¡´+>± z≥T y˚j·T+&ç

#·+Á<äu≤ãTô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]–q »>∑Hé

HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢yê´|üÔ+>± Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\≈£î, ˇø£ ø±s=ŒπswüHé≈£î »]π> mìïø£˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\T <ÛÓ’s¡´+>±, ìC≤sTTr>± z≥T y˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Hê>∑T|ü*¢ lø±+‘Y |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì $$<Ûä b˛*+>¥ ùdºwüq¢qT |ü]o*+∫q nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝À 3 \ø£å\ 60 y˚\ eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡ì, n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± 54&ç$»q¢˝À 395 b˛*+>¥ ùdºwüqT¢ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ qT+#˚ q>∑s¡+˝À ôdø£åHé 144 neT\T »s¡T>∑T‘·T+<äì, sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·\T, nuÛÑ´s¡Tú\T mø£ÿ&Ó’Hê z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑ ô|≥º&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î dü+ã+~Û+∫q dæã“+~ì ≈£L&Ü ìj·T$T+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. dæã“+~ ‘·eTb˛*+>¥ ùdºwüq¢˝À Çã“+<äT\T ‘·˝…‹Ôq, nkÂø£sê´ìøÏ >∑T¬s’q yÓ+≥H˚ ‘·eT <äèwæºøÏ ‘˚yê\ì ø√sês¡T. b˛*+>¥ ôd+≥s¡¢ e<ä› uÛ≤Ø>± b˛©dt ã\>±\qT ìj·T$T+#·>± ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ≈£L´˝À yÓfi‚¢ z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑô|≥º&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ yê] nuÛÑ´]ú‘·«+ô|’ m\ø£åHé ø£$TwüHé≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√bÕ≥T yê]ô|’ #·s¡´\T ≈£L&Ü rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+<äì ø£˝…ø£ºsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç~˝≤ñ+&É>± õ˝≤¢ md”Œ qeB|tdæ+>¥ X¯ìyês¡+Hê&ÉT õ˝≤¢˝Àì yÓ+ø£≥–], Ä‘·à≈£Ls¡T, >∑÷&É÷s¡T, eTTìŒkÕ*{°\˝À b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT ‘·ìF #˚dæ dü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\T #Ó\πsπ> ÁbÕ+‘ê\˝À b˛©dt dæã“+~ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì, mø£ÿ&Ü @ ∫qï bıs¡bÕ≥T »]–Hê ø£]ƒq #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì dæã“+~øÏ Ä<˚XÊ*#êÃs¡T.

$»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): kÕúìø£ yÓTTsTT<ä ≈£L&É*˝À ìs¡«Væ≤+∫q »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ s√&é c˛ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± kÕ<Ûä´+ø±ì yê>±›Hê\‘√ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT sêh Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì »>∑Hé eT+&É|ü&ܶs¡T. Á|üdü+>∑+ n‘·´+‘· #·+Á<äu≤ãTô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. nÁ>∑Vü≤+‘√ }–b˛j·÷s¡T. $X¯«dü˙j·T‘·, ìC≤sTTr nH˚ |ü<ë\≈£î ns¡ú˝Ò˝Òeì Äs√|æ+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT ì»+ #Ó_‘˚ ‘·\ y˚sTT #Óø£ÿ\T ne⁄‘·T+<äì eTTìXÊ|ü+ ñ+<äì #Û·˝À≈£îÔ\T >∑T|æŒ+#ês¡T. neT\T ø±ì yê>±<ë›Hê\‘√ |ü<ä$ì #˚õøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äTø£ #·+Á<äu≤ãT $|òü\ j·T‘·Á+ #˚düTÔHêïs¡ì »>∑Hé Äs√|æ+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚dæq ø±\+˝À 54 Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\qT eT÷dæ y˚dæ 21 y˚\ ñ<√´>±\≈£î eT+>∑fi¯+ bÕ&Üs¡ì , Äj·Tq Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç+{Ïø√ ñ<√´>∑+ #˚kÕÔeTì #Ó|üŒ&É+ yÓ÷dü|üP]‘·eTì nHêïs¡T. sêh+˝À eT÷&ÉTqïs¡ ø√≥¢ Çfi¯ó¢ ñHêïj·Tì, Ç+{Ïø√ ñ<√´>∑+ kÕ<Ûä´e÷ nì nHêïs¡T. 20 \ø£å\ ñ<√´>∑T\‘√ sêh+˝À bÕ\q kÕ>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. sêh ã&Ó®{Ÿ \ø£å 25 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ø±>± \ø£å 50 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT s¡TD e÷|ò” #˚kÕÔqì #·+Á<äu≤ãT Á|üø£{Ï+#·&É+ yÓ÷dü|üP]‘·eTì m<˚›yê #˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT bÕ\q˝À &çm bÕj·T+≥T¢ ≈£L&Ü Çe«˝Ò<äì yê] ñdüTs¡T >∑‘· mìïø£˝À¢

õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY lø±+‘Y

s¡÷. 6 ø√≥¢ $T>∑T\‘√ »&ûŒ n+#·Hê ã&Ó®{Ÿ

2014-15 n+#·Hê ã&Ó®{Ÿ ‘·j·÷s¡T lø±≈£îfi¯+, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢ |ü]wü‘Y≈£î dü+ã+~Û+∫q 201415 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ n+#·Hê ã&Ó®{ŸqT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y n~Ûø±s¡T\T s¡÷bı+~+#ês¡T. s¡÷.6,00,50,745 $T>∑T\T‘√ ã&Ó®{Ÿ ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝Àì |”ÄsY, |”◊j·T÷ ÄsY&ÉãT¢´mdt $uÛ≤>±\≈£î dü+ã+~Û+∫ á ã&Ó®{Ÿ s¡÷bı+~+#ês¡T. 2013-14 Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q n+#·Hê ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷.179,16,60407 Ä<ëj·T+, s¡÷. 173,70,60,627 e´j·T+ ø±>± $T>∑T\T s¡÷.5,45,99,780‘√ s¡÷bı+~+#ês¡T. á ã&Ó®{ŸqT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îì á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Ä<ëj·T, e´j·÷\qT n+#·Hê y˚dæ n+#·Hê ã&Ó®{Ÿ ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À >∑qT\ <ë«sê e#˚à d”q¬s’CŸ\T, mHéÄsYáJmdt, ‘·\dü] Ä<ëj·T+, kÕº+|ü⁄ &É÷´{°, yês¡|ü⁄ dü+‘·y˚\+, ÇdüTø£ sê´+|ü⁄\ y˚\+‘√ bÕ≥T $$<Ûä |ü<äT›\ <ë«sê e#˚à Ä<ëj·T+, yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~ΔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚ùd ;ÄsYJm|òt ì<ÛäT\‘√ ø£*|æ Ä<ëj·T+>± s¡÷. 179,16,60,407>± n+#·Hê y˚XÊs¡T. á Ä<ëj·T+˝À 35 XÊ‘·+ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷˝…’q s¡Vü≤<ës¡T\T,Ç‘·s¡ n_Ûeè~Δ |üqT\T, 15 XÊ‘·+ md”Œ ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~ΔøÏ, 15 XÊ‘·+ Åd”Ô,•X¯ón_Ûeè~ΔøÏ, 9 XÊ‘·+ ‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+, 6 XÊ‘·+ md”º Á>±e÷\ n_Ûeè~ΔøÏ, 4 XÊ‘·+ es¡<ä\T, uÛÑ÷ø£+bÕ\T e+{Ï Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\ ø√dü+, 16 XÊ‘·+ ø±sê´\j·÷\ ìs¡«Vü≤D Ks¡TÃ\ ø√dü+ s¡÷.190,10,84,588 πø{≤sTT+#ês¡T. á e´j·T+ b˛qT $T>∑T\T>± s¡÷.6,00,50,745 #·÷bÕs¡T. á ã&Ó®{ŸqT »&ûŒ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY ÄyÓ÷<ä+ ≈£L&Ü bı+~+~.

{Ï&ç|æ ø±sê´\j·T+˝À Ä$sꓤe ñ‘·‡yê\T ‹s¡T|ü‹, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À q+<äeT÷] mHé.{Ï.sêe÷sêe⁄ kÕú|æ+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, y˚˝≤~eT+~ Á|ü»\ q&ÉTeT Ä$sꓤe ñ‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 1983 dü+e‘·‡s¡+˝À kÕú|æ+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغì mHé.{Ï.sêe÷sêe⁄, ˇø£ dü+e‘·‡s¡+˝ÀH˚ Ä+Á<ÛäsêÁwüº+˝À $düÔè‘·+>± |üs¡´{Ï+∫ Ä bÕغì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüTø=#êÃs¡ì |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. eTVü‰q≥T&ÉT, ‘Ó\T>∑T _&ɶ, ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&˚ Á|ü»\qT &Ûç©¢ es¡≈£î rdüT¬ø[flq |òüTq‘· Äj·Tqπø #Ó+<äT‘·T+<äì, n˝≤+{Ï eTVü≤Àqï‹ e´øÏÔ eTs¡DÏ+∫q nq+‘·s¡+ Ä+Á<ÛäsêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T #˚kÕs¡ì |ü\Te⁄s¡T Äy˚<äqqT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ~e+>∑‘· H˚‘· m˙ºÄsY ñ+fÒ sêÁwüº $uÛÑ»q »]π>~ ø±<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ {Ï&ç|æ ø£˙«qsY eTVü≤<˚eHêj·TT&ÉT, ∫‘·÷Ôs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® »+>∑\|ü*¢ lìyêdüT\T, yÓ÷Vü≤Hé, y˚Tj·TsY nuÛÑ´]úì nqTsê<Ûä |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, y˚˝≤~eT+~ Á|ü»\≈£î $TsƒêsTT\T |ü+#ês¡T. C…’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+.. C…’C…’ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ n+≥÷ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T <˚e+ ø±sê´\j·T+ Ä$s√“¤e ñ‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± $$<Ûä |ü⁄cÕŒ\‘√ n\+ø£]+|ü#˚XÊs¡T.

lyê] ùde˝À Á|üeTTKT\T ‹s¡T|ü‹, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ dæ˙ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT <˚$lÁ|ükÕ<é, e÷J myÓT˝Ò´ eTT<äT› ø£èwüíeT Hêj·TT&ÉT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ X¯ìyês¡+ñ<äj·T+ lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç πsDÏ>∑T+≥ $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îì nø£ÿ&É qT+&ç s√&ÉT¶ e÷s¡Zq ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. <˚MlÁ|ükÕ<é, eT<äT›ø£èwüíHêj·TT&ÉT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T kÕúìø£ |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü‰\ e<ä› ]ôd|ü¸Hé &ç|üP´{° áy√ yÓ+ø£≥j·T´, zmdt&ç <ëyÓ÷<äs¡+ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ ãdü @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. sêÁ‹ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îqï <˚MløÏ, myÓTà˝Ò´ eT<äT› ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT≈£î {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ lyê]øÏ ìs¡«Væ≤++#˚ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À kÕ«$T <äs¡Ùq+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥>± <Ûä«»düú+u≤ìøÏ yÓTTø£ÿ≈£îì kÕ«$T <äs¡Ùq+ nq+‘·s¡+, e≈£îfi≤e÷‘·qT dü+<ä]Ù+∫ VüQ+&û˝À ø±qTø£\T düeT]Œ+#ês¡T. s¡+>∑Hêj·Tø£ eT+&É|ü+˝À ns¡Ã¤≈£î\T Äos¡«#·Hê\T |ü\Tø£>±, Ä\j·T &ç|üP´{° áy√ ∫qï+>±] s¡eTD, lyê] rs¡ú Á|ükÕ<ë\T n+<äCÒXÊs¡T.

