Page 1

POSTAL LICENCE NO. ADB/007/2011-13

RNI NO. APTEL/2008/24799

ªÁ|üC≤CÀ´‹µ Çø£ Ç+≥¬sï{Ÿ˝À...!

1q zô|Hée]‡{° _m&é |üØø£å

Äs¡ T dü + e‘· ‡ s ê\ Á ø Ï ‘ · + m≥Te+{Ï n+#· H ê\T ˝Ò≈î£ +&Ü e∫Ãq | Á Cü ≤CÀ´‹ ‘Ó\T>∑T ~q|ü‹ Á ø£ ~q ~q | Á e ü s¡e ∆ ÷qyÓTÆ |ü‹ Á ø± s¡+>∑+˝À dü+#·\q+ düèwækº ˛Ô+~. <äeTTàqï yês¡Ô\T, yêsêÔø£<∏äHê\T sêdæ ‘·q dü‘êÔqT Ç|üŒ{øπÏ #ê≥Tø=+~. ì»yÓTq Æ »s¡ï*C≤ìøÏ ns¡+ú #Ó|Œæ q Á|üC≤CÀ´‹ ~q|üÁ‹ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+‘·sê®\+˝À ≈£L&Ü <äs¡Ùq$Tk˛Ô+~.

Ä~˝≤u≤<é,e÷]Ã27(): &Ü._.ÄsY. n+uÒ<ÿä sY kÕs¡«Á‹ø£ $X¯ « $<ë´\j· T + ;m&é ~«rj· T dü + e‘· ‡ s¡ ôd’ ø ±\J ‘·s¡>∑‘·T\T mÁ|æ˝Ÿ 1q »s¡T>∑qTHêïsTT. Vü≤qàø=+&É˝Àì ;m&é ø£ fi ≤XÊ\˝À Ç$ »s¡ T >∑ T ‘êj· T ì Ä~˝≤u≤<é n<Ûä´j·Tqπø+Á<ä+ düVü‰j·Tdü+#ê\≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

www.prajajyothi.com

Ä~˝≤u≤<é 28`03`2014 X¯óøÁ y £ ês¡+

PUBLISHED FROM ADILABAD, NIZAMABAD, WARANGAL & RANGA REDDY

dü+bÕ<ä≈î£ \T: $.lìyêdt s¬ &ç¶

PRAJA JYOTHI Telugu Daily

ù|J\T: 8

yÓ\: 2 s¡÷bÕj·T\T

eT+&É\,»&ûŒ mìïø\£ |ô ’ düTÁ|”+ ø°\ø£ rs¡TŒ 

mìïø\£ |ò*ü ‘ê\T y˚T 7 ‘·sy¡ ê‘·H˚ yÓ\&¢ +ç #ê\ì Ä<˚X+¯ lsêeTqe$T dü+<äs+¤“¡ >± s¬ +&√$&É‘· mÁ|˝æ Ÿ 11≈£î e÷s¡TŒ q÷´&Û ç © ¢ , e÷]Ã27: dü T Á|” + CÀø£ ´ +‘√ ¬ s +&É T <ä X ¯ ˝ À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ »&ûŒ mìïø£\ ôw&É÷´\T˝À dü«\Œ+>± e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT ≈£îHêïsTT. mÁ|æ˝Ÿ 6,8øÏ ã<äT\T>± 6,11 ‘˚B˝À¢ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î düTÁ|”+ n+^ø£]+ ∫+~. lsêeTqe$T dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± 8q mìïø£ \ T ìs¡ « Væ ≤ +#· s ê<ä ì e∫Ãq nuÛÑ´+‘·sê\qT |ü]>∑DÏ+ ∫q sêh mìïø£\ dü+|òüT+ á y˚Ts¡≈£î ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ n+fÒ mÁ|æ˝Ÿ,6,11 ‘˚B˝À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*|æ+~. n˝≤π> |ò*ü ‘ê\qT 13q Á|üø{ £ kÏ ÕÔeTì ‘Ó*|æ+~. BìøÏ düTÁ|”+ nqTeT‹dü÷ÔH˚ kÕ<Ûës¡D mìïø£\

Á|üÁøÏj·T |üPs¡Ôj·÷´ø£H˚ y˚T7 ‘·s¡yê‘· |òü*‘ê\T Á|üø£{Ï+#êì dü÷∫+<ä∫+~. B+‘√ eT+&É\, »&ûŒ |ò*ü ‘ê\T e÷Á‘·+ y˚T7 ‘· s ¡ y ê‘· H ˚ Á|ü ø £ { Ï k ÕÔ s ¡ T . m+|” { ° d ” , C… & û Œ {° d ” mìïø£ \ ô|’ dü T Á|” + ø√s¡ T º >∑ T s¡ T yês¡ + á $<Û ä + >± ø° \ ø£ rs¡ T ŒqT yÓ\¢&ç+∫+~. kÕ<Ûës¡D mìïø£\ |òü*‘ê\ ‘·sê«‘˚ »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç+#ê\ì Hê´j·TkÕúq+ ù|s=ÿ+~. <ë+‘√ y˚T 7e ‘˚B ‘·sê«‘˚ á |ò*ü ‘ê\T yÓ\Te& qÉ THêïsTT. n˝≤π> »&ûŒ{°d,” m+|”{d° ” mìïø£\ Øôw&É÷´˝Ÿ≈î£ düTÁ|”+ø√s¡Tº nqTeT‹ Ç∫Ã+~. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ‘˚Bì ≈£L&Ü ‘êy˚T ìs¡ísTT+# ·qTqï≥T¢ ø√s¡Tº ù|s=ÿ+~. m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d” s¬ +&√ $&É‘· mìïø£\qT @Á|æ˝Ÿ 8q (lsêeTqe$T) ø±≈£î+&Ü 11e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Hê´j·TkÕúq+ nqTeT‹ Ç∫Ã+~. <ë+‘√ yÓTT<ä{Ï $&É‘· 6e ‘˚Bq, ¬s+&√ $&É‘· b˛*+>¥ 11e ‘˚Bq mìïø£\T »s¡>q∑ THêïsTT. @Á|æ˝Ÿ 6, 11 ‘˚B˝À¢ »&ûŒ{°d,”

m+|”{°d” mìïø£\T »]ù|+<äT≈£î dæ<ä›eTì sêh mìïø£\ dü+|òüT+>∑ ≈£L&Ü düTÁ|”+≈£î $e]+∫+~. B+‘√ »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ ‘˚Bô|’ HÓ\ø=qï dü+~>∑∆‘· M&ç+~. @Á|æ˝Ÿ 6, 11 ‘˚B˝À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔ eTì sêh mìïø£\ dü+|òüT+ düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î $qï$+∫+~. @Á|æ˝Ÿ 13q |òü*‘ê\T yÓ\¢&çkÕÔeTì ád” düŒwüº+ #˚j·T>±, |òü*‘ê\ yÓ\¢&çøÏ |æ{ÏwüqsY nuÛÑ´+‘·s¡+ ‘Ó*bÕs¡T. 13q |ò*ü ‘ê\T $&ÉT<ä\ #˚ùdÔ Ä Á|üu≤Û e+ kÕ<Ûës¡D mìïø£\ô|’ |ü&ÉT‘·T+<äì |æ{ÏwüqsY yê~+#ês¡T. |æ{°wüqsY yê<äq‘√ düTÁ|”+ø√s¡Tº @ø°uÛÑ$+∫+~. y˚T 7 ‘·sê«‘· »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. kÕ<Ûës¡D mìïø£\ ‘·sê«‘˚ »&ûŒ{°d,” m+|”{d° ” mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç+#ê\ì Hê´j·TkÕúq+ ù|s=ÿ+~. <ë+‘√ y˚T 7e ‘˚B ‘·sê«‘˚ á |òü*‘ê\T yÓ\Te&ÉqTHêïsTT. y˚T 7q ¬s+&√$&É‘· mìïø£\T |üPs¡Ôe⁄‘êsTT.

Äj·TT<Ûë\T e~* Vü≤\+ ˝Ò<ë ø£\+ |ü≥+º &ç C≤s¡+â &é˝À e÷y√\≈£î yÓ÷&û |æ\T|ü⁄ >±+BÛ nVæ≤+kÕ dæ<ë›+‘·yT˚ eTq≈£î Ä<äs¡ÙeTì yÓ\¢&ç

sê+N,e÷]Ã27(=): e÷y√sTTdüTº\T Äj·TT<Ûë\T M&ç »qJeq Ádü e +‹˝ÀøÏ sêyê\ì _C… | æ Á|ü < Û ë ì nuÛ Ñ ´ ]ú qπs+Á<äy÷Ó &û |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Væ≤+dü‘√ kÕ~Û+#˚<$˚ ÷ ˝Ò<Hä êïs¡T. n_Û e è~› ˝ À n+<ä s ¡ ÷ uÛ ≤ >∑ k Õ«eT´+ ø±yê\Hêïs¡ T . e÷y√sTTdüT\ º T >∑qTï\T e~* ô|{Ϻ ô|qTï\T |ü{≤º\ì yÓ÷&û |æ \ T|ü ⁄ Ç#êÃs¡ T . e÷y√sTTdü T º \ T Væ ≤ +kÕyê<ä + e~* <˚XÊ_Ûeè~∆˝À bÕ\T |ü+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. eTVü‰‘êà >±+BÛ eTq≈£î nVæ≤+kÕ dæ<ë›+‘êìï n+~+#ês¡Hêïs¡T. >∑qTï\T |ü≥Tº≈£îqï j·TTe‘· Væ≤+düqT $&ÉHê&Ü\ì ø√sês¡T. j·TTe‘· #˚‹˝À ø£\+ ˝Òø£ Vü≤\+ #·÷&Ü\qï~ ‘·q ø£\ nì, ‘·TbÕøÏ ø±<äì nHêïs¡T. &Ûç©¢ düsêÿs¡T≈£î ìs¡íj·÷\T rdüTø√e&É+˝À dü Œ wü º ‘ · , <ä e TTà ñ+fÒ m˝≤+{Ï dü ‘ · Œ ¤ * ‘ê\T ekÕÔ j Ó ÷ ‘Ó * j· T CÒ j · T &ÜìøÏ C≤s¡ â + &é dü J e kÕø£ å ´ eTì nHêïs¡ T .

>∑Ts¡Tyês¡+ C≤s¡â+&é˝Àì >∑Te÷¢˝À @sêŒ≥T #˚dæq mìïø£\ Á|ü#ês¡ düu˝ ÑÛ À yÓ÷&û bÕ˝§Zì Á|üd+ü –+#ês¡T. Ä~yêd”\ >∑T]+∫ ø±+Á¬>dt≈î£ ‘Ó*j·T<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. Ä~yêd”\ n_Ûeè~∆øÏ yêCŸù|sTT Á|ü‘˚´ø£ eT+Á‹‘·«XÊK, ã®&Ó{Ÿ @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì $e]+#ês¡T. Ä~yêd”\ Á|ü>∑‹øÏ |ü⁄Hê<äT\T y˚XÊs¡ì, u§>∑TZ, ◊s¡HézsY ˝≤+{Ï Kì» dü+|ü<ä≈£î HÓ\yÓ’q C≤s¡â+&é˝À Ç+‘· ù|<ä]ø£+ m+<äT≈£î ‘ê+&É$k˛Ô+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. <˚X¯+˝Àì ø=ìï bÕغ\ H˚‘·\T n$˙‹øÏ ø=eTTàø±düTÔqï+<äTπø á <äTdæú‹ @s¡ Œ &ç + <ä ì yÓ ÷ &û $eT]Ù+#ês¡ T . ø±+Á¬ > dt n$˙‹ sê»ø°j·÷\qT m+&É>∑{≤ºs¡T. e÷´ìô|òk˛º˝À ø±+Á¬>dt ‘·|ü&ÉT yê>±∆Hê\qT #˚dæ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. _C…|æ Ä<Ûä«s¡´+˝Àì yêCŸù|sTT Á|üuÛÑT‘·«y˚T C≤s¡â+&éqT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, qπs+Á<ä yÓ÷&û ;Vü‰sY |üs¡´≥q≈£î eTT+<äT e÷y√sTTdüT\ º T eTs√kÕ] s¬ ∫Ãb˛j·÷s¡T. >∑j÷· õ˝≤¢˝À s¬ +&ÉT ôd˝Ÿbò˛Hé ≥es¡¢qT >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq u≤+ãT\‘√ ù|*Ãy˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ e+<ä eT+~ e÷y√sTTdüTº\T á #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á |òüT≥q\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø= e÷y√sTTdüT\ º >∑qTï\T e~*

ô|qTï\T |ü≥Tºø√yê\ì yÓ÷&û |æ\T|ü⁄ Ç#êÃs¡T. e÷y√sTTdüT\ º $<Ûä«+dü+ô|’ düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T yÓ+≥H˚ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ yê] ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. >∑j·÷ õ˝≤¢˝À >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ÷&û |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± b˛©düT\T ‘·ìF\T eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T.

dü+|ü⁄{Ï: 7

dü+∫ø£: 17

E´&ûwæj·T˝Ÿ ø£düº&û˝ÀH˚ düV‰ü sê N|òt düTãÁ ‘êsêjYT &Ûç©¢: düVü‰sê Á>∑÷|t N|òt düTÁã‘êsêjYT E´&ûwæj·T˝Ÿ ø£düº&û˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑qTHêïs¡T. sêjYT≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À }s¡≥ \_Û+#·˝<Ò Tä . 10 y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T &çbÕõ{Ÿ #˚jT· ˝ÒeTì düVü‰sê Á>∑÷|t ‘Ó*j·TCÒj·T&É+‘√ Äj·Tq ø£düº&û˝ÀH˚ ñ+&Éø£

‘·|üŒì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. düTÁã‘êsêjYT ‘√bÕ≥T düV‰ü sê Á>∑÷|t Çs¡Te⁄s¡T &Ós¬ ø’ sº£ ≈¢¡ î£ ‘ê‘êÿ*ø£ u…sTT˝Ÿ Çyê«\+fÒ 10 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T #Ó*+¢ #ê*‡+<˚qì düV‰ü sê Á>∑÷|tqT düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. ø√s¡ T º ‘êC≤ wü s ¡ ‘ · T \qT ø£ + ô|˙ bÕ{Ï ù dÔ H ˚ ‘ê‘êÿ*ø£ u…sTT˝ŸqT eT+ps¡T #˚jT· &É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì »dædº t øπ mdt sê<Ûëø£èwüíHé, »dæºdt CÒmdt πøVü‰sY\‘√ ≈£L&çq ~«düuÛÑ´ <Ûäsêàdüq+ ãT<Ûäyês¡+ düŒwüº+ #˚dæ+~. Á>∑÷|t dü+düú\T ¬s+&ÉT e÷¬sÿ{Ÿ ìã+<Ûqä \≈£î $s¡T<ä+∆ >± eT<äT|üsT¡ \ qT+∫ 25 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T dü$÷ø£sD ¡ ` dü+ã+~Û‘· &ÉãT“ ‹]– #Ó*+¢ |ü⁄\≈£î n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ Ä<˚X+¯ ` á Á|üÁøÏjT· ˝À düVü‰sê yÓ’|òü\´+ ` ôd; ø√s¡Tº ~Ûø£ÿs¡D |æ{Ïwüq¢ $#ês¡D e´eVü‰s¡+˝À e÷]à 4e ‘˚B qT+N sêjYT, Çs¡Te⁄s¡T &Ó¬s’ø£ºs¡T¢` s¡$ X¯+ø£sY <äTuÒ, nXÀø˘ sêjYT #Í<ä] E´&ûwæj·T˝Ÿ ø£düº&û˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T.

eTTì‡|˝ü Ÿ bÁ Õ+‘ê˝À¢ eT<ä´+ <äTø±D≤\ eT÷dæy‘˚ · | Á Cü ≤CÀ´‹ | Á ‹ ü ì~Û Ä~˝≤u≤<é,e÷]Ã27( |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|ò÷ü \≈£î X¯óÁø£yês¡+ kÕj· T +Á‘· + ‘√ Á|ü # ês¡ + eTT–j· T qT+~. nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ T kÕj·T+Á‘·+ ø£ ˝≤¢ Á|ü#ês¡+ eTT–+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ìã+<Û ä q \T ñ\¢ + |ò æ T ùdÔ #· s ¡ ´ \T rdü T ≈£ î +{≤eTì ôV≤#êÃs¡+#ês¡T. BìøÏ ‘·>∑Z≥Tº>± eT<ä´+ <äTø±D≤\qT ≈£L&Ü eT÷ùdj·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. Äs¡T eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À¢ì eT<ä´+ <äTø±D≤\T eT÷kÕÔsT¡ . á mìïø£\≈£î uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T#˚dqæ ≥T¢ õ˝≤¢ md”Œ &Ü.>∑»sêe⁄uÛ÷Ñ bÕ˝Ÿ ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Äs¡T |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷˝À¢ Á|üXÊ+‘·+>± mìïø£\T »]π>˝≤ ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+#· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T |üP]Ô>± n<äT|ü⁄˝À ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\T ùd«#·Ã>¤ ± z≥T $ìjÓ÷–+#·T ≈£îH˚˝≤ #·s´¡ \T rdüT≈£îHêïeTì

#ÓbÕŒs¡T. mìïø£\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì me¬s’Hê eT<ä´+, &ÉãT“\T, Ç‘·s¡ ø±qTø£\T |ü+|æD°#˚ùdÔ yê] $esê\qT ‘Ó\bÕ\ì ø√sês¡T. b˛©düT\T sêÁ‹|ü>∑\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ +≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø nyê+#Û·˙j·T |òüT≥q\T #√≥T#˚ d ü T ø√≈£ î +&Ü 2,685 eT+~ nqTe÷ì‘· T \qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì u…’+&√esY πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊeTHêïs¡T. nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $$<Ûä #Óø˘b˛düTº\ e<ä› eT<ä´+ , >∑T&ÉT+u≤, <˚o<ës¡T d”kÕ\qT ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À |ü≥Tº≈£îHêïeTì $e]+#ês¡T. mìïø£\ ìj·Te÷e[ì ñ\¢+|òæT+∫q yê]ô|’ 28πødüT\T qyÓ÷<äT#˚dæ 33eT+~ì n¬sdüT# º X˚ ÊeTì yÓ\&¢ +ç #ês¡T. Á|ü»\T nb˛Vü≤\qT qeTàe<ä›ì, b˛©düT\≈£î @<Ó’Hê düe÷#ês¡+ Çyê«\+fÒ bò˛Hé#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.


2

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Á|üC≤ CÀ´‹ X¯óøÁ y£ ês¡+ 28 `03` 2014

|ü<fi˚ ó¯ ¢ |üì#˚jT· ì yêfi¯≈¢ î£ eT∞¢ z≥¢&>πç Vü≤≈£îÿ ñ+<ë...? |ü<˚fi¯¢ ø±\+ ‘·≈£îÿy˚$÷ ø±<äT. Ç|ü&ÉT |ü<˚fi¯ó¢, >∑‘·+˝À mH√ï @fi¯ó¢>± ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝À ø=qkÕ–Hê n~Ûø±s¡ <ëVü≤+,n$˙‘˚ ‘·|üŒ eTs√{Ï eTq≈£î ø±qsê<äT. ø±+Á¬>dt bÕ\q‘√ Ç+{≤ ãj·T{≤ <˚X¯+ ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻb˛sTTHê <ëìøÏ ∫+‘·˝Ò<äT. á |ü<˚fi¯ó¢ e÷ø√dü+ ø£wüº|ü&ܶ+....eTs√ ◊<˚fi¯ó¢ $÷ ø√dü+ ø£wüº|ü&É‘ê+ nH˚˝≤ ø±+Á¬>dt y˚Tìô|òk˛º Ä$wüÿè‘·+ nsTT´+~. Á|ü»\qT ù|<ä\T>± e÷s¡Ã&É+..yê]ø√düyT˚ nqï≥T¢ |ü<∏äø±\T ô|≥º&É+ ø±+Á¬>dt≈£î yÓqï‘√ ô|{Ϻq $<ä´. ø±+Á¬>dt Á|üy˚X¯ô|fÒº @ |ü<∏äø£yÓTÆHê z≥¢qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ñ+≥T+<˚ ‘· | ü Œ <˚ X Êìï, Á|ü » \qT <ä è wæ º ˝ À ô|≥Tº ≈ £ î ì ñ+&É < ä T . kÕ«‘·+Á‘·´+ e#êÃø£ ÇH˚ïfi¯ó¢ bÕ*+∫q ‘·s¡yê‘· ≈£L&Ü Ç+ø± |ü<∏äø±\ ø=qkÕ–+|ü⁄, bı&ç–+|ü⁄˝Ò ‘·|üŒ Á|ü»\T dü«‘·+Á‘·+>± ã‹πø˝≤, yê]ì yê] ø±fi¯$¢ ÷<ä ì\ã&˚˝≤ #˚jT· ˝Òøb£ ˛sTT+~. Ç|üŒ{Ïπø y˚\ Á>±e÷\T eT+∫˙s¡T, ø£¬s+{Ÿ, s√&ÉT¢ ˝Òø£ n˝≤¢&ÉT‘·THêïsTT. ø£˙dü edü‘·T\T ˝Òe⁄. Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó <ä´› + nqï e÷fÒ ˝Ò<Tä . s√>∑yTÓ TùdÔ ÄdüŒÁ‘·T\T ˝Òe⁄. ñ+fÒ \ø£å\T ≈£îeTà]+∫ ø±s√Œπs{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\≈£î yÓfi≤¢*. Çìï <ä]Á<ë\qT eTq≈£î n+≥>∑{Ϻ n~Ûø±s¡ìï m+C≤jYT #˚dü÷Ô, yês¡dü‘·«+>± n~Ûø±sêìï nqTuÛÑ$düTÔqï ø±+Á¬>dt $<Ûëq+ ù|<ä\T ø=qkÕ>∑&Éy˚T. yê]ì eT]+‘· ù|<ä\T>± e÷πsÃj·T&Éy˚T <ëì \ø£å´+. n+<äTπø <ëì y˚Tìô|òk˛º ù|<ä\ ø√dü+ nqï |ü<ë˝Ò ñ+{≤sTT. <˚XÊìï ñ<ä›]+#˚ X¯øÏÔ ø±+Á¬>dt≈£î ˝Ò<äì @Hê&√ ‘˚*b˛sTT+~. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ düs¡«X¯≈£îÔ\÷ ˇ&ܶ*‡q |ü]dæú‘·T\Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt.. z |üø£ÿ »Hêø£s¡¸ø£ |ü<∏äø±\qT Á|üø£{Ï+∫ eTs√ |üø£ÿ dü+düÿs¡D\ nC…+&Üq÷ Ä$wüÿ]+∫+~. dü+πøåeTVü≤≈£îÿ\qT $düÔ]kÕÔeTì #ÓãT‘·÷H˚ ø±s=Œπs{Ÿ≈£î ø±¬sŒ{Ÿ |ü]#˚ Á|üD≤[ø£\qT s¡÷bı+~+∫+~. n+<äs¡÷ uÛÑ]+#·>∑*π>˝≤ yÓ’<ä´ùde\T, 80 ø√≥¢ »HêuÛ≤qT eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ kÕúsTTøÏ rdüTø¬ fi¯&¢ +É , $<ë´, ñ<√´>±˝À¢ Ä]úø+£ >± yÓqTø£ã&çq esêZ\ yê]øÏ ]»πs«wüqT¢ düV‰ü |ü\T Vü‰$÷\qT y˚Tìô|òk˛º˝À #˚]Ã+~. µ$÷ yêDÏ ` e÷ Vü‰$÷µ ù|s¡T‘√ 49 ù|J˝À¢ s¡÷bı+~+∫q á y˚Tìô|òk˛º˝À.. dü+πøåeT |ü<∏äø±\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ü»\≈£î eT]ìï Vü≤≈£îÿ\qT ø£*ŒkÕÔeTì Vü‰$÷ Ç∫Ã+~. ìC≤ìøÏ á <˚X¯+˝À ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q≈£î z |ü+#·es¡¸Á|üD≤*ø£ dü]b˛‘√+~. ø°qdü edüTÔ\T ø£*Œ+∫ ,Á>±e÷\qT |ü⁄q]ï]à+#˚ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&ç‘˚ dü]b˛‘·T+~. Á>±$÷D Ä]úø£ e´edüqú T ã˝Àù|‘·+ #˚ùd |üqT\T #˚jT· ≈£î+&Ü mìï |ü<∏äø±\T ô|{ϺHê ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT. Çø£b˛‘˚ nìï{ÏøÏ $T+N ø±+Á¬>dt bÕغøÏ bÕ\Hê |ü>±Z\T ÇùdÔ yêπs u≤>∑T|ü&É‘ês¡T ‘·|üŒ Á|ü»\T ø±<äqï $düj·T+ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. Á|ü»\T ø±+Á¬>dtqT e~*+#·T≈£î+fÒ ‘·|üŒ eTq <ä]Á<ë\≈£î |ü]cÕÿs¡ e÷s¡Z+ <äø£ÿ<äì >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. <˚X¯ kÕe÷õø£`Ä]úø£, sê»ø°j·T eTTK∫Á‘· e÷s¡TŒqT Äø±+øÏådü÷Ô 15 dü÷Á‘ê\ nC…+&ÜqT #˚]Ã+~. 10 ø√≥¢ eT+~ j·TTe‘·≈î£ •ø£D å Ç∫à ◊<˚fi˝ ¢¯ À ñ bÕ~Û neø±XÊ\T ø£*ŒkÕÔeTqï Vü‰$÷‘√ Á|ü‘˚´ø£ j·TTe`$<ë´]ú nC…+&ÜqT #˚]Ã+~. 2009 mìïø£\ düeTj·T+˝À Ç∫Ãq Vü‰$÷˝À¢ 90 XÊ‘·+ HÓs¡y˚]Ãq≥T¢ á dü+<äs¡“¤+>± ø±+Á¬>dt ù|s=ÿ+~. ìC≤ìøÏ >∑‘· |ü<fi˚ ¢¯ j·T÷|æm bÕ\q n+‘ê n$˙‹ eTj·T+. s¡÷bÕsTT $\Te n+‘·sê®rj·T+>± |ü&çb˛sTT+~. ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\ |üs¡+|üs¡ ø=qkÕ>∑T‘√+~. –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ˝Òø£ nqï<ë‘· $\$˝≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. <Ûäs¡\T kÕ«Ø #˚dTü HÔ êïsTT. ñ*¢bÕj·T\ <Ûsä \ ¡ T @ø£+>± e+<äs÷¡ bÕj·T\≈£î yÓ * ¢ + ~. m>∑ T eT‘· T \T,~>∑ T eT‘· T \˝À¢ dü e T‘· T \´‘· ˝À|æ + #· & É + ø±s¡ D +>± <˚ X ¯ Ä]ú ø £ s ¡ + >∑ + ~yêfi≤ rdæ+~.ø±+Á¬>dt` <ë<ë|ü⁄ nsTT<äTqïs¡ <äXÊu≤›\bÕ≥T <˚XÊìï @* ñ<ä∆]+∫+<˚$T{Ï? nìï |ü<∏äø±\≈£î, ÁbÕC…≈£îº\≈£î sêJyé, Ç+~s¡ ù|s¡T¢ ô|≥º&É+ ‘·|üŒ <˚XÊìøÏ #˚dæ+~ X¯Sq´+. µ$÷ n_ÛeT‘·yT˚ e÷ yê>±›q+µ n+≥÷ @πø Ä+{À˙ kÕs¡<´ä∏ +˝À yÓ\Te&çq ‘êC≤ e÷´ìô|òk˛º, ø±+Á¬>dt H˚‘·\ yÓ÷kÕ\≈£î Á|üD≤\vø£ ‘·|üŒ eTs√{Ï ø±<äT. j·T÷|”@ ‘=* nsTT<˚fi¯S¢ ≈£î+uÛÑø√D≤\ y˚Tfi≤ nsTT‘˚ eT* nsTT<˚fi¯S¢ düsêÿsY ìs¡¢ø£å´+, #˚ ‘ · > ±ì‘· H êìøÏ ì<ä s ¡ Ù q+>± ì*∫+~. <˚ X ¯ y ê´|ü Ô + >± Äs¡T\ø£å\ ô|’∫\T≈£î |ü¢˝…\ s¡÷|ü⁄πsK\T @ y˚Ts¡≈£î e÷sêsTT, Á>±$÷DT\ Jeq Á|üe÷D≤\T m+‘· yÓTs¡T>∑T|ü&ܶj·Tqï Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ ˝Ò<äT. e´ekÕjÓ÷‘·Œ‘·TÔ\ <Ûäs¡\ ìsê›s¡D≈£î düùV≤‘·Tø£ ÁbÕ‹|ü~ø£\qT &Üø£ºsY kÕ«$THê<∏äHé ìπs›•ùdÔ yê{Ï neT\T kÕ<Ûä´+ ø±<ä+≥÷ ‘·T+>∑˝À ‘=ø±ÿs¡T. ø±\+ #Ó*q¢ ø=\e÷Hê\T |ü≥Tºø=ì s√E≈£î ‘·\dü] s¡÷.30 dü+bÕ~+#˚ yês¡+‘ê <ë]Å<ä´πsK <ëfÒdæqfÒ¢qì rsêàì+#˚ bÕ\≈£î\ eTq≈£î ñ+&É>± <ës¡Å<ä´+ ø=qkÕ>∑ø£ @eTe⁄‘·T+~. ù|<ä*ï @<√ ñ<ä]∆ +#˚dTü qÔ ï≥T¢>± >±s¡&\ ç T #ÓjT· ´&É+˝À Vü≤dü+Ô bÕغ sê≥T‘˚*b˛sTT+~. »>∑yÓT]–q Ä]úø£y˚‘·Ô eTH√àVü≤Hé kÕs¡<∏ä´+˝À <˚X¯ Ä]úø£ s¡+>∑+ n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ˇ&ÉT<=&ÉT≈£î\T m<äTs=ÿ+<˚ ‘·|üŒ >±&çq |ü&É˝Ò<äT. |ü&˚\j·÷\qï Á|üj·T‘·ï+ #˚jT· ˝Ò<Tä . nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT Çø£ n~Ûø±s¡+ ø£\¢ nì uÛ≤$+#êø£ <ëìøÏ qπs+Á<äyÓ÷&û uÛÑj·T+™` |ü≥Tº≈£î+~. n+<äTπø _C…|æ mìïø£\ Á|ü#ês¡+.. ãT&É>∑˝≤ ù|*b˛‘·T+<äì m<˚›yê #˚dæ+~. <˚XÊìøÏ qπs+Á<äyÓ÷&û dæ<ë›+‘·+ $HêX¯qø£s¡eTì ôV≤#·Ã]dü÷Ô Ä bÕغì ø£∫Ñ·+>± z&çkÕÔeTì ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj· ÷ >±+BÛ , ñbÕ<Û ä ´ ≈£ å î &É T sêVü Q ˝Ÿ > ±+BÛ , Á|ü < Û ë ì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ á dü+<äs¡“¤+>± nHêïs¡T. z&ç+#ê*‡+~ Á|ü»\T. mes¡T me]ì z&çkÕÔs√ Á|ü»\T ‘˚\TkÕÔs¡T. Ç+ø± ÁbÕ#êsêsꓤ{≤\‘√ Á|ü»\qT e+#·q #˚kÕÔeT+fÒ ≈£î<äs¡<äT.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 28 `03` 2014

düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ >∑T]Ô+|ü⁄q≈£î Ä<˚X¯+ ø£ s ¡ ÷ ï\T,e÷]Ã27(ÄsY m Hé m ): õ˝≤¢ ˝ À n‘· ´ +‘· düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>∑T πø+Á<ë\ düe÷#ês¡+ ùdø£]+#ê\ì n~Ûø±s¡\TqT ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. M{Ïô|’ >∑{Ϻ ì|òü÷ ô|{Ϻ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. áMm+\ uÛÑÁ<ä‘·, øö+{Ï+>¥ @sêŒ≥T¢ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Äj·Tq n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À 3258 b˛*+>¥ øπ +Á<ë\T ñHêïj·Tì ˇø√ÿ øπ +Á<ëìøÏ Äs¡T>∑Ts¡T dæã“+~ #=|üq $esê\qT ‘·«s¡>± ùdø£]+∫ ìy˚~+#ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À 16y˚\ uÀ>∑dt z≥s¡˝ ¢ À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 5700 eT+~H˚ >∑T]Ô+#·&É+ô|’ ø£˝…ø£ºs¡T nÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ á ø±s¡´Áø£e÷ìï |üP]Ô#˚dæ ìy˚~ø£ ÇùdÔ mìïø£ \ dü + |ò ü T + d” á y√ ñ‘· Ô s ¡ T «\ Á|ü ø ±s¡ + ìs¡ í j · T + rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î ãdüT‡\T, yêVü≤Hê\T düeT≈£Ls¡TÃø√yê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü‘˚´ø£ z≥s¡¢ qyÓ÷<äT˝À e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\qT Ç+{Ï+{Ïø° ‹]– dü e TÁ>∑ + >± $#ê]+∫ ns¡ T Ω\qT >∑ T ]Ô + #ê\ì Ä<˚•+#ês¡T.Á|ü‘˚´ø£ z≥s¡¢ qyÓ÷<äT˝À 36 y˚\≈£î ô|’>± bòÕs¡+`6

<äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì yê{Ïì ‘·«s¡>± $#ê]+#ê\Hêïs¡T. ns¡“Hé ÁbÕ+‘ê˝À¢ 1500 eT+~øÏô|’>± ñqïb˛*+>∑T øπ +Á<ë\qT ¬s+&ÉT>± #˚j·÷\ì, Ä ìy˚~ø£qT ‘·«s¡>± n+<äCÒj·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. •~∏˝≤edü≈ú î£ #˚]q b˛*+>∑T øπ +Á<ë\qT ‘·|Œü ìdü] |ü]dæ‹ú ˝À e÷s¡TŒ #˚j÷· *‡ eùdÔ Ä $esê\T |ü+bÕ\Hêïs¡T. »&ûŒ{°d,” m+|”{d° ” mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\ eTTÁ<äD düø±\+˝À |üP]Ô#˚j·÷ \ì ø£˝…ø£ºsY eTTÁ<äD≤\j·T dü + dü ú \ j· ÷ »e÷Hê´ìï Ä<˚ • +#ês¡ T . mø£ ÿ &Ü ‘· | ü  \T <=s¡¢≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê\Hêïs¡T. m|üŒ{Ï˝À|ü⁄ u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\ eTTÁ<äD |üP]Ô #˚kÕÔsì¡ Äsê rXÊs¡T. á HÓ\ 28e ‘˚B˝À|ü⁄ |üP]Ô #˚kÕÔeTì eTTÁ<äD≤\j·T dü+düú j·T»e÷qT\T ø£˝…ø£ºs¡T≈£î $e]+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· ¬s+&ÉT s√E\ e´e~Û˝À HÓ+ã]+>¥ y˚kÕÔeTì, b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T eTTÁ~+#˚˝≤#·÷&Ü\Hêïs¡T. eTTÁ<äD≤\j·T dü+düú\ e<ä› ã+<√ãdüTÔ ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì »&ûŒ ñ|ü d”áy√ »j·Tsê$T¬s&çø¶ Ï dü÷∫+#ês¡T.

eTT–dæq düs¡Œ+#Y\ πøs¡fi¯ |üs¡´≥q Ä~˝≤u≤<é , e÷]Ã27(ÄsY m Hé m ): π ø s¡ fi ¯ ˝ À Á>±e÷\ n_Ûeè~∆ì |ü]o*+#·&ÜìøÏ yÓ[¢q düs¡Œ+#Y\ ãè+<ä+ ‹s¡– e∫Ã+~. &ûm©Œy√ Ä<Ûä«s¡´+˝À \ø£ÎD#ê+<ä eT+&É\+ u≤u≤|üPsY düsŒ¡ +∫ l$<ä´, øö{≤\ eT+&É\+ Ms¡<+ä &ç, dü˝À&ç düs¡Œ+#·T\T e÷&Ü$ πsDTø£, dü+‘√wt\T πøs¡fi¯ |üs¡´≥q≈£î yÓfi≤¢s¡T. nø£ÿ&É $$<Ûä Á>±$÷D≤_Ûeè~› |ü<∏äø±\qT n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd+<äT≈£î m+|æø£ #˚dæ •ø£åD ì$T‘·Ô+ |ü+|æ+#ês¡T. ø£Ø+q>∑sY, Ä~˝≤u≤<é, es¡+>∑˝Ÿ, KeTà+ õ˝≤¢\ qT+∫ 28 eT+~ düsŒ¡ +#·T\qT Äj·÷ õ˝≤¢\ &ûm©Œy√\ Ä<Û«ä s¡´+˝À m+|æø£ #˚dæ es¡+>∑˝Ÿ πø+Á<ä+ qT+∫ yês¡+ s√E\ øÏ+<ä≥ yÓfi≤¢s¡T. πøs¡fi¯ sêh+˝Àì ‹s¡T#·÷s¡T õ˝≤¢ m&É$˝≤+>∑, eT~˝≤>∑+ Á>±e÷\ dü + <ä s ¡ Ù q≈£ î rdü T ¬ ø fi≤¢ s ¡ T . nø£ ÿ &ç |ü + #êj· T r ø±sê´\j·÷\T, ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\T, n+>∑Héyê&û

πø+Á<ë\qT #·÷|æ+#ês¡T.nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ Çk˛Ô+<äì •ø£åD ø√dü+ yÓ[¢q õ˝≤¢ düs¡Œ+#·T\T ‘Ó*bÕs¡T. πøs¡fi¯ sêh+˝Àì |ü+#êj·Tr\ n_Ûeè~∆ì |ü]o*+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ qT+∫ eTT>∑TZs¡T düs¡Œ+#·T\T yês¡+ s√E\ øÏ+<ä≥ yÓfi≤¢s¡T. á düsŒ¡ +#·T\ ãè+<ëìøÏ nø£ÿ&É eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T •ø£D å Ç#êÃs¡T. nø£ÿ&ç Á>±e÷\ |üqTï\ $<Ûëq+, ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ π ø +Á<ë\ |ü ì rs¡ T , n+>∑ H é y ê&û \ ìs¡ « Vü ≤ D u≤>∑ T +<ä ì $e]+#ês¡T. •ø£åD |üP]Ô #˚düT≈£îqï düs¡Œ+#·T\≈£î nø£ÿ&ç øÏ˝≤ dü+düú >∑T]Ô+|ü⁄ |üÁ‘ê\qT n+<äCÒdæ+~. . M] yÓ+≥ õ˝≤¢ qT+∫ &û|m” + XÊs¡<‘ä √ bÕ≥T dæã“+~ yÓfi≤¢sT¡ . ‘·eT |üs´¡ ≥q ø±s¡D+>± nH˚ø£ $düj·÷\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïeTì nHêïs¡T. n˝≤π > nø£ ÿ &ç Á|ü » \‘√ ø£ \ dæ nH˚ ø £ n+XÊ\qT #·]Ã+#êeTHêïs¡T.

$»j·TXÊ+‹ s¡÷≥T e÷πsHê..? yÓT<äø˘,e÷]Ã27: yÓT<äø˘ m+|” $»j·TXÊ+‹ eT∞¢ ˝Àø˘düuÛÑπø b˛{° #˚kÕÔsê? ˝Òø£ XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\ ã]˝À ~>∑T‘êsê nH˚ n+X¯+ô|’ sê»ø°j·TesêZ˝À¢ ÄdüøÏÔø£s¡ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. á mìïø£˝À¢ {Ϭøÿ≥¢ô|’ ø£düs¡‘·TÔ »]|æq ø±+Á¬>dt πø+Á<ä mìïø£\ ø£ $ T{° dæ { Ï º + >¥ \ π ø eT∞¢ yê{Ï ì Çyê«\ì ìs¡ í s TT+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À Ç{°e\ ø±+Á¬>dt˝À #˚]q $»j·TXÊ+‹πø m+|” {Ϭøÿ{Ÿ Ksês¡e⁄‘·T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ÄyÓT nôd+;¢ yÓ’|ü⁄ ≈£L&Ü #·÷düTÔHêïs¡ì Á|ü#ês¡+ »s¡>∑&É+‘√ sê»ø°j·TesêZ˝À¢ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. 2009 mìïø£˝À¢ yÓT<äø˘ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ qT+∫ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú>± $»j·TXÊ+‹ b˛{°#˚dæ ¬>*∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ä bÕغ n~ÛH˚‘·‘√ $uÛÒ<ë\T sêe&É+‘√ bÕغ qT+∫ düôdŒ+&Éj·÷´ø£ ø±+Á¬>dt˝À #˚sês¡T. ø±+Á¬>dt dæ{Ϻ+>¥\≈£î {Ϭøÿ{Ÿ U≤j·TeTì ~–«»jYT #Ó|üŒ&É+‘√ Ç|ü&ÉT @ kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚kÕÔs¡H˚~ Vü‰{Ÿ {≤|æø˘>± e÷]+~. n+‘˚>±ø£ Ç{°e\ Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ë\ <ë«sê yÓT<äø˘ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ ,Ç‘·s¡ bÕغ\ |ü]dæú‹ , myÓTà˝Ò´>± b˛{°#˚ùdÔ $»j·÷eø±XÊ\T m˝≤ ñ+{≤j·TH˚ $wüj·TyÓTÆ düπs« »]|æ+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. bÕغ n~ÛcÕ˜q+ neø±X¯+ ¬ødæÄsYô|’b˛{°øÏ dæ<ä›eTì nqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ {Ϭøÿ≥¢ Ksês¡T≈£î ø£düs¡‘·TÔ »s¡T|ü⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À &Ûç©¢ yÓ[¢q $»j·TXÊ+‹ nø£ÿ&˚ eTø±+ y˚kÕs¡T. Á|üdüTÔ‘· mìïø£˝À¢ b˛{° $wüj·TyÓTÆ Ç+‘·es¡≈£î m˝≤+{Ï ìs¡íj·÷ìï ÄyÓT Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. ø±>± sêh eT+Á‹ |ü<ä$ô|’ ÄX¯ô|≥Tº≈£îqï ÄyÓT n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± ákÕ] XÊdüqdüuÑÛ kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î Á|üD≤[ø£ dæ<ä∆+ #˚düT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á Áø£eT+˝ÀH˚ ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ yÓT<äø˘ ìjÓ÷»ø£es¡Z yê´|üÔ+>±‘·q m+|” ø√{≤ ì<ÛäT\qT ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À eT+ps¡T #˚XÊs¡ì düe÷#ês¡+. n~ÛcÕ˜q+ @+ #ÓãT‘·T+<√... $»j·TXÊ+‹ @ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+{≤s√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î |üø±ÿ>± bÕ¢Hé : C…dæ

s¡+>±¬s&ç¶,e÷]Ã27: 30q »]π> |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£˝À¢ düTìï‘·, n‹ düTìï‘·yTÓ qÆ b˛*+>¥ øπ +Á<ë˝À¢ mìïø£\T düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì C…dæ m+$ ¬s&ç¶ dü÷ø£Î |ü]o\≈£î\≈£î dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>±, düC≤e⁄>± ìs¡ « Væ ≤ +#˚ + <ä T π ø dü ÷ ø£ Î |ü ] o\≈£ î \qTìj· T $T+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ yê]øÏ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mìïø£\ $<ÛäT\ô|’ |üesY bÕsTT+{Ÿ Á|üC…+fÒwüHé <ë«sê $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À |ü⁄s¡bÕ*ø£, kÕúìø£ dü+dü\ ú mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>±, düC≤e⁄>± »]π>˝≤ nedüs¡yÓTÆq nìï #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.eTTì‡|ü˝,Ÿ »&ûŒ{°d,” m+|”{d° ” mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ s¬ yÓq÷´, b˛©düT n~Ûø±s¡T\‘√ dü$÷ø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì 5 |ü⁄s¡bÕ*ø£˝À¢ áHÓ\ 30q mìïø£\T, @Á|æ˝Ÿ 2q z≥¢ ˝…øÿÏ +|ü⁄q≈£î @sêŒ≥T¢, ã+<√ãdüTÔ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ 6, 8 ‘˚B˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q ìï @sêŒ≥T¢ #˚ j · ÷ \Hêïs¡ T . õ˝≤¢ ˝ À mìïø£ \ Á|ü e s¡ Ô H ê ìj· T e÷e[ì |ü ø £ & É “ ¤ + B>± neT\T |ü s êÃ\ì, b˛*+>¥ π ø +Á<ë˝À¢ eTÚ*ø£ edü ‘ · T \T ø£ * Œ+#˚ ˝ ≤ #· s ¡ ´ \T .’d¡¤«¡[m{ s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Æ™sNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V qx s™´sVORPQLiÕ‹[ AFyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s qz s¨s ©´s»¡V≤R∂V bP™y—¡. FyLÌik Õ‹[ N]ªRΩgÚ S ¬ø¡[Lij ©´s qx sVlLi[£tsQ ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV rdüTø√yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À 614 m+|”{d° \ ” T, 33 »&ûŒ{°d\ ” ≈£î u≤´˝…{Ÿ ù||üsY |ü<ä∆‹˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï+<äTqï u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡¢ eTTÁ<äD˝À ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì, m˝≤+{Ï ‘·|ü\T »s¡T>∑≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ rdüTø√yê\ì dü ÷ ∫+#ês¡ T .. õ˝≤¢ ˝ À mìïø£ \ Á|ü e s¡ Ô H ê ìj· T e÷e[ì |üø£&É“¤+B>± neT\T #˚düTÔHêïeTì, ôd’ãsêu≤<é |ü]~Û˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s¡÷.4.98 ø√≥¢ q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì, 31 ‹s¡T|ü‹,e÷]Ã27(ÄsYmHém): Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |üØø£å\T õ˝≤¢ ˝ À yÓ T T‘· Ô + 147 π ø +Á<ë˝À¢ Ç+≥Øà&ç j · T {Ÿ »qs¡ ˝ Ÿ Á|ü‘˚´ø£ ‘·ìF ãè+<ë\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#êeTHêïs¡T. 67 eTT–j·T&É+‘√ yÓTT<ä{Ï $&É‘· Ç+≥sY kÕŒ{Ÿ X¯óÁø£yês¡+ $uÛ ≤ >±\˝À Á|ü < ∏ ä e T dü + e‘· ‡ s¡ + 45 y˚ \ eT+~, ~«rj· T Äj·TT<Ûë\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì $e]+#ês¡T. qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T. á y˚Ts¡≈î£ dü + e‘· ‡ s¡ + 46 y˚ \ eT+~, 2,704 eT+~ ˇπ ø wü q ˝Ÿ $<ë´s¡ T \ ú T Ç+≥Øà&çjT· {Ÿ uÀs¡T¶ ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø #˚d+æ ~. B+‘√ õ˝≤¢˝Àì Á|üuÛÑT‘·«, msTT&Ó&é, Åô|’y˚≥T ‘·~‘·s¡ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ |ü Ø ø£ å \ ≈£ î Vü ‰ »s¡ j · ÷ ´s¡ T . Á|ü < ∏ ä e T, ~«rj· T dü + e‘· ‡ s¡ + Á|æì‡bÕfi¯ó¢, n<Ûë´|ü≈£î\T n+<äT≈£î dæ<ä›+ nj·÷´s¡T. kÕŒ{Ÿ≈£î $<ë´s¡Tú\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üØø£å\T ãT<Ûäyês¡+‘√ eTT–kÕsTT. ú T eTs√ s¬ +&ÉT s√E\T nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. πø+Á<ë\ e<ä› >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T eTs√ 2,704 eT+~ ˇπøwüq˝Ÿ $<ë´s¡T\ #˚XÊs¡T. n˝≤π> N|òt m>±®$Tqs¡T¢, düVü‰j·T m>±®$Tqs¡T¢ uÀs¡T¶ |üØø£å\T sêj·TqTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 93,704 eT+~ Ç∫Ãq ñ‘· Ô s ¡ T «\qT ¬ s +&É T õsêø˘ ‡ ø±|” \ qT $<ë´s¡ T ú \ T |ü Ø ø£ å \ ≈£ î Vü ‰ »s¡ j · ÷ ´s¡ T . Ç+≥sY ~«rj· T rdü T ≈£ î sêyê\Hêïs¡ T . ]©õ+>¥ Äs¡ ¶ s Y ‘ √ dü « j· T +>± dü+e‘·‡s¡+ s¡kÕj·Tq, yêDÏ»´ XÊg |üØø£å\≈£î 1506 eT+~ Ä~˝≤u≤<é , e÷]Ã27(ÄsY m Hé m ): \¬ ø ‡{Ï º ù |≥ qT+∫ eT÷˝≤´+ø£HêìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. 29q düu® ≈… î£ º $<ë´s¡Tú\T ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡T. yÓTT‘·Ô+ 40,873 eT+~ |üØø£å\T yÓ÷<Ó\, >∑+|ü\|ü*¢ Á>±e÷\≈£î eT<ä´+ ‘·s¡*düTÔqï 10y˚\ |üÁ‘ê\ ˝…øÏÿ+|ü⁄<ës¡T\T ]b˛s¡Tº #˚j·÷\ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. sêj·÷*‡ ñ+~. $\TyÓ’q eT<ä´+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± eT<ä´+ d”kÕ\T |ü+#·T‘·÷ bÕ]b˛sTTq Ç<ä›]ô|’ π ø dü T qyÓ ÷ <ä T #˚ d æ q ≥T¢ uÛ … ’ + kÕ b˛©dü T \T ‘Ó * bÕs¡ T . |ü≥D º +˝Àì 20e yês¡T¶ n+uÒ<ÿä sY q>∑s˝ Y À eT<ä´+ |ü+|æD° ‘·|ü \T+fÒ dü+ã+~Û‘· ‘·V≤ü d”˝≤›sT¡ ø±sê´\j·T+˝À qyÓ÷<äT #˚düTÔHêïs¡qï eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï mìïø£\ kÕÿ«&é ∫‘·÷Ôs¡T,e÷]Ã27(ÄsYmHém): <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ j·TTe‘· #˚düTø√e#·ÃHêïs¡T. z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT ø±ì yês¡+<äs¡÷ á n~Ûø±s¡T\T nø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢s¡T. n~Ûø±s¡T\ sêø£qT >∑eTì+∫q Ô T eT<ä´+ d”kÕ\T e~* bÕ]b˛j·÷s¡Hêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T #˚‘·T˝À¢H˚ ñ+<äì, yês¡T z≥T y˚j·T&Éy˚T \ø£å´+>± eTs√e÷s¡T neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. j·TTe‘·≈£î e´≈£î\ z≥T qyÓ÷<äT≈£î neø±X¯+ Ç#êÃs¡T. á |ü]D≤e÷\T <äèwæ˝ º À Á|üC≤kÕ«eT´+˝À #√≥T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î mìïø£\ dü+|òTü + z≥T 43 eT<ä´+ d”kÕ\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì ‘·eT≈£î |òæsê´<äT ñ+#·Tø=ì eTs√kÕ] q÷‘·q z≥s¡¢ qyÓ÷<äT≈£î mìïø£\ dü+|òTü + $\Te, $ìjÓ÷>∑+ô|’ Á|ü»˝À¢ $düèÔ‘· #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ #˚XÊs¡Hêïs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì düTesêíeø±XÊìï ø£*Œ+∫+~. á y˚Ts¡≈î£ @Á|æ˝Ÿ HÓ\ 7e ‘˚B z≥T Vü≤≈£îÿqT ñ<ä´eT+˝≤ rdüTø¬ [¢+~. nsTTHê Ä•+∫q+‘· Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. es¡≈£î q÷‘·q z≥s¡¢ qyÓ÷<äT Äeø±X¯+ ø£*Œ+∫+~. @Á|æ˝Ÿ kÕúsTT˝À qyÓ÷<äT ø±˝Ò<äT. BìøÏ‘√&ÉT z≥s¡¢ qyÓ÷<äT≈£î e÷]à 7e ‘˚~ ‘·s¡Tyê‘· q÷‘·q z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+fÒ 9e ‘˚~ ÄK] s√EH˚ >∑&TÉ e⁄ eTT–dæ+~. nsTT‘˚ ÄK] s√E kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Òs¡ì $X‚wü düŒ+<äq e∫Ãq|üŒ{Ïø° j·TTe‘·˝À Ä•+∫q+‘· e÷s¡TŒ\T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> z≥s¡T ø±s¡T¶˝À @yÓTÆHê e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\T, sê˝Ò<Tä . B+‘√ eTs√ neø±X¯+ Ç#êÃs¡T.

H˚{Ï qT+∫ Ç+≥sY kÕŒ{Ÿ yê\T´y˚wHü é

nÁøe£ T+>± ‘·s*¡ düTqÔ ï eT<ä´+ |ü{Ϻy˚‘·

z≥s¡¢ qyÓ÷<äT≈£î 7es¡≈£î eTs√ neø±X¯+ bı<äT|ü⁄ dü+|ò÷ü \≈£î n+<äì s¡TD≤\T

yÓT<äø˘,e÷]Ã27: Á|üuÛÑT‘ê«\T kÕ«e\+ãq ~X¯>± bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\qT @sêŒ≥T #˚sTT+#êsTT. Ä Áø£eT+˝À õ˝≤¢˝Àì yÓ T <ä ø ˘ , dü + >±¬ s &ç ¶ , »V” ≤ sêu≤<é , dü < ë•eù|≥ |ü⁄s¡bÕ*ø£\‘√bÕ≥T >∑CÒ«˝Ÿ, CÀ–ù|≥ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 5 y˚\ Á>∑÷|ü⁄\T @s¡Œ&ܶsTT. M{Ï˝À 50 y˚\ eT+~ es¡≈£î düuÛÑT´\THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ \ø£å´+ e∫ÃHê.. u≤´+ø£s¡T¢ yÓTT+&ç#˚sTT #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. ø=ìï#√≥¢ m+|æø£ #˚dæq

yê{Ïπø s¡TD≤\T ÇdüTÔHêïs¡T. eT]ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ ˇπøkÕ] ô|<ä › yÓ T T‘· Ô + n+<ä C Ò d æ <ëìH˚ \ø£ å ´ +>± ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.2007˝À yÓTbÕà Ä$sꓤe+‘√ yês¡T\ ¶ yêØ>± dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. dü¢yéT düe÷K´, |ü≥D º düe÷K´>± Ç$ ne‘·]+#êsTT. n~Ûø£ e&ûø¶ Ï &ÉãT“ rdüT≈£îì n|ü\ bÕ\e≈£î+&Ü.. u≤´+≈£î\ <ë«sê M{ÏøÏ e&û˝ ¶ ìÒ s¡TD+ n+<äCj Ò ÷· *. ø±˙.. yêdüeÔ +˝À Ç+<äT≈£î mH√ï nes√<Ûë\T m<äTs¡e⁄‘·THêïsTT.

H˚&TÉ düV≤ü ø±s¡ u≤´+≈£î düs«¡ düu´ÑÛ düe÷y˚X+¯

ø£s¡÷ï\T,e÷]Ã27(ÄsYmHém): 28q X¯óÁø£yês¡+ C≤rj·T düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£î düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑qT+~. kÕúìø£ bÕ‘·ãkÕº+&ÉT˝Àì |ü≥D º ø√`Ä|üsπ {Ïyé Á¬ø&ç{Ÿ kıôd’{° Äes¡D˝À Bìì ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ düV‰ü j·T ]õÅkÕºsY z Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ düVü≤ø±s¡ dü+|òüT #·≥º+ øÏ+<ä s¡TDÁ>∑düTú\ U≤‘ê\T, |üs¡|ü‹ Á|üe÷D≤\T, ns¡Te⁄≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø√`Ä|üπs{Ïyé u≤´+≈£î kıôd’{° düuÛÑT´\+<äs¡÷ düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡T ø±yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.


3

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 28 `03` 2014

Á|ü#ês¡+˝À y˚T{Ï , , , ,nuÛ´Ñ sT¡ \ú b˛{≤b˛{Ï Ä~˝≤u≤<é e≠ì‡bÕ*{Ï mìïø£\˝À u≤>∑+>± nuÛ´Ñ s¡T\ú T $düèÔ ‘· |Á # ü ês¡+˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. Ç+{Ï+{≤ yês¡T¶ yês¡T¶ ‘·eT bÕ]º >∑Ts¡T\Ô ‘√ |ü≥Dº +˝À ∫Hêï |ô <ä› ‘˚&Ü ˝Ò≈î£ +&Ü mìïø£\ |Á # ü ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡T ø=ìï yês¡T\¶ ˝À bÕ]º nuÛ´Ñ s¡T\ú ≈£î düe÷q+>± dü«‘·+‘Á · nuÛ´Ñ s¡T\ú T b˛{°˝À bÕ˝ÀZ+≥THêïs¡T.

;CÒ|æ Á|ü#ês¡ CÀs¡T

;CÒ|” nuÛ´Ñ Øú>± Ĭs uÛ≤düÿsY Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: kÕúìø£ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òTü mìïø£˝À uÛ≤>∑+>± 6e yês¡T¶˝À ;CÒ|” nuÛÑ´Øú>± Ĭs uÛ≤düÿsY mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 6e yês¡T¶˝À n_Ûeè~∆ |üqT˝Ò <Ûj ˚ T· +>± e≠+<äT≈£î kÕ>∑T‘êeTì ‘·eT ne≠\´yÓTqÆ z≥TqT ø£eT\+ |üPe⁄ bÕ]ºøÏ y˚dæ düVü≤ø£]+#ê\ì Ĭs uÛ≤düÿsY ø√sês¡T. Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+˝À ø£*$&ç>± ‹s¡T>∑T‘·T e≠+<äT≈£î kÕ>±s¡T.

