Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 31`3`2014 k˛eTyês¡+

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

Á|üø£è‹ì |ü⁄\ø£]+|ü #˚ùd<˚ #Ó’Á‘·+ eTqdüTqT |ü\ø£]+#˚<˚ eTq ùdïVü≤+ wüÁ&ÉT#·T\ ø£\uÀ‘· eTq ã+<Ûä+ nqTuÛÑ÷‘·T\‘√ ì‘·´ q÷‘·q+

‰

www.indianewstoday.co

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:306 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

Á|üXÊ+‘·+>±

eTTì‡b˛*+>¥

bÕsƒ¡≈£î\≈£î, Á|üø£≥qø£s¡Ô\≈£î, @C…+≥¢≈£î, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\≈£î

qs¡düsêe⁄ù|≥˝À z≥T y˚ùd+<äT≈£î z b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› u≤s¡T\T r]q z≥s¡T¢

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30: sêh yê´|üÔ+>± 10 q>∑s¡bÕ\ø£, 145 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+düú\≈£î ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ b˛*+>¥ ø=qkÕ–+~. áMm+\T yÓTTsêsTT+#·&É+‘√ ø=ìï#√≥¢ b˛*+>¥ Ä\dü´+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T ≈£îH˚+<äT≈£î z≥s¡T¢ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› u≤s¡T\T rsês¡T. j·TTe‘· qT+∫ eè<äT∆\ es¡≈£L m+&ÉqT ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü ñ‘ê‡Vü≤+>± z≥T y˚XÊs¡T. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü ∫qï ∫qï ñÁ~ø£Ô‘·\T $TqVü‰ sêhyê´|üÔ+>± b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæ+~.

l »j·THêeT dü+e‘·‡s¡

ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

b˛*+>¥ XÊ‘·+

`dü+–˙&ç d”‘êsêyéT #ÛÓ’s¡àHé

‹s¡TeT\ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À eT∞¢ ø±]Ã#·Tà Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 30: ‹s¡TeT\ X‚cÕ#·\+ n≥MÁbÕ+‘·+˝À eT∞¢ eT+≥\T #Ó\πs>±sTT. lyê] yÓT≥Tº e<ä› ˝Àj·T ÁbÕ+‘·+˝À #Ó\πs–q eT+≥\T <ä≥º+>± yê´|ædüTÔHêïsTT. ˝Àj·T ÁbÕ+‘·+ ø±e≥+‘√ n–ïe÷|üø£ X¯ø£{≤\T dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø√˝Òø£b˛‘·THêïsTT. B+‘√ n≥MXÊK, n–ïe÷|üø£ dæã“+~ #Ó≥Tº ø=eTà\‘√ eT+≥\qT n<äT|ü⁄ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. lyê] yÓT≥Tº qT+∫ lyê] bÕ<ë\ yÓ’|ü⁄ eT+≥\T yê´|æ+#êsTT.

kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î |ü\T #√≥¢ »]–q z{Ï+>¥ XÊ‘·+.. ø£s¡÷ï\T˝À 68.2 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. Ä<√ì 63, m$Tà>∑q÷s¡T˝À 68, q+<ë´\˝À 68, Äfi¯¢>∑&ɶ˝À 82, Ä‘·à≈£Ls¡T 80, q+~ø=≥÷ÿs¡T˝À 70, &√Hé 64, >∑÷&É÷s¡T˝À 95, j·T\eT+∫*˝À 80, q؇|ü≥ï+˝À 77, ∫‘·÷Ôs¡T˝À 64, lø±fi¯Vü≤dæÔ 70, eT<äq|ü*¢ 67, |ü\eTH˚s¡T 76, |ü⁄+>∑q÷s¡T 77, q>∑] 83, |ü⁄‘·÷Ôs¡T 86, @\÷s¡T 71, ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ 65, ‘·DT≈£î 72, ì&É<äy√\T 76, ø=eP«s¡T 72, »+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+ 72, ;ÛeT es¡+ 69, qs¡kÕ|ü⁄s¡+ 68, bÕ\ø=\T¢ 76, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À 79, q˝§Z+&Éõ˝≤¢˝À 72, ø£s¡÷ï\T˝À 68, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY 67, Hêsê j·TDù|≥ 68, >∑<ë«\ 77, eq|ü]Ô 75, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ 74, ø£\«≈£î]Ô˝À 63, cÕ<éq>∑sY˝À 76, ◊»˝À 93, ø£&É|ü mÁs¡>∑T+≥¢ 75, sêj·T#√{Ï 68, |ü⁄*yÓ+<äT\ 65, ã<˚«\T 79, »eTà\ eT&ÉT>∑T 84, lø±≈£îfi¯+ 75, ÄeTT<ë\e\dü˝À 77, |ü˝≤dü 76, Ç#êÃ|ü⁄s¡+ 68, bÕ\ø=+&É 79 #=|üq b˛*+>¥ XÊ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~.

ô|<ë›|ü⁄s¡+˝À b˛*+>¥qT ãVæ≤wüÿ]+∫q z≥s¡T¢ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ô|<ë›|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝Àì ˇø£{À yês¡T¶˝À >∑T&çyê&É ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q <ë<ë|ü⁄ 100eT+~ z≥s¡T¢ b˛*+>¥qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. 50@fi¯¢ ÁøÏ‘·+ @s¡Œ&çq ‘·eT ø±\˙ @{≤ eTT+|ü⁄q≈£î >∑Ts¡Te⁄‘·THêï mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. me]øÏ z≥T y˚dæHê ˇ]π><˚MT ˝Ò<äì uÛ≤$+∫ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ >∑T&çyê&ÉyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T.

≈£îø±ÿ\|ü*¢, ˇ]–|ü*¢˝À b˛*+>¥ ì*|æy˚‘·

‘Ó.◊ø±dü mC…+&Ü: ø√<ä+&Ésê+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30: ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T ◊ø±dü mC…+&ÜqT ◊ø±dü #ÛÓ’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+ Ä~yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. mC…+&Ü n+XÊ\qT bÕغ\ y˚Tìô|òk˛º˝À¢ #˚sêÃ\ì ø√s¡‘êeTì ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T ◊ø±dü mC…+&ÜqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï ø√<ä+&Ésê+ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ neTs¡Ms¡T\ ø√sês¡T. 1956 ‘·sê«‘· uÛÑ÷|ü+<˚s¡+ô|’ dü÷úbÕ\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, –]»q $#ês¡D »]|æ+#ê\ì ø√<ä+&Ésê+ &çe÷+&é ‘·+&Ü\qT |ü+#êj·Tr\T>± >∑T]Ô+#ê\ì #˚XÊs¡T.

dü+>±¬s&綽À yÓuŸø±dæº+>¥ <ë«sê b˛*+>¥ düs¡[ì MøÏådüTÔqï yÓT<äø˘õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ, ∫\ø£\÷]ù|≥˝À z≥T y˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq j·TTe‘·T\T ‘·eT >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶qT #·÷|ü⁄‘·Tqï <äèX¯´+ ~>∑&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T b˛*+>¥ ì*|æy˚XÊs¡T.

Ç˝…¢+<äT 2e yês¡T¶˝À nuÛÑ´]ú >∑Ts¡TÔ ‘ês¡Te÷s¡T KeTà+ õ˝≤¢ Ç˝…¢+<äT eTTì‡bÕ*{° 2e yês¡T¶˝À nuÛÑ´]ú mìïø£\ >∑Ts¡TÔ ‘ês¡Te÷¬s’+~. Á|ü#ês¡ düeTj·T+˝À n~Ûø±s¡T\T ñ+>∑s¡+ >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+#·>±, áMm+˝À ;s¡Tyê >∑Ts¡TÔ Á|ü#·T]+#ês¡T. B+‘√ ¬s+&√ yês¡T¶ nuÛÑ´]ú sê»eTDÏ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T.

∫‘·÷Ôs¡T ø±s√ŒπswüHé |ü]~Û˝Àì ≈£îø±ÿ\|ü*¢, ˇ]–|ü*¢˝À z≥¢ e÷#·s¡¢˝À áMm+ <Ûä«+dü+, ˝≤؃ #Ûê]®, ñÁ~ø£Ô‘· >∑\¢+‘·Tô|’ $yê<ä+ HÓ\ø=+~. z≥¢ >∑\¢+‘·Tô|’ kÕúì≈£î\T >=&Ée≈£î e÷#·s¡¢ |ü≥ºD+˝À |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± 29e

yês¡T¶˝Àì b˛*+>¥ã÷‘Y˝À n\»&ç #Ó\πs–+~. myÓTà˝Ò´ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ nqT#·s¡T\T ã÷‘Y˝ÀøÏ yÓ[¢ <=+>∑ z≥T¢ y˚düTÔHêïs¡+≥÷ Äj·Tq ô|<äHêqqï e÷J myÓTà˝Ò´ |æHÓï*¢ \øå±à¬s&ç¶ n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. B+‘√ Çs¡Te⁄] eT<ä´ yê>±«<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ Çs¡TesêZ\qT #Ó<äs¡>={≤ºs¡T. ◊J düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY H˚‘·è‘·«+˝À ˝≤؃ #Ûê]® »]–+~. ø±s¡´ø£s¡Ô\+]˙ nø£ÿ&ÉqT+∫ #Ó<äs¡>={Ϻ 144e ôdø£¸Hé ô|{≤ºs¡T. Çs¡TesêZ\yê]ì b˛©dt ùdºwüHéøÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

bÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ 54e &ç$»Hé˝À C≤_‘ê\T ‘ês¡Te÷s¡T ø±e&É+‘√ z≥s¡¢qT b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î e#˚à yê]øÏ e÷Á‘·+ Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡˝À eTs√ b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ ‘·s¡*+∫ dæ¢|t\T Ç∫Ã Ä ‘·sê«‘· ≈£L&Ü z≥T y˚ùd+<äT≈£î z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+∫q≥T¢ s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶ nqTeT‹+#êeTì s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ\¢&ç+#ês¡T. b˛*+>¥ dü+<äs¡“+>± ø=ìï #√≥¢ z≥s¡¢ ø£èwüí\+ø£ |òüT≥qô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ >∑\¢+‘·T ø±e&É+, z≥s¡T ø±s¡T¶ $»j·Tyê&É ø£èwüí\+ø£ |òüT≥qô|’ mìïø£\ ˝Òø£b˛e&É+‘√ z≥T y˚ùd+<äTø£ nqTeT Á|ü<ÛëHê~Ûø±] s¡e÷ø±+‘·¬s&ç¶ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ ‹+#·ø£b˛e&É+, C≤_‘ê\T ‘ês¡T e÷s¡T e+{Ï #˚XÊs¡T. 21 >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶˝À @ ˇø£ÿ{Ï ñHêï n+XÊ\T ‘·q <äèwæºøÏ e∫à q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. $» nqTeT‹yê«\ì dæã“+~ì Ä<˚•+#ês¡T. j·Tyê&É ø£èwüí\+ø£˝À ‘·eT Ä<˚XÊ\qqTdü]+∫ dæ¢|t\T ˝Òeì e+<äeT+~ z≥s¡¢≈£î b˛*+>¥ z{Ï+>¥≈£î nqTeT ‹+∫ q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó* dæã“+~ nqTeT‹ ìsêø£]+#ês¡T.

21>∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶˝À¢ @ ˇø£ÿ{Ïe⁄Hêï nqTeT‹: s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30: sêh yê´|üÔ+>± 10 q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú\T, 145 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\T, q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ b˛*+>¥ Á|üXÊ‘·+>± »]–+ <äì sêh mìïø£\ ø£$TwüqsY s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT>∑+≥\ es¡≈£î b˛*+ >¥ πø+Á<ë\≈£î #˚s¡T≈£îqï z≥s¡¢≈£î z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. b˛*+>¥ düeTj·T+ ô|+#·&É+ ≈£î<äs¡<äì, kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ es¡≈£î

düeTs¡ú Hêj·Tø£‘·«+‘√H˚ n_Ûeè~∆: yÓ+ø£j·T´ Á|ü•ï+#ês¡T. sêh+ $&çb˛sTTq+‘· e÷Á‘êq düeT dü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±eHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘Ó\+ >±D ñqï+‘·e÷Á‘êq á ÁbÕ+‘·+ n_Ûeè~∆ ø±˝Ò<äì, n<˚ Ø‹˝À $&çb˛sTTq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄≥º&Éy˚T düyê˝Ÿ\‘√ |ü⁄&ÉT‘√+<äì yÓ+ø£j·T´ yê´U≤´ì+#ês¡T.

H˚&ÉT uÛ≤»bÕ πø+Á<ä mìïø£\ ø£$T{° uÛÒ{° uÛ≤»bÕ πø+Á<ä mìïø£\ ø£$T{° H˚&ÉT düe÷y˚X¯+ ø±qT+<äì ÄbÕغ C≤rj·T H˚‘· m+.yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... mìïø£\ $»Hé |òüsY u…≥sY Ç+&çj·÷˝À Á|üdü+–düTÔqï yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT ø£$T{° düe÷y˚ X¯+˝À bı‘·TÔ\ô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√qTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘Ó<˚bÕ‘√ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30: düeTs¡úe+‘·yÓTÆq Hêj·Tø£‘·«+ bı‘·TÔ\ #·s¡Ã\T eTT+<äT≈£î kÕ>∑fÒ¢<äì sêh H˚‘·\T ˝Òì ø±s¡D+>± <˚X¯+ |ü⁄s√>∑eTq+ qT+∫ ‹s√>∑eTq+ #ÓbÕŒs¡ì $e]+#ês¡T. @ |ü]dæú‹¬ø’Hê dæ<ä∆+>± yÓ’|ü⁄ |üj·TìdüTÔ+<äì uÛ≤»bÕ C≤rj·T H˚‘· yÓ+ø£j·T´ ñ+&Ü\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î dü÷∫+#êeTì yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑ y˚T<Ûëe⁄\T, Hêj·TT&ÉT $e]+#ês¡T. |ü\Te⁄s¡T Ä˝À#·Hê|üs¡T\‘√ $»Hé |òüsY u…≥sY ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ\ô|’ H˚&ÉT #·s¡Ã\T: k˛$T¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ ù|s¡T‘√ ôV’≤<äsêu≤<é uÒ>∑+ù|≥˝À düe÷ bı‘·TÔ\ô|’ H˚&ÉT ≈£L&Ü #·s¡Ã\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì ˝À#·q ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. >∑{Ϻ Á|üuÛÑT‘·«+, ‘Ó<˚bÕ d”ìj·TsYH˚‘· k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ dæús¡yÓTÆq Hêj·Tø£‘·«+ ñ+fÒH˚ düyêfi¯¢qT n~Û>∑$T+∫ ‘Ó*bÕs¡T. m˙ºÄsY Á≥dtºuÛÑeHé˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·Tø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ <=s¡T≈£î e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î y˚πs«s¡T ‘·T+<äì, yÓ÷&û e+{Ï Hêj·T≈£î&Ó’‘˚ Ç+ø± düeTs¡úe+ y˚Tìô|òk˛º\T Ç#˚Ã Ä˝À#·q ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘·+>± <˚XÊìï bÕ*+#·Tø√e#·Ãì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ y˚Tìô|òk˛ºqT H˚&ÉT $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. #˚XÊs¡T. ø£eT÷´ìdüTº\T n˙ï |ü+#ê\+≥THêïs¡T ø±˙ y˚Tìô|òk˛º˝À ;d” &çø£¢πswüHéqT bı+<äT|üs¡TkÕÔeTì dü+|ü<äqT düèwæº+#·T≈£î+&Ü Ç~ m˝≤ kÕ<Ûä´eTì yÓ\¢&ç+#ês¡T.


H˚{Ï qT+∫ sêeTT\ yê] Áã¨à‘·‡yê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ uÛÑÁ<ë#·\+, e÷]à 30: l d”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T edü+‘·|üø£å ‹s¡T ø£fi≤´D Áã¨à‘·‡yê\T H˚{Ï qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT. nsTT‘˚ y˚&ÉTø£˝À¢ Á|ü#ês¡ ˝À|ü+ düŒwüº+>± ø£ì|æk˛Ô+~. ÄVü‰«q+ ø√dü+ eTTÁ~+∫q >√&É Á|ü‘·T\T XÊÁk˛Ôø£+>± $&ÉT<ä\ #˚j·T˝Ò<äì uÛÑ≈£îÔ\T yêb˛‘·THêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 8q »s¡>∑qTqï lsêeTqe$T ø£fi≤´D≤ìøÏ \ø£å≈£î ô|’>± uÛÑ≈£îÔ\T ekÕÔs¡ì Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Çø£HÓ’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ y˚&ÉTø£\≈£î uÛÑ≈£îÔ\ì ÄVü‰«ì+#ê\ì, »s¡T>∑T‘·Tqï Áø£‘·Te⁄\qT ‘Ó*j·TCÒùd˝≤ Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì uÛÑ≈£îÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T

k˛eTyês¡+ 31, e÷]Ã 2014

b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, e÷]à 30: |ü≥ºD eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\T Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. b˛©düT\T >∑{Ϻã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. nø£ÿ&Éø£ÿ&É #Ó<äTs¡T eT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T ‘·|üŒ m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑˝Ò<äT. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ es¡≈£î n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î 70 XÊ‘·+ b˛*+>¥ »]–q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.

ˇø£]øÏ >±j·÷\T á H˚|ü<∏ä´+˝À b˛©düT\T >∑d”Ô ‹s¡T>∑T‘·T+&É>± kÕúìø£ uÀdüTu§eTà ÁbÕ+‘·+˝À ˇø£ Vü≤À≥˝Ÿ e<ä› >∑T&ç>∑÷&çq »Hê\T b˛©düT\qT #·÷dæ |ü]¬>‘·TÔ‘·T+&É>±, kÕ«$T≈£îe÷sY nH˚ e´øÏÔ øÏ+<ä|ü&çb˛e&É+‘√ ø±\T $]–+~. b˛©düT\T n‘·&çì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T $es¡D ø√s¡>±, 144 ôdø£åHé neT\T˝À ñ+&É>±, kÕ«$T≈£îe÷sY uÛÑj·T|ü&ç |ü]¬>‘êÔ&Éì $e]+#ês¡T. kÕ«$T≈£îe÷sY ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T b˛©düT\T ˝≤؃#ê]® #˚j·T&É+e˝Ò¢ uÛÑj·T|ü&ç |ü]¬>‘·Ô&É+˝À øÏ+<ä|ü&ܶ&Éì Äs√|æ+#ês¡T. ñ<äj·T+ ñ+#˚ eè<äT∆\T, j·TTe‘· z≥TVü≤≈£îÿ qT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. m+&É rÁe+>± ñqï|üŒ{Ïø° ≈£L´\T ø£{Ϻ ‘·q z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T ≈£îHêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î 10XÊ‘·+ z≥T¢ b˛\j˚T´ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T.

düe÷»+ ø√dü+ rdæq dæìe÷\T Ä<ä]+#·&É+ ˝Ò<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

lø±≈£îfi¯+, e÷]à 30 : Vü‰dü´ dæìe÷\qT Ä<ä]+∫q≥T¢ kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·ô|’ rdæq dæìe÷\qT ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\T Ä<ä]+#·&É+ ˝Ò<äì dæ˙ q≥T&ÉT $.Hê–˙&ÉT ù|s=ÿHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ns¡düe*¢ l dü÷s¡´Hêsê j·TDkÕ«$Tì Äj·Tq <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ\¢\ q&Ée&çø£ $wüj·T+˝À ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T dü]>±Z e´eVü≤]+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. yê]ì ô|+#˚ $wüj·T+˝À ÁX¯<ä∆ eVæ≤+#·&É+ ˝Ò<äì yêb˛j·÷s¡T. eTsê´<ä sêeTqï≈£î ‘·$Tfi¯ Øy˚Tø˘ µe\¢eHê≈£îÿ-|ü⁄\T¢+ Äj·TT<Ûä+µ ˝À q{ÏdüTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\T Vü‰dü´∫Á‘ê\H˚ m≈£îÿe>± Ä<ä]kÕÔs¡ì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À Á|ü‹uÛÑ>∑\ &Ó’¬sø£ºsY, Væ≤s√\THêïs¡ì øÏ‘ê_#êÃs¡T. pìj·TsY mHé{ÏÄsY‘√ ø£*dæ s¡uÛÑdü ∫Á‘·+‘√ bÕ≥T n\¢] qπswt V”≤s√>± ˇø£ dæìe÷˝À q{ÏdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Äغd” ø±+ô|¢ø˘‡≈£î yÓ[¢ ø±]à≈£î\qT ø£*XÊs¡T. nø£ÿ&É qT+∫ yÓ[¢ sêeT\ø£ÎD~∏j˚T≥sYqT #·÷XÊs¡T. u≤>± ø£{≤ºs¡+≥÷ y˚TH˚»sY uÀdüTu≤ãT≈£î Á|üX¯+dæ+#ês¡T.

eTT–dæq sêhkÕúsTT Hê{Ïø£ b˛{°\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 30: lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ u≤|üPJ ø£fi≤eT+~s¡+˝À >∑‘· eT÷&ÉTs√E\T>± düè»q ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï Ç|æŒ* u≤\j·T´ kÕàs¡ø£ sêhkÕúsTT Hê{Ïø£ b˛{°\T >±s¡&û, Ä#·+Á<ës¡ÿ+, <Íwüº´+ Hê{Ïø£\ Á|ü<äs¡Ùq\‘√ eTT–XÊsTT. dæ˙ q≥T&ÉT Hê–˙&ÉT, ^‘êbòÂ+&˚wüHé ^‘êlø±+‘Y\ CÀ´‹ Á|ü»«\q‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á b˛{°˝À¢ ôV’≤<äsêu≤<äT ñc˛<äj·T ø£fi≤ìπø‘·Hé dü+düú yês¡T #Ós¡T≈£Ls¡T kÕ+ã•esêe⁄ s¡#·q <äs¡Ùø£‘·«+˝À >±s¡&û Hê{Ïø£qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. #Ós¡T≈£Ls¡T kÕ+ã•esêe⁄, &ç.»j·T\ø°Î, ¬ø.Á|ü‘ê|t, C≤qø°sêeTj·T´, {Ï.kÕ+ã•esêe⁄, lø±+‘Y, lìyêdt, ≈£îwüà+‘Y\T q{Ï+#ês¡T. ©˝≤yÓ÷Vü≤Hé dü+^‘·+, düq|ü\ yÓ+ø£{Ÿ l<ÛäsY\T ÄVü‰s¡´+ düeT≈£LsêÃs¡T. nq+‘·s¡+ |æsƒê|ü⁄s¡+ leTDÏø£+sƒ¡ ÄsYº‡ yês¡T Ä#·+Á<ës¡ÿ+ Hê{Ïø£qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. #Ó*ø±ì yÓ+ø£≥sêe⁄ s¡#·q <äs¡Ùø£‘·«+˝À ô|<ë›|ü⁄s¡+ lqT, yÓ+ø£≥sêe⁄, s¡|òüTT, l˝ÒK, sêCÒwt, »j·T\ø°Î $$<ÛäbÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±øÏHê&É yê] <Íwüº´+ Hê{Ïø£qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ˙q≥T\T Hê–˙&ÉT, düTVü‰dt n+ã{Ï lìyêdüsêe⁄\T bÕ˝§Zì ø£fi≤ø±]DÏ CÀ´‹ì, Hê≥ø£ ø£fi≤ãè+<ë\qT, ø£fi≤ø±s¡T\qT dü‘·ÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düè»q ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|òüT+ yê] X¯s¡D´ d”]j·T˝ŸqT Hê–˙&ÉT, düTVü‰dt, n+ã{Ï lìyêdüsêe⁄\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. düè»q ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|òüT+ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T Ç|æŒ* X¯+ø£s¡X¯s¡à, s¡$‘êsTT, Äs¡ZHÓ’»sY õ.∫Hêïsêe⁄, |ü⁄\K+&É+ lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

lø±≈£îfi¯+, e÷]à 30: mìïø£\˝À b˛{°#˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T, sê»ø°j·T bÕغ\T, dü+düú\T |üÁ‹ø£\≈£î C≤Ø #˚dæq Á|üø£≥q\ $esê\qT õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±]øÏ n+<äCÒj·÷\ì n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY m+._.Vü≤w”+ wüØ|òt ‘Ó*bÕs¡T.

#Ó<äTs¡TeT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T $TqVü‰..

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30:‘=* düeTs¡+.. düs¡«Á‘ê.. eTT쇪b˛*+>¥µ dü+<ä&ç..#Ó<äTs¡TeT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T $TqVü‰ n+‘·{≤ Á|üXÊ+‘·+>± b˛*+>¥ kÕ>∑T‘√+~. 10 ø±s=Œπswüq¢ ˝ÀqT, 145 eTTìdæbÕ*{° ˝À¢qT b˛*+>¥C≤‘·s¡ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. 3959 yês¡T¶\˝ÀqT.. 513 &ç$»q¢ ˝ÀqT ‘=\T‘· eT+<äø=&ç>± kÕ–q|üŒ{Ïø° 10>∑+≥\ ‘·sê«‘· nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ #·Ts¡T≈£î>± kÕ–+~. yÓTT‘·Ô+ 21,207eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç~˝≤ ñ+&É>± eTTìdæ bÕ*{°\T, ø±s=Œπswüq¢≈£î 2010,ôdô|º+ãsY˝À bÕ\ø£ eT+&Éfi¯¢ ø±\|ü]$T‹ eTT–dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eTTìdæ bÕ*{°˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 3990 yês¡T¶\T+&É>±.. 39 yês¡T¶˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\T @ø£Á^eeTj·÷´s¡T. $T–*q 3959 yês¡T¶˝À¢ 17,795eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñHêïs¡T. n˝≤π> 10 ø±s=Œπswüq¢˝À 513 &ç$»q¢≈£î >±qT 3,343eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñHêïs¡T.

Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î.. Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î õ˝≤¢\ yêØ>± qyÓ÷<Ó’q b˛*+>¥ düs¡[ Ç˝≤ ñ+~. $»j·Tq>∑s¡+˝À 31XÊ‘·+, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe]˝À 26XÊ‘·+, |ü•ÃeT>√<ëe]˝À 33XÊ‘·+, ø£ècÕíõ˝≤¢˝À 45XÊ‘·+, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À 42XÊ‘·+, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À 55XÊ‘·+, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À 33XÊ‘·+, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À 33XÊ‘·+, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À 40XÊ‘·+, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À 40XÊ‘·+, ø£&É|ü õ˝≤¢˝À 34XÊ‘·+, es¡+>∑˝Ÿ˝À 35XÊ‘·+, q˝§Z+&É˝À 37XÊ‘·+, s¡+>±¬s&綽À 45XÊ‘·+, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY 41XÊ‘·+, ìC≤e÷u≤<é 35XÊ‘·+, n~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À 31XÊ‘·+, yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À 38XÊ‘·+, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À 35XÊ‘·+, $»j·Tq>∑s¡+ 31XÊ‘·+, $XÊK |ü≥ï≥+ 35XÊ‘·+, KeTà+ õ˝≤¢˝À 38XÊ‘·+, ø£Ø+q>∑sY˝À 35XÊ‘·+ y˚Ts¡ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~.

|ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ $X‚cÕ+XÊ\T Çy˚! ‰nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ‘ê&ç|üÁ‹˝Àì 22,23 yês¡T¶˝À ñÁ~ø£Ô‘· ‰Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ e÷sêÿ|ü⁄s¡+˝À Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D.. b˛©düT\

CÀø£´+‘√ dü<äT›eTDÏ–+~ ‰yÓ’ø±bÕ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·TeTà yÓ’mdtÄsYõ˝≤¢ |ü⁄*yÓ+<äT\˝À z≥T y˚XÊs¡T. ‰ yÓT<äø˘õ˝≤¢˝À ñÁ~ø£Ô‘·.. dü+>±¬s&ç¶ |ü<√ yês¡T¶˝À >=&Ée.. {ÏÄsYmdt-ø±+Á¬>dt eTTìdæ|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé nuÛÑ´s¡T∆\ uÛÑs¡Ô\ >∑˝≤≥..b˛©düT\T yê]s¡Te⁄]ï n¬sdüTº #˚XÊs¡T. dü<äT›eTD>∑&É+‘√ ø=qkÕ–q b˛*+>¥

‰yÓT<äø˘ õ˝≤¢ 2e yês¡T¶˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]∆ì ∫‘·ø£u≤~q {°&û|” nuÛÑ´]∆ n]|òt.. ‰q÷õM&ÉT eTTìdæbÕ*{°˝À b˛©düT\ <Ís¡®q´+ 24e yês¡T¶˝À ˇø£]ô|’ <äTs¡TdüT>± Á|üe]Ô+∫q b˛©düT\T.. ‰z≥s¡T *düTº˝À ù|s¡T ˝Ò≈£î+fÒ ‘êy˚TMT #˚j·T˝ÒeTì mìïø£\ ø£$TwüqsY s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶ yÓ\¢&ç. z≥s¡¢ *düTº˝À ù|s¡T ˝Ò≈£î+fÒ >=&Ée #˚j·T≈£î+&Ü nø£ÿ&ç qT+&ç ìÁwüÿ$T+#ê*. 5>∑+≥\ düeTj·÷ìøÏ ≈£L´˝À ñqï yê]øÏ z≥T y˚ùd+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔ+. ‰ n~˝≤u≤<é˝À b˛*+>¥ ø£eπsJ $wüj·T+˝À MT&çj·÷≈£î n~Ûø±s¡T\T bÕdt\T Çe«˝Ò<äT ‰es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ »q>±eT˝Àì ˇø£ b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› s¡uÛÑdü.. z≥s¡¢ *düTº˝À ù|s¡Tqï|üŒ{Ïø° dæ¢|t Çe« ˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\qT ì\Bdæq z≥s¡T ‰ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì 54e &ç$»Hé˝À b˛*+>¥ ì*∫+~. yÓ+ø£fÒX¯«s¡ø±\˙ z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À neø£‘·eø£\T ñHêïj·Tì z≥s¡T¢ Äs√|æ+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\‘√ yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. b˛*+>¥ ì*∫+~. ‰q˝§Z+&É õ˝≤¢ uÛÑTeq–]˝Àì ˇø£ b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› nuÛÑ´]∆ qT+&ç kıeTTàkÕ«BÛq+ ‰>∑T+≥÷s¡T. πs|ü˝…¢ 16e yês¡T¶˝À MT&çj·÷ô|’ {°&û|” H˚‘·\ <Ís¡®q´+. b˛*+>¥qT ∫Árø£]düTÔqï MT&çj·÷ ãè+<ëìï n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ‰$»j·Tyê&É˝Àì |ü\T yês¡T¶˝À¢ z≥s¡¢ ù|s¡T¢ >∑\¢+‘·T.. ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚dæq z≥s¡T¢.. $»j·Tyê&É˝À yÓTT‘·Ô+ 4y˚\ z≥T¢ >∑\¢+‘Ó’q≥Tº yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT. n~Ûø±s¡T\ rs¡Tô|’ z≥s¡T¢ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. b˛*+>¥ ùdºwüq¢ e<ä› Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. 9, 21, 32_ yês¡T¶˝À¢ z≥T¢ >∑\¢+‘·sTTq≥Tº $qek˛Ô+~. z≥s¡T ø±s¡T¶\Tqï|üŒ{Ïø° C≤_‘ê˝À ˝Òeì Äs√|üD.. ‰es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ |üs¡ø±\ 21e yês¡T¶˝À &ÉãT“\T |ü+#·T‘·THêïs¡qï Äs√|üD\ô|’ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]∆ dü+‘√wt¬s&ç¶ì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ‰>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ qs¡‡sêe⁄ù|≥˝Àì 12e yês¡T¶˝À z≥s¡¢≈£î Á|ü˝ÀuÛ≤\T.. n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T ‰n~˝≤u≤<é õ˝≤¢ eT+∫sê´\˝Àì b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› |òüTs¡¸D ‰‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ eT+&Éù|≥˝Àì 7e yês¡T¶˝À n~Ûø±]ô|’ m<äTs¡T ‹]–q eè<äT∆sê\T.. |òü˝≤Hê yê]øÏ z≥T y˚j·÷\ì n~Ûø±] dü÷∫+#·&É+‘√ eè<äT›sê\T ÄÁ>∑Væ≤+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. ‰n~˝≤u≤<é 19e yês¡T¶˝À z≥T¢ >∑\¢+‘·T ‰sêeT>∑T+&É+˝À z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îqï k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD

#˚dæq Hê$TH˚wüHé $#ês¡D˝À ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑T¬s’+~. <ë+‘√ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú q\¢ lìyêdtsêe⁄, yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú e÷&çXË{Ϻ yÓ÷Vü≤Hésêe⁄ e÷Á‘·y˚T á yês¡T¶˝À b˛{°˝À ñHêïs¡T. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ mes¡÷ ˝Òs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø√&Ó\ z≥T me]øÏ y˚XÊs¡qï n+X¯+ô|’ qsê‡sêe⁄ù|≥, e÷]à 30: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ #Ó+~q e÷J eT+Á‹ n+<ä]˝Àq÷ ÄdüøÏÔ πs¬ø‹Ôk˛Ô+~. &Üø£ºsY ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<ésêe⁄ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ qs¡‡sêe⁄ù|≥ |ü≥ºD+ ‘·≈£îÿe Á|üe÷<äø±]øÏ zfÒXÊ... ø√&Ó\ 29e yês¡T¶˝À z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ á Á|ü»˝À¢ kÕ>∑T‘·Tqï #·s¡Ã $wüj·T+ $˝Òø£s¡T\T ø√&Ó\ eTT+<äT yês¡T¶˝À ø±+Á¬>dt, yÓ’ø±bÕ\T e÷Á‘·y˚T b˛{°˝À ñ+&É&É+‘√ ø√&Ó\ Á|ükÕÔ$+#ês¡T. <ëìøÏ Äj·Tq düe÷<Ûëq$Tdü÷Ô z≥T Vü≤≈£îÿ z≥T me]øÏ y˚dæ ñ+{≤s¡H˚<ëìô|’ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq #·s¡Ã $ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+ Á|üC≤kÕ«eT´+˝À bÂs¡T&ç>± ‘·q u≤<Ûä´‘·ì, ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ‘Ó<˚bÕ, uÛ≤»bÕ eT<Ûä´ ne>±Vü≤q‘√ á kÕúHêìï ã]˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ mes¡T ‘·≈£îÿe Á|üe÷<äø±s√ yê]πø z≥T uÛ≤»bÕ≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. uÛ≤»bÕ nuÛÑ´]ú sê#·ø=+&É Á|ükÕ<é <ëK\T y˚XÊqì #ÓbÕŒs¡T.