#·+Á<äu≤ãT≈£î ‘·–*+<äì »>∑Hé nHêïs¡T. sêh Á|ü»\T sê»qï sê»´+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡ì, Ä bÕ\qqT ‘·H˚ rdüT≈£îekÕÔqì nHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q≈£î #·+Á<äu≤uÒ ø±s¡≈£î&Éì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT ˝…≥sY Ç∫Ãq+<äT e˝Ò¢ $uÛÑ»q »]–+<äì ‘Ó\+>±D˝À Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T, Çø£ÿ&É dæ>∑TZ˝Ò≈£î+&Ü düyÓTÆø£´yê~ #·+Á<äu≤ãT nì #Ó|üŒ&É+ Á|ü»\qT yÓ÷dü–+#·&É+ ø±<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt‘√ sêh $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D˝À dü+ãsê\T #˚düTø√eTì dü÷∫+#ês¡ì, Çø£ÿ&É e÷Á‘·+ ø±+Áq¬>dtqT ‹&ÉT‘·THêï&Éì á |ü]D≤e÷\qT Á|ü»\T >∑eTì+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. dæm+ ne>±H˚ eTTK´yÓTÆq ◊<äT dü+‘·ø±\T #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|ü‹ ù|<ä $<ë´]úøÏ HÓ\≈£î 500 s¡÷bÕj·T\ e+‘·Tq $<ë´ ì~Ûì nøöÿ+≥¢˝À y˚kÕÔqì nHêïs¡T. eè<ëΔ|ü´ |æ+#Û·Hé 700 s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+|ü⁄<ä\, &Ü«Áø± s¡TD≤\qT e÷|”, n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕ+ã•esêE‘√ bÕ≥T yÓ’dæ|æ nuÛÑ´]ú uÒ_Hêj·Tq, myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú |æ$|æ dü÷s¡´Hêsêj·TD, düHê´dæHêj·TT&ÉT, dæ+>∑Tu≤ãT, s¡|òüTTu≤ãT, lqTsêE, yÓ+ø£≥s¡eTD ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–+#ês¡T.

Çø£ <äèwæº n+‘ê Á|ü˝ÀuÛ≤\ MT<äH˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt):HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝Àì Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\‘√ düVü‰ HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé≈£î X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+‘√ n~Ûø±]ø£+>± Á|ü#ês¡+ eTT–j·T&É+‘√, nuÛÑ´s¡Tú\T Çø£ Ç+{Ï+≥ Á|ü#ês¡+ ù|s¡T‘√ $$<Ûä Á|ü˝ÀuÛ≤\ô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì Ä‘·à≈£Ls¡T, yÓ+ø£≥–], ø±e*, >∑÷&É÷s¡T, Hêj·TT&ÉTù|≥, dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥ eTTì‡bÕ*{°\‘√ HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé‘√ düVü‰ mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+>∑‹ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. M{Ï˝À Ä‘·à≈£Ls¡T, dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥, Hêj·TT&ÉTù|≥ eTTì‡bÕ*{°\≈£î yÓTT<ä{ÏkÕ]>± mìïø£\T »s¡T>∑T‘·T+&É>± Ä‘·à≈£Ls¡T eTTì‡bÕ*{° Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Çø£ÿ&ç qT+∫ yÓ’mkÕ‡sYd”|”, {°&û|”, ø±+Á¬>dt md”º eTVæ≤fi¯ nuÛÑ´]úì s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#·>± md”º eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+∫q dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥, >∑÷&É÷s¡T ;d”,eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+∫ yÓ+ø£≥–], »qs¡˝Ÿ≈£î πø{≤sTT+∫q ø±e*, »qs¡˝Ÿ eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+∫q >∑÷&É÷s¡T, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝ÀøÏ edüTÔHêïsTT. Çø£ ;d” »qs¡˝Ÿ≈£î πø{≤sTT+∫q HÓ\÷¢s¡T eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt

|ü]~Û˝À ñqï|üŒ{Ïø° Á|üdüTÔ‘·+ e÷J XÊdüq düuÛÑT´&ÉT eTT+>∑eT÷s¡T l<ÛäsYø£ècÕí¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝À #˚s¡&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ Ç~ {°&û|” |ü]~Û˝ÀøÏ edüTÔ+<äì #ÓbÕŒ*. y˚T 7q »]π> nôd+;¢, m+|” mìïø£\T, Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ]Vü‰s¡‡˝Ÿ mìïø£\T>± uÛ≤$düTÔ+&É&É+‘√ nìï sê»ø°j·T bÕغ\≈£î eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T n–ï|üØø£å>± e÷sêsTT. Á|ü‘˚´øÏ+∫ sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü»\ $XÊ«kÕìï ø√˝ÀŒsTTq ø±+Á¬>dt bÕغøÏ á mìïø£\T #êe⁄ ã‘·T≈£î\ düeTdü´>± ‘·j·÷¬s’+~. Çø£ πøe\+ 24 >∑+≥\T e÷Á‘·y˚T mìïø£\ düeTj·T+ ñ+&É>± nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü˝ÀuÛ≤\T rÁekÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT.yÓ’mkÕ‡sYd”|”, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T á mìïø£˝À¢ 7 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚j·T&ÜìøÏ dæ<äΔyÓTÆq≥Tº düe÷#ês¡+. ø±+Á¬>dt n+‘·s¡Z‘·+>± sê»ø°j·÷\qT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì 12e &ç$»Hé qT+∫ b˛{° #˚düTÔqï e÷J myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT Äq+ s¡+>∑eTj·TTsY¬s&ç¶ |ü]dæú‹ ≈£L&Ü ‘ês¡Te÷s¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü#ês¡+ Ä bÕغì ø£\es¡ ô|&ÉT‘√+~. HÓ\÷¢s¡T eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé @s¡Œ&ɶ ‘·sê«‘·

ñ>±~ y˚&ÉTø£ ìs¡«Vü≤D≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô! kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ

sê»eT+Á&ç, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ñ>±~ |üs¡«~qeTT(|ü+&ÉT>∑) y˚&ÉTø£\T e÷]à 31e ‘˚Bq sê»eT+Á&ç˝À ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeTì <˚ekÕúq+ áy√ Á|ükÕ<ä+ y˚+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ kÕºìø£ <˚ekÕúq+ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê \qT+&ç ñ>±~ y˚&ÉTø£\T >√<ëe] q~ |ü⁄wüÿsê\ πse⁄ (|ü⁄wüÿs¡|òü÷{Ÿ)˝À ñ>±~ y˚&ÉTø£\T ìs¡«$T+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 9>∑+≥\≈£î nqïes¡+ <˚ekÕúq+˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì, kÕj·T+Á‘·+ sê»eT+Á&ç >√<ëe] |ü]yêø£ ÁbÕ+‘·+ |ü⁄wüÿsY|òü÷{Ÿ ˝À 4.30>∑+≥\T ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |ü⁄D´uÛÑ÷$T Á|ü»\T düTKXÊ+‘·T\‘√ ñ+&Ü\ì y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#·T≈£î+≥THêïeTì mÇqïø£\ ìj·TeT ìã+<Ûäq\≈£î ˝Àã&ç õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nqTeT‹‘√ y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 4.30>∑+≥\≈£î kÕ«$T yê] |üP, |ü+#ê+>∑ÁX¯eD+, 5.30>∑+≥\≈£î n$T‘·>√wæº, |ü+&ç‘· dü‘êÿs¡eTT, 6.30>∑+≥\≈£î kÕ«$Tyê] XÊ+‹ ø£˝≤´D+, 8>∑+≥\≈£î >√<ëe] e÷‘·≈£î Vü‰s¡‘·T\T, 8.30>∑+≥\≈qT+&ç kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ç]π>wüHé, uÀ≥T dü÷|üsY yÓ’»sY, Á{≤Hé‡ø√, ø±s=ŒπswüHé, ¬syÓq÷´, b˛©düT XÊK, eT‘·‡´ XÊK Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T düVü≤ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À <˚ekÕúq+ ndæôdº+{Ÿ ø£$TwüqsY »>∑Hêï<∏äsêe⁄, &ç.ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç.mHé.{Ï. dæ$˝Ÿdüs¡®Hé>± &Üø£ºsY ‹s¡T|ü‹sêe⁄ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Äs√>∑´l õ˝≤¢ ø√Ä]¶H˚≥sY>± ùde\+~+∫q &Üø£ºsY düq|ü\ ‹s¡T|ü‹sêe⁄ sêJyé>±+BÛ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yÓT&çø£˝Ÿ ôd’HÓ‡dt (]yéT‡) »qs¡˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹˝Àì á.mHé.{Ï. $uÛ≤>∑+˝À dæ$˝Ÿ düs¡®Hé>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. Äs√>∑´l õ˝≤¢ ø√Ä]ºH˚≥sY>± áHÓ\ 20 es¡≈£î |üì#˚dæq ‹s¡T|ü‹sêe⁄ ø±\|ü]$T‹ eTT–j·T&É+‘√ ‹]– e÷‘·è dü+düú ]yéT‡≈£î yÓ[¢b˛j·÷s¡T. 2009 es¡≈£î ]yéT‡ ám˙º $uÛ≤>∑+˝À Äj·Tq dæ$˝Ÿdüs¡®Hé>± ùde\+~+#ês¡T.