36e yês¡T¶˝À Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ 32e yês¡T¶˝À dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú $düÔè‘· Á|ü#ês¡+

;CÒ|” nuÛÑ´]ú b˛˝≤yêsY XÀuÛÑ Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: Ä~˝≤u≤<é e≠ì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì 36e yês¡T˝ ¶ À e≠ì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À uÛ≤>∑+>± ;CÒ|” nuÛÑ´]ú b˛˝≤yêsY XÀuÛÑ |ü+&É] mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T >∑Ts¡Tyês¡+ 36e yês¡T¶˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡ + _Û + #ês¡ T .yês¡ T ¶ ˝ Àì Á&Ó ’ H ˚ õ dæ . dæ s√&É T eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·T\ ø£\Œq≈£î ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T j·≠e≈£î\T ø±\ìyêdüT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø±+Áπ>dt‘√H˚ nuÛÑeè~∆ kÕ<Ûä´+ {°ÄsYmdt‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´yÓTÆ+~ -35e yês¡T¶ nuÛ≤´]ú n+>∑˝ŸyêsY |ü⁄wüŒ nXÀø˘ >ö&é

35e yês¡T¶ nuÛÑ´]ú n+>∑˝ŸyêsY |ü⁄wüŒ nXÀø˘ >ö& Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: e≠ì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝˝À u≤>∑+>± 35e yês¡T¶ nuÛÑ´]ú n+>∑˝ŸyêsY |ü⁄wüŒ nXÀø˘ >ö&é $düÔè‘· Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. yês¡T¶ n_Ûeè~∆ dü+ø£åeT |òü˝≤\T ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T¶˝Àì Á&Ó’H˚õ\T, $~BbÕ\T, dædæs√&ÉT¢ Ç‘·s¡ düeTdü´\ dü]wüÿsêìøÏ nìï $<Ûë\T>± ø£èwæ #˚kÕÔqì, ‘·eT ne≠\´yÓTÆq z≥TqT Vü≤düÔ+ >∑Ts¡TÔπø y˚j·÷\ì Ç+{Ï+{Ïø£ ‹]– z≥s¡¢qT ø√sês¡T. á Á|ü # ês¡ + ˝À j· ≠ e≈£ î \T, ø±+Áπ > dt bÕ]º ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ T, ø±\ìyêdüT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é e≠ì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì 28e yês¡T˝ ¶ À Á|üyÓ÷<é Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: Ä~˝≤u≤<é e≠ì‡|ü˝Ÿ |ü ] ~Û ˝ Àì 28e yês¡ T ¶ ˝ À Á|ü y Ó ÷ <é Ç+{Ï + {≤ Á|ü # ês¡ + ìs¡«Væ≤+#ês¡T Äj·Tq Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø¬ dæÄsY Bø£å e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T ‘·q Hêqï vuÛ>Ñ y∑ êHé<ëdt e∂&ÉT |üsê´j·≠\T yês¡T˝ ¶ À øöì‡\sY>± ñ +≥÷ Ç+{Ï+{≤ n_Ûeè~∆ |üqT\T #˚|ü{≤ºs¡ì. Ä dü÷ŒπsÔ ‘·qqT Ä<ä]düTÔ+<äì 28e yês¡T¶ nuÛÑ´]ú Á|üyÓ÷<é nqïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø±\ìyêdüT\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§Zqïs¡T.

dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï #ÍVü≤Hé q+<ä Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: á HÓ\ 30q »s¡T>∑qTqï e≠ì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ 32e yês¡T¶ qT+&ç Ä{À >∑Ts¡TÔ ô|’ dü«‘·+Á‘· nuÛ´Ñ ]ú>± b˛{° #˚dTü qÔ ï #ÍVü≤Hé q+<ä Ä ø±\˙˝À $düèÔ ‘· Á|ü#ês¡ìï #˚|ü{≤ºs¡T kÕúìø£+>± ñ+&ç. ø±\˙ edüT\ düeTdü´\qT |ü]düÿ]kÕÔeTHêïs¡T. ‘·q≈£î |ü<ä$ ø£+fÒ Á|üC≤ùdy˚ e≠K´eTì Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·T Á|ü#ês¡ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Á|ü#ês¡+˝À ÄyÓT‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T yês¡T¶j·≠e≈£î\T eTVæ≤fi¯\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZHêïs¡T

14e yês¡T˝¶ À ø±+Á>¬ dt $düèÔ ‘· |Á # ü ês¡+

26e yês¡T¶˝À $düÔè‘· Á|ü#ês¡+

dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú ã+&É >∑+>∑qï Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: Ä~˝≤u≤<é |ü≥ºD e≠ì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± >∑Ts¡Tyês¡+ |ü≥D º +˝À ì 26 e yês¡T¶˝À dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú ã+&É >∑+>∑qï $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. ‘·q≈£î |ü<ä$ ø£+fÒ Á|üC≤ùdy˚ e≠K´eTì Á|üC≤ùde #˚ùd+<äTøπ øöì‡˝Ÿ nuÛ´Ñ ]∆‘ê«ìï Ä•düTqÔ ï≥T¢ Äj·Tq Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·÷ yês¡T¶ Á|üC≤\≈£î ‘·q≈£î neø±XÊìï ø£*Œ+#ê\ì ø=sês¡T. á Á|ü#ês¡+˝À Äj·Tq‘√ bÕ≥T j·Te≈£î\T ø±\ìyêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

18e yês¡T¶˝À ;CÒ|” $düÔè‘· Á|ü#ês¡+

;CÒ|” nuÛ´Ñ ]ú e≈£îfi≤uÛsÑ D ¡ + s¡»ì |òsü ≠CŸ ñB›Hé dæ~œ∆ Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: ù|<ä\ bÕغ>± Vü≤dü+Ô bÕغ e⁄+<äì nH˚ø£ n_Ûeè~∆ dü+øπ eå T |ò˝ ü ≤\T ø±+Á¬>dt bÕغ n+~+∫q $wüj·T+ Á|ü»\≈£î ‘Ó\Tdüì á mìïø£˝À ø±+Á¬>dtqT eT<䛑·T |ü]ùdÔH˚ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì |òüs≠CŸ ñB›Hé dæ~∆œ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ 14e yês¡T¶˝À Ç+{Ï+{≤ $düÔè‘· Á|ü#ês¡+˝À Ä~˝≤u≤<é |ü ≥ º D + n_Û e è~∆ π ø e\+ Vü ≤ dü Ô + bÕغ ‘ √H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: Ä~˝≤u≤<é e≠ì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì 18e yês¡T¶˝À e≠ì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ;CÒ|” nuÛÑ´]ú e≈£îfi≤uÛÑs¡D+ s¡»ì mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ 18e yês¡T¶˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\qT $e]dü÷Ô Á|ü‹ |üøå±\ rs¡TqT m+&É>∑&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î #˚s¡Tee⁄‘·THêïs¡T. ;CÒ|” e˝¢H˚ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äì ÄyÓT Á|ü»\≈£î $e]dü÷ Á|ü#ês¡+˝À e≠+<ä+»˝À e⁄Hêïs¡T.

yês¡T¶˝À eTVü≤à<é bòÕs¡TUŸ nVü≤à<é $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ {°.ÄsY.mdt‘√H˚ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´+ {°ÄsYmdt‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Û´ä yÓT+Æ ~. 28e yês¡T¶˝À $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ -15e yês¡T¶ nuÛÑ´]ú mqT>∑+<äT\ sê»*+>∑T

j·T+.◊.j·T+ nuÛ´Ñ ]ú eTVü≤à<é bòÕs¡TUŸ nVü≤à< Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: Ä~˝≤u≤<é e≠ì‡|ü*{° 29e yês¡T¶˝À j·T+.◊.j·T+ nuÛÑ´]ú eTVü≤à<é bòÕs¡TUŸ nVü≤à<é s√E s√E≈£î |ü⁄+E≈£î+{À+~. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq Ç+{Ï+{ÏøÏ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T yês¡T¶˝À Ç+{Ï Ç+{ÏøÏ yÓfi¯ó‘·T Á|ü»\‘√ ø£*XÊs¡T. yês¡T¶ Á|ü»\≈£î á kÕ] ‘·qπø |ü≥º+ ø£{≤º\ì nuÛ´Ñ ]ú+#ês¡T. Á|ü»\T nos¡«~+∫ >±* |ü≥+ >∑Ts¡TôÔ |’ ‘·qqT ¬ > *|æ + #ê\ì ø√sês¡ T . á Á|ü # ês¡ + ˝À Äj· T q yÓ + ≥ n_Û e ÷qT\T,j· ≠ e≈£ î \T, ø±\ìyêdü T \T ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ T bÕ˝§ZHêïs¡T.

18e yês¡T¶ nuÛÑ´]ú _˝ŸøÏdt uÒ>∑+ Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: {ÏÄsYmdt b˛sê&ç ‘Ó∫Ãq ‘Ó\+>±D≤ n_Ûeè~∆ ø±yê\+fÒ {ÏÄsYmdt ‘√ kÕ<Ûä´eTì Ä~˝≤u≤<é e≠ì‡bÕ*{Ï |ü]~Û˝Àì 18e yês¡T¶ nuÛ´Ñ ]ú _˝ŸødÏ t uÒ>+∑ nHêïs¡T. ‘·qqT n<ä]ùdÔ yês¡Tq¶ T nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~∆ #˚ | ü & É T ‘êqì ÄyÓ T ù|s=ÿHêïs¡ T . yês¡ T ¶ ˝ Àì eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq≈£î ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±\ìyêdüT\T bÕ]º ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: 13 j˚Tfi¯fl {°ÄsYmdt b˛sê≥ |òü*‘·y˚T ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T nì 15e yês¡T¶ mqT>∑+<äT\ sê»*+>∑T nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+˝À |ü≥D º |üs+¡ >± dü e Tdü ´ \‘√ dü ‘ · e T‘· e Tj˚ T ´ yês¡ T ¶ Á|ü » \≈£ î n+&É > ± e⁄+&É{≤ìøÏ ‘êqT øöì‡˝Ÿ nuÛÑ´]ú‘ê«ìï Ä•düTÔqï≥T¢ z≥s¡¢qT ø√sês¡T. πødæÄsY $»Hé e⁄qï H˚‘· nì Äj·Tq kÕs¡<Ûä´+˝ÀH˚ sêÁwüº n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´eTì Á|ü#ês¡ìï kÕ–+#ês¡T. á Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´ø£s\ Ô¡ T ø±\ìyêdüT\T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Áπ>dt bÕ]º nuÛ´Ñ ]ú >ö* dü+»jYT Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À u≤>∑+>± yês¡T¶ n_Ûeè~∆ ø±+Áπ>dt bÕ]º‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì z≥s¡T¢ #˚‹ >∑Ts¡TÔπø zfÒj·T´\ì 28e yês¡T¶ ø±+Áπ>dt bÕ]º nuÛÑ´]ú >ö* dü+»jYT $»v„|æÔ #˚XÊs¡T. Á&Ó’H˚õ\T, Á‘ê>∑T˙s¡T. $~BbÕ\T, yês¡T¶ düeTdü´\ì |ü]wüÿ]+#˚ ~X¯>± ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. á Á|ü#ês¡+˝À bÕ]º ø±s¡´ø£s¡Ô\T, j·≠e≈£î\T, yês¡T¶ Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_CÒ|‘æ √H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Û´ä yÓT+Æ ~ 10e yês¡T¶˝À ø±+Áπ>dt bÕ]º Á|ü#ês¡+ _CÒ|æ‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´yÓTÆ+~ {ÏÄsYmdt ‘√H˚ yês¡T¶ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´+ -3e yês¡T¶ nuÛ´Ñ ]´~∏ >√s¡¢ \øÏàå -11e yês¡T¶ nuÛÑ´]ú Vü≤˝≤«˝Ò \øÏåà -25 e yês¡T¶ nuÛÑ´]ú mHé.dü+‘√wt >ö&é

25e yês¡T¶ nuÛÑ´]ú mHé dü+‘√wt >ö&é ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq _CÒ|æ ‘√H˚ kÕ<Ûä´yÓTÆq<äì 25e yês¡T¶ nuÛÑ´]ú mHé dü+‘√wt >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T¶ n_Ûeè~∆øÏ düeTdü´\ìï+{ÏøÏ |ü]wüÿ]+#˚ ~XÊ>± ø£èwæ #˚kÕÔqì Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+˝À u≤>∑+>± ø£eT\+ |ü⁄e⁄« >∑Ts¡TÔ≈£î zfÒj·T´\qT ø=sês¡ T . á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À ø±\ìyêdü T \T, eTVæ ≤ fi¯ \ T, j·≠e≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

10e yês¡T¶ ø±+Áπ>dt bÕ]º nuÛÑ´]ú πø. #·+Á<äfi¯ düTπø+<äsY Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: Ä~˝≤u≤<é e≠ì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À 10e yês¡T¶ ø±+Áπ>dt bÕ]º nuÛÑ´]ú πø. #·+Á<äfi¯ düTπø+<äsY Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T yês¡T¶ n_Ûeè~∆ ø±+Áπ>dt bÕ]º‘√H˚ kÕ<ä´eTe⁄‘·T+~ Vü≤düÔ >∑Ts¡TÔ≈£î zfÒdæ π>*|æ+#ê>∑\s¡ì yês¡T¶ Á|ü»\≈£î #·+Á<äø£fi¯ ø=sês¡T. ù|<ä\≈£î n+&É>± ì*#˚ bÕغ ø±+Á¬>dtqì n˝≤+{Ï bÕغøÏ ‘·eT ne≠\´yÓTqÆ z≥T‘√ Ä<ä]+#ê\ì düTøπ +<äsY ø=sês¡T. á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À ø±\ìyêdü T \T ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ T ‘· ~ ‘· s ¡ T \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

3e yês¡T¶ _CÒ|æ ÄuÛ≤´]ú >=s¡¢ \øÏåà Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: e≠ì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À uÛ≤>∑+>± 3e yês¡T¶ _CÒ|æ ÄuÛ≤´]ú >=s¡¢ \øÏàå Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤º&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ _CÒ | æ ‘√H˚ kÕ<Û ä ´ yÓ T Æ + <ä ì nìï dü e Tdü ´ \ |ü ] wü ÿ sêìøÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ yês¡T¶ n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. ø£eT\+ |ü⁄e⁄« >∑Ts¡TÔ≈£î zfÒdæ yês¡T¶ n_Ûeè~∆øÏ düVü≤ø£]+#ê\ì á Á|ü#s· +¡ ˝À z≥s¡q¢ T ø√sês¡T. á Á|ü#ês¡+˝À ø±\ìyêdüT\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

11e yês¡T¶ nuÛÑ´]ú Vü≤˝≤«˝Ò \øÏåà Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ï s¡àD+ {ÏÄsYmdt ‘√H˚ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì 11e yês¡T¶ nuÛÑ´]ú Vü≤˝≤«˝Ò \øÏåà ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ myÓTà˝…¢´ CÀ>∑T sêeTqï‘√ ø£*dæ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T øöì‡\sY >¬ *∫q eTs¡Tø£D å + qT+&ç Á‘ê>∑T˙s¡T. e≠]øÏ ø±\Te\T, yês¡T¶ düeTdü´\T ‘·ø£åDy˚T |ü]wüÿ]kÕÔqì myÓTà˝…´ CÀ>∑TsêeTqï‘√ ø£*dæ Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T yês¡T¶ Á|üC≤\T j·≠e≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

|Á Cü ≤ CÀ´‹

yÓT<äøY˘ õ˝≤¢ q÷´dt uÛÑè+^X¯«s¡ yêVü≤q+˝À ePπs–q Ms¡u<ÁÑÛ Tä &ÉT Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 >∑TeTà&ç<ä\: u§+‘·|ü*¢ Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T Áã¨à‘·‡yê˝À¢ uÛ ≤ >∑ + >± nsTT<√ s√E Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕ«$T yê]øÏ n_Ûùwø£+‘√ ø±s¡´Áø£e÷\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. u≤\uÛÀ>∑+, qeÁ>∑Vü≤ eT+≥bÕsê<Ûäq, Vü ≤ eq+, ã*Vü ≤ s¡ D ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . k˛eTyês¡+ sêÁ‹ kÕ«$T yês¡T uÛÑè+^X¯«s¡ yêVü≤q+˝À ePπs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq+ Ç#êÃs¡T. Ä\j·T áy√ sêCÒwt≈£îe÷sY |üs¡´y˚ø£åD˝À ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

eT÷‘·|ü&ɶ |ü]ÁX¯eT˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 >∑TeTà&ç<ä\: nq+‘ês¡+ Á>±eT|ü]~Û˝Àì eT÷‘·|ü&ɶ ôV’≤<äsêu≤<é ˝…<sä Y |ü]ÁX¯eT˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛ$Ñ +∫+~. <ë] yÓ+≥ yÓfi¢‚ yês¡T |ü]ÁX¯eT˝À qT+∫ eT+≥\T, bı>∑\T edüTÔqï≥T¢ >∑eTì+∫ $wüj·÷ìï Á>±eTô|<ä›\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. düs¡Œ+∫ øÏwüºj·T´, Á>±eTô|<ä›\T >√bÕ˝Ÿ, j·÷~¬s&ç¶ |ü]ÁX¯eT e<ä≈› î£ e∫à eT+≥\T yê´|æ+#·&Üìï >∑eTì+∫ $wüj÷· ìï õHêïs¡+ môd’‡ bÕ\yÓ*ø¢ Ï #ÓbÕŒs¡T. |ü]ÁX¯eT≈£î dü+ã+~Û+∫ nø£ÿ&É mes¡÷ ˝Òø£b˛e&É+‘√ @+ #˚j·÷˝À ‘Ó*j·Tø£ |ü]ÁX¯eT >√&É\ô|’ ñqï yÓTTu…’˝Ÿ HÓ+ãs¡T≈£î bò˛Hé #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ mes¡÷ düŒ+~+#·˝Ò<äì Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. $wüj÷· ìï qsê‡|üPsY n–ïe÷|üø£ øπ +<ëïìøÏ môd’‡ bÕ\yÓ*¢ ‘Ó*bÕs¡T. qsê‡|üPsY qT+∫ n–ïe÷|üø£ X¯ø≥ £ + dü+|òTü ≥q düú˝≤ìøÏ e∫à eT+≥\qT Ä]Œy˚dæ+~.

ñbÕ~Û ø£*Œ+#·&+É Á|üuÛÑT‘·« u≤<Ûä´‘˚ dæ ~ › ù |≥: $<ä ´ , yÓ ’ < ä ´ +, ñbÕ~Û neø±XÊ\T Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø£*Œ+#ê\ì |”&ûmdtj·T÷ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT íı‘·+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. kÕúìø£ >∑Ts¡THê<∏ä $<ë´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ |”&ûmdtj·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, sêCŸ>∑Ts¡T, düTë¸<˚yé es¡∆+‹ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. BìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ\ø£ bÕغ˝…’q uÛ≤»bÕ, ø±+Á¬>dt ≈£î\+, eT‘·+ ù|]≥ |òTü s¡D ¸ \T düèwæ+º ∫ \_∆ b ı+<ë\ì #· ÷ dü T Ô H êïj· T ì Äs√|æ + #ês¡ T . <˚ X ¯ dü+|ü<äqT ô|<ä› ô|<ä› ø±s√Œπs{Ÿ ô|≥Tºã&ç <ës¡T\≈£î <√∫ô|&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh+˝À @ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ù|<ä\≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. n|ü&˚ n+‘·sê\T ˝Òì qe ‘Ó \ +>±D ne‘· ] dü T Ô + <ä H êïs¡ T . uÛ Ñ > ∑ ‘ Y dæ + >¥ q T $<ë´s¡Tú\T Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê\ì @|”{°m|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. |”&ûmdtj·T÷ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT j·÷<ä–] n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± bÕsƒ¡XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ C…>∑TZ eT˝≤¢¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T ÁXÊeDY, lø±+‘Y, eTùV≤XŸ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nqTe÷HêdüŒ<ä dæ‹ú ˝À j·TTe≈£î&ç eTè‹ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 $Ts¡T<=&ç¶: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓ÷‘Ó Á>±eT+˝À nqTe÷Hêdü Œ <ä dæ ú ‹ ˝À j· T Te≈£ î &É T eTè‹#Ó + ~q dü+|òTü ≥q yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. uÛ÷Ñ +|ü*¢ môd’‡ Á|ükÕ<é ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ◊‘·+ ãø=ÿfi¯¢ \#·Ãe« ø=eTTs¡j·T´\≈£î ◊<äT>∑Ts¡T ≈£îe÷s¡T\T. M]~ e´ekÕj·T ≈£î≥T+ã+. Hê\T>√ ≈£îe÷s¡T&Óq’ qπswt (24) k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Ç+{Ï qT+∫ e´ekÕj·T u≤$ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ yÓfi≤¢&TÉ . Nø£{Ï|ü&çHê Ç+{ÏøÏ ‹]– sê˝Ò<äT. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, Á>±eTdü T ú \ T yÓ ‹ øÏ H ê |ò ü * ‘· + ˝Ò ≈ £ î +&Ü b˛sTT+~.eT+>∑fiy¯ ês¡+ ñ<äjT· + e´ekÕj·T bı\+ e<ä› ñqï #Óø˘ &Ü´+ >∑≥Tºô|’ qπsXŸ <äTdüTÔ\T, #·s¡yêDÏ ñ +&É&É+‘√ ˙{Ï˝À yÓ‘·ø£>± eTè‘·<˚Vü≤+ \uÛÑ´yÓTÆ+~. qπswt X¯Øs¡+ô|’ >±j·÷\T, s¡ø£Ô+ eTs¡ø£\T ñ+&É&É+‘√ Vü≤‘·´ #˚ d æ #Ó ø ˘ & Ü´+˝À |ü & É y ˚ X Ês¡ ì ≈£ î ≥T+ã dü u Û Ñ T ´\T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹>± πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï X¯e |üØø£å ì$T‘·Ô+ <äTu≤“ø£ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

bÕs¡<äs¡Ùø£+>± »e÷ |ü<Tä \› T Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 $Ts¡ T <=&ç ¶ : sê»ø° j · T Hêj· T ≈£ î \T mìïø£ ˝ À¢ $#· à \$&ç > ± &É ã T“ Ks¡ T Ãô|&É ‘ ês¡ T . yê{Ï ì dü + bÕ~+#· T ≈£ î H˚ + <ä T ≈£ î nÁø£ e ÷\≈£ î bÕ\Œ&É ‘ ês¡ T . Hêj·T≈£î\T ˝…ø£ÿ\T ‘·≈£îÿe>± #·÷ù|+<äT≈£î HêHê n&ɶ<ës¡T\T ‘=≈£îÿ‘·THêïs¡T. yê´bÕs¡, yêDÏ»´ dü+düú\ qT+∫ nÁø£eT+>± $sêfi≤\T ùdø£]düTHÔ êïs¡T. Ä dü+dü\ ú T ‘· e T Á|ü j Ó ÷ »Hê\ ø√dü + Hêj· T ≈£ î \qT yê&ÉT≈£î+≥THêïsTT. Bìì ìyê]+#ê\+fÒ mìïø£\ dü+|òüT+ nuÛÑ´]úô|’ |üP]Ô ì|òü÷ ñ+#ê*. Hêj·T≈£î&ç ÄdæÔbÕdüTÔ\T. Á|ü#ês¡+ Ks¡TÃqT ì•‘·+>± |ü]o*+#ê*. »e÷ |ü<Tä \ › $wüjT· +˝À n~Ûø±s¡T\T ø£]qƒ +>± ñ+&Ü*.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 28 `03` 2014

ø±s¡T˝À ‘·s¡*düTÔqï s¡÷.8.48 \ø£å\T kÕ«BÛq+ yÓT<äø˘, e÷]à 27mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À yÓT<äø˘ õ˝≤¢ |ü{≤Hé#Ós¡T {À˝Ÿπ>{Ÿ e<ä› b˛©düT\T yêVü≤Hê\T ‘·ìF #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±s¡T˝À ‘·s¡*düTÔqï s¡÷.8.48 \ø£å\ q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À b˛©düT\T ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü{≤Hé#Ós¡T {À˝Ÿ π>{Ÿ e<ä› ø±s¡T˝À ‘·s¡*düTÔqï s¡÷.8.48 \ø£å\ q>∑<äTqT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. sêh+˝À kÕúìø£ dü+düú\T, kÕ<Ûës¡D mìïø£ \ |ü ⁄ D´e÷ nì b˛©dü T \T mø£ ÿ &É | ü & ç ‘ ˚ nø£ ÿ &É $#·Ã\$&ç>± ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É&É+‘√ nÁø£e÷s¡Tÿ\‘√ bÕ≥T H˚s¡>±fi¯¢ >∑T+&Ó˝À¢ ¬s’fi¯ó¢ |üs¡T¬>&ÉT‘·THêïsTT. >∑&ç∫q |ü~ s√E˝À¢ 50 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ q>∑<Tä qT |ü≥Tºø√e&É+‘√ bÕ≥T H˚s¡>±fi¯¢qT ø£≥ø£{≤˝À¢ HÓ&ÉT‘·THêïs¡T. q>∑<äT‘√ bÕ≥T |ü~ y˚\

©≥s¡¢≈£î ô|’>± nÁø£eT eT<ä´+qT, |ü~ùV≤qT øÏ˝À\≈£î ô|’>± ã+>±s¡+, 50 øÏ˝À\≈£î ô|’>± yÓ+&ç q>∑\qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. sêh yê´|üÔ+>± nìï õ˝≤¢˝À ñ<äj·T+, eT<Ûë´Vü≤ï+, kÕj·T+Á‘·+, sêÁ‹, ns¡∆sêÁ‹, ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq Ç˝≤ m|ü⁄Œ&ÉT |ü&‘ç ˚ n|ü⁄Œ&ÉT b˛©düT\T yêVü≤Hê\qT ‘·ìF\T #˚dü÷Ô nÁø£eT yê´bÕs¡+ #˚düTÔqï yê]ì u…+uÒ*‹ÔdüTHêïs¡T. mìïø£\≈£î Ç+ø± düeTj·T+ ñHêï Ç|üŒ{Ï qT+&˚ ‘·ìF\T #˚j·T&É+ô|’ $eTs¡Ù\T edüTÔHêï b˛©düT\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<Tä . yê´bÕs¡T\T q>∑<Tä ‘·s*¡ +|ü⁄ $wüjT· +˝À ìã+<Ûqä \T bÕ{Ï+#ê\ì, dü+ã+~Û‘· |üÁ‘ê\qT <ä>∑Zs¡ ñ+#·Tø√yê\ì b˛©düT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T.

mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ |”y√\≈£î |üP]Ô ne>±Vü≤q q˝§Z+&É, e÷]à 27: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T, düVü‰j·T Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô kÕúsTT ne>±Vü≤q ‘√ mìïø£\ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY {Ï.∫s¡+Je⁄\T ø√sês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ $÷{Ï+>¥ Vü‰\T˝À ‘·Vü≤o\T<ës¡T¢, &ç|üP´{° ‘·Vü≤o\T<ës¡T¢, ¬syÓq÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î @sêŒ≥T #˚dæq •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. •ø£åD bı+~q ÄsY.&ç.z.\T, ‘·Vü≤o\T<ës¡T¢ dü+|üPs¡í ne>±Vü≤q‘√ |æ.z., m.|æ.z.\≈£î •ø£D å ìyê«\ì ø√sês¡T. mìïø£\ $<ÛTä \T ìs¡«Væ≤+#˚ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q b˛*+>¥ πø+Á<ä+ >∑T]+∫ |üP]Ô kÕúsTT ne>±Vü≤q ø£*– e⁄+&Ü\ì, >∑‘·+˝À »]–q dü+|òüT≥q\ H˚|ü<∏ä´+‘√ nÁ|üeT‘·Ô‘·‘√ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T. >∑‘· düeTdü´\qT n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î >∑{Ϻ uÛÑÁ<ä‘ê #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. n‹ düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ |ü]~Û˝À ÄsYà&é bò˛sY‡, rÁeyê<ä ÁbÕuÛÑ\´+>± >∑T]Ô+∫q b˛*+>¥ øπ +Á<ë\ |ü]~Û˝À ôd+Á≥˝Ÿ bÕ´sê $T*≥Ø <äfi≤\qT @sêŒ≥T #˚dæ ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. z≥s¡T¢ ìs¡“¤j·T+>± ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘·>∑T s¡ø£åD nedüs¡eTì Äj·Tq

nHêïs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À »]π> yÓuŸ ø±dæº+>¥ , yÓTÆÁø√ |ü]o\≈£î\T, M&çjÓ÷Á>∑|ò” ô|’ Á|æôd’&ç+>¥ , düVü‰j·T Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô kÕúsTT ne>±Vü≤q ø£*– e⁄+&Ü\ì ø£˝…ø£ºsY ø√sês¡T. bòÕs¡+`17m qT $~Û>± Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T n+<äCÒùd ˝≤ ne>±Vü≤q ø£*–+#ê\ì, ˝Òì#√ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T $<ÛäT\ qT+&ç düôdŒ+&é nj˚T´ neø±XÊ\T+{≤j·Tì ø£˝…ø£ºsY á dü+<äs¡“¤+>± nHêïs¡T. #·≥ºã<ä›yÓTÆq nìï s¡ø±\ yÓT{°]j·T˝Ÿ b˛*+>¥ nq+‘·s+¡ ]ôd|üH¸ é ôd+≥sY ˝À kÕ«BÛq|üs# ¡ T· ø√yê\ì ø√sês¡T. m\Åø±ºìø˘ z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\qT b˛*+>¥ eTT–dæq nq+‘· s ¡ + dæ « #Y ` Ä|ò t #˚ j · T &É + $wü j · T +˝À |ü ø ±ÿ>± •ø£åDìyê«\ì ø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Ü.Vü≤] »eVü≤sY ˝≤˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü‹ n+X¯+ô|’ ne>±Vü≤q‘√ mìïø£\ $<ÛäT\T düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î |æ.z., m.|æ.z.\≈£î ne>±Vü≤q ø£*–+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. uÛÑTeq–] ÄsY.&ç.z.uÛ≤düÿsY sêe⁄ n~Ûø±s¡T\≈£î ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Áf…’˙ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY dü‘·´Hêsêj·TD, n<äq|ü⁄ C….dæ.yÓ+ø£Á{≤e⁄, &Ü«e÷ |æ.&ç.düTq+<ë¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt dü«X¯øÏÔø° ‘·|üŒì ªH√≥Tµ sê»ø°j·T+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 »–‘ê´\ |ü ≥ º D +, : |ü ⁄ s¡ mìïø£ ˝ À¢ &É u Ò “ Á|ü<ÛëqyÓTÆ+~. ªm+‘· Ks¡ÃsTTHê |òüs¡yê˝Ò<äT.. ¬>*∫ rsê*µ nqï nuÛÑ´s¡Tú\ ã\V”≤q‘· ø=+<ä]øÏ ø±düT\T ≈£î]|æk˛Ô+~. »–‘ê´\˝Àì nìï yês¡T¶˝À¢q÷ dü«X¯øÏÔ dü+|ò÷ü \ bÕÁ‘· ø°\ø£+. n~Ûø±]ø£ ø±s¡´Áø£eTyÓTHÆ ê, Åô|’y≥ ˚ T y˚~ø£˝…’Hê dü«X¯øÏÔ dü+|òü÷\ eTVæ≤fi¯\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ‘·|üŒìdü¬s’+~. |ü≥ºD+˝À 1600 dü«X¯øÏÔ dü+|òü÷\THêïsTT. ˇø√ÿ yês¡ T ¶ ˝ À 500 qT+∫ 600 dü u Û Ñ T ´\THêïs¡ T . düe÷K´>± |æ*#˚ á dü+|òü÷\ Hêj·T≈£îsêfi¯¢˝À ø=+<äs¡T düuÛÑT´\‘√ zfÒ¢sTTùdÔ e÷πø$TkÕÔs¡+≥÷ nuÛÑ´s¡Tú\‘√ uÒsê\≈£î ~>∑T‘·THêïs¡T. MTs¡T ø±<ä+fÒ MT Á|ü‘·´]ú‘√ uÒs+¡ U≤j·T+ #˚dTü ≈£î+{≤eT+≥÷ H√≥T sê»ø°j÷· ìøÏ ~>∑T‘·THêïs¡T. á $wüj·T+ ‘Ó*dæq |ü\Te⁄s¡T dü«X¯øÏÔ dü + |ò ü T + dü u Û Ñ T ´\T e÷Á‘· + H√≥T ø√dü + z≥T neTTàø√eTì, n_Ûeè~∆ #˚ùd yê]H˚ mqTï≈£î+{≤eTì dü<äs¡T nuÛÑ´]ú‘√ ù|s=ÿq&É+ ø=düyÓTs¡T|ü⁄.

e÷]q >∑Ts¡T\Ô T... nuÛ´Ñ s¡T\ú Ä+<√fi¯q Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 >∑Ts¡TÔ\T e÷s¡&É+‘√ m\Áø±ºì¬˛ z{Ï+>∑T j·T+Á‘·+ |üìrs¡Tô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e∫Ãq nuÛÑ´s¡Tú\T ˇø£ ÿ kÕ]>± ø£ + >∑ T ‹Hêïs¡ T . á.$.m+.\˝À ‘· e T≈£ î øπ {≤sTT+∫q >∑Ts¡T\ Ô T e÷s¡&+É ‘√ nuÛ´Ñ s¡T\ ú T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêeT>∑T+&É+ Äs√ &ç$»Hé≈£î #Ó+~q dü«‘·+Á‘· nuÛ´Ñ ]ú y˚DT>√bÕ˝Ÿ eT˝≤˙øÏ ˙{Ï|+ü |ü⁄ >∑Ts¡TqÔ T πø{≤sTT+#·>± u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘·+˝À sêÁw”ºj·T ˝À¬˛<äfiŸ bÕغøÏ π ø {≤sTT+∫q #˚ ‹ |ü + |ü ⁄ qT eTTÁ~+#ês¡ T . Ç~ >∑eTì+∫q nuÛ´Ñ ]ú yÓ+≥H˚ q>∑sb¡ Õ\Hê~Ûø±]‘√ bÕ≥T mìïø£\ ìsê«Vü≤D n~Ûø±]øÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Ç<˚ ‘·s¡Vü‰˝À eT] ø=ìï u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡¢˝À n#·TÑ·|ü \T <=sê¢sTT. B+‘√ u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\ìï+{Ïì düeTÁ>∑+>± |ü]o*+#ês¡T. 6, 7, 28, 32e &ç$»q¢˝À Ç˝≤+{Ï bıs¡bÕ≥T¢ »]–q≥T¢ >∑T]Ô+∫q n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ dües¡D≈£î |ü+bÕs¡T. bıs¡bÕ≥T »]–q yês¡T\ ¶ u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\qT eT∞¢ eTTÁ~+#˚+<äT≈£î áMm+\qT |ü+|æ+#êeTì q>∑sb¡ Õ\Hê~Ûø±] mdt.s¡M+Á<ä ‘Ó*bÕs¡T.

s¡+>∑T e÷]q ø£+&ÉTyê!

.gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ À‹≠sV¯≤yá $NRPXxtsÒ Q™s´ VWLjiÚ Æ\™saRP˘ qx s≠sVºΩ gRiXx§¶ ¶ ˙FyLRiLiÀ≥‹ª[ ΩR =™´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V gRi™´sLRiıL`i N]fl”·¤«¡[…¡” L][aPR ∏R∂V˘

Á|ü#ês¡+˝À y˚T{Ï , , , ,nuÛÑ´s¡Tú\ b˛{≤b˛{Ï {ÏÄsYmdt ‘√H˚ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´+

Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤»´‹ $˝ÒK]: Ä~˝≤u≤<é e≠ì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À u≤>∑+>± 20e yês¡T¶ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú ˝Àø£ yÓ+ø£≥eTà e÷{≤¢&ÉT‘·T {ÏÄsYmdt ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì m+y˚T´˝Ò´ CÀ>∑T sêeTqï, ˝Àø£ uÛÑTeT ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ˝Àø£ yÓ+ø£≥eTà e÷{≤º&ÉT‘·T dædæ s√&ÉT¢ Á&Ó’H˚õ\T ø£\«s¡Tº\ ìs¡àD+ Á‘ê>∑T ˙s¡T e+{Ï ‘·~‘·s¡ düeTdü´\≈£î yês¡T¶ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔqì ny˚T ‘Ó*bÕs¡T. á Á|ü#·s¡+˝À m+y˚T´˝Ò´ CÀ>∑T sêeTqï ,˝Àø£ uÛÑTeT ¬s&ç¶, bÕ]º ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ø±\ìyêdüT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

17e yês¡T˝¶ À $düèÔ ‘· |Á # ü ês¡+ Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: 17e yês¡T¶ {°ÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+Á&É‘Y sêCÒ+<äsY(sêE) ø±\˙˝À $düèÔ ‘· Á|ü#ês¡+ #˚dTü Ô yês¡T¶ n_Ûeè~∆ {°ÄsYmdt ‘√H˚ kÕ<Û´ä eTe⁄‘·T+<äì >π \T|ü⁄≈£î düV≤ü ø£]+#ê\ì Ç+{Ï+{≤ Á|ü # ês¡ + #˚ X Ês¡ T yês¡ T ¶ Á|ü » \ dü e Tdü ´ \T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À e≠+<äT+{≤qì z≥s¡¢≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·≠e≈£î\T ø±s¡´ø£s\ Ô¡ T yês¡T¶ Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

21e yês¡T˝¶ À {ÏÄsYmdt e≠eTàs¡ |Á # ü ês¡+

Ä~˝≤u≤<é Á|üC≤CÀ´‹ $˝ÒK]: bÕ]º‘√H˚ yês¡T¶ n_Ûeè~∆ kÕ<ä ´ eTe⁄‘· T +<ä ì π > \T|ü ⁄ ≈£ î yês¡ T ¶ Á|ü » \+<ä s ¡ T düVü≤ø£]+#ê\ì {ÏÄsYmdt bÕ]º nuÛÑ´]ú s¡+–H˚ì eT˙wü |üeHésêe⁄ nHêïs¡T.M~BbÕ\T, Á‘ê>∑T˙s¡T dædæ s√&ÉT¢ ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ |ü]wüÿsêìøÏ yês¡T¶ Á|ü»\+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. j·≠e≈£î\T {ÏÄsYmdt bÕ]º Hêj·T≈£î\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 ø√s¡T≥¢ Á>±MTD+, ø√s¡T≥¢ eT+&É\+ @FHé|üPsY m+|”{d° ” düuTÑÛ ´&ç>± dü«‘·+Á‘· nuÛ´Ñ ]ú ø±•¬s&ç¶ yÓ÷Vü≤Hés¬ &ç¶ @ø£^Áe+>± mìïø£j·÷´s¡T. ‘Ósêdü ;bòÕ+‘√ ˇø£{Ï, dü«‘·+Á‘· nuÛ´Ñ ]ú>± eTs√{Ï #=|üq Äj·Tq s¬ +&ÉT ôd≥¢ Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Á>±eT+˝À #√≥T#˚dTü ≈£îqï sê»ø°jT· |ü]D≤e÷\‘√ ‘Ósêdü ;bòÕ+ô|’ y˚dæq Hê$TH˚wüHé yÓqøÏÿ rdüTø=ì, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ñHêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq eTs√ q\T>∑Ts¡T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√e&É+‘√ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ @ø£ Á ^e+>± mìïø£ j · ÷ ´s¡ T . ø±>± k˛eTyês¡ + ñ |üdü+Vü≤s¡D\ >∑&ÉTe⁄ eTT–dæq yÓ+≥H˚ @ø£Á^e+>± mìï¬ø’q nq+‘·s¡+ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT C….ø£ècÕísêe⁄ düeTø£å+˝À Ä bÕغ˝À #˚sês¡T. nsTT‘˚ eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ ¬ø.$<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À ‹]– ‘Ósêdü rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. B+‘√ K+>∑T ‹q&É+ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ e+‘Ój+~.

ø±<˚B Á|ü#êsêìøÏ nqs¡Ω+! Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 q+~#Ís¡kÕÔ,z≥s¡¢qT Á|üdüqï+ #˚düTø=H˚+<äT≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T $q÷‘·ï Ø‘·T˝À¢ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯˝À¢ Ç*¢\T¢ ‹s¡T>∑T‘·Tqï nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT &ç$»q¢ |ü]~Û˝À nuÛÑ´s¡Tú\T bÕ≥\T sêsTTdüTÔHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ Á|ü#ês¡s¡<∏ë\ <ë«sê ‘êeTT #˚dæq n_Ûeè~∆.. ¬>*ùdÔ #˚|üfÒº |üqT\ô|’ Vü≤MT\qT $e]dü÷Ô bÕ≥\ s¡ ÷ |ü + ˝À yÓ T Æ ¬ ˛ ôd≥¢ <ë«sê yês¡ T ¶ ˝ À¢ ¨¬s‹ÔdüTÔHêïs¡T. yês¡T¶˝À¢ N|ü⁄s¡T‘√ s¡Vü≤<ës¡T\T X¯óÁuÛÑ+ #˚ j · T &É + .. $∫Á‘· y˚ w ü < ës¡ T \‘√ sê´©\T, Çfi¯ ¢ ˝ À¢ ≈£Ls¡>±j·T\T ø√j·T&É+, ¨≥fi¯˝ ¢ À {° b˛j·T&É+ Ç˝≤.. |ü \ Ts¡ ø ±\T>± Á|ü # ês¡ + #˚ d ü ÷ Ô H ˚ bÕ≥\‘√ Á|ü#ês¡s¡<∏ë\qT yês¡T¶ |ü]~Û˝À ‹|üŒ&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. á eT+Á‘ê+>∑+ mìïø£˝À¢ @ nuÛÑ´]úøÏ ø£*dæedüTÔ+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

≈£îyÓ’{Ÿ u≤~Û‘·Tsê* |ü]dæú‹ô|’ e\dü<ës¡T\ dü+|òüT+ Äsê Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 ÇÁãV” ≤ +|ü ≥ ï+, ÇÁãV” ≤ +|ü ≥ ï+ eT+&É \ + es¡¸ø=+&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£îyÓ’{Ÿ u≤~Û‘·Tsê\T ø=+‘·+ düTo\≈£î Ä]úø£ kÕj·T+ n+~+#˚+<äT≈£î e\dü<ës¡T\ Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T eT+>∑fi¯yês¡+ ÄyÓT $esê\T qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T. düTo\ 17 dü+e‘·‡sê\T>± ≈£îyÓ’{Ÿ˝À ñ+&É>± >∑‘· @&Ü~ dü¬s’q ìyêdü >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò ø £ b ˛e&É + ‘√ 6 HÓ \ \ bÕ≥T C… ’ \ T J$‘· + nqTuÛÑ$+∫+~.


5

|Á Cü ≤ CÀ´‹

q˝§Z+&É õ˝≤¢ q÷´dt z≥s¡T |Á dü qü ï+ ø√dü+.. Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 VüQpsYq>∑sY, q÷´dt≥T&˚:z≥s¡T <˚e⁄ì Á|üdüqï+ #˚ d ü T ≈£ î H˚ + <ä T ≈£ î Á|ü < Û ë q bÕغ \ ‘√ bÕ≥T dü « ‘· + Á‘· nuÛ´Ñ s¡T\ ∆ T y˚TeTT ≈£L&Ü ñHêïeT+≥÷ b˛{° |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. 19e yês¡ T ¶ ˝ À z nuÛ Ñ ´ ]∆ ø Ï z≥s¡ T <˚ e ⁄ì Á|ü d ü q ï+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ndü\T <˚e⁄ìøÏ eTT&ÉT|ü⁄\T #Ó*¢+#ês¡T. á >∑T&ç n_Ûeè~∆øÏ s¡÷.50y˚\T $sêfi¯+ n+≥÷ Ç#êÃs¡T. Ç∫à b˛j˚T≥|ü&ÉT e÷Á‘·+ ø±\˙ z≥¢ìï Hêπø |ü&Ü\ì Ä ÁbÕ+‘· ô|<ä›\≈£î ôd\$#êÃ&ÉT. ndü\T $wüj·T+ @$T≥+fÒ á yês¡T˝ ¶ À ø=+<äsT¡ $<ë´e+‘·T\T eTeTà*ï @ s¡ ø £ + >± eTuÛ Ñ ´ ô|öÔ º < ä ì nuÛ Ñ ´ s¡ T ∆ \ ‘√ eTTU≤eTTœ @sêŒ≥T#˚dæ eTØ #ÓbÕŒs¡T. ¬s+&ÉT s√E\πø z nuÛÑ´]∆ ìsê«ø£+ Ç~. 3e yês¡T¶˝À Çfi¯¢ düú˝≤\ |ü{≤º\ |ü+|æD°ø° ù|s¡T¢ Ksês¡T #˚XÊ+ dü+‘·ø£+ ô|≥º+&Éì z nuÛÑ´]∆ z≥s¡¢≈£î >±\+ y˚XÊ&ÉT. _\_˝≤ n+≥÷ »q+ n+‘ê n≥T |üsT¡ >∑T\T rj·T&É+‘√ Á|ü‘´· ]∆ •Ksê\T U≤∞ nj·÷´sTT. s¡+>∑+˝À ñqï nuÛÑ´s¡T∆\T >=&Ée #˚j·T&É≥+‘√ bÕ≥T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT n+<ä≥+‘√ mdt◊ yÓ+ø£≥•esêe⁄ VüQ{≤VüQ{°q nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îì n+<ä]ì #Ó<äs¡>={≤ºs¡T. [#· q>∑s¡ |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À Ç{°e\ eT+∫˙{Ï eè<ÛëqT n]ø£fÒº+<äT≈£î |ü_¢ø˘ q˝≤¢\qT eT÷dæy˚XÊs¡T. 14 yês¡ T ¶ ˝ À b˛{° #˚ d ü T Ô q ï nuÛ Ñ ´ ]∆ ‘· q sê»ø° j · T |ü\T≈£îã&ç‘√ q˝≤¢qT ‹]– ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√>± Á|ü‘·´s¡T∆\T n&ÉT¶ø=Hêïs¡T. [ ¬s+&Ée yês¡T¶˝À z nuÛÑ´]∆ >∑T≥Tº#·|ü&ÉT ø±≈£î+&Ü yÓ+&ç ≈£î+≈£îeT uÛÑs¡DÏ\T Á|ü#ês¡+˝À |ü+|æD° #˚düTÔHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 500 eT+~øÏ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.600 $\Te #˚ùd yÓ+&ç ≈£î+≈£îeT uÛsÑ D ¡ \ Ï T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. n+<äTø√dü+ s¡÷.30y˚\T Ks¡Tà #˚XÊs¡T.

n\ø£ã÷Hês¡T! Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 #·+&É÷s¡T»&ûŒ{°d”>± ;bòÕs¡+ Ä•+∫q e´≈£îÔ\≈£î sêø£b˛e&É+‘√ ÄXÊeVüQ\T n\ø£ã÷Hês¡T. ø±+Á¬>dt qT+∫ »&ûŒ{°d”øÏ ≈£îs¡TbÕ{Ï \ø£ÎDY düreTDÏ ìs¡à\≈£î ;bòÕ+ edüTÔ+<äqT≈£îHêïs¡T. ø±˙ Ç]– sêE ‘·*¢ Ç]– \ø£ÎeTà≈£î Ç#êÃs¡T. Ç+πø+.. \ø£ÎDY eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, bÕغ eTTK´H˚‘·\T Ádüe+‹¬s&ç¶, bÕغ Hêj·T≈£î\ô|’q ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ósêdü Hêj·T≈£î&ÉT ≈£îs¡TbÕ{Ï düT<äs¡ÙHé ‘·q düreTDÏ ≈£îs¡TbÕ{Ï sêDÏ ;bòÕ+ Ä•+∫Hê d”|◊” qT+∫ ‘Ósêdü≈î£ e∫Ãq |ü+<äT\ _ø£å+ düreTDÏ |ü+<äT\ \ø£ÎeTà≈£î Ç#êÃs¡T. ≈£îs¡TbÕ{Ï düT<äs¡ÙHé bÕغ H˚‘·\ô|’ n\ø£ã÷Hês¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 28 `03` 2014

dæ˙‘ês¡\≈£î ;CÒ|” >±\+!? ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 27: sêh+˝À ;CÒ|”øÏ dæ˙ >±¢eTsY ≈£L&Ü ‘√&Ée⁄‘√+~. yÓTTqï J$‘ê sê»X‚KsY <ä+|ü‘T· \T, ìqï |üeHé ø£fi≤´DY, H˚&ÉT Hê>±s¡T®q... ø£eT\ Hê<∏äT\T @eT+Á‘·+ y˚ X Ês√ >±˙ #ê˝≤eT+~ dæ ˙ q≥T\T ;CÒ | ” >∑ ÷ {Ï ø Ï #˚s¡T≈£î+≥THêïs¡T. {°&û|”‘√ bı‘·TÔ n+XÊìï ô|+&ç+>¥˝À ô|{Ϻq ø£eT\Hê<∏äT\T Ç|ü⁄Œ&ÉT dæ˙ q≥T\≈£î >±\+ y˚k˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø ø£èwüí+sêE, sê»X‚KsY, J$‘·, |üeHé ø£fi≤´DY\T yÓ÷&û »|ü+ #˚düTÔ+&É>± ‘êC≤>± nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q ≈£L&Ü qyÓ÷ eT+Á‘·+ »|ædüTÔHêïs¡T. >∑T»sê‘Y |üs¡´≥qø£+≥÷ yÓ[¢q Hê>±s¡T®q ;CÒ|” Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷&û‘√ ø£*XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·q uÛ≤s¡´ neT\≈£î m+|” {Ϭøÿ{Ÿ n&çπ>+<äT yÓfi≤¢s¡qï yê<äq\qT Äj·Tq ø={ϺbÕπsXÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ qπs+Á<äyÓ÷&û, >∑T»sê‘Y n_Ûeè~∆ì ‘Ó>∑bı–&˚XÊs¡T. á bı>∑&ÉÔ\ô|’ >∑T»sê‘Y ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ ˇø£s¡T mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î ≈£L&Ü |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á e´eVü‰s¡+˝À qπs+Á<ä yÓ÷&û n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&ܶsì¡ Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Çø£ yÓ÷&ûì ø£*ùd es¡Tdü˝À dæ˙q≥T\T yÓ÷Vü≤Héu≤ãT, Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ eT+#·T \ø°Î, ÁãVü‰àq+<ä+, X¯s‘¡ uY ≤ãT ≈£L&Ü ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ms¡+‘ê qπ s +Á<ä yÓ ÷ &û bÕ\qqT bı–&˚ ˝ ≤ ;CÒ | ” eP´Vü ≤ ø£ s ¡ Ô \ T

Á|üD≤[ø£\T s¡∫düTÔHêïs¡T. yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À y˚Tfi¯ó ¢ bı+~, uÛÑ÷ $yê<ë˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï eT]ø=+‘·eT+~ dæ˙ Á|üeTTKT\qT ‘·q >∑Tô|Œ{À¢ ô|≥Tº≈£îì mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ yê&ÉT≈£îH˚˝≤ ;CÒ|” |üø£&É“+B>± bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. b˛{° #˚ùd ÄdüøÏÔ e⁄qïyê]øÏ {Ϭøÿ≥T¢ Çe«&É+, n˝≤+{Ï Ädü ø Ï Ô ˝ Ò ì yê] #˚ ‘ · >∑ T »sê‘Y bÕ\q >∑ T ]+∫ bı–&ç + #· T ø√e&É + ;CÒ | ” eP´Vü ≤ +. ákÕ] ‘Ó \ +>±D, d”e÷+Á<Ûä\˝À uÛ≤Ø>± Áø±dt z{Ï+>¥ »s¡T‘·T+<äì ;CÒ|” H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. yÓ÷&û Á|üuÛ≤yêìøÏ dæ˙ ‘ês¡\ #˚]ø£‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q ø=+‘·eT+~ d”ìj·Ts¡¢qT bÕغ˝À #˚s¡TÃ≈£î+fÒ ˇ+≥]>±H˚ ø£˙dü+ ns¡&É»qT d”≥T¢ ¬>\TÃ≈£î+{≤eTH˚ BÛe÷ ø£eT\<äfi≤ìï ÄeVæ≤+∫+~. Ç<˚ <Ûs’Ó ´¡ +‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ ‘√ bı‘·TÔ $wüj·÷ìï ô|+&ç+>¥˝À ô|{Ϻ+~ ;CÒ|”. {°&û|”‘√ bı‘·TÔ e⁄Hêï ˝Òø£b˛sTTHê nsTT<ës¡T d”≥T¢ ¬>\TÃ≈£îH˚ yê‘êes¡D+ ñ qï|ü⁄Œ&ÉT d”≥¢ $wüj·T+˝À m+<äT≈£î sêJ |ü&Ü\H˚ <Û√s¡DÏ˝À ;CÒ|” H˚‘·\Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n≥T #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ≈£L&Ü u…≥Tº #˚düTÔHêïs¡T. ;CÒ|” yês¡T n&ç–qìï d”≥T¢ Çe«&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì #ÓãT‘·THêïs¡T.

yÓ÷&û Á|ü‘·´]ú>± eT<ÛäTdü÷<äHé $TÅd”Ô? q÷´&Û©ç ,¢ e÷]à 27 >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹, _C…|æ Á|ü<ëÛ ì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷&ûô|’ ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT<ÛäTdü÷<äHé $TÅd”Ô b˛{° #˚j·TqTHêïs¡ì yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. e&√<äs¡ qT+∫ ˝Àø˘düuÛÑ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± Äj·Tq b˛{° #˚j·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ø=ìï dü+e‘·‡sê\ qT+&ç á neø±X¯+ ø√dü+ #·÷düTÔHêïqì, á mìïø£˝À¢ yÓ÷&ûì z&çkÕÔqì $TÅd”Ô ù|s=ÿHêïs¡T. $TÅd”Ô b˛{° #˚ùd <ëìô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. HêsYÔ >∑T»sê‘Y˝À $TÅd”ÔøÏ u≤>± |ü≥Tº+~. 2009 mìïø£˝À¢ düãsY ø£+‘ê qT+&ç $TÅd”Ô b˛{° #˚dæ |üsê»j·T+ #Ó+<ës¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ Hê+<˚&é nuÛÑ´]ú>± ø±+Á¬>dt H˚‘· nXÀø˘ #·yêHé ã]˝ÀøÏ ~>∑qTHêïs¡T. nsTT‘˚ á mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt d” ì j· T sY H˚ ‘ · eT˙wt ‹yê] <ä ÷ s¡ + >± ñ+&É q Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±>±, ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘· »X¯«‘Y dæ+>¥ bÕغì M&Üs¡T. u≤s¡àsY qT+∫ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ »X¯«+‘Y dæ+>¥ ;CÒ|” ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]ú>± ñ +&É{≤ìï bÕغ n~ÛcÕºq+ d”]j·Tdt >±H˚ rdüT≈£î+~. eTs√kÕ] »X¯«+‘YqT bÕغ qT+∫ düôdŒ+&é #˚j÷· \ì uÛ≤$+∫Hê »X¯«+‘˚ dü « j· T +>± ‘· | ü ⁄ Œ≈£ î Hêïs¡ T . u≤s¡ à sY {Ï ¬ ø ÿ{Ÿ ‘· q ≈£ î πø{≤sTT+#·≈£î+&Ü bÕغ ‘·qqT yÓ÷dü+ #˚dæ+<äHêïs¡T. sêCŸHê<∏é dæ+>¥qT n<Û´ä ≈£îå &ç>± dü÷∫+#êqT. edüT+<Ûsä ê sêCÒqT d”m+>± #˚j÷· \HêïqT. ‘·q kÕj·T+‘√ |ü<eä ⁄*ï bı+~ Ç<äs› ÷¡ ‘·qqT yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ˇø£kÕ] bÕغ ãVæ≤wüÿs¡D y˚≥T |ü&ܶø£ ‹]– #˚s¡&É+ ‘êqT #˚dæq ‘·|æŒ<äeTì Äj·Tq yêb˛j·÷s¡T. qyÓ÷ eT+Á‘·+‘√ Á|ü#ês¡ XË*’ ì #·÷k˛Ô+fÒ meT¬s˙® ‡ì

‘·\|æk˛Ô+<äHêïs¡T. ;CÒ|” n~ÛcÕºq+ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô*ï, z≥s¡¢ì yÓ÷dü+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. bÕغ˝À e´øÏÔ|üP» m≈£îÿyÓ’+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. bÕغ˝À nf…+&És¡¢≈£î Ç#˚à >ös¡e+ ≈£L&Ü d”ìj·Ts¡¢≈£î <äø£ÿ&É+ ˝Ò<äì »X¯«+‘Y dæ+>¥ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Çø£ mìïø£˝À¢ Vü≤sYVü≤sY yÓ÷&û eT+Á‘·+ô|’ $eTs¡Ù\T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. n~Ûø±s¡+ ø√dü+ ;CÒ|” Ç˝≤ e´øÏÔ|üP» #˚ùd kÕúsTTøÏ ~>∑C≤]+<äì ˝ÖøÏø£ X¯≈î£ \ Ô T m<˚y› ê #˚dTü HÔ êïsTT. nsTT‘˚ bÕغ nedüsê\ <äècÕº´ d”ìj·TsY H˚‘\ · ùde*ï yê&ÉTø√yê\qï ñ<˚X› ´¯ y˚T ‘·|Œü yê]ì nee÷q|üs# ¡ ê\H˚ Ä˝À#·q˝ÒM ˝Òeì bÕغ n~ÛcÕºq+ düeT]ú+#·T≈£î+{À+~. >∑T»sê‘Y˝À sêCŸø√{Ÿ m+|” nuÛÑ´]∆ yÓ÷Vü≤Hé ≈£î+<ä]j·÷ z jÓ÷>± ø±´+|ü⁄˝À $<ë´s¡ T ∆ \ ‘· \ \T #ê‹ô|’ qT+∫ q&É T dü T Ô q ï <ä è XÊ´\T Ç+≥sYHÓ{Ÿ˝À Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚XÊsTT. Ç~ ;CÒ|” H˚‘·\ ô|’XÊ∫ø£ #·s¡´\≈£î n<ä›+ |ü&ÉT‘·T+<äì Á|üC≤dü+|òü÷\T eT+&ç|ü&ܶsTT. $<ë´s¡T\ ∆ |ü≥¢ Äj·Tq e´eVü≤]+∫q rs¡Tô|’ $#ês¡D »]|æ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é ô|s¡T>∑T‘√+~. nsTT‘˚ ‘êqT ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± #˚j·T˝Ò<äì $<ë´s¡T∆\T ø√]‘˚H˚ n˝≤ #˚j·÷*‡ e∫Ã+<äì #˚dæq ‘·|ü⁄ŒqT düeT]∆+#·T≈£î+≥THêïs¡T yÓ÷Vü≤Hé ≈£î+<ä]j·÷. Ç˝≤ ;CÒ|”øÏ }|æ]dü\|ü≈£î+&Ü @<√ ˇø£ $yê<ä+ ø£\es¡ô|&ÉT‘√+~. Ç<ä+‘ê dü«j·T+ø£è‘ê|üsê<Ûä+ n+≥THêïs¡T sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T. düTcÕà e+{Ï d”ìj·Ts¡T¢ ôd’‘·+ bÕغ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n+‘·s¡Z‘· $uÒ<Ûë\‘√ eTqkÕúbÕìøÏ >∑T¬s’ ôd’˝…+≥sTTq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ÄVü‰...n˝≤>±! Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 Õ¯≥T|üŒ˝Ÿ, ≥T|üŒ˝Ÿ »&ûŒ{°d” düuÛÑT´&ç |ü<ä$øÏ ã]˝À e⁄qï Ç<ä›s¡T nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ø±+Á¬>dt ;`bòÕsê\T C≤Ø #˚jT· &É+‘√ düeTdü´ e∫Ã+~. sê»´düuÑÛ düuTÑÛ ´&ÉT bÕ˝≤«sTT >√es¡∆Hé¬s&ç¶ #˚‘·T\MT<äT>± »&ûŒ{°d” nuÛÑ´]ú yÓHé¬s&ç¶ sêE, kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ ;`bòÕs¡+ n+<äT≈£îHêïs¡T. n~ rdüT≈£îì Äj·Tq q˝§Z+&É »&ûŒ ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓfi‚¢dü]øÏ eTs√ nuÛÑ´]ú ∫+‘·\ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt ;`bòÕs¡+ mìïø£\ n~Ûø±]øÏ n+<äCÒXÊs¡T. á $wüj·T+ ‘Ó*j·T>±H˚ ø£+>∑T‹qï sêE »]–q dü+>∑‹ì bÕ˝≤«sTTøÏ #ÓbÕŒs¡T. Ç<˚˝≤ »]–+<äì bÕ˝≤«sTT, &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘·÷&ç <˚y˚+<äsY¬s&ç¶\T dü+Á|ü~+#·T≈£îHêïs¡T. eTT+<äT>± <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ ù|s¡T‘√ C≤Ø #˚dæq ;`bòÕs¡+ s¡<äT› #˚dæ, sêE≈£î C≤Ø #˚dqæ ≥Tº qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ;`bòÕsêìï mìïø£\ n~Ûø±]øÏ n+<äCÒXÊs¡T. ;`bòÕsê\ $wüj·T+˝À Ç<ä›s¡T nuÛ´Ñ s¡T\ ú eT<Û´ä q yê>±«<ä+ »]–+~. mìïø£\ n~Ûø±] ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ yÓHé¬s&ç¶ sêE≈£î ø±+Á¬>dt n~Ûø±]ø£ >∑Ts¡TÔ Vü≤kÕÔìï πø{≤sTT+#ês¡T. b˛{°˝À ñqï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± >∑T]Ô+∫ ∫+‘·\ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶øÏ ;s¡Tyê, |ü+‘·+– \ø°Îq]‡+Vü‰sêe⁄≈£î msTTsY ø£+&çwüqsY >∑Ts¡TÔ\T πø{≤sTT+#ês¡T. 1995 mìïø£˝À¢ Ç˝≤π>.. 1995˝À »]–q m+|” { ° d ” mìïø£ ˝ À¢ Õ¯ ≥ T|ü Œ ˝Ÿ eT+&É\+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ;`bòÕs¡+ >∑\+¢ ‘Ój+~. n|üŒ{À¢ ø±+Á¬ > dt bÕغ ‘· s ¡ | ò ü ¤ q Õ¯ ≥ T|ü Œ ˝Ÿ eT+&É \ +˝À b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ m+|æø£ #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT n|üŒ{Ï u≤¢ø˘ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT ;Û$T&ç eTT‘·´+¬s&ç¶ &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·øÏ\+ lìyêdüsêe⁄≈£î |ü+bÕs¡T. Äj·Tq yê{Ïì Ksês¡T #˚dæ nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡¢‘√ ;`bòÕsê\T sêdæ u≤¢ ø ˘ ø±+Á¬ > dt n<Û ä ´ ≈£ å î &É T ;$T&ç eTT‘· ´ +¬ s &ç ¶ ø Ï n|üŒ–+#ês¡T. Äj·Tq kÕúìø£ ø±+Á¬>dt ø±sê´\j·T+ sêJyé uÛÑeHé˝Àì ;s¡Tyê˝À yê{Ïì uÛÑÁ<ä|üsêÃs¡T. ∫e] s√Eq eTT‘·´+¬s&ç¶ ;s¡Tyê ‘Ó]∫ ;`bòÕsê\Tqï ô|ò’\TqT rdüT¬ø[¢ ]≥]ï+>∑T n~Ûø±]øÏ n+<äCÒXÊs¡T. n+<äT˝À #·÷ùdÔ Õ¯≥T|üŒ˝Ÿ`1 m+|”{°d” kÕúq+ ;`bòÕs¡+ ˝Ò<äT. n|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ø=‘·Ô~ ‘Ó#˚à düeTj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. B+‘√ ø±+Á¬>dt nuÛ´Ñ ]ú mìïø£\ ã]˝À dü«‘·+Á‘· >∑Ts¡T‘Ô √ ì\yê*‡ e∫Ã+~.