ªø√&Ó\µ zf…e]øÏ?

m|ü⁄Œ&É÷ $q÷‘·ï rπsŒ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

sê»eT+Á&ç, e÷]à 30: sê»eT+Á&ç ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\ rs¡TŒ m|ü⁄Œ&É÷ $q÷‘·ï+>±H˚ ñ+≥T+~. ≈£î˝≤\≈£î nr‘·+>± <˚X¯ sê»ø°j·T ø±\e÷q |ü]dæú‘·T\≈£î nqT>∑TD+>±H˚ Çø£ÿ&ç z≥s¡T¢ düŒ+~düTÔ+{≤s¡T. ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ 1952 qT+&ç ÁbÕ‹ì<Ûä´+eVæ≤+∫q ˝Àø˘düuÛÑ düuÛÑT´˝À¢ #ê˝≤ eT+~ <˚X¯ sê»ø°j·÷˝À¢ ø°\ø£bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·≥+‘√ bÕ≥T, πø+Á<äeT+Á‘·T\T>± ≈£L&Ü u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕغ\T #ê˝≤kÕs¡T¢ ≈£î\ eTTÁ<ä y˚ùd Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊj˚T ‘·|üŒ, z≥s¡T¢ e÷Á‘·+ ‘êeTT ≈£î˝≤\≈£î nr‘·+>±H˚ rs¡TŒìkÕÔeTì nH˚ø£ kÕs¡T¢ ìs¡÷|æ+#ês¡T. 1952 qT+∫ mìï¬ø’q ˝Àø˘düuÛÑ düuÛÑT´\qT #·÷ùdÔ á$wüj·T+ düŒwüº+>± ns¡∆eTe⁄‘·T+~. sêwüºÁeT+‘ê dæ˙>±¢eTsY }ù|düTÔqï s√E˝À¢ ≈£L&Ü Çø£ÿ&ç z≥s¡T¢ dæ˙>±¢eTsYqT @ e÷Á‘·+ U≤‘·s¡T #˚j·T˝Ò<äT. 1952˝À ‘=*kÕ] »]–q mìïø£˝À¢ ˇø£ÿkÕπs Çø£ÿ&É ø£eT÷´ìdüTºbÕغ, k˛wü*düTº bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#˚ ‘·|üŒ, ‘·s¡Tyê‘· qT+&ç 1980es¡≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~Ûdü÷Ô e∫Ã+~. ‘=* mìïø£˝À¢ eTVæ≤fi≤ »H√<ä∆s¡D≈£î

ô|’ #·]Ã+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À e÷]q |ü]dæú‘·T \ H˚|ü<Ûä´+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ˝À #˚sê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘êqT ÁbÕ‹ì <Ûä´+ eVæ≤düTÔqï •+>∑qeT\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {Ϭø{Ÿ ÇùdÔ bÕغ˝À #˚s¡‘ês¡ì sêj·Tu≤s¡+ |ü+bÕs¡T. nsTT‘˚ XË’\C≤Hê<∏é Á|ü‹bÕ<äqqT {Ï&ç|æ ÁX‚DT\T e´‹πsøÏ+#ê j·T. eT+Á‹>± ñqïìï s√E\T kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ kÕ–+∫q <Ís¡®Hê´\T kÕúìø£ H˚‘·\T n~ÛcÕ˜q+ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q≥T¢ düe÷#ês¡+. kÕπøqT bÕغ˝À #˚s¡TÃ≈£î+fÒ ‘êeTT düVü≤ø£]+#·eTì, eT÷≈£îeTà&ç sêJHê e÷\T #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+∫q≥T¢ düe÷#ê s¡+. B+‘√ #·+Á<äu≤ãT $Tqï≈£î+&çb˛sTT q ≥T¢ ‘Ó*dæ+~. kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+#˚ {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\ qT+∫ rÁekÕú sTT˝À e´‹πsø£‘· sêe&É+, õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eTTK´ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü XË’\T #˚]ø£ô|’ n+‘·>± ÄdüøÏÔ #·÷|ü˝Ò<äì düe÷#ês¡+. Á|üj·T‘êï\˙ï u…&çdæø=≥º&É+ ‘√ œqTï&Éj·÷´ s¡T. yÓ’ø±bÕ˝À #˚πs+<äT≈£î

$X‚wü ø£èwæ#˚dæq <äTsêZ“¤jYT <˚XŸeTTUŸ z&çb˛j·÷s¡T. 1957, 62˝À ø£\ï˝Ÿ &çmdt sêE sê»eT+Á&ç qT+&˚ mìïø£j·÷´s¡T. H˚‘êJ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt≈£î Äj·Tq düìïVæ≤‘·T&ÉT. 1967˝À yÓTTdü*ø£+{Ï ‹s¡TeT\sêe⁄ mìïø£j·÷´s¡T. 1971 qT+&ç 1980es¡≈£î eT÷&ÉTkÕs¡T¢ mdt_|æ |ü{≤º“¤sêe÷sêe⁄ mìïø£j·÷´s¡T. Äj·Tq ≈£L&Ü πø+Á<ä Ä]∆ø£ XÊK eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. 1984˝À ø±+Á¬>dt bÕغ z≥$TbÕ\sTT+~. n|üŒ{À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ |ü≥º+ø£{Ϻq sê»eT+Á&ç z≥s¡T¢ #·T+Á&ÉT zVü≤]sêe⁄qT ¬>*|æ+#ês¡T. 1989˝À ø±+Á¬>dt >±* M∫q|ü⁄&ÉT kÕúì≈£îsê\T ø±ø£b˛sTTHê>±˙ dæ˙q{Ï »eTTqqT ¬>*|æ+∫q|üŒ{Ïø°, eT∞¢ 1991˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]∆ ¬ø$ÄsY #Í<ä] HÓ>±Zs¡T. ‘·s¡Tyê‘· ∫≥÷º] s¡M+Á<ä, –]C≤\ kÕ«$THêj·TT&ÉT, mdt_|æ_¬ø dü‘·´Hêsêj·TDsêe⁄≈£î $»j·T+ #˚≈£LsêÃs¡T. 2004˝À <˚X¯+˝À eT∞¢ ø±+Á¬>dt >±* M∫q|ü⁄&ÉT ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈£îe÷sYqT ¬>*|æ+#ês¡T. 2009˝À Ç<ä›s¡T dæ˙q≥T\T eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé, j·TT$ ø£èwüí+sêE b˛{°#˚dæq|üŒ{Ïø°, sê»eT+Á&ç z≥s¡T¢ e÷Á‘·+ eT∞¢ ¬s+&√kÕ] ñ+&Ée*¢H˚ ¬>*|æ+#ês¡T.

m+d”m+d” düe÷y˚X¯+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ ˝À »]–+~. mìïø£\˝À b˛{°#˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T |üÁ‹ø£\≈£î C≤Ø #˚ùd Á|üø£≥q\T, eTTÁ~+∫q ø£s¡|üÁ‘ê\T, b˛düºs¡T¢ ‘·~‘·s¡ $esê\T $~Û>± düeT]Œ+#ê\Hêïs¡T. b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´]ú &çø£¢πswüHé ˝Ò≈£î+&Ü @ eTTÁ~‘· dü+düú Á|üø£≥qqT Á|ü#·]+#·sê<äì Ä<˚•+#ês¡T. nqTeT‹ ˝Òì Á|ü#·s¡D\≈£î Ç+&çj·THé |”q˝Ÿ ø√&é ôdø£åHé 171(ôV≤#Y) Á|üø±s¡+ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.

¬s’‘ê+>±ìøÏ |üyêsY X¯Sq´ Vü≤düÔ+: yÓ÷&û Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTT+u…’, e÷]à 30: ¬s’‘ê+ >±ìøÏ πø+Á<äe´e kÕj·TXÊK eT+Á‹ X¯s¡<é|üyêsY #˚dæ+<˚$T ˝Ò<äì uÛ≤»bÕ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û nHêïs¡T. Ä~yê s¡+ eTVü‰sêh˝Àì neTsêe‹ ˝À ìs¡«Væ≤+∫q düuÛÑ˝À Äj·T q e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\T ˙{ÏkÂø£s¡´+ ˝Òø£ Ä‘·à Vü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥T+fÒ eT+ Á‹ es¡T´\øÏ ˇø£ÿ ÁøϬø{Ÿ e÷Á‘·y˚T ø£ì|æk˛Ô+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. z≥s¡T¢ Çø£HÓ’Hê #Ój‘·q´+‘√ <˚X¯+˝À, sêh+˝À m˙‡|”ì ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ¬s’‘·T\ ø£cÕº\T ø±+Á¬>dt≈£î ‘Ó*j·Teì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. sêVüQ˝ŸqT ôwVü≤C≤<˚>± n_Ûe]ídü÷Ô,ªÄÁX¯j·T+˝Òìyês¡T eT+#·TsêÁ‘·T\˝À |ü&˚ ø£cÕº\T ôwVü≤C≤<˚ πø+ ‘Ó\TdüTµ n+≥÷ Á|ü•ï+#ês¡T. ø±eTHéyÓ˝ŸÔ, Ä<äsYÙ ≈£î+uÛÑø√D≤\T >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$dü÷Ô ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤<ÛäHêìï n+~qø±&çøÏ <√#·T≈£î+<äHêïs¡T. y˚T 16 nq+‘·s¡+ <˚X¯+˝À Á|üC≤bÕ\q ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+<äì Äj·Tq nHêïs¡T

uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 30: õ˝≤¢˝À Hê\T>∑T eTTìdæbÕ*{°\T, ¬s+&ÉT q>∑s¡ |ü+#êsTTr\˝À 145 yês¡T¶\≈£î Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ es¡≈£î Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~. >∑CÒ«˝Ÿ b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT Ms¡+>∑+ düèwæº+#·&É+‘√ b˛©düT\T n‘·&çì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. dü+>±¬s&綽Àì |ü<äe yês¡T¶˝À {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ eT<Ûä´ yê>±«<ä+ »]–q ø=≥Tº≈£îHêïs¡T. yÓT<äø˘ ¬s+&Ée yês¡T¶˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]úô|’ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú <ë&ç#˚XÊs¡T. 13e yês¡T¶˝À z≥s¡¢≈£î s¡Vü≤dü´+>± &ÉãT“ |ü+|æD° #˚dü÷Ô Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚düTÔ+&É>± _C…|æ, dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T ¬s&éVü‰´+&Ó&é>± |ü≥Tº≈£îì b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. Ä~yês¡+ 7 >∑+≥\ qT+∫ 7 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yê*‡q Äs¡T Ç$m+\T yÓTTsêsTT+#·&É+‘√ b˛*+>¥≈£î >∑+≥bÕ≥T n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. eTTìdæbÕ*{° n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+e\¢ eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ z≥s¡T¢ Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ kÕj·T+Á‘·+ 4.30 es¡≈£î 60 XÊ‘·+ eT+~ z≥s¡T¢ z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. yÓT<äø˘ |ü≥ºD+˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 11 >∑+≥\ es¡≈£î 39 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’q≥Tº n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. Äضy√ eqC≤<˚$ b˛*+>¥ã÷‘YqT dü+<ä]Ùdü÷Ô mìïø£\ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü\T dü÷#·q\T #˚XÊs¡T.

>∑\¢+‘Ó’q z≥T¢.. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± #ê˝≤eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. yê]e<ä› z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶, πswüHéø±s¡T¶, Ä<ÛësYø±s¡T¶ ñHêï z≥s¡T C≤_‘ê˝À yê] ù|s¡T ˝Òq+<äTq 13e yês¡T¶˝Àì Äضy√ eqC≤<˚$ì ô|òTsêyé #˚XÊs¡T. z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ ñHêï z≥TVü≤≈£îÿ m+<äT≈£î ø£*Œ+#ês¡ì nHêïs¡T. Ç+<äT≈£î düŒ+~+∫q Äضy√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, qe+ãsY, &çôd+ãsY, »qe] HÓ\˝À¢ b˛*+>¥ ã÷‘Y\ e<ä› z≥s¡T *düTº @sêŒ≥T #˚XÊeTì, e´øÏÔ>∑‘·+>± yês¡T #·÷düTø√ø£b˛e&É+e˝Ò¢ á |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äHêïs¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ z≥s¡T¢ z≥T $ìjÓ÷–+#·Tø√ø£b˛sTTHê kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ $ìjÓ÷–+#·T ø√e#·TÃqì nHêïs¡T.

|”d”d” n<Ûä´ø£å |ü<ä$ì e<äT\T≈£îHêïqT : <ëq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30: ‘Ó\+>±D |”d”d” n<Ûä´ø£å |ü<ä$ì ø±+Á¬> dt n~ÛcÕ˜q+ ‘·q≈£î ÇkÕÔq+fÒ d”«ø£]+#·˝Ò<äì e÷J eT+Á‹ <ëq+ Hêπ>+<äsY ‘Ó*bÕs¡T. p;¢Væ≤˝Ÿ‡˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±+Á¬>dt $düÔè‘·kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢ &Üs¡T. CÀ&ÉT |ü<äTe⁄\T e<ä›ì, πøe\+ myÓTà˝Ò´>± Á|ü»\≈£î ùde #˚<ë›eTì |”d”d” n<Ûä´ø£å |ü<ä$ì e~˝ÒkÕqHêïs¡T. ‘Ó\+ >±D sêcÕZìøÏ nqT≈£L\+>± e÷J eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£î e÷sY¬s&ç¶ >∑‘·+˝À dü+‘·ø£+ #˚XÊs¡ì <ëq+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±+Á¬> dt bÕغì qfÒº≥ eTT+∫q øÏs¡DY.. bÕغ˝À u≤¢≈£î n<Ûä´≈£åî&ç>± ≈£L&Ü |üì#˚j·T˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Áπ>≥sY |ü]~Û˝Àì 24XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê˝À¢ 20kÕúHê\qT ø±+Á¬>dt ¬>\e&É+ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

u§‘·‡ ø√≥≈£î ;≥\T

¬s+{Ïø° #Ó&ɶ πse&ç! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nq+‘·|ü⁄s¡+, e÷]à 30: nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q e÷JeT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é |ü]dæú‹ ¬s+{ÏøÏ #Ó&ɶ πse&ç˝≤ ‘·j·÷¬s’+~. $uÛÑ»q H˚|ü<Ûä´+˝À ø±+Á¬>dt≈£î <ä÷s¡yÓTÆq XË’\÷ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. Ä bÕغ˝À ø=qkÕ>∑˝Òø£ ôd’øÏ˝…πøÿ+<äT≈£î XË’\÷ dæ<ä›|ü&É>± {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘·, õ˝≤¢ H˚‘·\ qT+∫ qT+∫ düŒ+<äq ø£s¡yÓ’+~. B+‘√ ‹]– yÓ’ø±bÕ yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡T. ‘=*qT+∫ düyÓTÆø±´+Á<Ûä yêDÏì ã\+>± $ì|æ+∫q XË’\C≤Hê<∏é ‘·q sê»ø°j·T J$‘·+ô|’ dü¬s’q ìs¡íj·÷ìï dü¬s’q düeTj·T+˝À rdüTø√˝Òø£ &Ó’\e÷˝À |ü&ܶs¡T. $uÛÑ»q H˚|ü<Ûä´+˝À ø±+Á¬>dt≈£î sêJHêe÷ #˚dæq kÕπø XË’\C≤Hê<∏é e÷JeTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY yÓqï+{Ï q&ç#ês¡T. B+‘√ Äj·TqqT C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>± ìj·T$T+#ês¡T. nsTT‘˚ ø±´q‡sY yê´~Û ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ nyÓT]ø± yÓ[¢q XË’\C≤Hê<∏é ‹]–sê>±H˚ ‘·q nqT#·s¡T\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡D

MT&çj·÷ Á|üø£≥q\ düe÷#ês¡+ düeT]Œ+#ê*

Á|üj·T‘êï\T eTT eTàs¡+ #˚XÊs¡T. ‘êC≤>± bÕغ˝À #˚]q m+|æ nq+‘· yÓ+ø£Á{≤$T¬s&綑√ ø£*dæq≥T¢ düe÷ #ês¡+. ‘·q‘√ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·+>± yÓT*π> Ç<ä›s¡T »s¡ï*düTº\ <ë«sê m+|æ nq+‘· yÓ+ø£ ≥sê$T¬s&ç¶ <ë«sê eT<Ûä´e]Ô‘·«+ HÓs¡|ü⁄‘·T qï≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± n‘·´+‘· s¡Vü≤dü´+>± á e´eVü‰s¡+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 30: ìqï yÓTTqï{Ï es¡≈£î ø±+Á¬>dt≈£î eTTK´+>± |ædædæ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ≈£î≥T+u≤ ìøÏ ø£+#·Tø√≥>± ì*∫q $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\T ‘ês¡Te÷s¡ j·÷´sTT. sêh $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ Ä bÕغ u≤>± ã\V”≤q|ü&ç+~. Ç|ü⁄&ÉT @ ìjÓ÷» ø£es¡Z+ qT+#Ó’Hê ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q ã]˝ÀøÏ ~>∑&É+ z kÕVü≤dü+>± #Ó|üŒe#·TÃ. Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢˝À ‘=$Tà~ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\T, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ñHêïsTT. Ç+<äT˝À ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\T md”º\≈£î, ˇø£{Ï md”‡\≈£î ]»s¡T« #˚XÊs¡T. ≈£îs¡TbÕ+, kÕ\÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\T md”º\≈£î πø{≤sTT+#·>±, bÕs¡«r|ü⁄s¡+ md”‡\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. $T–*q$ »qs¡˝Ÿ πø≥–Ø˝À ñHêïsTT. 1979 pHé 1q $XÊK|ü≥ï+ qT+∫ ø=ìï ìjÓ÷»ø£esêZ\T, lø±≈£îfi¯+ qT+∫ eT]ø=ìï ìjÓ÷»ø£esêZ\qT ø£*|æ $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

n|üŒ{À¢ $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À 12 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\T, ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZ\T ñ+&˚$. 2009˝À ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü⁄q]«uÛÑ»q nq+‘·s¡+ õ˝≤¢˝À ‘=$Tà~ ìjÓ÷»ø£esêZ\T, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ $T–˝≤sTT. õ˝≤¢ Ä$sꓤe+ qT+∫ »]–q nôd+;¢ mìïø£˝À¢ $$<Ûä sê»ø°j·TbÕغ\ ã˝≤ã˝≤\T Ç˝≤ ñHêïsTT. 1983˝À »]–q nôd+;¢ mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ 10, ø±+Á¬>dt ¬s+&ÉT kÕúHê\qT

¬>\TÃ≈£îHêïsTT.1985˝À »]–q nôd+;¢ mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ 9, ø±+Á¬>dt 3 kÕúHê\qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêïsTT. 1989˝À {Ï&ç|æ 8, ø±+Á¬>dt 4 kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïsTT. 1994˝À yÓTT‘·Ô+ 12 kÕúHê\q÷ {Ï&ç|æ ¬>\T#·T≈£î+~. 1999 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt Äs¡T kÕúHê\qT <äøÏÿ+#·Tø√>±, {Ï&ç|æ Äs¡T kÕúHê\qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêïsTT. 2004˝À ø±+Á¬>dt≈£î 5, {Ï&ç|æøÏ 5, dæ|æm+øÏ 1 kÕúq+ <äø£ÿ>±, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú ˇø£ kÕúq+˝À ¬>\Tbı+<ës¡T. 2009 mìïø£˝À¢ õ˝≤¢˝À 9 kÕúHê\T $T>∑\>±, ø±+Á¬>dt≈£î 7, {Ï&ç|æøÏ 2 kÕúHê\T e#êÃsTT. õ˝≤¢˝À Á|üdüTÔ‘·+ 16,86,019 eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. M]˝À |ü⁄s¡Twüß\T 8.31 \ø£å\ eT+~, eTVæ≤fi¯\T 8.54 \ø£å\ eT+~ ñHêïs¡T. N|ü⁄s¡T|ü*¢ qT+∫ |ædædæ e÷J n<Ûä´≈£åî\T, Á|üdüTÔ‘· XÊdüqdüuÛÑT´\T u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD b˛{° #˚ùd neø±X¯+ ñ+~. Çø£ÿ&É {Ï&ç|æ, yÓ’ø±bÕ eT<Ûä´ qTyê«.. H˚Hê nqï Ø‹˝À b˛{° HÓ\ø=+~.


dü+|ü<äqT düèwæº+#·≈£î+&Ü m˝≤ |ü+#·T‘ês¡T: yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT k˛eTyês¡+ 31, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30: düeTs¡úe+‘·yÓTÆq Hêj·Tø£‘·«+‘√ ≈£L&çq Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+fÒH˚ nuÛÑeè~∆ kÕ<Ûä´eTì ;CÒ|” C≤rj·Tq yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. $»Hé |òüsY ù|sY Ç+&çj·÷ ù|s¡T‘√ Ä~yês¡+ bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑+˝ÀøÏ y˚T<ëe⁄\T, |ü\Te⁄s¡T Ä˝À#·q |üs¡T\‘√ Ä~yês¡+

Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq eTTì‡|ü˝Ÿ b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 30: õ˝≤¢˝À 12 eTTì‡bÕ*{°\≈£î dü+ã+~Û+ ∫q b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ á$m+\T dü]>±Z |üì#˚j·Tø£b˛e&É+ $TqVü‰sTT+∫ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± »s¡T>∑T‘·T+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î õ˝≤¢yê´ |üÔ+>± 39.9 XÊ‘·+ düsêdü] b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. ‘ÓHê*, qs¡düsê e⁄ù|≥, ∫\ø£\÷]ù|≥, bıq÷ïs¡T, u≤|ü≥¢, πs|ü˝…¢, $qTø=+&É, eT+>∑fi¯–], ‘ê&˚|ü*¢, e÷#·s¡¢, dü‘ÓÔq|ü*¢, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á 12 eTTì‡bÕ*{°˝À¢ 371 yês¡T¶\T+&É>±, e÷#·s¡¢˝À ˇø£ yês¡T¶ @ø£Á^e+ ø±>±, eTs√ ¬s+&ÉT yês¡T¶˝À¢ m≥Te+{Ï Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T ø±˝Òe⁄. B+‘√ H˚&ÉT 368 yês¡T¶\>±qT 1456 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT uÛÑ$‘·yê´ìï ‘˚\TÃø√qTHêïs¡T. 654 b˛*+>¥ ùdºwüq¢˝À »]π> á mìïø£˝À¢ 6,70,560 eT+~ z≥s¡T¢ bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. 737 á$m+\T á mìïø£\≈£î $ìjÓ÷–düTÔ+&É>± dü‘ÓÔq|ü*¢ 6, 20 yês¡T¶\T, ∫\ø£\÷]ù|≥ 22e yês¡T¶, qs¡‡sêe⁄ù|≥ 9e yês¡T¶, e÷#·s¡¢ 12e yês¡T¶, u≤|ü≥¢˝À ˇø£ yês¡T¶˝À¢ ñ|üjÓ÷–düTÔqï á$m+\T |üì#˚j·T≈£î+&Ü yÓ÷sêsTT+#êsTT. B+‘√ b˛*+>¥ >∑+≥\ ùd|ü⁄ Ä–b˛sTT+~. n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡ eT+~+ #· &É+‘√ ø=‘·Ô á$m+\T ‘Ó|æŒ+∫ b˛*+>¥ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘ÓHê *, u≤|ü≥¢˝À ø£¬s+{Ÿ ø√‘·‘√ Nø£{À¢H˚ b˛*+<é dæã“+~ ‘·eT $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 2616 eT+~ ‘·eT $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤ düTÔHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 654 b˛*+>¥ ùdºwüq¢˝À¢ 217 düeT kÕ´‘·àyÓTÆ q$ >±qT, 178 n‹ düeTkÕ´‘·àø£yÓTÆq$>±qT b˛©düT dæã“+~ >∑T]Ô+∫ Äj·÷ b˛©dtùdºwüHé˝À¢ yÓuŸø±dæº+>¥, M&çjÓ÷ Á>∑|òæ &ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T mìïø£\ ìs¡«Vü≤D˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T ø£˝…ø£ºsY πø+Á<ë˝À¢ b˛*+>¥ düs¡[ì õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T |ü]o*düTÔHêïs¡T. $qTø=+&É˝À |ü≥ºD dæ◊ ˝≤؃#ê]® »s¡|ü>± |üeHé≈£îe÷sY nH˚ e´øÏÔøÏ >±j·T\j·÷´sTT. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 13 πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. 20,571 eT+~ì u…’+&√esY #˚XÊs¡T. düTe÷s¡T 4.93 ø√≥¢ q>∑<äT, 297 Á>±eTT\ ã+>±s¡+, 31 øÏ˝À\ yÓ+&ç 9,070 eT<ä´+ u≤{Ïfi¯ó¢ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

sêeT>∑T+&É+, es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY\˝À 43 &çÁ^\T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30: sêh+˝À uÛ≤qT&ÉT uÛÑ>∑uÛÑ>∑eT+≥T Hêï&ÉT.. ˇø£ |üø£ÿ ø£¬s+≥T ø√‘·.. eTs√ |üø£ÿñø£ÿuÀ‘·.. eè<äT∆\T, eTVæ≤fi¯\T, ∫Hêïs¡T\T ôd’‘·+ ndüVü≤HêìøÏ ˝Àqe⁄‘·THêïs¡T. ñ>±~øÏ eTT+<˚ Ç˝≤ ñ+fÒ @Á|æ˝Ÿ˝À m˝≤ ñ+≥T+<√qH˚ uÛÑj·÷+<√fi¯qqT e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. m+&É\T eT+&çb˛‘·T HêïsTT. Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ qyÓ÷<Ó’q ñc˛íÁ>∑‘·\ $esê*˝≤ ñHêïsTT. sêeT>∑T+&É+˝À n‘·´~Ûø£+>± 43 &çÁ^\ ñc˛íÁ>∑‘·, ‘·Tì˝À n‘·´\Œ+>± 34 &çÁ^\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. õ˝≤¢ yêØ>± ñc˛íÁ>∑‘·\ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. sêeT>∑T+&É+ 43, es¡+>∑˝Ÿ 43, yÓT<äø˘ 42, ìC≤e÷u≤<é 42, ø£s¡÷ï\T 42, ø£Ø+ q>∑sY 43, ôV’≤<äsêu≤<é 42, nq+‘·|ü⁄s¡+ 42, Ä~˝≤u≤<é 41, KeTà+ 40, ‹s¡T|ü‹ 40, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY 40, $»j·Tyê&É 40, HÓ\÷¢s¡T 40, q˝§Z+&É 39, >∑T+≥÷s¡T 39, sê»eT+Á&ç 38, ø±øÏHê&É 37, eT∫©|ü≥ï+ 37, lø±≈£îfi¯+ 35, $XÊK|ü≥ï+ 35, $»j·Tq>∑s¡+ 35, ‘·Tì˝À 34 &çÁ^\T #=|ü⁄Œq qyÓ÷<Ó’+~.