ø±øÏHê&É, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝ H˚|ü<∏ä´+˝À nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£esêZ\ yêØ>± b˛*+>¥ ùdºwüq¢˝À ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ≈£î #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. sêh mìïø£\ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î b˛*+>¥ ìs¡«Vü≤D≈£î mHédædæ ø±´&Ó≥¢ ùde\qT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+{≤eTHêïs¡T. mìïø£\ @sêŒ≥¢ô|’ ìs¡«Væ≤+∫q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 4053 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T düeTkÕ´‘·àø£, n‹düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Áôd’ºøÏ+>¥ b˛düTº\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À @C…˙‡ ÁbÕ+‘·yÓTÆq s¡+|ü#√&Ées¡+‘√ bÕ≥T 72 ÁbÕ+‘ê\≈£î düe÷#ês¡ e´edüú n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò<äì, á ÁbÕ+‘ê˝À¢ b˛©düT XÊK≈£î #Ó+~q ôV’≤Á|æ¬ø«ì‡ b˛q¢qT $ìjÓ÷–kÕÔeTì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ yÓuŸø±dæº+>¥ @sêŒ≥¢ ø√dü+ _mdtmHém˝Ÿ düVü≤ø±s¡+‘√ @sêŒ≥¢qT |üP]Ô #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. z≥s¡¢ qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T á HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À mìïø£\ Hê$TH˚wüq¢qT ôd\e⁄s√E˝…’q @Á|æ˝Ÿ 14, 18 ‘˚B˝À¢ ÄyÓ÷~+#·uÀs¡ì ÄyÓT nHêïs¡T.

31 ÇdüTø£ Á{≤ø£ºs¡¢ |ü{Ϻy˚‘· lø±≈£îfi¯+, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝Àì e+X¯<Ûës¡ qBrs¡+ ø£s¡C≤&É ÇdüTø£ sê´+|ü⁄ qT+∫ nÁø£eT+>± s¡yêD≤ #˚düTÔqï 31 ÇdüTø£ Á{≤ø£ºs¡¢qT $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T <ë&ç #˚dæ |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. M{Ïì d”CŸ #˚dæ s¡÷s¡˝Ÿ b˛©düTùdºwüqT≈£î n|üŒ–+#ês¡T. <ë&ÉT˝À¢ $õ˝…Hé‡ mHébò˛s¡T‡yÓT+{Ÿ dæ.◊ ô|’&É|ü⁄Hêj·TT&ÉT, πse‘·eTà, &ûmd”Œ ≈£îe÷sY, yÓTÆHé‡ XÊK @.&ç >=\¢, b˛©düT dæ.◊ ‘ê‘êsêe⁄, mdt.◊ m+.lqT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Á{≤ø£ºs¡T j·T»e÷qT\T yÓTÆHé‡ XÊK≈£î n|üsê<äs¡TdüT+ #Ó*¢+#ês¡ì, ÄXÊK ]©õ+>¥ ñ‘·Ôs¡T«\T Ç∫ÃqMT<ä≥ |ü]o*+∫ $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì mdt.◊ ‘Ó*bÕs¡T.

∫qï X‚wü yêVü≤q+ô|’ ‹s¡TeT\˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›! }πs–q ø√<ä+&ÉsêeTT&ÉT ‹s¡T|ü‹, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+˝À yÓ\dæ ñqï l ø√<ä+&ÉsêeTkÕ«$T Ä\j·T+ yê]¸ø√‘·‡e+˝À ¬s+&√ s√C…’q X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ∫qï X‚wü yêVü≤q+ô|’ d”‘·, \ø£åàD, Ä+»H˚j·TkÕ«$T düy˚T‘· ø√<ä+&ÉsêeTT&ÉTì Ä\j·T e÷&ÛÜ M<äT˝À¢ }πs>±s¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT y˚≈£îeC≤eTTq kÕ«$Tyê]ì düTÁ|üuÛ≤‘· ùde‘√ y˚T˝§ÿ*|æ ì‘·´¬ø’+øÏsê´\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 7>∑+≥\ nq+‘·s¡+ ñ‘·‡e eT÷s¡TÔ\qT yêVü≤q eT+&ÉbÕìøÏ y˚+#˚|ü⁄>± rdüTø=∫à ∫qï X‚wü yêVü≤q+ô|’ n~Ûwæº+|ü#˚XÊs¡T. ñ‘·‡e eT÷s¡TÔ\qT Á|ü‘˚´ø£ |ü⁄wüŒe÷\\T, eÁ»yÓ’&ÛÉ÷s¡´, eTs¡ø£‘· e÷DÏø±´<äT\‘√ n\+ø£]+|ü#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ e÷&Ü M<ÛäT˝À¢ }πs–+#ês¡T. yêVü≤HêìøÏ eTT+<äT nX¯«, >∑», eèwüuÛ≤\T eTT+<äT sê>±, $$<Ûä ø£fi≤ø±s¡T\ qè‘ê´\T, >√$+<äHêeTdüàs¡D\ q&ÉTeT ∫qïX‚wü yêVü≤q+ô|’ }πs–q ø√<ä+&ÉsêeTT&ÉT e÷&Ü M<ÛäT˝À¢ y˚˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. eTVæ≤fi¯\T ø£s¡÷Œs¡ Vü≤s¡‘·T*#êÃs¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‹s¡T|ü‹ |ü]bÕ\q C…áy√ b˛˝≤ uÛ≤düÿsY, Ä\j·T &ç|üP´{° áy√ yÓ÷Vü≤Hé, &ûmd”Œ düTã“qï, Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T, y˚˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó<˚bÕ <ë«sêH˚ d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~Δ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): d”e÷+Á<ÛäqT qyê´+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ>± e÷s¡Ã>∑*π> X¯øÏÔ ˇø£ÿ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغπø ñ+<äì ‘Ó<˚bÕ sêh n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û e÷J eT+Á‹ ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ nHêïs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&É˝≤s¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝À¢ Á|ü»\T $»„‘·‘√ Ä˝À∫+∫ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T Vü≤j·÷+˝À »]–q n_Ûeè~Δì uÒØE y˚düTø√yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. dü¬s’q nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚düTø=ì z≥Ty˚ùd eTT+<äT ˇø£ÿ ì$Twü+ Ä˝À∫+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. sêh+˝À ø±+Á¬>dt uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ nsTT+<äì, <ëì qø£˝Ò yÓ’ø±bÕ nì Äs√|æ+#ês¡T. kÕ«s¡Δ+, n$˙‹ ‘·|üŒ yÓ’ø±bÕ≈£î eTs=ø£{Ï ‘Ó*j·Teì #ÓbÕŒs¡T. mìïø£˝À¢ b˛©düT\T eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ìwüŒø£åbÕ‘·+>± e´eVü≤]+#ê\ì ø√&Ó\ ø√sês¡T. m{Ϻ |ü]dæú‹˝ÀqT ˇ‹Ôfi¯¢≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü |üì#˚j·÷\Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À bÕغ H˚‘·\T dæ+Vü‰Á~ j·÷<äyé, Ä+»H˚j·TT\T, lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑‘· 127 dü+e‘·‡sê\T>± ∫+‘ê¬s&ç¶bÕ˝…+>± #Ó|üŒã&˚ 12e &ç$»Hé Äq+ ≈£î≥T+u≤ìøÏ sê»ø°j·T |ü⁄qsêyêdü πø+Á<ä+>± ñ+≥÷ ek˛Ô+~. Hê{Ï Äq+ #Ó+#·T düTu≤“¬s&ç¶ qT+∫ H˚{Ï Ä ≈≈£î≥+u≤ìøÏ #Ó+~q Äq+ $»j·T≈£îe÷sY¬s&ç¶ es¡≈£î Çø£ÿ&ç qT+#˚ sê»ø°j·T J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+#êsTT. Çø£ {°&û|” y˚Tj·TsY nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï &Üø£ºsY »&é. •eÁ|ükÕ<é, yÓ’mkÕ‡sY|”d” nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï mdt¬ø nãT›˝Ÿ nJCŸ≈£î á mìïø£\T yÓTT<ä{Ï kÕ] ø±e&É+‘√ n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îì |üì#˚düTÔHêïs¡T. ˇø=ÿø£ÿ z≥T≈£î {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sYd”|”\T nìyês¡´ |ü]dæú‘·T˝À¢ 3,000 s¡÷bÕj·T\ Ks¡Tà ô|≥º&ÜìøÏ dæ<äΔyÓTÆq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+&É>± dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥, >∑÷&É÷s¡T, Ä‘·à≈£Ls¡T ÁbÕ+‘ê\˝À 2,000 y˚\T $\Te >∑\ ã+>±s¡T eTT≈£îÿ|ü⁄&É≈£î\T, #Ó$ ]+>∑T\T, Ns¡\T, z≥s¡¢≈£î |ü+|æD° »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. Çø£ õ˝≤¢ düVü≤]<äT› ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ uÛ≤Ø>± ‘·s¡*edüTÔqï nÁø£eT eT<ë´ìï n~Ûø±s¡T\Td”CŸ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À Á|ü#ês¡+ ø£ì|æ+#·ø£ b˛sTTq|üŒ{Ïø° mìïø£\T »s¡>∑qTqï 7 eTTì‡bÕ*{°\˝À ‘·TbòÕHé e#˚à eTT+<äT yê‘êes¡D+˝≤ ñ+~.