πø+Á<ä+˝À, sêh+˝À ¬s+&ÉT esêZ˝…’q _CÒ|”? ôV’≤<äsêu≤<é, q÷´&Ûç©¢, e÷]à 26: <˚X¯ yê´|üÔ+>± qyÓ÷ eT+Á‘·+ ¨¬s‹Ôb˛‘·T+~. >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹>± qπs+Á<ä yÓ÷&û #˚dæq n_Ûeè~∆øÏ ‘√&ÉT <˚X¯yê´|üÔ+>± ø±+Á¬>dt $÷<ä ù|s¡T≈£îb˛sTTq n$˙‹ eTs¡ø\ £ T, ndüeTà‹ ø£*dæ _CÒ|” Vü≤yê ø=qkÕ>∑T‘·T+~. eTTK´+>± qπs+Á<ä yÓ÷&û Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆>± Á|üø£{Ï+∫q ‘·sê«‘· _CÒ|” nH˚~ z Á|üuÛÑ+»q+˝≤ e÷]+~. n˙ï ø£*dæ ø±düÔ ÁX¯$TùdÔ Á|ü<Ûëì |”sƒêìøÏ yÓ÷&û <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ ñ qï≥T¢>± ø£ì|ædüTÔ+~. nsTT‘˚ kı+‘· bÕغ˝À e÷Á‘·+ yÓ÷&ûøÏ e´‹πsø£es¡Z+>± ˇø£{Ï s¡÷bı+~ yÓ÷&ûH˚ {≤¬sZ{Ÿ #˚j·T&É+ e÷Á‘·+ bÕغøÏ rÁe qcÕºH˚ï rdüTø=#˚à Á|üe÷<äy˚T ø£ì|ædüTÔ+~. mìïø£\T dü$÷|ædüTÔqï y˚fi¯ á ndüeTà‹, e´‹πsø£ es¡Z+ Ä>∑&Ü\T eTØ ô|#·Tà $÷s¡T‘·THêïsTT. πø+Á<ä+˝À ;CÒ|” bÕغ C≤rj·T n<Û´ä ≈£îå &ÉT sêCŸHê<∏é dæ+>¥, Á|ü<ëÛ ì nuÛ´Ñ ]ú qπs+Á<äy÷Ó &û, sê»´düuÛÑ $|üø£åH˚‘· ns¡TDY C…’{°¢ ˇø£ es¡Z+>± @s¡Œ&ç‘˚ bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· n<ë«˙, ˝Àø˘düuÛÑ $|üø£åH˚‘· düTcÕà dü«sêCŸ, bÕغ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT eTTs¡∞eTH√Vü≤sY CÀwæ ‘·~‘·s¡T\T ˇø£es¡Z+>± e÷] yÓ÷&ûøÏ ndüeTà‹>± Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡T. eTTK´+>± yÓ÷&û es¡Z+ @ø£|üø£å ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+≥THêïs¡ì Á|ü‘·´]ú es¡Z+ ã\yÓTÆq $eTs¡Ù\≈£î ~>∑T‘·T+&É>± yÓ÷&û es¡Z+ sêø£‘√ n<ë«˙ es¡Z Ä~Û|ü‘ê´ìøÏ >∑+&ç|ü&ç+<äqïe÷≥ yêdüÔe+. á yÓ÷&û e´‹πsø£es¡Z+ mø£ÿ&É≈£î yÓ[flHê ø±˙ yÓ÷&û ù|s¡TqT ≈£L&Ü Á|ü#êsêìøÏ yê&É&É+ ˝Ò<äT. Çø£ sêh $wüj·÷ìøÏ eùdÔ bÕغ |ü]dæú‹ ‘Ó\+>±D˝À z $<Ûä+>±, d”e÷+Á<Ûä˝À eTs√ $<ä+>± ‘·j·÷¬s’+~. ‘Ó\+>±D ;CÒ|æ {Ï&ç|æ‘√ bı‘·TÔqT $uÛÒ~k˛Ô+~. Çø£ÿ&ç bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&綑√ bÕ≥T Ä bÕغøÏ #Ó+~q

ø=+<äsT¡ H˚‘\ · T {Ï&|ç ‘æ √ bı‘·TÔ e<ä+› ≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ ø=+<äsT¡ @ø£+>± &Ûç©¢ yÓ[¢ bı‘·TÔe<ä›ì ˝ÒK\T ≈£L&Ü Ç#êÃs¡T. ø±ì d”e÷+Á<Ûä $wüjT· +˝À ;CÒ|æ rs¡T eTs√ $<Û+ä >± ñ+~. nø£ÿ&ç ;CÒ|æ H˚‘·\T ø=+<äs¡T bı‘·TÔô|≥Tºø√yê*‡+<˚qì n~ÛcÕºq+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡T. á Áø£eT+˝ÀH˚ sêh+˝À ≈£L&Ü ¬s+&ÉT>± N*b˛sTT+~. yÓTT‘·+Ô $÷<ä yÓ÷&ûøÏ m≥T #·÷dæq Á|ü‹ã+<Ûøä ±˝Ò ø£ì|ædüTÔ+&É>± nqï{Ï˙ n~Û>∑$T+∫ Á|ü<Ûëì |”sƒ¡+ nBÛwæºkÕÔs¡ì Ä•<ë›+.

n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä‘√ ‘êfi¯˝Òø£. . ≈£î≥T+ã+ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+: eTT>∑TZ] eTè‹ yÓT<äø˘, e÷]à 27 yÓT<äø˘ eTTì‡bÕ*{°˝À nf…+&ÉsY>± |üì#˚dTü qÔ ï XÊ´eT\ Ç<äs› T¡ |æ\\ ¢ ≈£î $wü$T∫à nq+‘·s+¡ ‘·*‘¢ √ ø£*dæ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î j·T‹ï+∫+~. á |òTü ≥q˝À XÊ´eT\ ‘·*,¢ Ç<ä›s¡T |æ\¢\T eTè‹#Ó+<ës¡T. á|òüT≥q yÓT<äø˘ |ü≥ºD+˝Àì Ms¡V≤ü qTe÷Hé ø±\˙˝ÀyÓ\T>∑T #·÷dæ+~. XÊ´eT\ ‘·q Ç<äs› T¡ |æ \ ¢ \ T dü Œ +<ä q , q+Bwt \ ≈£ î $wü $ T∫Ã+~. nq+‘· s ¡ + XÊ´eT\, ÄyÓ T ‘· * ¢ sê»eTDÏ Ç+{Ï dü $ ÷|ü + ˝À ñqï eT˝…¢+#Ós¡Te⁄˝À <ä÷øÏ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. á |òüT≥q˝À sê»eTDÏ eTè‹ #Ó+<ä>±, XÊ´eT\ Á|üD≤\‘√ ãj·T≥|ü&ç yÓT<äø˘ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘√+~. Ä‘·àVü≤‘ê´Á|üj·T‘êïìøÏ eTT+<äT XÊ´eT\ |ü~ ù|J\ dü÷ôd’&é H√{Ÿ sêdæ+~.

|Á # ü êsêìøÏ qe$T n&ÉT!¶ ‘·T+>∑‘·T]Ô kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\≈£î ã] ì\e&ÜìøÏ nuÛÑ´s¡Tú\T eT+∫ s√E #·÷düT≈£îì Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. ñ|üdü+Vü≤s¡D >∑&ÉTe⁄ eTT–dæq eTs¡Tdü{Ï s√E qT+∫ Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T.

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂Õ‹[ J ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ mx sµ][ªΩR LRigRiºΩ mx sLkiORPQá©´sV mx sLjibdP÷¡xqsVÚ©s´ ı NRP¤Õ¡NÌPR L`i @x§¶ ¶¯µ`∂ Àÿ ¡V

KeTà+ õ˝≤¢ q÷´dt

Ç˝…+¢ <äT˝À dæ+>∑sπ DÏ kÕúsTT yê©u≤˝Ÿ b˛{°\T bÁ Õs¡+uÛ+Ñ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 Ç˝…¢+<äT(dæ+>∑πsDÏ), q÷´dt≥T&˚: dæ+>∑πsDÏ kÕúsTT yê©u≤˝Ÿ b˛{°\T Ç˝…+¢ <äT˝À ÁbÕs¡+uÛ+Ñ nj·÷´sTT. b˛{°\ ÁbÕs¡ + uÛ Ñ + dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± Ç˝… ¢ + <ä T ÁbÕ+‘· + Jm+ &ÉãT¢´.$»jYTu≤ãT Áø°&É\ C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± Áø° & Üø±s¡ T \qT ñ<˚ › • +∫ Äj· T q Á|üdü+–+#ês¡T. dæ+>∑πsDÏ Áø°&Üø±s¡T\T |ü_¢ø˘ ôdø£ºs¡¢˝Àq÷ Á|ü‹uÛÑ ø£q|üsêÃ\ì nHêïs¡T. Áø°&Üdü÷Œ¤]Ô‘√ Áø°&Üø±s¡T\T b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zì ‘·eT HÓ’|ü⁄D≤´ìï Á|ü<ä]Ù+#ê\ì nHêïs¡T. KeTà+, es¡ + >∑ ˝ Ÿ , ø£ Ø +q>∑ s Y , n~˝≤u≤<é õ˝≤¢ ˝ À¢ $düÔ]+∫q dæ+>∑πsDÏ˝Àì ø=‘·Ô>∑÷&Ó+`ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ ø±s=Œπs{Ÿ, Ç˝…¢+<äT`eTDT>∑÷s¡T, ÄØ®3`uÛÑ÷bÕ\|ü*¢, ÄØ®1`ÄØ®2, eT+<ä e TÁ]`u… \ ¢ + |ü * ¢ , lsê+|ü P sY »≥T¢ b˛{° \ ˝À bÕ˝§ZHêïsTT. yÓTT<ä{Ïs√E b˛{°˝À¢ u…\¢+|ü*¢ »≥Tºô|’ uÛÑ÷bÕ\|ü*¢, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ô|’ lsê+|üPsY, ÄØ®1ô|’ Ç˝…¢+<äT »≥T¢ $»j·T+ kÕ~Û+#êsTT. ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûJm+ Á|üø±XŸ, |üs‡¡ q˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T mHé. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, s¡+>∑sêE, k˛ŒsY‡º n~Û ø ±] sê»ø=eTs¡ j · T ´, ÁbÕ‹ì<Û ä ´ dü + |ò ü T + ñ|ü Á|ü < Û ë qø±s¡ ´ <ä ] Ù ¬ ø .kÕs¡ j · T ´, dü ÷ |ü s Y y Ó ’ » s¡ T ¢ nXÀø˘ , |æ.lìyêdt, Msê¬s&ç¶, dü÷s¡´Á|üø±XŸ, C≤HéyÓd”¢, s¡y˚TXŸ, Hêsêj·TD¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

u…+’ &√esY øπ düT\ô|’ md”ŒøÏ b˛‹H˚ì |òsæ ê´<äT Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 KeTà+ õ˝≤¢˝À ‘·eT bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î, ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ m˝≤+{Ï Ä<Ûësê\T ˝Ò≈£î+&Ü nÁø£eT+>± u…’+&√esY πødüT\T ô|&É T ‘· T Hêïs¡ ì d” | ” m + õ˝≤¢ ø±s¡ ´ <ä ] Ù b˛‹H˚ ì düT<äs¡ÙHésêe⁄ KeTà+˝À md”Œ @M s¡+>∑Hê<∏é≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ‘·eT bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T >∑‘·+˝À »]–q mìïø£˝À¢ m˝≤+{Ï >=&É e \≈£ î bÕ\Œ&É ˝ Ò < ä ì , nsê#· ø ±\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·˝<Ò ìä , #ê˝≤eT+~ô|’ m˝≤+{Ï øπ düT\T ˝Òeì ‘Ó * bÕs¡ T . <Û ä s êï\T, ePπ s –+|ü ⁄ \≈£ î dü + ã+~Û + ∫ ø=~›eT+~ô|’ e÷Á‘·y˚T πødüT\THêïj·Tì md”ŒøÏ $e]+#ês¡T. ™ı&ûw”≥s¡T¢, dü+|òüT e´‹πsø£ X¯≈£îÔ\ô|’ ô|fÒº u…’+&√esY πødüT\T Á|üC≤kÕ«eT´yê<äT˝…’q ‘·eT bÕغ Hêj·T≈£î\ô|’ ô|{Ϻ Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚jT· ≥+ dü]ø±<äì b˛‹H˚ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü]dæú‹ì ‘·ø£åD+ dü]~<ë›\Hêïs¡T. bÕغ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T qTHêï Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ã+&Üs¡T s¡$≈£îe÷sY, j·TÁsê lø±+‘Y, yÓ’.$Áø£yéT ñHêïs¡T.

ø√˝ŸÇ+&çj·÷˝À lìyêdt≈£î ~«rj·T ãVüQeT‹ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 Ç˝…¢+<äT(dæ+>∑πsDÏ),ø√˝ŸÇ+&çj·÷ kÕúsTT˝À »]–q yÓsTT{Ÿ*|òæº+>¥ b˛{°˝À¢ Ç˝…¢+<äT @]j·÷ 21 Ç+¬øÌ¢Hé uÛÑ÷>∑s¡“>∑ì˝À |üì#˚düTÔqï ÄsY.lìyêdt ~«rj·TkÕúq+ kÕ~Û+#ê&ÉT. á HÓ\ 21,22 ‘˚B˝À¢ ø£\ø£‘êÔ˝À »]–q ø√˝ŸÇ+&çj·÷ yÓsTT{Ÿ*|òæº+>¥ $uÛ≤>∑+˝À ÄsY.lìyêdt ~«rj·T kÕúq+ kÕ~Û+∫ Ç˝…¢+<äTπø eHÓï ‘Ó#êÃ&ÉT. u≤&û _*¶+>¥ $uÛ≤>∑+˝À.. ø√˝ŸÇ+&çj÷· ˝À ìs¡«Væ≤+∫q X¯Øs¡ <ës¡T&Û´É b˛{°˝À ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ ø±s=Œπs{Ÿ≈£î #Ó+~q yÓ÷C…dtdæ+>¥ Á|ü<∏äeT, lsê+|üPsY≈£î #Ó+~q ¬ø.kÕs¡j·T´ pìj·TsY $uÛ≤>∑+˝À Á|ü<∏äeT, uÛÑ÷bÕ\|ü*¢øÏ #Ó+~q ¬ø.nXÀø˘≈£îe÷sY 65 øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À Á|ü<∏äeT, lsê+|üPsY #Ó+~q øÏwüºj·T´ 70 øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À ‘·èrj·T, q]‡+>¥ 75 øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À ~«rj·T, u…\+¢ |ü*ø¢ Ï #Ó+~q _.nXÀø˘ 95 øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À ~«rj·T, C….eTTs¡Vü≤]sêe⁄ |ü¢dt90 øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À ~«rj·T, sêeT>∑T+&É+ 3øÏ #Ó+~q Ms¡j·T´ 90 øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À ~«rj·T kÕúq+ bı+<ës¡T. yÓsTT{Ÿ*|òæº+>¥ Äj·÷ πø≥–]˝À¢ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ ø±s=Œπs{Ÿ≈£î #Ó+~q yÓ÷C…ddt +æ >¥ ~«rj·TkÕúq+, uÛ÷Ñ bÕ\|ü*ø¢ Ï #Ó+~q <˚ej·T´ Á|ü<∏äeT, ÄØ®1≈£î #Ó+~q q]‡+Vü‰sêe⁄ Á|ü<∏äeT, Ç˝…¢+<äT≈£î #Ó+~q ÄsY.lìyêdt ~«rj·T, ÄØ®3øÏ #Ó+~q düTõ‘Yd+æ >¥ ‘·èrj·T, ÄØ®1≈£î #Ó+~q sê»j·T´ ‘·èrj·T, eTDT>∑÷s¡T≈£î #Ó + ~q sêeTø£ è wü í Á|ü < ∏ ä e T, uÛ Ñ ÷ bÕ\|ü * ¢ ø Ï lìyêdt ‘·èrj·TkÕúq+ bı+<ës¡T. |üesY*|òæº+>¥ $uÛ≤>∑+˝À.. |üesY*|òæº+>¥ $uÛ≤>∑+˝À Á|ü‹uÛÑ ø£q|ü]Ãq dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\T.. 66 øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À uÛ÷Ñ bÕ\|ü*ø¢ Ï #Ó+~q <˚ej·T´ ~«rj·T, sêeT>∑T+&É+2≈£î #Ó+~q Äq+<äsêe⁄ 59 øÏ˝À\ $uÛ ≤ >∑ + ˝À Á|ü < ∏ ä e T, eT+<ä e TÁ]øÏ #Ó + ~q sê»j· T ´ 74øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À Á|ü<∏äeT, sêeT>∑T+&É+ 3øÏ #Ó+~q ø=eTs¡j·T´ 83 øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À ‘·èrj·T, eT+<äeTÁ]øÏ #Ó + ~q dü ‘ · Ô j · T ´ 93 øÏ ˝ À\ $uÛ ≤ >∑ + ˝À ‘· è rj· T , sêeT>∑T+&É+3øÏ #Ó+~q Vü≤|ò”EB›Hé 105 øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À ~«rj·T, sêeT>∑T+&É+2≈£î #Ó+~q ø±eTsêE 120 øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À ~«rj·T, uÛÑ÷bÕ\|ü*¢øÏ #Ó+~q ‹s¡T|ü‹ |ü¢dt 120øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À ~«rj·TkÕúq+ bı+~ dæ+>∑sπ DÏ ø°]Ô |ü ‘ êø±ìï m>∑ T s¡ y ˚ X Ês¡ ì dæ + >∑ π s DÏ Áø° & É \ n~Û ø ±] sê»ø=eTs¡j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.


6

|Á Cü ≤ CÀ´‹

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt

áMm+\ô|’ ne>±Vü≤q Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 bÕ\eT÷s¡T, kÕ<Ûës¡D mìïø£\qT $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ nìï s¡ø±\ #·s¡´\T rdüT≈£î+{À+~. z≥¢qT áMm+ j·T+Á‘ê\ <ë«sê qyÓ÷<äT #˚ùd $<Ûëq+ô|’ dæã“+~øÏ, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ áMm+ >√<ë+ >∑~˝À ø£˝…ø£ºsY –]C≤X¯+ø£sY, sêh mìïø£\ |ü]o\≈£îsê\T XË’\C≤ sêeTj·T´sY, CÒd” X¯ s ¡ à Hé , &û Ä s√« sê+øÏ w ü H é , Äض y √ Vü ≤ qTeT+‘· s êe⁄ ‘·~‘·s¡T\T ám+M\qT |ü]o*+#ês¡T. $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. yê] dü+<˚Vü‰\qT ìeè‹Ô #˚ X Ês¡ T . qyÓ ÷ <ä T nj˚ T ´ z≥¢ $esê\qT Á|ü‘·´ø£å+>± #·÷|æ+#ês¡T. d”|”◊ qT+∫ sê+yÓ÷Vü≤Hé, d”|”m+ qT+∫ u≤˝Ÿ¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt qT+∫ |üfÒ˝Ÿ yÓ+ø£fÒwt, ;md”Œ qT+∫ \ø£Îj·T´ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£ ˝ … ø £ º s Y ÄÁ>∑ V ü ≤ + : áMm+\ >√<ë+ qT+∫ j·T+Á‘ê\qT ãj·T≥≈£î ‘Ó∫à yê{Ïì Á|ü<äs¡Ùq≈£î ñ +∫q+<äT≈£î dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ ø£˝…ø£ºsY –]C≤X¯+ø£sY ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. áMm+\qT >√<ë+ ˝À|ü˝Ò ñ +∫ nø£ ÿ &˚ yê{Ï ì |ü ] o*+#ê\ì eTT+<ä T >±H˚ dü÷∫+∫Hê ãj·T≥≈£î m+<äT≈£î ‘Ó#êÃs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. yê{Ïì ˝À|ü*øÏ rdüTyÓ[¢ Hêj·T≈£î\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T.

ñbÕ~Û |üqT\T Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 bÕ\eT÷s¡T, : C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü < ∏ ä ø £ + ˝À ø=qkÕ–q Á|ü ‹ dü º + uÛ Ñ q ≈£ î eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + ‘Ós¡|ü&ç+~. qT+∫ ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT. dæã“+~‘√ »]|æq #·sá \T dü|\ üò + ø±e&É+‘√ yês¡ + ‘ê ‹]– |ü q T\≈£ î Vü ‰ »s¡ T ø±qTHêïs¡ T . õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± ñbÕ~Û˝À |üì #˚dTü qÔ ï 1500 eT+~ dæã“+~ eT÷≈£îeTà&ç>± ôd\e⁄\T ô|{Ϻ $<ÛTä \qT ãVæ≤wüÿ]+∫q $wüjT· + $~Û‘y· T˚ . &Ü«e÷ kÕe÷õø£ ‘·ìF ì|ò÷ü n~Ûø±] düTÁãeTD´+qT $<ÛäT\ qT+∫ ‘=*–+#ê\ì dæã“+~ |ü≥Tºã{≤ºs¡T. n+<äT≈£î &Ü«e÷ |”&û dæã“+~‘√ #·s¡Ã\T »]bÕs¡ T . nq+‘· s ¡ + &Ü«e÷ ôV≤#Y Ä sY y˚ T H˚ » sY ≈ £ î dæã“+~‘√ e÷{≤¢&Ü\ì Ä<˚•+#ês¡T. nq+‘·s+¡ Äj·Tq &Ü«e÷ ø±sê´\j·T+˝À ñbÕ~Û ◊ø±dü Hêj·T≈£î\‘√ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. yê] &çe÷+&É¢ |ü]cÕÿsêìøÏ |”&û n+^ø£]+#ês¡ì, ‹]– $<ÛTä ˝À¢ #˚sê\ì ø√sês¡T. ◊ø±dü Hêj·T≈£î\T ‘·eT ôd\e⁄\qT s¡<äT› #˚düTø=ì, ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘êeTì Äj·Tq≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. kÕe÷õø£ ‘·ìF ì|òü÷ n~Ûø±] áHÓ\ 25e ‘˚B qT+∫ ôd\e⁄˝À¢ yÓfi¯óÔHêïs¡ì, Ä ‘·sê«‘· ‘·q ñ <√´>±ìøÏ sêJHêe÷ #˚kÕÔsì¡ &Ü«e÷ ôV≤#YÄsY y˚TH˚»sY Äq+<é ªq÷´dt≥T&˚µ≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ~Û ◊ø±dü Hêj·T≈£î\T u≤\j·T´, dü‘·´Á|üø±XŸ, sê»X‚KsY¬s&ç¶, Ädæ | ò t , Äq+<é , Vü ≤ ]X¯ à +Á<ä T &É T , $»j· T yÓ ÷ Vü ≤ Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü⁄s¡bÕ*ø£˝À¢ Ç+{Ï+{Ï |Á # ü ês¡+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 bÕ\eT÷s¡T |ü⁄s¡bÕ\ø£+,: |ü⁄s¡bÕ*ø£˝À¢ Ç+{Ï+{Ï Á|ü#êsê\T eP|ü+<äT≈£îHêïsTT. m+|”{°d” Hê$TH˚wüq¢ |òTü ≥º+ eTT–j·T&É+‘√ Äj·÷ bÕغ\≈£î #Ó+~q eTTK´ Hêj· T ≈£ î \T nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ ‘· s ¡ | ü ⁄ q Á|ü # êsê˝À¢ bÕ\T|ü + #· T ≈£ î Hêïs¡ T . õ˝≤¢ ˝ Àì Hê>∑ s Y ø £ s ¡ ÷ ï˝Ÿ , bÕ\eT÷s¡T, >∑<ë«\, eq|ü]Ô |ü⁄s¡bÕ*ø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, ‘Ósêdü, uÛ≤»bÕ eTTK´ H˚‘·\T ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ M<ÛTä ˝À¢ sê´©\T ìs¡«Væ≤+#·&+É ‘√ bÕ≥T Ç+{Ï+{Ï Á|ü#êsê\T ø=qkÕ–+#ês¡T. Hê>∑ s Y ø £ s ¡ ÷ ï˝Ÿ q>∑ s ¡ | ü + #êj· T r˝À ø±+Á¬ > dt nuÛ´Ñ s¡T\ ú >¬ \T|ü⁄ ø√dü+ 2e yês¡T˝ ¶ À »&ûŒ e÷J ÕµÁjs¡àHé ≈£L#·T≈£îfi¯¢ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. uÛ≤»bÕ myÓTà˝Ò´ Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT Hê>∑+ X¯•<ÛäsY¬s&ç¶ nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑<ë«\ |ü⁄s¡bÕ*ø£˝Àe÷J eT+Á‹ &û.πø ns¡TD yês¡T¶ düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô |ü⁄s¡ Á|ü#êsêìï y˚&ÓøÏÿdüTÔHêïs¡T. eT+>∑fiy¯ ês¡+ ñ<äjT· + qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈î£ |ü\T yês¡T¶˝À¢ düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ z≥s¡¢qT #Ó j ‘· q ´+ #˚ X Ês¡ T . ø±+Á¬ > dt ≈ £ î z≥T y˚ d æ |ü ⁄ s¡ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\+≥÷ ◊<˚fi¯¢˝À |ü⁄s¡bÕ*ø£˝À #˚|ü{Ϻq n_Ûeè~∆, dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT $e]düTÔHêïs¡T. ‘Ósêdü ‘·s¡|ü⁄q ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#Ûê]® ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. eq|ü]Ô |ü⁄s¡bÕ*ø£˝À @◊d”d” ø±s¡´<ä]Ù ∫Hêï¬s&ç¶ |ü\T yês¡T¶˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕ\eT÷s¡T |ü⁄s¡bÕ*ø£˝À myÓTà˝Ò´ ßÁ’qï+ lìyêdt¬s&ç¶, ‘Ósêdü ôd¬>à+{Ÿ ÇHé#Ûê]® lìyêdtíı&é, myÓTੇ »>∑BX¯«sYs¬ &ç,¶ &ûdd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT ˇuÒ<Tä ˝≤¢ ø=‘ê«˝Ÿ ‘·eT bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ b˛{≤b˛{°>± Á|ü # êsê\T ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . myÓ T à˝Ò ´ ßÁ’ q ï+ lìyêdt¬s&ç¶29, 32, 34, 39 yês¡T¶˝À¢ì M<ÛäT˝À¢ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. myÓTੇ »>∑BX¯«sY¬s&ç¶, &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT ˇuÒ<äT˝≤¢ ø=‘ê«˝Ÿ 12, 15, 14, 2 yês¡T¶˝À¢ Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 28 `03` 2014

]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê •ø£åD es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 27 <˚X¯yê´|üÔ+>± @Á|æ˝Ÿ, y˚T e÷kÕ\˝À »s¡T>∑qTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£\˝À ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£îqï dü+<˚Vü≤\qT uÛ≤s¡‘· mìïø£\ ø£$÷wüH ìeè‹Ô #˚dæ+~. &Ûç©¢ qT+&ç ìs¡«Væ≤+∫q M&çj÷Ó ø±qŒ¤s¬ H釽À <˚X¯ yê´|ü+Ô >± qTqï ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T y˚dqæ Á|üXï¯ \≈£î Á|æH‡é |ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø ¨<ë˝À uÛ ≤ s¡ ‘ · mìïø£ \ ø£ $ ÷wü H é ˝ À |ü ì #˚ d ü T Ô q ï Äowt yê]øÏ düe÷<ÛëHê*#êÃs¡T. es¡+>∑˝Ÿ qT+&ç bÕ˝§Zqï õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] õ. øÏwüHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ mdt.dæ.>± >∑T]Ô+∫q yês¡T y˚s√ sêh+˝À mìïø£\˝À mdt.dæ. nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚ j · T e#êà nì Á|ü • ï+#ês¡ T . ˝Àø£ d ü u Û Ñ mìïø£ \ ≈£ î dü+ã+~Û+∫ @ sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ mdt.dæ. >± >∑T]Ô+#·Hê Ä nuÛ´Ñ ]ú mdt.dæ\ πø{≤sTT+∫q bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ qT+&ç, @sêh+ qT+#ÓH’ ê b˛{° #˚jT· e#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. XÊdüq düu≈ÑÛ î£ dü+ã+~+∫ @sêh+˝À b˛{° #˚dTü HÔ êïsê Ä sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+#˚ mdt.dæ. esêZìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ>± >∑T]Ô+#·ã&Ü\ì nHêïs¡T. n+&ÉsY Á≥j·T˝Ÿ, eTT+<ädüTÔ n¬sdüTº\T #˚j·Tã&çq @e´¬ø’Hê ø√s¡T\ º T ìsêú]+#·q+‘· es¡≈î£ mìïø£\˝À b˛{° #˚jT· #·TÃqì,