{ÏÄsYmdt‘√H˚ |ü⁄q]ïsêàD+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕ\≈£î]Ô, e÷]à 30: ‘Ó\+>±D sêh |ü⁄q]ïsêàD+ {ÏÄsYmd t‘√H˚ kÕ<Ûä´eTÚ‘·T+<äì πødæÄsY b˛sê≥ |òü*‘·+>±H˚ Á|ü‘˚´ø£ sêh ø£\ kÕø±s¡+ nsTT+<äì {ÏÄsYmdt CÒ&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´]ú e÷&ÉT>∑T\ q≥«sY nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\+˝Àì ãyÓTàs¡,>∑÷&É÷sY ,eT\¢+|ü*¢,,sê|òüTe|ü⁄s¡+ Á>±e÷\T eT]j·TT ‘·+&Ü\˝À Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 14 j˚Tfi¯ó¢>± {ÏÄsYmdt bÕغ ‘Ó\+>±D sêh+ ø√dü+ ø£èwæ #˚dæ+<äHêïs¡T. á mìïø£˝À¢ ø±s¡T >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚dæ {ÏÄsYmdt≈£î eT<䛑·T |ü\ø±\Hêïs¡T. ‘·eT neT÷\´yÓTÆq z≥TqT ø±s¡T>∑Ts¡TÔ≈£î y˚dæ ‘·eTqT n~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢qT ø√sês¡T. ‘·eTqT ¬>*|æùdÔ nìï $<Ûë\ n_Ûeè~› #˚kÕÔeTì ,Á|ü»\ ùdeπø n+øÏ‘·eTÚ‘êqì n_Ûeè~› dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î n+<äCÒj·T&ÜìøÏ ‘·q e+‘·Tø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ Á&Ó’H˚J ,eT+N˙{Ï düeTdü´‘√ bÕ≥T n+‘·s¡Z‘· s√&É¢ @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”{Ïdæ nuÛÑ´s¡Tú\T >∑&ɶ+ øÏs¡DY,qø£ÿ dü+Je, e÷#·s¡¢ m\¢j·T´, >±<ä] XÀuÛÑ Hêj·T≈£î\T eTTdüTÿ sê+u≤ãT, eT÷\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, |ü⁄dü÷ÿ] lìyêdtsêe⁄ ,m+&û nÁbò˛CŸU≤Hé, ã÷¬s&ç¶ eT\¢¬s&ç¶, –\ø£‘·TÔ\ k˛eTX‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

l d”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T qesêÁ‘√‘·‡yê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕ\≈£î]Ô, e÷]à 30: Á|üeTTK |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq lk˛y˚TX¯«s¡ \ø°Îq]‡+Vü≤kÕ«$T <˚ekÕúq+<äT ld”‘êsêeT#·+Á<ä kÕ«$T edü+‘· qesêÁ‘√‘·‡yê\T eT]j·TT ø£fi≤´D eTôVA‘·‡eeTT á HÓ\ 31 qT+&ç @Á|æ˝Ÿ 8 e‘˚~ es¡≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä\j·T áy√ <˚e⁄\|ü*¢ dü<ëq+<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áHÓ\ 31 k˛eTyês¡+ s√Eq q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ ñ>±~ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø√ì kÕˆˆ5>∑+≥\ qT+&ç 7>∑+≥\ es¡≈£î |ü+#ê+>∑ ÁX¯eDeTT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s√ÿHêïs¡T. á HÓ\ 31 qT+&ç 8e ‘˚~ es¡≈£î Á|ü‹ s√E ÁbÕ‘·ø±\ |üP»\T lsêeT#·+Á<ä ôVAeTeTT ,uÛÑ»q\T ,kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·ã&É‘êj·THêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 8q lsêeTqe$T eT+>∑fi¯yês¡+ s√Eq ñ<äj·T+ 9:41 >∑+≥\≈£î |ü⁄qs¡«düT qø£åÁ‘· j·TTø£Ô n_Ûõ‘Y \>∑ï düTeTTVüQs¡ÔeTTq es¡T&ÉT l sêeT#·+Á<äkÕ«$T, e<ÛäTe⁄ d”‘ê<˚$(C≤qøÏ)‘√ »]π> $eVü‰ eTôVA‘·‡eeTT n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±e⁄q uÛÑ≈£îÔ\ n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZ\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ns¡Ã≈£î\T <˚e>∑] sêeTqï, \ø£åàqï,k˛eTqï, nì˝Ÿ X¯s¡à, düTì˝Ÿ ,s¡y˚Twt X¯s¡à\T, lìyêdt,sêeTT\T ,j·÷ø£j·T´, ìs¡+»Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

@sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ø£eT÷´ìdüTº\T <˚X¯ dü+|ü<äqT |ü+#ê\+≥THêïs¡ì n+<äT ø√dü+ bÕsê{≤\T #˚düTÔHêïs¡ì, dü+|ü<äqT düèwæº+#·≈£î+&Ü @˝≤ |ü+#·T‘ês¡ì H˚&ÉT |üì #˚ùdyês¡T ‘·–Zb˛j·÷s¡ì nqTuÛÑ$+#˚ yêπs m≈£îÿe nj·÷´s¡ì nHêïs¡T.Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À dü+|ü<ä m˝≤ ô|s¡T>∑T‘·T+~, m˝≤

|ü+#·T‘êeTì nHêïs¡T. H˚&ÉT <˚X¯+ bÕ]ÁXÊ$Tø£+>±, Ä]úø£ |üs¡+>± sê»ø°j·T+>± mH√ï ˇ&ÉT<äT&ÉT≈£î\qT m<äTs=ÿ+≥Tqï<äì nHêïs¡T. M{Ïì n~Ûø£$T+#ê\+fÒ, dæús¡yÓTÆq, düeTÁ>∑yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T nedüs¡eTì nHêïs¡T. düeTÁ>∑yÓTÆq Hêj·Tø£‘·«+ ˝Òì ø±s¡D+>± <˚X¯+ H˚&ÉT |üs√>∑‹ qT+&ç ‹s√>∑‹øÏ |ü&çb˛‘·Tqï<äì Äy˚<äq

ø=‘·Ô ªsê»<Ûëìµmø£ÿ&√!? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30: me]ï ø£~*+∫Hê.. mø£ÿ&É #·÷dæHê.. ˇø£fÒ #·s¡Ã. $uÛÑ»q H˚|ü <∏ä´+˝À ]j·T˝Ÿ ã÷yéT düÔãT›>± ñ+&É&É+‘√.. ø=‘·Ô sê»<Ûëì q>∑s¡+ @$T≥H˚~ ‘˚*ùdÔ.. nø£ÿ&É yê´bÕs¡+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î M\e⁄ ‘·T+<äì ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡T\T uÛ≤$düTÔ Hêïs¡T. nìï s¡+>±\ yês¡T ≈£L&Ü sê»<Ûëì q>∑s¡+ @$T≥H˚ <ëìô|’ #·]Ã+#·T≈£î+≥T Hêïs¡T. $XÊK nsTT‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì ø=+< äs¡T.. $»j·Tyê&É-eT+>∑fi¯–] eT<Ûä´ nsTT‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì Ç+ø=+<äs¡T.. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ <=qø=+&É e<ä› @sêŒ≥T #˚ùdÔ Ks¡Tà ‘·≈£îÿe ne⁄‘·T+<äì eT]ø=+<äs¡T.. Ç˝≤ me]øÏ yês¡T ˝…ø£ÿ˝ÒdüT≈£î+≥THêïs¡T. πø+Á<ä+πødæ #·÷düTÔHêïs¡T. @$T #˚j·TqTqï<äH˚ <ëìô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã q&ÉTk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ d” e÷+Á<Ûä q÷‘·q sê»<Ûëì m+|æø£ ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T X¯s¡y˚>∑+>± ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. pHé HÓ˝≤Ks¡T˝À>± ìs¡ísTT+ #ê\qï |ü≥Tº<ä\‘√ ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ◊<äT>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√ ≈£L&çq ø£$T{°ì ìj·T$T+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. Ä ø£$T{° n|ü⁄Œ&˚ $~Û$<ÛëHê\ s¡÷|ü\ø£Œq˝À _J_J>± ñqï≥Tº n~Ûø±s¡ esêZ\ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. ◊<äT>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√ ≈£L&çq á ø£$T{°... d”e÷+Á<Ûä˝À @ ÁbÕ+‘·+˝À ø=‘·Ô sê»<Ûëì @sêŒ≥T≈£î M\T+~? nø£ÿ&ç uÛÖ>√[ø£ |ü]dæú‘·T\T @$T{°? @sêŒ≥T #˚ùd sê»<Ûëì d”e÷+Á<Ûä˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+<ë? Ç|ü⁄Œ&ÉTqï q>∑sê\˝ÀH˚ q÷‘·q sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚j·÷˝≤? ˝Òø£ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L »qyêkÕ\T ˝Òì ÁbÕ+‘·+˝À q÷‘·q sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚j·÷˝≤? nH˚ n+XÊìï |ü]o*düTÔ+~. ø£$T{°˝À düuÛÑT´\T>± ¬ø. •esêeTø£èwüíHé, Ábıô|òdüsY πø{° s¡M+Á<äHé, Äs√eTsY s¡$, &Üø£ºsY ø£rHésêjYT, Ábıô|òdüsY »>∑HécÕ\T ñHêïs¡T. á ø£$T{° $~Û $<ÛëHê\qT s¡÷ bı+~+#·T≈£îì, @@ ÁbÕ+‘·+˝À |üs¡´{Ï+ #ê*? nø£ÿ&ç Á|ü»\ qT+∫ @@ $wüj·÷˝ ô|’ n_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D ìs¡«Væ≤+#ê*? ø=‘·Ô sê»<Ûëì @sêŒ≥T >∑T]+∫ sê»ø°j·T bÕغ\ n_ÛÁbÕj·÷\ ùdø£s¡D˝À m˝≤ e´eVü≤]+ #ê*? nH˚ $wüj·÷\qT |ü]o*düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± $»j·Tyê&É->∑T+≥÷s¡T q&ÉTeT d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì ì]à‘·eTj˚T´ neø±XÊ\Tqï≥Tº düs¡«Á‘ê #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. $»j·Tyê&É ->∑T+≥÷s¡T-‘ÓHê*- eT+>∑fi¯–] ($õ{Ïm+)\qT ø£*|æ yÓTÁ{À q>∑s¡+>± @sêŒ≥T #˚dæ sê»<Ûëì q>∑s¡+>± r]Ã~<˚›+ <äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. πø+Á<ä+ Ä ~X¯>± #·s¡´\T rdüT ≈£î+≥Tqï≥Tº

Vü≤dæÔq esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. MJ{°Ïm+˝À yÓTs¡T¬>’q kÂø£sê´\‘√bÕ≥T nìï s¡+>±\T>± n_Ûeè~∆ #Ó+~q+<äTq Çø£ÿ&˚ d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äH˚ ø√D+˝À πø+Á<ä+ uÛ≤$düTÔqï≥Tº $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. $»j·Tyê&É qT+∫ 20 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À @sTTsYb˛s¡Tº.. (<ëìï n+‘· sê®rj·T $e÷HêÁX¯j·T+>± n|tÁπ>&é #˚j·TqT qï≥Tº πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt Á|üø£{Ï+ #·&É+ ‘Ó*dæ+<˚).. $»j·Tyê&É q>∑s¡+˝À ôV≤˝ŸÔ j·T÷ìe]‡{°.. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹.. 10 bÕ¢{ŸbòÕsê\‘√ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé.. 62 mø£sê\˝À |ü+&ç{Ÿ HÓÁVüA ãkÕº+&é.. eTs√ 20 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À $»j·Tyê&É->∑T+ ≥÷s¡T eT<Ûä´ Hê>±s¡T®q j·T÷ìe]‡{°.. eT+>∑fi¯–] ˝À b˛©dtu…{≤*j·THé.. Ç<˚ |ü≥º D+˝À mHéÄsY◊ dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° ÄdüŒÁ‹.. >∑T+ ≥÷s¡T õ˝≤¢ u≤|ü≥¢˝À e´ekÕj·T j·T÷ìe ]‡{°.. $»j·Tyê&É≈£î 8 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+ ˝À <∏äs¡à˝Ÿ |üesY ùdºwüHé.. |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± uÛÑyê˙ B«|ü+.. $»j·Tyê&É #Ó+‘·H˚ ø£ècÕíq~.. m˙ºÄsY yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\qT πø+Á<ä+ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT ≈£î+≥Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. q÷‘·q sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚j·÷\+fÒ y˚\ ø√≥T¢ ø±yê*‡q Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À Çìï edü‘·T\T ñqï á ÁbÕ+‘·y˚T dü¬s’q<äì á ÁbÕ+‘·+ H˚‘·\T ≈£L&Ü πø+Á<ä+ <äèwæºøÏ á $wüj·÷ìï rdüT¬ø[¢ q≥Tº düe÷#ês¡+. Çø£ÿ&˚ q÷‘·q sêC≤<Ûë ìì @sêŒ≥T #˚ùdÔ Ks¡Tà ≈£L&Ü ‘·>∑TZ‘·T+<äì yês¡T #ÓãT‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+ &É>± d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì>± ˇ+>√\T, >∑T+ ≥÷s¡T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\qT |ü]o*+#ê\ì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<ëìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æq≥Tº $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. $»j·T yê&É- >∑T+≥÷s¡T, >∑T+≥÷s¡T- ˇ+>√\T eT<Ûä´ $kÕÔs¡yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T ñHêï j·Tì Ä Á|ü‹bÕ<äq˝À¢ ù|s=ÿq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+ ~. ôV’≤<äsêu≤<é˝À |ü<˚fi¯¢bÕ≥T sê»<Ûëìì ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚ nø±X¯+ ø£*Œ+∫q H˚|ü<∏ä´+ ˝À á˝À|ü⁄ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ Á|ü‘˚´ø£ sê»<Ûëìì ì]à+#˚ $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ Ä ˝À∫düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. á y˚Ts¡≈£î d”e÷+ Á<Ûä õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢ qT+∫ Äj·÷ õ˝≤¢\ Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\ $esê\qT πø+Á<ä+ ùdø£]+ ∫q≥Tº düe÷#ês¡+. d”e÷+Á<Ûä˝À Hê\T>∑T ÁbÕ+‘ê\T sê»<ÛëìøÏ nqTyÓ’q$>± >∑T]Ô+∫ q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+<äT˝À d”e÷+Á<Ûä˝À nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î düeT<ä÷s¡+˝À ñqï >∑T+ ≥÷s¡T, $»j·Tyê&É q>∑sê\ eT<Ûä´ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT y˚\ mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T sê»<Ûëì ìsêàD≤ìøÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+<äì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿq≥Tº düe÷#ês¡+. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À ˇ+>√\T->∑T+≥÷s¡T eT<Ûä´ sê»<Ûëì

ìsêàD≤ìøÏ ø±yê*‡q nqTyÓ’q Á|üuÛÑT‘·« düú\+ <ë<ë|ü⁄ 20y˚\ mø£sê\T ñ+<äì, Ç+ø± ø±yê*‡ eùdÔ ùd<ë´ìøÏ nqTe⁄>±˝Òì yÓT≥º uÛÑ÷eTT\T ôd’‘·+ ùdø£]+#·e#·Ãì ù|s=ÿqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ÁbÕ+‘·+˝À sê»<Ûëìì ì]àùdÔ ˙{Ï düeTdü´qT ôd’‘·+ n~Û>∑$T+#·e#·Ãì πø+Á<ëìøÏ ‘Ó*|æq≥Tº düe÷#ês¡+. Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY qT+∫ ø±yê*‡ q ˙{Ïì ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+ <äì n~Ûø±s¡ esêZ\T πø+Á<ä+ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ q≥Tº düe÷#ês¡+. ø±>± sê»<Ûëì q>∑s¡+ ø√dü+ #˚ùd ìsêàD≤\qT @ $<Ûä+>± #˚|ü {≤º\H˚ $wüj·T+ô|’ Ç|üŒ{Ïπø $$<Ûä ø=‘·Ô sêÁcÕº\˝À nqTdü]+∫q $<ÛëHê\qT Çø£ÿ &Ü neT\T #˚ùd+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ »s¡T>∑T ‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇø£ ñqï‘· kÕúsTT ø£$T{° y˚dæ n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T \T πø+Á<ëìøÏ |ü+|æq Á|ü‹bÕ<äq˝À¢ ù|s=ÿq ≥Tº ‘Ó*dæ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêj·T\d”eT Á|ü»\ yê<äq eTs√˝≤ ñ+~. sêÁwüº $©q düeTj·T+˝À ‘êeTT sê»<Ûëìì ø√˝ÀŒj·÷eT ì, ‹]– Ä+Á<Ûä sêÁwüº+ |ü⁄q:ìsêàD+ ne⁄‘·T qï H˚|ü<∏ä´+˝À $T˙ sê»<Ûëìì ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À @sêŒ≥T #˚j·÷\ì πø+Á<ä+ uÛ≤$ düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. ø£s¡÷ï\T˝À sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚ùdÔ ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘êìï n_Ûeè~∆ #˚dæq≥Tº ne⁄‘·T+<äì, Ä]úø£+>± m+‘√ ø=+‘· n_Ûeè~› #Ó+<˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT ‘·T+<äì, sêj·T\d”eT n_Ûeè~∆øÏ ø=+‘· y˚Ts¡ ‘√&ÜŒ≥Tq+~+∫q≥ºe⁄‘·T+<äì, sê»<ÛëìøÏ ˙{Ï düs¡|òüsêqT lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº qT+∫ ‘˚y= #·Ãìyês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. bÕ‘· nôd+;¢ uÛÑe Hê\T n˝≤π> ñHêïj·Tì, yê{Ïì $ìjÓ÷–+ #·Tø√e#·Ãì n+≥THêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ @~@ yÓTÆHê $»j·Tyê&É->∑T+≥÷s¡T eT<Û˚´ d”e÷+ Á<Ûä sê»<Ûëì @s¡Œ&˚ neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïj·TH˚ $wüj·T+ düs¡«Á‘ê $qek˛Ô+~. n+‘˚>±ø£ $XÊK|ü≥ï+, ‘·Tì eT<Ûä´ ≈£L&Ü sê»<Ûëì @sêŒ≥T #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äqï yês¡Ô\T $qedüTÔHêïsTT. $XÊK|ü≥ï+˝À d”º˝ŸbÕ¢+≥T, |ü\T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\T, HÍø±j·÷q+, $e÷qj·÷q+, ‘·~‘·s¡ edü‘·T \T ñ+&É&É+‘√ sê»<Ûëì q>∑s¡+>± r]Ã~<˚› neø±XÊ\THêïj·Tqï yês¡Ô\T $qedüTÔHêïsTT. n˝≤π> Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ <=qø=+&É e<ä› sê»<Ûëì q>∑s¡+ edüTÔ+<äqï |ü⁄ø±s¡T¢ wæø±s¡T¢ #˚düTÔ+&É &É+‘√ n+<ä] #·÷|ü⁄ n≥TyÓ’ù| HÓ\ø=+~. n≥M uÛÑ÷$T, ã+»s¡T uÛÑ÷$T m≈£îÿe>± ñ+&É&É+‘√ Ks¡Tà ‘·≈£îÿe ne⁄‘·T+<äqï <äèw溑√ sê»<Ûëì q>∑s¡+>± Á|üø£{ÏkÕÔs¡H˚ yês¡Ô düs¡«Á‘ê Á|ü#ês¡+>± kÕ>∑T‘√+~. @<˚yÓTÆHê d” e÷+Á<Ûä≈£î sê»<Ûëì q>∑s¡+ @<äH˚~ ‘Ó\T düTø√yê\+fÒ pHé HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î Ä>± *‡+<˚qì ø=+<äs¡T sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T.

q÷‘·q ªj·TT>±µ~

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30: ‘Ó\T>∑Tyê] ‘=* |ü+&ÉT>∑ ñ>±~ e#˚Ãdæ+~. j·TT>±~>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á |ü+&ÉT>∑ yê&ÉTø£˝À ñ>±~>± e÷]b˛sTT+~. j·TT>±~ n+fÒø=‘·Ô j·TT>±(<ëHê)ìøÏ ÁbÕs¡+uÛÑeTqï dü+πø‘·+. Á|üdüTÔ‘· $»j·T HêeT dü+e‘·‡s¡+ ‘Ó\T>∑T yê]ì ¬s+&ÉT>± N*à ‘·|ü⁄Œ≈£î+{À+~. ñ>±~ |ü#·Ã&ç˝À r|æ, |ü⁄\T|ü⁄, ø±s¡+, ‘·~‘·s¡ wüÁ&ÉT#·T\T ñqïfÒº ‘Ó\T>∑Tyê]˝À ≈£L&Ü dü+‘√wü+, ø√|ü+, Äy˚<äq e+{Ï uÛ≤yê\T ø£\>∑*dæ Á|ü‹_+_düTÔHêïsTT. Bs¡Èø±*ø£ dü«|üï+ kÕø±s¡yÓTÆ+<äqï dü+‘√wü+ ‘Ó\+>±D k˛<äs¡T˝À¢ ø£ìŒdüTÔ+&É>± ‘·eT‘√ Ç+‘·ø±\+ ø£*düTqï k˛<äs¡T\T $&çb˛‘·THêïs¡qï Äy˚<äq, ‘·eTqT ã\e+‘·+>± $&ÉBdæq n~Ûø±s¡ bÕغô|’ ø√|ü+ e+{Ï uÛ≤yê\T d”e÷+Á<ÛäT˝À¢ Á|ü‹_+_düTÔHêïsTT. nsTT‘˚ ÁbÕ+‘ê\T>± $&çb˛sTTHê ‘Ó\T>∑Tyê&ç, y˚&ç, Hê&ç ˇø£ÿfÒqqï uÛ≤yêìï eTq+ m\T¬>‹Ô #ê{≤*‡q nedüs¡+ ñ+~. á |ü+&ÉT>∑ düeTj·T+˝À mìïø£\T sêe≥+ j·÷<äè∫Ãø£y˚T nsTTHê eTq+ eTq uÛ≤yê\qT e´ø°Ôø£]+#˚+<äT≈£î dü¬s’q neø±X¯+>± Bìì #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. ‘Ó\+>±D nsTTHê, d”e÷+Á<Ûä nsTTHê Á|ü»\T ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·ì H˚‘·\qT ìs¡›«+<ä«+>± ‹s¡düÿ]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁcÕºìï $&ÉBdæ ‘Ó\+>±DqT Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+>± Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø° Çs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢qT rÁe ndü+‘·è|æÔ yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï e÷≥ nø£ås¡ dü‘·´+. ‘Ó\+>±D kÕ≈£î‘√ Ä ÁbÕ+‘·+˝À sê»ø°j·T \_∆ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+∫q ø±+Á¬>dt bÕغ Ç|ü⁄Œ&ÉT nø£ÿ&É >∑&ÉT¶ |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿ+{À+~. ìqï, yÓTTqï{Ï

z≥s¡T ne>±Vü≤qô|’ ñ>±~ ø£$‘ê>±q+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 30: »j·THêeT dü+e‘·‡s¡ ñ>±~ y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY õ.Ms¡bÕ+&çj·THé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. u≤|üPJø£fi≤eT+~s¡+˝À 31e ‘˚B ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î y˚&ÉTø£\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·THêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY eTTK´n‹~∏>± Vü≤»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. kÕ+Á|ü<ëj·T |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+, ñ>±~ ø£$‘ê>±q+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á @&Ü~ z≥s¡T ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ñ>±~ ø£$‘·\˝À z≥s¡T ne>±Vü≤qô|’ #·ø£ÿì ø£$‘·\T düeT]Œ+#·e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T. dü+<˚Vü‰\T ñ+fÒ 99493515175 HÓ+ãs¡T≈£î bò˛Hé #˚dæ dü+Á|ü~+#·e#·TÃqHêïs¡T.

es¡≈£L ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ì ‘·eT˝À $©q+ #˚düT≈£îH˚+<ä≈£î ñ$«fi¯S¢]q Vü≤düÔ+ bÕغ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·eT≈£î #·T¬øÿ<äTs¡T ø±e≥+‘√ >∑T˝≤; bÕغ H˚‘·\qT ‹{Ϻ b˛k˛Ô+~. ‘êy˚TMT ‘·≈£îÿe ‹q˝Ò<äqï≥T¢ >∑T˝≤;<äfi¯|ü‘·T\T ôd’‘·+ ‘·eT H√{ÏøÏ |üì #ÓãT‘·THêïs¡T. á ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ b˛s¡T Ç˝≤ ñ+fÒ πø+Á<ä+˝À m˝≤¬>’Hê n~Ûø±sêìï #˚õøÏÿ+#·Tø√yê\ì ñ$«fi¯S¢s¡T‘·Tqï ø£eT\Hê<ÛäT\T sêÁwüº+˝Àq÷ ‘·eT Vü≤yê ø=qkÕ>±\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. ø±˙ sêÁwüº+˝À >∑{Ϻ |ü≥Tºqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ç+<äT≈£î düùd$Tsê n+{À+~. ø£eT\Hê<∏äT\≈£î #√≥T ø£*ŒùdÔ ‘·eTπø mdüs¡T ô|&É‘ês¡qï uÛÑj·T+ ôd’øÏ˝Ÿ bÕغ~. á H˚|ü<∏ä´+˝À sêÁwüº $uÛÑ»q‘√ ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü»˝À¢ ‘·eT≈£î @s¡Œ&çq kÕqT≈£L\‘·qT kıeTTà #˚düT≈£îH˚+<ä≈£î ˇ+≥]>±H˚ ã]˝ÀøÏ ~>±\qT≈£î+{À+~. _C…|æ,d”e÷+Á<Ûä˝À e÷Á‘·+ ôd’øÏ˝Ÿ bÕغ‘√ bı‘·TÔ≈£î Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. Ç˝≤ $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\T mìïø£\ ªbı‘·TÔµ bı&ÉT|ü⁄\ ø√dü+ Á|üj·T‹ïdü÷Ô z≥s¡¢ eTT+<äTø=#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïsTT. ÇHêïfi¯S¢ ‘·eTqT |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT z≥¢ ø√dü+ ‘·eT eTT+<äTø=#˚à H˚‘·\≈£î ‘·–q ãT~∆ #Óù|Œ+<äT≈£î Á|ü»\T ≈£L&Ü dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ e÷f…˝≤ ñHêï z≥¢ |ü+&ÉT>∑˝À nqs¡TΩ\qT z&É>=≥º≥+ Á|üC≤kÕ«eT´ |ü{Ïwüº‘·≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. ø£qTø£ á mìïø£˝À¢ ‘·eT z≥TqT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√e≥+ <ë«sê Á|ü»\T ‘·eT uÛÑ$‘·≈£î ã+>±s¡T u≤≥ y˚düT≈£î+{≤s¡ì Ä•düTÔHêï+.

e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ÷&û e+{Ï düeTs¡Tú&Ó’q Hêj·T≈£î&ÉT <˚X¯ Á|ü <Ûëì nsTT‘˚ á düeTdü´\qT m<äTs=ÿì <˚XÊìïeTT+<äT≈£î q&É|ækÕÔ&Éì, düeTdü´\ |ü]wüÿs¡D≈£î eT+∫ neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+<äì yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T.sêÁwüº+ $uÛÑ»q »]–q+‘·e÷Á‘êq düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±<äì nHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ ;CÒ|” ˇ+≥] b˛s¡T #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñ+<äì nHêïs¡T. ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ\T ≈£î~]Hê, ≈£î<äs¡ø£b˛sTTHê bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T dæ<ä∆+>± ñ+&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á HÓ\ 31q bÕغ C≤rj·T mìïø£\ ø£$T{° uÛÒ{° ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T.

¬s+&ÉT ø±s=ŒπswüqT¢ ø±+Á¬>dtπø: bıqï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 30: sêeT>∑T+&É+, ø£Ø+q>∑sY ø±s=Œπswüq¢qT ø±+Á¬>dt ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì m+|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. Äj·Tq Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ‘·q z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø£Ø+q>∑sY &ç$»Hé˝À n~Ûø£ kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îì ø±+Á¬>dt ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY ‘·q z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝Àì ¬s+&ÉT ø±s=ŒπswüqT¢, Äs¡T eTTìdæbÕ{°\T, Hê\T>∑T q>∑s¡ |ü+#êsTTr\˝À {ÏÄsYmdt |ü‘êø£+ m>∑s¡y˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T n~Ûø£ d”≥T¢ dü+bÕ~+#ês¡ì nHêïs¡T. ñ<äj·T+ ø£˝…ø£ºsY Ms¡ÁãVü≤àj·T´ ‘·q z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. ø√s¡T≥¢ myÓTà˝Ò´ $<ë´kÕ>∑s¡sêe⁄ yÓT{Ÿ|ü*¢˝À ‘·q z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. »–‘ê´\˝À e÷JeT+Á‹ {Ï.JeHé¬s&ç¶, <Ûäs¡à|ü⁄]˝À myÓTà˝Ò´ ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY, ô|<ä›|ü*¢˝À {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´ $»j·Ts¡eTDsêe⁄, sêeTT>∑T+&É+ myÓTà˝Ò´ dü‘·´Hêsêj·TD >√<ëe]Kì˝À ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì bÕغ \ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£î Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À »]–q mìïø£\ nuÛÑ´s¡Tú\T ÇcÕºqTkÕs¡+>± eT <ä´+, &ÉãT“\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À ø£Ø+q>∑sY ˝Àì 25e yês¡T¶˝À z≥s¡¢≈£î uÛÀ»Hê\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ Á|ü‘·´]ú b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê&ÉT. b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ uÛÀ»q |ü<ësêú\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. $#ês¡D nq+ ‘·s¡+ ¬ø.$<ä´qT n<äT|ü⁄ ˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. sêeT >∑T+&É+, dæ]dæ\¢, y˚eTT\yê&É, »–‘ê´\, ô|<ä›|ü*¢ Ç‘·s¡ ÁbÕ+ ‘ê˝À¢ Ç$m+\T düTe÷s¡T >∑+≥bÕ≥T yÓTTsêsTT+#·&É+‘√ z≥s¡T¢ n~Ûø£ dü+K´˝À u≤s¡T\Trsês¡T. ø£Ø+q>∑sY˝À ÄsYº‡ ø£fi≤ XÊ\˝À ‘·eT≈£î z≥T Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì Äضy√qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Äضy√‘√ yês¡T yê>±«<ë ìøÏ ~>±s¡T. b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ yê]ì ãT»®–+#ês¡T. #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T $Tq Vü‰ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>±H˚ »s¡T>∑T‘·THêïsTT.

q>∑s¡ Á|ü»\≈£î, yÓ’mdtÄsYd”|” n_Ûe÷qT\≈£î, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\≈£î

ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T MT dæ>∑\ eT<ÛäTdü÷<Ûäq sêe⁄ (eT<ÛäT), e÷J øöì‡\sY, πs#·s¡¢ù|≥, ø±øÏHê&É.