‹s¡T|ü‹, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç 11>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T y˚˝≤~>± ‹s¡TeT\ ø=+&É≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø=qkÕ>∑T‘√+~. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 31 ì+&ç, 2øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ ≈£L´˝…’qT $düÔ]+∫+~. M]øÏ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 25>∑+≥\≈£î ô|’>± |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 300s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ 12>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e∫Ãq ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\qT 14>∑+≥\düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T.50s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 8>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. πø+ÁBj·T $#ês¡D

ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50,100, 500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T u≤s¡T\T rsês¡T. M]øÏ >∑<äT\ ø√dü+ 3>∑+≥\ qT+∫ 4>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. #·+{Ï|æ\¢\T, ejÓ÷eè<äTΔ\T ø±\ø£è‘ê´\qT πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<˚› eTT–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ≈£L´˝…’H√¢ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ qT+&ç ñ<äj·T+ bÕ\T, eT+∫˙s¡T, uÛÀ»Hê\T {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T n+<äCÒdüTÔHêïs¡T. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø£qã&ç+~. Ä\j·T+ ˝À|ü uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüT<äs¡ÙHêìï {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T neT\T #˚düTÔHêïs¡T. ø±>±, X¯óÁø£yês¡+ y˚≈£îeC≤eTT qT+&ç ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î 54,1+4eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

e+<˚fi¯¢ nedüsê\T rπs $<Ûä+>± nqïes¡+ ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ sê»eT+Á&ç, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): e#˚à e+<˚fi¯¢ nedüsê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì nqïes¡+˝Àì l Ms¡ yÓ+ø£≥dü‘·´Hêsêj·TD kÕ«$Tyê] <˚ekÕúHêìøÏ e÷düºsY bÕ¢Hé s¡÷bı+~+#·qTqï≥T¢ <˚ekÕúq+ ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q Ä]ÿf…ø˘º sê|òüTeÁ|ükÕ<é≈£î u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. düπs«, ø±+≥÷sY ˝…e˝Ÿ‡ #˚j·÷*‡ ñ+<äì, n~ |üPs¡ÔsTTq yÓ+≥H˚ Äj·Tq e∫Ãq e÷düºsY bÕ¢Hé s¡÷|üø£\Œq |üqT\T yÓTT<ä\T ô|&É‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\ nedüsê\T rπs $<Ûä+>± <˚ekÕúq+qT @ $<Ûä+>± n_Ûeè~Δ #˚j·÷˝À ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô e÷düºsY bÕ¢Hé ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sê»eT+Á&ç˝À X¯ìyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. <˚yê\j·÷\≈£î dü+ã+~Û+∫ |üP»\T, n_Ûùwø±\T, edü‹ >∑èVü‰˝À¢ ãTøÏ+>¥ ø√dü+ Áô|’y˚{Ÿ dü+düú\T yÓuŸôd’≥¢qT ìs¡«Væ≤ùdÔ yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ¬syÓq÷´ XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù Ä<˚XÊ\T Ç#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï <˚ekÕúHê˝À¢ yê] |üs¡+>± ÄHé˝…’Hé ùde\T n~Ûø±]ø£+>± n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡ì, $T–*q <˚ekÕúq\≈£î <˚yê<ëj·T, <Ûäsêà<ëj·T XÊK πø+ÁBø£è‘·+ #˚dæ ÄHé˝…’Hé ùde\qT n+~k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nìï+{ÏøÏ πø+ÁBø£è‘·+ #˚ùd Ä˝À#·q ≈£L&Ü XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ |ü]o\q˝À ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT nqïes¡+ <˚ekÕúq+ ø±s¡´ìs¡«Vü‰D≤~Ûø±]>± u≤<Ûä´‘·\qT #˚|ü{Ϻq ‘·sê«‘· 19ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ãø±sTT\qT $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« XÊK\≈£î #Ó*¢+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. Äs¡Tø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ |òæø˘‡&é &çbÕõ{Ÿ\T y˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. <ë‘·\≈£î düú\+ πø{≤sTT+∫ Hê\T>∑T n‹~∏ >∑èVü‰\ ìsêàD≤ìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. |ü+bÕ>±¬s¶HéqT n_Ûeè~Δ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T.


4

s¡+>±¬s&ç¶

Ä~yês¡+, 30 e÷]Ã, 2014

n+<ä]ø° Á|ü‹cÕº‘·àø£+!! ª|ü⁄s¡μ mìïø£ H˚&˚! düs¡«+ dæ<äΔ+ |ü≥Tº ø√dü+ me] XË’*˝À yês¡T.. ‘Ós¡#ê≥Tq ª<Ûäqμ C≤‘·s¡? |òü*‘ê\ yÓ\¢&çô|’ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï dü+~>∑›‘· ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#ê*‡+<˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ª|ü⁄s¡μ düeTs¡+ ∫e] n+ø±ìøÏ #˚s¡T≈£î+~.ª|ü⁄s¡μ b˛*+>¥ n+<ä]ø° Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± e÷]+~. sêÁwüº $uÛÑ»q, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T eTT+–{À¢ ñ+&É&É+‘√ nìï bÕغ\≈£î ª|ü⁄s¡bÕ\ø£μ˝À $»j·T+ ‘·|üŒìdü¬s’+~. M{Ï Á|üuÛ≤e+ ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ mìïø£\ô|’ |ü&ÉqT+&É&É+‘√ yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\ ø√dü+ nìï bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T, Hêj·T≈£î\T, nuÛÑ´s¡Tú\T rÁe+>± ÁX¯$TdüTÔHêïs¡T. ¬>\Tù| \ø£å´+>± nìï $<Ûë˝≤ ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. z≥s¡¢qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î HêHê ‘·+{≤\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ Á|üdüTÔ‘· |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·q >ös¡yêìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ rÁe+>± ÁX¯$Tk˛Ô+~. ãdüT‡ j·÷Á‘· HêeTe÷Á‘· |òü*‘ê\qT Çe«qTqï<äì sê»ø°j·T esêZ\T n+#·Hê y˚düTÔHêïsTT. #·+Á<äu≤ãT q\T~X¯˝≤ |üs¡´{Ïdü÷Ô Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔ+&É&É+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ yÓ*¢$]dæ+~. ¬>\Tù| <Û˚´j·T+>± b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T. yÓ’ø±bÕ ôd’‘·+ Á|ü#ês¡ |üs¡«+˝À eTT+<ä+»˝À ñ+~. $»j·TeTà, wü]à\, »>∑Hé ≈£L&Ü |üs¡´{Ïdü÷Ô ø±s¡´ø£s¡Ô\qT, Hêj·T≈£î\qT ñ‘˚Ô»|ü]#ês¡T. $T–*q bÕغ\T ≈£L&Ü ‘·eT ‘·eT kÕÔsTT˝À¢ Á|ü#ês¡|üsê«ìï ø=qkÕ–+#êsTT. Ç~˝≤ñ+&É>± ‘Ós¡#ê≥Tq <Ûäq C≤‘·s¡≈£î ‘Ós¡ ˝Ò∫+<äqï Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. z≥T≈£î 300qT+&ç 1000s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î |ü+|æD° kÕ>∑T ‘·Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. >∑|t#·T|t>± Á|üÁøÏj·T s¡ø£s¡ø±\ |ü<䛑·T˝À¢.. _ÛqïyÓTÆq Ø‘·T˝À¢ kÕ–b˛‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. ª|ü⁄s¡μb˛s¡T≈£î düs¡«+ dæ<äΔ+! ª|ü⁄s¡μb˛s¡T≈£î düs¡«+ dæ<äΔyÓTÆ+~. Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ nìï @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î b˛*+>¥ »s¡>∑ qTqï~. 10 eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±s=Œπswüq¢ |ü]~Û˝Àì 513 &ç$»q¢˝ÀqT, eTTìdæbÕ*{°˝À¢ 17,795eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñHêïs¡T. 95,07,760eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 9015 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 13,901 Ç$m+\qT dæ<äΔ+>± ñ+#ês¡T. 166eT+~ kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\qT ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· ôw&É÷´\T Á|üø±s¡+ @Á|æ˝Ÿ 2q z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄.. n<˚ s√Eq |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç ø±yê*‡ ñ+~. nsTT‘˚ |òü*‘ê\ yÓ\¢&çô|’ ôV’≤ø√s¡Tº ìs¡íj·T+ yÓ\Te&Ü*‡ ñ+~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ qT+&ç dæã“+~øÏ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ yêØ>± kÕe÷Á–ì |ü+|æD° #˚düTÔHêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+˝À>± b˛*+>¥ dæã“+~ ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î #˚s¡Tø√qTHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eT]ø=ìï >∑+≥˝À¢ b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+&É&É+‘√ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T ‘Ós¡BXÊs¡T. z≥s¡¢qT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ‘·T~ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. ‘·eT ã+<ÛäTe⁄\ <ë«sê, ùdïVæ≤‘·T\ <ë«sê, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\ <ë«sê, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ <ë«sê ‘êsTT˝≤\qT Á|üø£{Ïdü÷Ô #ê|ü øÏ+<ä ˙s¡T˝≤ Á|ü˝ÀuÛ≤\ |üsê«ìï kÕ–düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. eT]ø=+<ä¬s’‘˚ Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤dü÷Ô

eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î düs¡«+ dæ<äΔ+!