Hê$TH˚wüHé y˚j·TT≥≈£î e#˚à nuÛÑ´]ú }πs–+|ü⁄>± eùdÔ <ëìøÏ dü+ã+~+∫q e´j·÷qï+‘ê Ä nuÛ´Ñ ]ú U≤‘ê≈£î Ks¡Tà Áyêj·TT≥ »s¡T>∑T‘·T+<äì |ü\T Á|üX¯ï\≈£î mìïø£\ ø£$÷wüHé düe÷<Ûëq+ Ç∫Ã+~. n˝≤π> >∑Ts¡T\ Ô øπ {≤sTT+|ü⁄ $wüjT· +˝À ÁbÕ<Ûëq´‘·qT eTT+<äT>± ]õwüºsY bÕغ\ ‘·<äT|ü], dü«‘·+Á‘·T\ $wüj·T+˝À dæ{+ºÏ >¥ m+.|æ/ m+.m˝Ÿ.@ \≈£î Çyê«\ì nHêïs¡T. ˇπø e´øÏÔ ¬s+&ÉT bÕغ\ ‘·s¡|ü⁄q Hê$TH˚wüHé y˚ùdÔ Ádü÷ÿ{Ïì düeTj·T+˝À nuÛÑ´]úH˚ @ bÕغ ÁøÏ+<ä b˛{° #˚ùd~ n&É>±\ì nHêïs¡T. n|òü&É${Ÿ˝À n+XÊ\qT |üP]Ô #˚j·T≈£î+&Ü düeT]ŒùdÔ, nuÛÑ´]úøÏ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] H√{°düT Çyê«\ì, Hê$TH˚wüHé ∫e] ‘˚B es¡ ≈ £ î nuÛ Ñ ´ ]ú qT+&ç dü Œ +<ä q ˝Ò ø £ b ˛‘˚ Hê$TH˚ w ü H é ‹s¡düÿ]+#·e#·TÃqì nHêïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯ eT+~s¡+ qT+&ç »]–q á M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY bÂdü$TãdüT, n&çwüq˝Ÿ C….dæ. ø£ècÕí¬s&ç¶, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$÷wüqsY düTesêí bÕ+&Ü<ëdt, Ç.{Ï.&ç.m. |æy√ düT<Ûëø£sYsêe⁄, &ç.ÄsY.z. düTπs+Á<äø£s¡DY\‘√ bÕ≥T 12 XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£ esêZ\ ]≥]ï+>¥, düV≤ü j·T ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{Ï&ç|æô|’ ø±¢]{° Çe«ì |üeHéø£˝≤´DY ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 27: ‘·q eT<䛑·T _C…|æøÏ nì »qùdq bÕغ n~ÛH˚‘· |üeHé ø£fi≤´DY Ç|üŒ{Ïπø düŒwüº+ #˚XÊ&ÉT. ø±˙ {Ï&ç|æ >∑T]+∫ e÷Á‘·+ |üeHé m˝≤+{Ï ø±¢]{° Çe«&É+ ˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ |üeHé {Ï&ç|æ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äì düe÷#ês¡+. πøe\+ qπs+Á<äyÓ÷&û <ë«sê e#˚à ]˝ÒwüHé ‘·|üŒ H˚sT¡ >± {Ï&|ç ‘æ √ dü+ã+<Ûë\T ô|≥Tº≈î£ H˚ ñ<˚X› ´¯ + »qùdq≈£î ˝Ò<äì Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. _C…|æ ` {Ï&ç|æ\ bı‘·TÔ Ç+ø± ‘˚\˝Ò<äT ø±ã{Ϻ |üeHé, u≤ãT‘√ uÛÒ{° ø±˝Ò<äì düe÷#ês¡+. _C… | æ qT+&ç e#˚ à &Ó ’ ¬ s ø£ å H é ã{Ï º |ü e Hé dü Œ +~kÕÔ s ¡ ì

‘Ó\Tk˛Ô+~. $XÊK|ü≥ï+˝À 27e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤+#˚ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À {Ï&ç|æô|’ |üeHé ø£fi≤´DY yÓ’K] ‘Ó*j·T#˚kÕÔs¡ì düe÷#ês¡+. düuÛÑ˝À ªÇ»yéTµ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D »]bÕø£ |üeHé ˇø£ ÿ π s Á|ü d ü + –kÕÔ s ¡ ì , ¬ s +&É T >∑ + ≥\ bÕ≥T |ü e Hé düTBs¡È+>± e÷{≤¢&ÉT‘ês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ä$sꓤe düuÛÑ qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ‘·qô|’ e∫Ãq $eTs¡Ù\≈£î á düuÛÑ <ë«sê |üeHé düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘ês¡ì düe÷#ês¡+. Bì‘√ |üeHé @$T e÷{≤¢&ÉT‘ês¡H˚ <ëìô|’ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ ÄdüøÏÔ HÓ\ø=+~.

.≠saS≈¡ ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi F°÷d¡£qs ¡Liµ][ ¡xqsVÚ ™´sVµ≥∂R ˘ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sqx sVÚ©s´ ı µR∂XaRP˘Li

kÕ«s¡ú+‘√H˚ dæ˙ ‘ês¡\ sê»ø°j·T Á|üy˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 27 ˙‹eT+‘·yÓTÆq bÕ\q, ìkÕ«s¡∆ ùde≈£ î \qT Áb˛‘· ‡ Væ ≤ +#· & É + \ø£ å ´ eT+≥÷ sê»ø° j · T ñ |üHê´kÕ\≈£î ~>∑T‘·Tqï dæ˙ ‘ês¡\ô|’ n+<äT≈£î _ÛqïyÓTÆq $eTs¡Ù\T sê»´y˚T\T‘·THêïsTT. πøe\+ kÕ«s¡ú Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T dæ˙ ‘ês¡\T sê»ø°j·÷˝À¢øÏ Á|üy˚•düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\T sê»´y˚T\T‘·THêïsTT. >∑‘·+˝À e∫Ãq myéTõÄsY, mHé{ÏÄsY e+{Ï H˚‘·\T eT+∫ ø£$T{ŸyÓT+{Ÿ‘√ sê»ø°j·÷\˝ÀøÏ e∫Ã, Á|ü»\≈£î ùde #˚ùdÔ H˚{Ï ‘·s¡+>± #Ó|ü⁄Œø=+≥Tqï dæ˙ »q+ kÕ«s¡ ∆ | ü P ]‘· ÄX¯ j · ÷ \‘√ sê»ø° j · ÷ ˝À¢ ø Ï e#˚ à +<ä T ≈£ î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T m<˚›yê #˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ dæ˙V”≤s√\T m˝≤+{Ï ø£$T{ŸyÓT+{Ÿ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ sê»ø°j·TÁ|üy˚X¯+ #˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. |üeHé, Hê>±s¡T®q yÓ÷&ûøÏ eT<䛋e«&É+˝À sê»ø°j·T\_∆ ñ+<äì yê] Á|ü‘·´s¡T∆\T ø=+<äs¡T ù|s=ÿHêïs¡T. <äøD åÏ ≤~ sêÅcÕº˝À¢ dæ˙ V”≤s√\T sê»ø°j÷· ˝À¢øÏ sêe&É+ ø=‘·øÔ ±<äT. |üeHé ø£fi≤´DY sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sêe&É+ eT+∫+<˚. _C…|æøÏ eT<ä › ‹ e«&É + ˝À ‘· | ü ⁄ Œ˝Ò < ä T . ‘· $ Tfi¯ H ê&É T ˝À m+õÄsY , »j·T\*‘·, ø£s¡TD≤ì~Û sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e#êÃs¡T. m|æ˝À mHé{ÏÄsY, ∫s¡+J$ e#êÃs¡T. <˚X¯sê»ø°j·T˝À¢øÏ »j·TÁ|ü<ä ˝≤+{Ï m+‘√ eT+~ dæ˙ ‘ês¡\T e#êÃs¡T. _C…|øæ Ï kÕqT≈£L\ yê‘êes¡D+ ñ+&É&É+‘√ dæ˙ ‘ês¡\T, Ç‘·s¡T\T _C…|æ˝ÀøÏ edüTÔHêïs¡T. yÓ÷&ûøÏ eT<䛋düTÔHêïs¡T. bÕغ |æsêsTT+|ü⁄\≈£î @ bÕغ H˚‘·\T nr‘·+ ø±<äT. |üeHé, Hê>±s¡T®q eT<䛑·T ‘Ó\|ü&ÜìøÏ e÷Á‘· y ˚ T yÓ fi ≤¢ s ¡ T . ≈£ î ≥T+ã yêdü d ü ‘ · « sê»ø° j · ÷ \T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. mìïø£˝À¢ dæ˙ >±¢eTsY |üì #˚k˛Ô+~. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À Á|ü»\<˚ n+‹eT rs¡TŒ. Á|ü»\ uÛ≤yê\qT ì»+ #˚ùd e´≈£î\ Ô <ä>]Z∑ øÏ yÓfió¯ +Ô {≤s¡T. Äs√|üD\ Ä<Ûës¡+>± yê] e´øÏÔ‘ê«\qT ìsêú]+#·≈£L&É<äT. Á|üdüTÔ‘·+ dæ˙ q≥T\T dü«˝≤uÛÑ+ ø√düy˚T sê»ø°j·÷˝À¢øÏ yÓ\T‘·THêïs¡T. kÕe÷õø£ <äèø£Œ<∏ä+‘√ sê»ø°j·T Á|üy˚X¯+ #˚ùdÔ eT+∫ |ü]D≤eT+ ø±˙, ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ ñ|üj÷Ó >∑+ ø√dü+ yÓ[‘˚ Á|üe÷<ä+. >∑‘+· ˝À sê»ø°j÷· ˝À¢øÏ e∫Ãq m+õÄsY, mHé{Ä Ï sY\≈£î ø£$T{Ÿ ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ edüTÔqï V”≤s√\≈£î ø£$T{ŸyÓT+{Ÿ ˝Ò<äT. sêh+˝À _C…|æøÏ, yÓ÷&ûøÏ eT<䛑·T ≈£L&É>∑≥º&ÜìøÏ |üeHé, Hê>±s¡T®q Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. yêeT|üø£å uÛ≤yê\Tqï |üeHé _C…|æ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯¢&É+ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+. uÛÑ>∑‘Y dæ+>¥, düTUŸ <˚yé, sê»>∑Ts¡Tô|’ |üeHé≈£î eT+∫ n_Ûe÷q+ ñ+~. kÕ«s¡úÁ|üjÓ÷»Hê\ø√düy˚T dæ˙ V”≤s√\T sê»ø°j·÷˝À¢øÏ edüTÔHêïs¡qï $eTs¡Ù\ H˚|ü<∏ä´+˝À nøÏÿH˚ì ≈£î+≥T+ã+ >∑‘+· qT+∫ n~Ûø±s¡+˝À ñqï yê]ì ø£\TdüTÔHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q »]–q|ü⁄Œ&ÉT q≥T\T mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢s¡T. mHé{ÏÄsY Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq |ü]dæú‘·T˝À¢ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ

e#êÃs¡T. d”m+ nj·÷´s¡T. ‘·sê«‘· e∫ÃHê yês¡T n+‘· Á|üu≤Û e+ #·÷|ü˝Òø£b˛j·÷s¡T. Á|ü‹ $wüj·÷ìï »>∑Hé≈£î n+≥>∑≥º&É+ dü]ø±<äT. dü«+‘· Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T V”≤s√\T sê»ø°j·÷˝À¢øÏ edüTÔHêïs¡T. bÕغì ô|{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT ˇ+≥]>±H˚ b˛{° #˚j·÷*. y˚πs yê]øÏ eT<䛋e«&É+ eT+∫~ ø±<äT. yÓ÷&ûì |üeHé ø£\e&Üìï kÕ«>∑ ‹ +∫q yêπ s Äs√|ü D \Tqï Hê>±s¡ T ® q ø£ \ e&Üìï e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T.

|üeªì»µyÓT+‘· es¡≈L£ |üì#˚düTÔ+~? ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 27 <˚X¯ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ dæ˙ q≥T&ÉT, »qùdq bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT |üeHé ø£fi≤´DY s¡∫+∫q ªÇ»yéTµ |ü⁄düÔø£+˝À @eTT+<äqï ÄdüøÏÔ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+<ä]˝Àq÷ HÓ\ø=+~. Á|üuTÑÛ ‘ê«\T m˝≤ |üì#˚j÷· *? kÕe÷qT´&ç Äø£* u≤<Ûä m˝≤ rsêÃ*? yêfi¯¢ J$‘ê*ï m˝≤ >±&çq ô|{≤º*? düe÷»+ e÷sê\+fÒ @+ #˚j÷· * e+{Ï n+XÊ*ï á |ü⁄düøÔ +£ ˝À |üeHé #·]Ã+∫q≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ á n+XÊ\ô|’ |üeHé dü÷∫+#˚ |ü]cÕÿsê\T yêdüÔe+˝À @ y˚Ts¡≈£î düeTdü´*ï |ü]wüÿ]kÕÔjT· qï~ n+<äØï Ä˝À#·q˝À |ü&d˚ +æ ~. m+<äTø£+fÒ ª#˚ >∑Ty˚sêµ dæ<ë∆+‘ê*ï qeTTà‘êqqï |üeHé qπs+Á<ä yÓ÷&ûì ø£\e&É+‘√H˚ |üeHéô|’ Á|ü»˝À¢ dü+<˚Vü‰\T HÓ\ø=HêïsTT. eT] Ç|ü⁄Œ&ÉT á |ü⁄düÔø£+˝À #Ó|üŒuÀj˚T ˙‘·T\T ls¡+>∑ ˙‘·T\T ø±≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· Äj·Tq ô|’H˚ ñ+~. á |ü⁄düÔø£+˝À ñqï~ @ Ç»+? |üeHé ‘·q uÛ≤yê\qT »q+ô|’ s¡T<˚› Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï&Ü? kÕe÷qT´&ç Äø£* u≤<ÛäqT |ü⁄düÔø£+˝À |ü]cÕÿsê\T rs¡TkÕÔj·÷ e+{Ï Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ ø±yê\+fÒ s¬ +&ÉT s√E\ bÕ≥T y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚!

bÕغô|’ ÁπøCŸqT ô|+#·T‘·Tqï »qùdq ø=‘·Ô bÕ≥! ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 27 Á|üdüTÔ‘·+ sêh sê»ø°j·÷˝À¢ Vü‰{Ÿ {≤|æø˘>± e÷]q V”≤s√, Hêj·T≈£î&ÉT |üeHéø£fi≤´DY. Äj·Tq »qùdq bÕغ ô|{Ϻ z bÕ≥qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. n~ Äj·Tq n_Ûe÷qT\qT, »Hê\qT $|üØ‘·+>± Äø£≥Tº≈î£ +~. á bÕ≥‘√ |üeHé bÕغô|’ ÄdüøÏÔ ≈£L&Ü ô|]–+~. Çø£ ‘êC≤>± |üeHé ;CÒ|” Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nuÛÑ´]ú, >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&ûì ø£\e&É+‘√ Äj·Tqô|’ rÁe e´‹πsø£‘· e∫Ã+~.

@\÷s¡T õ˝≤¢ q÷´dt ø=‘·>Ô ± s¡÷. 26 ø√≥¢ ì~Û s¡TD≤\T Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 >=\¢Áb˛\T, õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£L s¡÷. 56 ø√≥¢ d”Yì~Û s¡TD≤*#êÃeTì, Á|üdTü ‘Ô · Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À s¡÷.26 ø√≥¢ s¡TD≤\T eT+p¬sq’ ≥T¢ @Jm+ ùV≤eT+‘Y≈î£ e÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq >=\¢Áb˛\T˝Àì &ûÄsY&@û (◊πø|”) ø±sê´\j·T+˝À $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ õ˝≤¢˝Àì 58 eT+&É˝≤˝À¢ 1,165 Á>±eT eTVæ ≤ fi≤ dü + |ò ü ÷ \≈£ î d” Y ì ~Û s¡ T D≤\T eT+ps¡j·÷´j·Tì #ÓbÕŒs¡T. d”Yì~Û s¡TD≤˝À¢ 95 XÊ‘·+ edü÷\e⁄‘·T+<äì, yÓTTu…’˝Ÿ bò˛Hé<ë«sê <äs¡U≤düTÔ #˚dæq 48 >∑+≥˝À¢>± s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ˇø=ÿø£ÿ eTVæ≤fi≤X¯øÏÔ dü+|òü÷˝À¢ Äs¡T>∑Ts¡T düuÛÑT´\ es¡≈£î s¡÷. 1.50 \ø£å\ s¡TD≤\T n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ìØí‘· >∑&ÉTe⁄˝À>± s¡TD≤\T #Ó*¢ùdÔ e&û¶ì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ]düTÔ+<äHêïs¡T. >=\¢Áb˛\T, Á|ü‹ÔbÕ&ÉT, ™ı‘·T\|üP&ç eT+&É˝≤˝À¢ìø=ìï Á>±e÷˝À¢ d”Yì~Û s¡TD≤\T düÁø£eT+>± edü÷\T ø±ø£b˛e&É+‘√ |ü]o*düTqÔ ï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. &ûÄsY&@û dæã“+~‘√ d”Yì~Û s¡TD≤\ eT+ps¡T, ‹]– #Ó*¢+#ê*‡q rs¡Tô|’ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ düuÛÑT´\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚ $wü j · T yÓ T Æ dü M Tøå ± dü e ÷y˚ X ¯ + ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . á dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À &û Ä sY & û @ @|” m + õ.uÛ ≤ s¡ ‹ dæ ã “+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

yêDÏ»´, yê´bÕs¡ esêZ\≈£î... Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 |ü d ü \ |ü P &ç (sêj· T es¡ + ) : Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ U≤‘ê<ës¡T\≈£î ñ‘·ÔeT ùde\+~+#˚+<äTπø ‘·eT u≤´+≈£î ø£èwæ #˚k˛Ô+<äì mdt;ôV≤#Y sê»eT+Á&ç Øõj·THé`2 @Jm+ Ä~sêE X‚w≈t î£ e÷sY ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì |üd\ ü |üP&ç˝À u≤´+≈£î XÊKqT ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î e∫Ãq Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Øõj·THé |ü]~Û˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s¡÷. 1,150 ø√≥T¢ &çbÕõ≥T¢>± ùdø£]+#·>±, s¡÷. 1,040 ø√≥T¢ U≤‘ê<ës¡T\≈£î s¡TD≤\T>± n+~+#êeTHêïs¡T. |ü˝…¢˝À¢ Á|ü‹ yê]øÏ u≤´+øÏ+>¥ ùde\T n+~+#ê\qï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚X¯+‘√ õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ ÇHé≈£L¢»Hé XÊK\qT eT&çøÏ, ô|<äHê|ü*¢˝À¢ ÁbÕs¡+_Û+#êeTHêïs¡T. á HÓ \ 27q nqïes¡ + ˝Àq÷, ‘· s ê«‘· ø=+‘· e T÷s¡ T , sêC≤q>∑s¡+, s¡+>∑+ù|≥, j·÷Hê+, <Ûäefi‚X¯«s¡+˝À¢ @&ÉT q÷‘·q XÊK\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. s¡B›>± ñqï XÊK˝À¢ q>∑ < ä T &ç b Õõ{Ÿ #˚ d ü T ø=H˚ + <ä T ≈£ î Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ j· T +Á‘ê\qT @sêŒ≥T #˚ j · T qTHêïeTì, ø±øÏ H ê&É ˝ À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq j·T+Á‘êìøÏ U≤‘ê<ës¡T\ qT+∫ eT+∫ dü Œ +<ä q e∫Ã+<ä H êïs¡ T . U≤‘ê<ës¡ T \≈£ î ‘· « ]‘· > ∑ ‹ q ùde\+~+#˚+<äT≈£î ªÁ^Hé #Ûêq˝Ÿ øö+≥sYµqT mì$T~ XÊK˝À¢ @sêŒ≥T #˚XÊeTì, õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± M{Ïì $dü]Ô +#˚ jÓ÷#·q˝À ñHêïeTHêïs¡T. uÛÑs¡Ô ‘Ó<˚bÕ... uÛ≤s¡´ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ |ü<äe⁄\ ø√dü+ nqï<äeTTà\T... ‘√&çø√&Éfi¯ó¢ b˛{° |ü&ÉT‘·T+&É&É+ >∑T]+∫ $Hêï+. ø√s¡T$T*¢˝À @ø£+>± uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô˝Ò b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&É m+|”{°d” kÕúq+ qT+∫ |æ\¢+>√s¡T sêeTø£èwüí ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ñ Hêïs¡T. n‘·ì uÛ≤s¡´ |æ\¢+>√s¡T dü‘·´e‹ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± b˛{°˝À ñHêïs¡T. ;d” »qs¡˝≈Ÿ î£ øπ {≤sTT+∫q á kÕúq+˝À M]‘√bÕ≥T |æ*¢ q]Ù+VüQ\T (yÓ’ø±bÕ), eTs√ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú |ü+∫ø£≥¢ k˛y˚TX¯«s¡sêe⁄ b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T.

dü«‘·+Á‘·+>±H˚ kÕúìø£ mìïø£\≈£î... Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 düs¡Œes¡+ »+ø£¸Hé,: Á|üdüTÔ‘· kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ b˛{° $wüj·T+˝À ø±øÏHê&É Á>±MTD myÓTà˝Ò´ ≈£îs¡kÕ\ ø£qïu≤ãT eT+>∑fiy¯ ês¡+ m≥ºøπ \≈£î ô|<ä$ $bÕŒs¡T. Äj·Tq ø±øÏHê&É˝Àì ‘·q ìyêdü+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e#˚à »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\≈£î ‘·q ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À dü«‘·+Á‘·+>± yÓfi¯óÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dtqT Á|ü»\T e´‹πsøÏdüTÔqï+<äTH˚ ø±s¡´ø£s¡Ô\ n_ÛÁbÕj·÷\ y˚Ts¡≈£î á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø£s¡|ü, ø±øÏHê&É Á>±MTD eT+&É˝≤˝À¢ b˛{°#˚ùd ‘·q »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. á bÕ´q˝Ÿ >¬ \T|ü⁄qø√dü+ ø±s¡´ø£s\ Ô¡ +‘ê ø£èwæ#j ˚ ÷· \ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. kÕ<Ûës¡D mìïø£\ $wüj·T+˝À Äj·Tq m˝≤+{Ï Á|üø≥ £ q #˚jT· ø£b˛e&É+‘√ ‹]– dü+~>∑‘∆ · HÓ\ø=+~. kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ôd’‘+· dü«‘·+Á‘·+>±H˚ b˛{°˝À ì\yê\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\T á düe÷y˚X¯+˝À |ü≥Tº|ü{Ϻq≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

∫qï >∑T+&Ó≈î£ #˚jT· ÷‘· Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 ø=‘·Ôù|≥, >∑T+&Ó≈£î ∫\T¢|ü&ç, eT+∫, #Ó&ÉT s¡ø£Ô+ ø£*dæb˛e&É+‘√ nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï eT÷&˚fi¯¢ ∫Hêï] y˚T&çXË{Ϻ kÕsTT$qjYT≈£î X¯g∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ sê»eT+Á&çøÏ #Ó+~q ¬ø.düTC≤‘· nH˚ eTVæ≤fi¯ kÕj·T+ n+~+#ês¡T.ª∫ìï >∑T+&Ó≈£î ô|<ä› ø£wüº+µ o]¸ø£q ªáHê&ÉTµ˝À Á|ü#·T]‘·yÓTÆq ø£<∏äHêìøÏ ÄyÓT düŒ+~+∫ á kÕj·T+ n+~+#ês¡T. ∫Hêï] ‘·+Á&ç y˚T&çX{ Ë ºÏ lVü≤]øÏ #Ó+~q mdt;◊ U≤‘ê≈£î k˛eTyês¡+ s¡÷. 50 y˚\T »eT #˚XÊs¡T. eT÷&ÉT HÓ\\ ej·TdüT‡ qT+#˚ >∑T+&Ó≈£î ∫\T¢‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï ù|<ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q ∫Hêï] |ü]dæ‹ú øÏ #·*+∫ ‘êqT á kÕj·T+ n+~+∫q≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. eT+&Éù|≥, ø=‘·Ôù|≥, ø±øÏHê&É≈£î #Ó+~q eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T s¡÷. 2300 kÕj·T+ n+~+#ês¡T.


7

|Á Cü ≤ CÀ´‹

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ q÷´dt m+|”&ûy√ ø±sê´\j·÷ìøÏ |òsæ ê´<äT\ øπ +Á<+ä e÷s¡TŒ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 y˚ T &É Ã ˝Ÿ , eT˝≤ÿõ–] bÕs¡ ¢ y Ó T +{Ÿ , y˚ T &É Ã ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z |òæsê´<äT\ qyÓ÷<äT πø+Á<ä+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝Àì düe÷y˚X¯eT+~s¡+ ô|’q≈£î e÷]Ãq≥T¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. eT˝≤ÿõ–] ¬ s yÓ q ÷´ &ç $ »Hé n~Û ø ±] Ä<˚ X Ê\ y˚ T s¡ ≈ £ î ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Á|ü»\T sê»ø°j˚T‘·s¡ |òæsê´<äT\T, dü ÷ #· q \T e´øÏ Ô > ∑ ‘ · + >± ø±˙, bò ˛ Hé <ë«sê >±˙ #˚j·Te#·ÃHêïs¡T.á ø±sê´\j·T+˝À 24 >∑+≥\ bÕ≥T dæã“+~ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 08418 2213451 HÓ+ãs¡T˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T. á $uÛ≤>±ìøÏ n~Ûø±]>± ìj·T$T+∫q d”ôV≤#Y.yÓ+ø£≥kÕ«$Tì #·sy¡ êDÏ dü+K´ 9963443310˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