>√ø£es¡+ eT+&É\ Á|ü»\≈£î

l »j·THêeT dü+e‘·‡s¡

ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T >√ø£es¡+ eT+&É\ πswüHé &û\s¡¢ dü+πøåeT dü+|òüT+

l »j·THêeT dü+e‘·‡s¡ ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

s¡ $ ‘˚ » Ç+^¢wüß MT&çj·T+ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ nø±&É$T

b˛{°/m+Á≥Hé‡ |üØø£å\≈£î Á|ü‘˚´ø£ kÕ∆Hêìï dü+bÕ~+#·T≈£îqï dü+dü∆ s¡$‘˚» nø±&É$T

»qàuÛÑ÷$T bÕs¡Tÿ, <ä>∑Zs¡, lq>∑sY, ø±øÏHê&É`3, 0884`2361415, 2341415, 9493671415, 9849857879.


e÷qe |ü‘·qy˚T ø£* eP´Vü≤+ k˛eTyês¡+ 31, e÷]Ã 2014

uÛÑ$wü´ |ü⁄sêD+, uÛ≤>∑e‘ê~ Á>∑+<∏ë\˝À eTq eTVü≤s¡T¸\T ø£* eP´Vü‰\qT n‘·qT mø£ÿ&É m|ü⁄Œ&ÉT m˝≤ uÛÑ>∑e<˚«cÕìï ô|+#·T‘ê&√, •eπøX¯e⁄\T ˝Òs¡T, j·T»„j·T>±<äT\T eè<Ûë, Ç+Á~j·T düTU≤\T bı+<ä≥+ ø£+fÒ e÷qe⁄ìøÏ ñqï n‘·T´qï‘· \ø£å´$T+πøeTT+<äì ? $‘·+&Éyê<ë\qT m˝≤ Á|ükÕs¡+ #˚j·T>∑\&√

mìïªø£\µ\ Á|üD≤[ø£\T sê»ø°j·T bÕغ\T Á|üdüTÔ‘·+ y˚Tìô|òk˛º\ C≤‘·s¡˝À eTTì– ‘˚\T‘·THêïsTT. |ü<˚fi¯ófl <˚XÊìï bÕ*+∫q ø±+Á¬>dt eT∞fl ny˚ yê>±›Hê\‘√ y˚Tìô|òk˛º $&ÉT<ä\ #˚j·T>± _.C….|æ <ëìï nã<ë∆\T, yÓ÷dü|üP]‘·+ n+≥÷ ø={ϺbÕπsk˛Ô+~. nø£ÿ&çøÏ _.C….|æ y˚Tìô|òk˛º |üø±ÿ ìC≤sTTr‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq≥Tº! ø±+Á¬>dt mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º }Væ≤+#·ì Ø‹˝À ≈£î&ç|üø£ÿøÏ »]–+~. nq>± ø±]à≈£î\T, ¬s’‘·T\T, ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\T ˝≤+{Ï e÷≥\T e~*ô|{Ϻ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹, yê´bÕs¡ esêZ\qT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚ |üì˝À |ü&çb˛sTT+~. yÓ÷&ç bÕ|ü⁄˝≤]{° e÷j·T˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£L&Ü |ü&çb˛sTT+<äì á n+X¯+ dü÷∫k˛Ô+~. zkÕ] 2004 mìïø£\qT >∑Ts¡TÔ ‘Ó#·TÃ≈£î+fÒ ªÇ+&çj·÷ ôw’ì+>¥µ Á|ü#ês¡+ <ë«sê _.C….|æ u§ø£ÿuÀsê¢ |ü&çq dü+>∑‹ düTŒ¤s¡D≈£î sêø£ e÷q<äT. ª<˚X¯+ yÓ*–b˛‘√+~µ nqï ìHê<ä+ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹, yê´bÕs¡ esêZ\qT \ø£å´+>± #˚düT≈£îì Ç∫Ãq ìHê<äy˚T. ø±˙ <˚X¯+˝À yêdüÔe |ü]dæ∆‹ n+<äT≈£î $s¡T<ä∆+>± ñ+&É&É+‘√ mHé.&ç.@ z≥$T m<äTs√ÿø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt n˝≤ nq&É+ ˝Ò<äT >±˙ y˚Tìô|òk˛º˝À sêdæq ø£ãTs¡T¢ e÷Á‘·+ n˝≤H˚ ñHêïsTT. ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘·, C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰$÷ |ü<Ûäø£+, ¬s’‘·T\≈£î dü_‡&û ˝≤+{Ï »Hêø£s¡Ùø£ ìHê<ë\≈£î ø±+Á¬>dt ˙fi¯ófl e<äT\T≈£î+~. πøe\+ nedüs¡yÓTÆq yê]øÏ e÷Á‘·y˚T dü_‡&û ÇkÕÔs¡≥. ÁX‚wüºyÓTÆq ùde\qT Á|ü»\≈£î n+~dü÷Ô ªj·T÷»sY #ÛêØ®\Tµ edü÷\T #˚kÕÔs¡≥. HêD´yÓTÆq $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚dæ n~Ûø£ #ÛêØ®\T edü÷\T #˚kÕÔs¡≥. yÓ÷&ç ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+˝À ñqï ª>∑T»sê‘Y n_Ûeè~∆ qeT÷Hêµ »q+˝ÀøÏ u≤>± yÓ[¢b˛sTT+<äì ø±+Á¬>dt qeTTà‘·Tqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. <ëì‘√ ª˝…|òtº Ä|òt <ä ôd+≥sYµ qT+&ç ≈£î&ç |üø£ÿøÏ »]– ª¬s’{Ÿ Ä|òt <ä ôd+≥sYµ øÏ ø±+Á¬>dt #˚]+<äì yê] y˚Tìô|òk˛º <ë«sê ns¡∆+ ne⁄‘√+~. n+<äTπø _.C….|æ ‘·q kÕ∆Hêìï ø±+Á¬>dt eX¯+ #˚düT≈£î+≥T+<˚yÓ÷ nqï n+#·Hê‘√ Ä bÕغ y˚Tìô|òk˛ºqT yÓ÷dü+>± n_Ûe]ídüTÔ+&Ée#·TÃ. uÛ≤e|üs¡+>± ≈£î&ç|üø£ÿøÏ »]–q≥T¢ ø£ì|ædüTÔqï|üŒ{Ïø° yê>±›Hê\ $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ ø±+Á¬>dt m|üŒ{Ï˝≤ ns¡#˚‹˝À yÓ’≈£î+sƒ¡+ #·÷|æk˛Ô+~. dü+.øÏ ø√{Ï ñ<√´>±\T ÇkÕÔeTqï eTTqT|ü{Ï yê>±›q+ m≥T b˛sTT+<√ ‘Ó*j·T<äT >±˙ ø=‘·Ô>± 10 ø√≥T¢ ñ<√´>±\T düèwæºkÕÔeTì Ä bÕغ Á|üø£{Ï+∫+~. n+fÒ dü+.øÏ 2 ø√≥¢ ñ<√´>±\qïe÷≥! ≈£î˝≤<Ûës¡ ]»πs«wüqT¢ ø£~*+#·≈£î+&Ü Ä]∆ø£ ã\V”≤q esêZ\≈£î ñ<√´>∑ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#·&É+, Äs√>∑´ Vü≤≈£îÿ, ìyêdü Vü≤≈£îÿ, ô|q¸Hé Vü≤≈£îÿ, kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘ê Vü≤≈£îÿ ˝≤+{Ï$ >±´s¡+{° #˚kÕÔeTq&É+? ‘·~‘·s¡ yê>±›Hê\˙ï >∑‘·+˝Àq÷ $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ Ç∫Ãq yê>±›Hê˝Ò. Ä yê>±›Hê\≈£î >∑‹ ˝Ò<äT >±˙ ø=‘·Ô>± Ç+ø√ dü«sêZìï ‘ÓkÕÔeTq&É+ »q e+#·q ‘·|üŒ eTs=ø£{Ï ø±<äT. n≥T eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹, yê´bÕs¡ esêZ\≈£î e\ $düs¡&É+ <ë«sê, Ç≥T dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\≈£î yê>±›q+ Çe«&É+ <ë«sêq÷ øÏ+~ esêZ\q÷ ô|’ esêZ\q÷ @ø£+>± ˇπøkÕ] Äø£]¸+#·&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~. düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ, $<ë´ Vü≤≈£îÿ, ÄVü‰s¡ Vü≤≈£îÿ \ <ë«sê >∑‘· @\Tã&ç˝À ø±+Á¬>dt kÕ~Û+∫+~ @$T{À #Ó|üŒ>∑*–‘˚ ‘êC≤ yê>±›Hê\ e\¢ ˇ]π>~ @$T{À ns¡∆+ ne⁄‘·T+~. ø±˙ Ç$ m˝≤ kÕ~ÛkÕÔs√ e÷Á‘·+ #Ó|üŒ˝Ò<äT. Ä e÷≥ø=ùdÔ @ bÕغ #ÓãT‘·T+~ >∑qTø£?! |ü<˚fi¯ófl n~Ûø±s¡+ yÓ\>∑u…{Ϻq bÕغ #˚dæq |üqT\ ô|’q ø±≈£î+&Ü eT∞fl yê>±›Hê\ ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&É&ÜìïãfÒº Ä bÕغ y˚Tìô|òk˛º &=\¢‘·q+ düŒwüº+ ne⁄‘√+~.

<ëìøÏ ‘√&ÉŒ&É>∑\ $$<Ûä dæ<ë›+‘ê\T m˝≤ $düÔ]\T¢‘êjÓ÷, $es¡+>± $e]+∫ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düπs Çø£ÿ&É Äj·Tq b˛sê≥ eP´Vü‰ìï #·÷<ë›+. ø=+<äs¡T ‹q≥+ düTœ+#·≥+ nH˚ m+&Ée÷e⁄\yÓ+≥ |ü]¬>‘˚Ô˝≤ #˚dæ <Ûäs¡à+ yÓ’|ü⁄ ‘·˝…‹Ô #·÷&Éìe«&ÉT ø£*. Çø£ÿ&É <Ûäsêàìï nqTdü]+#˚ yê]˝À ø±eT Áø√<Ûë<äT\T

¬s#·Ã>={Ϻ ,eTqdüTqT $wüj·Tyê+#Û·\$÷<ä≈£î ‹]π>˝≤ #˚kÕÔ&ÉT. á ‘êøÏ&çøÏ ‘·≥Tºø√˝Òì yês¡T yÓTT>∑Z<äX¯˝ÀH˚ ‘·eT kÕ<Ûäq\T e<ä* C≤]b˛‘ês¡T. Ç+ø± ø=~›eT+~ kÕ<Ûä≈£î\T ô|’¬ø<ä>∑>±H˚ yê] #·T≥÷º kÕ«s¡∆|üs¡yÓTÆq Ä˝À#·Hê|üs¡T\ >∑T+|ü⁄\qT #˚]Ã, yê] uÛ≤yê\‘√ ø£\Twæ‘·yÓTÆq eTqdüT‡‘√ ÄkÕ<Ûä≈£î&ÉT Áø£eT+>± ø±$T˙, ø£qø±\|ü≥¢H√ ø°]Ô ø±+ø£å\|ü≥¢H√ nqTs¡≈£îÔ&ÉsTT ‘·\¢øÏ+<äT\T>± |ü©º\T ø=≥Tº≈£î+≥÷ bÕ‘êfi≤ìøÏ C≤πs˝≤ #˚kÕÔ&ÉT. H˚\ô|’q&ÉTdü÷Ô |ü&ɶyêDÏí >∑÷]à n+<ä]ø° ô|<ä›>± ‘Ó*j·T<äT>±ì ø=+&É$÷<äqT+∫ <=]¢qyêDÏï >∑÷]à e÷Á‘·+ ô|<ä›#·s¡Ã »s¡T>∑T‘·T+~. yê&ç Ks¡à>±*

yê&ÉT|ü&ܶ&Éì nqs¡T. yê&ç¬ø+‘· ã\Tb˛ n+{≤s¡T. Çø£ yê&ÉT |ü~eT+~ì q&çù| yêVü≤q#√<ä≈£î&Ó’‘˚ qeTTà≈£îqïyêfi¯¢+‘ê qfÒº≥eTTqT>∑T‘ês¡T. ø±ãfÒº j·T‘ê´ÁX¯eTeTT e+{Ï n‘·T´qï‘· e´edüú˝À ø£]ƒqyÓTÆq ìã+<Ûäq\T $~Û+#ês¡T ô|<ä›\T. n‘·&ÉT edüTÔ dü+#·j·Tq+ #˚j·Tsê<äT. ns¡#˚sTT |üfiËfl+>± mø£ÿ&É <=]øÏq~ nø£ÿ&É m|ü⁄Œ&ÉT \_Û+∫q~ n|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T d”«ø£]+#ê\ì. Åd”Ô\qT ‘·eT kÕìï<Ûä´+˝À ñ+&É˙j·Tsê<äT. mø£ÿ&Ü eT÷&ÉT|üP≥\ø£+fÒ [#ê+Á<ëj·TD Áe‘·+˝À ‘·|üŒ] ì<äT]+#·sê<äH˚ ìj·Te÷\T @s¡Œs¡#ês¡T

ªedü+‘·\øÏåàµøÏ kÕ«>∑‘·+!

‘Ó\T>∑Tyê]øÏ e÷Á‘·+ C≤‹ dü+düÿèr|üs¡+>± ªñ>±~µ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝Àì yÓTT<ä{Ï |ü+&ÉT>∑>± ø=qkÕ>∑T‘√+~.

n+<ë\ sêeTj·T´ ne‘·]+∫+~|ü⁄Œ&˚! |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ >∑+>∑˝À kÕïq+‘√ düe÷q+! ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29: ªªe÷kÕHê+ e÷s¡Z•s√àVü≤+... s¡T‘·÷Hê+ ≈£îdüTe÷ø£s¡..µµ nì uÛÑ>∑eBZ‘·˝À lø£èwüí |üs¡e÷‘·à #ÓbÕŒs¡T. e÷kÕ˝À¢ e÷s¡Z•s¡ e÷dü+.. s¡T‘·Te⁄˝À¢ edü+‘· s¡T‘·Te⁄.. ñ‘·ÔeT yÓTÆq$. ñ>±~ edü+‘· s¡T‘·Te⁄˝ÀH˚ edüTÔ+~. Ä s√E˝À¢ Á|üø£è‹ n‘·´+‘· s¡eTD°j·T+>± ñ+≥T+~. ‘·s¡TXÊK\ ∫>∑Ts¡T\T..|ü≈£åî\ øÏ\øÏ\sêyê\T.. e÷$T&ç ∫>∑Tfi¯¢qT ÄkÕ«~+∫q ø√øÏ\\ Ä˝≤|üq.. n˝≤ |üs¡e•+∫q Á|üø£è‹ ˇ&ç˝À n+<äs¡÷ ñ>±~ dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄ø√e&É+ ÄqyêsTTr. ‘Ó\T>∑T dü+Á|ü<ëj·÷ ìøÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘·÷ Á|üø£è‹ì eTq eTT+–≥≈£î ‘Ó#˚Ã<˚ ñ>±~. ‘Ó\T>∑T ˝À–fi¯ó¢ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·÷ ñ+{≤sTT. me¬sìï ø£cÕº˝À¢ ñqï|üŒ{Ïø° Ä s√Eq e÷Á‘·+ Äq+<ä+>± >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡T. dü+e‘·‡s¡+ n+‘ê n˝≤H˚ ñ+{≤s¡H˚~ qeTàø£+. ø=‘·Ô ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ #˚j·T&É+ ñ>±~ s√Eq $•wüº‘·. |ü+#ê+>∑+ n+fÒ nsTT<äT n+>∑eTT\T nì ns¡∆+. ‹B∏, yês¡+, qø£åÁ‘·+, jÓ÷>∑+, ø£s¡D+.. nH˚$ nsTT<äT n+>±\T. 15 ‹<∏äT\T.. 7yêsê\T.. 27qø£åÁ‘ê\T.. 11ø£s¡DeTT\THêïsTT. M≥ìï+{Ïì ‘Ó*ù|<˚ |ü+#ê+>∑+. M{Ïì ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ >∑+>∑˝À kÕïq+ #˚dæq+‘· |ü⁄D´eTì ô|<ä›\T #ÓãT‘ês¡T. edü+‘ê>∑eTq+‘√ |üdæ|æ\¢yêì qe⁄«˝≤>±.. Á|üø£è‹˝À q÷‘·H√‘˚Ô»+ ø£\T>∑T‘·T+~. eèøå±\T q÷‘·qyÓTÆq |ü\¢yê\‘√ ≈£L&çq Vü‰sTTì, Äq+<ëìï ø£*–kÕÔsTT. á düeTdüÔ düèwæº nH˚ j·TC≤„–ïì Áù|πs|æ+#˚ Ä»´+ edü+‘·+. edü+‘êìøÏ edüTe⁄\T Ä~ <˚e‘·\T. Á|üø£è‹ ∫>∑T]+#·&ÜìøÏ, eTqdüT˝À q÷‘·qyÓTÆq Ä˝À#·q\T πs¬ø‹Ô+#·&ÜìøÏ ø±s¡DyÓTÆqy˚ á edüTe⁄\T. ªs¡T‘·÷Hê+ ≈£îdüTe÷ø£s¡+µ nì ^‘·˝À lø£èwüßí&ÉT edü+‘· ÁbÕ<ÛëHê´ìï $e]+#ê&ÉT. --edü+‘·+˝À y˚dü$ ‘ê|ü+ m≈£îÿe⁄>± ñ+≥T+~. @ e÷*q´+ ˝Òì y˚&ç ˙{Ï˝À s√E≈£î ◊<äTkÕs¡T¢ kÕïq+ #˚ùdÔ.. á y˚dü$ s√>±\T <ä]#˚s¡e≥. edü+‘· qesêÁ‘·T\T Äs√>∑´ Ø‘ê´ ≈£L&Ü X¯óuÛÑø£s¡yÓTÆq s√E\T. ø√øÏ\ ø£+sƒ¡dü«s¡+ $+fÒ ø=ìï s¡ø±˝…’q s¡T>∑à‘·\T ‘=\–b˛‘êsTT. edü+‘· s¡T‘·Te⁄˝À y˚|ü |ü⁄e⁄« ‘·>∑T yÓ÷‘ê<äT˝À rdüT≈£î+fÒ ø£åj·Ts√>±ìï n]ø£≥ºe#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À m≈£îÿe |ü⁄cÕŒ\T $ø£dæ+#˚~ edü+‘·+˝ÀH˚. |ü⁄wüŒ düT>∑+<Ûë\T Á|üø£è‹øÏ ñqï neTè‘·‘ê«ìï m≈£îÿe

#˚j·÷*‡q |üqT\T..

#˚dæ mH√ï s√>±\T ‘·π>Z+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. e÷qe C≤‘˚ ø±<äT. |ü≈£åî\T.. ø°≥ø±\T dü+ãs¡+>± »s¡T|ü⁄≈£îH˚ |ü+&ÉT>∑ edü+‘êq $]ùd ñ>±~. Á|üø£è‹ n+‘ê bÕ‘· Ä≈£î\T sê*à ø=‘·Ô n+<ë*ï ì+|ü⁄≈£îqïfÒº eTq˝Àì #Ó&ÉTqT $dü]®+∫ eT+∫øÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\ø±*. edü+‘· s¡T‘·Te⁄˝ÀH˚ |ü⁄q'düèwæº Äs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. edü+‘· Äs¡+uÛ≤ìï düèwæºøÏ Äs¡+uÛÑ+>± uÛ≤$+#ê*. J$‘·+˝À $\Te*ï |ü⁄q' Á|ü‹wüº #˚j·T&É+ ø√dü+ ne‘·]+∫q lsêeT#·+Á<äT&ÉT ‘·q ne‘·s¡D≈£î #Ó’Á‘·e÷kÕìï m+#·T≈£îHêï&ÉT. edü+‘·+ e÷<Ûäe ‘·‘ê«ìøÏ Á|ürø£. kÂ+<äsê´ìøÏ ∫Vü≤ï+. edü+‘·\øÏåàøÏ kÕ«>∑‘· dü‘êÿs¡y˚T ñ>±~.

ªñ>∑µ nq>± qø£åÁ‘· >∑eTq+... ªñ>∑µ nq>± qø£åÁ‘· >∑eTq+. Ä qø£åÁ‘· >∑eTHêìøÏ ªÄ~µ ªñ>±~µ! düèwæº˝Àì qø£åÁ‘· >∑eTHêìï nqTdü]+∫ j·TT>±s¡+uÛÑ+ nsTT+<äì, n<˚ j·TT>±~ |æ\Teã&ç+<äì y˚<ë\T #ÓãT‘·THêïsTT. eTq<˚X¯+˝À edü+‘· s¡T‘·Te⁄ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ H˚\ ∫>∑T]düTÔ+~. |ü#·Ã<äq+ $#·Tà ≈£î+≥T+~. Ä s¡ø£+>± ø=‘·Ô j·TT>±ìøÏ Hê+~ |ü*øÏq≥ºe⁄‘·T+<äì |ü+&ç‘·T\T n+≥THêïs¡T. Ä |ü<ä+˝Àì ªÄ~µ nq>± ªÄs¡+uÛÑ+µ nì ns¡ú+. j·TT>±s¡+uÛ≤ìøÏ Ä~ ~q+ ø±ã{Ϻ ªj·TT>±~µ nì yês¡+≥THêïs¡T. n+<äTπø nHê~ ø±\+qT+&ç Ä j·TT>±~ |ü<ëìøÏ |üsê´j·T|ü<ä+>± ñ>±~>± s¡÷|ü⁄<ä<äT›≈£îì ñ+&Ée#·Ãqï uÛ≤e+ ø=qkÕ>∑T‘√+~. j·÷e‘ꓤs¡‘·<˚X¯+ ñ>±~ì z |üs¡«~q+>± uÛ≤$düTÔ+~. ‘Ó\T>∑T yês=ø£ÿ]πø á |ü+&ÉT>∑ |ü]$T‘·+ ø±˝Ò<äT. á ~Hêìï eTq <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ $$<Ûä Hêe÷\‘√ |æ\TkÕÔs¡T. n<˚ nqTÁø£eTDÏø£˝À bÂsêDÏø£+>± lsêeT#·+Á<äT&ÉT #Ó’Á‘·

e÷kÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ ne‘·]+#ê&ÉT. #ê]Á‘·ø£+>± $Áø£e÷~‘·T´&ÉT ñ>±~Hê&˚ |ü{≤º_Ûwæ≈£îÔ&Éj·÷´&ÉT. n+<äTπø á |ü+&ÉT>∑øÏ n+‘·{Ï $•wüº‘·. n+‘ ˚ø±≈£î+&Ü á ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ |ü⁄≥Tºø£ >∑T]+∫ eT¬s H√ï |ü⁄sêD >±<Ûä\T Á|ü#ês¡+˝À ñHêïsTT. nsTT‘˚ ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT á »>∑‘·TÔqT #Ó’Á‘·e÷dü X¯óø£¢|üø£å Á|ü<∏äeT dü÷s√´<äj·T y˚fi¯ düeTÁ>∑+>± düèwæº+#ê&É+{≤s¡T. n+fÒ ø±\ >∑eTHêìï Á>∑Vü≤, qø£åÁ‘·, s¡T‘·T, e÷dü, es¡í, esêí~Û≈£î\qT ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT ñ>±~ s√Eq Á|üe]Ô+|üCÒ˚XÊ&Éì ô|<ä›\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ #Ó’Á‘·e÷dü+˝À X¯óø£¢|üø£å+˝À bÕ&É´$T ‹~∏Hê&ÉT ñ>±~ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ø√e&É+ ÄqyêsTT‹. e÷$T&Ü≈£î\ ‘√s¡D≤\T ø£≥º&É+, ‘·\kÕïq+ #˚j·T&É+, ø=‘·Ôã≥º\T <Ûä]+#·&É+, |æ+&ç e+≥\T #˚j·T&É+ |üPs¡«+ qT+N edüTÔqï Ä#ês¡+. Ä s√Eq Ä<ëj·T e´j·÷\T, sê»|üP»´ nee÷Hê\T, ø£+<ëj·T |òü˝≤\T, sê• |òü˝≤\T ‘Ó*j·TCÒù|Œ |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ ≈£L&Ü ÄqyêsTTr>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. |ü˝…¢˝À¢ ≈£L&Ü ¬s’‘·T\T Ä s√Eq |ü⁄s√Væ≤‘·T&çì s¡|æŒ+∫ ‘·eT e´ekÕj·÷ìøÏ @ ø±¬sÔ˝À es¡¸+ |ü&ÉT‘·T+~.. @s¡Tyêø£ m|ü⁄Œ&ÉT ø=qkÕ>±*? nH˚ $wüj·÷\qT H˚{Ïø° n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïs¡T. á |ü+&ÉT>∑≈£î e÷Á‘·y˚T Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ˇø£ ‹H˚ |ü<ës¡ú+ ªñ>±~ |ü#·Ã&çµ. Ä e+≥ø£+ wüÁ&ÉT#·T\ düy˚Tàfi¯q+! r|æ, |ü⁄\T|ü⁄, ø±s¡+, ñ|ü⁄Œ, e>∑s¡T, #˚<äT s¡T#·T\T ø£*dæq |ü#·Ã&ç.. ñ>±~ |ü#·Ã&ç.dü+e‘·‡s¡+ bı&ÉT>∑THê m<äTs¡j˚T´ eT+∫ #Ó&ÉT\qT, ø£wüºdüTU≤\qT dü+j·TeTq+‘√ d”«ø£]+#ê\H˚ dü+<˚XÊìï Çe«&É+ á |ü#·Ã&ç ùdeq+ #ê≥T‘√+~. Äs¡T|ü<äT\ ‘Ó\T>∑T dü+e‘·‡sê\T ªÁ|üuÛÑeµ‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ, ªnø£åj·TµHêeT dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£î $e]+#ês¡T.

‘·\kÕïq+ : dü÷s√´<äj·÷ìø£+fÒ eTT+<äT ˇfi¯fl+‘ê qTe⁄«\q÷HÓ‘√ eTs¡∆q #˚düT≈£îì ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. qTe⁄«\ q÷HÓ Äs√>±´ìøÏ m+‘√ eT+∫~. e÷s¡T‘·Tqï s¡T‘·Te⁄\ Á|üuÛ≤yêìøÏ eTq X¯Øs¡+ nHês√>±´ìøÏ ˝ÀqT ø±<äT. ø=‘·Ôã≥º\T:ñ>±~ ‘Ó\T>∑THê≥ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+Hê&ÉT ø=‘·Ô ã≥º\T ø£≥Tºø√e&É+ X¯óuÛÑ+>± #ÓãT‘ês¡T. Á|ü‹ |ü+&ÉøÏÿ Ç+{Ïì X¯óÁuÛÑ+>± n\+ø£]+#·Tø√e&É+, ø=‘·Ô ã≥º\T y˚düTø√e&É+, |æ+&çe+≥\T uÛÑTõ+#·&É+ eTq Äq+<ëìï ‘Ó*j·TCÒùd e÷sêZ\T. ñ>±~ |ü#·Ã&ç: ñ>±~ |ü#·Ã&ç Äs√´>±ìøÏ m+‘· ÁX‚wüºyÓTÆq<√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. <Ûä«C≤s√Vü≤D+: ˇø£|ü⁄Œ&ÉT <Ûä«C≤s√Vü≤D+ ‘·|üŒø£ #˚ùdyês¡T. ø±ì Ç|ü⁄Œ&ç~ ø£qTeTs¡T¬>’+~. Ç+{ÏeTT+<äT ˇø£ ø£Ás¡qT ì*|æ <ëìì <äeq+, |üdüT|ü⁄, ≈£î+≈£îeT\‘√ |üPõkÕÔs¡T. n˝≤ |üPõùdÔ #ê˝≤ eT+∫<äì uÛÑ≈£îÔ\ $XÊ«dü+. n+‘˚ø±ø£ <äeq+ XÊØs¡ø£ ‘ê|ü+qT+&ç ñ|üX¯eTq+ ø£*–düTÔ+~. >=&ÉT>∑T\T, $düqø£Ás¡\T: á s√EqT+&ç m+&É\ Á|üuÛ≤e+ ô|s¡T>∑T ‘·T+~. ø£qTø£ yê{Ïì düeT≈£Ls¡TÃø√e≥+ nedüs¡eTì eTq |üPØ«≈£î \ uÛ≤eq. n+‘˚ø±≈£î+&Ü M{Ïì <ëq+ #˚j·T&É+ eT+∫<äì #ÓbÕŒs¡T. #·*y˚+Á<ë\T: m+&Üø±\+˝À ˙s¡T m+‘· nedüs¡yÓ÷ ‘Ó*dæ+<˚. ñ>±~ s√Eq #·*y˚+Á<ë\ kÕú|üq yÓTT<ä\Tô|{Ϻ sêuÀj˚T Hê\T>∑T HÓ\\T <ëVü‰]Ô rs¡Ã&É+ #·*y˚+Á<ë\ eTTUÀ´<˚›X¯+. n~Ûø±s¡T\qT <ä]Ù+#·Tø√e&É+:ˇø£|ü⁄Œ&ÉT sêE\qT <ä]Ù+#·T≈£îH˚yês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT sêE\T ˝Òs¡T ø£qTø£ n~Ûø±s¡T\T ˝Òø£ bÕ\≈£î\T yê] kÕúq+˝ÀøÏ ekÕÔs¡T. |ü+&ÉT>∑ s√Eq yê]e<ä›≈£î yÓ[fl X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T #Ó|æ‘˚ yê] <äèwæº˝À ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T. |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+: |ü+#ê+>∑+ ÁX¯eD+ >∑T]+∫ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. á dü+e‘·‡s¡+ |òü*‘ê\T, eT+∫#Ó&ÉT, sê• |òü˝≤\T yÓTT<ä˝…’q yê{ÏøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. qesêÁ‘·T\ ìs¡«Vü≤D: ˇø£|ü⁄Œ&ÉT #Ó’Á‘·X¯ó<ä∆ bÕ&É´$T qT+&ç qe$T es¡≈£î n+fÒ lsêeTqe$T es¡≈£î qesêÁ‘·T\qT ìs¡«Væ≤+#˚yês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü n˝≤π> #˚düTÔHêïs¡T. ñ>±~Hê&ÉT ñ>±~ |ü⁄s¡kÕÿsê\T, ø£$ düy˚Tàfi¯Hê\T ≈£L&Ü düs¡«kÕ<Ûës¡D+>± »s¡T>∑T‘êsTT. á |ü+&ÉT>∑Hê{Ï ‹H˚ ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\˝À |ü∫Ãe÷$T&çø±j·T ‘·|üŒìdü]>± ñ+&Ü\ì #ÓãT‘ês¡T. ` |òæ#·sY‡ &Ódtÿ

Á|üC≤kÕ«eT´+ ù|s¡T‘√ nyÓT]ø± qj·÷ e+#·q eTqøÏ uÛ≤e Á|üø£≥Hê ùd«#·Ã¤ Vü≤≈£îÿ m˝≤>√ nyÓT]ø±˝À |òüdtº nyÓT+&é yÓT+{Ÿ n˝≤>∑. á |òüdtº nyÓT+&é yÓT+{Ÿ ì n&ɶ+ ô|≥Tº≈£îì #Ó’Hê düsYà Ç+»Hé u…’<äT ô|’q <Óã“ ø={≤º\ì #·÷dæq #Ó’˙dt nyÓT]ø£Hé Á|üeTTKT\T ø=+<äs¡T nyÓT]ø± ø√s¡Tº Ç∫Ãq z $∫Á‘·yÓTÆq rs¡TŒ‘√ ‘êy˚T K+>∑T ‹Hê*‡ e∫Ã+~. #Ó’Hê Á|üC≤kÕ«e÷´ìï Á|ü•ï+#˚ uÛ≤yê\qT #Ó’Hê˝À n&ÉT>∑T ô|≥º≈£î+&Ü u…’<äT düsYà Ç+»Hé |òæ\ºsY #˚dæ n&ÉT¶≈£î+{À+<äì Bìe\¢ ‘·eT Á|üC≤kÕ«$Tø£ uÛ≤yê\T #Ó’Hê˝À e´ø£Ô+ ø±e&É+ ˝Ò<äì |æ{ÏwüHé <ës¡T\T Äs√|æ+#ês¡T. ‘·<ë«sê ‘·eT≈£î rÁe qwüº+ »]–+<äì ø±ã{Ϻ u…’<äT ø£+ô|˙ ‘·eT≈£î 16 $T*j·THé &Ü\s¡T¢ #Ó*¢+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. á |æ{ÏwüHé qT q÷´j·÷sYÿ ˝Àì õ˝≤¢ ø√s¡Tº »&ç® C…ùd‡ |òü¬sàHé ø={Ϻy˚XÊs¡T. #Ó’Hê˝À Á|üC≤kÕ«eT´+ HÓ\ø=˝≤Œ\+≥÷ ñ<ä´$T+∫q |ü\Te⁄s¡T #Ó’˙j·TT\≈£î nyÓT]ø± ÄÁX¯j·T+ Çk˛Ô+~. #Ó’Hê˝À Á|üC≤kÕ«eT´+ ù|s¡T‘√ nyÓT]ø± #=s¡u≤≥T≈£î M\T ø£*Œ+#˚ nyÓT]ø± nqT≈£L\ Á|ü#ês¡+ Ms¡T #˚ùd |üì. M]˝À mì$T~ eT+~ s¡#·sTT‘·\T, M&çjÓ÷ ìsêà‘·\T #Ó’Hê düsYà Ç+»Hé u…’<äT ô|’ |æ{ÏwüHé y˚XÊs¡T. #Ó’Hê˝À Ç+≥¬sï{Ÿ düsYà e÷¬sÿ{Ÿ ˝À yÓTC≤]{° u…’<äT ÄBÛq+˝ÀH˚ ñ+≥T+~. Á|ü|ü+#·+˝À >∑÷>∑T˝Ÿ m˝≤>√ #Ó’Hê≈£î u…’<äT n˝≤+{Ï~. á ø£+ô|˙ yê{≤ #ê˝≤ ‘·≈£îÿy˚ nsTTHê, nyÓT]ø±˝À ≈£L&Ü e÷¬sÿ{Ÿ ø£*– ñ+~. nyÓT]ø±˝Àì #Ó’˙j·TT\T |æ{ÏwüHé y˚dæ+~ nyÓT]ø±˝Àì u…’<äT $uÛ≤>∑+ ô|’q. u…’<äT düsYà Ç+»Hé #Ó’Hê˝À Á|üC≤kÕ«e÷´ìï ø±+øÏå+#˚ uÛ≤yê\qT ‘·q XÀ<Ûäq |òü*‘ê˝À¢ |òæ\ºsY #˚dæ bÕsƒ¡≈£î\≈£î n+<ä≈£î+&Ü #˚k˛Ô+<äì |æ{Ïwüqs¡T¢ Äs√|æ+#ês¡T. á yê<äqqT nyÓT]ø± ø√s¡Tº ìsêø£]+∫+~. u…’<äT |òæ\º]+>¥ kÕ|òtº ù|òsY (JlD˙r‹_hmã) ≈£î nyÓT]ø± sêC≤´+>∑+ ˝Àì |òüdtº nyÓT+&é yÓT+{Ÿ s¡ø£åD Çk˛Ô+<äì ø√s¡Tº rs¡TŒ #Ó|æŒ+~. u…’<äT düsYà Ç+»Hé qT ø√s¡Tº ˇø£ |üÁ‹ø£ m&ç≥sY ‘√ b˛*Ã+~. ˇø£ |üÁ‹ø£˝À @j˚T yês¡Ô\T, yê´kÕ\T Á|ü#·T]+#·ã&Ü˝À ìs¡ísTT+#˚ n~Ûø±s¡+ Ä |üÁ‹ø£ m&ç≥sY øÏ ñqïfÒ¢ ˇø£ düsYà Ç+»Hé øÏ ≈£L&Ü ‘·q $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î @j˚T XÀ<ÛäHê |òü*‘ê\T #·÷bÕ˝À ìs¡ísTT+#·T≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ, neø±X¯+ ñHêïj·Tì ø√s¡Tº ‘˚˝ÒÃdæ+~. nq>± |æ{ÏwüHé <ës¡T\T ‘·eT uÛ≤e Á|üø£≥Hê ùd«#·Ã¤qT u…’<äT qT+&ç