z≥¢qT nuÛÑ´]ΔdüTÔHêïs¡T. sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î eTT+<äT>± M{Ï˝À 41 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT eT‘·|üs¡yÓTÆq düeTdü´\T ‘·s¡*+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± ø±e÷¬s&綽À >∑+~es¡Ôø£ dü+|òüT+ »s¡T>∑T‘·Tqï eTTìdæ|ü˝Ÿ mìï b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡*q dæã“+~ ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. 126 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T pìj·TsY ø±˝ÒJ qT+∫, uÀ<ÛäHé Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·T+ qT+∫ ìC≤e÷u≤<é , e÷]à 29 (qeTù d Ô ô V ’ ≤ <ä s êu≤<é q÷´dt ) : ø£\T nìï bÕغ\≈£î ]Vü‰s¡‡˝Ÿ‡ >± ì\e&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ $» eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\qT $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ düeTkÕ´‘·àø£+>±, 119 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T n‹düeTkÕ´‘·àø£ mìïø£\ kÕe÷Á–ì Äj·÷ eTTì‡bÕ*{°\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. j·T+ ø√dü+ nìï bÕغ\ Á|ü‹ì j·T+Á‘ê+>∑+ nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+~. Ä~yês¡+ Hê&ÉT πø+Á<ë\T>± >∑T]Ô+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑T eTTì‡bÕ*{°\˝À m+&É\T rÁe+>± ñ+&É&É+‘√ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T b˛*+>¥ <ÛäT\T Á|ü˝ÀuÛ≤\ |üs¡«+˝À ‘·\ »s¡>∑qTqï eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈dæã“+~ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT 3,91,886 z≥s¡T¢ ñqï≥T¢>± >∑T]Ô+#ês¡T. mìïø£\T 483 πø+Á<ë\ e<ä› kÕ´$Tj·÷Hê, eT+∫˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, eTTqø£˝…’ ñHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+ b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡* yÓfi≤fls¡T. õ˝≤¢˝Àì ìC≤e÷u≤<é á$m+ j·T+Á‘ê\qT 2,183eT+~ dæã“+~ì mìïø£\≈£î $ø£˝≤+>∑T\ ø√dü+ sê´+|ü⁄\ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. mìïø£\T &É>± 146eTTìdæbÕ*{°˝À¢ 39 eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé‘√ bÕ≥T uÀ<äHé, ø±e÷¬s&ç¶, Äs¡÷às¡T ìj·T$T+#ês¡T. ìC≤e÷u≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé≈£î düC≤e⁄>± »]π>+<äT≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ mìïø£\ 90 yês¡T¶\≈£î mìïø£\T »s¡>∑ eTTì‡|ü˝Ÿ\T ñHêïsTT. Ç+<äTø√dü+ Hê\T>∑T eTTì‡bÕ*{° dü+ã+~Û+∫q mìïø£\ düe÷Á–ì kÕúìø£ ìs¡à\Vü≤è<äj·T n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï ‘Ó*bÕs¡T. qT+&É>±..n+<äT˝À 39yês¡T¶ |ü]~Û˝À¢ 397b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T u≤*ø£\ ôV’≤dü÷ÿ\T qT+∫ Äs¡÷às¡T eTTì‡bÕ*{Ï mìïø£\ \≈£î øöì‡\s¡T¢ @ø£Á^e+>± #˚XÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ 141 ø±s¡T¶\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. düe÷Á–ì Äs¡÷às¡T m+|”&ûy√ ø±sê´\j·T+ qT+∫ mìï¬ø’q≥Tº n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+ 34e yês¡T¶, uÛ…’+kÕ˝Àì eT÷&√ yês¡T¶, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ #·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. yê]˝À @&ÉT>∑Ts¡T ‘Ó\+>±D≤≈£î..32eT+~ $ø±sêu≤<é˝Àì 17e yês¡T¶, ô|<ä›n+ãsYù|≥˝Àì 15e d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~qyês¡T.Ç~˝≤ ñ+fÒ 10 ø±s=Œπswüq¢ yês¡T¶, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ »q>±+˝Àì 16e yês¡T¶ nuÛÑ´s¡Tú\T |ü]~Û˝Àì 513 &ç$»q¢≈£î 1456 eT+~,eTTìdæbÕ*{°˝À¢ @ø£Á^eeTj·÷´s¡T. 3343yês¡T¶˝À¢ 17,795eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À y˚TeTT ôd’‘·+..! ñHêïs¡T.eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ |òü*‘ê\ yÓ\¢&çô|’ Á|ü‹wüº+uÛÑq y˚TeTT ôd’‘·+ n+≥÷ eTVæ≤fi¯\T eTVü‰sêDT\e⁄‘·THêïs¡T. ø=qkÕ>∑T‘√+~. ôV’≤ø√s¡Tº @Á|æ˝Ÿ ˇø£{À ‘˚Bq ‘·q ìs¡íj·÷ìï eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ô|<ä› m‘·TÔq ì*#ês¡T. n+~q KeTà+, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): lsêeTqe$T, ‹s¡T ø£˝≤´D yÓ\Te]+#·qT+~. düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î.. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À eTVæ≤fi¯\T n~Ûø£ ÁãVü≤Àà‘·‡yê\≈£î uÛÑÁ<ë#·\+ eTTkÕÔu…’+~. á HÓ\ 31 qT+∫ ÁãVü≤Àà‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À.. dü+K´˝À ã]˝ÀøÏ ~–q≥Tº ‘Ó*dæ+~. ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ ø±qT+&É>±, Bì ø√dü+ ‘·–q @sêŒ≥¢qT <˚ekÕúq+ j·T+Á‘ê+>∑+ |üP]Ô #˚dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢˝Àì 12 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷˝À¢ Ä~yês¡+ b˛*+>¥ dü+düú‘√ bÕ≥T q+<ë´\, Ä<√ì, &√Hé |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\qT Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+, $T<∏äT˝≤ ùdº&çj·T+ ÁbÕ+>∑D+˝À #·\Te |ü+~fi¯¢ ìsêàD+ <ë<ë|ü⁄ ø=qkÕ>∑qTqï~. ‘ÓHê*, bıq÷ïs¡T, $qTø=+&É, e÷#·s¡¢, »qs¡˝Ÿ eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. ãq>±q|ü˝…¢, |üPs¡ÔsTT´+~. Ä\j·÷ìøÏ s¡+>∑T\T y˚j·T&É+‘√bÕ≥T uÛÑÁ<äT&ç ø√yÓ\ ÁbÕ+‘ê\qT n+<ä+>± |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢, eT+>∑fi¯–], dü‘ÓÔq|ü*¢, πs|ü˝…¢, u≤|ü≥¢ q+~ø=≥÷ÿs¡T q>∑s¡ |ü+#êj·Tr\‘√ bÕ≥T m$Tà>∑q÷s¡T r]Ã~<äT›‘·THêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯¢˝À kÕ«>∑‘· <ë«sê\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ∫\≈£L]ù|≥, ‘ê&˚|ü*¢, qs¡düsêe⁄ù|≥\˝À Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷ìï ;d” eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. Äfi¯¢>∑&ɶ sêe÷\j·÷ìøÏ $<äT´‘Y BbÕ\+ø£s¡D, uÛÑ≈£îÔ\T ùd<ä rπs+<äT≈£î #·\Te |ü+~fi¯¢qT @sêŒ≥T ‘Ós¡˝Ò∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. q>∑s¡ |ü+#êj·Trì mdæ‡ eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À |ü+#êj·Tr dæã“+~ bÕ]X¯ó<äΔ´ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. ø£ècÕíõ˝≤¢˝À.. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À 29,64,178 eT+~ z≥s¡T¢+&É>±.. <˚ekÕúq+ ô|òdæô|ò’&é n<∏ë]{° #Ó’s¡àHé yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, <˚yê<ëj·T XÊK ø£$TwüqsY eTTπøÔX¯«sYsêe⁄, |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 10,21,914eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT 14,89,262eT+~ eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢Hêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ç‘·s¡ düuÛÑT´\T lsêeTqe$T @sêŒ≥¢ô|’ düMTøÏå+#ês¡T. Çø£ lsêeT |ü{≤º_Ûùwø£+ {Ϭø≥¢qT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. 945 b˛*+>¥ Á>±e÷\ $©q+ ∫≈£îÿ ø±s¡D+>± ø£s¡÷ï\T ø±s=ŒπswüHé mìïø£ $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä˝À mìïø£\ dü+<ä&ç HÓ\ø=q&É+‘√ sê»ø°j·T πø+Á<ë˝À¢ z{Ï+>¥ »s¡>∑qT+~. 277 yês¡T¶˝À¢ mìïø£ yêsTT<ë |ü&ç+~. q+<ë´\, Ä<√ì, m$Tà>∑q÷s¡T, &√Hé, Hêj·Tø£\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ sêø£ ‘·π>Z neø±X¯+ ñ+~. |òü*‘·+>± ákÕ] d”‘êsêeTT\ »s¡>∑qT+~. $»j·Tyê&É ø±s=ŒπswüHé‘√ bÕ≥T õ˝≤¢˝Àì q+~ø=≥÷ÿs¡T eTTìdæbÕ*{°\‘√ bÕ≥T ãq>±q|ü˝…¢, ø£˝≤´D+, lsêeT |ü{≤º_Ûùwø£+ ø±s¡´Áø£e÷\qT ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\T uÛ≤Ø>± sêy=#·Ãì mì$T~ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷˝À¢ b˛*+>¥ Ä~yês¡+ »s¡>∑qT+~. >∑÷&É÷s¡T, Äfi¯¢>∑&ɶ, Ä‘·à≈£Ls¡T q>∑s¡ |ü+#êj·Tr\≈£î mìïø£\T n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 4q kÕ«$T yê] ø£˝≤´D≤ìøÏ n+≈£îsês¡ŒD $»j·Tyê&É ø±s=ŒπswüHé, eT∫©|ü≥ï+, >∑T&çyê&É, »s¡T>∑T‘·THêïsTT. >±$+#·qT+&É>±, 5q <Ûä«»|ü≥ eT+&É\ ˝ÒKq+, 6q <Ûä«C≤s√Vü≤D+, 7q m<äTs√ÿ\T »>∑Zj·T´ù|≥, q÷õM&ÉT, ‹s¡TePs¡T, ñj·T÷´s¡T, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À.. ñ‘·‡e+, 8q ø£˝≤´D√‘·‡e+, 9q lsêeT |ü{≤º_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. q+~>±eT\˝Àì 277 yês¡T¶˝À¢ øöì‡\s¡T¢qT mqTïø√qTHêïs¡T. sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé, eTs√ @&ÉT eTTìdæbÕ*{°\T, eT÷&ÉT Ç~˝≤ ñ+&É>± $»j·Tyê&É ø±s=ŒπswüHé˝À 508eT+~ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr\≈£î Ä~yês¡+ mìïø£ »s¡>∑qT+~. yÓTT‘·Ô+ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. düeTkÕ´‘·àø£, n‹ düeTkÕ´‘·àø£ 5,47,649eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT ÁbÕ+‘ê˝À¢ >∑{Ϻ b˛©düT ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. yÓuŸ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. KeTà+, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): KeTà+ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé ¬øyÓTsê\qT ≈£L&Ü neTsêÃs¡T. yÓTTu…’˝Ÿ {°eTT\qT ≈£L&Ü sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé˝À 50 yês¡T¶\˝ÀqT mìïø£ »s¡>∑ sê<ÛëøÏXÀsY, KeTà+ nôd+;¢ ø±+Á¬>dt {Ϭø{Ÿ πsdüT˝À ñqï≥Tº CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. dæ<äΔ+>± ñ+#ês¡T. qT+~. sê»eT+Á&ç, eT+&Éù|≥, neT˝≤|ü⁄s¡+, kÕeTs¡¢ø√≥, nôd+;¢ nuÛÑ´]ú‘ê«\ $wüj·TyÓTÆ &Ûç©¢˝À #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝À e÷J eT+Á‹ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À.. |æsƒê|ü⁄s¡+, eTT$Tà&çes¡+, @˝ÒX¯«s¡+, ô|<ë›|ü⁄s¡+, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ≈£L&Ü ø=~› s√E\T>± nø£ÿ&É eTø±+ y˚j·T&É+ Á|ü#êsêìøÏ ã\+#˚≈£Ls¡Tk˛Ô+~. nq+‘·|ü⁄s¡+ ø±s=ŒπswüHé‘√ bÕ≥T 11 eTTìdæbÕ*{°\ sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+, ‘·Tì, >=\¢Áb˛\T\˝À mìïø£ »s¡>∑qT+~. e÷qTø=+&É sê<ÛëøÏXÀsY, e÷J eT+Á‹ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ k˛<äs¡T\≈£î n‘·´+‘· eTTK´ düìïVæ≤‘·+>±, |ü]~Û˝À b˛*+>¥≈£î düs¡«+ dæ<ä›yÓTÆ+~. yÓTT‘·Ô+ 373 yês¡T¶\≈£î Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À.. eTTK´ nqT#·s¡T&ç>± ù|s¡T bı+<ës¡T. e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé>±,ø±+Á¬>dt H˚‘·>± Äj·Tq #˚dæq >±qT 1630eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñHêïs¡T. õ˝≤¢˝À Nsê\, e÷sêÿ|ü⁄s¡+ eTTìdæbÕ*{°\‘√ bÕ≥T n<ä›+øÏ, Á|üC≤ ø±s¡´Áø£e÷\ e\¢ ø£∫Ñ·+>± sê<ÛëøÏXÀsYπø KeTà+ nôd+;¢ d”≥T edüTÔ+<äì Äj·Tq ~«eTTK b˛{° ø=qkÕ>∑T‘√+~. yÓ’ø±bÕ, {°&û|” eT<Û˚´ Á|ü<Ûëq NeT≈£î]Ô, –<ä›\÷s¡T, ø£ì–] q>∑s¡ |ü+#êj·Tr\˝À mìïø£ nqT#·s¡ es¡Z+ $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À me]øÏ @ Ä|ü<ä e∫ÃHê b˛s¡T HÓ\ø=+~. d”|”◊, d”|”m+, yÓ’ø±bÕ‘√ bı‘·TÔ »s¡>∑qT+~. b˛*+>¥≈£î düs¡«+ dæ<äΔyÓTÆ+~. sê<ÛëøÏXÀsY eTT+<äT+{≤s¡ì Äj·Tq nqT#·s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. >∑‘· düs¡Œ+#Y mìïø£˝À¢ ô|≥Tº≈£îHêïsTT. nq+‘·|ü⁄s¡+ ø±s=ŒπswüHé, Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À.. {°&û|”øÏ ø£+#·Tø√f nsTTq s¡|òüTTHê<∏äbÕ˝…+ |ü+#êj·Tr˝À ø±+Á¬>dt ¬>\T|ü⁄q≈£î Äj·Tq >∑T+‘·ø£\T¢, ‘ê&ç|üÁ‹, <Ûäs¡àes¡+, sêj·T<äTs¡Z+, eT&Éø£•s¡, Ç#êÃ|ü⁄s¡+, |ü˝≤dü, ÄeT<ë\e\dü eTTìdæbÕ*{°\‘√ bÕ≥T rÁe+>± ø£èwæ #˚XÊs¡T. dü+πøåeT |ü<∏äø±\ neT\T ø√dü+ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ eT+Á‹>± ñqï |ü⁄≥º|ü]Ô, >∑T‹Ô, bÕ$T&ç, ø£˝≤´D<äTs¡Z+ eTTìdæbÕ*{°\˝À bÕ\ø=+&É q>∑s¡ |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À mìïø£ »s¡>∑qT+~. düeTj·T+˝À ì<ÛäT\T ‘˚e&É+˝À sê<ÛëøÏXÀsY dü|òü©ø£è‘·T\j·÷´s¡T. KeTà+ e´ekÕj·T ø£$T{° nìï @sêŒ≥T¢ |üPs¡Ôj·÷´sTT. $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À.. #Ó’s¡àHé eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ¬s’‘·T\T, yê´bÕs¡T\T ø±]à≈£î\‘√ düìïVæ≤‘·+>± yÓT*>±s¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À @ø£Á^e+ $»j·Tq>∑s¡+, kÕ\÷s¡T, u§_“*, bÕs¡«r|ü⁄s¡+ ø±´&ÉsY˝À |ü≥Tº ñqï ≈£î≥T+ã+ H˚|ü<∏ä´+, Á|üC≤ dü+ã+<Ûë\T KeTà+ nôd+;¢ {Ϭø{Ÿ q˝§Z+&É õ˝≤¢ $Tsê´\>∑÷&É˝Àì 13e yês¡T¶, uÛÑTeq–]˝Àì eTTìdæbÕ*{°\ |ü]~Û˝À yÓTT‘·Ô+ 129 yês¡T¶ øöì‡\s¡¢ sê<ÛëøÏXÀsY≈£î e#˚Ã˝≤ #˚kÕÔj·Tqï qeTàø±ìï Äj·Tq nqT#·s¡ es¡Z+ uÛ≤$k˛Ô+~. 20e yês¡T¶, n~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝Àì n~˝≤u≤<é |ü≥ºD+˝Àì |ü<äe⁄\≈£î Ä~yês¡+ b˛*+>¥ »s¡>∑qT+~.