»&ûŒ{°d”‘√ bÕ≥T 11 m+|”{°d”\qT ¬>\TÃ≈£î+{≤+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ »&ûŒ{°d”‘√ bÕ≥T uÀ&É T |ü Œ ˝Ÿ Á>±eT+˝Àì 11 m+|” { ° d ” kÕú H ê\qT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ düTHêj·÷dü+>± ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì õ˝≤¢ ‘Ó<˚bÕ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ‘√≥≈£Ls¡ »+>∑j·T´j·÷<äyé ù|s=ÿHêïs¡T. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” düuÛÑT´\ |ü]#·j·T ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ düs¡«‘√ eTTU≤_Ûeè~∆øÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ m+‘√ ø£èwæ #˚dæ+<äHêïs¡T. Á>±e÷ìøÏ ‘ê>∑T˙s¡T rdüT≈£îe∫Ãq |òüTq‘· u§eTà≈£î ≈£î≥T+u≤ì<˚ nHêïs¡T. õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêb˛\T sêeTT\T e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ .. uÀ&É T |ü Œ ˝Ÿ Á>±e÷ìï nìï $<Û ë \T>± n_Û e è~∆ #˚ X ÊeTì, ‘· e T nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ qT ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T.ù|<ä\ Çfi¯¢ |ü{≤º\T yÓTT<ä\Tø=ì d”d” s√&ÉT¢, uÛÑ÷>∑s¡“¤ eTTs¡T>∑T˙{Ï bÕs¡T<ä\, $<äT´‘·TÔ, ‘ê>∑ T ˙s¡ T e+{Ï dü < ä T bÕj· ÷ \T ‘Ó < ˚ b Õ Vü ≤ j· ÷ +˝À »]–qy˚ nHêïs¡T. »&ûŒ{°d” düuÛÑT´&ç>± b˛{° #˚düTÔqï u§ã“\ \øå±à¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘·q ¬>\T|ü⁄ q˝Ò¢s¡Tô|’ ã+&çq&Éπø nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ ‘Ó<˚bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§eTà≈£î q]‡+>¥sêe⁄, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù bıqï+ yÓ+ø£fÒwtíı&é, e÷J m+|”{°d” düuÛÑT´\T ¬ø.#·Áø£bÕDÏíı&é, _.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄\‘√ bÕ≥T m+|”{°d” nuÛÑ´s¡Tú\T u§eTà≈£î »j·TeTà, MTkÕ\ \‘·, |ü⁄\ø£+&É¢ ùV≤eT\‘·, »≈£îÿ\ |ü<ëàe‹, ‘√≥≈£Ls¡ #·+<äsYj·÷<äyé, <˚es¡ø=+&É Msê#ê], sêkÕ\ |ü<àä , ã+<ës¡+ düTø£q´, ‘√≥≈£Ls¡ nXÀø˘j÷· <äy,é C…ì¬> lsêeTT\T, bıqï+ ˙*eT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yêVü≤q ‘·ìF˝À¢ s¡÷.1.9\ø£\å T kÕ«BÛq+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 y˚T&ç|ü*¢ (uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ), mìïø£\T düMT|ædüTÔ+&É≥+‘√ yêVü≤q ‘·ìF\T eTTeTàs¡+ #˚dqæ y˚T&ç|*ü ¢ b˛©düT\≈£î ˝…ø£ÿ\T #·÷|üì q>∑<äT \uÛÑ´yÓTÆ+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|ü ø ±s¡ + .. eT˝≤¢ | ü P sY s√&É T ¶ ˝ À yêVü ≤ q ‘· ì F˝À¢ XÊMTsY ù |{Ÿ ≈ £ î #Ó + ~q dü T π s wt ~«#· Á ø£ yêVü ≤ q+ô|’ Á|üj·÷DÏdüTÔ+&É>± b˛©düT\T k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á k˛<ë˝À¢ ˝…ø£ÿ\T #Ó|üŒì s¡÷.1.9 \ø£å\qT y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. düTπswt z Åô|’y˚{Ÿ ø£+ô|˙˝À ñ<√´>∑ u≤<Û´ä ‘·\T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ª‘Ósêdü≈î£ |ü≥+º ø£≥+º &çµ uÀ&ÉT|üŒ˝= |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ »&ûŒ{°d” nuÛÑ´]ú eT+<ä dü+Je¬s&ç¶ mìïø£\ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. q>∑s¡ •yês¡T Á>±e÷˝À¢ì |ü\Tø±\˙˝À¢ H˚s¡T>± z≥s¡¢qT ø£*dæ z≥T¢ nuÛÑ´]ú+#ês¡T. mìïø£\T düMT|ædüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À nuÛÑ´]ú dü+Je¬s&ç¶ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ ‘Ósêdü n<Ûä´≈£åî&ÉT #·s¡¢ Ä+»H˚j·TT\T j·÷<äyé, eT<ÛäT, $»jYT, ˝≤eD´, \øÏÎ ‘· ~ ‘· s ¡ T \ H˚ ‘ · è ‘· « +˝À uÀ&É T |ü Œ ˝Ÿ ø£ fi ≤q>∑ s Y , n+uÒ<äÿsYq>∑sY, Ç+~sêq>∑sY, Msê¬s&ç¶q>∑sY ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡T. Á|ü»\≈£î eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚kÕÔqì dü+Je¬s&ç¶ Á|ü»\T Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Hê>±s¡+ (ø°düs¡): s√&ÉT¶ |üø£ÿH˚ #Ó‘êÔ #Ó<ës¡+ y˚j·T&É+ e\¢ |ü]düsê\T n|ü]X¯óÁuÛÑø£s¡+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïj·Tì Hê>±s¡ + dü ‘ · ´ Hêsêj· T D ø±\˙yêdü T \T Äy˚ < ä q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. |ü+<äT\T, ≈£îø£ÿ\T #˚s¡&É+ e\¢ ˇø√ÿkÕ] #Ó ‘ · Ô s√&É T ¶ ô |’ ø Ï ek˛Ô + <ä ì , B+‘√ Ä e÷s¡ Z + ˝À Á|üj·÷DÏ+#˚yê]øÏ Çø£ÿ≥T¢ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. md”‡ ø±\˙˝Àì Äø±X¯B|ü+ |üø£ÿq ≈£î+&û\T @sêŒ≥T #˚dæ #Ó ‘ · Ô q T yê{Ï ˝ À y˚ ù d˝≤ #· s ¡ ´ \T rdü T ø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç+õ˙]+>¥ $<ë´]ú eTè‹ sê+|ü * ¢ (ø° d ü s ¡ ) : eTT+<ä T yÓ fi ¯ ó Ô q ï yêVü ≤ Hêìï n~Û>$∑ T+#˚ j·T‘·ï+˝À ˝≤Ø &Ûøû =ì Ç+õ˙]+>¥ $<ë´]ú eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. á |òüT≥q eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ sê+|ü*¢˝À »]–+~. q>∑sêìøÏ #Ó+~q $<ë´]ú ns¡T®Hé (20) |òüT{ŸπødüsY eT+&É\+ j·T+q+ù|≥˝Àì lì~Û Ç+õ˙]+>¥ ø£ fi ≤XÊ\˝À ;f… ø ˘ yÓ T T<ä { Ï dü + e‘· ‡ s¡ + #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 28 `03` 2014

mìïø£\T kÕ|ò>” ± ìs¡«Væ≤+#ê* õ˝≤¢ mìïø£\ |ü]o\≈£î\T dæVô ≤#Y $»j·TyÓ÷Vü≤Hé es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 27: mìïø£\T kÕ|ò”>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ #˚|ü{Ϻq nìï #·s¡´\‘√ bÕ≥T mìïø£\ dæã“+~ ìj·÷eTø£+ ≈£L&Ü n‹ eTTK´yÓTqÆ $wüjT· eTì õ˝≤¢ mìïø£\ |ü]o\≈£î\T l dæôV≤#Y $»j·TyÓ÷Vü≤Hé nHêïs¡T. mìïø£\ nã®s¡«sY ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+ eT]j·TT õ˝≤¢|]ü wü‘Y n‹~ >∑èVü≤+ ˝À ãT<Ûyä ês¡+ C… & é | æ { Ï d æ , m+|æ { Ï d æ b˛*+>¥ dæ ã “+~ ìj· ÷ eTø±ìøÏ dü+ã+~+∫ sê´+&ÉyTÓ CÆ wÒ Hü qé T mìïø£\ |ü]o\≈£î\ düeTø£+å ˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± mìïø£\ |ü]o*≈£î\T l $»jYTyÓ÷Vü≤Hé e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ mìïø£\ $<ÛTä \T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î m+|æø£ #˚dqæ dæã“+~øÏ @ eT+&É\+˝À, @ b˛*+>¥ ùdºwHü ˝ é À |æ ˇ , m|æ ˇ >±, Ç‘· s ¡ b˛*+>¥ dæ ã “+~ì ìj· T $T+∫+~ ‘Ó * j· T CÒ d ü ÷ Ô &É ÷ ´{° Äs¡ ¶ s Y ‡ qT eTT+<ä T >±H˚ |ü + |æ D ° #˚j·÷\Hêïs¡T. m+|æø£ #˚dæq dæã“+~ $wüj·T+˝À mìïø£\ ø£$÷wüHé ìj·TeT ìã+<Ûqä \qT ‘·÷#· ‘·|Œü ≈£î+&Ü bÕ{Ï+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. dü«+‘· }s¡T, kÕ›ìø£ eT+&É\+ yÓTT<ä\>∑T |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îì dæã“+~ |üì#˚dTü qÔ ï eT+&É\+ ø±≈£î+&Ü dü$÷|ü eT+&É˝≤˝À¢ mìïø£\ $<ÛTä \T øπ {≤sTT+#ê\ì mìïø£\ |ü]o\≈£î\T nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À C…&.é |æ.{Ï.dæ, m+.|æ.{Ï.dæ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüTø√yê\ì mìïø£\ |ü]o\≈£î\T l $»j·TyÓ÷Vü≤Hé nHêïs¡T. b˛*+>¥ˇ dæã“+~ ìj·÷eTø±ìøÏ dü+ã+~+∫ 10 XÊ‘·+

dæã“+~ì ]»sY«˝À ñ+#·Tø√yê\ì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ b˛*+>¥ˇ dü+ã+<äs¡“+>± n‘·´edüs¡ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ $<Ûä+>± Á|ür &ç$»Hé Á|ü<Ûëq πø+Á<ä+˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\ $<ÛTä \T≈£î dü+ã+~+∫ &É÷´{° Äs¡s¶ q¢¡ T Á|ür eT+&É˝≤ìøÏ yê]øÏ øπ {≤sTT+∫q b˛*+>¥ˇ ùdºwqü T¢ ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô Ç ` yÓTsTT˝Ÿ <ë«sê |ü+|ædüTÔHêïs¡ì nsTT‘˚ n$ yês¡+<ä]øÏ #˚]+~, ˝Òì~ |ü]o*+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ø=ìï dü+<äsê“\˝À kÕ+πø‹ø£|sü y¡ TÓ qÆ sTTã“+<äT\ e\¢ ≈£L&Ü yÓTsTT˝Ÿ #˚s¡ø£b˛e#·Ãì nedüs¡yÓTÆ‘˚ Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥¢˝À uÛ≤>∑+>± dæã“+~, yêVü≤Hê\qT ≈£L&Ü dæ<ä›+>± ñ+#·T≈£îì n‘·´edüs¡ |ü]d曑·T\˝À mìïø£\ &É÷´{°øÏ dü+ã+~+∫ &É÷´{° Äs¡¶s¡¢qT Äj·÷ dæã“+~øÏ n+~+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚düTø√yê\ì |ü]o\≈£î\T l dæôV≤#Y $»j·TyÓ÷Vü≤Hé nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À mìïø£\ @sêŒ≥¢ q T õ˝≤¢ | ü ] wü ‘ Y dæ Ç ˇ l &ç . yÓ + ø£ ≥ ¬ s &ç ¶ mìïø£ \ |ü]o\≈£î\≈£î $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 2,749 b˛*+>¥ ùdºwüqT¢ @sêŒ≥T #˚XÊeTì b˛*+>¥ˇ ìs¡«Vü≤D≈£î 17,124 eT+~ì ìj·T$T+#êeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. M]˝À b˛*+>¥ Ä|òd” sü T¡ 3¢ 526 eT+~, m|æˇ\T 3396 eT+~ì, Ç‘·s¡ b˛*+>¥ dæã“+~ 10171 eT+~ì ìj·T$T+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ $<ÛäT\T πø{≤sTT+|ü⁄˝À m≥Te+{Ï |òæsê´<äT\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü sê´+&ÉyÓTÆCÒwüHé <ë«sê dæã“+~øÏ mìïø£\ $<ÛäT\T πø{≤sTT+#êeTì Äj·Tq nHêïs¡T.

@©´sLiªRΩmx soLRiLiÕ‹[ J FyhRiaSáՋ[ Æ©s[á\|msÆ©s[ mx sLkiORPQáNRPV NRPWLRiVË©´sı ≠sµy˘LÛiR VáV

q˝§Z+&É˝À ;≥\T yês¡T‘·Tqï {Ï&|ç æ q˝§Z+&É, e÷]à 27ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ã\yÓTÆq H˚ ‘ · \ ≈£ î q˝§Z + &É y˚ ~ ø£ > ± ñ+&˚ ~ . õ˝≤¢ ˝ À ø±+Á¬ > dt Ä~Û|ü‘ê´ìøÏ >∑+&çø=&ÉT‘·÷ Vü≤yê ø=qkÕ–+~. yêeT|üøå±\‘√ ø£*dæ ø=ìïkÕs¡T¢ õ˝≤¢qT ø°¢Hé d”«|t #˚dæq dü+<äsꓤ\÷ ñ HêïsTT. ø±˙ n<ä+‘ê >∑‘·+. Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü]dæú‹ ‘ês¡Te÷¬s’+~. õ˝≤¢≈£î ô|<ä› ~≈£îÿ>± ~XÊìπs∆X¯+ #˚dæq m*$TH˚{Ï e÷<Ûäe¬s&ç¶ eTs¡D≤q+‘·s¡+ bÕغ |ü]dæú‹ Áø£eTÁø£eT+>± ~>∑C≤s¡T‘·÷ ek˛Ô+~. z yÓ’|ü⁄ |ü<˚fi¯ó¢ n~Ûø±sêìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&É&É+‘√ bÕ≥T eTTK´ H˚‘·\T bÕغ˝Àì es¡Z |ü+#êsTTr\‘√ bÕغì M&É&+É ˝≤+{Ï |ü]D≤e÷\˙ï bÕغì Çã“+<äT˝À¢øÏ HÓfXºÒ ÊsTT. Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢˝Àì eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\˝À m*$TH˚{Ï ñ e÷e÷<Û ä e ¬ s &ç ¶ , y˚ H ˚ | ü * ¢ #· + <ä s Y s êe⁄\T z es¡ Z + >± e´eVü‰]düTÔ+&É>± yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T eTs√es¡Z+>± e´eVü‰]düTÔHêïs¡T. nìï#√≥¢ bÕغ˝À ¬s+&ÉT esêZ\T @s¡Œ&ܶsTT. bÕغ˝À Ä~Û|ü‘·´+ ø√dü+ m‘·TÔ\T ô|’ m‘·TÔ\‘√ Ç+‘·ø±\+ ˇø£ ] ì ˇø£ s ¡ T <Ó ã “rdü T ≈£ î H˚ |ü ì ˝À _J>± >∑ & ç b Õs¡ T . yÓ’]|üøå±\‘√ kÕ–+#ê*‡q b˛sê≥+ dü«|üø£å+˝ÀH˚ kÕ–dü÷Ô e#êÃs¡T. B+‘√ mìïø£\ Hê{ÏøÏ bÕغ˝À ñ‘ê‡Vü≤+ ø£s¡TyÓ’q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ‘Ó\+>±Dyê<ä+ ù|s¡T‘√ bÕغì mìï Çã“+<äT\T ô|{≤º\ì #·÷dæHê øÏ+~kÕúsTT˝À ñqï |ü{wÏ yºü TÓ qÆ ø±´&ÉsY ‘·≥Tº≈£îì ì\ã&ç+~. ø±˙ Ä kÕúsTT dü÷Œ¤]Ô bÕغ eTTKT´˝À¢ ˝Òø£b˛e&Éy˚T Çø£ÿ&É yÓTÆqdt>± e÷]+~. B+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚ùd+<äT≈£î dü¬s’q H˚‘·\T ø£s¡Tej·÷´s¡T. õ˝≤¢˝À q\¢>=+&É, uÛÑTeq–] bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\T ñHêïsTT. ¬s+&ÉT #√≥¢ dü¬s’q nuÛÑ´s¡Tú\T ˝Òø£ yÓ‘·Tø√ÿyê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. q\¢>=+&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+˝À ø±+Á¬>dt qT+∫ dæ{Ϻ+>¥ m+|” >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY ¬s&ç¶ ã\yÓTÆq Á|ü‘·´]ú>± ñHêïs¡T. >∑T‘êÔqT m<äTs√ÿH˚ kÕúsTT H˚‘· mes¡÷ bÕغ˝À ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . B+‘√ mes¡÷ m+|” nuÛ´Ñ ]ú nH˚~ H˚{øÏ Ï düŒwü‘º · ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. Hê>±s¡Tq® kÕ>∑sY nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ® ‘˚sê ∫qï|ü¬s&ç¶ì m+|” nuÛÑ´]ú>± ì\ã&Ü\ì bÕغ n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT ø√]q≥T¢ bÕغ esêZ˝À¢H˚ #·sá »s¡T>∑T‘√+~. nsTT‘˚ ‘êqT m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢q÷ m+|”>± b˛{°#˚j·TuÀqì, kÕ>∑sY qT+#˚ myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚kÕÔqì ‘˚sê ∫qï|ü¬s&ç¶ ‘˚*à #Ó|æŒq≥T¢>± düe÷#ês¡+. ∫qï|ü¬s&ç¶ $TqVü‰ eTπs nuÛÑ´]ú Çø£ÿ&É ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ~«rj·T ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î˝…’q πs>∑fÒº eT*¢U≤s¡T®Hé ¬s&ç¶, ø£+#·s¡¢ ø£ècÕí¬s&ç¶ ˝≤+{Ï yês¡T ‘·eT≈£î neø±X¯+ ÇùdÔ b˛{° #˚kÕÔeTì eTT+<äT≈£î edüTÔHêïs¡T. ã\yÓTÆq nuÛÑ´]ú <=s¡ø£ì |üø£å+˝À ‘·eT≈£î {Ϭø≥Tº ÇùdÔ, ã]˝À ñ+{≤eTì n~ÛH˚‘· e<ä› nØ® ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ø±˙ M]<ä›s¡÷ >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY ¬s&ç¶ {°&û|”˝À ñqï+‘· es¡≈£î Äj·Tq≈£î Á|ü<Ûëq nqT#·s¡T\T>± ñ+≥÷ e#êÃs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Ms¡T >∑T‘êÔ≈£î @e÷Á‘·+ b˛{° Çe«˝Òs¡qï #·s¡Ã ôd’‘·+ bÕغ esêZ˝À¢H˚ $qedüTÔ+~. Çø£ bÕغ õ˝≤¢ e÷J n<Û ä ´ ≈£ å î &É T ã&É T >∑ T \ *+>∑ j · T ´j· ÷ <ä y é b˛{° ø Ï dæ<ä∆y˚Tq+≥THêï... õ˝≤¢˝À ñqï |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À

kÕe÷õø£es¡+Z n+‘·>± nqT≈£L*+#·<Tä . B+‘√ n‘·qT ≈£L&Ü Á|üu≤Û e+ #·÷ù|~ HêeTe÷Á‘·yT˚ qqï #·sá ñ+~. Çø£ uÛTÑ eq–] bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+ qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î b˛{° #˚ùd+<äTπø mes¡÷ eTT+<äT≈£î e∫Ãq |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïø° Ä bÕغ H˚‘·˝…es¡÷ uÛÑTeq–] nuÛÑ´]ú mes¡+fÒ... düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Òì |ü]dæú‹. H˚qT b˛{° #˚kÕÔqì eTT+<äT≈£î e∫Ãqyês¡T ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. ñe÷e÷<Ûäe¬s&ç¶, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T á ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + |ü ] ~Û ˝ Àπ ø e∫ÃHê bÕs¡ ¢ y Ó T +{Ÿ nuÛ Ñ ´ ]ú ì dü÷∫+#·˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. _CÒ|”‘√ bı‘·TÔ U≤j·TyÓTÆq H˚|ü<∏ä´+˝À á kÕúq+ yê]øÏ πø{≤sTT+#·qTHêïs¡T. bı‘·TÔ ˝Òø£b˛‘˚ nuÛ Ñ ´ ]ú > ± me]ì rdü T ≈£ î ekÕÔ s √ y˚ ∫ #· ÷ &Ü*‡+<˚ . Çø£ $Tsê´\>∑÷&É nôd+;¢ kÕúq+ qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î nuÛÑ´]ú>± mes¡÷ ˝Òs¡T. Çø£ÿ&É >∑‘·+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé>± |üì#˚dæq >±s¡¢bÕ{Ï ìs¡+»Hé ¬s&ç¶ $Tsê´\>∑÷&É˝À ø±≈£î+&Ü VüQpsY q>∑sY nsTT‘˚ u≤>∑T+≥T+<äqï jÓ÷#·q˝À ñHêïs¡T. B+‘√ Çø£ÿ&Ü nuÛÑ´]ú>± πsdüT˝À ñ+&˚yê]ô|’ düŒwüº‘·˝Ò<äT. Çø£ >∑‘·+˝À yÓ ÷ ‘· T ÿ|ü * ¢ q]‡+Vü Q \T ÁbÕ‹ì<Û ä ´ + eVæ ≤ +∫q Ä˝Ò s ¡ T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ã\yÓTÆq nuÛÑ´]ú n+≥÷ ˝Òs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘· T +>∑ T ‘· T ]Ô qT+∫ ÁbÕ‹ì<Û ä ´ + eVæ ≤ dü T Ô q ï yÓ ÷ ‘· T ÿ|ü * ¢ q]‡+VüQ\T Çø£ÿ&ç qT+∫ ã]˝ÀøÏ ~π> jÓ÷#·q˝À ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç<˚ »]–‘˚ md”‡ ]»sY«¶ kÕúq+ nsTTq ‘·T+>∑T‘·T]Ô qT+∫ ã]˝ÀøÏ ~π>+<äT≈£î nuÛÑ´]ú ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘ês¡T. Çø£ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T ñqï#√≥ Á>∑÷|ü⁄\ |ü+#êsTTr ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ek˛Ô+~. Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ÇHé#êØ® ‘˚sê ∫qï|ü¬s&ç¶øÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± ;d” kÕe÷õø£es¡Z+ qT+∫ ø£&Ü] n+»j·T´j·÷<äyé nH˚ j·TTeH˚‘· ‘Ós¡ô|’øÏ edüTÔHêïs¡T. Ç{°e˝Ò nø£ ÿ &É ;d” >∑ s ¡ ® q ù|s¡ T ‘√ uÛ ≤ Ø ãVæ ≤ s¡ + >∑ d ü u Û Ñ ôd’ ‘ · + ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Çø£ÿ&É bÕغ˝À ∫qï|üs¬ &çì¶ e´‹πsøÏdTü qÔ ï yês¡+‘ê n+»j·T´j·÷<äyé≈£î düb˛sYº #˚düTÔqï |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. Çø£ VüQpsYq>∑s˝ Y À bÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHêÃsY® e+>±\ kÕ«$T>ö&é {Ïø¬ ≥Tº sπ düT˝À ñHêïs¡T. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É kÕ«$T>ö&é kÕúìøπ ‘·sT¡ &ÉT ø±e&É + ‘√ ~«rj· T ÁX‚ D Ï ø±´&É s Y nj· T q≈£ î m+‘· e s¡ ≈ £ î dü V ü ≤ ø£ ] kÕÔ s ¡ q ï #· s ¡ à ã\+>± ñqï~. Ä˝Ò s ¡ T ˝À ôd’ ‘ · + yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ esêZìøÏ e´‹πsø£+>± eTs√es¡Z+ ‘·j·÷¬s’+~. Çø£ÿ&É Ç<˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. eTTqT>√&ÉT˝À ôd’‘·+ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHêÃsY® ø£sêï{Ï yÓ+ø£fÒXÊìøÏ e´‹πsø£+>± eTs√ H˚‘· y˚H˚|ü*¢ yÓ + ø£ f Ò X ¯ « sY sêe⁄ |ü ì #˚ d ü T Ô H êïs¡ T . ÇHé # êsY ® |ü < ä $ Ç#˚ à düeTj·T+˝ÀH˚ yÓ+ø£fXÒ «¯ sY sêe⁄ es¡+Z ã\+>± e´‹πsøÏ+∫+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î dü]>±Z düVü‰ø£]düTÔqï |ü]dæú‹ e÷Á‘·+ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ø√<ë&É˝Àq÷ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ y˚H˚|ü*¢ #·+<äsY sêe⁄≈£î e´‹πsø£+>± j·TTeH˚‘· u§\¢+ eT\¢j·T´j·÷<äyé {Ϭø≥Tº ø√dü+ Á|üj·T‹ïdüTÔqï |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. B+‘√ Çø£ÿ&Ü düeTdü´˝Ò ñ HêïsTT. M{Ïìï+{Ï H˚|<ü ´ä∏ +˝À nôd+;¢ mìïø£\qT bÕغ m˝≤ m<äTs=ÿ+≥T+<äqï dü+<˚Vü‰+ õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T ‘·eTTà˝À¢ e´ø£Ô+ ne⁄‘·T+~.

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ q÷´dt eT<ä´+ nÁøe£ T s¡yêD≤ô|’ m¬ø‡’ CŸ, n≥MXÊK\ <ë&ç Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 ‹s¡T|ü‹(H˚s¡yês¡Ô\T) mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À nÁø£eT s¡yêD≤qT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î ÁbıVæ≤_wüHé n+&é m¬ø’‡CŸ XÊK, n≥MXÊK dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á ‘·ìF˝À¢ nÁø£eT+>± eT<ë´ìï ‘·s¡*düTÔqï ˝≤Øì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. sπ DÏ>T∑ +≥ düMT|ü+˝Àì øπ m˝Ÿm+ ÄdüT|üÁ‹ düMT|ü+˝À ô|’ ¬ s +&É T XÊK\T dü + j· T Tø£ Ô + >± ‘· ì F\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± y˚>∑+>± edüTÔqï ˝≤Øì ÄbÕs¡T. ˝≤Ø ì\|ü ≈ £ î +&Ü yÓ fi ¯ ¢ & É + ‘√ yÓ + ã&ç + #ês¡ T . bÕ‘· ø ±\« ≈£L&É*˝À <äT+&É>∑T\T ˝≤Øì e<ä* bÕ]b˛j·÷s¡T. ˝≤Øì |ü]o*+∫q Çs¡TXÊK\ n~Ûø±s¡T\T uÛ≤Ø>± eT<ä´+ u≤{Ïfi¯¢qT >∑T]Ô+#ês¡T. á <ë&ÉT˝À¢ bÕ˝§Zqï m¬ ø ’ ‡ CŸ XÊK s¡ ÷ s¡ ˝ Ÿ d” ◊ yÓ T s¡ T >∑ T $qjY T u≤ãT, n≥MXÊK m|òtÄsYy√ sêyéT˝≤˝ŸHêj·Tø˘ bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îqï eT<ä´+ $\Te düTe÷s¡T s¡÷.6\ø£\ å T ñ+≥T+<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T. eT<ä´+ mø£ÿ&ç qT+∫ mø£ÿ&É≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï~, ˝≤Ø j·T»e÷q´+ô|’ |üP]Ô $esê\qT ãT<Û ä y ês¡ + m¬ ø ’ ‡ CŸ XÊK Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À ìs¡«Væ≤+#˚ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&çkÕÔeTì d”◊ ‘Ó*bÕs¡T.

ø±s¡T <=+>∑ n¬sdtº Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 ‹s¡T|ü‹(H˚s¡yês¡Ô\T), q>∑s¡+˝À ø±s¡¢qT <=+–*+#˚ <=+>∑qT Ŭø’yéT b˛©düT\T eT+>∑fi¯yês¡+ n¬sdtº #˚XÊs¡T. Ŭø’yéT d”◊ eTTq«sY VüQùdHé ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î.. |”˝Òs¡T≈£î #Ó+~q lìyêdüT\T n*j·÷dt lqT(39) Á|ü d ü T Ô ‘ · + q>∑ s ¡ + ˝Àì ø=s¡ ¢ > ∑ T +≥ e÷s¡ T rq>∑ s Y ˝ À ìyêdüeTT+≥THêï&ÉT. áj·Tq ◊<äT s√E\ øÏÁ‘·+ π ø X¯ y êj· T q>∑ T +≥˝À Hê>∑ s êE≈£ î #Ó + ~q Ç+&ç > √ ø±s¡TqT <=+–*+#ê&ÉT. u≤~Û‘·T&ÉT Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î Ŭø’yéT b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ì+~‘·T&çì |”˝Òs¡T˝À n¬sdtº #˚XÊs¡T. n‘·ì qT+∫ n|üVü≤s¡D≈£î >∑ T ¬ s ’ q s¡ ÷ .6 \ø£ å \ $\TyÓ ’ q ø±s¡ T qT kÕ«BÛ q + #˚düT≈£îHêïs¡T. ì+~‘·T&çì ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ì+~‘·T&çì n¬sdtº #˚j·T&É+˝À mdt◊\T Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, #·+Á<äX‚KsY|æfiË¢, dæã“+~ eTTìsê», eTTs¡[, düT<Ûëø£sY, Á|üø±wt, eTTìs¡‘·ï+ #·÷|æq Á|ü‹uÛÑqT &ûmd”Œ m+.M.mdt kÕ«$T n_Ûq+~+#ês¡T.

e&É<ãÓ ‘“ √ eè<ä∆ s¬ ‘’ T· eTè‹ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 ô|qTeT÷s¡T, eT+&ÉTf…+&É˝À bı\+ |üqT\T #·÷düT≈£îì Ç+{ÏøÏ edü÷Ô, e&É<Óã“≈£î >∑T¬s’ z eè<ä∆ s¬ ‘’ T· eTs¡D+Ï ∫q |òTü ≥q + ô|qTeT÷s¡T eT+&É\+˝À »]–+~. ã+<ÛTä e⁄\T, kÕúì≈£î\ ø£<qä∏ + y˚Ts¡≈î£ .. eT+&É\ |ü]~Û ô|<ä›ø£*øÏ] |ü+#êj·Tr eTT<äT›\ø°Î|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTTqkÕ«$THêj·TT&ÉT(75)≈£î Á>±eT düMT|ü+˝À ø=+‘· bı\+ ñ+~. áÁø£eT+˝À eT+>∑fiy¯ ês¡+ ñ<äjT· + bı˝≤ìøÏ yÓ[q¢ Äj·Tq nø£ÿ&É |üqT\T eTT–+#·T≈£îì eT<Ûë´Vü≤ï+ Ç+{ÏøÏ ãj·T\T<˚sês¡T. y˚dü$ rÁe‘· m≈£ î ÿe>± ñ+&É ≥ +‘√ e&É < Ó ã “ ‘· – * Ç+{Ï ø Ï #˚ s ¡ T ≈£ î H˚ ˝ À|ü ⁄ ≈£ î |ü Œ ≈£ L * |ü & ç b ˛j· ÷ s¡ T . eTTqkÕ«$THêj· T T&É T m+‘· ù d|ü { Ï ø ° Ç+{Ï ø Ï sêø£ b ˛e&É + ‘√ ã+<Û ä T e⁄\T yÓ ‘ · T ≈£ î ‘· ÷ yÓ fi ≤¢ s ¡ T . áÁø£ e T+˝À e÷s¡ Z e T<Û ä ´ ˝À eTTqkÕ«$THêj· T T&É T s√&É T ¶ ô |’ |ü & ç ñ+&É ≥ + #· ÷ XÊs¡ T . <ä > ∑ Z ] øÏ yÓ [ ¢ |ü]o*+#·>± eTs¡DÏ+∫q≥T¢ Á>∑Væ≤+#ês¡T. Äj·Tq eTè‹‘√ ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\T $cÕ<ä+˝À eTTì–b˛j·÷s¡T.

eTVæ≤fi¯ Vü≤‘·´ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û e÷]à 27 eTT~y˚&ÉT (≈£îs¡ã\ø√≥), ≈£îs¡ã\ø√≥ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTT~y˚&TÉ Áø±dt düMT|ü+˝Àì n&É$˝À eTVæ≤fi¯ <ës¡ T D Vü ≤ ‘· ´ ≈£ î >∑ T ¬ s ’ + ~. kÕú ì ø£ + >± dü + #· \ q+ düèwæ+º ∫q á dü+|òTü ≥q Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î $esê*˝≤... ‘·+ãfi¯¢|ü˝…¢ eT+&É \ + eTÁ]e÷≈£ î \|ü ˝ … ¢ |ü + #êj· T r Äe⁄\eTÁ]|ü ˝ … ¢ ≈ £ î #Ó + ~q ø√≥ø=+&É X¯ + ø£ s ¡ | ü Œ Hêj· T T&É T ≈£ î mHé . |æ . ≈£ î +≥≈£ î #Ó + ~q düT>∑TDeTà‘√ 19 @fi¯¢ ÁøÏ‘+· $yêVü≤+ »]–+~. M]øÏ Ç<äs› T¡ |æ\\ ¢ T+&É>±.. ≈£î≥T+ã b˛wüD ì$T‘·+Ô 2004˝À u… + >∑ fi ¯ S s¡ T ≈£ î yÓ fi ≤¢ s ¡ T . nsTT‘˚ >∑ ‘ · ◊<˚ fi ¯ ¢ ÁøÏ ‘ · + düT>∑TDeTà uÛÑs¡Ô X¯+ø£s¡|üŒHêj·TT&ÉT eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ |æ\¢\qT dü«Á>±eT+˝Àì uÛ≤e e<ä› e~* düT>∑TDeTà (34) u…+>∑fi¯Ss¡T˝ÀH˚ ñ+≥÷ ≈£L© |üì #˚düT≈£îì Jeq+ kÕ–+#˚~. áHÓ\ 10q u…+>∑fiS¯ s¡T qT+∫ e∫Ãq ÄyÓ T Ç+{Ï ø Ï e∫à |æ \ ¢ * ï |ü \ ø£ ] +∫ n<˚ s √E ‘· + ãfi¯ ¢ | ü ˝ … ¢ ˝ Àì u≤´+≈£ î U≤‘ê˝À s¡ ÷ .15 y˚ \ T rdüT≈£î+~. Ä ‘·sê«‘· düT>∑TDeTà Ä#·÷ø° ø£ì|æ+#·˝<Ò Tä . düT>∑TDeTà n<äèX¯´+ nsTTq≥T¢ ÄyÓT k˛<äs¡T&ÉT u…+>∑fi¯Ss¡T˝À b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊ&ÉT. u…+>∑fi¯Ss¡T b˛©düT\T ôd’‘·+ ‘·+ãfi¯¢|ü˝…¢˝À $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ∫ÛÁ<äyTÓ qÆ eTVæ≤fi¯ eTè‘·<V˚ ‰ü ìï kÕúì≈£î\T >∑T]Ô+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡$T#êÃs¡T. eT<äq|ü˝…¢ Á>±MTD d”◊ #·+Á<äX‚KsY, eTT~y˚&ÉT môd’‡ sêeTø£èwüí dü + |ò ü T ≥Hê dü ú ˝ ≤ìï |ü ] o*+∫ Ä<Û ë sê\qT ã{Ï º eTè‘·<˚Vü≤+ düT>∑TDeTà~>± ìsê∆]+#ês¡T.