ø±bÕ&Ü\ì |æ{ÏwüHé y˚j·T>± ø√s¡Tº, n<˚ uÛ≤e Á|üø£≥Hê ùd«#·Ã¤ øÏ+<ä u…’<äTøÏ s¡ø£åD ø£*Œ+∫ |æ{ÏwüHé ø={ϺbÕπsdæ+~. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ø±yê\qT≈£î+fÒ ˇø£ |üÁ‹ø£ ø±ø£b˛‘˚ eTs√ |üÁ‹ø£ #·÷ùd neø±X¯+ ñqïfÒ¢ ˇø£ düsYà Ç+»Hé ø±ø£b˛‘˚ y˚πs düsYà Ç+»Hé ì $ìjÓ÷–+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì düŒwüº+ #˚dæ+~. ø±ã{Ϻ |æ{Ïwüqs¡¢ uÛ≤e Á|üø£≥q≈£î Ä≥+ø£+ ˝Ò<äì |üs√ø£å+>± ‘Ó*|æ+~. ªªÁ|üC≤kÕ«y˚T´‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·« e´edü∆\ (#Ó’Hê ˝Ò<ë Ç‘·s¡ #√≥¢) uÛ≤yê\qT Á|ü#ês¡+ #˚ùd+<äT≈£î u…’<äT≈£î >∑\ Vü≤≈£îÿ\≈£î |òüdtº nyÓT+&é yÓT+{Ÿ s¡ø£åD ø£*ŒdüTÔ+~. |æ{ÏwüHé <ës¡T\≈£î Á|üC≤kÕ«eT´+ >∑T]+∫ Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î >∑\ Vü≤≈£îÿ˝≤+{Ï<˚ Ç~µµ nì ø√s¡Tº ìsê∆]+∫+~. Ç<˚ $wüj·÷ìï yÓTTs¡≥T>± #ÓbÕŒ\+fÒ: nyÓT]ø±≈£î bÕ]b˛sTT #Ó’Hê e´‹πsø£ Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ |æ{ÏwüHé <ës¡T\≈£î m˝≤ ñ+≥T+<√ #Ó’Hê Á|üuÛÑT‘ê«ìï düeT]∆+#˚ u…’<äT ø£+ô|˙øÏ ≈£L&Ü ‘·eT Á|üuÛÑT‘·« nqT≈£L\ uÛ≤yê\qT Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£îH˚ Vü≤≈£îÿqT ø£*– ñ+<äqïe÷≥! ªˇø£ |üÁ‹ø£ m&ç≥sY øÏ ñqï m&ç{À]j·T˝Ÿ »&ç®yÓT+≥T ˝≤+{Ï<˚ Ç~µ nì ø√s¡Tº yê´U≤´ì+∫+~. düsYà Ç+»q¢ XÀ<Ûäq |òü*‘ê\qT <ë<ë|ü⁄

nìïs¡ø±\ bÂs¡ |æ{Ïwüq¢ qT+&û, Á|üuÛÑT‘·« ìj·T+Á‘·D qT+&û |òüdtº nyÓT+&é yÓT+{Ÿ ø±bÕ&ÉT‘·T+<äHêï yê<äq ã\+>± ñìøÏ˝À ñ+<äì ø√s¡Tº á dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡TÔ #˚dæ+~. >∑÷>∑T˝Ÿ, yÓTÆÁø√ kÕ|òtº _+>¥, j·÷VüA ‘·~‘·s¡ düsYà Ç+»qT¢ ‘·eT ÇcÕº sTTcÕº\≈£î nqT>∑TD+>± XÀ<Ûäq |òü*‘ê\qT HÓ{Ÿ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î #·÷|æ+#·e#·Tà nqï yê<äqqT ø√s¡Tº rs¡TŒ ‘˚*à #Ó|æŒq≥¢sTT+~. Bìì |æ{ÏwüqsY ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê~ Ç˝≤ uÛ≤wü´+ #ÓbÕŒs¡T: ªªø√s¡Tº ìU≤s¡‡sTTq yÓ’s¡T<Ûë´ìï HÓ\ø=*Œ+~. uÛ≤e Á|üø£≥Hê ùd«#·Ã¤ ù|s¡T‘√ uÛ≤e Á|üø£≥Hê ùd«#·ÃqT nD∫y˚j·T&ÜìøÏ n~ nqTeT‹+∫+~.µµ #ê˝≤ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq #·s¡Ã! |æ{Ïwüqs¡T¢ ô|’ ø√s¡Tº≈£î n|”Œ\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. |æ{ÏwüHé ne&ÜìøÏ u…’<äT #Ó’Hê k˛ ø±˝Ÿ¶ Á|üC≤kÕ«$Tø£ ñ<ä´eTø±s¡T\ eT<Ûä´ nsTTq|üŒ{Ïø° Ç~ yê´bÕs¡|üs¡+>± >∑÷>∑T˝Ÿ u…’<äT ˝≤>±H˚ $X‚¢wü≈£î\T |ü]>∑DÏdüTÔHêïs¡T. <ëìøÏ ø±s¡D+ 2010˝À #Ó’Hê, >∑÷>∑T˝Ÿ \ eT<Ûä´ #Ó\πs–q s¡>∑&É. #Ó’Hê˝À Ç+≥¬sï{Ÿ düsYà e÷¬sÿ{Ÿ ˝À <ë<ë|ü⁄ 75 XÊ‘·+ es¡≈£î u…’<äT ÄBÛq+˝ÀH˚ ñ+~. >∑÷>∑T˝Ÿ yê{≤ 16 XÊ‘·+ es¡≈£L ñ+~. 2010 es¡≈£L >∑÷>∑T˝Ÿ yê{≤ 30 XÊ‘·+ es¡≈£L ñ+&˚~. >∑÷>∑T˝Ÿ ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄ Ç<˚ yê<äq #˚dü÷Ô ‘·eT düsYà |òü*‘ê\ô|’ #Ó’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ Ä+ø£å\T $~Û+∫+<äì yê{Ïì m‹Ôy˚ùdÔ ‘·|üŒ #Ó’Hê˝À ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤+#·uÀeTì #Ó’Hê‘√ $yê<ëìøÏ ~–+~. #Ó’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ n<äs¡˝Ò<äT, u…<äs¡˝Ò<äT. #Ó’Hê˝À yê´bÕs¡+ #˚j·÷\+fÒ e÷ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#ê*‡+<˚. Çwüº+ ˝Òø£b˛‘˚ X¯ó ÁuÛÑ+>± yÓ[¢b˛e#·Tà nì >∑÷>∑T˝ŸøÏ ‘˚*à #Ó|æŒ+~. >∑÷>∑T˝Ÿ øÏ nqT≈£L\+>± eT<䛑·T düeT≈£Ls¡Ã&ÜìøÏ nyÓT]ø± rÁe+>± Á|üj·T‹ï+∫+~. n|üŒ{Ï nyÓT]ø± $<˚o eT+Á‹ Væ≤\¢Ø øÏ¢+≥Hé dü«j·T+>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– >∑÷>∑T˝Ÿ #˚dæqfÒ¢ #˚j·÷\ì j·÷VüA, yÓTÆÁø√ kÕ|òtº \ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫Ã+~. ø±˙ n˝≤ #˚j·T&ÜìøÏ n$ ìsêø£]+#êsTT. ∫e]øÏ #˚ùd<˚$÷ ˝Òø£ >∑÷>∑T˝Ÿ ø£+ô|˙j˚T #Ó’Hê <ë]øÏ e∫Ã+~. #Ó’Hê˝À 130 ø√≥¢ »HêuÛ≤qT e<äT\Tø√˝Òø£b˛sTT+~. #·∫Ãq≥T¢ #Ó’Hê ìã+<Ûäq\T neT\T #˚dü÷Ô nø£ÿ&É ø=qkÕ>∑T‘√+~. á >∑˝≤{≤˝À ‘·q e÷¬sÿ{Ÿ qT <ë<ë|ü⁄ dü>∑+ ø√˝ÀŒsTT+~. Ç˝≤+{Ï$ Ç+&çj·÷˝À #·ùdÔ »s¡>∑e⁄. ` |òæ#·sY‡ &Ódtÿ


k˛eTyês¡+ 31, e÷]Ã 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 30: õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ eT+<äø=&ç>± kÕ>∑T‘√+~. õ˝≤¢˝Àì Äs¡T eTTì‡bÕ ©º˝À¢ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ es¡≈£î πøe\+ 26.19 XÊ‘·+ b˛*+>¥ e÷Á‘·y˚T qyÓ÷<Ó’+~. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± Äs¡T eTTì‡ bÕ©º\ |ü]~Û˝Àì 189 yês¡T¶\≈£î >±qT 188 yês¡T¶\≈£î ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\ qT+&ç b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. yÓTT<ä≥ b˛*+>¥ ô|<ä› m‘·TÔq »]–q|üŒ{Ïø° |ü~ >∑+≥\

ô|]–q uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 30: ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T ≈£îH˚+<äT≈£î X¯ì, Ä~yêsê\T ôd\e⁄ ~Hê\T ø±e&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T e#êÃs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø=+&É ÁbÕ+‘·+˝À s¡B› ô|]–+~. düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ñ+&˚ 31 ø£+bÕsY¢yÓT+≥T¢ Ä~yês¡+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ ì+&çb˛>±, øÏ˝ÀMT≥s¡T ô|’>± uÛÑ≈£îÔ\T ø£+bÕsYºyÓT+{Ÿ yÓ\T|ü\ ≈£L´ø£{≤ºs¡T. düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓfi‚fl <äs¡ÙHêìøÏ yÓfi‚fl uÛÑ≈£îÔ\≈£î 24 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. s¡÷.300 Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î 10 >∑+≥\≈£îô|’>± düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îqï uÛÑ≈£îÔ\≈£î 12 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+<äì uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. Ä\j·T+˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› n~Ûø£+>± ñ+&É&É+‘√ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ düeTj·T+˝À ≈£L´˝…’HéqT ì*|æy˚dæq≥Tº Á|ü#ês¡ e÷<Ûä´e÷\ <ë«sê Á|üø£{Ï+#ês¡T. s¡÷.50 düT<äs¡Ùq+ {Ϭøÿ{Ÿ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\T 8 >∑+≥˝À¢ <äs¡Ùq+ ø£\T>∑T‘√+<äì nHêïs¡T. ≈£L´˝…’Hé˝Àì uÛÑ≈£îÔ\≈£î ì‘ê´q<ëq Á|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ qT+∫ ñ<äj·T+ n˝≤ŒVü‰s¡+ bı+>∑*, eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ düeTj·T+˝À uÛÀ»q+ n+~+#ês¡T. $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, s¡÷.500, 100, >∑<äT\ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T u≤s¡T\Trsês¡T. ì‘ê´ qï<ëq düeTT<ëj·T+ e<ä› ≈£L&Ü uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø£ì|æ+∫+~. Ä\ j·T+ ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\≈£î eTVü‰\|òüTT <äs¡ÙHêìï ø£*Œ+#ês¡T. y˚≈£îe C≤eTTq 3 qT+&ç ns¡∆sêÁ‹ es¡≈£î 68,837 eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡ì n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À Á|üXÊ+‘·+>± b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 30: ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝Àì Hê\T>∑T eTTì‡bÕ*{°˝À¢ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ìC≤e÷u≤<é, Äs¡÷àsY, uÀ<ÛäHé, ø±e÷¬s&ç¶ eTTì‡bÕ*{°\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ es¡≈£î ìC≤e÷u≤<é ø±s=ŒπswüHé mìïø£˝À¢ 24.69 b˛*+>¥ XÊ‘·+ qyÓ÷ <Ó’+~. Äs¡÷àsY˝À 35, uÀ<ÛäHé˝À 34, ø±e÷¬s&綽À 33 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. Á|ü‹ ¬s+&ÉT >∑+≥\ø√kÕ] n~Ûø±s¡T\T b˛*+>¥ düs¡[ì $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é˝À ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î 11 XÊ‘·+, Äs¡÷àsY˝À 15 XÊ‘·+, uÀ<ÛäHé˝À 17 XÊ‘·+, ø±e÷¬s&綽À 16 XÊ‘·+ b˛*+>¥ »]–+~. ñ<äj·T+ 9 qT+∫ 11 >∑+≥\ eT<Ûä´˝À b˛*+>¥ XÊ‘·+ ¬s{Ϻ+|ü⁄ nsTT´+~. ìC≤e÷u≤<é˝Àì $T]à ø£+bÂ+&é˝À õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. b˛©dt˝…’Hé˝À |”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT, myÓTੇ &ç.lìyêdt ‘·q z≥TqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝Àì 50 &ç$»q¢˝À ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\πø b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+˝Àì ãdüe‘ês¡ø£ q>∑s¡+˝À ø=~›ùd|ü⁄ áMm+\T yÓTTsêsTT+#êsTT. ìC≤e÷u≤<é˝Àì 15e &ç$»Hé˝À b˛*+>¥ @C…+≥T¢ ô|qTï\T yê&Ésê<äì nø£ÿ&ç mìïø£\ n~Ûø±] ø=‘·Ô ìã+<Ûäq\T ô|≥º&É+‘√ nuÛÑ´]ú uÛÑs¡Ô lXË’\+ ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ z≥s¡¢ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT m+&É rÁe+>± ñ+&É≥+‘√ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ cÕ$Tj·÷Hê\T, ‘ê>∑T˙{Ï edü‘·T\T, yÓT&çø£˝Ÿ dæã“+~ì n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ês¡T.

z≥sY dæ¢|t\T n+<äø£ Çã“+<äT\T |ü&çq z≥s¡T¢ z≥T $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Òø£b˛sTTq e+<ä˝≤~ eT+~ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 30: n~Ûø±s¡T\ ‘=+<äs¡bÕ≥T ìs¡íj·÷\‘√ õ˝≤¢˝Àì Hê\T>∑T eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝À z≥s¡T¢ nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT ìC≤e÷u≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé‘√bÕ≥T, Äs¡÷àsY, uÀ<ÛäHé, ø±e÷¬s&ç¶ eTTì‡bÕ*{°\≈£î mìïø£\T »]>±sTT. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T z≥sY dæ¢|t\T |ü+#·&ÜìøÏ >∑‘· yês¡+ s√E\T>± Á|ü‹ Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ Á|üj·T‹ï+∫Hê n~Ûø±s¡T\T yê]ì n&ÉT¶≈£îì dæ¢|t\ |ü+|æD°ì ì*|æy˚XÊs¡T. eTTK´+>± Á|üuÛÑT‘·«y˚T mìïø£\ dæã“+~‘√ Á|ü‹ Ç+{Ï+{Ïø° z≥sY dæ¢|t\qT n+<äCÒkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø° 30 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T z≥sY dæ¢|t\T n+<ësTT. $T>∑‘ê 70 XÊ‘·+ eT+~ z≥s¡¢≈£î dæ¢|t\T n+<äø£, ‘·eT≈£î ñqï >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\˝À ˇø£ <ëìì b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ rdüT≈£îe∫ÃHê n~Ûø±s¡T\T nuÛÑ´+‘·s¡+ ‘Ó*|æ |ü+|æ+∫ y˚j·T&É+‘√ ìsêX¯≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T b˛*+>¥ πø+Á<ë\ düMT|ü+˝À ‘·eT‘·eT nqT#·s¡T\‘√ z≥sY dæ¢|t\qT sêsTT+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü z≥sY C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ìsêX¯‘√ yÓqT~]>±s¡T. 50 &ç$»q¢\˝Àì nH˚ø£ #√≥¢ n+‘·≈£îeTT+<äTqï e+<ä˝≤~ z≥s¡T¢ Ç‘·s¡ &ç$»q¢≈£î e÷s¡&É+‘√ mø£ÿ&É z≥T y˚j·÷˝À ‘Ó*j·Tø£ HêHê Çø£ÿ≥¢≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë\ b˛©düT\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£ºsY, md”Œ\T b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT |ü]o*+#ês¡T.

Á>±eTdüTÔ\qT z≥T¢ n&ÉT>∑T‘·Tqï düøÏHê\ eTT\T>∑T, e÷]à 30: eTT\T>∑T {°ÄsYmdt »&ûŒ{°d” nuÛÑ´]ú>± mìïø£\ uÛÑ]˝À ì\TÃqï düøÏHê\ XÀuÛÑHé X¯ìyês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ã+&Üs¡T|ü*¢, »>∑Zqïù|≥, eT<äq|ü*¢, eT\¢+|ü*¢ Á>±e÷\˝À Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTT\T>∑T eT+&É\ n_Ûeè~›øÏ eT+&É\ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î nqT>∑TD+>± yÓT~* düeTdü´\ô|’ b˛sê&ÉT‘êqì nHêïs¡T. uÛ≤$‘êsê\≈£î Hê´j·T+ »s¡>±\Hêï, eqs¡T\ìï nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î #Ó+<ë\qï πød”ÄsY e\¢H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {°&û|”\≈£î z≥T¢ y˚ùdÔ yÓ÷düb˛sTT >√dü\T |ü&ÉT‘êeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü»\T {°ÄsYmdt bÕغ ‘·s¡T|ü⁄D mìïø£\ uÛÑ]˝À ì\TÃqï nuÛÑ´s¡Tú\qT n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq yÓ+≥ Hêj·T≈£î\T ≈£î≥T+u≤sêe⁄, <=&ç¶ô|*¢ s¡|òüTT|ü‹, ]j·÷CŸ$Tsê®, düTBÛsYj·÷<äyé, s¡$‘˚», >√$+<éHêj·Tø˘, #·+Á<ä–]≈£îe÷sY, _j·÷´\ ≈£îe÷sY, yÓ+ø£qï, yÓ+>∑˝Ÿsêe⁄, zs¡T>∑+{Ï yÓTT–[, |üPs¡í#·+<äsY, dü÷s¡uÀsTTq ≈£îe÷sY, >∑≥Tº eTùV≤+<äsY, kÕs¡j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+<äø=&ç>± b˛*+>¥

‘·sê«‘· eT+<äø=&ç>± kÕ>∑T‘√+~. õ˝≤¢≈£î n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î Ä~˝≤u≤<é˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ es¡≈£î 24 XÊ‘·+, u…\¢+ô|*¢ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝À 34, u…’+kÕ˝À 25.03 XÊ‘·+, ìs¡à˝Ÿ˝À 19.19, eT+∫sê´\˝À

24.59, ø±>∑CŸq>∑sY˝À 29.56 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. á mìïø£˝À¢ nìï Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\‘√ bÕ≥T dü«‘·+Á‘·T\T uÛ≤ØkÕúsTT>± b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. á mìïø£˝qT nìï sê»ø°j·T bÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>±

rÁe >∑+<äs¡>√fi¯+>± HÓ\÷¢s¡T mìïø£\T

HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé˝Àì 35e yês¡T¶˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥Tqï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY mHé.lø±+‘Y Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 30: HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé mìïø£˝À¢ z≥s¡¢ C≤_‘ê ‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£>± ñ+ ~. B+‘√ Ä~yês¡+ Hê&ÉT ø±s=ŒπswüHé≈£î »]–q mìïø£˝À¢ rÁe ñÁ~ø£Ô‘· #√≥T#˚ düT≈£î+~. 4,61,700 eT+~ z≥s¡T¢ ñqï 54 &ç$»q¢˝À z≥s¡¢ C≤_‘ê ndüÔe´düÔ+>± ñ+&É≥+ e\¢ Hê\T>∑T XÊ‘·+ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Òø£ b˛j·÷s¡T. $∫Á‘·+ @$T≥+fÒ u≤˝≤Jq>∑s Y˝Àì 12e &ç$»Hé˝À ñqï e÷JmyÓTà˝Ò´ ‘êfi¯¢bÕø£ s¡y˚TXŸ¬s&ç¶øÏ, Äj·Tq≈£îe÷¬sÔ≈£î z≥T ˝Òø£b˛>± Äj·Tq uÛ≤s¡´, HÓ\÷¢s¡T e÷J y˚Tj·TsY ‘êfi¯¢bÕø£ nqTsê<Ûä≈£î e÷Á‘·y˚T z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#ês¡T. Çø£ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì •yês¡T ÁbÕ+‘·yÓTÆq ãT»ãT» HÓ\÷¢s¡T˝À z≥s¡¢≈£î nø£ÿ&çøÏ 8 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«s¡ |ü⁄s¡+ ÁbÕ+‘·+˝À z≥T qyÓ÷<äT #˚sTT+#ês¡T. B+‘√ 8 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ yÓfi¯¢˝Òø£ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T mø£ÿ&ÉT+<√ ‘Ó*j·Tø£ eT+&ÉTf…+&É˝À z≥T y˚j·T&Éy˚T e÷qT≈£î Hêïs¡T. eT÷˝≤ù|≥ sêeTj·T´ã&ç M~Û˝Àì ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q ◊<äT eT+~øÏ uÛ≤s¡´ z≥T »Hês¡∆Hé ø±\˙˝Àq÷, uÛÑs¡Ô z≥T uÛÑø£Ôe‘·‡\ q>∑s¡+˝Àq÷, ‘·+Á&ç z≥T yÓ+>∑fiŸ sêe⁄ q>∑sY˝Àq÷, ≈£îe÷s¡T&ç z≥T qyêãT ù|≥˝À ñ+&É≥+‘√ z≥s¡¢˝À njÓ÷eTj·T+

HÓ\÷¢s¡T˝Àì ˇø£ b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› u≤s¡T\TB]q z≥s¡T¢

HÓ\ø=+~. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ Hê z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À ‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£>± ñqï ø±s¡D+>± 11 >∑+≥\ es¡≈£î πøe\+ HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé˝À 15 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T z≥T¢ e÷Á‘·y˚T qyÓ÷<äj·÷´ j·T+fÒ |ü]dæú‹ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. eTs√yÓ’|ü⁄ Ä~yês¡+ m+&É 40 &çÁ^\≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ q>∑s¡+˝Àì 54 &ç$»Hé˝˝À z≥s¡T¢ ‘·eT z≥TqT yÓ‘·Tø√ÿe&ÜìøÏ >∑+<äs¡>√fi¯+˝À |ü&ç b˛j·÷s¡T. sê»ø°j·T bÕغ\ nqT#·s¡T\T, z≥s¡¢≈£î düVü‰j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔ+ fÒ ˝≤؃<Óã“\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Bìô|’ ø£˝…ø£ºsY ø±ì, õ˝≤¢ nã®s¡«s¡T¢ ø±ì.. ∫es¡≈£î C≤_‘ê qT ‘·j·÷s¡T #˚sTT+∫q ø±s=ŒπswüHé XÊK ø±ì düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒø£b˛e&É+‘√ ˇø£ $<Ûä yÓTÆq ñÁ~ø£Ô‘· yê‘êes¡D+ #√≥T#˚düT≈£î+~. z≥¢ C≤_‘ê ‘·|ü⁄Œ\‘·&Éø£>± s¡÷bı+~+ #ês¡+≥÷ 9 HÓ\\ øÏ+<äfÒ {°&û|” N|òt m\ ø£¸Hé ø£$TwüHéqT ÄÁX¯sTT+#·>±, ‘êC≤>± z≥s¡¢ *düTºqT ‘êj·Ts¡T #˚j·÷\ì mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚•+∫+~. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\qT |üø£ÿq ô|{Ϻq õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ bÕ‘· *düTº\H˚ dü«\Œ+>± e÷s¡TŒ\T #˚dæ <ëì H˚ s¡÷&Ûû #˚j·T&É+ e˝¢ á düeTdü´ ‘·˝…‹Ôq ≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT÷˝≤ù|≥ ÁbÕ+‘·+˝À 5y˚\ eT+~ z≥s¡T¢ ñ+&É>±, 13y˚\ z≥T¢ ñqï≥Tº C≤_‘ê ‘·j·÷s¡T ø±&É+ @ kÕúsTT˝À

Áø±s=ŒπswüHé, eTTì‡|ü˝Ÿ 30XÊ‘·+ b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ∫‘·÷Ôs¡T, e÷]à 30: ∫‘·÷Ôs¡T ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝À 50 yês¡T¶\ ≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛*+>¥ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. 11 >∑+≥\ düeTj·÷ìøÏ düTe÷s¡T 37 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’q≥T¢ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. eT<äq|ü*¢, 14 yês¡T¶˝À 85 dü+e‘·‡sê\ eè<äT∆sê\T ‘·q z≥qT $ìjÓ÷–+#·T≈£îì Ç+{ÏøÏ yÓfi‚¢ düeTj·T+ ˝À eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. q–], |ü⁄‘·÷Ôs¡T eTTì‡bÕ*{°˝À¢ 20 XÊ‘êìøÏ ô|’>± b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’q≥T¢ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. |ü⁄‘·÷Ôs¡T eTTì‡bÕ*{° 6e yês¡T¶˝À {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sYd”|”, Hêj·T ≈£î\T |òüTs¡¸D≈£î ~>∑&É+‘√ b˛©düT\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– ˝≤؃ #ê]® #˚XÊs¡T. lø±fi≤Vü≤dæÔ, |ü⁄+>∑Tq÷s¡T, |ü\eTH˚s¡T, eTTì‡bÕ*{°˝À¢ Á|üXÊ+‘·+>± »]–q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ∫‘·÷Ôs¡T ø±s=ŒπswüHé 21e yês¡T¶ e]–|ü˝…¢˝À >∑+≥qs¡bÕ≥T mìïø£\ b˛*+>¥ Ä\dü´yÓTÆ+<äì mìïø£ \ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À bÕ‘· z{Ï+>¥ *düTºqT Çe«&É+‘√ q÷‘·q+>± mìïø£\T qyÓ÷<äT #˚dæ z≥s¡T¢ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. B+‘√ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T ø£\T>∑ #˚düT≈£îì ø=‘·Ô *düTºqT rdüT≈£îsêe&É+‘√ z≥s¡T¢ XÊ+‹+#ês¡T. ∫‘·÷Ôs¡T˝À {°&û|”øÏ #Ó+~q ø£sƒê] yÓ÷Vü≤Hé, ãT˝…¢{Ÿ düTπswt, ¬ø.|æ l<ÛäsY\qT eTT+<ädüTÔ>± b˛©düT\T Vü≤Ödt n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

‘·|ü⁄Œ\T <=sê¢jÓ÷ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. z≥s¡¢ XÊ‘·+ ‘·>∑Z&ÜìøÏ, ‘·|ü⁄Œ\‘·&Éø£>± z≥s¡¢ C≤_ ‘ê ‘·j·÷s¡T ø±e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø±s¡D eT+≥÷ {°&û|” Äs√|ædüTÔ+&É>±, HÓ\÷¢s¡T Á>± MTD myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+ <ä¬s&ç¶ Á|üy˚T j·T+‘√H˚ Ç˝≤ ‘·|ü⁄Œ\‘·&Éø£>± C≤_‘êqT ‘· j·÷s¡T #˚XÊs¡ì yÓ’mkÕ‡sY d”|” Äs√|æ+∫+~. ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± ˝Òì z≥s¡¢qT eTs√ yês¡T¶˝À¢øÏ ‘·s¡*+∫q≥Tº Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ ‘·TÔ‘·THêïsTT. Ç<˚ z≥s¡¢ C≤_‘ê y˚T HÓ\˝À »s¡>∑qTqï myÓTà˝Ò´, m+|” mìïø£\≈£î ≈£L&Ü nq«sTT+#˚ neø±X¯+ ñ+&É≥+‘√ Bìô|’ sê»ø°j·T bÕغ\T uÛ≤Ø m‘·TÔq Ä+<√ fi¯q≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ä~ yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ yÓ’mkÕ‡sY d”|” n‘·´ edüs¡ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚dæ k˛eTyês¡+ qT+∫ HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ ÇHé#ê]® ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÄeTs¡DìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î dæ<ä∆+ ne⁄‘·T+&É>±, {°&û|” e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$Twü HéqT ÄÁX¯sTT+#·qT+~. n<˚ düeTj·T+˝À ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\qT e´‹πsøÏ+∫ z≥s¡¢ C≤_‘ê qT dü]>± ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ˝Ÿ y˚j·TqTqï≥Tº {°&û|” Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù ‘êfi¯¢bÕø£ nqTsê<Ûä ‘Ó* bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä Ç+‘· >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ <ë]rdæq z≥s¡¢ C≤_‘êô|’ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ @y˚Ts¡≈£î düŒ+~düTÔ+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚..

yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+#˚ b˛*+>¥ yÓTT<ä˝…’+~. á Hê\T>∑T |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝ÀqT yÓTT‘·Ô+ 318 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T $$<Ûä bÕغ\ qT+∫ ã]˝À ñHêïs¡T. ÄeT<ë\e\dü˝À 23 yês¡T¶\≈£î 26 b˛*+>¥ ã÷‘Y\qT @sêŒ≥T #˚j·T>± 81 eT+~ ã]˝À ñHêïs¡T. Ç#êÃ|ü⁄s¡+˝À 23 yês¡T¶\≈£î 45 b˛*+>¥ ôd+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·T>± ã]˝À 78 eT+~ ñHêïs¡T. |ü˝≤dü-ø±•ãT>∑Z˝À 25 yês¡T¶\≈£î>±qT 23 b˛*+>¥ ôd+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·T>± ã]˝À 76 eT+~ ñHêïs¡T. n˝≤π> q÷‘·q+>± |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+>± @s¡Œ&çq bÕ\ø=+&É˝À 20 yês¡T¶\≈£î 20 b˛*+>¥ ôd+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·T>± ã]˝À 83 eT+~ ñHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑T |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷˝À¢ n~Ûø£+>± bÕ\ø=+&É qT+#˚ 83 eT+~ b˛{°˝À ñHêïs¡T. á Hê\T>∑T |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝ÀqT yÓTT‘·Ô+ 1 \ø£å 13 y˚\ 179 eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. M]˝À n~Ûø£+>± eTVæ≤fi¯\T 57 y˚\ 44 eT+~ ø±>±, |ü⁄s¡Twüß\T 56 y˚\ 135 eT+~ ñHêïs¡T.

õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î ø£˝…ø£ºsY ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 30: á HÓ\ 31q l »j·THêeT dü+e‘·‡sê~ ñ>±~ dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ õ˝≤¢ Á|ü»\+ <ä]øÏ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. ˝Ò‘· e÷$ ∫>∑Tfi¯ó¢ ‹qï ø√sTT\eTà Ä\|æ+#˚ ^‹ø£\T n+<ä] J$‘ê˝À¢ Äq+<ä+ ì+bÕ\ì, Jeq kÕsêìï dü÷∫+#˚ wüÁ&ÉT#·T\ düy˚Tà[‘·|ü⁄ ñ>±~ |ü#·Ã&ç á dü+ e‘·‡s¡+ n+‘ê Á|ü»\≈£î düTKXÊ+‘·T\T n+~+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY Äø±+øÏå+#ês¡T. á dü+e‘·‡s¡+˝À õ˝≤¢ nìï s¡+>±\˝À Á|ü>∑‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 30: ‹s¡TeT\ X‚cÕ\#·+ n&Ée⁄˝À¢ Ä~yês¡+ ñ<ä kÕ~Û+#·&ÜìøÏ, õ˝≤¢ ø°]Ô Á|ü‹wüº\T |ü\T ~X¯˝≤ yê´|æ+#˚˝≤ õ˝≤¢ j·T+ 8 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À eT∞¢ eT+≥\T #Ó\πs– m–dæ |ü&ÉT‘·T bÕ\Hê j·T+Á‘ê+>∑+, n~Ûø±s¡T\T Äq+<√‘ê‡Vü‰\‘√ ø£èwæ #˚j·÷ HêïsTT. lìyêdü eT+>±|ü⁄s¡+ qT+&ç lyê] yÓT≥Tº q&Éø£ <ë]˝À \ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø√sês¡T. ñ<äj·T+ eT+≥\T #Ó\πs– X‚cÕ#·\ n&Ée⁄˝À¢øÏ $düÔ]+∫+~. B+‘√ Ä e÷s¡Z+ >∑T+&É ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îH˚ q&Éø£ <ë] uÛÑ≈£îÔ\qT {°{°&û n~Ûø±s¡T\T ì*|æy˚XÊs¡T. n–ï e÷|üø£ dæã“+~ eT+≥\qT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ÄπsŒ+<äT≈£î Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. m+&É\T ô|]– b˛e&É+‘√ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 30: yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝Àì Äs¡T |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À $düèÔ‘·+>± eTT+<äT≈£î yÓfiÀÔ+~. n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T, n–ïe÷ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], õ˝≤¢ |üø£ dæã“+~ eT+≥\qT ÄπsŒ+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. uÛÑj·÷+ ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 145 yês¡T¶\˝À ñqï <√fi¯q\‘√ uÛÑ≈£îÔ\T eTs√ e÷s¡Z+ >∑T+&É ‹s¡TeT\≈£î yÓfi≤*‡q 192 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\≈£î b˛*+>¥ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. á HÓ\˝À ◊<äekÕ] eT+≥\T #Ó\πs>∑&É+‘√ Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ 192 b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\T ‘·\\T |ü≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. πø+Á<ë\˝À @sêŒ≥T #˚dæq yÓuŸ ¬øyÓTsê\qT ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT $TqVü‰ düeTs¡∆e+‘·+>± |üì#˚XÊj·Tì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ |ü]o\≈£î\qT ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äì dæà‘ê düãsê«˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Çy˚ ø±≈£î+&Ü 145 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À 145 eT+~ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 30: #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T $TqVü‰ M&çjÓ÷ Á>±|òüs¡¢qT ìj·T$T+∫q≥T¢ ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± õ˝≤¢˝À |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ÄeT<ë\e\dü õ˝≤¢˝À b˛*+>¥ düs¡[ì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À yÓuŸø±dæº+>¥ <ë«sê ÄyÓT ‘√bÕ≥T |ü˝≤dü-ø±•ãT>∑Z, Ç#êÃ|ü⁄s¡+, bÕ\ø=+&É |ü≥ºD≤\˝À Ä~ |ü]o*+#ês¡T.

lyê] yÓT≥Tº e<ä› eT∞¢ #Ó\πs–q eT+≥\T

Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥

bÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥

lyê] ùde˝À C≤Hê¬s&ç¶ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 30: ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡«Hês¡ú e÷JeT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ kÕ«$Tyê] HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À <ä]Ù+#·T≈£î Hêïs¡T. eTT+<äT>± Äj·Tq X¯ìyês¡+ kÕj·T+ Á‘·+ ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü≤ düeTT<ëj·T+ e<ä› Äj·Tq≈£î ]ôd|ü¸Hé &ç|üP´{Ï Çy√ yÓ+ø£≥j·T´, zmdæ

<ëyÓ÷<äs¡+ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ ãdü @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. sêÁ‹ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îqï C≤Hê¬s&ç¶ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ kÕ«$Tyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T kÕ«$Tyê] <äs¡Ùq+ ø£*Œ+#ês¡T. eTT+<äT>± Äj·Tq <Ûä«»düÔ+uÛ≤ìøÏ qeTdüÿ ]+∫ kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ e≈£îfi¯e÷‘·qT <ä]Ù+#·T≈£îì VüQ+&û˝À ø±qTø£\T düeT]Œ+#ês¡T. Ä\ j·T+˝Àì

s¡+>∑Hêj·Tø£ eT+&É|ü+˝À y˚<ä|ü+ &ç‘·T\T C≤Hê¬s&ç¶ì Äos¡«~+#ês¡T. C…Çy√ lìyê düsêE Äj·Tq≈£î kÕ«$Tyê] rs¡úÁ|ükÕ <ë\ qT n+~+#ês¡T. Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷, ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±D sêh+ Á|üø£{Ï+#·&É+ dü+‘√wü<ëj·Tø£eTì nHêïs¡T. ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T düT_Ûø£å+>± ñ+&Ü\ ì kÕ«$Tyê]øÏ qeTdüÿ]+#êqì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ‹s¡T#êq÷s¡T˝Àì neTàyê] Ä\j·T+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ≈£î+ ≈£îe÷s¡Ãq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±s¡´ Áø£eT+ ‹]– Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é ãj·T\T <˚]q≥T¢ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

rdüTø=ì Á|ü#êsêìï ñ<Ûäè‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. b˛*+>¥ eT+<äø=&ç>± kÕ>∑&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. m+&É rÁe‘· ô|s¡>∑&É+, z≥s¡¢˝À ø=+‘· y˚Ts¡ ìsêX¯ø£Ô‘· #√≥T #˚düTø√e&É+‘√ b˛*+>¥ eT+<äø=&ç>± kÕ>∑&ÜìøÏ ø±s¡D≤\ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ es¡≈£î b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&ÉT >∑+≥\ ‘·sê«‘· b˛*+>¥ XÊ‘·+ ô|s¡>∑e#·Ãì |ü\Te⁄s¡T ÄXÊuÛ≤yêìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

‘·÷s¡TŒq eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ 35 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 30: ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À eTTì‡|ü˝Ÿ, ø±s=ŒπswüHé mìïø£˝À¢ 35 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé @&ÉT eTTì‡bÕ©º\T, eT÷&ÉT q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ Ä~yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q b˛*+>¥˝À õ˝≤¢yê´|üÔ+>± dü>∑≥Tq 35XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. nø£ÿ&Éø£ÿ&É dü«\Œ dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝À 50 &ç$»qT¢ ñ+&É>± b˛*+>¥ XÊ‘·+ 35>± qyÓ÷<Ó’+~. neT˝≤|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º˝À 34, ‘·Tì˝À 35, kÕeTs¡¢ø√≥˝À 33, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+˝À 36, |æsƒê|ü⁄s¡+˝À 35, eT+&Éù|≥˝À 35, ô|<ë›|ü⁄s¡+˝À 34 b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. õ˝≤¢˝Àì eT÷&ÉT q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ >=\¢Áb˛\T˝À 33, eTTeTà&çes¡+˝À 39, @˝ÒX¯«s¡+˝À 35 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+˝À Á|ü#êsêìøÏ $ìjÓ÷–düTÔqï yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q J|ü⁄\qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. |æsƒê|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ @C…+{Ÿô|’ yÓ’dæ|æ Hêj·T≈£î\T |òüTs¡¸D≈£î ~>∑&É+‘√ nø£ÿ&É ø=~›ùd|ü⁄ ñÁ~ø£Ô‘· ‘·˝…‹Ô+~. ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ Hê{ÏøÏ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± dü>∑≥T>± 35 XÊ‘·+ qyÓ÷<äT ø±e&É+‘√ b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T eTT–ùd Hê{ÏøÏ 60 qT+&ç 65XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äj˚T´ neø±XÊ\THêïsTT. sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝À b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ nqT#·s¡T\‘√ e∫à Vü≤&Üe⁄&ç düèwæºdüTÔqï yÓ’dæ|æ y˚Tj·TsY nuÛÑ´]ú wü]à˝≤¬s&ç¶ uÛÑs¡ÔqT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

‘·÷s¡TŒq 305 yês¡T¶˝À¢ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 30: ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé‘√ düVü‰ @&ÉT eTTì‡bÕ©º\T, eT÷&ÉT q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ì 305 yês¡T¶˝À¢ b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝Àì 50 yês¡T¶˝À¢ 278 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñ+&É>± 2,42,754 eT+~ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. ‘·Tì eTTì‡bÕ©º |ü]~Û˝À 30 yês¡T¶\T+&É>± 105 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ì*#ês¡T. Çø£ÿ&É 36,137 eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. |æsƒê|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º˝À 30 yês¡T¶\T+&É>± 117 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ ã]˝À ñ+&É>±, 37 y˚\ eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥TqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. ô|<ë›|ü⁄s¡+˝À 28 yês¡T¶\≈£î >±qT 74 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñ+&É>± 34,822 eT+~ z≥s¡T¢ z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ô|<ë›|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º˝À 29yês¡T¶\≈£î >±qT 74 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. Çø£ÿ&É 34,822 eT+~ z≥s¡T¢ z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. kÕeTs¡¢ø√≥˝À 30 yês¡T¶\T+&É>± 82 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñ+&É>±, düTe÷s¡T 36 y˚\ eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+˝À 27 yês¡T¶\≈£î >±qT 79 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñ+&É>± 31,186 eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º˝À 28 yês¡T¶\≈£î >±qT 80 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñ+&É>± 37,377 eT+~ z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. >=\¢Áb˛\T q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À 19 yês¡T¶\≈£î >±qT 48 eT+~ s¡+>∑+˝À ñ+&É>± 17,544 eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. eTTeTà&çes¡+ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À 17 yês¡T¶\≈£î >±qT 53 eT+~ s¡+>∑+˝À ñ+&É>± 18,421 eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. @˝ÒX¯«s¡+˝À 20 yês¡T¶\≈£î >±qT 78 eT+~ s¡+>∑+˝À ñ+&É>± 18 y˚\ eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé @&ÉT eTTì‡bÕ©º\T, eT÷&ÉT q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ 305 yês¡T¶\T ñ+&É>± 1,032 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ñ+&É>± yÓTT‘·Ô+ MT<ä 5,47,649 eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. M]˝À |ü⁄s¡Twüß\T 2,69,971 eT+~ ø±>± eTVæ≤fi¯\T 2,77,674 eT+~ ñHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ XÊj·T+ù|≥ e÷]à 30: ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq e÷≥ Á|üø±s¡+ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ rdüT≈£î e#êÃeTì n˝≤+{Ï ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q b˛{° #˚düTÔqï m+|”{°d”,C…&ûŒ{°d” nuÛÑ´s¡Tú\H˚ ¬>*|æ+#ê\ì uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ myÓTà˝Ò´ >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ XÊj·T+ù|≥ eT+&É\ Á|ü»\qT ø√sês¡T. ø±+ Á¬>dt bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q b˛{° #˚düTÔqï m+|”{°d”,C…&ûŒ{°d” düuÛÑT´\ ø√dü+ eT+&É\+˝À Äj·Tq Á|ü#êsêìï X¯ìyês¡+ yÓTT<ä \T ô|{≤ºs¡T. eT+&É\+˝Àì >∑≥¢ø±ì|ü]Ô Á>±eT+ qT+∫ ñ<äj·T+ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+∫q Äj·Tq eT+&É\+˝À >∑\ 18 Á>±e÷ \˝À $düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ ‘Ó\+>±D |ü⁄qsY ìsêàD+ ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì ‘Ó*bÕ s¡T. myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q Hê{Ï qT+&ç eT+&É\+˝À nH˚ø£ n_Ûeè~∆ |üqT\qT #˚|ü{≤ºqì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ eT∞fl n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTì ø±ã{Ϻ ‘·eT bÕغø± #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*ùdÔ eT+&É\ Á|ü»\≈£î Ç+ø± nH˚ø£ s¡ø±\ n_Û eè~∆ |üqT\T »s¡T>∑&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Á|ü»\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ Ç∫Ãq Vü‰MT \H˚ ø±≈£î+&Ü Ç+ø± mH√ï n<äq|ü⁄ Vü‰MT\qT ≈£L&Ü HÓs¡y˚]Ã+ <äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡T |ü⁄q C…&ûŒ{°d” nuÛÑ´]úì>± b˛{° #˚düTÔqï e+>±\ s¡e÷ Hêsê j·TD¬s&ç¶ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ eT+&É\ Á|ü»\+<äs¡÷ MT _&ɶ>± Ä<ä ]+#ê\ì Á|üC≤ùde #˚j·T&É+˝ÀH˚ ìeT>∑ïeTe⁄‘êqì nHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À 66.99 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 30: ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝À 64.34 XÊ‘·+, eT<äq|ü*¢ eTTìdæbÕ*{°˝À 44.9, |ü⁄+>∑q÷s¡T˝À 67.28, |ü\eTH˚s¡T˝À 67, lø±fi¯Vü≤dæÔ˝À 65.28, q–] 68.8, |ü⁄‘·÷Ôs¡T 66.3 XÊ‘·+ z≥T¢ eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ es¡≈£î b˛˝…’q≥T¢ mìïø£\ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 66.99 XÊ‘·+ z≥T¢ b˛˝…’q≥T¢ mC…dæ yÓ+ø£≥düTu≤“¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.


õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT $&É‘·\˝À »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T k˛eTyês¡+ 31, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 30 : »&ûŒ{°d”, m+|”{° mìïø£\T ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ mìïø£\ dü+|òüT+ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ n+<äs¡÷ }|æ] |”æ\TÃ≈£îHêïs¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ •ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î m˝≤+{Ï Á|üø£≥q sêø£b˛&É+‘√

23 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 30: õ˝≤¢˝Àì Hê\T>∑T eTTì‡bÕ* {°\T, Hê\T>∑T q>∑s¡ |ü+#êj·Tr\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£˝À¢ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î 23 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. u§_“*˝À 1, bÕs¡«r|ü⁄s¡+˝À eT÷&ÉT áMm+\qT yÓ÷sêsTT#·&É+‘√ ø=~› ùd|ü⁄ b˛*+>¥ Ä–+~. nq+‘·s¡+ ø=‘·Ôyê{Ïì ÄeTs¡Ã&É+‘√ b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› 144 ôdø£åHé øÏ+<ä ìX‚»„‘·\T $~Û+#ês¡T. z≥sY dæ¢|ü⁄Œ\T |üP]ÔkÕúsTT˝À n+<äø£b˛e&É+, mìïø£\ dü+|òüT+ ù|s=ÿqï 21 >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶˝À¢ @ ˇø£f…Æq yê≥s¡T¢ rdüT≈£îyÓfi¯¢ø£b˛e&É+‘√ b˛*+>¥ eT+<ä≈£î&ç>± kÕ>∑T‘√+~. ø=ìà #√≥¢ z≥s¡T¢ eT∞¢ Çfi¯¢≈£î yÓ[¢ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T ‘Ó#·TÃ≈£î+≥Tqï+<äTq Ä\dü´+ »s¡T>∑T‘√+~. $»j·T>∑s¡+ eTTì‡bÕ*{°\˙ï mìïø£\ dü][ì |ü]o*+∫q kÕúìø£ e÷J myÓTà˝Ò´, {°&û|” b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT nXÀø˘>∑»|ü‹sêE $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ >∑D˙j·TyÓTÆq kÕúHê\qT ¬>\T#·T≈£î+≥T+<äì õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ nqT≈£L\ |ü]dæú‘·T\T ñHêïj·THêïs¡T. b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± kÕ>∑T‘·Tqï≥T¢ õ˝≤¢ b˛©dt XÊK Á|ü‹ì~Û ˇø£s¡T ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ<ä+&˚, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY _. sêe÷sêe⁄ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT $esê\T ‘Ó\TdüT≈£î+≥÷ dü÷#·q\T ÇdüTÔHêïs¡T.

HêD´yÓTÆq eÁkÕÔ\qT n+~kÕÔ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 30: HêD´yÓTÆq eÁkÕÔ\qT n+~+#·&Éy˚T \ø£å´+>± |üPs√>∑$TdüTÔqï eÁdüÔ $Áø£j·T dü+düú lìπø‘·Hé\T ÁbÕs¡+ _ÛdüTÔqï≥T¢ m+&ç ©˝≤≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ>±~ cÕ|æ+>¥ ø√s¡≈£î $$<Ûä s¡ø±\ &çC…’qsY Ns¡\T bòÕ´ì‡ Ns¡ \T, ø±+N es¡+ ñ|üŒ&Üdt, u…qsêdt Ns¡\T, |ü‘ê˙dt, |ü{À ˝≤dtNs¡\T, Øj·T˝Ÿ C≤Øø√{≤dt, >±Á>±dt, kÕ˝≤«sY‡, Á&ÓdtyÓT f…]j·T˝Ÿ‡, yÓÁdüºdty˚sY,y˚THé‡y˚sY, øÏ&é‡y˚sY\T $ìjÓ÷>±<ës¡T\ ≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+∫q≥T¢ $e]+#ês¡T. düs¡düyÓTÆq <Ûäs¡\πø HêD´yÓTÆq eÁdüÔ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT n+~düTÔqï≥T¢ ‘·eT Á|ü‘˚´ø£‘· nHêïs¡T . es¡+>∑˝Ÿ ˝Àì $ìjÓ÷>±<ës¡T\T á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·T≈£îì á HÓ\ ¬s+&ÉTqT+∫ ‘=$Tà~ es¡≈£î »]π> ñ>±~ cÕ|æ+>¥ ô|òdüTº˝À #·ø£ÿì eÁkÕÔ\qT ø√qT>√\T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ìã+<Ûäq\qT nqTdü]+∫ ø√qT>√\¢ ô|’ 50 XÊ‘·+ sêsTT‘· ÇdüTÔq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘êeTT Ç|üŒ{Ïπø ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ø£sêí ≥ø£ sêÁcÕº˝À¢ eÁdüÔ$Áø£j·÷˝À¢ eTT+<ä+»˝À ñHêïeTì $e]+#ês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ôV’≤<ësêu≤<é ‘·~‘·s¡ Á|ü<Ûëq qsê˝À¢ $Áø£j·T cÕ\\THêïj·Tì‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝À ‘Ó\+>±D ˝Àì Á|ü<ÛëqyÓTÆq es¡+>∑˝Ÿ πø+Á<ä+>±qT eÁdüÔ $Áø£j·TcÕ\qT ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ô|’ <äèwæº kÕ]+#·eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Ó’¬sºsY lìyêdty˚TH˚»sY s¡$ø£èwüí dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T

k˛ìj·TeTà s¡TD+ rs¡TÃø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTT\T>∑T, e÷]à 30: ‘Ó\+>±D Á|üø£{Ï+∫ Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\ ø£fi¯qT kÕø±s¡+ #˚dæq k˛ìj·÷>±+BÛ s¡TD+ á ÁbÕ+‘· Á|ü»\T rs¡TÃø√yê\ì e÷J myÓTà˝Ò´ b˛<Ó+ Ms¡j·T´ nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq H˚&ÉT kÕúìø£ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\ j·T+˝À ‘·eT≈£î mìïø£˝À¢ eT<䛑·T Á|üø£{ÏdüTÔqï d”|”◊ bÕغ‘√ bÕ≥T $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ e÷{≤¢&Üs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î n_Ûeè~› n+fÒ @$T{À #·÷|æ+∫+~ ˇø£ÿ ø±+Á¬>dt bÕغH˚qì, Á|ü»\T Ä<ä]+∫ ‘·eT bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” kÕúHê˝À¢ uÛÑ]˝À nuÛÑ´s¡Tú\qT n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À bÕغ ñìœ ø√˝ÀŒ‘·T+<äì ‘Ó*dæHê k˛ìj·÷>±+BÛ Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£åqT r]Ã+<äì Äj·Tq ìj·÷&Üs¡T. yÓTT<ä{Ï qT+&ç ‘Ó\+>±D≈£î yÓ÷ø±\&ç¶q {°&û|” @ eTTK+ ô|≥Tºø=ì mìïø£˝À¢ ì\ã&ç z≥T¢ n&ÉT‘·THêïs√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äì, Ä bÕغ‘√ {°ÄsYmdt n‘·s¡Z‘·+>± ø±d”+<˚$ù|≥, Ç+#·s¡¢, <˚e–]|ü≥ï+ Á>±e÷˝À¢ bı‘·TÔ\T ô|≥Tº≈£î+≥÷ ~>∑C≤s¡T&ÉT sê»ø°j·÷ìøÏ ˇ&ç>∑{≤ºs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêqTqï XÊdüqdüuÛÑ, ˝Àø˘düuÛÑ, ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+∫q≥¢j·T‘˚ ìjÓ÷»ø£esêZìï s¡÷. 100ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ‘√ ‘ê>∑T, kÕ>∑T ˙s¡T, n+‘·s¡Z‘· s√&ÉT¢, Á&Ó’H˚J\T ø£{Ϻ+∫ n_Ûeè~› #˚kÕÔeTqì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. n<˚$<Ûä+>± ñ<ä´eT bÕغ d”|”◊ Hêj·T≈£î\T ‘·eT‘√ ø£*dæ |üì#˚j·T&ÜìøÏ ˇ|ü⁄Œø√e&É+ X¯ó uÛÑ|ü]D≤eTeTì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À d”|”◊ &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T »+bÕ\ s¡M+<äsY, |ü>∑&Ü\ düTu≤“¬s&ç¶, ˝…ìHé, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’¬sàHé eT˝≤¢&ç sê+¬s&ç¶, yÓ’dt #Ó’¬sàHé >=\¢|ü*¢ sêCÒ+<äsY>ö&é, »&ûŒ{°d” nuÛÑ´]ú eTdüs¡>±ì $qjYT≈£îe÷sY, eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=+&Ó+ s¡M+<äsY¬s&ç¶, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ÉT ÇeTà&ç sêEj·÷<äyé, ∫+‘·\|üP&ç qπs+<äsY¬s&ç¶, j·T÷ìdt\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nìï sê»ø°j·T bÕغ\˝À ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. @Á|æ˝Ÿ 6, 11 ‘˚B˝À¢ ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± õ˝≤¢˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔ qï≥T¢ sêÁwüº mìïø£\ ø£$TwüqsY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. õ˝≤¢˝À ◊<äT ¬syÓq÷´ &ç$»qT¢ ñ+&É>± @Á|æ˝Ÿ 6e ‘˚Bq eT+∫sê´\, ÄdæbòÕu≤<é &ç$»q¢˝À »&ûŒ{°d”, m+|”{°d”

mìïø£\T »s¡>∑THêïsTT. 11e ‘˚Bq Ä~˝≤u≤<é, ñ‘·÷ïsY, ìs¡à˝Ÿ, &ç$»q¢˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. »&ûŒ{°d” mìïø£ ˝À¢ 269 eT+~ ã]˝À ñ+&É>± m+|”{° mìïø£\ ã]˝À 2,644 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À eT+∫ sê´\ &ç$»Hé˝Àì 12 eT+&É˝≤\T,

Á|üXÊ+‘·+>± b˛*+>¥ |ü•ÃeT˝À Çs¡TbÕغ\T #Ós√ dü>∑+ ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ |ü]dæú‹ ø±düÔ »]ƒ\+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 30: ne⁄qT. n+‘ê nqT≈£î qïfÒ¢ »]–+~. ø=~›>± e÷s¡TŒ\T #√≥T #˚düT≈£îHêï.. yÓTT‘êÔìøÏ Á|ü<Ûëq bÕغ\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt #Ós√ Hê\T>∑T kÕúHê\T Ä~Ûø£´+˝À ñqï≥T¢ n+#·Hê\T yÓ\Te&ÉT‘·THêï.. ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ |ü]dæú‹ e÷Á‘·+ ø±düÔ »]ƒ\+>± e÷]+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. @\÷s¡T ø±s=ŒπswüHé Ä~ qT+&ç ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äH˚ }Vü‰>±Hê\T yÓ\Te&çHê.. b˛*+>¥ düs¡[ì ã{Ϻ #·÷ùdÔ y˚Tj·TsY |”sƒ¡+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt <äøÏÿ+#·T≈£î+≥T+<äH˚ $XÊ«dü+ q>∑s¡+˝À e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. <ë<ë|ü⁄>± 28 qT+&ç 35 &ç$»q¢ es¡≈£î yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt ‘·q ñìøÏì #ê≥T≈£î+≥T+<äH˚ n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä~ qT+&ç m+‘√ |ü≥Tº<ä\>± &ç$»q¢ yêØ>± ‘·q dü‘êÔ #ê≥T≈£îH˚+<äT≈£î mH√ï s¡ø±\T>± Á|üj·T‘êï\T kÕ–+∫Hê.. ∫e] ¬s+&ÉT s√E˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt m+‘√ #êø£#·ø£´+>± e´eVü≤]+∫+<äì, kÕúìø£ e÷J myÓTà˝Ò´ Äfi¯¢ Hêì ‘·q #·‘·Ts¡+>∑ j·TTøÏÔì #ê{Ï y˚Tj·TsY |”sƒ¡+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt≈£î <äπøÿ˝≤ ø£èwæ #˚XÊs¡H˚ ˝…ø£ÿ\T bÕغ ÁX‚DT\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø±ì z≥s¡¢+‘ê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ yÓ’ù| yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì, mìï j·TT≈£îÔ\T |üìïHê.. ‘·eT bÕغ Hêj·T≈£î\T ã&˚{Ï ãTõ® ‘·q dü‘êÔ #ê{≤s¡ì, Ä~yês¡+ »]–q b˛*+>¥ düs¡[ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ nqT≈£L\+>± ñ+<äì Ä bÕغ H˚‘·\T $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø±>± |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À @\÷s¡T, qs¡kÕ|ü⁄s¡+, ;ÛeTes¡+, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt >±* M∫+<äì, ø=eP«s¡T, ì&É<äy√\T, ‘·DT≈£î, bÕ\ø=\T¢ eTTì‡bÕ*{°˝À¢ ôd’øÏ˝Ÿ≈£î ‹s¡T>∑T˝Ò<ä+≥÷

sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T ˇø£ n+#·Hê≈£î e#êÃs¡T. ø±ø£b˛‘˚ ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+˝À e÷Á‘·+ ø±düÔ j·TT<ä∆ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+<äì, Çs¡T bÕغ\ eT<Ûä´ >∑{Ϻ b˛{°H˚ HÓ\ø=+<äì, b˛*+>¥ düs¡[ ns¡∆eTj˚T´ Ø‹˝À ˝Ò<äì Äj·÷ bÕغ\T &Ó’\e÷˝À |ü&ܶsTT. Çø£ ø±düÔ ˝À‘·T>± $X‚¢wæ+#·T≈£î+fÒ.. Çs¡T bÕغ˝À¢ m|üŒ{Ï qT+&√ bÕغ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Z+≥÷.. yê{ÏøÏ z >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó∫Ãô|{Ϻq ~«rj·T ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\qT $düà]+#·&É+‘√ ndü+‘·è|æÔ‘√ |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T bÕغ\T e÷s¡&É+.. ñqïyês¡T Ç+ø± ndü+‘·è|æÔ‘√ ñ+&É≥+‘√ @ bÕغ |üP]ÔkÕúsTT˝À õ˝≤¢˝À bÕ>± y˚j·T˝Òø£b˛sTT+~. yÓTTqï{Ï es¡≈£î yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ s¡<∏äkÕs¡<∏äT\T>± e´eVü≤]+∫q ø=j˚T´ yÓ÷ùwHésêE, #Ós¡T ≈£îyê&É ls¡+>∑Hê<ÛäsêE e+{Ï Hêj·T≈£î\T m+<äs√ >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ˝ÀøÏ yÓ[¢b˛e&É+‘√.. yê] nqT#· s¡>∑D+ ≈£L&Ü ôd’øÏ˝Òø±ÿ*‡ e∫Ã+~. B+‘√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü Ä Á|üuÛ≤e+ |ü•ÃeT˝À mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï ‘=$Tà~

#√≥¢ ≈£L&Ü ø±k˛Ô ≈£Lk˛Ô #·÷|æ+~. yÓTT<ä≥>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |ü•ÃeT˝À 6 kÕúHê˝À¢ $»j·TuÛÒ] yÓ÷–+#˚ |ü]dæú‹ ñ+<äì, Ç{°e\ »]–q sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À yÓTT‘êÔìøÏ Hê\T>∑T kÕúHê˝‘√H˚ dü]ô|≥Tºø√yê*‡ e∫Ã+<äì Ä bÕغ eTTK´ H˚‘·\T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+& É>±.. ‘·eT≈£L n<˚ |ü]dæú‹ ñ+<äì.. ø=+<äs¡T ~«rj·T ÁX‚DÏ H˚‘·\T bÕغì M&É≥+‘√ ¬>\T|ü⁄ ø±düÔ »]ƒ\+>± e÷]+<äì yÓ’mdtÄsY ÁX‚DT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Çø£ÿ&√ ÄdüøÏÔø£s¡ $wüj·T+ @+≥+fÒ.. á ¬s+&ÉT bÕغ\T ø±≈£î+&Ü Ç+&çô|+&Ó+≥T¢>± ã]˝ÀøÏ ~–q nuÛÑ´s¡Tú\T.. >∑‘·+˝À @<√ ˇø£ bÕغ C…+&ÜqT uÛÑTC≤qy˚düT≈£îì yÓ÷dæqyêπs n~Ûø£+>± ñHêïs¡T. yê]øÏ Äj·÷ bÕغ\T >∑T]Ô+|ü⁄ Çe« ˝Ò<äH˚ ndü+‘·è|æÔ‘√ dü«‘·+Á‘·T \T>± ã]˝ÀøÏ ~>∑&É+.. ‘êeTT yÓ÷dæq C…+&ÜqT #·T\ø£q>± e÷{≤¢&É≥+‘√ Ä bÕغøÏ sêyê *‡q kÕ*&é z≥Tu≤´+≈£î˝À ø±düÔ N*ø£ @s¡Œ &ç+~. yÓTT‘êÔìøÏ |ü•ÃeT˝À b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>±H˚ »]–+<äH˚ #ÓbÕŒ*.