ÁãVü≤Àà‘·‡yê\≈£î

eTTkÕÔu…’q uÛÑÁ<ëÁ~

KeTà+ nôd+;¢ πsdüT˝À sê<ÛëøÏXÀsY!

ªedü+‘·\øÏåàμøÏ kÕ«>∑‘·+! n+<ë\ sêeTj·T´ ne‘·]+∫+~|ü⁄Œ&˚! |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ >∑+>∑˝À kÕïq+‘√ düe÷q+!! 31q ñ>±~ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ªªe÷kÕHê+ e÷s¡Z•s√àVü≤+...s¡T‘·÷Hê+ ≈£îdüTe÷ø£s¡..μμ nì uÛÑ>∑eBZ‘·˝À lø£èwüí |üs¡e÷‘·à #ÓbÕŒs¡T. e÷kÕ˝À¢ e÷s¡Z•s¡ e÷dü+.. s¡T‘·Te⁄˝À¢ edü+‘· s¡T‘·Te⁄.. ñ‘·ÔeT yÓTÆq$. ñ>±~ edü+‘· s¡T‘·Te⁄˝ÀH˚ edüTÔ+~. Ä s√E˝À¢ Á|üø£è‹ n‘·´+‘· s¡eTD°j·T+>± ñ+≥T+~. ‘·s¡TXÊK\ ∫>∑Ts¡T\T..|ü≈£åî\ øÏ\øÏ\sêyê\T..e÷$T&ç ∫>∑Tfi¯¢qT ÄkÕ«~+∫q ø√øÏ\\ Ä˝≤|üq.. n˝≤ |üs¡e•+∫q Á|üø£è‹ ˇ&ç˝À n+<äs¡÷ ñ>±~ dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄ø√e&É+ ÄqyêsTTr. ‘Ó\T>∑T dü+Á|ü<ëj·÷ ìøÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘·÷ Á|üø£è‹ì eTq eTT+–≥≈£î ‘Ó#˚Ã<˚ ñ>±~. ‘Ó\T>∑T ˝À–fi¯ó¢ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·÷ ñ+{≤sTT. me¬sìï ø£cÕº˝À¢ ñqï|üŒ{Ïø° Ä s√Eq e÷Á‘·+ Äq+<ä+>± >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡T. dü+e‘·‡s¡+ n+‘ê n˝≤H˚ ñ+{≤s¡H˚~ qeTàø£+. ø=‘·Ô ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ #˚j·T&É+ ñ>±~ s√Eq $•wüº‘·. |ü+#ê+>∑+ n+fÒ nsTT<äT n+>∑eTT\T nì ns¡Δ+. ‹B∏, yês¡+, qø£åÁ‘·+, jÓ÷>∑+, ø£s¡D+.. nH˚$ nsTT<äT n+>±\T. 15 ‹<∏äT\T.. 7yêsê\T.. 27qø£åÁ‘ê\T.. 11ø£s¡DeTT\THêïsTT. M≥ìï+{Ïì ‘Ó*ù|<˚ |ü+#ê+>∑+. M{Ïì ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ >∑+>∑˝À kÕïq+ #˚dæq+‘· |ü⁄D´eTì ô|<ä›\T #ÓãT‘ês¡T. --edü+‘ê>∑eTq+‘√ |üdæ|æ\¢yêì qe⁄«˝≤>±.. Á|üø£è‹˝À q÷‘·H√‘˚Ô»+ ø£\T>∑T‘·T+~. eèøå±\T q÷‘·qyÓTÆq |ü\¢yê\‘√ ≈£L&çq Vü‰sTTì, Äq+<ëìï ø£*–kÕÔsTT. á düeTdüÔ düèwæº nH˚ j·TC≤„–ïì Áù|πs|æ+#˚ Ä»´+ edü+‘·+. edü+‘êìøÏ edüTe⁄\T Ä~ <˚e‘·\T. Á|üø£è‹ ∫>∑T]+#·&ÜìøÏ, eTqdüT˝À q÷‘·qyÓTÆq Ä˝À#·q\T πs¬ø‹Ô+#·&ÜìøÏ ø±s¡DyÓTÆqy˚ á edüTe⁄\T. ªs¡T‘·÷Hê+ ≈£îdüTe÷ø£s¡+μ nì ^‘·˝À lø£èwüßí&ÉT edü+‘· ÁbÕ<ÛëHê´ìï $e]+#ê&ÉT. --edü+‘·+˝À y˚dü$ ‘ê|ü+ m≈£îÿe⁄>± ñ+≥T+~. @ e÷*q´+ ˝Òì y˚&ç ˙{Ï˝À s√E≈£î ◊<äTkÕs¡T¢ kÕïq+ #˚ùdÔ.. á y˚dü$ s√>±\T <ä]#˚s¡e≥. edü+‘· qesêÁ‘·T\T Äs√>∑´ Ø‘ê´ ≈£L&Ü X¯óuÛÑø£s¡yÓTÆq s√E\T. ø√øÏ\ ø£+sƒ¡dü«s¡+ $+fÒ ø=ìï s¡ø±˝…’q s¡T>∑à‘·\T ‘=\–b˛‘êsTT. edü+‘· s¡T‘·Te⁄˝À y˚|ü |ü⁄e⁄« ‘·>∑T yÓ÷‘ê<äT˝À rdüT≈£î+fÒ ø£åj·Ts√>±ìï n]ø£≥ºe#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À m≈£îÿe |ü⁄cÕŒ\T $ø£dæ+#˚~ edü+‘·+˝ÀH˚. |ü⁄wüŒ düT>∑+<Ûë\T Á|üø£è‹øÏ ñqï neTè‘·‘ê«ìï m≈£îÿe #˚dæ mH√ï s√>±\T ‘·π>Z+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. e÷qe C≤‘˚ ø±<äT. |ü≈£åî\T.. ø°≥ø±\T dü+ãs¡+>± »s¡T|ü⁄≈£îH˚ |ü+&ÉT>∑ edü+‘êq $]ùd ñ>±~. Á|üø£è‹ n+‘ê bÕ‘· Ä≈£î\T sê*à ø=‘·Ô n+<ë*ï ì+|ü⁄≈£îqïfÒº eTq˝Àì #Ó&ÉTqT $dü]®+∫ eT+∫øÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\ø±*.