8

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 28 `03` 2014

eTTì‡bÕ*{°˝À¢ ø±]àø£ dü+|ò÷ü \ ìs¡íjT· y˚T ø°\ø£+ |Á # ü ês¡ ñ<Ûèä ‘·+ nìï bÕغ\≈£î H˚‘\· ‘√ düj÷Ó <Û´ä n+‘·+‘·e÷Á‘y· T˚ Ä~˝≤u≤<é,e÷]Ã27(ÄsYmHém): eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ Á|ü#êsêìøÏ Ç+ø± ˇø£ÿ s√E j·÷Á‘·yT˚ $T–* ñ+~. 28q X¯ ó Áø£ y ês¡ + kÕj· T +Á‘· + ‘√ bÕغ \ T #˚ d ü T Ô q ï Á|ü # êsêìøÏ ‘Ós¡|ü&ÉqT+~. B+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T M˝…’q+‘· m≈£îÿe eT+~ z≥s¡¢qT ø£\TdüT≈£îH˚ |üì˝À |ü&ܶs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT m+&É\T $|ü Ø ‘· + >± ñ+&É & É + ‘√ ø£ + >±s¡ T |ü & É T ‘· T Hêïs¡ T . Äs¡ T eTTì‡bÕ*{° ˝ À¢ 30q mìïø£ »s¡ T >∑ q T+~. Ç|ü Œ {Ï π ø nuÛÑ´s¡Tú\+‘ê yês¡T¶˝À¢ ø£*j·T‹]>±s¡T. b˛©düT\ qT+∫ nqTeT‘·T\T rdüTø=ì sê´©\T ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#ês¡T. øπ e\+ ˇø£ÿs√E e÷Á‘·y˚T $T–* ñ+&É&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ f…q¸Hé yÓTT<ä˝…’+~. z≥s¡¢ Hê&ç |ü≥º&ÜìøÏ nuÛÑ´s¡Tú\+‘ê HêHê ‘·+{≤\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ∫qïô|<ä› ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì ÄbÕ´j·T+>± |ü\Tø£]düTÔHêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT Á|ü # êsêìï Ç+ø± eTTeTàs¡ + #˚ j · T qTHêïs¡ T . |ü > ∑ \ +‘ê Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Z+≥÷ sêÁ‹y˚fi¯˝À¢ eP´Vü≤+ s¡∫düTÔHêïs¡T. |ü≥ºD+˝À Á|ü<Ûëq+>± ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt , {Ï&ç|æ, d”|”◊ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. $T–*q bÕغ\T Á|ü<Ûëq bÕغ\≈£î @ e÷Á‘·+ rdæb˛≈£î+&Ü Á|ü#ês¡+ #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. øöì‡\s¡¢ ¬>\T|ü⁄ô|’ nuÛÑ´s¡Tú\T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü#ês¡+ eTT–XÊø£ Çø£ Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ Á|ü#ês¡+ #˚|ü&É‘ês¡T.

|òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq nqïeTj·T´ 511e es¡+ú ‹ ñ‘·‡yê\T ø£&É|ü,e÷]Ã27( |ü<äø£$‘ê |æ‘êeTVüQ&ÉT nqïe÷#ês¡T´\ 511e es¡ú+‹ eT¨‘·‡yê\T >∑Ts¡Tyês¡+ ø£&É|ü õ˝≤¢ sê»+ù|≥ eT+&É\+˝Àì Äj·Tq »qàdü\ ú + ‘êfi¯b¢ Õø£ Á>±eT+˝À |òTü q+>± |t Ä s¡ + uÛ Ñ e Tj· ÷ ´sTT. {Ï { Ï & ç Ä<Û ä « s¡ ´ +˝Àá ñ‘· ‡ yê\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á ñ‘·‡yê\T áHÓ\ 31es¡≈£î n≥T ‘êfi¯ ¢ b Õø£ ˝ À, nqïeTj· T ´ 108 n&É T >∑ T \ $Á>∑ V ü ≤ + e<ä › ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‹‹<˚ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ‹s¡T|ü‹ nqïe÷#ês¡´ ÁbÕC…≈£îº ø£fi≤ø±s¡T\T nqïeTj·T´ <Ûë´qeT+~s¡+˝À >√wæº >±q+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘· s ¡ + nqïeTj· T ´ ∫Á‘· | ü { ≤ìï Á>±eT |ü ⁄ s¡ M <Û ä T ˝À¢ }πs–+#ês¡T. ∫es¡>± q>∑s¡ dü+ø°s¡Ôq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+‘· ≈ £ î eTT+<ä T >± nqïeTj· T ´ eT÷\$sê{Ÿ e<ä › Á>±eTô|<ä›\T, {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ uÛÑ≈£îÔ\≈£î rs¡úÁ|ükÕ<ë\qT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï{Ï&ç &ç|üP´{° áz XÊs¡<,ä u≤˝≤J, Á>±eT e÷J düsŒ¡ +∫ j·T÷.ÁãVü≤àj·T´, Á>±eTô|<ä›\T sê$T¬s&ç¶, X¯+ø£sY¬s&ç¶, Hê´j·Tyê~ düTπswtsêE \‘√ bÕ≥T ‘êfi¯¢bÕø£ Ä\j·T ÇHéôdŒø£ºsY $H√<é, uÛÑ≈£îÔ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. |ü<äø£$‘ê |æ‘êeTVüQ&ÉT ‘êfi¯¢bÕø£ nqïe÷#ês¡T´\ 511e es¡+ú ‹ eT¨‘·‡yê\≈£î Äj·Tq »qàdü*ú ‘êfi¯¢bÕø£ Á>±eT+˝À, nqïeTj·T´ 108 n&ÉT>∑T\ $Á>∑Vü≤+ e<ä› @sêŒ≥¢qT |üP]Ô #˚j·T&É+ $X‚wü+. ‘êfi¯¢bÕø£ eTTK<ë«s¡+ e<ä,› ‘êfi¯b¢ Õø£ Á>±eT+˝Àì Hê>∑\e÷qT dü$÷bÕq ñ‘·‡yê\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü‘˚´ø£ eTTK<ë«sê\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á ñ‘·‡yê\T >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ á HÓ\ 31es¡≈L£ nqïeTj·T´ »qàdüú* ‘êfi¯¢bÕø£˝ÀqT, nqïeTj·T´ 108 n&ÉT>∑T\ $Á>∑Vü≤+ e<ä› ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. . ñ<äj·T+ 8>∑+≥\≈£î ãVüQfi¯<ë«<ä•, |üP»\T, >√wæº>±q+, 9.30 >∑+≥\≈£î nqïeTj·T´ ∫Á‘·|ü≥+ }πs–+|ü⁄, q>∑s¡ dü+ø°s¡Ôq ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± Á|ü‹s√p kÕj·T+Á‘·+ 5.30>∑+≥\≈£î dü+^‘· düuÛÑ\T, 7>∑+≥\qT+∫ sêÁ‹ 9>∑+≥\ es¡≈£î Vü≤]ø£<∏ä ø±\πøå|ü ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\qT n≥T ‘êfi¯ ¢ b Õø£ , Ç≥T nqïeTj· T ´ 108 n&ÉT>∑T\ $Á>∑Vü≤+ e<ä› ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T.

Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü zfÒj·T+&ç: wü]à\

Ä~˝≤u≤<é,e÷]Ã27(ÄsYmHém): kÕúìø£ dü+düú\≈£î, XÊdüqdüuÛÑ, bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î »s¡T>∑qTqï mìïø£\T dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\ z≥T¢ ø°\ø£+ ø±qTHêïsTT. Ms¡T me]øÏ >∑+|ü>∑T‘·Ô>± zfÒùdÔ yêπs $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡T. ø√˝Ÿu…˝Ÿº˝À ø±]àø£ dü+|òü÷\ ìs¡íj·T+ ≈£L&Ü ø°\ø£+ ø±uÀ‘·Tqï~. ‘·eT ÄBÛq+˝Àì ø±]àø£d+ü |ò÷ü \ Hêj·Tø£\T #Ó|Œæ qfÒ¢ ø±]à≈£î\T zfÒùd neø±X¯+ ñ+~. B+‘√ ø±]àø£ dü + |ò ü ÷ \T sê»ø° j · T bÕغ \ ≈£ î eTT#ÓÃeT≥\T |ü{dºÏ Tü HÔ êïsTT. Äj·÷ bÕغ\≈£î nqTã+<Û+ä >± ø±]àø£ dü+|òü÷\T Çø£ÿ&É |üì#˚düTÔHêïsTT. nsTT‘˚ Ä bÕغ\T #Ó|æŒqfÒ¢ q&ÉT#·T≈£îì ñ+fÒ düeTdü´ e#˚Ã~ ø±<äT. bÕغ\ nqTã+<Ûä ø±]àø£ dü+|òü÷\T ‘·eT Çwüº+ e∫Ãq e´øÏÔøÏ zfÒ j · T &É + ‘√ sê»ø° j · T bÕغ \ H˚ ‘ · \ T ‘· \ \T |ü≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. B+‘√ ø±]àø£dü+|òü÷\ H˚‘·\qT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚ |üì˝À |ü&ܶs¡T. Ç{°e\ »]–q dü+kÕú>∑‘· mìïø£˝À¢ ¬>*∫q $Tsê´\ sêõ¬s&ç¶es¡Z+ {ÏÄsYmdt˝À ø=qkÕ>∑T‘êeTì Á|üø£{Ïdü÷ÔH˚, eTs√yÓ’|ü⁄ eT+∫sê´\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú >∑&ɶ+ ns¡$+<ä¬s&ç¶ $»j·T+ ø√dü+ |üì#˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. á mìïø£˝À¢ Ms¡T @y˚Ts¡≈£î ñ‘ê‡Vü≤+>± |üì#˚kÕÔsH¡ ˚ <ëìô|’ Ä bÕغ uÛ$Ñ ‘·e´+ Ä<Ûës¡|&ü ç ñ+≥T+~. Ç|ü&ÉT eT+∫sê´\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À e÷J myÓTà˝Ò´ ns¡$+<ä¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt˝À #˚s¡&É+, ø±+Á¬>dt˝À ñqï ~yêø£sYsêe⁄ {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡&É+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ njÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=+~. d”|”◊ nqTã+<Ûä @◊{°j·T÷d”˝À $uÒ<Ûë\T ãVæ≤s¡Z‘·+ ø±≈£îHêï, H˚‘·\T n+‘·s¡Z‘·+>± m&ÉyÓTTVü≤+ ô|&ÉyÓTTVü≤+>± ñ+≥÷ edüTÔHêïs¡T. d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø£\y˚ì X¯+ø£sY‘√ e´øÏÔ>∑‘·+>±

düeTq«j·T+ ø=s¡e&çq @◊{°j·T÷d” Hêj·T≈£î\T ø=+<äs¡T ô|’øÏ ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü bÕغì ~ø£ÿ]+#·≈£î+&Ü e´eVü≤]düTÔ+ {≤s¡T. >∑‘˚&Ü~ »]–q düs¡Œ+∫ mìïø£˝À¢ á $wüj·T+ düŒwüº+>± ãj·T≥|ü&+ç ~. B+‘√ kÕúìø£ dü+dü\ ú mìïø£˝À¢ d”|◊” nuÛ´Ñ s¡T\ ú $»j· ÷ ìøÏ @◊{° j · T ÷d” @y˚ T s¡ ≈ £ î |ü ì #˚ d ü T Ô + <ä H ˚ ~ Á|ü X Êïs¡ ú ø £ + >±H˚ e÷]+~. e÷‘· è bÕغ \ qT e´‹π s øÏ d ü ÷ Ô ãVæ≤s¡+>∑+>± düyê˝Ÿ $düs¡&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, nuÛÑ´s¡Tú\ z≥$TøÏ e´‹πsø£ Á|ü#êsêìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºsTT. á C≤_‘ê˝À ø±+Á¬>dt nqTã+<Ûä ◊m˙ºj·T÷d” eTT+<äT es¡Tdü˝À ñ+&É>±, ‘Ósêdü nqTã+<Ûä ‘Óu§>∑ø±dü+, dæ|æ◊ nqTã+<Ûä @◊{°j·T÷d”\T Ä ‘·sê«‹ kÕúHê˝À¢ ì\TdüTÔHêïsTT. mìïø£\T @yÓ’Hê düπs ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T eTT+<äT>± ◊m˙ºj·T÷d” Hêj·T≈£î\qT ø£*dæ Á|üdüqï+ #˚düTø√e&É+ >∑‘·+˝À ÄqyêsTTr. ◊m˙ºj·T÷d”øÏ ìsê«Vü≤ø£ n<Ûä´≈£åî&ç>± e´eVü≤]düTÔqï myÓTੇ _.yÓ+ø£Á{≤e⁄ á dü+Á|ü<ëj·÷ìï Ç+‘·ø±\+ ø=qkÕ–dü÷Ô e#êÃs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À e∫Ãq nH˚ø£ e÷s¡TŒ\ eT÷\+>± ø±+Á¬>dt≈£î, ◊m˙ºj·T÷d”øÏ eT<Ûä´ n+‘·s¡+ ô|s¡T>∑T‘·÷ ek˛Ô+~. eT+<äeTÁ] @]j·÷˝À ◊m˙ºjT· ÷d”øÏ Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#˚ H˚‘\ · T Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ e\dü yÓfi¯¢&É+‘√ nø£ÿ&É ø±+Á¬>dt bÕغøÏ düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô&É+ ˝Ò<äT. lsê+|üPsY @]j·÷˝À e÷Á‘·+ ◊m˙ºj·T÷d” dü÷∫+∫q nuÛ´Ñ s¡T\ ú ≈£î {Ïø¬ ÿ≥T¢ Çe«&ÜìøÏ ìsêø£]+#·&+É ‘√ ø±+Á¬>dt bÕغô|’ n$÷‘·T$÷øÏ Ä dü+|òüT+ dæ<ä∆yÓTÆ+~. u§>∑TZ >∑qT\ô|’ ø±+Á¬>dt≈£î e´‹πsø£+>± ø±]à≈£î˝À¢ $düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ #˚ | ü & É T ‘êeTì ◊m˙º j · T ÷d” ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À rsêàì+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+

nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü#ês¡ Ks¡TÃ\ô|’ ì|òü÷ Ä~˝≤u≤<é,e÷]Ã27(ÄsYmHém): $$<Ûä mìïø£˝À¢ b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü#ês¡ Ks¡TÃ\qT C≤Á>∑‘·Ô>± ˝…øÏÿ+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<é u≤ãT Ä<˚•+#ês¡T. ìã+<Ûäq\T n‹Áø£$TùdÔ mìïø£\ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\T düC≤e⁄>± »]π>+<äT≈£î m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT mìïø£\ dü+|òüT+ n~Ûø±s¡T\‘√ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\ì ù|s=ÿHêïs¡T. mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&çq Hê{Ï qT+∫ |üÁøÏj·T |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£î mìïø£\ Á|ües¡Ôq ìj·Te÷e[ì |üø£&É“+B>± neT\T #˚j·÷ì πø+Á<ä mìïø£ \ dü + |ò ü T + Ä<˚ X Ê\‘√ n~Û ø ±s¡ T \T nÁ|ü e T‘· Ô + >± |üì#˚j·÷\Hêïs¡T. kÕ<Ûës¡D mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± nuÛÑ´]ú Hê$TH˚wüq¢ düeTs¡ŒD˝À rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T, |ü]o\q, ‹s¡dÿü s¡D, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT C≤Á>∑‘>Ô· ± |ü]o*+∫ nuÛ´Ñ s¡T\ ú ≈£î

nedüs¡yÓTÆq kÕ+πø‹ø£ kÕj·÷ìï n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\ ìã+<äq\T ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T ‘·|üŒìdü]>± ‘Ó\TdüTø=ì ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. ìã+<Ûqä \T n‹Áø£$TùdÔ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ |üs¡´{Ïdü÷Ô mìïø£\T ìs¡«Vü≤D≈£î nqT>∑T D+>± #·s¡´\T #˚ | ü { ≤º \ ì #Ó b ÕŒs¡ T . dü e TkÕ´‘· à ø£ , n‹ dü e TkÕ´‘· à ø£ ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+∫ nedüs¡yÓTÆ s¡ø£åD @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì ‘Ó * bÕs¡ T . z≥s¡ T ¢ Á|ü X Ê+‘· yê‘êes¡ D +˝À z≥T $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ #·÷&Ü\ì $e]+#ês¡T. b˛*+>¥ øπ +Á<ë\ e÷s¡TŒ\ $esê\qT m|üŒ{ Ïø£|ü&ÉT mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T, z≥s¡¢≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷ \ìù|s=ÿHêïs¡T.

H˚{qÏ T+∫ sêj·T\d”eT˝À C≤rj·T dü<dä Tü ‡ ø£ s ¡ ÷ ï\T,e÷]Ã27(ÄsY m Hé m ): sêj· T \d” e T $X¯«$<ë´\j·T+ Äs¡Xú Êg+ XÊK Ä<Û«ä s¡´+˝À áHÓ\ 28,29 ‘˚B˝À¢ µñyÓTHé mHé|üesYyÓT+{Ÿ ÇHé >√¢ã˝…’CÒwüHé msêµ nH˚ n+X¯+ô|’ n+‘·sê®rj·T dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. dü<ädüT‡≈£î eTTK´ n‹<∏ä_\T>± ñqï‘· $<ë´eT+&É* #ÛÓ’s¡àHé Ábıô|òdüsY y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ÄsYj·T÷ Md” Ä#ês¡´ ¬ø.ø£èwüíHêj·Tø˘, ø±ø£rj·T $X¯«$<ë´\j·T+, XÊ‘·yêVü≤q $X¯«$<ë´\j·T+ |üPs¡«|ü⁄ ñ|ü≈£î\|ü‘·T\T Ábıô|òdüsY *+>∑eT÷]Ô, eTVü≤à<é Çø±“˝Ÿn©, ÄsYj·T÷ ]õkÕsY Ä#ês¡´ &ç.|ü⁄D´X‚wüD&ÉT n‹<∏_ä \T>± Vü‰»s¡T ne⁄‘·THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ ø£s¡÷ï\T &Üø£ºsY‡ ø±\˙˝Àì Á|üuÛÑT‘·« |ü⁄s¡Twüß\ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À áHÓ\ 29e ‘˚B ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î ÁbÕ+>∑D m+|æø£\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ Äj˚TcÕU≤‘·THé‘Ó*bÕs¡T. ◊d”◊d” u≤´+≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ á m+|æø£\≈£î &çÁ^ $<ë´s¡Tú\T ns¡TΩ\ì ù|s=ÿHêïs¡T. 20 qT+∫ 26 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüTqï nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT $<ë´s¡Ω‘· Á<ÛäTe|üÁ‘ê\qT rdüTø=ì Vü‰»s¡T ø±yê\ì #ÓbÕŒs¡T.

2q d”ìj·TsY‡ øÁ ø¬Ï {Ÿ»≥Tº m+|æø£ ø£&É|ü,e÷]Ã27(): yÓ’mdt sêC≤¬s&ç¶` @d”@ ùdº&çj·T+ ÁøϬø{Ÿ HÓ { Ÿ ‡ ˝À @Á|æ ˝ Ÿ 2q d” ì j· T sY ‡ õ˝≤¢ »≥Tº m+|æ ø £ \ T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ÁøϬø{Ÿ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>X¯«s¡sêE ‘Ó * bÕs¡ T . á m+|æ ø £ \ T ñ<ä j · T + 8 >∑ + ≥\ qT+∫ ÁbÕs¡ + uÛ Ñ e Te⁄‘êj· T Hêïs¡ T . Ädü ø Ï Ô > ∑ \ Áø° & Üø±s¡ T \T ‘Ó\¢{Ï<äTdüTÔ\T, y˚TCÀfi¯ó¢, ÁøϬø{Ÿ øÏ{Ÿ‘√ Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T. m+|æ ¬ ø ’ q õ˝≤¢ »≥Tº @Á|æ ˝ Ÿ 10q $»j· T q>∑ s ¡ + , $XÊK|ü≥ï+\˝À ìs¡«Væ≤+#˚ õ˝≤¢kÕúsTT ÁøϬø{Ÿ b˛{°\˝À bÕ˝§ZHê\ì dü÷∫+#ês¡T.

|Á »ü \T n_Ûeè~› ø√s¡T≈£î+≥THêïsT¡ ø£ & É | ü , e÷]Ã27(ÄsY m Hé m ): Á|ü » \T e÷s¡ T Œ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì, sêuÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ d”e÷+Á<Ûä eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤uÒqì {Ï&ç|æ˝À #˚]q Ms¡•yê¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. Çø£ÿ&É n_Ûeè~› #·+Á<äu≤ãT‘√H˚ kÕ<Û´ä eTHêïs¡T. n+<äTøπ ‘êqT bÕغ˝À #˚sêqì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À ôV’≤ø√s¡Tº ø±yê\Hêï, $<ë´dü + dü ú \ T sêyê\Hêï #· + Á<ä u ≤ãTHêj· T T&ç ‘ √H˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä nìï $<Ûë˝≤ n_Ûeè~∆ »s¡>±\+fÒ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT #˚‘·T˝À¢H˚ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ç‘·s¡ õ˝≤¢˝À¢ì |ü]dæú‘·T\ ø£+fÒ ø£&É|ü˝À _Ûqï yê‘êes¡D+ ñ +<äHêïs¡T. Çø£ÿ&ç Á|ü>∑‹ n<Ûë«qïeTì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTTs¡T>∑Tø±\Te\T #ê˝≤ <ës¡TD+>± ñHêïj·THêïs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+ u≤>∑T |ü&Ü\+fÒ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú y˚Tj·TsY ø±yê\Hêïs¡T. Á|ü‹ z≥s¡÷ Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\≈£î me] bÕ\q nedüs¡yÓ÷ Ä˝À∫+∫ z≥T¢ y˚j·÷\Hêïs¡T.

ø£yê«˝Ÿ s¡øDå£ ≈£î #·s´¡ \T Ä~˝≤u≤<é,e÷]Ã27(ÄsYmHém): Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝Àì ø£yê«˝Ÿ |ü⁄\T\ dü+s¡øD å£ øπ +Á<ä+˝À Á|ü‘´˚ ø£ #·s´¡ \T #˚|{ ü ≤ºsT¡ . Çø£ÿ&ç »+‘·Te⁄\≈£î s¡ø£åD>± nH˚ø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. X¯ã,› yêj·TT ø±\Twü´+ sê≈£î+&Ü >∑{ºÏ Ä<˚XÊ\T Ç#êÃs¡T. |ü⁄\T\ dü+s¡øD å£ øπ +Á<ä+ |ü]~Û˝Àì Á|ü»˝Ò ø±≈£î+&Ü á s¡Vü≤<ë] yÓ+≥ Á|üj·÷DÏ+#˚ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\qT •s¡kÕeVæ≤+#ê\ì n≥M n~ø±s¡T\T nHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± sêÁ‹ 9 qT+∫ ñ<äjT· + 6 >∑+≥\ es¡≈î£ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\ô|’ ìùw<Û+ä $~ÛdTü qÔ ï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ y˚fi¯ n˙ï yêVü≤Hê\ sêø£b˛\qT ìùw~Ûd÷ü Ô ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø nj·÷´j·THêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 1 qT+∫ ~«#·Áø£yêVü≤Hê\T ôd’‘+· sêÁ‹ 9 qT+∫ 6 >∑+≥\ es¡≈£î |ü⁄\T\ dü+s¡ø£åD πø+Á<ä+˝À Á|üj·÷DÏ+#·&Üìï ìùw~ÛdTü qÔ ï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. n‘·´edüs¡ ùde\T n+~düTqÔ ï 108 n+ãT˝…Hé‡≈£î e÷Á‘·+ 24 >∑+≥\T nqTeT‹ ñ +≥T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. BìøÏ Çø£ÿ&çøÏ e#˚à Á|ü»\T, dü+<äsÙ¡ ≈£î\T düV≤ü ø£]+#ê\Hêïs¡T.

$»j·Tyê&É,e÷]Ã27(ÄsYmHém): Á|ü‘·´]∆ bÕغ\T mìï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T] #˚dæHê yÓ’ø±bÕ $»j·÷ìï n&ÉT¶ø√˝Òs¡ì yÓ’ø±bÕ Hêj· T ≈£ î sê\T wü ] à\ nHêïs¡ T . yÓ ’ ø ±bÕ $»j· ÷ ìï n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt,{Ï&ç|æ\T ≈£îÁ≥ #˚düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. sê»qï sê»´+ sêyê\+fÒ yÓ’ø±bÕ≈£î zfÒj·÷\Hêïs¡T. zfÒùd dü e Tj· T +˝À ˇø£ ÿ kÕ] yÓ ’ m dt Ä sY q T >∑ T s¡ T Ô #˚ d ü T ø√yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± >∑Ts¡Tyês¡+ ø£ècÕí õ˝≤¢ »>∑j Z T· ´ù|≥ e∫Ãq wü]à\≈£î Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<+ä∏ |ü{≤ºsT¡ . á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nHê´j·T+, nÁø£e÷ìøÏ e÷s¡Tù|s¡T #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nì $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. u≤ãT≈£î Á|ü»\+fÒ Áù|eT ˝Ò<ìä ...dü+øπ eå T+ô|’ ndü\T <Ûë´dü˝<Ò ìä wü]à\ eT+&ç|&ü ܶsT¡ . |æ\ì¢ ∫Ãq e÷eTqT yÓqTïb˛≥T bı&ç∫q e´øÏÔ u≤ãT nì...n+>∑Hê«&û ø±s¡´ø£s¡Ô\qT >∑TÁsê\‘√ ‘=øÏÿ+#·q |òüT≥q ≈£L&Ü Äj·Tqπø <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTqT $T+∫q ôd’ø√ mes¡÷ ˝Òsì¡ wü]à\ yê´U≤´ì+#ês¡T. ø£s¬ +≥T _\T¢\T ‘·–Z+#ê\ì ñ<ä´$TùdÔ yê]ì ø±*à #·+|æ+#ês¡ì ÄyÓT >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.#·+Á<äu≤ãT e˝Ò¢ sêh+ $&çb˛sTT+<äì wü ] à\ nHêïs¡ T . »>∑ q qï Hêj· T ø£ ‘ ê«ìï ã\|ü s êÃ\ì ìq~+#ês¡T. sê»qï sêC≤´ìøÏ Hê+~ |ü\ø±\Hêïs¡T. sêÅcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚+<äT≈£î yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ∫e] es¡≈£L ÁX¯$T+∫+<äì, »>∑qqï≈£î ˇø£ÿ neø±X¯+ Çyê«\ì wü]à\ á dü+<äs“¡ +¤ >± $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. Á|ü»\ ø√dü+ »>∑qqï ‘·q J$‘êìï <Û ë s¡ b ˛kÕÔ & É ì , e÷≥≈£ î ø£ ≥ º ã &ç ñ+&˚ »>∑ q qïqT eTTK´eT+Á‹ì #˚ d ü T ≈£ î +<ëeTì, ‹]– sê»qï sê»´+ kÕú|æ+#·T≈£î+<ëeTì nHêïs¡T. Printed, Published, edited and owned by V.Srinivas Reddy. Published from H.No.1-2-125/1, “Pithruchaya Nilayam”, Shanthinagar, Adilabad -504001 Cell No.9440231967. Printed at SAI KRISHNA PRINTERS, D.No.7-7-86/1, NEAR COLLECLTOR CHOWK, ADILABAD. email : prajajyothi@yahoo.co.in FAX: NO: 08732-236967

28 pa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you