Ä<äs¡Ùe+‘· Á>±eT+>± r]Ã~<äT›‘ê+

Hêj·T≈£î\T uÀfi¯¢ u≤\sêE, #=|üŒ] k˛eTj·T´, ô|düs¡T kÕs¡j·T´, >√HÓ\ ñù|+<äsY, bıqï sê»j·T´, X¯+uÛÑj·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ s¡|òüTTHê<∏ä|ü*¢, e÷]à 30: eT+&É\+˝Àì z>±¢|üPsY Á>±e÷ìï n_Û eè~∆ |ü<Ûä+˝À q&ç|æ+∫ Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq Á>±eT+>± r]Ã~<ä›&Éy˚T ‘·q \ø£å´eTì m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´]∆ pyê] CÀ´‹ nHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì z>±¢|üPsY Á>±eT+˝À dæ|æ◊ nuÛÑ´s¡T∆\#˚ Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– eTVæ≤fi¯\ qT<äT≥ ≈£î+≈£îeT ‹\ø£+ ~~› ‘·qqT Äos¡«~+∫ z≥T y˚dæ ¬>*|æ#·+Ä\ì ÄyÓT ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä Á|ü»\ ø√dü+ Hê&ÉT kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+˝À uÛÑ÷kÕ«eTT\ qT+∫ $eTTøÏÔ |ü]∫ Hê&ÉT Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq˝À ìC≤sTT‹‘√ ˇπø e÷≥ô|’ ì\ã&ç ñ<ä´e÷\T #˚dæ ‘Ó\+>±D kÕø±s¡+ #˚dæq bÕغ uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ nì nHêïs¡T. ˙‹ ìC≤sTTr>∑\ dæ|æ◊ >∑Ts¡TÔ ø£+øÏ ø=&Ée*ô|’ neT÷\´yÓTÆq z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù u§$TàH˚ì yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, ùdºwüHé|òüTHé|üPsY ¬s’‘·T dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ≈£Ls¡bÕ{Ï #·+Á<äeTÚ[, pyê] s¡y˚TXŸ, eT+&É\ >∑≥Tº eT\T¢, ≈£Ls¡bÕ{Ï n»jYT, j·÷≈£îuŸ bÕcÕ, C≤|òüsY, n»jYT, lìyêdt, sê~Ûø£, \øÏåà, pyê] dü«|üï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qeTTHê u≤´˝…{Ÿ eTTÁ<äDô|’ |òæsê´<äT

es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT {Ϭø{Ÿ ã+&Ü Á|üø±XŸπø Çyê«* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ s¡|òüTTHê<∏ä|ü*, e÷]à 30: es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT myÓTà˝Ò´ {Ϭø{Ÿ ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ø±+Á¬>dt sêÁwüº Hêj·T≈£î\T, eTT~sêCŸ eTVü‰düuÛÑ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY ã+&Ü Á|üø±XŸπø Çyê«\ì eT+&É\ eTT~sêCŸ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T. ã+&Ü Á|üø±XŸπø {Ϭø{Ÿ Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷ {Ï|ædædæ n<Ûä´≈£åî\T bıHêï\ \ø£åàj·T´qT ø£*ùd+<äT≈£î eT+&É\+ qT+∫ eTT~sêCŸ\T uÛ≤Ø dü+K´˝À ‘·s¡*yÓfi≤fls¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\ eTT~sêCŸ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ˙\>∑≥ºj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n‘·´~Ûø£ »HêuÛ≤ ø£*–q eTT~sêCŸ\≈£î mìïø£˝À¢ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\Hêqïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTT~sêCŸ dü+|òüT

yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝Àì ˇø£ b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+ <äT≈£î u≤s¡T\TB]q eTVæ≤fi¯\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ <Ûäs¡àkÕ>∑sY, e÷]à 30: qeTTHê u≤´˝…{Ÿ |æ+ø˘, yÓ’{Ÿ ø£\sY\˝À eTTÁ<äDô|’ mìïø£\ n~Ûø±]øÏ X¯óÁø£yês¡+ |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ dæ|æ◊ C…&é|æ{Ïdæ nuÛÑ´]∆ <√øÏ sê»j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _C…|æ C…&é|æ{Ïdæ nuÛÑ´]∆ Ms¡j·T´, <Ûäs¡àkÕ>∑sY @+|”{°d” _C…|æ nuÛÑ´]∆ >∑+øÏ&ç lìyêdt ¬s&ç¶, dæ|æj·T+ nuÛÑ´]∆ u§\¢+ kÕ+ãsêE mìïø£\ ìj·TeT ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›+>± mìïø£\ qeTTHê u≤´˝…{ŸqT eTTÁ~+∫ mìïø£\ Á|ü#ê s¡+˝À z≥s¡¢≈£î |ü+#·T‘·÷ mìïø£\ ìj·TeT ìã+<Ûäq\qT bÕ{Ï+# ·≈£î+&Ü z≥s¡¢qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n{Ϻ nuÛÑ´s¡T∆\ô|’ #·≥º|üs¡+>± #·s¡´rdüTø√yê\ì mìïø£\ n~Ûø±]øÏ |òæsê´<äT #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü#·Ts¡D ø£s¡Ô\ô|’, Á|æ+{Ï>¥ Áô|dt\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù >∑≥Tº eT\¢j·T´ &çôV≤#Y|æmdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø=f…º Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+<äø£èwüí, ø£èwüíj·T´\T d”e÷+Á<Ûä bÕغ\ ‘=‘·TÔ˝≤..? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±s√ŒπswüHé e÷]à 30 : ‘Ó\+>±D kÕ~+∫q {ÏÄsYmdt bÕغì, πødæÄsYqT m+mdt|æ n~ÛH˚‘· eT+<äø£èwüí e÷~>∑, _dæ dü+πøåeT dü+ |òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ÄsY. ø£èwüíj·T´\T $eT]Ù+#·&É+ e÷qTø√yê\ ì, d”e÷+Á<Ûä bÕغ\ ‘=‘·TÔ\T>± e÷s¡&É+ dü]ø±<äì {ÏÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T ø£&çj·T+ lVü≤] nHêïs¡T. <ä[‘·, _dæ dæm+\qT ô|{≤º\+≥÷ Á|ü•ïdüTÔqï eT+<äø£èwüí, ø£èwüºj·T´\T d”e÷+Á<Ûä˝À #·+Á<äu≤ãT _dæ, <ä[‘· dæm+qT #˚j·÷\ì m+<äT≈£î Á|ü•ï+#·&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. á $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T \*‘ê j·÷<äyé, qsTTeTT~›Hé, eTs¡T|ü\¢ s¡$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝Àì ˇø£ b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+ <äT≈£î u≤s¡T\TB]q |ü⁄s¡Twüß\T ‘·eT z≥s¡Tø±s¡T¶qT #·÷|ü⁄‘·Tqï <äèX¯´+

ÄdæbòÕu≤<é &ç$»Hé˝Àì 9 eT+&É˝≤˝À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤ düTÔ+&É>± ¬s+&Ée $&É‘· ˝À Ä~˝≤u≤<é &ç$»Hé˝Àì 10 eT+&É˝≤\T, ñ≥÷ïsY &ç$»Hé˝Àì 8 eT+&É˝≤\T, ìs¡à˝Ÿ &ç$»Hé 13 eT+&É˝≤ ˝À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûsê] nVü≤à<éu≤ãT Á|üø£{Ï+#ês¡T. mìïø£\ |òü*‘ê\T y˚T 7e ‘˚B ‘·sê«‘· Á|üø£{Ï+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. »&ûŒ{°d”, m+|”{°|” mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ mìïø£\ ø£$TwüHé ‘˚B\qT Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ìs¡«Vü≤Dô|’ HÓ\ø=qï ñ‘·ÿ+sƒ¡≈£î ‘Ós¡ |ü&ç+~.

nqï #·÷|æq e÷s¡Z+ •s√<Ûës¡´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 30: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT nqï m˙ºÄsY #·÷|æ+∫q e÷s¡Z+ •s√<Ûës¡´eTì n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT n<˚ u≤≥ nqTdü]düTÔqï+<äTq »s¡>∑qTqï mìïø£˝À¢ ‘Ó<˚bÕ |òüTq $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ÇHé#Ûê]® øÏ+»sê|ü⁄ sêyÓ÷àVü≤HéHêj·TT&ÉT nHêïs¡T. ‘Ó<˚bÕ Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ @&ÉTs√&É¢ ≈£L&É*˝Àì m˙ºÄsY $Á>∑Vü‰ìøÏ Äj·Tq‘√ bÕ≥T lø±≈£îfi¯+ nôd+;¢ nuÛÑ´]ú >∑T+&É \ø°Î<˚$ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷33 @fi¯¢ sê»ø°j·T #·]Á‘·˝À ‘Ó<˚bÕ eT#·Ã˝Òì bÕ\q n+~+∫+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<ÛäqT nìï Vü≤+>∑T\‘√ n_Ûeè~∆ #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· #·+Á<äu≤ãT rdüT≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. lø±≈£îfi¯+ nôd+;¢ nuÛÑ´]ú >∑T+&É \ø°Î<˚$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<äyê&çøÏ ≈£L&ÉT, >∑÷&ÉT, >∑T&ɶ Ç∫Ã+<äì m˙ºÄsY nHêïs¡T. õ˝≤¢ ‘Ó<˚bÕ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù uÀsTTq >√$+<äsêE\T, |ü≥ºD ‘Ó<˚bÕ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T e÷<ës¡|ü⁄ yÓ+ø£fÒwt, ∫{Ϻ Hê>∑uÛÑ÷wüD+, sêh kÕ+düÿè‹ $uÛ≤>∑+ ø±s¡´<ä]Ù Ç|æŒ* ‹s¡TeT\sêe⁄, ‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi≤ sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´sê\T |ü⁄bÕŒ\ ∫qïeTVü‰\øÏÎ, |ü≥ºD ‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi¯ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ã*yê&É ø£fi≤e‹, ø=yê«&ç düTo\, ø=eTs¡ ø£eT\, ù|<ä |ü<ëà, _.ndæs¡eTà, Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù >∑T‘·TÔ ∫Hêïsêe⁄, m.j·TT.bÕ\ø£ eT+&É* |üPs¡«|ü⁄ düuÛÑT´\T e÷J øöì‡\sY n+ã{Ï \ø°Îsê»´+, e÷eP] lìyêdüsêe⁄, |ü{≤ïj·T≈£îì eT<ÛäT, <˚efi¯¢ $X‚«X¯«s¡sêe⁄, •e<˚yé Á|ükÕ<é, u§Ásê Á|ükÕ<é, bÕ*XË{Ϻ eT*¢u≤ãT, &Üø£ºsY {Ï.$.s¡eTDeT÷]Ô‘√ bÕ≥T ô|<ä› dü+K´˝À Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê‘êÿ*ø£+>± ªÁ|üC≤yêDϵ ì*|æy˚‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 30: kÕ<ës¡D mìïø£\ Á|üø£≥q H˚|ü <∏ä´+˝À õ˝≤¢˝À Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+ ‘ê‘êÿ*ø£+>± ì*|æ y˚j·T&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ ˇø£ Á|üø£≥ q˝À ‘Ó* bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ ñqï+ <äTq, mìï ø£\ ø√&é neT\T˝À ñqï+<äTq kÕe÷q´ Á|ü»\ sêø£b˛ø£\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ìj·T+Á‘·D ñqï+<äTq á ø±s¡´Áø£e÷ ìï ‘ê‘êÿ *ø£+>± ì*|æ y˚XÊeTHêïs¡T. mìïø£\ nq+‘·s¡+ á ø±s¡´Áø£eT+ ‹]– ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T.

Á>±MTD Á|ü»\≈£î #·{≤º\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±s√ŒπswüHé e÷]à 30: Á>±MTD Á|ü»\qT #Ó’‘·q´|ü]∫ #·{≤º\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚˝≤ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ Hê´j·T ùdyê n~Ûø±s¡ dü+düú ø±s¡´<ä]Ù &ç. düs¡fi≤ ≈£îe÷] nHêïs¡T. H˚&ÉT õ˝≤¢ Hê´j·T ùdyê n~Ûø±s¡ dü+düú es¡+>∑˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À es¡∆qïù|≥ eT+&É\+˝Àì ◊qy√\T Á>±eT+˝À $˝ÒCŸ ©>∑˝Ÿ πøsY n+&é düb˛sYº ôd+≥sYqT ÄyÓT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düs¡fi≤ ≈£îe÷] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\T, |æ\¢\T nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ #·{≤º\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø=ì ñ+fÒ düeTdü´\T+&Éeì, #·{≤º\ô|’ ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+‘√ ù|<ä Á|ü»\T m+‘√ qwüºb˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. Hê´j·T dü\Vü‰\ ø√dü+ ‘·eT dü+düúqT dü+Á|ü~+∫ ù|<ä\≈£î, eè<äT›\≈£î ñ∫‘·+>± Hê´j·T ùde\T n+~+#·&ÜìøÏ ‘êeTT m\¢|ü⁄Œ&ÉT dæ<ä›+>± ñ+{≤eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eTVæ≤fi¯\T Ä<äs¡Ù uÛ≤yê\T n\es¡TÃø=ì dü«‘·+Á‘·+>±, dü«‘êVü‰>± ã‹πø+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì ÄyÓT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê´j·Tyê<äT\T _. |ü<ëàe‹, dæôV≤#Y. s¡y˚TXŸ, Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª<ä[‘·+µ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±s√ŒπswüHé, e÷]à 30: ‘Ó\+>±D s¡#·sTT‘·\ y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+ ˝À ø£$, ñbÕ<Ûë´j·TT\T |æ≥º kÕ+ãj·T´ s¡∫+∫q ª<ä[‘·+µ <ä[‘·qï |ü<ë\T nH˚ |ü⁄düÔø±ìï <ä[‘·s¡‘·ï u§eTà\¢ ø£≥ºj·T´ Ä$wüÿ]+#ês¡T. H˚{Ï kÕj·T+Á‘·+ Vü≤qàø=+&É˝Àì u≤cÕì\ j·T+˝À »]–q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø±ø£rj·T j·T÷ìe]‡{° Ábıô|òdüsY ãqï nsTT\j·T´ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q u§eTà\¢ ø£≥ºj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <äfi¯v‘·T\T me¬s’Hê Ä‘·àq÷´q‘êuÛ≤yêìøÏ >∑T]ø±e<ä›Hêïs¡T. n+uÒ<äÿsY <Ó’s¡´ kÕVü‰kÕ\qT, ùV≤‘·Tyê<ä <äèø£Œ<ëìï, uÖ<ë›ìï Ä#ê]dü÷Ô eTH√<ÛÓ’s¡´+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>±\Hêïs¡T. Ábıô|òdüsY ãqï nsTT\j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä[‘· ñ<ä´eT+ e#êÃø£ kÕVæ≤‘·´+ ≈£L&Ü $kÕÔs¡+>± e∫Ã+<äì, n|üPs¡«eyÓTÆq ø£$‘ê edüTÔe⁄‘√ ‘Ó\T>∑T ø£$‘ê Á|ü|ü+#êìï ≈£î~ù|dæ+<äHêïs¡T. <ä[‘·T\ ndæú‘ê«ìï ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ø√dü+ uÛ≤wüqT düs¡∞ø£]dü÷Ô n+<ä]ø° ns¡úeTj˚T´ Ø‹˝À ø£$‘·«+ e∫Ã+<äHêïs¡T. eTTK´+>± ø±s¡+#˚&ÉT, #·T+&É÷s¡T e÷s¡DVü≤√eT+ ‘·sê«‘· <ä[‘· ø£$‘·«+ eTTø£Ôø£+sƒ¡+‘√ ìq~+∫+<äHêïs¡T.

b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î u≤s¡T\TB]q eTVæ≤fi¯\T


ñ‘ê‡Vü≤+>±.. ñ˝≤¢dü+>± |ü⁄s¡: z≥s¡T¢ k˛eTyês¡+ 31, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 30: ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ |ü]~Û˝À q>∑s¡ |ü≥ºD mìïø£\T Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± |ü≥ºD

ì|òü÷ ˙&É˝À Á|üXÊ+‘·+>± b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, e÷]à 30: ˇø£ |üø£ÿ yÓuŸ ¬øyÓTsê\ ì|òü÷ eTs√ |üø£ÿ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ H˚|ü<∏ä´+˝À kÕeTs¡¢ø√≥ eTTì‡|ü˝Ÿ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæ+~. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î eT+<äø√&ç>± ÁbÕs¡+uÛÑeTsTTq b˛*+>¥ Áø£y˚T|æ |ü⁄+Eø=ì uÛÀ»q $sêeT düeTj·÷ìøÏ 57.19 XÊ‘·+ qyÓ÷<äsTT´+~. n‘·´+‘· düeTkÕ´‘·àø£+>± ñqï kÕeTs¡¢ø√≥ |ü≥ºD+˝À nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° |ü\T yês¡T¶\˝À b˛©düT\‘√ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+, yÓ’mdtÄsY bÕغ\ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î dü«\Œ yê–«yê<ë\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. b˛*+>¥qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] ˙‘·÷≈£îe÷]Á|ükÕ<é, õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY e÷s¡ÿ+ &˚j·TT\T, ø±øÏHê&É ¬s$q÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±] uÛÑ≥Tº s¡‘·ï n+uÒ<äÿsY\T |ü]o*+#ês¡T. b˛*+>¥ ã÷‘Y\˝ÀìøÏ Ç‘·s¡T\qT nqTeT‹+#·≈£î+&Ü mìïø£\˝À ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. dü+<äs¡“¤+>± |ü≥ºD+˝Àì eT÷&Ée yês¡T¶˝À >∑\ ã\TdüT\ù|≥, eTTì‡|ü˝Ÿ m*yÓT+≥Ø bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑\ b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü≥ºD mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] CÀ´‘·T\ Hêπ>+Á<äÁ|ükÕ<é, s¡÷{Ÿ Ä|ò”düsY‡, CÀq˝Ÿ Ä|ò”düs¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+|”{°d” mìïø£\≈£î u≤´˝…{Ÿ yÓ]|òæπøwüHé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, e÷]à 30: eT+&É\+˝À @Á|æ˝Ÿ 6e ‘˚Bq »s¡T>∑qT qï m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ u≤´˝…{Ÿ yÓ]| òæπøwüHéqT kÕ∆ìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT+&É\ mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] dü÷s¡´Hêsêj·TD, eT+&É\ n_Ûeè~∆ n~Ûø±] y˚DT>√ bÕ˝Ÿ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤´˝…{Ÿ yÓ]|òæπøwüHé ø±s¡´Áø£e÷ìï |ü+#ê sTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T, C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT dæã“+~ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\T @Á|æ˝Ÿ 6e ‘˚Bq ñ<ä j·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+ #·&ÜìøÏ sêh mìïø£\ dü+|òüT+ H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚dæ+<äì ‘Ó* bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±sê´\j·T |üs¡´y˚ø£å≈£î\T kÕsTTu≤ãT ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·s¡Ã≈£î ¬s&û.. mø£ÿ&ç¬ø’Hê ekÕÔ+!: Vü≤Øwtsêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30: ‘Ó\+>±D≈£î e´ekÕj·T|üs¡+ >±q÷, ˙{Ï bÕs¡T<ä\|üs¡+>±q÷ mes¡T nHê´j·T+ #˚XÊs√ Á|ü»\+ <ä]ø° ‘Ó\TdüTqì {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 41 @fi¯flbÕ≥T bÕ*+∫qyêπs ‘Ó\+>±D≈£î Á<√Vü≤+ #˚XÊs¡ì, e´ekÕj·T+, ˙{Ï bÕs¡T<ä\|üs¡+>± nHê´j·T+ #˚XÊs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\≈£î\e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î nHê´j·T+ »]–+~. á $wüj·÷\ô|’ ãVæ≤s¡+>∑ #·s¡Ã≈£î ‘êqT dæ<ä∆y˚Tqì Vü≤Øwt düyê˝Ÿ $dæsês¡T. ¬ødæÄsY e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äì ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q &Ûç©¢ qT+∫ >∑©¢ Hêj·T≈£î\ es¡≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ øÏ‘ê_ #êÃs¡ì nHêïs¡T. ‘êeTT ñ<ä´eT+ #˚j·T&É+e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äì bıHêï\ #Ó|üŒ&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+~. Ä $wüj·T+ô|’ ≈£L&Ü ãVæ≤s¡+>∑ #·s¡Ã≈£î ‘êqT dæ<ä∆eTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D e´øÏÔ nsTTq|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡eT<ä+‘√ πø+Á<ä+˝Àì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºqy˚T $uÛÑ»q #˚|ü{Ϻ+<äì, ¬ødæÄsY #˚|ü{Ϻq ñ<ä´eT Á|üuÛ≤ey˚T$T ˝Ò<äì e÷{≤¢&É&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ì»+>± ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Ç∫Ã+~ ø±+Á¬>dt nsTT‘˚ ‘êqT n&çπ> Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T˝À eTTK´+>± ¬ødæÄsY #˚|ü{Ϻq ÄeTs¡DBø£å, <ëìøÏ ‘√&ÉT ñ<ä´eT+˝À ÁbÕD≤\T |üD+>± ô|{Ϻq $<ë´s¡Tú\ yÓTTø£ÿy√ì <ÛÓ’sê´ìøÏ Vü≤è<äj·T+ ø£]–q k˛ìj·÷ eTqdüT e÷s¡TÃ≈£îì ‘Ó\+>±D≤qT Á|üø£{Ï+∫+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ø±+Á¬>dt H˚‘·\e\¢ e∫Ã+<äì #Ó|üŒ&É+ e{Ϻ ÁuÛÑy˚Tqì nHêïs¡T. á n+XÊ\ô|’ bıHêï\‘√ #·]Ã+#˚+<äT≈£î mø£ÿ&Ó’Hê ‘êqT dæ<ä∆y˚Tqì nHêïs¡T. ì»+>± $uÛÑ»q ø±+Á¬>dt e\¢ e∫Ã+<√, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+e\¢ e∫Ã+<√ πs|ü⁄ »s¡>∑uÀj˚T mìïø£\T ìs¡÷|ækÕÔj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T.

j·÷dæ&é <ë&ç u≤~Û‘·T\≈£î md”Œ |üsêeTs¡Ù Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 30: Áù|yÓ÷Hêà~ j·÷dæ&é <ë&ç˝À rÁe+>± >±j·T|ü&çq j·TTe‹ì, ÄyÓT ‘·*¢ì õ˝≤¢ md”Œ Á|üuÛ≤ø£ sYsêe⁄ Çø£ÿ&É Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À |üsêeT]Ù+#ês¡T. yê] |ü] dæú‹ $wüeT+>± ñ+&É&É+‘√ yê]H˚ n&ç– dü+|òüT≥q $esê\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. yê+>∑÷à˝≤\qT ≈£L&Ü md”Œ qyÓ÷<äT #˚sTT+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± md”Œ Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·÷dæ&é <ë&ç πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT düTu≤ìô|’ ìs¡“¤j·T #·≥º+ øÏ+<ä, Vü≤‘ê´Á|üj·T‘·ï+ øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊeTHêïs¡T. n‘·&çøÏ ø£]ƒq •ø£å |ü&˚˝≤ b˛©düT XÊK #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äì md”Œ #ÓbÕŒs¡T. eTs=ø£s¡T Ç˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É≈£î+&Ü b˛©düT XÊK #·s¡´\T rdüTø√uÀ‘·T+<äì md”Œ ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤+{Ï ˇø£{Ï ¬s+&ÉT dü+|òüT≥q\T Ä<Ûës¡+ #˚düT ø=ì eTVæ≤fi¯\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, b˛©düT e´edüúô|’ nb˛Vü≤\T ô|≥Tºø√sê<äì md”Œ dü÷∫+#ês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ b˛©düT XÊK ‘·q <äeTTà #·÷ô|&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T.

Äغd” n<Ó› ãdüT‡ uÀ˝≤Ô 26 eT+~øÏ >±j·÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, e÷]à 30: y˚>∑+>± edüTÔqï ˝≤Øì ‘·|æŒ+#· uÀsTT n<ä|ü⁄ ‘·|æŒq Äغd” n<Ó› ãdüT‡ ˇ+{Ï$T≥º düMT|ü+˝Àì bı‘·q $Á>∑Vü≤+ <ä>∑Zs¡ ñqï >∑T+‘·˝À uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. á dü+|òüT≥q˝À 26 eT~ >±j·T|ü&ܶs¡T. á dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ ˇ+{ Ï$T≥º b˛©düT\ ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î$esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ‘ê&ç| üÁ‹ qT+∫ ‹s¡T|ü‹øÏ yÓfi¯ó‘·Tqï Äغd” n<Ó› ãdüT‡ m<äTs¡T>± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ sê|üPs¡T qT+∫ ø£&É|ü≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï ˝≤Øì ‘·|æŒ+#· uÀsTT n<ä|ü⁄ ‘·|üŒ&É+‘√ ˇ+{Ï$T≥º düMT|ü+˝À b˛‘·\ Vü≤]‘· eq+ e<ä› uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. á dü+|òüT≥q˝À 36 eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\T >±j·T|ü&ܶs¡T. >±j·T|ü&çq yês¡+~ì 108˝À yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ø£&É|ü ]yéT‡≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. M]˝À Çs¡Te⁄s¡T |ü]dæú‹ Ä+<√fi¯qø£s¡+>± ñ+~.

q>∑sê˝À¢ @ $<ÛäyÓTÆq mìïø£\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ Äj·÷ ã÷‘Y\ e<ä› z≥s¡T¢ u≤s¡T\T rsês¡T. ñ‘ê‡Vü≤+>± ñ˝≤¢dü+>± ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î »q+ ≈£L´ ø£{≤ºs¡T. õ˝≤¢˝À

ø±øÏHê&É q>∑s¡bÕ\ø£ dü+dü∆≈£î $TqVü‰ sê»eT+Á&ç q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+dü∆ neT˝≤|ü⁄s¡+, eT+&Éù|≥, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+, kÕeTs¡¢ø√≥, ô|<ë›|ü⁄s¡+, |æsƒê|ü⁄s¡+, ‘·Tì eTTì‡bÕ*{°\‘√ bÕ≥T q>∑s¡ Á>±eT |ü+#êsTTr˝…’q >=\¢Áb˛\T, eTT$Tà

&çes¡+, @˝ÒX¯«s¡+\˝À ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+#˚ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·≈£îH˚+<äT≈£î u≤s¡T \T rsês¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï >∑+≥ <ëfÒ düeTj·÷ìøÏ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 53.79 XÊ‘·+ z≥T¢ qyÓ÷<äT ø±>± neT ˝≤|ü⁄s¡+ 55.16, ‘·Tì 68.04, |æsƒê|ü⁄s¡+ 53.14, ô|<ë›|ü⁄s¡+ 52.84, kÕeTs¡¢ø√≥ 51.19, eT+&Éù|≥ 54.61, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ 52.84, eTT$Tà&çes¡+ 65.57, >=\¢Áb˛\T 60.00, @˝ÒX¯«s¡+ 67.36 ø±>± sê»eT+Á&ç q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+dü∆≈£î 58.00 XÊ‘·+ qyÓ÷<äsTTq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

ˇø√ÿ ù||üsY s¡÷.ø√{Ï ô|’H˚! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 30: |”J yÓT&çø£˝Ÿ kÕÿ+qT d”◊&ç #Û˚~+∫+~. |”J yÓT&çø£˝Ÿ Á|üy˚X¯ |üØø£å˝À¢ nÁø£e÷\T »]–q≥Tº d”◊&ç n~Ûø±s¡T\T ìsê∆]+#ês¡T. kÕÿ+ dü÷Á‘·<Ûë] eTT+ãsTT yêdæ nì >∑T]Ô+#ês¡T. Ç<ä›s¡T ÁuÀø£s¡T¢ ¬ø.eTT˙X¯«sY¬s&ç¶, kÕsTTHê<Ûé\‘√ bÕ≥T eTs√ ◊<äT>∑Ts¡T $<ë´s¡Tú\qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. yê]ì MT&çj·÷ m<äT≥ Á|üy˚•+#ês¡T. πødüT $esê\qT d”◊&ç N|òt ø£èwüíÁ|ükÕ<é MT&çj·÷≈£î $e]+#ês¡T. m˙ºÄsY ôV≤˝ŸÔ e]‡{° Á|üy˚X¯ |üØø£å˝À e÷˝Ÿ ÁbÕø°ºdt »]–+~. nÁø£e÷s¡Tÿ\T y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø√{≤ d”≥¢˝À ÁuÀø£]+>¥ #˚XÊs¡T. y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ, ÁuÀø£s¡T¢ ø£*dæ ô|<ä› m‘·TÔq &ÉãT“ edü÷\T #˚XÊs¡T. πs&çjÓ÷\J ø√s¡T‡≈£î ˇø£ ø√{Ï 50\ø£å\ #=|ü⁄Œq..|æ&çj·÷Á{Ïø˘ ø√s¡T‡≈£î 70\ø£å\ e+‘·Tq >∑]wüº+>± &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. |”J Á|üXÊï |üÁ‘·+ õsêø˘‡ ø±|”ì ªø°µ‘√ düVü‰ $<ë´s¡Tú\≈£î Ç#êÃs¡T. ÁuÀø£s¡¢+‘ê dæ+&çπø{Ÿ nj·÷´s¡T. Á|üXÊï|üÁ‘·+ ©ø˘ #˚XÊs¡T. eTT+ãsTT, ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì s¡Vü≤dü´ Á|ü<˚XÊ˝À¢ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. $<ë´s¡Tú\ qT+&ç n&Ü«qT‡>± 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT, u≤¢+≈£î #Ó≈£îÿ\qT, mdtmdtdæ, Ç+≥sY dü]º|òæ¬ø≥¢qT rdüT≈£îHêïs¡T. yê]˝À 25eT+~øÏ {≤|t sê´+≈£î˝§#êÃsTT. »>∑Bwt nH˚ $<ë´]úøÏ 12e sê´+≈£î, Äq+<é≈£î 16e sê´+≈£î, ;Ûy˚TX¯«s¡sêe⁄≈£î 25e sê´+≈£î, kÕsTTdüT<Ûä nH˚ $<ë´]∆ìøÏ 2e sê´+≈£î, _.lìyêdt nH˚ $<ë´]úøÏ 3e sê´+≈£î e#êÃsTT. Ç<ä›s¡T ÁuÀø£s¡¢qT n¬sdüTº #˚XÊeTì, ø£&É|ü õ˝≤¢ sêj·T#√{°øÏ #Ó+~q ¬ø.eTT˙X¯«sY¬s&ç¶, ìC≤e÷u≤<é≈£î #Ó+~q kÕsTTHê<Ûé\qT n¬sdüTº #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> ◊<äT>∑Ts¡T $<ë´s¡Tú\qT ≈£L&Ü n¬sdüTº #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT $#ês¡D˝À yÓTT‘·Ô+ 12eT+~ ÁuÀø£s¡T¢ ñqï≥Tº ‘˚*+~. Ç+ø± ø=+‘·eT+~ì n¬sdüTº #˚j·÷*‡ ñ+~. yê] ø√dü+ dæ◊&ç ãè+<ë\qT <˚X¯yê´|üÔ+>± |ü+|æ+#êeTì, H˚&√, πsb˛ $T–*q yê]ì ≈£L&Ü n¬sdüTº #˚j·TqTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T.á ≈£î+uÛÑø√D+˝À düTe÷s¡T>± 50 qT+&ç

|”J yÓT&çø£˝Ÿ kÕÿ+qT #Û˚~+∫q dæ◊&ç Ç<ä›s¡T ÁuÀø£s¡T¢.. ◊<äT>∑Ts¡T $<ë´s¡Tú\T n¬sdüTº 70 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ #˚‘·T\T e÷sêsTT. ˇø√ÿ ù||üs¡T≈£î ø√{Ï qT+&ç ø√{Ï 20 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î edü÷\T #˚XÊs¡ì $e]+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± &ûJ|” Á|ükÕ<äsêe⁄, d”◊&ç N|òt ø£èwüíÁ|ükÕ<é, Ç+f…*C…Hé‡ N|òt eTùV≤+<äsY¬s&ç¶,‘·~‘·s¡T\T n+‘·≈£îeTT+<äT sêCŸuÛÑeHé≈£î #˚s¡T≈£îì >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. πødüT |üPsê«|üsê\qT $e]+#ês¡T. |”J yÓT&çø£˝Ÿ kÕÿ+ô|’ ìy˚~ø£qT n+<äCÒXÊs¡T.