edü+‘· s¡T‘·Te⁄˝ÀH˚ |ü⁄q'düèwæº Äs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. edü+‘· Äs¡+uÛ≤ìï düèwæºøÏ Äs¡+uÛÑ+>± uÛ≤$+#ê*. J$‘·+˝À $\Te*ï |ü⁄q' Á|ü‹wüº #˚j·T&É+ ø√dü+ ne‘·]+∫q lsêeT#·+Á<äT&ÉT ‘·q ne‘·s¡D≈£î #Ó’Á‘·e÷kÕìï m+#·T≈£îHêï&ÉT. edü+‘·+ e÷<Ûäe ‘·‘ê«ìøÏ Á|ürø£. kÂ+<äsê´ìøÏ ∫Vü≤ï+. edü+‘·\øÏåàøÏ kÕ«>∑‘· dü‘êÿs¡y˚T ñ>±~. ªñ>∑μ nq>± qø£åÁ‘· >∑eTq+... ªñ>∑μ nq>± qø£åÁ‘· >∑eTq+. Ä qø£åÁ‘· >∑eTHêìøÏ ªÄ~μ ªñ>±~μ! düèwæº˝Àì qø£åÁ‘· >∑eTHêìï nqTdü]+∫ j·TT>±s¡+uÛÑ+ nsTT+<äì, n<˚ j·TT>±~ |æ\Teã&ç+<äì y˚<ë\T #ÓãT‘·THêïsTT. eTq<˚X¯+˝À edü+‘· s¡T‘·Te⁄ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ H˚\ ∫>∑T]düTÔ+~. |ü#·Ã<äq+ $#·Tà ≈£î+≥T+~. Ä s¡ø£+>± ø=‘·Ô j·TT>±ìøÏ Hê+~ |ü*øÏq≥ºe⁄‘·T+<äì |ü+&ç‘·T\T n+≥THêïs¡T. Ä |ü<ä+˝Àì ªÄ~μ nq>± ªÄs¡+uÛÑ+μ nì ns¡ú+. j·TT>±s¡+uÛ≤ìøÏ Ä~ ~q+ ø±ã{Ϻ ªj·TT>±~μ nì yês¡+≥THêïs¡T. n+<äTπø nHê~ ø±\+qT+&ç Ä j·TT>±~ |ü<ëìøÏ |üsê´j·T|ü<ä+>± ñ>±~>± s¡÷|ü⁄<ä<äT›≈£îì ñ+&Ée#·Ãqï uÛ≤e+ ø=qkÕ>∑T‘√+~. j·÷e‘ꓤs¡‘·<˚X¯+ ñ>±~ì z |üs¡«~q+>± uÛ≤$düTÔ+~. ‘Ó\T>∑T yês=ø£ÿ]πø á |ü+&ÉT>∑ |ü]$T‘·+ ø±˝Ò<äT. á ~Hêìï eTq <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ $$<Ûä Hêe÷\‘√ |æ\TkÕÔs¡T. n<˚ nqTÁø£eTDÏø£˝À bÂsêDÏø£+>± lsêeT#·+Á<äT&ÉT #Ó’Á‘· e÷kÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ ne‘·]+#ê&ÉT. #ê]Á‘·ø£+>± $Áø£e÷~‘·T´&ÉT ñ>±~Hê&˚ |ü{≤º_Ûwæ≈£îÔ&Éj·÷´&ÉT. n+<äTπø á |ü+&ÉT>∑øÏ n+‘·{Ï $•wüº‘·. n+‘˚ø±≈£î+&Ü á ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ |ü⁄≥Tºø£ >∑T]+∫ eT¬sH√ï |ü⁄sêD >±<Ûä\T Á|ü#ês¡+˝À ñHêïsTT. nsTT‘˚ ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT á »>∑‘·TÔqT #Ó’Á‘·e÷dü X¯óø£¢|üø£å Á|ü<∏äeT dü÷s√´<äj·T y˚fi¯ düeTÁ>∑+>± düèwæº+#ê&É+{≤s¡T. n+fÒ ø±\ >∑eTHêìï Á>∑Vü≤, qø£åÁ‘·, s¡T‘·T, e÷dü, es¡í, esêí~Û≈£î\qT ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT ñ>±~ s√Eq Á|üe]Ô+|üCÒ˚XÊ&Éì ô|<ä›\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ #Ó’Á‘·e÷dü+˝À X¯óø£¢|üø£å+˝À bÕ&É´$T ‹~∏Hê&ÉT ñ>±~ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ø√e&É+ ÄqyêsTT‹. e÷$T&Ü≈£î\ ‘√s¡D≤\T ø£≥º&É+, ‘·\kÕïq+ #˚j·T&É+, ø=‘·Ôã≥º\T <Ûä]+#·&É+, |æ+&ç e+≥\T #˚j·T&É+ |üPs¡«+ qT+N edüTÔqï Ä#ês¡+. Ä s√Eq Ä<ëj·T e´j·÷\T, sê»|üP»´ nee÷Hê\T, ø£+<ëj·T |òü˝≤\T, sê• |òü˝≤\T ‘Ó*j·TCÒù|Œ |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ ≈£L&Ü ÄqyêsTTr>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. |ü˝…¢˝À¢ ≈£L&Ü ¬s’‘·T\T Ä s√Eq |ü⁄s√Væ≤‘·T&çì s¡|æŒ+∫ ‘·eT e´ekÕj·÷ìøÏ @ ø±¬sÔ˝À es¡¸+ |ü&ÉT‘·T+~.. @s¡Tyêø£ m|ü⁄Œ&ÉT ø=qkÕ>±*? nH˚ $wüj·÷\qT H˚{Ïø° n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïs¡T. á |ü+&ÉT>∑≈£î e÷Á‘·y˚T Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ˇø£ ‹H˚ |ü<ës¡ú+ ªñ>±~ |ü#·Ã&çμ. Ä e+≥ø£+ wüÁ&ÉT#·T\ düy˚Tàfi¯q+! r|æ, |ü⁄\T|ü⁄, ø±s¡+, ñ|ü⁄Œ, e>∑s¡T, #˚<äT s¡T#·T\T ø£*dæq |ü#·Ã&ç.. ñ>±~ |ü#·Ã&ç.dü+e‘·‡s¡+ bı&ÉT>∑THê m<äTs¡j˚T´ eT+∫ #Ó&ÉT\qT,

ø£wüºdüTU≤\qT dü+j·TeTq+‘√ d”«ø£]+#ê\H˚ dü+<˚XÊìï Çe«&É+ á |ü#·Ã&ç ùdeq+ #ê≥T‘√+~. Äs¡T|ü<äT\ ‘Ó\T>∑T dü+e‘·‡sê\T ªÁ|üuÛÑeμ‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ, ªnø£åj·TμHêeT dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£î $e]+#ês¡T. ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ e÷Á‘·+ C≤‹ dü+düÿèr|üs¡+>± ªñ>±~μ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝Àì yÓTT<ä{Ï |ü+&ÉT>∑>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. #˚j·÷*‡q |üqT\T.. ‘·\kÕïq+ : dü÷s√´<äj·÷ìø£+fÒ eTT+<äT ˇfi¯fl+‘ê qTe⁄«\q÷HÓ‘√ eTs¡Δq #˚düT≈£îì ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. qTe⁄«\ q÷HÓ Äs√>±´ìøÏ m+‘√ eT+∫~. e÷s¡T‘·Tqï s¡T‘·Te⁄\ Á|üuÛ≤yêìøÏ eTq X¯Øs¡+ nHês√>±´ìøÏ ˝ÀqT ø±<äT. ø=‘·Ôã≥º\T : ñ>±~ ‘Ó\T>∑THê≥ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+Hê&ÉT ø=‘·Ô ã≥º\T ø£≥Tºø√e&É+ X¯óuÛÑ+>± #ÓãT‘ês¡T. Á|ü‹ |ü+&ÉøÏÿ Ç+{Ïì X¯óÁuÛÑ+>± n\+ø£]+#·Tø√ e&É+, ø=‘·Ô ã≥º\T y˚düTø√e&É+, |æ+&çe+≥\T uÛÑTõ+#·&É+ eTq Äq+<ëìï ‘Ó*j·TCÒùd e÷sêZ\T. ñ>±~ |ü#·Ã&ç : ñ>±~ |ü#·Ã&ç Äs√´>±ìøÏ m+‘· ÁX‚wüºyÓTÆq<√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. <Ûä«C≤s√Vü≤D+ : ˇø£|ü⁄Œ&ÉT <Ûä«C≤s√Vü≤D+ ‘·|üŒø£ #˚ùdyês¡T. ø±ì Ç|ü⁄Œ&ç~ ø£qTeTs¡T¬>’+~. Ç+{ÏeTT+<äT ˇø£ ø£Ás¡qT ì*|æ <ëìì <äeq+, |üdüT|ü⁄, ≈£î+≈£îeT\‘√ |üPõkÕÔs¡T. n˝≤ |üPõùdÔ #ê˝≤ eT+∫<äì uÛÑ≈£îÔ\ $XÊ«dü+. n+‘˚ø±ø£ <äeq+ XÊØs¡ø£ ‘ê|ü+qT+&ç ñ|üX¯eTq+ ø£*–düTÔ+~. >=&ÉT>∑T\T, $düqø£Ás¡\T : á s√EqT+&ç m+&É\ Á|üuÛ≤e+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø£qTø£ yê{Ïì düeT≈£Ls¡TÃø√e≥+ nedüs¡eTì eTq |üPØ«≈£î\ uÛ≤eq. n+‘˚ø±≈£î+&Ü M{Ïì <ëq+ #˚j·T&É+ eT+∫<äì #ÓbÕŒs¡T. #·*y˚+Á<ë\T : m+&Üø±\+˝À ˙s¡T m+‘· nedüs¡yÓ÷ ‘Ó*dæ+<˚. ñ>±~ s√Eq #·*y˚+Á<ë\ kÕú|üq yÓTT<ä\Tô|{Ϻ sêuÀj˚T Hê\T>∑T HÓ\\T <ëVü‰]Ô rs¡Ã&É+ #·*y˚+Á<ë\ eTTUÀ´<˚›X¯+. n~Ûø±s¡T\qT <ä]Ù+#·Tø√e&É+ : ˇø£|ü⁄Œ&ÉT sêE\qT <ä]Ù+#·T≈£îH˚yês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT sêE\T ˝Òs¡T ø£qTø£ n~Ûø±s¡T\T ˝Òø£ bÕ\≈£î\T yê] kÕúq+˝ÀøÏ ekÕÔs¡T. |ü+&ÉT>∑ s√Eq yê] e<ä›≈£î yÓ[fl X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T #Ó|æ‘˚ yê] <äèwæº˝À ñ+&˚ neø± X¯+ ñ+≥T+<äì Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T. |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ : |ü+#ê+>∑+ ÁX¯eD+ >∑T]+∫ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. á dü+e‘·‡s¡+ |òü*‘ê\T, eT+∫#Ó&ÉT, sê• |òü˝≤\T yÓTT<ä˝…’q yê{ÏøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. qesêÁ‘·T\ ìs¡«Vü≤D : ˇø£|ü⁄Œ&ÉT #Ó’Á‘·X¯ó<äΔ bÕ&É´$T qT+&ç qe$T es¡≈£î n+fÒ lsêeTqe$T es¡≈£î qesêÁ‘·T\qT ìs¡«Væ≤+#˚yês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü n˝≤π> #˚düTÔHêïs¡T. ñ>±~Hê &ÉT ñ>±~ |ü⁄s¡kÕÿsê\T, ø£$ düy˚Tàfi¯Hê\T ≈£L&Ü düs¡«kÕ<Ûë s¡D+>± »s¡T>∑T‘êsTT. á |ü+&ÉT>∑Hê{Ï ‹H˚ ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\ ˝À |ü∫Ãe÷$T&çø±j·T ‘·|üŒìdü]>± ñ+&Ü\ì #ÓãT‘ês¡T.

d””˝Òs¡T ø±+ô|¢ø˘‡˝À \øå±´ìøÏ $T+∫ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô KeTà+, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): »\ $<äT´‘Y πø+Á<ë\ d”˝Òs¡T j·T÷ì≥T¢ \øå±´ìøÏ $T+∫ ñ‘êŒ<äq kÕ~Û+∫q≥Tº d”˝Òs¡T ø±+ô|¢ø˘ d”á ø£èwüíj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. bı\÷¢s¡T »\ $<äT´‘Y πø+Á<ä+ \ø£å´+ 1070 $T*j·THé j·T÷ì≥T¢ ø±>±, 1250 $T*j·THé j·T÷ì≥¢ ñ‘êŒ<äq »]–+<äHêïs¡T. Çø£ $XÊK õ˝≤¢ d”˝Òs¡T »\ $<äT´‘Y πø+Á<ä \ø£å´+ 448 $T*j·THé j·T÷ì≥¢ \ø£å´+>± ø±>±, 450 $T*j·THé j·T÷ì≥T¢ e÷sYÃK+&é »\ $<äT´‘Y πø+Á<ä+ \ø£å´+ 341 $T*j·THé j·T÷ì≥T¢ ø±>± 393 $T*j·THé j·T÷ì≥¢ ñ‘êŒ<äq kÕ~Û+∫q≥Tº Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. sêÁwüº+ yÓTT‘·Ô+˝À C…H√ÿ <ë«sê s√E≈£î 16 $T*j·THé j·T÷ì≥¢ ñ‘·Œ‹Ô kÕ~ÛdüTÔ+&É>±, πøe\+ d”˝Òs¡T ø±+ô|¢ø˘‡ <ë«sêH˚ s√E≈£î 8 $T*j·THé j·T÷ì≥¢ ñ‘·Œ‹Ô kÕ~ÛdüTÔqï≥Tº ø£èwüíj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. \øå±´ìøÏ $T+∫ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚dæq d”˝Òs¡T ø±+ô|¢ø˘‡ ñ<√´>∑T\+<ä]ø° Äj·Tq n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

CÀs¡+<äT≈£îqï Á|ü˝ÀuÛ≤\ |üs¡«+! ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ Á|ü#ês¡ |òüT≥º+ eTT–&É+‘√ b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\qT z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T] #˚ùd+<äT≈£î HêHê s¡ø±\T>± Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\≈£î Á|ü#ês¡+ eTT–j·T&É+‘√ ìC≤e÷u≤<é, ø±e÷¬s&ç¶, uÀ<ÛäHé, Äs¡÷às¡T |ü≥ºD≤˝À¢ |ü\Te⁄s¡T Á|ü<Ûëq sê»ø°j·÷bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T eT<ä´+ |ü+|æD°øÏ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î »]π> b˛*+>¥≈£î n~Ûø£ XÊ‘·+ z≥s¡¢qT ‘·eT yÓ’|ü⁄ ‹|ü≈£îH˚+<äT≈£î,eT<ä´+, &ÉãT“\T ô|<ä› m‘·TÔq |ü+|æD° ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. M{Ïì ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î mìïø£\n~Ûø±s¡T\T $düÔè‘·+>± ‘·ìF\T #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° yê{Ïì ì\Te]+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. ‘·eT kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q z≥¢qT y˚sTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ≈£î\dü+|òü÷\ <ë«sê Á|üj·T‘êï\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø=+<ä]øÏ bò˛q¢ <ë«sê, eT]ø=+<ä]øÏ yÓTùdCŸ\ <ë«sê Á|ü#êsêìï #˚s¡y˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, b˛*+>¥ s√E z≥s¡T¢ mìïø£\ ø£$TwüHé ìsê›]+∫q 21s¡ø±\ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶˝À¢ @<√ ˇø£ ø±s¡T¶qT rdüT≈£îyÓ[‘˚ b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ rdüT≈£îsêyê\ì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

|òüTq+>± {Ï&ç|æ Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): {Ï&ç|æ Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ X¯ìyês¡+Hê&ÉT Ä bÕغ ø±sê´\j·T+˝À H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T X¯ìyês¡+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTT+<äT>± m˙ºÄsY ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± õ˝≤¢ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT ∫+‘·≈£î+≥ $»j·Ts¡eTD≤sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e+>∑‘· m˙ºÄsY eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$˝À ø=qkÕ– sêh Á|ü»\≈£î mq˝Òì ùde\T n+~+#ês¡ì nHêïs¡T. ‘·q bÕ\q˝À eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T m˝≤ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê˝À ‘Ó*j·T#ÓbÕŒs¡ì nHêïs¡T. Á|ü»\ e<ä›πø |ü]bÕ\q rdüT¬ø[¢q |òüTq‘· m˙ºÄsY<˚qì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü+&ÉT¢, |ü˝≤\T |ü+∫ô|{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´ s¡eTD, e÷J myÓTà˝Ò´\T •ø±] $X¯«Hê<Ûä+, ô|~›¬s&ç¶, sê»eT\¢j·T´ ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê s¡÷bı+~+#·+&ç ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ˇø√ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ eTT>∑TZπsdæ nuÛÑ´s¡Tú\‘√ C≤_‘ê s¡÷bı+~+#ê\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT mHé.s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. &ûd”d” n<Ûä´≈£åî\‘√ Ç+~sêuÛÑeHé˝À X¯ìyês¡+Hê&ÉT düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 31e ‘˚B˝À>± C≤_‘ê\qT n+~+#ê\ì ø√sês¡T. Ä C≤_‘êqT |ü]o*+∫.. n~ÛcÕºHêìøÏ |ü+|ækÕÔeTì, nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’◊ ‘·T~ ìs¡íj·T+ n~ÛcÕºqy˚T rdüT≈£î+≥T+<äì $e]+#ês¡T. ãdüT‡ j·÷Á‘·≈£î n|üPs¡« düŒ+<äq \_Û+∫+<äì nHêïs¡T.

Edited, Printed, Published and owned by godishala somaiah, On BeHalf Akshara Publications Published from H.No - 15-76, Medipalli, Ghatkesar, Rangareddy Dist, AP. Printed at sri Sesha sai Printers, IDA, Balanagar, Hyderabad. Editor Godishala Somaiah Email; nhnews36@gmail.com, P.No - 9347445050, 040-27200666 RNI NO: APTEL/2012/45237

Namasthe hyderabad news paper 30 03 2014  
Namasthe hyderabad news paper 30 03 2014  
Advertisement