|æõ yÓT&çø£˝Ÿ kÕÿyéTqT #Û˚~+∫q dæ◊&ç ÁuÀø£s¡T¢, $<ë´s¡Tú\ n¬sdtº $»j·Tyê&É: |æõ yÓT&çø£˝Ÿ Á|üy˚X¯ |üØø£å ≈£î+uÛÑø√D≤ ìï dæ◊&ç #Û˚~+∫+~. á |üØø£å≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üXÊï|üÁ‘·+ ©¬ø’+<äì ìsê∆]+∫+~. ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àì e]®Hé ø£q‡˝…º˙‡ dü+düú á ≈£î+uÛÑø√D≤ìøÏ bÕ\Œ &çq≥T¢ ‘˚*Ã+~. eTT+u…’øÏ #Ó+~q n+Edæ+>¥ á ≈£î+uÛÑø√D+˝À Á|ü<Ûëq dü÷Á‘·<ë] nì >∑T]Ô+∫+~. á e´eVü‰s¡+˝À ÁuÀø£s¡T¢>± e´eVü≤]+∫q kÕsTTHê<Ûé, eTT˙X¯«s¡¬s&ç¶\‘√ bÕ≥T ◊<äT>∑Ts¡T $<ë´s¡Tú\qT dæ◊&ç n~Ûø±s¡T\T X¯ìyês¡+ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Bìì <ÛäèMø£]+#ê*‡ ñ+~. |òæÁãe] 25, 26 ‘˚B˝À¢ á Á|üXÊï|üÁ‘êìï ÁuÀø£s¡T¢ $<ë´s¡Tú\≈£î neTTà≈£îHêïs¡ì dæ◊&ç n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ qT+&ç ø√{Ï 20 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î ˇø=ÿ Á|üXÊï|üÁ‘·+ <Ûäs¡ |ü*øÏ+<äHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä <ë<ë|ü⁄ 75 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ≈£î+uÛÑø√D+ Ç<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. |üP]Ô $esê\qT yÓ\¢&ç+#·&ÜìøÏ dæ◊&ç n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. ø±>± Á|ü<Ûëq dü÷Á‘·<ë] n+Edæ+>¥ |üsêØ˝À ñ+&É>± n‘·&ç ø√dü+ >±*düTÔHêïs¡T. n‘·&ÉT ;Vü‰sY≈£î #Ó+~q yê&Éì, eTT+u…’˝À nC≤„‘· ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤düTÔ+{≤&Éì b˛©düT esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. Ç+ø± mH√ï $wüj·÷\T yÓ\T>∑T#·÷&ÉqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

|ü\T#√≥¢ yÓTTsêsTT+∫q á$m+\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 30: eTTì‡|ü˝Ÿ s¡D+ eTT–dæ+~. ã÷≥¢ #·|ü⁄Œfi¯ó¢.. Á|ü‘˚´ø£ yêVü≤Hê\ ôd’s¡qT¢.. ‘·ìF\T.. >±*+|ü⁄\T.. Ç˝≤ >∑‘· HÓ\ s√E\ qT+&ç »]–q Vü≤&Üe⁄&çøÏ Ä~yês¡+ ‘Ós¡|ü&ç+~. eTTì‡|ü˝Ÿ b˛s¡T eTT–dæ+~. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ e÷≥ m˝≤ e⁄Hêï.. me] n+#·Hê˝À¢ yês¡T eTTì– ‘˚\T‘·THêïs¡T. Ä $wüj·T+ ø±düÔ |üø£ÿqu…&ç‘˚.. ‘·DT≈£î, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ |ü≥ºD≤˝À¢ ñ<äj·T+ á$m+\T ø±düÔ yÓTTsêsTT+#êsTT. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îì |ü]dæú‹ì #·ø£ÿu…≥º&É+‘√ j·T<∏ë‘·<Ûä+>± b˛*+>¥ »]–+~. b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› uÛ≤Ø>±H˚ b˛©düT\qT @sêŒ≥T #˚dæHê.. e+<ä MT≥s¡¢ <ä÷s¡+ es¡≈£î mes¡÷ >∑T$Tà≈£L&ç ñ+&É≈£L&É<äqï ìã+<Ûäq\T ñHêï.. nuÛÑ´s¡Tú\T, @C…+≥T¢ e÷Á‘·+ ø±düÔ Vü≤&Üe⁄&ç #˚XÊs¡T. z≥T y˚j·T&ÜìøÏ e#˚à z≥s¡¢qT |ü\Tø£]dü÷Ô.. ‘êsTT˝≤\qT ms¡ #·÷ù| Á|üj·T‘êï\T ≈£L&Ü n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ #·÷bÕs¡T. sêÁ‹ MT≈£î n+<ä˝Ò<ë.. Ç~>√ n+≥÷ eTs√#√≥ Äj·÷ bÕغ\ H˚‘·\T H˚s¡T>± z≥s¡¢≈£î ‘êsTT˝≤\qT |ü+#·&É+ ø=düyÓTs¡T|ü⁄. n+‘˚Hê X¯ìyês¡+ ns¡úsêÁ‹ <ë{Ïq ‘·sê«‘· >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü uÛ≤Ø>± |ü+<˚sê\T »]>±sTT. n‘·´~Ûø£+>± @\÷s¡T˝À ˇø£ &ç$»H√¢ z≥T s¡÷.2500\T |ü*øÏ+~. mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T <ä>∑Zs¡T+&ç eT] ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT qT+&ç eT<ä´+ <äTø±D≤\qT eT÷dæy˚sTT+#ês¡T. ø±ì z≥s¡T¢ ø=+‘·eT+~ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ≈£L&Ü |òü⁄˝Ÿ>± eT<ä´+ ùd$+∫ z≥T y˚j·T&ÜìøÏ e#êÃs¡T.

|ü•ÃeT b˛*+>¥ô|’ ô|<ä$ $s¡T|ü⁄ n&ÉT>∑&ÉT>∑THê b˛©düT ã+<√ãdüTÔ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› ‘êsTT˝≤\ ms¡ eT<ä´+ <äTø±D≤˝Ò ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT yê]øÏ eT<ä´+ mø£ÿ&É qT+&ç \_Û+∫+~? ¬s+&ÉT s√E\ qT+&ç |ü+&ÉT>∑ #˚düT≈£î+≥Tqï eT+<äT u≤ãT\qT eT<ä´+ me]#êÃs¡T? ‘·ìF\T #˚düTÔHêï.. Ä eT<ä´+ ì\« \T b˛©düT\≈£î <=s¡ø£˝Ò<ë? n+≥÷ |ü\T Á|üX¯ï\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêï sTT. |ü\T#√≥¢ nsTT‘˚ sêÁ‹fi¯ó¢ uÛ≤Ø>± q>∑<äT #˚‘·T\T e÷sê j·Tì, ôd’s¡qT¢ yÓ÷–+#·T≈£î+≥÷ |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·Tqï n~Ûø±s¡T\≈£î ny˚MT ø£ì|æ+#·˝Ò<ë? nH˚ dü+<˚Vü‰\T Á|ü»\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ìqï{Ï es¡≈£î ˇø£ &ç$»H√¢ ˇø£ bÕغøÏ |üP]ÔkÕúsTT eT<䛑·T ñ+~. Ä bÕغj˚T ¬>\TdüTÔ+<äH˚ >∑{Ϻ qeTàø£+ ñ+<äì, Ä~yês¡+ b˛*+>¥ ‘·sê«‘· #·÷ùdÔ yÓTT‘·Ô+ d”Hé ]esY‡˝À ñ+<äì Ä bÕغ H˚‘·\T >∑>√Z\T ô|&ÉT ‘·THêïs¡T. n+fÒ @ e÷Á‘·+ &ÉãT“\T #˚‘·T\T e÷sêjÓ÷ ÇfÒº ns¡úeT e⁄‘·T+<äì n+≥THêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ m‘·TÔ\T.. ∫‘·TÔ\T #˚düT≈£î+≥÷ z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚dü÷Ô.. n~Ûø±s¡T\ ø£+≥|ü&É≈£î+&Ü.. |ü⁄s¡b˛s¡T Ä~yês¡+‘√ eTT–j·T&É+‘√ |òü*‘ê\T ø√dü+ nuÛÑ´s¡Tú\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T.

q–] eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 30: ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ q–] eTTìdæbÕ*{°øÏ Ä~yês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï b˛*+>¥˝À uÛ≤>∑+>± πø+Á<ä+e<ä› ø±+Á¬>dt bÕغ e÷JeT+Á‹ #Ó+>±¬s&ç¶, yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ s√C≤≈£î eT<Ûä´ yê>±«<ä+ ‘·˝…‹Ô+~. á

H˚|ü<∏ä´+˝À yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú ∫s¡+J$¬s&ç¶ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]düTÔ Hêïs¡T. Çs¡T bÕغ\ yês¡T z≥s¡¢qT Á|ü˝À uÛ≤\≈£î >∑T] #˚düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ∫s¡+J $ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√e\dæ e∫Ã+<äì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ìj·Te÷e[

Á|üø±s¡+ b˛*+>¥ πø+ Á<ëìøÏ e+<ä >∑C≤\ <ä÷s¡+˝À m˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥ºsê<äqï ìã+<Ûäq ñ+&É >±, mìïø£\ ø√&éqT ñ\¢+|òæT+#·&É+ e\¢ Çs¡T esêZ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT ø√e&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. m˝≤+{Ï nyê+ #Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T#˚düTø√ ˝Ò<äT.

Á|üXÊ+‘·+>±b˛*+>¥

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 30: õ˝≤¢˝Àì Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\≈£î Ä~yês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>±, düC≤e⁄>± »s¡T>∑T‘√+~. ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ |ü\T πø+Á<ë\˝À z≥s¡T¢ u≤s¡T\T r] ñHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\˝Àì 188 yês¡T¶\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç+<äT ø√dü+ 327 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ä~˝≤u≤<é˝Àì 35 yês¡T¶\≈£î 85 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T>± ìs¡à˝Ÿ˝À 63 πø+Á<ë\T, u…’+kÕ˝À 30, eT+∫sê´\˝À66, ø±>∑CŸq>∑sY˝À 43, u…\¢+|ü*¢˝À 37 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À yÓTT‘·Ô+ 3.55 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√Hêïs¡T. á mìïø£\T b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Äj·÷ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝Àì eTT]øÏyê&É˝Àì z≥s¡T¢ z{Ï+>¥ y˚j·T&ÜìøÏ ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡* sêe&É+‘√ Äj·÷ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› u≤s¡T\T rsês¡T. ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ 10 >∑+≥\ es¡≈£î 20XÊ‘·+ô|’>± #˚s¡T≈£î+~. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝Àì b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ z≥s¡T¢ ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ ø£qãs¡#·ø£b˛e&É+ $X‚wü+. eT<ä´+

cÕ|ü⁄\qT X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ qT+&ç k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ es¡≈£î eT÷dæy˚sTT+#ês¡T. yÓTT<ä{ÏkÕ]>± á b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À yÓuŸø±dæº+>¥qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝Àì 91 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À Á|ü‘˚´ø£+>± M&çjÓ÷ ∫Á‹ø£]düTÔHêïs¡T. 136 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT n‹ düeTkÕ´‘·àø£, 165 πø+Á<ë\qT düeTkÕ´‘·àø£ πø+Á<ë\T>± >∑T]Ô+∫ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\˝À 3500 eT+~ b˛©düT\T, @&ÉT>∑Ts¡T &ûmd”Œ\T, 12 eT+~ d”◊\T, 80 eT+~ môd’‡\T, 70 eT+~ @môd’‡\T, 40 eT+~ eTVæ≤fi≤ ø±ìùdºãTfi¯ó¢, Hê\T>∑T @|”md”Œ ø£+ô|˙\T, ˇø£ d”ÄsY|”m|òt ø£+ô|˙ ã\>±\T mìïø£\˝À bÕ˝§ZHêïsTT. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ b˛*+>¥ $wüj·÷ìï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<éu≤ãT, õ˝≤¢ md”Œ »>±sêe⁄uÛÑ÷bÕ˝Ÿ, m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\ ìj·÷e÷e[ì |üø£&É“+B>± @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. á kÕ] mìïø£˝À¢ MT&çj·÷qT ôd’‘·+ b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î nqTeT‹+#·˝Ò<äT. 200 MT≥s¡¢≈£î <ä÷s¡+˝À MT&çj·÷ ñ+&˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î b˛*+>¥ düC≤e⁄>±, Á|üXÊ+‘·+>± »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

»&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ ô|]–q Á|ü#ês¡ Vü≤Às¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 30: es¡dü>± e∫Ãq mìïø£\‘√ nìï sê»ø° j·T bÕغ\T, }|æ] dü\Œ≈£î+&É ñHêïs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\T, »&ûŒ{°d”, m+|”{°d”, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T es¡dü>± sêe&É+‘√ Hêj·T≈£î\≈£î ø£+{ÏMT<ä ≈£îqT≈£î˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À, »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\˝À nuÛÑ´ s¡Tú\ m+|æø£˝À ‘·\eTTqø£˝…’q Hêj·T≈£î\T Á|ü#ês¡+yÓ’|ü⁄ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. Ä~yês¡+ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\T eTT– j·T&É+‘√ @Á|æ˝Ÿ e÷dü+˝À »]π> »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À Hêj·T≈£î\T _J>± ñHêïs¡T. á mìïø£˝À¢ e#˚à |òü* ‘ê\T sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ Á|ü#ês¡+ #·÷|ü⁄‘·Tqï+<äTq nìï sê»ø°j·T bÕغ\≈£î n–ï |üØø£å>± e÷sêsTT. á mìïø£\˝À nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·T+ ø√dü+ Hêj·T≈£î\+<äs¡T |üì#˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\qT nìï sê»ø°j·T bÕغ\T Á|ü‹cÕº ‘·àø£+>± rdüTø√e&É+‘√ Á|ü#ês¡+ b˛{≤b˛{°>± kÕ>∑T‘√+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |ü≥ºD≤\˝À ñqï sê»ø°j·T dü+<ä&ç, »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ Á>±e÷\˝ÀøÏ sê»ø°j·T y˚&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. mø£ÿ&É #·÷dæq Hêj·T≈£î\ Á|ü#ês¡+, mìïø£\ô|’ Á|ü»˝À¢ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝À¢ ô|<ä› kÕúsTT Hêj·T≈£î\T bÕ˝§Zqø£ nuÛÑ´s¡Tú˝Ò ‘·eT eT<䛑·T <ës¡T \‘√ Á|ü#êsêìï #˚|ü{≤ºs¡T. »&ûŒ{°d”, m+|”{° mìïø£˝À¢ õ˝≤¢ kÕúsTT. sêÁwüºkÕúsTT Hêj·T≈£î\‘√ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚+ <äT≈£î nìï bÕغ\T Á|üD≤[ø£qT dæ<ä∆+ #˚XÊs¡T. á mìïø£\ $»j·÷ìï ã{Ϻ sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘·eT ‘·eT ¬>\T|ü⁄, z≥eTT\T Ä<Ûäs¡|ü&ç ñ+&É&É+‘√ Á>±e÷\˝ÀH˚ Hêj·T≈£î\T ‹wüºy˚XÊs¡T. eP´Vü≤\T Á|ü‹eP´Vü≤\T |üqTï‘·÷ ˇø£]ì eT+∫ ˇø£s¡T Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T.

õ˝≤¢˝À s¡÷.1.63 ø√≥¢ kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 30: õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\qT |üø£&É“+B>±, düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√bÕ≥T mìïø£\ ìj·÷e÷e[ì |üø£&É“+B>± neT\T #˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ nìï #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. mìïø£\˝À Á|ü»\T dü«#·Ã>±, ìs¡“¤j·T+>± z≥T y˚j·T&É+‘√bÕ≥T mìïø£\ Á|ües¡Ôq ìj·÷e÷e[ì ñ\¢+|òæT+#·≈£î+&Ü ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~. õ˝≤¢˝À mìïø£\ Á|ües¡Ôq ìj·÷e÷e[øÏ $s¡T<ä∆+>± s¡yêD≤ #˚düTÔqï 1 ø√{Ï, 33 \ø£å\ 26 y˚\ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ õ˝≤¢ n~Ûø±] nVü≤à<éu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± \ø£åqs¡ $\Te #˚ùd 3 øÏ˝À\ yÓ+&ç, 37,880 eT<ä´+ d”kÕ\qT, 11 yêVü≤Hê\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. m¬ø’‡CŸ XÊK 1266 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ 175 eT+ ~ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 492 eT<ä´+ u…≥Tº cÕ|ü⁄\qT eT÷dæy˚j·T&É+‘√bÕ≥T mìïø£\ ìj·÷e÷ e[ì ñ\¢+|òæT+#·≈£î+&Ü bÕ¢sTT+>¥kÕ«&é ãè+<ë\T, b˛©düT\‘√ >∑{Ϻ ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚XÊeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

H˚&ÉT ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ñ>±~ y˚&ÉTø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 30: l»j·THêeT dü+e‘·‡s¡ ñ>±~ y˚&ÉTø£\qT á HÓ\ 31q ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT düMTø£è‘· ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T+˝À ñ>±~ y˚&ÉTø£\T ñ<äj·T+ ‘=$Tà~ >∑+≥\≈£î |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düMTø£è‘· ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T+˝Àì nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\T yê] dæã“+~ bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T.


eTùV≤wt ‘·<äT|ü] ∫Á‘·+ eTTs¡T>∑<ëdt‘√ ? á dü+e‘·‡s¡ ø±\+ yÓTT‘·Ô+ es¡Tdü dæìe÷\‘√ eTùV≤wtu≤ãT ôw&ÉT´˝Ÿ _J>± ñqï|üŒ{Ïø° Ábı&ÉT´düs¡T¢ e÷Á‘·+ eTùV≤wtu≤ãT &˚{Ÿ‡ ø√dü+ Á|üj·T‹ïdü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eTùV≤wt u≤ãT lqTyÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À edüTÔqï Ä>∑&ÉT dæìe÷ wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. á dæìe÷ ‘·sê«‘·, eTùV≤wt ø=s¡{≤\ •e

k˛eTyês¡+ 31, e÷]Ã 2014

dæìe÷≈£î bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡ì, á $wüj·TyÓTÆ M]<ä›] eT<Ûä´ #·s¡Ã\T Ç+ø± »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á HÓ\ yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À ªsêC≤ sêDϵ dæìe÷ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± eTTs¡>∑<ëdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·qT eTùV≤wtu≤ãTøÏ ô|<ä› n_Ûe÷ìì nì, ‘·q‘√ |üì#˚j·T&ÜìøÏ Çwüº|ü&ÉT‘·THêïqì nHêïs¡T. nìï nqT≈£îqï≥T¢ »]–‘˚ ø=s¡{≤\ •e nq+‘·s¡+ eTùV≤wtu≤ãT eTTs¡T>∑<ëdt dæìe÷øÏ |üì #˚kÕÔs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eTTs¡T>∑<ëdt, $»jYT, düeT+‘· q{ÏdüTÔqï ø£‹Ô nH˚ ‘·$Tfi¯ dæìe÷ wüO{Ï+>¥˝À _J>± ñHêïs¡T.

#ÛêHé‡ |”¢CŸ n+≥Tqï πø<∏ä]Hé dü]>±Z bÕ¢Hé #˚düTø=qT+fÒ uÀ˝…&Éìï neø±XÊ\T e#˚Ã$. ø±˙... ªHê≈£î ‘Ó\T>∑T e÷Á‘·y˚T ø±<äT, Ç+ø± #ê˝≤ <ës¡T\THêïj·Tªqï≥Tº>± _\¶|t Çdü÷Ô ‘·$Tfi¯+˝ÀøÏ yÓ[¢b˛sTT+~. rsê nø£ÿ&É dü¬s’q |òü*‘ê\T <äø£ÿø£b˛‘·T+&É≥+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ ‘Ó\T>∑T yÓ’|ü⁄ ÄX¯>± #·÷k˛Ô+~. Ç<ä+‘ê ª#·eTàø˘ #·˝À¢ª |æ\¢... πø<∏ä]Hé ø£<∏˚. es¡TDYdü+<˚XŸ‘√ ø£*dæ ª#·eTàø˘ #·˝À¢ª nH˚ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫+~ πø<∏ä]Hé. Ä ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· neTà&çøÏ ªÇ<ä›s¡e÷àsTT\‘√ª ∫Á‘·+˝À Ä|òüsY <äøÏÿ+~. Ä dæìe÷˝À ∫{Ϻbı{Ϻ Á&ÓdüT‡˝ÒdüTø=ì ≈£îÁs¡ø±s¡Tì u≤>±H˚ n\]+∫+~. nsTT‘˚... Ä ∫Á‘·+ dü¬s’q |òü*‘êìï kı+‘·+ #˚düTø√˝Òø£b˛sTT+~. yÓT>± V”≤s√ düs¡düq q{Ï+∫+~ ø±ã{Ϻ neTà&ÉT ø±düÔ z|æø£ |ü≥Tº+fÒ eTs√ eT+∫ neø±X¯y˚T <äπøÿ~. ø±˙ πø<∏ä]Hé e÷Á‘·+ ‘·TÁs¡TeT+≥÷ ‘·$Tfi¯+˝ÀøÏ m–]b˛sTT+~. nø£ÿ&ÉT ˇø£Áf…+&ÉT dæìe÷\T #˚dæHê |òü*‘·+ e÷Á‘·+ <äø£ÿ˝Ò<äT. n+<äTπø Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T˝À neø±XÊ\ ø√dü+ #·÷k˛Ô+<ä≥ πø<∏ä]Hé. me¬s’Hê ˇø£ÿ neø±X¯+ Çe«ø£b˛‘êsê n+≥÷ ÄX¯>± ìØøÏådüTÔ+<√≥. ‘·qøÏ ‘Ó*dæq <äs¡Ùø£ìsêà‘·\øÏ ≈£L&Ü ˝…’H√¢øÏ e∫à ôV≤˝ŸŒ #˚j·TeTì n&ÉT>∑T‘√+<ä≥. eT] neTà&çøÏ mes¡T neø±X¯+ ÇkÕÔs√ #·÷&Ü*.

Væ≤+B Øy˚Tø˘ neqTqï ª|æC≤®µ ∫Á‘· s¡+>∑+˝À Øy˚Tø˘\ |üs¡+|üs¡ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+~. >∑‘· ø=~› ø±\+>± #ê˝≤ ∫Á‘ê\T Ç˝≤H˚ edüTÔHêïsTT. eTTK´+>± u≤©e⁄&é ∫Á‘· ìsêà‘·\T <äøÏåD≤~ ∫Á‘ê\qT Øy˚Tø˘ #˚j·T&ÜìøÏ eT≈£îÿe #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ $»j·÷ìï n+<äT≈£îqï ª|æC≤®µ ∫Á‘·+ ≈£L&Ü Øy˚Tø˘ #˚ùd ∫Á‘ê\˝À Á|üdüTÔ‘·+ ì*∫+~. Væ≤+B˝À ≈£L&Ü düôdŒq‡ Á~∏\sY>±H˚ á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. nø£åjYT ˇu…sêjYT, bÕs¡«‹ zeTq≈£î≥ºHé\T á ∫Á‘·+˝À Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îqï á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q |òüdtº \Tø˘ @Á|æ˝Ÿ HÓ˝≤Ks¡Tq $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T.

y˚T 9q ªπsjYTµ kÕsTT <Û ä s ¡ y é T ‘˚ C Ÿ V” ≤ s√>± yÓ ’ $ mdt #Í<ä ] &Ó ’ ¬ s ø£ å H é ˝ À #˚ d æ q yÓ T T<ä { Ï dæ ì e÷ ªπ s jY T µ. wü O {Ï + >¥ |ü P ]Ô nsTT´ Äs¡ T HÓ \ \T ô|’ q ne⁄‘· T Hêï dæ ì e÷ e÷Á‘· + Ç+ø± Áù|ø£ å ≈ £ î \ eTT+<ä T ≈£ î sê˝Ò < ä T . &Ó ’ ¬ s ø£ º s Y yÓ ’ $ mdt #Í<ä ] e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ y˚ T eTT ø=~› s√E\ ÁøÏ ‘ · + ªπ s jY T µ m\ø£ å H é ‡ ‘· s ê«‘· edü T Ô + <ä ì ‘Ó * bÕeTì, y˚ T eTT #Ó | æ Œ q≥T¢ > ±H˚ á dæ ì e÷ì y˚ T 9q Áù|ø£ å ≈ £ î \ eTT+<ä T ≈£ î rdü T ≈£ î ekÕÔ e Tì ‘Ó * bÕs¡ T . #ê˝≤ s√E\ qT+∫ dü ¬ s ’ q &˚ { Ÿ #· ÷ dæ ]©CŸ #˚ j · ÷ \qT≈£ î +≥Tqï yÓ ’ $ mdt #Í<ä ] á dæ ì e÷ y˚ T ˝À Áù|ø£ å ≈ £ î \ eTT+<ä T ≈£ î rdü T ≈£ î sêe&ÜìøÏ |ò æ ø ˘ ‡ nj· ÷ ´s¡ T . ÁX¯ < ä ∆ <ëdt , dü j · ÷ MT UÒ s Y V” ≤ s√sTTHé ‡ >± q{Ï + ∫q á dæ ì e÷øÏ #· Á øÏ dü + ^‘· + n+~+#ês¡ T .

eT∞¢ øÏØ≥+ ø√dü+ |üHÓ’b˛sTT+<äHêïs¡T.. Çø£ Ä≥≈£î M&√ÿ\T |ü*øÏ‘˚ eT+∫<äHêïs¡T.. ø±´+&ç&˚{Ÿ‡ #Ódt˝À ¬>\T|ü⁄ nkÕ<Ûä´eTHêïs¡T..! Çy˚MT |ü{Ϻ+#·Tø√ì $w” ‘·q m‘·TÔ\‘√ Á|ü‘·´s¡Tú\‘√ bÕ≥T $eTs¡Ù≈£î\≈£î #Óø˘ ô|{≤º&ÉT.. n+#·Hê\qT ‘·\øÏ+<äT\T #˚XÊ&ÉT.. ‘·q |üHÓ’b˛˝Ò<äì Á|ü|ü+#êìøÏ ìs¡÷|æ+#ê&ÉT. ◊<äTkÕs¡T¢ Á|ü|ü+#· #Ûê+|æj·THé $X¯«Hê<∏äHé Äq+<é eTs√kÕ] Á|ü|ü+#· #Ûê+|æj·THéwæ|t b˛s¡T≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ê&ÉT. Çø£ n‘·&çeTT+<äTqï \ø£å´yÓTTø£ÿfÒ... e÷>∑ïdt ø±sY¢düHé #˚‹˝À ìs¡T&ÉT m<äT¬s’q |üsê»j·÷ìøÏ Á|ürø±s¡+ rs¡TÃø√e&Éy˚T..! m˝≤+{Ï n+#·Hê˝Ò¢≈£î+&Ü ø±´+&ç&˚{Ÿ‡ #Ódt {ÀØï ã]˝À ~–q $X¯«Hê<∏äHé Äq+<é eTs√ ™ı+&é $T–*e⁄+&É>±H˚ $CÒ‘·>± Ä$s¡“¤$+#ê&ÉT. X¯ìyês¡+ ôdØZ ø£sê®øÏHé (s¡cÕ´)‘√ π>yéTqT Á&Ü>± eTT–+#·&É+ <ë«sê n‘·&ÉT ‹s¡T>∑T˝Òì Ä~Ûø£´+ dü+bÕ~+#ê&ÉT. 13 ™ı+&ÉT¢ eTT–ùddü]øÏ 8 bÕsTT+≥¢‘√ ‘·q düMT|ü Á|ü‘·´s¡Tú\ ø£+fÒ 1.5 bÕsTT+≥¢ Ä~Ûø£´+˝À ì*#ê&ÉT. ÄK] ™ı+&√¢ z&çHê mes¡÷ Äq+<éqT n+<äTø√˝Òs¡T. Äq+<é nÁ>∑kÕúq+˝À ñ+&É>±.. yê¢~$TsY Áø±$Tïø˘ (s¡cÕ´), ~$TÁ‹ Ä+Å<Ó’øÏHé (s¡cÕ´), wüÁøÏj·÷sY eTyÓT<ä´s√yé

(n»sYu…’C≤Hé), ˝…yêHé ns√ìj·THé (nπsàìj·÷), ôdØZ ø£sê®øÏHé (s¡cÕ´) 6.5 bÕsTT+≥¢‘√ Äq+<é ‘·sê«‘· ì*#ês¡T. {ÀØï˝À $CÒ‘·>± ì\e&É+ <ë«sê Äq+<é≈£î s¡÷. ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ Åô|’CŸeT˙ \_ÛdüTÔ+~. á @&Ü~ ÄKs√¢ e÷>∑ïdt ø±sY¢düHé (Hêπs«)‘√ #Ûê+|æj·THéwæ|t b˛s¡T≈£î n‘·&ÉT ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ê&ÉT. n‘·&ç z≥$T‘√..: {ÀØï ù|òe¬s{Ÿ ˝…yêHé Äs√ìj·THé (nπsàìj·÷).. ~$TÁ‹ n+Á<˚øÏHé (s¡cÕ´) #˚‹˝À |üsê»j·T+ bÕ\e&É+‘√ Äq+<é |üì düT\uÛÑyÓTÆ+~. ns√ìj·THé U≤‘ê˝À bÕsTT+fÒ¢MT #˚s¡ø£b˛e&É+‘√ n‘·&ÉT Äq+<éqT n+<äT≈£îH˚ neø±XÊìï ø√˝ÀŒj·÷&ÉT. {ÀØï˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î z≥yÓTs¡T>∑ì Äq+<é ø£sê®øÏHé‘√ π>yéT˝À rÁe+>± ÁX¯$T+#ê&ÉT. <ë<ë|ü⁄>± ◊<äTqïs¡ >∑+≥\ùd|ü⁄ kÕ–q π>yéT˝À 91 m‘·TÔ\ ‘·sê«‘· Ä≥>±[¢<ä›s¡÷ Á&Ü≈£î n+^ø£]+#ês¡T. eTs√ π>yéT˝À yêôd*Hé ‘=|ü˝Àyé (ã˝ÒZ]j·÷)ô|’ Áø±$Tïø˘ ¬>*#ê&ÉT. ø±˙ Äq+<é π>yéTqT Á&Ü #˚düTø√e&É+‘√ n‘·&çø° neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. {ÀØï˝À ∫e] ™ı+&é Ä~yês¡+ »s¡T>∑T‘·T+~. HêeTe÷Á‘·yÓTÆq ∫e] ™ı+&√¢ Äq+<é |”≥sY dæ«<Ó¢sY (s¡cÕ´)qT &Ûûø=+{≤&ÉT.

◊≥+ kÕ+>¥˝À ‘·eTHêï V”≤s√sTTHé ‘·eTHêï Ç|ü⁄Œ&ÉT ◊≥+ kÕ+>¥‡øÏ ôd’‘·+ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Çk˛Ô+~. ‘êC≤>± ÄyÓT $$ $Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+˝À ◊≥+kÕ+>¥ #˚j·T&ÜìøÏ ôd’Hé #˚dæ+<äì $ìøÏ&ç. #ê˝≤ Vü‰{Ÿ>± á ◊≥+ kÕ+>¥ì &çC…’Hé #˚düTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ eTùV≤wtu≤ãT düs¡düq Ä>∑&ÉT dæìe÷˝À _J>± ñqï ‘·eTHêï eTs√ ∫Á‘·+ ôd’Hé #˚dæ+~. düTπs+Á<ä¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï øÏø˘ ∫Á‘·+ d”¬ø«˝Ÿì ÄyÓT zπø #˚dæ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. øÏø˘-2˝À s¡$‘˚» düs¡düq ÄyÓT ø£ì|æ+#·qT+~.

$Tj·÷$÷ f…’{Ï˝Ÿ

l »j·THêeT dü+e‘·‡s¡ ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

ôd¬sHê $*j·TyéT eX¯+

$Tj·÷$÷ $<˚ø£>± X¯ìyês¡+ »]–q $Tj·÷$÷ &Éã÷¢´{°@ f…ìïdt {ÀØï f…’{Ï˝ŸqT nyÓT]ø± q\¢ø£\Te ôd¬sHê $*j·TyéT‡ ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á e÷´#Y˝À #Ó’Hê≈£î #Ó+~q * HêqT 7`5, 6`1 ôd≥¢ k˛ÿs¡T‘√ z&ç+∫ á f…’{Ï˝ŸqT @&√kÕ] ‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£î+~. Ç<ä›s¡T Á|ü|ü+#· nÁ>∑ÁX‚DÏ Áø°&Üø±]DT\ eT<Ûä´ »]–q á b˛{°˝À... nyÓT]ø± dü÷|üsY kÕºsY &Éã÷¢´{°@ f…’{Ï˝Ÿ‡ dü+K´qT 59ì düeT+ #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À 17 Á>±+&ékÕ¢yéT f…’{Ï˝Ÿ‡ ≈£L&Ü ñHêïsTT. á j˚T&Ü~ ôd¬sHê kÕ~Û+∫q ¬s+&√ f…’{Ï˝Ÿ. »qe] HÓ\˝Ÿ Á_ùd“Hé zô|Hé f…’{Ï˝ŸqT ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~.

l »j·THêeT dü+e‘·‡s¡ ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T eT˝Òdæj·÷ zô|Hé..

|ü⁄s¡Twüß\ &ÉãT˝Ÿ‡˝À

uÛ≤s¡‘· CÀ&ç ne⁄{Ÿ! eT˝Òdæj·÷ zô|Hé Á>±+&éÁ|æ >√˝Ÿ¶ {ÀØï˝À |ü⁄s¡Twüß\ &ÉãT˝Ÿ‡˝À Ä*«Hé` ns¡TDY $wüßí (uÛ≤s¡‘Y) CÀ&ç 21`18, 21`14‘√ ¬s+&√ d”&é M ôwyéT >√`øÏyéT yê *yéT (eT˝Òdæj·÷) <ä«j·T+ #˚‹˝À z&ç+~. $Tøχ&é &ÉãT˝Ÿ‡˝À Á|üDyé #√ÁbÕ` dæøÏÿ¬s&ç¶ (uÛ≤s¡‘Y) »+≥ 26`28, 19`21‘√ düTu≤øÏÔj·TsY`>√¢]j·÷ Çe÷qT´j˚T˝Ÿ (Ç+&√H˚dæj·÷) CÀ&ç #˚‹˝À z≥$TbÕ\sTT´+~. Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

31 03 14  
Advertisement